Analyse risico- en verzekeringsmanagement

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Analyse risico- en verzekeringsmanagement"

Transcriptie

1 Analyse risico- en verzekeringsmanagement Driessen BV De heer A.M. Driessen Directeur Industrieweg 2, 1056 AB Raalte Telefoonnummer: adres: Jansen Assurantiën Rotterdam Anton Blaak Locatiemanager Rotterdam Coolsingel AD Rotterdam T: E:

2 Disclaimer Jansen Assurantiën Rotterdam aanvaardt niet: de aansprakelijkheid voor het identificeren, signaleren of elimineren van gevaren, noch voor schade ontstaan hierdoor; enige verplichting voor het melden van feiten of omstandigheden vastgesteld bij het bezoek of in het rapport. Dit valt volledig onder de bevoegdheid en verantwoordelijkheid van Driessen BV; aansprakelijkheid uit een op Driessen BV rustende verplichting voortvloeiend uit (wettelijke) regels en/of statuten. Het opvolgen van een door ons afgegeven advies vrijwaart u niet van wettelijke of contractuele verplichtingen en is geen waarborg voor het zonder gevaar of schaden zijn van uw producten, diensten, bedrijfsinstallaties, gebouwen, financiële zekerheid etc.

3 Inleiding Dit rapport is op in concept besproken met de heer A.M. Driessen (Directeur). Het op een adequate wijze beheersen van risico's en het afdekken van de financiële gevolgen ervan zijn van essentieel belang om de continuïteit en rentabiliteit van uw organisatie te waarborgen. Om te beoordelen of de beheersing en verzekering van risico's passen bij het risicoprofiel van Driessen BV heeft Jansen Assurantiën Rotterdam dit rapport opgesteld. Om tot een oordeel te komen hebben wij de volgende stappen doorlopen: In kaart brengen bedrijfs- en risicoprofiel Beoordeling van de aanwezige risicobeheersmaatregelen Beoordeling van de aanwezige verzekeringen Beoordeling van de niet aangetroffen resp. niet aanwezige verzekeringen Dit rapport is als volgt opgebouwd: Samenvatting risicobeheersing Samenvatting verzekeringsportefeuille inclusief de niet aanwezige/aangetroffen verzekeringen Hoofdstuk 1: Achtergrondinformatie over Jansen Assurantiën Rotterdam. Hoofdstuk 2: Profiel van Driessen BV. Het is van wezenlijk belang dat u van tijd tot tijd, al dan niet samen met uw verzekeringsadviseur, dit overzicht controleert op juistheid en volledigheid, aangezien dit overzicht de basis vormt voor een juiste advisering over uw verzekeringsportefeuille. Hoofdstuk 3: Trends, ontwikkelingen en vooruitzichten van uw sector. Hoofdstuk 4: Details over de aandachtspunten ten aanzien van uw verzekeringsportefeuille alsmede de vastlegging van acties en afspraken dienaangaande. Bijlage 1: Overzicht van de sectorgebonden risico's en -kenmerken die mogelijk ook op Driessen BV betrekking hebben. Bijlage 2: Overzicht van de kwaliteit van de getroffen beheersmaatregelen met mogelijke verbeterpunten. Bijlage 3: Meer inhoudelijke informatie over door u gesloten verzekeringen, de kritische aandachtspunten en een overzicht van belangrijke aspecten die goed zijn afgedekt. Bijlage 4: Vermelding van verzekeringen waarover u niet beschikt of die niet zijn aangetroffen, maar die op basis van uw bedrijfsprofiel mogelijk wel relevant kunnen zijn. Bijlage 5: Eeen voorbeeldtekst van een zogenaamde intermediairverklaring waarmee u Jansen Assurantiën Rotterdam kunt aanstellen als uw enige intermediair voor uw verzekeringsportefeuille. Bijlage 6: Een voorbeeldtekst waarmee u Jansen Assurantiën Rotterdam opdracht kunt geven tot het beëindingen van een specifieke verzekering. 3

4 Samenvatting risicobeheersing Op basis van de door ons in kaart gebrachte klantprofiel en risicobeheersmaatregelen, treft u hierna een beknopt overzicht aan van de status van de risico(beheers)maatregelen van uw bedrijf. Risicobeheersmaatregelen goed Risicobeheer algemeen Risicobeheersmaatregelen voldoende Aansprakelijkheid ARBO-veiligheid Goederen schade Uitval kritische afnemer(s) Uitval kritisch(e) bedrijfsmiddel(en) Risicobeheersmaatregelen onvoldoende Brand Diefstal/inbraak Nood en calamiteitenplanning (algemeen) Nood en calamiteitenplanning (automatisering) Oninbare vorderingen Risico's ondernemer Conclusies en aanbevelingen kwaliteit risicobeheersing Op een aantal punten kan de risicobeheersing van uw onderneming worden verbeterd. In de detailuitwerking van de risicobeheersmaatregelen treft u meer informatie aan hoe dit kan worden opgepakt. 4

5 Samenvatting verzekeringsportefeuille Op basis van de door ons uitgevoerde verzekeringsanalyse treft u hierna per verzekeringssoort, in alfabetische volgorde, een overzicht aan waaruit blijkt in hoeverre de verzekeringsdekking aansluit op het risicoprofiel van uw bedrijf. Daarnaast is aangegeven welke verzekeringen niet door ons zijn aangetroffen resp. nog niet aanwezig zijn. Verzekering(en) voldoende Reis (doorlopend) WEGAM/WEGAS Werknemersschade Verzekering(en) onvoldoende Aansprakelijkheid Brand - Gebouwen Constructie All Risks Verzekering(en) niet aangetroffen/aanwezig ANW-hiaatverzekering Brand - Bedrijfsschadeverzekering Brand - Bedrijfsuitrusting/inventarisverzekering Brand - Goederenverzekering Geldverzekering Key-manverzekering Kredietverzekering Levende have verzekering Luchtvaartuigenverzekering Machinebreuk- / bedrijfsschadeverzekering Milieuschadeverzekering Motorrijtuigenverzekering Pensioenverzekering Recallverzekering Tansportverzekering Vaartuigenverzekering WGA hiaat verzekering WIA bodem verzekering Ziektekostenverzekering (collectief) 5

6 Conclusies en aanbevelingen samenstelling en dekking verzekeringsportefeuille De aanwezige verzekeringen (brand-gebouwen. AVB en CAR) zijn niet goed afgestemd op het risicoprofiel van de onderneming. Daarnaast loopt de onderneming een aanzienlijk aantal verzekerbare risico's waarvoor echter geen verzekering is afgesloten. Zoals afgesproken, zullen wij offerte uitbrengen voor deze verzekeringen. Wij vertrouwen erop dat de door ons geformuleerde opmerkingen en gegeven adviezen ertoe bijdragen dat de continuïteit van Driessen BV beter wordt gewaarborgd. In samenwerking met u zullen wij er graag voor zorgdragen dat één en ander overeenkomstig uw wensen wordt aangepast en/of voortgezet. Met vriendelijke groet, Jansen Assurantiën Rotterdam Anton Blaak 6

7 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Jansen Assurantiën Rotterdam 2: Driessen BV 3: Informatie over uw sector 4: Aandachtspunten verzekeringsanalyse Bijlagen 1: Sectorrisico's en -kenmerken 2: Risicobeheersmaatregelen 3: Beoordeling aanwezige verzekeringen 4: Niet aangetroffen verzekeringen 5: Intermediairverklaring (voorbeeld) 6: Opzegbrief verzekering (voorbeeld)

