Dossierinventaris. van het archief van de GEMEENTELIJKE SOCIALE DIENST en taakvoorganger(s) te HENGELO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dossierinventaris. van het archief van de GEMEENTELIJKE SOCIALE DIENST en taakvoorganger(s) te HENGELO 1920-1989"

Transcriptie

1 Dossierinventaris van het archief van de GEMEENTELIJKE SOCIALE DIENST en taakvoorganger(s) te HENGELO Winschoten 1996 Centrale Archief Selectiedienst

2

3 INHOUD.07 HET ORGANISME Instelling, ontwikkeling en opheffing Groei. Ontwikkeling en instandhouding Voorrechten. Kenmerken Omvang van het gebied. Vaststelling en wijziging van de grenzen Betrekkingen tot andere lichamen en organen Samenwerking Inspectie en controle door of vanwege hoger gezag Financiële verhouding tussen organen Functioneren van het orgaan Eigendom en bezit Aankoop Gebruik Klimaatregeling Schadeverzekering Bescherming Exploitatie en administratie Financiën Begrotingen en financiële plannen Balansen en financiële inventarissen Rekeningen en verantwoordingen Publicaties Boekhoudsystemen en -technieken Kasgeld Deviezen; buitenlandse valuta Bank- en girorekeningen Inning van gelden Betaling van gelden Controle op het financieel beheer Kasopneming Benodigdheden en hulpmiddelen Kantoormachines Archiefbescheiden en registratuur Publikaties Grafische en fotografische documenten Abonnementen en lidmaatschappen Postverkeer Telefonie 23 blz.

4 Televisie Publiciteit en voorlichting Benodigdheden en hulpmiddelen ter voorlichting van de administratie Vervoermiddelen te land Motorvoertuigen Gebouwen, terreinen en werken voor de dienst bestemd Gebouwen voor het bestuur, leiding en administratie. Dienstgebouwen Terreinen Uitoefening van de dienst Dienstvoorschriften Waardering. Klachten Bedrijfsongevallen, bijzondere gebeurtenissen, bedrijfsstoringen Organisatie van de administratieve en technische dienst Mechanisatie, automatisering Diensten en verrichtingen en de tarieven daarvoor Vertegenwoordigende lichamen met besturende en/of verordende bevoegdheid Commissies uit vertegenwoordigende lichamen Leden van vertegenwoordigende lichamen Voorbereidende en/of uitvoerende colleges Hoogste functionaris Adviserende, bemiddelende en controlerende organen Plichten en bevoegdheden Overdracht van bevoegdheden Beleidsbepaling Vastlegging van de handelingen Wijze van uitoefening van de bestuurs- en beheerstaak Financiële, materiële en morele steun PERSONEEL Karakter van de dienstbetrekking. Verhouding tussen het personeel en het orgaan Legitimatiemiddelen Verhouding tussen het personeel en het orgaan Georganiseerd overleg Medezeggenschap Dienstcommissie, bedrijfskernen Begin, vervulling en beëindiging der dienstbetrekking Benoeming en tewerkstelling Vervulling van de dienstbetrekking Bevordering 40

5 .08.3 Plichten en verplichtingen van en gezag over het personeel Terbeschikkingstelling Woonplaats; standplaats Plicht tot vervulling van de dienstbetrekking Verhindering tot het vervullen der betrekking Vrijstelling van het vervullen der betrekking Arbeidstijden Arbeid op zon-, feest- en gedenkdagen Overwerk Vakantie Aannemen van titels, onderscheidingen, dragen van insignes, uniformen, e.d Toegestane en verboden lidmaatschappen Verboden handelingen Categorieën van personeel; personeelsformatie Personeelsbezetting; formatie Ambtelijke bevoegdheden van het personeel Rechten van het personeel Loon; bezoldiging Vergoeding voor overwerk Betaling van loon, wachtgeld e.d Inhouding en overdracht Tegemoetkomingen en schadeloosstellingen Verplaatsingskosten Reis- en verblijfkosten. Vrij vervoer Huwelijks- en kindertoelage Andere tegemoetkomingen en schadeloosstellingen Vergoeding voor financiële tekorten Studietoelage Pensioen Verzekering Ziekte Andere personeelsaangelegenheden Gezondheid, veiligheid en zedelijkheid bij de uitoefening van de dienst Geneeskundig onderzoek Doorlichting Veiligheidsmaatregelen; dienst- en bedrijfsongevallen Materiële en sociale behoeften Huisvesting Eetgelegenheden; kantines; keukens Sociale vorzieningen (m.b.t. privé-aangelegenheden) Verstrekking van kleding en uitrusting Voorzorg door risicoverdeling en verzekering Lichamelijke, geestelijke en morele verzorging.

6 Ontspanning Algemene en intellectuele ontwikkeling Bevordering vakbekwaamheid Opleiding van leerlingen Geschenken, gratificaties en ereblijken Ambtsjubilea en andere bijzondere gebeurtenissen Vervoer van en naar het werk 48-1 TAAKUITVOERING EIGENDOM. OPENBARE WERKEN. BELASTINGEN Beheer van vijandelijk vermogen Openbare werken Directe belastingen Zegelrecht OPENBARE ORDE Inzamelingen, venten, enz Inzamelingen Muziek, vertoning, toespraken, enz. op de openbare weg Familie- en personeelsaangelegenheden Bevolkingsboekhouding Verklaringen omtrent personen Toezicht op hotels, logementen, pensions, e.d Toezicht op tapperijen, drink- en eetgelegenheden OPENBARE GEZONDHEID Organisatie van de gezondheidszorg Bereiding, bewaring, aflevering en vervoer Besmettelijke ziektenbestrijding Voedselvoorziening Baden Verbetering van woontoestanden, bouwwerken, alsmede erven en terreinen Woningbouw voor bepaalde categorie bewoners OPENBARE VEILIGHEID Bescherming van de bevolking en van de objecten tegen (oorlogs-)geweld Hulpverlening. Herstel VERKEER EN VERVOER Radio ECONOMISCHE AANGELEGENHEDEN Gemunt geld en andere betaalmiddelen Industrie. Energie Gebruiken en misbruiken in de handel Verbruiksbeperkingen. Distributie van goederen Organisatie van het bedrijfsleven Bank-, beurs- en kredietwezen Sparen, spaarbanken Kredietwezen 55

7 Kredietverlening op coöperatieve grondslag ARBEID Verhouding tussen werkgevers en werknemers Arbeid voor moeilijk plaatsbare werkkrachten Werkgelegenheid en bestrijding van werkloosheid Aanvullende werkgelegenheid Objecten van aanvullende werkgelegenheid Gelijkmatige verdeling van de arbeid Bestrijding van de werkloosheid in bepaalde bedrijven, beroepen en groepen Inschakeling van de jeugd in het arbeidsproces Hoofdarbeiders Vakverenigingen Arbeidsbemiddeling Particuliere arbeidsbemiddeling Emigratie en immigratie Beroepskeuze en psychologisch onderzoek MAATSCHAPPELIJKE ZORG. VERZEKERINGSWEZEN Maatschappelijke zorg in het algemeen Sociale gezondheidszorg Overheidszorg Particuliere zorg Inzamelingen voor sociale doeleinden Fondsen Medewerkers bij de zorg Organisatie van de maatschappelijke zorg Instellingen op sociaal-charitatief gebied Maatschappelijke zorg ten behoeve van verschillende groepen Zieken, gewonden, rustbehoevenden en ongeneeslijken Ziekenhuizen Sanatoria, herstellingsoorden, rust- en verpleeghuizen en recreatie- en vakantieoorden Overige aangelegenheden betreffende de zorg voor zieken, gewonden, enz Zorg in verband met speciale ziekten Geesteszieken en verslaafden Geestelijke gehandicapten Verplegingsinrichtingen Lichamelijke gehandicapten Blinden en slechtzienden Doven en slechthorenden Spraakgebrekkigen Revalidatie Bijstandbehoevenden Daklozen. Thuislozen. Passanten Geldelijke Bijstand Normen van bijstandverlening 96

8 Bijstandverlening in bepaalde jaargetijden en bij bijzondere gelegenheden Bijstandverlening voor bijzondere doeleinden Geldleningen Verstrekkingen in natura Bejaarden Verpleegtehuizen. Verzorgingstehuizen. Bejaardencentra Pensioenen. Lijfrenten. Uitkeringen e.d Ontspanning. Cultureel werk. Morele bijstand Kinderen Accommodaties Natuurlijke kinderen en vondelingen Kinderbescherming (preventieve en repressieve zorg) Uitbestede en in gezinsverband geplaatste kinderen Verzorging in gezinnen Zorg voor in onderwijsverband samengebrachte jeugd Voeding en kleding Baden en zwemmen Bezigheid voor kinderen buiten schooltijd Inrichtingen, herstellingsoorden, vakantiekolonies Jongens. Meisjes. Vrouwen Tehuizen Meisjes. Vrouwen Tehuizen voor meisjes en vrouwen Overige groepen van behoevenden Getroffenen door rampen, ongevallen en andere buitengewone omstandigheden Getroffenen door oorlog Nederlanders uit den vreemde Vreemdelingen Militairen Zij die behoren tot bepaalde beroeps- en bedrijfskringen Varende en zwervende bevolking Overledenen Werklozen en arbeidsongeschikten Uitkeringen Cultureel werk Gezinnen en andere levensverbanden Huishoudelijke hulp en voorlichting Overige gevallen Sociale adviezen Asocialen en gedeclasseerden; moreel en ethisch herstel Gevangenen en ontslagen gevangenen Sociale Verzekeringen. Volksverzekering Verzekering tegen de geldelijke gevolgen van

9 arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschiktheidsverzekering Ziektekostenverzekering Ouderdoms-, invaliditeits- en pensioenverzekering Wachtgeld- en werkloosheidsverzekering Verzekering tegemoetkoming in de gezinslasten VOLKSONTWIKKELING EN -OPVOEDING. RELIGIE Onderwijs Basisonderwijs Buitengewoon basisonderwijs Voortgezet onderwijs Verzamelen, bewaren en beschikbaar stellen van documenten, voorwerpen en gegevens Bevordering van de lokale gemeenschapszin Volks-, buurt- en dorpshuizen; verenigingslokalen Bevordering van het gezinsleven en van andere levensverbanden 141

