Dossierinventaris. van het archief van de GEMEENTELIJKE SOCIALE DIENST en taakvoorganger(s) te HENGELO

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dossierinventaris. van het archief van de GEMEENTELIJKE SOCIALE DIENST en taakvoorganger(s) te HENGELO 1920-1989"

Transcriptie

1 Dossierinventaris van het archief van de GEMEENTELIJKE SOCIALE DIENST en taakvoorganger(s) te HENGELO Winschoten 1996 Centrale Archief Selectiedienst

2

3 INHOUD.07 HET ORGANISME Instelling, ontwikkeling en opheffing Groei. Ontwikkeling en instandhouding Voorrechten. Kenmerken Omvang van het gebied. Vaststelling en wijziging van de grenzen Betrekkingen tot andere lichamen en organen Samenwerking Inspectie en controle door of vanwege hoger gezag Financiële verhouding tussen organen Functioneren van het orgaan Eigendom en bezit Aankoop Gebruik Klimaatregeling Schadeverzekering Bescherming Exploitatie en administratie Financiën Begrotingen en financiële plannen Balansen en financiële inventarissen Rekeningen en verantwoordingen Publicaties Boekhoudsystemen en -technieken Kasgeld Deviezen; buitenlandse valuta Bank- en girorekeningen Inning van gelden Betaling van gelden Controle op het financieel beheer Kasopneming Benodigdheden en hulpmiddelen Kantoormachines Archiefbescheiden en registratuur Publikaties Grafische en fotografische documenten Abonnementen en lidmaatschappen Postverkeer Telefonie 23 blz.

4 Televisie Publiciteit en voorlichting Benodigdheden en hulpmiddelen ter voorlichting van de administratie Vervoermiddelen te land Motorvoertuigen Gebouwen, terreinen en werken voor de dienst bestemd Gebouwen voor het bestuur, leiding en administratie. Dienstgebouwen Terreinen Uitoefening van de dienst Dienstvoorschriften Waardering. Klachten Bedrijfsongevallen, bijzondere gebeurtenissen, bedrijfsstoringen Organisatie van de administratieve en technische dienst Mechanisatie, automatisering Diensten en verrichtingen en de tarieven daarvoor Vertegenwoordigende lichamen met besturende en/of verordende bevoegdheid Commissies uit vertegenwoordigende lichamen Leden van vertegenwoordigende lichamen Voorbereidende en/of uitvoerende colleges Hoogste functionaris Adviserende, bemiddelende en controlerende organen Plichten en bevoegdheden Overdracht van bevoegdheden Beleidsbepaling Vastlegging van de handelingen Wijze van uitoefening van de bestuurs- en beheerstaak Financiële, materiële en morele steun PERSONEEL Karakter van de dienstbetrekking. Verhouding tussen het personeel en het orgaan Legitimatiemiddelen Verhouding tussen het personeel en het orgaan Georganiseerd overleg Medezeggenschap Dienstcommissie, bedrijfskernen Begin, vervulling en beëindiging der dienstbetrekking Benoeming en tewerkstelling Vervulling van de dienstbetrekking Bevordering 40

5 .08.3 Plichten en verplichtingen van en gezag over het personeel Terbeschikkingstelling Woonplaats; standplaats Plicht tot vervulling van de dienstbetrekking Verhindering tot het vervullen der betrekking Vrijstelling van het vervullen der betrekking Arbeidstijden Arbeid op zon-, feest- en gedenkdagen Overwerk Vakantie Aannemen van titels, onderscheidingen, dragen van insignes, uniformen, e.d Toegestane en verboden lidmaatschappen Verboden handelingen Categorieën van personeel; personeelsformatie Personeelsbezetting; formatie Ambtelijke bevoegdheden van het personeel Rechten van het personeel Loon; bezoldiging Vergoeding voor overwerk Betaling van loon, wachtgeld e.d Inhouding en overdracht Tegemoetkomingen en schadeloosstellingen Verplaatsingskosten Reis- en verblijfkosten. Vrij vervoer Huwelijks- en kindertoelage Andere tegemoetkomingen en schadeloosstellingen Vergoeding voor financiële tekorten Studietoelage Pensioen Verzekering Ziekte Andere personeelsaangelegenheden Gezondheid, veiligheid en zedelijkheid bij de uitoefening van de dienst Geneeskundig onderzoek Doorlichting Veiligheidsmaatregelen; dienst- en bedrijfsongevallen Materiële en sociale behoeften Huisvesting Eetgelegenheden; kantines; keukens Sociale vorzieningen (m.b.t. privé-aangelegenheden) Verstrekking van kleding en uitrusting Voorzorg door risicoverdeling en verzekering Lichamelijke, geestelijke en morele verzorging.

6 Ontspanning Algemene en intellectuele ontwikkeling Bevordering vakbekwaamheid Opleiding van leerlingen Geschenken, gratificaties en ereblijken Ambtsjubilea en andere bijzondere gebeurtenissen Vervoer van en naar het werk 48-1 TAAKUITVOERING EIGENDOM. OPENBARE WERKEN. BELASTINGEN Beheer van vijandelijk vermogen Openbare werken Directe belastingen Zegelrecht OPENBARE ORDE Inzamelingen, venten, enz Inzamelingen Muziek, vertoning, toespraken, enz. op de openbare weg Familie- en personeelsaangelegenheden Bevolkingsboekhouding Verklaringen omtrent personen Toezicht op hotels, logementen, pensions, e.d Toezicht op tapperijen, drink- en eetgelegenheden OPENBARE GEZONDHEID Organisatie van de gezondheidszorg Bereiding, bewaring, aflevering en vervoer Besmettelijke ziektenbestrijding Voedselvoorziening Baden Verbetering van woontoestanden, bouwwerken, alsmede erven en terreinen Woningbouw voor bepaalde categorie bewoners OPENBARE VEILIGHEID Bescherming van de bevolking en van de objecten tegen (oorlogs-)geweld Hulpverlening. Herstel VERKEER EN VERVOER Radio ECONOMISCHE AANGELEGENHEDEN Gemunt geld en andere betaalmiddelen Industrie. Energie Gebruiken en misbruiken in de handel Verbruiksbeperkingen. Distributie van goederen Organisatie van het bedrijfsleven Bank-, beurs- en kredietwezen Sparen, spaarbanken Kredietwezen 55

