Projectaanpak U&I². Introductie. U&I² = Ultimo & Implementatie U&I² = U & Ik. U&I² = Succes in het kwadraat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Projectaanpak U&I². Introductie. U&I² = Ultimo & Implementatie U&I² = U & Ik. U&I² = Succes in het kwadraat"

Transcriptie

1

2 Projectaanpak U&I² Introductie Wij hebben sinds 1988 veel ervaring opgedaan in het implementeren van flexibele standaard softwaretoepassingen voor de ondersteuning van facilitaire, technische en IT-gerelateerde bedrijfsprocessen. Onze software heeft een continue ontwikkeling doorgemaakt in functionaliteit, toepassingsgebied en gebruiksvriendelijkheid. Deze ontwikkeling wordt voortdurend doorgezet. De modulaire opbouw van onze software en de mogelijkheden om Ultimo aan de specifieke wensen van de klant aan te passen, leiden tot een diversiteit aan mogelijke configuraties. Daarmee is de Ultimo software voor steeds meer organisaties een interessante keuze om tal van processen te ondersteunen en inzicht in de uitvoer van deze processen te krijgen. De combinatie tussen onze flexibele software en de diversiteit van onze klanten en gebruikers, maken een even flexibele projectaanpak wenselijk. Net als de software, betreft onze implementatiemethodiek een best practice standaard model, welke qua bouwblokken en aanpak wordt toegesneden op uw klantspecifieke situatie. Onze implementatiemethodiek draagt de naam U&I² en is gebaseerd op de talloze Ultimo implementatieprojecten en de algemeen toegepaste projectmanagementmethodiek PRINCE2 *. U&I² staat voor Ultimo & Implementatie en voor U & Ik. Op basis van Uw specifieke situatie en rekening houdend met Uw wensen, stellen Wij de best passende projectaanpak voor. Gezien onze interactieve wijze van implementeren waarbij we hand in hand met u als opdrachtgever naar een perfecte oplossing toewerken, resulteert U&I² dan ook in meer dan synergie. Het staat voor succes in het kwadraat. * PRINCE2 is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries. U&I² = Ultimo & Implementatie U&I² = U & Ik U&I² = Succes in het kwadraat 2

3 Belangrijke karakteristieken van U&I² Pr agm at isch Op nut en bruikbaarheid gericht. De diversiteit in klanten en combinaties van modules vraagt om een situatie-afhankelijke aanpak. We gebruiken bij elke opdracht elementen uit de U&I²-toolbox in meer of mindere mate die voor uw situatie nuttig en bruikbaar zijn. Pragmatiek betekent bij ons dat wij goed voorbereid en met een op maat gesneden aanpak aan de slag gaan. Produc t geba seerd U schaft bij ons een software oplossing aan, welke is opgebouwd uit softwarecomponenten en diensten die aan het eind van het traject conform afspraken geleverd dienen te zijn. Binnen U&I² werken we product based. Dat wil zeggen dat het project, in samenspraak tussen onze consultant en u als opdrachtgever, wordt opgebouwd uit producten (softwarecomponenten en diensten). Deze producten zijn steeds leidend en bepalen steeds de uit te voeren activiteiten, de volgorde van deze activiteiten én de inzet van mensen en middelen (zowel van ons als van u als klant). Binnen U&I² vormen producten de ruggengraat van de U&I²-toolbox. Gefa seerd Binnen U&I² wordt gewerkt met een heldere fasering van het traject, zodat het project voor alle betrokkenen goed behapbaar blijft. Faseovergangen zijn natuurlijke mijlpalen die de gelegenheid geven om te toetsen of het traject conform plan verloopt en of de uitvoering nog steeds bijdraagt aan de initiële doelstelling. Faseovergangen geven de mogelijkheid om tijdig bij te sturen en knelpunten te voorkomen. Projec ta a npa k s tanda a rd? Voorgaande maakt duidelijk dat één standaard projectsjabloon in U&I² niet bestaat. Elke opdracht kent zijn eigen unieke combinatie van klant, te leveren producten en de daaruit voortvloeiende fasering. Tegen dit licht moet ook U&I² gezien worden. We bieden met U&I² een toolbox die toepasbaar is op alle Ultimo implementaties en die onze vakmensen in samenwerking met de projectmedewerkers bij u als klant, in staat stelt hun werk goed te doen. Binnen onze organisatie zijn de projectcoördinatoren belangrijke richtingaanwijzers bij het toepassen van de methode in een specifiek project. In de volgende alinea s behandelen wij belangrijke elementen uit onze implementatiemethodiek die voor de meeste projecten van toepassing zijn en die een goed beeld geven van onze werkwijze. U & I² projec t fa se s Binnen U&I² doorloopt een project 4 hoofdfases: De Projectaanloopfase is een proces van afstemming en offertetraject, waarin uw behoeften worden gematched met de mogelijkheden van de Ultimo software; In de daaropvolgende Projectinitiatiefase komen we samen tot overeenstemming. Onze afdeling Customer Support Services zal de hieruit resulterende opdracht gaan uitvoeren en starten met de voorbereidende stappen van de implementatie; Het daadwerkelijk realiseren van de producten vindt plaats in één of meerdere Realisatiefases; De Projectafsluiting is de fase waarin wij gezamenlijk constateren dat alle producten conform specificaties opgeleverd zijn. Ook de overdracht vanuit het project naar de account manager en de support-afdeling van Ultimo Software Solutions vindt hierin plaats. We zullen u in het vervolg van dit document een beeld geven van de operationele stappen en activiteiten die plaatsvinden in de diverse fases. Hiermee proberen we u een beeld te geven van de inspanning die u van ons mag verwachten en de medewerking die we van u als opdrachtgever vragen om elke fase (en uiteindelijk de opdracht) tot een goed einde te brengen

