1. INDICATIONS FOR ENTERAL FEEDING 1. INDICATIES VOOR ENTERALE VOEDING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. INDICATIONS FOR ENTERAL FEEDING 1. INDICATIES VOOR ENTERALE VOEDING"

Transcriptie

1 Richtlijn Guidelines for enteral feeding in adult hospital patients Publicatiejaar 2003 Organisatie British Society of Gastroenterology Auteur(s) Stroud, M., Duncan, H., & Nightingale, J. Instellingen waarvan de auteurs Institute of Human Nutrition afkomstig zijn Thema Enterale voeding bij volwassen ziekenhuispatiënten Doelen Bieden van aanbevelingen voor een goede praktijkvoering m.b.t. enterale voeding bij volwassen ziekenhuispatiënten Populatie Ondervoede ziekenhuispatiënten Vindplaats 1. INDICATIONS FOR ENTERAL FEEDING 1. INDICATIES VOOR ENTERALE VOEDING - Health care professionals should aim to provide adequate nutrition to every patient unless prolongation of life is not in the patient s best interest - It should be hospital policy that the results of an admission nutritional screening are recorded in the notes of all patients with serious illness or those needing major surgery - Artificial nutrition support is needed when oral intake is absent or likely to be absent for a period > 5-7 days. - Earlier instigation may be needed in malnourished patients (grade Support may also be needed in patients with inadequate oral intake over longer periods. - Decisions on route, content, and management of nutritional support are best made by multidisciplinary nutrition teams (grade - Zorgverleners zouden moeten proberen om voor elke patiënt geschikte voeding te voorzien, tenzij een verlenging van het leven niet in het belang van de patiënt is (graad C) 1 - Het zou onderdeel moeten uitmaken van het ziekenhuisbeleid dat de resultaten van de nutritionele screening bij de opname in het ziekenhuis opgenomen worden in het dossier van ernstig patiënten of patiënten die ernstige chirurgie vereisen (graad C). - Kunstmatige toediening van voedsel is nodig als er geen voedselinname is via de mond of als er vermoedelijk geen inname zal zijn voor een periode >5-7 dagen. - Voorafgaand onderzoek kan nodig zijn bij ondervoede patiënten (graad Er kan ook ondersteuning nodig zijn voor patiënten met een ontoereikende voedselinname via de mond gedurende een lange periode. - Beslissingen over de toedieningsweg, de inhoud en de omgang met het managen van de nutritionele ondersteuning worden het best gemaakt door multidisciplinaire nutritieteams (graad 1 De graden tussen haakjes hangen samen met de bewijskracht van de onderliggende wetenschappelijke evidentie. Voor meer informatie kan u zich richten naar de originele richtlijn. 1

2 - Enteral tube feeding (ETF) can be used in unconscious patients, those with swallowing disorders, and those with partial intestinal failure. It may be appropriate in some cases of anorexia nervosa (grade B). - Early post pyloric ETF is generally safe and effective in postoperative patients, even if there is apparent ileus (grade - Early ETF after major gastrointestinal surgery reduces infections and shortens length of stay (grade - In all post surgical patients not tolerating oral intake, ETF should be considered within 1 2 days of surgery in the severely malnourished, 3 5 days of surgery in the moderately malnourished, and within seven days of surgery in the normally or over nourished - If there are specific contraindications to ETF, parenteral feeding should be considered. If patients are taking > 50% of estimated nutritional requirements, it may be appropriate to delay instigation of ETF - ETF can be used for the support of patients with uncomplicated pancreatitis (grade - Enterale sondevoeding (ESV) kan gebruikt worden bij onbewuste patiënten, patiënten met slikstoornissen en met een gedeeltelijk intestinaal falen. Het kan geschikt zijn in sommige gevallen van anorexia nervosa (graad B). - Een vroege postpylorische ESV is over het algemeen veilig en effectief bij postoperatieve patiënten, zelfs wanneer er een duidelijke ileus is (graad - Een vroegtijdige ESV na een ernstige gastrointestinale ingreep vermindert infecties en verkort de verblijfsduur (graad - Bij postoperatieve patiënten die geen voedselinname via de mond kunnen verdragen, zou ETV overwogen moeten worden binnen 1-2 dagen postoperatief als er sprake is van ernstige ondervoeding, binnen de 3-5 dagen postoperatief bij matige ondervoeding en binnen de zeven dagen postoperatief bij de normaal gevoeden of overvoeden (graad C). - Als er specifieke contraindicaties zijn voor ESV, zou parenterale voeding overwogen moeten worden. Als patiënten >50% van de geschatte nutritionele vereisten innemen, kan het aangewezen zijn om de start van ESV te verlaten (graad C). - ESV kan gebruikt worden voor de ondersteuning van patiënten met ongecompliceerde pancreatitis (graad 2. ETHICAL ISSUES 2. ETHISCHE PROBLEMEN - ETF should never be started without consideration of all related ethical issues and must be in a patient s best interests - ETF is considered to be a medical treatment in law. Starting, stopping, or withholding such treatment is therefore a medical decision which is always made taking the wishes of the patient into account. - ESV mag nooit gestart worden zonder de gerelateerde ethische problemen in beschouwing te nemen. Het opstarten van ESV mag ook alleen gebeuren voor het goed van de patiënt (graad C). - ESV wordt beschouwd als een rechtsgeldige medische behandeling. Het starten, stopzetten of weerhouden van een dergelijke behandeling is daarom een medische beslissing waarbij altijd rekening gehouden wordt met de wensen van de persoon. 2

3 - In cases where a patient cannot express a wish regarding ETF, the doctor must make decisions on ETF in the patient s best interest. Consulting widely with all carers and family is essential. - Als een patiënt zijn/haar wens m.b.t. ESV niet kan uitdrukken, moet de dokter beslissingen over ESV maken in het belang van de patiënt. Een uitgebreid overleg met alle verzorgers en familie is hierbij essentieel. 3. ACCESS TECHNIQUES 3. TOEGANGSTECHNIEKEN - Fine bore (5-8 French gauge) nasogastric (NG) tubes should be used for ETF unless there is a need for repeated gastric aspiration or administration of high viscosity feeds/ drugs via the tube. Most fibre enriched feeds can be given via these fine bore tubes (grade - Nasogastric (NG) tubes can be placed on the ward by experienced medical or nursing staff, without x rays to check position. Their position must be checked using ph testing prior to every use (grade - The position of a nasojejunal (NJ) tube should be confirmed by x ray 8-12 hours after placement. Auscultation and ph aspiration techniques can be inconclusive (grade - NG tube insertion should be avoided for three days after acute variceal bleeding and only fine bore tubes should be used - There is no evidence to support the use of weighted NG tubes, in terms of either placement or maintenance of position (grade - Long term NG and NJ tubes should usually be changed every 4-6 weeks swapping them to the other nostril - Gastrostomy or jejunostomy feeding should be considered whenever patients are likely to require ETF for more than 4- - Fijne (5-8 G) nasogastrische (NG) sondes zouden gebruikt moeten worden voor ESV, tenzij er nood is aan herhaaldelijke maag aspiratie of toediening van voeding/medicatie met een hoge viscositeit via de sonde. De meeste vezelrijke voeding kan via deze fijne sondes toegediend worden (graad - NG sondes kunnen op de afdeling geplaatst worden door deskundig medisch of verpleegkundig personeel, zonder röntgenstralen om de positie te controleren. De positie moet gecontroleerd worden d.m.v. het testen van de ph-waarde vóór elk gebruik (graad - De positie van de nasojejunale (NJ) sonde zou bevestigd moeten worden door een bestraling met röntgenstralen en dit gedurende 8-12 uur na de plaatsing. Technieken voor auscultatie en phaspiratie zijn mogelijkerwijs niet sluitend (graad - Het inbrengen van NG sondes zou, na een acute variceale bloeding, gedurende drie dagen vermeden moeten worden. Alleen fijne sondes mogen hier dan nog gebruikt worden (graad C). - Er is geen wetenschappelijke evidentie die het gebruik van verzwaarde NG sondes ondersteunt, zowel wat de plaatsing of het behoud van de positie betreft (graad - NG en NJ sondes voor lange termijn zouden gewoonlijk om de 4-6 weken in het andere neusgat ingebracht moeten worden (graad C). - Het toedienen van voeding via een gastrostomie of een jejunostomie zou overwogen moeten worden bij patiënten die vermoedelijk ESV nodig hebben 3

4 6 weeks (grade C) and there is some evidence that these routes should be considered at 14 days (grade B). - Suitability for gastrostomy placement should be assessed by an experienced gastroenterologist or member of a nutrition support team. Expert advice on the prognosis of swallowing difficulties may be needed - In patients with no risk of distal adhesions or strictures, gastrostomy tubes with rigid internal fixation devices can be removed by cutting them off close to the skin, pushing them into the stomach, and allowing them to pass spontaneously (grade gedurende meer dan vier tot zes weken (graad C). Er is ook enige evidentie om deze toegangswegen te overwegen bij een duur van 14 dagen (graad B). - De mate waarin het plaatsen van een gastrostomie geschikt is, zou beoordeeld moeten worden door een ervaren gastroenteroloog of door een lid van een nutritieteam. Er is mogelijkerwijs advies nodig van een expert m.b.t. de prognose van slikproblemen (graad C). - Gastrostomiesondes die bevestigd zijn met rigide interne fixatiemiddelen kunnen, bij patiënten die geen risico lopen op distale vergroeiingen of vernauwingen, verwijderd worden door ze dicht tegen de huid af te knippen, ze in de maag te duwen en ze via de natuurlijke weg te laten passeren. (graad 4. FEED ADMINISTRATION 4. TOEDIENING VAN VOEDING - Giving enteral feed into the stomach rather than the small intestine permits the use of hypertonic feeds, higher feeding rates, and bolus feeding (grade - Starter regimens using reduced initial feed volumes are unnecessary in patients who have had reasonable nutritional intake in the last week (grade Diluting feeds risks infection and osmolality difficulties. - Both inadequate or excessive feeding may be harmful. Dietitians or other experts should be consulted on feed prescription - If no advice is available, 30 ml/kg/day of standard 1 kcal/ml feed is often appropriate but may be excessive in undernourished or metabolically unstable patients - When patients are discharged to the community on continuing ETF, care must be taken to ensure all community carers are fully informed and that continuing - Het geven van enterale voeding in de maag i.p.v. in de dunne darm, laat het toedienen van hypertone voeding, meer voeding en bolusvoeding toe (graad - Startregimes die gebruik maken van een kleiner volume initiële voeding zijn niet noodzakelijk bij patiënten die een aanvaardbare nutritionele inname hadden gedurende de laatste week (graad Verdunde voeding brengt risico s op infectie en op problemen met osmolariteit met zich mee. - Zowel ontoereikende als overdadige voeding kan schadelijk zijn. Diëtisten of andere experts zouden geraadpleegd moeten worden m.b.t. het voorschrijven van voeding (graad C). - Als er geen advies beschikbaar is, is 30 ml/kg/dag van een standaardvoeding van 1 kcal/ml vaak geschikt, maar het kan overdadig zijn bij patiënten die ondervoed of metabolisch onstabiel zijn (graad C). - Als de patiënten ontslaan worden naar de gemeenschap en verder ESV moeten krijgen, moeten er voorzorgsmaatregelen getroffen worden om te verzekeren dat alle thuisverzorgers volledig 4

5 prescription of feed and relevant equipment is in place geïnformeerd zijn en dat er voeding en relevante hulpmiddelen voorgeschreven blijven worden (graad C). 5. COMPLICATIONS OF ENTERAL FEEDING 5. COMPLICATIES VAN ENTERALE VOEDING - Close monitoring of fluid, glucose, sodium, potassium, magnesium, calcium, and phosphate status is essential in the first few days after instigation of ETF - Life threatening problems due to refeeding syndrome are particularly common in the very malnourished and there are also risks from over feeding shortly after major surgery or during major sepsis and/or multiorgan failure - To minimise aspiration, patients should be fed propped up by 30 or more and should be kept propped up for 30 minutes after feeding. Continuous feed should not be given overnight in patients who are at risk - Any drugs administered via an ETF tube should be liquid and should be given separately from the feed with flushing of the tube before and after - Loosening and rotating a gastrostomy tube may prevent blockage through mucosal overgrowth and may reduce peristomal infections - In patients with doubtful gastrointestinal motility, the stomach should be aspirated every four hours. If aspirates exceed 200 ml, feeding policy should be reviewed - Continuous pump feeding can reduce gastrointestinal discomfort and may maximise levels of nutrition support when absorptive capacity is diminished. However, intermittent infusion should - Nauwkeurige opvolging van vloeistof, glucose, natrium, kalium, magnesium, calcium en fosfaat is essentieel tijdens de eerste dagen na het starten met ETF (graad C). - Levensbedreigende problemen tengevolge van het refeeding syndroom komen voornamelijk voor bij patiënten die slecht gevoed zijn. Er zijn daarnaast ook risico s verbonden aan het toedienen van voeding kort na een zware operatie, gedurende een zware infectie of bij een MOF (multiorgan failure). (graad C). - Om de kans op aspiratie te minimaliseren, zouden patiënten, tijdens het voeden, in een houding van 30 gepositioneerd moeten worden en dit nog gedurende 30 minuten na de voeding. Een continue voeding zou s nachts niet gegeven mogen worden aan risicopatiënten (graad C). - Alle medicatie die via ESV wordt toegediend, zou vloeibaar moeten zijn. Deze medicatie moet afzonderlijk van de voeding gegeven worden, door de sonde ervoor en erna te spoelen (graad C). - Het losser maken en draaien van een gastrostomiesonde kan verstopping door opgehoopt slijm voorkomen en het kan peristomale infecties verminderen (graad C). - Bij patiënten waarbij de gastrointestinale motiliteit onzeker is, zou de maag om de vier uur geaspireerd moeten worden. Als de aspiraties 200 ml overschrijden, moet het voedingsbeleid herbekeken worden (graad C). - Wanneer de absorberende capaciteit verzwakt is, kan continue voeding via een pomp het gastrointestinale ongemak verminderen en kunnen de niveaus van voedingsondersteuning gemaximaliseerd worden. Er zou echter zo snel 5

6 be initiated as soon as possible (grade - Simultaneous use of other drugs, particularly antibiotics, is usually the cause of apparent ETF related diarrhoea (grade - Fibre containing feeds sometimes help with ETF related diarrhoea, as will breaks in the feeding of 4 8 hours (grade B). - Careful measures are needed to avoid bacterial contamination of feeds which can give rise to sepsis, pneumonia, and urinary tract infections, as well as gastrointestinal problems (grade - Avoiding gastric acid suppression and allowing breaks in feeding to let gastric ph fall will help prevent bacterial overgrowth during ETF (grade mogelijk gestart moeten worden met intermittente infusie (graad - Gelijktijdig gebruik van andere medicatie, in het bijzonder antibiotica, is meestal de oorzaak van ogenschijnlijk ESV-gerelateerde diarree (graad- - Bij ESV-gerelateerde diarree kan vezelrijke voeding soms helpen, net zoals onderbrekingen in de voeding van 4-8 uur (graad B). - Voorzichtige metingen zijn nodig om bacteriële besmetting van voeding te vermijden, die kan leiden tot sepsis, pneumonie, urineweginfecties en gastrointestinale problemen (graad - Vermijden dat maagzuur onderdrukt wordt en onderbrekingen tijdens het voeden toelaten om maagzuur te laten zakken, zal bacteriële overgroei tijdens ESV helpen voorkomen (graad 6

Volwassen personen met een voedingstekort of risico op malnutritie. Exclusie:

Volwassen personen met een voedingstekort of risico op malnutritie. Exclusie: Guideline Nutrition support for adults. Oral nutrition support, enteral tube feeding and parenteral nutrition Publicatiejaar 2006 Organisatie National Collaborating Centre for acute care Auteurs Stroud

Nadere informatie

Personen met diabetes Website Vlaamse diabetes vereniging http://www.diabetes-vdv.be/ richtlijnen EFFECTIVENESS OF MEDICAL NUTRITION THERAPY (MNT)

Personen met diabetes Website Vlaamse diabetes vereniging http://www.diabetes-vdv.be/ richtlijnen EFFECTIVENESS OF MEDICAL NUTRITION THERAPY (MNT) Richtlijn Nutrition recommendations and interventions for diabetes: a position statement of the American Diabetes Association Publicatiejaar 2008 Organisatie American Diabetes Association Auteurs John

Nadere informatie

Bijdrage tot het opstellen van een richtlijn over vroegtijdige zorgplanning

Bijdrage tot het opstellen van een richtlijn over vroegtijdige zorgplanning Bijdrage tot het opstellen van een richtlijn over vroegtijdige zorgplanning Lana JANSSEN, K.U.Leuven Promotor: Prof. Dr. Jan De Lepeleire, K.U.Leuven Co-promotoren: Prof. Dr. P. Van Royen, UA Dr. W. Van

Nadere informatie

Verpleegkundig werkboek sondevoeding

Verpleegkundig werkboek sondevoeding Verpleegkundig werkboek sondevoeding 1 Inhoud Rol zorgverlener: Screen 4 Dieetbehandeling 5 Communiceer 6 Evalueer/Ontslag 7 Praktische adviezen: ENLock en ENPlus aansluitsysteem voor enterale sondes 10

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 30 010 Gedetineerdenbegeleiding buitenland Nr. 7 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Risico s van alcoholgebruik bij conceptie, zwangerschap en borstvoeding

Risico s van alcoholgebruik bij conceptie, zwangerschap en borstvoeding Risico s van alcoholgebruik bij conceptie, zwangerschap en borstvoeding Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : Aanbieding advies

Nadere informatie

1. PRACTICE RECOMMENDATIONS 1. AANBEVELINGEN VOOR DE PRAKTIJK

1. PRACTICE RECOMMENDATIONS 1. AANBEVELINGEN VOOR DE PRAKTIJK Richtlijn Breastfeeding best practice guidelines for nurses Publicatiejaar 2003 Organisatie Registered Nurses Association of Ontario (RNAO) Auteur(s) Registered Nurses Association of Ontario (RNAO) Instellingen

Nadere informatie

Intensive care rond de geboorte

Intensive care rond de geboorte Intensive care rond de geboorte Aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : aanbieding advies over perinatologische zorg Uw kenmerk : CSZ/ZT/9811456 Ons kenmerk : 2986/LdO/mr/534-A1

Nadere informatie

Medicatieverificatie bij opname van patiënten in het Nederlands Kanker Instituut Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis te Amsterdam.

Medicatieverificatie bij opname van patiënten in het Nederlands Kanker Instituut Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis te Amsterdam. Medicatieverificatie bij opname van patiënten in het Nederlands Kanker Instituut Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis te Amsterdam. Master Thesis: Linda Timmer Arents Medicatieverificatie bij opname van patiënten

Nadere informatie

Octagon 20 Advance and Octagon 40 Advance high performance egg incubators. User instructions

Octagon 20 Advance and Octagon 40 Advance high performance egg incubators. User instructions Octagon 20 Advance and Octagon 40 Advance high performance egg incubators Contents User instructions Section Subject Page 1 Introduction 2 2 QUICK REFERENCE 2 3 Unpacking 4 4 Location and Installation

Nadere informatie

Abstract Bruggerbosch

Abstract Bruggerbosch Abstract Bruggerbosch Introduction Currently a downward spiral is likely to arise within the health care system under the influence of aging. The increase in the number of elderly people concurrently gives

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/141362

Nadere informatie

Nacontrole in de oncologie. Doelen onderscheiden, inhoud onderbouwen

Nacontrole in de oncologie. Doelen onderscheiden, inhoud onderbouwen Nacontrole in de oncologie Doelen onderscheiden, inhoud onderbouwen Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : Aanbieding advies

Nadere informatie

MRSA-beleid in Nederland

MRSA-beleid in Nederland MRSA-beleid in Nederland Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Voorzitter Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : Aanbieding advies MRSA-beleid in Nederland Uw kenmerk

Nadere informatie

NIPT: dynamiek en ethiek van prenatale screening

NIPT: dynamiek en ethiek van prenatale screening Gezondheidsraad NIPT: dynamiek en ethiek van prenatale screening 2013/34 Gezondheidsraad NIPT: dynamiek en ethiek van prenatale screening Gezondheidsraad H e a l t h C o u n c i l o f t h e N e t h e

Nadere informatie

victron energy USER MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING

victron energy USER MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING victron energy USER MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING Phoenix 12/850 Copyrights 1999, 2000 Victron Energy B.V. All Rights Reserved This publication or part thereoff, may not reproduced in any form by any method,

Nadere informatie

External Confirmation Procedures to Obtain Audit Evidence 2-3 Werkzaamheden inzake externe bevestiging om controle-informatie te verkrijgen 2-3

External Confirmation Procedures to Obtain Audit Evidence 2-3 Werkzaamheden inzake externe bevestiging om controle-informatie te verkrijgen 2-3 INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 505 EXTERNAL CONFIRMATIONS (Effective for audits of financial statements for periods beginning on or after December 15, 2009) CONTENTS Paragraph INTERNATIONAL STANDARD

Nadere informatie

CAP : Sondevoeding. Maart 2008 PROBLEEM

CAP : Sondevoeding. Maart 2008 PROBLEEM CAP : Sondevoeding Maart 2008 I PROBLEEM Deze CAP identificeert cliënten die sondevoeding krijgen. Dit hoofdstuk behandelt onderwerpen in verband met het gebruik van een voedingssonde en de omstandigheden

Nadere informatie

Combinatietherapie bij reumatoïde artritis: Prioriteiten voor toekomstig onderzoek MR-1373-RE/CVZ. RAND Europe. April 2001

Combinatietherapie bij reumatoïde artritis: Prioriteiten voor toekomstig onderzoek MR-1373-RE/CVZ. RAND Europe. April 2001 Combinatietherapie bij reumatoïde artritis: Prioriteiten voor toekomstig onderzoek MR-1373-RE/CVZ RAND Europe In opdracht van het College voor Zorgverzekeringen April 2001 Mirjam van het Loo Ineke van

Nadere informatie

1 2 Form Project proposal This form should be used to write the project proposal for animal procedures. The appendix description animal procedures is an appendix to this form. For each type of animal

Nadere informatie

2. Sondevoedingtherapie

2. Sondevoedingtherapie 2. Sondevoedingtherapie 2.1 Inleiding Is het moreel verantwoord om bij een CVA-patiënt, die in een verpleeghuis woont en waarbij slikproblemen zijn ontstaan, sondevoedingtherapie te onthouden om daarmee

Nadere informatie

Preconceptiezorg: voor een goed begin

Preconceptiezorg: voor een goed begin Preconceptiezorg: voor een goed begin Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : Aanbieding advies Preconceptiezorg: voor een goed

Nadere informatie

Coilen of clippen? Behandelen van aneurysma s binnen de schedel

Coilen of clippen? Behandelen van aneurysma s binnen de schedel Coilen of clippen? Behandelen van aneurysma s binnen de schedel Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Voorzitter Aan de minister Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : aanbieding signalement

Nadere informatie

PUBLICATIE VAN DE HOGE GEZONDHEIDSRAAD nr 9224

PUBLICATIE VAN DE HOGE GEZONDHEIDSRAAD nr 9224 PUBLICATIE VAN DE HOGE GEZONDHEIDSRAAD nr 9224 Gedecentraliseerde en gedemedicaliseerde screening op HIV in België: antwoord op een adviesaanvraag van de volksgezondheidsoverheden. Dit advies heeft tot

Nadere informatie

Risicotaxatie bij verlof van gedetineerden

Risicotaxatie bij verlof van gedetineerden WHICH INTERVENTIONS REALLY HAVE AN IMPACT ON HUMAN BEHAVIOUR? Janine Plaisier & Jenneke van Ditzhuijzen Risicotaxatie bij verlof Risicotaxatie bij verlof van gedetineerden Een (inter)nationale vergelijking

Nadere informatie

Geneesmiddelen en medische hulpmiddelen: trends en dilemma s

Geneesmiddelen en medische hulpmiddelen: trends en dilemma s Geneesmiddelen en medische hulpmiddelen: trends en dilemma s 2 Geneesmiddelen en medische hulpmiddelen: trends en dilemma s Eindredactie: A. van den Berg Jeths, G.W.M. Peters-Volleberg Centrum voor Volksgezondheid

Nadere informatie

PRINCE2 2005 Glossary of Terms Dutch

PRINCE2 2005 Glossary of Terms Dutch PRINCE2 2005 Glossary EN 020708--v3.2_Translation EN-NL Document Details: Document Name: Document Control Information Dutch translation of PRINCE2 glossary PRINCE2 2005 Glossary EN 020708-v3.2 Purpose

Nadere informatie

Diagnostiek en behandeling van het lumbosacraal radiculair syndroom

Diagnostiek en behandeling van het lumbosacraal radiculair syndroom Diagnostiek en behandeling van het lumbosacraal radiculair syndroom Aanbiedingsbrief Diagnostiek en behandeling van het lumbosacraal radiculair syndroom aan: de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en

Nadere informatie

Voorbereidend document vergaderingen werkgroep Beschikbaarheid van adequate behandeling en beschikbaarheid van kennis/educatie. 14 en 23 november 2011

Voorbereidend document vergaderingen werkgroep Beschikbaarheid van adequate behandeling en beschikbaarheid van kennis/educatie. 14 en 23 november 2011 Voorbereidend document vergaderingen werkgroep Beschikbaarheid van adequate behandeling en beschikbaarheid van kennis/educatie 14 en 23 november 2011 De Stuurgroep Weesgeneesmiddelen wil samen met andere

Nadere informatie

Verklaring van Helsinki

Verklaring van Helsinki Verklaring van Helsinki [versie: 59th WMA General Assembly, Seoul, October 2008] De visie van de CCMO Inleiding De Verklaring van Helsinki ( Declaration of Helsinki ) is een document opgesteld door de

Nadere informatie