!!!!!!!! De!Belevingswaarde!van!Musea!!! Aanvraag!voor!de!regeling!RAAK5PUBLIEK!! van!het!nationaal!regieorgaan!praktijkgericht!onderzoek!sia!!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "!!!!!!!! De!Belevingswaarde!van!Musea!!! Aanvraag!voor!de!regeling!RAAK5PUBLIEK!! van!het!nationaal!regieorgaan!praktijkgericht!onderzoek!sia!!"

Transcriptie

1 DeBelevingswaardevanMusea AanvraagvoorderegelingRAAK5PUBLIEK vanhetnationaalregieorgaanpraktijkgerichtonderzoeksia September2015

2 1.#Samenvatting# InhetprojectDe#Belevingswaarde#van#Musearichtenweonsopeenaspectdatdelaatstejarensteeds dominanterisgewordeninhetwerkvantentoonstellingsmakersinmusea:hetbiedenvaneen bezoekersbeleving.#ditwordtindenationalekennisagendavoorhetmusealeveldomschrevenals het rakeneninspirerenvanbezoekers (Versloot,2014).Indezelfdekennisagendawordtdebezoekersbeleving alsstrategischspeerpuntbenoemd,waarbijdeaanvullendevraaggesteldwordtofdigitalemiddelenzoals eenmultimediatourof3dvisualisatiehieraanbijkunnendragen.devraagisnatuurlijkhoeeendoorde tentoonstellingsmakerbeoogdebezoekersbelevingterealiserenisineententoonstelling. Tentoonstellingsmakersgevenaanpraktischekennisentoolsnodigtehebbenomgoedeafwegingente kunnenmakeninhetontwerpenvandebezoekersbelevingmetdigitalemediaénomdefeitelijke bezoekersbelevingtekunnenevalueren.eenvraagdieookbijtoeleverendebedrijvenleeftomdatonderzoek naarnieuwekennisentoolservaakbijinschietinderealisatievanprojecten.uitgesprekkenmetaldeze partijeniseenoverkoepelendepraktijkvraaggeformuleerd:hoe#kan#ik#als#tentoonstellingsmaker#sturen#op# de#door#mij#beoogde#bezoekersbeleving#met#digitale#media#en#evalueren#wat#de#impact#hiervan#is? Omdezevraagtebeantwoordenzijndeelvragengeformuleerddieinsamenwerkingmetkennisinstellingen ententoonstellingsmakersbeantwoordworden,doormiddelvanhetuitvoerenvancasestudies, experimentenenbezoekersonderzoek.hetprojectheefthetdoelompraktischetoolsteontwikkelen waarmeetentoonstellingsmakersgerichterbelevingenkunnencreërenenteevalueren.hetgaatomeen ontwerpspel,een(digitale)toolkitombezoekersbijhetontwerpprocestebetrekken,meetinstrumenten voorbezoekersbeleving,enpublicatiesenworkshopsvoorhetwerkveld. HetconsortiumvanDe#Belevingswaarde#van#MuseawordtgevormddoordeHogeschoolvanAmsterdam (lectoraatcrossmedia),deuniversiteitvanamsterdam,hetnederlandsinstituutvoorbeeldengeluid, ZuiderzeeMuseum,AllardPiersonMuseum,MuseumBoerhaave,JoodsHistorischMuseumenAmsterdam Museum.VerdereprojectpartnerszijndeReinwardtAcademie(AmsterdamseHogeschoolvoordeKunsten), MOTI,hetDrentsMuseum,NationaalMuseumvanWereldculturen,NationaalMilitairMuseumenNationaal MuseumKampVught.Voortsnemenbedrijvendeeldiegespecialiseerdzijnincontent,design,productieen realisatievanmusealeervaringen:bruns,tinkerimagineers,nothernlight,kossman.dejong,nomore Mondays,Yipp,ToinkCommunicatieenFamiliemusea. DeBelevingswaardevanMusea/RAAK5Publiekaanvraagseptember2015/HogeschoolvanAmsterdam Pagina: 2

3 DeBelevingswaardevanMusea/RAAK5Publiekaanvraagseptember2015/HogeschoolvanAmsterdam Pagina: 3 2.#Inleiding# Hetmuseumwasin2014vaniedereen,zokoptNRCop31december2014.Telezenisdat31musea, waaronderdebelangrijksterijksmusea,verantwoordelijkzijnvooreenstijgingvanhetaantalbezoekersmet 8%tenopzichtevan2013.Dezetoenamelijktvooraltoeteschrijvenzijnaantoptentoonstellingen(zoals MarkRothkoinhetHaagsGemeentehuis)endeheropeningenvaneenaantalmusea(zoalshetStedelijk MuseuminAmsterdam).Echter,inhetzelfdeartikelstaattevensbeschrevendatdemeestbezochtemusea nietautomatischdehoogstgewaardeerdezijn: belevings 5museascorenbeduidendhogerdanbijvoorbeeld kunstmusea.hetsturenopbezoekersaantallengeeftdusgeengarantievoortweeanderewezenlijke taakstellingenvanmusea:hetsuccesvoloverbrengenvandeinhoudelijkeboodschapénhetinspirerenen emotionerenvanbezoekers(idema&vanherpt,2010;kammer&vanlent;2014).indenationale KennisagendavoorhetMusealeVeldbenoemtdeRijksdienstvanhetCultureelErfgoedishetrakenen inspirerenvanbezoekers,debelevingswaarde,alsstrategischuitgangspuntgekozen(versloot,2014). Kansen#met#digitale#media:#wat#werkt#wel#en#wat#niet?# Alsbelangrijkinstrumentomdebelevingswaardetebereikenwordtverwezennaarnieuwedigitalemedia zoalseenmultimediatourof3dvisualisaties(versloot,2014,p.19).dezedigitalemediabiedenallerlei kansenomdemaatschappelijkewaardevanmuseatevergroten(nde,2015).maarwanneerweeteen tentoonstellingsmakerdathetzijnkansis?dekeuzestressvoordezeprofessionalsisalleenmaar toegenomen:hoeintespelenophetgebruikvansmartphones?isaugmentedrealityeenmanierompubliek tebinden?enondertussenverschillenbezoekerssteedsmeerinhunwensen,eisen,ervaringenen behoeften.tentoonstellingsmakersgevendanookaandathethenontbreektaankennisenmiddelenom afgewogenkeuzestekunnenmakenomtrentdeinzetvandigitalemediainhuntentoonstellingom bezoekersteraken.desimpelevraagwatnueigenlijkwelofjuistnietwerktineenbepaaldetentoonstelling envooreenbepaaldedoelgroepkomtdanookvaaknaarvorentijdensgesprekkenmet tentoonstellingsmakers.modellendiehenenigszinseenhouvastbiedenzijnvaakslechtsgerichtopéén aspect,zoalsleerstijlofmotivatie,enzeggenuiteindelijkweinigoverdetoegevoegdewaardevannieuwe mediazoalsvirtualrealityof3dvisualisatiesineenbepaaldetentoonstelling.enstudiesdiewelingaanopde impactvanhetgebruikvandezedigitalemedia,blijkenvaaktekleinschaligenuiteindelijkweinigconcrete handvattentebiedenvoortentoonstellingsmakers. Sturen#op#bezoekersbeleving# Samenmethetberoepenveldisdaaromdevolgendevraaggeformuleerd:hoe#kan#ik#als# tentoonstellingsmaker#sturen#op#de#door#mij#beoogde#bezoekersbeleving#met#digitale#media#en#evalueren# wat#de#impact#hiervan#is?deelvragendiehieruitvoortvloeiengaaninopdewerkingvanspecifiekedigitale mediaineententoonstelling,hetondersteunenvanhetontwerpproceszodatmeeronderbouwde afwegingenkunnenwordengemaaktoverdeinzetvandigitalemediaénhetontwikkelenvanindicatoren dietentoonstellingsmakershelpenombetertekunnenevaluerenoverdeingezettedigitalemedia. Tools#voor#de#tentoonstellingsmaker# Inhetpilotproject DesigningExperiencescapes (HvA)isreedsverkennendonderzoekgedaanmetdrie museanaardebelevingswaardebijmusea.dewaardevollecontactenzijnverderverdieptmetmusea, ontwerpbureausenkennisinstellingen,dienuallenvertegenwoordigdzijninditproject.samenmethen wordendedeelvrageninverschillendewerkpakkettenbeantwoord.hetprojectheefthetdoelom praktischetoolsteontwikkelenwaarmeetentoonstellingsmakersgerichterbelevingenkunnencreërenzodat zijhunbezoekerskunneninspirerenmetdeinhoudvandetentoonstelling.hetgaathierbijomeen ontwerpspel,een(digitale)toolkitombezoekersbijhetontwerpprocestebetrekken,meetinstrumenten voorbezoekersbeleving,enpublicatiesenworkshopsvoorhetwerkveld.hierdoorontstaatookeen duidelijkerkaderomtecommunicerenmetexternecontacten,zoalsontwerpbureausenculturelefondsen. Uiteindelijkheefthetprojectteamdeambitieombijtedragenaanhetinspirerenvaneengroteregroep museumbezoekersendaarmeehetmuseumalseenlogischeenonvoorwaardelijkeplekalscultuurdragerte waarborgen.

4 3.#Vraagarticulatie# Hetprocesvanvraagarticulatiebijdetentoonstellingsmakersheeftdevolgendevragenopgeleverd: 1) Welkedigitalemediakanikhetbesteinzettenineententoonstellingombezoekersterakenente inspireren? 2) Hoekanikmeeronderbouwdeafwegingeninhetontwerpprocesmakenbijdeinzetvandigitalemedia voorbezoekerszodatikdebeoogdebezoekersbelevingbewerkstellig? 3) Wieismijnbezoeker? 4) Welketoolskanikgebruikenomtesturenopdebezoekersbeleving? 5) Hoekanikdebezoekersbelevingevalueren? Ditissamengebrachtindeoverkoepelendepraktijkvraag:hoe#kan#ik#als#tentoonstellingsmaker#sturen#op#de# door#mij#beoogde#bezoekersbeleving#met#digitale#media#en#evalueren#wat#de#impact#hiervan#is? Dezevraagarticulatieisalsvolgttotstandgekomen.AlslidvandebeoordelingscommissievandeSNSReaal Fondsregeling DigitaleInnovatieinMusea (2013),heeftlectorHarryvanVliethetverzoekgeuitaanhet fondsomindienersvandegehonoreerdevoorstellentemogenbenaderenomdeuitvoeringvanhun plannenteonderzoeken.ditheeftgeleidtothetpilotprojectdesigning#experiencescape(januari2014 december2015),waarinissamengewerktmetdriemusea:rijksmuseumoudhedenleiden,hetnederlands InstituutvoorBeeldenGeluidenStreekmuseumFlipjeTiel.Onderzoekisgedaannaarwelkevragenen keuzesdeprojectleidersmoetenmakenoverdesturingopdebezoekersbeleving,enhoejedituiteindelijk terugzietindefeitelijkebezoekersbeleving.uitdittrajectblijktdat: 1) Ernogveelvragenzijnoverdeimpactvansturenopeenbepaaldebeleving;ZobenoemtAnnadeWit, projectleiderrijksmuseumoudhedenleiden: Waar#ik#tegen#aan#loop,#is#dat#ik#druk#bezig#ben#met#het# creëren#van#een#bepaalde#beleving#voor#de#bezoeker,#maar#niet#weet#of#die#beleving#ook#daadwerkelijk# overkomt.#ik#zie#hoeveel#bezoekers#er#komen,#en#natuurlijk#ben#ik#zeer#tevreden#als#veel#mensen#de# tentoonstelling#bezoeken,#maar#ik#weet#niet#welke#beleving#zij#hebben#in#de#tentoonstelling. 2) Deprofessionalsdegemaakteonderzoeksanalysesvanhetgeheletraject(ontwerp,implementatie, bezoekersbeleving)zeerwaardevolvindenvoorhundagelijksewerkzaamheden. 3) Degebruiktemethodologie(ZieOnderzoeksplan)zeervruchtbaarblijktvooreengrotervervolgtraject waarinmeerderepartnersdeelnemenentotbeterevalidatieenmeerkennisuitwisselingkanworden gekomen. InhetkadervanDesigning#Experiencescapeszijndevolgendeactiviteitenuitgevoerdomdevraagvande professionalsnogverdertearticuleren,inclusiefheteersteconceptvaneenontwikkeldtool: Activiteit# Datum# Uitkomst# WorkshopopJaarlijks Museumcongres Discussiesessierondom digitaleinnovatieinmusea oplkcacongres Workshoprondom ontwikkelinge5scapegame OvereenkomstmetToink Communicatie Presentatie onderzoeksresultatenbij B&GenRMO KlankbordmeetingbijB&G rondomhetprojectander Nieuws 10Oktober 2014, Leeuwarden 24November 2014,Utrecht 13Januari2015, Amsterdam 13Februari 2015, Amsterdam Maart April 2015,Hilversum /Leiden 26maart2015, Hilversum Museabevestigenrelevantietool;naaraanleidingvanworkshop isdesamenwerkingopgestartmeto.a.zuiderzeemuseumen DrentsMuseum. Discussierondomdigitaleinnovatieinmusealaatziendaternog veelonduidelijkheidbestaatoverdeimpactvandigitale innovatieopdeuiteindelijkebezoekersbeleving.samenwerking metdeuva,reinwardtacademie,museumboijmansvan BeuningenenDordrechtsMuseum HuisvanGijn. Museabevestigenrelevantietool,dieechterzeker doorontwikkeldmoetworden.detoolbiedtoverzicht,inspiratie enreflectieophetontwerpproces.aanwezigenzijnonder andereallardpierson,foamenfamiliemusea. OvereenkomstmetToinkCommunicatieomE5scapetetestenin dagelijkseadviespraktijk. Onderzoeksmethodeenmatchingaannamesrondom publieksbelevingendaadwerkelijkereactiesvanbezoekers behoeftaanscherpingmaarbiedtperspectiefvoor vervolgonderzoek. Aanwezigen:HetNederlandsInstituutvoorBeeldenGeluid,HvA, MOTI,MuseumBoijmansvanBeuningen,Nederlands Fotomuseum. DeBelevingswaardevanMusea/RAAK5Publiekaanvraagseptember2015/HogeschoolvanAmsterdam Pagina: 4

