PENSIOENREGELING. Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel. Uw pensioen in de AGF-groothandel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PENSIOENREGELING. Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel. Uw pensioen in de AGF-groothandel"

Transcriptie

1 PENSIOENREGELING Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Uw pensioen in de AGF-groothandel

2 2 Inleiding Voor u ligt de brochure van het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel (Bpf AVH). Bpf AVH verzorgt al meer dan 40 jaar de oudedagsvoorziening voor de bedrijfstak Agrarische Groothandel. Omdat Bpf AVH een stichting is zonder winstoogmerk kunnen wij de pensioenregelingen tegen gunstige voorwaarden en tarieven aanbieden. Daar hebben zowel werkgevers als werknemers voordeel van. In deze brochure vindt u de belangrijkste onderdelen van de pensioenregelingen in de sector Groothandel in Aardappelen, Groenten en Fruit. Deze brochure is echter een samenvatting op hoofdlijnen. Er wordt dus niet ingegaan op eventuele uitzonderingen en bijzonderheden. Hierdoor kan het zijn dat de vermelde informatie niet (geheel) op uw situatie van toepassing is. Voor informatie die is toegesneden op uw persoonlijke situatie kunt u contact opnemen met Bpf AVH. Hebt u na het lezen van deze brochure nog vragen? Dan kunt u bellen of schrij- ven naar Bpf AVH of op de website kijken. Op de website vindt u ook de nodige rekenvoorbeelden. Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Postbus AH s-gravenhage Tel. (070) Fax (070) Website Aan de teksten van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

3 3 De basispensioenregeling: Wie beslist er over de pensioenregeling? Beslissingen over de inhoud en uitvoering van de pensioenregeling worden genomen door vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers. Zij vormen samen het bestuur van Bpf AVH. Werkgeversorganisaties in het bestuur: Frugi Venta; De Nederlandse Aardappelorganisatie (NAO); De Algemene Nederlandse Vereniging van Eierhandelaren (Anevei); De Vereniging Nederlandse Kaasgroothandelaren (VNK). Werknemersorganisaties in het bestuur: FNV Bondgenoten; CNV Dienstenbond; De Unie. Deelnemers en gepensioneerden kunnen ook invloed uitoefenen via de deelnemersraad, die het bestuur (gevraagd en ongevraagd) adviseert over een groot aantal onderwerpen. In de deelnemersraad zitten vier werknemers en één gepensioneerde, benoemd door FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond en het Coördinatieorgaan Samenwerkende Ouderenorganisaties (CSO).Daarnaast is er een Verantwoordingsorgaan, bestaande uit werknemers, werkgevers en gepensioneerden. Zij houden toezicht op het bestuur. Bij de vormgeving van de pensioenregeling is het bestuur gebonden aan de wetgeving op pensioengebied. Soms moet de regeling aan de veranderende wetgeving worden aangepast. Zo is in 2006 overgestapt van een vaste bedragenregeling naar een middelloonregeling (de zogenaamde basisregeling) en is het prepensioen afgeschaft. Uiteraard wordt bij dit soort wijzigingen altijd geprobeerd een zo goed mogelijke regeling te maken voor de werknemers in de sector.

4 4 Moet ik deelnemen aan de basispensioenregeling? Deelname is verplicht voor alle werknemers van 21 tot 65 jaar in de AGF-groothandel. Uw deelnemerschap eindigt als u 65 jaar wordt, in een andere bedrijfstak gaat werken of als u overlijdt. Werknemers jonger dan 21 jaar bouwen geen ouderdomspensioen op, maar zijn wel op risicobasis verzekerd voor het nabestaandenpensioen (zie ook Is er iets geregeld voor mijn nabestaanden als ik overlijd? ) Een werkgever kan wel vrijstelling aanvragen voor zijn werknemers. De voorwaarden hiervoor vindt u op Hoe spaar ik voor mijn pensioen? Iedere maand spaart u een bepaald percentage van uw salaris. Al die bedragen vormen opgeteld uw pensioen. We streven naar een uiteindelijk pensioen dat gebaseerd is op uw gemiddelde salaris tijdens uw loopbaan. Dat noemen we een middelloonregeling. In de regel betaalt uw werkgever een gedeelte van uw pensioenpremie. Hoe groot dit gedeelte is, is vastgelegd in uw CAO. De hoogte van de pensioenpremies vindt u op Wat gebeurt er met mijn geld? Bpf AVH belegt het door u gespaarde geld. Dat doen we zo veilig mogelijk, omdat we straks wel uw pensioen uit willen betalen. Maar we proberen ook zoveel mogelijk rendement te halen om uw pensioen waardevast te kunnen houden. Beleggen brengt altijd een zeker risico met zich mee, maar die risico s worden zoveel mogelijk beperkt. Hoe dat gebeurt is vastgelegd in het beleggingsbeleid van Bpf AVH. De Nederlandsche Bank, onze toezichthouder, houdt in de gaten of wij niet teveel risico nemen. Ik heb ook pensioen opgebouwd onder de oude vaste bedragenregeling. Wat is daarmee gebeurd? Dit opgebouwde pensioen blijft gewoon staan en wordt vanaf uw pensionering aan u uitgekeerd. Hoeveel pensioen krijg ik uiteindelijk? Uw uiteindelijke pensioen is van een aantal zaken afhankelijk, zoals: Uw gemiddeld verdiende loon De basispensioenregeling is een zoge-

