Tweetalige uitgave. Nederlandse norm. NEN-EN (nl, en)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweetalige uitgave. Nederlandse norm. NEN-EN 15221-2 (nl, en)"

Transcriptie

1 Voorbeeld Tweetalige uitgave Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This document may only be used on a stand-alone PC. Use in a network is only permitted when a supplementary license agreement for us in a network with NEN has been concluded. Nederlandse norm NEN-EN (nl, en) Facility management - Deel 2: Leidraad voor het opstellen van facility management overeenkomsten Facility Management - Part 2: Guidance on how to prepare Facility Management agreements Vervangt NEN-EN 15222:2005 Ontw. ICS ; november 2006

2 NEN-EN Nederlands voorwoord Dit document bevat de Engelse tekst van de Europese norm EN :2006 en de vertaling in het Nederlands. De Europese norm EN :2006 heeft de status van Nederlandse norm. Voorbeeld Voor de in deze norm vermelde normatieve verwijzingen bestaan in Nederland de volgende equivalenten: vermelde norm Nederlandse norm titel EN :2006 NEN-EN :2006 Facility management Deel 1: Termen en definities (en) Normcommissie "Facilitaire voorzieningen" Apart from exceptions provided by the law, nothing from this publication may be duplicated and/or published by means of photocopy, microfilm, storage in computer files or otherwise, which also applies to full or partial processing, without the written consent of the Netherlands Standardization Institute. The Netherlands Standardization Institute shall, with the exclusion of any other beneficiary, collect payments owed by third parties for duplication and/or act in and out of law, where this authority is not transferred or falls by right to the Reproduction Rights Foundation. Auteursrecht voorbehouden. Behoudens uitzondering door de wet gesteld mag zonder schriftelijke toestemming van het Nederlands Normalisatie-instituut niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van fotokopie, microfilm, opslag in computerbestanden of anderszins, hetgeen ook van toepassing is op gehele of gedeeltelijke bewerking. Het Nederlands Normalisatie-instituut is met uitsluiting van ieder ander gerechtigd de door derden verschuldigde vergoedingen voor verveelvoudiging te innen en/of daartoe in en buiten rechte op te treden, voor zover deze bevoegdheid niet is overgedragen c.q. rechtens toekomt aan de Stichting Reprorecht. Although the utmost care has been taken with this publication, errors and omissions cannot be entirely excluded. The Netherlands Standardization Institute and/or the members of the committees therefore accept no liability, not even for direct or indirect damage, occurring due to or in relation with the application of publications issued by the Netherlands Standardization Institute. Hoewel bij deze uitgave de uiterste zorg is nagestreefd, kunnen fouten en onvolledigheden niet geheel worden uitgesloten. Het Nederlands Normalisatie-instituut en/of de leden van de commissies aanvaarden derhalve geen enkele aansprakelijkheid, ook niet voor directe of indirecte schade, ontstaan door of verband houdend met toepassing van door het Nederlands Normalisatie-instituut gepubliceerde uitgaven Nederlands Normalisatie-instituut Postbus 5059, 2600 GB Delft Telefoon (015) , Fax (015)

3 NEN-EN :2006 Nederlands voorwoord Met de publicatie van NEN-EN Facility management Deel 1: Termen en definities en NEN-EN Facility management Deel 2: Leidraad voor het opstellen van facility management overeenkomsten, zijn er in Nederland vier normen op het gebied van facility management van kracht. Naast de genoemde normen blijven NEN 2748 Termen voor facilitaire voorzieningen Rubricering en definiëring en NEN 2745 Termen voor facilitaire voorzieningen toegespitst op de gezondheidszorg Rubricering en definiëring gewoon bestaan. Ook de toelichting op deze beide normen NPR 2744 Termen voor facilitaire voorzieningen Toelichting op rubricering en definiëring blijft van kracht. De normen hebben elk een eigen doelstelling en zijn op elkaar afgestemd. Vo NEN-EN en NEN-EN zijn van toepassing van alle soorten organisaties en omgevingen. NEN 2748 en NEN 2745 zijn respectievelijk gericht op kantoorhoudende organisaties en intramurale en extramurale instellingen. or Normen zijn privaatrechtelijke documenten. Dat betekent dat partijen niet verplicht zijn normen toe te passen, tenzij partijen daartoe gezamenlijk (contractueel) een verbintenis sluiten. De overheid kan normen aanwijzen in wet- en regelgeving, waarmee ze een publiekrechtelijk karakter krijgen. Normen mogen uiteraard niet strijdig zijn met wet- en regelgeving. Ten aanzien van de bovengenoemde normen op het gebied van facility management geldt dus ook dat deze niet verplicht zijn toe te passen, tenzij partijen hiertoe een verbintenis sluiten. De overheid heeft geen bemoeienis met normen op het gebied van facility management. Toepassing van de normen wordt dus aan de markt over gelaten. Het uitgangspunt bij het opstellen van normen is uiteraard dat toepassing ervan de gebruiker een aantal voordelen oplevert. NEN-EN geeft een leidraad voor het opstellen van facility management overeenkomsten. De tekst van de norm is relatief vrijblijvend opgesteld. De gebruiker kan de elementen die voor de specifieke situatie van toepassing zijn, gebruiken. In de norm worden een groot aantal aanbevelingen gedaan om invulling te geven aan een goede facility management overeenkomst. be iew ev Pr De norm bevat een aantal belangrijke opgesomde basiskeuzen en uitgangspunten. Het betreft bijvoorbeeld het type contract, het niveau van uitbesteding (alleen operationele diensten of ook het management ervan), en de verschillende mogelijkheden om met investeringen en prijsstellingen om te gaan. Verder komen de verschillende stadia in het opstellen en implementeren van een facility management overeenkomst aan de orde. Tot slot wordt er een handige controlelijst gegeven met elementen die in een facility management contract zouden kunnen worden ingevoegd. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen algemene bepalingen, die van toepassing zijn op de gehele overeenkomst en per facility service een Service Level Agreement (SLA), waarin de specifieke prestatie is beschreven als ook aanvullende bepalingen die specifiek op die facility service van toepassing zijn. Voor elk van de elementen wordt het doel uitgelegd en een voorstel gedaan voor invulling. De norm is een goede controlelijst voor SLA s. eld Voor de Nederlandse markt zijn de volgende aandachtspunten met betrekking tot NEN-EN van belang. De norm voldoet aan de Europese richtlijnen op het gebied van aanbesteden/inkopen. De norm is vooral bedoeld voor contracten tussen maincontractors en opdrachtgevers, maar kan ook intern worden gebruikt. De norm heeft onder andere de volgende doelgroepen: facility managers; gebouwbeheerders; hoofden civiele- en technische dienst; vastgoedmanagers; opdrachtgevers; aanbieders van facility services; adviseurs.

