European Employee Benefits Benchmark. Werknemersvoorzieningen: zoeken naar de juiste mix

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "European Employee Benefits Benchmark. Werknemersvoorzieningen: zoeken naar de juiste mix"

Transcriptie

1 European Employee Benefits Benchmark

2 Aon Hewitt Aon Hewitt is mondiaal marktleider op het gebied van advies over menselijk kapitaal en oplossingen voor outsourcing. Het bedrijf werkt als partner samen met organisaties om hun meest complexe uitdagingen met betrekking tot werknemersvoorzieningen, talentbeheer en de bijbehorende financiële problemen op te lossen en hun bedrijfsresultaat te verbeteren. Aon Hewitt ontwerpt, implementeert, communiceert en beheert een breed scala van strategieën voor menselijk kapitaal, pensioenen, beleggingsbeheer, zorgverzekeringen, vergoedingen en talentbeheer. Met meer dan professionals in 90 landen werkt Aon Hewitt aan een wereld waarin het beter werken is voor bedrijven en hun werknemers. Meer informatie over Aon Hewitt vindt u op

3 Inhoud 1. Samenvatting pag Inleiding pag Pensioenen: eerste keuze op het voorzieningenmenu pag De armoedeval van het pensioen pag Andere voorzieningen: inkomensbescherming is het belangrijkst pag Levensverzekering: gemengde uitkomsten pag Flexibele voorzieningen: enkele verrassingen pag Bevorderen van een gezond personeelsbestand pag De communicatiekloof met betrekking tot voorzieningen pag Conclusie pag.15

4 Samenvatting Nu Europa zich begint te herstellen van de recessie, overwegen veel werknemers hun volgende carrièrestap. Secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals pensioen- en gezondheidszorgregelingen, spelen een belangrijke rol bij hun uiteindelijke beslissing. De uitkomsten van het onderzoek laten zien dat de optimale mix van salaris en secundaire voorzieningen per land kan verschillen. Deze internationale variatie suggereert dat multinationale ondernemingen ten aanzien van de planning van werknemersvoorzieningen gebaat zijn bij het inbouwen van enige flexibiliteit in het voorzieningenmenu dat zij hun werknemers aanbieden. Hoewel de populariteit van de verschillende voorzieningen bij de werknemers in de tien onderzochte landen uiteenloopt, is de pensioenvoorziening de eerste keuze als antwoord op de vraag voor welke voorzieningen men bereid zou zijn een deel van het salaris in te leveren. Bijna één vijfde van de ondervraagde werknemers zegt de eigen bijdrage aan een pensioenregeling te hebben verhoogd. Dit is met name het geval in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Een kwart van de werknemers meldt geen pensioenregeling te hebben. Betere financiële bescherming is de op een na populairste wens onder werknemers; meer dan één derde van de respondenten zou bereid zijn salaris in te leveren voor een door de werkgever geregelde verzekering tegen de kosten van ziekte of ongeval. Een hoog percentage respondenten weet niet of zijn werkgever meebetaalt aan de ziektekostenverzekering. Uit het onderzoek blijkt een vergelijkbare onwetendheid met betrekking tot levensverzekeringen. Van de overige flexibele voorzieningen zijn opleidingen op kosten van de werkgever en faciliteiten voor kinderopvang het populairst. De minst gewilde flexibele voorzieningen zijn mobiele telefoons en sport- of ontspanningsdagen, al verschilde de populariteit ervan sterk van land tot land. Het vóórkomen van ziekteverlof lijkt van land tot land sterk uiteen te lopen. Vooral in landen met regelingen voor het opnemen van zorgverlof bij persoonlijke en familiale problemen kan het ziekteverlof hoog zijn. Wanneer ondernemingen strategieën ontwikkelen om hun personeel te behouden of nieuwe werknemers aan te trekken, zijn werknemersvoorzieningen een intrinsiek onderdeel van de mix. Als we naar alle voorzieningen kijken, lijkt het onderzoek echter uit te wijzen dat werkgevers niet voldoende communiceren om de werknemersvoorzieningen bekendheid te geven bij hun personeel. In elk land is een groot deel van de respondenten niet bekend met voorzieningen van de werkgever of de waarde van de genoten voorzieningen.