4 Projec ta a nloop Het tot stand brengen van de match tussen uw behoefte en onze mogelijkheden is de kern van deze fase. In onze visie, ligt er aan elk project een, al dan niet beschreven, Business Case ten grondslag. Anders gezegd: Er is sprake van een probleemstelling, waarop het Ultimo project een oplossing biedt. Bij de klant ligt de belangrijke taak om de behoefte zo helder mogelijk te formuleren. Bij ons ligt de taak om in deze fase een heldere oplossing aan te bieden die hierop aansluit. De cruciale rol die het bepalen van de Business Case speelt mag niet onderschat worden. Wij Matchen klantbehoefte met ons producten- en dienstenpakket; Assisteren bij het bepalen van de Business Case. U Bepalen Business Case. B u s i n e s s C a s e Een U&I²-project is gebaat bij een gedegen Business Case. Dit is het geval wanneer u een helder beeld heeft van de redenen waarom Ultimo aangeschaft is, welke problemen u wilt oplossen, welke knelpunten u beoogt op te heffen, kortom welke doelen u hoopt te bereiken met de aanschaf van Ultimo. Een heldere Business Case helpt om de goede keuzes te maken bij de aanschaf van Ultimo (welke modules zijn nodig), de inrichting van Ultimo (waar wordt de meeste aandacht aan besteed) en de beheersing van het project (het besteden van de beschikbare tijd aan de juiste zaken en de beantwoording van de vraag of issues de aandacht krijgen die ze verdienen). Wij zijn gebaat bij een heldere, actuele Business Case omdat we daarmee een garantie hebben dat we na onze inspanningen ook een product opgeleverd hebben dat een maximale toegevoegde waarde voor u heeft. Dat is de beste basis voor een vruchtbare samenwerking, ook na het project. T r a i n i n g e n Ultimo heeft een uitgebreid trainingsaanbod samengesteld. De standaardtrainingen die in Nunspeet of Mechelen gegeven worden zijn zeer geschikt om een gedegen basiskennis van Ultimo te verkrijgen. In heel veel gevallen is deze opgedane kennis voldoende om in de praktijk als eindgebruiker met Ultimo te werken. Het brede aanbod van trainingen dekt de standaard functionaliteit. Bij grotere implementatietrajecten wordt er vaak gebruik gemaakt van de configuratiemogelijkheden van Ultimo en wordt het product op uw gewenste situatie toegesneden. In die gevallen is het belangrijk om uw projectmedewerkers die meebeslissen over de uiteindelijke functionaliteit goed voor te bereiden en kennis te laten maken met Ultimo. Op basis van de standaardtraining kan men namelijk vooraf een beeld krijgen waar de Ultimo-standaard aan voldoet en op welke punten de functionaliteit uitgebreid of aangepast zou moeten worden om optimaal aan te sluiten op uw eigen werkprocessen. Het in een zo vroeg mogelijk stadium van het project volgen van trainingen is in dit geval wenselijk. In sommige gevallen worden er standaard trainingen bij u op locatie gegeven. Daarvoor heeft Ultimo technische hulpmiddelen beschikbaar. Daarnaast wordt er echter ook een beroep gedaan op uw eigen trainingsfaciliteiten. De verantwoordelijkheid voor het beschikbaar stellen daarvan ligt bij uw eigen organisatie. Wij kunnen uw lokale ICT-dienst informeren over de eisen die aan de faciliteiten gesteld worden en ook ondersteunen bij het inrichten van de trainingsomgeving. Om de juiste resources in te plannen dient deze ondersteuning ruim van tevoren aangevraagd en ingepland te worden. Voor uw eindgebruikers is het in sommige gevallen goed om een maatwerktraining te volgen. Dit zijn trainingen gebaseerd op het standaard trainingsmateriaal welke aangepast is op de configuratie van uw omgeving. Er wordt hierbij dus ook maatwerk trainingsmateriaal ontwikkeld. Uw eindgebruikers maken kennis met Ultimo aangepast aan uw werkprocessen. Hierdoor wordt na de ingebruikname direct een goede start gemaakt met de inzet van Ultimo. Het is gebruikelijk deze trainingen kort voor live-gang te plannen. Een bijzondere vorm van training is de werkplekinstructie. Uitermate geschikt voor kleine gebruikersgroepen. De consultant verzorgt een instructie op de eigen werkplek van de medewerker(s). Het voordeel hiervan is dat in een omgeving die overeenkomt met de praktijk één op één relevante kennis wordt overgebracht. Ook deze vorm van training is bedoeld als voorbereiding en wordt doorgaans ook kort voor de live-gang van Ultimo ingepland om direct een goede start te kunnen maken. Hierbij is er geen sprake van trainingsmateriaal maar het daadwerkelijk hands-on instrueren van uw gebruikers. Voor een uitgebreide beschrijving van het trainingsaanbod is een aparte brochure beschikbaar. 4

5 Projec t ini t i at ie Na het bereiken van overeenstemming over de te leveren software en dienstverlening, inclusief de belangrijkste specificaties en de condities waaronder de opdracht wordt uitgevoerd, is de scope afgebakend. Onze uitvoerende afdeling, Custumer Support Services, neemt vervolgens het stokje van Marketing & Sales over en neemt de opdracht in behandeling. Allereerst ondergaat de opdracht een intake door de projectcoördinator. Op basis van kennis van de klant en de materie geeft de projectcoördinator aanwijzingen hoe de opdracht uit te voeren, welke voorbereidende activiteiten bij ons uitgevoerd zullen worden, welke zaken u ter voorbereiding uit moet voeren, welke beschikbare consultant het meest geschikt is en welke elementen uit de U&I²-toolbox ingezet zullen worden om het project succesvol af te ronden. Onderdeel van de projectinitiatie is de eerste projectsamenkomst ( kickoff-bespreking ). Hierin maakt men kennis en worden de wederzijdse verwachtingen gespiegeld en afgestemd. Ook worden allerlei praktische zaken besproken. Tenzij anders afgesproken, zijn de door ons opgestelde initiële productbeschrijvingen en de projectplanning vooraf opgestuurd en worden deze documenten tijdens de kick-off besproken. Resultaat van de kick-off is een definitieve planning (op hoofdlijnen) en overeenstemming over de te implementeren producten. Voorafgaand aan de fase zal in overleg een detailplanning opgesteld worden, waarin de in die fase op te leveren producten, terug te vinden zijn. De realisatie kan beginnen! Vervolgens worden door onze planningsafdeling in samenspraak met u de data gereserveerd waarop de opdracht uitgevoerd zal gaan worden. Hierbij worden de door u uit te voeren voorbereidende acties ook gecommuniceerd. Een voorbeeld hiervan is het samenstellen van een groep mensen die binnen het project een rol gaan spelen in de uitvoering of als vraagbaak. Ook deze mensen zullen zich voor moeten bereiden op de komende implementatie. Kennismaking met Ultimo is daarbij van groot belang. Deze kennismaking vindt in de meeste gevallen plaats door middel van het volgen van standaardtrainingen bij ons op locatie. Projectmedewerkers dienen ook doordrongen te zijn van de Business Case die ten grondslag ligt aan de implementatie, die bepaalt immers de gewenste functionaliteit. De tijd en inspanning die deze voorbereiding voor u met zich meebrengt dient niet onderschat te worden. Uit de praktijk blijkt dat het verzamelen van allerlei stamgegevens (personeel, kostenplaatsen, ruimteboek, installaties, et cetera) ten behoeve van het initieel vullen van Ultimo de nodige tijd kost. Om u te ondersteunen bieden wij hulpmiddelen om de verzamelde gegevens efficiënt vast te leggen en eenvoudig te importeren. De stamgegevens vormen de basis van de te ondersteunen processen in Ultimo, zoals bijvoorbeeld werkorderbeheer, inkoop- en voorraadbeheer, et cetera. De projectmedewerkers zullen zich een goed beeld moeten vormen van de gewenste functionaliteit (t.o.v. de huidige situatie). Het is in de voorbereiding ook van belang dat de technische randvoorwaarden voor de Ultimo-implementatie ingevuld zijn. Is de vereiste hardware beschikbaar en voldoen de systemen aan de door ons gecommuniceerde eisen? Veel organisaties vereisen bovendien een intake van nieuwe software. Als dit bij u ook het geval is, dan is het van belang dat deze intake gereed is wanneer de consultant zijn werkzaamheden aanvangt. K i c k - o f f De kick-off luidt het einde van de voorbereidingen in en het begin van het daadwerkelijk realiseren van de producten. Een typische agenda van een kick-off meeting is: Kennismaking betrokken medewerkers van uw organisatie en van onze zijde; Toelichten van onze algemene werkwijze (U&I²); Toelichten projectaanpak; Afstemmen verwachtingen o.b.v. opdracht; Toelichten initiële projectplanning; Verantwoordelijkheden van onze betrokken medewerkers toelichten; Vaststellen projectorganisatie (aanspreekpunten, contactpersonen, procedures); Bespreken van praktische zaken (werkplek, ondersteuning ICT, etc.); Eventuele overige vragen. Wij Intake opdracht (projectcoördinator); Voorbereidende acties intern uitzetten (projectcoördinator); Toewijzen consultant en andere Ultimo-recources (planning); Plannen begeleidingsdata (planning); Voorbereiding door uitvoerend consultant Diverse overige voorbereidende activiteiten; Kick-off (consultant). U Na de kick-off vindt in veel gevallen de installatie van Ultimo plaats waarbij er een Test- en Productieomgeving ingericht wordt. Bij de kick-off meeting is altijd de uitvoerend consultant aanwezig. Samenstellen projectgroep; Projectmedewerkers bekend maken met de Business Case; Bepalen gewenste situatie (processen); Projectmedewerkers deel laten nemen aan standaardtrainingen Ultimo; Verzamelen stamgegevens t.b.v. initiële vulling; ICT-resources in gereedheid brengen (zowel mensen als middelen); Kick-off. Soms is het wenselijk om de kick-off meeting in een eerder stadium plaats te laten vinden. Met name wanneer u hulp nodig heeft bij het opzetten en coördineren van de voorbereidende activiteiten. In deze gevallen is het mogelijk dat de kick-off door de projectcoördinator uitgevoerd wordt.

