Aan Commissie Voedingstuinbouw, Sierteelt en Groen en het Bestuur. 31 oktober 2013, 4 november 2013 en 12 november 2013 Totaal aantal pagina s

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aan Commissie Voedingstuinbouw, Sierteelt en Groen en het Bestuur. 31 oktober 2013, 4 november 2013 en 12 november 2013 Totaal aantal pagina s"

Transcriptie

1 Notitie Aan Commissie Voedingstuinbouw, Sierteelt en Groen en het Bestuur Van: Secretariaat PT Kenmerk 31 oktober 2013, 4 november 2013 en 12 november 2013 Totaal aantal pagina s Agendapunt 4 Belangstellingsregistratie 21 oktober 2013 Overdracht publiek/private activiteiten PT naar aanleiding van besluiten PT-bestuur 25 juni 2013 inzake Belangstellingsregistratie Inleiding In het regeerakkoord van 29 oktober 2012 is besloten de PBO op te heffen. Daarbij is bepaald dat de publieke taken worden ondergebracht bij het Ministerie van Economische Zaken. Voor de taken van de PBO die niet als publieke taken zijn aangemerkt is geen voortzetting, overdracht of toekomst bepaald. Het gaat daarbij om autonome taken en activiteiten die door het PT zijn opgepakt om het gemeenschappelijk belang van de sector, de deelsector of geleding daarbinnen, te dienen. Het zijn activiteiten die aansluiten bij de missie van het PT: het verbinden van de belangen van tuinbouwbedrijven en maatschappij met als doel een rendabele en duurzame productie en afzet van veilige en gezonde voeding en aantrekkelijk en functioneel groen. Deze activiteiten zijn en worden gefinancierd met middelen die van de betreffende deelsector of geleding zijn verkregen. Voortzetting van deze activiteiten na de opheffing van het PT is van groot belang gelet op de met de activiteiten gediende gemeenschappelijke belangen en gegeven de daarbij geïnvesteerde middelen, ontwikkelde kennis en deskundigheid. Om te voorkomen dat de ontwikkelde activiteiten (en de daarbij horende randvoorwaarden) voor de sector verloren gaan, is door het bestuur in zijn vergadering van 26 maart 2013 besloten tot de opening van een Belangstellingsregistratie. De Belangstellingsregistratie is gericht op het vinden van partijen die deze activiteiten overnemen en voortzetten met inachtneming van de daarvoor geldende randvoorwaarden. Procedure en besluitvorming Belangstellingsregistratie Het Bestuur heeft op 13 mei jl. de procedure bepaald voor de Belangstellingsregistratie. Gegadigden konden tot 31 mei uur hun belangstelling kenbaar maken voor het voortzetten van activiteiten. De belangstelling van 43 partijen werd geregistreerd. Er is belangstelling getoond voor het hele spectrum van activiteiten waarop kon worden ingetekend, kerntaken zowel als zogeheten niet-kerntaken. Op de zorgvuldige toepassing van de procedure van de Belangstellingsregistratie is toegezien door de heer dr. N. de Groot (WUR, LEI) als onafhankelijk deskundige. Op 25 juni heeft het Bestuur, na kennisname van de adviezen van de Commissies Sierteelt en Groen en Voedingstuinbouw, bij besluit de gegadigden geselecteerd met wie verder moet worden gesproken om de voortzetting van de activiteiten na 1 januari 2014 te kunnen borgen. Alle gegadigden zijn diezelfde dag in kennis gesteld van het besluit. Bij brieven van

2 2 / oktober juli 2013 is het besluit van het bestuur aan alle gegadigden bevestigd en nader toegelicht. Geen van de gegadigden heeft bij het PT bezwaar aangetekend tegen de genomen besluiten. Concretisering en nadere besluitvorming De beoogde voortzetting van de activiteiten na 1 januari 2014, zal gepaard moeten gaan met een overdracht. De overdracht van activiteiten en middelen in vervolg op de Belangstellingsregistratie geschiedt krachtens besluit van het bestuur. Met het oog op de gedegen juridische inkadering van de overdracht en afwikkeling van taken en activiteiten langs de weg van de Belangstellingsregistratie, is gekozen voor de combinatie van de projectsubsidiering volgens het Besluit beleidsregels PT project- en exploitatiesubsidies 2010, een bijzondere subsidieregeling, Verordening PT subsidieverstrekking overige autonome taken 2013 en privaatrechtelijke overeenkomsten. Het merendeel van de activiteiten zal worden voortgezet op basis van projectsubsidiering. In de daarop van toepassing zijnde beleidsregels zijn de nodige waarborgen voorzien. Het PT zal deze handhaven volgens de bestaande toezichtregels. Die projecten die doorlopen na 2014 gaan in de boedel mee naar de vereffenaar. De vereffenaar zal alsdan verantwoordelijk zijn voor de handhaving van de waarborgen. Voor de overdracht van activiteiten die niet als project kwalificeren en waarbij de nodige middelen en personeel overgaan, dient de Verordening PT subsidieverstrekking overige autonome taken 2013, die de basis biedt voor de toekenningsbesluiten, te worden vastgesteld. De overdracht van activiteiten, middelen en personeel zal steeds ook worden geregeld in contracten. In deze contracten zijn de vereiste waarborgen voorzien. De volgende varianten van overdracht zijn aan de orde: 1. Overdracht van activa (zoals roerende zaken, IE-rechten, domein- en merknamen en databanken), uitgezonderd financiële middelen; 2. Overdracht van taken/activiteiten met bijbehorende activa, uitgezonderd financiële middelen (zoals arbeidsmarkt- en promotiecampagnes); 3. Overdracht van taken/activiteiten met bijbehorende activa en met de ter beschikking stelling van financiële middelen (zoals projectsubsidies, PPS-bijdragen); 4. Overdracht van autonome taken/activiteiten met bijbehorende activa en/of personeel met de ter beschikking stelling van financiële middelen (zoals management van programma s, secretariaatsfuncties, beheer en onderhoud van informatieportalen). In veel gevallen zal de overdracht met gesloten beurzen ( om niet ) tot stand worden gebracht. Dit betreft bijvoorbeeld de overdracht van databases, websites e.d., hierboven genoemd onder varianten 1 en 2. Deze vorm heeft geen gevolgen voor de herziene begroting 2013 en de.

3 3 / oktober 2013 In de andere gevallen (varianten 3 en 4) is er sprake van een overdracht van middelen, al dan niet bij wijze van project-, of exploitatiesubsidie. Ook de overname van PT-medewerkers heeft gevolgen voor de opheffingsbegroting, waarbij in de besluitvorming o.m. rekening moet worden gehouden met het Sociaal Plan en het advies van de Ondernemingsraad over het Afbouwplan personeel PT Middelen waaraan het bestuur geen bestemming geeft, komen uiteindelijk in beheer van de vereffeningsorganisatie. Ook de controle en toezichtverplichtingen die aan de orde zijn bij de naleving van de voorwaarden waaronder de overdrachten geschieden, zullen overgaan op de vereffenaar, de minister van Economische Zaken. Kader en randvoorwaarden De hele belangstellingsregistratie heeft tot doel om de autonome taken na hun overdracht zoveel mogelijk ten gunste van het doel en van de doelgroep te laten komen waarvoor zij waren bestemd. Voor zover de autonome taak een steunmaatregel ten gunste van de doelgroep vormde, blijft het PT hiermee in algemene zin ook binnen de grenzen van de daarvoor in het verleden door de Europese Commissie afgegeven goedkeuring. Per activiteit wordt vastgesteld dat dit ook daadwerkelijk het geval is. Afgezien van dit laatste moet ook rekening worden gehouden met het feit dat de taken niet meer zullen worden uitgevoerd door (of onder directe verantwoordelijkheid van) de steunverlenende entiteit, het PT, maar door een afzonderlijke entiteit die ook de daarvoor benodigde activa in eigendom verwerft. Strikt genomen dient iedere transactie van de overheid, zoals een overdracht van activa of activiteiten, tegen marktconforme voorwaarden te geschieden om te voorkomen dat de gegadigde een ongeoorloofd voordeel geniet. De marktconforme waarde van de over te dragen activiteit of taak is in voorkomende gevallen bepaald. Met dit laatste is ook voldaan aan het door de SER in de Leidraad afbouw of opheffing product- en bedrijfschappen gestelde vereiste ter zake. In de aangehaalde leidraad stelt de SER voor de overdracht van middelen als randvoorwaarde dat deze overdracht pas kan geschieden als aan alle lopende en toekomstige verplichtingen kan worden voldaan en voorts dat in het afbouw-/opheffingsplan bij de (opheffings-)begroting is onderbouwd op welke wijze het schap voorziet in de waarborgen en garanties dat de middelen zoveel als mogelijk worden benut voor het doel of de doelgroep waarvoor deze zijn bijeengebracht. Aan deze randvoorwaarde is voldaan. Met de inrichting van de Belangstellingsregistratieprocedure is de randvoorwaarde voldoende geborgd. De nadere borging van deze randvoorwaarde is voorzien in de besluiten tot subsidieverlening en vaststelling van de subsidie, projectsubsidie of exploitatiesubsidie alsmede in de af te sluiten privaatrechtelijke contracten. De overdracht van activiteiten en middelen in vervolg op de Belangstellingsregistratie geschiedt bij besluit van het bestuur (waarbij het bestuur de voorzitter opdraagt om de benodigde uitvoeringsbesluiten te nemen) en is onderdeel van het Afbouwplan PT. Het Afbouwplan PT maakt deel uit van de op te stellen herziene begroting 2013, respectievelijk

4 4 / oktober 2013 en behoeft de goedkeuring van de SER. Alleen op basis van een goedgekeurde begroting kan een aanspraak worden gevestigd. Beëindiging Ondernemingsplatforms Met de overdracht van activiteiten en middelen en de opheffing van het productschap vervalt ook de werkzaamheid van de ondernemingsplatforms. Het Besluit PT instelling ondernemingsplatforms 2012 kan daarom worden ingetrokken. Besluitvorming In het navolgende document worden de resultaten van de besprekingen met de gegadigden gepresenteerd. Zoveel mogelijk is gestreefd naar een zodanige concretisering, dat het Bestuur kan besluiten in te stemmen met de overdracht inclusief de toepasselijke voorwaarden en financiering. Waar nog geen besluit mogelijk is, wordt de reden toegelicht en wordt aangegeven wat de vooruitzichten ten aanzien van de noodzakelijke concretisering zijn. Voorstel Het Bestuur wordt voorgesteld in te stemmen met de per activiteit voorgestelde besluiten en de Voorzitter op te dragen en te machtigen tot het sluiten van de benodigde overeenkomsten en tot het nemen van de benodigde uitvoeringsbesluiten. Voorts wordt verzocht het Besluit PT instelling ondernemingsplatforms 2012 in te trekken. Het document is geordend per activiteit waarover het Bestuur op 25 juni heeft besloten, vervolgactiviteiten voor de overdracht voor te bereiden. Inhoud beslisdocument Inleiding... 1 Procedure en besluitvorming Belangstellingsregistratie... 1 Concretisering en nadere besluitvorming... 2 Activiteit 1: Database website... 6 Activiteit 2: Arbeidsmarktmonitoring... 6 Activiteit 3: Groen Werkt... 6 Activiteit 4: It s Alive/It s Alive travel... 7 Activiteit 5: Stof? Pak t aan... 7 Activiteit 6: Programma Groen & Welbevinden incl. Infographic... 8 Activiteit 7: Groen & Welbevinden: De Groene stad... 9

