stabu De I in BIM, kostenbesparing door samenwerking

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "stabu De I in BIM, kostenbesparing door samenwerking"

Transcriptie

1 stabu De I in BIM, kostenbesparing door samenwerking

2 Inhoud Voorwoord 3 Van bestek naar specificeren 4 Bouwbreed, de I in BIM 7 Wat Bouwbreed betekent voor de bouwprofessional 10 Roadmap: op weg naar een beter bouwproces 13 Interactie met de markt 15 Contact opnemen met 16 Begrippenlijst 17 2

3 Voorwoord Onze sector staat voor een gigantische uitdaging. Het huidige bouwproces moet de komende jaren aangepast worden aan de eisen van de eenentwintigste eeuw. In de nabije toekomst werken bedrijven uit de gehele keten intensief samen, wordt informatie online uitgewisseld en komt er ruimte om met innovatieve oplossingen tegemoet te komen aan de wensen en verwachtingen van opdrachtgevers. Om deze opgave zo effectief mogelijk vorm te geven, moeten we als sector onze krachten bundelen. BIM, nieuwe contractvormen en functioneel specificeren moeten zo snel mogelijk omarmd worden. Hiervoor is een nieuwe specificatiesystematiek nodig die de bouw in staat stelt om effectief met deze methodieken aan de slag te gaan. Een standaard die gebruikt wordt door iedere partij in de keten om de kwaliteit die we als sector nastreven te realiseren. ziet dit als haar verantwoordelijkheid. Met de huidige 2-besteksystematiek wordt meer dan 50% van alle B&U-projecten in Nederland gespecificeerd. Dat betekent dat de ruim gebruikers jaarlijks bouwprojecten beschrijven met de 2-besteksystematiek met een totale waarde van 25 tot 30 miljard, zowel nieuwbouw als renovatie. Als stichting is bovendien onafhankelijk van welke partij dan ook. Dat maakt haar bij uitstek de partij om deze rol op zich te nemen en te zorgen voor een gestructureerde, gestandaardiseerde en gevalideerde informatie-uitwisseling in de bouw- en beheerketen. Stichting heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan een nieuwe versie van haar systematiek. Aangepast aan de meest recente wet- en regelgeving, geschikt voor diverse samenwerkingsvormen en bijpassende contractstelsels en voorbereid op de komst en toekomst van BIM. Dit document is bedoeld om u te begeleiden bij de overstap van de 2-besteksystematiek naar de nieuwe systematiek Bouwbreed. We leggen u uit waarom wij deze stap maken, hoe het nieuwe systeem eruitziet en bovenal wat u van ons mag verwachten en welke voordelen de nieuwe werkwijze u en uw organisatie biedt. Ik wens u veel succes bij het gebruiken van deze nieuwe systematiek! Marc Verhage, Algemeen Directeur Stichting 3

4 Van bestek naar specificeren De bouwsector leunde tot aan de eerste helft van de twintigste eeuw sterk op solide ambachtelijkheid en tradities. Als het ging om de communicatie tussen de opdrachtgever en zijn architect en de aannemer met zijn onderaannemers was een half woord genoeg. De sector ontwikkelde zich echter sterk. Door de steeds complexere bouwopgave en de groeiende wet- en regelgeving, zijn bestekboeken uitgedijd en werd het opstellen hiervan een dagtaak. Dit vroeg om een effectieve oplossing. Vaak werden door architectenbureaus in die tijd bestekken van andere werken opgeknipt en aangevuld met nieuwe teksten. Door deze knip-en-plaktechniek had ieder architectenbureau een eigen standaardtekst klaarliggen in de bureaula. Het ontstaan van Deze werkwijze was echter verre van ideaal. In navolging van het RAW-bestek voor de GWW-sector besloot de markt daarom dat er ook voor de B&U-sector één nationaal standaardbestek nodig was. Om dit besluit vorm te geven werd Stichting opgericht. Na de ontwikkelfase verscheen in 1986 de eerste versie van het Standaardbestek. De besteksystematiek van Stichting werd positief ontvangen. Wel vond men het een bezwaar dat er nog steeds meerdere besteksystemen waren die een overlappend deel van de bouw bestreken: het Standaard Referentiebestek voor de Woningbouw (SRW), het Standaard Referentie bestek voor Onderhoud en Woningverbetering en. Uiteindelijk zijn deze daarom samengevoegd tot één bestekssystematiek voor de woning- en utiliteitsbouw. Eind 1990 was dit werk voltooid en verscheen de nieuwe 2-besteksystematiek. Stichting is in 1976 opgericht om een bijdrage te leveren aan informatiestandaardisering in de bouwsector door een besteksystematiek te ontwikkelen. De naam van Stichting is een afgeleide hiervan: het uitgeven en beheren van een bouwbreed informatiesysteem voor de woning- en utiliteitsbouw. Met behulp van de systematiek maken en bewerken bestekschrijvers snel en efficiënt projectbestekken. Daarnaast levert Fabrikantgebonden Product Specificaties, geeft adviezen op het gebied van het bestek en doet onderzoeksprojecten. Dit alles wordt voortdurend getoetst aan nieuwe ontwikkelingen en indien nodig bijgewerkt. Het Algemeen Bestuur van Stichting is samengesteld uit afgevaardigden namens opdrachtgevers en overheid, namens architecten/adviseurs, bouwkundige aannemers, installatietechnische aannemers en fabrikanten en toeleveranciers. Brancheorganisaties en andere partijen zorgen voor inbreng vanuit de markt door het aandragen van kennis via de leden van de diverse project- en werkgroepen. Werksoorten De 2-besteksystematiek is gebaseerd op werksoorten waarmee beschreven kan worden hoe materialen en producten toegepast moeten worden om tot een gewenst eindresultaat te komen. Deze keuze was vooral praktisch: de hoofdaannemer verdeelde in die tijd het werk naar disciplines, zoals schilderwerk of stukadoorswerk. Beperkingen van het huidige systeem Met de komst van het BIM, geïntegreerd bouwen en nieuwe samenwerkingsvormen, loopt echter tegen de beperkingen aan van de werksoortensystematiek. Een informatiemodel van een bouwwerk omvat eerst de samenstelling van het bouwwerk en de eigenschappen van de onderdelen, zoals afmetingen en materialen. Het 3D-model voegt daar de vormen en posities aan toe. Voor een efficiënte toepassing en aansluiting op deze werkwijze moet de bestaande werksoortgerichte besteksopbouw van de 2-besteksystematiek op termijn geïntegreerd worden in een indeling op basis van praktische bouwsystemen en installaties. 4

