Herman Camphuis. 30 juni Herziening: Jeroen Morrien, 25 maart 1997

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Herman Camphuis. 30 juni 1995. Herziening: Jeroen Morrien, 25 maart 1997"

Transcriptie

1 Variabelendocumentatie VSB panel 3 Herman Camphuis Maarten Ketelaars 3 juni 5 Herziening: Jeroen Morrien, 5 maart 7 i

2 ii

3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding 3. Algemeen : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 3. Instructies voor het lezen van de documentatie : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 4.3 Bestanden : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 6 Variabelendocumentatie 7. Huishoudbox : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 7. Werk en pensioen : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :.3 Wonen : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 4.4 Gezondheid : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 75.5 Inkomen : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 77.6 Bezit : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 8.7 Economische en Psychologische concepten : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Bankkeuze : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Bijlage : Hypotheken 4

4 Variabelendocumentatie VSB panel 3

5 Inleiding 3 Inleiding. Algemeen Het VSB panel (VSBP is een, volledig door de Stichting VSB fonds genancierd, panel waarin sinds 3 jaarlijks gegevens worden verzameld bij zo'n 8 huishoudens. Binnen een huishouden worden in principe alle personen van 6 jaar en ouder genterviewd. De verkregen informatie betreft demograsche karakteristieken van het huishouden, bruto inkomen, arbeidsmarktparticipatie, pensioenen, gezondheid, en de hoogte en samenstelling van het vermogen. Bovendien wordt aan het panel een reeks van vragen gesteld naar persoonlijkheidskenmerken waarvan verwacht wordt dat ze het spaar- of beleggingsgedrag benvloeden zoals risicogeneigdheid, inkomensonzekerheid, persoonlijkheidstrekken, tijdsvoorkeuren, levensverwachting en (spaar-motieven. De enqu^etering van de 3 golf van het VSBP heeft plaatsgevonden in de periode november 3 t/m april 4 en is uitgevoerd door Stichting Telepanel (STP. De enqu^etering vond plaats bij twee panels: een representatief panel van ongeveer huishoudens en een hogeinkomenspanel van ongeveer huishoudens. Het laatste panel, getrokken uit de hoogste % van de inkomensverdeling, is speciaal voor dit project in het leven geroepen. De methode van enqu^etering is volledig gecomputeriseerd. Elk huishouden heeft thuis een PC die aangesloten is op het telefoonnet. De enqu^etes en antwoorden daarop worden via deze telefoonverbinding getransporteerd. De hele enqu^etering geschiedt dus zonder de tussenkomst van een enqu^eteur. Mocht een respondent vragen of problemen hebben dan staat een telefonische help-desk ter beschikking. De respons van de 3 golf van het VSBP is weergegeven in tabel. Onder partiele nonrespons wordt verstaan dat een aantal (maar niet alle leden van het huishouden de vragenlijst niet hebben ingevuld. Een deel van de enqu^ete (het onderdeel wonen hoeft slechts door een gezinslid te worden ingevuld. In principe wordt hiervoor het huishoudlid gekozen dat de - nanciele administratie bijhoudt. Mocht deze persoon of een ander lid van het huishouden dit deel van de enqu^ete niet hebben ingevuld, dan is dit weergegeven onder partiele non-reponse in de kolom huishouden. Personen Huishoudens Totaal 77 7 Personen jonger dan 6 jaar w.v. met ingevulde enqu^ete 5 w.v. met ingevuld onderdeel wonen 688 partiele non-response 555 Tabel : responsoverzicht van de 3 golf van het VSBP

6 4 Variabelendocumentatie VSB panel 3. Instructies voor het lezen van de documentatie Voor de 3 golf van het VSBP is gebruik gemaakt van het computerprogramma INTERV. Computergestuurd enqu^eteren heeft het voordeel dat men exibeler is, maar het nadeel dat de exacte vorm van de enqu^ete moeilijk in de documentatie is weer te geven. Bij computergestuurd enqu^eteren kan op basis van een bepaalde combinatie van waarden van variabelen een routing worden gekozen, terwijl men dit niet terugziet in de enqu^ete als een aparte vraag of een instruktie gericht aan de enqu^eteur. Om dit probleem op te lossen is gekozen om `nep' vragen te stellen aan een niet bestaande enqu^eteur om de routing weer te geven. Zo'n vraag kan altijd met `ja' of `nee' worden beantwoord en wordt in de documentatie voorafgegaan met het voorvoegsel: `Interviewer:'. De formele conditie waarop wordt `geroute' staat ook bij deze vragen vermeld. Indien de formele conditie waar is, dan komt dit overeen met het ja-antwoord op de vraag aan de interviewer. Soms zijn de extra vragen gericht aan de enqu^eteur omslachtig en bestaat de mogelijkheid om een extra selectie door een aanvullende conditie weer te geven. Een aanvullende conditie vormt een logische `en' met voorgaande condities. Bijvoorbeeld indien NBANK staat voor het aantal bankrekeningen en indien voor de aanvullende conditie geldt NBANK > 6, dan wordt de betreende vraag alleen maar gesteld aan respondenten met meer dan 6 bankrekeningen. Een aanvullende conditie staat na het voorvoegsel `aanvullende conditie:' bij de vraag in kwestie vermeld. Behalve de routing kan men ook de vraagstelling of antwoordalternatieven laten benvloeden door eerdere gegeven antwoorden of waarden van variabelen. Om deze mogelijkheden in de documentatie weer te geven is gekozen voor 3 statements uit de computertaal VAX pascal, namelijk het IF-statement, het CASE-statement en de toekenning. Hieronder volgt van de statements een aantal voorbeelden: De toekenning bet4 Wat was het totale saldo van uw ::: BETAAL- REKENINGEN op 3 december? ::: bet Toelichting: De waarde van de variabele BET (het aantal betaalrekeningen van de respondent wordt aan de tekst toegevoegd op de plaats van de voetnoot. CASE-statement hy6 Hoeveel betaalt u momenteel aan totale hypotheeklasten over uw e hypotheek op uw huidige woning per :::? case hy5 of : ::: 'maand' ; : ::: 'kwartaal' ; 3: ::: 'halfjaar' ; 4: ::: 'jaar' end Toelichting: Afhankelijk van de waarde van de variabele HYP5 wordt op de door de voetnoot aangegeven plaats `maand', `kwartaal', `halfjaar' of `jaar' toegevoegd. Als HYP5 de waarde `' heeft, dan wordt `maand' ingevuld; is de waarde `', dan wordt `kwartaal' ingevuld enz.

7 Inleiding 5 IF-statement vv Gaat u meestal te voet van uw ::: 3 naar dit BANKFIL- IAAL of gebruikt u een vervoermiddel? 3 if vaker =then ::: 'WONING' else ::: ' WERK' Toelichting: Indien de variabele VAKER de waarde `' heeft, dan wordt het woord `woning' aan de tekst op de plaats van de voetnoot toegvoegd. Anders wordt het woord `werk' ingevuld. In het geval van een IF-statement zonder een `ELSE' gedeelte wordt alleen tekst toegevoegd, indien de bij het statement behorende voorwaarde waar is. De denitie van de prioriteiten van operatoren is overeenkomstig met die van PASCAL. Verder wordt in de documentatie een wat minder bekend datatype en operator gebruikt, namelijk het SET typeende-operator. Het SET type is een verzameling van elementen van eenzelfde ordinale type. Bijvoorbeeld..3 is de verzameling gehele getallen t/m 3. De twee opeenvolgende punten(`..' staan voor `tot en met'. Voor de -operator (is elementvan geldt in het geval van A B dat deze expressie `waar' is indien A een element isvan de verzameling B. Voor de expressie A [::3] geldt dat deze equivalent is met (A =_ (A =_ (A = 3, waarin `_' staat voor een logische `of'. Een logische `en' wordt weergegeven door `^'. kolomindeling De variabelendocumentatie kent de volgende kolomindeling: kolom : Vraagnummer Het nummer van de vraag. De vragen zijn gewoon doorgenummerd, beginnend bij. Indien variabelen in een logische expressie zijn opgenomen, verwijst de index (getal tussen de vierkante haken boven de variabele naar het nummer van de vraag waar de variabele wordt gedenieerd. kolom : Naam van de variabele De naam van de variabele zoals deze in de dataset is opgenomen. kolom 3: Omschrijving en antwoordcodes De omschrijving van de variabele bestaat uit de letterlijke vraagtekst alsmede de antwoordcategorieen en antwoordcodes. In het geval van een continue variabele staat in deze kolom de waarde `' of het minimum van de variabele vermeld en tevens het maximum van de variabele.

8 6 Variabelendocumentatie VSB panel 3 kolom 4: Frequentie Voor alle variabelen, uitgezonderd de open vragen, zijn de absolute (ongewogen frequentietelling van de antwoordalternatieven opgenomen. kolom 5: Routing In deze kolom wordt de vervolgvraag na een gekozen antwoordalternatief vermeld..3 Bestanden De 3 golf van het VSBP is verdeeld over 5 bestanden. In tabel zijn de verschillende bestandsnamen weergegeven met de overeenstemmende delen van de variabelendocumentatie. Variabelen die in dat deel van de documentatie worden vermeld, zijn opgeslagen in het betreende bestand. Om de verschillende bestanden te koppelen kan men gebruik maken van variabelen: NOHHOLD (het nummervan het huishouden en NOMEM (het nummervan het huishoudlid. Omdat NOMEM altijd kleiner is dan, kan men een uniek persoonsnummer berekenen op de volgende wijze: NOHHOLD +NOMEM. Om onderscheid te maken tussen het representatieve en hoge-inkomenspanel is een variabele PANEL opgenomen in de bestanden. Deze variabele heeft de waarde `', indien het een observatie van het hoge inkomenspanel betreft, en de waarde `' indien de observatie tot het representatieve panel behoort. Verder geldt in het algemeen de volgende codering: Het antwoordalternatief `ja' krijgt de waarde `' en het alternatief `nee' krijgt de waarde `'. Voor continue variabelen geldt dat `weet niet' of `onbekend' als `-' zijn gecodeerd. bestand wrk inc wth hs psy vragenlijstonderdeel werk en pensioen inkomen, gezondheid bezit wonen psychologische en economische concepten Tabel : relaties tussen verschillende onderdelen van de variabelendocumentatie en de bestanden van het VSBP 3.

9 Huishoudbox 7 Variabelendocumentatie. Huishoudbox. nohhold Huishoudnummer -74 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 5 o!. nomem Lidnummer - ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 5 o! 3 3. famsize Aantal leden waaruit het huishouden bestaat 4 persoon :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: personen ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 3 personen ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 3 4 personen ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 4 5 personen ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 5 6 personen ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 6 7 personen ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 7 8 personen ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 8 personen of meer ::::::::::::::::::::::::::::::::: Onbekend ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: - 4. geslacht Geslacht van de respondent. Man ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Vrouw ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Onbekend ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: - 5. gebjaar Geboortejaar van de respondent ! 4! 5-84 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 5 o! 6 4 Tot het huishouden worden de volgende personen gerekend: ( Het gezinshoofd of de gezinshoofden; ( Alle kinderen die thuiswonen, dat wil zeggen normaal minstens 4 dagen per week thuis eten, slapen, enz.; (3Andere personen die normaal minstens 4 dagen per week 'in de kost zijn', dus mee-eten, slapen, enz.

