PensioenPraat. Levensduur van mannen neemt toe. Niet roken belangrijke factor. Vrouwen worden gemiddeld ouder dan mannen, maar het

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PensioenPraat. Levensduur van mannen neemt toe. Niet roken belangrijke factor. Vrouwen worden gemiddeld ouder dan mannen, maar het"

Transcriptie

1 PensioenPraat UITGAVE VAN HET GE-PENSIOENFONDS INHOUD 2 Contactadressen AZL 2 Nieuw akkoord sociale partners en CSO 3 Werkloosheid veroorzaakt niet altijd volledige breuk in pensioenopbouw 3 Opgave Factor A Weet u het nog? GESAVE! 4 Bestuursleden 4 Aangesloten ondernemingen 5 Aanpassingen en wijzigingen in de nieuwe pensioenregelingen 5 Constanten per AOW- en ANW-bedragen 7 English summary ENGLISH SUMMARY INCLUDED Nr JULI 2003 Secretariaat bestuur Postbus AC Bergen op Zoom Administratie AZL Postbus CZ Heerlen Redactie Jan Aerts Jan Boesveld Dion van Tilburg Vormgeving Kreateam Communicatie bv, Wouw PensioenPraat is bestemd voor alle actieve en niet-actieve belanghebbenden. Aan de inhoud van dit blad kunnen geen rechten worden ontleend. Bepalend is het Pensioenreglement. Niet roken belangrijke factor Levensduur van mannen neemt toe Uit in augustus 2002 gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat mannen steeds vaker hun echtgenote overleven. In 2001 werden bijna mannnen weduwnaar, ruim 8 procent meer dan tien jaar geleden. Nog steeds lopen vrouwen uit een huwelijk een twee keer zo grote kans dan mannen alleen achter te blijven ( in 2001), maar volgens de statistiek wordt hier het verschil tussen de seksen kleiner. Het aantal vrouwen dat weduwe werd nam in de afgelopen tien jaar met één procent af. Vrouwen worden gemiddeld ouder dan mannen, maar het verschil in levensverwachting wordt steeds kleiner. Tien jaar geleden bedroeg dat verschil nog ruim 6 jaar; in 2001 was dat al geslonken tot minder dan vijf jaar. Die trend lijkt nu ook weerspiegeld in het feit dat steeds meer mannen hun vrouw overleven. Als gevolg van een verbeterde gezondheidszorg en voeding worden vrouwen en mannen steeds ouder. Gemiddeld worden Nederlandse vrouwen nu ruim 80 jaar en mannen 75 jaar. Tot 2040 zal die levensverwachting volgens het CBS nog iets toenemen; 83 jaar voor vrouwen en 80 jaar voor mannen. Oorzaak De precieze oorzaak van dit afnemende verschil in levensverwachting blijkt niet uit de statistieken aldus prof. Dr. D.L. Knook, gerontoloog verbonden aan TNO verouderingsonderzoek en aan het Leids Universitair Medisch Centrum. Zeker is dat roken een belangrijke factor is. Dat weten we al heel lang; in de jaren zestig werd de relatie tussen kanker Het verschil in levensverwachting tussen vrouwen en mannen wordt steeds kleiner en roken al gelegd, aldus Knook. Mannen zijn sinds de jaren vijftig minder gaan roken, en vrouwen juist meer. Longkanker en hart- en vaatziekten als gevolg van het roken bekorten de de levensduur in hoge mate. Knook: Mannnen hadden lange tijd een oversterfte als gevolg van het meer roken en het vaker betrokken zijn bij dodelijke ongevallen. Het verschil met vrouwen wordt nu kleiner. Maar het is niet duidelijk of dat komt omdat de levensverwachting van vrouwen langzamer stijgt of dat mannen iets inhalen op vrouwen. (Uit Leven in de Pers, augustus 2002) 1

2 Nieuwe contactpersonen AZL Voor inlichtingen over uw pensioensituatie kunt u rechtstreeks contact opnemen met AZL. Daar zijn alle gegevens opgenomen in de pensioensystemen. Nieuwe contactpersonen bij de AZL-administratie zijn Dionne Drummen (telefoon ) en Michael Gerits (telefoon ) Het adres van AZL is In geval telefonisch contact gezocht wordt met de administratie kan ieder van beide personen benaderd worden. Als eenmaal een persoon aan een zaak werkt is het aan te raden bij de volgende contacten bij voorkeur dezelfde persoon te benaderen. Correspondentie over pensioenzaken stuurt u naar: Stichting GE-Pensioenfonds p/a AZL Postbus CZ Heerlen Pensioenbrieven Opnieuw heeft de verzending van de pensioenbrieven vertraging ondervonden omdat bij controle onjuistheden werden geconstateerd. Invloed 65-plussers op bestuur pensioenfondsen Toch nog akkoord sociale partners en CSO Het heeft er lang naar uitgezien dat het niet zou lukken, maar uiteindelijk zijn de onderhandelingsdelegaties van de Stichting van de Arbeid (STAR) en het Coördinatieorgaan Samenwerkende Ouderenorganisaties (CSO) het toch eens geworden over een nieuw convenant over de medezeggenschap. Op 28 februari hebben de betrokken partijen - het CSO overigens zonder de steun van de Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden (NVOG) - het convenant ondertekend. De nieuwe afspraken en aanbevelingen zijn een vervolg op het in 1998 gesloten eerste convenant en beogen een verdere kwalitatieve verbetering van de medezeggenschap van gepensioneerden. Het gaat hierbij vooral om de vertegenwoordiging in bestu- Overzicht deelnemersbestand Vertegenwoordiging gepensioneerden in bestuur of deelnemersraad; Verdeling van bestuurszetels tussen de actieve deelnemers en de gepensioneerden moet plaats vinden op basis van evenredigheid. Maximaal de helft van het aantal niet-werkgeverszetels in het bestuur kan door vertegenwoordigers van gepensioneerden worden ingenomen. Jan Boesveld Nieuwe werknemers opgelet Bij in diensttreding bij één van de aangesloten ondernemingen wordt u opgenomen in het GE-Pensioenfonds in de 62 jaar 65 jaar regeling. Alle personeelsafdelingen (HR) hebben extra pensioenmappen ontvangen die aan nieuwe werknemers bij indiensttreding moeten worden uitgereikt. Als dat niet plaats vindt vraag er dan om. Pensioenfondsen hebben de ren en deelnemersraden en de versterking van de positie van die raden. Aanbevelingen Enkele aanbevelingen van STAR en SCO zijn: Raadpleging gepensioneerden; plicht statuten en reglementen te verstrekken. Het is ook mogelijk de intranet- of internetsite van het pensioenfonds (www. gepensioenfonds.nl) op te roepen. Ook daar vindt u alle relevante gegevens. Het totale aantal rechthebbenden bij het GE-Pensioenfonds per 31 december 2002: De correcties die moesten worden aangebracht door de administratie van AZL vergden weer extra tijd. Het bestuur heeft geprobeerd de vertraging zo kort mogelijk te houden, maar blijft van mening dat de juistheid van de gegevens op de pensioenbrieven op de eerste plaats komt. Inmiddels zijn de pensioenbrieven verzonden Deelnemers (actieven) Gewezen deelnemers (slapers) Pensioengerechtigden (ouderdomspensioen,invaliditeitspensioen, partnerpensioen, wezenpensioen) 2