5 5 / oktober 2013 Activiteit 8: Plantgezondheid, Fyto en Water. 9 Activiteit 9: Plantgezondheidsfonds Activiteit 10: Effectief middelenpakket Activiteit 11: Licentieprojecten Activiteit 12: Hygiënecode AGF Detailhandel Activiteit 13: Hygiënecode voor onbewerkte groenten en fruit & EWRS Activiteit 14: Groenten en Fruit Portaal Activiteit 15: Groenten en Fruit Monitor Activiteit 16: Crisismanagement en -communicatie Activiteit 17: Secretariaat NTWG GLOBAL GAP Activiteit 18: Programma De tuinbouw in de Biobased economy Activiteit 19: PPS Valorisatie champost Activiteit 20: Green deal Activiteit 21: Manifest Biobased Economy Activiteit 22: IMVO Jaarverslag Tuinbouw Activiteit 23: Convenant verduurzaming inkoop verse groenten en fruit Activiteit 24: Kas als Energiebron Activiteit 25: CO2 Footprint Activiteit 26: Schone en zuinige Paddenstoelen Activiteit 27: Schone en zuinige Bloembollen Activiteit 28: Schone en Zuinige Fruitteelt Activiteit 29: GreenCHAINge Activiteit 30: Sectorstatistiek Activiteit 31: Stallingsbedrijf Glastuinbouw Activiteit 32: Promotie Activiteit 32a: Facebility Activiteit 32b en c: Veggipedia NL en DU Activiteit 32l: Campagne Verwerkte groenten Activiteit 32n: Campagne Aubergine Activiteit 32p: De Zilveren champignon Activiteit 32q: Domeinnamen... 23

6 6 / oktober 2013 Activiteit 1: Database website Op de website van het PT is een enorme hoeveelheid kennis opgeslagen: tal van rapporten met resultaten van markt- en technisch onderzoek, verslagen van activiteiten, informatiemateriaal, enzovoort. Behoud van en blijvende algemene toegang tot deze informatiebronnen zijn belangrijk voor de tuinbouwsector. Content niet-exclusief overdragen aan alle partijen die hiervoor belangstelling hebben. Concretisering Eind september is een webpagina opgeleverd waar partijen in ieder geval tot eind 2014 op ieder gewenst moment via een zoekfilter de projecten kunnen downloaden waar zij interesse in hebben. Gegadigden zijn hierover geïnformeerd. Niet van invloed op herziene begroting 2013, respectievelijk Het bestuur wordt gevraagd om instemming met deze handelwijze. Activiteit 2: Arbeidsmarktmonitoring Voor een goed beeld van de actualiteit en de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de tuinbouwsector verzamelt, analyseert en ontsluit het PT doorlopend de relevante data. Elke twee jaar worden deze data verrijkt met de resultaten uit een telefonisch onderzoek onder ca bedrijven, die samen de hele sector bestrijken: de Arbeidsmarktmonitor Tuinbouw. Concreet over te dragen: een gedetailleerd en compleet uitvoeringprotocol voor arbeidsmarktmonitoring, en historische data over de jaren 2000 t/m Voorbereiding van overdracht starten met Colland Arbeidsmarkt Concretisering Aan Colland Arbeidsmarkt is voorgesteld de data over 2000 t/m 2011 en het uitvoeringsprotocol over te dragen onder voorwaarde dat e.e.a. zonder commerciële oogmerken in het algemeen belang zal worden benut voor informatievoorziening op het gebied van de arbeidsmarkt ten behoeve van de betreffende sectoren. Verwachting is dat Colland hiermee 26 september zal instemmen. Op basis hiervan wordt een overdrachtsverklaring opgesteld. Niet van invloed op herziene begroting 2013, respectievelijk Het Bestuur wordt gevraagd om instemming met deze handelwijze. Activiteit 3: Groen Werkt Met de campagne Groen Werkt worden jongeren van jaar benaderd om hun interesse te wekken voor, en hen spelenderwijs kennis te laten maken met de veelzijdige wereld van de Nederlandse tuinbouw. In het lespakket van Groen Werkt voor vmbo en basisonderwijs komen alle tuinbouwsectoren en geledingen aan bod door middel van een

7 7 / oktober 2013 boeiend en leerzaam spel. Concreet over te dragen: website geregistreerde domeinnaam, lesmaterialen, wervingsmateriaal en spelconcept van Groen Werkt. De benodigde spelbegeleiders vallen niet onder de overdracht. Voorbereiding van overdracht met Algra Communications starten met de suggestie om aan te haken bij Greenport Food & Flowers Xperience (voortzetting It s Alive). Concretisering Overdracht om niet door middel van een overeenkomst. Voorwaarde is dat Algra gedurende tenminste twee jaar continuïteit van Groen Werkt nastreeft. Algra stelt belang in het verkennen van samenwerking met GFFX (activiteit 4). Niet van invloed op herziene begroting 2013, respectievelijk Het Bestuur wordt gevraagd om instemming met deze handelwijze. Activiteit 4: It s Alive/It s Alive travel 'It's Alive' wil de kennis bij jongeren van jaar over de tuinbouw vergroten en stimuleren dat bij hen de sector als aantrekkelijke werkgever op het netvlies komt. Spraakmakend onderdeel van It s Alive was in 2012 de campagne It's Alive Travel, waarmee jongeren internationale werkvakanties konden winnen, georganiseerd vanuit gerenommeerde tuinbouwondernemingen. Concreet over te dragen: website geregistreerde domeinnaam, geregistreerde merknaam It s Alive inclusief beeldmerk. Voorbereiding van overdracht starten met Greenport Food & Flower Xperience met de suggestie om samenwerking te verkennen met Algra Communications (voortzetting Groen Werkt). Concretisering Overdracht om niet door middel van een overeenkomst. PT draagt zijn rechten en verplichtingen ten aanzien van hetgeen in opdracht van PT is ontwikkeld voor De Nederlandse Tuinbouw en It s Alive Travel, over aan GFFX onder voorwaarde dat GFFX daarmee zal handelen zoals omschreven in het ingediende overnameplan. GFFX aanvaard de overdracht onder deze voorwaarde en vrijwaart het PT van iedere aansprakelijkheid als gevolg van deze overdracht. GFFX staat open voor samenwerking met Algra Communictions (activiteit 3). Niet van invloed op herziene begroting 2013, respectievelijk Het Bestuur wordt gevraagd om instemming met deze handelwijze. Activiteit 5: Stof? Pak t aan

8 8 / oktober 2013 Project om blootstelling aan agrarisch stof verder terug te dringen en tegelijk de regelgeving werkbaar houden. Partners zijn diverse productschappen, brancheorganisaties en andere belanghebbenden waaronder Stigas. Concreet over te dragen zijn: de website, content (niet-exclusief) en de domeinnaam; overdracht is alleen mogelijk wanneer alle deelnemende productschappen daarmee instemmen. Voorbereiding van overdracht starten en met Stigas onderzoeken hoe Frugi Venta / DPA zich hierbij kan aansluiten Concretisering De productschappen-coördinator van Stof? Pak't aan is op de hoogte gebracht van het PT-Bestuursbesluit van 25 juni. Deze neemt het initiatief bij de verdere afwikkeling van de overdracht aan Stigas (Colland). Frugi Venta is op de hoogte gebracht en gevraagd contact op te nemen met de coördinator en Stigas. Niet van invloed op herziene begroting 2013, respectievelijk Het Bestuur wordt gevraagd om instemming met deze handelwijze. Activiteit 6: Programma Groen & Welbevinden incl. Infographic Door wetenschappelijk onderzoek, innovaties en campagnes aantonen dat sierteelt- en groenproducten klimaataanpassing helpen realiseren in gebouwen en steden. Met binnenen buitengroen de ziektekosten helpen verlagen en welzijn en prestaties helpen verhogen. Sociale cohesie te helpen verhogen en criminaliteit te verlagen. Ontwikkelen van groene producten en diensten voor nieuwe business- en verdiencapaciteit. Concreet over te dragen: kennis, onderzoekresultaten en onderzoeksvoorstellen. Voorbereiding van overdracht starten met FloraHolland met verzoek nauwe samenwerking te organiseren met iverde en geadviseerd werd verbindingen te leggen met het onderwijs. Concretisering FloraHolland en iverde hebben besloten te komen tot een samenwerking en hebben gezamenlijk een PPS De Groene Agenda bij de TKI Tuinbouw ingediend. Deze PPS is ook bij het PT ter financiële ondersteuning ingediend. (bijl. 4.6.a) De gesprekken over overname van fte s van het PT lopen nog. In het proces van de Belangstellingsregistratie heeft de VGB zelfstandig een voorstel ingediend dat voorziet in voortzetting van het lopende project Kennisdatabank (PT nr.14909). Dit betreft het project Valorisatie kennisdatabank in to green (bijl. 4.6.b) De aanvraag van de PPS de Groene Agenda bedraagt ,-- waarvan ,-- uit het bloemteeltfonds (220), ,-- uit bomenteelt (230) en ,-- uit het fonds van de hoveniers (240). Het project Valorisatie kennisdatabank in to green ( ,-) komt ten laste van het Fonds Bloemisterij Handel.

9 9 / oktober 2013 Het bestuur wordt gevraagd kennis te nemen van de ontwikkelingen en de PPS de Groene Agenda het project Valorisatie kennisdatabank in to green goed te keuren. Activiteit 7: Groen & Welbevinden: De Groene stad Campagne en platform voor het informeren van overheden en maatschappij over de groene baten van sierteelt en groen voor gezonde mensen in gezonde steden. Concreet over te dragen: Merkenrecht De Groene Stad (Benelux), Merkenrecht The Green City (EU en Benelux), Website domeinnaam en data, Website Voorbereiding van overdracht starten met iverde, samenwerking met FloraHolland onderzoeken. Concretisering iverde en FloraHolland hebben besloten samen te werken (zie act. 6). De overdracht van de merkenrechten, enz. moet nog contractueel ingevuld worden. pm Het bestuur wordt gevraagd kennis te nemen van de ontwikkelingen. Activiteit 8: Programma Plantgezondheid, Fyto en Water Stimuleren, ondersteunen, financieren en uitvoeren van verschillende activiteiten op het gebied van Plantgezondheid, Fytosanitaire zaken en Water, bodem en bemesting. Doelstelling: bijdrage leveren aan het behalen van beleidsdoelstellingen zoals verwoord in de Nota Duurzame Gewasbescherming en Kaderrichtlijn Water en aan import- en exporteisen van derde landen en aan de eisen van de markt. Activiteiten van belang binnen het programma en Publiek-Private Samenwerkingen in kader van de Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen zoals: Het nieuwe doen in plantgezondheid, Teelt de Grond uit, Fytosanitaire robuuste ketens, Glastuinbouw waterproof en Bodem. Voorbereiding van overdracht starten met LTO, LTO Groeiservice en sectorale organisaties in verschillende branches (NFO en KAVB). Concretisering De teelt- en handelsorganisaties hebben het belang van dit onderwerp onderschreven. De invulling zal een sectorale insteek kennen. Er wordt op gewezen dat niet alle onderdelen even relevant zijn voor de afzonderlijke sectoren. Ook is het gezien de financiële positie niet mogelijk alle activiteiten van het PT in dezelfde omvang over te nemen. De grootste uitdaging zal het realiseren van private financiering worden. Ter overbrugging wordt door de sectoren een aantal projecten ingediend. Voor de bloembollensector is door de KAVB het project Gezonde en duurzame bloembollenteelt ingediend met een financiële omvang van ,- (bijl. 4.8.a). Voor de sector fruitteelt heeft de NFO o.b.v. een plan van aanpak acht projecten ingediend ter omvang van ,- (bijl. 4.8.b).