10 8 Variabelendocumentatie VSB panel 3 6. bezigbel Belangrijkste bezigheid van de respondent. Werkt in loondienst :::::::::::::::::::::::::::::::: Meewerkend in eigen bedrijf :::::::::::::::::::::::: Militair e oefening ::::::::::::::::::::::::::::::::: 3 Zoekt werk na baanverlies :::::::::::::::::::::::::: 4 Zoekt voor het eerst werk::::::::::::::::::::::::::: 5 Scholier, student ::::::::::::::::::::::::::::::::::: 6 Doet thuis de huishouding :::::::::::::::::::::::::: 7 Gepensioneerd, AOW, VUT :::::::::::::::::::::::: 8 Arbeidsongeschikt :::::::::::::::::::::::::::::::::: Onbetaald werk+uitkering ::::::::::::::::::::::::: Doet vrijwilligerswerk ::::::::::::::::::::::::::::: Doet iets anders ::::::::::::::::::::::::::::::::::: Onbekend ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ! 7 7. bezigtot Alle door de respondent geselecteerde bezigheden ::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 5 o! 8 8. scholing Opleidingsniveau van de respondent. Kleuter/basisonderwijs ::::::::::::::::::::::::::::: VGLO of LAVO :::::::::::::::::::::::::::::::::::: Voortgezet speciaal onderwijs (b.v. MLK- en VSOschool, LOM-school, MAVO of MULO ::::::::::::: 3 HAVO, VWO, atheneum, gymnasium, HBS, MMS of lyceum ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 4 Lager beroepsonderwijs (b.v. LTS, LEAO, lager landen tuinbouwschool ::::::::::::::::::::::::::::::::: 5 Middelbaar beroepsonderwijs (b.v. MTS, MEAO, middelbare land- en tuinbouwschool ::::::::::::::::::: 6 Hoger beroepsonderwijs (b.v. HTS, HEAO, opleidingen MO-akten ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 7 Hoger beroepsonderwijs e fase (b.v. accountant NIVRA, actuaris, opleidingen MO-B-akten ::::::::: 8 Wetenschappelijk onderwijs ::::::::::::::::::::::::: Speciaal onderwijs::::::::::::::::::::::::::::::::: Leerlingwezen ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Ander onderwijs::::::::::::::::::::::::::::::::::: Onbekend ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ! 5 Alternatief (werkt in loondienst krijgt de waarde, alternatief krijgt de waarde, alternatief 3 krijgt de waarde 3 enz. De vermelde waarde is de som van alle door de respondent geselecteerde alternatieven.

11 Huishoudbox. diploma Is het diploma behaald? Ja :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. kids Aantal kinderen binnen het huishouden 6 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: - :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. partner Partner aanwezig in het huishouden? Nee :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Ja ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Onbekend ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: -. panel Tot welk panel behoort het huishouden van de respondent? Representatieve panel :::::::::::::::::::::::::::::: Hoge inkomenspanel :::::::::::::::::::::::::::::::: Onbekend ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: - 3. wrk Heeft men het onderdeel werk en pensioenen ingevuld? Ja, volledig::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Ja, gedeeltelijk ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Nee :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 3 4. hs Heeft men het onderdeel wonen ingevuld? Ja, volledig::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Ja, gedeeltelijk ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Nee :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 3 5. inc Heeft men het onderdeel gezondheid en inkomen ingevuld? Ja, volledig::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Ja, gedeeltelijk ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Nee :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 3 6. wth Heeft men het onderdeel bezit ingevuld? Ja, volledig::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Ja, gedeeltelijk ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Nee :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: !!!! 3! 4! 5! 6! 7 6 Kinderen uit het gezin die niet ten minste 4 dagen per week thuis eten, slapen, enz., worden niet meegeteld.

12 Variabelendocumentatie VSB panel 3 7. psy Heeft men het onderdeel economische en psychologische concepten ingevuld? Ja, volledig::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Ja, gedeeltelijk ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Nee :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 3 8. positie Positie van de respondent binnen het huishouden. Hoofd van het huishouden :::::::::::::::::::::::::: Echtgeno(ot(e :::::::::::::::::::::::::::::::::::: Vaste partner (ongehuwd :::::::::::::::::::::::::: 3 Ouder/schoonouder :::::::::::::::::::::::::::::::: 4 Thuiswonend kind :::::::::::::::::::::::::::::::::: 5 Huisgeno(ot(e :::::::::::::::::::::::::::::::::::: 6 Anders ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 7 Onbekend ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: -. kostwin Wie is in uw huishouden de hoofkostwinner? De hoofdkostwinner is degene met het hoogste inkomen. Iemand anders ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Ikzelf :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Onbekend ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: -. account Welk lid is het meest betrokken bij de nanciele administratie van het huishouden? Met nanciele administratie wordt bedoeld het verrichten van betalingen voor de huur, hypotheek, het afsluiten van leningen, het doen van een eventuele belastingaangifte, enz. Iemand anders ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Ikzelf :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Onbekend ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: -. bedcode (Indien men werkt Bedrijvencode ! 8!!! Toegepaste codering: SBI-bedrijfsindeling (CBS. -47 ::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 5 o!. bercode (Indien men werkt Beroepencode. Toegepaste codering: ISCO-beroepenclassicatie 84 (CBS ::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 5 o! 3

13 Huishoudbox 3. Interviewer: Heeft men het onderdeel werk beantwoord? Formele beschrijving: wrk [3] > ^ wrk [3] < 3 Ja ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 57 o! 4 Nee :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 4 o! 3 Deze vragenlijst gaat over betaalde werkzaamheden en pensioenvoorzieningen. Maar nu volgen eerst enkele aanvullende vragen over uw huishouden en/of persoonlijke kenmerken. 4. burgst Wat is uw burgerlijke staat? Gehuwd (inclusief gescheiden van tafel en bed in gemeenschap van goederen:::::::::::::::::::::::::: Gehuwd (inclusief gescheiden van tafel en bed op basis van huwelijkse voorwaarden::::::::::::::::::::::::: Gescheiden van echtgen(oot(e ::::::::::::::::::::: 3 Samenwonend met partner (ongehuwd ::::::::::::: 4 Weduwe/weduwnaar:::::::::::::::::::::::::::::::: ! 5 Altijd ongehuwd geweest ::::::::::::::::::::::::::: o! 7 5. jrbs In welk jaar bent u::: 7. ::: 8-3 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 47 o! 6 6. mndbs En in welke maand? (voor de maand moet u een getal invullen: =januari, =februari, etc. - ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 47 o! 7 7. Interviewer: Is men hoofd van het huishouden? Formele beschrijving: positie [8] = Ja ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 656 o! 8 Nee :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 45 o! 8 7 case burgst [4] of : ::: 'gehuwd' ; : ::: 'gescheiden' ; 3: ::: 'gaan samenwonen' ; 4: ::: 'weduwe/weduwnaar geworden' end 8 if jrbs [5] [::] then ::: 'Indien u meer dan een keer bent gehuwd, wilt u dan het jaar invullen van uw laatste huwelijk'

14 Variabelendocumentatie VSB panel 3 8. Interviewer: Is men voor 53 geboren? Formele beschrijving: gebjaar [5] < 53 Ja ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 657 o! Nee :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: o! 3 Uit de huishoudbox is bekend wat de samenstelling van uw huishouden is. In het navolgende wordt u gevraagd naar eventuele kleinkinderen en kinderen die niet (meer tot uw huishouden behoren.. kk Heeft u kleinkinderen? Ja ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 5 o! 3 37 o! 3 3. hkk Hoeveel kleinkinderen heeft u? - ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 5 o! 3 ::: 3. kidout Heeft u kinderen die niet (meer tot het huishouden behoren? Ja ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 4 o! 3 77 o! 8 3. hkidout Hoeveel van uw kinderen behoren niet (meer tot uw huishouden? - ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 4 o! 33 if gebjaar [5] > 5 then ::: 'Uit de huishoudbox isbekend wat de samenstelling van uw huishouden is. In het navolgende wordt u gevraagd naar eventuele kleinkinderen en kinderen die niet (meer tot uw huishouden behoren.'

15 Huishoudbox 3 Hierna wordt u gevraagd naar de geboortedata van de kinderen die niet (meer tot uw huishouden behoren. ::: Wilt u voor de maand een getal invullen (=januari, =februari, etcetera 33. d Wat is de geboortedag van het e kind? -3 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 4 o! d Wat is de geboortemaand van het e buitenshuis wonende kind? - ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 4 o! d3 Wat is het geboortejaar van het e buitenshuis wonende kind? -3 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 4 o! gesl Wat is het geslacht van het e buitenshuis wonende kind? Man ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Vrouw ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 37. redaf Wat is de voornaamste reden van afwezigheid voor uw e buitenshuis wonende kind? Is onafhankelijk en heeft eigen huishouden :::::::::: Studeert buitenshuis of in internaat ::::::::::::::::: Militaire dienst ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 3 Ziekenhuis of psychiatrische inrichting::::::::::::::: 4 Vakantie ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 5 Overleden :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 6 Andere reden::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Interviewer: Heeft men meer dan buitenshuiswonend kind? Formele beschrijving: hkidout [3] > ! 37! 38 Ja ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 7 o! 3 Nee :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 37 o! 8 3. d4 Wat is de geboortedag van het e buitenshuis wonende kind? -3 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 7 o! 4 if partner [] =then ::: ' Wilt u ALLE kinderen opgeven die ooit tot het huishouden vanuofvan uw eventuele partner hebben behoord.'