10

11 .07 HET ORGANISME 5 Jaarverslag van de Gemeentelijke Instelling voor Maatschappelijk Hulpbetoon over de jaren , N.B.: Zie voor de notulen afzonderlijke plaatsingslijst 2-4 Jaarverslagen, Maandverslagen, Nieuwjaarsredes van de burgemeester, Derde Fase Bestuursonderzoek Oost-Nederland, Nieuwjaarstoespraken directeur GSD, Verslagen Stafadministratie, , eerste helft , tweede helft Geïntegreerde jaarverslagen, Nieuwsbrief Hengelo,

12 .07.1 Instelling, ontwikkeling en opheffing 12 Opheffing Gemeentelijke Instelling van Maatschappelijk Hulpbetoon, ingevolge art. 87 A.B.W. per 1 januari 1965 en instelling van de Gemeentelijke Sociale Dienst, Groei. Ontwikkeling en instandhouding 16 Rapport bevolkingsontwikkeling Hengelo, Voorrechten. Kenmerken 14 Economische en Rechtspositie, Omvang van het gebied. Vaststelling en wijziging van de grenzen 15 Grenswijziging betreffende Hengelo-Weerselo-Borne, Betrekkingen tot andere lichamen en organen 170 D' (regulering en decentralisatie)-gemeenten, Samenwerking 19 Contact met armbesturen, diaconiën, fabrieken, enz., Vergaderingen van Personeelchefs en Sociale Werker(s)(sters),

13 18 Het leggen van contacten tussen Twente en het aangrenzende gebied van Duitsland, Besprekingen van de Sociale Academie "Twente" met directeuren van de gemeentelijke diensten voor Sociale Zaken, Bespreking met dhr. Bense, Consulent bij het ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Contactbijeenkomsten van de hoofden van dienst, Stedenbandrecorders, Samenwerkingsorgaan Stedenband Twente (o.a. totstandkoming), Directeurenoverleg Stedenband Twente - algemeen, Agenda's en notulen van het directeurenoverleg in de Stedenband Twente, Werkcommissie van het directeurenoverleg Stedenband Twente, Samenwerking op het gebied van overheidsmaatschappelijk werk, Regionale Samenwerking Gezinsverzorging,

14 42 Samenwerking Sociaal Werkvoorzieningsbedrijf "Midden Twente" en "De Schakel", Instelling van een regionale commissie van advies ex artikel 75 A.B.W. van de Stedenband-gemeenten, Vergaderingen van de portefeuillehouders Sociale Zaken van het Beraad van Acht, Regeling (pre)gewest Twente (rapport van een ambtelijke werkgroep ingesteld door de Dagelijkse Besturen van TOG, Stedenband en Twenteraad), Vergaderstukken van de Commissie voor Sociale Zaken en Maatschappelijk Welzijn (en Volksgezondheid), Twents Overleg Personeelsbeleid Kring Hengelo en Omstreken, Besprekingen wethouder-direktie, Stichting Industriële Kring Twente - Maatschappelijke Diskussie, Werkgroep "Huisstijl" van het beraad van diensthoofden, Congressen van de Vereniging van Direkteuren van Overheidsorganen voor Sociale Arbeid (DIVOSA), Congres Voorbereiding congres 1990

15 27 Notitie Intergemeentelijke Samenwerking binnen de Gemeentekring Midden Twente, Inspectie en controle door of vanwege hoger gezag 28 Rijksconsulentschap Sociale Zaken, Financiële verhouding tussen organen 51 Algemene stukken met betrekking tot de financiële verhouding tussen rijk en gemeente, Declaraties ingediend bij het ministerie van Cultuur, Recreactie en Maatschappelijk Werk, Algemene correspondentie betreffende declaraties, Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk 54 Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid Declaraties ingediend bij het ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid, later Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Samenstelling jaaropgaven ten laste van het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, gedeclareerde uitgaven,

16 Samenstelling jaaropgaven ten laste van het ministerie van Sociale Zaken, gedeclareerde uitgaven, Declaraties ingediend bij het ministerie van Sociale Zaken, afdeling Bijstandsvergoedingen, Algemene correspondentie en kwartaaldeclaraties van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - directie Bijstandszaken, Kosten Sociale Zorg, Samenstelling jaaropgaven ten laste van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, directie C.S.V., Functioneren van het orgaan 13 Correspondentie betreffende de verordening Dienst Sociale Zaken, Verordening van de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Zaken, Statuten en reglement van de Gemeentelijke Instelling voor Maatschappelijk Hulpbetoon, Taakstelling ten aanzien van de Sociale Dienst, Beleidsplan Twente,

17 Eigendom en bezit 83 Eigendom en bezit, Aankoop 71 Aankoop van fietsen, Gebruik 73 Verzoeken van derden om de om het kantoor liggende grond dan wel de daarbij behorende garage te mogen gebruiken, Klimaatregeling 82 Onderzoek formaldehyde-concentraties gebouw van de Sociale Dienst, Schadeverzekering 84 Brandverzekering, Bescherming 75 Bewaking en bescherming, Correspondentie betreffende de huisvesting van de Dienst Sociale Zaken tijdens de oorlogsjaren, Brandblusapparaten,

18 Exploitatie en administratie 77 Inventarislijst, Financiën 78 Rapport van Burgemeester en Wethouders d.d. december 1950 aan de Raad en het College van Gedeputeerde Staten omtrent de invloed van de economische en stedebouwkundige ontwikkeling van de gemeente Hengelo op het gemeentelijk budget, Algemeen dossier inzake financiële aangelegenheden, Begrotingen en financiële plannen 98 Algemene correspondentie inzake de begroting, Begrotingen, Voorbereiding beleidsombuiging voor de periode , Deel 1 96 Deel Uitgangspunten voor de ombuigingsoperatie en uitgangspunten voor nieuw beleid voor de periode ,

19 Balansen en financiële inventarissen Proefbalansen, Rekeningen en verantwoordingen Jaarrekeningen, Rekening algemeen, Publicaties 1670 Informatiebulletins GSD, Boekhoudsystemen en -technieken 109 Aanvulling c.q. wijziging van de administratie van de Gemeentelijke Instelling voor Maatschappelijk Hulpbetoon, Kasgeld 110 Kasgeld, Deviezen; buitenlandse valuta 111 Geldsanering en -zuivering,

20 Bank- en girorekeningen Bank- en girorekeningen, Inning van gelden 112 Inning van gelden, Betaling van gelden 113 Betaling van gelden, Controle op het financieel beheer 108 Kasopname door de Gemeentelijke Controledienst, Controle op het financieel beheer, Controle jaarrekeningen, Kasopname en controle administratie, Kasopneming 115 Aan de Controledienst toegezonden kasstaatjes,

21 Benodigdheden en hulpmiddelen 137 Kledinguitrusting en dergelijke, Kantoormachines 121 Aankoop kantoormachines, Adresseerplaatjes, Correspondentie inzake huurovereenkomsten van diverse kopieerapparaten, Documentatiemateriaal office-computer, Archiefbescheiden en registratuur 125 Documentatie en registratuur, Vernietiging van archiefstukken, Werkgroepen van chefs van afdelingen Interne Zaken van gemeentelijke Sociale Diensten, Enquete postbehandeling, Werkgroep chefs interne zaken, Archiefoverleg,

22 Publikaties 124 Correspondentie betreffende het archief van de bibliotheek, Bibliotheekbeheer, Grafische en fotografische documenten 128 Microverfilming, Abonnementen en lidmaatschappen 129 Vergaderingen en congressen van de Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werk, Abonnementen en lidmaatschappen, Abonnement op documentatiesysteem FIRA, Postverkeer 130 Portvrijdom Telling Dienststukken, Post, Frankeermachine alsmede de frankering en PTT-tarieven, Telefonie 140 Telefoon,

23 Televisie 142 Viditel-apparatuur (Interne Zaken - Secretarie), Publiciteit en voorlichting 132 Publiciteit en voorlichting door middel van pers, radio, film, enz., Optische publiciteit en voorlichting, Openheid en openbaarheid tussen burgerij en plaatselijk bestuur, Benodigdheden en hulpmiddelen ter voorlichting van de administratie 134 Opgaaf van adressen en schrijfwijze Nederlandse taal, Opgaaf van adressen, Vervoermiddelen te land 136 Dienstrijwielen, Motorvoertuigen 184 Gebruik van auto's ten behoeve van de dienst, Aanschaffing bromfiets en daarmee verband houdende zaken,

24 Gebouwen, terreinen en werken voor de dienst bestemd 151 Gebouwen en terreinen voor de dienst bestemd, Verwarming, Onderhoud en schoonhouden gebouw, Verhuur en verpachting, Verzoeken om op de kantoren van de dienst te collecteren en verzoeken om plaatsing propagandamateriaal, Verlichting, Correspondentie betreffende het aanbieden van een geschenk door het personeel aan de gemeente in verband met het in aanbouw zijnde nieuwe gemeentehuis, Gebouwen voor het bestuur, leiding en administratie. Dienstgebouwen 155 Huur meldingslokaal en huur ruimte opslag goederenmagazijn, Correspondentie betreffende huisvesting Sociale Zaken aan de C.T.-Storkstraat 42, Huisvesting Sociale Dienst Stadhuis, Correspondentie betreffende het nieuwe Raadhuis, Huisvesting van afdeling II in een deel van het gebouw van de Raad van de Arbeid,

25 619 Verbouwing van panden voor de G.S.D., Plannen voor nieuwe huisvesting, Werkgroep huisvesting gemeentelijke diensten, Werkgroep Stadskantoor, Huisvesting Sociale Dienst Deurningerstraat, Algemeen, Bestek en tekeningen, Correspondentie betreffende de verhuizing, Schoonmaak, Plan voor een nieuw gebouw en aanpassing, Werkgroep Bibliotheek/Stadhuis, Stadskantoor, Terreinen 162 Terreinen, Uitoefening van de dienst Agenda's en notulen chefsvergaderingen,

26 Vergaderstukken van het management-team, Verslagen van vergaderingen van staven en teams, Vergaderingen van de staf S.D.V., , deel , deel Dienstvoorschriften Dienstvoorschriften en mededelingen, Huisorders, Organisatie, Noodplan wegwerken achterstanden, Procedures, Memo's van de directeur,

27 199 Uitvoering van de wijzigingen van de regelgeving, Waardering. Klachten 187 Klachten over en kritiek op de wijze van uitoefening van de dienst, Ideeënbuscommissie, Klachtenprocedure, Bedrijfsongevallen, bijzondere gebeurtenissen, bedrijfsstoringen 189 Ongevallen en andere bijzondere gebeurtenissen bij de uitoefening van de dienst, Organisatie van de administratieve en technische dienst Organisatie en reorganisatie van de dienst, Organisatie-onderzoek-beleidsprocedure, Werkgroep Gemeentelijke Sociale Dienst (financiële administratie), Stuurgroep Organisatie-ontwikkeling, Organisatie-ontwikkeling,

28 208 Doorlichting Sociale Dienst, instelling van een onderzoekscommissie, Vooronderzoek gemeentelijke organisatie, Het functioneren, een tussentijdse balans, 'notitie Luijpen' en reacties etc., Voortgangsverslagen diverse afdelingen en Werkplan S.D.V., Onderzoek gemeentelijke organisatie, hoofdlijnen organisatie, Conflictsituaties, Stuurgroep Reorganisatie, Onderzoek- en begeleidingsproject, Operationele diensten, Notities, rapporten en verslagen van de interne controle, Trefwoordregister op voorstel- en opdrachtformulieren, Voorstelformulieren, opdrachtformulieren voor taakgroepen, besluitenlijsten betreffende begeleidingsgroep Gemeentelijke Sociale Dienst, Instelling taakgroepen,

29 Organisatie en efficiency-onderzoek, , deel , externe rapportages , deel , deel 3 Reorganisatie gemeentelijk apparaat, Samenstelling verandergroep en subgroepen dienst Zorg, vergaderingen verandergroep januari-mei Vergaderingen verandergroep juni-december 1988 Verandergroep en Sub-Groepen Dienst Zorg; rapporten, dossier I 1657 dossier II 1655 Eindadvies van de Stuurgroep Reorganisatie, Mechanisatie, automatisering 235 Automatisering administratie (Centrum voor Automatisering Oost-Nederland), Werkgroep Tekstverwerking i.o., Correspondentie betreffende de vervanging van apparatuur, Oprichting gebruikersoverleg (data proces), Tekstverwerking,

30 225 Correspondentie met L -1 T Informatica B.V., Micro-computer WBO -1 BBV/IZ, automatisering van diverse werkzaamheden, microverfilming ten behoeve van inkomensverklaringen, Stuurgroep Automatisering gemeente Hengelo, Gebruikersoverleg, Aanschaf P.C.'s voor personeel en cursussen, Coördinatie automatiseringsaspecten, Diensten en verrichtingen en de tarieven daarvoor 244 Werkzaamheden en de instelling in het algemeen, Verstrekken van inlichtingen betreffende steunnormen, richtlijnen en dergelijke, Werkzaamheden en de instelling en het verstrekken van inlichtingen en andere onbelangrijke correspondentie, Verstrekken van inlichtingen en het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van derden,

31 247 Onderzoek van de VU naar de verhouding tussen de Nederlandse burger en de overheid, DIVOSA-enquetes, Enquete onder bezoekers, Onderzoek "Decentralisatie en Maatschappelijke Dienstverlening", Vertegenwoordigende lichamen met besturende en/of verordende bevoegdheid 253 Samenstelling bestuur Maatschappelijk Hulpbetoon c.q. wijzigingen en opheffing, Bestuursvergaderingen van de Gemeentelijke Instelling voor Maatschappelijk Hulpbetoon, Commissie voor de Beroepsschriften, Commissies uit vertegenwoordigende lichamen 255 Commissies uit de gemeenteraad, Leden van vertegenwoordigende lichamen Presentiegeld bestuursleden Maatschappelijk Hulpbetoon,

32 Voorbereidende en/of uitvoerende colleges 257 Taakverdeling van het College van Burgemeester en Wethouders, Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Wethouders, Hoogste functionaris 259 Correspondentie betreffende de functie van directeur van de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Zaken, Adviserende, bemiddelende en controlerende organen 260 Functie maatschappelijk werkers, Partij van de Arbeid Hengelo, Werkgroep Ombudswerk, Plichten en bevoegdheden 261 Omschrijving van bevoegdheden, welke niet tot de competentie van het bestuur van de Gemeentelijke Instelling voor Maatschappelijk Hulpbetoon behoren, Overdracht van bevoegdheden 252 Overdracht van bevoegdheden betreffende de uitvoering van de Algemene Bijstandswet, Beleidsbepaling 1642 Nota interne beleidsadvisering GSD, 1988.

33 Vastlegging van de handelingen 270 Statistiek betreffende overbrugging en sociale bijstand (hierin ook opgenomen de statistiek betreffende uitkeringen en kleine zelfstandigen en gedemobiliseerden), Statistiek, Verslagen en statistieken, Maandstatistiek ingevolge de Sociale Voorzieningen regeling, zelfstandige hand- en hoofdarbeiders, oud-militairen, beeldende kunstenaars en blinden, Jaarstatistiek ten behoeve van het C.B.S. met betrekking tot de uitvoering van de Algemene Bijstandswet, Kwartaalstatistiek ten behoeve van het C.B.S. met betrekking tot de uitvoering van de Algemene Bijstandswet, Maandstatistieken ten behoeve van het C.B.S. met betrekking tot de uitvoering van Complementaire Sociale Voorzieningen,

34 267 Vragenformulieren van het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk inzake de Algemene Bijstandswet en Rijksgroepsregelingen, Statistische overzichten en statistische jaarboeken, Richtlijnen voor de statistiek ABW en Rijksgroepregelingen per 1 januari 1978, Statistieken inkomsten en uitgaven ter zake van maatschappelijk welzijn, Richtlijnen voor de statistiek ABW en Rijksgroepsregelingen, Vaststelling aantal bijstandsontvangers van belang voor de Verfijningsregeling, Maandelijkse opgave van personen met een periodieke uitkering ABW, RWW en IOAW jonger dan 65 jaar, Wijze van uitoefening van de bestuurs- en beheerstaak Uitnodigingen, Jubilea,

35 Officiële openingen, Algemeen, Installaties en afscheidsbijeenkomsten, Wet Openbaarheid van Bestuur en Nationale Ombudsman, Financiële, materiële en morele steun 308 Giften en dergelijke in verband met jubilea en bijzondere gebeurtenissen, Gemeentelijk subsidiebeleid, Deel Deel 2.08 PERSONEEL 345 Overzicht betreffende het verlof, ziekte en verzuim over de jaren , Werkgroep Personeelsbeleid, Overzicht ziekte-, verlof- en buitengewoon verlofdagen, afdeling 2, 1980.

36 342 Discussienota's, reorganisatie- en personeelsbeleid en loopbaanbeleid, Personeelsinformatieblad, Karakter van de dienstbetrekking. Verhouding tussen het personeel en het orgaan 351 Stuurgroep Personeelsbeleid, Personeelsbeleid algemeen, Legitimatiemiddelen 347 Legitimatie van het personeel, Verhouding tussen het personeel en het orgaan 343 Ambtenarenreglement/Arbeidsovereenkomstenverordening, Georganiseerd overleg 364 Georganiseerd overleg, Medezeggenschap Vergaderstukken van de Medezeggenschapscommissie,

37 Algemene dossiers inzake de Medezeggenschapscommissie, Reglement/leden Medezeggenschapscommissie, Agenda's en notulen van de Medezeggenschapscommissie (verzenddata, verzendlijst en reglement), Ingekomen stukken ten behoeve van de Medezeggenschaps-commissie, Taakgroep Inspraak, Dienstcommissie, bedrijfskernen 352 Dienstcommissies, 1947.

38 .08.2 Begin, vervulling en beëindiging der dienstbetrekking 372 Algemeen, hier ondermeer regeling inzake vervanging, Algemeen dossier inzake de aanstelling van personeel, Vacatures N.W.W. (GAK), Benoeming en tewerkstelling Algemeen, Benoeming personeel, Regeling tijdelijke arbeidsplaatsen, Vacatures en benoemingen, Deeltijdarbeid bij de gemeente Hengelo, Tewerkstelling van tijdelijk personeel, Werkgroep Deeltijdarbeid Leidinggevenden, 1985.

39 Vervulling van de dienstbetrekking 386 Functiewaardering, Functioneringsgesprekken, Bevordering 388 Bevorderingen, Kabinetsdossier betreffende het promotiebeleid (algemeen), Plichten en verplichtingen van en gezag over het personeel 391 Gezag over en plichten van het personeel, Info-systeem, Terbeschikkingstelling 403 Beschikbaarstelling personeel ten behoeve van stembureaus en volkstelling, Woonplaats; standplaats 404 Nota inzake verruiming woongebied, Plicht tot vervulling van de dienstbetrekking 405 Algemene regelingen inzake verlof, werktijden en vakantie,

40 406 Correspondentie inzake ADV-dagen en herbezetting ADV, Verhindering tot het vervullen der betrekking 407 Controle en geneeskundige begeleiding gemeente-personeel, Vrijstelling van het vervullen der betrekking 408 Buitengewoon verlof, Arbeidstijden 392 Arbeidstijden, Glijdende werktijden, Arbeid op zon-, feest- en gedenkdagen 393 Arbeid op zon-, feest- en gedenkdagen, Overwerk Overwerk, Vakantie Vakantie,

41 Aannemen van titels, onderscheidingen, dragen van insignes, uniformen, e.d. 397 Koninklijke onderscheidingen, Toegestane en verboden lidmaatschappen 398 Verboden lidmaatschap, Verboden handelingen 399 Aannemen van geschenken, steekpenningen e.d., Categorieën van personeel; personeelsformatie Vergelijkingsmateriaal van andere gemeenten inzake formatie en bezoldiging van het personeel, Personeelsbezetting, formatie 412 Samenstelling en sterkte van het personeel, Personeelsbezetting, Personele konsekwenties van de stelselherziening en bezuinigingen, Ambtelijke bevoegdheden van het personeel 414 Ambtelijke bevoegdheden van het personeel,

42 .08.7 Rechten van het personeel 402 Aanstelling vast dienstverband, Loon; bezoldiging 415 Bezoldigingsregeling, Vergoeding voor overwerk e.d. 416 Algemeen dossier inzake overwerk, Opgaven van de vergoeding voor overwerk, Betaling van loon, wachtgeld e.d. 435 Vervreemdbaarheid, overdrachtelijkheid van bezoldiging, Inhouding en overdracht Werknemersverklaringen loonbelasting, Tegemoetkomingen en schadeloosstellingen 422 Duurte toelage, koude toelage, Vergoeding waarneming andere functie,

43 Verplaatsingskosten 445 Verplaatsingskosten, Reis- en verblijfkosten. Vrij vervoer Auto- en rijwielvergoeding, Vergoeding reis- en verblijfkosten, Huwelijks- en kindertoelage 421 Kindertoelage, Andere tegemoetkomingen en schadeloosstellingen 424 Vakantietoelage, Vergoeding voor financiële tekorten 448 Vergoeding kastekorten, Studietoelage 449 Studietoelage, Studiefaciliteiten,

44 Pensioen 438 Pensioen, Werkgroep i.o. "Voorbereiding Pensionering", Verzekering 425 Sociale verzekeringen van het personeel, Ziekteverzekering gemeentepersoneel, Ziekteverzekering I.Z.A., Ongevallenverzekering, Ziekte 440 Overzicht ziekteperioden, Andere personeelsaangelegenheden 426 Andere aangelegenheden betreffende het personeel, Gezondheid, veiligheid en zedelijkheid bij de uitoefening van de dienst 427 Aangelegenheden betreffende gezondheid, veiligheid, zedelijkheid en doorlichten, 1949.

45 Geneeskundig onderzoek 491 Geneeskundig onderzoek, Doorlichting Doorlichting, Veiligheidsmaatregelen; dienst- en bedrijfsongevallen 492 Veiligheidsmaatregelen/hulpverlening bij ongevallen, Materiële en sociale behoeften Aangelegenheden betreffende materiële behoeften, ondermeer eetgelegenheden, kantines en extra rantsoenen, Bedrijfssparen, Huisvesting 432 Huisvesting, Eetgelegenheden; kantines; keukens 433 Gebruik kantine door personeel,

46 Sociale voorzieningen (m.b.t. privé-aangelegenheden) 434 Bedrijfsmaatschappelijk werk, Verstrekking van kleding en uitrusting 493 Kledingreglement en verstrekking van kleding, Voorzorg door risicoverdeling en verzekering 436 Collectieve ongevallenverzekering, Lichamelijke, geestelijke en morele verzorging. Ontspanning 437 Ontspanning voor het personeel, Algemene en intellectuele ontwikkeling Congressen, lezingen, excursies etc., Mededelingenbladen, Studiedagen voor maatschappelijk werkers en werksters, Bevordering vakbekwaamheid 509 Cursussen van diverse scholen,

47 508 Stichtingsraad Sociale Academie "Twente", Vormingswerk gemeentepersoneel, Diverse cursussen, Scholing, Opleiding van leerlingen 497 Sollicitatiebrieven van stagiaires, Geschenken, gratificaties en ereblijken 511 Attenties voor langdurige zieken, Ambtsjubilea en andere bijzondere gebeurtenissen 510 Ambtsjubilea en pensioneringen, Vervoer van en naar het werk 512 Parkeren rond stadhuis/stadskantoor, TAAKUITVOERING 533 Handelingen van de administratie,

48 -1.71 EIGENDOM. OPENBARE WERKEN. BELASTINGEN Beheer van vijandelijk vermogen 541 Regels omtrent erkenning vorderingen op vijandelijk vermogen, Openbare werken 534 Wederopbouw, Directe belastingen 542 Belastingen, Zegelrecht 543 Zegelrecht, OPENBARE ORDE Inzamelingen, venten, enz. 544 Correspondentie omtrent het verlenen van ventvergunningen, Inzamelingen 545 Staatsblad enz., Inzamelingen, Muziek, vertoningen, toespraken, enz. op de openbare weg 546 Correspondentie betreffende het maken van straatmuziek, 1963.

49 Familie- en persoonsaangelegenheden 539 Naamsverandering in verband met adoptie, Bevolkingsboekhouding Werkgroep Bevolking, Verklaringen omtrent personen Verklaringen omtrent personen, Toezicht op hotels, logementen, pensions, e.d. 536 Verordening op de logementen, Logementen, Toezicht op tapperijen, drink- en eetgelegenheden 537 Correspondentie betreffende de zogenaamde "zwarte lijst", OPENBARE GEZONDHEID Organisatie van de gezondheidszorg 538 Verordening gemeentelijke geneeskundige- en gezondheidsdienst,

50 Bereiding, bewaring, aflevering en vervoer 547 Verkoop van voorwaardelijk goedgekeurd vlees, Besmettelijke- ziektenbestrijding 548 Besmettelijke- ziektenbestrijding, Besmettelijke Ziektewet, Voedselvoorziening 551 Voedselvoorziening, Centrale keuken, Baden 552 Gemeentelijk instructiebad Oldenzaalsestraat, Verbetering van woontoestanden, bouwwerken, alsmede erven en terreinen 553 Tegemoetkomingen uit het krotopruimingsfonds, Algemene regeling individuele huursubsidie, Woningbouw voor bepaalde categorie bewoners 554 Verhuis- en inrichtingskosten voor bejaarden,

51 825 Werninkhofstraat, OPENBARE VEILIGHEID Bescherming van de bevolking en van de objecten tegen (oorlogs-)geweld 559 Nederlandse Vereniging van Luchtbescherming, Cursussen van hoofden van dienst Stafschool te Barneveld, Map Map Organisatie B.B. Hengelo, Organisatieplan B.B. Hengelo, Algemene correspondentie betreffende de B.B., Cursus Burgerlijke Verdediging te Barneveld inzake opleiding hoofdinstructeurs/hoofdinstructrices, Bijeenkomsten van de Dienst Sociale Verzorging en Verzorgingsgroepen B.B. (damesgroepen), Cursussen dienst sociale verzorging van de organisatie B.B., Nederlandse Federatie voor Vrouwelijke Vrijwillige Hulpverlening, Binnenkomende en uitgaande berichten, Evacuatie-commissie, 1963.

52 564 Oefeningen Fallex 1964, Algemene correspondentie betreffende de Civiele Verdediging, Oefening Tweeling, Studie-oefening in Civiele Verdediging op gemeentelijk niveau, Studie-oefeningen Civiele Verdediging, Hulpverlening. Herstel 572 Hulpdienst gemeente Hengelo, VERKEER EN VERVOER Radio 573 Vrijstelling luister- en kijkgeld, ECONOMISCHE AANGELEGENHEDEN Gemunt geld en andere betaalmiddelen 518 Uitvoering Beschikking Deblokkering 1945, Industrie. Energie 517 Panorama van de industrie in Hengelo, Bezuiniging energieverbruik,

53 Gebruiken en misbruiken in de handel 521 Correspondentie met de Werkraad voor de Middenstand betreffende het verkopen van goederen op krediet "z.g. zwarte lijst", Verbruiksbeperkingen. Distributie van goederen 1471 Distributie verse groenten, Distributie goekope margarine en bak- en braadvet, Houtdistributie, Houtdistributie (stukken van dhr. Eijssink), Stobben rooien, Distributie van klompen, Vervoer van hout, Uitreiking distributiebescheiden aan regeringskinderen, Organisatie van het bedrijfsleven 527 Verordening erkenning en registratie van detailhandelaren in bloemen en planten, 1950.

54 Bank-, beurs- en kredietwezen 530 Correspondentie betreffende de Nederlandse Vereniging van Volkskredietwezen en Woekerbestrijding, Geldschieterswet, Sparen, spaarbanken 528 Sparen en spaarbanken, onder meer actie betreffende sparen in verband met het aflopen van het consumentenkrediet, Kredietwezen Correspondentie betreffende de oprichting van de Volkskredietbank, Bank- en kredietwezen, Bestuur van de Hulpbank, Consumentenkrediet, Nota aan Burgemeester en Wethouders van Hengelo over de oprichting van een volkskredietbank en de voorziening in de behoefte van on- en minvermogenden aan kleding, schoeisel, dekking en andere huishoudelijke artikelen,

55 Jaarverslagen en dergelijke van de volkskredietbanken uit andere gemeenten, A-H 589 I-Z 583 Correspondentie betreffende Hulpbank Hengelo, Statuten en mededelingen van het Twents Financieringsinstituut, Onderzoeken voor de Volkskredietbank te Enschede, Ontvangen opgaven van achterstanden van de Hulpbank, Modellen van andere gemeenten betreffende volkskredietbanken, Door de Hulpbank aangevraagde gelden ter financiering van de met de Hulpbank krachtens raadbesluit d.d. 28 februari 1950 gesloten overeenkomst inzake verstrekking van volkskrediet, Voorschotten van de Hulpbank, Correspondentie betreffende het verlenen van volkskredieten in samenwerking met de Hulpbank, alsmede beëindiging van de samenwerking, Ontvangen balansen en dergelijke (hierin zijn ook de opgaven opgeborgen, ontvangen als gevolg van de krachtens het raadsbesluit d.d. 28 februari 1950 gesloten overeenkomst inzake het verstrekken van volkskrediet) van de Hulpbank,

56 576 Volkskredietbank/Hulpbank (voorlopig dossier), Correspondentie betreffende het Centraal Lichaam van Overleg voor Gezinskrediet in Overijssel, Gemeenschappelijke Regeling van de Intercommunale Kredietbank (I.K.B.), Kredietregeling ten bate van het midden- en kleinbedrijf, Correspondentie in verband met de afwikkeling van diverse verstrekte leningen bij de Hulpbank, waarvoor de dienst zich indertijd garant heeft gesteld, Correspondentie betreffende het invorderen van openstaande voorschotten, verleend door de Hulpbank, waarvoor de dienst zich garant stelde, Intercommunale Krediet- en Spaarbank, Onderzoek naar rentepercentages kredietbanken, Samenwerking I.K.B. - G.S.D., Diverse vergaderingen van de I.K.B., Algemeen dossier inzake de Intercommunale Kredietbank (I.K.B.) te Enschede, Kredietverlening op coöperatieve grondslag 581 Stichting Algemeen Borgstellingsfonds voor de Middenstand in Twente,

57 597 Regionaal Dienstverleningscentrum Kleinbedrijf Overijssel (R.D.K.-Overijssel), ARBEID Verhouding tussen werkgevers en werknemers 600 Verhouding tussen werkgevers en werknemers, Vrijwilligerswerk, Arbeid voor moeilijk plaatsbare werkkrachten 601 Stukken betreffende het Consultatiebureau (A.V.O.), Stukken betreffende plannen voor oprichting van werkgelegenheden voor onvolwaardige arbeidskrachten (A.V.O.), Algemene correspondentie A.V.O., Algemene correspondentie, opgeroepen personen- en namenlijsten van het Consultatiebureau, Bijzondere A.V.O.-avond, Correspondentie met leden, Notulen van vergaderingen van het Consultatiebureau voor minder validen (A.V.O. en kruisverenigingen), Hulpverlening in bepaalde gevallen van het Consultatiebureau, Aanschaffing weeftoestel ten bate van het A.V.O.,

58 656 Werkgelegenheid voor minder-validen en correspondentie betreffende werk-inrichtingen voor geestelijk- en lichamelijk minder-valide arbeidskrachten en de kruidenteelt, tevens statistisch overzicht van de werkzaamheden van de Afdeling Bijzondere Bemiddeling van het Gewestelijk Arbeidsbureau Enschede, Vergoeding voor de uitoefening van arbeidsbemiddeling zonder winstoogmerk ten bate van minder-validen ingevolge de beschikking van de minister van Sociale Zaken d.d. 29 maart 1949, Kwartaal- en maandelijkse opgaven en tevens plaatsing minder-validen, Stukken betreffende de Rijwiel Poets-Centrale (R.P.C.), Algemene correspondentie, Financiële gegevens, Kasstukken, kasboek en jaaroverzichten, Loonbelastingstabellen, afschriften, rapporten en weekstaten, Loonstaten werknemers, Rapporten, Samenstelling van het bestuur van de A.V.O. en vergaderingen, Statuten en huishoudelijk reglement van de afdeling Hengelo en omstreken van de A.V.O., Notulen van vergaderingen van het A.V.O., Werkplaats (Prestatielijsten en loonberekeningen), Kasboek van de werkplaats (minder-validen), Werkplaats minder-validen te Hengelo (produktie- en afleveringsstaten, financieel en totaal produktie-overzicht, wekelijkse uitbetalingsstaten vanaf 19 maart t/m 31 december 1951),

59 606 Werkplaats (facturen aan opdrachtgevers en gemeente Borne, ontvangen materiaal voor bewerking), Kwitanties voor de uitbetaling van lonen met betrekking de werkplaats, Werkplaats (algemeen/minder-validen), Jaarverslagen van de A.V.O., Propaganda-avonden A.V.O.-folders, Correspondentie betreffende de oprichting van de Stichting "Arbeid voor Minder Validen" (not. acte d.d. 13 mei 1953), Kranteknipsels, Stichting voor werkverschaffing van minder-validen van het A.V.O., Algemeen dossier inzake A.V.O., Financiële administratie van de werkplaats voor minder-validen, Oprichting van het Consultatiebureau ten behoeve van minder-validen, Correspondentie betreffende de collectes voor de A.V.O. ten bate van de minder-validen,

Nummer Toegang: 0253 Inventaris van Afdeling Sociale Zaken van de gemeente Vlijmen, 1965-1987 (1989)

Nummer Toegang: 0253 Inventaris van Afdeling Sociale Zaken van de gemeente Vlijmen, 1965-1987 (1989) Nummer Toegang: 0253 Inventaris van Afdeling Sociale Zaken van de gemeente Vlijmen, 1965-1987 (1989) Streekarchief Land van Heusden en Altena, Heusden Streekarchief Land van Heusden en Altena, Heusden

Nadere informatie

Gemeente Hoogeveen Archief Gemeentelijke Sociale Dienst 1939-1991. B-lijst Archief Gemeentelijke Sociale Dienst 1939-1991

Gemeente Hoogeveen Archief Gemeentelijke Sociale Dienst 1939-1991. B-lijst Archief Gemeentelijke Sociale Dienst 1939-1991 B-lijst 1 Dossieromschrijving Periode Dossiernr. Algemene Bijstandswet (ABW). Commissie van advies. 1967-1978 1 O.m. jaaroverzichten en notulen. Algemene Bijstandswet (ABW). Gemeentelijk beleid. 1984-1990

Nadere informatie

Lijst van te vernietigen en te bewaren documenten in stichtingsarchieven

Lijst van te vernietigen en te bewaren documenten in stichtingsarchieven Lijst van te vernietigen en te bewaren documenten in stichtingsarchieven Algemene richtlijnen: Documenten die informatie bevatten over het beleid, de doelstelling en de taakuitvoering van de organisatie,

Nadere informatie

Katholiek School Adviesbureau

Katholiek School Adviesbureau Plaatsingslijst Archief Katholiek School Adviesbureau Archiefnummer: 197 Archiefnaam: KSA Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1951-1974 Katholiek Documentatie

Nadere informatie

Lijst bewaartermijnen personeelsbescheiden Rotterdam

Lijst bewaartermijnen personeelsbescheiden Rotterdam Lijst bewaartermijnen personeelsbescheiden Rotterdam I. individuele personeelsbescheiden betekent dat documenten bewaard dienen te blijven. V betekent dat het document na ommekomst van de bewaartermijn

Nadere informatie

Nummer Toegang: 431 Plaatsingslijst van het archief van de Delftse vrouwenraad, met archieven van voorlopers en opvolgers,

Nummer Toegang: 431 Plaatsingslijst van het archief van de Delftse vrouwenraad, met archieven van voorlopers en opvolgers, Nummer Toegang: 431 Plaatsingslijst van het archief van de Delftse vrouwenraad, met archieven van voorlopers en opvolgers, 1939-2000 Archief Delft 431 Delftse Vrouwenraad 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave

Nadere informatie

Nummer Toegang: 897 Inventaris van het archief van de Stichting voor Katholiek Basisonderwijs Rijswijk Z-H,

Nummer Toegang: 897 Inventaris van het archief van de Stichting voor Katholiek Basisonderwijs Rijswijk Z-H, Nummer Toegang: 897 Inventaris van het archief van de Stichting voor Katholiek Basisonderwijs Rijswijk Z-H, 1955-1997 Archief Delft 897 Stichting Katholiek Basisonderwijs Rijswijk 3 I N H O U D S O P

Nadere informatie

Nummer Toegang: 777 Plaatsingslijst van het archief van de regionale milieudienst centrum randstad 'remicera', 1975-1991

Nummer Toegang: 777 Plaatsingslijst van het archief van de regionale milieudienst centrum randstad 'remicera', 1975-1991 Nummer Toegang: 777 Plaatsingslijst van het archief van de regionale milieudienst centrum randstad 'remicera', 1975-1991 Archief Delft 777 Regionale Milieudienst Centrum Randstad 3 I N H O U D S O P G

Nadere informatie

Dossierinventaris. van het archief van het Gemeentebestuur van HENGELO (1902-) 1930-1971 (-1994) Winschoten 1997 Centrale Archief Selectiedienst

Dossierinventaris. van het archief van het Gemeentebestuur van HENGELO (1902-) 1930-1971 (-1994) Winschoten 1997 Centrale Archief Selectiedienst Dossierinventaris van het archief van het Gemeentebestuur van HENGELO (1902-) 1930-1971 (-1994) Winschoten 1997 Centrale Archief Selectiedienst Inhoudsopgave blz. -2.07 GEMEENTELIJK OPENBAAR BESTUUR;

Nadere informatie

Archief van de Secretarie; Gemeentelijk Bureau voor Documentatie en Registratuur en rechtsvoorgangers

Archief van de Secretarie; Gemeentelijk Bureau voor Documentatie en Registratuur en rechtsvoorgangers Archief van de Secretarie; Gemeentelijk Bureau voor Documentatie en Registratuur en rechtsvoorgangers Algemene kenmerken Toegangsnummer: 30021 Periode: 1919-1980 Archiefvormer Secretarie; documentatiebureau

Nadere informatie

Overzicht van de wijzigingen in de gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Crematoria Twente

Overzicht van de wijzigingen in de gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Crematoria Twente Overzicht van de wijzigingen in de Openbaar Lichaam Crematoria Twente Artikelnummer Oude tekst Nieuwe tekst 1, lid 1 De raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de in de

Nadere informatie

NOMENCLATUUR 2005 NOMENCLATUUR 2006. Begrotingslijn Omschrijving

NOMENCLATUUR 2005 NOMENCLATUUR 2006. Begrotingslijn Omschrijving BIJLAGE V NOMENCLATUUR 2005 NOMENCLATUUR 2006 1 Leden en van de instelling 1 Aan de instelling verbonden personen 10 Leden van de instelling 10 Leden van de instelling 100 Salarissen, vergoedingen en toelagen

Nadere informatie

Verordening rechtspositie gemeentelijke ombudsman en directeur Rekenkamer Rotterdam 2004

Verordening rechtspositie gemeentelijke ombudsman en directeur Rekenkamer Rotterdam 2004 Verordening rechtspositie gemeentelijke ombudsman en directeur Rekenkamer Rotterdam 2004 De raad der Gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van het presidium, gelet op het advies van de commissie voor

Nadere informatie

Artikel 1 Deze regeling heeft betrekking op de volgende rechtspositionele mandaten met betrekking tot het griffiepersoneel.

Artikel 1 Deze regeling heeft betrekking op de volgende rechtspositionele mandaten met betrekking tot het griffiepersoneel. besluit van de gemeenteraad voorstelnummer div-nummer 16 onderwerp Mandatenbesluit griffiepersoneel 2010 de raad van de gemeente gouda besluit: 1. Vast te stellen de rechtspositionele mandaten met betrekking

Nadere informatie

Archief Algemene Vakcentrale (Den Haag)

Archief Algemene Vakcentrale (Den Haag) Archief Algemene Vakcentrale (Den Haag) 1987-1997 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch02219 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Archief

Nadere informatie

afdelingshoofd of gemeentesecretaris afdelingshoofd of gemeentesecretaris -afdelingshoofd -hoofd uitvoeringsbedrijf openbare ruimte -hoofd handhaving

afdelingshoofd of gemeentesecretaris afdelingshoofd of gemeentesecretaris -afdelingshoofd -hoofd uitvoeringsbedrijf openbare ruimte -hoofd handhaving 1 Aanbrengen van verschuivingen binnen de door de raad geautoriseerde budgetten 2 Besluiten tot periodieke herziening van huren 3 Machtigen van ambtenaren om de bestuursorganen te vertegenwoordigen voor

Nadere informatie

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt Artikel 1 Dit decreet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 59bis van de Grondwet. Artikel 2 Bij het Ministerie van

Nadere informatie

Het dagelijks bestuur successievelijk de voorzitter van Veiligheidsregio Zeeland;

Het dagelijks bestuur successievelijk de voorzitter van Veiligheidsregio Zeeland; Mandaatregeling 2015 Overwegende dat: Het dagelijks bestuur successievelijk de voorzitter van Veiligheidsregio Zeeland; Veiligheidsregio Zeeland zorg draagt voor de uitvoering van de taken als genoemd

Nadere informatie

Reg. nr.: Z /INT *ZAADFBAC759* Oude versie met artikelsgewijs de aanpassingen.

Reg. nr.: Z /INT *ZAADFBAC759* Oude versie met artikelsgewijs de aanpassingen. Reg. nr.: Z-14-08261 /INT-14-03950 *ZAADFBAC759* Oude versie met artikelsgewijs de aanpassingen. De raad van de gemeente Lingewaal; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014;

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL BUDGETBEHEER INGEVOLGE BESLUIT WONINGGEBONDEN SUBSIDIES VOOR DE REGIO ZEEUWSCH-VLAANDEREN 2006

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL BUDGETBEHEER INGEVOLGE BESLUIT WONINGGEBONDEN SUBSIDIES VOOR DE REGIO ZEEUWSCH-VLAANDEREN 2006 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL BUDGETBEHEER INGEVOLGE BESLUIT WONINGGEBONDEN SUBSIDIES VOOR DE REGIO ZEEUWSCH-VLAANDEREN 2006 Artikel 1 (instelling rechtspersoon) 1. Er is een openbaar lichaam,

Nadere informatie

Onderstaand overzicht behoort tot het project Waddenarchieven, dat wordt gefaciliteerd door de Waddenacademie (www.waddenacademie.knaw.nl).

Onderstaand overzicht behoort tot het project Waddenarchieven, dat wordt gefaciliteerd door de Waddenacademie (www.waddenacademie.knaw.nl). ARMENZORG Versie 27-6-2011 Onderstaand overzicht behoort tot het project Waddenarchieven, dat wordt gefaciliteerd door de Waddenacademie (www.waddenacademie.knaw.nl). Het overzicht is als volgt opgebouwd:

Nadere informatie

Nummer Toegang: 205 Plaatsingslijst van het archief van de vereniging 'het kinderhuis', (1983).

Nummer Toegang: 205 Plaatsingslijst van het archief van de vereniging 'het kinderhuis', (1983). Nummer Toegang: 205 Plaatsingslijst van het archief van de vereniging 'het kinderhuis', 1904-1980 (1983). Archief Delft 205 Vereniging Het Kinderhuis 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING

Nadere informatie

Directiestatuut oktober 2008, (versie 20 juni 2013). Stichting Wakker Dier & Stichting Beheer Welzijn Landbouwhuisdieren

Directiestatuut oktober 2008, (versie 20 juni 2013). Stichting Wakker Dier & Stichting Beheer Welzijn Landbouwhuisdieren De statutaire doelstelling van deze stichtingen is het bevorderen van het welzijn en de rechtspositie van landbouwhuisdieren, het bestrijden van de bio-industrie en het stimuleren van een mens- dier- en

Nadere informatie

64-1 GEMEENSCHAPPELIJK REGELING REGIONAAL ONDERWIJSBELEID WALCHEREN

64-1 GEMEENSCHAPPELIJK REGELING REGIONAAL ONDERWIJSBELEID WALCHEREN GEMEENSCHAPPELIJK REGELING REGIONAAL ONDERWIJSBELEID WALCHEREN De raden, de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Vlissingen, Veere en Middelburg, ieder voor zover zij voor de eigen

Nadere informatie

Telefonische inlichtingen onder nummer (overdag) : 020-4972332 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel : 40596702

Telefonische inlichtingen onder nummer (overdag) : 020-4972332 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel : 40596702 Poststuknr. : Ingekomen : Dossniernr. : Beh. ambt. : toestelnr. : AANVRAAGFORMULIER vaststelling subsidie CRMW 211 Naam van de instelling/gezelschap Gevestigd te : : Lijnden Correspondentieadres : Postbus

Nadere informatie

BIJLAGE III. Personeel en Organisatie

BIJLAGE III. Personeel en Organisatie BIJLAGE III Personeel en Organisatie Te mandateren aan de directeur Stafafdelingen, de directeur Beleidsafdelingen, de directeur Uitvoering en de directeur Matrixunits: de navolgende bevoegdheden met dien

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement adviescommissie Groen en natuur

Huishoudelijk reglement adviescommissie Groen en natuur Huishoudelijk reglement adviescommissie Groen en natuur (Het huishoudelijk reglement van de adviescommissie Groen en natuur is een aanvulling op de regeling op de vaste commissies van advies in de gemeente

Nadere informatie

B & W gemeentesecretaris. Programmabesluit B&W programmamanager B&W , B&W

B & W gemeentesecretaris. Programmabesluit B&W programmamanager B&W , B&W versie 1.5 Mandaatregister 7 april 25 Volgnr. Omschrijving bevoegdheid Gebaseerd op Bevoegd Bestuursorgaan Mandaat aan Functienaam INSTRUCTIE 1. Mandaten Algemeen 1.a Algemeen 1a 1a 02 1a 03 Besluiten

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van het christelijk lyceum Delft, met voorlopers, ; met retroacta vanaf 1906.

Plaatsingslijst van het archief van het christelijk lyceum Delft, met voorlopers, ; met retroacta vanaf 1906. Nummer Toegang: 652 Plaatsingslijst van het archief van het christelijk lyceum Delft, met voorlopers, 1928-1994; met retroacta vanaf 1906. Archief Delft 652 Christelijk Lyceum Delft 3 I N H O U D S O

Nadere informatie

Ontvangsten Begroting Rekening Uitgaven Begroting Rekening 2003 2003 2003 2003

Ontvangsten Begroting Rekening Uitgaven Begroting Rekening 2003 2003 2003 2003 VERENIGING DORPSRAAD LIJNDEN Jaaroverzicht van inkomsten en uitgaven over 2003 Ontvangsten Begroting Rekening Uitgaven Begroting Rekening 2003 2003 2003 2003 Activiteiten Activiteiten - excursies - excursies

Nadere informatie

Aanvulling van onderwerpen waar de cliëntenraad advies over mag geven: voorbeeld: aannemen personeel

Aanvulling van onderwerpen waar de cliëntenraad advies over mag geven: voorbeeld: aannemen personeel Rechten van de cliëntenraad Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (de WMCZ) In de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (de WMCZ) staan de rechten van de cliëntenraad. Er zijn 3 soorten

Nadere informatie

Nummer Toegang: 526 Plaatsingslijst van het archief van de brandweer Delft,

Nummer Toegang: 526 Plaatsingslijst van het archief van de brandweer Delft, Nummer Toegang: 526 Plaatsingslijst van het archief van de brandweer Delft, 1925-1997 Archief Delft 526 Brandweer Delft 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5 BESCHRIJVING

Nadere informatie

Overzicht van ondermandaten en doorgegeven volmachten behorend bij het Mandaat- en Volmachtbesluit Regio Gooi en Vechtstreek 2016 Nr.

Overzicht van ondermandaten en doorgegeven volmachten behorend bij het Mandaat- en Volmachtbesluit Regio Gooi en Vechtstreek 2016 Nr. Overzicht van ondermandaten en doorgegeven volmachten behorend bij het Mandaat- en Volmachtbesluit Regio Gooi en Vechtstreek 2016 Nr. 16.0001089 vastgesteld op 1 maart 2016 Bevoegdheden directeuren Ondermandaat/-volmacht

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Emco; gelet op artikel <..> van de gemeenschappelijke regeling ;

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Emco; gelet op artikel <..> van de gemeenschappelijke regeling <naam regeling>; Het algemeen bestuur van de regeling Emco; gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van ; gelet op artikel van de regeling ; besluit: vast te stellen de volgende wijziging

Nadere informatie

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET EVACUATIEBUREAU (E.V.V.)

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET EVACUATIEBUREAU (E.V.V.) G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 382 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET EVACUATIEBUREAU (E.V.V.) 1940-1945 N.B.: Inventarisnummers 61 en 86 zijn nog niet beschreven. DOOR K.J.P.F.M.

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad en Bureau Beckers.

Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad en Bureau Beckers. Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad en B. Inleiding In de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) wordt genoemd dat er tussen de cliëntenraad en B een samenwerkingsovereenkomst moet zijn.

Nadere informatie

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2013

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2013 Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden De raad van de gemeente Borsele; gelet op de artikelen 44, tweede en derde lid, 95 tot en met 99 en 147 van de Gemeentewet, gelet op het Rechtspositiebesluit

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE VOOR. (JAAR) NAAM SUBSIDIE : Vrijwillig jeugd- en jongerenwerk. Gegevens organisatie. Naam van de organisatie.

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE VOOR. (JAAR) NAAM SUBSIDIE : Vrijwillig jeugd- en jongerenwerk. Gegevens organisatie. Naam van de organisatie. AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE VOOR. (JAAR) NAAM SUBSIDIE Vrijwillig jeugd- en jongerenwerk Gegevens organisatie Naam van de organisatie Gevestigd te Correspondentieadres Telefonische inlichting onder nummer

Nadere informatie

Artikel 3 Onkostenvergoeding Artikel 4 Berekening en betaling vaste vergoedingen Artikel 5 Reiskosten Artikel 6 Verblijfkosten

Artikel 3 Onkostenvergoeding Artikel 4 Berekening en betaling vaste vergoedingen Artikel 5 Reiskosten Artikel 6 Verblijfkosten RAADSBESLUIT Raadsvergadering van 21 januari 2010 De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 21 januari 2010, gelezen het voorstel van het presidium van 2 november 2009; Gelet op artikelen

Nadere informatie

Gemeente Wormerland. Verordening rechtspositie Wethouders, Raads- en Burgerraadsleden 2013. Wetstechnische informatie. Tekst van de regeling

Gemeente Wormerland. Verordening rechtspositie Wethouders, Raads- en Burgerraadsleden 2013. Wetstechnische informatie. Tekst van de regeling Gemeente Wormerland Verordening rechtspositie Wethouders, Raads- en Burgerraadsleden 2013 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Wormerland Officiële naam regeling

Nadere informatie

SUBSIDIE-AANVRAAG WELZIJNSACTIVITEITEN 2013

SUBSIDIE-AANVRAAG WELZIJNSACTIVITEITEN 2013 SUBSIDIE-AANVRAAG WELZIJNSACTIVITEITEN Aan burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg Hierbij verzoeken wij u in aanmerking te komen voor een subsidie over het kalenderjaar ten behoeve van de

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIEVASTSTELLING VOOR. (JAAR) : :

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIEVASTSTELLING VOOR. (JAAR) : : AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIEVASTSTELLING VOOR. (JAAR) NAAM SUBSIDIE Vrijwillig jeugd en jongerenwerk Gegevens organisatie Naam van de organisatie Gevestigd te Correspondentieadres Postcode en woonplaats

Nadere informatie

Ontvangsten Begroting Rekening Uitgaven Begroting Rekening 2010 2010 2010 2010. Contributies 300 Huisvestingskosten 19.200 14.964

Ontvangsten Begroting Rekening Uitgaven Begroting Rekening 2010 2010 2010 2010. Contributies 300 Huisvestingskosten 19.200 14.964 VERENIGING DORPSRAAD LIJNDEN Jaaroverzicht van inkomsten en uitgaven over 2010 Ontvangsten Begroting Rekening Uitgaven Begroting Rekening 2010 2010 2010 2010 Activiteiten Activiteiten - excursies - excursies

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2000 383 Wet van 27 september 2000, houdende nieuwe regels voor de financiering van de Algemene bijstandswet, de Wet inkomensvoorziening oudere en

Nadere informatie

Bestuurskamer. Wij Beatrix, enzovoorts

Bestuurskamer. Wij Beatrix, enzovoorts Bestuurskamer Ontwerp- Besluit van (datum) houdende opheffing Bedrijfschap voor de Groothandel en de Tussenpersonen in Aardappelen, Bedrijfschap Groothandel in Bloemkwekerijprodukten, Bedrijfschap Groothandel

Nadere informatie

ZEEVAARTSCHOOL EN COMMISSIE VAN TOEZICHT OP DE ZEEVAARTSCHOOL

ZEEVAARTSCHOOL EN COMMISSIE VAN TOEZICHT OP DE ZEEVAARTSCHOOL ZEEVAARTSCHOOL EN COMMISSIE VAN TOEZICHT OP DE ZEEVAARTSCHOOL De hieronder beschreven stukken behoren tot het archief van de gemeente Schiermonnikoog. Bij de start van de Zeevaartschool werd de inrichting

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Begrippenlijst: ALV: Algemene leden vergadering Artikel 1. Leden en vrienden (zie Afdelingsstatuten art. 5 t/m 9) 1.1 IVN Apeldoorn kent de volgende soorten leden: a. Leden; b.

Nadere informatie

Concept verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2014

Concept verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2014 Concept verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2014 Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder: a. commissie: een commissie als bedoeld

Nadere informatie

Archief Katholieke Jeugdraad, afdeling Rotterdam

Archief Katholieke Jeugdraad, afdeling Rotterdam Plaatsingslijst Archief Katholieke Jeugdraad, afdeling Rotterdam Archiefnummer: 874 Archiefnaam: KJRR Sector: Jeugd Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1948-1970 Katholiek Documentatie Centrum

Nadere informatie

Plaatsingslijst. vanhetarchiefvanhet. Groene Kruis c.a., afdeling Bodegraven (1916)

Plaatsingslijst. vanhetarchiefvanhet. Groene Kruis c.a., afdeling Bodegraven (1916) Plaatsingslijst vanhetarchiefvanhet Groene Kruis c.a., afdeling Bodegraven (1916) 1935-1978 RHC Rijnstreek en Lopikerwaard Woerden 2014 G.J. Vermeij Plaatsingslijst Stukken van algemene aard 1-2. Notulen

Nadere informatie

I INDIVIDUEEL ARBEIDSRECHT 33

I INDIVIDUEEL ARBEIDSRECHT 33 Inhoud Afkortingen 13 1 Het begrip sociaal recht 17 1.1 Het sociaal recht als juridisch vakgebied 17 1.2 Geschiedenis 18 1.3 Ongelijkheidscompensatie 21 1.4 Flexibilisering 23 1.5 Internationalisering

Nadere informatie

gezien de circulaires van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten d.d. 17 mei 2006 (MARZ/CvA/U200600890) en 7 juli 2006 (MARZ/CvA/u200601086);

gezien de circulaires van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten d.d. 17 mei 2006 (MARZ/CvA/U200600890) en 7 juli 2006 (MARZ/CvA/u200601086); Raadsbesluit R 2006.093A De raad van de gemeente Bladel; overwegende dat het gewenst is, gezien de datum van de totstandkoming en de ontwikkelingen daarna, de Verordening vergoedingen gemeentebestuurders

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

4",..,,,.' B .C-. E R N H EZ E. gezien het bijbehorende voorstel van burgemeester en wethouders van 15 april 2014;

4,..,,,.' B .C-. E R N H EZ E. gezien het bijbehorende voorstel van burgemeester en wethouders van 15 april 2014; .: ~.~ E R N H EZ E 4",..,,,.' B.C-. Raadsvergadering: 21 mei 2014 Agendapunt: 10 Onderwerp: Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden onder werkkostenregeling 2014 De raad van de

Nadere informatie

HUISHOUDELIJKE REGLEMENT van de Stichting Sportraad Sliedrecht

HUISHOUDELIJKE REGLEMENT van de Stichting Sportraad Sliedrecht HUISHOUDELIJKE REGLEMENT van de Stichting Sportraad Sliedrecht Inhoud: 1 Algemeen 8 De voorzitter 2 De stichting 9 De secretaris 3 Het bestuur 10 De penningmeester 4 Het adviesorgaan 11 Overige bestuursleden

Nadere informatie

KCO. Reglement Centrale Cliëntenraad Stichting Kindcentrum Oisterwijk (Medezeggenschap voor ouders/ verzorgers)

KCO. Reglement Centrale Cliëntenraad Stichting Kindcentrum Oisterwijk (Medezeggenschap voor ouders/ verzorgers) Reglement Centrale Cliëntenraad Stichting Kindcentrum Oisterwijk (Medezeggenschap voor ouders/ verzorgers) Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Cliënt(e): Degene die gebruik maakt van de hulp en/of dienstverlening

Nadere informatie

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Maastricht. Nr. 99763 26 oktober 2015 Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht 2015 DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT, gezien

Nadere informatie

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Houten

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Houten De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 mei 2011, nr. 2011-038 gelezen en besluit; overwegende dat het gewenst is om de Verordening rechtspositie wethouders,

Nadere informatie

inkoop dienstverlening Arbeidsvoorzieningsorganisatie

inkoop dienstverlening Arbeidsvoorzieningsorganisatie Inkoop dienstverlening Arbeidsvoorzieningsorganisatie door gemeenten SZW 19 december 1996/nr. AM/ARV/96/2710 Directie Arbeidsmarkt De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Gelet op artikel 137a,

Nadere informatie

Premieverordening 2012

Premieverordening 2012 Premieverordening 2012 De raad van de gemeente Hengelo, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2012, gelet op de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet inkomensvoorziening oudere

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 27 081 Nieuwe regels voor de financiering van de Algemene bijstandswet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze

Nadere informatie

Verordening rechtspositie raadsleden en fractievertegenwoordigers

Verordening rechtspositie raadsleden en fractievertegenwoordigers CVDR Officiële uitgave van Waalre. Nr. CVDR49353_2 23 mei 2017 Verordening rechtspositie raadsleden en fractievertegenwoordigers VERORDENING RECHTSPOSITIE RAADSLEDEN EN FRACTIEVERTEGENWOORDIGERS De raad

Nadere informatie

Zorgverzekeringswet. Zorgverzekeringswet

Zorgverzekeringswet. Zorgverzekeringswet Wet van 16 juni 2005, houdende regeling van een sociale verzekering voor geneeskundige zorg ten behoeve van de gehele bevolking (), laatstelijk gewijzigd bij Stcrt. 2009, 15178 (uittreksel) Zorgverzekering

Nadere informatie

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2013 onder de WKR

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2013 onder de WKR BESLUIT De raad van de gemeente Aalburg; Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 13 augustus 2013; gehoord de overwegingen van de opiniërende vergadering d.d.. 2013; gelet

Nadere informatie

Alfabetisch trefwoordenregister

Alfabetisch trefwoordenregister Alfabetisch trefwoordenregister Aanstelling 2.1 Aanstelling, vast of tijdelijk 2.1.3 Aanvullende uitkering bij werkloosheid - anticumulatie 5.5.15 - berekeningsgrondslag 5.5.8 - bedrag 5.5.10 - beëindiging

Nadere informatie

Bijlage A behorende bij artikel 17 van de Gemeenschappelijke regeling gezamenlijke ombudsman metropool Amsterdam 2013

Bijlage A behorende bij artikel 17 van de Gemeenschappelijke regeling gezamenlijke ombudsman metropool Amsterdam 2013 Bijlage A behorende bij artikel 17 van de Gemeenschappelijke regeling gezamenlijke ombudsman metropool Amsterdam 2013 Rechtspositie ombudsman 2014 Artikel 1 Deze bijlage maakt deel uit van de Gemeenschappelijke

Nadere informatie

DIRECTIESTATUUT JUNI 2016

DIRECTIESTATUUT JUNI 2016 DIRECTIESTATUUT JUNI 2016 Stichting voordekunst Voorgesteld door de algemeen directeur op: 22 juni 2016 Vastgesteld door het bestuur op: 22 juni 2016 De doelstellingen van stichting voordekunst zijn het

Nadere informatie

Gemeentewet, overzicht van de artikelen betreffende de Rekenkamer

Gemeentewet, overzicht van de artikelen betreffende de Rekenkamer Gemeentewet, overzicht van de artikelen betreffende de Rekenkamer Hoofdstuk IVa. De Rekenkamer Paragraaf 1. De gemeentelijke rekenkamer Artikel 81a 1. De raad kan een rekenkamer instellen. 2. Indien de

Nadere informatie

Voorgestelde wijzigingen verordening: Was-wordt lijst verordening raadsleden en wethouders

Voorgestelde wijzigingen verordening: Was-wordt lijst verordening raadsleden en wethouders Voorgestelde wijzigingen verordening: Was-wordt lijst verordening raadsleden en wethouders MyCORSA-nummer: 2015-25187 Behandelaar: Hieke Ferwerda Artikel verordening Artikel nieuwe verordening Korte omschrijving

Nadere informatie

2. [NAAM BEDRIJF/ ORGANISATIE] gevestigd te [PLAATSNAAM], hierna te. noemen: de uitlener, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [NAAM

2. [NAAM BEDRIJF/ ORGANISATIE] gevestigd te [PLAATSNAAM], hierna te. noemen: de uitlener, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [NAAM MODEL Detacheringovereenkomst Dit model kunt u ook vinden op www.uwv.nl. 1. [NAAM BEDRIJF/ ORGANISATIE] gevestigd te [PLAATSNAAM], hierna te noemen: de uitlener, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [NAAM

Nadere informatie

Selectielijst PACKED vzw

Selectielijst PACKED vzw Selectielijst PACKED vzw Versie Datum Bewerkingen Auteur 1 21.08.2013 Eerste kladversie Alina Saenko 2 29.08.2013 Finale versie Alina Saenko 1. Algemeen bestuur 1.1 Statutaire documenten 1.1.1. Oprichting

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs te Schipluiden

Inventaris van het archief van de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs te Schipluiden Inventaris van het archief van de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs te Schipluiden 567 (1896-1953) Samengesteld door Francisca de Vries Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme

Nadere informatie

Reglement Verenigingsmanager NVLF

Reglement Verenigingsmanager NVLF Reglement Verenigingsmanager NVLF 2011 1 Inhoud Artikel 1 grondslag 3 Artikel 2 - uitgangspunten voor taakverdeling tussen bestuur en verenigingsmanager 3 2.1 Plaats van de directie in de organisatie 3

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 1 Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 Preambule Vrijwillig medewerkers in zorg en welzijn verrichten onbetaald en vrijwillig werkzaamheden in georganiseerd verband. Zij doen

Nadere informatie

Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging, aartsbisdom Utrecht

Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging, aartsbisdom Utrecht Plaatsingslijst Archief Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging, aartsbisdom Utrecht Archiefnummer: 951 Archiefnaam: KABU Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Instellingsarchief Datering:

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement adviescommissie Natuur en Groen

Huishoudelijk reglement adviescommissie Natuur en Groen Huishoudelijk reglement adviescommissie Natuur en Groen (Het huishoudelijk reglement van de adviesraadgroen en natuur is een aanvulling op de regeling op de vaste commissies van advies in de gemeente Oegstgeest)

Nadere informatie

Regeling. Investeringsfonds voor Verenigingen Van het. GEWEST NOORD-HOLLAND/UTRECHT van de K N S B

Regeling. Investeringsfonds voor Verenigingen Van het. GEWEST NOORD-HOLLAND/UTRECHT van de K N S B Regeling Investeringsfonds voor Verenigingen Van het GEWEST NOORD-HOLLAND/UTRECHT van de K N S B Regeling tot het verlenen van bijdragen aan Verenigingen, c.q. Stichtingen, behorende tot en lid van het

Nadere informatie

E E R H U C3 O W A A R D

E E R H U C3 O W A A R D Raadsvergadsrlng: 2 1 APR 2QQI j R c-?!uit: e 5v>\ oy>\c-.^ c '~^, x yu Vc\ a -/ -J A< ~L\ (Vc.-:sto!n!j'nn-Fr:_, E E R H U C3 O W A A R D J ~"0' ^ *"* KJ Agendanr. Voorstelnr. Onderwerp 5 2008-038 Verordening

Nadere informatie

2004. Nr. : Dnst. : Griffie. Secundaire arbeidsvoorwaarden raadsleden. Leiden, 18 november 2004.

2004. Nr. : Dnst. : Griffie. Secundaire arbeidsvoorwaarden raadsleden. Leiden, 18 november 2004. Nr. : 04.0173. Dnst. : Griffie Secundaire arbeidsvoorwaarden raadsleden. Leiden, 18 november 2004. 2004. Proces De werkgroep secundaire arbeidsvoorwaarden raadsleden bestaande uit de raadsleden De Coo,

Nadere informatie

De Provinciewet en de Rekenkamer

De Provinciewet en de Rekenkamer De Provinciewet en de Rekenkamer HOOFDSTUK XIa. DE BEVOEGDHEID VAN DE REKENKAMER Artikel 183 1. De rekenkamer onderzoekt de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door het provinciebestuur

Nadere informatie

Verordening voorzieningen wethouders, raads- en commissieleden 2010. De raad van de gemeente Maasdriel;

Verordening voorzieningen wethouders, raads- en commissieleden 2010. De raad van de gemeente Maasdriel; De raad van de gemeente Maasdriel; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 juli 2010; gelet op artikel 44, tweede en derde lid, 95 tot en met 99 en 147 van de Gemeentewet en het rechtspositiebesluit

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van Verordening rechtspositie wethouders, raadsleden 2012.

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van Verordening rechtspositie wethouders, raadsleden 2012. Vergadering: 6 maart 2012 Agendanummer: 5 Status: Opiniërend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar E.J. Maring van der Ploeg, 0595 447716 Email: gemeente@winsum.nl (t.a.v. E.J. Maring

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf is een aanvulling op de

Nadere informatie

VERORDENING RECHTSPOSITIE WETHOUDERS, RAADS- EN COMMISSIELEDEN 2014

VERORDENING RECHTSPOSITIE WETHOUDERS, RAADS- EN COMMISSIELEDEN 2014 VERORDENING RECHTSPOSITIE WETHOUDERS, RAADS- EN COMMISSIELEDEN 2014 1 VERORDENING RECHTSPOSITIE WETHOUDERS, RAADS- EN COMMISSIELEDEN De raad van de gemeente Simpelveld, gelet op de artikelen 44, tweede

Nadere informatie

SUBSIDIE-AANVRAAG WELZIJNSACTIVITEITEN 2013

SUBSIDIE-AANVRAAG WELZIJNSACTIVITEITEN 2013 SUBSIDIE-AANVRAAG WELZIJNSACTIVITEITEN Aan burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg Hierbij verzoeken wij u in aanmerking te komen voor een subsidie over het kalenderjaar ten behoeve van de

Nadere informatie

Reglement Juridische Dienstverlening Vereniging van Middenkader en Hoger Personeel van AkzoNobel

Reglement Juridische Dienstverlening Vereniging van Middenkader en Hoger Personeel van AkzoNobel Reglement Juridische Dienstverlening Vereniging van Middenkader en Hoger Personeel van AkzoNobel Artikel 1 Definities Arbeidsgeschillen; geschillen omtrent de interpretatie en uitvoering van hetgeen tussen

Nadere informatie

Klachtenreglement Ongewenste Omgangsvormen

Klachtenreglement Ongewenste Omgangsvormen Klachtenreglement Ongewenste Omgangsvormen Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1998 309 Besluit van 14 mei 1998 tot wijziging van het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1989 Wij Beatrix, bij

Nadere informatie

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 18 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE MAGISTRAATS ARMENKAMER VANAF 1854 BURGERLIJK ARMBESTUUR 1816-1964 INHOUDSOPGAVE INVENTARIS... 2 1. Magistraats-Armenkamer...

Nadere informatie

Inleiding Nederlands sociaal recht

Inleiding Nederlands sociaal recht Inleiding Nederlands sociaal recht G.J.J. Heerma van Voss Achtste druk Boom Juridische uitgevers Den Haag 2011 Inhoud Afkortingen 13 1 Het begrip sociaal recht 17 1.1 Het sociaal recht als juridisch vakgebied

Nadere informatie

Verordening rechtspositie wethouders Gemeente Horst aan de Maas 2015

Verordening rechtspositie wethouders Gemeente Horst aan de Maas 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Horst aan de Maas. Nr. 90205 1 oktober 2015 Verordening rechtspositie wethouders Gemeente Horst aan de Maas 2015 raadsbesluit Bijlage van gemeentebladnummer

Nadere informatie

gelet op de artikelen 44, tweede en derde lid, 95 tot en met 99 en 147 van de Gemeentewet,

gelet op de artikelen 44, tweede en derde lid, 95 tot en met 99 en 147 van de Gemeentewet, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zuidhorn. Nr. 29803 28 mei 2014 Verordening rechtspositie wethouders en raadsleden 2014 De raad van de gemeente Zuidhorn gelet op de artikelen 44, tweede en

Nadere informatie

Katholiek Sociaal-Charitatief Centrum Overijssel

Katholiek Sociaal-Charitatief Centrum Overijssel Plaatsingslijst Archief Katholiek Sociaal-Charitatief Centrum Overijssel Archiefnummer: 907 Archiefnaam: KSCO Sector: Caritas en maatschappelijk werk Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1955-1988

Nadere informatie

gelet op de artikelen 44, tweede en derde lid, 95 tot en met 99 en 147 van de Gemeentewet;

gelet op de artikelen 44, tweede en derde lid, 95 tot en met 99 en 147 van de Gemeentewet; De raad van de gemeente Doetinchem; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 september 2010 over de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Doetinchem 2010; gelet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 770 Wijziging van de Abw in verband met het vrijlaten van de individuele uitkeringen in het kader van de tegoeden Tweede Wereldoorlog, alsmede

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad Jeugdbescherming Brabant

Reglement Cliëntenraad Jeugdbescherming Brabant Reglement Cliëntenraad Jeugdbescherming Brabant 1 oktober 2011 Reglement Cliëntenraad van Jeugdbescherming Brabant Jeugdbescherming Brabant stelt conform artikel 58 e.v. van de Wet op de Jeugdzorg een

Nadere informatie

( ) Collectie nummer: 531 Maart 1994

( ) Collectie nummer: 531 Maart 1994 531 Plaatsingslijst van stukken betreffende de Hendrik Pierson Vereniging, de Hendrik Pierson Stichting, de Centrale Vereniging van Organisaties voor Hulpverlening aan niet-gehuwde moeders en de Nederlandse

Nadere informatie

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2014

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2014 Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2014 vastgesteld door gemeenteraad op 2014 Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder: a. commissie:

Nadere informatie

Tekstuitgave van de verordening voorzieningen wethouders-, raads-, burger- en commissieleden

Tekstuitgave van de verordening voorzieningen wethouders-, raads-, burger- en commissieleden Tekstuitgave van de verordening voorzieningen wethouders-, raads-, burger- en commissieleden De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 mei

Nadere informatie

Regelgeving declaraties collegeleden Vlaardingen

Regelgeving declaraties collegeleden Vlaardingen Regelgeving declaraties collegeleden Vlaardingen Inleiding Politieke ambtsdragers maken gebruik van voorzieningen die de organisatie hun ter beschikking stelt en ze maken kosten bij de uitoefening van

Nadere informatie