PensioenPraat. Levensduur van mannen neemt toe. Niet roken belangrijke factor. Vrouwen worden gemiddeld ouder dan mannen, maar het

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PensioenPraat. Levensduur van mannen neemt toe. Niet roken belangrijke factor. Vrouwen worden gemiddeld ouder dan mannen, maar het"

Transcriptie

1 PensioenPraat UITGAVE VAN HET GE-PENSIOENFONDS INHOUD 2 Contactadressen AZL 2 Nieuw akkoord sociale partners en CSO 3 Werkloosheid veroorzaakt niet altijd volledige breuk in pensioenopbouw 3 Opgave Factor A Weet u het nog? GESAVE! 4 Bestuursleden 4 Aangesloten ondernemingen 5 Aanpassingen en wijzigingen in de nieuwe pensioenregelingen 5 Constanten per AOW- en ANW-bedragen 7 English summary ENGLISH SUMMARY INCLUDED Nr JULI 2003 Secretariaat bestuur Postbus AC Bergen op Zoom Administratie AZL Postbus CZ Heerlen Redactie Jan Aerts Jan Boesveld Dion van Tilburg Vormgeving Kreateam Communicatie bv, Wouw PensioenPraat is bestemd voor alle actieve en niet-actieve belanghebbenden. Aan de inhoud van dit blad kunnen geen rechten worden ontleend. Bepalend is het Pensioenreglement. Niet roken belangrijke factor Levensduur van mannen neemt toe Uit in augustus 2002 gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat mannen steeds vaker hun echtgenote overleven. In 2001 werden bijna mannnen weduwnaar, ruim 8 procent meer dan tien jaar geleden. Nog steeds lopen vrouwen uit een huwelijk een twee keer zo grote kans dan mannen alleen achter te blijven ( in 2001), maar volgens de statistiek wordt hier het verschil tussen de seksen kleiner. Het aantal vrouwen dat weduwe werd nam in de afgelopen tien jaar met één procent af. Vrouwen worden gemiddeld ouder dan mannen, maar het verschil in levensverwachting wordt steeds kleiner. Tien jaar geleden bedroeg dat verschil nog ruim 6 jaar; in 2001 was dat al geslonken tot minder dan vijf jaar. Die trend lijkt nu ook weerspiegeld in het feit dat steeds meer mannen hun vrouw overleven. Als gevolg van een verbeterde gezondheidszorg en voeding worden vrouwen en mannen steeds ouder. Gemiddeld worden Nederlandse vrouwen nu ruim 80 jaar en mannen 75 jaar. Tot 2040 zal die levensverwachting volgens het CBS nog iets toenemen; 83 jaar voor vrouwen en 80 jaar voor mannen. Oorzaak De precieze oorzaak van dit afnemende verschil in levensverwachting blijkt niet uit de statistieken aldus prof. Dr. D.L. Knook, gerontoloog verbonden aan TNO verouderingsonderzoek en aan het Leids Universitair Medisch Centrum. Zeker is dat roken een belangrijke factor is. Dat weten we al heel lang; in de jaren zestig werd de relatie tussen kanker Het verschil in levensverwachting tussen vrouwen en mannen wordt steeds kleiner en roken al gelegd, aldus Knook. Mannen zijn sinds de jaren vijftig minder gaan roken, en vrouwen juist meer. Longkanker en hart- en vaatziekten als gevolg van het roken bekorten de de levensduur in hoge mate. Knook: Mannnen hadden lange tijd een oversterfte als gevolg van het meer roken en het vaker betrokken zijn bij dodelijke ongevallen. Het verschil met vrouwen wordt nu kleiner. Maar het is niet duidelijk of dat komt omdat de levensverwachting van vrouwen langzamer stijgt of dat mannen iets inhalen op vrouwen. (Uit Leven in de Pers, augustus 2002) 1

