Handreiking. IW-fouten compensatie. DUFAS, juli

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handreiking. IW-fouten compensatie. DUFAS, juli 2012 1"

Transcriptie

1 Handreiking IW-fouten compensatie DUFAS, juli

2 Copyright DUFAS 2012 In geval van distributie of reproductie van informatie afkomstig uit deze publicatie dient de informatie accuraat te zijn en dient DUFAS als bron te worden vermeld. Indien de gebruiker een wijziging in de informatie aanbrengt of de informatie transformeert, dient dit duidelijk te worden vermeld, onder vermelding dat de bron voor de informatie DUFAS is. Indien de informatie wordt gebruikt in documenten ter commercieel gebruik, dient degene die de informatie aldus gebruikt de koper voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst te informeren dat de informatie gratis verkrijgbaar is voor leden van DUFAS. DUFAS, juli

3 Voorwoord Den Haag, juli 2012 Voor u ligt een handreiking van de Dutch Fund and Asset Management Association (DUFAS) over Compensatie bij fouten in de intrinsieke waarde van deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen, getiteld Handreiking IW-fouten compensatie. De handreiking biedt een handvat voor de vraag hoe kan worden omgegaan met compensatie en op welke wijze een compensatieregeling voor retailklanten kan worden ingericht. Wij bevelen de leden van DUFAS aan hun IW fouten compensatiebeleid voor retailfondsen op deze wijze in te richten en voor uitvoering daarvan voor zoveel mogelijk afspraken vast te leggen met hun distributiekanalen. De inhoud is met zorg samengesteld door DUFAS in samenwerking met een representatieve selectie van marktpartijen. Zoals altijd vernemen wij gaarne eventuele opmerkingen van de gebruikers van deze handreiking, zodat wij daar bij actualisering gebruik van kunnen maken. Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn. Dutch Fund and Asset Management Association (DUFAS) Mr. J.H.M. Janssen Daalen Algemeen Directeur DUFAS, juli

4 DUFAS, juli

5 inhoudsopgave pag. 1. Inleiding 7 2. Wettelijk kader 7 3. Contouren van een IW regeling Reikwijdte Uitgangspunten Wat is een IW-fout en wat niet? Waardevaststelling volgens prospectus Waardevaststelling niet mogelijk Inschattingsverschillen Geen IW-fout indien er nog geen gevolgen voor 10 deelnemers zijn 3.4. Compensatiedrempels, franchises, etc Wanneer en hoe wordt gecompenseerd? Indien de IW te laag is vastgesteld Indien de IW te hoog is vastgesteld Bij zowel een te hoge als een te lage IW Distributie Communicatie Interne procedures 14 DUFAS, juli

6 DUFAS, juli

7 1. Inleiding Met betrekking tot compensatie van (materiële) fouten in de intrinsieke waarde (IW) bevat de wet- en regelgeving slechts het voorschrift tot het opstellen van een procedure voor compensatie van IW-fouten, maar stelt geen inhoudelijke (minimum) eisen. Onderhavige handreiking vormt dan ook een weerslag van de bestaande praktijk. DUFAS is van mening dat deze handreiking op het gebied van IW-foutencompensatie voor Nederlandse retailfondsen kan bijdragen aan een integere bedrijfsvoering en verbetering van het door de kredietcrisis geschonden vertrouwen van het beleggend publiek. DUFAS vindt het van belang dat er duidelijkheid ontstaat over wat als een materiële fout kan worden beschouwd en hoe hiermee zou kunnen worden omgegaan. In deze handreiking wordt nader ingegaan op wat materiële fouten zijn, bij welke bedragen zou kunnen worden gecompenseerd, alsmede de wijze waarop dit zou kunnen gebeuren. Bij het opstellen van deze handreiking is rekening gehouden met de internationale context waarin fondsbeheerders opereren. Fondsbeheerders kunnen het wenselijk achten aan te sluiten bij de praktijk in andere EU-lidstaten. Er zijn EU-lidstaten die, anders dan Nederland, in dit opzicht algemeen verbindende eisen hebben gepubliceerd, zoals bijvoorbeeld Luxemburg. 1 Gezien het belang van Luxemburgse fondsen voor de Nederlandse retailmarkt, 2 is mede voor de onderhavige handreiking naar Luxemburg gekeken. Overigens zal DUFAS zich inzetten om op Europees niveau te komen tot een minimum compensatie regeling. 2. Wettelijk kader Er is in de Nederlandse wet- en regelgeving niet voorgeschreven hoe omgegaan dient te worden met fouten in de berekening van de intrinsieke waarde van participaties van rechten van deelneming in beleggingsinstellingen. De enige verplichting betreft transparantie jegens beleggers over het te voeren beleid. Een aantal instellingen hanteert voor hun retailfondsen een beleid inzake IW-fouten compensatie. In diverse Europese landen is een vorm van compensatie bij IWfouten verplicht bij algemeen verbindend voorschift. Bij de totstandkoming van de Wet toezicht beleggingsinstellingen 2005 (Wtb 2005) is expliciet overwogen door de wetgever of er regelgeving met betrekking tot IW- 1 CSSF Circular 2000/8 van 27 november Bijna één derde, namelijk ruim 17 miljard (DNB statistieken, tabel T ) van het door Nederlandse particuliere beleggers belegde vermogen in beleggingsinstellingen (ruim 66 miljard per ultimo 2009 volgens het EFAMA Fact Book 2010) is belegd in Luxemburg. DUFAS, juli

