Deel 3/4 Mobiliteitsmanagement Een werkwijzer om hinder te verminderen. 2 EMVI&sturend aanbesteden. 4 proces&bouwtechnologische innovaties

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deel 3/4 Mobiliteitsmanagement Een werkwijzer om hinder te verminderen. 2 EMVI&sturend aanbesteden. 4 proces&bouwtechnologische innovaties"

Transcriptie

1 Minder Hinder transitie naar hindervrij en duurzaam bouwen Deel 3/4 Mobiliteitsmanagement Een werkwijzer om hinder te verminderen 1 synthese 2 EMVI&sturend aanbesteden 3 mobiliteitsmanagement 4 proces&bouwtechnologische innovaties Deze reeks bestaat uit vier rapporten, ieder met een eigen perspectief op hindervrij bouwen

2 Mobiliteitsmanagement Een werkwijzer om hinder te verminderen Opdrachtgever Opdrachtnemer Coördinator Transumo - Hindervrij bouwen RWS DVS Rijkswaterstaat Dienst Infrastructuur 3

3 ransumo indervrij ransitie en obiliteit Voorwoord In maart 2008 is het project Transumo - Transitie naar hindervrij en duurzaam bouwen begonnen. Doel van het project is om te bepalen hoe de transitie naar hindervrij en duurzaam bouwen is ingezet en welke nieuwe stappen daarin kunnen worden gezet. Hiervoor is een samenwerking gestart met acht organisaties uit de driehoek markt, kennis en overheid. Deze organisaties spelen een sleutelrol in het hedendaagse hindervrij en duurzaam bouwen. In dit project is vanuit drie perspectieven onderzocht hoe de hinder bij werkzaamheden kan worden verminderd: aanbesteden (EMVI), mobiliteitsmanagement en bouwtechnologische innovaties. In dit rapport beschrijven we een aantal bevindingen rond het thema mobiliteitsmanagement. Het project is een top-up van het bredere Transumo-programma. TRANSUMO is een acroniem van TRAnsition towards SUstainable MObility. Een van de doelen van Transumo is om de kenniseconomie te versterken, in het bijzonder de kennisvragen rond transities op het gebied van mobiliteitsvraagstukken. Benno Koehorst (projectleider) Utrecht, 1 november 2009 u u r z a a m amenwerk 5

4 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Mobiliteitsmanagement invoegen in projecten 2.1 De scopefase 2.2 De voorbereidingsfase 2.3 De contractfase 2.4 De uitvoeringsfase 2.5 De nazorgfase 2.6 Mobiliteitsmanagement in de MinderHinder-tabel 3 Maatregelen in de praktijk 3.1 A9 Groot onderhoud Gaasperdammerweg 3.2 A16 Groot onderhoud Moerdijkbrug 3.3 A6 Werkzaamheden Hollandse Brug 3.4 A29 Afsluiting Heinenoordtunnel 3.5 Corridor verbreding

5 1 Inleiding Om de hinder bij wegwerkzaamheden te verminderen wordt mobiliteitsmanagement ingezet. Mobiliteitsmanagement wil het verplaatsingsgedrag beïnvloeden, voor korte of langere termijn, door de vraag naar autoverplaatsingen te verminderen en te spreiden (in tijd) en door alternatieve vervoerswijzen te stimuleren. Mobiliteitsmanagement is het organiseren van slim reizen. Aangezien de auto niet alle problemen kan oplossen, wordt de reiziger geprikkeld alternatieven te gebruiken als fiets, openbaar vervoer, P+R of telewerken. Eisen en wensen van mensen die zich verplaatsen staan centraal, en het draait om oplossingen op maat. Mobiliteitsmanagement draagt bij aan zowel de verkeers r eductie als aan de gebruikerstevredenheid; er moeten niet alleen meer auto s van de weg, er moeten ook keuzes aangeboden worden. Per project moet worden gezorgd voor een adequaat pakket van mobiliteitsmanagement, verkeers management en communicatie. Een goede omleidingsroute of voldoende capaciteit op het overig wegennet en gerichte informatie en communicatie kunnen al veel hinder voorkomen. 9

6 Gedragsbeïnvloeding Er zijn in hoofdzaak vier categorieën gedragsbeïnvloeding aan de orde bij uitzicht op (langdurige) extra verkeershinder vanwege werk aan de weg: 1. andere tijd; 2. andere route; 3. andere modaliteit; 4. verdampen. Om deze vier categorieën te beïnvloeden spelen zowel mobiliteitsmanagement (MM) als verkeersmanagement (VM) en communicatie, elk een eigen rol om de gewenste gedragsaanpassing te realiseren. Om deze vormen van mobiliteitsbeïnvloeding met elkaar in verband te brengen, gebruikt RWS de zogenaamde ToeKan- methode. ToeKan is een beslissingsondersteunend instrument dat op systematische wijze begeleidt in het ontwikkelen van een zo kosteneffectief mogelijk pakket van mobiliteits beïnvloedende maatregelen. De methodiek bevordert dat in de regio partners (wegbeheerders, vervoerders, werkgevers) vanaf het begin betrokken worden bij de uitwerking van een strategie. Deze werkwijzer gaat in op de achtergrond en aanpak van mobiliteits - management. Daarnaast komen verschillende aanpakken, mogelijke mobiliteitsmaatregelen en de ToeKan-methodiek aan de orde. In het laatste hoofdstuk worden een aantal praktijksituaties waarin mobiliteitsmaatregelen zijn toegepast, kort besproken. Mobiliteitsmanagement is maatwerk. Een geschreven handleiding of werkwijzer is handig, maar aanpakken leer je niet uit een boekje. Dat leer je door te doen. Bij deze werkwijzer hoort een uitleg over de aanpak, maar het is onmogelijk om alle aspecten hier te behandelen. Toepassing van de handboeken mobiliteitsmanagement en de deelmodules is maatwerk. 11

7 2 Mobiliteitsmanagement invoegen in projecten Om de hinder bij wegwerkzaamheden te beperken is gedurende het hele project aandacht nodig voor mobiliteitsmanagement. In dit hoofdstuk gaan we in op de onderdelen van het mobiliteitsmanagement proces gedurende de verschillende fasen van het project. In Figuur 2.1 wordt deze aanpak schematisch weergegeven. De hoofdindeling van het project bestaat uit vijf fasen. Deze indeling is gekoppeld aan de bekende civieltechnische stappen. Voor mobiliteitsmanagement geeft dat de volgende indeling: 1. scope: inplannen van het project en opstellen plan van aanpak; 2. voorbereiding: bepalen uitvoeringsscenario s en mobiliteitsstrategie; 3. contract: vertaling naar contracteisen; 4. uitvoering: uitvoeren van de maatregelen en monitoren; 5. nazorg: evaluatie van maatregelen (effectiviteit). Figuur 2.1: De aanpak schematisch weergegeven. Dit is de basisstructuur: de vijf fasen van een project gekoppeld aan de (indicatieve) tijdas, waarbij moment 0 de start van de uitvoering van de werkzaamheden is. 13

8 2.1 De scopefase In de scopefase bepaalt men niet alleen de hinderklasse en hindercategorie van het project, maar ook hoe de bruto hinder met mobiliteitsmanagement te beperken is. Door deze scan (in samenhang voor de 7-klapper) ontstaat tijdig inzicht in de potentie om tot de gewenste netto verkeershinder te komen. Deze scan is vergelijkbaar met een vereenvoudigde versie van de ToeKanmethodiek, ook wel de ToeKan-light genoemd. Naast het inplannen van het project is het nodig om direct een plan van aanpak te ontwikkelen, waarna de regionale samenwerking met een gebiedsgerichte aanpak opgestart kan worden. Het vraagt om een forse doorlooptijd om een adequaat pakket aan mobiliteitsmaatregelen te organiseren. Er is bijvoorbeeld minimaal één jaar nodig om extra capaciteit op het spoor te organiseren en voor die tijd moeten dus de strategie (uitkomst van de ToeKan-methode) en het maatregelpakket al helder zijn. In de afgelopen jaren zijn er (op hoofdlijn) drie verschillende aanpakken voor mobiliteitsmanagement ontwikkeld. Ten eerste is er de generieke benadering. Dit betekent dat er een mobiliteitsmaatregel komt voor alle weggebruikers die hinder ondervinden. De benadering is dus niet gericht op een bepaalde doelgroep, en is daarmee niet altijd kosteneffectief. Het voordeel van deze benadering is dat het een groot publiek bereikt en een positief effect heeft op het imago van de uitvoerder. Een voorbeeld is het NS VanAnaarBeterkaartje: ook de reguliere reizigers kopen het kaartje, of reizigers die anders niet waren gaan reizen. Het aandeel reizigers dat anders de auto had genomen is circa 20%. De stadsregionale benadering met werkgevers is de tweede benadering. Dit houdt in dat er een pakket met maatregelen komt voor een specifieke doelgroep, veelal werknemers van bedrijven op een typische bestemmingslocatie. Een dergelijk aanpak gaat uit van medewerking en inspanning van vele partijen en is alleen goed toe te passen bij een grote opgave voor verkeersreductie. Voorbeelden zijn de Zuidoostpas en de A4/A10-Zuidpas. Een groot deel van de werknemers gebruikte de aangeboden voorzieningen - voornamelijk het openbaar vervoer - tijdens de werkzaamheden. 2.2 De voorbereidingsfase Na het inplannen van het project en het opstarten van de gebiedsgerichte aanpak wordt in de voorbereidingsfase met de ToeKan-methode de strategie voor de mobiliteitsbeïnvloeding opgesteld. Het doel is om te komen tot een integraal MinderHinder-pakket om zo tot een acceptabele Netto Hinder te komen. De inventarisatie van de stromen, motieven en mogelijke maatregelen gaat in samenspraak met de omgeving. Voor elk project is maatwerk en de inbreng van lokale kennis nodig. Oriënterende gesprekken met vervoersmaatschappijen moeten inzicht geven in de haalbaarheid van mogelijke maatregelen. De Toekan-methodiek Traditioneel wordt in de verkeer- en vervoerspraktijk sterk geleund op modelberekeningen om de effectiviteit van maatregelen in te schatten. In tijdelijke situaties bij werken aan de weg is het aanpassingsgedrag van reizigers echter zo complex en het geheel van factoren die daarop inwerken zo uniek, dat de standaard berekeningen hier weinig uitkomst bieden. Om in te schatten wat werkt en niet werkt moet men vooral gezond verstand gebruiken en de inbreng van regiospecifieke ervaringskennis benutten. De ToeKan-methodiek faciliteert een proces om met ervaringsdeskundigen die ook belanghebbenden zijn, (wegbeheerders, werkgevers, etc.) te komen tot best guesses over de vraagombuiging. De gekozen maatregelen moeten zo kosteneffectief mogelijk zijn en door een zo breed mogelijke groep gedragen worden. De ToeKan-methode richt zich op een integraal pakket van maatregelen op het gebied van verkeersmanagement, mobiliteitsmanagement en communicatie. Het proces van de ToeKan-methodiek gaat uit van 5 stappen in 3 sessies: De derde en laatste benadering is de corridoraanpak. Deze benadering biedt uitkomst als de herkomst- en bestemmingslocaties van de weggebruikers niet duidelijk zijn. De weggebruikers die gedurende de spits drie dagen per week of vaker over een bepaald stuk weg rijden, krijgen een uitnodiging om deel te nemen aan een alternatief. Voorbeelden hiervan zijn FileMijden en de A2 MinderHinder-pas. Deze laatste is een goed alternatief gebleken om ruim 1200 vaste weggebruikers laagdrempelig kennis te laten maken met het openbaar vervoer. Bovendien is het gelukt om een deel van die weggebruikers definitief te laten overstappen op het openbaarvervoer. Voor alle sessies worden in ieder geval de ervaringsdeskundigen van de wegbeheerders uitgenodigd. Daarnaast worden voor sessie 2 en 3 ook de openbaarvervoerbedrijven, het bedrijfsleven en logistieke partijen uitgenodigd. Bij de derde sessie is het belangrijk om de beslissingsbevoegden aan tafel te krijgen. 15