2 Nieuwe contactpersonen AZL Voor inlichtingen over uw pensioensituatie kunt u rechtstreeks contact opnemen met AZL. Daar zijn alle gegevens opgenomen in de pensioensystemen. Nieuwe contactpersonen bij de AZL-administratie zijn Dionne Drummen (telefoon ) en Michael Gerits (telefoon ) Het adres van AZL is In geval telefonisch contact gezocht wordt met de administratie kan ieder van beide personen benaderd worden. Als eenmaal een persoon aan een zaak werkt is het aan te raden bij de volgende contacten bij voorkeur dezelfde persoon te benaderen. Correspondentie over pensioenzaken stuurt u naar: Stichting GE-Pensioenfonds p/a AZL Postbus CZ Heerlen Pensioenbrieven Opnieuw heeft de verzending van de pensioenbrieven vertraging ondervonden omdat bij controle onjuistheden werden geconstateerd. Invloed 65-plussers op bestuur pensioenfondsen Toch nog akkoord sociale partners en CSO Het heeft er lang naar uitgezien dat het niet zou lukken, maar uiteindelijk zijn de onderhandelingsdelegaties van de Stichting van de Arbeid (STAR) en het Coördinatieorgaan Samenwerkende Ouderenorganisaties (CSO) het toch eens geworden over een nieuw convenant over de medezeggenschap. Op 28 februari hebben de betrokken partijen - het CSO overigens zonder de steun van de Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden (NVOG) - het convenant ondertekend. De nieuwe afspraken en aanbevelingen zijn een vervolg op het in 1998 gesloten eerste convenant en beogen een verdere kwalitatieve verbetering van de medezeggenschap van gepensioneerden. Het gaat hierbij vooral om de vertegenwoordiging in bestu- Overzicht deelnemersbestand Vertegenwoordiging gepensioneerden in bestuur of deelnemersraad; Verdeling van bestuurszetels tussen de actieve deelnemers en de gepensioneerden moet plaats vinden op basis van evenredigheid. Maximaal de helft van het aantal niet-werkgeverszetels in het bestuur kan door vertegenwoordigers van gepensioneerden worden ingenomen. Jan Boesveld Nieuwe werknemers opgelet Bij in diensttreding bij één van de aangesloten ondernemingen wordt u opgenomen in het GE-Pensioenfonds in de 62 jaar 65 jaar regeling. Alle personeelsafdelingen (HR) hebben extra pensioenmappen ontvangen die aan nieuwe werknemers bij indiensttreding moeten worden uitgereikt. Als dat niet plaats vindt vraag er dan om. Pensioenfondsen hebben de ren en deelnemersraden en de versterking van de positie van die raden. Aanbevelingen Enkele aanbevelingen van STAR en SCO zijn: Raadpleging gepensioneerden; plicht statuten en reglementen te verstrekken. Het is ook mogelijk de intranet- of internetsite van het pensioenfonds (www. gepensioenfonds.nl) op te roepen. Ook daar vindt u alle relevante gegevens. Het totale aantal rechthebbenden bij het GE-Pensioenfonds per 31 december 2002: De correcties die moesten worden aangebracht door de administratie van AZL vergden weer extra tijd. Het bestuur heeft geprobeerd de vertraging zo kort mogelijk te houden, maar blijft van mening dat de juistheid van de gegevens op de pensioenbrieven op de eerste plaats komt. Inmiddels zijn de pensioenbrieven verzonden Deelnemers (actieven) Gewezen deelnemers (slapers) Pensioengerechtigden (ouderdomspensioen,invaliditeitspensioen, partnerpensioen, wezenpensioen) 2

3 Eigen site op internet Onder de naam is sinds enige tijd de eigen website van het GE-Pensioenfonds te bekijken. Naast de pensioensite op Intranet - die voor actieve deelnemers al langer beschikbaar is - is er nu dus ook een website geopend op Internet. De informatie op de internetsite zal in de komende tijd worden uitgebreid. Iedereen die over een computer beschikt met een internetaansluiting, kan daar nu ook veel informatie vinden over ons pensioenfonds. Het bestuur wil met de internetsite met name de communicatie met gewezen deelnemers, afvloeiers en gepensioneerden verbeteren. Distributie Pensioen- Praat Omdat het nu mogelijk is PensioenPraat via intranet en internet op te roepen, zal een gedrukt exemplaar in de toekomst waarschijnlijk alleen nog worden gezonden aan gepensioneerden, WAO-ers en werknemers met pre-pensioen. Pensioenopbouw voor 40- plussers met WW-uitkering Werkloosheid veroorzaakt niet altijd volledige breuk in pensioenopbouw De FVP (Financiering Voortzetting Pensioenverzekering) geeft een bijdrage waarmee de pensioenopbouw bij de laatste werkgever kan worden voortgezet. Recht op deze bijdrage heeft de werknemer die 40 jaar of ouder is op de eerste dag dat hij een ww-uitkering ontvangt. Dit recht heeft alleen betrekking op levenslang ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen, dus niet op tijdelijk ouderdomspensioen Recht op een bijdrage heeft de werknemer zolang hij een loongerelateerde ww-uitkering ontvangt. Dit recht blijft gehandhaafd voor de werknemer van 57,5 jaar en ouder, die een WW-vervolguitkering ontvangt. Als in de CAO geregeld is dat de pensioenopbouw voor werklozen geheel of gedeeltelijk wordt voortgezet kan de werknemer recht hebben op een FVPbijdrage. Deze bijdrage vindt ook plaats in geval van voortzetting van de pensioenopbouw die deel uitmaakt van een sociaal plan waarbij een aanvulling wordt gegeven op de WW. Hoe werkt het aanvragen van een FVP-bijdrage? Het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekering) regelt de WW-uitkeringen. Zij meldt ww-ers vanaf de leeftijd van 40 jaar automatisch aan bij de FVP. De FVP stuurt daarop een aanvraagformulier rechtstreeks naar de werknemer. De werknemer moet het formulier invullen en terugsturen. Het UWV geeft aan de FVP de hoogte door van de WW-uitkering. Op basis daarvan berekent de FVP het voortzettingspercentage van de pensioenopbouw. De bijdrage wordt door de FVP betaald aan het pensioenfonds, dat verplicht is deze bijdrage aan te wenden voor de pensioenopbouw. De betrokken werknemer krijgt van de FVP bericht over de hoogte van de aanspraken. Oude regeling Ook de aanspraken uit de oude regeling op basis van de FVP-bijdrage vallen onder het recht van waardeoverdracht, indien de werknemer overstapt naar een nieuwe werkgever. Als de werknemer bij ontslag in de WAO zit, maar later weer Jaarlijkse aangroei pensioenaanspraken Opgave Factor A 2002 geheel arbeidsgeschikt wordt bevonden maar volledig werkloos wordt, ontstaat er alsnog recht op een FVP-bijdrage. Jan Boesveld Jaarverslag 2002 Het jaarverslag van het GE-Pensioenfonds over het boekjaar 2002 zal binnenkort gereed zijn. Een samenvatting zal zoals gebruikelijk worden gepubliceerd in de volgende PensioenPraat. Als u het volledige verslag wilt ontvangen, dan kunt u dit aanvragen bij Jan Boesveld, secretaris van het GE-Pensioenfonds. Het jaarverslag is al in te zien op de Intranetsite. Hiermee zal een aanzienlijke reductie van de kosten worden bereikt. Het bestuur heeft het vertrouwen dat ook via deze mogelijkheden PensioenPraat in de belangstelling blijft. Toch wil de redactie graag van u weten of u evenveel tijd aan het lezen van dit blad besteedt via de websites op de computer, als voorheen door het lezen van een gedrukt exemplaar. Uw reacties aan de redactie stellen wij zeer op prijs. Vorig jaar ontving u voor het eerst een opgave van het pensioenfonds betreffende de jaarlijkse aangroei van uw pensioenaanspraken, de zogenaamde opgave factor A. Ook dit jaar zult u opnieuw een dergelijke opgave ontvangen van de administratie. Deze opgave kunt u hanteren bij uw aangifte Inkomstenbelasting. De opgave zal later dit jaar aan u worden verstrekt. Daarbij merken wij op dat de belastingdienst met het oog op de opgave factor A een overgangsregeling heeft getroffen om pensioenfondsen in staat te stellen hun administratie aan de nieuwe verplichtingen aan te passen. Uitstel Dit uitstel voor pensioenfondsen betekent ook uitstel voor u als belastingplichtige. Bij wijze van overgang kunnen opgaven (net als vorig jaar) uiterlijk oktober worden verstrekt, waarna nog tot en met 31 december van het jaar volgend op het aftrekjaar lijfrentepremies kunnen worden gestort. Tot 31 december 2003 dus. Ruim binnen deze overgangsregeling zult u de gevraagde opgave A 2002 ontvangen. Robert Mulders (AZL) 3

4 Weet u het nog? GESAVE! Bestuursleden Pensioenfonds Het GE-Pensioenfonds heeft een vrijwillige pensioenspaarregeling, GESAVE. Daarin kan gespaard worden voor prepensioen. Deelnemers moeten daarvoor dan wel zelf de premies opbrengen. Over deze bijspaarregeling is uitgebreid gecommuniceerd naar alle deelnemers in pensioenpraat extra editie nieuwe regeling, die in drie delen het licht zag in Uitgebreide informatie is ook te vinden in de pensioenmappen op de Intranetsite van het GE- Pensioenfonds: eur.gep.ge.com/gepe_intranet/ www/welcome/pensionfund/ welcome.htm. Ook de aanvraagformulieren staan erop vermeld. Benoemd door de onderneming Olaf Tant - voorzitter Jan Aerts - plv. secretaris Yvonne den Bakker André Rekveld Gekozen door deelnemers Jan Boesveld - secretaris Dion van Tilburg - vice-voorzitter Anneke Proost Frans van Tatenhove Directie Jan Aerts GESAVE individueel vrijwillig extra pensioensparen 2003 Extra informatie wordt in deze uitgave gegeven om de aandacht te vestigen op de extra spaarregeling. Waarom extra sparen in GESAVE? 1 Om een pensioentekort op te heffen of te verminderen. 2 Om een hoger ouderdomsen nabestaandenpensioen te verkrijgen. 3 Om een nabestaandenpensioen te verkrijgen zonder op de pensioendatum minder ouderdomspensioen in te moeten ruilen voor nabestaandenpensioen. 4 Om de fiscale faciliteiten te benutten die door de overheid zijn vastgesteld. Pas op dat de totale uitkering van alle pensioenen die u ontvangt niet meer mag bedragen dan 100% van uw laatstverdiende salaries. Hoe kan men extra gaan sparen? Voor een levenslange hogere oudedagsvoorziening kunt u op twee manieren sparen: 1 door een lijfrenteverzekering af te sluiten. 2 door deel te nemen aan de extra pensioenspaarregeling van ons pensioenfonds, GESAVE. Wat is het verschil tussen deze twee mogelijkheden? A Lijfrenteverzekeringen zijn gekoppeld aan de fiscale lijfrenteruimte. Per 1 januari 2003 is de basisruimte voor lijfrente premies van w afgeschaft. Vanaf 1 januari 2003 zijn deze premies alleen nog aftrekbaar als u kunt aantonen een pensioentekort te hebben. U kunt dan gebruik maken van de fiscale jaarruimte. Hoeveel dat is hangt af van uw persoonlijke situatie, die van jaar tot jaar kan verschillen. Elk jaar moet u dus de jaarruimte zelf berekenen waarvoor u ook de Factor A nodig heeft. B Door gebruik te maken van de fiscale pensioenruimte is pensioensparen met GESAVE fiscaal voordelig. De inhouding vindt namelijk plaats via de salarisadministratie en het bedrag wordt dan fiscaal direct verrekend. Bij uw belastingaangifte behoeft u niets op te geven. Let wel op dat de fiscus grenzen heeft gesteld aan het bedrag dat u jaarlijks aan pensioenpremies mag besteden. Die grenzen vindt u in de pensioenmap. Gelet op de zéér beperkte mogelijkheid voor lijfrenteconstructies is GESAVE daardoor een aantrekkelijk alternatief. Bovendien maakt het pensioenfonds geen winst op GESAVE, in tegenstelling tot aanbieders van lijfrenteproducten. Wanneer beginnen met extra pensioensparen? Als u meer jaren spaart kunnen de jaarlijkse bijdragen lager zijn om eenzelfde spaardoel te bereiken. De kans dat uw kapitaal dan in waarde groeit is groter. De lange termijnvisie die pensioenfondsen ook volgen bij hun beleggingen. Meer jaren sparen betekent optimaal gebruik maken van de fiscale vrijstellingen. Wilt u op oudere leeftijd een (veel) hoger bedrag storten, dan is het risico groot dat dit niet binnen de aftrekmogelijkheden past omdat de overheid de fiscale mogelijkheden kan inperken. Hoe kan een pensioentekort ontstaan? 1 Door verandering van werkgever(s) tijdens uw loopbaan. 2 Door een tijd in het buitenland te hebben gewerkt en gewoond. 3 Wanneer u een tijd niet in loondienst hebt gewerkt, maar zelfstandig of als freelancer werkzaamheden hebt verricht. 4 Als u op latere leeftijd in het arbeidsproces bent gestapt. Aangesloten ondernemingen General Electric Plastics BV GE Plastics ABS BV GE International Inc. GE Medical Systems Nederland BV Fanuc Eberle BV GE Fanuc Automation Europe SA - Netherlands Branch GE Fanuc Eberle Automation GmbH - Netherlands Branch GE International Benelux BV TIP Trailer Rental BV TIP Services BV GE Information Services BV (uittreding 2003) GEIS International Inc. (uittredeing 2003) GE Capital Modular Space Europe BV Azdel BV GE Power Controls Netherlands BV CFI ( Consolidated Financial Insurance Group BV) GE Bayer Silicones BV GE Capital Commercial Finance BV GE Capital BV GE Capital Aro Lease BV Stichting GE-Pensioenfonds GE Betz BV LNP Engineering Plastics Europe BV 4

5 In nieuwe pensioenregelingen Aanpassingen en wijzigingen De tekst in de nieuwe pensioenregelingen voor pensioen op 62-jarige leeftijd en op 65- jarige leeftijd moet om diverse redenen worden aangepast. Dat komt ondermeer omdat: de overheid nieuwe regels heeft ingevoerd; de Pensioen- & Verzekeringskamer (PVK) om diverse wijzigingen heeft verzocht; de artikelen die niet duidelijk waren moeten worden verbeterd. Deze wijzigingen worden binnenkort in de pensioenreglementen aangebracht en na goedkeuring van de PVK gepubliceerd. Wijziging artikel 23, lid 1 Deze wijziging brengen wij alvast onder uw aandacht omdat ze per 1 januari 2003 van kracht is geworden. Hierin staat vermeld:...aanpassen overeenkomstig het afgeleide consumentenprijsindexcijfer voor werknemers hoog.... Het woord afgeleide vervalt omdat dit woord er onbedoeld ingekomen is. Bovendien heeft het CBS per 1 januari 2003 een nieuwe reeks van de consumentenprijsindex (CPI) ingevoerd. Tot december 2002 gebruikte het CBS een reeks met als basisjaar In januari werd overgegaan op de reeks met basisjaar De eerste uitkomsten zijn op 6 februari 2003 gepubliceerd. Per 1 januari 2003 zijn de reeksen voor werknemersgezinnen met een hoog inkomen en voor werknemersgezinnen met een laag inkomen komen te vervallen. Men spreekt nu van de consumentenprijsindex (CPI) voor huishoudens. Als gevolg daarvan zal bovengenoemde tekstcorrectie nogmaals gewijzigd worden door het woord hoog te laten vervallen. Constanten per 1 januari 2003 en 2002 PENSIOENREGELING VÓÓR Franchise w ,00 (w ,00 x 1,0353) 1 w WAO-hiaat-franchise w ,00 w Indexatie ingegane pensioenen en premievrije pensioenaanspraken 3,25% 2 4,19% Bijdragefranchise (o.v. van goedkeuring werkgever) w ,00 (72.574,00 x 1,0325) w ,00 Maximaal premiebedrag WAO-hiaat w ,00 w ,00 Premiepercentage WAO-hiaat 0,25% 0,25% PENSIOENREGELING VANAF 2002 Franchise w ,00 3 w ,00 WAO-hiaat franchise w ,00 (13.502,00 x 1,0353) w ,00 Indexatie ingegane pensioenen en premievrije pensioenaanspraken 3,25% 4 4,19% Indexatie opgebouwde aanspraken op levenslang ouderdomspensioen tijdens deelnemerschap 3,35% 5 4,79% Bijdragefranchise n.v.t. (bedragen worden niet meer door het pensioenreglement bepaald, maar door elke aangesloten onderneming afzonderlijk) Maximaal premiebedrag WAO-hiaat w ,00 w ,00 Premiepercentage WAO-hiaat 0,25% 0,25% 1 Stijging bruto minimumloon tussen en Consumentenprijsindex (cpi), werknemersgezinnen met een hoog inkomen tussen oktober 2001 en oktober 2002: (120,6-116,8) / 116,8 x 100%= 3,25% 3 Minimum van enerzijds de stijging van het bruto minimumloon tussen en (w ,00 x 1,0141 = w ,00) en anderzijds de minimumfranchise uit artikel 18a lid 8 Wet lb (10 / 7 AOW-geh = w ,00). 4 Consumentenprijsindex (cpi), werknemersgezinnen met een hoog inkomen tussen oktober 2001 en oktober 2002: (120,6-116,8) / 116,8 x 100%= 3,25% 5 Indexcijfers CAO-lonen per uur, inclusief bijzondere beloningen tussen oktober 2001 en oktober 2002: (144,9-140,2) / 140,2x100%= 3,35% 5

6 Per 1 juli 2003 Nieuwe AOW- en ANW-bedragen De AOW kent verschillende pensioenbedragen voor alleenstaanden, voor mensen met een (huwelijks)partner en voor mensen die de zorg hebben voor één of meer kinderen jonger dan 18 jaar. Daarnaast kunt u als AOWgerechtigde in aanmerking komen voor een toeslag als uw (huwelijks)partner nog geen 65 jaar is. Deze toeslag is onder andere afhankelijk van het inkomen van uw partner. De AOW wordt maandelijks uitbetaald. Hiernaast staan de AOWbedragen zoals die gelden vanaf 1 juli Het gaat om bedragen van het volledige pensioen, dus voor iemand die voor 100% verzekerd is geweest. AOW + ander inkomen partner. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van het inkomen van uw partner. Inkomen uit vermogen wordt buiten beschouwing gelaten. Meer informatie, zoals nettobedragen, toeslagen en inhoudingen vindt u op de website: Bewaar de uitgaven van PensioenPraat. Er staat steeds belangrijke informatie in. Deelnemersraad Pensioenfonds H. van den Durpel (voorzitter) P. Hunter V. de Leeuw H. Okker P. van Tilburg G. op den Dries C. Heine AOW-bedragen ANW-uitkering Brutobedrag per maand Alleenstaande w 913,42 w 44,49 Alleenstaande ouder met thuiswonende kinderen jonger dan 18 jaar w 1.133,16 w 57,21 Gehuwde (partner ook 65 jaar) w 627,04 w 31,78 Gehuwde, partner jonger dan 65, volledige toeslag w 1.254,08 w 63,56 Gehuwde, partner jonger dan 65, geen toeslag w 627,04 w 31,78 AOW VÓÓR 1994 Gehuwde, zonder toeslag w 913,42 w 44,49 Vakantie-uitkering per maand De AOW kent geen verschil tussen gehuwden en ongehuwden die met 1 andere meerderjarige persoon een gezamenlijke huishouding voeren. Brutobedrag per maand Vakantie-uitkering per maand Nabestaande die al vóór 1 juli 1996 AWW had en een inkomensonafhankelijk deel houdt w 379,44 w 30,35 Idem + halfwezenuitkering w 600,65 w 46,47 Nabestaandenuitkering w 980,51 w 56,45 Nabestaandenuitkering + halfwezenuitkering w 1.201,72 w 72,57 Nabestaandenuitkering voor verzorgingsrelatie w 632,39 w 40,32 Halfwezenuitkering w 221,21 w 16,12 Wezenuitkering t/m 9 jaar w 313,76 w 18,06 Wezenuitkering 10 t/m 15 jaar w 470,64 w 27,10 Wezenuitkering 16 t/m 26 jaar w 627,53 w 36,13 De vakantieuitkering wordt 1x per jaar in de maand mei betaald. 6

7 Short summary in English EXPECTED LIFETIME OF MEN IS INCREASING From published figures of the Dutch Central Bureau of Statistics in August 2002 it appeared that men more often live longer than women. In 2001 nearly men became widower, about 8% more than 10 years ago. Yet married women have twice as much chance to stay alone ( in 2001). However, also here the difference between the sexes is becoming smaller. The number of women who became widow decreased by 1% in the past ten years. On average Dutch women will get just over 80 years and men 75 years. The exact reason of the declining difference in life expectancy does not appear from the statistics. However it is certain that smoking is an important factor. We know that already for years says Prof Dr. D.L. Knook of TNO; already in the sixties the relationship between cancer and smoking was emphasized. Since the fifties smoking by men reduced, while women started to smoke more. Lung cancer as well as heartand vascular diseases shorten the duration of life considerably. For a long time the death rate of men was negatively influenced by smoking more and by often being involved in accidents. The difference with women is however becoming smaller. It is not certain whether this is caused by the decreasing improvement in life expectancy of women or by men catching up with women. PENSION STATEMENTS Again the mailing of the annual pension statements to all members is delayed because of errors showing up at random checks. The corrections to be made by AZL took extra time. The board of the pension fund tried to reduce this delay as much as possible but is of the opinion that the correctness of the data has first priority. INFLUENCE OF PENSIONERS ON THE BOARD OF PENSION FUNDS In February this year a new agreement (convenant) has been signed by STAR (Labor Foundation) and CSO (organization of Older People) demanding the participation of pensioners over 65 years old in the Board of pension funds or in the Member Counsels. Some recommendations are: 1 Consultation of pensioners. 2 Participation in the Board or in the Member Counsel. 3 Proportional representation of active members and pensioners. ATTENTION NEW EMPLOYEES When joining one of the affiliated companies one becomes a member of the pension fund. All Human Resource departments have pension information packages of which a new employee should get one. In case this does not happen please ask for it. It is required by law that pension funds provide the contents of the pension scheme to all employees. One can also receive this information by consulting the Intranet or the Internet website of the pension fund (www. gepensioenfonds.nl). OWN WEBSITE ON INTERNET INSTALLED Next to the pension website on Intranet(already available for employees since 1991) we now have opened a website on the Internet. Everybody who has a computer and an Internet connection can find relevant information about our pension fund. With this added service the board of the pension fund hopes to improve the communication with pensioners, the persons who are in the social security for disabled (AOW), and external relations. The website can be reached at DISTRIBUTION OF PENSIOENPRAAT Registered members Now that there is the possibility to visit the site of GE- Pensioenfonds on Intranet as well as on Internet, the intention of the board is to reduce the distribution of the printed material to pensioners, disabled (WAO) and pre-pensioners, such to reduce the cost of printing and mailing. Yet, the Board is interested to find out from you whether you intend to spend as much time reading printed material, as pension information on the website. Your reaction to the editors will be highly appreciated. ANNUAL REPORT 2002 The official annual report will be ready shortly. A summary will be published in the next PensioenPraat. If you like to receive the original report please apply to the secretary of the pension fund: Jan Boesveld or visit the Intranetsite. UNEMPLOYMENT NOT ALWAYS SHORTFALL IN BUILDING-UP PENSION RIGHTS The FVP (Financiering Voortzetting Pensioenverzekering) gives a contribution with Continue on page 8 Number of members registered in the pension administration of all member companies per 31 december 2002: Member employees Ex employees (paid-up policy) Pensioners (old age pension, (old age pension, pension, partner pension, orphan pension) 7

