Het jaarverslag van de vereniging Vastgoed Belang over 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het jaarverslag van de vereniging Vastgoed Belang over 2012"

Transcriptie

1 Het jaarverslag van de vereniging Vastgoed Belang over Inleiding Op verzoek van de Ledenraad laten we dit keer het jaarverslag, althans deels, het spiegelbeeld zijn van het beleidsplan 2012, zoals vastgesteld door de Ledenraad in november Strategische belangenbehartiging op rijksniveau In het beleidsplan 2012 is aandacht gegeven aan het proces van beleidsvorming van partijprogramma s via een regeerakkoord naar ambtelijke beleidsvoorbereiding en verder. Het sluitstuk is na behandeling in de Kamers, ofwel wijziging van een bestaande wet of een nieuw stuk wetgeving, dan wel een Algemene Maatregel van Bestuur. De conclusie was, dat belangenbehartiging het meest effectief is, indien zo vroeg mogelijk in het proces van beleidsvorming wordt geparticipeerd. 2.1 Beïnvloeding partijprogramma s In het niet geplande verkiezingsjaar 2012, is geen inbreng geleverd bij de politieke partijen ten behoeve van partijprogramma s Beïnvloeding van het regeerakkoord Anders dan vorige keren is geen brief gestuurd aan de (in)formateur. Het Kunduzakkoord hield ten aanzien van de woningmarkt enige verbetering in voor wat betreft boveninflatoire huurverhoging. Dit ondanks een dreigende verhuurderheffing. De verwachting bestond, dat ook in het regeerakkoord meer ruimte voor huurverhoging zou blijken. Die verwachting kwam uit. Er werd enige hoop geput uit de tekst van het regeerakkoord, dat de verhuurderbelasting slechts de corporaties zou treffen. 2.3 Commissiewerk Het heeft extra inzet gekost van de toenmalige voorzitter, dr. D.K.J. Tommel, met als effect dat Vastgoed Belang steeds meer wordt gevraagd om deel te nemen aan commissies, die beleid voorbereiden De Kantorentop Hoewel een aantal partijen de hoop had opgegeven, is er toch tot een getekend convenant gekomen gericht op de reductie van de kantorenvoorraad. Dat is mede gelukt, door onze inzet om sloop- en ombouwfondsen te vormen per regio volgens de BIZformule. Eigenaren/beleggers kiezen dan bij meerderheid of er een fonds wordt gevormd, indien er voldoende vertrouwen bestaat dat ook de overheden een adequaat reductiebeleid voeren. 1

2 Het oorspronkelijke idee, om via wetswijziging de gemeenten in staat te stellen om een extra sloopbelasting in te voeren, was daarmee verlaten De ambtelijke commissie studentenhuisvesting In 2011 is het actieplan studentenhuisvesting mede ondertekend. Jaarlijks is voorzien in voortgangsoverleg. In 2012 is twee keer vergaderd over de nieuwe initiatieven voor studentenhuisvesting. Er is op toegezien, dat iedere partij zijn afspraken nakwam. De minister heeft convenantafspraken verwerkt in het nieuwe Bouwbesluit. Ook de toezegging van de vrijstelling van kamerverhuurpanden van de verhuurderbelasting is nagekomen. Het onderzoek naar opname van het energielabel in de puntentelling van onzelfstandige woonruimte is inmiddels ingehaald door het voornemen (in 2013) voor Prinsjesdag met een gewijzigd WWS te komen. Het verslag doen van onze kant over meer studentenhuisvesting in plannen van particuliere beleggers, wordt bemoeilijkt, door het feit, dat we daaromtrent onvoldoende informatie hebben Stuurgroep Waarderingsmethodiek, box 3 van de Inkomstenbelasting De stuurgroep heeft zoals elk jaar de staatssecretaris van Financiën geadviseerd over een aangepaste tabel 2013 van de leegwaarderatio verhuurde woning. De percentages zijn naar beneden bijgesteld in verband met de gedaalde marktprijzen van verhuurde woningen Het college van deskundigen van de Stichting Kwaliteitsborging Installatiesector In 2012 is bevorderd, dat de beoordelingsrichtlijnen van de energieprestatiecertificaten (de labels) goedgekeurd worden door de Raad van Accreditatie. Het is nog niet gelukt om de energieprestatiecertificering van de bestaande bouw en de nieuwbouw te harmoniseren. Wel is voortgang geboekt met betrekking tot de opmaak van een model maatwerkadvies voor de verhuurder en huurder. We moeten als beleggers het nog steeds doen met maatwerkadviezen, die zijn afgestemd op de eigenaar/bewoner. De gewijzigde certificering van appartementgebouwen is gerealiseerd. Naar keuze kan worden gekozen voor één label voor alle appartementen Commissie Actualisering convenanten energiebesparing In 2012 zijn de oude convenanten Meer met Minder, sociale huursector en Lenteakkoord herzien en uitgebreid. In tegenstelling tot bij de oude convenanten is Vastgoed Belang, zij het laat, bij de herziening wel betrokken. Er zijn nu totaal vier convenanten: - Koepelconvenant - Convenant Energiebesparing huursector - Lenteakkoord Energiezuinige Nieuwbouw - Meer met Minder 2

3 De eerste twee convenanten zijn mede door Vastgoed Belang ondertekend. Wij wilden ook nog aansluiten bij het Lenteakkoord. Daar vond men echter, dat er geen ruimte meer was om in een zo laat stadium nog een partij met eigen inbreng toe te voegen. In zowel het Koepelconvenant (o.a. utiliteitsbouw) en het Huurconvenant hebben we als doelstelling opgenomen, dat in % van het bezit van onze leden tenminste label C of beter moet hebben. Met name het Huurconvenant is sterk verbeterd, omdat ook Aedes nu duidelijke en heldere doelstellingen heeft geformuleerd. Met de totstandkoming van dit Huurconvenant is ook het overleg tussen Aedes, Vastgoed Belang en Woonbond verbeterd. Ook worden we nu steeds meer geconsulteerd door de ambtenaren van het ministerie van BZK bij het opzetten van nieuw beleid Platform Duurzame Huisvesting Sinds 2011 nemen wij actief deel aan het Platform Duurzame Huisvesting. In 2012 is het Platform zes maal bijeen geweest. Mede door onze invloed en die van Vastgoedmanagement Nederland is het platform verder geprofessionaliseerd. In 2013 zal het voorzitterschap overgaan van AgentschapNL naar één van de Platformdeelnemers (in dit geval DGBC) met de bedoeling om in de loop van 2013 een professionele voorzitter aan te trekken uit de wetenschap of politiek. Sinds 2011 leveren wij een projectleider voor de werkgroep Split Incentive. Onder zijn leiding zijn inmiddels een Leidraad Greenlease (2011) en de Greenlease Menukaart (2012) verschenen. Beiden voor de kantorenmarkt om dat daar de eerste focus op is gelegd Platform Bewoners en Duurzaam Bouwen Sinds 2005 zijn wij bij dit platform betrokken. Het platform heeft als doel te werken aan een gezamenlijke aanpak van het stimuleren van energiebesparing onder huurders en eigenaren. Ons project Samen Energie Besparen wordt in dit platform afgestemd met de andere leden. In 2012 is het Platform zes maal bijeen geweest. Naast afstemming van de eigen plannen is in 2012 ook aan een gezamenlijk project gewerkt: de Week van de Energierekening. Deze is gehouden van 15 tot en met 21 oktober 2012 en was een groot succes en kreeg zowel aandacht in de landelijke pers als op de televisiejournaals. In 2012 is ook de Blok voor blok aanpak met bijbehorende projecten gestart. Blok voor blok is één van de activiteiten die uitgevoerd wordt op basis van het Plan van aanpak Energiebesparing in de Gebouwde Omgeving van de minister van BZK uit Met deze activiteit wordt beoogd, ervaring op te doen met de uitrol van grootschalige projecten (1.500 tot woningen per project) met als doel om na de realisatie in 2015 met een advies te komen aan de minister en de Tweede kamer over de aanpak van energiebesparing in de bestaande bouw. Binnen dit Platform vindt met name afstemming plaats over de communicatie met de projecteigenaren en de landelijke Blok voor blok dagen. 3

4 2.3.8 Het college van deskundigen van het (kwaliteits-)certificaat onzelfstandige woonruimte Dit certificaat (sinds 1996) leidt een zieltogend bestaan. De kamerverhuurders in onze achterban kiezen niet voor geformaliseerde kwaliteit. De huisvestingsnood zeker onder studenten is zo hoog, dat kamers toch wel worden verhuurd. Er zijn initiatieven geweest in samenwerking met bijvoorbeeld het gemeentebestuur van Zwolle, die succesvol waren. De komst van een landelijk Gebruiksbesluit, sinds 2012 opgenomen in het Bouwbesluit, heeft die samenwerking beëindigd. Op verzoek van wethouder Isabella van Utrecht, wordt weer gewerkt aan een voorstel om het certificaat tot element te maken van het gemeentelijk kwaliteitsbeleid in de studentenhuisvesting Het bestuur van NeVaP Sinds de start van de NeVaP in 2003 zijn we in het bestuur vertegenwoordigd als sponsor. De NeVaP richt zich op de innovatie in het vastgoedmanagement. Jaarlijks worden zogenaamde verdiepingsbijeenkomsten gehouden, waarin innovatieve onderwerpen aan de orde komen variërend van duurzaamheid tot ICT en van zorgvastgoed tot benchmarking. De grote leden van Vastgoed Belang hebben gratis toegang tot de verdiepingen. Onze conservatieve achterban staat op afstand in de adoptie van de innovatie. Slechts enige particuliere beleggers als early adapters zijn enthousiaste bezoekers van de verdiepingen. In het bestuur van de NeVaP zijn we vertegenwoordigd door ons lid de heer M. Telgenkamp In en rondom de Huurcommissie Vastgoed Belang is vertegenwoordigd in de Raad van Advies van de Huurcommissie, die sinds 2012 functioneert. In deze Raad is er geen plaats voor directe belangenbehartiging. Wij zijn betrokken op de selectieprocedure van leden van de Huurcommissie. In 2012 waren de navolgende leden lid van de Huurcommissie: - de heer drs. D.W. de Blank - mevrouw ir. B.M.V. Brakel-Uiterwaal - de heer Th. Coehoorn - de heer N.A. Eeken - de heer J.A.A.M. van Hapert - de heer M.J. Hessels - de heer C.F. Jonker - mevrouw M.A.J. van Veen-De Haan - de heer ing. J.J. ten Velden - de heer ing. J. van Werven 4

5 In de algemene vergadering van de leden van de Huurcommissie beïnvloeden onze leden het uitvoeringsbeleid De Raad van Onroerende Zaken Deze Raad, die meer dan 75 jaar bestaat, behartigde in het verleden de collectieve belangen van de vastgoedsector. De brancheorganisaties kiezen in het heden voor eigenaardige belangenbehartiging. De ROZ-vergaderingen zijn daardoor verschraald tot de uitwisseling van informatie, waar ieder mee bezig is. In 2012 is het nieuwe modelhuurcontract van winkelruimte na goed overleg met de georganiseerde detailhandel vastgesteld. Vastgoed Belang heeft de ROZ gevraagd ook een model voor omzethuren op te stellen. In 2013 wordt op basis van onze inbreng een nieuw modelcontract zelfstandige woonruimte verwacht. Een nieuwe functie van de ROZ is oog en oor in Europa. Via de directie van de ROZ worden we op de hoogte gehouden van wat er in Brussel op het menu staat. Met organisaties in andere landen is Europees beleid voorkomen, die eigenaren van appartementsgebouwen van vier verdiepingen zou dwingen om liften aan te brengen Commissies waar we niet in zijn vertegenwoordigd Commissie Woningmarkt 4.0 Aedes, de Woonbond, de Vereniging Eigen Huis en de Nederlandse Vereniging van Makelaars hebben sinds 2010 gewerkt aan een breed gedragen voorstel tot hervorming van de woningmarkt. In het verslagjaar is men met het advies 4.0 gekomen. Dit rapport heeft een rol gespeeld in de onderhandelingen over het regeerakkoord VVD/PvdA. De coalitie had uit het rapport 4.0 overgenomen, dat het WWS kan worden afgeschaft en dat de maximaal toegestane huurprijs van een woning 4,5% van de WOZ-waarde kon zijn. Binnen een maand na de openbaarmaking van het regeerakkoord was dit idee met de noorderzon verdwenen De Commissie integriteitsbevordering vastgoed (de Commissie Cremers) In deze commissie zijn vertegenwoordigd de IVBN, VGM NL, NVM en Neprom. Gestart als initiatief van de heer Cremers, oud officier van Justitie wordt gewerkt aan reputatiebevordering door integriteitsbevordering van de vastgoedsector. Onze particuliere sector zal ook aansluiting moeten vinden. Vastgoed Belang ontbeert voor leden geldende gedragscodes. 2.4 Schriftelijke benadering van bewindslieden en Kamerfracties In februari is een brief geschreven aan de leden van de vaste commissie voor Financiën voorafgaande aan de behandeling van de Fiscale Agenda. 5

6 Ons pleidooi was verbetering van het rendement van particuliere beleggers, door aanpassing van de belastingwetgeving, die meer getoetst was aan beginselen, zoals het draagkrachtbeginsel. Op 11 oktober is de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken een notitie gezonden met als kop Verhuurderheffing voor particuliere verhuurders! Waar moeten ze dat van betalen?. Aangedrongen werd op uitzondering van particuliere beleggers van de belastingverzwaring. Op 29 november is een brief gestuurd aan de nieuwe minister van Wonen en Rijksdienst, de heer drs S.A. Blok. Hierin: - het aanbod van bijdragen aan de realisatie van nieuwe huurwoningen - starten met liberalisatie van nieuw gebouwde huurwoningen - een alternatief voor het ingewikkelde WWS - bestrijding van het scheefwonen door versneld optrekken van de huurprijzen van zittende huurders - bevordering investeringen in energieprestatie en woningverbetering - verlaging van de liberalisatiegrens N.B. Minister Blok was tijdens het gesprek dat volgde niet enthousiast over onze suggesties. Hij voelde het als zijn opdracht om met name de bezuinigingsdoelstelling te behalen. Op 30 november, in het besef, dat de Tweede Kamer akkoord was gegaan met het woonakkoord waarin de verhuurderheffing 2013, zijn brieven gestuurd aan de leden van de vaste commissie van Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis der Koningin om te pleiten tegen de verhuurderheffing van de particuliere verhuurders. Een novum in de geschiedenis van de vereniging waren s tijdens de behandeling in de Eerste Kamer aan mevrouw prof. dr. E.M. Sent van de PvdA-fractie. 2.5 Ambtelijke beleidsvoorbereiding Er is periodiek informeel overleg met beleidsambtenaren op het ministerie. Citeren uit dit overleg zou het einde ervan betekenen. Feitelijke informatie kan wel worden doorgegeven. Het besluit om de puntentelling van rijksmonumenten met 50 te verhogen, wacht nog steeds op publicatie in het Staatsblad. Ambtelijk worden wel s gewisseld. Op 16 oktober 2012 is schriftelijk gereageerd op de memo stroomlijning huurregelgeving. 2.6 Wat wilden we bereiken? Dat overzicht op bladzijde 3 van het beleidsplan 2012 lopen we langs om te bezien, wat we hebben bereikt. 1. Liberalisering van alle rijksmonumenten en woningen in beschermde stadsgezichten 6

7 We wachten op publicatie in het Staatsblad. N.B. Voor de toekomst zou het goed zijn om ook aandacht te geven aan de gemeentelijke monumenten. Er zijn geen monumentensubsidieregelingen van toepassing en op de gemeentelijke begrotingen is er erg weinig geld beschikbaar. Ook hier extra punten!! 2. Doorgaan met de 25/15 Donnerpunten Dit is bereikt voor de 10 schaarste Corop-gebieden. Jammer. We gaven de voorkeur aan landelijke uitrol. In Den Haag bijvoorbeeld zijn er wijken met schaarste en wijken waar huizen niet zijn te verhuren boven de liberalisatiegrens. N.B. In 2013 wagen we een nieuwe poging bij de inbreng in de discussie over het nieuwe WWS. 3. Geen bijdrage aan het huurtoeslagbudget We zijn bij het schrijven van deze tekst (april 2013) al weer 20 maanden verder dan bij het schrijven van het beleidsplan (september 2011). Er is in 2012 veel gebeurd. In het bovenstaande is er al veel geschreven over de verhuurderheffing. Vastgoed Belang heeft de eerste slag verloren, maar nog niet de oorlog. De verhuurderbelasting 2013 gaat door met een relatief lage heffing ( 27,- per woning). - De Eerste Kamer heeft meer tijd en informatie gekregen om te besluiten over de heffing in 2014 en verder. Er ligt nog een motie van het Kamerlid Essers, waarin wordt gepleit voor het uitzonderen van de particuliere sector van de heffing. - Particuliere verhuurders met minder dan 10 woningen zijn uitgezonderd van de heffing. - Nieuw is, dat ook verhuurders met meer dan 10 woningen zijn vrijgesteld van de heffing over de eerste 10 woningen. - Het Hoofdbestuur staat voor de vraag om de extra heffing te bestrijden via een procedure bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Leden met pakketten woningen in Amsterdam bijvoorbeeld hebben na de heffing een verlies op de exploitatie. In de Ledenraad van juni 2013 valt de beslissing, of we zelf, of door ondersteuning van de Stichting Fair Huur voor Verhuurders naar het Europese Hof gaan. De andere lijn, voorgestaan in het beleidsplan, en wel de becijfering van de onredelijkheid van de heffing voor de particuliere verhuurders is ingelost in de aan de leden van de Eerste en Tweede Kamer gezonden notitie Waar moeten zij dat van betalen. 7

8 2.7 Een betere verstandhouding met Aedes Die is ingeluid met het optreden van Marc Calon, voorzitter van Aedes, tijdens de Algemene Ledenvergadering in november We vertrouwen erop, dat bij een eventueel geactualiseerd stuk over de woningmarkt Vastgoed Belang wel aan tafel zit. 2.8 De wetsontwerpen en AMvB s De Huisvestingswet Deze is na de eerste schriftelijke behandeling in de Tweede Kamer aangepast. Er is meer ruimte voor plaatselijk maatwerk. De behandeling in de commissie wordt tot op heden steeds opgeschoven. In onze schriftelijke reactie is eerder gepleit om de onttrekking aan de woningvoorraad en splitsing slechts te verbieden op grond van leefbaarheid. De Huisvestingswet geeft ruimte aan gemeenten in verordeningen eisen te stellen aan de transparantie in het woningaanbod. Dat staat op gespannen voet met het verschijnsel van de voorverhuringen in onze sector. In Amsterdam is overleg gevoerd over een centrale website voor particuliere verhuurders. Deze bleek onhaalbaar. Samenwerking met Woningnet, de website van de corporaties bleek niet voor de hand te liggen, omdat particuliere verhuurders een andere toewijzingssystematiek kennen. In de gewijzigde huisvestingsverordening van de regio Amsterdam is uiteindelijk geen transparantie-eis opgenomen. Onze ideeën in het beleidsplan om te komen tot het aanbieden van aanvullende diensten aan gebruikers van een centrale website zijn in de koelkast geplaatst. Toch zullen de afdelingen er rekening mee moeten houden, dat na aanneming van de Huisvestingswet er in de regio discussies volgen over transparantievereisten Voorstel tot wijziging van de Huursubsidiewet Er is geen wetswijziging in voorbereiding die ook huursubsidie voor studenten mogelijk maakt. In het regeerakkoord zijn plannen opgenomen tot wijziging van de studiefinanciering. Overigens kiezen de (corporatieve) studentenhuisvesters zelf voor het aanbod van onzelfstandige woonruimte om rendementsmotieven. Bij de advisering van leden bij de ombouw van kantoren pleiten wij voor onzelfstandige woonruimte of voor zelfstandige woonruimte indien deze laatste boven de liberalisatiegrens kan worden aangeboden. Op onze suggestie om te komen tot een winkeltop is nauwelijks gereageerd. 8

9 2.8.3 Wijziging van het BW Het wetsvoorstel dat huurders het initiatiefrecht geeft om de huurwoning te verbeteren is geschrapt door minister Opstelten. Wij waren voorstander van het wetsvoorstel, omdat het rendabele investeringen betrof. Het overleg van Kamerleden om er een initiatiefwetsontwerp van te maken, heeft nog niet tot resultaat geleid De Warmtewet Hoewel de aangepaste Warmtewet minder complex en administratieve lasten verhogend is dan het oorspronkelijke wetsvoorstel, is er nog een groot aantal punten dat aandacht behoeft. Daarom hebben wij op 19 januari 2012 een brief gestuurd naar de minister en de commissie ELI mede namens IVBN en Vastgoedmanagement Nederland. Onze bezwaren richtten zich met name tegen: - verplichting van prijsstelling in Gigajoules, ook als de levering van warmte op basis van oppervlakte of andere wijze verdeeld is en er geen bemetering meer aanwezig is; - wijze van bepaling 100kW grens voor het vaststellen of een levering al dan niet onder de regulering van de Warmtewet valt; - onduidelijkheden over de verplichtingen welke aan de Warmtewet administratie worden gesteld voor niet-vergunninghouders en vergunninghouders, mede gelet op het beperken van administratieve lasten; - hoe om te gaan met de situatie van levering van warmte die niet onder de Warmtewet valt, maar de doorlevering hiervan in complexen wel. Dit is met name relevant indien de prijs van de geleverde warmte hoger is dan de maximaal toegestane prijs bij doorlevering; - hoe om te gaan met collectieve leveringsvoorwaarden? De behandeling van de wet door de Tweede Kamer is in 2012 enige malen uitgesteld en zal nu waarschijnlijk in 2013 plaatsvinden. Wat willen wij bereiken? Duidelijkheid met betrekking tot administratieve lasten en doorlevering van energie. Met dit laatste wil de minister wachten tot de evaluatie van de Warmtewet. Wij zijn van mening dat dit knelpunt zo evident is, dat het nu moet worden opgenomen in de nog aan te nemen Warmtewet, opdat dit probleem zich niet voor kan doen in de toekomst De energiebelasting In 2011 hebben IVBN, Vastgoed Belang en Vastgoedmanagement Nederland actie gevoerd tegen het voorstel van de minister. Dit heeft in januari 2012 geleid tot een 9

10 nieuw overleg tussen vertegenwoordigers van het ministerie van Financiën en vertegenwoordigers van IVBN, VGM NL en Vastgoed Belang. Daarbij kregen de vertegenwoordigers van het ministerie begrip voor ons standpunt, namelijk dat het huidige vastgoedbesluit technisch niet onmogelijk is om uit te voeren, maar dat het een ingrijpende lastenverzwaring bij de eigenaren/verhuurders neerlegt die niet opweegt tegen het daarmee gediende btw-belang. In dit overleg is verder afgesproken, dat de aanpassing van het vastgoedbesluit in concept aan de brancheverenigingen zal worden voorgelegd alvorens het definitief door te voeren. Daar wachten wij nu op. Wat willen wij bereiken? Wijziging van de regelgeving om administratieve lasten en boetes te voorkomen De btw-heffing op servicekosten In 2012 is verder gegaan met het overleg met het ministerie. Het concept besluit, dat nog niet is gepubliceerd, houdt in dat in geval van de verhuur van woningen derhalve sprake is van dienstverlening die opgaat in de vrijgestelde verhuur. Bij de verhuur van commercieel vastgoed is sprake van afzonderlijke btw-belaste dienstverlening. 3. Beleidsbeïnvloeding bij gemeenten en provincies 3.1 Kantorentop In de Kantorentop is afgesproken, dat provincies en marktpartijen overleggen over de ruimtelijke beleidskaders met betrekking tot kantoorontwikkeling. Dat is in 2012 niet gebeurd. Op het moment van schrijven van deze tekst is de eerste uitnodiging ontvangen voor ambtelijk overleg met de provincie Zuid-Holland. 3.2 Actieprogramma studentenhuisvesting Vastgoed Belang heeft aangeboden in studentensteden te participeren in plaatselijke aanjaagcommissies. In Eindhoven zijn we uitgenodigd. Er is in de afdeling Zuid zelfs een gemeentelijk convenant gesloten in Eindhoven. 3.3 Acties per onderwerp In Groningen heeft de afdeling in overleg met de gemeente gekozen voor een proefprocedure tegen het 3dB beleid gericht op beperking van geluidshinder in verkamerde bovenwoningen. Dat bespaart vele leden de moeite en de kosten ven bezwaar en beroep. Ook de gemeente bespaart kosten. In Eindhoven heeft de rechter de leden met noodsignalen met betrekking tot het nieuwe restrictieve beleid ten aanzien van onttrekking van zelfstandige woonruimte in het gelijk gesteld. 10

11 In Amsterdam is bevorderd, dat een voorstel van B&W van de agenda van de gemeenteraad is gehaald, omdat er geen overleg was geweest met Vastgoed Belang. In Amsterdam is het regiobestuur niet akkoord gegaan met het voorstel voor een nieuwe werkwijze in het toewijzingsbeleid. Na ampele overwegingen heeft het bestuur geweigerd om niet de gemeente, maar de eigenaar de huisvestingsvergunning te doen verstrekken aan de huurder. Met betrekking tot het convenant energiebesparing is niet veel voortgang geboekt. Een huiseigenaar trok zich terug uit een pilot-project. Toch wordt er voortgang geboekt met energiebesparende voorzieningen aan woningen. Samen met de Donnerpunten leveren de extra punten van een hoger label de mogelijkheid om een aantal punten te bereiken boven de liberalisatiegrens. In Rotterdam hebben we met vele partijen een VvE-convenant getekend, om de kwaliteit van het beheer te verbeteren. In de informele sfeer is op veel plekken in Nederland het beleid beïnvloed door deelname, op uitnodiging aan overleggen en bijeenkomsten over de woningmarkt en de zorgen over de kantorenmarkt. 4. Maatschappelijk verantwoord ondernemen De inzet ten aanzien van energiebesparing blijft beperkt tot het afspreken van doelen in convenanten, het geven van voorlichting en cursussen en het leveren van labels en maatwerkadviezen. Het voorstel voor een charme-offensief, waarbij we leden uitnodigen om hun woningen te doen voorzien van het Politiekeurmerk veilig wonen is afgewezen door het bestuur. 5. Integriteit In 2012 is het convenant Splitsen in Amsterdam verlengd met enige beperking van de administratieve last voor de verhuurders. Door personele problemen ligt het keurmerk ontwikkelende beleggers nog op de plank. Het lijkt wel, nu de corporaties problemen hebben, gemeenten het contact met particuliere beleggers minder schuwen. Het moet gezegd, dat Vastgoed Belang de enige partij aan de aanbodzijde van de vastgoedmarkt is, die werk maakt van gedragscodes. De in 2009 door de Ledenraad goedgekeurde gedragscode in het kader van de reductie van de wietteelt is nooit ingevoerd, omdat ondanks toezeggingen van het Openbaar Ministerie en de politie het meldpunt nooit is geëffectueerd. 6. De Ledenservice BV 11

12 Met ingang van 1 januari 2012 is afscheid genomen van de deurwaarder, waarmee een netwerkovereenkomst was gesloten voor 2011 en hebben de eigen juristen weer zelf de incasso s ter hand genomen. Deze beleidswijziging heeft een substantiële bijdrage geleverd aan de omzetverbetering van de juridische dienst. Begroot was een verbetering van ,. Het is uiteindelijk circa , geworden. Veel energie is gestoken in het ontwikkelen en promoten van cursussen over actuele en algemene onderwerpen die van groot belang zijn voor de dagelijkse praktijk van veel van onze leden. De cursussen werden bezocht door in totaal 428 cursisten. De gemiddelde bezettingsgraad van de cursussen was 86%. In totaal werd 20 keer een cursus georganiseerd bestaande uit 1 tot 5 dagdelen. In totaal werd over 36 dagdelen cursus gegeven. De netto opbrengst van de cursusactiviteiten heeft net als in 2011 een substantiële bijdrage geleverd aan het resultaat van de Ledenservice. Parallel aan de inspanningen om op landelijk niveau een meldpunt hennep te realiseren, wordt als alternatief (plan B) gekeken naar samenwerking met partijen die een dergelijke check al zouden kunnen uitvoeren voor leden van Vastgoed Belang. Daartoe zijn in de tweede helft van 2012 twee partijen doorgelicht op het gebied van integriteit en deze voldoen aan de eisen van het College Bescherming Persoonsgegevens. Verdere voortgang wordt op dit moment gefrustreerd door radiostilte rond dit onderwerp in de Haagse politiek. In samenwerking met twee deskundigen is in 2012 de haalbaarheid onderzocht voor het opzetten van een taxateurs- en makelaarsnetwerk voor leden van de vereniging Vastgoed Belang. Er is een aanzet gemaakt met het opstellen van voorwaarden waaraan taxateurs en makelaars die geselecteerd worden voor het netwerk moeten voldoen. In 2012 is samenwerking aangegaan met de Kluswebsite Bouwmaat. Via deze website kunnen leden van de vereniging in contact komen met gespecialiseerde vaklieden voor het uitvoeren van eenvoudige klussen. Deelnemende vaklieden moeten aan voorwaarden voldoen waardoor een zekere borging wordt bereikt voor de kwaliteit van het werk. Voor elke opdracht die via de website van Vastgoed Belang bij de kluswebsite wordt aangeleverd en leidt tot een opdracht, wordt aan Vastgoed Belang een fee betaald. In 2012 is gestart met een mailingservice aan leden van de vereniging Vastgoed Belang waarmee verkoopprojecten van onder andere corporaties onder de aandacht van leden worden gebracht. Voor deze service wordt betaald door de verkopende partij. Door de ledenservice is in 2012 uitgenodigd mee te denken in een initiatief tot het opzetten van een of meer particuliere coöperatieve verenigingen naar voorbeeld van De samenwerking. De rol van de vereniging/ledenservice zal uiteindelijk kunnen bestaan uit het mobiliseren van benodigd particulier beleggingskapitaal. De beloning kan bestaan uit een fee over het door de leden van Vastgoed Belang bijeengebracht beleggingskapitaal. 12

13 In het laatste kwartaal van 2012 heeft de commercieel manager van de Ledenservice BV een groot deel van de taken van de directeur waargenomen, wegens langdurige afwezigheid van de directeur. Als gevolg daarvan zijn prioriteiten gesteld ten gunste van de algemene belangenbehartiging in zeer belangrijke dossiers, ten opzichte van de verdere ontwikkeling van producten. Afdelingen Afdeling West-Noord 1. Bestuurmutaties De heer B. ter Haar Romeny heeft in 2012 zijn bestuursfunctie ter beschikking gesteld. Deze vacature is nog niet opgevuld. 2. Bestuursamenstelling Per 31 december 2012 was het bestuur samengesteld uit de onderstaande personen: Lid bestuur vanaf voorzitter de heer mr. ir. J. Bezemer vice-voorzitter de heer ir. J.B. Sellmeijer secretaris penningmeester vacant de heer drs. C. van den Broek MRE MRICS lid mevrouw M. Rus de heer S.E. van Houwelingen mevrouw C.J.M. Hulsman-van Duuren Leden van het Hoofdbestuur de heer mr. ir. J. Bezemer de heer ir. J.B. Sellmeijer Leden van de Ledenraad de heer M.J. Hessels mevrouw A.E.W. Reijnhoudt-Janmaat de heer ing. R.C. Stapel mevrouw C.J.M. Hulsman-van Duuren de heer drs. C. van den Broek MRE MRICS (plaatsvervangend lid) 13

14 3. Vertegenwoordigingen in diverse commissies Vastgoed Belang wordt in het AVOP overleg met de gemeente Amsterdam vertegenwoordigd door de heer S.E. van Houwelingen en mevrouw M. Rus. De heer M.J. Hessels was in 2012 de vertegenwoordiger van Vastgoed Belang bij de Huurcommissie. 4. De vergaderingen van het afdelingsbestuur De vergaderingen zijn gehouden op: - 14 maart 2012, locatie kantoor vereniging - 9 mei 2012, locatie kantoor vereninging - 10 oktober 2012, locatie kantoor vereniging - 12 december 2012, locatie kantoor vereniging 5. De onderwerpen van de vergaderingen Zaken die in het afdelingsbestuur onder andere aan de orde zijn geweest: - bespreking van informatie uit het Hoofdbestuur en bepaling van de standpunten van de vertegenwoordigers in de Ledenraadvergadering - bespreking van de financiële resultaten 2011 van de vereniging en de Ledenservice BV - discussie over de gang van zake m.b.t. de problemen met Waternet - discussie inzake het convenant Huisvestigingsvergunning Particuliere Verhuurders - discussie over het effect van het Splitsingsconvenant - splitsingsbeleid van de gemeente Amsterdam en de Stadsdelen - standpuntbepaling over de verordening op de Woning- en Kamerbemiddelingsburo s - informatie over de huurverhoging 2012 naar de leden - standpuntbepaling over vakantieverhuur en shortstay - bespreken van de agenda van het AVOP overleg - verbetering van de afdelingspagina s West-Noord op de website - evaluatie van het overleg ongewenst verhuurgedrag - bespreking opzet actieplan De afdelingsbijeenkomsten Op 23 mei 2012 is de voorjaarsbijeenkomst gehouden in de Zilveren Toren naast het Centraal Station. Door het niet beschikbaar zijn van de vaste locatie was de opkomst wat minder dan gebruikelijk. Na de opening van de voorzitter van de afdeling hield onze nieuwe voorzitter, de heer J. Kamminga, een introductie toespraak. Na de pauze hield de heer C. Koning een praatje over de inkomensafhankelijke huurverhoging en het steeds belangrijker worden van de WOZ waarde van het onroerend goed. 14

15 Op 22 oktober 2012 is de najaarsbijeenkomst gehouden in Hotel Mercure Amsterdam Airport. De Amsterdamse wethouder voor Wonen, de heer F. Ossel, hield een inleiding over het convenant Splitsen, het convenant Energiebesparing en de nieuwe woonruimteverdeling. Na de pauze hield de heer C.F. Jonker een presentatie over de ontwikkelingen van het energieproject Samen energie besparen. Tot slot hield de heer D. Bragt nog een voordracht over het nieuwe Bouwbesluit. ir. J.B. Sellmeijer vice-voorzitter 15

Jaarverslag 2010. van de vereniging Vastgoed Belang

Jaarverslag 2010. van de vereniging Vastgoed Belang Jaarverslag 2010 van de vereniging Vastgoed Belang Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Strategische belangenbehartiging 3 2.1 Rendementsverbetering 3 2.2 De woningmarkt 4 2.2.1 Bedreigingen 4 2.2.2 Kansen

Nadere informatie

Profiel van IVBN. inzicht in de gevolgen van bepaalde maatregelen. Maximaal professionaliseren van mensen en middelen.

Profiel van IVBN. inzicht in de gevolgen van bepaalde maatregelen. Maximaal professionaliseren van mensen en middelen. Profiel van IVBN De leden IVBN is de Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland. Tot de leden van IVBN behoren grote pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen, banken en (al dan niet

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 Bo-Ex

JAARVERSLAG 2013 Bo-Ex JAARVERSLAG 2013 Bo-Ex Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen van 22 april 2014 Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE BLADZIJDE 1. Algemene gegevens 2 2. Voorwoord directie 3 3. Verslag

Nadere informatie

2013 in vogelvlucht. April. Mei. Juni. Maart. Januari. Februari

2013 in vogelvlucht. April. Mei. Juni. Maart. Januari. Februari Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Nederlandse Woonbond 2013 in vogelvlucht Januari Landelijke kaderdag Start Actie Huuralarm Februari Kabinet sluit akkoord over woningmarkt met d66, ChristenUnie en sgp

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 De Goede Woning

Jaarverslag 2013 De Goede Woning Jaarverslag 2013 De Goede Woning INHOUDSOPGAVE 1 VOORWOORD 4 2 INLEIDING 5 3 ONTWIKKELINGEN 6 3.1 Ontwikkelingen in Europa 6 3.2 Ontwikkelingen in Nederland 6 3.3 Regionale ontwikkelingen in Haaglanden

Nadere informatie

jaarverslag Jaarverslag 2014 Pagina 1

jaarverslag Jaarverslag 2014 Pagina 1 jaarverslag 2014 Dit is het jaarverslag van de HGO. Met dit verslag geven wij inzicht in ons reilen en zeilen. Voor vragen en of opmerkingen kunt u altijd contact opnemen met de secretaris van de HGO,

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Geworteld in Vlaardingen

Jaarverslag 2012. Geworteld in Vlaardingen Jaarverslag 2012 Geworteld in Vlaardingen De boom leeft, groeit, bloeit en biedt bescherming en beschutting. Met de groei van een boom groeien ook zijn wortels en staat de boom steviger in de grond, maar

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 16 juli 2013

Jaarverslag 2012 16 juli 2013 Jaarverslag 2012 16 juli 2013 Suggesties voor verbetering kunt u e-mailen naar info@volksbelangwbd.nl 1 Inhoud 1. TERUGBLIK OP 2012... 4 1.1. Politieke ontwikkelingen...4 1.2. Maatschappelijke ontwikkelingen...6

Nadere informatie

SWW Volkshuisvestingsverslag 2009

SWW Volkshuisvestingsverslag 2009 Let op! Onze nieuwe naam is GroenWest Waar GroenrandWonen, SWW of Westhoek Wonen staat vermeld, wordt GroenWest bedoeld. www.groenwest.nl SWW Volkshuisvestingsverslag 2009 Woerden, 12 april 2010 2 Algemene

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag DG Wonen en Bouwen Directie Bouwen www.rijksoverheid.nl www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk Uw kenmerk Betreft

Nadere informatie

WONINGBOUWVERENIGING OUDEWATER

WONINGBOUWVERENIGING OUDEWATER Jaarverslag 2011 WONINGBOUWVERENIGING OUDEWATER 6 juni 2012 Jaarverslag 2011 Inhoud VOORWOORD DIRECTIE... 4 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT... 5 INLEIDING... 5 TOEZICHT HOUDEN... 5 RAAD VAN TOEZICHT ALS WERKGEVER

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl

Jaarverslag 2009 Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl Jaarverslag 2009 Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl 1 . 2 Inhoudsopgave 1 Koers Woonbedrijf... 7 2 Onze klanten... 9 2.1 Onze dienstverlening... 9 2.2 Woonruimteverhuurbeleid... 9 2.3 Bijzondere doelgroepen...

Nadere informatie

HUURDERSBOND EDE en OMGEVING

HUURDERSBOND EDE en OMGEVING HUURDERSBOND EDE en OMGEVING JAARVERSLAG 2014 INHOUD 1. Algemeen en samenvatting 2 2. Evaluatie Werkplan 2014 2 3. Gezamenlijke ontwikkeling huurbeleid. 7 4. Werkgroep Warmtewet... 8 5. Overige.. 8 5.1.

Nadere informatie

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Nieuwegein (i rg~.\ \\... '. '... Concerndirectiel 2 0., 2 0 0 7 beleidscoördinatie ~ - Contactpersoon

Nadere informatie

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2 Voorwoord... 3 Jaarverslag 2014... 4 Verslag van het bestuur... 5 Koers... 5 Goede Governance... 6 Nieuwe statuten... 6 Financieel Herstelplan... 7 Personeel en Organisatie... 7 Strategisch Vastgoed Beleid...

Nadere informatie

Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening

Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening Mijdrecht, Vleuten, Woerden, mei 2011 2 Algemene informatie Stichting GroenWest Naam toegelaten instelling Stichting GroenWest Gemeente

Nadere informatie

yjroningen RO12.3416076 Michiel de Boer 367 8235 jan.michiel.de.boer@gr oningen.nl raadsvoorstel Meerjarenprogramma Structuurvisie Wonen 2013

yjroningen RO12.3416076 Michiel de Boer 367 8235 jan.michiel.de.boer@gr oningen.nl raadsvoorstel Meerjarenprogramma Structuurvisie Wonen 2013 Raadsvoorstel 1 7 JAN 2013 ^^^Gemeente yjroningen Registratienr. RO12.3416076 Datum raadsvergadering 27-02-2013 Datum B&W besluit 15-01-2013 Raadscommissie RW Datum raadscommissie 06-02-2013 Bijiagen Onderwerp

Nadere informatie

Naam toegelaten instelling: Stichting Woonconcept Vestigingsgemeente: Meppel. Postbus 154 7940 AD Meppel

Naam toegelaten instelling: Stichting Woonconcept Vestigingsgemeente: Meppel. Postbus 154 7940 AD Meppel jaarverslag A L G E M E N E G E G E V E N S Naam toegelaten instelling: Stichting Woonconcept Vestigingsgemeente: Meppel Postadres: Internet: Postbus 154 7940 AD Meppel www.woonconcept.nl Telefoon: 088-61

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Wonen Noordwest Friesland

Jaarverslag 2013 Wonen Noordwest Friesland Jaarverslag 2013 Wonen Noordwest Friesland Inhoud ALGEMENE GEGEVENS... 5 VOORWOORD... 6 VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN... 7 Governance... 8 Inhoud van het toezicht... 9 Verantwoording... 11 Samenstelling

Nadere informatie

Eigentijds betrokken partner in zicht. Jaarverslag 2013

Eigentijds betrokken partner in zicht. Jaarverslag 2013 Eigentijds betrokken partner in zicht Jaarverslag 2013 Eigentijds betrokken partner in zicht 2013, het vierde jaar van ons beleidsplan Mensen wensen wonen. In 2014 loopt het beleidsplan af. We zijn al

Nadere informatie

Beleidsplan 2013 e.v. van Vastgoed Belang, vereniging van particuliere beleggers in vastgoed

Beleidsplan 2013 e.v. van Vastgoed Belang, vereniging van particuliere beleggers in vastgoed Beleidsplan 2013 e.v. van Vastgoed Belang, vereniging van particuliere beleggers in vastgoed 1. Inleiding 1.1 Wat een tijd! Overheden moeten bezuinigen. De kaasschaaf heeft zijn tijd gehad. Er moeten fundamentele

Nadere informatie

WONINGSTICHTING DE LEEUW VAN PUTTEN

WONINGSTICHTING DE LEEUW VAN PUTTEN WONINGSTICHTING DE LEEUW VAN PUTTEN Jaarverslag 2014 WONINGSTICHTING DE LEEUW VAN PUTTEN Stichting De Leeuw van Putten Oostkade 16, 3201 AM Postbus 818 3200 AT Spijkenisse Telefoon (0181) 601333 Fax (0181)

Nadere informatie

Samen vooruit. Jaarverslag 2012

Samen vooruit. Jaarverslag 2012 Samen vooruit Jaarverslag 2012 Samen vooruit Het jaar 2012 was het derde jaar van ons beleidsplan Mensen, wensen, wonen. In dit beleidsplan willen we doorgroeien naar een eigentijds betrokken partner.

Nadere informatie

Krapte op de sociale woningmarkt

Krapte op de sociale woningmarkt Krapte op de sociale woningmarkt Ontwikkelingen, prognoses en aanbevelingen voor de woningmarkt in Leeuwarden Huurdersplatform Nieuw Elan Leeuwarden, september 2012 Inleiding Als ambitieuze gemeente heeft

Nadere informatie

De verhuurderheffing

De verhuurderheffing De verhuurderheffing Aanbevelingen aan het kabinet over de indeling van de verhuurderheffing na 2017 Bachelorscriptie Pieter Beereboom Datum: 22 juli 2014 Studie: Fiscale Economie Scriptiebegeleider: J.E.

Nadere informatie

Kwalitatief jaarverslag 2013

Kwalitatief jaarverslag 2013 Kwalitatief jaarverslag 2013 Inleiding Voor u ligt het tweede jaarverslag van de fusieorganisatie bestaande uit de WSWonen Baarsjes/Bos en Lommer, Westerpark en Oud-West. Van 3 naar 1 WSWonen, luidde de

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013. de Woonmensen/SJA. De Woonmensen/SJA

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013. de Woonmensen/SJA. De Woonmensen/SJA Jaarverslag 2013 de Woonmensen/SJA 1 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2013 van woningcorporatie de Woonmensen. Het geeft een beeld van onze activiteiten en prestaties in een tijd waarin de corporatiesector

Nadere informatie

Jaarstukken. 27 senioren appartementen + algemene ruimte aan de Oranjelaan in aanbouw

Jaarstukken. 27 senioren appartementen + algemene ruimte aan de Oranjelaan in aanbouw 2013 Jaarstukken 27 senioren appartementen + algemene ruimte aan de Oranjelaan in aanbouw INHOUD JAARSTUKKEN 2013 I. ALGEMEEN 4 ALGEMENE BESCHOUWINGEN 4 BELANGRIJKE BESLUITEN 5 II. ORGANISATIE 7 II.1 TOELATING

Nadere informatie

Skylge Jaarverslag 2010

Skylge Jaarverslag 2010 Skylge Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 van het bestuur van Woningstichting de Veste 5 Jaarverslag 2010 van de Raad van Commissarissen Woningstichting de Veste 7 Skylge 10 Herstructurering vordert naar

Nadere informatie

BIJLAGE 2. Jaarverslag Woningbouwvereniging Utrecht 2012

BIJLAGE 2. Jaarverslag Woningbouwvereniging Utrecht 2012 BIJLAGE 2 Jaarverslag Woningbouwvereniging Utrecht 2012 1 2 Naam van de toegelaten instelling: Woningbouwvereniging Utrecht Gemeente waar de instelling haar woonplaats heeft: Utrecht Adres en secretariaat:

Nadere informatie