10 10 / oktober 2013 De glastuinbouw heeft bij de TKI Tuinbouw en bij het PT een update (2014) van de PPS Glastuinbouw Waterproof (bijl. 4.8.c2) ingediend Het betreft 11 projecten met een financiële omvang van ,-. Voorts zijn er acht plantgezondheidsprojecten (vnl. bloementeelt) ingediend (omvang ,- ) (bijl. 4.8.c1). De paddenstoelensector heeft drie projecten ter waarde van ,- ingediend (bijl. 4.8.d). De vollegrondsgroentensector heeft een project Clusteraanpak vollegrondsgroente (bijlage met nr. 4.8.e) ingediend om de activiteiten voort te zetten. Het aangevraagde bedrag van ,- overschrijdt de reserves. Voorgesteld wordt om voorlopig max ,- te honoreren. De boomkwekerij heeft het project Handelsbelemmeringen boomkwekerij met een financieel belang van ,- ingediend (bijl. 4.8.f). Voor de sector bloemenhandel heeft de VGB het project Sectoraanpak fytosanitaire (handels) belemmeringen ingediend (bijl. 4.8.g) (in totaal ,-). en het project Met CATT maken wij producten duurzaam plaagvrij met een gevraagde financiële bijdrage van ,-. (bijl. 4.8.h). Voor dit laatste project vraagt de Groente en Fruit handel een bijdrage van ,-. De totale aanvraag voor deze activiteit bedraagt meer dan 3 miljoen euro! De financiële gevolgen daarvan zijn terug te zien in het financiële overzicht. Het bestuur wordt gevraagd: kennis te nemen van de ontwikkelingen in te stemmen met deze overdracht de drie concrete projecten te honoreren Activiteit 9: Plantgezondheidsfonds Doel van het fonds is schade te vergoeden aan ondernemers die buiten hun schuld te maken hebben gekregen met een quarantaine(q-)organisme. Het overdragen van het Plantgezondheidsfonds (PGF) aan LTO Nederland met de voorwaarde dit met/via de Stuurgroep PGF voort te zetten. Concretisering De Stuurgroep PGF heeft een plan van aanpak opgesteld om te komen tot een overdacht (bijlage 4.9) Gevraagd wordt om de evt. vrijval van een aantal aanpalende projecten te besteden voor de verdere ontwikkeling van het PGF. Vrijval wordt ingeschat op ca ,-.

11 11 / oktober 2013 Het bestuur wordt gevraagd in te stemmen met de overdrachtsnotitie van LTO Nederland en de vrijval van de projecten te bestemmen voor de verdere ontwikkeling van het PGF. Activiteit 10: Effectief middelenpakket Het Productschap Tuinbouw heeft in de afgelopen jaren een effectief middelenpakket van gewasbeschermingsmiddelen gestimuleerd door investeringen in het Fonds Kleine Toepassingen en Coördinatoren Effectief MiddelenPakket (CEMP s). In de aankomende jaren is behoud van deze activiteiten nodig. Door nationale en Europese ontwikkelingen nemen de zorgen over een effectief middelenpakket toe. Een effectief middelenpakket is essentieel voor economische rendabele teelten in Nederland. Voorbereiding van overdracht starten met LTO, LTO Groeiservice en sectorale organisaties in verschillende branches (NFO en KAVB). Concretisering Alle sectoren hebben aangegeven de activiteiten van de CEMP s te willen voortzetten. Afhankelijk van de urgentie binnen de desbetreffende sector, de financiële reserves en de mogelijkheden van private financiering worden projecten ter financiële ondersteuning ingediend (bijl ). Het financiële belang van deze CEMP-projecten bedraagt ,-. Het bestuur wordt gevraagd in de stemmen met het door de KAVB ingediende project. Activiteit 11: Licentieprojecten Licentieproject Verbetering Sleedoorn Het project is gericht op het verbeteren van de pruimenproductie in Nederland door introductie van enkele perspectiefvolle sleedoorn licenties. PPO is eigenaar, de opbrengst hiervan vloeit voor 2/3 terug naar (op dit moment) het PT. De opbrengst dient benut te worden voor relevant onderzoek in de fruitteelt sector en boomkwekerij. Voorbereiding van overdracht starten met NFO en LTO (vakgroep Bomenteelt en vaste planten). Concretisering Project wordt om niet overgedragen en bevestigd met een overeenkomst van overdracht met genoemde partijen, waarbij ook PPO BBF betrokken zal zijn. Niet van invloed op herziene begroting 2013, respectievelijk Het Bestuur wordt gevraagd om instemming met deze handelwijze

12 12 / oktober 2013 Licentieproject Verbeteren compost t.b.v. champignonteelt Inventarisatie, karakterisatie en bepaling van de rol van microflora in compost heeft geleid tot een concept waarvoor intellectueel eigendom is aangevraagd. Revenuen moeten ingezet worden om verder onderzoek naar dit onderwerp te doen. Voorbereiding van overdracht starten met LTO / ZLTO (vakgroep Paddenstoelen). Concretisering Project wordt om niet overgedragen en bevestigd met een overeenkomst van overdracht met LTO Nederland. Niet van invloed op herziene begroting 2013, respectievelijk Het Bestuur wordt gevraagd om instemming met deze handelwijze Activiteit 12: Hygiënecode AGF Detailhandel De code is een vertaling van de geldende wettelijke voorschriften die van toepassing zijn op de behandeling, verwerking en opslag voor bedrijven die bewerkte en onbewerkte groenten en fruit verkopen. In de code is aandacht voor handelingen en behandelingen van groenten en fruit zoals het snijden of bewerken (verhitten) van groenten en fruit of het bereiden van producten op basis van groenten en fruit (maaltijden, soepen). De code ondersteunt de bedrijven bij het uitvoeren van gevareninventarisatie en het opstellen van beheersmaatregelen (o.a. door praktische checklijsten, handzame samenvatting van wetgeving). Voorbereiding van overdracht starten met ADN, in afstemming met Frugi Venta/DPA. Concretisering Code wordt overgedragen met als voorwaarde dat de code openbaar beschikbaar is. E.e.a. wordt bevestigd met overeenkomst van overdracht. Voorts heeft ADN ter actualisatie van de code een project ingediend (bijl. 4.12). Project Hygiënecode AGF detailhandel bedraagt ,-- t.l.v. fonds Handel GF (380) Het Bestuur wordt gevraagd om instemming met deze handelwijze en het project goed te keuren. Activiteit 13, 14, 15, 16 en 17 ( Programma Voeding en Gezondheid ): Frugi Venta en DPA zijn voornemens om ca. 5 medewerkers van het PT die nauw betrokken zijn bij de activiteiten rondom voeding en gezondheid vanuit de Belangstellingsregistratie (13, 14, 15, 16 en 17) en Food Compass over te nemen. Met als doel de synergie tussen deze activiteiten te behouden c.q. te borgen in de vorm van een kenniscentrum voor de sector. De gevolgen hiervan voor de begroting zijn in de navolgende punten nog niet meegenomen.

13 13 / oktober 2013 Activiteit 13: Hygiënecode voor onbewerkte groenten en fruit & EWRS De code is een vertaling van de geldende wettelijke voorschriften op het gebied van hygiëne die van toepassing zijn op bedrijven die verse onbewerkte groenten, fruit en paddenstoelen verhandelen. De code ondersteunt de bedrijven bij het uitvoeren van gevareninventarisatie en het opstellen van beheersmaatregelen (o.a. door praktische checklijsten, procedures, werkvoorschriften, relevante wettelijke basis). EWRS (early warning respons system) is een informatiesysteem van PT en RIVM gezamenlijk waarbij resultaten van residu-analyses in een databank worden opgenomen. Doel EWRS is het verminderen van het aantal residuoverschrijdingen op groenten en fruit. Deelname aan EWRS is een verplichting vanuit de hygiënecode. Voorbereiding van overdracht starten met Frugi Venta/DPA en FoodCompass. Concretisering Ter invulling van de overname heeft Frugi Venta/DPA een project ingediend ter financiële ondersteuning door het PT (bijlage 4.13.a). De eigendomsrechten van de website en content worden d.m.v. een overeenkomst om niet overgedragen van PT naar FV/DPA. De paddenstoelensector heeft een project microbiologie in de champignons ingediend (bijl.4.13.b) De begroting van het project van FV/DPA is ,- en zal verdeeld worden over de verschillende Fondsen Groenten en Fruit. Het project microbiologie ( ,--) gaat t.l.v. het fonds paddestoelen (335). Het bestuur wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de projecten en de wijze van overdracht. Activiteit 14: Groenten en Fruit Portaal Informatieportaal met actuele informatie over voedselveiligheid, gewasbescherming en productinformatie overzichtelijk op een plaats te vinden. Voorbereiding van overdracht starten met Frugi Venta/DPA en FoodCompass. Concretisering Ter invulling van de overname heeft Frugi Venta/DPA een project ingediend ter financiële ondersteuning door het PT (bijlage 4.14). De eigendomsrechten van de website en content worden d.m.v. een overeenkomst overgedragen van PT naar FV/DPA. De huidige toegankelijkheid zal voor minstens 2 jaar gewaarborgd moeten worden. De begroting van dit project is ,- en zal verdeeld worden over de verschillende Fondsen Groenten en Fruit. Het bestuur wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan het project en de wijze van overdracht.

14 14 / oktober 2013 Activiteit 15: Groenten en Fruit Monitor De Groenten en Fruit Monitor biedt inzicht in de aankopen, de bereiding en het eetgedrag van consumenten met groenten en fruit. Inzichtelijk wordt waar de Nederlandse en Duitse consument groenten en fruit koopt, hoe producten worden bereid en wanneer en in combinatie met welke andere voeding ze het liefst worden gegeten. Content niet-exclusief overdragen aan alle partijen die hiervoor belangstelling hebben. Voortzetting bespreken met Frugi Vent/DPA. Concretisering Overdracht huidige content is in voorbereiding. Eind september / begin oktober ontvangen gegadigden bericht op welke wijze zij de informatie kunnen ontvangen. Hiervoor wordt een overeenkomst van overdracht ondertekend door PT en elke gegadigde. Onbekend is of hier nog een project voor wordt ingediend. pm Het bestuur wordt gevraagd goedkeuring te verlenen de wijze van content overdracht. Activiteit 16: Crisismanagement en -communicatie In geval van crises treedt de sector adequaat op om schade zoveel mogelijk te voorkomen. Concreet over te dragen: werkwijze, procedures en bemensing, een draaiboek en netwerkkaarten Voorbereiding van overdracht starten met Frugi Venta/DPA en FoodCompass, daarbij het huidige kernteam betrekken. Concretisering Ter invulling van de overname heeft Frugi Venta/DPA een project Risico- en crisismanagement ingediend ter financiële ondersteuning door het PT (bijlage 16). De eigendomsrechten van het handboek worden d.m.v. een overeenkomst overgedragen van PT naar FV/DPA. De begroting van het project Risico- en crisismanagement is ,- en zal verdeeld worden over de verschillende Fondsen Groenten en Fruit. Het bestuur wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan het project en de wijze van overdracht. Activiteit 17: Secretariaat NTWG GLOBAL GAP NTWG-GG is het platform voor de harmonisering van de certificeringsactiviteiten binnen Nederland en is voor het GLOBALGAP-secretariaat de directe verbinding en het eerste aanspreekpunt. NTWG-GG verzorgt ondersteuning van de GLOBALGAP-commissies met voorstellen voor herziening van de protocollen en implementatie documenten die zijn opgesteld en afgestemd op de Nederlandse situatie.