5 DeBelevingswaardevanMusea/RAAK5Publiekaanvraagseptember2015/HogeschoolvanAmsterdam Pagina: 5 Voortszijndevolgendeaanvullendeactiviteitenondernomen: Activiteit# Datum# Uitkomst# GoedgekeurdeKIEM5aanvraag ExperiencescapeJoods HistorischAmsterdam.UvA(Prof.Dr.FrankvanVree) i.s.m.hva,joodshistorischmuseum,portugese Synagoge,HollandseSchouwburg,NorthernLight.Plan ontwikkeldomhetverledendichterbijhetpubliekte brengeneneenbelevingtebewerkstelligeninhet JoodsCultureelKwartier. Februari2015 oktober2015 DepartnersuitditKIEMproject participerenookindezeaanvraag. VWS5trajectevaluatiepilotVirtualRealityinKamp Vught.MiddelsdrieOculusRiftopstellingenkunnen jongerenvirtueeldoorkampsobibor(polen)lopen. Devraagiswatdeimpacthiervanisopdejongeren. Expertsessie18 juni2015 Dezecasuszalonderdeelzijnvanhet project. SessietijdensinternationaleECSITEConferentieover Linkingvisitors motivationsandtheirexperiences. Concretebehoeftewashoeonderzoeksuitkomstenen modellentevertalenzijnnaardedaadwerkelijke inrichtingvantentoonstelling juni2015, Trento,Italië Internationalecontacten:SiellePhelan, PhDkandidaatTechnischeUniversiteit München,endr.ReganForrest, managervisitorexperienceinhet SouthAustralianMuseum. Indeopmaatnaarhetschrijvenvanhetfeitelijkeprojectplanzijnervanafmaart2015diverseindividuele gesprekkengevoerddoorharryvanvlietenbernadetteschrandtmettentoonstellingsmakers,onderzoekers enontwerpers.inallegesprekkenwordthetbelangbenadruktvanmeerkennisoverbezoekersbelevingen praktischehulpmiddelenomdaaroptekunnensturen.alswrap5upisop22juni2015eenrondetafelsessie gehoudenmetallebeoogdeprojectdeelnemersbijallardpiersoninamsterdam,metalsdoeleen bevestigingtekrijgenvanwatdebelangrijkepraktijkproblemenzijnrondhetsturenopbezoekersbelevingen tijdensdeontwikkelingvannieuwetentoonstellingen.samenvattend: Tentoonstellingsmakerservareneenwirwaraanmogelijkhedenomhunpubliektebedienenenhebben onvoldoende(technische)kennisominteschattenwelkeffectditzalhebbenopdebezoekersbeleving: Er#zijn#heel#veel#mogelijkheden,#( )#wat#werkt#wel#en#wat#werkt#niet?#daar#is#best#veel#verwarring#over# Ik#zou#graag#een#overzicht#hebben#met#de#verschillende#tools#die#er#zijn#met#daarin#een#van#wat#wel#goed# in#bepaalde#situaties#werkt#en#wat#niet?#en#waarom#dan? AncaBecks,Zuiderzeemuseum. Hetisvoortentoonstellingsmakerslastigomverschillendesoortendoelgroepengoedtebedienenin eenzelfdetentoonstelling.hoeweldemeestenbekendzijnmetverschillendetypebezoekers(inleeftijd engedrag),blijfthetmoeilijkomdedaadwerkelijkedoorvertalingtemakennaarverschillende bezoekersbelevingeninhetontwerpvaneennieuwetentoonstelling; Nu#nieuwe#analyseP#en# visualisatietechnieken#beschikbaar#komen,#en#musea#meer#en#meer#ervaring#krijgen#met#het#actief# betrekken#van#de#bezoeker,#is#het#moment#aangebroken#om#te#onderzoeken#hoe#grote#collecties# gedigitaliseerd#materiaal#aangeboden#kan#worden#op#een#manier#die#bijdraagt#aan#de#beleving#van#de# museumbezoeker. BrigitteJansen,NederlandsInstituutvanBeeldenGeluid. Erisbijtentoonstellingsmakersgeentijdenkennisominteschattenwanneerhetnuttigisteinvesteren ineennieuwetrend,zoalsvirtualreality.erisbehoefteaaneentoegankelijkekennis database. Virtual# reality#is#een#prijzig#iets,#voordat#je#daar#als#museum#in#gaat#investeren,#wil#je#wel#weten#of#dat# daadwerkelijk#nu#de#investering#waard#is.#musea#rennen#de#laatste#tijd#achter#de#trends#aan#om#maar# digitaal#te#zijn.#ik#zou#graag#meer#middelen#en#tools#tot#mijn#beschikking#krijgen#om#daarin#gemakkelijker# keuzes#te#maken. LisaKleeven,Tropenmuseum.

6 DeBelevingswaardevanMusea/RAAK5Publiekaanvraagseptember2015/HogeschoolvanAmsterdam Pagina: 6 4.#Netwerkvorming# HetprojectDe#Belevingswaarde#van#Museazaluitgevoerdwordendooronderzoekersvan kennisinstellingen,tentoonstellingsmakersenprofessionalswerkzaambijbedrijvendiedoormusea ingehuurdwordenomtentoonstellingen(mede)teontwerpenenterealiseren.zijwerkengezamenlijkaan dedoelstellingenvankennisontwikkeling,valorisatievankennis,disseminatievankennisnaarhet professioneleveldenhetonderwijs,enhetverbredenenintensiverenvandesamenwerkingtussen kennisinstelling,beroepspraktijkenonderwijsinstellingen.gedurendehettrajectstaanallepartnersopen voornieuwesamenwerkingsverbanden. Naam#organisatie# Rol# Deelname#en#expertise# Kennisinstellingen Hogeschoolvan Amsterdam(HvA) Trekkerproject, kennisontwikkeling, disseminatie, netwerkvorming Onderzoekers,docentenenstudentenvoerenhetonderzoek uit.hierbijwordtvoorgebouwdopeerdereonderzoekenen ervaringenvanuithetlectoraat,zoalsdesigning# ExperiencescapesenMuseumkompas. Amsterdamse Hogeschoolvoorde Kunsten(AHK) ReinwardtAcademie Kennisontwikkeling, disseminatie, netwerkvorming DeReinwardtAcademieisdeopleidingvoordemuseum5 professional.zijbrengenkennisinhetprojectenpartnerom onderzoeksresultatenteverwerkenindeopleidingcultureel Erfgoed(vakTentoonstellenenafstudeertrajecten). Universiteitvan Amsterdam(UvA) Disseminatie, netwerkvorming Zorgenvoorhetverbindenmethetonderwijsenonderzoek aandeuva,hetaandragenvan(internationale)expertsenhet wetenschappelijkpublicerenoverdeuitkomsten. Tentoonstellingsmakers HetNederlands InstituutvoorBeelden Geluid(BG) Valorisatie (experimenten), disseminatie HetNederlandsInstituutvoorBeeldenGeluidrichtzichophet beheerentoegankelijkmakenvanaudiovisueelerfgoedin Nederland.Hetinstituutzalin2016innovatieve tentoonstellingsvormentesten,waarmeezijinhoudelijkeen waardevollesparringpartnervormt. AllardPiersonMuseum (AP) Valorisatie (casestudie), disseminatie HetAllardPiersonMuseumtoontdebetekenisvanoude beschavingenvoordehedendaagseeuropesecultuur.met haarparticipatieindeeuropeseprojectenv5mustenmeschis zijinhoudelijkeenbelangrijkepartnerindezeaanvraag. ZuiderzeeMuseum (ZM) Valorisatie (experimentenen casestudie), disseminatie HetZuiderzeeMuseumgeefteenimpressievanhetlevenrond dezuiderzeetussen1880en1930.geziendeaardvanhet museum,datzichtoespitstop hetbeleven vormthet ZuiderzeeMuseumeenwaardevolleconsortiumpartner. NationaalMuseumvan Wereldculturen(NMW) Valorisatie (experimentenen casestudie), disseminatie HetNationaalMuseumvanWereldculturen(Tropenmuseum/ MuseumVolkenkunde/AfrikaMuseum)laatbezoekers kennismakenmetverschillendeculturenaandehandvan theatraleeninteractievemiddelen.deexpertisevandeze partnerpastzeergoedinhetprojectteam. MuseumBoerhaave (MB) Valorisatie (casestudie), disseminatie MuseumBoerhaaveishetRijksmuseumvoordegeschiedenis vandenatuurwetenschappenendegeneeskunde.opdit momentishetmuseumbezigmeteenherinrichting,waardoor zijeenuitstekendepartnervormtinditconsortium. DrentsMuseum(DM) Valorisatie (casestudie), disseminatie HetDrentsMuseumbiedtdewereldeenblikopDrenthe,met verhalenoverarcheologie,kunstengeschiedenis.in2016zal zijeennieuwetentoonstellingopenenwaarbijeen betekenisvolleinteractiemethetpubliekcentraalstaat. MOTI Valorisatie (casestudie), disseminatie Hetmuseumvoorbeeldcultuurstaatvoordeuitdaginghoezij bezoekerskunnenbegeleideninhetervarenvanmoderne visuelekunst.hetmuseumzalin2016eenhernieuwdeversie vaneeneerdereinstallatievangeertmulenhetnederlands InstituutvanBeeldenGeluidpresenteren,dateerderalis onderzochtinhetpilotprojectdesigningexperiencescapes. AmsterdamMuseum (AM) Valorisatie (experimenten), disseminatie HetAmsterdammuseumbiedtsinds1926onderdakaanhet kunstbezitvandestadamsterdam.haardoelisomde geschiedenisvandestadtotleventebrengenvooreenzo

7 DeBelevingswaardevanMusea/RAAK5Publiekaanvraagseptember2015/HogeschoolvanAmsterdam Pagina: 7 Naam#organisatie# Rol# Deelname#en#expertise# grootmogelijkendiverspubliek.daarnaastdaagthetmuseum debewonersuitomhunrelatietotdestadteverdiepen. NationaalMilitair Museum(NMM) Valorisatie (experimentenen casestudie), disseminatie InhetNMMwordtaandachtbesteedaandebetekenisvande Nederlandsekrijgsmachtinverleden,hedenentoekomst. Gezienhaarkortebestaanishetmuseumvolopaanhet zoekenhoezijhaarpubliekhetbestekanbedienen. NationaalMuseum KampVught(KV) (MinisterieVWS) Valorisatie (experimenten), disseminatie HetNationaalMuseumKampVughtishet herdenkingsmuseumvankampvught,hetenigess5 concentratiekampbuitenduitslandindetweede Wereldoorlog.Hetmuseumdoetveelaanvoorlichtingaan scholierenmetdevraaghoedezehetbestetebetrekken. JoodsHistorisch Museum(JHM) Valorisatie (experimentenen casestudie), disseminatie HetJoodsHistorischmuseumwileenbeeldgevenvanhet joodscheleven,waarbijookdezichtbaarheiddaarvaninde stadookergbelangrijkis.hiertoewordtbijvoorbeeldhet JoodsCultureelKwartierontwikkeld.JHMwaspartnerinde KIEM5aanvraag. Bedrijven NoMoreMondays (NO) Kennisontwikkelingen valorisatie NoMoreMondaysisgespecialiseerdininteractieveconcept5 ontwikkelingenproductieindecultureleindustrie. BrunsB.V.(BR) Kennisontwikkelingen valorisatie Brunsisinternationaalmarktleiderophetgebiedvanhet ontwikkelenenproducerenvantentoonstellingen. TinkerImagineers(TI) Kennisontwikkelingen valorisatie Tinkeriseenexperiencedesignenproductiebureau.Meteen basisindecognitievepsychologie,trachtzijdoormiddelvan storytellingencreatiefgebruikvandigitalemedianieuwe ervaringentecreëren. Kossmann.dejong exhibitionarchitects (KO) Kennisontwikkelingen valorisatie Kossman.dejongisexpertinhetontwerpenvanverhalende ruimtesaandehandvaneenmultimedialemix,metalsdoel ombetekenisvolleomgevingenteontwerpendiebezoekers rakeneninspireren. ToinkCommunicatie (TC) Kennisontwikkelingen valorisatie Toinkcommunicatiebedenkt,ontwerptenrealiseert verbindendecommunicatieintentoonstellingsdesign. Familiemusea(FM) Kennisontwikkelingen valorisatie Familiemuseahelptprofessionalsingroteenkleinemusea,om tentoonstellingsdesignbeteraantelatensluitenopdefamilie5 doelgroep. NorthernLight(NL) Kennisontwikkelingen valorisatie NorthernLightiseeninternationaalopererend experience company diegespecialiseerdisindeplanning,ontwerpen implementatievandigitalebelevingsplatformen. Yipp Kennisontwikkelingen valorisatie Yippisgespecialiseerdin digitalexperiencesforscreensand spaces.zijontwikkelengames,appseninteractivesvoor onderanderedeculturelesector. Aansluiting-van-het-consortium-op-landelijke-initiatieven- DitRAAK5PubliekvoorstelpastbinnendeStrategischeOnderzoeks5enInnovatieagendavanCLICKNLCultural Heritage(2013).Hieriseenaantalambitiesgeformuleerd,waarvanonderstaandedirectopditvoorstelvan toepassingzijn: Nieuwegebruikersendiensteninnovatie,metalsdoel:ondersteunenuitrolvaninnovatievediensten waarbijpublieksparticipatieenbelevingcentraalstaatendenederlandsecultuursectorgebruikenals livinglab voorhetuittestenvaninnovatievedienstenconceptenronderfgoed. (p.3).inhetprojectte realiserendoortentoonstellingenvanmuseaalsproefomgevingvoorhetmonitoren,uittestenen uitrollenvannieuwekennisentoolsdiedebezoekersbelevingsturenc.q.versterken. Ontstaannieuwemultidisciplinaireonderzoeksmethoden,metalsdoel:ondersteunenvaneennieuwe generatieonderzoekersindegeesteswetenschappendooraanbiedenvannieuwetoolsenverrijkteen gestandaardiseerdedatasets. (p.3).inhetprojectterealiserendoorontwerpmethodenentoolste introduceren,gestructureerdemanierenvanbezoekersbelevingteorganiserenentemeten. Techniekalsnieuweintermediair,metalsdoelen:hetzinvolverbindenvan(nieuwe)technologieënmet cultureelerfgoed;zorgdragenvoorkennisoverdrachttussenfundamenteelentoegepastonderzoeken

8 DeBelevingswaardevanMusea/RAAK5Publiekaanvraagseptember2015/HogeschoolvanAmsterdam Pagina: 8 deberoepspraktijk;duurzaaminvestereninnieuwemanierenomcontentteontsluitenenkenniste extraherenenduiden (p.3).inhetprojectterealiserendoorexperimentenuittevoerenaangaandede impactvandigitalemediaopdebezoekersbeleving. TevenssluithetprojectgoedaanbijdelandelijkestrategischeambitievandeRijksdienstvoorhetCultureel Erfgoedwaaringesteldwordtomdebelevingswaardevoordebezoekertevergrotenendaarmeedeimpact vanhetmuseumteversteken(versloot,2014).ditvoorstelvormtletterlijkeenantwoordopdevraagdiein depublicatiegesteldwordthoemuseabelevinginkunnenzettenalsinstrumentbijhetgenererenvan betekenis,inspiratieenhetteweegbrengenvankrachtige(leer)ervaringen(ibid.,p.20).hetprojectisookin lijnmetdevraagstellingbinnenderoadmap#smart#culturevannwo: Hoemanifesterenmuseazichineen wereldwaarinkunstenerfgoedopverschillendemanierenontslotenkunnenworden?watbetekentdit voordebelevingvankunst5encultuurobjectenenwelkevormen( )vanbelevinglatenzichonderscheiden. (2015,p.12). Aansluiting-van-het-consortium-op-regionale-initiatieven- RegionaleaansluitingvindthetprogrammabijdecontourenvanhetKunstenplan vande gemeenteamsterdam,waarindewaardevankunstencultuurbenadruktwordt,maartevensgezienwordt datcultureleinstellingenzichmeermiddeleneigenmoetenmakenomzichteonderscheidenenunieke belevingentecreëren.bestaandeinitiatievenalsmeschenhetdigitalmuseumlabvandeuvarichtenzich voornamelijkopdetechnologischemogelijkheden;ditvoorstelkijktaanvullendhoede tentoonstellingsmakerdergelijkemogelijkhedenkaninzettenvoorsturingvandebezoekersbeleving. Bijdrage-aan-de-strategische-doelstellingen-van-de-hogeschool- Ditvoorstelsluitnauwaanmethetinstellingsplan vandeHogeschoolvanAmsterdam,waarin diensteninnovatieindecreatieveindustrieeenbelangrijkeplaatskrijgt.ditkomttevenstotuitingineenvan debenoemdespeerpunten:amsterdamcreativeindustries.inditspeerpuntstaatdemaatschappelijke impactvaninnovatieveendigitaledienstencentraal.eenvandeconcreteuitvloeiselshiervanishet AmsterdamCreativeIndustriesNetwork(ACIN),waarinonderanderedeHogeschoolInHollandende AmsterdamseHogeschoolvoordeKunstenbetrokkenzijn.Daarnaastwordtinditprojectvoorsteldeambitie uitgesprokenomookopeuropeesniveaumeersamenwerkingtezoeken,wattevensaansluitbijdeambities vandehva. Doelstelling-verduurzaming- Voordeverduurzamingvanderelatiesinhetprojectzullenwederesultatenvanhetprojectactiefuitdragen naarbestaandeennieuwenetwerken.belangrijkhierbijzijnreedsbestaandesamenwerkingsverbanden, zoalsinhetdigitalmuseumlabwaarinonderanderedeuva,hvaenallardpiersonmuseumpartnerzijn,en hetinitiatiefmetb&gmetlabs.ookzalnadrukkelijkgebruikwordengemaaktvanhetnetwerkrondhet HeritageLabvanhetACIN.Voorwatbetrefthetlatenbeklijvenvandeprojectenresultatenzijninhetproject reedseenaantalmaatregelengenomenomdezeduurzaamheidtewaarborgen.ditbetreftdemaniervan werkenmetdedirectebetrokkenheidvandemusea,onderzoeksinstellingenenbedrijveninspecifieke werkvormen(zie5.3)endisseminatieactiviteiten(zieonderzoeksplan).wewillenhierookwijzenopde relatiemethetonderwijsdieinhetprojectgerealiseerdwordt.dedeelnemendelectoratenendocenten zullenzorgdragenvooreenactieveparticipatievanstudentenendocentengedurendehetprojecten borgingvankennis,netwerk,toolsenpublicatiesinhetonderwijsnahetproject(ziehoofdstuk7). # # #

