!!!!! MBO!Facilitaire!Benchmark!2014!! Onderzoek!naar!facilitaire!kengetallen!en!trends!bij!MBO!instellingen!in! Nederland!over!het!boekjaar!2013!!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "!!!!! MBO!Facilitaire!Benchmark!2014!! Onderzoek!naar!facilitaire!kengetallen!en!trends!bij!MBO!instellingen!in! Nederland!over!het!boekjaar!2013!!"

Transcriptie

1

2 MBOFacilitaireBenchmark2014 OnderzoeknaarfacilitairekengetallenentrendsbijMBOinstellingenin Nederlandoverhetboekjaar2013 Exclusief*deelnemersgegevens Fier.fm AlphenaandenRijn,augustus2014 Versie1.0(definitief) SherylLimburgenFroukjeTerpstra Fier.fm.Deinformatieinditdocumentmagnochgeheelnochgedeeltelijkopenigerleiwijze wordenaangepastofgewijzigdzondervoorafgaandetoestemmingvanfier.fm.degegevenszijn alleenvoorinterngebruikbestemd.anonieme(totalenengemiddelden)gegevensmogenextern wordengepresenteerdmitsvoorzienvanbronvermelding.

3 2 [MBOFACILITAIREBENCHMARK2014] Samengevat Kengetallen kostenperm2bvo * Totaalfacilitair 238 Huisvesting* * * * * *115* 1.1Voorzienin Belastingenheffing 4 1.3Verzekering 1 1.4Onderhoud Mutatie 1 1.6Energieenwater Beheer 4 Diensten*en*Middelen* * * * *61* 2.1Consumptief 6 2.2Risicobeheersing Schoonmaak Verhuizing 1 2.5Documentmanagement Verstrekkenvanruimten 17 Informatie<*en*Communicatie*Technologie* * *54* 3.1Informatiearchitectuur Technischeinfrastructuur Managementenondersteuning 6 Facility*Management* * * * *7* 5.1Strategischfacilitymanagement 3 5.2Bedrijfsbureau 3 5.3Inkoopmanagement 1 Onderzoeksvolume M2bvo: Deelnemers(ongewogen): Deelnemers(gewogen): Medewerkers: FTE: Facilitairekosten: Concernkosten: ,5 m2bvo/ gewogen deelnemer

4 3 Kengetallen kostenpergewogendeelnemer * Totaalfacilitair Huisvesting* * * * * *956* 1.1Voorzienin Belastingenheffing Verzekering Onderhoud Mutatie 6 1.6Energieenwater Beheer 31 Diensten*en*Middelen* * * * *510** 2.1Consumptief Risicobeheersing Schoonmaak Verhuizing 7 2.5Documentmanagement Verstrekkenvanruimten 140 Informatie<*en*Communicatie*Technologie* * *457* 3.1Informatiearchitectuur Technischeinfrastructuur Managementenondersteuning 53 Facility*Management* * * * **62* 5.1Strategischfacilitymanagement Bedrijfsbureau Inkoopmanagement 12 Definitie DeNEN2748(Nederlandsenorm)wordtgehanteerdalsuitgangspunten bestaatuitvijffuncties;huisvesting,dienstenenmiddelen,ict,externe voorzieningenenfacilitymanagement.peronderdeelwordendekosten vooreigenpersoneel,ingekochtegoederen/diensten(derden)en vermogen(rente/afschrijving)meegenomenincl.btw.opbrengsten(niet zijndeinternedoorbelastingen)wordenhieropinminderinggebracht.het uitgangspuntvoordekostenenparametersisorganisatiebreedengeldt overhetboekjaar2013.voordem2bvowordtdenen2580envoorde gewogendeelnemerdebekostigingsmethodiekaangehouden.

5 4 [MBOFACILITAIREBENCHMARK2014] Inhoudsopgave 1.INLEIDING 8 2.PARAMETER 12 DEFINITIES...12 RESULTATEN TOTALEKOSTEN 16 DEFINITIES...16 RESULTATEN HUISVESTING 20 DEFINITIES...20 RESULTATEN DIENSTEN&MIDDELEN 28 DEFINITIES...28 RESULTATEN ICT 38 DEFINITIES...38 RESULTATEN FACILITYMANAGEMENT 42 DEFINITIES...42 RESULTATEN NIEUWENORM 48 9.THEMA 54

6 5 BIJLAGEN 58 A.VERANTWOORDING...58 B.BETROKKENEN...61 C.OVERFIER.FM...62 D.OVERFSR...62 E.RESULTATENINDETAIL...63

7 6 [MBOFACILITAIREBENCHMARK2014]

8 7 1 INLEIDING

9 8 [MBOFACILITAIREBENCHMARK2014] 1.Inleiding DeMBOFacilitaireBenchmarkiseenjaarlijksonderzoekondermiddelbaar beroepsonderwijsinstellingennaardekosten,kengetallenentrendsvan facilitaireactiviteitenovereenkomstigdenederlandsenormnen2748.het helptfacilitaireorganisatiesinzichttekrijgenindeeigenprestatiesenhoe dezezichverhoudentotcollegainstellingen.hetvormteenvertrekpuntvan discussieeneentrajectvanbegrijpen,lerenenverbeteren.in2014ishet onderzoekvoordeelfdekeeruitgevoerdenhebbenachttienorganisaties actiefdeelgenomen.zijvertegenwoordigen42%vandembosector 1. Derapportageisverdeeldineenalgemeendeeleneendeelmet deelnemersgegevens.inhetalgemenedeelzijnderesultatenvandetotale (referentie)groepopgenomen.ditdeelisteraadplegeninhoofdstuktwee totenmetnegen.indezeanoniemeversieisbijlageemetdaarinde resultateninmeerdetailenperdeelnemendeorganisatienietopgenomen. Inderapportagezijndriereferentiegroepenteonderscheiden:groteROC s bestaandeuitmeerdan10.000gewogendeelnemers(9),kleineroc s bestaandeuitminderdan10.000gewogendeelnemers(5)enaoc s(4). Indieneendeelnemeropeenonderdeelgeenofonvolledigegegevens heeftaangeleverd,iszijnietindebetreffendefiguuroftabelopgenomen. Voorhetberekenenvandekengetallenwordengewogengemiddelden gehanteerd.ditiseengemiddeldewaarvandewaardehetmeestwordt beïnvloeddoordegetallenmethetgrootstegewicht,ofteweldetotale (complete)absoluteaantallenwordendoorelkaargedeeld. Totslotbiedenweookditmaalderesultatenindigitalevormaanviade benchmarktool.daarmeekuntuonlineanalysesmakenopbasisvanzelf gekozencriteria.ookishetrapportinpdfofxlsbestandbeschikbaar.de toolendedocumentenzijnteraadplegenviawww.benchmark.fm(alleen nainloggendoordeelnemers).vooreenrapportageofadviesdatistoei gesnedenopuwsituatie,kuntuzichwendentotdeadviseursvanfier.fm. Wijdankenalledeelnemendeorganisatiesvoorhetaanleverenvan gegevensopbasiswaarvanderapportageisvormgegeven.wijwensenu veelverhelderendeinzichtentoemetdaarbijallebenodigdedaadkracht SherylLimburgenFroukjeTerpstra Onderzoekers/partnersFier.fm 1 DeMBOisectorvertegenwoordigt deelnemers(bron:www.mboraad.nl).In ditonderzoekzijn deelnemers(excl.vo(groen)enanders)meegenomen.

10 9 UitdeFSRwerkgroepbenchmark * Vaakwordtonsalswerkgroepgevraagdnaarhetnutendenoodzaakvanhetjaarlijkse onderzoek'mbofacilitairebenchmark'.wegendebatenoptegendelasten?oftewel,is hetdemoeitewaardomfacilitairegegevensteverzamelen,terubricerenomhiermee managementinformatietegenererenindevormvankengetallen?hetantwoordopdeze vraagisafhankelijkvandeindividuelewensendiemanagersinorganisatieshebbenen daardoornieteenduidigtebeantwoorden. Mijninziensishet,zekerindezetijdwaarinveelfacilitaireorganisatiesworden geconfronteerdmeteenextrafocusopdoelmatigheid,efficiënteinzetvandeschaarse middelenenhetreducerenvanvastekosten,ondenkbaardatjealsfacilitair verantwoordelijkegeeninzichthebtindekostenvanjeactiviteiten.daarnaastwordtvan onsverwachttewerkenaandeprofessionaliteitvandedienstverleningenhetsteeds verderontzorgenvandeorganisatie.redengenoegomhetinstrumentbenchmarkingte omarmen. Deresultatenuithetonderzoekgeveneenbeeldvandekosten,afgezettegenbijvoorbeeld eendeelnemerofvierkantemeter,vandedienstverleningvanzowelindividuele organisatiesalsreferentiegroepen.tevenswordenverhoudingengetoond:verdelingvande kostenoververschillendeactiviteitenofdeindelingnaardiversekostensoorten,maarook hetaandeelvandekostenvaneenbepaaldefacilitaireactiviteitindetotaleconcernkosten. Omdathetonderzoekjaarlijkswordtuitgevoerd,isookdetrendinjarenopgenomen. Inhetonderzoekvan2014,overhetboekjaar2013,zienweeendalingvandefacilitaire kostenpergewogendeelnemervancirca4procenttenopzichtevanvorigjaar.ofmetdeze dalingeentrendisingezet,zaldetoekomstmoetenuitwijzenenismoeilijkinteschatten metalleendezegegevensuithetverleden.eeninschattingisweltemakenalsjeinzage hebtinjehuidigekostenpatroonvandefacilitaireactiviteitenendeontwikkelingvande deelnemersaantallen.eendoorvertalingkandangemaaktwordennaardetoekomstige huisvestingsbehoefte,dedaarmeegepaardgaandekostenendeinvloedophetniveauvan defacilitairedienstverlening.maarhiervoorblijfthetvertrekpuntbelangrijkenhierbijkan defacilitairebenchmarkhelpen.deresultatenberustenopfeitelijkeinformatieenbieden eenbasisommetelkaaringesprektegaanenbewusterekeuzestemakenvoorde toekomst. Opeenorganisatiena,hebbenalledeelnemersdebenchmarkvolledig,opalleactiviteiten, ingevuld.watopvaltisdat,integenstellingtotvoorgaandejaren,deictkostendoor iedereeninbeeldzijngebracht.wehopendathetvereenvoudigenvanhetinvuldocument voorditonderdeelhieraanbijgedragenheeft.intotaalverantwoordendedeelnemende instellingenbijna 368miljoenaanfacilitairekosten.Dezefacilitairekostenvormen22% vandeconcernkostenvandedeelnemendeorganisaties,zijnde42%vandetotalembo markt.duszekerkunnenwehiersprekenvaneenrepresentatieve steekproef. Ikwensunamensdewerkgroepledenveelleespleziertoeenvertrouweropdatumetdeze rapportageindehandeennogbetereafwegingkuntmakenoveruwuitgaven.* * Marcel*Verstraaten,*voorzitter*werkgroep*Benchmark*

11 10 [MBOFACILITAIREBENCHMARK2014]

12 11 PARAMETER 2

13 12 [MBOFACILITAIREBENCHMARK2014] 2.Parameter Onderstaandeparametersvormendebasisvoorhetberekenenvande kostenkengetallenconformdenen2748engeventevensdemogelijkheid omalgemenekengetallentepresenteren. Definities* Deelnemer EeninschrijvingbijeenMBOorganisatiewelkewordtgeteldwaarbijde deelnemeractiefisop1oktober2013vanhetbetreffendestudiejaar (2013i2014),ongeachtdebekostigingsstatus. Gewogendeelnemer Hetaantalgewogendeelnemerswordt,gelijkaandebekostigingsregels, berekendmetdeformulebolivoltijd+vo(groen)+0,35*(bbl+boli deeltijd+volwasseneneducatie+anders). Vierkantemeterbrutovloeroppervlak(m2bvo) Oppervlaktevaneenruimteofgroepvanruimten,gemetenopvloerniveau langsdebuitenomtrekvandeopgaandescheidingsconstructies,diede desbetreffenderuimteofgroepvanruimteomhullenconformnen1824en Fulltime`equivalent(FTE) Eenrekeneenheidwaarmeedeomvangvaneenfunctieofdepersoneelsi sterkte&kan&worden&uitgedrukt.&eén&fte&is&1.689&uur&(gelijk&aan&eenftevan deonderwijscao)perjaar.inditonderzoekwordtgevraagdnaarhet aantalfteindienstbijdeorganisatieop31december2013(indiende afwijkingindatjaarmeerdan5%betreftwordthetgewogenaantal gebruikt).externeinhuurishierinuitgesloten. Resultaten* Inhetonderzoekvan2014zijn deelnemersen gewogen deelnemersmeegenomen.verdeeldoverachttieninstellingenen m2bvokomthetkengetal 2 m2bvopergewogendeelnemeruitop8,5.dit betekentdateengewogendeelnemergemiddeld8,5m2bvovanhet 2 Hierbijishetaantalm2bvohuur/eigendominclusiefleegstandenexclusiefverhuur aanderdengehanteerd( )