9 De opgave bepalen Het kwantificeren van de doelstellingen in de verkeersreductie en dit volgen gedurende de verschillende stappen van het project, is een belangrijke actie. De onderstaande figuur geeft een voorbeeld van de opgave (bruto minus de netto verkeershinder) van een project. De opeenvolgende stappen zijn als volgt inhoudelijk te duiden: Stap 1. De opgave wordt bepaald. Men berekent hoeveel verkeer er op dit moment op het betreffende wegvak zit en wat de maatgevende capaciteit gaat worden tijdens de werkzaamheden. Het verschil tussen die twee kentallen is het aantal voertuigen dat idealiter van de weg gehaald moet worden om ervoor te zorgen dat er geen congestie ontstaat tijdens de werkzaamheden. Stap 2. Er wordt een marktsegmentering uitgevoerd. Aan de hand van modelgegevens wordt de verkeersstroom op het betreffende wegvlak opgedeeld in deelstromen. Deze worden ingedeeld aan de hand van de belangrijkste herkomst-bestemmingrelaties, aan de hand van een motiefverdeling en aan de hand van een verdeling van de afstandsklasse. Stap 3. Daarnaast worden gedragsalternatieven in kaart gebracht per stroom, dus reistijden via een andere route, reistijden op een ander tijdstip, reistijden van andere modaliteiten of de mogelijkheid om thuis te werken aan de hand van het aandeel flexibele werkgelegenheid. Het resultaat is de potentieschatting. Dit kan met behulp van het invullen van onderstaande tabel. andere tijd andere route andere modaliteit verdampen werk zakelijk vrije tijd In het kort kan dit als volgt worden beschreven: 1. In stap 1 wordt een inschatting gemaakt van de bruto verkeershinder die er ontstaat (voorbeeld 5000 voertuigen). Vervolgens wordt scan gemaakt van wat er op te lossen is met verkeersmanagement en mobiliteitsmanagement op dat weggedeelte (let op: het gaat altijd over de extra hinder door de werkzaamheden). De acceptabele netto verkeershinder (voorbeeld 500) wordt tot slot vastgesteld. 2. De hinderberekeningen worden in stap 2 verder uitgewerkt, indien nodig met behulp van verkeersmodellen. Om meer inzicht te krijgen in de stromen (samenstelling en herkomst/bestemming) is een kentekenregistratie een goed middel. Aan het eind van stap 2 is bekend wat de wens is om met behulp van verkeersmanagement (voorbeeld 2000) en mobiliteitsmanagement (voorbeeld 2500) op te lossen. 3. In deze stap worden de opgaven voor verkeer- en mobiliteitsmanagement verder uitgewerkt. De verwachte netto verkeershinder komt daarmee in beeld. Het is nu duidelijk wat de haalbaarheid van de plannen is. (Voorbeeld wens mobiliteitsmanagement 2500 is te hoog, reductie aangepast naar 1800). De verkeershinder staat daarmee vast (voorbeeld 1200). Dit wordt vertaald in een passende boodschap aan de weggebruiker. Stap 4. Aan de hand van deze potenties wordt de strategie voor mobiliteitsbeïnvloeding bepaald. Aan de hand van de aantallen te beïnvloeden weggebruikers (de netto verkeershinder), wordt met behulp van de spreadsheet-tool bepaald hoeveel mobiliteitsbeïnvloeding er nodig is. Stap 5. Tot slot wordt per stroom een pakket met maatregelen vastgesteld die het gewenste effect moeten sorteren. In de stappen 1 en 2 kan gekozen worden om met meerdere scenario s en/of maatgevende periodes te werken. De stappen 3 t/m 5 worden in de praktijk iteratief uitgevoerd waarin gevarieerd wordt met aannames of te nemen maatregelen. De methodiek levert op deze manier niet alleen een uitkomst, maar brengt ook de gevoeligheid van de verschillende variabelen in kaart. 4.Tijdens en na de uitvoering van het werk wordt gemeten hoeveel effect de maatregelen hebben. De werkelijke netto verkeershinder is vast te stellen. 17

10 Na een inhoudelijke voorbereiding worden de wegbeheerders gevraagd in de sessie om te reageren op de analyse van de opgave en de stromen. Herkennen zij dit beeld? Hebben zij vertrouwen in de gezamenlijke aanpak van deze problematiek? Welke belangen hebben zij daarbij? Wegbeheerders is in dit geval een breed begrip; het gaat om rijksoverheid, provincie en gemeenten, maar bijvoorbeeld ook om de openbaarvervoer concessiehouders. Vanaf dit moment is het volledige proces interactief. In een volgende werksessie doen ook het bedrijfsleven (grote werkgevers) en brancheorganisaties mee aan het overleg. In deze sessies gaat het om het schatten van de potenties. Waar liggen kansen voor gedragsbeïnvloeding? Welke aangrijpingspunten zijn er voor communicatie, mobiliteitsmanagement en verkeersmanagement? Het is belangrijk dat alle stakeholders vertrouwen hebben in deze potentieschatting. Zij zijn immers in het vervolg ook betrokken bij het bepalen van een bijpassende strategie. De eerder beschreven strategie (stap 4 en 5) wordt vormgegeven in een derde werksessie met alle stakeholders. Het resultaat is een maatwerkpakket om de wegwerkzaamheden voor te bereiden en uit te voeren. Het resultaat van deze tweede fase (voorbereidingsfase) is een gedragen MinderHinder-Plan dat is vastgesteld door de directeur Droog. De omgevingseisen en de eisen voor de maatregelen worden meegenomen in het contract. De contractfase De minder-hindermaatregels moeten goed in het contract terechtkomen. De uitkomsten van slim bouwen en slim plannen moeten in het contract komen, maar ook voor mobiliteitsmanagement kan het zinvol zijn om contracteisen op te stellen. Als het pakket aan maatregelen is vastgesteld, is duidelijk welke infrastructurele maatregelen er in het contract moeten komen. Denk hierbij aan busdoorsteken, tijdelijke haltes of het verbreden van de vluchtstrook voor het instellen van bus op vluchtstrook. Ook simpele eisen over werktijden die afgestemd moeten worden op de laatste busdienst zijn onderdeel van de contracteisen in relatie tot mobiliteitsmanagement. De uitvoeringsfase Doel van deze fase is om het project zo goed mogelijk uit te voeren met een acceptabele verkeershinder en binnen de kaders van MinderHinder. De uitvoeringsfase voor mobiliteitsmanagement start één jaar voor aanvang van het project zelf omdat sommige maatregelen een lange voorbereidingstijd hebben. Voor het aanleggen van een P&R-terrein of busdoorsteek moet bijvoorbeeld de dienstregeling van het vervoersbedrijf aangepast en zijn vergunningen van de gemeente in orde zijn. In het handboek mobiliteitsmanagement, en de daarbij behorende deelmodules, staat gedetailleerd omschreven welke stappen voor bepaalde maatregelen moeten worden doorlopen. Het handboek is te vinden op Om een indruk te geven van de mogelijke maatregelen, vatten we ze hieronder kort samen. Dit is een summiere weergave van wat er in het handboek en de deelmodules aan de orde komt. Inzet van openbaarvervoer Inzet en/of aanbieden van openbaarvervoer (zowel trein als stads- en streekvervoer) als alternatief. Binnen bestaande dienstregelingen dan wel door inzet van extra materieel of pendelbussen. Aanbieden van kortingskaartjes (VanAnaar- Beterkaartje) valt er ook onder. Een aandachtspunt zijn de overstappunten. De weggebruiker wil een van deur-tot-deur oplossing, belangrijk is dat er een samenhangend systeem van maatregelen is. Het aanbieden van OV heeft zich inmiddels bewezen bij werken aan de weg om in stadsregio s in samenwerking met werkgevers het aantal weggebruikers te verminderen. Een nevendoel is het bijdragen aan een positieve bijdrage aan het imago van RWS als publieksgerichte organisatie door het aanbieden van een aantrekkelijk alternatief en het laten zien van samenwerking tussen aanbieders van mobiliteit. De volgende figuur geeft een overzicht van de mogelijkheden om de trein te stimuleren bij grootschalige werkzaamheden. 19

