Milieu-innovatie. Drie innovatieregelingen van de overheid. Programma Milieu & Technologie Groen Beleggen MIA\Vamil

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Milieu-innovatie. Drie innovatieregelingen van de overheid. Programma Milieu & Technologie Groen Beleggen MIA\Vamil"

Transcriptie

1 Milieu-innovatie Drie innovatieregelingen van de overheid Programma Milieu & Technologie

2 Drie regelingen Programma Milieu & Technologie (ProMT) Subsidie voor de ontwikkeling en demonstratie van milieuvriendelijke producten, diensten en processen Doelgroep Innovatieve mkb-bedrijven Effect Ontwikkeling en toepassing van nieuwe milieutechnologie Kansen voor industriële mkb-bedrijven Aandacht voor milieuwinst bij bedrijven en afnemers Mogelijkheden Milieu-innovatie stimuleren bij doelgroepen van beleid Budget 4,5 miljoen euro subsidie per jaar Informatie Belastingaftrek voor particulier vermogen dat gebruikt wordt als gunstige financiering van erkende groenprojecten Doelgroep Particuliere beleggers en spaarders, banken Effect Introductie van nieuwe ontwikkelingen voor natuur en milieu Grotere haalbaarheid van groene projecten door gunstige financiering Betrokkenheid van particulieren bij natuur en milieu Actieve rol van banken Mogelijkheden Projectcategorieën inzetten voor speerpunten van beleid Vermogen 1 miljard euro particulier vermogen per jaar Informatie Vermindering van winstbelasting en liquiditeitsvoordeel door investeringen in innovatieve milieutechnieken ( milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen ) Doelgroep Ondernemingen Effect Introductie van nieuwe milieutechnologie Bedrijven betrekken de milieulijst bij investeringen Bovenwettelijke verbetering van bedrijfsprocessen Mogelijkheden Nieuwe milieutechnologie opnemen in de milieulijst Budget MIA 89 miljoen euro, Vamil 79 miljoen euro per jaar Informatie 02 Milieu-innovatie

3 Drie regelingen die mensen in beweging brengen Milieu-innovatie is een van de belangrijkste aanjagers van een schonere leefomgeving. Het begint allemaal met het ontwikkelen van processen, producten en diensten die beter zijn voor het milieu. Die verbeteringen moeten daarna op de markt komen en gebruikt worden. Dat gaat soms vanzelf, soms ook niet. Als een milieu-innovatie wel wenselijk is, maar niet goed van de grond komt, dan kunnen de milieu-innovatieregelingen knelpunten wegnemen. Zo blijft de vaart erin. Deze regelingen zijn het Programma Milieu & Technologie, en. Ze vormen een zichzelf ver sterkend systeem dat de ontwikkeling, de financiering en het gebruik van milieu-innovaties versnelt. De kracht van de drie regelingen is dat ze mensen sneller in beweging brengen en alle betrokkenen perspectief bieden op succes. Ze stimuleren particuliere beleggers, banken en bedrijven om innovaties te ontwikkelen, te financieren en toe te passen. Zo kan nieuwe milieutechnologie tot wasdom komen en gemeengoed worden. En, wat minstens zo belangrijk is en het succes van de regelingen onderstreept: de betrokkenen van gisteren zijn vandaag de pleitbezorgers van een milieuvriendelijke economie. Met een budget van miljoenen zijn de drie regelingen goed voor milieuinvesteringen van miljarden euro s. Dat is goed voor de belastingbetaler die veel milieu krijgt voor weinig geld, voor de overheid die beleid snel kan verankeren en voor de betrokken marktpartijen die hun marktpositie, zowel binnen Nederland als daarbuiten, versterken. ProMT De drie milieu-innovatieregelingen en de fasen van innovatie onderzoek demonstratie marktgroei ontwikkeling marktintroductie verzadiging Milieu-innovatie 03

4 Drie regelingen voor milieuinnovatie De milieu-innovatieregelingen brengen beweging in de hele keten van onderzoek tot marktintroductie van nieuwe milieutechnologie. Bovendien, en dat is het bijzondere, zetten zij alle stakeholders in beweging: ondernemers die milieu-innovaties op de markt brengen en ondernemers die ze toepassen, particulieren die investeren in groene projecten en banken die miljarden euro s in natuur en milieu stoppen. 04 Milieu-innovatie

