PENSIOENREGELING. Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel. Uw pensioen in de AGF-groothandel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PENSIOENREGELING. Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel. Uw pensioen in de AGF-groothandel"

Transcriptie

1 PENSIOENREGELING Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Uw pensioen in de AGF-groothandel

2 2 Inleiding Voor u ligt de brochure van het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel (Bpf AVH). Bpf AVH verzorgt al meer dan 40 jaar de oudedagsvoorziening voor de bedrijfstak Agrarische Groothandel. Omdat Bpf AVH een stichting is zonder winstoogmerk kunnen wij de pensioenregelingen tegen gunstige voorwaarden en tarieven aanbieden. Daar hebben zowel werkgevers als werknemers voordeel van. In deze brochure vindt u de belangrijkste onderdelen van de pensioenregelingen in de sector Groothandel in Aardappelen, Groenten en Fruit. Deze brochure is echter een samenvatting op hoofdlijnen. Er wordt dus niet ingegaan op eventuele uitzonderingen en bijzonderheden. Hierdoor kan het zijn dat de vermelde informatie niet (geheel) op uw situatie van toepassing is. Voor informatie die is toegesneden op uw persoonlijke situatie kunt u contact opnemen met Bpf AVH. Hebt u na het lezen van deze brochure nog vragen? Dan kunt u bellen of schrij- ven naar Bpf AVH of op de website kijken. Op de website vindt u ook de nodige rekenvoorbeelden. Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Postbus AH s-gravenhage Tel. (070) Fax (070) Website Aan de teksten van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

3 3 De basispensioenregeling: Wie beslist er over de pensioenregeling? Beslissingen over de inhoud en uitvoering van de pensioenregeling worden genomen door vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers. Zij vormen samen het bestuur van Bpf AVH. Werkgeversorganisaties in het bestuur: Frugi Venta; De Nederlandse Aardappelorganisatie (NAO); De Algemene Nederlandse Vereniging van Eierhandelaren (Anevei); De Vereniging Nederlandse Kaasgroothandelaren (VNK). Werknemersorganisaties in het bestuur: FNV Bondgenoten; CNV Dienstenbond; De Unie. Deelnemers en gepensioneerden kunnen ook invloed uitoefenen via de deelnemersraad, die het bestuur (gevraagd en ongevraagd) adviseert over een groot aantal onderwerpen. In de deelnemersraad zitten vier werknemers en één gepensioneerde, benoemd door FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond en het Coördinatieorgaan Samenwerkende Ouderenorganisaties (CSO).Daarnaast is er een Verantwoordingsorgaan, bestaande uit werknemers, werkgevers en gepensioneerden. Zij houden toezicht op het bestuur. Bij de vormgeving van de pensioenregeling is het bestuur gebonden aan de wetgeving op pensioengebied. Soms moet de regeling aan de veranderende wetgeving worden aangepast. Zo is in 2006 overgestapt van een vaste bedragenregeling naar een middelloonregeling (de zogenaamde basisregeling) en is het prepensioen afgeschaft. Uiteraard wordt bij dit soort wijzigingen altijd geprobeerd een zo goed mogelijke regeling te maken voor de werknemers in de sector.

4 4 Moet ik deelnemen aan de basispensioenregeling? Deelname is verplicht voor alle werknemers van 21 tot 65 jaar in de AGF-groothandel. Uw deelnemerschap eindigt als u 65 jaar wordt, in een andere bedrijfstak gaat werken of als u overlijdt. Werknemers jonger dan 21 jaar bouwen geen ouderdomspensioen op, maar zijn wel op risicobasis verzekerd voor het nabestaandenpensioen (zie ook Is er iets geregeld voor mijn nabestaanden als ik overlijd? ) Een werkgever kan wel vrijstelling aanvragen voor zijn werknemers. De voorwaarden hiervoor vindt u op Hoe spaar ik voor mijn pensioen? Iedere maand spaart u een bepaald percentage van uw salaris. Al die bedragen vormen opgeteld uw pensioen. We streven naar een uiteindelijk pensioen dat gebaseerd is op uw gemiddelde salaris tijdens uw loopbaan. Dat noemen we een middelloonregeling. In de regel betaalt uw werkgever een gedeelte van uw pensioenpremie. Hoe groot dit gedeelte is, is vastgelegd in uw CAO. De hoogte van de pensioenpremies vindt u op Wat gebeurt er met mijn geld? Bpf AVH belegt het door u gespaarde geld. Dat doen we zo veilig mogelijk, omdat we straks wel uw pensioen uit willen betalen. Maar we proberen ook zoveel mogelijk rendement te halen om uw pensioen waardevast te kunnen houden. Beleggen brengt altijd een zeker risico met zich mee, maar die risico s worden zoveel mogelijk beperkt. Hoe dat gebeurt is vastgelegd in het beleggingsbeleid van Bpf AVH. De Nederlandsche Bank, onze toezichthouder, houdt in de gaten of wij niet teveel risico nemen. Ik heb ook pensioen opgebouwd onder de oude vaste bedragenregeling. Wat is daarmee gebeurd? Dit opgebouwde pensioen blijft gewoon staan en wordt vanaf uw pensionering aan u uitgekeerd. Hoeveel pensioen krijg ik uiteindelijk? Uw uiteindelijke pensioen is van een aantal zaken afhankelijk, zoals: Uw gemiddeld verdiende loon De basispensioenregeling is een zoge-