14 13 onderwijsgebouwtotzijnofhaarbeschikkingheeft.ditiseenbelangrijk gegevenombijdeinterpretatievaniederkostenkengetalmeetenemen. Boekjaar2011 Boekjaar2012 Boekjaar2013 ROCgroot 8,9 9,7 8,2 ROCklein 9,2 8,8 7,5 AOC 10,7 11,9 12,1 Totaal 9,0 9,8 8,5 Tabel*A:*m2bvo*per*gewogen*deelnemer*per*referentiegroep*en*boekjaar* Deverdelingvandem2vaneengemiddeldeMBOinstellingishieronder gepresenteerd. * * Juridischestaat 15% gehuurd 85% eigendom. Verhuur Leegstand 3% 4% Jong<10jr(37%) Belegen10i40jr(48%) Oud>40jr(15%) m2wokantoor(33%) m2wotheorieonderwijs(20%) m2wopraktjkonderwijs(20%) m2bvooverig(27%) Ouderdom. Ruimtesoort

15 14 [MBOFACILITAIREBENCHMARK2014]

16 15 TOTALE KOSTEN 3

17 16 [MBOFACILITAIREBENCHMARK2014] 3.Totalekosten Definities* MetdetotstandkomingvandeNEN2748(Nederlandsenorm:termenvoor facilitairevoorzieningen rubriceringendefiniëring)endebijbehorende NTA8101(normtechnischeafspraak:toegespitstophetonderwijs)enNPR 2744(Nederlandsepraktijkrichtlijn:toelichtingopdeNEN2748),is eenduidigheidmogelijkbinnenhetvakgebiedvanfacilitymanagement. Dezeeenduidigheidisdebasiswaaroponderzoekersengebruikersop transparanteenbetrouwbarewijzefacilitairekengetallenkunnen ontwikkelenenvergelijken. DeNEN2748isgerubriceerdopbasisvanvijfhoofdrubrieken(functies), namelijk: Huisvesting; Dienstenenmiddelen; Informatieiencommunicatietechnologie(ICT); Externevoorzieningen; Facilitymanagement(FM). Delaatstgenoemdefunctie,facilitymanagement,bevatdeintegralesturing vanvoornoemderubrieken.inditonderzoekwordtdefunctieexterne voorzieningenbuitenbeschouwinggelaten. Elkefunctieisonderverdeeldinactiviteiten,zakenensubzaken.Perfunctie, activiteit,zaakensubzaakkunnendevolgendekostensoortenen opbrengstenwordenonderscheiden: Kosteneigenpersoneel; Kosteningehuurdeofingekochtegoederenendiensten; Afschrijvingskosten; Rentekosten; Opbrengsten. Inditonderzoekwordendeafschrijvingsienrentekostensamen uitgevraagdonderdecategorie vermogenskosten enwordende opbrengstenmeestalindecategorie kosteningekochtegoederenen diensten verrekend.

18 17 Resultaten* Bijna 368miljoenfacilitairekostenconformdeNEN2748isopgenomenin ditonderzoek.gemiddeldvertegenwoordigendezekosten22%vande totaleconcernkosten. Boekjaar2011 Boekjaar2012 Boekjaar2013 Totaal Tabel*B:*totale*facilitaire*kosten*per*gewogen*deelnemer*per*boekjaar* De(onderverdelingvande)totalekostenvaneengemiddeldeMBO instellingishierondergepresenteerd. Pergewogendeelnemer * * ROCgroot ROCklein AOC. Verdelingkostensoort Personeel 18% Verdelingfuncties 23% 48% huisvesting 26% diensten&middelen Ingekocht 49% Vermogen 33% ICT 3% facilitymanagement

19 18 [MBOFACILITAIREBENCHMARK2014]

20 19 HUISVESTING 4

21 20 [MBOFACILITAIREBENCHMARK2014] 4.Huisvesting Definities* DefunctiehuisvestingvandeNEN2748bestaatuitdevolgende activiteiten: Voorzieningebouw,installatie,terreinenstallingsplaats(1.1); Afdragenvanbelastingenenheffingen(1.2); Verzekerenvangebouw(1.3); Onderhoudengebouw,installatie,terreinenstallingsplaats(1.4); Muteren(1.5); Energieenwater(1.6); Beherenhuisvesting(1.7). Voorzieningebouw,installatie,terreinenstallingsplaats(1.1) Onderdezeactiviteitwordenkostenmeegenomendievoortkomenuithet hurenofineigendomhebbenvaneengebouw(casco+inbouwpakket bestaandeuitbouwkundigeonderdeleneninstallaties),terreinen stallingsplaatsen.hetgrootstedeelwordtbepaalddoorhuur,afschrijving enrente. * Afdragenvanbelastingenenheffingen(1.2)* Deverplichtebetalingaanoverheidsinstantie(s)meteendirectaanwijsbare tegenprestatie. * Verzekerenvangebouw(1.3) Alleverzekeringendietoteenbetalingindevormvaneenpremieleiden. * Onderhoudengebouw,installatie,terreinenstallingsplaats(1.4)* Alleactiviteiten,dienstenenmiddelendieeropzijngerichtomhetobject inzodanige(technische)staattehoudendatdehuurinkomstenen/of gebruikersmogelijkhedenzijngewaarborgd.zowelplanmatigalsnieti planmatigbetreffendegebouw(incl.installaties)enterrein(incl.groen). * Muteren(1.5) Dekostendiewordengemaaktindienhetgebruikvaneengebouw(deel) wordtbeëindigd(verkoop,verhuur,afstootofsloop).* *

22 21 Energieenwater(1.6)* Abonnementskostenvooraansluitingenkostenvoorleveringvanenergie enwaterendecoördinatiehierop. * Beherenhuisvesting(1.7) Hetbetrefthierallekosten(veelalpersoneelskosten)voorhetverwerven, beheren/exploiterenvandehuisvesting. Resultaten* Ruim 175miljoenbedragendehuisvestingskostenvandedeelnemers overhetboekjaar2013.hetaandeelindetotalefacilitairekostenkomt daarmeeuitop48%.vandetotaleconcernkostenbetreftdit11%. Boekjaar2011 Boekjaar2012 Boekjaar2013 ROCgroot ROCklein AOC Totaal Tabel*C:*huisvestingskosten*per*m2bvo*per*referentiegroep*en*boekjaar* Boekjaar2011 Boekjaar2012 Boekjaar2013 ROCgroot ROCklein AOC Totaal Tabel*D:*huisvestingskosten*per*gewogen*deelnemer*per*referentiegroep*en*boekjaar* 1.1(66%) 1.2(4%) Personeel(6%) 1.3(1%) 1.4(13%) 1.5(1%) 1.6(12%) 1.7(3%) Ingekocht(50%) Vermogen(44%) Figuur*A:*verdeling*huisvestingskosten** Figuur*B:*verdeling*huisvestingskosten* naar*activiteiten* * * naar*kostensoorten*

23 22 [MBOFACILITAIREBENCHMARK2014] Voorzieningebouw,installatie,terreinenstallingsplaats(1.1)* Bijna 117miljoenisinhetonderzoekmeegenomenaankostenvoorde activiteit1.1.hetaandeelindetotalehuisvestingskostenkomtdaarmeeuit op66%. * * 1.1perm2bvo 78 ROCgroot 89 ROCklein 45 AOC 76 Totaal i Boekjaar Boekjaar Boekjaar Verdelingkostensoort Personeel 1% Ingekocht 33% Vermogen 66%

24 23 Onderhoudengebouw,installatie,terreinenstallingsplaats(1.4) Ruim 23miljoenisinhetonderzoekmeegenomenaankostenvoorde activiteit1.4.hetaandeelindetotalehuisvestingskostenkomtdaarmeeuit op13%. * * 1.4perm2bvo 14 ROCgroot 14 ROCklein 22 AOC 15 Totaal Boekjaar Boekjaar Boekjaar Verdelingkostensoort Personeel 26% Ingekocht 74%

25 24 [MBOFACILITAIREBENCHMARK2014] Energieenwater(1.6) Ruim 20miljoenisinhetonderzoekmeegenomenaankostenvoorde activiteit1.6.hetaandeelindetotalehuisvestingskostenkomtdaarmeeuit op12%. * * * 1.6perm2bvo 14 ROCgroot 14 ROCklein 14 Totaal 12 AOC. Verdelingkostensoort Personeel 1% Ingekocht 99% Boekjaar 2011 Boekjaar 2012 Boekjaar 2013

26 25 UitdeFSRwerkgroephuisvesting Dezebenchmarklaateendalingvandefacilitairekostenzienenikdenk, dathuisvestingdaaraaneenbijdragelevertenindetoekomstookzekerzal blijvenleveren.immersdefacilitaireorganisatieisverder geprofessionaliseerdendatzienwebijhuisvestingteruginstrategische huisvestingsplannen,betereonderhoudsplannenenbeterebenuttingen bezetting.datvertaaltzichineenbeterinzichtindehuisvestingen uiteindelijkookinbeterebeheersingvankosten.wezieneendalingvan hetaantalvierkantemeterbrutovloeroppervlakper(gewogen)deelnemer. Hetisdanooknietverrassend,datdekostenperdeelnemerzijngedaalden dekostenpervierkantemeterbrutovloeroppervlakzijngestegen.dikwijls wordendehuidigevierkantemetersmeerenintensievergebruikt,hetgeen ookdirectgevolgenheeftvoormeerkostenzoalsschoonmaak,energieen onderhoud. Uitdetrendvragenblijkt,dateenbehoorlijkevariatieisbijdetoedelingvan ruimten.vrijweliedereenkenteenrelatiemethetaantaldeelnemers,maar dewijzewaaroptoedelingplaatsvindt,verschiltnogal.indewerkgroepis geblekendathetontwikkelenvaneenuniformenormeringvanvierkante metersaanopleidingeneenlastigeis.parameterszijniniedergevalaantal deelnemers,kostenenonderwijsprogramma s.wezienooksteedsmeer datroostermakersgekoppeldwordenaandefacilitaireorganisatie,zowel centraalalsdecentraal. * Henk*Leever,*voorzitter*werkgroep*huisvesting*

27 26 [MBOFACILITAIREBENCHMARK2014]

28 27 DIENSTEN& MIDDELEN 5

29 28 [MBOFACILITAIREBENCHMARK2014] 5.Diensten&middelen Definities* DefunctiedienstenenmiddelenvandeNEN2748bestaatuitdevolgende activiteiten: Voorzieninconsumptievediensten(2.1); Risicobeheersing(2.2); Schoonmaken(2.3); Verhuizen(2.4); Documentmanagement(2.5); Reststoffenmanagement(2.6); Verstrekkenruimten,benodigdheden,hulpmiddelen/kleding(2.7). Voorzieninconsumptievediensten(2.1) Onderconsumptievedienstenwordtverstaan:hetbedrijfsrestaurant,de cateringopdevergaderplekc.q.werkplek(banqueting),drankenien versnaperingenautomaten(vendingenkoffiecorners)endecateringten behoevevanevenementen. Risicobeheersing(2.2) Debewaking,beveiliging,preventieenbestrijdingvancalamiteitenende receptievallenonderdeactiviteitrisicobeheersing.denkhierbij bijvoorbeeldaandebedrijfshulpverlening,ehbo,blusmiddelen,trainingen, brandmeldcentrale,bewakingsapparatuur,surveillantenenalarmopvolging. Dereceptiewordt,inafwijkingvandeNEN2748waarbinnenalleende activiteitentenbehoevevanhetbegeleidenvandebezoekersstroom wordengerekend,volledigmeegenomen. Schoonmakenenreststoffenmanagement(2.3en2.6) Tothetschoonmakenwordtgerekendhetreinigenvanhetonroerende goedinclusiefdeinventaris(vloer,meubilair,sanitair)enhetglas (glasbewassingbinnenienbuitenzijde).indebenchmarkwordendekosten tenbehoevevanreststoffenmanagement(verzamelen,opslaan,afvoeren envernietigenvanafval)meegenomenbijdezeactiviteit.binnendenen 2748isditeenaparteactiviteit.

