!!!!!!!! De!Belevingswaarde!van!Musea!!! Aanvraag!voor!de!regeling!RAAK5PUBLIEK!! van!het!nationaal!regieorgaan!praktijkgericht!onderzoek!sia!!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "!!!!!!!! De!Belevingswaarde!van!Musea!!! Aanvraag!voor!de!regeling!RAAK5PUBLIEK!! van!het!nationaal!regieorgaan!praktijkgericht!onderzoek!sia!!"

Transcriptie

1 DeBelevingswaardevanMusea AanvraagvoorderegelingRAAK5PUBLIEK vanhetnationaalregieorgaanpraktijkgerichtonderzoeksia September2015

2 1.#Samenvatting# InhetprojectDe#Belevingswaarde#van#Musearichtenweonsopeenaspectdatdelaatstejarensteeds dominanterisgewordeninhetwerkvantentoonstellingsmakersinmusea:hetbiedenvaneen bezoekersbeleving.#ditwordtindenationalekennisagendavoorhetmusealeveldomschrevenals het rakeneninspirerenvanbezoekers (Versloot,2014).Indezelfdekennisagendawordtdebezoekersbeleving alsstrategischspeerpuntbenoemd,waarbijdeaanvullendevraaggesteldwordtofdigitalemiddelenzoals eenmultimediatourof3dvisualisatiehieraanbijkunnendragen.devraagisnatuurlijkhoeeendoorde tentoonstellingsmakerbeoogdebezoekersbelevingterealiserenisineententoonstelling. Tentoonstellingsmakersgevenaanpraktischekennisentoolsnodigtehebbenomgoedeafwegingente kunnenmakeninhetontwerpenvandebezoekersbelevingmetdigitalemediaénomdefeitelijke bezoekersbelevingtekunnenevalueren.eenvraagdieookbijtoeleverendebedrijvenleeftomdatonderzoek naarnieuwekennisentoolservaakbijinschietinderealisatievanprojecten.uitgesprekkenmetaldeze partijeniseenoverkoepelendepraktijkvraaggeformuleerd:hoe#kan#ik#als#tentoonstellingsmaker#sturen#op# de#door#mij#beoogde#bezoekersbeleving#met#digitale#media#en#evalueren#wat#de#impact#hiervan#is? Omdezevraagtebeantwoordenzijndeelvragengeformuleerddieinsamenwerkingmetkennisinstellingen ententoonstellingsmakersbeantwoordworden,doormiddelvanhetuitvoerenvancasestudies, experimentenenbezoekersonderzoek.hetprojectheefthetdoelompraktischetoolsteontwikkelen waarmeetentoonstellingsmakersgerichterbelevingenkunnencreërenenteevalueren.hetgaatomeen ontwerpspel,een(digitale)toolkitombezoekersbijhetontwerpprocestebetrekken,meetinstrumenten voorbezoekersbeleving,enpublicatiesenworkshopsvoorhetwerkveld. HetconsortiumvanDe#Belevingswaarde#van#MuseawordtgevormddoordeHogeschoolvanAmsterdam (lectoraatcrossmedia),deuniversiteitvanamsterdam,hetnederlandsinstituutvoorbeeldengeluid, ZuiderzeeMuseum,AllardPiersonMuseum,MuseumBoerhaave,JoodsHistorischMuseumenAmsterdam Museum.VerdereprojectpartnerszijndeReinwardtAcademie(AmsterdamseHogeschoolvoordeKunsten), MOTI,hetDrentsMuseum,NationaalMuseumvanWereldculturen,NationaalMilitairMuseumenNationaal MuseumKampVught.Voortsnemenbedrijvendeeldiegespecialiseerdzijnincontent,design,productieen realisatievanmusealeervaringen:bruns,tinkerimagineers,nothernlight,kossman.dejong,nomore Mondays,Yipp,ToinkCommunicatieenFamiliemusea. DeBelevingswaardevanMusea/RAAK5Publiekaanvraagseptember2015/HogeschoolvanAmsterdam Pagina: 2

3 DeBelevingswaardevanMusea/RAAK5Publiekaanvraagseptember2015/HogeschoolvanAmsterdam Pagina: 3 2.#Inleiding# Hetmuseumwasin2014vaniedereen,zokoptNRCop31december2014.Telezenisdat31musea, waaronderdebelangrijksterijksmusea,verantwoordelijkzijnvooreenstijgingvanhetaantalbezoekersmet 8%tenopzichtevan2013.Dezetoenamelijktvooraltoeteschrijvenzijnaantoptentoonstellingen(zoals MarkRothkoinhetHaagsGemeentehuis)endeheropeningenvaneenaantalmusea(zoalshetStedelijk MuseuminAmsterdam).Echter,inhetzelfdeartikelstaattevensbeschrevendatdemeestbezochtemusea nietautomatischdehoogstgewaardeerdezijn: belevings 5museascorenbeduidendhogerdanbijvoorbeeld kunstmusea.hetsturenopbezoekersaantallengeeftdusgeengarantievoortweeanderewezenlijke taakstellingenvanmusea:hetsuccesvoloverbrengenvandeinhoudelijkeboodschapénhetinspirerenen emotionerenvanbezoekers(idema&vanherpt,2010;kammer&vanlent;2014).indenationale KennisagendavoorhetMusealeVeldbenoemtdeRijksdienstvanhetCultureelErfgoedishetrakenen inspirerenvanbezoekers,debelevingswaarde,alsstrategischuitgangspuntgekozen(versloot,2014). Kansen#met#digitale#media:#wat#werkt#wel#en#wat#niet?# Alsbelangrijkinstrumentomdebelevingswaardetebereikenwordtverwezennaarnieuwedigitalemedia zoalseenmultimediatourof3dvisualisaties(versloot,2014,p.19).dezedigitalemediabiedenallerlei kansenomdemaatschappelijkewaardevanmuseatevergroten(nde,2015).maarwanneerweeteen tentoonstellingsmakerdathetzijnkansis?dekeuzestressvoordezeprofessionalsisalleenmaar toegenomen:hoeintespelenophetgebruikvansmartphones?isaugmentedrealityeenmanierompubliek tebinden?enondertussenverschillenbezoekerssteedsmeerinhunwensen,eisen,ervaringenen behoeften.tentoonstellingsmakersgevendanookaandathethenontbreektaankennisenmiddelenom afgewogenkeuzestekunnenmakenomtrentdeinzetvandigitalemediainhuntentoonstellingom bezoekersteraken.desimpelevraagwatnueigenlijkwelofjuistnietwerktineenbepaaldetentoonstelling envooreenbepaaldedoelgroepkomtdanookvaaknaarvorentijdensgesprekkenmet tentoonstellingsmakers.modellendiehenenigszinseenhouvastbiedenzijnvaakslechtsgerichtopéén aspect,zoalsleerstijlofmotivatie,enzeggenuiteindelijkweinigoverdetoegevoegdewaardevannieuwe mediazoalsvirtualrealityof3dvisualisatiesineenbepaaldetentoonstelling.enstudiesdiewelingaanopde impactvanhetgebruikvandezedigitalemedia,blijkenvaaktekleinschaligenuiteindelijkweinigconcrete handvattentebiedenvoortentoonstellingsmakers. Sturen#op#bezoekersbeleving# Samenmethetberoepenveldisdaaromdevolgendevraaggeformuleerd:hoe#kan#ik#als# tentoonstellingsmaker#sturen#op#de#door#mij#beoogde#bezoekersbeleving#met#digitale#media#en#evalueren# wat#de#impact#hiervan#is?deelvragendiehieruitvoortvloeiengaaninopdewerkingvanspecifiekedigitale mediaineententoonstelling,hetondersteunenvanhetontwerpproceszodatmeeronderbouwde afwegingenkunnenwordengemaaktoverdeinzetvandigitalemediaénhetontwikkelenvanindicatoren dietentoonstellingsmakershelpenombetertekunnenevaluerenoverdeingezettedigitalemedia. Tools#voor#de#tentoonstellingsmaker# Inhetpilotproject DesigningExperiencescapes (HvA)isreedsverkennendonderzoekgedaanmetdrie museanaardebelevingswaardebijmusea.dewaardevollecontactenzijnverderverdieptmetmusea, ontwerpbureausenkennisinstellingen,dienuallenvertegenwoordigdzijninditproject.samenmethen wordendedeelvrageninverschillendewerkpakkettenbeantwoord.hetprojectheefthetdoelom praktischetoolsteontwikkelenwaarmeetentoonstellingsmakersgerichterbelevingenkunnencreërenzodat zijhunbezoekerskunneninspirerenmetdeinhoudvandetentoonstelling.hetgaathierbijomeen ontwerpspel,een(digitale)toolkitombezoekersbijhetontwerpprocestebetrekken,meetinstrumenten voorbezoekersbeleving,enpublicatiesenworkshopsvoorhetwerkveld.hierdoorontstaatookeen duidelijkerkaderomtecommunicerenmetexternecontacten,zoalsontwerpbureausenculturelefondsen. Uiteindelijkheefthetprojectteamdeambitieombijtedragenaanhetinspirerenvaneengroteregroep museumbezoekersendaarmeehetmuseumalseenlogischeenonvoorwaardelijkeplekalscultuurdragerte waarborgen.

