Stichting Vrienden van Duivendrecht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Vrienden van Duivendrecht"

Transcriptie

1 Stichting Vrienden van Duivendrecht Groen en kleinschalig In deze Nieuwsbrief: Beroep bestemmingsplan Dorpshart op 11 februari 2011 bij de Raad van State Op 3 februari 2011 eerstvolgende openbare raadcommissie Dorpshart Duivendrecht Kapvergunning van een linde bij de Bascule ingetrokken De Stichting wordt proactief op de hoogte gesteld bij grotere kapaanvragen Ontwikkelingen Antoniushoeve Schetsen Duivendrechtse veld Populieren Duivendrechtse veld behouden Kunst en cultuur in Duivendrecht Tenslotte Wist u dat? Beroep bestemmingsplan Dorpshart 11 februari 2011 bij de Raad van State Op 11 februari 2011 dient bij de Raad van State het beroep dat de Stichting heeft ingesteld tegen de goedkeuring door de gemeenteraad van het bestemmingsplan voor het dorpshart van Duivendrecht. De Stichting heeft diverse tekortkomingen in het bestemmingsplan geconstateerd. was het instellen van een beroep de enig overgebleven mogelijkheid om correcties doorgevoerd te krijgen. Een korte opsomming van de fouten in het plan. de gemeente legt de provinciale beleidsregels een aantal keren verkeerd uit; het parkeerbeleid, zoals beschreven in het plan, druist volledig in tegen de beleids- Omdat het plan al was goedgekeurd, pagina 1 van 8

2 uitspraak in het zelfde plan over een gebied, dat groen in een parkachtige omgeving en groengebied met hoge bomen moet worden; de richtlijnen voor parkeren worden verkeerd toegepast; er ontbreekt een actuele MER (milieu effect rapportage); de watertoets is onzorgvuldig uitgevoerd; het bestemmingsplan is voor een groot gedeelte niet ingevuld en dus onaf, doordat de begrippen wijzigingsbevoegdheid en uitwerkingsplicht verkeerd zijn gehanteerd; tenslotte ontbreekt de (verplichte) financiële onderbouwing; het is juist daarom wrang om te moeten constateren, dat de uitwerking van het plan juist hierover is gestruikeld. Vaak worden critici en bezwaarmakers gezien als negatief. Een vriend kan zo maar als vijand (van Duivendrecht) gezien worden. Laat duidelijk zijn, dat de Stichting voor verbetering van de huidige staat van het dorpshart van Duivendrecht is. Een nieuw schoolgebouw zal, als het zorgvuldig ingebed wordt in de omgeving, een stap vooruit voor het totale gebied van het Zonnehof kunnen betekenen. Voor de vernieuwing van het Dorpsplein zal de gemeente de uitgangspunten opnieuw moeten formuleren. De ondernemers, de economische motor van het gebied, moeten zorgvuldig geraadpleegd worden. Er moeten financiële scenario s uitgewerkt worden, voordat er weer een bureau gaat tekenen aan een nieuw dorpshart. Overeenkomsten met ontwikkelaars, beleggers en andere partners moeten helder en zorgvuldig vastgelegd worden. De haalbaarheid moet in elke fase van de planontwikkeling getoetst worden aan de reëel te verwachten kosten en baten. Bewoners en ondernemers hebben na een aantal gestrande pogingen recht op een toekomstbeeld dat niet blijft steken in een visie, maar dat daadwerkelijk gerealiseerd kan worden. De Stichting is voor een levendig, vernieuwd Dorpsplein, in schaal afgestemd op de gebouwde omgeving en gericht op het verzorgingsgebied, zodat de middenstand gezond kan voortbestaan. In de behandeling van het Beroepsschrift bij de Raad van State laat de Stichting zich bijstaan door de ruimtelijke ordening specialisten van Cleton & Com. Uw donatie of bijdrage in de kosten van deze juristen is meer dan welkom. Steunt u ons ook weer in 2011? Wilt u dat wij het goede werk voor Duivendrecht blijven voortzetten? Maak dan uw donatie, 15 (maar meer mag natuurlijk altijd) over op ING-bankrekening nummer , ten name van de Stichting Vrienden van Duivendrecht, met vermelding van uw adres en adres, als u daarover beschikt. Nieuwe donateur? U kunt uw gegevens sturen aan met de vermelding dat u donateur bent geworden of bel: pagina 2 van 8

3 Op 3 februari eerstvolgende openbare Commissie Dorpshart Duivendrecht Om de ontwikkeling van het nieuwe dorpshart in Duivendrecht te volgen heeft de raad een speciale raadscommissie ingesteld. In 2010 hebben drie vergaderingen plaatsgevonden. De eerste werd gehouden op 22 juni jl. In een veel te kleine ruimte in het Dorpshuis zaten zo n 200 betrokken inwoners opeengepakt op elkaar. We hoorden toen o.a. dat er geld ontbrak om de plannen volledig te kunnen uitvoeren, maar dat de gemeente hierover in overleg zou treden met de ontwikkelaar Eigen Haard. Te weinig geld voor de plannen is de Stichting niet vreemd. Al vanaf het eerste moment van haar bestaan is dat het grootse zorgpunt van de Stichting voor deze ontwikkeling. De Stichting is verheugd dat de gemeente dat ook heeft gesignaleerd. De tweede commissievergadering in september heeft op verzoek van het college van B&W achter gesloten deuren plaatsgevonden. En, besloten was ook de derde vergadering in november. Wat is de reden dat de vergaderingen besloten waren? Heeft onze gemeente iets te verbergen? Is er misschien helemaal geen geld meer om de scholen en het winkelcentrum aan te pakken? Na 10 jaar lang praten en plannen maken, zijn sinds het laatste half jaar voor Duivendrechters de vergaderingen niet meer toegankelijk en wordt alles achter gesloten deuren behandeld. En dat terwijl op 22 juni door de wethouder is toegezegd, dat de communicatie zou worden geïntensiveerd. Wij hopen niet dat met dit intensiveren van de communicatie die ene folder wordt bedoeld die in oktober huis-aan-huis in Duivendrecht is verspreid. De Stichting roept de gemeente op zich naar de Duivendrechtse inwoners te verantwoorden voor de afgelopen 10 jaar en openheid van zaken te geven hoe het zover heeft kunnen komen en hoe het nu verder gaat. Inwoners en ondernemers van Duivendrecht willen dat er vaart wordt gemaakt met de vernieuwing van de scholen en het opknappen van het verpauperde winkelcentrum. De Stichting heeft tot het laatst toe, namens al haar donateurs op constructieve wijze input gegeven in Overleggroep II en aangegeven dat de voorgestelde grootschalige plannen, met zo n 250 woningen in de Zonnehof, financieel niet haalbaar waren. De openbare raadscommissie vergadering van 3 februari is een uitstekende gelegenheid om de communicatie nieuw leven in te blazen en de Duivendrechters goed te informeren over het Dorpshart Duivendrecht. Zet donderdag 3 februari alvast in uw agenda en neem plaats op de publieke tribune en kom luisteren wat de gemeente doet voor ons (en maak gebruik van uw recht om in te spreken of laat de woordvoerders van de Stichting dat namens u doen). pagina 3 van 8