6 Re a l is at ie De Realisatiefase in zijn geheel kenmerkt zich door het afwisselend analyseren van de klantbehoefte, het realiseren daarvan en het vervolgens aanbieden ter evaluatie. In veel gevallen zullen er meerdere deelfases zijn waarin de realisatie van de producten plaatsvindt. Het bestaan van meerdere deelfases wordt verklaard uit de eerder genoemde projectmanagement beheersbaarheidfactoren en praktische overwegingen. U&I² vereist dat voor aanvang van een realisatie(deel)fase de detailplanning van de fase bekend is. Iedereen weet welke producten er in de fase gerealiseerd zullen worden en welke overlegmomenten, detailinterviews, configuratieactiviteiten en testperiodes er daarvoor voorzien zijn en welke rol hij of zij daarin speelt. Het productgebaseerde karakter van onze aanpak uit zich in het belang dat wij hechten aan het uitdiepen van de detailspecificaties van de producten. Deze worden samen met de gemaakte afspraken vastgelegd in Productbeschrijvingen en de ITA-lijst (Issues, Testresultaten en Acties). De ITA-lijst fungeert als centraal communicatiemiddel en zal tijdens elk voortgangsoverleg de agenda bepalen. Aan de hand van de productbeschrijvingen, waarin in principe alleen de afwijking van de standaard functionaliteit wordt beschreven, kan de consultant het product configureren. Afhankelijk van de situatie kunnen er meerdere iteraties van analyse, realisatie en evaluatie plaatsvinden voordat het product door de consultant ter acceptatie aan de klant wordt voorgelegd. De verantwoordelijkheid van de daaropvolgende acceptatietest ligt bij u. Deze test geeft u de gelegenheid om het opgeleverde product te toetsten aan de eerder gemaakte en in de productbeschrijvingen vastgelegde afspraken. Uw testbevindingen worden in de ITA-lijst vastgelegd. Vervolgens worden uw bevindingen gezamenlijk besproken. De consultant zal eventuele corrigerende werkzaamheden uitvoeren, waarna een hernieuwde oplevering volgt. Eventuele afgenomen maatwerktrainingen of werkplekinstructies vinden ook plaats tijdens de realisatie(deel)fase. In de meeste gevallen worden deze eindgebruikertrainingen zo kort mogelijk voor de in productie -name gepland. Zo zijn er dikwijls diverse realisatiedeelfases die na elkaar of soms parallel aan elkaar uitgevoerd worden. Eindresultaat moet een volledig geaccepteerde set aan producten zijn. Daarna kan de Realisatiefase als geheel afgesloten worden. Wij Fase- en detailinterviews voorbereiden en afnemen Uitwerken resultaten interviews in productbeschrijvingen Configuratie van Ultimo Geven van training en/of werkplekinstructie Voortgangsoverleg Oplevering producten vóór acceptatietest Bespreken resultaten acceptatietest Ondersteuning bij projectissues (projectcoördinator). U Deelname aan fase- en detailinterviews; Geven van feedback aan consultant; Accorderen productbeschrijvingen; Uitvoeren acceptatietest; Voortgangsoverleg; Volgen training en/of werkplekinstructie; Accepteren producten. O V E R L E G S T R U C T U R E N De overlegstructuren binnen een Ultimo implementatietraject zijn (zoals de gehele projectaanpak) afhankelijk van uw specifieke klantsituatie en de opdracht in zijn geheel. Enkele typische, veelvoorkomende overlegstructuren zijn echter wel te benoemen: Fase-interview: Tijdens dit overleg wordt de afgelopen fase kort geëvalueerd. Daarna worden de producten die in de komende fase gerealiseerd moeten worden globaal doorgenomen. Met deze informatie worden planning, productbeschrijvingen, ITA-lijst en overige relevante documentatie bijgewerkt. Het is een moment om (meer of minder formeel) een GO te geven voor de komende fase; Detailinterview: Sommige producten behoeven een nadere uitdieping van de functionele wensen. Tijdens het detailinterview worden met de key-users van het onderhavige product de acceptatiecriteria bepaald. Ook hiervan vindt de verslaglegging plaats in productbeschrijvingen en ITA-lijst; Voortgangsoverleg: Periodiek of zo vaak als nodig geacht, vindt er voortgangsoverleg plaats tussen de uitvoerende consultant en de projectleider vanuit uw organisatie. Onderwerp van gesprek is de ITA-lijst die alle uitstaande acties, issues en testresultaten bevat en de planning. Bijgewerkte versies van beide projectdocumenten kunnen het resultaat zijn van dit overleg; Oplevering voor acceptatie/evaluatie: Tijdens dit overleg worden één of meerdere producten opgeleverd om te gaan testen. Gebruikers die de test gaan uitvoeren worden geïnstrueerd welke producten ze dienen te testen, wat eventueel bekende white spots zijn en hoe ze testbevindingen vast gaan leggen; Bespreken testbevindingen: Na de acceptatietest of evaluatie worden de testbevindingen gezamenlijk besproken en gecategoriseerd. Mogelijk zijn bevindingen nalatigheden in de configuratie maar mogelijk ook interpretatieverschillen. Ook wensen en bugs kunnen voorkomen; Bespreken vervolgactierapport en formele acceptatie: Het laatste overleg van het project. Het vervolgactierapport wordt toegelicht en de ondertekening van het acceptatieformulier vindt plaats. Uiteraard wordt ernaar gestreefd om de agenda en de onderwerpen van de diverse overleggen zo vroeg mogelijk bekend te maken zodat alle betrokkenen zich zo goed mogelijk kunnen voorbereiden. 6