4 3.#Vraagarticulatie# Hetprocesvanvraagarticulatiebijdetentoonstellingsmakersheeftdevolgendevragenopgeleverd: 1) Welkedigitalemediakanikhetbesteinzettenineententoonstellingombezoekersterakenente inspireren? 2) Hoekanikmeeronderbouwdeafwegingeninhetontwerpprocesmakenbijdeinzetvandigitalemedia voorbezoekerszodatikdebeoogdebezoekersbelevingbewerkstellig? 3) Wieismijnbezoeker? 4) Welketoolskanikgebruikenomtesturenopdebezoekersbeleving? 5) Hoekanikdebezoekersbelevingevalueren? Ditissamengebrachtindeoverkoepelendepraktijkvraag:hoe#kan#ik#als#tentoonstellingsmaker#sturen#op#de# door#mij#beoogde#bezoekersbeleving#met#digitale#media#en#evalueren#wat#de#impact#hiervan#is? Dezevraagarticulatieisalsvolgttotstandgekomen.AlslidvandebeoordelingscommissievandeSNSReaal Fondsregeling DigitaleInnovatieinMusea (2013),heeftlectorHarryvanVliethetverzoekgeuitaanhet fondsomindienersvandegehonoreerdevoorstellentemogenbenaderenomdeuitvoeringvanhun plannenteonderzoeken.ditheeftgeleidtothetpilotprojectdesigning#experiencescape(januari2014 december2015),waarinissamengewerktmetdriemusea:rijksmuseumoudhedenleiden,hetnederlands InstituutvoorBeeldenGeluidenStreekmuseumFlipjeTiel.Onderzoekisgedaannaarwelkevragenen keuzesdeprojectleidersmoetenmakenoverdesturingopdebezoekersbeleving,enhoejedituiteindelijk terugzietindefeitelijkebezoekersbeleving.uitdittrajectblijktdat: 1) Ernogveelvragenzijnoverdeimpactvansturenopeenbepaaldebeleving;ZobenoemtAnnadeWit, projectleiderrijksmuseumoudhedenleiden: Waar#ik#tegen#aan#loop,#is#dat#ik#druk#bezig#ben#met#het# creëren#van#een#bepaalde#beleving#voor#de#bezoeker,#maar#niet#weet#of#die#beleving#ook#daadwerkelijk# overkomt.#ik#zie#hoeveel#bezoekers#er#komen,#en#natuurlijk#ben#ik#zeer#tevreden#als#veel#mensen#de# tentoonstelling#bezoeken,#maar#ik#weet#niet#welke#beleving#zij#hebben#in#de#tentoonstelling. 2) Deprofessionalsdegemaakteonderzoeksanalysesvanhetgeheletraject(ontwerp,implementatie, bezoekersbeleving)zeerwaardevolvindenvoorhundagelijksewerkzaamheden. 3) Degebruiktemethodologie(ZieOnderzoeksplan)zeervruchtbaarblijktvooreengrotervervolgtraject waarinmeerderepartnersdeelnemenentotbeterevalidatieenmeerkennisuitwisselingkanworden gekomen. InhetkadervanDesigning#Experiencescapeszijndevolgendeactiviteitenuitgevoerdomdevraagvande professionalsnogverdertearticuleren,inclusiefheteersteconceptvaneenontwikkeldtool: Activiteit# Datum# Uitkomst# WorkshopopJaarlijks Museumcongres Discussiesessierondom digitaleinnovatieinmusea oplkcacongres Workshoprondom ontwikkelinge5scapegame OvereenkomstmetToink Communicatie Presentatie onderzoeksresultatenbij B&GenRMO KlankbordmeetingbijB&G rondomhetprojectander Nieuws 10Oktober 2014, Leeuwarden 24November 2014,Utrecht 13Januari2015, Amsterdam 13Februari 2015, Amsterdam Maart April 2015,Hilversum /Leiden 26maart2015, Hilversum Museabevestigenrelevantietool;naaraanleidingvanworkshop isdesamenwerkingopgestartmeto.a.zuiderzeemuseumen DrentsMuseum. Discussierondomdigitaleinnovatieinmusealaatziendaternog veelonduidelijkheidbestaatoverdeimpactvandigitale innovatieopdeuiteindelijkebezoekersbeleving.samenwerking metdeuva,reinwardtacademie,museumboijmansvan BeuningenenDordrechtsMuseum HuisvanGijn. Museabevestigenrelevantietool,dieechterzeker doorontwikkeldmoetworden.detoolbiedtoverzicht,inspiratie enreflectieophetontwerpproces.aanwezigenzijnonder andereallardpierson,foamenfamiliemusea. OvereenkomstmetToinkCommunicatieomE5scapetetestenin dagelijkseadviespraktijk. Onderzoeksmethodeenmatchingaannamesrondom publieksbelevingendaadwerkelijkereactiesvanbezoekers behoeftaanscherpingmaarbiedtperspectiefvoor vervolgonderzoek. Aanwezigen:HetNederlandsInstituutvoorBeeldenGeluid,HvA, MOTI,MuseumBoijmansvanBeuningen,Nederlands Fotomuseum. DeBelevingswaardevanMusea/RAAK5Publiekaanvraagseptember2015/HogeschoolvanAmsterdam Pagina: 4

5 DeBelevingswaardevanMusea/RAAK5Publiekaanvraagseptember2015/HogeschoolvanAmsterdam Pagina: 5 Voortszijndevolgendeaanvullendeactiviteitenondernomen: Activiteit# Datum# Uitkomst# GoedgekeurdeKIEM5aanvraag ExperiencescapeJoods HistorischAmsterdam.UvA(Prof.Dr.FrankvanVree) i.s.m.hva,joodshistorischmuseum,portugese Synagoge,HollandseSchouwburg,NorthernLight.Plan ontwikkeldomhetverledendichterbijhetpubliekte brengeneneenbelevingtebewerkstelligeninhet JoodsCultureelKwartier. Februari2015 oktober2015 DepartnersuitditKIEMproject participerenookindezeaanvraag. VWS5trajectevaluatiepilotVirtualRealityinKamp Vught.MiddelsdrieOculusRiftopstellingenkunnen jongerenvirtueeldoorkampsobibor(polen)lopen. Devraagiswatdeimpacthiervanisopdejongeren. Expertsessie18 juni2015 Dezecasuszalonderdeelzijnvanhet project. SessietijdensinternationaleECSITEConferentieover Linkingvisitors motivationsandtheirexperiences. Concretebehoeftewashoeonderzoeksuitkomstenen modellentevertalenzijnnaardedaadwerkelijke inrichtingvantentoonstelling juni2015, Trento,Italië Internationalecontacten:SiellePhelan, PhDkandidaatTechnischeUniversiteit München,endr.ReganForrest, managervisitorexperienceinhet SouthAustralianMuseum. Indeopmaatnaarhetschrijvenvanhetfeitelijkeprojectplanzijnervanafmaart2015diverseindividuele gesprekkengevoerddoorharryvanvlietenbernadetteschrandtmettentoonstellingsmakers,onderzoekers enontwerpers.inallegesprekkenwordthetbelangbenadruktvanmeerkennisoverbezoekersbelevingen praktischehulpmiddelenomdaaroptekunnensturen.alswrap5upisop22juni2015eenrondetafelsessie gehoudenmetallebeoogdeprojectdeelnemersbijallardpiersoninamsterdam,metalsdoeleen bevestigingtekrijgenvanwatdebelangrijkepraktijkproblemenzijnrondhetsturenopbezoekersbelevingen tijdensdeontwikkelingvannieuwetentoonstellingen.samenvattend: Tentoonstellingsmakerservareneenwirwaraanmogelijkhedenomhunpubliektebedienenenhebben onvoldoende(technische)kennisominteschattenwelkeffectditzalhebbenopdebezoekersbeleving: Er#zijn#heel#veel#mogelijkheden,#( )#wat#werkt#wel#en#wat#werkt#niet?#daar#is#best#veel#verwarring#over# Ik#zou#graag#een#overzicht#hebben#met#de#verschillende#tools#die#er#zijn#met#daarin#een#van#wat#wel#goed# in#bepaalde#situaties#werkt#en#wat#niet?#en#waarom#dan? AncaBecks,Zuiderzeemuseum. Hetisvoortentoonstellingsmakerslastigomverschillendesoortendoelgroepengoedtebedienenin eenzelfdetentoonstelling.hoeweldemeestenbekendzijnmetverschillendetypebezoekers(inleeftijd engedrag),blijfthetmoeilijkomdedaadwerkelijkedoorvertalingtemakennaarverschillende bezoekersbelevingeninhetontwerpvaneennieuwetentoonstelling; Nu#nieuwe#analyseP#en# visualisatietechnieken#beschikbaar#komen,#en#musea#meer#en#meer#ervaring#krijgen#met#het#actief# betrekken#van#de#bezoeker,#is#het#moment#aangebroken#om#te#onderzoeken#hoe#grote#collecties# gedigitaliseerd#materiaal#aangeboden#kan#worden#op#een#manier#die#bijdraagt#aan#de#beleving#van#de# museumbezoeker. BrigitteJansen,NederlandsInstituutvanBeeldenGeluid. Erisbijtentoonstellingsmakersgeentijdenkennisominteschattenwanneerhetnuttigisteinvesteren ineennieuwetrend,zoalsvirtualreality.erisbehoefteaaneentoegankelijkekennis database. Virtual# reality#is#een#prijzig#iets,#voordat#je#daar#als#museum#in#gaat#investeren,#wil#je#wel#weten#of#dat# daadwerkelijk#nu#de#investering#waard#is.#musea#rennen#de#laatste#tijd#achter#de#trends#aan#om#maar# digitaal#te#zijn.#ik#zou#graag#meer#middelen#en#tools#tot#mijn#beschikking#krijgen#om#daarin#gemakkelijker# keuzes#te#maken. LisaKleeven,Tropenmuseum.

