de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein CR Den Haag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag"

Transcriptie

1 Postbus ES Den Haag Telefoon (070) Fax (070) Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein CR Den Haag Afschrift aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA Den Haag Datum 20 juni 2008 Ons kenmerk Onderwerp DMO/DB/ Concretisering Defensie Industrie Strategie Tijdens het algemeen overleg over de Defensie Industrie Strategie (DIS) van 6 februari jl. (Kamerstuk nr. 4) heb ik de Kamer een nadere uitwerking van de DIS toegezegd met betrekking tot de zes prioritaire technologiegebieden, het launching customership en de instandhouding van materieel. Hierbij bied ik u deze uitwerking aan. DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE Drs. J.G. de Vries Pagina 1/16

2 Inleiding In de nota Defensie Industrie Strategie (Kamerstuk nr. 1, verzonden 27 augustus 2008) is een integrale strategische visie gegeven op de Nederlandse defensiegerelateerde industrie (DGI) en de rol van de overheid daarbij. De aanleiding voor een verandering van het beleid gericht op de Nederlandse DGI werd gevormd door de sterke consolidatie van de defensie-industrie en de voorzichtige ontwikkeling naar een internationale defensiemarkt. Nederland beschikt over een in omvang relatief bescheiden en een veelal op niches gerichte DGI. Het hoge innovatieve karakter van de Nederlandse DGI heeft echter een grote uitstraling op andere sectoren. Voor de Nederlandse DGI is het van belang meer toegang te krijgen tot niet alleen de veel grotere internationale defensiemarkt, maar ook tot de nationale en internationale civiele markten. In de DIS wordt onder meer uiteengezet welke mogelijkheden de overheid heeft om bij te dragen aan de versterking van de positie van de Nederlandse DGI binnen netwerken van ontwikkeling, productie en instandhouding van materieel, terwijl de eigen verantwoordelijkheid van de Nederlandse DGI voor haar positionering op de nationale en internationale markt blijft gehandhaafd. De operationele behoefte van Defensie is hierbij altijd leidend. Een pro-actieve houding van en een goede samenwerking binnen de Nederlandse DGI zelf zijn noodzakelijk om kansen te creëren en te verzilveren. Defensie zal door de inzet van gerichte instrumenten bijdragen aan de versterking van de positie van de Nederlandse DGI. Het gaat hier om instrumenten die Defensie hanteert in het kader van Research & Development en in het proces van (pre)behoeftestelling tot afstoting van materieel. Deze brief bevat een verdere uitwerking van de DIS op de prioritaire technologiegebieden, het launching customership en de instandhouding van materieel. Daarnaast wordt de komende periode een aantal andere DIS-instrumenten verder uitgewerkt. Pagina 2/16

3 Concretisering prioritaire technologiegebieden Algemeen In de DIS zijn zes internationaal kansrijke prioritaire technologiegebieden benoemd. De keuze is gebaseerd op onderzoek naar de toekomstige behoeften van Defensie, de sterke punten van de Nederlandse industrie en de kansen van de Nederlandse industrie op de internationale markt. Daarnaast bieden deze prioritaire gebieden niet alleen mogelijkheden op de defensiemarkt maar ook op de civiele markt. Het gaat om de volgende gebieden: (1) Command, Control, Communications, Computers and Intelligence; (2) Sensorsystemen; (3) Geïntegreerd platformontwerp, -ontwikkeling en -fabricage; (4) Elektronica en mechatronica; (5) Geavanceerde materialen; (6) Simulatie, training en kunstmatige omgevingen. Defensie draagt bij aan de versterking van de kansrijke technologiegebieden door het inzetten van Research & Development (R&D) instrumenten, door participatie in het innovatieprogramma veiligheid, en door het optreden als launching customer. R&D-instrumenten Defensie maakt onderscheid in klantgedreven onderzoek en onderzoek geïnitieerd door kennisaanbieders en industrie. In het eerste geval, klantgedreven onderzoek, vloeit de defensievraag naar onderzoek voort uit de onderkende behoefte aan militaire capaciteiten. De in ontwikkeling zijnde Strategie- en Kennis Agenda (SKA) van Defensie onderkent hier drie belangrijke kennisthema s: (1) Intelligence, Surveillance, Target Acquisition, Reconnaisance (ISTAR) ; (2) Network Information and Infrastructure (NII) en (3) Bescherming. Voor deze thema s zullen jaarlijks bij te stellen klantgedreven onderzoeksprogramma s worden ontwikkeld. Pagina 3/16