5 -Element Met de ontwikkeling van -Element heeft hiervoor de eerste stap gezet. -Element is een koppeling tussen het bekende classificatiesysteem NL/SfB en de 2-besteksystematiek waarmee het gat tussen de functionele elementen en de technische oplossingen gedicht kon worden. Hoewel deze systematiek nog altijd wordt gebruikt, bleek na jaren ervaring dat de koppeling niet zo te maken is dat hij kwalitatief altijd klopt. Elementenmethode Een van de meest gebruikte classificatiestandaarden van Nederland, naast die van, is de Elementenmethode. Deze kent een lange historie die begint in 1947 bij de publicatie van de Zweedse SfB (Samarsbetskommitten for Byggnadsfragor). De Nederlandse versie, de NL/SfB codering, is een eigen interpretatie van elementen en hun beschrijvingen. Bouwbreed: de nieuwe basis voor het bouwproces Met Bouwbreed biedt een pragmatische oplossing die wel flexibel genoeg is om verschillende vormen van specificeren, zoals functioneel of op prestaties, in de toekomst te ondersteunen. Naast de werksoortensystematiek biedt binnen Bouwbreed onder andere een pragmatisch opgebouwde classificatie aan voor het technisch beschrijven van bouwsystemen en installaties. Geen theoretische beschouwingen maar een praktijkgerichte aanpak om systemen en installaties te specificeren. De starre koppeling met de NL/SfB wordt hierdoor losgelaten. Bouwbreed maakt het zo mogelijk om te specificeren volgens vele classificaties. Zelf biedt de volgende vier classificaties aan, die in het volgende hoofdstuk uitgebreid worden omschreven: Werksoorten Ruimten Bouwsystemen & Installaties Contracten Daarnaast is het mogelijk andere classificaties aan Bouwbreed te koppelen, zoals de NL/SfB Elementenmethode of specifieke classificaties voor een expertgebied in de vorm van een sloopbestek of verfbestek. Deze kunnen uitgebreid worden met particuliere of bedrijfsgebonden classificaties. De nieuwe Bouwbreed systematiek kent bovendien een koppeling met meerdere administratieve stelsels in plaats van één traditionele zoals deze voorheen in de vorm van de UAV werd gebruikt. Bouwbreed Ruimten Bouwbreed Bouwdelen & Installaties NL/SfB Elementenmethode Concepten Bouwbreed Contracten Bouwbreed Werksoorten diverse andere indexen/ classificaties zijn optioneel 5

6 Dekking Bouwbreed is een informatiesysteem waar alle markpartijen op ieder gewenst moment tijdens een bouwproces gestandaardiseerde informatie aan kunnen toevoegen en delen. Zo profiteren alle partijen in de keten optimaal van elkaars kennis en expertise. Vanaf het Programma van Eisen tot en met facility management en milieuvriendelijke sloop. Maar ook met het nieuwe systeem is een volledige dekking van het bouwwerk niet mogelijk, aangezien er altijd ruimte moet zijn voor uitzonderingen. streeft er daarom naar om een verzameling van bouwsystemen en installaties aan te bieden die een dekking hebben van 80% van alle in een bouwwerk te realiseren bouwsystemen en installaties. Relaties met derden Via de -webservice koppelen softwareleveranciers het -datamodel eenvoudig aan hun gebruikerssoftware. Het is essentieel om hierbij een uniform bestandsformaat vast te stellen zodat uitwisseling tussen de diverse softwarepakketten mogelijk is. Voor de mogelijkheid om informatie uit te wisselen met andere datamodellen zoals bijvoorbeeld 2BA is nader onderzoek nodig. Vertrouwde aanpak niet stopgezet De introductie van Bouwbreed betekent overigens niet dat de vertrouwde aanpak stopgezet wordt. Bedrijven kunnen via de werksoortensystematiek blijven specificeren. Daarnaast zal Bouwbreed continu met behulp van en in samenspraak met de markt worden doorontwikkeld. blijft de sector kortom ondersteunen met gestructureerde, gestandaardiseerde en gevalideerde informatie ten behoeve van uitwisseling en samenwerking in de bouwketen. Tijdens de gehele levenscyclus van een bouwwerk. stabu 6

7 Bouwbreed, de I in BIM Om samen te werken in een bouwproject moet informatie goed overgedragen worden. De standaarden om data met elkaar uit te wisselen zijn er inmiddels, zoals IFC en IFD. Daarnaast werkt de markt hard aan één taal, onder andere via de conceptenbibliotheek CB-NL. Om straks effectief met elkaar te praten, moet deze taal wel van inhoud worden voorzien. Zodat partijen vraag- en aanbodspecificaties bij elkaar kunnen brengen, de risico s in het proces kunnen managen met degelijke contractafspraken en de gehele levenscyclus van een bouwwerk efficiënter verloopt. De informatie die hiervoor leverde bestond uit specificaties die geordend worden volgens de werksoortenmethode. Voor traditionele bestekken gaat dit tot op het niveau van het product of de bouwstof. Zo levert informatie die aan het einde van de ontwerpfase nodig is. In de bouw groeit echter steeds vaker de behoefte om het proces anders in te richten en dat heeft ook gevolgen voor de rol van informatie. De bouwsector is in de loop der jaren uitgegroeid tot een sector waarin partijen hun werkzaamheden na elkaar uitvoeren. Diverse ontwikkelingen maken deze gefaseerde manier van werken echter minder effectief. Denk aan het vaker prefabriceren van (onderdelen van) een bouwwerk en de toegenomen aandacht voor de beheer- en exploitatiefase of de torenhoge faalkosten die door communicatieproblemen ontstaan. Zowel opdrachtgevers als bouwbedrijven merken daarnaast dat er te weinig ruimte is voor innovatie en voor marktpartijen om hun kennis en expertise in te zetten. Opdrachtgevers verschuiven richting functioneel specificeren Op zoek naar een effectief alternatief verschuiven opdrachtgevers hun eigen rol langzaam maar zeker steeds vaker van voorschrijvend naar de markt uitdagend. Ze schrijven niet langer voor hoe hun project gerealiseerd moet worden, maar beperken zich tot de eisen waaraan het moet voldoen. Deze verschuiving heeft gevolgen voor alle betrokkenen. Uitvoerende partijen zullen bijvoorbeeld eerder geraadpleegd worden om bij te dragen aan de beste technische invulling. Om een goede samenwerking in de beginfase te garanderen, wordt het Bouwwerk Informatie Model steeds vaker gemeengoed. Een BIM zorgt dat alle relevante informatie gedurende het hele bouwproces wordt opgeslagen, gebruikt en beheerd in een digitaal bouwwerkmodel. Vier classificatieniveaus om te specificeren Door het werken met een BIM, functioneel specificeren en andere samenwerkingsvormen groeit de behoefte aan gestructureerde informatie op verschillende detailniveaus, zoals functionele specificaties of prestatie-eisen. Bouwbreed maakt dit mogelijk. Bouwbreed is hét online informatiesysteem dat alle partijen die bij een bouwwerk betrokken zijn in staat stelt om op ieder moment in het proces op verschillende niveaus gestandaardiseerde informatie toe te voegen, te bewerken en te delen. Bouwbreed biedt hiervoor vier classificaties en twee ondersteunende modules die worden ontsloten via speciaal hiervoor ontwikkelde software. De vier classificaties zijn Bouwbreed Ruimten, Bouwbreed Bouwsystemen & Installaties, Bouwbreed Werksoorten en Bouwbreed Contracten. Met de eerste drie specificeert u het bouwproces op verschillende niveaus en vanuit verschillende invalshoeken. Met Bouwbreed Contracten heeft u door het gehele bouwproces heen alle relevante modelovereenkomsten en aanvullende bepalingen direct ter beschikking. Voor bedrijven die gewend zijn met andere classificaties te werken, is er overigens ook ruimte in de nieuwe bouwbrede specificatiesystematiek. Zo is het mogelijk om andere classificaties aan Bouwbreed te koppelen. 7