5 5 naamde middelloonregeling. Dat wil zeggen dat uw pensioen afhankelijk is van het loon dat u gemiddeld tijdens uw loopbaan verdient, met een maximum van (2008). U bouwt pensioen op over: het brutosalaris; de vakantietoeslag; eventueel ploegentoeslag; (een deel van) de vaste overwerkbeloning voor chauffeurs van vrachtwagens boven 3500 kg. De door het pensioenfonds gehanteerde franchise Over het gedeelte van uw salaris dat gelijk is aan de AOW-uitkering bouwt u geen pensioen op. Dit gedeelte noemen we de franchise. Het opbouwpercentage is dus van toepassing op uw salaris minus de franchise, de zogenaamde pensioengrondslag. Salaris Franchise 65 jaar Pensioen AOW De sector waarin u werkt Per jaar bouwt u een percentage van uw pensioen op. Dat percentage verschilt per bedrijfstak. Werkt u in de AGF-groothandel, dan bouwt u 1,9% van de pensioengrondslag per jaar op. Het aantal jaren dat u werkt Ieder jaar dat u werkt bouwt u een gedeelte van uw pensioen op. Dus: hoe langer u werkt, hoe hoger uw pensioen. Naast uw ouderdomspensioen ontvangt u vanaf 65 jaar een AOW-uitkering van de overheid. De hoogte daarvan is afhankelijk van uw burgerlijke staat: samenwonenden krijgen een lagere uitkering dan alleenstaanden. Uw opbouw kunt u, uitgaand van een ongewijzigd salaris als volgt berekenen: Aantal deelnemersjaren x opbouwpercentage x (salaris franchise (pensioengrondslag)) Rekenvoorbeeld Hans begint aan een nieuwe baan in de AGF-groothandel, waarmee hij per jaar verdient. Hij is 40 jaar en kan dus nog 25 jaar opbouwen bij Bpf AVH. De franchise bedraagt voor ,-. Zijn pensioengrondslag is dus = ,-. Bij een ongewijzigd salaris is de opbouw van Hans tot zijn 65ste 25 deelnemersjaren x 1,9% opbouwpercentage x ,- = 4.938,57. Samen met de AOW-uitkering voor ongehuwden van ,32 (2008) zal Hans vanaf zijn 65ste jaarlijks ,89 bruto ontvangen. Vanaf uw 65ste gaat u minder belasting betalen.van de hier genoemde bruto bedragen zult u dan netto meer overhouden dan nu het geval zou zijn. Dit is ook goed om in gedachten te houden als u overweegt extra maatregelen voor uw oude dag te treffen. Is mijn pensioen waardevast? Op de pensioenrechten en pensioenaanspraken wordt eventueel jaarlijks toeslag verleend. Het bestuur beslist evenwel jaarlijks in hoeverre pensioenrechten en pensioenaanspraken worden aangepast. De hoogte van de toeslagverlening is afhankelijk van de beschikbare premie. Bij de jaarlijkse bestuursbeslissing inzake de aanpassing dient een staffel tot leidraad. Het bestuur van Bpf AVH probeert ieder jaar uw opgebouwde pensioen te verho-

6 6 gen met de stijging van het indexcijfer voor de CAO-lonen om het waardevast te houden. Bpf AVH heeft geen geld gereserveerd om uw opgebouwde pensioen in de toekomst te verhogen, maar zal de toekomstige verhoging betalen uit de pensioenpremie en uit overrendementen op de beleggingen. U mag over de komende jaren gemiddeld rond de 2,25% verhoging verwachten, maar dit kan per jaar verschillen. Deze verhoging is meer dan de helft van de stijging van het indexcijfer voor de CAO-lonen. U ontvangt bijna altijd 0,75% van de stijging van dit indexcijfer, d.w.z. dat uw pensioen naar verwachting in 95% van de gevallen met gemiddeld 0,75% wordt verhoogd. U kunt geen rechten ontlenen aan de verhoging van dit jaar (voor ,2%) en de verwachting voor de komende jaren. In de afgelopen drie jaar is uw opgebouwde pensioen met 1,08% (2005), 0,9% (2006) en 2,0% (2007) verhoogd. Het voorwaardelijk indexatiebeleid geldt ook voor gewezen deelnemers en gepensioneerden, met dit verschil dat voor hen een eventuele toeslag gebaseerd is op de stijging van het consumentenprijsindexcijfer. Zij mogen over de komende jaren gemiddels rond de 1,5% verhoging verwachten, maar dit kan per jaar verschillen. Zij ontvangen bijna altijd 0,50%. Dit wil zeggen dat zij over de komende jaren mogen verwachten dat in 95% van de gevallen het pensioen gemiddeld met 0,50% wordt verhoogd. In de afgelopen drie jaar zijn de pensioenen met 1,0% (2005), 0,9% (2006) en 1,0% (2007) verhoogd. Wanneer kan ik met pensioen? Uw pensioen gaat in principe in op de eerste dag van de maand waarin u 65 wordt. Maar eerder met pensioen gaan kan ook. Dan krijgt u wel een lager pensioen, omdat het fonds langer aan u moet uitkeren. Des te eerder u met pensioen gaat, des te lager de uitkering. Houdt u er wel rekening mee dat u niet vóór uw 55ste met pensioen kunt? Later dan op 65-jarige leeftijd uittreden is ook niet mogelijk. Werknemers die op 1 januari jaar of ouder waren kunnen onder voorwaarden gebruik maken van de 55-plusregelingen. Informatie over de 55-plusregeling voor de AGF-sector is te verkrijgen bij de Stichting VUGaard (PVF Achmea, telefoonnummer of Bent u geboren in de periode 1950 t/m 1959 en valt u onder de overgangsregeling van de Stichting Vroegpensioen voor de Groothandel in Aardappelen, Groenten en Fruit? Dan kunt u wellicht gebruik maken van de overgangsmaatregel voor 55-minners. Er wordt dan extra ouderdoms- en nabestaandenpensioen voor u ingekocht over de deelnemingsjaren tot 1 januari Voorwaarde is wel dat u op 1 juli 1998 werkzaam was