5 Inleiding Voor u ligt de uitkomst van de European Employee Benefits Benchmark Survey (EEEB) van Aon Hewitt. Dit is het tweede verslag op basis van ons recente online onderzoek onder werknemers in tien belangrijke economieën. Meer dan 7500 mensen hebben aan het onderzoek deelgenomen en nieuwe inzichten geleverd met het oog op werknemersvoorzieningen in België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Ierland, Nederland, Noorwegen, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland. Het verslag concentreert zich op de manier waarop secundaire arbeidsvoorzieningen de diensten of producten die ondernemingen aan hun werknemers aanbieden naast het salaris de relaties van werknemers met hun werkgevers zouden kunnen beïnvloeden. Het is bedoeld als hulpmiddel voor directeuren human resources en andere senior managers die de opzet en reikwijdte van hun voorzieningenpakket willen verbeteren om het voor werknemers attractiever te maken in een snel veranderend financieel en economisch landschap. De timing van het verslag dat verschijnt terwijl Europa zich van de recessie begint te herstellen onderstreept het belang van goed toegesneden voorzieningenpakketten. In acht van de tien onderzochte landen is meer dan 30% van de respondenten van plan binnen 6-12 maanden een nieuwe baan te zoeken (grafiek 1). In het Verenigd Koninkrijk en Ierland is dit bijna 50%. Secundaire arbeidsvoorzieningen vormen een intrinsiek onderdeel van de mix wanneer ondernemingen overwegen hoe zij hun personeel kunnen behouden of nieuwe werknemers kunnen aantrekken. Toch komt uit het onderzoek duidelijk naar voren dat werknemers bepaalde flexibele voorzieningen en pensioenen niet ervaren als een extra op hun salaris. Velen beschouwen bepaalde voorzieningen als vervanging van geldelijke beloningen. De optimale mix van salaris en secundaire voorzieningen varieert ook per nationale groep. Dit lijkt erop te wijzen dat, hoewel ondernemingen moeten streven naar een consistent beloningsbeleid in al hun Europese vestigingen, de werknemers een zekere mate van flexibiliteit in het aangeboden voorzieningenmenu zouden toejuichen. In het eerste verslag op basis van het EEBB (Expectations vs. Reality: Meeting Europe s Retirement Challenge) werd ingegaan op de pensioenverwachtingen van werknemers onder uiteenlopende noemers, zoals de algemene houding tegenover pensioensparen, waar men verwachtte als gepensioneerde te gaan wonen, wat men vond van overheidsbeleid om de officiële pensioenleeftijd te verhogen, en hoeveel geld men bij pensionering verwachtte te ontvangen (en verwachtte nodig te hebben). Samen geven de verslagen een macro- en een microperspectief op een goede planning van werknemersvoorzieningen. Tabel 1: Aantal respondenten per land Duitsland 1019 Verenigd Koninkrijk 1005

6 Frankrijk 1000 Spanje 1000 Nederland 752 België 800 Noorwegen 500 Ierland 502 Denemarken 501 Zwitserland 500 Grafiek 1: Denkt u dat u in de komende 6-12 maanden een nieuwe baan gaat zoeken? Werknemers op zoek naar een nieuwe baan % werknemers

7 Pensioenen: eerste keuze op het voorzieningenmenu Grafiek 2: Als u aan een nieuwe baan zou beginnen, voor welke van de volgende voorzieningen zou u dan belangstelling hebben als ze beschikbaar zouden zijn als onderdeel van uw beloningspakket? Met andere woorden: zou u een deel van uw salaris willen inleveren in ruil voor de voorzieningen tegen een gunstig tarief? Welke voorzieningen zou u willen hebben in ruil voor salaris? % werknemers Pensioenpremies Ziektekosten-/ongevallenverzekering Meer vakantiedagen per jaar Spaarregeling Opleiding Kinderopvang Alternatieve gezondheidszorg Aankoop extra vakantiedagen Interieurverzorging Mobiele telefoon Sport- en ontspanningsdagen Werknemersvoorzieningen zijn er in allerlei soorten en maten, van traditionele zaken als pensioenregelingen, vakantiedagen, kinderopvang en gezondheidszorg tot een minder conventioneel aanbod zoals opleidingen en interieurverzorging. Wij hebben de werknemers gevraagd aan welke voorzieningen ze voldoende waarde hechten om er een deel van hun salaris voor in te leveren bij het overwegen van een nieuwe baan. Het zal wellicht geen verrassing zijn dat het pensioen veruit de belangrijkste voorziening is waarvoor werknemers in hun beloningspakket een deel van hun salaris willen inleveren. Meer dan 50% van de werknemers in België, Denemarken, Frankrijk, Ierland en het Verenigd Koninkrijk zou bereid zijn salaris in te leveren voor een betere pensioenvoorziening als men een nieuwe baan overweegt. Alleen Nederlandse werknemers zien maar een beperkte aantrekkingskracht in deze voorziening: minder dan 27% zegt bereid te zijn salaris in te leveren voor een beter pensioen. Gemiddeld ontvangt 30% van de werknemers in de onderzochte landen een werkgeversbijdrage in de pensioenpremie die meer bedraagt dan 6% van het salaris. Dergelijke ruimhartigheid is met name geconstateerd in Denemarken en Zwitserland, terwijl ook het Verenigd Koninkrijk juist boven het gemiddelde scoort. In Spanje, waar de staatspensioenen relatief hoog zijn, kwamen werknemers met zo n hoge werkgeversbijdrage in de pensioenpremie het minst voor. Grafiek 3: Hoeveel denkt u dat uw werkgever besteedt aan uw primaire pensioenregeling? (Alleen antwoorden meer dan 6% van mijn salaris ) Werknemers die menen dat hun werkgever meer dan 6% van hun salaris aan pensioenregelingen besteedt % werknemers