8 foutencompensatie wenselijk was. De wetgever wilde vanuit de regelgeving hier geen concrete normen voor opnemen, maar vond wel dat naar (potentiële) beleggers kenbaar moest worden gemaakt wanneer en hoe tot compensatie overgegaan zou worden. Het werd in dit kader toelaatbaar geacht dat een instelling uitvoering zou geven aan het wettelijk voorschrift door in het fondsprospectus aan te geven niet tot compensatie van toe- of uittredende beleggers over te gaan. Met de invoering van de Wet op het financieel toezicht (Wft), alsmede de latere wijzigingswetten daarvan, is dit voorschrift ongewijzigd gebleven. In art 12.3 van bijlage I van het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen (Bgfo) is alleen de verplichting opgenomen dat in het prospectus moet worden opgenomen: Vermelding van de omstandigheden waaronder en wijze waarop deelnemers gecompenseerd worden voor een onjuist berekende intrinsieke waarde, in het bijzonder het eventuele maximale afwijkingspercentage ten opzichte van de juist berekende intrinsieke waarde die wordt gecompenseerd. Fondsbeheerders kunnen derhalve grotendeels zelf invulling geven aan een beleid inzake compensatie bij foutieve IW-berekeningen. Wel zijn ze bij het beheer van beleggingsinstellingen gebonden aan de algemene verplichting om te handelen in het belang van de beleggers. Tevens moeten de regels omtrent integere bedrijfsvoering worden nageleefd. Tegen die achtergrond is het moeilijk voorstelbaar dat een compensatieregeling eruit zou bestaan dat fouten nooit gecompenseerd worden. 3. Contouren van een IW regeling 3.1. Reikwijdte Deze DUFAS handreiking is bedoeld voor in Nederland gevestigde beleggingsinstellingen, subfondsen of share classes die aan retail beleggers worden aangeboden, met uitzondering van eventuele institutionele share classes. Uiteraard staat het beheerders vrij om een ruimere toepassing te hanteren Uitgangspunten Uitgangspunten die relevant zijn voor een IW compensatieregeling zijn: 1. Een beheerder mag geen voordeel ondervinden van IW-fouten; 2. Klanten mogen met inachtneming van te hanteren drempelwaarden, geen materiële schade ondervinden van IW-fouten; 3. De beheerder hanteert de DUFAS principles of fund governance om te bewerkstelligen dat het compensatiebeleid op een juiste wijze wordt uitgevoerd; 4. Het beleid maakt onderdeel uit van de voorwaarden/prospectus van het fonds; DUFAS, juli

9 5. De beheerder heeft de vrijheid (discretionaire bevoegdheid) om lagere drempels en minimum bedragen te hanteren dan in deze handreiking staan, en ook om anderszins een ruimere compensatiemogelijkheid toe te staan dan in deze handreiking is opgenomen. 6. De beheerder kan het recht op compensatie beperken in de tijd: het recht op compensatie laten vervallen indien de fout pas wordt geconstateerd nadat het boekjaar is verstreken en het jaarverslag is gepubliceerd, of wanneer een bepaalde termijn is verstreken. Daarbij dient men zich er wel rekenschap van te geven dat het regime van de civielrechtelijke verjaringstermijnen van toepassing blijft De beheerder kan een maximaal te compenseren bedrag of percentage per incident of per tijdseenheid (boekjaar, kalenderjaar) opnemen in de compensatieregeling. Dit bedrag of percentage mag niet dermate laag zijn dat de belangen van de beleggers daardoor niet adequaat worden behartigd. 8. Master-feeder structuren: als er een fout wordt geconstateerd bij het master fonds, dan zal het feeder fonds compensatie ontvangen. Echter, bij het feeder fonds zal dan ook een fout hebben plaatsgevonden. De beheerder zal bij masterfeeder structuren c.q. fund-of-funds moeten bepalen hoe het feeder fonds en de overige fondsen worden gecompenseerd en hoe dit zal uitwerken voor de eindbelegger. Hierbij zal een verschil bestaan al naar gelang deze master-feeder / fund-of-funds structuren intern zijn, i.e. binnen de organisatie van de fondsbeheerder, of extern Wat is een IW-fout en wat niet? Een IW-fout wordt in deze handreiking beschouwd als een fout in de bepaling en/of de publicatie van de IW per aandeel, zoals vastgesteld nadat de IW extern is gecommuniceerd, veroorzaakt door onjuiste, onvolledige of niet tijdige verwerking in het IW-berekeningssysteem, als gevolg van onjuiste berekening (rekenfouten), of het gebruik van onjuiste brongegevens Waardevaststelling volgens prospectus De IW van een beleggingsinstelling wordt vastgesteld op basis van de waardering van de beleggingen zoals vastgelegd in de voorwaarden van de beleggingsinstelling en zoals beschreven in het prospectus. De IW calculatie dient een zo nauwkeurig mogelijke reflectie te zijn van de feitelijke marktwaarde van de portefeuille van het fonds, waarbij de mate van nauwkeurigheid afhankelijk is van een reeks externe factoren die in meer of mindere mate samenhangen met de aard en complexiteit van het fonds (volatiliteit, beschikbaarheid van data en prijzen enz.) 3 In algemene voorwaarden mag men van deze verjaringstermijnen afwijken, maar moet men jegens consumenten wél bedacht zijn op de zgn. zwarte lijst (6:236, BW) die grenzen stelt aan de mate waarin mag worden afgeweken van de verjaringstermijn van vijf jaar. Hier is van belang dat onderdeel g. van artikel 6:236 BW bepaalt dat de verjaringstermijn niet verder mag worden ingekort dan tot één jaar. DUFAS, juli