8 De zes modules van Bouwbreed: RUIMTEN 1. Bouwbreed Ruimten De eerste stap is een standaard op het niveau van gebieden, gebouwtypen en ruimten. Steeds vaker wil de markt informatie uit het BIM in een vroege fase van ontwikkeling gebruiken voor bijvoorbeeld een Programma van Eisen. En aan het einde van het bouwproces voor facility management. heeft met behulp van externe deskundigen, waaronder de Rijksgebouwendienst en de Dienst Vastgoed Defensie (per 1 juli 2014 samen bekend als het Rijksvastgoedbedrijf) en diverse marktpartijen, de tabel Buitenruimten, gebouwtypen en binnenruimten ontwikkeld. Dit is een kapstok die opdrachtgevers en ontwerpers helpt om de functionele omschrijving van een bouwwerk op te stellen, inclusief de ruimten hierbinnen. De bouw van bijvoorbeeld een ziekenhuis kan via Bouwbreed Ruimten worden beschreven zonder direct technische oplossingen of constructiewijzen aan te geven. Het gaat dan om informatie over het type ruimten dat er nodig is en welke functies deze moeten vervullen. Bouwbreed Ruimten gaat dus om de vraag wat er gemaakt moet worden en in welke functies dit moet voorzien. 2. Bouwbreed Bouwsystemen & Installaties (BS&I) Op weg naar het nieuwe bouwproces groeit de behoefte om binnen een bouwproject informatie te ordenen op een hoger niveau dan de werksoortmethodiek. Denk hierbij aan het beschrijven en vastleggen van complete systemen en installaties alsmede de prestatie-eisen voor onderdelen zoals vloeren, wanden, gevels en installaties. komt naast de bekende Elementenmethode (NL/SfB) met een niveau van bouwdelen en bouwdeelcomponenten waaraan de meeste kostenrecepten hangen. Bouwbreed Bouwsystemen & Installaties is een verzameling van de meest voorkomende technische oplossingen in Nederlandse bouwwerken. Alle oplossingen worden inclusief de benodigde onderdelen eenduidig en inzichtelijk aangeboden. Zo is het mogelijk een technische beschrijving van het werk te maken en deze informatie logisch te koppelen aan objecten binnen het BIM. WERKSOORTEN 3. Bouwbreed Werksoorten Stichting zette vorige eeuw de eerste stap naar een bouwbreed informatiesysteem door de werksoortgerichte 2-besteksystematiek uit te geven. Deze welbekende systematiek werkt met bestekposten die een bouwproject op technisch niveau specificeren. Deze bestekposten bestaan uit een korttekst of titel, een beschrijving van de bouwstoffen (B-specificatie), het te verwachten verwerkingsresultaat (R-specificatie) en het bouwdeel waar de bouwstoffen verwerkt moeten worden (D-specificatie). In Bouwbreed blijft dit principe gehandhaafd. De invulling is echter op een groot aantal punten verbeterd. Selecteren op basis van prestaties De bestaande fabrikantgebonden productspecificaties worden in overleg met fabrikanten overgezet op de nieuwe productspecificaties. Dat betekent dat gebruikers van Bouwbreed straks producten op basis van prestaties selecteren. Kortom, met deze kwaliteitsslag maakt het makkelijker om snel producten te vinden die aan de minimale eigenschappen van het bouwbesluit voldoen. BWBRD-Ruimten BWBRD-werksoorten BWBRD- Bouwsystemen & Installaties BWBRD-Ruimten RO I PvE O B V U O B H S Figuur: Ondersteuning binnen het bouwproces 8

9 CONTRACTEN 4. Bouwbreed Contracten Met de nieuwe module Bouwbreed Contracten hebben gebruikers door het gehele bouwproces heen alle relevante modelovereenkomsten en aanvullende bepalingen direct ter beschikking, inclusief de benodigde hulpinformatie. Deze DBFM(O)-contracten kunnen direct op het beeldscherm ingevuld worden. Denk hierbij aan de UAV 2012, de UAV-GC 2005, DBFM(O), AVA 1992/2013 en referentiebestekken en -contracten van de (voormalige) Rijksgebouwendienst. biedt partijen in de bouw de mogelijkheid aan om hun contracten in beheer onder te brengen bij en het beheer en de ontsluiting hiervan via Bouwbreed te laten verzorgen. Contracten maakt het bedrijven mogelijk het administratieve deel van een geselecteerde contractvorm op te stellen. Deze tool volgt hierbij de inhoudsopgaven van de aangeboden contractvormen. Zo is er een 1-op-1-relatie met deze contractvormen en de daarop projectspecifiek op te stellen aanvullende voorwaarden. Is een model basisovereenkomst beschikbaar of gewenst bij een contractvorm? Dan zal deze eveneens worden aangeboden. Een voorschrijver kan zelf bepalen welke contractvorm wordt toegepast en dient hierbij ook de juiste wijze van specificeren toe te passen. Deze vier classificaties worden door het hele bouwproces heen ondersteund door de modules Bouwbreed Producten en Bouwbreed Kennissystemen. PRODUCTEN 5. Bouwbreed Producten (Fabrikantgebonden Product Specificaties, FPS-en) De productendatabase van is dé tool om fabrikanten en hun producten te bekijken en op kwalitatieve kenmerken te vergelijken. wil die zoektocht zo eenvoudig en effectief mogelijk maken. Alle relevante producten van alle toeleveranciers hebben daarom een heldere plaats in de nieuwe online database gekregen. Op dit moment zijn er ruim bouwproducten van fabrikanten uit binnen- en buitenland in de database opgenomen. In overleg met deze fabrikanten worden er koppelingen gelegd tussen hun productspecificaties, productinformatie, beschikbare CAD-informatie, instructiefilms, enzovoort. Voor extra gemak is deze database geïntegreerd in heel Bouwbreed. Fabrikanten hebben bovendien de mogelijkheid om hun productspecificaties volledig afgestemd op de geldende Europese regelgeving in te vullen. Hieraan kunnen ze vervolgens eenvoudig een declaration of performance (DoP) koppelen waarin dezelfde waarden terugkomen. KENNISSYSTEMEN 6. Bouwbreed Kennissystemen De wet- en regelgeving in de bouw wordt steeds complexer en speelt een steeds grotere rol in het gehele bouwproces. Daarom levert een nieuwe dienst die het bedrijven mogelijk maakt om tijdens het gehele proces waardevolle juridische, technische en overige relevante bouw(rechtelijke) zaken informatie te raadplegen. Bouwbreed Kennissystemen bevat relevante informatie die direct is gekoppeld aan de contractbepalingen van de diverse contractstelsels, algemene voorwaarden, brochures, de -Standaard et cetera. Op termijn zal ook aan het technische gedeelte relevante informatie worden gekoppeld. Het is ook mogelijk om relevante data van derden, die door op kwaliteit positief zijn beoordeeld toe te voegen. Bouwbreed Kennissystemen is ondergebracht in een Wiki-omgeving, de infrastructuur van het bekende Wikipedia. In deze omgeving wordt aan iedere contractbepaling of productspecificatie relevante informatie gekoppeld. 9