5 5 naamde middelloonregeling. Dat wil zeggen dat uw pensioen afhankelijk is van het loon dat u gemiddeld tijdens uw loopbaan verdient, met een maximum van (2008). U bouwt pensioen op over: het brutosalaris; de vakantietoeslag; eventueel ploegentoeslag; (een deel van) de vaste overwerkbeloning voor chauffeurs van vrachtwagens boven 3500 kg. De door het pensioenfonds gehanteerde franchise Over het gedeelte van uw salaris dat gelijk is aan de AOW-uitkering bouwt u geen pensioen op. Dit gedeelte noemen we de franchise. Het opbouwpercentage is dus van toepassing op uw salaris minus de franchise, de zogenaamde pensioengrondslag. Salaris Franchise 65 jaar Pensioen AOW De sector waarin u werkt Per jaar bouwt u een percentage van uw pensioen op. Dat percentage verschilt per bedrijfstak. Werkt u in de AGF-groothandel, dan bouwt u 1,9% van de pensioengrondslag per jaar op. Het aantal jaren dat u werkt Ieder jaar dat u werkt bouwt u een gedeelte van uw pensioen op. Dus: hoe langer u werkt, hoe hoger uw pensioen. Naast uw ouderdomspensioen ontvangt u vanaf 65 jaar een AOW-uitkering van de overheid. De hoogte daarvan is afhankelijk van uw burgerlijke staat: samenwonenden krijgen een lagere uitkering dan alleenstaanden. Uw opbouw kunt u, uitgaand van een ongewijzigd salaris als volgt berekenen: Aantal deelnemersjaren x opbouwpercentage x (salaris franchise (pensioengrondslag)) Rekenvoorbeeld Hans begint aan een nieuwe baan in de AGF-groothandel, waarmee hij per jaar verdient. Hij is 40 jaar en kan dus nog 25 jaar opbouwen bij Bpf AVH. De franchise bedraagt voor ,-. Zijn pensioengrondslag is dus = ,-. Bij een ongewijzigd salaris is de opbouw van Hans tot zijn 65ste 25 deelnemersjaren x 1,9% opbouwpercentage x ,- = 4.938,57. Samen met de AOW-uitkering voor ongehuwden van ,32 (2008) zal Hans vanaf zijn 65ste jaarlijks ,89 bruto ontvangen. Vanaf uw 65ste gaat u minder belasting betalen.van de hier genoemde bruto bedragen zult u dan netto meer overhouden dan nu het geval zou zijn. Dit is ook goed om in gedachten te houden als u overweegt extra maatregelen voor uw oude dag te treffen. Is mijn pensioen waardevast? Op de pensioenrechten en pensioenaanspraken wordt eventueel jaarlijks toeslag verleend. Het bestuur beslist evenwel jaarlijks in hoeverre pensioenrechten en pensioenaanspraken worden aangepast. De hoogte van de toeslagverlening is afhankelijk van de beschikbare premie. Bij de jaarlijkse bestuursbeslissing inzake de aanpassing dient een staffel tot leidraad. Het bestuur van Bpf AVH probeert ieder jaar uw opgebouwde pensioen te verho-

