!!!!! MBO!Facilitaire!Benchmark!2014!! Onderzoek!naar!facilitaire!kengetallen!en!trends!bij!MBO!instellingen!in! Nederland!over!het!boekjaar!2013!!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "!!!!! MBO!Facilitaire!Benchmark!2014!! Onderzoek!naar!facilitaire!kengetallen!en!trends!bij!MBO!instellingen!in! Nederland!over!het!boekjaar!2013!!"

Transcriptie

1

2 MBOFacilitaireBenchmark2014 OnderzoeknaarfacilitairekengetallenentrendsbijMBOinstellingenin Nederlandoverhetboekjaar2013 Exclusief*deelnemersgegevens Fier.fm AlphenaandenRijn,augustus2014 Versie1.0(definitief) SherylLimburgenFroukjeTerpstra Fier.fm.Deinformatieinditdocumentmagnochgeheelnochgedeeltelijkopenigerleiwijze wordenaangepastofgewijzigdzondervoorafgaandetoestemmingvanfier.fm.degegevenszijn alleenvoorinterngebruikbestemd.anonieme(totalenengemiddelden)gegevensmogenextern wordengepresenteerdmitsvoorzienvanbronvermelding.

3 2 [MBOFACILITAIREBENCHMARK2014] Samengevat Kengetallen kostenperm2bvo * Totaalfacilitair 238 Huisvesting* * * * * *115* 1.1Voorzienin Belastingenheffing 4 1.3Verzekering 1 1.4Onderhoud Mutatie 1 1.6Energieenwater Beheer 4 Diensten*en*Middelen* * * * *61* 2.1Consumptief 6 2.2Risicobeheersing Schoonmaak Verhuizing 1 2.5Documentmanagement Verstrekkenvanruimten 17 Informatie<*en*Communicatie*Technologie* * *54* 3.1Informatiearchitectuur Technischeinfrastructuur Managementenondersteuning 6 Facility*Management* * * * *7* 5.1Strategischfacilitymanagement 3 5.2Bedrijfsbureau 3 5.3Inkoopmanagement 1 Onderzoeksvolume M2bvo: Deelnemers(ongewogen): Deelnemers(gewogen): Medewerkers: FTE: Facilitairekosten: Concernkosten: ,5 m2bvo/ gewogen deelnemer

4 3 Kengetallen kostenpergewogendeelnemer * Totaalfacilitair Huisvesting* * * * * *956* 1.1Voorzienin Belastingenheffing Verzekering Onderhoud Mutatie 6 1.6Energieenwater Beheer 31 Diensten*en*Middelen* * * * *510** 2.1Consumptief Risicobeheersing Schoonmaak Verhuizing 7 2.5Documentmanagement Verstrekkenvanruimten 140 Informatie<*en*Communicatie*Technologie* * *457* 3.1Informatiearchitectuur Technischeinfrastructuur Managementenondersteuning 53 Facility*Management* * * * **62* 5.1Strategischfacilitymanagement Bedrijfsbureau Inkoopmanagement 12 Definitie DeNEN2748(Nederlandsenorm)wordtgehanteerdalsuitgangspunten bestaatuitvijffuncties;huisvesting,dienstenenmiddelen,ict,externe voorzieningenenfacilitymanagement.peronderdeelwordendekosten vooreigenpersoneel,ingekochtegoederen/diensten(derden)en vermogen(rente/afschrijving)meegenomenincl.btw.opbrengsten(niet zijndeinternedoorbelastingen)wordenhieropinminderinggebracht.het uitgangspuntvoordekostenenparametersisorganisatiebreedengeldt overhetboekjaar2013.voordem2bvowordtdenen2580envoorde gewogendeelnemerdebekostigingsmethodiekaangehouden.

5 4 [MBOFACILITAIREBENCHMARK2014] Inhoudsopgave 1.INLEIDING 8 2.PARAMETER 12 DEFINITIES...12 RESULTATEN TOTALEKOSTEN 16 DEFINITIES...16 RESULTATEN HUISVESTING 20 DEFINITIES...20 RESULTATEN DIENSTEN&MIDDELEN 28 DEFINITIES...28 RESULTATEN ICT 38 DEFINITIES...38 RESULTATEN FACILITYMANAGEMENT 42 DEFINITIES...42 RESULTATEN NIEUWENORM 48 9.THEMA 54

6 5 BIJLAGEN 58 A.VERANTWOORDING...58 B.BETROKKENEN...61 C.OVERFIER.FM...62 D.OVERFSR...62 E.RESULTATENINDETAIL...63

7 6 [MBOFACILITAIREBENCHMARK2014]

8 7 1 INLEIDING

9 8 [MBOFACILITAIREBENCHMARK2014] 1.Inleiding DeMBOFacilitaireBenchmarkiseenjaarlijksonderzoekondermiddelbaar beroepsonderwijsinstellingennaardekosten,kengetallenentrendsvan facilitaireactiviteitenovereenkomstigdenederlandsenormnen2748.het helptfacilitaireorganisatiesinzichttekrijgenindeeigenprestatiesenhoe dezezichverhoudentotcollegainstellingen.hetvormteenvertrekpuntvan discussieeneentrajectvanbegrijpen,lerenenverbeteren.in2014ishet onderzoekvoordeelfdekeeruitgevoerdenhebbenachttienorganisaties actiefdeelgenomen.zijvertegenwoordigen42%vandembosector 1. Derapportageisverdeeldineenalgemeendeeleneendeelmet deelnemersgegevens.inhetalgemenedeelzijnderesultatenvandetotale (referentie)groepopgenomen.ditdeelisteraadplegeninhoofdstuktwee totenmetnegen.indezeanoniemeversieisbijlageemetdaarinde resultateninmeerdetailenperdeelnemendeorganisatienietopgenomen. Inderapportagezijndriereferentiegroepenteonderscheiden:groteROC s bestaandeuitmeerdan10.000gewogendeelnemers(9),kleineroc s bestaandeuitminderdan10.000gewogendeelnemers(5)enaoc s(4). Indieneendeelnemeropeenonderdeelgeenofonvolledigegegevens heeftaangeleverd,iszijnietindebetreffendefiguuroftabelopgenomen. Voorhetberekenenvandekengetallenwordengewogengemiddelden gehanteerd.ditiseengemiddeldewaarvandewaardehetmeestwordt beïnvloeddoordegetallenmethetgrootstegewicht,ofteweldetotale (complete)absoluteaantallenwordendoorelkaargedeeld. Totslotbiedenweookditmaalderesultatenindigitalevormaanviade benchmarktool.daarmeekuntuonlineanalysesmakenopbasisvanzelf gekozencriteria.ookishetrapportinpdfofxlsbestandbeschikbaar.de toolendedocumentenzijnteraadplegenviawww.benchmark.fm(alleen nainloggendoordeelnemers).vooreenrapportageofadviesdatistoei gesnedenopuwsituatie,kuntuzichwendentotdeadviseursvanfier.fm. Wijdankenalledeelnemendeorganisatiesvoorhetaanleverenvan gegevensopbasiswaarvanderapportageisvormgegeven.wijwensenu veelverhelderendeinzichtentoemetdaarbijallebenodigdedaadkracht SherylLimburgenFroukjeTerpstra Onderzoekers/partnersFier.fm 1 DeMBOisectorvertegenwoordigt deelnemers(bron:www.mboraad.nl).In ditonderzoekzijn deelnemers(excl.vo(groen)enanders)meegenomen.

10 9 UitdeFSRwerkgroepbenchmark * Vaakwordtonsalswerkgroepgevraagdnaarhetnutendenoodzaakvanhetjaarlijkse onderzoek'mbofacilitairebenchmark'.wegendebatenoptegendelasten?oftewel,is hetdemoeitewaardomfacilitairegegevensteverzamelen,terubricerenomhiermee managementinformatietegenererenindevormvankengetallen?hetantwoordopdeze vraagisafhankelijkvandeindividuelewensendiemanagersinorganisatieshebbenen daardoornieteenduidigtebeantwoorden. Mijninziensishet,zekerindezetijdwaarinveelfacilitaireorganisatiesworden geconfronteerdmeteenextrafocusopdoelmatigheid,efficiënteinzetvandeschaarse middelenenhetreducerenvanvastekosten,ondenkbaardatjealsfacilitair verantwoordelijkegeeninzichthebtindekostenvanjeactiviteiten.daarnaastwordtvan onsverwachttewerkenaandeprofessionaliteitvandedienstverleningenhetsteeds verderontzorgenvandeorganisatie.redengenoegomhetinstrumentbenchmarkingte omarmen. Deresultatenuithetonderzoekgeveneenbeeldvandekosten,afgezettegenbijvoorbeeld eendeelnemerofvierkantemeter,vandedienstverleningvanzowelindividuele organisatiesalsreferentiegroepen.tevenswordenverhoudingengetoond:verdelingvande kostenoververschillendeactiviteitenofdeindelingnaardiversekostensoorten,maarook hetaandeelvandekostenvaneenbepaaldefacilitaireactiviteitindetotaleconcernkosten. Omdathetonderzoekjaarlijkswordtuitgevoerd,isookdetrendinjarenopgenomen. Inhetonderzoekvan2014,overhetboekjaar2013,zienweeendalingvandefacilitaire kostenpergewogendeelnemervancirca4procenttenopzichtevanvorigjaar.ofmetdeze dalingeentrendisingezet,zaldetoekomstmoetenuitwijzenenismoeilijkinteschatten metalleendezegegevensuithetverleden.eeninschattingisweltemakenalsjeinzage hebtinjehuidigekostenpatroonvandefacilitaireactiviteitenendeontwikkelingvande deelnemersaantallen.eendoorvertalingkandangemaaktwordennaardetoekomstige huisvestingsbehoefte,dedaarmeegepaardgaandekostenendeinvloedophetniveauvan defacilitairedienstverlening.maarhiervoorblijfthetvertrekpuntbelangrijkenhierbijkan defacilitairebenchmarkhelpen.deresultatenberustenopfeitelijkeinformatieenbieden eenbasisommetelkaaringesprektegaanenbewusterekeuzestemakenvoorde toekomst. Opeenorganisatiena,hebbenalledeelnemersdebenchmarkvolledig,opalleactiviteiten, ingevuld.watopvaltisdat,integenstellingtotvoorgaandejaren,deictkostendoor iedereeninbeeldzijngebracht.wehopendathetvereenvoudigenvanhetinvuldocument voorditonderdeelhieraanbijgedragenheeft.intotaalverantwoordendedeelnemende instellingenbijna 368miljoenaanfacilitairekosten.Dezefacilitairekostenvormen22% vandeconcernkostenvandedeelnemendeorganisaties,zijnde42%vandetotalembo markt.duszekerkunnenwehiersprekenvaneenrepresentatieve steekproef. Ikwensunamensdewerkgroepledenveelleespleziertoeenvertrouweropdatumetdeze rapportageindehandeennogbetereafwegingkuntmakenoveruwuitgaven.* * Marcel*Verstraaten,*voorzitter*werkgroep*Benchmark*