5 Programma Milieu & Technologie Het Programma Milieu & Technologie (ProMT) is een subsidieregeling die het ontwikkelen en toepassen van innovatieve processen, producten en diensten stimuleert waarvan een milieuvoordeel mag worden verwacht. ProMT ondersteunt industriële mkb-bedrijven in de ontwikkelings- en demonstratiefase van milieu-innovaties. De regeling heeft twee deelprogramma s: Toepassen in de praktijk en Technologie in de markt. Toepassen in de praktijk is gericht op de technische kant van innovaties: van haalbaarheidsonderzoek tot pilotprojecten en demonstratie op productieschaal. Technologie in de markt is er juist om bedrijven te ondersteunen bij niet-technische aspecten: van marktverkenning en het maken van een financieringsplan tot het aangaan van samenwerkingsverbanden. ProMT bestaat 21 jaar en heeft al vele honderden innovaties opgeleverd die met name ingezet worden voor schonere producten en processen in industrie en transport. Dankzij de regeling zijn actieve kennisnetwerken van bedrijven ontstaan die weer tot nieuwe innovatieve projecten leiden. is de roepnaam van de Regeling groenprojecten, een fiscale kortingsregeling voor groen vermogen van particulieren dat door een bank gebruikt wordt om groenprojecten tegen een lage rente te financieren. Groenprojecten zijn door de overheid erkende projecten die bijdragen aan de verbetering van natuur en milieu. Het zijn maatschappelijk gewenste projecten die zonder dit financieringsvoordeel niet of moeilijk van de grond zouden komen. Dat gaat van natuurherstel en biologische landbouw, via duurzame energie en woningbouw tot bijvoorbeeld emissiearme afvalverbranding. Omdat het om particuliere investeringen gaat die minder opbrengen dan andere spaar- en beleggingsvormen, maar wel een enorm hefboomeffect hebben, stimuleert de fiscus groene beleggers met een belastingvoordeel van 2,5% van hun groene vermogen. Alle grote Nederlandse banken hebben inmiddels een fonds voor groenprojecten. Sinds 1995 hebben een kwart miljoen particulieren zeven miljard euro groen belegd waarmee ruim vijfduizend groenprojecten zijn gefinancierd. Kan gewasbescherming met uv-licht het gebruik van bestrijdings middelen in het open veld vervangen? Een project in het kader van ProMT toonde de haalbaarheid aan. De eerste machines staan inmiddels op de milieulijst van. voordelige financiering economische haalbaarheid banken sparen en beleggen (laag) rendement groene projecten toezicht burger groenverklaring belastingvoordeel overheid Bij is naast technische en technolo gische milieu-innovatie ook ruimte voor investeringen in agrarisch natuurbeheer, biologische landbouw en natuurherstel. is een fiscale regeling voor bedrijven die investeren in innovatieve milieu technieken. De investeringen waar het om gaat staan op de milieulijst; een lijst met bedrijfs middelen die nog niet gangbaar zijn in Nederland en een substantieel milieu verbeterend effect hebben: van een gesloten beitsinstallatie of een gaswasser voor het verwijderen van fijn stof tot een algenkweekinstallatie of een brandstofcel. Aanbieders van schone technologie kunnen bedrijfsmiddelen voordragen voor plaatsing op de milieulijst. Bedrijven die kiezen voor een bedrijfsmiddel dat op de lijst staat in plaats van het gangbare, kunnen tot veertig procent van de investering aftrekken van hun fiscale winst en zelf het afschrijvingstempo bepalen. is verwant aan de Energie Investerings Aftrek (EIA) die energiebesparing en de inzet van duurzame energie fiscaal beloont. Sinds 2000 investeren bedrijven jaarlijks een à twee miljard euro in schone technologie via. De regeling vergroot de bekendheid met milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen aanzienlijk en versnelt de markt introductie aantoonbaar. Productie-installaties voor micro algen staan op de milieu lijst van omdat zij bijdragen aan gesloten kringlopen. Met afvalwater als voedingsbron kunnen gekweekte microalgen worden verwerkt tot bijvoorbeeld biodiesel of veevoer. Milieu-innovatie 05