11 E-werken E-werken omvat alle vormen van tijd- en plaatsonafhankelijk werken. Er zijn vier vormen: a. spitsmijdend b. incidenteel (een dagje) c. structureel (alleen maar) d. vanuit een telewerklocatie als een apart kantoor, hotel of hotspots De vormen a, b en d zijn heel goed in te zetten bij wegwerkzaamheden. In het begin van het proces is het nog niet echt nodig om e-werken in te zetten. Het heeft wel zin een eerste bewustwording in gang te zetten: informeer vast de werkgevers en werknemers op de betreffende locaties over het feit dat lang niet alle verkeer via omleidingen of alternatief vervoer op te vangen is, en dat e-werken een goede uitkomst kan bieden. Vanpool Vanpool is een vorm van maatwerk in openbaar vervoer. Het is business class langs de file. Het combineert de voordelen van openbaar vervoer en de auto. Werknemers van een bedrijf of bedrijventerrein reizen met zes tot maximaal negen personen in een luxe, ruime auto van huis naar het werk. Omdat de vans als openbaar vervoer worden ingezet, mogen ze busbanen of vluchtstrook gebruiken waardoor ze sneller zijn dan de auto. Vanpool is een kleinschalige, maar interessante aanvulling op het reguliere openbaar vervoer. Reisinformatie Reisinformatie is een combinatie van route- en verkeersinformatie. De weggebruiker moet weten dat die informatie beschikbaar is op allerlei momenten en plaatsen - voor en tijdens de reis en voor een goede informatievoorziening zorgt. Informatie verstrekken begint al ver voor het reismoment. De reisinformatie betreft alle systemen, netwerken en modaliteiten. Er is een aparte module over reisinformatie geschreven maar deze moet in samenhang met de andere modules gebruikt worden. Hoe de media het best ingezet kunnen worden staat in het handboek Communicatie bij wegwerkzaamheden. Goede reisinformatie is zeer effectief. Het kan een positieve bijdrage leveren aan het imago van RWS en de andere netwerkbeheerders en het zorgt voor een betere acceptatie van de verkeershinder bij de weggebruiker. Overstappunten Bij een overstappunt ontmoeten verschillende vormen van vervoer elkaar. Forensen stappen bijvoorbeeld van de fiets op de bus of de trein, of van de eigen auto in de auto van een collega om verder te reizen. Globaal zijn er drie officiële soorten overstappunten (gericht op de auto): transferia, P+R-locaties en carpoolpleinen. Fietsenstallingen zijn ook overstaplocaties en spelen een belangrijke rol bij het goed organiseren van voor- en/of natransport. In Nederland zijn er in totaal circa 400 officiële overstappunten, officieus zijn het er veel meer. Een goede overstap is cruciaal voor het goed faciliteren van een deur-tot-deur verplaatsing. Bij werken aan de weg moet voldoende aandacht gegeven worden aan de extra capaciteit die hiervoor nodig is, en dat soms ze soms nodig zijn op nieuwe en ongebruikelijke locaties langs de snelweg. Carpoolen Carpoolen is het samen rijden naar en van het werk, meestal op basis van vaste afspraken tussen bestuurder en passagier. Door samen te rijden, besparen carpoolers fors op de kosten van autorijden. Autorijden kost al snel 0,28 per kilometer en als mensen carpoolen, kunnen ze deze kosten delen. Ongeveer 7% van de autoforensen reist momenteel met iemand mee in de auto naar het werk. Dit zijn dagelijks honderdduizenden mensen. De potentie voor carpoolen is groot omdat op dit moment slechts 1 op de 6 auto s een passagier heeft. Scooters en fietsen Fietsen behoeft geen nadere uitleg in een fietsland als Nederland. De fiets is een duurzaam vervoermiddel met een lange traditie en staat nog steeds volop in de belangstelling, ook omdat milieu, bewegen en gezondheid weer actuele thema s zijn. Afstanden tot ongeveer 7,5 kilometer zijn geschikt om met de fiets af te leggen en de fiets speelt dus in voor- en natransport een belangrijke rol. De scooter is geschikt voor verplaatsingen tot zo n 20 kilometer. Ook fabrikanten proberen met innovaties fietsen en scooters aantrekkelijker te maken. Denk aan de ontwikkeling van de elektrische fiets en scooter. Ook aan de kant van de dienstverlening staat de ontwikkeling niet stil. De volautomatische Bikedispenser en OV-fietsbox zorgen voor een eenvoudige en veilige stalling van verhuurbare fietsen. De stormachtige groei van de OV-fiets mag ook genoemd worden. 21

12 Best practice IKEA Delft Eén van de grote verkeersaantrekkende locaties langs de A13 is de IKEA-vestiging in Delft. Tijdens weekendafsluiting van de A13 in 2008 zijn in overleg met IKEA aanvullende maatregelen ingezet. Zo is in aanvulling op het VanAnaar- Beter-kaartje een buspendel tussen het station Delft en IKEA gerealiseerd en konden klanten op vertoon van hun treinkaartje de gekochte artikelen, bij bestedingen boven de euro, gratis laten thuisbezorgen De nazorgfase De nazorgfase is bedoeld om inzicht te krijgen in de effectiviteit van de ingezette maatregelen, maar ook om de contracten af te ronden met vervoersbedrijven en de tijdelijke maatregelen te herstellen. In de evaluatie gaat het onder meer om het achterhalen van de volgende elementen: Wat ging goed en wat kan beter? Wat was de daadwerkelijk gerealiseerde hinder? Wat was de tevredenheid van de gebruikers? Wat waren de effecten van inzet van de 7-klapper? Wat waren kosten en baten? Mobiliteitsmanagement in de MinderHinder-tabel In onderstaande tabel is aangegeven welke onderdelen uit dit hoofdstuk verplicht uitgevoerd moeten worden. Voor andere projecten is het niet verplicht, maar vaak wel raadzaam. In dat geval zijn de onderdelen als facultatief aangegeven. 23

13 3 Maatregelen in de praktijk Om tot minder hinder te komen is het belangrijk om meer inzicht te krijgen in de kosten en de baten van de verschillende maatregelen. Evaluaties van praktijksituaties dragen daar aan bij. In dit hoofdstuk staan een aantal korte evaluaties van praktijksituaties, waarin mobiliteitsmaatregelen zijn ingezet om de hinder te beperken. De volgende maatregelen komen aan de orde: A9 A16 A6 A29 A2 Zuidoostpas communicatiecampagne shuttlebus persoonlijk reisadvies filemijden informatiewagens P+R terrein filemijden bereikbaarpas inzet fietsveerpont vanpools snelwegbus actiekaart bus A2 minder hinder passen 25

14 3.1 A9 Groot onderhoud Gaasperdammerweg mei-september 2005 (Amsterdam) Maatregelen: Zuidoostpas, communicatiecampagne, shuttlebus, persoonlijk reisadvies Doel van het maatregelenpakket was om tijdens de zomervakantie niet meer filedruk te hebben dan normaal. Dit moest worden bereikt door het verkeersaanbod naar Amsterdam-Zuidoost met 5000 voertuigen te verminderen. Het maatregelenpakket bestond uit een Zuidoostpas, een zuidoostshuttlebus en een persoonlijk reisadvies. De Zuidoostpas, een voor werknemers gratis OVtrajectkaart, is verstrekt aan werknemers van de 65 deelnemende bedrijven in Amsterdam-Zuidoost. Meer dan de helft van de werknemers heeft de Zuidoostpas gebruikt, gemiddeld werd de pas 2,7 keer per week gebruikt. De mobiliteitsmaatregelen hebben voor de genoemde periode geleid tot een structurele reductie van auto s op de A9 door overstappers naar het openbaar vervoer. De Zuidoostpas werd door 80% van alle werknemers op prijs gesteld en werd door bijna 70% van de werknemers als een goed alternatief gezien tijdens de werkzaamheden. De shuttlebus is daarentegen bijna niet gebruikt en ook het persoonlijk reisadvies werd nauwelijks als hulp ervaren. Na de werkzaamheden was de modal split van en naar Amsterdam-Zuidoost grotendeels op het oude niveau. Een aantal deelnemers heeft een aantrekkelijke vervolgaanbod gekregen (ongeveer 20% korting op een abonnement) waar 7% van hen gebruik van heeft gemaakt. Dit heeft geresulteerd in een blijvende modal shift van 400 auto s richting openbaar vervoer. Informatie: AVV (2005) Evaluatie Zuidoostpas groot onderhoud A9 Gaasperdammerweg Voor een kritische noot op deze positieve getallen zie: Richtlijnen voor potentieschattingen: In de evaluatie waarin de percentages voor Andere route uitzonderlijk laag uitvallen kan ernstig getwijfeld worden aan de interpretatie van de onderzoeksuitkomsten. foto: Anne Helmond 27

15 3.2 A16 Groot onderhoud Moerdijkbrug 30 november augustus 2008 (Noord- Brabant) Maatregelen: filemijden, informatiewagens, P+R terrein Om de verkeershinder door GO op de A16 zoveel mogelijk te beperken is gekozen voor: Plaatsing van informatiewagens met reistijdinformatie en alternatieve rijroutes Filemijden project van 14 april tot 4 juli 2008 waarbij een automobilist een vergoeding van 4 euro ontving als de avondspits ( ) werd gemeden Uitbreiding van een P+R-terrein met 200 parkeerplaatsen In totaal hebben deelnemers meegedaan aan het Filemijden project (deelnemers waren uitgenodigd op basis van kentekenonderzoek). Drie leasemaatschappijen namen deel aan de proef waardoor zich onder de deelnemers 348 leaserijders bevonden. Filemijders hebben vaker dan niet-filemijders gekozen voor thuiswerken (25% versus 16%) en het reizen via een andere reistijdstip (47% versus 30%) en een andere routekeuze (67% versus 43%). De respondenten zijn over deze drie opties ongeveer 30% positiever gaan denken. Interessant is dat 10% van de Filemijders voor het eerst ging telewerken; de maatregelen hebben er dus ook toe geleid dat deelnemers nieuwe mogelijkheden hebben uitgeprobeerd. Het aantal passages van Filemijders in de avondspits was met 54% afgenomen. De verkeersanalyse geeft aan dat de verkeersintensiteit met 4,6% is afgenomen. Echter, slechts 3% van de Filemijders heeft gebruik gemaakt van openbaar vervoer als alternatief. De P+Ruitbreiding heeft er niet voor gezorgd dat het terrein meer is gebruikt. Op basis van een kosten-batenanalyse kan geconcludeerd worden dat zowel het filemijden als de informatiewagens tot een positief maatschappelijk saldo leiden. Alle maatregelen bij elkaar hebben een positief maatschappelijk saldo van euro op een investering van 2 miljoen euro. Informatie: RWS-DNB (2008) Evaluatie verkeershinderbeperkende maatregelen Moerdijkbrug. RWS-DVS (2009). Kosten batenanalyse hinderbeperkende maatregelen bij de werkzaamheden op de Moerdijkbrug in foto: Anne Helmond 29