6 6 gen met de stijging van het indexcijfer voor de CAO-lonen om het waardevast te houden. Bpf AVH heeft geen geld gereserveerd om uw opgebouwde pensioen in de toekomst te verhogen, maar zal de toekomstige verhoging betalen uit de pensioenpremie en uit overrendementen op de beleggingen. U mag over de komende jaren gemiddeld rond de 2,25% verhoging verwachten, maar dit kan per jaar verschillen. Deze verhoging is meer dan de helft van de stijging van het indexcijfer voor de CAO-lonen. U ontvangt bijna altijd 0,75% van de stijging van dit indexcijfer, d.w.z. dat uw pensioen naar verwachting in 95% van de gevallen met gemiddeld 0,75% wordt verhoogd. U kunt geen rechten ontlenen aan de verhoging van dit jaar (voor ,2%) en de verwachting voor de komende jaren. In de afgelopen drie jaar is uw opgebouwde pensioen met 1,08% (2005), 0,9% (2006) en 2,0% (2007) verhoogd. Het voorwaardelijk indexatiebeleid geldt ook voor gewezen deelnemers en gepensioneerden, met dit verschil dat voor hen een eventuele toeslag gebaseerd is op de stijging van het consumentenprijsindexcijfer. Zij mogen over de komende jaren gemiddels rond de 1,5% verhoging verwachten, maar dit kan per jaar verschillen. Zij ontvangen bijna altijd 0,50%. Dit wil zeggen dat zij over de komende jaren mogen verwachten dat in 95% van de gevallen het pensioen gemiddeld met 0,50% wordt verhoogd. In de afgelopen drie jaar zijn de pensioenen met 1,0% (2005), 0,9% (2006) en 1,0% (2007) verhoogd. Wanneer kan ik met pensioen? Uw pensioen gaat in principe in op de eerste dag van de maand waarin u 65 wordt. Maar eerder met pensioen gaan kan ook. Dan krijgt u wel een lager pensioen, omdat het fonds langer aan u moet uitkeren. Des te eerder u met pensioen gaat, des te lager de uitkering. Houdt u er wel rekening mee dat u niet vóór uw 55ste met pensioen kunt? Later dan op 65-jarige leeftijd uittreden is ook niet mogelijk. Werknemers die op 1 januari jaar of ouder waren kunnen onder voorwaarden gebruik maken van de 55-plusregelingen. Informatie over de 55-plusregeling voor de AGF-sector is te verkrijgen bij de Stichting VUGaard (PVF Achmea, telefoonnummer of Bent u geboren in de periode 1950 t/m 1959 en valt u onder de overgangsregeling van de Stichting Vroegpensioen voor de Groothandel in Aardappelen, Groenten en Fruit? Dan kunt u wellicht gebruik maken van de overgangsmaatregel voor 55-minners. Er wordt dan extra ouderdoms- en nabestaandenpensioen voor u ingekocht over de deelnemingsjaren tot 1 januari Voorwaarde is wel dat u op 1 juli 1998 werkzaam was

7 7 in de AGF-groothandel en tot en met 31 december 2020 (of als u eerder met pensioen gaat, tot uw pensioendatum) onafgebroken deel blijft nemen aan de pensioenregeling van Bpf AVH. Bij vertrek uit de sector vervalt uw recht op de inkoop van extra pensioen. Rekenvoorbeeld Kees is 43 jaar en werkt sinds 1990 in de groothandel in groenten en fruit. Hij verdient ,- per jaar. Stopt Kees op zijn 65ste, dan krijgt hij jaarlijke ,- bruto bovenop zijn AOW. Stopt hij op zijn 63ste, dan krijgt Kees tot zijn 65ste ,- bruto per jaar. Vanaf zijn 65ste wordt dat, naast zijn AOW, 9.635,-. Zijn uitkering vanaf 65 daalt dus met 4.335,- per jaar als gevolg van de vervroegde uittreding. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bpf AVH of kijken op Ik werk in deeltijd. Wat betekent dat voor mijn pensioen? Als u in deeltijd werkt wordt uw pensioenopbouw gerelateerd aan het aantal uren dat u werkzaam bent. Werkt u bijvoorbeeld voor 50%, dan is uw pensioenopbouw de helft van de pensioenopbouw bij een volledig dienstverband. Rekenvoorbeeld Ans is 40 jaar en verdient per jaar. Ze begint aan een nieuwe parttime baan in de AGF-groothandel voor 50%. De franchise bedraagt voor ,-. Ans' fulltime salaris is ,-. Haar pensioengrondslag op grond van dit salaris is = 5.397,-. Bij een ongewijzigd salaris is de opbouw van Ans tot haar 65ste 25 deelnemersjaren x 1,9% opbouwpercentage x 5397,- x 0,5 = 1.281,79. Samen met de AOW-uitkering voor ongehuwden van ,32 (2008) ontvangt Ans vanaf haar 65ste jaarlijks ,11 bruto. Is er iets geregeld voor mijn nabestaanden als ik overlijd? De basispensioenregeling kent ook een nabestaandenpensioen. Bent u getrouwd, hebt u een (geregistreerd) partnerschap of hebt u een samenlevingsovereenkomst die tenminste zes maanden oud is? Dan kan uw partner na uw overlijden in aanmerking komen voor een nabestaandenpensioen. De hoogte van dat pensioen is afhankelijk van de situatie op het moment van uw overlijden: u bent bij overlijden deelnemer aan de regeling Het nabestaandenpensioen bedraagt dan 50% van het ouderdomspensioen dat u had kunnen opbouwen als u tot de 65-jarige leeftijd had deelgenomen aan de pensioenregeling (het te bereiken ouderdomspensioen). Het wezenpensioen bedraagt 10% van het te bereiken ouderdomspensioen; u overlijdt na beëindiging van de deel name aan de pensioenregeling Dan bedraagt het nabestaandenpensioen 50% van het tot beëindiging opgebouwde ouderdomspensioen. Wat u tot de 65-jarige leeftijd op had kunnen bouwen wordt in dit geval niet meegenomen. Het wezenpensioen bedraagt 10% van het opgebouwde ouderdomspensioen; u bent gepensioneerd als u overlijdt In dat geval bedraagt het nabestaandenpensioen 50% van het jaarlijks uitgekeerde ouderdomspensioen. Dit kan lager zijn als u en uw partner besluiten (een deel van) het nabestaandenpensioen uit te ruilen voor een hoger ouderdomspensioen (zie bladzijde 8). het wezenpensioen bedraagt 10% van het ouderdomspensioen. Als beide ouders overlijden bedraagt het wezenpensioen geen 10%, maar 20%. Het recht op wezenpensioen eindigt als het kind 18 jaar wordt of eerder overlijdt.