7 Kredietverlening op coöperatieve grondslag ARBEID Verhouding tussen werkgevers en werknemers Arbeid voor moeilijk plaatsbare werkkrachten Werkgelegenheid en bestrijding van werkloosheid Aanvullende werkgelegenheid Objecten van aanvullende werkgelegenheid Gelijkmatige verdeling van de arbeid Bestrijding van de werkloosheid in bepaalde bedrijven, beroepen en groepen Inschakeling van de jeugd in het arbeidsproces Hoofdarbeiders Vakverenigingen Arbeidsbemiddeling Particuliere arbeidsbemiddeling Emigratie en immigratie Beroepskeuze en psychologisch onderzoek MAATSCHAPPELIJKE ZORG. VERZEKERINGSWEZEN Maatschappelijke zorg in het algemeen Sociale gezondheidszorg Overheidszorg Particuliere zorg Inzamelingen voor sociale doeleinden Fondsen Medewerkers bij de zorg Organisatie van de maatschappelijke zorg Instellingen op sociaal-charitatief gebied Maatschappelijke zorg ten behoeve van verschillende groepen Zieken, gewonden, rustbehoevenden en ongeneeslijken Ziekenhuizen Sanatoria, herstellingsoorden, rust- en verpleeghuizen en recreatie- en vakantieoorden Overige aangelegenheden betreffende de zorg voor zieken, gewonden, enz Zorg in verband met speciale ziekten Geesteszieken en verslaafden Geestelijke gehandicapten Verplegingsinrichtingen Lichamelijke gehandicapten Blinden en slechtzienden Doven en slechthorenden Spraakgebrekkigen Revalidatie Bijstandbehoevenden Daklozen. Thuislozen. Passanten Geldelijke Bijstand Normen van bijstandverlening 96

8 Bijstandverlening in bepaalde jaargetijden en bij bijzondere gelegenheden Bijstandverlening voor bijzondere doeleinden Geldleningen Verstrekkingen in natura Bejaarden Verpleegtehuizen. Verzorgingstehuizen. Bejaardencentra Pensioenen. Lijfrenten. Uitkeringen e.d Ontspanning. Cultureel werk. Morele bijstand Kinderen Accommodaties Natuurlijke kinderen en vondelingen Kinderbescherming (preventieve en repressieve zorg) Uitbestede en in gezinsverband geplaatste kinderen Verzorging in gezinnen Zorg voor in onderwijsverband samengebrachte jeugd Voeding en kleding Baden en zwemmen Bezigheid voor kinderen buiten schooltijd Inrichtingen, herstellingsoorden, vakantiekolonies Jongens. Meisjes. Vrouwen Tehuizen Meisjes. Vrouwen Tehuizen voor meisjes en vrouwen Overige groepen van behoevenden Getroffenen door rampen, ongevallen en andere buitengewone omstandigheden Getroffenen door oorlog Nederlanders uit den vreemde Vreemdelingen Militairen Zij die behoren tot bepaalde beroeps- en bedrijfskringen Varende en zwervende bevolking Overledenen Werklozen en arbeidsongeschikten Uitkeringen Cultureel werk Gezinnen en andere levensverbanden Huishoudelijke hulp en voorlichting Overige gevallen Sociale adviezen Asocialen en gedeclasseerden; moreel en ethisch herstel Gevangenen en ontslagen gevangenen Sociale Verzekeringen. Volksverzekering Verzekering tegen de geldelijke gevolgen van

9 arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschiktheidsverzekering Ziektekostenverzekering Ouderdoms-, invaliditeits- en pensioenverzekering Wachtgeld- en werkloosheidsverzekering Verzekering tegemoetkoming in de gezinslasten VOLKSONTWIKKELING EN -OPVOEDING. RELIGIE Onderwijs Basisonderwijs Buitengewoon basisonderwijs Voortgezet onderwijs Verzamelen, bewaren en beschikbaar stellen van documenten, voorwerpen en gegevens Bevordering van de lokale gemeenschapszin Volks-, buurt- en dorpshuizen; verenigingslokalen Bevordering van het gezinsleven en van andere levensverbanden 141

10

11 .07 HET ORGANISME 5 Jaarverslag van de Gemeentelijke Instelling voor Maatschappelijk Hulpbetoon over de jaren , N.B.: Zie voor de notulen afzonderlijke plaatsingslijst 2-4 Jaarverslagen, Maandverslagen, Nieuwjaarsredes van de burgemeester, Derde Fase Bestuursonderzoek Oost-Nederland, Nieuwjaarstoespraken directeur GSD, Verslagen Stafadministratie, , eerste helft , tweede helft Geïntegreerde jaarverslagen, Nieuwsbrief Hengelo,

12 .07.1 Instelling, ontwikkeling en opheffing 12 Opheffing Gemeentelijke Instelling van Maatschappelijk Hulpbetoon, ingevolge art. 87 A.B.W. per 1 januari 1965 en instelling van de Gemeentelijke Sociale Dienst, Groei. Ontwikkeling en instandhouding 16 Rapport bevolkingsontwikkeling Hengelo, Voorrechten. Kenmerken 14 Economische en Rechtspositie, Omvang van het gebied. Vaststelling en wijziging van de grenzen 15 Grenswijziging betreffende Hengelo-Weerselo-Borne, Betrekkingen tot andere lichamen en organen 170 D' (regulering en decentralisatie)-gemeenten, Samenwerking 19 Contact met armbesturen, diaconiën, fabrieken, enz., Vergaderingen van Personeelchefs en Sociale Werker(s)(sters),

13 18 Het leggen van contacten tussen Twente en het aangrenzende gebied van Duitsland, Besprekingen van de Sociale Academie "Twente" met directeuren van de gemeentelijke diensten voor Sociale Zaken, Bespreking met dhr. Bense, Consulent bij het ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Contactbijeenkomsten van de hoofden van dienst, Stedenbandrecorders, Samenwerkingsorgaan Stedenband Twente (o.a. totstandkoming), Directeurenoverleg Stedenband Twente - algemeen, Agenda's en notulen van het directeurenoverleg in de Stedenband Twente, Werkcommissie van het directeurenoverleg Stedenband Twente, Samenwerking op het gebied van overheidsmaatschappelijk werk, Regionale Samenwerking Gezinsverzorging,

14 42 Samenwerking Sociaal Werkvoorzieningsbedrijf "Midden Twente" en "De Schakel", Instelling van een regionale commissie van advies ex artikel 75 A.B.W. van de Stedenband-gemeenten, Vergaderingen van de portefeuillehouders Sociale Zaken van het Beraad van Acht, Regeling (pre)gewest Twente (rapport van een ambtelijke werkgroep ingesteld door de Dagelijkse Besturen van TOG, Stedenband en Twenteraad), Vergaderstukken van de Commissie voor Sociale Zaken en Maatschappelijk Welzijn (en Volksgezondheid), Twents Overleg Personeelsbeleid Kring Hengelo en Omstreken, Besprekingen wethouder-direktie, Stichting Industriële Kring Twente - Maatschappelijke Diskussie, Werkgroep "Huisstijl" van het beraad van diensthoofden, Congressen van de Vereniging van Direkteuren van Overheidsorganen voor Sociale Arbeid (DIVOSA), Congres Voorbereiding congres 1990

15 27 Notitie Intergemeentelijke Samenwerking binnen de Gemeentekring Midden Twente, Inspectie en controle door of vanwege hoger gezag 28 Rijksconsulentschap Sociale Zaken, Financiële verhouding tussen organen 51 Algemene stukken met betrekking tot de financiële verhouding tussen rijk en gemeente, Declaraties ingediend bij het ministerie van Cultuur, Recreactie en Maatschappelijk Werk, Algemene correspondentie betreffende declaraties, Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk 54 Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid Declaraties ingediend bij het ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid, later Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Samenstelling jaaropgaven ten laste van het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, gedeclareerde uitgaven,

