Afdeling A Inleiding en waarschuwingen A.1 Inleiding en Waarschuwingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Afdeling A Inleiding en waarschuwingen A.1 Inleiding en Waarschuwingen"

Transcriptie

1 SAMENVATTING VAN HET BASISPROSPECTUS Dit hoofdstuk bevat een samenvatting van de belangrijkste informatie uit het Basisprospectus met plaatshouders voor informatie specifiek voor elke tranche van Notes. Een samenvatting aangevuld met de informatie specifiek voor de uitgifte wordt aangehecht aan de Definitieve Voorwaarden. Samenvattingen worden opgesteld op basis van openbaarmakingverplichtingen die gekend zijn als Elementen. Deze Elementen zijn genummerd in Afdelingen A E (A.1 - E.7). Deze samenvatting bevat alle Elementen die in een samenvatting moeten worden opgenomen voor dit type Notes, de Emittent en de Garant. Omdat sommige Elementen niet behandeld dienen te worden, kunnen er lacunes voorkomen in de volgorde van de nummering van de Elementen. Ook wanneer een Element moet worden opgenomen in de Samenvatting omwille van het type Notes, de Emittent en de Garant, is het mogelijk dat er geen relevante informatie kan worden gegeven met betrekking tot het Element. In dat geval zal een korte beschrijving van het Element opgenomen worden in de samenvatting met de vermelding niet van toepassing. Afdeling A Inleiding en waarschuwingen A.1 Inleiding en Waarschuwingen A.2 Toestemming tot het gebruiken van het Basisprospectus voor verdere doorverkoop of definitieve plaatsing door financiële tussenpersonen en voorwaarden met betrekking tot die toestemming Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding op het basisprospectus van 25 juni 2015, zoals aangevuld van tijd tot tijd (het Basisprospectus ). Iedere beslissing om te beleggen in de Notes moet gebaseerd zijn op een beschouwing van het gehele Basisprospectus door de belegger. Wanneer een vordering met betrekking tot de informatie vervat in het Basisprospectus bij een gerechtelijke instantie aanhangig wordt gemaakt, kan de belegger die als eiser optreedt volgens de nationale wetgeving van de Lidstaten verplicht worden de kosten voor de vertaling van het Basisprospectus te dragen voordat de gerechtelijke procedure wordt aangevat. Burgerlijke aansprakelijkheid geldt alleen voor de personen die de Samenvatting en de vertaling ervan hebben opgesteld, maar alleen als de Samenvatting misleidend, onjuist of inconsistent is wanneer zij samen met de andere delen van het Basisprospectus wordt gelezen, of, indien zij, wanneer zij samen met de andere delen van het Basisprospectus wordt gelezen, niet de kerngegevens bevat om beleggers te helpen wanneer zij overwegen in die Notes te investeren. [Niet van toepassing. De Emittent geeft zijn toestemming niet om dit Basisprospectus te gebruiken in het kader van een Openbaar Aanbod van Niet-Vrijgestelde PR Notes door financiële tussenpersonen andere dan de dealers benoemd onder het Programma, hetzij voor een specifieke uitgifte van Notes of op een continue basis, waaronder mogemokl begrepen KBC Bank NV (de Dealers ).] [Toestemming: Onder de hieronder uiteengezette voorwaarden geeft de Emittent toestemming om dit Basisprospectus te gebruiken in het kader van een Openbaar Aanbod van Niet-Vrijgestelde PR Notes (zoals hieronder gedefinieerd) door de Dealer[s], [ ], [en] [elke financiële tussenpersoon waarvan de naam gepubliceerd is op de website van de Emittent, (www.kbc.com), en die werd geïdentificeerd als een Toegestane Aanbieder voor het betrokken Openbaar Aanbod] [en elke financiële tussenpersoon die gemachtigd is zulke aanbiedingen te doen onder de toepasselijke wetgeving ter uitvoering van Richtlijn 2004/39/EG ( MiFID ) en die op haar website de volgende verklaring publiceert (waarbij de relevante informatie tussen de vierkante haakjes wordt ingevuld): Wij, [voeg juridische benaming van de financiële tussenpersoon toe], verwijzen naar de [voeg benaming van de betrokken Niet-Vrijgestelde PR Notes toe] (de Notes ), beschreven in de Definitieve Voorwaarden van [voeg datum toe] (de Definitieve Voorwaarden ) gepubliceerd door KBC Ifima S.A. (de Emittent ). Wij aanvaarden hiermee het aanbod van de Emittent tot zijn toestemming om het Basisprospectus (zoals gedefinieerd in de Definitieve Voorwaarden) te gebruiken in het kader van het aanbod 1

2 Afdeling A Inleiding en waarschuwingen van de Notes in [België] [en] [Luxemburg] (het Openbaar Aanbod ) in overeenstemming met de Voorwaarden voor de Toegestane Aanbieder en onderworpen aan de voorwaarden voor die toestemming, telkens zoals vermeld in het Basisprospectus, en wij gebruiken het Basisprospectus in het kader van het Openbaar Aanbod dienovereenkomstig..] Een Openbaar Aanbod van Niet-Vrijgestelde PR Notes is een aanbod van Notes (andere dan die waarvan sprake in Artikel 3(2) van de Richtlijn van 2003/71/EC, zoals gewijzigd (de Prospectusrichtlijn ) in [België] [en] [Luxemburg] (de Openbaar Aanbiedingsjurisdicties ) tijdens de hierna gedefinieerde Aanbiedingsperiode. De personen aan wie de Emittent zijn toestemming geeft in overeenstemming met de voormelde bepalingen zijn de Toegestane Aanbieders voor dergelijk Openbaar Aanbod. Niet-Vrijgestelde PR Notes zijn Notes die worden aangeboden aan het publiek in de Europese Economische Ruimte in omstandigheden die de publicatie vereisen van een prospectus volgens de Prospectusrichtlijn en een nominale waarde hebben van minder dan EUR (of het equivalent daarvan in een andere munteenheid). Aanbiedingsperiode: De bovengenoemde toestemming van de Emittent wordt gegeven voor Openbare Aanbiedingen van Niet Vrijgestelde PR Notes tijdens de periode van [ ] tot [ ] (de Aanbiedingsperiode ). Toestemmingsvoorwaarden: De voorwaarden voor de toestemming door de Emittent [(naast de bovengenoemde voorwaarden)] zijn van die aard dat de toestemming (a) alleen geldig is voor de betrokken Tranche van Niet-Vrijgestelde PR Notes; (b) alleen geldig is tijdens de Aanbiedingsperiode; [en] (c) alleen geldt voor het gebruik van dit Basisprospectus voor het maken van Openbare Aanbiedingen van de betrokken Tranche van Niet-Vrijgestelde PR Notes in [België] [en] [Luxemburg] [en (d) (specifieer enige andere duidelijke en objectieve voorwaarden verbonden aan de toestemming die relevant zijn voor het gebruik van het Basisprospectus)]. Een belegger die van plan is om Niet-Vrijgestelde PR Notes te verwerven of verwerft van een Toegestane Aanbieder, en aanbiedingen en verkopen aan een belegger van dergelijke Niet-Vrijgestelde PR Notes door een dergelijke Toegestane Aanbieder zullen gedaan worden overeenkomstig de voorwaarden en andere overeenkomsten tussen de Toegestane Aanbieder en dergelijke belegger, met inbegrip van afspraken over de allocatie van de prijs en de afwikkeling (de Voorwaarden van het Openbaar Aanbod ). De Emittent is geen partij bij dergelijke afspraken (behalve dealers) met beleggers in verband met de aanbieding of de verkoop van Niet-Vrijgestelde PR Notes en bijgevolg zullen het Basisprospectus en elke Definitieve Voorwaarden zulke informatie niet bevatten. De Voorwaarden voor het Openbaar Aanbod zullen op het moment van het Openbaar Aanbod aan de beleggers worden bezorgd door de Toegestane Aanbieder. Noch de Emittent, de Garant, enige Dealer of andere Toegestane Aanbieders zijn verantwoordelijk of aansprakelijk voor die informatie.] Afdeling B Emittent en Garant B.1 Juridische en handelsnaam van de Emittent B.2 Vestigingsplaats/ Rechtsvorm / KBC IFIMA S.A. De Emittent, met maatschappelijke zetel te Place de la Gare, L-1616, Luxemburg, werd opgericht in het Groot Hertogdom Luxemburg als een naamloze vennootschap met 2