4 NEN-EN :2006 (blanco) Voorbeeld

5 E U R O P E S E N O R M EN E U R O P Ä I S C H E N O R M E U R O P E A N S T A N D A R D N O R M E E U R O P É E N N E oktober 2006 Voorbeeld ICS: ; Tweetalige uitgave Facility management Deel 2: Leidraad voor het opstellen van facility management overeenkomsten Facility Management Teil 2: Leitfaden zur Ausarbeitung von Facility Management- Vereinbarungen Facility Management Part 2: Guidance on how to prepare Facility Management agreements Facilities management Partie 2: Lignes directrices sur la façon d élaborer des accords de facilities management Deze norm is de tweetalige (nl, en) versie van de Europese norm EN De Engelstalige normtekst is vertaald in het Nederlands door NEN en heeft dezelfde status als de officiële versies. Deze Europese norm is door de CEN aangenomen op 16 september De CEN-leden zijn verplicht zich te houden aan het huishoudelijk reglement van de CEN/CENELEC, waarin is vastgelegd onder welke voorwaarden aan deze Europese norm, zonder veranderingen, de status van nationale norm moet worden gegeven. Bijgewerkte lijsten van en bibliografische gegevens betreffende zulke nationale normen kunnen op aanvraag worden verkregen bij het centrale secretariaat en bij elk CEN-lid. Deze Europese norm bestaat in drie officiële versies (Duits, Engels en Frans). Een versie in een andere taal, die onder verantwoordelijkheid van een CEN-lid in zijn landstaal is gemaakt en die is aangemeld bij het centrale secretariaat, heeft dezelfde status als de officiële versies. Leden van de CEN zijn de nationale normalisatie-organisaties van België, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland. CEN Europese Commissie voor Normalisatie Europäisches Komitee für Normung European Committee for Standardization Comité Européen de Normalisation Centraal Secretariaat: Rue de Stassart 36, B-1050 Brussel 2006 Auteursrechten voorbehouden aan de CEN-leden. Ref. nr. EN :2006 nl

6 NEN-EN :2006 Inhoud Voorwoord... 4 Inleiding... 6 Onderwerp en toepassingsgebied Normatieve verwijzingen Termen en definities Primaire processen Verschillende typen facility management overeenkomsten Inleiding Behoefte van de organisatie Investeringsstrategie en eigendom Mechanismen voor prijzen en tarieven Betaling op basis van prestatie Hoofdkenmerken van facility management overeenkomsten Voorbereidingstijd en middelen Gemeenschappelijke visie en voordelen...16 Strategische doelstellingen Essentiële onderdelen van de facility management overeenkomst Overwegingen voor het opstellen van de facility management overeenkomst Opstellen en implementatie van facility management overeenkomsten Opstellen van facility management overeenkomsten Implementatie van facility management overeenkomsten Structuur van de facility management overeenkomst Algemene bepalingen voor structuur en inhoud Structuur en inhoud van de SLA be ev Pr or Vo 1 Bijlage A (informatief) Wetgeving voor openbare aanbestedingen iew eld 2

7 NEN-EN :2006 Contents Foreword... 5 Introduction Scope Normative references Terms and definitions Primary activities Different types of Facility Management agreements Introduction Organisational needs Investment strategy and ownership Price and rate mechanisms Performance based payments Main characteristics of Facility Management agreements Preparation time and resources Mutuality and benefits Strategic objectives Necessary components of the Facility Management agreement Considerations for preparing the Facility Management agreement Preparation and implementation of Facility Management agreements Preparation of Facility Management agreements Implementation of Facility Management agreements Facility Management agreements structure General clause structure and content Service Level Agreement structure and content Annex A (informative) Public procurement legislation Voorbeeld 3

8 NEN-EN :2006 Voorwoord Dit document (NEN-EN :2006) is opgesteld door de Technische Commissie CEN/TC 348 "Facility Management", waarvan het secretariaat door NEN wordt gevoerd. Voorbeeld Aan deze Europese norm moet uiterlijk per april 2007 de status van nationale norm worden gegeven, ofwel door publicatie van een identieke tekst, of door bekrachtiging, en nationale normen die hiermee in strijd zijn, moeten uiterlijk per april 2007 worden ingetrokken. Volgens het huishoudelijk reglement van CEN/CENELEC zijn de normalisatie-instituten van de volgende landen verplicht deze Europese norm in te voeren: België, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland. 4

9 NEN-EN :2006 Foreword This document (EN :2006) has been prepared by Technical Committee CEN/TC 348 Facility Management, the secretariat of which is held by NEN. Voorbeeld This European Standard shall be given the status of a national standard, either by publication of an identical text or by endorsement, at the latest by April 2007, and conflicting national standards shall be withdrawn at the latest by April According to the CEN/CENELEC Internal Regulations, the national standards organizations of the following countries are bound to implement this European Standard : Austria, Belgium, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland and United Kingdom. 5

10 NEN-EN :2006 Inleiding Doeltreffend facility management heeft een toegevoegde waarde voor een organisatie en alle belanghebbenden. Het doel van deze Europese norm is een leidraad te bieden voor het opstellen van een doeltreffende facility management overeenkomst. In een dergelijke overeenkomst is per definitie de relatie vastgelegd tussen een organisatie die facility services verwerft (opdrachtgever) en een organisatie die deze diensten levert (facility management dienstverlener). Vo Hoewel facility management kan variëren van een combinatie van afzonderlijke facility services zoals 'beveiliging' en 'reiniging' tot volledig geïntegreerde facility services en/of een functionele benadering van een organisatie, zoals 'werkplek' of 'mobiliteit', is deze Europese norm in de eerste plaats opgesteld voor organisaties die geïntegreerde facility services en/of een functionele benadering invoeren. Bovendien zal met de voortschrijdende techniek en de ontwikkeling van economische systemen de vraag naar dit type facility services toenemen, zowel nationaal als internationaal. Het is dan ook van belang dat het opstellen van facility management overeenkomsten structureel en zorgvuldig wordt benaderd. Deze norm heeft tot doel: or Het stimuleren van grensoverschrijdende relaties tussen opdrachtgevers/facility management dienstverleners binnen de Europese Unie en het voorzien in een duidelijk raakvlak tussen de opdrachtgever en de facility management dienstverlener. Het verbeteren van de kwaliteit van facility management overeenkomsten zodat geschillen en aanpassingen tot een minimum beperkt blijven. be ev Pr Een hulpmiddel te zijn in de specificatie en selectie van facility services en om mogelijkheden vast te stellen voor de levering ervan. iew Hulp te bieden bij, en advies te geven over, het opstellen van en onderhandeling over facility management overeenkomsten en om een regeling te bieden bij geschillen. Verschillende typen facility management overeenkomsten te beschrijven en aanbevelingen te doen voor de toewijzing van rechten en plichten aan de partijen, die de overeenkomst sluiten. Vergelijking van verschillende facility management overeenkomsten te vergemakkelijken. eld Dit document is een genormaliseerd hulpmiddel, bedoeld voor partijen die een facility management overeenkomst binnen de Europese gemeenschappelijke markt willen opstellen. Het is ingedeeld in categorieën die niet uitputtend zijn. Partijen mogen deze categorieën opnemen, uitsluiten, wijzigen en aan hun eigen overeenkomsten aanpassen. EN is een richtinggevend document met betrekking tot normen op het gebied van facility management; het bevat relevante termen en definities op het gebied van facility management en biedt ook inzicht in het toepassingsgebied van facility management. Deze norm is een leidraad; geen van de partijen is verplicht enig deel van dit document toe te passen. Niet alle bepalingen die in deze norm worden besproken zijn van toepassing op elke facility management overeenkomst. De facility management overeenkomst moet voldoen aan Europese, nationale en plaatselijke wetgeving en belastingvoorschriften en moet rekening houden met sociaalculturele en maatschappelijke aspecten in het land (of de landen) waar de overeenkomst van toepassing is. Elke afzonderlijke overeenkomst behoort zodanig te zijn opgesteld dat, eventueel na onderhandeling, rekening wordt gehouden met de eisen van de betrokken partijen. 6

