Aan Commissie Voedingstuinbouw, Sierteelt en Groen en het Bestuur. 31 oktober 2013, 4 november 2013 en 12 november 2013 Totaal aantal pagina s

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aan Commissie Voedingstuinbouw, Sierteelt en Groen en het Bestuur. 31 oktober 2013, 4 november 2013 en 12 november 2013 Totaal aantal pagina s"

Transcriptie

1 Notitie Aan Commissie Voedingstuinbouw, Sierteelt en Groen en het Bestuur Van: Secretariaat PT Kenmerk 31 oktober 2013, 4 november 2013 en 12 november 2013 Totaal aantal pagina s Agendapunt 4 Belangstellingsregistratie 21 oktober 2013 Overdracht publiek/private activiteiten PT naar aanleiding van besluiten PT-bestuur 25 juni 2013 inzake Belangstellingsregistratie Inleiding In het regeerakkoord van 29 oktober 2012 is besloten de PBO op te heffen. Daarbij is bepaald dat de publieke taken worden ondergebracht bij het Ministerie van Economische Zaken. Voor de taken van de PBO die niet als publieke taken zijn aangemerkt is geen voortzetting, overdracht of toekomst bepaald. Het gaat daarbij om autonome taken en activiteiten die door het PT zijn opgepakt om het gemeenschappelijk belang van de sector, de deelsector of geleding daarbinnen, te dienen. Het zijn activiteiten die aansluiten bij de missie van het PT: het verbinden van de belangen van tuinbouwbedrijven en maatschappij met als doel een rendabele en duurzame productie en afzet van veilige en gezonde voeding en aantrekkelijk en functioneel groen. Deze activiteiten zijn en worden gefinancierd met middelen die van de betreffende deelsector of geleding zijn verkregen. Voortzetting van deze activiteiten na de opheffing van het PT is van groot belang gelet op de met de activiteiten gediende gemeenschappelijke belangen en gegeven de daarbij geïnvesteerde middelen, ontwikkelde kennis en deskundigheid. Om te voorkomen dat de ontwikkelde activiteiten (en de daarbij horende randvoorwaarden) voor de sector verloren gaan, is door het bestuur in zijn vergadering van 26 maart 2013 besloten tot de opening van een Belangstellingsregistratie. De Belangstellingsregistratie is gericht op het vinden van partijen die deze activiteiten overnemen en voortzetten met inachtneming van de daarvoor geldende randvoorwaarden. Procedure en besluitvorming Belangstellingsregistratie Het Bestuur heeft op 13 mei jl. de procedure bepaald voor de Belangstellingsregistratie. Gegadigden konden tot 31 mei uur hun belangstelling kenbaar maken voor het voortzetten van activiteiten. De belangstelling van 43 partijen werd geregistreerd. Er is belangstelling getoond voor het hele spectrum van activiteiten waarop kon worden ingetekend, kerntaken zowel als zogeheten niet-kerntaken. Op de zorgvuldige toepassing van de procedure van de Belangstellingsregistratie is toegezien door de heer dr. N. de Groot (WUR, LEI) als onafhankelijk deskundige. Op 25 juni heeft het Bestuur, na kennisname van de adviezen van de Commissies Sierteelt en Groen en Voedingstuinbouw, bij besluit de gegadigden geselecteerd met wie verder moet worden gesproken om de voortzetting van de activiteiten na 1 januari 2014 te kunnen borgen. Alle gegadigden zijn diezelfde dag in kennis gesteld van het besluit. Bij brieven van

2 2 / oktober juli 2013 is het besluit van het bestuur aan alle gegadigden bevestigd en nader toegelicht. Geen van de gegadigden heeft bij het PT bezwaar aangetekend tegen de genomen besluiten. Concretisering en nadere besluitvorming De beoogde voortzetting van de activiteiten na 1 januari 2014, zal gepaard moeten gaan met een overdracht. De overdracht van activiteiten en middelen in vervolg op de Belangstellingsregistratie geschiedt krachtens besluit van het bestuur. Met het oog op de gedegen juridische inkadering van de overdracht en afwikkeling van taken en activiteiten langs de weg van de Belangstellingsregistratie, is gekozen voor de combinatie van de projectsubsidiering volgens het Besluit beleidsregels PT project- en exploitatiesubsidies 2010, een bijzondere subsidieregeling, Verordening PT subsidieverstrekking overige autonome taken 2013 en privaatrechtelijke overeenkomsten. Het merendeel van de activiteiten zal worden voortgezet op basis van projectsubsidiering. In de daarop van toepassing zijnde beleidsregels zijn de nodige waarborgen voorzien. Het PT zal deze handhaven volgens de bestaande toezichtregels. Die projecten die doorlopen na 2014 gaan in de boedel mee naar de vereffenaar. De vereffenaar zal alsdan verantwoordelijk zijn voor de handhaving van de waarborgen. Voor de overdracht van activiteiten die niet als project kwalificeren en waarbij de nodige middelen en personeel overgaan, dient de Verordening PT subsidieverstrekking overige autonome taken 2013, die de basis biedt voor de toekenningsbesluiten, te worden vastgesteld. De overdracht van activiteiten, middelen en personeel zal steeds ook worden geregeld in contracten. In deze contracten zijn de vereiste waarborgen voorzien. De volgende varianten van overdracht zijn aan de orde: 1. Overdracht van activa (zoals roerende zaken, IE-rechten, domein- en merknamen en databanken), uitgezonderd financiële middelen; 2. Overdracht van taken/activiteiten met bijbehorende activa, uitgezonderd financiële middelen (zoals arbeidsmarkt- en promotiecampagnes); 3. Overdracht van taken/activiteiten met bijbehorende activa en met de ter beschikking stelling van financiële middelen (zoals projectsubsidies, PPS-bijdragen); 4. Overdracht van autonome taken/activiteiten met bijbehorende activa en/of personeel met de ter beschikking stelling van financiële middelen (zoals management van programma s, secretariaatsfuncties, beheer en onderhoud van informatieportalen). In veel gevallen zal de overdracht met gesloten beurzen ( om niet ) tot stand worden gebracht. Dit betreft bijvoorbeeld de overdracht van databases, websites e.d., hierboven genoemd onder varianten 1 en 2. Deze vorm heeft geen gevolgen voor de herziene begroting 2013 en de.

3 3 / oktober 2013 In de andere gevallen (varianten 3 en 4) is er sprake van een overdracht van middelen, al dan niet bij wijze van project-, of exploitatiesubsidie. Ook de overname van PT-medewerkers heeft gevolgen voor de opheffingsbegroting, waarbij in de besluitvorming o.m. rekening moet worden gehouden met het Sociaal Plan en het advies van de Ondernemingsraad over het Afbouwplan personeel PT Middelen waaraan het bestuur geen bestemming geeft, komen uiteindelijk in beheer van de vereffeningsorganisatie. Ook de controle en toezichtverplichtingen die aan de orde zijn bij de naleving van de voorwaarden waaronder de overdrachten geschieden, zullen overgaan op de vereffenaar, de minister van Economische Zaken. Kader en randvoorwaarden De hele belangstellingsregistratie heeft tot doel om de autonome taken na hun overdracht zoveel mogelijk ten gunste van het doel en van de doelgroep te laten komen waarvoor zij waren bestemd. Voor zover de autonome taak een steunmaatregel ten gunste van de doelgroep vormde, blijft het PT hiermee in algemene zin ook binnen de grenzen van de daarvoor in het verleden door de Europese Commissie afgegeven goedkeuring. Per activiteit wordt vastgesteld dat dit ook daadwerkelijk het geval is. Afgezien van dit laatste moet ook rekening worden gehouden met het feit dat de taken niet meer zullen worden uitgevoerd door (of onder directe verantwoordelijkheid van) de steunverlenende entiteit, het PT, maar door een afzonderlijke entiteit die ook de daarvoor benodigde activa in eigendom verwerft. Strikt genomen dient iedere transactie van de overheid, zoals een overdracht van activa of activiteiten, tegen marktconforme voorwaarden te geschieden om te voorkomen dat de gegadigde een ongeoorloofd voordeel geniet. De marktconforme waarde van de over te dragen activiteit of taak is in voorkomende gevallen bepaald. Met dit laatste is ook voldaan aan het door de SER in de Leidraad afbouw of opheffing product- en bedrijfschappen gestelde vereiste ter zake. In de aangehaalde leidraad stelt de SER voor de overdracht van middelen als randvoorwaarde dat deze overdracht pas kan geschieden als aan alle lopende en toekomstige verplichtingen kan worden voldaan en voorts dat in het afbouw-/opheffingsplan bij de (opheffings-)begroting is onderbouwd op welke wijze het schap voorziet in de waarborgen en garanties dat de middelen zoveel als mogelijk worden benut voor het doel of de doelgroep waarvoor deze zijn bijeengebracht. Aan deze randvoorwaarde is voldaan. Met de inrichting van de Belangstellingsregistratieprocedure is de randvoorwaarde voldoende geborgd. De nadere borging van deze randvoorwaarde is voorzien in de besluiten tot subsidieverlening en vaststelling van de subsidie, projectsubsidie of exploitatiesubsidie alsmede in de af te sluiten privaatrechtelijke contracten. De overdracht van activiteiten en middelen in vervolg op de Belangstellingsregistratie geschiedt bij besluit van het bestuur (waarbij het bestuur de voorzitter opdraagt om de benodigde uitvoeringsbesluiten te nemen) en is onderdeel van het Afbouwplan PT. Het Afbouwplan PT maakt deel uit van de op te stellen herziene begroting 2013, respectievelijk