3 Afdeling B Emittent en Garant Wetgeving / Land van Oprichting beperkte aansprakelijkheid naar Luxemburgs recht. B.4b Trendinformatie Niet van toepassing; er zijn geen trends, onzekerheden, eisen, engagementen of gebeurtenissen waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat ze een wezenlijke invloed zouden hebben op de vooruitzichten van de Emittent. B.5 Beschrijving van de groep en de positie van de Emittent binnen de groep B.9 Winstprognoses of ramingen B.10 Voorbehouden in het audit rapport B.12 Geselecteerde belangrijke historische financiële informatie /Wezenlijke negatieve wijziging/ Wezenlijke wijziging in de financiële of handelspositie: De KBC groep bestaat uit KBC Groep NV (de holdingmaatschappij) en haar volle dochterondernemingen KBC Bank NV en KBC Verzekeringen NV (de Groep ). KBC Ifima S.A. is een volle dochteronderneming van KBC Bank NV (de Garant ). De Garant en KBC Verzekeringen NV hebben elk een aantal dochterondernemingen. KBC Bank NV en zijn dochtervennootschappen (de KBC Bank Groep ) vormen een multikanaalbank die zich vooral richt op particulieren, KMO s en midcaps. Naast zijn bankactiviteiten heeft KBC Bank Groep ook een holdingfunctie voor een ruime waaier groepsvennootschappen, voornamelijk bank- en andere financiële entiteiten in Centraalen Oost-Europa en in andere geselecteerde landen, zoals Ierland. De Emittent treedt op als een financieringsvehikel voor KBC Bank Groep. Niet van toepassing; de Emittent maakt geen winstprognoses of -ramingen. Niet van toepassing; er zijn geen voorbehouden in de audit rapporten betreffende de geauditeerde jaarrekening van de Emittent voor de jaren eindigend op 31 december 2013 en 31 december Geselecteerde belangrijke historische informatie. De onderstaande tabellen geven een samenvatting van de belangrijke financiële informatie afkomstig uit de financiële verslagen van de Emittent (geauditeerd) voor de boekjaren eindigend op 31 december 2013 en 31 december 2014: Resultatenrekening Balans Samenvatting van de winst- en verliesrekening 2013 (EUR) 2014 (EUR) Brutomarge en andere inkomsten Totaal Kosten ( ) ( ) Winst voor belastingen Vennootschapsbelasting ( ) ( ) Nettowinst voor het jaar Samenvatting van de balans 2013 (EUR) 2014 (EUR) Totaal Activa Totaal uitstaande obligaties Waarvan met Vervaldatum binnen een jaar Eigen vermogen Brutorente marge

4 Afdeling B Emittent en Garant Winst na belastingen Solvabiliteitsratio 0,07% 0,10% Dividenden betaald van de winst van het vorige jaar Wezenlijke negatieve wijziging: Er heeft zich geen wezenlijke negatieve wijziging voorgedaan in de vooruitzichten van de Emittent of KBC Bank Groep sinds 31 december B.13 Gebeurtenissen die de solvabiliteit van de Emittent beïnvloeden B.14 Afhankelijkheid van andere groepsentiteiten B.15 Voornaamste activiteiten B.16 Controlerende aandeelhouders [B.17 ] [Ratings op verzoek] B.18 Beschrijving van de Garantie Wezenlijke wijziging in de financiële of handelspositie: Niet van toepassing; er heeft zich geen wezenlijke verandering voorgedaan in de financiële of handelspositie van de Emittent of KBC Bank Groep sinds 31 december Niet van toepassing; er waren geen recente gebeurtenissen die van belang zijn voor de beoordeling van de solvabiliteit van de Emittent sinds 31 december De Emittent is voor haar schulduitlening afhankelijk van de Garant en andere leden van KBC Bank Groep zoals beschreven in Element B.15 hieronder. De voornaamste activiteit van de Emittent bestaat erin de Garant, haar dochterondernemingen en de geassocieerde ondernemingen te helpen bij hun financiering door financieringsmiddelen aan te trekken en uit te lenen aan de Garant en de andere leden van KBC Bank Groep. KBC Bank NV heeft 100 procent van het aandelenkapitaal van de Emittent in handen. Aangezien KBC Bank NV een volle dochter is van KBC Groep NV, wordt de Emittent indirect gecontroleerd door KBC Groep NV, en uiteindelijk door de aandeelhouders van KBC Groep NV. De aandelen van KBC Groep NV zijn genoteerd op Euronext Brussel. Op de datum van het Basisprospectus en op basis van de kennisgevingen gedaan in overeenstemming met de Belgische wet van 2 mei 2007 betreffende de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn KBC Ancora, Cera, MRBB en de andere kernaandeelhouders, de belangrijkste aandeelhouders van KBC Groep NV. [Rating van de Emittent: Niet van toepassing. De Emittent heeft geen rating bij een ratingbureau. Rating van de Notes: [De rating van de Notes [is] [wordt naar verwachting] [ ].] [Niet van toepassing. De Notes hebben geen rating.] ] (enkel toe te voegen indien Notes worden uitgegeven die vereisen dat informatie wordt gegeven in overeenstemming met Bijlage V van de Verordening (EC) 809/2004, zoals gewijzigd) De Notes zullen onvoorwaardelijk en onherroepelijk gegarandeerd worden door de Garant krachtens een overeenkomst tot garantstelling van 25 juni 2015, zoals gewijzigd en/of herschreven van tijd tot tijd (de Garantie ). Vorderingen met betrekking tot de Garantie vormen rechtstreekse, onvoorwaardelijke, niet door zekerheden gewaarborgde en niet-achtergestelde verbintenissen van de Garant en nemen dezelfde rang en zullen dezelfde rang nemen (pari passu) als alle huidige en toekomstige niet door zekerheden gewaarborgde en niet-achtergestelde verbintenissen van de Garant (met inbegrip van degene die ontstaan via deposito s ontvangen binnen zijn bankactiviteiten), zonder 4

5 Afdeling B Emittent en Garant B.19 Informatie over de Garant B.19/ B.1 B.19/ B.2 B19/ B.4b Juridische en handelsnaam van de Garant Vestigingsplaats/ Rechtsvorm / Wetgeving / Land van Oprichting Trendinformatie onderlinge voorkeur en pari passu zonder voorkeur voor de een boven de andere door voorrang te geven op basis van de uitgiftedatum, betalingsmunt of andere, behalve voor verbintenissen die bij wet voorrang krijgen. KBC Bank NV De Garant, met maatschappelijke zetel te Havenlaan 2, B-1080 Brussel, werd in België opgericht als bank en werkt naar Belgisch recht. De laatste economische indicatoren zijn wat zwakker dan verwacht. Eerst en vooral heeft de negatieve economische groei in de Verenigde Staten (de VS ) in Q1 duidelijk teleurgesteld. Dit was deels het resultaat van tijdelijke factoren zoals het weer en de stakingen in havens aan de Westkust. Het feit dat de VS consument de belangrijkste bijdrage bleef leveren aan de groei geeft echter vertrouwen dat de onderliggende VS groeidynamiek onveranderd blijft. Een belangrijke drijvende kracht achter de recente economische data was de sterke en snelle appreciatie van de VS dollar tegenover de euro. Als een gevolg hiervan heeft export uit de VS negatief bijgedragen tot de groei in Q1. In het eurogebied is de kwartaalgroei van Q1 versneld tot 0,4% kwartaal op kwartaal. Hoewel KBC een licht hogere groei had verwacht, is de regionale compositie ervan wel geruststellend. Op het eerste zicht was de Duitse groei (+0,3%) teleurstellend. Bij nadere beschouwing is er echter een sterke groei in binnenlandse vraag waar te nemen welke geleid heeft tot een stijgende vraag voor import. Dit heeft de Duitse groei doen dalen, maar het stimuleerde echter de groei in andere delen van de eurozone. Dit is duidelijk merkbaar in Frankrijk (+0,6%), in Spanje (+0,9%) en zelfs in Italië (+0,3%) welke uiteindelijk weer geleid heeft tot een positieve groei. Dit geeft een gunstig beeld voor de komende maanden. Een belangrijke factor achter de recente meer bescheiden economische data is de stijging van de olieprijs geweest. Sinds het dieptepunt midden januari is de prijs van een vat Brent olie gestegen met bijna 50%. Behalve de impact op de economische activiteit, heeft de sterke toename in olieprijzen sinds het begin van het jaar de inflatie sneller doen toenemen dan verwacht uit de negatieve zone. In de eurozone bijvoorbeeld is de inflatie gestegen van -0,6% in januari tot 0,3% op heden. Het effect op de inflatie van de stijgende olieprijzen is zelfs nog meer zichtbaar geworden in de opwaartse bijstelling van de inflatieverwachtingen. In het geval van de eurozone, is dit effect waarschijnlijk vergroot door de kredietwaardigheid van het Asset Purchase Programma van de ECB. Het einde van de vrees voor deflatie en de onhoudbare lage rentes van de Duitse 10- jarige overheidsobligaties (die 5 basispunten gezakt zijn naar hun laagste niveau) hebben geleid tot een plotse en sterke opwaartse correctie sinds midden april. Het belangrijkste risico dat ons scenario voor de Europese economie kan beïnvloeden, blijft het Griekse schuldenprobleem en de kleine, maar toch reële kans, op Grexit. Het moment van de waarheid zal in de zomer aanbreken, wanneer de terugbetaling van de leningen aan het IMF (eind juni) en de obligaties verschuldigd aan de ECB (in juli en augustus) komen te vervallen. De door de FED verwachte verkrappingscyclus zou de kwetsbare positie van een aantal 5