10 Waardevaststelling niet mogelijk Indien de waarde van een belegging op een bepaald moment niet objectief kan worden vastgesteld doordat bijvoorbeeld de beurshandel in die belegging is stilgelegd en de beheerder geheel volgens de voorwaarden een fair value vaststelt die achteraf gezien geen juiste waardering blijkt te zijn geweest, dan is er derhalve geen sprake van een IW-fout. Het prospectus bevat immers doorgaans regels voor beleggingen waarvoor geen objectieve waardering mogelijk is. In dergelijke gevallen had de prijs per participatie achteraf slechts anders moeten luiden door later in de tijd gekregen inzichten, waardoor het geen berekeningsfout is op basis van de inzichten van het moment van berekening Inschattingsverschillen DUFAS adviseert om in dit kader inschattingsverschillen niet als IW fouten te beschouwen. Er is dus géén sprake van een fout wanneer rechten en verplichtingen juist, tijdig en volledig zijn onderkend conform de bestaande procedures, maar achteraf blijkt dat dit voor een afwijkend bedrag had moeten worden opgenomen. Indien het inschattingsverschil materieel is (bijv. groter dan 0,5% van de correcte IW) dan zou dit intern moeten worden gerapporteerd, bijvoorbeeld aan de directie van de fondsbeheerder of de compliance-functie c.q. de risicobeheerfunctie. Het kan dan de volgende dag in de IW-berekening wordt verwerkt. Voorbeelden van inschattingsverschillen zijn bankrente, beheerkosten, buitenlandse terugvorderbare bronbelasting en verschillen in de bruto voorgeboekte dividenden ten opzichte van de netto uitbetaalde dividenden Geen IW fout indien er nog geen gevolgen voor deelnemers zijn Uiteraard hoeft niet te worden gecompenseerd indien de fout wordt geconstateerd en hersteld voordat er toe- en uittredingen hebben plaatsgevonden, aangezien noch de beleggers noch de beleggingsinstelling in die situatie schade hebben geleden. Ook is er geen compensatieplicht indien de mutatie in het participantenregister weliswaar is gemaakt maar de betalingsopdracht nog niet is verwerkt. In dat geval hoeft er slechts een correctieboeking in het participantenregister gemaakt te worden. Een dergelijke situatie kan uiteraard wel aanleiding zijn tot verbeteringen van interne procedures e.d. Indien de fout ontdekt is ná publicatie van de IW is het opnieuw in behandeling nemen van de transactie gewoonlijk geen optie vanuit het oogpunt van de relatie met de investeerder en vanuit kostenoverwegingen. Maar wanneer de publicatie van de prijzen en gerelateerde transacties voorzien zijn van de bepaling dat er een bepaalde fouttolerantie is ( subject to permitted errors and omissions ) en de koper van de aandelen de fout duidelijk kan aanwijzen, dan kan het opnieuw in behandeling nemen van de transactie wel een redelijke optie zijn. DUFAS, juli

11 3.4. Compensatieminima, drempels, franchises, etc. Het prospectus moet volgens wettelijk voorschrift duidelijk kenbaar maken welke fouten tot compensatie kunnen leiden. Alleen indien sprake is van materiële fouten in de IW-berekening, is er aanleiding tot compensatie van beleggers. Daarmee wordt voorkomen dat de transactiekosten gemoeid met de compensatie niet in verhouding staan tot de opbrengst van de IW-foutencompensatie voor de beleggers. Drempels waarboven fouten ten opzichte van de IW gecompenseerd worden, kunnen voor alle asset classes gelijk zijn (bijvoorbeeld vergoeding indien de vastgestelde IW meer dan 0,50% tot 1% afwijkt van de correcte IW), maar zij kunnen ook verschillen per asset class. In dat laatste geval zou bijvoorbeeld, analoog aan de Luxemburgse regels, 4 gedacht kunnen worden aan: geldmarktfonds: 0,25% van IW obligatiefonds: 0,50% van IW aandelenfondsen: 1,00% van IW mixfondsen: een mix van de andere drempels 5 Genoemde drempels kunnen naar Luxemburgs voorbeeld worden beschouwd als franchise: zodra de drempels zijn overschreden wordt het totale schadebedrag vergoed. 6 Voor speciale beleggingscategorieën binnen bovengenoemde asset classes, waarbij sprake is van afwijkende volatiliteit of marktomstandigheden kunnen andere drempelpercentages van toepassing zijn. Tevens kan een drempelbedrag worden opgenomen. In Luxemburg wordt in zo n geval pas overgaan tot vergoeding van schade indien het te vergoeden bedrag minimaal 30,00 per belegger bedraagt. Daarnaast kan de beheerorganisatie een minimum drempelbedrag hanteren voor het totale schadebedrag waaronder niet gecompenseerd wordt Wanneer en hoe wordt gecompenseerd? De volgende situaties geven aanleiding tot compensatie, op voorwaarde dat de hiervoor genoemde minimumbedragen en drempels daar aanleiding toe geven: 4 CSSF Circular 2000/8 van 27 november In Luxemburg geldt 0,50%, maar het lijkt logischer het percentage af te laten hangen van de mix tussen aandelen, obligaties en cash in het fonds. 6 Bij een franchise wordt bij overschrijding de gehele schade vergoed. Bij een eigen risico wordt bij overschrijding alleen het meerdere vergoed. DUFAS, juli

12 Indien de IW te laag is vastgesteld: Aandeelhouders/participatiehouders die aandelen/participaties kochten gedurende de periode waarin de IW foutief was berekend, hebben indien zij een gefixeerd bedrag in geld investeerden te veel aandelen ontvangen voor het geïnvesteerde geld, of zij hebben indien zij een gefixeerd aantal aandelen/units kochten voor de ontvangen aandelen te weinig betaald. Aandeelhouders/participatiehouders die hun aandeel/participatie verkochten in de periode waarin de fout optrad, hebben te weinig geld ontvangen voor hun aandelen/participaties. Zij hebben er echter ook te weinig voor betaald toen zij de aandelen/particpaties kochten. Een berekening van de netto invloed van de fout is nodig om te bepalen of compensatie nodig is. Aandeelhouders/participatiehouders die hun aankoop deden voor de periode waarin de fout optrad, maar hun aandelen/participaties verkochten in de periode waarin de fout bestond, zijn gerechtigd tot het ontvangen van een additioneel bedrag ter grootte van de te compenseren fout, omdat hun aandelen / participaties te laag gewaardeerd waren. Zij hebben immers te weinig geld ontvangen voor hun aandelen/participaties. Beleggers die zijn uitgetreden tegen een te lage IW worden gecompenseerd. De beleggingsinstelling wordt eveneens gecompenseerd in geval van schade door het verschil tussen de juiste IW en de foutieve IW (per saldo toetredingen tegen te lage IW). De beheerder kan er voor kiezen om te compenseren door het eventueel resterende aandelen- / participatiebezit van de belegger te verhogen tot het niveau van de verschuldigde compensatie voor de gemaakte fout. Om bijvoorbeeld belastingtechnische redenen kan de compensatie ook op een andere manier, in geld worden uitbetaald Indien de IW te hoog is vastgesteld: Wanneer de IW te hoog is opgegeven (dus na correctie van de fout in werkelijkheid lager blijkt te zijn geweest) en de cliënt die zijn aandelen/units verkoopt dus te veel inkomsten daarvoor heeft ontvangen, is dit gewoonlijk niet repareerbaar. Wel kan het fonds worden gecompenseerd voor het te veel betaalde bedrag. Aandeelhouders/participatiehouders die aandelen/units kochten gedurende de periode waarin de IW foutief was berekend, hebben indien zij een gefixeerd bedrag in geld investeerden te weinig aandelen ontvangen voor het geïnvesteerde geld, of zij hebben indien zij een gefixeerd aantal aandelen/units kochten voor de ontvangen aandelen te veel betaald. Het is mogelijk om de bestaande aandeelhouder/participatiehouder in dit geval te compenseren door zijn aandelen/participatiebezit te verhogen tot het niveau van de DUFAS, juli