30 29 Verhuizen(2.4)* Hetfysiekverplaatsenvaneenorganisatorischeeenheidenpersonenwordt onderverhuizenverstaan.erwordtonderscheidgemaakttusseninterne (binneneengebouw)enexterneverhuizingen(tussengebouwen). Documentmanagement(2.5) Hetdupliceren(reproductie),transporteren(verwerkingindepostkamer, postrondes(inienextern),digitaleverwerking)enbeheren(archief)van documenten. Verstrekkenvanruimten,benodigdheden,hulpmiddelenenkleding(2.7) Alleactiviteiten,dienstenenmiddelendiegerichtzijnophetverstrekken vanlosseinrichting(zowelonderwijs(theorieenpraktijkruimten)als ondersteuning),kantoorbenodigdheden,kantoorartikelen,hulpmiddelen terondersteuningvandeteleverendienstendoordefacilitaireorganisatie, groenvoorzieningbinnen(beplanting),kunst,bewegwijzeringen bedrijfskleding. Resultaten* Bijna 94miljoenbedragendekostenvoordiensten&middelenvande deelnemersoverhetboekjaar2013.hetaandeelindetotalefacilitaire kostenkomtdaarmeeuitop26%.vandetotaleconcernkostenbetreftdit 6%. Boekjaar2011 Boekjaar2012 Boekjaar2013 ROCgroot ROCklein AOC Totaal Tabel*E:*kosten*diensten*en*middelen*per*m2bvo*per*referentiegroep*en*boekjaar* Boekjaar2011 Boekjaar2012 Boekjaar2013 ROCgroot ROCklein AOC Totaal Tabel*F:*kosten*diensten*en*middelen*per*gewogen*deelnemer*per*referentiegroep*en* boekjaar* *

31 30 [MBOFACILITAIREBENCHMARK2014] Figuur*C:*verdeling*kosten*diensten** Figuur*D:*verdeling*kosten*diensten* en*middelen*naar*activiteiten** * en*middelen*naar*kostensoorten* Voorzieninconsumptievediensten(2.1) Bijna 10miljoenisinhetonderzoekmeegenomenaankostenvoordeze activiteit.hetaandeelindekostendienstenenmiddelenkomtdaarmeeuit op10%. * * 2.1pergewogendeelnemer 45 ROCgroot 76 ROCklein 51 Totaal 53 AOC. Verdelingkostensoort Personeel 25% Ingekocht 75% 2.1(10%) 2.2(16%) 2.3(28%) 2.4(1%) 2.5(17%) 2.7(28%) Personeel(21%) Ingekocht(59%) Vermogen(20%) Boekjaar 2011 Boekjaar 2012 Boekjaar 2013

32 31 Risicobeheersing(2.2) Bijna 15miljoenisinhetonderzoekmeegenomenaankostenvoordeze activiteit.hetaandeelindekostendienstenenmiddelenkomtdaarmeeuit op16%. * * 2.2pergewogendeelnemer 84 ROCgroot 81 ROCklein 81 Totaal 54 AOC. Verdelingkostensoort Personeel 76% Ingekocht 23% Vermogen 1% i Boekjaar 2011 Boekjaar 2012 Boekjaar 2013

33 32 [MBOFACILITAIREBENCHMARK2014] Schoonmakenenreststoffenmanagement(2.3en2.6) Ruim 26miljoenisinhetonderzoekmeegenomenaankostenvoordeze activiteit.hetaandeelindekostendienstenenmiddelenkomtdaarmeeuit op28%. 2.3perm2bvo * * 17 ROCgroot 20 ROCklein 14 AOC 17 Totaal Boekjaar Boekjaar Boekjaar Verdelingkostensoort Personeel 7% Ingekocht 93%

34 33 Documentmanagement(2.5) Ruim 15miljoenisinhetonderzoekmeegenomenaankostenvoordeze activiteit.hetaandeelindekostendienstenenmiddelenkomtdaarmeeuit op16%. 2.5pergewogendeelnemer * * 88 ROCgroot 76 ROCklein 104 AOC 87 Totaal i Boekjaar Boekjaar Boekjaar Verdelingkostensoort Personeel 11% Ingekocht 89%

35 34 [MBOFACILITAIREBENCHMARK2014] Verstrekkenvanruimten,benodigdheden,hulpmiddelenenkleding(2.7) Ruim 25miljoeneuroisinhetonderzoekmeegenomenaankostenvoor dezeactiviteit.hetaandeelindekostendienstenenmiddelenkomt daarmeeuitop28%. 2.7pergewogendeelnemer * * 139 ROCgroot 151 ROCklein 126 AOC 140 Totaal Boekjaar Boekjaar Boekjaar Verdelingkostensoort Personeel 7% Ingekocht 22% Vermogen 71%

36 35 UitdeFSRwerkgroepveiligheid Eriseentoenametesignalerenininstitutendiekiezenvooreenintegrale aanpakvanveiligheid.deveiligheidsplannenzijnindemeestegevallenop ordeenerwordtmeeraandachtbesteedaandebekendheidende doorwerkinghiervannaarmedewerkersenstudenten. InmiddelswordenopbijnaalleMBOinstellingenincidentengeregistreerdin eenregistratiesysteemenvormenopdiemanierdebasiswaarop veiligheidsbeleidkanwordenbijgesteld.ookisdesamenwerkingmet externepartnersophetgebiedvanveiligheidinveelgevallenvastgelegdin eenconvenant. Veelaandachtgaatuitnaardeplannenrondomcrisisbeheersingende communicatierondomcrisissituaties.dewerkgroepveiligheidvanfsr heeftditpuntvoor2014ookalscentraalagendapuntgeagendeerd.tevens wordtaandachtgegevenaandeborgingvanhetveiligheidsbeleidinde kwaliteitscyclus. * Henk*Meendering,*voorzitter*werkgroep*veiligheid*

37 36 [MBOFACILITAIREBENCHMARK2014]

38 37 ICT 6

39 38 [MBOFACILITAIREBENCHMARK2014] 6.ICT Definities* DefunctieICTbestaatuitdevolgendeactiviteiten: Informatiearchitectuur(3.1); Technischeinfrastructuur(3.2); Managementenondersteuning(3.3). Detotalekostendieindezefunctiewordenmeegenomenkomenovereen metdekostenzoalsbedoeldindenen2748,echterisdeonderverdeling naaractiviteiteninditonderzoekafwijkendtenopzichtevandenorm. HiervoorisgekozendaardehuidigeICTsituatiezichbeterlaatindelen volgensdezeindelingdandeinzichtendietijdenshetopstellenvande normaanwezigwaren. Informatiearchitectuur(3.1) Deinformatiearchitectuurgaatoverdeinrichtingvande informatiehuishoudingvandeorganisatie(s).deinformatiehuishouding betreftdegegevens,deapplicatiesenserviceswaarmeedegegevens kunnenwordenopgeslagen,geraadpleegdetcetera.ookdeberichtendie zorgenvoordeinformatieuitwisseling,zijnonderdeelhiervan.zowelde geautomatiseerdealsdenietgeautomatiseerdegegevensverwerking makendeeluitvandeinformatiehuishouding.binnenhetonderzoek wordenalleendekostenrondomapplicatiesgevraagd.hetbetreftde applicatiesvoordedagelijkseuitvoeringvanhetproductieprocesen applicatiesdiebesturendeprocessenvanplannenenbegrotenen verantwoordenenanalyserenondersteunen.denkhierbijaanbranche specifieke,generieke(standaardwerkplek)enbedrijfsondersteunings applicaties. Technischeinfrastructuur(3.2) Detechnischeinfrastructuurbiedteenwerkplek,server,opslagennetwerk. Dewerkplekbetreftdetechniekdieopdewerkplekaanwezigis:computing devices,operationsystemenclientapplicationservices.deserveromvatde ondersteunendebasisserversdienodigzijnomdebusinessapplication Servicestelatenwerken.Deopslagomvatonlinestorage,nearlinestorage, offlinestorage.enhetnetwerkomvatdan,lan,wlan,telecom, OperatingsystemenNetworkdevices.

40 39 Managementenondersteuning(3.3) ICTmanagementenondersteuningbetreftdeleidingendeondersteuning vandeictafdeling. Resultaten* Ruim 84miljoenbedragendeICTkostenvandedeelnemersoverhet boekjaar2013.hetaandeelindetotalefacilitairekostenkomtdaarmeeuit op23%.vandetotaleconcernkostenbetreftdit5%. Boekjaar2011 Boekjaar2012 Boekjaar2013 ROCgroot ROCklein AOC Totaal Tabel*G:*ICT*kosten*per*m2bvo*per*referentiegroep*en*boekjaar* Boekjaar2011 Boekjaar2012 Boekjaar2013 ROCgroot ROCklein AOC Totaal Tabel*H:*ICT*kosten*per*gewogen*deelnemer*per*referentiegroep*en*boekjaar* 3.1(30%) 3.2(58%) 3.3(12%) Figuur*E:*verdeling*ICT*kosten* ** Figuur*F:*verdeling*ICT*kosten* naar*activiteiten* * * naar*kostensoorten* Personeel(28%) Ingekocht(43%) Vermogens(29%)

41 40 [MBOFACILITAIREBENCHMARK2014]

42 41 FACILITY MANAGEMENT 7

43 42 [MBOFACILITAIREBENCHMARK2014] 7.FacilityManagement Definities* Defunctiefacilitymanagementbestaatuitdeonderstaandeactiviteiten: Voorzieninstrategischfacilitymanagement(5.1); Uitvoerenvanhetbedrijfsbureau(5.2) Uitvoerenvaninkoopmanagement(5.5). Hetbetreftdeintegralesturingvandefunctiesuitvoorgaande hoofdstukken,huisvesting,dienstenenmiddelen,informatieien communicatietechnologieenexternevoorzieningen.denkhierbijaan voorzieninfacilitairbeleid,marketingeninnovatievanfacility management,hetvoorzienineenbedrijfsbureauvooradministratie, planningencontrol,secretariëleondersteuningendepersoneelszakenvan defacilitairefunctie,hetvoorzienineenhelpdesk,c.q.bewonersservice,als ookhetmanagenvanrisico s,inkoop,informatieenkwaliteit. Resultaten* Ruim 11miljoenbedragendekostenvoorfacilitymanagementvande deelnemersoverhetboekjaar2013.hetaandeelindetotalefacilitaire kostenkomtdaarmeeuitop3%.vandetotaleconcernkostenbetreftdit 1%. Boekjaar2011 Boekjaar2012 Boekjaar2013 ROCgroot ROCklein AOC Totaal Tabel*I:*kosten*facility*management*per*m2bvo*per*referentiegroep*en*boekjaar* Boekjaar2011 Boekjaar2012 Boekjaar2013 ROCgroot ROCklein AOC Totaal Tabel*J:*kosten*facility*management*per*gewogen*deelnemer*per*referentiegroep*en* boekjaar*

44 43 5.1(34%) Personeel(87%) 5.2(47%) Ingekocht(13%) 5.3(19%) Vermogen(0%) Figuur*G:*verdeling*kosten*facility* *Figuur*H:*verdeling*kosten*facility* management*naar*activiteiten* * management*naar*kostensoorten* UitdeFSRwerkgroepinkoop Organisatie* Netalsinboekjaar2012isinboekjaar2013bijhetovergrotedeelvande deelnemers(88%)deinkoopfunctieondergebrachtbijfacilitairezaken. Gemiddeldwordt2,4fteingezetopdeinkoopfunctie.Hetaantalftedat zichdecentraalbezighoudtmetinkoopisbijslechtsenkeleinstellingen ingevuldenwellichtbijhetovergroteanderedeelnietbekend.de inkoopfunctieiscentraalofalsmixvormgeorganiseerd.met59%mixvorm stijgtdezegroeplichttenopzichtehetvorigeonderzoeksjaar.hierbijis geensignificantverschiltussenkleine,groteengroeneinstellingen. Inkoopvolume*en*aantal*leveranciers* Hetgemiddeldeinkoopvolumebedraagtnetalsvorigjaarruim 39 miljoen.daarbijisnogsteedsgrotevariatietezieninpercentage beïnvloedbaarinkoopvolume,van10%tot70%.hetaantalfacturenper leverancierismet4,9zo n15procentlagerdanin2012. ROCgroot ROCklein AOC Totaal Aantalfacturen/jaar Gemiddelde factuurwaarde Aantalleveranciers Tabel*K:*aantal*en*waarde*facturen*en*aantal*leveranciers*