4 Defensie beschikt over zowel een uitgebreide interne als externe kennisbasis. De externe kennisbasis is verankerd bij de industrie en in het strategisch partnerschap met kennisinstituten. Deze kennisbasis bij de kennisinstituten wordt onderhouden en verder ontwikkeld door klantgedreven onderzoeksprogramma s die zich richten op kennisopbouw voor de middellange en lange termijn. Deze onderzoeksprogramma s zijn mede georiënteerd op de prioritaire technologiegebieden. Los van klantgedreven onderzoeksprogramma s kunnen industrie en kennisinstituten voorstellen indienen voor het onderzoek naar de militaire toepassingsmogelijkheden van veelbelovende technologieën. De SKA onderkent in dit kader vijf velden van technologieexperimenten, waarbinnen prioritaire technologiegebieden een belangrijke rol spelen. De hierbij relevante instrumenten zijn het Nationaal Technologieproject (NTP), het Internationaal Technologie Project (ITP) en het programma Small Business Innovation Research (SBIR). Een NTP is een instrument waarbij een voorstel tot technologieontwikkeling kan worden gehonoreerd. De kracht van het NTP is de directe verbinding en nauwe samenwerking tussen uitvoerder en gebruiker. Het voorstel voor een NTP kan worden ingediend door een of meer kennisinstituten, door de industrie of door beide. Bij de beoordeling vormen aansluiting bij de defensiebehoeften en de mate van innovatie de belangrijkste criteria. Naast een NTP kan ook technologie worden ontwikkeld waarbij internationale partijen zijn betrokken. Een ITP-constructie is aan de orde als het bij elkaar brengen van de afzonderlijke expertises meerwaarde oplevert. Internationale samenwerking kan plaatshebben in Navo of EDA-verband (Europees Defensie Agentschap). Daarnaast kan ook bilateraal of multilateraal met landen worden samengewerkt. Zo werkt Nederland op R&D-gebied bilateraal samen met Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. In trilateraal verband wordt gewerkt met Zweden en Canada, en daarnaast met Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk. Door een ITPconstructie worden de betrokken partijen internationaal gepositioneerd en ontstaan waardevolle netwerken die ook na een project nog grote waarde kunnen hebben. Bijlage 1, Pagina 4/16

5 tabel 1 geeft per prioritair technologiegebied een overzicht van lopende en te starten NTP n en ITP n. SBIR is een instrument waarmee de overheid het innoverend vermogen en de concurrentiekracht van vooral het midden- en kleinbedrijf (MKB) wil vergroten. Het instrument houdt in dat de overheid het MKB in concurrentie opdrachten geeft om oplossingen te ontwikkelen voor specifieke problemen. Het initiatief voor een SBIR-oproep ligt bij de overheid. SBIR bestaat uit drie fasen: een haalbaarheidsfase, een R&D-fase en een fase van commercialisatie en marktintroductie. De overheid geeft, na het beoordelen van de offertes, opdracht voor de eerste twee fasen en financiert die ook volledig. De laatste fase wordt door het bedrijfsleven gefinancierd. Op dit moment wordt met co-financiering door het ministerie van Economische Zaken (EZ) geëxperimenteerd met een aantal pilots bij verschillende departementen, waaronder Defensie. In Bijlage 1, tabel 1 worden onder meer de lopende en te starten SBIR-pilots weergegeven. Innovatieprogramma veiligheid De civiele industrie en de defensiesector zullen steeds meer met elkaar integreren. Ook delen van de veiligheidsmarkt zijn hier van belang. Daarnaast wordt, door de steeds verdergaande verwevenheid van internationale en nationale veiligheid, defensietechnologie steeds meer toegepast bij het oplossen van nationale veiligheidsvraagstukken. Dit wordt zichtbaar in het innovatieprogramma Veiligheid. In het kader van het project Nederland Ondernemend Innovatieland, als onderdeel van pijler II van het coalitieakkoord Een innovatieve, concurrerende en ondernemende economie, koppelt het kabinet kennis en innovatie beter aan de oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Eén van de thema s daarbij is Veiligheid. Op dit gebied zetten de ministeries van Defensie, Economische Zaken, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Justitie gezamenlijk een maatschappelijk innovatieprogramma op. Bij dit innovatieprogramma Veiligheid wordt gewerkt met drie thema s die tot stand zijn gekomen op basis van een analyse van de vraag van de verschillende departementen en van de sterke Nederlandse clusters binnen het bedrijfsleven. Deze drie thema s zijn: Opereren in netwerken, Simulatie Pagina 5/16