6 Afdeling B Emittent en Garant ontwikkelingsmarkten opnieuw in de verf kunnen zetten later in 2015 en voornamelijk in De verwachte ommekeer van het beleid van de rentevoeten gevoerd door het Fed zou bijkomende druk kunnen zetten op de ontwikkelingsmarkten met macroeconomische onevenwichten, zoals een onhoudelijk tekort op de lopende rekeningen. B19/ B.5 B19/ B.9 B19/ B.10 B19/ B.12 B19/ B.13 Beschrijving van de groep en de positie van de Garant in de groep Winstprognoses of - ramingen Voorbehouden in het audit rapport Geselecteerde belangrijke historische financiële informatie/wezenlijk e negatieve wijziging/ Wezenlijke wijziging in de financiële of handelspositie: Gebeurtenissen die de solvabiliteit van Zie Element B.5. hierboven. Niet van toepassing; de Garant maakt geen winstprognoses of -ramingen. Niet van toepassing; er zijn geen voorbehouden in de auditrapporten betreffende de geauditeerde jaarrekening van de Garant voor de jaren eindigend op 31 december 2013 en 31 december Geselecteerde belangrijke historische financiële informatie De onderstaande tabellen geven een samenvatting van belangrijke financiële informatie afkomstig uit de geauditeerde overzichten van de uitgebreide resultatenrekening en de balans van de Garant voor elk van de twee jaren eindigend op 31 december 2013 en 31 december 2014: Resultatenrekening Balans Samenvatting van de geconsolideerde resultaten (in miljoenen EUR, IFRS) BJ 2013 BJ 2014 Totale opbrengsten Exploitatiekosten Bijzondere waardeverminderingen Resultaat na belastingen, groepsaandeel Samenvatting van de geconsolideerde balans (in miljoenen EUR, IFRS geauditeerd) 31 december december 2014 Balanstotaal Eigen vermogen van de aandeelhouders Wezenlijke negatieve wijziging: Er heeft zich geen wezenlijke negatieve wijziging voorgedaan in de vooruitzichten van de Garant of KBC Bank Groep sinds 31 december Wezenlijke verandering in de financiële of handelspositie: Niet van toepassing; er heeft geen wezenlijke verandering plaatsgevonden in de financiële of handelspositie van de Garant of KBC Bank Groep sinds 31 december Op 31 december 2014, kwam het geconsolideerde totale kapitaal van KBC Bank Groep NV op 13,3 miljard EUR. Dit bedrag bevatte 11,7 miljard EUR aan 6

7 Afdeling B Emittent en Garant B19/ B.14 B19/ B.15 B19/ B.16 de Garant beïnvloeden. Afhankelijkheid van andere groepsentiteiten Voornaamste activiteiten Controlerende aandeelhouders aandeelhouderskapitaal van de moedervennootschap, 1,4 miljard EUR in aanvullende tier-1 instrumenten en 0,3 miljard EUR aan minderheidsbelangen. In het algemeen, nam het totale kapitaal met 1 miljard toe in The belangrijkste componenten hieromtrent zijn de toevoeging van 1,4 miljard EUR in aanvullende tier-1 instrumenten, uitgegeven in maart 2014, de toevoeging van de jaarlijkse winst van 1,5 miljard EUR, met inbegrip van de minderheidsbelangen, wijzigingen in de beschikbare reserve voor verkoop en de cashflow hedge reserve (-0,5 miljard EUR in totaal), de betaling aan KBC Group NV van een finaal dividend voor 2013 (-0,7 miljard EUR) en de terugkoop van Funding Trust effecten (-0,4 miljard EUR aan minderheidsbelangen). De fully loaded kapitaalratio onder Bazel III, met inbegrip van reserve beschikbaar voor verkoop, bedroeg 12,1% op het einde van het jaar Als volledige dochter van KBC Groep NV heeft de Garant, naast haar bankactiviteiten, ook een holdingfunctie voor een ruime waaier groepsentiteiten, voornamelijk bank- en andere financiële entiteiten in Centraal- en Oost-Europa en in andere geselecteerde landen, zoals Ierland. In zijn hoedanigheid van holdingmaatschappij is de Garant onderhevig aan de kasstromen ontvangen uit dividenden van die groepsentiteiten. De Garant fungeert ook als financieringsleverancier voor een aantal van die groepsentiteiten. KBC Bank Groep is een multikanaalbank die zich vooral richt op particulieren, private banking, KMO s en midcaps. Geografisch gezien focust KBC Bank Groep zich op zijn thuis- markten in België, de Tsjechische republiek, Slovakije, Hongarije en Bulgarije. Het is ook aanwezig in Ierland en, in bepaalde mate, in andere delen van de wereld, in de eerste plaats om de corporate cliënten van zijn thuismarkten te ondersteunen. De kernactiviteit van KBC Bank Groep is retail en privaat bank-verzekeren (inclusief vermogensbeheer) in zijn thuismarkten, maar biedt ook diensten aan grotere bedrijven aan en is actief in de marktactiviteiten. Binnen die markten is KBC Bank Groep actief in een groot aantal producten en activiteiten, van gewone deposito s, kredieten, vermogensbeheer en verzekeringsactiviteiten (via haar zustermaatschappij KBC Verzekeringen NV) tot gespecialiseerde activiteiten (die worden uitgeoefend vanuit gespecialiseerde afdelingen in het hoofdkantoor of gespecialiseerde entiteiten van de KBC Bank Groep) zoals, maar niet beperkt tot, betalingsdiensten, dealing roomactiviteiten (geld- en schuldmarktactiviteiten), makelarij (brokerage) en bedrijfsfinanciering (corporate finance), buitenlandse handelsfinanciering, internationaal cashmanagement en leasing. KBC Bank Groep heeft zijn activiteiten de afgelopen jaren opnieuw gefocust op zijn kernbankverzekeringsactiviteiten in België en een aantal landen in Centraal- en Oost- Europa (met name de thuismarkten Tsjechië, Slowakije, Hongarije en Bulgarije). Daarom werden een aantal dochterondernemingen en activiteiten, waarvan vele verband hielden met investeringsbankieren, afgebouwd of verkocht. Aangezien de Garant een volle dochter is van KBC Groep NV, wordt de Garant indirect gecontroleerd door de aandeelhouders van KBC Groep NV. De aandelen van KBC Groep NV zijn genoteerd op Euronext Brussel. Op de datum van het Basisprospectus en op basis van de kennisgevingen gedaan in overeenstemming met de Belgische wet van 2 mei 2007 betreffende de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn KBC Ancora, Cera, MRBB en de andere kernaandeelhouders de belangrijkste aandeelhouders van KBC Groep NV. 7

8 Afdeling B Emittent en Garant [B19/ B.17] [Ratings op verzoek] [Lange termijn kredietratings van de Garant (op 25 juni 2015): Fitch A- Moody's A2 Standard and Poor's A Rating van de Notes: [De rating van de Notes [is] [wordt naar verwachting] [ ].] [Niet van toepassing. De Notes hebben geen rating.]] (enkel toevoegen indien Notes worden uitgegeven, die vereisen dat informatie wordt gegeven in overeenstemming met Bijlage V van de Verordening (EC) 809/2004, zoals gewijzigd) Afdeling C Effecten C.1 Type en categorie van de Notes/ISIN Type: De Notes zijn [Vastrentende Notes][en][,][Notes met Variabele Rente][en][,][Nulcoupon Notes][en][,][Range Accrual Notes][en][,][Notes Gekoppeld aan een Index][en][,][Notes Gekoppeld aan een Aandeel][en][,][Notes Gekoppeld aan de Inflatie][en][,][Notes Gekoppeld aan de Valuta][en][,][Autocall Notes][en][Vaste][Index Gekoppelde][Aandeel Gekoppelde][Valuta Gekoppelde] [Krediet Gekoppelde] Terugbetaling Notes op [ ]. Identificatiecode: De Notes hebben Serienummer [ ] [(Tranche Nummer [ ])] en worden op unieke wijze geïdentificeerd door de ISIN Code [ ] en de Common Code [ ]. C.2 Munteenheid Met inachtneming van alle toepasselijke wetten, regelgeving en richtlijnen, kunnen de Notes uitgegeven worden in elke munteenheid die op het moment van uitgifte wordt overeengekomen tussen de Emittent en de betrokken Dealer(s). De Notes zijn uitgedrukt in [ ][, Interestbedragen worden betaald in [ ]] en elk bedrag betaalbaar bij terugbetaling wordt betaald in [ ]. C.5 Beschrijving van de beperkingen op de vrije overdraagbaarheid van de Notes C.8 Beschrijving van de rechten verbonden aan de Notes, rangorde en op deze rechten geldende beperkingen Niet van toepassing; de Notes zijn vrij overdraagbaar. De Notes zijn onderworpen aan voorwaarden die o.a. betrekking hebben op het volgende: Interesten/Terugbetaling: De Notes geven de houder recht op de betaling [(a) van enige bedragen van interesten betaalbaar met betrekking tot een interestperiode en een interestbasis (de Interestbedragen ) zoals meer gedetailleerd beschreven in Elementen [C.9 en C.10]/[C15] en (b)] van een cashbedrag op de vervaldatum (het Terugbetalingsbedrag ) zoals meer gedetailleerd beschreven in Elementen [C.9]/[C.15]. Vergaderingen: De Notes bevatten bepalingen betreffende het bijeenroepen van vergaderingen van de houders van de Notes om zaken te bespreken die hun algemene belangen aangaan. Gedefinieerde meerderheden kunnen alle houders van de Notes en Coupons binden, ongeacht of die houders voor het betrokken besluit gestemd hebben of niet. Toepasselijk recht: De Notes (met uitzondering van de rangorde van de vorderingen van de Garantie), de Garantie (met uitzondering van het statuut van de Garantie) en de Coupons zijn onderworpen aan het Engels recht. De rangorde van de vorderingen op de Garantie en het statuut van de Garantie zijn onderworpen aan het Belgisch recht. De 8