7 Projec ta f slui t ing De fase Projectafsluiting is de fase waarin de opdracht formeel afgesloten wordt. Alle producten hebben een acceptatietest ondergaan en de eventueel gemelde testbevindingen zijn behandeld. Eventueel vindt er nog een nazorgdag plaats waarin zaken die uit het dagelijks gebruik naar voren komen, behandeld kunnen worden. B U S I N E S S C A S E Matchen behoeften met producten- en dienstenpakket Het is niet ondenkbaar dat er gedurende het project zaken aan de orde komen die niet binnen de scope van de eerder overeengekomen opdracht vallen, maar die wel relevant zijn voor een eventueel vervolgtraject. Al deze zaken worden verzameld in een vervolgactierapport. Op basis van een dergelijk vervolgactierapport kan de account manager met u in overleg treden over een eventuele vervolgopdracht op termijn. Evenzogoed kan het vervolgactierapport acties bevatten voor andere afdelingen binnen onze organisatie of voor uzelf. Het rapport is een belangrijk hulpmiddel bij de interne overdracht van de opdracht. Na de projectafsluiting is de uitvoerende consultant niet meer uw primaire aanspreekpunt. Nieuwe wensen of uitbreidingen in de functionaliteit kunt u desgewenst bij uw account manager kenbaar maken. Eventuele fouten in de software kunt u melden bij de afdeling Customer Support Services, die vervolgens actie zal ondernemen. Uiteraard is uw projectcoördinator in voorkomende gevallen altijd een aanspreekpunt, die actie kan ondernemen op zaken die niet eenduidig aan uw account manager of de afdeling Customer Support Services toegewezen kunnen worden. Mogelijk nog belangrijker dan het vervolgactierapport is het acceptatieformulier. Dit formulier geeft een opsomming van alle producten en diensten die in de opdracht genoemd worden en door deze te tekenen geeft u een officieel akkoord op de uitgevoerde werkzaamheden en daarmee de opdracht. Het tekenen van dit formulier heeft voor alle projectbetrokkenen een positief afsluitend karakter van de opdracht. Het markeert de overgang van ontwikkeling van uw Ultimo applicatie naar het gebruik en het beheer van Ultimo. P R O J E C T I N I T I A T I E R E A L I S A T I E P R O J E C T A F S L U I T I N G Voorbereiden Plannen Kick-off Trainen Detailafstemming Configuratie Oplevering producten Training Voortgangsoverleg Acceptatietests Formele acceptatie Nazorg In beheer nemen Wij Leveren geplande nazorg Samenstellen vervolgactierapport Interne overdracht; Formele acceptatie (consultant). U Accorderen vervolgactierapport; Opheffen projectgroep; Formele acceptatie; In beheer nemen Ultimo. A C C E P T A T I E T E S T Binnen onze projectaanpak is de acceptatietest de verantwoordelijkheid van u als klant. Wij hebben uiteraard de verantwoordelijkheid om een goede acceptatietest mogelijk te maken. Belangrijke hulpmiddelen zijn in ieder geval de productbeschrijvingen, waarin de acceptatiecriteria beschrijven aan welke eigenschappen het product moet voldoen. Deze acceptatiecriteria zijn tevens de te testen punten. Het opleveren van producten voor de acceptatietest gaat vrijwel altijd gepaard met een instructie waarin de te testen producten worden benoemd, de bekende white-spots worden aangewezen en het juist en volledig registreren van de bevindingen wordt toegelicht. Resultaten van de acceptatietest kunnen op de ITA-lijst vermeld worden en eventueel nader toegelicht worden in andere documenten, vergezeld van schermafdrukken en afbeeldingen. Na de acceptatietest worden de bevindingen met elkaar besproken en worden de bevindingen gecategoriseerd en van een prioriteit voorzien. Op de terechte bevindingen wordt rework uitgevoerd. Deze punten worden voor her-test aangeboden. 7

8 Aanspreekpunten Ultimo Om zo helder mogelijk te maken wie in welke fase uw aanspreekpunt is, vindt u onderstaand een overzicht. A C C O U N T M A N A G E R P R O J E C T C O Ö R D I N A T O R C O N S U L T A N T P L A N N I N G P R O J E C T C O Ö R D I N A T O R C O N S U L T A N T P R O J E C T C O Ö R D I N A T O R C O N S U L T A N T P R O J E C T A A N L O O P P R O J E C T I N I T I A T I E R E A L I S A T I E P R O J E C T A F S L U I T I N G P R O J E C T Matchen klantbehoefte met ons producten- en dienstenpakket; Assisteren bij het bepalen van de Business Case. Intake opdracht (projectcoördinator); Voorbereidende acties intern uitzetten (projectcoördinator); Toewijzen consultant en andere Ultimo-recources (planning); Plannen begeleidingsdata (planning); Voorbereiding door uitvoerend consultant Diverse overige voorbereidende activiteiten; Kick-off (consultant). Fase- en detailinterviews voorbereiden en afnemen Uitwerken resultaten interviews in productbeschrijvingen Configuratie van Ultimo Geven van training en/of werkplekinstructie Voortgangsoverleg Oplevering producten vóór acceptatietest Bespreken resultaten acceptatietest Ondersteuning bij projectissues (projectcoördinator). Accorderen vervolgactierapport; Opheffen projectgroep; Formele acceptatie; In beheer nemen Ultimo. B E H E E R B E H E E R A C C O U N T M A N A G E R S U P P O R T Meer infor m at ie Heeft u naar aanleiding van deze brochure nog vragen over onze projectaanpak? Neem dan gerust contact met ons op voor verdere inlichtingen. 8 Ultimo Software Solutions bv Waterweg RR Nunspeet Nederland Telefoon: +31(0) Fax: +31(0) Ultimo Belgium bvba Mechelen Campus, gebouw E Schaliënhoevedreef Mechelen België Telefoon: +32(0) Fax: +32(0) Ultimo Software Solutions bv. Druk- en zetfouten voorbehouden.

Project Methodiek. 15:00 u

Project Methodiek. 15:00 u 15:00 u Project Methodiek Hoe zorgt u dat ICT projecten op een geborgde manier uitvoering vinden, binnen tijd en budget en met het doel dat de functionele eisen en wensen ingewilligd worden? Projectmethodiek

Nadere informatie

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Bijlage D: Projectplan Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Realisatie, Implementatie en overdracht aan beheer Inhoudsopgave 1 Projectdefinitie 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Reikwijdte 4 1.4 Randvoorwaarden,

Nadere informatie

1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary

1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary 1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary CUSTOMER migratie Management Technische Transitie Meetings Status Reporting Administratie Technisch Upgegrade Systemen (3-tier) Delta Analyse & Functioneel

Nadere informatie

WHITE PAPER. Business Solutions

WHITE PAPER. Business Solutions WHITE PAPER Business Solutions De keuze van de strategie/aanpak is be-palend voor de complexiteit en doorlooptijd van een implementatie. Introductie Uw organisatie staat op het punt om een standaard software

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

Routekaart naar Monaco Standaard voor Implementatie, Projectmanagement en Uitvoering

Routekaart naar Monaco Standaard voor Implementatie, Projectmanagement en Uitvoering Routekaart naar Monaco Standaard voor Implementatie, Projectmanagement en Uitvoering Inleiding: In dit Management Handout wordt in het kort het projectmanagement en uitvoering weergegeven van een standaard

Nadere informatie

Bijlage 9. UNI 120621.9 REB GD. Releasebeleid

Bijlage 9. UNI 120621.9 REB GD. Releasebeleid Releasebeleid Ondanks alle aan de samenstelling van de tekst bestede zorg, kan Newway Retail Solutions bv (Newway) géén enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele directe en/of indirecte schade,

Nadere informatie

Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar

Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar Auteurs: Erik Seldenthuis Aminah Balfaqih Datum: 31 Januari 2011 Kerntaak 1 Ontwerpen van applicaties De volgordelijke plaats van de documenten binnen

Nadere informatie

Doe eens gek! Houd rekening met de mensen in uw organisatie bij het implementeren van ICT oplossingen.

