Het school - ouder contract

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het school - ouder contract"

Transcriptie

1 Het school - ouder contract Naar een betere samenwerking tussen school en ouder Cor Verbeek Gaby de Vrije Gerben Heldoorn

2 Cor Verbeek Gaby de Vrije Gerben Heldoorn HET SCHOOL - OUDERCONTRACT Naar een betere samenwerking tussen school en ouders

3 CPS Onderwijsontwikkeling en advies, 2011 Auteurs Redactie Vormgeving Druk Cor Verbeek, Gaby de Vrije, Gerben Heldoorn Elise Schouten Digitale Klerken Ipskamp Drukkerij Deze publicatie is tot stand gekomen dankzij de medewerking van: Openbare Basisschool de Brink, Lelystad Dutch Big Picture Havo, Maassluis Johannes Calvijnschool, Amersfoort College de Opmaat, Bussum R.K. Basisschool Sint Jan, Schiedam 2 Geraadpleegde personen: Hans Christiaanse (CEDIN) Annet Hermans (Forum, instituut voor multiculturele vraagstukken) Esmee Hornstra (PO-raad) Veronique Janssen (CPS) Peter Lucas (VO-raad) Peter de Vries (CPS) CPS Onderwijsontwikkeling en advies Postbus BN Amersfoort Tel Deze publicatie is in het kader van Research & Development ontwikkeld door CPS in opdracht van het ministerie van OCW. CPS vervult op het gebied van R&D een scharnierfunctie tussen de wetenschap en het onderwijsveld. Het is toegestaan om in het kader van een educatieve doelstelling niet bewerkte en niet te bewerken (delen) van teksten uit deze publicatie te gebruiken, zodanig dat de intentie en aard van het werk niet worden aangetast. Het is toegestaan om het werk in het kader van educatieve doelstellingen te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar te maken in enige vorm, zoals elektronisch, mechanisch of door fotokopieën.

4 INHOUD Inleiding School en ouders; wat zegt de literatuur? Begrippen Waarom ouderbetrokkenheid? Vormen van ouderbetrokkenheid Randvoorwaarden Invloed op schoolprestaties? Wederzijdse verwachtingen Kanttekeningen School-ouderovereenkomsten in Engeland en Vlaanderen Engeland Vlaanderen Ervaringen in Nederland Contract? Wie bepaalt de inhoud van de overeenkomst? Wat zijn de voordelen? Zijn er ook nadelen? Wat als de overeenkomst wordt geschonden? Wordt de overeenkomst geëvalueerd? Wat zijn de effecten? Uitkomsten van een dialoog Visie Invulling Suggesties voor de inhoud... 38

5 5. Handreikingen Voorwaardelijk Inhoud Implementatie Literatuur Bijlagen Werkvormen Met elkaar in gesprek Voorbeeld school-ouderovereenkomst primair onderwijs Voorbeeld school-ouderovereenkomst voortgezet onderwijs Communicatieplan school-ouders Het school-oudercontract Naar een betere samenwerking tussen school en ouder

6 INLEIDINg De samenwerking tussen school en ouders staat volop in de belangstelling. Het Regeerakkoord (2010) stelt dan ook dat scholen worden gestimuleerd contracten te sluiten met ouders over bijvoorbeeld het meedoen aan ouder gesprekken, tegengaan van verzuim en spijbelen, fatsoenlijk gedrag en het spreken van Nederlands op school. Het kabinet ziet het gebruik van schooloudercontracten als een belangrijk hulpmiddel om educatief partnerschap van school en ouders gestalte te geven. In een school-oudercontract worden de verantwoordelijkheden, rechten en plichten van scholen en ouders vastgelegd. Vooronderstelling is dat een juist gebruik van zo n contract duidelijkheid schept, een gemeenschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel bevordert en voorkomt dat de betrokkenheid van ouders vrijblijvend is. 5 Wanneer het gaat over de relatie tussen school en ouders worden er in Nederland veel verschillende begrippen gebruikt, zoals ouderbetrokkenheid, educatief partnerschap, ouderparticipatie, oudercontracten, maatschappe lijke betrokkenheid, school-ouderovereenkomst, actief partnerschap en pedagogisch partnerschap. Welke woorden er ook worden gebruikt, steeds gaat het erom de samenwerking tussen de school en ouders te verbeteren. In deze publicatie staat het oudercontract centraal. Omdat uit onze gesprekken op scholen naar voren kwam dat het woord contract zowel bij ouders als bij scholen negatieve associaties oproept, spreken wij in deze publicatie van een school- ouderovereenkomst. Deze publicatie wil een bijdrage leveren aan de discussie over het gebruik van overeenkomsten tussen de school en de ouders 1. Daarnaast geven we antwoord 1 Waar in deze publicatie wordt gesproken over ouders wordt bedoeld: een ieder die verantwoordelijk is voor de opvoeding van het kind in de thuissituatie. Inleiding

7 op de volgende vragen: waarom is het belangrijk dat scholen investeren in de samenwerking tussen school en ouders? Waarom zouden scholen de samenwerking willen vastleggen in een overeenkomst? Hoe kunnen scholen de overeenkomst opstellen? Waar letten zij op bij het implementeren van een school-ouderovereenkomst? En tot slot: welke inhoud heeft de overeenkomst? We gaan allereerst in op deze vragen door te beschrijven wat de literatuur hierover zegt (hoofdstuk 1). Vervolgens gaat hoofdstuk 2 kort in op de situatie in Engeland en Vlaanderen, waar al langer wordt gewerkt met school-ouderovereenkomsten (agreement en engagementsverklaring). Hoofdstuk 3 zoomt in op een aantal Nederlandse scholen voor primair en voortgezet onderwijs die werken met overeenkomsten. We beschrijven de ervaringen op basis van interviews die we op deze scholen afnamen. Samen met deskundigen uit het veld voerden we een dialoog over school-ouderbijeenkomsten. De uitkomsten hiervan worden kort samengevat in hoofdstuk 4. Dit alles resulteert in een aantal handreikingen voor scholen die aan de slag willen met een school-ouderovereenkomst (hoofdstuk 5). 6 Cor Verbeek Gaby de Vrije Gerben Heldoorn Het school-oudercontract Naar een betere samenwerking tussen school en ouder

8 1 SCHOOL EN OUDERS; wat zegt DE LITERATUUR? Dit hoofdstuk geeft een overzicht van onderzoeksgegevens over partnerschap tussen school en ouders. Na een definiëring van begrippen, gaan we in op het waarom en het hoe van ouderbetrokkenheid. Vervolgens verkennen we wat de wetenschap zegt over het vastleggen van wederzijdse verwachtingen en over de mogelijkheden en onmogelijkheden van een school- ouder overeenkomst. 1.1 Begrippen De verbondenheid van ouders met het onderwijs en de school van hun kinderen komt op verschillende manieren tot uiting. Het varieert van leesmoeders in het basisonderwijs, ouders die gastlessen verzorgen in het voortgezet onderwijs tot het helpen bij het huiswerk maken thuis. Er worden in dit kader veel verschillende begrippen gebruikt, maar deze geven niet altijd precies aan wat er van ouders wordt verwacht. 7 Educatief partnerschap Al vele jaren wordt de term educatief partnerschap gebruikt. In 2003 geeft de Onderwijsraad aan dat opvoeding en onderwijs steeds meer worden beschouwd als een gedeelde verantwoordelijkheid van ouders en school. Bij educatief partnerschap zijn ouders en school volgens de Onderwijsraad gezamenlijk verantwoordelijk voor de ontwikkeling van kinderen. Uitgangspunt van educatief partnerschap is dat de school en de ouders rekening houden met elkaar, hun inspanningen op elkaar afstemmen en elkaar steunen (Herweijer & Vogels, 2004). Smit e.a. (2006) beschrijven educatief partnerschap als een proces waarin betrokkenen erop uit zijn elkaar wederzijds te ondersteunen en waarin ze proberen hun bijdrage zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen, met als doel het leren, 1. School en ouders; wat zegt de literatuur?