6 DeBelevingswaardevanMusea/RAAK5Publiekaanvraagseptember2015/HogeschoolvanAmsterdam Pagina: 6 4.#Netwerkvorming# HetprojectDe#Belevingswaarde#van#Museazaluitgevoerdwordendooronderzoekersvan kennisinstellingen,tentoonstellingsmakersenprofessionalswerkzaambijbedrijvendiedoormusea ingehuurdwordenomtentoonstellingen(mede)teontwerpenenterealiseren.zijwerkengezamenlijkaan dedoelstellingenvankennisontwikkeling,valorisatievankennis,disseminatievankennisnaarhet professioneleveldenhetonderwijs,enhetverbredenenintensiverenvandesamenwerkingtussen kennisinstelling,beroepspraktijkenonderwijsinstellingen.gedurendehettrajectstaanallepartnersopen voornieuwesamenwerkingsverbanden. Naam#organisatie# Rol# Deelname#en#expertise# Kennisinstellingen Hogeschoolvan Amsterdam(HvA) Trekkerproject, kennisontwikkeling, disseminatie, netwerkvorming Onderzoekers,docentenenstudentenvoerenhetonderzoek uit.hierbijwordtvoorgebouwdopeerdereonderzoekenen ervaringenvanuithetlectoraat,zoalsdesigning# ExperiencescapesenMuseumkompas. Amsterdamse Hogeschoolvoorde Kunsten(AHK) ReinwardtAcademie Kennisontwikkeling, disseminatie, netwerkvorming DeReinwardtAcademieisdeopleidingvoordemuseum5 professional.zijbrengenkennisinhetprojectenpartnerom onderzoeksresultatenteverwerkenindeopleidingcultureel Erfgoed(vakTentoonstellenenafstudeertrajecten). Universiteitvan Amsterdam(UvA) Disseminatie, netwerkvorming Zorgenvoorhetverbindenmethetonderwijsenonderzoek aandeuva,hetaandragenvan(internationale)expertsenhet wetenschappelijkpublicerenoverdeuitkomsten. Tentoonstellingsmakers HetNederlands InstituutvoorBeelden Geluid(BG) Valorisatie (experimenten), disseminatie HetNederlandsInstituutvoorBeeldenGeluidrichtzichophet beheerentoegankelijkmakenvanaudiovisueelerfgoedin Nederland.Hetinstituutzalin2016innovatieve tentoonstellingsvormentesten,waarmeezijinhoudelijkeen waardevollesparringpartnervormt. AllardPiersonMuseum (AP) Valorisatie (casestudie), disseminatie HetAllardPiersonMuseumtoontdebetekenisvanoude beschavingenvoordehedendaagseeuropesecultuur.met haarparticipatieindeeuropeseprojectenv5mustenmeschis zijinhoudelijkeenbelangrijkepartnerindezeaanvraag. ZuiderzeeMuseum (ZM) Valorisatie (experimentenen casestudie), disseminatie HetZuiderzeeMuseumgeefteenimpressievanhetlevenrond dezuiderzeetussen1880en1930.geziendeaardvanhet museum,datzichtoespitstop hetbeleven vormthet ZuiderzeeMuseumeenwaardevolleconsortiumpartner. NationaalMuseumvan Wereldculturen(NMW) Valorisatie (experimentenen casestudie), disseminatie HetNationaalMuseumvanWereldculturen(Tropenmuseum/ MuseumVolkenkunde/AfrikaMuseum)laatbezoekers kennismakenmetverschillendeculturenaandehandvan theatraleeninteractievemiddelen.deexpertisevandeze partnerpastzeergoedinhetprojectteam. MuseumBoerhaave (MB) Valorisatie (casestudie), disseminatie MuseumBoerhaaveishetRijksmuseumvoordegeschiedenis vandenatuurwetenschappenendegeneeskunde.opdit momentishetmuseumbezigmeteenherinrichting,waardoor zijeenuitstekendepartnervormtinditconsortium. DrentsMuseum(DM) Valorisatie (casestudie), disseminatie HetDrentsMuseumbiedtdewereldeenblikopDrenthe,met verhalenoverarcheologie,kunstengeschiedenis.in2016zal zijeennieuwetentoonstellingopenenwaarbijeen betekenisvolleinteractiemethetpubliekcentraalstaat. MOTI Valorisatie (casestudie), disseminatie Hetmuseumvoorbeeldcultuurstaatvoordeuitdaginghoezij bezoekerskunnenbegeleideninhetervarenvanmoderne visuelekunst.hetmuseumzalin2016eenhernieuwdeversie vaneeneerdereinstallatievangeertmulenhetnederlands InstituutvanBeeldenGeluidpresenteren,dateerderalis onderzochtinhetpilotprojectdesigningexperiencescapes. AmsterdamMuseum (AM) Valorisatie (experimenten), disseminatie HetAmsterdammuseumbiedtsinds1926onderdakaanhet kunstbezitvandestadamsterdam.haardoelisomde geschiedenisvandestadtotleventebrengenvooreenzo

7 DeBelevingswaardevanMusea/RAAK5Publiekaanvraagseptember2015/HogeschoolvanAmsterdam Pagina: 7 Naam#organisatie# Rol# Deelname#en#expertise# grootmogelijkendiverspubliek.daarnaastdaagthetmuseum debewonersuitomhunrelatietotdestadteverdiepen. NationaalMilitair Museum(NMM) Valorisatie (experimentenen casestudie), disseminatie InhetNMMwordtaandachtbesteedaandebetekenisvande Nederlandsekrijgsmachtinverleden,hedenentoekomst. Gezienhaarkortebestaanishetmuseumvolopaanhet zoekenhoezijhaarpubliekhetbestekanbedienen. NationaalMuseum KampVught(KV) (MinisterieVWS) Valorisatie (experimenten), disseminatie HetNationaalMuseumKampVughtishet herdenkingsmuseumvankampvught,hetenigess5 concentratiekampbuitenduitslandindetweede Wereldoorlog.Hetmuseumdoetveelaanvoorlichtingaan scholierenmetdevraaghoedezehetbestetebetrekken. JoodsHistorisch Museum(JHM) Valorisatie (experimentenen casestudie), disseminatie HetJoodsHistorischmuseumwileenbeeldgevenvanhet joodscheleven,waarbijookdezichtbaarheiddaarvaninde stadookergbelangrijkis.hiertoewordtbijvoorbeeldhet JoodsCultureelKwartierontwikkeld.JHMwaspartnerinde KIEM5aanvraag. Bedrijven NoMoreMondays (NO) Kennisontwikkelingen valorisatie NoMoreMondaysisgespecialiseerdininteractieveconcept5 ontwikkelingenproductieindecultureleindustrie. BrunsB.V.(BR) Kennisontwikkelingen valorisatie Brunsisinternationaalmarktleiderophetgebiedvanhet ontwikkelenenproducerenvantentoonstellingen. TinkerImagineers(TI) Kennisontwikkelingen valorisatie Tinkeriseenexperiencedesignenproductiebureau.Meteen basisindecognitievepsychologie,trachtzijdoormiddelvan storytellingencreatiefgebruikvandigitalemedianieuwe ervaringentecreëren. Kossmann.dejong exhibitionarchitects (KO) Kennisontwikkelingen valorisatie Kossman.dejongisexpertinhetontwerpenvanverhalende ruimtesaandehandvaneenmultimedialemix,metalsdoel ombetekenisvolleomgevingenteontwerpendiebezoekers rakeneninspireren. ToinkCommunicatie (TC) Kennisontwikkelingen valorisatie Toinkcommunicatiebedenkt,ontwerptenrealiseert verbindendecommunicatieintentoonstellingsdesign. Familiemusea(FM) Kennisontwikkelingen valorisatie Familiemuseahelptprofessionalsingroteenkleinemusea,om tentoonstellingsdesignbeteraantelatensluitenopdefamilie5 doelgroep. NorthernLight(NL) Kennisontwikkelingen valorisatie NorthernLightiseeninternationaalopererend experience company diegespecialiseerdisindeplanning,ontwerpen implementatievandigitalebelevingsplatformen. Yipp Kennisontwikkelingen valorisatie Yippisgespecialiseerdin digitalexperiencesforscreensand spaces.zijontwikkelengames,appseninteractivesvoor onderanderedeculturelesector. Aansluiting-van-het-consortium-op-landelijke-initiatieven- DitRAAK5PubliekvoorstelpastbinnendeStrategischeOnderzoeks5enInnovatieagendavanCLICKNLCultural Heritage(2013).Hieriseenaantalambitiesgeformuleerd,waarvanonderstaandedirectopditvoorstelvan toepassingzijn: Nieuwegebruikersendiensteninnovatie,metalsdoel:ondersteunenuitrolvaninnovatievediensten waarbijpublieksparticipatieenbelevingcentraalstaatendenederlandsecultuursectorgebruikenals livinglab voorhetuittestenvaninnovatievedienstenconceptenronderfgoed. (p.3).inhetprojectte realiserendoortentoonstellingenvanmuseaalsproefomgevingvoorhetmonitoren,uittestenen uitrollenvannieuwekennisentoolsdiedebezoekersbelevingsturenc.q.versterken. Ontstaannieuwemultidisciplinaireonderzoeksmethoden,metalsdoel:ondersteunenvaneennieuwe generatieonderzoekersindegeesteswetenschappendooraanbiedenvannieuwetoolsenverrijkteen gestandaardiseerdedatasets. (p.3).inhetprojectterealiserendoorontwerpmethodenentoolste introduceren,gestructureerdemanierenvanbezoekersbelevingteorganiserenentemeten. Techniekalsnieuweintermediair,metalsdoelen:hetzinvolverbindenvan(nieuwe)technologieënmet cultureelerfgoed;zorgdragenvoorkennisoverdrachttussenfundamenteelentoegepastonderzoeken

