Ledenraadpleging Woonbond over het verkopen van huurwoningen door corporaties. Rapportage

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ledenraadpleging Woonbond over het verkopen van huurwoningen door corporaties. Rapportage"

Transcriptie

1 Ledenraadpleging Woonbond over het verkopen van huurwoningen door corporaties Rapportage Amsterdam, november 2011

2 Ledenraadpleging Woonbond over het verkopen van huurwoningen door corporaties Woonbond Kennis- en Adviescentrum Nieuwe Achtergracht XV Amsterdam telefoon telefax website: samenstelling Gerard Jager, onderzoeker Konni Smits, onderzoeksassistent auteursrechten Alle rechten voorbehouden.

3 Ledenraadpleging Woonbond over het verkopen van huurwoningen door corporaties Rapportage

4 Woonbond Kennis- en Adviescentrum Rapportage november

5 I n l e i d i n g 7 1 O p k o m s t Lidorganisaties Persoonlijke leden Conclusies 10 2 U i t k o m s t e n Stimuleren tot verkoop Argumenten voor en tegen verkoop 14 3 A a n v u l l e n d e a n a l y s e s Uitkomsten per provincie Uitkomsten naar grootte organisatie Uitkomsten naar koopwens huurder 22 4 S a m e n v a t t i n g e n c o n c l u s i e s Samenvatting Conclusie 30 B I J L A G E N 3 1 Bijlage 1 Aanpak 33 Bijlage 2 Toelichtingen 35

6 Woonbond Kennis- en Adviescentrum Rapportage november

7 I n l e i d i n g De verkoop van huurwoningen is een actueel thema in de politiek van dit moment. Het kabinet Rutte vindt dat het eigen woningbezit moet worden bevorderd. Om die reden heeft het de regels versoepeld voor de verkoop van woningen door woningcorporaties. Corporaties mogen hun woningen ver onder de marktwaarde verkopen aan zittende huurders, en ook aan institutionele beleggers. Het kabinet heeft een handreiking verkoopbeleid in de maak. Daarin staat dat gemeenten, corporaties en bewonersorganisaties afspraken moeten maken over het aantal te verkopen huurwoningen (prestatieafspraken). Veel huurders hebben eigenlijk behoefte aan een koopwoning, denkt het kabinet. Daarom krijgen huurders van corporatiewoningen bij verkoop het voorkeursrecht om de huurwoning te kopen. Daarmee groeit de koopsector, en dat heeft volgens het kabinet veel maatschappelijke voordelen; meer zelfredzaamheid, verbetering van de leefbaarheid in wijken, en tenslotte vermogensvorming. De verkoop van sociale huurwoningen zou volgens het kabinet ook huurders met middeninkomens helpen. Sinds zij niet meer mogen huren in de sociale huursector zijn zij aangewezen op duurdere huurwoningen in het middensegment. Bovendien krijgen corporaties met de verkoop extra financiële middelen voor de bouw van nieuwe woningen. Aan de andere kant onderkent het kabinet ook een aantal risico s. Een eigen woning en het onderhoud ervan is voor lagere inkomens onbetaalbaar. Als het economisch slechter gaat, leidt eigen woningbezit juist tot vermogensverlies. Ook gaat een eigen woning gepaard met minder flexibiliteit op de woning- en arbeidsmarkt en leidt grootschalige verkoop tot een minder brede sociale huursector. De Woonbond is niet enthousiast over de verkoop van sociale huurwoningen, maar wil graag weten hoe de leden en lidorganisatie over dit onderwerp denken. Zijn die het eens met de voordelen die het kabinet benoemt, of wegen de nadelen zwaarder? Zou de Woonbond in moeten Woonbond Kennis- en Adviescentrum Rapportage november

8 stemmen met de verkoop van huurwoningen of zich daar juist ferm tegen moeten uitspreken? Om dit te achterhalen heeft de Woonbond samen met het Woonbond Kennis- en Adviescentrum een ledenraadpleging uitgevoerd. In de voorliggende rapportage gaan we in op de antwoorden die de leden gegeven hebben. In hoofdstuk 1 geven we een overzicht van de aanpak van de raadpleging en de opkomst. In hoofdstuk 2 presenteren we de resultaten van de vraag of leden vinden dat de verkoop van woningen door corporaties gestimuleerd zou moeten worden of niet en welke argumenten ze daarbij geven. We maken daarbij een onderscheid tussen antwoorden van persoonlijke leden en van huurdersorganisaties. In hoofdstuk 3 geven we de resultaten weer van de aanvullende analyses. Verschillen de uitkomsten per provincie? Hebben grote huurdersorganisaties een andere opvatting dan kleine? Maakt het uit of huurders zelf hun woning willen kopen? In hoofdstuk 4 presenteren we de samenvatting en de conclusies. Woonbond Kennis- en Adviescentrum Rapportage november

9 O p k o m s t De Verenging Nederlandse Woonbond is de landelijke vereniging van huurders en huurdersorganisaties. Er zijn 1,5 miljoen huurders direct of indirect, via de huurdersorganisatie, lid van de Woonbond. Dat is de helft van alle huurders in Nederland. In dit hoofdstuk geven we van persoonlijke leden en lidorganisaties aan wat de opkomst is. In paragraaf 1.3 geven we conclusies over de opkomst. In Bijlage 1 staat een toelichting op de aanpak van het onderzoek. 1.1 Lidorganisaties Voor de ledenraadpleging hebben 849 lidorganisaties (centrale huurdersorganisaties en bewonerscommissies) een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan de raadpleging. 33 uitnodigingen konden niet worden afgeleverd omdat het adres verkeerd in de ledenadministratie geregistreerd staat of omdat de mailbox (tijdelijk) niet bereikbaar was. De uitnodiging heeft 818 lidorganisaties bereikt. Daarvan hebben er 409 de raadpleging ingevuld. De opkomst bedraagt daarmee 50 procent. 1.2 Persoonlijke leden Voor deze raadpleging hebben we de persoonlijke leden waarvan we een adres hadden uitgenodigd om deel te nemen. 286 uitnodigingen konden niet worden afgeleverd omdat het adres niet geldig was of omdat de mailbox (tijdelijk) niet bereikbaar was. Deze uitnodiging heeft leden bereikt. Van deze genodigden vulden leden de vragenlijst in. Daarnaast hadden 17 leden zonder adres gemeld deel te willen nemen aan de raadpleging. Deze leden hadden zichzelf bij de Woonbond gemeld nadat de Woonbond had aangekondigd had dat ze een digitale Woonbond Kennis- en Adviescentrum Rapportage november

10 ledenraadpleging wilde uitvoeren. Van deze 17 leden hebben er elf de vragenlijst ingevuld en tijdig per post verzonden. In totaal zijn er 2703 uitnodigingen voor deelname aan de ledenraadpleging verzonden. Er zijn er 1303 ingevuld. De opkomst onder de persoonlijke leden bedraagt daarmee 48 procent 1.3 Conclusies De eerste digitale ledenraadpleging van de Woonbond heeft geleid tot een grote opkomst. Maar liefst 409 lidorganisaties en persoonlijke leden hebben aan de raadpleging deelgenomen. Dat is bij beide categorieën ongeveer de helft van het aantal leden dat is uitgenodigd. De Woonbond heeft onder de huurdersorganisaties leden. Dit zijn zowel huurdersorganisaties die de belangen op corporatieniveau behartigen als onderliggende huurdersorganisaties die de belangen van bewoners in een complex behartigen. En er zijn huurdersorganisaties bij die de belangen van huurders behartigen die huren van institutionele beleggers, particulieren en pensioenfondsen. Van 818 leden is een geldig adres bekend. De Woonbond heeft ongeveer persoonlijke leden. Van leden is een geldig adres bekend. De Woonbond is in de aanloop naar het onderzoek actief geweest om het aantal bekende adressen bij zowel lidorganisaties als persoonlijke leden te verhogen. Huurders die het initiatief namen om zich voor de raadpleging aan te melden, konden ook per post deelnemen aan de raadpleging. Verschillen de mensen die wel gereageerd hebben, nu van de mensen die niet gereageerd hebben? Dat weten we niet. Het is wel zo dat het onderwerp van de raadpleging van tevoren bekend was. Daardoor is het mogelijk dat mensen die geïnteresseerd zijn in het onderwerp vaker aan de raadpleging hebben deelgenomen. We weten ook dat de opkomst van de ledenorganisaties uit alle provincies ongeveer even hoog was. We weten niet hoe vaak lidorganisaties en leden hun mail lezen. De leden hadden in de periode van maandag 3 oktober tot en met zondag 16 oktober de tijd om de raadpleging in te vullen. Waarschijnlijk hebben niet alle leden en lidorganisaties in die periode hun mail gecheckt. De werkelijke opkomst, het percentage leden dat de uitnodiging leest en vervolgens deelneemt aan de raadpleging, zou daarmee hoger liggen. Tenslotte willen we nogmaals benadrukken dat de deelname in absolute zin groot is. Aan de raadpleging hebben maar liefst 409 lidorganisaties en mensen deelgenomen. Woonbond Kennis- en Adviescentrum Rapportage november

11 U i tk o m s t e n De centrale vraag in de raadpleging was de vraag of corporaties gestimuleerd moeten worden hun huurwoningen te verkopen. In paragraaf 2.1 geven we de resultaten. In paragraaf 2.2 gaan we in op de redenen waarom leden voor of tegen het stimuleren van de verkoop van huurwoningen door corporaties zijn. Voorafgaand aan de vragen kregen de leden eerst de volgende tekst te zien: De verkoop van huurwoningen is een belangrijk thema in de politiek van dit moment. Het kabinet Rutte vindt dat het eigenwoningbezit moet worden bevorderd. Om die reden wil het de regels voor de verkoop van huurwoningen door corporaties versoepelen. Corporaties mogen dan hun woningen ver onder de marktwaarde verkopen aan zittende huurders en institutionele beleggers. Het kabinet wil gemeenten in staat stellen om daarover afspraken te maken met de corporaties. Volgens het kabinet heeft een grote koopsector veel maatschappelijke voordelen zelfredzaamheid, verbetering van de leefbaarheid in wijken, en vermogensvorming. Veel huurders zouden eigenlijk liever kopers zijn, denkt het kabinet. Met de verkoop van sociale huurwoningen wil het kabinet vooral huurders met middeninkomens helpen. Deze groep huurders mag niet meer huren in de sociale huursector en is daardoor aangewezen op duurdere woningen. Tenslotte krijgen corporaties met de verkoop van sociale huurwoningen extra financiële middelen om nieuwe woningen te bouwen. Anderen betogen juist dat een breed toegankelijke huursector veel maatschappelijke voordelen heeft: meer keuzevrijheid tussen huren en kopen, meer flexibiliteit op de woning en arbeidsmarkt, en minder risico op gettovorming. Toenemend eigenwoningbezit leidt via de hypotheekrenteaftrek tot extra druk op de rijksfinanciën. Als het economisch slechter gaat leidt eigen woningbezit niet tot vermogensvorming, maar juist tot vermogensverlies. Woonbond Kennis- en Adviescentrum Rapportage november

12 Voor huiseigenaren die een koopwoning slechts met moeite kunnen betalen, is het financieel lastig om noodzakelijk onderhoud uit te voeren, met verloedering van wijken tot gevolg. Ook in complexen waar veel kopers tussen huurders wonen, kan onderhoud een heikel punt zijn. Als verhuurders in de Vereniging van Eigenaren in de minderheid zijn, kost het veel tijd en moeite om afspraken te maken over onderhoud. Wat denkt u? Bent u het eens met de voordelen die het kabinet benoemt, of wegen voor u de voordelen van een brede huursector zwaarder? Moet de Woonbond instemmen met de verkoop van corporatiewoningen, of moeten wij ons daar juist ferm tegen uitspreken? 2.1 Stimuleren tot verkoop In tabel 1 staan de antwoorden op de centrale vraag uit de raadpleging: moeten corporaties gestimuleerd worden hun huurwoningen te verkopen? Tabel 1 Moeten corporaties gestimuleerd worden hun huurwoningen te verkopen? Persoonlijke leden Lidorganisaties Nee 69% (901) Nee 69% (284) Ja 22% (285) Ja 21% (87) Geen mening 9% (117) Geen mening 9% (38) Totaal 100% (1303) Totaal 100% (409) Tussen haakjes de absolute aantallen antwoorden. Door afrondingen kan het totaal lager zijn dan 100 procent Uit tabel 1 blijkt het volgende: Van de persoonlijke leden die deelgenomen hebben aan de raadpleging, vinden er 901 dat corporaties niet gestimuleerd moeten worden hun huurwoningen te verkopen. Dat is 69 procent van alle 1303 leden die hebben deelgenomen aan de raadpleging. 285 Persoonlijke leden (22 procent) vindt wel dat corporaties gestimuleerd moeten worden hun huurwoningen te verkopen. Negen procent van de persoonlijke leden (117 leden) heeft geen mening over de vraag of corporaties gestimuleerd moeten worden hun huurwoningen te verkopen. Van de lidorganisaties vindt 69 procent (284 huurdersorganisaties) dat corporaties niet gestimuleerd moeten worden hun huurwoningen te verkopen. 87 huurdersorganisaties (21 procent) vinden dat corporaties juist wel gestimuleerd moeten worden hun huurwoningen te verkopen. Woonbond Kennis- en Adviescentrum Rapportage november

13 Negen procent (38 huurdersorganisaties) heeft geen mening over de vraag of de verkoop van huurwoningen gestimuleerd moet worden. Een ruime meerderheid van 69 procent van zowel de lidorganisaties als de persoonlijke leden vindt niet dat corporaties gestimuleerd moeten worden hun huurwoningen te verkopen. Het is opvallend dat de verdeling van de percentages voor- en tegenstanders onder persoonlijke leden en lidorganisaties hetzelfde is. Woonbond Kennis- en Adviescentrum Rapportage november

14 2.2 Argumenten voor en tegen verkoop Zowel de voorstanders van het stimuleren van de verkoop als de tegenstanders is een lijst voorgelegd met 8 argumenten waarom ze voor of tegen de verkoop zouden kunnen zijn. Er was ruimte om zelf een andere reden te noemen. Er konden maximaal drie argumenten aangegeven worden. We geven eerst de redenen van persoonlijke leden om tegen het stimuleren van de verkoop van huurwoningen te zijn. De resultaten staan in tabel 2a. De antwoorden van de lidorganisaties staan in tabel 2b op de volgende bladzijde. Tabel 2a. Waarom de verkoop van huurwoningen door corporaties NIET stimuleren? Maximaal 3 argumenten Persoonlijke leden % N Ook voor de middeninkomens moeten er voldoende betaalbare huurwoningen zijn Een grote en breed toegankelijke huursector heeft maatschappelijke voordelen Woonlasten worden voor iedereen hoger als corporaties hun betaalbare huurwoningen verkopen Wijken verloederen als kopers met een bescheiden inkomen geen geld meer hebben voor onderhoud Het hebben van een eigen woning is een groot risico als het economisch slechter gaat Meer eigen woningbezit kost de staat teveel geld (hypotheekrenteaftrek) Er zijn nauwelijks huurders die hun corporatiewoning willen kopen 6 80 Kooprecht voor de huurders heeft vooral nadelen 3 35 Anders De lijst staat gesorteerd van vaakst genoemd naar minst genoemd. 43 procent van de persoonlijke leden (554 leden) is tegen het stimuleren van de verkoop van huurwoningen omdat ze vinden dat er ook voor de middeninkomens voldoende betaalbare huurwoningen moeten zijn. 35 procent van de persoonlijke leden (455 leden) vindt een grote en breed toegankelijke huursector maatschappelijke voordelen hebben en is daarom tegen het stimuleren van de verkoop van huurwoningen. Wat minder vaak worden stijgende woonlasten genoemd (26%) en het verloederen van wijken genoemd (22%). 169 leden noemen andere redenen. Die staan in bijlage 2. Woonbond Kennis- en Adviescentrum Rapportage november

15 Tabel 2b. Waarom de verkoop van huurwoningen door corporaties NIET stimuleren? Maximaal 3 argumenten Lidorganisaties % N Ook voor de middeninkomens moeten er voldoende betaalbare huurwoningen zijn Een grote en breed toegankelijke huursector heeft maatschappelijke voordelen Wijken verloederen als kopers met een bescheiden inkomen geen geld hebben voor onderhoud Woonlasten worden voor iedereen hoger als corporaties hun betaalbare huurwoningen verkopen Er zijn nauwelijks huurders die hun corporatiewoning willen kopen Het hebben van een eigen woning is een groot risico als het economisch slechter gaat Meer eigen woningbezit kost de staat teveel geld (hypotheekrenteaftrek) Kooprecht voor de huurders heeft vooral nadelen 3 11 Anders procent van de lidorganisaties (186 leden) zijn tegen het stimuleren van de verkoop van huurwoningen omdat ze vinden dat er ook voor de middeninkomens voldoende betaalbare huurwoningen moeten zijn. 32 procent van de lidorganisaties (129 leden) vindt een grote en breed toegankelijke huursector maatschappelijke voordelen hebben en is daarom tegen het stimuleren van de verkoop van huurwoningen. Wat minder vaak worden het verloederen van wijken (27%) en stijgende woonlasten (26%) genoemd. 49 lidorganisaties noemen andere redenen. Die staan in bijlage 1. De volgorde van meest genoemde argumenten van persoonlijke leden en van lidorganisaties om tegen het stimuleren van de verkoop van huurwoningen door corporaties te zijn, lijken op elkaar. Zowel de volgorde van de argumenten als de percentages dat een argument noemt, komen overeen. Het grootste verschil is dat er lidorganisaties vaker denken dat er nauwelijks huurders zijn die hun huurwoning willen kopen. Bij de persoonlijke leden is dat zes procent, bij de lidorganisaties dertien procent. Dit kan er op wijzen dat relatief veel mensen met belangstelling voor het kopen van de huurwoning aan de raadpleging hebben deelgenomen. Woonbond Kennis- en Adviescentrum Rapportage november

16 Ook aan degenen die voor het stimuleren van de verkoop van huurwoningen door corporaties zijn, hebben we gevraagd wat de reden zijn. In tabel 3a staan de antwoorden van de persoonlijke leden, in tabel 3b van de lidorganisaties. Tabel 3a. Waarom de verkoop van huurwoningen door corporaties WEL stimuleren? Maximaal 3 argumenten Persoonlijke leden % n Er zijn te weinig betaalbare koopwoningen voor huishoudens met een bescheiden middeninkomen Huurders moeten het recht krijgen om hun woning te kopen Er zijn veel huurders die hun corporatiewoning willen kopen 6 82 Koopwoningen worden beter onderhouden, wat goed is voor de wijk 6 81 Kopers hebben meestal een hoger inkomen. Een mix van kopers en huurders is beter voor de buurt 5 60 Corporaties hebben extra geld nodig om nieuwe woningen te kunnen bouwen 4 55 Huizenbezitters profiteren van de waardestijging van hun woning 3 36 Een grotere koopsector heeft maatschappelijke voordelen 1 18 Anders 1 16 Uit de tabel blijkt dat 199 persoonlijke leden (15%) vinden dat er te weinig betaalbare koopwoningen zijn voor huishoudens met een middeninkomen en dat ze daarom voor de verkoop van huurwoningen zijn. Door 13 procent van de persoonlijke leden wordt het principiële argument genoemd dat huurders een kooprecht zouden moeten hebben. De andere argumenten worden minder vaak genoemd. 16 persoonlijke leden hebben aangegeven een andere reden te hebben. De genoemde argumenten staan in bijlage 2. Woonbond Kennis- en Adviescentrum Rapportage november

17 Tabel 3b. Waarom de verkoop van huurwoningen door corporaties WEL stimuleren? Maximaal 3 argumenten Lidorganisaties % n Er zijn te weinig betaalbare koopwoningen voor huishoudens met een bescheiden middeninkomen Huurders moeten het recht krijgen om hun woning te kopen Corporaties hebben extra geld nodig om nieuwe woningen te kunnen bouwen 9 36 Er zijn veel huurders die hun corporatiewoning willen kopen 6 25 Koopwoningen worden beter onderhouden, wat goed is voor de wijk 3 13 Kopers hebben meestal een hoger inkomen. Een mix van kopers en huurders is beter voor de buurt 2 9 Een grotere koopsector heeft maatschappelijke voordelen Huizenbezitters profiteren van de waardestijging van hun woning. 0,2 1 Anders 1 5 Bij de lidorganisaties zijn dezelfde argumenten het belangrijkst: er zijn te weinig betaalbare koopwoningen en huurders moeten het recht krijgen hun woning te kopen. Lidorganisaties vinden iets vaker dat corporaties extra geld nodig hebben om nieuwe woningen te bouwen dan persoonlijke leden (9% tegen 4%). Door vijf lidorganisaties worden nog andere redenen genoemd. Deze staan achterin bijlage 2. Woonbond Kennis- en Adviescentrum Rapportage november

18 Woonbond Kennis- en Adviescentrum Rapportage november

19 A a n v u l l e n d e a n a l y s e s In hoofdstuk 2 staan de resultaten van de ledenraadpleging. In dit hoofdstuk geven we een aantal aanvullende analyses op de resultaten. De Woonbond is georganiseerd in provincies. We geven in paragraaf 3.1 per provincie de uitslagen. In paragraaf 3.2 onderzoeken we of de grootte van de lidorganisatie van invloed is op de mening van de lidorganisatie. En in hoofdstuk 3.3 gaan we in op de mening van de persoonlijke leden. Maakt het uit of ze van een commerciële verhuurder huren of van een corporatie en maakt het uit of ze zelf een wens hebben om de woning te kopen? 3.1 Uitkomsten per provincie We geven per regio de uitkomsten weer. In tabel 4 staan de uitkomsten van de regio Noord-Oost. Tabel 4. Moeten corporaties worden gestimuleerd hun huurwoningen te verkopen? Regio Noord-Oost Regio Noord-Oost Groningen Friesland Drenthe Overijssel Gelderland Landelijk Ja 1 8% 0 0% 1 11% 7 37% 14 37% 23% Nee 11 92% 9 100% 8 89% 12 63% 24 63% 77% Totaal % 9 100% 9 100% % % 100% Om een vergelijking met de landelijke uitkomst gemakkelijk te maken, hebben we de categorie geen mening weggelaten. In tabel 4 is te zien dat er in de provincie Groningen 12 lidorganisaties voor of tegen het stimuleren van de verkoop van huurwoningen zijn. Daarvan zijn er elf tegenstander van het stimuleren van de verkoop van huurwoningen door corporaties. Een lidorganisatie is voorstander. Woonbond Kennis- en Adviescentrum Rapportage november

20 In Friesland is er onder de deelnemende huurdersorganisaties geen voorstander van het stimuleren van de verkoop van huurwoningen. In Drenthe is er een voorstander. In deze provincies deden minder dan tien huurdersorganisaties mee aan de raadpleging. In Overijssel en Gelderland zijn er meer voorstanders van het stimuleren van de verkoop van huurwoningen door de corporaties. In Overijssel zijn er dat zeven van de 19 (37%). Ook in Gelderland is 37 procent voorstander. Dat is hoger dan het landelijk gemiddelde van 23 procent voorstanders. De categorie geen mening is niet opgenomen. In tabel 5 staan de uitkomsten van de regio West. Tabel 5 Moeten corporaties worden gestimuleerd hun huurwoningen te verkopen? Regio West Regio West Flevoland Utrecht Noord-Holland Zuid-Holland Landelijk Ja 1 50% 9 32% 13 17% 21 21% 23% Nee 1 50% 19 68% 62 83% 77 79% 77% Totaal 2 100% % % % 100% Om een vergelijking met de landelijke uitkomst gemakkelijk te maken, hebben we de categorie geen mening weggelaten. In tabel 5 staat dat er in Flevoland twee lidorganisaties hebben deelgenomen. De derde deelnemende huurdersorganisatie uit deze provincie had geen mening over deze vraag. In de regio West vinden we in Utrecht het grootste percentage voorstanders van verkoop. Dat bedraagt daar 32 procent. Dat is hoger dan het landelijk gemiddelde van 23 procent. In Noord- en Zuid-Holland is de deelname groot geweest. In Noord- Holland deden er 75 lidorganisaties mee. Daarvan was een meerderheid van 83 procent tegen het stimuleren van de verkoop van huurwoningen door corporaties. In Zuid-Holland was het percentage tegenstanders ook hoog, namelijk 79 procent. Woonbond Kennis- en Adviescentrum Rapportage november

21 In tabel 6 staan de uitkomsten uit regio Zuid. Tabel 6 Moeten corporaties worden gestimuleerd hun huurwoningen te verkopen? Regio Zuid Zuid Zeeland Noord-Brabant Limburg Landelijk Ja 1 14% 13 28% 7 24% 23% Nee 6 86% 33 72% 22 76% 77% Totaal 7 100% % % 100% Om een vergelijking met de landelijke uitkomst gemakkelijk te maken, hebben we de categorie geen mening weggelaten. In Zeeland hebben zeven lidorganisaties deelgenomen. Daarvan zijn er zes tegenstander van het stimuleren van de verkoop van huurwoningen door corporaties. In Noord-Brabant en Limburg is het aantal deelnemers groter. De verdeling lijkt daar op de landelijke uitkomst. 3.2 Uitkomsten naar grootte organisatie De Woonbond kent lidorganisaties van verschillende grootte. Sommige huurdersorganisaties vertegenwoordigen de woningen in een complex. Andere huurdersorganisaties vertegenwoordigen meer van huurders. Verschillen de huurdersorganisaties naar grootte in hun mening of de verkoop van huurdersorganisaties gestimuleerd moet worden? In tabel 7 staat het antwoord. Tabel 7 Moeten corporaties worden gestimuleerd hun huurwoningen te verkopen? Naar grootte huurdersorganisaties Hoeveel huurders vertegenwoordigt uw organisatie? Minder tussen meer dan tussen tussen en dan Lande en en lijk Ja 46 24% 13 23% 17 23% 9 27% 0 0% 23% Nee % 44 77% 58 77% 24 73% 8 100% 77% Totaal % % % % 8 100% 100% Om een vergelijking met de landelijke uitkomst gemakkelijk te maken, hebben we de categorie geen mening weggelaten. Uit de tabel blijkt dat er van de kleinere huurdersorganisaties, die minder dan huurders vertegenwoordigen, er 189 aan de raadpleging Woonbond Kennis- en Adviescentrum Rapportage november

22 hebben deelgenomen. Daarvan is 76 procent tegenstander van het stimuleren van de verkoop. Dit is ongeveer even hoog als het landelijk gemiddelde, als we de leden buiten beschouwing laten die geen mening opgaven. Ook bij de grotere huurdersorganisaties is het percentage voor- en tegenstanders ongeveer hetzelfde als het landelijk gemiddelde. Van de grootste huurdersorganisaties, met meer dan leden, zijn er acht tegenstander van de verkoop. Bij hen zitten geen voorstanders van het stimuleren van de verkoop van huurwoningen. Het gaat om een klein aantal huurdersorganisaties. Uit de tabel blijkt dat er geen verband is tussen het aantal huurdersorganisaties dat een huurdersorganisatie vertegenwoordigt en de mening over het stimuleren van de verkoop van huurwoningen. 3.3 Uitkomsten naar koopwens huurder De Woonbond heeft onder de leden enerzijds huurders van particuliere verhuurders, institutionele beleggers en fondsen, de zogenaamde commerciële verhuurders, en anderzijds huurders van woningcorporaties. Het onderwerp van deze raadpleging is het gedrag van corporaties. Denken huurders van een commerciële verhuurder er nu anders over dan huurders van een woningcorporatie? In tabel 9 staat het antwoord. Tabel 9: Moeten corporaties worden gestimuleerd hun huurwoningen te verkopen - naar huurders van commerciële verhuurders en woningcorporaties Ik huur op dit moment van een commerciële woningcorporatie verhuurder Totaal Ja % 75 18% % Nee % % % Geen mening 73 9% 41 10% 114 9% Totaal % % % Van de persoonlijke leden die huren van een woningcorporatie is 23 procent er voorstander van dat de woningcorporaties gestimuleerd worden hun huurwoningen te verkopen. Van de persoonlijke leden die huren van een commerciële verhuurder, is 18 procent voorstander van het stimuleren van de verkoop van huurwoningen. Dat is iets minder vaak dan bij huurders van woningcorporaties Het verschil is echter klein. Woonbond Kennis- en Adviescentrum Rapportage november

23 1228 leden van de 1303 deelnemers aan de raadpleging huren van een woningcorporatie of een commerciële verhuurder. De rest is bijvoorbeeld woningzoekend of eigenaar-bewoner. Ten slotte hebben we gevraagd of persoonlijke leden zelf interesse hebben om hun huurwoning van de corporatie te kopen. We denken dat huurders die hun woning willen kopen, vaker voorstander zijn van het stimuleren van de verkoop van woningen, dan huurders die hun woning niet willen kopen. In tabel 10 staat of onze verwachting uitkomt. Tabel 10: Moeten corporaties worden gestimuleerd hun huurwoningen te verkopen? - naar wilt u uw huurwoning kopen Hebt u zelf interesse om uw huurwoning te kopen van uw ja corporatie? nee nog nooit over nagedacht Totaal Ja % 68 11% 15 27% % Nee 25 17% % 30 54% % Geen mening 17 12% 45 7% 11 20% 73 9% Totaal % % % % Uit tabel 10 blijkt dat van de 144 huurders die interesse hebben om de huurwoning te kopen die ze bewonen, er 102 voorstander van zijn dat de verkoop gestimuleerd wordt. Dat is 71 procent. Van degenen die geen interesse hebben om de eigen huurwoning te kopen, is elf procent voorstander van het stimuleren van de verkoop. Bij de groep die er nog nooit over heeft nagedacht of ze hun woning willen kopen, wil 27 procent dat corporaties gestimuleerd worden, hun woning te verkopen. Er is een sterke samenhang tussen het voorstander zijn van het stimuleren van de verkoop van woningen, en belangstelling hebben voor de aankoop van de huurwoning die ze bewonen. Woonbond Kennis- en Adviescentrum Rapportage november

24 Woonbond Kennis- en Adviescentrum Rapportage november

25 S a m e n v a t t i n g e n c o n c l u s i e s 4.1 Samenvatting Van maandag 3 tot en met zondag 16 oktober heeft de Woonbond een digitale raadpleging gehouden onder de lidorganisaties en persoonlijke leden van de Woonbond. Onderwerp van de raadpleging was de verkoop van sociale huurwoningen. Alle persoonlijke leden en lidorganisaties van wie een adres bekend was bij de Woonbond ontvingen een uitnodiging om aan de raadpleging deel te nemen. Van de persoonlijke leden die een uitnodiging per ontvingen (2686) reageerde 49 procent positief op de oproep om deel te nemen. Onder de lidorganisaties (818) was de deelname 50 procent. Maar liefst 409 lidorganisatie vulden de vragenlijst in Een dergelijke deelname is voor een digitale raadpleging hoog. Het geeft aan dat het onderwerp leeft onder de achterban van de Woonbond. Uitkomsten Een meerderheid van 69 procent van de persoonlijke leden vindt dat de verkoop van huurwoningen door woningcorporaties niet gestimuleerd moet worden. Een meerderheid van 69 procent van de lidorganisaties vindt ook dat de verkoop van huurwoningen door woningcorporaties niet gestimuleerd moet worden. Woonbond Kennis- en Adviescentrum Rapportage november

26 Top-drie argumenten tegen verkoop Waarom de verkoop NIET stimuleren? Top-drie vaakst genoemde argumenten (meer argumenten mogelijk, daarom totaal boven de 100%) Persoonlijke leden (aantal keren genoemd) Ook voor de middeninkomens 43% moeten er voldoende betaalbare huurwoningen zijn. (554) Een grote en breed 35% toegankelijke huursector heeft maatschappelijke voordelen. (455) Woonlasten worden voor 26% iedereen hoger als corporaties hun betaalbare huurwoningen (340) verkopen. Lidorganisaties (aantal keren genoemd) Ook voor de middeninkomens moeten er voldoende betaalbare huurwoningen zijn. Een grote en breed toegankelijke huursector heeft maatschappelijke voordelen. Wijken verloederen als kopers met een bescheiden inkomen geen geld hebben voor onderhoud. 45% (186) 32% (129) 27% (111) De twee meest genoemde argumenten zijn bij de lidorganisaties en persoonlijke leden gelijk: 45 procent van de lidorganisaties en 43 procent van de persoonlijke leden voelt niet voor het stimuleren van de verkoop, met het argument dat er voor de middeninkomens voldoende betaalbare huurwoningen moeten zijn. Argument nummer drie bij de persoonlijke leden, Woonlasten worden voor iedereen hoger als corporaties hun betaalbare huurwoningen verkopen, staat bij lidorganisaties op vier, met ook 26 procent. Top-drie argumenten voor verkoop Waarom de verkoop WEL stimuleren? Meest genoemde argumenten (meer argumenten mogelijk, daarom totaal boven de 100%) Persoonlijke leden (aantal keren genoemd) Lidorganisaties (aantal keren genoemd) Er zijn te weinig betaalbare koopwoningen voor huishoudens met een bescheiden middeninkomen 15% (199) Er zijn te weinig betaalbare koopwoningen voor huishoudens met een bescheiden middeninkomen. Huurders moeten het recht krijgen om hun woning te kopen. Er zijn veel huurders die hun corporatiewoning willen kopen 13% (167) 6% (82) Huurders moeten het recht krijgen om hun woning te kopen Corporaties hebben extra geld nodig om nieuwe woningen te kunnen bouwen 14% (56) 13% (53) 9% (36) De twee meest genoemde argumenten voor de verkoop van huurwoningen zijn bij de persoonlijke leden en lidorganisaties hetzelfde. Veertien procent van de lidorganisaties en vijftien procent van de persoonlijke leden vindt dat de verkoop gestimuleerd moet worden omdat er te weinig betaalbare koopwoningen zijn voor huishoudens met een bescheiden middeninkomen. Woonbond Kennis- en Adviescentrum Rapportage november

27 Argument nummer drie bij de persoonlijke leden, er zijn veel huurders die hun corporatiewoning willen kopen, staat bij lidorganisaties op vier, met ook zes procent. Uitkomsten per provincie Wat antwoordden de organisaties in de verschillende provincies op de vraag of corporaties de verkoop van huurwoningen moeten stimuleren? In diagrammen op deze en de volgende pagina vindt u per regio de resultaten. De cijfers tussen haakjes geven de aantallen deelnemende lidorganisaties weer. In de provincies waar de meeste huurwoningen staan (Zuid- en Noord- Holland) vinden we ook de meeste tegenstanders van de verkoop van huurwoningen door corporaties. Lidorganisaties in Utrecht zijn juist iets vaker dan het landelijk gemiddelde voorstander van verkoop. In Flevoland namen slechts drie lidorganisaties deel aan de ledenraadpleging. Daardoor is de percentageverdeling in die provincie weinig betekenisvol. Woonbond Kennis- en Adviescentrum Rapportage november

28 . In de noordelijke provincies zijn percentueel de meeste huurdersorganisaties te vinden die menen dat corporaties niet gestimuleerd moeten worden hun huurwoningen te verkopen. In Overijssel en Gelderland vinden we de hoogste percentages huurdersorganisaties die de verkoop van huurwoningen juist wel graag gestimuleerd zien. Bijna eenderde van de organisaties is hier voorstander van verkoop. Dit is hoger dan het landelijk gemiddelde. Woonbond Kennis- en Adviescentrum Rapportage november

29 In Limburg en Noord Brabant wijken de uitkomsten niet af van het landelijke beeld. In Zeeland namen minder dan tien lidorganisaties deel aan de raadpleging. Grootte van deelnemende organisaties Van de negen grootste huurdersorganisaties die deelnamen aan de ledenraadpleging vinden er acht dat corporaties niet gestimuleerd moeten worden om sociale huurwoningen te verkopen. Bij de andere huurdersorganisaties is het percentage voorstanders telkens rond de 23 procent. We concluderen dat er geen verband is tussen de grootte van de huurdersorganisatie en de mening over het stimuleren van de verkoop. Invloed van de persoonlijke situatie huurders Er blijkt een sterke samenhang tussen de persoonlijke interesse in aankoop van de huurwoning en de opvattingen over het verkoopbeleid. Leden die geïnteresseerd zijn in de aankoop van de huurwoning die ze bewonen, vinden veel vaker dat corporaties gestimuleerd moeten worden om woningen te verkopen dan wie daar geen belangstelling voor heeft. Van de 144 persoonlijke leden die invulden interesse te hebben in aankoop van de huurwoning vindt 71 procent dat woningcorporaties gestimuleerd moeten worden om woningen te verkopen. Van de 610 persoonlijke leden die geen belangstelling hebben, is slechts elf procent voorstander van het stimuleren van de verkoop. Woonbond Kennis- en Adviescentrum Rapportage november

30 4.2 Conclusie Een overtuigende meerderheid van de Woonbondleden (69%) wil niet dat corporaties gestimuleerd worden om hun huurwoningen te verkopen. Lidorganisaties denken daar niet anders over dan de persoonlijke leden van de Woonbond. In een aantal provincies is de meerderheid wat groter of juist wat kleiner dan dit landelijke gemiddelde van 69 procent. In Noord- en Zuid- Holland vinden we wat meer tegenstanders van de verkoop van huurwoningen, in Gelderland en Overijssel juist wat meer voorstanders. Vooral leden die belangstelling hebben voor de aankoop van de eigen huurwoning, zijn voorstander ervan dat woningcorporaties gestimuleerd worden hun woningen te verkopen. Woonbond Kennis- en Adviescentrum Rapportage november

31 B I J L A G E N Bijlage 1:.Aanpak Bijlage 2: Toelichtingen Woonbond Kennis- en Adviescentrum Rapportage november

32 Woonbond Kennis- en Adviescentrum Rapportage november

33 Bijlage 1 Aanpak In juni 2011 heeft de Woonbond een verstuurd aan de individuele leden waarvan ze een adres heeft. Daarmee kon de Woonbond controleren welke adressen geldig waren. In augustus ging er een brief uit naar de lidorganisaties waarin de ledenraadpleging is aangekondigd. Daarbij is ook het onderwerp aangegeven en gemeld dat alleen lidorganisaties waarvan de ledenadministratie beschikt over een adres worden benaderd. In reactie hierop konden lidorganisaties konden lidorganisaties hun adres aan de Woonbond doorgeven. In september 2011 is er een brief als bijsluiter meegegaan met de Huurwijzer naar de persoonlijke leden, waarvan de Woonbond nog niet over een adres beschikt. Daarin is aangegeven wat het onderwerp van de aanstaande ledenraadpleging is. Ook zij zijn gevraagd om de Woonbond van een adres te voorzien. Na deze acties beschikt de Woonbond bij 818 van de 1593 lidorganisaties over een geldig adres. Bij de persoonlijke leden beschikt de Woonbond bij 3018 van de 6500 persoonlijke leden over een adres. Daarnaast hebben 17 leden aangegeven dat zij wel deel willen nemen aan de enquête, maar dat zij dat niet per wilden doen. Zij zijn in de gelegenheid gesteld om de enquête per brief in te vullen. Daaraan hebben elf huurders ook daadwerkelijk gebruik van gemaakt persoonlijke leden zijn via de enquêteapplicatie uitgenodigd om aan de ledenraadpleging deel te nemen. Deze uitnodiging heeft 2686 respondenten bereikt, 286 uitnodigingen konden niet worden afgeleverd omdat het e- mailadres verkeerd in de ledenadministratie geregistreerd staat of omdat de mailbox (tijdelijk) niet bereikbaar was. Van die 2686 genodigden vulden 1293 respondenten de vragenlijst in, waarvan 1261 respondenten volledig, en 32 respondenten gedeeltelijk. 19 persoonlijke leden (<1%) lieten via de opt-out link weten dat ze niet meer uitgenodigd willen worden voor ledenraadplegingen van de Woonbond. 12 persoonlijke leden konden niet via de enquêteapplicatie worden uitgenodigd omdat ze ooit hebben aangegeven niet aan vragenlijsten via Research.net te willen meedoen. 2 persoonlijke leden konden niet worden uitgenodigd omdat ze hetzelfde adres hebben als een ander persoonlijk lid van de Woonbond. De applicatie staat niet toe dat een mailadres meerdere uitnodigingen ontvangt. 11 respondenten hebben per post aan de ledenraadpleging deelgenomen. Woonbond Kennis- en Adviescentrum Rapportage november

34 Woonbond Kennis- en Adviescentrum Rapportage november

35 Bijlage 2 Waarom moeten corporaties niet worden gestimuleerd hun huurwoningen te verkopen. Anders namelijk Persoonlijke leden 3 Er worden nu al veel huurwoningen verkocht, en vooral in en rond het centrum, waardoor de huurwoningen in wijken terechtkomen waar nu al een sociale verwaarlozing is met diefstal en brandstichting. Nu verlaten huurders hun woning nog weleens voor een andere, waardoor de woning vrijkomt en er een wissel mogelijk blijft. Wat oudere huurders zoals ikzelf (53) met een laag inkomen, krijgen een hypotheek voor hooguit euro. Ik kan me niet voorstellen dat een 3-kamer huurwoning in centrum Haarlem te koop zou zijn voor die prijs! 9 ik vertrouw het niet 18 geen mogelijkheid meer tot ingrijpen van de wooncorporatie bij wangedrag van een bewoner, die heeft gekocht 28 corporaties moeten voorzien in betaalbare huurwoningen. Door de verkoop ontstaan tegengestelde belangen. 44 Verkoop gaat ten koste van het aantal sociale huurwoningen. 47 Corporaties moeten niet bezig zijn met het verkopen van hun woningbezit, maar doen waar ze voor ingehuurd zijn nl. in de sociale woningbouw huren bevorderen. Ze zitten nu in andermans stoel. Schoenmaker blijf bij je leest. 63 Er zijn al veel te weinig betaalbare woningen en er staan al veel te veel dure koopwoningen te koop. De burger wordt op hoge kosten gejaagd. 64 woningen die in Purmerend in de verkoop gaan zijn voornamelijk de oudere woningen waar corporatie haast geen onderhoud aan hebben gedaan 67 ik heb mijn hele leven gehuurd, ver boven mijn mogelijkheden, nu zit ik eindelijk in een huis dat ik kan betalen - maar heb geen cent om te kopen en ben Sociale woningbouw is bij mijn weten vaak gesubsidieerd door de overheid met als doel een toegankelijke huursector te creëren zodat voor alle inkomstengroepen betaalbaar onderdak is. Dat deze gesubsidieerde corporatie commercieel gaan is dus ook nog eens misbruik van overheidsgeld als de opbrengst van de verkoop niet voor hetzelfde doel wordt gebruikt. 79 de woningen worden veel te duur aangeboden, ze zijn eigenlijk al na dertig jaar huren bijna afbetaald 97 Huurwoningen zijn al schaars, vooral voor de lagere inkomens, die geen huis kunnen kopen, zeker niet nu hypotheken steeds moeilijker te krijgen zijn 102 Met een inkomen van kan men zich geen koopwoning veroorloven 114 het woningaanbod voor huurders neemt af 132 zolang er geen overschot is aan sociale huurwoningen voor degenen die op huur zijn aangewezen, en zolang het aanbod in die sector geen grotere variëteit en geen grotere verspreiding over stadswijken laat Woonbond Kennis- en Adviescentrum Rapportage november

36 zien, vind ik het niet reëel woningen door verkoop aan de huursector te onttrekken 144 Huren is fijn voor mensen die 1) niet de last van onderhoud willen hebben, 2) niet de last van opdrachtgever voor onderhoud willen hebben (met risico op slecht uitgevoerd werk) en 3) huren van een corporatie heeft als voordeel dat niet een speculatieve huur, maar een reële kostenhuur betaald wordt. In de discussie is vrijwel uitsluitend oog voor de financiële (zwaar gesubsidieerde) voordelen van eigenaar-bewoners. Althans tot medio nadien is de 'overwaardevorming' omgeslagen in waardevermindering. 145 de kwalitatief goede woningen zullen makkelijker verkocht worden, waardoor de slechtere woning overblijven en huren nog meer 'voor de armen' is 146 Ik ben tegen eigen bezit. Tevens is het niet handig als je dicht bij je werk wil wonen 150 Er worden zo te veel huurwoningen onttrokken aan de sociale voorraad, de kneuzewoningen blijven voor de lage inkomens over. 166 dat moeten de corporaties zelf bepalen. 174 ze dienen vooral een sociaal doel dat is de basis van hun oprichting 178 alle motieven die de politiek aanvoert over de verkoop van sociale woningen zijn in het verleden niet uitgekomen. Bedoeling was o.a. dat de prijzen van de koopwoningen zouden dalen. Het tegengestelde geschiedde. Nu ook geloof de verhalen van de politiek niet omdat ze een typische V.V.D.-opvatting illustreren. Men wil, wat u al stelde, van de huurwoningen af. 181 er zijn al veel te weinig huurwoningen 183 Huren geeft saamhorigheid en zet aan tot bescheidenheid. `XXXXX XXXXX 192 huurwoningen zijn voor mensen die niet kunnen kopen, door verkoop van dit soort woningen wordt de mogelijkheid, binnen het huur segment, te verhuizen drastisch ingeperkt 194 er ontstaat een controverse tussen bestaande huurders en kopers 196 minder kansen voor jonge starters op de woningmarkt 203 Door de bezuinigingen komen er steeds meer laagste inkomensgroepen; er is nu al een wachtlijst! 205 Huurders hebben meebetaald aan de gebouwde huurwoningen dus huurders niet opzadelen met de nadelen van verkoop 216 Met een laag inkomen wordt het steeds moeilijker om een huurwoning te vinden, zelfs met 15 jaar woonduur! 220 er komen geen nieuwe sociale huurwoningen voor terug. 223 het bevorderd dan weer huisjes melkers 225 Ouderen kunnen de hypotheek nooit meer afgelost krijgen (krijgen hierdoor moeilijk-/geen hypotheek) 226 de huizen er vaak al niet uit zien; slechte staat! 234 een 65 + kan zo'n woning niet kopen. niet eerlijk. bovendien een kennis verdiende in 10 jaar tijd een ton geld door weer te verkopen. Dat krijg je niet verdient met werken. Dat zou niet moeten kunnen. de buren die geen hypotheek konden krijgen zagen dat met argusogen aan. als het flats zijn, verloederen die zo wie zo na enkele jaren, wordt het een griebes.2 x konden die kennissen zo n truc uithalen, zijn rijk inmiddels, maar KRIJGEN een scootmobiel... mogen reizen met Valys... huren momenteel WEER het zou niet mogen vindt ik. Maar ja WIE ben IK? Dank U wel. Woonbond Kennis- en Adviescentrum Rapportage november

37 238 Voor lagere inkomens lager dan middeninkomens moeten nog voldoende betaalbare huurwoningen beschikbaar zijn 253 als je een eigen woning bezit ben je die bij een faillissement kwijt en moet je gedwongen naar een krot verhuizen. met een eigen woning ga je minder snel verhuizen, zeker wanneer het wat slechter gaat. 263 nd en belgie? 273 Huiseigenaren en huishuurders door elkaar werkt narigheid in de hand, ik heb het zelf ervaren. 276 hierdoor er voor bepaalde groepen geen huurwoningen meer beschikbaar zijn die onder de midden inkomens zitten 277 Woningen van niet kopende huurders die zitten in een te verkopen complex krijgen o.a. geen renovaties meer. 278 Ik zou best mijn huurwoning willen kopen maar ik kan zelfs geen hypotheek krijgen voor de helft van de waarde! 279 instroming starters wordt bemoeilijkt als de soc.-woonsector verdwijnt 289 de wijk gaat achteruit. ook bvb. een flat die appartementen verkoopt lijd de huurders andere appartementen in de wijk worden verbeterd oa. elektronische duren, dubbele ramen en nog veel meer veranderingen bij de koop flats wordt dat niet gedaan 290 Het vormen van bezit is een mooi streven, maar niet als anderen daarvoor moeten betalen. 298 eigen woning beperkt flexibiliteit op arbeidsmarkt 301 Geen geld om bijv. cv ketel te vervangen als die kapot gaat. 307 kijk eens naar het buitenland. in een stad als Wenen is veruit het grootste deel van alle woningen huurwoning 314 voor jonge starters met weinig eigen geld zijn er straks geen woningen 317 Er zijn nauwelijks huurders die hun corporatiewoning kunnen kopen 318 Er moet geen verschil tussen kopen en huren zijn. Als woningcorporatie goed onderhoud plegen, ben je als huurder ook bereid om je woning goed te onderhouden. Dan maakt het dus niet uit of je nou koopt of huurt 323 Geen particuliere verkoop van openbaar bezit. 340 slechte woningen gaan naar particulieren die de kosten van isolatie e.d. moeten gaan dragen, corporaties nemen hun verantwoordelijkheid niet 348 In de toekomst wordt er meer verkocht aan sociale huurwoningen, dan er gebouwd wordt. 352 Er zijn al te weinig huurwoningen 367 een huurwoning geeft grotere vrijheid wanneer men verhuizen wil. 369 hun taak is verhuren 381 Meer een extra. In deze onzekere tijd niet verstandig. Zeker geen beleggers, dan gaat de huur omhoog 388 Vaak zie bij verkoop dat de wooncoöperatie de terugkoop tegen een vast gestelde waarde als voorwaarde eist 393 De corporaties verkopen niet altijd de woningen op een vooraf afgesproken kwaliteitsniveau. De nieuwe eigenaar wordt daarom gedwongen om in het begin al zelf te gaan investeren. 397 In ieder geval niet nu in deze slechte tijd 404 Er blijven te weinig sociale huurwoningen over voor mensen die financieel niet in staat zijn een woning te kopen. 409 Omdat ze uit zichzelf al genoeg verkopen. Stimuleren daarom niet nodig. Woonbond Kennis- en Adviescentrum Rapportage november

38 418 Het is niet de taak van woningcorporaties om maatschappelijk eigendom te verkopen 435 Wanneer sociale huurwoningen verkocht worden blijft er voor die categorie mensen geen woning meer over. 441 Niet redelijk (gesub. gemeenschap) huurwoningen als particulier te verkopen. 451 Als er eenmaal meer eigenwoning bezit is dan doen ze daar weer wetten aanpassen ten nadeel van de bezitters, zo komen ze zelf van de verantwoordelijkheid af. 466 Nederland is vanouds een traditioneel land van huurwoningen. In de jaren 70 had bijna iedereen een huurwoning. Ook in de jaren 90 was er heel veel keuze aan huurwoningen in de vrije sector. Dit is echter niet meer zo. Veel mensen willen blijven huren en hebben geen zin in dat kapitalistisch gedoe van een koopwoning. Een koopwoning brengt veel nadelen met zich mee: een forse lening die terugbetaald moet worden, en dan moeten de bewoners alle reparaties zelf regelen en betalen. Ook moet er een ruime keuze aan mooie duurdere huurwoningen blijven bestaan. 478 sociale huurwoningen bieden mensen met een bescheiden inkomen de mogelijkheid een behoorlijke woning te kunnen hebben; iets dat niet mogelijk is als men huurt in de vrije sector of als men zou willen kopen. Onder 'behoorlijke woning' versta ik: goed onderhouden, met goede voorzieningen, met voldoende ruimte. 493 wachttijden van meer dan 10 jaar zijn niet acceptabel (Amsterdam) Betaalbare huurwoningen moeten niet onttrokken worden als wachttijden lang zijn 494 als je koopt,dan gaat de corporaties renoveren en jij woont dan in en oud huis 499 De prijzen van de koophuizen moeten omlaag en de huren omlaag, goed voor de economie 507 Er op den duur geen keuze meer is als je moet huren ivm het niet krijgen van hypotheek. Je wordt verplicht te huren in wijken waar je niet wilt. 530 De mix van kopen en huren door elkaar levert juist heel veel problemen op, terwijl er wettelijk nauwelijks iets geregeld is. 531 veel sociale huurwoningen zijn te slecht van kwaliteit 536 Goedkope huurwoningen voor de laagste inkomens worden aan het woonbestand ontrokken en daarnaast hebben potentiële kopers in een dergelijke prijsklasse meer dan genoeg keuze bij makelaars 540 minima gescheiden ouders moeten te lang wachten op een betaalbare woning 548 wonen is, naast andere publieke zaken als gezondheidzorg, openbaarvervoer, ouderdomsvoorziening, bijvoorkeur het best door de overheid te regelen, kijk naar het falende beleid van de privatisering waar de overheid het publieke belang verkwanseld aan private op eigen belang beluste partijen er zijn al te weinig huurwoningen over, de scheefwoners krijgen trouwens ook oneerlijk voordeel 561 Het ruilen van een grote huurwoning naar een kleinere of gelijkvloerse woning wordt er door bemoeilijkt 576 Corporaties 'verliezen' op 'tegoedkoop' verkopen en nieuwe kopers veroorzaken een nog veel grotere schuldenlast c.q. grotere som van hypotheekrenteaftrek Woonbond Kennis- en Adviescentrum Rapportage november

39 579 Vaak wordt onder slechte voorwaarden verkocht zoals in mijn buurt:bij verkoop alleen aan corporatie(taxatie door corporatie) winst/verlies wordt gedeeld waardoor doorstromen naar grotere woning vrijwel onmogelijk wordt(om een gelijkwaardige woning te kunnen kopen zal immers het winstdeel van de corporatie bijgepast moeten worden), geen eigen grond(is erfpacht 0.-) en zo nog wat ongunstige voorwaarden. 580 koopwoningen tussen huurwoningen zijn een belemmering bij het verbeteren van de leefbaarheid van huurwoningen en woonomgeving. Ik heb deze ervaring als voorzitter van een bewonerscommissie. 591 woningbouwcorporaties willen hun kassen spekken en bovendien komen er zo minder huurwoningen beschikbaar 604 de last van groot bezit, een huis hebben kan meer zorgen geven. 608 Als alleenstaande oudere ga je geen woning kopen en ben je blij met een huurwoning 614 als beleid verkopen is, wordt woningruil in de praktijk lastig, zo niet onmogelijk: beperking doorstroming 615 Verkoop is voor mij alleen acceptabel wanneer de woning wordt verkocht tegen marktwaarde en de corporatie de winst, na aftrek van de boekwaarde van de woning besteed om de kostprijs van nieuwe opbrengst van deze woningen nieuwe woningen kan bouwen en de opbrengst uit verkoop na aftrek van de boekwaarde van het moment van verkoop wordt aangewend om de stichtingskosten van NIEUW TE BOUWEN huurwoningen zodanig te kunnen verlagen dat de nieuwe huurwoningen ook weer betaalbaar worden voor nieuwe huurders de boer verkoopt ook geen koeien uit de stal,alvorens hij nieuwe kan aanschaffen uit goed beleid 633 Veel starters of oudere huurders verdienen te weinig geld om een huurhuis van goede kwaliteit te kunnen kopen. 641 geen stimulans voor opbouw van kapitaal voor huizenkoop 649 iedereen moet de keuze hebben om te wonen zoals hem/haar dat het beste past 658 starters komen zo nog moeilijker aan een woning, hebben nog een te laag inkomen voor zowel hypotheek als vrije sector 659 wanneer er woningen worden verkocht, blijven er minder woningen over om te verhuren, en het is al zo moeilijk om 'n huurwoning te krijgen. 662 Minder kansen voor de mensen die behoefte hebben aan een sociale huurwoning 665 Het blijkt vaak, dat de totale kosten o.a. onroerend goed belasting, kosten VVE, riool belasting, verplichte aflossing, hoger uit valt dan de op dat moment betaalde huurlasten incl. service kosten. 673 Bij ons in Bergen op Zoom zijn in een aparte wijk huurwoningen verkocht met als gevolg geen of weinig onderhoud door de kopers. De wijk is achteruit gegaan. 680 persoonlijk is het voor mij niet meer aantrekkelijk; ik ben al 79 jaar en wil die hele drukte niet. 682 er blijven te weinig betaalbare huurwoningen over 683 het is belangrijk dat er een groot aantal sociale woningen beschikbaar zijn waar met huurtoeslag laagste inkomens in goede huizen kunnen wonen 685 Waar gaat de opbrengst van de huizen heen en wat blijft er te huren, op welke plek, als je echt niet kunt kopen? Woonbond Kennis- en Adviescentrum Rapportage november

Ledenraadpleging zeggenschap huurders

Ledenraadpleging zeggenschap huurders Ledenraadpleging zeggenschap huurders Van maandag 15 september tot en met zondag 5 oktober 2014 hield de Woonbond een digitale raadpleging onder lidorganisaties en persoonlijke leden van de Woonbond. Onderwerp

Nadere informatie

Bijlage. Analyse van volledig ingevulde vragenlijsten. Moet tijdelijke verhuur makkelijker worden?

Bijlage. Analyse van volledig ingevulde vragenlijsten. Moet tijdelijke verhuur makkelijker worden? Bijlage Aan : Provinciale Vergaderingen Van : Afdeling Communicatie Betreft : Uitkomsten Digitale Ledenraadpleging Status : Ter kennisname Datum : 23 oktober 2012 Kenmerk : bijlage bij V12.1125 Van maandag

Nadere informatie

Notitie. Woonbond ledenraadpleging 2015

Notitie. Woonbond ledenraadpleging 2015 Notitie Aan : Provinciale Vergaderingen Van : communicatie Betreft : Samenvatting ledenraadpleging 2015 - Meerjarenbeleidsplan Status : ter informatie Datum : 13 oktober 2015 Kenmerk : V15.0703 Woonbond

Nadere informatie

Financiering woningaanpassingen een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO

Financiering woningaanpassingen een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO 27-05-2015 Financiering woningaanpassingen een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO Over dit onderzoek Dit onderzoek over wonen en verhuizen is uitgevoerd door seniorenorganisatie ANBO. Het betreft een

Nadere informatie

Digitaal Panel Energiebesparing en betaalbaarheid

Digitaal Panel Energiebesparing en betaalbaarheid Digitaal Panel Energiebesparing en betaalbaarheid Huurdersplatform Palladion Gerard Jager Jurriën Schuurman Oktober 2014 1 Inhoudsopgave Achtergrond en doel onderzoek (3) Conclusies en aanbevelingen (4)

Nadere informatie

Onderzoek Inkomensafhankelijke huurverhoging

Onderzoek Inkomensafhankelijke huurverhoging Onderzoek Inkomensafhankelijke huurverhoging 18 april 2014 Over dit onderzoek Aan het onderzoek deden 6.914 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee die in een huurhuis wonen. Hiervan wonen 5.488 mensen

Nadere informatie

beleid: maart 2007, versie: 2013

beleid: maart 2007, versie: 2013 Kopen van een woning beleid: maart 2007, versie: 2013 Waterweg Wonen verhuurt circa 12.000 woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens met lage inkomens

Nadere informatie

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Stadsdeelraad Vergaderstukken/raadsvoorstellen 28 september 2010-r Voorstel van Raadsleden Van Lissum en De Meij (VVD) over Effecten van Europese maatregel voor huishoudens

Nadere informatie

DENK MEE MET MITROS. Uitkomsten onderzoek Toekomstplannen Mitros 2010-2030

DENK MEE MET MITROS. Uitkomsten onderzoek Toekomstplannen Mitros 2010-2030 DENK MEE MET MITROS Uitkomsten onderzoek Toekomstplannen Mitros 2010-2030 Mitros heeft een plan opgesteld met doelstellingen voor de periode 2010-2030. In dit plan staat wat Mitros de komende twintig jaar

Nadere informatie

Feiten NVM Open Huizen Dag 5 oktober 2013

Feiten NVM Open Huizen Dag 5 oktober 2013 Feiten NVM Open Huizen Dag 5 oktober 2013 Aan de NVM Open Huizen Dag van 5 oktober 2013 deden 47.374 woningen mee, waarvan 1.192 nieuwbouwwoningen (2,9%). De meeste huizen waren te bezoeken in de provincies

Nadere informatie

Steeds minder startersleningen beschikbaar

Steeds minder startersleningen beschikbaar RAPPORT Starterslening in Nederland Steeds minder startersleningen beschikbaar Uitgevoerd in opdracht van www.starteasy.nl INHOUD Starterslening in Nederland Steeds minder startersleningen beschikbaar

Nadere informatie

RESULTATEN WOONONDERZOEK PURMEREND UPDATE MAART 2015

RESULTATEN WOONONDERZOEK PURMEREND UPDATE MAART 2015 Inhoud 1. Woningvoorraad 2 2. Huishoudens 4 3. Huishoudens in woningen 5 4. Verhuizingen 8 5. Verhuiswensen doorstromers 10 6. Verhuiswensen starters 14 7. Woonruimteverdeling 15 Inleiding Er is heel veel

Nadere informatie

Overheidsmaatregelen Zesde peiling Huurderspanel Woonwaard

Overheidsmaatregelen Zesde peiling Huurderspanel Woonwaard Overheidsmaatregelen Zesde peiling Huurderspanel Woonwaard Woonwaard December 2013 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer

Nadere informatie

Hypotheekschuld in Nederland:

Hypotheekschuld in Nederland: Hypotheekschuld in Nederland: Loan to value / loan to income Ruimteconferentie, 21 mei 2013 Marcel van Wijk Vastgoed en Woningmarkt ac.vanwijk@cbs.nl Agenda Recente ontwikkelingen Onderzoeksopzet Hypotheekschuld

Nadere informatie

VOORBEELD. Verkoop van huurwoningen. De nieuwe regels voor verkoop van sociale huurwoningen. Derde (geheel herziene) druk, april 2014

VOORBEELD. Verkoop van huurwoningen. De nieuwe regels voor verkoop van sociale huurwoningen. Derde (geheel herziene) druk, april 2014 Verkoop van huurwoningen De nieuwe regels voor verkoop van sociale huurwoningen Derde (geheel herziene) druk, april 2014 VERKOOP VAN HUURWONINGEN De nieuwe regels voor verkoop van sociale huurwoningen

Nadere informatie

Verkoop door woningcorporaties

Verkoop door woningcorporaties 34 Afspraken over verkoop van sociale huurwoningen Sinds 1998 worden in Amsterdam sociale huurwoningen verkocht. Aanleiding was de sterk veranderde samenstelling en woningbehoefte van de Amsterdamse bevolking.

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de Kamervragen van het lid Beckerman (SP) over te hoge huurprijzen in de vrije sector.

Hierbij zend ik u de antwoorden op de Kamervragen van het lid Beckerman (SP) over te hoge huurprijzen in de vrije sector. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA S GRAVENHAGE Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst

Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst 27926 Huurbeleid Nr. 216 Herdruk 1 Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 maart 2014 Hierbij doe ik u het volgende toekomen:

Nadere informatie

ONDERZOEK DOORSTROMING HUURDERS

ONDERZOEK DOORSTROMING HUURDERS 94178501 ONDERZOEK DOORSTROMING HUURDERS - Samenvatting belangrijkste uitkomsten - Uitgevoerd in opdracht van VOORWOORD Het doel van het onderzoek is om een beeld te krijgen van de bewoners van huurwoningen

Nadere informatie

Meer huur voor minder huis. Gereguleerde huren in de commerciële sector

Meer huur voor minder huis. Gereguleerde huren in de commerciële sector Meer huur voor minder huis Gereguleerde huren in de commerciële sector Gereguleerde huren in de commerciële sector Meer huur voor minder huis AANLEIDING Corporaties en commerciële verhuurders bieden beiden

Nadere informatie

BETAALBAARHEID VAN HUURWONINGEN

BETAALBAARHEID VAN HUURWONINGEN BETAALBAARHEID VAN HUURWONINGEN Peiling Huurderspanel Woonwaard Maart 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer

Nadere informatie

Stadjers over energie en energiebesparing. Een Stadspanelonderzoek

Stadjers over energie en energiebesparing. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Stadjers over energie en energiebesparing Een Stadspanelonderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van

Nadere informatie

De corporaties is gevraagd of hun naam genoemd kan worden in de berichtgeving.

De corporaties is gevraagd of hun naam genoemd kan worden in de berichtgeving. Quick scan investeren in energiebesparing sociale huursector 2 juli 2013 Inleiding De Woonbond heeft via een kort onderzoek geïnventariseerd in hoeverre het kabinetsbeleid invloed heeft op het aantal projecten

Nadere informatie

Koopgarant. Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw

Koopgarant. Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw Koopgarant Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw Een koopwoning binnen handbereik Vanaf 2008 zijn de huizenprijzen flink gedaald. Daardoor is ook voor starters een koopwoning binnen

Nadere informatie

Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw

Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw De huizenprijzen zijn tot 2008 enorm gestegen. Daardoor lijkt een koopwoning vooral voor starters onbereikbaar. Om u als kandidaat-koper te helpen,

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Toekomst van studenten onzeker

Factsheet persbericht. Toekomst van studenten onzeker Factsheet persbericht Toekomst van studenten onzeker Inleiding Studententijd De overheid komt met steeds meer nieuwe wetten en voorstellen om te bezuinigen en de student te motiveren zijn/haar studie in

Nadere informatie

In gemeenten met minste huurwoningen worden de meeste huurwoningen geliberaliseerd

In gemeenten met minste huurwoningen worden de meeste huurwoningen geliberaliseerd In gemeenten met minste huurwoningen worden de meeste huurwoningen geliberaliseerd Een overzicht van de spreiding van huursegmenten per provincie en voor een aantal steden Staf Depla, Lid Tweede Kamer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 27 926 Huurbeleid Nr. 216 HERDRUK 1 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Feiten & Spelregels. Aan de inhoud van de informatie in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

Feiten & Spelregels. Aan de inhoud van de informatie in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Feiten & Spelregels Aan de inhoud van de informatie in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Januari 2013 Woningen met het Slimmer Kopen label hebben een lagere aankoopprijs. De korting bedraagt

Nadere informatie

Informatie lidmaatschap voor organisaties. Over het lidmaatschap van de

Informatie lidmaatschap voor organisaties. Over het lidmaatschap van de Informatie lidmaatschap voor organisaties Over het lidmaatschap van de Nederlandse Woonbond in De Vereniging Nederlandse Woonbond is de landelijke belangenorganisatie van en voor huurders. Ruim 1,5 miljoen

Nadere informatie

DE ERKEND HYPOTHECAIR PLANNER INFORMEERT U GRAAG OVER: Uw woning huren of kopen?

DE ERKEND HYPOTHECAIR PLANNER INFORMEERT U GRAAG OVER: Uw woning huren of kopen? DE ERKEND HYPOTHECAIR PLANNER INFORMEERT U GRAAG OVER: Uw woning huren of kopen? 1 Met de vraag 'Een huis kopen of een huis huren?' kunt u op verschillende momenten in uw leven te maken krijgen. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Inhoud. amsterdam woon. inhoud

Inhoud. amsterdam woon. inhoud Afspraken over verkoop van sociale huurwoningen Sinds 1998 worden in Amsterdam sociale huurwoningen verkocht. Aanleiding was de sterk veranderde samenstelling en woningbehoefte van de Amsterdamse bevolking.

Nadere informatie

Wonen en Verhuizen Een onderzoek van ANBO en Woonz

Wonen en Verhuizen Een onderzoek van ANBO en Woonz 31-3-2015 Wonen en Verhuizen Een onderzoek van ANBO en Woonz Over dit onderzoek pagina 1 Opvallende resultaten pagina 2 Over de samenstelling van de respondenten pagina 3 1. Over dit onderzoek Dit onderzoek

Nadere informatie

HET MIDDENSEGMENT VAN AMSTERDAM PLATFORM AMSTERDAM MIDDENHUUR ONDERZOEK JUNI 2017

HET MIDDENSEGMENT VAN AMSTERDAM PLATFORM AMSTERDAM MIDDENHUUR ONDERZOEK JUNI 2017 HET MIDDENSEGMENT VAN AMSTERDAM PLATFORM AMSTERDAM MIDDENHUUR ONDERZOEK JUNI 2017 1 HET MIDDENSEGMENT VAN AMSTERDAM PLATFORM AMSTERDAM MIDDENHUUR ONDERZOEK JUNI 2017 Contact Platform Amsterdam Middenhuur

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Beckerman (SP)

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Beckerman (SP) Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Beckerman (SP) over het bericht dat steeds meer woningen worden opgekocht door particuliere beleggers om duur te verhuren ('buy to let'). De

Nadere informatie

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Discussienota impulsen op de woningmarkt van Culemborg

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Discussienota impulsen op de woningmarkt van Culemborg Informatienotitie AAN VAN ONDERWERP DATUM 17 april 2013 KOPIE AAN BIJLAGE 1 REGISTRATIENUMMER 1208556/7266 Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Discussienota impulsen op de woningmarkt van

Nadere informatie

Zwolle, juli Betreft: onderzoek naar levensbestendigheid huurwoningen Overijssel. Geachte mevrouw, meneer,

Zwolle, juli Betreft: onderzoek naar levensbestendigheid huurwoningen Overijssel. Geachte mevrouw, meneer, Vrouwenplatform Carree Overijssel Postbus 1540 8001 BM Zwolle 038-4219311 www.vrouwenplatformcarree.nl info@vpcarree.nl Bank NL55RABO 036.12.55.292 Kvk 4102251 Aan: Gemeenteraden Overijssel, Wethouders

Nadere informatie

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Boxmeer Herzieningswetproof Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Programma Deel 1: Informatie: Woningwet en ontwikkelingen in de volkshuisvesting Deel 2: Discussie: Verkennen

Nadere informatie

Stadjers over energie en energiebesparing. Een Stadspanelonderzoek

Stadjers over energie en energiebesparing. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Stadjers over energie en energiebesparing Een Stadspanelonderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van

Nadere informatie

Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...7

Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...7 20151020 NETQ verwarde personen/ggz Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...7 i Beginpagina Beste heer, mevrouw, Aedes krijgt van leden regelmatig signalen over overlast en andere

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Uw

Nadere informatie

VOLKSHUISVESTING TOEN EN NU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Van sociale volkshuisvesting naar de woningcorporaties in 2014 is een grote stap.

VOLKSHUISVESTING TOEN EN NU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Van sociale volkshuisvesting naar de woningcorporaties in 2014 is een grote stap. Belanghoudersbijeenkomst 3 juni 2014 Blad 1. Op verzoek van Wonen Zuidwest Friesland aangaande een toelichting over de betaalbaarheid van het wonen willen wij dit toespitsen op onze corporaties en de veranderingen

Nadere informatie

Vind je droomhuis bij Wonen Wateringen...

Vind je droomhuis bij Wonen Wateringen... Een eigen huis nu ook voor jou betaalbaar! Vind je droomhuis bij Wonen Wateringen... Je koopt de woning en huurt de grond Starters en jonge huishoudens hebben het moeilijk op de Westlandse woningmarkt.

Nadere informatie

Zicht en Gehoor een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO en Specsavers

Zicht en Gehoor een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO en Specsavers 6-07-2015 Zicht en Gehoor een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO en Specsavers Over dit onderzoek Dit onderzoek over zicht en gehoor is uitgevoerd door seniorenorganisatie ANBO. Het betreft een online

Nadere informatie

Koopsom per maand, Nederland 2012-2013

Koopsom per maand, Nederland 2012-2013 Persbericht Woningmarktcijfers.nl, Heerlen 21-01-2014 Nederlandse woningmarkt stabiel in tweede halfjaar 2013 De gemiddelde koopsom van de door het Kadaster geregistreerde woningtransacties kwam in december

Nadere informatie

een eigen huis kopen met zekerheid voor nu én later

een eigen huis kopen met zekerheid voor nu én later een eigen huis kopen met zekerheid voor nu én later Inhoud Uw koopwoning dichterbij 3 Betaalbaar en minder risico 4 U bent eigenaar 7 Kiezen voor een eigen huis 8 Waar kunt u op rekenen? 11 2 Uw koopwoning

Nadere informatie

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Op 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet ingegaan. U leest hier wat deze nieuwe wet mogelijk voor u betekent. We hebben de

Nadere informatie

Verkoop door woningcorporaties

Verkoop door woningcorporaties 2 14 Ruim 22.000 corporatiewoningen verkocht Vanaf 199 tot en met de eerste helft van 14 hebben de woningcorporaties ruim 22.000 bestaande woningen verkocht aan particulieren. Het aantal verkopen kwam

Nadere informatie

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Oktober 2014 Thema 1 Goed wonen en een goede dienstverlening We vinden het in Nederland normaal dat iedereen goed kan wonen. Maar niet iedereen

Nadere informatie

Woonruimteverdeling in Breda

Woonruimteverdeling in Breda RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl EINDRAPPORT Woonruimteverdeling in Breda De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO Research en Advies. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

Op 19 mei 2014 stelde u ons college schriftelijke vragen over de verkoop van huurwoningen door Vestia.

Op 19 mei 2014 stelde u ons college schriftelijke vragen over de verkoop van huurwoningen door Vestia. De heer P. Beeldman Westeinde 12 2841 BV MOORDRECHT ** verzenddatum 27 mei 2014 onderwerp uw kenmerk bijlage afdeling VROM behandeld door J.D. Lindeman telefoon 0180-639976 Geachte heer Beeldman, Op 19

Nadere informatie

Verslag van de bijeenkomst in het kader van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap voor Huurders (CPOH)

Verslag van de bijeenkomst in het kader van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap voor Huurders (CPOH) Verslag van de bijeenkomst in het kader van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap voor Huurders (CPOH) Datum : 8 oktober 2012 Locatie : t Bourgondisch Hof, Waalwijk Aanwezig : Willem Ebbers, beleidsmedewerker

Nadere informatie

Quick Start Guide. digitale enquête Nederlandse Woonbond imeten is iweten

Quick Start Guide. digitale enquête Nederlandse Woonbond imeten is iweten Quick Start Guide digitale enquête Nederlandse Woonbond imeten is iweten Door Gerard Jager, 2 juni 2015 Pagina 2 van 12 1. Inleiding Met de nieuwe Woningwet hebben huurdersorganisaties het recht om besluiten

Nadere informatie

Koop Goedkoop. Maakt een eigen woning betaalbaar! Initiatief van woningcorporaties

Koop Goedkoop. Maakt een eigen woning betaalbaar! Initiatief van woningcorporaties Koop Goedkoop Maakt een eigen woning betaalbaar! Initiatief van woningcorporaties Koop Goedkoop Maakt een eigen woning betaalbaar! Een huis kopen met een bescheiden inkomen? Koop Goedkoop maakt het mogelijk.

Nadere informatie

Amsterdam mei Bewonersenquête Huurders Advies Raad Almelo. Samenvatting door Gerda van Galen

Amsterdam mei Bewonersenquête Huurders Advies Raad Almelo. Samenvatting door Gerda van Galen Amsterdam Bewonersenquête Huurders Advies Raad Almelo Samenvatting door Gerda van Galen Colofon Bewonersenquête Huurders Advies Raad Bewonersenquête Huurders Advies Raad te Almelo Samenvatting Nieuwe Achtergracht

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening Samenvatting Dit hoofdstuk behandelt de bekendheid en het gebruik van vijf Leidse inkomensondersteunende regelingen onder respondenten met een netto huishoudinkomen

Nadere informatie

Kopen naar Wens: Een betaalbare woning in het Gooi wordt werkelijkheid

Kopen naar Wens: Een betaalbare woning in het Gooi wordt werkelijkheid Kopen naar Wens: Een betaalbare woning in het Gooi wordt werkelijkheid initiatief van woningcorporaties Kopen naar Wens Een betaalbare woning in het Gooi wordt werkelijkheid Uw wens: een betaalbaar koophuis

Nadere informatie

TE WOON Kopen of huren? U kiest!

TE WOON Kopen of huren? U kiest! TE WOON Kopen of huren? U kiest! Goed Wonen Zederik wil graag meer keuzemogelijkheden bieden voor haar klanten. Kopen of huren van dezelfde woning? Dat bepaalt u zelf! U kunt hierbij kiezen uit vier mogelijkheden:

Nadere informatie

Koop Goedkoop. Maakt een eigen woning betaalbaar! Initiatief van woningcorporaties

Koop Goedkoop. Maakt een eigen woning betaalbaar! Initiatief van woningcorporaties Koop Goedkoop Maakt een eigen woning betaalbaar! Initiatief van woningcorporaties Koop Goedkoop Maakt een eigen woning betaalbaar! Een huis kopen met een bescheiden inkomen? Koop Goedkoop maakt het mogelijk.

Nadere informatie

Analyse NVM openhuizendag

Analyse NVM openhuizendag Analyse NVM openhuizendag Gemaakt door: NVM Data & Research Datum: 1 juli 2011 Resultaten analyse Openhuizenbestand 26 maart 2011 Er doen steeds meer woningen mee aan de NVM-openhuizendag. Op 26 maart

Nadere informatie

Stand van zaken gemeentelijke woonvisies

Stand van zaken gemeentelijke woonvisies Stand van zaken gemeentelijke woonvisies Colofon Teksten Jeroen de Leede (VNG) Dataverwerking Marieke de Haan (VNG Informatiecentrum) Opmaak Chris Koning (VNG) Januari 2016 2 Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio. Maart 2014

Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio. Maart 2014 Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio Maart 2014 2 Preambule Gemeenten in de Stadsregio Amsterdam en de woningcorporaties, verenigd

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Uw kenmerk 2016Z01227

Nadere informatie

Rapportage TIP MooiLaarbeek 20. Wonen 9 juni Inhoudsopgave. Wonen 2 Respondenten 9

Rapportage TIP MooiLaarbeek 20. Wonen 9 juni Inhoudsopgave. Wonen 2 Respondenten 9 Rapportage TIP MooiLaarbeek 20 Wonen 9 juni 2016 Inhoudsopgave Wonen 2 Respondenten 9 Wonen 3 1 1 1. Wat vindt u van het huidige woningaanbod in uw dorp? 31% 9% (n=351) uitstekend voldoende onvoldoende

Nadere informatie

Voordracht voor de raadsvergadering van

Voordracht voor de raadsvergadering van <datum raadsvergadering> Voordracht voor de raadsvergadering van Jaar 2011 Publicatiedatum * Agendapunt * Datum indiening 30 juni 2011 Tekst wordt gepubliceerd in Onderwerp Initiatiefvoorstel van de raadleden

Nadere informatie

Betaalbaar kopen. Kopen met korting

Betaalbaar kopen. Kopen met korting Betaalbaar kopen Kopen met korting Betaalbaar kopen Kopen met korting Inleiding Het kopen van een woning is voor veel mensen een wens. Een aantal woningcorporaties heeft inmiddels diverse koopvormen ontwikkeld.

Nadere informatie

VERHALEN ACHTER DE CIJFERS

VERHALEN ACHTER DE CIJFERS VERHALEN ACHTER DE CIJFERS Sadet Karabulut, Tweede Kamerlid Eva de Bakker, beleidsmedewerker April 2015 2 INHOUD INHOUD Inleiding 4 Huurverhogingen 5 Het onderzoek 6 De resultaten 7 Voorstellen 9 Bijlage:

Nadere informatie

Huurmarktrapportage. De huurmarktcijfers over het 1 e half jaar september 2017

Huurmarktrapportage. De huurmarktcijfers over het 1 e half jaar september 2017 Huurmarktrapportage De huurmarktcijfers over het 1 e half jaar 2017 12 september 2017 Inhoud 1. De nieuwste huurmarktcijfers Huren boven de liberalisatiegrens Gestoffeerd & gemeubileerd 2. Extra analyse

Nadere informatie

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland drs. J.E. den Ouden 1-11-2013 Bevolking De gemeente Steenwijkerland telt momenteel circa 43.400 inwoners. Het inwonertal

Nadere informatie

Doelgroepen TREND A variant

Doelgroepen TREND A variant Doelgroepen TREND A variant Kleidum Socrates 2013 Doelgroepen 3 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 1.1 Doelgroepen en Socrates... 5 1.2 Werkgebieden... 6 2 Doelgroepen en bereikbare voorraad... 7 2.1 Ontwikkeling

Nadere informatie

Koopgarant. Met Koopgarant koopt u een woning met korting, wordt u zelf. eigenaar en heeft u de garantie dat u uw woning ook weer kunt

Koopgarant. Met Koopgarant koopt u een woning met korting, wordt u zelf. eigenaar en heeft u de garantie dat u uw woning ook weer kunt Koopgarant Koopgarant Met Koopgarant koopt u een woning met korting, wordt u zelf eigenaar en heeft u de garantie dat u uw woning ook weer kunt verkopen. U leest er alles over in deze folder. Betaalbaar

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Woononderzoek Nederland 2009

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Woononderzoek Nederland 2009 Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-020 22 maart 2010 9.30 uur Woononderzoek Nederland 2009 Totale woonlasten stijgen in dezelfde mate als netto inkomen Aandeel en omvang aflossingsvrije

Nadere informatie

Bedankt pa en ma! Natuurlijk had ik nagedacht

Bedankt pa en ma! Natuurlijk had ik nagedacht 10 kopen geld ouders helpen starters 11 Ouders helpen starters Bedankt pa en ma! Tekst Miriam Bauwer Fotografie Ed van Rijswijk en Isis Torensma Ouders kunnen op verschillende manieren hun kind financieel

Nadere informatie

Wooncarrière van koopstarters

Wooncarrière van koopstarters Wooncarrière van koopstarters Een onderzoek naar de wooncarrière van (oud-)bewoners van Koopgarantwoningen Eerste begeleider: Tweede begeleider: Gecommitteerde: Ir H. Westra Dr. Ir M. Elsinga Ir W. Willers

Nadere informatie

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Freya Mostert freija.mostert@vng.nl Betaalbaarheid van het wonen - Rapport VNG - Belangrijkste inzichten & bestuurlijke

Nadere informatie

open +verk kopen eigen huis maga eigen hu is maga i z ne september 2014 ne septem

open +verk kopen eigen huis maga eigen hu is maga i z ne september 2014 ne septem kopen+verkopen 52 eigen huis magazine september 2014 Scheiden wordt (te) duur voor huisbezitter Bij elkaar blijven voor de hypotheek Sinds de crisis op de woningmarkt, is scheiden toch al naar en duur

Nadere informatie

Enquête woonlasten Huurdersvereniging de Vijfhoek en Huurderskoepel Schagen en omstreken

Enquête woonlasten Huurdersvereniging de Vijfhoek en Huurderskoepel Schagen en omstreken Enquête woonlasten Huurdersvereniging de Vijfhoek en Huurderskoepel Schagen en omstreken Hoorn, 12 november 2013 Inhoudsopgave 1. Achtergrond en doel onderzoek 4. Isolatie en kwaliteit van de woning 2.

Nadere informatie

Vraag 1 Wat is uw reactie op het artikel Corporaties zoeken geld om heffing Rijk te betalen. Sociale huurwoningen fors duurder geworden?

Vraag 1 Wat is uw reactie op het artikel Corporaties zoeken geld om heffing Rijk te betalen. Sociale huurwoningen fors duurder geworden? 2014Z05130 Vragen van het lid Paulus Jansen (SP) aan de minister voor Wonen en Rijksdienst over woningcorporaties die de huurprijs van sociale huurwoningen fors verhogen (ingezonden 20 maart 2014). Vraag

Nadere informatie

Handboek. d.cornelissen

Handboek. d.cornelissen Handboek d.cornelissen Inhoudsopgave 1. Een nieuwe inschrijving op Thuis in Limburg 2 2. Inloggen met uw bestaande inloggegevens 6 3. Reageren op woningen 8 4. Algemene informatie 10 1 Een nieuwe inschrijving

Nadere informatie

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27 9,65 x 15,8 mm Sluisweg 4,9 x 5,25 mm verslag 2015-01-27 Verslag van de bijeenkomst met de bewoners van de Sluisweg op dinsdag 27 januari 2015 om 19.30 uur in het EMS gebouw aan de Sluisweg 67 E. Aanwezigen:

Nadere informatie

Beantwoording art 33 vragen bereikbare en betaalbare voorraad sociale huurwoningen

Beantwoording art 33 vragen bereikbare en betaalbare voorraad sociale huurwoningen Beleid Uw contact F (020) 540 45 59 gemeente@amstelveen.nl Fractie Groen Links T.a.v. T. van Wijnen en M. Kortekaas Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Vermeld bij reactie ons kenmerk en datum van deze brief

Nadere informatie

Parlementaire enquête: Meer rechten voor de huurder

Parlementaire enquête: Meer rechten voor de huurder Parlementaire enquête: Meer rechten voor de huurder Negende peiling Huurderspanel Woonwaard Woonwaard december 2014 Inleiding Aanleiding en doel onderzoek Woonwaard peilt periodiek de mening van de huurders

Nadere informatie

Van huurder naar koper

Van huurder naar koper Van huurder naar koper Is het kopen van mijn huurwoning iets voor mij? U huurt een woning van Actium. U ontving van ons een aanbod om uw huurwoning te kopen. We kunnen ons voorstellen dat dit veel vragen

Nadere informatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 43. Financiële situatie Samenvatting Circa tweederde van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, ruim een kwart komt net rond en kan moeilijk

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid de heer D.A. van der Ree van 28 januari 2015 inzake het samenvoegen van woningen.

Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid de heer D.A. van der Ree van 28 januari 2015 inzake het samenvoegen van woningen. Gemeenteraad Schriftelijke vragen Jaar 2015 Datum akkoord 11 maart 2015 Publicatiedatum 13 maart 2015 Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid de heer D.A. van der ee van 28 januari

Nadere informatie

Onderzoek Week van de Energierekening Gfk i.o. Milieu Centraal oktober 2012

Onderzoek Week van de Energierekening Gfk i.o. Milieu Centraal oktober 2012 Onderzoek Week van de Energierekening Gfk i.o. Milieu Centraal oktober 2012 Achtergrond bij onderzoek In het onderzoek is gebruik gemaakt van een aselecte steekproef van 1.038 huishoudens. Deze steekproef

Nadere informatie

Onderzoek Houten Jongeren en Wonen

Onderzoek Houten Jongeren en Wonen Onderzoek Houten Jongeren en Wonen Juni 2007 www.adv-mr.com Utrechtseweg 101, 3702 AB Zeist Inhoud Inleiding Vanuit woonstichting Viveste en de gemeente Houten is een behoefte aan onderzoek naar de woonwensen

Nadere informatie

Nr: Schipluiden: 18 november Aan de Raad

Nr: Schipluiden: 18 november Aan de Raad Nr: 2004-11-08 Schipluiden: 18 november 2004 Onderwerp: Notitie woningbouwprogrammering Midden-Delfland Aan de Raad Inleiding Voor u ligt de notitie woningbouwprogrammering waarin de uitgangspunten voor

Nadere informatie

Naar een woonvisie voor Waterland

Naar een woonvisie voor Waterland Naar een woonvisie voor Waterland Informatieavond Raad 29 oktober 2015 de ruyterkade 112 1011ab amsterdam www.rigo.nl OPZET 1. Welkom en opening door de wethouder 2. Naar een woonvisie voor Waterland 3.

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters 1 inhoud ONZE VISIE 4 INHOUD ONZE MISSIE 4 ONZE DOELEN 5 1. KLANTGERICHT DIENSTVERLENEN 6 2. BETAALBARE WONINGEN

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Financiële situatie

Hoofdstuk 19. Financiële situatie Stadsenquête Leiden 008 Hoofdstuk 19. Financiële situatie Samenvatting Ruim tweederde van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, bijna een kwart komt net rond en een

Nadere informatie

Back to the future. Goed Wonen Special Woningwet 2015

Back to the future. Goed Wonen Special Woningwet 2015 Back to the future Goed Wonen Special Woningwet 2015 De Woningwet 2015 geeft duidelijke spelregels voor de sociale huursector. In deze special van Goed Wonen leggen we uit wat er verandert, wat we als

Nadere informatie

Bouwfonds Proper ty Development Rik Noom MSc. 23-03-2011

Bouwfonds Proper ty Development Rik Noom MSc. 23-03-2011 Bouwfonds Proper ty Development 23-03-2011 EEN ONDERZOEK NAAR DE VERHUISGENEIGDHEID VAN SCHEEFWONERS EN DURE HUURDERS VAN CORPORATIEWONINGEN In de vastgoedsector zijn woningbouwcorporaties tegenwoordig

Nadere informatie

Bijlage bij hoofdstuk 11 Wonen

Bijlage bij hoofdstuk 11 Wonen Bijlage bij hoofdstuk 11 Wonen Figuur B11.1 Woningvoorraad naar eigendom, en naar provincie, 1 januari 2008 % 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Groningen Friesland Drenthe Overijssel Flevoland Gelderland Utrecht

Nadere informatie

Vind uw weg naar een koopwoning

Vind uw weg naar een koopwoning Vind uw weg naar een koopwoning Inhoud 1 Inleiding 4 2 Verkoop van huurwoningen 5 3 Kopen met Koopgarant 7 4 Liever kopen of huren? 9 5 Het koopproces 11 6 Het verkoopprogramma 13 Pagina 3 Verkoopbrochure

Nadere informatie

Draagvlak voor het regeerakkoord: woningmarkt. Flitspeiling in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Draagvlak voor het regeerakkoord: woningmarkt. Flitspeiling in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Draagvlak voor het regeerakkoord: woningmarkt Flitspeiling in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. Resultaten Flitspeiling Draagvlak

Nadere informatie

Verhuisplannen en woonvoorkeuren

Verhuisplannen en woonvoorkeuren Verhuisplannen en woonvoorkeuren Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 Bevolkingsdaling ontstaat niet alleen door demografische ontwikkelingen, zoals ontgroening en vergrijzing of

Nadere informatie

Een koophuis: van wens naar werkelijkheid Met de Starters Renteregeling lukt het!

Een koophuis: van wens naar werkelijkheid Met de Starters Renteregeling lukt het! Starters Renteregeling van Mitros Een koophuis: van wens naar werkelijkheid Met de Starters Renteregeling lukt het! De Starters Renteregeling is ontwikkeld door woning corporaties, de hypotheek service

Nadere informatie

Verleden en toekomst in Oud-West

Verleden en toekomst in Oud-West Verleden en toekomst in In mei 009 is aan de panelleden van stadsdeel gevraagd naar hun mening over de ontwikkelingen die in het stadsdeel zichtbaar zijn. Deze ontwikkelingen betreffen onder andere inkomsten,

Nadere informatie