13 verschuldigde compensatie voor de gemaakte fout. De beheerder kan om bijvoorbeeld belastingtechnische redenen ervoor kiezen om de compensatie op een andere manier in geld uit te betalen. Aandeelhouders/participatiehouders die hun aandeel/participatie verkochten in de periode waarin de fout optrad, hebben teveel geld ontvangen voor hun aandelen/participaties. Zij hebben er echter ook teveel voor betaald toen zij de aandelen/particpaties kochten. Een berekening van de netto invloed van de fout is nodig om te bepalen of compensatie nodig is. Beleggers die zijn toegetreden tegen een te hoge IW worden gecompenseerd. De beleggingsinstelling wordt eveneens gecompenseerd voor de schade door het verschil tussen de juiste IW en de foutieve IW (per saldo uittredingen tegen te hoge IW) Bij zowel een te hoge als een te lage IW Indien blijkt dat beleggers zijn bevoordeeld door een foutieve IW-berekening, dan staat het beheerders in beginsel vrij om het verschil terug te vorderen naar analogie van de compensatie van benadeelde toe- of uittredende beleggers. In de praktijk kan dit lastig of onmogelijk zijn of niet gebeuren om reputatieschade te voorkomen. De schade mag alleen worden vergoed ten laste van de activa van de beleggingsinstelling indien en voor zover de beleggingsinstelling is bevoordeeld als gevolg van de IW-fout en de zittende beleggers derhalve niet worden benadeeld door de betaling van de schadevergoeding. In de overige gevallen moet de schade worden betaald door de beheerorganisatie, met inachtneming van een eventuele minimumdrempel voor het totale schadebedrag. 4. Distributie In veel gevallen kent de beheerder van beleggingsinstellingen de eindbelegger niet. Distributeurs, in Nederland veelal kredietinstellingen, onderhouden het contact met de eindbelegger. Om de individuele eindbelegger te kunnen compenseren in geval van IW-fouten, heeft de beheerder dan ook de medewerking van de distributeur nodig. Als die medewerking niet verkregen wordt, kan de beheerder volstaan met het vergoeden van de door de distributeurs bij het fonds ingelegde (gesaldeerde) orders. DUFAS beveelt aan om hierover een tekst in het prospectus van het fonds op te nemen. In de distributieovereenkomst kunnen terzake afspraken worden gemaakt. 5. Communicatie Het compensatiebeleid van de beleggingsinstelling wordt beschreven in het pros- DUFAS, juli

14 pectus. DUFAS adviseert deze aanpassing mee te nemen in de normale cyclus van aanpassing van prospectussen. De compensatieregeling is van toepassing op alle beleggers in de beleggingsinstelling, tenzij in het prospectus duidelijk kenbaar wordt gemaakt dat voor bepaalde categorieën beleggers een andere regeling van toepassing is, bijvoorbeeld in geval van institutionele share classes. De beheerder moet dan aannemelijk kunnen maken dat er aanleiding is voor een verschil in behandeling tussen de diverse categorieën beleggers. 6. Interne procedures De beheerder moet in zijn bedrijfsvoering vastleggen hoe wordt omgegaan met IWfouten. Te denken valt daarbij aan een stappenplan, inclusief tijdlijnen, met daarbij de verantwoordelijke personen binnen de directie, de betrokken medewerkers, administrateur, distributeurs, Euronext, etc. De bewaarder heeft hierin een toezichthoudende rol, zodat die achteraf kritische vragen kan stellen. Het verdient dan ook aanbeveling hiermee in de interne procedure rekening te houden. In geval van een IW-fout zou in het kader van het risicomanagement een gedegen onderzoek moeten worden gedaan naar de oorzaak van de fout, alsmede naar het adequaat functioneren van (interne) procedures. DUFAS, juli

15 DUFAS, juli

16 DUFAS, juli

FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V.

FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V. FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V. I. INLEIDING Doel Delta Lloyd Asset Management N.V. (DLAM) wenst de DUFAS Principles of Fund Governance na te leven. De onderhavige code heeft

Nadere informatie

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE ACHMEA BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V. Inleiding, statutair gevestigd te s-gravenhage (KvK nr. 8062738), beschikt over een vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen,

Nadere informatie

Algemeen. 6. Publicatie Priciples De meest actuele versie van deze Principles of Fund Governance is te vinden op www.gilissen.nl.

Algemeen. 6. Publicatie Priciples De meest actuele versie van deze Principles of Fund Governance is te vinden op www.gilissen.nl. FUND GOVERNANCE Algemeen 1. Compliance functie Een directielid van de Beheerder is aangesteld als Compliance Officer. Deze ziet toe op de correcte naleving van: (i) de Prospectussen van de TG Fondsen;

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE AMERICAN VALUE FUND

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE AMERICAN VALUE FUND PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE AMERICAN VALUE FUND I. INLEIDING Safe Harbour Fund Management B.V. (de Beheerder ) is de beheerder van American Value Fund (het Fonds ). De bewaarder van het Fonds is Stichting

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE HAVEN EUROPEAN VALUE FUND ASIAN VALUE FUND AMERICAN VALUE FUND FUNDAMENT BOND FUND

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE HAVEN EUROPEAN VALUE FUND ASIAN VALUE FUND AMERICAN VALUE FUND FUNDAMENT BOND FUND PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE HAVEN EUROPEAN VALUE FUND ASIAN VALUE FUND AMERICAN VALUE FUND FUNDAMENT BOND FUND I. INLEIDING Safe Harbour Fund Management B.V. (de Beheerder ) is de beheerder van Haven

Nadere informatie

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE INTEREFFEKT INVESTMENT FUNDS N.V.

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE INTEREFFEKT INVESTMENT FUNDS N.V. GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE INTEREFFEKT INVESTMENT FUNDS N.V. I. INLEIDING In de Wet op het financieel toezicht (Wft) is in het kader van een integere bedrijfsvoering en een zorgvuldige dienstverlening

Nadere informatie

FUND GOVERNANCE CODE VAN HOF HOORNEMAN FUND MANAGEMENT NV

FUND GOVERNANCE CODE VAN HOF HOORNEMAN FUND MANAGEMENT NV FUND GOVERNANCE CODE VAN HOF HOORNEMAN FUND MANAGEMENT NV INLEIDING Doel Hof Hoorneman Fund Management NV wenst de DUFAS Principles of Fund Governance na te leven. De onderhavige code heeft tot doel de

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V.

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V. PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V. I Inleiding Keijser Capital Asset Management B.V. (de Directie ) voert de directie over Add Value Fund N.V. (hierna ook Add Value Fund of Fonds ). De Directie

Nadere informatie

FUND GOVERNANCE MONOLITH N.V.

FUND GOVERNANCE MONOLITH N.V. FUND GOVERNANCE MONOLITH N.V. I. INLEIDING Monolith Investment Management B.V. (de MIM ) voert de directie over Monolith N.V. ( MNV ) en is daarmee beheerder in de zin van de Wet op het financieel toezicht.

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014 PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014 Principles of Fund Governance Pag. 1/5 1. INLEIDING Commodity Discovery Management B.V. (de Beheerder ) is de beheerder

Nadere informatie

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V.

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Algemeen 1. Waarom wordt Robeco Life Cycle Funds N.V. geliquideerd? 2. Waarheen wordt het geliquideerde vermogen overgebracht?

Nadere informatie

RJ-Uiting 2013-17: Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen Lopende Kosten Factor

RJ-Uiting 2013-17: Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen Lopende Kosten Factor RJ-Uiting 2013-17: Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen Lopende Kosten Factor Ten geleide RJ-Uiting 2013-17 bevat wijzigingen van Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen (2013) als gevolg van een aanpassing

Nadere informatie

Inmaxxa B.V. Principles van Fund Governance (versie: Oktober 2012)

Inmaxxa B.V. Principles van Fund Governance (versie: Oktober 2012) Inmaxxa B.V. Principles van Fund Governance (versie: Oktober 2012) Inleiding Het doel van deze Principles van Fund Governance (verder Principles ) is het geven van nadere richtlijnen voor alsmede een toelichting

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

VOORSTEL EN TOELICHTING WIJZIGING VOORWAARDEN VAN DEELNAME

VOORSTEL EN TOELICHTING WIJZIGING VOORWAARDEN VAN DEELNAME VOORSTEL EN TOELICHTING WIJZIGING VOORWAARDEN VAN DEELNAME DELTA LLOYD MULTI ASSET CONSERVATIEF 30.11.2015 De beheerder, de bewaarder en de juridisch eigenaar (hierna te noemen wij ) van het Delta Lloyd

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. 16 april 2014 I N H O U D 1. DOEL TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2014 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2014 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Bijlage: reactie op de belangrijkste aanbevelingen van de Commissie Modernisering Beleggingsinstellingen (commissie Winter):

Bijlage: reactie op de belangrijkste aanbevelingen van de Commissie Modernisering Beleggingsinstellingen (commissie Winter): Bijlage: reactie op de belangrijkste aanbevelingen van de Commissie Modernisering Beleggingsinstellingen (commissie Winter): 1. Afschaffing van de verplichte beursnotering voor beleggingsmaatschappijen

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van. Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V.

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van. Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. en de aanvullende prospectussen van de subfondsen Insinger

Nadere informatie

Invulling aan de doelstellingen codificering van gedragsnormen

Invulling aan de doelstellingen codificering van gedragsnormen Wat is DUFAS? De Dutch Fund and Asset Management Association, afgekort 'DUFAS', is een belangenvereniging van in Nederland werkzame vermogensbeheerders en beleggingsinstellingen. DUFAS zelf is geen beleggingsfonds,

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2015 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2015 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Governance bij een fonds onder toezicht van de AFM (en wat kun je daar als coöperatie van leren)

Governance bij een fonds onder toezicht van de AFM (en wat kun je daar als coöperatie van leren) Governance bij een fonds onder toezicht van de AFM (en wat kun je daar als coöperatie van leren) Achtergrondinformatie Coöperaties halen veelal geld op binnen besloten kring. Een kring bestaande uit personen

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE pagina Balans per 30 juni 2011 2 Staat van baten en lasten eerste halfjaar 2011 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 W:\370 FI(financien)\396 begroting - jaarrekening\2011\jr - SBONF\2011 halfjaarcijfers SBONF\2010 halfjrcijfers SBONF.doc Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Sustainable Values Fund

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Sustainable Values Fund TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de vergadering van participanten van Sustainable Values Fund te houden op 18 juli 2014, om 11:00 uur Herengracht 537, 1017 BV Amsterdam 2 juli 2014 I

Nadere informatie

Inlegvel 1 Prospectus Paraplufonds Finles beleggingsfondsen (16 maart 2011)