9 de motivatie en de ontwikkeling van de leerlingen te bevorderen. De Wit (2008) stelt dat het niet alleen gaat om een beweging van ouders richting de school, maar ook om een beweging van de school naar de thuissituatie. Dan is er sprake van gelijkwaardig partnerschap, waarbij de school eindverantwoordelijk is voor wat er in de school gebeurt en de ouders voor wat er thuis gebeurt. Deze wederzijdse ondersteuning heeft dus betrekking op zowel onderwijskundige als pedagogische aspecten (Klaassen, 2008). Het betreft het geheel van wederzijdse verwachtingen en eindverantwoordelijkheden van de school, de ouders en de leerling (de pedagogische driehoek). Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie Naast educatief partnerschap worden de begrippen ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie gebruikt. Betrokkenheid verwijst naar het zich betrokken voelen, het identificeren met de organisatie en daarvoor extra inspanningen leveren, medeplichtigheid en verbondenheid. Participatie staat voor een meer actieve vorm: het deelnemen aan iets, het hebben van een aandeel in iets. 8 Karsten e.a. (2006) vinden ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie tamelijk vage en brede begrippen. De eerder genoemde leesmoeders, gastlessen en huiswerkondersteuning kunnen volgens hen immers moeiteloos worden aangevuld met tientallen activiteiten, bijvoorbeeld belangstelling tonen voor de verrichtingen van de eigen kinderen, participeren in de ouderraad of het organiseren van activiteiten op school. De Onderwijsraad (2010) beschrijft het verschil tussen ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie als volgt: ouderbetrokkenheid is de betrokkenheid van ouders bij de opvoeding en het onderwijs van hun eigen kind, thuis en op school. Ouderparticipatie is de actieve deelname van ouders aan activiteiten op school. Bij ouderparticipatie wordt onderscheid gemaakt tussen niet- geïnstitutionaliseerde participatie (hand- en spandiensten leveren) en geïnstitutionaliseerde participatie (zitting hebben in ouderraad, MR of schoolbestuur). Volgens De Vries (2010) is er sprake van ouderbetrokkenheid als ouders in hun gedrag laten zien dat zij zich gedeeld verantwoordelijk voelen voor de ontwikkeling van hun kind. In deze opvatting manifesteert ouderbetrokkenheid zich zowel thuis als op school en staat het kind centraal. Bij ouderparticipatie staat volgens De Vries de school centraal. Het school-oudercontract Naar een betere samenwerking tussen school en ouder

10 Veel auteurs (o.a. De Vries, 2010) maken onderscheid tussen ouderbetrokkenheid op school en ouderbetrokkenheid thuis. Ouderbetrokkenheid thuis uit zich onder meer in onderwijsondersteunend gedrag van ouders in het gezin, bijvoorbeeld met het kind praten over school, helpen met huiswerk, voorlezen en de talige interactie tussen ouders en kind. Ouderbetrokkenheid op school manifesteert zich bijvoorbeeld in het bijwonen van contactmomenten, helpen bij activiteiten op school of zitting nemen in de ouderraad. 1.2 waarom ouderbetrokkenheid? Waarom is samenwerking tussen school en ouders van belang? Het pleidooi voor educatief partnerschap komt voort uit het idee dat samenwerkende ouders en scholen elkaars pedagogische en onderwijskundige invloed versterken. Klaassen (2008) merkt in dit verband op dat samenwerking op pedagogisch gebied in de huidige tijd van belang is, omdat de afstemming van waarden, normen, opvoedingswensen en handelingspatronen tussen gezin en school niet meer zo vanzelfsprekend is als vroeger. Naast het pedagogisch belang, zijn er onderwijskundige motieven voor samenwerking tussen school en ouders. Educatief partnerschap kan een belangrijk kwaliteitskenmerk zijn van de school. De samenwerking tussen school en ouders heeft volgens onderzoek van Klaassen een positieve invloed op de cognitieve ontwikkeling en de prestaties van kinderen en op de houding van ouders tegenover de school. 9 Zowel als gevolg van overheidsbeleid als vanuit maatschappelijk belang houden scholen zich steeds meer bezig met waarden en normen, actief burgerschap en het bevorderen van integratie en sociale cohesie. Hierdoor liggen opvoedingstaken, die voorheen vooral onder de verantwoordelijkheid van ouders vielen, nu voor een groot deel ook bij de school. Daarom is er afstemming nodig tussen ouders en school. Herweijer & Vogels (2004) noemen meerdere redenen om de inbreng van ouders te vergroten: Die inbreng is niet slechts bedoeld om afstemming te bevorderen van het onderwijsaanbod op de wensen van ouders. Daarnaast is het de verwachting dat de inbreng van ouders bijdraagt aan de kwaliteit van het onderwijs: het ideaal is dat ouders en school samen optrekken als partners in onderwijs en opvoeding. 1. School en ouders; wat zegt de literatuur?

11 De Onderwijsraad (2010) maakt onderscheid in de volgende motieven voor ouderbetrokkenheid: een pragmatisch motief: ouderbetrokkenheid leidt tot taakverlichting voor de school, een pedagogisch motief: een betere afstemming tussen ouders en school over de opvoeding, een onderwijspsychologisch motief: ouderbetrokkenheid komt het leerproces ten goede, een maatschappelijk motief: ouderbetrokkenheid draagt bij aan democratisering en culturele integratie. 10 Ook Klaassen (2008) onderscheidt verschillende doelen van het partnerschap tussen school en ouders: een pedagogisch doel, waarbij het gaat om een goede afstemming van het opvoedkundig denken en handelen, een organisatorisch doel, waarbij het gaat om het optimaliseren van de dagelijkse gang van zaken op school, een democratisch doel, waarbij het gaat om het informeel en formeel meedenken en meebeslissen van ouders en om het verantwoording afleggen door de school. Menheere & Hooge (2010) beschrijven verschillende doelen van ouder betrokkenheid en ouderparticipatie. Daar waar ouderparticipatie - naast organisatorische doelen - een democratisch doel in zich lijkt te hebben, heeft ouderbetrokkenheid met name een pedagogisch doel, namelijk de afstemming tussen wat er op school en wat er thuis gebeurt. Dit pedagogische doel hangt nauw samen met het toerustingsdoel: de ontwikkeling van het kind optimaliseren. 1.3 Vormen van ouderbetrokkenheid De manier waarop ouderbetrokkenheid gestalte krijgt, wordt op verschillende manieren beschreven. We geven hier twee voorbeelden: de indeling van Epstein (2001) en de indeling van De Vries (2010). Het school-oudercontract Naar een betere samenwerking tussen school en ouder

12 In de literatuur wordt veel verwezen naar de typologie van Epstein (De Vries, 2010), die zes vormen van ouderbetrokkenheid onderscheidt: Ouders begeleiden hun kinderen en voeden hen op in een gunstig pedagogisch klimaat, waardoor zij het kind ondersteunen bij het leren op school. Er is sprake van een effectieve communicatie tussen school en ouders over zaken zoals schoolprogramma s en vorderingen van de leerlingen. De school presenteert de informatie op een begrijpelijke manier en de ouders geven hierop respons. Ouders doen vrijwillig activiteiten in en om de school. Zij helpen de leraar bijvoorbeeld in de klas, doen administratief werk, beheren de bibliotheek of assisteren bij sportdagen en excursies. Ouders ondersteunen hun kinderen thuis bij het schoolwerk; zij helpen het kind bij huiswerkopdrachten van de school. Ouders zijn betrokken bij het beleid en het bestuur van de school door zitting te nemen in het schoolbestuur, de ouderraad of andere commissies. Ouders vervullen een actieve rol in de gemeenschap, waarvan de school en zijzelf deel uitmaken. De school maakt actief gebruik van deze gemeenschap. In het schoolontwikkelingsmodel ouderbetrokkenheid onderscheidt De Vries (2010) vijf fasen van ouderbetrokkenheid: In de informatiegerichte fase stelt de school nauwelijks eisen aan ouders, omdat zij actieve ouderbetrokkenheid nog amper heeft vormgegeven. De contacten met de ouders zijn vooral formeel. Als ouders informatie willen over hun kind, krijgen zij formele informatie. In de structuurgerichte fase wil de school vooral duidelijkheid geven aan de ouders. De taken en verantwoordelijkheden van school en ouders liggen vast en de ouders weten bij wie ze waarvoor moeten zijn op school. De school stelt snel en adequaat relevante informatie beschikbaar en is zorgvuldig en accuraat als het gaat om het verzamelen, verstrekken en archiveren van informatie. In de relatiegerichte fase investeert de school in een goede relatie met ouders. Alle medewerkers op school streven hiernaar en het handelen van de school is pro-actief: gericht op het voorkomen en oplossen van problemen. De school is erop gericht goede (individuele) contacten met ouders aan te gaan en te onderhouden. Dit geldt ook voor de formele contacten School en ouders; wat zegt de literatuur?