10 Wat Bouwbreed betekent voor de bouwprofessional Met Bouwbreed krijgt de bouwsector een specificatiesystematiek in handen die effectief inspeelt op veranderingen in het bouwproces. Van het BIM, functioneel specificeren tot de opkomst van nieuwe contractvorming en samenwerkingsverbanden. Met als doel kwalitatief betere bouwwerken te realiseren die efficiënt beheerd kunnen worden. Om tot dit doel te komen, is het onmisbaar dat alle partijen die bij een bouwproces betrokken zijn, bekend raken en leren werken met deze nieuwe systematiek. Bij de ontwikkeling van Bouwbreed is daarom voor alle partijen gestreefd naar duidelijke verbeteringen ten opzichte van de bestaande systematiek. U als opdrachtgever Als opdrachtgever wilt u boven alles weten wat u krijgt wanneer u een bouwproject in de markt zet. Deze wensen worden vastgelegd in een Programma van Eisen. Aan het eind van het proces wilt u natuurlijk ook weten of alle onderdelen hieruit zijn gerealiseerd. Bouwbreed maakt deze toetsing mogelijk én eenvoudig. Met deze specificatiesystematiek kan alle benodigde informatie aan het begin van het bouwproces gestructureerd vastgelegd worden. Met Bouwbreed heeft u een middel in handen om niet alleen bij oplevering te controleren of de gestelde doelen behaald zijn. U kunt deze controle vanaf nu ook op ieder ander gewenst moment in het proces uitvoeren. Wilt u een bepaald percentage van de kantoorruimte in uw nieuwe bouwwerk flexibel indelen? Dan kunt u tijdens het proces controleren of de gekozen technische oplossingen hieraan voldoen. Is dit niet het geval? Dan is bijsturen mogelijk. U geeft voortaan precies aan wat u wilt en weet vervolgens ook precies of u dit krijgt. Bouwbreed is daarnaast ook een hulpmiddel voor het opstellen van contracten. U als projectontwikkelaar Bij het ontwikkelen van een project is informatie van essentieel belang. Een goede inschatting vooraf van stichtingskosten en beheerkosten vormt immers de basis voor risicomanagement. Bouwbreed helpt bij het gestructureerd vastleggen van deze informatie aan het begin van het proces, terwijl tijdens het proces controle kan worden uitgevoerd op de voortgang en mogelijke planning- en budgetoverschrijdingen. Bouwbreed biedt u kortom inzicht in uw projectvoortgang van begin tot eind. U als fabrikant of handelaar Voor fabrikanten en handelaren biedt het nieuwe Bouwbreed op meerdere niveaus toegevoegde waarde. In Bouwbreed Werksoorten en Bouwbreed Bouwsystemen & Installaties kan de fabrikant met zijn producten verdeeld over de traditionele hoofdstukken worden opgenomen of met een beschrijving van de producten als complete systemen en installaties. Opdrachtgevende en specificerende partijen die met Bouwbreed specificeren kunnen op deze wijze gemakkelijk de gewenste producten uitvragen. Ook toeleveranciers hebben de mogelijkheid op kenmerken de juiste producten te vinden. In de toekomst kan het mogelijk worden dat toeleveranciers bovendien technische beschrijvingen van producten binnen hun te verhandelen assortiment uit de database kunnen halen. Als u als fabrikant of handelaar onderdeel uitmaakt van de Bouwbreed systematiek betekent dit ook automatisch dat uw zogenoemde Fabrikantgebonden Product Specificaties (FPS-en) voor de gehele markt raadpleegbaar worden op de daarvoor door ingerichte website Bouwbreed maakt het zoeken, raadplegen en vergelijken van uw uniform gespecificeerde productinformatie voor de markt zeer eenvoudig en transparant. zorgt er hierbij voor dat deze producten inclusief de hieraan door de fabrikant gekoppelde relevante informatie eenvoudig kan worden uitgevraagd en voldoet aan de laatste wet- en regelgeving. 10

11 U als architect De ontwerpkeuzes die u als architect maakt werken door in alle fasen van een bouwproject. Vroeger waren deze gevolgen soms lastig te overzien. Via Bouwbreed kunnen deze echter door het gehele proces in kaart gebracht worden. Vanaf het moment dat u start met het opstellen van een blokkenplan of Programma van Eisen kan direct projectinformatie worden vastgelegd. In latere projectfasen is verfijning hiervan mogelijk tot functionele, prestatiegerichte en technische beschrijvingen. Dit biedt u meer mogelijkheden dan ooit tevoren om uw ontwerpkeuzes in een vroeg stadium op hun haalbaarheid te toetsen en indien nodig bij te stellen. Door een verbeterde productdatabase maakt Bouwbreed het daarnaast eenvoudiger om de juiste producten te vinden die voldoen aan de vooraf vastgestelde eisen. Daarnaast biedt Bouwbreed Kennissystemen een bron van informatie ter ondersteuning bij het maken van keuzes tijdens het ontwerpproces. U als juridisch adviseur, contractspecialist of advocaat In de huidige 2-besteksystematiek zijn het technische en administratieve gedeelte (UAV 2012) met elkaar verweven. In Bouwbreed wordt dit opgesplitst, waarmee er nu contracten en specificaties zijn. Hierdoor is het mogelijk om meerdere contractvormen te onderscheiden en deze te combineren met de gewenste manier van specificeren. De UAV 2012 is bijvoorbeeld niet passend als er functioneel gespecificeerd wordt, daarvoor is de UAV-GC 2005 meer geschikt. Ditzelfde geldt voor kleinere of grotere werken, andere samenwerkingsvormen en behoeften van marktpartijen. Het opsplitsen betekent overigens niet dat er geen relatie meer bestaat tussen het technische en juridische/administratieve gedeelte: er zijn juist meer keuzemogelijkheden, oftewel, het is van belang om bij een bepaalde manier van specificeren een passende contractvorm te kiezen en vice versa. Bouwbreed bevat alle relevant contractvormen voor de bouw: het beheer hiervan wordt toegankelijker doordat deze digitaal op te stellen, te beheren en uit te wisselen zijn binnen één omgeving. Zowel de administratieve bepalingen als bijbehorende modelovereenkomsten en algemene voorwaarden zijn beschikbaar. Deze onderleggers worden binnen de omgeving beheerd en actueel gehouden in overleg met verschillende marktpartijen, overheidsgroepen, en project- en werkgroepen. Het gemak van het opstellen van de uiteenlopende contracten op actuele onderleggers is daardoor binnen handbereik. U als bestekschrijver of specificatiedeskundige Door de komst van functioneel specificeren en het gebruik van het BIM is het specificeren van te gebruiken materialen en werkmethodes niet meer alleen voorbehouden aan de bestekschrijver. Dit vindt steeds vaker door alle partijen in de keten plaats en op diverse detailniveaus. Dit heeft consequenties voor de rol van de bestekschrijver. De traditionele werksoorten systematiek die u gewend bent van de 2-besteksystematiek kunt u binnen Bouwbreed blijven gebruiken om een traditionele werkbeschrijving uit te werken. Daarnaast biedt Bouwbreed echter ook de nieuwe ingang Bouwsystemen & Installaties die beter aansluit bij het veranderende ontwerpproces. Naarmate deze vaker gebruikt zal worden, zult u uw dienstverlening hierop aan moeten passen. ondersteunt u hierin graag. Binnen de database van Bouwbreed is daarnaast een grote bron van fabrikanteninformatie aanwezig die kan worden gekozen op basis van kwalitatieve kenmerken. Zo kunt u eenvoudig toetsen of een geëiste prestatie ook door het gekozen product wordt gehaald. Bouwbreed Kennissystemen ondersteunt u daarnaast via toelichtende informatie op tal van onderwerpen. Zo is hier bijvoorbeeld de -Standaard integraal in opgenomen. U als adviseur Met behulp van Bouwbreed kan alle benodigde informatie aan het begin van een bouwproces gestructureerd vastgelegd worden. Op ieder gewenst moment in het proces kunt u hierdoor vervolgens toetsen of deze gestelde doelen behaald worden. Bouwbreed biedt u hiermee de ideale tool om de risico s binnen een bouwproces zo klein mogelijk te houden. Bouwbreed Kennissystemen bieden u daarnaast een schat aan toelichtende informatie die direct voorhanden is op specifieke kennisgebieden. 11