8 Hoofdstuk 1: Jansen Assurantiën Rotterdam Algemene informatie Jansen Assurantiën is een financiële dienstverlener met een breed aanbod van diensten en producten. Een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening is de verzekeringsbemiddeling. Deskundigheid Wij hebben de deskundigheid van onze medewerkers hoog in het vaandel staan. Onze medewerkers zijn goed opgeleid en voldoen hiermee aan de eisen die gesteld worden vanuit de wetgeving. Uitgebreid assortiment Jansen Assurantiën biedt u verzekeringen om de belangrijkste risico's af te dekken. We onderscheiden hierin drie soorten verzekeringen: Schadeverzekeringen: verzekeringen die de schade vergoeden bij bijvoorbeeld brand in uw huis, diefstal uit uw bedrijf of arbeidsongeschiktheid. Levensverzekeringen: verzekeringen waarmee u spaart voor (aanvullend) pensioen of andere toekomstige uitgaven en verzekeringen die uitkeren bij pensioen of overlijden. Zorgverzekeringen: verzekeringen die uw ziektekosten dekken. Gedegen advisering U mag van Jansen Assurantiën verwachten dat we u een gedegen advies en een juiste oplossing bieden die gebaseerd zijn op uw behoefte en risico's. Dit doen wij tegen een marktconforme prijs/kwaliteit-verhouding. In de meeste gevallen geven wij een productadvies. Bij productadvies is het advies gebaseerd op het product dat bij uw behoefte aansluit. In een beperkt aantal gevallen geven wij een integraal advies, waarbij meerdere productoplossingen overwogen worden. Goede service U mag van Jansen Assurantiën verwachten dat periodiek wordt bekeken of uw verzekeringen nog aansluiten bij uw persoonlijke- en/of bedrijfssituatie, financiële wensen en behoeften. Privacy Met uw gegevens gaat Jansen Assurantiën natuurlijk zorgvuldig om. Wij gebruiken alleen die gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening. Voor zover dat niet voortvloeit uit de wet of andere verplichtingen worden zonder uw toestemming uw gegevens niet aan anderen verstrekt. Wij handelen met uw gegevens volgens de Wet bescherming persoonsgegevens, het privacystatement van Jansen Assurantiën en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Wat verwachten wij van u? Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, hebben we van u voldoende en juiste gegevens nodig. Alleen dan kunnen wij onze adviezen, oplossingen en producten op uw situatie en behoefte afstemmen. Daarom vragen wij u aan ons: de juiste gegevens te verstrekken, te informeren over andere verzekeringen die u heeft afgesloten bij andere verzekeraars of bemiddelaars, 8

9 wijzigingen in uw persoonlijke situatie of die van uw onderneming tijdens de looptijd van uw verzekeringen door te geven. Als u ons van juiste en volledige informatie voorziet, heeft dat veel voordelen voor u. Allereerst weet u zeker dat uw dekking volledig is. Bij onjuiste of onvolledige informatie hoeft een verzekeraar de schade namelijk niet of slechts gedeeltelijk te vergoeden. Ten tweede voorkomt u dat u dubbele of ontbrekende verzekeringen heeft. Tot slot zorgt het tijdig informeren over wijzigingen ervoor dat uw verzekering precies aansluit bij uw (nieuwe) situatie. Voor wijzigingen of vragen kunt u contact opnemen met Jansen Assurantiën. Samenstelling verzekeringsportefeuille en evaluatie In onze rol als uw als assurantiemakelaar en consultant op het gebied van risicobeheer en risicofinanciering is het belangrijk dat wij bij de samenstelling van uw verzekeringsportefeuille rekening houden met de specifieke- en toekomstige situatie van uw organisatie. Dit betekent dat wij onder andere bekend dienen te zijn met uw (kritische): producten en/of diensten bedrijfsvoering bedrijfsmiddelen en huisvesting afnemers toeleveranciers logistiek medewerkers management geld- en informatiestromen In dit rapport beoordelen wij in hoeverre uw specifieke situatie zich verhoudt tot de meest voorkomende verzekeringsvormen. Het is belangrijk dat u zelf ook een actieve rol speelt bij het inrichten en bijstellen van uw verzekeringsportefeuille. Zowel de maatschappij, de wet- en regelgeving maar ook uw bedrijf verandert. Denk voor wat betreft dit laatste bijvoorbeeld aan nieuw- of verbouw, leegstand, aanschaf/verkoop (WAMplichtige) voertuigen, (tijdelijke extra) opslag van goederen van derden op uw adres of uw eigen goederen bij derden, opstarten van nieuwe bedrijfsactiviteiten etc. Van ons mag u verwachten dat wij uw bedrijfssituatie periodiek doorlichten en uw verzekeringsportefeuille up-to-date houden. Wij zullen hierover aanvullende afspraken met u maken. 9

10 Hoofdstuk 2: Driessen BV Op basis van de door Jansen Assurantiën Rotterdam ten behoeve van Driessen BV uitgevoerde inventarisatie, hebben wij uw bedrijfs- en risicoprofiel opgesteld. Een en ander treft u hierna aan. Dit overzicht heeft als basis gediend bij de beoordeling en analyse van de risico's, risicobeheersmaatregelen en/of de verzekeringsportefeuille. Dit bedrijfsprofiel is samengesteld op basis van het intakegesprek met resp. aan de hand van de door De heer A.M. Driessen (Directeur) aangeleverde informatie d.d Over Driessen BV Wat in 1903 begon als een eenmansbedrijf in timmerwerken, is inmiddels uitgegroeid tot een onderneming met 50 personeelsleden. De hoofdactiviteiten bestaan uit woning- en utiliteitsbouw. Organogram Driessen Groep 10

11 Achtergrondinformatie Hierna treft u in alfabetische volgorde de status aan van de verschillende risicogebieden die al dan niet op Driessen BV van toepassing zijn. Uw bedrijf heeft 1 rechtspersoon Met deze analyse is 1 rechtspersoon beoordeeld Naam rechtspersoon Driessen B.V. Activiteiten (1.) Driessen B.V. Dienstverlening: advisering bij bouw- en verbouw Productie van woningen en bedrijfspanden Adressen Uw bedrijf heeft 1 adres in gebruik Met deze analyse is 1 adres beoordeeld Industrieweg 1, Raalte Afnemers Overzicht van de op uw bedrijf van toepassing zijnde afnemers. Samenstelling Particulieren: 50 % Bedrijven: 50 % Kritische afnemers Binnen uw bedrijf zijn kritische afnemers aanwezig Aantal: 1 Specificatie 1) Mastenbroek Storage B.V. Percentage afhankelijkheid omzet: 35% Omschrijving afname product(en) en/of dienst(en): ontwerp en bouw van opslagfaciliteiten Benodigde tijd om na wegvallen te vervangen: 12 maanden Bedrijfsmiddelen Overzicht van de binnen uw bedrijf aanwezige bedrijfsmiddelen. Kritische bedrijfsmiddelen Er zijn kritische bedrijfsmiddelen in uw bedrijf aanwezig Specificatie 1) Centrale server met administratieve gegevens en bouwtekeningen Maximaal toegestane uitval duur: 1 uur Omzetderving per week vanaf max. uitval duur: EUR Reserve-onderdelen kritische onderdelen: nee Bedrijfsmiddelen bij derden (géén verhuur/ lease) Bedrijfsmiddelen van uw bedrijf bevinden zich, of kunnen zich ook bij derden bevinden Soort bedrijfsmiddelen bij derden: Betonmolen Bedrijfsmiddelen van derden (géén huur/ geleased) Bedrijfsmiddelen van derden die zich bij uw bedrijf bevinden: Te installeren CV-installaties Bedrijfsmiddelen gehuurd en/of geleased Uw bedrijf beschikt niet over gehuurde en/of geleasde zaken/objecten (anders dan motorrijtuigen) Bedrijfsmiddelen verhuur en/of leasing Er vindt géén verhuur/leasing van zaken/ objecten plaats Betalingsverkeer Overzicht van de voor uw bedrijf van toepassing zijnde betalingstermijnen en oninbare vorderingen en soort afnemers. 11

12 Inkomende betalingen Op rekening: 100% Goederenfluctuatie Fluctuatie voorraad goederen: % Oninbare vorderingen Op jaarbasis oninbaar: EUR Branche Bouw / aannemerij / installatiebedrijf Bouw / aannemerij Data/informatie (kritisch) Binnen uw bedrijf is géén kritische en/of privacygevoelige data/informatie aanwezig Geld en/of geldswaardige papieren Overzicht van de in uw bedrijf aanwezige geld en geldswaardige papieren met een waarde van EUR of meer. In uw bedrijf is geld en/of zijn geldswaardige papieren met een waarde van EUR of meer aanwezig Specificatie adres(sen) > EUR Gewassen Uw bedrijf beschikt niet over gewassen (voor zakelijk gebruik) Goederen Overzicht van de in uw bedrijf of bij derden aanwezige goederen. Goederen (eigen en/of bij/van derden) In uw bedrijf zijn goederen aanwezig Goederen bij eigen vestiging(en) De goederen bestaan uit: metaal, non-ferro metalen, kunststof materialen, steen, bekistingsmateriaal, hout, hechtmateriaal, bekabeling, elektrische apparatuur, gereedschappen Goederen bij derden De volgende goederen zijn aanwezig bij derden: Gereedschappen op bouwlocaties De waarde van de goederen bij derden bedraagt minder dan EUR Goederen van derden Er zijn géén goederen van derden aanwezig Inkomsten Overzicht van de op uw bedrijf van toepassing zijnde inkomsten en gerelateerde onderwerpen. Omzet van uw bedrijf Omzet afgelopen boekjaar: EUR Omzet (verwachting) lopend boekjaar: EUR Omzet (verwachting) volgend boekjaar: EUR Omzet USA/Canada Er wordt géén (directe) omzet gegenereerd uit USA/Canada Land- en/of werkmaterieel Er zijn géén land- en/of werkmaterieelobjecten in uw bedrijf aanwezig Leveranciers Binnen uw bedrijf zijn géén kritische leveranciers aanwezig (Leverings)voorwaarden Overzicht van de door uw bedrijf gehanteerde en geaccepteerde (leverings)voorwaarden. Inzet branche- en/of eigen leveringsvoorwaarden De eigen leveringsvoorwaarden worden niet consequent ingezet/naar verwezen. 12

