Jaarverslag e boekjaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2010. 14e boekjaar"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2010

2 Jaarverslag e boekjaar Stichting Pensioenfonds Corporate Express Statutair gevestigd te Maastricht (Stichtingenregister Amsterdam nr ) Kantooradres: Hoogoorddreef BE AMSTERDAM Stichting Pensioenfonds Corporate Express 1

3 Jaarverslag 3 Kerncijfers 4 Personalia 5 Verslag van het bestuur 18 Verklaring verantwoordingsorgaan Jaarrekening 20 Balans per 31 december 22 Staat van baten en lasten 23 Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen 24 Activiteiten 24 Pensioenregeling 25 Toeslagen 25 Financiering en premie 26 Herverzekering 26 Grondslagen algemeen 27 Grondslagen voor waardering van activa en passiva 28 Grondslagen voor resultaatbepaling 29 Mutatie technische voorziening 29 Grondslagen voor het kasstroomoverzicht Inhoudsopgave Toelichting balans 30 Activa 35 Passiva 37 Overige informatie 37 Beleggingsportefeuille 38 Mutatie technische voorziening 38 Niet in de balans opgenomen verplichtingen 38 Risicobeheer Toelichting staat van baten en lasten 44 Baten en lasten pensioenactiviteiten 50 Baten en lasten beleggingsactiviteiten 52 Overige informatie OVERIGE GEGEVENS 53 Resultaatverdeling 53 Gebeurtenissen na balansdatum 54 Actuariële verklaring 55 Controleverklaring 56 Bijlage begrippenlijst ten en lasten 2 Jaarverslag 2010

4 KERNCIJFERS Aantallen Deelnemers *) Gewezen deelnemers 1) Pensioengerechtigden FLUIT-gerechtigden Bedragen in miljoenen euro Surplus eigen vermogen (v.a. 2007) / Algemene reserve (2006) 11,6 17,7-53,5 178,1 109,5 Technische Voorziening 2) 610,0 559,7 556,9 511,7 523,2 Gehanteerde markt-/rekenrente 3,4% 3,8% 3,6% 4,8% 4,0% Vereist eigen vermogen (v.a. 2007) / Reserve voor beleggingsrisico s, inclusief herwaarderingsreserve (2006) 89,7 86,3 73,7 92,1 167,5 Bruto premies en koopsommen 5,8 5,7 5,6 4,0 2,1 Beleggingsopbrengsten (totaal en na kosten) 75,6 112,0-160,3 10,8 53,0 Uitkeringen (na aftrek van herverzekering) 3) 35,0 34,2 36,2 33,8 32,9 Totaal belegd vermogen 4) 711,3 657,5 577,1 778,1 793,8 Beleggingen voor risico van deelnemers 3,8 3,1 2,3 3,0 20,1 Beleggingen voor risico van de Stichting Pensioenfonds Corporate Express 707,5 654,4 574,8 775,1 773,7 Dekkingsgraad 116,6% 117,5% 103,6% 152,8% 153% Rendementspercentage beleggingen (op basis van balanswaarde): - direct beleggingsrendement **) 3,0% 3,5% 3,6% 3,1% 2,7% - totaal beleggingsrendement ***) 12,0% 20,5% -21,1% 1,6% 7,3% 1) in 2008 is het aantal gewezen deelnemers met afgenomen door de afkoop van de kleine pensioenen 2) vastgesteld op grond van FTK (v.a. 2007) en Actuariële Principes voor Pensioenfondsen (2006) 3) inclusief 1 1,8 miljoen door afkoop van de kleine pensioenen in ) vanaf 2008 inclusief de onder activa opgenomen vorderingen en overlopende activa, liquide middelen en herverzekeringsdeel technische voorziening en de onder passiva vermelde schulden en overlopende passiva en derivaten *) inclusief deelnemers met vrijstelling van premiebetaling wegens arbeidsongeschiktheid **) voor kosten ***) inclusief ongerealiseerde marktwaarderingen Stichting Pensioenfonds Corporate Express 3

5 PERSONALIA Het bestuur per 1 MEI 2011 Benoemd door de Raad van Bestuur van Staples Nederland Holding B.V. Bestuursleden Plaatsvervangende bestuursleden Drs. W. van Dijk MTL, voorzitter Drs. M.Th.J. Graven Tetterode-Nederland B.V. Staples Nederland Holding B.V. Drs. G. Nijhuis MBA, secretaris Mw. H. Lieftink Staples Nederland Holding B.V. Staples Nederland Holding B.V. Mr. Drs. M.J.M. Haker, plv. voorzitter Staples Nederland Holding B.V. T.J.W. van Varik RA Staples Nederland Holding B.V. Gekozen door de COR van Staples Nederland Holding B.V. Bestuursleden Plaatsvervangende bestuursleden Drs. Ir. E.A. ten Have Drs. R.A.P.H. de Wolf RA Tetterode-Nederland B.V. Staples Nederland Holding B.V. A. J. Kraster FC, plv. secretaris Drs. H.C. Brauckmann Staples Nederland Holding B.V. Pensioengerechtigden E.R.R. Heuff Pensioengerechtigden Drs. F. Bogaardt Pensioengerechtigden Deelnemersraad Actieve deelnemers Pensioengerechtigden Ing. G.J. van der Kolk, secretaris H.J. Vader, voorzitter Staples Nederland Holding B.V. F. Chr. Engelberts Mw. E. Kuiper P.F. Lankhout Staples Nederland B.V. D. de Rooij gewezen deelnemers Tetterode-Nederland B.V. G. Kee, plv.voorzitter vacature Verantwoordingsorgaan Drs. G.M.H. Peters, voorzitter namens de aangesloten ondernemingen R.W. Prommenschenckel RC namens de actieve deelnemers M. Tipker, secretaris namens de pensioengerechtigden Beleggingscommissie Drs. G. Nijhuis MBA, voorzitter J. Visser RA Drs. M.Th.J. Graven A.J. Kraster FC Mr. H. Barbas Drs. L.K. Dijkstra, extern deskundige Drs. B.P.H. Puijn RBA, extern deskundige Mr. Dr. F.J. Ballendux, extern deskundige Pensioenbeheer P.A.H. Martens, directeur Visitatiecommissie Drs. B.N. Smith RC MGM Drs. J.H.H. Tuijp AAG C. Th. de Wuffel Accountant Ernst & Young Accountants LLP Certificerend actuaris Towers Watson B.V. Adviserend actuaris Towers Watson B.V. Beleggingsadviseur Mercer Investment Consulting 4 Jaarverslag 2010

6 Verslag van het bestuur Voor u ligt het jaarverslag 2010 van de Stichting Pensioenfonds Corporate Express, opgesteld volgens de bepalingen vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek, boek 2, titel 9. De beleggingen voor risico van de deelnemers uit hoofde van de modules Beschikbare Premie en Pensioenplus worden beheerd en geadministreerd door ABN AMRO Pension Services. Organisatie Het bestuur bestaat uit 8 leden, van wie 4 namens de werkgever, 2 namens de werknemers en 2 namens de pensioengerechtigden. Een werkgeverslid treedt op als voorzitter en een ander werkgeverslid is als vice-voorzitter aangesteld. Een werkgeverslid is als secretaris aangesteld en een werknemersof gepensioneerdenlid is tot plaatsvervangend secretaris benoemd. Daarnaast zijn er minimaal 3 plaatsvervangende bestuursleden. Per jaar vinden in de regel 4 bestuursvergaderingen plaats. In 2010 hebben 4 bestuursvergaderingen plaatsgevonden. Voor de uitvoering van het door het bestuur vastgestelde beleggingsbeleid is een beleggingscommissie gevormd die bestaat uit een aantal interne en externe deskundigen. Mercer Investment Consulting treedt op als beleggingsadviseur. De dagelijkse uitvoering van het door het bestuur vastgestelde beleid wordt verzorgd door de voorzitter, de secretaris en de directeur van het pensioenfonds. Het Nederlands Compliance Instituut treedt op als compliance officer. Belangrijkste ontwikkelingen binnen het fonds Aangesloten ondernemingen Als nasleep van de beëindiging van de uitvoeringsovereenkomst met Veenman B.V. per 31 december 2008 heeft er een zaak bij de kantonrechter gediend in verband met de niet volledige betaling van de over het jaar 2008 verschuldigde premie. Wij zijn in het gelijk gesteld. Veenman B.V. heeft de nog verschuldigde premie verhoogd met wettelijke rente aan ons overgemaakt. Begin 2011 heeft Veenman B.V. hoger beroep aangetekend bij het Gerechtshof te s-gravenhage. De uitslag van dit beroep wordt niet eerder verwacht dan in het najaar van Wijziging in de samenstelling van het bestuur In het najaar 2010 zijn de heren Drs. F. Bogaardt en Drs. H.C. Brauckmann als bestuurslid respectievelijk plaatsvervangend bestuurslid namens de gepensioneerden benoemd. De medewerkers van het pensioenbureau van het pensioenfonds zijn in dienst van Staples Nederland Holding B.V. Het betreft per 31 december personen (2,4 op fulltime basis). De kosten van deze werknemers worden volledig doorbelast aan het pensioenfonds. Ernst & Young Accountants LLP is als externe accountant aangesteld en Towers Watson B.V. als certificerend en adviserend actuaris. De uitvoering van de taken op het gebied van de pensioenrechtenvaststelling, uitkeringen en financiële administratie zijn uitbesteed aan Blue Sky Group B.V. De volgende bestuursleden zijn per december 2010 afgetreden: de heer S.T. van der Veen, na 3 zittingsperioden van 3 jaren, en de heren M.C. Westland, Ir. T.H. van Bilsen MTL en Drs. A.C. Tuinebreijer, als gevolg van de vermindering van het aantal plaatsvervangende bestuursleden. De heer Mr. R.H. Hoving heeft eind maart 2011 de onderneming verlaten en heeft op 18 maart 2011 de voorzittershamer overgedragen aan de heer Drs. W. van Dijk MTL. De functie van plaatsvervangende voorzitter is overgenomen door de heer Mr. Drs. M.J.M. Haker, die per 18 maart 2011 tot werkgeversbestuurslid is benoemd. Stichting Pensioenfonds Corporate Express 5

7 Wijziging in de samenstelling van de beleggingscommissie De heer Mr. H. Barbas is per 1 juli 2010 benoemd als opvolger van de heer J. Wijn. Wijziging in de samenstelling van de deelnemersraad Mevrouw E. Kuiper is als opvolger van de heer T. Hordijk benoemd. De heer H.B. Albers heeft de deelnemersraad verlaten. Zijn opvolger is nog niet bekend. Wij danken alle (plaatsvervangende) bestuursleden en het deelnemersraadslid hartelijk voor de bijdrage die zij gedurende vele jaren, in enkele gevallen zelfs ruim 10, aan de voorspoedige ontwikkeling van ons pensioenfonds hebben geleverd. Communicatie Evenals de afgelopen jaren hebben de actieve deelnemers een Uniform Pensioenoverzicht en de gepensioneerden een Pensioenoverzicht ontvangen. Het vereenvoudigde Jaarverslag in het kort 2009 is wederom goed ontvangen. Ook in 2011 zal er naast het formele Jaarverslag 2010 weer een Jaarverslag in het kort 2010 worden samengesteld. Gedurende het jaar 2010 is het gedeelte van onze internetsite voor onze Engelstalige deelnemers verder uitgebreid. Compliance Onze compliance officer heeft in de rapportage over de naleving van de Gedragscode Stichting Pensioenfonds Corporate Express over de periode 1 januari tot en met 31 december 2010 geconstateerd dat geen van de verbonden personen en insiders in strijd met de Gedragscode heeft gehandeld. Naast de Gedragscode is sinds 2009 als onderdeel van het Integriteitsbeleid de Regeling Misstanden van kracht. Door de toepassing van de Compliance Chart wordt er regelmatig een update gemaakt van de status van de diverse onderdelen die deel uitmaken van het Integriteitsbeleid. Herstelplan Het pensioenfonds heeft ingevolge artikel 138 van de Pensioenwet een langetermijnherstelplan bij De Nederlandsche Bank (DNB) ingediend. Het herstelplan is erop gericht dat binnen 15 jaar het reservetekort wordt opgeheven en het pensioenfonds weer beschikt over het vereist eigen vermogen. Het pensioenfonds heeft ingevolge artikel 140 van de Pensioenwet tevens een kortetermijnherstelplan bij DNB ingediend. Het herstelplan is erop gericht dat binnen een termijn van drie jaar het dekkingstekort wordt opgeheven en het pensioenfonds weer beschikt over het minimaal vereist eigen vermogen. Mocht het herstel achterblijven bij de verwachting, dan zal worden overgegaan op de maximum hersteltermijn voor opheffing van het dekkingstekort van vijf jaar. De hersteltermijn vangt aan op 1 januari Er wordt uitgegaan van bestaand premiebeleid, toeslagenbeleid en beleggingsbeleid. Door een sneller herstel van de financiële markten, de gedeeltelijke toeslagverlening en een extra premiestorting van de aangesloten ondernemingen is het herstel aanzienlijk sneller verlopen dan was aangenomen. Volgens het herstelplan zou de dekkingsgraad per 31 december 2010 uitkomen op 107%, terwijl de feitelijke dekkingsgraad per 31 december ,6% bedroeg. Governance en medezeggenschap Met ingang van 2007 zijn de bepalingen in de Pensioenwet voor goed bestuur en medezeggenschap in werking getreden. Wat betreft goed pensioenfondsbestuur verwijst de wet naar de in 2005 opgestelde Principes voor goed pensioenfondsbestuur van de Stichting van de Arbeid. Deze Principes betreffen voor een deel het functioneren van het bestuur zelf, zoals zorgvuldigheid, openheid in termen van transparantie van bevoegdheden en beleid, heldere communicatie, toegankelijkheid voor klachten en deskundigheid van het bestuur. Ook in 2010 is hieraan uitvoering gegeven. Dit betreft in het bijzonder het goed functioneren van het verantwoordingsorgaan en van intern toezicht via een visitatiecommissie. De medezeggenschap is in ons fonds al in 2003 gerealiseerd door het instellen van de deelnemersraad. 6 Jaarverslag 2010

8 Deelnemersraad In 2010 is de deelnemersraad in totaal drie maal bij elkaar gekomen en hebben zij over de volgende onderwerpen advies gegeven: Jaarverslag 2009 Mogelijkheid van personele unie van de deelnemersraad en het verantwoordingsorgaan Voorstel aanpassing samenstelling bestuur Aanpassing Technische Voorziening per 31 december 2010 Aanpassing van de Actuariële- en bedrijfstechnische nota Indexering franchisebedragen 2011 en vaststelling toeslagen 2011 Vaststelling definitieve premie 2010 en voorlopige premie 2011 Verantwoordingsorgaan Gedurende het jaar 2010 is het verantwoordingsorgaan verscheidene malen bijeengekomen. Het resultaat van het onderzoek van de visitatiecommissie, het jaarverslag 2009 en de toekomstverkenning zijn onder andere aan de orde gekomen. Visitatiecommissie Begin 2010 heeft de volledige visitatie plaatsgevonden. Aan de hand van de 20 aanbevelingen heeft het bestuur een actielijst samengesteld waarvan de voortgang in het najaar van 2010 met de visitatiecommissie is besproken. Het merendeel van de aanbevelingen is inmiddels uitgevoerd en voor de resterende onderwerpen is een tijdspad gemaakt. Deskundigheid Deskundigheid van pensioenfondsbesturen is al verschillende jaren een onderwerp dat in de belangstelling staat. In de bestaande regelgeving is het een uitgangspunt dat een bestuur als geheel ten minste voldoende deskundig moet zijn op de acht door De Nederlandsche Bank (DNB) geformuleerde beleidsterreinen. Pensioenfondsen moeten over een deskundigheidsplan beschikken. In dit plan is vastgelegd op welke wijze de gewenste deskundigheid bevorderd en gewaarborgd wordt. In het plan zijn de zogenoemde eindtermen opgenomen waar een bestuurder respectievelijk na één jaar en na drie jaar aan moet voldoen. In deze eindtermen wordt een onderscheid gemaakt tussen kennis en oordeelsvorming. Bij wijze van handreiking zijn in het plan van aanpak ook normen voor andere functionarissen aangegeven, zoals voor leden van deelnemersraden en verantwoordingsorganen. Deze normen zijn afgeleid van de eindtermen. Daarnaast voorziet het plan in de ontwikkeling van methoden voor toetsing van deskundigheid en certificering van opleidingen. In het voorjaar van 2010 is zowel de collectieve als de individuele toets door alle bestuursleden uitgevoerd. De resultaten zijn tijdens de heide- en studiedag van 19 mei 2010 uitvoerig aan de orde geweest. In september 2010 is het deskundigheidsplan geactualiseerd. De uitvoering is direct ter hand genomen. Voor een aantal (plaatsvervangende) bestuursleden is een nieuw opleidingsplan opgesteld. Voor zover het benodigde kennisniveau niet voldoende was is dit inmiddels op het gewenste peil gebracht. De nieuwe (plaatsvervangende) bestuursleden maken gebruik van de opleidingsmogelijkheden van de Towers Watson Academy. Ook voor 2011 is weer een studiedag gepland. Toezicht De Nederlandsche Bank Het bestuur onderschrijft de noodzaak van goed extern toezicht op de pensioensector en hecht waarde aan een goede, open relatie met de toezichthouder(s). Het bestuur stelt regelmatig contact met De Nederlandsche Bank (DNB) op prijs. Op grond van de wettelijke voorschriften zijn het jaarverslag en de Actuariële- en bedrijfstechnische nota (ABTN) ter kennis gebracht van DNB. Verder heeft het bestuur kennisgenomen van de verschillende circulaires van DNB en daaraan uitvoering gegeven. Het afgelopen jaar zijn aan het fonds geen dwangsommen of boetes opgelegd. Er zijn door DNB geen aanwijzingen aan het fonds gegeven, noch is een bewindvoerder aangesteld of is bevoegdheidsuitoefening van organen van het fonds gebonden aan toestemming van de toezichthouder. In verband met de vervaardiging van het korte- en langetermijnherstelplan heeft er constructief overleg plaatsgevonden met onze toezichthouder. Stichting Pensioenfonds Corporate Express 7

9 Autoriteit Financiële Markten Ons communicatiebeleid is vastgelegd in het communicatieplan. Dit plan is aangepast aan de actuele ontwikkelingen in In mei 2009 is aan zowel alle actieve en gewezen deelnemers als aan de pensioengerechtigden een toelichting gegeven op de gevolgen van de financiële crisis. Het bestuur heeft besloten om al met ingang van 2009 het zogenaamde toeslagenlabel te gebruiken. Voor de deelnemers aan de Beschikbare Premieregeling en de per 1 januari 2008 bevroren module Pensioenplus is uitvoering gegeven aan onze zorgplicht met betrekking tot de toetsing van de actuele beleggingsmix aan de gewenste mix op basis van het betreffende beleggingsprofiel. Alle actieve deelnemers hebben vóór 1 oktober 2010 het Uniform Pensioenoverzicht 2010 ontvangen. Dekkingsgraad De dekkingsgraad op grond van het Financiële Toetsingskader (FTK) bedraagt ultimo ,6%. Het vermogen is 1 101,3 miljoen hoger dan de technische voorziening (TV). Volgens het FTK bedraagt het vereiste eigen vermogen ultimo ,7 miljoen. Gelet op de richtlijnen van DNB is er ultimo 2010 geen sprake meer van een onderdekking of een reservetekort. Continuïteitsanalyse In het kader van het herstelplan is begin 2009 een nieuwe continuïteitsanalyse uitgevoerd, waarbij rekening is gehouden met de actuele economische veronderstellingen en de geschatte dekkingsgraad per ultimo december De resultaten van deze analyse vormen onder meer de basis voor de vaststelling van het zogenaamde Toeslagenlabel dat met ingang van 2009 in alle uitingen aan de (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden wordt gebruikt. Klachten- en geschillenregeling In de klachten- en geschillenregeling van het fonds is vastgelegd dat een belanghebbende een klacht kan indienen. Dit kan als de betrokkene het niet eens is met de wijze waarop de statuten of het pensioenreglement worden toegepast of van mening is onjuist behandeld te zijn. De klachtenregistratie van het fonds betreft niet alleen formele klachten, maar ook kritische vragen en signalen van belanghebbenden. Een klacht wordt in eerste instantie behandeld door de administrateur van het fonds, waarna beroep bij het bestuur mogelijk is. Als een klager het niet eens is met het oordeel van het bestuur, kan de betrokkene zich wenden tot de Ombudsman Pensioenen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid van de gang naar de rechter. In 2010 zijn geen formele klachten ingediend. Toeslagen Het fonds streeft ernaar de opgebouwde pensioenrechten van de actieve deelnemers jaarlijks aan te passen aan de ontwikkeling van het CBSloonindexcijfer ( CAO-lonen per maand, inclusief bijzondere beloningen, van particuliere bedrijven ). Het fonds streeft ernaar de opgebouwde pensioenrechten voor de gewezen deelnemers en de ingegane pensioenen jaarlijks aan te passen aan de ontwikkeling van het CBS-prijsindexcijfer ( CPI voor alle huishoudens, afgeleid ). Situatie per 1 januari 2010 In de bestuursvergadering van 11 december 2009 heeft het bestuur tevens besloten een voorlopige toeslag te verlenen aan de : actieve deelnemers van 1,27% over de per 31 december 2009 opgebouwde pensioenen. Het percentage komt overeen met 50% van de ontwikkeling van het loonindexcijfer over de periode van oktober 2008 tot oktober gewezen deelnemers van 0,20% over de per 31 december 2009 opgebouwde pensioenen. Het percentage komt overeen met 50% van de ontwikkeling van het betreffende prijsindexcijfer over de periode van oktober 2008 tot oktober pensioengerechtigden Van 0,20% over de per 31 december 2009 uit te keren pensioenen, inclusief de definitieve toeslag voor Het percentage komt overeen met 50% van de ontwikkeling van het betreffende prijsindexcijfer over de periode van oktober 2008 tot oktober Situatie per 1 januari 2011 In de bestuursvergadering van 10 december 2010 heeft het bestuur tevens besloten een voorlopige toeslag te verlenen aan de: 8 Jaarverslag 2010

10 1,528 1,308 1,418 1,331 Administratiekosten 0,21 0,28 1,067 0,25 0,26 0,21 in miljoen euro percentage van de pensioenverplichtingen ,758 2,604 2,229 2,335 Beleggingskosten 0,39 0,40 1,724 0,30 0,29 0,29 in miljoen euro percentage van het totale fondsvermogen actieve deelnemers van 0,64% over de per 31 december 2010 opgebouwde pensioenen. Het percentage komt overeen met 100% van de ontwikkeling van het loonindexcijfer over de periode van oktober 2009 tot oktober De aangesloten ondernemingen hebben 75% van de daaraan verbonden kosten voor hun rekening genomen. gewezen deelnemers van 0,35% over de per 31 december 2010 opgebouwde pensioenen. Het percentage komt overeen met 25% van de ontwikkeling van het betreffende prijsindexcijfer over de periode van oktober 2009 tot oktober pensioengerechtigden van 0,35% over de per 31 december 2010 uit te keren pensioenen. Het percentage komt overeen met 25% van de ontwikkeling van het betreffende prijsindexcijfer over de periode van oktober 2009 tot oktober Het bestuur zal na de eerste helft van het jaar 2011 aan de hand van de actuele dekkingsgraad bezien of er een mogelijkheid is om alsnog de per 1 januari 2011 verleende toeslagen geheel of gedeeltelijk aan te vullen tot de volledige toeslagen. Overwogen wordt om dit uit te voeren zodra de dekkingsgraad het niveau van 130% heeft overschreden. Financiering en premie De (zuivere) kostendekkende premie voor 2010 bedraagt 1 5,867 miljoen. Rekening houdend met een rekenrente die is gebaseerd op de verwachte waarde van het toekomstig rendement bedraagt de gedempte premie 1 4,715 miljoen. Stichting Pensioenfonds Corporate Express 9

11 Pensioengerechtigden en uitkeringen Aantal pensioengerechtigden per 31 december FLUIT-gerechtigden Ouderdomspensioen Partnerpensioen Wezenpensioen Arbeidsongeschiktheidspensioen Uitkeringen na aftrek van herverzekering (x 1 miljoen euro) Ouderdomspensioen 26,61 25,63 25,71 25,49 25,15 Partnerpensioen 7,62 7,87 7,87 7,60 7,61 Wezenpensioen 0,08 0,09 0,09 0,09 0,08 Arbeidsongeschiktheidspensioen 0,41 0,52 0,24 0,35-0,33 Andere uitkeringen 0,24 0,11 2,24 0,28 0,34 Netto uitkeringen 34,96 34,22 36,15 33,81 32,85 De ontvangen feitelijke premie bedraagt 1 5,774 miljoen. Het verschil wordt grotendeels veroorzaakt door een aanvullende (onverplichte) extra premiebetaling door de aangesloten ondernemingen. Het verschil tussen de (zuiver) kostendekkende premie en de ontvangen feitelijke premie wordt veroorzaakt door de mutaties in de loop van 2010, de extra incidentele koopsommen en de extra kosten verbonden aan de eerdere gebruikmaking van de FLUIT. Kosten Pensioenuitvoeringskosten De totale kosten voor de pensioenuitvoering zijn 1 1,308 miljoen, dit is circa 0,21% van de verplichtingen (2009: 1 1,528 miljoen respectievelijk circa 0,28%). Beleggingskosten De beleggingskosten bedragen in totaal 1 2,758 miljoen, dit is circa 0,39% van het totaal belegd vermogen (2009: 1 2,604 miljoen respectievelijk circa 0,40%). Pensioenreglementen en statuten De pensioenreglementen en de statuten hebben geen wijzigingen ondergaan. Risicomanagement Het bestuur heeft haar beleid verwoord in de Actuariële- en bedrijfstechnische nota (ABTN). De risico s die daarin genoemd worden zijn: 1. Beleggingsrisico s - Matching-/renterisico - Marktrisico - Kredietrisico 2. Verzekeringstechnische risico s 3. Omgevingsrisico 4. Operationele risico s - Uitbestedingsrisico - IT-risico - Integriteitsrisico - Juridisch risico Hierna volgt een nadere toelichting op de voornaamste risico s die door het bestuur zijn onderkend, alsmede op het beleid van het bestuur voor het beperken van de risico s: 1. Beleggingsrisico s 2. Verzekeringstechnische risico s 3. Operationele risico s. 10 Jaarverslag 2010

12 Beleggingsrisico s Vastgoed- en aandelenrisico Het vastgoed- en aandelenrisico is het risico dat door de ontwikkeling van marktprijzen (veroorzaakt door factoren die samenhangen met een individuele belegging, de uitgevende instelling of generieke factoren) waardewijzigingen plaatsvinden. Wijzigingen in marktomstandigheden hebben altijd direct invloed op het beleggingsresultaat, omdat alle beleggingen worden gewaardeerd op marktwaarde waarbij waardewijzigingen onmiddellijk worden verwerkt in het saldo van baten en lasten. Het vastgoed- en aandelenrisico wordt beheerst door het aanbrengen van een goede spreiding binnen de portefeuille (diversificatie). Periodiek vindt een gedetailleerde risico/rendements analyse plaats van de beleggingsportefeuille. Valutarisico Het fonds belegt ook buiten het eurogebied, waardoor het fonds gevoelig is voor koersschommelingen van de betreffende valuta ten opzichte van de euro. Om dit niet renderende risico te beperken, dekt het fonds alle vastrentende beleggingen in vreemde valuta af naar de euro. Voor alle overige beleggingen wordt in de regel de Amerikaanse dollar, het Britse pond en de Japanse yen voor 50% afgedekt naar de euro. Hierbij worden de beleggingen in opkomende markten en het Verre Oosten (exclusief Japan) gezien als beleggingen in dollars. Kredietrisico Het fonds sluit contracten af met tegenpartijen. Hierdoor loopt het fonds een risico, indien deze tegenpartijen hun verplichtingen tegenover het fonds niet nakomen. Het tegenpartijrisico verbonden aan de inzet van afgeleide financiële instrumenten wordt op marktconforme wijze beheerst door het storten van onderpand bij bepaalde marktbewegingen. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van verschillende tegenpartijen met een goede reputatie waardoor dit risico wordt beperkt. Verzekeringstechnische risico s Het belangrijkste verzekeringstechnische risico is het langlevenrisico. Dit is het risico dat deelnemers langer blijven leven dan verondersteld bij de vaststelling van de premie en de berekening van de Technische Voorziening (TV). Met ingang van 2010 heeft het fonds de TV berekend op basis van de zogenaamde prognosetafel AG met correcties voor ervaringssterfte. Hierdoor wordt rekening gehouden met de jongste inzichten met betrekking tot de toekomstige verbetering van de levensverwachting. Vooruitlopend op de nieuwe AG-prognosetafels is de voorziening pensioenvoorziening per 31 december 2009 in verband met de gestegen levensverwachting verhoogd met 3,0%. Door de toepassing van de in augustus 2010 gepubliceerde nieuwe AG-prognosetafels is de TV per 31 december 2010 met 5% extra verhoogd. Operationele risico s Het operationeel risico is het risico dat optreedt bij de uitvoering van de pensioen- en beleggingsactiviteiten, als gevolg van niet afdoende of falende interne processen, menselijk gedrag en systemen of als gevolg van externe gebeurtenissen. Dit risico wordt beperkt door de SAS70 Type IIrapportage die het fonds van de diverse uitvoerders heeft ontvangen. Voor een nadere toelichting op de risico s en het beheersingsbeleid wordt verwezen naar de paragraaf Risicobeheer van de jaarrekening. Beleggingen Terugblik economische ontwikkelingen Het economische herstel dat in 2009 is ingezet, is gedurende 2010 gecontinueerd. Mede dankzij het ruimere monetaire beleid, konden alle grote volwassen markten een positieve economische groei rapporteren over geheel Vooral de eerste maanden van 2010 lieten een duidelijk herstel zien. Het groeitempo vertraagde enigszins gedurende de zomermaanden en de vrees voor een double dip was nog niet verdwenen. Echter, gedurende de laatste twee kwartalen van het jaar verraste de groei van de Verenigde Staten en Duitsland in positieve zin. Van de volwassen markten laat Europa de laagste economische groei zien en gedurende het jaar namen de zorgen over de begrotingstekorten van de Zuid- Europese landen toe. Dit is duidelijk te zien aan de renteopslag die perifere landen (Portugal, Ierland, Stichting Pensioenfonds Corporate Express 11

13 Italië, Griekenland en Spanje) betalen bovenop Duitse Staatsobligaties. Als gevolg van het ruime monetaire beleid en de aanhoudende lage inflatie daalde de kapitaalmarktrente in Aan het begin van het jaar bedroeg de rente op 10-jaars staatsobligaties ongeveer 3,4% om vervolgens in september het zeer lage niveau van 2,1% te bereiken. Door onder andere de positieve groeicijfers uit Noord-Amerika en Duitsland stegen de rentes in de laatste maanden van het jaar weer naar 3%. Per saldo is de 10-jaars rente in 2010 met ongeveer 0,4% gedaald. Het rendement op Europese staatsobligaties over 2010 bedroeg ongeveer 1% (met gemiddelde duratie van circa 5). Onder andere door het verbeterde economisch klimaat, het ruime monetaire beleid alsmede de lage rente op staatsobligaties, presteerden de bedrijfsobligaties relatief goed. Investment grade bedrijfsobligaties lieten een rendement zien van ongeveer 5%. De categorieën High Yield Bonds en Emerging Market Debt lieten een nog hoger rendement zien van 20% in Euro. In locale valuta s bedroeg dit rendement ongeveer 14%. De swap rente, die wordt gebruikt om de verplichtingen van het fonds te waarderen, daalde in de eerste acht maanden van 2010 tot zeer lage niveaus voor alle looptijden. Dit resulteerde in hogere contant gemaakte waarde van de pensioenverplichtingen. In de laatste maanden van het jaar stegen zowel de swap rentes alsook de obligatie rentes. Markt ontwikkelingen Obligatiemarkten Het fenomeen dat de (lange) swap rente onder de rente voor (Duitse) staatsleningen lag, bleef ook de eerste 8 maanden van 2010 zichtbaar. Voor pensioenfondsen betekende dat een drukkend effect op de dekkingsgraad. Vanaf september 2010 steeg de swap rente echter weer tot boven de rente voor (Duitse) staatsleningen. Opvallend was de verschuiving van aandacht van kredietrisico's binnen bedrijfsleningen naar het in gebreke blijven van overheden. Binnen het Euro gebied kwamen staatsleningen van een aantal overheden zwaar onder druk te staan. Enerzijds was de fundamenteel zwakkere concurrentiepositie van deze landen hier debet aan, anderzijds werden sommige landen geplaagd door het ineenstorten van de vastgoedsector. De renteverschillen tussen Duitse leningen en andere landen liepen op tot pre Euro tijdperk waarden. Buiten de Euro nam de twijfel over de houdbaarheid van tekorten in landen als het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten ook toe. Aandelenmarkten De aandelenmarkten in ontwikkelde landen stegen in Dit herstel liep tot aan het einde van het jaar bijna onafgebroken door, in de verwachting dat de winst van bedrijven zich voorspoedig zou ontwikkelen. Ook aandelenmarkten van opkomende landen liepen gedurende het gehele jaar op. Vastgoedmarkten Aandelen in vastgoedfondsen volgden in grote lijn de trend op de algemene aandelenmarkten. Na een zwak eerste kwartaal trad er een zeer sterk herstel op in het tweede en derde kwartaal. Azië en Europa profiteerden het meest van de ommezwaai. Amerika volgde ook, maar gematigder en wat later. In Euro termen leverde de (specifiek) gehanteerde vastgoed benchmark een rendement van 37% op. Wel werd in de vastgoedmarkt nog ernstig rekening gehouden met lagere taxatiewaarden van vastgoed. Zo leed nietbeursgenoteerd vastgoed nog onder voortgaande afwaarderingen. Grondstoffenmarkten Ondanks het herstel van de aandelenmarkten zijn ook zilver, goud en andere commodities in trek. Beleggers kopen goud om hun portefeuille te beschermen tegen verdere waardedalingen van belangrijke valuta, waardoor de prijs aan het eind van het jaar oploopt tot een absoluut record van US$ per ounce, ofwel een stijging van ruim 29%. De prijs van zilver steeg nog harder naar US$ 30 per ounce, een toename van 82%! De olieprijs laat een veel gematigder stijging zien van circa 11%. Valutamarkten De zorgen over de begrotingstekorten binnen de Eurozone komen ook tot uiting in het koersverloop van de Euro. Gedurende 2010 daalde de Euro 6,5% ten opzichte van de US Dollar. Tegenover de Japanse Yen daalde de Euro ruim 20%. Deze koersontwikkelingen 12 Jaarverslag 2010

14 20,5 f o n d s r e n d e m e n T TOTAAL in procenten 12,0 1,6 7,5 3,5 gemiddeld ,1 Fondsrendement per categorie in procenten 26,8 43,2 18,7 37,6 9,4 13,4 21,2 16, Vastgoed Aandelen Vastrentende waarden Commodities hebben een positieve invloed gehad op de rendementen van beleggingen buiten de Eurozone. Beleggingsresultaat en het gevoerde beleid in 2010 Totaal Rendement Het fonds sloot het jaar af met een positief rendement van 12,0%. Dit is 0,5% beter dan de intern gehanteerde benchmark. Deze positieve bijdrage komt voornamelijk vanuit de renteswaps die zijn afgesloten om het renterisico ten opzichte van de verplichtingen te reduceren alsmede uit de grondstoffenportefeuille. Vastrentende waarden De vastrentende portefeuille bestaat uit diverse onderdelen. Ruim een kwart wordt belegd in een aantal indexleningen uitgegeven door Europese AAAlanden, waarbij de coupon gekoppeld is aan de Euro inflatie. Deze beleggingen leverden in 2010 met 6,2% een behoorlijk resultaat op. Het beheer van de vastrentende portefeuille is in de loop van het jaar aangepast. Eind 2010 bestaat deze feitelijk uit twee portefeuilles. Eén portefeuille bestaat uit een combinatie van Euro staatsleningen en bedrijfsleningen met een hoge kredietwaardigheid. Stichting Pensioenfonds Corporate Express 13

15 58,4 54,0 ASSET allocatie in procenten 8,5 Vastgoed 7,4 34,3 Aandelen 30,3 Vastrentende waarden 4,8 Commodities 4,2-0,3 Derivaten -1, ,0 91,2 a l l o c at i e v a s t r e n t e n d e waarden in procenten Beursgenoteerde obligaties en obligatiefondsen Overige onderhandse leningen 1,1 1,1 0,3 0,4 Hypotheken 8,6 Banktegoeden + Deposito s 7, Aan het einde van het 1 ste kwartaal is afscheid genomen van Emerging Markets leningen en High Yield obligaties. De tweede portefeuille bestaat uit een (US georiënteerde) bedrijfsleningen portefeuille en een aparte renteswap portefeuille waarmee het renterisico ten opzichte van de verplichtingen wordt verlaagd. Eind 2010 was circa 75% van het renterisico van de nominale verplichtingen afgedekt. De totale vastrentende portefeuille (inclusief renteswaps) behaalde een rendement van 9,4%, dit is 0,4% beter dan de intern gehanteerde benchmark. Aandelen en vastgoed De aandelenportefeuille bestaat uit twee wereldwijde portefeuilles en twee satelliet portefeuilles in het Verre Oosten en Emerging Markets. De aandelenportefeuille rendeerde met 18,7% aanzienlijk minder dan de interne benchmark van 22,1%. Vastgoed rendeerde ook over geheel 2010 positief, met 26,8%. Dit is wel 1,3% lager dan de interne benchmark. 14 Jaarverslag 2010

16 45,1 40,8 31,6 24,5 A l l o c at i e a a n d e l e n naar REGIO in procenten Europa Verenigde Staten 2,8 Canada 2,6 6,7 Japan 4,7 16,7 16,2 4,2 4,1 Overig Pacific Opkomende markten ,6 39,3 27,4 25,2 21,2 23,3 VASTgoed n a a r r e g i o in procenten Europa Verenigde Staten 11,5 Pacific 11,4 Pacific (excl. Japan) 0,3 0,9 Overig Commodities Het fonds participeert in twee effecten waarvan het rendement is gekoppeld aan commodity markten. In beginsel zijn deze gerelateerd aan een algemene commodity index, maar door enigszins afwijkende trading rules wordt getracht een beter rendement te behalen. Het fonds slaagde ook dit jaar in deze opzet. Het rendement bedroeg 21,2% in 2010, beduidend hoger dan de interne benchmark van 16,6%. Valuta De waardeschommelingen in de portefeuille als gevolg van vreemde valuta posities in de zakelijke waarden portefeuille worden gedempt door een strategische valutabescherming van 50%. Dit beleid zorgt er enerzijds voor dat absolute volatiliteit wordt verkleind, anderzijds blijkt dat in tijden van extreme onrust de US Dollar nog altijd als safe haven wordt gezien. Een volledige afdekking van het (US Dollar) risico is volatiliteits- en kostentechnisch niet optimaal gebleken. Stichting Pensioenfonds Corporate Express 15

17 Overige ontwikkelingen Het fonds is voornemens de directe afhankelijkheid van de financiële positie van de aandelenmarkten structureel te verminderen. Naast beleggingen in commodities en infrastructuur is het fonds het afgelopen jaar een bescheiden belegging in volatiliteit (beweeglijkheid van de aandelenmarkt koersen) gestart. Gelet op de marktomstandigheden is in eerste instantie gekozen voor een fonds waarbij geprofiteerd wordt van het gegeven dat de feitelijke volatiliteit gemiddeld lager is dan de verwachte volatiliteit. Het fonds heeft in februari 2010 ook long volatiliteit aangekocht. De waarde van deze belegging stijgt naarmate de volatiliteit op aandelenbeurzen toeneemt. Dit gebeurt vaak in onzekere en hectische tijden, als de rente op staatsobligaties en aandelenkoersen daalt. De crisis rond Griekenland in mei 2010 is een voorbeeld van een periode waarin deze belegging zeer sterk in waarde is gestegen en zodoende de volatiliteit van de dekkingsgraad heeft verminderd. Dit type beleggingsbeslissingen wordt ondersteund door de opzet van risicorapportages die de beleggingscommissie vanaf medio 2009 tot haar beschikking heeft. Alle beleggingen worden mede beoordeeld in het licht van hun bijdrage aan de beweeglijkheid van de dekkingsgraad en de kans dat het fonds terugvalt tot onder de minimum vereiste dekkingsgraad of de dekkingsgraad die in het herstelplan in het vooruitzicht is gesteld. Vooralsnog is het fonds terughoudend om een aanvang te maken met uitbreiding in de richting van illiquide beleggingen, zoals in risicovolle schuldposities en uitbreidingen in infrastructurele beleggingen. Toekomstverkenning Sinds eind 2008 staat het onderwerp Toekomstverkenning pensioenfonds op onze agenda. In de afgelopen bestuursvergaderingen is hieraan regelmatig aandacht besteed. Om een goed inzicht te verkrijgen in het totale speelveld van alle stakeholders, de verschillende mogelijkheden, de rangschikking van voorkeur en de eventuele gevolgen, is aan een stuurgroep bestaande uit een 4-tal bestuursleden gevraagd om een projectgroep te vormen met de opdracht het bovengenoemde inzichtelijk te maken. Daarnaast heeft Staples Inc. aan de bij ons fonds aangesloten ondernemingen te kennen gegeven op korte termijn te willen onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de fluctuerende jaarverslagtechnische effecten van de in Nederland gedane pensioentoezeggingen aanzienlijk te verkleinen c.q. te elimineren. Het bestuur heeft besloten om bij te dragen aan deze onderzoeksvraag, waarbij het uitgangspunt is dat de bestaande rechten en het tot op heden gerealiseerde ambitieniveau gehandhaafd moeten blijven. De stuurgroep heeft in maart 2010 een tussenrapportage gegeven. De conclusie naar aanleiding van de onderzoeksvraag van Staples Inc. is dat het voorlopig niet opportuun is om acties te nemen. Daarnaast is de stuurgroep gevraagd om voorstellen te doen om de continuïteit en kwaliteit in de aansturing van het pensioenfonds te waarborgen. Om de operationele risico's op het gebied van het vermogensbeheer te verkleinen is in september 2010 een selectiecommissie gestart met een onderzoek naar de aanstelling van een fiduciair manager vermogensbeheer. De uitkomst van het selectieproces is in de bestuursvergadering van 18 maart 2011 aan het bestuur voorgelegd. Het bestuur heeft besloten om de contractonderhandelingen met de nummer 1 van de geselecteerde fiduciair managers te voeren. Aangenomen dat alles voorspoedig verloopt zal de fiduciair manager de activiteiten naar verwachting aan het einde van het 2de kwartaal van 2011 starten. De bestaande beleggingscommissie zal worden omgevormd tot de beleggings- en controlecommissie. De taken zullen worden vastgelegd in een afzonderlijk reglement dat naar verwachting medio 2011 door het bestuur zal worden goedgekeurd. 16 Jaarverslag 2010

18 Ontwikkelingen in 2011 In de eerste maanden van 2011 was er slechts op beperkte schaal sprake van een verbetering van de aandelenmarkten. De rente op de vastrentende markten is wereldwijd gestegen waardoor de waarde van deze beleggingen is gedaald. Daar staat tegenover dat de waarde van de pensioenverplichtingen ook is gedaald. Wij hebben hierop ingespeeld door de renteafdekking in de maanden januari tot en met april 2011 terug te brengen naar 60%. Deze beslissing heeft bijgedragen aan de verdere stijging van de dekkingsgraad ten opzichte van de situatie van eind december Mede op grond van de aanbevelingen uit het rapport van de Commissie Frijns heeft het risicobeheer in zijn algemeenheid extra aandacht gekregen. Naast de aanstelling van de fiduciair manager vermogensbeheer is er ook een externe risk manager actief. Hierdoor is de kwetsbaarheid van het pensioenfonds met behoud van de geuite ambitie op een zo laag mogelijk niveau gebracht. Ook in 2011 zal veel aandacht worden besteed aan de deskundigheidsbevordering van alle disciplines die bij een efficiënte en professionele uitvoering van het pensioenfonds zijn betrokken. Wij zijn verheugd dat ondanks de noodzakelijke forse verhogingen van de technische voorzieningen besloten kon worden om voor 2010 een gedeeltelijke toeslag op de pensioenrechten te verlenen. Amsterdam, 17 juni 2011 Drs. W. van Dijk MTL, voorzitter Drs. G. Nijhuis MBA, secretaris Stichting Pensioenfonds Corporate Express 17

19 Verklaring van het verantwoordingsorgaan Het verantwoordingsorgaan (VO) heeft op 20 mei 2011 overlegd met het bestuur, de directeur van het fonds en de certificerende actuaris. Tijdens dit overleg zijn onder meer besproken het conceptjaarverslag 2010, het concept-actuarieel rapport en het concept-accountantsverslag. Mede op basis van de uitgebreide toelichting die is verkregen heeft het VO zich een beeld gevormd van de uitoefening van het beleid van het bestuur over Ad 4: het beleggingsbeleid Ook in 2010 is het beleid volgens de uitgangspunten van de ABTN naar behoren uitgevoerd. Bij de uitvoering in de dagelijkse praktijk krijgt naar het oordeel van het VO de risicobeheersing voldoende aandacht. Amsterdam, 20 mei 2011 Het VO geeft hierbij over de hieronder genoemde 4 beleidsterreinen, waar het bestuur verantwoordelijk voor is, haar oordeel. Drs. G.M.H. Peters, voorzitter R.W. Prommenschenckel RC M. Tipker, secretaris 1. het pensioenbeleid 2. het premiebeleid 3. het toeslagbeleid 4. het beleggingsbeleid Over het gevoerde beleid op deze gebieden zal één voor één een oordeel worden gegeven. In het algemeen kan worden gesteld dat ook over 2010 het gevoerde beleid evenwichtig en samenhangend is. Ad 1: het pensioenbeleid In 2010 waren er geen wijzigingen van regelingtechnische aard. De status van het project "Toekomstverkenning pensioenfonds" is voor het VO duidelijk. Het overleg met het bestuur over onder meer de verwachtingen voor de nabije toekomst, zal worden geïntensiveerd. Ad 2: het premiebeleid Ook over 2010 is, uitgaande van een marktrente, wederom nagenoeg de kostendekkende premie ontvangen. Het VO kan zich vinden in dit beleid. Ad 3: het toeslagbeleid Uitgaande van de dekkingsgraad ultimo 2009 (117,5%) heeft het bestuur kunnen besluiten vanaf januari 2010 toeslagen te verlenen ter grootte van 50% van de ontwikkeling van de reglementaire indexcijfers. Het VO vindt dit een juiste uitvoering van het beleid. 18 Jaarverslag 2010

20 JAARREKENING Stichting Stichting Pensioenfonds Pensioenfonds Corporate Buhrmann Express 19

21 Balans per 31 december na verwerking resultaat (bedragen in duizenden euro s) Activa Beleggingen voor risico pensioenfonds Vastgoedbeleggingen (1) Aandelen (2) Vastrentende waarden (3) Overige beleggingen (4) Derivaten (5) Totaal beleggingen voor risico pensioenfonds Beleggingen voor risico deelnemers (6) Herverzekeringsdeel technische voorziening (7) Vorderingen en overlopende activa (8) Liquide middelen (9) Totaal activa De bij de posten vermelde nummers verwijzen naar de toelichting op pagina 30 tot en met Jaarverslag 2010

22 Balans per 31 december (BEDRAGEN In duizenden euro's) Passiva Stichtingskapitaal en reserves (10) Overige reserves Technische voorziening voor risico pensioenfonds (11) Technische voorziening voor risico deelnemers (12) Derivaten (5) Schulden en overlopende passiva (13) Totaal passiva De bij de posten vermelde nummers verwijzen naar de toelichting op pagina's 31, 35 en 36. Stichting Pensioenfonds Corporate Express 21

23 Staat van baten en lasten (BEDRAGEN In duizenden euro's) BATEN EN LASTEN PENSIOENACTIVITEITEn Premies voor risico pensioenfonds (14) Premies voor risico deelnemers (14) Waardeoverdrachten voor risico pensioenfonds, per saldo (15) Waardeoverdrachten voor risico deelnemers, per saldo (15) Mutatie technische voorziening voor risico pensioenfonds Pensioenopbouw (16) Toeslagen (17) Rentetoevoeging (18) Wijziging marktrente (19) onttrekking pensioenuitkeringen en pensioenuitvoeringskosten (20) Pensioenrechten waardeoverdrachten, per saldo (21) Wijziging actuariële grondslagen (22) Overige mutaties technische voorziening (23) Totaal mutatie technische voorziening voor risico pensioenfonds Pensioenuitkeringen (24) Mutatie technische voorziening voor risico deelnemers (25) Herverzekeringen (26) Pensioenuitvoeringskosten (27) Overige baten en lasten pensioenactiviteiten (28) Totaal baten en lasten pensioenactiviteiten BATEN EN LASTEN BELEGGINGSACTIVITEITEn Beleggingsopbrengsten voor risico pensioenfonds (29) Beleggingsopbrengsten voor risico deelnemers (30) Totaal baten en lasten beleggingsactiviteiten Resultaat De bij de posten vermelde nummers verwijzen naar de toelichting op pagina 44 tot en met Jaarverslag 2010

24 Kasstroomoverzicht (BEDRAGEN In duizenden euro's) KASSTROOM UIT PENSIOENACTIVITEITEn Ontvangen premies Ontvangen waardeoverdrachten Uitkeringen uit herverzekering Betaalde pensioenuitkeringen Betaalde waardeoverdrachten Betaalde premies herverzekering Ontvangen winstaandeel herverzekering Betaalde pensioenuitvoeringskosten Overige mutaties uit pensioenactiviteiten Totaal kasstroom uit pensioenactiviteiten KASSTROOM UIT BELEGGINGSACTIVITEITEn Verkopen beleggingen Ontvangen directe beleggingsopbrengsten Gerealiseerde waardeverandering derivaten Aankopen beleggingen Mutatie tegoeden en schulden kredietinstellingen Betaalde kosten van vermogensbeheer Totaal kasstroom uit beleggingsactiviteiten Mutatie liquide middelen Stichting Pensioenfonds Corporate Express 23

25 Toelichting algemeen Activiteiten Het doel van Stichting Pensioenfonds Corporate Express, statutair gevestigd te Maastricht (hierna: het pensioenfonds), is het verlenen van pensioenaanspraken en het doen van pensioenuitkeringen aan (aspirant-)deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden, een en ander overeenkomstig de pensioenreglementen. Het beleid en de kernactiviteiten van het bestuur zijn beschreven in de Actuariële- en bedrijfstechnische nota (ABTN). Pensioenregeling De pensioenregeling van het pensioenfonds geldt voor alle werknemers met een dienstverband bij één van de aangesloten ondernemingen. Ouderdomspensioen Het ouderdomspensioen kan worden opgebouwd vanaf 21 jaar en gaat standaard in op de eerste dag van de maand waarin de deelnemer 65 jaar wordt. De deelnemers kunnen binnen bepaalde grenzen kiezen wanneer zij met pensioen gaan, en wel op zijn vroegst vanaf de leeftijd van 60 jaar. Tevens bestaat de mogelijkheid om met deeltijdpensioen te gaan. Dat kan vanaf de leeftijd van 60 jaar. Het ouderdomspensioen is een toegezegde pensioenregeling op basis van (voorwaardelijk) geïndexeerd middelloon. In de middelloonregeling is het ouderdomspensioen gebaseerd op het gemiddelde salaris tijdens de loopbaan en bedraagt voor ieder deelnemersjaar 1,625% voor de V-regeling en 2,00% voor de N-regeling van de pensioengrondslag zoals die geldt op 1 januari van het betreffende jaar. De pensioengrondslag is gelijk aan het vaste jaarsalaris inclusief vakantietoeslag verminderd met de franchise. Het pensioengevend salaris is gemaximeerd. Beschikbare-premieregeling De beschikbare-premieregeling is een excedentregeling voor deelnemers die een salaris hebben dat boven het grensbedrag uitkomt. Via deze excedentregeling wordt over het salarisdeel boven dit bedrag een premie beschikbaar gesteld voor aankoop van extra pensioen. De premie is een percentage van het pensioengevend salaris boven het grensbedrag. Overbruggingspensioen Overbruggingspensioen wordt alleen nog opgebouwd door deelnemers aan de V-regeling en gaat standaard in op de eerste dag van de maand waarin de deelnemer 62 jaar wordt. Het overbruggingspensioen is een pensioenregeling op basis van eindloon. Voor ieder deelnemersjaar wordt 7% van het laatste pensioengevend salaris opgebouwd met een maximum van 70%. Deelnemers die deelnemen aan de N-regeling en op 1 januari 2006 ouder dan 50 jaar waren, hebben recht op het opgebouwde overbruggingspensioen bij het bereiken van de leeftijd van 62 jaar. Partnerpensioen Het partnerpensioen geldt voor de nagelaten partner van een deelnemer. Het partnerpensioen bedraagt voor de N-regeling 70% van het te bereiken ouderdomspensioen. Voor de deelnemers in de V-regeling wordt bij de vaststelling van het partnerpensioen ook rekening gehouden met de inbouw van de AOW waardoor het percentage afhankelijk is van de hoogte van het pensioengevend jaarsalaris. Iedere deelnemer die getrouwd is, een wettelijk geregistreerd partnerschap of een door het pensioenfonds erkend samenlevingsverband heeft, is automatisch voor dit partnerpensioen verzekerd. Bij overlijden van de deelnemer vóór het bereiken van de leeftijd van 65 jaar wordt verondersteld dat de deelneming zou hebben voortgeduurd tot de pensioendatum met behoud van het laatst vastgestelde pensioengevend salaris. Bij ingang van het ouderdomspensioen bestaat eenmalig de keuze van omzetting van (een deel van) het recht op partnerpensioen of ouderdomspensioen in een verhoging van het ouderdomspensioen respectievelijk partnerpensioen. Wezenpensioen Het wezenpensioen wordt uitgekeerd tot de 21-jarige leeftijd. Het wezenpensioen bedraagt voor elk gerechtigd kind in de N-regeling 14% van het (bereikbare) ouderdomspensioen met een maximum van 70% in het geval van meerdere kinderen. Voor de V-regeling wordt het wezenpensioen bepaald aan de hand van een tabel waarbij het aantal kinderen ook een rol speelt. Het wezenpensioen wordt verdubbeld indien er geen (bijzonder) partnerpensioen (meer) wordt uitgekeerd. 24 Jaarverslag 2010

Jaarverslag 2005. 9e boekjaar. Stichting Pensioenfonds Buhrmann Statutair gevestigd te Maastricht (Stichtingenregister Amsterdam nr.

Jaarverslag 2005. 9e boekjaar. Stichting Pensioenfonds Buhrmann Statutair gevestigd te Maastricht (Stichtingenregister Amsterdam nr. Jaarverslag 2005 Jaarverslag 2005 9e boekjaar Stichting Pensioenfonds Buhrmann Statutair gevestigd te Maastricht (Stichtingenregister Amsterdam nr. 41079169) Kantooradres: Hoogoorddreef 62 1101 BE AMSTERDAM

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Stichting Pensioenfonds Imtech

Jaarverslag 2009. Stichting Pensioenfonds Imtech Jaarverslag 2009 Stichting Pensioenfonds Imtech Het Bestuur van Stichting Pensioenfonds Imtech heeft het genoegen u het verslag over het boekjaar 2009 aan te bieden, welke is opgesteld overeenkomstig het

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Stichting Pensioenfonds UWV

Jaarverslag 2010. Stichting Pensioenfonds UWV Jaarverslag 2010 Stichting Pensioenfonds UWV Datum rapport 26 mei 2011 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Telefoon 050-5821990 Inhoudsopgave Meerjarenoverzicht van kerncijfers en kengetallen 3 Bestuursverslag

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds AVEBE 2009

Stichting Pensioenfonds AVEBE 2009 2009 Dit rapport heeft 54 pagina s Inhoudsopgave Profiel van het Pensioenfonds 2 Organisatie 3 Kengetallen 6 Bestuursverslag 8 Jaar van herstel 8 Goed Pensioenfondsbestuur 8 Pensioenbeleid 10 Beleggingsbeleid

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ricoh Nederland. Jaarrapport 2011

Stichting Pensioenfonds Ricoh Nederland. Jaarrapport 2011 Jaarrapport 2011 Postbus 90170 5000 LM Tilburg E-mail: pensioenfondsricoh@achmea.nl Internet: www.pensioenfondsricohnederland.nl INHOUDSOPGAVE Pagina A Kerncijfers 4 B Karakteristieken van het pensioenfonds

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Forbo. Jaarverslag 2012

Stichting Pensioenfonds Forbo. Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave 1 Profiel 1 1.1 Voorwoord 1 1.2 Algemeen 2 1.3 Doel en missie 2 1.4 Organisatie 3 1.5 Kerncijfers 7 2 Bestuursverslag 8 2.1 Bestuurlijke beschouwing 8 2.2 Pensioenbeleid 10 2.3 Beleggingsbeleid

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Jaarverslag 2011. Stichting Voorzieningsfonds Getronics Jaarverslag 2011 Stichting Voorzieningsfonds Getronics Datum rapport 22 juni 2012 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Telefoon 050-5821990 Inhoudsopgave Kerncijfers 4 Bestuursverslag 6 1. Woord van

Nadere informatie

jaarverslag 2010 stichting pensioenfonds tnt

jaarverslag 2010 stichting pensioenfonds tnt jaarverslag 2010 stichting pensioenfonds tnt Inhoud meerjarenoverzicht van kerncijfers en kengetallen 4 bestuursverslag 7 1. woord van de voorzitter 9 2. algemene informatie 13 2.1 Juridische structuur

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group

Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Akerstraat 92, 6411 HD Heerlen Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen Telefoon: 045-5763 333 Telefax: 045-5741 117 Ingeschreven

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Forbo

Stichting Pensioenfonds Forbo Stichting Pensioenfonds Forbo Inhoudsopgave 1 Profiel 1 1.1 Voorwoord 1 1.2 Algemeen 2 1.3 Doel en missie 2 1.4 Organisatie 3 1.5 Kerncijfers 8 2 Bestuursverslag 9 2.1 Bestuurlijke beschouwing 9 2.2 Pensioenbeleid

Nadere informatie

J a a r v e r s l a g. Stichting Pensioenfonds PostNL

J a a r v e r s l a g. Stichting Pensioenfonds PostNL J a a r v e r s l a g 2013 Stichting Pensioenfonds PostNL 1 Inhoudsopgave Meerjarenoverzicht van kerncijfers en kengetallen 4 Bestuursverslag 6 1. Woord van de voorzitter 7 2. Algemene informatie 10 2.1

Nadere informatie

Stichting IKEA Pensioenfonds. Jaarrapport 2013

Stichting IKEA Pensioenfonds. Jaarrapport 2013 Jaarrapport 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina A STIP 3 B Kerncijfers 6 C Karakteristieken van het pensioenfonds 10 D Verslag van de deelnemersraad 13 E Verslag verantwoordingsorgaan 15 F Bestuursverslag 18 Bestuursverslag

Nadere informatie

Inhoudsopgave Kerncijfers Woord van de voorzitter Algemene informatie Financiële positie en beleid in 2013 Verslag van het vermogensbeheer

Inhoudsopgave Kerncijfers Woord van de voorzitter Algemene informatie Financiële positie en beleid in 2013 Verslag van het vermogensbeheer Jaarverslag 2013 1 Inhoudsopgave Kerncijfers 3 Woord van de voorzitter 6 1 Algemene informatie 9 1.1 Juridische structuur 9 1.2 Doelstelling 9 1.3 Personalia 10 2 Financiële positie en beleid in 2013 14

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Stichting Pensioenfonds Cargill B.V.

Jaarverslag 2012. Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Jaarverslag 2012 Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Datum rapport 23 mei 2013 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Telefoon 020-5801317 Inhoudsopgave Meerjarenoverzicht van kerncijfers en kengetallen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Recreatie

Stichting Pensioenfonds Recreatie Stichting Pensioenfonds Recreatie Jaarverslag 2010 Dit jaarverslag is een uitgave van Stichting Pensioenfonds Recreatie Uitvoeringsorganisatie Syntrus Achmea Postbus 3183, 3502 GD Utrecht telefoon: 0900

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting BMS Pensioenfonds in liquidatie. Woerden

Jaarverslag 2011. Stichting BMS Pensioenfonds in liquidatie. Woerden Stichting BMS Pensioenfonds in liquidatie Woerden Inhoud Kengetallen en kerncijfers 3 Meerjarenoverzichten van kengetallen en kerncijfers 4 Bestuursverslag 7 Gang van zaken gedurende het verslagjaar 8

Nadere informatie

STICHTING EDS PENSIOENFONDS

STICHTING EDS PENSIOENFONDS STICHTING EDS PENSIOENFONDS Jaarverslag 2007 30 juni 2008 PENSIOENBEHEERDER Stichting EDS Pensioenfonds ExcellerateHRO Graadt Van Roggenweg 420 Rivium Quadrant 2 3531 AH Utrecht 2909 LC Capelle aan den

Nadere informatie

Jaarverslag 1. Voorwoord van de voorzitter 3 Een jaar in cijfers 4 Bestuursverslag 5 Risk Control Framework 11 Profiel en organisatie 14

Jaarverslag 1. Voorwoord van de voorzitter 3 Een jaar in cijfers 4 Bestuursverslag 5 Risk Control Framework 11 Profiel en organisatie 14 JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave Jaarverslag 1 Voorwoord van de voorzitter 3 Een jaar in cijfers 4 Bestuursverslag 5 Risk Control Framework 11 Profiel en organisatie 14 Jaarrekening 16 Overige gegevens 44

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Cargill B.V.

Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Datum rapport 27 mei 2009 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Telefoon 050 582 18 50 Profielschets De Stichting Pensioenfonds Cargill BV (het pensioenfonds)

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics

Jaarverslag 2013. Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics Jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics Datum rapport 22 mei 2014 Nummer/versie Definitief Auteur TKP Pensioen B.V. Telefoon 050-5821990 Inhoudsopgave Meerjarenoverzicht van

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Astellas

Stichting Pensioenfonds Astellas Stichting Pensioenfonds Astellas Stichting Pensioenfonds Astellas Elisabethhof 19, 2353 EW Leiderdorp Telefoon : 071-5455 745 Telefax : 071-5455 800 Internetsite : www.pensioenfondsastellas.nl Ingeschreven

Nadere informatie

Jaarverslag Pensioenfonds Blue Sky Group 2012. Vastgesteld op 3 juni 2013

Jaarverslag Pensioenfonds Blue Sky Group 2012. Vastgesteld op 3 juni 2013 Jaarverslag Pensioenfonds Blue Sky Group 2012 Vastgesteld op 3 juni 2013 2 VOORWOORD Voor u ligt het jaarverslag 2012 van de Stichting Pensioenfonds Blue Sky Group. Met het opstellen van het verslag kijkt

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura

Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura Maarssenbroeksedijk 2 3542 DN Utrecht Postbus 40441 3504 AE Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds TDV Jaarverslag 2013

Stichting Pensioenfonds TDV Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds TDV 43e Boekjaar Stichting Pensioenfonds TDV Zutphenseweg 51 Postbus 318 7400 AH Deventer Telefoon: 0570-682116 Fax: 0570-682019 Website: www.sptdv.nl Handelsregister

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. 85e boekjaar

Jaarverslag 2009. 85e boekjaar Jaarverslag 2009 85e boekjaar 2 Jaarverslag 2009 Belangrijke gegevens (Geldbedragen x 1 miljoen) Aantal: 2009 2008 2007 2006 2005 Deelnemers 30.423 28.799 27.010 26.867 29.589 Gewezen deelnemers 38.538

Nadere informatie

STICHTING METRO PENSIOENFONDS

STICHTING METRO PENSIOENFONDS STICHTING METRO PENSIOENFONDS Jaarverslag 2012 6 juni 2013 Stichting Metro Pensioenfonds Spaklerweg 50-52 1096 BA Amsterdam Postbus 22579 1100 DB Amsterdam-Zuidoost INHOUD Meerjarenoverzicht van Kerncijfers

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Stichting Pensioenfonds ING

Jaarverslag 2008. Stichting Pensioenfonds ING Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds ING Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds ING Stichting Pensioenfonds ING 1 Bereikbaarheidsgegevens Bestuur van Stichting Pensioenfonds ING: Locatiecode HP.B.04.025

Nadere informatie

Stichting BASF Pensioenfonds

Stichting BASF Pensioenfonds Stichting BASF Pensioenfonds Stichting BASF Pensioenfonds Groningensingel 1, 6835 EA Arnhem Postbus 1019, 6801 MC Arnhem Telefoon: 026-3717 159 Telefax: 026-3717 246 Internetsite: www.basfpensioenfonds.nl

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS THALES NEDERLAND JAARVERSLAG 2010

STICHTING PENSIOENFONDS THALES NEDERLAND JAARVERSLAG 2010 STICHTING PENSIOENFONDS THALES NEDERLAND JAARVERSLAG 2010 Inhoud Karakteristieken van het pensioenfonds 3 Kerncijfers 6 Verslag van het bestuur 7 Jaarrekening 24 Balans per 31 december 2010 24 Staat van

Nadere informatie

Stichting Shell Pensioenfonds. Jaarverslag 2010. 62ste boekjaar

Stichting Shell Pensioenfonds. Jaarverslag 2010. 62ste boekjaar Stichting Shell Pensioenfonds Jaarverslag 2010 62ste boekjaar Contact Stichting Shell Pensioenfonds Postbus 65 2501 CB Den Haag Nederland E-mail: Internetsite: Internetsite (English): pensioenfonds@shell.com

Nadere informatie