11 10 [MBOFACILITAIREBENCHMARK2014]

12 11 PARAMETER 2

13 12 [MBOFACILITAIREBENCHMARK2014] 2.Parameter Onderstaandeparametersvormendebasisvoorhetberekenenvande kostenkengetallenconformdenen2748engeventevensdemogelijkheid omalgemenekengetallentepresenteren. Definities* Deelnemer EeninschrijvingbijeenMBOorganisatiewelkewordtgeteldwaarbijde deelnemeractiefisop1oktober2013vanhetbetreffendestudiejaar (2013i2014),ongeachtdebekostigingsstatus. Gewogendeelnemer Hetaantalgewogendeelnemerswordt,gelijkaandebekostigingsregels, berekendmetdeformulebolivoltijd+vo(groen)+0,35*(bbl+boli deeltijd+volwasseneneducatie+anders). Vierkantemeterbrutovloeroppervlak(m2bvo) Oppervlaktevaneenruimteofgroepvanruimten,gemetenopvloerniveau langsdebuitenomtrekvandeopgaandescheidingsconstructies,diede desbetreffenderuimteofgroepvanruimteomhullenconformnen1824en Fulltime`equivalent(FTE) Eenrekeneenheidwaarmeedeomvangvaneenfunctieofdepersoneelsi sterkte&kan&worden&uitgedrukt.&eén&fte&is&1.689&uur&(gelijk&aan&eenftevan deonderwijscao)perjaar.inditonderzoekwordtgevraagdnaarhet aantalfteindienstbijdeorganisatieop31december2013(indiende afwijkingindatjaarmeerdan5%betreftwordthetgewogenaantal gebruikt).externeinhuurishierinuitgesloten. Resultaten* Inhetonderzoekvan2014zijn deelnemersen gewogen deelnemersmeegenomen.verdeeldoverachttieninstellingenen m2bvokomthetkengetal 2 m2bvopergewogendeelnemeruitop8,5.dit betekentdateengewogendeelnemergemiddeld8,5m2bvovanhet 2 Hierbijishetaantalm2bvohuur/eigendominclusiefleegstandenexclusiefverhuur aanderdengehanteerd( )

14 13 onderwijsgebouwtotzijnofhaarbeschikkingheeft.ditiseenbelangrijk gegevenombijdeinterpretatievaniederkostenkengetalmeetenemen. Boekjaar2011 Boekjaar2012 Boekjaar2013 ROCgroot 8,9 9,7 8,2 ROCklein 9,2 8,8 7,5 AOC 10,7 11,9 12,1 Totaal 9,0 9,8 8,5 Tabel*A:*m2bvo*per*gewogen*deelnemer*per*referentiegroep*en*boekjaar* Deverdelingvandem2vaneengemiddeldeMBOinstellingishieronder gepresenteerd. * * Juridischestaat 15% gehuurd 85% eigendom. Verhuur Leegstand 3% 4% Jong<10jr(37%) Belegen10i40jr(48%) Oud>40jr(15%) m2wokantoor(33%) m2wotheorieonderwijs(20%) m2wopraktjkonderwijs(20%) m2bvooverig(27%) Ouderdom. Ruimtesoort

15 14 [MBOFACILITAIREBENCHMARK2014]

16 15 TOTALE KOSTEN 3

17 16 [MBOFACILITAIREBENCHMARK2014] 3.Totalekosten Definities* MetdetotstandkomingvandeNEN2748(Nederlandsenorm:termenvoor facilitairevoorzieningen rubriceringendefiniëring)endebijbehorende NTA8101(normtechnischeafspraak:toegespitstophetonderwijs)enNPR 2744(Nederlandsepraktijkrichtlijn:toelichtingopdeNEN2748),is eenduidigheidmogelijkbinnenhetvakgebiedvanfacilitymanagement. Dezeeenduidigheidisdebasiswaaroponderzoekersengebruikersop transparanteenbetrouwbarewijzefacilitairekengetallenkunnen ontwikkelenenvergelijken. DeNEN2748isgerubriceerdopbasisvanvijfhoofdrubrieken(functies), namelijk: Huisvesting; Dienstenenmiddelen; Informatieiencommunicatietechnologie(ICT); Externevoorzieningen; Facilitymanagement(FM). Delaatstgenoemdefunctie,facilitymanagement,bevatdeintegralesturing vanvoornoemderubrieken.inditonderzoekwordtdefunctieexterne voorzieningenbuitenbeschouwinggelaten. Elkefunctieisonderverdeeldinactiviteiten,zakenensubzaken.Perfunctie, activiteit,zaakensubzaakkunnendevolgendekostensoortenen opbrengstenwordenonderscheiden: Kosteneigenpersoneel; Kosteningehuurdeofingekochtegoederenendiensten; Afschrijvingskosten; Rentekosten; Opbrengsten. Inditonderzoekwordendeafschrijvingsienrentekostensamen uitgevraagdonderdecategorie vermogenskosten enwordende opbrengstenmeestalindecategorie kosteningekochtegoederenen diensten verrekend.

18 17 Resultaten* Bijna 368miljoenfacilitairekostenconformdeNEN2748isopgenomenin ditonderzoek.gemiddeldvertegenwoordigendezekosten22%vande totaleconcernkosten. Boekjaar2011 Boekjaar2012 Boekjaar2013 Totaal Tabel*B:*totale*facilitaire*kosten*per*gewogen*deelnemer*per*boekjaar* De(onderverdelingvande)totalekostenvaneengemiddeldeMBO instellingishierondergepresenteerd. Pergewogendeelnemer * * ROCgroot ROCklein AOC. Verdelingkostensoort Personeel 18% Verdelingfuncties 23% 48% huisvesting 26% diensten&middelen Ingekocht 49% Vermogen 33% ICT 3% facilitymanagement

19 18 [MBOFACILITAIREBENCHMARK2014]

20 19 HUISVESTING 4

21 20 [MBOFACILITAIREBENCHMARK2014] 4.Huisvesting Definities* DefunctiehuisvestingvandeNEN2748bestaatuitdevolgende activiteiten: Voorzieningebouw,installatie,terreinenstallingsplaats(1.1); Afdragenvanbelastingenenheffingen(1.2); Verzekerenvangebouw(1.3); Onderhoudengebouw,installatie,terreinenstallingsplaats(1.4); Muteren(1.5); Energieenwater(1.6); Beherenhuisvesting(1.7). Voorzieningebouw,installatie,terreinenstallingsplaats(1.1) Onderdezeactiviteitwordenkostenmeegenomendievoortkomenuithet hurenofineigendomhebbenvaneengebouw(casco+inbouwpakket bestaandeuitbouwkundigeonderdeleneninstallaties),terreinen stallingsplaatsen.hetgrootstedeelwordtbepaalddoorhuur,afschrijving enrente. * Afdragenvanbelastingenenheffingen(1.2)* Deverplichtebetalingaanoverheidsinstantie(s)meteendirectaanwijsbare tegenprestatie. * Verzekerenvangebouw(1.3) Alleverzekeringendietoteenbetalingindevormvaneenpremieleiden. * Onderhoudengebouw,installatie,terreinenstallingsplaats(1.4)* Alleactiviteiten,dienstenenmiddelendieeropzijngerichtomhetobject inzodanige(technische)staattehoudendatdehuurinkomstenen/of gebruikersmogelijkhedenzijngewaarborgd.zowelplanmatigalsnieti planmatigbetreffendegebouw(incl.installaties)enterrein(incl.groen). * Muteren(1.5) Dekostendiewordengemaaktindienhetgebruikvaneengebouw(deel) wordtbeëindigd(verkoop,verhuur,afstootofsloop).* *

