Versnellingsworkshop Waterveiligheid binnen RO Ontwikkelingen Kustplaatsten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Versnellingsworkshop Waterveiligheid binnen RO Ontwikkelingen Kustplaatsten"

Transcriptie

1 conceptverslag Versnellingsworkshop Waterveiligheid binnen RO Ontwikkelingen Kustplaatsten 24 mei 2011, HaKa-gebouw, Rotterdam. Op 24 mei 2011 organiseerden Deltaprogramma (DP) Kust in samenwerking met CURNET en het netwerk Deltatechnologie de versnellingsworkshop Waterveiligheid binnen RO kustplaatsen. Het idee achter de versnellingsworkshop is dat door overheden en markt- en kennispartijen rond concrete projecten en casussen bijeen te brengen een betere kruisbestuiving van ideeën plaatsvindt. Zo worden de beschikbare kennis en vaardigheden sneller en beter ontsloten. Andere doelen van de dag zijn: Gezamenlijk met de markt identificeren van kansen en bedreigingen voor multifunctioneel ruimtegebruik van keringen (incl. reserveringszones) op korte en lange termijn. Benoemen van kennis en vaardigheden die nodig zijn voor benodigde proces- en technische innovaties. Verdiepen, delen en toepassen van de beschikbare kennis voor maatwerk binnen de praktijkcases langs de kust. Vervolgvragen formuleren en acties op gebied van kennis en beleid. De opzet is geslaagd: zo n 35 deelnemers verspreid over overheden, markt en kennisinstellingen deden mee en zorgden voor een positieve en levendige dag. In de bijlage van dit verslag zijn de deelnemers van de workshop opgenomen. Opening Ivette Meierink van het Deltaprogramma kust trapt af. Verbondenheid van veiligheidsopgave en ruimtelijke opgaven voor nu en op lange termijn staan centraal bij de ontwikkeling van de badplaatsen. Introductie en analyse Katwijk (Jan Kreuger): Als eerste vertelt Jan Kreuger van de gemeente over het project Katwijk. Voor aanpak van de Zwakke Schakel wordt aan een dijk in het duin gewerkt, waarbij het vanuit RO en het gebied belangrijk is om het parkeerprobleem op te lossen. Dit is voor RWS technisch geen probleem. Voor Rijnland wel want ontwikkeling in reserveringszone is strijdig met het beleid. Uitgangspunt van Rijnland is zacht als het kan, hard als het moet. Ook moet zelfstandig beheer van de kering mogelijk zijn. Kennis over overgangsconstructies is beperkt en ervaringen laten zien dat daar de calamiteiten ontstaan. Dit geldt ook voor wat betreft aansprakelijkheid als het mis gaat. Dilemma is dat onbekend is hoe harde constructies/kunstwerken in de kering getoetst moeten worden. Nu is dit nog maatwerk. Er is geen instrumentarium. Wat nodig is is een beleidsproces dat leidt tot aanpassing van de Keur (smallere zones) waardoor de parkeergarage buiten reserveringszones komt te liggen. Pagina 1

2 De leerpunten en inzichten vanuit het project in Katwijk zijn: Mores Waterschappen: Klopt het dat het meervoudige gebruik van waterkeringen van Noord naar Zuid steeds gemakkelijker wordt? Denken vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheden; koppeling veiligheid en RO heeft een gezamenlijk maatschappelijk belang. Spanning tussen bestuurlijke wensen en technische mogelijkheden: parallel in beeld houden. Ontwikkelen toetsinstrumentarium voor bijzondere objecten (Hybride keringen). (Her)ontwikkelen: integraler, dus meer dan parkeren alleen. Meer kostendragers zien te vinden. Introductie en analyse Boulevard Vlissingen (Wim Crusio) Noot Marius: beeld over waterschappen niet handig: feit of fictie? In ieder geval een beeld. Huiswerk voor waterschappen? Ook de boulevard van Vlissingen behoort tot de Zwakke Schakels. Optie ter plaatse is verzwaring aan de landzijde, bebouwing buitendijks (op de boulevard). Voor nieuwe bebouwing in/op de waterkering geldt dan dat deze zo ingericht moet worden dat benodigde én toekomstige versterkingen mogelijk zijn. Huidige lagen op begane grond en 1 e etage zijn af te sluiten, waarna de gebruiksfuncties naar hogere etages kunnen verplaatsen. De constructies moet dit aankunnen. Bekostiging (van herinrichting gebouw?) in toekomst door extra lagen op het gebouw te maken. Ook hiervoor geldt dat de constructies en inrichting dit aan moeten kunnen. Noot Marius: is de boulevard Vlissingen niet een zodanig bijzonder keringswerk, dat dit soort oplossingen onvermijdelijk of logisch zijn? Pagina 2