16 4 Variabelendocumentatie VSB panel 3 4. d5 Wat is de geboortemaand van het e buitenshuis wonende kind? - ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 7 o! 4 4. d6 Wat is het geboortejaar van het e buitenshuis wonende kind? 33-3 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 7 o! 4 4. gesl Wat is het geslacht van het e buitenshuis wonende kind? Man ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Vrouw ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 43. redaf Wat is de voornaamste reden van afwezigheid voor uw e buitenshuis wonende kind? Is onafhankelijk en heeft eigen huishouden :::::::::: Studeert buitenshuis of in internaat ::::::::::::::::: Militaire dienst ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 3 Ziekenhuis of psychiatrische inrichting::::::::::::::: 4 Vakantie ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 5 Overleden :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 6 Andere reden::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Interviewer: Heeft men meer dan buitenshuiswonende kinderen? Formele beschrijving: hkidout [3] > ! 43! 44 Ja ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 34 o! 45 Nee :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 37 o! d7 Wat is de geboortedag van het 3 e buitenshuis wonende kind? -3 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 34 o! d8 Wat is de geboortemaand van het 3 e buitenshuis wonende kind? - ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 34 o! d Wat is het geboortejaar van het 3 e buitenshuis wonende kind? -86 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 34 o! gesl3 Wat is het geslacht van het 3 e buitenshuis wonende kind? Man ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Vrouw ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 5! 4

17 Huishoudbox 5 4. redaf3 Wat is de voornaamste reden van afwezigheid voor uw 3 e buitenshuis wonende kind? Is onafhankelijk en heeft eigen huishouden :::::::::: Studeert buitenshuis of in internaat ::::::::::::::::: Militaire dienst ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 3 Ziekenhuis of psychiatrische inrichting::::::::::::::: 4 Vakantie ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 5 Overleden :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 6 Andere reden::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 7 5. Interviewer: Heeft men meer dan 3 buitenshuiswonende kinderen? Formele beschrijving: hkidout [3] > 3 3 8! 5 Ja ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 64 o! 5 Nee :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 77 o! 8 5. d Wat is de geboortedag van het 4 e buitenshuis wonende kind? -3 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 64 o! 5 5. d Wat is de geboortemaand van het 4 e buitenshuis wonende kind? - ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 64 o! d Wat is het geboortejaar van het 4 e buitenshuis wonende kind? -88 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 64 o! gesl4 Wat is het geslacht van het 4 e buitenshuis wonende kind? Man ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Vrouw ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 55. redaf4 Wat is de voornaamste reden van afwezigheid voor uw 4 e buitenshuis wonende kind? Is onafhankelijk en heeft eigen huishouden :::::::::: Studeert buitenshuis of in internaat ::::::::::::::::: Militaire dienst ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 3 Ziekenhuis of psychiatrische inrichting::::::::::::::: 4 Vakantie ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 5 Overleden :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 6 Andere reden::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ! 55! 56

18 6 Variabelendocumentatie VSB panel Interviewer: Heeft men meer dan 4 buitenshuiswonende kinderen? Formele beschrijving: hkidout [3] > 4 Ja ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 73 o! 57 Nee :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: o! d3 Wat is de geboortedag van het 5 e buitenshuis wonende kind? -3 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 73 o! d4 Wat is de geboortemaand van het 5 e buitenshuis wonende kind? - ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 73 o! 5 5. d5 Wat is het geboortejaar van het 5 e buitenshuis wonende kind? 4-3 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 73 o! 6 6. gesl5 Wat is het geslacht van het 5 e buitenshuis wonende kind? Man ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Vrouw ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 6. redaf5 Wat is de voornaamste reden van afwezigheid voor uw 5 e buitenshuis wonende kind? Is onafhankelijk en heeft eigen huishouden :::::::::: Studeert buitenshuis of in internaat ::::::::::::::::: Militaire dienst ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 3 Ziekenhuis of psychiatrische inrichting::::::::::::::: 4 Vakantie ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 5 Overleden :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 6 Andere reden::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 7 6. Interviewer: Heeft men meer dan 5 buitenshuiswonende kinderen? Formele beschrijving: hkidout [3] > ! 6! 6 Ja ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 4 o! 63 Nee :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 33 o! d6 Wat is de geboortedag van het 6 e buitenshuis wonende kind? -3 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 4 o! 64

19 Huishoudbox d7 Wat is de geboortemaand van het 6 e buitenshuis wonende kind? - ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 4 o! d8 Wat is het geboortejaar van het 6 e buitenshuis wonende kind? :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 4 o! gesl6 Wat is het geslacht van het 6 e buitenshuis wonende kind? Man ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Vrouw ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 67. redaf6 Wat is de voornaamste reden van afwezigheid voor uw 6 e buitenshuis wonende kind? Is onafhankelijk en heeft eigen huishouden :::::::::: Studeert buitenshuis of in internaat ::::::::::::::::: Militaire dienst ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 3 Ziekenhuis of psychiatrische inrichting::::::::::::::: 4 Vakantie ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 5 Overleden :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 6 Andere reden::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Interviewer: Heeft men meer dan 6 buitenshuiswonende kinderen? Formele beschrijving: hkidout [3] > ! 67! 68 Ja ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: o! 6 Nee :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: o! 8 6. d Wat is de geboortedag van het 7 e buitenshuis wonende kind? -3 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: o! 7 7. d Wat is de geboortemaand van het 7 e buitenshuis wonende kind? - ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: o! 7 7. d Wat is het geboortejaar van het 7 e buitenshuis wonende kind? :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: o! 7 7. gesl7 Wat is het geslacht van het 7 e buitenshuis wonende kind? Man ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Vrouw ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 8 3! 73

20 8 Variabelendocumentatie VSB panel redaf7 Wat is de voornaamste reden van afwezigheid voor uw 7 e buitenshuis wonende kind? Is onafhankelijk en heeft eigen huishouden :::::::::: Studeert buitenshuis of in internaat ::::::::::::::::: Militaire dienst ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 3 Ziekenhuis of psychiatrische inrichting::::::::::::::: 4 Vakantie ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 5 Overleden :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 6 Andere reden::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Interviewer: Heeft men meer dan 7 buitenshuiswonende kinderen? Formele beschrijving: hkidout [3] > 7! 74 Ja ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: o! 75 Nee :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: o! d Wat is de geboortedag van het 8 e buitenshuis wonende kind? -3 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: o! d3 Wat is de geboortemaand van het 8 e buitenshuis wonende kind? - ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: o! d4 Wat is het geboortejaar van het 8 e buitenshuis wonende kind? 4-67 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: o! gesl8 Wat is het geslacht van het 8 e buitenshuis wonende kind? Man ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Vrouw ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 7. redaf8 Wat is de voornaamste reden van afwezigheid voor uw 8 e buitenshuis wonende kind? Is onafhankelijk en heeft eigen huishouden :::::::::: Studeert buitenshuis of in internaat ::::::::::::::::: Militaire dienst ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 3 Ziekenhuis of psychiatrische inrichting::::::::::::::: 4 Vakantie ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 5 Overleden :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 6 Andere reden::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ! 7! 8

21 Huishoudbox 8. Interviewer: Heeft men meer dan 8 buitenshuiswonende kinderen? Formele beschrijving: hkidout [3] > 8 Ja ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 4 o! 8 Nee :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 5 o! 8 8. d5 Wat is de geboortedag van het e buitenshuis wonende kind? -3 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 4 o! 8 8. d6 Wat is de geboortemaand van het e buitenshuis wonende kind? - ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 4 o! d7 Wat is het geboortejaar van het e buitenshuis wonende kind? :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 4 o! gesl Wat is het geslacht van het e buitenshuis wonende kind? Man ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Vrouw ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 85. redaf Wat is de voornaamste reden van afwezigheid voor uw e buitenshuis wonende kind? Is onafhankelijk en heeft eigen huishouden :::::::::: Studeert buitenshuis of in internaat ::::::::::::::::: Militaire dienst ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 3 Ziekenhuis of psychiatrische inrichting::::::::::::::: 4 Vakantie ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 5 Overleden :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 6 Andere reden::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Interviewer: Heeft men meer dan buitenshuiswonende kinderen? Formele beschrijving: hkidout [3] > 4! 85! 86 Ja ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 3 o! 87 Nee :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: o! d8 Wat is de geboortedag van het e buitenshuis wonende kind? -3 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 3 o! 88

22 Variabelendocumentatie VSB panel d Wat is de geboortemaand van het e buitenshuis wonende kind? - ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 3 o! 8 8. d3 Wat is het geboortejaar van het e buitenshuis wonende kind? :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 3 o!. gesl Wat is het geslacht van het e buitenshuis wonende kind? Man ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Vrouw :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. redaf Wat is de voornaamste reden van afwezigheid voor uw e kind? Is onafhankelijk en heeft eigen huishouden :::::::::: Studeert buitenshuis of in internaat ::::::::::::::::: Militaire dienst ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 3 Ziekenhuis of psychiatrische inrichting::::::::::::::: 4 Vakantie ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 5 Overleden :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 6 Andere reden::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 7. Interviewer: Heeft men meer dan buitenshuiswonende kinderen? Formele beschrijving: hkidout [3] > 3 3!! Ja ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: o! 3 Nee :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: o! 8 3. d3 Wat is de geboortedag van het e kind? -3 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: o! 4 4. d3 Wat is de geboortemaand van het e kind? - ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: o! 5 5. d33 Wat is het geboortejaar van het e kind? 5 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: o! 6 6. gesl Wat is het geslacht van het e buitenshuis wonende kind? Man ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Vrouw :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::! 7

23 Huishoudbox 7. redaf Wat is de voornaamste reden van afwezigheid voor uw e kind? Is onafhankelijk en heeft eigen huishouden :::::::::: Studeert buitenshuis of in internaat ::::::::::::::::: Militaire dienst ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 3 Ziekenhuis of psychiatrische inrichting::::::::::::::: 4 Vakantie ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 5 Overleden :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 6 Andere reden::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 7! 8

24 Variabelendocumentatie VSB panel 3. Werk en pensioen De volgende vragen gaan over betaalde werkzaamheden en pensioenen. We beginnen met een vraag die u al in een eerdere vragenlijst is gesteld. De categorieen zijn echter iets anders geformuleerd. Op het volgende scherm wordt u gevraagd waartoe u zich in de eerste plaats rekent. Het gaat om de bezigheid die de meeste tijd in beslag neemt. Als betaald werk wordt beschouwd: {werk voor eigen rekening of risico {werk als gezinslid in bedrijf van echtgeno(ot(e of ouders {werk in loondienst {werk in sociale werkplaats {in opleiding bij een bedrijf of instelling, maar met loon of salaris {stagiaire met loon of salaris 8. bezig Waartoe rekent u zich in de eerste plaats? Verricht betaald werk::::::::::::::::::::::::::::::: 87 o! 5 Ben dienstplichting militair of vervul vervangende dienstplicht :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Zoek werk na verlies van een werkkring ::::::::::::: 3 Zoek voor het eerst werk/zoek werk na een langdurige onderbreking ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 4 Ben scholier, student, stagiaire met alleen onkostenvergoeding :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 5 Doe het huishouden :::::::::::::::::::::::::::::::: ! 3 Ben gepensioneerd, rentenier:::::::::::::::::::::::: 7 45 o! Ben met vervroegd pensioen :::::::::::::::::::::::: 8 o! Ben geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt ::::::::: 46 o! Doe onbetaald werk met behoud van uitkering ::::: Doe vrijwilligerswerk :::::::::::::::::::::::::::::: 65! 3 Iets anders :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 4. afgek Op welke ziekte, handicap of andere aandoening bent u afgekeurd? ::: (Open antwoord! 3. vut Bent u met vervroegd pensioen gegaan? Ja ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 7 o! 34 o! 3