11 NEN-EN :2006 Introduction Effective Facility Management brings value to an organisation and all associated stakeholders. The objective of this European Standard is to provide guidance for preparing an effective Facility Management agreement. Such an agreement by nature, defines the relationship between an organisation that procures facility services (client) and an organisation that provides these services (Facility Management service provider). Vo Although Facility Management can vary from a combination of single facility services e.g. 'security' and 'cleaning' to fully integrated facility services and/or a functional approach to an organisation e.g. 'workplace' or 'mobility', this European standard is primarily written for organisations that adopt integrated facility services and/or a functional approach. In addition, as technical developments increase and economic systems mature, the demand for this type of facility services, both nationally and internationally, will increase. It is therefore important that Facility Management agreements are approached in a structured and careful manner. The purpose of this standard is to: Promote cross-border client/facility Management service provider relationships within the European Union and to produce a clear interface between the client and the Facility Management service provider. or Improve the quality of Facility Management agreements so that disputes and adjustments are minimised. Assist in the selection and scope of facility services and to identify options for their provision. Give assistance in, and advice on, the drafting and negotiation of Facility Management agreements and specify arrangements in case of dispute. Pr ev be Identify types of Facility Management agreements and make recommendations for the attribution of rights and obligations between the parties of the agreement. iew Simplify comparisons between Facility Management agreements. This document is a working and standardised tool intended for parties who wish to draw up the Facility Management agreement within the European Common Market. It offers headings, which are not exhaustive. Parties may or may not include, exclude, modify and adapt these headings to their own agreements. eld EN is a lead document in terms of standards in Facility Management as it gives relevant terms and definitions in the area of Facility Management and also provides insight into the scope of Facility Management. This standard is a guidance document and does not oblige the parties to use any part of its content. Not all the clauses discussed in this standard will be applicable to every Facility Management agreement. The Facility Management agreement shall follow the European, national and local legal and fiscal rules and should consider social issues where the agreement will apply. Each individual agreement should be drafted, and negotiated where appropriate, to take into account the requirements of the parties involved. 7

12 NEN-EN :2006 Facility management Deel 2: Leidraad voor het opstellen van facility management overeenkomsten 1 Onderwerp en toepassingsgebied Deze Europese norm biedt een leidraad voor het opstellen van facility management overeenkomsten. De norm is van toepassing op: Vo facility management overeenkomsten voor zowel publieke als private binnenlandse en grensoverschrijdende relaties binnen de Europese Unie tussen opdrachtgevers en facility management dienstverleners; een volledig aanbod aan facility services; beide typen facility management dienstverleners (zowel intern als extern); alle typen werkomgevingen (bijv. industrieel, commercieel, administratief, militair, gezondheidszorg enz.). Deze Europese norm is van toepassing op diensten die in de eerste plaats worden gekenmerkt door de volgende eigenschappen: or business-to-business -diensten; management door de facility management dienstverlener; terugkerende operationele activiteiten over een langere periode dan één jaar; be Pr prestatiegericht; iew ev prijzen van diensten of mechanismen om de prijzen van diensten vast te stellen, die nauw samenhangen met prestaties. In EN wordt het toepassingsgebied van facility management beschreven. eld Deze norm is in de eerste plaats ontwikkeld voor facility management overeenkomsten tussen een opdrachtgever en een externe facility management dienstverlener. Een groot deel van deze norm kan echter worden toegepast in situaties waarin de facility management dienstverlener een interne entiteit is binnen de organisatie van de opdrachtgever; het document kan ook behulpzaam zijn bij het ontwikkelen van een benadering gebaseerd op SLA's. Deze norm vervangt geen specifieke normen die betrekking hebben op diensten die onder de facility management overeenkomst vallen. Van toepassing zijnde normen behoren te worden nageleefd. In deze norm: zijn geen standaardformulieren opgenomen voor facility management overeenkomsten; worden geen rechten en plichten vastgelegd tussen de opdrachtgever en de facility management dienstverlener; worden geen arbeidsomstandigheden beschreven met betrekking tot facility management overeenkomsten, hoewel dit zeer belangrijke aspecten zijn; zijn geen details opgenomen met betrekking tot het management van milieuaspecten. 8

13 Bestelformulier Stuur naar: NEN Uitgeverij t.a.v. afdeling Marketing Antwoordnummer WB Delft Ja, ik bestel NEN Uitgeverij Postbus GB Delft Vlinderweg AX Delft T (015) F (015) ex. NEN-EN :2006 nl;en Facility Management - Deel 2: Leidraad voor het opstellen van Facility Management overeenkomsten Wilt u deze norm in PDF-formaat? Deze bestelt u eenvoudig via Stel uw vraag aan Klantenservice Gratis nieuwsbrieven Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van normen, normalisatie en regelgeving? Neem dan een gratis abonnement op een van onze nieuwsbrieven. Gegevens Bedrijf / Instelling T.a.v. O M O V Klantnummer NEN Uw ordernummer BTW nummer Postbus / Adres Postcode Plaats Telefoon Fax Factuuradres (indien dit afwijkt van bovenstaand adres) Postbus / Adres Postcode Plaats Datum Handtekening Retourneren Fax: (015) Post: NEN Uitgeverij, t.a.v. afdeling Marketing Antwoordnummer 10214, 2600 WB Delft (geen postzegel nodig). Voorwaarden De prijzen zijn geldig tot 31 december 2015, tenzij anders aangegeven. Alle prijzen zijn excl. btw, verzend- en handelingskosten en onder voorbehoud bij o.m. ISO- en IEC-normen. Bestelt u via de normshop een pdf, dan betaalt u geen handeling en verzendkosten. Meer informatie: telefoon (015) , dagelijks van 8.30 tot uur. Wijzigingen en typefouten in teksten en prijsinformatie voorbehouden. U kunt onze algemene voorwaarden terugvinden op: Normalisatie: de wereld op één lijn. preview

Nederlandse voornorm NAD-NVN-ENV 1995-1-1. (nl)

Nederlandse voornorm NAD-NVN-ENV 1995-1-1. (nl) Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Nederlands Elektrotechnisch Comité (NEC) Normcommissie NEC 20 "Draad en kabel voor elektrische sterkstroominstallaties"

Nederlands Elektrotechnisch Comité (NEC) Normcommissie NEC 20 Draad en kabel voor elektrische sterkstroominstallaties Nederlandse voornorm Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN

Nadere informatie

Nederlandse norm. NEN-EN 71-6 (nl) Veiligheid van speelgoed - Deel 6: Symbool voor de aanduiding: Niet geschikt voor kinderen beneden 3 jaar

Nederlandse norm. NEN-EN 71-6 (nl) Veiligheid van speelgoed - Deel 6: Symbool voor de aanduiding: Niet geschikt voor kinderen beneden 3 jaar Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Vervangt NEN 2698:1990. Nederlandse norm. NEN 2698 (nl) Technische tekeningen Aanduiding van afsteekpunten aan gedraaide werkstukken Preview

Vervangt NEN 2698:1990. Nederlandse norm. NEN 2698 (nl) Technische tekeningen Aanduiding van afsteekpunten aan gedraaide werkstukken Preview Vervangt NEN 2698:1990 Nederlandse norm Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik

Nadere informatie

Nederlandse norm. NEN-EN 10204 (nl) Producten van metaal - Soorten keuringsdocumenten Preview. Metallic products - Types of inspection documents

Nederlandse norm. NEN-EN 10204 (nl) Producten van metaal - Soorten keuringsdocumenten Preview. Metallic products - Types of inspection documents Nederlandse norm Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is

Nadere informatie

Nederlandse norm. NEN-EN 15038 (nl) Vertaaldiensten - Eisen aan de dienstverlening. Translation services - Service requirements

Nederlandse norm. NEN-EN 15038 (nl) Vertaaldiensten - Eisen aan de dienstverlening. Translation services - Service requirements Nederlandse norm NEN-EN 15038 (nl) Vertaaldiensten - Eisen aan de dienstverlening Translation services - Service requirements Vervangt NEN-EN 15038:2004 Ontw. ICS 03.080.20 juni 2006 Dit document bevat

Nadere informatie

Nederlandse norm. NEN-EN (en) Lichtmasten - Deel 3-2: Ontwerp en verificatie - Verificatie door beproeving

Nederlandse norm. NEN-EN (en) Lichtmasten - Deel 3-2: Ontwerp en verificatie - Verificatie door beproeving Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Vervangt NEN-EN 50288-3-2:2001. Nederlandse norm. NEN-EN 50288-3-2 (en)

Vervangt NEN-EN 50288-3-2:2001. Nederlandse norm. NEN-EN 50288-3-2 (en) Vervangt NEN-EN 50288-3-2:2001 Nederlandse norm Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst

Nadere informatie

Vervangt NEN-EN :1999 Ontw. Nederlandse norm. NEN-EN (en)

Vervangt NEN-EN :1999 Ontw. Nederlandse norm. NEN-EN (en) Vervangt NEN-EN 1062-11:1999 Ontw. Nederlandse norm Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst

Nadere informatie

IEC System for Conformity Testing and Certification of Wind Turbines (IEC WT 1:2001,IDT) april 2002 ICS 27.180

IEC System for Conformity Testing and Certification of Wind Turbines (IEC WT 1:2001,IDT) april 2002 ICS 27.180 Nederlandse praktijkrichtlijn IEC-systeemn voor conformiteitsbeproeving en certificatie van windturbines (IEC WT 1:2001,IDT) NPR-IEC WT 1 (en) IEC System for Conformity Testing and Certification of Wind

Nadere informatie

Nederlandse norm. NEN-EN 3138 (en)

Nederlandse norm. NEN-EN 3138 (en) Nederlandse norm Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is

Nadere informatie

Nederlandse norm. NEN-EN 15221-1 (nl, en) Facility management - Deel 1: Termen en definities Preview

Nederlandse norm. NEN-EN 15221-1 (nl, en) Facility management - Deel 1: Termen en definities Preview Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Nederlandse norm. NEN-ISO 21500 (en) Guidance on project management (ISO 21500:2012,IDT) Preview. ICS 03.100.40 september 2012

Nederlandse norm. NEN-ISO 21500 (en) Guidance on project management (ISO 21500:2012,IDT) Preview. ICS 03.100.40 september 2012 Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Nederlandse norm NEN-EN 15038. (nl) Vertaaldiensten - Eisen aan de dienstverlening. Translation services - Service requirements

Nederlandse norm NEN-EN 15038. (nl) Vertaaldiensten - Eisen aan de dienstverlening. Translation services - Service requirements Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Nederlandse NEN-EN 10204

Nederlandse NEN-EN 10204 Nederlandse NEN-EN 10204 Produkten van metaal. Soorten keuringsdocumenten Metallic products. Types of inspection documents 2e druk, oktober 1995 UDC 669:620.1(088) Dit document bevat de vertaling in het

Nadere informatie

Nederlandse technische afspraak. NTA 8007 (nl) Brandgedrag van versieringsmaterialen. Fire behaviour of decoration materials

Nederlandse technische afspraak. NTA 8007 (nl) Brandgedrag van versieringsmaterialen. Fire behaviour of decoration materials Nederlandse technische afspraak Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik

Nadere informatie

Deze norm bevat een vertaling in het Nederlands van de Europese norm EN 28662-1, 9 oktober 1992.

Deze norm bevat een vertaling in het Nederlands van de Europese norm EN 28662-1, 9 oktober 1992. Nederlandse Draagbaar mechanisch handgereedschap. Meting van trillingen aan het handvat. Deel 1: Algemeen NEN-ISO 8662-1 EN 28662-1 Hand-held portable power tools. Measurement of vibrations at the handle.

Nadere informatie

Vervangt NEN-EN-IEC 61337-1-1:1998. Nederlandse norm. NEN-EN 171000 (en)

Vervangt NEN-EN-IEC 61337-1-1:1998. Nederlandse norm. NEN-EN 171000 (en) Vervangt NEN-EN-IEC 61337-1-1:1998 Nederlandse norm Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst

Nadere informatie

Vervangt NEN 6814:1999 Ontw. Nederlandse norm. NEN 6814 (nl)

Vervangt NEN 6814:1999 Ontw. Nederlandse norm. NEN 6814 (nl) Vervangt NEN 6814:1999 Ontw. Nederlandse norm Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor

Nadere informatie

Nederlandse norm. NEN-EN (nl) Drukapparatuur - Deel 1: Terminologie, druk, temperatuur, volume, nominale afmetingen

Nederlandse norm. NEN-EN (nl) Drukapparatuur - Deel 1: Terminologie, druk, temperatuur, volume, nominale afmetingen Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Nederlandse norm. NEN-EN 1838 (nl) Toegepaste verlichtingstechniek Noodverlichting. Lighting applications - Emergency lighting

Nederlandse norm. NEN-EN 1838 (nl) Toegepaste verlichtingstechniek Noodverlichting. Lighting applications - Emergency lighting Nederlandse norm Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is

Nadere informatie

Dental casting wax (ISO 1561:1995) december 1997 ICS

Dental casting wax (ISO 1561:1995) december 1997 ICS Nederlandse norm NEN-EN-ISO 1561 Tandheelkunde - Tandheelkundige gietwas voor inlay's en kronen (ISO 1561:1995) Dental casting wax (ISO 1561:1995) december 1997 ICS 11.060.10 Vervangt NEN-ISO 1561:1992

Nadere informatie

Vervangt NEN-EN 288-5:1994; NEN-EN-ISO 15610:2000 Ontw. Nederlandse norm. NEN-EN-ISO 15610 (nl)

Vervangt NEN-EN 288-5:1994; NEN-EN-ISO 15610:2000 Ontw. Nederlandse norm. NEN-EN-ISO 15610 (nl) Vervangt NEN-EN 288-5:1994; NEN-EN-ISO 15610:2000 Ontw. Nederlandse norm Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende

Nadere informatie

Dit document bevat de vertaling in het Nederlands van de Europese norm EN 71-4:1990/A1, april 1998.

Dit document bevat de vertaling in het Nederlands van de Europese norm EN 71-4:1990/A1, april 1998. Nederlandse norm Veiligheid van speelgoed Deel 4: Scheikundedozen Wijzigingsblad NEN-EN71-4/A1 Safety of toys - Part 4: Experimental sets for chemistry and related activities oktober 1998 ICS 97.200.50

Nadere informatie

Dit document bevat de vertaling van de Europese norm EN 573-2, 1e druk, augustus 1994.