16 3.3 A6 Werkzaamheden Hollandse Brug augustus eind 2008 (Flevoland-Noord- Holland) Maatregelen: FileMijden, Bereikbaar-pas, inzet fietsveerpont, Vanpools, snelwegbus De doelstelling was om de files tijdens de werkzaamheden niet te laten toenemen. Hiervoor moesten voertuigen uit de ochtendspits gehaald worden. Met het FileMijden A6 konden weggebruikers een beloning van 4 verdienen als ze tijdens de ochtendspits ( ) niet met de auto over de Hollandse Brug reden. Ze kregen een beloning van 6 als ze de hele dag niet over de Hollandse Brug reden. Om het openbaarvervoer te ondersteunen en bereikbaar te houden werd tijdelijk een extra P&R-terrein aangelegd. Verder werd de A6 Bereikbaar-pas geïntroduceerd, waarmee men kosteloos de bus en vanpools kon gebruiken. Van de aangeschreven kentekenhouders hebben er 719 meegedaan aan de A6 Bereikbaar-pas en aan FileMijden A6. De verkeersanalyse geeft aan dat de doelstellingen zijn gehaald: de afname bedroeg auto s. De deelnemers aan FileMijden A6 hebben gezorgd voor een gemiddelde dagelijkse reductie van 425 personenauto s in de ochtendspits. De alternatieven die toegepast werden, waren: reizen buiten de spits (46%); reizen via een andere route (23%); reizen met andere modaliteit (18%); thuiswerken (13%). De 719 houders van de A6 Bereikbaar-pas hebben gezorgd voor een gemiddelde dagelijkse reductie van 330 personenauto s in de ochtendspits. De alternatieven die toegepast werden waren voornamelijk reizen met een andere modaliteit, trein (4%); lijnbus (45%), snelwegbus (18%), vanpool (24%), en reizen buiten de spits (5%). Het doel van de A6 Bereikbaar-pas was een structurele modal shift en dat is voor een overgroot deel van de gebruikers ook bereikt. Zowel de deelnemers (filemijders, pasgebruikers) als de overige reizigers waren zeer positief over het nut van gratis openbaarvervoer en het belonen van reizen buiten de spits. De nameting, 3 maanden na de beëindiging van de werkzaamheden en de MM-maatregelen, geeft aan dat het autogebruik met 11% is afgenomen bij de FileMijders. Bij de voormalige pasgebruikers waren de effecten nog groter: het autogebruik was afgenomen van 80% van de ritten naar 55% van de ritten ten faveure van de bus (14%), vanpool (12%) en de trein (6%). foto: Informatie: DVS (2009). Evaluatie mobiliteitsbeïnvloedende maatregelen A6 Hollandse Brug. + Technische achtergrondrapportage (2009). 31

17 3.4 A29 Afsluiting Heinenoordtunnel 30 juni 21 juli 2006 (Zuid-Holland) Maatregel: actiekaart bus Om de weggebruiker tegemoet te komen bij de afsluiting van de Heinenoordtunnel bood RWS, in samenwerking met Connexxion, een gratis actiekaart aan voor het openbaar vervoer: de Heinenoordretour. Deze actiekaart was bedoeld voor reizigers vanuit de Hoekse Waard en Goeree Overflakke richting Rotterdam. Gedurende de actieperiode zijn in totaal Heinenoordretourtjes verkocht. Van deze reizigers gebruikte 33,5% normaalgesproken de auto. Afgezet tegen verkochte kaartjes kan worden geconcludeerd dat per dag ruim 400 automobilisten minder door de Heinenoordtunnel hebben gereden als gevolg van de actie. Meer dan de helft (53%) van de ondervraagden die met het Heinenoordretour reizen had ook met de auto kunnen reizen. Voor de groep autogebruikers ligt dit op 85%. Opvallend is dat onder de groep autogebruikers het woonwerkverkeer voor 18% het reisdoel vormde, aanzienlijk lager dan bij de totale groep gebruikers van het Heinenoordretour (32%). Oftewel, de Heinenoordretour heeft een aanzienlijk deel forensen bereikt die normaliter niet met de auto reist. Tellingen van Connexxion geven aan dat de gemiddelde bezettingen op de buslijnen tijdens werkdagen met 7% waren toegenomen. Informatie: AVV (2006) Evaluatie Heinenoordretour. foto: JoostJB 33

18 3.5 A2 Corridor verbreding Maatregel: A2 minderhinder-passen Werkzaamheden bedragen een verbreding van de A2 met 1 of 2 rij/spitsstroken over een lengte van 90 kilometer van Amsterdam tot Limburg. Het doel van de maatregelen was een reductie van 10% van de vaste spitsgebruikers: auto s minder in de spits. Het ging hier met name om corridorreizigers die niet via de stadsregio s als doelgroep bereikt waren (zoals Utrecht Bereikbaar) en die geen NS-abonnement hadden. In 2007 zijn via kentekenregistratie frequente A2-reizigers geïdentificeerd. Frequent betekent in dit geval minimaal 3 maal per week gebruikmakend van de A2 in de spits. Van deze reizigers hebben er meegedaan aan het verkeersonderzoek. Zo n 18% was geïnteresseerd in de A2 minderhinder-pas. Weggebruikers konden de pas echter ook zelf aanvragen. Er is hiervoor veel reclame gemaakt langs de kant van de weg en het merendeel van de kaarthouders blijkt de pas inderdaad zelf te hebben aangevraagd. De eerste 3 maanden wordt de pas volledig gesubsidieerd: dit is de introductiepas. In de hierop volgende 6 maanden neemt het percentage eigen bijdrage toe naar: 45%, 60% en 75%. Eén van de eisen van de gratis minderhinder-pas is dat de gebruikers de pas minimaal 25 keer in de 3 maanden moeten gebruiken wat gecheckt werd door middel van het opsturen van een Trippenkaart. Stand van zaken tot en met januari 2009: 2570 aanvragen introductiepas. Van deze passen maken 1100 reizigers daadwerkelijk gebruik. Hiervan gaat 50% ook door met de vervolgpas. De pas wordt gemiddeld genomen 4 dagen in de week gebruikt. Er wordt uitgegaan van een filereductie van 5,5 km/dag door de pas. Van de pasgebruikers reisde voorheen 80% niet of nauwelijks met het openbaarvervoer. De kosten voor RWS komen neer op 3 tot 7 euro per dag per auto (afhankelijk van de introductiepas/vervolgpas). De actie van RWS werd gewaardeerd met een 8.6. De reistijd met het openbaarvervoer werd net zo betrouwbaar (40%) of zelfs meer betrouwbaar (44%) gevonden als de reistijd met de auto. De reistijd was wel substantieel langer. 35

19 Dit rapport is tot stand gekomen door de inzet van de volgende partij Dit rapport is tot stand gekomen door samenwerking van de volgend 1 Bouwend Nederland 2 Gemeentewerken Rotterdam 3 Rijkswaterstaat 4 TNO 5 Witteveen en Bos opmaak & leesbereidheid: Instituut voor Maatschappelijke Innovatie in samenwerking met Tekstbereid & Tikimo 37

20 Transumo heeft met het project Transitie naar hindervrij en duurzaam bouwen een belangrijke slinger gegeven aan het onderzoeken van de mogelijkheden om met minder hinder te bouwen aan de rijksweg. Acht organisaties hebben de handen ineen geslagen om de mogelijkheden te onderzoeken om te bouwen met minder hinder. Dit heeft geresulteerd in een vierluik. Het vierluik presenteert drie perspectieven op hindervrij en duurzaam bouwen in afzonderlijke rapporten, aangevuld met een synthese-rapport dat de drie perspectieven bij elkaar brengt. Het nu voorliggende rapport is een van de onderdelen van dit vierluik en gaat in op mobiliteitsmanagement. Het laat de mogelijkheden zien om middels mobiliteitsmanagement te werken aan minder hinder bij wegwerkzaamheden. De hele reeks bestaat uit: het synthese-rapport, transitie naar hindervrij en duurzaam bouwen; een samenvatting van alle bevindingen. handleiding EVMI Rijkswaterstaat 2009, sturend aanbesteden via gunnen op meerwaarde; een tip voor iedereen die met contracten en aanbesteden aan de slag wil mobiliteitsmanagement, een werkwijzer om hinder te verminderen; uitgebreid verrijkt met casuïstiek minder hinder inbouwen, bouwtechnologische innovaties om hinder te beperken; uitgebreid verrijkt met casuïstiek

LANDELIJKE FACTSHEET. 1. Hoofdpunten en kansen voor beleid. Beter Benutten. Gedragsmeting 2016

LANDELIJKE FACTSHEET. 1. Hoofdpunten en kansen voor beleid. Beter Benutten. Gedragsmeting 2016 LANDELIJKE FACTSHEET Beter Benutten Gedragsmeting 2016 1. Hoofdpunten en kansen voor beleid De tabel op de volgende pagina toont de belangrijkste uitkomsten van de Gedragsmeting 2016, een landelijk mobiliteitsonderzoek

Nadere informatie

Mobiliteitsmanagement bij wegwerkzaamheden: iets doen of niets doen

Mobiliteitsmanagement bij wegwerkzaamheden: iets doen of niets doen Mobiliteitsmanagement bij wegwerkzaamheden: iets doen of niets doen Matthijs Dicke-Ogenia Goudappel Coffeng mdicke-ogenia@goudappel.nl Gordon de Munck Dienst Verkeer en Scheepvaart Gordon.de.munck@rws.nl

Nadere informatie

Opel Insignia Onderzoek onder leaserijders November 2008

Opel Insignia Onderzoek onder leaserijders November 2008 Opel Insignia Onderzoek onder leaserijders November 2008 Belangrijkste uitkomsten Van de leaserijders maakt 71% nooit gebruik van het openbaar vervoer voor het werk. Bij een mogelijkheid voor een nieuwe

Nadere informatie

ToeKan A2-Maasbrug. Second opinion mobiliteitsbeperkende maatregelen

ToeKan A2-Maasbrug. Second opinion mobiliteitsbeperkende maatregelen ToeKan A2-Maasbrug Second opinion mobiliteitsbeperkende maatregelen De second opinion Toekan A2-Maasbrug is uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat, Dienst Noord- Brabant Met medewerking van: Harrie

Nadere informatie

Effecten van Mobility Mixx voor de BV Nederland

Effecten van Mobility Mixx voor de BV Nederland Effecten van Mobility Mixx voor de BV Nederland Indicatie van het potentieel van Mobility Mixx wanneer toegepast op het gehele Nederlandse bedrijfsleven Notitie Delft, november 2010 Opgesteld door: A.

