Site Rotterdam Botlek. Handleiding Werken door Derden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Site Rotterdam Botlek. Handleiding Werken door Derden"

Transcriptie

1 Site Rotterdam Botlek Handleiding Werken door Derden Maart 2014

2 Inhoudsopgave AkzoNobel uitgangspunten 4 Life Saving Rules 5 Wat vragen wij van onze contractors 6 Inleiding Handboek Werken door Derden 6 1. Algemeen Nederlandse wet- en regelgeving Regels van goed vakmanschap Verantwoordelijkheid voor onderaannemer Werkzaamheden met een geluidsbelasting groter dan 55dB Aansprakelijkheid en verzekeringen Eigendom en geheimhouding Foto s en film 8 2. Veiligheid 2.1. Minimum eisen Toegang tot het terrein en aanmelden Voertuigen op het terrein Minimum leeftijd Nederlandse, Duitse of Engelse taal Werkvergunningsprocedure Veilig Werkvergunning Werkkleding Persoonlijke beschermingsmiddelen Telefoons en ringen Veiligheidsrondes Werkzaamheden staken Verwijdering van het terrein Veiligheidsinstructies derden Spoedklussen Omgeving of locatie gerelateerde VGWM risico s Bedrijvenpark Botlek 11 Tabel 1. Overzicht van algemene gevaren, risico s en beheersmaatregelen Aanwezigheidsregistratie Aanwezigheidsregistratiesysteem Registratiegegevens Orde en netheid Nette en veilige werkplek Afvalverwijderingsprocedure Afvalstromen 13 2

3 5. Gereedschap Vereisten gereedschap Bediening voertuigen Faciliteiten Kantinefaciliteiten Sanitaire ruimten en toiletten Roken verboden Ongevallen en incidenten Melden incidenten Melden kleine verwondingen Rapportage en afhandeling ongevallen en incidenten Brandblusmiddelen en brandblusvoorzieningen Vereisten voor contractors Opstellen van VGM Plan Contractor Performance Management (CPM) Toestemming materialen/chemicalien Arbeidstijden Arbeidstijdenwet Ontheffing 16 Bijlage 1. Sanctiebeleid bij handhaving veiligheid contractors 17 Bijlage 2. Definities 19 Bijlage 3. Vendor Policy 20 3

4 AkzoNobel uitgangspunten Veilig werken is topprioriteit bij AkzoNobel. Wij hebben een zero-vision. Wij willen geen incidenten op het gebied van milieu, gezondheid en veiligheid. Wij verwachten dat al onze medewerkers en contractors deze visie loyaal ondersteunen. Om ongevallen te voorkomen worden regelmatig evaluaties op het gebied van veiligheid uitgevoerd. VGWM doelstelling Het VGWM beleid van AkzoNobel Chemicals Rotterdam als opdrachtgever is gericht op het veilig uitvoeren van alle werkzaamheden. Het resultaat van dat beleid dient de gezondheid en de veiligheid van werknemers zoveel mogelijk te garanderen en hun welzijn te bevorderen. Voorspelbare risico s die kunnen leiden tot persoonlijk en/of geestelijk letsel, ziekte, beroepsziekte, brand, schade aan eigendommen en milieu dienen beheerst te worden. Concreet betekent dit: Geen ongevallen; Geen ongevallen waardoor mensen beperkt inzetbaar zijn; Geen materiële schades; Geen emissies van gevaarlijke of milieuschadelijke stoffen in welke vorm dan ook; Geen nadelige effecten van de reputatie van AkzoNobel. Onze visie Onze visie is NUL ongevallen en NUL ernstige incidenten. Onze ambitie We streven ernaar in de hoogste regionen te zijn wat betreft veiligheidsprestaties. Onze overtuiging De doelstellingen in het kader van AkzoNobel s Waarden & Gedragsprincipes zijn net zo belangrijk. Het één kan niet zonder het ander, we kunnen het één niet bereiken zonder het ander. AkzoNobel heeft een beleid waarin beschreven is dat het handelen van de onderneming in overeenstemming is met haar kernwaarden. Deze kernwaarden zijn gebaseerd op: Passie voor perfectie; Afspraken nakomen; Klantgerichtheid; Samen winnen. Veiligheid is een permanente waarde en geen tijdelijke prioriteit. Veiligheid begint bij jezelf. Het draait om 'ons', niet om 'hen' het gaat om het nemen van individuele verantwoordelijkheid. Niets van wat we doen is het waard om er gewond door te raken. We hebben het recht en de verantwoordelijkheid om onze eigen veiligheid en die van anderen te beschermen. Veiligheid is een essentiële springplank voor ons toekomstige succes. Onze toewijding Er geldt een zero-tolerantieprincipe met betrekking tot het niet naleven van dit beleid: als personen niet veilig kunnen of willen werken, moeten ze op zoek gaan naar een andere baan. 4

5 Life-Saving Rules De Life-Saving Rules bestaan uit acht algemene veiligheidsregels die vanaf 2013 verplicht zijn voor alle AkzoNobel-collega's en al onze contractors. De Life-Saving Rules zijn gericht op activiteiten die het grootste risico hebben op ernstig letsel wanneer de veiligheidsregels niet in acht worden genomen. De regels zijn een aanvulling op de bestaande procedures en zorgen ervoor dat iedereen die voor of met ons werkt, deze regels naleeft en veilig thuiskomt. We hebben de Life-Saving Rules nodig omdat: Wij om onze mensen geven en we niet willen dat zij gewond raken; Een cultuur van verantwoordelijkheid, toerekenbaarheid en naleving het aantal ongevallen beperkt; Wij in ons bedrijf dagelijks worden geconfronteerd met risicovol werk; Deze basisregels ons helpen herinneren welk veiligheidsgedrag ons beschermt tegen de meest voorkomende levensbedreigende gevaren. Onze Life Saving Rules zijn: 1. Werk met een geldige werkvergunning als dit vereist is 2. Gebruik valbescherming wanneer u op hoogte werkt 3. Zorg voor een vergunning voor toegang tot besloten ruimtes 4. Zorg ervoor dat bewegende machines zijn afgeschermd 5. Controleer of apparatuur is geïsoleerd voordat u aan het werk gaat 6. Vraag toestemming voordat u veiligheidsapparatuur uitschakelt 7. Draag een veiligheidsgordel in motorvoertuigen, indien aanwezig 8. Gebruik geen alcohol of drugs op het werk Golden Principle Stop het werk als omstandigheden of gedrag onveilig zijn 5

6 Wat vragen wij van onze contractors: In het offertestadium Iedere contractor wordt gevraagd om de veiligheidsrisico s in het offertestadium te onderzoeken en de noodzakelijke preventieve maatregelen te nemen om ongevalvrij te werken. Bij de offerte-evaluatie binnen AkzoNobel worden deze veiligheidsaspecten meegewogen. Voor aanvang van de werkzaamheden: Aanmelden bij de poort, identificatie; Algemene lokale instructies (hand-out, veiligheidsfilm, Life Saving Rules toets); Melding bij de toezichthouder en check op geschiktheid voor de klus; Afgetekende werkvergunning; Eventuele Taak Risico Analyse Tijdens de werkzaamheden: Zich houden aan regels en procedures; gebruik de juiste PBM s Toezicht op de werkplek (CPM tool, BBS): orde en netheid Na de werkzaamheden: Afmelden en werkvergunning inleveren; Werkplek opgeruimd en schoon achterlaten Werkzaamheden evalueren met de Toezichthouder Inleiding Handboek Werken door Derden In de hierna volgende handleiding staan de verplichtingen vermeld, die voor een ieder die op de locatie Rotterdam Botlek komt werken gelden. Naast het feit dat de onderneming handelt in overeenstemming met de kernwaarden staat veiligheid hoog in het vaandel. 6

7 1. Algemeen 1.1 Nederlandse wet- en regelgeving Op de uit te voeren werkzaamheden zijn de Nederlandse wet- en regelgeving en de relevante procedures van AkzoNobel, locatie Botlek, van toepassing. 1.2 Regels van goed vakmanschap De contractor zal de aan hem opgedragen werkzaamheden uitvoeren volgens regels van goed vakmanschap. Indien de contractor in gebreke is, kan de opdrachtgever of de AkzoNobel toezichthouder namens hem, gelasten de werkzaamheden te staken zonder tot enige vergoeding gehouden te zijn. 1.3 Verantwoordelijkheid voor onderaannemers Een onderaannemer moet vooraf goedgekeurd worden (o.a. in het kader van de wet ketenaansprakelijkheid!). Pas na schriftelijke goedkeuring mag de contractor gebruik maken van deze onderaannemer. De contractor is bij eventuele onderaanneming volledig verantwoordelijk voor deze onderaannemer. 1.4 Werkzaamheden met een geluidsbelasting groter dan 55dB Werkzaamheden die een geluidsbelasting groter dan 55 db veroorzaken, gemeten aan de grens van ons terrein, mogen slechts plaatsvinden op werkdagen (inclusief zaterdagen) tussen uur en uur. Dus niet op zon- en algemeen christelijke feestdagen. Eventuele ontheffing dient door AkzoNobel vooraf aangevraagd te zijn bij het bevoegd gezag. 1.5 Aansprakelijkheid en verzekeringen Aansprakelijkheid Voor zover door de contractor eigen leveringscondities worden gehanteerd, worden de daarin eventueel voorkomende aansprakelijkheid beperkende bepalingen terzijde gesteld, evenals de bepalingen waarin de verantwoordelijkheid, respectievelijk de aansprakelijkheid, bij opdrachtgever of bij het personeel van de opdrachtgever wordt gelegd. Verzekeringen In afwijking van eventueel anders luidende bepalingen, dient de contractor een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten met ingang van de dag waarop de werkzaamheden starten tot en met de dag van oplevering van de werkzaamheden. De contractor is voor het gebruik van motorvoertuigen verplicht een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten die tenminste aan de door de WAM gestelde condities voldoet. De opdrachtgever kan indien nodig de omvang van de verzekeringen bepalen. De kosten van deze verzekeringen zijn voor de rekening van de contractor. De opdrachtgever heeft te allen tijde het recht inzage in de polissen in de gesloten verzekeringen te verlangen. 1.6 Eigendom en geheimhouding Alle door AkzoNobel ter beschikking gestelde documenten zoals tekeningen, rekwisities e.d. blijven eigendom van AkzoNobel en dienen na gebruik te worden teruggegeven. Dergelijke documenten mogen niet van het terrein meegenomen worden of vermenigvuldigd worden zonder toestemming van AkzoNobel. Alle gegevens over Akzonobel die aan de contractor bekend zijn, dienen als strikt vertrouwelijk te worden behandeld en mogen zonder schriftelijke toestemming van AkzoNobel niet aan derden worden 7