12 U als aannemer Aannemers worden steeds vaker eerder bij het bouwproces betrokken. Dit is voor u een gunstige ontwikkeling omdat dit u meer ruimte biedt om uw onderneming op basis van kwaliteit, kennis en ervaring onderscheidend in de markt te zetten. Een aannemer die meedenkt is een waardevolle ketenpartner. Dit vraagt echter wel om een systeem dat u in staat stelt om op diverse niveaus te specificeren. Bouwbreed biedt deze onderlegger, vanaf het Programma van Eisen via Ruimten, op het gebied van contractvorming via Contracten en in de technische uitvoering via Bouwsystemen & Installaties en de vertrouwde Werksoortensystematiek. De verbeterde database Bouwbreed Producten helpt u bovendien om eenvoudig naar producten te zoeken op basis van gelijkwaardigheid. De beschrijvingen in een specificatie zijn daarnaast opgebouwd volgens kostencomponenten, zodat prijsvorming bovendien correct te maken is. Ten slotte is het eenvoudiger geworden om meer productinformatie te vinden van hetgeen in een bestek is opgenomen en op de bouwplaats geleverd wordt. Denk hierbij aan verwerkingsrichtlijnen of montagehandleidingen. U als installateur Wat voor de aannemer geldt, gaat ook in grote mate op voor de installateur. Vanwege de nog altijd groeiende installatiequote wordt het steeds belangrijker uw specifieke kennis en ervaring in een vroeg stadium van het bouwproces in te zetten. In de 2-besteksystematiek ontbrak hiervoor de mogelijkheid omdat de installatiewereld niet werkt met werksoorten maar installatietypen. Via Bouwbreed Bouwsystemen & Installaties is er nu een duidelijke ingang, die installateurs kunnen gebruiken om hun vakgebied goed uit te specificeren. Hierdoor is het voor installateurs ook niet meer nodig om hun toepassingen op basis van losse onderdelen bij elkaar te voegen, de meest gangbare installatietechnische oplossingen zijn nu in een aantal klikken van de muis voorhanden. U als facility manager of gebouwbeheerder Bouwbreed is dé onderlegger voor informatie die u bij gebruik en onderhoud van gebouwen nodig heeft. Alle informatie die tijdens en na het ontwerpproces is vastgelegd is hiermee namelijk razendsnel inzichtelijk. Denk aan de gebruikte materialen en technische oplossingen. Bouwbreed biedt de mogelijkheid deze informatie zodanig samen te stellen dat dit leidt tot een handboek voor facility management. Zo bent u zeker dat alle informatie correct en compleet is om uw werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren. U Als... opdrachtgever projectontwikkelaar bestekschrijver of specificatiedeskundige installateur juridisch adviseur, contractspecialist of advocaat fabrikant of handelaar architect adviseur aannemer facility manager of gebouwbeheerder 12

13 Roadmap: op weg naar een beter bouwproces Dit document markeert het begin van de nieuwe specificatiesystematiek Bouwbreed. Een systematiek waarmee een betere kwaliteit in de bouw binnen handbereik komt. De komende maanden rollen wij deze systematiek stapsgewijs uit aan de hand van een duidelijke planning. In januari 2014 is de eerste stap op weg naar een beter bouwproces gezet met de lancering van de fabrikantenindex. Hierin staan alle Fabrikantgebonden Product Specificaties die in de database zijn opgenomen. Een vroege versie van Bouwbreed Kennissystemen is in een kleine testgroep beschikbaar gesteld terwijl verder kon worden gewerkt aan het vullen van de inhoud. Tot aan januari 2015 zijn er nog twee belangrijke releasemomenten. Juli 2014 In juli 2014 wordt Bouwbreed Contracten gelanceerd, waarin ondersteuning van meerdere contractvormen zijn opgenomen. De eerste administratieve stelsels waar contracten mee geschreven kunnen worden zijn de UAV 2012 en UAV-GC Daarnaast worden de classificaties NL/SfB en Bouwbreed Ruimten beschikbaar met een functionele specificatie die aansluit bij de 7 fundamentele eisen voor bouwwerken. Om verdere ondersteuning te bieden wordt Bouwbreed Kennissystemen direct meegeleverd. Deze bron van direct toepasbare kennis wordt in de loop van het jaar verder gevuld met relevante onderwerpen die aansluiten bij de ontwikkeling van de verschillende onderdelen van Bouwbreed. Januari 2015 Verwerking van de bestaande 2 Fabrikantgebonden Product Specificaties komen vanaf januari beschikbaar in de vorm van de nieuwe Bouwbreed Fabrikantgebonden Product Specificaties. Door de verfijnde en gestructureerde opbouw van deze specificaties wordt het hiermee goed mogelijk op kwalitatieve eisen producten te zoeken en vinden binnen Bouwbreed Producten. 13

14 Verwerking van de bestaande 2 fabrikantenspecificaties komt vanaf januari beschikbaar in de vorm van de nieuwe Bouwbreed fabrikantenspecificaties. Door de verfijnde en gestructureerde opbouw van deze specificaties wordt het hiermee goed mogelijk op kwalitatieve eisen producten te zoeken en vinden binnen Bouwbreed Producten. Overgangsperiode richting Bouwbreed De ontwikkeling van Bouwbreed heeft nogal wat voeten in de aarde. Wij beseffen ons terdege dat de omschakeling van de 2-besteksystematiek naar de nieuwe systematiek niet voor iedere onderneming even makkelijk te maken is. Wij zijn natuurlijk graag bereid om u te helpen bij deze verandering via diverse vormen van kennisoverdracht. De ondersteuning van de huidige 2-besteksystematiek loopt daarnaast door tot eind 2015 om lopende projecten tot een goed einde te brengen. Dit geeft zowel softwarehuizen als gebruikers bovendien de mogelijkheid en tijd om tijdens de overgangsperiode de benodigde aanpassingen door te voeren en te wennen aan de nieuwe systematiek. Aansluiting bij BIM Om aan te sluiten op de hedendaagse ontwikkelingen rondom het BIM maakt het mogelijk haar systematiek binnen modelleringsoftware te ontsluiten. zet zich hier onder andere voor in door plug-ins te ontwikkelen voor bestaande BIM software. Daarnaast krijgen marktpartijen de mogelijkheid om aan te sluiten op de webservice van en op die wijze koppelingen mogelijk te maken tussen verschillende informatiebronnen of software tools. Ontwikkelingen vanaf 2015 Vanaf 2015 ligt de focus op twee aspecten. Allereerst het beheer van de nieuwe systematiek, zoals u dat gewend was bij de 2-besteksystematiek. Daarnaast zal deze ook doorontwikkeld worden, met name door de standaarden op het gebied van Gebied, Gebouw en Ruimten in te vullen in relatie tot functioneel specificeren. De ontwikkelingen in normeringen en wet- en regelgeving worden daarnaast vanzelfsprekend bijgehouden. 14