8 DeBelevingswaardevanMusea/RAAK5Publiekaanvraagseptember2015/HogeschoolvanAmsterdam Pagina: 8 deberoepspraktijk;duurzaaminvestereninnieuwemanierenomcontentteontsluitenenkenniste extraherenenduiden (p.3).inhetprojectterealiserendoorexperimentenuittevoerenaangaandede impactvandigitalemediaopdebezoekersbeleving. TevenssluithetprojectgoedaanbijdelandelijkestrategischeambitievandeRijksdienstvoorhetCultureel Erfgoedwaaringesteldwordtomdebelevingswaardevoordebezoekertevergrotenendaarmeedeimpact vanhetmuseumteversteken(versloot,2014).ditvoorstelvormtletterlijkeenantwoordopdevraagdiein depublicatiegesteldwordthoemuseabelevinginkunnenzettenalsinstrumentbijhetgenererenvan betekenis,inspiratieenhetteweegbrengenvankrachtige(leer)ervaringen(ibid.,p.20).hetprojectisookin lijnmetdevraagstellingbinnenderoadmap#smart#culturevannwo: Hoemanifesterenmuseazichineen wereldwaarinkunstenerfgoedopverschillendemanierenontslotenkunnenworden?watbetekentdit voordebelevingvankunst5encultuurobjectenenwelkevormen( )vanbelevinglatenzichonderscheiden. (2015,p.12). Aansluiting-van-het-consortium-op-regionale-initiatieven- RegionaleaansluitingvindthetprogrammabijdecontourenvanhetKunstenplan vande gemeenteamsterdam,waarindewaardevankunstencultuurbenadruktwordt,maartevensgezienwordt datcultureleinstellingenzichmeermiddeleneigenmoetenmakenomzichteonderscheidenenunieke belevingentecreëren.bestaandeinitiatievenalsmeschenhetdigitalmuseumlabvandeuvarichtenzich voornamelijkopdetechnologischemogelijkheden;ditvoorstelkijktaanvullendhoede tentoonstellingsmakerdergelijkemogelijkhedenkaninzettenvoorsturingvandebezoekersbeleving. Bijdrage-aan-de-strategische-doelstellingen-van-de-hogeschool- Ditvoorstelsluitnauwaanmethetinstellingsplan vandeHogeschoolvanAmsterdam,waarin diensteninnovatieindecreatieveindustrieeenbelangrijkeplaatskrijgt.ditkomttevenstotuitingineenvan debenoemdespeerpunten:amsterdamcreativeindustries.inditspeerpuntstaatdemaatschappelijke impactvaninnovatieveendigitaledienstencentraal.eenvandeconcreteuitvloeiselshiervanishet AmsterdamCreativeIndustriesNetwork(ACIN),waarinonderanderedeHogeschoolInHollandende AmsterdamseHogeschoolvoordeKunstenbetrokkenzijn.Daarnaastwordtinditprojectvoorsteldeambitie uitgesprokenomookopeuropeesniveaumeersamenwerkingtezoeken,wattevensaansluitbijdeambities vandehva. Doelstelling-verduurzaming- Voordeverduurzamingvanderelatiesinhetprojectzullenwederesultatenvanhetprojectactiefuitdragen naarbestaandeennieuwenetwerken.belangrijkhierbijzijnreedsbestaandesamenwerkingsverbanden, zoalsinhetdigitalmuseumlabwaarinonderanderedeuva,hvaenallardpiersonmuseumpartnerzijn,en hetinitiatiefmetb&gmetlabs.ookzalnadrukkelijkgebruikwordengemaaktvanhetnetwerkrondhet HeritageLabvanhetACIN.Voorwatbetrefthetlatenbeklijvenvandeprojectenresultatenzijninhetproject reedseenaantalmaatregelengenomenomdezeduurzaamheidtewaarborgen.ditbetreftdemaniervan werkenmetdedirectebetrokkenheidvandemusea,onderzoeksinstellingenenbedrijveninspecifieke werkvormen(zie5.3)endisseminatieactiviteiten(zieonderzoeksplan).wewillenhierookwijzenopde relatiemethetonderwijsdieinhetprojectgerealiseerdwordt.dedeelnemendelectoratenendocenten zullenzorgdragenvooreenactieveparticipatievanstudentenendocentengedurendehetprojecten borgingvankennis,netwerk,toolsenpublicatiesinhetonderwijsnahetproject(ziehoofdstuk7). # # #

9 DeBelevingswaardevanMusea/RAAK5Publiekaanvraagseptember2015/HogeschoolvanAmsterdam Pagina: 9 5.#Onderzoeksplan# 5.1#StateEofEtheEArt# Duidelijkisdathetmuseumbezoekdeafgelopentweejaaristoegenomen,metrespectievelijk13%en8% (StichtingMuseana,2014;Kammer&vanLent,2014).Daarmeelijktdebranchesteedsbetertegemoette komenaandevoorwaardeomtoegankelijktezijnvooreenzobreedmogelijkpubliek(icom,2007; Raemaekers,2011).Echter,toegangtotcultureelerfgoedisslechtséénvandemaatschappelijkekerntaken vanhetmuseum.vanmuseummedewerkerswordttevensverwachtdatzijbezoekerstijdenshunbezoek ietslatenleren,emotionereneninspireren(raemaekers,2011).indenationalekennisagendavoorhet MusealeVeld2014wordtditlaatstenadrukkelijkalsstrategischuitgangspuntgeformuleerd: Detweede ambitieisdebelevingswaardevoordebezoekertevergrotenendaarmeedeimpactvanhetmuseumte versterken (Versloot,2014,p.20).Daarmeewordtbelevingswaardegedefinieerdalshetvermogenvan museaombezoekersterakenenteinspireren(ibid.,p.19).daarinwordtextraaandachtgeschonkenaan digitalemedia,zoalslevensechte3dobjectenenvirtualrealitybelevingen.erwordtechterookonderkend datmeerkenniseninzichtnodigisomtekunnenbepalenwelktypebezoekerwelktypebelevingtrekt;een vraagdieduidelijkookbijdetentoonstellingsmakerleeft. Nadeformuleringvandestrategischeambitieisernatuurlijkdevraaghoedaarinvullingaantegeven.De Kennisagendazelfgeeftweinighouvastomdetentoonstellingsontwerperverderopwegtehelpen.Deenige handreikingwaardetentoonstellingsmakerhetmeemoethetdoenisdeopmerking: Daarbijkangebruik gemaaktwordenvanhetveleonderzoekdatmeeralgemeennaar experiences enbelevingisgedaan (Ibid.,p.20).Hoewelinderdaadveelonderzoekisgedaannaar experiences inhetalgemeen, 1 wordtdit weinigconcreetgemaaktvoordemusealesector:erbestaatnauwelijksgevalideerdekennishoeeen tentoonstellinghetbesteingerichtkanwordenzodatdebezoekerinhoudelijkmeegenomenwordtén tegelijkertijdgeïnspireerdraakt. Eendimensionaal#publiek# Modellendietentoonstellingsontwerpershelpenomdetentoonstellingaftestemmenophetpubliek,gaan veelaluitvanééndimensie:demotivatieofdepersoonlijkheidvanbezoekers.dittypeonderzoekwordt steedsvakeruitgevoerdommeertewetentekomenoverwiedebezoekeris.eenaantalbelangrijkestudies opditvlakkomenvanjohnfalk(2009),marilynhood(1989),janpacker(2004),theanomoussouri(1997; 2013)enAndrewJ.Pekariketal.(1999).Degenoemdeauteurshebbenallenmotivatiemodellenontwikkeld waarinuiteindelijk7motivatiesuitnaarvorenkomen:cognitief/educatief,introspectie,sociaal,opladen, entertainment,eennieuwebelevingofeenspecifiekeplaats/tentoonstelling.dergelijkemodellenworden veelalvertaaldnaarpersona s,watwaardevolleinzichtenoplevert,maarhetvoordetentoonstellings5 ontwerperooklastigmaaktomdetheorietevertalennaardepraktijk.immers,eengezindatvan avontuurlijketentoonstellingenhoudtkanaandeenekantgevoedwordenmeteenvirtualrealitybeleving, maarwellichtnetzogoedsameneeneigenavontuurmakenvancollectiestukkenmiddelsknipenplakwerk metafbeeldingenvandecollectie. Leerstijlen# Daarnaastzijnermodellendieuitgaanvanleerstijlenvandebezoeker.HetV&ABritishGalleriesheeftin 2006onderzoekgedaannaardetoepassingvanKolb sleerstijlenineenmusealesettingmetalsdoelomte onderzoekenofdezemethodevoldoendeaansluitingvondbijwensenenverwachtingenvanhetpubliek. Hoeweldeonderzoeksresultatenslechtsindicatiefzijn,wordtgeconstateerddathettoepassenvande verschillendeleerstijlenineenmusealesettingeengeschiktetoolkanzijn(buss,2005,p.56).ookin Nederlandzijnnaaraanleidingvanditonderzoekeenviertalpilotsgedraaid,waaruitnaarvorenkomtdat 1 Erisinderdaadveelonderzoekgedaaninzijnalgemeenheidnaar experiences.vanuithetgezichtspuntvandeartistiekeexpressie, deesthetischebeleving,hetontwerpenvaninterfaces(ux#design),depersoonlijkebeleving(fenomenologie,flow),emotionele processen(psychologischeemotietheorieën),marketing(merkbeleving,customer#involvement),economie(experience#economy), Leisurestudies(vrijetijdsbesteding,toerisme),etcetera.Hetontbreektooknietaandeelstudiesnaarbijvoorbeelddeinvloedvan aandachtopbeleving(ooi,2005).daarnaastzijnerookallerleitoepassingspecifiekemodellenentheorieënzoalsoverdebeleving vantheater(machon,2013).