6 en Oefening en Fysieke bescherming. Het innovatieprogramma Veiligheid draagt bij aan het uitbreiden van de markten die de Nederlandse DGI kan betreden. Op dit moment zijn alleen de projecten bekend die voortkomen uit het thema Opereren in netwerken en die kansrijk zijn voor aanbesteding in Bijlage 1, tabel 2 geeft per prioritair technologiegebied een overzicht van de mogelijke projecten die binnen dit thema in het innovatieprogramma Veiligheid zouden kunnen worden uitgevoerd. Concretisering launching customership Met het begrip launching customership wordt bedoeld dat de overheid als belangrijke afnemer voorop loopt en een stimulerende, lancerende rol speelt bij de toepassingen van nieuwe technieken. Defensie treedt op als launching customer in die gevallen dat een operationele behoefte naar verwachting sneller, beter of goedkoper kan worden ingevuld met een nieuw product dan met een product van de plank. Bij het optreden als launching customer kunnen twee situaties worden onderscheiden. Het kan enerzijds gaan om een product dat in de eindfase van ontwikkeling is. Anderzijds kan het gaan om een (sub)systeem dat is voortgekomen uit eerdere samenwerking. Met het optreden als launching customer kunnen de prioritaire technologiegebieden verder worden versterkt en kan het vertrouwen in Nederlandse producten worden vergroot. Daarnaast wordt een basis gecreëerd voor verdere productie en verkoop op de nationale en internationale defensiemarkt. Aansprekende militaire voorbeelden uit het verleden waarbij Defensie als launching customer is opgetreden zijn o.a. de SMART-L radar, de Squire-radar en de Goalkeeper. Voor Defensie is bij de behoeftevervulling de operationele behoefte leidend. Voor de verwerving daarvan wordt een onderscheid gemaakt tussen civiele, dual use en militaire aanschaffingen. Van dual use wordt gesproken indien het goederen en technologie betreft die voor de civiele markt zijn ontworpen, maar die ook militaire toepassingen hebben. De civiele en dual use aanschaffingen worden Europees aanbesteed. Defensie staat een strikte naleving voor van de Europese aanbestedingsregelgeving. Deze regelgeving heeft eerlijke Pagina 6/16

7 concurrentie en gelijke kansen voor iedereen als doel. Het optreden als launching customer kan hiermee op gespannen voet staan. De mogelijkheden om dit instrument te hanteren worden dan ook begrensd door de ruimte die deze regelgeving biedt. Per project zal dit steeds moeten worden afgewogen. Onder voorwaarden zijn R&D-opdrachten en specifiek militaire opdrachten die onder artikel 296 van het EG-Verdag vallen, van deze regelgeving uitgezonderd. Binnen het EDA is voor deze militaire opdrachten echter wel een gedragscode afgesproken die inhoudt dat zoveel mogelijk internationale concurrentie moet worden toegepast, met als doel meer concurrentie op de Europese defensiemarkt tot stand te brengen. Hiervan zijn uitgezonderd R&D-opdrachten, vervolgopdrachten daarop en internationale samenwerking. Het launching customership kent een aantal risico s, zoals een keuze voor verkeerde technieken, kinderziektes en een dure instandhouding indien er voor het product geen markt blijkt te zijn. Het is wenselijk dat Defensie en de industrie deze risico s gezamenlijk dragen. Gebaseerd op de hiervoor genoemde randvoorwaarden bevat bijlage 2, tabel 1 concrete launching customer-projecten en bevatten de tabellen 2 en 3 een overzicht van de projecten die kansen bieden voor het launching customership. In de tabellen 2 en 3 is onderscheid gemaakt tussen kansrijke launching customer-projecten en NTP n die mogelijk zullen leiden tot launching customership. De in bijlage 2 beschreven kansrijke projecten zullen verder worden beoordeeld in de reguliere verwervingsvoorbereiding. Concretisering instandhouding De instandhoudingsfase van defensiematerieel is gericht op het waarborgen van de operationele effectiviteit van de desbetreffende (wapen)systemen en het beheersen van de daarmee gepaard gaande kosten en uitgaven. In de DIS is geconcludeerd dat Defensie in toenemende mate samenwerkingsverbanden zal moeten aangaan bij onderhoud en andere materieellogistieke taken en dat een intensievere rol van de Nederlandse DGI in de exploitatie dus zeer wel denkbaar is. Daarbij worden steeds vaker nieuwe samenwerkingsvormen tussen overheid en civiele partijen gebruikt. Pagina 7/16