15 15 / oktober 2013 Voorbereiding van overdracht starten met Frugi Venta/DPA Concretisering Het secretariaat zal verzorgd gaan worden door die FrugiVenta/DPA. De overige kosten zullen privaat gefinancierd worden door betaling via de certificatenuitgifte. n.v.t. Het Bestuur wordt gevraagd om instemming met deze handelwijze Activiteit 18: Programma De tuinbouw in de Biobased economy Doel van het programma is het ontwikkelen van economische, maatschappelijke en wetenschappelijke meerwaarde. Toekomstbeeld is dat tuinbouwondernemers als partner in duurzame biobased ketens: aanvullende verdiencapaciteit realiseren de ecologische footprint van bedrijfsvoering verminderen bijdragen aan de maatschappelijke positionering en de concurrentiekracht van de sector Voorbereiding van overdracht starten met FloraHolland Concretisering Ter invulling van de overdracht heeft FloraHolland een projectvoorstel Business kansen voor de sierteelt in de biobased economy ingediend (bijlage 4.18). Er is ook een PPS indicatie bij de TKI Tuinbouw over dit onderwerp ingediend. De kosten van het project Business kansen voor de sierteelt in de biobased economy zijn maximaal ,- t.l.v. van het fonds Bloemisterij Teelt. Het bestuur wordt gevraagd in te stemmen met het projectvoorstel. Activiteit 19: PPS Valorisatie champost Bioraffinagetechniek om champost te scheiden in fosfaatarme champost en fosfaatmeststoffen. Het beoogde resultaat is inzicht in de technologische en economische haalbaarheid, een procesbeschrijving en aanbevelingen voor realisatie op praktijkschaal en (aansluitend) praktijktoepassing. Voorbereiding van overdracht starten aan ZLTO/LTO Nederland, waarbij de Vakgroep Paddenstoelenteelt van LTO Nederland in de lead is. Concretisering De Vakgroep heeft voorbereidingen getroffen om in een project in te dienen. Dit zal een voortzetting van de huidige PPS betreffen (bijlage 4.19). Het project is begroot op , ten laste van het fonds Groenten en Fruit Champignons. Het Bestuur wordt gevraagd kennis te nemen van de stand van zaken.

16 16 / oktober 2013 Activiteit 20: Green deal Ondersteunen van realisatie van een biobased valorisatiepark in het Westland, gericht op het tot waarde brengen van plantaardig restmateriaal. Ondersteuning bestaat uit kennisontwikkeling, verkrijgen van vergunningen en aanpassen knellende wet- en regelgeving. Voorbereiding van overdracht starten met FloraHolland Concretisering Op korte termijn zullen met FloraHolland afspraken gemaakt worden. Niet van invloed op herziene begroting 2013, respectievelijk Het Bestuur wordt gevraagd kennis te nemen van de stand van zaken. Activiteit 21: Manifest Biobased Economy Vormgeven van de biobased economy in diverse samenwerkingsverbanden, door het ondersteunen van veelbelovende initiatieven, opstellen van duurzaamheidscriteria en zorgen voor maatschappelijke acceptatie en het uitwisselen van ervaringen en dilemma's tussen manifest-partners. Voorbereiding van overdracht starten met FloraHolland. Concretisering Op korte termijn worden met FloraHolland afspraken gemaakt. Niet van invloed op herziene begroting 2013, respectievelijk Het Bestuur wordt gevraagd kennis te nemen van de stand van zaken. Activiteit 22: IMVO Jaarverslag Tuinbouw Rapportage over de doelstellingen en prestaties op alle MVO-thema's die de tuinbouwsector bewegen. Over te nemen: Eerdere verslagen, format, systematiek, database projecten. Voorbereiding van overdracht starten met FloraHolland en KAVB. Concretisering De KAVB heeft in een gesprek op 5 juli 2013 aangegeven geen behoefte te hebben aan overdracht. Met FloraHolland moeten nog afspraken gemaakt worden over de overdracht, waarbij ook FrugiVenta/DPA betrokken zal worden. Niet van invloed op herziene begroting 2013, respectievelijk Het Bestuur wordt gevraagd om instemming met deze handelwijze.

17 17 / oktober 2013 Activiteit 23: Convenant verduurzaming inkoop verse groenten en fruit Deelname in convenant gericht op verduurzamen verse groente en fruit uit Midden- en Zuid- Amerika, Afrika en Azië. In 2020 moeten consumenten erop kunnen vertrouwen dat alle verse groente en fruit in de supermarkten duurzaam geproduceerd zijn. Geen overdracht voorbereiden. Geen van de kandidaten voldoet aan de criteria en continuïteit is al gewaarborgd via FrugiVenta. Activiteit 24: Kas als Energiebron Innovatie- en actieprogramma om de glastuinbouw minder afhankelijk te maken van fossiele brandstoffen. Het programma investeert in de actielijnen Energiebesparing belichte teelt, energiebesparing onbelichte teelt, duurzame energie (zon, aardwarmte, bio-energie) en Efficiënte inzet Fossiel (o.a. WKK en CO2 voorziening). Voorbereiding van exclusieve overdracht starten met LTO Noord Glaskracht, ZLTO en LLTB (samenwerkingsverband LTO Glaskracht Nederland ) Concretisering LTO Glaskracht Nederland neemt ca. 2 fte over van PT. Ook worden de rechten van logo s en domeinnamen overgenomen (gezamenlijk eigendom met EZ). Dit wordt voor 1 januari vastgelegd in overeenkomsten. In het Energiefonds is nog ca. 8,3 miljoen beschikbaar. In het kader van de taakoverdracht worden daarover afspraken gemaakt en formeel vastgelegd tussen PT en de brancheorganisaties, zowel wat betreft de omvang, de formele besluitvorming en de bestedingsdoelen in lijn met de PPS H300 Energie en CO2 (bijlage 4.24.a). Een tweetal energie-projecten worden hierbij reeds toegevoegd (in totaal ,--) (bijl b) In 2014 zal LTO Glaskracht zich inzetten om alternatieve private financiering te organiseren, zo mogelijk deels in nieuwe collectieve vorm via het CO2 sectorsysteem of gasprijs. 8,3 miljoen (saldo Fonds Energie). Dit bedrag is een voorlopige schatting en kan nog wijzigen bij concrete afronding en afsluiting van gefinancierde projecten. Als indicatie wordt uitgegaan van een besteding van 2 miljoen per jaar. Daarvan is steeds de helft bedoeld als matching van de DLO/TNO capaciteit vanuit TKI-tuinbouw. De andere helft is matching van andere (beleids)gelden van EZ. Daarmee komt de totaalomvang van het budget voor Kas als Energiebron op ca. 4 miljoen per jaar (50-50). Uitvoeren overdracht van personeel en eigendomsrechten vormgeving KaE en internetdomeinen (www.energiek2020.nu, Afspraak maken over inzet Energiefonds en bijbehorende governance. Het Bestuur wordt gevraagd de twee projecten te honoreren.

18 18 / oktober 2013 Activiteit 25: CO2 Footprint De carbon footprint is een methode om de totale broeikasgasemissie van producten te berekenen. Het bestaat uit een internationale standaard PAS en eendigitale rekentool met ruim 250 producten en met de mogelijkheid voor individuele berekeningen. Exclusieve overdracht aan DPA, Frugi Venta, FloraHolland, MPS en daarbij betrekken huidige uitvoerder Blonk Consultants Concretisering Partijen hebben een voorstel uitgewerkt, Voortzetting CO2 footprint Tool en Standaard (bijlage 4.25). Partijen beogen een basis in stand te houden op het terrein van carbon footprints: internationale belangenbehartiging carbon footprint standaards en beschikbaar houden tool. DPA, Frugi Venta en FloraHolland gaan een samenwerkingsovereenkomst aan en plaatsen de uitvoering bij MPS en Blonk. PT sluit een overdrachtsovereenkomst met het samenwerkingsverband ,- ( in 2014; in 2015); Fondsen Bloemisterij Teelt en Handel, en Groenten en Fruit Handel en - Glasgroenten. Voorgestelde aanpak omzetten in overeenkomst van overdracht; project honoreren ter overbrugging van Activiteit 26: Schone en zuinige Paddenstoelen Exclusieve overdracht voorbereiden met de ZLTO Paddenstoelen Concretisering Voortzetting bestaande aanpak Schone en Zuinige Paddenstoelen, waarbij de ZLTO alle bedrijfsleventaken voortzet (zonder verdere ondersteuning vanuit PT-secretariaat). Financiering is met EZ. Er is reeds een meerjarenprogramma t/m Dit is een bewezen aanpak met een goede trackrecord (resultaten, governance, inhoud) die door de ZLTO ook in de toekomst kan worden gerealiseerd. Voor 2014 en 2015 heeft de ZLTO een project ingediend (bijl. 4.26) voor de inzet van PTmiddelen ( ,--). De gevraagde bijdrage is minder dan het historische niveau ,- ( ) t.l.v. Fonds Groenten en Fruit - Champignons Het bestuur wordt gevraagd kennis te nemen van de stand van zaken en het project Schone en Zuinige Paddenstoelen te honoreren. Er is geen sprake van over te dragen (eigendoms)rechten. Activiteit 27: Schone en zuinige Bloembollen Exclusieve overdracht voorbereiden met de KAVB. Concretisering Voortzetting bestaande aanpak Schone en Zuinige Bloembollen, waarbij de KAVB alle bedrijfsleventaken voortzet (zonder verdere ondersteuning vanuit PT-secretariaat). Financiering is met EZ. Er is reeds een meerjarenprogramma t/m Dit is een bewezen aanpak met een goede trackrecord (resultaten, governance, inhoud) die door de KAVB ook in de toekomst kan worden gerealiseerd. Voor 2014 en 2015

19 19 / oktober 2013 heeft de KAVB een project Schone en Zuinige Bloembollen ingediend (bijlage 4. 27) voor de inzet van PT-middelen. De gevraagde bijdrage is fors lager dan tot nu toe gebruikelijk. De KAVB gaat zich actief inzetten om alternatieve private financiering te realiseren met als doel daarmee wel op het historische omvangsniveau van de energieaanpak te komen ( ), Fonds Bloembollen Teelt Overdracht concretiseren via honoreren project Schone en Zuinige Bloembollen Er is geen sprake van over te dragen (eigendoms)rechten. Activiteit 28: Schone en Zuinige Fruitteelt Exclusieve overdracht voorbereiden met de NFO Concretisering Geen vervolg. NFO is reeds betrokken bij de werkgroep Open Teelten van het Agroconvenant Schoon en Zuinig en kan dat voortzetten. Vooralsnog worden geen middelen uit het financieringsfonds fruitteelt ingezet op energie. Niet van invloed op herziene begroting 2013, respectievelijk Geen overdracht van taken noodzakelijk; geen financiële inzet vanuit PT. Activiteit 29: GreenCHAINge Programma van de Nederlandse bloemenhandelssector in samenwerking met telers met als doel te komen tot een maximaal efficiënt en duurzaam vervoer van Nederlandse sierteeltproducten, import en re-export. Exclusieve overdracht voorbereiden met VGB en LTO Groeiservivce Concretisering Voortzetting van het project GreenCHAINge door huidige partijen die ook het initiatief hebben genomen voor GreenCHAINge. GreenCHAINge is een PPS in het kader van TKI Tuinbouw met een meerjarige scope: t/m Partijen hebben t.b.v een gedetailleerd werkplan uitgewerkt (bijlage 4.29), met doorkijk t/m ,- (50% in 2014, 25% in 2015 resp. 2016) t.l.v. Fonds Bloemisterij Handel Overdracht concretiseren door honoreren project GreenCHAINge Er is geen sprake van over te dragen (eigendoms)rechten Activiteit 30: Sectorstatistiek Sectorstatistiek biedt cijfermatig inzicht in ontwikkelingen en trends in de tuinbouw en de maatschappij op gebied van productie, arbeidsmarkt, export, import, consumptie en imago. Inzicht in deze ontwikkelingen is essentieel voor de verdere ontwikkeling van de sector. Sectorstatistiek zorgt dat de prestaties van de sector structureel kunnen worden onderbouwd