25 Werk en pensioen 3. rvut Om welke reden bent u met vervroegd pensioen gegaan? Slechte gezondheidstoestand :::::::::::::::::::::::: Reorganisatie in het bedrijf of organisatie ::::::::::: 34 77! 3 Een andere reden ::::::::::::::::::::::::::::::::::: 3 8 o!. arvut Welke andere reden bedoelt u? ::: (Open antwoord! 3 3. bet Verricht u betaald werk, ook al is het maar voor een of enkele uren per week of voor een korte periode? Ja ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 48 o! o! 4 Niet als betaald werk beschouwen: dienstplichtig militair of vervangende dienstplicht 4. ooitw Hebt u ooit betaald werk verricht? Ja ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 43 o! 5 36 o! 7 5. loond ::: u in loondienst bij de overheid (rijk, provincie, gemeente, bij een BV of bij een andere instelling (NV, stichting, vereniging of cooperatie? Indien u meer dan een werkkring ::: gaan de volgende vragen over de ::: 3 werkkring waaraanudemeeste tijd ::: 4 Ja, in loondienst bij de overheid :::::::::::::::::::: Ja, in loondienst bij een BV :::::::::::::::::::::::: Ja, in loondienst bij een andere instelling (NV, stichting, vereniging of cooperatie:::::::::::::::::::::::::::: ! 8 Nee :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 4 78 o! 6 if ooitw [4] =then ::: 'Werkte' else ::: 'Werkt' if ooitw [4] =then ::: 'tegelijkertijd had' else ::: 'hebt' if ooitw [4] =then ::: 'LAATSTE' 3 if ooitw [4] =then ::: 'besteedde' else ::: 'besteedt'

26 4 Variabelendocumentatie VSB panel 3 6. maats ::: 4 u in een maatschap of vennootschap onder rma? Huisartsen, notarissen en agrariers kennen veelal een maatschapsvorm; produktiebedrijven veelal een vennootschap onder rma. Ja ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 76 o! 54 o! 7 7. zelfst ::: 5 u zelfstandige of ::: 6 u mee in het gezinsbedrijf? ::: 7 voor eigen rekening of risico :::::::::::::::::::: ::: 8 mee in gezinsbedrijf:::::::::::::::::::::::::::: 8. dienstv ::: u een vast of tijdelijk dienstverband? Vast ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Tijdelijk :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. Interviewer: Werkt of werkte men bij de overheid? Formele beschrijving: loond [5] = !! Ja ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: o! Nee :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: o!. schaal ::: uwerkzaam als ambtenaar of beroepsmilitair? Ja, als ambtenaar :::::::::::::::::::::::::::::::::: Ja, als beroepsmilitair :::::::::::::::::::::::::::::: 76 4! Nee :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 3 o!. schaal Wilt u hieronder de schaal of rang aangeven die u ::: als :::? ::: (Open antwoord! 4 if ooitw [4] =then ::: 'Participeerde' else ::: 'Participeert' 5 if ooitw [4] =then ::: 'Was' else ::: 'Bent' 6 if ooitw [4] =then ::: 'werkte' else ::: 'werkt' 7 if ooitw [4] =then ::: 'Werkte' else ::: 'Werkt' 8 if ooitw [4] =then ::: 'Werkte' else ::: 'Werkt' if ooitw [4] =then ::: 'Had' else ::: 'Hebt' if ooitw [4] =then ::: 'Was' else ::: 'Bent' if ooitw [4] =then ::: 'had' else ::: 'hebt' if schaal [] =then ::: 'ambtenaar' else ::: 'beroepsmilitair'

27 Werk en pensioen 5. Interviewer: Betreft het iemands laatste baan (m.a.w., men heeft op dit moment geen betaalde baan? Formele beschrijving: ooitw [4] = Ja ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 43 o! 3 Nee :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 337 o! 6 3. digits Wat voor een functie of beroep had u? Codering antwoorden volgens ISCO-beroepenclassicatie 84 van het CBS - ::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 43 o! 4 4. uren Hoeveel uren ::: 3? -8 uren :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 5. vakverl Hoeveel vakantiedagen (inclusief arbeidstijdverkorting nam u gemiddeld per jaar op? N.B. Voor mensen die niet naar eigen believen vakantiedagen konden opnemen, bijvoorbeeld onderwijsgevenden, bedoelen we hier het aantal vakantiedagen dat men gemiddeld genoot. 3! 5 - dagen :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 43 o! 8 6. uren Hoeveel uren ::: 4? 5-8 uren :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 7. vakan Hoeveel vakantiedagen ::: 6 in opgenomen? N.B. Voor mensen die niet naar eigen believen vakantiedagen kunnen opnemen, bijvoorbeeld onderwijsgevenden, bedoelen we hier het aantal vakantiedagen dat men genoten heeft. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: -3 dagen :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ! 7! 8 3 if loond [5] [::3] then ::: 'per week was u volgens uw arbeidscontract werkzaam bij uw laatste werkgever' else ::: 'werkte u gewoonlijk per week bij :::' 4 if loond [5] [::3] then ::: 'per week bent uvolgens uw arbeidscontract werkzaam' else ::: 'werkt u gewoonlijk per week' 5 Registratiefout; totaal aantal observaties moet 337 zijn. 6 if loond [5] [::3] then ::: '(inclusief arbeidstijdverkorting hebt u bij uw werkgever' else ::: 'hebt u'

28 6 Variabelendocumentatie VSB panel 3 8. Interviewer: Is of was men in loondienst? Formele beschrijving: loond [5] [::3] Ja ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 3 o! Nee :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 78 o!. uurwerk Hoeveel uur per week ::: 7 u gemiddeld IN WERKELI- JKHEID in uw ::: 8 belangrijkste werkkring? Of overuren al dan niet betaald ::: doet niet terzake - uren ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. mwerk Hebt u voor uw ::: 3 werkkring nog meer werkkringen gehad? 37! Ja ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 3 o! 7 o!. ewerk In welk jaar begon u met uw eerste betaalde werkkring? -3 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 3 o!. jfull Hoeveel jaar hebt u in totaal TENMINSTE 3 UUR PER WEEK ::: 3 gewerkt? :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: -7 jaren :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 3. jpart Hoeveel jaar hebt u in totaal MINDER DAN 3 UUR PER WEEK ::: 3 gewerkt? :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: -63 jaren :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ! 3! 4 4. Interviewer: Heeft men nu een betaalde werkkring? Formele beschrijving: ooitw [4] 6= Ja ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 337 o! 5 Nee :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 43 o! 8 7 if ooitw [4] =then ::: 'werkte' else ::: 'werkt' 8 if ooitw [4] =then ::: 'laatste' if ooitw [4] =then ::: 'werden' else ::: 'worden' 3 if ooitw [4] =then ::: 'laatste' else ::: 'huidige' 3 if loond [5] [::3] then ::: 'volgens arbeidscontract' 3 if loond [5] [::3] then ::: 'volgens arbeidscontract'

29 Werk en pensioen 7 5. jaarw In welk jaar bent u in uw huidige werkkring begonnen? 4-8 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 8 o! 7-3 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 6 o! 6 6. maandw En in welke maand (=januari, =februari etc.? - ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 6 o! 7 7. reis Hoe lang moet u gewoonlijk reizen van uw HUIS naar uw WERK? :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: - minuten :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 8. Interviewer: Is of was men in loondienst? Formele beschrijving: loond [5] [::3] 5 3! 8 Ja ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 3 o! 3 Nee :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 78 o!. berpens ::: 33 u deel aan een beroepspensioenregeling? Een beroepspensioenregeling is een door beroepsgenoten getroen collectieve pensioenregeling op verzoek van een of meer voor de betrokken tak van beroep voldoende representatieve organisaties. Ja ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 7 o! 3 5 o! 5 3. wberpens Aan welke beroepspensioenregeling ::: 34 u deel? Advocaten ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Apothekers ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 3 Artsen (huisartsen en medische specialisten :::::::: 3 3 Dierenartsen ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 4 Fysiotherapeuten ::::::::::::::::::::::::::::::::::: 5 4! 5 Notarissen en kandidaat-notarissen:::::::::::::::::: 6 Tandartsen/othodontisten ziekenfondsmedewerkers :: 7 5 Vroedvrouwen :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 8 Onafhankelijke raadgevende actuarissen ::::::::::::: Wisselmakelaars::::::::::::::::::::::::::::::::::: Geen van bovenstaande:::::::::::::::::::::::::::: 87 o! 3 33 if ooitw [4] =then ::: 'Nam' else ::: 'Neemt' 34 if ooitw [4] =then ::: 'nam' else ::: 'neemt'

30 8 Variabelendocumentatie VSB panel 3 3. wbpdan Aan welk beroepspensioen ::: 35 u dan deel? ::: (Open antwoord! 5 3. Interviewer: Is of was men in loondienst bij een BV? Formele beschrijving: loond [5] = Ja ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 46 o! 33 Nee :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 46 o! aanbv Beschikt ::: 36 uover aandelen van de BV waar u werkt ::: 37? Ja ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 44 o! o! rpensbv Hebt u recht op pensioen vanwege een toezegging van de BV waaruwerkt ::: 38 of vanwege een pensioen-bv? Ja ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 3 o! 35 3 o! apensbv ::: 3 u ook deel in pensioen-regelingen bestemd voor andere werknemers van de BV? Ja ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 5 o! o! wpens Hebt u vanuit uw ::: 4 werkkring recht op pensioen? Ja ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 878 o! 37 o! 5 35 if ooitw [4] =then ::: 'nam' else ::: 'neemt' 36 if ooitw [4] =then ::: 'e' 37 if ooitw [4] =then ::: 'e' 38 if ooitw [4] =then ::: 'e' 3 if ooitw [4] =then ::: 'Nam' else ::: 'Neemt' 4 if ooitw [4] =then ::: 'laatste' else ::: 'huidige'

31 Werk en pensioen 37. pfonds ::: 4 uvanuit uw ::: 4 werkkring aangesloten bij een van onderstaande pensioenfondsen? ABP ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: TNO ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: PGGM::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 3 Metaalnijverheid ::::::::::::::::::::::::::::::::::: 4 Bouwnijverheid::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 5 Metaalindustrie :::::::::::::::::::::::::::::::::::: 6 Spoorwegpensioenfonds ::::::::::::::::::::::::::::: 7 Grasche bedrijven ::::::::::::::::::::::::::::::::: 8 Landbouw ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Vervoer en havenbedrijf ::::::::::::::::::::::::::: Detailhandel :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ! 5! 45 Nee, geen van bovenstaande pensioenfondsen::::::: 7 o! 38 o! pfonds ::: 43 u dan vanuit uw ::: 44 werkkring bij een van onderstaande pensioenfondsen aangesloten? Beroepsvervoer over de weg:::::::::::::::::::::::: Schildersbedrijven ::::::::::::::::::::::::::::::::: 3 Woningcorporaties :::::::::::::::::::::::::::::::: 4 PTT :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 5 Philips (A+B :::::::::::::::::::::::::::::::::::: 6 Shell :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 7 KLM ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 8 ABN amro :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Hoogovens :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ING bank + Postbank::::::::::::::::::::::::::::: ! 45! 5 Nee, geen van bovenstaande pensioenfondsen::::::: 867 o! 3 4 if ooitw [4] =then ::: 'Was' else ::: 'Bent' 4 if ooitw [4] =then ::: 'laatste' else ::: 'huidige' 43 if ooitw [4] =then ::: 'Was' else ::: 'Bent' 44 if ooitw [4] =then ::: 'laatste'

32 3 Variabelendocumentatie VSB panel 3 3. pfonds3 ::: 45 u dan vanuit uw ::: 46 werkkring bij een van onderstaande pensioenfondsen aangesloten? Progress(Unilever :::::::::::::::::::::::::::::::: AKZO :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 3 PVM(DSM::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 4 Rabobankorganisatie :::::::::::::::::::::::::::::: 5 Stork ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 6 Ahold ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ! 5 Geen van bovenstaande:::::::::::::::::::::::::::: o! 4 Pensioenregelingen worden veelal uitgevoerd door pensioenfondsen en/of verzekeringsmaatschappijen. Zo kan men onderscheiden: a: ondernemingspensioenfondsen voor werknemers bij grote ondernemingen b: bedrijfs(takpensioenfondsen voor werknemers in bepaalde bedrijfstakken c: individuele en collectieve pensioenverzekeringen, rechtstreeks door de werkgevers bij levensverzekeringsmaatschappijen ondergebracht. 4. spfonds Bij welk soort pensioenfonds ::: 47 u vanuit uw ::: 48 werkkring aangesloten? Ondernemingspensioenfonds :::::::::::::::::::::::: 56 o! 4 Bedrijfs(takpensioenfonds :::::::::::::::::::::::::: 8 o! 43 Geen pensioenrecht bij een van de genoemde pensioenfondsen :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: pverz ::: 4 er voor u een pensioenverzekering afgesloten bij een verzekeringsmaatschappij, waaraan de werkgever bijdraagt?! 4 Ja ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 64 o! o! 5 4. naampens Wat ::: 5 de naam van het ondernemingspensioenfonds? ::: (Open antwoord! 5 45 if ooitw [4] =then ::: 'Was' else ::: 'Bent' 46 if ooitw [4] =then ::: 'laatste' 47 if ooitw [4] =then ::: 'was' else ::: 'bent' 48 if ooitw [4] =then ::: 'laatste' else ::: 'huidige' 4 if ooitw [4] =then ::: 'Was' else ::: 'Is' 5 if ooitw [4] =then ::: 'was' else ::: 'is'

33 Werk en pensioen naambdrt In welke bedrijfstak ::: 5 uwerkzaam? ::: (Open antwoord! pensbdrt Wat ::: 5 de naam van het bedrijfs(takpensioenfonds? ::: (Open antwoord! aanv ::: 53 er voor u naast deelname aan het eerder genoemde pensioenfonds ::: een aanvullende pensioenverzekering afgesloten bij een verzekeringsmaatschappij waaraan de werkgever ::: 54? Ja ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 6 o! o! jaarv In welk jaar is deze verzekering afgesloten? 46-3 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 37 o! eigen ::: 55 er een eigen bijdrage bij deze verzekering? Ja ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: o! 48 5 o! eigperc Voor welk deel ::: 56 u bij aan de aanvullende pensioenverzekering? - % :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 4. wpremi Over welke periode ::: 57 door u premie voor deze verzekering betaald? Per 4 weken :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Per maand ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Per kwartaal ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 3 Per jaar :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ! 4! 5 5 if ooitw [4] =then ::: 'was' else ::: 'bent' 5 if ooitw [4] =then ::: 'was' else ::: 'is' 53 if ooitw [4] =then ::: 'Was' else ::: 'Is' 54 if ooitw [4] =then ::: 'bijdroeg' else ::: 'bijdraagt' 55 if ooitw [4] =then ::: 'Was' else ::: 'Is' 56 if ooitw [4] =then ::: 'droeg' else ::: 'draagt' 57 if ooitw [4] =then ::: 'werd' else ::: 'wordt'

34 3 Variabelendocumentatie VSB panel 3 5. hpremi Hoe hoog ::: 58 de premie die door u voor de aanvullende pensioenverzekering ::: 5 betaald per ::: 6? De bijdrage van de werkgever hier NIET vermelden. - gulden :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 85 6! 5 In pensioenregelingen kan vastgelegd zijn dat de hoogte van pensioenaanspraken, ingegane pensioenen, of beide, zal worden aangepast. Bijvoorbeeld aan de hand van een prijsindex(waardevast of loonindex (welvaartsvast of een combinatie van beide. Pensioenen die op bovenstaande wijzen worden aangepast noemt men gendexeerd. 5. index Is uw ::: 6 pensioen gendexeerd? 6 Ja ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 5. breuk Is er ooit bij verandering van werkkring een zgn. pensioenbreuk opgetreden? Kernpunt van de pensioenbreuk is dat bij verandering van werkgever de nieuwe werkgever niet bereid is om toekomstige loonsverhogingen door te laten werken over jaren die liggen voor de indiensttreding bij zijn bedrijf ! 5 Ja ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: o! o! hbreuk Hoe vaak hebt u pensioenbreuk gehad? -4 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 54. jbreuk In welk jaar was de laatste pensioenbreuk? 87 4! 54-3 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: o! if ooitw [4] =then ::: 'was' else ::: 'is' 58 if ooitw [4] then ::: 'werd' else ::: 'wordt' 5 case wpremi [4] of : ::: 'per 4 weken';:::: 'per maand' ; 3: ::: 'per kwartaal' ; 4: ::: 'per jaar' end 6 if ooitw [4] 6=then ::: 'toekomstig' 6 Registratiefout; totaal aantal observaties moet 38 zijn.

Variabelendocumentatie VSB panel 1994. Herman Camphuis en Jeroen Morrien. Maart 1997

Variabelendocumentatie VSB panel 1994. Herman Camphuis en Jeroen Morrien. Maart 1997 Variabelendocumentatie VSB panel 4 Herman Camphuis en Jeroen Morrien Maart 7 i ii Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding 3. Algemeen : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

Nadere informatie

Documentatie. CentER Savings Survey. 4 augustus 1999

Documentatie. CentER Savings Survey. 4 augustus 1999 Documentatie CentER Savings Survey 1996 Mariline Feron Adriaan Hoogendoorn Corrie Vis (CentER Applied Research) (CentER Applied Research) (CentERdata) 4 augustus 1999 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1

Nadere informatie

Documentatie. CentER Savings Survey. september 2003

Documentatie. CentER Savings Survey. september 2003 Documentatie CentER Savings Survey 2001 september 2003 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Zes vragenlijsten... 3 1.2 Acht databestanden... 3 1.3 Geaggregeerde data over inkomen... 4 1.4 Geaggregeerde

Nadere informatie

Documentatie. CentER Savings Survey. Mariline Feron, Adriaan Hoogendoorn, Corrie Vis

Documentatie. CentER Savings Survey. Mariline Feron, Adriaan Hoogendoorn, Corrie Vis Documentatie CentER Savings Survey 1995 Versie: 27 juli 1999 Mariline Feron, Adriaan Hoogendoorn, Corrie Vis 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Zes vragenlijsten... 3 1.2 Acht databestanden... 3 1.3

Nadere informatie

Documentatie. CentER Savings Survey. 19 oktober 2001

Documentatie. CentER Savings Survey. 19 oktober 2001 Documentatie CentER Savings Survey 2000 Mariline Feron Adriaan Hoogendoorn (CentER Applied Research) (CentER Applied Research) 19 oktober 2001 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Zes vragenlijsten... 3

Nadere informatie

Documentatie. CentER Savings Survey. 1 maart 2000

Documentatie. CentER Savings Survey. 1 maart 2000 Documentatie CentER Savings Survey 1998 Mariline Feron Adriaan Hoogendoorn Corrie Vis (CentER Applied Research) (CentER Applied Research) (CentERdata) 1 maart 2000 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Zes

Nadere informatie

Documentatie. CentER Savings Survey. september 2003

Documentatie. CentER Savings Survey. september 2003 Documentatie CentER Savings Survey 2002 september 2003 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Zes vragenlijsten... 3 1.2 Acht databestanden... 3 1.3 Geaggregeerde data over inkomen... 4 1.4 Geaggregeerde

Nadere informatie

Documentatie. CentER Savings Survey. 13 augustus 1999

Documentatie. CentER Savings Survey. 13 augustus 1999 Documentatie CentER Savings Survey 1997 Mariline Feron Adriaan Hoogendoorn Corrie Vis (CentER Applied Research) (CentER Applied Research) (CentERdata) 13 augustus 1999 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1

Nadere informatie

Codeboek bij de resultaten van de vragenlijst 'Emancipatie' van dr. S. Keuzenkamp van het Sociaal & Cultureel Planbureau

Codeboek bij de resultaten van de vragenlijst 'Emancipatie' van dr. S. Keuzenkamp van het Sociaal & Cultureel Planbureau Codeboek bij de resultaten van de vragenlijst 'Emancipatie' van dr. S. Keuzenkamp van het Sociaal & Cultureel Planbureau Tilburg, 19 april 2000 Armand Vaessen, CentERdata Tilburg, 19 april 2000 Geachte

Nadere informatie

DOCUMENTATIE DNB HOUSEHOLD SURVEY

DOCUMENTATIE DNB HOUSEHOLD SURVEY DOCUMENTATIE DNB HOUSEHOLD SURVEY 27 januari 28 27 DNB HOUSEHOLD SURVEY 1. INLEIDING INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 2 1.1 Zes vragenlijsten... 2 1.2 Acht databestanden... 2 1.3 Geaggregeerde data over inkomen...

Nadere informatie

DOCUMENTATIE DNB HOUSEHOLD SURVEY. oktober 2005

DOCUMENTATIE DNB HOUSEHOLD SURVEY. oktober 2005 DOCUMENTATIE DNB HOUSEHOLD SURVEY 2005 oktober 2005 Inhoudsopgave 1. Inleiding...1 1.1 Zeven vragenlijsten...1 1.2 Negen databestanden...1 1.3 Geaggregeerde data over inkomen...2 1.4 Geaggregeerde data

Nadere informatie

DOCUMENTATIE DNB HOUSEHOLD SURVEY

DOCUMENTATIE DNB HOUSEHOLD SURVEY DOCUMENTATIE DNB HOUSEHOLD SURVEY 29 april 29 29 DNB HOUSEHOLD SURVEY 1. INLEIDING INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 1.1 Zes vragenlijsten... 3 1.2 Acht databestanden... 4 1.3 Geaggregeerde data over inkomen...

Nadere informatie

DNB Household Survey 2011 Documentatie - Nederlands

DNB Household Survey 2011 Documentatie - Nederlands DNB Household Survey 2011 Documentatie - Nederlands Versie 1.0 CentERdata - Maart 2012 2011 DNB HOUSEHOLD SURVEY 1. INLEIDING Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1 Zes vragenlijsten... 2 1.2 Acht databestanden...

Nadere informatie

DNB Household Survey 2014 - Documentatie - Nederlands

DNB Household Survey 2014 - Documentatie - Nederlands DNB Household Survey 2014 - Documentatie - Nederlands Versie 1.0 CentERdata - maart 2015 2014 DNB HOUSEHOLD SURVEY 1. INLEIDING Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1 Zes vragenlijsten... 2 1.2 Acht databestanden...

Nadere informatie

DNB Household Survey 2012 Documentatie - Nederlands

DNB Household Survey 2012 Documentatie - Nederlands DNB Household Survey 2012 Documentatie - Nederlands Versie 1.3 CentERdata - maart 2014 2012 DNB HOUSEHOLD SURVEY 1. INLEIDING Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1 Zes vragenlijsten... 2 1.2 Acht databestanden...

Nadere informatie

Documentatie DNB HOUSEHOLD SURVEY OKTOBER 2004

Documentatie DNB HOUSEHOLD SURVEY OKTOBER 2004 Documentatie DNB HOUSEHOLD SURVEY 2004 OKTOBER 2004 2004 DNB HOUSEHOLD SURVEY 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Algemene informatie over het huishouden...12 3. Huishouden en werk...15 4. Wonen en hypotheken...38

Nadere informatie

DOCUMENTATIE DNB HOUSEHOLD SURVEY

DOCUMENTATIE DNB HOUSEHOLD SURVEY DOCUMENTATIE DNB HOUSEHOLD SURVEY 28 december 28 28 DNB HOUSEHOLD SURVEY 1. INLEIDING INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 1.1 Zes vragenlijsten... 3 1.2 Acht databestanden... 3 1.3 Geaggregeerde data over

Nadere informatie

Veldwerkverslag en codeboek Emancipatie-opinies (EMOP 2002)

Veldwerkverslag en codeboek Emancipatie-opinies (EMOP 2002) Veldwerkverslag en codeboek Emancipatie-opinies (EMOP 2002) Vragenlijst afgenomen bij CentERpanel in de week 19, 2002 Opdrachtgever: Sociaal en cultureel Planbureau, Den Haag Contactpersoon: Wil Portegijs

Nadere informatie

Codeboek Achtergrondvariabelen Immigranten Panel

Codeboek Achtergrondvariabelen Immigranten Panel Codeboek Achtergrondvariabelen Immigranten Panel Versie 2.0 Datum januari 2012 Auteur Suzan Elshout CentERdata Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan 2, Gebouw T, 4e verdieping CentERdata, Tilburg,

Nadere informatie

DNB Household Survey 2015 - Documentatie - Nederlands

DNB Household Survey 2015 - Documentatie - Nederlands DNB Household Survey 2015 - Documentatie - Nederlands Versie 1.0 CentERdata - december 2015 1. INLEIDING Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1 Zes vragenlijsten... 2 1.2 Databestanden... 3 1.3 Geaggregeerde

Nadere informatie

Codeboek Achtergrondvariabelen LISS Panel

Codeboek Achtergrondvariabelen LISS Panel Codeboek Achtergrondvariabelen LISS Panel Versie 6.0 Datum 20 januari 2012 Auteur Suzan Elshout CentERdata Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan 2, Gebouw K, 6e verdieping CentERdata, Tilburg, 2014

Nadere informatie

VERTROUWELIJK ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN

VERTROUWELIJK ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN VERTROUWELIJK ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN ONDERZOEK IN DE WIJK DE STRIJP Onderzoeksverantwoording Dongen, mei 2001 Ond.nr.: 3444.kvdr/mv Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Methode van onderzoek 3. De steekproef

Nadere informatie

Institute for Medical Technology Assessment. Productivity Cost Questionnaire Productivity and Health Research Group

Institute for Medical Technology Assessment. Productivity Cost Questionnaire Productivity and Health Research Group Institute for Medical Technology Assessment Productivity Cost Questionnaire Productivity and Health Research Group Vragenlijst over uw gezondheid en werk Onderzoekers noemen deze vragenlijst de imta PCQ.

Nadere informatie

1 Man... jaar 2 Vrouw. 3. Leefsituatie: 1 Gehuwd 2 Ongehuwd samenwonend 3 Alleenstaand 4 Bij ouders wonend 5 Anders*, nl...

1 Man... jaar 2 Vrouw. 3. Leefsituatie: 1 Gehuwd 2 Ongehuwd samenwonend 3 Alleenstaand 4 Bij ouders wonend 5 Anders*, nl... BIJLAGE 1 Enquête werknemers I PERSOONLIJKE GEGEVENS 1. Geslacht: 2. Leeftijd: 1 Man... jaar 2 Vrouw 3. Leefsituatie: 1 Gehuwd 2 Ongehuwd samenwonend 3 Alleenstaand 4 Bij ouders wonend 5 Anders*, nl...

Nadere informatie

Omnibusenquête deelrapport millenniumdoelen. februari Opdrachtgever: Bedrijfsvoering,

Omnibusenquête deelrapport millenniumdoelen. februari Opdrachtgever: Bedrijfsvoering, Omnibusenquête 2011 deelrapport Millenniumdoelen Omnibusenquête 2011 deelrapport millenniumdoelen februari 2012 Opdrachtgever: Bedrijfsvoering, Juridische Aangelegenheden Angelique Quentin Uitvoering:

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Eilandzorg Schouwen-Duiveland Zierikzee. Hulp bij het Huishouden

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Eilandzorg Schouwen-Duiveland Zierikzee. Hulp bij het Huishouden 0 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Eilandzorg Schouwen-Duiveland Zierikzee Hulp bij het Huishouden Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Verslagjaar 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Gemiddelde

Nadere informatie

FACTSHEET MTO Villa Attent BV, Nijverdal 7,9

FACTSHEET MTO Villa Attent BV, Nijverdal 7,9 Het onderzoek FACTSHEET MTO 2017 Villa Attent BV, Nijverdal Online, van 10 april t/m 22 mei Aantal benaderde medewerkers: 11 Aantal ingevulde vragenlijsten: 11 Respons: 100% Algemene waardering voor Villa

Nadere informatie

U gaat de vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) invullen. Voordat u begint is het goed een aantal dingen te weten.

U gaat de vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) invullen. Voordat u begint is het goed een aantal dingen te weten. De begeleidende instructie brief: Vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) U gaat de vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) invullen. Voordat u begint is het goed een aantal dingen te weten. Instructie Omcirkel of

Nadere informatie

ARBEIDSKRACHTEN ONDERZOEK 2010 BONAIRE

ARBEIDSKRACHTEN ONDERZOEK 2010 BONAIRE Centraal Bureau voor de Statistiek Kaya Gobernador Debrot 41 Bonaire ARBEIDSKRACHTEN ONDERZOEK 2010 BONAIRE Adres-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

KLANTPROFIEL JUNI 2007. Teeuwen Verzekeringen

KLANTPROFIEL JUNI 2007. Teeuwen Verzekeringen JUNI 2007 Teeuwen Verzekeringen de Sitterlaan 89-2313 TL Leiden - tel.: (071) 5149967 - fax: (071) 5149979 - informatie@teeuwenverzekeringen.nl - www.teeuwenverzekeringen.nl postbus 1147-2302 BC Leiden

Nadere informatie

Omnibusenquête 2010 deelrapport biodiversiteit

Omnibusenquête 2010 deelrapport biodiversiteit Omnibusenquête 2010 deelrapport Biodiversiteit Omnibusenquête 2010 deelrapport biodiversiteit januari 2011 Opdrachtgever Hoofdafdeling Ruimte/ afdeling Stadsontwikkeling/ Ruimtelijke Ordening en Milieu

Nadere informatie

Vragenlijst over uw gezondheid en werk

Vragenlijst over uw gezondheid en werk Vragenlijst over uw gezondheid en werk Onderzoekers noemen deze vragenlijst de imta PCQ. Toelichting Lees dit alstublieft eerst! Voor wie is deze vragenlijst? Deze vragenlijst is voor u. U bent deelnemer

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino

PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino 1 PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: het fonds : Stichting Pensioenfonds Holland Casino; het bestuur : het bestuur

Nadere informatie

Toelichting op het online formulier aanmelden

Toelichting op het online formulier aanmelden Toelichting op het online formulier aanmelden Toelichting Deze toelichting geeft uitleg over elke rubriek op het online formulier aanmelding, behalve rubriek 1 Uw Persoonsgegevens en rubriek 3 Adresgegevens.

Nadere informatie

KLANTPROFIEL. Naam klant : Voorletters: Voornaam : Titel : Adres. Postcode : Woonplaats: Voornaam : Titel:

KLANTPROFIEL. Naam klant : Voorletters: Voornaam : Titel : Adres. Postcode : Woonplaats: Voornaam : Titel: KLANTPROFIEL RELATIENUMMER PERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER Naam klant : Voorletters: Voornaam : Titel : Geboortedatum : Adres : Postcode : Woonplaats: Telefoon privé : Telefoon mobiel: E-mail :

Nadere informatie

Gemeente Breda. Omnibusenquête 2015. Onderzoek en Informatie. Bekendheid Alarmnummer

Gemeente Breda. Omnibusenquête 2015. Onderzoek en Informatie. Bekendheid Alarmnummer Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Omnibusenquête 2015 Bekendheid Alarmnummer Publicatienummer: 1790 Datum: december 2015 In opdracht van: Kabinet van de Burgemeester Uitgave: Gemeente Breda BBO/Onderzoek

Nadere informatie

Herintreders op de arbeidsmarkt

Herintreders op de arbeidsmarkt Herintreders op de arbeidsmarkt Sabine Lucassen Voor veel herintreders is het lang dat ze voor het laatst gewerkt hebben. Herintreders zijn vaak vrouwen in de leeftijd van 35 44 jaar en laag of middelbaar

Nadere informatie

KLANTPROFIEL RELATIENUMMER: PERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER. Naam klant : Voorletters : Voornaam : Titel : Adres : Postcode : Woonplaats :

KLANTPROFIEL RELATIENUMMER: PERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER. Naam klant : Voorletters : Voornaam : Titel : Adres : Postcode : Woonplaats : KLANTPROFIEL RELATIENUMMER: PERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER Naam klant : Voorletters : Voornaam : Titel : Adres : Postcode : Woonplaats : Telefoon privé : Telefoon mobiel: E-mail : Geboortedatum

Nadere informatie

Inventarisatie Hersteladvies

Inventarisatie Hersteladvies Inventarisatie Hersteladvies Lees onderstaande zorgvuldig door: Om u een passend herstel advies te geven, is het belangrijk om gegevens over uw situatie te verzamelen. Wanneer u onderstaand formulier volledig

Nadere informatie

Conclusies analyse op databestand van PREM fysiotherapie kwartaal 1 jaar 2017

Conclusies analyse op databestand van PREM fysiotherapie kwartaal 1 jaar 2017 Conclusies analyse op databestand van PREM fysiotherapie kwartaal 1 jaar 2017 Inleiding Alleen de respondenten van 16 jaar en ouder die vragenlijst ingevuld hebben zijn geselecteerd. Alleen de respondenten

Nadere informatie

s di Toelichting op uw online aanmelding bij SPD Deze toelichting geeft uitleg bij elke stap op het online formulier Aanmelding.

s di Toelichting op uw online aanmelding bij SPD Deze toelichting geeft uitleg bij elke stap op het online formulier Aanmelding. Toelichting op uw online aanmelding bij SPD Deze toelichting geeft uitleg bij elke stap op het online formulier Aanmelding. Hoe verloopt de procedure? Als u het online formulier heeft ingevuld, drukt u

Nadere informatie

Stadsenquête A4 Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden, uzelf meegerekend? personen

Stadsenquête A4 Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden, uzelf meegerekend? personen Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Samenvatting Leiden heeft op 1 januari 2003 117.732 inwoners, ruim 500 meer dan een jaar eerder. Hoofdstuk 2 geeft een profiel van de inwoners van Leiden. Dit hoofdstuk is

Nadere informatie

6 1 = Groot probleem; 2 = Klein probleem; 3 = Geen probleem; 99 = Missing Bereikbaarheid

6 1 = Groot probleem; 2 = Klein probleem; 3 = Geen probleem; 99 = Missing Bereikbaarheid Volwassenen cure Verslaving cure CQiv-amb Patiëntervaring Patiëntervaring Instrument Naam instrument CQ-index Kortdurende ambulante GGZ verkort Code Versie/uitgever Meetpretentie Type instrument Type respondent

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Villa Attent BV Nijverdal. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Villa Attent BV Nijverdal. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Villa Attent BV Nijverdal Zorg Thuis Verslagjaar 2017 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Bureau De Bok is CQ-geaccrediteerd door het CIIO 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

19 maart 2016. Onderzoek: Korten pensioenen?

19 maart 2016. Onderzoek: Korten pensioenen? 19 maart 2016 Onderzoek: Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen

Nadere informatie

VRAGENFORMULIER revalidatieprogramma Herstel & Balans voor kankerpatiënten

VRAGENFORMULIER revalidatieprogramma Herstel & Balans voor kankerpatiënten Sportcentrum Reade VRAGENFORMULIER revalidatieprogramma Herstel & Balans voor kankerpatiënten Voor uw aanmelding als deelnemer aan het revalidatieprogramma Herstel & Balans kunt u dit vragenformulier met

Nadere informatie

Omnibusenquête 2015. deelrapport. Studentenhuisvesting

Omnibusenquête 2015. deelrapport. Studentenhuisvesting Omnibusenquête 2015 deelrapport Studentenhuisvesting Omnibusenquête 2015 deelrapport Studentenhuisvesting OMNIBUSENQUÊTE 2015 deelrapport STUDENTENHUISVESTING Zoetermeer, 9 december 2015 Gemeente Zoetermeer

Nadere informatie

Partner- en Wezenpensioen. Versie 26-02-2016

Partner- en Wezenpensioen. Versie 26-02-2016 Partner- en Wezenpensioen Versie 26-02-2016 Versie 26-02-2016 Partner en wezenpensioen Als je nog in dienst bent en je overlijdt, of als je al gepensioneerd bent en je overlijdt, dan is er partnerpensioen

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Zorgbureau Endless Almere. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Zorgbureau Endless Almere. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Zorgbureau Endless Almere Zorg Thuis Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Respons en benadering cliënten... 3 Resultaten

Nadere informatie

Toelichting op het formulier Inkomensopgave 2013

Toelichting op het formulier Inkomensopgave 2013 Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen, Postbus 90170, 5000 LM TILBURG Telefoon: (013) 462 35 18, E-mail: spd@achmea.nl Website: www.pensioenfondsdierenartsen.nl Bank: ABN Amro 4553.11.617....................................................................

Nadere informatie

Onderzoek vertrekredenen

Onderzoek vertrekredenen Gemeente Utrecht Onderzoek vertrekredenen een notitie van Onderzoek 17 februari 2015 1 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl in opdracht

Nadere informatie

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- KLANTPROFIEL Klantnummer: Datum: Klant Partner Voorletter(s) : : Achternaam : : Titel : : Straat : : PC + Woonplaats : : Geboortedatum : : Geboorteplaats : : Telefoon privé : : Telefoon zakelijk : : Mobiel

Nadere informatie

Resultaten. LimeSurvey Eenvoudige statistieken Vragenlijst 36685 'Enquête elektrische auto' Vragenlijst 36685

Resultaten. LimeSurvey Eenvoudige statistieken Vragenlijst 36685 'Enquête elektrische auto' Vragenlijst 36685 Resultaten Vragenlijst 36685 Aantal responses in deze vragenlijst: Totaal aantal responses in deze vragenlijst: Percentage van het totaal: 929 929 1.% page 1 / 65 page 2 / 65 Samenvatting voor Rijbewijs

Nadere informatie

Thuiszorg. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

Thuiszorg. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 Inhoudsopgave 1...1 2 Vragenlijst...2 1 Wat is uw beroep?...2 2 Van welke bond bent u lid?...3 3 Wat is uw hoogst voltooide opleiding (deze opleiding heeft u met goed gevolg afgelegd)?...4 4 Hoe lang bent

Nadere informatie

VRAGENLIJST KLANTPROFIEL INDIVIDUEEL

VRAGENLIJST KLANTPROFIEL INDIVIDUEEL VRAGENLIJST KLANTPROFIEL INDIVIDUEEL Klantprofiel Individueel Om tot een advies te komen voor een complex product zijn klantgegevens noodzakelijk en dienen wij een analyse te maken van uw persoonlijke

Nadere informatie

Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar?

Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar? pagina 1 van 10 Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar? De rol van de zorgverzekeraar verandert. De zorgverzekeraar heeft steeds meer invloed op de kwaliteit van de zorg. Bijvoorbeeld de kwaliteit van

Nadere informatie

Vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) Naam: BSN: kenmerk:

Vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) Naam: BSN: kenmerk: Vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) Naam: BSN: kenmerk: Voor u ligt de vragenlijst dat hoort bij het project Kansen in Kaart (KiK). Voordat u begint is het goed een aantal dingen te weten. Het invullen van

Nadere informatie

Inventarisatieformulier

Inventarisatieformulier U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Onze bedrijfsfilosofie is, om samen met onze relaties, een inventarisatie te maken van de risico's

Nadere informatie

3.4. Verplichtstelling en maximale hoogte van het pensioen

3.4. Verplichtstelling en maximale hoogte van het pensioen Bij een eindloonregeling bouwt u veel meer pensioen op als u gedurende uw werkzame leven behoorlijk carrière maakt (lees salarisstijgingen ontvangt). Want u ontvangt het pensioen over uw laatste en dus

Nadere informatie

Conclusies analyse op databestand van KEO Oefentherapie jaar 2016

Conclusies analyse op databestand van KEO Oefentherapie jaar 2016 Conclusies analyse op databestand van KEO Oefentherapie jaar 2016 Inleiding Alleen de respondenten van 16 jaar en ouder die vragenlijst ingevuld hebben zijn geselecteerd. Alleen de respondenten die de

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Comfortzorg Heerenveen. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Comfortzorg Heerenveen. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Heerenveen Verslagjaar 2015 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Respons en benadering cliënten... 3 Resultaten... 4 1. Gemiddelde

Nadere informatie

Onderzoek naar Emancipatie-Opinies onder de Nederlandse bevolking

Onderzoek naar Emancipatie-Opinies onder de Nederlandse bevolking Codeboek en veldwerkverslag Onderzoek naar Emancipatie-Opinies onder de Nederlandse bevolking Tilburg, april 2004 Vera Toepoel E-mail: V.Toepoel@uvt.nl Postadres: Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Bezoekadres:

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT V OVERGANGSREGELING VOOR DEELNEMERS GEBOREN OP OF NA 1 JANUARI 1950

PENSIOENREGLEMENT V OVERGANGSREGELING VOOR DEELNEMERS GEBOREN OP OF NA 1 JANUARI 1950 PENSIOENREGLEMENT V OVERGANGSREGELING VOOR DEELNEMERS GEBOREN OP OF NA 1 JANUARI 1950 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET BEROEPSVERVOER OVER DE WEG GELDEND VANAF 1 JANUARI 2006 April 2015 OVERGANGSREGELING

Nadere informatie

DNB Household Survey (DHS) en het CentERpanel. Maarten van Rooij NPSO Lezingendag, 8 september 2016

DNB Household Survey (DHS) en het CentERpanel. Maarten van Rooij NPSO Lezingendag, 8 september 2016 DNB Household Survey (DHS) en het CentERpanel Maarten van Rooij NPSO Lezingendag, 8 september 2016 Achtergrond DHS DHS is een panelstudie Gegevens worden verzameld onder de leden van het CentERpanel DHS

Nadere informatie

Work and Schooling LISS Core Study

Work and Schooling LISS Core Study Work and Schooling LISS Core Study Wave 7 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 datum augustus 2014 auteur Natalia Kieruj T: +31 13 466 4244 E: n.d.kieruj@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg

Nadere informatie

Jongeren op de arbeidsmarkt

Jongeren op de arbeidsmarkt Jongeren op de arbeidsmarkt Tanja Traag In 23 was 11 procent van alle jongeren werkloos. Jongeren die geen onderwijs meer volgen, hebben een andere positie op de arbeidsmarkt dan jongeren die wel een opleiding

Nadere informatie

Aanpassing pensioenregelingen n.a.v. nieuwe wetgeving rond VUT, prepensioen en levensloopregeling

Aanpassing pensioenregelingen n.a.v. nieuwe wetgeving rond VUT, prepensioen en levensloopregeling Aanpassing pensioenregelingen n.a.v. nieuwe wetgeving rond VUT, prepensioen en levensloopregeling (klik op logo om onze website te bezoeken) Aan de cliënten Breda, 19 oktober 2005 1. Inleiding De Eerste

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER HUURWONING

INSCHRIJFFORMULIER HUURWONING INSCHRIJFFORMULIER HUURWONING Datum Ontvangst: Ontvangen door: Registratienummer: ( Datum Ontvangst, Ontvangen door en Registratienummer in te vullen door medewerker Langewold Beheer BV) 1. Gegevens aanvrager

Nadere informatie

De volgende vragen gaan over de wijk of het dorp waar u woont. ALGEMENE VRAGEN 1. Wat is uw geslacht? 1 man 44,3% 2 vrouw 55,7%

De volgende vragen gaan over de wijk of het dorp waar u woont. ALGEMENE VRAGEN 1. Wat is uw geslacht? 1 man 44,3% 2 vrouw 55,7% ALGEMENE VRAGEN 1. Wat is uw geslacht? 1 man 44, 2 vrouw 55,7% 2. Wat is uw leeftijd? Gem.51 jaar 3. Heeft u thuiswonende kinderen? 1 ja 37,6% 2 nee 62,4% 4. Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden?

Nadere informatie

KLANTPROFIEL. Adres. Telefoon privé: Telefoon mobiel: E-mail : Geboortedatum : Naam partner : Voorletters:

KLANTPROFIEL. Adres. Telefoon privé: Telefoon mobiel: E-mail : Geboortedatum : Naam partner : Voorletters: KLANTPRFIEL RELATIENUMMER PERSNLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER Naam klant Voornaam Adres Postcode : Voorletters: : Titel : : : Woonplaats: Telefoon privé: Telefoon mobiel: E-mail : Geboortedatum : Naam

Nadere informatie

Anw: uitkering bij overlijden

Anw: uitkering bij overlijden Anw: uitkering bij overlijden Inhoud Wat is de Anw 2 Voor wie is de Anw 2 Wanneer krijgt u Anw 3 Als u een kind onder 18 jaar heeft 6 Inkomsten 7 Hoeveel is de Anw 8 Hoe lang duurt de Anw-uitkering 8 Wat

Nadere informatie

Inventarisatieformulier financiële situatie en wensen

Inventarisatieformulier financiële situatie en wensen Inventarisatieformulier financiële situatie en wensen Ten geleide Voor het maken van een verantwoord advies hebben wij een aantal gegevens van u nodig. Dit is ook noodzakelijk op grond van de Wet op het

Nadere informatie

VRAGENLIJST man Oriënterend Fertiliteit Onderzoek

VRAGENLIJST man Oriënterend Fertiliteit Onderzoek 1 Naam en geboortedatum VRAGENLIJST man Oriënterend Fertiliteit Onderzoek Persoonsgegevens Wat is uw geboortedatum? Wat is uw lengte? Wat is uw gewicht? dd mm jaar. cm. kg Vragen over uw vruchtbaarheid

Nadere informatie

AANVRAAG SCHULDHULPVERLENING

AANVRAAG SCHULDHULPVERLENING AANVRAAG SCHULDHULPVERLENING U kunt dit formulier digitaal invullen, printen, ondertekenen en mailen of opsturen GEGEVENS AANVRAGER Naam en voorletters Adres Postcode en plaats Geboortedatum Geslacht Burgerservicenummer

Nadere informatie

Welke informatie moet worden ingewonnen is afhankelijk van de complexiteit van het product. Er zijn diverse manieren om die informatie op te vragen:

Welke informatie moet worden ingewonnen is afhankelijk van de complexiteit van het product. Er zijn diverse manieren om die informatie op te vragen: Eekwal 2 Postbus 318 8000 AH Zwolle T 038 421 44 57 F 038 421 88 07 E info@definancielealliantie.nl W www.definancielealliantie.nl Klantprofiel ING bank 66.69.59.145 KvK Zwolle 08166207 Opmerkingen vooraf:

Nadere informatie

VOORBEELD. KLANTPROFIEL Particuliere consument RELATIENUMMER PERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER. Naam klant : _ Voorletters: Voornaam : ^^ Titel:

VOORBEELD. KLANTPROFIEL Particuliere consument RELATIENUMMER PERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER. Naam klant : _ Voorletters: Voornaam : ^^ Titel: VRBEELD KLANTPRFIEL Particuliere consument RELATIENUMMER PERSNLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER Naam klant : _ Voorletters: Voornaam : ^^ Titel: Adres : _ Postcode : Telefoon privé: _Woonplaats: Telefoon

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds. ANW Hiaatreglement. 28 oktober 2008

Stichting Metro Pensioenfonds. ANW Hiaatreglement. 28 oktober 2008 Stichting Metro Pensioenfonds ANW Hiaatreglement Inhoudsopgave BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 1 DEELNEMERSCHAP... 1 KEUZEMOGELIJKHEID ANW-HIAATPENSIOEN... 1 AANVANG EN WIJZIGING VAN DE VERZEKERING VAN ANW-HIAATPENSIOEN...

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Samenvatting Leiden heeft op 1 januari 2009 116.818 inwoners. Hoofdstuk 2 geeft een profiel van de inwoners van Leiden. Dit hoofdstuk is gebaseerd op zowel kerncijfers uit

Nadere informatie

Kennis over kosten en opbrengsten van het pensioensysteem

Kennis over kosten en opbrengsten van het pensioensysteem Vereniging Bedrijfstakpensioenfondsen - Pensioenvertrouwen ad hoc september 2009/ 19-10-2009 / P.1 / 19-10-2009 / P.1 Kennis over kosten en opbrengsten van het pensioensysteem

Nadere informatie

Partner- en Wezenpensioen

Partner- en Wezenpensioen Partner- en Wezenpensioen Uitgave april 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds SABIC, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades. VUT Reglement

Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades. VUT Reglement Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades VUT Reglement Uitgave februari 2006 REGLEMENT VRIJWILLIG VERVROEGDE UITTREDING DSM GIST SERVICES B.V. Inhoudsopgave blz. Artikel 1 Definities...

Nadere informatie

VRAGENLIJST vrouw Oriënterend Fertiliteit Onderzoek

VRAGENLIJST vrouw Oriënterend Fertiliteit Onderzoek 1 Naam en geboortedatum VRAGENLIJST vrouw Oriënterend Fertiliteit Onderzoek 2 Persoonsgegevens dd mm jaar Wat is uw geboortedatum? - Wat is uw lengte?. cm Wat is uw gewicht?. kg Vragen over uw vruchtbaarheid

Nadere informatie

Overlijden Wat ontvangen uw nabestaanden?

Overlijden Wat ontvangen uw nabestaanden? Overlijden Wat ontvangen uw nabestaanden? Pensioenfonds 2 Inhoud Vooraf 4 3 Uw partner en het partnerpensioen 5 Partner 5 Overlijden tijdens uw dienstverband 5 Overlijden na beëindiging van uw dienstverband

Nadere informatie

ENQUÊTE BEROEPSBEVOLKING 2004 VERSIE B SCHEMA MODULE RETRO

ENQUÊTE BEROEPSBEVOLKING 2004 VERSIE B SCHEMA MODULE RETRO ENQUÊTE BEROEPSBEVOLKING 2004 VERSIE B SCHEMA MODULE RETRO VERSIE FEBRUARI 2004 V 1 CAPI CATI UITGANGSSITUATIE Actueel (1e werkkring) >= 12 upw Actueel geen werk of < 12 upw RETRO RETRO BLOK AANVAAG Sinds

Nadere informatie

Anw: uitkering bij overlijden

Anw: uitkering bij overlijden Anw: uitkering bij overlijden Inhoud Wat is de Anw 2 Voor wie is de Anw 2 Wanneer krijgt u Anw 3 De halfwezenuitkering 6 Inkomsten 7 Hoeveel is de Anw 8 Hoe lang duurt de Anw-uitkering 8 Wat gaat er van

Nadere informatie

B. BEZITTINGEN Heeft u een eigen woning: ja/nee Beschikt u over spaargelden: ja/nee Globale omvang: Welk rendement rekent u hierover: %

B. BEZITTINGEN Heeft u een eigen woning: ja/nee Beschikt u over spaargelden: ja/nee Globale omvang: Welk rendement rekent u hierover: % KLANTPROFIEL Doelstelling klantprofiel: Om tot een advies te komen voor een complex product zijn klantgegevens noodzakelijk en dienen wij een analyse te maken van uw persoonlijke situatie. Vervolgens onderzoeken

Nadere informatie

5 Starters op de markt voor koopwoningen

5 Starters op de markt voor koopwoningen 5 Starters op de markt voor koopwoningen In het derde kwartaal van 2008 is een aantal aanvullende vragen gesteld aan personen die op dit moment een woning huren en zich oriënteren op een koopwoning. Dit

Nadere informatie

CQ-index Afasie. Ervaringen met de afasiezorg

CQ-index Afasie. Ervaringen met de afasiezorg CQ-index Afasie Ervaringen met de afasiezorg Vragenlijst voor interviews met personen van 18 jaar en ouder die zorg (hebben) ontvangen voor afasie Versie 2.0 (januari 2015) Deze vragenlijst is ontwikkeld

Nadere informatie

Zicht op geld - Vakantiegeld Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden. ABN AMRO April 2015

Zicht op geld - Vakantiegeld Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden. ABN AMRO April 2015 Zicht op geld - Vakantiegeld Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden ABN AMRO April 2015 Vakantiegeld 3 Op vakantie 8 Verantwoording onderzoek 13 2 Vakantiegeld Zicht op geld April

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier TERUGGENOMEN 18 MAART 2008 UITGESTELD OPENBAAR B&W.nr.: 08.0216, d.d. 18 maart 2008 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Vragenlijst Stadsenquete 2008, onderdeel Veelkleurig Leiden BESLUITEN Behoudens advies

Nadere informatie

Veranderingen in arbeidsparticipatie van gescheiden moeders

Veranderingen in arbeidsparticipatie van gescheiden moeders Veranderingen in arbeidsparticipatie van gescheiden moeders Suzanne Peek Gescheiden moeders stoppen twee keer zo vaak met werken dan niet gescheiden moeders. Ook beginnen ze vaker met werken. Wanneer er

Nadere informatie

Betaalbaarheid van pensioen in de toekomst

Betaalbaarheid van pensioen in de toekomst Betaalbaarheid van pensioen in de toekomst Vereniging Bedrijfstakpensioenfondsen Jubileum / 21-4-2010 / P.1 / 21-4-2010 / P.1 Onderzoeksrapportage Amsterdam April 2010

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Nabestaandenpensioen. Pensioen is er niet alleen voor jezelf. Het is ook bedoeld om eventuele nabestaanden goed verzorgd achter te laten.

Nabestaandenpensioen. Pensioen is er niet alleen voor jezelf. Het is ook bedoeld om eventuele nabestaanden goed verzorgd achter te laten. Nabestaandenpensioen Pensioen is er niet alleen voor jezelf. Het is ook bedoeld om eventuele nabestaanden goed verzorgd achter te laten. Inleiding De pensioenregeling van UWV voorziet standaard in een

Nadere informatie

Work and Schooling LISS Core Study

Work and Schooling LISS Core Study Work and Schooling LISS Core Study Vragenlijst afgenomen in het LISS panel datum februari 2010 auteur Jan Nelissen T: +31 13 466 3258 E: J.H.M. Nelissen@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Hieronder vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen rondom uw pensioenoverzicht. Heeft u na het lezen van deze veelgestelde vragen toch nog vragen?

Nadere informatie

Werkgelegenheid en werkloosheid (EAK)

Werkgelegenheid en werkloosheid (EAK) FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Statistisch Product Werkgelegenheid en werkloosheid (EAK) Algemene informatie De steekproefenquête naar de arbeidskrachten (EAK), in België opgezet door de

Nadere informatie

Afvalinzameling Maart 2013

Afvalinzameling Maart 2013 Afvalinzameling Maart 2013 1. Achtergrond Van 14 tot en met 24 maart 2013 is een korte peiling van 10 vragen gehouden onder het Twente Milieupanel. Met deze peiling wil Twente Milieu inzicht krijgen in

Nadere informatie

Nabestaanden- pensioen UWV

Nabestaanden- pensioen UWV Nabestaanden- pensioen UWV Inleiding De pensioenregeling van UWV voorziet standaard in een nabestaandenpensioen als jij komt te overlijden. Met nabestaanden bedoelen we je partner en je eventuele kinderen.

Nadere informatie