7 7 in de AGF-groothandel en tot en met 31 december 2020 (of als u eerder met pensioen gaat, tot uw pensioendatum) onafgebroken deel blijft nemen aan de pensioenregeling van Bpf AVH. Bij vertrek uit de sector vervalt uw recht op de inkoop van extra pensioen. Rekenvoorbeeld Kees is 43 jaar en werkt sinds 1990 in de groothandel in groenten en fruit. Hij verdient ,- per jaar. Stopt Kees op zijn 65ste, dan krijgt hij jaarlijke ,- bruto bovenop zijn AOW. Stopt hij op zijn 63ste, dan krijgt Kees tot zijn 65ste ,- bruto per jaar. Vanaf zijn 65ste wordt dat, naast zijn AOW, 9.635,-. Zijn uitkering vanaf 65 daalt dus met 4.335,- per jaar als gevolg van de vervroegde uittreding. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bpf AVH of kijken op Ik werk in deeltijd. Wat betekent dat voor mijn pensioen? Als u in deeltijd werkt wordt uw pensioenopbouw gerelateerd aan het aantal uren dat u werkzaam bent. Werkt u bijvoorbeeld voor 50%, dan is uw pensioenopbouw de helft van de pensioenopbouw bij een volledig dienstverband. Rekenvoorbeeld Ans is 40 jaar en verdient per jaar. Ze begint aan een nieuwe parttime baan in de AGF-groothandel voor 50%. De franchise bedraagt voor ,-. Ans' fulltime salaris is ,-. Haar pensioengrondslag op grond van dit salaris is = 5.397,-. Bij een ongewijzigd salaris is de opbouw van Ans tot haar 65ste 25 deelnemersjaren x 1,9% opbouwpercentage x 5397,- x 0,5 = 1.281,79. Samen met de AOW-uitkering voor ongehuwden van ,32 (2008) ontvangt Ans vanaf haar 65ste jaarlijks ,11 bruto. Is er iets geregeld voor mijn nabestaanden als ik overlijd? De basispensioenregeling kent ook een nabestaandenpensioen. Bent u getrouwd, hebt u een (geregistreerd) partnerschap of hebt u een samenlevingsovereenkomst die tenminste zes maanden oud is? Dan kan uw partner na uw overlijden in aanmerking komen voor een nabestaandenpensioen. De hoogte van dat pensioen is afhankelijk van de situatie op het moment van uw overlijden: u bent bij overlijden deelnemer aan de regeling Het nabestaandenpensioen bedraagt dan 50% van het ouderdomspensioen dat u had kunnen opbouwen als u tot de 65-jarige leeftijd had deelgenomen aan de pensioenregeling (het te bereiken ouderdomspensioen). Het wezenpensioen bedraagt 10% van het te bereiken ouderdomspensioen; u overlijdt na beëindiging van de deel name aan de pensioenregeling Dan bedraagt het nabestaandenpensioen 50% van het tot beëindiging opgebouwde ouderdomspensioen. Wat u tot de 65-jarige leeftijd op had kunnen bouwen wordt in dit geval niet meegenomen. Het wezenpensioen bedraagt 10% van het opgebouwde ouderdomspensioen; u bent gepensioneerd als u overlijdt In dat geval bedraagt het nabestaandenpensioen 50% van het jaarlijks uitgekeerde ouderdomspensioen. Dit kan lager zijn als u en uw partner besluiten (een deel van) het nabestaandenpensioen uit te ruilen voor een hoger ouderdomspensioen (zie bladzijde 8). het wezenpensioen bedraagt 10% van het ouderdomspensioen. Als beide ouders overlijden bedraagt het wezenpensioen geen 10%, maar 20%. Het recht op wezenpensioen eindigt als het kind 18 jaar wordt of eerder overlijdt.

8 8 Rekenvoorbeeld: Hans overlijdt op 40-jarige leeftijd en laat een vrouw en twee minderjarige kinderen na. Op het moment van overlijden heeft hij 4.560,- aan jaarlijks ouderdomspensioen opgebouwd. Tot zijn 65ste had Hans nog ,- op kunnen bouwen. Is Hans ten tijde van overlijden deelnemer aan de regeling, dan ontvangt zijn partner een nabestaandenpensioen ter grootte van 50% van het te bereiken ouderdomspensioen, dus 50% van ( 4.560, ,- = ) ,- = 8.455,- bruto per jaar. Zijn kinderen krijgen elk 10% van = 1.691,- bruto per jaar. Overlijdt Hans na beëindiging van zijn deelname, dan krijgt zijn partner een nabestaandenpensioen van 50% van het opgebouwde pensioen, dus 50% van 4.560,- = 2.280,- bruto per jaar. Zijn kinderen krijgen elk 10% van 4.560,- = 456,- bruto per jaar. Bent u op het moment van overlijden jonger dan 21 jaar, dan komt uw partner toch in aanmerking voor een nabestaandenpensioen. De hoogte van het nabestaandenpensioen is in dat geval 50% van het te bereiken pensioen. Let op, als u jonger bent dan 21 bent u verzekerd op risicobasis. Dit wil zeggen dat uw partner alleen een nabestaandenpensioen krijgt als u op het moment van overlijden aspirant-deelnemer bent. Verlaat u de sector en eindigt daarmee uw aspirant-deelnemerschap van de pensioenregeling van Bpf AVH, dan ontvangt uw partner geen nabestaandenpensioen! Kan ik extra ouderdomspensioen sparen? Bpf AVH kent een tweetal aanvullende pensioenregelingen: de aanvullend middelloonregeling en de aanvullend eindloonregeling. Of u aan deze regelingen deel kunt nemen is afhankelijk van uw werkgever. De werkgever bepaalt namelijk of hij zijn werknemers de mogelijkheid wil bieden om gebruik te maken van de aanvullende regelingen. Meer informatie over de aanvullende regelingen vindt u verderop in deze brochure. U kunt uw pensioen ook verhogen door bij pensionering het nabestaandenpensioen geheel of gedeeltelijk uit te ruilen voor een hoger of eerder ingaand ouderdomspensioen. Dat houdt wel in dat uw partner bij uw overlijden geen of minder nabestaandenpensioen zal ontvangen. Omdat een dergelijke beslissing grote gevolgen kan hebben voor uw partner heeft u toestemming van uw partner nodig om nabestaandenpensioen uit te kunnen ruilen. Uitruil is alleen mogelijk als u op of na 1 januari 2002 deelnam aan de pensioenregeling van Bpf AVH. Het wezenpensioen kunt u niet uitruilen, evenals het gedeelte van het nabestaandenpensioen dat toekomt aan een eventuele ex-partner. Ik wil met pensioen. Wat moet ik dan doen? Ongeveer 6 maanden voor uw 65ste verjaardag ontvangt u van Bpf AVH een aanvraagformulier ouderdomspensioen. Dit formulier moet u ingevuld vóór uw 65ste verjaardag retourneren. U ontvangt dan vanaf de maand waarin u 65 wordt pensioen. Dat pensioen loopt door tot uw overlijden. Wilt u eerder stoppen met werken? Dan moet u dit tenminste drie maanden van tevoren melden bij Bpf AVH.