10 DeBelevingswaardevanMusea/RAAK5Publiekaanvraagseptember2015/HogeschoolvanAmsterdam Pagina: 10 hetinspelenopleerstijlenvanbezoekereeneffectiefinstrumentkanzijnomdeverblijfsduurin tentoonstellingszalenendetevredenheidverhoogdkanworden(gibbs,sani&thompson,2006; CultuurnetwerkNederland,2008).Dergelijkeonderzoeksuitkomstenlijkentehintenopeenmogelijkpositief effectvandetevredenheidvanbezoekerswanneerstrategischgestuurdwordtophetaanbiedenvan bepaaldetypebelevingen.dedataisechterslechtsindicatiefenlaatdaarnaastveelruimteoverhoede ruimteindetentoonstellingtebenutten. De#rol#van#omgeving#en#design# Veeldataisreedsbeschikbaarovergedragtijdenshetmuseumbezoekofdegelopenroutes(zoalsGilman, 1918;Trondleetal,2014),evenalsmeerconceptuelestudiesvanuitontwerpersmettallozeinspirerende voorbeelden(kossmann,mulder&denouden,2010;kossmann.dejong,2012).steedsmeeraandachtkomt erookvoorwelkeroldeomgevingenhetdesignspeeltindebelevingvandebezoeker(falk1997;kaynar, 2000;Peponisetal.,2004).EenzeerrecenteenbelangrijkestudieopditvlakkomtvanReganForrest(2015), dieinhaarthesisonderzoektofomgevingskenmerkeninvloedhebbenopdeuiteindelijkebezoekersbeleving inmusea.middelseenzelfontwikkeldesystematiekkomtzetotdeconclusiedatvooralfactorendieeen omgeving levendig maken(kleur,3d,opvallendeaspecten)eenpositieveinvloedhebbenophetprettig aanvoelenvaneenruimteendeuiteindelijkealgehelebezoekersbeleving(forrest2015,p.156).opbasis vanonderanderedezeliteratuurisinhetprojectdesigning#experiencescapesvandehvaaleeneerste aanzetgemaaktomdefactorenwaaroptentoonstellingsmakerskunnensturenineententoonstellingin kaarttebrengenentevalideren. Holistisch#perspectief# Eenmeerholistischebenaderingishet InteractiveExperienceModel vanfalk&dierking(1992;2013). Hierinwordtuitgegaanvandeconstructievandebelevingdoordepersoonzelf(1992,p.3),waarindrie contextenvolgenshencruciaalzijn:depersoonlijkecontext(interesses,motivaties,ervaringen,kennis),de socialecontext(hetcontactmetanderen)endefysiekecontext(dearchitectuurvanhetgebouw, voorzieningen,routediemenvolgtetcetera).ditmodelheeftgrotewaardemaarkentookeenaantal beperkingen.teneersteheefterzichinmiddelseennieuwecontextaangediend:dedigitalecontext,de toegangtotenhetgebruikvandigitalecontent.tentweedeisde bewijslast voorhunmodelmerendeels anekdotische.tenderdeisdesystematischeinventarisatievanallerleielementendiedemuseumbeleving beïnvloedenbeperktennietgerelateerdaanandervergelijkbaaronderzoek(vanvliet,2012). Digitaal#perspectief# Inbovengenoemdeliteratuurontbreekthetdigitaleperspectief.NinaSimon(2010)biedtde tentoonstellingsontwerperconcretehandvattenomopverschillendeniveausvandigitaleparticipatiete anticiperen;haarbewijsvoeringisechtertevensanekdotisch.cijfersovertrendsinmuseaenhetalgemeen bezitvandigitalemiddelenwordtdooradviseursalsdigitaslbi,tnsenscpjaarlijksinzichtelijkgebracht (DigitasLBi,2014;TNS,2014;SCP,2010).EchtervanuitmuseadanwelhetSociaalCultureelPlanbureauwordt niettotnauwelijksinkaartgebrachtwatbezoekersmetdigitalemiddelendoenalszijhetmuseum bezoeken.dezedatakomenweweltegeninstudiesvanonderanderetallon&walker(2008),hornecker,& Stifter,(2006),Roussou(2006),Pujoletal(2013)enHsi&Fait(2015).Dezestudiesbevattenallenéénof enkelecasestudiestenaanzienvanverscheidenedigitalemedia,vooralophetgebiedvanmultimediale toursenvirtualreality.hetnadeelvandezestudiesisechterdatzijzichveelalbaserenopéénofenkele casestudiesenslechtsbeperktdedoorvertalingmakennaarzoweldeoverigebeschikbareliteratuur alsmedeconcretehandvattenvoordetentoonstellingsontwerper. Integraal#kader# Duidelijkisdatereenmeergeïntegreerdkadernodigiswaarinhetdeimpactvandeinzetvandigitalemedia opdemuseumbezoekersineenfysieketentoonstellingsruimtekanwordenbekekenengeduid.ditisbij uitstekeenmultidisciplinairvraagstuk,naastdeinhoudelijkekennisomtrentdecollectieiserkennis noodzakelijkoverhetpubliekendepublieksbeleving,de(on)mogelijkhedenvandefeitelijkeinrichtingvan deofflineruimteendewerkingvandigitalemedia.omdieredenwordtinhetprojectalskaderhet ServicescapeModel vanjobitnergehanteerd.naastdemultidisciplinairkaraktervanditmodelishet

11 bovendienexperimenteelonderbouwdenstelthetde service5encounter (inditgevalbezoeker tentoonstelling)centraal. JoBitnerintroduceerdein1992hetconceptvanServicescapes.Inditconceptwordenfactorengenoemd waaropeenorganisatievolgensbitnerkansturenomhetgedragvanklanten/bezoekerstebeïnvloeden.het modelisineersteinstantietoegepastindecontextvandedienstverleningvanwinkels,restaurantsen dergelijke.zotoonteenscalavanempirischeonderzoekendatdeinrichtingvandefysiekeruimte aantoonbaareffectheeftopcommunicatiepatronen,groepsvormingengroepsdynamica(ezeh&harris, 2007;Eroglu&Machleit,2008).ZoalsookdoorPine&Gillmore(1999)wordtgeconstateerd,wordtde inrichtingvanwinkels,musea,restaurants,stadsparkene.d.nietmeeruitsluitendgerichtophetzoefficiënt eneffectiefmogelijklatenverlopenvandedienstverlening.hetaccentkomtnujuisteerderteliggenophet biedenvaneenbepaalde beleving (experience).dezevariatieopservicescapeswordenookwel experiencescapesgenoemd:specifiekelocatiesc.q.ruimtendiewordengekozen,ontworpenengemanaged omexperiencesoptewekken,teondersteuneneningoedebanenteleiden.dezeexperiencescapesworden doorbezoekersopgezochtmetdenadrukkelijkeverwachtingvaneenexperience(o Dell,2005)enwordenin toenemendematetoegepastopanderesectoren.praktischeadviezenvanonderanderepine&gillmore hoedezebelevingtecreërenvoordebezoeker,zijnrijkaanvoorbeelden,maargaannietinopeen systematischeinventarisatievanaspectenindefysiekecontext.zoalsreedsinhetboekfestivalbeleving(van Vliet,2012)isaangetoond,biedthetservicescapemodelechterdemogelijkheidomonderzoektedoennaar hetgebruikvandigitalemiddelenineenfysiekeomgevingendeuiteindelijkeimpactervanopdebezoeker. SamengevatisdeconclusievandeState5of5the5Art: Hoewelkennisbestaatoverindividueledigitalemiddelen,ontbreekthetaaneenduidelijkoverzicht waarindezemiddelennaastelkaarwordengelegdendeimpactopdebezoekersbelevingbesproken wordt; Erzijnvoldoendemethodiekendieinzichtgeveninbezoekersgedraginmusea,outputrondomde impactvantentoonstellingenzelfontbreekt; Onderzoeknaardeimpactvandesignkeuzes relevantomdeplaatsingvanindividuele tentoonstellingenbetertebegrijpenaangezienditslechtséénonderdeelvandegeheletentoonstelling is ontbreektnagenoeg; Erisruimekennisophetgebiedvanbezoekmotivatie hoeweldezeperlandverschilt echtereen praktischedoorvertalingnaartypetentoonstellingenmediagebruikontbreekt; Erzijnweinigmiddelenvoorhandendietentoonstellingsontwerpershelpenomdaadwerkelijktesturen opeenbepaaldebeleving,alhelemaalwanneerhetdeinzetvandigitalemediabetreft. 5.2.#Onderzoeksvraag# Uiteindelijkwordtdepraktijkvraagopeenvolgendemaniervertaaldnaardecentraleonderzoeksvraagvan ditproject:hoe#kan#een#fysieke#ruimte#worden#ingericht#om#te#sturen#op#de#door#tentoonstellingsmakers 2 # beoogde#beleving#met#de#inzet#van#digitale#media? Dezecentraleonderzoeksvraagkunnenwekoppelenaandeverschillendedeelvragenvandevraagarticulatie (Hoofdstuk2): 1) Welkedigitalemediakanikhetbesteinzettenineententoonstellingombezoekersterakenente inspireren?alsonderzoeksdeelvraag:welkeffecthebbenspecifiekedigitale interventies opde bezoekersbelevingineententoonstellingsruimte? 2) Hoekanikmeeronderbouwdeafwegingeninhetontwerpprocesmakenbijdeinzetvandigitalemedia voorbezoekerszodatikdebeoogdebezoekersbelevingbewerkstellig?alsonderzoeksdeel5vraag:welke factorenenelementenzijnbelangrijkbijdetotaleinrichtingvaneententoonstellingsruimtegerichtop bezoekersbeleving? 2 Indezeaanvraagwordtdeterm tentoonstellingsmaker veelvuldiggebruikt.hiermeewordtdedoelgroepaangeduiddie verantwoordelijkisvoordeontwikkelingvaneennieuwetentoonstelling.debelangrijkstegroepdiehiermeeaangeduidwordt,zijn museummedewerkersdiezichhieroverontfermen.zijontwikkelendezetentoonstellingenechtervaakmetbureausdie gespecialiseerdzijninconcepting,productieenrealisatievantentoonstellingen;ookzijwordenaangehaaldbijhetgebruikvandeze term. DeBelevingswaardevanMusea/RAAK5Publiekaanvraagseptember2015/HogeschoolvanAmsterdam Pagina: 11