Dit document bevat de vertaling van de Europese norm EN 573-2, 1e druk, augustus 1994. Nederlandse Aluminium en aluminiumlegeringen. Chemische samenstelling en vorm van geknede Produkten. Deel 2: Aanduidingssysteem gebaseerd op chemische symbolen NEN-EN 573-2 Aluminium and aluminium alloys.

Nadere informatie

Nederlandse norm. NEN-EN (en) Steen van agglomeraat - Terminologie en classificatie. Agglomerated stone - Terminology and classification

Nederlandse norm. NEN-EN (en) Steen van agglomeraat - Terminologie en classificatie. Agglomerated stone - Terminology and classification Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Voorbeeld. norm Founding - Spheroidal graphite cast irons. Preview. NEN-EN 1563/A2 (en) Wijzigingsblad

Voorbeeld. norm Founding - Spheroidal graphite cast irons. Preview. NEN-EN 1563/A2 (en) Wijzigingsblad Nederlandse norm Founding - Spheroidal graphite cast irons Wijzigingsblad NEN-EN 1563/A2 (en) augustus 2005 ICS 77.080.10 Vervangt NEN-EN 1563:1997/Ontw. A2:2005 Dit document mag slechts op een stand-alone

Nadere informatie

Nederlandse norm. NEN-EN 13123-1 (en) Ramen, deuren en luiken - Bestandheid tegen explosies - Eisen en classificatie - Deel 1: Schokbuis

Nederlandse norm. NEN-EN 13123-1 (en) Ramen, deuren en luiken - Bestandheid tegen explosies - Eisen en classificatie - Deel 1: Schokbuis Nederlandse norm Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview. NEN-EN 563/A1 (nl) Wijzigingsblad. Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN.

Voorbeeld. Preview. NEN-EN 563/A1 (nl) Wijzigingsblad. Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN. Nederlandse norm Veiligheid van machines - Temperaturen van aan te raken oppervlakken - Ergonomische gegevens om temperatuurgrenswaarden voor hete oppervlakken vast te stellen Wijzigingsblad NEN-EN 563/A1

Nadere informatie

Samen met NEN-ISO 68-1:1999 vervangt deze norm NEN 81:1982. Nederlandse norm NEN-ISO 724

Samen met NEN-ISO 68-1:1999 vervangt deze norm NEN 81:1982. Nederlandse norm NEN-ISO 724 Samen met NEN-ISO 68-:999 vervangt deze norm NEN 8:982 Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst

Nadere informatie

Nederlandse norm. NTA 8013 (nl) Procedure voor het controleren van PV-systemen Preview. Procedure for checking PV-systems. ICS 27.

Nederlandse norm. NTA 8013 (nl) Procedure voor het controleren van PV-systemen Preview. Procedure for checking PV-systems. ICS 27. Nederlandse norm Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is

Nadere informatie

Nederlandse norm. NEN 2767-4-1 (nl) Conditiemeting - Deel 4: Infrastructuur - Deel 1: Methodiek Preview

Nederlandse norm. NEN 2767-4-1 (nl) Conditiemeting - Deel 4: Infrastructuur - Deel 1: Methodiek Preview Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Dit document bevat de officiële Engelse versie van de Europese norm EN 1334, maart 1996.

Dit document bevat de officiële Engelse versie van de Europese norm EN 1334, maart 1996. Nederlandse NEN-EN 1334 Woonmeubelen. Bedden en matrassen. Meetmethoden en aanbevolen toleranties Domestic furniture. Beds and mattresses. Methods of measurement and recommended tolerances 1e druk, april

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview. NEN-EN 1713/A2 (en) Wijzigingsblad

Voorbeeld. Preview. NEN-EN 1713/A2 (en) Wijzigingsblad Nederlandse norm Non-destructive testing of welds - Ultrasonic testing - Characterization of indications in welds Wijzigingsblad NEN-EN 1713/A2 (en) december 2003 ICS 25.160.40 Dit document mag slechts

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview. Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties NEN 1010-6. Inspectie ICS 91.140.50. december 1997

Voorbeeld. Preview. Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties NEN 1010-6. Inspectie ICS 91.140.50. december 1997 Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Nederlandse norm. NEN-EN-ISO 10555-3 (en)

Nederlandse norm. NEN-EN-ISO 10555-3 (en) Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Vervangt NEN-EN 50134-5:2002 Ontw. Nederlandse norm. NEN-EN 50134-5 (en)

Vervangt NEN-EN 50134-5:2002 Ontw. Nederlandse norm. NEN-EN 50134-5 (en) Vervangt NEN-EN 50134-5:2002 Ontw. Nederlandse norm Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst

Nadere informatie

NEN. VERKLARINGEN Preview. bevat. het model van de overeenstemmingsverklaring. in het kader van de Laagspanningsrichtlijn

NEN. VERKLARINGEN Preview. bevat. het model van de overeenstemmingsverklaring. in het kader van de Laagspanningsrichtlijn Voorbeeld Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten.

Nadere informatie

Thermal insulation products for buildings - Factory made rigid polyurethane foam (PUR) products - Specification december 2004 ICS

Thermal insulation products for buildings - Factory made rigid polyurethane foam (PUR) products - Specification december 2004 ICS Nederlandse norm Producten voor thermische isolatie van gebouwen - Fabrieksmatig vervaardigde producten van hard polyurethaanschuim (PUR) - Specificatie Wijzigingsblad NEN-EN 13165/A2 (en) Thermal insulation

Nadere informatie

Nederlandse Technische Afspraak. NTA 8020-40 (nl) Evenementen - Brandvoortplanting en rookproductie van zeildoek Preview

Nederlandse Technische Afspraak. NTA 8020-40 (nl) Evenementen - Brandvoortplanting en rookproductie van zeildoek Preview Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Nederlandse norm. NEN-EN 299 (en) Oliedrukverstuivers - Bepaling van de hoek en de sproeikarakteristiek

Nederlandse norm. NEN-EN 299 (en) Oliedrukverstuivers - Bepaling van de hoek en de sproeikarakteristiek Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Nederlandse norm NEN 4001+C1. (nl) Brandbeveiliging - Projectering van draagbare en verrijdbare blustoestellen

Nederlandse norm NEN 4001+C1. (nl) Brandbeveiliging - Projectering van draagbare en verrijdbare blustoestellen Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Dit document bevat de vertaling in het Nederlands van de Europese norm EN 277, april 1995.

Dit document bevat de vertaling in het Nederlands van de Europese norm EN 277, april 1995. Nederlandse Zakken voor het vervoer van levensmiddelen bestemd voor voedselhulp. Zakken gemaakt van geweven polypropeen NEN-EN 277 Sacks for the transport of food aid. Sacks made of woven polypropylene

Nadere informatie

Nederlandse norm NEN-EN (nl) Onderhoud - Leidraad voor het opstellen van onderhoudscontracten

Nederlandse norm NEN-EN (nl) Onderhoud - Leidraad voor het opstellen van onderhoudscontracten Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Voorbeeld. norm. Preview. NEN-EN 415-3/Ontw. A1. Safety of packaging machines - Part 3: Form, fill and seal machines

Voorbeeld. norm. Preview. NEN-EN 415-3/Ontw. A1. Safety of packaging machines - Part 3: Form, fill and seal machines Nederlandse norm Safety of packaging machines - Part 3: Form, fill and seal machines NEN-EN 415-3/Ontw. A1 Publicatie uitsluitend voor commentaar Commentaar vóór 2009-07-07 juni 2009 ICS 55.200 Als Europees

Nadere informatie

Ontwerp praktijkrichtlijn NPR 8040-1

Ontwerp praktijkrichtlijn NPR 8040-1 Nederlandse Ontwerp praktijkrichtlijn NPR 8040-1 Inspectiemethode - Bepalen van de conditie van elektrotechnische installaties met behulp van infraroodthermografie Publicatie uitsluitend voor commentaar

Nadere informatie

Cable glands for electrical installations januari 2005 ICS 29.080.20 Vervangt NEN-EN 50262:1999/A2:2004 Ontw.

Cable glands for electrical installations januari 2005 ICS 29.080.20 Vervangt NEN-EN 50262:1999/A2:2004 Ontw. Nederlandse norm Kabelwartels voor elektrische installaties Wijzigingsblad NEN-EN 50262/A2 (en) Cable glands for electrical installations januari 2005 ICS 29.080.20 Vervangt NEN-EN 50262:1999/A2:2004 Ontw.

Nadere informatie

Voorbeeld. norm. Preview. NEN-EN 12326-2/A1 (en) Wijzigingsblad

Voorbeeld. norm. Preview. NEN-EN 12326-2/A1 (en) Wijzigingsblad Nederlandse norm Producten van lei en andere natuursteen voor dakbedekkingen en buitenmuurbekledingen - Hoofdelement - Deel 2: Beproevingsmethoden Wijzigingsblad NEN-EN 12326-2/A1 (en) Slate and stone

Nadere informatie

Nederlandse norm NEN-EN 2747. (en) Aerospace series - Glass fibre reinforced plastics - Tensile test Preview. ICS 49.025.

Nederlandse norm NEN-EN 2747. (en) Aerospace series - Glass fibre reinforced plastics - Tensile test Preview. ICS 49.025. Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Nederlandse norm. NEN 5087 (nl) Inbraakveiligheid van woningen - Bereikbaarheid van dak- en gevelelementen: deuren, ramen en kozijnen

Nederlandse norm. NEN 5087 (nl) Inbraakveiligheid van woningen - Bereikbaarheid van dak- en gevelelementen: deuren, ramen en kozijnen Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Kwaliteitsmanagementsystemen Eisen. Vervangt NEN-EN-ISO 9001:2008+C1:2009 (nl); NEN-EN-ISO 9001:2008/C1:2009 (nl)

Kwaliteitsmanagementsystemen Eisen. Vervangt NEN-EN-ISO 9001:2008+C1:2009 (nl); NEN-EN-ISO 9001:2008/C1:2009 (nl) Kwaliteitsmanagementsystemen Eisen iew Nederlandse norm Vervangt NEN-EN-ISO 9001:2008+C1:2009 (nl); NEN-EN-ISO 9001:2008/C1:2009 (nl) ICS 03.120.10 Oktober 2015 eld be ev Pr or Vo Dit document mag slechts

Nadere informatie

Nederlandse norm. NEN 6088 (nl) Brandveiligheid van gebouwen - Vluchtwegaanduiding - Eigenschappen en bepalingsmethoden

Nederlandse norm. NEN 6088 (nl) Brandveiligheid van gebouwen - Vluchtwegaanduiding - Eigenschappen en bepalingsmethoden Nederlandse norm Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is

Nadere informatie

Nederlandse norm. NEN-EN-ISO (nl)

Nederlandse norm. NEN-EN-ISO (nl) Nederlandse norm Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is

Nadere informatie

Vervangt NEN-EN 1957:1995 Ontw. Nederlandse norm. NEN-EN 1957 (en)

Vervangt NEN-EN 1957:1995 Ontw. Nederlandse norm. NEN-EN 1957 (en) Vervangt NEN-EN 1957:1995 Ontw. Nederlandse norm Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst

Nadere informatie

Glass in building - Laminated glass and laminated safety glass - Part 2 : Laminated safety glass november 2005 ICS

Glass in building - Laminated glass and laminated safety glass - Part 2 : Laminated safety glass november 2005 ICS Nederlandse norm Glas voor gebouwen - Gelaagd glas en gelaagd veiligheidsglas - Deel 2: Gelaagd veiligheidsglas Wijzigingsblad NEN-EN-ISO 12543-2/A11 (en) Glass in building - Laminated glass and laminated

Nadere informatie

Voorbeeld. norm. Preview. N Nederlands NEN-EN Ontwerp. schoeisel - Beproevingsmethoden voor de hele schoen - Hechting van de zool

Voorbeeld. norm. Preview. N Nederlands NEN-EN Ontwerp. schoeisel - Beproevingsmethoden voor de hele schoen - Hechting van de zool Nederlandse norm schoeisel - Beproevingsmethoden voor de hele schoen - Hechting van de zool Ontwerp NEN-EN 1283 Publicatie uitsluitend voor commentaar Footwear - Test methods for whole shoe - Sole adhesion

Nadere informatie

Voorbeeld. norm. Preview. NEN-EN-IEC 61918/C1 (en) Correctieblad

Voorbeeld. norm. Preview. NEN-EN-IEC 61918/C1 (en) Correctieblad Nederlandse norm Industriële communicatienetwerken - Veldbus specificaties - Installatie van communicatienetwerken in industriële gebouwen (IEC 61918:2007/C1:2009,IDT) Correctieblad NEN-EN-IEC 61918/C1

Nadere informatie

Voorbeeld. norm NEN 5748 Bodem - Bepaling van het vochtgehalte en het gehalte aan droge stof van luchtdroge grond en waterbodem. Preview.

Voorbeeld. norm NEN 5748 Bodem - Bepaling van het vochtgehalte en het gehalte aan droge stof van luchtdroge grond en waterbodem. Preview. Nederlandse Ontwerp norm NEN 5748 Bodem - Bepaling van het vochtgehalte en het gehalte aan droge stof van luchtdroge grond en waterbodem Publicatie uitsluitend voor commentaar Soil - Determination of moisture

Nadere informatie

Voorbeeld. norm Kunststoffen - Bepaling van de as - Deel 4: Polyamiden (ISO :1998,IDT) Preview. NEN-EN-ISO (en) Nederlandse

Voorbeeld. norm Kunststoffen - Bepaling van de as - Deel 4: Polyamiden (ISO :1998,IDT) Preview. NEN-EN-ISO (en) Nederlandse Nederlandse norm Kunststoffen - Bepaling van de as - Deel 4: Polyamiden (ISO 3451-4:1998,IDT) NEN-EN-ISO 3451-4 (en) Plastics - Determination of ash - Part 4: Polyamides (ISO 3451-4:1998,IDT) Vervangt

Nadere informatie

Nederlandse norm NEN-EN /A1. (en)

Nederlandse norm NEN-EN /A1. (en) Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Voorbeeld NEN-EN Preview. I- en H-profielen van constructiestaal. Toleranties op vorm en afmetingen. Nederlands

Voorbeeld NEN-EN Preview. I- en H-profielen van constructiestaal. Toleranties op vorm en afmetingen. Nederlands Nederlandse I- en H-profielen van constructiestaal. Toleranties op vorm en afmetingen NEN-EN 10034 EN 10034 Structural steel I and H sectloms. Tolerances on shape and dimensions 1e druk, juni 1994 UDC

Nadere informatie

Nederlandse norm NEN-ISO 29481-2. (en)

Nederlandse norm NEN-ISO 29481-2. (en) Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Nederlandse praktijkrichtlijn NPR 8020-11. (nl) Evenementen - Hijs- en heftechniek - Met de hand aangedreven personen-vliegsystemen Preview

Nederlandse praktijkrichtlijn NPR 8020-11. (nl) Evenementen - Hijs- en heftechniek - Met de hand aangedreven personen-vliegsystemen Preview Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Nederlandse norm. NEN-EN (nl)

Nederlandse norm. NEN-EN (nl) Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Voorbeeld. norm Koper en koperlegeringen - Naadloze, ronde buizen voor luchtbehandeling en koeling - Deel 2: Buizen voor apparaten.