4 Aanvraag kapvergunning van een linde bij de Bascule ingetrokken De Stichting had de kapvergunningsaanvraag van een linde bij de Bascule kritisch bestudeerd. Daaruit bleek een verkeerskundig onjuist uitgangspunt, zodat het in- en uitstappen van de kinderen onnodig risicovol was. Verder bevatte de toelichtende tekening een aantal cruciale maatfouten en stond er een boom op aangegeven die er in werkelijkheid helemaal niet was. De gemeente was na het indienen van een Zienswijze nog niet overtuigd van onze argumenten, vandaar dat wij een bezwaarschrift hebben ingediend. Gelukkig kwam nog voor het behandelen van het bezwaarschrift een einden aan deze vergissing. De Stichting werd door de gemeente gevraagd contact op te nemen met het verantwoordelijk architectenbureau van de Bascule. Na een toelichtend telefoongesprek vertelde het architectenbureau dat zij fouten hadden gemaakt en hebben zij de kapvergunningsaanvraag ingetrokken. Een mooi resultaat en met dank aan het architectenbureau. De Stichting proactief op de hoogte gesteld bij grotere kapaanvragen. De professionele kennis en het goede werk van de Stichting is ook bij de gemeente opgemerkt en zij heeft met de Stichting afgesproken dat wij bij grotere projecten proactief op de hoogte worden gesteld, zodoende onze kennis en ervaring te kunnen inbrengen. Bij kapaanvragen van kleine omvang ligt dat minder voor de hand, maar in geval van aanvragen in de openbare ruimte benadert de gemeente de Stichting inmiddels telefonisch. De Stichting is heel erg blij met deze samenwerking, voor het behoud van een groen en kleinschalig Duivendrecht. Donateurs en belangstellenden zonder of dat niet hebben doorgegeven ontvangen de nieuwsbrief in hun brievenbus. Als u de nieuwsbrief in uw brievenbus ontvangt en wel heeft, zou u zo vriendelijk willen zijn uw adres door te willen geven aan: Ontwikkelingen Antoniushoeve Na het overlijden van de laatste Duivendrechtse boer Ferd van Schaick, heeft de gemeente besloten dat het in haar bezit zijnde en verwaarloosde rijksmonument Antoniushoeve, via een vergelijkbare procedure als bij de Sophia s Hoeve (nu Wintershoven) wordt verkocht. pagina 4 van 8

5 Geïnteresseerden worden gevraagd een restauratieplan en voorstel voor toekomstig gebruik in te dienen. Deze plannen worden door de gemeente alleen getoetst op haalbaarheid. De Stichting vindt dat de gemeente beslist niet op de stoel van de geïnteresseerde zou moeten gaan zitten. Maar juist van te voren een eisenpakket met garanties en criteria zou moet opstellen, zodat potentiële geïnteresseerden weten waar ze aan toe zijn. Een begroting met plan van aanpak en gebruik zoals bij de Sophia s Hoeve vindt de Stichting echt onvoldoende. Ook vindt de Stichting dat onduidelijk is hoe de gemeente een integrale afweging in (nieuwe) bestemming en opbrengst maakt. Is dit enkel de hoogte van het bod, de economische stimulans voor Duivendrecht, het voldoen aan een maatschappelijke behoefte, de functie die het beste past bij het historische karakter van het rijksmonument of nog andere criteria? De Stichting hoopt dat er net als destijds bij de Sophia s hoeve een begeleidingscommissie wordt ingesteld om de verkoop van de hoeve te begeleiden. Als dat zo is, dan is de Stichting benieuwd naar de rol van deze begeleidingscommissie en wie hieraan deelnemen. Zijn alle vakgebieden, zoals bouwkundig, financieel, restauratie, historisch, groen-kleinschalig, verkoop, etc. voldoende vertegenwoordigd? En hebben de leden van deze begeleidingscommissie ook een stem in de beoordeling van de plannen en zo ja welke? De Stichting volgt de stappen van de gemeente op de voet en houdt u op de hoogte. Schetsen Duivendrechtse veld Voor het toelichten van de plannen voor het Duivendrechtse veld, ook wel aangeduid als de Vierde Kern, heeft de Gemeente een aantal voorlichtingsavonden georganiseerd. Na twee bijeenkomsten in Ouderkerk en Duivendrecht met een teleurstellende opkomst van nog geen vijftien personen, was bij de derde avond een menigte van zo n tweehonderd mensen te hoop gelopen. Op de avond van de 30 ste november waren het de Amsterdammers, die de overhand hadden. Deze stadsmensen hebben in Duivendrecht het plezier en de rust gevonden van de tuin, die hun eigen woning niet biedt. De insprekers uitten zich bezorgd, strijdvaardig en allemaal vol emotie. Individuele volkstuinders benadrukten de spanning, die de onzekerheid over de toekomst van hun tuin veroorzaakt. Is het verstandig om geld in de tuin te stoppen, wanneer deze straks onteigend wordt? Onze wethouder liet weten, dat de start van de uitvoering van de plannen nog minstens vijf jaar op zich laat wachten. De diverse bestuurders van de volkstuinverenigingen gaven aan dat de Amsterdamse wethouder het recreëren op volkstuinen zeer aan het hart gaat en dat hij zich sterk maakt voor het behoud van de Duivendrechtse complexen. Om te verduidelijken welke invloed Amsterdam heeft op het plangebied, vertelde onze wethouder, dat Ouder- pagina 5 van 8

6 Amstel een gering bezit heeft in en dat de meeste grond in eigendom van de gemeente Amsterdam is. Maar, benadrukte zij, omdat het grondgebied binnen de grenzen van de gemeente Ouder-Amstel ligt, zal daar altijd toetsing van de plannen plaats vinden. Het feit, dat het gebied grotendeels eigendom van een andere partij is, bemoeilijkt de ontwikkeling, gaf de wethouder zelf toe. De Stichting voegt daar aan toe, dat gezien de recente ontwikkelingen op de woningmarkt, de gemeente Amsterdam een aantal grote ontwikkelingen op de lange baan heeft moeten schuiven. Het is nog maar de vraag welke prioriteit het Duivendrechtse veld voor Amsterdam heeft. Desondanks is het heel positief, dat Ouder-Amstel het initiatief voor het Duivendrechtse veld heeft genomen in plaats van lijdelijk af te wachten tot de grote buurman met de grondposities dit heeft gedaan. Hoe dan verder met de ideeën, die gepresenteerd zijn en de reacties die daar op gekomen zijn? Een belangrijke boodschap van de bestuurders van de volkstuinverenigingen is, dat volkstuinen niet zo op te pakken zijn en verplaatst kunnen worden. Er moeten dus besluiten genomen worden over het al dan niet voortbestaan van de complexen, met daarna een volgende fase van de plannen. De gemeente zal goed het moment moeten kiezen om juiste marktpartijen aan zich te binden. Professionele ontwikkelaars en beleggers, die bereid zijn bij elke stap in het uitwerkingsproces de bijbehorende financiële verplichtingen aan te gaan, zodat de gezamenlijke betrokkenheid gegarandeerd blijft. Vanuit het beginsel groen en kleinschalig kan de Stichting alvast één variant van de gepresenteerde ideeën ontraden en dat is de maximaal verstedelijkende. De Stichting ziet de volkstuinen graag behouden en zal zij contact zoeken met de besturen van de verenigingen om te onderzoeken of de banden tussen de, meest Amsterdamse, volkstuinders en Duivendrecht meer aangehaald kunnen worden. Populieren Duivendrechtse veld behouden Goed nieuws op de bijeenkomst van het Duivendrechste veld was de mededeling van de wethouder, dat in de huidige versie van de plannen voor het spoortraject SAAL (Schiphol, Amsterdam, Almere, Lelystad), de rangeergelegenheid ten westen van Holterbergweg, de noordrand van het volkstuinengebied, is komen te vervallen. Hiermee hoeft ook de aanvraag voor de vergunning om meer dan tweehonderd bomen te kappen niet door te gaan. Deze bomen vormen een karakteristieke zone tussen het spoor en de volkstuinen met tientallen populieren van meer dan twintig meter hoog. Het zou zonde zijn geweest, als deze geveld hadden moeten worden. pagina 6 van 8

7 Kunst en cultuur in Duivendrecht De Stichting Cultuurplatform Ouder- Amstel heeft het thema Onderweg gekozen voor het seizoen en alle gemeentelijke organisaties op gebied van kunst, sport, cultuur en individuele kunstenaars opgeroepen bij de activiteiten dit thema een kernpunt te laten zijn. De Stichting Oud-Duivendrecht is bezig oude foto s over dit onderwerp te verzamelen. Deze foto s met de bijpassende verhalen komen op de in november 2010 gelanceerde website met verhalen van vroeger en foto s van toen: Om u alvast een klein voorproefje te geven, rechts een afbeelding van nieuw Duivendrecht Zuid vanaf het station en onder van oud Duivendrecht Noord, met de klapbrug. Is uw interesse gewekt? De gemeente heeft voor Duivendrecht verplaatsbare panelen aangeschaft, zodat u niet alleen vanaf een website de foto s kunt bekijken, maar ook in ons Dorpshuis komende zomer Onderweg kunt bekijken. pagina 7 van 8

8 Kunst en cultuur in Duivendrecht Maandag avond 7 maart 2011 Conny Braam schreef een boek over de cocaïnefabriek, die aan de Duivendrechtsekade gevestigd was. In de Kleine Kerk kunt u haar eigen verhaal horen. Deze lezing is slechts een onderdeel uit het gevarieerde cultuuraanbod van de Kleine Kerk. Dinsdagmiddag 8 maart 2011 Cultureel Contact van Coherente verzorgt een lezing over Myanmar waar in te zien is hoe men in dit mystieke Aziatische land onderweg is. Tenslotte Wist u dat? Eerste Steen St. Joannesschool De eerste steen (uit 1913) van de Sint Joannesschool aan het eind van de Rijksstraatweg (Zuid) is in ongeschonden staat teruggevonden door Corrie Werkman. Zij schonk deze 1 e steen, van de school die moest wijken voor de aanleg van metro en spoor, aan de Stichting Oud-Duivendrecht. Rob Wintershoven heeft, naar een idee van architect Dick Albers, een speels kunstwerk van de steen gemaakt. De Rabobank en de gemeente gaven een forse financiële bijdrage om de steen te herplaatsen op de oorspronkelijke plek: het plantsoen tegenover de Antoniushoeve. De school verhuisde naar het Zonnehof en heet sinds 1985 bij de invoering van de basisschool: A.Bekemaschool. Nieuws over de feestelijkheden rond de herplaatsing vindt u in een volgende nieuwsbrief. JammFM Radio Wij hebben een eigen radiozender in de gemeente: JammFM. De Stichting stelt zich veel voor van deze nieuwe zender, met name voor de achtergronden van het Duivendrechtse nieuws. Voor uitzendfrequentie en verdere informatie klik op Er zijn nog vacatures voor het programma beleidsbepalend orgaan (PBO) dat nodig is voor de zendvergunning. Duivendrechters zijn op dit moment (nog) ondervertegenwoordigd in het PBO. Dus heeft u interesse? Meldt u zich dan aan bij JammFM. Via onze nieuwsbrieven houden wij u als Stichting Vrienden van Duivendrecht op de hoogte. Op kunt u zienswijzen, nieuwsbrieven en andere publicaties nalezen. Heeft u geen Internet, bel naar het secretariaat of schrijf naar: Waddenland 41, 1115XD Duivendrecht pagina 8 van 8

De heer ISRAËL: Dank u wel. Leefbaar Diemen en Democraten Diemen zouden graag een motie indienen betreffende het convenant.

De heer ISRAËL: Dank u wel. Leefbaar Diemen en Democraten Diemen zouden graag een motie indienen betreffende het convenant. NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 21 februari 2008 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 19.30 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: mevrouw M.J.H. Barra-Leenheer (PvdA), de heer R. van

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

4 september 2012 20.30 uur tot 20.45 uur Concept- agenda Nr. Onderwerp Stukken Opening Vaststelling agenda en mededelingen Ingekomen stukken

4 september 2012 20.30 uur tot 20.45 uur Concept- agenda Nr. Onderwerp Stukken Opening Vaststelling agenda en mededelingen Ingekomen stukken De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 4 september 2012 in Cultureel Centrum Cascade in Hendrik-Ido-Ambacht gehouden wordt van

Nadere informatie

Afwezig: (*fractievoorzitters)

Afwezig: (*fractievoorzitters) NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op dinsdag 12 oktober 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, J.A. Pietersen, M.M.L. van der Mark

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, J.A. Pietersen, M.M.L. van der Mark CONCEPTNOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 27 januari 2011 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig:

Nadere informatie

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008 Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 08 1 Aanwezig: De burgemeester: mevrouw J.H.M. Hermans-Vloedbeld, voorzitter De gemeentesecretaris: mevrouw W.C.M. Lissenberg-van

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op dinsdag 29 november 2011 des avonds om 19.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op dinsdag 29 november 2011 des avonds om 19.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op dinsdag 29 november 2011 des avonds om 19.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: de heer R. van Lavieren (PvdA), de heer O. Yilmaz (PvdA),

Nadere informatie

Verslag van de openbare middagvergadering van de raadscommissie Stad en Ruimte, gehouden op 27 januari 2009, in de raadzaal te Utrecht.

Verslag van de openbare middagvergadering van de raadscommissie Stad en Ruimte, gehouden op 27 januari 2009, in de raadzaal te Utrecht. Verslag van de openbare middagvergadering van de raadscommissie Stad en Ruimte, gehouden op 27 januari 09, in de raadzaal te Utrecht. Aanwezig: De voorzitter, C.A. Geldof, wethouder voor Stationsgebied,

Nadere informatie

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier:

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier: De leden: mevrouw B. Mulder-Veenema (Puur Noordwijk) de heer G.C. van der Pijl (Puur Noordwijk) de heer G.C. Duijndam (VVD/JES) de heer P.V. Duindam (VVD/JES) de heer B.J. van Hoek (VVD/JES) mevrouw M.O.

Nadere informatie

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.)

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.) De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 4 december 2012 in het Stadhuis, Staduisplein 1 te Dordrecht gehouden wordt van 21.35-23.00

Nadere informatie

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Agenda Opiniërende bijeenkomst Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Raadzaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht 1. Opening Stukken Richttijden 2. Spreekrecht burgers over geagendeerde en

Nadere informatie

VOORZITTER VOORZITTER

VOORZITTER VOORZITTER 1 Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 29 oktober 2009 en voortgezet op maandag 2 november 2009 in het gemeentehuis te Uithuizen.. Aanwezig: Voorzitter

Nadere informatie

Tijd voor de toekomst

Tijd voor de toekomst A D V i e s & o p l e i d i n g e n nummer 4, najaar 2013 Tijd voor de toekomst case uitgelicht Medezeggenschap in ontwikkeling OR Yulius werkt hard aan eigen ontwikkeling Wet op de Ondernemingsraden De

Nadere informatie

'^:^=y' Registratienummer:

'^:^=y' Registratienummer: Statengriffie '^:^=y' Registratienummer: 1013841 van de openbare vergadering van Provinciale Staten van Flevoland gehouden op donderdag 17 juni 2010 om 19.30 uur in het Provinciehuis, Visarenddreef 1 Lelystad.

Nadere informatie

Zo zijn we aan de slag

Zo zijn we aan de slag Zo zijn we aan de slag Na 19 maart is er een procesakkoord opgesteld en een werkakkoord gesloten. In beide akkoorden wordt één ding helder: college en raad gaan anders werken. De samenleving wordt nauw

Nadere informatie

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L.

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L. sgp post compleet vernieuwd! Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager Raad wil nieuwe detailhandelsvisie In gesprek met C.S.L. Janse Coffeeshopbeleid ter discussie Nieuwsbrief 30 SGP-fractie Apeldoorn

Nadere informatie

GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP 9 NOVEMBER 2005 OM 13.30 UUR

GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP 9 NOVEMBER 2005 OM 13.30 UUR GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP 9 NOVEMBER 2005 OM 13.30 UUR Voorzitter Griffier Verslag Aanwezig 18 leden Afwezig Wethouders : de heer M.C. Boevée : de heer

Nadere informatie

Vastgesteld verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 31 maart 2009

Vastgesteld verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 31 maart 2009 Aanwezig Voorzitter Commissiegriffier Commissieleden Portefeuillehouder Afwezig Verslag : mw. M. Tiggelaven (plv. vz) : mw. A. Jhinkoe-Rai : mw. A. Alcántara/PvdA, mw. M. Arnhem/PvdA, mw. A. Carr/PvdA,

Nadere informatie

van de vergadering van provinciale staten van Drenthe

van de vergadering van provinciale staten van Drenthe van de vergadering van provinciale staten van Drenthe gehouden op 31 januari 2007 INHOUD Opening 4 Mededelingen 4 Ingekomen stukken 4 Vaststelling van de agenda 4 Vaststelling verslag 5 Mondelinge vragen

Nadere informatie

Oudheidkundige kring zoekt trekkers Door Marten Brascamp

Oudheidkundige kring zoekt trekkers Door Marten Brascamp Uitgave voor en door Teugenaren Jaargang 09 Editie 3 Januari 2015 Oudheidkundige kring zoekt trekkers Door Marten Brascamp De Oudheidkundige Kring Voorst bestaat in 2015 40 jaar en organiseert daarom een

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HAARLEM OP DONDERDAG 12 MEI 2011 OM 20.00 UUR

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HAARLEM OP DONDERDAG 12 MEI 2011 OM 20.00 UUR VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HAARLEM OP DONDERDAG 12 MEI 2011 OM 20.00 UUR Voorzitter: DD Griffier: Wethouders: de heer J.J. Visser mevrouw I. van Tienhoven de heer E.P. Cassee,

Nadere informatie

VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE

VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE ECONOMIE VAN 13 juni 2013 Aanwezig: Voorzitter: Fungerend griffier: mevr. I. van Hasselt dhr. R. Schoenaker Leden: mevr. H. van Maanen VVD dhr.

Nadere informatie

De voorzitter van de Drechtraad. R.J.G. Bandell. Agenda. Nr. Onderwerp. 20.00 uur: 1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen Agenda

De voorzitter van de Drechtraad. R.J.G. Bandell. Agenda. Nr. Onderwerp. 20.00 uur: 1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen Agenda De voorzitter van de Drechtraad nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op woensdag 18 maart 2009 in de Raadzaal van het Stadhuis van Dordrecht wordt gehouden,

Nadere informatie

Voorts aanwezig: dhr M.A.E. Calon (gedeputeerde), dhr D.P. Sennema (secretaris), dhr M.C. Postma (Verslagbureau Groningen, verslag).

Voorts aanwezig: dhr M.A.E. Calon (gedeputeerde), dhr D.P. Sennema (secretaris), dhr M.C. Postma (Verslagbureau Groningen, verslag). Verslag van de vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid en Wonen, gehouden op woensdag 1 december 2004 van 14.00 tot 16.40 uur in de Blauwe Zaal (C319) van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE

VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR VAN 7 DECEMBER 2006 Aanwezig: Voorzitter: Fungerend griffier: Mw. I. van Hasselt Dhr. A. van Eil Leden: Dhr. H. Haarhuis PvdA Dhr. F.

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op maandag 2 september 2002 des namiddags om 20.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op maandag 2 september 2002 des namiddags om 20.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op maandag 2 september 2002 des namiddags om 20.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: mevrouw M.J.H. Barra-Leenheer (SPA), de heer A.L. Cardon

Nadere informatie

2012 N 120. 2. Beëindigen raadslidmaatschap en beëdigen nieuw raadslid (stuk nr. A12-03521)

2012 N 120. 2. Beëindigen raadslidmaatschap en beëdigen nieuw raadslid (stuk nr. A12-03521) Raad van Lelystad C S C " 2012 N 119 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 27 maart 2012 om 21.30 uur in het Stadhuis van de gemeente Lelystad. Aanwezig

Nadere informatie