4 4 / oktober 2013 en behoeft de goedkeuring van de SER. Alleen op basis van een goedgekeurde begroting kan een aanspraak worden gevestigd. Beëindiging Ondernemingsplatforms Met de overdracht van activiteiten en middelen en de opheffing van het productschap vervalt ook de werkzaamheid van de ondernemingsplatforms. Het Besluit PT instelling ondernemingsplatforms 2012 kan daarom worden ingetrokken. Besluitvorming In het navolgende document worden de resultaten van de besprekingen met de gegadigden gepresenteerd. Zoveel mogelijk is gestreefd naar een zodanige concretisering, dat het Bestuur kan besluiten in te stemmen met de overdracht inclusief de toepasselijke voorwaarden en financiering. Waar nog geen besluit mogelijk is, wordt de reden toegelicht en wordt aangegeven wat de vooruitzichten ten aanzien van de noodzakelijke concretisering zijn. Voorstel Het Bestuur wordt voorgesteld in te stemmen met de per activiteit voorgestelde besluiten en de Voorzitter op te dragen en te machtigen tot het sluiten van de benodigde overeenkomsten en tot het nemen van de benodigde uitvoeringsbesluiten. Voorts wordt verzocht het Besluit PT instelling ondernemingsplatforms 2012 in te trekken. Het document is geordend per activiteit waarover het Bestuur op 25 juni heeft besloten, vervolgactiviteiten voor de overdracht voor te bereiden. Inhoud beslisdocument Inleiding... 1 Procedure en besluitvorming Belangstellingsregistratie... 1 Concretisering en nadere besluitvorming... 2 Activiteit 1: Database website... 6 Activiteit 2: Arbeidsmarktmonitoring... 6 Activiteit 3: Groen Werkt... 6 Activiteit 4: It s Alive/It s Alive travel... 7 Activiteit 5: Stof? Pak t aan... 7 Activiteit 6: Programma Groen & Welbevinden incl. Infographic... 8 Activiteit 7: Groen & Welbevinden: De Groene stad... 9

5 5 / oktober 2013 Activiteit 8: Plantgezondheid, Fyto en Water. 9 Activiteit 9: Plantgezondheidsfonds Activiteit 10: Effectief middelenpakket Activiteit 11: Licentieprojecten Activiteit 12: Hygiënecode AGF Detailhandel Activiteit 13: Hygiënecode voor onbewerkte groenten en fruit & EWRS Activiteit 14: Groenten en Fruit Portaal Activiteit 15: Groenten en Fruit Monitor Activiteit 16: Crisismanagement en -communicatie Activiteit 17: Secretariaat NTWG GLOBAL GAP Activiteit 18: Programma De tuinbouw in de Biobased economy Activiteit 19: PPS Valorisatie champost Activiteit 20: Green deal Activiteit 21: Manifest Biobased Economy Activiteit 22: IMVO Jaarverslag Tuinbouw Activiteit 23: Convenant verduurzaming inkoop verse groenten en fruit Activiteit 24: Kas als Energiebron Activiteit 25: CO2 Footprint Activiteit 26: Schone en zuinige Paddenstoelen Activiteit 27: Schone en zuinige Bloembollen Activiteit 28: Schone en Zuinige Fruitteelt Activiteit 29: GreenCHAINge Activiteit 30: Sectorstatistiek Activiteit 31: Stallingsbedrijf Glastuinbouw Activiteit 32: Promotie Activiteit 32a: Facebility Activiteit 32b en c: Veggipedia NL en DU Activiteit 32l: Campagne Verwerkte groenten Activiteit 32n: Campagne Aubergine Activiteit 32p: De Zilveren champignon Activiteit 32q: Domeinnamen... 23

6 6 / oktober 2013 Activiteit 1: Database website Op de website van het PT is een enorme hoeveelheid kennis opgeslagen: tal van rapporten met resultaten van markt- en technisch onderzoek, verslagen van activiteiten, informatiemateriaal, enzovoort. Behoud van en blijvende algemene toegang tot deze informatiebronnen zijn belangrijk voor de tuinbouwsector. Content niet-exclusief overdragen aan alle partijen die hiervoor belangstelling hebben. Concretisering Eind september is een webpagina opgeleverd waar partijen in ieder geval tot eind 2014 op ieder gewenst moment via een zoekfilter de projecten kunnen downloaden waar zij interesse in hebben. Gegadigden zijn hierover geïnformeerd. Niet van invloed op herziene begroting 2013, respectievelijk Het bestuur wordt gevraagd om instemming met deze handelwijze. Activiteit 2: Arbeidsmarktmonitoring Voor een goed beeld van de actualiteit en de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de tuinbouwsector verzamelt, analyseert en ontsluit het PT doorlopend de relevante data. Elke twee jaar worden deze data verrijkt met de resultaten uit een telefonisch onderzoek onder ca bedrijven, die samen de hele sector bestrijken: de Arbeidsmarktmonitor Tuinbouw. Concreet over te dragen: een gedetailleerd en compleet uitvoeringprotocol voor arbeidsmarktmonitoring, en historische data over de jaren 2000 t/m Voorbereiding van overdracht starten met Colland Arbeidsmarkt Concretisering Aan Colland Arbeidsmarkt is voorgesteld de data over 2000 t/m 2011 en het uitvoeringsprotocol over te dragen onder voorwaarde dat e.e.a. zonder commerciële oogmerken in het algemeen belang zal worden benut voor informatievoorziening op het gebied van de arbeidsmarkt ten behoeve van de betreffende sectoren. Verwachting is dat Colland hiermee 26 september zal instemmen. Op basis hiervan wordt een overdrachtsverklaring opgesteld. Niet van invloed op herziene begroting 2013, respectievelijk Het Bestuur wordt gevraagd om instemming met deze handelwijze. Activiteit 3: Groen Werkt Met de campagne Groen Werkt worden jongeren van jaar benaderd om hun interesse te wekken voor, en hen spelenderwijs kennis te laten maken met de veelzijdige wereld van de Nederlandse tuinbouw. In het lespakket van Groen Werkt voor vmbo en basisonderwijs komen alle tuinbouwsectoren en geledingen aan bod door middel van een