6 Drie regelingen met perspectief Dat de drie milieu-innovatieregelingen al zo lang bestaan is natuurlijk te danken aan hun succes. Ze hebben een enorme stroom aan geïmplementeerde milieu-innovaties opgeleverd tegen uitzonderlijk lage kosten. En wat minstens zo belangrijk is: ze zijn uitstekend geschikt om mee te deinen op de golven van beleidsinzichten en politieke prioriteiten zonder hun betrouwbaarheid en geloofwaardigheid te verliezen. 06 Milieu-innovatie

7 Programma Milieu & Technologie Het Programma Milieu & Technologie is de ideeënbus van de milieuregelingen. ProMT is ideaal voor het verkennen van de mogelijke ontwikkeling en toepassing van milieu-innovaties in industrie en transport. Vooral middelgrote en kleine ondernemingen die flexibel en met veel eigen belang nieuwe ideeën willen uitwerken, voelen zich door ProMT aangemoedigd. In de subsidieregeling kan elk aspect van het innovatieproces worden gestimuleerd; er is zowel ruimte voor productontwikkeling en demonstratie, als voor marktonderzoek en andere niet-technische aspecten. Doordat er binnen het programma ook veel aandacht is voor het vinden van bestaande kennis en mogelijke partners, bouwt de regeling mee aan effectieve netwerken van innovatieve ondernemers. De regeling is dynamisch. Actuele bronnen van milieuvervuiling vragen om actuele innovaties en dus om actuele criteria en accenten. Het programma past dan ook goed in bijvoorbeeld het project Schoon en Zuinig en helpt Nederlandse bedrijven koploper te worden in schone en zuinige technologieën. Daar zit dus perspectief in. Veel kunststofafval gaat op transport naar lage-lonenlanden voor hand - matige sortering. Met hulp van ProMT is in Nederland een nieuwe zeeftechnologie ontwikkeld die goedkope scheiding aan de bron mogelijk maakt. is het poldermodel van de milieuregelingen. Binnen deze regeling komen overheid, bedrijfsleven, milieu-organisaties, banken en particulieren bijeen om gezamenlijk projecten voor de verbetering van natuur en milieu van de grond te krijgen. Deze aanpak is uniek in de wereld en heeft ook unieke resultaten. Met een geringe bijdrage uit de schatkist zijn voor miljarden aan natuur- en milieuprojecten gefinancierd met particulier geld. sluit daarmee aan op beleidsspeerpunten als Markten voor duurzame producten, Schoon en Zuinig en Transitie duurzame landbouw. Behalve de projecten zelf, die een kijkje geven in de toekomst van een Mooi Nederland, is vooral de actieve betrokkenheid van een kwart miljoen burgers en alle grote Nederlandse banken doorslaggevend voor het succes. De overheid stuurt de ontwikkeling van in een maatschappelijk gewenste richting, en legt de lat hoger als daar aanleiding toe is. De projecten zijn het neusje van de zalm als het gaat om milieutechnologie. Door vroeg in te spelen op nieuwe ontwikkelingen vinden ze snel ingang op een niveau dat soms ver boven de wettelijke normen ligt. Daar zit dus perspectief in. Industriële processen in de voedingsindustrie zijn goed voor grote stromen fosfaatrijk en stikstofrijk afvalwater. Met financiering van is een nieuwe zuiveringstechniek geïntroduceerd die biogas en kunstmest produceert. raakt ondernemers direct in hun portemonnee: ze betalen minder belasting en krijgen een gunstiger liquiditeit als ze investeren in een schoner productieproces. Dat werkt: ondernemers gebruiken de milieulijst, met ruim vierhonderd bedrijfsmiddelen die schoner zijn dan de gangbare alternatieven, als een checklist bij investeringsbeslissingen. Dankzij deze lijst krijgen milieu-innovaties een effectief platform en vinden zij sneller ingang. Dat betreft voor een deel concrete bedrijfsmiddelen, maar er zijn ook groepen van generieke bedrijfsmiddelen, waarvoor de ondernemer een bepaalde milieuprestatie moet aantonen om voor belastingaftrek in aanmerking te komen (zoals waterzuivering of grondstoffenbesparing). De milieulijst wordt jaarlijks geactualiseerd en kan enerzijds de technologische ontwikkelingen op de voet volgen en anderzijds aanhaken bij de milieubeleidsdoelen of bij maatregelen voor de vergroening van het belastingstelsel. Daar zit dus perspectief in. Dankzij en is de groenlabelkas in korte tijd standaard geworden. Nu worden de eisen aan kassen verder opgevoerd en zijn er al projecten met emissieloze kassen die per saldo geen energie verbruiken en geen CO 2 uitstoten. Tientallen installaties op de milieulijst van hebben betrekking op het terugdringen van luchtverontreiniging door industrie en verkeer, zoals dit zeer innovatieve Skysail voor de scheepvaart. Milieu-innovatie 07