Doe eens gek! Houd rekening met de mensen in uw organisatie bij het implementeren van ICT oplossingen. Doe eens gek! Houd rekening met de mensen in uw organisatie bij het implementeren van ICT oplossingen. ERP, CRM, workflowmanagement en documentmanagement systemen, ze hebben één ding gemeen: Veel van de

Nadere informatie

De SolidWorks QuickStart Module

De SolidWorks QuickStart Module SolidWorks 3D CAD software biedt intuïtieve oplossingen voor alle aspecten van uw designproces. De SolidWorks producten kunnen worden toegepast binnen de hele organisatie. De SolidWorks QuickStart Module

Nadere informatie

Testomgevingen beheer

Testomgevingen beheer Testomgevingen beheer Testen brengt het verwachte resultaat en de huidige toestand bij elkaar. Het geeft aanknopingspunten om de planning te maken, het product te verbeteren en om zorgen bij belanghebbenden

Nadere informatie

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011 Projectplan Informatie arrangementen als app s-hertogenbosch, 6 december 2011 i Versiebeheer Algemene gegevens Projectnaam Informatie arrangementen als app Uitgave Final Datum 6 december 2011 Auteurs Projectleider

Nadere informatie

Functieprofiel: Beheerder ICT Functiecode: 0403

Functieprofiel: Beheerder ICT Functiecode: 0403 Functieprofiel: Beheerder ICT Functiecode: 0403 Doel Zorgdragen voor het doen functioneren van ICT-producten en de ICTinfrastructuur en het instandhouden van de kwaliteit daarvan, passend binnen het beleid

Nadere informatie

Portal Planning Process

Portal Planning Process BROCHURE Portal Planning Process SAMENWERKEN AAN EEN WAARDEVOL PORTAAL BROCHURE PORTAL PLANNING PROCESS 2 Axians PORTAL PLANNING PROCESS BROCHURE Inhoud Introductie 4 3 Portal Planning Process 5 4 Uitdagingen

Nadere informatie

UW BEDRIJFSPROCESSEN ONZE SOFTWARE-OPLOSSING BEDRIJFSSOFTWARE OP BASIS VAN MICROSOFT DYNAMICS NAV VOOR DE VOLGENDE BRANCHES

UW BEDRIJFSPROCESSEN ONZE SOFTWARE-OPLOSSING BEDRIJFSSOFTWARE OP BASIS VAN MICROSOFT DYNAMICS NAV VOOR DE VOLGENDE BRANCHES UW BEDRIJFSPROCESSEN ONZE SOFTWARE-OPLOSSING BEDRIJFSSOFTWARE OP BASIS VAN MICROSOFT DYNAMICS NAV VOOR DE VOLGENDE BRANCHES MARITIEM PRODUCTIE OLIE & GAS Wie is Logic Vision? Logic Vision is dé softwareleverancier

Nadere informatie

Food Solution & Heemskerk OBUG 2014

Food Solution & Heemskerk OBUG 2014 Food Solution & Heemskerk OBUG 2014 Agenda - Introductie - W. Heemskerk BV - Wat is de Ordina Food Solution? - Waarom de Ordina Food Solution? - Aanpak - Resultaten 2 3 Historie W. Heemskerk BV 1960: Opgericht

Nadere informatie

Functieprofiel Beheerder ICT Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Beheerder ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Beheerder ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Zorgdragen voor het doen functioneren van ICT-producten en diensten en het in stand houden van de kwaliteit daarvan, passend binnen

Nadere informatie

REFERENTIE BIJLAGE 1 PRA-FORMULIER BIJLAGE 2 INTERACTIE MATRIX (VOORBEREIDING PRA

REFERENTIE BIJLAGE 1 PRA-FORMULIER BIJLAGE 2 INTERACTIE MATRIX (VOORBEREIDING PRA Werkinstructie : HSEW Blz. : 1 van 10 INDEX 1 SCOPE 2 DOEL 3 PROCEDURE 3.1 Inleiding: 3.2 Voorwaarden: 3.3 Organisatie: 3.4 Werkwijze 3.4.1 PRA-0 3.4.2 PRA-1 3.4.3 PRA-2 3.4.4 Toll-gate 4 UITKOMST 5 RAPPORTAGE

Nadere informatie

Dienstbeschrijving. Efficon Shared Services

Dienstbeschrijving. Efficon Shared Services Dienstbeschrijving voor Efficon Shared Services Datum: 7 juni 2012 Versie: 1.0 Uitgebracht door: 4Minds Services & Solutions Adres Duwboot 5 Email: support@4minds.nl Website: www.4minds.nl Support: 030-221

Nadere informatie

Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Voorbereiden en opzetten van projecten en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen

Nadere informatie

Careware succesvol uitrollen: hoe dat je dat?

Careware succesvol uitrollen: hoe dat je dat? Careware succesvol uitrollen: hoe dat je dat? Een 7 stappenplan voor een doordachte implementatie Dellaertweg 9C 2316 WZ Leiden Tel. 071-523 2604 Versie 1.0 d.d. 01-10-2014 www.helpline-bv.nl contact@helpline-bv.nl

Nadere informatie

Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen

Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen Auteur : drs. Natasja de Bruin Datum : Donderdag 16 februari 2006 Versie : 2.0 (definitief) LEGAL FINANCE PROCESS Inhoudsopgave 1. Inleiding...3

Nadere informatie

Ontwikkelaar ICT. Context. Doel

Ontwikkelaar ICT. Context. Doel Ontwikkelaar ICT Doel Ontwikkelen en ontwerpen van ICT-producten, binnen overeen te komen dan wel in een projectplan vastgelegde afspraken ten aanzien van tijd, budget en kwaliteit, opdat overeenkomstig

Nadere informatie

Versie-/Releasebeleid

Versie-/Releasebeleid Versie-/Releasebeleid Ondanks alle aan de samenstelling van de tekst bestede zorg, kan Newway Retail Solutions bv (Newway) géén enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele directe en/of indirecte

Nadere informatie

Inclusief trainingen voor Ultimo versie 10. Trainingsprogramma. januari tot en met juli 2011

Inclusief trainingen voor Ultimo versie 10. Trainingsprogramma. januari tot en met juli 2011 Inclusief trainingen voor Ultimo versie 10 Trainingsprogramma januari tot en met juli 2011 Introductie In deze trainingsbrochure treft u het actuele trainingsaanbod van Ultimo Software Solutions en Ultimo

Nadere informatie

ERP Testing. HP Nijhof. Testmanager. Testnet November 2005

ERP Testing. HP Nijhof. Testmanager. Testnet November 2005 ERP Testing HP Nijhof Testmanager Testnet November 2005 Solution Sales Meeting7 November 2005 1 Agenda Waarom pakketten testen? Schaarse middelen? Ideale ERP test situatie Vragen 2 De centrale vraag ERP

Nadere informatie

SolidWorks QuickStart Algemene informatie

SolidWorks QuickStart Algemene informatie SolidWorks QuickStart Algemene informatie SolidWorks 3D CAD software biedt intuïtieve oplossingen voor alle aspecten van uw designproces. De SolidWorks producten kunnen worden toegepast binnen de hele

Nadere informatie

Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICTgebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij

Nadere informatie

het Randstad implementatietraject: uw wensen, onze belofte randstad.nl/implementatie

het Randstad implementatietraject: uw wensen, onze belofte randstad.nl/implementatie het Randstad implementatietraject: uw wensen, onze belofte randstad.nl/implementatie Stapt u binnenkort over naar een andere HR-dienstverlener? Wilt u een professionele implementatie en minimale belasting

Nadere informatie

Factsheet Reservations Add-in for Microsoft Outlook

Factsheet Reservations Add-in for Microsoft Outlook Factsheet Reservations Add-in for Microsoft Outlook Facility Management via Microsoft Outlook Gebruik van Outlook voor afspraken en e-mail is binnen veel organisaties de standaard. Om deze intuïtieve en

Nadere informatie

Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405

Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405 Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405 Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICT-gebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij te dragen aan efficiënt

Nadere informatie

Checklist risicofactoren IT-projecten

Checklist risicofactoren IT-projecten Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 5 Checklist risicofactoren IT-projecten In onderstaande checklists zijn de factoren die het slagen van een project beïnvloeden opgenomen. Projectomvang Hoe groot is

Nadere informatie

RAPID DEPLOYMENT PLAN IBM MAXIMO SCHEDULER

RAPID DEPLOYMENT PLAN IBM MAXIMO SCHEDULER Voor de implementatie van onze IBM Maximo planning oplossing Scheduler maken wij gebruik van een standaard rapid deployment methode welke ons in staat stelt u snel na aanschaf van uw licenties op weg te