8 geopenbaard. De toegang tot andere ruimten en terreingedeelten dan die waar de werkzaamheden worden uitgevoerd is streng verboden, met uitzondering van algemene ruimtes zoals de kantine. 1.7 Foto s en film Voor het maken van foto s en film gelden strikte lokale procedures. Het maken van foto s (ook mobiele telefoon) en film mag alleen met nadrukkelijke toestemming van de communicatie manager. 2. Veiligheid 2.1 Minimum eisen AkzoNobel streeft ernaar letsel dat verband houdt met het werk te voorkomen bij haar werknemers, contractors en overige personen die onze locaties bezoeken. Om dit doel te helpen bereiken en de kwaliteit van onze activiteiten te handhaven, worden in deze handleiding de minimum eisen beschreven in geval AkzoNobel activiteiten aan derden uitbesteedt. Deze minimum eisen gelden voor zowel de opdrachtgever (AkzoNobel) als voor de contractors die op de locaties van AkzoNobel werken. Zonder een formele opdracht van AkzoNobel, waaruit de opgedragen werkzaamheden blijken, is de contractor noch een derde gerechtigd enig werk op de locatie te verrichten. 2.2 Toegang tot het terrein en melden Alvorens men aan het werk gaat bij AkzoNobel dient men zich aan te melden via de website: Voor het betreden van de locatie dient de contractor of diens medewerker(s) zich te melden bij de afdeling Beveiliging / bewaking bij Poort 3. Voor iedereen geldt dat men zich moet kunnen legitimeren met een geldig identificatiebewijs. Dit is een paspoort of ID-bewijs (geen rijbewijs). De medewerker van een contractor moet kunnen aantonen in het bezit te zijn van: a) Ingevuld registratie/aanmeldingsformulier Contractors b) Het Basis VCA diploma c) Deltalinqs Poortinstructie certificaat d) AkzoNobel Life Saving Rules certificaat Van c) en d) wordt een aantekening gemaakt in het Veiligheidspaspoort (Personal Safety Logbook). Indien er niet reeds een aantekening hiervan is in dit paspoort, dan is er bij de afdeling Beveiliging de mogelijkheid beide testen ter plekke te doen om hier alsnog aan te voldoen. Bij de afdeling Beveiliging wordt men verder geinformeerd op het gebied van de geldende veiligheidsregels o.a. door middel van een veiligheidsinstructiefilm (zie ook 3.2). Elke contractor medewerker dient het Veiligheidspaspoort bij zich te hebben en moet het desgevraagd kunnen tonen wanneer hij of zij zich op de locatie begeeft. Wanneer een medewerker bij controle niet in het bezit is van een Veiligheidspaspoort (Personal Safety Logbook), dan zal dit gemeld worden aan de opdrachtgever AkzoNobel. Deze laatste zal bij uitblijven van een gegronde reden de betreffende medewerker de toegang tot de locatie weigeren. Alle medewerkers die vaker op het terrein moeten zijn, moeten volgens de procedures een vaste toegangspas aanvragen, deze bij zich dragen en op verzoek tonen. Deze pas geeft gedurende de 8

9 werkzaamheden toegang tot het terrein. Medewerkers die eenmalig op het terrein moeten zijn, kunnen een dagpas aanvragen die geldig is voor 1 dag op het terrein. De door contractor ontvangen pasjes, voorschriften en richtlijnen blijven eigendom van AkzoNobel en dienen bij beëindiging van de werkzaamheden te worden teruggeven. Bij het niet inleveren van het ontvangen pasje zal 50 in rekening gebracht worden bij de contractor. 2.3 Voertuigen op het terrein Op verzoek kan via de afdeling Beveiliging toegang met voertuigen tot het terrein worden verleend. Dit verzoek kan slechts in bijzondere gevallen gehonoreerd worden. De afdeling Beveiliging zal deze in overleg met de plant maintenance supervisor of construction manager verstrekken. De contractor is verplicht zich te houden aan de regels van het wegenverkeersreglement waarbij aanvullend geldt: Een maximum rijsnelheid van 20km per uur De lokale verkeer- en aanwijzingsborden dienen gevolgd te worden Aanwijzingen van de afdeling Beveiliging dienen opgevolgd te worden; Parkeren mag alleen op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen. Het tijdelijk achterlaten van een voertuig op andere plaatsen mag alleen met uitgeschakelde motor en sleutel in het contactslot. Alleen tijdens een bedrijfsalarm geldt de regel dat de sleutel in het contactslot moet blijven en het voertuig niet wordt afgesloten. Vluchtwegen en veiligheidsmiddelen dienen ook dan te worden vrijgehouden. Voertuigen moeten voldoen aan de wettelijk eisen. 2.4 Minimum leeftijd De contractor staat garant dat hij geen personen onder de 18 jaar tewerk stelt. 2.5 Nederlands, Duitse of Engelse taal Werknemers (van of via de contractors) die werkzaamheden verrichten op het terrein van AkzoNobel dienen de Nederlandse, Duitse of Engelse taal machtig te zijn. Indien dit niet het geval is, dient dit voorafgaand aan de werkzaamheden gemeld te worden bij de AkzoNobel plant maintenance supervisor of construction manager. Indien contractueel andere afspraken gemaakt zijn, prevaleert het contract. 2.6 Werkvergunningsprocedure AkzoNobel heeft veiligheid hoog in het vaandel staan. Om dit te garanderen is een vergunningsprocedure van kracht op de locatie. Deze vergunning dient strikt te worden gevolgd. 2.7 Veilig werkvergunning Voor aanvang van de werkzaamheden dient de contractor zijn personeel de nodige instructies te geven over de geldende regels en voorschriften. Het personeel van de contractor dient voor aanvang van de werkzaamheden in het bezit te zijn van een juiste en geldige veilig werkvergunning. De contractor en/ of het personeel van de contractor dient zich te houden aan de voorschriften en maatregelen die op de werkvergunning staan vermeld. De contractor zal in samenwerking en in overleg met AkzoNobel de eventuele bijzondere gevaren en/of risico s van bijvoorbeeld chemicaliën en de daarvoor te nemen maatregelen bespreken. Het resultaat wordt vastgelegd in de veilig werkvergunning. Indien noodzakelijk zal een taak risico analyse (TRA) worden uitgevoerd. De contractor heeft hierbij de verplichting zijn medewerkers op de hoogte te brengen van deze risico s en de nemen maatregelen en van de toe te passen (persoonlijke) beschermingsmiddelen (PBM s). Voor uitvoerende werkzaamheden dient een werkvergunning te worden verleend. De werkvergunningen dienen tijdig voor aanvang van de werkzaamheden te worden aangevraagd. 9

10 Een werkvergunning is geldig op de dag van uitgifte. In geval van (brand- of gas) alarm op de site verliezen de werkvergunningen hun geldigheid. Het werk mag pas hervat worden nadat het werkgebied is vrijgegeven en de verstrekker hiervoor toestemming heeft gegeven. 2.8 Werkkleding De contractor draagt er zorg voor dat zijn personeel voorzien is van door de opdrachtgever goedgekeurde werkkleding, die correct dient te worden gedragen. Per afdeling kunnen afwijkende/aanvullende kledingeisen gesteld worden. 2.9 Persoonlijke beschermingsmiddelen De contractor draagt er zorg voor dat zijn personeel de arbo-, milieu- en veiligheidsregels van AkzoNobel respecteert en dat zijn personeel is uitgerust met voorgeschreven deugdelijke persoonlijke beschermingsmiddelen zoals werkhandschoenen, veiligheidsschoeisel, veiligheidshelm, veiligheidsbril, gehoorbescherming, laskleding, etc. Tevens is de contractor verantwoordelijk voor het juiste gebruik, het op een correcte manier dragen en het in goede staat verkeren van deze persoonlijke beschermingsmiddelen. De contractor draagt er zorg voor dat zijn medewerkers in het bezit zijn van aanvullende beschermingsmiddelen, zoals valbeveiliging etc. en dat deze gebruikt worden zover van toepassing. Controle op en beoordeling van deze middelen kan plaatsvinden door de plaatselijke veiligheidskundige, toezichthouders, operationeel verantwoordelijken e/o AkzoNobel medewerkers. De kosten voor bovengenoemde veiligheidsmiddelen en overige voorzieningen komen voor rekening van de contractor Telefoons en ringen In ATEX gezoneerd gebied mogen mobiele telefoons niet gebruikt worden. Ringen, zowel trouwringen als versieringen voor de vingers, zijn conform het staande AkzoNobel beleid niet toegestaan bij uitvoerenden. Ringen rond de vingers vergroten de kans op letsel aan de vinger of gehele hand aanzienlijk Veiligheidsrondes Door het AkzoNobel personeel worden veiligheidsrondes gelopen die tot doel hebben mensen te wijzen op onveilige handelingen/situaties. De contractor dient zijn medewerking te verlenen aan deze activiteiten Werkzaamheden staken De contractor dient te allen tijde de werkzaamheden te staken indien de veiligheid in het geding is. Onveilige situaties dienen direct bij de AkzoNobel toezichthouder te worden gemeld. Zodra er een alarm klinkt op de terreinen van AkzoNobel zullen alle geldende veilig werkvergunningen worden ingetrokken, wat automatisch inhoudt dat daarmee alle werkzaamheden acuut dienen te worden gestopt. De medewerkers van de contractor dienen vervolgens de procedure te volgen en zich te melden op de verzamelplaats c.q. veilige ruimtes. Bij beëindiging van de calamiteit dienen de contractors en/of het personeel van de contractors zich te melden bij de operationele verantwoordelijke om vast te stellen of men op een veilige manier de werkzaamheden kan hervatten. 10