20 20 / oktober 2013 voor beleidsvorming en om het belang van de sector aan te kunnen geven richting politiek, overheid en maatschappij (imago). Content niet-exclusief overdragen aan alle partijen die hiervoor belangstelling hebben. Voortzetting bespreken met Frugi Venta/DPA (voedingstuinbouw) en VGB en FloraHolland (sierteelt). Concretisering Overdracht content is in voorbereiding. Eind september / begin oktober ontvangen gegadigden bericht met het verzoek om aan te geven welke informatie zij wensen op welke wijze zij de informatie kunnen ontvangen. Hiervoor wordt een overeenkomst van overdracht ondertekend door PT en de gegadigde. Voor voortzetting van sectorstatistiek in de sierteeltsector heeft de VGB een tweetal projecten ingediend, Sectorstatistiek bloemen en planten (bijlage 4.30a) en Consumer insights (bijlage 4.30b). FrugiVenta/DPA hebben aangegeven een rol te willen spelen in voortzetting van de sectorstatistieken in de voedingstuinbouw. Een tweetal projecten (Waardecreatie en oogst- en voorraadraming) zijn hiertoe ingediend (bijl. 4.30c en d). Project Sectorstatistiek bloemen en planten ten bedrage van voor 2013/2014 en voor 2015, komt ten laste van Fonds Bloemisterij Handel (225). Project Consumer insights ten bedrage van komt ten laste van Fonds Bloemisterij Handel (225). Project Waardecreatie centraal datagebruik en-ontsluiting GF, ten bedrage van ,- komt ten laste van het fonds GF handel (380). Het project Oogst- en voorraadraming appelen en peer ten bedrage van ,- komt ten laste van het fonds fruitteelt (334). Het bestuur wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de projecten en de wijze van contentoverdracht goed te keuren. Activiteit 31: Stallingsbedrijf Glastuinbouw Stallingsbedrijf Glastuinbouw Nederland (SGN) wil bijdragen aan een blijvend sterke internationale concurrentiepositie van de glastuinbouw en het versnellen van de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. SGN draagt hier aan bij door nieuwe glastuinbouwgebieden te ontwikkelen en bestaande gebieden te herstructureren. Voorbereiding van overdracht starten met LTO NL. Concretisering Voortschrijdend inzicht en overleg met de andere partijen in het Stallingsbedrijf heeft geleid tot een andere werkwijze. Het PT heeft daarom zijn deelname in het Stallingsbedrijf opgezegd. De andere deelnemers moeten aangeven of ze dit willen overnemen. Dit geschiedt op basis van

21 21 / oktober 2013 een taxatie. Dit betekent dat deze gelden terugvloeien naar het energiefonds. In feite is dan geen over te nemen activiteit Stallingsbedrijf meer. Op basis van een voorlopige taxatie (door SGN) van de huidige waarde van het stallingsbedrijf vloeit 4,4 mln terug in het Energiefonds. Het bestuur wordt gevraagd in te stemmen met deze handelwijze. Activiteit 32: Promotie Bij de overname van de diverse promotiecampagnes in de groenten en fruitsector zijn 4 partijen betrokken t.w. Frugi Venta, DPA, NFO en Florpartners (namens een aantal stuurgroepen van ondernemers die nu bepaalde campagnes aansturen). De intentie van deze partijen is om een nieuwe stichting in het leven te roepen waarin de campagnes worden ondergebracht. Hierdoor ontstaat synergie tussen de campagnes en zal sprake zijn van een optimale inzet van nog resterende publieke middelen en te werven private middelen. Het is de bedoeling dat 2 medewerkers van het GFB worden overgenomen. Frugi Venta heeft bij het PT ter ondersteuning de PPS Voedsel en Voedingseducatie ingediend. De gevraagde PT bijdrage bedraagt slechts ,-- en gaat t.l.v. het GF handelsfonds (380). Het Bestuur wordt gevraagd kennis te nemen van de stand van zaken van het project PPS Voedsel- en voedingseducatie te honoreren. Activiteit 32a: Facebility Project dat er voor wil zorgen dat de consument op de winkelvloer door scanning van barcodes voorzien wordt van productinformatie groenten en fruit zoals verkrijgbaarheid, herkomst, waar op te letten tijdens de aankoop en handige bereidingstips groenten en fruit. Voorbereiding van overdracht starten met FrugiVenta/DPA Concretisering Kandidaat die voor overname 2x2 campagne heeft ingetekend (Cook It/ Like Hunters) is in contact gebracht met FrugICom. Afgesproken is dat het plan van deze partij wordt geïntegreerd in het plan Facebility. pm Het bestuur wordt gevraagd om kennis te nemen van de stand van zaken. Activiteit 32b en c: Veggipedia NL en DU Online groente- en fruitencyclopedie met productinformatie en recepten

22 22 / oktober 2013 Content niet-exclusief overdragen aan alle partijen die hiervoor belangstelling hebben. Voortzetting bespreken met Frugi Vent/DPA Concretisering Overdracht huidige content is in voorbereiding. Eind november ontvangen gegadigden bericht op welke wijze zij de informatie ontvangen. Hiervoor wordt een overeenkomst van overdracht ondertekend door PT en de gegadigde. Exclusieve overdracht van website, naam, domeinnaam is gegund aan Frugi Venta/DPA. Frugicom zal Veggipedia integreren in voorstel Facebility (act. 32 a). Frugi Venta heeft voorts het project Trusted Information Source GF ingediend (bijl b). De gevraagde ,-- gaat t.l.v. het GF handelsfonds (380). Het bestuur wordt gevraagd nu de wijze van content overdracht goed te keuren, en de exclusieve overdracht later te beoordelen op basis van het voorstel voor overname Facebility. Voorts wordt het bestuur gevraagd het project Trusted Information Source GF te honoreren. Activiteit 32l: Campagne Verwerkte groenten Promotiecampagne voor vers verwerkte groenten en fruit in blik, pot of diepvries Voorbereiding van overdracht starten met VIGEF Concretisering De VIGEF heeft aangegeven de EU campagne die in 2013 eindigt in afgeslankte vorm voort te zetten. Centrale drager wordt de website verwerktegroenten.nl. Deze website wordt overgenomen en vernieuwd. Daarnaast ook onder aandacht brengen van de promotiefilm die recent is opgeleverd, het informeren van doelgroepen via nieuwsbrieven en website. De VIGEF heeft een projectvoorstel getiteld Website vers verwerkte groenten hiervoor ingediend (bijlage 4.32.l) t.l.v. Fonds Groenten en Fruit - Verwerkende Industrie Het bestuur wordt geadviseerd de aanvraag te honoreren onder de voorwaarden zoals verwoord in de omslag notitie. Activiteit 32n: Campagne Aubergine Promotiecampagne voor aubergine in Nederland en Duitsland Voorbereiding van overdracht starten met A8.

Verslag. Van Els Clemens. Vergadering van Commissie Voedingstuinbouw. Telefoonnummer. Datum vergadering 31 oktober 2013. Totaal aantal pagina s 6

Verslag. Van Els Clemens. Vergadering van Commissie Voedingstuinbouw. Telefoonnummer. Datum vergadering 31 oktober 2013. Totaal aantal pagina s 6 Verslag Vergadering van Commissie Voedingstuinbouw Van Els Clemens Telefoonnummer Datum vergadering 31 oktober 2013 Totaal aantal pagina s 6 19 november 2013 Aanwezig Mw. A.M.A. van Ardenne-van der Hoeven

Nadere informatie

Notitie. Betreft: Nieuwe werkwijze PT en Ondernemingsplatforms. 1. Inleiding

Notitie. Betreft: Nieuwe werkwijze PT en Ondernemingsplatforms. 1. Inleiding Notitie Aan Bestuur Van Edwin de Jongh Kenmerk Behoort bij Agendapunt 4a, openbare bestuuursverg. dd. 27 maart 2012 Totaal aantal pagina s 5 12 maart 2012 Betreft: Nieuwe werkwijze PT en Ondernemingsplatforms

Nadere informatie

Productschap Tuinbouw kennisknooppunt platform overheid op maat van de tuinbouw

Productschap Tuinbouw kennisknooppunt platform overheid op maat van de tuinbouw Productschap Tuinbouw kennisknooppunt platform overheid op maat van de tuinbouw Productschap Tuinbouw 30.000 ondernemingen De Nederlandse tuinbouw- en groensector bestaat uit een kleine 30.000 ondernemingen

Nadere informatie

Productschap Tuinbouw Met Minder Meer. Helma Verberkt 26 juni 2012 Landelijke dag Roos

Productschap Tuinbouw Met Minder Meer. Helma Verberkt 26 juni 2012 Landelijke dag Roos Productschap Tuinbouw Met Minder Meer Helma Verberkt 26 juni 2012 Landelijke dag Roos Nieuwe werkwijze en programmering Productschap Tuinbouw 6 programma s Ondernemingsplatforms (OP) Commissie Voedingstuinbouw

Nadere informatie

Het Productschap Tuinbouw. 13 november 2012 / Agnes van Ardenne

Het Productschap Tuinbouw. 13 november 2012 / Agnes van Ardenne Het Productschap Tuinbouw 13 november 2012 / Agnes van Ardenne Inhoud Productschap Tuinbouw (PT) Kerncijfers tuinbouw Trends Opdracht tuinbouw / PT Waarde van groen Conclusies Productschap Tuinbouw (PT)

Nadere informatie

Notitie. Betreft: Sectorstatistiek Nederlandse Tuinbouw

Notitie. Betreft: Sectorstatistiek Nederlandse Tuinbouw Notitie Aan Commissie Sierteelt en Groen Van Rob Ramakers Kenmerk Behoort bij Agendapunt 6, vergadering 25 oktober 2012 Totaal aantal pagina s 6 4 oktober 2012 Betreft: Sectorstatistiek Nederlandse Tuinbouw

Nadere informatie

Omslag notitie. Projectnummer Onderwerp/titel Stof? Pak t aan (3) Relatie met taken/thema s PT Werken in de tuinbouw. Datum aanvraag 24 mei 2011

Omslag notitie. Projectnummer Onderwerp/titel Stof? Pak t aan (3) Relatie met taken/thema s PT Werken in de tuinbouw. Datum aanvraag 24 mei 2011 Omslag notitie Vergadering van Sociaal Economische Commissie Datum vergadering 6 juni 2011 Agendapunt 8 Voorbereid door Jan Kees Boon Totaal aantal pagina s 6 20 mei 2011 1. Project Projectnummer 13093

Nadere informatie

VERORDENING PT BESTEMMINGSHEFFING VERDUURZAAMDE GROENTEN EN FRUIT 2013

VERORDENING PT BESTEMMINGSHEFFING VERDUURZAAMDE GROENTEN EN FRUIT 2013 VERORDENING PT BESTEMMINGSHEFFING VERDUURZAAMDE GROENTEN EN FRUIT 2013 Verordening van het bestuur van het Productschap Tuinbouw van (datum), houdende de vaststelling van een bestemmingsheffing ten behoeve

Nadere informatie

Omslag notitie. Datum aanvraag 1 februari 2012. Naam aanvrager VGB Trade Services. Naam ontvanger van de bijdrage VGB

Omslag notitie. Datum aanvraag 1 februari 2012. Naam aanvrager VGB Trade Services. Naam ontvanger van de bijdrage VGB Omslag notitie Vergadering van de sectorcommissie Bloemkwekerijproducten Datum vergadering 5 maart 2012 Agendapunt 7b Voorbereid door Jerre de Blok Totaal aantal pagina s 5 17 februari 2012 1. Project

Nadere informatie

ACTIVITEIT PRODUCTSCHAP AKKERBOUW RISKPLAZA DEEL A: OMSCHRIJVING RISKPLAZA. 14 juni 2013

ACTIVITEIT PRODUCTSCHAP AKKERBOUW RISKPLAZA DEEL A: OMSCHRIJVING RISKPLAZA. 14 juni 2013 ACTIVITEIT PRODUCTSCHAP AKKERBOUW RISKPLAZA 14 juni 2013 Deze activiteit is omschreven ten behoeve van de overdracht van activiteiten van het Productschap Akkerbouw (PA) aan private organisaties naar aanleiding