Nadere informatie

Technisch projectmedewerker

Technisch projectmedewerker Technisch projectmedewerker Doel Bijdragen aan de uitvoering van projecten vanuit de eigen discipline, uitgaande van een projectplan en onder verantwoordelijkheid van een Projectmanager/ -leider, zodanig

Nadere informatie

PROJECT INITIATION DOCUMENT

PROJECT INITIATION DOCUMENT PROJECT INITIATION DOCUMENT Versie: Datum: x.x dd-mm-jj DOCUMENTATIE Versie Naam opdrachtgever Naam opsteller Datum: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum:. INHOUDSOPGAVE 1. Managementsamenvatting

Nadere informatie

Papierloos Vergaderen Gemeente Brummen

Papierloos Vergaderen Gemeente Brummen Papierloos Vergaderen Gemeente Brummen INHOUDSOPGAVE 1. PROJECTIDENTIFICATIE... 3 1.1 PROJECTOPDRACHT... 3 1.2 ONDERTEKENING... 3 2. PROJECTOMSCHRIJVING... 4 2.1 ACHTERGROND / PROBLEEMSTELLING... 4 2.2

Nadere informatie

Uitgebreide implementatieondersteuning

Uitgebreide implementatieondersteuning Uitgebreide implementatieondersteuning Overstappen op een nieuw leermiddel of een digitaal concept brengt altijd enige onzekerheid met zich mee. Om deze onzekerheid te minimaliseren begeleidt ThiemeMeulenhoff

Nadere informatie

Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties

Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties DKTP Informatie Technologie Veembroederhof 1 1019 HD Amsterdam Telefoon 020 427 52 21 Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties Voor de meeste projectgroepen die software ontwikkelen vormt

Nadere informatie

Beheerder ICT. Context. Doel

Beheerder ICT. Context. Doel Beheerder ICT Doel Zorgdragen voor het doen functioneren van ICTproducten en het instandhouden van de kwaliteit daarvan, passend binnen het beleid van de afdeling, teneinde aan de eisen en wensen van de

Nadere informatie

REFERENTIE BIJLAGE 1 PRA-FORMULIER BIJLAGE 2 INTERACTIE MATRIX (VOORBEREIDING PRA

REFERENTIE BIJLAGE 1 PRA-FORMULIER BIJLAGE 2 INTERACTIE MATRIX (VOORBEREIDING PRA Werkinstructie : HSEW Blz. : 1 van 8 INDEX 1 SCOPE 2 DOEL 3 PROCEDURE 3.1 Inleiding: 3.2 Voorwaarden: 3.3 Organisatie: 3.4 Werkwijze 3.4.1 PRA-1 3.4.2 PRA-2 3.4.3 Toll-gate 4 UITKOMST 5 RAPPORTAGE 6 REFERENTIE

Nadere informatie

Whitepaper ERP Vreemde ogen

Whitepaper ERP Vreemde ogen Whitepaper ERP Vreemde ogen Citrien Procesconsult Braamweg 77 3768 CE SOEST T 06 14 27 19 97 W www.roaldvanderheide.nl E info@roaldvanderheide.nl Vraagstelling Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie

Nadere informatie

ad Matres Upgrade Functioneel Beheer Word in drie maanden functioneel beheerder Benut je werkervaring Leren in de praktijk Persoonlijke begeleiding

ad Matres Upgrade Functioneel Beheer Word in drie maanden functioneel beheerder Benut je werkervaring Leren in de praktijk Persoonlijke begeleiding Upgrade Functioneel Beheer Leren in de praktijk Benut je werkervaring Opleiding op maat Persoonlijke begeleiding Word in drie maanden functioneel beheerder Upgrade Functioneel Beheer Als je - optimaal

Nadere informatie

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April Realisatie van het Sectorloket-systeem

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April Realisatie van het Sectorloket-systeem Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April 2004 Realisatie van het Sectorloket-systeem Opdrachtgever: stichting Inlichtingenbureau Status Versie Datum Definitief 1.0 27 april 2004 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Newway Service Level Agreement Structure

Newway Service Level Agreement Structure Newway Service Level Agreement Structure Ondanks alle aan de samenstelling van de tekst bestede zorg, kan Newway Retail Solutions bv (Newway) géén enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele directe

Nadere informatie

Doel. Context VSNU UFO/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE ICT FUNCTIONEEL (INFORMATIE) BEHEERDER VERSIE 1 MEI 2012

Doel. Context VSNU UFO/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE ICT FUNCTIONEEL (INFORMATIE) BEHEERDER VERSIE 1 MEI 2012 Functioneel (informatie) beheerder Doel Zorgdragen voor het inrichten, aanpassen, vernieuwen en onderhouden van de informatievoorziening (processen, procedures en/of systemen), passend binnen het informatiebeleid

Nadere informatie

Zo kiest u een FMIS-leverancier in 4 stappen. Inclusief handige checklist

Zo kiest u een FMIS-leverancier in 4 stappen. Inclusief handige checklist Zo kiest u een FMIS-leverancier in 4 stappen Inclusief handige checklist Zo kiest u een geschikte FMIS-leverancier Wilt u efficiënter gaan werken, de kwaliteit van uw dienstverlening verbeteren en tegelijkertijd

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6 Inleiding De afgelopen vijftien jaar hebben we veel ervaring opgedaan met het doorvoeren van operationele efficiencyverbeteringen in combinatie met ITtrajecten. Vaak waren organisaties hiertoe gedwongen

Nadere informatie

Problematiek in projecten

Problematiek in projecten Problematiek in projecten Het project bouwt andere producten dan afgesproken Het project valt duurder uit dan begroot Het project loopt langer dan gepland Het product sluit niet aan bij de werksituatie

Nadere informatie

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS duurzame plaatsing van werknemers met autisme 1 Welkom bij toolbox AUTIPROOF WERKT Autiproof Werkt is een gereedschapskist met instrumenten die gebruikt kan worden bij

Nadere informatie

Plan van aanpak OTYS Recruiting Technology. Versie 3.0

Plan van aanpak OTYS Recruiting Technology. Versie 3.0 Plan van aanpak Recruiting Technology Versie 3.0 Recruiting Technology Academy E: academy@otys.nl Datum 3-9-2013 Adres- en contactgegevens Nederland Landjuweel 52 3905 PH VEENENDAAL U kunt ons op werkdagen

Nadere informatie

Een duivelse samenwerking (Projectmanagement vs. Testmanagement) Albrie Beemer & Erik Bits 18 april 2012

Een duivelse samenwerking (Projectmanagement vs. Testmanagement) Albrie Beemer & Erik Bits 18 april 2012 Een duivelse samenwerking (Projectmanagement vs. Testmanagement) Albrie Beemer & Erik Bits 18 april 2012 Het duivelsvierkant Agenda Introductie 19.00u 19.10u Klassiek Projectmanagement: Prince 2 Testmanagement:

Nadere informatie

Bijlage A Governance

Bijlage A Governance Bijlage A Governance WFO-Suite en Diensten Opdrachtgever: Opdrachtgever/Centrum voor Facilitaire Dienstverlening (B/CFD) Inkoop Uitvoeringscentrum (IUC) Opdrachtnemer : Datum: Versie: publicatieversie

Nadere informatie

Whitepaper ERP Succesvol ERP implementeren

Whitepaper ERP Succesvol ERP implementeren Whitepaper ERP Succesvol ERP implementeren Citrien Procesconsult Braamweg 77 3768 CE SOEST T 06 14 27 19 97 W www.roaldvanderheide.nl E info@roaldvanderheide.nl Vraagstelling Hoe vergroot je de kans op