Inlegvel 1 Prospectus Paraplufonds Finles beleggingsfondsen (16 maart 2011) Inlegvel 1 Prospectus Paraplufonds Finles beleggingsfondsen (16 maart 2011) Vermelding koersen Finles beleggingsinstellingen alleen nog op de website Per 16 maart 2011 worden de koersen van het Subfonds

Nadere informatie

DUFAS Principes van Fondsbestuur (Principles of Fund Governance)

DUFAS Principes van Fondsbestuur (Principles of Fund Governance) Nederlandse tekst van versie 20.02.2008 DUFAS Principes van Fondsbestuur (Principles of Fund Governance) Considerans Het doel van de Principes van Fondsbestuur (Principles of Fund Governance, verder Principles

Nadere informatie

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013 JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2012

Halfjaarcijfers per 30 juni 2012 Halfjaarcijfers per 30 juni 2012 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2012 2 Winst en verliesrekening over het eerste halfjaar 2012 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012 (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Bouwfonds Investment Management Belangenconflictenbeleid (Samenvatting)

Bouwfonds Investment Management Belangenconflictenbeleid (Samenvatting) Bouwfonds Investment Management Belangenconflictenbeleid (Samenvatting) October 2013 Bouwfonds Investment Management Belangenconflictenbeleid (Samenvatting) Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Belangenconflicten

Nadere informatie

Het beleggingsbeleid, de kosten en de rechten van de bestaande participanten blijven ongewijzigd.

Het beleggingsbeleid, de kosten en de rechten van de bestaande participanten blijven ongewijzigd. Toelichting op wijziging Prospectus van het Index Umbrella Fund d.d. 17 juli 2014 Algemene toelichting: Op 22 juli 2013 is de Europese richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen

Nadere informatie

Toelichting Model Fiduciair Beheerovereenkomst

Toelichting Model Fiduciair Beheerovereenkomst Toelichting Model Fiduciair Beheerovereenkomst Deze toelichting is opgesteld door De Brauw Blackstone Westbroek N.V. in samenspraak met DUFAS. Het geeft een toelichting bij het model fiduciair beheerovereenkomst

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 8.375 9.875 MATERIËLE VASTE ACTIVA 36.339 49.

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 8.375 9.875 MATERIËLE VASTE ACTIVA 36.339 49. JAARREKENING 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2014 ---------------- 31-12-2013 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 8.375 9.875 MATERIËLE

Nadere informatie

REGLEMENT BELEGGERSGIRO HJCO. vastgesteld op 24 juli 2014

REGLEMENT BELEGGERSGIRO HJCO. vastgesteld op 24 juli 2014 REGLEMENT BELEGGERSGIRO HJCO vastgesteld op 24 juli 2014 1. Definities 1.1. In dit reglement beleggersgiro HJCO wordt verstaan onder: AFM : de Stichting Autoriteit Financiële Markten; Bankrekening : de

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2007 Balans per 31 december 2007 4 Winst- en verliesrekening over 2007 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de beheerder JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

AFM Aanbevelingen Beleggingsinstellingen. Voor juiste en betrouwbare prospectusinformatie en handelsprijzen

AFM Aanbevelingen Beleggingsinstellingen. Voor juiste en betrouwbare prospectusinformatie en handelsprijzen AFM Aanbevelingen Beleggingsinstellingen Voor juiste en betrouwbare prospectusinformatie en handelsprijzen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

VOORSTEL EN TOELICHTING WIJZIGING VOORWAARDEN VAN DEELNAME

VOORSTEL EN TOELICHTING WIJZIGING VOORWAARDEN VAN DEELNAME VOORSTEL EN TOELICHTING WIJZIGING VOORWAARDEN VAN DEELNAME DELTA LLOYD INSTITUTIONEEL GLOBAL EQUITY INDEX FUND DELTA LLOYD INSTITUTIONEEL WERELD FONDS DELTA LLOYD INSTITUTIONEEL PROPERTY FUND 18.02.2016

Nadere informatie

OVEREENKOMST INZAKE BEHEER EN BEWARING

OVEREENKOMST INZAKE BEHEER EN BEWARING OVEREENKOMST INZAKE BEHEER EN BEWARING ONDERGETEKENDEN: 1. Robeco Institutional Asset Management B.V., gevestigd te Rotterdam en aldaar kantoorhoudende aan de Coolsingel 120; en 2. Stichting Bewaarder

Nadere informatie

Vragen en antwoorden met betrekking tot de verhuizing van Rorento van Curaçao naar Luxemburg

Vragen en antwoorden met betrekking tot de verhuizing van Rorento van Curaçao naar Luxemburg Vragen en antwoorden met betrekking tot de verhuizing van Rorento van Curaçao naar Luxemburg Algemeen 1. Waarom gaat Rorento verhuizen? 2. Waarom gaat Rorento verhuizen naar Luxemburg, en niet bijv. naar

Nadere informatie

DUFAS. Gedragscode Fund Governance

DUFAS. Gedragscode Fund Governance DUFAS Gedragscode Fund Governance Gedragscode Fund Governance 1.1 Algemeen In de Wet op het financieel toezicht (Wft) is in het kader van een integere bedrijfsvoering en een zorgvuldige dienstverlening

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER BOUWFONDS GERMANY RESIDENTIAL FUND. Amsterdam, Nederland JAARVERSLAG 2013

STICHTING BEWAARDER BOUWFONDS GERMANY RESIDENTIAL FUND. Amsterdam, Nederland JAARVERSLAG 2013 Amsterdam, Nederland JAARVERSLAG 2013 ADRES: Herikerbergweg 238 1101 CM Amsterdam Zuidoost Kamer van Koophandel Inschrijvingsnummer: 32108448 Inhoudsopgave Bestuursverslag Page 1 Balans Page 3 Staat van

Nadere informatie

ABN AMRO Strategie Fondsen

ABN AMRO Strategie Fondsen ABN AMRO Strategie Fondsen Halfjaarverslag 2014 30 juni 2014 ABN AMRO Strategie Fondsen Besloten fonds voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad

Nadere informatie

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Rapport inzake de tussentijdse cijfers per 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Tussentijdse cijfers 1 Balans per 30 juni 2016 3 2 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

LifeCycle Mix via Mijn pensioen. Voor een professioneel en zorgvuldig beheer van uw pensioenkapitaal

LifeCycle Mix via Mijn pensioen. Voor een professioneel en zorgvuldig beheer van uw pensioenkapitaal via Mijn pensioen Voor een professioneel en zorgvuldig beheer van uw pensioenkapitaal LifeCycle Mix via Mijn pensioen Voor een professioneel en zorgvuldig beheer van uw pensioenkapitaal Een persoonlijke

Nadere informatie

Safe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011

Safe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011 Safe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina Halfjaar-bericht 2011 Verslag van directie 1 Halfjaarrekening 4 Balans 5 Winst-en-verliesrekening 6 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

PRIIP s: bent u er klaar voor?

PRIIP s: bent u er klaar voor? 1 PRIIP s: bent u er klaar voor? De verordening over essentiële-informatiedocumenten voor verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (PRIIP s-verordening) is nog niet

Nadere informatie

Inlegvel 1 Prospectus Finles Multi Strategy Hedge Fund (30 juni 2011)

Inlegvel 1 Prospectus Finles Multi Strategy Hedge Fund (30 juni 2011) Inlegvel 1 Prospectus Finles Multi Strategy Hedge Fund (30 juni 2011) Samenvoeging Raad van Toezicht Finles beleggingsfondsen en Raad van Commissarissen Finles N.V. Op de jaarvergadering van de Finles

Nadere informatie

F. van Lanschot Bankiers N.V., gevestigd te s-hertogenbosch, hierna te noemen de bank.

F. van Lanschot Bankiers N.V., gevestigd te s-hertogenbosch, hierna te noemen de bank. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-103 d.d. 26 maart 2015 (mr. J. Wortel, voorzitter, prof. dr. A. Buijs en G.J.P Okkema, leden en mr. M.J.M. Fennis, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

Tarieven Beleggen. Vermogensadvies, Vermogensbeheer, Zelf

Tarieven Beleggen. Vermogensadvies, Vermogensbeheer, Zelf Tarieven Beleggen Vermogensadvies, Vermogensbeheer, Zelf Vermogensadvies Vermogensadvies Vast tarief 1.000 Belegd vermogen in beleggings fondsen en garantieproducten met Belegd vermogen in aandelenindextrackers

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT TESLIN CAPITAL MANAGEMENT B.V.

REGISTRATIEDOCUMENT TESLIN CAPITAL MANAGEMENT B.V. REGISTRATIEDOCUMENT TESLIN CAPITAL MANAGEMENT B.V. Algemeen Dit is het registratiedocument van Teslin Capital Management B.V. ( Teslin ), als bedoeld in artikel 4:48 Wet op het Financieel Toezicht ( Wft

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 9.875 16.651 MATERIËLE VASTE ACTIVA 49.425 46.

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 9.875 16.651 MATERIËLE VASTE ACTIVA 49.425 46. JAARREKENING 2013 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2013 ---------------- 31-12-2012 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 9.875 16.651 MATERIËLE

Nadere informatie

VOORWAARDEN SYNVEST LIJFRENTEBELEGGINGSRECHT

VOORWAARDEN SYNVEST LIJFRENTEBELEGGINGSRECHT Blad 1 van 5 Inhoudsopgave Artikel 1. Uitleg en definities... 1 2. Toepasselijkheid... 2 3. Inleg algemeen... 2 4. Inleg uitgesteld lijfrentebeleggingsrecht. 2 5. Inleg direct ingaand lijfrentebeleggingsrecht...

Nadere informatie

VOORSTEL EN TOELICHTING WIJZIGING VOORWAARDEN VAN DEELNAME

VOORSTEL EN TOELICHTING WIJZIGING VOORWAARDEN VAN DEELNAME VOORSTEL EN TOELICHTING WIJZIGING VOORWAARDEN VAN DEELNAME DELTA LLOYD AZIE DEELNEMINGEN FONDS N.V. DELTA LLOYD EUROPEES DEELNEMINGEN FONDS N.V. DELTA LLOYD SELECT DIVIDEND FONDS N.V. 30.11.2015 De directie

Nadere informatie

31.07.2015 VOORSTEL EN TOELICHTING TOT WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN DEELNAME VAN

31.07.2015 VOORSTEL EN TOELICHTING TOT WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN DEELNAME VAN DELTA LLOYD CORPORATE BOND FUND, DELTA LLOYD COLLATERALIZED BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN LT BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN XLT BOND FUND, DELTA LLOYD SUB SOVEREIGN

Nadere informatie

Addendum d.d. 15 januari 2011 bij het Prospectus van HiQ Invest Market Neutral Fund d.d. 1 juni 2007

Addendum d.d. 15 januari 2011 bij het Prospectus van HiQ Invest Market Neutral Fund d.d. 1 juni 2007 Dit addendum vormt een onlosmakelijk deel van het prospectus van HiQ Market Neutral Fund (het Fonds ), versie -inclusief de wijziging per 15 januari 2009- (het Prospectus ). In dit addendum wordt melding

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 27.196 37.741

BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 27.196 37.741 JAARREKENING 2011 BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2011 31-12-2010 activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 27.196 37.741 MATERIËLE VASTE ACTIVA 62.018 26.274 FINANCIËLE

Nadere informatie

TOELICHTING TEN BEHOEVE VAN DE HOUDERS VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ALLIANZ PARAPLUFONDS N.V., VAN DE VOLGENDE SERIES:

TOELICHTING TEN BEHOEVE VAN DE HOUDERS VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ALLIANZ PARAPLUFONDS N.V., VAN DE VOLGENDE SERIES: TOELICHTING TEN BEHOEVE VAN DE HOUDERS VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ALLIANZ PARAPLUFONDS N.V., VAN DE VOLGENDE SERIES: Serie 1 Allianz Amerika Aandelen Fonds Serie 2 Allianz Europa Obligatie Fonds