7 7 / oktober 2013 boeiend en leerzaam spel. Concreet over te dragen: website geregistreerde domeinnaam, lesmaterialen, wervingsmateriaal en spelconcept van Groen Werkt. De benodigde spelbegeleiders vallen niet onder de overdracht. Voorbereiding van overdracht met Algra Communications starten met de suggestie om aan te haken bij Greenport Food & Flowers Xperience (voortzetting It s Alive). Concretisering Overdracht om niet door middel van een overeenkomst. Voorwaarde is dat Algra gedurende tenminste twee jaar continuïteit van Groen Werkt nastreeft. Algra stelt belang in het verkennen van samenwerking met GFFX (activiteit 4). Niet van invloed op herziene begroting 2013, respectievelijk Het Bestuur wordt gevraagd om instemming met deze handelwijze. Activiteit 4: It s Alive/It s Alive travel 'It's Alive' wil de kennis bij jongeren van jaar over de tuinbouw vergroten en stimuleren dat bij hen de sector als aantrekkelijke werkgever op het netvlies komt. Spraakmakend onderdeel van It s Alive was in 2012 de campagne It's Alive Travel, waarmee jongeren internationale werkvakanties konden winnen, georganiseerd vanuit gerenommeerde tuinbouwondernemingen. Concreet over te dragen: website geregistreerde domeinnaam, geregistreerde merknaam It s Alive inclusief beeldmerk. Voorbereiding van overdracht starten met Greenport Food & Flower Xperience met de suggestie om samenwerking te verkennen met Algra Communications (voortzetting Groen Werkt). Concretisering Overdracht om niet door middel van een overeenkomst. PT draagt zijn rechten en verplichtingen ten aanzien van hetgeen in opdracht van PT is ontwikkeld voor De Nederlandse Tuinbouw en It s Alive Travel, over aan GFFX onder voorwaarde dat GFFX daarmee zal handelen zoals omschreven in het ingediende overnameplan. GFFX aanvaard de overdracht onder deze voorwaarde en vrijwaart het PT van iedere aansprakelijkheid als gevolg van deze overdracht. GFFX staat open voor samenwerking met Algra Communictions (activiteit 3). Niet van invloed op herziene begroting 2013, respectievelijk Het Bestuur wordt gevraagd om instemming met deze handelwijze. Activiteit 5: Stof? Pak t aan

8 8 / oktober 2013 Project om blootstelling aan agrarisch stof verder terug te dringen en tegelijk de regelgeving werkbaar houden. Partners zijn diverse productschappen, brancheorganisaties en andere belanghebbenden waaronder Stigas. Concreet over te dragen zijn: de website, content (niet-exclusief) en de domeinnaam; overdracht is alleen mogelijk wanneer alle deelnemende productschappen daarmee instemmen. Voorbereiding van overdracht starten en met Stigas onderzoeken hoe Frugi Venta / DPA zich hierbij kan aansluiten Concretisering De productschappen-coördinator van Stof? Pak't aan is op de hoogte gebracht van het PT-Bestuursbesluit van 25 juni. Deze neemt het initiatief bij de verdere afwikkeling van de overdracht aan Stigas (Colland). Frugi Venta is op de hoogte gebracht en gevraagd contact op te nemen met de coördinator en Stigas. Niet van invloed op herziene begroting 2013, respectievelijk Het Bestuur wordt gevraagd om instemming met deze handelwijze. Activiteit 6: Programma Groen & Welbevinden incl. Infographic Door wetenschappelijk onderzoek, innovaties en campagnes aantonen dat sierteelt- en groenproducten klimaataanpassing helpen realiseren in gebouwen en steden. Met binnenen buitengroen de ziektekosten helpen verlagen en welzijn en prestaties helpen verhogen. Sociale cohesie te helpen verhogen en criminaliteit te verlagen. Ontwikkelen van groene producten en diensten voor nieuwe business- en verdiencapaciteit. Concreet over te dragen: kennis, onderzoekresultaten en onderzoeksvoorstellen. Voorbereiding van overdracht starten met FloraHolland met verzoek nauwe samenwerking te organiseren met iverde en geadviseerd werd verbindingen te leggen met het onderwijs. Concretisering FloraHolland en iverde hebben besloten te komen tot een samenwerking en hebben gezamenlijk een PPS De Groene Agenda bij de TKI Tuinbouw ingediend. Deze PPS is ook bij het PT ter financiële ondersteuning ingediend. (bijl. 4.6.a) De gesprekken over overname van fte s van het PT lopen nog. In het proces van de Belangstellingsregistratie heeft de VGB zelfstandig een voorstel ingediend dat voorziet in voortzetting van het lopende project Kennisdatabank (PT nr.14909). Dit betreft het project Valorisatie kennisdatabank in to green (bijl. 4.6.b) De aanvraag van de PPS de Groene Agenda bedraagt ,-- waarvan ,-- uit het bloemteeltfonds (220), ,-- uit bomenteelt (230) en ,-- uit het fonds van de hoveniers (240). Het project Valorisatie kennisdatabank in to green ( ,-) komt ten laste van het Fonds Bloemisterij Handel.

9 9 / oktober 2013 Het bestuur wordt gevraagd kennis te nemen van de ontwikkelingen en de PPS de Groene Agenda het project Valorisatie kennisdatabank in to green goed te keuren. Activiteit 7: Groen & Welbevinden: De Groene stad Campagne en platform voor het informeren van overheden en maatschappij over de groene baten van sierteelt en groen voor gezonde mensen in gezonde steden. Concreet over te dragen: Merkenrecht De Groene Stad (Benelux), Merkenrecht The Green City (EU en Benelux), Website domeinnaam en data, Website Voorbereiding van overdracht starten met iverde, samenwerking met FloraHolland onderzoeken. Concretisering iverde en FloraHolland hebben besloten samen te werken (zie act. 6). De overdracht van de merkenrechten, enz. moet nog contractueel ingevuld worden. pm Het bestuur wordt gevraagd kennis te nemen van de ontwikkelingen. Activiteit 8: Programma Plantgezondheid, Fyto en Water Stimuleren, ondersteunen, financieren en uitvoeren van verschillende activiteiten op het gebied van Plantgezondheid, Fytosanitaire zaken en Water, bodem en bemesting. Doelstelling: bijdrage leveren aan het behalen van beleidsdoelstellingen zoals verwoord in de Nota Duurzame Gewasbescherming en Kaderrichtlijn Water en aan import- en exporteisen van derde landen en aan de eisen van de markt. Activiteiten van belang binnen het programma en Publiek-Private Samenwerkingen in kader van de Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen zoals: Het nieuwe doen in plantgezondheid, Teelt de Grond uit, Fytosanitaire robuuste ketens, Glastuinbouw waterproof en Bodem. Voorbereiding van overdracht starten met LTO, LTO Groeiservice en sectorale organisaties in verschillende branches (NFO en KAVB). Concretisering De teelt- en handelsorganisaties hebben het belang van dit onderwerp onderschreven. De invulling zal een sectorale insteek kennen. Er wordt op gewezen dat niet alle onderdelen even relevant zijn voor de afzonderlijke sectoren. Ook is het gezien de financiële positie niet mogelijk alle activiteiten van het PT in dezelfde omvang over te nemen. De grootste uitdaging zal het realiseren van private financiering worden. Ter overbrugging wordt door de sectoren een aantal projecten ingediend. Voor de bloembollensector is door de KAVB het project Gezonde en duurzame bloembollenteelt ingediend met een financiële omvang van ,- (bijl. 4.8.a). Voor de sector fruitteelt heeft de NFO o.b.v. een plan van aanpak acht projecten ingediend ter omvang van ,- (bijl. 4.8.b).