45 44 [MBOFACILITAIREBENCHMARK2014] 82%vandeinstellingenheefteenvastgesteldinkoopbeleid,derestheeft ditinvoorbereiding.76%vandeinstellingenheefteenspendianalyse uitgevoerd.* * Contracten Netalsin2012meldt90%vandeinstellingendatzijwerkenmeteen contractenregister.hetaantalcontractendatzijdaarinhebbenverwerkten deinschattingwelkaandeeldatvanhettotaaluitmaakt,verschiltsterk.het aantalcontractendatperinstellinginomloopzouzijn,varieertvanminder dan100totmeerdan ROCgroot ROCklein AOC Totaal Aantalcontracteninregister %contracteninregister 62% 48% 73% 63% Aantalverwachtecontracten Tabel*L:*aantal*contracten** Aanbestedingen* HetaandeelEuropeseaanbestedingenblijftonveranderdop12%.Het aantaleuropeseaanbestedingenperinstellingisgestegenvanvijfnaar zeven.daarnaastzijnperinstellinggemiddeldvieropenbare aanbestedingen,tienmeervoudigeaanbestedingenen36enkelvoudig onderhandse.despreidingindeaantallennietieuropeseaanbestedingenis echterzogrootdatdevergelijkbaarheidvandecijfersniethoogmag wordeningeschat. * Cees*Sprangers,*lid*werkgroep*inkoop*

46 45

47 46 [MBOFACILITAIREBENCHMARK2014]

48 47 NIEUWE NORM 8

49 48 [MBOFACILITAIREBENCHMARK2014] 8.Nieuwenorm JarenlanghebbenspecialistenuitdiverselandeninEuropakeihardgewerkt aaneennieuwefacilitairenorm:denenen15221.eennieuwenormdie aansluitbijdefacilitaireorganisatieanno2014.de nieuwe facilitairenorm NENEN15221vervangtde(ver)oude(rde)normNEN2748. Dekomendejarenzaldenieuwenormmeerenmeerwordentoegepast,in hetfacilitairewerkveldeninditonderzoek.facilitymanagerskunnende normgebruikenbijhetstructurerenenorganiserenvandeorganisatie. Fier.fmgebruiktdeNENEN15221inhaardienstverlening,onderanderein debenchmarks.hetafgelopenjaarisopdiversemomentenaandacht besteedaandenorm;watdezeinhoudt,waardeverschillenzittenmetde NEN2748enwatorganisatiesermeekunnen.Ditmetalsdoelomdemarkt telaten wennen aandenieuwenorm.ookinditonderzoekishiervoor eeneersteaanzetgedaanzodateengeleidelijkeovergangvandeoudenaar denieuwenormnagestreefdkanworden. Indithoofdstukgevenschenkenwijaandachtaanstandaardiseren,deNEN EN15221,deverschillenmetdeNEN2748eneeneerstevertalingincijfers. Standaardiseren Allereerstdevraag:waaromeennorm?Waaromstandaardiseren? Eennormofstandaardiseendocumentmeterkendeafspraken, specificatiesofcriteriaovereenproduct,eendienstofeenmethode. Standaardenkunnenvastgelegdwordenbinneneenbedrijfoforganisatie, binneneenconsortiumvanorganisatiesofdoorerkendestandaardisatiei organisaties. GezienvanuitbijvoorbeeldeenbepaaldesectorofdeEuropeseunie vergemakkelijkennormendeuitwisseling,ofdeeuropeseeenwordingen deeconomischegroei.meteennormkanletterlijkwordenbepaaldwatde standaardis ;doordezelfdebegrippenenomschrijvingentehanteren wordteenduidinggegevenaanhetvakgebiedenonderdelendaarvan. Doordestandaardkanookeenvergelijkwordengemaakt,kaneen benchmarkwordenuitgevoerdenverbeteringenwordenaangebracht.

50 49 Dezevendelen DeNENEN15221bestaatuitzevendelen: 1. Termenendefinities; 2. Richtlijntothetopstellenvanfacilitymanagement overeenkomsten; 3. Richtlijnhoekwaliteitinfacilitymanagementteverwerven/ garanderen; 4. Taxonomie:indeling,classificatieenstructureninfacility management; 5. Richtlijnvoordeontwikkelingenverbeteringvanprocessen; 6. Methodevoormetingvaninhoudenruimtevoorfacility management(vervangtnietdenen2580); 7. Richtlijnvoorbenchmarkingvanprestatiesinfacility management. Verschillen DenieuwenormisveelmeeromvattenddandeNEN2748.GafdeNEN 2748vooraleenduidingenmogelijkhedenomdekostenopeeneenduidige manierteverzamelen,denenen15221biedtvoorelkefacilitymanagerop veleterreinennuttigehandvatten. Bijvoorbeeldbijhetopstellenvandienstverleningsovereenkomsten,het verbeterenvanprocessen,hetinzichtelijkmakenvankwaliteitenhet benchmarkenvanfacilitaireprestaties.indenieuwenormliggennaast benchmarkmogelijkhedenopkosten,ookmogelijkhedenvoorhet benchmarkenopklanttevredenheid.eenonderdeelwatfier.fmnureeds voordiversebenchmarkdeelnemersuitvoertenwaarbijde klanttevredenheidaandekostenwordtgekoppeld. Maarbovenal:deNEN2748wasopveelterreinenverouderdenwerd alleeninnederlandgehanteerd.denieuwefacilitairenormis(gelukkigvoor onsnederlanders)grotendeelsgebaseerdopdenen2748enpastweerbij dehuidigetijdsperiode,bijdelaatstestandvanzakeninhetfacilitaire vakgebied.hetmaakteenbenchmarktussenmboinstellingenin Nederlandenookbuitenonzelandsgrenzenmogelijk. Degehanteerdestructuur,deduidingvanfacilitymanagementisanders: Ditbegintbijheteerstedeel.Ditdeelgaatoverdebelangrijkstetermenen definitiesinfacilitymanagementengeeftinzichtindescopevandit vakgebied.facilitymanagementwordtverdeeldover:

51 50 [MBOFACILITAIREBENCHMARK2014] Ruimte&infrastructuur(zoalsdeaccommodatie,dewerkplek,de technischeinfrastructuurenookschoonmaak); Mens&organisatie(zoalsalleactiviteitentenaanzienvan gezondheid,veiligheid,gastvrijheid,ictenlogistiek). EenandergrootverschilisdeveelbrederescopevandeNENEN Onderde hoofdkop vallennietalleendevoorfacilitymanagers gebruikelijkeenherkenbareactiviteitenzoalshuisvesting,consumptieve diensten,schoonmaakenbeveiliging.ookpersoneelszaken,financiën, juridischezakenenzelfsmarketingzijnbenoemd.overigenshanteert Fier.fm Bedrijfsvoering alsbenamingvoorde hoofdkop waaraldeze groepen(envaakdusafdelingen)onderzijngerangschikt.ookopdeze bedrijfsvoeringsterreinenisfier.fmaandeslagmethetuitwerkenvande activiteitenenhetuitvoerenvanbenchmarks. Tenslotte DeNENEN15221vervangtdeNEN2748.Dezelaatstebestaatofficieelniet meer.welishetzodatpasals demarkt,uenanderemboinstellingen, dezenieuwenormookdaadwerkelijkgaangebruikendeoudenorminde vergetelheidzalraken.ditzalechterongetwijfeldgaangebeuren.enhetis indiezinnetalsmeteennieuwemunteenheid:opeengegevenmoment kuntuhetoudegeldnietmeergebruiken.doeuwvoordeelmetdenenen 15221ensteekdusuwlichteroverop. Vertaling Omalvastkennistemakenmetdeindelingconformdenieuwenorm hebbenwijeeneerstevertalinggemaaktmetbehulpvaneenaantalextra vragenwaarbijvoorbeeldgevraagdisnaarhetaandeelafvalbinnende schoonmaakkosten.dedriehoofdonderdelenwordengevormddoor RuimteenInfrastructuur,MensenOrganisatieenManagementen Ondersteuning. Figuur*I:*verdeling*kosten*per*gewogen*deelnemer*conform*NENEN15221*(vertaling)* 1.212,62% 616,31% 135,7% Ruimteeninfrastructuur MensenOrganisate Managementenondersteuning

52 51 gew.deeln. m2bvo Ruimteeninfrastructuur ** *** 1 Huisvesting Accommodatie Terrein Schoonmaak Werkplekomgeving MensenOrganisatie *** * 2 FacilitaireDiensten BHV,ARBO,BeveiligingenMilieu Gastheerschap Bedrijfskleding i i 2.4 Kantoorartikelen 3 i 2.5 Verhuizen ICT Informatiearchitectuur:applicaties Technischeinfrastructuur Logistiek i Reproductie,postenarchief Mediatheek/bibliotheek i i Managementenondersteuning 5 Managementenondersteuning Management,adviesenondersteuning Tabel*M:*kosten*per*gewogen*deelnemer*of*m2bvo*per*onderdeel*conform* NENEN15221*(vertaald*vanuit*NEN*2748).*In*de*voetnoot*is*aangegeven*uit*welke* NEN2748*activiteiten*de*NENEN15221*onderdelen*zijn*opgebouwd.* 3 Accommodatie:1.1(excl.terrein),1.2,1.3,1.4(excl.terrein),1.6endeelvan2.3 (afval).terrein:deelvan1.1(terrein)endeelvan1.4(terrein).schoonmaak:2.3 (excl.afval).werkplekomgeving:2.7(excl.kantoorartikelen). 4 BHV:2.2(excl.receptie).Gastheerschap:2.1,deelvan2.2(receptie)enarbo. Kantoorartikelen:deelvan2.7(kantoorartikelen).Verhuizen: ICT:3.1en Logistiek:2.5enmediai/bibliotheek. 7 Managementenondersteuning:1.7,3.3,5.1en5.2.

53 52 [MBOFACILITAIREBENCHMARK2014]

54 53 THEMA 9

55 54 [MBOFACILITAIREBENCHMARK2014] 9.Thematoekomstgerichtheid Hetonderwijsstaataandevooravondvaningrijpendemaatregelenwelke ingegevenwordendoordiverseontwikkelingen.metnamedemografische ontwikkelingenspeleneenrol.denkdaarbijaandeterugloopvande deelnemersaantallenendevergrijzingvanhetlerarenapparaat.althans, datisdebeeldvormingvandeonderzoekers.aandedeelnemersis gevraagdinhoeverreditvantoepassingisbinnendeeigenorganisatie. Ontwikkelingen Opalle destep 8 gebiedenspelenontwikkelingendiedekomendevijfjaren invloedhebbenopeenofmeerderefacilitaireorganisaties.ophetgebied demografisch spelenontwikkelingendieinvloedzullenhebbenopbijna allefacilitaireorganisaties(94%). Economisch en technologisch volgenop detweedeenderdeplaatsmetrespectievelijk63%en50%. politek economisch technologisch sociologisch ecologisch demografisch 19% 19% 38% 50% 63% 94% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Figuur*J:*gebieden*waar*ontwikkelingen*plaatsvinden*die*volgens*de*deelnemers* invloed*hebben*op*de*facilitaire*organisaties* Demeesteimpactwordtverwachtvanuitdedemografischehoek.63% geeftaandatdezeontwikkelingvanalleontwikkelingendemeesteimpact opdefacilitaireorganisatieheeft.hetgaatdanmetnameomdeverwachte terugloopvanhetaantaldeelnemers. Maatregelen Bovengenoemdeontwikkelingenvragen,ookvandefacilitaireorganisatie, omcreatievemaatregelen.maatregelenrondompersoneelenhuisvesting zijndemeestgenoemde.bijpersoneelgaathetomdeinzetvanminderen meerflexibelemensen.voorbeeldendiedoordedeelnemersworden genoemdzijn:natuurlijkverloop,reorganisatieondersteuning,flexibele schil,flexibiliteitvergroten/multiiinzetbaar.opvallendisdatdeze maatregelenmetnamebijdegrotereinstellingenvantoepassingzijn.bijde 8 demografisch,economisch,sociologisch,technologisch,ecologischenpolitiek

56 55 kleinereenmiddelgroteorganisatiesdaarentegenligtdefocusmeerop huisvestingsgebied.hetgaatdanombeterebenutting,flexibelevierkante metersenhetafstotenvan(delenvan)locaties. Hetmerendeelvandeorganisatiesbehandelttijdenseenoverlegop directieniveauenbinnendefacilitaireafdelingdelangetermijnontwiki kelingen.metdeleverancierofandereondersteunendeafdelingenstaatdit onderwerpnognauwelijksopdeagenda.slechts20%heeftindefacilitaire visie,strategieofhetjaarplandeontwikkelingengeenplaatsgegeven. Prognoses HetMinisterievanOnderwijs,CultuurenWetenschapbrengtdelandelijke trendsenkaartinpresenteertdezeinhetrapport Trendsinbeeld.Uitde laatsteversieblijktdathetaantaldeelnemersindembosectorde komendejarennoglichtzalgroeien,maardatvanaf2018dedalingwordt ingezetmetzo n15%tussen2020en2030. Figuur*K:*ontwikkeling*van*het*aantal*deelnemers*per*sector*incl.*groen*onderwijs,* index*1995*=*100*(bron:*trends*in*beeld*2013,*ministerie*van*ocw)* * AlleindividueleorganisatiesdiedeelnemenaandeMBOFacilitaire Benchmarkmakenprognoses.Dezehebbenmetnameaandachtvoorde aantallendeelnemers.hetaantalmedewerkerswordtbijhetmerendeel ookmeegenomen.desamenstellingwordtvakerbijdemedewerkersdan bijdedeelnemersinkaartgebracht.daarnaastwordenprognosesopde kortetermijn(<2jaar)vakergemaaktdandievoordelangetermijn(>5 jaar).voorhetvormgevenvanfacilitairebeleidsplannenwordenzowelde prognosesvoordekortealsdelangetermijntoegepast,waarbijeen minimaalaccentbijdekortetermijnligt.