9 De aanvullende regelingen Bpf AVH kent een drietal aanvullende regelingen: De aanvullend middelloonregeling Binnen de basisregeling wordt over het salaris boven ,- geen pensioen opgebouwd. Hierdoor is de pensioenopbouw voor werknemers met een salaris boven dit bedrag niet gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon, maar op een lager bedrag. Met de aanvullend middelloonregeling kunnen zij ook pensioen opbouwen over het gedeelte van hun salaris dat boven de ,- ligt. De premie bedraagt 22% van het salaris boven dit bedrag. Deelname aan deze regeling is verplicht als uw werkgever een contract heeft gesloten met Bpf AVH en uw salaris boven de ,- ligt. De aanvullend eindloonregeling Net als de aanvullend middelloonregeling biedt de aanvullend eindloonregeling pensioenopbouw over het loon boven ,-, maar dan tot 70% van het laatstverdiende loon. De premie bedraagt 25% van het salaris boven ,-. Of u aan deze regeling deelneemt is afhankelijk van de overeenkomst die uw werkgever met Bpf AVH heeft gesloten. Beide regelingen kennen een maximum jaarsalaris van ,-. Indien uw salaris meer bedraagt bouwt u over het bedrag boven ,- geen pensioen op. Het tijdelijk nabestaandenpensioen Voldoet uw nabestaande niet aan de voorwaarden voor een Anw-uitkering, dan kan hij/zij na uw overlijden geconfronteerd worden met een fors inkomensverlies. Tegen dit zogenaamde Anw-hiaat kan bij Bpf AVH een verzekering voor een tijdelijk nabestaandenpensioen afgesloten worden. Of u van deze mogelijkheid gebruik kunt maken is afhankelijk van uw werkgever. Die moet daarvoor een contract hebben gesloten met Bpf AVH. Heeft uw werkgever zo n contract, dan is deelname aan de regeling in principe verplicht wanneer u een partner heeft die op of na 1 januari 1950 geboren is. U kunt op uw pensioenoverzicht zien of u verzekerd bevoor het tijdelijk nabestaandenpensioen. De regeling voorziet in een nabestaandenpensioen ter grootte van 12000,- per jaar vanaf uw overlijden tot het jaar waarin uw nabestaande 65 jaar wordt. Afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden kunt u ook 50% of 75% van dit bedrag verzekeren. De premie wordt bepaald op grond van uw leeftijd en die van uw parter. Meer informatie over de aanvullende regelingen vindt u op onze website Voor alle aanvullende regelingen geldt dat deelname alleen mogelijk is als uw werkgever een contract heeft gesloten met Bpf AVH. 9

10 Bijzondere gebeurtenissen Wat gebeurt er met mijn pensioen als ik..van baan verander? Als u uit dienst gaat bij u huidige werkgever kan er sprake zijn van een aantal situaties: u hebt een nieuwe baan binnen de sector bij een aangesloten werkgever Er verandert dan niets voor u; u blijft gewoon deelnemer aan de pensioenregeling. Nam u deel aan de vaste bedragenregeling en gaat u deelnemen aan de middelloonregeling, dan kunt u uw opgebouwde pensioenrechten door middel van waardeoverdracht laten overdragen naar uw nieuwe pensioenregeling. u gaat in een andere sector werken In dat geval zult u waarschijnlijk onder een andere pensioen regeling gaan vallen. Uw opgebouwde pensioen kunt u meenemen naar uw nieuwe pensioenfonds door middel van waardeoverdracht. Uw nieuwe pensioenfonds zal u hiervoor een formulier toesturen. u gaat bij uw nieuwe werkgever geen pensioen opbouwen Uw pensioenopbouw blijft dan bij Bpf AVH staan en wordt enkel nog ver hoogd met eventuele indexaties. Uiteraard blijft het gespaarde pensioen gewoon van u. Wel kunt u kiezen voor vrijwillige voortzetting van de deelname aan Bpf AVH. Dit kan voor maximaal 3 jaar. Bij vrijwillige voortzetting dient u de gehele premie, dus zowel het werkgevers- als het werknemersdeel zelf te betalen...werkloos word? In principe stopt dan uw pensioenopbouw. U kunt echter de deelname aan de pensioenregeling vrijwillig voortzetten voor een periode van maximaal 3 jaar. De premie komt dan geheel voor uw eigen rekening. 10

11 Bent u 40 jaar of ouder en wordt u werkloos, dan kunt u mogelijk gebruik maken van de FVP-regeling. Uw pensioenopbouw wordt dan op kosten van de Stichting Financiering Voortzetting Pensioenopbouw voortgezet. Een aanvraagformulier Voortzettingsbijdrage FVP krijgt u na toekenning van een WW-uitkering automatisch thuisgestuurd. Werknemers die op of na 1 januari 2010 WW-gerechtigd worden komen niet meer in aanmerking voor een FVP-bijdrage. Meer informatie over FVP vindt u op arbeidsongeschikt word? Bent u volledig arbeidsongeschikt en ontvangt u een IVA-uitkering? Dan wordt uw pensioenopbouw voortgezet zonder dat u hiervoor premie hoeft te betalen. Bpf AVH neemt namelijk de pensioenopbouw voor haar rekening. Deze premievrije voortzetting gaat in op de ingangsdatum van uw IVA-uitkering. Een formulier voor premievrije voortzetting kunt u aanvragen bij Bpf AVH. ga scheiden? Uw ex-partner heeft wettelijk recht op de helft van het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen en het tijdens het huwelijk opgebouwde nabestaandenpensioen. Trouwt u opnieuw of gaat u een geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract aan, dan kan voor uw nieuwe partner dus geen volledig nabestaandenpensioen meer worden opgebouwd. Voor alle hierboven genoemde gebeurtenissen geldt dat, wanneer u met deze gebeurtenissen geconfronteerd wordt, u het beste contact op kunt nemen met Bpf AVH. U krijgt dan informatie die op uw situatie is toegesneden. Tenslotte Ondanks dat wij veel zorg besteden aan deze brochure, is het mogelijk dat de gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is. Bpf AVH aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid en aan de vermelde informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Bij twijfel of vragen kunt u contact opnemen met Bpf AVH. 11