9 DeBelevingswaardevanMusea/RAAK5Publiekaanvraagseptember2015/HogeschoolvanAmsterdam Pagina: 9 5.#Onderzoeksplan# 5.1#StateEofEtheEArt# Duidelijkisdathetmuseumbezoekdeafgelopentweejaaristoegenomen,metrespectievelijk13%en8% (StichtingMuseana,2014;Kammer&vanLent,2014).Daarmeelijktdebranchesteedsbetertegemoette komenaandevoorwaardeomtoegankelijktezijnvooreenzobreedmogelijkpubliek(icom,2007; Raemaekers,2011).Echter,toegangtotcultureelerfgoedisslechtséénvandemaatschappelijkekerntaken vanhetmuseum.vanmuseummedewerkerswordttevensverwachtdatzijbezoekerstijdenshunbezoek ietslatenleren,emotionereneninspireren(raemaekers,2011).indenationalekennisagendavoorhet MusealeVeld2014wordtditlaatstenadrukkelijkalsstrategischuitgangspuntgeformuleerd: Detweede ambitieisdebelevingswaardevoordebezoekertevergrotenendaarmeedeimpactvanhetmuseumte versterken (Versloot,2014,p.20).Daarmeewordtbelevingswaardegedefinieerdalshetvermogenvan museaombezoekersterakenenteinspireren(ibid.,p.19).daarinwordtextraaandachtgeschonkenaan digitalemedia,zoalslevensechte3dobjectenenvirtualrealitybelevingen.erwordtechterookonderkend datmeerkenniseninzichtnodigisomtekunnenbepalenwelktypebezoekerwelktypebelevingtrekt;een vraagdieduidelijkookbijdetentoonstellingsmakerleeft. Nadeformuleringvandestrategischeambitieisernatuurlijkdevraaghoedaarinvullingaantegeven.De Kennisagendazelfgeeftweinighouvastomdetentoonstellingsontwerperverderopwegtehelpen.Deenige handreikingwaardetentoonstellingsmakerhetmeemoethetdoenisdeopmerking: Daarbijkangebruik gemaaktwordenvanhetveleonderzoekdatmeeralgemeennaar experiences enbelevingisgedaan (Ibid.,p.20).Hoewelinderdaadveelonderzoekisgedaannaar experiences inhetalgemeen, 1 wordtdit weinigconcreetgemaaktvoordemusealesector:erbestaatnauwelijksgevalideerdekennishoeeen tentoonstellinghetbesteingerichtkanwordenzodatdebezoekerinhoudelijkmeegenomenwordtén tegelijkertijdgeïnspireerdraakt. Eendimensionaal#publiek# Modellendietentoonstellingsontwerpershelpenomdetentoonstellingaftestemmenophetpubliek,gaan veelaluitvanééndimensie:demotivatieofdepersoonlijkheidvanbezoekers.dittypeonderzoekwordt steedsvakeruitgevoerdommeertewetentekomenoverwiedebezoekeris.eenaantalbelangrijkestudies opditvlakkomenvanjohnfalk(2009),marilynhood(1989),janpacker(2004),theanomoussouri(1997; 2013)enAndrewJ.Pekariketal.(1999).Degenoemdeauteurshebbenallenmotivatiemodellenontwikkeld waarinuiteindelijk7motivatiesuitnaarvorenkomen:cognitief/educatief,introspectie,sociaal,opladen, entertainment,eennieuwebelevingofeenspecifiekeplaats/tentoonstelling.dergelijkemodellenworden veelalvertaaldnaarpersona s,watwaardevolleinzichtenoplevert,maarhetvoordetentoonstellings5 ontwerperooklastigmaaktomdetheorietevertalennaardepraktijk.immers,eengezindatvan avontuurlijketentoonstellingenhoudtkanaandeenekantgevoedwordenmeteenvirtualrealitybeleving, maarwellichtnetzogoedsameneeneigenavontuurmakenvancollectiestukkenmiddelsknipenplakwerk metafbeeldingenvandecollectie. Leerstijlen# Daarnaastzijnermodellendieuitgaanvanleerstijlenvandebezoeker.HetV&ABritishGalleriesheeftin 2006onderzoekgedaannaardetoepassingvanKolb sleerstijlenineenmusealesettingmetalsdoelomte onderzoekenofdezemethodevoldoendeaansluitingvondbijwensenenverwachtingenvanhetpubliek. Hoeweldeonderzoeksresultatenslechtsindicatiefzijn,wordtgeconstateerddathettoepassenvande verschillendeleerstijlenineenmusealesettingeengeschiktetoolkanzijn(buss,2005,p.56).ookin Nederlandzijnnaaraanleidingvanditonderzoekeenviertalpilotsgedraaid,waaruitnaarvorenkomtdat 1 Erisinderdaadveelonderzoekgedaaninzijnalgemeenheidnaar experiences.vanuithetgezichtspuntvandeartistiekeexpressie, deesthetischebeleving,hetontwerpenvaninterfaces(ux#design),depersoonlijkebeleving(fenomenologie,flow),emotionele processen(psychologischeemotietheorieën),marketing(merkbeleving,customer#involvement),economie(experience#economy), Leisurestudies(vrijetijdsbesteding,toerisme),etcetera.Hetontbreektooknietaandeelstudiesnaarbijvoorbeelddeinvloedvan aandachtopbeleving(ooi,2005).daarnaastzijnerookallerleitoepassingspecifiekemodellenentheorieënzoalsoverdebeleving vantheater(machon,2013).

10 DeBelevingswaardevanMusea/RAAK5Publiekaanvraagseptember2015/HogeschoolvanAmsterdam Pagina: 10 hetinspelenopleerstijlenvanbezoekereeneffectiefinstrumentkanzijnomdeverblijfsduurin tentoonstellingszalenendetevredenheidverhoogdkanworden(gibbs,sani&thompson,2006; CultuurnetwerkNederland,2008).Dergelijkeonderzoeksuitkomstenlijkentehintenopeenmogelijkpositief effectvandetevredenheidvanbezoekerswanneerstrategischgestuurdwordtophetaanbiedenvan bepaaldetypebelevingen.dedataisechterslechtsindicatiefenlaatdaarnaastveelruimteoverhoede ruimteindetentoonstellingtebenutten. De#rol#van#omgeving#en#design# Veeldataisreedsbeschikbaarovergedragtijdenshetmuseumbezoekofdegelopenroutes(zoalsGilman, 1918;Trondleetal,2014),evenalsmeerconceptuelestudiesvanuitontwerpersmettallozeinspirerende voorbeelden(kossmann,mulder&denouden,2010;kossmann.dejong,2012).steedsmeeraandachtkomt erookvoorwelkeroldeomgevingenhetdesignspeeltindebelevingvandebezoeker(falk1997;kaynar, 2000;Peponisetal.,2004).EenzeerrecenteenbelangrijkestudieopditvlakkomtvanReganForrest(2015), dieinhaarthesisonderzoektofomgevingskenmerkeninvloedhebbenopdeuiteindelijkebezoekersbeleving inmusea.middelseenzelfontwikkeldesystematiekkomtzetotdeconclusiedatvooralfactorendieeen omgeving levendig maken(kleur,3d,opvallendeaspecten)eenpositieveinvloedhebbenophetprettig aanvoelenvaneenruimteendeuiteindelijkealgehelebezoekersbeleving(forrest2015,p.156).opbasis vanonderanderedezeliteratuurisinhetprojectdesigning#experiencescapesvandehvaaleeneerste aanzetgemaaktomdefactorenwaaroptentoonstellingsmakerskunnensturenineententoonstellingin kaarttebrengenentevalideren. Holistisch#perspectief# Eenmeerholistischebenaderingishet InteractiveExperienceModel vanfalk&dierking(1992;2013). Hierinwordtuitgegaanvandeconstructievandebelevingdoordepersoonzelf(1992,p.3),waarindrie contextenvolgenshencruciaalzijn:depersoonlijkecontext(interesses,motivaties,ervaringen,kennis),de socialecontext(hetcontactmetanderen)endefysiekecontext(dearchitectuurvanhetgebouw, voorzieningen,routediemenvolgtetcetera).ditmodelheeftgrotewaardemaarkentookeenaantal beperkingen.teneersteheefterzichinmiddelseennieuwecontextaangediend:dedigitalecontext,de toegangtotenhetgebruikvandigitalecontent.tentweedeisde bewijslast voorhunmodelmerendeels anekdotische.tenderdeisdesystematischeinventarisatievanallerleielementendiedemuseumbeleving beïnvloedenbeperktennietgerelateerdaanandervergelijkbaaronderzoek(vanvliet,2012). Digitaal#perspectief# Inbovengenoemdeliteratuurontbreekthetdigitaleperspectief.NinaSimon(2010)biedtde tentoonstellingsontwerperconcretehandvattenomopverschillendeniveausvandigitaleparticipatiete anticiperen;haarbewijsvoeringisechtertevensanekdotisch.cijfersovertrendsinmuseaenhetalgemeen bezitvandigitalemiddelenwordtdooradviseursalsdigitaslbi,tnsenscpjaarlijksinzichtelijkgebracht (DigitasLBi,2014;TNS,2014;SCP,2010).EchtervanuitmuseadanwelhetSociaalCultureelPlanbureauwordt niettotnauwelijksinkaartgebrachtwatbezoekersmetdigitalemiddelendoenalszijhetmuseum bezoeken.dezedatakomenweweltegeninstudiesvanonderanderetallon&walker(2008),hornecker,& Stifter,(2006),Roussou(2006),Pujoletal(2013)enHsi&Fait(2015).Dezestudiesbevattenallenéénof enkelecasestudiestenaanzienvanverscheidenedigitalemedia,vooralophetgebiedvanmultimediale toursenvirtualreality.hetnadeelvandezestudiesisechterdatzijzichveelalbaserenopéénofenkele casestudiesenslechtsbeperktdedoorvertalingmakennaarzoweldeoverigebeschikbareliteratuur alsmedeconcretehandvattenvoordetentoonstellingsontwerper. Integraal#kader# Duidelijkisdatereenmeergeïntegreerdkadernodigiswaarinhetdeimpactvandeinzetvandigitalemedia opdemuseumbezoekersineenfysieketentoonstellingsruimtekanwordenbekekenengeduid.ditisbij uitstekeenmultidisciplinairvraagstuk,naastdeinhoudelijkekennisomtrentdecollectieiserkennis noodzakelijkoverhetpubliekendepublieksbeleving,de(on)mogelijkhedenvandefeitelijkeinrichtingvan deofflineruimteendewerkingvandigitalemedia.omdieredenwordtinhetprojectalskaderhet ServicescapeModel vanjobitnergehanteerd.naastdemultidisciplinairkaraktervanditmodelishet

11 bovendienexperimenteelonderbouwdenstelthetde service5encounter (inditgevalbezoeker tentoonstelling)centraal. JoBitnerintroduceerdein1992hetconceptvanServicescapes.Inditconceptwordenfactorengenoemd waaropeenorganisatievolgensbitnerkansturenomhetgedragvanklanten/bezoekerstebeïnvloeden.het modelisineersteinstantietoegepastindecontextvandedienstverleningvanwinkels,restaurantsen dergelijke.zotoonteenscalavanempirischeonderzoekendatdeinrichtingvandefysiekeruimte aantoonbaareffectheeftopcommunicatiepatronen,groepsvormingengroepsdynamica(ezeh&harris, 2007;Eroglu&Machleit,2008).ZoalsookdoorPine&Gillmore(1999)wordtgeconstateerd,wordtde inrichtingvanwinkels,musea,restaurants,stadsparkene.d.nietmeeruitsluitendgerichtophetzoefficiënt eneffectiefmogelijklatenverlopenvandedienstverlening.hetaccentkomtnujuisteerderteliggenophet biedenvaneenbepaalde beleving (experience).dezevariatieopservicescapeswordenookwel experiencescapesgenoemd:specifiekelocatiesc.q.ruimtendiewordengekozen,ontworpenengemanaged omexperiencesoptewekken,teondersteuneneningoedebanenteleiden.dezeexperiencescapesworden doorbezoekersopgezochtmetdenadrukkelijkeverwachtingvaneenexperience(o Dell,2005)enwordenin toenemendematetoegepastopanderesectoren.praktischeadviezenvanonderanderepine&gillmore hoedezebelevingtecreërenvoordebezoeker,zijnrijkaanvoorbeelden,maargaannietinopeen systematischeinventarisatievanaspectenindefysiekecontext.zoalsreedsinhetboekfestivalbeleving(van Vliet,2012)isaangetoond,biedthetservicescapemodelechterdemogelijkheidomonderzoektedoennaar hetgebruikvandigitalemiddelenineenfysiekeomgevingendeuiteindelijkeimpactervanopdebezoeker. SamengevatisdeconclusievandeState5of5the5Art: Hoewelkennisbestaatoverindividueledigitalemiddelen,ontbreekthetaaneenduidelijkoverzicht waarindezemiddelennaastelkaarwordengelegdendeimpactopdebezoekersbelevingbesproken wordt; Erzijnvoldoendemethodiekendieinzichtgeveninbezoekersgedraginmusea,outputrondomde impactvantentoonstellingenzelfontbreekt; Onderzoeknaardeimpactvandesignkeuzes relevantomdeplaatsingvanindividuele tentoonstellingenbetertebegrijpenaangezienditslechtséénonderdeelvandegeheletentoonstelling is ontbreektnagenoeg; Erisruimekennisophetgebiedvanbezoekmotivatie hoeweldezeperlandverschilt echtereen praktischedoorvertalingnaartypetentoonstellingenmediagebruikontbreekt; Erzijnweinigmiddelenvoorhandendietentoonstellingsontwerpershelpenomdaadwerkelijktesturen opeenbepaaldebeleving,alhelemaalwanneerhetdeinzetvandigitalemediabetreft. 5.2.#Onderzoeksvraag# Uiteindelijkwordtdepraktijkvraagopeenvolgendemaniervertaaldnaardecentraleonderzoeksvraagvan ditproject:hoe#kan#een#fysieke#ruimte#worden#ingericht#om#te#sturen#op#de#door#tentoonstellingsmakers 2 # beoogde#beleving#met#de#inzet#van#digitale#media? Dezecentraleonderzoeksvraagkunnenwekoppelenaandeverschillendedeelvragenvandevraagarticulatie (Hoofdstuk2): 1) Welkedigitalemediakanikhetbesteinzettenineententoonstellingombezoekersterakenente inspireren?alsonderzoeksdeelvraag:welkeffecthebbenspecifiekedigitale interventies opde bezoekersbelevingineententoonstellingsruimte? 2) Hoekanikmeeronderbouwdeafwegingeninhetontwerpprocesmakenbijdeinzetvandigitalemedia voorbezoekerszodatikdebeoogdebezoekersbelevingbewerkstellig?alsonderzoeksdeel5vraag:welke factorenenelementenzijnbelangrijkbijdetotaleinrichtingvaneententoonstellingsruimtegerichtop bezoekersbeleving? 2 Indezeaanvraagwordtdeterm tentoonstellingsmaker veelvuldiggebruikt.hiermeewordtdedoelgroepaangeduiddie verantwoordelijkisvoordeontwikkelingvaneennieuwetentoonstelling.debelangrijkstegroepdiehiermeeaangeduidwordt,zijn museummedewerkersdiezichhieroverontfermen.zijontwikkelendezetentoonstellingenechtervaakmetbureausdie gespecialiseerdzijninconcepting,productieenrealisatievantentoonstellingen;ookzijwordenaangehaaldbijhetgebruikvandeze term. DeBelevingswaardevanMusea/RAAK5Publiekaanvraagseptember2015/HogeschoolvanAmsterdam Pagina: 11