8 Deze brochure is een uitgave van: Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer De gegevens in deze brochure zijn gebaseerd op de stand van zaken per

Groen beleggen. Groene financiering van milieuvriendelijke projecten. >> Als het gaat om milieu en leefomgeving

Groen beleggen. Groene financiering van milieuvriendelijke projecten. >> Als het gaat om milieu en leefomgeving Groen beleggen Groene financiering van milieuvriendelijke projecten >> Als het gaat om milieu en leefomgeving Groene financiering in het kort Voor wie Bedrijven, instellingen en natuurlijke personen die

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 3 Kerncijfers 4 Dit is Groen Beleggen 10 Ontwikkelingen 13 Effecten 14 Milieuwinst 20 Groenprojecten 2005 in detail 23

Inhoud. Voorwoord 3 Kerncijfers 4 Dit is Groen Beleggen 10 Ontwikkelingen 13 Effecten 14 Milieuwinst 20 Groenprojecten 2005 in detail 23 J A A R V E R S L A G 2005 Inhoud Voorwoord 3 Kerncijfers 4 Dit is Groen Beleggen 10 Ontwikkelingen 13 Effecten 14 Milieuwinst 20 Groenprojecten 2005 in detail 23 Overzicht van projectcategorieën 38 Erkende

Nadere informatie

Evaluatie MIA, Vamil en Groen Beleggen 2000-2004

Evaluatie MIA, Vamil en Groen Beleggen 2000-2004 Directoraat-Generaal Milieu Directie Strategie en Bestuur Economie en Technologie Evaluatie MIA, Vamil en Groen Beleggen 2000-2004 Rijnstraat 8 Postbus 30945 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Evaluatie van

Nadere informatie

[ Jaarverslag 2000 ] GROEN BELEGGEN

[ Jaarverslag 2000 ] GROEN BELEGGEN [ Jaarverslag 2 ] GROEN BELEGGEN 8 De Groenverklaring Subsidies 3 Overleg met VROM 6 Groen Beleggen is een fiscale faciliteit om spaarders en beleggers te stimuleren te beleggen in duurzame energie-, milieu-

Nadere informatie

De duurzaamheidwinst en economische winst van de Regeling groenprojecten

De duurzaamheidwinst en economische winst van de Regeling groenprojecten De duurzaamheidwinst en economische winst van de Regeling groenprojecten Eindrapport Delft, februari 2013 Opgesteld door: G.E.A. (Geert) Warringa M.R. (Maarten) Afman M.J. (Martijn) Blom Colofon Bibliotheekgegevens

Nadere informatie

Groen beleggen. Groen sparen en beleggen Goed voor u, goed voor natuur en milieu. >> Als het gaat om milieu en leefomgeving

Groen beleggen. Groen sparen en beleggen Goed voor u, goed voor natuur en milieu. >> Als het gaat om milieu en leefomgeving Groen beleggen Groen sparen en beleggen Goed voor u, goed voor natuur en milieu >> Als het gaat om milieu en leefomgeving Goed voor u, Goed voor natuur en milieu Een goed rendement én een belastingvoordeel.