Nadere informatie

Factsheet eerste effecten Beter Benutten regio Twente

Factsheet eerste effecten Beter Benutten regio Twente Factsheet Factsheet eerste Beter effecten Benutten Beter Benutten regio Maastricht regio Twente Factsheet eerste effecten Beter Benutten regio Twente Inleiding Voor de montoring en evaluatie van de tien

Nadere informatie

OV-knooppunt met P+R bij De Punt. Analyse van nut en noodzaak

OV-knooppunt met P+R bij De Punt. Analyse van nut en noodzaak OV-knooppunt met P+R bij De Punt Analyse van nut en noodzaak Inhoud Aanleiding & doel van het onderzoek Probleemanalyse Oplossingsrichtingen Advies Aanleiding & doel van dit onderzoek Omgevingsvisie Drenthe:

Nadere informatie

Ontsluiting Bedrijventerreinen per OV

Ontsluiting Bedrijventerreinen per OV Ontsluiting Bedrijventerreinen per OV In dit onderzoek is een stappenplan ontwikkeld om de ontsluiting per OV van bedrijventerreinen te verbeteren. Dit stappenplan leidt tot de ontwikkeling van concepten

Nadere informatie

Verkeersmanagement in de praktijk

Verkeersmanagement in de praktijk 6/8/2016 Verkeersmanagement in de praktijk De civiele ingenieur in The Matrix 1 19 mei 2016 Introductie (1) Niels van den Brink Senior adviseur verkeer & omgeving Co-auteur van de werkwijzer Minder Hinder

Nadere informatie

Wat zie jij er uitgeslapen uit... Monitoringsrapport 2.0

Wat zie jij er uitgeslapen uit... Monitoringsrapport 2.0 Wat zie jij er uitgeslapen uit... Monitoringsrapport 2. Inhoud 1 Inleiding... 5 2 Werving en achtergronden deelnemers... 6 2.1 Interpretatie van de gegevens...6 2.2 Werving...6 2.3 Doelgroep...7 2.4 Kenmerken

Nadere informatie

LANDELIJKE FACTSHEET. 1. Context voor reisgedrag. Beter Benutten. Gedragsmeting 2015

LANDELIJKE FACTSHEET. 1. Context voor reisgedrag. Beter Benutten. Gedragsmeting 2015 LANDELIJKE FACTSHEET Beter Benutten Gedragsmeting 2015 1. Context voor reisgedrag Het effect van maatregelen in het kader van Beter Benutten is niet alleen afhankelijk van de drivers die mensen hebben

Nadere informatie

ING Publiek-private samenwerking biedt uitkomst bij wegwerkzaamheden Marieke Grobbe, ING

ING Publiek-private samenwerking biedt uitkomst bij wegwerkzaamheden Marieke Grobbe, ING Gezamenlijke verantwoordelijkheid ING huldigt het standpunt dat de werknemer in eerste instantie zelf verantwoordelijkheid draagt om zijn woon-werkverkeer goed te regelen. Daarbij hebben de werkgever en

Nadere informatie

mobiliteitsmanagement

mobiliteitsmanagement mobiliteitsmanagement Hiermee stellen wij u voor aan Slim Bereikbaar Regio Rotterdam: hét loket voor slim mobiliteitsmanagement in de stad en regio Rotterdam. VNO-NCW Rotterdam, Kamer van Koophandel Rotterdam,

Nadere informatie

Rapportage. Evaluatie onderzoek Het succes van de stimuleringsregeling E-bike

Rapportage. Evaluatie onderzoek Het succes van de stimuleringsregeling E-bike Rapportage Evaluatie onderzoek Het succes van de stimuleringsregeling E-bike In opdracht van: Stadsregio Arnhem Nijmegen Datum: 11 februari 2013 Projectnummer: 2012171 Auteurs: Ronald Steenhoek & Marieke

Nadere informatie

Figuur 1: onderverdeling spitsmijdingen per gebied. Figuur 2 bekendheid Ga 3.0 acties.

Figuur 1: onderverdeling spitsmijdingen per gebied. Figuur 2 bekendheid Ga 3.0 acties. Enquête Bereikbaar Haaglanden Hoe gaan mensen naar het werk? En waarom reizen ze zoals ze reizen? In de regio Haaglanden wordt door overheden en werkgevers samengewerkt om de regio zo optimaal mogelijk

Nadere informatie

Renovatie Velsertunnel

Renovatie Velsertunnel Renovatie Velsertunnel Vervolgbijeenkomst 23 september 2013 Rijkswaterstaat 1 Renovatie Velsertunnel Agenda Onderdeel Presentatie Inleiding 1. Stand van zaken project Natasja Fokke 2. Scope en referentiefasering

Nadere informatie

Beter Benutten. Slim en vlot van deur tot deur

Beter Benutten. Slim en vlot van deur tot deur Beter Benutten Slim en vlot van deur tot deur Slim en vlot van deur tot deur Omdat er, zeker in de stad, nog maar weinig mogelijkheden zijn om de infrastructuur uit te breiden, is juist daar een wereld

Nadere informatie

Evaluatie reisinformatie Noord-Brabant

Evaluatie reisinformatie Noord-Brabant Evaluatie reisinformatie Noord-Brabant Matthijs Dicke-Ogenia Goudappel Coffeng mdicke-ogenia@goudappel.nl Michael van Egeraat Provincie Noord Brabant mvegeraat@brabant.nl Bijdrage aan het Colloquium Vervoersplanologisch

Nadere informatie

Quickscan Stichting Katholiek Onderwijs Enschede

Quickscan Stichting Katholiek Onderwijs Enschede Quickscan Stichting Katholiek Onderwijs Enschede Uitkomsten nulmeting 13-2-2013 2 Uitkomsten nulmeting Stichting Katholiek Onderwijs Enschede Vandaag Doel en methode Werkgeversvragenlijst Werknemersvragenlijst

Nadere informatie

B80. Mobiliteitsmanagement Noord-Holland: ToeKan in de praktijk

B80. Mobiliteitsmanagement Noord-Holland: ToeKan in de praktijk B80 Mobiliteitsmanagement Noord-Holland: ToeKan in de praktijk Jan-Willem Grotenhuis XTNT Annet van Veenendaal Rijkswaterstaat Noord-Holland Samenvatting Op de A9 tussen knooppunt Badhoevedorp en knooppunt

Nadere informatie

Uitkomsten t.b.v. de visie

Uitkomsten t.b.v. de visie Achtergrond Ten behoeve van de regionale bereikbaarheidsvisie IJmond is in de periode april-juni 2012 een digitale enquête gehouden onder de inwoners van de IJmond. Via regionale pers en diverse websites

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Ketenanalyse 1 Inleiding Eis: Aantoonbaar inzicht in de meest materiele emissies uit scope 3 middels 2 ketenanalyses. Voor het in kaart brengen van scope III

Nadere informatie

Onderweg naar het werk

Onderweg naar het werk i n f o r m a t i e o v e r u w r e i s n a a r e n i n E d e Onderweg naar het werk met kortingcoupons Waarom deze brochure? In deze brochure staat veel informatie over passende alternatieven voor het

Nadere informatie

Maatregelenpakket Mobiliteitsmanagement in het kader van Beter Benutten en het Actieprogramma Luchtkwaliteit

Maatregelenpakket Mobiliteitsmanagement in het kader van Beter Benutten en het Actieprogramma Luchtkwaliteit Maatregelenpakket Mobiliteitsmanagement in het kader van Beter Benutten en het Actieprogramma Luchtkwaliteit Onderstaand Maatregelenpakket is opgesteld binnen de aanpak mobiliteitsmanagement in de gebieden

Nadere informatie

Nederland. Het mobiliteitsgedrag van Nederlanders in kaart met het TNS NIPO Mobiliteitspanel onderweg

Nederland. Het mobiliteitsgedrag van Nederlanders in kaart met het TNS NIPO Mobiliteitspanel onderweg Nederland Het mobiliteitsgedrag van Nederlanders in kaart met het TNS NIPO Mobiliteitspanel onderweg TNSNipoNederlandOnderwegDEF.indd1 1 02-10-2009 10:34:14 02 TNSNipoNederlandOnderwegDEF.indd2 2 02-10-2009

Nadere informatie

Deelmodule 2 Inzet van ewerken bij wegwerkzaamheden

Deelmodule 2 Inzet van ewerken bij wegwerkzaamheden Deelmodule 2 Inzet van ewerken bij wegwerkzaamheden Bijlage bij Handboek Mobiliteitsmanagement bij wegwerkzaamheden 21 april 2007 Deelmodule 2 Inzet van ewerken bij wegwerkzaamheden Bijlage bij handboek

Nadere informatie

Onderzoek Trappers. rapportage. Opdrachtgever. Opdrachtnemer. Nationale Fiets Projecten Postbus 594 8440 AN Heerenveen

Onderzoek Trappers. rapportage. Opdrachtgever. Opdrachtnemer. Nationale Fiets Projecten Postbus 594 8440 AN Heerenveen Onderzoek Trappers rapportage Opdrachtgever Nationale Fiets Projecten Postbus 594 8440 AN Heerenveen Opdrachtnemer DTV Consultants B.V. Ruben van den Hamsvoort en Alex van Ingen POM 8267 Breda, maart 2009