10 10 / oktober 2013 De glastuinbouw heeft bij de TKI Tuinbouw en bij het PT een update (2014) van de PPS Glastuinbouw Waterproof (bijl. 4.8.c2) ingediend Het betreft 11 projecten met een financiële omvang van ,-. Voorts zijn er acht plantgezondheidsprojecten (vnl. bloementeelt) ingediend (omvang ,- ) (bijl. 4.8.c1). De paddenstoelensector heeft drie projecten ter waarde van ,- ingediend (bijl. 4.8.d). De vollegrondsgroentensector heeft een project Clusteraanpak vollegrondsgroente (bijlage met nr. 4.8.e) ingediend om de activiteiten voort te zetten. Het aangevraagde bedrag van ,- overschrijdt de reserves. Voorgesteld wordt om voorlopig max ,- te honoreren. De boomkwekerij heeft het project Handelsbelemmeringen boomkwekerij met een financieel belang van ,- ingediend (bijl. 4.8.f). Voor de sector bloemenhandel heeft de VGB het project Sectoraanpak fytosanitaire (handels) belemmeringen ingediend (bijl. 4.8.g) (in totaal ,-). en het project Met CATT maken wij producten duurzaam plaagvrij met een gevraagde financiële bijdrage van ,-. (bijl. 4.8.h). Voor dit laatste project vraagt de Groente en Fruit handel een bijdrage van ,-. De totale aanvraag voor deze activiteit bedraagt meer dan 3 miljoen euro! De financiële gevolgen daarvan zijn terug te zien in het financiële overzicht. Het bestuur wordt gevraagd: kennis te nemen van de ontwikkelingen in te stemmen met deze overdracht de drie concrete projecten te honoreren Activiteit 9: Plantgezondheidsfonds Doel van het fonds is schade te vergoeden aan ondernemers die buiten hun schuld te maken hebben gekregen met een quarantaine(q-)organisme. Het overdragen van het Plantgezondheidsfonds (PGF) aan LTO Nederland met de voorwaarde dit met/via de Stuurgroep PGF voort te zetten. Concretisering De Stuurgroep PGF heeft een plan van aanpak opgesteld om te komen tot een overdacht (bijlage 4.9) Gevraagd wordt om de evt. vrijval van een aantal aanpalende projecten te besteden voor de verdere ontwikkeling van het PGF. Vrijval wordt ingeschat op ca ,-.

11 11 / oktober 2013 Het bestuur wordt gevraagd in te stemmen met de overdrachtsnotitie van LTO Nederland en de vrijval van de projecten te bestemmen voor de verdere ontwikkeling van het PGF. Activiteit 10: Effectief middelenpakket Het Productschap Tuinbouw heeft in de afgelopen jaren een effectief middelenpakket van gewasbeschermingsmiddelen gestimuleerd door investeringen in het Fonds Kleine Toepassingen en Coördinatoren Effectief MiddelenPakket (CEMP s). In de aankomende jaren is behoud van deze activiteiten nodig. Door nationale en Europese ontwikkelingen nemen de zorgen over een effectief middelenpakket toe. Een effectief middelenpakket is essentieel voor economische rendabele teelten in Nederland. Voorbereiding van overdracht starten met LTO, LTO Groeiservice en sectorale organisaties in verschillende branches (NFO en KAVB). Concretisering Alle sectoren hebben aangegeven de activiteiten van de CEMP s te willen voortzetten. Afhankelijk van de urgentie binnen de desbetreffende sector, de financiële reserves en de mogelijkheden van private financiering worden projecten ter financiële ondersteuning ingediend (bijl ). Het financiële belang van deze CEMP-projecten bedraagt ,-. Het bestuur wordt gevraagd in de stemmen met het door de KAVB ingediende project. Activiteit 11: Licentieprojecten Licentieproject Verbetering Sleedoorn Het project is gericht op het verbeteren van de pruimenproductie in Nederland door introductie van enkele perspectiefvolle sleedoorn licenties. PPO is eigenaar, de opbrengst hiervan vloeit voor 2/3 terug naar (op dit moment) het PT. De opbrengst dient benut te worden voor relevant onderzoek in de fruitteelt sector en boomkwekerij. Voorbereiding van overdracht starten met NFO en LTO (vakgroep Bomenteelt en vaste planten). Concretisering Project wordt om niet overgedragen en bevestigd met een overeenkomst van overdracht met genoemde partijen, waarbij ook PPO BBF betrokken zal zijn. Niet van invloed op herziene begroting 2013, respectievelijk Het Bestuur wordt gevraagd om instemming met deze handelwijze

12 12 / oktober 2013 Licentieproject Verbeteren compost t.b.v. champignonteelt Inventarisatie, karakterisatie en bepaling van de rol van microflora in compost heeft geleid tot een concept waarvoor intellectueel eigendom is aangevraagd. Revenuen moeten ingezet worden om verder onderzoek naar dit onderwerp te doen. Voorbereiding van overdracht starten met LTO / ZLTO (vakgroep Paddenstoelen). Concretisering Project wordt om niet overgedragen en bevestigd met een overeenkomst van overdracht met LTO Nederland. Niet van invloed op herziene begroting 2013, respectievelijk Het Bestuur wordt gevraagd om instemming met deze handelwijze Activiteit 12: Hygiënecode AGF Detailhandel De code is een vertaling van de geldende wettelijke voorschriften die van toepassing zijn op de behandeling, verwerking en opslag voor bedrijven die bewerkte en onbewerkte groenten en fruit verkopen. In de code is aandacht voor handelingen en behandelingen van groenten en fruit zoals het snijden of bewerken (verhitten) van groenten en fruit of het bereiden van producten op basis van groenten en fruit (maaltijden, soepen). De code ondersteunt de bedrijven bij het uitvoeren van gevareninventarisatie en het opstellen van beheersmaatregelen (o.a. door praktische checklijsten, handzame samenvatting van wetgeving). Voorbereiding van overdracht starten met ADN, in afstemming met Frugi Venta/DPA. Concretisering Code wordt overgedragen met als voorwaarde dat de code openbaar beschikbaar is. E.e.a. wordt bevestigd met overeenkomst van overdracht. Voorts heeft ADN ter actualisatie van de code een project ingediend (bijl. 4.12). Project Hygiënecode AGF detailhandel bedraagt ,-- t.l.v. fonds Handel GF (380) Het Bestuur wordt gevraagd om instemming met deze handelwijze en het project goed te keuren. Activiteit 13, 14, 15, 16 en 17 ( Programma Voeding en Gezondheid ): Frugi Venta en DPA zijn voornemens om ca. 5 medewerkers van het PT die nauw betrokken zijn bij de activiteiten rondom voeding en gezondheid vanuit de Belangstellingsregistratie (13, 14, 15, 16 en 17) en Food Compass over te nemen. Met als doel de synergie tussen deze activiteiten te behouden c.q. te borgen in de vorm van een kenniscentrum voor de sector. De gevolgen hiervan voor de begroting zijn in de navolgende punten nog niet meegenomen.

13 13 / oktober 2013 Activiteit 13: Hygiënecode voor onbewerkte groenten en fruit & EWRS De code is een vertaling van de geldende wettelijke voorschriften op het gebied van hygiëne die van toepassing zijn op bedrijven die verse onbewerkte groenten, fruit en paddenstoelen verhandelen. De code ondersteunt de bedrijven bij het uitvoeren van gevareninventarisatie en het opstellen van beheersmaatregelen (o.a. door praktische checklijsten, procedures, werkvoorschriften, relevante wettelijke basis). EWRS (early warning respons system) is een informatiesysteem van PT en RIVM gezamenlijk waarbij resultaten van residu-analyses in een databank worden opgenomen. Doel EWRS is het verminderen van het aantal residuoverschrijdingen op groenten en fruit. Deelname aan EWRS is een verplichting vanuit de hygiënecode. Voorbereiding van overdracht starten met Frugi Venta/DPA en FoodCompass. Concretisering Ter invulling van de overname heeft Frugi Venta/DPA een project ingediend ter financiële ondersteuning door het PT (bijlage 4.13.a). De eigendomsrechten van de website en content worden d.m.v. een overeenkomst om niet overgedragen van PT naar FV/DPA. De paddenstoelensector heeft een project microbiologie in de champignons ingediend (bijl.4.13.b) De begroting van het project van FV/DPA is ,- en zal verdeeld worden over de verschillende Fondsen Groenten en Fruit. Het project microbiologie ( ,--) gaat t.l.v. het fonds paddestoelen (335). Het bestuur wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de projecten en de wijze van overdracht. Activiteit 14: Groenten en Fruit Portaal Informatieportaal met actuele informatie over voedselveiligheid, gewasbescherming en productinformatie overzichtelijk op een plaats te vinden. Voorbereiding van overdracht starten met Frugi Venta/DPA en FoodCompass. Concretisering Ter invulling van de overname heeft Frugi Venta/DPA een project ingediend ter financiële ondersteuning door het PT (bijlage 4.14). De eigendomsrechten van de website en content worden d.m.v. een overeenkomst overgedragen van PT naar FV/DPA. De huidige toegankelijkheid zal voor minstens 2 jaar gewaarborgd moeten worden. De begroting van dit project is ,- en zal verdeeld worden over de verschillende Fondsen Groenten en Fruit. Het bestuur wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan het project en de wijze van overdracht.