15 Interactie met de markt levert met Bouwbreed de basisstructuur voor alle informatie-uitwisseling en -opslag vanaf het Programma van Eisen tot facility management en de uiteindelijke sloop. Inclusief de bijbehorende juridische, technische en productinformatie die daarbij hoort. De vraag die hieraan ten grondslag lag was hoe een bouwbreed informatiesysteem kon maken dat aansluit op de beroepspraktijk. Het is daarom niet meer dan logisch dat Stichting graag (toekomstige) gebruikers betrekt bij de toekomstige ontwikkeling van Bouwbreed. Adviesraad Dit is een belangrijk adviesorgaan voor de directie van Stichting. De adviezen van de Adviesraad zullen zich vooral concentreren op de positionering van (stichting) door het inschakelen van de aanwezige expertise. Klankbord Deze groep, die bestaat uit vertegenwoordigers van alle mogelijke klantgroepen, fungeert als klankbord bij de ontwikkeling van Bouwbreed. Projectgroepen/werkgroepen Brancheorganisaties zorgen voor de nodige inbreng vanuit de markt door het aandragen van kennis via de leden van de diverse project- en werkgroepen van Stichting. Deze projectgroepen zijn afgestemd op de hoofdstukken volgens Bouwbreed Werksoorten. In 2014 is met een nieuwe projectgroep gestart, die het functioneel specificeren uit gaat diepen, zodat de Bouwbreed systematiek daarop verder kan worden ingericht.? 15

16 Contact opnemen met Heeft u na het lezen van dit document vragen voor Stichting of vragen over Bouwbreed? Wilt u graag meewerken aan de verdere ontwikkeling van het nieuwe, bouwbrede informatiesysteem? Dit kan via onderstaande methoden. Postadres: Stichting Postbus BA EDE Bezoekadres: Telefoonweg GC EDE Contact: Tel Fax Helpdesk Stichting heeft sinds jaar en dag een helpdesk voor -licentiehouders en fabrikanten met inhoudelijke vragen over onze systematiek. Om u optimaal van dienst te zijn, verzoeken wij u om uw vragen eerst in te dienen per of per webformulier. Onze medewerkers die de telefoon aannemen zullen u ook altijd eerst doorverwijzen naar de website met het verzoek het webformulier in te vullen. Wij maken dan zo snel mogelijk een inschatting van de tijd die er nodig is om uw vraag te beantwoorden. Ben u licentiehouder of fabrikant met Fabrikantgebonden Product Specificatie (FPS) bij? Dan beantwoorden wij uw vragen over de systematiek gratis wanneer dit maximaal 15 minuten tijd kost. Bent u geen licentiehouder of klant bij, of is de inschatting dat het beantwoorden van de vraag meer tijd kost dan 15 minuten? Dan geven wij u een inschatting van de benodigde tijd en een offerte. U kunt vervolgens aangeven of u een antwoord wilt op uw vraag. Vragen over nieuwe licenties, een nieuwe FPS of acute vragen over de werking van de systematiek worden uiteraard direct behandeld zodra de betrokken medewerker beschikbaar is. Social Media U kunt Stichting ook bereiken via social media. U vindt ons hier via onderstaande links: Facebook Twitter LinkedIn Redactie en vormgeving BouwStijl Media Redactie: Leo Kranenburg Vormgeving: Shirrin Vonk 16

17 Begrippenlijst BEGRIPPEN Bouwbreed Bouwsystemen & Installaties Bouwbreed Producten Bouwbreed Ruimten Bouwbreed Werksoorten 2-Werksoortsystematiek -Standaard Nieuwe ingang om technische oplossingen te specificeren. Basis is de classificatie-indeling die ter vervanging of aanvulling op de NL/SfB aanbiedt. De module van Bouwbreed waar productinformatie van fabrikanten wordt ontsloten. Implementatie van de classificatie-indeling van gebieden, gebouwtypen en ruimten. De traditionele 2 Werksoortsystematiek die binnen Bouwbreed een nieuwe database met specificaties krijgt. De classificatie Werksoorten blijft hierbij de basis. Bekend als de -bestekssystematiek voor de woning- en utiliteitsbouw. De -Standaard is de uitgave waarin de basis kwaliteitseisen staan omschreven waaraan een werk moet voldoen op zowel technisch als administratief gebied. Dit boekwerk wordt ongeveer iedere vijf jaar aangepast aan de meest recente ontwikkelingen in de bouw- en installatiewereld. 2 SPECIFICATIES A-specificaties B-specificaties D-specificaties F-specificaties M-specificaties R-specificaties Algemene voorwaarden, data m.b.t de UAV 2012, UAVTI 1992, normen, NPR s, BRL s, ISSO-publicaties, CUR-aanbevelingen, etc. Bouwstoffen, data m.b.t. materialen, voorwerpen, installaties, grond, producten (ook van vele fabrikanten/leveranciers), etc. conform paragraaf 1 lid 1 van de UAV BouwDelen, data m.b.t. bouw- of installatiedelen. Functies, data m.b.t. functionele eisen aan bouw- of installatiedelen. Materieel, data m.b.t. hulpmiddelen, werktuigen, gereedschappen, beschikbaarstelling, etc. Resultaten, data m.b.t. het meetbare resultaat van het aanbrengen van een bouwstof. DOOR GEHANTEERDE DEFINITIES Bestek Bouwtekening Concept Conceptdefinitie Facility management Functioneel specificeren Index Kenmerk Korttekst Kwalitatieve kenmerken Kwantitatieve kenmerken Technische werkbeschrijving De beschrijving van het werk, de daarbij behorende tekeningen, de voor het werk geldende voorwaarden, de nota van inlichtingen en het proces-verbaal van aanwijzing. Een technische tekening van een bouwwerk of gebouw. Eenheid van kennis gemaakt met een unieke combinatie van kenmerken (bron: ISO ). Beschrijvende verklaring die dient om een concept te onderscheiden van andere concepten. Het beheer en onderhoud van bouwwerken, het huishouden van een bedrijf. Functioneel specificeren is het vastleggen van de gewenste prestatie van een systeem in eisen, op basis van de functie van het systeem (bron: Rijkswaterstaat). Classificatie om concepten te benaderen op ieder gewenst niveau. Karakteristieke eigenschap van een concept inclusief grootheid en normatieve verwijzing. Is een samengestelde calculeerbare eenheid dat een component oplevert en toepasbaar is in een bouwdeel. Dit zijn kenmerken die niet in getallen zijn uit te drukken (voorbeeld: geur). Dit zijn kenmerken die in getallen kunnen worden uitgedrukt (voorbeeld: snelheid). Een verkorte opsomming van de te verwerken materialen, al dan niet met omschrijving van de kwaliteit, met de bepalingen ten aanzien van het uitvoeren. Dit kan de basis vormen van het contract tussen aanbesteder (koper) en aannemer. ALGEMENE DEFINITIES UAV 2012 Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken UAV-GC 2005 Uniforme Administratieve Voorwaarden voor geïntegreerde contracten

stabulletin » pagina 11» pagina 21 STABU gaat bouwbreed online Duurzame communicatie in de Bouw

stabulletin » pagina 11» pagina 21 STABU gaat bouwbreed online Duurzame communicatie in de Bouw stabulletin jaa r ja a r g a n g 25 n u m m e r 02 j u n i 2010» pagina 11» pagina 21» pagina 26 Ontzorgen door uitgewerkte posten STABU jaarverslag ligt op de plank STABU Element hulpmiddel bij Integraal

Nadere informatie

Stabulletin. Van bestekschrijven naar slim specificeren. Ton Hillen: Wij moeten de consument gaan coachen JAARGANG 29 NUMMER 03 DECEMBER 2014

Stabulletin. Van bestekschrijven naar slim specificeren. Ton Hillen: Wij moeten de consument gaan coachen JAARGANG 29 NUMMER 03 DECEMBER 2014 Stabulletin JAARGANG 29 NUMMER 03 DECEMBER 2014 De helicopterview van STABU: Van bestekschrijven naar slim specificeren Ton Hillen: Wij moeten de consument gaan coachen VOORWOORD INHOUD voorwoord inhoud

Nadere informatie

Richtlijnen Kennis- & Objectbibliotheken. in ISO Standaard

Richtlijnen Kennis- & Objectbibliotheken. in ISO Standaard stabulletin jaargang 28 nummer 02 juni 2013» pagina 8» pagina 29» pagina 31 Cursusaanbod STABU 2013 Richtlijnen Kennis- & Objectbibliotheken in ISO Standaard STABU jaarverslag 2012 Lancering BWBRD op 27

Nadere informatie

Stabulletin. De bouw wordt. Jack Liemburg: Tailormade is de toekomst JAARGANG 29 NUMMER 02 SEPTEMBER 2014

Stabulletin. De bouw wordt. Jack Liemburg: Tailormade is de toekomst JAARGANG 29 NUMMER 02 SEPTEMBER 2014 Stabulletin JAARGANG 29 NUMMER 02 SEPTEMBER 2014 Jack Liemburg: Tailormade is de toekomst Monika Chao-Duivis, directeur van het Instituut voor Bouwrecht: De bouw wordt steeds meer een kennisindustrie VOORWOORD

Nadere informatie

Klein nieuws dat we u toch niet wilden onthouden! De onderste steen boven

Klein nieuws dat we u toch niet wilden onthouden! De onderste steen boven stabulletin jaargang 28 nummer 01 januari 2013» pagina 11» pagina 12» pagina 20 De nieuwe lijst van fabrikanten voor 2013. Klein nieuws dat we u toch niet wilden onthouden! Het cursus aanbod van STABU

Nadere informatie

woord vooraf Willy Brandtlaan 81 NL-6716 RJ EDE T +31 (0)318 63 30 26 Postbus 36 NL-6710 BA EDE F +31 (0)318 63 59 57 postmaster@stabu.

woord vooraf Willy Brandtlaan 81 NL-6716 RJ EDE T +31 (0)318 63 30 26 Postbus 36 NL-6710 BA EDE F +31 (0)318 63 59 57 postmaster@stabu. woord vooraf Willy Brandtlaan 81 NL-6716 RJ EDE T +31 (0)318 63 30 26 Postbus 36 NL-6710 BA EDE F +31 (0)318 63 59 57 postmaster@stabu.nl www.stabu.org Jaarverslag 2009 inhoud Verslag van het jaar 2009,

Nadere informatie

BUILDING INFORMATION MODEL

BUILDING INFORMATION MODEL BUILDING INFORMATION MODEL KADERRICHTLIJN VOOR SAMENWERKING MET BIM Inhoud 1 BUILDING INFORMATION MODEL (BIM)... 5 1.1 Waarom een Building Information Model (BIM) toepassen?... 5 1.2 Wat zijn de voordelen

Nadere informatie

stabulletin op alle STABU cursussen & opleidingen meld u aan voor een cursus/opleiding via het aanmeldingsformulier op www.stabu.

stabulletin op alle STABU cursussen & opleidingen meld u aan voor een cursus/opleiding via het aanmeldingsformulier op www.stabu. stabulletin ja a r g a n g 26 n u m m e r 04 d e c e m b e r 2011 50,- korting geldig t/m 31-12-2011» pagina 30 STABU STUDEER ACTIE! op alle STABU cursussen & opleidingen meld u aan voor een cursus/opleiding

Nadere informatie

Op weg naar werken met BIM

Op weg naar werken met BIM Op weg naar werken met BIM Versie 2.1, april 2012 Auteurs: Kenmerk: Ir. H.J. Fikkers, Van de Bunt Adviseurs Ing. L.R. Nieuwenhuizen, CUR Bouw & Infra Drs. J.P.J. Nijssen, Nijssen Management & Advies Ir.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. STABU Postbus 36 6710 BA EDE Telefoonweg 32, Ede. Tel. 0318 63 30 26 E-mail: info@stabu.nl Website: www.stabu.

JAARVERSLAG 2014. STABU Postbus 36 6710 BA EDE Telefoonweg 32, Ede. Tel. 0318 63 30 26 E-mail: info@stabu.nl Website: www.stabu. JAARVERSLAG 2014. STABU Postbus 36 6710 BA EDE Telefoonweg 32, Ede Tel. 0318 63 30 26 E-mail: info@stabu.nl Website: www.stabu.org Verslag van het jaar 2014, zoals dit op hoofdlijnen is vastgesteld door

Nadere informatie

stabulletin STABU-Element Leidende Principes Nieuwe Standaard Opdrachtgevend Bouwbedrijf Vraag het STABU In deze uitgave o.a. antwoord op de vragen:

stabulletin STABU-Element Leidende Principes Nieuwe Standaard Opdrachtgevend Bouwbedrijf Vraag het STABU In deze uitgave o.a. antwoord op de vragen: stabulletin ja a r g a n g 24 n u m m e r 03 s e p t e m b e r 2009» pagina 5» pagina 22» pagina 24 Afsprakenstelsel CAD cursusaanbod STABU Gelijkwaardig merk Nieuwe Standaard STABU-Element De Stichting

Nadere informatie

Verslag van het jaar 2006, zoals dit is vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de Stichting STABU in haar vergadering op 12 april 2007.

Verslag van het jaar 2006, zoals dit is vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de Stichting STABU in haar vergadering op 12 april 2007. JAARVERSLAG 2006 Verslag van het jaar 2006, zoals dit is vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de Stichting STABU in haar vergadering op 12 april 2007. (Klik op het gewenste hoofdstuk om hier direct

Nadere informatie

BIMmen. in de bouw. Sectorbrede opzet vergroot impact

BIMmen. in de bouw. Sectorbrede opzet vergroot impact BIMmen in de bouw Sectorbrede opzet vergroot impact BIMmen in de bouw 1. Inleiding 3 Onderzoeksopzet. 3 Bouwbrede kansen voor BIM onderbouwd. 3 Langetermijnvoordeel en directe winst. 3 Kwestie van lange

Nadere informatie

Standaardtaakbeschrijving. DNR-STB 2009 Toelichting en takenoverzicht B NA ONRI

Standaardtaakbeschrijving. DNR-STB 2009 Toelichting en takenoverzicht B NA ONRI Standaardtaakbeschrijving Toelichting en takenoverzicht B NA ONRI Standaardtaakbeschrijving 2009 Toelichting en takenoverzicht Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse

Nadere informatie

Leidraad integraal Project informatie Overdracht Protocol

Leidraad integraal Project informatie Overdracht Protocol projectgegevens project onderdeel Integrated Project Delivery Leidraad integraal Project informatie Overdracht Protocol werkcode/werknummer 0000 datum 5 april 2011 samengesteld door tekstbijdragen en eindredactie

Nadere informatie

Inventarisatie KENNISINSTITUUT VOOR DE INSTALLATIESECTOR BIM IN DE INSTALLATIESECTOR. Project: 828 Voorstudie BIM Datum: 2-11-2011 Versie: 1.

Inventarisatie KENNISINSTITUUT VOOR DE INSTALLATIESECTOR BIM IN DE INSTALLATIESECTOR. Project: 828 Voorstudie BIM Datum: 2-11-2011 Versie: 1. Inventarisatie KENNISINSTITUUT VOOR DE INSTALLATIESECTOR BIM IN DE INSTALLATIESECTOR Project: 828 Voorstudie BIM Datum: 2-11-2011 Versie: 1.3 VERSIEBEHEER Versie Datum Wijzigingen Persoon 0.1 15-02-11

Nadere informatie

BIM voor beginners. BIM voor beginners. Een introductie voor beginnende BIM-bedrijven. Pagina 1 van 19

BIM voor beginners. BIM voor beginners. Een introductie voor beginnende BIM-bedrijven. Pagina 1 van 19 BIM voor beginners Pagina 1 van 19 Inhoud Inhoudsopgave... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.2 Begrippenlijst... 3 1 Inleiding... 4 1.1 Algemeen... 4 1.2 Doel... 4 1.3 Doelgroepen... 5 2 Bouwwerk Informatie

Nadere informatie

BETER BEHEER MET BIM

BETER BEHEER MET BIM KENNISCENTRUM TECHNIEK BETER BEHEER MET BIM van informatiemodel naar informatiemanagement Willem Verbaan Léander van der Voet Jelle de Boer Erik Visser Diederik de Koe 04 Introductie publicatiereeks HvA

Nadere informatie

Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken?

Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken? Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken? Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken? Werkplaats Systems Engineering 2 Inhoudsopgave Woord vooraf 5 1. Pioneering 7 2. Systems Engineering

Nadere informatie

STABULLETIN 1. Samenwerken aan erkende oplossingen SAMENWERKEN AAN BOUWEN, BOUWEN AAN SAMENWERKING

STABULLETIN 1. Samenwerken aan erkende oplossingen SAMENWERKEN AAN BOUWEN, BOUWEN AAN SAMENWERKING STABULLETIN JAARGANG 29 NUMMER 01 APRIL 2014» pagina 6» pagina 9» pagina 12 CB-NL: samenwerken aan één taal Samenwerken aan erkende oplossingen STABU verhuist naar maalderij SAMENWERKEN AAN BOUWEN, BOUWEN

Nadere informatie

Bestekken & Begroten Stageverslag m.b.t. 3 e jaars beroepsstage Siemen van Eijk Studentnummer: 0829889

Bestekken & Begroten Stageverslag m.b.t. 3 e jaars beroepsstage Siemen van Eijk Studentnummer: 0829889 Bestekken & Begroten Stageverslag m.b.t. 3 e jaars beroepsstage Siemen van Eijk Bestekken & Begroten Stageverslag m.b.t. 3 e jaars beroepsstage Siemen van Eijk Datum : 24 juni 2010 Status : Definitief

Nadere informatie

Toekomst voor het bouwproces

Toekomst voor het bouwproces To ek s om t o vo r t he b w ou p c ro es Toekomst voor het bouwproces Een 3D-objectbenadering Toekomst voor het bouwproces Een 3D-objectbenadering Rapport van de onderzoeksfase van het programma COINS

Nadere informatie

SE-wijzer. voor BAM Infra

SE-wijzer. voor BAM Infra SE-wijzer Handleiding Systems Engineering voor BAM Infra SE-wijzer H a n d l e iding Systems Engineering voor BAM Infra SE-wijzer Handleiding Systems Engineering Juni 2008 Dit is een uitgave van Koninklijke

Nadere informatie

Handreiking systeemgerichte contractbeheersing

Handreiking systeemgerichte contractbeheersing Handreiking systeemgerichte contractbeheersing INHOUDSOPGAVE Projectbureau Kwaliteitszorg... 3 Waarom deze Handreiking?... 5 Leeswijzer... 5 1. Naar een nieuwe relatie met de markt... 7 Nieuwe impuls

Nadere informatie

stabulletin op alle STABU cursussen & opleidingen meld u aan voor een cursus/opleiding via het aanmeldingsformulier op www.stabu.org U.A.V.

stabulletin op alle STABU cursussen & opleidingen meld u aan voor een cursus/opleiding via het aanmeldingsformulier op www.stabu.org U.A.V. Managen eerste nood/crisis-situatie Crisis communicatie, vervanging van mensen, en materieel Herstel stabulletin ja a r g a n g 26 n u m m e r 02 j u n i 2011 50,- korting geldig t/m 31-12-2011» pagina

Nadere informatie

Model BIM Protocol. IPC voor Architecten Collectief Project BIM. IPC voor architecten - Collectief project BIM. Dummy 5 januari 2012

Model BIM Protocol. IPC voor Architecten Collectief Project BIM. IPC voor architecten - Collectief project BIM. Dummy 5 januari 2012 IPC voor Architecten Collectief Project BIM Model BIM Protocol Dummy 5 januari 2012 Dit is een levend document dat steeds verder, in steeds grotere mate van detail wordt uitgewerkt. De tekst in rood geeft

Nadere informatie

BIM IN BEHEER BIEDT KANSEN

BIM IN BEHEER BIEDT KANSEN BIM IN BEHEER BIEDT KANSEN okt. 2013 van informatiemodel naar informatiemanagement BIM in het beheer biedt kansen onderzoeksrapport: Oktober 2013 gegevens: Bimming Business Hogeschool van Amsterdam Domein

Nadere informatie

Verslag van het jaar 2007, zoals dit is vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de Stichting STABU in haar vergadering op 12 april 2007.

Verslag van het jaar 2007, zoals dit is vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de Stichting STABU in haar vergadering op 12 april 2007. JAARVERSLAG 2007 1 Verslag van het jaar 2007, zoals dit is vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de Stichting STABU in haar vergadering op 12 april 2007. (Klik op het gewenste hoofdstuk om hier direct

Nadere informatie

Verslag SE & BIM VERSLAG SYSTEMS ENGINEERING EN BIM. Naam: Vincent Jongman Datum: 02-07-2012 Coach: Dhr. M. Mossel. Saxion Hogescholen, te Enschede

Verslag SE & BIM VERSLAG SYSTEMS ENGINEERING EN BIM. Naam: Vincent Jongman Datum: 02-07-2012 Coach: Dhr. M. Mossel. Saxion Hogescholen, te Enschede Verslag SE & BIM VERSLAG SYSTEMS ENGINEERING EN BIM Naam: Vincent Jongman Datum: 02-07-2012 Coach: Dhr. M. Mossel Saxion Hogescholen, te Enschede Bij dit verslag hoort de Handleiding SE&BIM INLEIDING In

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Kwalitatieve Bliksembeveiliging

Onderzoeksrapport Kwalitatieve Bliksembeveiliging vakgroep Bliksembeveiliging Onderzoeksrapport Kwalitatieve Bliksembeveiliging De techniek waarop Nederland draait 1 Voorwoord In opdracht van de Vakgroep Bliksembeveiliging heeft Nick van der Giessen,

Nadere informatie