Herman Camphuis. 30 juni Herziening: Jeroen Morrien, 25 maart 1997

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Herman Camphuis. 30 juni 1995. Herziening: Jeroen Morrien, 25 maart 1997"

Transcriptie

1 Variabelendocumentatie VSB panel 3 Herman Camphuis Maarten Ketelaars 3 juni 5 Herziening: Jeroen Morrien, 5 maart 7 i

2 ii

3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding 3. Algemeen : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 3. Instructies voor het lezen van de documentatie : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 4.3 Bestanden : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 6 Variabelendocumentatie 7. Huishoudbox : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 7. Werk en pensioen : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :.3 Wonen : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 4.4 Gezondheid : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 75.5 Inkomen : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 77.6 Bezit : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 8.7 Economische en Psychologische concepten : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Bankkeuze : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Bijlage : Hypotheken 4

4 Variabelendocumentatie VSB panel 3

5 Inleiding 3 Inleiding. Algemeen Het VSB panel (VSBP is een, volledig door de Stichting VSB fonds genancierd, panel waarin sinds 3 jaarlijks gegevens worden verzameld bij zo'n 8 huishoudens. Binnen een huishouden worden in principe alle personen van 6 jaar en ouder genterviewd. De verkregen informatie betreft demograsche karakteristieken van het huishouden, bruto inkomen, arbeidsmarktparticipatie, pensioenen, gezondheid, en de hoogte en samenstelling van het vermogen. Bovendien wordt aan het panel een reeks van vragen gesteld naar persoonlijkheidskenmerken waarvan verwacht wordt dat ze het spaar- of beleggingsgedrag benvloeden zoals risicogeneigdheid, inkomensonzekerheid, persoonlijkheidstrekken, tijdsvoorkeuren, levensverwachting en (spaar-motieven. De enqu^etering van de 3 golf van het VSBP heeft plaatsgevonden in de periode november 3 t/m april 4 en is uitgevoerd door Stichting Telepanel (STP. De enqu^etering vond plaats bij twee panels: een representatief panel van ongeveer huishoudens en een hogeinkomenspanel van ongeveer huishoudens. Het laatste panel, getrokken uit de hoogste % van de inkomensverdeling, is speciaal voor dit project in het leven geroepen. De methode van enqu^etering is volledig gecomputeriseerd. Elk huishouden heeft thuis een PC die aangesloten is op het telefoonnet. De enqu^etes en antwoorden daarop worden via deze telefoonverbinding getransporteerd. De hele enqu^etering geschiedt dus zonder de tussenkomst van een enqu^eteur. Mocht een respondent vragen of problemen hebben dan staat een telefonische help-desk ter beschikking. De respons van de 3 golf van het VSBP is weergegeven in tabel. Onder partiele nonrespons wordt verstaan dat een aantal (maar niet alle leden van het huishouden de vragenlijst niet hebben ingevuld. Een deel van de enqu^ete (het onderdeel wonen hoeft slechts door een gezinslid te worden ingevuld. In principe wordt hiervoor het huishoudlid gekozen dat de - nanciele administratie bijhoudt. Mocht deze persoon of een ander lid van het huishouden dit deel van de enqu^ete niet hebben ingevuld, dan is dit weergegeven onder partiele non-reponse in de kolom huishouden. Personen Huishoudens Totaal 77 7 Personen jonger dan 6 jaar w.v. met ingevulde enqu^ete 5 w.v. met ingevuld onderdeel wonen 688 partiele non-response 555 Tabel : responsoverzicht van de 3 golf van het VSBP

6 4 Variabelendocumentatie VSB panel 3. Instructies voor het lezen van de documentatie Voor de 3 golf van het VSBP is gebruik gemaakt van het computerprogramma INTERV. Computergestuurd enqu^eteren heeft het voordeel dat men exibeler is, maar het nadeel dat de exacte vorm van de enqu^ete moeilijk in de documentatie is weer te geven. Bij computergestuurd enqu^eteren kan op basis van een bepaalde combinatie van waarden van variabelen een routing worden gekozen, terwijl men dit niet terugziet in de enqu^ete als een aparte vraag of een instruktie gericht aan de enqu^eteur. Om dit probleem op te lossen is gekozen om `nep' vragen te stellen aan een niet bestaande enqu^eteur om de routing weer te geven. Zo'n vraag kan altijd met `ja' of `nee' worden beantwoord en wordt in de documentatie voorafgegaan met het voorvoegsel: `Interviewer:'. De formele conditie waarop wordt `geroute' staat ook bij deze vragen vermeld. Indien de formele conditie waar is, dan komt dit overeen met het ja-antwoord op de vraag aan de interviewer. Soms zijn de extra vragen gericht aan de enqu^eteur omslachtig en bestaat de mogelijkheid om een extra selectie door een aanvullende conditie weer te geven. Een aanvullende conditie vormt een logische `en' met voorgaande condities. Bijvoorbeeld indien NBANK staat voor het aantal bankrekeningen en indien voor de aanvullende conditie geldt NBANK > 6, dan wordt de betreende vraag alleen maar gesteld aan respondenten met meer dan 6 bankrekeningen. Een aanvullende conditie staat na het voorvoegsel `aanvullende conditie:' bij de vraag in kwestie vermeld. Behalve de routing kan men ook de vraagstelling of antwoordalternatieven laten benvloeden door eerdere gegeven antwoorden of waarden van variabelen. Om deze mogelijkheden in de documentatie weer te geven is gekozen voor 3 statements uit de computertaal VAX pascal, namelijk het IF-statement, het CASE-statement en de toekenning. Hieronder volgt van de statements een aantal voorbeelden: De toekenning bet4 Wat was het totale saldo van uw ::: BETAAL- REKENINGEN op 3 december? ::: bet Toelichting: De waarde van de variabele BET (het aantal betaalrekeningen van de respondent wordt aan de tekst toegevoegd op de plaats van de voetnoot. CASE-statement hy6 Hoeveel betaalt u momenteel aan totale hypotheeklasten over uw e hypotheek op uw huidige woning per :::? case hy5 of : ::: 'maand' ; : ::: 'kwartaal' ; 3: ::: 'halfjaar' ; 4: ::: 'jaar' end Toelichting: Afhankelijk van de waarde van de variabele HYP5 wordt op de door de voetnoot aangegeven plaats `maand', `kwartaal', `halfjaar' of `jaar' toegevoegd. Als HYP5 de waarde `' heeft, dan wordt `maand' ingevuld; is de waarde `', dan wordt `kwartaal' ingevuld enz.

7 Inleiding 5 IF-statement vv Gaat u meestal te voet van uw ::: 3 naar dit BANKFIL- IAAL of gebruikt u een vervoermiddel? 3 if vaker =then ::: 'WONING' else ::: ' WERK' Toelichting: Indien de variabele VAKER de waarde `' heeft, dan wordt het woord `woning' aan de tekst op de plaats van de voetnoot toegvoegd. Anders wordt het woord `werk' ingevuld. In het geval van een IF-statement zonder een `ELSE' gedeelte wordt alleen tekst toegevoegd, indien de bij het statement behorende voorwaarde waar is. De denitie van de prioriteiten van operatoren is overeenkomstig met die van PASCAL. Verder wordt in de documentatie een wat minder bekend datatype en operator gebruikt, namelijk het SET typeende-operator. Het SET type is een verzameling van elementen van eenzelfde ordinale type. Bijvoorbeeld..3 is de verzameling gehele getallen t/m 3. De twee opeenvolgende punten(`..' staan voor `tot en met'. Voor de -operator (is elementvan geldt in het geval van A B dat deze expressie `waar' is indien A een element isvan de verzameling B. Voor de expressie A [::3] geldt dat deze equivalent is met (A =_ (A =_ (A = 3, waarin `_' staat voor een logische `of'. Een logische `en' wordt weergegeven door `^'. kolomindeling De variabelendocumentatie kent de volgende kolomindeling: kolom : Vraagnummer Het nummer van de vraag. De vragen zijn gewoon doorgenummerd, beginnend bij. Indien variabelen in een logische expressie zijn opgenomen, verwijst de index (getal tussen de vierkante haken boven de variabele naar het nummer van de vraag waar de variabele wordt gedenieerd. kolom : Naam van de variabele De naam van de variabele zoals deze in de dataset is opgenomen. kolom 3: Omschrijving en antwoordcodes De omschrijving van de variabele bestaat uit de letterlijke vraagtekst alsmede de antwoordcategorieen en antwoordcodes. In het geval van een continue variabele staat in deze kolom de waarde `' of het minimum van de variabele vermeld en tevens het maximum van de variabele.