Nadere informatie

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage Juni 2004. Realisatie van het Sectorloket-systeem

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage Juni 2004. Realisatie van het Sectorloket-systeem Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage Juni 2004 Realisatie van het Sectorloket-systeem Opdrachtgever: stichting Inlichtingenbureau Status Versie Datum Concept 1.1 2 augustus 2004 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Alle deelnemers hebben hun functienaam opgegeven. De volgende functienamen zijn gemeld: Specialisten o Functioneel beheerder (9x) o Functioneel applicatiebeheerder

Nadere informatie

Prince User Group Nederland

Prince User Group Nederland Prince User Group Nederland De autoriteit voor het toepassen van PRINCE2 in Nederland PRINCE2 is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries Professionaliseren

Nadere informatie

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Codeless White Paper Roland Worms, Directeur Wouter van der Ven, Lead Software Architect Inhoudsopgave 1. Introductie 2. Het IT dilemma. Als standaard

Nadere informatie

HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN

HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN WHITEPAPER HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN..HET EFFECT VAN VREEMDE OGEN.. Copyright 2014 OPDIC W www.implementatie-erp.nl E info@implementatie-erp.nl Hoe de kans op een succesvolle

Nadere informatie

Meer grip en betere resultaten

Meer grip en betere resultaten Meer grip en betere resultaten Hand-out Het belang van fasering Voorbereiding Commitment Opdracht fase 1 fase 2 Knip het project op in verschillende tijdseenheden, elk vooraf gedefinieerd met een eindresultaat

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol SAMENVATTING ITIL ITIL is nog steeds dé standaard voor het inrichten van beheerspocessen binnen een IT-organisatie. En dekt zowel applicatie- als infrastructuur beheer af. Indien gewenst kan ITIL worden

Nadere informatie

Nulmeting van de e-depotvoorziening van het Noord-Hollands Archief aan de hand van het toetsingskader ED3

Nulmeting van de e-depotvoorziening van het Noord-Hollands Archief aan de hand van het toetsingskader ED3 Nulmeting van de e-depotvoorziening van het Noord-Hollands Archief aan de hand van het toetsingskader ED3 Pilot Uitplaatsing digitaal archief gemeente Haarlem Auteur: Noord-Hollands Archief: Stinie Francke

Nadere informatie

Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken

Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken De business organisatie heeft altijd stijgende verwachtingen van uw IT organisatie. Meer dan ooit is het van

Nadere informatie

Handleiding Projectmatig werken. Faculteit der Letteren

Handleiding Projectmatig werken. Faculteit der Letteren Handleiding Projectmatig werken Faculteit der Letteren 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 1.1 Wat is een project?... 4 1.2 Kenmerken van een project... 4 2 Basisbegrippen projectmatigwerken...

Nadere informatie

Voorbeeld projectplan

Voorbeeld projectplan Voorbeeld projectplan Projectplan voor project < naam > Naam project Datum Naam projectleider Naam opdrachtgever Startdatum Einddatum Doorlooptijd in weken/ maanden Datum Versie Status Auteur(s) Maak een

Nadere informatie

Titel Projectplan Versie: 0.0

Titel Projectplan Versie: 0.0 Titel Projectplan Versie: 0.0 Bestandsnaam: Naam opdrachtgever Contactgegevens Naam projectleider Contactgegevens Projectcode [voeg relevante afbeelding in] Datum opgesteld: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum:

Nadere informatie

Praktische hulp bij de keuze van een ERP pakket in de Bouw. Peter Van Damme

Praktische hulp bij de keuze van een ERP pakket in de Bouw. Peter Van Damme Praktische hulp bij de keuze van een ERP pakket in de Bouw Peter Van Damme 1. Abc DigiBouw 2. Wat is ERP 3. Valkuilen 4. Methodiek en stappenplan 5. Conclusie 6. Hulpmiddelen Agenda ABC DigiBouw Advies

Nadere informatie

Introductie Digitale postkamer

Introductie Digitale postkamer Introductie Digitale postkamer Agenda Introductie OpenDocs Referentiemodel digitaal postproces Uitgangssituatie Oplossingsrichting Investering 2 Introductie Open Docs Oprichting in 2001 Partner Microsoft,

Nadere informatie

Bijlage 14 voor de Europees openbare aanbesteding van. Datamigratie. Dienst Uitvoering Onderwijs. Beschrijving Transitieplan

Bijlage 14 voor de Europees openbare aanbesteding van. Datamigratie. Dienst Uitvoering Onderwijs. Beschrijving Transitieplan Bijlage 14 voor de Europees openbare aanbesteding van Datamigratie Dienst Uitvoering Onderwijs Beschrijving Transitieplan Aanbestedingsnummer: EURAAN-GS-13-282 Inhoudsopgave 1 INLEIDING...3 1.1 DOEL VAN

Nadere informatie

Kritieke succesfactoren bij ERP-implementaties in het MKB

Kritieke succesfactoren bij ERP-implementaties in het MKB Kritieke succesfactoren bij ERP-implementaties in het MKB ERP nu ook geschikt voor midden- en kleinbedrijf Was Enterprise Resource Planning (ERP) tot aan het begin van het millennium vooral voor de grote

Nadere informatie

De SYSQA dienst auditing. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

De SYSQA dienst auditing. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. De SYSQA dienst auditing Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 8 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3

Nadere informatie

Aanbesteding implementatie, beheer en onderhoud van Microsoft Dynamics 365 for Operations

Aanbesteding implementatie, beheer en onderhoud van Microsoft Dynamics 365 for Operations Aanbesteding implementatie, beheer en onderhoud van Microsoft Dynamics 365 for Operations Bijlage 6: Mijlpalen project Versie: v1.0 Datum: 17-3-2017 Bijlage 6. Mijlpalen project V0.2 Inhoudsopgave 1. 2.

Nadere informatie

XP Extreme Programming. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

XP Extreme Programming. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. XP Extreme Programming Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...3 2. EXTREME PROGRAMMING...4 3. FASERING...5

Nadere informatie

Jaap Bregman. Profiel. Kerncompetenties. Opleiding Training. 17 september 1985, Rotterdam

Jaap Bregman. Profiel. Kerncompetenties. Opleiding Training. 17 september 1985, Rotterdam Jaap Bregman 17 september 1985, Rotterdam 06 14 055 843 j.bregman@facilityestate.nl Profiel Vanuit een bedrijfskundige en facilitaire achtergrond richt Jaap zich op de mogelijkheden die ondersteunende

Nadere informatie

Zijn ERP Systemen log?

Zijn ERP Systemen log? Zijn ERP Systemen log? Intelligent op weg Waar gaat het om? ERP is een verzamelnaam voor toepassingen welke door organisaties worden gebruikt ter ondersteuning van de primaire bedrijfsprocessen. Een aantal

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer!

Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer! Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer! brochure.indd 1 07-02-12 11:02 brochure.indd 2 07-02-12 11:02 Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer! Arrix optimus is

Nadere informatie

Evaluatie dienstverlening

Evaluatie dienstverlening V Evaluatie dienstverlening 2 Omdat ieder project anders is SOLUTION MANAGER Waarom evalueren Evalueren heeft als doel om te leren van opgedane ervaringen die gebruikt kunnen worden bij toekomstige projecten.

Nadere informatie

Microsoft Partner. 2-Control B.V.