13 Inkoopvoorwaarden Er worden geen (inkoop)voorwaarden van afnemers/opdrachtgevers geaccepteerd Levende have In uw bedrijf is levende have (voor zakelijk gebruik) aanwezig Specificatie Trekpaard (EUR 2.500) Luchtvaartuigen Overzicht van de ten behoeve van uw bedrijf aanwezige luchtvaartuigen. Er zijn luchtvaartuigen aanwezig Specificatie Reclameballon ten behoeve van braderieën t.w.v. EUR Eigendom Driessen B.V. Medewerkers Overzicht van de in uw bedrijf werkzame medewerkers. In uw bedrijf zijn medewerkers werkzaam Aantal FTE: 15 Medewerkers: 18 Specifieke medewerkers Er zijn medewerkers die beschikken over specifieke kennis en/of ervaring en/of kwaliteiten waardoor ze onmisbaar zijn voor uw bedrijf Loonsom Loonsom afgelopen boekjaar: EUR Verzuim Het verzuimcijfer is gelijk aan het branche gemiddelde Uw bedrijf heeft momenteel langdurig zieke medewerkers Uw bedrijf heeft in het verleden niet te maken gehad met langdurig zieke werknemers Er zijn nooit (ex) werknemers ingestroomd in WIA Onbekend of er ooit (ex) werknemers ziek uit dienst zijn gegaan Ongevallen Er zijn géén medewerkers waarvoor een verhoogde kans op ongevallen bestaat Langdurig zakelijk verblijf/wonen in buitenland Er zijn medewerkers die op verzoek van de werkgever langdurig in het buitenland verblijven/wonen Milieu Overzicht van het op uw bedrijf van toepassing zijnde milieurisico. Kans op (aanzienlijke) vervuiling aan: Bodem Water Ondernemer Gegevens ondernemer Naam ondernemer: A.M. Driessen Continuïteit bedrijf Uw bedrijf is voor de continuïteit afhankelijk van u als ondernemer Afhankelijkheid inkomsten Inkomstenconsequentie bij méér dan 6 maanden wegvallen/niet beschikbaar zijn van de ondernemer: % minder inkomsten 13

14 Oudedagsvoorzieningen Er zijn géén oudedagsvoorzieningen getroffen Panden Overzicht van de bij uw bedrijf in eigendom zijnde-, gehuurde- en/of verhuurde panden. Samenstelling panden Uw bedrijf beschikt over gehuurde panden Uw bedrijf heeft géén panden in eigendom Uw bedrijf verhuurt géén panden Geconditioneerde ruimten Er zijn géén geconditioneerde ruimten die bij uitval tot verstoring van het primaire proces kunnen leiden Adres: Industrieweg 1, Raalte Overzicht van de op dit adres betrekking hebbende informatie. Taxatie inventaris Er is niet getaxeerd Reizen Overzicht van de binnen uw bedrijf gemaakte buitenlandse zakelijke en/of dienstreizen. Er worden buitenlandse dienst- en/of zakenreizen gemaakt Bestemming Er wordt naar het resp. de volgende wereldde(e)l(en) gereisd: Europa Toekomstplannen De toekomstplannen voor de komende twee jaar zijn: Rechtspersoon op dit adres gevestigd Driessen B.V. Bestemming Eigen bedrijf: op dit adres worden door het eigen bedrijf de volgende activiteit(en) verricht: kantoorwerkzaamheden en opslag van gereedschappen en materialen Status pand(en) Pand(en) eigendom, alleen bij eigen organisatie in gebruik Bouwaard Gebouw(en) met stenen wanden en dak van hard materiaal Gebruikte isolatiematerialen Niet bekend Taxatie pand Deskundigentaxatie (7:960 BW), echter geldigheidsduur verstreken Het is niet bekend of de taxatie is geïndexeerd Transport Er vinden goederentransporten voor risico van uw bedrijf plaats Inkomende transporten Er vinden inkomende transportzendingen voor risico van uw bedrijf plaats Soort goederen: bouwmaterialen en gereedschappen Maximum waarde per zending: EUR Gebied van herkomst: Europa Incoterms inkomende zendingen Niet bekend Uitgaande zendingen Er vinden uitgaande transportzendingen voor risico van uw bedrijf plaats Soort goederen: Prefab gevelpanelen Maximum waarde per zending: EUR Gebied van bestemming: Nederland Incoterms uitgaande zendingen Niet bekend 14

15 Interne transporten Er vinden géén interne transportbewegingen (binnen uw eigen bedrijf plaats Transport/verblijf Er zijn géén zaken/objecten die voor rekening van uw bedrijf worden vervoerd en/of "verblijven" zoals: Inhoud/uitrusting (bestel)auto's Monster-/demonstratiecollecties Tentoonstelling/beursuitrusting Vaartuigen Overzicht van de in uw bedrijf aanwezige vaartuigen Uw bedrijf beschikt over vaartuigen Eigendom Driessen B.V. Wagenpark en gemotoriseerde rijwielen Overzicht van de in uw bedrijf aanwezige (WAMplichtige) voertuigen en rijwielen. Wagenpark lease Uw bedrijf beschikt over een lease wagenpark Wagenpark eigendom Uw bedrijf beschikt niet over een eigen wagenpark Trekker(s), oplegger(s) en/of aanhanger(s) Uw bedrijf beschikt niet over trekker(s), oplegger(s) en/of aanhanger(s) Specificatie Plezierjacht 'De blauwe draek' t.w.v. EUR Brommers, motoren en/of scooters Uw bedrijf beschikt niet over brommers, motoren en/of scooters 15

16 Hoofdstuk 3: Informatie over uw sector In dit hoofdstuk worden de kenmerken, trends, ontwikkelingen en vooruitzichten beschreven van de sector waarin u werkzaam bent. BOUW/AANNEMERIJ Kenmerken De sector bouwnijverheid bestaat uit een grote verscheidenheid aan bedrijven. De belangrijkste clusters zijn: Aannemersbedrijven Burgerlijke- en Utiliteitsbouw (B&U); Aannemersbedrijven Grond-, Water- en Wegenbouw (GWW); Installatiebedrijven (elektrotechnisch en werktuigbouwkundig); Afbouwbedrijven (schilders, stukadoors, en overige afwerkingsbedrijven). Trends en ontwikkelingen Toenemende vraag naar duurzaam en energiebesparend bouwen; Vermindering van grootschalige nieuwbouw in buitengebied, toename van kleinschalige her)bouw in bestaande situatie. Hierdoor is er meer noodzaak tot overleg en samenwerking met bijvoorbeeld gemeenten en woningcorporaties; Bedrijven zoeken naar samenwerking door voorwaartse (richting planontwikkeling en ontwerp) of achterwaartse integratie (richting beheer, onderhoud) in het bouwproces; Meer aandacht voor virtueel bouwen oftewel Building Information Modeling (BIM). Dit is een model (database) waarin gegevens van architect, constructeur, installateur en aannemer worden verwerkt; Bouwen op grote uitleglocaties maakt steeds meer plaats voor binnenstedelijk bouwen; Door de toenemende vergrijzing en toename van het aantal een gezinshuishoudens is er een veranderende vraag naar huisvesting; Een bouwopdracht bestaat steeds vaker niet alleen uit de realisatie van een bouwwerk, maar dit wordt in toenemende mate gecombineerd met het ontwerp, de financiering, het onderhoud en/of de exploitatie. Dit kan leiden tot toenemende risico's, bijvoorbeeld op het gebied van aansprakelijkheid. Vooruitzichten De vooruitzichten voor 2014 blijven onzeker. Door de situatie op de huizenmarkt zal de woningbouw naar verwachting niet wezenlijk toenemen. Hoewel de overheid bij de lage rentestand nieuwe infrastructurele werken kan financieren, is het onduidelijk welke investeringen de overheid zal doen om deze bedrijfstak te stimuleren. Door toenemende aanbestedingen vanuit de overheid maar ook tendering vanuit private organisaties bestaat het risico dat de marges verder afnemen. 16