8 6 Variabelendocumentatie VSB panel 3 kolom 4: Frequentie Voor alle variabelen, uitgezonderd de open vragen, zijn de absolute (ongewogen frequentietelling van de antwoordalternatieven opgenomen. kolom 5: Routing In deze kolom wordt de vervolgvraag na een gekozen antwoordalternatief vermeld..3 Bestanden De 3 golf van het VSBP is verdeeld over 5 bestanden. In tabel zijn de verschillende bestandsnamen weergegeven met de overeenstemmende delen van de variabelendocumentatie. Variabelen die in dat deel van de documentatie worden vermeld, zijn opgeslagen in het betreende bestand. Om de verschillende bestanden te koppelen kan men gebruik maken van variabelen: NOHHOLD (het nummervan het huishouden en NOMEM (het nummervan het huishoudlid. Omdat NOMEM altijd kleiner is dan, kan men een uniek persoonsnummer berekenen op de volgende wijze: NOHHOLD +NOMEM. Om onderscheid te maken tussen het representatieve en hoge-inkomenspanel is een variabele PANEL opgenomen in de bestanden. Deze variabele heeft de waarde `', indien het een observatie van het hoge inkomenspanel betreft, en de waarde `' indien de observatie tot het representatieve panel behoort. Verder geldt in het algemeen de volgende codering: Het antwoordalternatief `ja' krijgt de waarde `' en het alternatief `nee' krijgt de waarde `'. Voor continue variabelen geldt dat `weet niet' of `onbekend' als `-' zijn gecodeerd. bestand wrk inc wth hs psy vragenlijstonderdeel werk en pensioen inkomen, gezondheid bezit wonen psychologische en economische concepten Tabel : relaties tussen verschillende onderdelen van de variabelendocumentatie en de bestanden van het VSBP 3.

9 Huishoudbox 7 Variabelendocumentatie. Huishoudbox. nohhold Huishoudnummer -74 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 5 o!. nomem Lidnummer - ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 5 o! 3 3. famsize Aantal leden waaruit het huishouden bestaat 4 persoon :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: personen ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 3 personen ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 3 4 personen ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 4 5 personen ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 5 6 personen ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 6 7 personen ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 7 8 personen ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 8 personen of meer ::::::::::::::::::::::::::::::::: Onbekend ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: - 4. geslacht Geslacht van de respondent. Man ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Vrouw ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Onbekend ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: - 5. gebjaar Geboortejaar van de respondent ! 4! 5-84 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 5 o! 6 4 Tot het huishouden worden de volgende personen gerekend: ( Het gezinshoofd of de gezinshoofden; ( Alle kinderen die thuiswonen, dat wil zeggen normaal minstens 4 dagen per week thuis eten, slapen, enz.; (3Andere personen die normaal minstens 4 dagen per week 'in de kost zijn', dus mee-eten, slapen, enz.

10 8 Variabelendocumentatie VSB panel 3 6. bezigbel Belangrijkste bezigheid van de respondent. Werkt in loondienst :::::::::::::::::::::::::::::::: Meewerkend in eigen bedrijf :::::::::::::::::::::::: Militair e oefening ::::::::::::::::::::::::::::::::: 3 Zoekt werk na baanverlies :::::::::::::::::::::::::: 4 Zoekt voor het eerst werk::::::::::::::::::::::::::: 5 Scholier, student ::::::::::::::::::::::::::::::::::: 6 Doet thuis de huishouding :::::::::::::::::::::::::: 7 Gepensioneerd, AOW, VUT :::::::::::::::::::::::: 8 Arbeidsongeschikt :::::::::::::::::::::::::::::::::: Onbetaald werk+uitkering ::::::::::::::::::::::::: Doet vrijwilligerswerk ::::::::::::::::::::::::::::: Doet iets anders ::::::::::::::::::::::::::::::::::: Onbekend ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ! 7 7. bezigtot Alle door de respondent geselecteerde bezigheden ::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 5 o! 8 8. scholing Opleidingsniveau van de respondent. Kleuter/basisonderwijs ::::::::::::::::::::::::::::: VGLO of LAVO :::::::::::::::::::::::::::::::::::: Voortgezet speciaal onderwijs (b.v. MLK- en VSOschool, LOM-school, MAVO of MULO ::::::::::::: 3 HAVO, VWO, atheneum, gymnasium, HBS, MMS of lyceum ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 4 Lager beroepsonderwijs (b.v. LTS, LEAO, lager landen tuinbouwschool ::::::::::::::::::::::::::::::::: 5 Middelbaar beroepsonderwijs (b.v. MTS, MEAO, middelbare land- en tuinbouwschool ::::::::::::::::::: 6 Hoger beroepsonderwijs (b.v. HTS, HEAO, opleidingen MO-akten ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 7 Hoger beroepsonderwijs e fase (b.v. accountant NIVRA, actuaris, opleidingen MO-B-akten ::::::::: 8 Wetenschappelijk onderwijs ::::::::::::::::::::::::: Speciaal onderwijs::::::::::::::::::::::::::::::::: Leerlingwezen ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Ander onderwijs::::::::::::::::::::::::::::::::::: Onbekend ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ! 5 Alternatief (werkt in loondienst krijgt de waarde, alternatief krijgt de waarde, alternatief 3 krijgt de waarde 3 enz. De vermelde waarde is de som van alle door de respondent geselecteerde alternatieven.

11 Huishoudbox. diploma Is het diploma behaald? Ja :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. kids Aantal kinderen binnen het huishouden 6 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: - :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. partner Partner aanwezig in het huishouden? Nee :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Ja ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Onbekend ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: -. panel Tot welk panel behoort het huishouden van de respondent? Representatieve panel :::::::::::::::::::::::::::::: Hoge inkomenspanel :::::::::::::::::::::::::::::::: Onbekend ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: - 3. wrk Heeft men het onderdeel werk en pensioenen ingevuld? Ja, volledig::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Ja, gedeeltelijk ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Nee :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 3 4. hs Heeft men het onderdeel wonen ingevuld? Ja, volledig::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Ja, gedeeltelijk ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Nee :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 3 5. inc Heeft men het onderdeel gezondheid en inkomen ingevuld? Ja, volledig::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Ja, gedeeltelijk ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Nee :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 3 6. wth Heeft men het onderdeel bezit ingevuld? Ja, volledig::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Ja, gedeeltelijk ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Nee :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: !!!! 3! 4! 5! 6! 7 6 Kinderen uit het gezin die niet ten minste 4 dagen per week thuis eten, slapen, enz., worden niet meegeteld.