Nadere informatie

Ambities en Prioriteiten 2014-2015

Ambities en Prioriteiten 2014-2015 2 2 Ambities en Prioriteiten 2014-2015 01. VERSTERKING EN VERBREDING Voorwoord door Patrick Buck voorzitter SKAO directeur projecten ProRail 2 De CO 2 -Prestatieladder verovert na de spoorbranche nu de

Nadere informatie

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 December 2014 Inhoud Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Opbouw van het plan... 6 Scope... 7 1 Ontwikkeling van het energieverbruik

Nadere informatie

Kennis als motor Aanbevelingen voor het technologieen wetenschapsbeleid

Kennis als motor Aanbevelingen voor het technologieen wetenschapsbeleid Kennis als motor Aanbevelingen voor het technologieen wetenschapsbeleid Vereniging VNO-NCW De Vereniging VNO-NCW is de grootste centrale ondernemingsorganisatie van Nederland. Zij behartigt de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Extra fiscaal rendement

Extra fiscaal rendement www.pwc.nl Extra fiscaal rendement Investeringsfaciliteiten 2014 Inhoud Voorwoord 5 Investeringsaftrek 6 Research & development aftrek (RDA) 21 Aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O-aftrek) 23

Nadere informatie

Werk aan de toekomst met bio-energie. Antwoorden op uw vragen

Werk aan de toekomst met bio-energie. Antwoorden op uw vragen Werk aan de toekomst met bio-energie Antwoorden op uw vragen Inleiding Stel, u bent projectontwikkelaar en u wilt een bedrijventerrein aanleggen of een nieuw kantoor bouwen. Niet onwaarschijnlijk dat u

Nadere informatie

Belemmeringen voor duurzame energie in het MKB

Belemmeringen voor duurzame energie in het MKB Belemmeringen voor duurzame energie in het MKB Belemmeringen voor duurzame energie in het MKB In 2050 moet 100% van de energie die in Nederland wordt gebruikt, duurzaam opgewekt zijn. Voor de energietransitie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1992-1993 23197 Voorstel van wet van de leden Vermeend, Melkert, Van der Vaart tot wijziging van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 met het oog op het

Nadere informatie

Gebruik subsidie- en fiscale instrumenten Agentschap NL in de S&Z-agrosectoren in 2010

Gebruik subsidie- en fiscale instrumenten Agentschap NL in de S&Z-agrosectoren in 2010 Gebruik subsidie- en fiscale instrumenten Agentschap NL in de S&Z-agrosectoren in 2010 Oktober 2011 Datum Oktober 2011 Status Definitief Pagina 1 van 1 Colofon Projectnaam Gebruik subsidie- en fiscale

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan 2012-2015

Meerjarenbeleidsplan 2012-2015 Meerjarenbeleidsplan 2012-2015 Samen voor een mooi en duurzaam Groningen Colofon Zuiderpark 16 9724 AG Groningen T 050 313 08 00 E info@nmfgroningen.nl W www.nmfgroningen.nl september 2011 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Energieakkoord. Energieakk. Visie. Informatie voor belanghebbenden

Energieakkoord. Energieakk. Visie. Informatie voor belanghebbenden Energieakkoord Informatie voor belanghebbenden Deze PDF is aanklikbaar, klik op het betreffende onderdeel om door de PDF te navigeren: Visie Energieakk Overzicht Energieakkoord Energieakkoord Visie Op

Nadere informatie

Financiële regelingen voor lokaal klimaatbeleid

Financiële regelingen voor lokaal klimaatbeleid Financiële regelingen voor lokaal klimaatbeleid Financiële regelingen voor lokaal klimaatbeleid Inhoudsopgave Inleiding 5 Thema 1: Duurzame overheid en andere thema s 7 Thema 2: Duurzame energieproductie

Nadere informatie

Innovatieagenda energie

Innovatieagenda energie Nederland verbruikt jaarlijks zo n 3200 petajoule (PJ) primaire energie. Dat is veel. Een petajoule i hetzelfde als 278 miljoen kilowattuur elektricitei 31,6 miljoen kubieke meter aardgas. De helft hier

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2012

TLB Jaarverslag 2012 TLB Jaarverslag 2012 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2012 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

Duurzame Regio Energie

Duurzame Regio Energie Fase 2: Omgevings Benuttings Plan Auteurs: Dhr. M.P. Nobels Dhr. M. Jongsma HAS KennisTransfer Versie: 1.2 s-hertogenbosch, 25 januari 2005 Initiatiefnemer: Vereniging Innovatief Platteland Dhr. J. Hermans