Nadere informatie

Effecten van positieve financiële prikkels in wegbeprijzing

Effecten van positieve financiële prikkels in wegbeprijzing Effecten van positieve financiële prikkels in wegbeprijzing Dr. J.H. Linssen Algemeen Directeur ARS T&TT 13/09/2013 Nulmeting Werven onder frequente spitsrijders Inschrijving deelnemers Registratie verplaatsingen

Nadere informatie

SLIM REIZEN LANGS DE FILE NAAR EEN PROCESAANPAK MOBILITEITSMANAGEMENT BIJ WEGWERKZAAMHEDEN

SLIM REIZEN LANGS DE FILE NAAR EEN PROCESAANPAK MOBILITEITSMANAGEMENT BIJ WEGWERKZAAMHEDEN SLIM REIZEN LANGS DE FILE NAAR EEN PROCESAANPAK MOBILITEITSMANAGEMENT BIJ WEGWERKZAAMHEDEN W.O. Hazelhorst G.B.G. de Munck H.A.M. Pauwels Rijkswaterstaat Steunpunt Mobiliteitsmanagement Mobiliteitsmanagement@avv.rws.minvenw.nl

Nadere informatie

FACTSHEET BEREIKBAARHEIDSFONDS BETER BENUTTEN ZWOLLE KAMPEN 2015-2017

FACTSHEET BEREIKBAARHEIDSFONDS BETER BENUTTEN ZWOLLE KAMPEN 2015-2017 Bijlage 1, versie april 2016 FACTSHEET BEREIKBAARHEIDSFONDS BETER BENUTTEN ZWOLLE KAMPEN 2015-2017 Nadere informatie en beoordelingscriteria Beter Benutten Zwolle Kampen (BBZK) is een gezamenlijk initiatief

Nadere informatie

Griffioenlaan LA Utrecht Postbus LA Utrecht Telefoonnummer:

Griffioenlaan LA Utrecht Postbus LA Utrecht Telefoonnummer: Projectvoorstel Transitie naar hindervrij en duurzaam bouwen 1. Algemene gegevens project Naam Transumo-project: Transitie naar Hindervrij en Duurzaam Bouwen (voorstel voor een nieuw project) Startdatum:

Nadere informatie

B71 Werkwijzer MinderHinder in de praktijk!

B71 Werkwijzer MinderHinder in de praktijk! B71 Werkwijzer MinderHinder in de praktijk! Dick de Waal Malefijt (Rijkswaterstaat Noord-Holland) Niels van den Brink (ARCADIS Nederland) Samenvatting Om de verkeershinder als gevolg van wegwerkzaamheden

Nadere informatie

Bijlage 8. Enquête. Analyse- en Oplossingsrichtingenfase MIRT-onderzoek Bereikbaarheid Rotterdam Den Haag

Bijlage 8. Enquête. Analyse- en Oplossingsrichtingenfase MIRT-onderzoek Bereikbaarheid Rotterdam Den Haag Bijlage 8 Enquête Analyse- en Oplossingsrichtingenfase MIRT-onderzoek Bereikbaarheid Rotterdam Den Haag documenttitel: BIJLAGE 8 ENQUÊTE ANALYSE- EN OPLOSSINGSRICHTINGENFASE MIRT-ONDERZOEK BEREIKBAARHEID

Nadere informatie

HOE SLIM REIS JIJ? EEN KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR HET NIEUWE WERKEN EN MOBILITEIT IN OPDRACHT VAN DE ANWB

HOE SLIM REIS JIJ? EEN KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR HET NIEUWE WERKEN EN MOBILITEIT IN OPDRACHT VAN DE ANWB HOE SLIM REIS JIJ? EEN KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR HET NIEUWE WERKEN EN MOBILITEIT IN OPDRACHT VAN DE ANWB CONCEPT HANS ONKENHOUT AMSTERDAM, OKTOBER 2011 HOE SLIM REIS JIJ? Een kwantitatief onderzoek naar

Nadere informatie

Factsheet eerste effecten Beter Benutten regio Rotterdam

Factsheet eerste effecten Beter Benutten regio Rotterdam Factsheet eerste effecten Beter Benutten regio Rotterdam Inleiding Voor de montoring en evaluatie van de tien gebiedspakketten van het programma Beter Benutten wordt door het rijk en tien regio s halfjaarlijks

Nadere informatie

Slimmer naar Scheveningen

Slimmer naar Scheveningen Slimmer naar Scheveningen verkeersmanagement als co-productie Arjen Reijneveld Gemeente Den Haag Verkeersnet Jaarcongres 2015; verkeer in de slimme stad Slimmer naar Den Haag verkeersmanagement als co-productie

Nadere informatie

Het slimme mobiliteitsconcept. Anders reizen, beter werken

Het slimme mobiliteitsconcept. Anders reizen, beter werken Het slimme mobiliteitsconcept Anders reizen, beter werken Eén integrale oplossing Heeft uw bedrijf een overvolle parkeerplaats? Verwerkt u nog jaarlijks honderden declaraties voor het gebruik van de trein

Nadere informatie

OORDEEL EN BELEVING OV-CHIPKAART NA UITFASERING NVB

OORDEEL EN BELEVING OV-CHIPKAART NA UITFASERING NVB OORDEEL EN BELEVING OV-CHIPKAART NA UITFASERING NVB Kwantitatief Onderzoek in de Regio Rotterdam MEIJERS RESEARCH Maart 2010 10011/01 1. Inleiding. Per 11 februari 2010 is het NVB in de regio Rotterdam

Nadere informatie

Bedrijven en vervoerplannen: de praktijk

Bedrijven en vervoerplannen: de praktijk Bedrijven en vervoerplannen: de praktijk Pieter Derudder Diensthoofd Mobiliteit 18/11/2014 Inspiratiedag Leg de Link Bedrijfsvervoerplan Een bedrijfsvervoerplan is een pakket van maatregelen op maat van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 200 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2008 Nr. 83 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT

Nadere informatie

Beter Benutten Tussenstand mobiliteitsprojecten

Beter Benutten Tussenstand mobiliteitsprojecten Beter Benutten Tussenstand mobiliteitsprojecten 02 Vijf regio s in beweging 03 Projecten succesvol bij zware congestie 05 SpitsScoren Rotterdam 07 RITS op de A15 08 SLIM Prijzen RegioRing Arnhem Nijmegen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Beter Benutten- Zwolle Kampen Netwerkstad November 2014

Nieuwsbrief Beter Benutten- Zwolle Kampen Netwerkstad November 2014 Nieuwsbrief Beter Benutten- Zwolle Kampen Netwerkstad November 2014 In deze nieuwsbrief: Inspirerend Beter Benutten Café verhuizing en mobiliteit Fietstimuleringsactie voor medewerkers Oosterenk Zwolle

Nadere informatie

Kosteneffectiviteit en het programma Beter Benutten

Kosteneffectiviteit en het programma Beter Benutten Kosteneffectiviteit en het programma Beter Benutten Beter Benutten: kosteneffectieve maatregelen Rijk, regio en bedrijfsleven werken in het programma Beter Benutten samen om de bereikbaarheid in de drukste

Nadere informatie

Drechtsteden en de BARgemeenten

Drechtsteden en de BARgemeenten Bereikbaarheid in Drechtsteden en de BARgemeenten Het belang van een goede bereikbaarheid in het gebied Samen werken aan slimmer reizen! Opkomende ontwikkelingen Samen aanpakken Meedenken? Een goede bereikbaarheid

Nadere informatie

Mobiliteit & flexibiliteit Medewerkers en hun vervoerskeuze. www.alphabet.com

Mobiliteit & flexibiliteit Medewerkers en hun vervoerskeuze. www.alphabet.com Mobiliteit & flexibiliteit Medewerkers en hun vervoerskeuze www.alphabet.com Onderzoek Behoefte van zakelijke rijders aan variatie in vervoersmiddelen Flexibele mobiliteit Keuzevrijheid vooral voor jongeren

Nadere informatie

MIRT onderzoek Noordwestkant Amsterdam. Regiomarkt

MIRT onderzoek Noordwestkant Amsterdam. Regiomarkt MIRT onderzoek Noordwestkant Amsterdam Regiomarkt 10-3-2016 1 Brede Aanpak Aanleiding Eerder onderzoek: knelpunten A9 Achterliggende ontwikkelingen: toenemende verstedelijking, vergrijzing, technologische

Nadere informatie

Vb analyse scanportaal: Relocatie van 2 vestigingen naar 1 nieuwe. dr. Daan van Egeraat

Vb analyse scanportaal: Relocatie van 2 vestigingen naar 1 nieuwe. dr. Daan van Egeraat Vb analyse scanportaal: Relocatie van 2 vestigingen naar 1 nieuwe dr. Daan van Egeraat 1 Inhoudsopgave Analyse Bereikbaarheid: 1. Quickscan: verandering bereikbaarheid tot 2020 1. Huidige 2 locaties vgl.