8 Pensioenen zijn voor 18% van de werknemers zo belangrijk dat zij hun eigen bijdrage aan hun pensioenregeling het afgelopen jaar hebben verhoogd. Werknemers in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland hebben het afgelopen jaar het vaakst meer ingelegd voor hun pensioen, terwijl een bovengemiddeld percentage van de werknemers dat heeft gedaan in Denemarken, Ierland en Zwitserland. Deze uitkomsten zijn in lijn met die van het eerste EEBB-verslag, waarin bleek dat meer dan de helft van de werknemers in Duitsland, Ierland en het Verenigd Koninkrijk zich zorgen maakte over ontoereikende pensioenpremies. In Nederland droeg slechts een klein percentage werknemers iets meer dan 6% meer bij aan zijn pensioenregeling. Grafiek 4: Hebt u in het afgelopen jaar het bedrag gewijzigd dat u bijdraagt aan uw pensioenregeling (pensioenspaarregeling)? (Werknemers met als antwoord ja ) Percentage werknemers dat het afgelopen jaar meer is gaan bijdragen aan zijn pensioenregeling % werknemers EU-gemiddelde

9 De armoedeval van het pensioen Minder dan 25% van de werknemers beschikt niet over een pensioenregeling. Dit verschijnsel komt het meest voor in Frankrijk en Spanje, waar de arbeidspensioenvoorziening van de staat nog relatief ruimhartig is. Als we deze twee landen buiten beschouwing laten, komen we voor de acht overige landen op een gemiddelde van net boven de 18%. Werknemers in het Verenigd Koninkrijk en Ierland, die de laagste staatspensioenen kennen, lopen het grootste risico van armoede op de oude dag; in deze landen meldt respectievelijk 24 en 25% van hen geen pensioenregeling te hebben. Niet al deze mensen wacht de armoedeval van het pensioen, omdat er andere manieren zijn waarop zij voor hun pensioen kunnen sparen. Hun aandeel is echter groot genoeg om aanleiding te geven tot bezorgdheid. Grafiek 5: Hebt u in het afgelopen jaar het bedrag gewijzigd dat u bijdraagt aan uw pensioenregeling (pensioenspaarregeling)? (Werknemers die verklaren geen pensioenregeling te hebben) Werknemers zonder pensioenregeling % werknemers EU-gemiddelde

10 Andere voorzieningen: inkomensbescherming is het belangrijkst De op een na aantrekkelijkste werknemersvoorziening is financiële bescherming; meer dan één derde van de werknemers is bereid salaris in te ruilen voor betere bescherming tegen de gevolgen van ziekte en ongevallen. Dit is het opvallendst in Ierland, waar bijna 54% van de werknemers zegt zo n voorziening aantrekkelijk te vinden, en in België (43%). Circa 28% van de ondervraagde werknemers gelooft dat hun werkgever hun salaris minstens een jaar blijft doorbetalen als zij een langdurige ziekte oplopen. Er zijn echter grote discrepanties tussen de landen. Minder dan 9% van de Duitse werknemers acht dit waarschijnlijk, vergeleken met 52% van de Nederlandse en 46% van de Zwitserse werknemers. Verontrustender is echter wellicht het hoge percentage werknemers dat niet weet of hun werkgever de gevolgen van langdurige ziekte dekt. Maar liefst 70% van de Spaanse werknemers weet het niet, evenals meer dan 50% van de werknemers in Frankrijk, Noorwegen en Denemarken. In elk onderzocht land ligt het percentage boven de 30%. Hoewel niemand graag aan langdurige ziekte denkt, suggereert het onderzoek dat werknemers bewust moeten worden gemaakt van hun mogelijkheden in geval van ernstige ziekte. Gezien het enthousiasme voor deze voorziening bij werknemers zou het een goed idee zijn als werkgevers haar als belangrijk strategisch wapen in hun arsenaal van arbeidsvoorwaarden gaan beschouwen. Grafiek 6: Hoe lang zou uw werkgever uw salaris blijven betalen als u een ernstige of langdurige ziekte zou krijgen? (Werknemers met als antwoord één jaar of langer ) Inkomensbescherming bij langdurige ziekte (meer dan één jaar) % werknemers Grafiek 7: Hoe lang zou uw werkgever uw salaris blijven betalen als u een ernstige of langdurige ziekte zou krijgen? (Werknemers met als antwoord weet niet ) Inkomensbescherming bij langdurige ziekte (weet niet) % werknemers met als antwoord weet niet

