Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate DE PENSIOENREGELING. Populaire versie pensioenreglement

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate DE PENSIOENREGELING. Populaire versie pensioenreglement"

Transcriptie

1 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate DE PENSIOENREGELING Populaire versie pensioenreglement 2015

2 Voorwoord Voordat u verder gaat: Deze brochure beschrijft de pensioenregeling zoals die geldt vanaf 1 januari De genoemde bedragen en percentages gelden voor het jaar Ze veranderen jaarlijks. In deze brochure wordt uitgegaan van de pensioengerechtigde leeftijd van 67 jaar. Het ouderdomspensioen gaat in op de eerste van de maand van het bereiken van de 67-jarige leeftijd. De AOW gaat in 2015 (t/m september) in op de dag van het bereiken van de 65-jarige leeftijd + 3 maanden. Na 30 september 2015 gaat de AOW-leeftijd in stappen omhoog naar 67 jaar. De pensioenregeling maakt geen onderscheid tussen mannen en vrouwen. Overal waar hij staat, kunt u ook zij lezen. Met werknemer bedoelen we ook werkneemster. De in deze brochure vermelde bedragen, behoudens de afkoopgrens, worden in hele euro s afgerond. Deze brochure gaat alleen in op de hoofdlijnen. U kunt er dan ook geen rechten aan ontlenen. De volledige regeling is vastgelegd in het pensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate (Pensioenfonds TenCate). Het pensioenreglement kunt u downloaden via de website van Pensioenfonds TenCate, De statuten en reglementen van het fonds kunt u eveneens vinden op deze website. Ook treft u op de website een overzicht van de meest gestelde vragen aan. Voor vragen over uw pensioen kunt u ook terecht bij het pensioenbureau, telefoon U bouwt pensioen op bij Pensioenfonds TenCate. In deze brochure leest u hoe uw pensioenregeling in elkaar zit, zodat u weet hoe de hoogte van uw pensioen wordt bepaald en op welke leeftijd u met pensioen kunt gaan. Verder kunt u lezen wat er gebeurt als u arbeidsongeschikt zou worden of wat uw nabestaanden krijgen als u onverhoopt komt te overlijden. Ook in andere situaties is het goed te weten hoe het zit met uw pensioen, bijvoorbeeld als u van baan verandert, gaat trouwen of scheiden. De regeling biedt u een aantal keuzes, waardoor u uw pensioen kunt afstemmen op uw persoonlijke situatie. Hoe dat precies zit, leest u ook in deze brochure. Neem er even de tijd voor. Of u nog jong bent of al iets ouder: pensioen is niet iets voor later. Het begint nu! U moet nu immers al samen met uw werkgever pensioenpremie betalen. Zorg dat u straks niet voor verrassingen komt te staan. 2

3 Inhoud Voorwoord Uw Pensioenfonds TenCate Uw pensioenregeling in het kort... 5 Aanvulling op de AOW... 5 Pensioen via Pensioenfonds TenCate... 5 De hoogte van uw pensioen... 6 Pensioengrondslag Ouderdomspensioen... 7 Middelloonregeling... 7 Hoeveel bouwt u op?... 7 U werkte al voor 2015 bij TenCate?... 7 Toeslagverlening... 8 Wat gebeurt er als u in deeltijd gaat werken?... 8 En als uw dienstverband eindigt?... 8 Hoe werkt waardeoverdracht?... 9 Hoe zet u waardeoverdracht naar Pensioenfonds TenCate in gang? Maak uw pensioen op maat... 9 Eerder of in deeltijd met pensioen... 9 Ouderdomspensioen uitruilen voor tijdelijk ouderdomspensioen Partnerpensioen uitruilen voor hoger ouderdomspensioen Ouderdomspensioen uitruilen voor hoger partnerpensioen Pensioensparen Met pensioen, wat moet u doen Waardevast Wat is er geregeld voor uw partner? Wie komt in aanmerking voor partnerpensioen? Wat krijgt uw partner? Korting bij groot leeftijdsverschil Scheiding en partnerpensioen Wat is er geregeld voor uw kinderen?

4 8. Wie betaalt wat? Belangrijke momenten voor uw pensioen U verandert van baan U wordt werkloos U wordt geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt U gaat scheiden Wat wordt er van u verwacht? Welke informatie moet u zelf verstrekken? Welke informatie kunt u nog meer van Pensioenfonds TenCate verwachten? Waar kunt u terecht met een klacht? Pensioenreglement

5 1. Uw Pensioenfonds TenCate Wie werkzaam is bij TenCate en 18 jaar of ouder is, bouwt pensioen op bij Pensioenfonds TenCate. In principe zijn alle Nederlandse werkmaatschappijen van TenCate aangesloten. De pensioenregeling is overeengekomen tussen de vakbonden en TenCate. De uitvoering van de regeling is in handen van een eigen uitvoeringsorganisatie onder leiding van een manager (Eric Rutgers). Daar kunt u terecht voor informatie of vragen (telefonisch bereikbaar tijdens kantooruren op ). De beleggingen van het fonds zijn ondergebracht bij een aantal vermogensbeheerders. Diverse partijen zien erop toe dat de pensioengelden op een goede manier worden beheerd en dat de pensioenregeling correct wordt uitgevoerd. Naast de accountant (KPMG) en de actuaris (Towers Watson) van het fonds, kunt u hierbij onder andere denken aan De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). 2. Uw pensioenregeling in het kort Aanvulling op de AOW Wanneer u de AOW-leeftijd bereikt (in 2015 t/m september: 65 jaar + 3 maanden), krijgt u van de overheid een AOW-uitkering. Hoeveel AOW u krijgt is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. In onderstaande tabel kunt u de AOW-bedragen aflezen zoals die gelden per 1 januari Persoonlijke situatie: u bent Maximale AOW (bruto bedragen op jaarbasis) Alleenstaand Gehuwd Voor veel mensen is de AOW lager dan het inkomen dat ze voor hun pensionering gewend waren. In de pensioenregeling van Pensioenfonds TenCate bouwt u daarom een aanvullend pensioen op. Meer weten over de AOW? Bel de Sociale Verzekeringsbank, of kijk op Pensioen via Pensioenfonds TenCate Uw pensioenregeling kent: een ouderdomspensioen: dit krijgt u iedere maand vanaf de maand waarin u de 67-jarige leeftijd bereikt, zolang u leeft (hoofdstuk 3); een partnerpensioen en indien van toepassing Anw-hiaatpensioen: dit krijgt uw partner in het geval u onverhoopt komt te overlijden (hoofdstuk 6); een wezenpensioen: dit krijgen uw kinderen in het geval u onverhoopt komt te overlijden (hoofdstuk 7). Uw pensioenregeling bij Pensioenfonds TenCate is een middelloonregeling en heeft het karakter van een uitkeringsovereenkomst in de zin van de Pensioenwet. Bij een uitkeringsovereenkomst weet u welk pensioen u straks krijgt. Het pensioen hangt af van het aantal jaren dat u in dienst bent geweest en hoe hoog uw salaris was in deze periode. Hoe dat precies zit, kunt u nalezen in hoofdstuk 3. 5