57 56 [MBOFACILITAIREBENCHMARK2014]

58 57 BIJLAGEN

59 58 [MBOFACILITAIREBENCHMARK2014] Bijlagen A.*Verantwoording* DeMBOFacilitaireBenchmarkisin2014voordeelfdekeeruitgevoerd.Dit onderzoekgeeftdesituatieweerbinnendefacilitaireorganisatieoverhet boekjaar2013vaneengrootaantalmboorganisaties.tevensworden trendsweergegevenovermeerderejarenindiengegevensvoorhandenzijn. Procestotstandkomingresultaten Deinformatiebijeenkomstheeftop21januariendestartbijeenkomstop12 maartplaatsgevonden.tijdensdezebijeenkomstenzijnde(potentiële) deelnemersgeïnformeerdoverdeaanpakenisdekennisoveren toepasbaarheidvandenen2748opgefrist. Dewebapplicatiewww.benchmark.fmisop1maartgeopendvoorde deelnemers.totenmet1juniwashetmogelijkdegegevensaanteleveren enopdewebapplicatieintevoeren.inmeiheeftbijnaiedereorganisatie deelgenomenaaneen(regionale)validatiesessiediedooréénvande adviseursvanfier.fmisgeorganiseerdomeencontroleopdecijfersuitte voerenendeorganisatiesteondersteunenbijhetaanleveren/vertalenvan degegevenswaarnodig.op20meiiseeneerstekostenoverzichtopgesteld (opbasisvandegegevensvan19mei).opbasisvanditoverzichtiseen individuelekostensheetinclusiefopvallendezakenbeschikbaargesteld. Dezevormdehetuitgangspuntvaneentweedevalidatieslag. Injunizijndeaangeleverdegegevensverwerkt,geanalyseerden vormgegevenineenconceptrapportage.dezeconceptversieis11juni voorgelegdaandewerkgroepbenchmarken.vervolgensisdezemetenkele aanpassingenaandedeelnemersop13juniverstuurd.indienverklaringen ofaanvullendeinformatiedoordedeelnemerszijnaangedragen,zijndeze opgenomenbijhetbetreffendeonderdeelinbijlagee. OndanksdezedriecontrolesishetvoorFier.fmonmogelijktegaranderen datallegegevensdievoordeanalysezijngebruiktookjuistzijn.benadrukt wordtdatineersteinstantiedeverantwoordelijkheidbijdebetrokkenmbo organisatiesligtomdegegevensgoedaanteleveren,conformde gehanteerdedefinitiesenregels.

60 59 Injulizijndelaatstewijzigingenverwerkt,analysesgemaaktenisde definitieverapportagetotstandgekomen.ditdefinitieverapportwordt beginseptemberonderdedeelnemersverspreid.op16septemberwordt eenbenchmarkcongresgeorganiseerd(voorallebenchmarkdeelnemersvan Fier.fm).Enop2oktobervindtderondetafelbijeenkomst(voorMBO)plaats omaandeslagtegaanmetderesultaten.tijdenshetfsrjaarcongres,dat op6novemberplaatsvindt,zalaandachtwordenbesteedaanhet onderzoekenderesultatenmiddelsworkshops. Viadewebsitewww.bechmark.fmishetmogelijkom,naasthetaanleveren vangegevens,documentenvoortkomenduitdembofacilitairebenchmark (verslagen,presentaties,(concept)rapportages,e.d.)teraadplegen. Hiervoorzijnorganisatiegebondeninloggegevensnodig.Dezezijnaanhet beginvanhetprojectverstrektaandehoofdcontactpersoon. Rapportage Deopgenomenkosteninditonderzoekwordengedefinieerden afgebakendaandehandvandenen2748/nta8101.inderapportage wordteengewogengemiddeldeuitgerekendbijdekengetallen.ditiseen gemiddeldewaarvandewaardehetmeestbeïnvloedwordtdoorde getallenmethetgrootstegewicht.ditgemiddeldewordtalleenberekend overkengetallenwaarbijzowelwaardenzijningevuldbijdenoemeralsde teller. Indetabelleniseenresultaatperorganisatieeneen(gewogen)gemiddelde opgenomen.ukunthierdooroptweemanierenconclusiestrekkenuitdeze resultaten,namelijkdoorteberedenerenhoeutenopzichtevanhet gemiddeldescoortenhoeutenopzichtevanvergelijkbareorganisaties scoort.bijhetuitbrengenvandedefinitieverapportageisdeonline benchmarktoolopwww.benchmark.fmbeschikbaargesteld.hieropkuntu zelfcriteriainstellenenopbasisdaarvanvergelijken. Indiendeelnemendeorganisatiesgegevens(opeenonderdeel)niethebben aangeleverd,zijnzijnietindefigurenentabellenweergegeven. Devertrouwelijkheidvandebenchmarkligtbesloteninhetonderzoek.Bij aanvangvanhettrajectis,indeovereenkomstopgenomendatde gegevensvandeindividueledeelnemersbestemdzijnvoordedeelnemers enbinnendedeelnemendeorganisatiesblijvenennietaanderdenworden verstrekt.ditgeldtvoorallebetrokkenpartijen.

61 60 [MBOFACILITAIREBENCHMARK2014] Betrokkenen VerschillendepartijenzijnbetrokkenbijdetotstandkomingvandeMBO FacilitaireBenchmark:deelnemendeMBOorganisaties,FSRWerkgroep Benchmarken,MBOiraadenFier.fm.Allebetrokkenenzijnopgenomenin bijlageb. DeMBOFacilitaireBenchmarkwordtgeïnitieerddoorhetFSRen uitgevoerddoorfier.fm.deelnemendeonderwijsorganisatieshebben individueeleencontractafgeslotenmethetfsr.hetfsrheefteencontract afgeslotenmetfier.fmwaarbijhetfsralsopdrachtgeverfungeert. HetprojectwordtgestuurdvanuitdeWerkgroepBenchmarken(onderdeel FSR),onderleidingvanMarcelVerstraaten.Dewerkgroepbestaatuit MarcelVerstraaten(voorzitter),HarryBurggraaf,MarcelvanEttenenJoris vandenheuvel.indezewerkgroepneemt,desgewenst,fier.fmzitting tijdensoverleggenomalsadviseuroptetreden.dewerkgroepheeftderol omjaarlijkshetproject,zowelinhoudelijkalsprojectmatig,interichten tijdenseenviertalvergaderingen. Ditjaarnemen19organisatiesdeelaanhettrajectenhebben18 organisatieshungegevensaangeleverd.regiocollegeheeftditjaarandere prioriteitenenneemtdeelalspassievedeelnemer.deactievedeelnemers vertegenwoordigen42%vanhettotaalaantallandelijkeongewogen deelnemersbinnendembosector(excl.educatieenvo(groen)).in2011 wasdat56%,in201246%enin201351%.* DeprojectorganisatievanuitFier.fmwordtbemenstdoorSherylLimburg (projectleiderenaanspreekpuntvoorhetfsrendedeelnemers)enfroukje Terpstra.BeidenzijnadviseureneigenaarvanFier.fmengespecialiseerdin benchmarkonderzoekenophetgebiedvanfacilitymanagement.nihat YilmazlevertvanuithetFSRdiversesecretariëlewerkzaamheden. Ontwikkeling Begin2015zullenwijhetplanvoorhetonderzoek2015overboekjaar2014 communiceren.samenmetdewerkgroepzalhetplanworden vormgegeven.hierinspelendeuitkomstenvandeinhetnajaaruitte voerenevaluatieonderdedeelnemerseenbelangrijkerol.

62 61 B.*Betrokkenen* Dehoofdcontactpersonenvandedeelnemendeorganisaties Organisatie Naam AlbedaCollege SjaanBroekzitter AOCOost ArjanBroeks CitaverdeCollege AnsChristophe DeltionCollege MargonvoordePoort FrieslandCollege HommePeereboom GraafschapCollege LianneteWinkel HeliconCollege AnitaBooij HorizonCollege LieuweElzinga Landstede PietvanderVegt RegioCollege SonjavanderHijden ROCdeLeijgraaf MarcelVerstraaten ROCFlevoland JosReizevoort ROCMiddenNederland JanEilers ROCNovaCollege JanVerbeek ROCvanAmsterdam JosReizevoort ROCvanTwente KoosdeGroot Scalda ChrisHeiligers StichtingAeresGroep(Groenhorst) DickvandenDool SummaCollege FiekedeWit DeFSRwerkgroepbenchmark Organisatie Naam ROCdeLeijgraaf MarcelVerstraaten ROCWestBrabant MarcelvanEtten Wellantcollege JorisvandenHeuvel Zadkine HarryBurggraaf Deprojectorganisatie Organisatie Naam Fier.fm SherylLimburg Fier.fm FroukjeTerpstra FSR NihatYilmaz

63 62 [MBOFACILITAIREBENCHMARK2014] C.*Over*Fier.fm* Facilitairadvies`enonderzoeksbureau Opeenpersoonlijkemanierfacilitaireorganisatiesprofessionelermaken. DatisdemissiewaardeadviseursvanFier.fmdagelijksaanwerken.Dit doenwijmeteenduidelijk,kortverhaalwattotdenkenaanzet.inonze opdrachtenwordenkennisenervaringaltijdgecombineerdmeteenflinke dosisenthousiasmeenplezier. Inzicht,doorzichtendaadkrachtbinnendepubliekesector Inzicht,doorzichtendaadkracht:onzedriepijlerswaarmeeweorganisaties instaatstellenincontroletezijn,telerenenteverbeteren.ditdoenwe metnamebinnendepubliekesector.voorbeeldenhiervanzijnde ondersteuningbijvisieienstrategieontwikkeling,benchmarking, kennisuitwisselingenprestatiemetingen. D.*Over*FSR* Roc s,aoc senvakinstellingenwerkenopfacilitairgebiedsamen.ditdoen zijbinnenhetfacilitairsamenwerkingverbandroc's,aoc'sen vakinstellingen(fsr).ditishetplatformvandemboraadwaar medewerkersdiewerkzaamzijnbinnendefacilitairedienstenvandemboi scholenkennisdelenenkrachtenbundelen.bijhetfsrzijn49mboischolen aangesloten.daarmeevertegenwoordigthetplatform85%vandemboi sector,alspercentagevanhetaantalleerlingen. E.*Resultaten*in*detail* IndezeanoniemerapportageisbijlageEmetdaarindegegevensinmeer detailenperorganisatienietopgenomen.dezegegevenszijnalleen beschikbaarvoordeelnemendeorganisaties. Meer*informatie* Heeftuinteresseomvolgendonderzoeksjaardeeltenemen?Ofheeftu Wijhoudenudanopdehoogtevanontwikkelingenrondomhetonderzoek zodatuweetwathetplanisvoor2015enwanneer(informatie)i bijeenkomstenplaatsvinden.ookkomenwijgraagbijulangsomeenen andernadertoetelichtenenuwvragentebeantwoorden.

64

HBO Facilitaire Benchmark 2014 Onderzoek naar facilitaire kengetallen en trends bij HBO instellingen in Nederland over het boekjaar 2013

HBO Facilitaire Benchmark 2014 Onderzoek naar facilitaire kengetallen en trends bij HBO instellingen in Nederland over het boekjaar 2013 HBO Facilitaire Benchmark 2014 Onderzoek naar facilitaire kengetallen en trends bij HBO instellingen in Nederland over het boekjaar 2013 Exclusief deelnemersgegevens Fier.fm Alphen aan den Rijn, augustus

Nadere informatie

NFC Jaarbericht Onderwijs 2012

NFC Jaarbericht Onderwijs 2012 VOOR PRESTATIEVERGELIJK NFC Jaarbericht Onderwijs 2012 De NFC Index voor het Onderwijs 2012 is 173 per m 2 bvo per jaar, inclusief btw, 1. 516 per student per jaar, inclusief btw. Voorwoord NFC Index ONDERWIJS

Nadere informatie

Rekenformat kengetallen Zorglandbouw - Inleiding

Rekenformat kengetallen Zorglandbouw - Inleiding Rekenformat kengetallen Zorglandbouw - Inleiding Beste Zorgboeren, In samenspraak met de FLZ, aangesloten regionale zorgpartijen (ZLTO, coöperatie Limburgse Zorgboeren, BEZINN en coöperatie Boer en Zorg)

Nadere informatie

PIOFACH-taken FUMO. Resultaten selectieproces. Leeuwarden 12 juli 2012 Edmée Stoffele - Dickmann Maarten Kuiper Jeroen Tazelaar

PIOFACH-taken FUMO. Resultaten selectieproces. Leeuwarden 12 juli 2012 Edmée Stoffele - Dickmann Maarten Kuiper Jeroen Tazelaar Resultaten selectieproces Leeuwarden 12 juli 2012 Edmée Stoffele - Dickmann Maarten Kuiper Jeroen Tazelaar Agenda 1. Doelstelling en aanpak 2. Afwegingskader 3. Verloop selectieproces 4. Resultaten per

Nadere informatie

Resultaten 3-4-5 stoelspraktijken

Resultaten 3-4-5 stoelspraktijken Memo SIGNIFICANT Aan: NZa C.c.: Afzender: Significant Datum: 21 juli 2010 Betreft: Resultaten 345 stoelsen Inleiding Op basis van de resultaten van het kostenonderzoek onder orthodontisten werkt de Nederlandse

Nadere informatie

6 Zeven jaar ICT Benchmark Woningcorporaties

6 Zeven jaar ICT Benchmark Woningcorporaties 6 Zeven jaar ICT Benchmark Woningcorporaties Een aanzet tot trendanalyse Ies van Rij en Patrick van Eekeren In 2008 is voor de zevende keer de jaarlijkse ICT Benchmark Woningcorporaties (wtco) uitgevoerd.

Nadere informatie

Facilitaire Kengetallen Gemeenten 2009

Facilitaire Kengetallen Gemeenten 2009 SAMENVATTING Facilitaire Kengetallen Gemeenten 2009 Het twaalfde onderzoek Facilitaire Kengetallen Gemeenten bevat weer een scala aan interessante gegevens. Naast de jaarlijkse terugkerende informatie

Nadere informatie

DUTCH INNOVATION FACTORY

DUTCH INNOVATION FACTORY DUTCH INNOVATION FACTORY WAAROM DIF? (Door-)startende IT-bedrijven hebben voorkeur voor industriëel erfgoed Relatie HBO Bedrijfsleven versterken / Verankeren HBO in Zoetermeer Behoefte aan Ontmoeten Aantrekkelijker

Nadere informatie

ROC Albeda College ten opzichte van sectorgemiddelden

ROC Albeda College ten opzichte van sectorgemiddelden ROC Albeda College ten opzichte van sectorgemiddelden Jaarresultaat jonger dan 2 jaar pag. 7 Jaarresultaat 2 jaar en ouder pag. 8 Jaarresultaat niveau ** pag. 1 Landstede ten opzichte van sectorgemiddelden

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening 2014 Rotterdamse Schouwburg

Verkorte jaarrekening 2014 Rotterdamse Schouwburg Verkorte jaarrekening 2014 Rotterdamse Schouwburg Balans per 31 december (na resultaatbestemming) Bedragen x 1.000 31 december 2013 31 december 2012 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 1.804 2.041

Nadere informatie

Impressie ICT Benchmark GGZ 2012 Inzicht in prestaties door benchmarking van ICT-kosten met andere GGZ-instellingen

Impressie ICT Benchmark GGZ 2012 Inzicht in prestaties door benchmarking van ICT-kosten met andere GGZ-instellingen Impressie ICT Benchmark GGZ 2012 Inzicht in prestaties door benchmarking van ICT-kosten met andere GGZ-instellingen Impressie ICT Benchmark GGZ 2012 Inzicht in prestaties door benchmarking van ICT-kosten

Nadere informatie

Impressie resultaten ICT Benchmark GGZ 2013 VERBETEREN DOOR TE VERGELIJKEN

Impressie resultaten ICT Benchmark GGZ 2013 VERBETEREN DOOR TE VERGELIJKEN Impressie resultaten ICT Benchmark GGZ 2013 VERBETEREN DOOR TE VERGELIJKEN Project 112315 Versie 01 / 13 november 2013 IMPRESSIE ICT BENCHMARK GGZ 2013 Voor u ligt de impressie van de ICT Benchmark GGZ

Nadere informatie

Contractvorming. De basis voor een renderende relatie

Contractvorming. De basis voor een renderende relatie Contractvorming De basis voor een renderende relatie Aan de orde komt Marktontwikkelingen Waar we voor staan Onafhankelijke en ongebonden positie Gids zijn bij het gezamenlijk bereiken en behouden van

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening 2015 Rotterdamse Schouwburg

Verkorte jaarrekening 2015 Rotterdamse Schouwburg Verkorte jaarrekening Rotterdamse Schouwburg Balans per 31 december (na resultaatbestemming) Bedragen x 1.000 31 december 31 december 2014 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 1.674 1.804 TOTAAL

Nadere informatie

ROOVERS & THEEUWES belastingadviseurs administratieconsulenten

ROOVERS & THEEUWES belastingadviseurs administratieconsulenten FISKALE RECHTSHULP DE SMEETSKRING t.a.v. het bestuur REINEVAARSTRAAT 55 5044 HD TILBURG RAPPORT 2012 Tilburg, 8 april 2013 Geacht bestuur, Hiermee brengen wij u rapport uit omtrent de jaarrekening 2012

Nadere informatie

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. FINANCIEEL BELEID Financiële positie op balansdatum Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. Activa

Nadere informatie

Inkoopbureau H-10 Postbus 15 2700 AA Zoetermeer Tel 079-889 60 24. www.h10inkoop.nl. Email: info@h10inkoop.nl 1 S T E RAPPORTAGE 2015

Inkoopbureau H-10 Postbus 15 2700 AA Zoetermeer Tel 079-889 60 24. www.h10inkoop.nl. Email: info@h10inkoop.nl 1 S T E RAPPORTAGE 2015 Inkoopbureau H-10 Postbus 15 2700 AA Zoetermeer Tel 079-889 60 24 www.h10inkoop.nl Email: info@h10inkoop.nl 1 S T E RAPPORTAGE 2015 Zoetermeer, 25 juni 2015 INHOUDSOPGAVE Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Begroting...

Nadere informatie

Omgaan met krimp in het mbo

Omgaan met krimp in het mbo Omgaan met krimp in het mbo Thema-onderzoek Hoe anticiperen mbo-instellingen op dalende studentenaantallen? Muriel Cluitmans & Ghislaine Schmidt 2016 Inhoud 1. Aanleiding en definitie krimp 2. Stelling

Nadere informatie

Impressie resultaten ICT Benchmark GGZ 2014 VERBETEREN DOOR TE VERGELIJKEN

Impressie resultaten ICT Benchmark GGZ 2014 VERBETEREN DOOR TE VERGELIJKEN Impressie resultaten ICT Benchmark GGZ 2014 VERBETEREN DOOR TE VERGELIJKEN Project 113333 Versie 00-01 / 12 januari 2015 IMPRESSIE ICT BENCHMARK GGZ 2014 Voor u ligt de impressie van de ICT Benchmark GGZ

Nadere informatie

IMPRESSIE BMT Inzicht door benchmarking van kosten en kwaliteit van medische technologie

IMPRESSIE BMT Inzicht door benchmarking van kosten en kwaliteit van medische technologie Inzicht door benchmarking van kosten en kwaliteit van medische technologie IMPRESSIE BMT 2013 Sparrenheuvel 32, 3708 JE Zeist (030) 2 270 500 offertebureau@mxi.nl www.mxi.nl IMPRESSIE BENCHMARK MEDISCHE

Nadere informatie

NFC Jaarbericht Onderwijs 2013

NFC Jaarbericht Onderwijs 2013 VOOR PRESTATIEVERGELIJK NFC Jaarbericht Onderwijs 2013 De NFC Index voor het Onderwijs 2013 is 1. 556 per student per jaar, inclusief btw, 179 per m 2 bvo per jaar, inclusief btw. NFC Index ONDERWIJS,

Nadere informatie

DBFMO M A N A G E M E N T

DBFMO M A N A G E M E N T DBFMO M A N A G E M E N T Van ontwerp naar exploitatie of van exploitatie naar ontwerp? P. Wijntjes 26-9-2013 Post HBO opleiding DBFMO is een noodzakelijke voorwaarde voor duurzame utiliteitsbouw ~ Rabobank

Nadere informatie

Congres Vastgoedbeheer door regio s

Congres Vastgoedbeheer door regio s Congres Vastgoedbeheer door regio s Benchmarking van vastgoed en facilities September 2017 Onbegonnen werk bij de veiligheidsregio s? Facility Management Consultancy De Colliers Real Estate & Facility

Nadere informatie

Samenvatting. Jaarrekening 2016 Evangelische Kerk de Pijler, Lelystad. Boekjaar t/m

Samenvatting. Jaarrekening 2016 Evangelische Kerk de Pijler, Lelystad. Boekjaar t/m Samenvatting Boekjaar 01-01-2016 t/m 31-12-2016 1 Inhoudsopgave 1. Balans per 31 december 2016... 3 2. Rekening van baten en lasten 2016... 4 3. Grondslagen voor de financiële verslaggeving... 5 3.1 Waarderingsgrondslagen...

Nadere informatie

Ontmoeting zzp ers & gemeente Molenwaard. 27 mei 2015

Ontmoeting zzp ers & gemeente Molenwaard. 27 mei 2015 Ontmoeting zzp ers & gemeente Molenwaard 27 mei 2015 Agenda 1. Welkomstwoord wethouder Fatih Özdere 2. Voorstelrondje 3. Presentatie onderzoek Daniël van den Dool 4. Vragen/discussie 5. Arjan Koopmans

Nadere informatie

Overhead en Ontwikkelingen personele kosten Informatieavond Gemeenteraad 27 september 2011

Overhead en Ontwikkelingen personele kosten Informatieavond Gemeenteraad 27 september 2011 Overhead en Ontwikkelingen personele kosten Informatieavond Gemeenteraad 27 september 2011 Overhead Opbouw kosten van overhead Benchmark Berenschot Verdeling van overhead Hoe om te gaan met overhead uitbesteding

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Financieel Model Financieel rekenmodel. juni 2006, versie 2

Gebruikershandleiding Financieel Model Financieel rekenmodel. juni 2006, versie 2 Gebruikershandleiding Financieel Model Financieel rekenmodel juni 2006, versie 2 Colofon Auteur(s) Drs J.M. van Os Deloitte Consultancy B.V. www.deloitte.nl Vormgeving Besides Purple Druk Quantes 06-565A

Nadere informatie

BRANCHERAPPORTAGE. REDERIJEN AMSTERDAM 2009 2010 2011 jaarbasis jaarbasis jaarbasis EXPLOITATIECIJFERS

BRANCHERAPPORTAGE. REDERIJEN AMSTERDAM 2009 2010 2011 jaarbasis jaarbasis jaarbasis EXPLOITATIECIJFERS ontwikkeling aantal passagiers 3.300.000 3.200.000 3.100.000 3.000.000 2.900.000 2.800.000 2.700.000 2.600.000 2007 2008 2009 2010 2011 ontwikkeling werkgelegenheid 2011 1.013 396 2010 941 372 2009 882

Nadere informatie

983 1.389 2 Vorderingen Omzetbelasting 125 144 Debiteuren 3.401 1.747 Rec. Courant MBT 582 2.754 Overlopende activa 10.633 5.066

983 1.389 2 Vorderingen Omzetbelasting 125 144 Debiteuren 3.401 1.747 Rec. Courant MBT 582 2.754 Overlopende activa 10.633 5.066 Balans: activa 1 Materiële vaste activa Apparatuur 603 819 Transportauto 380 570 983 1.389 2 Vorderingen Omzetbelasting 125 144 Debiteuren 3.401 1.747 Rec. Courant MBT 582 2.754 Overlopende activa 10.633

Nadere informatie

Jaarplan Voorblad

Jaarplan Voorblad Jaarplan 2013 Voorblad Inhoudsopgave Jaarrekening 2013 Pagina Balans per 31 december 2013 2 Eigen vermogen 3 Algemene toelichting 4 Resultatenrekening over het boekjaar 2013 5 Toelichting op de balans

Nadere informatie

Stichting Beheer Badhuis te Amsterdam

Stichting Beheer Badhuis te Amsterdam JAARREKENING 2013 BALANS STAAT VAN BATEN EN LASTEN SPECIFICATIE BALANS SPECIFICATIE BATEN EN LASTEN SPECIFICATIE PROJECTEN Amsterdam, 28-3-2014 mw. D. Schram SCHRAMs AK - Noorderstraat 73b - 1017 TT -

Nadere informatie

Samenvatting. Jaarrekening 2014 Evangelische Kerk de Pijler, Lelystad. Boekjaar 01-01-2014 t/m 31-12-2014

Samenvatting. Jaarrekening 2014 Evangelische Kerk de Pijler, Lelystad. Boekjaar 01-01-2014 t/m 31-12-2014 Samenvatting Boekjaar 01-01-2014 t/m 31-12-2014 1 Inhoudsopgave 1. Balans per 31 december 2014...3 2. Rekening van baten en lasten 2014...4 3. Grondslagen voor de financiële verslaggeving...5 3.1 Waarderingsgrondslagen...5

Nadere informatie

Contractmanagement; the next step?!

Contractmanagement; the next step?! Contractmanagement; the next step?! FSR Conferentie 2014 Nicky Fleuren 6 november 2014 Inhoud workshop - Even kennismaken - Achtergrondinformatie - De aanleiding - De inrichting - De praktijk - The next

Nadere informatie

In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 5.

In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 5. Opgave 2 In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 5. Astutia nv is een vastgoedmaatschappij met een hoofdkantoor en twee divisies:

Nadere informatie

Omzet naar type object. Omzet naar type opdrachtgever

Omzet naar type object. Omzet naar type opdrachtgever Omzet naar type object de 80.0% 63.9% 1.7% 24.3% 10.0% 10.0% 6.6% 3.5% kleinschalig groen verkoop uit eigen kwekerij dak- en geveltuinen project groen verkoop uit eigen tuincentrum overig grootschalig

Nadere informatie

Omzet naar type object. Omzet naar type opdrachtgever

Omzet naar type object. Omzet naar type opdrachtgever Omzet naar type object de 86,8% 72,6% 3,1% 12,2% 1,3% 11,8% 0,1% 12,1% kleinschalig groen verkoop uit eigen kwekerij dak- en geveltuinen project groen verkoop uit eigen tuincentrum overig grootschalig

Nadere informatie

Omzet naar type object. Omzet naar type opdrachtgever

Omzet naar type object. Omzet naar type opdrachtgever 100.0% Omzet naar type object 82.3% de 2.9% 1.7% 6.9% 2.0% 4.1% kleinschalig groen verkoop uit eigen kwekerij dak- en geveltuinen project groen verkoop uit eigen tuincentrum overig grootschalig groen boomverzorging

Nadere informatie

Omzet naar type object. Omzet naar type opdrachtgever

Omzet naar type object. Omzet naar type opdrachtgever Omzet naar type object 100.0% 87.2% de 3.7% 1.4% 4.7% 3.0% kleinschalig groen verkoop uit eigen kwekerij dak- en geveltuinen project groen verkoop uit eigen tuincentrum overig grootschalig groen boomverzorging

Nadere informatie

Definitie Externe Inhuur

Definitie Externe Inhuur Als vertrekpunt is gebruik gemaakt van de definitie die ook gehanteerd wordt door de Rijksoverheid. Vervolgens is deze op onderdelen verfijnd, om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de Flevolandse inrichting

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 in Perspectief L0339 Woningbouwvereniging 't Goede Woonhuys Hilversum CFV 2009 in Perspectief L0339 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen

Nadere informatie

ROC Albeda College ten opzichte van de sector

ROC Albeda College ten opzichte van de sector ROC Albeda College ten opzichte van de sector naar leeftijdscategorie ROC Landstede ten opzichte van de sector naar leeftijdscategorie AOC Oost ten opzichte van de sector naar leeftijdscategorie AOC Terra

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2012

Milieubarometerrapport 2012 Milieubarometerrapport 2012 Cyber Adviseurs Milieubarometer - 2012 Cyber Adviseurs Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1548 Amstelveen CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1548 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen 4 1.3 Situering

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2015

Milieubarometerrapport 2015 Milieubarometerrapport 2015 4A Milieuwinst Milieubarometer - 2015 4A Milieuwinst Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen die

Nadere informatie

ZO Brabant (Kempen) WMO-subregio: Rapportage Zorg op de kaart per WMO-subregio Inclusief scenario s. Datum 3 november 2014

ZO Brabant (Kempen) WMO-subregio: Rapportage Zorg op de kaart per WMO-subregio Inclusief scenario s. Datum 3 november 2014 WMO-subregio: ZO Brabant (Kempen) Rapportage Zorg op de kaart per WMO-subregio Inclusief scenario s 1/9 De effecten van langer thuis wonen in de V&V 1. De komende jaren (2014-2020) krijgen instellingen

Nadere informatie

Gooi- en Vechtstreek. WMO-subregio: Rapportage Zorg op de kaart per WMO-subregio Inclusief scenario s. Datum 3 november 2014

Gooi- en Vechtstreek. WMO-subregio: Rapportage Zorg op de kaart per WMO-subregio Inclusief scenario s. Datum 3 november 2014 WMO-subregio: Gooi- en Vechtstreek Rapportage Zorg op de kaart per WMO-subregio Inclusief scenario s 1/9 De effecten van langer thuis wonen in de V&V 1. De komende jaren (2014-2020) krijgen instellingen

Nadere informatie

MFC Heerewaarden Investering en exploitatiekosten Datum: 27 mei 2014 Opdrachtgever: Gemeente Maasdriel Auteur: Wendie Hardeman en Edwin van de Voort

MFC Heerewaarden Investering en exploitatiekosten Datum: 27 mei 2014 Opdrachtgever: Gemeente Maasdriel Auteur: Wendie Hardeman en Edwin van de Voort MFC Heerewaarden Investering en exploitatiekosten Datum: Opdrachtgever: Auteur: 27 mei 2014 Gemeente Maasdriel Wendie Hardeman en Edwin van de Voort Inleiding In de periode februari mei 2014 is door en

Nadere informatie

Sprekers: Siep Eilander Ronald Verheggen Richard Nagtzaam

Sprekers: Siep Eilander Ronald Verheggen Richard Nagtzaam Verslag Organisatieonderdeel Bedrijfsvoering Facilitair Management Inkoopmanagement Behandeld door K. Veltman E-mail Koen.veltman@politie.nl Pagina 1/5 Sprekers: Siep Eilander Ronald Verheggen Richard

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 35803 20 december 2013 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 december 2013, nr. FEZ/579396

Nadere informatie

Mbo-scholen gemiddeld genomen financieel gezond. Inzichten uit de financiële benchmark MBO. Sectorresultaten verslagjaar 2014

Mbo-scholen gemiddeld genomen financieel gezond. Inzichten uit de financiële benchmark MBO. Sectorresultaten verslagjaar 2014 Mbo-scholen gemiddeld genomen financieel gezond Inzichten uit de financiële benchmark MBO Sectorresultaten verslagjaar 2014 December 2015 Inhoud Vooraf 5 Samenvatting 6 Financiële kengetallen sector Rentabiliteit

Nadere informatie

Parafering besluit DMT 16-04-2014 - - D&H 27-05-2014 B Conform Geparafeerd door: Wijngaart, P.I.M. van den

Parafering besluit DMT 16-04-2014 - - D&H 27-05-2014 B Conform Geparafeerd door: Wijngaart, P.I.M. van den agendapunt 3.b.6 1136495 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden I&A BESTURINGSMODEL Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 27 mei 2014 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming BDV/MBDV

Nadere informatie

Wilt u continu verbeteren én besparen?

Wilt u continu verbeteren én besparen? Wilt u continu verbeteren én besparen? RORE staat voor Return on Real Estate; continu verbeteren en besparen mét uw vastgoedportefeuille. Middels de RORE-raamovereenkomst wordt afgesproken dat wij risicodragend,

Nadere informatie

Sturen op Cijfers in de voetverzorgingsbranche 12-11-2013, versie 1.1

Sturen op Cijfers in de voetverzorgingsbranche 12-11-2013, versie 1.1 Sturen op Cijfers in de voetverzorgingsbranche 12-11-2013, versie 1.1 2. Inrichten van uw bedrijfsadministratie U gaat deelnemen aan het programma Sturen op Cijfers van het HBA. Uw bedrijfsadministratie

Nadere informatie

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 3.

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 3. Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 3. In deze opgave is wel sprake van btw maar blijft de vennootschapsbelasting buiten beschouwing. Bewoners van het dorp Westmaas hebben

Nadere informatie

Voorstel aan het AB * * Van Dagelijks Bestuur Corsanr. porten/ Onderwerp Werkbegroting 2015; 1e begrotingswijziging 2015

Voorstel aan het AB * * Van Dagelijks Bestuur Corsanr. porten/ Onderwerp Werkbegroting 2015; 1e begrotingswijziging 2015 FPC Algemeen Fout! Ongeldige bestandsnaam. Voorstel aan het AB Van Dagelijks Bestuur Corsanr. porten/2015.05769 Onderwerp Werkbegroting 2015; 1e begrotingswijziging 2015 Agendapuntnr. 11 AB-vergadering

Nadere informatie

Facilitaire Benchmark kosten (semi)overheid Handboek Versie 1.0. Wij vergelijken niet, wij benchmarken!

Facilitaire Benchmark kosten (semi)overheid Handboek Versie 1.0. Wij vergelijken niet, wij benchmarken! Facilitaire Benchmark kosten (semi)overheid Handboek 2016 Versie 1.0 Fier.fm. De informatie in dit document mag noch geheel noch gedeeltelijk op enigerlei wijze aangepast, gewijzigd of verveelvoudigd worden

Nadere informatie

Benchmark: Hoe werkt het vergelijkbaar maken van gegevens? Cijfers vergelijkbaar maken. Niet-beïnvloedbare kosten

Benchmark: Hoe werkt het vergelijkbaar maken van gegevens? Cijfers vergelijkbaar maken. Niet-beïnvloedbare kosten Benchmark: Hoe werkt het vergelijkbaar maken van gegevens? Benchmarking gaat over het vergelijken van gegevens. Maar dan moeten die gegevens wél eenduidig zijn. Een belangrijk onderdeel van de Aedes-benchmark

Nadere informatie

Lenneke Noorlander. Profiel. Opleiding Training. Kerncompetenties. 4 april 1986, woonachtig te Rotterdam 06 43 97 29 46 l.noorlander@facilityestate.

Lenneke Noorlander. Profiel. Opleiding Training. Kerncompetenties. 4 april 1986, woonachtig te Rotterdam 06 43 97 29 46 l.noorlander@facilityestate. CURRICULUM VITAE Lenneke Noorlander 4 april 1986, woonachtig te Rotterdam 06 43 97 29 46 l.noorlander@facilityestate.nl Profiel Lenneke is een gedreven facilitair professional, die energie haalt uit het

Nadere informatie

Impressie ICT BENCHMARK BVE 2014

Impressie ICT BENCHMARK BVE 2014 Impressie ICT BENCHMARK BVE 2014 Sparrenheuvel 32, 3708 JE Zeist (030) 2 270 500 info@mxi.nl www.mxi.nl Project ICT Benchmark BVE Versie 1.0 / 20 oktober 2014 VERBETEREN DOOR TE VERGELIJKEN M&I/Partners

Nadere informatie

Documentmanagement in het mbo

Documentmanagement in het mbo Documentmanagement in het mbo Status en Kansen Auteur(s) : Frank Eckelmans Bas Kruiswijk Versienummer : 2.0 (6 maart 2013) Documentmanagement in het mbo versie 2.0 6 maart 2013 2 / 20 Versie Datum Omschrijving

Nadere informatie

Toekomst Nederlandse kantoren(markt) 29 april 2015 Herman van den Berg 43 e VOGON studiemiddag, UP Amsterdam

Toekomst Nederlandse kantoren(markt) 29 april 2015 Herman van den Berg 43 e VOGON studiemiddag, UP Amsterdam Toekomst Nederlandse kantoren(markt) 29 april 2015 Herman van den Berg 43 e VOGON studiemiddag, UP Amsterdam v De veranderende mens Concentratie bewegingen Afnemende plaatsgebondenheid Alles gaat sneller

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0669 Roermond CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0669 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Situering van het corporatiebezit: indicatie

Nadere informatie

Jaarcijfers Stichting LIZ Vrouwe Udasingel GT LENT. Inhoudsopgave:

Jaarcijfers Stichting LIZ Vrouwe Udasingel GT LENT. Inhoudsopgave: Jaarcijfers 2015 Vrouwe Udasingel 235 6663 GT LENT Inhoudsopgave: - Balans (en toelichting op de balans) - Winst- en verliesrekening - Kengetallen Balans per 31-12-2015 ACTIVA 2015 2014 Vaste activa Materiële

Nadere informatie

Stichting Achter de Duinen

Stichting Achter de Duinen Stichting Achter de Duinen Jaarrekening 2016 Rijksstraatweg 178A kvk 34283397 RSIN 818511308 Stichting Achter de Duinen Inhoudsopgave Blz. Bestuursverslag 1 Jaarrekening Balans per 31-12-2016 2 Staat van

Nadere informatie

Opzet Simulatiemodel Exploitatie Wijkvoorzieningen

Opzet Simulatiemodel Exploitatie Wijkvoorzieningen Opzet Simulatiemodel Exploitatie Wijkvoorzieningen Gehele keten centraal gehele keten in samenhang benaderen met perspectief op sluitende exploitatie (voor elke rol) eigenaar > 0 exploitant > 0 gebruiker

Nadere informatie

Hoe scoren onderwijsinstellingen op Twitter?

Hoe scoren onderwijsinstellingen op Twitter? Hoe scoren onderwijsinstellingen op Twitter? Onderzoek naar het Twittergebruik door -, - en -instellingen Gemeten door Coosto over het studiejaar 2014/2015 Daphne Nonahal 1. Een stand van zaken In dit

Nadere informatie

Sociale Verzekeringsbank Document Afspraken en Procedures (DAP) Bijlage N, behorend bij het Beschrijvend document

Sociale Verzekeringsbank Document Afspraken en Procedures (DAP) Bijlage N, behorend bij het Beschrijvend document Sociale Verzekeringsbank Document Afspraken en Procedures (DAP) Bijlage N, behorend bij het Beschrijvend document Europese aanbestedingsprocedure LAN en WLAN: Onderhoudsdiensten, levering van apparatuur

Nadere informatie

Contactpersoon: Romy Koster - Bulo Telefoon: +31 320 714 513 Email: r.bulo@adjectiv.nl Lelystad. Curriculum Vita Hanny van Keep

Contactpersoon: Romy Koster - Bulo Telefoon: +31 320 714 513 Email: r.bulo@adjectiv.nl Lelystad. Curriculum Vita Hanny van Keep Contactpersoon: Romy Koster - Bulo Telefoon: +31 320 714 513 Email: r.bulo@adjectiv.nl Lelystad Curriculum Vita Hanny van Keep Naam: Hanny van Keep Geboortedatum: 19 Augustus 1959 Plaats: Noordwijk ZH

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2014

Milieubarometerrapport 2014 Milieubarometerrapport 2014 VINCI Energies Netherlands BV Milieubarometer - 2014 VINCI Energies Netherlands BV Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie

Nadere informatie

Decaan F. Beuger f.beuger@carmelhengelo.nl

Decaan F. Beuger f.beuger@carmelhengelo.nl Decaan F. Beuger f.beuger@carmelhengelo.nl Centraal in alle activiteiten decanaat: wie ben ik? wat wil ik? wat kan ik? MBO Regionaal Opleidingscentrum (ROC) Almelo Hengelo Enschede Agrarisch Opleidingscentrum

Nadere informatie

STICHTING DIENSTENCENTRUM LANDSMEER

STICHTING DIENSTENCENTRUM LANDSMEER Dr.M.L.Kingstraat 2b, 1121CP Landsmeer, telefoon 020-4824190, fax 020-4825573 E-mail: dienstenc.landsmeer@hetnet.nl website: www.dcl-landsmeer.info M.J. Smid, penningmeester, telefoon 020-4823354 JAARREKENING

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0249 Helmond CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0249 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Kunt u een verklaring geven of het juiste aantal actieve patiënten en/of behandelstoelen aangeven? Noteer het antwoord in de antwoordkolom hiernaast.

Kunt u een verklaring geven of het juiste aantal actieve patiënten en/of behandelstoelen aangeven? Noteer het antwoord in de antwoordkolom hiernaast. Nr Issue Vraag Toelichting 1 Er is aangegeven dat uw praktijk in 2012 xx actieve patiënten heeft en yy behandelstoelen (onderdeel B, vraag 15 en 16). Deze verhouding (aantal actieve patiënten per behandelstoel)

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam

FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam Inhoud : Bestuursverslag Balans per 31-12-14 Resultaten rekening per 31-12-14 Korte toelichting op de balans Accountantsverklaring inzake 2014

Nadere informatie

Impressie Benchmark Medische Technologie 2013

Impressie Benchmark Medische Technologie 2013 Impressie Benchmark Medische Technologie 2013 Impressie Benchmark Medische Technologie 2013 Inzicht in prestaties door benchmarking van kosten en kwaliteit van medische technologie met andere ziekenhuizen.

Nadere informatie

Geen KRIMP geven. Oei, ik GROEI

Geen KRIMP geven. Oei, ik GROEI Geen KRIMP geven Oei, ik GROEI Groeidenken Bevolkingsopbouw Nederland Bevolkingsontwikkeling 0-20 jaar Daling in 326 gemeenten (van de 430) Actualiteit. Percentage onder wettelijke opheffingsnorm Friesland

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 Corporatie in Perspectief L2103 Amsterdam CFV 2009 Corporatie in Perspectief L2103 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen 4 1.3 Situering

Nadere informatie

Financiële positie MBO-scholen: tijdig inspelen op nieuwe ontwikkelingen noodzakelijk

Financiële positie MBO-scholen: tijdig inspelen op nieuwe ontwikkelingen noodzakelijk Financiële positie MBO-scholen: tijdig inspelen op nieuwe ontwikkelingen noodzakelijk Inzichten uit de financiële benchmark MBO Sectorresultaten verslagjaar 2015 Oktober 2016 Inhoud Vooraf 5 Samenvatting

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 Corporatie in Perspectief L0108 Amsterdam CFV 2009 Corporatie in Perspectief L0108 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen 4 1.3 Situering

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1979 Rotterdam CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1979 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen 4 1.3 Situering

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 Corporatie in Perspectief L0160 Aalten CFV 2009 Corporatie in Perspectief L0160 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen 4 1.3 Situering van

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 Corporatie in Perspectief L0079 Rotterdam CFV 2009 Corporatie in Perspectief L0079 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen 4 1.3 Situering

Nadere informatie

Benchmark Kantoorcijfers 2012

Benchmark Kantoorcijfers 2012 Benchmark Kantoorcijfers 1 Inleiding Met deze benchmark, waaraan in 11 66 en in 1 kantoren deelnamen, wordt inmiddels voor de tweede keer een representatief inzicht gegeven in de branchecijfers van administratie-

Nadere informatie

Bijlage Begrotingswijzigingen 2017

Bijlage Begrotingswijzigingen 2017 Bijlage Begrotingswijzigingen 2017 Begrotingswijziging (onderdeel Bedrijfsvoering) Op 1 juli 2015 is het organisatieplan vastgesteld door het bestuur. Op basis van het organisatieplan bestaat de begroting

Nadere informatie

!" # $ % "!&' # ( # " &" & 0112!! $ % &)0113 # & #& & 4! & %!#( & #

! # $ % !&' # ( #  & & 0112!! $ % &)0113 # & #& & 4! & %!#( & # !" # $ "!' # ( # " " )*!+, -!+./)* 0112!! $ )0113 # # 4! #" 56 # ( # #'7!#( # '7 ( 8 # 9 8 * # # #" " (! ! " #! ( 9! (! " (! 4 : " ( ; " $ " " # : 9!# " #"! " # ( " 8 + 0 7 ( + ; + < : + 2 8 + 3 9 0 +

Nadere informatie

Een stabiele storageomgeving

Een stabiele storageomgeving Een stabiele storageomgeving voor de Woonplaats IT met impact Referentie Het feit dat ITON ons altijd goed van dienst is, rekening houdt met onze MVO doelstellingen én uit dezelfde regio komt, speelde

Nadere informatie

CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties

CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties Hoe zorgen we ervoor dat we nieuwe diensten en producten soepel in onze bedrijfsvoering op kunnen nemen? Hoe geven we betere invulling

Nadere informatie

Duurzaam contractmanagement

Duurzaam contractmanagement Duurzaam contractmanagement Samenvatting Hoe wordt de duurzaamheid van de ingekochte producten en diensten ondergebracht in facilitaire contracten en wat betekent dat voor het contractmanagement? Inleiding

Nadere informatie

Exploitatiebegroting Heemtuin Muntendam Tussen de Venen

Exploitatiebegroting Heemtuin Muntendam Tussen de Venen Exploitatiebegroting Heemtuin Muntendam Tussen de Venen (2015) (2013) BATEN jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 Inkomsten (horeca/winkel) 43.275 48.798 53.159 57.938 61.739 49.500 Overige inkomsten 25.640

Nadere informatie

Toelichting begroting 2016

Toelichting begroting 2016 Toelichting begroting 2016 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2016 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

Rapportage 3 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt

Rapportage 3 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt Rapportage 3 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt 1. Algemeen De prognose van de bijdrage van de waterschappen voor 2015 wordt 382.000 lager geraamd dan waar in de begroting van 2015 mee rekening was gehouden.

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2011 Corporatie in Perspectief L1691 Apeldoorn CFV 2011 Corporatie in Perspectief L1691 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Situering van het corporatiebezit: indicatie

Nadere informatie

Inzichten uit de financiële benchmark MBO

Inzichten uit de financiële benchmark MBO Inzichten uit de financiële benchmark MBO Sectorresultaten kalenderjaar 2011 November 2012 Inhoud Samenvatting 5 Financiële kengetallen Rentabiliteit MBO gedaald naar 0,2% na twee jaar van stijging 9

Nadere informatie

KFI en KPI: overeenkomsten, verschillen en raakvlakken

KFI en KPI: overeenkomsten, verschillen en raakvlakken KFI en KPI: overeenkomsten, verschillen en raakvlakken Ministerie van Financiën, Begrotingszaken Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Personeelsmanagement Rijksdienst Inhoudsopgave

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2013

Milieubarometerrapport 2013 Milieubarometerrapport 2013 DARETRONICS B.V. Milieubarometer - 2013 DARETRONICS B.V. Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen

Nadere informatie

ALGEMENE INHUURVOORWAARDEN ZUWE HOFPOORT ZIEKENHUIS

ALGEMENE INHUURVOORWAARDEN ZUWE HOFPOORT ZIEKENHUIS ALGEMENEINHUURVOORWAARDEN ZUWEHOFPOORTZIEKENHUIS Inhoudsopgave 1.Definities 2.Toepasselijkheid 3.InschrijvingKVK,VAR 4.Totstandkomenopdrachtovereenkomst 5.Uitvoeringdiensten/opteleverenproducttijdensovereenkomst

Nadere informatie

In onderstaande overzichten is een oordeel gegeven over de bezettingsgraad per accommodatie aan de hand de volgende normering: openingsweken per jaar

In onderstaande overzichten is een oordeel gegeven over de bezettingsgraad per accommodatie aan de hand de volgende normering: openingsweken per jaar Bijlage 1 sgraad 1.1 Normering / kengetallen In onderstaande overzichten is een oordeel gegeven over de sgraad per accommodatie aan de hand de volgende normering: Normering / kengetallen gebruik binnensport

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1061 Stichting Woningcorporatie Plicht Getrouw Ede CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1061 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag-

Nadere informatie

Ontwerp voor de bouw van appartementen aan de Berlagestraat te Utrecht

Ontwerp voor de bouw van appartementen aan de Berlagestraat te Utrecht Deze tekening/impressie is eigendom van En mag niet zonder toestemming worden verveelvoudigd. Deze tekening/impressie is eigendom van En mag niet zonder toestemming worden verveelvoudigd. Deze tekening/impressie

Nadere informatie