9 Afdeling C Effecten bepalingen van de artikelen 86 tot 94-8 van de Luxemburgse wet van 10 augustus 1915 met betrekking tot handelsvennootschappen, zoals gewijzigd, zijn uitgesloten. Status: De Notes en Coupons (in voorkomend geval) vormen rechtstreekse, onvoorwaardelijke, niet door zekerheden gewaarborgde en niet-achtergestelde verbintenissen van de Emittent en komen in dezelfde rang (pari passu) met alle huidige en toekomstige niet door zekerheden gewaarborgde en niet-achtergestelde verbintenissen van de Emittent en zijn onderling pari passu. Vorderingen op de Garantie onder de Notes vormen rechtstreekse, onvoorwaardelijke, niet door zekerheden gewaarborgde en niet-achtergestelde verbintenissen van de Garant en komen in dezelfde rang (pari passu) met alle huidige en toekomstige niet door zekerheden gewaarborgde en niet-achtergestelde verbintenissen van de Garant en zijn onderling pari passu. Gevallen van wanprestatie: Als een of meerdere van de volgende gebeurtenissen zich voordoen en aanhouden, worden de Notes verschuldigd en betaalbaar na een kennisgeving van de Houder van Notes: (i) wanbetaling van hoofdsom of van enige Interestbedragen die verschuldigd zijn onder de Notes, en dat aanhoudend gedurende een periode van 30 dagen na de betaaldatum; (ii) niet-uitvoering of niet-naleving door de Emittent of de Garant van een van hun respectievelijke andere verplichtingen onder de Notes of de Garantie, en dat aanhoudend gedurende een periode van 90 dagen na de datum waarop de Agent van een Houder van Notes de kennisgeving ontvangen heeft om de wanprestatie te remediëren; (iii) gebeurtenissen met betrekking tot liquidatie, insolventie, faillissement of een gelijkaardige procedure van de Emittent of de Garant (behalve ten behoeve van herstructurering of fusie waarbij de resulterende entiteit de respectievelijke verplichtingen van de Notes of de Garantie overneemt); en (iv) beslag, tenuitvoerlegging of een ander proces wordt gelegd of uitgevoerd ten aanzien van alle of een aanzienlijk deel van de eigendommen van de Emittent of de Garant (onder voorbehoud van bepaalde uitzonderingen). Belastingen: [(Als Voorwaarde 11(a) van toepassing is) Alle betalingen gebeuren zonder aftrek of inhouding van belastingen opgelegd in enige Belastingsjurisdictie of enige politieke subdivisie of enige autoriteit daarvan of daarin die belastingen kan opleggen tenzij die aftrek wettelijk voorgeschreven is. Indien een dergelijke aftrek vereist is, is de Emittent of de Garant over het algemeen verplicht bijkomende bedragen betalen, onder voorbehoud van bepaalde vrijstellingen. De Emittent kan de Notes vervroegd terugbetalen als hij of de Garant (als een betaling moet gebeuren in het kader van de Garantie) verplicht is of verplicht zal worden om bijkomende betalingen te doen op grond van een Tax Gross-Up ten gevolge van elke wijziging of amendering van de wetten of reglementen in enige Belastingsjurisdictie of enige politieke subdivisie of enige autoriteit daarvan of daarin die belastingen kan opleggen, of elke verandering in de toepassing of de officiële interpretatie van die wetten of reglementen, welke verandering of amendering van kracht wordt op of na de datum waarop men is overeengekomen om de eerste tranche van de Notes uit te geven en die verplichting niet kan vermeden worden door de betrokken Emittent of Garant door redelijke maatregelen te ondernemen die binnen zijn bereik liggen ( Fiscale Terugbetaling ).] [(Als Voorwaarde 11(b) van toepassing) Noch de Emittent noch de Garant is aansprakelijk voor belastingen, rechten, inhoudingen of andere betalingen die kunnen ontstaan in verband met de Notes en alle betalingen door de Emittent of de Garant worden onderworpen aan de vereiste belastingen, rechten, inhoudingen of andere betalingen. Betalingsjurisdictie betekent (i) elke jurisdictie onder wiens recht, met betrekking tot betalingen door de Emittent, de Emittent of met betrekking tot betalingen door de Garant, de Garant of enige rechtsopvolger hiervan is opgericht en (ii) elke jurisdictie waarvan de Emittent of de Garant (zoals van toepassing) of enige rechtsopvolger een 9

10 Afdeling C Effecten ingezetene is voor belastingsdoeleinden.] Onwettigheid: De Emittent kan de Notes vervroegd terugbetalen als de Berekeningsagent bepaalt dat de verplichtingen van de Emittent of de Garant op grond van de Notes of de Garantie (in voorkomend geval) of afdekkingsovereenkomsten met betrekking tot de positie van de Emittent voor dergelijke Notes geheel of gedeeltelijk onwettig, illegaal of anderszins verboden zijn of zullen zijn. [Calloptie van de Emittent: (als Calloptie van de Emittent van toepassing is) De Emittent kan, naar eigen keuze, kennis geven om alle Notes terug te betalen aan [ ] (het Optioneel Terugbetalingsbedrag ) op elk van [ ][,][ ][ of [ ]] (elk een Optionele Terugbetalingsdatum [die samenvalt met een Interest Betaaldatum]).] [Autocall Vervroegde Terugbetaling: De Autocall Notes zullen vervroegd terugbetaald worden als de Autocall-variabele [groter is dan][kleiner is dan][groter is dan of gelijk is aan][kleiner is dan of gelijk is aan] het product van de Autocalluitoefenprijs en [ ]% (de Schaalfactor) op elk van [ ][,][ ][ of [ ]] (telkens een Autocallobservatiedatum) (een Autocallterugbetaling ). De Houders van de Notes zullen op de hoogte gesteld worden van de datum van terugbetaling (die samenvalt met de volgende Interestbetaaldatum, ten minste vijf Werkdagen daarna of, als dat niet kan, de Vervaldatum). De Autocallvariabele is [(indien Gemiddelde Autocallvariabele van toepassing is) het gemiddelde van] [[het/de] indexniveau[s]][de aandeelkoers[en] [de ETFkoers[en]][de gewogen koers van korf van [aandelen][en][etf-aandelen]][de wisselkoers[en]] (het Autocallreferentie-item ) bepaald voor elke waarderingsdatum voor een gespecificeerde Autocallobservatiedatum. De Autocalluitoefenprijs is [(indien Autocalluitoefenprijs Bedrag van toepassing is) het vermelde bedrag][(anders) [(indien Gemiddelde Autocalluitoefenprijs van toepassing is) het gemiddelde van] [het niveau][de koers][de gewogen koers van een korf][de rentevoet] van het Autocallreferentie-item, bepaald voor elke waarderingsdatum voor een gespecificeerde Autocallobservatiedatum.] [(Voor Notes Gekoppeld aan een Index) [ ] handelend als de Berekeningsagent kan het nodig vinden dat er een nieuwe index wordt gebruikt voor de Notes als de nieuwe sponsor de index aankondigt of de index vervangen wordt. Als de sponsor de formule of methode voor berekening van de index gewijzigd heeft of wil wijzigen, de index permanent schrapt of de index niet berekent, kan de Emittent (i) de Berekeningsagent verzoeken te bepalen of dat een wezenlijk effect heeft op de Notes, in welk geval hij het indexniveau zal bepalen op basis van de laatst toepasselijke formule of de index zal vervangen door een vervangindex of (ii) de Notes vervroegd terugbetalen tegen [ ], hun Vervroegde Terugbetalingsbedrag ( Verandering/Stopzetting van de Index ). (Indien Correctie van Indexniveaus van toepassing is) Opeenvolgende correcties aan gepubliceerde indexniveaus kunnen mogelijk in rekening gebracht worden bij toekomstige bepalingen voor de Notes.] [(Voor Notes Gekoppeld aan een Index en Notes Gekoppeld aan een Aandeel) Als een of meerdere relevante beurzen niet openen voor geregelde handel of als zich bepaalde marktverstorende gebeurtenissen voordoen (met inbegrip van de schorsing of beperking van de handel of andere gebeurtenissen die de mogelijkheid om transacties uit te voeren op de betrokken beurzen verhinderen of belemmeren) (indien Designated Multi- Exchange Index van toepassing is) of als de index-sponsor de index niet publiceert, de handel of de beurs ontwricht is of bij een vervroegde afsluiting voor een bepaalde component van het [aandeel][en][etf-aandeel]], kan de bepaling van enig [Interestbedrag][,][Terugbetalingsbedrag][,][Autocallvariabele of Autocalluitoefenprijs] 10

11 Afdeling C Effecten mogelijk uitgesteld worden en moeten er geen Interestbedragen of andere sommen betaald worden ten gevolge van dat uitstel of mag, als zulke bedragen gewaardeerd worden door de gemiddelde waarde over verschillende waarderingsdata te nemen, de betrokken waarderingsdatum mogelijk buiten beschouwing gelaten worden voor de waardering.] [(Voor Notes Gekoppeld aan een Aandeel) [(Indien Potentiële Gebeurtenissen tot Aanpassing van toepassing is) Als bepaalde potentiële aanpassingsgebeurtenissen worden gemeld door een betrokken emittent van een [aandeel][of][etf-aandeel] die een verwaterend, concentrerend of ander effect hebben op de theoretische waarde van de [aandelen][of][etf-aandelen], zal [ ], als de Berekeningsagent de gepaste aanpassingen doen aan de Notes om dergelijke gebeurtenissen aan te pakken of, als alternatief, het betrokken [aandeel][of][etf-aandeel] te vervangen.][(indien Beursexit, Fusie, Nationalisering en Insolventie en/of Openbaar Overnamebod van toepassing is) [Als bovendien][als] [(1)] een schrapping van de beursnotering, fusie, nationalisering en insolventie][ en/of] (2)[een openbaar overnamebod] plaatsvindt met betrekking tot een betrokken [aandeel][of][etf-aandeel] kan de Emittent mogelijk (i) de Berekeningsagent verzoeken een gepaste aanpassing te doen aan de Notes of (ii) de Notes vervroegd terugbetalen tegen het Vervroegde Terugbetalingsbedrag.] [(Voor Notes Gekoppeld aan de Inflatie) Als het inflatie-indexniveau voor een bepaalde referentiemaand niet gepubliceerd werd, zal [ ], als de Berekeningsagent het niveau voor de Notes bepalen met verwijzing naar de acties ondernomen voor een vermelde gerelateerde obligatie of met verwijzing naar de verandering van het meest recent gepubliceerde inflatie-indexniveau ten opzichte van het inflatieniveau van een jaar eerder dan de betrokken referentiemaand. Bovendien zal de Berekeningsagent (i) een nieuwe inflatie-index aanduiden als de inflatie-index niet of niet meer gepubliceerd wordt/werd, (ii) de bepalingen en voorwaarden aanpassen aan de nieuwe grondslag of de verandering van de inflatie-index en (iii) kan hij mogelijk rekening houden met bepaalde correcties die gepubliceerd werden om een manifeste fout recht te zetten.] [(Voor Notes Gekoppeld aan de Valuta met Valutaverstorende Gebeurtenissen) Als een of meer van de toepasselijke valutaverstorende gebeurtenissen zijn opgetreden, kan [ ], als de Berekeningsagent mogelijk (i) van het betrokken [Interestbedrag][en/of][Terugbetalingsbedrag] bepaalde bedragen voor kosten en uitgaven ontstaan in verband met dergelijke gebeurtenissen aftrekken of andere correcties aan de Notes doen, (ii) de betaling van het betrokken [Interestbedrag][en/of][Terugbetalingsbedrag] uitstellen (zonder dat door dat uitstel Interestbedragen of andere sommen betaalbaar worden), (iii) alternatieve prijsbronnen toepassen of (iv) de Notes vervroegd terugbetalen aan hun Vervroegde Terugbetalingsbedrag. Als het [Interestbedrag][en/of][Terugbetalingsbedrag] berekend wordt als het gemiddelde van de waardes op de verschillende waarderingsdata kan een waarderingsdatum waarop een Valutaverstorende Gebeurtenis plaatsvindt bij die berekening mogelijk buiten beschouwing gelaten worden.] [(Voor Notes Gekoppeld aan Krediet) In bepaalde omstandigheden kan (kunnen) een entiteit(en) geïdentificeerd worden als de rechtsopvolger(s) van de oorspronkelijke entiteit waaraan het risico van de Notes Gekoppeld aan Krediet is verbonden (de Referentie-entiteit ). De entiteit van de oorspronkelijke Referentie-entiteit zal behandeld worden alsof deze overeenkomstig gewijzigd is voor Notes Gekoppeld aan Krediet, zodat volgend op de vaststelling van of de aankondiging van de rechtsopvolger, de Obligaties Gekoppeld aan Krediet gekoppeld zullen worden aan het kredietrisico van de rechtsopvolger, die verschillend kan zijn van en groter kan zijn dan het kredietrisico van de oorspronkelijke Referentie-entiteit.] 11

12 Afdeling C Effecten [C.9] [Interest, vervaldatum en [(Indien Bijkomende Verstorende Gebeurtenissen van toepassing is) Als een van de vermelde bijkomende verstorende gebeurtenissen optreedt (zijnde [het voordoen van een verandering op welk moment dan ook in de wet- of regelgeving die een invloed heeft op een relevant(e) onderliggend(e) referentie- [aandeel][of][beursgenoteerd indexfonds ( ETF -aandeel][component van een [inflatie] index] met betrekking tot de Notes of een aanzienlijke kostenstijging voor de Emittent voor het voldoen van zijn verplichtingen betreffende de Notes] [of] [een afdekkingverstoring] [of] [een gestegen afdekkingkost] [of] [(alleen voor Notes Gekoppeld aan een Aandeel en Notes gekoppeld aan een Index) [toegenomen kosten voor het lenen van een referentie- [aandeel][of][etf-aandeel] [bestaande uit de index]] [of] [een insolventieprocedures van een referentie- [aandeel][of][etf-aandeel]-emittent [van een referentie- [aandeel][of][etf-aandeel] in de index]] [of] [als de Emittent of zijn verbonden vennootschappen het vermelde bedrag van het referentie- [aandeel][of][etf-aandeel] [in de index] niet kunnen lenen onder de koersdrempel] [(alleen voor Notes Gekoppeld aan een ETF-aandeel) [of] [de kruisbesmetting van de activa van een referentie-etf en de activa van andere klassen, series of subfondsen van een dergelijke ETF] [of] [insolventieprocedures van een ETF-emittent waarnaar gerefereerd wordt [of van een andere vermelde entiteit gerelateerd aan dergelijke ETF-emittent] [of] [een wijziging van de constitutieve documenten in verband met de referentie-etf die de waarde van de betrokken ETF-aandelen of rechten en remedies van de houder van dergelijke ETFaandelen aantast] [of] [regelgevende actie ondernomen in verband met de ETF of het ETF-aandeel waarnaar gerefereerd wordt] [of] [een inbreuk op enige strategie of investeringsrichtlijnen van de referentie-etf die de waarde van de betrokken ETFaandelen of de rechten en remedies van de houders van dergelijke ETF-aandelen aantasten] en elk een Bijkomende Verstorende Gebeurtenis ] kan de Emittent mogelijk (i) de Berekeningsagent verzoeken aanpassingen te doen aan de Notes (met inbegrip van de Interest en Terugbetalingsbedragen) of (ii) de Notes vervroegd terugbetalen aan het Vervroegde Terugbetalingsbedrag.] [(Indien Alternatieve Valuta Bepalingen van toepassing is) Indien ten gevolge van een vermelde valutaverstorende gebeurtenis (zijnde (i) elke gebeurtenis waardoor het onmogelijk, onwettig of commercieel onhaalbaar is voor de Emittent, de Garant en/of een van haar verbonden vennootschappen een bedrag verschuldigd onder de Notes op de wisselmarkt om te ruilen tegen [de vermelde valuta], (ii) elke gebeurtenis waardoor het onmogelijk of commercieel onhaalbaar wordt voor de Emittent en/of een van haar verbonden vennootschappen om [de vermelde valuta] in het kader van de betalingsverplichting onder de Notes te transfereren op rekeningen binnen, naar of uit [de voornaamste jurisdictie voor dewelke de vermelde valuta de geldige valuta is] (andere dan doordat ze de toepasselijke wet- en regelgeving niet naleven, (iii) bij illiquiditeit van de wisselmarkten voor [de vermelde valuta] of (iv) bij een valutaafdekkingverstoring en elk een Vermelde Valutaverstorende Gebeurtenis ) de Emittent in overeenstemming met de Berekeningsagent bepaalt dat het voor [de Emittent][hem] commercieel niet haalbaar is om de betaling van de Notes in [de vermelde valuta] te voldoen, kan de Emittent mogelijk (a) de betaling tot [ ] Werkdagen uitstellen terwijl een vermelde valutaverstorende gebeurtenis aanhoudt (zonder dat er bijkomende Interestbedragen verschuldigd zijn) en/of (b) besluiten om aan zijn betalingsverplichting te voldoen door betaling van het equivalent in [de alternatieve valuta] en/of (c) de Notes vervroegd terug te betalen tegen het bedrag aan het Vervroegde Terugbetalingsbedrag of het equivalent ervan in [de alternatieve valuta].] [Zie ook Element C.8 hierboven. Interest: [De Notes genereren geen interest.] 12