11 2.13 Verwijdering van het terrein AkzoNobel kan werknemers of anderen die door de contractor of AkzoNobel zijn tewerk gesteld van haar terreinen verwijderen indien zij zich niet aan de aan hen gegeven instructies en/of voorschriften houden en bij overtreding van de geldende (veiligheid) regels. Zie bijlage 1 sanctiebeleid 2.14 Veiligheidsinstructies derden Bezoekers: Dit zijn chauffeurs, vertegenwoordigers van leveranciers, medewerkers van de overheid, etc. Deze categorie derden krijgt een verkorte veiligheidsfilm te zien. Daarnaast krijgen zij begeleiding door de ontvangende afdeling. Huiscontractors: Dit zijn contractactors waarmee langdurige contracten zijn afgesloten voor het uitvoeren van specifieke werkzaamheden zoals onderhoud, steigerbouw, wegenbouw, isolatie, etc. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de leidinggevende en de uitvoerende medewerkers Jaarlijks organiseert AkzoNobel veiligheidsinstructies en andere instructies voor huiscontractors om hen (aan de hand van een checklist) op de hoogte te brengen van het beleid en de ontwikkelingen op de locatie Botlek. De uitvoerende medewerker krijgt na de eerste veiligheidsinstructie bij binnenkomst eens per jaar een herhalingsinstructie bij de afdeling Beveiliging. Daarnaast is het vereist dat de contractor bij alle werkzaamheden een geldig VCA certificaat heeft en daarnaast zijn medewerkers beschikken over een geldig VCA certificaat/diploma. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen VCA voor monteurs en VCA-vol voor leidinggevenden. Dit wordt gecontroleerd bij de afdeling Beveiliging. Overige derden: Dit zijn contractors, die niet op vaste basis werkzaamheden verrichten op de locatie, maar die voor een specifiek omschreven klus komen. Deze groep is gedurende een aantal dagen of weken aanwezig. Daarnaast komt het voor dat medewerkers gedurende het jaar een aantal keren werkzaamheden verrichten op onze locatie bijv. ten behoeve van onderhoud. De medewerkers van deze contractors krijgen na de eerste veiligheidsinstructie bij binnenkomst elk jaar een herhalingsinstructie bij de beveiliging. N.B.: de herhalingstermijnen voor instructie worden bewaakt door de afdeling Beveiliging. Echter de contractor blijft verantwoordelijk voor het up to date houden van de certificaten en trainingen. Indien door het verlopen van een veiligheidsinstructie of certificaat toegang tot het terrein niet mogelijk is, zijn de daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de contractor Spoedklussen Een contractor die voor een spoedklus (bijv.: dreigende uitval installatie, groot veiligheids- en milieurisico) de locatie betreedt, krijgt op voorspraak van de opdrachtgever een ontheffing voor de instructie bij de afdeling Beveiliging. De desbetreffende opdrachtgever (toezichthouder) informeert hierover de betreffende afdeling Beveiliging Omgeving of locatie gerelateerde VGWM risico s Bedrijvenpark Botlek De activiteiten zullen worden uitgevoerd op de locatie Bedrijvenpark Botlek, Welplaatweg 12, 3197 KS Rotterdam-Botlek waar AkzoNobel diverse fabrieken bedrijft. Deze activiteiten brengen omgeving gerelateerde risico s met zich mee die in onderstaande tabel zijn uitgewerkt. 11

12 Tabel 1: Overzicht van algemene gevaren, risico s en beheersmaatregelen Nr. Gevaar / activiteit 1. Inhaleren van of in aanraking komen met chemicaliën 2. Parkeren auto's personeel contractors. 3. Aanvoer van proces equipment, bouw- en ander materiaal. 4. Aanvoer van (bouw) materiaal assistentie externe hulpdiensten nodig 5. Slechte communicatie door verschillende talen Oorzaak Gevolg Maatregelen Opdrachtgever Onverwachte emissies plant Bedrijvenpark Botlek Creëren onoverzichtelijke, gevaarlijke verkeerssituatie. Niet vastgestelde of onduidelijke transportroutes op de locatie. Kruisend verkeer Transportroutes geblokkeerd. Documentatie en instructie niet beschikbaar in ieders moeder taal Brandwonden, verstikking, mogelijk kankerverwekkend en acute gezondheids-risico s Aanrijden van medewerkers, auto's of bouwwerk Aanrijdingen met personen of installatiedelen. Aanrijden AN medewerkers of constructie werkers Stagneren van de werk-zaamheden, productie stress: andere bedrijfsdelen onbereikbaar bij calamiteiten Fouten in uitvoering, ongelukken Poortvideo instructie, PBM s, bedrijfsnoodplan, Specifieke EHBO protocollen, SDS en, zie bijlagen AkzoNobel nr3 (Veiligheidsinformatiebladen) aanleveren aan contractor Portier aan poort tijdens begin- en eind werktijden en ploegwisseling. Contractors gebruiken aangewezen parkeerplaats, maar mogen niet vrij over terrein rijden Circulatieplan, aanrijdbeveiliging. Geen aanhangers parkeren vóór portocabins. Looproutes gescheiden van verkeer. Werkterrein en open gaten voorzien van voldoende verlichting en afzetting in donker. BHV en Gezamenlijke Bedrijfsbrandweer en ERMS coördinator informeren. Receptie hoofdpoort instrueren. Vooraf alternatieve aanrijroute ambulance en overig hulpdiensten aan centrale melden Controle op taalbeheersing door VGWM coördinator Uitvoeringsfase. In Nederlands of Engels Contractor Instrueren van medewerkers over bedrijfsnoodplan, deelname aan oefeningen Instrueren van medewerkers Aanvoer volgens de TRA. Aanvoer volgens de TRA. Zorgen voor minimaal Nederlandstalige leidinggevende. 6. Lekkage product tijdens straalwerkzaamheden Aanstralen van objecten / onvoldoende wanddikte object Lekkage product Gevoelige en niet te behandelen oppervlaktes beschermen, volgen van de TRA door contractor, bij onvoldoende wanddikte uitvoeren van metingen. 7. Stofoverlast Straalstof Overlast, vuil in oog Opstellen TRA door contractor, vrijkomen van straalstof beperken door afzuiging, Gevoelige en niet te behandelen oppervlaktes beschermen, volgen van de TRA door contractor, bij onvoldoende wanddikte uitvoeren van metingen. Opstellen van TRA door contractor, vrijkomen van straalstof beperken door afzuiging, 12

13 3. Aanwezigheidsregistratie 3.1 Aanwezigheidsregistratiesysteem AkzoNobel verlangt dat alle personeelsleden van de op de terreinen werkzame contractors bij het betreden en verlaten van de terreinen persoonlijk gebruik maken van het aanwezigheidsregistratiesysteem. 3.2 Registratiegegevens Om oponthoud te voorkomen bij het verlenen van toegang tot de locatie, dient vroegtijdig de firmanaam met een volledige lijst met namen en adressen van de medewerkers aan de afdeling Beveiliging worden doorgegeven aan de afdeling Beveiliging. Aanmelding kan vooraf plaatsvinden op de Bedrijvenpark Botlek website genoemd onder 2.2. De afdeling Beveiliging registreert of controleert: Geboortedatum Legitimatie VCA certificaat Naam toezichthouder Periode werkzaamheden De afdeling Beveiliging zal aanwijzingen geven over het gebruik van het registratiesysteem en de pasjes verstrekken. Het pasje moet op verzoek getoond worden en zal na afloop van de werkzaamheden moeten worden ingeleverd. Bij niet inlevering wordt aan de contractor 50 per pasje in rekening gebracht. 4. Orde en netheid 4.1 Nette en veilige werkplek Indien het doorlopende werkzaamheden betreft, dient de werkplek afgezet te worden. Indien er kans is op persoonlijk letsel dient een harde afzetting gebruikt te worden. AkzoNobel eist van de werkzame contractors dat op het einde van de werkdag de bouw/montageplaats wordt opgeruimd en netjes en veilig wordt achtergelaten. 4.2 Afvalverwijderingsprocedure Afvalmaterialen die het eigendom van de contractor zijn of worden, moeten zo spoedig mogelijk van het terrein worden afgevoerd. Hierover dienen via AkzoNobel afspraken te worden gemaakt met de toezichthouder. AkzoNobel hanteert een strikte afvalverwijderingsprocedure. Deze is bij de toezichthouder bekend en kan daar zodoende worden opgevraagd. 4.3 Afvalstromen De contractor is gehouden de bij de werkzaamheden ontstane afvalstromen op een geëigende en wettelijk geoorloofde wijze te verwijderen. De hiermee gepaard gaande kosten zullen voor rekening van de contractor zijn, tenzij daarover van tevoren duidelijk andere afspraken zijn vastgelegd. Indien het milieubelastende stoffen betreft, zoals asbest, dient dit voor verwijdering van het terrein gemeld te worden bij de afdeling Logistiek. Afvalstromen worden behandeld door de Afvalcoordinator van de afdeling Logistiek 13

14 5. Gereedschap 5.1 Vereisten gereedschap Het personeel van de contractor draagt zorg voor het benodigde gereedschap, dat voldoet aan de door de wet gestelde eisen. Bij de afvoer van gereedschap, hulpmateriaal en hulpmiddelen zal de contractor moeten kunnen aantonen dat dit gereedschap etc. zijn eigendom is. Poortcontrole wordt uitgevoerd door de afdeling Beveiliging volgens een daartoe strekkende procedure. Elektrisch gereedschap dient gekeurd (NEN3140), veilig en goed onderhouden te zijn. Kabels dienen mogelijk vrij van de vloer te worden opgehangen. Elektrisch handgereedschap op 220 volt dient dubbel geïsoleerd te zijn en aangesloten via aardlekschakelaar. Bij werkzaamheden in besloten ruimten mag uitsluitend elektrisch handgereedschap van 42V~ worden toegepast. Indien gespecificeerd in opdrachtstelling of werkvergunning dient gebruik gemaakt te worden van gereedschappen die voldoen aan de relevante ATEX richtlijnen. 5.2 Bediening voertuigen Alleen aantoonbaar SSVV SOG gecertificeerd personeel is bevoegd vorkheftrucks, hoogwerkers en andere voertuigen te besturen. In geval dit AkzoNobel voertuigen betreft, mag dit alleen met toestemming van AkzoNobel medewerkers. 6. Faciliteiten 6.1 Kantinefaciliteiten Het is niet toegestaan te eten buiten de daarvoor aangewezen ruimten. De contractor kan gebruik maken van de kantine faciliteiten bij AkzoNobel tegen betaling van de in de kantine geldende prijzen. Daarbij dienen de regels van orde en netheid in de kantine te worden opgevolgd. 6.2 Sanitaire ruimten en toiletten. Er zijn specifiek aangewezen sanitaire ruimten en toiletten voor contractors. Daarnaast zijn er ruimtes en toiletten die uitdrukkelijk (aangegeven door bordjes) niet toegangelijk zijn voor contractors. 6.3 Roken verboden Roken is op het terrein verboden met uitzondering van de speciaal hiervoor ingerichte ruimtes. 7. Ongevallen en incidenten 7.1 Melden incidenten Ongevallen, brand, verwondingen en andere incidenten dienen direct gemeld te worden via het interne telefoonnr of mobiel Melden kleine verwondingen Ook kleine verwondingen moeten altijd bij de toezichthouder of de operationeel verantwoordelijke van de desbetreffende afdeling gemeld worden. Zij zullen dan zorgen voor EHBO. Kleine verwondingen dienen gemeld te worden via telefoonnr of mobiel

