Het jaarverslag van de vereniging Vastgoed Belang over 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het jaarverslag van de vereniging Vastgoed Belang over 2012"

Transcriptie

1 Het jaarverslag van de vereniging Vastgoed Belang over Inleiding Op verzoek van de Ledenraad laten we dit keer het jaarverslag, althans deels, het spiegelbeeld zijn van het beleidsplan 2012, zoals vastgesteld door de Ledenraad in november Strategische belangenbehartiging op rijksniveau In het beleidsplan 2012 is aandacht gegeven aan het proces van beleidsvorming van partijprogramma s via een regeerakkoord naar ambtelijke beleidsvoorbereiding en verder. Het sluitstuk is na behandeling in de Kamers, ofwel wijziging van een bestaande wet of een nieuw stuk wetgeving, dan wel een Algemene Maatregel van Bestuur. De conclusie was, dat belangenbehartiging het meest effectief is, indien zo vroeg mogelijk in het proces van beleidsvorming wordt geparticipeerd. 2.1 Beïnvloeding partijprogramma s In het niet geplande verkiezingsjaar 2012, is geen inbreng geleverd bij de politieke partijen ten behoeve van partijprogramma s Beïnvloeding van het regeerakkoord Anders dan vorige keren is geen brief gestuurd aan de (in)formateur. Het Kunduzakkoord hield ten aanzien van de woningmarkt enige verbetering in voor wat betreft boveninflatoire huurverhoging. Dit ondanks een dreigende verhuurderheffing. De verwachting bestond, dat ook in het regeerakkoord meer ruimte voor huurverhoging zou blijken. Die verwachting kwam uit. Er werd enige hoop geput uit de tekst van het regeerakkoord, dat de verhuurderbelasting slechts de corporaties zou treffen. 2.3 Commissiewerk Het heeft extra inzet gekost van de toenmalige voorzitter, dr. D.K.J. Tommel, met als effect dat Vastgoed Belang steeds meer wordt gevraagd om deel te nemen aan commissies, die beleid voorbereiden De Kantorentop Hoewel een aantal partijen de hoop had opgegeven, is er toch tot een getekend convenant gekomen gericht op de reductie van de kantorenvoorraad. Dat is mede gelukt, door onze inzet om sloop- en ombouwfondsen te vormen per regio volgens de BIZformule. Eigenaren/beleggers kiezen dan bij meerderheid of er een fonds wordt gevormd, indien er voldoende vertrouwen bestaat dat ook de overheden een adequaat reductiebeleid voeren. 1

2 Het oorspronkelijke idee, om via wetswijziging de gemeenten in staat te stellen om een extra sloopbelasting in te voeren, was daarmee verlaten De ambtelijke commissie studentenhuisvesting In 2011 is het actieplan studentenhuisvesting mede ondertekend. Jaarlijks is voorzien in voortgangsoverleg. In 2012 is twee keer vergaderd over de nieuwe initiatieven voor studentenhuisvesting. Er is op toegezien, dat iedere partij zijn afspraken nakwam. De minister heeft convenantafspraken verwerkt in het nieuwe Bouwbesluit. Ook de toezegging van de vrijstelling van kamerverhuurpanden van de verhuurderbelasting is nagekomen. Het onderzoek naar opname van het energielabel in de puntentelling van onzelfstandige woonruimte is inmiddels ingehaald door het voornemen (in 2013) voor Prinsjesdag met een gewijzigd WWS te komen. Het verslag doen van onze kant over meer studentenhuisvesting in plannen van particuliere beleggers, wordt bemoeilijkt, door het feit, dat we daaromtrent onvoldoende informatie hebben Stuurgroep Waarderingsmethodiek, box 3 van de Inkomstenbelasting De stuurgroep heeft zoals elk jaar de staatssecretaris van Financiën geadviseerd over een aangepaste tabel 2013 van de leegwaarderatio verhuurde woning. De percentages zijn naar beneden bijgesteld in verband met de gedaalde marktprijzen van verhuurde woningen Het college van deskundigen van de Stichting Kwaliteitsborging Installatiesector In 2012 is bevorderd, dat de beoordelingsrichtlijnen van de energieprestatiecertificaten (de labels) goedgekeurd worden door de Raad van Accreditatie. Het is nog niet gelukt om de energieprestatiecertificering van de bestaande bouw en de nieuwbouw te harmoniseren. Wel is voortgang geboekt met betrekking tot de opmaak van een model maatwerkadvies voor de verhuurder en huurder. We moeten als beleggers het nog steeds doen met maatwerkadviezen, die zijn afgestemd op de eigenaar/bewoner. De gewijzigde certificering van appartementgebouwen is gerealiseerd. Naar keuze kan worden gekozen voor één label voor alle appartementen Commissie Actualisering convenanten energiebesparing In 2012 zijn de oude convenanten Meer met Minder, sociale huursector en Lenteakkoord herzien en uitgebreid. In tegenstelling tot bij de oude convenanten is Vastgoed Belang, zij het laat, bij de herziening wel betrokken. Er zijn nu totaal vier convenanten: - Koepelconvenant - Convenant Energiebesparing huursector - Lenteakkoord Energiezuinige Nieuwbouw - Meer met Minder 2

3 De eerste twee convenanten zijn mede door Vastgoed Belang ondertekend. Wij wilden ook nog aansluiten bij het Lenteakkoord. Daar vond men echter, dat er geen ruimte meer was om in een zo laat stadium nog een partij met eigen inbreng toe te voegen. In zowel het Koepelconvenant (o.a. utiliteitsbouw) en het Huurconvenant hebben we als doelstelling opgenomen, dat in % van het bezit van onze leden tenminste label C of beter moet hebben. Met name het Huurconvenant is sterk verbeterd, omdat ook Aedes nu duidelijke en heldere doelstellingen heeft geformuleerd. Met de totstandkoming van dit Huurconvenant is ook het overleg tussen Aedes, Vastgoed Belang en Woonbond verbeterd. Ook worden we nu steeds meer geconsulteerd door de ambtenaren van het ministerie van BZK bij het opzetten van nieuw beleid Platform Duurzame Huisvesting Sinds 2011 nemen wij actief deel aan het Platform Duurzame Huisvesting. In 2012 is het Platform zes maal bijeen geweest. Mede door onze invloed en die van Vastgoedmanagement Nederland is het platform verder geprofessionaliseerd. In 2013 zal het voorzitterschap overgaan van AgentschapNL naar één van de Platformdeelnemers (in dit geval DGBC) met de bedoeling om in de loop van 2013 een professionele voorzitter aan te trekken uit de wetenschap of politiek. Sinds 2011 leveren wij een projectleider voor de werkgroep Split Incentive. Onder zijn leiding zijn inmiddels een Leidraad Greenlease (2011) en de Greenlease Menukaart (2012) verschenen. Beiden voor de kantorenmarkt om dat daar de eerste focus op is gelegd Platform Bewoners en Duurzaam Bouwen Sinds 2005 zijn wij bij dit platform betrokken. Het platform heeft als doel te werken aan een gezamenlijke aanpak van het stimuleren van energiebesparing onder huurders en eigenaren. Ons project Samen Energie Besparen wordt in dit platform afgestemd met de andere leden. In 2012 is het Platform zes maal bijeen geweest. Naast afstemming van de eigen plannen is in 2012 ook aan een gezamenlijk project gewerkt: de Week van de Energierekening. Deze is gehouden van 15 tot en met 21 oktober 2012 en was een groot succes en kreeg zowel aandacht in de landelijke pers als op de televisiejournaals. In 2012 is ook de Blok voor blok aanpak met bijbehorende projecten gestart. Blok voor blok is één van de activiteiten die uitgevoerd wordt op basis van het Plan van aanpak Energiebesparing in de Gebouwde Omgeving van de minister van BZK uit Met deze activiteit wordt beoogd, ervaring op te doen met de uitrol van grootschalige projecten (1.500 tot woningen per project) met als doel om na de realisatie in 2015 met een advies te komen aan de minister en de Tweede kamer over de aanpak van energiebesparing in de bestaande bouw. Binnen dit Platform vindt met name afstemming plaats over de communicatie met de projecteigenaren en de landelijke Blok voor blok dagen. 3