8 Voor het structureren van de instandhoudingstaken wordt een onderscheid gemaakt tussen drie onderhoudsniveaus: Organic Level Maintenance, Intermediate Level Maintenance en Depot Level Maintenance. Deze niveaus verschillen in de vereiste kennis, middelen en faciliteiten. In de regel staat het Organic Level Maintenance dichter bij de bedienaar van het systeem en de technici van de gebruikende operationele eenheid, en staat het Depot Level Maintenance dichter bij de onderhoudsbedrijven. Daarmee leent het Depot Level Maintenance zich het meest voor samenwerking met de industrie. Voor de afweging al dan niet samen te werken met de industrie wordt door Defensie gebruik gemaakt van een sourcing-strategie, die als uitgangspunt heeft dat Defensie andere partijen bij de dienstverlening betrekt als daarmee de prestaties verbeteren en/of de kosten dalen. De andere partijen kunnen marktpartijen zijn maar ook bijvoorbeeld andere overheden. Doeltreffendheid en doelmatigheid vormen de belangrijkste criteria op basis waarvan de keuze voor zelf doen, uitbesteden of samenwerken wordt gemaakt. Defensie stelt doeltreffendheid hierbij als randvoorwaarde. Defensie is overigens wel afhankelijk van de fabrikant van het materieel om in Nederland werk te laten uitvoeren aan het door de fabrikant ontwikkelde systeem. Zo blijken voor enkele wapensystemen Performance Based Logistics (PBL)-en een mogelijkheid te zijn. Bij PBL wordt voor een vast bedrag de beschikbaarheid verzekerd van het hele wapensysteem of van elementen ervan, zoals essentiële reservedelen. In het kan worden opgenomen dat als de leverancier er in slaagt de betrouwbaarheid van uitrustingsstukken en reservedelen te verbeteren, dit voor hem financiële voordelen zal opleveren. Voorbeelden van PBL-contacten zijn de instandhoudingsen op basis van een vaste kilometerprijs voor de wissellaadsystemen en trekker-opleggercombinaties. Voor nieuwe wapensystemen zal de afweging van Performance Based Logistics een vast element zijn. Bij PBL liggen kansen voor de Nederlandse DGI. Pagina 8/16

9 Een samenwerking op internationaal gebied die gericht is op een specifiek wapensysteem biedt verdere kansen. Het kan hierbij gaan om bi- of multinationale specialisatie op instandhoudingsgebied waarbij schaalvoordelen voor Defensie en de industrie aan de orde zijn. Voorbeelden hiervan zijn de afspraken die zijn gemaakt tussen België en Nederland over de instandhouding van gemeenschappelijke wapensystemen, te weten de M-fregatten en mijnenjagers. Afgesproken is dat het systeemmanagement van M-fregatten uitgevoerd zal worden door Nederland en dat het systeemmanagement van de mijnenjagers uitgevoerd zal worden door België. Dit leidt tot identieke, binationale plannen voor onder andere modificaties, instandhouding en herbevoorrading. De principeafspraak is dat de M-fregatten en mijnenjagers van beide landen een zoveel mogelijk identieke configuratie zullen behouden. Een voorbeeld op het gebied van publiek-private samenwerking is de samenwerking tussen het Logistiek Centrum Woensdrecht (LCW) en DutchAero. De ambitie hierbij is om een instandhoudingsmarkt in Nederland te creëren voor het onderhoud van de motoren van F- 16 s en andere vliegtuig- en helikoptertypen. Hierover is de Kamer geïnformeerd op 24 maart 2006 (Kamerstuk , nr. 14) en 5 juli 2007 (Kamerstuk , nr. 16). Daarnaast liggen er kansen voor de industrie bij het uitvoeren van upgrade- en levensduurverlengende programma s en de ontwikkeling van nieuwe onderhoudstechnieken. Bijlage 3 geeft een overzicht van voor de Nederlandse DGI kansrijke instandhoudingsprojecten die zich lenen voor samenwerking en van innovatieve onderhoudstechnieken. Tot slot De Nederlandse DGI heeft een groot aantal aan de prioritaire technologiegebieden gerelateerde voorstellen gedaan. Volgens de industrie zijn deze voorstellen kansrijk zowel binnen het innovatieprogramma Veiligheid als bij toekomstige investeringsprojecten. In dit stadium is het nog niet mogelijk te bepalen of deze projecten inderdaad kansrijk zijn. De door de Nederlandse DGI aangeleverde voorstellen zullen worden beoordeeld in de reguliere Pagina 9/16