12 Variabelendocumentatie VSB panel 3 7. psy Heeft men het onderdeel economische en psychologische concepten ingevuld? Ja, volledig::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Ja, gedeeltelijk ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Nee :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 3 8. positie Positie van de respondent binnen het huishouden. Hoofd van het huishouden :::::::::::::::::::::::::: Echtgeno(ot(e :::::::::::::::::::::::::::::::::::: Vaste partner (ongehuwd :::::::::::::::::::::::::: 3 Ouder/schoonouder :::::::::::::::::::::::::::::::: 4 Thuiswonend kind :::::::::::::::::::::::::::::::::: 5 Huisgeno(ot(e :::::::::::::::::::::::::::::::::::: 6 Anders ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 7 Onbekend ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: -. kostwin Wie is in uw huishouden de hoofkostwinner? De hoofdkostwinner is degene met het hoogste inkomen. Iemand anders ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Ikzelf :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Onbekend ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: -. account Welk lid is het meest betrokken bij de nanciele administratie van het huishouden? Met nanciele administratie wordt bedoeld het verrichten van betalingen voor de huur, hypotheek, het afsluiten van leningen, het doen van een eventuele belastingaangifte, enz. Iemand anders ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Ikzelf :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Onbekend ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: -. bedcode (Indien men werkt Bedrijvencode ! 8!!! Toegepaste codering: SBI-bedrijfsindeling (CBS. -47 ::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 5 o!. bercode (Indien men werkt Beroepencode. Toegepaste codering: ISCO-beroepenclassicatie 84 (CBS ::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 5 o! 3

13 Huishoudbox 3. Interviewer: Heeft men het onderdeel werk beantwoord? Formele beschrijving: wrk [3] > ^ wrk [3] < 3 Ja ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 57 o! 4 Nee :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 4 o! 3 Deze vragenlijst gaat over betaalde werkzaamheden en pensioenvoorzieningen. Maar nu volgen eerst enkele aanvullende vragen over uw huishouden en/of persoonlijke kenmerken. 4. burgst Wat is uw burgerlijke staat? Gehuwd (inclusief gescheiden van tafel en bed in gemeenschap van goederen:::::::::::::::::::::::::: Gehuwd (inclusief gescheiden van tafel en bed op basis van huwelijkse voorwaarden::::::::::::::::::::::::: Gescheiden van echtgen(oot(e ::::::::::::::::::::: 3 Samenwonend met partner (ongehuwd ::::::::::::: 4 Weduwe/weduwnaar:::::::::::::::::::::::::::::::: ! 5 Altijd ongehuwd geweest ::::::::::::::::::::::::::: o! 7 5. jrbs In welk jaar bent u::: 7. ::: 8-3 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 47 o! 6 6. mndbs En in welke maand? (voor de maand moet u een getal invullen: =januari, =februari, etc. - ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 47 o! 7 7. Interviewer: Is men hoofd van het huishouden? Formele beschrijving: positie [8] = Ja ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 656 o! 8 Nee :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 45 o! 8 7 case burgst [4] of : ::: 'gehuwd' ; : ::: 'gescheiden' ; 3: ::: 'gaan samenwonen' ; 4: ::: 'weduwe/weduwnaar geworden' end 8 if jrbs [5] [::] then ::: 'Indien u meer dan een keer bent gehuwd, wilt u dan het jaar invullen van uw laatste huwelijk'

14 Variabelendocumentatie VSB panel 3 8. Interviewer: Is men voor 53 geboren? Formele beschrijving: gebjaar [5] < 53 Ja ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 657 o! Nee :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: o! 3 Uit de huishoudbox is bekend wat de samenstelling van uw huishouden is. In het navolgende wordt u gevraagd naar eventuele kleinkinderen en kinderen die niet (meer tot uw huishouden behoren.. kk Heeft u kleinkinderen? Ja ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 5 o! 3 37 o! 3 3. hkk Hoeveel kleinkinderen heeft u? - ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 5 o! 3 ::: 3. kidout Heeft u kinderen die niet (meer tot het huishouden behoren? Ja ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 4 o! 3 77 o! 8 3. hkidout Hoeveel van uw kinderen behoren niet (meer tot uw huishouden? - ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 4 o! 33 if gebjaar [5] > 5 then ::: 'Uit de huishoudbox isbekend wat de samenstelling van uw huishouden is. In het navolgende wordt u gevraagd naar eventuele kleinkinderen en kinderen die niet (meer tot uw huishouden behoren.'

15 Huishoudbox 3 Hierna wordt u gevraagd naar de geboortedata van de kinderen die niet (meer tot uw huishouden behoren. ::: Wilt u voor de maand een getal invullen (=januari, =februari, etcetera 33. d Wat is de geboortedag van het e kind? -3 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 4 o! d Wat is de geboortemaand van het e buitenshuis wonende kind? - ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 4 o! d3 Wat is het geboortejaar van het e buitenshuis wonende kind? -3 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 4 o! gesl Wat is het geslacht van het e buitenshuis wonende kind? Man ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Vrouw ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 37. redaf Wat is de voornaamste reden van afwezigheid voor uw e buitenshuis wonende kind? Is onafhankelijk en heeft eigen huishouden :::::::::: Studeert buitenshuis of in internaat ::::::::::::::::: Militaire dienst ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 3 Ziekenhuis of psychiatrische inrichting::::::::::::::: 4 Vakantie ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 5 Overleden :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 6 Andere reden::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Interviewer: Heeft men meer dan buitenshuiswonend kind? Formele beschrijving: hkidout [3] > ! 37! 38 Ja ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 7 o! 3 Nee :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 37 o! 8 3. d4 Wat is de geboortedag van het e buitenshuis wonende kind? -3 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 7 o! 4 if partner [] =then ::: ' Wilt u ALLE kinderen opgeven die ooit tot het huishouden vanuofvan uw eventuele partner hebben behoord.'

16 4 Variabelendocumentatie VSB panel 3 4. d5 Wat is de geboortemaand van het e buitenshuis wonende kind? - ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 7 o! 4 4. d6 Wat is het geboortejaar van het e buitenshuis wonende kind? 33-3 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 7 o! 4 4. gesl Wat is het geslacht van het e buitenshuis wonende kind? Man ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Vrouw ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 43. redaf Wat is de voornaamste reden van afwezigheid voor uw e buitenshuis wonende kind? Is onafhankelijk en heeft eigen huishouden :::::::::: Studeert buitenshuis of in internaat ::::::::::::::::: Militaire dienst ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 3 Ziekenhuis of psychiatrische inrichting::::::::::::::: 4 Vakantie ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 5 Overleden :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 6 Andere reden::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Interviewer: Heeft men meer dan buitenshuiswonende kinderen? Formele beschrijving: hkidout [3] > ! 43! 44 Ja ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 34 o! 45 Nee :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 37 o! d7 Wat is de geboortedag van het 3 e buitenshuis wonende kind? -3 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 34 o! d8 Wat is de geboortemaand van het 3 e buitenshuis wonende kind? - ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 34 o! d Wat is het geboortejaar van het 3 e buitenshuis wonende kind? -86 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 34 o! gesl3 Wat is het geslacht van het 3 e buitenshuis wonende kind? Man ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Vrouw ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 5! 4