12 3) Wieismijnbezoeker?Alsonderzoeksdeelvraag:Watzijndemotivatiesenattitudesvan museumbezoekers,metnameaangaandedigitalemedia? 4) Welketoolskanikgebruikenomtesturenopdebezoekersbeleving?Alsonderzoeksdeelvraag:Welke toolszijnerofkunnengemaaktwordenomindepraktijktekunnengebruikenbijdesturingop bezoekersbeleving? 5) Hoekanikdebezoekersbelevingevalueren?Alsonderzoeksdeelvraag:Hoekandebezoekersbelevingbij tentoonstellingwordengemeten? WaarbijweinnavolgingvandeNationaleKennisagendavoorhetMusealeVeld2014 hetrakenen inspirerenvanbezoekers alswerkdefinitiegebruikenvoordebelevingswaarde(versloot,2014,p.19). 5.3#Methoden#en#Analysetechnieken# Wezulleninhetprojectzowelkwantitatievealskwalitatieveonderzoeksmethodenencontent analysetechniekeninzetten,zodattegemoetkanwordengekomenaandevragenvande tentoonstellingsmakers(zievraagarticulatie).bovendienkandooreencombinatievandezemethodeste gebruiken(triangulatie)wordenvoldaanaaneisenaangaandebetrouwbaarheid,validiteit,herhaalbaarheid enrelevantie. Demethodendiewordeningezetzijn: 1) Kwalitatievemethoden: Semigestructureerdeinterviewsmetoverwegendgebruikvanhetboommodel(Evers,2007); Semigestructureerdemuseum5visitswaarbijgebruikwordtgemaaktvandethink#aloudmethoden elicitatietechniekenalsladderingenpersonificatie; Semigestructureerdeinterviewswaarbijdepersoonlijkebelevingcentraalstaat,aandehandvanhet experiencemodelzoalsvoorgestelddoorgjeddeeningemann(2008)inhetreflectivity#lab.hierin wordtsamenmetderespondentgereflecteerdopdepersoonlijkebelevingmiddelsdrie verschillendeperspectieven:narratief(eerstepersoonlijkeindruk),pragmatisch(relatiemet persoonlijkeleven)enintertekstueel(relatiemetmaatschappij). 3 Nietparticiperendeobservatievanzowelgroepsgesprekkenalsindividueelgedrag,waarbijgebruikt gemaaktwordtvaneenaangescherptmodelvanuitheteerderepilotprojectdesigning Experiencescapes; inhoudsanalysevandocumentendiezowelverzameldwordenvanuitdetentoonstellingsmakersals debezoekers.hierinzalvooraleenwaardenanalysevanbelangzijn(verhoeven,2014).daarnaast wordtdezedatagekoppeldaandeeerdergenoemdeinterviews. Contentanalysemiddelsverkregendatauitdetetestendigitalemedia(zoalsopgeslagenfoto sen videobeelden).hierbijwordtvooralgekekennaarhetgedrag(bewegingen)vandebezoekers. Perwerkpakketwordtaangegevenwelkedatametdegekozenkwalitatievemethodenwordtopgehaald. Kwalitatievedatawordtverzameldaandehandvanvideo5enaudioenopnamesenvervolgens geanalyseerdaandehandvaneennaderteontwikkelencoderingssysteem.deverwachtingisdatvooral patroon5enwaardenanalyseseenbelangrijkerolzullenspelen.kwalitatiefonderzoekwordtzowelingezet omdekwantitatievemethodentevoeden(bijobservatieenvragenlijsten)alsonderzoeksresultatennaderte duiden.geziendecomplexeenpersoonlijkecontextwaarmeeditonderzoektemakenheeft,iskwalitatief onderzoekonmisbaar. 2) Kwantitatievemethoden: Enquêteonderzoekdoormiddelvangestructureerdeenquêtesvoorbezoekers,waarbijgebruik wordtgemaaktvaneenaangescherptevragenlijstvanuitheteerderepilotprojectdesigning ExperiencescapesenCounting#New#BeansvanAlanBrown&RebeccaRatzkin(2012); Dataverzamelingmiddelshetzoekeninreedsbestaandebezoekersdata,aangebodendoor museummedewerkers; Dataverzamelingdoornietparticiperendeobservatieinmusea; 3 Vooreentoelichtingopdezemethode,zie:http://akira.ruc.dk/~bruno/Processual/ResearchingExperiences.html.Dezemethode vertoonteveneensveelraakvlakkenmetdemanierwaaropdestudiecounting#new#beans(2012)isuitgevoerd,diedeimpactvande aesthetischebelevinprobeertvastteleggen.gezienhetpersoonlijkekaraktervaneenesthetischebelevingwordtnugekozenvoor demethodevangjeddeeningemann.indekwantitatievefasewordtechterookuitgegaanvancounting#new#beans,aangeziendeze methodezichdaarmeervoorleent. DeBelevingswaardevanMusea/RAAK5Publiekaanvraagseptember2015/HogeschoolvanAmsterdam Pagina: 12

13 Dataverzamelingmiddelssensorenindetetestendigitalemedia. Perwerkpakketwordtaangegevenwelkedatametdegekozenmethodewordtopgehaald.Dekwantitatieve datawordengeanalyseerdmiddelsspssenexcelmetnadertebepalenstatistischemethoden.ditis afhankelijkvandeteverkrijgendataset.iniedergevalzullener alsdeverkregensetdittoelaat uitsplitsingengemaaktwordenopdemografischeenmuseumgrafischekenmerken.daarnaastligtdefocus oprelatiesalshettypetentoonstellingendeinspiratieengeraaktheid 4 dieditoproeptbijdebezoeker. # Inditonderzoekstrajectwordttevensineenaantalwerkpakkettenaction#researchalsonderzoeksmethode ingezet.action#researchheeftalsdoelpraktischeproblemenoptelossenentegelijkertijd (wetenschappelijke)kennisteontwikkelen.metsamenwerkingenkennisvermeerderingalsbelangrijke kenmerkenvanaction#researchmakenzedathetverdergaatdan applied onderzoekdatinessentiealleen inzichtentoepastennietgerichtisopkennisvermeerdering(myers,1997).baskerville&myers(2004) noemeneenviertalonderliggendevoorwaardenvanaction#researchdieinde#belevingswaarde#van#musea alsvolgtzijningevuld: Voorwaarden#Action-Research# Toepassing#in#De-Belevingswaarde-van-Musea# 1.Vantevorenvaststellenvanhetdoelvanhet OnderzoekvanbezoekersbelevingvanuitServicescapemodel. onderzoekvanuiteentheoretischeachtergrond. 2.Ermoeteenpraktischecomponentzitteninde Ondersteunenvantentoonstellingsmakeromonderbouwde vraagstelling. keuzestemakenindesturingopbezoekersbelevingende impacttemeten. 3.Deinterventiemoetdetheorievoeden. Inzichtinimpactvanbepaaldeinterventieswaardoor aanpassingenintheoretischkaderendedoorvertalingnaar ondersteunendetools. 4.Onderzoekvindtineensocialecontextplaats. CasestudiesenExperimentenhebbenbetrekkingopwerkelijke ontwerpprocessenvantentoonstellingendefeitelijke bezoekersbelevingindemusea. 5.4#Werkpakketten#(Activiteitenplan)# Dewerkpakkettenzijngebaseerdopdedeelvragenvandetentoonstellingsmakersendebijbehorende deelvragenvanuithetonderzoek.onderstaandwordenallewerkpakkettenbeschrevenconformeenvast format. Werkpakket:# WP1# #Experimentele#interventies# Trekker: NederlandsInstituutvoorBeeldenGeluid Projectpartners: HvA AM AP BG NMW NO TI Br Uren: Doel:Inkaartbrengenvandeimpactvanrelevantedigitaleinnovatiesdietijdenshetbezoekaaneen tentoonstellingingezetworden. Beantwoordt#deelvraag1:#Welke#digitale#media#kan#ik#het#beste#inzetten#in#een#tentoonstelling#om#bezoekers# te#raken#en#te#inspireren?#uitdegesprekkenmetdetentoonstellingsmakerskomtduidelijknaarvorendater grotebehoeftebestaataaneenoverzichtwaarinmogelijkedigitaledienstenopzaalgekoppeldwordenaan deimpactdiedezemiddelenhebbenopdebezoekersbeleving.daaromwordtinditwerkpakketsamenmet hetpubliek,geëxperimenteerdmetreedsbestaandeennieuwedigitalemedia. Duur:#2jaar:6experimentenmetiedereendoorlooptijdvangemiddeld4maanden. Deliverables:Factsheetsvanwerkingmetdigitaledienstenopzaalendeimpactervanopde bezoekersbeleving,inclusiefeenbeslisboomwanneerwelkedigitaaldienst nuttig isomintezetten. 4 Dezeconceptenwordengeoperationaliseerdnaarmeetbareconstructenzoalsemotie,tevredenheid,kwaliteit.Hierbijwordt gebruikgemaaktvanhettheoretischevoorwerkinvanvliet(2012)endebeschikbaarheidvanmeetinstrumenteninvergelijkbaar onderzoekdathetlectoraatcrossmediauitvoertaangaandewinkelbelevingenfestivalbeleving. DeBelevingswaardevanMusea/RAAK5Publiekaanvraagseptember2015/HogeschoolvanAmsterdam Pagina: 13