22 21 Energieenwater(1.6)* Abonnementskostenvooraansluitingenkostenvoorleveringvanenergie enwaterendecoördinatiehierop. * Beherenhuisvesting(1.7) Hetbetrefthierallekosten(veelalpersoneelskosten)voorhetverwerven, beheren/exploiterenvandehuisvesting. Resultaten* Ruim 175miljoenbedragendehuisvestingskostenvandedeelnemers overhetboekjaar2013.hetaandeelindetotalefacilitairekostenkomt daarmeeuitop48%.vandetotaleconcernkostenbetreftdit11%. Boekjaar2011 Boekjaar2012 Boekjaar2013 ROCgroot ROCklein AOC Totaal Tabel*C:*huisvestingskosten*per*m2bvo*per*referentiegroep*en*boekjaar* Boekjaar2011 Boekjaar2012 Boekjaar2013 ROCgroot ROCklein AOC Totaal Tabel*D:*huisvestingskosten*per*gewogen*deelnemer*per*referentiegroep*en*boekjaar* 1.1(66%) 1.2(4%) Personeel(6%) 1.3(1%) 1.4(13%) 1.5(1%) 1.6(12%) 1.7(3%) Ingekocht(50%) Vermogen(44%) Figuur*A:*verdeling*huisvestingskosten** Figuur*B:*verdeling*huisvestingskosten* naar*activiteiten* * * naar*kostensoorten*

23 22 [MBOFACILITAIREBENCHMARK2014] Voorzieningebouw,installatie,terreinenstallingsplaats(1.1)* Bijna 117miljoenisinhetonderzoekmeegenomenaankostenvoorde activiteit1.1.hetaandeelindetotalehuisvestingskostenkomtdaarmeeuit op66%. * * 1.1perm2bvo 78 ROCgroot 89 ROCklein 45 AOC 76 Totaal i Boekjaar Boekjaar Boekjaar Verdelingkostensoort Personeel 1% Ingekocht 33% Vermogen 66%

24 23 Onderhoudengebouw,installatie,terreinenstallingsplaats(1.4) Ruim 23miljoenisinhetonderzoekmeegenomenaankostenvoorde activiteit1.4.hetaandeelindetotalehuisvestingskostenkomtdaarmeeuit op13%. * * 1.4perm2bvo 14 ROCgroot 14 ROCklein 22 AOC 15 Totaal Boekjaar Boekjaar Boekjaar Verdelingkostensoort Personeel 26% Ingekocht 74%

25 24 [MBOFACILITAIREBENCHMARK2014] Energieenwater(1.6) Ruim 20miljoenisinhetonderzoekmeegenomenaankostenvoorde activiteit1.6.hetaandeelindetotalehuisvestingskostenkomtdaarmeeuit op12%. * * * 1.6perm2bvo 14 ROCgroot 14 ROCklein 14 Totaal 12 AOC. Verdelingkostensoort Personeel 1% Ingekocht 99% Boekjaar 2011 Boekjaar 2012 Boekjaar 2013

26 25 UitdeFSRwerkgroephuisvesting Dezebenchmarklaateendalingvandefacilitairekostenzienenikdenk, dathuisvestingdaaraaneenbijdragelevertenindetoekomstookzekerzal blijvenleveren.immersdefacilitaireorganisatieisverder geprofessionaliseerdendatzienwebijhuisvestingteruginstrategische huisvestingsplannen,betereonderhoudsplannenenbeterebenuttingen bezetting.datvertaaltzichineenbeterinzichtindehuisvestingen uiteindelijkookinbeterebeheersingvankosten.wezieneendalingvan hetaantalvierkantemeterbrutovloeroppervlakper(gewogen)deelnemer. Hetisdanooknietverrassend,datdekostenperdeelnemerzijngedaalden dekostenpervierkantemeterbrutovloeroppervlakzijngestegen.dikwijls wordendehuidigevierkantemetersmeerenintensievergebruikt,hetgeen ookdirectgevolgenheeftvoormeerkostenzoalsschoonmaak,energieen onderhoud. Uitdetrendvragenblijkt,dateenbehoorlijkevariatieisbijdetoedelingvan ruimten.vrijweliedereenkenteenrelatiemethetaantaldeelnemers,maar dewijzewaaroptoedelingplaatsvindt,verschiltnogal.indewerkgroepis geblekendathetontwikkelenvaneenuniformenormeringvanvierkante metersaanopleidingeneenlastigeis.parameterszijniniedergevalaantal deelnemers,kostenenonderwijsprogramma s.wezienooksteedsmeer datroostermakersgekoppeldwordenaandefacilitaireorganisatie,zowel centraalalsdecentraal. * Henk*Leever,*voorzitter*werkgroep*huisvesting*

27 26 [MBOFACILITAIREBENCHMARK2014]

28 27 DIENSTEN& MIDDELEN 5

29 28 [MBOFACILITAIREBENCHMARK2014] 5.Diensten&middelen Definities* DefunctiedienstenenmiddelenvandeNEN2748bestaatuitdevolgende activiteiten: Voorzieninconsumptievediensten(2.1); Risicobeheersing(2.2); Schoonmaken(2.3); Verhuizen(2.4); Documentmanagement(2.5); Reststoffenmanagement(2.6); Verstrekkenruimten,benodigdheden,hulpmiddelen/kleding(2.7). Voorzieninconsumptievediensten(2.1) Onderconsumptievedienstenwordtverstaan:hetbedrijfsrestaurant,de cateringopdevergaderplekc.q.werkplek(banqueting),drankenien versnaperingenautomaten(vendingenkoffiecorners)endecateringten behoevevanevenementen. Risicobeheersing(2.2) Debewaking,beveiliging,preventieenbestrijdingvancalamiteitenende receptievallenonderdeactiviteitrisicobeheersing.denkhierbij bijvoorbeeldaandebedrijfshulpverlening,ehbo,blusmiddelen,trainingen, brandmeldcentrale,bewakingsapparatuur,surveillantenenalarmopvolging. Dereceptiewordt,inafwijkingvandeNEN2748waarbinnenalleende activiteitentenbehoevevanhetbegeleidenvandebezoekersstroom wordengerekend,volledigmeegenomen. Schoonmakenenreststoffenmanagement(2.3en2.6) Tothetschoonmakenwordtgerekendhetreinigenvanhetonroerende goedinclusiefdeinventaris(vloer,meubilair,sanitair)enhetglas (glasbewassingbinnenienbuitenzijde).indebenchmarkwordendekosten tenbehoevevanreststoffenmanagement(verzamelen,opslaan,afvoeren envernietigenvanafval)meegenomenbijdezeactiviteit.binnendenen 2748isditeenaparteactiviteit.

30 29 Verhuizen(2.4)* Hetfysiekverplaatsenvaneenorganisatorischeeenheidenpersonenwordt onderverhuizenverstaan.erwordtonderscheidgemaakttusseninterne (binneneengebouw)enexterneverhuizingen(tussengebouwen). Documentmanagement(2.5) Hetdupliceren(reproductie),transporteren(verwerkingindepostkamer, postrondes(inienextern),digitaleverwerking)enbeheren(archief)van documenten. Verstrekkenvanruimten,benodigdheden,hulpmiddelenenkleding(2.7) Alleactiviteiten,dienstenenmiddelendiegerichtzijnophetverstrekken vanlosseinrichting(zowelonderwijs(theorieenpraktijkruimten)als ondersteuning),kantoorbenodigdheden,kantoorartikelen,hulpmiddelen terondersteuningvandeteleverendienstendoordefacilitaireorganisatie, groenvoorzieningbinnen(beplanting),kunst,bewegwijzeringen bedrijfskleding. Resultaten* Bijna 94miljoenbedragendekostenvoordiensten&middelenvande deelnemersoverhetboekjaar2013.hetaandeelindetotalefacilitaire kostenkomtdaarmeeuitop26%.vandetotaleconcernkostenbetreftdit 6%. Boekjaar2011 Boekjaar2012 Boekjaar2013 ROCgroot ROCklein AOC Totaal Tabel*E:*kosten*diensten*en*middelen*per*m2bvo*per*referentiegroep*en*boekjaar* Boekjaar2011 Boekjaar2012 Boekjaar2013 ROCgroot ROCklein AOC Totaal Tabel*F:*kosten*diensten*en*middelen*per*gewogen*deelnemer*per*referentiegroep*en* boekjaar* *

31 30 [MBOFACILITAIREBENCHMARK2014] Figuur*C:*verdeling*kosten*diensten** Figuur*D:*verdeling*kosten*diensten* en*middelen*naar*activiteiten** * en*middelen*naar*kostensoorten* Voorzieninconsumptievediensten(2.1) Bijna 10miljoenisinhetonderzoekmeegenomenaankostenvoordeze activiteit.hetaandeelindekostendienstenenmiddelenkomtdaarmeeuit op10%. * * 2.1pergewogendeelnemer 45 ROCgroot 76 ROCklein 51 Totaal 53 AOC. Verdelingkostensoort Personeel 25% Ingekocht 75% 2.1(10%) 2.2(16%) 2.3(28%) 2.4(1%) 2.5(17%) 2.7(28%) Personeel(21%) Ingekocht(59%) Vermogen(20%) Boekjaar 2011 Boekjaar 2012 Boekjaar 2013

32 31 Risicobeheersing(2.2) Bijna 15miljoenisinhetonderzoekmeegenomenaankostenvoordeze activiteit.hetaandeelindekostendienstenenmiddelenkomtdaarmeeuit op16%. * * 2.2pergewogendeelnemer 84 ROCgroot 81 ROCklein 81 Totaal 54 AOC. Verdelingkostensoort Personeel 76% Ingekocht 23% Vermogen 1% i Boekjaar 2011 Boekjaar 2012 Boekjaar 2013