17 Huishoudbox 5 4. redaf3 Wat is de voornaamste reden van afwezigheid voor uw 3 e buitenshuis wonende kind? Is onafhankelijk en heeft eigen huishouden :::::::::: Studeert buitenshuis of in internaat ::::::::::::::::: Militaire dienst ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 3 Ziekenhuis of psychiatrische inrichting::::::::::::::: 4 Vakantie ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 5 Overleden :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 6 Andere reden::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 7 5. Interviewer: Heeft men meer dan 3 buitenshuiswonende kinderen? Formele beschrijving: hkidout [3] > 3 3 8! 5 Ja ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 64 o! 5 Nee :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 77 o! 8 5. d Wat is de geboortedag van het 4 e buitenshuis wonende kind? -3 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 64 o! 5 5. d Wat is de geboortemaand van het 4 e buitenshuis wonende kind? - ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 64 o! d Wat is het geboortejaar van het 4 e buitenshuis wonende kind? -88 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 64 o! gesl4 Wat is het geslacht van het 4 e buitenshuis wonende kind? Man ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Vrouw ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 55. redaf4 Wat is de voornaamste reden van afwezigheid voor uw 4 e buitenshuis wonende kind? Is onafhankelijk en heeft eigen huishouden :::::::::: Studeert buitenshuis of in internaat ::::::::::::::::: Militaire dienst ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 3 Ziekenhuis of psychiatrische inrichting::::::::::::::: 4 Vakantie ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 5 Overleden :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 6 Andere reden::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ! 55! 56

18 6 Variabelendocumentatie VSB panel Interviewer: Heeft men meer dan 4 buitenshuiswonende kinderen? Formele beschrijving: hkidout [3] > 4 Ja ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 73 o! 57 Nee :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: o! d3 Wat is de geboortedag van het 5 e buitenshuis wonende kind? -3 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 73 o! d4 Wat is de geboortemaand van het 5 e buitenshuis wonende kind? - ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 73 o! 5 5. d5 Wat is het geboortejaar van het 5 e buitenshuis wonende kind? 4-3 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 73 o! 6 6. gesl5 Wat is het geslacht van het 5 e buitenshuis wonende kind? Man ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Vrouw ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 6. redaf5 Wat is de voornaamste reden van afwezigheid voor uw 5 e buitenshuis wonende kind? Is onafhankelijk en heeft eigen huishouden :::::::::: Studeert buitenshuis of in internaat ::::::::::::::::: Militaire dienst ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 3 Ziekenhuis of psychiatrische inrichting::::::::::::::: 4 Vakantie ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 5 Overleden :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 6 Andere reden::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 7 6. Interviewer: Heeft men meer dan 5 buitenshuiswonende kinderen? Formele beschrijving: hkidout [3] > ! 6! 6 Ja ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 4 o! 63 Nee :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 33 o! d6 Wat is de geboortedag van het 6 e buitenshuis wonende kind? -3 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 4 o! 64

19 Huishoudbox d7 Wat is de geboortemaand van het 6 e buitenshuis wonende kind? - ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 4 o! d8 Wat is het geboortejaar van het 6 e buitenshuis wonende kind? :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 4 o! gesl6 Wat is het geslacht van het 6 e buitenshuis wonende kind? Man ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Vrouw ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 67. redaf6 Wat is de voornaamste reden van afwezigheid voor uw 6 e buitenshuis wonende kind? Is onafhankelijk en heeft eigen huishouden :::::::::: Studeert buitenshuis of in internaat ::::::::::::::::: Militaire dienst ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 3 Ziekenhuis of psychiatrische inrichting::::::::::::::: 4 Vakantie ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 5 Overleden :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 6 Andere reden::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Interviewer: Heeft men meer dan 6 buitenshuiswonende kinderen? Formele beschrijving: hkidout [3] > ! 67! 68 Ja ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: o! 6 Nee :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: o! 8 6. d Wat is de geboortedag van het 7 e buitenshuis wonende kind? -3 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: o! 7 7. d Wat is de geboortemaand van het 7 e buitenshuis wonende kind? - ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: o! 7 7. d Wat is het geboortejaar van het 7 e buitenshuis wonende kind? :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: o! 7 7. gesl7 Wat is het geslacht van het 7 e buitenshuis wonende kind? Man ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Vrouw ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 8 3! 73

20 8 Variabelendocumentatie VSB panel redaf7 Wat is de voornaamste reden van afwezigheid voor uw 7 e buitenshuis wonende kind? Is onafhankelijk en heeft eigen huishouden :::::::::: Studeert buitenshuis of in internaat ::::::::::::::::: Militaire dienst ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 3 Ziekenhuis of psychiatrische inrichting::::::::::::::: 4 Vakantie ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 5 Overleden :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 6 Andere reden::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Interviewer: Heeft men meer dan 7 buitenshuiswonende kinderen? Formele beschrijving: hkidout [3] > 7! 74 Ja ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: o! 75 Nee :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: o! d Wat is de geboortedag van het 8 e buitenshuis wonende kind? -3 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: o! d3 Wat is de geboortemaand van het 8 e buitenshuis wonende kind? - ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: o! d4 Wat is het geboortejaar van het 8 e buitenshuis wonende kind? 4-67 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: o! gesl8 Wat is het geslacht van het 8 e buitenshuis wonende kind? Man ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Vrouw ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 7. redaf8 Wat is de voornaamste reden van afwezigheid voor uw 8 e buitenshuis wonende kind? Is onafhankelijk en heeft eigen huishouden :::::::::: Studeert buitenshuis of in internaat ::::::::::::::::: Militaire dienst ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 3 Ziekenhuis of psychiatrische inrichting::::::::::::::: 4 Vakantie ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 5 Overleden :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 6 Andere reden::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ! 7! 8

21 Huishoudbox 8. Interviewer: Heeft men meer dan 8 buitenshuiswonende kinderen? Formele beschrijving: hkidout [3] > 8 Ja ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 4 o! 8 Nee :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 5 o! 8 8. d5 Wat is de geboortedag van het e buitenshuis wonende kind? -3 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 4 o! 8 8. d6 Wat is de geboortemaand van het e buitenshuis wonende kind? - ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 4 o! d7 Wat is het geboortejaar van het e buitenshuis wonende kind? :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 4 o! gesl Wat is het geslacht van het e buitenshuis wonende kind? Man ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Vrouw ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 85. redaf Wat is de voornaamste reden van afwezigheid voor uw e buitenshuis wonende kind? Is onafhankelijk en heeft eigen huishouden :::::::::: Studeert buitenshuis of in internaat ::::::::::::::::: Militaire dienst ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 3 Ziekenhuis of psychiatrische inrichting::::::::::::::: 4 Vakantie ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 5 Overleden :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 6 Andere reden::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Interviewer: Heeft men meer dan buitenshuiswonende kinderen? Formele beschrijving: hkidout [3] > 4! 85! 86 Ja ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 3 o! 87 Nee :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: o! d8 Wat is de geboortedag van het e buitenshuis wonende kind? -3 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 3 o! 88

22 Variabelendocumentatie VSB panel d Wat is de geboortemaand van het e buitenshuis wonende kind? - ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 3 o! 8 8. d3 Wat is het geboortejaar van het e buitenshuis wonende kind? :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 3 o!. gesl Wat is het geslacht van het e buitenshuis wonende kind? Man ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Vrouw :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. redaf Wat is de voornaamste reden van afwezigheid voor uw e kind? Is onafhankelijk en heeft eigen huishouden :::::::::: Studeert buitenshuis of in internaat ::::::::::::::::: Militaire dienst ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 3 Ziekenhuis of psychiatrische inrichting::::::::::::::: 4 Vakantie ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 5 Overleden :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 6 Andere reden::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 7. Interviewer: Heeft men meer dan buitenshuiswonende kinderen? Formele beschrijving: hkidout [3] > 3 3!! Ja ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: o! 3 Nee :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: o! 8 3. d3 Wat is de geboortedag van het e kind? -3 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: o! 4 4. d3 Wat is de geboortemaand van het e kind? - ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: o! 5 5. d33 Wat is het geboortejaar van het e kind? 5 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: o! 6 6. gesl Wat is het geslacht van het e buitenshuis wonende kind? Man ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Vrouw :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::! 7

23 Huishoudbox 7. redaf Wat is de voornaamste reden van afwezigheid voor uw e kind? Is onafhankelijk en heeft eigen huishouden :::::::::: Studeert buitenshuis of in internaat ::::::::::::::::: Militaire dienst ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 3 Ziekenhuis of psychiatrische inrichting::::::::::::::: 4 Vakantie ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 5 Overleden :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 6 Andere reden::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 7! 8

24 Variabelendocumentatie VSB panel 3. Werk en pensioen De volgende vragen gaan over betaalde werkzaamheden en pensioenen. We beginnen met een vraag die u al in een eerdere vragenlijst is gesteld. De categorieen zijn echter iets anders geformuleerd. Op het volgende scherm wordt u gevraagd waartoe u zich in de eerste plaats rekent. Het gaat om de bezigheid die de meeste tijd in beslag neemt. Als betaald werk wordt beschouwd: {werk voor eigen rekening of risico {werk als gezinslid in bedrijf van echtgeno(ot(e of ouders {werk in loondienst {werk in sociale werkplaats {in opleiding bij een bedrijf of instelling, maar met loon of salaris {stagiaire met loon of salaris 8. bezig Waartoe rekent u zich in de eerste plaats? Verricht betaald werk::::::::::::::::::::::::::::::: 87 o! 5 Ben dienstplichting militair of vervul vervangende dienstplicht :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Zoek werk na verlies van een werkkring ::::::::::::: 3 Zoek voor het eerst werk/zoek werk na een langdurige onderbreking ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 4 Ben scholier, student, stagiaire met alleen onkostenvergoeding :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 5 Doe het huishouden :::::::::::::::::::::::::::::::: ! 3 Ben gepensioneerd, rentenier:::::::::::::::::::::::: 7 45 o! Ben met vervroegd pensioen :::::::::::::::::::::::: 8 o! Ben geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt ::::::::: 46 o! Doe onbetaald werk met behoud van uitkering ::::: Doe vrijwilligerswerk :::::::::::::::::::::::::::::: 65! 3 Iets anders :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 4. afgek Op welke ziekte, handicap of andere aandoening bent u afgekeurd? ::: (Open antwoord! 3. vut Bent u met vervroegd pensioen gegaan? Ja ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 7 o! 34 o! 3

25 Werk en pensioen 3. rvut Om welke reden bent u met vervroegd pensioen gegaan? Slechte gezondheidstoestand :::::::::::::::::::::::: Reorganisatie in het bedrijf of organisatie ::::::::::: 34 77! 3 Een andere reden ::::::::::::::::::::::::::::::::::: 3 8 o!. arvut Welke andere reden bedoelt u? ::: (Open antwoord! 3 3. bet Verricht u betaald werk, ook al is het maar voor een of enkele uren per week of voor een korte periode? Ja ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 48 o! o! 4 Niet als betaald werk beschouwen: dienstplichtig militair of vervangende dienstplicht 4. ooitw Hebt u ooit betaald werk verricht? Ja ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 43 o! 5 36 o! 7 5. loond ::: u in loondienst bij de overheid (rijk, provincie, gemeente, bij een BV of bij een andere instelling (NV, stichting, vereniging of cooperatie? Indien u meer dan een werkkring ::: gaan de volgende vragen over de ::: 3 werkkring waaraanudemeeste tijd ::: 4 Ja, in loondienst bij de overheid :::::::::::::::::::: Ja, in loondienst bij een BV :::::::::::::::::::::::: Ja, in loondienst bij een andere instelling (NV, stichting, vereniging of cooperatie:::::::::::::::::::::::::::: ! 8 Nee :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 4 78 o! 6 if ooitw [4] =then ::: 'Werkte' else ::: 'Werkt' if ooitw [4] =then ::: 'tegelijkertijd had' else ::: 'hebt' if ooitw [4] =then ::: 'LAATSTE' 3 if ooitw [4] =then ::: 'besteedde' else ::: 'besteedt'

26 4 Variabelendocumentatie VSB panel 3 6. maats ::: 4 u in een maatschap of vennootschap onder rma? Huisartsen, notarissen en agrariers kennen veelal een maatschapsvorm; produktiebedrijven veelal een vennootschap onder rma. Ja ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 76 o! 54 o! 7 7. zelfst ::: 5 u zelfstandige of ::: 6 u mee in het gezinsbedrijf? ::: 7 voor eigen rekening of risico :::::::::::::::::::: ::: 8 mee in gezinsbedrijf:::::::::::::::::::::::::::: 8. dienstv ::: u een vast of tijdelijk dienstverband? Vast ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Tijdelijk :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. Interviewer: Werkt of werkte men bij de overheid? Formele beschrijving: loond [5] = !! Ja ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: o! Nee :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: o!. schaal ::: uwerkzaam als ambtenaar of beroepsmilitair? Ja, als ambtenaar :::::::::::::::::::::::::::::::::: Ja, als beroepsmilitair :::::::::::::::::::::::::::::: 76 4! Nee :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 3 o!. schaal Wilt u hieronder de schaal of rang aangeven die u ::: als :::? ::: (Open antwoord! 4 if ooitw [4] =then ::: 'Participeerde' else ::: 'Participeert' 5 if ooitw [4] =then ::: 'Was' else ::: 'Bent' 6 if ooitw [4] =then ::: 'werkte' else ::: 'werkt' 7 if ooitw [4] =then ::: 'Werkte' else ::: 'Werkt' 8 if ooitw [4] =then ::: 'Werkte' else ::: 'Werkt' if ooitw [4] =then ::: 'Had' else ::: 'Hebt' if ooitw [4] =then ::: 'Was' else ::: 'Bent' if ooitw [4] =then ::: 'had' else ::: 'hebt' if schaal [] =then ::: 'ambtenaar' else ::: 'beroepsmilitair'

27 Werk en pensioen 5. Interviewer: Betreft het iemands laatste baan (m.a.w., men heeft op dit moment geen betaalde baan? Formele beschrijving: ooitw [4] = Ja ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 43 o! 3 Nee :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 337 o! 6 3. digits Wat voor een functie of beroep had u? Codering antwoorden volgens ISCO-beroepenclassicatie 84 van het CBS - ::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 43 o! 4 4. uren Hoeveel uren ::: 3? -8 uren :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 5. vakverl Hoeveel vakantiedagen (inclusief arbeidstijdverkorting nam u gemiddeld per jaar op? N.B. Voor mensen die niet naar eigen believen vakantiedagen konden opnemen, bijvoorbeeld onderwijsgevenden, bedoelen we hier het aantal vakantiedagen dat men gemiddeld genoot. 3! 5 - dagen :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 43 o! 8 6. uren Hoeveel uren ::: 4? 5-8 uren :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 7. vakan Hoeveel vakantiedagen ::: 6 in opgenomen? N.B. Voor mensen die niet naar eigen believen vakantiedagen kunnen opnemen, bijvoorbeeld onderwijsgevenden, bedoelen we hier het aantal vakantiedagen dat men genoten heeft. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: -3 dagen :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ! 7! 8 3 if loond [5] [::3] then ::: 'per week was u volgens uw arbeidscontract werkzaam bij uw laatste werkgever' else ::: 'werkte u gewoonlijk per week bij :::' 4 if loond [5] [::3] then ::: 'per week bent uvolgens uw arbeidscontract werkzaam' else ::: 'werkt u gewoonlijk per week' 5 Registratiefout; totaal aantal observaties moet 337 zijn. 6 if loond [5] [::3] then ::: '(inclusief arbeidstijdverkorting hebt u bij uw werkgever' else ::: 'hebt u'

28 6 Variabelendocumentatie VSB panel 3 8. Interviewer: Is of was men in loondienst? Formele beschrijving: loond [5] [::3] Ja ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 3 o! Nee :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 78 o!. uurwerk Hoeveel uur per week ::: 7 u gemiddeld IN WERKELI- JKHEID in uw ::: 8 belangrijkste werkkring? Of overuren al dan niet betaald ::: doet niet terzake - uren ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. mwerk Hebt u voor uw ::: 3 werkkring nog meer werkkringen gehad? 37! Ja ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 3 o! 7 o!. ewerk In welk jaar begon u met uw eerste betaalde werkkring? -3 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 3 o!. jfull Hoeveel jaar hebt u in totaal TENMINSTE 3 UUR PER WEEK ::: 3 gewerkt? :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: -7 jaren :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 3. jpart Hoeveel jaar hebt u in totaal MINDER DAN 3 UUR PER WEEK ::: 3 gewerkt? :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: -63 jaren :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ! 3! 4 4. Interviewer: Heeft men nu een betaalde werkkring? Formele beschrijving: ooitw [4] 6= Ja ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 337 o! 5 Nee :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 43 o! 8 7 if ooitw [4] =then ::: 'werkte' else ::: 'werkt' 8 if ooitw [4] =then ::: 'laatste' if ooitw [4] =then ::: 'werden' else ::: 'worden' 3 if ooitw [4] =then ::: 'laatste' else ::: 'huidige' 3 if loond [5] [::3] then ::: 'volgens arbeidscontract' 3 if loond [5] [::3] then ::: 'volgens arbeidscontract'

29 Werk en pensioen 7 5. jaarw In welk jaar bent u in uw huidige werkkring begonnen? 4-8 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 8 o! 7-3 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 6 o! 6 6. maandw En in welke maand (=januari, =februari etc.? - ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 6 o! 7 7. reis Hoe lang moet u gewoonlijk reizen van uw HUIS naar uw WERK? :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: - minuten :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 8. Interviewer: Is of was men in loondienst? Formele beschrijving: loond [5] [::3] 5 3! 8 Ja ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 3 o! 3 Nee :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 78 o!. berpens ::: 33 u deel aan een beroepspensioenregeling? Een beroepspensioenregeling is een door beroepsgenoten getroen collectieve pensioenregeling op verzoek van een of meer voor de betrokken tak van beroep voldoende representatieve organisaties. Ja ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 7 o! 3 5 o! 5 3. wberpens Aan welke beroepspensioenregeling ::: 34 u deel? Advocaten ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Apothekers ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 3 Artsen (huisartsen en medische specialisten :::::::: 3 3 Dierenartsen ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 4 Fysiotherapeuten ::::::::::::::::::::::::::::::::::: 5 4! 5 Notarissen en kandidaat-notarissen:::::::::::::::::: 6 Tandartsen/othodontisten ziekenfondsmedewerkers :: 7 5 Vroedvrouwen :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 8 Onafhankelijke raadgevende actuarissen ::::::::::::: Wisselmakelaars::::::::::::::::::::::::::::::::::: Geen van bovenstaande:::::::::::::::::::::::::::: 87 o! 3 33 if ooitw [4] =then ::: 'Nam' else ::: 'Neemt' 34 if ooitw [4] =then ::: 'nam' else ::: 'neemt'

30 8 Variabelendocumentatie VSB panel 3 3. wbpdan Aan welk beroepspensioen ::: 35 u dan deel? ::: (Open antwoord! 5 3. Interviewer: Is of was men in loondienst bij een BV? Formele beschrijving: loond [5] = Ja ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 46 o! 33 Nee :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 46 o! aanbv Beschikt ::: 36 uover aandelen van de BV waar u werkt ::: 37? Ja ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 44 o! o! rpensbv Hebt u recht op pensioen vanwege een toezegging van de BV waaruwerkt ::: 38 of vanwege een pensioen-bv? Ja ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 3 o! 35 3 o! apensbv ::: 3 u ook deel in pensioen-regelingen bestemd voor andere werknemers van de BV? Ja ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 5 o! o! wpens Hebt u vanuit uw ::: 4 werkkring recht op pensioen? Ja ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 878 o! 37 o! 5 35 if ooitw [4] =then ::: 'nam' else ::: 'neemt' 36 if ooitw [4] =then ::: 'e' 37 if ooitw [4] =then ::: 'e' 38 if ooitw [4] =then ::: 'e' 3 if ooitw [4] =then ::: 'Nam' else ::: 'Neemt' 4 if ooitw [4] =then ::: 'laatste' else ::: 'huidige'

31 Werk en pensioen 37. pfonds ::: 4 uvanuit uw ::: 4 werkkring aangesloten bij een van onderstaande pensioenfondsen? ABP ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: TNO ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: PGGM::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 3 Metaalnijverheid ::::::::::::::::::::::::::::::::::: 4 Bouwnijverheid::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 5 Metaalindustrie :::::::::::::::::::::::::::::::::::: 6 Spoorwegpensioenfonds ::::::::::::::::::::::::::::: 7 Grasche bedrijven ::::::::::::::::::::::::::::::::: 8 Landbouw ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Vervoer en havenbedrijf ::::::::::::::::::::::::::: Detailhandel :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ! 5! 45 Nee, geen van bovenstaande pensioenfondsen::::::: 7 o! 38 o! pfonds ::: 43 u dan vanuit uw ::: 44 werkkring bij een van onderstaande pensioenfondsen aangesloten? Beroepsvervoer over de weg:::::::::::::::::::::::: Schildersbedrijven ::::::::::::::::::::::::::::::::: 3 Woningcorporaties :::::::::::::::::::::::::::::::: 4 PTT :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 5 Philips (A+B :::::::::::::::::::::::::::::::::::: 6 Shell :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 7 KLM ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 8 ABN amro :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Hoogovens :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ING bank + Postbank::::::::::::::::::::::::::::: ! 45! 5 Nee, geen van bovenstaande pensioenfondsen::::::: 867 o! 3 4 if ooitw [4] =then ::: 'Was' else ::: 'Bent' 4 if ooitw [4] =then ::: 'laatste' else ::: 'huidige' 43 if ooitw [4] =then ::: 'Was' else ::: 'Bent' 44 if ooitw [4] =then ::: 'laatste'

32 3 Variabelendocumentatie VSB panel 3 3. pfonds3 ::: 45 u dan vanuit uw ::: 46 werkkring bij een van onderstaande pensioenfondsen aangesloten? Progress(Unilever :::::::::::::::::::::::::::::::: AKZO :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 3 PVM(DSM::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 4 Rabobankorganisatie :::::::::::::::::::::::::::::: 5 Stork ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 6 Ahold ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ! 5 Geen van bovenstaande:::::::::::::::::::::::::::: o! 4 Pensioenregelingen worden veelal uitgevoerd door pensioenfondsen en/of verzekeringsmaatschappijen. Zo kan men onderscheiden: a: ondernemingspensioenfondsen voor werknemers bij grote ondernemingen b: bedrijfs(takpensioenfondsen voor werknemers in bepaalde bedrijfstakken c: individuele en collectieve pensioenverzekeringen, rechtstreeks door de werkgevers bij levensverzekeringsmaatschappijen ondergebracht. 4. spfonds Bij welk soort pensioenfonds ::: 47 u vanuit uw ::: 48 werkkring aangesloten? Ondernemingspensioenfonds :::::::::::::::::::::::: 56 o! 4 Bedrijfs(takpensioenfonds :::::::::::::::::::::::::: 8 o! 43 Geen pensioenrecht bij een van de genoemde pensioenfondsen :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: pverz ::: 4 er voor u een pensioenverzekering afgesloten bij een verzekeringsmaatschappij, waaraan de werkgever bijdraagt?! 4 Ja ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 64 o! o! 5 4. naampens Wat ::: 5 de naam van het ondernemingspensioenfonds? ::: (Open antwoord! 5 45 if ooitw [4] =then ::: 'Was' else ::: 'Bent' 46 if ooitw [4] =then ::: 'laatste' 47 if ooitw [4] =then ::: 'was' else ::: 'bent' 48 if ooitw [4] =then ::: 'laatste' else ::: 'huidige' 4 if ooitw [4] =then ::: 'Was' else ::: 'Is' 5 if ooitw [4] =then ::: 'was' else ::: 'is'

33 Werk en pensioen naambdrt In welke bedrijfstak ::: 5 uwerkzaam? ::: (Open antwoord! pensbdrt Wat ::: 5 de naam van het bedrijfs(takpensioenfonds? ::: (Open antwoord! aanv ::: 53 er voor u naast deelname aan het eerder genoemde pensioenfonds ::: een aanvullende pensioenverzekering afgesloten bij een verzekeringsmaatschappij waaraan de werkgever ::: 54? Ja ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 6 o! o! jaarv In welk jaar is deze verzekering afgesloten? 46-3 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 37 o! eigen ::: 55 er een eigen bijdrage bij deze verzekering? Ja ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: o! 48 5 o! eigperc Voor welk deel ::: 56 u bij aan de aanvullende pensioenverzekering? - % :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 4. wpremi Over welke periode ::: 57 door u premie voor deze verzekering betaald? Per 4 weken :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Per maand ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Per kwartaal ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 3 Per jaar :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ! 4! 5 5 if ooitw [4] =then ::: 'was' else ::: 'bent' 5 if ooitw [4] =then ::: 'was' else ::: 'is' 53 if ooitw [4] =then ::: 'Was' else ::: 'Is' 54 if ooitw [4] =then ::: 'bijdroeg' else ::: 'bijdraagt' 55 if ooitw [4] =then ::: 'Was' else ::: 'Is' 56 if ooitw [4] =then ::: 'droeg' else ::: 'draagt' 57 if ooitw [4] =then ::: 'werd' else ::: 'wordt'

34 3 Variabelendocumentatie VSB panel 3 5. hpremi Hoe hoog ::: 58 de premie die door u voor de aanvullende pensioenverzekering ::: 5 betaald per ::: 6? De bijdrage van de werkgever hier NIET vermelden. - gulden :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 85 6! 5 In pensioenregelingen kan vastgelegd zijn dat de hoogte van pensioenaanspraken, ingegane pensioenen, of beide, zal worden aangepast. Bijvoorbeeld aan de hand van een prijsindex(waardevast of loonindex (welvaartsvast of een combinatie van beide. Pensioenen die op bovenstaande wijzen worden aangepast noemt men gendexeerd. 5. index Is uw ::: 6 pensioen gendexeerd? 6 Ja ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 5. breuk Is er ooit bij verandering van werkkring een zgn. pensioenbreuk opgetreden? Kernpunt van de pensioenbreuk is dat bij verandering van werkgever de nieuwe werkgever niet bereid is om toekomstige loonsverhogingen door te laten werken over jaren die liggen voor de indiensttreding bij zijn bedrijf ! 5 Ja ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: o! o! hbreuk Hoe vaak hebt u pensioenbreuk gehad? -4 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 54. jbreuk In welk jaar was de laatste pensioenbreuk? 87 4! 54-3 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: o! if ooitw [4] =then ::: 'was' else ::: 'is' 58 if ooitw [4] then ::: 'werd' else ::: 'wordt' 5 case wpremi [4] of : ::: 'per 4 weken';:::: 'per maand' ; 3: ::: 'per kwartaal' ; 4: ::: 'per jaar' end 6 if ooitw [4] 6=then ::: 'toekomstig' 6 Registratiefout; totaal aantal observaties moet 38 zijn.

Documentatie. CentER Savings Survey. Mariline Feron, Adriaan Hoogendoorn, Corrie Vis

Documentatie. CentER Savings Survey. Mariline Feron, Adriaan Hoogendoorn, Corrie Vis Documentatie CentER Savings Survey 1995 Versie: 27 juli 1999 Mariline Feron, Adriaan Hoogendoorn, Corrie Vis 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Zes vragenlijsten... 3 1.2 Acht databestanden... 3 1.3

Nadere informatie

Documentatie. CentER Savings Survey. 13 augustus 1999

Documentatie. CentER Savings Survey. 13 augustus 1999 Documentatie CentER Savings Survey 1997 Mariline Feron Adriaan Hoogendoorn Corrie Vis (CentER Applied Research) (CentER Applied Research) (CentERdata) 13 augustus 1999 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1

Nadere informatie

Documentatie. CentER Savings Survey. 1 maart 2000

Documentatie. CentER Savings Survey. 1 maart 2000 Documentatie CentER Savings Survey 1998 Mariline Feron Adriaan Hoogendoorn Corrie Vis (CentER Applied Research) (CentER Applied Research) (CentERdata) 1 maart 2000 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Zes

Nadere informatie

DNB Household Survey 2011 - Descriptive Statistics - Nederlands

DNB Household Survey 2011 - Descriptive Statistics - Nederlands DNB Household Survey 211 - Descriptive Statistics - Nederlands Versie 1. CentERdata - Maart 212 Inhoud Descriptive Statistics: Algemene Informatie over het Huishouden Descriptive Statistics: Huishouden

Nadere informatie

Enquête Beroepsbevolking Face to face waarneming. Handleiding 2014

Enquête Beroepsbevolking Face to face waarneming. Handleiding 2014 Enquête Beroepsbevolking Face to face waarneming Handleiding 2014 Heerlen, januari 2014 Jo Brouwers CBS-weg 11 Postbus 4481 6401 CZ Heerlen www.cbs.nl twitter.com/statistiekcbs Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Pensioenregeling in heldere taal.

Pensioenregeling in heldere taal. Pensioenregeling in heldere taal. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, vermenigvuldigd of gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van de uitgever en/of andere auteursrechthebbenden. Stichting

Nadere informatie

65 jaar in zicht. Binnenkort bereikt u de leeftijd van 65 jaar, de pensioengerechtigde leeftijd. Dan verandert er nogal wat in uw financiële situatie.

65 jaar in zicht. Binnenkort bereikt u de leeftijd van 65 jaar, de pensioengerechtigde leeftijd. Dan verandert er nogal wat in uw financiële situatie. 65 jaar in zicht Binnenkort bereikt u de leeftijd van 65 jaar, de pensioengerechtigde leeftijd. Dan verandert er nogal wat in uw financiële situatie. De brochure 65 JAAR IN ZICHT van de Algemene Onderwijsbond

Nadere informatie

Pensioenbrochure 2013

Pensioenbrochure 2013 Pensioenbrochure 2013 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave: 3 Inleiding 5 Wat is pensioen? 5 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 5 2. Wanneer kan ik met pensioen? 5 3. Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik

Nadere informatie

Pensioenvoorziening in Nederland

Pensioenvoorziening in Nederland Pensioenvoorziening in Nederland Dit boekje wordt u aangeboden door Algemene Pensioen Groep APG. Uitgave 2010 Pensioenvoorziening in Nederland Inhoud Inleiding 3 De eerste pijler 4 AOW 5 ANW 6 WIA 8 De

Nadere informatie

Stand van Zaken van de sociale zekerheid

Stand van Zaken van de sociale zekerheid In deze brochure wordt een algemeen overzicht met de bedragen per 1 januari 2012 gegeven van de verschillende sociale verzekeringen en voorzieningen. Het is aan de uitvoerende instantie om te beoordelen

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT STUDEREN EN FINANCIËN HOGESCHOOL INHOLLAND ROTTERDAM LECTORAAT DYNAMIEK VAN DE STAD

ONDERZOEKSRAPPORT STUDEREN EN FINANCIËN HOGESCHOOL INHOLLAND ROTTERDAM LECTORAAT DYNAMIEK VAN DE STAD ONDERZOEKSRAPPORT STUDEREN EN FINANCIËN HOGESCHOOL INHOLLAND ROTTERDAM LECTORAAT DYNAMIEK VAN DE STAD Onderzoeksrapport Studeren en Financiën Een onderzoek naar de financiële omstandigheden en schuldenproblematiek

Nadere informatie

De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen

De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen Nibud, 2010 Samenvatting Het Nibud heeft

Nadere informatie

Stand van Zaken van de sociale zekerheid

Stand van Zaken van de sociale zekerheid In deze brochure wordt een algemeen overzicht met de bedragen per 1 juli 2012 gegeven van de verschillende sociale verzekeringen en voorzieningen. Het is aan de uitvoerende instantie om te beoordelen of

Nadere informatie

REGLEMENT OUDERDOMSPENSIOEN COLLECTIEF TOEGEZEGDE BIJDRAGE

REGLEMENT OUDERDOMSPENSIOEN COLLECTIEF TOEGEZEGDE BIJDRAGE REGLEMENT OUDERDOMSPENSIOEN COLLECTIEF TOEGEZEGDE BIJDRAGE van, voor de pensioenregeling van TBI Holdings B.V. en de aan TBI Holdings gelieerde ondernemingen Toelichting bij pensioenbegrippen afkoop arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Werk en Inkomen: kerngegevens & trends Rapportage 2013

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Werk en Inkomen: kerngegevens & trends Rapportage 2013 Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Werk en Inkomen: kerngegevens & trends Rapportage 2013 Joris van der Veer Geeke Waverijn Peter Spreeuwenberg

Nadere informatie

Bijlage A Enquête solidariteit in de pensioenen... 2. Bijlage B Multivariate regressieanalyses... 13

Bijlage A Enquête solidariteit in de pensioenen... 2. Bijlage B Multivariate regressieanalyses... 13 Bijlagen Pensioenen: solidariteit en keuzevrijheid Stella Hoff Inhoud Bijlage A Enquête solidariteit in de pensioenen... 2 Bijlage B Multivariate regressieanalyses... 13 Bijlagen SCP-publicatie Pensioenen:

Nadere informatie

3. Hoe lang heb ik recht op een uitkering? Voldoet u aan de werkeneis dan heeft u recht op een kortdurende WW van 3 maanden.

3. Hoe lang heb ik recht op een uitkering? Voldoet u aan de werkeneis dan heeft u recht op een kortdurende WW van 3 maanden. De meest gestelde vragen van werkzoekenden WW-uitkering 1. Hoe vraag ik een uitkering aan? Om een uikering te krijgen moet u zich inschrijven bij het UWV WERKbedrijf. Vanaf het moment dat u weet dat u

Nadere informatie

Handleiding Vragenlijst over Ziekte en Werk

Handleiding Vragenlijst over Ziekte en Werk Handleiding Vragenlijst over Ziekte en Werk De integrale kosten per nieuwe hoofd-halstumorpatiënt, van diagnose van de primaire tumor tot 10 jaar follow-up, inclusief de kosten voor een eventuele recidiefbehandeling.

Nadere informatie

Vrijwillige inzet 2010

Vrijwillige inzet 2010 Vrijwillige inzet 2010 11 0 Marieke Houben-van Herten Saskia te Riele Publicatiedatum CBS-website: 6 september 2011 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer **

Nadere informatie

Witte vlek op pensioengebied 2007

Witte vlek op pensioengebied 2007 09 Witte vlek op pensioengebied 2007 Maaike Hersevoort Alderina Dill-Fokkema Martine de Mooij Esther Vieveen Centrum voor Beleidsstatistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

Stand van zaken van de sociale zekerheid

Stand van zaken van de sociale zekerheid Stand van zaken van de sociale zekerheid Overzicht 1 januari 2011 2 Stand van zaken van de sociale zekerheid Inhoudsopgave Inleiding 4 Premieoverzicht 5 Algemene ouderdomswet (AOW) 7 Aanvullende inkomensvoorziening

Nadere informatie

van Stichting Pensioenfonds TBI, voor de pensioenregeling van de aan TBI Holdings B.V. gelieerde ondernemingen zoals in de statuten omschreven.

van Stichting Pensioenfonds TBI, voor de pensioenregeling van de aan TBI Holdings B.V. gelieerde ondernemingen zoals in de statuten omschreven. PENSIOENREGLEMENT 2008 NN Prestatiepensioen excedent-regeling van Stichting Pensioenfonds TBI, voor de pensioenregeling van de aan TBI Holdings B.V. gelieerde ondernemingen zoals in de statuten omschreven.

Nadere informatie

Pensioenregeling. Stichting Pensioenfonds Haskoning

Pensioenregeling. Stichting Pensioenfonds Haskoning Pensioenregeling Stichting Pensioenfonds Haskoning april 2011 2 Pensioenregeling april 2011 ROYAL HASKONING Inhoud Pagina Algemeen 4 Pensioenregeling Royal Haskoning 6 Ouderdomspensioen 10 Nabestaandenpensioen

Nadere informatie

Pensioenregeling in het kort

Pensioenregeling in het kort Pensioenregeling in het kort De in deze brochure verstrekte informatie is van algemene aard, uitsluitend indicatief en aan wijzigingen onderhevig. De vermelde gegevens zijn uitsluitend bedoeld om deelnemers

Nadere informatie

Uw pensioen in het kort

Uw pensioen in het kort Uw pensioen in het kort Pensioenregeling 2011 geldend voor werknemers voor wie op 31 juli 2011 het pensioenreglement 2008 N van toepassing is dan wel in dienst getreden op of na 1 augustus 2011 1 Deze

Nadere informatie

De inkomenspositie van achterblijvers

De inkomenspositie van achterblijvers Opdrachtgever SVB Opdrachtnemer SVB / Tineke de Jonge Onderzoek De inkomenspositie van achterblijvers Startdatum 1 januari 2008 Einddatum 1 december 2008 Categorie Levensomstandigheden De inkomenspositie

Nadere informatie

DOORLOPENDE ENQUETE NAAR DE ARBEIDSKRACHTEN 2005 ONDERRICHTINGEN AAN DE ENQUETEURS

DOORLOPENDE ENQUETE NAAR DE ARBEIDSKRACHTEN 2005 ONDERRICHTINGEN AAN DE ENQUETEURS Sociale Statistieken Leuvenseweg 44-1000 Brussel Tel. : 02/ 548. 62.11 http://statbel.fgov.be DOORLOPENDE ENQUETE NAAR DE ARBEIDSKRACHTEN 2005 ONDERRICHTINGEN AAN DE ENQUETEURS DE VRAGENLIJSTEN VAN 2004

Nadere informatie

DE INKOMSTEN, UITGAVEN EN HET FINANCIEEL BEHEER VAN ALLOCHTONE HUISHOUDENS

DE INKOMSTEN, UITGAVEN EN HET FINANCIEEL BEHEER VAN ALLOCHTONE HUISHOUDENS DE INKOMSTEN, UITGAVEN EN HET FINANCIEEL BEHEER VAN ALLOCHTONE HUISHOUDENS Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD), januari 2004 Postbus 19250 3501 DG Utrecht www.nibud.nl 2 Voorwoord Het aantal

Nadere informatie

Bewaar deze brochure goed! U hebt hem misschien in de toekomst nog nodig.

Bewaar deze brochure goed! U hebt hem misschien in de toekomst nog nodig. Pensioenbrochure Inhoudsopgave: Inhoudsopgave: 3 Inleiding 5 Wat is pensioen? 5 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 5 2. Wanneer kan ik met pensioen? 5 3. Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik uitgekeerd?

Nadere informatie