10 verwervingsvoorbereiding. Hierbij is het uitgangspunt dat voor Defensie de operationele behoefte leidend is en dat wordt aangesloten bij het materieel- en R&D-beleid. De in deze brief beschreven activiteiten op het gebied van de prioritaire technologiegebieden, het launching customership en de instandhouding van materieel kunnen worden gezien als een eerste aanzet voor de verdere uitwerking van de DIS. Deze uitwerking zal dan ook worden voortgezet. Pagina 10/16

11 BIJLAGE 1: VERSTERKING PRIORITAIRE TECHNOLOGIEGEBIEDEN Lopende en te starten Nationale Technologie Projecten (NTP), Internationale Technologie Projecten (ITP) en Small Business Innovation Research (SBIR) pilots per prioritair technologiegebied: PROJECTEN BETROKKEN STATUS NL DGI Command, Control, Communications, Computers and Intelligence (C4I) Multi sensor Aerospace-Ground Joint ISR Interoperability Coalition (MAJIIC) TNO NTP, onder Information Exchange Gateway Laboratory (IEG Lab) TNO NTP, onder Helikopter Detectie in Asymmetrische Conflicten haalbaarheidsstudie NLR NTP, onder Time Sensitive targeting NLR NTP, onder Sensorsystemen Signal Processing for Radar and Electronic Warfare Systems (SPREWS) Thales; TNO ITP, nog niet onder Distributed Intelligent Networked Control Systems (DINCS, robuuste automatisering) TNO ITP, nog niet onder Ontwikkeling BIO-Aerosol Alarm TNO NTP, onder Microwave SiGe Technology for radars at Lower Cost (MISTRAL) Thales; TNO NTP, onder Passieve Grondobservatie Demonstratie en Evaluatie (PAGODE) Thales NTP, onder Management en Fusie van sensoren (MAFUSE) Thales; TNO NTP, onder Extended Target Extraction by New Techniques (EXTENT) TU Delft ; TNO NTP, onder Pagina 11/16

12 Radar Cross Section (RCS) Prediction Techniques Fase 4 NLR NTP, onder Airborne Radar Technologie (ART) haalbaarheidsstudie Thales; TNO NTP, onder Detectie met Lidar van kleine Tagets (DELTA) Thales; HITT; TNO NTP, nog niet onder Operationele Performance Analyse en validatie (OPAAL) Thales NTP, nog niet onder Maritiem opereren in zwaar weer omstandigheden TECH5 SBIR, in R&Dfase Veilig landoptreden - SBIR, nog te starten Geïntegreerd platformontwerp-, ontwikkeling- en fabricage Close Proximity UNDEX Effects TNO ITP, onder Fast Ships Fase 2 TU Delft NTP, onder Kennisopbouw Introductie F-35 (utibreiding) NLR; TU Delft NTP, onder Helicopter Health and Usage Monitoring (Heli HUMS) NLR NTP, onder Elektronica en mechatronica Minerve TNO ITP, onder Stand Alone Strain Data Acquisition System (Salsa) NLR NTP, onder Colour the INSight (CINS) TNO NTP, onder Geavanceerde materialen Cameleon TNO ITP, onder Pagina 12/16

13 Dycoss 3-D TNO ITP, nog niet onder Advanced Low Observable Materials (ALOA) NLR; Thales NTP, onder Composite Repair Techniques NLR NTP, onder Coating Environmental Systems NLR NTP, onder Flexible Nano Armour Ten Cate; DSM; TNO NTP, onder Wing Composites NLR NTP, onder Composiet Scheepsschroef Airborne Composites BV; NTP, nog niet onder MARIN; TU Delft Simulatie, training en kunstmatige omgevingen Secure International Geographically Distributed Modelling & Simulation (SIGD-M&S) TNO; Thales ITP, onder Rotorcraft Ship Dynamic Interface Simulation fase 2 (ROSDIS) NLR NTP, onder Heli Dam Tol NLR NTP, onder Bepaling van Helikopterbelasting met virtuele sensoren (Virtual HeliCompLoad) NLR NTP, onder Desdemona Moves TNO NTP, onder Dismounted Infantry Virtual Environment Simulator (DIVES) Re-Lion BV NTP, onder Cognitive Agents for Realistic Incident Management Training (CARIM) TNO; VSTEP NTP, onder Facility for Unmanned Rotorcraft Research (FURORE) NLR NTP, nog niet Pagina 13/16