8 8 Rekenvoorbeeld: Hans overlijdt op 40-jarige leeftijd en laat een vrouw en twee minderjarige kinderen na. Op het moment van overlijden heeft hij 4.560,- aan jaarlijks ouderdomspensioen opgebouwd. Tot zijn 65ste had Hans nog ,- op kunnen bouwen. Is Hans ten tijde van overlijden deelnemer aan de regeling, dan ontvangt zijn partner een nabestaandenpensioen ter grootte van 50% van het te bereiken ouderdomspensioen, dus 50% van ( 4.560, ,- = ) ,- = 8.455,- bruto per jaar. Zijn kinderen krijgen elk 10% van = 1.691,- bruto per jaar. Overlijdt Hans na beëindiging van zijn deelname, dan krijgt zijn partner een nabestaandenpensioen van 50% van het opgebouwde pensioen, dus 50% van 4.560,- = 2.280,- bruto per jaar. Zijn kinderen krijgen elk 10% van 4.560,- = 456,- bruto per jaar. Bent u op het moment van overlijden jonger dan 21 jaar, dan komt uw partner toch in aanmerking voor een nabestaandenpensioen. De hoogte van het nabestaandenpensioen is in dat geval 50% van het te bereiken pensioen. Let op, als u jonger bent dan 21 bent u verzekerd op risicobasis. Dit wil zeggen dat uw partner alleen een nabestaandenpensioen krijgt als u op het moment van overlijden aspirant-deelnemer bent. Verlaat u de sector en eindigt daarmee uw aspirant-deelnemerschap van de pensioenregeling van Bpf AVH, dan ontvangt uw partner geen nabestaandenpensioen! Kan ik extra ouderdomspensioen sparen? Bpf AVH kent een tweetal aanvullende pensioenregelingen: de aanvullend middelloonregeling en de aanvullend eindloonregeling. Of u aan deze regelingen deel kunt nemen is afhankelijk van uw werkgever. De werkgever bepaalt namelijk of hij zijn werknemers de mogelijkheid wil bieden om gebruik te maken van de aanvullende regelingen. Meer informatie over de aanvullende regelingen vindt u verderop in deze brochure. U kunt uw pensioen ook verhogen door bij pensionering het nabestaandenpensioen geheel of gedeeltelijk uit te ruilen voor een hoger of eerder ingaand ouderdomspensioen. Dat houdt wel in dat uw partner bij uw overlijden geen of minder nabestaandenpensioen zal ontvangen. Omdat een dergelijke beslissing grote gevolgen kan hebben voor uw partner heeft u toestemming van uw partner nodig om nabestaandenpensioen uit te kunnen ruilen. Uitruil is alleen mogelijk als u op of na 1 januari 2002 deelnam aan de pensioenregeling van Bpf AVH. Het wezenpensioen kunt u niet uitruilen, evenals het gedeelte van het nabestaandenpensioen dat toekomt aan een eventuele ex-partner. Ik wil met pensioen. Wat moet ik dan doen? Ongeveer 6 maanden voor uw 65ste verjaardag ontvangt u van Bpf AVH een aanvraagformulier ouderdomspensioen. Dit formulier moet u ingevuld vóór uw 65ste verjaardag retourneren. U ontvangt dan vanaf de maand waarin u 65 wordt pensioen. Dat pensioen loopt door tot uw overlijden. Wilt u eerder stoppen met werken? Dan moet u dit tenminste drie maanden van tevoren melden bij Bpf AVH.