Nadere informatie

Tuinbouw zoekt Chemie voor Puur Plantaardig

Tuinbouw zoekt Chemie voor Puur Plantaardig Tuinbouw zoekt Chemie voor Puur Plantaardig Conferentie Agro met Energie verbinden, Rotterdam, 10 mei 2011 Jan Smits Toekomst Tuinbouw in de Biobased Economy Achtergrond Wat willen we bereiken Kenniscentrum

Nadere informatie

Ondernemerspeiling Productschap Tuinbouw

Ondernemerspeiling Productschap Tuinbouw Ondernemerspeiling Productschap Tuinbouw 10 juni 2011 Anke Bergmans project manager Bram Jonkheer managing partner Blauw Research Grootste zelfstandige marktonderzoekbureau van Nederland 90 mensen in Nederland,

Nadere informatie

Behoort bij agendapunt 4.9. Bestuur dd Overdracht project Plantgezondheidsfonds

Behoort bij agendapunt 4.9. Bestuur dd Overdracht project Plantgezondheidsfonds Behoort bij agendapunt 4.9 Bestuur dd. 12-11-2013 Overdracht project Plantgezondheidsfonds Het project Plantgezondheidsfonds wordt door het Productschap Tuinbouw overgedragen aan LTO Nederland, onder de

Nadere informatie

1.1 Productschap Tuinbouw Jaarverslag 2013 27 maart 2014

1.1 Productschap Tuinbouw Jaarverslag 2013 27 maart 2014 1.1 Productschap Tuinbouw Adres Louis Pasteurlaan 6 Postbus 280, 2700 AG Zoetermeer Telefoon 079 347 07 07 Fax 079 347 04 04 Internet www.tuinbouw.nl e-mail info@tuinbouw.nl Jaarverslag 2013 27 maart 2014

Nadere informatie

De heer VAN RUITEN meldt zich als rechtstreeks belanghebbende bij punt 7 van de agenda, hij zal zich daar niet in de discussie mengen.

De heer VAN RUITEN meldt zich als rechtstreeks belanghebbende bij punt 7 van de agenda, hij zal zich daar niet in de discussie mengen. Behoort bij agendapunt 2 Verg. Cie. Sierteelt & Groen dd. 25-10-2012 Verslag Vergadering van Commissie Sierteelt & Groen samengesteld uit de Sectorcommissies Bloembollen, Bloemen, Bomen, Hoveniers en Energie

Nadere informatie

Werken in de Tuinbouw - programma Arbeid

Werken in de Tuinbouw - programma Arbeid Werken in de Tuinbouw - programma Arbeid De Nederlandse tuinbouw- en groensector dankt zijn unieke positie als internationaal tuinbouwcentrum aan ondernemers en medewerkers, die in staat zijn nieuwe kennis

Nadere informatie

Duurzame kennis door publiek-private samenwerking. Annet Zweep Directie Agrokennis

Duurzame kennis door publiek-private samenwerking. Annet Zweep Directie Agrokennis Duurzame kennis door publiek-private samenwerking Annet Zweep Directie Agrokennis Opbouw van mijn verhaal 1. Introductie van mijzelf 2. Topsector en proces 3. Per PPS van vandaag: doel, opzet en wijze

Nadere informatie

Life Sciences & Health TKI 2015

Life Sciences & Health TKI 2015 Life Sciences & Health TKI 2015 TKI LSH Match regeling voor publiek-private samenwerking Oproep tot het indienen van aanvragen voor de TKI- regeling voor de Topsector Life Sciences & Health 1. Regeling

Nadere informatie

gehoord de Commissie voor bollen, knollen en wortelstokken van bloemgewassen, 16 maart 2010; 1 Begripsbepalingen

gehoord de Commissie voor bollen, knollen en wortelstokken van bloemgewassen, 16 maart 2010; 1 Begripsbepalingen Verordening PT heffing export bloembollen naar Japan oogstjaar 2010 Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw van 30 maart 2010, houdende de vaststelling van aan exporteurs van bloembollen

Nadere informatie

Naam uitvoerder(s) Kenlog b.v. (hoofduitvoerder), FloreCom, LEI en Coena B.V.

Naam uitvoerder(s) Kenlog b.v. (hoofduitvoerder), FloreCom, LEI en Coena B.V. Omslag notitie Vergadering van de sectorcommissie Bloemkwekerijproducten Datum vergadering 5 maart 2012 Agendapunt 6b Voorbereid door Jerre de Blok Totaal aantal pagina s 5 17 februari 2012 1. Project

Nadere informatie

2. Notulen en besluitenlijst van de vergadering van 14 juni 2012 De notulen en de besluitenlijst worden vastgesteld conform het ontwerp.

2. Notulen en besluitenlijst van de vergadering van 14 juni 2012 De notulen en de besluitenlijst worden vastgesteld conform het ontwerp. Verslag Vergadering van Commissie Sierteelt & Groen Van Els Clemens Telefoonnummer Datum vergadering 25 oktober 2012 Totaal aantal pagina s 8 20 november 2012 Aanwezig Mw. A.M.A. van Ardenne-van der Hoeven

Nadere informatie

De aansturing van het programma Kas als Energiebron

De aansturing van het programma Kas als Energiebron De aansturing van het programma Kas als Energiebron De kern: Hoe komen projecten voor Kas als Energiebron tot stand? Het ontwikkelen van kennis en technieken is de kern van het programma. Dat wordt daarom

Nadere informatie

ONTWERP. Verordening van het Productschap Akkerbouw van 2009, houdende vaststelling bestemmingsheffing

ONTWERP. Verordening van het Productschap Akkerbouw van 2009, houdende vaststelling bestemmingsheffing VERGADERING : BESTUUR DATUM : 13 NOVEMBER 2008 AGENDAPUNT : 10 BIJLAGE : 26 Lett: AF no. JBA ONTWERP HEFFINGSVERORDENING PA INLANDS GRAAN 2009 Verordening van het Productschap Akkerbouw van 2009, houdende

Nadere informatie

1 Begripsbepalingen. 2 Retributieplicht

1 Begripsbepalingen. 2 Retributieplicht Verordening PT retributie export groenten en fruit Japan 2012 Verordening van het Productschap Tuinbouw van 14 november 2011, houdende regels ter zake van de aan de onder het Productschap Tuinbouw ressorterende

Nadere informatie

Food Compass de onafhankelijke residumonitoring van de groenten en fruitsector in Nederland

Food Compass de onafhankelijke residumonitoring van de groenten en fruitsector in Nederland Food Compass de onafhankelijke residumonitoring van de groenten en fruitsector in Nederland Jerre de Blok, Coördinator Food Compass VMT symposium Chemische contaminanten in voeding, 15 september 2015 Inhoud

Nadere informatie

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Agro Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den

Nadere informatie

16-7-2014. Uitgangssituatie. Uitgangssituatie. Waterkwaliteit is verbeterd, maar doelstelling nog niet voltooid.

16-7-2014. Uitgangssituatie. Uitgangssituatie. Waterkwaliteit is verbeterd, maar doelstelling nog niet voltooid. Uitgangssituatie Evaluatie Nota duurzame gewasbescherming 2004-2010 Doel Doelstelling 2010 Resultaat ACTIEPLAN Gezond gewas, Schoon water Ecologische kwaliteit oppervlaktewater Drinkwaterkwaliteit Reductiemilieubelasting

Nadere informatie

Programma Voeding en Gezondheid

Programma Voeding en Gezondheid Behoort bij agendapunt 5f i Verg. Cie. Voedingstuinbouw dd. 23-10-2012 Programma Voeding en Gezondheid Ondernemingsplatform Voeding en Gezondheid Productschap Tuinbouw september 2012 Programmamanager:

Nadere informatie

Meerjarenafspraak Energietransitie Glastuinbouw

Meerjarenafspraak Energietransitie Glastuinbouw Meerjarenafspraak Energietransitie Glastuinbouw 2014-2020 Partijen: 1. De Staatssecretaris van Economische Zaken, mevrouw S.A.M. Dijksma, handelend als bestuursorgaan; Partij 1 hierna te noemen het ministerie

Nadere informatie

ONTWERP-VERORDENING PT ALGEMENE HEFFING BLOEMBOLLENHANDEL OOGSTJAAR 2013

ONTWERP-VERORDENING PT ALGEMENE HEFFING BLOEMBOLLENHANDEL OOGSTJAAR 2013 ONTWERP-VERORDENING PT ALGEMENE HEFFING BLOEMBOLLENHANDEL OOGSTJAAR 2013 Verordening van het bestuur van het Productschap Tuinbouw van (datum), houdende de vaststelling van een algemene heffing ten behoeve

Nadere informatie

gehoord de Commissie voor bollen, knollen en wortelstokken van bloemgewassen, 13 februari 2007; 1 Begripsbepalingen

gehoord de Commissie voor bollen, knollen en wortelstokken van bloemgewassen, 13 februari 2007; 1 Begripsbepalingen Verordening PT heffing export bloembollen naar Japan oogstjaar 2007 Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw van 27 maart 2007, houdende de vaststelling van aan exporteurs van bloembollen

Nadere informatie

Duurzaam produceren, Duurzaam consumeren

Duurzaam produceren, Duurzaam consumeren Agrarisch Platform Zuid-Holland Duurzaam produceren, Duurzaam consumeren Duurzaam produceren. Uitdaging en kans! Politiek Café van het CDAV Zuid-Holland Datum: 17 maart 2010 Locatie: Van: Voor: Kenmerk:

Nadere informatie

Behoort bij agendapunt 5d i Verg. Cie. Sierteelt en Groen dd. 25-10-2012. Programma 2013 'Maatschappelijk verantwoord ondernemen in de tuinbouw'

Behoort bij agendapunt 5d i Verg. Cie. Sierteelt en Groen dd. 25-10-2012. Programma 2013 'Maatschappelijk verantwoord ondernemen in de tuinbouw' Behoort bij agendapunt 5d i Verg. Cie. Sierteelt en Groen dd. 25-10-2012 Programma 2013 'Maatschappelijk verantwoord ondernemen in de tuinbouw' Ondernemingsplatform Biobased Economy & MVO Productschap

Nadere informatie

Richtlijnen voor het Exitplan

Richtlijnen voor het Exitplan Bijlage 2 Richtlijnen voor het Exitplan Bijlage bij het Bestek Openbare Europese Aanbesteding SIS Datum: 12 mei 2015 Versie: 1.0 Gehele of gedeeltelijke overneming of reproductie van de inhoud van dit

Nadere informatie

Van gewasbescherming naar integrale aanpak plantgezondheid

Van gewasbescherming naar integrale aanpak plantgezondheid Van gewasbescherming naar integrale aanpak plantgezondheid Helma Verberkt Beleidsspecialist Gewasbescherming / Plantgezondheid LTO Glaskracht Nederland 4 december 2013 Ontwikkelingen op nationaal en Europees

Nadere informatie

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad *P DORDRECHT Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT T 14 078 F (078) 770 8080 www.dordrecht.nl Datum 4 december 2012 Begrotingsprogramma

Nadere informatie

Wethouder J. Coes. Voorstel Kennisname van het financieel overzicht over de maanden januari tot en met juli 2015 alsmede de prognose voor 2015.

Wethouder J. Coes. Voorstel Kennisname van het financieel overzicht over de maanden januari tot en met juli 2015 alsmede de prognose voor 2015. Openbaar ja Voorstel voor BC OZJT / BO Samen 14 Datum vergadering 1 oktober 2015 Agendapunt Portefeuillehouder(s) Wethouder J. Coes Domein, behandelend ambtenaar, tel. Evelien Fokkink, manager OZJT Onderwerp

Nadere informatie

Convenant gezamenlijk werken aan de stedelijke ontwikkeling van Heerlen

Convenant gezamenlijk werken aan de stedelijke ontwikkeling van Heerlen Convenant gezamenlijk werken aan de stedelijke ontwikkeling van Heerlen In het provinciale coalitieakkoord 2015-2019 is aangegeven dat de provincie de economische en sociale structuur binnen de provincie

Nadere informatie

Convenant. tussen de. Belastingdienst. en de Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland

Convenant. tussen de. Belastingdienst. en de Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland Convenant tussen de Belastingdienst en de Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland Convenant Land- en Tuinbouw Partijen de brancheorganisatie Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland, gevestigd te Den Haag,

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Directoraat-generaal Agro en Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den

Nadere informatie

WAKKER WORDEN! INNOVATIE GAAT NIET VANZELF!