16 Samenstelling jaaropgaven ten laste van het ministerie van Sociale Zaken, gedeclareerde uitgaven, Declaraties ingediend bij het ministerie van Sociale Zaken, afdeling Bijstandsvergoedingen, Algemene correspondentie en kwartaaldeclaraties van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - directie Bijstandszaken, Kosten Sociale Zorg, Samenstelling jaaropgaven ten laste van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, directie C.S.V., Functioneren van het orgaan 13 Correspondentie betreffende de verordening Dienst Sociale Zaken, Verordening van de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Zaken, Statuten en reglement van de Gemeentelijke Instelling voor Maatschappelijk Hulpbetoon, Taakstelling ten aanzien van de Sociale Dienst, Beleidsplan Twente,

17 Eigendom en bezit 83 Eigendom en bezit, Aankoop 71 Aankoop van fietsen, Gebruik 73 Verzoeken van derden om de om het kantoor liggende grond dan wel de daarbij behorende garage te mogen gebruiken, Klimaatregeling 82 Onderzoek formaldehyde-concentraties gebouw van de Sociale Dienst, Schadeverzekering 84 Brandverzekering, Bescherming 75 Bewaking en bescherming, Correspondentie betreffende de huisvesting van de Dienst Sociale Zaken tijdens de oorlogsjaren, Brandblusapparaten,

18 Exploitatie en administratie 77 Inventarislijst, Financiën 78 Rapport van Burgemeester en Wethouders d.d. december 1950 aan de Raad en het College van Gedeputeerde Staten omtrent de invloed van de economische en stedebouwkundige ontwikkeling van de gemeente Hengelo op het gemeentelijk budget, Algemeen dossier inzake financiële aangelegenheden, Begrotingen en financiële plannen 98 Algemene correspondentie inzake de begroting, Begrotingen, Voorbereiding beleidsombuiging voor de periode , Deel 1 96 Deel Uitgangspunten voor de ombuigingsoperatie en uitgangspunten voor nieuw beleid voor de periode ,

19 Balansen en financiële inventarissen Proefbalansen, Rekeningen en verantwoordingen Jaarrekeningen, Rekening algemeen, Publicaties 1670 Informatiebulletins GSD, Boekhoudsystemen en -technieken 109 Aanvulling c.q. wijziging van de administratie van de Gemeentelijke Instelling voor Maatschappelijk Hulpbetoon, Kasgeld 110 Kasgeld, Deviezen; buitenlandse valuta 111 Geldsanering en -zuivering,

20 Bank- en girorekeningen Bank- en girorekeningen, Inning van gelden 112 Inning van gelden, Betaling van gelden 113 Betaling van gelden, Controle op het financieel beheer 108 Kasopname door de Gemeentelijke Controledienst, Controle op het financieel beheer, Controle jaarrekeningen, Kasopname en controle administratie, Kasopneming 115 Aan de Controledienst toegezonden kasstaatjes,

21 Benodigdheden en hulpmiddelen 137 Kledinguitrusting en dergelijke, Kantoormachines 121 Aankoop kantoormachines, Adresseerplaatjes, Correspondentie inzake huurovereenkomsten van diverse kopieerapparaten, Documentatiemateriaal office-computer, Archiefbescheiden en registratuur 125 Documentatie en registratuur, Vernietiging van archiefstukken, Werkgroepen van chefs van afdelingen Interne Zaken van gemeentelijke Sociale Diensten, Enquete postbehandeling, Werkgroep chefs interne zaken, Archiefoverleg,

22 Publikaties 124 Correspondentie betreffende het archief van de bibliotheek, Bibliotheekbeheer, Grafische en fotografische documenten 128 Microverfilming, Abonnementen en lidmaatschappen 129 Vergaderingen en congressen van de Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werk, Abonnementen en lidmaatschappen, Abonnement op documentatiesysteem FIRA, Postverkeer 130 Portvrijdom Telling Dienststukken, Post, Frankeermachine alsmede de frankering en PTT-tarieven, Telefonie 140 Telefoon,

23 Televisie 142 Viditel-apparatuur (Interne Zaken - Secretarie), Publiciteit en voorlichting 132 Publiciteit en voorlichting door middel van pers, radio, film, enz., Optische publiciteit en voorlichting, Openheid en openbaarheid tussen burgerij en plaatselijk bestuur, Benodigdheden en hulpmiddelen ter voorlichting van de administratie 134 Opgaaf van adressen en schrijfwijze Nederlandse taal, Opgaaf van adressen, Vervoermiddelen te land 136 Dienstrijwielen, Motorvoertuigen 184 Gebruik van auto's ten behoeve van de dienst, Aanschaffing bromfiets en daarmee verband houdende zaken,

24 Gebouwen, terreinen en werken voor de dienst bestemd 151 Gebouwen en terreinen voor de dienst bestemd, Verwarming, Onderhoud en schoonhouden gebouw, Verhuur en verpachting, Verzoeken om op de kantoren van de dienst te collecteren en verzoeken om plaatsing propagandamateriaal, Verlichting, Correspondentie betreffende het aanbieden van een geschenk door het personeel aan de gemeente in verband met het in aanbouw zijnde nieuwe gemeentehuis, Gebouwen voor het bestuur, leiding en administratie. Dienstgebouwen 155 Huur meldingslokaal en huur ruimte opslag goederenmagazijn, Correspondentie betreffende huisvesting Sociale Zaken aan de C.T.-Storkstraat 42, Huisvesting Sociale Dienst Stadhuis, Correspondentie betreffende het nieuwe Raadhuis, Huisvesting van afdeling II in een deel van het gebouw van de Raad van de Arbeid,

25 619 Verbouwing van panden voor de G.S.D., Plannen voor nieuwe huisvesting, Werkgroep huisvesting gemeentelijke diensten, Werkgroep Stadskantoor, Huisvesting Sociale Dienst Deurningerstraat, Algemeen, Bestek en tekeningen, Correspondentie betreffende de verhuizing, Schoonmaak, Plan voor een nieuw gebouw en aanpassing, Werkgroep Bibliotheek/Stadhuis, Stadskantoor, Terreinen 162 Terreinen, Uitoefening van de dienst Agenda's en notulen chefsvergaderingen,

26 Vergaderstukken van het management-team, Verslagen van vergaderingen van staven en teams, Vergaderingen van de staf S.D.V., , deel , deel Dienstvoorschriften Dienstvoorschriften en mededelingen, Huisorders, Organisatie, Noodplan wegwerken achterstanden, Procedures, Memo's van de directeur,

27 199 Uitvoering van de wijzigingen van de regelgeving, Waardering. Klachten 187 Klachten over en kritiek op de wijze van uitoefening van de dienst, Ideeënbuscommissie, Klachtenprocedure, Bedrijfsongevallen, bijzondere gebeurtenissen, bedrijfsstoringen 189 Ongevallen en andere bijzondere gebeurtenissen bij de uitoefening van de dienst, Organisatie van de administratieve en technische dienst Organisatie en reorganisatie van de dienst, Organisatie-onderzoek-beleidsprocedure, Werkgroep Gemeentelijke Sociale Dienst (financiële administratie), Stuurgroep Organisatie-ontwikkeling, Organisatie-ontwikkeling,

28 208 Doorlichting Sociale Dienst, instelling van een onderzoekscommissie, Vooronderzoek gemeentelijke organisatie, Het functioneren, een tussentijdse balans, 'notitie Luijpen' en reacties etc., Voortgangsverslagen diverse afdelingen en Werkplan S.D.V., Onderzoek gemeentelijke organisatie, hoofdlijnen organisatie, Conflictsituaties, Stuurgroep Reorganisatie, Onderzoek- en begeleidingsproject, Operationele diensten, Notities, rapporten en verslagen van de interne controle, Trefwoordregister op voorstel- en opdrachtformulieren, Voorstelformulieren, opdrachtformulieren voor taakgroepen, besluitenlijsten betreffende begeleidingsgroep Gemeentelijke Sociale Dienst, Instelling taakgroepen,

29 Organisatie en efficiency-onderzoek, , deel , externe rapportages , deel , deel 3 Reorganisatie gemeentelijk apparaat, Samenstelling verandergroep en subgroepen dienst Zorg, vergaderingen verandergroep januari-mei Vergaderingen verandergroep juni-december 1988 Verandergroep en Sub-Groepen Dienst Zorg; rapporten, dossier I 1657 dossier II 1655 Eindadvies van de Stuurgroep Reorganisatie, Mechanisatie, automatisering 235 Automatisering administratie (Centrum voor Automatisering Oost-Nederland), Werkgroep Tekstverwerking i.o., Correspondentie betreffende de vervanging van apparatuur, Oprichting gebruikersoverleg (data proces), Tekstverwerking,

30 225 Correspondentie met L -1 T Informatica B.V., Micro-computer WBO -1 BBV/IZ, automatisering van diverse werkzaamheden, microverfilming ten behoeve van inkomensverklaringen, Stuurgroep Automatisering gemeente Hengelo, Gebruikersoverleg, Aanschaf P.C.'s voor personeel en cursussen, Coördinatie automatiseringsaspecten, Diensten en verrichtingen en de tarieven daarvoor 244 Werkzaamheden en de instelling in het algemeen, Verstrekken van inlichtingen betreffende steunnormen, richtlijnen en dergelijke, Werkzaamheden en de instelling en het verstrekken van inlichtingen en andere onbelangrijke correspondentie, Verstrekken van inlichtingen en het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van derden,

31 247 Onderzoek van de VU naar de verhouding tussen de Nederlandse burger en de overheid, DIVOSA-enquetes, Enquete onder bezoekers, Onderzoek "Decentralisatie en Maatschappelijke Dienstverlening", Vertegenwoordigende lichamen met besturende en/of verordende bevoegdheid 253 Samenstelling bestuur Maatschappelijk Hulpbetoon c.q. wijzigingen en opheffing, Bestuursvergaderingen van de Gemeentelijke Instelling voor Maatschappelijk Hulpbetoon, Commissie voor de Beroepsschriften, Commissies uit vertegenwoordigende lichamen 255 Commissies uit de gemeenteraad, Leden van vertegenwoordigende lichamen Presentiegeld bestuursleden Maatschappelijk Hulpbetoon,

32 Voorbereidende en/of uitvoerende colleges 257 Taakverdeling van het College van Burgemeester en Wethouders, Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Wethouders, Hoogste functionaris 259 Correspondentie betreffende de functie van directeur van de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Zaken, Adviserende, bemiddelende en controlerende organen 260 Functie maatschappelijk werkers, Partij van de Arbeid Hengelo, Werkgroep Ombudswerk, Plichten en bevoegdheden 261 Omschrijving van bevoegdheden, welke niet tot de competentie van het bestuur van de Gemeentelijke Instelling voor Maatschappelijk Hulpbetoon behoren, Overdracht van bevoegdheden 252 Overdracht van bevoegdheden betreffende de uitvoering van de Algemene Bijstandswet, Beleidsbepaling 1642 Nota interne beleidsadvisering GSD, 1988.

33 Vastlegging van de handelingen 270 Statistiek betreffende overbrugging en sociale bijstand (hierin ook opgenomen de statistiek betreffende uitkeringen en kleine zelfstandigen en gedemobiliseerden), Statistiek, Verslagen en statistieken, Maandstatistiek ingevolge de Sociale Voorzieningen regeling, zelfstandige hand- en hoofdarbeiders, oud-militairen, beeldende kunstenaars en blinden, Jaarstatistiek ten behoeve van het C.B.S. met betrekking tot de uitvoering van de Algemene Bijstandswet, Kwartaalstatistiek ten behoeve van het C.B.S. met betrekking tot de uitvoering van de Algemene Bijstandswet, Maandstatistieken ten behoeve van het C.B.S. met betrekking tot de uitvoering van Complementaire Sociale Voorzieningen,

34 267 Vragenformulieren van het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk inzake de Algemene Bijstandswet en Rijksgroepsregelingen, Statistische overzichten en statistische jaarboeken, Richtlijnen voor de statistiek ABW en Rijksgroepregelingen per 1 januari 1978, Statistieken inkomsten en uitgaven ter zake van maatschappelijk welzijn, Richtlijnen voor de statistiek ABW en Rijksgroepsregelingen, Vaststelling aantal bijstandsontvangers van belang voor de Verfijningsregeling, Maandelijkse opgave van personen met een periodieke uitkering ABW, RWW en IOAW jonger dan 65 jaar, Wijze van uitoefening van de bestuurs- en beheerstaak Uitnodigingen, Jubilea,

35 Officiële openingen, Algemeen, Installaties en afscheidsbijeenkomsten, Wet Openbaarheid van Bestuur en Nationale Ombudsman, Financiële, materiële en morele steun 308 Giften en dergelijke in verband met jubilea en bijzondere gebeurtenissen, Gemeentelijk subsidiebeleid, Deel Deel 2.08 PERSONEEL 345 Overzicht betreffende het verlof, ziekte en verzuim over de jaren , Werkgroep Personeelsbeleid, Overzicht ziekte-, verlof- en buitengewoon verlofdagen, afdeling 2, 1980.

36 342 Discussienota's, reorganisatie- en personeelsbeleid en loopbaanbeleid, Personeelsinformatieblad, Karakter van de dienstbetrekking. Verhouding tussen het personeel en het orgaan 351 Stuurgroep Personeelsbeleid, Personeelsbeleid algemeen, Legitimatiemiddelen 347 Legitimatie van het personeel, Verhouding tussen het personeel en het orgaan 343 Ambtenarenreglement/Arbeidsovereenkomstenverordening, Georganiseerd overleg 364 Georganiseerd overleg, Medezeggenschap Vergaderstukken van de Medezeggenschapscommissie,

37 Algemene dossiers inzake de Medezeggenschapscommissie, Reglement/leden Medezeggenschapscommissie, Agenda's en notulen van de Medezeggenschapscommissie (verzenddata, verzendlijst en reglement), Ingekomen stukken ten behoeve van de Medezeggenschaps-commissie, Taakgroep Inspraak, Dienstcommissie, bedrijfskernen 352 Dienstcommissies, 1947.

38 .08.2 Begin, vervulling en beëindiging der dienstbetrekking 372 Algemeen, hier ondermeer regeling inzake vervanging, Algemeen dossier inzake de aanstelling van personeel, Vacatures N.W.W. (GAK), Benoeming en tewerkstelling Algemeen, Benoeming personeel, Regeling tijdelijke arbeidsplaatsen, Vacatures en benoemingen, Deeltijdarbeid bij de gemeente Hengelo, Tewerkstelling van tijdelijk personeel, Werkgroep Deeltijdarbeid Leidinggevenden, 1985.

39 Vervulling van de dienstbetrekking 386 Functiewaardering, Functioneringsgesprekken, Bevordering 388 Bevorderingen, Kabinetsdossier betreffende het promotiebeleid (algemeen), Plichten en verplichtingen van en gezag over het personeel 391 Gezag over en plichten van het personeel, Info-systeem, Terbeschikkingstelling 403 Beschikbaarstelling personeel ten behoeve van stembureaus en volkstelling, Woonplaats; standplaats 404 Nota inzake verruiming woongebied, Plicht tot vervulling van de dienstbetrekking 405 Algemene regelingen inzake verlof, werktijden en vakantie,

40 406 Correspondentie inzake ADV-dagen en herbezetting ADV, Verhindering tot het vervullen der betrekking 407 Controle en geneeskundige begeleiding gemeente-personeel, Vrijstelling van het vervullen der betrekking 408 Buitengewoon verlof, Arbeidstijden 392 Arbeidstijden, Glijdende werktijden, Arbeid op zon-, feest- en gedenkdagen 393 Arbeid op zon-, feest- en gedenkdagen, Overwerk Overwerk, Vakantie Vakantie,

41 Aannemen van titels, onderscheidingen, dragen van insignes, uniformen, e.d. 397 Koninklijke onderscheidingen, Toegestane en verboden lidmaatschappen 398 Verboden lidmaatschap, Verboden handelingen 399 Aannemen van geschenken, steekpenningen e.d., Categorieën van personeel; personeelsformatie Vergelijkingsmateriaal van andere gemeenten inzake formatie en bezoldiging van het personeel, Personeelsbezetting, formatie 412 Samenstelling en sterkte van het personeel, Personeelsbezetting, Personele konsekwenties van de stelselherziening en bezuinigingen, Ambtelijke bevoegdheden van het personeel 414 Ambtelijke bevoegdheden van het personeel,

42 .08.7 Rechten van het personeel 402 Aanstelling vast dienstverband, Loon; bezoldiging 415 Bezoldigingsregeling, Vergoeding voor overwerk e.d. 416 Algemeen dossier inzake overwerk, Opgaven van de vergoeding voor overwerk, Betaling van loon, wachtgeld e.d. 435 Vervreemdbaarheid, overdrachtelijkheid van bezoldiging, Inhouding en overdracht Werknemersverklaringen loonbelasting, Tegemoetkomingen en schadeloosstellingen 422 Duurte toelage, koude toelage, Vergoeding waarneming andere functie,

43 Verplaatsingskosten 445 Verplaatsingskosten, Reis- en verblijfkosten. Vrij vervoer Auto- en rijwielvergoeding, Vergoeding reis- en verblijfkosten, Huwelijks- en kindertoelage 421 Kindertoelage, Andere tegemoetkomingen en schadeloosstellingen 424 Vakantietoelage, Vergoeding voor financiële tekorten 448 Vergoeding kastekorten, Studietoelage 449 Studietoelage, Studiefaciliteiten,

44 Pensioen 438 Pensioen, Werkgroep i.o. "Voorbereiding Pensionering", Verzekering 425 Sociale verzekeringen van het personeel, Ziekteverzekering gemeentepersoneel, Ziekteverzekering I.Z.A., Ongevallenverzekering, Ziekte 440 Overzicht ziekteperioden, Andere personeelsaangelegenheden 426 Andere aangelegenheden betreffende het personeel, Gezondheid, veiligheid en zedelijkheid bij de uitoefening van de dienst 427 Aangelegenheden betreffende gezondheid, veiligheid, zedelijkheid en doorlichten, 1949.

45 Geneeskundig onderzoek 491 Geneeskundig onderzoek, Doorlichting Doorlichting, Veiligheidsmaatregelen; dienst- en bedrijfsongevallen 492 Veiligheidsmaatregelen/hulpverlening bij ongevallen, Materiële en sociale behoeften Aangelegenheden betreffende materiële behoeften, ondermeer eetgelegenheden, kantines en extra rantsoenen, Bedrijfssparen, Huisvesting 432 Huisvesting, Eetgelegenheden; kantines; keukens 433 Gebruik kantine door personeel,

46 Sociale voorzieningen (m.b.t. privé-aangelegenheden) 434 Bedrijfsmaatschappelijk werk, Verstrekking van kleding en uitrusting 493 Kledingreglement en verstrekking van kleding, Voorzorg door risicoverdeling en verzekering 436 Collectieve ongevallenverzekering, Lichamelijke, geestelijke en morele verzorging. Ontspanning 437 Ontspanning voor het personeel, Algemene en intellectuele ontwikkeling Congressen, lezingen, excursies etc., Mededelingenbladen, Studiedagen voor maatschappelijk werkers en werksters, Bevordering vakbekwaamheid 509 Cursussen van diverse scholen,

47 508 Stichtingsraad Sociale Academie "Twente", Vormingswerk gemeentepersoneel, Diverse cursussen, Scholing, Opleiding van leerlingen 497 Sollicitatiebrieven van stagiaires, Geschenken, gratificaties en ereblijken 511 Attenties voor langdurige zieken, Ambtsjubilea en andere bijzondere gebeurtenissen 510 Ambtsjubilea en pensioneringen, Vervoer van en naar het werk 512 Parkeren rond stadhuis/stadskantoor, TAAKUITVOERING 533 Handelingen van de administratie,

48 -1.71 EIGENDOM. OPENBARE WERKEN. BELASTINGEN Beheer van vijandelijk vermogen 541 Regels omtrent erkenning vorderingen op vijandelijk vermogen, Openbare werken 534 Wederopbouw, Directe belastingen 542 Belastingen, Zegelrecht 543 Zegelrecht, OPENBARE ORDE Inzamelingen, venten, enz. 544 Correspondentie omtrent het verlenen van ventvergunningen, Inzamelingen 545 Staatsblad enz., Inzamelingen, Muziek, vertoningen, toespraken, enz. op de openbare weg 546 Correspondentie betreffende het maken van straatmuziek, 1963.

49 Familie- en persoonsaangelegenheden 539 Naamsverandering in verband met adoptie, Bevolkingsboekhouding Werkgroep Bevolking, Verklaringen omtrent personen Verklaringen omtrent personen, Toezicht op hotels, logementen, pensions, e.d. 536 Verordening op de logementen, Logementen, Toezicht op tapperijen, drink- en eetgelegenheden 537 Correspondentie betreffende de zogenaamde "zwarte lijst", OPENBARE GEZONDHEID Organisatie van de gezondheidszorg 538 Verordening gemeentelijke geneeskundige- en gezondheidsdienst,

50 Bereiding, bewaring, aflevering en vervoer 547 Verkoop van voorwaardelijk goedgekeurd vlees, Besmettelijke- ziektenbestrijding 548 Besmettelijke- ziektenbestrijding, Besmettelijke Ziektewet, Voedselvoorziening 551 Voedselvoorziening, Centrale keuken, Baden 552 Gemeentelijk instructiebad Oldenzaalsestraat, Verbetering van woontoestanden, bouwwerken, alsmede erven en terreinen 553 Tegemoetkomingen uit het krotopruimingsfonds, Algemene regeling individuele huursubsidie, Woningbouw voor bepaalde categorie bewoners 554 Verhuis- en inrichtingskosten voor bejaarden,

51 825 Werninkhofstraat, OPENBARE VEILIGHEID Bescherming van de bevolking en van de objecten tegen (oorlogs-)geweld 559 Nederlandse Vereniging van Luchtbescherming, Cursussen van hoofden van dienst Stafschool te Barneveld, Map Map Organisatie B.B. Hengelo, Organisatieplan B.B. Hengelo, Algemene correspondentie betreffende de B.B., Cursus Burgerlijke Verdediging te Barneveld inzake opleiding hoofdinstructeurs/hoofdinstructrices, Bijeenkomsten van de Dienst Sociale Verzorging en Verzorgingsgroepen B.B. (damesgroepen), Cursussen dienst sociale verzorging van de organisatie B.B., Nederlandse Federatie voor Vrouwelijke Vrijwillige Hulpverlening, Binnenkomende en uitgaande berichten, Evacuatie-commissie, 1963.

52 564 Oefeningen Fallex 1964, Algemene correspondentie betreffende de Civiele Verdediging, Oefening Tweeling, Studie-oefening in Civiele Verdediging op gemeentelijk niveau, Studie-oefeningen Civiele Verdediging, Hulpverlening. Herstel 572 Hulpdienst gemeente Hengelo, VERKEER EN VERVOER Radio 573 Vrijstelling luister- en kijkgeld, ECONOMISCHE AANGELEGENHEDEN Gemunt geld en andere betaalmiddelen 518 Uitvoering Beschikking Deblokkering 1945, Industrie. Energie 517 Panorama van de industrie in Hengelo, Bezuiniging energieverbruik,

53 Gebruiken en misbruiken in de handel 521 Correspondentie met de Werkraad voor de Middenstand betreffende het verkopen van goederen op krediet "z.g. zwarte lijst", Verbruiksbeperkingen. Distributie van goederen 1471 Distributie verse groenten, Distributie goekope margarine en bak- en braadvet, Houtdistributie, Houtdistributie (stukken van dhr. Eijssink), Stobben rooien, Distributie van klompen, Vervoer van hout, Uitreiking distributiebescheiden aan regeringskinderen, Organisatie van het bedrijfsleven 527 Verordening erkenning en registratie van detailhandelaren in bloemen en planten, 1950.

54 Bank-, beurs- en kredietwezen 530 Correspondentie betreffende de Nederlandse Vereniging van Volkskredietwezen en Woekerbestrijding, Geldschieterswet, Sparen, spaarbanken 528 Sparen en spaarbanken, onder meer actie betreffende sparen in verband met het aflopen van het consumentenkrediet, Kredietwezen Correspondentie betreffende de oprichting van de Volkskredietbank, Bank- en kredietwezen, Bestuur van de Hulpbank, Consumentenkrediet, Nota aan Burgemeester en Wethouders van Hengelo over de oprichting van een volkskredietbank en de voorziening in de behoefte van on- en minvermogenden aan kleding, schoeisel, dekking en andere huishoudelijke artikelen,

55 Jaarverslagen en dergelijke van de volkskredietbanken uit andere gemeenten, A-H 589 I-Z 583 Correspondentie betreffende Hulpbank Hengelo, Statuten en mededelingen van het Twents Financieringsinstituut, Onderzoeken voor de Volkskredietbank te Enschede, Ontvangen opgaven van achterstanden van de Hulpbank, Modellen van andere gemeenten betreffende volkskredietbanken, Door de Hulpbank aangevraagde gelden ter financiering van de met de Hulpbank krachtens raadbesluit d.d. 28 februari 1950 gesloten overeenkomst inzake verstrekking van volkskrediet, Voorschotten van de Hulpbank, Correspondentie betreffende het verlenen van volkskredieten in samenwerking met de Hulpbank, alsmede beëindiging van de samenwerking, Ontvangen balansen en dergelijke (hierin zijn ook de opgaven opgeborgen, ontvangen als gevolg van de krachtens het raadsbesluit d.d. 28 februari 1950 gesloten overeenkomst inzake het verstrekken van volkskrediet) van de Hulpbank,

56 576 Volkskredietbank/Hulpbank (voorlopig dossier), Correspondentie betreffende het Centraal Lichaam van Overleg voor Gezinskrediet in Overijssel, Gemeenschappelijke Regeling van de Intercommunale Kredietbank (I.K.B.), Kredietregeling ten bate van het midden- en kleinbedrijf, Correspondentie in verband met de afwikkeling van diverse verstrekte leningen bij de Hulpbank, waarvoor de dienst zich indertijd garant heeft gesteld, Correspondentie betreffende het invorderen van openstaande voorschotten, verleend door de Hulpbank, waarvoor de dienst zich garant stelde, Intercommunale Krediet- en Spaarbank, Onderzoek naar rentepercentages kredietbanken, Samenwerking I.K.B. - G.S.D., Diverse vergaderingen van de I.K.B., Algemeen dossier inzake de Intercommunale Kredietbank (I.K.B.) te Enschede, Kredietverlening op coöperatieve grondslag 581 Stichting Algemeen Borgstellingsfonds voor de Middenstand in Twente,

57 597 Regionaal Dienstverleningscentrum Kleinbedrijf Overijssel (R.D.K.-Overijssel), ARBEID Verhouding tussen werkgevers en werknemers 600 Verhouding tussen werkgevers en werknemers, Vrijwilligerswerk, Arbeid voor moeilijk plaatsbare werkkrachten 601 Stukken betreffende het Consultatiebureau (A.V.O.), Stukken betreffende plannen voor oprichting van werkgelegenheden voor onvolwaardige arbeidskrachten (A.V.O.), Algemene correspondentie A.V.O., Algemene correspondentie, opgeroepen personen- en namenlijsten van het Consultatiebureau, Bijzondere A.V.O.-avond, Correspondentie met leden, Notulen van vergaderingen van het Consultatiebureau voor minder validen (A.V.O. en kruisverenigingen), Hulpverlening in bepaalde gevallen van het Consultatiebureau, Aanschaffing weeftoestel ten bate van het A.V.O.,

58 656 Werkgelegenheid voor minder-validen en correspondentie betreffende werk-inrichtingen voor geestelijk- en lichamelijk minder-valide arbeidskrachten en de kruidenteelt, tevens statistisch overzicht van de werkzaamheden van de Afdeling Bijzondere Bemiddeling van het Gewestelijk Arbeidsbureau Enschede, Vergoeding voor de uitoefening van arbeidsbemiddeling zonder winstoogmerk ten bate van minder-validen ingevolge de beschikking van de minister van Sociale Zaken d.d. 29 maart 1949, Kwartaal- en maandelijkse opgaven en tevens plaatsing minder-validen, Stukken betreffende de Rijwiel Poets-Centrale (R.P.C.), Algemene correspondentie, Financiële gegevens, Kasstukken, kasboek en jaaroverzichten, Loonbelastingstabellen, afschriften, rapporten en weekstaten, Loonstaten werknemers, Rapporten, Samenstelling van het bestuur van de A.V.O. en vergaderingen, Statuten en huishoudelijk reglement van de afdeling Hengelo en omstreken van de A.V.O., Notulen van vergaderingen van het A.V.O., Werkplaats (Prestatielijsten en loonberekeningen), Kasboek van de werkplaats (minder-validen), Werkplaats minder-validen te Hengelo (produktie- en afleveringsstaten, financieel en totaal produktie-overzicht, wekelijkse uitbetalingsstaten vanaf 19 maart t/m 31 december 1951),

59 606 Werkplaats (facturen aan opdrachtgevers en gemeente Borne, ontvangen materiaal voor bewerking), Kwitanties voor de uitbetaling van lonen met betrekking de werkplaats, Werkplaats (algemeen/minder-validen), Jaarverslagen van de A.V.O., Propaganda-avonden A.V.O.-folders, Correspondentie betreffende de oprichting van de Stichting "Arbeid voor Minder Validen" (not. acte d.d. 13 mei 1953), Kranteknipsels, Stichting voor werkverschaffing van minder-validen van het A.V.O., Algemeen dossier inzake A.V.O., Financiële administratie van de werkplaats voor minder-validen, Oprichting van het Consultatiebureau ten behoeve van minder-validen, Correspondentie betreffende de collectes voor de A.V.O. ten bate van de minder-validen,

Nummer archiefinventaris: 2.15.47. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 2004. Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: 2.15.47. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 2004. Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.15.47 Inventaris van de archieven van het Directoraat- Generaal voor Algemene Beleidsaangelegenheden en daaronder ressorterende diensten en commissies van het Ministerie van

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Directie Organisatie en Automatisering (DOA), 1960-1992

Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Directie Organisatie en Automatisering (DOA), 1960-1992 Nummer archiefinventaris: 2.04.93 Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Directie Organisatie en Automatisering (DOA), 1960-1992 Auteur: CAS 1202 Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Stichting Nationale Federatie Huishoudelijke en Gezinsvoorlichting en voorgangers, 1934-1972

Inventaris van het archief van de Stichting Nationale Federatie Huishoudelijke en Gezinsvoorlichting en voorgangers, 1934-1972 Nummer archiefinventaris: 2.27.06 Inventaris van het archief van de Stichting Nationale Federatie Huishoudelijke en Gezinsvoorlichting en voorgangers, 1934-1972 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Rijksverzekeringsbank, 1901-1956

Inventaris van het archief van de Rijksverzekeringsbank, 1901-1956 Nummer archiefinventaris: 2.15.55 Inventaris van het archief van de Rijksverzekeringsbank, 1901-1956 Auteur: SSA-SVB Nationaal Archief, Den Haag 2007 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

Besluit substitutie archiefbescheiden die volgens de vernietigingslijst zijn aangemerkt als vernietigbaar.

Besluit substitutie archiefbescheiden die volgens de vernietigingslijst zijn aangemerkt als vernietigbaar. College Onderwerp: V200900942 Besluit substitutie archiefbescheiden die volgens de vernietigingslijst zijn aangemerkt als vernietigbaar. Collegevoorstel Inleiding: 1. Toelichting Onder substitutie wordt

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 1 PREAMBULE GRONDSLAGEN PERSONEELBELEID... 3

INHOUDSOPGAVE... 1 PREAMBULE GRONDSLAGEN PERSONEELBELEID... 3 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 PREAMBULE GRONDSLAGEN PERSONEELBELEID... 3 CAO HOOFDSTUK I DEFINITIES... 6 HOOFDSTUK II WERKINGSSFEER... 8 HOOFDSTUK III VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN... 9

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming: Afdeling Kabinet, 1940-1945

Inventaris van het archief van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming: Afdeling Kabinet, 1940-1945 Nummer archiefinventaris: 2.14.37 Inventaris van het archief van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming: Afdeling Kabinet, 1940-1945 Auteur: F.G.A.H.H. van Abeelen Nationaal Archief,

Nadere informatie

INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN DE GEMEENTE WINSUM (1882) 1932 1989 (1992)

INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN DE GEMEENTE WINSUM (1882) 1932 1989 (1992) INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN DE GEMEENTE WINSUM (1882) 1932 1989 (1992) De vier archiefblokken worden één F.J. Oosterhuis 1992, 2008 1 Winsum, mei 1970. De invulling van Obergum is in volle gang. De

Nadere informatie

Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 310 Rapport van L.C. de Raadt betreffende de uitbouw van het maatschappelijk werk op Aruba (1968-1969)

Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 310 Rapport van L.C. de Raadt betreffende de uitbouw van het maatschappelijk werk op Aruba (1968-1969) - - --- -- -- - ---- Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 310 Rapport van L.C. de Raadt betreffende de uitbouw van het maatschappelijk werk op Aruba (1968-1969) Inventarisnummer van archiefstuk(ken):

Nadere informatie

SELECTIELIJST VOOR ARCHIEFBESCHEIDEN VAN GEMEENTELIJKE EN INTERGEMEENTELIJKE ORGANEN opgemaakt of ontvangen vanaf 1 januari 1996

SELECTIELIJST VOOR ARCHIEFBESCHEIDEN VAN GEMEENTELIJKE EN INTERGEMEENTELIJKE ORGANEN opgemaakt of ontvangen vanaf 1 januari 1996 SELECTIELIJST VOOR ARCHIEFESCHEIDEN VAN GEMEENTELIJKE EN INTERGEMEENTELIJKE ORGANEN opgemaakt of ontvangen vanaf 1 januari 1996 Actualisatie Vastgesteld Staatscourant 25 juni 2012 nr. 11906 1 Hoofdstuk

Nadere informatie

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalten, Apeldoorn, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Doetinchem,

Nadere informatie

Hoofdstuk I. Artikel 4 Geen of gedeeltelijke toepassing van de CAO 2. Algemene inleidende bepalingen Bladzijde

Hoofdstuk I. Artikel 4 Geen of gedeeltelijke toepassing van de CAO 2. Algemene inleidende bepalingen Bladzijde CAO GEZONDHEIDSCENTRA 2007-2008 Deze CAO-gezondheidscentra heeft een looptijd van 1 april 2007 t/m 31 maart 2008. Voor sommige CAO-bepalingen geldt een andere ingangsdatum. In dat geval wordt dit bij de

Nadere informatie

COLLEGEBESLUIT, BESLUIT BURGEMEESTER, RAADSBESLUIT

COLLEGEBESLUIT, BESLUIT BURGEMEESTER, RAADSBESLUIT COLLEGEBESLUIT, BESLUIT BURGEMEESTER, RAADSBESLUIT Datum en nummer 15 november 2007, nummer 079/2007 De raden, respectievelijk de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de gemeenten

Nadere informatie

Oranje-Groene Kruis. Plaatsingslijst

Oranje-Groene Kruis. Plaatsingslijst Plaatsingslijst Archief Oranje-Groene Kruis Archiefnummer: 941 Archiefnaam: OGK Sector: Zieken- en gezondheidszorg Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1936-1975 Katholiek Documentatie Centrum 2014

Nadere informatie

Europees Sociaal Handvest. (herzien)

Europees Sociaal Handvest. (herzien) Europees Sociaal Handvest (herzien) Europees Sociaal Handvest (herzien) Straatsburg, 3 mei 1996 Preambule De ondertekenende Regeringen, Leden van de Raad van Europa, Overwegende dat het doel van de Raad

Nadere informatie

CAO GEZONDHEIDSCENTRA 2006-2007

CAO GEZONDHEIDSCENTRA 2006-2007 CAO GEZONDHEIDSCENTRA 2006-2007 Deze CAO Gezondheidscentra heeft een looptijd van 1 januari 2006 t/m 31 maart 2007. Voor sommige CAO-bepalingen geldt een andere ingangsdatum. In dat geval wordt dit bij

Nadere informatie

Inventaris van het. Zuiveringsschap Veluwe 1971-1996

Inventaris van het. Zuiveringsschap Veluwe 1971-1996 Inventaris van het Zuiveringsschap Veluwe 1971-1996 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...5 2. Inventaris...10 2.1. Stukken van algemene aard...10 2.1.1. Vergaderstukken...10 2.1.1.1. Verenigde Vergadering...10

Nadere informatie

Inventaris van de archieven van de Centrale Directies van het Ministerie van Financiën, (1817) 1945-2005

Inventaris van de archieven van de Centrale Directies van het Ministerie van Financiën, (1817) 1945-2005 Nummer archiefinventaris: 2.08.90 Inventaris van de archieven van de Centrale Directies van het Ministerie van Financiën, (1817) 1945-2005 Auteur: PWAA Nationaal Archief, Den Haag 2011 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inhoudsopgave Schoolplan 2011-2015

Inhoudsopgave Schoolplan 2011-2015 Inhoudsopgave Schoolplan 2011-2015 VISIE EN MISSIE...8 Identiteit...8 Mission statement... 8 Plaats van de school in de samenleving... 8 Christelijk onderwijs... 9 CODE GOED BESTUUR...10 Bestuursprofiel...10

Nadere informatie

FUNCTIEBOUWWERK SKB DE VEENPLAS

FUNCTIEBOUWWERK SKB DE VEENPLAS FUNCTIEBOUWWERK SKB DE VEENPLAS Vastgesteld door MT : 4 april 2008 Goedgekeurd door GMR : 23 juni 2008 Vastgesteld door AB : 7 juli 2008 (gewijzigd op 29 juni 2009 i.v.m. toevoeging functiebeschrijving

Nadere informatie

De startnotitie herijking jeugdbeleid vast te stellen.

De startnotitie herijking jeugdbeleid vast te stellen. Aan de leden van de gemeenteraad Sliedrecht Datum 9 mei 212 Hierbij bieden wij u bijgevoegde stukken aan voor: besluitvorming zienswijze kennisname Geheimhouding op grond van de Wet openbaarheid van bestuur

Nadere informatie

Bijlage behorende bij Eilandsverordering vaststelling diverse ontwerp-landsverordeningen land Curaçao (A.B. 2010 no. 87)

Bijlage behorende bij Eilandsverordering vaststelling diverse ontwerp-landsverordeningen land Curaçao (A.B. 2010 no. 87) Bijlage behorende bij Eilandsverordering vaststelling diverse ontwerp-landsverordeningen land Curaçao (A.B. 2010 no. 87) Landsverordening van de houdende regels van materieelrechtelijke aard betreffende

Nadere informatie

Gids Arbeidsvoorwaarden. van de predikanten voor gewone werkzaamheden in de Protestantse Kerk in Nederland

Gids Arbeidsvoorwaarden. van de predikanten voor gewone werkzaamheden in de Protestantse Kerk in Nederland Gids Arbeidsvoorwaarden van de predikanten voor gewone werkzaamheden in de Protestantse Kerk in Nederland uitgave: Dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland Afdeling HRM Team Arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Titel I. De verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging

Titel I. De verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging Titel I. De verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging I. Administratieve organisatie en financiering Inleiding In de praktijk heeft de volledige Belgische bevolking een verplichte verzekering

Nadere informatie

WHW-Wet op Hoger onderwijs en Wetenschap

WHW-Wet op Hoger onderwijs en Wetenschap WHW-Wet op Hoger onderwijs en Wetenschap Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Titel 1. Definities en taakomschrijving Artikel 1.1. Begripsbepalingen In deze wet wordt verstaan onder: a. Onze minister: Onze

Nadere informatie

regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg)

regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg) ADL-woning: begeleiding: burgerservicenummer: CAK: regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg) Voorstel van wet Wij Willem-Alexander bij

Nadere informatie

Ferdi Ploeger, 16:23 09-07-2003 +0200, Fwd: fotoreportage Page 1 of 211. De citeertitel is door de wetgever vastgesteld.

Ferdi Ploeger, 16:23 09-07-2003 +0200, Fwd: fotoreportage Page 1 of 211. De citeertitel is door de wetgever vastgesteld. Ferdi Ploeger, 16:23 09-07-2003 +0200, Fwd: fotoreportage Page 1 of 211 (Tekst geldend op: 07-08-2003) Algemene informatie Eerst verantwoordelijke ministerie: Afkorting: Niet officiële titel: Citeertitel:

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Tussen: Nestlé Nederland B.V. te Amsterdam als partij ter ene zijde en CNV Vakmensen te Utrecht FNV Bondgenoten te Utrecht De Unie, Vakbond voor Industrie en Dienstverlening

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR VLIEGERS MARTINAIR HOLLAND N.V.

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR VLIEGERS MARTINAIR HOLLAND N.V. COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR VLIEGERS MARTINAIR HOLLAND N.V. 1 januari 2011 tot en met 31 december 2011 2 I N H O U D S O P G A V E COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Blz. PERSONEELSBELEID 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

ARBEIDSVOORWAARDEN. Gemeente Kampen CAR/LAR. Bijgewerkt t/m 49 e wijziging Mei 2013 01-05-2013

ARBEIDSVOORWAARDEN. Gemeente Kampen CAR/LAR. Bijgewerkt t/m 49 e wijziging Mei 2013 01-05-2013 ARBEIDSVOORWAARDEN Gemeente Kampen CAR/LAR Bijgewerkt t/m 49 e wijziging Mei 2013 01-05-2013 Bijgewerkt tot en met LOGA circulaire ECCvA/U20130314 van 27 maart 2013 (49e wijziging) 1 Woord vooraf Voor

Nadere informatie