11 Levensverzekering: gemengde uitkomsten Franse werknemers lijken het vaakst een door hun werkgever aangeboden levensverzekering te hebben, Zwitserse werknemers het minst vaak. Net als bij andere door de werkgever aangeboden voorzieningen, is er in de meeste landen ook een significante minderheid van de werknemers het duidelijkst in Nederland (31%) en Noorwegen (30%) die niet weet of deze voorziening voor hen en hun gezinnen beschikbaar is (zie ook De communicatiekloof met betrekking tot voorzieningen op pag. 14). Grafiek 8: Biedt uw werkgever een levensverzekeringsdekking aan? (Werknemers met als antwoord ja ) Werknemers met levensverzekering van de werkgever % werknemers met als antwoord ja Flexibele voorzieningen: enkele verrassingen Naast pensioenen, zorgverzekeringen en levensverzekeringen kunnen werkgevers een ruim scala van aanvullende flexibele voorzieningen aanbieden om werknemers aan te trekken en te behouden. Sommige van deze voorzieningen zijn populairder dan andere. In alle onderzochte landen, op twee na (Denemarken en Frankrijk), zegt minstens 20% van de respondenten dat zij het aantrekkelijk zouden vinden om te kunnen onderhandelen over langere perioden (drie tot zes maanden) betaald of onbetaald verlof. Meer dan één derde van de werknemers in Ierland, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk noemt dit een aantrekkelijke voorziening. Betrekkelijk weinig respondenten (13% van het totaal) toonden daarentegen belangstelling voor het kopen van extra vakantiedagen. Dat lijkt erop te duiden dat werknemers de vrijheid en flexibiliteit van langdurig verlof aantrekkelijker vinden dan meer korte vakanties. Het is interessant om te constateren dat meer dan een kwart van de werknemers zegt bereid te zijn salaris in te wisselen voor een bedrijfsspaarregeling, waarmee zo n regeling in populariteit de vierde voorziening is. Dit kan een afspiegeling zijn van toenemende ontevredenheid over de mondiale bankensector na de financiële crisis, van bereidheid om deel te nemen in het aandelenkapitaal van de werkgever, of wellicht van de erkenning dat bedrijven een betere spaarrente kunnen bedingen dan particulieren en dit voordeel aan hun werknemers kunnen doorgeven. De koopkracht van werkgevers stelt hen ook in staat producten en diensten voor hun werknemers in het groot in te kopen tegen voordelige tarieven die kunnen bijdragen aan het beloningspakket. In het onderzoek werd de respondenten gevraagd hun mening te geven over zeer uiteenlopende voorzieningen, waaronder schoonmaaken strijkwerkzaamheden thuis (interieurverzorging), het bijwonen van sportevenementen en opleidingsmogelijkheden. De antwoorden op de vraag of dit aantrekkelijke alternatieven voor geld zijn, lopen per nationale groep uiteen.

12 Van alle deelnemers aan het onderzoek zou meer dan 22% van de werknemers enig salaris willen opofferen in ruil voor een opleiding naar keuze, eerder dan voor kinderopvang. Meer dan 30% van de werknemers in Duitsland, Ierland, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk vindt dit een aantrekkelijk idee. Het minst populair is deze mogelijkheid in Frankrijk, Nederland en Noorwegen. Grafiek 9: Als u aan een nieuwe baan zou beginnen, voor welke van de volgende voorzieningen zou u dan belangstelling hebben als ze beschikbaar zouden zijn als onderdeel van uw beloningspakket? Met andere woorden: zou u een deel van uw salaris willen inleveren in ruil voor de voorzieningen tegen een gunstig tarief? (Werknemers met als antwoord een opleiding ) Als u aan een nieuwe baan zou beginnen, zou u dan enig salaris willen opofferen in ruil voor een opleiding van uw keuze? % werknemers met als antwoord ja De op een na populairste non-conventionele voorziening is een verrassing. In de hele onderzoeksgroep zegt bijna 15% van de werknemers dat zij salaris willen inleveren voor vergoeding van alternatieve geneeswijzen. Deze bereidheid is het meest uitgesproken in Noorwegen en Spanje, waar meer dan 20% van de werknemers zo n voorziening zou toejuichen. Grafiek 10: Als u aan een nieuwe baan zou beginnen, voor welke van de volgende voorzieningen zou u dan belangstelling hebben als ze beschikbaar zouden zijn als onderdeel van uw beloningspakket? Met andere woorden: zou u een deel van uw salaris willen inleveren in ruil voor de voorzieningen tegen een gunstig tarief? (Werknemers met als antwoord alternatieve geneeswijzen ) Als u aan een nieuwe baan zou beginnen, zou u dan enig salaris willen opofferen in ruil voor alternatieve geneeswijzen? % werknemers met als antwoord ja Onder alle respondenten waren de minst populaire opties de mobiele telefoons van de zaak, tweemaal per jaar een sport- of ontspanningsdag en interieurverzorging. Zelfs bij deze minst aantrekkelijke keuzemogelijkheden was er een grote discrepantie tussen verschillende nationale groepen: 18% van de respondenten in België zou bijvoorbeeld salaris willen inleveren voor interieurverzorging, terwijl 15% van de Britse werknemers hetzelfde zou doen voor sport- en ontspanningsdagen.