15 7.3 Rapportage en afhandeling ongevallen en incidenten Ongevallen met of zonder verzuim en incidenten op gebied van veiligheid, gezondheid of milieu dienen onmiddellijk mondeling via de lijnorganisatie gerapporteerd te worden. De betreffende lijnfunctionaris van de betrokken contractor informeert de toezichthouder en de vergunningverstrekker. De volgende soorten ongevallen of incidenten worden onderscheiden: LTI Lost Time Incident = ongeval met verzuim van één dag of meer volgende op de shift van het incident; RWC Restricted Work Case = ongeval met vervangend werk; MTC Medical Treatment Case = ongeval leidend tot een medische behandeling; NM Near Miss = Bijna ongeval of onveilige situatie; LoC Loss of Containment = milieu-incident, onder andere morsen met olie; MD Material Damage = materiële schade aan eigendommen. Daarnaast dient schriftelijk te worden gerapporteerd aan de VGWM coördinator van AkzoNobel over: Melding: beschrijving toedracht, naam, aantal slachtoffers, letsel en schade; Incident onderzoekresultaten; Voorgestelde maatregelen; Opvolging. In geval van calamiteiten zal gebruik gemaakt worden van de EHBO / BHV organisatie van de betreffende locatie Van alle (bijna) ongevallen en gebeurtenissen, die de veiligheid en/of het milieu in gevaar hebben gebracht, dient in verband met een mogelijk nader onderzoek een rapport opgesteld te worden door de contractor in overleg met de AkzoNobel opdrachtgever. Dit rapport dient binnen 48 uur aan de Site Director van AkzoNobel Botlek te worden gericht. 7.4 Brandblusmiddelen en brandblusvoorzieningen De contractor en ondercontractor zijn verplicht goedgekeurde en de juiste brandblusapparatuur te leveren bij uitvoering van werkzaamheden. Er dienen voldoende brandblusapparaten aanwezig te zijn op plaatsen waar brandgevaarlijke werkzaamheden, zoals lassen, slijpen en branden, plaatsvinden. Brandblusapparaten type P6 (poeder) zijn geschikt voor bestrijding van A-B-C-branden Brandklasse A - "Vaste stoffen" Brandklasse B - "Vloeistoffen" Brandklasse C - "Gassen" 8. Vereisten voor contractors 8.1 Opstellen van VGM plan Bij het uitvoeren van werkzaamheden kunnen risico s ontstaan voor mens en milieu. Het is dan ook van groot belang om deze risico s te onderkennen en te beheersen. Bij normale uitvoerende werkzaamheden worden de risico s (die niet worden genoemd in bijlage 2 van de EU richtlijn92/57eeg dd 24 juni 1992; zie ook paragraaf 3) voldoende beheerst via de vergunningsprocedures. 15

16 Bij een globaal VGM plan wordt het project en/of de uit te voeren werkzaamheden uitsluitend op hoofdlijnen bekeken met betrekking tot de impact op mens en milieu. Voor deze hoofdlijnen worden dan beheersmaatregelen voorgeschreven. Bij het uitvoeren van de verschillende werkzaamheden zal dan voor de Hoog Risico werkzaamheden telkens een vergunning met een TRA moeten worden gemaakt. Dit globale VGM-plan wordt verlangd van huiscontractors. Voor projecten dient te allen tijde vóóraf een VGM plan gemaakt te worden om de risico s in te schatten en adequate beheersmaatregelen in gang te zetten. De risico inventarisatie dient daarom uitgevoerd te worden in een zodanig stadium dat de impact van de uit te voeren werkzaamheden voldoende duidelijk is maar er nog ruimte bestaat om de noodzakelijke beheersmaatregelen indien nodig in het projectplan op te nemen en te budgetteren. Voor verdere vereisten wordt verwezen naar procedure VGM-plan. 8.2 Contractor Performance Management (CPM) AkzoNobel heeft een Contractor Performance Management beleid. Dit houdt in dat de contractor moet voldoen aan de vereisten voor contractors. Door regelmatige toetsing door middel van de CPM tool wordt vastgesteld of zij nog aan deze eisen voldoen. Daarnaast zal periodiek een evaluatie door de contractmanager plaats vinden. 8.3 Toestemming materialen/chemicaliën De contractor dient vooraf toestemming te vragen aan de plant maintenance supervisor of construction manager om materialen naar de site te brengen. De contractor dient een week van te voren toestemming te vragen aan de HS-manager van de site om chemicaliën op de site te gebruiken. De contractor dient daartoe de meest recente versie van het veiligheidsblad (MSDS) te overleggen. 9. Arbeidstijden 9.1 Arbeidstijdenwet Op de AkzoNobel locatie Botlek is de wettelijk geldende de arbeidstijdenwet van toepassing. 9.2 Ontheffing Ontheffingen in het kader van de arbeidstijdenwet in verband met overwerk zullen worden verzorgd door de contractor. Afschriften zullen vooraf ter beschikking van AkzoNobel worden gesteld. De relatie tussen AkzoNobel en contractor zal geregeld worden door de door AkzoNobel aangewezen plant maintenance supervisor of construction manager. 16

17 Bijlage 1. Sanctiebeleid bij handhaving veiligheid contractors Bij de handhaving van veiligheid t.a.v. contractors is het van belang een duidelijk en uniform sanctiebeleid te volgen. Iedereen moet elkaar aanspreken als het om veiligheid gaat. Voor de locatie is daarbij het volgende sanctiebeleid vastgesteld: Algemeen: contractors, die volgens de Wet op de Ondernemingsraden stemgerechtigd zijn bij AkzoNobel vallen onder het sanctiebeleid voor eigen personeel van AkzoNobel contractors die zich niet houden aan de voorgeschreven veiligheids- en leefregels kunnen en dienen door ieder lid van het AkzoNobel personeel te worden aangesproken in alle gevallen is de veiligheidskundige nadrukkelijk beschikbaar voor het voeren van corrigerende gesprekken of het ondersteunen hiervan. Iedereen wordt geacht werkzaamheden stil te leggen indien er een onveilige situatie of handeling is. Sanctiestappen: Hierbij zal het volgende beleid gelden: Stap 1: Bij de eerste overtreding wordt een waarschuwing gegeven aan de aangesproken persoon. In alle gevallen dienen AkzoNobel plant maintenance supervisor of construction manager en veiligheidskundige te worden geïnformeerd. Stap 2: Bij de tweede overtreding vindt zo spoedig mogelijk een gesprek plaats met de aangesprokene en zijn directe chef door of in aanwezigheid van de AkzoNobel plant maintenance supervisor of construction manager. In alle gevallen dienen de AkzoNobel plant maintenance supervisor of construction manager, veiligheidskundige, contractmanager en inkoop te worden geïnformeerd. (de eerst geïnformeerde geeft dit door aan de anderen) Stap 3: Bij de derde overtreding wordt de aangesprokene na akkoord van de AkzoNobel plant maintenance supervisor van het terrein verwijderd. In alle gevallen dient AkzoNobel plant maintenance supervisor of construction manager,veiligheidskundige, contractmanager, maintenance leader of projectverantwoordelijke en inkoop te worden geïnformeerd (de eerste geïnformeerde geeft dit door aan de anderen). Verdere afspraken / maatregelen worden genomen in overleg met veiligheidskundige, AkzoNobel toezichthouder, contractmanager en inkoop. Opmerkingen: Stap 1, 2 en 3 gelden ongeacht de overtreding en het hoeft ook niet telkens dezelfde overtreding te zijn Indien een aangesprokene bij het aanspreken niet meewerkt (geen naam noemt bijvoorbeeld), zich onfatsoenlijk of agressief gedraagt, vindt direct een gesprek plaats door of in aanwezigheid van de AkzoNobel toezichthouder met de directe chef van de aangesprokene en wordt de aangesprokene van het terrein verwijderd na akkoord van de AkzoNobel toezichthouder Indien een contractor wordt aangesproken wordt hem verzocht zijn naam en bedrijf op te geven. Vervolgens wordt het voorval doorgegeven aan de veiligheidskundige die daar een overzicht van bijhoudt, zodat, ook als meerdere verschillende personen een contractor aanspreken, toch geëscaleerd kan worden. 17

18 Voornamelijk de AkzoNobel toezichthouder heeft de taak het gesprek met de chef van de aangesprokene aan te gaan of bij te wonen en akkoord te gaan met verwijdering, omdat de AkzoNobel toezichthouder het overzicht heeft over de werkzaamheden. Hierbij kan hij erop letten dat bij verwijdering van een contractor niet juist een onveilige situatie ontstaat. Uitzondering Indien sprake is van een overtreding van de Life Saving Rules is een aangepaste procedure van kracht. Het belangrijkste gevolg van de overtreding van een Life Saving Rule is dat een persoon zich bloot stelt aan een risico op ernstig letsel of zelfs de dood. Aangezien wij waarde hechten aan veiligheid, zullen wij dit niet tolereren en kan de desbetreffende persoon en/of firma van het terrein verwijderd worden. Daarom zal elke overtreding van een Life Saving Rule grondig onderzocht worden. Daarnaast herkent AkzoNobel 3 verschillende niveaus van overtreding met bijbehorende corrigerende maatregelen; Een minor overtreding - een overtreding die niet geleid heeft tot een incident en noch een zich herhalend, noch een opzettelijke daad was; Een serious overtreding - een overtreding die leidde tot een incident / bijna-ongeval of die een repetitief karakter had. Bewuste overtredingen die leiden tot incidenten worden beschouwd als severe. Een severe overtreding - een overtreding die ofwel leidde tot een incident [ reportable of AkzoNobel CD 13.4 ] classificatie en / of dat opzettelijk was AkzoNobel verwacht van haar onafhankelijke contractanten te voldoen aan haar Life Saving Rules tijdens het werk voor AkzoNobel. AkzoNobel zal geen verantwoordelijkheid nemen of beleid aanbevelen voor tuchtprocedures bij zijn onafhankelijke contractors of ondercontractors. In geval van een overtreding wil AkzoNobel actief worden geïnformeerd door zijn onafhankelijke contractor op het proces en de uitkomst van incidenten en de disciplinaire maatregelen die zijn genomen indien van toepassing. Type overtreding Minor Serious Severe Gevolgen voor (sub) contractor medewerker die zal worden opgelegd door AkzoNobel Zal direct van site verwijderd worden en is niet welkom tot de (sub)contractor zelfstandig onderzoek heeft uitgevoerd en feedback is gegeven over uitkomst, genomen acties en preventie voor toekomst. Directe verwijdering van de site en zal een toegangsverbod krijgen tot alle locaties van AkzoNobel voor minimaal 2 jaar Directe verwijdering van de site en een levenslang toegangsverbod tot alle AkzoNobel locaties Gevolgen voor de relatie tussen AkzoNobel en de (sub) contractor Registratie in Contractor Performance Management tool en zal invloed hebben op het performance cijfer Registratie in Contractor Performance Management tool en zal invloed hebben op het performance cijfer. Daarnaast kan het beperkingen opleveren voor toekomstige opdrachten en zal er registratie plaatsen vinden op landelijk niveau. Negatieve impact op de samenwerking en registratie op landelijk AkzoNobel niveau. 18