14 Tabel 1 Mogelijke projecten Innovatieprogramma Veiligheid / thema opereren in netwerken: onder PROJECTEN Command, Control, Communications, Computers and Intelligence (C4I) Mobiele Commando post ISR analyse tool EDISON TD (vaststellen authenticiteit van identiteitsdocumenten m.b.v. diverse methodieken) I/Bridge (verbetering van informatievoorziening) MOSAIC (meerdere Operationele Samenwerkende Assistenten voor Informeren bij Calamiteiten) Real Time Common Operational Picture Sensorsystemen - Geïntegreerd platformontwerp-, ontwikkeling- en fabricage - Elektronica en mechatronica - Geavanceerde materialen - Simulatie, training en kunstmatige omgevingen - Tabel 2 Pagina 14/16

15 BIJLAGE 2: CONCRETE EN KANSRIJKE PROJECTEN EN NTP N VOOR HET LAUNCHING CUSTOMERSHIP Concrete Launching Customer projecten: PROJECTEN Biologische verkenningscapaciteit: Bio-Aerosol Alarm. Aanschaf 4 mobiele B- detectors Sensoren patrouilleschepen: SEASTAR, SMILE en GATEKEEPER Sensoren Luchtverdedigings-en commando Fregatten: SIRIUS Tabel 1 Kansrijke Launching Customer projecten: NL DGI TNO Thales o.a. Thales PROJECTEN Joint Support Ship (JSS) SMART-L radar met een vergroot bereik (TBMD) SAKAMATA voor bescherming zeezoogdieren (mammal protection) Intelligent Damage Control Interface Kansrijke NTP n: Tabel 2 PROJECTEN Colour the INSight (CINS) Flexible Nano Armour Dismounted Infantry Virtual Environment Simulator (DIVES) Composiet Scheepsschroef Passieve Grondobservatie Demonstratie en Evaluatie (PAGODE) Operationele Performance Analyse en validatie (OPAAL) Detectie met Lidar van kleine Targets (DELTA) Tabel 3 Pagina 15/16

16 BIJLAGE 3: KANSRIJKE INSTANDHOUDINGSPROJECTEN Kansrijke projecten die zich lenen voor samenwerking: PROJECTEN Fennek IGV (CV-90) Vliegtuig- en helikoptermotoren Tabel 1 Kansrijke instandhoudingsgerelateerde NTP n: PROJECTEN Composite Repair Techniques Coating Environmental Systems Wing Composites Helicopter Health and Usage Monitoring (Heli HUMS) Heli Dam Tol Bepaling van Helikopterbelasting met virtuele sensoren (Virtual HeliCompLoad) Tabel 2 Pagina 16/16

Security First Een verkenning naar Nederlandse kansen voor veiligheid en innovatie

Security First Een verkenning naar Nederlandse kansen voor veiligheid en innovatie Security First Een verkenning naar Nederlandse kansen voor veiligheid en innovatie ȟȟ Colofon Onderzoek Dit onderzoek is uitgevoerd door: SenterNovem, Innovation Intelligence & Coordination, in samenwerking

Nadere informatie

INNOVATIEPROGRAMMA VEILIGHEID ANALYSE

INNOVATIEPROGRAMMA VEILIGHEID ANALYSE INNOVATIEPROGRAMMA VEILIGHEID ANALYSE 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. INLEIDING... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Achtergrond... 3 1.3 Doelstelling... 6 1.4 Afbakening... 6 1.5 Vraagstelling... 7 1.6

Nadere informatie

PRIORITAIRE TECHNOLOGIE- EN INNOVATIEGEBIEDEN EEN ONDERZOEK VAN HCSS EN TNO NOVEMBER 2012 TEN BEHOEVE VAN DE DEFENSIE INDUSTRIE STRATEGIE 2.

PRIORITAIRE TECHNOLOGIE- EN INNOVATIEGEBIEDEN EEN ONDERZOEK VAN HCSS EN TNO NOVEMBER 2012 TEN BEHOEVE VAN DE DEFENSIE INDUSTRIE STRATEGIE 2. PRIORITAIRE TECHNOLOGIE- EN INNOVATIEGEBIEDEN TEN BEHOEVE VAN DE DEFENSIE INDUSTRIE STRATEGIE 2.0 EEN ONDERZOEK VAN HCSS EN TNO NOVEMBER 2012 AUTEURS: FRANK BEKKERS (HCSS), MAURITS BUTTER (TNO) EN MICHEL

Nadere informatie

Vraaggestuurd programma 2012-2014 Voortgangsrapportage 2014 VP Security Thema Vll High Tech Systemen en Materialen