12 3) Wieismijnbezoeker?Alsonderzoeksdeelvraag:Watzijndemotivatiesenattitudesvan museumbezoekers,metnameaangaandedigitalemedia? 4) Welketoolskanikgebruikenomtesturenopdebezoekersbeleving?Alsonderzoeksdeelvraag:Welke toolszijnerofkunnengemaaktwordenomindepraktijktekunnengebruikenbijdesturingop bezoekersbeleving? 5) Hoekanikdebezoekersbelevingevalueren?Alsonderzoeksdeelvraag:Hoekandebezoekersbelevingbij tentoonstellingwordengemeten? WaarbijweinnavolgingvandeNationaleKennisagendavoorhetMusealeVeld2014 hetrakenen inspirerenvanbezoekers alswerkdefinitiegebruikenvoordebelevingswaarde(versloot,2014,p.19). 5.3#Methoden#en#Analysetechnieken# Wezulleninhetprojectzowelkwantitatievealskwalitatieveonderzoeksmethodenencontent analysetechniekeninzetten,zodattegemoetkanwordengekomenaandevragenvande tentoonstellingsmakers(zievraagarticulatie).bovendienkandooreencombinatievandezemethodeste gebruiken(triangulatie)wordenvoldaanaaneisenaangaandebetrouwbaarheid,validiteit,herhaalbaarheid enrelevantie. Demethodendiewordeningezetzijn: 1) Kwalitatievemethoden: Semigestructureerdeinterviewsmetoverwegendgebruikvanhetboommodel(Evers,2007); Semigestructureerdemuseum5visitswaarbijgebruikwordtgemaaktvandethink#aloudmethoden elicitatietechniekenalsladderingenpersonificatie; Semigestructureerdeinterviewswaarbijdepersoonlijkebelevingcentraalstaat,aandehandvanhet experiencemodelzoalsvoorgestelddoorgjeddeeningemann(2008)inhetreflectivity#lab.hierin wordtsamenmetderespondentgereflecteerdopdepersoonlijkebelevingmiddelsdrie verschillendeperspectieven:narratief(eerstepersoonlijkeindruk),pragmatisch(relatiemet persoonlijkeleven)enintertekstueel(relatiemetmaatschappij). 3 Nietparticiperendeobservatievanzowelgroepsgesprekkenalsindividueelgedrag,waarbijgebruikt gemaaktwordtvaneenaangescherptmodelvanuitheteerderepilotprojectdesigning Experiencescapes; inhoudsanalysevandocumentendiezowelverzameldwordenvanuitdetentoonstellingsmakersals debezoekers.hierinzalvooraleenwaardenanalysevanbelangzijn(verhoeven,2014).daarnaast wordtdezedatagekoppeldaandeeerdergenoemdeinterviews. Contentanalysemiddelsverkregendatauitdetetestendigitalemedia(zoalsopgeslagenfoto sen videobeelden).hierbijwordtvooralgekekennaarhetgedrag(bewegingen)vandebezoekers. Perwerkpakketwordtaangegevenwelkedatametdegekozenkwalitatievemethodenwordtopgehaald. Kwalitatievedatawordtverzameldaandehandvanvideo5enaudioenopnamesenvervolgens geanalyseerdaandehandvaneennaderteontwikkelencoderingssysteem.deverwachtingisdatvooral patroon5enwaardenanalyseseenbelangrijkerolzullenspelen.kwalitatiefonderzoekwordtzowelingezet omdekwantitatievemethodentevoeden(bijobservatieenvragenlijsten)alsonderzoeksresultatennaderte duiden.geziendecomplexeenpersoonlijkecontextwaarmeeditonderzoektemakenheeft,iskwalitatief onderzoekonmisbaar. 2) Kwantitatievemethoden: Enquêteonderzoekdoormiddelvangestructureerdeenquêtesvoorbezoekers,waarbijgebruik wordtgemaaktvaneenaangescherptevragenlijstvanuitheteerderepilotprojectdesigning ExperiencescapesenCounting#New#BeansvanAlanBrown&RebeccaRatzkin(2012); Dataverzamelingmiddelshetzoekeninreedsbestaandebezoekersdata,aangebodendoor museummedewerkers; Dataverzamelingdoornietparticiperendeobservatieinmusea; 3 Vooreentoelichtingopdezemethode,zie:http://akira.ruc.dk/~bruno/Processual/ResearchingExperiences.html.Dezemethode vertoonteveneensveelraakvlakkenmetdemanierwaaropdestudiecounting#new#beans(2012)isuitgevoerd,diedeimpactvande aesthetischebelevinprobeertvastteleggen.gezienhetpersoonlijkekaraktervaneenesthetischebelevingwordtnugekozenvoor demethodevangjeddeeningemann.indekwantitatievefasewordtechterookuitgegaanvancounting#new#beans,aangeziendeze methodezichdaarmeervoorleent. DeBelevingswaardevanMusea/RAAK5Publiekaanvraagseptember2015/HogeschoolvanAmsterdam Pagina: 12

13 Dataverzamelingmiddelssensorenindetetestendigitalemedia. Perwerkpakketwordtaangegevenwelkedatametdegekozenmethodewordtopgehaald.Dekwantitatieve datawordengeanalyseerdmiddelsspssenexcelmetnadertebepalenstatistischemethoden.ditis afhankelijkvandeteverkrijgendataset.iniedergevalzullener alsdeverkregensetdittoelaat uitsplitsingengemaaktwordenopdemografischeenmuseumgrafischekenmerken.daarnaastligtdefocus oprelatiesalshettypetentoonstellingendeinspiratieengeraaktheid 4 dieditoproeptbijdebezoeker. # Inditonderzoekstrajectwordttevensineenaantalwerkpakkettenaction#researchalsonderzoeksmethode ingezet.action#researchheeftalsdoelpraktischeproblemenoptelossenentegelijkertijd (wetenschappelijke)kennisteontwikkelen.metsamenwerkingenkennisvermeerderingalsbelangrijke kenmerkenvanaction#researchmakenzedathetverdergaatdan applied onderzoekdatinessentiealleen inzichtentoepastennietgerichtisopkennisvermeerdering(myers,1997).baskerville&myers(2004) noemeneenviertalonderliggendevoorwaardenvanaction#researchdieinde#belevingswaarde#van#musea alsvolgtzijningevuld: Voorwaarden#Action-Research# Toepassing#in#De-Belevingswaarde-van-Musea# 1.Vantevorenvaststellenvanhetdoelvanhet OnderzoekvanbezoekersbelevingvanuitServicescapemodel. onderzoekvanuiteentheoretischeachtergrond. 2.Ermoeteenpraktischecomponentzitteninde Ondersteunenvantentoonstellingsmakeromonderbouwde vraagstelling. keuzestemakenindesturingopbezoekersbelevingende impacttemeten. 3.Deinterventiemoetdetheorievoeden. Inzichtinimpactvanbepaaldeinterventieswaardoor aanpassingenintheoretischkaderendedoorvertalingnaar ondersteunendetools. 4.Onderzoekvindtineensocialecontextplaats. CasestudiesenExperimentenhebbenbetrekkingopwerkelijke ontwerpprocessenvantentoonstellingendefeitelijke bezoekersbelevingindemusea. 5.4#Werkpakketten#(Activiteitenplan)# Dewerkpakkettenzijngebaseerdopdedeelvragenvandetentoonstellingsmakersendebijbehorende deelvragenvanuithetonderzoek.onderstaandwordenallewerkpakkettenbeschrevenconformeenvast format. Werkpakket:# WP1# #Experimentele#interventies# Trekker: NederlandsInstituutvoorBeeldenGeluid Projectpartners: HvA AM AP BG NMW NO TI Br Uren: Doel:Inkaartbrengenvandeimpactvanrelevantedigitaleinnovatiesdietijdenshetbezoekaaneen tentoonstellingingezetworden. Beantwoordt#deelvraag1:#Welke#digitale#media#kan#ik#het#beste#inzetten#in#een#tentoonstelling#om#bezoekers# te#raken#en#te#inspireren?#uitdegesprekkenmetdetentoonstellingsmakerskomtduidelijknaarvorendater grotebehoeftebestaataaneenoverzichtwaarinmogelijkedigitaledienstenopzaalgekoppeldwordenaan deimpactdiedezemiddelenhebbenopdebezoekersbeleving.daaromwordtinditwerkpakketsamenmet hetpubliek,geëxperimenteerdmetreedsbestaandeennieuwedigitalemedia. Duur:#2jaar:6experimentenmetiedereendoorlooptijdvangemiddeld4maanden. Deliverables:Factsheetsvanwerkingmetdigitaledienstenopzaalendeimpactervanopde bezoekersbeleving,inclusiefeenbeslisboomwanneerwelkedigitaaldienst nuttig isomintezetten. 4 Dezeconceptenwordengeoperationaliseerdnaarmeetbareconstructenzoalsemotie,tevredenheid,kwaliteit.Hierbijwordt gebruikgemaaktvanhettheoretischevoorwerkinvanvliet(2012)endebeschikbaarheidvanmeetinstrumenteninvergelijkbaar onderzoekdathetlectoraatcrossmediauitvoertaangaandewinkelbelevingenfestivalbeleving. DeBelevingswaardevanMusea/RAAK5Publiekaanvraagseptember2015/HogeschoolvanAmsterdam Pagina: 13

14 Activiteiten:Indittrajectstaandevolgendeactiviteitencentraal: 1) Verzamelen,clustereneninterpreterenvanreedsbestaande(vaakkleinschalige)onderzoekennaar innovatievedienstengebruiktopzaal; 2) Uitvoerenvan6experimenten,waarbijinnovatieve,digitaledienstengetestwordenbijbezoekers waarbijvooraldevolgendeaspectengetoetstworden:gebruiksgemak,tevredenheid,beleving,inspiratie enacceptatieinmuseum; 3) Samenvoegenenclusterenvanonderzoeksresultatenresulterendeinwetenschappelijkepublicaties rondomdeexperimenten,handreikingvoordetentoonstellingsmakerenkant5enklaaroverzichtmet daaropeeninventarisatievaninnovatieve,digitalediensten,voorzoverbekenddeimpacten voorbeeldenenalternatieveningebruikvoormusea. Experimentele#interventies:Opditmomentstaanreedseenaantalexperimentengeplandvoor2016: 1. MuseumVolkenkunde(NationaalMuseumvanWereldculturen):testenvanMuseumExplorer.Bedacht enuitgewerktdoormuseumvolkenkunde,ontwerpdoornorthernlight,software5ontwikkelingdoor Q42.Deappisontwikkeldomdebezoekermeerbelevingtebiedenbijdevasteopstellingvanmusea, diedoorgaansveelminderaandachtkrijgtdantijdelijketentoonstellingen.onderzochtzalwordenofde gebruikersvandemuseumexplorerhunbezoekookwerkelijkmeeralseenbelevingervarenenwelke verschilleninbezoekersbelevingeroptredenzonderhetgebruikvandemultimedialetour. 2. KampVught:testenvaneenvirtualrealityexperienceoplocatie.Inditexperimentstaatdevraag centraalofdittypebelevinginhoudelijkewaardetoevoegtinvergelijkingmetandersoortigeinformatie. Daarnaastwordtgekekennaardelocatiewaaropmendebeeldenbekijkt(insituofineenandere contextzoalsschoollokaal)enofhetmomentwaaropmendebelevingondergaat(voorofnade rondleiding)uitmaakt. 3. HetNederlandsInstituutvoorBeeldenGeluid:testenvaneenvirtualrealityexperience.Indit experimentstaatdevraagcentraalofvirtualrealitywaardetoevoegtaandehuidigebelevingvanhet museumenaansluitbijdeverwachtingenvanhetpubliek. Inhetnajaarvan2016wordendeexperimentenvoor2017definitiefbepaaldopbasisvandevolgende criteria:relevantievoordetentoonstellingsmaker;aansluitingbijlopendeonderzoekstrajecten(mesch, DigitalMuseumLab)voorreedsaanwezigekennisenervaring;aansluitingbijlopendetrendsinhet vakgebied;enpraktischeuitvoerbaarheid.hieroverlopengesprekkenmethetjoodshistorischmuseum. Onderzoeksmethoden:Tijdensdeexperimentenwordtzowelkwantitatiefalskwalitatiefonderzoekverricht. Daarnaastwordtactionresearchingezetomvoortschrijdendeinzichtenmeteenopnieuwtetesten.Gekozen wordtvooreenaanpakdiezichvooralrichtopdepersoonlijkebelevingvandebezoeker.onderstaande tabelgeeftmeerinzichtindeexacteonderzoeksmethodemetbetrekkingtotdeopzetvandeexperimenten. Fase#in#traject# Gebruikte#onderzoekstechniek# Vergaarde#data# Levert#op# Ontwerpfase Kwalitatiefonderzoek: Semigestructureerdeinterviews (boommodel)metontwerpers(evers 2007). Inzichtinontwerpkeuzes, aannamesomtrentde beoogdepublieksbeleving. Testfase kwantitatief Kwalitatiefonderzoek: Inhoudsanalysevanverkregen documentenvanuitontwerpers Kwantitatiefonderzoek: Afnemenvangestructureerde vragenlijstenwaarinaspectenals mood,attitude, gebruiksvriendelijkheid,flowen likeabilitywordengemeten. Kwantitatiefonderzoek: Indienmogelijkdataverzamelingvanuit digitalemedia(zoalslocatiebepalingen volbrachteopdrachten) Inzichtinprocesontwikkeling envertalingwensennaar praktijk Inzichtinperceptieenemotie vanbezoekers Inzichtinfeitelijkgedragvan bezoekers: Inputvoordete onderzoekenaspecten bijbezoekers. Setvan ontwerpprincipesen gemaaktekeuzest.a.v. publieksbelevingop individueelniveau Matchingaannames metverwachtingvan ontwerpers:werkthet zoalszegedacht hadden? Valideringenaanvulling vanreedseerder gedanestudiesrondom heteffectvangebruikte DeBelevingswaardevanMusea/RAAK5Publiekaanvraagseptember2015/HogeschoolvanAmsterdam Pagina: 14

15 Testfase kwalitatief Kwalitatiefonderzoek: Semigestructureerdeinterviews volgensdemethodezoalsvoorgesteld doorgjeddeeningemanninhet ReflectivityLab(2009). Inzichtinpersoonlijke motivatieenemotionele responsvanbezoekers digitalemediain tentoonstellingen Kwalitatiefonderzoek: Inzichtinwaargenomen Nietparticiperendeobservatievan activiteitenvanbezoekers gedragvanbezoekers(interactievorm, duurvaninteractie,socialeinteractie). # Werkpakket:# WP2# #Casestudies# Trekker: HvA Projectpartners: HvA AHK AM ZM DM AP MB NMW MOTI TI KO NL YIPP Uren: Doel:Hetvergarenvangemaakte(impliciete)keuzesbijhetontwerpenvantentoonstellingtenaanzienvande bezoekersbelevingendezebijdefeitelijkebezoekersmeten.uiteindelijkwordtzoinkaartgebrachtofde beoogdebelevingookdaadwerkelijkisbewerkstelligd. Beantwoordt#deelvraag#2:#Hoe#kan#ik#meer#onderbouwde#afwegingen#in#het#ontwerpproces#maken#bij#de# inzet#van#digitale#media#voor#de#bezoekersbeleving#zodat#ik#de#beoogde#bezoekersbeleving#bewerkstellig? Tentoonstellingsmakersgevennietalleenaanteweinigkennistehebbenoverdeimpactvanindividuele interventiesc.q.technieken,maarookhoezijdithetbesteinhunalgeheletentoonstellingkunnen verwerken.ditontwerpprocesisvaakgebaseerdopeen onderbuikgevoel,maarzoalseerderis beschreven,isslechtsweiniggefundeerdekennisaanwezig. Duur:#Looptijd1,5jaar(nadrukbegin2016):4langecasestudiesvan1,5jaar,4kortecasestudiesvan0,551 jaar. Deliverables:Percasestudyeenrapportagemetdaarinbeschreveninhoeverredeaannamesrondomde publieksbelevingmatchenmetdeuiteindelijkepublieksbeleving.daarnaasteenoverkoepelenderapportage waarinopmacroniveauuitsprakenwordengedaanoverontwerpkeuzesvaneententoonstellinginrelatietot deuiteindelijkepublieksbeleving,inclusiefeenoverzichtwelketoolsopwelkmomentinhetproceskunnen wordeningezetomaanreflectieenkeuzesbijtedragen. Activiteiten:Indittrajectwordenintotaal8casestudiesuitgevoerd,waarbijzowelhetontwerpprocesalsde uiteindelijkepublieksbelevinggemonitordwordt.actionresearchwordtingezetwanneergebruikwordt gemaaktvandetoolsdiedoordeonderzoeksgroepontwikkeldzijn:enerzijdsomdetoolsdirecttetestenin hetwerkveld,anderzijdsomdeimpactinhetontwerpprocestemonitoren. Casestudies:devolgendecasestudieszulleninhetprojectwordenuitgevoerd: ZuiderzeeMuseum,waarinhetthemajaar Water aandachtwordtgeschonkenaandewatersnoodramp in1916.doelvandetentoonstellingisdrieledig:1)kennisdelen,2)persoonlijkteervarenen3) inspirerenenaanzettentotgedragsverandering; DrentsMuseum,datopditmomenteententoonstellingoverdeMaya sontwikkelt,waaronderandere een3dvisualisatiegeplaatstzalworden.doelvandetentoonstellingisombezoekersteinformerenen teinspireren. AllardPiersonMuseumisopditmomentdrukbezigmetdeherinrichtingvandeGriekseafdeling. Daarbijisheteendoelomhetpubliekactiefindetentoonstellingtebetrekken. MOTI:tentoonstellingrondomeeninteractieveinstallatievanGeertMulenHetNederlandsInstituut voorbeeldengeluid,waarinbezoekersactiefuitgenodigdwordenombetekenisvolleinteractieste creëren. MuseumBoerhaaverichtzichopdeherinrichtingvandevastetentoonstelling,waarbijdegeschiedenis vanwetenschapinnederlandendeimpactdaarvancentraalstaatvanuitvijfperiodenc.q. DeBelevingswaardevanMusea/RAAK5Publiekaanvraagseptember2015/HogeschoolvanAmsterdam Pagina: 15

16 DeBelevingswaardevanMusea/RAAK5Publiekaanvraagseptember2015/HogeschoolvanAmsterdam Pagina: 16 perspectieven.devraagisofhiermeevoldoendewordtingespeeldopdebehoeftenvanbezoekers zonderdeinhoudtekorttedoen. NationaalMuseumvoorWereldculturenparticipeertopverschillendemanierenindittraject.Enerzijds wordterinhettropenmuseumjuniorpublieksonderzoekgedaanbijziezomarokko,waarbezoekers wordenondergedompeldindewereldvanmarokko(kleinecasestudy).daarnaastwordteengrotere casestudyopgezetwaarineenzelfdetentoonstellinginzowelhetmuseumvolkenkundealshet Tropenmuseumteervarenis,teweten DeVrouw. HetAmsterdamMuseum.HetAmsterdamMuseumontwikkelttentoonstellingenwaarininteractiemet hetpubliekcentraalstaat.zoiszijvoornemenseenaantalproefopstellingentemakenrondomnieuwe tentoonstellingenomtekijkenhoehetpubliekhieropreageert.opditmomentlopendegesprekken nogomdeexacteonderzoeksopzetaftestemmen. Aanvullendzalnog1casestudywordengeformuleerddiehalverwege gemonitorden geëvalueerdzalworden.gesprekkenhiervoorlopenreeds,zoalsmethetjoodshistorischmuseumenhet StedelijkMuseuminAmsterdam,maarzijnopditmomentnognietdefinitief.#Criteriadiegehanteerdzullen wordenzijn:deterealiserenbelevingineenspecifieketentoonstelling;categoriemuseumvolgensindeling Museumvereniging;bereidheidendraagvlakomteinvestereninhetonderzoek(actieveparticipatie); tentoonstellingsmakersmoetenbereidzijnomopenheidvanzakentegevenomtrentdemanierwaaropzij huntentoonstellingvormgevenenwatzijverwachtenvanhetpubliek;ententoonstellingsmakersmoeten openstaanvoordeuitkomstenvanhetonderzoek,diemogelijknietovereenkomenmethuneigen verwachtingen. Gezienhetfeitdateenaantalactiviteitenreedsinfebruari/maart2016plaatsvindt,wordtindeperiode november2015 januari2016hetonderzoekvoorbereid.zowordenstudentenopgeleidommeetehelpen tijdensdevoorbereidingenuitvoeringvanhetveldwerk.ditzalvanuithetlectoraatcrossmediavandehva wordengecoördineerdenbekostigd.doorgebruiktemakenvandeervaringenontwikkeldeaanpakentools inhetpilotproject DesigningExperiencescapes kunnenwetoteenversneldeopstartkomenvanhet project. Onderzoeksmethoden:Bijdecasestudieswordtgebruikgemaaktvandevolgendemethoden: Fase#in#traject# # Gebruikte#onderzoekstechniek# Vergaarde#data# Levert#op# Ontwerpfase Kwalitatiefonderzoek: Semigestructureerdeinterviews (boommodel)metontwerpers(evers 2007). Inzichtinontwerpkeuzesen aannamesomtrentde beoogdepublieksbeleving vantentoonstellingsmakers Inputvoordete onderzoekenaspectenbij bezoekers. Setvanontwerpprincipes engemaaktekeuzest.a.v. publieksbelevingbinnen perspectiefvangehele tentoonstelling Kwalitatiefonderzoek: Nietparticiperendeobservatiesvan meetings Inzichtindiscussies, procesontwikkeling, ontwerpkeuzesen aannamesomtrent publieksbelevingvan tentoonstellingsmakers Kwalitatiefonderzoek: Inhoudsanalysevanverkregen documenten Inzichtin procesontwikkelingen vertalingwensennaar praktijk. Kwantitatief: Beknoptevragenlijstvooralle deelnemendemedewerkersaan project Aannamesomtrentde beoogdepublieksbeleving Tentoon5 stellingsfase Kwalitatiefonderzoek: Semigestructureerdeinterviews volgensdethink#aloud#method#en elicitatietechniekenalspersonificatie Diepgaandinzichtin motivatiesenemotionele responsvanbezoekers Matchingaannamesmet verwachtingvan ontwerpers:werkthetzoals zegedachthadden? Relatieontwerpvoor1 Kwalitatiefonderzoek: Nietparticiperendeobservatievan Inzichtinroutingen waargenomenactiviteiten

17 gedragtijdensmuseumbezoek(duur bezoek,tijdperexhibit, interactievormexhibit,duidelijkheid exhibit,socialeinteractie,gebruik vanmediatijdensbezoek) Kwantitatiefonderzoek: Afnemenvangestructureerde vragenlijsten(o.a.tevredenheid, emotieperexhibit,educatieve waardeperexhibit,interactiein tentoonstelling) vanbezoekers Feitelijkinzichtinperceptie enemotievanbezoekers opstellingvs.ontwerpvoor geheletentoonstelling. Valideringenaanvullingvan reedseerdergedane studiesrondomheteffect vangebruiktedigitale mediaintentoonstellingen Werkpakket:# WP3# #Bezoekersdata# Trekker: UvA Projectpartners: HvA UvA ZM AM DM BG MOTI NMW NMM MB NO BR FM AP Uren: Doel:HetvergarenvanbezoekersdataomdeverkregeninformatieuitWP1enWP2tekoppelenaan feitelijkgedragvanbezoekers.uiteindelijkishetdoelomhieruiteenvisitorjourneyteontwikkelen waarbijtentoonstellingsmakersconcreteenpraktischetipsgegevenwordtomaantesluitenbijhet gedragvanhedendaagspubliek. # Beantwoordt#deelvraag#3:#Wie#is#mijn#bezoeker?Erzijndiverselandelijkestudiesnaarcultuurparticipatie, maartentoonstellingsmakersgevenaanmoeitetehebbenmetdevertalingvandezeuitkomstennaar geschiktetentoonstellingenvoordeeigendoelgroep.daarbijonderkennenzedatheteigenmuseumeen onvoldoendebeeldheeftvanhaareigenbezoekers.laatstaandaterinzichtisnmediagebruiktijdenshet publieksbezoekvantentoonstellingen.inditwerkpakketwordtonderzochtwelkekoppelingenerzijnte leggentussenlandelijkedata(macro),vergaardedataopmuseumniveau(meso)endataovergebruikvan specifiekemediaintentoonstellingen(micro).daarmeekaneenrijkerencompleterbeeldontstaanvanwie debezoekernuis.dezedeelvraagwordtaangevuldmetkwalitatievedatauitwerkpakketten1en2,omde datameerdiepgangtegeven. Duur:#1jaar(2017) Deliverables:Uitditwerkpakketvloeieneenaantaldeliverablesvoort: Perdeelnemendmuseumanalysevandeverzameldebezoekgegevens; Visitorjourneyvoormuseumboek,metdaarineensegmentatienaarverschillendebezoekersgroepenen mediagebruikenpraktischevoorbeeldenhoedezebezoekersgroepenbediendkunnenworden.kracht vandezevisitorjourneyisdataopmacro,mesoenmicroniveaumetelkaargecombineerdwordt; Eenvoudigeontsluitingvanbeschikbarebezoekersdataopwww.designingexperiencescapes.com. Activiteiten:Indittrajectstaandevolgendeactiviteitencentraal: 1) Kwalitatief(deskresearch&content5analyse)/Kwantitatief:doorlopendestudiegerichtophet verzamelenvanlandelijkebezoekgegevens,waarbijvooralgekekenwordtnaarhetgebruikvandigitale mediatijdenshetbezoekaaneententoonstelling.ditbetrefteenher5analysevanbestaandedata rondomcultuurparticipatieendigitalemediavanhetsociaalcultureelplanbureauomtekijkenwatop macroniveaualbekendisrondombezoekersgedraginrelatietothetgekozenperspectiefvan belevingswaarde.hierinstaatderelatierondomhetgebruikvandigitalemediaendeuiteindelijke belevingvanbezoekers(zoalstevredenheid,gebruik,loyaliteit)centraal; 2) Kwalitatief(deskresearch&content5analyse)/Kwantitatief:verzamelenenanalyserenvan bezoekgegevensvandeelnemendetentoonstellingsmakersmiddelskassasystemen,onlinestatistieken enbezoekersonderzoek(mesoniveau)zoalsbezoekersaantallen,informatiegebruikwebsite, tevredenheidsmetingenetcetera.daarbijmoetopgemerktwordendatmuseummedewerkersop voorhandalaangevendataopverschillendemanierenteverzamelen.onduidelijkisduswelkeanalyses hiermeeoverdebreedtegedaankunnenworden. DeBelevingswaardevanMusea/RAAK5Publiekaanvraagseptember2015/HogeschoolvanAmsterdam Pagina: 17

18 3) Actionresearch:opbasisvandedatauitpunt1en2,plusdedatauitWP1en2rondom bezoekersgedrag(microniveau)wordtsamenmetdedeelnemerseenvisitorjourneyvoor museumbezoekontwikkeld,vooralgerichtopdigitaleactiviteitentijdenshetmuseumbezoek.deze visitorjourneywordtsamenmetdepartnersontwikkeldengetoetst. Dekrachtvanhetcombinerenvandezedrieperspectievengeefteeneersteaanzetombezoekersprofielen nauwkeurigerteduidenenmeetenemeninhetontwerpproces. Werkpakket:# # WP4# #Modelvorming#Bezoekersbeleving# Trekker: AmsterdamseHogeschoolvoordeKunsten ReinwardtAcademie Projectpartners: HvA UvA AHK ZM DM AP NO TC BR TI FM AM KO NL Uren: NMW10+YIPP8 Doel:Hetaanscherpenvanhuidigeinzichtenhoejealstentoonstellingsmakerkuntsturenopde bezoekersbeleving.ditwordtvertaaldnaareenoverzichtelijkesetvanindicatorenwaarmee tentoonstellingsmakerseententoonstellingookopeeninhoudelijkemanierkunnentoetsen.daarnaastwordt eenoverzichtelijkmodel,voortbordurendophetmodelzoalsgepresenteerdinfestivalbeleving(vanvliet,2013), gepresenteerd,waarmeeeenwetenschappelijkebijdragewordtgeleverdaandediscussieomtrenthet ontwerpenvoordepublieksbelevinginmusea. Beantwoordt#deelvraag#1,#4#en#5.Ditwerkpakketisondersteunendaanoverigewerkpakkettendooreen (modelmatig)basisteverschaffenvoorhetinterpreterenvanverkregendata.inparagraaf5.1.isaleen overzichtvandebelangrijkstewerkenopgenomen.nietteminspreekthetvoorzichdatzowelbijaanvangals gedurendehetgeheleprojectdenieuwsteinzichtenopditgebiedmeegenomenworden.daarnaastiseen gedeeltevandekennis voornamelijkkleinecasestudies,waaringeëxperimenteerdwordtmetinnovatieve, digitalediensten versnipperdaanwezig.hetisdaaromvanbelangookdezeversnipperdekennisinkaartte brengen.daarnaasthebbententoonstellingsmakersbehoefteaangefundeerdekennisoverdeimpactvande keuzesdiezijmakentenaanzienvanhetontwerpvaneententoonstellingopdeuiteindelijkbezoekers5 beleving,specifiekwanneerhetaankomtophetgebruikvandigitalemiddelenopzaal.menheeftvooral gebrekaanmanierenomtekunnenmetenofdegebruiktemiddelenhetgewensteeffecthebben:het overbrengenvandeinhoudelijkeboodschap.dehuidigemanier,hoofdzakelijkhetmetenvan bezoekersaantallen,ishierinontoereikend. Duur:#4x2maandengedurendelooptijdvanproject. Deliverables:Ditwerkpakketlevertkennisopdiezoweldoortentoonstellingsmakers,studentenendocenten enhetwetenschappelijkeveldtoegepastkanworden.ditwordtvertaaldin: Eenaangescherptexperiencescapegerichtopmusea(zieparagraaf5.1); Eenoverzichtvanindicatorenomdebezoekersbelevinginkaarttebrengen; Publicatiesgerichtop(aankomende)tentoonstellingsmakers,waaronderhethandboek Watbeleeft mijnbezoeker?. Activiteiten:Devolgendeactiviteitenwordeninditwerkpakketuitgevoerd: 1) Deskresearch&inhoudsanalyse:samenmetdedeelnemendepartijeninditwerkpakketwordende versnipperdestudiesbijelkaargebrachtengeanalyseerd. 2) Actionresearch:aandehandvancontinueliteratuurstudiesinvoorgaandewerkpakkettensessies organiserenwaarinhethuidigemodel1)doorontwikkeldwordten2)getoetstwordtmetdepraktijk, zowelbijtentoonstellingsmakersalsstudentenbinnendeopleidingenvancultureelerfgoed(reinwardt Academie)enDigitaleMediaenCreatieveIndustrie(HvA); 3) Actionresearch:samenmetdedeelnemendepartijenwordteensetvanindicatorenontwikkeldomde bezoekersbelevingspecifiekertemeten.hiervoorwordenenerzijdsexpertsindividueelgeïnterviewden anderzijdsgroepssessiesmetdedeelnemendepartijengeorganiseerdomdewerkbaarheidvande indicatorentetoetsen. 4) Hetorganiserenvanstudentprojecten,zoalsafstudeermogelijkheden,omontwikkeldekennisdirectte toetseninendoortevertalennaardepraktijk; DeBelevingswaardevanMusea/RAAK5Publiekaanvraagseptember2015/HogeschoolvanAmsterdam Pagina: 18

19 Werkpakket:# WP5# #Toolontwikkeling# Trekker: HvA Projectpartners: HvA AM DM AP MB NMW MOTI BG NO BR NMM TI Uren: FM24uur,KO16uur,NL10uur,YIPP16uur Doel:Hetontwikkelenvantoegankelijketoolswaarmeedetentoonstellingsmakeropeentoegankelijke manierkanreflecterenophetontwerpproces,deintezettendigitalemiddelenendeterealiseren bezoekersbelevingteevalueren. Beantwoordt#deelvragen#4#en#5:#Welke#tools#kan#ik#gebruiken#om#te#sturen#op#de#bezoekersbeleving?# Hoe#kan#ik#bezoekersbeleving#evalueren?Uitdegesprekkenmettentoonstellingsmakersblijktdatzij behoeftehebbenaantoolsdiehenmeerinzichtgevenindemogelijkhedendiezijhebbenomeen tentoonstellingbeteraantelatensluitenbijdewensenvanhetpubliek.indesigningexperiencescapesis hiertoereedseeneersteaanzetgedaan,waarpositiefopwerdgereageerd.doelvanditwerkpakketisom dereedsontwikkeldetoolsaantescherpen,verdertetestenenaanvullendetoolsteontwikkelendie relevantzijnvoordetentoonstellingsmaker. Duur:#Duur:4x2maandengedurendelooptijdvanproject. Deliverables: Uitditwerkpakketvloeieneenaantaltoolsvoortdiezoweltentoonstellingsmakersalsstudenteninhun dagelijksepraktijkkunnentoepassen: ZoweldigitalealsfysiekeE5scape(werktitel)game,diereedsinontwikkelingis; Co5creatietoolkitomsamenmetbijvoorbeelddedoelgroepeententoonstellingteontwikkelen; Meetinstrumentenomdebezoekersbelevingtemetenenteevalueren. Activiteiten: Inditonderzoekstrajectzullenwedevolgendeactiviteitenondernemen,gebaseerdopgecombineerd design5enontwerpgerichtonderzoek(andriessen,2008). 1) DoorontwikkelenvandeE5scapegame,waarbijtentoonstellingsmakersenbedrijvenreflecterenopde gemaaktebeslissingenaangaandedebezoekersbeleving.hierbijstaatmettoinkcommunicatiede afspraakomdegamebijhaarklantentetesten.ookvooranderebureauswordtdezemogelijkheid geboden. 2) Ontwikkelenvaneenco5creatietoolkitomopeengemakkelijkemaniergezamenlijktentoonstellingente makenoftetesten,bijvoorbeeldsamenmetdedoelgroep. 3) Ontwikkelenvanmeetinstrumentenvoordebezoekersbeleving:vragenlijstenenmeetmethodes (bijvoorbeeldexperience#sampling). Onderstaandemethodenwordenhierintoegepast.Daarbijishetbelangrijkomtemeldendatfasesdoor elkaarheenkunnenlopen,aangezienderesultatenleidendzijnvooreenvervolgstap. Fase#in#traject# Gebruikte#onderzoekstechniek# Vergaarde#data# Levert#op:# Conceptfase Kwalitatiefonderzoek: Overzichtvanreeds Literatuuronderzoek beschikbaretoolsen Ontwerpfase Kwalitatiefonderzoek: Gestructureerdetestopstellingenmet tentoonstellingsmakerswaarinconceptvan detoolsbesprokenworden Kwalitatiefonderzoek: Designresearch:ontwikkelenvantool toepassingen Inzichtinbehoefterondom tools,feedbacken aanscherpingvanreeds geconstrueerdeframework Inzichtvergareninen ontwerpenvanmogelijkheden Validatievanfactoren dievanbelangzijn tijdenshetontwerp vaneennieuwe tentoonstelling, waarbijextra aandachtisvoorde impactvandigitale media. Werkbaretoolvoor tentoonstellingsontw DeBelevingswaardevanMusea/RAAK5Publiekaanvraagseptember2015/HogeschoolvanAmsterdam Pagina: 19

20 Kwalitatiefonderzoek: Nietparticiperendeobservatievangedrag tijdensgebruikvantool omtoolzoweldigitaalalsfysiek aantebieden Inzichtingebruiksgemaken relevantievantoolvoor doelgroep erpers(geëvalueerd opo.a. gebruiksgemak, relevantie, bruikbaarheid). Naastdezeinhoudelijkewerkpakkettenzijnerooknogtweewerkpakkettendieondersteunendzijninde uitvoeringvanhetproject. Werkpakket:# WP6# #Disseminatie#naar#Tentoonstellingsmakers#en#Onderwijs# Trekker: HvA Projectpartners: HvA AHK UvA Uren: Doel:Hetonderdeaandachtbrengenvanhetprojectenhaarresultaten,hetbevorderenvandetoepassing vanderesultatenbijtentoonstellingsmakerseninhetonderwijsenhetzorgenvoortoegankelijkvan informatieoverhetprojectenhaarresultaten. Activiteiten# Deliverables# Publicerenvan4publicatiesinvaktijdschriften,waaronder 4publicatiesinvaktijdschriften. MuseumPeil,MuseumvisieenVisitor#Studies. 4wetenschappelijke Publicerenvan4publicaties/presentatiesopconferenties, publicaties/presentaties. waarondermuseumcongres,ecsiteenmuseumnext.opdeze congressenkomtdebezoekersbelevingsteedsmeercentraal Handboek Watbeleeftmijn bezoeker?. testaan. 1onderwijsmodule(5ECTS). Handboekschrijven/samenstellen Watbeleeftmijn 9afstudeeropdrachtenen stages.# bezoeker? Onderwijsactiviteiteninminoren Ontwikkelenvan1onderwijsmodule Bezoekersbeleving (5 ECTS). enmasteronderwijs(gastcolleges, workshops,lesmateriaal). Organiserenvan9afstudeeropdrachtenen stages. Website Inbeddingkennisvanuitprojectinminorenen DesigningExperiencescapes. masteronderzoek(ziehoofdstuk7). Aanwezigheidopsocialmedia: Websitewww.designingexperiencescapes.nldoorontwikkelen. LinkedIn,Facebook,Twitter, Bereikvergrotendooraanwezigheidopsocialmedia:LinkedIn, Instagram. Facebook,Twitter,Instagram. Nieuwsbrievenenpresentaties. Bijdragenaannieuwsbrievenenbijeenkomstenpartners. Werkpakket:# WP0# #Projectmanagement# Trekker: HvA Projectpartners: HvA Uren: 812 Doel:Hetmogelijkmakenvaneenefficiënteuitvoeringvandetakeninhetproject,meteenbewakingop debeschikbaretijd,middelenenkwaliteitdoorhetvoerenvaneeneffectieveadministratie,hethierover eenduidigcommunicerennaardeprojectledenendesubsidiegever,ervoorzorgendatdecommunicatie metallebetrokkeneninhetprojectgoedverlooptensamenwerkingbevorderen,binnenenbuitenhet project. Activiteiten# Deliverables# OrganiserenKick5offbijeenkomst,GeneralAssembliesen deelnameaan(inter)nationaleconferentiesover Kick5offs,projectbijeenkomsten, deelnameconferenties deelname/workshops/lezingen. Projectoverleggen. Organiserenvandediverseoverlegvormenbinnenhetproject: Notulen. werkpakketoverleg,projectoverleg,stuurgroepoverlegende Voortgangsrapportagesen DeBelevingswaardevanMusea/RAAK5Publiekaanvraagseptember2015/HogeschoolvanAmsterdam Pagina: 20

De tentoonstellingsmaker van de 21 ste eeuw. Aanvraag voor de regeling RAAK-PUBLIEK van het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA

De tentoonstellingsmaker van de 21 ste eeuw. Aanvraag voor de regeling RAAK-PUBLIEK van het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA De tentoonstellingsmaker van de 21 ste eeuw Aanvraag voor de regeling RAAK-PUBLIEK van het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA Juni 2016 1. Samenvatting In De tentoonstellingsmaker van

Nadere informatie

Samenwerking hogescholen en MKB in de topsectoren ZWAARTEPUNTVORMING PROFILERING SAMENWERKING KWALITEIT DUURZAME VERANKERING

Samenwerking hogescholen en MKB in de topsectoren ZWAARTEPUNTVORMING PROFILERING SAMENWERKING KWALITEIT DUURZAME VERANKERING Samenwerking hogescholen en MKB in de topsectoren ZWAARTEPUNTVORMING PROFILERING SAMENWERKING KWALITEIT DUURZAME VERANKERING 14 december Bedrijfslevenbrief Het kabinet heeft samenleving en bedrijfsleven

Nadere informatie

Klimaatbestendige stad

Klimaatbestendige stad Klimaatbestendige stad Joke van Wensem Samenwerken aan water en klimaat Programmaplan en kennisagenda Algemeen en programmering: Deltaprogramma RA/IenM, STOWA, RWS, CAS, Deltares Projectentournee: Deltaprogramma

Nadere informatie

Onderzoek in de praktijk

Onderzoek in de praktijk Onderzoek in de praktijk 1. Praktijkgericht onderzoek 1.1 Omschrijving praktijkgericht onderzoek 1.2 Onderzoek onderwijs werkveld 1.3 Meerwaarde van praktijkgericht onderzoek 1.4 Meer weten over praktijkgericht

Nadere informatie

Marklinq: samen met u marketingkennis opbouwen. drs Frits van Leer

Marklinq: samen met u marketingkennis opbouwen. drs Frits van Leer Marklinq: samen met u marketingkennis opbouwen drs Frits van Leer Welkom bij de workshop Marklinq Wat gaan we doen vanmiddag? Marklinq aan u voorstellen o werkwijze o soorten onderzoek o voorbeelden o

Nadere informatie

TNO-instrumentarium Creatieve Industrie

TNO-instrumentarium Creatieve Industrie TNO-instrumentarium Creatieve Industrie Instrumenten TNO voor Innovatie Vraagarticulatie Kennisoverdracht Kennisontwikkeling Technologisch consult in samenwerking met Syntens Branche Innovatie Agenda Challenge

Nadere informatie

Een academische omgeving voor het basisonderwijs NRO-Congres 4 november 2015

Een academische omgeving voor het basisonderwijs NRO-Congres 4 november 2015 Een academische omgeving voor het basisonderwijs NRO-Congres 4 november 2015 Bernard Teunis & Nienke van der Steeg b.teunis@poraad.nl n.vandersteeg@poraad.nl Opzet workshop 1. Voorstellen 2. Answergarden

Nadere informatie

Pilot Social Media Analyse, studiejaar 14/ 15

Pilot Social Media Analyse, studiejaar 14/ 15 Pilot Social Media Analyse, studiejaar 14/ 15 Presentatie 10-9-2015 Even voorstellen: Studie wiskunde (Rijksuniversiteit Utrecht) met voor- en nakandidaatsbijvak econometrie (Erasmus universiteit). Docent

Nadere informatie

De klimaatbestendige stad: Uitwerking in de praktijk

De klimaatbestendige stad: Uitwerking in de praktijk RAAK Publiek voorstel De klimaatbestendige stad: Uitwerking in de praktijk Auteurs: R. Loeve J. Kluck Adviseur: O. W. de Graaf 6 mei 2014 Onderzoeksprogramma De Stad Domein Techniek Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

Hoe doe ik een onderzoeksproject. Hans Bodlaender Marjan vd Akker

Hoe doe ik een onderzoeksproject. Hans Bodlaender Marjan vd Akker Hoe doe ik een onderzoeksproject Hans Bodlaender Marjan vd Akker 1 Dit verhaal Eerst een paar (overbodige?) opmerkingen over samenwerking in een groep Hoe doe ik een onderzoeksproject: Vraagstelling (Vandaag)

Nadere informatie

Doorstroom in de groene beroepskolom. Algemene toelichting Aanpak case studies Toelichting case study Clusius College

Doorstroom in de groene beroepskolom. Algemene toelichting Aanpak case studies Toelichting case study Clusius College Doorstroom in de groene beroepskolom Algemene toelichting Aanpak case studies Toelichting case study Clusius College Aanleiding (kwantitatief) Relatief lage sectorale doorstroom van VMBO-MBO binnen Groen

Nadere informatie

Doorbraakproject Werkplekleren Rijnmond Drs Ad de Jongh. 11 oktober 2011

Doorbraakproject Werkplekleren Rijnmond Drs Ad de Jongh. 11 oktober 2011 Doorbraakproject Werkplekleren Rijnmond Drs Ad de Jongh 11 oktober 2011 Doorbraakproject Werkplekleren Landelijk project met regionale deelprojecten Doel: het in kaart brengen van de verschillende manieren

Nadere informatie

Succesvolle in- en doorstroom naar de w.o.-master voor w.o./hbo-bachelors

Succesvolle in- en doorstroom naar de w.o.-master voor w.o./hbo-bachelors Succesvolle in- en doorstroom naar de w.o.-master voor w.o.hbo-bachelors NAP 2006 Doorgaande Leerwegen Eindrapportage t.b.v. Review Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 3 2 Inleiding... 5 3 Karakteristieken

Nadere informatie

oppervlakte opmerkingen type

oppervlakte opmerkingen type BG BISSCHOPSSTEEG 9 k1 3584 SB 17,39 kamer 278,20 97,17 375,37 BG BISSCHOPSSTEEG 9 k2 3584 SB 17,43 kamer 278,20 97,17 375,37 BG BISSCHOPSSTEEG 9 k3 3584 SB 17,36 kamer 278,20 97,17 375,37 BG BISSCHOPSSTEEG

Nadere informatie

RKC s OWO. Onderzoeksplan. Toegankelijkheid digitale dienstverlening in de gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf & Opsterland

RKC s OWO. Onderzoeksplan. Toegankelijkheid digitale dienstverlening in de gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf & Opsterland Onderzoeksplan Toegankelijkheid digitale dienstverlening in de gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf & Opsterland Januari 2017 Colofon De rekenkamercommissies van Ooststellingwerf en Opsterland

Nadere informatie

Toeristische visie Regio Alkmaar

Toeristische visie Regio Alkmaar Toeristische visie Regio Alkmaar Conceptvisie en uitvoeringsagenda Proces Toeristische visie Wat Wanneer 1. Start met de Regio Alkmaar Februari 2. Eerste Regioavond 5 maart 3. Stakeholderbijeenkomst 1

Nadere informatie

Tussenstand kwalitatieve monitoring m.b.v. narratieven in Hilversum

Tussenstand kwalitatieve monitoring m.b.v. narratieven in Hilversum Tussenstand kwalitatieve monitoring m.b.v. narratieven in Hilversum Een presentatie van een methode in ontwikkeling, focus op welzijnsvoorzieningen Door Esther Sarphatie, accountmanager gemeente Hilversum

Nadere informatie

Welzijn en zorg voor ouderen in Rotterdam. Prof.dr. Anna Nieboer

Welzijn en zorg voor ouderen in Rotterdam. Prof.dr. Anna Nieboer Welzijn en zorg voor ouderen in Rotterdam Prof.dr. Anna Nieboer Presentatie Toelichting Even Buurten Integrale wijkaanpak in Rotterdam Gericht op de ondersteuning van zelfstandigwonende ouderen Onderdeel

Nadere informatie

Event Lab. Michiel Rovers (Hogeschool van Amsterdam) Jacques Vork (Hogeschool Inholland) m.s.w.rovers@hva.nl Jacques.Vork@inholland.

Event Lab. Michiel Rovers (Hogeschool van Amsterdam) Jacques Vork (Hogeschool Inholland) m.s.w.rovers@hva.nl Jacques.Vork@inholland. Event Lab Michiel Rovers (Hogeschool van Amsterdam) Jacques Vork (Hogeschool Inholland) m.s.w.rovers@hva.nl Jacques.Vork@inholland.nl Programma Eventlab: wie zijn wij? Terugblik sessie VNPF-ledendag (17-6-2015)

Nadere informatie

Heeft muziek invloed op retail?

Heeft muziek invloed op retail? Heeft muziek invloed op retail? Ja! Een kwantitatief online onderzoek naar het effect van verandering van muziek in een filiaal van een Nederlandse damesmodeketen. Samenvatting Het platform Muziek Werkt

Nadere informatie

Duurzaamheid in een virtuele omgeving Toepassen van virtualisering in het ICT-onderwijs voor duurzaamheidsdoelstellingen

Duurzaamheid in een virtuele omgeving Toepassen van virtualisering in het ICT-onderwijs voor duurzaamheidsdoelstellingen Duurzaamheid in een virtuele omgeving Toepassen van virtualisering in het ICT-onderwijs voor duurzaamheidsdoelstellingen Agenda De Omslag : het duurzaamheidsprogramma van de Hogeschool Utrecht Duurzaamheid

Nadere informatie

tudievragen voor het vak TCO-2B

tudievragen voor het vak TCO-2B S tudievragen voor het vak TCO-2B 1 Wat is fundamenteel/theoretisch onderzoek? 2 Geef een voorbeeld uit de krant van fundamenteel/theoretisch onderzoek. 3 Wat is het doel van fundamenteel/theoretisch onderzoek?

Nadere informatie

Duurzaam duurzamer produceren ( ) Jac Christis en Gejo Nanninga

Duurzaam duurzamer produceren ( ) Jac Christis en Gejo Nanninga Duurzaam duurzamer produceren (26-11-15) Jac Christis en Gejo Nanninga De onderwerpen 1. Vraagarticulatie 2. Netwerkvorming 3. Onderzoeksstrategie 4. Stand van zaken Vraagarticulatie Vroeger: citaten verzamelen/verzinnen

Nadere informatie

Internet of Things: netwerk voor kennis, onderzoek, onderwijs en ontwikkeling Samenwerking van hogescholen, kennisinstituten en industriële partners

Internet of Things: netwerk voor kennis, onderzoek, onderwijs en ontwikkeling Samenwerking van hogescholen, kennisinstituten en industriële partners Internet of Things: netwerk voor kennis, onderzoek, onderwijs en ontwikkeling Samenwerking van hogescholen, kennisinstituten en industriële partners dr. Geert de Haan 1 drs. Wim Smit 2 dr. Jan Dirk Schagen

Nadere informatie

Zelfmanagement; bezuiniging of investering

Zelfmanagement; bezuiniging of investering Zelfmanagement; bezuiniging of investering Jan Walburg. Utrecht 12 mei 2011. Congres Zelfmanagement Jan A. Walburg loodgieter hypotheek notaris onderhoud bank schilder gemeente belasting parkeren garage

Nadere informatie

Geluksmomenten voor iedereen Wordt uw uitje uitgeroepen tot het Meest maatschappelijke uitje van 2015?

Geluksmomenten voor iedereen Wordt uw uitje uitgeroepen tot het Meest maatschappelijke uitje van 2015? Geluksmomenten voor iedereen Wordt uw uitje uitgeroepen tot het Meest maatschappelijke uitje van 2015? Voor het vijfde jaar op rij organiseert ANWB de verkiezing van Leukste uitje van Nederland. Naast

Nadere informatie

Platform. Dagblad De Telegraaf Website Telegraaf.nl

Platform. Dagblad De Telegraaf Website Telegraaf.nl Presentatie 2014 Platform Dagblad De Telegraaf Website Telegraaf.nl g De Telegraaf mobiel De Telegraaf tablet De Telegraaf tablet De Telegraaf glossy s De Telegraaf specials De Telegraaf specials Het platform

Nadere informatie

Groeien naar arbeidsparticipatie

Groeien naar arbeidsparticipatie Groeien naar arbeidsparticipatie Over praktijk en effectiviteit Prof. dr. Roland W.B. Blonk Agenda Even voorstellen Arbeidsparticipatie, reïntegratie en effectiviteit Kennisontwikkeling en kennisdeling:

Nadere informatie

WERKBOEK. Checklisten, scripts, templates. Door Laura Babeliowsky

WERKBOEK. Checklisten, scripts, templates. Door Laura Babeliowsky WERKBOEK Checklisten, scripts, templates Door Laura Babeliowsky Laura Babeliowsky Inhoudsopgave DEFINITIE CASESTUDIE 3 VOORDELEN CASESTUDIES 4 WAT JE KUNT TESTEN IN EEN CASESTUDIE 5 DE PLAATS DIE CASESTUDIES

Nadere informatie

Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014

Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014 Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014 Deze vragenlijst dient om een totaalbeeld te krijgen van de resultaten van de projecten die in 2013/2014 gefinancierd

Nadere informatie

KennisCentrum Natuur en Leefomgeving Projectplan Projectnaam

KennisCentrum Natuur en Leefomgeving Projectplan Projectnaam KennisCentrum Natuur en Leefomgeving Projectplan Projectnaam Projectnaam : Datum : Opdrachtgever : Projectleider : 1 Inhoud 1. Projectdefinitie... 3 1.1 Achtergrond en aanleiding... 3 1.2 Projectdoelstelling...

Nadere informatie

Relatie met het onderzoek van het Crossmedialab Dit onderzoek is onderdeel van het CELL- project 'Designing Spaces for Experience'.

Relatie met het onderzoek van het Crossmedialab Dit onderzoek is onderdeel van het CELL- project 'Designing Spaces for Experience'. Onderzoeksopdracht Crossmedialab Titel Audiodesign - immersive interactive experiences Probleemomgeving Muziek kan hevige emoties (en herinneringen) oproepen. Bij een popconcert of dancefeest kunnen we

Nadere informatie

Vandaag: Proces & werk. HvA - 13 mei, 2011

Vandaag: Proces & werk. HvA - 13 mei, 2011 Vandaag: Proces & werk. HvA - 13 mei, 2011 Wat we gaan doen: - Proces - Presentatie dashboard - Presentatie datavisualisatie Nu: Ben Fry s proces. The Whale Hunt Jonathan Harris We Feel Fine Jonathan

Nadere informatie

ONDERZOEK DOEN. HENK LINDEMAN h.lindeman@aps.nl. Naam Datum

ONDERZOEK DOEN. HENK LINDEMAN h.lindeman@aps.nl. Naam Datum ONDERZOEK DOEN HENK LINDEMAN h.lindeman@aps.nl Naam Datum Onderzoeksvragen; uw keuze voor deze workshop Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen onderzoek doen en gedocumenteerd schrijven? Welke

Nadere informatie

Festival van het Leren. - Evaluatie - workshop. Corien van der Linden. Utrecht - 19 maart 2010

Festival van het Leren. - Evaluatie - workshop. Corien van der Linden. Utrecht - 19 maart 2010 Festival van het Leren - Evaluatie - workshop Corien van der Linden Utrecht - 19 maart 2010 Terra Nova Partners in Onderzoek www.terranovapartners.nl Agenda - introductie - onderzoekmethoden - zelf aan

Nadere informatie

Open Kaart. Regio onder de loep. De Helix

Open Kaart. Regio onder de loep. De Helix Open Kaart Regio onder de loep De Helix Start Systeemdenken in de praktijk brengen Tentoonstelling Bioregionalisme Bioregio Bioregionalistische NME Omgeving als vertrekpunt voor Educatie Bioregio = geografische

Nadere informatie

BEZOEKERS WORDEN CONSUMENTEN CONSUMENTEN WORDEN BEZOEKERS. Amsterdam, 29 november 2013

BEZOEKERS WORDEN CONSUMENTEN CONSUMENTEN WORDEN BEZOEKERS. Amsterdam, 29 november 2013 BEZOEKERS WORDEN CONSUMENTEN CONSUMENTEN WORDEN BEZOEKERS Amsterdam, 29 november 2013 ONLINE RETAIL VOOR DE CULTURE SECTOR MIDDELEN VOOR CULTUREEL ONDERNEMERSCHAP LID VAN SHOPPING2020 _ WEBSHOPS VOOR CULTUURINSTELLINGEN

Nadere informatie

experiencing research voor live contact met uw doelgroep

experiencing research voor live contact met uw doelgroep experiencing research voor live contact met uw doelgroep In de beleveniseconomie draait alles om voelen, ervaren, meemaken en het creëren van waardevolle herinneringen. The hunt for the ultimate experience

Nadere informatie

POWER TOOLS. Participatief ontwerpen van technologie ter bevordering van zelfredzaamheid bij cliënten met een cognitieve beperking

POWER TOOLS. Participatief ontwerpen van technologie ter bevordering van zelfredzaamheid bij cliënten met een cognitieve beperking POWER TOOLS Participatief ontwerpen van technologie ter bevordering van zelfredzaamheid bij cliënten met een cognitieve beperking Projectvoorstel RAAK-publiek, september 2015 Hogeschool Utrecht, lectoraat

Nadere informatie

Paraplubestemmingsplan regeling aan - en uitbouwen en bijgebouwen V A S T G E S T E L D

Paraplubestemmingsplan regeling aan - en uitbouwen en bijgebouwen V A S T G E S T E L D mm - w w V A T G E T E L mm - w w V A T G E T E L I T + R + V vm mm... T... . I A I mm v m m z wmm mxm wv v v fw - w w. E m m v m mw v m v f w, w wv w v. Om v z v fz m fw, f. H v mm vz z. H mm v. I mm

Nadere informatie

Stad Adres Openingstijden Aalsmeer (warenhuis) Oosteinderweg AV

Stad Adres Openingstijden Aalsmeer (warenhuis) Oosteinderweg AV Stad Adres Openingstijden Aalsmeer (warenhuis) Oosteinderweg 249 1432 AV 0297-346660 Alkmaar Laat 90 1811 EK 072-5129059 Almelo Grotestraat 36 7607 CP 06-53878562 Almere (warenhuis) Washingtonstraat 45

Nadere informatie

CIAO overzicht. Marije van Koperen Programmacoordinator CIAO Vrije Universiteit Amsterdam,Gezondheidswetenschappen. Utrecht, 14 juni 2012

CIAO overzicht. Marije van Koperen Programmacoordinator CIAO Vrije Universiteit Amsterdam,Gezondheidswetenschappen. Utrecht, 14 juni 2012 CIAO overzicht Marije van Koperen Programmacoordinator CIAO Vrije Universiteit Amsterdam,Gezondheidswetenschappen Utrecht, 14 juni 2012 Maastricht Leiden/Den Haag Rotterdam Nijmegen Amsterdam 2 Academische

Nadere informatie

Imago en draagvlak. Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug SAMENVATTING RAPPORTAGE

Imago en draagvlak. Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug SAMENVATTING RAPPORTAGE Imago en draagvlak SAMENVATTING RAPPORTAGE Imago en draagvlak Samenvatting rapportage Bureau Verten Onderzoek uw partner in onderzoek www.vertenonderzoek.nl e-mail: verten.onderzoek@inter.nl.net postadres:

Nadere informatie

Media en Onderzoek. Herfst Werkcollege 1

Media en Onderzoek. Herfst Werkcollege 1 Media en Onderzoek Herfst Werkcollege 1 Agenda Theorie versus praktijk Huisregels Toelichting eindopdracht Huiswerk Contactinformatie Docent: Carolien van den Akker Gebruik email om mij te contacteren

Nadere informatie

Methodologie voor onderzoek in de verpleegkunde. Foeke van der Zee

Methodologie voor onderzoek in de verpleegkunde. Foeke van der Zee Methodologie voor onderzoek in de verpleegkunde Foeke van der Zee Inhoudsopgave 1. Onderzoek, wat is dat eigenlijk... 1 1.1 Hoe is onderzoek te omschrijven... 1 1.2 Is de onderzoeker een probleemoplosser

Nadere informatie

What s up Zuiderzeeland?

What s up Zuiderzeeland? What s up Zuiderzeeland? biologie praktische opdracht, 4vmbo Naam: Klas: In dit onderdeel ga je zelf met je groepje aan de slag. Bij de theoretische opdracht heb je gekeken welke dieren er voorkomen in

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Vrienden van het Zeeuws Museum 2012-2016

Beleidsplan Stichting Vrienden van het Zeeuws Museum 2012-2016 Beleidsplan Stichting Vrienden van het Zeeuws Museum 2012-2016 De stichting Vrienden van het Zeeuws Museum is gelieerd aan het Zeeuws Museum en werkt binnen de kaders van het museum. Beleidsplan Zeeuws

Nadere informatie

Evidence-based handelen. Is er al niet genoeg onderzoek gedaan voor interventies na trauma? Onderwerpen

Evidence-based handelen. Is er al niet genoeg onderzoek gedaan voor interventies na trauma? Onderwerpen Is er al niet genoeg onderzoek gedaan voor interventies na trauma? Hennie Boeije i.s.m. Floryt van Wesel Symposium Kinderen en trauma: van wetenschappelijk onderzoek naar implicaties voor de praktijk,

Nadere informatie

1 Het organiseren van het nieuwe winterevenement Holy Moly is een goede opvolging van Serious Request

1 Het organiseren van het nieuwe winterevenement Holy Moly is een goede opvolging van Serious Request Holy Moly Holy Moly is de naam van het nieuwe winterevenement in Heerlen. Het evenement dat muziek sport spel en cultuur combineert en aansluit bij het urban karakter van de stad start op 15 december met

Nadere informatie

Het stappenplan. Inleiding

Het stappenplan. Inleiding Het stappenplan Inleiding Op de pagina instrumenten op Overstag.nu vind je instrumenten, informatie en inspiratie om binnen je eigen organisatie met het thema duurzame inzetbaarheid aan de slag te gaan.

Nadere informatie

marketing voor zorg-professionals: reader Deel 4: hoe stuur je een goede e-zine? Nieuwsbrief is een NO NO! Hoe krijg je cliënten voor je e-zine?

marketing voor zorg-professionals: reader Deel 4: hoe stuur je een goede e-zine? Nieuwsbrief is een NO NO! Hoe krijg je cliënten voor je e-zine? Nieuwsbrief is een NO NO! Besef dat jouw bedrijf niet om jou draait maar om je doelgroep. Jij bent niet belangrijk, zij zijn belangrijk! Daarom schrijf je NOOIT een nieuwsbrief! In een nieuwsbrief staan

Nadere informatie

!!! !!!!!!! Beleven we beelden als materie, of is het juist andersom? Lennart de Neef - CTS Essay - Imara Felkers - 16 juni 2014

!!! !!!!!!! Beleven we beelden als materie, of is het juist andersom? Lennart de Neef - CTS Essay - Imara Felkers - 16 juni 2014 PLAATJESKUNST Beleven we beelden als materie, of is het juist andersom? Lennart de Neef - CTS Essay - Imara Felkers - 16 juni 2014 1 Het internet, nog nooit is er in mijn beleving zo n bijzondere uitvinding

Nadere informatie

Hogeschool der Kunsten Den Haag, Codarts, HKU (als toehoorder), Artez (onder voorbehoud), Designacademy

Hogeschool der Kunsten Den Haag, Codarts, HKU (als toehoorder), Artez (onder voorbehoud), Designacademy Bijlage Kolom 1: hogeschool Kolom 2: bij opleiding(en) Kolom 3: samen met hogescho(o)l(en) Kolom 4: inhoud van voorstel Vet = pilot(s) gezamenlijke toetsing voldoen aan criteria 1 2 3 4 Amsterdamse Hogeschool

Nadere informatie

Project APEx Archives Portal Europe network of excellence

Project APEx Archives Portal Europe network of excellence Project APEx Archives Portal Europe network of excellence Digitale Collectie De Grootste Gemene Deler RCE Amersfoort 5 juni 2013 Stand van zaken Archieven APEx basis gegevens APEx volgt het APEnet project

Nadere informatie

Kerst. Bezoekers Kerstspektakel. Samen Kerst Kerst in Noord - Holland Samen Kerst bij AZ

Kerst. Bezoekers Kerstspektakel. Samen Kerst Kerst in Noord - Holland Samen Kerst bij AZ 1 Kerst Samen Kerst Kerst in Noord - Holland Samen Kerst bij AZ Kerst is bij uitstek de tijd van het jaar waarin wij de gevoelens van warmte, geborgenheid en saamhorigheid willen ervaren. Met elkaar de

Nadere informatie

Rubrics onderzoeksopzet

Rubrics onderzoeksopzet Eindbeoordeling LA51 Praktijkgericht onderzoek 2012-2013 Naam: J. Rietjens Cijfer: 7.3 De beoordeling van de verschillende onderdelen zijn geel gemarkeerd. Door Eline Ossevoort en Hanneke Koopmans Feedback

Nadere informatie

Bezoekcijfers. Totaal aantal bezoeken 2013. Van Gogh Museum 1.448.997 De Mesdag Collectie 8.815 Bibliotheek en Documentatie 415

Bezoekcijfers. Totaal aantal bezoeken 2013. Van Gogh Museum 1.448.997 De Mesdag Collectie 8.815 Bibliotheek en Documentatie 415 1 Bezoekcijfers Totaal aantal bezoeken 2013 Van Gogh Museum 1.448.997 De Mesdag Collectie 8.815 Bibliotheek en Documentatie 415 De bezoekcijfers van De Mesdag Collectie zijn op een andere wijze geregistreerd

Nadere informatie

Eerste Literaire Dis zo goed als volgeboekt! Roo, Marijke de

Eerste Literaire Dis zo goed als volgeboekt! Roo, Marijke de Roo, Marijke de Van: Bibliotheekservice Fryslân namens Bibliotheekservice Fryslân Verzonden: vrijdag 30 januari 2015 10:30 Aan: Statengriffie provinsje

Nadere informatie

Praktijkgericht onderzoek en een onderzoekende houding: opleiding en lectoraat verbinden onderzoek en onderwijs voor praktijkontwikkeling

Praktijkgericht onderzoek en een onderzoekende houding: opleiding en lectoraat verbinden onderzoek en onderwijs voor praktijkontwikkeling Praktijkgericht onderzoek en een onderzoekende houding: opleiding en lectoraat verbinden onderzoek en onderwijs voor praktijkontwikkeling Kitty Jurrius, Pim van Heijst & Stijn Bollinger * De Hogeschool

Nadere informatie

Selectie en intake lerarenopleidingen kwantitatief onderzoek

Selectie en intake lerarenopleidingen kwantitatief onderzoek Selectie en intake lerarenopleidingen kwantitatief onderzoek Presentatie deelstudie 2 op werkconferentie Amsterdam, 23 november 2016 Arjan Heyma www.seo.nl - secretariaat@seo.nl - +31 20 525 1630 Onderwerpen

Nadere informatie

TRAININGS BUREAU VERSNELLER VAN HET LEERBEDRIJF

TRAININGS BUREAU VERSNELLER VAN HET LEERBEDRIJF DE TRAININGS BUREAU VERSNELLER VAN HET LEERBEDRIJF EEN SUCCESVOL TRAININGSBUREAU Kritieke succesfactoren voor een trainingsbureau hoe zijn de werkprocessen georganiseerd? is de didactiek afgestemd op werkende

Nadere informatie

Gebruik het vragenmachientje en bedenk een onderzoeksvraag

Gebruik het vragenmachientje en bedenk een onderzoeksvraag Instructieblad Gebruik het vragenmachientje en bedenk een onderzoeksvraag Onderzoeken is leuk omdat je wat over jezelf leert: wat je kunt en hoe creatief je bent. Ook leer je over je omgeving en de wereld.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2 Danique Beeks Student Advanced Business Creation Stage JH Business Promotions

Inhoudsopgave. 2 Danique Beeks Student Advanced Business Creation Stage JH Business Promotions Onderzoeksopzet Danique Beeks Studentnummer: 2054232 Advanced Business Creation Stagebedrijf: JH Busines Promotions Bedrijfsbegeleider: John van den Heuvel Datum: 12 September 2013 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

14 en 15 februari 2018

14 en 15 februari 2018 Levende Cijfers en Academie voor Cultuurmanagement Basiscursus 2 daagse Opleiding 14 en 15 februari 2018 Cijfers zijn voor mij gaan leven. Ik zie mijn bedrijf nu echt beter. Meer controle over de financiën

Nadere informatie

Als we dit van tevoren hadden geweten.

Als we dit van tevoren hadden geweten. Als we dit van tevoren hadden geweten. Kennisontwikkeling Experiment Bewonersbedrijven 24-09-2015 Reinout Kleinhans - Faculteit Bouwkunde, Afdeling OTB Foto s: www.bewonersbedrijven.nl Delft University

Nadere informatie

Welkom. Vitalis Woonzorg Groep heet u welkom op Landgoed De Klokkenberg

Welkom. Vitalis Woonzorg Groep heet u welkom op Landgoed De Klokkenberg Welkom Vitalis Woonzorg Groep heet u welkom op Landgoed De Klokkenberg Landgoed de Klokkenberg omvang 41 ha. Voormalig sanatorium en medisch centrum. 1954 sanatorium/klooster. Vervolgens thorax- en hartcentrum,

Nadere informatie

Marketing de kracht van communicatie & verleiding

Marketing de kracht van communicatie & verleiding Marketing de kracht van communicatie & verleiding 1 ding vooraf De zelfstandigheid van de student in het bedenken, schrijven en uitvoeren van een communicatieplan vergroten. Wie van jullie - Zit op: -

Nadere informatie

Animatiefilmpje voor het HCL

Animatiefilmpje voor het HCL School: Bedrijf: Titel project: 1. De opdracht Animatiefilmpje voor het HCL Opdrachtgever De opdrachtgever is Mevrouw Y van der Vegt van het Historisch Centrum Leeuwarden. Zij is educatief medewerker en

Nadere informatie

Onderwijsonderzoek: Vlaamse beleidsontwikkelingen voor de toekomst. Dirk Van Damme Kabinetschef onderwijs

Onderwijsonderzoek: Vlaamse beleidsontwikkelingen voor de toekomst. Dirk Van Damme Kabinetschef onderwijs Onderwijsonderzoek: Vlaamse beleidsontwikkelingen voor de toekomst Dirk Van Damme Kabinetschef onderwijs Aanzetten tot debat VIWTA-onderzoek over onderwijsonderzoek in Vlaanderen VLOR-advies OESO en Europese

Nadere informatie

Selectie en intake lerarenopleidingen Landelijk kwantitatief onderzoek

Selectie en intake lerarenopleidingen Landelijk kwantitatief onderzoek Selectie en intake lerarenopleidingen Landelijk kwantitatief onderzoek Presentatie op Congres voor Lerarenopleiders 2017 Opleiden voor Diversiteit en Verbinding Amsterdam, 16 maart 2017 Arjan Heyma www.seo.nl

Nadere informatie

Zoekstrategieën voor succesvol zoeken

Zoekstrategieën voor succesvol zoeken Zoekstrategie Zoekstrategieën voor succesvol zoeken Vooral gericht op zoeksystemen, bestanden met goed gestructureerde (bibliografische) beschrijvingen van documenten Zoekstrategie doel: effectief en efficiënt

Nadere informatie

Edith Sweep A00 Heike Gaasbeek Robert Jan Pullen 29 juli 2016 Definitief

Edith Sweep A00 Heike Gaasbeek Robert Jan Pullen 29 juli 2016 Definitief KETENINITIATIEVEN Contactpersoon Edith Sweep RPS advies- en ingenieursbureau bv Referentienummer Auteur Gecontroleerd door Datum Versie 1600210A00 Heike Gaasbeek Robert Jan Pullen 29 juli 2016 Definitief

Nadere informatie

Zelfredzaamheid-matrix. Matty de Wit, Steve Lauriks, Leonie Klaufus, Wijnand van de Boom

Zelfredzaamheid-matrix. Matty de Wit, Steve Lauriks, Leonie Klaufus, Wijnand van de Boom Zelfredzaamheid-matrix Matty de Wit, Steve Lauriks, Leonie Klaufus, Wijnand van de Boom 4 februari 2015 Zelfredzaamheid-matrix DOMEIN 1 acute problematiek 2 niet zelfredzaam 3 beperkt zelfredzaam 4 voldoende

Nadere informatie

agdo1250trap Agterhof houtprodukten bv N.205.2k vooraanzicht bovenaanzicht sparing (max. 2960 mm) Aantal optreden... 16 Aantrede...

agdo1250trap Agterhof houtprodukten bv N.205.2k vooraanzicht bovenaanzicht sparing (max. 2960 mm) Aantal optreden... 16 Aantrede... N.05.k hoogte: N.05.k 00 608. 5 6 7 8 9 0 5 6 80 96 96 050 500 N.5.k hoogte: N.5.k 0 508. 5 6 7 8 9 0 5 6 80 50 00 N.5.k hoogte: N.5.k 0 08.5 6 7 8 9 0 5 5 6 80 50 00 N.65.k hoogte: N.65.k 60 08 5 6 7

Nadere informatie

Deurningerstraat 16 Enschede Enschede 10 oktober Deurningerstraat 16 1

Deurningerstraat 16 Enschede Enschede 10 oktober Deurningerstraat 16 1 Deurningerstraat 16 Enschede Enschede 10 oktober 2016 Deurningerstraat 16 1 Stedenbouwkundig concept inpassing omgeving en aansluiting op omgevingsgroen 1. maximalisatie 2. creëren van openheid 3. aansluiting

Nadere informatie

Voorlopig onderzoeksplan Bachelorscriptie CleanDoc-

Voorlopig onderzoeksplan Bachelorscriptie CleanDoc- Voorlopig onderzoeksplan Bachelorscriptie 2011 -CleanDoc- Wouter Lockefeer 0545228 Probleemstelling Een goede programmeertaal moet niet alleen efficiënte programma's opleveren, maar ook handig zijn in

Nadere informatie

Bedrijfsverzamelgebouwen

Bedrijfsverzamelgebouwen Bedrijfsverzamelgebouwen Een onderzoek naar de toegevoegde waarde van bedrijfsverzamelgebouwen P5 presentatie 2 juli 2014 Student: Jeroen Ketting, 4168860 Faculteit TU Delft, Bouwkunde Afdeling: Real Estate

Nadere informatie

De Experience Economy & Change Management

De Experience Economy & Change Management De Experience Economy & Change Management Consequenties voor Organisaties en Management Consultants Presentatie voor PDO-MC Lieke Thijssen Brummen, 16 November 2001 1 Het draaiboek voor deze ervaring Venetië

Nadere informatie

Master of Psychological Research

Master of Psychological Research Master of Psychological Research Inleiding De master of psychological research is een speciale eenjarige master die voortbouwt op uw onderzoeksvaardigheden die u tijdens uw master of psychology scriptie

Nadere informatie

Rakende cirkels. Oriëntatie. Keuzeopdracht voor wiskunde

Rakende cirkels. Oriëntatie. Keuzeopdracht voor wiskunde Rakende cirkels Keuzeopdracht voor wiskunde Verrijkende opdracht over construeren en redeneren in figuren Voorkennis: meetkunde: cirkels, raaklijn, loodrecht stand; sinus: waarden voor bekende hoeken als

Nadere informatie

Waterloo Napoleon & Abba

Waterloo Napoleon & Abba Waterloo Napoleon & Abba Poolse Export Chopin & Mr. Polska Do Culture Your Way City- en regiomarketing anders if then is now is een online schatkist van geschiedenis en cultuur met toeristische diensten

Nadere informatie

DM3 Ratecard - Laatste update: 14 oktober 2014. Performance. Bereik top 10

DM3 Ratecard - Laatste update: 14 oktober 2014. Performance. Bereik top 10 DM3 Ratecard - Laatste update: 14 oktober 2014 Deze ratecard bestaat uit zes blokken. Wij hanteren drie verschillende advertising pakketten; Thema, Performance en RTB. Deze pakketten maak je compleet met

Nadere informatie

Pepernoten warenonderzoek Groep 5&6

Pepernoten warenonderzoek Groep 5&6 Pepernoten warenonderzoek Groep 5&6 Auteur/ontwikkelaar: Suzanne Diederiks Begeleider: Welmoet Damsma (opleider Pabo HvA) Pepernoten warenonderzoek Groep 5&6 Onderwerp De kinderen gaan een vergelijkend

Nadere informatie

Agenda. Verbetering inductiefase beginnende leraren NIEUWSBRIEF, APRIL 2013

Agenda. Verbetering inductiefase beginnende leraren NIEUWSBRIEF, APRIL 2013 NIEUWSBRIEF, APRIL 2013 Agenda 23 april 2013: Informatiebijeenkomst Tweedegraads PLUS Op dinsdag 23 april 2013 is er van 15.30 17.30 uur een informatieve bijeenkomst voor geïnteresseerde docenten. Locatie:

Nadere informatie

Voorwoord... iii Verantwoording... v

Voorwoord... iii Verantwoording... v Inhoudsopgave Voorwoord... iii Verantwoording... v INTRODUCTIE... 1 1. Wat is onderzoek... 2 1.1 Een definitie van onderzoek... 2 1.2 De onderzoeker als probleemoplosser of de onderzoeker als adviseur...

Nadere informatie

gastcollege HvA, Iskander Smit, 26 mei 2009 ONTWERPEN VOOR MOBIEL INTERNET

gastcollege HvA, Iskander Smit, 26 mei 2009 ONTWERPEN VOOR MOBIEL INTERNET gastcollege HvA, Iskander Smit, 26 mei 2009 ONTWERPEN VOOR MOBIEL INTERNET agenda! korte intro Info.nl! onze visie op mobiel! ontwerpen voor mobiel! voorbeelden van deliverables! 3 tips voor goed design

Nadere informatie

Sponsor & Expositiemogelijkheden

Sponsor & Expositiemogelijkheden Donderdag Vakbeurs voor Credit Management 7 November www.creditexpo.nl Sponsor & Expositiemogelijkheden Wat is Credit Expo? Credit Expo is een landelijk vakevenement op het gebied van creditmanagement

Nadere informatie

Methodologie & Profielwerkstukken

Methodologie & Profielwerkstukken Methodologie & Profielwerkstukken Erik Heijmans, WUR Arjen Nawijn, STOAS Sander Poort, CLV September 2014 Christelijk Lyceum Veenendaal, 2014 1. Onderzoeksprojecten soorten en doelen Twee soorten onderzoeksprojecten:

Nadere informatie

Experiment 1. Ferry Timmer. Mario de Vries

Experiment 1. Ferry Timmer. Mario de Vries Experiment 1 Ferry Timmer Mario de Vries Veldonderzoek 3.2 22 Inleiding Tijdens mijn minor DMP voer ik twee verschillende experimenten uit. Door deze twee experimenten uit te voeren zal ik tot een beter

Nadere informatie

Innovatiesubsidies & Begeleiding van aanvragers. Innovatiecentrum Kristine Debruyne & Kim Smets 13 juni 2017

Innovatiesubsidies & Begeleiding van aanvragers. Innovatiecentrum Kristine Debruyne & Kim Smets 13 juni 2017 Innovatiesubsidies & Begeleiding van aanvragers Innovatiecentrum Kristine Debruyne & Kim Smets 13 juni 2017 Innovatiesubsidies Diverse steunkanalen voor Innovatie EFRO, ESF, Etc. Hoe kiezen? Doel programma

Nadere informatie

I - MAPPING. Passie. Opvallend. Gezellig KRACHTIG. Klassiek. Secuur. Teamwork. Zakelijk. ecologisch. Lokaal. Veiligheid. koel

I - MAPPING. Passie. Opvallend. Gezellig KRACHTIG. Klassiek. Secuur. Teamwork. Zakelijk. ecologisch. Lokaal. Veiligheid. koel Opvallend s o c i a a l Ondernemend Passie KRACHTIG Ambachtelijk S T O E R Gezellig VAN DIEMEN COMMUNICATIEMAKELAARS I - MAPPING identiteit en imago in kaart gebracht Secuur koel Veiligheid STERK Klassiek

Nadere informatie

Alles over ACTIE NUMMER. blad voor jonge dierenbeschermers. Actie voor dieren. in nood! 6 Iris Hesseling: 10 Dieren in je klas?! 12 Leuke acties van

Alles over ACTIE NUMMER. blad voor jonge dierenbeschermers. Actie voor dieren. in nood! 6 Iris Hesseling: 10 Dieren in je klas?! 12 Leuke acties van ACTIE NUMMER 4 : 2 0 1 2 3 3 6 I H: I p! A A! 10 D?! 12 L Z pp 1 P I R S: H : f, H :, w M Hp, B: Ly (12) E H I! W p w W T w D D E w w! W w G Z B Wff Bw S: H : B: E (10) G! M p, w pp W Ap K f H I! I I w

Nadere informatie

Resocialisatie in Nederlandse Penitentiaire Inrichtingen

Resocialisatie in Nederlandse Penitentiaire Inrichtingen Resocialisatie in Nederlandse Penitentiaire Inrichtingen Anouk Bosma Universiteit Leiden Symposium gevangenismuseum 20 juni 2014 PRISONPROJECT.NL N S C R UL UU Wat ik vandaag wil vertellen Rehabilitatie

Nadere informatie

Communicatiestrategie Enschede Transitie Sociaal Domein

Communicatiestrategie Enschede Transitie Sociaal Domein Communicatiestrategie Enschede Transitie Sociaal Domein Transitie Sociaal Domein in het kort We werken Kinderen opvoeden Naar school gaan Het gaat om onze leefwereld Zorgen voor familie Ouder worden Zelfstandig

Nadere informatie

Wat is het. DNA van mijn winkel?

Wat is het. DNA van mijn winkel? Wat is het DNA van mijn winkel? Introductie Ad van Antwerpen 17 jaar BROVA Hout Brox / Duthler / Intersport / Active Life 9 jaar adekwaad - Non food retail - Mode, Schoenen, Sport - Van zelfstandig ondernemer

Nadere informatie

Training Verbindend Leiderschap

Training Verbindend Leiderschap Training Verbindend Leiderschap Voor vrouwen die leiding geven binnen de Medezeggenschap (of deze ambitie hebben) Het idee achter deze training is ontstaan vanuit gesprekken met vrouwen in een leidinggevende

Nadere informatie

Workshop NGO congres. VGN Masterclass. de gehandicaptenzorg: betekenis voor beroepsuitoefening en het werkveld. Programma

Workshop NGO congres. VGN Masterclass. de gehandicaptenzorg: betekenis voor beroepsuitoefening en het werkveld. Programma Workshop NGO congres VGN Masterclass wetenschappelijk onderzoek in de gehandicaptenzorg: betekenis voor beroepsuitoefening en het werkveld 27 september 2013 Dr. Joop Hoekman; Joop Hoekman Training Advies

Nadere informatie

Netwerken voor groei. BEZO Bezielende Omgeving in de Ouderenzorg

Netwerken voor groei. BEZO Bezielende Omgeving in de Ouderenzorg BEZO Bezielende Omgeving in de Ouderenzorg Netwerken voor groei HU: Lectoraat Vraaggestuurde Zorg TU/e:leerstoel Building Health Environments for Future Users. www.hezo.hu.nl Genomen stappen / geleerde

Nadere informatie