9 De aanvullende regelingen Bpf AVH kent een drietal aanvullende regelingen: De aanvullend middelloonregeling Binnen de basisregeling wordt over het salaris boven ,- geen pensioen opgebouwd. Hierdoor is de pensioenopbouw voor werknemers met een salaris boven dit bedrag niet gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon, maar op een lager bedrag. Met de aanvullend middelloonregeling kunnen zij ook pensioen opbouwen over het gedeelte van hun salaris dat boven de ,- ligt. De premie bedraagt 22% van het salaris boven dit bedrag. Deelname aan deze regeling is verplicht als uw werkgever een contract heeft gesloten met Bpf AVH en uw salaris boven de ,- ligt. De aanvullend eindloonregeling Net als de aanvullend middelloonregeling biedt de aanvullend eindloonregeling pensioenopbouw over het loon boven ,-, maar dan tot 70% van het laatstverdiende loon. De premie bedraagt 25% van het salaris boven ,-. Of u aan deze regeling deelneemt is afhankelijk van de overeenkomst die uw werkgever met Bpf AVH heeft gesloten. Beide regelingen kennen een maximum jaarsalaris van ,-. Indien uw salaris meer bedraagt bouwt u over het bedrag boven ,- geen pensioen op. Het tijdelijk nabestaandenpensioen Voldoet uw nabestaande niet aan de voorwaarden voor een Anw-uitkering, dan kan hij/zij na uw overlijden geconfronteerd worden met een fors inkomensverlies. Tegen dit zogenaamde Anw-hiaat kan bij Bpf AVH een verzekering voor een tijdelijk nabestaandenpensioen afgesloten worden. Of u van deze mogelijkheid gebruik kunt maken is afhankelijk van uw werkgever. Die moet daarvoor een contract hebben gesloten met Bpf AVH. Heeft uw werkgever zo n contract, dan is deelname aan de regeling in principe verplicht wanneer u een partner heeft die op of na 1 januari 1950 geboren is. U kunt op uw pensioenoverzicht zien of u verzekerd bevoor het tijdelijk nabestaandenpensioen. De regeling voorziet in een nabestaandenpensioen ter grootte van 12000,- per jaar vanaf uw overlijden tot het jaar waarin uw nabestaande 65 jaar wordt. Afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden kunt u ook 50% of 75% van dit bedrag verzekeren. De premie wordt bepaald op grond van uw leeftijd en die van uw parter. Meer informatie over de aanvullende regelingen vindt u op onze website Voor alle aanvullende regelingen geldt dat deelname alleen mogelijk is als uw werkgever een contract heeft gesloten met Bpf AVH. 9

10 Bijzondere gebeurtenissen Wat gebeurt er met mijn pensioen als ik..van baan verander? Als u uit dienst gaat bij u huidige werkgever kan er sprake zijn van een aantal situaties: u hebt een nieuwe baan binnen de sector bij een aangesloten werkgever Er verandert dan niets voor u; u blijft gewoon deelnemer aan de pensioenregeling. Nam u deel aan de vaste bedragenregeling en gaat u deelnemen aan de middelloonregeling, dan kunt u uw opgebouwde pensioenrechten door middel van waardeoverdracht laten overdragen naar uw nieuwe pensioenregeling. u gaat in een andere sector werken In dat geval zult u waarschijnlijk onder een andere pensioen regeling gaan vallen. Uw opgebouwde pensioen kunt u meenemen naar uw nieuwe pensioenfonds door middel van waardeoverdracht. Uw nieuwe pensioenfonds zal u hiervoor een formulier toesturen. u gaat bij uw nieuwe werkgever geen pensioen opbouwen Uw pensioenopbouw blijft dan bij Bpf AVH staan en wordt enkel nog ver hoogd met eventuele indexaties. Uiteraard blijft het gespaarde pensioen gewoon van u. Wel kunt u kiezen voor vrijwillige voortzetting van de deelname aan Bpf AVH. Dit kan voor maximaal 3 jaar. Bij vrijwillige voortzetting dient u de gehele premie, dus zowel het werkgevers- als het werknemersdeel zelf te betalen...werkloos word? In principe stopt dan uw pensioenopbouw. U kunt echter de deelname aan de pensioenregeling vrijwillig voortzetten voor een periode van maximaal 3 jaar. De premie komt dan geheel voor uw eigen rekening. 10