Nadere informatie

Bereikbaarheid oplossingsrichtingen

Bereikbaarheid oplossingsrichtingen www.snelwegbus.com Bereikbaarheid oplossingsrichtingen Zevensprong van Verdaas 1. ruimtelijke ordening (afhankelijk van tijdshorizon is 80-90% gegeven) 2. prijsbeleid 3. openbaar vervoer 4. mobiliteitsmanagement

Nadere informatie

Mobiliteitsmaatregel Slim Prijzen

Mobiliteitsmaatregel Slim Prijzen Mobiliteitsmaatregel Slim Prijzen Slim Prijzen: minder verkeershinder De Stadsregio Arnhem Nijmegen werkt hard om de regio bereikbaar te houden. De komende jaren staan op de RegioRing (A12, A50, A325,

Nadere informatie

Spitsvrij reizen: van tijdelijke beloning naar duurzame gedragsverandering

Spitsvrij reizen: van tijdelijke beloning naar duurzame gedragsverandering Spitsvrij reizen: van tijdelijke beloning naar duurzame gedragsverandering Jan-Pieter van Schaik AT Osborne jsc@atosborne.nl Matthijs Dicke-Ogenia Goudappel Coffeng BV mdicke-ogenia@goudappel.nl Bijdrage

Nadere informatie

Gebiedsprofiel contractgebied: 6. Maastunnel

Gebiedsprofiel contractgebied: 6. Maastunnel Gebiedsprofiel contractgebied: 6. Maastunnel 2 Woord vooraf Graag verwijzen wij u voor algemene informatie m.b.t. voorstel rollen, taken, verantwoordelijkheden van De Verkeersonderneming bij het faciliteren,

Nadere informatie

Bedrijven over woon-werkverkeer nu en in de toekomst De resultaten van een landelijk onderzoek

Bedrijven over woon-werkverkeer nu en in de toekomst De resultaten van een landelijk onderzoek 5)x- 83 A/linisterie van Verkeer en Waterstaat Bedrijven over woon-werkverkeer nu en in de toekomst De resultaten van een landelijk onderzoek SI 3 V*v A Bedrijven over woon-werlcverkeer nu en in de toekomst

Nadere informatie

Breng direct RijnWaalsprinter

Breng direct RijnWaalsprinter Nieuw vanaf 29 augustus: Breng direct RijnWaalsprinter Arnhem Huissen Bemmel Nijmegen Gratis 5x retour Breng me direct langs de file Kijk voor meer info op breng.nl Comfortabel én snel langs de files Nieuw:

Nadere informatie

Leidraad opstellen mobiliteitsplan. Voor evenementen in de gemeente Ermelo.

Leidraad opstellen mobiliteitsplan. Voor evenementen in de gemeente Ermelo. Leidraad opstellen mobiliteitsplan Voor evenementen in de gemeente Ermelo. Over dit document In de gemeente Ermelo worden regelmatig evenementen georganiseerd. Zowel de organisator als de gemeente Ermelo

Nadere informatie

Gedragsmeting Beter Benutten

Gedragsmeting Beter Benutten Gedragsmeting Beter Benutten 2 e meting Oktober 2013 Gedragsmeting Beter Benutten 2 e meting Oktober 2013 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2013/concept

Nadere informatie

RAPPORT EVALUATIE 2 KAARTJE HEUVELLANDLIJN 2014

RAPPORT EVALUATIE 2 KAARTJE HEUVELLANDLIJN 2014 RAPPORT EVALUATIE 2 KAARTJE HEUVELLANDLIJN 2014 Opdrachtnemer: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Gemeente Maastricht Opdrachtgever: Roy Cornelissen Projectleider Topdagen en Evenementen Programmabureau

Nadere informatie

Nationale DenkTank 2014 Flexibus

Nationale DenkTank 2014 Flexibus Flexibus Achtergrond en uitwerking Aanbod en vraag van het openbaar vervoer sluiten niet optimaal op elkaar aan, zowel in de stad als in de regio In drukke steden zijn er veel opstoppingen door verkeersdrukte

Nadere informatie

Amsterdam, 11 mei 2005 Projectnummer: H870 Nanda Deen BA Tamara Deprez MA drs. Annemieke Blok MBA. 1 Motivaction International B.V.

Amsterdam, 11 mei 2005 Projectnummer: H870 Nanda Deen BA Tamara Deprez MA drs. Annemieke Blok MBA. 1 Motivaction International B.V. ANWB Kiezen voor mobiliteit - Files en bereikbaarheid - conclusies Amsterdam, 11 mei 2005 Projectnummer: H870 Nanda Deen BA Tamara Deprez MA drs. Annemieke Blok MBA 1 Motivaction International B.V. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Onderwerp Voortgangsrapportage Groot Onderhoud Hoofdwegennet eerste kwartaal 2008

Onderwerp Voortgangsrapportage Groot Onderhoud Hoofdwegennet eerste kwartaal 2008 abcdefgh De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Contactpersoon - Datum 23 mei 2008 Ons kenmerk RWS/SDG/NW2008/486/64410 Doorkiesnummer - Bijlage(n) 2 Uw kenmerk

Nadere informatie

Rotterdam Centrum. Bereikbaarheid in. Je bereikt meer met fiets en OV. Samen aanpakken. Meedenken?

Rotterdam Centrum. Bereikbaarheid in. Je bereikt meer met fiets en OV. Samen aanpakken. Meedenken? Bereikbaarheid in Rotterdam Centrum Het belang van een goede bereikbaarheid in het gebied Je bereikt meer met fiets en OV Opkomende ontwikkelingen Samen aanpakken Meedenken? Een goede bereikbaarheid Van

Nadere informatie

ING Minder autoverkeer en tevreden medewerkers met OV-jaarkaart

ING Minder autoverkeer en tevreden medewerkers met OV-jaarkaart Auto van de hand dankzij OV-jaarkaart Bij ons kunnen medewerkers zonder leasauto kiezen tussen gebruik van de eigen auto voor woonwerkverkeer óf het OV. De OV-jaarkaart die we hun bieden is in heel Nederland

Nadere informatie

Rotterdam- Alexander. Bereikbaarheid in. Bereikbaarheid en verbetering leefomgeving! Samen aanpakken. Meedenken?

Rotterdam- Alexander. Bereikbaarheid in. Bereikbaarheid en verbetering leefomgeving! Samen aanpakken. Meedenken? Bereikbaarheid in Rotterdam- Alexander Het belang van een goede bereikbaarheid in het gebied Bereikbaarheid en verbetering leefomgeving! Opkomende ontwikkelingen Samen aanpakken Meedenken? Een goede bereikbaarheid

Nadere informatie

Intentieverklaring mobiliteitsmanagement Vianen

Intentieverklaring mobiliteitsmanagement Vianen 1. DE PARTIJEN Intentieverklaring mobiliteitsmanagement Vianen 1. Sogeti Nederland BV, gevestigd te Vianen, vertegenwoordigd door René Speelman, Manager Duurzaam Ondernemen. 2. Bosal Nederland BV, gevestigd

Nadere informatie

Openbaar Vervoer in Limburg Zorgeloos reizen van deur tot deur

Openbaar Vervoer in Limburg Zorgeloos reizen van deur tot deur Openbaar Vervoer in Limburg Zorgeloos reizen van deur tot deur Zorgeloos reizen van deur tot deur Woon je in de stad of in een kleine kern, ga je naar je werk, of reis je in je vrije tijd; het Limburgs

Nadere informatie

Nationaal verkeerskundecongres 2016

Nationaal verkeerskundecongres 2016 Nationaal verkeerskundecongres 2016 Van verkeerskundige functies naar eisen aan C-ITS Discussiepaper Henk Taale (Rijkswaterstaat, TrafficQuest en TU Delft) Isabel Wilmink (TNO en TrafficQuest) Aroen Soekroella

Nadere informatie

Bewonerspanel Bereikbaarheid

Bewonerspanel Bereikbaarheid Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Bereikbaarheid Leden Bewonerspanel Utrecht vinden bereikbaarheid centrum afgenomen De respondenten

Nadere informatie

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting Managementsamenvatting De provincie Noord-Brabant heeft twee pilots ingevoerd met goedkoop openbaar vervoer. De eerste pilot gericht op jongeren tot 12 jaar en ouderen vanaf 65 jaar en de tweede pliot

Nadere informatie

Lean and Green Personal Mobility

Lean and Green Personal Mobility Lean and Green Personal Mobility Connekt heeft in samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Milieu het programma Lean and Green ontwikkeld voor duurzame mobiliteit. Sinds de introductie in

Nadere informatie

Raadsvragen van het raadslid Eric Leltz, ingevolge artikel 37 van het reglement van orde van de gemeenteraad van Ede.

Raadsvragen van het raadslid Eric Leltz, ingevolge artikel 37 van het reglement van orde van de gemeenteraad van Ede. 2010/17 Raadsvragen van het raadslid Eric Leltz, ingevolge artikel 37 van het reglement van orde van de gemeenteraad van Ede. Ingezonden: 29 mei 2010 Onderwerp: Verkeersstromen rond station Ede-Wageningen

Nadere informatie

Mobiliteit & duurzaamheid Leaserijder wordt steeds duurzamer. www.alphabet.com

Mobiliteit & duurzaamheid Leaserijder wordt steeds duurzamer. www.alphabet.com Mobiliteit & duurzaamheid Leaserijder wordt steeds duurzamer www.alphabet.com Duurzame mobiliteit. Onderzoek naar gedrag en keuzes van leaserijders op gebied van duurzaamheid. Leaserijders steeds milieubewuster.

Nadere informatie

Radiuz maakt mobiliteit beheersbaar

Radiuz maakt mobiliteit beheersbaar Radiuz maakt mobiliteit beheersbaar September 2013 www.radiuz.nl Radiuz Total Mobility Full service mobiliteitsplatform met direct inzicht in complete mobiliteit per medewerker Op-maat-aansluiting bij

Nadere informatie

Rapportage online raadpleging OV Lijnennet 2018

Rapportage online raadpleging OV Lijnennet 2018 Rapportage online raadpleging OV Lijnennet 2018 In oktober 2016 organiseerde de Stadsregio Amsterdam een publieksraadpleging over het nieuwe OV Lijnennet. Een online vragenlijst maakte onderdeel uit van

Nadere informatie

Theorie naar Praktijk

Theorie naar Praktijk Dia 1 Theorie naar Praktijk Lesmodule Mobiliteit en Locatie Deze lesmodule is op gebouwd uit verschillende Transumo projecten. Meer informatie over de projecten kunt u lezen op www.transumo.nl en transumofootprint.nl

Nadere informatie

Tussentijdse evaluatie. gratis openbaar vervoer 65-plussers. Afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkelingen Sector Beleid en Projecten

Tussentijdse evaluatie. gratis openbaar vervoer 65-plussers. Afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkelingen Sector Beleid en Projecten Tussentijdse evaluatie gratis openbaar vervoer 65-plussers Afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkelingen Sector Beleid en Projecten 10 februari 2010 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1 Inleiding...