19 Bijlage 2: Definities BBS Veiligheidsprogramma Behavior Based Safety Bezoekers: Dit zijn chauffeurs, vertegenwoordigers van leveranciers, klanten, auditoren, groepen onder toezicht, medewerkers van de overheid etc. CPM Contractor Performance Management tool. Deze tool wordt gebruikt voor het regelmatig en gestructureerd auditen van de uitgevoerde werkzaamheden van de contractor. Daarnaast worden in deze tool issues en incidenten met betrekking tot Contractor vastgelegd. Derden Contractors, die niet op vaste basis werkzaamheden verrichten binnen de locatie, maar die voor een specifiek omschreven klus komen. Huiscontractor Dit zijn contractor met doorlopende contracten die minimaal 1x in de maand werkzaamheden voor AkzoNobel verrichten. VCA Veiligheid checklist contractors WAM Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (2010) 19

20 Bijlage 3: Vendor Policy AkzoNobel businesses operate and adhere to a set of business principles in all their dealings. In the ever evolving global environment in which we operate, we have set the core values that should underlie the conduct of all AkzoNobel companies in order to fulfill our ambition to be the first choice of customers, suppliers and shareholders. AkzoNobel regards the application of its values of prime importance in decisions to enter into or continue relationships with suppliers, contractors and customers and to participate in joint ventures. In light of the above, we appreciate receiving your written confirmation that in doing business with AkzoNobel you comply with the following conditions: Your products and services meet high health, safety and environmental standards (certifiable: ISO 9001/9002, 14001, OSHAS 18001) Your employees recruited, hired and promoted on the sole basis of suitability for their job; Harassment of any kind and exploitation of child labor is prohibited; (a child is 15 years or younger) You adhere to the laws and fundamental rights in your country. Bribery and any other form of unethical business practice is prohibited; All your business transactions with AkzoNobel are accurately and completely recorded, and guarantee legal and fiscal compliance. You are kindly requested to sign the declaration at the bottom of this letter and to return this letter to the undersigned. Please inform us if, for any reason, you are not able to sign the declaration, in which case we would like to discuss how we can ensure that the business between us does not breach these specifications. Declaration to be signed by supplier: Herewith I confirm that in doing business with AkzoNobel we comply with the above-mentioned specifications. Company: Name: Function:... Date:. Signature:. 20

21 Annex 1 As stated in the Company Statement it is AkzoNobel's ambition to be the first choice of customers, shareholders, and employees, and to be a respected member of society. In the spirit of the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) Guidelines for Multinational Enterprises, the Business Principles set out the core values that should underlie the conduct of all AkzoNobel companies in order to fulfill our ambition. In this respect AkzoNobel's Business Principles apply equally to our business transactions throughout the world and to the individual behavior of employees in conducting AkzoNobel's business. This text also brings together the main AkzoNobel responsibilities for other specific policy areas. The business principles leave business unit management and country management free to specify further local rules of business conduct provided such rules are consistent with our core values and with safeguarding AkzoNobel's good reputation worldwide. It is the responsibility of the Board of Management and each Business Unit Manager to ensure that AkzoNobel's Business Principles are communicated to and observed by AkzoNobel employees. In addition, AkzoNobel regards the application of its Business Principles of prime importance in decisions to enter into or continue relationships with contractors and suppliers, and to participate in joint ventures. 1. Responsibilities AkzoNobel is committed to creating long-term value for its customers, shareholders, employees and society, recognizing that sustainable profit is essential for the continuity of its business. We will focus our efforts on the success of our customers. In this respect it is our responsibility to provide customers with products and services that offer value in terms of price and quality, and that meet high health, safety, and environmental standards. We will provide competitive returns on our shareholders' investments. In this respect it is our responsibility to take due account of the expectations of our investors. We will create an attractive working environment for our employees. In this respect it is our responsibility to recruit, hire and promote employees on the sole basis of suitability for the job, to stimulate their individual and professional development, and to provide safe and healthy working conditions. It is also our responsibility to prohibit harassment of any kind and exploitation of child labor. We will conduct our activities in a socially responsible manner. In this respect we observe the laws of the countries in which we operate, support fundamental human rights in line with the legitimate role of business and give proper regard to health, safety and the environment consistent with our commitment to contribute to sustainable development. 2. Free enterprise AkzoNobel supports the principles of free enterprise and fair competition. The Company aims to meet customer's needs faster, better, and more distinctively than our competitors. To this end, AkzoNobel will compete vigorously but fairly, and within the framework of applicable competition laws. 3. Business integrity AkzoNobel insists on integrity and fairness in all aspects of its business operations. Bribery and any other form of unethical business practice is prohibited. AkzoNobel employees are expected to avoid all situations in which their personal or financial interests may conflict with the Company's interest. All business transactions shall be accurately and completely recorded in accordance with the Company's accounting principles and local laws and can be subject to audit. 21

22 4. Community activities AkzoNobel companies are encouraged to support community activities. AkzoNobel companies are to give their employees the opportunity to play an active role in societal matters - for example, through community or educational programs - unless participation in these activities creates a conflict of interest. AkzoNobel companies are not to make payments to political parties, or their institutions, agencies, or representatives. 5. Communication AkzoNobel recognizes that in view of the scope of its activities, the impact they have on stakeholders, and the public role the Company fulfills, proper communication is essential. Subject to any overriding considerations of confidentiality, AkzoNobel companies endeavor to communicate with others in an open, factual, and timely manner. 6. Compliance The Board of Management will not hold management accountable for any loss of business resulting from compliance with AkzoNobel's Business Principles, and will see to it that no employee suffers as a consequence of reporting a breach or suspected breach of these principles. 22

AANVULLENDE AJS SAFETY RULES

AANVULLENDE AJS SAFETY RULES Pagina: 1 van 5 Inleiding Naast de regels en procedures die Harsco Infrastructure B.V. heeft opgesteld hebben een aantal van onze klanten aanvullende veiligheidseisen en procedures. Als je voor onze opdrachtgever

Nadere informatie

Kick-off STOPS. Werkzaamheden 2015 Twence BV 29 januari 2015

Kick-off STOPS. Werkzaamheden 2015 Twence BV 29 januari 2015 Kick-off STOPS Werkzaamheden 2015 Twence BV 29 januari 2015 1 Programma kick-off STOPS 2015 Algemene zaken Stop regels Firmapresentatie: BOUMAN Veiligheidsbarometer 2014 VG&M plan (veiligheid, gezondheid

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

Bedrijfscontinuïteit met behulp van een BCMS

Bedrijfscontinuïteit met behulp van een BCMS Bedrijfscontinuïteit met behulp van een BCMS 26 november 2014 Aart Bitter@ISGcom.nl www.information-security-governance.com Disaster Recovery Plan 2 The Bitter Brew Case To Brew or not to Brew, That s

Nadere informatie

ExxonMobil SHE beleid

ExxonMobil SHE beleid ExxonMobil SHE beleid Samen werken aan Veiligheid Contractors én eigen personeel VOMI Themamiddag Veiligheid Focus op Veiligheid! Delta hotel, Vlaardingen, 12 oktober 2010 Ton Jeen, Environmental Advisor

Nadere informatie

Aantoonbaar leiderschap door opdrachtgevers

Aantoonbaar leiderschap door opdrachtgevers V C O GM HECKLIST PDRACHTGEVERS V C O GM HECKLIST PDRACHTGEVERS Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV) Postbus 443 2260 AK Leidschendam +31 (0) 70-337 87 55 info@ssvv.nl www.vca.nl veiligheid gezondheid

Nadere informatie

VGM-deelplan Onderaannemers

VGM-deelplan Onderaannemers Toelichting en gebruik VGM-deelplan. Heijmans streeft ernaar de Veiligheid, Gezondheid en Milieu aspecten op haar projectlocaties optimaal te beheersen. Om dit te realiseren hanteert Heijmans een veiligheids-

Nadere informatie

-2- Noem voorbeelden van orde en netheid (good housekeeping). -2- Bij welke werkzaamheden kan een aanvullende werkvergunning nodig zijn?

-2- Noem voorbeelden van orde en netheid (good housekeeping). -2- Bij welke werkzaamheden kan een aanvullende werkvergunning nodig zijn? -2- Bij welke werkzaamheden kan een aanvullende werkvergunning nodig zijn? -2- Noem voorbeelden van orde en netheid (good housekeeping). -2- Noem enkele gevaren op het werk. -2- Noem werkzaamheden of omstandigheden

Nadere informatie

Veilig werken met Life Saving Rules 01-10-2014

Veilig werken met Life Saving Rules 01-10-2014 1 Veilig werken met Life Saving Rules 01-10-2014 Wat zijn Life Saving Rules? Regels die ons beschermen tegen de meest voorkomende levensbedreigende gevaren binnen ons bedrijf. De Life Saving Rules zijn

Nadere informatie

Toolbox voor werkzaamheden bij Twence in Wij werken veilig of wij werken niet

Toolbox voor werkzaamheden bij Twence in Wij werken veilig of wij werken niet Toolbox voor werkzaamheden bij Twence in 2016 Wij werken veilig of wij werken niet Prioriteit veiligheid Veiligheid heeft bij Twence de allerhoogste prioriteit. Wij werken veilig of wij werken niet. 2

Nadere informatie

NV ROVA Holding Locatiereglement versie 2012

NV ROVA Holding Locatiereglement versie 2012 NV ROVA Holding Locatiereglement versie 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Algemene regels... 4 3. Gevaarlijke situaties en noodgevallen 4 4. Persoonlijke beschermingsmiddelen.. 4 5. Verkeersregels...