11 Bent u 40 jaar of ouder en wordt u werkloos, dan kunt u mogelijk gebruik maken van de FVP-regeling. Uw pensioenopbouw wordt dan op kosten van de Stichting Financiering Voortzetting Pensioenopbouw voortgezet. Een aanvraagformulier Voortzettingsbijdrage FVP krijgt u na toekenning van een WW-uitkering automatisch thuisgestuurd. Werknemers die op of na 1 januari 2010 WW-gerechtigd worden komen niet meer in aanmerking voor een FVP-bijdrage. Meer informatie over FVP vindt u op arbeidsongeschikt word? Bent u volledig arbeidsongeschikt en ontvangt u een IVA-uitkering? Dan wordt uw pensioenopbouw voortgezet zonder dat u hiervoor premie hoeft te betalen. Bpf AVH neemt namelijk de pensioenopbouw voor haar rekening. Deze premievrije voortzetting gaat in op de ingangsdatum van uw IVA-uitkering. Een formulier voor premievrije voortzetting kunt u aanvragen bij Bpf AVH. ga scheiden? Uw ex-partner heeft wettelijk recht op de helft van het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen en het tijdens het huwelijk opgebouwde nabestaandenpensioen. Trouwt u opnieuw of gaat u een geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract aan, dan kan voor uw nieuwe partner dus geen volledig nabestaandenpensioen meer worden opgebouwd. Voor alle hierboven genoemde gebeurtenissen geldt dat, wanneer u met deze gebeurtenissen geconfronteerd wordt, u het beste contact op kunt nemen met Bpf AVH. U krijgt dan informatie die op uw situatie is toegesneden. Tenslotte Ondanks dat wij veel zorg besteden aan deze brochure, is het mogelijk dat de gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is. Bpf AVH aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid en aan de vermelde informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Bij twijfel of vragen kunt u contact opnemen met Bpf AVH. 11

12 Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Postbus AH s-gravenhage Telefoon (070) Fax (070) Internet Ondanks dat wij veel zorg besteden aan deze brochure, is het mogelijk dat de gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is. Bpf AVH aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid en aan de vermelde informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Bij twijfel of vragen kunt u contact opnemen met Bpf AVH.

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Pensioen. in het kort

Pensioen. in het kort Pensioen in het kort 1 2 Inhoud 1. Het pensioen in het kort 4 2. Uw ouderdomspensioen in het kort 5 3. Hoeveel (ouderdoms)pensioen krijgt u straks? 7 4. Pensioen voor uw partner en kinderen 10 5. Wanneer

Nadere informatie

Welkom bij de Plusregeling

Welkom bij de Plusregeling Welkom bij de Plusregeling Je toekomst uitgestippeld Welkom bij de Plusregeling 1 Inhoudsopgave Colofon Redactie : Syntrus Achmea Tekst : Syntrus Achmea Vormgeving : Vormplan design bno, Amsterdam 3e druk

Nadere informatie

Welkom bij de Plusregeling

Welkom bij de Plusregeling Welkom bij de Plusregeling Je toekomst uitgestippeld Welkom bij de Plusregeling 1 Colofon Redactie : Syntrus Achmea Tekst : Syntrus Achmea Vormgeving : Vormplan design bno, Amsterdam 2 e druk april 2008

Nadere informatie

Uw Honeywell-pensioen

Uw Honeywell-pensioen Uw Honeywell-pensioen Mei 2015 2 Uw Honeywell-pensioen Lees de blauwe tekst voor de hoofdpunten Inleiding 5 Stopt u met werken met 67 jaar? 6 Uw pensioenuitkering 7 Wat kost uw pensioen? 11 Zorg voor uw

Nadere informatie

INHOUD Over deze brochure Wat is pensioen eigenlijk? Hoe wordt uw pensioen opgebouwd? Veranderingen in uw privé-/werksituatie 9

INHOUD Over deze brochure Wat is pensioen eigenlijk? Hoe wordt uw pensioen opgebouwd? Veranderingen in uw privé-/werksituatie 9 Uw pensioen bij INHOUD 01 Over deze brochure 2 02 Wat is pensioen eigenlijk? 4 03 Hoe wordt uw pensioen opgebouwd? 6 04 Veranderingen in uw privé-/werksituatie 9 05 Andere belangrijke informatie 11 06

Nadere informatie

Wat is AOW? AOW staat voor Algemene Ouderdomswet. Dit is het pensioen dat u zult ontvangen van de overheid.