13 In de samenwerkingsgerichte fase ervaart de school ouders als belangrijke partners. De school bekijkt voortdurend waar ouders vanuit hun specifieke verantwoordelijkheid kunnen worden ingeschakeld en probeert de samenwerking met ouders steeds te verbeteren. De school is extravert, de leraren hebben een open houding. De school is uit op maximale samenwerking met ouders. In een innovatieve school opereren school en ouders als partners in het proces van continue schoolverbetering. Ze voelen zich hiervoor even verantwoordelijk en spreken elkaar hierop aan. De school maakt geen beleidskeuzes zonder inbreng van ouders en er is een besluitvormingsstructuur waarin ouders een gelijkwaardige positie innemen. Kortom: school en ouders zijn samen gericht op het continu verbeteren van het onderwijs, de school en de omgeving. 1.4 Randvoorwaarden 12 Voor de implementatie en vormgeving van educatief partnerschap/ouderbetrokkenheid is het pedagogisch en onderwijskundig leiderschap van schooldirecties of afdelingsleiders (VO) van belang. Net zoals bij veranderingen in de school, moet allereerst draagvlak worden gecreëerd bij leraren. Alleen dan zullen zij de vaardigheden, visie en grondhouding kunnen ontwikkelen die vereist zijn voor een goede samenwerking met ouders. Uit onderzoek van Menheere & Hooge (2010) blijkt dat ouderbetrokkenheid niet los kan worden gezien van goed ouderschap in de thuissituatie. Zij verwijzen daarbij naar onderzoek van Desforges & Abouchaar (2003), waarin goed ouderschap inhoudt dat ouders een veilige en stabiele omgeving bieden, de intellectuele ontwikkeling van het kind stimuleren en de discussie en dialoog aangaan met het kind. Naast het functioneren als rolmodel, is het belangrijk dat ouders het belang van onderwijs verwoorden en hoge verwachtingen hebben van hun kind. Herweijer & Vogels (2004) wijzen erop dat ouders liever zelf de touwtjes in handen houden en weinig voelen voor bemoeienis van de school met de opvoeding. Ouders onderschrijven volgens hen zonder uitzondering dat de school streng moet optreden tegen zaken zoals pesten, vandalisme en geweld, maar zij voelen niet veel voor een inmenging die verder gaat dan het hanteren van algemeen aanvaarde basisregels, zoals die bijvoorbeeld zijn opgenomen in anti-pestprotocollen. Het school-oudercontract Naar een betere samenwerking tussen school en ouder

14 Wellicht is er meer draagvlak voor een open, meer procesmatige benadering, die leerlingen aanzet tot bezinning op en ontwikkeling van normen en waarden, maar de inhoud openlaat. Dat hier nog drempels zijn te overwinnen blijkt ook uit de volgende bevindingen van Menheere & Hooge (2010): De opvattingen van de school zijn niet neutraal, maar vertegenwoordigen in het algemeen de cultuur van de autochtone middenklasse. Er zijn verschillen in waarden en normen en in het denken over opvoedingsstijlen. Er zijn duidelijke milieuverschillen in de wijze van communiceren. De positie van ouders uit lagere sociaaleconomische milieus en uit etnische minderheidsgroepen is zwak. Leraren vinden het soms moeilijk om partnerschap gestalte te geven, omdat zij het zien als een bedreiging of afbreuk van hun professionaliteit en status. Sommige opvoeders zien zichzelf niet als partner van de school. Zij hebben alleen contact met de school als dat noodzakelijk is. Andere opvoeders stellen zich op als consument en hebben een kritische of afwachtende houding tegenover de school. Ook zijn er ouders die andere opvoedingsideeën hebben dan de school. Smit e.a (2005) merken op dat allochtone ouders over het algemeen moeite hebben met het opbouwen van een partnerschapsrelatie met de school. Dit komt vooral voort uit taalproblemen, culturele verschillen in communicatie en verschil in opvatting over de verantwoordelijkheid voor opvoeding en onderwijs. Uit dit onderzoek naar de opvattingen van allochtone ouders over onderwijs blijkt dat opvoeding en onderwijs bij deze ouders vaak naast elkaar plaatsvinden. Er is weinig afstemming tussen school en ouders over de opvoeding thuis en op school. 13 Het is voor scholen een moeilijke opgave om al deze verschillen tussen ouders samen te brengen in een visie op de samenwerking tussen school en opvoeders. Vanuit de school gezien vereist de samenwerking met ouders ook van leraren dat ze betrokken zijn bij de thuissituatie van het kind. Daarom is het van belang dat scholen inzicht hebben in de opvoedingsideeën van ouders (Herweijer & Vogels, 2004). Smit e.a. (2005) benoemen enkele belangrijke verschillen tussen autochtone en allochtone ouders wat betreft betrokkenheid, opvoedingsdoelen, de communicatie en de visie op partnerschap. 1. School en ouders; wat zegt de literatuur?

15 Betrokkenheid Autochtone ouders participeren actiever dan allochtone ouders. Hoger opgeleide allochtone ouders (Turken, Marokkanen, Surinamers, Kaapverdianen en Pakistani) participeren meer dan lager opgeleide allochtone ouders. Bij Antillianen, Somaliërs, Joegoslaven en Russen is dit verschil te verwaarlozen. Opvoedingsdoelen Allochtone ouders hechten veel waarde aan het leren hanteren van regels, terwijl autochtone ouders het van groot belang vinden dat hun kinderen leren samenwerken. Communicatie Vragen van allochtone ouders zijn gericht op de aard, frequentie en verbetering van het contact met de school, terwijl autochtone ouders meer geïnteresseerd zijn in de organisatie en het beleid van de school en in specifieke problemen met kinderen. Visie van ouders op partnerschap Traditionele allochtone ouders vinden dat leerkrachten te informeel met hun kinderen omgaan. Bij autochtone ouders staan de autonomie en zelfontplooiing van kinderen voorop Invloed op schoolprestaties? Er is brede overeenstemming over dat taken op het gebied van persoonlijkheidsvorming en sociale vorming bij de ouders liggen en dat de school taken heeft op het gebied van vakinhoudelijke aspecten, zoals het aanleren van taal- en rekenvaardigheden en het behalen van een diploma. In onze maatschappij bestaat het beeld dat de maatschappelijke vorming van het kind zowel een taak is van de school als van de ouders. Op welke wijze kan er een wederzijdse en wederkerige verantwoordelijkheid tot stand komen zodat er sprake is van partnerschap? Hierbij is het van belang dat de school werkt aan het opbouwen van goede samenwerkingsrelaties met ouders. Zo moeten scholen ouderbetrokkenheid bijvoorbeeld opnemen in het schoolplan en maakt het onderhouden van goede relaties met ouders deel uit van de bekwaamheidseisen van de leraar. Maar ook ouders moeten verantwoordelijkheid nemen voor het opbouwen van een goede relatie met de school. Het school-oudercontract Naar een betere samenwerking tussen school en ouder

16 Sykes (2001) stelt dat er in de relatie tussen ouders en school veelal sprake is van impliciete aspecten. Hierdoor bestaat het risico dat ouders onwetend blijven over zaken die van belang zijn voor de relatie tussen school en ouders. Daarom pleit Sykes ervoor dat school en ouders samen expliciet vaststellen welke aspecten van belang zijn voor de relatie tussen school en ouders. Veel onderzoekers stellen dat partnerschap tussen school en ouders betekent dat ouders als gelijkwaardige partij worden gezien en een eigen en aanvullende verantwoordelijkheid hebben in de opvoeding en ontwikkeling van hun kind (Karsten, 2006). Bovendien wordt bij gelijkwaardig partnerschap veel waarde gehecht aan een goede samenwerking tussen school en thuis. Deze samenwerking leidt mogelijk tot betere leerresultaten, maar veel empirisch bewijs is er hiervoor nog niet. Hoewel er verschillen in zijn in operationalisatie en onderzoeksopzet, wijzen veel onderzoeken erop dat betrokkenheid van ouders een positieve invloed heeft op de schoolse ontwikkeling van kinderen (Menheere & Hooge, 2010). Ouders hebben met name een positieve invloed op de schoolprestaties van hun kind als zij hoge verwachtingen van hun kind hebben en dit ook uitspreken (Fan & Chen, 2001). Als het gaat om onderzoek naar de invloed van ouders op de schoolprestaties van kinderen, benadrukken zij dat het belangrijk is om de invloed van ouders zorgvuldig te operationaliseren en meetbaar te maken. 15 Karsten (2006) concludeert dat ondersteuning van ouders bij onderwijsactiviteiten thuis belangrijker is voor de schoolprestaties van leerlingen dan bijvoorbeeld contacten met leraren of deelname aan activiteiten op school. Dit sluit aan bij constatering dat leraren het vooral belangrijk vinden dat ouders toezicht houden op wat kinderen thuis voor school moeten doen (Karsten, 2006). Hiermee wordt overigens niet alleen het maken van huiswerk bedoeld, maar ook het bijbrengen van goede manieren, verantwoordelijkheden en discipline. Menheere & Hooge (2010) halen Patall, Cooper & Robinson (2008) aan die op basis van een meta-analyse vaststellen dat er geen eenduidige conclusies kunnen worden getrokken over de relatie tussen ouderbetrokkenheid en leerprestaties, omdat ouderbetrokkenheid een brede materie is. Net zoals Fan & Chen (2001) concluderen zij dat de definiëring en operationalisering van ouderbetrokkenheid in onderzoeken verschilt, waardoor het moeilijk is om tot betrouwbare resultaten en conclusies te komen. 1. School en ouders; wat zegt de literatuur?

17 Een aantal conclusies lijkt echter wel zichtbaar (voor overzicht van bronnen zie Menheere & Hooge, 2010): Als ouders kinderen thuis met schoolwerk helpen, heeft dit niet zonder meer een positieve invloed op de leerresultaten. Ouders zijn niet altijd goed in staat om leermomenten te herkennen en te benutten, zeker niet als ze zelf weinig leerervaring hebben. Er is een positief verband tussen ouderbetrokkenheid en taalprestaties van kinderen, vooral bij jonge kinderen. Als de ouders zich intensief met rekenhuiswerk bezighouden, heeft dit een negatief effect op de rekenprestaties. 16 Overigens plaatsen Menheere & Hooge (2010) op basis van hun literatuurstudie ook nog wat kanttekeningen bij het educatief partnerschap. Zo stellen zij dat leraren helemaal geen gelijken willen zijn van ouders. Hierbij wordt verwezen naar onderzoek van Todd & Higgins (1998) waarin gesteld wordt dat de realisatie van gelijkwaardig partnerschap tussen leraren en ouders wordt beperkt door het gegeven dat macht altijd een rol speelt in deze relatie, impliciet en expliciet, zelfs in situaties waarin beide partijen hetzelfde doel nastreven, namelijk het bevorderen van het leren en de ontwikkeling van kinderen. 1.6 wederzijdse verwachtingen Onderzoek leert ons dat scholen hun visie op ouderbetrokkenheid niet altijd voldoende uitwerken in helder beleid. De Weerd & Krooneman (2002) en De Wit (2008) concluderen dat scholen hierdoor hun verwachtingen van ouders weinig expliciet naar de ouders communiceren. Zij beschouwen dit als de oorzaak van veel conflicten en problemen tussen ouders en school. Ouders voelen zich juist hierdoor niet altijd serieus genomen (Smit e.a., 2007). Smit e.a. (2006) concluderen dat ouderbetrokkenheid - en in het bijzonder de betrokkenheid van moeilijk bereikbare ouders - wordt vergroot wanneer het schoolteam nadrukkelijk rekening houdt met de achtergronden, wensen en verwachtingen van de ouders. Om tot een betekenisvolle samenwerking te komen, is het belangrijk dat de verwachtingen expliciet worden uitgesproken. Het school-oudercontract Naar een betere samenwerking tussen school en ouder

18 Markenstein (2010) beschrijft in dit licht het belang van verwachtingenmanagement. Hij constateert dat verwachtingen vaak niet worden uitgesproken. Wie verwachtingen koestert staat er niet bij stil. Markenstein neemt daarbij zijn eigen persoon als voorbeeld. Voor hem zijn verwachtingen zo vanzelfsprekend, dat hij er niet aan denkt ze te expliciteren en uit te spreken. Iedereen heeft verwachtingen, ze worden zelden uitgesproken, maar ze zijn er wel. Vaak blijken verwachtingen een hoofdrol te spelen in situaties waarin dingen niet goed lopen, maar men is zich hiervan meestal niet bewust. Daarom pleit Markenstein ervoor om wederzijdse verwachtingen te expliciteren. Door verwachtingen te bespreken weet men beter wat de ander wil en wordt helder of en aan welke verwachtingen men kan voldoen. Hierdoor kunnen teleurstellingen worden voorkomen. Wanneer school en ouders elkaars verwachtingen kennen, is er niet alleen overeenstemming over de zaken die moeten (zoals bijvoorbeeld de leerplicht), maar ook over de zaken die beide partijen wel of niet nastreven (bijvoorbeeld de manier van omgaan met elkaar). Zoals eerder genoemd, is het goed om als schoolteam te onderzoeken vanuit welke verwachtingen het gesprek met ouders over samenwerking wordt gevoerd. Soms gaat het daarbij om zaken die sterk met de persoonlijkheid verbonden zijn en die raken aan onze diepste waarden, zoals respect en openheid. Dat maakt de afspraken persoonlijker en daardoor ook sterker en dat brengt mensen altijd dichter bij elkaar. Een gesprek over verwachtingen kan veel indringender zijn dan een gesprek over zakelijke kwesties. Spreken over verwachtingen is het managen van verwachtingen. De communicatie tussen school en ouders wordt beter als zij meer met elkaar durven en kunnen bespreken. 17 Klijn & Van Twist (2007) beschrijven het proces van verwachtingenmanagement. Partijen die samenwerken, hebben (vaak onuitgesproken) verwachtingen van elkaar en van het project waarop de samenwerking betrekking heeft. Omdat verwachtingen medebepalend zijn voor het verloop van het proces, verdienen de vorming en verandering van deze verwachtingen nadrukkelijk aandacht van de leidinggevende. Het managen van verwachtingen kan plaatsvinden op het niveau van afzonderlijke partijen, bijvoorbeeld via beïnvloeding van de beeldvorming over en weer. Op schoolniveau betekent dit bijvoorbeeld dat er bijeenkomsten worden georganiseerd waar school en ouders samen aan thema s werken en kennis met elkaar delen. Het gaat er dan om dat schoolleiders erover 1. School en ouders; wat zegt de literatuur?

19 nadenken en verwoorden wat zij van de ouders verwachten en dat ouders verwoorden wat ze van de school verwachten. Ditzelfde kan op het niveau van de leraar: wat verwachten leraren van ouders en wat verwachten de ouders van de leraren? Op deze manier kunnen onduidelijkheden worden voorkomen. De auteurs benadrukken dat het van belang is te beseffen dat verwachtingen verschillend zijn. Belangrijk is de constatering dat partijen over en weer verwachtingen hebben van elkaar. Die ondergaan ze niet passief. Integendeel zelfs. Ze doen er iets mee; ze leren ervan, reageren én anticiperen erop. Kortom partijen proberen actief verwachtingen te beïnvloeden en te sturen. 1.7 Kanttekeningen 18 De Onderwijsraad (2010) vindt dat een verdere formalisering van de verhoudingen tussen school en ouders negatieve consequenties kan hebben, zoals polariserende verhoudingen en het ontstaan van een claimcultuur. Uitgangspunt is volgens de raad dat afspraken over de verantwoordelijkheden van school en ouders in overleg tot stand komen en dat de verantwoordelijkheidsverdeling verandert naarmate het kind ouder wordt en de situatie waarin het kind opgroeit wijzigt. Het is daarbij van belang dat beide partijen open staan voor de wensen en inbreng van de andere partij. De raad merkt op dat scholen dit soms moeilijk vinden en dat ouders niet zonder meer bereid lijken de school toe te laten tot het gezinsdomein. Furedi (2011) vindt overeenkomsten tussen school en ouders onzin, vooral omdat daarmee de relatie tussen school en ouders te veel wordt geformaliseerd en omdat ouders worden geïnfantiliseerd. De Winter (2011) ziet niet zo veel bezwaren tegen een school-ouderovereenkomst, maar vindt dat er vanuit het oogpunt van democratisch burgerschap twee belangrijke voorwaarden zijn: de afspraken moeten tot stand komen via serieuze gesprekken tussen partners die elkaar voor vol aanzien, en de afspraken moeten wederkerig zijn. Legt de school ouders eenzijdig een overeenkomst voor, dan geeft zij de ouders daarmee volgens De Winter impliciet twee boodschappen: ten eerste dat ze als ouders niet deugen en ten tweede dat de school niet geïnteresseerd is in het verhaal van de ouders. Zo n eenzijdige en ongeïnteresseerde benadering is voor ouders uitermate vernederend en juist die vernedering staat een gelijkwaardige dialoog over Het school-oudercontract Naar een betere samenwerking tussen school en ouder

20 opvoeding in de weg. Of zulke overeenkomsten ethisch en democratisch verant woord zijn, doet dan volgens De Winter minder ter zake. Overigens merkt hij daarbij op dat overeenkomsten op dit moment vooral gericht zijn op kortetermijnresultaten. De aandacht voor de samenwerking tussen school en ouders heeft raakpunten met de discussie over de rol van het onderwijs in onze maatschappij. Volgens Furedi (2011) en Nussbaum (2011) lijkt het er vaak op dat de problemen van de samenleving worden verward met die van het onderwijs. Hierdoor worden scholen afgeleid van hun taak om de intellectuele en morele instelling van kinderen te cultiveren. In de visie van Furedi functioneert het onderwijs als het op zichzelf belangrijk wordt gevonden en als kinderen leren om het leren op zich te waarderen. Hij neemt afstand van de verregaande samenwerking tussen school en ouders. Volgens hem manipuleren scholen de ouderlijke zorg door ouders als onbetaalde docenten bij het onderwijs te betrekken. Versterking van de positie van ouders als beleidsinstrument onderstreept het gebrek aan vertrouwen van de overheid in de mogelijkheden van de school om problemen aan te pakken. Ouders kunnen volgens Furedi met name een waardevolle rol spelen door hun kinderen een stimulerende omgeving aan te bieden School en ouders; wat zegt de literatuur?

21 20 Het school-oudercontract Naar een betere samenwerking tussen school en ouder

22 2 SCHOOL-OUDEROVEREENKOMSTEN IN ENgELAND EN VLAANDEREN Er zijn Europese landen waar scholen verplicht zijn om met een school-ouderovereenkomst te werken. zo ondertekenen scholen en ouders in Engeland al sinds 1998 een Home-school Agreement en stellen Vlaamse scholen een zogenaamde engagementsverklaring op. Doel is de wederzijdse verwachtingen expliciet te maken en een optimale ouderbetrokkenheid te bewerkstelligen. Dat alles in het belang van het kind. 2.1 Engeland Sinds 1998 is het Home-school Agreement (HSA) 2 onderdeel van het Engelse regeringsbeleid en is deze school-ouderovereenkomst ingevoerd op alle scholen voor primair en voortgezet onderwijs. De overheid heeft een invoeringsplan opgesteld en heeft richtlijnen geformuleerd voor de onderwerpen die in een HSA worden beschreven. Ook heeft de overheid duidelijk aangegeven wat geen onderdeel uitmaakt van het HSA. 21 Tot juni 2011 waren de onderstaande onderdelen verplicht: The standard of education (kwaliteit) - Wat ouders kunnen verwachten van het curriculum. - Op welke wijze het onderwijs tegemoetkomt aan individuele leerlingen. The ethos of the school (normen en waarden) - Het karakter, de aard van de school (waarden en normen) en hoe dit gestalte krijgt in de omgang met elkaar en met de omgeving van de school. Regular and punctual attendance (aanwezigheid) - De verantwoordelijkheden van de ouders voor de aanwezigheid van de leerling en de wijze waarop ouders de school in kennis stellen van afwezigheid School-ouderovereenkomsten in Engeland en Vlaanderen

23 Discipline and behaviour (regels) - Het bevorderen van goed gedrag en het naleven van regels maakt onderdeel uit van de samenwerking tussen school en ouders. In het HSA is opgenomen dat de leerling de schoolregels respecteert en het anti-pest beleid respecteert. Homework (huiswerk) - Wat er wordt verwacht van leerlingen, ouders en leraren met betrekking tot huiswerk. The information schools and parents will give one another (informatie) - Op welke wijze school en ouders met elkaar communiceren. 22 In juni 2011 is het HSA aangepast. De onderdelen van het HSA worden niet langer voorgeschreven. Daarvoor in plaats worden thema s aangereikt die scholen kunnen opnemen in het HSA: The ethos of the school (normen en waarden). The importance of, and responsibility for, regular and punctual attendance (aanwezigheid). The importance of, and responsiblity for, good discipline and behavior (regels). What is expected from schools, parents and pupils in relation to homework (huiswerk). The information schools and parents will give one another (informatie). Een aantal zaken mag niet worden opgenomen in het HSA, zoals onderwerpen die niet wettelijk of niet redelijk zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de verplichting tot een financiële bijdrage of een verbod op het niet dragen van een schooluniform om religieuze redenen. Aan het HSA en het toelatingsbeleid van de school is een aantal voorwaarden verbonden. Zo mogen scholen een ouder of kind de overeenkomst niet laten tekenen voordat het kind is toegelaten tot de school. Wel mag het tekenen van de overeenkomst een onderdeel zijn van de toelatingsprocedure. Tot slot mag een school een leerling niet weigeren op basis van de veronderstelling dat de ouders de overeenkomst naar alle waarschijnlijkheid niet zullen tekenen. Wanneer er speciale omstandigheden zijn in relatie tot de ouder of het kind, kunnen scholen afzien van de ondertekening van de overeenkomst. Het school-oudercontract Naar een betere samenwerking tussen school en ouder

24 Om zoveel mogelijk ouders het HSA te laten ondertekenen, moet de school de overeenkomst in begrijpelijke taal opstellen. Scholen mogen de leerling alleen laten tekenen als ze ervan overtuigd zijn dat de leerling de overeenkomst begrijpt. De overeenkomst moet regelmatig worden herzien. Daarvoor moeten de ouders worden geraadpleegd. Als ouders de overeenkomst niet tekenen of nakomen, mag dit geen consequenties hebben voor de leerling. Het is niet mogelijk ouders die het HSA niet tekenen of nakomen te bestraffen en dit kan ook niet worden aangevochten voor de rechter. Het HSA maakt duidelijk wat er wordt verwacht van de leerlingen en de ouders, op welke wijze de school het onderwijs heeft ingericht en welke gedragsnormen de school hanteert. Onderzoek van Sykes (2001) naar de werking van het HSA op vier inner-city primary schools in Londen geeft aan dat alle partners zich betrokken voelen bij de overeenkomst als daarin belangrijke onderwerpen zijn opgenomen, bijvoorbeeld pesten en huiswerk. Door thema s expliciet te maken ontstaat volgens Sykes de mogelijkheid om over deze thema s met elkaar in gesprek te gaan. Hij merkt tevens op dat er als gevolg van de focus op verantwoordelijkheden wrijving kan ontstaan tussen thuis en school. 23 Voorbeelden uit een Home-school Agreement We wish to create a culture of learning, where children are happy, enthusiastic, motivated and ambitious. The school will help children to understand their role in the village community. The parents will work in partnership with the school to develop positive attitudes towards those from different cultures and races and with different feelings, values and beliefs. As a parent I will encourage my/our child to contribute fully to all aspects of school life including extracurricular activities. As a student I will bring the proper equipment and books for every lesson. The school will set, mark and monitor your child s school and homework. 2. School-ouderovereenkomsten in Engeland en Vlaanderen

25 2.2 Vlaanderen De Vlaamse overheid is van mening dat (een minimale) betrokkenheid van ouders bij het schoolleven van hun kind noodzakelijk is. Daarom zijn alle Vlaamse scholen voor primair en voortgezet onderwijs verplicht om te werken met een engagementsverklaring, een overeenkomst waarin wederzijdse afspraken tussen school en ouders zijn vastgelegd. De school maakt duidelijk welke inspanningen en initiatieven ze neemt om de dialoog met ouders vlot te laten verlopen en de ouders zeggen toe dat zij betrokkenheid tonen bij de school. Met de engagementsverklaring wil de overheid de onderwijskansen van kinderen vergroten. 24 In de overeenkomst komen de volgende thema s aan de orde: Het ouder-schoolcontact: de school beschrijft bijvoorbeeld hoe ze omgaat met ouders die om welke reden dan ook niet aanwezig zijn op de klassieke oudercontactmomenten. De aanwezigheid van de leerling: de school licht bijvoorbeeld haar spijbelbeleid toe. De deelname van de leerling aan vormen van individuele begeleiding: de school beschrijft haar beleid bij bijvoorbeeld leermoeilijkheden. Een positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal van de school: hier is beschreven dat ouders hun kind aanmoedigen om Nederlands te leren. De engagementsverklaring wordt opgesteld door het schoolbestuur en maakt deel uit van het schoolreglement, dat moet worden onderschreven door de schoolraad. Het schoolbestuur kan zelfstandig invulling geven aan de inhoud van de verklaring. Belangrijk hierbij is dat de wederzijdsheid aan bod komt: wat biedt de school aan de ouders en waartoe engageren de ouders zich? Als ouders de bepalingen in het schoolreglement niet naleven, kan de school de ouders daarop aanspreken. Een schorsing of uitsluiting van de leerling, boetes of andere financiële sancties zijn niet toegestaan. Wel kan de school weigeren een leerling in te schrijven als de ouders niet akkoord gaan met de bepalingen in het schoolreglement. Het school-oudercontract Naar een betere samenwerking tussen school en ouder

26 Voorbeelden uit een engagementsverklaring We verwachten dat u zich als ouder samen met ons engageert om nauw samen te werken rond de opvoeding van uw kind en steeds ingaat op onze uitnodigingen tot oudercontact. Wij verwachten van de ouders dat ze er alles aan doen om hun kind, ook in de vrije tijd, te stimuleren bij het leren van het Nederlands. Dit kan onder meer door uw kind zich te laten aansluiten bij een jeugdbeweging of sportclub. Het is goed dat u zicht hebt op de werking van de school. Daarvoor plannen we in september in elke klas een infoavond voor de ouders. De lessen beginnen om 8.10u. Wij verwachten dat alle leerlingen dan aanwezig zijn en dat de ouders hierop toezien. Wij houden van transparantie. De doelstellingen van ons opvoedingsproject willen we realiseren in een open dialoog, zeker met de ouders. Contacten tussen ouders en school, zowel directie of leerkrachten, kunnen voor het doorgeven van gewenste informatie, evenals voor het voorkomen en ophelderen van problemen van zeer groot nut zijn School-ouderovereenkomsten in Engeland en Vlaanderen

27 26 Het school-oudercontract Naar een betere samenwerking tussen school en ouder

28 3 ERVARINgEN IN NEDERLAND wat zijn de ervaringen van scholen in Nederland die werken met een schoolouderovereenkomst? Om antwoord te krijgen op deze vraag bezochten we drie scholen voor basisonderwijs en twee scholen voor voortgezet onderwijs die ervaring hebben met school-ouderovereenkomsten. Er zijn interviews afgenomen met schoolleiders, leraren en in enkele gevallen met leerlingen en ouders. 3.1 Contract? Al gebruiken de geïnterviewden regelmatig het woord contract, formeel kiezen de scholen bij voorkeur voor een andere benaming. Er wordt gesproken over een handelingsplan, een overeenkomst voor deelname aan de Plusklas, een samenwerkingsovereenkomst of een overeenkomst tussen school en ouders. Veel scholen en ouders vinden dat contract te zakelijk klinkt. De scholen benadrukken dat het gaat om de samenwerking tussen school en ouders en dat het niet de bedoeling is elkaar erop af te rekenen als het niet goed gaat. Dat laatste is een associatie die het woord contract bij zowel ouders als scholen oproept. 27 Wij hebben het bewust geen contract genoemd. Het gaat om samenwerking ten gunste van de leerling. Samenwerking is anderzijds ook weer niet helemaal vrijblijvend. Ik vind samenwerking vanzelfsprekend, maar sommige dingen moeten extra benadrukt worden. Vanzelfsprekende dingen moet je expliciet maken, voor de helderheid. 3. Ervaringen in Nederland

29 Dutch Big Picture Havo te Maassluis De Dutch Big Picture Havo is een onderdeel van Lentiz te Maassluis. Het doel van Dutch Big Picture is dat de leerling zelfkennis, zelfvertrouwen en een lerende houding ontwikkelt, die hem klaarmaakt voor een leven lang leren. De leerlingen worden het grootste gedeelte van de week door een docent begeleid. Het werken op een laptop is een belangrijk onderdeel van de lessen. Opvallend is dat de leerlingen met elkaar lunchen in het klaslokaal. De presentaties die de leerlingen driemaal per jaar verzorgen spelen een belangrijke rol. Aan de ouders wordt dan ook gevraagd om bij deze presentaties aanwezig te zijn. Tijdens het intakegesprek met een nieuwe leerling en de ouders wordt gesproken over de verwachtingen die school en ouders/leerlingen van elkaar hebben. De school werkt met een formulier waarop die verwachtingen worden beschreven. Op dit formulier is er ruimte voor (aanstaande) leerlingen en hun ouders, maar de school overweegt om het formulier aan te passen en ook schrijfruimte te creëren voor de school. 28 Uit de overeenkomst: Ik ben aanwezig op de presentatie momenten van de groep. Ik zet mij zoveel mogelijk in bij groepsactiviteiten wie bepaalt de inhoud van de overeenkomst? De inhoud van de school-ouderovereenkomst komt op verschillende manieren tot stand. Soms wordt deze bepaald door een externe instantie, bijvoorbeeld de gemeente. Op verschillende basisscholen is de overeenkomst samen met de ouders opgesteld. In een panelgesprek is samen met de ouders nagedacht over de inhoud van de overeenkomst. Daardoor ontstaat volgens deze scholen en ouders een gevoel van gezamenlijkheid. In andere scholen is de overeenkomst opgesteld door de directeur van de school. Overigens geven alle respondenten Het school-oudercontract Naar een betere samenwerking tussen school en ouder

30 aan dat het belangrijk is om ouders te betrekken bij de opstelling van de overeenkomst, omdat dat draagvlak creëert en helderheid geeft. De overeenkomst is opgesteld samen met de ouders. Daarover zijn de ouders ook geïnformeerd. Dat gaf betrokkenheid. Doordat ik als ouder betrokken werd bij de opstelling, merkte ik dat de school écht met ons wil samenwerken en dat onze mening belangrijk is. Je gaat dan samen voor het kind. 3.3 wat zijn de voordelen? Scholen hebben verschillende motieven om met een overeenkomst te werken. Soms is een specifiek onderwijsconcept hiervoor de aanleiding, bijvoorbeeld bij de Plusklas en bij de Dutch Big Picture school. In andere scholen wordt de overeenkomst opgesteld voor individuele leerlingen en hun ouders, bijvoorbeeld in het kader van het werken met handelingsplannen. Vaak staat de invoering van een school-ouderovereenkomst in het teken van een breder traject om de betrokkenheid van ouders bij het onderwijs van hun kind te versterken. De overeenkomst staat dus niet op zichzelf en wordt ook niet beschouwd als een doel op zich. Het is vooral een middel om de betrokkenheid van ouders bij het onderwijs te vergroten. 29 Vooral de basisscholen merken op dat ze bij de binnenkomst van een kind graag het gesprek aangaan met ouders. Door de school-ouderovereenkomst hierbij te gebruiken, wordt helder gemaakt wat school en ouders van elkaar kunnen verwachten. Het gaat niet om afwachten, maar om verwachten: het resultaat is dat iedereen elkaars verwachtingen kent. Dat is een goed teken. Niet alleen schoolleiders en leraren, maar ook de geïnterviewde ouders geven dit aan. Het is niet de bedoeling om hier een politieschool op te richten, maar met name om gewoon helderheid te geven over: wat mogen jullie van ons vragen, verwachten? Waar staan we voor? Waar willen we aan voldoen? Maar ook: wat mogen we van ouders verwachten? En de ervaring is dat dat goed is, 3. Ervaringen in Nederland

31 want je hebt een opening voor een gesprek daarover. Wat betekent het dat uw kind hier op school komt? Daar hebben we die overeenkomst voor gemaakt, om die vrijblijvendheid weg te nemen, en de ouders helder te maken, duidelijk te maken: het is een overeenkomst aan twee kanten. Openbare basisschool De Brink te Lelystad 30 De Brink maakt deel uit van een school-buurtproject. In het gebouw komen buurtcentrum, peuterspeelzalen voor- en naschoolse opvang én basisschool samen. In samenwerking met de gemeente Lelystad en Flevomeer heeft de school voor leerlingen van groep 5 tot en met 8 een na-schoolse Plusklas ingericht. Het doel van de Plusklas is om leerlingen voor te bereiden op een succesvol vervolg in het voortgezet onderwijs. Naast taalontwikkeling wordt in de Plusklas gewerkt aan sociale vaardigheden. Voor de Plusklas wordt gewerkt met een overeenkomst, die geldig is voor één schooljaar. Deze overeenkomst is opgesteld door de gemeente Lelystad. Om zoveel mogelijk ouders te betrekken bij de Plusklas, worden de ouders van de overwegend allochtone leerlingen begeleid bij het bespreken van de overeenkomst. Bij de evaluatie van de overeenkomst is naar voren gekomen dat het taalgebruik van de overeenkomst beter moet worden afgestemd op de gebruikersgroep. Uit de overeenkomst: De directeur verplicht zich tot het mede organiseren van een uitstapje voor ouders en leerlingen. De ouder verplicht zich deel te nemen aan drie Plustijdbijeenkomsten voor ouders op school. Het school-oudercontract Naar een betere samenwerking tussen school en ouder

32 3.4 zijn er ook nadelen? Directe nadelen van de overeenkomst worden door de scholen en ouders niet genoemd. Wel vragen sommige ouders en leraren zich af of een overeenkomst wel echt nodig is als er al een goed contact is tussen ouders en school en als er sprake is van een sterke ouderbetrokkenheid. Sommige leraren hebben het gevoel dat de overeenkomst niet leidt tot een sterkere betrokkenheid van ouders bij het onderwijs. Zij ervaren het als een extra taak die er ook weer bijkomt. Je hebt het over een groter geheel: ouderbetrokkenheid. Daar is het contract een onderdeel van. Je bereikt ouderbetrokkenheid niet door een contract alleen. Ouderbetrokkenheid staat of valt niet met het ondertekenen van een contract. Natuurlijk ondertekenen die ouders voor het feit dat ze aanwezig willen zijn op ouderavonden, contactavonden. Nou dat is een hele goede verwachting om uit te spreken. Maar daarmee zijn die ouders nog niet per definitie betrokken. Daar is meer voor nodig. 31 R.K. Basisschool Sint Jan te Schiedam De samenwerking met de ouders is op deze school duidelijk op initiatief van de directeur tot stand gekomen. Het doel van de samenwerking is het onderwijs en de ontwikkeling van de leerling te versterken. Dit doet de school door steeds met ouders in gesprek te gaan en elkaars rollen niet over te nemen. De school heeft de overeenkomst opgesteld in samenwerking met ouderpanels en ziet deze als een onderdeel van het beleid ten aanzien van ouderbetrokkenheid. Hierbij wordt de school ondersteund door een externe organisatie. De overeenkomst is vanuit de kernwaarden van de school opgesteld. In de overeenkomst worden expliciet de wederzijdse verwachtingen van de school en de ouders beschreven. De leerkrachten ervaren dat de betrokkenheid van ouders sterker is geworden. Dat komt zeker door het door de school gevoerde beleid. Daarnaast wordt er op school op een andere manier over ouders gesproken. 3. Ervaringen in Nederland

Ouderbetrokkenheid in het onderwijs. Een literatuurstudie naar de betekenis van Ouderbetrokkenheid voor de schoolse ontwikkeling van kinderen

Ouderbetrokkenheid in het onderwijs. Een literatuurstudie naar de betekenis van Ouderbetrokkenheid voor de schoolse ontwikkeling van kinderen Ouderbetrokkenheid in het onderwijs Een literatuurstudie naar de betekenis van Ouderbetrokkenheid voor de schoolse ontwikkeling van kinderen Adri Menheere & Edith Hooge Kenniscentrumreeks No.5 Ouderbetrokkenheid

Nadere informatie

Ouderbetrokkenheid in het onderwijs

Ouderbetrokkenheid in het onderwijs Ouderbetrokkenheid in het onderwijs Een literatuurstudie naar de betekenis van ouderbetrokkenheid voor de schoolse ontwikkeling van kinderen Adri Menheere & Edith Hooge Colofon De betrokkenheid van ouders

Nadere informatie

Ouderbetrokkenheid bij school ontstaat niet vanzelf

Ouderbetrokkenheid bij school ontstaat niet vanzelf 1 Ouderbetrokkenheid bij school ontstaat niet vanzelf Een inventarisatie van de behoefte aan dienstverlening van de school en van onderwijsorganisaties aan de ouders Werkgroep ouderbetrokkenheid, ingesteld

Nadere informatie

Scholen op weg naar educatief partnerschap met ouders

Scholen op weg naar educatief partnerschap met ouders KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Pedagogische kwaliteit 71 Scholen op weg naar educatief partnerschap met ouders Dr. C. Klaassen Scholen op weg naar educatief partnerschap met ouders Dr. C. Klaassen CIP-GEGEVENS

Nadere informatie

Ouderbetrokkenheid in de brede school

Ouderbetrokkenheid in de brede school Ouderbetrokkenheid in de brede school Een literatuuronderzoek naar effectieve manieren om het ontwikkelingsondersteunend gedrag van ouders te stimuleren Opdrachtgever: Innovatieprogramma Integraal Jeugdbeleid

Nadere informatie

Ouderbetrokkenheid in het onderwijs

Ouderbetrokkenheid in het onderwijs Ouderbetrokkenheid in het onderwijs Diana Prins Daan Wienke Karen van Rooijen Maart, 2013 www.nji.nl 1. Inleiding Ouderbetrokkenheid in het onderwijs bestaat al zolang er scholen zijn, en is geen nieuw

Nadere informatie

Ouder betrokkenheid in het voortgezet onderwijs in Almere. Onderzoeksverslag en advies. Telefoon 14 036. info@almere.nl. www.almere.

Ouder betrokkenheid in het voortgezet onderwijs in Almere. Onderzoeksverslag en advies. Telefoon 14 036. info@almere.nl. www.almere. -Dit is een LEA plus project-www.leaplusalmere.nl lea.almere.nldit is een LEA plus project -www.lea.almere.nlplus dit is een LEA plus project -www.lea.almere.nldit is een LEA plus proje.lea.almere.nl-

Nadere informatie

Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit. Samen. kun je meer dan alleen. Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs

Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit. Samen. kun je meer dan alleen. Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit Samen kun je meer dan alleen Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs Colofon Deze brochure is één van de opbrengsten van een project

Nadere informatie

Literatuurstudie ouderbetrokkenheid

Literatuurstudie ouderbetrokkenheid Literatuurstudie ouderbetrokkenheid in internationaal perspectief Frederik Smit Roderick Sluiter Geert Driessen Oktober 2006 Literatuurstudie ouderbetrokkenheid in internationaal perspectief Frederik

Nadere informatie

School en ouders: gelijkwaardig!

School en ouders: gelijkwaardig! SCHOOL EN OMGEVING PO/VO School en ouders: gelijkwaardig! Over het vormgeven van ouderbetrokkenheid op scholen Een vervolg op de publicaties Aardig of gelijkwaardig (CPS 2011) en Van aardig naar gelijkwaardig

Nadere informatie

Omig Ouderbetrokkenheid 1

Omig Ouderbetrokkenheid 1 Omig Ouderbetrokkenheid 1 Inhoudstabel Inhoudstabel... 3 Inleiding... 4 Ouderbetrokkenheid doet echt ertoe!... 5 Invulling dimensies ouderbetrokkenheid... 15 De (allochtone) ouders, wie zijn ze, waarom

Nadere informatie

Monitor ouderbetrokkenheid in het funderend onderwijs

Monitor ouderbetrokkenheid in het funderend onderwijs Monitor ouderbetrokkenheid in het funderend onderwijs Eerste meting onder scholen en ouders Opdrachtgever: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Karel Kans (ECORYS) Jos Lubberman (ECORYS) Anne

Nadere informatie

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink Marijke Booijink Terug naar de basis Mogelijkheden voor het verbeteren van de communicatie tussen leerkrachten en allochtone ouders in het primair onderwijs Handreiking Handreiking Terug naar de basis

Nadere informatie

Ouderbetrokkenheid en verbeteren van leerprestaties

Ouderbetrokkenheid en verbeteren van leerprestaties Het ITS maakt deel uit van de Radboud Universiteit Nijmegen Ouderbetrokkenheid en verbeteren van leerprestaties Literatuurstudie Frederik Smit Menno Wester Jos van Kuijk Ouderbetrokkenheid en verbeteren

Nadere informatie

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur?

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT PO VO Hoe besturen borgen Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? Simone Kessels Tessa de With Mmv: Barbara de Boer, Gert-Jan Bos

Nadere informatie

Ouderbetrokkenheid thuis: sleutel voor schoolsucces

Ouderbetrokkenheid thuis: sleutel voor schoolsucces Ouderbetrokkenheid thuis: sleutel voor schoolsucces Over de invloed van ouders op het schoolsucces van hun kind en de rol van (voor)schoolse voorzieningen 51 Centrum Maatschappelijke Ontwikkeling Gelderland

Nadere informatie

Advies. Ouders als partners

Advies. Ouders als partners Advies Ouders als partners Ouders als partners Versterking van relaties met en tussen ouders op school Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert,

Nadere informatie

Advies. Ouders als partners

Advies. Ouders als partners Advies Ouders als partners Ouders als partners Versterking van relaties met en tussen ouders op school Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert,

Nadere informatie

Aan zijn wenkbrauw zie ik of hij gelukkig is Passend onderwijs voor ernstig meervoudig gehandicapte kinderen

Aan zijn wenkbrauw zie ik of hij gelukkig is Passend onderwijs voor ernstig meervoudig gehandicapte kinderen Aan zijn wenkbrauw zie ik of hij gelukkig is Passend onderwijs voor ernstig meervoudig gehandicapte kinderen Rosa Hessing Nanda van Oorschot Theo Winnubst s-hertogenbosch, KPC Groep, 2007 De auteurs Rosa

Nadere informatie

Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen

Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen Een verkenning Klaas Hiemstra Jacqueline Schoones Otto de Loor Monica Robijns APS is een toonaangevend onderwijsadviesbureau

Nadere informatie

ouders de school-ouderbetrokkenheid dient te worden versterkt. Een goed contact tussen school, ouders en leerlingen

ouders de school-ouderbetrokkenheid dient te worden versterkt. Een goed contact tussen school, ouders en leerlingen Ik hoop dat ze zelfstandige wereldburgers worden Wow! Kunnen wij zulke hoge mensen in het echt zien? 5 10 PAOO courant www.paoo.nl Platform allochtone ouders en onderwijs Effect na één jaar PAOO: 22 lokale

Nadere informatie

Eindrapportage werkgroep Ouderbetrokkenheid

Eindrapportage werkgroep Ouderbetrokkenheid Eindrapportage werkgroep Ouderbetrokkenheid Dr. Karlien M.C. Landman (k.m.c.landman-peeters@pl.hanze.nl) Lectoraat Integraal Jeugdbeleid, Hanzehogeschool Groningen Groningen, september 2010 www.pkindewijk.nl

Nadere informatie

Hoe zet ik mijn vaksectie in haar

Hoe zet ik mijn vaksectie in haar BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT? Hoe zet ik mijn vaksectie in haar VO Opbrengstgericht werken in de vaksectie Miriam van Etteger Janneke Oosterman Gina Botta Harry Cox Claudine Verbiest Judith

Nadere informatie

Ouders als educatieve partner

Ouders als educatieve partner Ouders als educatieve partner Een handreiking voor scholen September 2005 Cees de Wit Colofon Redactie: Suzanne Visser, Perspect Met dank aan: René Dullaart (Basisschool Paus Joannes, Den Bosch), Arsène

Nadere informatie

Beter presteren in Rotterdam

Beter presteren in Rotterdam Het ITS maakt deel uit van de Radboud Universiteit Nijmegen Beter presteren in School en ouders samen Frederik Smit Menno Wester Jos van Kuijk Beter presteren in School en ouders samen Frederik Smit Menno

Nadere informatie

Monitor ouderbetrokkenheid in het po, vo en mbo

Monitor ouderbetrokkenheid in het po, vo en mbo Monitor ouderbetrokkenheid in het po, vo en mbo Tweede meting Opdrachtgever: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Rotterdam, 27 september 2012 Monitor ouderbetrokkenheid in het po, vo en mbo

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Support voor peer support? Régina Petit Maren Thomsen Ellen Verheijen

Support voor peer support? Régina Petit Maren Thomsen Ellen Verheijen Support voor peer support? Régina Petit Maren Thomsen Ellen Verheijen Support voor peer support? De opbrengsten van begeleiding door ouderejaarsstudenten in het mbo Régina Petit, Maren Thomsen en Ellen

Nadere informatie

Samenwerking onderwijs en zorg

Samenwerking onderwijs en zorg KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Onderwijs en samenleving 98 Samenwerking onderwijs en zorg Evaluatie van een samenwerkingsverband tussen een (jeugd) huplverleningsinstelling en scholen voor speciaal onderwijs

Nadere informatie

5 Concretisering van doelen, overeenstemming over doelen en betrokkenheid van participanten

5 Concretisering van doelen, overeenstemming over doelen en betrokkenheid van participanten 5 Concretisering van doelen, overeenstemming over doelen en betrokkenheid van participanten 5.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de opvattingen over en de interpretaties die de participanten

Nadere informatie