Nadere informatie

HSE guidelines. december 2012 WERKVERGUNNINGEN HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS

HSE guidelines. december 2012 WERKVERGUNNINGEN HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS HSE guidelines S december 2012 WERKVERGUNNINGEN HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS Werk veilig of werk niet Bij werkzaamheden aan installaties en systemen zijn strikte procedures

Nadere informatie

Het zeker stellen van voldoende VGM-kennis en kunde bij uitzendkrachten

Het zeker stellen van voldoende VGM-kennis en kunde bij uitzendkrachten Procedure bij ingeleende uitzendkrachten Doelstelling: Het zeker stellen van voldoende VGM-kennis en kunde bij uitzendkrachten Minimumeisen: Overzicht van ingeleende uitzendkrachten Inlening via een VCU-

Nadere informatie

HSE guidelines december 2012 WERKVERGUNNINGEN HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS

HSE guidelines december 2012 WERKVERGUNNINGEN HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS S HSE guidelines december 2012 WERKVERGUNNINGEN HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS Werk veilig of werk niet Bij werkzaamheden aan installaties en systemen zijn strikte procedures

Nadere informatie

Toelichting en gebruik V&G-deelplan.

Toelichting en gebruik V&G-deelplan. Toelichting en gebruik V&G-deelplan. SMT Bouw & Vastgoed streeft ernaar de Veiligheid, Gezondheid en Milieu aspecten op haar projectlocaties optimaal te beheersen. Om dit te realiseren hanteert SMT Bouw

Nadere informatie

Welkom in Rotterdam. GDF SUEZ Energie Nederland

Welkom in Rotterdam. GDF SUEZ Energie Nederland Welkom in Rotterdam Samen werken aan veiligheid 2 Presentatie + Toets Bij aanmelding wordt uw kennis van deze presentatie getoetst. De geldigheid van de toets is (maximaal) één jaar. 3 Meld u bij de portier

Nadere informatie

Nadere uiteenzetting prijsaanbieding gemeente Tiel 2014

Nadere uiteenzetting prijsaanbieding gemeente Tiel 2014 Nadere uiteenzetting prijsaanbieding gemeente Tiel 2014 Aanscherping vereisten accountantscontrole: korte uitleg Aanscherping vereisten accountantscontrole: kwaliteit is het sleutelbegrip! Hoe ziet aanscherping

Nadere informatie

Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036

Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036 Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036 NCP contactdag, 19 april 2016 Thamar Zijlstra, Dick Hortensius NEN Milieu en Maatschappij Agenda Achtergrond NPR 9036

Nadere informatie

Werk- en veiligheidsvoorschriften

Werk- en veiligheidsvoorschriften Werk- en veiligheidsvoorschriften Werken in opdracht van SDW Versie 1.0: 04-12-2013 1. Inleiding Als werkgever is SDW verantwoordelijk voor het arbeidsomstandighedenbeleid op basis van de Arbowet. SDW

Nadere informatie

Van Commissionaire naar LRD?

Van Commissionaire naar LRD? Van Commissionaire naar LRD? Internationale jurisprudentie en bewegingen in het OESO commentaar over het begrip vaste inrichting (Quo Vadis?) Mirko Marinc, Michiel Bijloo, Jan Willem Gerritsen Agenda Introductie

Nadere informatie

DataCenter Fryslân. Voorschriften toegangsverlening en gedragsregels voor DataCenter Fryslân, François Haverschmidtwei 3A te Leeuwarden

DataCenter Fryslân. Voorschriften toegangsverlening en gedragsregels voor DataCenter Fryslân, François Haverschmidtwei 3A te Leeuwarden DataCenter Fryslân DataCenter Fryslân, François Haverschmidtwei 3A te Leeuwarden Versie 1.4, februari 2010 1 Afkortingen en begrippen... 3 2 Beveiliging DataCenter... 4 2.1 OBSERVATIE VIA VIDEOSYSTEEM...

Nadere informatie

VGM- Huisregels voor inkoopdiensten uitzendorganisaties

VGM- Huisregels voor inkoopdiensten uitzendorganisaties VGM- Huisregels voor inkoopdiensten uitzendorganisaties Bij ons bedrijf staan de Arbeidsomstandigheden en het Veiligheid regelrecht naast de core business, in samenwerking met externe deskundigheid doen

Nadere informatie

Best Practice - Life Saving Rules Chemelot Site

Best Practice - Life Saving Rules Chemelot Site Best Practice - Life Saving Rules Chemelot Site Doelstelling Best Practice Life Saving Rules Chemelot Site Hulpmiddel voor het lijnmanagement van de site bewoners op de Chemelot Site Bedoeld om de Life

Nadere informatie

REGLEMENT SUBCONTRACTORS

REGLEMENT SUBCONTRACTORS Formulier: 2.60.F2 Versie Datum: 17-12-2015 REGLEMENT SUBCONTRACTORS Algemeen: In dit document is vastgelegd aan welke eisen een ieder dient te voldoen die als subcontractor werkzaamheden verricht of gaat

Nadere informatie

(Big) Data in het sociaal domein

(Big) Data in het sociaal domein (Big) Data in het sociaal domein Congres Sociaal: sturen op gemeentelijke ambities 03-11-2016 Even voorstellen Laudy Konings Lkonings@deloitte.nl 06 1100 3917 Romain Dohmen rdohmen@deloitte.nl 06 2078

Nadere informatie

3.12 Persoonlijke beschermingsmiddelen In te vullen door het bedrijf Persoonlijke beschermingsmiddelen

3.12 Persoonlijke beschermingsmiddelen In te vullen door het bedrijf Persoonlijke beschermingsmiddelen _Voorbeeld_ Huishoudelijkreglement 1. Inleiding Met deze uitgave van ons huishoudelijk reglement willen wij gespecificeerd aangeven waaraan men zich moet houden bij het uitvoeren van alle bedrijfsactiviteiten

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

Het zeker stellen van voldoende VGM-kennis en kunde bij uitzendkrachten

Het zeker stellen van voldoende VGM-kennis en kunde bij uitzendkrachten Procedure bij ingeleende ZZP,ers Doelstelling: Het zeker stellen van voldoende VGM-kennis en kunde bij uitzendkrachten Minimumeisen: Overzicht van ingeleende ZZP,ers De ZZP, ers hebben voor alle risicovolle

Nadere informatie

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT 1 25/2/2016 Biocide CLOSED CIRCUIT 2 Regulatory background and scope Biocidal products regulation (EU) nr. 528/2012 (BPR), art. 19 (4): A biocidal product shall not be authorised for making available on

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

Safety Regulations. Uitvoeren van risicobeoordelingen: VGM plan, TRA en LMRA

Safety Regulations. Uitvoeren van risicobeoordelingen: VGM plan, TRA en LMRA Pagina: 1 van 5 1. Wijzigingen t.o.v. vorige versie Geen, eerste versie. 2. Toepassingsgebied Dit veiligheidsvoorschrift is van toepassing op alle werkzaamheden die binnen de inrichtingsgrenzen van de

Nadere informatie

www.triples-security.nl

www.triples-security.nl Algemene werkinstructie Triple-S Safety Security Services BV. (BIJLAGE A) Deze algemene werkinstructie is van toepassing voor alle medewerkers en tot nader order geldig. Inhoudsopgave. ONDERWERP PAGINA

Nadere informatie

Huurvoorwaarden en reglement Welzijnsstichting Kerverland ten behoeve van de Huiskamer van Waarder

Huurvoorwaarden en reglement Welzijnsstichting Kerverland ten behoeve van de Huiskamer van Waarder Huurvoorwaarden en reglement Welzijnsstichting Kerverland ten behoeve van de Huiskamer van Waarder 1. Dit document is opgesteld door de Welzijnsstichting Kerverland te Waarder, ingeschreven bij de Kamer

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

Project Veiligheidsplan

Project Veiligheidsplan 1 van 1 Project : Project No. : Klant : Opdracht No. : Naam: Klant Handtekening: 2 van 2 INHOUD Hoofdstuk 1 Werk- en risicoanalyse 1.1 Projectomschrijving 1.2 Risicoanalyse Hoofdstuk 2 Voorschriften, maatregelen

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting:

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting: VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, 9.1.2 en 9.1.3 te wijzigen als volgt: Huidige tekst: 7.7.1. Het Bestuur, zomede twee (2) gezamenlijk handelende

Nadere informatie

huisregels vca 4.1 voorlichtingsprogramma J. Nachtegaal

huisregels vca 4.1 voorlichtingsprogramma J. Nachtegaal huisregels vca 4.1 voorlichtingsprogramma J. Nachtegaal Brogaal Projects Index HUISREGELS... 2 INLEIDING... 2 ADRESGEGEVENS:..... 2 WERKTIJDEN:... 2 ZIEKMELDING:... 2 HERSTELMELDING:... 2 URENBONNEN:...

Nadere informatie

Document Kwaliteitsborgingsysteem Voor Veiligheid / ARBO-VGM 2007

Document Kwaliteitsborgingsysteem Voor Veiligheid / ARBO-VGM 2007 Document Kwaliteitsborgingsysteem Voor Veiligheid / ARBO-VGM 2007 0. Inhoudsopgave 0. Inhoudsopgave... 2 1. Introductie... 3 2. Bedrijfsgegevens en Organigram... 4 2.1. Bedrijfsgegevens... 4 2.2 Certificeringen...

Nadere informatie

VGM- Huisregels voor inkoopdiensten personeel

VGM- Huisregels voor inkoopdiensten personeel VGM- Huisregels voor inkoopdiensten personeel Bij ons bedrijf staan de Arbeidsomstandigheden en het Veiligheid regelrecht naast de core business, in samenwerking met externe deskundigheid doen wij ons

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

HUISREGELS INSTITUUT FYSIEKE VEILIGHEID V E I L I G E N P R E T T I G S A M E N W E R K E N M E T H E T I F V

HUISREGELS INSTITUUT FYSIEKE VEILIGHEID V E I L I G E N P R E T T I G S A M E N W E R K E N M E T H E T I F V HUISREGELS INSTITUUT FYSIEKE VEILIGHEID V E I L I G E N P R E T T I G S A M E N W E R K E N M E T H E T I F V COLOFON Huisregels IFV Versie 04, november 2013 Contactadres voor deze publicatie: IFV Facilitaire

Nadere informatie

Toegang contractors en haar medewerkers

Toegang contractors en haar medewerkers Toegang contractors en haar medewerkers 1. Algemeen Contractors die opdracht hebben gekregen bij Aluchemie werkzaamheden te verrichten mogen dit, in verband met de "Wet Ketenaansprakelijkheid", slechts

Nadere informatie

Betekenis nieuwe GRI - Richtlijnen. Rob van Tilburg Adviesgroep duurzaam ondernemen DHV Utrecht, 23 November 2006