17 Hoofdstuk 4: Aandachtspunten verzekeringsanalyse Op basis van de uitgevoerde verzekeringsanalyse treft u hierna per verzekeringssoort een overzicht aan van de aandachtsgebieden die overeenkomen met de beoordeling: Zéér kritisch Redelijk kritisch AANSPRAKELIJKHEID GERELATEERD Aansprakelijkheidverzekering Verzekerde bedragen onvoldoende Ondanks het feit dat de bedragen gangbaar zijn, wordt aangeraden deze alsnog te verhogen naar EUR U heeft aangegeven de verzekerde bedragen niet te willen verhogen. Opzicht uitgesloten Schade als gevolg van "opzicht" is momenteel niet meeverzekerd. Dit houdt in dat de aansprakelijkheid van uw organisatie voor schade toegebracht aan zaken die u huurt, gebruikt, ter bewerking, behandeling, bewaring, vervoer of om welke andere reden ook onder u (onder uw opzicht) mocht hebben, van de dekking is uitgesloten. De opzichtuitsluiting geldt gewoonlijk niet voor zaken van ondergeschikten waarvoor u als werkgever aansprakelijk kan zijn. U heeft aangegeven dit risico niet te willen verzekeren. Activiteiten niet juist weergegeven De activiteiten waarmee uw rechtsperso(o)n(en) zich bezighoud(t)(en) is resp. zijn niet juist in de hoedanigheidsomschrijving(en) weergegeven. Wij merken hierover het volgende op: "advisering bij bouw- en verbouw" dient te worden toegevoegd De kans bestaat dat bij een onverhoopte schade verzekeraars de schade afwijzen. Wij zullen zorgdragen voor een juiste hoedanigheidsomschrijving. Verzekerde bedragen te laag Gezien de activiteiten waarmee uw organisatie zich bezighoudt, zijn de huidige verzekerde bedragen te laag. In verband met de nieuwe regeling brandregres voor bedrijven adviseren wij u om het verzekerd bedrag te verhogen tot EUR Zoals afgesproken, zullen wij voor u het verzekerd bedrag verhogen tot EUR Tenaamstelling verzekerde(n) onjuist De tenaamstelling van de te verzekeren rechtsperso(o)n(en) is niet juist vermeld. Droessen B.V. moet zijn Driessen B.V. Leveringsvoorwaarden niet consequent ingezet Uw organisatie verwijst niet consequent naar eigen leveringsvoorwaarden. Omdat verzekeraars ervan uit zullen gaan dat Driessen BV dit wel doet, bestaat er bij een onverhoopte claim mogelijk géén dekking op de aansprakelijkheidsverzekering. Wij adviseren u consequent(er) uw leveringsvoorwaarden van toepassing te verklaren. Géén goede aansluiting aansprakelijkheids- en CAR-verzekering De door uw organisatie afgesloten aansprakelijkheidsverzekering en Constructie All Risks (CAR)-polis sluiten op het gebied van de aansprakelijkheidsdekking niet goed op elkaar aan. Hierdoor kunnen er hiaten en/of overlappingen tussen beide polissen zijn. Jansen Assurantiën Rotterdam zal graag nader inventariseren welke aanpassingen nodig zijn om beide polissen naadloos op elkaar aan te sluiten. 17

18 Milieuschadeverzekering Géén milieuschadeverzekering Recallverzekering Géén recallverzekering BRAND GERELATEERD Brand - Bedrijfsschadeverzekering Géén Brand - Bedrijfsschadedekking Brand - Bedrijfsuitrusting/inventarisverzekering Géén Brand - Bedrijfsuitrusting/ inventarisdekking Brand - Gebouwenverzekering Niet alle panden verzekerd Niet alle panden van uw bedrijf verzekerd. Momenteel is niet verzekerd: Opslaggebouw 1A, Industrieweg 1, Raalte. Een en ander betekent dat indien er zich een schade voordoet op dit, resp. deze adres(sen), er géén dekking is. Géén opruimingskosten meeverzekerd "Opruimingskosten" zijn op uw brandverzekering niet (mee)verzekerd. Dit betekent dat kosten die gemaakt worden voor het afbreken, wegruimen en afvoeren van puin, anders dan ten behoeve van het vaststellen van de schade, niet gedekt zijn. Indien in uw bedrijf materialen zoals asbest, chemische stoffen en dergelijke aanwezig zijn, verdient het aanbeveling om door een taxateur een schatting van de opruimingskosten te laten maken. Clausule brandgevaarlijke werkzaamheden van toepassing Op uw brandverzekering is de clausule brandgevaarlijke werkzaamheden van toepassing. Deze clausule heeft betrekking op de situatie dat uw bedrijf aan derden opdracht geeft tot het uitvoeren van werkzaamheden aan panden of bedrijfsuitrusting/inventaris waarbij gebruik wordt gemaakt van open vuur, gereedschappen met hoge oppervlaktetemperaturen dan wel activiteiten worden verricht waarbij vonken kunnen ontstaan. Uw bedrijf garandeert dat tenminste zal worden gehandeld overeenkomstig de instructies zoals opgenomen in het Formulier Brandgevaarlijke Werkzaamheden, uitgegeven door het Nationaal Centrum voor Preventie. In geval van schade dient uit het door uw bedrijf en de uitvoerder volledig ingevulde en ondertekende Formulier te blijken dat aan deze garantie is voldaan. Indien niet aan deze garantie is voldaan geldt een op het polisblad vermeld eigen risico, tenzij uw bedrijf aannemelijk maakt dat de schade hierdoor niet is veroorzaakt. Wij adviseren u attent te zijn op de bepalingen zoals in deze clausule gesteld. Desgewenst zullen wij u in het bezit stellen van het Formulier Brandgevaarlijke Werkzaamheden. Clausule buitenopslag van toepassing Op uw brandverzekering is de "clausule buitenopslag" van toepassing. Uw bedrijf garandeert dat géén brandbare zaken buiten het pand binnen 10 meter vanaf de gevel van het pand respectievelijk vanaf het afdak van het pand worden opgeslagen. Opslag van brandbare zaken in (afval)containers is binnen 10 meter vanaf de gevel en/of het afdak toegestaan indien deze containers zijn vervaardigd van staal, voorzien van een met een slot af te sluiten deksel en na werktijd aldus worden afgesloten. Indien niet aan deze garantie is voldaan geldt een op het polisblad vermeld eigen risico, tenzij uw bedrijf aannemelijk maakt dat de schade hierdoor niet is veroorzaakt of vergroot. Wij adviseren u er op toezien of procedures op te stellen om er voor te zorgen dat de in uw brandverzekering opgenomen garantie(s) worden nagekomen. Dit betekent in geval van de van toepassing zijnde "garantie buitenopslag" dat er iemand verantwoordelijk dient te worden gesteld die er op toeziet dat er géén brandbare zaken zoals pallets, afval etc. in nabije omgeving van het pand wordt opgesteld. Desgewenst wil Jansen Assurantiën Rotterdam u graag bijstaan in het "meedenken" om te komen tot een voor uw bedrijf geschikte oplossing. 18