Microsoft Partner. 2-Control B.V. Microsoft Partner 2007 B.V. Veel kennis en ervaring Jong, dynamisch en flexibel Onafhankelijke partij - 2-1 Missie: B.V. ondersteunt bedrijven bij het verbeteren van de kwaliteit van de geautomatiseerde

Nadere informatie

Eibert Dijkgraaf Kijk verder dan je test neus lang is: Life Cycle Testing Scan Voorjaarsevent Testnet: 30 juni 2008

Eibert Dijkgraaf Kijk verder dan je test neus lang is: Life Cycle Testing Scan Voorjaarsevent Testnet: 30 juni 2008 Titel, samenvatting en biografie Eibert Dijkgraaf Kijk verder dan je test neus lang is: Life Cycle Testing Scan Voorjaarsevent Testnet: 30 juni 2008 Samenvatting: Eibert Dijkgraaf (testconsultant Test

Nadere informatie

Snel te implementeren. Inpasbaar in uw situatie

Snel te implementeren. Inpasbaar in uw situatie Everything4Office ProjectManager Software voor Project Management Snel te implementeren Inpasbaar in uw situatie Economisch zeer verantwoord Everything4Office Software, Tolnasingel 1, 2411 PV Bodegraven

Nadere informatie

Vault Easy Best Practice voor AutoCAD

Vault Easy Best Practice voor AutoCAD www.cadac.com Vault Easy Best Practice voor AutoCAD Inhoudsopgave 1 Waarom Vault Easy (VE) 3 2 Organice Vault 3 3 Engineering Omgeving 3 4 Benodigde software voor 4 users 4 5 Project team 4 6 Implementatie

Nadere informatie

Project methodiek. Auxilium BV Oude Delft 48 2611 CD Delft. T: 015-261 23 16 F: 015-213 34 83 E: info@auxilium.nl

Project methodiek. Auxilium BV Oude Delft 48 2611 CD Delft. T: 015-261 23 16 F: 015-213 34 83 E: info@auxilium.nl Project methodiek Auxilium BV Oude Delft 48 2611 CD Delft T: 015-261 23 16 F: 015-213 34 83 E: info@auxilium.nl Inhoud 1 PROJECTMETHODIEK... 3 1.1 TIME-BOXING... 3 1.2 USER-STORIES EN STORY-POINTS... 3

Nadere informatie

Toelichting: Dit is de 1ste Nota van Inlichtingen voor de aanbesteding Netwerkapparatuur voor de gemeente 's Hertogenbosch.

Toelichting: Dit is de 1ste Nota van Inlichtingen voor de aanbesteding Netwerkapparatuur voor de gemeente 's Hertogenbosch. Nota van Inlichtingen Netwerkapparatuur Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: Netwerkapparatuur gemeente 's-hertogenbosch 49394N Omschrijving: De gemeente gaat haar netwerkinfrastructuur grotendeels

Nadere informatie

Prince 2 / Principal Toolbox implementatie

Prince 2 / Principal Toolbox implementatie Prince 2 / Principal Toolbox implementatie bij Defensie Theo Akkermans Hoofd Expertisecentrum Projectmanagement 1 Inleiding Inleiding Introductie Prince2 bij Defensie Ondersteuning Prince2 Principal Toolbox

Nadere informatie

Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO

Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO Een eenvoudige en toegankelijke oplossing Thinking Portfolio is een snel te implementeren software applicatie. Een krachtig web-based hulpmiddel

Nadere informatie

Vertrouwelijk. Projectpla n. Titel: Entity Extraction. Vertrouwelijk

Vertrouwelijk. Projectpla n. Titel: Entity Extraction. Vertrouwelijk Dit document mag alleen gedeeld worden met direct betrokkenen van het programma Herkenning Digitale Informatie en Fingerprinting omdat verdere verspreiding of openbaarmaking de veiligheid van de Staat

Nadere informatie

Overzicht van taken en competenties. Demandmanager-rol

Overzicht van taken en competenties. Demandmanager-rol Overzicht van taken en competenties Demandmanager-rol Inhoudsopgave 1 Taakomschrijving... 2 1.1 AA-1 Goedkeuren/beoordelen opdracht, verzoek, e.d.... 2 1.2 AA-7 Evalueren opdracht... 2 1.3 CA-1 Onderhouden

Nadere informatie

8-12-2015. Hoe test je een pen? Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Acceptatietesten

8-12-2015. Hoe test je een pen? Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Acceptatietesten Les 1 Docent: Marcel Gelsing Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Acceptatietesten Hoe test je een pen? 1 Bekijk eerst het filmpje over

Nadere informatie

PRINCE2 2009 is overzichtelijker

PRINCE2 2009 is overzichtelijker PRINCE2 2009 is overzichtelijker 29 mei 2009 door: Lia de Zoete en Reinier de Koning Half juni presenteert het Office of Government Commerce in Londen PRINCE2 2009. Het grote voordeel van de nieuwe versie

Nadere informatie

PQR Lifecycle Services. Het begint pas als het project klaar is

PQR Lifecycle Services. Het begint pas als het project klaar is PQR Lifecycle Services Het begint pas als het project klaar is IT wordt een steeds crucialer onderdeel van de dagelijkse bedrijfsvoering. Waar u ook bent, het moet altijd beschikbaar en binnen bereik zijn.

Nadere informatie

Combineren PRINCE2 met PMW en Projectmatig Creëren

Combineren PRINCE2 met PMW en Projectmatig Creëren TM PRINCE2 Symposium: Combineren PRINCE2 met PMW en Projectmatig Creëren Bert Hedeman b.hedeman@insights-int.nl PRINCE2TM is a Trade Mark of the Office of Government Commerce Bert Hedeman Partner Insights

Nadere informatie

ONLINE-BACKUP Dienstbeschrijving en SLA. versie 2.0

ONLINE-BACKUP Dienstbeschrijving en SLA. versie 2.0 ONLINE-BACKUP Dienstbeschrijving en SLA versie 2.0 Gilze, februari 2014 Definities Algemene Voorwaarden Beschikbaarheid Customer Support Dienst FIFO Kantooruren Opdrachtgever Klantapparatuur Maximale Hersteltijd

Nadere informatie

Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI

Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI getronicspinkroccade.nl Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI Machteld Meijer Zeist, 3 oktober 2006 Inhoud Domeinen en modellen Functioneel beheer en BiSL Rol van BiSL in SPI 1 Goed functioneel

Nadere informatie

Ondersteuner ICT. Context. Doel

Ondersteuner ICT. Context. Doel Ondersteuner ICT Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICT-gebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij te dragen aan efficiënt en effectief functionerende

Nadere informatie

Het juiste moment, de juiste mensen,

Het juiste moment, de juiste mensen, planning.nl Het juiste moment, de juiste mensen, de juiste plek Plannen is aan alles denken. Of het nu gaat om een onderwijsrooster, een bouwplanning, een planning voor uw bedrijfsprocessen of een planning

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

Publishing & Printing Company B.V.

Publishing & Printing Company B.V. STAPPENPLAN WEBSITE Versie 1.3 Publishing & Printing Company B.V. Weth. Sangersstraat 38 (0)46-437 73 11 KVK 140.41959 6191 NA Beek web@pp-company.nl BTW NL 0085.52.861.B01 Algemene voorwaarden www.pp-company.nl

Nadere informatie

Projectvoorstellen maken

Projectvoorstellen maken Projectvoorstellen maken 1. Kader 1.1. Gebruiksaanwijzing 1.2. Wat zijn de eisen aan een projectvoorstel? 2. Inleiding 2.1 Signalering 2.2 Vooronderzoek 2.3 Probleemsituatie 3. Doelstellingen en randvoorwaarden

Nadere informatie

AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM

AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM AVEBE ontwikkelt en verkoopt zetmeelproducten op wereldwijde schaal. Het verkoopteam werkte met een gefragmenteerde CRM (Customer Relationship

Nadere informatie