4 2.3.8 Het college van deskundigen van het (kwaliteits-)certificaat onzelfstandige woonruimte Dit certificaat (sinds 1996) leidt een zieltogend bestaan. De kamerverhuurders in onze achterban kiezen niet voor geformaliseerde kwaliteit. De huisvestingsnood zeker onder studenten is zo hoog, dat kamers toch wel worden verhuurd. Er zijn initiatieven geweest in samenwerking met bijvoorbeeld het gemeentebestuur van Zwolle, die succesvol waren. De komst van een landelijk Gebruiksbesluit, sinds 2012 opgenomen in het Bouwbesluit, heeft die samenwerking beëindigd. Op verzoek van wethouder Isabella van Utrecht, wordt weer gewerkt aan een voorstel om het certificaat tot element te maken van het gemeentelijk kwaliteitsbeleid in de studentenhuisvesting Het bestuur van NeVaP Sinds de start van de NeVaP in 2003 zijn we in het bestuur vertegenwoordigd als sponsor. De NeVaP richt zich op de innovatie in het vastgoedmanagement. Jaarlijks worden zogenaamde verdiepingsbijeenkomsten gehouden, waarin innovatieve onderwerpen aan de orde komen variërend van duurzaamheid tot ICT en van zorgvastgoed tot benchmarking. De grote leden van Vastgoed Belang hebben gratis toegang tot de verdiepingen. Onze conservatieve achterban staat op afstand in de adoptie van de innovatie. Slechts enige particuliere beleggers als early adapters zijn enthousiaste bezoekers van de verdiepingen. In het bestuur van de NeVaP zijn we vertegenwoordigd door ons lid de heer M. Telgenkamp In en rondom de Huurcommissie Vastgoed Belang is vertegenwoordigd in de Raad van Advies van de Huurcommissie, die sinds 2012 functioneert. In deze Raad is er geen plaats voor directe belangenbehartiging. Wij zijn betrokken op de selectieprocedure van leden van de Huurcommissie. In 2012 waren de navolgende leden lid van de Huurcommissie: - de heer drs. D.W. de Blank - mevrouw ir. B.M.V. Brakel-Uiterwaal - de heer Th. Coehoorn - de heer N.A. Eeken - de heer J.A.A.M. van Hapert - de heer M.J. Hessels - de heer C.F. Jonker - mevrouw M.A.J. van Veen-De Haan - de heer ing. J.J. ten Velden - de heer ing. J. van Werven 4

5 In de algemene vergadering van de leden van de Huurcommissie beïnvloeden onze leden het uitvoeringsbeleid De Raad van Onroerende Zaken Deze Raad, die meer dan 75 jaar bestaat, behartigde in het verleden de collectieve belangen van de vastgoedsector. De brancheorganisaties kiezen in het heden voor eigenaardige belangenbehartiging. De ROZ-vergaderingen zijn daardoor verschraald tot de uitwisseling van informatie, waar ieder mee bezig is. In 2012 is het nieuwe modelhuurcontract van winkelruimte na goed overleg met de georganiseerde detailhandel vastgesteld. Vastgoed Belang heeft de ROZ gevraagd ook een model voor omzethuren op te stellen. In 2013 wordt op basis van onze inbreng een nieuw modelcontract zelfstandige woonruimte verwacht. Een nieuwe functie van de ROZ is oog en oor in Europa. Via de directie van de ROZ worden we op de hoogte gehouden van wat er in Brussel op het menu staat. Met organisaties in andere landen is Europees beleid voorkomen, die eigenaren van appartementsgebouwen van vier verdiepingen zou dwingen om liften aan te brengen Commissies waar we niet in zijn vertegenwoordigd Commissie Woningmarkt 4.0 Aedes, de Woonbond, de Vereniging Eigen Huis en de Nederlandse Vereniging van Makelaars hebben sinds 2010 gewerkt aan een breed gedragen voorstel tot hervorming van de woningmarkt. In het verslagjaar is men met het advies 4.0 gekomen. Dit rapport heeft een rol gespeeld in de onderhandelingen over het regeerakkoord VVD/PvdA. De coalitie had uit het rapport 4.0 overgenomen, dat het WWS kan worden afgeschaft en dat de maximaal toegestane huurprijs van een woning 4,5% van de WOZ-waarde kon zijn. Binnen een maand na de openbaarmaking van het regeerakkoord was dit idee met de noorderzon verdwenen De Commissie integriteitsbevordering vastgoed (de Commissie Cremers) In deze commissie zijn vertegenwoordigd de IVBN, VGM NL, NVM en Neprom. Gestart als initiatief van de heer Cremers, oud officier van Justitie wordt gewerkt aan reputatiebevordering door integriteitsbevordering van de vastgoedsector. Onze particuliere sector zal ook aansluiting moeten vinden. Vastgoed Belang ontbeert voor leden geldende gedragscodes. 2.4 Schriftelijke benadering van bewindslieden en Kamerfracties In februari is een brief geschreven aan de leden van de vaste commissie voor Financiën voorafgaande aan de behandeling van de Fiscale Agenda. 5

6 Ons pleidooi was verbetering van het rendement van particuliere beleggers, door aanpassing van de belastingwetgeving, die meer getoetst was aan beginselen, zoals het draagkrachtbeginsel. Op 11 oktober is de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken een notitie gezonden met als kop Verhuurderheffing voor particuliere verhuurders! Waar moeten ze dat van betalen?. Aangedrongen werd op uitzondering van particuliere beleggers van de belastingverzwaring. Op 29 november is een brief gestuurd aan de nieuwe minister van Wonen en Rijksdienst, de heer drs S.A. Blok. Hierin: - het aanbod van bijdragen aan de realisatie van nieuwe huurwoningen - starten met liberalisatie van nieuw gebouwde huurwoningen - een alternatief voor het ingewikkelde WWS - bestrijding van het scheefwonen door versneld optrekken van de huurprijzen van zittende huurders - bevordering investeringen in energieprestatie en woningverbetering - verlaging van de liberalisatiegrens N.B. Minister Blok was tijdens het gesprek dat volgde niet enthousiast over onze suggesties. Hij voelde het als zijn opdracht om met name de bezuinigingsdoelstelling te behalen. Op 30 november, in het besef, dat de Tweede Kamer akkoord was gegaan met het woonakkoord waarin de verhuurderheffing 2013, zijn brieven gestuurd aan de leden van de vaste commissie van Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis der Koningin om te pleiten tegen de verhuurderheffing van de particuliere verhuurders. Een novum in de geschiedenis van de vereniging waren s tijdens de behandeling in de Eerste Kamer aan mevrouw prof. dr. E.M. Sent van de PvdA-fractie. 2.5 Ambtelijke beleidsvoorbereiding Er is periodiek informeel overleg met beleidsambtenaren op het ministerie. Citeren uit dit overleg zou het einde ervan betekenen. Feitelijke informatie kan wel worden doorgegeven. Het besluit om de puntentelling van rijksmonumenten met 50 te verhogen, wacht nog steeds op publicatie in het Staatsblad. Ambtelijk worden wel s gewisseld. Op 16 oktober 2012 is schriftelijk gereageerd op de memo stroomlijning huurregelgeving. 2.6 Wat wilden we bereiken? Dat overzicht op bladzijde 3 van het beleidsplan 2012 lopen we langs om te bezien, wat we hebben bereikt. 1. Liberalisering van alle rijksmonumenten en woningen in beschermde stadsgezichten 6

7 We wachten op publicatie in het Staatsblad. N.B. Voor de toekomst zou het goed zijn om ook aandacht te geven aan de gemeentelijke monumenten. Er zijn geen monumentensubsidieregelingen van toepassing en op de gemeentelijke begrotingen is er erg weinig geld beschikbaar. Ook hier extra punten!! 2. Doorgaan met de 25/15 Donnerpunten Dit is bereikt voor de 10 schaarste Corop-gebieden. Jammer. We gaven de voorkeur aan landelijke uitrol. In Den Haag bijvoorbeeld zijn er wijken met schaarste en wijken waar huizen niet zijn te verhuren boven de liberalisatiegrens. N.B. In 2013 wagen we een nieuwe poging bij de inbreng in de discussie over het nieuwe WWS. 3. Geen bijdrage aan het huurtoeslagbudget We zijn bij het schrijven van deze tekst (april 2013) al weer 20 maanden verder dan bij het schrijven van het beleidsplan (september 2011). Er is in 2012 veel gebeurd. In het bovenstaande is er al veel geschreven over de verhuurderheffing. Vastgoed Belang heeft de eerste slag verloren, maar nog niet de oorlog. De verhuurderbelasting 2013 gaat door met een relatief lage heffing ( 27,- per woning). - De Eerste Kamer heeft meer tijd en informatie gekregen om te besluiten over de heffing in 2014 en verder. Er ligt nog een motie van het Kamerlid Essers, waarin wordt gepleit voor het uitzonderen van de particuliere sector van de heffing. - Particuliere verhuurders met minder dan 10 woningen zijn uitgezonderd van de heffing. - Nieuw is, dat ook verhuurders met meer dan 10 woningen zijn vrijgesteld van de heffing over de eerste 10 woningen. - Het Hoofdbestuur staat voor de vraag om de extra heffing te bestrijden via een procedure bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Leden met pakketten woningen in Amsterdam bijvoorbeeld hebben na de heffing een verlies op de exploitatie. In de Ledenraad van juni 2013 valt de beslissing, of we zelf, of door ondersteuning van de Stichting Fair Huur voor Verhuurders naar het Europese Hof gaan. De andere lijn, voorgestaan in het beleidsplan, en wel de becijfering van de onredelijkheid van de heffing voor de particuliere verhuurders is ingelost in de aan de leden van de Eerste en Tweede Kamer gezonden notitie Waar moeten zij dat van betalen. 7