33 32 [MBOFACILITAIREBENCHMARK2014] Schoonmakenenreststoffenmanagement(2.3en2.6) Ruim 26miljoenisinhetonderzoekmeegenomenaankostenvoordeze activiteit.hetaandeelindekostendienstenenmiddelenkomtdaarmeeuit op28%. 2.3perm2bvo * * 17 ROCgroot 20 ROCklein 14 AOC 17 Totaal Boekjaar Boekjaar Boekjaar Verdelingkostensoort Personeel 7% Ingekocht 93%

34 33 Documentmanagement(2.5) Ruim 15miljoenisinhetonderzoekmeegenomenaankostenvoordeze activiteit.hetaandeelindekostendienstenenmiddelenkomtdaarmeeuit op16%. 2.5pergewogendeelnemer * * 88 ROCgroot 76 ROCklein 104 AOC 87 Totaal i Boekjaar Boekjaar Boekjaar Verdelingkostensoort Personeel 11% Ingekocht 89%

35 34 [MBOFACILITAIREBENCHMARK2014] Verstrekkenvanruimten,benodigdheden,hulpmiddelenenkleding(2.7) Ruim 25miljoeneuroisinhetonderzoekmeegenomenaankostenvoor dezeactiviteit.hetaandeelindekostendienstenenmiddelenkomt daarmeeuitop28%. 2.7pergewogendeelnemer * * 139 ROCgroot 151 ROCklein 126 AOC 140 Totaal Boekjaar Boekjaar Boekjaar Verdelingkostensoort Personeel 7% Ingekocht 22% Vermogen 71%

36 35 UitdeFSRwerkgroepveiligheid Eriseentoenametesignalerenininstitutendiekiezenvooreenintegrale aanpakvanveiligheid.deveiligheidsplannenzijnindemeestegevallenop ordeenerwordtmeeraandachtbesteedaandebekendheidende doorwerkinghiervannaarmedewerkersenstudenten. InmiddelswordenopbijnaalleMBOinstellingenincidentengeregistreerdin eenregistratiesysteemenvormenopdiemanierdebasiswaarop veiligheidsbeleidkanwordenbijgesteld.ookisdesamenwerkingmet externepartnersophetgebiedvanveiligheidinveelgevallenvastgelegdin eenconvenant. Veelaandachtgaatuitnaardeplannenrondomcrisisbeheersingende communicatierondomcrisissituaties.dewerkgroepveiligheidvanfsr heeftditpuntvoor2014ookalscentraalagendapuntgeagendeerd.tevens wordtaandachtgegevenaandeborgingvanhetveiligheidsbeleidinde kwaliteitscyclus. * Henk*Meendering,*voorzitter*werkgroep*veiligheid*

37 36 [MBOFACILITAIREBENCHMARK2014]

38 37 ICT 6

39 38 [MBOFACILITAIREBENCHMARK2014] 6.ICT Definities* DefunctieICTbestaatuitdevolgendeactiviteiten: Informatiearchitectuur(3.1); Technischeinfrastructuur(3.2); Managementenondersteuning(3.3). Detotalekostendieindezefunctiewordenmeegenomenkomenovereen metdekostenzoalsbedoeldindenen2748,echterisdeonderverdeling naaractiviteiteninditonderzoekafwijkendtenopzichtevandenorm. HiervoorisgekozendaardehuidigeICTsituatiezichbeterlaatindelen volgensdezeindelingdandeinzichtendietijdenshetopstellenvande normaanwezigwaren. Informatiearchitectuur(3.1) Deinformatiearchitectuurgaatoverdeinrichtingvande informatiehuishoudingvandeorganisatie(s).deinformatiehuishouding betreftdegegevens,deapplicatiesenserviceswaarmeedegegevens kunnenwordenopgeslagen,geraadpleegdetcetera.ookdeberichtendie zorgenvoordeinformatieuitwisseling,zijnonderdeelhiervan.zowelde geautomatiseerdealsdenietgeautomatiseerdegegevensverwerking makendeeluitvandeinformatiehuishouding.binnenhetonderzoek wordenalleendekostenrondomapplicatiesgevraagd.hetbetreftde applicatiesvoordedagelijkseuitvoeringvanhetproductieprocesen applicatiesdiebesturendeprocessenvanplannenenbegrotenen verantwoordenenanalyserenondersteunen.denkhierbijaanbranche specifieke,generieke(standaardwerkplek)enbedrijfsondersteunings applicaties. Technischeinfrastructuur(3.2) Detechnischeinfrastructuurbiedteenwerkplek,server,opslagennetwerk. Dewerkplekbetreftdetechniekdieopdewerkplekaanwezigis:computing devices,operationsystemenclientapplicationservices.deserveromvatde ondersteunendebasisserversdienodigzijnomdebusinessapplication Servicestelatenwerken.Deopslagomvatonlinestorage,nearlinestorage, offlinestorage.enhetnetwerkomvatdan,lan,wlan,telecom, OperatingsystemenNetworkdevices.

40 39 Managementenondersteuning(3.3) ICTmanagementenondersteuningbetreftdeleidingendeondersteuning vandeictafdeling. Resultaten* Ruim 84miljoenbedragendeICTkostenvandedeelnemersoverhet boekjaar2013.hetaandeelindetotalefacilitairekostenkomtdaarmeeuit op23%.vandetotaleconcernkostenbetreftdit5%. Boekjaar2011 Boekjaar2012 Boekjaar2013 ROCgroot ROCklein AOC Totaal Tabel*G:*ICT*kosten*per*m2bvo*per*referentiegroep*en*boekjaar* Boekjaar2011 Boekjaar2012 Boekjaar2013 ROCgroot ROCklein AOC Totaal Tabel*H:*ICT*kosten*per*gewogen*deelnemer*per*referentiegroep*en*boekjaar* 3.1(30%) 3.2(58%) 3.3(12%) Figuur*E:*verdeling*ICT*kosten* ** Figuur*F:*verdeling*ICT*kosten* naar*activiteiten* * * naar*kostensoorten* Personeel(28%) Ingekocht(43%) Vermogens(29%)

41 40 [MBOFACILITAIREBENCHMARK2014]

42 41 FACILITY MANAGEMENT 7

43 42 [MBOFACILITAIREBENCHMARK2014] 7.FacilityManagement Definities* Defunctiefacilitymanagementbestaatuitdeonderstaandeactiviteiten: Voorzieninstrategischfacilitymanagement(5.1); Uitvoerenvanhetbedrijfsbureau(5.2) Uitvoerenvaninkoopmanagement(5.5). Hetbetreftdeintegralesturingvandefunctiesuitvoorgaande hoofdstukken,huisvesting,dienstenenmiddelen,informatieien communicatietechnologieenexternevoorzieningen.denkhierbijaan voorzieninfacilitairbeleid,marketingeninnovatievanfacility management,hetvoorzienineenbedrijfsbureauvooradministratie, planningencontrol,secretariëleondersteuningendepersoneelszakenvan defacilitairefunctie,hetvoorzienineenhelpdesk,c.q.bewonersservice,als ookhetmanagenvanrisico s,inkoop,informatieenkwaliteit. Resultaten* Ruim 11miljoenbedragendekostenvoorfacilitymanagementvande deelnemersoverhetboekjaar2013.hetaandeelindetotalefacilitaire kostenkomtdaarmeeuitop3%.vandetotaleconcernkostenbetreftdit 1%. Boekjaar2011 Boekjaar2012 Boekjaar2013 ROCgroot ROCklein AOC Totaal Tabel*I:*kosten*facility*management*per*m2bvo*per*referentiegroep*en*boekjaar* Boekjaar2011 Boekjaar2012 Boekjaar2013 ROCgroot ROCklein AOC Totaal Tabel*J:*kosten*facility*management*per*gewogen*deelnemer*per*referentiegroep*en* boekjaar*

44 43 5.1(34%) Personeel(87%) 5.2(47%) Ingekocht(13%) 5.3(19%) Vermogen(0%) Figuur*G:*verdeling*kosten*facility* *Figuur*H:*verdeling*kosten*facility* management*naar*activiteiten* * management*naar*kostensoorten* UitdeFSRwerkgroepinkoop Organisatie* Netalsinboekjaar2012isinboekjaar2013bijhetovergrotedeelvande deelnemers(88%)deinkoopfunctieondergebrachtbijfacilitairezaken. Gemiddeldwordt2,4fteingezetopdeinkoopfunctie.Hetaantalftedat zichdecentraalbezighoudtmetinkoopisbijslechtsenkeleinstellingen ingevuldenwellichtbijhetovergroteanderedeelnietbekend.de inkoopfunctieiscentraalofalsmixvormgeorganiseerd.met59%mixvorm stijgtdezegroeplichttenopzichtehetvorigeonderzoeksjaar.hierbijis geensignificantverschiltussenkleine,groteengroeneinstellingen. Inkoopvolume*en*aantal*leveranciers* Hetgemiddeldeinkoopvolumebedraagtnetalsvorigjaarruim 39 miljoen.daarbijisnogsteedsgrotevariatietezieninpercentage beïnvloedbaarinkoopvolume,van10%tot70%.hetaantalfacturenper leverancierismet4,9zo n15procentlagerdanin2012. ROCgroot ROCklein AOC Totaal Aantalfacturen/jaar Gemiddelde factuurwaarde Aantalleveranciers Tabel*K:*aantal*en*waarde*facturen*en*aantal*leveranciers*