19 Brand - Goederenverzekering Géén Brand - Goederendekking MEDEWERKERS EN/OF DGA GERELATEERD ANW-hiaatverzekering (collectief) Géén ANW-hiaatverzekering Keymanverzekering Géén keymanverzekering Pensioenverzekering Géén pensioenverzekering Reisverzekering (doorlopend) Rubriek geneeskundige kosten niet verzekerd Op uw (doorlopende) reisverzekering is de rubriek geneeskundige kosten niet verzekerd. De dekking geneeskundige kosten is een aanvulling op uw zorgverzekering. Afhankelijk van uw zorgverzekering en uw reisbestemming is het aan te raden deze dekking mee te verzekeren. De hoogte van de vergoeding voor in het buitenland gemaakte kosten voor noodzakelijke medische zorg wordt bepaald door de tarieven die gangbaar zijn in Nederland. Het is daarom mogelijk dat u moet bijbetalen of dat u helemaal géén vergoeding krijgt van uw zorgverzekeraar. Een reisverzekering inclusief dekking voor geneeskundige kosten voorziet hierin. Rubriek onvoorziene kosten niet verzekerd Op uw (doorlopende) reisverzekering is de rubriek onvoorziene kosten niet verzekerd. Onder deze rubriek zijn onder meer kosten die in redelijkheid gemaakt worden door verlengd verblijf in het buitenland zijn ook verzekerd. Te denken valt aan: Hotelovernachtingen; Extra reiskosten; Maaltijden; Kosten van repatriëring. WGA hiaatverzekering Géén WGA hiaatverzekering WIA bodemverzekering Géén WIA bodemverzekering Ziektekostenverzekering (collectief) Géén ziektekostenverzekering (collectief) VARIA GERELATEERD Constructie All Risks (CAR) verzekering Rubriek 4: "Gereedschappen, keten, loodsen" niet verzekerd De rubriek "Gereedschappen, keten en loodsen" (ook wel "hulpmaterialen genoemd) is niet meeverzekerd op uw CAR-polis. Dit betekent dat schade aan de (hulp)materialen die volgens het bestek nodig zijn, niet verzekerd zijn. Voorbeelden van hulpmaterialen zijn: damwanden, keten, loodsen, steigers, bekistingen, gereedschappen, machines en werktuigen. Rubriek 5: "Pers. eigendommen directie en personeel" niet verzekerd De rubriek "Persoonlijke eigendommen directie en personeel" is niet meeverzekerd op uw CAR-polis. Dit betekent dat schade aan de persoonlijke eigendommen door diefstal of beschadiging niet zijn verzekerd. Geld of geldswaardige papieren en motorrijtuigen zijn standaard uitgesloten van de dekking. Rubriek 7: "Bedrijfsschade" niet verzekerd De rubriek "Bedrijfsschade" is niet meeverzekerd op uw CAR-polis. Dit betekent dat het financieel nadeel dat wordt geleden als gevolg van vertraging in het bouwproces niet is verzekerd. U kunt hierbij denken aan allerlei extra kosten of gemiste opbrengsten die (u als) de opdrachtgever heeft maar bijvoorbeeld ook aan gederfde huurpenningen. Bedrijfsschaden van bij de bouw betrokken partijen zijn standaard uitgesloten. Welk belang u als verzekerd bedrag op de polis dient op 19

20 te nemen, is afhankelijk van uw specifieke situatie. Wij zullen u hierover graag nader informeren. Geldverzekering Géén geldverzekering Kredietverzekering Géén kredietverzekering Levende haveverzekering Géén levende haveverzekering Machinebreuk- en/of -bedrijfsschadeverzekering Géén machinebreuk- / bedrijfsschadeverzekering VERVOER GERELATEERD Géén luchtvaartuigenverzekering Géén motorrijtuigenverzekering Géén transportverzekering Géén vaartuigenverzekering 20

21 Bijlage 1: Sectorrisico's en -kenmerken In deze bijlage treft u als eerste de branche specifieke kenmerken en algemene risico's aan. Vervolgens wordt ingegaan op de specifieke risico's en de wijze waarop daar binnen uw bedrijf mee wordt omgegaan. Kenmerken en risico's bouw/ aannemerij Kenmerken aannemerij De activiteiten zijn veelal gericht op woningutiliteits (weg- en/of water)bouw; Kantoren, opslag materiaal en eventueel eigen machinale houtbewerking voor fabricage van deuren, kozijnen, trappen etc.; Het spuiten van producten kan daarbij tot de activiteiten behoren; Machinale houtbewerking meestal voorzien van een centraal afzuigsysteem (motafzuigsysteem) voor afvalhout en houtstof; Het verbranden van het afvalhout in een motverbrandingsketel, ten behoeve van de verwarming van de panden, komt voor; Opslag van grondstof ("ruw hout") en halfproducten zijn tevens belangrijke kenmerken. Algemene risico's aannemerij Aansprakelijkheidsrisico's als gevolg van bouwen verbouwactiviteiten; Ongevallenrisico medewerkers op de bouwplaats; Brandrisico door het verfspuiten; Brandrisico door de opslag van brandbare en licht ontvlambare vloeistoffen (verf en verdunners); Brandrisico door vonkvorming bij machines. Vonken kunnen via het afzuigsysteem in de centrale motopslag terecht komen; Inbraakrisico door de aanwezigheid van computerapparatuur (CAD) in de kantoren; Diefstalrisico van materialen en gereedschappen op de bouwplaats/werkplaats/eigen terreinen; Brandrisico door de aanwezigheid van veel brandbaar materiaal in de opslagplaatsen en/of de machines; Onvoldoende algemene orde en netheid. 21

22 Bijlage 2: Risicobeheersmaatregelen In deze bijlage treft u een overzicht aan van de risico's waaraan Driessen BV mogelijk blootstaat, alsmede de beheersmaatregelen en (beperkt) financieringsmaatregelen die mogelijk zijn om deze risico's te mitigeren en de vermelding of deze maatregelen al dan niet bij uw organisatie aanwezig of bekend zijn. Zoals iedere onderneming, loopt ook Driessen BV risico's. Deze zijn deels generiek/sectorgebonden, deels ook specifiek op basis van uw specifieke activiteiten, organisatie etc. Status (gewenste) risicobeheersmaatregelen De risicobeheersmaatregel is uitgevoerd Het is niet bekend of de betreffende risicobeheersmaatregel is uitgevoerd De risicobeheersmaatregel is niet uitgevoerd Nood- en calamiteitenplanning Als uw organisatie ondanks alle getroffen risicobeheersmaatregelen plotseling met een calamiteit of crisissituatie wordt geconfronteerd, is het belangrijk dat er snel, adequaat en efficiënt wordt gehandeld om zo min mogelijk kostbare tijd te verliezen. Om dit te kunnen realiseren is het van belang dat er vooraf is nagedacht over wat crisissituaties zijn, waar de kritische afhankelijkheden binnen uw organisatie liggen, wat de alternatieven en/of uitwijkmogelijkheden zijn, met wie en wat er gecommuniceerd moet worden etc. Alles dient erop te zijn gericht om de continuïteit van uw organisatie zo goed mogelijk te garanderen. Risicofinanciering (afdekking financiële gevolgen) Voorkomen is beter dan genezen, maar als ondanks bovengenoemde getroffen risicobeheersmaatregelen desondanks kosten moeten worden gemaakt om de bedrijfscontinuïteit te herstellen, bieden onderstaande verzekeringsdekkingen mogelijk uitkomst: Extrakostenverzekering: met een extrakostendekking worden de extra kosten, na een gedekt evenement, tot maximaal de verzekerde som, vergoed die moeten gemaakt om uit te wijken, over te werken etc. en zodoende de continuïteit van de organisatie zo snel mogelijk te herstellen; Reconstructiekostenverzekering: met een reconstructiekostendekking worden de reconstructiekosten, na een gedekt evenement, tot maximaal de verzekerde som, vergoed die moeten gemaakt om verloren gegane (kritische) gegevens te herstellen; Bedrijfsschadeverzekering: de bedrijfsschadeverzekering bevat een extra kostendekking om zodoende de bedrijfsschade (door te betalen vaste kosten + derving netto winst ook wel bruto winst genoemd) tot een minimum te beperken. Voor de eventuele aanwezigheid en/of de kwaliteit van de betreffende verzekeringen, verwijzen wij u naar het hoofdstuk "Verzekeringen". Aanwezigheid up-to-date bedrijfscontinuïteitsplan Bedrijfscontinuïteitsmanagement heeft als doel om bij eventuele noodsituaties zoals een langdurige stroomonderbreking, een brand of afwezigheid van veel personeelsleden door bijvoorbeeld ziekte, ervoor te zorgen dat de bedrijfsprocessen binnen 22

23 de vastgelegde termijnen opnieuw operationeel zijn. De gevolgen van een calamiteit kunnen op veel manieren de continuïteit van uw bedrijf aantasten. Om uw marktaandeel dan toch zoveel mogelijk te behouden is het noodzakelijk uw klanten in dat soort situaties te kunnen blijven bedienen. Een eerste belangrijk onderdeel is de inventarisatie van de meest relevante risico's, waarbij een actieplan wordt opgemaakt om de impact van de risico's te vermijden of te beperken. Een tweede pijler bundelt de belangrijkste informatie om een strategie te bepalen: de bedrijfsimpactanalyse. Daarin worden de kritieke processen gedefinieerd, dat zijn de processen die met prioriteit behandeld moeten worden. Voor elk kritiek proces worden de Recovery Time Objectives (RTO) bepaald, net als welke toepassingen daarbij van belang zijn, welke middelen nodig zijn om het proces operationeel te houden of maken, wat de kritische periodes of data zijn etc. Op basis van die informatie wordt een alomvattend BCP opgemaakt, waarin alle noodzakelijke informatie is gebundeld om in geval van een calamiteit de continuïteit binnen de kritieke processen te waarborgen: incidentenniveaus en escalatie, continuïteitsteams, communicatielijnen, businessrecoveryplannen. Vervolgens dient een en ander met de direct betrokkenen te worden geoefend zodat in geval van een onverhoopte calamiteit een ieder weet wat van hem of haar wordt verwacht. Een bedrijfscontinuïteitsplan kan eventueel worden gecombineerd met een crisisplan waarin ondermeer crisissituaties zijn beschreven en hoe hierop te reageren. Zie verder "crisisplan". Géén crisisplan Uw bedrijf beschikt niet over een crisisplan. Ieder bedrijf of organisatie kan worden geconfronteerd met crisissituaties. Een goede crisis management organisatie, het snel en efficiënt treffen van de juiste acties, voeren van de juiste communicatie etc., is dan essentieel. Door, voordat er zich een crisissituatie voordoet, goed na te denken over de mogelijke soorten crises en hiervoor een plan de campagne te maken, kan tijdwinst worden gerealiseerd en kan slagvaardig worden opgetreden. Een crisissituatie kenmerkt zich door: Acute, onverwachte, onafwendbare situatie Grote, ingrijpende gevolgen voor imago/ voortbestaan van organisatie en/of voor veiligheid cliënten/personeel/omgeving Onvolledige informatie Tijdsdruk, beperkte tijd om te reageren, besluitvorming onder druk Tunnelvisie: enge kijk op situatie + kortetermijn-denken Grotere kans op conflict door stress De veiligheid van werknemers, klanten of burgers is in het geding. Kritieke systemen, waarden of processen in uw organisatie worden verstoord. Een vooraf opgesteld crisisplan helpt organisaties en bedrijven zich op dergelijke verstoringen voor te bereiden. Eventueel kan een crisisplan worden gecombineerd met een bedrijfscontinuïteitsplan (BCP). Zie verder Bedrijfscontinuïteitsplan. Risico's automatisering Verlies van (besturings)software en data Indien er (kritische) apparatuur binnen uw bedrijf aanwezig is, kan de continuïteit worden verstoord als de eventueel daarop aanwezige (besturings)software en data verloren gaan en niet snel kunnen worden teruggezet. Niet bekend of er back-up procedure inclusief recente back-up elders is Het is niet bekend of uw bedrijf beschikt over een adequate back-up procedure inclusief recente back-up elders. Een adequate back-up procedure kan veel ergernis, bedrijfsstilstand en geld besparen. Sommige bedrijven hebben géén backup(procedure), sommige hebben inpandig 1 tot 2 back-ups of eventueel op een andere locatie, maar zeer weinig bedrijven hebben een goede backupprocedure met meerdere gecontroleerde backups welke ook periodiek als test worden teruggezet. 23

24 Meestal als een bedrijf tegen een systeemcrash, besmette data of vernietiging van de data op de server is aangelopen, lopen de problemen en kosten enorm op (nieuwe server, configuratie van de server, herstellen van de applicaties, terugzetten van eventuele back-ups en niet te vergeten het personeel wat niet kan werken). Een goed backupsysteem en procedure kan daar veel in veranderen. Zie ook "Restore procedure" Géén computeruitwijkcontract Uw bedrijf beschikt niet over een computeruitwijkcontract. Omdat organisaties in toenemende mate afhankelijk zijn van technologie, kunnen storingen en calamiteiten de bedrijfsactiviteit volledig stilleggen. Gegarandeerd herstel is niet langer voldoende; bedrijven hebben een continuïteitsgarantie nodig. Computeruitwijkcontracten met gerenommeerde partijen kunnen er voor zorgen dat uw business doorgaat, zelfs in het geval van een calamiteit. Risico's ondernemer Afhankelijkheid directeur/eigenaar Voor u als ondernemer is het belangrijk dat u sturing kunt geven aan uw bedrijf en de contacten kunt blijven onderhouden met uw klanten. Langdurige ziekte en/of arbeidsongeschiktheid kunnen het voortbestaan van uw bedrijf in gevaar brengen. Om te voorkomen dat u achteraf onder tijdsdruk van alles moet gaan regelen, kunt u vooraf reeds het volgende doen: Stem af: het komt vast regelmatig voor dat u als ondernemer zaken bespreekt of afspraken maakt waarvan het belangrijk is dat daar invulling aan wordt gegeven. Probeer, indien mogelijk, dit soort zaken af te stemmen met een vertrouwenspersoon zodat bij uw onverhoopte uitval de continuïteit van uw bedrijf zo goed mogelijk is beschermd. Stel een vervanger aan: het kan tijdwinst opleveren als vooraf is nagedacht en is afgestemd wie er bij uw eventuele uitval de zaken waarneemt. Statistieken onverzekerde ondernemers Dat veel zelfstandigen zonder personeel (ZZP-ers) slecht verzekerd zijn, was al wel bekend. Dit onderzoek beslaat echter het hele midden- en kleinbedrijf (aan het onderzoek namen mkbondernemers deel). Uit een studie blijkt dat bijna de helft van de ondernemers (47 procent) niet verzekerd is tegen arbeidsongeschiktheid; 61 procent heeft géén lijfrenteverzekering of iets dergelijks afgesloten om pensioen op te bouwen; Van de zelfstandigen is 62 procent niet verzekerd tegen ziekte. En slechts 5 procent van de ondernemers heeft een verzekering die uitkeert bij zwangerschap of bevalling; Bijna een derde van de mkb-ers heeft géén van bovenstaande verzekeringen. Inkomensafhankelijkheid bij arbeidsongeschiktheid Bij > 6 maanden arbeidsongeschiktheid, bedraagt uw inkomensverlies %. Naast dat er wellicht mogelijkheden zijn om (versneld) te revalideren, bestaat de mogelijkheid om de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid te verzekeren op een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Er zijn verschillende mogelijkheden voor wat betreft de periode waarna een eventuele uitkering ingaat. De premie is ondermeer afhankelijk van uw leeftijd bij aanvang van deze verzekering en de gekozen wachttijd in geval van arbeidsongeschiktheid. Zie verder "Niet aangetroffen verzekeringen - Arbeidsongeschiktheidsverzekering". Géén pensioenvoorziening getroffen Veel ondernemers dromen er van om eerder te kunnen stoppen met werken of na hun werkzame leven de dingen te gaan doen waar zij nog nooit aan zijn toegekomen. Daarnaast willen zij graag hun opgebouwde levensstandaard voortzetten. Helaas blijkt dat de overheidsregelingen (ruim) onvoldoende zijn om dit te realiseren. Het opbouwen van een pensioen en dergelijke, kan helpen uw wensen voor de toekomst te realiseren. Zie verder "Niet aangetroffen verzekeringen - Pensioenverzekering". 24

25 Risico's medewerkers Ogevallenrisico medewerkers Er is binnen uw bedrijf géé verhoogde kans dat een of meerdere medewerkers een ongeval overkomt. U bent aangesloten bij een arbodienst Een Arbodienst adviseert over hoe arbeidsomstandigheden het beste ingericht kunnen worden opdat arbeidsongeschiktheid en ziekteverzuim beperkt of zelfs voorkomen wordt. Een Arbodienst ondersteunt werkgevers onder andere bij verzuimbegeleiding, bij de toetsing van de RI&E en voert onderzoek en keuringen uit. Een Arbodienst helpt werkgevers bij het maken van reïntegratieplannen voor werknemers die langere tijd ziek zijn. (Veilig) werkinstructies duidelijk gecommuniceerd en nageleefd Naast het geven van 'betere/veilige werkinstructies en procedures' gecombineerd met veiligheid van de techniek ('veiligere machines'), is de naleving van de instructies en het eigen gedrag van essentieel belang. Naast de verantwoordelijkheid van de werkgever om er op toe te zien dat er "veilig wordt gewerkt" heeft de werknemer hierin ook een eigen verantwoordelijkheid. Onbekend of er een verzuimprotocol is In een verzuimprotocol staat hoe er in uw bedrijf wordt omgegaan met ziekmeldingen, verzuimcontrole en verzuimbegeleiding. Het besteedt ook aandacht aan de re-integratie bij langdurig verzuim. Zo weten alle betrokkenen waar ze aan toe zijn. Het verzuimprotocol wordt ook wel 'verzuimreglement' of 'spelregels verzuim' genoemd. Bedrijven zijn volgens de Wet verbetering poortwachter verplicht er een te hebben. het werk (re-integratie). Bedrijven zijn verplicht om samen te werken met een bedrijfsarts. Dit kan een bedrijfsarts uit een arbodienst zijn of een zelfstandig gevestigde geregistreerd bedrijfsarts. Een bedrijfsarts moet worden ingeschakeld bij: De verzuimbegeleiding en re-integratie van werknemers; Bij aanstellingskeuringen; Bij periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek; Een bedrijfsarts is onafhankelijk en brengt een advies uit dat in het belang is van de gezondheid van de werknemer. Géén voorlichting over eventuele risico's in het werk De Arbowet verplicht u om uw werknemers in te lichten over de risico's die het werken met zich meebrengt en over de maatregelen die genomen zijn om deze risico's te beperken of weg te nemen. Dit geldt niet alleen voor eigen werknemers maar ook voor stagiaires, uitzendkrachten, inleenkrachten en vrijwilligers. U dient er eveneens op toe te zien dat de werknemers de instructies en voorschriften volgen. De preventiemedewerker speelt hierbij een belangrijke rol. Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) (niet) beschikbaar gesteld Als werkgever dient u te zorgen voor goede arbeidsomstandigheden. Dit doet u door risico's zo veel mogelijk bij de bron te bestrijden en door technische of organisatorische maatregelen te treffen. Zijn deze maatregelen niet voldoende, dan mag u overgaan tot het verstrekken van persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm) aan zijn werknemers. Naast het verstrekken van de pbm's dient u ook uitleg te geven en toe te zien op (juist) gebruik. Bij pbm valt te denken aan: Er is geen contract met een bedrijfsarts Een bedrijfsarts ondersteunt u als werkgever bij het ziekteverzuim in uw bedrijf. Bijvoorbeeld met het opstellen van een goed verzuimbeleid en de preventie van ziekteverzuim. Maar ook met het begeleiden van een zieke werknemer terug naar Ademhalingsbescherming Beschermende kleding Gehoorbescherming Gelaatsbescherming Handbescherming Hoofdbescherming Oogbescherming 25

26 Valbeveiliging Voetbescherming werkgever komen. Zie verder "Verzuimverzekering". Risico wegvallen/vertrek specifieke medewerkers Binnen uw organisatie is resp. zijn (een) specifieke medewerker(s) aanwezig die beschikken over specifieke kennis en/of ervaring en/of kwaliteiten waardoor ze onmisbaar zijn voor uw bedrijf. Gevolgen wegvallen/vertrek specifieke medewerkers beperken Zorg, indien mogelijk, er voor dat de specifieke kennis en/of ervaring en/of kwaliteiten worden gedeeld met andere medewerkers zodat zij bij onverhoopte uitval en/of vertrek de werkzaamheden kunnen voortzetten en het bedrijfs/organisatieproces zo min mogelijk wordt verstoord. Verzuimcijfer gelijk aan branche gemiddelde Het verzuimcijfer in uw organisatie is gelijk aan het gemiddelde verzuimcijfer van uw branche. Verzuimbeheersing Naast dat verzuim tot verstoring van het bedrijfsproces kan leiden, kan het ook een hogere werkdruk op collega's leggen en kost uw bedrijf (veel) geld. De volgende maatregelen kunnen bijdragen tot een lager verzuim: Een belangrijk deel van het verzuim wordt veroorzaakt door gedrag. Als medewerkers ziek zijn, zijn ze ziek Richt je op de groep medewerkers die niet naar het werk komt omdat ze een arbeidsconflict hebben of een baaldag of zorgtaken prioriteit geven etc. Daar is de grootste winst te behalen Treedt met de medewerkers in gesprek die (veelvuldig) verzuimen en informeer naar de mogelijk(achterliggende) oorza(a)k(en) Spreek medewerkers erop aan als ze vaak verzuimen de mogelijkheid bestaat om de financiële gevolgen van verzuim af te dekking door middel van een verzuimverzekering. Een verzuimverzekering dekt de kosten van verzuim van personeel die voor rekening van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) Sinds 1 januari 1994 is de RI&E verplicht voor alle werkgevers (behalve voor wie Zelfstandige zonder personeel is). Het plan van aanpak is een verplicht onderdeel van de RI&E. Elk bedrijf met personeel in Nederland moet (laten) onderzoeken door een gecertificeerde arbodienst en/of deskundige of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van de werknemers. Dit onderzoek heet een RI&E en moet schriftelijk worden vastgelegd. Een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) is een inventarisatie van de gevaren binnen een bedrijf met betrekking tot de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de werknemers. In de evaluatie wordt van deze gevaren een risico-inschatting gemaakt, waarbij gekeken wordt naar de kans dat een gevaar zich voordoet, het effect dat het teweegbrengt en de frequentie waarmee werknemers aan het gevaar worden blootgesteld. In de RI&E moet een Plan van Aanpak (PVA) worden opgenomen waarin is aangegeven welke maatregelen de werkgever gaat nemen in verband met de geconstateerde risico's, en binnen welke termijn deze worden genomen, dit is wettelijk verplicht. Verder moeten in een RI&E de arbeidsongevallen uit het verleden worden opgenomen. Per 1 juli 2005 is de Arbeidsomstandighedenwet gewijzigd. Na de wetswijziging hoeven bedrijven met maximaal 25 werknemers hun RI&E-document niet langer te laten toetsen, mits ze gebruikmaken van een goedgekeurde branche-specifieke en in de CAO opgenomen door een deskundige getoetst RI&E-instrument. Organisaties met ten hoogste 40 uur arbeid per week moeten een RI&E hebben, maar hoeven dat document niet te laten toetsen. Aanbevelingen RI&E zijn opgevolgd/ uitgevoerd De aanbevelingen uit de RI&E zijn opgevolgd/ uitgevoerd. In het PVA (Plan Van Aanpak) staat aangegeven binnen welke termijn concrete maatregelen genomen worden tegen de 26

Analyse risico- en verzekeringsmanagement

Analyse risico- en verzekeringsmanagement Analyse risico- en verzekeringsmanagement Driessen Bouw B.V. De heer R. Driessen Directeur Postbus 123, 2300 AB BLOEMENDAAL Telefoonnummer: 023-56 89 909 E-mailadres: r.driessen@driessen.nl Assurantiekantoor

Nadere informatie

2 Profielschets... 5 3 Risico's per aandachtsgebied... 7

2 Profielschets... 5 3 Risico's per aandachtsgebied... 7 Voorbeeld ABN AMRO Online Risicoscan Dhr. AA Risicoscan 20 juli 2011 1 Inleiding... 3 2 Profielschets... 5 3 Risico's per aandachtsgebied... 7 3.1 Management... 7 3.2 Bedrijfsproces en logistiek... 10

Nadere informatie

RISICO-ANALYSE. Voorbeeld Beheer BV e/o gelieerde ondernemingen. Klantlogo of bedrijfslogo kan vanuit de applicatie worden geüpload.

RISICO-ANALYSE. Voorbeeld Beheer BV e/o gelieerde ondernemingen. Klantlogo of bedrijfslogo kan vanuit de applicatie worden geüpload. RISICO-ANALYSE Voorbeeld Beheer BV e/o Gelieerde Ondernemingen Klantlogo of bedrijfslogo kan vanuit de applicatie worden geüpload. Rapportage kan in eigen look en feel worden aangepast. Voorbeeld Beheer

Nadere informatie

Risicobewust inspelen op veranderingen in de onderwijssector

Risicobewust inspelen op veranderingen in de onderwijssector Whitepaper Risicobewust inspelen op veranderingen in de onderwijssector Uw risico s het hoofd bieden Hoe succesvol is uw instelling in het realiseren van een gezonde bedrijfsvoering, financieel en operationeel?

Nadere informatie

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 gemeente Haarlem Versie: 1.0 Status: Definitief Auteur: W. Mevissen Datum: november 2014 Versiebeheer Versie Datum Door Wijzigingen 0.1 Willy Mevissen

Nadere informatie

Dienstenwijzer inclusief algemene voorwaarden

Dienstenwijzer inclusief algemene voorwaarden versie 01-01-2015 Dienstenwijzer inclusief algemene voorwaarden Powered by Schouten Zekerheid 1 INHOUD 1. Waarom deze dienstenwijzer 3 2. Over Schouten Zekerheid 5 2.1 Missie, visie en kernwaarden 6 2.2

Nadere informatie

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V.

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V. Algemeen Introductie Vanaf 1 juli 2009 moeten adviseurs en bemiddelaars aan hun klanten een dienstverleningsdocument overhandigen bij complexe producten en hypotheken. Het dienstverleningsdocument is een

Nadere informatie

Onze dienstverlening aan u. Inhoudsopgave per 01-11-2013. Paraaf klant:

Onze dienstverlening aan u. Inhoudsopgave per 01-11-2013. Paraaf klant: Onze dienstverlening aan u Dit document wordt u aangeboden door NSP Groep Emmen waarvan NSP Verzekeringen onderdeel uitmaakt. Graag stellen wij ons aan u voor en informeren wij u over onze werkwijze. Op

Nadere informatie

Arbohandboek Bosschap 2013. Bijlage

Arbohandboek Bosschap 2013. Bijlage n 49 1: Voorbeelden van boetebedragen bij overtredingen arbowetgeving Overtreding Boetebedrag Onvoldoende voorlichting / onderricht 540 Medewerkers onvoldoende informeren over wijze waarop arbodeskundigheid

Nadere informatie

(Dreigende) uitval door ziekte? Handel met gezond verstand

(Dreigende) uitval door ziekte? Handel met gezond verstand (Dreigende) uitval door ziekte? Handel met gezond verstand (Dreigende) uitval door ziekte? Handel met gezond verstand Een publicatie van Onderlinge Verzekeringen Overheid (OVO) voor werkgevers van de politie

Nadere informatie

Onze dienstverlening aan u. Inhoudsopgave per 01-11-2013. Paraaf klant:

Onze dienstverlening aan u. Inhoudsopgave per 01-11-2013. Paraaf klant: Onze dienstverlening aan u Dit verleningsdocument wordt u aangeboden door KAS Verzekeringen. Graag stellen wij ons aan u voor en informeren wij u over onze werkwijze. Op basis van dit document zijn onze

Nadere informatie

deel 1 wettelijk kader

deel 1 wettelijk kader deel 1 wettelijk kader 1 FLOW 2010 Tekst: Adviesburo Nieman, 2008 / aanvullingen: De Goede Praktijk, 2010, update 2011, 2012, 2013 Redactie en druk: Graficiënt Printmedia 2 Voorwoord Voor u ligt deel 1

Nadere informatie

Arbo, ziekteverzuim en re-integratie

Arbo, ziekteverzuim en re-integratie Arbo, ziekteverzuim en re-integratie Inhoudsopgave Introductie 3 1. Waar moet ik bij verzuim om denken? 4 2. Wat staat de werkgever vanaf de eerste verzuimdag te doen? 6 3. Wat als de medewerker na twee

Nadere informatie

Veilig en gezond werken op de bouwplaats

Veilig en gezond werken op de bouwplaats De Arbeidsinspectie maakt deel uit van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Veilig en gezond werken op de bouwplaats Postbus 90801 2509 LV Den Haag www.arbeidsinspectie.nl Bestelnummer 666

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER CLERCX LIEBAU ASSURANTIËN B.V.

DIENSTENWIJZER CLERCX LIEBAU ASSURANTIËN B.V. DIENSTENWIJZER CLERCX LIEBAU ASSURANTIËN B.V. Clercx Liebau Assurantiën B.V. April 2011 1 INHOUDSOPGAVE BLZ. 1. Inleiding 3 2. Ons kantoor 3 3. Inschrijving in het WFD-register 4 4. Inschrijving in het

Nadere informatie

Informatiebrochure Zicht Ons advies is helder en onze manier van werken is transparant. www.zichtadviseurs.nl

Informatiebrochure Zicht Ons advies is helder en onze manier van werken is transparant. www.zichtadviseurs.nl Informatiebrochure Zicht Ons advies is helder en onze manier van werken is transparant www.zichtadviseurs.nl Welkom bij Zicht! Wij zijn u graag van dienst Inhoudsopgave Over Zicht pagina 3 Onze aandachtsgebieden

Nadere informatie

Openbaar Primair Onderwijs Almelo

Openbaar Primair Onderwijs Almelo Geleding Besproken Besluitvorming Staf Staf 3-2-2015 Directeuren MT GMR GMR 16-4-2015 GMR 24-4-2015 College van Bestuur CvB 3-6-2015 Openbaar Primair Onderwijs Almelo VERZUIMBELEIDSPLAN 2015-2018 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Veltman Dienstverleningsdocument - bewaarexemplaar -

Veltman Dienstverleningsdocument - bewaarexemplaar - Veltman Dienstverleningsdocument - bewaarexemplaar - Inhoudsopgave 1. Hoe gaan wij om met vertrouwelijke informatie? 2. Wat mag u van ons verwachten? 2.1. Adviesfase 2.1.1.Inventarisatie 2.1.2.Analyse

Nadere informatie

Inhoudsopgave 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6. Inleiding. Overzicht met risico's en verzekeringsproducten. Risico's en oplossingen. Algemeen.

Inhoudsopgave 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6. Inleiding. Overzicht met risico's en verzekeringsproducten. Risico's en oplossingen. Algemeen. De risicoscan van ABN AMRO > 02 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Overzicht met risico's en verzekeringsproducten 5 3 Risico's en oplossingen 6 3.1 Algemeen 6 3.2 Bedrijfspand 8 3.3 Bedrijfsmiddelen 9 3.4

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER HELDER HUIS HYPOTHEEK

DIENSTENWIJZER HELDER HUIS HYPOTHEEK DIENSTENWIJZER HELDER HUIS HYPOTHEEK Inhoudsopgave 1 1. Wie zijn wij? 2 2. Werkwijze 2 Kennismaking 2 Oriëntatie 2 Inventarisatie en analyse 3 Advies 3 Bemiddeling 3 Nazorg 3 3. Onze kwaliteit 3 4. Wat

Nadere informatie

Model Hibin 2014. SuperGarant Assuradeuren B.V. Veursestraatweg 98 2265CG Leidschendam 070-3204680

Model Hibin 2014. SuperGarant Assuradeuren B.V. Veursestraatweg 98 2265CG Leidschendam 070-3204680 Model Hibin 2014 Algemene voorwaarden verzekering Arbeidsongeschiktheid Collectief... 1 Voorwaarden Verzuimverzekering 0-2 jaar(eigen risico in dagen)... 15 Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering WGA Gat

Nadere informatie

Bijlage I Overzicht van de met ons samenwerkende partijen Bijlage II Overzicht met de kosten van de verschillende financiële diensten

Bijlage I Overzicht van de met ons samenwerkende partijen Bijlage II Overzicht met de kosten van de verschillende financiële diensten Dienstverleningsdocument VFA Financieel Advies Onze dienstverlening valt onder de regelgeving van de Wet Financieel Toezicht (Wft). Wij zijn in het bezit van een vergunning, afgegeven door de Autoriteit

Nadere informatie

Centric Security & Continuity Services

Centric Security & Continuity Services 2006 Centric IT Solutions B.V. U ontvangt dit document onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat u dit document vertrouwelijk zal behandelen. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

VOORWAARDEN VAN DIENSTVERLENING

VOORWAARDEN VAN DIENSTVERLENING VOORWAARDEN VAN DIENSTVERLENING MAART 2014 1 Inhoudsopgave THE WILLIS CLIENT BILL OF RIGHTS... 3 Inleiding... 4 Onze diensten... 4 Onderhandelen en sluiten... 5 Financiële soliditeit van verzekeringsmarkten

Nadere informatie

Eindejaarsbrief november 2013

Eindejaarsbrief november 2013 Eindejaarsbrief november 2013 Geachte relatie, In deze eindejaarsbrief willen wij graag ingaan op een aantal actuele zaken die van invloed kunnen zijn op uw bedrijfssituatie. Onderstaand treft u de onderwerpen

Nadere informatie

Een zorgsysteem voor reïntegratie

Een zorgsysteem voor reïntegratie Een zorgsysteem voor reïntegratie Een effectieve en efficiënte aanpak voor het managen van reïntegratie van langdurig zieke werknemers G.I.J.M. Zwetsloot F.A. Reijenga S. Andriessen F.H.G. Marcelissen

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER 1. Schouten Zekerheid. 15 september 2010

DIENSTENWIJZER 1. Schouten Zekerheid. 15 september 2010 DIENSTENWIJZER 1 Schouten Zekerheid 15 september 2010 1 In deze dienstenwijzer is opgenomen een aparte bijlage A: Dienstverleningsdocument bij complexe financiële producten of hypotheken, alsmede een aparte

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (Dienstverleningsdocument model 2014.1)

Dienstverleningsdocument (Dienstverleningsdocument model 2014.1) Dienstverleningsdocument (Dienstverleningsdocument model 2014.1) De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen, hypotheken en andere financiële producten. Daarnaast

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER Excellent Groep B.V.

DIENSTENWIJZER Excellent Groep B.V. DIENSTENWIJZER Excellent Groep B.V. Geachte relatie, Ons kantoor hecht veel waarde aan goede voorlichting over onze dienstverlening, werkwijze en beloning. Op de activiteiten van ons kantoor is onder andere

Nadere informatie

Werken met Asbest. Weet als ondernemer waar u aan begint. De techniek waarop Nederland draait

Werken met Asbest. Weet als ondernemer waar u aan begint. De techniek waarop Nederland draait Werken met Asbest Weet als ondernemer waar u aan begint De techniek waarop Nederland draait 1 UNETO-VNI 2013 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk,

Nadere informatie