12 Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Postbus AH s-gravenhage Telefoon (070) Fax (070) Internet Ondanks dat wij veel zorg besteden aan deze brochure, is het mogelijk dat de gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is. Bpf AVH aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid en aan de vermelde informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Bij twijfel of vragen kunt u contact opnemen met Bpf AVH.

Brochure. Uw pensioen in de Groothandel in Eieren

Brochure. Uw pensioen in de Groothandel in Eieren Brochure Uw pensioen in de Groothandel in Eieren Inleiding Voor u ligt de brochure van het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel (Bpf AVH). Bpf AVH verzorgt al 50 jaar de

Nadere informatie

Uw pensioen in de Groothandel in Groenten en Fruit

Uw pensioen in de Groothandel in Groenten en Fruit STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Uw pensioen in de Groothandel in Groenten en Fruit Inleiding Voor u ligt de brochure van het Bedrijfspensioenfonds voor de

Nadere informatie

Uw pensioen in de Groothandel in Aardappelen

Uw pensioen in de Groothandel in Aardappelen STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Uw pensioen in de Groothandel in Aardappelen Inleiding Voor u ligt de brochure van het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel. Uw Pensioen in de Groothandel in Eieren

Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel. Uw Pensioen in de Groothandel in Eieren Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Uw Pensioen in de Groothandel in Eieren Inleiding Voor u ligt de brochure van het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

PENSIOENREGELING. Uw pensioen in de Groothandel in eieren en ei-producten

PENSIOENREGELING. Uw pensioen in de Groothandel in eieren en ei-producten PENSIOENREGELING Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Uw pensioen in de Groothandel in eieren en ei-producten Folder Pensioenregeling Ei.indd 1 01-02-2008 10:54:29

Nadere informatie

Uw pensioen in de Groothandel in Eieren en ei-producten

Uw pensioen in de Groothandel in Eieren en ei-producten Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Uw pensioen in de Groothandel in Eieren en ei-producten Inleiding Voor u ligt de brochure van het Bedrijfspensioenfonds voor

Nadere informatie

Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel. Uw Pensioen in de AGF-groothandel

Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel. Uw Pensioen in de AGF-groothandel Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Uw Pensioen in de AGF-groothandel Inleiding Voor u ligt de brochure van het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel

Nadere informatie

Uw pensioen in het Particulier Kaaspakhuisbedrijf

Uw pensioen in het Particulier Kaaspakhuisbedrijf Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Uw pensioen in het Particulier Kaaspakhuisbedrijf Inleiding Voor u ligt de brochure van het Bedrijfspensioenfonds voor de

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Uw pensioen in de Groothandel in Eieren

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Uw pensioen in de Groothandel in Eieren STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Uw pensioen in de Groothandel in Eieren Inleiding Voor u ligt de brochure van het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

Uw pensioen in de Groothandel in Groenten en Fruit

Uw pensioen in de Groothandel in Groenten en Fruit STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Uw pensioen in de Groothandel in Groenten en Fruit Inleiding Voor u ligt de brochure van het Bedrijfspensioenfonds voor de

Nadere informatie

Uw pensioen in het Particulier Kaaspakhuisbedrijf

Uw pensioen in het Particulier Kaaspakhuisbedrijf STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Uw pensioen in het Particulier Kaaspakhuisbedrijf Inleiding Voor u ligt de brochure van het Bedrijfspensioenfonds voor de

Nadere informatie

Uw pensioen in het Particulier Kaaspakhuisbedrijf

Uw pensioen in het Particulier Kaaspakhuisbedrijf STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Uw pensioen in het Particulier Kaaspakhuisbedrijf Inleiding Voor u ligt de brochure van het Bedrijfspensioenfonds voor de

Nadere informatie

AANVULLENDE PENSIOENREGELING

AANVULLENDE PENSIOENREGELING AANVULLENDE PENSIOENREGELING Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Uw pensioen is onze zorg. Inleiding Voor u ligt de brochure over de aanvullende pensioenregelingen

Nadere informatie

Uw pensioen in het Partikuliere Kaaspakhuisbedrijf

Uw pensioen in het Partikuliere Kaaspakhuisbedrijf Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Uw pensioen in het Partikuliere Kaaspakhuisbedrijf Inleiding Voor u ligt de brochure van het Bedrijfspensioenfonds voor de

Nadere informatie

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Geachte heer/mevrouw.., Van harte welkom bij het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

UW PENSIOEN IN EEN NOTEDOP. 1. Wat is pensioen?... 2

UW PENSIOEN IN EEN NOTEDOP. 1. Wat is pensioen?... 2 UW PENSIOEN IN EEN NOTEDOP 1. Wat is pensioen?... 2 2. Hoe is uw pensioen in Nederland opgebouwd?... 2 2.1 AOW. 2 2.2 Pensioen via de werkgever... 3 2.3 Privé-voorzieningen 3 3. Voor wie geldt de pensioenregeling?...

Nadere informatie

2. Hoe is uw pensioen in Nederland opgebouwd?... 2 2.1 AOW. 2 2.2 Pensioen via de werkgever... 3 2.3 Privé-voorzieningen 3

2. Hoe is uw pensioen in Nederland opgebouwd?... 2 2.1 AOW. 2 2.2 Pensioen via de werkgever... 3 2.3 Privé-voorzieningen 3 UW PENSIOEN IN EEN NOTEDOP 1. Wat is pensioen?... 2 2. Hoe is uw pensioen in Nederland opgebouwd?... 2 2.1 AOW. 2 2.2 Pensioen via de werkgever... 3 2.3 Privé-voorzieningen 3 3. Voor wie geldt de pensioenregeling?...

Nadere informatie

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Geachte heer/mevrouw.., Van harte welkom bij het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Geachte heer/mevrouw.., Hartelijk welkom bij het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Geachte heer/mevrouw.., Hartelijk welkom bij het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

Pensioen aanvullende pensioenregelingen. Wat krijg je in onze aanvullende regelingen? Extra ouderdomspensioen. Laag 1.

Pensioen aanvullende pensioenregelingen. Wat krijg je in onze aanvullende regelingen? Extra ouderdomspensioen. Laag 1. Pensioen 1-2-3 aanvullende pensioenregelingen Werk je bij een werkgever die bij ons is aangesloten, dan bouw je automatisch ouderdomspensioen bij ons op in de basispensioenregeling. Daarnaast kan je werkgever

Nadere informatie

Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij

Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij De Ahold Pensioenregeling 2004 voor werknemers van Ahold Coffee Company op wie de CAO voor de Suikerverwerkende industrie van toepassing is 1 Waarom? Met

Nadere informatie

Pensioen. in het kort

Pensioen. in het kort Pensioen in het kort 1 2 Inhoud 1. Het pensioen in het kort 4 2. Uw ouderdomspensioen in het kort 5 3. Hoeveel (ouderdoms)pensioen krijgt u straks? 7 4. Pensioen voor uw partner en kinderen 10 5. Wanneer

Nadere informatie

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Welkomstbrief Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Welke informatie krijg je over je pensioen? 4 1.2 Wat is pensioen? 4 1.3 Welke pensioenregeling heb je? 4 1.4 Heb

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Deze brochure is bedoeld voor alle medewerkers van Delta Lloyd die 18 jaar of ouder zijn en geeft je een goed overzicht van je pensioenregeling. Jouw Delta Lloyd Pensioen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

BASISPENSIOENREGELING

BASISPENSIOENREGELING BASISPENSIOENREGELING Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Een voorwaardelijk geïndexeerde middelloon pensioenregeling 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Pagina Inleiding...

Nadere informatie

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw 3 Welkom! Informatie over uw pensioenregeling bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de sector

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling Brochure Pensioenregeling Wat houdt de brochure Pensioenregeling in? De brochure maakt deel uit van de startbrief. In de brochure wordt de pensioenregeling in begrijpelijke taal toegelicht aan de hand

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

Uw pensioenregeling 2016 Zekerheid voor nu en later

Uw pensioenregeling 2016 Zekerheid voor nu en later Uw pensioenregeling 2016 Zekerheid voor nu en later pensioenslagers.nl 022016 Inhoud X 01 Alstublieft! Uw pensioenregeling 5 X 02 Uw pensioen: sparen voor later 6 X U spaart elke maand voor later 6 X U

Nadere informatie

Welkom. als nieuwe deelnemer aan de pensioenregeling van. Pensioenfonds Horeca & Catering!

Welkom. als nieuwe deelnemer aan de pensioenregeling van. Pensioenfonds Horeca & Catering! Welkom als nieuwe deelnemer aan de pensioenregeling van Pensioenfonds Horeca & Catering! Dit document is op zorgvuldige wijze voor u samengesteld. De informatie hierin is gebaseerd op het pensioenreglement

Nadere informatie

Uw nabestaandenpensioen

Uw nabestaandenpensioen Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Uw nabestaandenpensioen Gezamenlijk groeien en investeren in een financieel gezonde en zorgeloze oude dag 2 3 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Welkom bij BPF Schilders. U bouwt verplicht pensioen bij ons op. Werkt u in loondienst? Dan doet u dit via uw werkgever. Bent u ondernemer? Dan betaalt u via uw onderneming zelf de premie. Elke pensioenuitvoerder

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe Pensioenfonds Avebe Pensioen 1-2-3 Meer informatie over uw pensioenregeling Welkom bij Pensioenfonds Avebe. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk

Nadere informatie

Nabestaandenpensioen. Pensioen is er niet alleen voor jezelf. Het is ook bedoeld om eventuele nabestaanden goed verzorgd achter te laten.

Nabestaandenpensioen. Pensioen is er niet alleen voor jezelf. Het is ook bedoeld om eventuele nabestaanden goed verzorgd achter te laten. Nabestaandenpensioen Pensioen is er niet alleen voor jezelf. Het is ook bedoeld om eventuele nabestaanden goed verzorgd achter te laten. Inleiding De pensioenregeling van UWV voorziet standaard in een

Nadere informatie

Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij

Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij Ik wil dat mijn pensioen goed geregeld is, want alleen AOW lijkt me niet genoeg Connie Becker, verkoopspecialist en caissière Albert Heijn Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij De Ahold Pensioenregeling

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

uw pensioen is onder de pannen

uw pensioen is onder de pannen uw pensioen is onder de pannen de pensioenregeling voor de handel in bouwmaterialen uitgelegd bpfhibin.nl stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen Inhoudsopgave Uw pensioen:

Nadere informatie

VERGEET NIET UIT TE CHECKEN...