Vraaggestuurd programma 2012-2014 Voortgangsrapportage 2014 VP Security Thema Vll High Tech Systemen en Materialen ONGERUBRICEERD TNO-rapport TNO 2015- R10507 Vraaggestuurd programma 2012-2014 Voortgangsrapportage 2014 VP Security Thema Vll High Tech Systemen en Materialen Integrale Veiligheid Kampweg 5 3769 DE Soesterberg

Nadere informatie

KENNIS VOOR DE SAMENLEVING

KENNIS VOOR DE SAMENLEVING KENNIS VOOR DE SAMENLEVING Voortgangsrapportage 2006 Implementatie Kabinetstandpunt Brugfunctie TNO/GTI s 11 december 2006 R:\Spa\Vraagsturing TNO-GTI's\Kabinetsrapportage_2006.doc- 1 - Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

De instandhouding van de F-35: van kansen op onderhoud en logistiek naar een ecosysteem met innovatieclusters van wereldklasse

De instandhouding van de F-35: van kansen op onderhoud en logistiek naar een ecosysteem met innovatieclusters van wereldklasse www.pwc.nl De instandhouding van de F-35: van kansen op onderhoud en logistiek naar een ecosysteem met innovatieclusters van wereldklasse 5 juni 2015 Referentie: 2015-0545/JHS/dmr/mp Inhoud Management

Nadere informatie

Samenvatting. 1.1 Inleiding

Samenvatting. 1.1 Inleiding TNO-rapport R10298 2 / 38 Samenvatting 1.1 Inleiding De roadmap Security voor de topsector High Tech Systems & Materials wordt gedragen door een breed consortium van bedrijven, overheden, TNO, NLR en STW/NWO

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 744 EU-voorstel: Groenboek over een gemeenschappelijk strategisch kader voor EU-financiering van onderzoek en innovatie COM(2011)48 Nr. 1 BRIEF

Nadere informatie

DMP-D Document Vervanging F-16

DMP-D Document Vervanging F-16 DMP-D Document Vervanging F-16 Versie 2.0 Datum 15 december 2014 Status Definitief DEFINITIEF DMP-D Document Vervanging F-16 15 december 2014 Colofon Directie Materieel Logistiek Den Haag - Frederikkazerne

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage. Datum 19 november 2014 Betreft Big data en privacy

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage. Datum 19 november 2014 Betreft Big data en privacy > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

ANTWOORDEN OP SCHRIFTELIJKE VRAGEN

ANTWOORDEN OP SCHRIFTELIJKE VRAGEN ANTWOORDEN OP SCHRIFTELIJKE VRAGEN 1 Wat is de reden dat de toezegging van de minister van Economische Zaken tijdens het wetgevingsoverleg over de jaarverslagen, verantwoordingsstukken Ministerie van Economische

Nadere informatie

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag T (070) 311 97 11 F (070) 311 97 10 info@platformbetatechniek.nl

Nadere informatie

Uitvoeringsagenda. Toepassingen Satellietdata

Uitvoeringsagenda. Toepassingen Satellietdata Uitvoeringsagenda Toepassingen Satellietdata De Ruimte voor het Gebruik Meerwaarde voor onze Aarde en onze Economie Colofon De Ruimte voor het Gebruik Meerwaarde voor onze Aarde en onze Economie Rapport

Nadere informatie

Defensie High-Level IT-ontwerp. Datum 24 april 2015 V1.4.0 - Definitief

Defensie High-Level IT-ontwerp. Datum 24 april 2015 V1.4.0 - Definitief Defensie High-Level IT-ontwerp Datum 24 april 2015 Status V1.4.0 - Definitief Colofon BS CDS en HDBV Plein 4 Postbus 20701 2500 ES Den Haag Contactpersoon A. Nagtegaal Pagina 2 van 77 Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

Werken aan de innovaties van de toekomst

Werken aan de innovaties van de toekomst Agentschap NL Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Postbus 93144 2509 AC Den Haag T +31 (0) 88 602 5452 www.agentschapnl.nl Rijksoverheid December 2010 Publicatie-nr. 3IPJR1002 Fotograaf

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2003 2004 29 372 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter uitvoering van richtlijn nr. 2003/54/EG, (PbEG L 176), verordening nr. 1228/2003

Nadere informatie

Speurwerkprogramma 2015-2018. Thema Maatschappelijke Veiligheid. Uitwerking 2015. TNO-rapport R11370 ONGERUBRICEERD ONGERUBRICEERD