6 De hoogte van uw pensioen Hoeveel pensioen u uiteindelijk krijgt hangt af van: 1. het aantal jaren dat u aan de regeling deelneemt; 2. uw salaris; 3. de leeftijd waarop u met pensioen gaat. Ad 1. Deelnemingsperiode In principe neemt iedere werknemer van 18 jaar of ouder deel aan de pensioenregeling. Vanaf dat moment bouwt u dus pensioen op. U stopt met pensioen opbouwen bij Pensioenfonds TenCate als u TenCate verlaat. Bijvoorbeeld doordat u met pensioen gaat of bij een ander bedrijf gaat werken. Ook bij uw overlijden stopt de pensioenopbouw. Ad 2. Salaris en pensioengrondslag De basis voor uw pensioenopbouw is uw salaris, zoals dat geldt per 1 januari (voor de Hay-groep geldt 1 april). Hieronder wordt verstaan: het vaste jaarsalaris; de vakantietoeslag. en voor zover van toepassing: de ploegentoeslag; persoonlijke toeslag; reorganisatietoeslag; functietoeslag. Er geldt een maximumbedrag voor het salaris waarover u pensioen opbouwt. Voor 2015 geldt een maximumbedrag van Pensioengrondslag U bouwt niet over uw volledige salaris pensioen op. Het ouderdomspensioen is immers bedoeld als aanvulling op de AOW. Het deel waarover u geen pensioen opbouwt heet de franchise. In 2015 bedraagt de franchise Wat resteert is het salarisdeel waarover u pensioen opbouwt. Dit noemen we de pensioengrondslag. Rekenvoorbeeld Salaris Franchise -/ Pensioengrondslag Ad 3. Tijdstip van pensionering Normaal gesproken gaat uw pensioen in op 67-jarige leeftijd. U ontvangt dan een levenslang ouderdomspensioen. U kunt ook eerder met pensioen gaan. U krijgt dan minder pensioen. Dat is logisch want u stopt al voor uw 67 e met het opbouwen van uw pensioen. En het pensioen moet over een langere periode worden uitgekeerd. Het pensioen moet uiterlijk ingaan op 67-jarige leeftijd en mag nooit meer bedragen dan 100% van uw laatste inkomen. Over eerder stoppen met werken leest u meer in hoofdstuk 4. 6

7 3. Ouderdomspensioen Middelloonregeling Het ouderdomspensioen dat u bij Pensioenfonds TenCate opbouwt gaat uit van het zogenaamde middelloonsysteem. Dit betekent dat uw pensioen is gebaseerd op het gemiddelde salaris dat u hebt verdiend. Ieder jaar bouwt u een vast percentage van uw salaris op. Hoeveel bouwt u op? Ieder jaar bouwt u een stukje ouderdomspensioen op. Namelijk 1,75% van uw pensioengrondslag in dat betreffende jaar. U bouwt pensioen op vanaf uw 18 e en stopt ermee zodra u met pensioen gaat. Als we uitgaan van pensionering op 67-jarige leeftijd, dan kunt u maximaal 49 jaar aan de regeling hebben deelgenomen. U hebt dan 49 maal 1,75% = 86% van uw gemiddelde pensioengrondslag aan pensioen opgebouwd. Dit pensioen komt bovenop de AOW. Rekenvoorbeeld Johan heeft in 2015 een jaarsalaris van Het stukje ouderdomspensioen dat hij in 2015 opbouwt wordt als volgt berekend: De pensioengrondslag in 2015 is het jaarsalaris -/- de franchise = / = De pensioenopbouw in 2015 is 1,75% van de pensioengrondslag = 1,75% van = 372. Als Johan zijn gehele diensttijd (bijvoorbeeld 40 jaar) hetzelfde salaris zou ontvangen, dan bouwt hij een ouderdomspensioen op van: 40 maal 372 = bruto per jaar. Naast het ouderdomspensioen van Pensioenfonds TenCate ontvangt Johan tevens een AOW-uitkering. De hoogte van de AOW-uitkering is afhankelijk van de leefsituatie van Johan op dat moment. Maximaal bedraagt de AOW (alleenstaand: niveau januari 2015). Dus zijn totale pensioen (ouderdomspensioen + AOW) bedraagt maximaal = bruto per jaar. Dat is bruto per maand. Zoals u al hebt kunnen lezen in hoofdstuk 2, hangt de hoogte van uw pensioen onder meer af van het aantal jaren dat u deelneemt aan de pensioenregeling. Iemand die maar 20 jaar werkt, bouwt geen volledig pensioen op. Ga voor uzelf na of u straks mag rekenen op een volledig pensioen. Kijk hiervoor bijvoorbeeld op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) dat u ieder jaar ontvangt. U werkte al voor 2015 bij TenCate? Dan heeft u jaarlijks pensioen opgebouwd gebaseerd op een pensioenleeftijd van 65 jaar. Deze opgebouwde pensioenaanspraken zijn per 1 januari 2015 neutraal omgezet naar een pensioenleeftijd van 67 jaar, zodat uw totale pensioenopbouw een zelfde pensioenleeftijd kent. Neutraal wil zeggen dat de waarde van uw opgebouwde aanspraken door de omzetting niet wijzigt. 7

8 Toeslagverlening Pensioenfonds TenCate heeft geen uitgewerkt plan om het opgebouwde pensioen jaarlijks te verhogen. Door de financiële positie van het fonds in combinatie met de gestegen levensverwachting is het de afgelopen jaren niet mogelijk geweest om een toeslag te verlenen. U hebt bij een eventuele verhoging niet meteen ook recht op verhogingen in de toekomst. U kunt er van uitgaan dat in de komende jaren ook geen verhoging van de aanspraken zal plaatsvinden. Rekenvoorbeeld Johan heeft in aan ouderdomspensioen opgebouwd. In de periode voor 2015 heeft hij bij Pensioenfonds TenCate al aan ouderdomspensioen opgebouwd. De algemene loonsverhoging in 2015 is 2%. Het bestuur besluit dat er voldoende financiële middelen zijn om de opgebouwde rechten per 1 januari 2016 te indexeren. Het totale pensioen dat Johan bij Pensioenfonds TenCate heeft opgebouwd wordt verhoogd met 2% (dus 2% over = 27) en bedraagt derhalve per 1 januari = Wat gebeurt er als u in deeltijd gaat werken? Werkt u in een jaar in deeltijd, dan bouwt u in dat jaar naar rato pensioen op. Rekenvoorbeeld Diede werkte eerst fulltime maar gaat na 1 jaar 80% werken en vervolgens 50%. Haar pensioenopbouw is als volgt: Jaar % diensttijd Fulltime Franchise Pensioen- Pensioensalaris grondslag opbouw % / (100% * 1,75%* ) % / ( 80% * 1,75%* ) % / ( 50% * 1,75%* ) 134 Totaal 615 En als uw dienstverband eindigt? Als u uit dienst gaat en een andere baan krijgt, dan stopt uw pensioenregeling bij Pensioenfonds TenCate. U bouwt dan bij ons geen pensioen meer op, maar behoudt wél uw recht op het pensioen dat u tot op dat moment hebt opgebouwd. Als u wilt, kunt u de opgebouwde aanspraken overdragen naar uw nieuwe pensioenfonds of verzekeraar. 8

9 Hoe werkt waardeoverdracht? Als u wilt, kunt u de opgebouwde aanspraken overdragen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. Pensioenfondsen en verzekeraars zijn verplicht hieraan mee te werken, mits u binnen zes maanden na indiensttreding een verzoek tot waardeoverdracht hebt ingediend bij de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever. Bijkomend voordeel van overdracht is dat uw pensioenaanspraken dan bij één pensioenfonds zijn ondergebracht. Dat is voor u overzichtelijker. Het is aan te raden om u eerst te verdiepen in uw nieuwe pensioenregeling, voordat u een definitief besluit neemt om uw aanspraken wel of niet te laten overdragen. Zo kunt u beter beoordelen of waardeoverdracht gunstig voor u uitpakt. Hoe zet u waardeoverdracht naar Pensioenfonds TenCate in gang? Binnen zes maanden na uw indiensttreding bij uw nieuwe werkgever dient u een verzoek tot waardeoverdracht in bij Pensioenfonds TenCate. Wij vragen dan bij uw oude pensioenuitvoerder een opgave van uw opgebouwde aanspraken. Naar aanleiding daarvan sturen wij u een offerte voor waardeoverdracht. Indien u hiermee akkoord gaat, ondertekent u de offerte en zal Pensioenfonds TenCate ervoor zorgen dat de waardeoverdracht daadwerkelijk gaat plaatsvinden. Let wel: waardeoverdracht kan alleen plaatsvinden wanneer zowel het ontvangende fonds als het overdragende fonds een dekkingsgraad van minimaal 100% hebben. 4. Maak uw pensioen op maat Als u met pensioen gaat, hebt u een aantal opties. Kies te zijner tijd de opties die het beste tegemoet komen aan uw persoonlijke wensen: 1. u kunt eerder of in deeltijd met pensioen; 2. u kunt uw ouderdomspensioen uitruilen voor tijdelijk ouderdomspensioen; 3. u kunt uw partnerpensioen uitruilen voor een hoger ouderdomspensioen; 4. u kunt uw ouderdomspensioen uitruilen voor een hoger partnerpensioen; 5. u kunt pensioensparen. Let wel: u bent niet verplicht om één van deze opties te kiezen. Eerder of in deeltijd met pensioen U mag een deel van uw pensioen gebruiken om eerder te stoppen met werken, bijvoorbeeld op uw 63 e of op uw 65 e. Eerder stoppen is voor u wellicht een prettig vooruitzicht. Er zit ook een keerzijde aan de medaille: u krijgt minder pensioen. Dat is logisch want u stopt al voor uw 67 e met het opbouwen van uw pensioen. En het pensioen moet over een langere periode worden uitgekeerd. Het is dus verstandig om na te gaan, ook als u nog jong bent, hoe dat in uw geval is. Jaarlijks ontvangt u een Uniform Pensioenoverzicht waarin u kunt zien hoeveel pensioen u maximaal kunt opbouwen bij Pensioenfonds TenCate. U kunt in overleg met uw werkgever eventueel ook met deeltijdpensioen. U gaat bijvoorbeeld voor twee dagen per week met pensioen, de overige drie dagen blijft u werken en hiervoor ontvangt u gewoon salaris. Overigens is het deeltijdpensioen onafhankelijk van het aantal dagen dat u nog blijft werken. Dus u kunt er bijvoorbeeld voor kiezen één dag of vier dagen met pensioen te gaan en drie dagen te blijven werken. Dit in deeltijd werken kan handig zijn voor wie zich nog te jong voelt om helemaal te stoppen, maar wel graag wat meer vrije tijd zou willen hebben. Overleg tijdig met uw werkgever als u eerder of met deeltijdpensioen wilt. 9

10 Ouderdomspensioen uitruilen voor tijdelijk ouderdomspensioen Als u voor uw AOW-ingangsdatum met pensioen wilt, dan moet u zich realiseren dat uw pensioen mogelijk te laag is. U mist immers een basispensioen, de AOW. Hiervoor bestaat een oplossing. U kunt namelijk een deel van uw (levenslang) ouderdomspensioen uitruilen voor een tijdelijk ouderdomspensioen, ook wel AOW-overbrugging genoemd. U kunt kiezen uit twee bedragen: AOW-uitkering voor een gehuwde of de AOW-uitkering van een echtpaar. Rekenvoorbeeld Hendrik is geboren op 1 januari 1951 en wil per 1 januari 2016 (65 jaar) vervroegd met pensioen. Hij krijgt echter pas 1 juni 2016 een AOW-uitkering. Het is mogelijk om voor de periode januari tot en met mei 2016 een tijdelijk ouderdomspensioen in te kopen. Dit kan ter hoogte van of (bedragen gelden voor 2015). Zijn opgebouwd ouderdomspensioen op 1 januari 2016 bedraagt Dit bedrag wordt eerst vervroegd naar 65 jaar door middel van een factor 0,892. Per 1 januari 2016 zou Hendrik recht hebben op x 0,892 = bruto ouderdomspensioen per jaar. Vervolgens kan hij ervoor kiezen om een tijdelijk ouderdomspensioen in te kopen om, zolang hij nog geen AOW heeft, een hoger inkomen te ontvangen. De factor die hiervoor gebruikt wordt is afhankelijk van de AOW-leeftijd en de ingangsdatum van het pensioen. In dit geval is de factor 39,761. Inkopen van tijdelijk ouderdomspensioen ter hoogte van kost / 39,761 = 477. Inkopen van tijdelijk ouderdomspensioen ter hoogte van kost / 39,791 = 238. Stel Hendrik kiest er voor om een tijdelijk ouderdomspensioen in te kopen van Van 1 januari tot en met 31 mei 2016 ontvangt hij = / 12 = bruto per maand. Vanaf 1 juni 2016 ontvangt hij = / 12 = bruto per maand. Partnerpensioen uitruilen voor hoger ouderdomspensioen Heeft uw partner zelf een inkomen of pensioen of heeft u geen partner, dan kunt u ervoor kiezen het partnerpensioen uit te ruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Let op: uw partner ontvangt dan na uw overlijden dus geen partnerpensioen. Kiest u voor deze optie en heeft u een partner, dan moet uw partner hiervoor tekenen. In de tabel op de volgende pagina ziet u wat uitruilen van partnerpensioen doet met uw ouderdomspensioen, uitgaande van het maken van de keuze bij pensionering op 67-jarige leeftijd en een bijbehorend partnerpensioen ter hoogte van 70%. Als u eerder met pensioen gaat, gescheiden bent en/of uw partnerpensioen geen 70% is van het ouderdomspensioen gelden andere percentages. Met ingang van 1 januari 2015 zijn voor toekomstige gepensioneerden de volgende keuzemogelijkheden van toepassing in de verhouding tussen ouderdoms- en partnerpensioen: 10

11 Gekozen Gekozen Keuze Opgebouwde Gekozen Pensioen pensioen mogelijkheid aanspraken pensioen na overlijden na overlijden Pensioen op 65 jaar op 65 jaar partner deelnemer 1 100% 100% 100% 70% 2 100% 93% 93% 93% 3 100% 118% 118% 0% 4 100% 100% 75% 75% Toelichting mogelijkheden: 1. Dit is het standaard model. U gaat met pensioen en ontvangt 100% van de opgebouwde aanspraken. Na uw overlijden ontvangt uw partner 70% van het ouderdomspensioen; 2. Dit is het model waarbij de pensioenuitkering ongewijzigd blijft (altijd 93%) ongeacht het overlijden van één van u beiden; 3. Dit is het model waarbij u na uw overlijden geen partnerpensioen wenst, omdat u geen partner heeft of omdat uw partner in eigen onderhoud voorziet bijvoorbeeld door eigen pensioeninkomsten. U ontvangt 118% van de opgebouwde aanspraken; 4. Dit is het model waarbij, zolang u en uw partner in leven zijn, 100% pensioen wordt uitbetaald en na het overlijden van één van beiden 75%. Voorbeeld partnerpensioen uitruilen voor een hoger ouderdomspensioen (keuzemogelijkheid 3) Ouderdomspensioen Partnerpensioen Voor uitruil Na uitruil keuze Uitgaande van ouderdomspensioen en 700 partnerpensioen zal deze keuze leiden tot een (verhoogd) levenslang ouderdomspensioen van bruto per jaar. Het partnerpensioen komt dan te vervallen. Ouderdomspensioen uitruilen voor hoger partnerpensioen Om ervoor te zorgen dat uw partner er na uw overlijden niet te veel op achteruit gaat, kunt u ervoor kiezen om een deel van uw ouderdomspensioen uit te ruilen voor een hoger partnerpensioen. U kunt deze keuze maken op de pensioendatum. Na uitruil is de hoogte van het partnerpensioen dan gelijk aan de hoogte van het ouderdomspensioen. Hieronder ziet u wat uitruilen van ouderdomspensioen doet met het partnerpensioen en wat er dan voor u aan pensioen overblijft. Voorbeeld ouderdomspensioen uitruilen voor hoger partnerpensioen (keuzemogelijkheid 2) Ouderdomspensioen Partnerpensioen Voor uitruil Na uitruil keuze Uitgaande van ouderdomspensioen en 700 partnerpensioen zal deze keuze leiden tot een (verlaagd) levenslang ouderdomspensioen van 930 bruto per jaar. Het partnerpensioen bedraagt dan ook 930 bruto per jaar, uit te keren na overlijden van de deelnemer. 11

12 Voorbeeld keuzemogelijkheid 4 Ouderdomspensioen Partnerpensioen Voor uitruil Na uitruil keuze 4, beide in leven n.v.t. Na uitruil keuze 4, na overlijden van partner 750 n.v.t. Na uitruil keuze 4, na overlijden deelnemer n.v.t. 750 Uitgaande van ouderdomspensioen en 700 partnerpensioen zal deze keuze leiden tot een constant levenslang ouderdomspensioen van zolang beide in leven zijn. Wanneer één van beide komt te overlijden dan wordt het ouderdoms- of partnerpensioen verlaagd naar 750. Pensioensparen Bij TenCate heeft u de hoogte van uw eigen pensioenuitkering deels zelf in de hand. Via Pensioensparen kunt u sparen voor een hoger pensioen bovenop uw basispensioen. Via de werkgever wordt maandelijks 2,7% van uw bruto loon gereserveerd voor Pensioensparen of Levensloop. Kiest u voor Pensioensparen, dan bouwt u pensioenvermogen op. De stortingen worden door het pensioenfonds geboekt op een pensioenspaarrekening op uw eigen naam. De overheid stelt jaarlijks in tabellen vast welk percentage van het salaris u jaarlijks op basis van uw leeftijd en inkomen maximaal fiscaal mag reserveren voor uw pensioen. Het totaal voor later te reserveren pensioen is dus aan een maximum gebonden. Omdat u via TenCate ook gewoon ouderdomspensioen opbouwt, is het mogelijk dat deze zogenaamde fiscale ruimte in een jaar volledig wordt benut. Of zelfs dreigt te overschrijden. In die gevallen, wordt een eventueel restant van de 2,7% bijdrage voor Pensioensparen door TenCate uitbetaald. Pensioensparen is dus fiscaal aantrekkelijk zolang uw totale jaarlijkse pensioenreserveringen niet groter zijn dan uw fiscale ruimte in dat jaar. Wanneer de maximale fiscale ruimte in enig jaar niet volledig wordt benut, heeft u de mogelijkheid het restant in volgende jaren te benutten. Naast de 2,7% bijdrage van TenCate kunt u diverse andere bruto looncomponenten inzetten. Jaarlijks ontvangt u in december van TenCate een keuzeformulier hiervoor. 5. Met pensioen, wat moet u doen Minimaal drie maanden voordat u de AOW gerechtigde leeftijd bereikt, ontvangt u van Pensioenfonds TenCate informatie over uw pensioeningang. Als u uw pensioen eerder wilt laten ingaan dan uw AOWleeftijd, dient u uw pensioen uiterlijk drie maanden voor de gewenste pensioendatum via uw werkgever aan te vragen bij Pensioenfonds TenCate. U kunt in beide gevallen een aantal keuzes maken, waardoor u uw pensioen kunt aanpassen aan uw persoonlijke situatie. Zie hiervoor hoofdstuk 4. U krijgt in principe aan het eind van iedere maand uw pensioen uitgekeerd. Het pensioenfonds houdt voor u belasting en premies in. Kleine pensioenen die bij ingang lager zijn dan 462,88 per jaar (afkoopgrens in 2015) kunnen door Pensioenfonds TenCate worden afgekocht. U krijgt dan een eenmalige uitkering van het hele pensioen. 12

13 Waardevast Het bestuur van Pensioenfonds TenCate besluit jaarlijks of een toeslag kan worden verleend, rekening houdend met de financiële positie van het pensioenfonds. Uw pensioen zou anders op den duur zijn waarde verliezen. Bijvoorbeeld doordat de kosten van levensonderhoud stijgen. Helaas heeft het pensioenfonds de afgelopen jaren geen toeslagverlening kunnen doen. Ook voor de komende jaren is de verwachting dat geen toeslag verleend kan worden, omdat het pensioenfonds in een herstelfase verkeert. Om herstel te bevorderen heeft het pensioenfonds in 2013 en 2014 de pensioenen noodzakelijkerwijs moeten verlagen. Ook in de toekomst kunnen verlagingen voorkomen als de financiële positie van Pensioenfonds TenCate ontoereikend is. 6. Wat is er geregeld voor uw partner? Wanneer u komt te overlijden heeft uw partner in sommige gevallen recht op een Anw-uitkering van de overheid. De voorwaarden hiervoor zijn echter zeer streng. Daarom is het goed te weten dat de pensioenregeling van Pensioenfonds TenCate naast een partnerpensioen ook voorziet in een Anwhiaatpensioen. Partnerpensioen en Anw-hiaatpensioen zijn uitkeringen die uw partner ontvangt van Pensioenfonds TenCate mocht u onverhoopt komen te overlijden. Wie komt in aanmerking voor partnerpensioen? Uw partner heeft recht op een partnerpensioen als u komt te overlijden. Onder partner verstaan wij: de persoon met wie u gehuwd bent; de persoon met wie u bij de burgerlijke stand een geregistreerd partnerschap bent aangegaan; de persoon met wie u samenwoont, u moet uw partner dan wel bij Pensioenfonds TenCate aanmelden. Als u ongehuwd samenwoont, moet u wel een samenlevingscontract hebben en een kopie hiervan inleveren bij Pensioenfonds TenCate. Let op: wanneer u trouwt, uw partnerschap registreert of een samenlevingscontract afsluit nadat u al met pensioen bent gegaan, dan heeft uw partner géén recht op partnerpensioen. Wat krijgt uw partner? Uw partner ontvangt partnerpensioen als u komt te overlijden. Er zijn twee mogelijkheden: 1. U overlijdt tijdens uw huidige dienstverband Het partnerpensioen wordt naast het reeds opgebouwde partnerpensioen gebaseerd op het ouderdomspensioen dat u zou hebben opgebouwd als u tot uw 67 e bij TenCate werkzaam was gebleven. Daarbij wordt uitgegaan van het salaris en de pensioengrondslag op het moment van overlijden. Bovenop dit partnerpensioen kan uw partner in aanmerking komen voor Anw-hiaatpensioen. Indien uw partner geen (of slechts gedeeltelijk) recht heeft op een uitkering volgens de Algemene Nabestaandenwet, heeft hij/zij bij Pensioenfonds TenCate aanspraak op een Anw-hiaatpensioen. De Anwuitkering van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) wordt dan door Pensioenfonds TenCate aangevuld tot maximaal bruto per maand. De hoogte van het Anw-hiaatpensioen wordt jaarlijks door het pensioenfondsbestuur vastgesteld. Deze aanvulling staat los van het partnerpensioen. Maandelijks betaalt u een bedrag voor de Anw-hiaatpensioenregeling. Dit bedrag is voor iedereen gelijk. 13

14 Rekenvoorbeeld Sjoerd overlijdt op 57-jarige leeftijd. Hij heeft tot dan toe aan partnerpensioen opgebouwd. Zijn salaris bedraagt op dat moment bruto per jaar. Als Sjoerd tot zijn 67 e bij TenCate gewerkt zou hebben, zou hij nog aan partnerpensioen hebben opgebouwd Zijn partner krijgt dus levenslang bruto per jaar. Dat is bruto per maand. De partner van Sjoerd heeft geen recht op een Anw-uitkering van de SVB en ontvangt daarom ook een Anw-hiaatpensioen van bruto per maand extra. In totaal ontvangt de partner van Sjoerd ( ) bruto per maand. 2. U overlijdt na pensionering Bij pensionering heeft u bepaald wat de hoogte is van het partnerpensioen. Globaal is het partnerpensioen 70% van het ouderdomspensioen, tenzij u uw partnerpensioen heeft uitgeruild voor een hoger of lager ouderdomspensioen. Zie hiervoor hoofdstuk 4. Korting bij groot leeftijdsverschil Is uw partner veel jonger dan uzelf? Dan wordt er een korting toegepast op het partnerpensioen. Deze korting bedraagt 2,5% voor elk jaar of gedeelte daarvan dat uw partner meer dan tien jaar jonger is dan u. Is uw partner bijvoorbeeld elf jaar jonger, dan wordt het partnerpensioen met 2,5% gekort. Bedraagt het leeftijdsverschil twaalf jaar, dan bedraagt de korting 5% enz. Scheiding en partnerpensioen Wanneer u en uw partner besluiten uit elkaar te gaan, heeft dit gevolgen voor het partnerpensioen. De wet bepaalt dat uw ex-partner recht houdt op het opgebouwde partnerpensioen tot de scheidingsdatum. Let op: in geval van ongehuwd samenwonen moet u uw partner wel aangemeld hebben bij Pensioenfonds TenCate. Indien u uit elkaar gaat, moet u uw partner uiteraard ook weer afmelden. Het partnerpensioen dat aan uw ex-partner toekomt wordt het bijzonder partnerpensioen genoemd. Het bijzonder partnerpensioen wordt aan uw ex-partner uitgekeerd vanaf het moment dat u komt te overlijden. Wanneer u een nieuwe partner krijgt, heeft deze recht op het partnerpensioen minus het bijzonder partnerpensioen van uw expartner. Het kan voorkomen dat uw ex-partner meer krijgt dan uw nieuwe partner. Bijvoorbeeld omdat u langer getrouwd was met uw ex, dan met uw huidige partner. Het is ook mogelijk dat uw ex-partner bij de echtscheiding of beëindiging van het geregistreerd partnerschap afziet van het bijzonder partnerpensioen. Dit moet notarieel worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. Als dit het geval is, dan heeft uw eventuele nieuwe partner recht op het gehele partnerpensioen. Daarnaast heeft een echtscheiding ook gevolgen voor het ouderdomspensioen. In het geval dat er wordt gekozen voor (standaard) verdeling van de aanspraken op ouderdomspensioen heeft uw ex-partner recht op de helft van het tijdens de huwelijkse jaren of de periode van geregistreerd partnerschap opgebouwde ouderdomspensioen. Deze verdeling noemen we verevening van het ouderdomspensioen. Bij beëindiging van ongehuwd samenwonen vindt geen verevening plaats. Het pensioenfonds zal pas actie ondernemen op het moment dat het officiële formulier Verzoek om verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding wordt ingediend bij het pensioenfonds. Het is van belang dit formulier binnen 2 jaar na inschrijving van de (echt)scheiding in te dienen bij het pensioenfonds, want anders heeft het pensioenfonds géén 14

15 rechtstreekse uitkeringsverplichting jegens uw ex-partner. Uiteraard zijn ook afwijkende afspraken mogelijk, maar deze moeten dan schriftelijk (notarieel) worden vastgelegd, bijvoorbeeld in het echtscheidingsconvenant. Op kunt u bij het onderwerp scheiden een brochure downloaden waarin u alles kunt lezen over de gevolgen van echtscheiding voor uw pensioen. 7. Wat is er geregeld voor uw kinderen? Komt u te overlijden dan hebben uw eventuele kinderen recht op een wezenpensioen tot zij meerderjarig zijn, dus tot 18 jaar. Kinderen die naar school gaan of studeren hebben tot hun 27 e recht op een wezenpensioen. Het wezenpensioen bedraagt jaarlijks per kind 20% van het partnerpensioen voor maximaal drie kinderen. Zijn er meer kinderen dan moeten ze het totale bedrag delen. Maximaal wordt uitgekeerd 3 x 20% = 60% van het partnerpensioen. Kinderen die beide ouders verloren hebben, ontvangen het dubbele (dus 40%). Net als bij het partnerpensioen wordt bij overlijden tijdens uw huidige pensioenopbouw uitgegaan van het partnerpensioen dat u opgebouwd zou hebben als u tot uw 67 e bij TenCate was blijven werken. Rekenvoorbeeld Pedro overlijdt op 48-jarige leeftijd en heeft drie kinderen, van 12, 15 en 28 jaar. Het oudste kind van 28 jaar heeft geen recht op wezenpensioen, de andere twee wel. Als Pedro tot zijn 67 e bij TenCate gewerkt zou hebben zou hij een partnerpensioen hebben opgebouwd van De kinderen van 12 en 15 jaar krijgen ieder dus 20% van = bruto per jaar. Dat is 200 bruto per maand. 8. Wie betaalt wat? Pensioen opbouwen kost veel geld. Zowel uzelf als uw werkgever betalen eraan mee. De benodigde premie wordt vastgesteld door het pensioenfonds en is voor 2015 bepaald op 30% van de pensioengrondslag (uw salaris minus de franchise van ) eventueel vermenigvuldigd met uw parttimepercentage. U betaalt van deze premies 3/10 deel (9%). Uw werkgever houdt dat in op uw bruto salaris, waardoor u geen belasting verschuldigd bent over het deel van uw salaris dat u besteedt aan de betaling van de pensioenpremie (te zijner tijd zal de pensioenuitkering wel belast zijn). De werkgever betaalt 7/10 (21%). Hij maakt zijn eigen deel en dat van u over aan Pensioenfonds TenCate. Het afdragen van de pensioenpremie stopt: als u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt; als uw dienstverband met de werkgever beëindigd wordt; bij uw overlijden. Daarnaast wordt 18,70 per maand op uw salaris ingehouden voor de Anw-hiaatpensioenregeling. Het afdragen van deze premie stopt: als uw partner de AOW-leeftijd heeft bereikt. Als u geen partner heeft stopt het afdragen van de premie als u met pensioen gaat; als uw dienstverband met de werkgever beëindigd wordt; bij uw overlijden. 15

16 Rekenvoorbeeld Uw salaris Franchise -/ Pensioengrondslag De premie bedraagt 30% van = per jaar. U betaalt hiervan 3/10, dus 1.374, uw werkgever 7/10, dus De premie voor de Anw-hiaatpensioenregeling is 12 x 18,70 = 224 per jaar. 9. Belangrijke momenten voor uw pensioen U verandert van baan Als u bij TenCate uit dienst treedt, dan stopt deelname aan de pensioenregeling van Pensioenfonds TenCate. Wanneer de deelneming aan de pensioenregeling stopt, dan stopt ook de opbouw van uw pensioen. U ontvangt dan van Pensioenfonds TenCate een overzicht van uw pensioen dat u hebt opgebouwd tot het moment van beëindiging van de deelname. U kunt uw opgebouwde pensioenrechten laten staan bij Pensioenfonds TenCate. Het pensioenfonds zal uw pensioenrechten zoveel mogelijk proberen waardevast te houden (zie hiervoor Toeslagverlening hoofdstuk 5). U kunt er echter ook voor kiezen uw pensioenrechten mee te nemen naar de pensioenregeling van de nieuwe werkgever. Dit heet waardeoverdracht. Een verzoek tot waardeoverdracht kunt u indienen bij de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever. U moet dat verzoek binnen zes maanden na indiensttreding doen. Omgekeerd kunt u bij Pensioenfonds TenCate een verzoek indienen om de pensioenrechten die u bij uw vorige werkgever hebt opgebouwd over te dragen naar de pensioenregeling van Pensioenfonds TenCate. Wat de beste beslissing is, de aanspraken laten staan of meenemen naar een nieuwe pensioenregeling, hangt vooral af van de toeslagverlening in de betreffende regelingen. Door toeslagverlening blijft uw pensioen waardevast. De toeslagverlening van uw aanspraken bij Pensioenfonds TenCate is zoals eerder aangegeven voorwaardelijk (zie hiervoor hoofdstuk 5). U wordt werkloos Op het moment dat u werkloos wordt stopt de deelneming aan de regeling en bouwt u dus geen pensioen meer op. Uw opgebouwde pensioenrechten blijven in het pensioenfonds staan en worden door het pensioenfonds indien mogelijk waardevast gehouden. U wordt geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt Bent u arbeidsongeschikt? De pensioenopbouw gaat dan gewoon door. Bent u gedeeltelijk, maar voor tenminste 35% arbeidsongeschikt, dan wordt de pensioenopbouw gedeeltelijk premievrij voortgezet. U hoeft hiervoor geen premie te betalen. 16

17 Zie de tabel hieronder. Arbeidsongeschiktheid volgens WIA Percentage premievoorzetting in % in % , ,5 In het geval van arbeidsongeschiktheid gaat het pensioen verplicht in op uw AOW gerechtigde leeftijd. Als u arbeidsongeschikt bent, kunt u ook gebruik maken van de mogelijkheid om eerder met pensioen te gaan. U gaat scheiden In het geval van een scheiding (ook van tafel en bed) houdt uw ex-partner in beginsel recht op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap is opgebouwd. Bij uw overlijden heeft uw ex-partner ook recht op bijzonder partnerpensioen. Dat is het partnerpensioen dat tot de scheidingsdatum is opgebouwd (zie hiervoor hoofdstuk 6). 10. Wat wordt er van u verwacht? Pensioen gaat niet vanzelf. Het is belangrijk dat u er af en toe bij stilstaat. Vooral op belangrijke momenten in uw leven. Zoals trouwen, samenwonen, kinderen krijgen, overlijden partner, van baan veranderen of in het buitenland gaan wonen. Maar ook: wanneer wilt u eigenlijk stoppen met werken? Wat wilt u dan gaan doen en hebt u daar voldoende geld voor? Het is verstandig om uw pensioensituatie vroegtijdig in kaart te brengen. Het liefst als u nog jong bent. Wie pas na zijn 40 e serieus naar zijn pensioen gaat kijken, is vaak vele malen duurder uit. Mocht u onverhoopt komen te overlijden, dan ontvangt uw partner van Pensioenfonds TenCate bericht over het partnerpensioen en het wezenpensioen voor eventuele kinderen. Welke informatie moet u zelf verstrekken? U bent verplicht om aan Pensioenfonds TenCate alle informatie te verstrekken die voor de uitvoering van de pensioenregeling nodig is. Dit houdt ook in dat u het pensioenfonds informeert als zaken in uw persoonlijke leefsituatie veranderen die invloed hebben op uw pensioen, zoals arbeidsongeschiktheid, trouwen, scheiden of verhuizen. Een verhuizing, huwelijk, scheiding en overlijden binnen Nederland, wordt, als het bekend is bij de gemeente, automatisch aan ons pensioenfonds door die gemeente gemeld. U hoeft dat zelf dus niet nog eens te melden. Als u naar het buitenland verhuist of al in het buitenland woont en dan verhuist, dient u dat wel altijd aan ons door te geven. 17

18 11. Welke informatie kunt u nog meer van Pensioenfonds TenCate verwachten? Naast de informatie in deze brochure ontvangt u van ons automatisch de volgende informatie: een jaarlijkse opgave van het door u opgebouwde pensioen, de reglementair te bereiken pensioenaanspraken en informatie over mogelijke toeslagen en de voorwaardelijkheidsverklaring. U ontvangt deze informatie in de vorm van een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Daarnaast kunt u met al uw vragen terecht via of telefoonnummer Op uw verzoek verstrekken wij bovendien de volgende informatie over uw pensioenregeling. Als hieraan kosten zijn verbonden, laten wij u dat vooraf weten: Het officiële geldende pensioenreglement, inclusief klachten- en geschillenregeling; De uitvoeringsovereenkomst tussen Koninklijke Ten Cate nv en Pensioenfonds TenCate; Het jaarverslag en de jaarrekening van Pensioenfonds TenCate; Informatie over de hoogte van de dekkingsgraad van Pensioenfonds TenCate; Relevante informatie over beleggingen en de verklaring beleggingsbeginselen van Pensioenfonds TenCate; Informatie (berekeningen) over de gevolgen van pensioenkeuzes op uw pensioendatum; Een opgave van het door u opgebouwde pensioen nadat u in de toekomst eventueel uit dienst bent getreden bij TenCate. Veel van deze informatie kunt u overigens ook vinden op onze website U kunt er ook terecht voor een antwoord op uiteenlopende vragen of een uitleg van de belangrijkste begrippen. Waar kunt u terecht met een klacht? Bent u ontevreden over hoe wij de pensioenregeling uitvoeren? Laat het ons weten. Wij hebben een klachtenregeling. Deze kunt u opvragen bij Pensioenfonds TenCate of downloaden van Pensioenreglement Pensioenfonds TenCate heeft deze brochure met zorg samengesteld, met als doel om alle informatie over uw pensioenregeling in hoofdlijnen uit te leggen. U kunt om die reden aan deze brochure geen rechten ontlenen. Wilt u de details weten over het pensioenreglement, dan kunt u ons bereiken op telefoonnummer U kunt het ook downloaden van 18

Welkom bij Stichting BASF Pensioenfonds, het pensioenfonds voor werknemers die vóór. 1 juli 2008 in dienst zijn gekomen bij

Welkom bij Stichting BASF Pensioenfonds, het pensioenfonds voor werknemers die vóór. 1 juli 2008 in dienst zijn gekomen bij Pensioenregeling tot 1 juli 2008 Welkom bij Stichting BASF Pensioenfonds, het pensioenfonds voor werknemers die vóór 1 juli 2008 in dienst zijn gekomen bij BASF Nederland B.V., BASF IT Services Nederland

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij. is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch

Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij. is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch Uw pensioenregeling in het kort Versie 2015 Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch U bouwt bij ons pensioen op. In deze brochure leggen

Nadere informatie

EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING. (Pensioenreglement B, vestiging Born, februari 2015)

EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING. (Pensioenreglement B, vestiging Born, februari 2015) EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING (Pensioenreglement B, vestiging Born, februari 2015) OVER STICHTING PENSIOENFONDS INVISTA INVISTA (Nederland) B.V. heeft een eigen pensioenfonds: Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Stichting Pensioenfonds Astellas (P ensioenfonds Astellas), het pensioenfonds voor Astellas B.V. en hieraan verbonden ondernemingen. Uw werkgever

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Pensioenfonds Welkom bij Stichting Pensioenfonds AZL (P-AZL), het pensioenfonds voor de werknemers in dienst van AZL N.V. Omdat u bij P-AZL pensioen gaat opbouwen

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Stichting Pensioenfonds Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling 2 Stichting Pensioenfonds Welkom bij Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas, het pensioenfonds

Nadere informatie

ING TRANSPORT. Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

ING TRANSPORT. Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling HTING TRANS STICHTING TRANSPORT PENSIOENSTICHTING ING TRANSPORT Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Pensioenstichting Transport (PST). Uw werkgever heeft ons onlangs uw gegevens toegestuurd.

Nadere informatie

Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group

Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Welkom bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group (hierna te noemen: ons pen sioenfonds), het pensioenfonds waar Sligro Food Group Nederland

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Levensmiddelen (Bpf GIL). In deze brochure leggen wij u stap voor stap uit wat het opbouwen

Nadere informatie

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie Welkom, Sinds kort bouwt u pensioen op bij

Nadere informatie

Uw pensioen. Wij sluiten graag bij u aan. Trouwen of samenwonen. Uw KPN. pensioen. Zelf kiezen. Nieuwe baan. Beleggen.

Uw pensioen. Wij sluiten graag bij u aan. Trouwen of samenwonen. Uw KPN. pensioen. Zelf kiezen. Nieuwe baan. Beleggen. Uw pensioen Wij sluiten graag bij u aan Meer weten? www.kpnpensioen.nl Nieuwe baan 20 Trouwen of samenwonen 22 Wat is pensioen? Arbeidsongeschikt Beleggen 6 12 18 Scheiden 23 Extra pensioen 16 Uw KPN pensioen

Nadere informatie

Uw Honeywell-pensioen

Uw Honeywell-pensioen Uw Honeywell-pensioen Mei 2015 2 Uw Honeywell-pensioen Lees de blauwe tekst voor de hoofdpunten Inleiding 5 Stopt u met werken met 67 jaar? 6 Uw pensioenuitkering 7 Wat kost uw pensioen? 11 Zorg voor uw

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam

Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam Pensioenbrochure 2012 Pensioenregeling Autoriteit Financiële Markten Reglement 2006, laatstelijk gewijzigd mei 2011 Deze brochure geeft antwoord op de vragen:

Nadere informatie

PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland

PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland Bijlage bij Startbrief INHOUDSOPGAVE Pagina Wat is pensioen? 1 Inleiding 1 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 2. Wanneer kan ik met

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling CAO Verzekeren / Investment Management NB Deze brochure is niet meer actueel. Per 1 januari 2014 bouwen medewerkers van ING Verzekeren/Investment Management pensioen op bij NN CDC Pensioenfonds en is uw

Nadere informatie

INHOUD Over deze brochure Wat is pensioen eigenlijk? Hoe wordt uw pensioen opgebouwd? Veranderingen in uw privé-/werksituatie 9

INHOUD Over deze brochure Wat is pensioen eigenlijk? Hoe wordt uw pensioen opgebouwd? Veranderingen in uw privé-/werksituatie 9 Uw pensioen bij INHOUD 01 Over deze brochure 2 02 Wat is pensioen eigenlijk? 4 03 Hoe wordt uw pensioen opgebouwd? 6 04 Veranderingen in uw privé-/werksituatie 9 05 Andere belangrijke informatie 11 06

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam

Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam Pensioenbrochure 2012 Pensioenregeling Euronext Amsterdam Reglement 2012 ingegaan 1 januari 2012 Deze brochure geeft antwoord op de vragen: Wanneer kan ik met

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 05. Scheiden 16 Wat bedoelen we met scheiden? 16 De gevolgen voor uw ouderdomspensioen

Inhoudsopgave. Inleiding 05. Scheiden 16 Wat bedoelen we met scheiden? 16 De gevolgen voor uw ouderdomspensioen Pensioenregeling Pensioenregeling Inhoudsopgave Inleiding 05 Het pensioenpakket van PPF 06 Ouderdomspensioen 06 Premievrije deelneming 06 Invaliditeitspensioen 07 Partnerpensioen 07 Wezenpensioen 07

Nadere informatie

Pensioenregeling in het kort Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen

Pensioenregeling in het kort Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen Pensioenregeling in het kort Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen Wat is pensioen? 7 Arbeidsongeschikt Pensioenopbouw Nabestaandenpensioen Waardeoverdracht 8 11 20 Keuzemogelijkheden 14

Nadere informatie

2014 (vervangt juli 2010)

2014 (vervangt juli 2010) 2014 (vervangt juli 2010) Startbrief uitgegeven door de Stichting Jan Huysman Wz. Fonds Deze Startbrief wordt U uitgereikt bij aanvang van Uw deelnemerschap Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 1. Voor wie geldt

Nadere informatie

Welkom bij SPW De pensioenregeling in het kort

Welkom bij SPW De pensioenregeling in het kort Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Welkom bij SPW De pensioenregeling in het kort Voor nieuwe deelnemers van SPW Inhoudsopgave Welkom 3 Wat is pensioen? 3 De pensioenregelingen van SPW 3

Nadere informatie

YOUR CAPTAIN SPEAKING...

YOUR CAPTAIN SPEAKING... THIS IS In In dienst YOUR CAPTAIN SPEAKING... Is uw persoonlijke situatie gewijzigd? Denk aan de gevolgen voor uw pensioen In dienst Deze brochure is een uitgave van Stichting Pensioenfonds Vliegend Personeel

Nadere informatie

Startbrief Pensioenregeling Enrichment Technology Nederland B.V. (ETC Almelo)

Startbrief Pensioenregeling Enrichment Technology Nederland B.V. (ETC Almelo) VERTROUWELIJK Naam Adres Onderwerp: Startbrief Datum: Startbrief Pensioenregeling Enrichment Technology Nederland B.V. (ETC Almelo) Je werkgever heeft een pensioenregeling getroffen. Dit is misschien je

Nadere informatie

Pensioengids 2014 Verplichte basis middelloonregeling

Pensioengids 2014 Verplichte basis middelloonregeling Pensioengids 2014 Verplichte basis middelloonregeling Inhoudsopgave 1 Meer over de pensioengids 3 2 Uw pensioen in het kort 4 2.1 Inkomen voor uw oude dag 4 2.2 Inkomen voor uw nabestaanden 4 2.3 Inkomen

Nadere informatie

Alles over de pensioenregeling van Brocacef Pensioenfonds

Alles over de pensioenregeling van Brocacef Pensioenfonds Alles over de pensioenregeling van Brocacef Pensioenfonds In deze brochure worden getallen en bedragen gehanteerd die jaarlijks kunnen worden aangepast. De in deze brochure opgenomen getallen gelden voor

Nadere informatie

Uw pensioen in het kort

Uw pensioen in het kort Uw pensioen in het kort Pensioenregeling 2011 geldend voor werknemers voor wie op 31 juli 2011 het pensioenreglement 2008 N van toepassing is dan wel in dienst getreden op of na 1 augustus 2011 1 Deze

Nadere informatie

Is jouw pensioen goed geregeld? Alles wat je moet weten over jouw pensioenregeling update 2015

Is jouw pensioen goed geregeld? Alles wat je moet weten over jouw pensioenregeling update 2015 Is jouw pensioen goed geregeld? Alles wat je moet weten over jouw pensioenregeling update 2015 Inleiding Als het om pensioen gaat, wil je waarschijnlijk maar één ding weten: heb ik straks voldoende pensioen

Nadere informatie

Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn Inhoudsopgave Drie vragen 4 Wat is er voor u geregeld? 6 Als er iets verandert in uw situatie 13 Wij houden u op de hoogte 18 2 Welkom bij Pensioenfonds Zorg en

Nadere informatie

Pensioenregeling in het kort

Pensioenregeling in het kort Pensioenregeling in het kort De in deze brochure verstrekte informatie is van algemene aard, uitsluitend indicatief en aan wijzigingen onderhevig. De vermelde gegevens zijn uitsluitend bedoeld om deelnemers

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 05

Inhoudsopgave. Inleiding 05 Pensioenregeling Pensioenregeling Inhoudsopgave Inleiding 05 Het pensioenpakket van PPF 06 Ouderdomspensioen 06 Premievrije deelneming 06 Invaliditeitspensioen 06 Nabestaandenpensioen 07 Wezenpensioen

Nadere informatie