3 Eigen site op internet Onder de naam is sinds enige tijd de eigen website van het GE-Pensioenfonds te bekijken. Naast de pensioensite op Intranet - die voor actieve deelnemers al langer beschikbaar is - is er nu dus ook een website geopend op Internet. De informatie op de internetsite zal in de komende tijd worden uitgebreid. Iedereen die over een computer beschikt met een internetaansluiting, kan daar nu ook veel informatie vinden over ons pensioenfonds. Het bestuur wil met de internetsite met name de communicatie met gewezen deelnemers, afvloeiers en gepensioneerden verbeteren. Distributie Pensioen- Praat Omdat het nu mogelijk is PensioenPraat via intranet en internet op te roepen, zal een gedrukt exemplaar in de toekomst waarschijnlijk alleen nog worden gezonden aan gepensioneerden, WAO-ers en werknemers met pre-pensioen. Pensioenopbouw voor 40- plussers met WW-uitkering Werkloosheid veroorzaakt niet altijd volledige breuk in pensioenopbouw De FVP (Financiering Voortzetting Pensioenverzekering) geeft een bijdrage waarmee de pensioenopbouw bij de laatste werkgever kan worden voortgezet. Recht op deze bijdrage heeft de werknemer die 40 jaar of ouder is op de eerste dag dat hij een ww-uitkering ontvangt. Dit recht heeft alleen betrekking op levenslang ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen, dus niet op tijdelijk ouderdomspensioen Recht op een bijdrage heeft de werknemer zolang hij een loongerelateerde ww-uitkering ontvangt. Dit recht blijft gehandhaafd voor de werknemer van 57,5 jaar en ouder, die een WW-vervolguitkering ontvangt. Als in de CAO geregeld is dat de pensioenopbouw voor werklozen geheel of gedeeltelijk wordt voortgezet kan de werknemer recht hebben op een FVPbijdrage. Deze bijdrage vindt ook plaats in geval van voortzetting van de pensioenopbouw die deel uitmaakt van een sociaal plan waarbij een aanvulling wordt gegeven op de WW. Hoe werkt het aanvragen van een FVP-bijdrage? Het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekering) regelt de WW-uitkeringen. Zij meldt ww-ers vanaf de leeftijd van 40 jaar automatisch aan bij de FVP. De FVP stuurt daarop een aanvraagformulier rechtstreeks naar de werknemer. De werknemer moet het formulier invullen en terugsturen. Het UWV geeft aan de FVP de hoogte door van de WW-uitkering. Op basis daarvan berekent de FVP het voortzettingspercentage van de pensioenopbouw. De bijdrage wordt door de FVP betaald aan het pensioenfonds, dat verplicht is deze bijdrage aan te wenden voor de pensioenopbouw. De betrokken werknemer krijgt van de FVP bericht over de hoogte van de aanspraken. Oude regeling Ook de aanspraken uit de oude regeling op basis van de FVP-bijdrage vallen onder het recht van waardeoverdracht, indien de werknemer overstapt naar een nieuwe werkgever. Als de werknemer bij ontslag in de WAO zit, maar later weer Jaarlijkse aangroei pensioenaanspraken Opgave Factor A 2002 geheel arbeidsgeschikt wordt bevonden maar volledig werkloos wordt, ontstaat er alsnog recht op een FVP-bijdrage. Jan Boesveld Jaarverslag 2002 Het jaarverslag van het GE-Pensioenfonds over het boekjaar 2002 zal binnenkort gereed zijn. Een samenvatting zal zoals gebruikelijk worden gepubliceerd in de volgende PensioenPraat. Als u het volledige verslag wilt ontvangen, dan kunt u dit aanvragen bij Jan Boesveld, secretaris van het GE-Pensioenfonds. Het jaarverslag is al in te zien op de Intranetsite. Hiermee zal een aanzienlijke reductie van de kosten worden bereikt. Het bestuur heeft het vertrouwen dat ook via deze mogelijkheden PensioenPraat in de belangstelling blijft. Toch wil de redactie graag van u weten of u evenveel tijd aan het lezen van dit blad besteedt via de websites op de computer, als voorheen door het lezen van een gedrukt exemplaar. Uw reacties aan de redactie stellen wij zeer op prijs. Vorig jaar ontving u voor het eerst een opgave van het pensioenfonds betreffende de jaarlijkse aangroei van uw pensioenaanspraken, de zogenaamde opgave factor A. Ook dit jaar zult u opnieuw een dergelijke opgave ontvangen van de administratie. Deze opgave kunt u hanteren bij uw aangifte Inkomstenbelasting. De opgave zal later dit jaar aan u worden verstrekt. Daarbij merken wij op dat de belastingdienst met het oog op de opgave factor A een overgangsregeling heeft getroffen om pensioenfondsen in staat te stellen hun administratie aan de nieuwe verplichtingen aan te passen. Uitstel Dit uitstel voor pensioenfondsen betekent ook uitstel voor u als belastingplichtige. Bij wijze van overgang kunnen opgaven (net als vorig jaar) uiterlijk oktober worden verstrekt, waarna nog tot en met 31 december van het jaar volgend op het aftrekjaar lijfrentepremies kunnen worden gestort. Tot 31 december 2003 dus. Ruim binnen deze overgangsregeling zult u de gevraagde opgave A 2002 ontvangen. Robert Mulders (AZL) 3

4 Weet u het nog? GESAVE! Bestuursleden Pensioenfonds Het GE-Pensioenfonds heeft een vrijwillige pensioenspaarregeling, GESAVE. Daarin kan gespaard worden voor prepensioen. Deelnemers moeten daarvoor dan wel zelf de premies opbrengen. Over deze bijspaarregeling is uitgebreid gecommuniceerd naar alle deelnemers in pensioenpraat extra editie nieuwe regeling, die in drie delen het licht zag in Uitgebreide informatie is ook te vinden in de pensioenmappen op de Intranetsite van het GE- Pensioenfonds: eur.gep.ge.com/gepe_intranet/ www/welcome/pensionfund/ welcome.htm. Ook de aanvraagformulieren staan erop vermeld. Benoemd door de onderneming Olaf Tant - voorzitter Jan Aerts - plv. secretaris Yvonne den Bakker André Rekveld Gekozen door deelnemers Jan Boesveld - secretaris Dion van Tilburg - vice-voorzitter Anneke Proost Frans van Tatenhove Directie Jan Aerts GESAVE individueel vrijwillig extra pensioensparen 2003 Extra informatie wordt in deze uitgave gegeven om de aandacht te vestigen op de extra spaarregeling. Waarom extra sparen in GESAVE? 1 Om een pensioentekort op te heffen of te verminderen. 2 Om een hoger ouderdomsen nabestaandenpensioen te verkrijgen. 3 Om een nabestaandenpensioen te verkrijgen zonder op de pensioendatum minder ouderdomspensioen in te moeten ruilen voor nabestaandenpensioen. 4 Om de fiscale faciliteiten te benutten die door de overheid zijn vastgesteld. Pas op dat de totale uitkering van alle pensioenen die u ontvangt niet meer mag bedragen dan 100% van uw laatstverdiende salaries. Hoe kan men extra gaan sparen? Voor een levenslange hogere oudedagsvoorziening kunt u op twee manieren sparen: 1 door een lijfrenteverzekering af te sluiten. 2 door deel te nemen aan de extra pensioenspaarregeling van ons pensioenfonds, GESAVE. Wat is het verschil tussen deze twee mogelijkheden? A Lijfrenteverzekeringen zijn gekoppeld aan de fiscale lijfrenteruimte. Per 1 januari 2003 is de basisruimte voor lijfrente premies van w afgeschaft. Vanaf 1 januari 2003 zijn deze premies alleen nog aftrekbaar als u kunt aantonen een pensioentekort te hebben. U kunt dan gebruik maken van de fiscale jaarruimte. Hoeveel dat is hangt af van uw persoonlijke situatie, die van jaar tot jaar kan verschillen. Elk jaar moet u dus de jaarruimte zelf berekenen waarvoor u ook de Factor A nodig heeft. B Door gebruik te maken van de fiscale pensioenruimte is pensioensparen met GESAVE fiscaal voordelig. De inhouding vindt namelijk plaats via de salarisadministratie en het bedrag wordt dan fiscaal direct verrekend. Bij uw belastingaangifte behoeft u niets op te geven. Let wel op dat de fiscus grenzen heeft gesteld aan het bedrag dat u jaarlijks aan pensioenpremies mag besteden. Die grenzen vindt u in de pensioenmap. Gelet op de zéér beperkte mogelijkheid voor lijfrenteconstructies is GESAVE daardoor een aantrekkelijk alternatief. Bovendien maakt het pensioenfonds geen winst op GESAVE, in tegenstelling tot aanbieders van lijfrenteproducten. Wanneer beginnen met extra pensioensparen? Als u meer jaren spaart kunnen de jaarlijkse bijdragen lager zijn om eenzelfde spaardoel te bereiken. De kans dat uw kapitaal dan in waarde groeit is groter. De lange termijnvisie die pensioenfondsen ook volgen bij hun beleggingen. Meer jaren sparen betekent optimaal gebruik maken van de fiscale vrijstellingen. Wilt u op oudere leeftijd een (veel) hoger bedrag storten, dan is het risico groot dat dit niet binnen de aftrekmogelijkheden past omdat de overheid de fiscale mogelijkheden kan inperken. Hoe kan een pensioentekort ontstaan? 1 Door verandering van werkgever(s) tijdens uw loopbaan. 2 Door een tijd in het buitenland te hebben gewerkt en gewoond. 3 Wanneer u een tijd niet in loondienst hebt gewerkt, maar zelfstandig of als freelancer werkzaamheden hebt verricht. 4 Als u op latere leeftijd in het arbeidsproces bent gestapt. Aangesloten ondernemingen General Electric Plastics BV GE Plastics ABS BV GE International Inc. GE Medical Systems Nederland BV Fanuc Eberle BV GE Fanuc Automation Europe SA - Netherlands Branch GE Fanuc Eberle Automation GmbH - Netherlands Branch GE International Benelux BV TIP Trailer Rental BV TIP Services BV GE Information Services BV (uittreding 2003) GEIS International Inc. (uittredeing 2003) GE Capital Modular Space Europe BV Azdel BV GE Power Controls Netherlands BV CFI ( Consolidated Financial Insurance Group BV) GE Bayer Silicones BV GE Capital Commercial Finance BV GE Capital BV GE Capital Aro Lease BV Stichting GE-Pensioenfonds GE Betz BV LNP Engineering Plastics Europe BV 4

5 In nieuwe pensioenregelingen Aanpassingen en wijzigingen De tekst in de nieuwe pensioenregelingen voor pensioen op 62-jarige leeftijd en op 65- jarige leeftijd moet om diverse redenen worden aangepast. Dat komt ondermeer omdat: de overheid nieuwe regels heeft ingevoerd; de Pensioen- & Verzekeringskamer (PVK) om diverse wijzigingen heeft verzocht; de artikelen die niet duidelijk waren moeten worden verbeterd. Deze wijzigingen worden binnenkort in de pensioenreglementen aangebracht en na goedkeuring van de PVK gepubliceerd. Wijziging artikel 23, lid 1 Deze wijziging brengen wij alvast onder uw aandacht omdat ze per 1 januari 2003 van kracht is geworden. Hierin staat vermeld:...aanpassen overeenkomstig het afgeleide consumentenprijsindexcijfer voor werknemers hoog.... Het woord afgeleide vervalt omdat dit woord er onbedoeld ingekomen is. Bovendien heeft het CBS per 1 januari 2003 een nieuwe reeks van de consumentenprijsindex (CPI) ingevoerd. Tot december 2002 gebruikte het CBS een reeks met als basisjaar In januari werd overgegaan op de reeks met basisjaar De eerste uitkomsten zijn op 6 februari 2003 gepubliceerd. Per 1 januari 2003 zijn de reeksen voor werknemersgezinnen met een hoog inkomen en voor werknemersgezinnen met een laag inkomen komen te vervallen. Men spreekt nu van de consumentenprijsindex (CPI) voor huishoudens. Als gevolg daarvan zal bovengenoemde tekstcorrectie nogmaals gewijzigd worden door het woord hoog te laten vervallen. Constanten per 1 januari 2003 en 2002 PENSIOENREGELING VÓÓR Franchise w ,00 (w ,00 x 1,0353) 1 w WAO-hiaat-franchise w ,00 w Indexatie ingegane pensioenen en premievrije pensioenaanspraken 3,25% 2 4,19% Bijdragefranchise (o.v. van goedkeuring werkgever) w ,00 (72.574,00 x 1,0325) w ,00 Maximaal premiebedrag WAO-hiaat w ,00 w ,00 Premiepercentage WAO-hiaat 0,25% 0,25% PENSIOENREGELING VANAF 2002 Franchise w ,00 3 w ,00 WAO-hiaat franchise w ,00 (13.502,00 x 1,0353) w ,00 Indexatie ingegane pensioenen en premievrije pensioenaanspraken 3,25% 4 4,19% Indexatie opgebouwde aanspraken op levenslang ouderdomspensioen tijdens deelnemerschap 3,35% 5 4,79% Bijdragefranchise n.v.t. (bedragen worden niet meer door het pensioenreglement bepaald, maar door elke aangesloten onderneming afzonderlijk) Maximaal premiebedrag WAO-hiaat w ,00 w ,00 Premiepercentage WAO-hiaat 0,25% 0,25% 1 Stijging bruto minimumloon tussen en Consumentenprijsindex (cpi), werknemersgezinnen met een hoog inkomen tussen oktober 2001 en oktober 2002: (120,6-116,8) / 116,8 x 100%= 3,25% 3 Minimum van enerzijds de stijging van het bruto minimumloon tussen en (w ,00 x 1,0141 = w ,00) en anderzijds de minimumfranchise uit artikel 18a lid 8 Wet lb (10 / 7 AOW-geh = w ,00). 4 Consumentenprijsindex (cpi), werknemersgezinnen met een hoog inkomen tussen oktober 2001 en oktober 2002: (120,6-116,8) / 116,8 x 100%= 3,25% 5 Indexcijfers CAO-lonen per uur, inclusief bijzondere beloningen tussen oktober 2001 en oktober 2002: (144,9-140,2) / 140,2x100%= 3,35% 5

6 Per 1 juli 2003 Nieuwe AOW- en ANW-bedragen De AOW kent verschillende pensioenbedragen voor alleenstaanden, voor mensen met een (huwelijks)partner en voor mensen die de zorg hebben voor één of meer kinderen jonger dan 18 jaar. Daarnaast kunt u als AOWgerechtigde in aanmerking komen voor een toeslag als uw (huwelijks)partner nog geen 65 jaar is. Deze toeslag is onder andere afhankelijk van het inkomen van uw partner. De AOW wordt maandelijks uitbetaald. Hiernaast staan de AOWbedragen zoals die gelden vanaf 1 juli Het gaat om bedragen van het volledige pensioen, dus voor iemand die voor 100% verzekerd is geweest. AOW + ander inkomen partner. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van het inkomen van uw partner. Inkomen uit vermogen wordt buiten beschouwing gelaten. Meer informatie, zoals nettobedragen, toeslagen en inhoudingen vindt u op de website: Bewaar de uitgaven van PensioenPraat. Er staat steeds belangrijke informatie in. Deelnemersraad Pensioenfonds H. van den Durpel (voorzitter) P. Hunter V. de Leeuw H. Okker P. van Tilburg G. op den Dries C. Heine AOW-bedragen ANW-uitkering Brutobedrag per maand Alleenstaande w 913,42 w 44,49 Alleenstaande ouder met thuiswonende kinderen jonger dan 18 jaar w 1.133,16 w 57,21 Gehuwde (partner ook 65 jaar) w 627,04 w 31,78 Gehuwde, partner jonger dan 65, volledige toeslag w 1.254,08 w 63,56 Gehuwde, partner jonger dan 65, geen toeslag w 627,04 w 31,78 AOW VÓÓR 1994 Gehuwde, zonder toeslag w 913,42 w 44,49 Vakantie-uitkering per maand De AOW kent geen verschil tussen gehuwden en ongehuwden die met 1 andere meerderjarige persoon een gezamenlijke huishouding voeren. Brutobedrag per maand Vakantie-uitkering per maand Nabestaande die al vóór 1 juli 1996 AWW had en een inkomensonafhankelijk deel houdt w 379,44 w 30,35 Idem + halfwezenuitkering w 600,65 w 46,47 Nabestaandenuitkering w 980,51 w 56,45 Nabestaandenuitkering + halfwezenuitkering w 1.201,72 w 72,57 Nabestaandenuitkering voor verzorgingsrelatie w 632,39 w 40,32 Halfwezenuitkering w 221,21 w 16,12 Wezenuitkering t/m 9 jaar w 313,76 w 18,06 Wezenuitkering 10 t/m 15 jaar w 470,64 w 27,10 Wezenuitkering 16 t/m 26 jaar w 627,53 w 36,13 De vakantieuitkering wordt 1x per jaar in de maand mei betaald. 6

7 Short summary in English EXPECTED LIFETIME OF MEN IS INCREASING From published figures of the Dutch Central Bureau of Statistics in August 2002 it appeared that men more often live longer than women. In 2001 nearly men became widower, about 8% more than 10 years ago. Yet married women have twice as much chance to stay alone ( in 2001). However, also here the difference between the sexes is becoming smaller. The number of women who became widow decreased by 1% in the past ten years. On average Dutch women will get just over 80 years and men 75 years. The exact reason of the declining difference in life expectancy does not appear from the statistics. However it is certain that smoking is an important factor. We know that already for years says Prof Dr. D.L. Knook of TNO; already in the sixties the relationship between cancer and smoking was emphasized. Since the fifties smoking by men reduced, while women started to smoke more. Lung cancer as well as heartand vascular diseases shorten the duration of life considerably. For a long time the death rate of men was negatively influenced by smoking more and by often being involved in accidents. The difference with women is however becoming smaller. It is not certain whether this is caused by the decreasing improvement in life expectancy of women or by men catching up with women. PENSION STATEMENTS Again the mailing of the annual pension statements to all members is delayed because of errors showing up at random checks. The corrections to be made by AZL took extra time. The board of the pension fund tried to reduce this delay as much as possible but is of the opinion that the correctness of the data has first priority. INFLUENCE OF PENSIONERS ON THE BOARD OF PENSION FUNDS In February this year a new agreement (convenant) has been signed by STAR (Labor Foundation) and CSO (organization of Older People) demanding the participation of pensioners over 65 years old in the Board of pension funds or in the Member Counsels. Some recommendations are: 1 Consultation of pensioners. 2 Participation in the Board or in the Member Counsel. 3 Proportional representation of active members and pensioners. ATTENTION NEW EMPLOYEES When joining one of the affiliated companies one becomes a member of the pension fund. All Human Resource departments have pension information packages of which a new employee should get one. In case this does not happen please ask for it. It is required by law that pension funds provide the contents of the pension scheme to all employees. One can also receive this information by consulting the Intranet or the Internet website of the pension fund (www. gepensioenfonds.nl). OWN WEBSITE ON INTERNET INSTALLED Next to the pension website on Intranet(already available for employees since 1991) we now have opened a website on the Internet. Everybody who has a computer and an Internet connection can find relevant information about our pension fund. With this added service the board of the pension fund hopes to improve the communication with pensioners, the persons who are in the social security for disabled (AOW), and external relations. The website can be reached at DISTRIBUTION OF PENSIOENPRAAT Registered members Now that there is the possibility to visit the site of GE- Pensioenfonds on Intranet as well as on Internet, the intention of the board is to reduce the distribution of the printed material to pensioners, disabled (WAO) and pre-pensioners, such to reduce the cost of printing and mailing. Yet, the Board is interested to find out from you whether you intend to spend as much time reading printed material, as pension information on the website. Your reaction to the editors will be highly appreciated. ANNUAL REPORT 2002 The official annual report will be ready shortly. A summary will be published in the next PensioenPraat. If you like to receive the original report please apply to the secretary of the pension fund: Jan Boesveld or visit the Intranetsite. UNEMPLOYMENT NOT ALWAYS SHORTFALL IN BUILDING-UP PENSION RIGHTS The FVP (Financiering Voortzetting Pensioenverzekering) gives a contribution with Continue on page 8 Number of members registered in the pension administration of all member companies per 31 december 2002: Member employees Ex employees (paid-up policy) Pensioners (old age pension, (old age pension, pension, partner pension, orphan pension) 7

8 CONTINUED FROM PAGE 7 which accruing of pension with the last employer can be contin ued.the employee of 40 years and older has a right on this contribution as from the date he receives a ww-payment for unemployment. More information is available from UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekering) ANNUAL INCREASE OF PENSIONRIGHTS (FACTOR A 2002) Last year you received for the first time a statement of the pension fund with the annual increase of your pension-rights, the so-called Factor A. Also this year you will receive such a statement from our administration (AZL). This statement you can use when filling in your Income Tax form Because providing these data takes considerable time the tax inspection has agreed that all tax-payers, who have to receive the statement before October 31, 2003, can adjust their tax declaration till the end of December GESAVE For the article in Dutch of GESAVE we refer to the English version of the special issues of PensioenPraat, published in 2001 or the pension folder issued in You can find this information on Intranet as well as on the Internet (www.gepensioenfonds.nl). ADJUSTMENTS IN NEW PENSIONSCHEMES The text in the pension schemes age 62 and 65 has to be adjusted for a number reasons. 1 The Dutch government has set new rules. 2 The PVK (Pension and Insurance Chamber) has requested the pension fund to make adjustments in some articles. 3. In some case the text has been made more clear. Amendment article 23, sub 1 This amendment is brought to your attention now, because it is to be applied by law as from the first of January The old text reads:... amending in accordance with the derived consumer price-index figure high for employees. The word derived has been deleted. In addition the CBS has introduced a new range of price-index figures. Up to and including December 2002 the CBS used an index-range with 1995 as the base year. In January the base year was changed to As per January 1st, 2003 the index numbers for employee households with high and low income have been cancelled. Since then the CPI (consumer price index for households) is the only valid index for consumer prices. The board of the pension fund has decided to amend the pension schemes reflecting the changes from the CBS. Pension offsets OLD PENSION SCHEME Pension offset w ,00 (w ,00 x 1,0353) 1 w Pension offset WAO-shortfall w ,00 w Indexation pension and paid-up policies 3,25% 2 4,19% Offset own premium contribution w ,00 (72.574,00 x 1,0325) w ,00 Maximum premium WAO-shortfall w ,00 w ,00 Premiumpercentage WAO-shortfall (to be paid by employees) 0,25% 0,25% NEW PENSION SCHEME AS OF JANUARY 1, 2002 Pension offset w ,00 3 w ,00 Pension offset WAO-shortfall w ,00 (13.502,00 x 1,0353) w ,00 Indexation pension and paid-up policies 3,25% 4 4,19% Indexation built-up rights on whole-life old age pension during employment 3,35% 5 4,79% Offset own premium contribution n.a. (contributions are no longer determined in the pension scheme, but by each individual member company) Maximum premium WAO-shortfall w ,00 w ,00 Premium percentage WAO-shortfall (to be paid by employees) 0,25% 0,25% 1 Increase gross minimum salaries between and Consumer price index (cpi) households with a high income between October 2001 and October 2002 (120,6-116,8) / 116,8x100%= 3,25%. 3 Minimum of on the one hand the increase of the gross minimum salary between and (w x1,0141= w ,00) and on the other hand the minimum Pension offset per art. 18a, sub 8, legal Wage Tax, ( 10/7 AOW-married = w ,00). 4 Consumer price index (cpi), households with a high income between October 2001 and October 2002 (120,6-116,8) / 116,8 x 100% = 3,25%. 5 Index figures Collective labour agreement-wages per hour, inclusive special payments between October 2001 and October 2002 (144,9-140,2) / 140,2x100% = 3,35%. 8

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Spaarloon-, Levensloopregeling en de plannen rond het vitaliteitssparen

Spaarloon-, Levensloopregeling en de plannen rond het vitaliteitssparen Spaarloon-, Levensloopregeling en de plannen rond het vitaliteitssparen Zoals u wellicht al in de media heeft vernomen, is de overheid voornemens de spaarloonregeling en de levensloopregeling te laten

Nadere informatie

PensioenPraat. VUT, pré-pensioen en levensloop. Wat betekenen de recente maatregelen voor u? ENGLISH SUMMARY INCLUDED. imagination at work INHOUD

PensioenPraat. VUT, pré-pensioen en levensloop. Wat betekenen de recente maatregelen voor u? ENGLISH SUMMARY INCLUDED. imagination at work INHOUD PensioenPraat 27 www.ge-pensioenfonds.nl UITGAVE VAN HET GE-PENSIOENFONDS INHOUD 1 Overheidsmaatregelen pensioenen 4 Aangesloten ondernemingen 5 Nieuwe directeur Pensioenfonds 5 Nieuwe pensioenadministrateur

Nadere informatie

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim The Relationship between Work Pressure, Mobbing at Work, Health Complaints and Absenteeism Agnes van der Schuur Eerste begeleider:

Nadere informatie

Press release Statistics Netherlands

Press release Statistics Netherlands Press release PR00-277 8-12-2000 9:30 AM Inflation rate in November levelling out Consumer prices in November were up 3.0% on November last year. The inflation rate is therefore 0.1% lower than last month,

Nadere informatie

Socio-economic situation of long-term flexworkers

Socio-economic situation of long-term flexworkers Socio-economic situation of long-term flexworkers CBS Microdatagebruikersmiddag The Hague, 16 May 2013 Siemen van der Werff www.seo.nl - secretariaat@seo.nl - +31 20 525 1630 Discussion topics and conclusions

Nadere informatie

AANVULLENDE PENSIOENREGELING

AANVULLENDE PENSIOENREGELING AANVULLENDE PENSIOENREGELING Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Uw pensioen is onze zorg. Inleiding Voor u ligt de brochure over de aanvullende pensioenregelingen

Nadere informatie

PensioenPraat. Bestuur weer compleet GE Pensioenfonds gaat voor een sappiger appeltje voor de dorst

PensioenPraat. Bestuur weer compleet GE Pensioenfonds gaat voor een sappiger appeltje voor de dorst PensioenPraat UITGAVE VAN HET GE-PENSIOENFONDS INHOUD 2 Bestuurswisselingen 2 Fred Bos nieuw in bestuur 3 Contactadressen AZL 3 GESAVE beleggingen 3 Dekkingsgraad en VPV 4 Uitslag referendum 4 Pensioenbrief

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Tentamen Analyse 6 januari 203, duur 3 uur. Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2017

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2017 Uitkeringsbedragen per 1 januari 2017 Per 1 januari 2017 worden de Participatiewet, IOAW en IOAZ, AOW, Anw, Wajong, WW, WIA, WAO, ZW en TW aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon

Nadere informatie

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling Yvonne Bloem Administrateur Stichting Pensioenfonds Syngenta Nederland Westeinde 62 Postbus 2 1600 AA Enkhuizen Tel. 0228-366 435 Fax. 0228-366 445 yvonne.bloem@syngenta.com Betreft: Startbrief in verband

Nadere informatie

Stroomdiagram (pensioen)regelingen. Welke pensioenrechten heb ik?