45 44 [MBOFACILITAIREBENCHMARK2014] 82%vandeinstellingenheefteenvastgesteldinkoopbeleid,derestheeft ditinvoorbereiding.76%vandeinstellingenheefteenspendianalyse uitgevoerd.* * Contracten Netalsin2012meldt90%vandeinstellingendatzijwerkenmeteen contractenregister.hetaantalcontractendatzijdaarinhebbenverwerkten deinschattingwelkaandeeldatvanhettotaaluitmaakt,verschiltsterk.het aantalcontractendatperinstellinginomloopzouzijn,varieertvanminder dan100totmeerdan ROCgroot ROCklein AOC Totaal Aantalcontracteninregister %contracteninregister 62% 48% 73% 63% Aantalverwachtecontracten Tabel*L:*aantal*contracten** Aanbestedingen* HetaandeelEuropeseaanbestedingenblijftonveranderdop12%.Het aantaleuropeseaanbestedingenperinstellingisgestegenvanvijfnaar zeven.daarnaastzijnperinstellinggemiddeldvieropenbare aanbestedingen,tienmeervoudigeaanbestedingenen36enkelvoudig onderhandse.despreidingindeaantallennietieuropeseaanbestedingenis echterzogrootdatdevergelijkbaarheidvandecijfersniethoogmag wordeningeschat. * Cees*Sprangers,*lid*werkgroep*inkoop*

46 45

47 46 [MBOFACILITAIREBENCHMARK2014]

48 47 NIEUWE NORM 8

49 48 [MBOFACILITAIREBENCHMARK2014] 8.Nieuwenorm JarenlanghebbenspecialistenuitdiverselandeninEuropakeihardgewerkt aaneennieuwefacilitairenorm:denenen15221.eennieuwenormdie aansluitbijdefacilitaireorganisatieanno2014.de nieuwe facilitairenorm NENEN15221vervangtde(ver)oude(rde)normNEN2748. Dekomendejarenzaldenieuwenormmeerenmeerwordentoegepast,in hetfacilitairewerkveldeninditonderzoek.facilitymanagerskunnende normgebruikenbijhetstructurerenenorganiserenvandeorganisatie. Fier.fmgebruiktdeNENEN15221inhaardienstverlening,onderanderein debenchmarks.hetafgelopenjaarisopdiversemomentenaandacht besteedaandenorm;watdezeinhoudt,waardeverschillenzittenmetde NEN2748enwatorganisatiesermeekunnen.Ditmetalsdoelomdemarkt telaten wennen aandenieuwenorm.ookinditonderzoekishiervoor eeneersteaanzetgedaanzodateengeleidelijkeovergangvandeoudenaar denieuwenormnagestreefdkanworden. Indithoofdstukgevenschenkenwijaandachtaanstandaardiseren,deNEN EN15221,deverschillenmetdeNEN2748eneeneerstevertalingincijfers. Standaardiseren Allereerstdevraag:waaromeennorm?Waaromstandaardiseren? Eennormofstandaardiseendocumentmeterkendeafspraken, specificatiesofcriteriaovereenproduct,eendienstofeenmethode. Standaardenkunnenvastgelegdwordenbinneneenbedrijfoforganisatie, binneneenconsortiumvanorganisatiesofdoorerkendestandaardisatiei organisaties. GezienvanuitbijvoorbeeldeenbepaaldesectorofdeEuropeseunie vergemakkelijkennormendeuitwisseling,ofdeeuropeseeenwordingen deeconomischegroei.meteennormkanletterlijkwordenbepaaldwatde standaardis ;doordezelfdebegrippenenomschrijvingentehanteren wordteenduidinggegevenaanhetvakgebiedenonderdelendaarvan. Doordestandaardkanookeenvergelijkwordengemaakt,kaneen benchmarkwordenuitgevoerdenverbeteringenwordenaangebracht.

50 49 Dezevendelen DeNENEN15221bestaatuitzevendelen: 1. Termenendefinities; 2. Richtlijntothetopstellenvanfacilitymanagement overeenkomsten; 3. Richtlijnhoekwaliteitinfacilitymanagementteverwerven/ garanderen; 4. Taxonomie:indeling,classificatieenstructureninfacility management; 5. Richtlijnvoordeontwikkelingenverbeteringvanprocessen; 6. Methodevoormetingvaninhoudenruimtevoorfacility management(vervangtnietdenen2580); 7. Richtlijnvoorbenchmarkingvanprestatiesinfacility management. Verschillen DenieuwenormisveelmeeromvattenddandeNEN2748.GafdeNEN 2748vooraleenduidingenmogelijkhedenomdekostenopeeneenduidige manierteverzamelen,denenen15221biedtvoorelkefacilitymanagerop veleterreinennuttigehandvatten. Bijvoorbeeldbijhetopstellenvandienstverleningsovereenkomsten,het verbeterenvanprocessen,hetinzichtelijkmakenvankwaliteitenhet benchmarkenvanfacilitaireprestaties.indenieuwenormliggennaast benchmarkmogelijkhedenopkosten,ookmogelijkhedenvoorhet benchmarkenopklanttevredenheid.eenonderdeelwatfier.fmnureeds voordiversebenchmarkdeelnemersuitvoertenwaarbijde klanttevredenheidaandekostenwordtgekoppeld. Maarbovenal:deNEN2748wasopveelterreinenverouderdenwerd alleeninnederlandgehanteerd.denieuwefacilitairenormis(gelukkigvoor onsnederlanders)grotendeelsgebaseerdopdenen2748enpastweerbij dehuidigetijdsperiode,bijdelaatstestandvanzakeninhetfacilitaire vakgebied.hetmaakteenbenchmarktussenmboinstellingenin Nederlandenookbuitenonzelandsgrenzenmogelijk. Degehanteerdestructuur,deduidingvanfacilitymanagementisanders: Ditbegintbijheteerstedeel.Ditdeelgaatoverdebelangrijkstetermenen definitiesinfacilitymanagementengeeftinzichtindescopevandit vakgebied.facilitymanagementwordtverdeeldover:

51 50 [MBOFACILITAIREBENCHMARK2014] Ruimte&infrastructuur(zoalsdeaccommodatie,dewerkplek,de technischeinfrastructuurenookschoonmaak); Mens&organisatie(zoalsalleactiviteitentenaanzienvan gezondheid,veiligheid,gastvrijheid,ictenlogistiek). EenandergrootverschilisdeveelbrederescopevandeNENEN Onderde hoofdkop vallennietalleendevoorfacilitymanagers gebruikelijkeenherkenbareactiviteitenzoalshuisvesting,consumptieve diensten,schoonmaakenbeveiliging.ookpersoneelszaken,financiën, juridischezakenenzelfsmarketingzijnbenoemd.overigenshanteert Fier.fm Bedrijfsvoering alsbenamingvoorde hoofdkop waaraldeze groepen(envaakdusafdelingen)onderzijngerangschikt.ookopdeze bedrijfsvoeringsterreinenisfier.fmaandeslagmethetuitwerkenvande activiteitenenhetuitvoerenvanbenchmarks. Tenslotte DeNENEN15221vervangtdeNEN2748.Dezelaatstebestaatofficieelniet meer.welishetzodatpasals demarkt,uenanderemboinstellingen, dezenieuwenormookdaadwerkelijkgaangebruikendeoudenorminde vergetelheidzalraken.ditzalechterongetwijfeldgaangebeuren.enhetis indiezinnetalsmeteennieuwemunteenheid:opeengegevenmoment kuntuhetoudegeldnietmeergebruiken.doeuwvoordeelmetdenenen 15221ensteekdusuwlichteroverop. Vertaling Omalvastkennistemakenmetdeindelingconformdenieuwenorm hebbenwijeeneerstevertalinggemaaktmetbehulpvaneenaantalextra vragenwaarbijvoorbeeldgevraagdisnaarhetaandeelafvalbinnende schoonmaakkosten.dedriehoofdonderdelenwordengevormddoor RuimteenInfrastructuur,MensenOrganisatieenManagementen Ondersteuning. Figuur*I:*verdeling*kosten*per*gewogen*deelnemer*conform*NENEN15221*(vertaling)* 1.212,62% 616,31% 135,7% Ruimteeninfrastructuur MensenOrganisate Managementenondersteuning

52 51 gew.deeln. m2bvo Ruimteeninfrastructuur ** *** 1 Huisvesting Accommodatie Terrein Schoonmaak Werkplekomgeving MensenOrganisatie *** * 2 FacilitaireDiensten BHV,ARBO,BeveiligingenMilieu Gastheerschap Bedrijfskleding i i 2.4 Kantoorartikelen 3 i 2.5 Verhuizen ICT Informatiearchitectuur:applicaties Technischeinfrastructuur Logistiek i Reproductie,postenarchief Mediatheek/bibliotheek i i Managementenondersteuning 5 Managementenondersteuning Management,adviesenondersteuning Tabel*M:*kosten*per*gewogen*deelnemer*of*m2bvo*per*onderdeel*conform* NENEN15221*(vertaald*vanuit*NEN*2748).*In*de*voetnoot*is*aangegeven*uit*welke* NEN2748*activiteiten*de*NENEN15221*onderdelen*zijn*opgebouwd.* 3 Accommodatie:1.1(excl.terrein),1.2,1.3,1.4(excl.terrein),1.6endeelvan2.3 (afval).terrein:deelvan1.1(terrein)endeelvan1.4(terrein).schoonmaak:2.3 (excl.afval).werkplekomgeving:2.7(excl.kantoorartikelen). 4 BHV:2.2(excl.receptie).Gastheerschap:2.1,deelvan2.2(receptie)enarbo. Kantoorartikelen:deelvan2.7(kantoorartikelen).Verhuizen: ICT:3.1en Logistiek:2.5enmediai/bibliotheek. 7 Managementenondersteuning:1.7,3.3,5.1en5.2.