3 Introductie en analyse Scheveningen Boulevard (Klaas Hilverda) Klaas Hilverda schetst de opgaven voor Scheveningen Boulevard. De aanpak voor Scheveningen is duidelijk aangevlogen vanuit ruimtelijke ontwikkeling en kwaliteit. De volgende factoren maken dat het project een succes is (geworden): Krachtig (RO)ontwerp met draagvlak en verwervende aantrekking (De Morales). Urgentie vanuit waterveiligheid en zwakke schakels gekoppeld met grote verbetering van de openbare ruimte en maatschappelijke belanghebbenden. Keuze voor meest pragmatische oplossing (= dijk in duin) i.p.v. kunstige constructies. Waarden behouden, met zorg voor financiering. Persoonlijk commitment en betrokkenheid van bestuurders en overigen om er echt wat van te maken. Samen experimenteren. Verbeterpunt: Afschrijvingstermijn voor waterveiligheid en ruimte investeringen verschillen. Weinig innovatief; gemiste kans; parkeerruimte (garage) in de dijk. Plenaire discussie en conclusies ochtendworkshops Uit de gezamenlijke analyses en discussies blijkt de onbekendheid en behoeften aan toetsingmethodiek van hybride keringen. De conclusie is dat de aanpakken verschillen tussen de waterschappen. Het volgende is te zien: hoe kleiner het waterschap, hoe dichter op de maatschappij. (WS Zeeuwsche Eilanden en nu Scheldestromen + Delfland, zouden klein zijn t.o.v. Hollands Noorderkwartier en Rijnland). Veiligheidsnormering moet meer over het wat dan het hoe gaan: functie/doel- i.p.v. middelvoorschriften (voorbeeld: WS Rivierenland bij verzwaring Kinderdijk /Moerdijk, bij aanbestedingsproces NB). Echter: ook toetsing moet daarop worden aangepast. Een ander punt is het eerder betrekken van het betreffende waterschap in het ontwikkelproces, zodat in gezamenlijkheid aan opgaven wordt gewerkt. Hierbij moeten de verantwoordelijkheden in samenwerkingsconstructies duidelijk zijn. Belangrijk aandachtspunt zijn de prikkels voor partijen, ihb waterschap, maar ook de rest, nodig om anders te werken. Financieringsstromen: hoe zijn de financieringsstromen te bundelen (investering, beheer en onderhoud op lange termijn, rijk, ws, etc). Hoogwaterbeschermingsprogramma: waterschappen 50% drager, terwijl nu: geen prikkel tot kostenbesparing, want alles komt van het rijk. Schaarste van geld nodig om waterschap tot andere manier van denken aan te zetten (Want nu: geld komt uit rijkspot) Aanbevolen acties voor het Deltaprogramma Kust: Creëer experimenteerruimtes, met risicofonds (ook privaat) en beleggen wie verantwoordelijk is. Monitor wat er daar gebeurt en veralgemeniseer. Agenda HWBP3: financiering meer door WS; meer toetsingsmogelijkheden (hybride keringen), meer experimenteerruimte Pagina 3

4 Ontwikkelworkshops (middagprogramma) Peter van Rooy geeft een introductie over verdienmodellen en maakt specifiek aan welke mogelijkheden gedacht kan worden bij waterkeringen binnen gebiedsontwikkelingen. De urgentie hiervoor is groot omdat traditionele geldstromen zijn opgedroogd (Rijk, ontwikkelaars, corporaties) en het is noodzaak om op zoek te gaan naar nieuwe geldstromen (bv zorg, particulieren). Aan de hand van de ideeën en voorbeelden gaan drie groepen in gesprek over de verdienmogelijkheden binnen de besproken projecten. Workshop Vlissingen Spuikom (Walter Vael) Bij Vlissingen is het belangrijk dat de herontwikkeling van de boulevard ook toekomstige verzwaringen mogelijk maakt. Daarom wordt in de te ontwikkelen gebouwen de kustversterkende functies opgenomen. Opzich is er geen haast en kunnen de mogelijkheden verder onderzocht worden. Verdienmogelijkheden voor het waterschap zijn: misschien in aanleg onderhoud, misschien minder belasting heffen (nu geen opgave, weinig geld dus). Ook het zoeken naar tijdelijke bestemmingen in reserveringszones is een goede optie. Verdienmogelijkheden zijn: alternatieven (top segment wonen, zorg, recreatie?). Ook is fondsvorming nu belangrijk voor de aanpassingen later. Reserveringszones kunnen beter benut worden zodat er geld geïnvesteerd kan worden. Workshop Zandvoort Boulevard (Lianne van der Hek) Voor ontwikkeling van de waterveiligheid en de RO in Zandvoort is het belangrijk om een schaalsprong te maken en condities voor innovaties te creëren door nieuwe allianties met Amsterdam aan te gaan. Andere actiepunten zijn: Waterveiligheidseisen helder motiveren en bespreken met het waterschap Ruimtelijk kiezen voor optimaliseren van het bestaand of fundamentele kwaliteitsslag (Gemeenteraad kiest in 2011) Helder maken wiens belang het is : gem, prov of rijk? Hoe wordt ik Zwakke Schakel? (lees: krijg ik geld) Workshop Scheveningen Ontwikkeling haven (Niels Al) Gemeente Den Haag wil grond uitgeven voor ontwikkeling van Schevingen haven, maar weet niet wat verstandig is v.w.b. veiligheidsopgave in afwachting van nieuwe opgave. Momenteel is er geen urgente veiligheidsopgave voor het gebied. Opties zijn:: Accepteren huidige situatie Binnendijks brengen (100 miljoen euro, vraag is wie betaald?) Pagina 4

5 Locale oplossingen zodat risicofuncties geen gevaar lopen. Alleen te ontwikkelen gebied op deltahoogte brengen (wie betaald?) In afwachting van duidelijkheid over normering: Koop tijd: tijdelijk (30 jaar?) anders bestemmen = adaptief deltamanagement No regret maatregelen t.a.v. veiligheid Erfpacht voor 50 jaar, i.p.v. gronduitgifte Wat wil Den Haag weten van DP? Wat wordt de norm? Wat t.a.v. binnen- of buitendijks brengen? Wie betaalt de meerkosten? Creëren van voorinvesteringen voor lange termijn zekerheid (Fonds creëren, door gemeente, ontwikkelaar, DP, suppletieprogramma?) Reflectie vanuit stuurgroep (Michiel van Haersma Buma) Werk via pilots Kies waar je wat wil (dus niet overal een jachthaven of parkeergarage, of onderwijsinstellingen (Zeeland) Maak het niet te moeilijk en kijk elders (ook buitenland, waarom kan daar zoveel meer?) Ontwerp veiligheidsbestendig Zoek regionale afstemming anders wordt het niets (M.n. Zandvoort en Katwijk) Ideeën: ABP laten investeren, waterschap laten aflossen Fonds maken. In reserveringszones moet alles kunnen, mits het maar veilig is Denk groots, hou het vuur brandende (verbinden tussen overheden, maar ook door de tijd heen, projecten duren soms tientallen jaren) + organiseer draagvlak. Laat het creatieve ontwerpproces en het beleidsproces gelijk op lopen: de vergunningverlener mag niet de klos worden. Vervolg: Verslag maken, conclusies treken voor DP Kust en fase 2 van het project. evaluatiegesprek met CURNET op 14 juni, 16 juni in Gouda. stuurgroep (7 september 2011) Pagina 5

6 Deelnemerslijst Naam Peter van Rooy Allard Koopal Ton Siemerink Paul Opdam Ellen Tromp Marien Boers Johan van der Pol Arwin van Buuren Niels Al Klaas Hilverda Jan Kreuger Hermine Erenstein Walter Vael Organisatie Accanto/Nederland Boven Water Arcadis CURNET/Gemeente Rotterdam De Vries & Van de Wiel Deltares Deltares Dura Vermeer Business Development Erasmus Universiteit Gemeente Den Haag Gemeente Den Haag Gemeente Katwijk Gemeente Katwijk Gemeente Vlissingen W. Crusio Gemeente Vlissingen Jeffrey Beenhouwer Lianne van der Hek Joke Lenten Bart van der Helm Marius Schwartz Joost de Haan Michiel Haersma Buma Jeroen Rietdijk Gemeente Vlissingen Gemeente Zandvoort Gemeente Zandvoort Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Pagina 6

7 Piebe van den Berg Pieter de Booij Joost Veer Udo Greuter Corné Nijburg Ivette Meijerink Gerda Dinkelman Carola van Gelder-Maas Janneke van Berlo Ruud Termaat Cathelijne van Haselen Jos Wessels Paul van Dijk Anneke Hibma Herman Bode Hans Everaars Randolf Manjaars Hoogheemraadschap van Rijnland Hoogheemraadschap van Rijnland Hoogheemraadschap van Rijnland Hoogwaardig Ruimtegebruik CURNET Hoogwaardig Ruimtegebruik CURNET Ministerie van IenM/Deltaprogramma Kust provincie Noord-Holland Rijkswaterstaat Rijkswaterstaat Rijkswaterstaat Royal Haskoning TNO Van Oord Nederland BV Van Oord Nederland BV VNG Waterschap Scheldestromen Waterschap Scheldestromen Pagina 7

Z.: 2 3 NOV 2012. Nanuru, MH (Anna) Van: Verzonden: Aan:

Z.: 2 3 NOV 2012. Nanuru, MH (Anna) Van: Verzonden: Aan: Nanuru, MH (Anna) Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Bijlagen: Koops, RB (Rolf) donderdag 22 november 2012 13:38 'statengriffie@drenthe.nl'; 'row@mailman.prvgld.nr; postbus; 'info@veltenvecht.nl'; 'waterschap@veluwe.nl';

Nadere informatie

Bijlagen Flevolands Deltacongres

Bijlagen Flevolands Deltacongres Bijlagen Flevolands Deltacongres 22 januari 2014 Inhoudsopgave Bijlage A Interview deltacommissaris Wim Kuijken 3 Bijlage B Interview Bert Gijsberts, Hetty Klavers, Herbert Bos 4 Bijlage C Rondetafelgesprek

Nadere informatie

need is All you need is lef smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement De gastvrijheidseconomie,

need is All you need is lef smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement De gastvrijheidseconomie, ALL You De gastvrijheidseconomie, need smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam is rendement All you need is lef De gastvrijheidseconomie, smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement

Nadere informatie

100% DOORBESTEMMEN WERKCONFERENTIE

100% DOORBESTEMMEN WERKCONFERENTIE 100% DOORBESTEMMEN WERKCONFERENTIE Doetinchem, 3 oktober 2014 Beelden: Thea van den Heuvel /DAPh (foto s bijeenkomst) Gemeente Doetinchem (foto s leegstand) Karres en Brands (foto leegstand, pagina 4)

Nadere informatie

Verkenning Multi-actor business modelling

Verkenning Multi-actor business modelling Verkenning Multi-actor business modelling Naar gezamenlijke verdienmodellen in de gouden driehoek Auteurs: Sonja Karstens (Deltares) Maya Sule (Deltares) André Oldenkamp (De Ruimte Advies) Lisette Heuer

Nadere informatie

Dutch Delta Solutions. Innovatiecontract Deltatechnologie 2014-2015

Dutch Delta Solutions. Innovatiecontract Deltatechnologie 2014-2015 Dutch Delta Solutions Innovatiecontract Deltatechnologie 2014-2015 1 Colofon Samenstelling Ad hoc werkgroep innovatiecontract 2014-2015: Jelke-Jan de With, De With/Taskforce Deltatechnologie Jana Steenbergen-Kajabová,

Nadere informatie

Kennis en Innovatieagenda Topsector Water 2016-2019. Topsector Water Bezuidenhoutseweg 12 2594 AV Den Haag. www.topsectorwater.nl

Kennis en Innovatieagenda Topsector Water 2016-2019. Topsector Water Bezuidenhoutseweg 12 2594 AV Den Haag. www.topsectorwater.nl Kennis en Innovatieagenda Topsector Water 2016-2019 Topsector Water Bezuidenhoutseweg 12 2594 AV Den Haag www.topsectorwater.nl 1 juni 2015 Visie Kennis en Innovatieagenda Topsector Water Gezamenlijke

Nadere informatie

Samen verder werken aan de Delta

Samen verder werken aan de Delta Samen verder werken aan de Delta De governance van het Nationaal Deltaprogramma na 2014 Februari 2014 Rotterdam Auteurs Dr. Arwin van Buuren, Universitair Hoofddocent Bestuurskunde, Erasmus Universiteit

Nadere informatie

Tijdelijke kennisagenda Tab bouwsteen voor Tab innovatieprogramma, 2010-2011

Tijdelijke kennisagenda Tab bouwsteen voor Tab innovatieprogramma, 2010-2011 Tijdelijke kennisagenda Tab bouwsteen voor Tab innovatieprogramma, 2010-2011 Ellen Tromp Rosalie Franssen Bonne van der Veen Deltares, 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 1.1 Aanleiding 1 1.2 Doelstelling

Nadere informatie

Resultaten van klimaatonderzoek - en wat waterbeheerders daarmee kunnen Eureka! En nu verder Tien waterthema's belicht

Resultaten van klimaatonderzoek - en wat waterbeheerders daarmee kunnen Eureka! En nu verder Tien waterthema's belicht Resultaten van klimaatonderzoek - en wat waterbeheerders daarmee kunnen Eureka! En nu verder Tien waterthema's belicht 2014 29 Resultaten van klimaatonderzoek - en wat waterbeheerders daarmee kunnen Eureka!

Nadere informatie

Verslag Leergemeenschap Water en Ruimte West 2 februari 2012

Verslag Leergemeenschap Water en Ruimte West 2 februari 2012 Verslag Leergemeenschap Water en Ruimte West 2 februari 2012 1) opening Door Robert Tekke en Toos Lander, namens de gastheer Hoogheemraadschap van Delfland. Robert en Toos benadrukten de noodzaak van het

Nadere informatie

Bidbook Servicenet Nationale Landschappen

Bidbook Servicenet Nationale Landschappen Bidbook Servicenet Nationale Landschappen is een organisatie van en voor de Nationale Landschappen. Dit bidbook laat zien waar wij voor staan en waar wij de komende jaren aan willen werken. Samen met iedereen

Nadere informatie

Aanpak Kantoren Transformatie Provincie Utrecht

Aanpak Kantoren Transformatie Provincie Utrecht Aanpak Kantoren Transformatie Provincie Utrecht januari 2015 Aanpak Kantoren Transformatie Provincie Utrecht januari 2015 Inhoud 1 Voorwoord 2 2 Inleiding 4 3 Context 6 4 Aanpak kantoren transformatie

Nadere informatie

Bouwstenen voor WBP5. December 2014 versie 02. Droge voeten, schoon water

Bouwstenen voor WBP5. December 2014 versie 02. Droge voeten, schoon water Bouwstenen voor WBP5 December 2014 versie 02 Droge voeten, schoon water INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1. Onze ambitie: droge voeten, schoon water en een waterbewuste omgeving 7 1.1 We werken slim en innovatief

Nadere informatie

Eindadvies Tafel Duurzaamheid en Woonlasten fase 2

Eindadvies Tafel Duurzaamheid en Woonlasten fase 2 Eindadvies Tafel Duurzaamheid en Woonlasten fase 2 Onderdeel van MIRT-onderzoek stimuleren stedelijk wonen/ verstedelijking Betreft : Tafel Duurzaamheid en Woonlasten Datum : 23 juni 2015 Voorzitter: Gerard

Nadere informatie

ECOSHAPE, BUILDING WITH NATURE

ECOSHAPE, BUILDING WITH NATURE ECOSHAPE, BUILDING WITH NATURE 1. BUSINESS OPPORTUNITY 1.1. Samenwerken aan duurzame waterbouw De maatschappij vraagt om integrale en duurzame oplossingen, het kan niet meer anders. In die maatschappij

Nadere informatie

Resultaten van de Monitor Ruimtelijke Adaptatie

Resultaten van de Monitor Ruimtelijke Adaptatie Resultaten van de Monitor Ruimtelijke Adaptatie Resultaten van de Monitor Ruimtelijke Adaptatie Dr. R. van der Brugge Drs. G.J. Ellen Dr. Ir. J. Eshuis 1220109-000 Deltares, 2015, B Titel Resultaten

Nadere informatie

Naar een klimaatbestendig NL Kaders voor afweging, Definitiestudie Fase 1

Naar een klimaatbestendig NL Kaders voor afweging, Definitiestudie Fase 1 Naar een klimaatbestendig NL Kaders voor afweging, Definitiestudie Fase 1 Definitiestudie uitgevoerd als brugproject in het kader van het Routeplanner Programma Lagen: Uitvoerbaarheid Rijk Provincie Waterschap

Nadere informatie

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD BESLUITVORMING DOMEINEN EN BESPARINGSVOORSTELLEN KADERNOTA 2016 26 mei 2015 STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 INHOUDSOPGAVE Samenvatting

Nadere informatie

Corporate innovatieprogramma. Jaaroverzicht 2013

Corporate innovatieprogramma. Jaaroverzicht 2013 Corporate innovatieprogramma Jaaroverzicht 2013 Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 4 1. Doorstroming 6 1.1 Verjongingscrème asfalt veelbelovend 7 1.2 Kennis delen bij ultrastil wegdek 8 1.3 Innovatief scheepvaartverkeers-management

Nadere informatie

Omgevingsanalyse Sturing Nieuwbouw en Herstructurering

Omgevingsanalyse Sturing Nieuwbouw en Herstructurering Omgevingsanalyse Sturing Nieuwbouw en Herstructurering Eindrapport Dr. Robert J. de Graaff 14 september 2011 14 september 2011 pag. 2 van 49 Inhoudsopgave Managementsamenvatting... 5 Inleiding... 5 Werkwijze...

Nadere informatie

Hoogheemraadschap van Rijnland. Jaarverslag 2013. Droge voeten, schoon water

Hoogheemraadschap van Rijnland. Jaarverslag 2013. Droge voeten, schoon water Hoogheemraadschap van Rijnland Jaarverslag 2013 Droge voeten, schoon water Voorwoord Gerard Doornbos Toen het bestuur, waarvan ik de voorzitter mag zijn, zo n vijf jaar geleden aantrad, sprak het een algemene

Nadere informatie

Gevraagde beslissing: Vaststellen. Vanwege een praktische invulling van de vergadering is gekozen voor een afwijkende volgorde van de agendapunten.

Gevraagde beslissing: Vaststellen. Vanwege een praktische invulling van de vergadering is gekozen voor een afwijkende volgorde van de agendapunten. maart 2010 Onderwerp: agenda voor PHO GROM van 26 april 2012 portefeuillehoudersoverleg GROM vergadering 26 april 2012 agendapunt 00 Gevraagde beslissing: Vaststellen. Vanwege een praktische invulling

Nadere informatie

VERSLAG. 1 De Adviescommissie Regionale Beeldverhalen is een commissie voor advies en bijstand. Deze commissie, die

VERSLAG. 1 De Adviescommissie Regionale Beeldverhalen is een commissie voor advies en bijstand. Deze commissie, die VERSLAG STIRR-leersessie Regionale beeldverhalen. Van plan naar uitvoering 19 juni, Zalencentrum La Place, Utrecht Voorzitter: Marien Borgstein projectenregisseur STIRR Verslag: Rob Berkers senior projectleider

Nadere informatie

Water in beeld. Voortgangsrapportage Nationaal Waterplan en Bestuursakkoord Water over het jaar 2014

Water in beeld. Voortgangsrapportage Nationaal Waterplan en Bestuursakkoord Water over het jaar 2014 Water in beeld Voortgangsrapportage Nationaal Waterplan en Bestuursakkoord Water over het jaar 2014 Voorwoord Het einde van de looptijd van het eerste Nationaal Waterplan is in zicht. Er is in de afgelopen

Nadere informatie

Verslag. Bijeenkomst verzekeren en wateroverlast. 24 november 2005 10-12 uur

Verslag. Bijeenkomst verzekeren en wateroverlast. 24 november 2005 10-12 uur Verslag Verslag van Bijeenkomst verzekeren en wateroverlast Datum bespreking Tijd 24 november 2005 10-12 uur Plaats Den Haag Kenmerk AcW-2006/004 Inleiding Op 24 november kwamen vertegenwoordigers van

Nadere informatie

sturen op woonlasten

sturen op woonlasten sturen op woonlasten Leonie van der Steen en Klaas Vegter uitgave van Stedennetwerk G32 en Energiesprong Platform 31 Huur Energie Verzekeringen Belastingen en heffingen Onderhoud inhoudsopgave introductie

Nadere informatie

WATERSCHAPS- BELASTINGEN 2015. Het hoe en waarom

WATERSCHAPS- BELASTINGEN 2015. Het hoe en waarom WATERSCHAPS- BELASTINGEN 2015 Het hoe en waarom COLOFON UITGAVE Unie van Waterschappen Postbus 93218 2509 AE Den Haag www.uvw.nl REDACTIE Wijnand Dekking, Unie van Waterschappen REALISATIE C&F Report,

Nadere informatie

Verslag 22 mei 2013 Het Vitale Noorden. Daar is het begonnen, op 22 mei

Verslag 22 mei 2013 Het Vitale Noorden. Daar is het begonnen, op 22 mei Verslag 22 mei 2013 Het Vitale Noorden Daar is het begonnen, op 22 mei Inhoud 1. Welkom & introductie Het Vitale Noorden 3 'Ons losmaken van oude rollen' 'Waartoe zijn wij hier?' 2. Inleiding door Jouke

Nadere informatie

Hoe bruikbaar is de Zandmotor? Eerste tussentijdse verkenning naar de haalbaarheid en bruikbaarheid van de pilot Zandmotor 2011-2013

Hoe bruikbaar is de Zandmotor? Eerste tussentijdse verkenning naar de haalbaarheid en bruikbaarheid van de pilot Zandmotor 2011-2013 Hoe bruikbaar is de Zandmotor? Eerste tussentijdse verkenning naar de haalbaarheid en bruikbaarheid van de pilot Zandmotor 2011-2013 Inhoud 1 Samenvatting 4 2 Inleiding 7 3 Doelbereik van de pilot Zandmotor

Nadere informatie