Nadere informatie

Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen

Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen Deze toelichting maakt integraal onderdeel uit van het aanvraag/opdracht- en wijzigingsformulier c.q. de overeenkomst Rabo LevensloopSparen/Beleggen. Bewaar

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2015. BND Paraplufonds Collectief

Halfjaarverslag 2015. BND Paraplufonds Collectief Halfjaarverslag 2015 BND Paraplufonds Collectief Inhoud Samengestelde balans per 30 juni 2015 en samengestelde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2015 30 juni 2015 2 Toelichting op de

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Beleid methodiek (forfaitaire) schadevergoeding SNCU

Beleid methodiek (forfaitaire) schadevergoeding SNCU Beleid methodiek (forfaitaire) schadevergoeding SNCU Achtergrond Vanaf het najaar 2005 vindt door de SNCU in de uitzendbranche controle plaats op de naleving van de CAO voor Uitzendkrachten en sinds 2009

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT EAGLE FUND BEHEER B.V.

REGISTRATIEDOCUMENT EAGLE FUND BEHEER B.V. REGISTRATIEDOCUMENT EAGLE FUND BEHEER B.V. Algemeen Dit is het registratiedocument van Eagle Fund Beheer B.V., als bedoeld in artikel 11 Besluit toezicht beleggingsinstellingen 2005 ("Btb 2005"). Tenzij

Nadere informatie

Toelichting Utrecht, 12 mei 2017

Toelichting Utrecht, 12 mei 2017 Toelichting Utrecht, 12 mei 2017 ACTIAM N.V., de AIF-beheerder van Beleggingsfondsen N.V., -Novib Microkredietfonds en Groenprojectenfonds maakt hierbij het voornemen bekend om genoemde entiteiten te herstructureren,

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER ORANGEFIELD. Amsterdam, Nederand. Jaarstukken 2013

STICHTING BEWAARDER ORANGEFIELD. Amsterdam, Nederand. Jaarstukken 2013 STICHTING BEWAARDER ORANGEFIELD Amsterdam, Nederand Jaarstukken 2013 Inhoudsopqave Paqina Controleverkiaring van de onafhankelijke accountant 9 Overige gegevens 8 Toelichting op de jaarrekening 5 Staat

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 4 Winst- en verliesrekening over 2012 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Dufas Code Vermogensbeheerders. Verslag over 2014

Dufas Code Vermogensbeheerders. Verslag over 2014 Dufas Code Vermogensbeheerders Verslag over 2014 Inhoud 1. Over dit verslag 3 2. Algemene principes 4 2.1 Vermogensbeheerders handelen in het belang van hun klanten 4 2.2 Vermogensbeheerders kennen hun

Nadere informatie

Onderzoek Indextrackers. Samenvatting

Onderzoek Indextrackers. Samenvatting Onderzoek Indextrackers Samenvatting 1. Inleiding De stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op correcte, duidelijke en niet misleidende informatieverstrekking aan consumenten. Het

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE 1. PROFIEL Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Income Plus Fund

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Income Plus Fund TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Income Plus Fund te houden op 25 april 2014, om 14:00 uur Herengracht 537, 1017 BV Amsterdam

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2015 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2015 ---------------- 31-12-2014 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 6.875 8.375 MATERIËLE

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2014

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2014 JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

FondsenGids (d.d. 31 juli 2013) Wereld Fonds

FondsenGids (d.d. 31 juli 2013) Wereld Fonds FondsenGids (d.d. 31 juli 2013) Wereld Fonds INHOUDSOPGAVE 1 Algemene informatie Verzekeringsfondsen 1.1 Inhoud van de FondsenGids 1.2 Juridische structuur 1.3 Berekening van de participatiewaarde 1.4

Nadere informatie

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage.

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage. Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Toekomst van de fiscale beleggingsinstelling

Toekomst van de fiscale beleggingsinstelling Toekomst van de fiscale beleggingsinstelling De eis van gelijke winstverdeling in het huidige klimaat (van de effectenbeleggingsinstelling) 18 april 2012 Marc Steinbusch For institutional investors 1 Fiscale

Nadere informatie

CE Credit Management III B.V.

CE Credit Management III B.V. CE Credit Management III B.V. (een besloten vennootschap naar Nederlands recht met statutaire zetel te Barendrecht) Supplement op het prospectus in verband met de aanbieding en uitgifte van maximaal 50.000

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Fund aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 augustus 2008 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en

Nadere informatie

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956)

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956) 1. profiel Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening, opgericht op 15 april 2008 en gevestigd te Rijswijk. Een fonds voor gemene rekening is geen rechtspersoon

Nadere informatie

Trustee VermogensParaplu B.V. Amsterdam, Nederland JAARREKENING 2013

Trustee VermogensParaplu B.V. Amsterdam, Nederland JAARREKENING 2013 Trustee VermogensParaplu B.V. Amsterdam, Nederland JAARREKENING 2013 ADRES: Amstelplein 1 Rembrandttoren 30 etage 1096 HA Amsterdam Kamer van Koophandel Inschrijvingsnummer: 34237112 Inhoudsopgave Bestuursverslag

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER GERMANY RESIDENTIAL FUND (Amsterdam) BALANS & STAAT VAN BATEN EN LASTEN BOEKJAAR 2010

STICHTING BEWAARDER GERMANY RESIDENTIAL FUND (Amsterdam) BALANS & STAAT VAN BATEN EN LASTEN BOEKJAAR 2010 BALANS & STAAT VAN BATEN EN LASTEN BOEKJAAR 2010 Inhoudsopgave Pagina - Bestuur 3 - Bestuursverslag 4 - Balans 6 - Staat van Baten en Lasten 7 - Toelichting 8 Vvng2z\slo1ams 2 Bestuur M.C. van der Sluijs-Plantz

Nadere informatie