53 52 [MBOFACILITAIREBENCHMARK2014]

54 53 THEMA 9

55 54 [MBOFACILITAIREBENCHMARK2014] 9.Thematoekomstgerichtheid Hetonderwijsstaataandevooravondvaningrijpendemaatregelenwelke ingegevenwordendoordiverseontwikkelingen.metnamedemografische ontwikkelingenspeleneenrol.denkdaarbijaandeterugloopvande deelnemersaantallenendevergrijzingvanhetlerarenapparaat.althans, datisdebeeldvormingvandeonderzoekers.aandedeelnemersis gevraagdinhoeverreditvantoepassingisbinnendeeigenorganisatie. Ontwikkelingen Opalle destep 8 gebiedenspelenontwikkelingendiedekomendevijfjaren invloedhebbenopeenofmeerderefacilitaireorganisaties.ophetgebied demografisch spelenontwikkelingendieinvloedzullenhebbenopbijna allefacilitaireorganisaties(94%). Economisch en technologisch volgenop detweedeenderdeplaatsmetrespectievelijk63%en50%. politek economisch technologisch sociologisch ecologisch demografisch 19% 19% 38% 50% 63% 94% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Figuur*J:*gebieden*waar*ontwikkelingen*plaatsvinden*die*volgens*de*deelnemers* invloed*hebben*op*de*facilitaire*organisaties* Demeesteimpactwordtverwachtvanuitdedemografischehoek.63% geeftaandatdezeontwikkelingvanalleontwikkelingendemeesteimpact opdefacilitaireorganisatieheeft.hetgaatdanmetnameomdeverwachte terugloopvanhetaantaldeelnemers. Maatregelen Bovengenoemdeontwikkelingenvragen,ookvandefacilitaireorganisatie, omcreatievemaatregelen.maatregelenrondompersoneelenhuisvesting zijndemeestgenoemde.bijpersoneelgaathetomdeinzetvanminderen meerflexibelemensen.voorbeeldendiedoordedeelnemersworden genoemdzijn:natuurlijkverloop,reorganisatieondersteuning,flexibele schil,flexibiliteitvergroten/multiiinzetbaar.opvallendisdatdeze maatregelenmetnamebijdegrotereinstellingenvantoepassingzijn.bijde 8 demografisch,economisch,sociologisch,technologisch,ecologischenpolitiek

56 55 kleinereenmiddelgroteorganisatiesdaarentegenligtdefocusmeerop huisvestingsgebied.hetgaatdanombeterebenutting,flexibelevierkante metersenhetafstotenvan(delenvan)locaties. Hetmerendeelvandeorganisatiesbehandelttijdenseenoverlegop directieniveauenbinnendefacilitaireafdelingdelangetermijnontwiki kelingen.metdeleverancierofandereondersteunendeafdelingenstaatdit onderwerpnognauwelijksopdeagenda.slechts20%heeftindefacilitaire visie,strategieofhetjaarplandeontwikkelingengeenplaatsgegeven. Prognoses HetMinisterievanOnderwijs,CultuurenWetenschapbrengtdelandelijke trendsenkaartinpresenteertdezeinhetrapport Trendsinbeeld.Uitde laatsteversieblijktdathetaantaldeelnemersindembosectorde komendejarennoglichtzalgroeien,maardatvanaf2018dedalingwordt ingezetmetzo n15%tussen2020en2030. Figuur*K:*ontwikkeling*van*het*aantal*deelnemers*per*sector*incl.*groen*onderwijs,* index*1995*=*100*(bron:*trends*in*beeld*2013,*ministerie*van*ocw)* * AlleindividueleorganisatiesdiedeelnemenaandeMBOFacilitaire Benchmarkmakenprognoses.Dezehebbenmetnameaandachtvoorde aantallendeelnemers.hetaantalmedewerkerswordtbijhetmerendeel ookmeegenomen.desamenstellingwordtvakerbijdemedewerkersdan bijdedeelnemersinkaartgebracht.daarnaastwordenprognosesopde kortetermijn(<2jaar)vakergemaaktdandievoordelangetermijn(>5 jaar).voorhetvormgevenvanfacilitairebeleidsplannenwordenzowelde prognosesvoordekortealsdelangetermijntoegepast,waarbijeen minimaalaccentbijdekortetermijnligt.

57 56 [MBOFACILITAIREBENCHMARK2014]

58 57 BIJLAGEN

59 58 [MBOFACILITAIREBENCHMARK2014] Bijlagen A.*Verantwoording* DeMBOFacilitaireBenchmarkisin2014voordeelfdekeeruitgevoerd.Dit onderzoekgeeftdesituatieweerbinnendefacilitaireorganisatieoverhet boekjaar2013vaneengrootaantalmboorganisaties.tevensworden trendsweergegevenovermeerderejarenindiengegevensvoorhandenzijn. Procestotstandkomingresultaten Deinformatiebijeenkomstheeftop21januariendestartbijeenkomstop12 maartplaatsgevonden.tijdensdezebijeenkomstenzijnde(potentiële) deelnemersgeïnformeerdoverdeaanpakenisdekennisoveren toepasbaarheidvandenen2748opgefrist. Dewebapplicatiewww.benchmark.fmisop1maartgeopendvoorde deelnemers.totenmet1juniwashetmogelijkdegegevensaanteleveren enopdewebapplicatieintevoeren.inmeiheeftbijnaiedereorganisatie deelgenomenaaneen(regionale)validatiesessiediedooréénvande adviseursvanfier.fmisgeorganiseerdomeencontroleopdecijfersuitte voerenendeorganisatiesteondersteunenbijhetaanleveren/vertalenvan degegevenswaarnodig.op20meiiseeneerstekostenoverzichtopgesteld (opbasisvandegegevensvan19mei).opbasisvanditoverzichtiseen individuelekostensheetinclusiefopvallendezakenbeschikbaargesteld. Dezevormdehetuitgangspuntvaneentweedevalidatieslag. Injunizijndeaangeleverdegegevensverwerkt,geanalyseerden vormgegevenineenconceptrapportage.dezeconceptversieis11juni voorgelegdaandewerkgroepbenchmarken.vervolgensisdezemetenkele aanpassingenaandedeelnemersop13juniverstuurd.indienverklaringen ofaanvullendeinformatiedoordedeelnemerszijnaangedragen,zijndeze opgenomenbijhetbetreffendeonderdeelinbijlagee. OndanksdezedriecontrolesishetvoorFier.fmonmogelijktegaranderen datallegegevensdievoordeanalysezijngebruiktookjuistzijn.benadrukt wordtdatineersteinstantiedeverantwoordelijkheidbijdebetrokkenmbo organisatiesligtomdegegevensgoedaanteleveren,conformde gehanteerdedefinitiesenregels.

60 59 Injulizijndelaatstewijzigingenverwerkt,analysesgemaaktenisde definitieverapportagetotstandgekomen.ditdefinitieverapportwordt beginseptemberonderdedeelnemersverspreid.op16septemberwordt eenbenchmarkcongresgeorganiseerd(voorallebenchmarkdeelnemersvan Fier.fm).Enop2oktobervindtderondetafelbijeenkomst(voorMBO)plaats omaandeslagtegaanmetderesultaten.tijdenshetfsrjaarcongres,dat op6novemberplaatsvindt,zalaandachtwordenbesteedaanhet onderzoekenderesultatenmiddelsworkshops. Viadewebsitewww.bechmark.fmishetmogelijkom,naasthetaanleveren vangegevens,documentenvoortkomenduitdembofacilitairebenchmark (verslagen,presentaties,(concept)rapportages,e.d.)teraadplegen. Hiervoorzijnorganisatiegebondeninloggegevensnodig.Dezezijnaanhet beginvanhetprojectverstrektaandehoofdcontactpersoon. Rapportage Deopgenomenkosteninditonderzoekwordengedefinieerden afgebakendaandehandvandenen2748/nta8101.inderapportage wordteengewogengemiddeldeuitgerekendbijdekengetallen.ditiseen gemiddeldewaarvandewaardehetmeestbeïnvloedwordtdoorde getallenmethetgrootstegewicht.ditgemiddeldewordtalleenberekend overkengetallenwaarbijzowelwaardenzijningevuldbijdenoemeralsde teller. Indetabelleniseenresultaatperorganisatieeneen(gewogen)gemiddelde opgenomen.ukunthierdooroptweemanierenconclusiestrekkenuitdeze resultaten,namelijkdoorteberedenerenhoeutenopzichtevanhet gemiddeldescoortenhoeutenopzichtevanvergelijkbareorganisaties scoort.bijhetuitbrengenvandedefinitieverapportageisdeonline benchmarktoolopwww.benchmark.fmbeschikbaargesteld.hieropkuntu zelfcriteriainstellenenopbasisdaarvanvergelijken. Indiendeelnemendeorganisatiesgegevens(opeenonderdeel)niethebben aangeleverd,zijnzijnietindefigurenentabellenweergegeven. Devertrouwelijkheidvandebenchmarkligtbesloteninhetonderzoek.Bij aanvangvanhettrajectis,indeovereenkomstopgenomendatde gegevensvandeindividueledeelnemersbestemdzijnvoordedeelnemers enbinnendedeelnemendeorganisatiesblijvenennietaanderdenworden verstrekt.ditgeldtvoorallebetrokkenpartijen.

61 60 [MBOFACILITAIREBENCHMARK2014] Betrokkenen VerschillendepartijenzijnbetrokkenbijdetotstandkomingvandeMBO FacilitaireBenchmark:deelnemendeMBOorganisaties,FSRWerkgroep Benchmarken,MBOiraadenFier.fm.Allebetrokkenenzijnopgenomenin bijlageb. DeMBOFacilitaireBenchmarkwordtgeïnitieerddoorhetFSRen uitgevoerddoorfier.fm.deelnemendeonderwijsorganisatieshebben individueeleencontractafgeslotenmethetfsr.hetfsrheefteencontract afgeslotenmetfier.fmwaarbijhetfsralsopdrachtgeverfungeert. HetprojectwordtgestuurdvanuitdeWerkgroepBenchmarken(onderdeel FSR),onderleidingvanMarcelVerstraaten.Dewerkgroepbestaatuit MarcelVerstraaten(voorzitter),HarryBurggraaf,MarcelvanEttenenJoris vandenheuvel.indezewerkgroepneemt,desgewenst,fier.fmzitting tijdensoverleggenomalsadviseuroptetreden.dewerkgroepheeftderol omjaarlijkshetproject,zowelinhoudelijkalsprojectmatig,interichten tijdenseenviertalvergaderingen. Ditjaarnemen19organisatiesdeelaanhettrajectenhebben18 organisatieshungegevensaangeleverd.regiocollegeheeftditjaarandere prioriteitenenneemtdeelalspassievedeelnemer.deactievedeelnemers vertegenwoordigen42%vanhettotaalaantallandelijkeongewogen deelnemersbinnendembosector(excl.educatieenvo(groen)).in2011 wasdat56%,in201246%enin201351%.* DeprojectorganisatievanuitFier.fmwordtbemenstdoorSherylLimburg (projectleiderenaanspreekpuntvoorhetfsrendedeelnemers)enfroukje Terpstra.BeidenzijnadviseureneigenaarvanFier.fmengespecialiseerdin benchmarkonderzoekenophetgebiedvanfacilitymanagement.nihat YilmazlevertvanuithetFSRdiversesecretariëlewerkzaamheden. Ontwikkeling Begin2015zullenwijhetplanvoorhetonderzoek2015overboekjaar2014 communiceren.samenmetdewerkgroepzalhetplanworden vormgegeven.hierinspelendeuitkomstenvandeinhetnajaaruitte voerenevaluatieonderdedeelnemerseenbelangrijkerol.

62 61 B.*Betrokkenen* Dehoofdcontactpersonenvandedeelnemendeorganisaties Organisatie Naam AlbedaCollege SjaanBroekzitter AOCOost ArjanBroeks CitaverdeCollege AnsChristophe DeltionCollege MargonvoordePoort FrieslandCollege HommePeereboom GraafschapCollege LianneteWinkel HeliconCollege AnitaBooij HorizonCollege LieuweElzinga Landstede PietvanderVegt RegioCollege SonjavanderHijden ROCdeLeijgraaf MarcelVerstraaten ROCFlevoland JosReizevoort ROCMiddenNederland JanEilers ROCNovaCollege JanVerbeek ROCvanAmsterdam JosReizevoort ROCvanTwente KoosdeGroot Scalda ChrisHeiligers StichtingAeresGroep(Groenhorst) DickvandenDool SummaCollege FiekedeWit DeFSRwerkgroepbenchmark Organisatie Naam ROCdeLeijgraaf MarcelVerstraaten ROCWestBrabant MarcelvanEtten Wellantcollege JorisvandenHeuvel Zadkine HarryBurggraaf Deprojectorganisatie Organisatie Naam Fier.fm SherylLimburg Fier.fm FroukjeTerpstra FSR NihatYilmaz

63 62 [MBOFACILITAIREBENCHMARK2014] C.*Over*Fier.fm* Facilitairadvies`enonderzoeksbureau Opeenpersoonlijkemanierfacilitaireorganisatiesprofessionelermaken. DatisdemissiewaardeadviseursvanFier.fmdagelijksaanwerken.Dit doenwijmeteenduidelijk,kortverhaalwattotdenkenaanzet.inonze opdrachtenwordenkennisenervaringaltijdgecombineerdmeteenflinke dosisenthousiasmeenplezier. Inzicht,doorzichtendaadkrachtbinnendepubliekesector Inzicht,doorzichtendaadkracht:onzedriepijlerswaarmeeweorganisaties instaatstellenincontroletezijn,telerenenteverbeteren.ditdoenwe metnamebinnendepubliekesector.voorbeeldenhiervanzijnde ondersteuningbijvisieienstrategieontwikkeling,benchmarking, kennisuitwisselingenprestatiemetingen. D.*Over*FSR* Roc s,aoc senvakinstellingenwerkenopfacilitairgebiedsamen.ditdoen zijbinnenhetfacilitairsamenwerkingverbandroc's,aoc'sen vakinstellingen(fsr).ditishetplatformvandemboraadwaar medewerkersdiewerkzaamzijnbinnendefacilitairedienstenvandemboi scholenkennisdelenenkrachtenbundelen.bijhetfsrzijn49mboischolen aangesloten.daarmeevertegenwoordigthetplatform85%vandemboi sector,alspercentagevanhetaantalleerlingen. E.*Resultaten*in*detail* IndezeanoniemerapportageisbijlageEmetdaarindegegevensinmeer detailenperorganisatienietopgenomen.dezegegevenszijnalleen beschikbaarvoordeelnemendeorganisaties. Meer*informatie* Heeftuinteresseomvolgendonderzoeksjaardeeltenemen?Ofheeftu Wijhoudenudanopdehoogtevanontwikkelingenrondomhetonderzoek zodatuweetwathetplanisvoor2015enwanneer(informatie)i bijeenkomstenplaatsvinden.ookkomenwijgraagbijulangsomeenen andernadertoetelichtenenuwvragentebeantwoorden.

64

Benchmarkstudie exploitatiekosten bedrijfsverzamelgebouwen (BVG)

Benchmarkstudie exploitatiekosten bedrijfsverzamelgebouwen (BVG) Benchmarkstudie exploitatiekosten bedrijfsverzamelgebouwen (BVG) Dit rapport is een uitgave van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De studie is een initiatief van het Steunpunt Keten

Nadere informatie

Servicedocument. Voor het opnemen van een continuïteitsparagraaf in het. Geïntegreerd Jaardocument 2013 en verder

Servicedocument. Voor het opnemen van een continuïteitsparagraaf in het. Geïntegreerd Jaardocument 2013 en verder Servicedocument Voor het opnemen van een continuïteitsparagraaf in het Geïntegreerd Jaardocument 2013 en verder MBO Raad maart 2014 Inleiding Voor u ligt het servicedocument voor het opnemen van een continuïteitsparagraaf

Nadere informatie

Financiële ontvlechting brandweer regio Fryslân Rapport

Financiële ontvlechting brandweer regio Fryslân Rapport Financiële ontvlechting brandweer regio Fryslân Rapport Deelprojectgroep Financiën november 2012 Contactpersoon Eric Mulder Luzernestraat 23 2153 GM Nieuw-Vennep Tel.: 088-1264400 www.jeconsultancy.nl

Nadere informatie

Praktijkkosten van apotheekhoudenden

Praktijkkosten van apotheekhoudenden Praktijkkosten van apotheekhoudenden Resultaten van een onderzoek naar de hoogte van de praktijkkosten in 2004 Vastgesteld door de begeleidingscommissie op 16 maart 2007 Uitgebracht aan het Ministerie

Nadere informatie

Jaarbericht NFC Index

Jaarbericht NFC Index Jaarbericht NFC Index De mediane kosten per werkplek van facilitaire voorzieningen in Nederlandse kantoorgebouwen bedroegen in 2008 10.434 exclusief btw 2009 Netherlands Facility Costs Index Coöperatie

Nadere informatie

ICT BENCHMARK WONINGCORPORATIES 2010

ICT BENCHMARK WONINGCORPORATIES 2010 Impressie wtco9 ICT BENCHMARK WONINGCORPORATIES 2010 Sparrenheuvel 32, 3708 JE Zeist (030) 2 270 500 offertebureau@mxi.nl www.mxi.nl Inhoudsopgave 1 Managementsamenvatting 3 2 Voorbeeld 1. ICT-kosten per

Nadere informatie

Klantgericht faciliteren. AMR Facilities Bedrijfsopleidingen

Klantgericht faciliteren. AMR Facilities Bedrijfsopleidingen Klantgericht faciliteren AMR Facilities Bedrijfsopleidingen A. Inleiding Als facilitair medewerker kom je dagelijks in contact met interne en externe klanten. Je bent het visitekaartje van het facilitair

Nadere informatie

Second opinion. transitieplan I&A Shared Servicecentrum Drechtsteden. Engagementnummer: 29365147. Definitief. 6 september 2013

Second opinion. transitieplan I&A Shared Servicecentrum Drechtsteden. Engagementnummer: 29365147. Definitief. 6 september 2013 Second opinion transitieplan I&A Shared Servicecentrum Drechtsteden Engagementnummer: 29365147 Definitief 6 september 2013 Frank Harmsen Joost Clarenbeek Dirk Bakker Albert Stevens Inhoudsopgave Conclusies

Nadere informatie

Leren vernieuwen Managementinformatie aan het stuur

Leren vernieuwen Managementinformatie aan het stuur Leren vernieuwen Managementinformatie aan het stuur Managementinformatiesystemen in het MBO Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Mogelijkheden 4 3 en analyse vier scholen 6 3.1 Wellantcollege 8 3.2 Noorderpoortcollege