Voorbeeld. norm Koper en koperlegeringen - Naadloze, ronde buizen voor luchtbehandeling en koeling - Deel 2: Buizen voor apparaten. Nederlandse norm Koper en koperlegeringen - Naadloze, ronde buizen voor luchtbehandeling en koeling - Deel 2: Buizen voor apparaten Wijzigingsblad NEN-EN 12735-2/A1 (en) Copper and copper alloys - Seamless,

Nadere informatie

Non-destructive examination of welds - Ultrasonic examination of welded joints - Acceptance levels juni 2002 ICS 25.160.40

Non-destructive examination of welds - Ultrasonic examination of welded joints - Acceptance levels juni 2002 ICS 25.160.40 Nederlandse norm Niet-destructief onderzoek van lassen - Ultrasoon onderzoek van lasverbindingen - Aanvaardbaarheidsniveaus Wijzigingsblad NEN-EN 1712/A1 (en) Non-destructive examination of welds - Ultrasonic

Nadere informatie

Vervangt NEN 5766:1990; NEN 5766:2000 Ontw. Nederlandse norm. NEN 5766 (nl)

Vervangt NEN 5766:1990; NEN 5766:2000 Ontw. Nederlandse norm. NEN 5766 (nl) Vervangt NEN 5766:1990; NEN 5766:2000 Ontw. Nederlandse norm Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst

Nadere informatie

Ontwerp norm NEN 3576

Ontwerp norm NEN 3576 Nederlandse Ontwerp norm NEN 3576 Beglazing van kozijnen, ramen en deuren - Functionele eisen Publicatie uitsluitend voor commentaar Glazing of windowframes, windows and doors - Functional requirements

Nadere informatie

Heating boilers - Test code for heating boilers for atomizing oil burners november 2002 ICS

Heating boilers - Test code for heating boilers for atomizing oil burners november 2002 ICS Nederlandse norm Verwarmingsketels - Beproevingsvoorschriften voor verwarmingsketels voor verstuivingsbranders NEN-EN 304/Ontw.A2 Publicatie uitsluitend voor commentaar Heating boilers - Test code for

Nadere informatie

Direct gas-fired washing machines of nominal heat input not exceeding 20 kw - Part 2: Rational use of energy april 1998 ICS 97.060

Direct gas-fired washing machines of nominal heat input not exceeding 20 kw - Part 2: Rational use of energy april 1998 ICS 97.060 Nederlandse norm Met gas gestookte wasmachines voor huishoudelijk gebruik met een nominale warmtebelasting van ten hoogste 20 kw - Deel 2: Rationeel energieverbruik NEN-EN 12244-2 Direct gas-fired washing

Nadere informatie

Nederlandse technische afspraak. NTA 7496-2 (nl) Gassen in zeecontainers Deel 2: Opleidingseisen voor middelbare gasmeetkundige zeecontainers

Nederlandse technische afspraak. NTA 7496-2 (nl) Gassen in zeecontainers Deel 2: Opleidingseisen voor middelbare gasmeetkundige zeecontainers Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview. NEN-EN /Ontw. A1. Leisure accommodation vehicles - Caravans - Part 1: Habitation requirements relating to health and safety

Voorbeeld. Preview. NEN-EN /Ontw. A1. Leisure accommodation vehicles - Caravans - Part 1: Habitation requirements relating to health and safety Nederlandse norm Leisure accommodation vehicles - Caravans - Part 1: Habitation requirements relating to health and safety NEN-EN 1645-1/Ontw. A1 Publicatie uitsluitend voor commentaar Commentaar voor

Nadere informatie

Voorbeeld NEN-EN Preview. Niet-destructief onderzoek. Penetrantonderzoek. Deel 1: Algemene beginselen. Nederlands

Voorbeeld NEN-EN Preview. Niet-destructief onderzoek. Penetrantonderzoek. Deel 1: Algemene beginselen. Nederlands Nederlandse NEN-EN 571-1 Niet-destructief onderzoek. Penetrantonderzoek. Deel 1: Algemene beginselen Non-destructive testing. Penetrant testing. Part 1: General principles 1e druk, maart 1997 ICS 19.100

Nadere informatie

Nederlandse norm. NEN-EN-ISO (en)

Nederlandse norm. NEN-EN-ISO (en) Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview. Ontwerp norm NEN 5087/A1. Inbraakveiligheid van woningen - Bereikbaarheid van dak- en gevelelementen: deuren, ramen en kozijnen

Voorbeeld. Preview. Ontwerp norm NEN 5087/A1. Inbraakveiligheid van woningen - Bereikbaarheid van dak- en gevelelementen: deuren, ramen en kozijnen Nederlandse Ontwerp norm NEN 5087/A1 Inbraakveiligheid van woningen - Bereikbaarheid van dak- en gevelelementen: deuren, ramen en kozijnen Burglary security of dwellings - Accessibility of roof elements

Nadere informatie

Voor het merken van automatische condenspotten is de internationale norm ISO 6553, Ie druk, 1980, als Nederlandse norm aanvaard.

Voor het merken van automatische condenspotten is de internationale norm ISO 6553, Ie druk, 1980, als Nederlandse norm aanvaard. UDC 621.646.9.057.6:621.186.6:62-77 Automatische condenspotten - Merken NEDERLANDSE NORM NEN-ISO 6553 EN 26553 Ie druk, juli 1992 Voor het merken van automatische condenspotten is de internationale norm

Nadere informatie

Nederlandse norm. NEN-EN 1996-1-2/NB (nl)

Nederlandse norm. NEN-EN 1996-1-2/NB (nl) Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Vervangt NEN-EN 755-7:1995 Ontw. Nederlandse norm NEN-EN 755-7

Vervangt NEN-EN 755-7:1995 Ontw. Nederlandse norm NEN-EN 755-7 Vervangt NEN-EN 755-7:1995 Ontw. Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik

Nadere informatie

Voor T-gleuven in plateaus van projectielasmachines is de internationale norm ISO 865, le druk, 1981, als Nederlandse norm aanvaard.

Voor T-gleuven in plateaus van projectielasmachines is de internationale norm ISO 865, le druk, 1981, als Nederlandse norm aanvaard. UDC 621.791.763.2.037-229.3-45 T-gleuven in plateaus van projectielasmachines NEDERLANDSE NORM Slots in platens for projection welding machines NEN-ISO 865 EN 20865 Ie druk, januari 1992 Voor T-gleuven

Nadere informatie

Vervangt NEN-EN :1998 Ontw. Nederlandse norm. NEN-EN (en)

Vervangt NEN-EN :1998 Ontw. Nederlandse norm. NEN-EN (en) Vervangt NEN-EN 13277-2:1998 Ontw. Nederlandse norm Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst

Nadere informatie

Dit document bevat de vertaling in het Nederlands van de Europese norm EN , juli 1997.