Wat is AOW? AOW staat voor Algemene Ouderdomswet. Dit is het pensioen dat u zult ontvangen van de overheid. FAQ deelnemers Pensioen van de overheid Pensioen bij uw werkgever De pensioenregeling van Bpf AVH De hoogte van uw pensioen U wilt met pensioen Uw partner en pensioen Uw kinderen en pensioen Uw Uniform

Nadere informatie

Welkom bij SPW De pensioenregeling in het kort

Welkom bij SPW De pensioenregeling in het kort Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Welkom bij SPW De pensioenregeling in het kort Voor nieuwe deelnemers van SPW Inhoudsopgave Welkom 3 Wat is pensioen? 3 De pensioenregelingen van SPW 3

Nadere informatie

Pensioenregeling in het kort Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen

Pensioenregeling in het kort Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen Pensioenregeling in het kort Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen Wat is pensioen? 7 Arbeidsongeschikt Pensioenopbouw Nabestaandenpensioen Waardeoverdracht 8 11 20 Keuzemogelijkheden 14

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Levensmiddelen (Bpf GIL). In deze brochure leggen wij u stap voor stap uit wat het opbouwen

Nadere informatie

EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING. (Pensioenreglement B, vestiging Born, februari 2015)

EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING. (Pensioenreglement B, vestiging Born, februari 2015) EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING (Pensioenreglement B, vestiging Born, februari 2015) OVER STICHTING PENSIOENFONDS INVISTA INVISTA (Nederland) B.V. heeft een eigen pensioenfonds: Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 05

Inhoudsopgave. Inleiding 05 Pensioenregeling Pensioenregeling Inhoudsopgave Inleiding 05 Het pensioenpakket van PPF 06 Ouderdomspensioen 06 Premievrije deelneming 06 Invaliditeitspensioen 06 Nabestaandenpensioen 07 Wezenpensioen

Nadere informatie

Is jouw pensioen goed geregeld? Alles wat je moet weten over jouw pensioenregeling update 2015

Is jouw pensioen goed geregeld? Alles wat je moet weten over jouw pensioenregeling update 2015 Is jouw pensioen goed geregeld? Alles wat je moet weten over jouw pensioenregeling update 2015 Inleiding Als het om pensioen gaat, wil je waarschijnlijk maar één ding weten: heb ik straks voldoende pensioen

Nadere informatie

Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn Inhoudsopgave Drie vragen 4 Wat is er voor u geregeld? 6 Als er iets verandert in uw situatie 13 Wij houden u op de hoogte 18 2 Welkom bij Pensioenfonds Zorg en

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Pensioenfonds Welkom bij Stichting Pensioenfonds AZL (P-AZL), het pensioenfonds voor de werknemers in dienst van AZL N.V. Omdat u bij P-AZL pensioen gaat opbouwen

Nadere informatie

Uw pensioen. Wij sluiten graag bij u aan. Trouwen of samenwonen. Uw KPN. pensioen. Zelf kiezen. Nieuwe baan. Beleggen.

Uw pensioen. Wij sluiten graag bij u aan. Trouwen of samenwonen. Uw KPN. pensioen. Zelf kiezen. Nieuwe baan. Beleggen. Uw pensioen Wij sluiten graag bij u aan Meer weten? www.kpnpensioen.nl Nieuwe baan 20 Trouwen of samenwonen 22 Wat is pensioen? Arbeidsongeschikt Beleggen 6 12 18 Scheiden 23 Extra pensioen 16 Uw KPN pensioen

Nadere informatie

5 min. 15 min. welkom! u bouwt vanaf nu pensioen op bij bpf hibin. bpfhibin.nl. Uw pensioen uitgelegd in...

5 min. 15 min. welkom! u bouwt vanaf nu pensioen op bij bpf hibin. bpfhibin.nl. Uw pensioen uitgelegd in... Uw pensioen uitgelegd in... 5 min 15 min welkom! u bouwt vanaf nu pensioen op bij bpf hibin bpfhibin.nl stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen kies de route Inhoud Ouderdomspensioen

Nadere informatie

Alles over de pensioenregeling van Brocacef Pensioenfonds

Alles over de pensioenregeling van Brocacef Pensioenfonds Alles over de pensioenregeling van Brocacef Pensioenfonds In deze brochure worden getallen en bedragen gehanteerd die jaarlijks kunnen worden aangepast. De in deze brochure opgenomen getallen gelden voor

Nadere informatie

Pensioenregeling in het kort

Pensioenregeling in het kort Pensioenregeling in het kort De in deze brochure verstrekte informatie is van algemene aard, uitsluitend indicatief en aan wijzigingen onderhevig. De vermelde gegevens zijn uitsluitend bedoeld om deelnemers