Speurwerkprogramma 2015-2018. Thema Maatschappelijke Veiligheid. Uitwerking 2015. TNO-rapport R11370 ONGERUBRICEERD ONGERUBRICEERD ONGERUBRICEERD TNO-rapport R11370 Speurwerkprogramma 2015-2018 Integrale Veiligheid Kampweg 5 3769 DE Soesterberg Postbus 23 3769 ZG Soesterberg www.tno.nl T +31 88 866 15 00 F +31 34 635 39 77 Thema Maatschappelijke

Nadere informatie

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Datum 2 april 2014 Betreft Antwoorden op vragen over SPEER/ERP

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Datum 2 april 2014 Betreft Antwoorden op vragen over SPEER/ERP > Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Ministerie van Defensie Plein 4 MPC 58 B Postbus 20701 2500 ES Den Haag www.defensie.nl

Nadere informatie

Concurreren met ICT-Competenties Kennis en Innovatie voor De Digitale Delta

Concurreren met ICT-Competenties Kennis en Innovatie voor De Digitale Delta Concurreren met ICT-Competenties Kennis en Innovatie voor De Digitale Delta April 2000 Concurreren met ICT-Competenties 1 De revolutionaire ontwikkeling van de Informatie- en Communicatietechnologie (ICT)

Nadere informatie

Het concert begint Uitvoeringsagenda van de Partituur naar de top

Het concert begint Uitvoeringsagenda van de Partituur naar de top Het concert begint Uitvoeringsagenda van de Partituur naar de top Basis voor het innovatiecontract Logistiek versie 28-12-11 1 Uitvoeringsagenda topsector logistiek Inhoud Samenvatting Uitvoeringsagenda

Nadere informatie

Publiek-privaat innoveren voor veiligheid en welvaart

Publiek-privaat innoveren voor veiligheid en welvaart Nationale Innovatieagenda Veiligheid 2015 Nationale Innovatieagenda Veiligheid 2015 Publiek-privaat innoveren voor veiligheid en welvaart Nationale Innovatieagenda Veiligheid 2015 Publiek-privaat innoveren

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 400 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2013 Nr. 8 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage. Datum 18 juni 2014 Betreft Wetgevingsagenda STROOM

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage. Datum 18 juni 2014 Betreft Wetgevingsagenda STROOM > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Verslag van de TNO Raad van Bestuur 2013 Verslag TNO Raad van Toezicht Verslag TNO Raad voor het Defensieonderzoek Corporate governance 2013

Verslag van de TNO Raad van Bestuur 2013 Verslag TNO Raad van Toezicht Verslag TNO Raad voor het Defensieonderzoek Corporate governance 2013 JAARVERSLAG 2013 4 8 10 13 16 21 26 30 42 44 47 49 50 51 52 53 60 70 75 76 77 78 79 83 85 87 90 93 99 109 Verslag van de TNO Raad van Bestuur 2013 Verslag TNO Raad van Toezicht Verslag TNO Raad voor het

Nadere informatie

VOORWOORD. Innovation for life!

VOORWOORD. Innovation for life! STRATEGIE 2015-2018 VOORWOORD Al ruim tachtig jaar is TNO actief in het Nederlandse innovatielandschap. De gedachte dat voor innovatie fundamentele kennis vertaald moet worden naar toepassingen in de praktijk,

Nadere informatie

Project Initiatie Document

Project Initiatie Document Project Initiatie Document Intelligent Bridge 2 Projectnummer : P22015783 Auteur : R. van Bladel Status : Definitief Versienummer : V 2.0 Datum : Oktober 2009 COMMERCIEEL VERTROUWELIJK Blad : 2 / 30 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Nationale Cybersecurity Strategie 2

Nationale Cybersecurity Strategie 2 Nationale Cybersecurity Strategie 2 Van bewust naar bekwaam Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Titel brochure hier invullen 1 2 De Nationale Cybersecurity Strategie (NCSS) 2 Van bewust naar

Nadere informatie

Life Sciences Monitor. Stand van zaken EZ-Actieplan Life Sciences

Life Sciences Monitor. Stand van zaken EZ-Actieplan Life Sciences Stand van zaken EZ-Actieplan Life Sciences Stand van zaken EZ-Actieplan Life Sciences Ministerie van Economische Zaken, december 2005 Colofon Dit is een uitgave van het Ministerie van Economische Zaken

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage. Datum 21 oktober 2011

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage. Datum 21 oktober 2011 > Retouradres Postbus 25011 2500 EC Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Bureau Bestuursraad Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 30 2594 AV Den Haag

Nadere informatie