8 CONTINUED FROM PAGE 7 which accruing of pension with the last employer can be contin ued.the employee of 40 years and older has a right on this contribution as from the date he receives a ww-payment for unemployment. More information is available from UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekering) ANNUAL INCREASE OF PENSIONRIGHTS (FACTOR A 2002) Last year you received for the first time a statement of the pension fund with the annual increase of your pension-rights, the so-called Factor A. Also this year you will receive such a statement from our administration (AZL). This statement you can use when filling in your Income Tax form Because providing these data takes considerable time the tax inspection has agreed that all tax-payers, who have to receive the statement before October 31, 2003, can adjust their tax declaration till the end of December GESAVE For the article in Dutch of GESAVE we refer to the English version of the special issues of PensioenPraat, published in 2001 or the pension folder issued in You can find this information on Intranet as well as on the Internet (www.gepensioenfonds.nl). ADJUSTMENTS IN NEW PENSIONSCHEMES The text in the pension schemes age 62 and 65 has to be adjusted for a number reasons. 1 The Dutch government has set new rules. 2 The PVK (Pension and Insurance Chamber) has requested the pension fund to make adjustments in some articles. 3. In some case the text has been made more clear. Amendment article 23, sub 1 This amendment is brought to your attention now, because it is to be applied by law as from the first of January The old text reads:... amending in accordance with the derived consumer price-index figure high for employees. The word derived has been deleted. In addition the CBS has introduced a new range of price-index figures. Up to and including December 2002 the CBS used an index-range with 1995 as the base year. In January the base year was changed to As per January 1st, 2003 the index numbers for employee households with high and low income have been cancelled. Since then the CPI (consumer price index for households) is the only valid index for consumer prices. The board of the pension fund has decided to amend the pension schemes reflecting the changes from the CBS. Pension offsets OLD PENSION SCHEME Pension offset w ,00 (w ,00 x 1,0353) 1 w Pension offset WAO-shortfall w ,00 w Indexation pension and paid-up policies 3,25% 2 4,19% Offset own premium contribution w ,00 (72.574,00 x 1,0325) w ,00 Maximum premium WAO-shortfall w ,00 w ,00 Premiumpercentage WAO-shortfall (to be paid by employees) 0,25% 0,25% NEW PENSION SCHEME AS OF JANUARY 1, 2002 Pension offset w ,00 3 w ,00 Pension offset WAO-shortfall w ,00 (13.502,00 x 1,0353) w ,00 Indexation pension and paid-up policies 3,25% 4 4,19% Indexation built-up rights on whole-life old age pension during employment 3,35% 5 4,79% Offset own premium contribution n.a. (contributions are no longer determined in the pension scheme, but by each individual member company) Maximum premium WAO-shortfall w ,00 w ,00 Premium percentage WAO-shortfall (to be paid by employees) 0,25% 0,25% 1 Increase gross minimum salaries between and Consumer price index (cpi) households with a high income between October 2001 and October 2002 (120,6-116,8) / 116,8x100%= 3,25%. 3 Minimum of on the one hand the increase of the gross minimum salary between and (w x1,0141= w ,00) and on the other hand the minimum Pension offset per art. 18a, sub 8, legal Wage Tax, ( 10/7 AOW-married = w ,00). 4 Consumer price index (cpi), households with a high income between October 2001 and October 2002 (120,6-116,8) / 116,8 x 100% = 3,25%. 5 Index figures Collective labour agreement-wages per hour, inclusive special payments between October 2001 and October 2002 (144,9-140,2) / 140,2x100% = 3,35%. 8

PensioenPraat. VUT, pré-pensioen en levensloop. Wat betekenen de recente maatregelen voor u? ENGLISH SUMMARY INCLUDED. imagination at work INHOUD

PensioenPraat. VUT, pré-pensioen en levensloop. Wat betekenen de recente maatregelen voor u? ENGLISH SUMMARY INCLUDED. imagination at work INHOUD PensioenPraat 27 www.ge-pensioenfonds.nl UITGAVE VAN HET GE-PENSIOENFONDS INHOUD 1 Overheidsmaatregelen pensioenen 4 Aangesloten ondernemingen 5 Nieuwe directeur Pensioenfonds 5 Nieuwe pensioenadministrateur

Nadere informatie

HP Pensioen. Hogere AOW-leeftijd vanaf 2013. Interviews met Jan Vastbinder en René van Warmerdam. Waarom dekkingsgraad en pensioenkapitalen

HP Pensioen. Hogere AOW-leeftijd vanaf 2013. Interviews met Jan Vastbinder en René van Warmerdam. Waarom dekkingsgraad en pensioenkapitalen HP Pensioen Magazine I Oktober 2012 I Nr. 15 In dit nummer onder meer: Hogere AOW-leeftijd vanaf 2013 Interviews met Jan Vastbinder en René van Warmerdam Waarom dekkingsgraad en pensioenkapitalen blijven

Nadere informatie

Interview met Rob Kruijk. Pensioen: Belangrijk en boeiend! Interview met Frans Smidt. Magazine I 2008 I Nr.8. In dit nummer onder meer:

Interview met Rob Kruijk. Pensioen: Belangrijk en boeiend! Interview met Frans Smidt. Magazine I 2008 I Nr.8. In dit nummer onder meer: HP Pensioen Magazine I 2008 I Nr.8 In dit nummer onder meer: Interview met Rob Kruijk Pensioen: Belangrijk en boeiend! Interview met Frans Smidt Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, vermenigvuldigd

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING GE-PENSIOENFONDS

JAARVERSLAG STICHTING GE-PENSIOENFONDS JAARVERSLAG STICHTING GE-PENSIOENFONDS 2001 STICHTING GE-PENSIOENFONDS VERSLAG OVER HET 31E BOEKJAAR 1-1-2001 T/M 31-12-2001 INHOUD Pagina Bestuur en organisatie 5 Meerjarenoverzicht 7 Bestuursverslag

Nadere informatie

PensioenPraat. Veranderingen in pensioenreglement. Invoering van de WIA (verzekering WGA-gat) ENGLISH TRANSLATION INCLUDED FOR SOME OF THE ARTICLES

PensioenPraat. Veranderingen in pensioenreglement. Invoering van de WIA (verzekering WGA-gat) ENGLISH TRANSLATION INCLUDED FOR SOME OF THE ARTICLES PensioenPraat www.gepensioenfonds.nl UITGAVE VAN HET GE-PENSIOENFONDS 30 INHOUD 1 Veranderingen in pensioenreglement 3 De Pensioenwet komt eraan 3 Pensioen Helpdesk 4 Wat doet de beleggingscommissie? 6

Nadere informatie

INHOUD Over deze brochure Wat is pensioen eigenlijk? Hoe wordt uw pensioen opgebouwd? Veranderingen in uw privé-/werksituatie 9

INHOUD Over deze brochure Wat is pensioen eigenlijk? Hoe wordt uw pensioen opgebouwd? Veranderingen in uw privé-/werksituatie 9 Uw pensioen bij INHOUD 01 Over deze brochure 2 02 Wat is pensioen eigenlijk? 4 03 Hoe wordt uw pensioen opgebouwd? 6 04 Veranderingen in uw privé-/werksituatie 9 05 Andere belangrijke informatie 11 06

Nadere informatie

Pensioenregeling in heldere taal.

Pensioenregeling in heldere taal. Pensioenregeling in heldere taal. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, vermenigvuldigd of gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van de uitgever en/of andere auteursrechthebbenden. Stichting

Nadere informatie

Welkom bij Stichting BASF Pensioenfonds, het pensioenfonds voor werknemers die vóór. 1 juli 2008 in dienst zijn gekomen bij

Welkom bij Stichting BASF Pensioenfonds, het pensioenfonds voor werknemers die vóór. 1 juli 2008 in dienst zijn gekomen bij Pensioenregeling tot 1 juli 2008 Welkom bij Stichting BASF Pensioenfonds, het pensioenfonds voor werknemers die vóór 1 juli 2008 in dienst zijn gekomen bij BASF Nederland B.V., BASF IT Services Nederland

Nadere informatie

Achtergrondinfo over de wet VPL. De gewijzigde regeling. Vragen en antwoorden. Magazine I 2006 I Nr. 3. In dit nummer onder meer:

Achtergrondinfo over de wet VPL. De gewijzigde regeling. Vragen en antwoorden. Magazine I 2006 I Nr. 3. In dit nummer onder meer: HP Pensioen Magazine I 2006 I Nr. 3 In dit nummer onder meer: Achtergrondinfo over de wet VPL De gewijzigde regeling Vragen en antwoorden Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, vermenigvuldigd

Nadere informatie

EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING. (Pensioenreglement B, vestiging Born, februari 2015)

EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING. (Pensioenreglement B, vestiging Born, februari 2015) EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING (Pensioenreglement B, vestiging Born, februari 2015) OVER STICHTING PENSIOENFONDS INVISTA INVISTA (Nederland) B.V. heeft een eigen pensioenfonds: Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Hoe houden we ons pensioen zo zeker mogelijk?

Hoe houden we ons pensioen zo zeker mogelijk? HP Pensioen Magazine I April 2013 I Nr. 16 In dit nummer onder meer: Hoe houden we ons pensioen zo zeker mogelijk? Toeslagen: wanneer, hoe en waarom Interviews met Rinze Braaksma, Bob van Randeraat en

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING GE-PENSIOENFONDS

JAARVERSLAG STICHTING GE-PENSIOENFONDS JAARVERSLAG STICHTING GE-PENSIOENFONDS 2000 STICHTING GE-PENSIOENFONDS VERSLAG OVER HET 30E BOEKJAAR 1-1-2000 T/M 31-12-2000 INHOUD Pagina Bestuur en organisatie 5 Meerjarenoverzicht 7 Bestuursverslag

Nadere informatie

YOUR CAPTAIN SPEAKING...

YOUR CAPTAIN SPEAKING... THIS IS In In dienst YOUR CAPTAIN SPEAKING... Is uw persoonlijke situatie gewijzigd? Denk aan de gevolgen voor uw pensioen In dienst Deze brochure is een uitgave van Stichting Pensioenfonds Vliegend Personeel

Nadere informatie

Uw pensioen in het kort

Uw pensioen in het kort Uw pensioen in het kort Pensioenregeling 2011 geldend voor werknemers voor wie op 31 juli 2011 het pensioenreglement 2008 N van toepassing is dan wel in dienst getreden op of na 1 augustus 2011 1 Deze

Nadere informatie

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad. pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad in vraag & antwoord kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.com 2 inleiding Stichting Pensioenfonds Randstad Telefoon

Nadere informatie

Startbrief Pensioenregeling Enrichment Technology Nederland B.V. (ETC Almelo)

Startbrief Pensioenregeling Enrichment Technology Nederland B.V. (ETC Almelo) VERTROUWELIJK Naam Adres Onderwerp: Startbrief Datum: Startbrief Pensioenregeling Enrichment Technology Nederland B.V. (ETC Almelo) Je werkgever heeft een pensioenregeling getroffen. Dit is misschien je

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij. is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch

Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij. is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch Uw pensioenregeling in het kort Versie 2015 Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch U bouwt bij ons pensioen op. In deze brochure leggen

Nadere informatie

De EDS Pensioenregeling

De EDS Pensioenregeling Eindstreep of nieuwe start? Weet hoe u verzekerd bent voor uw pensioen. De EDS Pensioenregeling Volledig beschikbare premie Als voormalig EDSmedewerker bent u deelnemer aan de EDS Pensioenregeling. U,

Nadere informatie

Welkom bij SPW De pensioenregeling in het kort

Welkom bij SPW De pensioenregeling in het kort Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Welkom bij SPW De pensioenregeling in het kort Voor nieuwe deelnemers van SPW Inhoudsopgave Welkom 3 Wat is pensioen? 3 De pensioenregelingen van SPW 3

Nadere informatie

Uitgave van Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Verkort jaarverslag 2007: een jaar vol uitdagingen

Uitgave van Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Verkort jaarverslag 2007: een jaar vol uitdagingen PensioenPraat Uitgave van Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics Nr. 34 September 2008 Verkort jaarverslag 2007: een jaar vol uitdagingen Stand van zaken over de overgang naar SABIC (3) Wijziging

Nadere informatie

Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group

Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Welkom bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group (hierna te noemen: ons pen sioenfonds), het pensioenfonds waar Sligro Food Group Nederland

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 05. Scheiden 16 Wat bedoelen we met scheiden? 16 De gevolgen voor uw ouderdomspensioen

Inhoudsopgave. Inleiding 05. Scheiden 16 Wat bedoelen we met scheiden? 16 De gevolgen voor uw ouderdomspensioen Pensioenregeling Pensioenregeling Inhoudsopgave Inleiding 05 Het pensioenpakket van PPF 06 Ouderdomspensioen 06 Premievrije deelneming 06 Invaliditeitspensioen 07 Partnerpensioen 07 Wezenpensioen 07

Nadere informatie

Is jouw pensioen goed geregeld? Alles wat je moet weten over jouw pensioenregeling update 2015

Is jouw pensioen goed geregeld? Alles wat je moet weten over jouw pensioenregeling update 2015 Is jouw pensioen goed geregeld? Alles wat je moet weten over jouw pensioenregeling update 2015 Inleiding Als het om pensioen gaat, wil je waarschijnlijk maar één ding weten: heb ik straks voldoende pensioen

Nadere informatie

Uw Honeywell-pensioen

Uw Honeywell-pensioen Uw Honeywell-pensioen Mei 2015 2 Uw Honeywell-pensioen Lees de blauwe tekst voor de hoofdpunten Inleiding 5 Stopt u met werken met 67 jaar? 6 Uw pensioenuitkering 7 Wat kost uw pensioen? 11 Zorg voor uw

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Pensioenfonds Welkom bij Stichting Pensioenfonds AZL (P-AZL), het pensioenfonds voor de werknemers in dienst van AZL N.V. Omdat u bij P-AZL pensioen gaat opbouwen

Nadere informatie

Pensioenregeling in het kort Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen

Pensioenregeling in het kort Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen Pensioenregeling in het kort Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen Wat is pensioen? 7 Arbeidsongeschikt Pensioenopbouw Nabestaandenpensioen Waardeoverdracht 8 11 20 Keuzemogelijkheden 14

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 05

Inhoudsopgave. Inleiding 05 Pensioenregeling Pensioenregeling Inhoudsopgave Inleiding 05 Het pensioenpakket van PPF 06 Ouderdomspensioen 06 Premievrije deelneming 06 Invaliditeitspensioen 06 Nabestaandenpensioen 07 Wezenpensioen

Nadere informatie

Uw pensioen. Wij sluiten graag bij u aan. Trouwen of samenwonen. Uw KPN. pensioen. Zelf kiezen. Nieuwe baan. Beleggen.

Uw pensioen. Wij sluiten graag bij u aan. Trouwen of samenwonen. Uw KPN. pensioen. Zelf kiezen. Nieuwe baan. Beleggen. Uw pensioen Wij sluiten graag bij u aan Meer weten? www.kpnpensioen.nl Nieuwe baan 20 Trouwen of samenwonen 22 Wat is pensioen? Arbeidsongeschikt Beleggen 6 12 18 Scheiden 23 Extra pensioen 16 Uw KPN pensioen

Nadere informatie

ALLES over uw pensioenregeling. Wat heeft Pensioenfonds Zorg en Welzijn allemaal voor u geregeld?

ALLES over uw pensioenregeling. Wat heeft Pensioenfonds Zorg en Welzijn allemaal voor u geregeld? ALLES over uw pensioenregeling Wat heeft Pensioenfonds Zorg en Welzijn allemaal voor u geregeld? Inhoudsopgave Wat kost uw pensioen? 4 Eerder of later met pensioen 5 Eerst meer daarna minder; eerst minder

Nadere informatie

information on your aow-pension

information on your aow-pension information on your aow-pension Your AOW pension Informatie over uw AOW-pensioen Table of contents Introduction 1 1 Who is insured under the AOW scheme 2 2 What are the AOW entitlements 2 3 How much AOW

Nadere informatie