Nadere informatie

Welkom bij Stichting BASF Pensioenfonds, het pensioenfonds voor werknemers die vóór. 1 juli 2008 in dienst zijn gekomen bij

Welkom bij Stichting BASF Pensioenfonds, het pensioenfonds voor werknemers die vóór. 1 juli 2008 in dienst zijn gekomen bij Pensioenregeling tot 1 juli 2008 Welkom bij Stichting BASF Pensioenfonds, het pensioenfonds voor werknemers die vóór 1 juli 2008 in dienst zijn gekomen bij BASF Nederland B.V., BASF IT Services Nederland

Nadere informatie

1. Inleiding... 2 2. Wat is pensioen?... 3 3. Hoe is uw pensioen in Nederland opgebouwd?... 4 4. Pensioentaal kort toegelicht... 6

1. Inleiding... 2 2. Wat is pensioen?... 3 3. Hoe is uw pensioen in Nederland opgebouwd?... 4 4. Pensioentaal kort toegelicht... 6 1. Inleiding... 2 2. Wat is pensioen?... 3 3. Hoe is uw pensioen in Nederland opgebouwd?... 4 4. Pensioentaal kort toegelicht... 5 4. Pensioentaal kort toegelicht... 6 5.0 Voor wie geldt de pensioenregeling?...

Nadere informatie

Mijn pensioen. Voor werknemers geboren voor 1950

Mijn pensioen. Voor werknemers geboren voor 1950 LET OP: deze brochure is voor het laatst aangepast op 1 januari 2013. Bent u geboren voor 1950 en wilt u meer informatie over uw mogelijkheden over uw pensioen? Neem dan contact op met de Servicedesk.

Nadere informatie

Brochure pensioenregeling C van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van Unigarant

Brochure pensioenregeling C van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van Unigarant Brochure pensioenregeling C van Pensioenfonds ANWB Voor medewerkers van Unigarant Revisiedatum 1 januari 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op?... 4 2. Wanneer kan ik met pensioen?...

Nadere informatie

Pensioenbrochure. dd. september 2010

Pensioenbrochure. dd. september 2010 Pensioenbrochure dd. september 2010 Stichting IKEA Pensioenfonds Paasheuvelweg 5 1105 BE Amsterdam Postbus 23055 1100 DN Amsterdam T 020-564 38 88 F 020-697 18 24 E pfnl@.ikea.com 1 INHOUDSOPGAVE 2 Inleiding

Nadere informatie

Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group

Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Welkom bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group (hierna te noemen: ons pen sioenfonds), het pensioenfonds waar Sligro Food Group Nederland

Nadere informatie

De EDS Pensioenregeling

De EDS Pensioenregeling Eindstreep of nieuwe start? Weet hoe u verzekerd bent voor uw pensioen. De EDS Pensioenregeling Volledig beschikbare premie Als voormalig EDSmedewerker bent u deelnemer aan de EDS Pensioenregeling. U,

Nadere informatie

Uw pensioen in het kort

Uw pensioen in het kort Uw pensioen in het kort Pensioenregeling 2011 geldend voor werknemers voor wie op 31 juli 2011 het pensioenreglement 2008 N van toepassing is dan wel in dienst getreden op of na 1 augustus 2011 1 Deze

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 05. Scheiden 16 Wat bedoelen we met scheiden? 16 De gevolgen voor uw ouderdomspensioen

Inhoudsopgave. Inleiding 05. Scheiden 16 Wat bedoelen we met scheiden? 16 De gevolgen voor uw ouderdomspensioen Pensioenregeling Pensioenregeling Inhoudsopgave Inleiding 05 Het pensioenpakket van PPF 06 Ouderdomspensioen 06 Premievrije deelneming 06 Invaliditeitspensioen 07 Partnerpensioen 07 Wezenpensioen 07

Nadere informatie

Pensioenregeling in heldere taal.

Pensioenregeling in heldere taal. Pensioenregeling in heldere taal. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, vermenigvuldigd of gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van de uitgever en/of andere auteursrechthebbenden. Stichting

Nadere informatie

Uw pensioenpakket. De pensioenregeling in het kort. De afspraken. De voorwaarden. De keuzes

Uw pensioenpakket. De pensioenregeling in het kort. De afspraken. De voorwaarden. De keuzes Uw pensioenpakket De pensioenregeling in het kort De afspraken De voorwaarden De keuzes UW PENSIOENPAKKET 3 Deze brochure geeft informatie over de belangrijkste onderdelen van Pensioenregeling 2015. Pensioenregeling

Nadere informatie