14 Activiteiten:Indittrajectstaandevolgendeactiviteitencentraal: 1) Verzamelen,clustereneninterpreterenvanreedsbestaande(vaakkleinschalige)onderzoekennaar innovatievedienstengebruiktopzaal; 2) Uitvoerenvan6experimenten,waarbijinnovatieve,digitaledienstengetestwordenbijbezoekers waarbijvooraldevolgendeaspectengetoetstworden:gebruiksgemak,tevredenheid,beleving,inspiratie enacceptatieinmuseum; 3) Samenvoegenenclusterenvanonderzoeksresultatenresulterendeinwetenschappelijkepublicaties rondomdeexperimenten,handreikingvoordetentoonstellingsmakerenkant5enklaaroverzichtmet daaropeeninventarisatievaninnovatieve,digitalediensten,voorzoverbekenddeimpacten voorbeeldenenalternatieveningebruikvoormusea. Experimentele#interventies:Opditmomentstaanreedseenaantalexperimentengeplandvoor2016: 1. MuseumVolkenkunde(NationaalMuseumvanWereldculturen):testenvanMuseumExplorer.Bedacht enuitgewerktdoormuseumvolkenkunde,ontwerpdoornorthernlight,software5ontwikkelingdoor Q42.Deappisontwikkeldomdebezoekermeerbelevingtebiedenbijdevasteopstellingvanmusea, diedoorgaansveelminderaandachtkrijgtdantijdelijketentoonstellingen.onderzochtzalwordenofde gebruikersvandemuseumexplorerhunbezoekookwerkelijkmeeralseenbelevingervarenenwelke verschilleninbezoekersbelevingeroptredenzonderhetgebruikvandemultimedialetour. 2. KampVught:testenvaneenvirtualrealityexperienceoplocatie.Inditexperimentstaatdevraag centraalofdittypebelevinginhoudelijkewaardetoevoegtinvergelijkingmetandersoortigeinformatie. Daarnaastwordtgekekennaardelocatiewaaropmendebeeldenbekijkt(insituofineenandere contextzoalsschoollokaal)enofhetmomentwaaropmendebelevingondergaat(voorofnade rondleiding)uitmaakt. 3. HetNederlandsInstituutvoorBeeldenGeluid:testenvaneenvirtualrealityexperience.Indit experimentstaatdevraagcentraalofvirtualrealitywaardetoevoegtaandehuidigebelevingvanhet museumenaansluitbijdeverwachtingenvanhetpubliek. Inhetnajaarvan2016wordendeexperimentenvoor2017definitiefbepaaldopbasisvandevolgende criteria:relevantievoordetentoonstellingsmaker;aansluitingbijlopendeonderzoekstrajecten(mesch, DigitalMuseumLab)voorreedsaanwezigekennisenervaring;aansluitingbijlopendetrendsinhet vakgebied;enpraktischeuitvoerbaarheid.hieroverlopengesprekkenmethetjoodshistorischmuseum. Onderzoeksmethoden:Tijdensdeexperimentenwordtzowelkwantitatiefalskwalitatiefonderzoekverricht. Daarnaastwordtactionresearchingezetomvoortschrijdendeinzichtenmeteenopnieuwtetesten.Gekozen wordtvooreenaanpakdiezichvooralrichtopdepersoonlijkebelevingvandebezoeker.onderstaande tabelgeeftmeerinzichtindeexacteonderzoeksmethodemetbetrekkingtotdeopzetvandeexperimenten. Fase#in#traject# Gebruikte#onderzoekstechniek# Vergaarde#data# Levert#op# Ontwerpfase Kwalitatiefonderzoek: Semigestructureerdeinterviews (boommodel)metontwerpers(evers 2007). Inzichtinontwerpkeuzes, aannamesomtrentde beoogdepublieksbeleving. Testfase kwantitatief Kwalitatiefonderzoek: Inhoudsanalysevanverkregen documentenvanuitontwerpers Kwantitatiefonderzoek: Afnemenvangestructureerde vragenlijstenwaarinaspectenals mood,attitude, gebruiksvriendelijkheid,flowen likeabilitywordengemeten. Kwantitatiefonderzoek: Indienmogelijkdataverzamelingvanuit digitalemedia(zoalslocatiebepalingen volbrachteopdrachten) Inzichtinprocesontwikkeling envertalingwensennaar praktijk Inzichtinperceptieenemotie vanbezoekers Inzichtinfeitelijkgedragvan bezoekers: Inputvoordete onderzoekenaspecten bijbezoekers. Setvan ontwerpprincipesen gemaaktekeuzest.a.v. publieksbelevingop individueelniveau Matchingaannames metverwachtingvan ontwerpers:werkthet zoalszegedacht hadden? Valideringenaanvulling vanreedseerder gedanestudiesrondom heteffectvangebruikte DeBelevingswaardevanMusea/RAAK5Publiekaanvraagseptember2015/HogeschoolvanAmsterdam Pagina: 14

15 Testfase kwalitatief Kwalitatiefonderzoek: Semigestructureerdeinterviews volgensdemethodezoalsvoorgesteld doorgjeddeeningemanninhet ReflectivityLab(2009). Inzichtinpersoonlijke motivatieenemotionele responsvanbezoekers digitalemediain tentoonstellingen Kwalitatiefonderzoek: Inzichtinwaargenomen Nietparticiperendeobservatievan activiteitenvanbezoekers gedragvanbezoekers(interactievorm, duurvaninteractie,socialeinteractie). # Werkpakket:# WP2# #Casestudies# Trekker: HvA Projectpartners: HvA AHK AM ZM DM AP MB NMW MOTI TI KO NL YIPP Uren: Doel:Hetvergarenvangemaakte(impliciete)keuzesbijhetontwerpenvantentoonstellingtenaanzienvande bezoekersbelevingendezebijdefeitelijkebezoekersmeten.uiteindelijkwordtzoinkaartgebrachtofde beoogdebelevingookdaadwerkelijkisbewerkstelligd. Beantwoordt#deelvraag#2:#Hoe#kan#ik#meer#onderbouwde#afwegingen#in#het#ontwerpproces#maken#bij#de# inzet#van#digitale#media#voor#de#bezoekersbeleving#zodat#ik#de#beoogde#bezoekersbeleving#bewerkstellig? Tentoonstellingsmakersgevennietalleenaanteweinigkennistehebbenoverdeimpactvanindividuele interventiesc.q.technieken,maarookhoezijdithetbesteinhunalgeheletentoonstellingkunnen verwerken.ditontwerpprocesisvaakgebaseerdopeen onderbuikgevoel,maarzoalseerderis beschreven,isslechtsweiniggefundeerdekennisaanwezig. Duur:#Looptijd1,5jaar(nadrukbegin2016):4langecasestudiesvan1,5jaar,4kortecasestudiesvan0,551 jaar. Deliverables:Percasestudyeenrapportagemetdaarinbeschreveninhoeverredeaannamesrondomde publieksbelevingmatchenmetdeuiteindelijkepublieksbeleving.daarnaasteenoverkoepelenderapportage waarinopmacroniveauuitsprakenwordengedaanoverontwerpkeuzesvaneententoonstellinginrelatietot deuiteindelijkepublieksbeleving,inclusiefeenoverzichtwelketoolsopwelkmomentinhetproceskunnen wordeningezetomaanreflectieenkeuzesbijtedragen. Activiteiten:Indittrajectwordenintotaal8casestudiesuitgevoerd,waarbijzowelhetontwerpprocesalsde uiteindelijkepublieksbelevinggemonitordwordt.actionresearchwordtingezetwanneergebruikwordt gemaaktvandetoolsdiedoordeonderzoeksgroepontwikkeldzijn:enerzijdsomdetoolsdirecttetestenin hetwerkveld,anderzijdsomdeimpactinhetontwerpprocestemonitoren. Casestudies:devolgendecasestudieszulleninhetprojectwordenuitgevoerd: ZuiderzeeMuseum,waarinhetthemajaar Water aandachtwordtgeschonkenaandewatersnoodramp in1916.doelvandetentoonstellingisdrieledig:1)kennisdelen,2)persoonlijkteervarenen3) inspirerenenaanzettentotgedragsverandering; DrentsMuseum,datopditmomenteententoonstellingoverdeMaya sontwikkelt,waaronderandere een3dvisualisatiegeplaatstzalworden.doelvandetentoonstellingisombezoekersteinformerenen teinspireren. AllardPiersonMuseumisopditmomentdrukbezigmetdeherinrichtingvandeGriekseafdeling. Daarbijisheteendoelomhetpubliekactiefindetentoonstellingtebetrekken. MOTI:tentoonstellingrondomeeninteractieveinstallatievanGeertMulenHetNederlandsInstituut voorbeeldengeluid,waarinbezoekersactiefuitgenodigdwordenombetekenisvolleinteractieste creëren. MuseumBoerhaaverichtzichopdeherinrichtingvandevastetentoonstelling,waarbijdegeschiedenis vanwetenschapinnederlandendeimpactdaarvancentraalstaatvanuitvijfperiodenc.q. DeBelevingswaardevanMusea/RAAK5Publiekaanvraagseptember2015/HogeschoolvanAmsterdam Pagina: 15

Brouwershavensche Gat 02

Brouwershavensche Gat 02 Januari EK : 0: - :0 : -0 : : 0 : - : : - 0:0 : -00 : : - : -0 : 0 : - : 0 : :0 - :0 : - 0: : - : : - :00 - :0 : - :0 : 0: - : : - NM : : : -0 :0 : - :0-0: : - :0 :0 :0 - : : - : : - : 0 : -0 :0 - : :

Nadere informatie

VOORBEELD VOORBE VOORBEELD

VOORBEELD VOORBE VOORBEELD OR OORD VO VOORD VOORBE LD VOORD VOORD EL EELD VOO D VOORD VOORD V ORD OOR E ELD VOORD V VOORD 2012 OR OORD VO VOORD VOORBE LD VOORD VOORD EL EELD VOO D VOORD VOORD V ORD OOR E ELD VOORD V VOORD JANUARI

Nadere informatie

FireBee: praktijkgericht onderzoek ter ondersteuning van de ontwikkeling van op Zigbee gebaseerde hulpmiddelen voor brandweerteams RAAK-mkb

FireBee: praktijkgericht onderzoek ter ondersteuning van de ontwikkeling van op Zigbee gebaseerde hulpmiddelen voor brandweerteams RAAK-mkb ] FireBee: praktijkgericht onderzoek ter ondersteuning van de ontwikkeling van op Zigbee gebaseerde hulpmiddelen voor brandweerteams RAAK-mkb aanvrager: Fontys Hogeschool ICT Lectoraat Architectuur van

Nadere informatie

Persuasief ontwerpen voor duurzaam en gezond gedrag. Aanvraag RAAK-mkb oktober Hogeschool Utrecht

Persuasief ontwerpen voor duurzaam en gezond gedrag. Aanvraag RAAK-mkb oktober Hogeschool Utrecht Persuasief ontwerpen voor duurzaam en gezond gedrag Aanvraag RAAK-mkb oktober Hogeschool Utrecht 2012 Inhoudsopgave Samenvatting 2 1. Inleiding 4 Doelstelling 5 Resultaten 5 Rol van RAAK 6 2. Vraagarticulatie

Nadere informatie

Eind juni wordt weer een bijeenkomst georganiseerd. We hopen velen van jullie daar te mogen begroeten.

Eind juni wordt weer een bijeenkomst georganiseerd. We hopen velen van jullie daar te mogen begroeten. Nieuwsbrief RAAK-mkb project OBSERVE OmgevingsBewuste SchERmen Voor interactie Inleiding In september 2014 is het twee jaar durende RAAK-mkb project OBSERVE gestart. Sinds dat moment is er al veel gebeurd.

Nadere informatie

4. beoordelen of de voortgangsrapportage voldoet aan de eisen die Stichting SURF daaraan stelt en derhalve goedgekeurd kan worden.