VERGEET NIET UIT TE CHECKEN... Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor deelnemers aan het pensioenreglement 2006. Hiertoe behoren KLM-medewerkers in een

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Nieuw in dienst. Versie 06-01-2016

Nieuw in dienst. Versie 06-01-2016 Nieuw in dienst Versie 06-01-2016 Versie 06-01-2016 Nieuw in dienst Ben je kort geleden in dienst gekomen, dan is nu het goede moment om een paar zaakjes rond je pensioen meteen goed te regelen. Zaken

Nadere informatie

Pensioen voor uw gezin. Wat er is geregeld voor uw nabestaanden

Pensioen voor uw gezin. Wat er is geregeld voor uw nabestaanden Pensioen voor uw gezin Wat er is geregeld voor uw nabestaanden Pensioen voor uw gezin 3 Inhoud U bent deelnemer in de pensioenregeling van Pensioenfonds Hoogovens. Als u overlijdt, laat u misschien een

Nadere informatie

Een nieuwe baan. Uw toekomst uitgestippeld

Een nieuwe baan. Uw toekomst uitgestippeld Een nieuwe baan Uw toekomst uitgestippeld Inhoud Uw nieuwe baan en StiPP 2 Verandert er iets aan mijn pensioen? 4 Niet elke pensioenregeling is hetzelfde 6 StiPP is er voor u! 8 Uw nieuwe baan en StiPP

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Levensmiddelen (Bpf GIL). In deze brochure leggen wij u stap voor stap uit wat het opbouwen

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2016 Beste heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen? Dan

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

ALS U ER NIET MEER BENT...

ALS U ER NIET MEER BENT... Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor deelnemers aan het pensioenreglement 2006. Hiertoe behoren KLM-medewerkers in een

Nadere informatie

Wat is AOW? AOW staat voor Algemene Ouderdomswet. Dit is het pensioen dat u zult ontvangen van de overheid.

Wat is AOW? AOW staat voor Algemene Ouderdomswet. Dit is het pensioen dat u zult ontvangen van de overheid. FAQ deelnemers Pensioen van de overheid Pensioen bij uw werkgever De pensioenregeling van Bpf AVH De hoogte van uw pensioen U wilt met pensioen Uw partner en pensioen Uw kinderen en pensioen Uw Uniform

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw,

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Pensioenfonds Hoogovens! U bouwt pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever. Elke pensioenuitvoerder heeft zijn eigen regeling. In dit

Nadere informatie

ONZE TOEKOMST SAMEN. Wat betekent dat voor uw pensioen? In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding. Bijna met pensioen

ONZE TOEKOMST SAMEN. Wat betekent dat voor uw pensioen? In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding. Bijna met pensioen Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pen sioen van Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel en is bedoeld voor cabinemedewerkers die in dienst zijn van KLM of KLC. Hoewel deze brochure

Nadere informatie

Een nieuwe baan. Uw toekomst uitgestippeld

Een nieuwe baan. Uw toekomst uitgestippeld Een nieuwe baan Uw toekomst uitgestippeld Inhoud Uw nieuwe baan en StiPP 2 Verandert er iets aan mijn pensioen? 4 Niet elke pensioenregeling is hetzelfde 6 StiPP is er voor u! 8 Uw nieuwe baan en StiPP

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Basispakket In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u

Nadere informatie

Nieuws over uw pensioen

Nieuws over uw pensioen BpfTEX Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Textielgoederen en Aanverwante Artikelen Nieuws over uw pensioen Juni 2010 Bas de Lege, secretaris BPF Tex en Jan Edu Kelder, voorzitter

Nadere informatie

Uitleg over uw pensioenoverzicht

Uitleg over uw pensioenoverzicht Toelichting bij uw Uniform pensioenoverzicht 2014 Uitkeringsovereenkomst Uitleg over uw pensioenoverzicht U ziet in uw pensioenoverzicht hoeveel pensioen u later van ons kunt krijgen. Het is belangrijk

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Pensioenfonds Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

De pensioenregeling voor de Baksteenindustrie

De pensioenregeling voor de Baksteenindustrie De pensioenregeling voor de Baksteenindustrie Voor de werknemers in de baksteenindustrie die zijn geboren op of na 1 januari 1950 of vanaf 1 januari 2006 voor het eerst binnen de baksteenindustrie zijn

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten De heer/mevrouw A. START STRAAT 1234 1234 AA WOONPLAATS behandeld door telefoonnummer ons kenmerk Klant Team StiPP (088) 008 40 60 950. briefcodering burgerservicenummer datum Betreft: Welkomstbericht

Nadere informatie

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling Yvonne Bloem Administrateur Stichting Pensioenfonds Syngenta Nederland Westeinde 62 Postbus 2 1600 AA Enkhuizen Tel. 0228-366 435 Fax. 0228-366 445 yvonne.bloem@syngenta.com Betreft: Startbrief in verband

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, September 2014 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen?

Nadere informatie

Burgerservicenummer (BSN) Dit is het nummer waaronder u geregistreerd staat bij de gemeente waar u bent ingeschreven.

Burgerservicenummer (BSN) Dit is het nummer waaronder u geregistreerd staat bij de gemeente waar u bent ingeschreven. Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Voor wie is deze toelichting? - U bent actief deelnemer - U bent actief deelnemer én u neemt via uw werkgever deel aan de aanvullende pensioenregeling

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2015. Geachte heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2015. Geachte heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2015 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen? Dan

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven 6b Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (Bpf-Bikudak) 65 P E N S I O E N R E G E L I N G U T A - W E R K N E M E R S Jaarboek Pensioen- en bedrijfstakeigen regelingen in de sector bouwnijverheid

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

JE TIJD ANDERS INDELEN

JE TIJD ANDERS INDELEN Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor deelnemers aan het pensioenreglement 2006. Hiertoe behoren KLM-medewerkers in een

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 Wanneer kan ik met pensioen? 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? 4 Hoeveel pensioen krijgen

INHOUDSOPGAVE 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 Wanneer kan ik met pensioen? 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? 4 Hoeveel pensioen krijgen PENSIOENBROCHURE INHOUDSOPGAVE 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 Wanneer kan ik met pensioen? 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? 4 Hoeveel pensioen krijgen mijn partner en mijn kinderen als

Nadere informatie

PSL. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

PSL. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? PSL Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen

Nadere informatie

Werkt u in deeltijd of gaat u in deeltijd werken, dan bouwt u vanaf dat moment naar rato pensioen op.

Werkt u in deeltijd of gaat u in deeltijd werken, dan bouwt u vanaf dat moment naar rato pensioen op. 7 juni 2016 Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen U bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Cargill. Standaard krijgt u dit ouderdomspensioen vanaf uw 67e

Nadere informatie

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Wilt u weten hoeveel pensioen u in totaal heeft opgebouwd, dus ook bij vorige werkgevers? Kijk dan op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Wilt u weten hoeveel pensioen u in totaal heeft opgebouwd, dus ook bij vorige werkgevers? Kijk dan op www.mijnpensioenoverzicht.nl. 26 januari 2016 Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen U krijgt ouderdomspensioen vanaf uw pensioendatum. Het pensioen stopt als u overlijdt. Het ouderdomspensioen is een aanvulling op

Nadere informatie

UW PENSIOEN IS ONDER DE PANNEN DE PENSIOENREGELING VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN UITGELEGD

UW PENSIOEN IS ONDER DE PANNEN DE PENSIOENREGELING VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN UITGELEGD UW PENSIOEN IS ONDER DE PANNEN DE PENSIOENREGELING VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN UITGELEGD 2 Colofon Realisatie: Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V., Afdeling Pensioencommunicatie Vormgeving: Vormplan

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Wat krijg je in onze pensioenregeling? Pensioen 1-2-3 Hoe is je pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 lees je wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over je pensioen. Die vind

Nadere informatie

Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM

Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM Q&A Pensioensessies Cargo nieuwe deelnemers vanuit Martinair Maart en april 2014 Amstelveen, 10 april 2014 Inhoud 1 Q&A 3 1.1 Wettelijke bepalingen 3 1.2 Waardeoverdracht

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering

Nadere informatie

stichting de samenwerking, pensioenfonds voor het slagersbedrijf Pensioenwaaier voor werkgevers

stichting de samenwerking, pensioenfonds voor het slagersbedrijf Pensioenwaaier voor werkgevers stichting de samenwerking, pensioenfonds voor het slagersbedrijf Pensioenwaaier voor werkgevers Wat moet uw werknemer doen als hij gaat trouwen/samen wonen? Moet hij dat doorgeven aan het pensioenfonds?

Nadere informatie

De pensioenregelingen voor de Baksteenindustrie

De pensioenregelingen voor de Baksteenindustrie De pensioenregelingen voor de Baksteenindustrie Voor de werknemers in de baksteenindustrie die zijn geboren voor 1 januari 1950 én die op 31 december 2005 in dienst waren Stichting Vroegpensioenfonds voor

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op uw jaarlijkse

Nadere informatie

Hoe is jouw pensioen geregeld?

Hoe is jouw pensioen geregeld? Hoe is jouw pensioen geregeld? Beste deelnemer, Welkom bij Pensioenfonds Ernst & Young! Je bouwt vanaf je indiensttreding pensioen bij ons op. Dit doe je via je werkgever. Elke pensioenuitvoerder heeft

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

StichtingPensioenfondsNIBC

StichtingPensioenfondsNIBC StichtingPensioenfondsNIBC Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen.

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat uw deelneming aan de beroepspensioenregeling

Nadere informatie

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen?

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen? In balans Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015 08 Wanneer verandert uw pensioen? 04 Wat is pensioen? 09 Samenleven 03 14 12 Welkom Gaat u bijna met pensioen? Nieuw werk 10 06 Scheiden Nabestaandenpensioen

Nadere informatie

Inhoud. Waarom een pensioenregeling?... 5 Wat is pensioen?...6

Inhoud. Waarom een pensioenregeling?... 5 Wat is pensioen?...6 Uw pensioenregeling Uw pensioenregeling Deze brochure is met veel zorg en aandacht gemaakt. De informatie in deze brochure is bedoeld om uw pensioen uit te leggen. Het geeft u geen rechten. Het pensioenreglement

Nadere informatie

Overzicht en kerncijfers pensioenregelingen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie

Overzicht en kerncijfers pensioenregelingen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie Overzicht en kerncijfers pensioenregelingen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie (BPF Baksteen) is opgericht op 1-4-1957.

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat uw deelneming aan de beroepspensioenregeling is beëindigd.

Nadere informatie

Ouderdomspensioen Rekenvoorbeeld 1 10 Algemeen Pensioenfonds KLM KLM Health Services Pensioen Laag 2 april 2016

Ouderdomspensioen Rekenvoorbeeld 1 10 Algemeen Pensioenfonds KLM KLM Health Services Pensioen Laag 2 april 2016 Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. In de eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In deze laag 2 vindt u meer informatie over alle onderwerpen in laag 1. In

Nadere informatie

bestem - ming? Wat betekent dat voor uw pensioen? In dienst Uit dienst Uit dienst Pensioen ontvangen Pensioen bij scheiding Bijna met pensioen

bestem - ming? Wat betekent dat voor uw pensioen? In dienst Uit dienst Uit dienst Pensioen ontvangen Pensioen bij scheiding Bijna met pensioen Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM. Hoewel deze brochure met grote zorgvuldigheid tot stand is gekomen, kunt u hieraan geen

Nadere informatie

BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014

BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014 BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS INHOUDSOPGAVE 1 2 3 4 4.1 4.2 5 5.1 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 7 7.1 7.2 7.3 7.4 8 8.1 8.2 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 10 10.1 10.2 10.3

Nadere informatie

Nabestaanden- pensioen UWV

Nabestaanden- pensioen UWV Nabestaanden- pensioen UWV Inleiding De pensioenregeling van UWV voorziet standaard in een nabestaandenpensioen als jij komt te overlijden. Met nabestaanden bedoelen we je partner en je eventuele kinderen.

Nadere informatie

Wat moet de werkgever weten als het privéleven van de werknemer verandert?

Wat moet de werkgever weten als het privéleven van de werknemer verandert? Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) maakt aan de hand van mogelijke gebeurtenissen pensioenvraagstukken inzichtelijk, voor werkgevers en werknemers. Veranderingen in de samenstelling van het huishouden

Nadere informatie