13 Bevorderen van een gezond personeelsbestand Het welzijn van werknemers is een belangrijk aandachtspunt voor alle Europese werkgevers. Aon Hewitt definieert dit begrip (employee wellness) als een combinatie van gezondheidsfactoren, persoonlijke factoren en werkfactoren die van invloed zijn op het vermogen van werknemers om veilig en productief te werken. Het is de belangrijkste overweging voor een werknemer die besluit of hij aan het werk zal gaan wanneer zich een gezondheidsprobleem voordoet. Het gezonde verstand zegt dat de meeste mensen die zich een dag ziek melden van hun werk, dat doen om gezondheidsredenen. Hoewel de uitkomsten van het onderzoek dit bevestigen, zijn er in sommige landen met name Duitsland, Denemarken en Zwitserland complexere redenen. In Ierland, het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen noemt maar rond 50% van de werknemers ziekte als de reden voor hun laatste ziekmelding. In Spanje en Frankrijk ligt dat cijfer zelfs onder de 40%. In het gehele onderzoek noemt 42% van de respondenten andere redenen dan echte ziekte voor hun afwezigheid. Daartoe behoren persoonlijke kwesties (15%), een combinatie van gezondheids-, persoonlijke en werkfactoren (10%), zorg voor gezinsleden (10%) en kwesties op het werk (2%). Het is interessant om te constateren dat er in Spanje en Frankrijk, waar het grootste aantal respondenten andere redenen noemde om een dag te verzuimen, ook een opmerkelijk hoog percentage respondenten is dat verklaart het voorgaande jaar niet wegens ziekte afwezig te zijn geweest van hun werk. Dit kan het gevolg zijn van het beleid van sommige werkgevers om het recht op zorgverlof in de arbeidsvoorwaarden op te nemen. Daardoor hebben werknemers recht op een bepaald aantal vrije dagen om verschillende redenen, waaronder de zorg voor zieke familieleden. In Frankrijk staan de arbeidsvoorwaarden in bepaalde sectoren meestal één dag zorgverlof per maand toe en ten minste zes dagen zorgverlof per jaar. Veel werknemers zullen ervoor kiezen een dag zorgverlof op te nemen in plaats van zich ziek te melden. Grafiek 11: Wat was de werkelijke reden voor de laatste dag dat u afwezig was van uw werk? (Werknemers met als antwoord een echte ziekte ) Wat was de werkelijke reden voor de laatste dag dat u afwezig was van uw werk? % werknemers dat een echte fysieke of psychische aandoening aangeeft

14 Grafiek 12: Hoeveel dagen per jaar meldt u zich gewoonlijk ziek? (Werknemers met als antwoord geen ) Hoeveel ziekmeldingen in het afgelopen jaar? % werknemers met als antwoord geen We hebben de respondenten gevraagd wat werkgevers volgens hen zouden kunnen doen om het ziekteverzuim te verminderen. In elk land worden drie voorgestelde oplossingen verkozen boven de andere: de mogelijkheid van flexibele werktijden, financiële stimulansen om het aantal ziekmeldingen te verminderen en (de populairste optie) de mogelijkheid om zorgverlof op te nemen zodat werknemers vrij kunnen nemen om niet-medische redenen. Opmerkelijk genoeg zijn er geen significante nationale verschillen waar te nemen in de uitgesproken voorkeuren. Dit duidt erop dat het aanbieden van zorgverlof in combinatie met flexibelere werktijden wel eens de meest effectieve manier zou kunnen zijn waarop werkgevers het welzijn van werknemers kunnen bevorderen. Grafiek 13: Welke van de volgende omstandigheden zouden u volgens u helpen uw ziekteverlof te verminderen? Wat zou uw werkgever kunnen doen om uw ziekteverzuim te verminderen? % werknemers (alle landen) Zorgverlof Flexibel werken Financiële stimulans Medische zorg op het werk Interessanter werk Financiële sanctie Ontslagdreiging Minder recht op ziekteverlof Verplicht gesprek bij terugkeer Verplicht telefonisch melden Hulpverlening Andere manager

15 De communicatiekloof met betrekking tot voorzieningen We hebben werknemers gevraagd hoeveel ze denken dat hun werkgever besteedt aan secundaire/flexibele voorzieningen zoals kinderopvang, een uitgebreide jaarlijkse vakantie, een telefoon van de zaak en dergelijke als percentage van het salaris, en aan hun primaire pensioenregeling als percentage van het salaris. De meest opzienbarende bevinding was dat voor de pensioenuitgaven de grootste antwoordcategorie weet niet was. Dit onderstreept hoe noodzakelijk het is dat veel werkgevers beter communiceren over de arbeidsvoorwaarden naast het salaris, met name over pensioenregelingen (waarover de communicatie al gauw kan worden overheerst door complexe actuariële begrippen). We weten uit eerdere bevindingen dat ongeveer de helft van de werkende bevolking de pensioenvoorziening beschouwt als iets waarvoor men bereid is een lager salaris te accepteren. Maar toch weet van alle ondervraagden in het onderzoek meer dan 35% niet wat de waarde van het pensioen als percentage van het salaris is. Het aandeel weet niet is met respectievelijk 50 en 51% het grootst in Frankrijk en Duitsland. Een soortgelijk patroon zien we bij de werkgeverskosten van flexibele voorzieningen. Europese werkgevers geven jaarlijks substantiële bedragen uit aan flexibele voorzieningen en pensioenvoorzieningen voor hun werknemers, voornamelijk als middel om personeel aan te trekken, te motiveren en te behouden. Het onderzoek lijkt uit te wijzen dat velen van hen niet genoeg doen om hun rendement op deze investering te optimaliseren. Grafiek 14: Hoeveel denkt u dat uw werkgever besteedt aan uw primaire pensioenregeling (als percentage van uw salaris)? (Werknemers met als antwoord weet niet ) Welk percentage van uw salaris betaalt uw werkgever mee aan uw pensioenregeling? % werknemers met antwoord weet niet Grafiek 15: Hoeveel denkt u dat uw werkgever besteedt aan uw flexibele voorzieningen, exclusief pensioenvoorziening (als percentage van uw salaris)? (Werknemers met als antwoord weet niet ) Welk percentage van uw salaris betaalt uw werkgever mee aan uw flexibele voorzieningen, zoals kinderopvang, mobiele telefoon enzovoort? % werknemers met antwoord weet niet