Nadere informatie

UITVOERINGSPROGRAMMA BIOMASSA PROVINCIE NOORD-HOLLAND 2010-2011

UITVOERINGSPROGRAMMA BIOMASSA PROVINCIE NOORD-HOLLAND 2010-2011 UITVOERINGSPROGRAMMA BIOMASSA PROVINCIE NOORD-HOLLAND 2010-2011 19 maart 2010 Concept voor politiek-bestuurlijke besluitvorming (dit uitvoeringsprogramma wordt na bestuurlijke vaststelling vormgegeven

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage. Datum 29 juni 2015 Betreft Energie-efficiëntie in de industrie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage. Datum 29 juni 2015 Betreft Energie-efficiëntie in de industrie > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

ENERGIE VOOR GROENE GROEI. Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray

ENERGIE VOOR GROENE GROEI. Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray ENERGIE VOOR GROENE GROEI Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray Energie voor groene groei Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray Door: Yvonne de Bie en

Nadere informatie

GREEN DEAL. 1. Inleiding

GREEN DEAL. 1. Inleiding GREEN DEAL 1. Inleiding Wereldwijde uitdagingen zoals de stijgende CO2-uitstoot, het duurder en schaarser worden van fossiele brandstoffen en het voortgaande verlies aan biodiversiteit, maken dat de noodzaak

Nadere informatie

Energietransitie geeft Nederland nieuwe energie

Energietransitie geeft Nederland nieuwe energie Energietransitie geeft Nederland nieuwe energie Energietransitie geeft Nederland nieuwe energie 2005-39 27 april 2005 Inhoudsopgave Samenvatting 3 1 Waarom op pad naar een duurzame energievoorziening?

Nadere informatie

Bijlage N Overzicht aanvullende generieke maatregelen

Bijlage N Overzicht aanvullende generieke maatregelen Onderstaande tabel geeft een beknopt overzicht van de aanvullende maatregelen op het gebied van bodem- en waterbeleid, voor meer informatie verwijzen wij u naar het brondocument generiek beleid op www.kaderrichtlijnwater.nl

Nadere informatie

Haalbaarheidsonderzoek Duurzame Energie- en Ontwikkelingsmaatschappij (DE-on) binnen de provincie Flevoland

Haalbaarheidsonderzoek Duurzame Energie- en Ontwikkelingsmaatschappij (DE-on) binnen de provincie Flevoland Haalbaarheidsonderzoek Duurzame Energie- en Ontwikkelingsmaatschappij (DE-on) binnen de provincie Flevoland Eindrapportage 1 Colofon Datum 25 mei 2011 Auteurs Primum John Baken Rogier Coenraads Katelijn

Nadere informatie

CITYDEAL DEVENTER WONING ABONNEMENT. Energieneutraal bereikbaar voor iedereen

CITYDEAL DEVENTER WONING ABONNEMENT. Energieneutraal bereikbaar voor iedereen CITYDEAL DEVENTER WONING ABONNEMENT Energieneutraal bereikbaar voor iedereen WAT IS DE CITY DEAL? 1 2 3 4 5 6 7 Deventer is in 2030 energieneutraal door gezamenlijke actie van burgers, bedrijven, (kennis)

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Milieu & Economie. Overheid, Onderzoek, Bedrijfsleven

Nieuwsbrief. Milieu & Economie. Overheid, Onderzoek, Bedrijfsleven Nieuwsbrief Milieu & Economie Overheid, Onderzoek, Bedrijfsleven JAARGANG 22 NUMMER 1 FEBRUARI 2008 INHOUD OVERHEID 1.1 Adviesraden pleiten voor intensivering en verbreding van klimaatbeleid verkeer en

Nadere informatie

Energie in Beweging. Advies Topsector Energie

Energie in Beweging. Advies Topsector Energie Energie in Beweging Advies Topsector Energie Inhoudsopgave Essenties van dit advies... 1 Inleiding... 1 De energiesector... 2 Visie... 2 Huidige energiemarkt... 2 Knelpunten en gewenste ontwikkelingen...

Nadere informatie