4. beoordelen of de voortgangsrapportage voldoet aan de eisen die Stichting SURF daaraan stelt en derhalve goedgekeurd kan worden. Memo Aan Commissie Projectbewaking Van Reviewcommissie Datum 6-7-2012 Kenmerk XX.XXX.XXX Betreft Intake Review project 'Non satis scire' Samenvatting De Commissie Projectbewaking bewaakt in opdracht van

Nadere informatie

RAAK TUSSENRAPPORTAGE 1

RAAK TUSSENRAPPORTAGE 1 RAAK TUSSENRAPPORTAGE 1 Projecttitel : Duurzame ketensamenwerking bij binnenstedelijke bouwprojecten Projectnummer : 2010-17-19-M Penvoerder : Hogeschool Rotterdam Raak subsidieperiode : september 2011

Nadere informatie

Kennis en inspiratie voor facility management professionals sinds 1988 www.fmm.nl

Kennis en inspiratie voor facility management professionals sinds 1988 www.fmm.nl Mediakit 2012 Kennis en inspiratie voor facility management professionals sinds 1988 www.fmm.nl De media van FMM De 5 belangrijkste redenen om in FMM media te adverteren 1 FMM is marktleider met het grootste

Nadere informatie

Het gebruik van datamining als predictive analytic voor dienstverleners

Het gebruik van datamining als predictive analytic voor dienstverleners Het gebruik van datamining als predictive analytic voor dienstverleners Juni 2014 Bachelor scriptie Informatiekunde Faculteit der Natuurkunde, Wiskunde en Informatica Universiteit van Amsterdam J.R. Tromp

Nadere informatie

aarverslag Branche Organisatie Grondbanken datum april 2006 vastgesteld ALV 21 april 2006

aarverslag Branche Organisatie Grondbanken datum april 2006 vastgesteld ALV 21 april 2006 Branche Organisatie Grondbanken Postadres: Postbus 6633 3002 AP Rotterdam Telefoon: (010) 4894272 Fax: (010) 489 4500 www.grondbanken.net www.bog-grondbanken.nl J aarverslag 2005 datum april 2006 versie

Nadere informatie

Energieke restauratie

Energieke restauratie Energieke restauratie Lower Energy in Historical Buildings RAAK MKB aanvraag Hanzehogeschool Groningen Kenniscentrum Gebiedsontwikkeling NoorderRuimte ir. J.A. van den Berg, lector ing. B. Boschma, projectleider

Nadere informatie

Voorwoord van de voorzitter

Voorwoord van de voorzitter Voorwoord van de voorzitter Het afgelopen jaar heb ik gemerkt dat bijna iedereen het vanzelfsprekend vindt dat alleen een goed product niet meer volstaat. Het besef is er dat je daarmee geen duurzaam succes

Nadere informatie

Functionele Stabiliteit van Biopolymeren

Functionele Stabiliteit van Biopolymeren Functionele Stabiliteit van Biopolymeren 6 september 2011 polymeer granulaat / halffabrikaat product Een praktijkgerichte onderzoekssamenwerking tussen hogescholen, kennisinstellingen en MKB bedrijven

Nadere informatie

mediakit 2010 architectenweb dé keuze van architecten en leveranciers

mediakit 2010 architectenweb dé keuze van architecten en leveranciers mediakit 2010 architectenweb dé keuze van architecten en leveranciers Architectenweb - bereik de architect Architectenweb is een toonaangevende uitgeverij op het gebied van architectuur, bouw en techniek.

Nadere informatie

LECTORAAT SOCIALE INNOVATIE EN VERSCHEIDENHEID JAARVERSLAG 2013 SJIERA DE VRIES

LECTORAAT SOCIALE INNOVATIE EN VERSCHEIDENHEID JAARVERSLAG 2013 SJIERA DE VRIES LECTORAAT SOCIALE INNOVATIE EN VERSCHEIDENHEID JAARVERSLAG 2013 SJIERA DE VRIES 31 januari 2014 1 INHOUD Inleiding... 3 Thema lectoraat... 3 Doelen en taken van het lectoraat... 3 Samenstelling van het

Nadere informatie

MASTERCLASS GEÏNTEGREERDE SPOEDZORG

MASTERCLASS GEÏNTEGREERDE SPOEDZORG MASTERCLASS GEÏNTEGREERDE SPOEDZORG Nascholing voor professionals in de gezondheidszorg Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde September 2010 Februari 2011 Toelichting

Nadere informatie

Human Capital Agenda Cluster Life Sciences & Health

Human Capital Agenda Cluster Life Sciences & Health Human Capital Agenda Cluster Life Sciences & Health Amsterdam Economic Board November 2012 1 Voorwoord Met deze Human Capital Agenda voor het cluster Life Sciences & Health wordt aansluiting gezocht met

Nadere informatie

I NHOUDSOPGAVE NIEUWS 2008

I NHOUDSOPGAVE NIEUWS 2008 I NHOUDSOPGAVE NIEUWS 2008 Inhoudsopgave nieuws 2008... 1 November 2008... 1 Kredietcrisis leidt tot tijdelijke regeling werktijdverkorting... 1 Voorstel maximering ontslagvergoeding bij hogere inkomens...

Nadere informatie

INTERREG B EN C EVALUATIE. Evaluatie van INTERREG B en C programma s in Nederland Eindrapport september 2012

INTERREG B EN C EVALUATIE. Evaluatie van INTERREG B en C programma s in Nederland Eindrapport september 2012 INTERREG B EN C EVALUATIE Evaluatie van INTERREG B en C programma s in Nederland Eindrapport september 2012 INTERREG B EN C EVALUATIE Eindrapport september 2012 Projectnummer 2012-685 Uw zaaknummer 31067635

Nadere informatie

ONLINE BUDCH@TCOACHING

ONLINE BUDCH@TCOACHING Afstudeervoorstel ONLINE BUDCH@TCOACHING Een nieuwe innovatie op het gebied van online hulpverlening Social Work, Hszuyd te Sittard - februari 2012 Opdrachtgever: Klikvoorhulp, Jos Reinders Opdrachtnemer:

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. VRT Onderzoek & Innovatie Auguste Reyerslaan 52 1043 Brussel. Innovatie.vrt.be

JAARVERSLAG 2014. VRT Onderzoek & Innovatie Auguste Reyerslaan 52 1043 Brussel. Innovatie.vrt.be JAARVERSLAG 2014 VRT Onderzoek & Innovatie Auguste Reyerslaan 52 1043 Brussel Innovatie.vrt.be 1 Dit document heeft betrekking op de toegevoegde opdracht van de VRT beheersovereenkomst 2012-2016. De opdracht

Nadere informatie

Masterclass Zorgmanagement voor Specialisten in Opleiding

Masterclass Zorgmanagement voor Specialisten in Opleiding Masterclass Zorgmanagement voor Specialisten in Opleiding Hoe ga ik om met de ziekenhuisorganisatie? Nascholing voor professionals in de gezondheidszorg Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en

Nadere informatie

Bijlage 1: Projectresultaten Fase 1

Bijlage 1: Projectresultaten Fase 1 Bijlage 1: Projectresultaten Fase 1 Visie op de Netwerkschool met de Cultuurkaart SintLucas In september is de Cultuurkaart voor de Netwerkschool SintLucas opgesteld in 3 verschillende sessies met teamleden,

Nadere informatie

KENNISDISSEMINATIE BIJ LECTOREN IN HET KENNISDOMEIN BUILT ENVIRONMENT Een inventarisatie en vooruitblik

KENNISDISSEMINATIE BIJ LECTOREN IN HET KENNISDOMEIN BUILT ENVIRONMENT Een inventarisatie en vooruitblik KENNISDISSEMINATIE BIJ LECTOREN IN HET KENNISDOMEIN BUILT ENVIRONMENT Een inventarisatie en vooruitblik Ellie Roetgerink MPM Dr. Gerard Evers September 2012 Inhoudsopgave 1. Aanleiding, probleemstelling,

Nadere informatie

Nationaal Actieplan e-learning. Controlling Document. Acculturatie

Nationaal Actieplan e-learning. Controlling Document. Acculturatie Nationaal Actieplan e-learning Controlling Document Acculturatie Versterken van de kwaliteit van de instroom van buitenlandse studenten door een gedegen online voorbereiding Penvoerende instelling Universiteit

Nadere informatie

Amsterdam Bezoeken, Holland Zien 2013-2016. Inhoudelijke rapportage uitvoeringsjaar 2014

Amsterdam Bezoeken, Holland Zien 2013-2016. Inhoudelijke rapportage uitvoeringsjaar 2014 Amsterdam Bezoeken, Holland Zien 2013-2016 Inhoudelijke rapportage uitvoeringsjaar 2014 Amsterdam Bezoeken, Holland Zien 2013-2016 Pagina 2 van 33 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Korte terugblik... 4 3. Activiteiten

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Krijnie Schotel en Petra Tjalma

Jaarplan 2015 Krijnie Schotel en Petra Tjalma Jaarplan 2015 Krijnie Schotel en Petra Tjalma Inleiding Het jaarplan 2014 van ForCA is een voorstel van de voorzitter van het Parlement van ForCA en een resultaat van: - De uitkomsten van 1 table d Hôte

Nadere informatie

NATIONALE KENNISAGENDA VOOR HET MUSEALE VELD

NATIONALE KENNISAGENDA VOOR HET MUSEALE VELD NATIONALE KENNISAGENDA VOOR HET MUSEALE VELD Nationale Kennisagenda voor het Museale Veld Colofon Redactie: Anne Versloot Beeldredactie: Karen te Brake-Baldock Vormgeving: CreaBea, Amersfoort Druk: Drukkerij

Nadere informatie

De belangrijkste aanbevelingen voor het vervolgonderzoek dienen helder te worden omschreven. Ten eerste is het van groot belang dat er adequaat

De belangrijkste aanbevelingen voor het vervolgonderzoek dienen helder te worden omschreven. Ten eerste is het van groot belang dat er adequaat Planeconomie De vorm en haalbaarheid van een nieuwe opleiding planeconomie 11 Verschenen te Groningen op 17 december 2010 Status: definitief Samenvatting De aanleiding voor de Hanzehogeschool om onderzoek

Nadere informatie

Curriculum Vitae Matthijs van der Kaay www.nice2meet.eu

Curriculum Vitae Matthijs van der Kaay www.nice2meet.eu Curriculum Vitae Matthijs van der Kaay www.nice2meet.eu Persoonlijke gegevens Naam : Van der Kaay Voornaam : Sander Matthijs Roepnaam : Matthijs Geboorteplaats : Leeuwarden Geboortedatum : 28 oktober 1980

Nadere informatie