14 14 / oktober 2013 Activiteit 15: Groenten en Fruit Monitor De Groenten en Fruit Monitor biedt inzicht in de aankopen, de bereiding en het eetgedrag van consumenten met groenten en fruit. Inzichtelijk wordt waar de Nederlandse en Duitse consument groenten en fruit koopt, hoe producten worden bereid en wanneer en in combinatie met welke andere voeding ze het liefst worden gegeten. Content niet-exclusief overdragen aan alle partijen die hiervoor belangstelling hebben. Voortzetting bespreken met Frugi Vent/DPA. Concretisering Overdracht huidige content is in voorbereiding. Eind september / begin oktober ontvangen gegadigden bericht op welke wijze zij de informatie kunnen ontvangen. Hiervoor wordt een overeenkomst van overdracht ondertekend door PT en elke gegadigde. Onbekend is of hier nog een project voor wordt ingediend. pm Het bestuur wordt gevraagd goedkeuring te verlenen de wijze van content overdracht. Activiteit 16: Crisismanagement en -communicatie In geval van crises treedt de sector adequaat op om schade zoveel mogelijk te voorkomen. Concreet over te dragen: werkwijze, procedures en bemensing, een draaiboek en netwerkkaarten Voorbereiding van overdracht starten met Frugi Venta/DPA en FoodCompass, daarbij het huidige kernteam betrekken. Concretisering Ter invulling van de overname heeft Frugi Venta/DPA een project Risico- en crisismanagement ingediend ter financiële ondersteuning door het PT (bijlage 16). De eigendomsrechten van het handboek worden d.m.v. een overeenkomst overgedragen van PT naar FV/DPA. De begroting van het project Risico- en crisismanagement is ,- en zal verdeeld worden over de verschillende Fondsen Groenten en Fruit. Het bestuur wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan het project en de wijze van overdracht. Activiteit 17: Secretariaat NTWG GLOBAL GAP NTWG-GG is het platform voor de harmonisering van de certificeringsactiviteiten binnen Nederland en is voor het GLOBALGAP-secretariaat de directe verbinding en het eerste aanspreekpunt. NTWG-GG verzorgt ondersteuning van de GLOBALGAP-commissies met voorstellen voor herziening van de protocollen en implementatie documenten die zijn opgesteld en afgestemd op de Nederlandse situatie.

15 15 / oktober 2013 Voorbereiding van overdracht starten met Frugi Venta/DPA Concretisering Het secretariaat zal verzorgd gaan worden door die FrugiVenta/DPA. De overige kosten zullen privaat gefinancierd worden door betaling via de certificatenuitgifte. n.v.t. Het Bestuur wordt gevraagd om instemming met deze handelwijze Activiteit 18: Programma De tuinbouw in de Biobased economy Doel van het programma is het ontwikkelen van economische, maatschappelijke en wetenschappelijke meerwaarde. Toekomstbeeld is dat tuinbouwondernemers als partner in duurzame biobased ketens: aanvullende verdiencapaciteit realiseren de ecologische footprint van bedrijfsvoering verminderen bijdragen aan de maatschappelijke positionering en de concurrentiekracht van de sector Voorbereiding van overdracht starten met FloraHolland Concretisering Ter invulling van de overdracht heeft FloraHolland een projectvoorstel Business kansen voor de sierteelt in de biobased economy ingediend (bijlage 4.18). Er is ook een PPS indicatie bij de TKI Tuinbouw over dit onderwerp ingediend. De kosten van het project Business kansen voor de sierteelt in de biobased economy zijn maximaal ,- t.l.v. van het fonds Bloemisterij Teelt. Het bestuur wordt gevraagd in te stemmen met het projectvoorstel. Activiteit 19: PPS Valorisatie champost Bioraffinagetechniek om champost te scheiden in fosfaatarme champost en fosfaatmeststoffen. Het beoogde resultaat is inzicht in de technologische en economische haalbaarheid, een procesbeschrijving en aanbevelingen voor realisatie op praktijkschaal en (aansluitend) praktijktoepassing. Voorbereiding van overdracht starten aan ZLTO/LTO Nederland, waarbij de Vakgroep Paddenstoelenteelt van LTO Nederland in de lead is. Concretisering De Vakgroep heeft voorbereidingen getroffen om in een project in te dienen. Dit zal een voortzetting van de huidige PPS betreffen (bijlage 4.19). Het project is begroot op , ten laste van het fonds Groenten en Fruit Champignons. Het Bestuur wordt gevraagd kennis te nemen van de stand van zaken.

16 16 / oktober 2013 Activiteit 20: Green deal Ondersteunen van realisatie van een biobased valorisatiepark in het Westland, gericht op het tot waarde brengen van plantaardig restmateriaal. Ondersteuning bestaat uit kennisontwikkeling, verkrijgen van vergunningen en aanpassen knellende wet- en regelgeving. Voorbereiding van overdracht starten met FloraHolland Concretisering Op korte termijn zullen met FloraHolland afspraken gemaakt worden. Niet van invloed op herziene begroting 2013, respectievelijk Het Bestuur wordt gevraagd kennis te nemen van de stand van zaken. Activiteit 21: Manifest Biobased Economy Vormgeven van de biobased economy in diverse samenwerkingsverbanden, door het ondersteunen van veelbelovende initiatieven, opstellen van duurzaamheidscriteria en zorgen voor maatschappelijke acceptatie en het uitwisselen van ervaringen en dilemma's tussen manifest-partners. Voorbereiding van overdracht starten met FloraHolland. Concretisering Op korte termijn worden met FloraHolland afspraken gemaakt. Niet van invloed op herziene begroting 2013, respectievelijk Het Bestuur wordt gevraagd kennis te nemen van de stand van zaken. Activiteit 22: IMVO Jaarverslag Tuinbouw Rapportage over de doelstellingen en prestaties op alle MVO-thema's die de tuinbouwsector bewegen. Over te nemen: Eerdere verslagen, format, systematiek, database projecten. Voorbereiding van overdracht starten met FloraHolland en KAVB. Concretisering De KAVB heeft in een gesprek op 5 juli 2013 aangegeven geen behoefte te hebben aan overdracht. Met FloraHolland moeten nog afspraken gemaakt worden over de overdracht, waarbij ook FrugiVenta/DPA betrokken zal worden. Niet van invloed op herziene begroting 2013, respectievelijk Het Bestuur wordt gevraagd om instemming met deze handelwijze.

17 17 / oktober 2013 Activiteit 23: Convenant verduurzaming inkoop verse groenten en fruit Deelname in convenant gericht op verduurzamen verse groente en fruit uit Midden- en Zuid- Amerika, Afrika en Azië. In 2020 moeten consumenten erop kunnen vertrouwen dat alle verse groente en fruit in de supermarkten duurzaam geproduceerd zijn. Geen overdracht voorbereiden. Geen van de kandidaten voldoet aan de criteria en continuïteit is al gewaarborgd via FrugiVenta. Activiteit 24: Kas als Energiebron Innovatie- en actieprogramma om de glastuinbouw minder afhankelijk te maken van fossiele brandstoffen. Het programma investeert in de actielijnen Energiebesparing belichte teelt, energiebesparing onbelichte teelt, duurzame energie (zon, aardwarmte, bio-energie) en Efficiënte inzet Fossiel (o.a. WKK en CO2 voorziening). Voorbereiding van exclusieve overdracht starten met LTO Noord Glaskracht, ZLTO en LLTB (samenwerkingsverband LTO Glaskracht Nederland ) Concretisering LTO Glaskracht Nederland neemt ca. 2 fte over van PT. Ook worden de rechten van logo s en domeinnamen overgenomen (gezamenlijk eigendom met EZ). Dit wordt voor 1 januari vastgelegd in overeenkomsten. In het Energiefonds is nog ca. 8,3 miljoen beschikbaar. In het kader van de taakoverdracht worden daarover afspraken gemaakt en formeel vastgelegd tussen PT en de brancheorganisaties, zowel wat betreft de omvang, de formele besluitvorming en de bestedingsdoelen in lijn met de PPS H300 Energie en CO2 (bijlage 4.24.a). Een tweetal energie-projecten worden hierbij reeds toegevoegd (in totaal ,--) (bijl b) In 2014 zal LTO Glaskracht zich inzetten om alternatieve private financiering te organiseren, zo mogelijk deels in nieuwe collectieve vorm via het CO2 sectorsysteem of gasprijs. 8,3 miljoen (saldo Fonds Energie). Dit bedrag is een voorlopige schatting en kan nog wijzigen bij concrete afronding en afsluiting van gefinancierde projecten. Als indicatie wordt uitgegaan van een besteding van 2 miljoen per jaar. Daarvan is steeds de helft bedoeld als matching van de DLO/TNO capaciteit vanuit TKI-tuinbouw. De andere helft is matching van andere (beleids)gelden van EZ. Daarmee komt de totaalomvang van het budget voor Kas als Energiebron op ca. 4 miljoen per jaar (50-50). Uitvoeren overdracht van personeel en eigendomsrechten vormgeving KaE en internetdomeinen (www.energiek2020.nu, Afspraak maken over inzet Energiefonds en bijbehorende governance. Het Bestuur wordt gevraagd de twee projecten te honoreren.

18 18 / oktober 2013 Activiteit 25: CO2 Footprint De carbon footprint is een methode om de totale broeikasgasemissie van producten te berekenen. Het bestaat uit een internationale standaard PAS en eendigitale rekentool met ruim 250 producten en met de mogelijkheid voor individuele berekeningen. Exclusieve overdracht aan DPA, Frugi Venta, FloraHolland, MPS en daarbij betrekken huidige uitvoerder Blonk Consultants Concretisering Partijen hebben een voorstel uitgewerkt, Voortzetting CO2 footprint Tool en Standaard (bijlage 4.25). Partijen beogen een basis in stand te houden op het terrein van carbon footprints: internationale belangenbehartiging carbon footprint standaards en beschikbaar houden tool. DPA, Frugi Venta en FloraHolland gaan een samenwerkingsovereenkomst aan en plaatsen de uitvoering bij MPS en Blonk. PT sluit een overdrachtsovereenkomst met het samenwerkingsverband ,- ( in 2014; in 2015); Fondsen Bloemisterij Teelt en Handel, en Groenten en Fruit Handel en - Glasgroenten. Voorgestelde aanpak omzetten in overeenkomst van overdracht; project honoreren ter overbrugging van Activiteit 26: Schone en zuinige Paddenstoelen Exclusieve overdracht voorbereiden met de ZLTO Paddenstoelen Concretisering Voortzetting bestaande aanpak Schone en Zuinige Paddenstoelen, waarbij de ZLTO alle bedrijfsleventaken voortzet (zonder verdere ondersteuning vanuit PT-secretariaat). Financiering is met EZ. Er is reeds een meerjarenprogramma t/m Dit is een bewezen aanpak met een goede trackrecord (resultaten, governance, inhoud) die door de ZLTO ook in de toekomst kan worden gerealiseerd. Voor 2014 en 2015 heeft de ZLTO een project ingediend (bijl. 4.26) voor de inzet van PTmiddelen ( ,--). De gevraagde bijdrage is minder dan het historische niveau ,- ( ) t.l.v. Fonds Groenten en Fruit - Champignons Het bestuur wordt gevraagd kennis te nemen van de stand van zaken en het project Schone en Zuinige Paddenstoelen te honoreren. Er is geen sprake van over te dragen (eigendoms)rechten. Activiteit 27: Schone en zuinige Bloembollen Exclusieve overdracht voorbereiden met de KAVB. Concretisering Voortzetting bestaande aanpak Schone en Zuinige Bloembollen, waarbij de KAVB alle bedrijfsleventaken voortzet (zonder verdere ondersteuning vanuit PT-secretariaat). Financiering is met EZ. Er is reeds een meerjarenprogramma t/m Dit is een bewezen aanpak met een goede trackrecord (resultaten, governance, inhoud) die door de KAVB ook in de toekomst kan worden gerealiseerd. Voor 2014 en 2015

19 19 / oktober 2013 heeft de KAVB een project Schone en Zuinige Bloembollen ingediend (bijlage 4. 27) voor de inzet van PT-middelen. De gevraagde bijdrage is fors lager dan tot nu toe gebruikelijk. De KAVB gaat zich actief inzetten om alternatieve private financiering te realiseren met als doel daarmee wel op het historische omvangsniveau van de energieaanpak te komen ( ), Fonds Bloembollen Teelt Overdracht concretiseren via honoreren project Schone en Zuinige Bloembollen Er is geen sprake van over te dragen (eigendoms)rechten. Activiteit 28: Schone en Zuinige Fruitteelt Exclusieve overdracht voorbereiden met de NFO Concretisering Geen vervolg. NFO is reeds betrokken bij de werkgroep Open Teelten van het Agroconvenant Schoon en Zuinig en kan dat voortzetten. Vooralsnog worden geen middelen uit het financieringsfonds fruitteelt ingezet op energie. Niet van invloed op herziene begroting 2013, respectievelijk Geen overdracht van taken noodzakelijk; geen financiële inzet vanuit PT. Activiteit 29: GreenCHAINge Programma van de Nederlandse bloemenhandelssector in samenwerking met telers met als doel te komen tot een maximaal efficiënt en duurzaam vervoer van Nederlandse sierteeltproducten, import en re-export. Exclusieve overdracht voorbereiden met VGB en LTO Groeiservivce Concretisering Voortzetting van het project GreenCHAINge door huidige partijen die ook het initiatief hebben genomen voor GreenCHAINge. GreenCHAINge is een PPS in het kader van TKI Tuinbouw met een meerjarige scope: t/m Partijen hebben t.b.v een gedetailleerd werkplan uitgewerkt (bijlage 4.29), met doorkijk t/m ,- (50% in 2014, 25% in 2015 resp. 2016) t.l.v. Fonds Bloemisterij Handel Overdracht concretiseren door honoreren project GreenCHAINge Er is geen sprake van over te dragen (eigendoms)rechten Activiteit 30: Sectorstatistiek Sectorstatistiek biedt cijfermatig inzicht in ontwikkelingen en trends in de tuinbouw en de maatschappij op gebied van productie, arbeidsmarkt, export, import, consumptie en imago. Inzicht in deze ontwikkelingen is essentieel voor de verdere ontwikkeling van de sector. Sectorstatistiek zorgt dat de prestaties van de sector structureel kunnen worden onderbouwd

20 20 / oktober 2013 voor beleidsvorming en om het belang van de sector aan te kunnen geven richting politiek, overheid en maatschappij (imago). Content niet-exclusief overdragen aan alle partijen die hiervoor belangstelling hebben. Voortzetting bespreken met Frugi Venta/DPA (voedingstuinbouw) en VGB en FloraHolland (sierteelt). Concretisering Overdracht content is in voorbereiding. Eind september / begin oktober ontvangen gegadigden bericht met het verzoek om aan te geven welke informatie zij wensen op welke wijze zij de informatie kunnen ontvangen. Hiervoor wordt een overeenkomst van overdracht ondertekend door PT en de gegadigde. Voor voortzetting van sectorstatistiek in de sierteeltsector heeft de VGB een tweetal projecten ingediend, Sectorstatistiek bloemen en planten (bijlage 4.30a) en Consumer insights (bijlage 4.30b). FrugiVenta/DPA hebben aangegeven een rol te willen spelen in voortzetting van de sectorstatistieken in de voedingstuinbouw. Een tweetal projecten (Waardecreatie en oogst- en voorraadraming) zijn hiertoe ingediend (bijl. 4.30c en d). Project Sectorstatistiek bloemen en planten ten bedrage van voor 2013/2014 en voor 2015, komt ten laste van Fonds Bloemisterij Handel (225). Project Consumer insights ten bedrage van komt ten laste van Fonds Bloemisterij Handel (225). Project Waardecreatie centraal datagebruik en-ontsluiting GF, ten bedrage van ,- komt ten laste van het fonds GF handel (380). Het project Oogst- en voorraadraming appelen en peer ten bedrage van ,- komt ten laste van het fonds fruitteelt (334). Het bestuur wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de projecten en de wijze van contentoverdracht goed te keuren. Activiteit 31: Stallingsbedrijf Glastuinbouw Stallingsbedrijf Glastuinbouw Nederland (SGN) wil bijdragen aan een blijvend sterke internationale concurrentiepositie van de glastuinbouw en het versnellen van de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. SGN draagt hier aan bij door nieuwe glastuinbouwgebieden te ontwikkelen en bestaande gebieden te herstructureren. Voorbereiding van overdracht starten met LTO NL. Concretisering Voortschrijdend inzicht en overleg met de andere partijen in het Stallingsbedrijf heeft geleid tot een andere werkwijze. Het PT heeft daarom zijn deelname in het Stallingsbedrijf opgezegd. De andere deelnemers moeten aangeven of ze dit willen overnemen. Dit geschiedt op basis van

21 21 / oktober 2013 een taxatie. Dit betekent dat deze gelden terugvloeien naar het energiefonds. In feite is dan geen over te nemen activiteit Stallingsbedrijf meer. Op basis van een voorlopige taxatie (door SGN) van de huidige waarde van het stallingsbedrijf vloeit 4,4 mln terug in het Energiefonds. Het bestuur wordt gevraagd in te stemmen met deze handelwijze. Activiteit 32: Promotie Bij de overname van de diverse promotiecampagnes in de groenten en fruitsector zijn 4 partijen betrokken t.w. Frugi Venta, DPA, NFO en Florpartners (namens een aantal stuurgroepen van ondernemers die nu bepaalde campagnes aansturen). De intentie van deze partijen is om een nieuwe stichting in het leven te roepen waarin de campagnes worden ondergebracht. Hierdoor ontstaat synergie tussen de campagnes en zal sprake zijn van een optimale inzet van nog resterende publieke middelen en te werven private middelen. Het is de bedoeling dat 2 medewerkers van het GFB worden overgenomen. Frugi Venta heeft bij het PT ter ondersteuning de PPS Voedsel en Voedingseducatie ingediend. De gevraagde PT bijdrage bedraagt slechts ,-- en gaat t.l.v. het GF handelsfonds (380). Het Bestuur wordt gevraagd kennis te nemen van de stand van zaken van het project PPS Voedsel- en voedingseducatie te honoreren. Activiteit 32a: Facebility Project dat er voor wil zorgen dat de consument op de winkelvloer door scanning van barcodes voorzien wordt van productinformatie groenten en fruit zoals verkrijgbaarheid, herkomst, waar op te letten tijdens de aankoop en handige bereidingstips groenten en fruit. Voorbereiding van overdracht starten met FrugiVenta/DPA Concretisering Kandidaat die voor overname 2x2 campagne heeft ingetekend (Cook It/ Like Hunters) is in contact gebracht met FrugICom. Afgesproken is dat het plan van deze partij wordt geïntegreerd in het plan Facebility. pm Het bestuur wordt gevraagd om kennis te nemen van de stand van zaken. Activiteit 32b en c: Veggipedia NL en DU Online groente- en fruitencyclopedie met productinformatie en recepten

22 22 / oktober 2013 Content niet-exclusief overdragen aan alle partijen die hiervoor belangstelling hebben. Voortzetting bespreken met Frugi Vent/DPA Concretisering Overdracht huidige content is in voorbereiding. Eind november ontvangen gegadigden bericht op welke wijze zij de informatie ontvangen. Hiervoor wordt een overeenkomst van overdracht ondertekend door PT en de gegadigde. Exclusieve overdracht van website, naam, domeinnaam is gegund aan Frugi Venta/DPA. Frugicom zal Veggipedia integreren in voorstel Facebility (act. 32 a). Frugi Venta heeft voorts het project Trusted Information Source GF ingediend (bijl b). De gevraagde ,-- gaat t.l.v. het GF handelsfonds (380). Het bestuur wordt gevraagd nu de wijze van content overdracht goed te keuren, en de exclusieve overdracht later te beoordelen op basis van het voorstel voor overname Facebility. Voorts wordt het bestuur gevraagd het project Trusted Information Source GF te honoreren. Activiteit 32l: Campagne Verwerkte groenten Promotiecampagne voor vers verwerkte groenten en fruit in blik, pot of diepvries Voorbereiding van overdracht starten met VIGEF Concretisering De VIGEF heeft aangegeven de EU campagne die in 2013 eindigt in afgeslankte vorm voort te zetten. Centrale drager wordt de website verwerktegroenten.nl. Deze website wordt overgenomen en vernieuwd. Daarnaast ook onder aandacht brengen van de promotiefilm die recent is opgeleverd, het informeren van doelgroepen via nieuwsbrieven en website. De VIGEF heeft een projectvoorstel getiteld Website vers verwerkte groenten hiervoor ingediend (bijlage 4.32.l) t.l.v. Fonds Groenten en Fruit - Verwerkende Industrie Het bestuur wordt geadviseerd de aanvraag te honoreren onder de voorwaarden zoals verwoord in de omslag notitie. Activiteit 32n: Campagne Aubergine Promotiecampagne voor aubergine in Nederland en Duitsland Voorbereiding van overdracht starten met A8.

JAARPLAN. Werken naar resultaat

JAARPLAN. Werken naar resultaat JAARPLAN 2009 Werken naar resultaat 2 Jaarplan 2009 Inhoudsopgave VOORWOORD... 5 MARKT EN INNOVATIE... 7 Thema s: 1. Energie... 8 2. Arbeid... 9 3. Voeding, Gezondheid en Welbevinden... 10 4. Plantgezondheid...

Nadere informatie

Programma Energie en CO 2 & Jaarplan 2013

Programma Energie en CO 2 & Jaarplan 2013 Behoort bij agendapunt 5e Openb. bestuursvergadering dd. 13-11-2012 1.1 Productschap Tuinbouw Adres Louis Pasteurlaan 6 Postbus 280, 2700 AG Zoetermeer Telefoon 079 347 07 07 Fax 079 347 04 04 Internet

Nadere informatie

VERGADERING : BESTUUR DATUM : 10 NOVEMBER 2011 AGENDAPUNT : 8 BIJLAGE : 20. Toelichting werkplan Verankering Arbeid 2010

VERGADERING : BESTUUR DATUM : 10 NOVEMBER 2011 AGENDAPUNT : 8 BIJLAGE : 20. Toelichting werkplan Verankering Arbeid 2010 VERGADERING : BESTUUR DATUM : 10 NOVEMBER 2011 AGENDAPUNT : 8 BIJLAGE : 20 Toelichting werkplan Verankering Arbeid 2010 Inleiding Bijgaand treft u aan het Werkplan Arbeid PA/PDV 2012. Dit werkplan is tot

Nadere informatie

A SMARTER Greenport. Visie. Maatschappelijke relevantie. Economische impact. Tuinbouw Digitaal innovatieprogramma 2012 2015

A SMARTER Greenport. Visie. Maatschappelijke relevantie. Economische impact. Tuinbouw Digitaal innovatieprogramma 2012 2015 A SMARTER Greenport Tuinbouw Digitaal innovatieprogramma 2012 2015 Visie De tuinbouwsectoren groenten en fruit, bloemkwekerijen, bloembollen en boomkwekerijen hebben in het initiatief Tuinbouw Digitaal

Nadere informatie

Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis. dhr. E. Goldsteen... maak een keuze.. Financiën 1. Bestuur

Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis. dhr. E. Goldsteen... maak een keuze.. Financiën 1. Bestuur RAADSVOORSTEL status: commissiestuk Agendapunt: 9 Onderwerp: Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis Commissie: 6-4-2009, nr. 9 Raadsvoorstel: 17-3-2009, nr. 53 Portefeuillehouder : Beleidsterrein:

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen loont

Maatschappelijk verantwoord ondernemen loont Maatschappelijk verantwoord ondernemen loont Inleiding en samenvatting Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een wezenlijk deel van ondernemerschap. MVO loont, voor bedrijven en voor de samenleving.