Betekenis nieuwe GRI - Richtlijnen. Rob van Tilburg Adviesgroep duurzaam ondernemen DHV Utrecht, 23 November 2006 Betekenis nieuwe GRI - Richtlijnen Rob van Tilburg Adviesgroep duurzaam ondernemen DHV Utrecht, 23 November 2006 Opbouw presentatie 1. Uitgangspunten veranderingen G2 - > G3 2. Overzicht belangrijkste

Nadere informatie

Melden van (bijna )ongevallen en gevaarlijke situaties

Melden van (bijna )ongevallen en gevaarlijke situaties Datum Kenmerk Melden van (bijna )ongevallen en gevaarlijke situaties Voor het invullen van dit formulier kunt u contact opnemen met de preventiemedewerker 1 (arbo en milieucoördinator) van uw faculteit

Nadere informatie

PROCESVEILIGHEID - VEILIGSTELLEN

PROCESVEILIGHEID - VEILIGSTELLEN HSE guidelines S december 2012 PROCESVEILIGHEID - VEILIGSTELLEN HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS Werk veilig of werk niet Bij werkzaamheden aan gesloten installaties en

Nadere informatie

Onderzoek naar Chinese bedrijven sinds 2007

Onderzoek naar Chinese bedrijven sinds 2007 Bijlage 2 Onderzoek naar Chinese bedrijven sinds 2007 In opdracht van: WestHolland Foreign Investment Agency 11-11-2013 1. Opdrachtformulering en totstandkoming opdracht ScoutOut is door WFIA benaderd

Nadere informatie

Algemene Voorschriften Voor Diensten Unilever Nederland Food Factories B.V. Nassaukade 5 Rotterdam

Algemene Voorschriften Voor Diensten Unilever Nederland Food Factories B.V. Nassaukade 5 Rotterdam Inhoud Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Definities Toepasselijkheid Fabrieksvoorschriften Veiligheidsvoorschriften Milieuvoorschriften Verzekeringen Akkoordverklaring

Nadere informatie

ALGEMENE REGELS HUISVESTING

ALGEMENE REGELS HUISVESTING ALGEMENE REGELS HUISVESTING Huisregels opgesteld en aangeboden door Het Kantoor Archief. (01-01-2013) Algemeen Openingstijden verhuurbeheer : maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.30 uur Openingstijden

Nadere informatie

Koppert Foundation. Beleidsplan

Koppert Foundation. Beleidsplan Koppert Foundation Beleidsplan BELEIDSPLAN KOPPERT FOUNDATION Doelstelling 3 doelgroepen Kader foundation Bestuur foundation Budget DOELSTELLING VAN DE KOPPERT FOUNDATION Purpose The foundation contributes

Nadere informatie

ERRATA VCA 2008/5.1 1 ERRATA VCA 2008/5.1

ERRATA VCA 2008/5.1 1 ERRATA VCA 2008/5.1 ERRATA VCA 2008/5.1 1 ERRATA VCA 2008/5.1 Vanaf 1 juli 2010 is de nieuwe VCA 2008/5.1 in voegen. De VCA 2008/5.1 bestaat uit de VCA 2008/05-checklist met deze errata-lijst! PAGINA VRAAG VCA 2008/05 ERRATUM

Nadere informatie

HSE guidelines november 2013 WERKEN OP HOOGTE HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS

HSE guidelines november 2013 WERKEN OP HOOGTE HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS S HSE guidelines november 2013 WERKEN OP HOOGTE HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS Werk veilig of werk niet Bij werkzaamheden aan installaties en systemen zijn strikte procedures

Nadere informatie

Aluminium & Chemie Rotterdam B.V. HANDVEST HSEQ Contractor Management Programma Voor Contractors

Aluminium & Chemie Rotterdam B.V. HANDVEST HSEQ Contractor Management Programma Voor Contractors Aluminium & Chemie Rotterdam B.V. HANDVEST HSEQ Contractor Management Programma Voor Contractors Programma-eigenaar : Peter de Vlugt Manager Procurement Vrijgegeven d.d. : 26-08-2011 Versienummer : 2.0

Nadere informatie

MINIMALE TRAININGSEISEN

MINIMALE TRAININGSEISEN HSE guidelines S december 2012 MINIMALE TRAININGSEISEN voor het werken op een locatie HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS Werk veilig of werk niet Bij werkzaamheden aan gesloten

Nadere informatie

VGM-projectplan Omschrijving werkzaamheden

VGM-projectplan Omschrijving werkzaamheden VGM-projectplan Omschrijving werkzaamheden besteknummer: Datum: Opgesteld door: Gezien door veiligheidskundige: Afgegeven aan/verzonden naar opdrachtgever: Ontvangen en goedgekeurd door opdrachtgever d.d.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Stichting SHL-Holding en rechtspersonen waarover de stichting het bestuur voert

ALGEMENE VOORWAARDEN Stichting SHL-Holding en rechtspersonen waarover de stichting het bestuur voert ALGEMENE VOORWAARDEN Stichting SHL-Holding en rechtspersonen waarover de stichting het bestuur voert B. BIJZONDERE VOORWAARDEN Ondersteuning De in deze Bijzondere Voorwaarden Ondersteuning - hierna: bijzondere

Nadere informatie

Geleerde lessen Compliance. Utrecht, 19 januari 2017 Mr. Stijn Sarneel MBA CIPP/E. Agenda

Geleerde lessen Compliance. Utrecht, 19 januari 2017 Mr. Stijn Sarneel MBA CIPP/E. Agenda Geleerde lessen Compliance Toegepast op WP 29: Guideline DPO Utrecht, 19 januari 2017 Mr. Stijn Sarneel MBA CIPP/E Agenda Kennismaken met VCO Ontwikkeling van Compliance in NL WP 29 Triggers Lessons learned

Nadere informatie

VGZ verantwoord beleggingsbeleid in vergelijking met Code Duurzaam Beleggen VVV. geen. geen

VGZ verantwoord beleggingsbeleid in vergelijking met Code Duurzaam Beleggen VVV. geen. geen VGZ verantwoord beleggingsbeleid in vergelijking met Code Duurzaam Beleggen VVV Code Duurzaam Beleggen VvV onderdeel inhoud verschil artikel 1 De Code Duurzaam Beleggen opgesteld door het Verbond van Verzekeraars

Nadere informatie

Vopak Fundamentals on Safety

Vopak Fundamentals on Safety Vopak Fundamentals on Safety Inleiding Iedereen die op een Vopak-lokatie werkt moet aan het eind van de werkdag naar huis kunnen gaan zonder op enigerlei wijze schade ondervonden of veroorzaakt te hebben.

Nadere informatie

1.1 ORGANIZATION INFORMATION 1.2 CONTACT INFORMATION 2.1 SCOPE OF CERTIFICATION 2.2 AUDITOR INFORMATION 3.1 AUDIT CONCLUSIONS 3.2 MANAGEMENT SYSTEM EFFECTIVENESS 3.3 OBSERVATIONS Organization Address Name

Nadere informatie

VOORLICHTING, ONDERRICHT

VOORLICHTING, ONDERRICHT Doel: Het vastleggen van een checklijst mbt. VGM-voorlichting (nieuw) personeel. Toepassingsgebied: Alle afdelingen. Definities: VGM. = veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu. Verantwoordelijk en bevoegd:

Nadere informatie

HSE guidelines mei 2012 AARDGASCONDENSAAT HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS

HSE guidelines mei 2012 AARDGASCONDENSAAT HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS S HSE guidelines mei 2012 AARDGASCONDENSAAT HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS Werk veilig of werk niet Bij werkzaamheden aan installaties en systemen zijn strikte procedures

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

Rapport analyse afschrijvingskosten Gemeente Oostzaan. Oostzaan, 22 april 2013

Rapport analyse afschrijvingskosten Gemeente Oostzaan. Oostzaan, 22 april 2013 Rapport analyse afschrijvingskosten Gemeente Oostzaan Oostzaan, 22 april 2013 1. Situatieschets De gemeente Oostzaan is permanent bezig met het verbeteren en optimaliseren van haar bedrijfsvoering. Het

Nadere informatie

Ethiek en management-systematiek

Ethiek en management-systematiek Responsible Care Deze presentatie wat is Responsible Care (Global Charter) Relatie met operationele veiligheid In de chemie VCA en VCO Enkel k l aanbevelingen Bert Zandvoort Coordinator Masterclass Veiligheid

Nadere informatie

VALUES. & rules. Veiligheidsnormen en -regels voor iedereen

VALUES. & rules. Veiligheidsnormen en -regels voor iedereen VALUES & rules Veiligheidsnormen en -regels voor iedereen Veiligheidsverklaring De veiligheid van onze medewerkers is voor ons een kernwaarde. Zij zijn immers ons belangrijkste werkkapitaal. Ons doel:

Nadere informatie

Ervaringen met GRI en CO2-Prestatieladder. 14 december 2011

Ervaringen met GRI en CO2-Prestatieladder. 14 december 2011 Ervaringen met GRI en CO2-Prestatieladder 14 december 2011 Overzicht presentatie Intro VGG Communicatie en organisatie GRI en Jaarbeeld CO2 en Prestatieladder Transparantiebenchmark Aanbestedingen Slide

Nadere informatie

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47 pagina 1 van 5 Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie Nieuwsbrief NRGD Editie 11 Newsletter NRGD Edition 11 17 MAART 2010 Het register is nu opengesteld! Het Nederlands Register

Nadere informatie

Safety Values in de context van Business Strategy.

Safety Values in de context van Business Strategy. Safety Values in de context van Business Strategy. Annick Starren en Gerard Zwetsloot (TNO) Papendal, 31 maart 2015. NVVK sessie Horen, Zien en Zwijgen. Safety Values in de context van Business strategy.