Dit document bevat de vertaling in het Nederlands van de Europese norm EN , juli 1997. Nederlandse NEN-EN 1301-1 Aluminium en aluminiumlegeringen Getrokken draad Deel 1: Technische leveringsvoorwaarden Aluminium and aluminium alloys Drawn wire Part 1: Technical conditions for inspection

Nadere informatie

Non-destructive examination of welds - Ultrasonic examination - Characterization of indications in welds juni 2002 ICS 25.160.40

Non-destructive examination of welds - Ultrasonic examination - Characterization of indications in welds juni 2002 ICS 25.160.40 Nederlandse norm Niet-destructief onderzoek van lassen - Ultrasoon onderzoek - Karakterisering van indicaties in lassen Wijzigingsblad NEN-EN 1713/A1 (en) Non-destructive examination of welds - Ultrasonic

Nadere informatie

Nederlandse praktijkrichtlijn NPR (nl) Technische productdocumentatie - Aanduiding van oppervlaktegesteldheid op technische tekeningen

Nederlandse praktijkrichtlijn NPR (nl) Technische productdocumentatie - Aanduiding van oppervlaktegesteldheid op technische tekeningen Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Normcommissie 302 004 "Ergonomische criteria voor beeldschermen en hun bedieningsmiddelen"

Normcommissie 302 004 Ergonomische criteria voor beeldschermen en hun bedieningsmiddelen Nederlandse norm Ergonomische eisen voor werken met platte beeldschermen - Deel 1: Inleiding (ISO 13406-1:1999,IDT) NEN-EN-ISO 13406-1 (en) Ergonomic requirements for work with visual displays based on

Nadere informatie

Nederlandse norm. NEN-EN 14342+A1 (nl) Houten vloeren - Eigenschappen, conformiteitsbeoordeling en merken

Nederlandse norm. NEN-EN 14342+A1 (nl) Houten vloeren - Eigenschappen, conformiteitsbeoordeling en merken Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Nederlandse norm. NEN-EN-ISO 9001+C1 (nl) Kwaliteitsmanagementsystemen Eisen (ISO 9001:2008,IDT) Preview

Nederlandse norm. NEN-EN-ISO 9001+C1 (nl) Kwaliteitsmanagementsystemen Eisen (ISO 9001:2008,IDT) Preview Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview NEDERLANDSE NORM UDC '24-198:620.1: :

Voorbeeld. Preview NEDERLANDSE NORM UDC '24-198:620.1: : UDC 669.15'24-198:620.1:543.21 : 546 98 Ferronikkel - Bepaling van het gehalte aan silicium Gravimetrische methode (ISO 8343:1985) NEDERLANDSE NORM Ferronickel - Determination of silicon content Gravimetric

Nadere informatie

Voorbeeld. norm Bouwconstructies - Afdichtingsproducten - Bepaling van de terugvering (ISO 7389:2002,IDT) Preview. NEN-EN-ISO 7389 (en)

Voorbeeld. norm Bouwconstructies - Afdichtingsproducten - Bepaling van de terugvering (ISO 7389:2002,IDT) Preview. NEN-EN-ISO 7389 (en) Nederlandse norm Bouwconstructies - Afdichtingsproducten - Bepaling van de terugvering (ISO 7389:2002,IDT) NEN-EN-ISO 7389 (en) Building construction - Jointing products - Determination of elastic recovery

Nadere informatie

Nederlandse technische afspraak. NTA 8028 (nl) Telemedicine (Medische informatica) Telemedicine (Health informatics) ICS 35.240.

Nederlandse technische afspraak. NTA 8028 (nl) Telemedicine (Medische informatica) Telemedicine (Health informatics) ICS 35.240. Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Vervangt NEN-EN 927-4:1998 Ontw. Nederlandse norm. NEN-EN (en)

Vervangt NEN-EN 927-4:1998 Ontw. Nederlandse norm. NEN-EN (en) Vervangt NEN-EN 927-4:1998 Ontw. Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik

Nadere informatie

Nederlandse norm NEN 8878. (nl) Telefonische bereikbaarheid. Telephone accessibility. Vervangt NEN 8878:2010 Ontw. ICS 33.

Nederlandse norm NEN 8878. (nl) Telefonische bereikbaarheid. Telephone accessibility. Vervangt NEN 8878:2010 Ontw. ICS 33. Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Nederlandse norm. NEN-EN-IEC 60065/A12 (en) Audio-, video- en soortgelijke elektronische toestellen - Veiligheidseisen

Nederlandse norm. NEN-EN-IEC 60065/A12 (en) Audio-, video- en soortgelijke elektronische toestellen - Veiligheidseisen Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Vervangt SPE 8600:2000. Nederlandse norm. NEN-ISO 10002 (nl)

Vervangt SPE 8600:2000. Nederlandse norm. NEN-ISO 10002 (nl) Vervangt SPE 8600:2000 Nederlandse norm Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview NTA 5727. Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN

Voorbeeld. Preview NTA 5727. Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Nederlandse norm. NEN (nl) Vaste trappen in gebouwen - Deel 2: Woningen en woongebouwen

Nederlandse norm. NEN (nl) Vaste trappen in gebouwen - Deel 2: Woningen en woongebouwen Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Nederlandse norm. NEN 6787 (nl) Het ontwerpen van beweegbare bruggen - Veiligheid Preview. Design of movable bridges - Safety

Nederlandse norm. NEN 6787 (nl) Het ontwerpen van beweegbare bruggen - Veiligheid Preview. Design of movable bridges - Safety Nederlandse norm Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is

Nadere informatie

Voorbeeld. norm NEN-EN-ISO 11334-1. Preview

Voorbeeld. norm NEN-EN-ISO 11334-1. Preview Nederlandse norm NEN-EN-ISO 11334-1 Loophulpmiddelen die met een arm worden bediend - Eisen en beproevingsmethoden - Deel 1 : Elleboogkrukken (ISO 11334-1:1994) Walking aids manipulated by one arm - Requirements

Nadere informatie

Nederlandse norm. NEN-EN-ISO 10007 (nl) Kwaliteitsmanagement - Richtlijn voor configuratiebeheer (ISO 10007:1995,IDT) Preview

Nederlandse norm. NEN-EN-ISO 10007 (nl) Kwaliteitsmanagement - Richtlijn voor configuratiebeheer (ISO 10007:1995,IDT) Preview Nederlandse norm Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is

Nadere informatie

Veiligheidsmodule. HKZ-certificatieschema Instellingen voor geestelijke gezondheidszorg > Versie 2011

Veiligheidsmodule. HKZ-certificatieschema Instellingen voor geestelijke gezondheidszorg > Versie 2011 eld be iew ev Pr or Vo Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN

Nadere informatie

Nederlandse norm. NEN-EN 2557 (en) Aerospace series - Carbon fibre preimpregnates - Determination of mass per unit area. ICS

Nederlandse norm. NEN-EN 2557 (en) Aerospace series - Carbon fibre preimpregnates - Determination of mass per unit area. ICS Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie