HRM Postbus WB Amersfoort T (033) (van uur) E HRM

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HRM Postbus 1599 3800 WB Amersfoort T (033) 469 26 20 (van 8.30 12.30 uur) E hrm@beweging3.nl www.beweging3.nl HRM-021-0212."

Transcriptie

1 HRM Postbus WB Amersfoort T (033) (van uur) E HRM HR-pocket

2 Welkom Deze HR-pocket is een naslagwerk en wegwijzer voor vragen over het werken bij Beweging 3.0. Voorin vind je de inloggegevens om vanuit huis het intranet van Beweging 3.0 te kunnen bekijken. Hier vind je meer uitgebreide informatie over de onderwerpen die in deze pocket aan de orde komen. Inloggen op intranet vanuit huis: (géén www) gebruikersnaam: wachtwoord: ZORG\je eigen gebruikersnaam je eigen wachtwoord Als je (nog) geen persoonlijke inloggegevens (van je -account van Beweging 3.0) hebt, kun je inloggen met de gebruikersnaam nieuwemedewerkers en het wachtwoord Beweging30 Ook kun je belangrijke telefoonnummers opschrijven, bijvoorbeeld van je leidinggevende voor ziekmeldingen. Wij adviseren je daarom deze brochure goed te bewaren. Veel werkplezier bij Beweging 3.0! Telefoonnummer voor ziekmelding: Overige belangrijke telefoonnummers: Beweging 3.0 3

3 Inhoud Beweging 3.0, het leven zo aangenaam mogelijk maken Kernwaarden Organisatiestructuur Hoe werken we binnen Beweging 3.0? Geheimhoudingsplicht Internet- en gebruik Arbeidsvoorwaarden en andere aanvullende regelingen Vakantie en verlof Overige arbeidsvoorwaarden Uitleg salarisstrook Aangenaam en gezond werken Ziek, wat nu? Medezeggenschap Handige telefoonnummers Beweging Beweging 3.0 5

4 Beweging 3.0, het leven zo aangenaam mogelijk maken Nederland wordt de komende jaren grijzer, wijzer en zelfbewuster. We willen zo plezierig mogelijk leven en wonen. Op de plek die het best bij ons past, met de best denkbare zorg, hulp of begeleiding. Daar horen organisaties bij die je ondersteunen. Een organisatie, die dus meebeweegt met de vraag en behoeften van de klant. Dat is precies wat Beweging 3.0 doet. Beweging 3.0 wil mensen in de derde levensfase helpen een zo aangenaam mogelijk leven te leiden. Met de beste zorg, maatschappelijke ondersteuning en hulp, passende woonconcepten, diensten en services. Tot het werkgebied van Beweging 3.0 horen de volgende gemeenten: Amersfoort, Baarn, Bunschoten-Spakenburg, Eemnes, Leusden (Achterveld), Nijkerk (Hoevelaken), Soest (Soesterberg) en Woudenberg. Kernwaarden Bij onze visie horen twee kernwaarden. Zij vormen de uitgangspunten voor ons beleid en onze zorg. Deze kernwaarden zijn: betrokken en professioneel. Betrokken: betrokkenheid is gebaseerd op gekend, gehoord en gezien worden. We denken mee en zoeken samen met onze klanten en bewoners naar een antwoord op vragen om het leven zo aangenaam mogelijk te maken. Professioneel: we bieden de hoogste kwaliteit. We zijn duidelijk en betrouwbaar. We bieden continuïteit en zekerheid; onze klanten weten waar ze aan toe zijn en wat ze van ons kunnen verwachten. We investeren in onze medewerkers. Beweging Beweging 3.0 7

5 Organisatiestructuur (zie ook organogram) Divisie Zorg, Verpleging & Behandeling Woonzorgcentra Beweging 3.0 heeft negen woonzorgcentra waar bewoners in een veilige woonomgeving de nodige zorg en diensten ontvangen en mee kunnen doen aan activiteiten die georganiseerd worden op het gebied van welzijn voor mensen in de 3 e levensfase. De woonzorgcentra van Beweging 3.0 zijn: Burgemeester van Randwijckhuis, Amersfoort De Liendert, Amersfoort De Lichtenberg, Amersfoort Nijenstede, Amersfoort Sint Joseph, Achterveld St Jozef, Hooglanderveen t Hamersveld, Leusden Huize Sint Jozef, Nijkerk Mariënburg, Soest Mgr. Blomstichting, Amersfoort (partnerlocatie van Beweging 3.0) Verpleeghuizen De verpleeghuizen en verpleegunits van Beweging 3.0 bieden intensieve zorg aan zowel mensen met lichamelijke beperkingen (somatische afdeling) als aan mensen met bijvoorbeeld geheugenproblemen (psychogeriatrische afdeling). Er zijn afdelingen voor (jong) dementerende mensen, voor Korsakovpatiënten, voor mensen met lichamelijke beperkingen, voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel en revalidatieafdelingen. Hier zijn ook allerlei activiteiten op het gebied van welzijn aanwezig. De verpleeghuizen van Beweging 3.0 zijn: St Elisabeth Verpleeg- en Gasthuis, Amersfoort Verpleeghuis De Lichtenberg, Amersfoort Psychogeriatrisch zorgcentrum Lisidunahof, Leusden Streekverpleeghuis Zilverschoon, Nijkerk De - externe - verpleegunits van Beweging 3.0 zijn: Davids Bolwerk (in de Koperhorst, Amersfoort) en De Zilvermeeuw (in De Haven, Bunschoten-Spakenburg). Dagcentra Onder deze divisie vallen ook een aantal dagcentra, waar zelfstandig wonende mensen met bijvoorbeeld geheugenproblematiek overdag terecht kunnen voor dagopvang en een zinvolle, plezierige invulling van de dag. Divisie Thuiszorg en Maatschappelijke Zorg & Dienstverlening Thuiszorg Thuiszorg is een verzamelnaam voor verschillende soorten dienstverlening bij de klant thuis: verzorging, begeleiding en verpleging. Het gaat om klanten die zorg nodig hebben als gevolg van ouderdom, ziekte, invaliditeit of na een ziekenhuisopname. Verspreid over ons hele werkgebied bieden wij thuiszorg vanuit verschillende plaats- en wijkgerichte teams. Maatschappelijk zorg & dienstverlening Hieronder vallen: maatschappelijk werk, thuisbegeleiding, gezondheidsvoorlichting, allochtone zorgconsulenten en welzijn senioren. Op meerdere locaties in ons werkgebied bieden we maatschappelijk werk. Iedereen kan hier terecht voor hulp, vragen of advies. Beweging Beweging 3.0 9

6 Thuisbegeleiding is een vorm van zorg, waarbij de huishoudelijke, verzorgende en begeleidende hulp zich richt op gezinsproblematiek. Samen met andere hulpverleners wordt een plan opgesteld waarmee gewerkt wordt aan het structureel oplossen of verminderen van de problemen. Gezondheidsvoorlichting organiseert cursussen en bijeenkomsten gericht op, onder andere, gezonde leefstijl en preventie. Allochtone zorgconsulenten ondersteunen allochtonen in hun zoektocht in de zorg bij huisartsen en ziekenhuizen. Organisatieondersteunende afdelingen zijn: Communicatie Human Resources (HR) Financiën en Control Facility Management (FM) Informatie- en Communicatie technologie (ICT) Vastgoed en Bouw Kwaliteit en auditcommissie Bestuursbureau Binnen het programmabureau vindt je: de bestuurssecretaris, adviseurs bestuur & organisatie en het bestuurssecretariaat. Welzijn senioren organiseert samen met senioren activiteiten in de wijken in Amersfoort en zorgt voor samenhang tussen de activiteiten van de centra voor dagbesteding en de activiteiten in de wijken. Voor zelfstandig wonende senioren die woonachtig zijn in Amersfoort, organiseert en ontwikkelt Welzijn senioren activiteiten en diensten. Locaties van Welzijn senioren zijn 'Het Pluspunt' en 'De Drietand' in Amersfoort. Marketing en relatiebeheer Bij marketing en relatiebeheer zijn de Service unit, Personenalarmering en Klantrelatiebeheer (CRM) ondergebracht. De service unit is een afdeling waar nieuwe diensten worden ontwikkeld en waar het lidmaatschapspakket vorm en inhoud wordt gegeven. Beweging 3.0 heeft leden die gebruik kunnen maken van het lidmaatschapspakket en kunnen profiteren van diverse kortingen en aanbiedingen. Beweging Beweging

7 Hoe werken we binnen Beweging 3.0? De wijze waarop jij je werk verricht en je taken uitvoert zijn binnen Beweging 3.0 vertaald in onderstaande gedragscode. 1. Ik hanteer in mijn werk de kernwaarden: betrokken en professioneel. 2. Ik lever door mijn werk een bijdrage aan het realiseren van tevreden cliënten, tevreden collega s en een goed bedrijfsresultaat. 3. Ik treed anderen op gepaste wijze tegemoet en houd me daarbij afzijdig van ongewenst gedrag (agressie, racisme, seksuele intimidatie, leeftijdsdiscriminatie); ik respecteer ieders levensbeschouwelijke opvattingen. 4. Ik maak heldere afspraken die ik vervolgens nakom. 5. Ik werk samen waar dat nodig en mogelijk is. 6. Ik lever een bijdrage aan de kwaliteit van het werk door te streven naar verbetering en initiatief te nemen voor verandering. 7. Ik ben loyaal naar collega s en de organisatie in mijn dagelijkse contacten. 8. Ik zal vertrouwelijk omgaan met informatie die ik uit hoofde van mijn functie en beroep verneem. 9. Ik verplicht mij om zorgvuldig om te gaan met de materialen die mij ter beschikking worden gesteld voor mijn werk en geen misbruik hiervan te maken. Geheimhoudingsplicht Als medewerker ben je verplicht tot geheimhouding van alles wat je ziet of te weten komt over cliënten en collega s. Deze verplichting blijft ook na beëindiging van je dienstverband van kracht. Uitzondering zijn: overleg in een (groeps)werkbespreking, omdat het voeren van overleg noodzakelijk is voor een goede hulpverlening; overleg over een cliënt met personen die niet werkzaam zijn bij Beweging 3.0. Dit kan alleen plaatsvinden met toestemming van de cliënt; de geheimhoudingsplicht geldt niet voor medewerkers van Beweging 3.0 die (mede) verantwoordelijk zijn voor de hulpverlening bij de betreffende cliënt. Internet en gebruik Beweging 3.0 geeft haar medewerkers beschikking over internet- en verkeer. Het gebruik hiervan is gebonden aan regels. Beweging 3.0 gaat uit van vertrouwen in de medewerker. Ook vindt Beweging 3.0 dat internetgebruik voornamelijk zakelijk moet zijn, dit ondanks het feit dat privégebruik niet wordt uitgesloten. In ieder geval is het verboden om algemene vormen van goed fatsoen te overtreden. Wel moet je als medewerker weten dat alle handelingen op het internet door systemen worden opgeslagen. 10. Ik verricht mijn werk naar beste weten en kunnen en houd me niet bezig met werkzaamheden die buiten mijn deskundigheidsgebied vallen. Beweging Beweging

8 Arbeidsvoorwaarden en andere aanvullende regelingen Als basis voor het werken bij Beweging 3.0 gelden beroepscodes, de CAO VVT (Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg) en de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. Medewerkers van Beweging 3.0 vallen onder de CAO VVT. Uitzondering hierop zijn maatschappelijk werkenden van de divisie Maatschappelijke Zorg & Dienstverlening. Zij vallen onder de CAO Welzijn. In de CAO zijn algemene afspraken over de rechten en plichten tussen en voor werknemer en werkgever opgenomen. Vakantie- en uitzendkrachten vallen niet onder de CAO VVT. Beweging 3.0 heeft, naast wetgeving en CAO, ook nog aanvullende regelingen. Deze regelingen zijn van toepassing op iedere werknemer bij Beweging 3.0 en maken automatisch deel uit van iedere arbeidsovereenkomst. Denk hierbij aan regelingen zoals het gebruik van internet en gebruik, studiekosten of verlof. De CAO VVT, de CAO Welzijn en de aanvullende regelingen zijn te vinden op het intranet. In deze pocket geven we een aantal voor jou belangrijke voorwaarden en regelingen in het kort weer. Arbeidsovereenkomst Bij indiensttreding wordt er in tweevoud een schriftelijke arbeidsovereenkomst opgemaakt. Beide exemplaren worden ondertekend door jou en Beweging 3.0. Eén exemplaar wordt bewaard in het personeelsdossier, het andere exemplaar is voor jou. Proeftijd Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd geldt een proeftijd van 1 maand, bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd geldt een proeftijd van 2 maanden. Salarisschalen en periodieken Functies zijn binnen de CAO VVT ingedeeld in een bepaalde schaal. De hoogste schaal die de CAO VVT kent is schaal 80. Elke schaal bestaat uit een aantal volgnummers, tot een bepaald maximum. Deze volgnummers komen in principe overeen met het aantal ervaringsjaren dat je hebt. Eenmaal per jaar ontvang je een salarisverhoging (een periodiek), tot het maximum van de schaal is bereikt. In principe is de datum van indiensttreding de datum waarop deze periodiek wordt toegekend. Val je echter, bij indiensttreding, nog binnen de jeugdlonen, dan geldt de eerste dag van de maand waarin je verjaardag valt als periodiekdatum. Pensioenregeling Bij indiensttreding meldt Beweging 3.0 je automatisch én verplicht aan bij het pensioenfonds Zorg en Welzijn. Elke periode wordt er een percentage van je salaris ingehouden om te sparen voor je pensioen. Beweging 3.0 betaalt de helft van je premie. Was je bij je vorige werkgever aangesloten bij een ander pensioenfonds dan kun je overwegen om je oude pensioenrechten over te laten zetten naar dit pensioenfonds. Dit verzoek moet je binnen 6 maanden na indiensttreding hebben ingediend. Nadere specifieke informatie op te vragen bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn (www.pfzw.nl) Werktijden De normale werktijden volgens de CAO VVT zijn maandag t/m vrijdag tussen en uur, volgens de CAO Welzijn tussen en uur. Beweging Beweging

9 Maar de zorg is een 24-uurs bedrijf. Voor de uren die je werkt buiten deze normale uren (dit geldt ook voor feestdagen) krijg je extra salaris. De werktijden worden na overleg met jou door Beweging 3.0 al dan niet in de vorm van roosters vastgesteld met inachtname van hetgeen de CAO daarover bepaalt. Kledingbeleid Binnen Beweging 3.0. wordt in de loop van 2012 een nieuw kledingbeleid ingevoerd. De termijn voor de uitrol loopt tot Binnen de divisie Thuiszorg en de divisie Zorg, Verpleging & Behandeling kunnen verschillende keuzes gemaakt worden ten aanzien van het al dan niet dragen van bedrijfskleding. Als je wilt weten welke afspraken voor jou gelden vraag dit dan aan je eigen leidinggevende. Meer informatie over de regeling Kledingbeleid kun je vinden op intranet onder het handboek Legitimatiebadge/pas Na indiensttreding ontvang je als medewerker een naambadge of legitimatiepas. Binnen de divisie Zorg, Verpleging & Behandeling wordt tijdens werktijden een naambadge gedragen. Medewerkers werkzaam binnen de divisie Thuiszorg of als oproepkracht via het Flexbureau dragen een legitimatiepas. De legitimatiepas/badge is strikt persoonlijk en mag dus niet aan derden worden doorgegeven. Verlies van de badge of legitimatiepas dient onmiddellijk worden gemeld bij je leidinggevende. De naambadge of legitimatiepas wordt eenmalig verstrekt; bij verlies of beschadiging kan een nieuwe badge/pas worden aangevraagd. De eerste keer is dat gratis, daarna tegen een vergoeding van 10,00 (inhouding via salaris). Het is belangrijk de naambadge nooit in de buurt van een mobiele telefoon, toegangsbadge, betaalpas of chipknip te bewaren, omdat deze door de magneetstrip onbruikbaar worden. Vakantietoeslag In mei wordt de vakantietoeslag uitbetaald. Deze toeslag bedraagt 8% van het bruto salaris dat je hebt ontvangen in de 13 perioden of 12 maanden die vooraf gaan aan de uitbetaling. Ben je in de maand mei nog geen 13 perioden/12 maanden in dienst dan wordt de toeslag berekend over het aantal perioden/maanden dat je in dienst bent. Reiskostenvergoeding Woon-werkverkeer Heb je een vaste werkplek (zoals een kantoorfunctie of werk je bijvoorbeeld altijd in hetzelfde woonzorgcentrum of verpleeghuis) en woon je op meer dan 10 kilometer enkele reis van je werk, dan heb je recht op een tegemoetkoming van maximaal 129,84 per maand bij een voltijd aanstelling. Hierop wordt een eigen bijdrage ingehouden van 61,67 per maand. CAO Welzijn kent een afwijkende vergoeding. Reizen van klant naar klant Als je voor je werk moet reizen van klant naar klant (bijvoorbeeld als je werkzaam bent in de thuiszorg) dan is je reiskostenvergoeding gekoppeld aan het vervoermiddel dat je daarvoor gebruikt. Hierover worden duidelijke afspraken gemaakt met je direct leidinggevende. Voor fiets en bromfiets geldt een vaste vergoeding van respectievelijk 1,09 en 1,91 netto per dag. Openbaar vervoer wordt geheel vergoed op vertoon van vervoersbewijzen. Maak je gebruik van je auto dan worden de eerste 10 km beschouwd als woon-werkverkeer met een vergoeding van 0,15 per kilometer. De overige kilometers worden beschouwd als werk-werkverkeer en vergoed met netto 0,27 per kilometer. Eindejaarsuitkering De eindejaarsuitkering bedraagt 4,5 % van het door jou in een kalenderjaar verdiende salaris. Ben je (nog) geen heel jaar in dienst, dan ontvang je de eindejaarsuitkering naar rato van het aantal maanden dat je in dienst bent. Beweging Beweging

10 Vakantie en verlof CAO VVT Per 1 januari 2012 is de vakantiewetgeving gewijzigd. Er zijn 3 soorten verlofdagen: - het wettelijk aantal vakantiedagen ( 144 uren op fulltime basis) met een vervaltermijn van zes maanden na afloop kalenderjaar; - bovenwettelijke vakantiedagen (80 uur op fulltime basis) met een vervaltermijn van 5 jaar. Dit zijn de in de CAO genoemde aanvullende vakantieaanspraken. - persoonlijke levensfasebudget uren (PLB); geen verjaring, maar maximum van vijfjaarstermijn aan opbouw. De uren worden gefaseerd ingevoerd waardoor iedere medewerker in 2017 een PLB van 35 uur per jaar bereikt. Het budget kan naar eigen inzicht worden besteed of worden opgespaard. De wettelijke en bovenwettelijke uren zijn voor iedereen gelijk, ongeacht de leeftijd. Verlofmandje Het verlofmandje bestaat uit de wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen. Omdat de zorg een 24-uursbedrijf is komen ook de uren die je opneemt om vrij te zijn op feest- en gedenkdagen uit je verlofmandje. Dit geldt ook voor verlof bij persoonlijke omstandigheden (verhuizing, huwelijk, overlijden e.d.). Een medewerker met een kantoorfunctie, die in een vast patroon gedurende (maximaal) 3 dagen per week werkt en die in ieder geval op maandag en/of donderdag werkzaam is en waarbij deze werkdag(en) samenvalt (samenvallen) met een feest- of gedenkdag, wordt in de gelegenheid gesteld om op een andere dag te werken. Het opnemen van vakantiedagen en verlofuren moet je (tijdig) aanvragen en afstemmen met je leidinggevende. Omdat bepaalde persoonlijke omstandigheden zich zeer onverwachts kunnen voordoen is het verstandig om altijd een paar uur verlof in reserve te houden. Twee keer per jaar (in januari en juli) verspreidt de salarisadministratie voor de managers/leidinggevenden verlofoverzichten van hun medewerkers. De leidinggevenden bespreken dit vervolgens met hun medewerkers. Naast het verlofmandje bestaan er ook andere vormen van verlof. Dit zijn de zogenaamde bijzondere verlofvormen zoals onbetaald verlof, calamiteitenverlof, zorgverlof en zwangerschaps- en ouderschapsverlof. Volgens de CAO VVT heb je in 2012 recht op het volgende aantal uren met behoud van salaris: Leeftijd Basis vakantie uren *) PLB uren *) (wettelijk/bovenwettelijk) 18 jaar jaar jaar t/m t/m t/m t/m t/m t/m * Heb je een parttime dienstverband, dan heb je recht op verlofuren naar evenredigheid. Voorbeeld: je werkt gemiddeld 18 uur per week. Dan heb je per kalenderjaar recht op 224 x 18/36 = 112 uur. Dezelfde berekening volg je voor de PLB-uren die je op basis van je leeftijd hebt. Besteding PLB uren Jaarlijks voor 1 december maak je de keuze of je de uren besteedt aan vakantieverlof, levensloop of spaart binnen het PLB. Je kunt maximaal 175 uur (5 jaar x 35 uur) sparen. Zodra Beweging Beweging

11 de gespaarde uren meer dan dit maximum bedragen moet je voor deze meerdere uren een keuze maken uit storten op je levensloopregeling of overzetten naar het basisvakantieverlof. Meer informatie over het verlofmandje, (tijdig) vakantieaanvragen, verlof bij persoonlijke omstandigheden, de regeling rondom feestdagen, PLB uren (incl. de overgangsregeling voor 50+ en een garantieregeling 55 jaar en ouder) en overig verlof kun je vinden op intranet in o.a.: Regeling vakantie en verlof. CAO Welzijn Op basis van 36 uur (een volledig dienstverband) heb je volgens de CAO Welzijn recht op 170 uur basisvakantieverlof per kalenderjaar. Het aantal uren basisvakantieverlof wordt, afhankelijk van de leeftijd, verhoogd overeenkomstig onderstaande tabel. Leeftijd Aantal uren verhoging 30 t/m 39 jaar 7,2 uur 40 t/m 44 jaar 14,4 uur 45 t/m 49 jaar 21,6 uur 50 t/m 54 jaar 36 uur Totdat een nieuwe CAO W&MD kenbaar wordt gemaakt, wordt bovenstaande regeling gehanteerd. Echter, wordt ook hierbij de vervaltermijnen aangehouden: Dagen opgebouwd voor 1 januari 2012 (vervaltermijn 5 jaar) Het wettelijk aantal vakantiedagen vanaf 1 januari 2012 (vervaltermijn 6 maanden na afloop kalenderjaar) Bijzondere verlofvormen De regeling bijzondere verlofvormen is een aanvulling op de Regeling Vakantie en Verlof en gaat specifiek in op bijzondere verlofsituaties. Beweging 3.0 kent een aantal bijzondere verlofvormen waarbij de lengte van het verlof en het vraagstuk van de betaling aan de orde zijn. Bovendien is een aantal van deze verlofvormen specifiek gericht op zorgsituaties. Voorbeelden Calamiteitenverlof Dit verlof is alleen bedoeld om iets te regelen, bijvoorbeeld de zorg in het gezin en dan niet om de zorg zelf te gaan uitvoeren. De omvang van dit verlof bedraagt de benodigde tijd voor het regelen (achteraf vast te stellen door je leidinggevende) met een maximum van 24 uur per kalenderjaar. Zorgverlof Kortdurend betaald zorgverlof i.v.m. ziekte van thuiswonende, zorgbehoevende gezinsleden van de werknemer. Dit verlof bedraagt jaarlijks ten hoogste 2x de wekelijkse arbeidsduur. (CAO Welzijn max 1,4 maal de arbeidsduur per week). Je dient aannemelijk te maken dat de noodzaak aanwezig is. Langdurend verlof, bedoeld voor werknemers die hulp bieden aan een partner met een levensbedreigende ziekte, hun kind of ouder. Je krijgt recht op deze vorm van verlof voor in totaal max. 3 maanden (CAO Welzijn max. 6 maanden) voor de helft van je wekelijkse arbeidsduur. Het verlof moet aaneengesloten worden opgenomen en mag maar 1x per jaar aangevraagd worden. Dit verlof is onbetaald. Jouw leidinggevende kan een verzoek afwijzen bij een zwaarwegend bedrijfsbelang. Zwangerschaps- en bevallingsverlof Rond de bevallingsdatum heeft de werknemer recht op betaald verlof gedurende minimaal 16 weken. In principe is dit 6 weken vóór de vermoedelijke bevallingsdatum en 10 weken na de werkelijke bevallingsdatum. Indien je een week eerder bevalt dan verwacht, heeft dit een verdeling van 5 weken vóór en 11 weken na de bevallingsdatum tot gevolg. Wordt het kind maanden te vroeg geboren, dan gaat het verlof (16 weken) in op de dag na de bevalling. Beweging Beweging

12 Het verlof wordt langer als de werkelijke bevallingsdatum na de vermoedelijke bevallingsdatum ligt. Bijvoorbeeld: als de werkelijke bevallingsdatum een week na de vermoedelijke datum ligt, wordt de verlofperiode voor de bevalling verlengd met een week en de periode na de bevalling niet verkort, waardoor de totale periode op 17 weken komt. Ouderschapsverlof De Wet Ouderschapsverlof regelt het recht op onbetaald verlof en stelt een medewerker in staat een bepaalde periode volledig verlof op te nemen of minder uren per week te gaan werken. Het totaal aantal uren verlof dat je kunt opnemen bedraagt 26 (weken) x het aantal uren dat je per week werkt bij kinderen tot 8 jaar. Beweging 3.0 kent een regeling voor betaald verlof. (20% voor rekening van Beweging 3.0 en 50% via de belastingdienst gerelateerd aan het minimumloon. Kinderopvang Beweging 3.0 is verplicht te betalen voor de kosten van kinderopvang middels een werkgeversbijdrage (opslag op de WW-premie); de werknemer merkt hier niets van. Je dient de werkgeversvergoeding samen met de tegemoetkoming van het Rijk aan te vragen bij de Belastingdienst; de werkgeversbijdrage kun je aanvragen bij de Belastingdienst via Overige arbeidsvoorwaarden Hieronder vind je een beknopt overzicht van de overige arbeidsvoorwaarden die Beweging 3.0 haar medewerkers biedt. Aanvullende informatie kun je vinden op intranet. Meer Keuze Systeem Arbeidsvoorwaarden (MKZA) Voor medewerkers die vallen onder de CAO VVT kent Beweging 3.0 het Meer Keuze Systeem Arbeidsvoorwaarden (MKS). Hiermee kun je een aantal van je arbeidsvoorwaarden verruilen om zo een arbeidsvoorwaardenpakket samen te stellen dat past bij jouw wensen. Je kunt bijvoorbeeld salaris, eindejaarsuitkering of verlofuren inruilen voor een fiets, extra verlofuren of een aanvulling op je eindejaarsuitkering. De CAO Welzijn kent een eigen regeling inwisseling arbeidsvoorwaarden. De Academie (opleiding en training) Beweging 3.0 vindt het belangrijk dat haar medewerkers vakbekwaam en deskundig zijn én blijven. Maar ook dat ze mogelijkheden krijgen om door te kunnen groeien. Daarom kun je bij Beweging 3.0 zowel verschillende functie- en loopbaangerichte opleidingen als (verplichte) bijscholingen volgen, gericht op kennis én gedrag. Voordelig verzekeren Zorgverzekering Iedereen in Nederland is verplicht om een zorgverzekering te hebben. De keuze van de verzekering en verzekeraar is vrij. Beweging 3.0 heeft voor haar medewerkers een collectieve korting vastgelegd met twee zorgverzekeraars: IZZ en Agis. Deze korting geldt zowel voor de basis- als voor de aanvullende verzekering. Beweging Beweging