Nadere informatie

Meten van structurele gedragsverandering onder voormalig deelnemers van OV-stimuleringsacties van Maastricht Bereikbaar

Meten van structurele gedragsverandering onder voormalig deelnemers van OV-stimuleringsacties van Maastricht Bereikbaar Meten van structurele gedragsverandering onder voormalig deelnemers van OV-stimuleringsacties van Maastricht Bereikbaar Maartje van der Aa MuConsult m.vanderaa@muconsult.nl Lisette Hoeke Maastricht Bereikbaar

Nadere informatie

SPECIAL MOBILITEITSMANAGEMENT WAT IS SLIM REIZEN? MOBILITEITSMANAGEMENT MAASTRICHT: DE CONTOUREN. houden we Maastricht-Bereikbaar.

SPECIAL MOBILITEITSMANAGEMENT WAT IS SLIM REIZEN? MOBILITEITSMANAGEMENT MAASTRICHT: DE CONTOUREN. houden we Maastricht-Bereikbaar. SPECIAL Samen houden we Maastricht-Bereikbaar.nl MOBILITEITSMANAGEMENT September 2009 MOBILITEITSMANAGEMENT MAASTRICHT: DE CONTOUREN DE REGIO MAASTRICHT IS POPULAIR: OM IN TE WONEN, IN TE WERKEN EN OM

Nadere informatie

Connexxion Internetpanel Zuid-Holland 2004

Connexxion Internetpanel Zuid-Holland 2004 Connexxion Internetpanel Zuid-Holland 2004 Samenvatting van de resultaten Connexxion Afdeling Marketing & Verkoop December 2004 1. Inleiding In het voorjaar van 2004 konden busreizigers in Zuid-Holland

Nadere informatie

Filebord op rijks-, provinciale en gemeentelijke wegen

Filebord op rijks-, provinciale en gemeentelijke wegen Filebord op rijks-, provinciale en gemeentelijke wegen Aanpak van files op korte termijn Nota Mobiliteit Een moderne samenleving en mobiliteit zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Met de Nota Mobiliteit

Nadere informatie

1 Beleidskader. 1.1 Gemeente Zoetermeer. 1.2 Vervoermanagementplan Politieacademie

1 Beleidskader. 1.1 Gemeente Zoetermeer. 1.2 Vervoermanagementplan Politieacademie 1 Beleidskader 1.1 Gemeente Zoetermeer De parkeernota van de gemeente Zoetermeer is vastgesteld door de gemeenteraad op 27 juni 2005. In deze nota worden de parkeernormen van het CROW toegespitst op de

Nadere informatie

Reconnecting Rotterdam Port Samenvatting

Reconnecting Rotterdam Port Samenvatting Reconnecting Rotterdam Port Samenvatting Aart de Koning, april 2010 De aanleiding: de concurrentiepositie van de haven van Rotterdam staat onder druk De haven van Rotterdam is altijd sterk verankerd geweest

Nadere informatie

Vraagspecificatie Deel A: Algemeen

Vraagspecificatie Deel A: Algemeen BRAVISSIMO Vraagspecificatie Deel A: Algemeen Het inwinnen en presenteren van reistijden en intensiteiten op geselecteerde provinciale wegen en Rijkswegen in de provincie Noord-Brabant 18 december 2006

Nadere informatie

Inhoud. De Verkeersonderneming & tweewielers. De Verkeersonderneming? IkdoehetMyWay (campagne) Tweewielers 21-6-2012. 19 juni 2012, voor Fietsberaad

Inhoud. De Verkeersonderneming & tweewielers. De Verkeersonderneming? IkdoehetMyWay (campagne) Tweewielers 21-6-2012. 19 juni 2012, voor Fietsberaad De Verkeersonderneming & tweewielers 19 juni 2012, voor Fietsberaad Mark de Vries Inhoud De Verkeersonderneming? IkdoehetMyWay (campagne) Tweewielers 1 De Verkeersonderneming? Doelstelling: bereikbaarheid

Nadere informatie

Effecten van belonen in Spitsmijden 2

Effecten van belonen in Spitsmijden 2 Effecten van belonen in Spitsmijden 2 Samenvatting 2008/2009 Spitsmijden: Een veelbelovend concept Spitsmijden is een concept om de mobiliteit te verbeteren door (infra)gebruikers, mede via een gedragsafhankelijke

Nadere informatie

Overzicht van vragen 1. Waarom dit project? 2. Waarom de samenwerking met Go About?

Overzicht van vragen 1. Waarom dit project? 2. Waarom de samenwerking met Go About? Overzicht van vragen 1. Waarom dit project? 2. Waarom de samenwerking met Go About? 3. Wat houdt het project in? 4. Hoe werkt het? Hoe kan ik gebruik maken van de reisplanner? 5. Wat is mijn rol als werkgever?

Nadere informatie

Slim Bewegen ervaringen en toekomst van spitsmijden, casus SAN

Slim Bewegen ervaringen en toekomst van spitsmijden, casus SAN Slim Bewegen ervaringen en toekomst van spitsmijden, casus SAN Bijdrage Paul Veelenturf Studiemiddag GC 4 dec 2013 De aanleiding in 2006 Transumo Pilots na afschaffen Anders Betalen voor Mobiliteit Projecten

Nadere informatie

BELEIDSKADER OPENBAAR VERVOER DAV IN VOGELVLUCHT

BELEIDSKADER OPENBAAR VERVOER DAV IN VOGELVLUCHT BELEIDSKADER OPENBAAR VERVOER DAV IN VOGELVLUCHT September 2016 1 Beleidskader openbaar DAV in vogelvlucht Het openbaar vervoer in de regio Drechtsteden / Alblasserwaard- Vijfheerenlanden (DAV) wordt opnieuw

Nadere informatie

Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas

Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas provincie :: Utrecht Plan van aanpak Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas In samenwerking tussen Veenendaal: 23 oktober 2017 Versie: 0.1 Opgesteld door: Maurice Kassing Gemeente

Nadere informatie

P & R Naar een gezamenlijke strategie Projectplan

P & R Naar een gezamenlijke strategie Projectplan P & R Naar een gezamenlijke strategie Projectplan Datum 26 mei 2010 dsfgsdfgasdfg Kantoorgebouw Leeuwensteyn Jaarbeursplein 15, 3521 AM Utrecht Postbus 24051, 3502 MB Utrecht T 030 291 82 20 E secretariaat@ov-bureaurandstad.nl

Nadere informatie

Mobiliteitsscan Infosessie Donderdag 12 december Harderwijk

Mobiliteitsscan Infosessie Donderdag 12 december Harderwijk Donderdag 12 december 2013 - Harderwijk Infosessie interactief informeren Over Ontwikkelingen, ervaringen, kansen op het gebied van bereikbaarheid, mobiliteit Mobiliteitsscan, Samenwerken, oplossing voor

Nadere informatie

Vervoer over goede banen

Vervoer over goede banen Vervoer over goede banen Onderweg naar Morgen Den Haag 14/10/2010 Mobiliteitsontwikkeling in Nederland 1000 900 autokm 800 700 BNP OV-km inwoners 600 500 400 300 200 100 0 1960 1965 1970 1975 1980 1985

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat Rijkswaterstaat van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat hem nulniveau 2 heeft toegekend in verband met het project FileMijden A6. Beoordeling Algemeen

Nadere informatie

Ketenanalyse Woon- Werkverkeer

Ketenanalyse Woon- Werkverkeer 2014 Ketenanalyse Woon- Werkverkeer Rapportage: KAWWV 2014 Datum: 12 Augustus 2014 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.1 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Doel... 4 2.1 Data inventarisatie... 4 2.1.1 Zakelijke

Nadere informatie

3. De bereikbaarheidsindicator

3. De bereikbaarheidsindicator 3. De bereikbaarheidsindicator Achtergrond Het begrip bereikbaarheid leidt nogal eens tot verwarring. Dit komt doordat onderzoekers, beleidsambtenaren en politici het begrip vanuit verschillende invalshoeken

Nadere informatie

REISINFORMATIE- DIENSTEN

REISINFORMATIE- DIENSTEN REISINFORMATIE- DIENSTEN Met pre- en on-trip reisinformatiediensten kunnen reizigers slimmer, gemakkelijker en eenvoudiger reizen. Ze ontvangen reisinformatie op maat, op hun PC, via een app op hun smartphone

Nadere informatie

Hierbij beantwoord ik vragen van het lid Bruins (ChristenUnie) over de intercity Dordrecht-Breda. Deze vragen zijn ingezonden op 9 maart 2016.

Hierbij beantwoord ik vragen van het lid Bruins (ChristenUnie) over de intercity Dordrecht-Breda. Deze vragen zijn ingezonden op 9 maart 2016. > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Alternatieven voor het reisproduct voor blinden en slechtzienden

Alternatieven voor het reisproduct voor blinden en slechtzienden Alternatieven voor het reisproduct voor blinden en slechtzienden De drie alternatieve reisproducten die na overleg met OV-bedrijven, DO's en Viziris zijn afgevallen, staan vermeld in de bijlage. Algemeen

Nadere informatie

Resultaten Monitor Mobiliteitsmanagement 2009-2010

Resultaten Monitor Mobiliteitsmanagement 2009-2010 Resultaten Monitor Mobiliteitsmanagement 2009-2010 Stadsregio Arnhem Nijmegen Datum 20 augustus 2010 Kenmerk SR020 MuConsult B.V. Postbus 2054 3800 CB Amersfoort Tel. 033 465 50 54 Fax 033 461 40 21 E-mail

Nadere informatie

Samen voor de slimste mobiliteit in de Brainport regio. Bram Hendrix (SRE) Maarten van Oosterhout (SRE) - Eindhoven, 6 november 2013 -

Samen voor de slimste mobiliteit in de Brainport regio. Bram Hendrix (SRE) Maarten van Oosterhout (SRE) - Eindhoven, 6 november 2013 - Samen voor de slimste mobiliteit in de Brainport regio Bram Hendrix (SRE) Maarten van Oosterhout (SRE) - Eindhoven, 6 november 2013 - Slim laden Samen voor de slimste mobiliteit in de Brainport regio elektrisch

Nadere informatie

ANWB Kiezen voor mobiliteit 0-meting. conclusies

ANWB Kiezen voor mobiliteit 0-meting. conclusies ANWB Kiezen voor mobiliteit 0-meting conclusies Amsterdam, 21 maart 2005 Projectnummer: H870 Nanda Deen BA Tamara Deprez MA Drs. Annemieke Blok MBA 1 Motivaction International B.V. Inhoudsopgave Conclusies

Nadere informatie