Nadere informatie

KWARTAAL RAPPORTAGE 1 e kwartaal 2015

KWARTAAL RAPPORTAGE 1 e kwartaal 2015 KWARTAAL RAPPORTAGE 1 e kwartaal HAVENSCHAP MOERDIJK Kwartaalrapportage 1 e kwartaal Inhoudsopgave VOORWOORD... 4 PROGRAMMA RUIMTELIJKE ONTWIKKELING, MILIEU & DUURZAAMHEID... 5 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. MARKT Ontwikkelen van ondernemerschap 5 Innovatieve marktorganisatie en de coöperatie 6 Verbrede teelt, cross-overs & waardecreatie 7

Inhoudsopgave. MARKT Ontwikkelen van ondernemerschap 5 Innovatieve marktorganisatie en de coöperatie 6 Verbrede teelt, cross-overs & waardecreatie 7 1 2 Inhoudsopgave MARKT Ontwikkelen van ondernemerschap 5 Innovatieve marktorganisatie en de coöperatie 6 Verbrede teelt, cross-overs & waardecreatie 7 Uitkoopfonds voor in de weg liggende woningen 27

Nadere informatie

Statenvoorstel 67/12 A

Statenvoorstel 67/12 A Statenvoorstel 67/12 A Voorgestelde behandeling : PS-vergadering : 16 november 2012 Statencommissie : Alle commissies, 2 november 2012 Onderwerp Fondsvoorstellen 2e tranche Investeringsagenda Aan Provinciale

Nadere informatie

Bouwstenen voor raadsvoorstel over de Uitvoering Toekomststrategie Essent 27 februari 2008

Bouwstenen voor raadsvoorstel over de Uitvoering Toekomststrategie Essent 27 februari 2008 Bouwstenen voor raadsvoorstel over de Uitvoering Toekomststrategie Essent Samenvatting Voor u ligt het raadsvoorstel en ontwerp-besluit inzake de uitvoering van de Toekomststrategie van Essent. Op grond

Nadere informatie

Statenvoorstel 42/13 A

Statenvoorstel 42/13 A Statenvoorstel 42/13 A Voorgestelde behandeling Statencommissie : Commissie voor Economische Zaken en Bestuur, 31 mei 2013 (Innovatiefonds, Energiefonds en Breedbandfonds) Commissie Ecologie en Ruimte,

Nadere informatie

Financieel statuut. Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen

Financieel statuut. Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Financieel statuut Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Financieel statuut Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Colofon Financieel statuut Uitgave: VOS/ABB Tekstbijdragen:

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage. Datum 21 oktober 2011

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage. Datum 21 oktober 2011 > Retouradres Postbus 25011 2500 EC Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Bureau Bestuursraad Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 30 2594 AV Den Haag

Nadere informatie

VERORDENING WMO 2015 GEMEENTE LEEUWARDEN

VERORDENING WMO 2015 GEMEENTE LEEUWARDEN VERORDENING WMO 2015 GEMEENTE LEEUWARDEN De raad van de gemeente Leeuwarden gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Leeuwarden 16 september 2014; besluit tijdens de behandeling

Nadere informatie

Resultaten KAVB 2013

Resultaten KAVB 2013 Resultaten KAVB 2013 13 VOORWOORD Opbouwen Het jaar 2013 was het jaar waarin afscheid genomen werd van veel collectieve zekerheden in de bloembollensector. Met het besluit tot opheffen van het Productschap

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars

Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars Rapportage Governance Principes Verzekeraars December 2011 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. Inleiding... 4 2. Indeling rapportage... 4 3. De Governance

Nadere informatie

Duurzame Logistiek In samenwerking met het TKI Logistiek

Duurzame Logistiek In samenwerking met het TKI Logistiek Exacte Wetenschappen Maatschappij- en Gedragswetenschappen Ministerie van Infrastructuur en Milieu Call for proposals Duurzame Logistiek In samenwerking met het TKI Logistiek 2013/2014 1ste ronde Den Haag,

Nadere informatie

Greenport Nederland. Strategische agenda mainport 2010-2013. Denken en doen!

Greenport Nederland. Strategische agenda mainport 2010-2013. Denken en doen! Greenport Nederland Strategische agenda mainport 2010-2013 Denken en doen! Inhoud 1. Inleiding 2. Schema van thema s 3. Thema Gebiedsontwikkeling 4. Thema Toegevoegde waarde 5. Thema Quality of life 6.

Nadere informatie

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 1 Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 2 Inhoudsopgave 3 DEEL 1. HOOFDLIJNEN VAN BELEID EN FINANCIEEL KADER 5 1. BESTUURLIJKE HOOFDLIJN 7 2. ONTWIKKELINGEN IN HET FINANCIEEL

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort REKENKAMERONDERZOEK DOELTREFFENDHEID EN DOELMATIGHEID IT-INVESTERINGEN Colofon Uitgave: 5 februari 2015 Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN

STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN uw kenmerk ons kenmerk Behandelaar nummer betreň 15.0001673 Gemma Vink 1101.000.099 Aanbiedingsbrief liquidatieplan Stadsregio Arnhem Nijmegen STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN bijlage(n) 1 Aan de Colleges van

Nadere informatie

Internet Academie. Datum : 14 december 2009

Internet Academie. Datum : 14 december 2009 Haalbaarheidsonderzoek.frl Top Level Domein, namens de werkgroep.frl Top Level Domein Status: Eindversie Versie: 5.0 Auteursrecht voorbehouden. Dit document is uitsluitend voor intern gebruik voor die

Nadere informatie

Bedrijfsplan. 19 september 2014. > Samenwerkend en verbindend

Bedrijfsplan. 19 september 2014. > Samenwerkend en verbindend Bedrijfsplan 19 september 2014 > Samenwerkend en verbindend > Inhoudsopgave Hoofdstuk blz. Voorwoord : talent werkt voor Rivierenland 4 1 Inleiding 5 1.1 Achtergrond en aanleiding 5 Sociaal domein 5 Participatiewet

Nadere informatie

BUSINESS-/BEDRIJFSPLAN LOKALE UITVOERINGSORGANISATIE RIJSSEN-HOLTEN/HELLENDOORN

BUSINESS-/BEDRIJFSPLAN LOKALE UITVOERINGSORGANISATIE RIJSSEN-HOLTEN/HELLENDOORN BUSINESS-/BEDRIJFSPLAN LOKALE UITVOERINGSORGANISATIE RIJSSEN-HOLTEN/HELLENDOORN ACTA-Advies B.V. Gerard Biersteker 31 juli 2013 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. Inleiding 4 1.1 Gemeentelijke overheid en veranderende

Nadere informatie

KENNIS VOOR DE SAMENLEVING

KENNIS VOOR DE SAMENLEVING KENNIS VOOR DE SAMENLEVING Voortgangsrapportage 2006 Implementatie Kabinetstandpunt Brugfunctie TNO/GTI s 11 december 2006 R:\Spa\Vraagsturing TNO-GTI's\Kabinetsrapportage_2006.doc- 1 - Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Bedrijfsplan FUMO. Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing 27 januari 2012. Concept Ter Informatie

Bedrijfsplan FUMO. Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing 27 januari 2012. Concept Ter Informatie NB: de cijfers in dit plan zijn gebaseerd op gegevens die zijn ontvangen tot 26 januari 2012 12.00u. Aanpassingen aan de gegevens die later zijn binnengekomen, kunnen de resultaten in dit plan beïnvloeden.

Nadere informatie

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Voorbehouden Dit document is met zorg samengesteld. Echter op het moment van publicatie van het document stonden nog een aantal belangrijke

Nadere informatie

1. Inleiding. Corr.nr. 2009-15752, EZ Nummer / 200 Zaaknr. 166726

1. Inleiding. Corr.nr. 2009-15752, EZ Nummer / 200 Zaaknr. 166726 Corr.nr. 2009-15752, EZ Nummer / 200 Zaaknr. 166726 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen in verband met de implementatie van de toekomststrategie van Essent N.V. SAMENVATTING:

Nadere informatie