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Kosten en baten van shared service centra: De baten als ballast

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Kosten en baten van shared service centra: De baten als ballast SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Kosten en baten van shared service centra: De baten als ballast Slim Samenwerken aan ICT Kosten en baten van shared service centra: De baten als ballast Colofon Samenstelling

Nadere informatie

De toekomst van het basisonderwijs in de gemeente Venray. Een second opinion

De toekomst van het basisonderwijs in de gemeente Venray. Een second opinion De toekomst van het basisonderwijs in de gemeente Venray. Een second opinion Oktober 2010 Onderzoek uitgevoerd door: Stichting SROL Onder verantwoording van: Ir. W.J.G. Fincken Bestuurder Inhoudsopgave

Nadere informatie

Sociale Kleefkracht congres 7 november 2014. 12.734 Facilitaire kosten /werkplek /jaar Uit: Facilitaire Kengetallen Gemeenten boekjaar 2013

Sociale Kleefkracht congres 7 november 2014. 12.734 Facilitaire kosten /werkplek /jaar Uit: Facilitaire Kengetallen Gemeenten boekjaar 2013 Focus!! Magazine van Fier.fm over facilitaire activiteiten jaargang 3 nr 2 2014 6e editie!. Digitale versie? Scan hier: Een organisatie waar met mensen voor mensen wordt gewerkt. Klaas van der Valk 12.734

Nadere informatie

DE TOEGEVOEGDE WAARDE VAN FACILITY MANAGEMENT VOOR ZIEKENHUIZEN

DE TOEGEVOEGDE WAARDE VAN FACILITY MANAGEMENT VOOR ZIEKENHUIZEN DE TOEGEVOEGDE WAARDE VAN FACILITY MANAGEMENT VOOR ZIEKENHUIZEN Jet Prevosth, 2011 DE TOEGEVOEGDE WAARDE VAN FACILITY MANAGEMENT VOOR ZIEKENHUIZEN Auteur J.M. (Jet) Prevosth, 0784301 Opleiding Module

Nadere informatie

Module. Exploitatie gemeenschapsvoorziening. Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014. Kulturhus Den Dulper, Boven-Leeuwen

Module. Exploitatie gemeenschapsvoorziening. Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014. Kulturhus Den Dulper, Boven-Leeuwen Module Exploitatie gemeenschapsvoorziening Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014 Kulturhus Den Dulper, Boven-Leeuwen 1 Colofon Zwolle, 16 juni 2014 Kennisnetwerk Leefbaarheid en

Nadere informatie

NFC Jaarbericht Kantoren 2013

NFC Jaarbericht Kantoren 2013 VOOR PRESTATIEVERGELIJK NFC Jaarbericht Kantoren 2013 De mediane kosten per werkplek van facilitaire voorzieningen in Nederlandse kantoorgebouwen bedroegen in 2013 h 9.035 exclusief btw 2014 Netherlands

Nadere informatie

Vervangt NEN 2748:2000 Ontw. Nederlandse norm. NEN 2748 (nl) Termen voor facilitaire voorzieningen Rubricering en definiëring Preview

Vervangt NEN 2748:2000 Ontw. Nederlandse norm. NEN 2748 (nl) Termen voor facilitaire voorzieningen Rubricering en definiëring Preview Vervangt NEN 2748:2000 Ontw. Nederlandse norm Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor

Nadere informatie

1.1 Informatie over de stichting 2. 2.1 Verslag Raad van Bestuur 3 2.2 Verslag Raad van Toezicht 12 2.3 Begroting 2014 17

1.1 Informatie over de stichting 2. 2.1 Verslag Raad van Bestuur 3 2.2 Verslag Raad van Toezicht 12 2.3 Begroting 2014 17 Inhoudsopgave 1.1 Informatie over de stichting 2 2.1 Verslag Raad van Bestuur 3 2.2 Verslag Raad van Toezicht 12 2.3 Begroting 2014 17 3. Jaarrekening 3.1 Balans per 31 december 2013 18 3.2 Exploitatierekening

Nadere informatie

BEDRIJFSPLAN 2009. Begroting 2009 en 1e wijziging

BEDRIJFSPLAN 2009. Begroting 2009 en 1e wijziging BEDRIJFSPLAN 2009 Begroting 2009 en 1e wijziging Oosterhout 14 november 2008 INHOUDSOPGAVE 1. VERDER BOUWEN OP EEN NIEUW FUNDAMENT...3 2. WAT WILLEN WE BEREIKEN IN 2009?... 5 2.1 Mensontwikkeling verder

Nadere informatie

Nota Universiteitsraad

Nota Universiteitsraad Nota Universiteitsraad UR nummer Corsanummer 13.139 13.30402 Aan : Universiteitsraad Van : College van Bestuur Opsteller : M.A. Bootsma Onderwerp : Q3-rapportage 2013 Status : ter bespreking Behandeling

Nadere informatie

Begroting 2014-2018 Nationale Politie

Begroting 2014-2018 Nationale Politie Begroting 2014-2018 Nationale Politie Inhoudsopgave 1 INLEIDING 4 2 CONTEXT 5 2.1 Externe context 5 2.2 Interne context 6 3 SAMENVATTING RESULTAAT EN KENGETALLEN 8 3.1 Financiële beleidsuitgangspunten

Nadere informatie

Informatievoorziening aan toezichthouders van woningcorporaties

Informatievoorziening aan toezichthouders van woningcorporaties Informatievoorziening aan toezichthouders van woningcorporaties INFORMATIEVOORZIENING AAN TOEZICHTHOUDERS VAN WONINGCORPORATIES Colofon Deze handreiking is een uitgave van de Vereniging van Toezichthouders

Nadere informatie

1. Kan er nog iets vanaf?

1. Kan er nog iets vanaf? 1. Kan er nog iets vanaf? Toine Al Sinds jaar en dag is kostenreductie veruit de belangrijkste trend in het FM-vakgebied. Ondanks de aanhoudende economische druk zijn er nog altijd mogelijkheden om te

Nadere informatie

BOA. Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering. Definitieve versie (9 april 2015) Colofon. Beleidsonderzoek & Analyse

BOA. Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering. Definitieve versie (9 april 2015) Colofon. Beleidsonderzoek & Analyse Beleidsonderzoek & Analyse BOA draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering Colofon Gemeente Leiden Beleidsonderzoek en Analyse (BOA) 071

Nadere informatie

Documentmanagement in het mbo

Documentmanagement in het mbo Documentmanagement in het mbo Status en Kansen Auteur(s) : Frank Eckelmans Bas Kruiswijk Versienummer : 2.0 (6 maart 2013) Documentmanagement in het mbo versie 2.0 6 maart 2013 2 / 20 Versie Datum Omschrijving

Nadere informatie

BOOR Kwartaalrapportage 3e kwartaal 2013

BOOR Kwartaalrapportage 3e kwartaal 2013 BOOR Kwartaalrapportage 3e kwartaal 2013 Vastgesteld door het bestuur op 31 oktober 2013. Woord vooraf Bij BOOR werken wij voortdurend aan het bevorderen van excellentie bij onze leraren, schoolleiders

Nadere informatie

OMGEVINGSDIENST GRONINGEN ONTWERP PROGRAMMABEGROTING 2013 EN 2014

OMGEVINGSDIENST GRONINGEN ONTWERP PROGRAMMABEGROTING 2013 EN 2014 OMGEVINGSDIENST GRONINGEN ONTWERP PROGRAMMABEGROTING 2013 EN 2014 Dagelijks Bestuur Omgevingsdienst Groningen 21 juni 2013 1 Inhoudsopgave 1. Aanbieding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Leeswijzer... 4 2. Programma...

Nadere informatie

Xxxxxxx Studentnummer: xxx Datum: december 2012 NCOI Opleidingsgroep HBO Facility Management

Xxxxxxx Studentnummer: xxx Datum: december 2012 NCOI Opleidingsgroep HBO Facility Management Xxxxxxx Studentnummer: xxx Datum: december 2012 NCOI Opleidingsgroep HBO Facility Management Module: Facility Management Naam docent: xxx 1. Voorwoord De voor u liggende moduleopdracht vormt de afsluiting

Nadere informatie

AGENDA 2013. Lust of last? Incl. bijeenkomsten. Organisaties kopen binnenkort geen stoelen of inrichtingen meer THREE PEAKS CHALLENGE

AGENDA 2013. Lust of last? Incl. bijeenkomsten. Organisaties kopen binnenkort geen stoelen of inrichtingen meer THREE PEAKS CHALLENGE * Antwoordkaart op pagina 25 ocus! Magazine van Fier.fm over facilitaire activiteiten jaargang 2 nr 1 2013 Digitale versie? Scan hier: 1 2013 Incl. bijeenkomsten AGENDA 2013 DIV benchmark ook in 2013 Beheersing

Nadere informatie

Nederlandse Technische Afspraak. NTA 8101 (nl) Termen voor facilitaire voorzieningen toegespitst op het onderwijs - Definiëring en rubricering

Nederlandse Technische Afspraak. NTA 8101 (nl) Termen voor facilitaire voorzieningen toegespitst op het onderwijs - Definiëring en rubricering Nederlandse Technische Afspraak Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik

Nadere informatie

Jaarrekening. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2013 137

Jaarrekening. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2013 137 Jaarrekening Samenvatting 106 Inleiding 106 Kerngegevens van de instelling 106 Analyse van het resultaat 2013 ten opzichte van de begroting 107 Analyse van het resultaat 2013 ten opzichte van 2012 112

Nadere informatie