16 Grafiek 16: Biedt uw werkgever u een levensverzekering? (Werknemers met als antwoord weet niet ) Biedt uw werkgever u een levensverzekering? % werknemers met antwoord weet niet Conclusie De European Employee Benefits Benchmark is een bruikbare indicator voor werkgevers die nadenken over manieren waarop zij het investeringsrendement op hun menselijk kapitaal kunnen optimaliseren. Simpelweg hogere salarissen betalen dan de concurrentie is een bot en ondoelmatig wapen in de strijd om het aantrekken en behouden van talentvol personeel. Het is duidelijk dat werknemers grote waarde hechten aan hun pensioen, zorgverzekering en andere voorzieningen. De uitdaging voor ondernemingen is hoe zij de combinatie van voorzieningen zo kunnen optimaliseren dat de perceptie van het beloningspakket als geheel erdoor wordt verbeterd. Werknemers zullen in sommige landen positiever reageren op bepaalde voorzieningen dan in andere landen. Werkgevers kunnen hiermee rekening houden door een flexibel voorzieningenmenu aan te bieden dat de verschillende smaken in de verschillende landen weerspiegelt. De meest dringende opgave voor alle werkgevers is echter om ervoor te zorgen dat hun werknemers inzicht hebben in de voorzieningen die zij al hebben en de totale waarde die deze voorzieningen vertegenwoordigen. Vanuit het oogpunt van bedrijfsstrategie heeft het weinig zin om werknemers voorzieningen te verschaffen als de begunstigden zich niet volledig bewust zijn van hun waarde en al hun keuzemogelijkheden.

17 Contactgegevens België Werner Keeris Rue Jules Cockx 8-10 BE 1160 Brussel België +32 (0) Denemarken Mogens Damgaard Strandgade 4C Kopenhagen, DK-1401 Denemarken Duitsland Frank Tietjen Luxemburger Allée Mülheim an der Ruhr Duitsland Frankrijk Bertrand Pitavy Défense Ouest 420 Rue d Estienne d Orves Colombes Frankrijk Ierland Andrew Krawczyk The Metropolitan Building James Joyce Street Dublin 1 Ierland +353 (0) Nederland Boy Sluiter Admiraliteitskade ED Rotterdam Nederland +31 (0) Noorwegen Dag Erik Aspaas Vollsveien 4

18 Postboks Lysaker Noorwegen Spanje Jorge Garcia Perrote Rosario Pino Madrid, Spanje Verenigd Koninkrijk / EMEA Ian Hinton 6 More London Place London, SE1 2DA Verenigd Koninkrijk +44 (0) Zwitserland Cathy Course Avenue Edouard Rod Nyon Zwitserland +41 (0) Niets uit deze publicatie mag worden gereproduceerd of opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of op enigerlei wijze, met inbegrip van fotokopie of opname, worden overgezet zonder schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende; verzoeken om dergelijke toestemming dienen te worden gericht aan de auteursrechthebbende. Hoewel grote zorgvuldigheid is betracht bij de productie van dit verslag en de daarin vervatte informatie, staat Aon Hewitt op geen enkele wijze in voor de juistheid van het verslag en aanvaardt het geen aansprakelijkheid voor eventuele schade toegebracht door iemand die zich op dit verslag kan beroepen. De ontvangers van het verslag zijn in alle gevallen volledig verantwoordelijk voor het gebruik dat zij ervan maken. Copyright Aon Hewitt 2010

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE

INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE W E V R O E G E N U I T 2 0 L A N D E N H O E Z E D E N K E N IN EEN ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR CICERO BLACKROCK INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE WAT HOUDT NEDERLANDERS

Nadere informatie

Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam

Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam Uitgave: Entopic Redactie: Theo Hylkema, Hans Postma Eindredactie: Emma Hylkema Adres: Entopic De Lairessestraat 180 1075 HM AMSTERDAM Postbus 76755 1070 KB

Nadere informatie

Alle medewerkers tellen mee Betrokkenheid als succesfactor. Een Manpower Witboek

Alle medewerkers tellen mee Betrokkenheid als succesfactor. Een Manpower Witboek vast tijdelijk Alle medewerkers tellen mee Betrokkenheid als succesfactor Een Manpower Witboek Voorwoord Flexibiliteit en betrokkenheid bijten elkaar niet Niet alleen het uitzendbureau, ook de inlener

Nadere informatie

De zorg: hoeveel extra is het ons waard?