WAKKER WORDEN! INNOVATIE GAAT NIET VANZELF! WAKKER WORDEN! INNOVATIE GAAT NIET VANZELF! Waarom een innovatie agenda? Maatschappij en markt vragen om verandering Technologie veranderd de wereld Arbeid gaat schaars worden Chemie minder beschikbaar

Nadere informatie

Reglement College van Bestuur. Onderwijsstichting Esprit

Reglement College van Bestuur. Onderwijsstichting Esprit Reglement College van Bestuur Onderwijsstichting Esprit Amsterdam, vastgesteld, na goedkeuring door de Raad van Toezicht op 4 december 2015, door het College van Bestuur in haar vergadering van 7 december

Nadere informatie

ENERGIE BESPAREN EN VERDUURZAMEN IN DE GLASTUINBOUW

ENERGIE BESPAREN EN VERDUURZAMEN IN DE GLASTUINBOUW Besparen en verduurzamen ENERGIE BESPAREN EN VERDUURZAMEN IN DE GLASTUINBOUW Over Kas als Energiebron Kas als Energiebron is het innovatie- en actieprogramma voor de glastuinbouw met als doel de uitstoot

Nadere informatie

Omslag notitie. Datum aanvraag 9 augustus Naam aanvrager GFB. Naam ontvanger van de bijdrage GFB. Naam uitvoerder(s) GFB

Omslag notitie. Datum aanvraag 9 augustus Naam aanvrager GFB. Naam ontvanger van de bijdrage GFB. Naam uitvoerder(s) GFB Omslag notitie Vergadering van sectorcommissie Groenten & Fruit Datum vergadering 15 augustus 2011 Agendapunt 4 Voorbereid door Rob Ramakers Totaal aantal pagina s 6 8 augustus 2011 1. Project Projectnummer

Nadere informatie

Call Gebiedsgerichte gezondheidsaanpakken fase 1 voor Programma Gezonde Toekomst Dichterbij

Call Gebiedsgerichte gezondheidsaanpakken fase 1 voor Programma Gezonde Toekomst Dichterbij Call Gebiedsgerichte gezondheidsaanpakken fase 1 voor Programma Gezonde Toekomst Dichterbij Aanleiding Fonds NutsOhra heeft met het programma Gezonde Toekomst Dichterbij de ambitie om de gezondheidsachterstanden

Nadere informatie

OVEREENKOMST. 1. de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie Bedrijfschap Horeca en Catering, waarvan de zetel is

OVEREENKOMST. 1. de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie Bedrijfschap Horeca en Catering, waarvan de zetel is OVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie Bedrijfschap Horeca en Catering, waarvan de zetel is gevestigd te Zoetermeer (hierna: BHC ), ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking

Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland Brussel, april 2014 CVN heeft

Nadere informatie

Liquidatieplan De juridische, financiële en administratieve consequenties van de opheffing van het Streekarchief Rijnlands Midden

Liquidatieplan De juridische, financiële en administratieve consequenties van de opheffing van het Streekarchief Rijnlands Midden 1 Liquidatieplan De juridische, financiële en administratieve consequenties van de opheffing van het Streekarchief Rijnlands Midden 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Status liquidatieplan 1.2 Afbakening

Nadere informatie

De gekantelde Wmo-verordening

De gekantelde Wmo-verordening De gekantelde Wmo-verordening De VNG heeft een Wmo-modelverordening gepubliceerd. Gemeenten kunnen deze tekst gebruiken als voorbeeld om lokaal een eigen Wmo-verordening op te stellen. Voor belangenorganisaties

Nadere informatie

Behoort bij punt 5b. van de agenda van de 252 ste vergadering van het bestuur d.d. 18 november 2014

Behoort bij punt 5b. van de agenda van de 252 ste vergadering van het bestuur d.d. 18 november 2014 Behoort bij punt 5b. van de agenda van de 252 ste vergadering van het bestuur d.d. 18 november 2014 Risico-inschatting en prognose laatste kwartaal 2014 INHOUD Risico-inschatting en prognose laatste kwartaal

Nadere informatie

Paraaf toetser. Burgemeester. Weth. Verloop

Paraaf toetser. Burgemeester. Weth. Verloop B&W voorstel Zaaknummer Onderwerp 153447 ToekomstAgenda Informele Zorg voor Veenendaal Ambtenaar Afdeling Telefoonnummer P.G.M. Martens Maatschappelijke Ondersteuning (0318) 538391 Paraaf afdelingsmanager

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Thuiszorg Maatschappij

Reglement Raad van Toezicht Thuiszorg Maatschappij Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement is opgesteld ter aanvulling van de statuten van de coöperatieve vereniging ThuisZorg Maatschappij en is gebaseerd op de Governance Code Zorg en Welzijn 2010 2. Dit

Nadere informatie

d. Met deze beleidsregel vervalt Artikel 9.4 lid b van de beleidsregel Extramurale zorg CA-289 (2008).

d. Met deze beleidsregel vervalt Artikel 9.4 lid b van de beleidsregel Extramurale zorg CA-289 (2008). Bijlage bij circulaire Care/AWBZ/09/22c Beleidsregel Lumpsum Zintuiglijk Gehandicapten 2009 1. Algemeen Kenmerk a. Deze beleidsregel is van toepassing op de zorg of dienst als omschreven bij of krachtens

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 36114 29 december 2014 Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 8 december 2014, nr. WJZ/14011574, tot

Nadere informatie

Samenvatting. economy.

Samenvatting. economy. Samenvatting 6 SAMENVATTING Samenvatting Door toenemende technologische kennis en innovatie is het steeds beter mogelijk om de verschillende bestanddelen van planten, bomen, gewassen en dierlijke reststromen

Nadere informatie

Onderwerp: Kaders voor windenergie

Onderwerp: Kaders voor windenergie Aan het Algemeen Bestuur Datum: 02-10-2013 Onderwerp: Kaders voor windenergie Voorstel 1. Vaststellen van beleidskaders voor windenergie-initiatieven; 2. Kennis te nemen van het initiatief voor een windmolenpark

Nadere informatie

gelezen de nota subsidieregeling Projecten#InDeBuurt d.d. 15 november 2016 nr ;

gelezen de nota subsidieregeling Projecten#InDeBuurt d.d. 15 november 2016 nr ; Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort, gelezen de nota subsidieregeling Projecten#InDeBuurt d.d. 15 november 2016 nr. 5365999; gelet op de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3, artikel

Nadere informatie

Instructiedocument Samenwerkingsovereenkomst

Instructiedocument Samenwerkingsovereenkomst Instructiedocument Samenwerkingsovereenkomst Samengesteld op basis van verkenningen binnen het programma Sggv, 2009-2012. Dit geanonimiseerde document is in licentie gegeven op basis van een Creative Commons

Nadere informatie

Tracking & Tracing: gevolgen van de GFL voor uienverpakkers en exporteurs 14 december 2004 Inge Neessen en Irma Schönherr

Tracking & Tracing: gevolgen van de GFL voor uienverpakkers en exporteurs 14 december 2004 Inge Neessen en Irma Schönherr Tracking & Tracing: gevolgen van de GFL voor uienverpakkers en exporteurs 14 december 2004 Inge Neessen en Irma Schönherr Onderzoek en communicatie Tracking en Tracing AGF branche Aangevraagd door Frugi

Nadere informatie

cultuuronderwijs: het onderwijs gericht op het bereiken van de kerndoelen in het leergebied Kunstzinnige oriëntatie van het primair onderwijs;

cultuuronderwijs: het onderwijs gericht op het bereiken van de kerndoelen in het leergebied Kunstzinnige oriëntatie van het primair onderwijs; Tijdelijke Regeling Flankerende Projecten Cultuureducatie met Kwaliteit 2014 Fonds voor Cultuurparticipatie Maart 2014 Het bestuur van de Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie, Gelet op artikel 3 van

Nadere informatie

2009 (Verordening PT heffing eetbare paddenstoelen en uitgangsmateriaal van groenten 2009)

2009 (Verordening PT heffing eetbare paddenstoelen en uitgangsmateriaal van groenten 2009) INTEGRALE TEKST Bijgewerkt t/m Wijziging II d.d. 9-9-2011 Verordening PT heffing eetbare paddenstoelen en uitgangsmateriaal van groenten 20091) Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw van

Nadere informatie

B-140 Green Deal: Groene Gevangenis Veenhuizen: naar een gevangenis voorzien van duurzame energie uit de regio

B-140 Green Deal: Groene Gevangenis Veenhuizen: naar een gevangenis voorzien van duurzame energie uit de regio B-140 Green Deal: Groene Gevangenis Veenhuizen: naar een gevangenis voorzien van duurzame energie uit de regio Partijen: De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de heer drs. M.J.M. Verhagen,

Nadere informatie

REGLEMENT PROGRAMMA ADVIESCOMMISSIES PRODUCTSCHAP TUINBOUW

REGLEMENT PROGRAMMA ADVIESCOMMISSIES PRODUCTSCHAP TUINBOUW REGLEMENT PROGRAMMA ADVIESCOMMISSIES PRODUCTSCHAP TUINBOUW Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw, van 25 januari 2011, houdende de instelling, samenstelling en werkwijze van de Programma

Nadere informatie

Een goed opgesteld reglement biedt meerdere voordelen:

Een goed opgesteld reglement biedt meerdere voordelen: Inleiding Dit instrument is te gebruiken als een format voor het opstellen van een huishoudelijk reglement. In zo n reglement staan de werkafspraken over het besturen en het organiseren van de maatschap.

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

Jaarverslag PLUIMNED 2016

Jaarverslag PLUIMNED 2016 Bijlage 2 Zeist, 7 maart 2017 (Vastgesteld door het bestuur van PLUIMNED op 7 maart 2016) PLUIMNED De stichting PLUIMNED vormt de samenwerking tussen de dragende organisaties: LTO/NOP, NVP, COBK en NEPLUVI.

Nadere informatie

Onderwerp/titel Aanvragen projecten onderzoek binnen het programma Plantgezondheid, Fytosanitair en Water, bodem & bemesting (PFW).

Onderwerp/titel Aanvragen projecten onderzoek binnen het programma Plantgezondheid, Fytosanitair en Water, bodem & bemesting (PFW). Omslag notitie Vergadering van Commissie Sierteelt en Groen Datum vergadering 4 juni 2013 Agendapunt 4b Projecten Plantgezondheid, Fyto & Water Voorbereid door Programmateam Plantgezondheid Totaal aantal

Nadere informatie

Risico- en Crisismanagement in de voedingstuinbouw. 25 september 2014 Nicolette Quaedvlieg

Risico- en Crisismanagement in de voedingstuinbouw. 25 september 2014 Nicolette Quaedvlieg Risico- en Crisismanagement in de voedingstuinbouw 25 september 2014 Nicolette Quaedvlieg Van crisiscommunicatie naar crisismanagement Lessen geleerd uit o.a. de crisis rond Moerdijkbrand en EHEC in 2011.

Nadere informatie

Projectnr Onderwerp/titel omschrijving Indiener Ontvanger Uitvoerder 13513 Groenten- en Fruitportaal (GFP)

Projectnr Onderwerp/titel omschrijving Indiener Ontvanger Uitvoerder 13513 Groenten- en Fruitportaal (GFP) Omslag notitie Vergadering van Commissie Voedingstuinbouw Datum vergadering 28 februari 2013 Agendapunt 4f, Projecten Voeding en Gezondheid Voorbereid door Nicolette Quaedvlieg Totaal aantal pagina s 12

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OMNI

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OMNI DIEPENVEENSE SPORTCLUB D.S.C. HUISHOUDELIJK REGLEMENT OMNI DEFINITIEF GOEDGEKEURD DOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN 14 NOVEMBER 2012 December 2012 D I E P E N V E E N S E S P O R T C L U B ( DSC )

Nadere informatie

Meest gestelde vragen Fair Produce Nederland

Meest gestelde vragen Fair Produce Nederland . Meest gestelde vragen Fair Produce Nederland Organisatie Hoe is Fair Produce Nederland opgebouwd? De Stichting Fair Produce Nederland is opgericht door de vereniging voor groothandelaren in groenten

Nadere informatie

Productschap Tuinbouw Louis Pasteurlaan 6 280, 2700 AG Zoetermeer. Jaarverslag 2012. info@tuinbouw.nl. Maart 2013

Productschap Tuinbouw Louis Pasteurlaan 6 280, 2700 AG Zoetermeer. Jaarverslag 2012. info@tuinbouw.nl. Maart 2013 1.1 Productschap Tuinbouw Adres Postbus Telefoon Fax Internet e-mail Louis Pasteurlaan 6 280, 2700 AG Zoetermeer 079 347 07 07 079 347 04 04 www.tuinbouw.nl info@tuinbouw.nl Jaarverslag 2012 Maart 2013

Nadere informatie

Datum : 13 december 2005 Nummer PS : PS2006ZCW03 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2005MEC002130i Portefeuillehouder : Kamp

Datum : 13 december 2005 Nummer PS : PS2006ZCW03 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2005MEC002130i Portefeuillehouder : Kamp S T A T E N V O O R S T E L Datum : 13 december 2005 Nummer PS : PS2006ZCW03 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2005MEC002130i Portefeuillehouder : Kamp Titel : Overdracht functie

Nadere informatie

Van: Jolanda Braam (braam@tifn.nl) Kees de Gooijer (kees.degooijer@wur.nl) Voor: Projectdragers Datum: 19-12-2013

Van: Jolanda Braam (braam@tifn.nl) Kees de Gooijer (kees.degooijer@wur.nl) Voor: Projectdragers Datum: 19-12-2013 TKI toeslagregeling 2014 Van: Jolanda Braam (braam@tifn.nl) Kees de Gooijer (kees.degooijer@wur.nl) Voor: Projectdragers Datum: 19-12-2013 Zie voor meer informatie de publicatie in de Staatscourant (WJZ/13135860),

Nadere informatie

Notitie energiebesparing en duurzame energie

Notitie energiebesparing en duurzame energie Notitie energiebesparing en duurzame energie Zaltbommel, 5 juni 2012 Gemeente Zaltbommel Notitie energiebesparing en duurzame energie 1 1. Inleiding Gelet op de ambities in het milieuprogramma 2012-2015

Nadere informatie

Als individuele ondernemers zijn we tot veel in staat, maar soms kunnen we ons doel alleen bereiken door samenwerking.

Als individuele ondernemers zijn we tot veel in staat, maar soms kunnen we ons doel alleen bereiken door samenwerking. Als individuele ondernemers zijn we tot veel in staat, maar soms kunnen we ons doel alleen bereiken door samenwerking. ondernemers in groente en fruit van belang voor markt en maatschappij We staan, als

Nadere informatie

Memorandum of Understanding inzake de totstandkoming binnen Nederland van een Expert Centre voor Speciality Crops

Memorandum of Understanding inzake de totstandkoming binnen Nederland van een Expert Centre voor Speciality Crops Memorandum of Understanding inzake de totstandkoming binnen Nederland van een Expert Centre voor Speciality Crops Met dit Memorandum geven de genoemde partijen aan een Expert Centre voor Speciality Crops

Nadere informatie

s-hertogenbosch, juni 2013 Samenwerkingsovereenkomst Brabantse Pilot Publieke Laadinfrastructuur Provincie Noord-Brabant en Enexis

s-hertogenbosch, juni 2013 Samenwerkingsovereenkomst Brabantse Pilot Publieke Laadinfrastructuur Provincie Noord-Brabant en Enexis Samenwerkingsovereenkomst Brabantse Pilot Publieke Laadinfrastructuur Provincie Noord-Brabant en Enexis INHOUD 1. Inleiding 2. Pilot laadinfrastructuur Brabant 3. Overwegingen 4. Doelstellingen 5. Gefaseerde

Nadere informatie

Handboek CO2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2

Handboek CO2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Handboek CO2 reductiesysteem Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 A: Inzicht (wegingsfactor 40%) 4 2.1. Eisen voor niveau 1 4 2.2. Eisen voor niveau 2 4 2.3. Eisen

Nadere informatie

WET INVESTEREN IN JONGEREN (WIJ): VERORDENINGEN

WET INVESTEREN IN JONGEREN (WIJ): VERORDENINGEN BOB 10/012 WET INVESTEREN IN JONGEREN (WIJ): VERORDENINGEN Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Op 1 oktober 2009 is de Wet investeren in jongeren (WIJ) in werking getreden. De wet verplicht gemeenten

Nadere informatie

GEMEENTE NUTH Raad: 16 december 2014 Agendapunt: RTG: 2 december 2014

GEMEENTE NUTH Raad: 16 december 2014 Agendapunt: RTG: 2 december 2014 Reg.nr:Z.08126 / Int.07935 Pagina 1 van 5 GEMEENTE NUTH Raad: 16 december 2014 Agendapunt: RTG: 2 december 2014 AAN DE RAAD Onderwerp: Centrumregeling regionale samenwerking Parkstad opvang en beschermd

Nadere informatie

Datum 31 maart 2015 Betreft Beantwoording vragen over private kwaliteitssystemen in varkens- en kalversector

Datum 31 maart 2015 Betreft Beantwoording vragen over private kwaliteitssystemen in varkens- en kalversector > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Directoraat-generaal Agro en Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den

Nadere informatie

categorie agendanr. Stuknr. Raad Verklaring van geen bedenkingen WKK-installatie en biovergister Gantel 37 te Klazienaveen

categorie agendanr. Stuknr. Raad Verklaring van geen bedenkingen WKK-installatie en biovergister Gantel 37 te Klazienaveen svoorstel categorie agendanr. Stuknr. Onderwerp: Verklaring van geen bedenkingen WKK-installatie en biovergister Gantel 37 te Klazienaveen Portefeuillehouder: R. van der Weide Team: Ontwikkeling F. de

Nadere informatie

Programma Kas als Energiebron

Programma Kas als Energiebron Programma Kas als Energiebron Co-innovatie in de glastuinbouw KIVI NIRIA jaarcongres 2010 Ir. P. Jan Smits 6 oktober 2010 Inhoud Introductie Kengetallen en energietransitie Convenant Schone en Zuinige

Nadere informatie

Green Deal groene gewasbescherming

Green Deal groene gewasbescherming Green Deal groene gewasbescherming Jacobijn van Etten Projectleider Green Deal Ctgb Coördinator biologische middelen 11 juni 2015 Inhoud Vergroening Begrippen Doelstelling Green Deal Werkwijze Resultaten

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 14 JUNI 2016.

BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 14 JUNI 2016. BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 14 JUNI 2016. Aanwezig: burgemeester B. van de Weerd, wethouders G. van den Berg, J. Groothuis, L. van der Maas, mw. M.W. Storteboom en secretaris

Nadere informatie

Ondernemersfonds 2015 Subsidie Huis voor de Binnenstad

Ondernemersfonds 2015 Subsidie Huis voor de Binnenstad Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ondernemersfonds 2015 Subsidie Huis voor de Binnenstad Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 1 september 2015 sloot de indieningstermijn

Nadere informatie

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland;

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland; ONTWERP Beheersverordening Fonds Cofinanciering Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland ( versie SP71, SE JZ, JWE : 04-08-2016 ) Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland; besluit

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Zeeland Seaports

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Zeeland Seaports Algemene Vergadering van Aandeelhouders Zeeland Seaports datum vergadering: 19 december 2014 agendapunt: datum stuk: onderwerp: vennootschapslening ZSP aan WarmCO2 Inleiding Begin 2013 was de continuïteit

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen Focus op Zorg B.V.

Reglement Raad van Commissarissen Focus op Zorg B.V. Reglement Raad van Commissarissen Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement is, ter aanvulling van de statuten van, opgesteld voor de Raad van Commissarissen Focus Op Zorg BV en is gebaseerd op de uitgangspunten

Nadere informatie

Raad van Toezicht Marketing Drenthe

Raad van Toezicht Marketing Drenthe Algemeen functieprofiel i Raad van Toezicht Marketing Drenthe versie 1.0 RBe okt 2017 Inleiding De Raad van Toezicht is een belangrijk intern toezichthoudend orgaan van Marketing Drenthe. Het is daarom

Nadere informatie

gehoord de Commissie voor bollen, knollen en wortelstokken van bloemgewassen, d.d. 13 februari 2007;

gehoord de Commissie voor bollen, knollen en wortelstokken van bloemgewassen, d.d. 13 februari 2007; Verordening PT heffing bestrijding Ditylenchus dipsaci oogstjaar 2007 Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw van 27 maart 2007, houdende de vaststelling van aan telers van bloembollen op

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening

Verordening cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Verordening cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Het algemeen bestuur van de Meergroep; gelezen het voorstel van de algemeen directeur d.d. 17 juni 2008; gelet op artikel 2, derde lid, en artikel

Nadere informatie

Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en

Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en Beleidsregel MKB-Regeling Het dagelijks bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland zijnde Management Autoriteit Noord-Nederland; gelet op de Verordening (EU) nr. 1301/2013 van het Europees Parlement

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR 1. De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur dient het belang van de

Nadere informatie

Agenda voor de vergadering d.d. 1 juli 2015 van het algemeen bestuur van de stadsregio Rotterdam

Agenda voor de vergadering d.d. 1 juli 2015 van het algemeen bestuur van de stadsregio Rotterdam Algemeen Bestuur vergadering 1 juli 2015 Agenda voor de vergadering d.d. 1 juli 2015 van het algemeen bestuur van de stadsregio Rotterdam NB. Vergadering begint om 16.00 uur Locatie zaal Staal WTC Rotterdam

Nadere informatie

Innovatie-instrumenten voor bedrijven in Nederland. Naar de top! Ino Ostendorf MT-lid directie Innovatie & Kennis

Innovatie-instrumenten voor bedrijven in Nederland. Naar de top! Ino Ostendorf MT-lid directie Innovatie & Kennis Innovatie-instrumenten voor bedrijven in Nederland Naar de top! Ino Ostendorf MT-lid directie Innovatie & Kennis Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie Innovatie-instrumenten voor bedrijven

Nadere informatie

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in de sector Glastuinbouw 2015

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in de sector Glastuinbouw 2015 Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in de sector Glastuinbouw 2015 Artikel 1 Toepassing Dit reglement is van toepassing op aanmeldingen die na 1 april 2015 zijn ontvangen

Nadere informatie

MIT2015 MKB Innovatiestimulering Topsectoren 2015

MIT2015 MKB Innovatiestimulering Topsectoren 2015 Beknopte toelichting MIT2015 MKB Innovatiestimulering Topsectoren 2015 Voorbehoud: dit betreft beknopte toelichting MIT2015 officiële tekst in De Staatscourant is leidend 15-4-2015 I 1 Afspraken MKB samenwerkingsagenda

Nadere informatie

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Regionaal arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt! en Werkbedrijf Noordoost Brabant

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Regionaal arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt! en Werkbedrijf Noordoost Brabant GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 5 april 2016 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Regionaal arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt! 2016-2020 en Werkbedrijf

Nadere informatie