8 2.7 Een betere verstandhouding met Aedes Die is ingeluid met het optreden van Marc Calon, voorzitter van Aedes, tijdens de Algemene Ledenvergadering in november We vertrouwen erop, dat bij een eventueel geactualiseerd stuk over de woningmarkt Vastgoed Belang wel aan tafel zit. 2.8 De wetsontwerpen en AMvB s De Huisvestingswet Deze is na de eerste schriftelijke behandeling in de Tweede Kamer aangepast. Er is meer ruimte voor plaatselijk maatwerk. De behandeling in de commissie wordt tot op heden steeds opgeschoven. In onze schriftelijke reactie is eerder gepleit om de onttrekking aan de woningvoorraad en splitsing slechts te verbieden op grond van leefbaarheid. De Huisvestingswet geeft ruimte aan gemeenten in verordeningen eisen te stellen aan de transparantie in het woningaanbod. Dat staat op gespannen voet met het verschijnsel van de voorverhuringen in onze sector. In Amsterdam is overleg gevoerd over een centrale website voor particuliere verhuurders. Deze bleek onhaalbaar. Samenwerking met Woningnet, de website van de corporaties bleek niet voor de hand te liggen, omdat particuliere verhuurders een andere toewijzingssystematiek kennen. In de gewijzigde huisvestingsverordening van de regio Amsterdam is uiteindelijk geen transparantie-eis opgenomen. Onze ideeën in het beleidsplan om te komen tot het aanbieden van aanvullende diensten aan gebruikers van een centrale website zijn in de koelkast geplaatst. Toch zullen de afdelingen er rekening mee moeten houden, dat na aanneming van de Huisvestingswet er in de regio discussies volgen over transparantievereisten Voorstel tot wijziging van de Huursubsidiewet Er is geen wetswijziging in voorbereiding die ook huursubsidie voor studenten mogelijk maakt. In het regeerakkoord zijn plannen opgenomen tot wijziging van de studiefinanciering. Overigens kiezen de (corporatieve) studentenhuisvesters zelf voor het aanbod van onzelfstandige woonruimte om rendementsmotieven. Bij de advisering van leden bij de ombouw van kantoren pleiten wij voor onzelfstandige woonruimte of voor zelfstandige woonruimte indien deze laatste boven de liberalisatiegrens kan worden aangeboden. Op onze suggestie om te komen tot een winkeltop is nauwelijks gereageerd. 8

9 2.8.3 Wijziging van het BW Het wetsvoorstel dat huurders het initiatiefrecht geeft om de huurwoning te verbeteren is geschrapt door minister Opstelten. Wij waren voorstander van het wetsvoorstel, omdat het rendabele investeringen betrof. Het overleg van Kamerleden om er een initiatiefwetsontwerp van te maken, heeft nog niet tot resultaat geleid De Warmtewet Hoewel de aangepaste Warmtewet minder complex en administratieve lasten verhogend is dan het oorspronkelijke wetsvoorstel, is er nog een groot aantal punten dat aandacht behoeft. Daarom hebben wij op 19 januari 2012 een brief gestuurd naar de minister en de commissie ELI mede namens IVBN en Vastgoedmanagement Nederland. Onze bezwaren richtten zich met name tegen: - verplichting van prijsstelling in Gigajoules, ook als de levering van warmte op basis van oppervlakte of andere wijze verdeeld is en er geen bemetering meer aanwezig is; - wijze van bepaling 100kW grens voor het vaststellen of een levering al dan niet onder de regulering van de Warmtewet valt; - onduidelijkheden over de verplichtingen welke aan de Warmtewet administratie worden gesteld voor niet-vergunninghouders en vergunninghouders, mede gelet op het beperken van administratieve lasten; - hoe om te gaan met de situatie van levering van warmte die niet onder de Warmtewet valt, maar de doorlevering hiervan in complexen wel. Dit is met name relevant indien de prijs van de geleverde warmte hoger is dan de maximaal toegestane prijs bij doorlevering; - hoe om te gaan met collectieve leveringsvoorwaarden? De behandeling van de wet door de Tweede Kamer is in 2012 enige malen uitgesteld en zal nu waarschijnlijk in 2013 plaatsvinden. Wat willen wij bereiken? Duidelijkheid met betrekking tot administratieve lasten en doorlevering van energie. Met dit laatste wil de minister wachten tot de evaluatie van de Warmtewet. Wij zijn van mening dat dit knelpunt zo evident is, dat het nu moet worden opgenomen in de nog aan te nemen Warmtewet, opdat dit probleem zich niet voor kan doen in de toekomst De energiebelasting In 2011 hebben IVBN, Vastgoed Belang en Vastgoedmanagement Nederland actie gevoerd tegen het voorstel van de minister. Dit heeft in januari 2012 geleid tot een 9

10 nieuw overleg tussen vertegenwoordigers van het ministerie van Financiën en vertegenwoordigers van IVBN, VGM NL en Vastgoed Belang. Daarbij kregen de vertegenwoordigers van het ministerie begrip voor ons standpunt, namelijk dat het huidige vastgoedbesluit technisch niet onmogelijk is om uit te voeren, maar dat het een ingrijpende lastenverzwaring bij de eigenaren/verhuurders neerlegt die niet opweegt tegen het daarmee gediende btw-belang. In dit overleg is verder afgesproken, dat de aanpassing van het vastgoedbesluit in concept aan de brancheverenigingen zal worden voorgelegd alvorens het definitief door te voeren. Daar wachten wij nu op. Wat willen wij bereiken? Wijziging van de regelgeving om administratieve lasten en boetes te voorkomen De btw-heffing op servicekosten In 2012 is verder gegaan met het overleg met het ministerie. Het concept besluit, dat nog niet is gepubliceerd, houdt in dat in geval van de verhuur van woningen derhalve sprake is van dienstverlening die opgaat in de vrijgestelde verhuur. Bij de verhuur van commercieel vastgoed is sprake van afzonderlijke btw-belaste dienstverlening. 3. Beleidsbeïnvloeding bij gemeenten en provincies 3.1 Kantorentop In de Kantorentop is afgesproken, dat provincies en marktpartijen overleggen over de ruimtelijke beleidskaders met betrekking tot kantoorontwikkeling. Dat is in 2012 niet gebeurd. Op het moment van schrijven van deze tekst is de eerste uitnodiging ontvangen voor ambtelijk overleg met de provincie Zuid-Holland. 3.2 Actieprogramma studentenhuisvesting Vastgoed Belang heeft aangeboden in studentensteden te participeren in plaatselijke aanjaagcommissies. In Eindhoven zijn we uitgenodigd. Er is in de afdeling Zuid zelfs een gemeentelijk convenant gesloten in Eindhoven. 3.3 Acties per onderwerp In Groningen heeft de afdeling in overleg met de gemeente gekozen voor een proefprocedure tegen het 3dB beleid gericht op beperking van geluidshinder in verkamerde bovenwoningen. Dat bespaart vele leden de moeite en de kosten ven bezwaar en beroep. Ook de gemeente bespaart kosten. In Eindhoven heeft de rechter de leden met noodsignalen met betrekking tot het nieuwe restrictieve beleid ten aanzien van onttrekking van zelfstandige woonruimte in het gelijk gesteld. 10

11 In Amsterdam is bevorderd, dat een voorstel van B&W van de agenda van de gemeenteraad is gehaald, omdat er geen overleg was geweest met Vastgoed Belang. In Amsterdam is het regiobestuur niet akkoord gegaan met het voorstel voor een nieuwe werkwijze in het toewijzingsbeleid. Na ampele overwegingen heeft het bestuur geweigerd om niet de gemeente, maar de eigenaar de huisvestingsvergunning te doen verstrekken aan de huurder. Met betrekking tot het convenant energiebesparing is niet veel voortgang geboekt. Een huiseigenaar trok zich terug uit een pilot-project. Toch wordt er voortgang geboekt met energiebesparende voorzieningen aan woningen. Samen met de Donnerpunten leveren de extra punten van een hoger label de mogelijkheid om een aantal punten te bereiken boven de liberalisatiegrens. In Rotterdam hebben we met vele partijen een VvE-convenant getekend, om de kwaliteit van het beheer te verbeteren. In de informele sfeer is op veel plekken in Nederland het beleid beïnvloed door deelname, op uitnodiging aan overleggen en bijeenkomsten over de woningmarkt en de zorgen over de kantorenmarkt. 4. Maatschappelijk verantwoord ondernemen De inzet ten aanzien van energiebesparing blijft beperkt tot het afspreken van doelen in convenanten, het geven van voorlichting en cursussen en het leveren van labels en maatwerkadviezen. Het voorstel voor een charme-offensief, waarbij we leden uitnodigen om hun woningen te doen voorzien van het Politiekeurmerk veilig wonen is afgewezen door het bestuur. 5. Integriteit In 2012 is het convenant Splitsen in Amsterdam verlengd met enige beperking van de administratieve last voor de verhuurders. Door personele problemen ligt het keurmerk ontwikkelende beleggers nog op de plank. Het lijkt wel, nu de corporaties problemen hebben, gemeenten het contact met particuliere beleggers minder schuwen. Het moet gezegd, dat Vastgoed Belang de enige partij aan de aanbodzijde van de vastgoedmarkt is, die werk maakt van gedragscodes. De in 2009 door de Ledenraad goedgekeurde gedragscode in het kader van de reductie van de wietteelt is nooit ingevoerd, omdat ondanks toezeggingen van het Openbaar Ministerie en de politie het meldpunt nooit is geëffectueerd. 6. De Ledenservice BV 11

12 Met ingang van 1 januari 2012 is afscheid genomen van de deurwaarder, waarmee een netwerkovereenkomst was gesloten voor 2011 en hebben de eigen juristen weer zelf de incasso s ter hand genomen. Deze beleidswijziging heeft een substantiële bijdrage geleverd aan de omzetverbetering van de juridische dienst. Begroot was een verbetering van ,. Het is uiteindelijk circa , geworden. Veel energie is gestoken in het ontwikkelen en promoten van cursussen over actuele en algemene onderwerpen die van groot belang zijn voor de dagelijkse praktijk van veel van onze leden. De cursussen werden bezocht door in totaal 428 cursisten. De gemiddelde bezettingsgraad van de cursussen was 86%. In totaal werd 20 keer een cursus georganiseerd bestaande uit 1 tot 5 dagdelen. In totaal werd over 36 dagdelen cursus gegeven. De netto opbrengst van de cursusactiviteiten heeft net als in 2011 een substantiële bijdrage geleverd aan het resultaat van de Ledenservice. Parallel aan de inspanningen om op landelijk niveau een meldpunt hennep te realiseren, wordt als alternatief (plan B) gekeken naar samenwerking met partijen die een dergelijke check al zouden kunnen uitvoeren voor leden van Vastgoed Belang. Daartoe zijn in de tweede helft van 2012 twee partijen doorgelicht op het gebied van integriteit en deze voldoen aan de eisen van het College Bescherming Persoonsgegevens. Verdere voortgang wordt op dit moment gefrustreerd door radiostilte rond dit onderwerp in de Haagse politiek. In samenwerking met twee deskundigen is in 2012 de haalbaarheid onderzocht voor het opzetten van een taxateurs- en makelaarsnetwerk voor leden van de vereniging Vastgoed Belang. Er is een aanzet gemaakt met het opstellen van voorwaarden waaraan taxateurs en makelaars die geselecteerd worden voor het netwerk moeten voldoen. In 2012 is samenwerking aangegaan met de Kluswebsite Bouwmaat. Via deze website kunnen leden van de vereniging in contact komen met gespecialiseerde vaklieden voor het uitvoeren van eenvoudige klussen. Deelnemende vaklieden moeten aan voorwaarden voldoen waardoor een zekere borging wordt bereikt voor de kwaliteit van het werk. Voor elke opdracht die via de website van Vastgoed Belang bij de kluswebsite wordt aangeleverd en leidt tot een opdracht, wordt aan Vastgoed Belang een fee betaald. In 2012 is gestart met een mailingservice aan leden van de vereniging Vastgoed Belang waarmee verkoopprojecten van onder andere corporaties onder de aandacht van leden worden gebracht. Voor deze service wordt betaald door de verkopende partij. Door de ledenservice is in 2012 uitgenodigd mee te denken in een initiatief tot het opzetten van een of meer particuliere coöperatieve verenigingen naar voorbeeld van De samenwerking. De rol van de vereniging/ledenservice zal uiteindelijk kunnen bestaan uit het mobiliseren van benodigd particulier beleggingskapitaal. De beloning kan bestaan uit een fee over het door de leden van Vastgoed Belang bijeengebracht beleggingskapitaal. 12

13 In het laatste kwartaal van 2012 heeft de commercieel manager van de Ledenservice BV een groot deel van de taken van de directeur waargenomen, wegens langdurige afwezigheid van de directeur. Als gevolg daarvan zijn prioriteiten gesteld ten gunste van de algemene belangenbehartiging in zeer belangrijke dossiers, ten opzichte van de verdere ontwikkeling van producten. Afdelingen Afdeling West-Noord 1. Bestuurmutaties De heer B. ter Haar Romeny heeft in 2012 zijn bestuursfunctie ter beschikking gesteld. Deze vacature is nog niet opgevuld. 2. Bestuursamenstelling Per 31 december 2012 was het bestuur samengesteld uit de onderstaande personen: Lid bestuur vanaf voorzitter de heer mr. ir. J. Bezemer vice-voorzitter de heer ir. J.B. Sellmeijer secretaris penningmeester vacant de heer drs. C. van den Broek MRE MRICS lid mevrouw M. Rus de heer S.E. van Houwelingen mevrouw C.J.M. Hulsman-van Duuren Leden van het Hoofdbestuur de heer mr. ir. J. Bezemer de heer ir. J.B. Sellmeijer Leden van de Ledenraad de heer M.J. Hessels mevrouw A.E.W. Reijnhoudt-Janmaat de heer ing. R.C. Stapel mevrouw C.J.M. Hulsman-van Duuren de heer drs. C. van den Broek MRE MRICS (plaatsvervangend lid) 13

14 3. Vertegenwoordigingen in diverse commissies Vastgoed Belang wordt in het AVOP overleg met de gemeente Amsterdam vertegenwoordigd door de heer S.E. van Houwelingen en mevrouw M. Rus. De heer M.J. Hessels was in 2012 de vertegenwoordiger van Vastgoed Belang bij de Huurcommissie. 4. De vergaderingen van het afdelingsbestuur De vergaderingen zijn gehouden op: - 14 maart 2012, locatie kantoor vereniging - 9 mei 2012, locatie kantoor vereninging - 10 oktober 2012, locatie kantoor vereniging - 12 december 2012, locatie kantoor vereniging 5. De onderwerpen van de vergaderingen Zaken die in het afdelingsbestuur onder andere aan de orde zijn geweest: - bespreking van informatie uit het Hoofdbestuur en bepaling van de standpunten van de vertegenwoordigers in de Ledenraadvergadering - bespreking van de financiële resultaten 2011 van de vereniging en de Ledenservice BV - discussie over de gang van zake m.b.t. de problemen met Waternet - discussie inzake het convenant Huisvestigingsvergunning Particuliere Verhuurders - discussie over het effect van het Splitsingsconvenant - splitsingsbeleid van de gemeente Amsterdam en de Stadsdelen - standpuntbepaling over de verordening op de Woning- en Kamerbemiddelingsburo s - informatie over de huurverhoging 2012 naar de leden - standpuntbepaling over vakantieverhuur en shortstay - bespreken van de agenda van het AVOP overleg - verbetering van de afdelingspagina s West-Noord op de website - evaluatie van het overleg ongewenst verhuurgedrag - bespreking opzet actieplan De afdelingsbijeenkomsten Op 23 mei 2012 is de voorjaarsbijeenkomst gehouden in de Zilveren Toren naast het Centraal Station. Door het niet beschikbaar zijn van de vaste locatie was de opkomst wat minder dan gebruikelijk. Na de opening van de voorzitter van de afdeling hield onze nieuwe voorzitter, de heer J. Kamminga, een introductie toespraak. Na de pauze hield de heer C. Koning een praatje over de inkomensafhankelijke huurverhoging en het steeds belangrijker worden van de WOZ waarde van het onroerend goed. 14

15 Op 22 oktober 2012 is de najaarsbijeenkomst gehouden in Hotel Mercure Amsterdam Airport. De Amsterdamse wethouder voor Wonen, de heer F. Ossel, hield een inleiding over het convenant Splitsen, het convenant Energiebesparing en de nieuwe woonruimteverdeling. Na de pauze hield de heer C.F. Jonker een presentatie over de ontwikkelingen van het energieproject Samen energie besparen. Tot slot hield de heer D. Bragt nog een voordracht over het nieuwe Bouwbesluit. ir. J.B. Sellmeijer vice-voorzitter 15

Welkom op de Voorjaarsbijeenkomst Afdeling Noord Locatie Paterswolde

Welkom op de Voorjaarsbijeenkomst Afdeling Noord Locatie Paterswolde Welkom op de Voorjaarsbijeenkomst Afdeling Noord Locatie Paterswolde Programma 19.15 Opening Sylvio Ekkel: voorzitter afdeling Noord 19.30 Mededelingen Daan Zethoven: gemeentecoördinator Groningen Mariet

Nadere informatie

Verklaren als volgt te zijn overeengekomen:

Verklaren als volgt te zijn overeengekomen: Convenant Rijk Vastgoed Belang (Bestuurdersakkoord) De ondergetekenden: 1. De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, mevrouw Sybilla M. Dekker, handelend als bestuursorgaan,

Nadere informatie

Welkom op de Voorjaarsbijeenkomst Afdeling Midden

Welkom op de Voorjaarsbijeenkomst Afdeling Midden Welkom op de Voorjaarsbijeenkomst Afdeling Midden Programma 19.15 Opening door de heer Jan Kamminga, voorzitter Vastgoed Belang 19.30 Kennismaking met de heer ir. P.F.C. (Paulus) Jansen wethouder Wonen,

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Schedeldoekshaven 200 Postbus 20011 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Juridisch. Politieke lobby. Actualiteiten. Producten en diensten. ing. Co Koning MRE Algemeen directeur Vastgoed Belang. Cursussen.

Juridisch. Politieke lobby. Actualiteiten. Producten en diensten. ing. Co Koning MRE Algemeen directeur Vastgoed Belang. Cursussen. Actualiteiten ing. Co Koning MRE Algemeen directeur Vastgoed Belang Ontwikkelingen Wonen Evaluatie Verhuurdersheffing Huurverhoging 2017 Wet doorstroming Wijziging wet huurmarkt maatregelen woningmarkt

Nadere informatie

Welkom leden afdeling Oost

Welkom leden afdeling Oost Welkom leden afdeling Oost Opening en mededelingen Petra van Werkhoven Voorzitter afdeling Oost Vastgoed Belang Wat staat ons te wachten? Jan Kamminga Voorzitter Vastgoed Belang Actualiteiten ing. Co Koning

Nadere informatie

Najaarsbijeenkomst Afdeling Oost. Actualiteiten. ing. Co Koning MRE Algemeen directeur Vastgoed Belang

Najaarsbijeenkomst Afdeling Oost. Actualiteiten. ing. Co Koning MRE Algemeen directeur Vastgoed Belang Najaarsbijeenkomst Afdeling Oost Actualiteiten ing. Co Koning MRE Algemeen directeur Vastgoed Belang Ontwikkelingen Den Haag Woningwaarderingsstelsel Wijziging belastingheffing Box 3 IB Verhuurderheffing

Nadere informatie

Meer huur voor minder huis. Gereguleerde huren in de commerciële sector

Meer huur voor minder huis. Gereguleerde huren in de commerciële sector Meer huur voor minder huis Gereguleerde huren in de commerciële sector Gereguleerde huren in de commerciële sector Meer huur voor minder huis AANLEIDING Corporaties en commerciële verhuurders bieden beiden

Nadere informatie

Welkom op de najaarsbijeenkomst afdeling Oost

Welkom op de najaarsbijeenkomst afdeling Oost Welkom op de najaarsbijeenkomst afdeling Oost Opening Petra van Werkhoven Voorzitter afdeling Oost Wat ons bezig houdt Jan Kamminga Voorzitter Vastgoed Belang Actualiteiten ing. Co Koning MRE Algemeen

Nadere informatie

Juridisch. Politieke lobby. Actualiteiten. Producten en diensten. ing. Co Koning MRE Algemeen directeur Vastgoed Belang. Cursussen.

Juridisch. Politieke lobby. Actualiteiten. Producten en diensten. ing. Co Koning MRE Algemeen directeur Vastgoed Belang. Cursussen. Actualiteiten ing. Co Koning MRE Algemeen directeur Vastgoed Belang Ontwikkelingen Evaluatie Verhuurderheffing Evaluatie Verhuurdersheffing Wet doorstroming huurmarkt Wet doorstroming huurmarkt Ontwikkeling

Nadere informatie

Voorjaarsbijeenkomst Afdeling West-Zuid Opening en mededelingen. drs. Sieb Zeilstra Voorzitter afdeling West-Zuid

Voorjaarsbijeenkomst Afdeling West-Zuid Opening en mededelingen. drs. Sieb Zeilstra Voorzitter afdeling West-Zuid Voorjaarsbijeenkomst Afdeling West-Zuid Opening en mededelingen drs. Sieb Zeilstra Voorzitter afdeling West-Zuid Actualiteiten ing. Co Koning MRE Algemeen directeur Vastgoed Belang Ontwikkelingen Den Haag

Nadere informatie

Jaarverslag SBO-Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg

Jaarverslag SBO-Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg 27 april 2016 Inhoudsopgave pagina 1. Inleiding 2 2. Activiteitenplan 3 2.1 Deskundigheidsbevordering 3 Cursussen Vraagbaakfunctie 2.2 Beleidsontwikkeling en -beïnvloeding

Nadere informatie

Voorjaarsbijeenkomst Afdeling West-Noord Actualiteiten. Algemeen directeur Vastgoed Belang

Voorjaarsbijeenkomst Afdeling West-Noord Actualiteiten. Algemeen directeur Vastgoed Belang Voorjaarsbijeenkomst Afdeling West-Noord Actualiteiten ing. Co Koning MRE Algemeen directeur Vastgoed Belang Ontwikkelingen Den Haag Aangifte/bezwaar Verhuurderheffing Aangifte IB Box 3 De Huurverhoging

Nadere informatie

het lid Bashir (SP) over een heffingsvrije voet van 50 woningen (TK nr. 23).

het lid Bashir (SP) over een heffingsvrije voet van 50 woningen (TK nr. 23). > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Nadere informatie

Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016

Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016 Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016 1. De vereniging 1.1 Algemeen De HuurdersBelangenvereniging (HBV) Van Alckmaer komt op voor de belangen van de mensen die een huis huren bij de

Nadere informatie

Juridisch. Politieke lobby. Actualiteiten. Producten en diensten. ing. Co Koning MRE Algemeen directeur Vastgoed Belang. Cursussen.

Juridisch. Politieke lobby. Actualiteiten. Producten en diensten. ing. Co Koning MRE Algemeen directeur Vastgoed Belang. Cursussen. Actualiteiten ing. Co Koning MRE Algemeen directeur Vastgoed Belang Ontwikkelingen Evaluatie Verhuurderheffing Evaluatie Verhuurdersheffing Wet doorstroming huurmarkt Wet Ontwikkeling doorstroming middensegment

Nadere informatie

CONVENANT ENERGIEBESPARING HUURSECTOR. 28 juni 2012

CONVENANT ENERGIEBESPARING HUURSECTOR. 28 juni 2012 CONVENANT ENERGIEBESPARING HUURSECTOR 28 juni 2012 Partijen: 1. De Minister voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, te dezen handelend als bestuursorgaan; hierna te noemen het Ministerie ; 2. Aedes

Nadere informatie

Meer Met Minder. Convenant energiebesparing bestaande woningen en gebouwen

Meer Met Minder. Convenant energiebesparing bestaande woningen en gebouwen Meer Met Minder Convenant energiebesparing bestaande woningen en gebouwen Partijen: 1. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, te dezen vertegenwoordigd door minister J.W.E. Spies,

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van..., nr..., Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving;

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van..., nr..., Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving; Besluit van tot wijziging van het Besluit huurprijzen woonruimte (aanpassing woningwaarderingsstelsel in verband met woonruimte in beschermd monument en beschermd stads- en dorpsgezicht) Op de voordracht

Nadere informatie

Huurprijsbeleid voor de periode 1 juli 2011 tot en met 30 juni 2012

Huurprijsbeleid voor de periode 1 juli 2011 tot en met 30 juni 2012 > Retouradres Postbus 30941 2500 GX Den Haag de Aan: colleges van burgemeester & wethouders, de besturen colleges van burgemeester de toegelaten & instellingen wethouders, Aedes. besturen de Vereniging

Nadere informatie

Bijgaand zend ik u, mede namens de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, de antwoorden op deze vragen.

Bijgaand zend ik u, mede namens de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, de antwoorden op deze vragen. > Retouradres Postbus 20011 2500 EA DEN HAAG Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directoraat-Generaal Wonen en Bouwen Directie Woningmarkt Turfmarkt

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van..., nr..., Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving;

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van..., nr..., Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving; Besluit van tot wijziging van het Besluit huurprijzen woonruimte (aanpassing woningwaarderingsstelsel) Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van..., nr...., Directie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 548 Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II naar aanleiding van de evaluatie van de verhuurderheffing Nr. 31 BRIEF VAN DE MINISTER

Nadere informatie

Gevolgen van Woningwet en Regeerakkoord voor het lokale speelveld

Gevolgen van Woningwet en Regeerakkoord voor het lokale speelveld Gevolgen van Woningwet en Regeerakkoord voor het lokale speelveld Futuraplatform - vrijdag 16 november 2012 Leo Gerrichhauzen Gerrichhauzen en Partners 2012 Van verzelfstandiging naar publieke sturing

Nadere informatie

VOORBEELD. Woningwaarderingsstelsel 2015. Tekst en uitleg voor huurdersorganisaties. over het vernieuwde Puntenstelsel. Eerste druk, oktober 2015

VOORBEELD. Woningwaarderingsstelsel 2015. Tekst en uitleg voor huurdersorganisaties. over het vernieuwde Puntenstelsel. Eerste druk, oktober 2015 Woningwaarderingsstelsel 2015 Tekst en uitleg voor huurdersorganisaties over het vernieuwde Puntenstelsel Eerste druk, oktober 2015 WONINGWAARDERINGSSTELSEL 2015 Eerste druk, oktober 2015 2015 Nederlandse

Nadere informatie

Beantwoording art 33 vragen bereikbare en betaalbare voorraad sociale huurwoningen

Beantwoording art 33 vragen bereikbare en betaalbare voorraad sociale huurwoningen Beleid Uw contact F (020) 540 45 59 gemeente@amstelveen.nl Fractie Groen Links T.a.v. T. van Wijnen en M. Kortekaas Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Vermeld bij reactie ons kenmerk en datum van deze brief

Nadere informatie

Datum: Betreft: Hoorzitting / rondetafelgesprek Evaluatie verhuurderheffing. Algemene reactie CPB op evaluatie verhuurderheffing

Datum: Betreft: Hoorzitting / rondetafelgesprek Evaluatie verhuurderheffing. Algemene reactie CPB op evaluatie verhuurderheffing CPB Notitie Aan: Commissie Wonen en Rijksdienst Centraal Planbureau Van Stolkweg 14 Postbus 80510 2508 GM Den Haag T (070)3383 380 I www.cpb.nl Contactpersoon Johannes Hers Datum: 29-06-2016 Betreft: Hoorzitting

Nadere informatie

Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting. Raadscommisie Ruimte en Vastgoed 24 maart 2015 Gabrielle van Asseldonk

Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting. Raadscommisie Ruimte en Vastgoed 24 maart 2015 Gabrielle van Asseldonk Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting Raadscommisie Ruimte en Vastgoed 24 maart 2015 Gabrielle van Asseldonk Programma Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting:

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid de heer D.A. van der Ree van 28 januari 2015 inzake het samenvoegen van woningen.

Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid de heer D.A. van der Ree van 28 januari 2015 inzake het samenvoegen van woningen. Gemeenteraad Schriftelijke vragen Jaar 2015 Datum akkoord 11 maart 2015 Publicatiedatum 13 maart 2015 Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid de heer D.A. van der ee van 28 januari

Nadere informatie

Bespreken van de Concept- huisvestingverordening Gooi en Vechtstreek/ Bussum 2015

Bespreken van de Concept- huisvestingverordening Gooi en Vechtstreek/ Bussum 2015 Aan de leden van de commissie Vergadering d.d. Casenummer Notitienummer Commissienotitie Ruimte 29 april 2015 AB15.00258 CN2015.002 Gemeente Bussum Bespreken van de Concept- huisvestingverordening Gooi

Nadere informatie

Uitvoeringsinstructie 12

Uitvoeringsinstructie 12 Uitvoeringsinstructie 12 Tijdelijke Verhuur Datum van ingang: Relatie met Leegstandwet Artikel 1 Algemene bepalingen Artikel 15 Bepalingen m.b.t. vergunningverlening Artikel 16 Bepalingen m.b.t. huur en

Nadere informatie

Verkoop corporatiebezit aan beleggers Kansen en bedreigingen 25 maart 2015

Verkoop corporatiebezit aan beleggers Kansen en bedreigingen 25 maart 2015 Verkoop corporatiebezit aan beleggers Kansen en bedreigingen 25 maart 2015 1 Agenda 1. De woningbeleggingsmarkt 2015 2. Verkoop corporatiebezit aan beleggers a. Regelgeving b. Kopersdoelgroepen c. Verkoopproces

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 595 Wijziging van artikel 247 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en enkele andere wetten als gevolg

Nadere informatie

Voordracht nieuw lid voor de Raad van Commissarissen

Voordracht nieuw lid voor de Raad van Commissarissen Inhoudsopgave: Inleiding Samenstelling Algemeen Bestuur Adviezen en werkzaamheden Werkgroep Bewonerscommissies Werkgroep Communicatie Werkgroep Huuradvies Scholing Algemeen Bestuur Voordracht nieuw lid

Nadere informatie

HUURDERS BELANGEN ORGANISATIE DE PEEL

HUURDERS BELANGEN ORGANISATIE DE PEEL BELEIDSPLAN 2010 HUURDERS BELANGEN ORGANISATIE DE PEEL HUURDERS BELANGEN ORGANISATIE DE PEEL BELEIDSPLAN 2010 In dit beleidsplan geven wij aan waar het bestuur van de Stichting Huurders Belangen Organisatie

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Uw kenmerk 2016Z22662

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Huurverlaging (art. 7:254 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub c en art. 7 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte Venestraat 6 8011 GL ZWOLLE Hierna te

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein

Adviesraad Sociaal Domein Adviesraad Sociaal Domein Jaarverslag 2016 1 Van de voorzitter: Dit is het eerste jaarverslag van de Adviesraad Sociaal Domein Woudenberg. Dankzij een goede voorbereiding hebben we vanaf 1 januari 2016

Nadere informatie

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Boxmeer Herzieningswetproof Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Programma Deel 1: Informatie: Woningwet en ontwikkelingen in de volkshuisvesting Deel 2: Discussie: Verkennen

Nadere informatie

Notitie. Woonbond ledenraadpleging 2015

Notitie. Woonbond ledenraadpleging 2015 Notitie Aan : Provinciale Vergaderingen Van : communicatie Betreft : Samenvatting ledenraadpleging 2015 - Meerjarenbeleidsplan Status : ter informatie Datum : 13 oktober 2015 Kenmerk : V15.0703 Woonbond

Nadere informatie

Betreft: Wetsvoorstel Warmtewet 15 februari 2012

Betreft: Wetsvoorstel Warmtewet 15 februari 2012 Tweede Kamer der Staten-Generaal Aan de leden van de Commissie EL&I Betreft: Wetsvoorstel Warmtewet 15 februari 2012 Geachte commissieleden, Op 5 oktober 2011 hebben Aedes vereniging van woningcorporaties

Nadere informatie

Concept-zienswijze uitgangspunten nieuwe Huisvestingsverordening Documentnummer INT-14-16127 Notitie voor de IJmondraadscommissie van 17 februari 2015

Concept-zienswijze uitgangspunten nieuwe Huisvestingsverordening Documentnummer INT-14-16127 Notitie voor de IJmondraadscommissie van 17 februari 2015 Concept-zienswijze uitgangspunten nieuwe Huisvestingsverordening Documentnummer INT-14-16127 Notitie voor de IJmondraadscommissie van 17 februari 2015 Onderwerp: Vragen en inrichting nieuwe Huisvestingsverordening

Nadere informatie

JAARVERSLAG HUURTEAM 2016

JAARVERSLAG HUURTEAM 2016 JAARVERSLAG HUURTEAM 2016 Jaarverslag 2016 Huurteam Sinds 2004 is er in Den Haag een Huurteam. Het is een onderdeel van Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten en wordt gefinancierd door Dienst

Nadere informatie

Meer met Minder. Duurzame Energie en Energiebesparing. Van Europa moet het. De Nederlandse overheid wil het. UNETO-VNI = ondernemersorganisatie

Meer met Minder. Duurzame Energie en Energiebesparing. Van Europa moet het. De Nederlandse overheid wil het. UNETO-VNI = ondernemersorganisatie Meer met Minder Seminar Energielabel 24 april 2008, Nootdorp Rob van der Meer UNETO-VNI = ondernemersorganisatie Installatiebranche met circa 5.300 aangesloten bedrijven. Technische detailhandel met circa

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering van de. Huurdersvereniging De Stroken

Algemene Ledenvergadering van de. Huurdersvereniging De Stroken Algemene Ledenvergadering van de Huurdersvereniging De Stroken PRESENTATIE HUURBELEID 2016-2017 Tekst: Powerpoint: Richard Leentvaar Tom van Agen Huurbeleid over de periode 1 juli 2016 tot en met 30 juni

Nadere informatie

B&W Vergadering. woningcorporaties Zaaknummer , , ) Commissie Commissiedatum Gemeenteraad

B&W Vergadering. woningcorporaties Zaaknummer , , ) Commissie Commissiedatum Gemeenteraad 2.2.8 Zienswijzen splitsingsvoorstel DAEB en niet-daeb woningcorporaties 1 Dossier 841 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 841 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 27 september 2016 Agendapunt 2.2.8

Nadere informatie

STAPPENPLAN REALISATIE TAAKSTELLING VERGUNNINGHOUDERS

STAPPENPLAN REALISATIE TAAKSTELLING VERGUNNINGHOUDERS STAPPENPLAN REALISATIE TAAKSTELLING VERGUNNINGHOUDERS Dit stappenplan is bedoeld voor gemeenten die willen onderzoeken welke huisvestingsvormen het beste kunnen worden ingezet om de hoge taakstellingen

Nadere informatie

Vereenvoudiging Energielabel. Het Indicatieve Energielabel vergroot foutmarges

Vereenvoudiging Energielabel. Het Indicatieve Energielabel vergroot foutmarges Het Indicatieve Energielabel vergroot foutmarges Vereenvoudiging Energielabel 1 Het Indicatieve Energielabel vergroot foutmarges INHOUDSOPGAVE Aanleiding Pagina 3 Verbeterpunten volgens VBO Makelaar Pagina

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 15 juni 2016 Beantwoording kamervragen 2016Z09025

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 15 juni 2016 Beantwoording kamervragen 2016Z09025 > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Rijnstraat 8 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Uw kenmerk 2012Z15612

Nadere informatie

Gemeente Breda. Registratienr: [ 40745] Raadsvoorstel. Onderwerp Actieplan studentenhuisvesting

Gemeente Breda. Registratienr: [ 40745] Raadsvoorstel. Onderwerp Actieplan studentenhuisvesting Gemeente Breda Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ Aantal bijlagen: -- 40745] Onderwerp Actieplan studentenhuisvesting Voorgesteld besluit 1. Vaststellen actieplan studentenhuisvesting Inleiding

Nadere informatie

Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente

Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente In deze bijlage wordt per thema aangegeven wat gezamenlijk en daarnaast wat afzonderlijk door de corporaties dan wel de gemeente (aanvullend) is

Nadere informatie

- Screening woningzoekenden

- Screening woningzoekenden Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek - Screening woningzoekenden i.v.m. overlastgevend, crimineel of extremistisch gedrag Simon Bakker, Simone Barel - directie Woon- en Leefomgeving/BZK

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Uw kenmerk 2016Z01227

Nadere informatie

enteame1ana eenteame1ana .tx 1 schiv Provincie provinsje fryslân provincie fryslân b provinsje fryslîn SCHIER M 0 N Nl K000 WAD DEN EILANDEN

enteame1ana eenteame1ana .tx 1 schiv Provincie provinsje fryslân provincie fryslân b provinsje fryslîn SCHIER M 0 N Nl K000 WAD DEN EILANDEN WAD DEN EILANDEN Pl eenteame1ana gemeente SCHIER M 0 N Nl K000 WAD DEN EILANDEN Ministennvan Binnenlandse Zaken en Knninkrijksrelaties Provincie Noord-Holland provinsje fryslân provincie fryslân b schiv

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de Kamervragen van het lid Beckerman (SP) over te hoge huurprijzen in de vrije sector.

Hierbij zend ik u de antwoorden op de Kamervragen van het lid Beckerman (SP) over te hoge huurprijzen in de vrije sector. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA S GRAVENHAGE Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Overleg huurders en verhuurder

Overleg huurders en verhuurder DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 4.1.1.51 Overleg huurders en verhuurder circulaire bronnen circulaire ministerie van VROM, d.d. 11.2.2009 De Wet op het overleg huurders verhuurders (Wohv) geeft

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 27 926 Huurbeleid Nr. 84 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTE- LIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Prestatieafspraken Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders

Prestatieafspraken Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders Prestatieafspraken -2020 Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders Inleiding Per 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht geworden. Hoeksteen van deze hervorming is de lokale verankering

Nadere informatie

Gecombineerde huur/koop complexen

Gecombineerde huur/koop complexen onderwerp Gecombineerde huur/koop complexen Datum april 2013 Aan Van 1 INLEIDING In de vastgoedportefeuille van Maasdelta Groep ontstaan door de verkoop van huurwoningen steeds meer complexen waarin huurders

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018. 2500 EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018. 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directoraat-Generaal Bestuur en Wonen Directie Woningmarkt Turfmarkt

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Nadere informatie

> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 200 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Nadere informatie

6 januari 2015 Huisvestingswet

6 januari 2015 Huisvestingswet 6 januari 2015 Huisvestingswet Eerlijke en rechtvaardige verdeling van schaarse woonruimte in de sociale huursector Agenda van vanavond Korte toelichting op de wet Mogelijkheden voor lokaal maatwerk Regionaal

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Huurteam

Jaarverslag 2015 Huurteam Jaarverslag 2015 Huurteam Sinds 2004 is er in Den Haag een Huurteam. Het is een onderdeel van Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten en wordt gefinancierd door Dienst Stedelijke Ontwikkeling.

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 518 Besluit van 13 oktober 2012 tot wijziging van het Besluit huurprijzen woonruimte (aanpassing woningwaarderingsstelsel in verband met woonruimte

Nadere informatie

De gemeentelijke sturing op de sociale huurwoningmarkt richting zich op de drie onderdelen genoemd bij punt 1. Deze punten worden hier toegelicht.

De gemeentelijke sturing op de sociale huurwoningmarkt richting zich op de drie onderdelen genoemd bij punt 1. Deze punten worden hier toegelicht. Raadsvoorstel: 2015-1357 Onderwerp: Huisvestingsverordening Alblasserwaard- Vijfheerenlanden gemeente Gorinchem 2015 Datum: 23 april 2015 Portefeuillehouder: E.L. Dansen Raadsbijeenkomst: 9 juni 2015 Raadsvergadering:

Nadere informatie

Uitspraak van de Huurcommissie

Uitspraak van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Wet op het overleg huurders verhuurder (WOHV) Woonruimte Verzonden op 2 december 2013 Verzoeker Naam: Hierna te noemen: Vertegenwoordigd door: Huurdersvereniging

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 284906 Datum : 25 april 2016 Programma : Wonen en ruimte Blad : 1 van 6 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder: dhr. V.G.M. van

Nadere informatie

verkoop woningen Servatius PCMM Vanderbroeck E 1. verzoek Servatius Wonen & Vastgoed

verkoop woningen Servatius PCMM Vanderbroeck E 1. verzoek Servatius Wonen & Vastgoed Agendapunt Collegevergadering 10-05- 2016 B08 Onderwerp verkoop woningen Servatius Registratienummer 2016-15134 Raad actief betrekken Organisatieonderdeel BO Ruimte Behandelend ambtenaar Bijlagen Stukken

Nadere informatie

Verslag van het overleg Huurdersvereniging Brummen - Woningstichting Brummen d.d. 15 november 2012

Verslag van het overleg Huurdersvereniging Brummen - Woningstichting Brummen d.d. 15 november 2012 Verslag van het overleg Huurdersvereniging Brummen - Woningstichting Brummen d.d. 15 november 2012 Aanwezig: Huurdersvereniging Brummen: De heer B. van Boven, mevrouw E. Groot, mevrouw B. ten Hoeve, de

Nadere informatie

Wijziging Uitvoeringsinstructie 12 Tijdelijke Verhuur naar aanleiding van de wijzigingen in de Leegstandwet d.d. 1 juli 2013(3B, 2014, 179)

Wijziging Uitvoeringsinstructie 12 Tijdelijke Verhuur naar aanleiding van de wijzigingen in de Leegstandwet d.d. 1 juli 2013(3B, 2014, 179) GEMEENTEBLAD Nr. 65220 17 november Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. 2014 Wijziging Uitvoeringsinstructie 12 Tijdelijke Verhuur naar aanleiding van de wijzigingen in de Leegstandwet d.d. 1 juli

Nadere informatie

Platform Wonen Assen 3 oktober 2013

Platform Wonen Assen 3 oktober 2013 Platform Wonen Assen 3 oktober 2013 Aanvalsplan wonen Albert Smit wethouder financiën, vastgoed, grondzaken en wonen 1 Aanvalsplan wonen: aanleiding Sinds 2008: Economische recessie Stagnerende woningmarkt

Nadere informatie

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Stadsdeelraad Vergaderstukken/raadsvoorstellen 28 september 2010-r Voorstel van Raadsleden Van Lissum en De Meij (VVD) over Effecten van Europese maatregel voor huishoudens

Nadere informatie

Wooncorporaties en aanpassing woningwaarderingsstelsel

Wooncorporaties en aanpassing woningwaarderingsstelsel 72 Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op over wooncorporaties en aanpassing van het. De heer Monasch (PvdA): Voorzitter. Ik heb een aantal moties. overwegende dat de brede

Nadere informatie

Adviesrapport Bewoners adviesgroep Doorstroming Oktober 2015

Adviesrapport Bewoners adviesgroep Doorstroming Oktober 2015 Oktober 2015 2 Advies in hoofdlijnen Het advies 1. Door de huren bij mutatie niet te verhogen door passend toe te wijzen, kan de doorstroming worden bevorderd indien dit vooral duidelijk wordt aangegeven,

Nadere informatie

Bevolkings- en woningbehoeftenprognoses provincie Noord-Brabant en regio West-Brabant

Bevolkings- en woningbehoeftenprognoses provincie Noord-Brabant en regio West-Brabant VERSLAG BETREFT Bouwberaad West-Brabant DATUM 1 maart 2012 VOORZITTER J.P. Schouw VERSLAG Bijeenkomst Bouwberaad West-Brabant Opening en toelichting De voorzitter van het Bouwberaad, de heer J.P. Schouw,

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014-2015 33 129 Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (huurverhoging op grond van inkomen) 33 330

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Nadere informatie

Aan de Koning, Datum 11 september 2013 nader rapport aangaande het wetsvoorstel maatregelen woningmarkt 2014

Aan de Koning, Datum 11 september 2013 nader rapport aangaande het wetsvoorstel maatregelen woningmarkt 2014 > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Koning, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500

Nadere informatie

2. De gemeente Vlaardingen bereid is om uit de algemene middelen een subsidie te verstrekken aan het ondernemersfonds.

2. De gemeente Vlaardingen bereid is om uit de algemene middelen een subsidie te verstrekken aan het ondernemersfonds. CONVENANT ONDERNEMERSFONDS VLAARDINGEN DE ONDERGETEKENDEN: 1. De gemeente Vlaardingen te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de wethouder economie van de gemeente Vlaardingen R.G. de Vries, bij volmacht

Nadere informatie

Huur beleid Ru t te II. Een overzicht van de impact. van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector.

Huur beleid Ru t te II. Een overzicht van de impact. van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector. Huur beleid Ru t te II Een overzicht van de impact van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector. Januari 2015 Inleiding De huren zijn de afgelopen twee jaar fors gestegen.

Nadere informatie

Nieuwe wettelijke kaders - Huisvestingswet2014 - Wbmgp (Rotterdamwet) - Woningwet (handhaving)

Nieuwe wettelijke kaders - Huisvestingswet2014 - Wbmgp (Rotterdamwet) - Woningwet (handhaving) Nieuwe wettelijke kaders - Huisvestingswet2014 - Wbmgp (Rotterdamwet) - Woningwet (handhaving) Inge Vossenaar, directeur Woon- en Leefomgeving Portefeuillehoudersoverleg Wonen, Stadsregio Rotterdam 24

Nadere informatie

Check Je Kamer Rapportage 2014

Check Je Kamer Rapportage 2014 Check Je Kamer Rapportage 2014 Kwantitatieve analyse van de studentenwoningmarkt April 2015 Dit is een uitgave van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Voor vragen of extra informatie kan gemaild worden

Nadere informatie

algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst Den Haag, 26 september Voortouwcommissie: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst FIN i.v.m. agendapunt 2 I&M i.v.m. agendapunt 12 RU i.v.m. agendapunt 14 Activiteit: Procedurevergadering Datum: dinsdag

Nadere informatie

Bestuursovereenkomst voor het Samenwerkingsverband Wonen Regio Rotterdam

Bestuursovereenkomst voor het Samenwerkingsverband Wonen Regio Rotterdam De publiekrechtelijke rechtspersoon de gemeente (NAAM) te dezen krachtens volmacht van de burgemeester (NAAM) rechtsgeldig vertegenwoordigd door de wethouder (PORTEFEUILLE EN NAAM) op grond van het besluit

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 33 436 Wijziging van de Leegstandwet in verband met de verruiming van de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur bij leegstand van gebouwen en woningen

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE RAAD

MEDEDELING AAN DE RAAD MEDEDELING AAN DE RAAD Aan: In afschrift aan: Van: Datum: Onderwerp: Registratienr.: Zaaknr.: Bijlage(n): De gemeenteraad De buitengewone leden van de gemeenteraad Wethouder G.J.W. Toonen 14 augustus 2013

Nadere informatie

Datum 06 maart 2012 Betreft Kamervragen van het lid Karabulut (SP) over de WOZ-beschikking voor huurders

Datum 06 maart 2012 Betreft Kamervragen van het lid Karabulut (SP) over de WOZ-beschikking voor huurders > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 200 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Nadere informatie

Uitspraak van de Huurcommissie

Uitspraak van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Wet op het overleg huurders verhuurder (Wohv) Woonruimte Woningen xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. (hierna te noemen: het Complex) Verzoeker Naam: Vertegenwoordigd door:

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van A. van Hunnik (GroenLinks) (d.d. 15 maart 2016) Nummer 3156

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van A. van Hunnik (GroenLinks) (d.d. 15 maart 2016) Nummer 3156 van Gedeputeerde Staten op vragen van A. van Hunnik (GroenLinks) (d.d. 15 maart 2016) Nummer 3156 Onderwerp Sloop sociale huurwoningen Rotterdam Aan de leden van Provinciale Staten Toelichting vragensteller

Nadere informatie

Lokaal woonbeleid. Woningwet en Huisvestingswet

Lokaal woonbeleid. Woningwet en Huisvestingswet Lokaal woonbeleid Woningwet en Huisvestingswet Wens van de Haagse politiek : meer grip op de corporaties Toezicht op corporaties: volkshuisvestelijk en financieel Minder commerciële activiteiten Versterking

Nadere informatie

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag HOVO Nederland www.hovonederland.nl info@hovonederland.nl secretariaat Pb 1061 2302 BB Leiden HOVO NEDERLAND Jaarverslag 2013 HOVO-Nederland Jaarverslag 2013 In 2013 heeft HOVO Nederland een nieuwe start

Nadere informatie

Huurprijsbeleid voor de periode 1 juli 2012 tot en met 30 juni 2013

Huurprijsbeleid voor de periode 1 juli 2012 tot en met 30 juni 2013 > Retouradres Postbus 30941 2500 GX Den Haag de Aan: colleges van burgemeester & wethouders, de besturen colleges van burgemeester de toegelaten & instellingen wethouders, Aedes, besturen van de toegelaten

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties Den Haag, 21 april 2017 dossiernummer: 103601 uw kenmerk: telefoonnummer: +31 (0)70 335 35 61 e-mail: m.deregt@advocatenorde.nl Betreft: consultatie

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. H. Sahin (GroenLinks), A.H.K. van Viegen (PvdD) en P.L. Vermeulen (SP) (d.d.

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. H. Sahin (GroenLinks), A.H.K. van Viegen (PvdD) en P.L. Vermeulen (SP) (d.d. van Gedeputeerde Staten op vragen van H. Sahin (GroenLinks), A.H.K. van Viegen (PvdD) en P.L. Vermeulen (SP) (d.d. 4 september 2015) Nummer 3075 Onderwerp Zorg om opvang vluchtelingen Aan de leden van

Nadere informatie

Uitspraak van de Huurcommissie

Uitspraak van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzonden op Verzoek Wet op het overleg huurders verhuurder (Wohv) Woonruimte Huurwoningen te XXXXXXXXXX Hierna te noemen: het Complex Verzoeker Naam: Hierna te noemen: Vertegenwoordigd

Nadere informatie

Kreileroord 222, 3079 NB Rotterdam - Tel. 010-479 34 08 - www.hnrotterdam.nl - E-mail ier.vbc@wxs.nl Werkplan 2007/2008

Kreileroord 222, 3079 NB Rotterdam - Tel. 010-479 34 08 - www.hnrotterdam.nl - E-mail ier.vbc@wxs.nl Werkplan 2007/2008 Werkplan 2007/2008 HuurdersNetwerk Rotterdam Kreileroord 222 3079 NB Rotterdam 0. Inleiding Het Huurdersnetwerk Rotterdam (HNR) heeft voor de activiteiten van 2007 en 2008 een werkplan opgesteld. Dit werkplan

Nadere informatie

algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst Den Haag, 10 oktober Voortouwcommissie: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst DEF i.v.m. agendapunt 14 FIN i.v.m. agendapunt 5, 9 I&M i.v.m. agendapunt 6, 9 OCW i.v.m. agendapunt 9 SZW i.v.m. agendapunt

Nadere informatie