13 Afdeling C Effecten terugbetalingsbepali ngen, rendement en vertegenwoordiger van de Houders van Notes] [(Voor Nulcoupon Notes) De Notes zijn nul coupon Notes uitgegeven tegen een Uitgifteprijs van [ ] [die geen interest genereren]. Het Rendement bij Terugbetaling is [ ] procent op jaarbasis, berekend op [jaarlijks/halfjaarlijks] samengestelde basis en ervan uitgaand dat de Notes tot hun Vervaldatum worden aangehouden.] [(Bij Vastrentende Notes) De Notes genereren [ook] een vaste rente vanaf de [Interestaanvangsdatum][ ]] tegen de rentevoet[en] van [ ] procent op jaarbasis, [jaarlijks/halfjaarlijks/driemaandelijks/maandelijks] betaalbaar op [ ] in elk jaar. Het rendement van de Notes zal [ ] procent op jaarbasis bedragen (berekend op de Uitgiftedatum) op basis van de Uitgifteprijs, de vaste rentevoet[en], het Finale Terugbetalingsbedrag en de oorspronkelijke looptijd van de Notes. Dit is geen indicatie voor het toekomstige rendement tenzij de Notes aangehouden worden tot hun vervaldatum.] [(Bij Notes met Variabele Rente andere dan de Digitale Optie) De Notes genereren [ook] interest vanaf [de Interestaanvangsdatum] [ ]] tegen een variabele rente voor elke interestperiode op basis van (invullen zoals vereist voor elke toepasselijke Interest Variabele Optie) [(Indien Schermrentevoetbepaling van toepassing is) de aangeboden notering(en) voor [de [LIBOR][EURIBOR][CMS] referentierente] [, [+/-] [ ] procent (zijnde de Marge)] [, waarbij het resultaat vermenigvuldigd wordt met de Rentemultiplicator],] [(Indien Rentevariatie van toepassing is) (1) [[ ] procent op jaarbasis][rente1 op basis van de aangeboden notering(en) voor [de [LIBOR][EURIBOR][CMS] referentierente vermeld voor Rente1] min (2) het [product van de Schaalfactor en] [[ ] procent op jaarbasis][rente2 op basis van de aangeboden notering(en) voor [de [LIBOR][EURIBOR][CMS] referentierente vermeld voor Rente2] [, [+/-] [ ] procent (zijnde de Marge)]] [, waarbij het resultaat vermenigvuldigd wordt met de Rentemultiplicator],] [(Indien Aziatische Optie Interestvoeten van toepassing is) het gemiddelde van de rentes bepaald voor elk van de [ ] observatiedata vermeld voor de betrokken interestperiode, elk gebaseerd op de aangeboden notering(en) voor [de [LIBOR][EURIBOR][CMS] referentierente] [, [+/-] [ ] procent (zijnde de Marge)] [, waarbij het resultaat vermenigvuldigd wordt met de Rentemultiplicator],] [jaarlijks/halfjaarlijks/driemaandelijks/maandelijks] betaalbaar op [ ] van elk jaar.] [(Voor Range Accrual Notes) De Notes genereren [ook] rente vanaf [de Interestaanvangsdatum][ ]] tegen een range accrual-rentevoet voor elke interestperiode gelijk aan een proportioneel deel van [ ] procent per jaar, gelijk aan het proportioneel aantal dagen in die interestperiode waarop aan de range accrual-voorwaarde is voldaan. Er is voldaan aan de range accrual-voorwaarde op een dag als [(1)] de variabele rente op basis van [het gemiddelde van] de aangeboden notering(en) voor [de [LIBOR][EURIBOR][CMS] referentierente vermeld voor Variabele 1] [min (2) de variabele rente op basis van [het gemiddelde van] de aangeboden notering(en) voor [de [LIBOR][EURIBOR][CMS] referentierente vermeld voor Variabele 2] [groter dan of gelijk is aan [ ]% maar minder dan of gelijk is aan [ ]%][groter dan [ ]% is maar minder dan [ ]%][groter is dan [ ]%][groter dan of gelijk is aan [ ]%][minder is dan [ ]%][minder dan of gelijk is aan [ ]%]. De range accrual-interest is [jaarlijks/halfjaarlijks/driemaandelijks/maandelijks] betaalbaar op [ ] van elk jaar.] [De Uitgifteprijs van de Notes is [ ].] [De Interestaanvangsdata voor de Notes zijn [ ].] [De Interestvaststellingsdata zijn [ ] voor de Notes.] [De Interestvaststellingsdata zijn [ ] voor [Rente1][Variabele 1].] 13

14 Afdeling C Effecten [C.10 ] [Derivatencomponen t in de interestbetaling] C.11 Aanvraag tot Toelating tot de Verhandeling C.15 Beschrijving van de wijze waarop de waarde van uw belegging wordt beïnvloed door de waarde van de Onderliggende Waarde [De Interestvaststellingsdata zijn [ ] voor [Rente2][Variabele 2].] [De Rentemultiplicator is [+/-] [ ] procent.] [De Interestbetaaldata zijn [ ].] [De Interestperiodes zijn [ ].] [De Marge is [+/-] [ ] procent.] [De Schaalfactoren zijn [ ] procent.] [voor [ ] Interestperiode]] Terugbetaling: De Vervaldatum van de Notes is [ ][de Interestbetaaldatum die valt op [ ]]. Tenzij vroeger terugbetaald of gekocht en geannuleerd, zal de Emittent de Notes op hun Vervaldatum terugbetalen tegen [100 procent van hun nominale waarde. Vertegenwoordiger van de houders: Er is geen trustee of andere vertegenwoordiger voor de Houders van de Notes.] (enkel toevoegen indien Notes worden uitgegeven die vereisen dat informatie wordt gegeven in overeenstemming met Bijlage V van de Verordening (EC) 809/2004, zoals gewijzigd) [[Niet van toepassing. Er is geen derivatencomponent in de interestbetaling.] [De Notes hebben een derivatencomponent in de interestbetalingen. Gelieve te verwijzen naar Element C.9 hierboven waarin uitgelegd wordt hoe de voor elke interestperiode voor de Notes te betalen interest beïnvloed worden door de [waarde van][gemiddelde waarde van][verandering van de waarde van][verandering van de gemiddelde waarde van] de betrokken [[LIBOR][EURIBOR][CMS] referentierente]]. (enkel toevoegen indien Notes worden uitgegeven die vereisen dat informatie wordt gegeven in overeenstemming met Bijlage V van de Verordening (EC) 809/2004, zoals gewijzigd) [Er werd bij [de Luxemburgse Beurs/[ ]] een aanvraag ingediend tot toelating van de Notes tot de handel op [de gereglementeerde markt van de Luxemburgse Beurs /[ ]].] [De Notes zijn niet genoteerd en werden niet toegelaten tot de verhandeling op een beurs of markt.] [De Notes worden aangeboden aan het publiek in [ ].] [Gelieve ook te verwijzen naar Element C.8 hierboven. Interest: (Wanneer Evolutie van een Onderliggend(e) Aandeel/Aandelenkorf/Index/Inflatiecijfer/Valuta van toepassing is) De Notes genereren [ook] interesten vanaf [de Interestaanvangsdatum][ ]] tegen een variabele rente voor elke interestperiode op basis van de prestaties van [het aandeel][het ETF-aandeel][de korf van [aandelen][en][etf-aandelen]][de index][de inflatie-index][de wisselkoersen] waaraan gerefereerd wordt (het Referentie-item ), [jaarlijks/halfjaarlijks/driemaandelijks/maandelijks] betaalbaar op [ ] van elk jaar. [(Behalve voor Evolutie van Valuta) De variabele rente voor een interestperiode is gebaseerd op het bedrag (uitgedrukt als een percentage van de onmiddellijk voorafgaande waarde (of, voor de eerste variabele rente, de initiële waarde) van het Referentie-item) waarbij (1) de waarde van het Referentie-item voor die interestperiode is [verhoogd][of][gedaald] ten opzichte van (2) het [product van de Schaalfactor en de] waarde voor de onmiddellijk voorafgaande interestperiode (of, voor de eerste variabele rente, de initiële waarde) [, [+/-] [ ] procent (zijnde de Marge)]] [, waarbij het resultaat vermenigvuldigd wordt met de Rentemultiplicator].] [(Voor Evolutie van Valuta) De variabele rente voor een interestperiode is gebaseerd op het bedrag (uitgedrukt als een percentage van de waarde van het Referentie Item voor dergelijke interestperiode) waarbij (1) de waarde van het Referentie Item voor de onmiddellijk voorafgaande interestperiode (of, voor de eerste variabele rente, de initiële 14

15 Afdeling C Effecten waarde) [meer][minder] is ten opzichte van (2) het [product van de Schaalfactor en de] waarde van het Referentie-item voor dergelijke interestperiode[, [+/-] [ ] procent (zijnde de Marge)]] [, waarbij het resultaat vermenigvuldigd wordt met de Rentemultiplicator].] [(Wanneer Aziatische Optie Index/Inflatie/Onderliggend aandeel/onderliggende aandelenkorf/valuta van toepassing is) De Notes genereren [ook] interest vanaf [de Interestaanvangsdatum][ ]] tegen een variabele rente voor elke interestperiode op basis van de gemiddelde prestatie van [het Referentie-item][[de index][de inflatie-index][het aandeel][het ETF-aandeel][de korf van [aandelen][en][etf-aandelen]][de wisselkoersen] waarnaar gerefereerd wordt (het Referentie-item )]], [jaarlijks/halfjaarlijks/driemaandelijks/maandelijks] betaalbaar op [ ] van elk jaar. [(Behalve voor Aziatische Optie - Valuta) De variabele rente voor een interestperiode is gebaseerd op het bedrag (uitgedrukt als een percentage van het gemiddelde van de waarden van het Referentie-item bepaald voor de initieel vermelde observatie- [data][maanden] (de Initiële Waarde )) waarbij (1) het gemiddelde van de waarden van het Referentie item bepaald voor elk van de [ ] observatiedata vermeld voor de betrokken interestperiode is [toegenomen][gedaald] ten opzichte van (2) het [product van de Schaalfactor en de] Initiële Waarde [, [+/-] [ ] procent (de Marge)]] [, waarbij het resultaat vermenigvuldigd wordt met de Rentemultiplicator].] [(Voor Aziatische Optie - Valuta) De variabele rente voor een interestperiode is gebaseerd op het bedrag (uitgedrukt als een percentage van het gemiddelde van de waarden van het Referentie item bepaald voor elk van de [ ] observatiedata vermeld voor de betrokken interestperiode (de Huidige Waarde )) waarbij (1) het gemiddelde van de waarden van het Referentie item bepaald voor de initieel vermelde observatiedata is [toegenomen][gedaald] ten opzichte van (2) [het product van de Schaalfactor en] de Huidige Waarde [, [+/-] [ ] procent (zijnde de Marge)]] [, waarbij het resultaat vermenigvuldigd wordt met de Rentemultiplicator].] [(Voor Digitale Optie) De Notes genereren [ook] interest vanaf [de Interestaanvangsdatum voor de interest][ ]] tegen de Digitale Optie Uitgeoefende Rente of de Digitale Optie-terugvalrente, [, [+/-] [ ] procent (zijnde de Marge)] [, waarbij het resultaat wordt vermenigvuldigd met de Rentemultiplicator]. Die interest is [jaarlijks/halfjaarlijks/driemaandelijks/maandelijks] betaalbaar op [ ] van elk jaar. De Digitale Optie Uitgeoefende Rente (zijnde [[ ] procent op jaarbasis][de variabele rente op basis van [het gemiddelde van] de aangeboden notering(en) voor de [LIBOR][EURIBOR][CMS] referentierente voor die interestperiode [[+/-][ ] procent (zijnde de Marge)][waarbij het resultaat wordt vermenigvuldigd met de betrokken Rentemultiplicator][de variabele rente op basis van [het gemiddelde van] de aangeboden notering(en) voor de [LIBOR][EURIBOR][CMS] referentierente voor de betrokken interestperiode [[+/-][ ] procent (zijnde de Marge)][waarbij het resultaat vermenigvuldigd wordt met de betrokken Rentemultiplicator], [+/-] [ ] procent (zijnde de Boordmarge), waarbij de benedengrens [ ] procent op jaarbasis en de bovengrens [ ] procent op jaarbasis bedraagt]) is van toepassing als (1) de Digitale Optie-variabele [groter is dan][minder is dan][groter dan of gelijk is aan][minder dan of gelijk is aan] (2) het [product van de Schaalfactor en de] Digitale Optie-uitoefenprijs. Anders is de Digitale Optie-terugvalrente van toepassing (zijnde [[nul][ ] procent op jaarbasis][de variabele rente op basis van [het gemiddelde van] de aangeboden notering(en) voor de [LIBOR][EURIBOR][CMS] referentierente voor die interestperiode [[+/-][ ] procent (zijnde de Marge)][waarbij het resultaat wordt vermenigvuldigd met de betrokken Rentemultiplicator]][de variabele rente op basis van 15

DEEL ÉÉN SAMENVATTING BETREFFENDE DE TOT EEN MAXIMUM VAN EUR25.000.000 BEPERKTE NOTES

DEEL ÉÉN SAMENVATTING BETREFFENDE DE TOT EEN MAXIMUM VAN EUR25.000.000 BEPERKTE NOTES DEEL ÉÉN SAMENVATTING BETREFFENDE DE TOT EEN MAXIMUM VAN EUR25.000.000 BEPERKTE NOTES MET EEN CALL OPTIE GEKOPPELD AAN EEN KORF VAN FONDSEN, BETAALBAAR IN OKTOBER 2021 Samenvattingen zijn samengesteld

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE UITGIFTE. Deel A Inleiding en waarschuwingen

SAMENVATTING VAN DE UITGIFTE. Deel A Inleiding en waarschuwingen SAMENVATTING VAN DE UITGIFTE Samenvattingen worden opgesteld op basis van informatievereisten, hierna Elementen genoemd. Deze Elementen zijn genummerd op basis van hun indeling in de delen A tot en met

Nadere informatie

Pinguin NV. (naamloze vennootschap naar Belgisch recht) Openbaar aanbod in België van 5,00 % vastrentende obligaties met vervaldatum 5 juli 2019

Pinguin NV. (naamloze vennootschap naar Belgisch recht) Openbaar aanbod in België van 5,00 % vastrentende obligaties met vervaldatum 5 juli 2019 Pinguin NV (naamloze vennootschap naar Belgisch recht) Openbaar aanbod in België van 5,00 % vastrentende obligaties met vervaldatum 5 juli 2019 Bruto actuarieel rendement op uitgifteprijs: 4,635% Netto

Nadere informatie

VANDEMOORTELE NV. naamloze vennootschap naar Belgisch recht (de Emittent ) Openbaar aanbod in België van

VANDEMOORTELE NV. naamloze vennootschap naar Belgisch recht (de Emittent ) Openbaar aanbod in België van VANDEMOORTELE NV naamloze vennootschap naar Belgisch recht (de Emittent ) Openbaar aanbod in België van 3,060% vastrentende obligaties met een nominale waarde per eenheid van EUR 1.000 met vervaldatum

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE UITGIFTE - SERIES N034 XS1045269856.

SAMENVATTING VAN DE UITGIFTE - SERIES N034 XS1045269856. SAMENVATTING VAN DE UITGIFTE - SERIES N034 XS1045269856. SAMENVATTINGEN BESTAAN UIT INFORMATIEVERPLICHTINGEN GEKEND ALS "ONDERDELEN". DEZE ONDERDELEN ZIJN GENUMMERD IN SECTIES A E (A.1 E.7). DEZE SAMENVATTING

Nadere informatie

Studio 100 NV (naamloze vennootschap/société anonyme) Openbaar aanbod in België. 3,35 % vastrentende obligaties met vervaldatum 23 juni 2022

Studio 100 NV (naamloze vennootschap/société anonyme) Openbaar aanbod in België. 3,35 % vastrentende obligaties met vervaldatum 23 juni 2022 Studio 100 NV (naamloze vennootschap/société anonyme) Openbaar aanbod in België 3,35 % vastrentende obligaties met vervaldatum 23 juni 2022 Uitgifteprijs: 101,875% Aflossingsprijs: 100% Bruto actuarieel

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA MET BETREKKING TOT DIT BASIS PROSPECTUS. Sectie A Inleiding en Waarschuwingen

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA MET BETREKKING TOT DIT BASIS PROSPECTUS. Sectie A Inleiding en Waarschuwingen SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA MET BETREKKING TOT DIT BASIS PROSPECTUS Samenvattingen bestaan uit informatieverplichtingen gekend als "Onderdelen". Deze Onderdelen zijn genummerd in Secties A E (A.1 E.7).

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA MET BETREKKING TOT PD-NOTES

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA MET BETREKKING TOT PD-NOTES SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA MET BETREKKING TOT PD-NOTES Samenvattingen worden opgesteld op basis van informatievereisten gekend als Elementen. Deze Elementen zijn opgesomd in de afdelingen A tot E (A.1

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA IN VERBAND MET OBLIGATIES IN HET KADER VAN EEN OPENBARE AANBIEDING. Afdeling A Inleiding en waarschuwingen

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA IN VERBAND MET OBLIGATIES IN HET KADER VAN EEN OPENBARE AANBIEDING. Afdeling A Inleiding en waarschuwingen SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA IN VERBAND MET OBLIGATIES IN HET KADER VAN EEN OPENBARE AANBIEDING Samenvattingen bestaan uit informatievereisten die "Elementen" worden genoemd. Deze Elementen zijn genummerd

Nadere informatie

ONVOORWAARDELIJK OPENBAAR BOD TOT OMRUILING. door NV BEKAERT SA

ONVOORWAARDELIJK OPENBAAR BOD TOT OMRUILING. door NV BEKAERT SA ONVOORWAARDELIJK OPENBAAR BOD TOT OMRUILING door NV BEKAERT SA op alle 150.000 obligaties die een vaste interest opleveren van 6,75% per jaar, uitgegeven zijn op 16 april 2009 en een vervaldag hebben op

Nadere informatie

DREDGING, ENVIRONMENTAL & MARINE ENGINEERING afgekort D.E.M.E.

DREDGING, ENVIRONMENTAL & MARINE ENGINEERING afgekort D.E.M.E. DREDGNG, ENVRONMENTAL & MARNE ENGNEERNG afgekort D.E.M.E. (naamloze vennootschap naar Belgisch recht) Openbaar aanbod in België van 4,145% vastrentende obligaties met vervaldatum 14 februari 2019 Bruto

Nadere informatie

SAMENVATTING. Afdeling A Inleiding en waarschuwingen. Element. Waarschuwing dat: A.1 Algemene disclaimer met betrekking tot de Samenvatting

SAMENVATTING. Afdeling A Inleiding en waarschuwingen. Element. Waarschuwing dat: A.1 Algemene disclaimer met betrekking tot de Samenvatting SAMENVATTING Samenvattingen worden opgesteld op basis van de informatievereisten, de zogenoemde Elementen. Deze Elementen zijn genummerd in afdelingen gaande van A tot en met E (A.1 E.7). Deze Samenvatting

Nadere informatie

Kinepolis Group NV (naamloze vennootschap naar Belgisch recht)

Kinepolis Group NV (naamloze vennootschap naar Belgisch recht) Kinepolis Group NV (naamloze vennootschap naar Belgisch recht) Openbaar aanbod in België van 4,75 % Vastrentende Obligaties met vervaldatum 6 maart 2019 Uitgifteprijs: 101,875 % Rendement 4,433 % (bruto

Nadere informatie

Openbaar aanbod in België van obligaties voor een minimum bedrag van EUR 50.000.000 en voor een totaal bedrag van maximum EUR75.000.

Openbaar aanbod in België van obligaties voor een minimum bedrag van EUR 50.000.000 en voor een totaal bedrag van maximum EUR75.000. Commanditaire vennootschap op aandelen, openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te 1070 Anderlecht, Lenniksebaan 451 (België), ingeschreven in het rechtspersonenregister te

Nadere informatie

APPLICABLE FINAL TERMS FINAL VERSION APPROVED BY THE ISSUER

APPLICABLE FINAL TERMS FINAL VERSION APPROVED BY THE ISSUER Hoofdstuk A: Inleiding en waarschuwingen SAMENVATTING VAN UITGIFTE A.1 Waarschuwing Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding tot de basisprospectus. A.2 Toestemming voor gebruik van de basisprospectus

Nadere informatie

OPENBARE AANBIEDING TOT INSCHRIJVING IN BELGIË OP EEN OBLIGATIELENING VAN DE CRONOS GROEP. Veldkant 33A 2550 Kontich RPR Antwerpen 0467.132.

OPENBARE AANBIEDING TOT INSCHRIJVING IN BELGIË OP EEN OBLIGATIELENING VAN DE CRONOS GROEP. Veldkant 33A 2550 Kontich RPR Antwerpen 0467.132. OPENBARE AANBIEDING TOT INSCHRIJVING IN BELGIË OP EEN OBLIGATIELENING VAN DE CRONOS GROEP Veldkant 33A 2550 Kontich RPR Antwerpen 0467.132.994 Inschrijvingsperiode van 24 november 2014 tot en met 28 november

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS

SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS Deze samenvatting werd voorbereid overeenkomstig de inhoudelijke vereisten en vormvereisten van de Prospectusverordening. Voor doeleinden van de Prospectusverordening zijn

Nadere informatie

EANDIS CVBA Brusselsesteenweg 199 B-9090 Melle België BE 0477.445.084 RPR Gent afdeling Gent

EANDIS CVBA Brusselsesteenweg 199 B-9090 Melle België BE 0477.445.084 RPR Gent afdeling Gent EANDIS CVBA Brusselsesteenweg 199 B-9090 Melle België BE 0477.445.084 RPR Gent afdeling Gent opgericht als "coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" (CVBA) / "société coopérative à responsabilité

Nadere informatie

ONVOORWAARDELIJK OPENBAAR BOD TOT OMRUILING door AGFA GEVAERT NV (naamloze vennootschap naar Belgisch recht)

ONVOORWAARDELIJK OPENBAAR BOD TOT OMRUILING door AGFA GEVAERT NV (naamloze vennootschap naar Belgisch recht) ONVOORWAARDELIJK OPENBAAR BOD TOT OMRUILING door AGFA GEVAERT NV (naamloze vennootschap naar Belgisch recht) op EUR 189.000.000 uitstaande 4,375% vastrentende obligaties (ISIN: XS0218652906) met vervaldatum

Nadere informatie

Samenvatting van AXA BELGIUM FINANCE (NL) B.V. en AXA BANK EUROPE NV NOTES ISSUANCE PROGRAMME (het Programma ) EUR 2.000.000.000

Samenvatting van AXA BELGIUM FINANCE (NL) B.V. en AXA BANK EUROPE NV NOTES ISSUANCE PROGRAMME (het Programma ) EUR 2.000.000.000 Vrije vertaling van de Engelse Samenvatting opgenomen in het Basisprospectus van 9 september 2014. Ingeval van inconsistentie, heeft de Engelse Samenvatting voorrang. Samenvatting van AXA BELGIUM FINANCE

Nadere informatie

Sectie A - Inleiding en waarschuwingen

Sectie A - Inleiding en waarschuwingen Translation of the Summary of the Base Prospectus of Landwirtschaftliche Rentenbank dated 23rd May, 2013, as supplemented by Supplement No. to the Base Prospectus dated 7th August, 2013 and Supplement

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE UITGIFTE

SAMENVATTING VAN DE UITGIFTE SAMENVATTING VAN DE UITGIFTE De samenvatting bestaat uit informatie die moet worden meegedeeld op grond van Bijlage XXII bij gedelegeerde Verordening (EU) 486/2012 van 30 maart 2012 en gedelegeerde Verordening

Nadere informatie

TIVANO SA. Voor een verwacht totaal nominaal bedrag van - minimum EUR 1.250.000 en maximaal EUR 3.750.000-

TIVANO SA. Voor een verwacht totaal nominaal bedrag van - minimum EUR 1.250.000 en maximaal EUR 3.750.000- TIVANO SA Naamloze vennootschap naar Belgisch recht, dochtervennootschap van de Eneco Wind Groep Openbaar aanbod van obligaties met een vaste interestvoet per 3 jaar (3/6/9) met recht tot vervroegde terugbetaling

Nadere informatie

ONVOORWAARDELIJK OPENBAAR BOD TOT OMRUILING door KINEPOLIS GROUP NV (naamloze vennootschap naar Belgisch recht) KINEPOLIS GROUP NV.

ONVOORWAARDELIJK OPENBAAR BOD TOT OMRUILING door KINEPOLIS GROUP NV (naamloze vennootschap naar Belgisch recht) KINEPOLIS GROUP NV. ONVOORWAARDELIJK OPENBAAR BOD TOT OMRUILING door KINEPOLIS GROUP NV (naamloze vennootschap naar Belgisch recht) op EUR 75.000.000 uitstaande 4,75% vastrentende obligaties (ISIN: BE0002183490) met vervaldatum

Nadere informatie

Samenvatting. Samenvatting van Risicofactoren

Samenvatting. Samenvatting van Risicofactoren Samenvatting Het volgende is een samenvatting (de Samenvatting ) van de belangrijkste kenmerken en risico s verbonden aan Commerzbank Aktiengesellschaft (de Emittent, de Bank, of Commerzbank, samen met

Nadere informatie

BIJLAGE SAMENVATTING VAN DE UITGIFTE

BIJLAGE SAMENVATTING VAN DE UITGIFTE BIJLAGE SAMENVATTING VAN DE UITGIFTE Deze samenvatting betreft Amundi Finance Emissions (FR) Euro Equity & Minimum Coupon February 2022 zoals beschreven in de definitieve voorwaarden (de Definitieve Voorwaarden,

Nadere informatie

SAMENVATTING. Samenvatting

SAMENVATTING. Samenvatting SAMENVATTING Samenvattingen bestaan uit informatieverplichtingen gekend als 'Onderdelen'. Deze Onderdelen zijn genummerd in de Afdelingen A-E (A.1-E.7). Deze samenvatting bevat alle Onderdelen die moeten

Nadere informatie

173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE OBLIGATIES 2016 Uitgifteprijs: 100%

173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE OBLIGATIES 2016 Uitgifteprijs: 100% Woluwelaan 58 1200 Brussel BE 0426.184.049 RRP Brussel Naamloze Vennootschap en Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal (vastgoedbevak) naar Belgisch recht 173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE

Nadere informatie

SAMENVATTING. De totale jaarlijkse capaciteit van de smelterijen van Nyrstar bedraagt meer dan 1,1 miljoen ton zink en 235.000 ton lood.

SAMENVATTING. De totale jaarlijkse capaciteit van de smelterijen van Nyrstar bedraagt meer dan 1,1 miljoen ton zink en 235.000 ton lood. SAMENVATTING Deze samenvatting moet gelezen worden als een inleiding op het prospectus voor notering en aanbieding van 23 maart 2010 (het "Prospectus") en elke beslissing om te beleggen in de 5,5% vastrentende

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS

SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS Deze samenvatting van het prospectus bevat de verplichte informatie die is voorgesteld in de vorm van Elementen waarvan de mededeling wordt vereist door bijlage XXII van

Nadere informatie