Stroomdiagram (pensioen)regelingen. Welke pensioenrechten heb ik? Stroomdiagram (pensioen)regelingen Welke pensioenrechten heb ik? Doorloop eerst dit schema om vast te stellen of er bijzondere omstandigheden van toepassing zijn in uw geval. Klik daarna op de onderstreepte

Nadere informatie

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2016

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2016 Uitkeringsbedragen per 1 januari 2016 Per 1 januari 2016 worden de Participatiewet (voorheen WWB), IOAW en IOAZ, AOW, Anw, Wajong, WW, WIA, WAO, ZW en TW aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk

Nadere informatie

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2015

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2015 Uitkeringsbedragen per 1 juli 2015 Per 1 juli 2015 worden de AOW, Anw, WW, WIA, WAO, ZW, TW, Wajong, Participatiewet (voorheen WWB), IOAW en IOAZ aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk

Nadere informatie

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2016

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2016 Uitkeringsbedragen per 1 juli 2016 Per 1 juli 2016 worden de Participatiewet, IOAW en IOAZ, AOW, Anw, Wajong, WW, WIA, WAO, ZW en TW aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon per

Nadere informatie

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2015

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2015 Uitkeringsbedragen per 1 januari 2015 Per 1 januari 2015 worden de AOW, Anw, WW, WIA, WAO, ZW, TW, Wajong, Participatiewet (voorheen WWB), IOAW en IOAZ aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk

Nadere informatie

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2013. Nieuwsbericht 25-06-2013

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2013. Nieuwsbericht 25-06-2013 Uitkeringsbedragen per 1 juli 2013 Nieuwsbericht 25-06-2013 Per 1 juli 2013 worden de AOW, ANW, WW, WIA, WAO, TW, Wajong, Wwb, IOAW en IOAZ aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon

Nadere informatie

Reglement Anw-hiaatpensioen

Reglement Anw-hiaatpensioen Vastgesteld in de bestuursvergadering van 5 december 2013 H. Langeveld, voorzitter P. Dijkstra, secretaris Postbus 94202, 1090 GE Amsterdam Bestuursmanagement: Mol & Pensioen T 035-642 29 21 M 06-832 33

Nadere informatie

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Inhoud. Wet werk en bijstand... 2 IOAW en IOAZ... 4 AOW... 5 Anw... 7 Wajong... 8 Maximumdagloon (WW, WIA en WAO)... 9 Toeslagenwet...

Inhoud. Wet werk en bijstand... 2 IOAW en IOAZ... 4 AOW... 5 Anw... 7 Wajong... 8 Maximumdagloon (WW, WIA en WAO)... 9 Toeslagenwet... Inhoud Wet werk en bijstand... 2 IOAW en IOAZ... 4 AOW... 5 Anw... 7 Wajong... 8 Maximumdagloon (WW, WIA en WAO)... 9 Toeslagenwet... 9 1 Wet werk en bijstand Per 1 juli 2014 stijgen de bijstandsuitkeringen.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering

Nadere informatie

Pensioenaanspraken in beeld

Pensioenaanspraken in beeld Pensioenaanspraken in beeld Deel 1: aanspraken naar geslacht en burgerlijke staat Elisabeth Eenkhoorn, Annelie Hakkenes-Tuinman en Marije vandegrift bouwen minder pensioen op via een werkgever dan mannen.

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden

Veelgestelde vragen en antwoorden Veelgestelde vragen en antwoorden Algemeen 1. Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiºle situatie (en de situatie voor uw

Nadere informatie

Overzicht uitkeringsbedragen en maatregelen Sociale Zaken en Werkgelegenheid per 1 juli 2017

Overzicht uitkeringsbedragen en maatregelen Sociale Zaken en Werkgelegenheid per 1 juli 2017 Overzicht uitkeringsbedragen en maatregelen Sociale Zaken en Werkgelegenheid per 1 juli 2017 Per 1 juli 2017 worden de Participatiewet, IOAW en IOAZ, AOW, Anw, Wajong, WW, WIA, WAO, ZW en TW aangepast

Nadere informatie

Melding Loonbelasting en premies Aanmelding werkgever. Registration for loonbelasting en premies Registration as an employer

Melding Loonbelasting en premies Aanmelding werkgever. Registration for loonbelasting en premies Registration as an employer Melding Loonbelasting en premies Aanmelding werkgever Registration for loonbelasting en premies Registration as an employer Over dit formulier About this form Waarom dit formulier? Dit formulier is bestemd

Nadere informatie

PENSIOENREGELING. Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel. Uw pensioen in de AGF-groothandel

PENSIOENREGELING. Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel. Uw pensioen in de AGF-groothandel PENSIOENREGELING Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Uw pensioen in de AGF-groothandel 2 Inleiding Voor u ligt de brochure van het Bedrijfspensioenfonds voor

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

De uitkeringsbedragen per 1 januari 2014

De uitkeringsbedragen per 1 januari 2014 De uitkeringsbedragen per 1 januari 2014 Per 1 januari 2014 worden de AOW, ANW, WW, WIA, WAO, TW, Wajong, WWB, IOAW en IOAZ aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon per 1 januari

Nadere informatie

Informatiesessies: Vrijwillige netto pensioenregeling 96k plus. Zaandam, 6 & 8 oktober 2015

Informatiesessies: Vrijwillige netto pensioenregeling 96k plus. Zaandam, 6 & 8 oktober 2015 Informatiesessies: Vrijwillige netto pensioenregeling 96k plus Zaandam, 6 & 8 oktober 2015 Programma 1. Welkom & Introductie (5 min) 2. Wijzigingen / uitgangspunten Ahold regeling (10 min) 3. De regeling

Nadere informatie

Belangenvereniging SPD De Pensioenwet vanaf 1 januari 2007

Belangenvereniging SPD De Pensioenwet vanaf 1 januari 2007 Belangenvereniging SPD De Pensioenwet vanaf 1 januari 2007 1 Het pensioenhuis van Nederland Derde verdieping Individuele voorzieningen verzekeraars (lijfrente) Tweede verdieping - pensioen werkgever -

Nadere informatie

bestem - ming? Wat betekent dat voor uw pensioen? In dienst Uit dienst Uit dienst Pensioen ontvangen Pensioen bij scheiding Bijna met pensioen

bestem - ming? Wat betekent dat voor uw pensioen? In dienst Uit dienst Uit dienst Pensioen ontvangen Pensioen bij scheiding Bijna met pensioen Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM. Hoewel deze brochure met grote zorgvuldigheid tot stand is gekomen, kunt u hieraan geen

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven 6b Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (Bpf-Bikudak) 65 P e n s i o e n r e g e l i n g u t a - w e r k n e m e r s Jaarboek Pensioen- en bedrijfstakeigen regelingen in de sector bouwnijverheid

Nadere informatie

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2018

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2018 Uitkeringsbedragen per 1 januari 2018 Per 1 januari 2018 worden de Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en Wet inkomensvoorziening