De zorg: hoeveel extra is het ons waard? De zorg: hoeveel extra is het ons waard? Ieder jaar geven we meer geld uit aan zorg Waarom? Wat zijn de gevolgen? Is dat erg? Wat kunnen we hieraan doen? Een doorsnee gezin betaalt ruim 11.000 euro per

Nadere informatie

Pensioenverwachtingen en personeelsbeleid

Pensioenverwachtingen en personeelsbeleid Pensioenverwachtingen en personeelsbeleid Verslag van de ROA enquête 2011 Didier Fouarge Andries de Grip Raymond Montizaan ROA-R-2011/9 Colofon Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Niets

Nadere informatie

Memo. Informatie over gebruik en betekenis van verlofregelingen

Memo. Informatie over gebruik en betekenis van verlofregelingen Memo Informatie over gebruik en betekenis van verlofregelingen Onderstaand wordt een overzicht gegeven van beschikbare informatie over de verlofregelingen met inbegrip van onderzoek dat momenteel in uitvoering

Nadere informatie

Nederlanders over werk en financiën. Rapportage Motivaction International B.V.

Nederlanders over werk en financiën. Rapportage Motivaction International B.V. Nederlanders over werk en financiën Rapportage Motivaction International B.V. Inhoudsopgave Achtergrond, doel- en probleemstelling Conclusies en aanbevelingen Methode en opzet Resultaten Bijlage 3 4 6

Nadere informatie

Later pensioneren, beter presteren

Later pensioneren, beter presteren Later pensioneren, beter presteren Visiedocument Over de neveneffecten van een hogere pensioenleeftijd Kansen en bedreigingen Inleiding De pensioenleeftijd waar we aan gewend waren, gaat omhoog. Niet alleen

Nadere informatie

NEDERLAND INVESTOR PULSE ONDERZOEK 2013 WAT BELEGGERS DENKEN INVESTOR PULSE

NEDERLAND INVESTOR PULSE ONDERZOEK 2013 WAT BELEGGERS DENKEN INVESTOR PULSE NEDERLAND INVESTOR PULSE ONDERZOEK 2013 WAT BELEGGERS DENKEN INVESTOR PULSE BLACKROCK INVESTOR PULSE 2013 I N D I V I D U E N I N 1 2 V E R S C H I L L E N D E L A N D E N O N D E R Z O E K D O O R C I

Nadere informatie

Nederland Investor Pulse Onderzoek 2013 Wat beleggers denken

Nederland Investor Pulse Onderzoek 2013 Wat beleggers denken Nederland Investor Pulse Onderzoek 2013 Wat beleggers denken INVESTOR PULSE BLACKROCK INVESTOR PULSE 2013 I I N 1 2 N D I V V E R S C H I L L E N D E O N D E R Z O E K D O O R B LA C KRO C K I n v e s

Nadere informatie

HR-strategieën voor de oudere werknemer. behouden verliezen

HR-strategieën voor de oudere werknemer. behouden verliezen HR-strategieën voor de oudere werknemer behouden verliezen Een Manpower Witboek 3/2006 2007 Voorwoord Langzaam maar zeker ondergaat Nederland een cultuuromslag. Jarenlang hebben we onszelf wijsgemaakt

Nadere informatie

Bachelorscriptie. Een toekomstgericht pensioenstelsel

Bachelorscriptie. Een toekomstgericht pensioenstelsel Bachelorscriptie Een toekomstgericht pensioenstelsel Scriptiebegeleider: Mevr. K. Rohde Paul van Wetten 302467 302467pw@student.eur.nl Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding Blz. 4 Hoofdstuk 2: Het Nederlandse

Nadere informatie

stip op de agenda van management

stip op de agenda van management Arbeidsparticipatie in Nederland personeelsvoorziening met stip op de agenda van management en HR Beschikbaarheid en inzetbaarheid van personeel steeds belangrijker voor bedrijven Openbare les december

Nadere informatie

Werken en leren in Nederland

Werken en leren in Nederland Werken en leren in Nederland Lex Borghans Didier Fouarge Andries de Grip Jesper van Thor ROA-R-2014/3 Colofon Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Niets uit deze uitgave mag op enige manier

Nadere informatie

Klantonderzoek collectieve zorgverzekering voor minima in Arnhem. Drs. D. Bulsink Drs. R. Lammerts Drs. T. Nederland

Klantonderzoek collectieve zorgverzekering voor minima in Arnhem. Drs. D. Bulsink Drs. R. Lammerts Drs. T. Nederland Klantonderzoek collectieve zorgverzekering voor minima in Arnhem Drs. D. Bulsink Drs. R. Lammerts Drs. T. Nederland 26 maart 2009 Inhoud 1. De collectief aanvullende ziektekostenverzekering in Arnhem

Nadere informatie

Pensioenen: solidariteit en keuzevrijheid

Pensioenen: solidariteit en keuzevrijheid Pensioenen: solidariteit en keuzevrijheid Opvattingen van werkenden over aanvullende pensioenen Stella Hoff Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, augustus 2015 Het Sociaal en Cultureel Planbureau is

Nadere informatie

de to e ko m s t va n flex Een onderzoek van tno naar flexstrategieën van Nederlandse bedrijven Sarike Verbiest Anneke Goudswaard Ellen van Wijk

de to e ko m s t va n flex Een onderzoek van tno naar flexstrategieën van Nederlandse bedrijven Sarike Verbiest Anneke Goudswaard Ellen van Wijk de to e ko m s t va n flex Een onderzoek van tno naar flexstrategieën van Nederlandse bedrijven Sarike Verbiest Anneke Goudswaard Ellen van Wijk TNO-rapportage voor Algemene Bond Uitzendondernemingen De

Nadere informatie

Publieksmonitor. November 2013

Publieksmonitor. November 2013 Publieksmonitor November 2013 Inhoudsopgave Achtergrond, doel- en probleemstelling Pagina 3 Conclusies Pagina 6 Methode en opzet Pagina 12 Resultaten Pagina 13 Bijlage Pagina 60 2 Achtergrond, doel- probleemstelling

Nadere informatie

Zorgen over morgen Rapport van de Commissie Nationaal Pensioendebat

Zorgen over morgen Rapport van de Commissie Nationaal Pensioendebat Zorgen over morgen Rapport van de Commissie Nationaal Pensioendebat 2 Inhoud Samenvatting 5 Inleiding 9 Hoofdstuk 1 Nederland in Europa 13 1.1 Inleiding 13 1.2 Vergrijzing in Europa en houdbaarheid van

Nadere informatie

Ne noeste werker. Over de West-Vlaamse werknemer en zijn job. Auteur: Peter Catthoor

Ne noeste werker. Over de West-Vlaamse werknemer en zijn job. Auteur: Peter Catthoor Ne noeste werker Over de West-Vlaamse werknemer en zijn job Auteur: Peter Catthoor Van West-Vlamingen wordt vaak het traditionele beeld opgehangen van een noeste, harde werker die zijn principes en waarden

Nadere informatie

Berenschot, Hans van der Spek, Hella Sylva en Johan van Dam

Berenschot, Hans van der Spek, Hella Sylva en Johan van Dam Colofon Uitgever en redactie: Onderzoek en tekst: Ondersteuning: Performa Uitgeverij, Hans Delissen Berenschot, Hans van der Spek, Hella Sylva en Johan van Dam ADP Nederland Partners NVP NVO2 Output Recruiters

Nadere informatie

Monitor financieel gedrag. September 2014

Monitor financieel gedrag. September 2014 Monitor financieel gedrag September 2014 Inhoudsopgave Achtergrond, doel- en probleemstelling Pagina 3 Methode, opzet en leeswijzer Pagina 4 Samenvatting Pagina 7 Resultaten Pagina 10-25 Bijlage Pagina

Nadere informatie

Bekendheid van de plannen voor het hoger onderwijs (nulmeting)

Bekendheid van de plannen voor het hoger onderwijs (nulmeting) Bekendheid van de plannen voor het hoger onderwijs (nulmeting) Een online onderzoek onder leerlingen en ouders in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Uitgevoerd door: Intomart

Nadere informatie

Zzp ers en hun marktpositie

Zzp ers en hun marktpositie Opdrachtgever RWI Zzp ers en hun marktpositie Doel en vraagstelling Opdrachtnemer Regioplan- N. van den Berg, J.W.M. Mevissen en N. Tijsmans Onderzoek Zzp-ers op de arbeidsmarkt Startdatum 1 januari 2009

Nadere informatie

Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME

Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME STAGNATIE DREIGT, ALERTHEID BLIJFT GEBODEN 'Zijn Nederlandse zorginstellingen klaar voor de aangekondigde transities in de zorgsector?'

Nadere informatie

Welzijn op het werk. Research naar welzijn op persoonlijk en professioneel vlak in 2012 Resultaten en aanbevelingen. www.stepstone.

Welzijn op het werk. Research naar welzijn op persoonlijk en professioneel vlak in 2012 Resultaten en aanbevelingen. www.stepstone. Research naar welzijn op persoonlijk en professioneel vlak in 2012 Resultaten en aanbevelingen www.stepstone.com Inleiding Organisaties hebben tal van tactieken toegepast om crisissen te bestrijden: herstructureringen,

Nadere informatie

Zelfbepaalde zekerheden

Zelfbepaalde zekerheden Zelfbepaalde zekerheden Zelfbepaalde zekerheden Individuele keuzevrijheid in de sociale verzekeringen: draagvlak, benutting en determinanten Stella Hoff Cok Vrooman Sociaal en Cultureel Planbureau Den

Nadere informatie

Meningen over pensioenkwesties

Meningen over pensioenkwesties Sociaaleconomische trends 2014 Meningen over pensioenkwesties Rianne Kloosterman Hans Schmeets mei 2014, 02 CBS Sociaaleconomische trends, mei 2014, 02 1 De pensioenproblematiek in Nederland staat volop

Nadere informatie

EIM onderdeel van Panteia

EIM onderdeel van Panteia EIM onderdeel van Panteia Transparantie verzuimverzekeringen Onderzoek voor Bedrijf & Beleid Verzuimverzekeringen: glas of lood? Over de transparantie voor kleine bedrijven van verzuimverzekeringen A.

Nadere informatie