Nadere informatie

... Think safety! Werken met. Gevaarlijke stoffen. VGM Algemeen. Milieu. Gezondheid. Veiligheid

... Think safety! Werken met. Gevaarlijke stoffen. VGM Algemeen. Milieu. Gezondheid. Veiligheid ... Think safety! Werken met VGM Algemeen Milieu Gezondheid Veiligheid 1 Werken met Gasunie is een van de grootste gasinfrastructuurbedrijven in Europa. Veiligheid heeft binnen ons bedrijf de hoogste prioriteit;

Nadere informatie

Informatiemateriaal BEZOEKERSINFORMATIE YARD DEN HELDER

Informatiemateriaal BEZOEKERSINFORMATIE YARD DEN HELDER S7 Informatiemateriaal BEZOEKERSINFORMATIE YARD DEN HELDER HSEQ Welkom bij GDF SUEZ E&P Nederland Neem voor uw en onze veiligheid de tijd om deze bezoekersinformatie door te lezen. Zeg WIE u bent / WAT

Nadere informatie

Optional client logo (Smaller than Deloitte logo) State of the State

Optional client logo (Smaller than Deloitte logo) State of the State Optional client logo (Smaller than Deloitte logo) State of the State Den Haag 28 maart 2017 State of the State - Presentatie Taxlab 1 plancapaciteit hebben dan de veronderstelde huishoudensgroei. State

Nadere informatie

08310 HSE voorwaarden bij uitbesteed werk NL

08310 HSE voorwaarden bij uitbesteed werk NL Documenteigenaar Safety Coordinator Pagina 1 van 11 1. Samenvatting Deze regels geven de minimale vereisten weer m.b.t. Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM, Health, Safety and Environment, HSE) welke

Nadere informatie

AERZEN Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen MVO AERZEN Corporate Social Responsibility CSR

AERZEN Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen MVO AERZEN Corporate Social Responsibility CSR AERZEN Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen MVO AERZEN Corporate Social Responsibility CSR De Aerzener Maschinenfabrik is gecertificeerd volgens verschillende internationale normen die specifieke eisen

Nadere informatie

NORM / LSA (Natural Occurring Radioactive Material / Lage Specifieke Activiteit)

NORM / LSA (Natural Occurring Radioactive Material / Lage Specifieke Activiteit) S HSE guidelines mei 2012 NORM / LSA (Natural Occurring Radioactive Material / Lage Specifieke Activiteit) HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS Werk veilig of werk niet Bij

Nadere informatie

it would be too restrictive to limit the notion to an "inner circle" in which the individual may live his own personal life as he chooses and to exclude therefrom entirely the outside world not encompassed

Nadere informatie

Gedragsregels voor leveranciers en externe bedrijven

Gedragsregels voor leveranciers en externe bedrijven Aansprakelijkheid Waak zelf over uw eigendommen. De Rooy is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van uw eigendommen. Wij adviseren u dan ook om geen waardevolle zaken onbeheerd achter te

Nadere informatie

PROCESVEILIGHEID - VEILIGSTELLEN

PROCESVEILIGHEID - VEILIGSTELLEN HSE guidelines S december 2012 PROCESVEILIGHEID - VEILIGSTELLEN HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS Werk veilig of werk niet Bij werkzaamheden aan gesloten installaties en

Nadere informatie

Life-Saving Rules Richtlijnen voor werknemers en personeel op locatie van (sub) contractors 05/04/2011

Life-Saving Rules Richtlijnen voor werknemers en personeel op locatie van (sub) contractors 05/04/2011 Life-Saving Rules Richtlijnen voor werknemers en personeel op locatie van (sub) contractors 05/04/2011 1 Toepassing van dit pakket 1. Voor supervisors op locatie of degenen die werkzaamheden leiden en

Nadere informatie

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM 5 maart 2014 De Beukenhof Terweeweg 2-4 2341 CR Oegstgeest 071-517 31 88 Security Intelligence Bijeenkomst Corporate IAM On the Internet,

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017 www.iuscommune.eu INVITATION Ius Commune Masterclass 22 June 2017 Amsterdam Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to participate in the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers,

Nadere informatie

BESCHRIJVING PROCEDURE

BESCHRIJVING PROCEDURE Werkinstructie : HSEW Blz. : 1 van 5 INDEX 1 SCOPE 2 DOEL 3 BESCHRIJVING PROCEDURE 3.1 INLEIDING: 3.2 Voorwaarden: 3.3 Organisatie: 3.4 Uitvoering geven aan de gekozen overlegvorm: 3.4.1 Start werk meeting

Nadere informatie

... Think safety! Werken met. Golden Rules of Safety. VGM Algemeen. Milieu. Gezondheid. Veiligheid

... Think safety! Werken met. Golden Rules of Safety. VGM Algemeen. Milieu. Gezondheid. Veiligheid ... Think safety! Werken met Golden Rules of Safety VGM Algemeen Milieu Gezondheid Veiligheid 1 Werken met Golden Rules of Safety Gasunie is een van de grootste gasinfrastructuurbedrijven in Europa. Veiligheid

Nadere informatie

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Wilde Wijze Vrouw, Klara Adalena August 2015 For English translation of our Examination rules, please scroll down. Please note that the Dutch version

Nadere informatie

HSE guidelines september 2012 HOGE DRUK HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS

HSE guidelines september 2012 HOGE DRUK HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS S HSE guidelines september 2012 HOGE DRUK HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS Werk veilig of werk niet Bij werkzaamheden aan installaties en systemen zijn strikte procedures

Nadere informatie

ORGANISATIEBESCHRIJVING KWALITEITSZORGSYSTEEM

ORGANISATIEBESCHRIJVING KWALITEITSZORGSYSTEEM ORGANISATIEBESCHRIJVING KWALITEITSZORGSYSTEEM Voor het beschikbaar stellen van uitzendkrachten en detacheren van medewerkers overeenkomstig VG Checklist Uitzendorganisaties. DEKACHERING B.V. Kladseweg

Nadere informatie

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

Elektronisch handtekenen in een handomdraai! Het proces in enkele stappen 2017, Deloitte Accountancy

Elektronisch handtekenen in een handomdraai! Het proces in enkele stappen 2017, Deloitte Accountancy Elektronisch handtekenen in een handomdraai! Het proces in enkele stappen 2017, Deloitte Accountancy Onderteken op elk moment! Waarom elektronisch ondertekenen zo gemakkelijk is Zoals u weet gaat het ondertekenen

Nadere informatie

Vestigingen. Perfetti Van Melle Benelux B.V. - Locatie Breda Zoete Inval 20, 4815 HK Breda

Vestigingen. Perfetti Van Melle Benelux B.V. - Locatie Breda Zoete Inval 20, 4815 HK Breda Versie:17-2-2015 Pagina: 1/32 Vestigingen Perfetti Van Melle Benelux B.V. - Locatie Breda Zoete Inval 20, 4815 HK Breda Perfetti Van Melle Benelux B.V. - Locatie Weert Graafschap Hornelaan 130, 6004 HT

Nadere informatie

HSE guidelines. september 2012 LEKKAGES HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS

HSE guidelines. september 2012 LEKKAGES HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS HSE guidelines E september 2012 LEKKAGES HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS Werk milieu bewust of werk niet Koolwaterstoffen zoals aardgas en aardgascondensaat zijn schadelijk

Nadere informatie

Privacy in de Audit IIA PAS conferentie 2016 November 2016 Maurice Steffin

Privacy in de Audit IIA PAS conferentie 2016 November 2016 Maurice Steffin www.pwc.nl Privacy in de Audit IIA PAS conferentie 2016 November 2016 Maurice Steffin Even voorstellen Maurice Steffin Maurice is Manager Privacy binnen het Privacy team. Hij combineert zijn privacy kennis

Nadere informatie

Coördinator BZW Masterclass Veiligheid Zuid West Nederland

Coördinator BZW Masterclass Veiligheid Zuid West Nederland Coördinator BZW Masterclass Veiligheid Zuid West Nederland Heeft VCA nog toekomst? Het VSB Symposium is mede mogelijk gemaakt door Koninklijke Jongeneel B.V. Heeft de VCA nog toekomst? Bert Zandvoort Coördinator

Nadere informatie

3. Betrokkenen: (specifieke) Verantwoordelijkheden / Bevoegdheden

3. Betrokkenen: (specifieke) Verantwoordelijkheden / Bevoegdheden Bestand: Document6 Goedgekeurd door: Revisie: Eigenaar: Datum goedkeuring: Versienummer: 1 Opgesteld door: Functie opsteller: Code: Pagina 1 van 10 1. Doel en Toepassingsgebied Deze procedure legt de afspraken

Nadere informatie

Duurzame ontwikkeling met én binnen ABN AMRO IBM Future enterprise. Vincent G.P. van Assem ABN AMRO Amsterdam, 13 september 2006

Duurzame ontwikkeling met én binnen ABN AMRO IBM Future enterprise. Vincent G.P. van Assem ABN AMRO Amsterdam, 13 september 2006 Duurzame ontwikkeling met én binnen ABN AMRO IBM Future enterprise Vincent G.P. van Assem ABN AMRO Amsterdam, 13 september 2006 1 Planet The world is flat 2 People 3 Wereldbevolking: 6.541.920.085 (per

Nadere informatie

JOB OPENING OPS ENGINEER

JOB OPENING OPS ENGINEER 2016 DatacenterNext All rights reserved Our Mission Wij zijn een On-Demand Technology Office die bedrijven helpt technologie te organiseren, zekeren en innoveren. Dit stelt onze klanten in staat, vertrouwende

Nadere informatie

Werkvergunning Carbolim

Werkvergunning Carbolim Werkvergunning Werkvergunning Carbolim Algemeen Werkvergunningen worden aangemaakt voor alle werkzaamheden op Carbolim terrein waarbij bijzondere risico s en gevaren bestaan. Normale dagelijkse operationele

Nadere informatie

Reglement voor de Commissie Publiek Belang van de Raad van Commissarissen Deloitte Holding B.V.

Reglement voor de Commissie Publiek Belang van de Raad van Commissarissen Deloitte Holding B.V. Reglement voor de Commissie Publiek Belang van de Raad van Commissarissen Deloitte Holding B.V. Dit reglement is op 3 april 2013 door de Raad van Commissarissen vastgesteld. Achtergrond en inleiding De

Nadere informatie

Stichting AL-terrein Antonie van Leeuwenhoeklaan MA Bilthoven

Stichting AL-terrein Antonie van Leeuwenhoeklaan MA Bilthoven Instructies voor toegang van derden tot risicodragende ruimten en voor functioneel ruimtebeheerders, informanten en lijnmanagers BHV/SIE/hulpdiensten; Beveiliging; Schoonmaakpersoneel; Technisch personeel/contractors

Nadere informatie

Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie

Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie 1 Ctrl - Ketenoptimalisatie Technische hype cycles 2 Ctrl - Ketenoptimalisatie Technologische trends en veranderingen Big data & internet

Nadere informatie

HSE guidelines. Sapril 2017 WERKEN OP HOOGTE

HSE guidelines. Sapril 2017 WERKEN OP HOOGTE HSE guidelines Sapril 2017 WERKEN OP HOOGTE Werk veilig of werk niet Bij werkzaamheden aan installaties en systemen zijn strikte procedures van kracht. Er bestaat immers een risico dat gevaarlijke stoffen

Nadere informatie

De impact van automatisering op het Nederlandse onderwijs

De impact van automatisering op het Nederlandse onderwijs De impact van automatisering op het Nederlandse onderwijs Een verkenning op basis van data-analyse Amsterdam, september 2016 Leiden we op tot werkloosheid? De impact van automatisering op het onderwijs

Nadere informatie