Een ziekte komt zelden alleen. Werkt het Guided Care Model bij mensen met multimorbiditeit?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een ziekte komt zelden alleen. Werkt het Guided Care Model bij mensen met multimorbiditeit?"

Transcriptie

1 Een ziekte komt zelden alleen Werkt het Guided Care Model bij mensen met multimorbiditeit? Resultaten pilot 2012

2 Colofon Vilans, 2013 Tekst: Lidewij Vat, Ruth Pel, Hans Vlek, Evianne Wijenberg en Barbara de Groen Eindredactie: Tekstburo Gort Diemen Vilans Postbus RE Utrecht Telefoon: (030) , Website: 2

3 In het kort Hoe kun je als huisartsenpraktijk maatwerk bieden aan patiënten met meerdere chronische ziekten? In Amerika wordt gewerkt met het Guided Care Model. Vilans heeft dit model aangepast aan de Nederlandse situatie en getest binnen vijf huisartsenpraktijken. Werkt dit model inderdaad in Nederland bij mensen met meerdere chronische ziekten? Resultaten Guided Care is een goede methode voor huisartsenpraktijken. Het biedt huisartsenpraktijken de kans om de zorg voor mensen met meerdere aandoeningen op een andere manier te organiseren. Zorgverleners noemen als belangrijkste pluspunt dat zij nu meer aandacht hebben voor de gehele situatie van de patiënt. Patiënten zijn tevreden over de aandacht voor hun persoonlijke gezondheidsdoelen en de actieve ondersteuning van zorgverleners bij het bereiken van die doelen. Guided Care werkt alleen in huisartsenpraktijken met een praktijkverpleegkundige of gedetacheerde wijkverpleegkundige. Dit vinden professionals van Guided Care De werkwijze zit goed in elkaar en is prettig om mee te werken. Het biedt veel mogelijkheden om de zorg aan ouderen te verbeteren. De patiëntgerichte, proactieve benadering spreekt aan: patiënten krijgen meer verantwoordelijkheid om hun leven op de rit te krijgen. De methode geeft een breder en beter beeld van de problematiek van de patiënt. Guided Care kost extra tijd en geld. Dit vinden patiënten van Guided Care Prettig om op een samenhangende manier zorg te krijgen. Prettig om samen met zorgverleners naar oplossingen te zoeken voor problemen. De praktijkverpleegkundige is zeer ondersteunend. Guided Care zorgt voor (extra) aandacht, bemiddeling binnen het sociale netwerk en ondersteuning bij het opstellen van het actieplan en persoonlijke doelen. De vragenlijst is zinvol omdat daarmee problemen helder worden. Vijf voorwaarden om Guided Care succesvol in te voeren 1. Motivatie: Guided Care lukt alleen als alle medewerkers gemotiveerd zijn om de zorg voor mensen met meerdere chronische ziekten beter te organiseren. 2. Organisatie: een goede samenwerking en multidisciplinaire overlegstructuur, helder beleid en een eenduidig registratiesysteem helpen bij een succesvolle invoering. 3. Focus op de patiënt: Guided Care wordt een succes als zorgverleners de wensen en visie van de patiënt centraal stellen en niet hun eigen mening. 4. Kennis & technieken: informatie over zelfmanagement en gesprekstechnieken als Motivational Interviewing blijken zeer goed bruikbaar bij Guided Care. 5. Financiering en menskracht: het toepassen van Guided Care kost huisartsenpraktijken extra geld en tijd. 3

4 Inhoud 1. Guided Care: wat is het? 5 Het Guided Care Model is een nieuwe werkwijze voor patiënten met multimorbiditeit, ontwikkeld in de Verenigde Staten. Het Guided Care Model beschrijft optimale zorg op maat voor patiënten met multimorbiditeit en hun naasten. 2. Hoe is de pilot opgezet? 7 In 2011 en 2012 heeft Vilans vijf huisartsenpraktijken ondersteund bij het leveren van integrale zorg aan 47 chronisch zieken met multimorbiditeit volgens het Guided Care Model. In dit hoofdstuk lees je om welke praktijken het gaat, wat Vilans voor ondersteuning heeft geboden en hoe dit proces is geëvalueerd. 3. Hoe hebben de huisartsenpraktijken Guided Care aangepakt? 10 Het Guided Care Model bestaat uit acht onderdelen. In dit hoofdstuk zie je hoe de huisartsenpraktijken elk op eigen wijze hiermee aan de slag zijn gegaan. Wat zijn hun ervaringen, wat werkt wel en niet en welke tips hebben ze voor praktijken die ook met Guided Care willen werken? 4. Welke patiënten hebben er baat bij? 18 De vijf huisartsenpraktijken hebben tijdens de pilot totaal 47 patiënten met meerdere chronische ziekten begeleid. In dit hoofdstuk lees je voor welke patiënten Guided Care meerwaarde heeft. 5. Wat vinden patiënten en professionals van het model? 24 Guided Care biedt huisartsenpraktijken de kans om de zorg voor mensen met meerdere aandoeningen op een andere manier te organiseren. Zorgverleners noemen als belangrijkste pluspunt dat zij nu meer aandacht hebben voor de gehele situatie van de patiënt. Patiënten zijn tevreden over de aandacht en actieve ondersteuning. In dit hoofdstuk lees je hier meer over. 6. Wat zijn de voorwaarden voor succes? 32 Uit de evaluatie blijkt dat Guided Care met succes kan worden ingevoerd als wordt voldaan aan vijf voorwaarden. Het gaat om de motivatie om met Guided Care te werken, de organisatie, de vraaggerichtere benadering, de kennis & gesprekstechnieken en de financiering & menskracht. 7. Tien conclusies 35 Is het mogelijk is om de zorgverlening vanuit de huisartsenpraktijk voor mensen met complexe multimorbiditeit op een andere, betere manier te organiseren? Ja, zo blijkt uit de evaluatie van de pilot. Het Guided Care Model biedt huisartsenpraktijken de kans om de zorg voor mensen met meerdere aandoeningen op een andere manier te organiseren. Dit levert betere zorg en meer tevreden patiënten op. In dit hoofdstuk zie je de tien belangrijkste conclusies. Dank 38 4

5 1. Guided Care: wat is het? Het Guided Care Model is een nieuwe werkwijze voor patiënten met multimorbiditeit, ontwikkeld in de Verenigde Staten. Het Guided Care Model beschrijft optimale zorg op maat voor patiënten met multimorbiditeit en hun naasten. Het combineert wetenschappelijk bewezen onderdelen voor optimale chronische zorg met elementen van een geïndividualiseerd zorgprogramma. Het Guided Care Model bestaat uit acht onderdelen: 1. Probleeminventarisatie en -analyse 2. Het maken van een individueel zorgplan en eventueel Mijn Actieplan 3. Monitoren 4. Coachen 5. Zelfmanagement 6. Zorgcoördinatie 7. Het ondersteunen van mantelzorgers 8. Toegang tot welzijnsvoorzieningen De bedoeling is dat de huisarts en praktijkverpleegkundige samen, als een tandem, deze stappen zetten. Zij vormen het kernteam dat met andere disciplines samenwerkt, afhankelijk van de situatie van de patiënt. Het Guided Care model wordt sinds 2003 in de Verenigde Staten toegepast. Er zijn inmiddels verschillende studies uitgevoerd naar de effecten. Studieresultaten laten zien dat het Guided Care model de kwaliteit van zorg verbeterd, de tevredenheid bij mantelzorgers en patiënten vergroot, de arbeidstevredenheid vergroot bij artsen en verpleegkundigen en waarschijnlijk kosteneffectief is. Waarom dit model? Bijna één op de vijf chronisch zieken heeft meer dan één chronische aandoening. Voor ouderen ligt dit cijfer hoger. Recent onderzoek van het RIVM en het NIVEL laat zien dat 66 procent van de ouderen met een veelvoorkomende chronische ziekte meer chronische aandoeningen hebben. Het RIVM berekende dat het aantal mensen met meerdere chronische ziekten toeneemt tot 1,3-2 miljoen in Deze toename leidt tot een nieuw vraagstuk in de zorg: multimorbiditeit. Multimorbiditeit wil zeggen dat meerdere ziekten tegelijk aanwezig zijn en elkaar onderling beïnvloeden, bijvoorbeeld diabetes en hart- en vaatziekten. Vaak treden er bij mensen allerlei beperkingen op in sociaal, psychisch en cognitief functioneren. Een ziektespecifieke benadering werkt dan niet altijd. Het Guided Care Model lijkt een veelbelovende nieuwe werkwijze voor deze patiëntengroep. Nieuwe zorgmodellen zijn nodig. In de eerste plaats voor patiënten zelf. Zij verwachten zorg die naadloos aansluit bij hun behoeften. Ten tweede voor zorgverleners die te maken krijgen met complexe ziektebeelden, waarbij meerdere zorgverleners vanuit verschillende disciplines betrokken zijn. Ten derde zijn zorgmodellen nodig om financiële reden. In een tijd van financiële bezuinigingen en toenemende personeelsschaarste is het essentieel de zorg voor chronisch zieken betaalbaar te houden. Patiënt, zorgverlener én overheid zijn gebaat bij een betere integratie en 5

6 organisatie van de zorg bij multimorbiditeit. Dit leidt tot minder fragmentatie, meer veiligheid en minder zorgkosten. Vilans paste het model aan aan de Nederlandse situatie door instrumenten te selecteren die in Nederland al toegepast worden in de signalering en assessment bij ouderen. Het format voor het actieplan werd vertaald. Ook werden er bekende instrumenten gebruikt voor de mantelzorgondersteuning. Er werd een handreiking geschreven voor de huisartsenprakijken waarin alle elementen stap voor stap uitgelegd werden. 6

7 2. Hoe is de pilot opgezet? In 2011 en 2012 heeft Vilans vijf huisartsenpraktijken ondersteund bij het leveren van integrale zorg aan 47 chronisch zieken met multimorbiditeit. In dit hoofdstuk lees je om welke praktijken het gaat, wat Vilans voor ondersteuning heeft geboden en hoe dit proces is geëvalueerd. In 2011 en 2012 heeft Vilans vijf huisartsenpraktijken ondersteund bij het leveren van integrale zorg aan 47 chronisch zieken met multimorbiditeit volgens het Guided Care Model. Vilans wilde antwoord op twee vragen: 1. In hoeverre is het Guided Care Model geschikt om chronisch zieken met (complexe) multimorbiditeit te begeleiden? 2. Aan welke randvoorwaarden moet worden voldaan om het Guided Care Model toe te kunnen passen in huisartsenpraktijken en gezondheidscentra in Nederland? Vijf huisartsenpraktijken Vilans heeft tussen juli 2011 en december 2012 vijf huisartsenpraktijken begeleid. Het gaat om: Praktijk A Gezondheidscentrum Terwinselen Maarzijde GC Kerkrade T Praktijk B Academisch Gezondheidscentrum Hoensbroek Noord Akerstraat Noord HN Hoensbroek T Praktijk C Huisartsenpraktijk Zaamslag Voorburcht AZ Zaamslag T Praktijk D Eerstelijnscentrum Tiel Dodewaardlaan ET Tiel T Praktijk E Huisartsenpraktijk Gennep Europaplein AV Gennep T

8 De praktijken zijn geselecteerd op basis van zes criteria: 1. De praktijken zijn gemotiveerd om aandacht te besteden aan multimorbiditeit bij chronisch zieken binnen de huisartsenpraktijk. 2. De praktijken zijn gemotiveerd om het Guided Care Model uit te proberen. 3. De praktijken zijn bereid om mee te denken en ervaringen uit te wisselen. 4. De praktijken zijn bereid om te werken met een geschikt signalerings- en assessmentinstrument. 5. De praktijken zijn in staat om 10 tot 20 patiënten te selecteren en te begeleiden. 6. De praktijken zijn bereid om een kartrekker binnen de huisartsenpraktijk vrij te maken gedurende de pilot. Begeleiding van Vilans Vilans heeft de vijf huisartsenpraktijken concreet ondersteund bij het leveren van integrale zorg aan chronisch zieken met multimorbiditeit volgens het Guided Care Model. Vilans heeft tussen april en augustus 2011 bij elk van de deelnemende praktijken een intakegesprek gehouden om informatie over de pilot te geven en de selectiecriteria te bespreken. 1 Op 1 juli 2011 is er een kick-off bijeenkomst geweest van de pilot. Tijdens deze bijeenkomst is door middel van casuïstiek aandacht besteed aan de beoogde patiëntengroep voor deze pilot en zijn alle acht elementen van het Guide Care Model besproken. Vervolgens heeft Vilans maandelijks telefonisch gesprekken gevoerd met de lokale kartrekker van de pilot. In dit gesprek is de voortgang van de pilot besproken en is ingegaan op alle zaken waar men binnen de praktijk tegenaan loopt. Procesevaluatie Is het Guided Care Model geschikt voor de Nederlandse situatie? En zo ja, wat vraagt dat van huisartsenpraktijken? Vilans heeft een procesevaluatie uitgevoerd om dit te achterhalen. De procesevaluatie bestaat uit drie onderdelen: vragenlijsten, dossieronderzoek en interviews. Twee vragenlijsten Er zijn twee vragenlijsten gebruikt bij de evaluatie: De Patient Assessment of Chronic Illness Care (PACIC) vragenlijst (Glasgow et al., 2005). Deze vragenlijst bepaalt de mate waarin patiënten een samenhangende aanpak van zorg ervaren. De vragenlijst SF36, om inzicht te krijgen in de ervaren kwaliteit van leven van patiënten. Deze vragenlijst meet de kwaliteit van leven op een schaal van Alle patiënten hebben bij de start en aan het eind van de pilot deze twee vragenlijsten ontvangen. Van 23 patiënten (49 procent) zijn de scores op beide meetmomenten bekend. Van 24 personen (51 procent) hebben we de voormeting en nameting van de SF36 vragenlijst ontvangen. Dossieronderzoek Om inzicht te krijgen in de kenmerken van geïncludeerde patiënten hebben we gegevens uit het digitale Huisartsen Informatie Systeem (HIS) gebruikt. Deze gegevens zijn door de vijf huisartsenpraktijken aangeleverd, vanaf een jaar voor inclusie en vanaf inclusie tot het eind van de pilot. Gemiddelde looptijd: circa acht maanden. Concreet hebben we het aantal contacten en visites onderzocht om veranderingen in het zorggebruik van de patiënten te kunnen zien. Om inzicht te krijgen in de casuïstiek hebben we daarnaast het aantal chronische aandoeningen en de aard van de problematiek onderzocht. 1 Praktijk Gennep is later ingestroomd, intake in januari plaatsgevonden. 8

9 Interviews Via kwalitatieve, semigestructureerde diepte-interviews hebben we onderzocht hoe de praktijken de onderdelen van het Guided Care Model hebben opgepakt. De interviews vonden plaats in november 2012 met de betrokken huisartsen en praktijkverpleegkundige of wijkverpleegkundige. 2 Daarnaast hebben we per praktijk één patiënt geïnterviewd om een indruk te krijgen van de ervaringen van patiënten. De huisartspraktijken hebben in beperkte mate financiële ondersteuning gekregen vanuit de verzekeraars (GEZ gelden, M&I module). De begeleiding vanuit Vilans is vergoed vanuit kenniscentrumsubsidie van VWS. 2 In het vervolg wordt steeds over praktijkverpleegkundige gesproken. 9

10 3. Hoe hebben de huisartsenpraktijken Guided Care aangepakt? Het Guided Care Model bestaat uit acht onderdelen. In dit hoofdstuk zie je hoe de huisartsenpraktijken elk op eigen wijze hiermee aan de slag zijn gegaan. Wat zijn hun ervaringen, wat werkt wel en niet en welke tips hebben ze voor praktijken die ook met Guided Care willen werken? De acht onderdelen zijn gedurende acht tot twaalf maanden toegepast door een tandem van huisarts en praktijkverpleegkundige. Onderdeel 1: Probleeminventarisatie en -analyse In het kort De praktijken hebben bij alle geselecteerde patiënten een probleeminventarisatie uitgevoerd. De praktijken geven aan dat de probleeminventarisatie een toegevoegde waarde heeft voor de zorgverlening en de patiënt. Belangrijkste pluspunten: meer aandacht voor de hele situatie van de patiënt in plaats van dat ze ad hoc op acute klachten in gaan, gebruik van instrumenten, terugkoppeling in MDO 3 en terugkoppeling naar de patiënt. Wat blijkt? Alle praktijken hebben patiënten een brief gestuurd waarin ze patiënten informeerden over het huisbezoek en de nieuwe manier van zorgverlening. Daarnaast informeerden de praktijken hun patiënten tijdens het spreekuur. Praktijk E selecteerde ook zorgmijders: de huisarts benaderde deze patiënten en vroeg na toestemming de praktijkverpleegkundige om op bezoek te gaan. De meeste patiënten binnen deze praktijk reageerden positief, één patiënt had geen behoefte aan een huisbezoek/andere zorgverlening. Ook bij andere praktijken waren er één tot twee patiënten die niet wilden meewerken aan de pilot. Twee praktijken (D, E) gebruikten Easycare als assessmentsinstrument en GFI als signaleringsinstrument. Deze praktijken zijn tevreden over het instrument: het instrument maakt problemen zichtbaar en heeft aandacht voor niet-medische aspecten. De afname duurde circa 1 tot 1,5 uur. De andere drie praktijken (A, B, C) hebben (G)OUD als assessmentinstrument gebruikt. Ook deze praktijken zijn tevreden over het instrument. Eén praktijk (A) geeft aan dat enkele vragen overbodig/gênant zijn om te stellen aan de (jongere) patiënten. Zoals woorden onthouden en klok tekenen. Desondanks adviseren de zorgverleners de volledige lijst te gebruiken omdat dit een compleet beeld geeft. Via de vragen komen namelijk problemen naar voren als incontinentie, depressie en eenzaamheid. Eén praktijk (B) geeft aan dat ze niet alle vragen standaard stellen maar op basis van observatie door de vragenlijst lopen. De afname duurde circa 1 tot 1,5 uur. De probleeminventarisatie is veelal positief ervaren door zorgverleners. De patiënten krijgen volgens de zorgverleners het gevoel dat men écht geïnteresseerd is in hen. Eén praktijk (B) geeft aan wisselende ervaringen te hebben. Sommige patiënten waren blij en vertelden graag over hun problemen. Bij andere patiënten was het lastig de vraag achter de vraag te ontdekken. Praktijk C geeft aan verrast te zijn door het feit dat mensen overal antwoord op geven waardoor er snel een vertrouwensrelatie ontstaat. Het registreren van verzamelde informatie vergt een redelijke tijdsinvestering in de beleving van de zorgverleners. Praktijk B geeft aan dat de (G)OUD vragenlijst gekoppeld is 4 MDO: Multidisciplinair Overleg 10

11 aan het HIS en de velden in het HIS kunnen worden ingevuld. In het HIS is het risicoprofiel van de patiënt opgenomen, hierdoor zijn veranderingen in de tijd zichtbaar. Praktijk A heeft per patiënt een mapje gemaakt met alle informatie en scant de uitslagen van de probleeminventarisatie in om deze toe te voegen aan het HIS. In twee praktijken (E, C) werkten huisartsen samen met de wijkverpleegkundige aan deze registratie. De wijkverpleegkundigen konden niet vanaf eigen werkplek in het HIS waardoor zij niet alle informatie in het HIS hebben geregistreerd. In alle praktijken bespraken de praktijkverpleegkundige en de huisarts de uitkomsten van de probleeminventarisatie. Sommige praktijken bespraken (enkele) patiënten in een multidisciplinair team. In praktijken A en B bevinden verschillende disciplines zich onder één dak en vindt wekelijks een MDO overleg plaats met (kader)artsen, psycholoog, wijkverpleegkundige, ergotherapeut, fysiotherapeut, praktijkverpleegkundige en maatschappelijk werker. Praktijk D geeft aan dat er twee keer in de week een MDO plaatsvindt, ook hier bevinden meerdere disciplines zich onder één dak. Bij dit MDO is altijd een welzijnsmedewerker, huisarts, praktijkverpleegkundige of wijkverpleegkundige en specialist ouderengeneeskunde aanwezig. Per MDO worden 1 tot 2 patiënten besproken. Praktijk E vond het organiseren van een MDO binnen de pilot lastig en een grote tijdsinvestering. Men had nog geen ervaring met MDO s. Alle praktijken hebben na overleg de besproken punten teruggekoppeld aan de patiënt. Meestal deden zij dit twee weken na de probleeminventarisatie. Alle praktijken vinden het goed als er twee weken tussen zit. De ervaring leert dat patiënten tijd nodig hebben om emoties te verwerken en over het gesprek na te denken. In terugkoppelgesprekken bespraken de praktijken vervolgens de wensen van de patiënt en deelden ze het advies van de zorgverleners. Praktijk C startte met het uitvoeren van de probleeminventarisatie bij alle tien geïncludeerde patiënten. Daarna besprak de wijkverpleegkundige de uitslagen met de huisarts. Het maken van zorgplannen heeft deze praktijk veel tijd gekost waardoor de terugkoppeling naar de patiënt soms pas een aantal weken na het huisbezoek kon plaatsvinden. Deze praktijk wil de inclusie voortaan meer geleidelijk doen, zodat er voldoende ruimte is voor de bespreking en zodat er sneller naar de patiënt kan worden teruggekoppeld. Tips voor praktijken Kies geleidelijk patiënten voor deze werkwijze. Faseer het uitvoeren van de probleeminventarisatie. Gebruik een assessment-instrument om een volledig beeld te krijgen van de situatie. Dit biedt toevoegde waarde. Een HIS-systeem waarin de gegevens in gevoerd kunnen worden, verdient de voorkeur. Trek 1,5 uur uit voor een huisbezoek. Bespreek de resultaten direct daarna in een MDO. Koppel de resultaten na twee weken terug aan de patiënt. Een MDO heeft duidelijk meerwaarde, maar is lastig nieuw te organiseren, dit vraagt veel samenwerking. Bespreek hoe kan worden voorkomen dat de zorg versnipperd en maak afspraken over wie wat doet en wie het MDO organiseert. Voor de patiënt zorgt de vragenlijst voor een stukje bewustwording over de problematiek en de mogelijkheden voor hulp. Praktijkverpleegkundige praktijk A Hoe je het vanaf het eerste moment aanpakt beslist het succes van de pilot in de praktijk. Huisarts praktijk B 11

12 Ik ervaar dat, als we allemaal bij het MDO zijn, alle informatie naar boven komt waardoor we een compleet beeld krijgen. Huisarts praktijk D Soms hebben patiënten zelf geen hulpvraag. Dan geef ik aan dat ik merk dat er veel speelt en dat ik in het spreekuur tijd tekort kom om hier goed aandacht aan te besteden. Daarna vraag ik of de patiënt het goed vindt als de praktijkverpleegkundige op huisbezoek komt. Huisarts praktijk B Soms is het terugkoppelen alleen maar bedoeld om inzicht te geven in de situatie waarin de patiënt zit. Praktijkverpleegkundige praktijk D Het breder kijken naar mensen op de verschillende domeinen vind ik de grote kracht van het Guided Care Model. We moeten ons niet beperken tot de medische kant. Huisarts praktijk E Onderdeel 2: Het zorgplan en Mijn Actieplan In het kort Alle praktijken hebben op basis van de probleeminventarisatie een zorgplan gemaakt. Meestal maakte de verpleegkundige het zorgplan samen met de huisarts. Voor enkele patiënten is expertise van zorgverleners buiten de huisartsenpraktijk ingeschakeld. Slechts enkele praktijken hebben op basis van het zorgplan ook een actieplan gemaakt met de patiënt. Geen enkele patiënt heeft het actieplan op de koelkast gehangen. Uit de interviews blijkt dat praktijken verschillend zijn omgegaan met de actieplannen. Wat blijkt? Het actieplan hangt bij geen enkele patiënt op de koelkast. Uit de interviews komt naar voren dat patiënten het niet prettig vinden om hun actieplan op een zichtbare plek in huis te hangen. Praktijk D heeft een andere vorm van het actieplan uitgeprobeerd. De praktijkverpleegkundige maakte de doelen van de patiënt beeldend. Op google zocht zij een figuur/plaatje dat het doel van de patiënt weergeeft. Dit plaatje printte ze uit en gaf ze aan de patiënt. De meeste patiënten reageerden positief op de afbeeldingen en hebben de afbeeldingen opgehangen. Praktijk B geeft aan het actieplan vaak overbodig te vinden. Het uitdraaien van een medisch paspoort en daar wat punten bijschrijven, vond men voldoende. Zorgverleners vonden het actieplan wel handig voor het monitoren van zorg. Praktijken zijn verschillend omgegaan met het maken van de actieplannen. Praktijk E formuleerde voor het overleg met de huisarts al een concept actieplan met de patiënt. Praktijk B besprak de doelen met de patiënt, legde deze niet vast in een actieplan maar noteerde deze in het HIS volgens de Subjectief Objectief Evaluatie Plan (SOEP) methode. De huisarts kreeg in het HIS een pop-up te zien met het doel van de patiënt zodat hij hierop in kon spelen in het spreekuur. Praktijk C maakte na de probleeminventarisatie een concept actieplan en introduceerde deze bij de patiënt. Patiënten stemden hiermee in. Patiënten blijken het lastig te vinden om doelen te formuleren. Het zelf-oplossend vermogen is bij veel patiënten laag. Uit de interviews blijkt dat ook zorgverleners het vaak lastig vinden om het plan concreet (SMART) te maken en om mensen actief te laten meedenken. Verpleegkundigen met veel ervaring met Motivational Interviewing leken hier makkelijker mee uit de voeten te kunnen. 12

13 Zorgplannen zijn beperkt gedeeld met alle betrokken zorgverleners. Enkele casussen zijn in MDO s besproken met disciplines buiten de huisartsenpraktijk. Niet iedere praktijk heeft contact opgenomen met welzijn, een ouderenadviseur of specialisten in het ziekenhuis. Twee praktijken (A, E) geven aan dat contact met andere disciplines niet nodig was. Onduidelijk is of andere disciplines behoefte hadden aan meer achtergrondgegevens. Praktijk D heeft ervaring opgedaan met het Zorg- en WelzijnsInformatiePortaal (ZWIP). Uit het interview blijkt dat patiënten niet in het ZWIP keken. Volgens de zorgverleners hebben patiënten hier vaak geen zin in en hebben ze er niet de competenties voor. Deze praktijk heeft mantelzorgers niet actief gestimuleerd om met het systeem te werken. Slechts enkele zorgverleners hebben een ZWIP-account. Dit werd als belemmerend ervaren. Dat geldt ook voor de dubbele registratie doordat het ZWIP niet gekoppeld is met het HIS. Het systeem werd wel als veilig ervaren en bood mogelijkheden voor uitwisseling. In de dagelijkse praktijk is echter de meeste informatie gedeeld via zorgmail, een systeem voor zorgverleners. Uit het dossieronderzoek blijkt dat de doelen vaak niet uitgewerkt zijn in concrete stappen die de patiënt zou moeten nemen: hoe, wanneer, hoe vaak (SMART). Doelen werden vaak niet in de ik vorm geschreven en gingen vaak over basis problematiek, veelal op psychosociaal domein en wonen. Voorbeelden van doelen Samen zelfstandig blijven wonen in dit huis. Bezigheden, sociale contacten. Mevrouw wil verhuizen naar een aanleunwoning. Betere conditie, beter voelen. Minder pijn, omgaan met mijn klachten, handicap. Beter voelen, niet depressief worden. Op gewicht blijven, vrij kunnen bewegen in het dorp, stoppen met roken. Actief blijven. Minder roken, zoveel mogelijk naar buiten, controles oogarts weer opstarten. Afvallen eventueel met hulp van een diëtiste, meer bewegen, wekelijks paar maal wandelen. Tips voor praktijken Zorg dat de vorm van een actieplan aansluit bij de persoonlijke voorkeuren van de patiënt. Er is geen standaard format. Help patiënten om de doelen zo SMART mogelijk op te stellen. Patiënten denken niet in doelen. Ervaring met Motivational Interviewing helpt bij het opstellen van SMART-doelen. Afbeeldingen als herinnering vinden mensen prettiger. Bij één patiënt sloeg de afbeelding niet aan. Het doel van deze mevrouw met Parkinson was betere acceptatie van de ziekte en openstaan voor aanpassingen of hulp. Ik vond een afbeelding van een jonge vrouw met rollator. Mevrouw vond de afbeelding niet passend: Was ik nog maar zo jong. Het is dus belangrijk om stil te staan bij hoe iemand zich voelt. Misschien moeten we patiënten uit een reeks plaatjes laten kiezen welke het beste past bij zijn of haar doel en gevoel. Praktijkverpleegkundige praktijk D Patiënten vinden het niet fijn om het actieplan zwart op wit te krijgen. Enkele patiënten vonden het wel prettig om afspraken op een rijtje te krijgen. Praktijkverpleegkundige praktijk E Een actieplan is niet altijd nodig, het is aanvullend. Je moet het van de patiënt laten afhangen. Praktijkverpleegkundige praktijk A 13

14 Ik ga het hier toch niet ophangen, want die en die komen langs. Patiënt praktijk B Je moet denken in mogelijkheden en niet in beperkingen. Het actieplan is er om voor de patiënt en zorgverleners inzichtelijk te maken wat er gebeurt en hoe dit gebeurt, om zo ook te kunnen monitoren. Praktijkverpleegkundige praktijk B Het is belangrijk om terug te gaan naar de basis. Het gaat om hele kleine stapjes om bij grotere te komen. Praktijkverpleegkundige praktijk A De patiënt wil graag met één hoofddoel bezig zijn, dat is de basis voor het zorg/actieplan. Praktijkverpleegkundige praktijk E Onderdelen 3, 4 en 5: monitoren, coachen en zelfmanagement In het kort Verpleegkundigen hebben de patiënten gedurende de projectfase gemonitord. Ze kozen voor verschillende contactvormen: telefonisch, in de praktijk, op visite of een combinatie daarvan. De contactfrequentie varieerde per patiënt. De doelen van de patiënt stonden centraal tijdens de monitormomenten, de praktijken gebruikten hiervoor het zorgplan/actieplan. Opvallend: zorgverleners bleken het lastig te vinden om zelfmanagement te stimuleren. Wat blijkt? Eén wijkverpleegkundige is (bewust) altijd op visite gegaan bij patiënten. Dit vond zij handiger en prettiger. Eén praktijkverpleegkundige monitorde patiënten één keer in de zes weken telefonisch. Bij andere praktijken wisselde de contactvorm per patiënt. De contactbehoefte blijkt per patiënt te verschillen. Praktijken vonden het niet noodzakelijk om met iedere patiënt maandelijks contact te hebben. Voor sommige patiënten bleek één keer in de drie maanden voldoende terwijl andere patiënten wekelijks ondersteuning nodig hadden. Casemanagement vroeg ongeveer minuten per patiënt per contactmoment. Praktijken hebben wisselende ervaringen met de vooruitgang van patiënten. Sommige patiënten boekten veel vooruitgang, andere patiënten weinig. Bij stagnatie vonden praktijken het lastig om patiënten te stimuleren. Enkele praktijken stelden het actieplan na het monitorgesprek bij. Soms werd dat als onpraktisch ervaren. Telefonisch contact vroeg om het aanpassen en vervolgens opsturen van het actieplan naar de patiënt. Enkele praktijken zagen dat de hulpvraag zich verplaatste van de huisarts naar de verpleegkundige. In praktijk D is de praktijkverpleegkundige tijdelijk uitgevallen. Dit zorgde voor stagnatie van het casemanagement. De praktijk heeft het casemanagement niet overgedragen maar gekozen voor een (tijdelijke) reactieve benadering. De huisarts merkte dat de thuiszorg een aantal zaken oppakte. Er hebben zich geen urgente situaties voorgedaan. Bij enkele patiënten vertraagde het proces, maar de situatie verslechterde niet. Eén patiënt raakte in de war na het wegvallen van de casemanager. Tips voor praktijken Kijk per patiënt welke frequentie van casemanagement noodzakelijk is en maak (vervolg)afspraken met de patiënt. 14

15 Breng vooraf in kaart met welke zorgverleners een patiënt frequent contact heeft. Maak heldere afspraken over hoe het casemanagement wordt opgevangen in geval van uitval (noodplan). Ik vind het verlichtend voor ons. Je moet tevreden zijn met kleine stapjes. Huisarts praktijk C Praktijkverpleegkundige praktijk B De inzet van de praktijkverpleegkundige heeft mij een aantal consulten en visites bespaard. We hebben minder brandjes hoeven blussen. Huisarts praktijk E Het is één groot leerproces. Je begint met iets, tast in het duister, en het wordt steeds duidelijker. Huisarts praktijk D Onderdeel 6: zorgcoördinatie In het kort De zorgcoördinatie is niet bij elke praktijk van de grond gekomen, mede omdat er weinig ziekenhuisopnamen waren. Uit de interviews blijkt dat praktijken wisselende ervaringen hebben met zorgcoördinatie. Wat blijkt? Bij praktijk A zijn ziekenhuisopnamen niet voorgekomen. De zorgverleners geven in de interviews aan dat zorgcoördinatie niet nodig was. De geselecteerde patiënten hadden zelf goed overzicht. Praktijk B geeft aan dat zorgcoördinatie niet van de grond is gekomen, onder meer omdat de patiënt het niet prettig vond. Ook geven de eerstelijns zorgverleners aan het zelf niet prettig te vinden om tijdens de opname in een ziekenhuis de zorgcoördinatie op zich te nemen. Praktijk C vond het lastig om contact met het ziekenhuis te hebben over opgenomen patiënten en hun zorg/actieplan. De praktijk merkte dat het ziekenhuis overlegde met de lokale zorgaanbieder bij ontslag. De praktijkverpleegkundige van deze pilot bleef niet het centrale aanspreekpunt. Bij thuiskomst nam de huisarts vaak de begeleiding op zich. Praktijk D geeft aan dat er geen ziekenhuisopnamen zijn geweest onder de geïncludeerde patiënten. Daarom was de zorgcoördinatie (met de tweede lijn) niet van belang. Bij problemen of vragen over de zorg van een patiënt stemden de zorgverleners dit (onbewust) af met de lokale zorgaanbieders (zoals de thuiszorg). Praktijk E geeft in de interviews aan dat de wijkverpleegkundige de zorgcoördinatie oppakte bij transitie naar het ziekenhuis. Zij bezocht de patiënt in het ziekenhuis/verpleeghuis, nam contact op met de zorgverleners en met de mantelzorger. De wijkverpleegkundige bleef het centrale aanspreekpunt. De huisarts vond dit zeer waardevol. Ik vond het heel waardevol dat de wijkverpleegkundige contact hield tijdens transities. Het heeft mij ook een stukje ontzorgd. Huisarts, praktijk E 15

16 Tip Zorgcoördinatie vraagt om een werkbare rolverdeling en het bespreekbaar maken van taakopvattingen tussen de tweede lijn en de eerste lijn. Ga hiernaar op zoek! Bijvoorbeeld door langs te gaan op de poli en op inhoudsniveau gesprek aan te gaan. Onderdeel 7: het ondersteunen van mantelzorgers In het kort De praktijken hebben allemaal aandacht besteed aan mantelzorgers, (intensieve) ondersteuning werd in beperkte mate gegeven. Vragenlijsten voor het meten van de belastbaarheid van mantelzorgers zijn niet door iedere praktijk afgenomen. Vaak was er geen mantelzorger aanwezig tijdens de afspraak. Wat blijkt? Praktijk A heeft bij mantelzorgers de EDIZ-vragenlijst afgenomen. Hieruit kwamen geen urgente problemen naar voren. De mantelzorgers zijn daarom niet verder ondersteund. Bij praktijk B bleken de mantelzorgers geen behoefte te hebben aan ondersteuning. Wel vond deze praktijk het erg belangrijk om met de patiënt en eventueel de mantelzorger een gesprek te voeren over het maken van een noodplan. De praktijk geeft aan dat soms juist de zorg ontmanteld moet worden zodat de patiënt meer gaat werken aan zelfmanagement. Praktijk C is zich bewuster geworden van het belang van mantelzorgerondersteuning na het doornemen van de doelstellingen van de pilot. Volgens de zorgverleners is (intensieve) ondersteuning niet helemaal gelukt. De praktijk heeft één keer de CSI gebruikt, dit resulteerde in sociaal wenselijke antwoorden. Intuïtief is er aandacht besteed aan mantelzorg. De ondersteuning richtte zich vooral op er zijn. Volgens de zorgverleners zijn er geen mantelzorgbijeenkomsten beschikbaar in de nabije omgeving van de praktijk, hiervoor moeten mensen reizen maar dat wil/kan de mantelzorger vaak niet. De Stichting Welzijn Ouderen werkt alleen met indicaties, wel zijn er vrijwilligers in het dorp beschikbaar voor ondersteuning aan mantelzorgers. Praktijk D heeft standaard aandacht besteed aan mantelzorgers. De praktijkverpleegkundige maakte kennis met partners/kinderen en liet weten dat zij er ook voor hen is. Soms gebruikte de praktijkverpleegkundige de CSI-vragenlijst. De belastbaarheid van mantelzorgers bleef gedurende de pilot stabiel, er waren geen extreme gevallen. Het kwam soms voor dat mantelzorgers hoog scoorden op de CSI, terwijl zij niet wilden zeggen dat er iets aan de hand is. Praktijk E heeft bij drie patiënten de EDIZ-vragenlijst afgenomen. Zorgverleners geven aan dat de score niet veel zegt, maar dat een gesprek wel zeer waardevol is. Ook geven zij aan dat er een groep mantelzorgers is die geen ondersteuningsvraag heeft of deze niet wil delen. Toch werd de mogelijkheid om laagdrempelig contact op te nemen door mantelzorger als prettig ervaren. Voor een aantal mantelzorgers heeft deze praktijk zorg georganiseerd, de mantelzorgers verwezen naar het steunpunt of er werd vaker een (preventief) gesprek gevoerd ter ondersteuning. Tip Het gesprek met betrokkenen is belangrijker dan het instrument (CSI of EDIZ). We proberen er te zijn voor mantelzorgers, te laten zien dat we er zijn, zo van: jullie mogen me altijd bellen. Huisarts praktijk C 16

17 Onderdeel 8: toegang tot welzijnsvoorzieningen In het kort Enkele praktijken hebben patiënten geholpen bij het toegang krijgen tot welzijnsvoorzieningen als maaltijdservice, dagopvang, vervoersdiensten, en aanpassingen in de woning. Dit bleek niet voor alle patiënten nodig. De mate van samenwerking met welzijnsorganisaties verschilde per praktijk. Wat blijkt? Praktijk B geeft aan patiënten niet teveel te hebben willen helpen, in het kader van zelfmanagement. Wel hebben zorgverleners steeds aangegeven welke mogelijkheden er zijn. Praktijk D heeft een patiënt die zijn huis vrijwel niet uitkwam, geholpen bij het aanvragen van een scootmobiel. Hierdoor kon de patiënt naar de dagbesteding en is hij nu meer onder de mensen. Praktijk E geeft aan dat wellicht in de toekomst een welzijnsmedewerker een centrale rol kan vervullen als er sprake is van sociale problematiek. Tips Wees alert op oudere ouderen: de jongere ouderen lijken beter in staat om welzijnsvoorzieningen te organiseren dan de wat passievere oudere ouderen. Welzijnsvoorzieningen of hulpmiddelen kunnen een middel zijn om een ander doel te behalen, zoals het vergroten van sociale contacten of het verbeteren van de gezondheid (maaltijdarrangementen). In het kader van zelfmanagement gaan we niet te veel helpen. We zeggen het wel, maar ze moeten het zelf doen. Praktijkverpleegkundige praktijk B 17

18 4. Welke patiënten hebben er baat bij? De vijf huisartsenpraktijken hebben tijdens de pilot totaal 47 patiënten met meerdere chronische ziekten begeleid. In dit hoofdstuk lees je voor welke patiënten Guided Care meerwaarde heeft. Per huisartsenpraktijk zijn 7 tot 12 patiënten geselecteerd. Daarbij zijn de twee uitgangspunten van Guided Care gehanteerd, namelijk dat er (1) sprake is van multimorbiditeit en dat (2) de diseasemanagement-benadering niet of onvoldoende werkt voor deze patiënten. De selectie vond plaats in het najaar van Dit gebeurde door de huisartsen en praktijkverpleegkundigen, op basis van hun kennis van de patiëntengroep. Voor deze pilot is gezien het beperkt aantal patiënten niet gekozen voor het systematisch screenen van een grote populatie. Welke patiënten zijn geselecteerd? Uit de interviews blijkt dat de vijf huisartsenpraktijken bewust voor verschillende patiëntengroepen hebben gekozen. Opvallend is het verschil in leeftijd van de deelnemende patiënten. De jongste patiënt is 38 jaar, de oudste is 95 jaar. Twee praktijken (A, E) hebben bewust voor een jongere patiëntengroep gekozen. Eén van deze twee praktijken selecteerde bewust ook zorgmijders. De praktijken selecteerden geen patiënten met gevorderde dementie. Eén praktijk (D) geeft aan bewust ook geen patiënten met een laag IQ, psychiatrische problematiek of geringe motivatie te hebben geselecteerd. Veel patiënten blijken deel te nemen aan een diseasemanagement-programma voor diabetes. Enkele patiënten vallen ook in een diseasemanagement-programma voor COPD of een ouderenzorgprogramma. Wat betreft de selectie is variatie te zien in de uitgangspunten. Zorggebruik, problematiek en/of het aantal aandoeningen zijn bij alle praktijken het uitgangspunt bij de selectie van deelnemende patiënten. Eén praktijk (E) is uitgegaan van de risicoprofielen van patiënten en de moeilijkheidsgraad van zorgverlening. Welke kenmerken hebben patiënten? Veel patiënten hebben meer dan drie chronische ziekten/problemen. Er zijn geen duidelijke verschillen tussen de praktijken ten aanzien van patiëntkenmerken. Wel valt het op dat enkele praktijken diabetes als eerste selectiecriterium hebben gebruikt. Opvallend is dat veel patiënten traditionele chronische ziektebeelden hebben zoals diabetes, COPD en allerlei cardiovasculaire problematiek. Dit is niet onlogisch nu er de laatste jaren veel aandacht is om mensen met dergelijke klachten proactief te herkennen. 4 Uit de consultverslagen valt op dat ook psychische/psychiatrische problematiek bij een aantal patiënten aanwezig is. Tenslotte valt het op dat er weinig patiënten gekozen zijn met oncologische problematiek. Dat is opmerkelijk gezien de leeftijdsopbouw. Voor (bijna) alle patiënten geldt dat er sprake is van grootverbruik (meer dan 12 contacten per jaar). Zie tabel 1. 4 In het kader van de integraal bekostigde zorgprogramma s die de laatste jaren op grote schaal zijn geïntroduceerd in de eerste lijn. 18

19 Patiëntkenmerken A B C D E Aantal patiënten (n) (8) 5 (8) Geslacht (% vrouw) 67% 40% 70% 71% 40% Woonsituatie (% alleen) 25% 30% 50% 71% 60% Mantelzorg (% ja) 50% 60% 20% 14% 60% Leeftijd jaar 42% 20% 10% 12,5% 40% jaar 50% 30% 0% 37,5% 40% 75 en ouder 8% 50% 90% 50% 20% Aantal chronische aandoeningen* % 20% 20% 29% 40% % 50% 60% 71% 60% 7 of meer 25% 30% 20% 0% 0% Totaal zorggebruik per jaar (v)** 0-12 contacten 33,3% 30% 0% 0% 40% contacten 58,4% 60% 70% 57% 60% 31 contacten of meer 8,3% 10% 30% 43% 0% Totaal zorggebruik per jaar (n)** 0-12 contacten 16,7% 20% 0% 0% 0% contacten 58,3% 70% 50% 71% 80% 31 contacten of meer 25% 10% 50% 29% 20% Tabel 1: Overzicht van patiëntkenmerken, casuïstiek, zorggebruik v= voormeting, n=nameting *=actieve chronische ziekten/problemen ** visites, consulten en telefonische consulten Praktijk D: 1 patiënt vroegtijdig gestopt, 1 missende waarde mantelzorger (niet meegenomen). Praktijk heeft gedurende 4 maanden werkwijze tijdelijk stopgezet wegens personele omstandigheden Praktijk E: 1 patiënt vroegtijdig gestopt, 2 patiënten overleden (niet meegenomen). Tabel 2: patiëntenselectie per praktijk: patiëntengroep en selectiemethode In tabel 2 hierna is te zien dat de insteek en wensen van de praktijken hebben meegespeeld in de wijze van selecteren en de keuze voor de patiëntengroep. 19

20 Praktijk Patiëntengroep Hoe is er geselecteerd? Aanpak & resultaten A Patiënten tussen jaar Casefinding. Selectie met behulp van de diabeteslijst. Gekeken naar patiënten met meerdere episodes/diagnoses (COPD/hart- en vaatziekten). Leeftijd speelde een rol bij de selectie. De praktijk had al ervaring met oudere doelgroep en was benieuwd in hoeverre de werkwijze zou werken bij een jongere groep. Praktijk met ruime ervaring op het gebied van zorgprogramma s voor kwetsbare ouderen. Insteek was om te kijken of het Guided Care Model ook zou werken bij jongere ouderen. Praktijkverpleegkundige met veel ervaring in Motivational Interviewing lukte het goed om de patiënten anders naar zichzelf te laten kijken, bewustwording speelde een grote rol. De jongere groep leek minder behoefte aan casemanagement te hebben. Ook mantelzorg, zorgcoördinatie en welzijnsaspecten speelden minder in deze groep. De praktijk ziet de meerwaarde in het voorkomen van problemen op de lange termijn. Gebruikte vragenlijsten waren misschien wat zwaar voor deze doelgroep. Registratie kon niet rechtstreeks in het HIS, wat onhandig en tijdrovend was. Conclusie: prettige werkwijze, belangrijkste successen zijn bevordering van zelfmanagement en langetermijnpreventie, maar totaalpakket wellicht toch te zwaar en tijdrovend voor deze jongere doelgroep. B Variatie in leeftijd (spreiding: jaar) Casefinding. Selectie op basis van risicoprofielen en moeilijkheidsgraad. Signalering tijdens spreekuur/huisbezoek, tijdens MDO, door signaal van bijvoorbeeld wijkverpleegkundige/ fysiotherapeut of door patiënt zelf. Selectie niet ziektespecifiek, probleem- of leeftijdsgebonden. Praktijk met een langdurende ervaring op het gebied van multidisciplinaire samenwerking. Men koos voor deelname vanwege het samenhangende pakket onderdelen dat de kern is van het Guided Care Model. Specifieke focus op zelfmanagement wat in enkele gevallen tot spectaculaire resultaten leidde. In enkele andere gevallen vielen de resultaten tegen, vermoedelijk door de persoonlijkheidsstructuur van de betrokken patiënten. Dat is als een cruciale bevinding ervaren en aanleiding voor een nieuwe projectaanvraag om dit verder uit te kunnen zoeken. Tabel 2a Patiëntenselectie per praktijk: patiëntengroep en selectiemethode 20

GEZONDHEIDSCENTRUM HOENSBROEK NOORD. Handreiking voor professionals & multidisciplinaire teams in de eerste lijn. Kwetsbare.

GEZONDHEIDSCENTRUM HOENSBROEK NOORD. Handreiking voor professionals & multidisciplinaire teams in de eerste lijn. Kwetsbare. GEZONDHEIDSCENTRUM HOENSBROEK NOORD Handreiking voor professionals & multidisciplinaire teams in de eerste lijn Kwetsbare ouderen Onze dank voor hun positieve reactie op de handreiking en waardevolle aanvullingen

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties.

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties. Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties Marieke Hollander Projectnummer: B3826 Zoetermeer, 22 maart 2011 De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement vanuit het perspectief van mensen met astma of COPD D. Baan M. Heijmans P. Spreeuwenberg M.

Nadere informatie

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK GGz Eindhoven Caroline Place en Harry Michon Trimbos-instituut, Utrecht 2013 Colofon Financiering Dit onderzoek is onderdeel van en financieel mogelijk gemaakt door het Programma

Nadere informatie

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan?

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? elfredzaameid: Hoe akt u het an? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Inspirerende voorbeelden van acht zorgorganisaties Voorwoord Het versterken van zelfredzaamheid

Nadere informatie

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S Rapportage over de samenwerking van thuiszorgmedewerkers met mantelzorgers en andere organisaties Marieke van Wieringen

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Minder zelfmanagementvaardigheden, dus meer zorggebruik? De relatie tussen patiënt activatie van mensen met

Nadere informatie

Sterk naar Werk Ziek en mondig in de eerste lijn

Sterk naar Werk Ziek en mondig in de eerste lijn Sterk naar Werk Ziek en mondig in de eerste lijn Verslag van een zorgvernieuwingsproject Wouter van Suylekom, Nathalie Donders, Joost van der Gulden Sectie Arbeid en Gezondheid Afdeling Eerstelijnsgeneeskunde

Nadere informatie

Even Buurten: De complexiteit van een wijkgerichte aanpak

Even Buurten: De complexiteit van een wijkgerichte aanpak Even Buurten: De complexiteit van een wijkgerichte aanpak Drs. Hanna M. van Dijk Dr. Jane M. Cramm Dr. Freek J.B. Lötters Dr. Job van Exel Prof.dr. Anna P. Nieboer instituut Beleid & Management Gezondheidszorg

Nadere informatie

Onderwijs en jeugdzorg samen, werkt dat?

Onderwijs en jeugdzorg samen, werkt dat? Verwey-Jonker Instituut Onder wijs en jeugdzorg samen, werkt dat? Freek de Meere Vita Los Onderwijs en jeugdzorg samen, werkt dat? Evaluatie Utrechtse pilots onderwijs zorgarrangementen Freek de Meere

Nadere informatie

Ouderen over ondersteuning en zorg

Ouderen over ondersteuning en zorg Ouderen over ondersteuning en zorg Kwaliteitscriteria voor ondersteuning en zorg vanuit ouderenperspectief met extra aandacht voor kwetsbare ouderen, waaronder migrantenouderen CSO Zorgbelang Nederland

Nadere informatie

Buurtzorg: nieuw en toch vertrouwd Een onderzoek naar de ervaringen van cliënten, mantelzorgers, medewerkers en huisartsen

Buurtzorg: nieuw en toch vertrouwd Een onderzoek naar de ervaringen van cliënten, mantelzorgers, medewerkers en huisartsen Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Buurtzorg: nieuw en toch vertrouwd Een onderzoek naar de ervaringen van cliënten, mantelzorgers, medewerkers

Nadere informatie

Sociale (wijk)teams in vogelvlucht

Sociale (wijk)teams in vogelvlucht Sociale (wijk)teams in vogelvlucht State of the art najaar 2014 Auteur(s) Datum Movisie Silke van Arum en Rosanna Schoorl Utrecht, februari 2015 Movisie: kennis en aanpak van sociale vraagstukken Movisie

Nadere informatie

Gezien en gehoord. Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen

Gezien en gehoord. Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen Gezien en gehoord Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen Maarten Davelaar Ahmed Hamdi Jenny Verheijen Marie-Christine van Dongen Angela Verleun Gezien en gehoord

Nadere informatie

"Wat gaat er goed in jullie gezin?" Transformatie van het maatschappelijk domein in praktijk werkwijze Jeugdteam Weerpad in Zaanstad

Wat gaat er goed in jullie gezin? Transformatie van het maatschappelijk domein in praktijk werkwijze Jeugdteam Weerpad in Zaanstad "Wat gaat er goed in jullie gezin?" Transformatie van het maatschappelijk domein in praktijk werkwijze Jeugdteam Weerpad in Zaanstad Februari 2014 Colofon februari 2014 "Wat gaat er goed in jullie gezin?"

Nadere informatie

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG in het kader van project De Kanteling, april

Nadere informatie

Sleutels voor de lokale aanpak van eenzaamheid

Sleutels voor de lokale aanpak van eenzaamheid Sleutels voor de lokale aanpak van eenzaamheid Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 4 Deel 1: Wat is eenzaamheid? Is het een probleem? 1 Wat wordt onder eenzaamheid verstaan? 5 2 Waarom is er aandacht voor eenzaamheid

Nadere informatie

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Verkenning voor gemeenten en partners In opdracht van het ministerie van SZW en het ministerie van VWS Oktober 2012 1 Inleiding 3

Nadere informatie

Een overzicht van instrumenten voor het meten van zelfredzaamheid. Zo zelf- redzaam. Jennie Mast Evianne Wijenberg Mirella Minkman

Een overzicht van instrumenten voor het meten van zelfredzaamheid. Zo zelf- redzaam. Jennie Mast Evianne Wijenberg Mirella Minkman Een overzicht van instrumenten voor het meten van zelfredzaamheid Zo zelf- redzaam Jennie Mast Evianne Wijenberg Mirella Minkman Zo zelfredzaam Een overzicht van instrumenten voor het meten van zelfredzaamheid

Nadere informatie

Maatwerk bij meervoudigheid. Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek

Maatwerk bij meervoudigheid. Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek Maatwerk bij meervoudigheid Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek Maatwerk bij meervoudigheid Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek

Nadere informatie

Zorg zelf voor Betere Medicatieveiligheid. Toolkit

Zorg zelf voor Betere Medicatieveiligheid. Toolkit Zorg zelf voor Betere Medicatieveiligheid Toolkit Colofon Dit is een uitgave van Vilans, kenniscentrum langdurende zorg. Vilans is het onafhankelijke kenniscentrum voor werkers en organisaties die langdurige

Nadere informatie

KAN DE MANTELZORGER DIT AAN? Quickscan naar gevolgen van de pakketmaatregel Begeleiding in de AWBZ voor mantelzorgers

KAN DE MANTELZORGER DIT AAN? Quickscan naar gevolgen van de pakketmaatregel Begeleiding in de AWBZ voor mantelzorgers KAN DE MANTELZORGER DIT AAN? Quickscan naar gevolgen van de pakketmaatregel Begeleiding in de AWBZ voor mantelzorgers Expertisecentrum Mantelzorg (MOVISIE en Vilans) In opdracht van het ministerie van

Nadere informatie

Samen de focus op werk. Een landelijk beeld van de samenwerking tussen professionals werk en inkomen en de gezondheidszorg

Samen de focus op werk. Een landelijk beeld van de samenwerking tussen professionals werk en inkomen en de gezondheidszorg Een landelijk beeld van de samenwerking tussen professionals werk en inkomen en de gezondheidszorg Colofon Titel: Samen de focus op werk Programma: Dienstverlenende Overheid Datum: augustus 2012 ISSN 1383-8733

Nadere informatie

EEN ONDERZOEK NAAR UITVAL IN DE SCHULDDIENSTVERLENING TUSSEN HET EERSTE EN TWEEDE CONTACTMOMENT

EEN ONDERZOEK NAAR UITVAL IN DE SCHULDDIENSTVERLENING TUSSEN HET EERSTE EN TWEEDE CONTACTMOMENT UITVAL OF ZELFREGIE? EEN ONDERZOEK NAAR UITVAL IN DE SCHULDDIENSTVERLENING TUSSEN HET EERSTE EN TWEEDE CONTACTMOMENT KENNISCENTRUM MAATSCHAPPIJ EN RECHT LECTORAAT ARMOEDE EN PARTICIPATIE CREATING TOMORROW

Nadere informatie

Bouwen aan Buurthulp. Handboek voor het organiseren van. onderlinge hulpverlening in de buurt

Bouwen aan Buurthulp. Handboek voor het organiseren van. onderlinge hulpverlening in de buurt Bouwen aan Buurthulp Handboek voor het organiseren van onderlinge hulpverlening in de buurt Auteurs: Wilco Kruijswijk, Kitty van den Hoek en Jan Willem van de Maat Met dank aan: Anita Peters en Annette

Nadere informatie

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u is een uitgave van Driessen HRM_Payroll.

Nadere informatie

De kracht van goed bestuur

De kracht van goed bestuur Bestuur, management en onderwijskwaliteit Daniëlle Verschuren en Berber Vreugdenhil De kracht van goed bestuur Eindrapportage De kracht van goed bestuur Eindrapportage Daniëlle Verschuren Berber Vreugdenhil

Nadere informatie

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar Inhoud Voorwoord 4 Hoofdstuk 1: Inleiding 5 Hoofdstuk 2: Eenzaam in Rotterdam: Het probleem 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Gezinnen met Geringe Sociale Redzaamheid. casuïstiek Groningen

Gezinnen met Geringe Sociale Redzaamheid. casuïstiek Groningen Gezinnen met Geringe Sociale Redzaamheid casuïstiek Groningen Utrecht, april 2015 Binnen Samenwerkend Toezicht Jeugd werken vijf rijksinspecties samen, te weten: Inspectie voor de Gezondheidszorg Inspectie

Nadere informatie