13 Overige verzekeringen Beweging 3.0 heeft met Centraal Beheer Achmea afspraken gemaakt zodat medewerkers van Beweging 3.0 kunnen profiteren van aantrekkelijke kortingen bij het afsluiten van een verzekering. Voordelig sporten Om het werk in de zorg goed te kunnen (blijven) uitvoeren is een goede lichamelijke en geestelijke conditie belangrijk. Om die reden hanteren we een actief gezondheidsbeleid en promoten wij het sporten onder onze medewerkers. Wij hebben samen met een aantal sportaanbieders in de regio afspraken gemaakt waardoor jij, je partner en zelfs je (inwonende) kind(eren) met korting kunnen sporten. Medewerkerslidmaatschap Iedereen kan lid worden van Beweging 3.0 en profiteren van veel diensten en producten op het gebied van gezondheid, comfort en ontspanning met een aantrekkelijke korting. De diensten variëren van een fietsenmaker aan huis tot vakantie in een bungalowpark. Maar bijvoorbeeld ook korting bij een cursus babymassage of op (verzekerings)producten van de Rabobank. Beweging 3.0 biedt dit lidmaatschapspakket gratis aan haar medewerkers aan (met uitzondering van stagiaires, vakantie- en uitzendkrachten). Het lidmaatschapspakket geldt ook voor inwonende gezinsleden. Personeelsvereniging Binnen Beweging 3.0 bestaan verschillende personeelsverenigingen waar je je bij kunt aansluiten. Elke personeelsvereniging organiseert verschillende activiteiten zoals uitjes naar pretparken en theatervoorstellingen, een activiteitenmiddag of kaartavond, etc. Informeer op de locatie waar je werkzaam bent, welke mogelijkheden er zijn. Persoonsgegevens en privacy Om een goede werkgever te kunnen zijn, verwerkt Beweging 3.0 gegevens van haar medewerkers. Het betreffen gegevens die noodzakelijk zijn om een goede personeelsadministratie te kunnen voeren. Beweging 3.0 verwerkt jouw gegevens conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens, voor meer informatie hieromtrent kun je de folder Persoonsgegevens en Privacy opvragen en/of zie het intranet. Functioneringsgesprek Een functioneringsgesprek is een regelmatig terugkerend gesprek (minstens 1x per jaar) tussen jou en je leidinggevende. In dat gesprek staan jullie stil bij jouw functioneren en jullie samenwerking. Het voornaamste doel van het functioneringsgesprek is het afstemmen van verwachtingen en mogelijkheden. Samen de huidige situatie evalueren, eventuele obstakels benoemen en mogelijke oplossingen bespreken. Vervolgens samen afspraken maken om het functioneren (nog verder) te verbeteren. Bovendien kijk je vooruit. Jouw leidinggevende geeft aan wat er het komend jaar van jou verwacht wordt en welke ontwikkelingsmogelijkheden er zijn. En natuurlijk geef jij ook aan wat jouw ideeën en wensen zijn. Het functioneringsgesprek is dus tweerichtingsverkeer! Je leidinggevende is de aangewezen persoon om je te helpen bij vragen over het functioneringsgesprek. Mocht je toch niet in staat zijn om je vragen of zorgen met je leidinggevende te bespreken, dan kun je contact opnemen met je hr-adviseur. Beweging Beweging

14 Uitleg salarisstrook 1. Parttime factor 100% staat gelijk aan fulltime (36 uur) werken. Werk je parttime, dan staat hier je parttime factor. In dit voorbeeld: 66,670% is 24 uur per week. 2. Onregelmatige uren Hier staat het aantal uren waarvoor je een onregelmatigheidstoeslag krijgt. In dit voorbeeld: over 15,75 uur een toeslag van 22%, over 7 uur een toeslag van 38%, over 5 uur een toeslag van 44% en over 12 uur een toeslag van 60%. 3. Inschaling Hier zie je in welke schaal je bent ingedeeld en in welk volgnummer je zit. In dit voorbeeld: schaal 25, anc./functiejaar Periodiek maand Hier zie je in welke maand je in principe je jaarlijkse salarisverhoging krijgt. In dit voorbeeld: november. 5. Verlofuren Hier zie achtereenvolgens: Verlofrecht vorig: hoeveel uur je over hebt van vorig jaar Opgebouwd verlof: hoeveel uur je dit jaar opbouwt als je de huidige contracturen blijft werken. PLB uren 2012: hoeveel persoonlijke levensfasebudgeturen je dit jaar opbouwt. Saldo einde jaar: hoeveel uur heb je aan het eind van het jaar (als je hetzelfde aantal uren blijft werken en geen verlof op zou nemen). Beweging Beweging

15 Aangenaam en gezond werken Beweging 3.0 creëert gezonde arbeidsomstandigheden zodat je in goede gezondheid kunt werken onder veilige omstandigheden. Verschillende regelingen en procedures zijn erop gericht om je bewust te maken van veiligheid, gezondheid en arbeidsplezier. De regelingen en procedures zijn uitgebreid terug te vinden op het intranet. Hieronder lichten wij er een paar kort toe. Fysieke belasting Elke verzorgende en verpleegkundige krijgt jaarlijks training/voorlichting over (het voorkomen van) fysieke belasting. Binnen Beweging 3.0 is ook een consulent fysieke belasting werkzaam. Indien je, ondanks genomen preventieve maatregelen, fysieke klachten ervaart ten gevolge van het werk kan je leidinggevende haar deskundigheid inroepen. Vaccinatie hepatitis A en/of B Wij adviseren bepaalde groepen medewerkers om zich te laten vaccineren tegen hepatitis A en/of B. De medewerkers die dit betreft (en die bij indiensttreding geen vaccinatiebewijs hebben overhandigd), ontvangen na hun proeftijd vanzelf een oproep voor vaccinatie. Ontvang je geen oproep, dan behoor je niet tot de (lichte of zware) risicogroepen. Griepprik Alle medewerkers van Beweging 3.0 ontvangen jaarlijks een oproep voor een griepprik. Wanneer je werkt met of bij mensen met een verlaagde weerstand is het aan te raden om je te beschermen tegen het griepvirus om eventuele besmetting te voorkomen. Sociale veiligheid De veiligheid van onze medewerkers staat voorop. Daarom bestaat er binnen Beweging 3.0 een beleid sociale veiligheid voor alle medewerkers. Hierin worden factoren beschreven die mogelijk stress kunnen veroorzaken in je arbeidssituatie, zoals seksuele intimidatie, agressie, geweld en pesten. Collega s, bewoners en cliënten, maar ook bezoekers of derden, zoals leveranciers, kunnen gedrag vertonen waar jij je onplezierig door voelt. Wanneer je hinder ondervindt van ongewenst gedrag, vragen wij je altijd in gesprek te gaan met je leidinggevende. Ook kun je contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon Martje Smallegange, T (033) , Alle incidenten ten aanzien van ongewenst gedrag naar medewerkers worden geregistreerd. Via intranet/formulieren kun je middels een formulier ongeval/incident hiervan melding maken. Klachtenregeling Beweging 3.0 heeft een klachtenregeling voor medewerkers. Het doel van deze klachtenregeling is tweeledig. Enerzijds biedt het jou een laagdrempelige procedure voor opvang, bemiddeling en behandeling van klachten. Anderzijds geeft het de organisatie een kans om structurele tekortkomingen te signaleren en deze signalen te gebruiken voor het verbeteren van het werkklimaat. Arbeidsomstandighedenspreekuur (AOS) Als je vragen hebt over gezondheid en werk kun je zelf een (gratis) afspraak maken met de bedrijfsarts via HRM. Beweging Beweging

16 Ziek, wat nu? Een klacht, ziekte of probleem kan ervoor zorgen dat je de overeengekomen arbeid niet zonder meer kunt uitvoeren. Of dit betekent dat verzuim de enige en beste oplossing is, is een keuze die je samen met je leidinggevende maakt. Verwacht wordt dat je vóór aanvang van de dienst of werkdag contact opneemt met je leidinggevende (of diens vervanger). Werk hervatten Zodra je weer in staat bent geheel of gedeeltelijk je eigen werk te hervatten, meld je dit op de eerste dag van je herstel. Dit kan dus ook een dag eerder zijn dan waarop je feitelijk weer aan de slag zou gaan. Flex- en/of vakantiekrachten Flex- en/of vakantiekrachten nemen (tijdens kantooruren) als eerste contact op met het Flexbureau T (033) om verzuimverlof aan te vragen. Als de start van de ingeplande dienst eerder is dan de mogelijkheid om te overleggen met het Flexbureau, neem je persoonlijk contact op met de afdeling waar je zou gaan werken om je af te melden. Vervolgens neem je persoonlijk contact op met het Flexbureau vóór 9.00 uur om te overleggen over de ontstane situatie. Als dit tijdens het weekend gebeurd, neem je op maandag vóór 9.00 uur contact op met het Flexbureau om dit te bespreken. Opvallend verzuim Er wordt van opvallend verzuim gesproken als jij 3 keer of vaker verzuimt in een periode van 12 maanden. In deze situatie zal je leidinggevende een gesprek met je aangaan. In dit gesprek wordt besproken wat de aanleiding is om te kiezen voor verzuim en of keuzes voor verzuim ook anders gemaakt kunnen worden. Van een verzuimgesprek wordt een verslag gemaakt. Zwangerschap en verzuim Zwangerschap is geen ziekte. Als je zwanger bent moet je 3 maanden voor de vermoedelijke bevallingsdatum een zwangerschapsverklaring inleveren en afspraken maken over zwangerschaps- en bevallingsverlof. Als je als gevolg van de zwangerschap klachten krijgt die het werken belemmeren, moet je hierover in gesprek gaan met je leidinggevenden. Samen zullen jullie onderzoek doen naar behoud van arbeidsmogelijkheden en hierover afspraken maken. Vakantie en verzuim Voor de opbouw van vakantie uren en het opnemen van vakantie tijdens verzuim, wordt verwezen naar de regeling vakantie en verlof. Als je vóór aanvang van je vakantie verzuimt en je wilt toch met vakantie gaan, dan heb je vóór aanvang van je vakantie toestemming nodig van jouw leidinggevende. Deze beziet of het op vakantie gaan een belemmering vormt voor het herstel. Als verzuim tijdens je vakantie plaats vindt, moet je direct contact opnemen met de leidinggevende. Zorg ervoor dat je een schriftelijke verklaring van een arts ter plaatse krijgt. Re-integratie In relatie tot verzuimbeleid is de Wet Verbetering Poortwachter (WvP) van groot belang. Doel van deze wet is de verzuimende medewerker en werkgever meer verantwoordelijkheid te geven voor re-integratie. Deze verantwoordelijkheden zijn niet vrijblijvend. In de WvP staat precies beschreven door wie, wanneer welke verplichtingen moeten worden nagekomen. Deze verplichtingen zijn geïntegreerd in het verzuimbeleid. Beweging 3.0 heeft 2 jaar loondoorbetalingverplichting bij verzuim; het eerste jaar 100% en het tweede jaar 70%. Beweging Beweging

17 Medezeggenschap Als werknemer van Beweging 3.0 heb je recht op medezeggenschap. Je kunt meepraten over, en daardoor invloed uitoefenen op, het beleid van Beweging 3.0, het werk dat je verricht en de arbeidsomstandigheden. Dit kan via de ondernemingsraad (OR). Ondernemingsraad De algemene taak van de OR, een door de overheid verplicht gesteld orgaan, is om namens medewerkers met het divisie- of SSC-management overleg te voeren over lopende zaken en invloed uit te oefenen op belangrijke besluiten die worden genomen binnen Beweging 3.0. In het kort gezegd, de OR behartigt alle zaken die gevolgen hebben voor meerdere medewerkers en betrekking hebben op, of een gevolg zijn van, het beleid van de organisatie. Een voorwaarde is wel, dat de betreffende kwestie in eerste instantie is besproken met de daarvoor aangewezen (verantwoordelijke) persoon, bijvoorbeeld je leidinggevende. Heb je zaken die naar jouw mening van belang zijn, neem dan zeker contact op met één van de OR-leden. Een lijst met contactpersonen vind je op het intranet. De medezeggenschapstructuur van Beweging 3.0 bestaat uit : - Ondernemingsraad divisie Zorg, Verpleging & Behandeling - Ondernemingsraad divisie Thuiszorg, Maatschappelijke Zorg & Dienstverlening (MZD) Centrale ondernemingsraad De algemene taak van de centrale ondernemingsraad (COR) is om namens medewerkers regelmatig overleg te voeren met de Raad van Bestuur. Dit overleg gaat over het bedrijfsbeleid in het algemeen en de overstijgende personeelsbelangen in het bijzonder, die meerdere divisies aangaan. SSC HR en SSC F&A/MC hebben elk rechtstreeks 1 zetel in de COR. Voor jou De COR/OR fungeert als een spreekbuis voor medewerkers, dus ook voor jou. Dit betekent niet dat álles wat zich in je individuele werksituatie voordoet een zaak voor de OR is. Beweging Beweging 3.0 l 33

18 Handige telefoonnummers Meer informatie over de in deze HR Pocket genoemde onderwerpen en regelingen kun je vinden op intranet. Dit kan ook vanaf huis! Als je vragen hebt kun je in vrijwel alle gevallen terecht bij je leidinggevende. Voor vragen van specialistische of vertrouwelijke aard kun je contact opnemen met een van onderstaande personen of afdelingen. Voor vragen over salarisstrook/werkgeversverklaring: Van maandag t/m vrijdag van uur T (030) E Voor vragen over Meurkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden, vakantieuren, ORT, en extra gewerkte uren: Van maandag t/m vrijdag van uur T (033) E Voor vragen over opleidingen: Van maandag t/m vrijdag van uur T E Voor vragen over overige personeelszaken en arbo & preventie: Van maandag t/m vrijdag van uur T (033) E Vertrouwenspersoon (ongewenste omgangsvormen) Mevrouw M.M. Smallegange T (033) of Beweging Beweging 3.0 l 35

OVERZICHT PERSONEELSBELEID HUMANITAS

OVERZICHT PERSONEELSBELEID HUMANITAS OVERZICHT PERSONEELSBELEID HUMANITAS Personeelsgids voor beroepskrachten UPDATE d.d. februari 2012 Amsterdam, 22 februari 2012 Humanitas, Landelijk Bureau - P & O P&O / pagina 2 van 71 Voorwoord Voor je

Nadere informatie

PERSONEELSREGLEMENT ADECCO PAYROLL B.V.

PERSONEELSREGLEMENT ADECCO PAYROLL B.V. PERSONEELSREGLEMENT ADECCO PAYROLL B.V. A INLEIDING B. ALGEMENE INFORMATIE EN BEDRIJFSREGELS 1. Dienstverband 1.1 Arbeidsovereenkomst 1.2 De eerste dag 1.3 Wat is nodig voor een accurate uitbetaling van

Nadere informatie

VOORWOORD. Wij hopen met deze uitgave je van dienst te zijn. Stafdienst Bedrijfsvoering Afdeling Human Resource Management

VOORWOORD. Wij hopen met deze uitgave je van dienst te zijn. Stafdienst Bedrijfsvoering Afdeling Human Resource Management VOORWOORD Beste collega, Deze uitgave "Zo werkt dat in Almere", is bedoeld om je als nieuwe collega in algemene zin te informeren over je rechtspositie & arbeidsvoorwaarden en enkele daarmee samenhangende

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst

Collectieve Arbeidsovereenkomst CAO AEGON Nederland N.V. Collectieve Arbeidsovereenkomst 1 juni 2010-30 november 2011 Inhoudsopgave Verklaring 4 Inleiding 5 1. Algemene bepalingen 6 1.1. Definities en afkortingen 6 1.2. Werkingssfeer

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL. Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V.

ALGEMEEN DEEL. Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. ALGEMEEN DEEL Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. 1 september 2010 1 september 2012 Preambule Hierbij ontvangt u de Collectieve Arbeidsovereenkomst (cao) van Instituut Schoevers B.V.,

Nadere informatie

CAO KABEL & TELECOM 2014-2016

CAO KABEL & TELECOM 2014-2016 CAO KABEL & TELECOM 2014-2016 1 CAO KABEL & TELECOM / inhoudsopgave THEMA Paragraaf Onderwerp Pagina INLEIDING 1 Ondertekening en Voorwoord 3 2 Uitgangspunten CAO 4 MIJN WERK 3 Arbeidsovereenkomst 5 4

Nadere informatie

ALGEMEENDEEL Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. 1 september 2006 1 september 2007

ALGEMEENDEEL Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. 1 september 2006 1 september 2007 ALGEMEENDEEL Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. 1 september 2006 1 september 2007 Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. 1 september 2006 1 september 2007 1 Preambule

Nadere informatie

Verlofregeling SKSG. Datum: 1 december 2011 Laatste versie 27 maart 2012

Verlofregeling SKSG. Datum: 1 december 2011 Laatste versie 27 maart 2012 Verlofregeling SKSG Datum: 1 december 2011 Laatste versie 27 maart 2012 INHOUDSOPGAVE INHOUD INHOUDSOPGAVE... 2 1. Vakantieverlof en Extra verlof... 3 1.1.1 Vakantieverlof... 3 1.1.2 Extra verlof... 3

Nadere informatie

Welkom bij de Gemiva-SVG Groep

Welkom bij de Gemiva-SVG Groep 3 Gemiva-SVG Groep Welkom bij de Gemiva-SVG Groep Welkom De Gemiva-SVG Groep ondersteunt mensen met een handicap Gemiva-SVG Groep AA WELKOM BIJ DE GEMIVA-SVG GROEP MAART 2005 Welkom 5 1. Gemiva-SVG Groep

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST UNIVERSITEIT NYENRODE BV STICHTING NYENRODE TE BREUKELEN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST UNIVERSITEIT NYENRODE BV STICHTING NYENRODE TE BREUKELEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST UNIVERSITEIT NYENRODE BV STICHTING NYENRODE TE BREUKELEN 2008 - 2 - - 3 - INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN 5 1.1 Definities 5 1.2 Looptijd 6 1.3 Tussentijdse

Nadere informatie

Personeelsgids Tzorg Hulp bij het Huishouden

Personeelsgids Tzorg Hulp bij het Huishouden V5 01-2014/Argo Personeelsgids Tzorg Hulp bij het Huishouden 1 van Pagina 68 Inhoudsopgave 1. Welkom bij Tzorg... 4 2. Wie is Tzorg?... 5 2.1 Aanvullende diensten... 5 3. In dienst bij Tzorg... 7 3.1 Arbeidsovereenkomst...

Nadere informatie

Tab 2 De SKOFV en Arbo... 9 2.1 De Arbodienst...10 2.2 Bedrijfshulpverlening...11 2.3 Preventiemedewerker...11 2.4 Vertrouwenspersoon...

Tab 2 De SKOFV en Arbo... 9 2.1 De Arbodienst...10 2.2 Bedrijfshulpverlening...11 2.3 Preventiemedewerker...11 2.4 Vertrouwenspersoon... Inhoud Personeelsmap Tab 1 Welkom..3 1.1 De SKOFV... 3 1.2 Organisatie... 4 1.3 Adressenoverzicht... 5 1.4 De missie en visie van de SKOFV... 6 1.4.1 De Missie... 6 1.4.2 De visie... 7 1.5 School(jaar)plan...

Nadere informatie

CAO Mijn 1 januari 2012 31 december 2014

CAO Mijn 1 januari 2012 31 december 2014 Mijn CAO 1 januari 2012 31 december 2014 De ondergetekenden: ING Bank Personeel B.V. Westland Utrecht Personeel B.V. ING Vastgoed Ontwikkeling B.V. hierna te noemen: ING Bank partij aan de ene kant en

Nadere informatie

Het BCN Werk-ABC. Alles wat je moet weten als je gaat werken via BCN

Het BCN Werk-ABC. Alles wat je moet weten als je gaat werken via BCN Het BCN Werk-ABC Alles wat je moet weten als je gaat werken via BCN versie 3- januari 2014 1 Inhoudsopgave A 4 Aanpassing arbeidsduur... 4 ABU... 4 Adreswijziging... 4 Arbeidsomstandigheden (Arbo)... 4

Nadere informatie

CAO APG Groep tot 1 april 2014

CAO APG Groep tot 1 april 2014 CAO APG Groep tot 1 april 2014 1 CAO Inhoudsopgave INLEIDING HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 6 ARTIKEL 1. DEFINITIES EN AFKORTINGEN... 6 ARTIKEL 2. TOEPASSINGSBEREIK... 8 HOOFDSTUK 2 INDIENSTTREDING...

Nadere informatie

CAO HUISARTSENZORG 1 JANUARI 2014-28 FEBRUARI 2015 NAAR DE INHOUD. Cao Huisartsenzorg. 1 januari 2014-28 februari 2015

CAO HUISARTSENZORG 1 JANUARI 2014-28 FEBRUARI 2015 NAAR DE INHOUD. Cao Huisartsenzorg. 1 januari 2014-28 februari 2015 1 Cao Huisartsenzorg 1 januari 2014-28 februari 2015 2 Inhoudsopgave Woord vooraf 3 1 Cao 4 Artikel 1.1 Begrippen 4 Artikel 1.2 Werkingssfeer 4 Artikel 1.3 Geldigheidsduur 4 Artikel 1.4 Afwijken cao 4

Nadere informatie

CAO APG Groep tot 1 april 2015

CAO APG Groep tot 1 april 2015 CAO APG Groep tot 1 april 2015 15-01-2015 1 CAO Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 5 Artikel 1. Definities en afkortingen... 5 Artikel 2. Toepassingsbereik... 7 Hoofdstuk 2 Indiensttreding...

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Inhoud: Inleiding... 4 1. Arbeidsvoorwaarden... 4 1.1. CAO... 4 1.2. Arbeidscontracten... 4 1.3. Pensioen Verzekeringen... 5 1.3.1 Pensioen... 5 1.3.2 De zorgverzekeringswet...

Nadere informatie

Personeelsgids. Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland

Personeelsgids. Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland Personeelsgids Versie 12 december 2012 Je kunt de links in dit document (de onderstreepte woorden) aanklikken voor meer informatie. NB met

Nadere informatie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld reglement Ziekteverzuim & Re-integratie Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 Arbo-en verzuimbeleid 4 Context 4 Toepassing 4 Vragen 4 2. Procedure ziek

Nadere informatie

BIGA Groep B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst. 1 januari 2015 tot 1 januari 2017

BIGA Groep B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst. 1 januari 2015 tot 1 januari 2017 BIGA Groep B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst 1 januari 2015 tot 1 januari 2017 1 Colofon Organisatie Biga Groep Bezoekadres Thorbeckelaan 3 Postadres Postbus 164 3700 AD Zeist Telefoon 030 8503200 Fax

Nadere informatie

Informatieboekje Medewerkers. A&S Zorg INFORMATIEBOEKJE MEDEWERKERS

Informatieboekje Medewerkers. A&S Zorg INFORMATIEBOEKJE MEDEWERKERS Informatieboekje Medewerkers A&S Zorg INFORMATIEBOEKJE MEDEWERKERS Versie: 003 Datum: 02-01-2014 Directie: Sirin Daymaz 1 Inhoud: Hoofdstuk 1 Algemeen Hoofdstuk 2 Algemene regels Hoofdstuk 3 Algemene werkinstructies

Nadere informatie

01-06-2013 CA 31-05-2015

01-06-2013 CA 31-05-2015 CAO 01-06-2013 31-05-2015 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Considerans Action Service & Distributie B.V., gevestigd te Zwaagdijk-Oost Action Nederland B.V., gevestigd te Zwaagdijk-Oost, hierna gezamenlijk

Nadere informatie

C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N

C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N Looptijd: 1 april 2012 t/m 31 maart 2013 1 Inhoudsopgave Pagina Afspraken 6 Loon... 6 Persoonlijk

Nadere informatie

Inleiding Inhoud Bijlagen

Inleiding Inhoud Bijlagen Inleiding Het ziekteverzuimpercentage is een graadmeter voor de gezondheid van de organisatie. is nooit volledig te voorkomen, iedereen is immers wel eens ziek. Een hoog ziekteverzuimpercentage zegt echter

Nadere informatie

Werken via Flexpoint

Werken via Flexpoint Werken via Flexpoint De heldere keuzes van Flexpoint Van harte gefeliciteerd met je nieuwe baan bij één van de opdrachtgevers van Flexpoint. Dagelijks ben jij met meer dan 3000 collega s aan de slag bij

Nadere informatie

CAFETARIAMODEL 2007 vastgesteld in B&W op 7 november 2006 instemming OR op 16 oktober 2006

CAFETARIAMODEL 2007 vastgesteld in B&W op 7 november 2006 instemming OR op 16 oktober 2006 CAFETARIAMODEL 2007 vastgesteld in B&W op 7 november 2006 instemming OR op 16 oktober 2006 1 Inhoudsopgave...Pagina 1. INLEIDING...3 2. DOELEN, KADERS EN BUDGET...3 2.1. Doel...3 2.2. Kaders...3 2.3. Budget...3

Nadere informatie

CAO 2010-2011. Referentie. Contact direct. lefoon. Van Dijk Educatie bv Dieselstraat 1 8263 AE Kampen Postbus 23 8260 AA Kampen

CAO 2010-2011. Referentie. Contact direct. lefoon. Van Dijk Educatie bv Dieselstraat 1 8263 AE Kampen Postbus 23 8260 AA Kampen CAO 2010-2011 Referentie Contact direct lefoon Van Dijk Educatie bv Dieselstraat 1 8263 AE Kampen Postbus 23 8260 AA Kampen Telefoon 038 339 57 39 Fax 038 339 58 31 www.vandijk.nl Bank 156515458 KvK 05010273

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern ContourdeTwern Colofon ContourdeTwern Spoorlaan 444, 5038 CH Tilburg 013 583 99 99 December 2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Werken met vrijwilligers 5 2. Binnenkrijgen van vrijwilligers; werving en selectie

Nadere informatie

Bestendig naar de toekomst.

Bestendig naar de toekomst. Bestendig naar de toekomst. Rabobank CAO 2013 2015. Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Collectieve Arbeidsovereenkomst 1 juli 2013 1 januari 2016 INHOUD CAO-verklaring 8 DEEL I

Nadere informatie