Afdeling A Inleiding en waarschuwingen A.1 Inleiding en Waarschuwingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Afdeling A Inleiding en waarschuwingen A.1 Inleiding en Waarschuwingen"

Transcriptie

1 SAMENVATTING VAN HET BASISPROSPECTUS Dit hoofdstuk bevat een samenvatting van de belangrijkste informatie uit het Basisprospectus met plaatshouders voor informatie specifiek voor elke tranche van Notes. Een samenvatting aangevuld met de informatie specifiek voor de uitgifte wordt aangehecht aan de Definitieve Voorwaarden. Samenvattingen worden opgesteld op basis van openbaarmakingverplichtingen die gekend zijn als Elementen. Deze Elementen zijn genummerd in Afdelingen A E (A.1 - E.7). Deze samenvatting bevat alle Elementen die in een samenvatting moeten worden opgenomen voor dit type Notes, de Emittent en de Garant. Omdat sommige Elementen niet behandeld dienen te worden, kunnen er lacunes voorkomen in de volgorde van de nummering van de Elementen. Ook wanneer een Element moet worden opgenomen in de Samenvatting omwille van het type Notes, de Emittent en de Garant, is het mogelijk dat er geen relevante informatie kan worden gegeven met betrekking tot het Element. In dat geval zal een korte beschrijving van het Element opgenomen worden in de samenvatting met de vermelding niet van toepassing. Afdeling A Inleiding en waarschuwingen A.1 Inleiding en Waarschuwingen A.2 Toestemming tot het gebruiken van het Basisprospectus voor verdere doorverkoop of definitieve plaatsing door financiële tussenpersonen en voorwaarden met betrekking tot die toestemming Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding op het basisprospectus van 25 juni 2015, zoals aangevuld van tijd tot tijd (het Basisprospectus ). Iedere beslissing om te beleggen in de Notes moet gebaseerd zijn op een beschouwing van het gehele Basisprospectus door de belegger. Wanneer een vordering met betrekking tot de informatie vervat in het Basisprospectus bij een gerechtelijke instantie aanhangig wordt gemaakt, kan de belegger die als eiser optreedt volgens de nationale wetgeving van de Lidstaten verplicht worden de kosten voor de vertaling van het Basisprospectus te dragen voordat de gerechtelijke procedure wordt aangevat. Burgerlijke aansprakelijkheid geldt alleen voor de personen die de Samenvatting en de vertaling ervan hebben opgesteld, maar alleen als de Samenvatting misleidend, onjuist of inconsistent is wanneer zij samen met de andere delen van het Basisprospectus wordt gelezen, of, indien zij, wanneer zij samen met de andere delen van het Basisprospectus wordt gelezen, niet de kerngegevens bevat om beleggers te helpen wanneer zij overwegen in die Notes te investeren. [Niet van toepassing. De Emittent geeft zijn toestemming niet om dit Basisprospectus te gebruiken in het kader van een Openbaar Aanbod van Niet-Vrijgestelde PR Notes door financiële tussenpersonen andere dan de dealers benoemd onder het Programma, hetzij voor een specifieke uitgifte van Notes of op een continue basis, waaronder mogemokl begrepen KBC Bank NV (de Dealers ).] [Toestemming: Onder de hieronder uiteengezette voorwaarden geeft de Emittent toestemming om dit Basisprospectus te gebruiken in het kader van een Openbaar Aanbod van Niet-Vrijgestelde PR Notes (zoals hieronder gedefinieerd) door de Dealer[s], [ ], [en] [elke financiële tussenpersoon waarvan de naam gepubliceerd is op de website van de Emittent, (www.kbc.com), en die werd geïdentificeerd als een Toegestane Aanbieder voor het betrokken Openbaar Aanbod] [en elke financiële tussenpersoon die gemachtigd is zulke aanbiedingen te doen onder de toepasselijke wetgeving ter uitvoering van Richtlijn 2004/39/EG ( MiFID ) en die op haar website de volgende verklaring publiceert (waarbij de relevante informatie tussen de vierkante haakjes wordt ingevuld): Wij, [voeg juridische benaming van de financiële tussenpersoon toe], verwijzen naar de [voeg benaming van de betrokken Niet-Vrijgestelde PR Notes toe] (de Notes ), beschreven in de Definitieve Voorwaarden van [voeg datum toe] (de Definitieve Voorwaarden ) gepubliceerd door KBC Ifima S.A. (de Emittent ). Wij aanvaarden hiermee het aanbod van de Emittent tot zijn toestemming om het Basisprospectus (zoals gedefinieerd in de Definitieve Voorwaarden) te gebruiken in het kader van het aanbod 1

2 Afdeling A Inleiding en waarschuwingen van de Notes in [België] [en] [Luxemburg] (het Openbaar Aanbod ) in overeenstemming met de Voorwaarden voor de Toegestane Aanbieder en onderworpen aan de voorwaarden voor die toestemming, telkens zoals vermeld in het Basisprospectus, en wij gebruiken het Basisprospectus in het kader van het Openbaar Aanbod dienovereenkomstig..] Een Openbaar Aanbod van Niet-Vrijgestelde PR Notes is een aanbod van Notes (andere dan die waarvan sprake in Artikel 3(2) van de Richtlijn van 2003/71/EC, zoals gewijzigd (de Prospectusrichtlijn ) in [België] [en] [Luxemburg] (de Openbaar Aanbiedingsjurisdicties ) tijdens de hierna gedefinieerde Aanbiedingsperiode. De personen aan wie de Emittent zijn toestemming geeft in overeenstemming met de voormelde bepalingen zijn de Toegestane Aanbieders voor dergelijk Openbaar Aanbod. Niet-Vrijgestelde PR Notes zijn Notes die worden aangeboden aan het publiek in de Europese Economische Ruimte in omstandigheden die de publicatie vereisen van een prospectus volgens de Prospectusrichtlijn en een nominale waarde hebben van minder dan EUR (of het equivalent daarvan in een andere munteenheid). Aanbiedingsperiode: De bovengenoemde toestemming van de Emittent wordt gegeven voor Openbare Aanbiedingen van Niet Vrijgestelde PR Notes tijdens de periode van [ ] tot [ ] (de Aanbiedingsperiode ). Toestemmingsvoorwaarden: De voorwaarden voor de toestemming door de Emittent [(naast de bovengenoemde voorwaarden)] zijn van die aard dat de toestemming (a) alleen geldig is voor de betrokken Tranche van Niet-Vrijgestelde PR Notes; (b) alleen geldig is tijdens de Aanbiedingsperiode; [en] (c) alleen geldt voor het gebruik van dit Basisprospectus voor het maken van Openbare Aanbiedingen van de betrokken Tranche van Niet-Vrijgestelde PR Notes in [België] [en] [Luxemburg] [en (d) (specifieer enige andere duidelijke en objectieve voorwaarden verbonden aan de toestemming die relevant zijn voor het gebruik van het Basisprospectus)]. Een belegger die van plan is om Niet-Vrijgestelde PR Notes te verwerven of verwerft van een Toegestane Aanbieder, en aanbiedingen en verkopen aan een belegger van dergelijke Niet-Vrijgestelde PR Notes door een dergelijke Toegestane Aanbieder zullen gedaan worden overeenkomstig de voorwaarden en andere overeenkomsten tussen de Toegestane Aanbieder en dergelijke belegger, met inbegrip van afspraken over de allocatie van de prijs en de afwikkeling (de Voorwaarden van het Openbaar Aanbod ). De Emittent is geen partij bij dergelijke afspraken (behalve dealers) met beleggers in verband met de aanbieding of de verkoop van Niet-Vrijgestelde PR Notes en bijgevolg zullen het Basisprospectus en elke Definitieve Voorwaarden zulke informatie niet bevatten. De Voorwaarden voor het Openbaar Aanbod zullen op het moment van het Openbaar Aanbod aan de beleggers worden bezorgd door de Toegestane Aanbieder. Noch de Emittent, de Garant, enige Dealer of andere Toegestane Aanbieders zijn verantwoordelijk of aansprakelijk voor die informatie.] Afdeling B Emittent en Garant B.1 Juridische en handelsnaam van de Emittent B.2 Vestigingsplaats/ Rechtsvorm / KBC IFIMA S.A. De Emittent, met maatschappelijke zetel te Place de la Gare, L-1616, Luxemburg, werd opgericht in het Groot Hertogdom Luxemburg als een naamloze vennootschap met 2

3 Afdeling B Emittent en Garant Wetgeving / Land van Oprichting beperkte aansprakelijkheid naar Luxemburgs recht. B.4b Trendinformatie Niet van toepassing; er zijn geen trends, onzekerheden, eisen, engagementen of gebeurtenissen waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat ze een wezenlijke invloed zouden hebben op de vooruitzichten van de Emittent. B.5 Beschrijving van de groep en de positie van de Emittent binnen de groep B.9 Winstprognoses of ramingen B.10 Voorbehouden in het audit rapport B.12 Geselecteerde belangrijke historische financiële informatie /Wezenlijke negatieve wijziging/ Wezenlijke wijziging in de financiële of handelspositie: De KBC groep bestaat uit KBC Groep NV (de holdingmaatschappij) en haar volle dochterondernemingen KBC Bank NV en KBC Verzekeringen NV (de Groep ). KBC Ifima S.A. is een volle dochteronderneming van KBC Bank NV (de Garant ). De Garant en KBC Verzekeringen NV hebben elk een aantal dochterondernemingen. KBC Bank NV en zijn dochtervennootschappen (de KBC Bank Groep ) vormen een multikanaalbank die zich vooral richt op particulieren, KMO s en midcaps. Naast zijn bankactiviteiten heeft KBC Bank Groep ook een holdingfunctie voor een ruime waaier groepsvennootschappen, voornamelijk bank- en andere financiële entiteiten in Centraalen Oost-Europa en in andere geselecteerde landen, zoals Ierland. De Emittent treedt op als een financieringsvehikel voor KBC Bank Groep. Niet van toepassing; de Emittent maakt geen winstprognoses of -ramingen. Niet van toepassing; er zijn geen voorbehouden in de audit rapporten betreffende de geauditeerde jaarrekening van de Emittent voor de jaren eindigend op 31 december 2013 en 31 december Geselecteerde belangrijke historische informatie. De onderstaande tabellen geven een samenvatting van de belangrijke financiële informatie afkomstig uit de financiële verslagen van de Emittent (geauditeerd) voor de boekjaren eindigend op 31 december 2013 en 31 december 2014: Resultatenrekening Balans Samenvatting van de winst- en verliesrekening 2013 (EUR) 2014 (EUR) Brutomarge en andere inkomsten Totaal Kosten ( ) ( ) Winst voor belastingen Vennootschapsbelasting ( ) ( ) Nettowinst voor het jaar Samenvatting van de balans 2013 (EUR) 2014 (EUR) Totaal Activa Totaal uitstaande obligaties Waarvan met Vervaldatum binnen een jaar Eigen vermogen Brutorente marge

4 Afdeling B Emittent en Garant Winst na belastingen Solvabiliteitsratio 0,07% 0,10% Dividenden betaald van de winst van het vorige jaar Wezenlijke negatieve wijziging: Er heeft zich geen wezenlijke negatieve wijziging voorgedaan in de vooruitzichten van de Emittent of KBC Bank Groep sinds 31 december B.13 Gebeurtenissen die de solvabiliteit van de Emittent beïnvloeden B.14 Afhankelijkheid van andere groepsentiteiten B.15 Voornaamste activiteiten B.16 Controlerende aandeelhouders [B.17 ] [Ratings op verzoek] B.18 Beschrijving van de Garantie Wezenlijke wijziging in de financiële of handelspositie: Niet van toepassing; er heeft zich geen wezenlijke verandering voorgedaan in de financiële of handelspositie van de Emittent of KBC Bank Groep sinds 31 december Niet van toepassing; er waren geen recente gebeurtenissen die van belang zijn voor de beoordeling van de solvabiliteit van de Emittent sinds 31 december De Emittent is voor haar schulduitlening afhankelijk van de Garant en andere leden van KBC Bank Groep zoals beschreven in Element B.15 hieronder. De voornaamste activiteit van de Emittent bestaat erin de Garant, haar dochterondernemingen en de geassocieerde ondernemingen te helpen bij hun financiering door financieringsmiddelen aan te trekken en uit te lenen aan de Garant en de andere leden van KBC Bank Groep. KBC Bank NV heeft 100 procent van het aandelenkapitaal van de Emittent in handen. Aangezien KBC Bank NV een volle dochter is van KBC Groep NV, wordt de Emittent indirect gecontroleerd door KBC Groep NV, en uiteindelijk door de aandeelhouders van KBC Groep NV. De aandelen van KBC Groep NV zijn genoteerd op Euronext Brussel. Op de datum van het Basisprospectus en op basis van de kennisgevingen gedaan in overeenstemming met de Belgische wet van 2 mei 2007 betreffende de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn KBC Ancora, Cera, MRBB en de andere kernaandeelhouders, de belangrijkste aandeelhouders van KBC Groep NV. [Rating van de Emittent: Niet van toepassing. De Emittent heeft geen rating bij een ratingbureau. Rating van de Notes: [De rating van de Notes [is] [wordt naar verwachting] [ ].] [Niet van toepassing. De Notes hebben geen rating.] ] (enkel toe te voegen indien Notes worden uitgegeven die vereisen dat informatie wordt gegeven in overeenstemming met Bijlage V van de Verordening (EC) 809/2004, zoals gewijzigd) De Notes zullen onvoorwaardelijk en onherroepelijk gegarandeerd worden door de Garant krachtens een overeenkomst tot garantstelling van 25 juni 2015, zoals gewijzigd en/of herschreven van tijd tot tijd (de Garantie ). Vorderingen met betrekking tot de Garantie vormen rechtstreekse, onvoorwaardelijke, niet door zekerheden gewaarborgde en niet-achtergestelde verbintenissen van de Garant en nemen dezelfde rang en zullen dezelfde rang nemen (pari passu) als alle huidige en toekomstige niet door zekerheden gewaarborgde en niet-achtergestelde verbintenissen van de Garant (met inbegrip van degene die ontstaan via deposito s ontvangen binnen zijn bankactiviteiten), zonder 4

5 Afdeling B Emittent en Garant B.19 Informatie over de Garant B.19/ B.1 B.19/ B.2 B19/ B.4b Juridische en handelsnaam van de Garant Vestigingsplaats/ Rechtsvorm / Wetgeving / Land van Oprichting Trendinformatie onderlinge voorkeur en pari passu zonder voorkeur voor de een boven de andere door voorrang te geven op basis van de uitgiftedatum, betalingsmunt of andere, behalve voor verbintenissen die bij wet voorrang krijgen. KBC Bank NV De Garant, met maatschappelijke zetel te Havenlaan 2, B-1080 Brussel, werd in België opgericht als bank en werkt naar Belgisch recht. De laatste economische indicatoren zijn wat zwakker dan verwacht. Eerst en vooral heeft de negatieve economische groei in de Verenigde Staten (de VS ) in Q1 duidelijk teleurgesteld. Dit was deels het resultaat van tijdelijke factoren zoals het weer en de stakingen in havens aan de Westkust. Het feit dat de VS consument de belangrijkste bijdrage bleef leveren aan de groei geeft echter vertrouwen dat de onderliggende VS groeidynamiek onveranderd blijft. Een belangrijke drijvende kracht achter de recente economische data was de sterke en snelle appreciatie van de VS dollar tegenover de euro. Als een gevolg hiervan heeft export uit de VS negatief bijgedragen tot de groei in Q1. In het eurogebied is de kwartaalgroei van Q1 versneld tot 0,4% kwartaal op kwartaal. Hoewel KBC een licht hogere groei had verwacht, is de regionale compositie ervan wel geruststellend. Op het eerste zicht was de Duitse groei (+0,3%) teleurstellend. Bij nadere beschouwing is er echter een sterke groei in binnenlandse vraag waar te nemen welke geleid heeft tot een stijgende vraag voor import. Dit heeft de Duitse groei doen dalen, maar het stimuleerde echter de groei in andere delen van de eurozone. Dit is duidelijk merkbaar in Frankrijk (+0,6%), in Spanje (+0,9%) en zelfs in Italië (+0,3%) welke uiteindelijk weer geleid heeft tot een positieve groei. Dit geeft een gunstig beeld voor de komende maanden. Een belangrijke factor achter de recente meer bescheiden economische data is de stijging van de olieprijs geweest. Sinds het dieptepunt midden januari is de prijs van een vat Brent olie gestegen met bijna 50%. Behalve de impact op de economische activiteit, heeft de sterke toename in olieprijzen sinds het begin van het jaar de inflatie sneller doen toenemen dan verwacht uit de negatieve zone. In de eurozone bijvoorbeeld is de inflatie gestegen van -0,6% in januari tot 0,3% op heden. Het effect op de inflatie van de stijgende olieprijzen is zelfs nog meer zichtbaar geworden in de opwaartse bijstelling van de inflatieverwachtingen. In het geval van de eurozone, is dit effect waarschijnlijk vergroot door de kredietwaardigheid van het Asset Purchase Programma van de ECB. Het einde van de vrees voor deflatie en de onhoudbare lage rentes van de Duitse 10- jarige overheidsobligaties (die 5 basispunten gezakt zijn naar hun laagste niveau) hebben geleid tot een plotse en sterke opwaartse correctie sinds midden april. Het belangrijkste risico dat ons scenario voor de Europese economie kan beïnvloeden, blijft het Griekse schuldenprobleem en de kleine, maar toch reële kans, op Grexit. Het moment van de waarheid zal in de zomer aanbreken, wanneer de terugbetaling van de leningen aan het IMF (eind juni) en de obligaties verschuldigd aan de ECB (in juli en augustus) komen te vervallen. De door de FED verwachte verkrappingscyclus zou de kwetsbare positie van een aantal 5

6 Afdeling B Emittent en Garant ontwikkelingsmarkten opnieuw in de verf kunnen zetten later in 2015 en voornamelijk in De verwachte ommekeer van het beleid van de rentevoeten gevoerd door het Fed zou bijkomende druk kunnen zetten op de ontwikkelingsmarkten met macroeconomische onevenwichten, zoals een onhoudelijk tekort op de lopende rekeningen. B19/ B.5 B19/ B.9 B19/ B.10 B19/ B.12 B19/ B.13 Beschrijving van de groep en de positie van de Garant in de groep Winstprognoses of - ramingen Voorbehouden in het audit rapport Geselecteerde belangrijke historische financiële informatie/wezenlijk e negatieve wijziging/ Wezenlijke wijziging in de financiële of handelspositie: Gebeurtenissen die de solvabiliteit van Zie Element B.5. hierboven. Niet van toepassing; de Garant maakt geen winstprognoses of -ramingen. Niet van toepassing; er zijn geen voorbehouden in de auditrapporten betreffende de geauditeerde jaarrekening van de Garant voor de jaren eindigend op 31 december 2013 en 31 december Geselecteerde belangrijke historische financiële informatie De onderstaande tabellen geven een samenvatting van belangrijke financiële informatie afkomstig uit de geauditeerde overzichten van de uitgebreide resultatenrekening en de balans van de Garant voor elk van de twee jaren eindigend op 31 december 2013 en 31 december 2014: Resultatenrekening Balans Samenvatting van de geconsolideerde resultaten (in miljoenen EUR, IFRS) BJ 2013 BJ 2014 Totale opbrengsten Exploitatiekosten Bijzondere waardeverminderingen Resultaat na belastingen, groepsaandeel Samenvatting van de geconsolideerde balans (in miljoenen EUR, IFRS geauditeerd) 31 december december 2014 Balanstotaal Eigen vermogen van de aandeelhouders Wezenlijke negatieve wijziging: Er heeft zich geen wezenlijke negatieve wijziging voorgedaan in de vooruitzichten van de Garant of KBC Bank Groep sinds 31 december Wezenlijke verandering in de financiële of handelspositie: Niet van toepassing; er heeft geen wezenlijke verandering plaatsgevonden in de financiële of handelspositie van de Garant of KBC Bank Groep sinds 31 december Op 31 december 2014, kwam het geconsolideerde totale kapitaal van KBC Bank Groep NV op 13,3 miljard EUR. Dit bedrag bevatte 11,7 miljard EUR aan 6

7 Afdeling B Emittent en Garant B19/ B.14 B19/ B.15 B19/ B.16 de Garant beïnvloeden. Afhankelijkheid van andere groepsentiteiten Voornaamste activiteiten Controlerende aandeelhouders aandeelhouderskapitaal van de moedervennootschap, 1,4 miljard EUR in aanvullende tier-1 instrumenten en 0,3 miljard EUR aan minderheidsbelangen. In het algemeen, nam het totale kapitaal met 1 miljard toe in The belangrijkste componenten hieromtrent zijn de toevoeging van 1,4 miljard EUR in aanvullende tier-1 instrumenten, uitgegeven in maart 2014, de toevoeging van de jaarlijkse winst van 1,5 miljard EUR, met inbegrip van de minderheidsbelangen, wijzigingen in de beschikbare reserve voor verkoop en de cashflow hedge reserve (-0,5 miljard EUR in totaal), de betaling aan KBC Group NV van een finaal dividend voor 2013 (-0,7 miljard EUR) en de terugkoop van Funding Trust effecten (-0,4 miljard EUR aan minderheidsbelangen). De fully loaded kapitaalratio onder Bazel III, met inbegrip van reserve beschikbaar voor verkoop, bedroeg 12,1% op het einde van het jaar Als volledige dochter van KBC Groep NV heeft de Garant, naast haar bankactiviteiten, ook een holdingfunctie voor een ruime waaier groepsentiteiten, voornamelijk bank- en andere financiële entiteiten in Centraal- en Oost-Europa en in andere geselecteerde landen, zoals Ierland. In zijn hoedanigheid van holdingmaatschappij is de Garant onderhevig aan de kasstromen ontvangen uit dividenden van die groepsentiteiten. De Garant fungeert ook als financieringsleverancier voor een aantal van die groepsentiteiten. KBC Bank Groep is een multikanaalbank die zich vooral richt op particulieren, private banking, KMO s en midcaps. Geografisch gezien focust KBC Bank Groep zich op zijn thuis- markten in België, de Tsjechische republiek, Slovakije, Hongarije en Bulgarije. Het is ook aanwezig in Ierland en, in bepaalde mate, in andere delen van de wereld, in de eerste plaats om de corporate cliënten van zijn thuismarkten te ondersteunen. De kernactiviteit van KBC Bank Groep is retail en privaat bank-verzekeren (inclusief vermogensbeheer) in zijn thuismarkten, maar biedt ook diensten aan grotere bedrijven aan en is actief in de marktactiviteiten. Binnen die markten is KBC Bank Groep actief in een groot aantal producten en activiteiten, van gewone deposito s, kredieten, vermogensbeheer en verzekeringsactiviteiten (via haar zustermaatschappij KBC Verzekeringen NV) tot gespecialiseerde activiteiten (die worden uitgeoefend vanuit gespecialiseerde afdelingen in het hoofdkantoor of gespecialiseerde entiteiten van de KBC Bank Groep) zoals, maar niet beperkt tot, betalingsdiensten, dealing roomactiviteiten (geld- en schuldmarktactiviteiten), makelarij (brokerage) en bedrijfsfinanciering (corporate finance), buitenlandse handelsfinanciering, internationaal cashmanagement en leasing. KBC Bank Groep heeft zijn activiteiten de afgelopen jaren opnieuw gefocust op zijn kernbankverzekeringsactiviteiten in België en een aantal landen in Centraal- en Oost- Europa (met name de thuismarkten Tsjechië, Slowakije, Hongarije en Bulgarije). Daarom werden een aantal dochterondernemingen en activiteiten, waarvan vele verband hielden met investeringsbankieren, afgebouwd of verkocht. Aangezien de Garant een volle dochter is van KBC Groep NV, wordt de Garant indirect gecontroleerd door de aandeelhouders van KBC Groep NV. De aandelen van KBC Groep NV zijn genoteerd op Euronext Brussel. Op de datum van het Basisprospectus en op basis van de kennisgevingen gedaan in overeenstemming met de Belgische wet van 2 mei 2007 betreffende de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn KBC Ancora, Cera, MRBB en de andere kernaandeelhouders de belangrijkste aandeelhouders van KBC Groep NV. 7

8 Afdeling B Emittent en Garant [B19/ B.17] [Ratings op verzoek] [Lange termijn kredietratings van de Garant (op 25 juni 2015): Fitch A- Moody's A2 Standard and Poor's A Rating van de Notes: [De rating van de Notes [is] [wordt naar verwachting] [ ].] [Niet van toepassing. De Notes hebben geen rating.]] (enkel toevoegen indien Notes worden uitgegeven, die vereisen dat informatie wordt gegeven in overeenstemming met Bijlage V van de Verordening (EC) 809/2004, zoals gewijzigd) Afdeling C Effecten C.1 Type en categorie van de Notes/ISIN Type: De Notes zijn [Vastrentende Notes][en][,][Notes met Variabele Rente][en][,][Nulcoupon Notes][en][,][Range Accrual Notes][en][,][Notes Gekoppeld aan een Index][en][,][Notes Gekoppeld aan een Aandeel][en][,][Notes Gekoppeld aan de Inflatie][en][,][Notes Gekoppeld aan de Valuta][en][,][Autocall Notes][en][Vaste][Index Gekoppelde][Aandeel Gekoppelde][Valuta Gekoppelde] [Krediet Gekoppelde] Terugbetaling Notes op [ ]. Identificatiecode: De Notes hebben Serienummer [ ] [(Tranche Nummer [ ])] en worden op unieke wijze geïdentificeerd door de ISIN Code [ ] en de Common Code [ ]. C.2 Munteenheid Met inachtneming van alle toepasselijke wetten, regelgeving en richtlijnen, kunnen de Notes uitgegeven worden in elke munteenheid die op het moment van uitgifte wordt overeengekomen tussen de Emittent en de betrokken Dealer(s). De Notes zijn uitgedrukt in [ ][, Interestbedragen worden betaald in [ ]] en elk bedrag betaalbaar bij terugbetaling wordt betaald in [ ]. C.5 Beschrijving van de beperkingen op de vrije overdraagbaarheid van de Notes C.8 Beschrijving van de rechten verbonden aan de Notes, rangorde en op deze rechten geldende beperkingen Niet van toepassing; de Notes zijn vrij overdraagbaar. De Notes zijn onderworpen aan voorwaarden die o.a. betrekking hebben op het volgende: Interesten/Terugbetaling: De Notes geven de houder recht op de betaling [(a) van enige bedragen van interesten betaalbaar met betrekking tot een interestperiode en een interestbasis (de Interestbedragen ) zoals meer gedetailleerd beschreven in Elementen [C.9 en C.10]/[C15] en (b)] van een cashbedrag op de vervaldatum (het Terugbetalingsbedrag ) zoals meer gedetailleerd beschreven in Elementen [C.9]/[C.15]. Vergaderingen: De Notes bevatten bepalingen betreffende het bijeenroepen van vergaderingen van de houders van de Notes om zaken te bespreken die hun algemene belangen aangaan. Gedefinieerde meerderheden kunnen alle houders van de Notes en Coupons binden, ongeacht of die houders voor het betrokken besluit gestemd hebben of niet. Toepasselijk recht: De Notes (met uitzondering van de rangorde van de vorderingen van de Garantie), de Garantie (met uitzondering van het statuut van de Garantie) en de Coupons zijn onderworpen aan het Engels recht. De rangorde van de vorderingen op de Garantie en het statuut van de Garantie zijn onderworpen aan het Belgisch recht. De 8

9 Afdeling C Effecten bepalingen van de artikelen 86 tot 94-8 van de Luxemburgse wet van 10 augustus 1915 met betrekking tot handelsvennootschappen, zoals gewijzigd, zijn uitgesloten. Status: De Notes en Coupons (in voorkomend geval) vormen rechtstreekse, onvoorwaardelijke, niet door zekerheden gewaarborgde en niet-achtergestelde verbintenissen van de Emittent en komen in dezelfde rang (pari passu) met alle huidige en toekomstige niet door zekerheden gewaarborgde en niet-achtergestelde verbintenissen van de Emittent en zijn onderling pari passu. Vorderingen op de Garantie onder de Notes vormen rechtstreekse, onvoorwaardelijke, niet door zekerheden gewaarborgde en niet-achtergestelde verbintenissen van de Garant en komen in dezelfde rang (pari passu) met alle huidige en toekomstige niet door zekerheden gewaarborgde en niet-achtergestelde verbintenissen van de Garant en zijn onderling pari passu. Gevallen van wanprestatie: Als een of meerdere van de volgende gebeurtenissen zich voordoen en aanhouden, worden de Notes verschuldigd en betaalbaar na een kennisgeving van de Houder van Notes: (i) wanbetaling van hoofdsom of van enige Interestbedragen die verschuldigd zijn onder de Notes, en dat aanhoudend gedurende een periode van 30 dagen na de betaaldatum; (ii) niet-uitvoering of niet-naleving door de Emittent of de Garant van een van hun respectievelijke andere verplichtingen onder de Notes of de Garantie, en dat aanhoudend gedurende een periode van 90 dagen na de datum waarop de Agent van een Houder van Notes de kennisgeving ontvangen heeft om de wanprestatie te remediëren; (iii) gebeurtenissen met betrekking tot liquidatie, insolventie, faillissement of een gelijkaardige procedure van de Emittent of de Garant (behalve ten behoeve van herstructurering of fusie waarbij de resulterende entiteit de respectievelijke verplichtingen van de Notes of de Garantie overneemt); en (iv) beslag, tenuitvoerlegging of een ander proces wordt gelegd of uitgevoerd ten aanzien van alle of een aanzienlijk deel van de eigendommen van de Emittent of de Garant (onder voorbehoud van bepaalde uitzonderingen). Belastingen: [(Als Voorwaarde 11(a) van toepassing is) Alle betalingen gebeuren zonder aftrek of inhouding van belastingen opgelegd in enige Belastingsjurisdictie of enige politieke subdivisie of enige autoriteit daarvan of daarin die belastingen kan opleggen tenzij die aftrek wettelijk voorgeschreven is. Indien een dergelijke aftrek vereist is, is de Emittent of de Garant over het algemeen verplicht bijkomende bedragen betalen, onder voorbehoud van bepaalde vrijstellingen. De Emittent kan de Notes vervroegd terugbetalen als hij of de Garant (als een betaling moet gebeuren in het kader van de Garantie) verplicht is of verplicht zal worden om bijkomende betalingen te doen op grond van een Tax Gross-Up ten gevolge van elke wijziging of amendering van de wetten of reglementen in enige Belastingsjurisdictie of enige politieke subdivisie of enige autoriteit daarvan of daarin die belastingen kan opleggen, of elke verandering in de toepassing of de officiële interpretatie van die wetten of reglementen, welke verandering of amendering van kracht wordt op of na de datum waarop men is overeengekomen om de eerste tranche van de Notes uit te geven en die verplichting niet kan vermeden worden door de betrokken Emittent of Garant door redelijke maatregelen te ondernemen die binnen zijn bereik liggen ( Fiscale Terugbetaling ).] [(Als Voorwaarde 11(b) van toepassing) Noch de Emittent noch de Garant is aansprakelijk voor belastingen, rechten, inhoudingen of andere betalingen die kunnen ontstaan in verband met de Notes en alle betalingen door de Emittent of de Garant worden onderworpen aan de vereiste belastingen, rechten, inhoudingen of andere betalingen. Betalingsjurisdictie betekent (i) elke jurisdictie onder wiens recht, met betrekking tot betalingen door de Emittent, de Emittent of met betrekking tot betalingen door de Garant, de Garant of enige rechtsopvolger hiervan is opgericht en (ii) elke jurisdictie waarvan de Emittent of de Garant (zoals van toepassing) of enige rechtsopvolger een 9

10 Afdeling C Effecten ingezetene is voor belastingsdoeleinden.] Onwettigheid: De Emittent kan de Notes vervroegd terugbetalen als de Berekeningsagent bepaalt dat de verplichtingen van de Emittent of de Garant op grond van de Notes of de Garantie (in voorkomend geval) of afdekkingsovereenkomsten met betrekking tot de positie van de Emittent voor dergelijke Notes geheel of gedeeltelijk onwettig, illegaal of anderszins verboden zijn of zullen zijn. [Calloptie van de Emittent: (als Calloptie van de Emittent van toepassing is) De Emittent kan, naar eigen keuze, kennis geven om alle Notes terug te betalen aan [ ] (het Optioneel Terugbetalingsbedrag ) op elk van [ ][,][ ][ of [ ]] (elk een Optionele Terugbetalingsdatum [die samenvalt met een Interest Betaaldatum]).] [Autocall Vervroegde Terugbetaling: De Autocall Notes zullen vervroegd terugbetaald worden als de Autocall-variabele [groter is dan][kleiner is dan][groter is dan of gelijk is aan][kleiner is dan of gelijk is aan] het product van de Autocalluitoefenprijs en [ ]% (de Schaalfactor) op elk van [ ][,][ ][ of [ ]] (telkens een Autocallobservatiedatum) (een Autocallterugbetaling ). De Houders van de Notes zullen op de hoogte gesteld worden van de datum van terugbetaling (die samenvalt met de volgende Interestbetaaldatum, ten minste vijf Werkdagen daarna of, als dat niet kan, de Vervaldatum). De Autocallvariabele is [(indien Gemiddelde Autocallvariabele van toepassing is) het gemiddelde van] [[het/de] indexniveau[s]][de aandeelkoers[en] [de ETFkoers[en]][de gewogen koers van korf van [aandelen][en][etf-aandelen]][de wisselkoers[en]] (het Autocallreferentie-item ) bepaald voor elke waarderingsdatum voor een gespecificeerde Autocallobservatiedatum. De Autocalluitoefenprijs is [(indien Autocalluitoefenprijs Bedrag van toepassing is) het vermelde bedrag][(anders) [(indien Gemiddelde Autocalluitoefenprijs van toepassing is) het gemiddelde van] [het niveau][de koers][de gewogen koers van een korf][de rentevoet] van het Autocallreferentie-item, bepaald voor elke waarderingsdatum voor een gespecificeerde Autocallobservatiedatum.] [(Voor Notes Gekoppeld aan een Index) [ ] handelend als de Berekeningsagent kan het nodig vinden dat er een nieuwe index wordt gebruikt voor de Notes als de nieuwe sponsor de index aankondigt of de index vervangen wordt. Als de sponsor de formule of methode voor berekening van de index gewijzigd heeft of wil wijzigen, de index permanent schrapt of de index niet berekent, kan de Emittent (i) de Berekeningsagent verzoeken te bepalen of dat een wezenlijk effect heeft op de Notes, in welk geval hij het indexniveau zal bepalen op basis van de laatst toepasselijke formule of de index zal vervangen door een vervangindex of (ii) de Notes vervroegd terugbetalen tegen [ ], hun Vervroegde Terugbetalingsbedrag ( Verandering/Stopzetting van de Index ). (Indien Correctie van Indexniveaus van toepassing is) Opeenvolgende correcties aan gepubliceerde indexniveaus kunnen mogelijk in rekening gebracht worden bij toekomstige bepalingen voor de Notes.] [(Voor Notes Gekoppeld aan een Index en Notes Gekoppeld aan een Aandeel) Als een of meerdere relevante beurzen niet openen voor geregelde handel of als zich bepaalde marktverstorende gebeurtenissen voordoen (met inbegrip van de schorsing of beperking van de handel of andere gebeurtenissen die de mogelijkheid om transacties uit te voeren op de betrokken beurzen verhinderen of belemmeren) (indien Designated Multi- Exchange Index van toepassing is) of als de index-sponsor de index niet publiceert, de handel of de beurs ontwricht is of bij een vervroegde afsluiting voor een bepaalde component van het [aandeel][en][etf-aandeel]], kan de bepaling van enig [Interestbedrag][,][Terugbetalingsbedrag][,][Autocallvariabele of Autocalluitoefenprijs] 10

11 Afdeling C Effecten mogelijk uitgesteld worden en moeten er geen Interestbedragen of andere sommen betaald worden ten gevolge van dat uitstel of mag, als zulke bedragen gewaardeerd worden door de gemiddelde waarde over verschillende waarderingsdata te nemen, de betrokken waarderingsdatum mogelijk buiten beschouwing gelaten worden voor de waardering.] [(Voor Notes Gekoppeld aan een Aandeel) [(Indien Potentiële Gebeurtenissen tot Aanpassing van toepassing is) Als bepaalde potentiële aanpassingsgebeurtenissen worden gemeld door een betrokken emittent van een [aandeel][of][etf-aandeel] die een verwaterend, concentrerend of ander effect hebben op de theoretische waarde van de [aandelen][of][etf-aandelen], zal [ ], als de Berekeningsagent de gepaste aanpassingen doen aan de Notes om dergelijke gebeurtenissen aan te pakken of, als alternatief, het betrokken [aandeel][of][etf-aandeel] te vervangen.][(indien Beursexit, Fusie, Nationalisering en Insolventie en/of Openbaar Overnamebod van toepassing is) [Als bovendien][als] [(1)] een schrapping van de beursnotering, fusie, nationalisering en insolventie][ en/of] (2)[een openbaar overnamebod] plaatsvindt met betrekking tot een betrokken [aandeel][of][etf-aandeel] kan de Emittent mogelijk (i) de Berekeningsagent verzoeken een gepaste aanpassing te doen aan de Notes of (ii) de Notes vervroegd terugbetalen tegen het Vervroegde Terugbetalingsbedrag.] [(Voor Notes Gekoppeld aan de Inflatie) Als het inflatie-indexniveau voor een bepaalde referentiemaand niet gepubliceerd werd, zal [ ], als de Berekeningsagent het niveau voor de Notes bepalen met verwijzing naar de acties ondernomen voor een vermelde gerelateerde obligatie of met verwijzing naar de verandering van het meest recent gepubliceerde inflatie-indexniveau ten opzichte van het inflatieniveau van een jaar eerder dan de betrokken referentiemaand. Bovendien zal de Berekeningsagent (i) een nieuwe inflatie-index aanduiden als de inflatie-index niet of niet meer gepubliceerd wordt/werd, (ii) de bepalingen en voorwaarden aanpassen aan de nieuwe grondslag of de verandering van de inflatie-index en (iii) kan hij mogelijk rekening houden met bepaalde correcties die gepubliceerd werden om een manifeste fout recht te zetten.] [(Voor Notes Gekoppeld aan de Valuta met Valutaverstorende Gebeurtenissen) Als een of meer van de toepasselijke valutaverstorende gebeurtenissen zijn opgetreden, kan [ ], als de Berekeningsagent mogelijk (i) van het betrokken [Interestbedrag][en/of][Terugbetalingsbedrag] bepaalde bedragen voor kosten en uitgaven ontstaan in verband met dergelijke gebeurtenissen aftrekken of andere correcties aan de Notes doen, (ii) de betaling van het betrokken [Interestbedrag][en/of][Terugbetalingsbedrag] uitstellen (zonder dat door dat uitstel Interestbedragen of andere sommen betaalbaar worden), (iii) alternatieve prijsbronnen toepassen of (iv) de Notes vervroegd terugbetalen aan hun Vervroegde Terugbetalingsbedrag. Als het [Interestbedrag][en/of][Terugbetalingsbedrag] berekend wordt als het gemiddelde van de waardes op de verschillende waarderingsdata kan een waarderingsdatum waarop een Valutaverstorende Gebeurtenis plaatsvindt bij die berekening mogelijk buiten beschouwing gelaten worden.] [(Voor Notes Gekoppeld aan Krediet) In bepaalde omstandigheden kan (kunnen) een entiteit(en) geïdentificeerd worden als de rechtsopvolger(s) van de oorspronkelijke entiteit waaraan het risico van de Notes Gekoppeld aan Krediet is verbonden (de Referentie-entiteit ). De entiteit van de oorspronkelijke Referentie-entiteit zal behandeld worden alsof deze overeenkomstig gewijzigd is voor Notes Gekoppeld aan Krediet, zodat volgend op de vaststelling van of de aankondiging van de rechtsopvolger, de Obligaties Gekoppeld aan Krediet gekoppeld zullen worden aan het kredietrisico van de rechtsopvolger, die verschillend kan zijn van en groter kan zijn dan het kredietrisico van de oorspronkelijke Referentie-entiteit.] 11

12 Afdeling C Effecten [C.9] [Interest, vervaldatum en [(Indien Bijkomende Verstorende Gebeurtenissen van toepassing is) Als een van de vermelde bijkomende verstorende gebeurtenissen optreedt (zijnde [het voordoen van een verandering op welk moment dan ook in de wet- of regelgeving die een invloed heeft op een relevant(e) onderliggend(e) referentie- [aandeel][of][beursgenoteerd indexfonds ( ETF -aandeel][component van een [inflatie] index] met betrekking tot de Notes of een aanzienlijke kostenstijging voor de Emittent voor het voldoen van zijn verplichtingen betreffende de Notes] [of] [een afdekkingverstoring] [of] [een gestegen afdekkingkost] [of] [(alleen voor Notes Gekoppeld aan een Aandeel en Notes gekoppeld aan een Index) [toegenomen kosten voor het lenen van een referentie- [aandeel][of][etf-aandeel] [bestaande uit de index]] [of] [een insolventieprocedures van een referentie- [aandeel][of][etf-aandeel]-emittent [van een referentie- [aandeel][of][etf-aandeel] in de index]] [of] [als de Emittent of zijn verbonden vennootschappen het vermelde bedrag van het referentie- [aandeel][of][etf-aandeel] [in de index] niet kunnen lenen onder de koersdrempel] [(alleen voor Notes Gekoppeld aan een ETF-aandeel) [of] [de kruisbesmetting van de activa van een referentie-etf en de activa van andere klassen, series of subfondsen van een dergelijke ETF] [of] [insolventieprocedures van een ETF-emittent waarnaar gerefereerd wordt [of van een andere vermelde entiteit gerelateerd aan dergelijke ETF-emittent] [of] [een wijziging van de constitutieve documenten in verband met de referentie-etf die de waarde van de betrokken ETF-aandelen of rechten en remedies van de houder van dergelijke ETFaandelen aantast] [of] [regelgevende actie ondernomen in verband met de ETF of het ETF-aandeel waarnaar gerefereerd wordt] [of] [een inbreuk op enige strategie of investeringsrichtlijnen van de referentie-etf die de waarde van de betrokken ETFaandelen of de rechten en remedies van de houders van dergelijke ETF-aandelen aantasten] en elk een Bijkomende Verstorende Gebeurtenis ] kan de Emittent mogelijk (i) de Berekeningsagent verzoeken aanpassingen te doen aan de Notes (met inbegrip van de Interest en Terugbetalingsbedragen) of (ii) de Notes vervroegd terugbetalen aan het Vervroegde Terugbetalingsbedrag.] [(Indien Alternatieve Valuta Bepalingen van toepassing is) Indien ten gevolge van een vermelde valutaverstorende gebeurtenis (zijnde (i) elke gebeurtenis waardoor het onmogelijk, onwettig of commercieel onhaalbaar is voor de Emittent, de Garant en/of een van haar verbonden vennootschappen een bedrag verschuldigd onder de Notes op de wisselmarkt om te ruilen tegen [de vermelde valuta], (ii) elke gebeurtenis waardoor het onmogelijk of commercieel onhaalbaar wordt voor de Emittent en/of een van haar verbonden vennootschappen om [de vermelde valuta] in het kader van de betalingsverplichting onder de Notes te transfereren op rekeningen binnen, naar of uit [de voornaamste jurisdictie voor dewelke de vermelde valuta de geldige valuta is] (andere dan doordat ze de toepasselijke wet- en regelgeving niet naleven, (iii) bij illiquiditeit van de wisselmarkten voor [de vermelde valuta] of (iv) bij een valutaafdekkingverstoring en elk een Vermelde Valutaverstorende Gebeurtenis ) de Emittent in overeenstemming met de Berekeningsagent bepaalt dat het voor [de Emittent][hem] commercieel niet haalbaar is om de betaling van de Notes in [de vermelde valuta] te voldoen, kan de Emittent mogelijk (a) de betaling tot [ ] Werkdagen uitstellen terwijl een vermelde valutaverstorende gebeurtenis aanhoudt (zonder dat er bijkomende Interestbedragen verschuldigd zijn) en/of (b) besluiten om aan zijn betalingsverplichting te voldoen door betaling van het equivalent in [de alternatieve valuta] en/of (c) de Notes vervroegd terug te betalen tegen het bedrag aan het Vervroegde Terugbetalingsbedrag of het equivalent ervan in [de alternatieve valuta].] [Zie ook Element C.8 hierboven. Interest: [De Notes genereren geen interest.] 12

13 Afdeling C Effecten terugbetalingsbepali ngen, rendement en vertegenwoordiger van de Houders van Notes] [(Voor Nulcoupon Notes) De Notes zijn nul coupon Notes uitgegeven tegen een Uitgifteprijs van [ ] [die geen interest genereren]. Het Rendement bij Terugbetaling is [ ] procent op jaarbasis, berekend op [jaarlijks/halfjaarlijks] samengestelde basis en ervan uitgaand dat de Notes tot hun Vervaldatum worden aangehouden.] [(Bij Vastrentende Notes) De Notes genereren [ook] een vaste rente vanaf de [Interestaanvangsdatum][ ]] tegen de rentevoet[en] van [ ] procent op jaarbasis, [jaarlijks/halfjaarlijks/driemaandelijks/maandelijks] betaalbaar op [ ] in elk jaar. Het rendement van de Notes zal [ ] procent op jaarbasis bedragen (berekend op de Uitgiftedatum) op basis van de Uitgifteprijs, de vaste rentevoet[en], het Finale Terugbetalingsbedrag en de oorspronkelijke looptijd van de Notes. Dit is geen indicatie voor het toekomstige rendement tenzij de Notes aangehouden worden tot hun vervaldatum.] [(Bij Notes met Variabele Rente andere dan de Digitale Optie) De Notes genereren [ook] interest vanaf [de Interestaanvangsdatum] [ ]] tegen een variabele rente voor elke interestperiode op basis van (invullen zoals vereist voor elke toepasselijke Interest Variabele Optie) [(Indien Schermrentevoetbepaling van toepassing is) de aangeboden notering(en) voor [de [LIBOR][EURIBOR][CMS] referentierente] [, [+/-] [ ] procent (zijnde de Marge)] [, waarbij het resultaat vermenigvuldigd wordt met de Rentemultiplicator],] [(Indien Rentevariatie van toepassing is) (1) [[ ] procent op jaarbasis][rente1 op basis van de aangeboden notering(en) voor [de [LIBOR][EURIBOR][CMS] referentierente vermeld voor Rente1] min (2) het [product van de Schaalfactor en] [[ ] procent op jaarbasis][rente2 op basis van de aangeboden notering(en) voor [de [LIBOR][EURIBOR][CMS] referentierente vermeld voor Rente2] [, [+/-] [ ] procent (zijnde de Marge)]] [, waarbij het resultaat vermenigvuldigd wordt met de Rentemultiplicator],] [(Indien Aziatische Optie Interestvoeten van toepassing is) het gemiddelde van de rentes bepaald voor elk van de [ ] observatiedata vermeld voor de betrokken interestperiode, elk gebaseerd op de aangeboden notering(en) voor [de [LIBOR][EURIBOR][CMS] referentierente] [, [+/-] [ ] procent (zijnde de Marge)] [, waarbij het resultaat vermenigvuldigd wordt met de Rentemultiplicator],] [jaarlijks/halfjaarlijks/driemaandelijks/maandelijks] betaalbaar op [ ] van elk jaar.] [(Voor Range Accrual Notes) De Notes genereren [ook] rente vanaf [de Interestaanvangsdatum][ ]] tegen een range accrual-rentevoet voor elke interestperiode gelijk aan een proportioneel deel van [ ] procent per jaar, gelijk aan het proportioneel aantal dagen in die interestperiode waarop aan de range accrual-voorwaarde is voldaan. Er is voldaan aan de range accrual-voorwaarde op een dag als [(1)] de variabele rente op basis van [het gemiddelde van] de aangeboden notering(en) voor [de [LIBOR][EURIBOR][CMS] referentierente vermeld voor Variabele 1] [min (2) de variabele rente op basis van [het gemiddelde van] de aangeboden notering(en) voor [de [LIBOR][EURIBOR][CMS] referentierente vermeld voor Variabele 2] [groter dan of gelijk is aan [ ]% maar minder dan of gelijk is aan [ ]%][groter dan [ ]% is maar minder dan [ ]%][groter is dan [ ]%][groter dan of gelijk is aan [ ]%][minder is dan [ ]%][minder dan of gelijk is aan [ ]%]. De range accrual-interest is [jaarlijks/halfjaarlijks/driemaandelijks/maandelijks] betaalbaar op [ ] van elk jaar.] [De Uitgifteprijs van de Notes is [ ].] [De Interestaanvangsdata voor de Notes zijn [ ].] [De Interestvaststellingsdata zijn [ ] voor de Notes.] [De Interestvaststellingsdata zijn [ ] voor [Rente1][Variabele 1].] 13

14 Afdeling C Effecten [C.10 ] [Derivatencomponen t in de interestbetaling] C.11 Aanvraag tot Toelating tot de Verhandeling C.15 Beschrijving van de wijze waarop de waarde van uw belegging wordt beïnvloed door de waarde van de Onderliggende Waarde [De Interestvaststellingsdata zijn [ ] voor [Rente2][Variabele 2].] [De Rentemultiplicator is [+/-] [ ] procent.] [De Interestbetaaldata zijn [ ].] [De Interestperiodes zijn [ ].] [De Marge is [+/-] [ ] procent.] [De Schaalfactoren zijn [ ] procent.] [voor [ ] Interestperiode]] Terugbetaling: De Vervaldatum van de Notes is [ ][de Interestbetaaldatum die valt op [ ]]. Tenzij vroeger terugbetaald of gekocht en geannuleerd, zal de Emittent de Notes op hun Vervaldatum terugbetalen tegen [100 procent van hun nominale waarde. Vertegenwoordiger van de houders: Er is geen trustee of andere vertegenwoordiger voor de Houders van de Notes.] (enkel toevoegen indien Notes worden uitgegeven die vereisen dat informatie wordt gegeven in overeenstemming met Bijlage V van de Verordening (EC) 809/2004, zoals gewijzigd) [[Niet van toepassing. Er is geen derivatencomponent in de interestbetaling.] [De Notes hebben een derivatencomponent in de interestbetalingen. Gelieve te verwijzen naar Element C.9 hierboven waarin uitgelegd wordt hoe de voor elke interestperiode voor de Notes te betalen interest beïnvloed worden door de [waarde van][gemiddelde waarde van][verandering van de waarde van][verandering van de gemiddelde waarde van] de betrokken [[LIBOR][EURIBOR][CMS] referentierente]]. (enkel toevoegen indien Notes worden uitgegeven die vereisen dat informatie wordt gegeven in overeenstemming met Bijlage V van de Verordening (EC) 809/2004, zoals gewijzigd) [Er werd bij [de Luxemburgse Beurs/[ ]] een aanvraag ingediend tot toelating van de Notes tot de handel op [de gereglementeerde markt van de Luxemburgse Beurs /[ ]].] [De Notes zijn niet genoteerd en werden niet toegelaten tot de verhandeling op een beurs of markt.] [De Notes worden aangeboden aan het publiek in [ ].] [Gelieve ook te verwijzen naar Element C.8 hierboven. Interest: (Wanneer Evolutie van een Onderliggend(e) Aandeel/Aandelenkorf/Index/Inflatiecijfer/Valuta van toepassing is) De Notes genereren [ook] interesten vanaf [de Interestaanvangsdatum][ ]] tegen een variabele rente voor elke interestperiode op basis van de prestaties van [het aandeel][het ETF-aandeel][de korf van [aandelen][en][etf-aandelen]][de index][de inflatie-index][de wisselkoersen] waaraan gerefereerd wordt (het Referentie-item ), [jaarlijks/halfjaarlijks/driemaandelijks/maandelijks] betaalbaar op [ ] van elk jaar. [(Behalve voor Evolutie van Valuta) De variabele rente voor een interestperiode is gebaseerd op het bedrag (uitgedrukt als een percentage van de onmiddellijk voorafgaande waarde (of, voor de eerste variabele rente, de initiële waarde) van het Referentie-item) waarbij (1) de waarde van het Referentie-item voor die interestperiode is [verhoogd][of][gedaald] ten opzichte van (2) het [product van de Schaalfactor en de] waarde voor de onmiddellijk voorafgaande interestperiode (of, voor de eerste variabele rente, de initiële waarde) [, [+/-] [ ] procent (zijnde de Marge)]] [, waarbij het resultaat vermenigvuldigd wordt met de Rentemultiplicator].] [(Voor Evolutie van Valuta) De variabele rente voor een interestperiode is gebaseerd op het bedrag (uitgedrukt als een percentage van de waarde van het Referentie Item voor dergelijke interestperiode) waarbij (1) de waarde van het Referentie Item voor de onmiddellijk voorafgaande interestperiode (of, voor de eerste variabele rente, de initiële 14

15 Afdeling C Effecten waarde) [meer][minder] is ten opzichte van (2) het [product van de Schaalfactor en de] waarde van het Referentie-item voor dergelijke interestperiode[, [+/-] [ ] procent (zijnde de Marge)]] [, waarbij het resultaat vermenigvuldigd wordt met de Rentemultiplicator].] [(Wanneer Aziatische Optie Index/Inflatie/Onderliggend aandeel/onderliggende aandelenkorf/valuta van toepassing is) De Notes genereren [ook] interest vanaf [de Interestaanvangsdatum][ ]] tegen een variabele rente voor elke interestperiode op basis van de gemiddelde prestatie van [het Referentie-item][[de index][de inflatie-index][het aandeel][het ETF-aandeel][de korf van [aandelen][en][etf-aandelen]][de wisselkoersen] waarnaar gerefereerd wordt (het Referentie-item )]], [jaarlijks/halfjaarlijks/driemaandelijks/maandelijks] betaalbaar op [ ] van elk jaar. [(Behalve voor Aziatische Optie - Valuta) De variabele rente voor een interestperiode is gebaseerd op het bedrag (uitgedrukt als een percentage van het gemiddelde van de waarden van het Referentie-item bepaald voor de initieel vermelde observatie- [data][maanden] (de Initiële Waarde )) waarbij (1) het gemiddelde van de waarden van het Referentie item bepaald voor elk van de [ ] observatiedata vermeld voor de betrokken interestperiode is [toegenomen][gedaald] ten opzichte van (2) het [product van de Schaalfactor en de] Initiële Waarde [, [+/-] [ ] procent (de Marge)]] [, waarbij het resultaat vermenigvuldigd wordt met de Rentemultiplicator].] [(Voor Aziatische Optie - Valuta) De variabele rente voor een interestperiode is gebaseerd op het bedrag (uitgedrukt als een percentage van het gemiddelde van de waarden van het Referentie item bepaald voor elk van de [ ] observatiedata vermeld voor de betrokken interestperiode (de Huidige Waarde )) waarbij (1) het gemiddelde van de waarden van het Referentie item bepaald voor de initieel vermelde observatiedata is [toegenomen][gedaald] ten opzichte van (2) [het product van de Schaalfactor en] de Huidige Waarde [, [+/-] [ ] procent (zijnde de Marge)]] [, waarbij het resultaat vermenigvuldigd wordt met de Rentemultiplicator].] [(Voor Digitale Optie) De Notes genereren [ook] interest vanaf [de Interestaanvangsdatum voor de interest][ ]] tegen de Digitale Optie Uitgeoefende Rente of de Digitale Optie-terugvalrente, [, [+/-] [ ] procent (zijnde de Marge)] [, waarbij het resultaat wordt vermenigvuldigd met de Rentemultiplicator]. Die interest is [jaarlijks/halfjaarlijks/driemaandelijks/maandelijks] betaalbaar op [ ] van elk jaar. De Digitale Optie Uitgeoefende Rente (zijnde [[ ] procent op jaarbasis][de variabele rente op basis van [het gemiddelde van] de aangeboden notering(en) voor de [LIBOR][EURIBOR][CMS] referentierente voor die interestperiode [[+/-][ ] procent (zijnde de Marge)][waarbij het resultaat wordt vermenigvuldigd met de betrokken Rentemultiplicator][de variabele rente op basis van [het gemiddelde van] de aangeboden notering(en) voor de [LIBOR][EURIBOR][CMS] referentierente voor de betrokken interestperiode [[+/-][ ] procent (zijnde de Marge)][waarbij het resultaat vermenigvuldigd wordt met de betrokken Rentemultiplicator], [+/-] [ ] procent (zijnde de Boordmarge), waarbij de benedengrens [ ] procent op jaarbasis en de bovengrens [ ] procent op jaarbasis bedraagt]) is van toepassing als (1) de Digitale Optie-variabele [groter is dan][minder is dan][groter dan of gelijk is aan][minder dan of gelijk is aan] (2) het [product van de Schaalfactor en de] Digitale Optie-uitoefenprijs. Anders is de Digitale Optie-terugvalrente van toepassing (zijnde [[nul][ ] procent op jaarbasis][de variabele rente op basis van [het gemiddelde van] de aangeboden notering(en) voor de [LIBOR][EURIBOR][CMS] referentierente voor die interestperiode [[+/-][ ] procent (zijnde de Marge)][waarbij het resultaat wordt vermenigvuldigd met de betrokken Rentemultiplicator]][de variabele rente op basis van 15

16 Afdeling C Effecten de aangeboden notering(en) voor de [LIBOR][EURIBOR][CMS] referentierente voor de betrokken interestperiode [[+/-][ ] procent (zijnde de Marge)][waarbij het resultaat vermenigvuldigd wordt met de betrokken Rentemultiplicator], [+/-] [ ] procent (de Boordmarge), waarbij de benedengrens [ ] procent op jaarbasis en de bovengrens [ ] procent op jaarbasis bedraagt]). De Digitale Optie-variabele is [de variabele rente op basis van de aangeboden notering(en) voor [de [LIBOR][EURIBOR][CMS] referentierente [[+/-][ ] procent (zijnde de Marge)][waarbij het resultaat vermenigvuldigd wordt met de betrokken Rentemultiplicator]][de waarde van [het Referentie item][[de index][het aandeel][het ETF-aandeel[de korf van [aandelen][en][etf-aandelen]][het inflatiecijfer][de wisselkoersen] waaraan gerefereerd wordt (het Referentie item )]] voor die interestperiode. De Digitale Optie-uitoefenprijs is [[ ] [procent op jaarbasis]] van de variabele rente op basis van de aangeboden notering(en) voor [de [LIBOR][EURIBOR][CMS] referentierente [[+/-][ ] procent (zijnde de Marge)][waarbij het resultaat vermenigvuldigd wordt met de betrokken Rentemultiplicator][de waarde van [het Referentie item][[de index][het aandeel][het ETF-aandeel][de korf van [aandelen][en][etf-aandelen][het inflatiecijfer][de wisselkoersen] waaraan gerefereerd wordt (het Referentie item )]] voor die interestperiode. [(Wanneer Enkelvoudige/Aziatische Fixing Index van toepassing is) De Notes genereren [ook] interest vanaf [de Interestaanvangsdatum][ ]] tegen een variabele rente voor elke interestperiode gelijk aan (1) [(voor Enkelvoudige Fixing Index) de waarde van de referentie-index voor de betrokken interestperiode][ [(voor Aziatische Fixing Index) het gemiddelde van de waarden van de referentie-index bepaald voor elk van de [ ] observatiedata vermeld voor dergelijke interestperiode] gedeeld door (2) [ ] [, [+/-] [ ] procent (zijnde de Marge)]] [, waarbij het resultaat vermenigvuldigd wordt met de Rentemultiplicator], [jaarlijks/halfjaarlijks/driemaandelijks/maandelijks] betaalbaar op [ ] van elk jaar. Niettegenstaande het bovenstaande, als de rentevoet voor enige interestperiode [bepaald op basis van [ ]] [[(1)] hoger is dan [ ] procent op jaarbasis, dan zal hij op die rente begrensd worden][en][,][(2)][lager is dan [ ] procent op jaarbasis, dan zal hij niet onder die rente liggen][en (3)] negatief is, zal hij minimum nul zijn. [De Interestaanvangsdata voor de Notes zijn [ ].] [De Interestvaststellingsdata zijn [ ] voor de Notes.] [De Interestvaststellingsdata zijn [ ] voor [Rente1][Variabele 1].] [De Interestvaststellingsdata zijn [ ] voor [Rente2][Variabele 2].] [De Rentemultiplicator is [+/-] [ ] procent.] [De Interestbetaaldata zijn [ ].] [De Interestperiodes zijn [ ].] [De Marge is [+/-] [ ] procent.] [De Schaalfactoren zijn [ ] procent.] [voor [ ] Interestperiode]] [[De] [Het] Referentie-item[s] [is] [zijn] [ ].] Terugbetaling: De Vervaldatum van de Notes is [ ][de Interestbetaaldatum die valt op [ ]]. Tenzij vroeger terugbetaald of gekocht en geannuleerd, zal de Emittent de Notes op hun Vervaldatum terugbetalen tegen [100 procent van hun nominale waarde][(voor Terugbetaling van Notes Gekoppeld aan een Index en van Notes Gekoppeld aan Aandelen) een percentage van hun nominale waarde gelijk aan 100% plus (in het geval van een grotere eindwaarde) of min (in het geval van een lagere eindwaarde) een 16

17 Afdeling C Effecten percentage gelijk aan het product van (i) het bedrag (uitgedrukt als een percentage van de initiële waarde van [het Referentie-item][[[de index][het aandeel][het ETFaandeel][de korf van [aandelen][en][etf-aandelen]] waarnaar gerefereerd wordt] (het Referentie-item op Vervaldatum )), waarbij (1) de eindwaarde van het Referentieitem op Vervaldatum bepaald voor de Vervaldatum groter is dan of kleiner is dan (2) [het product van de Schaalfactor en] zijn initiële waarde en (ii) de [Index][Aandeel] - terugbetalingsmultiplicator, waarbij het resultaat naar beneden begrensd wordt tot [[nul][ ] procent] [en naar boven begrensd wordt tot [ ] procent]] [(Voor Terugbetaling van Notes Gekoppeld aan Valuta) een percentage van hun nominale waarde gelijk aan 100% plus (in het geval van een hogere initiële waarde) of min (in het geval van een lagere initiële waarde) een percentage gelijk aan het product van (i) het bedrag (uitgedrukt als een percentage van de eindwaarde van [het Referentie-item][de wisselkoersen waaraan gerefereerd wordt] (het Referentie-item op Vervaldatum )) waarbij (1) de initiële waarde van het Referentie-item op Vervaldatum bepaald met het oog op de Vervaldatum meer of minder is dan (2) [het product van de Schaalfactor en] zijn eindwaarde en (ii) de Valutaterugbetalingsmultiplicator, waarbij het resultaat naar beneden begrensd wordt tot [[nul][ ] procent] [en naar boven begrensd wordt tot [ ] procent]. [(Voor Notes met Terugbetaling Gekoppeld aan Krediet) een percentage van hun nominale waarde gelijk aan 100% min een bedrag dat de vorige terugbetalingen weergeeft, die hebben plaatsgevonden volgend op een relevante kredietgebeurtenis.] De initiële waarde van het Referentie-item op Vervaldatum is [ ][[de waarde][het gemiddelde van de waarden] van het Referentie-item op Vervaldatum bepaald voor [de waarderingsdag][elk van de [ ] waarderingsdagen] voorzien voor [ ][, [ ]]. De eindwaarde van het Referentie-item op Vervaldatum is [ ][[de waarde][het gemiddelde van de waarden] van het Referentie-item op Vervaldatum bepaald voor [de waarderingsdag][elk van de [ ] waarderingsdagen] voorzien voor [ ][, [ ]]. Zie Element C.8 voor omstandigheden die leiden tot vervroegde terugbetaling van de Notes. Als de Notes terugbetaald worden op grond van een geval van wanprestatie, dan worden ze a pari terugbetaald [samen met de aangegroeide rente]. Als de Notes terugbetaald worden ten gevolge van een onwettigheid[,][of][een Terugbetaling om Fiscale Redenen] [,][of][ en Wijziging/Stopzetting van de Index][,][of][een beursexit, fusie, nationalisering en insolventie] [,][of][een openbaar overnamebod] [,][of][een valutaverstorende gebeurtenis][[,][of][een Bijkomende Verstorende Gebeurtenis][,][of][een vermelde Valutaverstorende Gebeurtenis] zullen de Notes terugbetaald worden aan [[ ][een bedrag in de vermelde munteenheid gelijk aan [ ] procent van zijn nominale waarde][, samen met de aangegroeide interest][hun reële marktwaarde. De reële marktwaarde wordt bepaald door de Berekeningsagent [en omvat de aangegroeide interest], maar is aangepast om de verliezen, uitgaven en kosten van de Emittent (of zijn verbonden vennootschappen) met betrekking tot de ontbinding van afdekkings- of financieringsovereenkomsten volledig op te nemen.] [(indien Calloptie van de Emittent van toepassing is) Als de Emittent een call uitoefent op de Notes, worden ze terugbetaald op een Optionele Terugbetalingsdatum tegen [ ] (zijnde het Optionele Terugbetalingsbedrag )[, samen met de aangegroeide interest.] [(Voor Autocall Notes) Bij terugbetaling van de Notes bij Autocallterugbetaling gebeurt dat tegen [ ]][als de terugbetaling gebeurt voor [ ]][[,][en] [ ] als de terugbetaling gebeurt voor [ ]] [(Als Autocalltype anders is dan Valuta) een percentage van hun nominale waarde gelijk aan het product van (i) het percentage van (1) de eindwaarde van het Autocallreferentieitem ten aanzien van (2) [het product van de Schaalfactor en] de initiële waarde van het 17

18 Afdeling C Effecten [C.16 ] [C.17 ] [C.18 ] [Afloop- of Vervaldatum / Uitoefeningsdatum of referentieeinddatum] [Afwikkelingsproced ure] [Beschrijving van het rendement van de Autocallreferentie-item en (ii) de Autocallmultiplicator, waarbij het resultaat naar beneden wordt begrensd tot [[nul][ ] procent] [en naar boven begrensd wordt tot [ ] procent].] [(Als Autocalltype Valuta is) een percentage van hun nominale waarde gelijk aan het product van (i) het percentage van (1) de initiële waarde van het Autocallreferentie-item oplevert en (2) [het product van de Schaalfactor en] de eindwaarde van het Autocallreferentie-item en (ii) de Autocallmultiplicator, waarbij het resultaat naar beneden wordt begrensd tot [[nul][ ] procent] [en naar boven begrensd wordt tot [ ] procent].] De initiële waarde van het Autocallreferentie-item is [ ][[de waarde][het gemiddelde van de waarden] van het Autocallreferentie-item bepaald voor [de waarderingsdag][elk van de [ ] waarderingsdagen] voorzien voor [ ][, [ ]]. De eindwaarde van het Autocallreferentie-item is [ ][[de waarde][het gemiddelde van de waarden] van het Autocallreferentie-item bepaald voor [de waarderingsdag][elk van de [ ] waarderingsdagen] voorzien voor [ ][, [ ]]. Er zal geen aangegroeide interest betaald worden bovenop het bedrag betaald bij Autocallterugbetaling.] [Als de bepaling van een [Interestbedrag][,][of][Autocallterugbetalingsbedrag][,][of][Terugbetalingsbedrag] uitgesteld wordt ten gevolge van een storing bij het bepalen van [[het Referentieitem][het Referentie-item op Vervaldatum][het Autocallreferentie-item][[[de index][het aandeel][het ETF-aandeel][de korf van [aandelen][en][etf-aandelen]][het inflatiecijfer][de wisselkoersen] waaraan gerefereerd wordt], zal dat uitgestelde bedrag betaald worden zonder Interestbedragen of andere sommen verschuldigd voor het uitstel of, als die bedragen worden berekend als het gemiddelde van verschillende waarderingsdata, kan de betrokken waarderingsdatum buiten mogelijk beschouwing gelaten worden voor de waardering.] [De Schaalfactoren voor Terugbetaling zijn [ ] procent.] [De [Autocall][Index][Aandelen][Munt]-terugbetalingsmultiplicator is [+/-] [ ] procent.] [[Het/De] [Autocall] referentie-item[s] [op Vervaldatum] [is/zijn] [ ].] (enkel toevoegen indien Notes worden uitgegeven die vereisen dat informatie wordt gegeven in overeenstemming met Bijlage XII van de Verordening (EC) 809/2004, zoals gewijzigd) [Met inachtneming van alle toepasselijke wetten, regelgeving en richtlijnen, is de Vervaldatum van de Notes [ ]]. (enkel toevoegen indien Notes worden uitgegeven die vereisen dat informatie wordt gegeven in overeenstemming met Bijlage XII van de Verordening (EC) 809/2004, zoals gewijzigd) [De Notes zullen worden vereffend in cash op [ ]. De Notes zullen worden geleverd op [ ] [tegen betaling van de uitgifteprijs van de Notes]/[vrij van betaling van de uitgifteprijs van de Notes]. De clearing van de Notes gebeurt via [Euroclear]/[Clearstream, Luxembourg][andere].] (enkel toevoegen indien Notes worden uitgegeven die vereisen dat informatie wordt gegeven in overeenstemming met Bijlage XII van de Verordening (EC) 809/2004, zoals gewijzigd) [Het (De) bedrag(en) te betalen [als interest][,][bij Autocallterugbetaling] of bij terugbetaling van de Notes zullen het rendement van de belegger reflecteren. 18

19 Afdeling C Effecten [C.19 ] [C.20 ] Notes] [De finale referentieprijs van de Onderliggende Waarde] [Type van Onderliggende Waarden / Waar informatie over de onderliggende waarden terug te vinden is] De waarde van [[het/de] Referentie-item[s]] [,][en] [[het/de] Autocallreferentieitem[s]][,][en] [[[het/de] Referentie-item[s] op Vervaldatum] waaraan de Notes gelinkt zijn, heeft een invloed op [de betaalde Interestbedragen,] [of de Notes eventueel vervroegd worden terugbetaald] [en,] [het te betalen bedrag bij vervroegde terugbetaling of op de vervaldatum].] (enkel toevoegen indien Notes worden uitgegeven die vereisen dat informatie wordt gegeven in overeenstemming met Bijlage XII van de Verordening (EC) 809/2004, zoals gewijzigd) [[Het bedrag (in voorkomend geval) te betalen bij de terugbetaling van de Notes op de vervaldatum is niet gelinkt aan een Referentie-item op Vervaldatum.] [De eindwaarde van het Referentie-item op Vervaldatum wordt berekend door te kijken naar het [gemiddelde van] [de koers[en]][[het/de] niveau[s]][de rente[s]] van het Referentie-item op Vervaldatum op het relevante tijdstip op de waarderingsdatum(data) die daarvoor werden vastgelegd (, namelijk [ ]).]] (enkel toevoegen indien Notes worden uitgegeven die vereisen dat informatie wordt gegeven in overeenstemming met Bijlage XII van de Verordening (EC) 809/2004, zoals gewijzigd) [[De bedragen (in voorkomend geval) te betalen als Interestbedragen of bij de terugbetaling van de Notes zijn niet gelinkt aan een Referentie-item.] [Het (de) bedrag(en) te betalen [als Interestbedragen][,][bij Autocallterugbetaling] of bij terugbetaling van de Notes zijn gelinkt aan [een [LIBOR][EURIBOR][CMS] referentierente] [en] [het [Referentie-item] [en] [het Autocallreferentie-item] [en] [het Referentie-item op Vervaldatum]. Het [Autocall-] [R][r]eferentie-item [op Vervaldatum] is [een index][een aandeel][een ETF-aandeel][een korf van [aandelen][en][etf-aandelen][een inflatie-index][een wisselkoers]. [Informatie daarover vindt u terug op [ ].]] [Er zijn meerdere [Autocall-] [R][r]eferentie-item[s] [op Vervaldatum], zoals hieronder vermeld: [Autocall-] [R][r]eferentie-item [1] [op Vervaldatum]: [Autocall-] [R][r]eferentieitem [2] [op Vervaldatum]: [Autocall-] [R][r]eferentieitem [3] [op Vervaldatum]: [ ] ][ ] [ ] [Informatie over elk daarvan vindt u op de hieronder vermelde plaatsen: [Autocall-] [R][r]eferentie-item [1] [op Vervaldatum]: [Autocall-] [R][r]eferentieitem [2] [op Vervaldatum]: [ ] [ ] [ ]] [Autocall-] [R][r]eferentieitem [3] [op Vervaldatum]: (enkel toevoegen indien Notes worden uitgegeven die vereisen dat informatie wordt gegeven in overeenstemming met Bijlage XII van de Verordening (EC) 809/2004, zoals gewijzigd) Afdeling D Risico s D.2 Voornaamste risico s met betrekking tot de Emittent Er zijn bepaalde factoren die mogelijk een invloed kunnen hebben op het vermogen van de Emittent om aan zijn verplichtingen in het kader van de Notes te voldoen. De belangrijkste risico s met betrekking tot de Emittent omvatten, zonder beperking, het volgende: (i) de Emittent is een financieringsvehikel en heeft bijgevolg geen 19

20 Afdeling D Risico s [D.3] [Voornaamste risico s met betrekking tot de Notes] verhandelbare activa en, als de financiële toestand van de Garant verslechtert, kunnen de Emittent en de beleggers daar mogelijk directe en aanzienlijk negatieve gevolgen van dragen; (ii) de huidige economische en marktomstandigheden vormen aanzienlijke uitdagingen voor KBC Bank Groep en kunnen haar resultaten mogelijk negatief beïnvloeden; (iii) toegenomen reglementering van de financiële dienstensector; (iv) de sterke concurrentiële omgeving waarin de KBC Bank Groep actief is, zou nog kunnen verscherpen; (v) de risico s verbonden aan liquiditeit en financiering kunnen mogelijk versterkt worden door de huidige wereldwijde marktomstandigheden; (vi) KBC Bank Groep is sterk blootgesteld aan een kredietwanbetalingsrisico; (vii) KBC Bank Group is blootgesteld aan een tegenpartijkredietrisico; (viii) veranderingen van de rentes; (ix) wisselkoersrisico; (x) strategieën voor afdekking tegen marktrisico s kunnen mogelijk blijken niet te werken; (xi) een verlaging van de kredietrating kan mogelijk de toegang tot bepaalde markten en tegenpartijen beperken en bijkomend onderpand voor tegenpartijen of beurzen noodzakelijk maken; (xii) KBC Bank Groep is sterk geconcentreerd in en bijgevolg blootgesteld aan Europese overheidsobligaties, in het bijzonder in zijn thuisland België; (xiii) potentiële verliezen door gestructureerde producten in portefeuilles, (xiv) risico s verbonden aan de overheidssteun en het daarmee verbonden EU-plan; (xv) operationele risico s; (xvi) risicobeheerbeleid, - procedures en -methodes kunnen KBC Bank Groep mogelijk blootstellen aan nietgeïdentificeerde, niet-verwachte of niet correct gekwantificeerde risico s; (xvii) het risico van inbreuken op compliance gerelateerde voorschriften; (xviii) geschillen of andere procedures of vorderingen kunnen KBC Bank Groep negatief beïnvloeden en (xix) risico s door pensioenverplichtingen. [Er zijn bepaalde risicofactoren die essentieel zijn voor het bepalen van de risico s verbonden met de Notes, inclusief, maar zonder beperking, de volgende risicofactoren: (a) De Notes zijn mogelijk geen geschikte belegging voor alle beleggers en omvatten een hoog risico. (b) (c) (d) Houders van Notes zijn mogelijk vereist om verliezen op te vangen indien KBC Bank Groep onderworpen zou zijn aan de bail-in -bevoegdheden van de afwikkelingsautoriteiten. De Notes hebben [geen] kapitaalbescherming [; enige zulke bescherming is afhankelijk van de Emittent, en indien deze faalt, de Garant, die zijn verplichtingen met betrekking tot de Notes nakomt. Bovendien geldt de kapitaalbescherming alleen op de vervaldatum.] [Potentiële beleggers in de Notes, moeten zich ervan bewust zijn dat zij in bepaalde omstandigheden mogelijk geen interest zullen ontvangen.] Risico s verbonden aan het beleggen in de Notes omvatten, zonder beperking, [(i)] oplegging van een minimum [en][/][of] een maximum voor de rentevoeten, (ii) annuleren of afbouwen van aanbiedingen aan het publiek of uitstel van de uitgiftedatum, [(iii)] [afdekkingsactiviteiten van de Emittent en/of een van zijn verbonden vennootschappen], [(iv)] belangenconflicten tussen de Emittent en/of een van zijn verbonden vennootschappen en houders van de Notes, [(v)] verandering van de voorwaarden van de Notes door een voor alle houders bindende meerderheid van stemmen, [(vi)] bepalingen van CRD IV, RRD en de nieuwe Bankenwet, [(vii)] wetswijzigingen, [(viii)] illiquiditeit van coupures bestaande uit integrale veelvouden, [(ix)] betalingen onderworpen aan roerende voorheffing of andere belastingen, [(x)] vergoedingen en commissies waarmee geen rekening gehouden wordt bij het bepalen van de prijzen van de Notes op de 20

Afdeling A Inleiding en waarschuwingen A.1 Inleiding en Waarschuwingen

Afdeling A Inleiding en waarschuwingen A.1 Inleiding en Waarschuwingen SAMENVATTING VAN HET BASISPROSPECTUS Dit hoofdstuk bevat een samenvatting van de belangrijkste informatie uit het Basisprospectus met plaatshouders voor informatie specifiek voor elke tranche van Notes.

Nadere informatie

Afdeling A Inleiding en waarschuwingen A.1 Inleiding en Waarschuwingen

Afdeling A Inleiding en waarschuwingen A.1 Inleiding en Waarschuwingen SAMENVATTING VAN HET BASISPROSPECTUS Dit hoofdstuk bevat een samenvatting van de belangrijkste informatie uit het Basisprospectus met plaatshouders voor informatie specifiek voor elke tranche van Notes.

Nadere informatie

SAMENVATTING. Credit Suisse International

SAMENVATTING. Credit Suisse International SAMENVATTING Credit Suisse International Tot EUR 30.000.000 Automatisch Terugbetaalbare Indexgerelateerde Notes (Auto-Callable Index-linked Notes) met vervaldatum in 2013, Serie NCSI 2007-1634 (de Effecten

Nadere informatie

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 UITGIFTE VAN 250.000.000 EUR CONVERTEERBARE OBLIGATIES TERUGBETAALBAAR IN 2009 MET OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT

Nadere informatie

SAMENVATTING 1 BESCHRIJVING VAN DE EMITTENT 2 BESCHRIJVING VAN DE OBLIGATIES. Groupe Bruxelles Lambert. Emittent

SAMENVATTING 1 BESCHRIJVING VAN DE EMITTENT 2 BESCHRIJVING VAN DE OBLIGATIES. Groupe Bruxelles Lambert. Emittent SAMENVATTING Deze samenvatting dient gelezen te worden als een inleiding op het noterings- en aanbiedingsprospectus van 3 juni 2010 (het Prospectus ) en elke beslissing om te beleggen in de 4 % Vastrentende

Nadere informatie

CE Credit Management III B.V.

CE Credit Management III B.V. CE Credit Management III B.V. (een besloten vennootschap naar Nederlands recht met statutaire zetel te Barendrecht) Supplement op het prospectus in verband met de aanbieding en uitgifte van maximaal 50.000

Nadere informatie

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente KBC IFIMA op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente De 5 jaar KBC IFIMA uitgifte gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente is een uitgifte in euro ( EUR ) met een jaarlijkse coupon verbonden aan de 5Y EUR CMS rente.

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Turnhout NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout TOELICHTING Buitengewone Algemene Vergadering te houden op donderdag 14 november

Nadere informatie

Multiple 6% Notes III

Multiple 6% Notes III beleggen Multiple 6% Notes III 2 x 6 % z e t t e n w e v o o r u g r a a g in de verf n 2 x 6% bruto gegarandeerd n 6% coupon als Euribor op 12 maanden onder 5,30% blijft n 100% kapitaalgarantie op vervaldag

Nadere informatie

een stijgende coupon elk jaar opnieuw

een stijgende coupon elk jaar opnieuw beleggingen een stijgende coupon elk jaar opnieuw optinote multistep 2 AXA Belgium Finance (NL) vijf jaarlijks stijgende brutocoupons, 3,25%, 3,50%, 3,75%, 4% en 4,25% recht op terugbetaling van 100% van

Nadere informatie

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente De 5 jaar KBC IFIMA uitgifte gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente is een uitgifte in euro ( EUR ) met een jaarlijkse coupon verbonden aan de 5Y EUR CMS

Nadere informatie

Afdeling A Inleiding en waarschuwingen A.1 Inleiding en waarschuwingen

Afdeling A Inleiding en waarschuwingen A.1 Inleiding en waarschuwingen SAMENVATTING VAN HET BASISPROSPECTUS Dit hoofdstuk bevat een samenvatting van de belangrijkste informatie uit het Basisprospectus met plaatshouders voor informatie specifiek voor elke tranche van Notes.

Nadere informatie

SAMENVATTING. BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. ("BNPP B.V.") Emittenten

SAMENVATTING. BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (BNPP B.V.) Emittenten SAMENVATTING Deze samenvatting dient als een inleiding op dit Basisprospectus gelezen te worden. Elke beslissing om te beleggen in enige Effecten dient gebaseerd te worden op een bestudering van dit Basisprospectus

Nadere informatie

SAMENVATTING. Beschrijving van de Emittent. Beschrijving van de Effecten

SAMENVATTING. Beschrijving van de Emittent. Beschrijving van de Effecten SAMENVATTING Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding bij het Basisprospectus en elke beslissing om te beleggen in Effecten moet gebaseerd zijn op een overweging van het Basisprospectus

Nadere informatie

DE BESTE START VOOR UW BELEGGING

DE BESTE START VOOR UW BELEGGING BELEGGEN Optimal Timing 2015 DE BESTE START VOOR UW BELEGGING Instappen op het laagste niveau tijdens het eerste jaar Deelname aan de evolutie van de Dow Jones EuroStoxx Select Dividend 30 Looptijd van

Nadere informatie

SAMENVATTING. The Royal Bank of Scotland plc (de Emittent) Notes met Beschermde en Niet-Beschermde Hoofdsom (de Notes)

SAMENVATTING. The Royal Bank of Scotland plc (de Emittent) Notes met Beschermde en Niet-Beschermde Hoofdsom (de Notes) SAMENVATTING The Royal Bank of Scotland plc (de Emittent) Notes met Beschermde en Niet-Beschermde Hoofdsom (de Notes) Deze samenvatting dient gelezen te worden als een inleiding op dit Prospectus en iedere

Nadere informatie

BNP Paribas Fortis (Fortis Bank NV) Jaarresultaten 2011

BNP Paribas Fortis (Fortis Bank NV) Jaarresultaten 2011 Brussel, 15 maart 2012 PERSBERICHT BNP Paribas Fortis (Fortis Bank NV) Jaarresultaten 2011 Nettoresultaat voor beëindigde bedrijfsactiviteiten van EUR 585 miljoen (*), na een waardevermindering van 75%

Nadere informatie

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN beleggen Autocall Belgacom-ING-Total PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN n Een coupon van 11% bruto bij een stijging of een daling tot -50% van Belgacom-ING-Total n Looptijd van 1 tot 4 jaar De voordelen

Nadere informatie

Fortis Bank (een emittent ) Fortis Luxembourg Finance S.A. ( een emittent ) onherroepelijk en onvoorwardelijk gewaarborgd door

Fortis Bank (een emittent ) Fortis Luxembourg Finance S.A. ( een emittent ) onherroepelijk en onvoorwardelijk gewaarborgd door Fortis Bank (een emittent ) en Fortis Luxembourg Finance S.A. ( een emittent ) onherroepelijk en onvoorwardelijk gewaarborgd door Fortis Bank (de garant ) SAMENVATTING van het basisprospectus gedateerd

Nadere informatie

SAMENVATTING. Afdeling A Inleiding en waarschuwingen

SAMENVATTING. Afdeling A Inleiding en waarschuwingen SAMENVATTING De samenvatting is opgesteld op basis van openbaarmakingsverplichtingen die gekend zijn als Elementen. Deze Elementen zijn opgesomd in de Afdelingen A E (A.1 E.7). Deze samenvatting bevat

Nadere informatie

SOVAL INVEST NV INFORMATIE MEMORANDUM

SOVAL INVEST NV INFORMATIE MEMORANDUM SOVAL INVEST NV Naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te [ ] INFORMATIE MEMORANDUM met betrekking tot een private plaatsing van obligaties met een duurtijd van 5 jaar en een jaarlijkse intrestvoet

Nadere informatie

SAMENVATTING. KBC Bank NV. De Manager:

SAMENVATTING. KBC Bank NV. De Manager: SAMENVATTING Deze samenvatting moet gelezen worden als een inleiding tot het Prospectus, en iedere beslissing om te investeren in de Obligaties, moet gebaseerd zijn op bestudering van het Prospectus in

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE UITGIFTE SERIES 825 XS1000225919

SAMENVATTING VAN DE UITGIFTE SERIES 825 XS1000225919 SAMENVATTING VAN DE UITGIFTE SERIES 825 XS1000225919 Samenvattingen bestaan uit informatieverplichtingen gekend als "Onderdelen". Deze Onderdelen zijn genummerd in Secties A E (A.1 E.7). Deze Samenvatting

Nadere informatie

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten Crédit Agricole CIB (AA- / Aa) STRATeGIE p. Met Crédit Agricole CIB kan de belegger profiteren van een stijging van de langetermijnrente, via een jaarlijkse brutocoupon van minimum % en maximum 7%. Bruto

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Fund Life Opportunity Selection 2 Dynamic

Fund Life Opportunity Selection 2 Dynamic - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van dynamic... 2 3. Samenstelling van AXA Life Opportunity Selection 2 dynamic in bedragen en

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Structured products. September 2014. Index Garantie Notes. Inlegvel VL Index Garantie Note AEX 14-20

Structured products. September 2014. Index Garantie Notes. Inlegvel VL Index Garantie Note AEX 14-20 Structured products tember 2014 Index Garantie Notes 2 De VL Index Garantie Note AEX 14-20 (de Note ) wordt uitgegeven onder het Basis Prospectus van het Structured Note Programme ter waarde van 2 miljard

Nadere informatie

VOLMACHT VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN OBLIGATIEHOUDERS

VOLMACHT VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN OBLIGATIEHOUDERS VOLMACHT VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN OBLIGATIEHOUDERS Deze volmacht is geen verzoek tot verlening van volmacht overeenkomstig de bepalingen van artikel 578 van het Wetboek van vennootschappen en wordt

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA EN VOORWAARDEN VAN DE NOTES

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA EN VOORWAARDEN VAN DE NOTES SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA EN VOORWAARDEN VAN DE NOTES Deze samenvatting dient te worden gelezen als een inleiding op dit Basisprospectus, en een eventuele beslissing om te beleggen in de Notes dient

Nadere informatie

SAMENVATTING SERIE N025 ISIN XS1013483422

SAMENVATTING SERIE N025 ISIN XS1013483422 SAMENVATTING SERIE N025 ISIN XS1013483422 Samenvattingen bestaan uit informatieverplichtingen gekend als "Onderdelen". Deze Onderdelen zijn genummerd in Secties A E (A.1 E.7). Deze Samenvatting bevat alle

Nadere informatie

Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com

Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OPGESTELD IN UITVOERING VAN DE ARTIKELEN

Nadere informatie

EMPEN C REDIT L INKED N OTE

EMPEN C REDIT L INKED N OTE EMPEN C REDIT L INKED N OTE per juli 2011 Profiteer van een aantrekkelijke rente met een beperkt risico Profiteer van een aantrekkelijke rente met een beperkt risico De Europese rente staat momenteel op

Nadere informatie

KBC IFIMA N.V. (NL) Note in Australische dollar op 4 jaar en met een jaarlijkse vaste interestvoet

KBC IFIMA N.V. (NL) Note in Australische dollar op 4 jaar en met een jaarlijkse vaste interestvoet Note KBC IFIMA N.V. (NL) Note in Australische dollar op 4 jaar en met een jaarlijkse vaste interestvoet KBC IFIMA N.V. geeft nieuwe Notes uit. We zetten de voornaamste voorwaarden voor u op een rij: Het

Nadere informatie

Document te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april 2012. STEMMEN PER CORESPONDENTIE

Document te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april 2012. STEMMEN PER CORESPONDENTIE Document te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april 2012. STEMMEN PER CORESPONDENTIE De ondergetekende: Natuurlijk persoon Naam en voornaam: Woonplaats : OF Rechtspersoon Maatschappelijke

Nadere informatie

TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven (de Vennootschap )

TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven (de Vennootschap ) TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKELEN 596 EN 598 VAN HET

Nadere informatie

STEMMING PER BRIEF Buitengewone Algemene Vergadering te houden op vrijdag 31 juli 2009 om 16u30

STEMMING PER BRIEF Buitengewone Algemene Vergadering te houden op vrijdag 31 juli 2009 om 16u30 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout STEMMING PER BRIEF Buitengewone Algemene Vergadering te houden op vrijdag 31 juli

Nadere informatie

Index Garantie Notes

Index Garantie Notes Uitgevende Instelling: F. Van Lanschot Bankiers N.V (BBB+ / BBB+) april 2017 Index Garantie Notes ISIN: NL0012247746 2 De voorwaarden van de VL 90% Index Garantie Note AEX 17-23 (de Note ) zijn vermeld

Nadere informatie

MERRILL LYNCH & CO., INC. (opgericht naar het recht van de Staat Delaware, U.S.A.)

MERRILL LYNCH & CO., INC. (opgericht naar het recht van de Staat Delaware, U.S.A.) MERRILL LYNCH & CO., INC. (opgericht naar het recht van de Staat Delaware, U.S.A.) Uitgifte tot EUR 100,000,000 van in 2014 Terugbetaalbare Index Gebonden Obligaties met Vaste Rente (de "Obligaties") in

Nadere informatie

Autocall European Banks

Autocall European Banks Beleggen Autocall European Banks f o c u s o p 4 s t e r k e a a n d e l e n n Investeren in Société Générale - BNP Paribas - Dexia - Fortis n Potentieel hoge coupon n Zeer korte looptijd: min. 3 maanden

Nadere informatie

Nood aan kalmte? Zet koers naar de Variable Secured Notes

Nood aan kalmte? Zet koers naar de Variable Secured Notes Nood aan kalmte? Zet koers naar de Variable Secured Notes Een uitgifte met de beste rating 5% gewaarborgd gedurende 2 jaar En daarna uitzicht op hoge coupons Een belegging recht door zee Welke kant zal

Nadere informatie

Het beste scenario voor uw belegging

Het beste scenario voor uw belegging db Best Strategy Notes Het beste scenario voor uw belegging gegarandeerd de beste strategie een gediversifieerde belegging een coupon van maximum 25% bruto* op vervaldag een korte looptijd van 2,5 jaar

Nadere informatie

SAMENVATTING. Sectie A Inleiding en Waarschuwingen

SAMENVATTING. Sectie A Inleiding en Waarschuwingen SAMENVATTING De volgende sectie is zowel van toepassing op Vrijgestelde Notes en Niet-vrijgestelde Notes en is opgesteld in overeenstemming met artikel 5(2) van de Prospectusrichtlijn. Samenvattingen bestaan

Nadere informatie

Volmacht te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april VOLMACHT

Volmacht te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april VOLMACHT Volmacht te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april 2012. VOLMACHT De ondergetekende: Natuurlijk persoon Naam en voornaam: Woonplaats : Rechtspersoon Maatschappelijke benaming en rechtsvorm:

Nadere informatie

Wij informeren u dat Amundi Asset Management (de beheermaatschappij ) besloten heeft vanaf 1 maart 2017 de referentie-index te wijzigen.

Wij informeren u dat Amundi Asset Management (de beheermaatschappij ) besloten heeft vanaf 1 maart 2017 de referentie-index te wijzigen. Parijs, 23 januari 2017 Mevrouw, Mijnheer, U bent houder van deelbewijzen in het Gemeenschappelijk Beleggingsfonds (GBF) AMUNDI ETF EURO CORPORATES UCITS ETF (AMUNDI ETF EURO CORPORATES UCITS ETF - EUR

Nadere informatie

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments...

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments... Page 1 of 5 Home > Résultats de la recherche > Circulaires > Circulaire nr. Ci.RH.231/532.259 (AAFisc Nr. 3/2013) dd. 25.01.2013 Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Personenbelasting

Nadere informatie

Samenvatting van AXA BELGIUM FINANCE (NL) B.V. EN AXA BANK EUROPE NV NOTES ISSUANCE PROGRAMME (het Programma ) EUR 2.000.000.000

Samenvatting van AXA BELGIUM FINANCE (NL) B.V. EN AXA BANK EUROPE NV NOTES ISSUANCE PROGRAMME (het Programma ) EUR 2.000.000.000 Vrije vertaling van de Engelse Samenvatting opgenomen in het Basisprospectus van 10 september 2012. Ingeval van inconsistentie, heeft de Engelse Samenvatting voorrang. Samenvatting van AXA BELGIUM FINANCE

Nadere informatie

Index Garantie Notes

Index Garantie Notes Structured products Januari 2015 Index Garantie Notes 2 De voorwaarden van de VL Index Garantie Note Wereld 15-20 (de Note ) zijn vermeld in de Definitieve Voorwaarden (de Final Terms ). De Final Terms

Nadere informatie

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 TOPAANDELEN

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 TOPAANDELEN BELEGGEN Autocall Fortis-AXA-Suez PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 TOPAANDELEN Inzetten op de stabiliteit of de stijging van Fortis-AXA-Suez Potentieel hoge coupon Een looptijd van 1 tot 4 jaar DE VOORDELEN VOOR

Nadere informatie

Uiteraard kunt u ook inschrijven via onze site: www.deutschebank.be

Uiteraard kunt u ook inschrijven via onze site: www.deutschebank.be H O E i n t e k e n e n? Nieu w: u kunt voortaan ook via Online Banking intekenen op nieuwe producten. Wenst u ook gebruik te maken van deze eenvoudige, comfortabele en veilige manier van beleggen? Bel

Nadere informatie

CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap)

CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap) CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap) RPR Griffie van de Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel Brussel BTW BE-0448.332.911 -------------------------------

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 5Y EUR Phoenix Memory Autocallable Airbag Notes 05/18

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 5Y EUR Phoenix Memory Autocallable Airbag Notes 05/18 ING Belgium International Finance (Luxembourg) 5Y EUR Phoenix Memory Autocallable Airbag Notes 05/18 gelinkt aan de STOXX Europe 600 Oil & Gas EUR Price index (SXEP) Dit gestructureerd product wordt gekwalificeerd

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 05/17 gekoppeld aan een Index (SX7P)

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 05/17 gekoppeld aan een Index (SX7P) Commerciële informatie Productfiche ING Belgium International Finance (Luxembourg) gekoppeld aan een Index (SX7P) Risicoklasse 0 1 2 3 4 5 6 (zie de verduidelijkingen hierna betreffende de risico's en

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Antwerpen, afdeling Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Antwerpen, afdeling Turnhout NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout TOELICHTING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op

Nadere informatie

Gestructureerde obligatie

Gestructureerde obligatie Gestructureerde obligatie Een obligatie met een eigen karakter Inhoud Inleiding 5 Aard van de belegging 7 Voordelen en nadelen 7 Prestatiemechanismen 8 Met of zonder kapitaalbescherming 8 Op basis van

Nadere informatie

Om in te tekenen. Stuur het bijgevoegde inschrijvingsformulier terug in de voorgefrankeerde omslag.

Om in te tekenen. Stuur het bijgevoegde inschrijvingsformulier terug in de voorgefrankeerde omslag. Om in te tekenen Stuur het bijgevoegde inschrijvingsformulier terug in de voorgefrankeerde omslag. Surf naar www.deutschebank.be en teken in via internet. Een eenvoudige, veilige en comfortabele manier

Nadere informatie

Aanvulling van [ ] op het Prospectus dat op 5 mei 2015 door de FSMA werd goedgekeurd De Aanbieder wordt geadviseerd door

Aanvulling van [ ] op het Prospectus dat op 5 mei 2015 door de FSMA werd goedgekeurd De Aanbieder wordt geadviseerd door TAXSHELTER.BE NV Siège social: Maatschappelijke zetel 36 rue de Mulhouse, 4020 Luik Bedrijfszetel: Corner Building - Genèvestraat 175, 1140 Evere KBO 865.895.838 OPENBARE AANBIEDING TOT INSCHRIJVING MET

Nadere informatie

Wij informeren u dat Amundi Asset Management (de beheermaatschappij ) besloten heeft vanaf 1 maart 2017 de referentie-index te wijzigen.

Wij informeren u dat Amundi Asset Management (de beheermaatschappij ) besloten heeft vanaf 1 maart 2017 de referentie-index te wijzigen. Parijs, 23 januari 2017 Mevrouw, Mijnheer, U bent houder van deelbewijzen in het Gemeenschappelijk Beleggingsfonds (GBF) AMUNDI ETF EURO CORPORATE FINANCIALS IBOXX UCITS ETF (FR0011020957) waar wij u hartelijk

Nadere informatie

Mijndomein.nl Services BV

Mijndomein.nl Services BV 15 Mijndomein.nl Services BV 1 Cappa Accountants & Adviseurs Inhoudsopgave jaarrekening 2015 De in dit rapport opgenomen getallen tussen haakjes zijn negatief. Tenzij anders vermeld luiden de bedragen

Nadere informatie

Management van de Emittent De Raad van Bestuur van LPCorp is momenteel samengesteld uit de volgende leden:

Management van de Emittent De Raad van Bestuur van LPCorp is momenteel samengesteld uit de volgende leden: SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding tot dit Basisprospectus en elke beslissing om te beleggen in de Notes moet gesteund zijn op het Basisprospectus als

Nadere informatie

Rendement Certificaten

Rendement Certificaten Rendement Certificaten Een alternatief voor een rechtstreekse belegging in aandelen!* Aantrekkelijk vast rendement, indien de onderliggende waarde boven de rendementgrens blijft handelen Ook kans op een

Nadere informatie

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN DE RISICOFACTOREN

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN DE RISICOFACTOREN SAMENVATTING Deze samenvatting geeft een overzicht van wat, volgens de Emittent, de hoofdkenmerken en risico's die verbonden zijn aan de Emittent en de Notes en Certificaten (samen de "Effecten") die kunnen

Nadere informatie

Geniet nog langer van de hoge rente

Geniet nog langer van de hoge rente Fixed 6% Notes Geniet nog langer van de hoge rente n Een jaarlijkse coupon van 6% bruto n Een kwaliteitsvolle obligatie (AA-) op 5 jaar n 100% kapitaalwaarborg op eindvervaldag U kent het gevoel waarschijnlijk.

Nadere informatie

Gestructureerde obligatie

Gestructureerde obligatie Gestructureerde obligatie Introductie Een gestructureerde obligatie, ook wel Structured Note genoemd, heeft dezelfde hoofdkenmerken als een obligatie: een emittent, een bepaalde looptijd, een munteenheid,

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen

Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen Gebruik makend van haar prerogatieven in het kader van het toegestane

Nadere informatie

15/09/2011 ; 17/09/2012 ; 16/09/2013 ; 15/09/2014 ; 15/09/2015

15/09/2011 ; 17/09/2012 ; 16/09/2013 ; 15/09/2014 ; 15/09/2015 ING Structured Note Note gelinkt aan aandelen ING 5Y EUR Fix Coupon Airbag Note 09/2015 terugbetaling kapitaal gelinkt aan een Europese aandelenindex Productfiche 23 augustus 2010 Omschrijving Deze Note

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

n Gegarandeerd de beste van 3 strategieën n Gediversifieerde belegging: aandelen, n Eenmalige variabele coupon van 0%

n Gegarandeerd de beste van 3 strategieën n Gediversifieerde belegging: aandelen, n Eenmalige variabele coupon van 0% Beleggen Best Strategy 2011 O o g s t s u c c e s m e t B e s t S t r at e g y 2 0 1 1 n Gegarandeerd de beste van 3 strategieën n Gediversifieerde belegging: aandelen, obligaties en landbouwgrondstoffen

Nadere informatie

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen De Gerlachekaai 20 te 2000 Antwerpen BTW BE 0860 409 202 RPR Antwerpen UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

KBC IFIMA S.A. (LUX) Note in Noorse kroon op 5 jaar met vaste interestvoet

KBC IFIMA S.A. (LUX) Note in Noorse kroon op 5 jaar met vaste interestvoet Note KBC IFIMA S.A. (LUX) Note in Noorse kroon op 5 jaar met vaste interestvoet KBC IFIMA S.A. geeft nieuwe Notes uit. We zetten de voornaamste voorwaarden voor u op een rij: Het betreft een publiek aanbod

Nadere informatie

DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN

DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN BELEGGEN Absolute Direction Notes DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN een coupon zowel bij stijging als daling van de Europese aandelenmarkt een coupon van maximaal 35% bruto* op vervaldag een looptijd

Nadere informatie

SAMENVATTING. Emittent: Handelaar: Deutsche Bank AG, bijkantoor Londen. Uitgifte- en Voornamelijk Betaalagent:

SAMENVATTING. Emittent: Handelaar: Deutsche Bank AG, bijkantoor Londen. Uitgifte- en Voornamelijk Betaalagent: SAMENVATTING Deze Samenvatting moet worden gelezen als een inleiding tot het Registratiedocument van 2 april 2007 voorbereid door de Emittent in verband met obligaties uitgegeven onder zijn U.S. $ 80.000.000.000

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 02/17 gelinkt aan een Index (SXKP)

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 02/17 gelinkt aan een Index (SXKP) Commercieel Document Productfiche ING Belgium International Finance (Luxembourg) gelinkt aan een Index (SXKP) Risicoklasse 0 1 2 3 4 5 6 (zie hierna de details aangaande de risico s en andere belangrijke

Nadere informatie

Wij informeren u dat Amundi Asset Management (de beheermaatschappij ) besloten heeft vanaf 1 maart 2017 de referentie-index te wijzigen.

Wij informeren u dat Amundi Asset Management (de beheermaatschappij ) besloten heeft vanaf 1 maart 2017 de referentie-index te wijzigen. Parijs, 23 januari 2017 Mevrouw, Mijnheer, U bent houder van deelbewijzen in het Gemeenschappelijk Beleggingsfonds (GBF) AMUNDI ETF EURO CORPORATE EX FINANCIALS IBOXX UCITS ETF (FR0011020940) waar wij

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE UITGIFTE. Deel A Inleiding en waarschuwingen

SAMENVATTING VAN DE UITGIFTE. Deel A Inleiding en waarschuwingen SAMENVATTING VAN DE UITGIFTE Samenvattingen worden opgesteld op basis van informatievereisten, hierna Elementen genoemd. Deze Elementen zijn genummerd op basis van hun indeling in de delen A tot en met

Nadere informatie

Long Term Secured Notes: u wint over de gehele lijn

Long Term Secured Notes: u wint over de gehele lijn Long Term Secured Notes: u wint over de gehele lijn >> U zult beleggen in een obligatie met AAA-rating. >> Gedurende de eerste 10 jaar ontvangt u een van coupon van minimum 4% bruto. >> Vervolgens, tot

Nadere informatie

the art of creating value in retail estate

the art of creating value in retail estate Naamloze vennootschap, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België), RPR Brussel: 0434.797.847 the art of creating

Nadere informatie

1 Uitgifte van Warrants en Warrant Bepalingen

1 Uitgifte van Warrants en Warrant Bepalingen BIJLAGE 1 1 Uitgifte van Warrants en Warrant Bepalingen 1.1 Uitgifte van en inschrijving op naakte Warrants 1.1.1 De aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap zal het volgende aantal naakte Warrants

Nadere informatie

ING 5Y EUR Switch Rate Note 02/15

ING 5Y EUR Switch Rate Note 02/15 ING Structured Note Note gelinkt aan rente ING 5Y EUR Switch Rate Note 02/15 Productfiche 28 december 2009 Omschrijving Deze Note betaalt elk kwartaal een vaste brutocoupon van 3% (op jaarbasis) voor jaar

Nadere informatie

Aankondiging claimemissie. 4 juli 2013

Aankondiging claimemissie. 4 juli 2013 Aankondiging claimemissie 4 juli 2013 Disclaimers Deze materialen zijn niet bestemd om te worden vrijgegeven, verspreid of gepubliceerd, direct of indirect, geheel of ten dele, in de Verenigde Staten,

Nadere informatie

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256. (Hierna, de Vennootschap )

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256. (Hierna, de Vennootschap ) PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256 (Hierna, de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 582 VAN HET

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 05/21

7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 05/21 Promotioneel Document Structured Notes-kapitalisatie ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 05/21 De ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Eurostoxx

Nadere informatie

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Profiteer van een eventuele rentestijging

Profiteer van een eventuele rentestijging Crédit Agricole CIB (AA- / Aa) STRATEGIE p. Gedurende een looptijd van 6 jaar profiteert u met Crédit Agricole CIB van een eventuele stijging van de kortetermijnrente (Euribor op maanden). Dit nieuwe beleggingsproduct

Nadere informatie

KBC GROEP NV AANVULLING OP HET BASISPROSPECTUS (N 1) GEDATEERD 22 september 2015

KBC GROEP NV AANVULLING OP HET BASISPROSPECTUS (N 1) GEDATEERD 22 september 2015 Dit document is een vertaling van de Engelstalige Aanvulling N 1 op het Basisprospectus die door de FSMA werd goedgekeurd. In geval van enige tegenstrijdigheden tussen de Engelse en de Nederlandse versie

Nadere informatie

Verslag van de raad van bestuur

Verslag van de raad van bestuur Naamloze Vennootschap Zinkstraat 1, 2490 Balen (België) Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR/RPM Antwerpen, afdeling Turnhout Verslag van de raad van bestuur 1. Inleiding Dit bijzonder verslag werd

Nadere informatie

Uitgevende Instelling: UBS AG (A / A2 / A) November 2015. Trigger Notes. Inlegvel UBS Trigger Certificaat Eurozone 15-20

Uitgevende Instelling: UBS AG (A / A2 / A) November 2015. Trigger Notes. Inlegvel UBS Trigger Certificaat Eurozone 15-20 Uitgevende Instelling: UBS AG (A / A2 / A) November 2015 Trigger Notes 2 De UBS Trigger Certificaat Eurozone 15-20 (de Certificaten ) wordt uitgegeven onder het Basis Prospectus voor de uitgifte van Structured

Nadere informatie

Index Garantie Notes

Index Garantie Notes Structured products Mei 2015 Index Garantie Notes 2 De voorwaarden van de VL Index Garantie Note AEX 14-20 Tranche 2 (de Note ) zijn vermeld in de Definitieve Voorwaarden (de Final Terms ). De Final Terms

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

SAMENVATTING. Sectie A Inleiding en Waarschuwingen

SAMENVATTING. Sectie A Inleiding en Waarschuwingen SAMENVATTING De volgende sectie is zowel van toepassing op Vrijgestelde Notes en Niet-vrijgestelde Notes en is opgesteld in overeenstemming met artikel 5(2) van de Prospectusrichtlijn. Samenvattingen bestaan

Nadere informatie

SAMENVATTING 1. ZAKELIJKE GEGEVENS VAN DE EMITTENT

SAMENVATTING 1. ZAKELIJKE GEGEVENS VAN DE EMITTENT SAMENVATTING Deze samenvatting moet worden gelezen als introductie tot het prospectus voor notering en aanbieding dd. 15 mei 2009 (het Prospectus ); elke beslissing om te beleggen in de 5,00 procent vastrentende

Nadere informatie

SAMENVATTING. Deze Samenvatting bevat: Samenvatting van de Risicofactoren. Samenvatting van de Economische Omschrijving

SAMENVATTING. Deze Samenvatting bevat: Samenvatting van de Risicofactoren. Samenvatting van de Economische Omschrijving SAMENVATTING De informatie die hieronder wordt uiteengezet is enkel een samenvatting en moet gelezen worden in samenhang met de overige Definitieve Modaliteiten. Deze samenvatting dient uitsluitend om

Nadere informatie

WARRANTPLAN 2012 INFORMATIEDOCUMENT VOOR DE AANDEELHOUDERS

WARRANTPLAN 2012 INFORMATIEDOCUMENT VOOR DE AANDEELHOUDERS WARRANTPLAN 2012 INFORMATIEDOCUMENT VOOR DE AANDEELHOUDERS I. INLEIDING Om te voldoen aan de Corporate Governance (deugdelijk bestuur) wetgeving van april 2010 voor de leden van het Group Management Committee

Nadere informatie

ANNEX II BIJ DE AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ROYAL IMTECH N.V. TE HOUDEN OP 8 OKTOBER 2013

ANNEX II BIJ DE AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ROYAL IMTECH N.V. TE HOUDEN OP 8 OKTOBER 2013 ANNEX II BIJ DE AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ROYAL IMTECH N.V. TE HOUDEN OP 8 OKTOBER 2013 Deze Annex II bevat voorgestelde voorwaarden (de "Conversievoorwaarden")

Nadere informatie

BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat*

BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat* BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat* Het Certificaat biedt de belegger een 100% participatie in de EURO STOXX 50 index Instappen op de laagste slotkoers gedurende de Lookback observatieperiode die

Nadere informatie

Euronext Brussels SA / NV, Rue du Marquis, 1 b.1, Markiesstraat Brussels Belgium

Euronext Brussels SA / NV, Rue du Marquis, 1 b.1, Markiesstraat Brussels Belgium Euronext Rule Book BOOK II: SPECIFIEKE REGELS VOOR EURONEXT BRUSSELS UITGIFTEDATUM: 27 FEBRUARI 2017 DATUM VAN INWERKINGTREDING: 06 MAART 2017 Euronext Brussels SA / NV, Rue du Marquis, 1 b.1, Markiesstraat

Nadere informatie