Nadere informatie

Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67)

Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67) Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67) artikel 1. Algemeen Deze regeling is een bijlage bij het pensioenreglement van 1 van Stichting Pensioenfonds General Electric Nederland,

Nadere informatie

Toeslagverlening. Versie

Toeslagverlening. Versie Toeslagverlening Versie 23-02-2017 Versie 23-02-2017 Toeslagverlening Waarom toeslagverlening? Toeslag is een manier om te zorgen dat de pensioenen hun koopkracht behouden. Toeslag wordt ook wel indexatie

Nadere informatie

Overgangsregeling ECI 15 jaarsoptie Uitstel financiering van over het verleden in te kopen pensioenruimte

Overgangsregeling ECI 15 jaarsoptie Uitstel financiering van over het verleden in te kopen pensioenruimte Overgangsregeling ECI 15 jaarsoptie Uitstel financiering van over het verleden in te kopen pensioenruimte Artikel 1 Definities a) Werkgever ECI B.V. gevestigd te Vianen en de volgende aangesloten ondernemingen:

Nadere informatie

Introductiebrochure WELKOM BIJ SPD

Introductiebrochure WELKOM BIJ SPD Introductiebrochure WELKOM BIJ SPD Welkom bij SPD U werkt net (of opnieuw) als dierenarts in loondienst of u bent onlangs een eigen praktijk gestart. Een goed moment om stil te staan bij uw pensioen. Als

Nadere informatie

Wegwijzer GE Pensioen. Inzicht in uw pensioensituatie

Wegwijzer GE Pensioen. Inzicht in uw pensioensituatie Wegwijzer GE Pensioen Inzicht in uw pensioensituatie Inleiding Met de Wegwijzer GE Pensioen krijgt u informatie over uw pensioenregeling en kunt u inzicht krijgen in uw eigen pensioensituatie. De pensioenwijzer

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Reglement Anw-hiaatpensioen

Reglement Anw-hiaatpensioen Reglement Anw-hiaatpensioen Vastgesteld in de bestuursvergadering van 5 december 2013 Laatste aanpassing vastgesteld in de bestuursvergadering van 27 januari 2017 A.F. Rijksen, voorzitter P. Dijkstra,

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Pensioenfonds Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting:

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting: VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, 9.1.2 en 9.1.3 te wijzigen als volgt: Huidige tekst: 7.7.1. Het Bestuur, zomede twee (2) gezamenlijk handelende

Nadere informatie

Startbrief. 1. Algemeen. Waardeoverdracht. Informatie die u geeft. Wanneer bent u deelnemer in de Basisregeling?

Startbrief. 1. Algemeen. Waardeoverdracht. Informatie die u geeft. Wanneer bent u deelnemer in de Basisregeling? Startbrief Deze startbrief bestaat uit 3 delen: Algemeen, Basisregeling en Plusregeling. 1. Algemeen Uw werkgever: Tentoo Collective Freelance & Flex B.V. Uw pensioenuitvoerder: ABN AMRO Pensioenen Soort

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 12 (1974) Nr. 5 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2010 Nr. 202 A. TITEL Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Tsjechoslowaakse Socialistische Republiek tot het

Nadere informatie

Uw pensioen in de Groothandel in Eieren en ei-producten

Uw pensioen in de Groothandel in Eieren en ei-producten Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Uw pensioen in de Groothandel in Eieren en ei-producten Inleiding Voor u ligt de brochure van het Bedrijfspensioenfonds voor

Nadere informatie

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland?

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland? First part of the Inburgering examination - the KNS-test Of course, the questions in this exam you will hear in Dutch and you have to answer in Dutch. Solutions and English version on last page 1. In welk

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven 6b Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (Bpf-Bikudak) 65 P E N S I O E N R E G E L I N G U T A - W E R K N E M E R S Jaarboek Pensioen- en bedrijfstakeigen regelingen in de sector bouwnijverheid

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Tentamen Bewijzen en Technieken 1 7 januari 211, duur 3 uur. Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe.

Nadere informatie

PENSIOENREGELING. Uw pensioen in de Groothandel in eieren en ei-producten

PENSIOENREGELING. Uw pensioen in de Groothandel in eieren en ei-producten PENSIOENREGELING Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Uw pensioen in de Groothandel in eieren en ei-producten Folder Pensioenregeling Ei.indd 1 01-02-2008 10:54:29

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas University of Groningen Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet.

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. General: Please use the latest firmware for the router. The firmware is available on http://www.conceptronic.net! Use Firmware version

Nadere informatie

Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel. Uw Pensioen in de Groothandel in Eieren

Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel. Uw Pensioen in de Groothandel in Eieren Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Uw Pensioen in de Groothandel in Eieren Inleiding Voor u ligt de brochure van het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino

PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino 1 PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: het fonds : Stichting Pensioenfonds Holland Casino; het bestuur : het bestuur

Nadere informatie

Ingang Ouderdomspensioen

Ingang Ouderdomspensioen Stichting Pensioenfonds TNO DE TNO-PENSIOENREGELING IN HET KORT Ingang Ouderdomspensioen Vanaf 65 jaar januari 2008 Wat vindt u in deze brochure? bladzijde Binnenkort met pensioen 2 De pensioenberekening

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Uw kenmerk uw brief van Ons kenmerk Datum Bestuursbureau december 2015 Bpf Koopvaardij

Uw kenmerk uw brief van Ons kenmerk Datum Bestuursbureau december 2015 Bpf Koopvaardij Behandeld door Bestuursbureau Bpf Koopvaardij Aan de aangesloten werkgevers bij Bpf Koopvaardij Doorkiesnummer 088 007 9891 Bij beantwoording ons kenmerk vermelden Uw kenmerk uw brief van Ons kenmerk Datum

Nadere informatie

Inhoudsopgave. pagina

Inhoudsopgave. pagina ABP ExtraPensioen meer voor later Inhoudsopgave pagina Is uw pensioen straks voldoende? 4 Betrouwbare aanvulling 6 Als uw situatie verandert 8 Eerder stoppen en extra pensioen? 10 Belastingvoordeel 11

Nadere informatie

Addendum op het pensioenreglement van 1 januari 1988, versie 8

Addendum op het pensioenreglement van 1 januari 1988, versie 8 Stichting Bedrijfspensioenfonds Zorgverzekeraars Addendum op het pensioenreglement van 1 januari 1988, versie 8 1 januari 2009 107539/0900103 Stichting Bedrijfspensioenfonds Zorgverzekeraars 1 Addendum

Nadere informatie

Inhoud. Werkloosheid en aanvraag FVP bijdrage. Welke voorwaarden gelden voor het recht op bijdrage? 3. Wanneer bent u een werkloze werknemer?

Inhoud. Werkloosheid en aanvraag FVP bijdrage. Welke voorwaarden gelden voor het recht op bijdrage? 3. Wanneer bent u een werkloze werknemer? Inhoud Welke voorwaarden gelden voor het recht op bijdrage? 3 Wanneer bent u een werkloze werknemer? 5 Aan welke voorwaarden moet uw pensioenvoorziening voldoen? 6 Hoe vraagt u de FVP-bijdrage aan? 8 Hoe

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedek- kingsbedrijven (Bpf-Bitumen)

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedek- kingsbedrijven (Bpf-Bitumen) Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedek- kingsbedrijven (Bpf-Bitumen) 7a 7.1 Algemeen 60 7.2 Deelnemers 62 7.3 Premies 62 7.4 Ouderdomspensioen 63 7.5 Vervroegd pensioen 63

Nadere informatie

Pensioen. Waardeoverdracht bij indiensttreding

Pensioen. Waardeoverdracht bij indiensttreding Uw Pensioen Waardeoverdracht bij indiensttreding De in deze brochure verstrekte informatie is van algemene aard, uitsluitend indicatief en aan wijzigingen onderhevig. De vermelde gegevens zijn uitsluitend

Nadere informatie

This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact.

This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact. This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact. Subject: 1010 De houdernaam voor #domeinnaam# is veranderd / Registrant of #domeinnaam# has been changed

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten.

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. The Effect of Difference in Peer and Parent Social Influences on Adolescent Alcohol Use. Nadine

Nadere informatie

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Stichting PENSIOENFONDS CAPGEMINI Nederland Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Ouderdomspensioen Rekenvoorbeeld 1 10 Algemeen Pensioenfonds KLM KLM Health Services Pensioen Laag 2 april 2016

Ouderdomspensioen Rekenvoorbeeld 1 10 Algemeen Pensioenfonds KLM KLM Health Services Pensioen Laag 2 april 2016 Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. In de eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In deze laag 2 vindt u meer informatie over alle onderwerpen in laag 1. In

Nadere informatie

Informatie voor niet verzekerde patiënten en/of in het buitenland

Informatie voor niet verzekerde patiënten en/of in het buitenland Informatie voor niet verzekerde patiënten en/of in het buitenland verzekerde patiënten Ook als u geen ziektekostenverzekering heeft of in het buitenland verzekerd bent, kunt u voor behandeling terecht

Nadere informatie

Toeslag- verlening Uitgave mei 2015

Toeslag- verlening Uitgave mei 2015 Toeslagverlening Uitgave mei 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland, gevestigd te Heerlen (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

Update! WIJZIGINGEN PENSIOENREGELING PER 1 JANUARI 2015. bpfhibin.nl

Update! WIJZIGINGEN PENSIOENREGELING PER 1 JANUARI 2015. bpfhibin.nl Update! bpfhibin.nl stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen December 2014 Kunt u uw werknemers uitleggen wat er per 1 januari 2015 is veranderd aan hun pensioen? WIJZIGINGEN

Nadere informatie

Uw pensioen in het Particulier Kaaspakhuisbedrijf

Uw pensioen in het Particulier Kaaspakhuisbedrijf Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Uw pensioen in het Particulier Kaaspakhuisbedrijf Inleiding Voor u ligt de brochure van het Bedrijfspensioenfonds voor de

Nadere informatie

Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer

Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer Pagina 1 van het addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, contractnummer 27339 Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van 27339. Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht 2017 Actieve deelnemers

TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht 2017 Actieve deelnemers Postbus 2290 Nl-3430 DL Nieuwegein www.pfecolab.nl TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht 2017 Actieve deelnemers Stichting Pensioenfonds Ecolab Wat heeft u aan het Uniform pensioenoverzicht? Het Uniform

Nadere informatie

Addendum 2 bij het Pensioenreglement pensioenregeling A, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer

Addendum 2 bij het Pensioenreglement pensioenregeling A, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer Pagina 1 van het addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma pensioenregeling A, contractnummer 27339 Addendum 2 bij het Pensioenreglement pensioenregeling A, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland,

Nadere informatie

Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Wat krijg je in onze pensioenregeling? Pensioen 1-2-3 Hoe is je pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 lees je wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over je pensioen. Die vind

Nadere informatie

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015 Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015 Er zijn drie DEPF pensioenreglementen: 67, 65 en VP. - Onder het 67-reglement zijn een basisregeling en een overgangsregeling opgenomen. - Voor het 65-reglement

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland

Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland De heer U. Pensioenoverzicht Januarilaan 1 2010 XX SCHIPHOL-RIJK Tupolevlaan 1 1119 NW Schiphol-Rijk Postbus 22610 1100 DC Amsterdam-Z.O. Tel 020-526 26 26 Fax

Nadere informatie

Sectie Infectieziekten

Sectie Infectieziekten Sectie Infectieziekten 1 December 2015 U kunt helpen de HIV / AIDS epidemie te beëindigen You can help to end the HIV / AIDS epidemic Sectie Infectieziekten Weet uw HIV status Know your HIV status by 2020

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2016 Beste heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen? Dan

Nadere informatie

Brochure. Uw pensioen in de Groothandel in Eieren

Brochure. Uw pensioen in de Groothandel in Eieren Brochure Uw pensioen in de Groothandel in Eieren Inleiding Voor u ligt de brochure van het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel (Bpf AVH). Bpf AVH verzorgt al 50 jaar de

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht

Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht Premies per 1 januari 2012 Volksverzekeringen (premieafdracht aan Belastingdienst) premie % AOW ANW AWBZ werkgever - - - werknemer 17,91

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Basispakket In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Pensioenreglement A In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in de Pensioenregeling Westland Utrecht Hypotheekbank (WUH). Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw

Nadere informatie

Pensioenfonds PNO Media. PNO pensioenregeling 1. MCO Sociaal plan en uw pensioen

Pensioenfonds PNO Media. PNO pensioenregeling 1. MCO Sociaal plan en uw pensioen Pensioenfonds PNO Media PNO pensioenregeling 1 MCO Sociaal plan en uw pensioen 1 Even voorstellen Rudi Brouwer Gertjan van den Hengel Media Pensioen Diensten (MPD) Uitvoerder van pensioenfonds PNO Media

Nadere informatie

Overzicht en kerncijfers pensioenregelingen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie

Overzicht en kerncijfers pensioenregelingen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie Overzicht en kerncijfers pensioenregelingen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie (BPF Baksteen) is opgericht op 1-4-1957.

Nadere informatie

Hoe is jouw pensioen geregeld?

Hoe is jouw pensioen geregeld? Hoe is jouw pensioen geregeld? Beste deelnemer, Welkom bij Pensioenfonds Ernst & Young! Je bouwt vanaf je indiensttreding pensioen bij ons op. Dit doe je via je werkgever. Elke pensioenuitvoerder heeft

Nadere informatie

Werkloos. Lees alles over de gevolgen van werkloosheid voor uw pensioen

Werkloos. Lees alles over de gevolgen van werkloosheid voor uw pensioen Werkloos Lees alles over de gevolgen van werkloosheid voor uw pensioen Leeswijzer Deze brochure is opgebouwd uit vier delen: Wat houdt 1. Wat houdt in? In dit eerste deel vindt u algemene informatie. Ook

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie