April 2010 WOS JAARVERSLAG 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "April 2010 WOS JAARVERSLAG 2009"

Transcriptie

1 April 2010 WOS JAARVERSLAG 2009

2 Voorwoord: Voor de WOS was 2009 een jaar waarin verschillende nieuwe initiatieven tot stand zijn gekomen. Een aantal hoogtepunten van dit jaar zijn onder meer de verschijning van het rapport Een wereld te winnen over de arbeidsverhouding en positite van de beroepssporter in Nederland. Ook het verschijnen en de goedkeuring van de Arbocatalogus voor de sport mocht er zijn. In het gezondheidsbeleid werden grote stappen gezet in samenwerking met Zilveren Kruis Achmea. Het jaar 2009 bracht ook een aantal zaken met zich mee die wat gevoeliger lagen. De gevolgen van de financiële crisis zijn ook in de sportsector merkbaar geweest. Wij hopen dat wij daar, waar ons om hulp is gevraagd door leden of door andere partijen, voldoende ondersteuning hebben kunnen geven, want dat is natuurlijk waar de WOS voor wil staan en waar haar eerste prioriteit ligt: ondersteuning op het gebied van werkgeverschap in de sport in de brede zin van het woord. In het afgelopen jaar kwam onder het gesternte van de crisis ook de CAO in een ander daglicht te staan. Het was niet voor niets dat het CAO-overleg dit jaar nog niet afgerond kon worden. Op al deze onderwerpen wordt elders in het jaarverslag uitgebreid ingegaan. Het WOS Beleidsplan: Op Maat Het jaar 2009 werd voor de WOS ingeluid door het nieuwe beleidsplan Op Maat met als uitgangspunt drie pijlers die een periode omvat van 2009 tot De drie pijlers zijn: Belangenbehartiging op maat Dienstverlening op maat Knooppunt van kennis De voorzitter van het WOS bestuur verwoordde zijn visie in een interview in een WOS Magazine: We kennen als WOS onze kracht en gaan die flink inzetten. Onze focus ligt bij goede arbeidsverhoudingen en omstandigheden in de sport. De drie bovengenoemde pijlers sluiten hierbij naadloos op aan. 1

3 I Belangenbehartiging op maat I.1 CAO Sport Begin 2009 werd duidelijk dat de economische crisis Nederland, maar ook de sportsector niet onberoerd zou laten. Dit heeft gevolgen gehad voor het maken van nieuwe afspraken voor de CAO Sport, waarvan de looptijd eindigde per 31 mei In mei hebben sociale partners gezamenlijk de beslissing genomen de cao-onderhandelingen uit te stellen tot het najaar. De reden hiervoor was dat de effecten van de financiële crisis voor de sportsector op dat moment nog onvoldoende duidelijk waren. Dit besluit is via een gezamenlijke intentieverklaring eind mei aan de leden verzonden. In de gezamenlijke verklaring zijn sociale partners overeengekomen dat behoud van werkgelegenheid en werkzekerheid in deze periode boven inkomen gaat. In de tussenliggende periode is op basis van inbreng van de beide achterbannen een aantal onderwerpen in werkgroepen onderzocht. Op basis van deze werkgroepen is input in de caoonderhandelingen gekomen op de thema s: - levensfasegericht personeelsbeleid (accent op verlofregelingen, innovatie sector); - flexibiliteit contracten (accent op werkgelegenheid, innovatie sector); - functioneren en beoordelen (in relatie tot vernieuwing beloningsbeleid, innovatie sector); - mobiliteit (accent op werkgelegenheid en kwaliteit, innovatie sector); - werkervaringsplaatsen (conform centraal akkoord, werkgelegenheid). Op 14 oktober hebben sociale partners het cao-overleg weer herstart, gevolgd door een tweede en derde overleg op 11 november en 9 december. In het overleg zijn alle inhoudelijke onderwerpen (mobiliteit en opleiden, flexibilisering tijdelijke contracten, levensfase en verlof, functioneren en beoordelen en werkervaringsplaatsen) gepasseerd die uit eerder overleg op tafel lagen. Vanuit werkgeverszijde is daarnaast het accent gelegd op de noodzakelijke en gewenste innovatie, zeker in het licht van toekomstige ontwikkelingen. De werkgeversdelegatie heeft in het overleg benadrukt de onderhandelingen te willen bezien in het licht van de lange termijn ontwikkelingen in de sector (verdere professionalisering sector, sportambities (o.a. Olympisch plan, HR 2016), nieuwe doelgroepen en arbeidsvormen, (jonge) populatie sector) en de huidige economische crisis. Deze crisis zal de komende jaren naar alle waarschijnlijkheid nog doorwerken op de sportsector, een aantal (kleine) sportorganisaties zitten in een krimp, (sponsor)inkomsten lopen terug en subsidiestromen staan onder druk. Dit heeft aan werkgeverszijde geleid tot een aantal voorstellen waarbij in deze moeilijke tijden sterk wordt ingezet op behoud van werkgelegenheid en werkzekerheid in de sector. Vanuit werknemerszijde was koopkrachtbehoud leidraad. Ondanks dat sociale partners in 2009 niet tot een akkoord zijn gekomen, zijn partijen op een aantal inhoudelijke thema s tot elkaar gekomen (mobiliteitscentrum voor de sector, gekoppeld aan een sectoraal opleidingsbeleid, meer flexibiliteit in het aangaan en verlengen van tijdelijke contracten, verder investeren in goede functionerings- en beoordelingssystemen t.b.v. mogelijke vernieuwing beloningsbeleid in de sector). Ook hebben cao-partijen afgesproken in 2010 te kijken naar de toekomstbestendigheid van de huidige CAO-Sport in het licht van (toekomstige) ontwikkelingen en vernieuwingen in de sportsector, zoals ook aan het begin van dit bericht beschreven. Voor dit traject zullen cao-partijen een projectvoorstel indienen bij FAS fonds. Echter, de loon- en looptijdontwikkeling van de cao, de (onverwachtse) verhoging van de pensioenpremie PFZW (eind december 2009 bekend gemaakt), verhoging WGA-premie, financiering toekomstig A&O fonds en verlof in brede zin (o.a. feestdagen, ouderendagen) blijven nog onderwerp van discussie en onderhandeling. Ten aanzien van de loonontwikkeling werd door de vakorganisaties ingezet op het behoud van koopkracht, waarbij de werkgeversdelegatie opwaartse druk op de loonkosten in deze tijden niet verantwoord acht. Voor de werkgeversdelegatie bestaat er een onvoorwaardelijke koppeling tussen de looneis en de inhoudelijke thema s, waarbij de werkgeversdelegatie eind 2009 de bereidheid heeft getoond de nullijn los te willen laten als er rondom de inhoud concrete stappen worden gemaakt. Overbruggen van de onderhandelingspunten was op 9 december uiteindelijk niet mogelijk. Afgesproken is dat beide delegaties begin januari 2010 weer bij elkaar komen voor verder overleg. De werkgeversdelegatie van de Arbeidsvoorwaarden Commissie en de CAOonderhandelingsdelegatie is ongewijzigd ten opzichte van 2008 en bestaat uit: Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond A. Binnenmars (voorzitter) Koninklijke Nederlanse Zwembond J. Kossen NOC*NSF K. van Willigen WOS R. van den Burg E. Lankers (adviseur) 2

4 I.2 Gezondheidsmanagement Gezondheidsmanagement vormt reeds enkele jaren een belangrijk onderwerp op de agenda binnen de sportsector. Ook in het jaar 2009 is aandacht besteed aan gezonde medewerkers in de sport, werkend in een gezonde, veilige omgeving. In juni is een nieuwe collectieve mantelovereenkomst met Zilveren Kruis Achmea ondertekend. Het contract heeft een looptijd van vier jaar. In aanvulling op het collectieve ziektekostencontract heeft de WOS dit jaar voor alle organisaties in de sport de werkgeversverzekering Present van Zilveren Kruis Achmea gesloten. Present, voor zowel werkgever als werknemer, biedt ondersteuning bij het gezondheidsbeleid met instrumenten op het gebied van preventie, verzuim en reintegratie. Met het afsluiten van Present heeft de WOS ervoor gezorgd dat de door Zilveren Kruis gewenste verlaging van de premie-kortingen ten gunste komt van de sportsector. Het product Present is tijdens een ledenbijeenkomst in april, tijdens de algemene ledenvergadering in juni en tijdens het P&O platform, eveneens in juni gepresenteerd. Van juni tot en met december 2009 zijn 31 aanvragen (totaal van werknemers en werkgeversaanvragen) ontvangen uit Present. Dat is een mooi begin, maar in de komende jaren valt er nog meer winst (i.c. besparing) voor werkgevers te behalen. De winst valt te behalen in te besparen verzuimdagen en vergoedingen en kortingen op de producten uit Present. Op het terrein van gezondheidsmanagement zijn in 2009 een aantal activiteiten ontplooid, zijnde: I.2.a Vitaliteitsmeting Begin 2009 hebben gesprekken plaatsgevonden tussen WOS, Zilveren Kruis Achmea en Sport Medisch Centrum Papendal over het vervolg van de in 2007 ontwikkelde Bedrijfs Atletencheck. Eind april is tijdens een ledenbijeenkomst de Vitaliteitsmeting (het vervolg op de BedrijfsAtletencheck) gepresenteerd. Tijdens het P&O platform eind mei heeft de WOS samen met Zilveren Kruis Achmea de Vitaliteitsmeting nader toegelicht. Tevens is tijdens de ledenvergadering van 9 juni aandacht besteed aan de Vitaliteitsmeting. Werknemers zijn eind mei uitgenodigd voor deelname aan de Vitaliteitsmeting. Rond september waren door SMCP circa 100 aanmeldingen ontvangen. In oktober is aan werknemers een reminder verzonden waarmee de mogelijkheid tot inschrijving werd verlengd tot eind Uiteindelijk hebben in totaal 155 medewerkers uit de sport zich opgegeven voor een Vitaliteitsmeting. Medio maart 2010 zal de laatste meting plaatsvinden. Aansluitend zal een evaluatie van de metingen plaatsvinden door WOS, Zilveren Kruis Achmea en Sport Medisch Centrum Papendal. De uitkomsten kunnen tot input leiden voor het verder ontwikkelen van gezondheidsmanagement binnen de sport. I.2.b Kanstraining De WOS heeft, vanuit Present, een aantal gratis preventieve KANS trainingen (Klachten aan Armen, Nek en Schouders), aangeboden waaraan medewerkers van leden van de WOS kunnen deelnemen. De training heeft aanknopingspunten met onderwerpen in de Arbocatalogus in de sport en past goed binnen het gezondheidsbeleid. De trainingen zijn bedoeld voor medewerkers die kans lopen op het ontstaan van werkgerelateerde klachten bij beeldschermwerk, waardoor verzuim wordt voorkomen of verminderd. Ook geeft de training inzicht in eigen mogelijkheden rondom zelfsturing door leefstijlverandering. 3

5 Eind oktober heeft een pilot KANS training plaatsgevonden, uitgevoerd door Pim Mulier, waaraan een aantal organisaties uit de sport heeft deelgenomen. In november zijn alle organisaties binnen de sport uitgenodigd om hun medewerkers gratis deel te laten nemen aan een training. In 2009 is een achttal trainingen uitgevoerd. Ook in 2010 is er een aantal gratis KANS trainingen voor medewerkers beschikbaar. I.2.c Arbocatalogus De overheid regelt op termijn niet meer hoe werkgevers kunnen voldoen aan hun arboverplichtingen. De sectoren moeten zelf bepalen met welke middelen en maatregelen aan de gestelde doelen van de arbowet voldaan moet worden. De WOS heeft in 2009, in samenwerking met FBO en vakorganisaties de arbocatalogus ontwikkeld en hiermee afspraken gemaakt die goed passen bij de eigen sector. De opdracht voor de uitwerking van de arbocatalogus is verstrekt aan de Goede Praktijk. De eerste onderwerpen, werkdruk en beeldschermwerk, werden vooraf door een stuurgroep bepaald en de teksten zijn eind mei gereed gekomen. Als derde onderwerp werd gekozen voor uitwerking van het arbeidsrisico vervoer, waarmee de sportbranche de eerste is die dit onderwerp heeft uitgewerkt voor haar medewerkers. De arbeidsinspectie heeft de drie uitgewerkte onderwerpen en de aangereikte oplossingen positief getoetst. De lancering van de arbocatalogus vond op 29 september plaats in Nieuwegein. Voor werkgevers en werknemers in de sport betekent dit dat - in aanvulling op de RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie) - concrete oplossingen beschikbaar zijn om zo veilig en gezond mogelijk te werken. De arbocatalogus is voor medewerkers in de sport per 1 oktober 2009 beschikbaar gekomen op de websites van WOS, FBO, FNV Sport en De Unie. Het laatste kwartaal is gestart met de uitwerking van een vierde onderwerp speciaal voor sportverenigingen. Er is gekozen voor uitwerking van het arbeidsrisico ongevallen in de sport bij trainingen, wedstrijden en evenementen. De WOS heeft sportverenigingen bij de uitwerking van het onderwerp betrokken. In 2010 zal de uitwerking van het onderwerp aan de catalogus worden toegevoegd en via de websites en beschikbaar komen. I.3 Performance Management In 2009 is verder gegaan met het stimuleren van organisaties in de sport op het terrein van performance managementbeleid. In december heeft een tweetal bijeenkomsten Performance Management plaatsgevonden. Aan de bijeenkomsten hebben organisaties deelgenomen die serieus van plan zijn om in 2010 stappen te zetten op het terrein van Performance Management. Resultaat van de bijeenkomsten is dat organisaties inzicht hebben in de samenhang tussen de diverse instrumenten Performance Management en dat zij weten hoe zij er binnen hun organisatie mee aan de slag kunnen gaan. In 2010 wil de WOS organisaties verder stimuleren in hun ontwikkeling op het gebied van performance management. Vooruitlopend hierop is aan de bijeenkomsten deelnemende organisaties de vraag gesteld welke ontwikkelingen zij voor ogen hebben in 2010 en of, en zo ja op welke manier de WOS daarbij kan ondersteunen. Een aantal onderdelen van het performance management heeft in 2009 verdere uitwerking gekregen: I.3.a Vernieuwing beloningsbeleid In 2009 is verder gegaan met de studie naar vernieuwing van het beloningsbeleid in de CAO-Sport. In een aparte werkgroep, bestaande uit een kleine delegatie vanuit cao-partijen, is onder andere gekeken naar harmonisatie van de KNVB met de CAO- Sport salarisschalen, eindejaarsuitkeringen/13e maand bij individuele sportorganisaties ten opzichte van de collectiviteit binnen de CAO-Sport, CAO-Sport salarisschalen ten opzichte van de markt, doorlooptijd CAO-Sport salarisschalen en 4

6 het begrip wachtjaren, flexibele beloning en wensen en mogelijkheden voor resultaat/prestatiebeloning. De werkgroep werd begeleid door AWVN. Binnen de werkgroep is aandacht besteed aan het ontwikkelen van een tweetal beloningsmodellen. Verschillende modellen zijn binnen het AOS besproken en medio maart heeft de WOS een enquête bij de achterban uitgezet naar de voorkeur voor bepaalde beloningsmodellen. In verband met de economische crisis hebben sociale partners halverwege 2009 afgesproken om vernieuwingen rondom het beloningsbeleid te parkeren en binnen het beloningsproject de focus eerst te leggen op een goed functionerings- en beoordelingssysteem voor de sportsector. I.3.b Resultaatgerichte functiebeschrijvingen In het eerste kwartaal zijn er verschillende bijeenkomsten met adviesbureau Hill (nieuwe naam Phillosophy ) geweest. Aan alle referentiefuncties uit de functieniveaumatrix zijn zes gerichte functiebeschrijvingen naar conceptvorm omgezet. Deze zijn in april besproken in een klankbordgroep bestaande uit een vertegenwoordigers van WOS leden, waarna de opmerkingen zijn verwerkt in de referentiefuncties. Tevens is een aantal voorbeelden gemaakt van smart resultaatsafspraken. Beoordelingen van medewerkers kunnen daarmee zowel op ontwikkeling als gerealiseerde resultaten uitgevoerd worden. Hiermee kan een stap naar een nieuw beloningsbeleid worden gemaakt. Teksten van de resultaatgerichte functiebeschrijvingen staan op de website. De leden zijn hierover via de nieuwsbrief geïnformeerd. Tijdens een P&O Platform zijn de resultaten van het project gepresenteerd. I.3.c Functioneren en Beoordelen In november hebben leidinggevenden van de KNWU deelgenomen aan een training gesprekstechnieken. De KNWU heeft eerder in 2009 functiebeschrijvingen resultaatgericht laten beschrijven, de functies ingedeeld en een eigen gespreks systematiek laten ontwikkelen. De training is door de leidinggevenden positief ontvangen en heeft hen in staat gesteld de WOS beoordelings systematiek toe te passen. Tevens beschikken zij over voldoende technieken om beoordelings- en functioneringsgesprekken met medewerkers te kunnen voeren. Daarnaast is een aantal nieuwe gespreksformulieren ontwikkeld. Gespreksformulieren waarbij ook resultaatsafspraken gemaakt en beoordeeld kunnen worden, zoals het tussentijds evaluatieformulier en het formulier planningsgesprek, zijn op de website geplaatst. I.4 Levensfasebeleid Op 17 december 2008 heeft de werkgroep Levensfasegerichte CAO haar adviesrapportage aan het Arbeidsvoorwaardenoverleg in de Sport (AOS) gepresenteerd. Dit rapport gaf het AOS voldoende aanknopingspunten om de werkgroep opdracht te geven de voorstellen nader uit te werken in onder andere modelregelingen en instrumenten. De werkgroep heeft haar aanbevelingen opgedeeld in de volgende hoofdthema s: mobiliteit, meerkeuzeregelingen, regeling telewerken, doorwerken na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, jaarurensystematiek, vergoeding abonnementskosten sportverenigingen en de verlofregeling. Als gevolg van de economische crisis hebben cao-partijen besloten van mobiliteit en opleiden een belangrijk speerpunt te maken. Een aparte werkgroep is in het leven geroepen om nog meer in te zetten op mobiliteit en opleiden. In oktober heeft de werkgroep haar voorstellen aan het AOS gezonden. Een aantal van de voorstellen maakt onderdeel uit van de cao-onderhandelingen, die pas na afronding van de onderhandelingen definitief gemaakt kunnen worden. Het lag in de bedoeling om modellen en regelingen, die door de werkgroep gemaakt zijn, door middel van workshops goed onder de aandacht te krijgen van werkgevers en werknemers. Het uitstellen van de cao-onderhandelingen tot begin 2010 bracht met zich mee dat de workshops niet meer vanuit de subsidie levensfase kon worden gegeven. 5

7 I.5 A&O fondsen en Subsidies De vergaderingen van het FAS fonds zijn door de directeur bijgewoond als adviseur. De WOS heeft een presentatie aan het FAS-bestuur gegeven over mogelijke toekomstmodellen, nu de FAS-subsidierelatie met VWS zal worden beëindigd. Er ligt een ernstig verschil van opvatting tussen WOS en FNV Sport vooral ten aanzien van de bestemming van het opgebouwde eigen vermogen. Met het oog daarop heeft het FAS extern advies gevraagd over de toekomst. De heer K. te Lindert oud voorzitter van St. FAS- heeft desgevraagd een advies opgesteld. In 2010 zal verdere uitvoering moeten plaatsvinden. Naast diverse projectsubsidies met een totaalbedrag van ca ,- van St. FAS zijn er nieuwe subsidies verkregen van het Ministerie van Sociale Zaken (Arbocatalogus ,- en Levensfase ) en het Ministerie van Buitenlandse Zaken (Europaproject ,-). I.6 HR Beleid 2016 NOC*NSF en de WOS namen al eerder het initiatief om te komen tot HR-beleid De sportsector heeft de ambities om door middel van een expertmeeting een top-10- notering van beste Sportlanden binnen te slepen en in 2028 de Olympische Spelen te organiseren is een belangrijk ijkpunt. In dat jaar moet de infrastructuur van de sector op olympisch niveau zijn. En daar heb je sterke sportbonden voor nodig. Half september kwamen vertegenwoordigers van beide organisaties, enkele directeuren van sportbonden en HR-medewerkers bij elkaar om formeel een start te maken van het project. Evert-Jan Hulshof, directeur van de tennisbond (KNLTB) is aangewezen als voorzitter van de werk(stuur)groep. WOS directeur René van den Burg is eveneens in deze groep vertegenwoordigd. Op het niveau van de organisaties zelf zullen ondertussen al maatregelen worden genomen en mogelijkheden worden uitgeprobeerd. Belangrijke onderwerpen door de stuurgroep zijn mobiliteitsbeleid, competentiegericht beoordelen en belonen en het maken van strategische personeelsplannen. Voor de WOS is het thema vernieuwing van CAO-regelingen van belang. De WOS zal hierbij als trekker opereren. I.7 Pensioenen Het werkgeverschap binnen de sportsector professionaliseert en wordt daarbij geconfronteerd met het bijzondere karakter van bepaalde functies, werkzaamheden en patronen. Binnen de sportsector is een grote diversiteit in werkzaamheden en relatief grote verschillen in omvang, duur en karakter van het dienstverband. Parallel aan een voortgaande professionalisering van de sportsector ontwikkelen bepaalde functies en werkzaamheden zich tot echte dienstverbanden. Het is belangrijk dat volwaardige arbeidsrelaties zoveel mogelijk worden vorm gegeven op basis van formele arbeidsovereenkomsten en overeenkomsten van opdracht, bij voorkeur in de werkingssfeer van de CAO Sport. Dienstverbanden onder de CAO Sport kwalificeren doorgaans ook als dienstverband voor de werkingssfeer van de pensioenregeling van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). In het algemeen is dit een logisch en gewenst gevolg van de verdere professionalisering van de sector en een verdere ontwikkeling van het werkgeverschap van sportorganisaties. In de praktijk doen zich echter situaties voor waarbij de wens bestaat bepaalde functies of medewerkers uit te zonderen van de pensioenregeling. Vaak vloeit die wens voort uit het feit dat het om een dienstverband van beperkte duur of omvang gaat, de functie een nevenfunctie betreft of een zeer specifieke functie is. Op verzoek van de WOS heeft PGGM HR Advies onderzocht wat de mogelijkheden zijn. Dit heeft geleid tot de notitie Sportsector & werkingssfeer pensioenregeling PFZW. De resultaten van het onderzoek worden met de leden besproken. Ook op het lokale niveau is er activiteit op het gebied van pensioenen. De sportservicecentra, de Nederlandse Belangenvereniging Fitness Ondernemers (NBFO), FNV Sport en PGGM zijn met elkaar in gesprek om te onderzoeken of het mogelijk is, en 6

8 zo ja op welke wijze, een collectieve pensioenvoorziening tot stand te brengen voor personeel dat valt onder de CAO Sportverenigingen en medewerkers werkzaam bij multifunctionele sportsorganisaties die vallen onder NBFO. Aanleiding voor de gesprekken is de behoefte om tot een verdere professionalisering te komen van de arbeidsverhoudingen in de sport. De WOS is niet actief betrokken bij de besprekingen, maar ondersteunt partijen op afstand in hun voornemen om een collectieve pensioenvoorziening tot stand te brengen. Eind 2009 zijn er door partijen belangrijke stappen gezet, maar een definitief akkoord is nog niet bereikt. I.8 Internationaal EASE Sinds 2006 is R. van den Burg (directeur WOS) bestuurslid van de European Association for Sport Employers (EASE), de Europese werkgeversorganisatie in de sport. In 2008 is hij benoemd tot vice-voorzitter. Van den Burg is binnen het bestuur verantwoordelijk voor de sectie non-profit. Ook in 2009 is de WOS actief gebleven binnen EASE. Op 20 februari heeft de WOS deelgenomen aan een bestuursvergadering en 10 februari is in Brussel voorbereidend overleg geweest voor het Health & Safety Congres in Lissabon van 1 en 2 april. De discussie binnen dit congres werd gevoerd op basis van een onderzoek van het Nederlandse Asser Instituut naar de belangrijkste regels over gezondheid en veiligheidsmaatregelen (en wetgeving) in de Europese sport. De WOS zat in de begeleidingscommissie. In mei vond in Brussel een eerste formele sociale dialoog plaats, met als speerpunten het ontwikkelen van minimumafspraken voor een standaardcontract voor (top)sporters en het ontwikkelen van maatregelen rondom gezondheid en veiligheid in de sport. Met niet alleen als doel om Europese afspraken te maken maar ook steun en kaders te geven aan nationale ontwikkelingen. Op 6 juni heeft de WOS de Algemene Vergadering en Bestuursvergadering van EASE bijgewoond in Parijs. De bestuurssamenstelling van EASE is ten opzichte van 2008 niet gewijzigd: Voorzitter Marcel Martin CoSMoS Professional Rugby (Fr.) Algemeen Marie Leroux CoSMoS Voluntary /Professional (Fr.) secretaris Penningmeester Christian Pierar EHFA Fitness (Belgie) Vice-voorzitter René v.d. Burg WOS Voluntary /Professional (Nl) Vice-voorzitter Hans Goran Elo Arbetsgivaralliansen Voluntary /Professional (Sw.) Bestuurslid Steve Studd SkillsActive Alle sectoren (UK) 7

9 II DIENSTVERLENING OP MAAT II.1 Ledenhulp Ledenhulp bestaat uit 3 delen: II.1.a Ledenhulp II.1.b Mantelcontracten II.1.c Werken in de Sportvereniging Beweging 3.0 II.1.a Ledenhulp Via de helpdesk van de WOS kunnen leden advies krijgen over arbeidsvoorwaardelijke of juridische aangelegenheden. De ledenhulp is ook in 2009 een aanzienlijk onderdeel geweest van de bedrijfsvoering van het WOS bureau. De werkzaamheden op het gebied van de ledenhulp zijn voortgezet. Er zijn 235 vragen binnengekomen. De meeste vragen werden binnen drie werkdagen beantwoord. De volgende onderwerpen werden vooral behandeld: - vakantie en ziekte; - cao bepalingen; - functiewaarderingen (second opinion e.d); - toetsen van contracten; - arbo; - pensioenen; - advisering rondom verlenging en beëindiging van contracten; - advisering rondom buitenlandse werknemers; - advisering rondom combinatiefuncties. Informatie die wij van onze leden via de helpdesk binnen kregen, hebben als input gefungeerd voor onze beleidsvorming en/of CAO-onderhandelingen. Daarnaast kan worden geconstateerd dat de binnengekomen vragen vanuit de leden in aantal en complexiteit zijn toegenomen. II.1.b Mantelcontracten De WOS heeft met Zilveren Kruis Achmea een nieuw contract gesloten met collectieve voordelen voor de leden van de WOS en haar medewerkers. Daarnaast heeft het WOS-bureau in 2009 verkennende gesprekken gevoerd met verschillende partijen, met als doel een gevarieerder aanbod te creëren. II.1.c Werken in de sportvereniging/ Beweging 3.0 In 2007 en 2008 heeft de WOS een fundament gelegd om sportverenigingen mogelijk te ondersteunen bij het invullen van het werkgeverschap. In samenwerking met de sportbonden werd het magazine De club de baas verzonden. Daarnaast werd de bestedingswijzer en de werkgeverschapswaaier gemaakt. Dit fundament wil de WOS de komende jaren verder uitwerken. Hiervoor is een subsidie voor twee jaar bij het ministerie van VWS aangevraagd en medio 2009 heeft de WOS de subsidie toekenning ontvangen. De WOS blijft de ingezette lijn van de afgelopen jaren volgen. Wel wordt de ondersteuning meer gespecificeerd naar doelgroep. Gerichte ondersteuning aan verenigingen die met het werkgeverschap aan de slag zijn, informatieve ondersteuning aan alle verenigingen. Centraal in het beleid van de WOS staat de website (huidige naam) Op deze website moet elke bestuurder van de sportvereniging de benodigde informatie kunnen vinden. Mocht de bestuurder nog vragen hebben, dan biedt de helpdesk ondersteuning. Voor tijdsintensieve en complexe vragen, wordt een kostendekkend tarief in rekening gebracht. Dit wordt vooraf met de vereniging besproken. Nu de website het centrale punt is van de ondersteuning aan sportvereniging is het van belang dat de website voldoet aan de huidige tijd, waarin helderheid en interactie een grote rol spelen. De WOS is met verschillende partijen in gesprek om te kijken op welke wijze met de website beter aangesloten kan worden op de doelstellingen van de WOS. De ervaringen die we hebben opgedaan met werkenindesport.ning.com worden hierin meegenomen. 8

10 Een goede website alleen is niet voldoende. Verenigingen moeten de website kennen. Daarom is de WOS workshops aan het voorbereiden, een magazine aan het maken en bezig een congres te organiseren. In 2009 vond de uitreiking van de eerste werkgeverschapsprijs bij het congres sportbestuurders plaats. De winnaar werd Stichting De Schroef te Drunen. Met de uitreiking van deze prijs heeft de WOS het belang van goed werkgeverschap extra onder de aandacht van sportverenigingen gebracht. De prijs die Stichting De Schroef ontving bestond uit kosteloze dienstverlening van de WOS. Hiervan is door de Stichting gebruik gemaakt in de vorm van toetsing van een aantal contracten. In vergelijking met 2008 heeft de WOS minder vragen van sportverenigingen ontvangen. In totaal werden 50 vragen gesteld. Hierin zijn de tewerkstellingsvergunningen niet meegenomen. Sportverenigingen hebben zich via de nieuwsbrief op de hoogte laten brengen van de laatste ontwikkelingen op het gebied van werkgeverschap. Inmiddels wordt de nieuwsbrief naar 424 ingeschreven verzonden. Er zijn het afgelopen jaar 8 nieuwsbrieven verzonden. Andere ontwikkelingen op het lokale niveau komen elders in dit jaarverslag aan bod. Zo is de arbocatalogus uitgebreid met een vierde risico, dat zich speciaal richt op sportverenigingen. Ook op het gebied van pensioenen zijn er ontwikkelingen geweest. II.2 Betaalde Dienstverlening Leden, sportverenigingen en andere sportorganisaties die behoefte hebben aan specifieke deskundigheid op het terrein van werkgeverschap en arbeidsverhoudingen kunnen naast de gewone ledenservice die gratis is, sinds 2008 gebruikmaken van dienstverlening tegen kostendekkende tarieven. Doel van deze uitgebreide service is om de sportsector verder te versterken. Ook in 2009 heeft de WOS betaalde opdrachten uitgevoerd. Een voorbeeld is de dienstverlening die de WOS doet voor NOC*NSF ten aanzien van de regeling Coaches aan de Top en de Regeling Technisch Directeuren. De WOS heeft voor beide regelingen ten behoeve van de sportbonden arbeidsvoorwaardelijk geadviseerd en modelcontracten ontwikkeld. De WOS heeft in 2009 leden geadviseerd en begeleid die aan de slag wilden gaan met performance management. De Koninklijke Nederlandse Wielren Unie is daarvan een goed voorbeeld. De WOS heeft het functiegebouw binnen de KNWU opnieuw opgezet (o.a. functies beschreven, gewaardeerd en output gericht gemaakt). Voor de KNVB is een model arbeidsovereenkomst ontwikkeld voor waarnemers/coaches (assistent-)scheidsrechters en voor VML (landelijke beroepsvereniging voor bewegingsleiders 55+) is een modelarbeidsovereenkomst en een model opdrachtovereenkomst ontwikkeld voor bewegingsleiders. De WOS is gevraagd om te doceren in de schriftelijke leergang Sportrecht en beleid, een initiatief namens SBO (Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid). Deze schriftelijke leergang richtte zich met name op professionals werkzaam in de sportsector en bood een praktijkgerichte inzicht in de juridische kaders van het sportbeleid. De WOS is gevraagd om het onderdeel arbeidsrecht in de sport op zich te nemen. Op verzoek van de Nederlanse Sport Alliantie heeft de directeur van de WOS de NSA ondersteuning gegeven bij het invullen van de meerjarenstrategie voor wat betreft het werkgeverschapsdeel. Aan een Kluwer uitgave is een bijdrage geleverd arbeidsverhoudingen in de sport 9

11 Naast ondersteunend werk voor de regeling Coaches aan de Top van NOC*NSF zijn procedures uitgevoerd voor het aantrekken van buitenlandse spelers en coaches en de 30%-regeling voor o.a.: - NOC*NSF - KNRB - KNBSB - NTTB - KNCB Ondersteuning bij aanvragen tewerkstellings- en verblijfsvergunningen voor o.a.: - Hockeyclub Laren - St. Tophockey Klein Zwitserland - Hockeyclub Pinoké - Hockeyclub HGC - Waterpoloclub Het Ravijn - Haagsche Rugby Club - Mixed Hockey Club Oosterbeek - Poloclub Deuverden In totaal was de bruto omzet van de betaalde dienstverlening in 2009 circa ,-. III.1 Kennis bundelen/ontwikkelen III KNOOPPUNT VAN KENNIS Dit jaar zijn op een viertal punten initiatieven te vermelden: III.1.a Arbeidsverhoudingen topsporters III.1.b Positie directeuren III.1.c Migratiebeleid III.1.d Arbeidsmarktmonitor III.1.e Project Sport en Europa III.1.a. Arbeidsverhoudingen topsporters Eind 2008 is de WOS in samenwerking met NL Sporter gestart met een onderzoek naar de arbeidsverhoudingen van beroepssporters in Nederland. Dit onderzoek werd gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In 2009 is de WOS verder gegaan met het onderzoek. Als aftrap organiseerde de WOS in januari 2009 een expertmeeting met vertegenwoordigers van NL Sporter, NOC*NSF, sportbonden, de Atletencommissie en deskundigen op het terrein van arbeidsrecht, arbeidsverhoudingen en sporteconomie. Tijdens deze expertmeeting is in de vorm van een mindmap-sessie onder begeleiding van CAOP gebrainstormd over de arbeidsverhoudingen van beroepsporters. De uitkomsten van deze sessie hebben als basis gediend voor het verdere onderzoek en het uiteindelijke rapport Een wereld te winnen. Professionalisering van de arbeidsverhoudingen van beroepssporters in Nederland. Onderdeel van dit rapport is een raming van het aantal beroepssporters in Nederland. Daarvoor heeft de WOS een onderzoek laten doen in ruim twintig sporttakken. Dit onderzoek is uitgevoerd door het W.J.H. Mulier Instituut, onder eindverantwoording van prof. dr. Maarten van Bottenburg (Universiteit van Utrecht). Voor het rapport is verder gebruik gemaakt van deskundigheid van Sport2B en HS Arbeidsvoorwaarden BV. Daarnaast heeft de WOS diverse sporterscontracten onderzocht en gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van de georganiseerde sport. NL Sporter heeft dat gedaan met een aantal (oud) topsporters. Het uiteindelijke rapport bevat, naast bevindingen en aanbevelingen, ook een kijkje in de kunst- en artiestensector en een internationaal vergelijk. In juni is het rapport onder grote belangstelling van media en achterban in de Nieuwspoort in Den Haag gepresenteerd aan het ministerie van VWS. 10

12 Naar aanleiding van dit onderzoeksrapport heeft het ministerie van VWS in oktober een ronde tafeldiscussie geïnitieerd, waarbij de belangrijkste resultaten en aanbevelingen uit het rapport zijn besproken met betrokken partijen. Betrokken partijen die tijdens deze ronde tafelsessie aanwezig waren: VWS, WOS, NL Sporter, FNV Sport, NOC*NSF, FBO, Atletencommissie, KNHB, NeVoBo, KNZB, Hoofdklasse Hockey CV. De ronde tafelsessie van het Ministerie van VWS heeft geleid tot een gezamenlijke afspraak om onder verantwoordelijkheid van de WOS en NL Sporter een overleggroep op te zetten die begin 2010 tot een convenant dient te komen. Binnen de overleggroep wordt bepaald welke arbeidsvoorwaardelijke thema s aandacht vragen rondom de arbeidsverhoudingen van beroepssporters en op welke wijze deze thema s invulling moeten krijgen. Dit moet in maart 2010 leiden tot een convenant tussen sociale partners en mogelijke direct betrokken partijen (NOC*NSF, FNV Sport, sportbonden, Atletencommissie). III.1.b Positie directeuren De WOS is betrokken geweest bij de ontwikkeling van een nieuwe opleiding Technisch Directeuren. Dit is mede mogelijk geworden door een bijdrage vanuit het FAS-fonds. Eveneens met een bijdrage vanuit het FAS-fonds is met ondersteuning van de Wagner Group in november een Themabijeenkomst Good Governance georganiseerd. III.1.c Migratie Sinds 2007 verzorgt de WOS namens haar leden de aanvraag van tewerkstellingsen verblijfsvergunningen voor buitenlandse sporters, coaches en trainers die onze sector (tijdelijk) komen versterken. Vanwege de goede relatie met immigratie- en naturalisatiedienst IND en omdat de WOS jaarlijks veel aanvraagprocedures voert, is medio mei 2009 een convenant met de IND afgesloten. Door het convenant is de WOS een vaste partner van de IND. Dit versnelt de procedures voor de sportsector. Ook is de WOS gesprekspartner van het UWV Werkbedrijf (de uitvoeringsinstantie die de tewerkstellingsvergunningen afgeeft) en de betrokken ministeries (Justitie en Sociale Zaken en Werkgelegenheid). Met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is in 2009 verder overleg gevoerd over mogelijke versoepelingen binnen het migratiebeleid voor de sportsector. WOS heeft samen met NOC*NSF en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een notitie geschreven richting het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met de knelpunten die in de sportsector ervaren worden en aanbevelingen. Gezien de toenemende internationalisering (van de sportsector), het bevorderen van internationale mobiliteit en de sportieve ambities van Nederland (door het kabinet ondersteund) hebben de WOS, NOC*NSF en VWS gepleit voor een vereenvoudiging van de procedures bij binnenkomst van buitenlandse sportwerknemers. Belangrijk hierbij is dat het pleidooi gericht is om topkwaliteit en kennis die in Nederland niet beschikbaar is, waar nodig uit het buitenland efficiënt aan te trekken. Het gaat dus om de kennis en kwaliteit, het gaat er nadrukkelijk niet om goedkoper personeel vanuit het buitenland aan te trekken. De aanvraag om versoepeling is bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in behandeling. Daarnaast is de WOS in 2009 gestart met de advisering van sportbonden en sportverenigingen inzake de 30%-regeling. De 30%-regeling biedt kort gezegd buitenlandse werknemers zoals coaches en spelers de mogelijkheid om 30% van de beloning onbelast te ontvangen. Om gebruik te kunnen maken van de 30%-regeling dient de werkgever en werknemer een aanvraag in te dienen bij de Belastingdienst. De WOS heeft in 2009 voor een aantal sportbonden en sportverenigingen de aanvraag van de 30%-regeling verzorgt. 11

13 III.1.d Arbeidsmarktmonitor In 2008 is door Calibris, NOC*NSF en de WOS aan Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt (KBA) opdracht gegeven een tweede arbeidsmarktmonitor uit te voeren. De 0-meting heeft in 2006 plaatsgevonden. In tegenstelling tot het eerste onderzoek is naast het MBO-onderwijs ook het HBO-onderwijs in het onderzoek meegenomen. Dit gedeelte van het onderzoek is uitgevoerd door Kennispraktijk Steenbergen. De resultaten van de arbeidsmarktmonitor zijn in augustus gepresenteerd. Om de gegevens toegankelijker te maken voor geïnteresseerden is besloten ook een publieksversie uit te brengen. Deze publicatie is uitgebracht onder de naam De arbeidsmarkt voor sport en bewegen en is in november gepresenteerd. Op de bijeenkomst werden ook presentaties gehouden over de verenigingsmonitor en de sportersmonitor. III.1.e Project Sport en Europa De WOS heeft op 1 december een projectsubsidie toegekend gekregen van het Europafonds, behorend bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Naast debat en meningsvorming, is het doel van het project om werkgevers en (toekomstige) werknemers in en rond de sportsector te informeren over de rol van Europa voor de Nederlandse sportsector. Het project, dat in samenwerking met het sporteconomisch bureau Sport2B en Arko Sports Media vormgegeven zal worden, bestaat uit twee onderdelen. Nationaal congres Sport en Europa Eerste onderdeel van het project is het organiseren van een nationaal congres dat vanuit een sportcontext kijkt naar de rol van Europa voor de Nederlandse sportsector. Het congres zal specifiek gericht zijn op organisaties en personen die als werkgever of werknemer actief zijn in de sportsector en zal ingaan op vragen als: Welke rol speelt Europa waar het gaat om arbeidscontracten, arbeidsomstandigheden, opleidingen en kwalificaties? Wat zegt Europa over vrij verkeer en nationaliteit? En in hoeverre wordt de Nederlandse dopingregelgeving beïnvloedt door Europa?? De onderwerpen zullen worden benaderd vanuit de betekenis die zij hebben voor de verhoudingen tussen werkgevers, werknemers en sporters. Het congres zal in het voorjaar van 2010 plaatsvinden, waarbij FNV Sport en NL Sporter betrokken zullen worden. Collegetour langs hogescholen Tweede onderdeel van het project is het organiseren van masterclass debatten in samenwerking met hogescholen. De debatten zijn gericht op toekomstige sportwerkgevers en werknemers en worden worden georganiseerd op sportgerichte onderwijsinstellingen, verspreid over het land. Een panel van deskundigen zal aan de hand van de zogenaamde White Paper on Sport en de sociale dialoog in de Europese sport met de studenten in debat gaan over de rol van Europa ten aanzien van de Nederlandse sportsector. Het streven is daarnaast het door de WOS en Sport2B ontwikkelde lespakket structureel onderdeel te laten uitmaken van de curricula van de onderwijsinstellingen, zodat ook volgende studentenjaargangen hiermee hun mening kunnen vormen. Met deze opzet wordt een duurzame stimulering van het Europese debat gegarandeerd. De debatserie, waarbij FNV Sport en NL Sporter betrokken worden, zal in het najaar van 2010 plaatsvinden. III.2 Kennis ontsluiten en uitdragen Website De site wordt heel frequent geactualiseerd en steeds meer bezocht. De nieuwspagina heeft een opinie & discussie rubriek gekregen, met actuele en opiniërende blogs en artikelen vanuit het WOS bureau of externen. De website heeft daarnaast themamappen gekregen met specifieke informatie en documenten voor de leden. Het rapport Een wereld te winnen is bijvoorbeeld te vinden in de themamap 12

14 Arbeidsverhoudingen beroepssporters. Ook de arbeidsmarktmonitor en de combinatiefuncties sport, onderwijs en cultuur hebben een eigen themamap met relevante informatie. Verder zijn er sinds 2009 modelcontracten (bepaalde en onbepaalde tijd, voor bondscoaches, technisch directeuren, overeenkomst van opdracht) op de ledensite beschikbaar. Bezoekcijfers 2009 ledensite : bezoekers met pageviews Bezoekcijfers 2009 informatiesite met pageviews NING Begin 2009 is de 25 ste editie van het WOS Magazine uitgebracht. Ter gelegenheid hiervan heeft de WOS een tijdelijk interactief digitaal platform (ning) in het leven geroepen, waarbij specifiek aandacht is gegeven rondom de arbeidsverhoudingen van de beroepssporters in Nederland (en het onderzoeksrapport Een wereld te winnen, zie onderdeel arbeidsverhoudingen beroepssporters) en het werkgeverschap bij de lokale sportverenigingen. Digitale nieuwsbrief De WOS digitale nieuwsbrief is vijf maal via aan de leden en overige relaties verzonden (in totaal 300) in februari, juni, juli, oktober en december. De WiS digitale nieuwsbrief is acht keer verzonden in februari, april, juni, juli, september, oktober en 2 x in december aan 424 relaties die zich hebben aangemeld. WOS Magazine Het WOS Magazine verscheen vier maal: in april, juni, september en december. Partners De WOS heeft kans gezien om steeds meer op projectbasis financiële middelen ter beschikking te krijgen. De projecten en opdrachten worden in eerste instantie door de vaste bureaumedewerkers uitgevoerd. Verder werkt de WOS samen met een aantal vaste partners die het kantoor kunnen voorzien van de nodige expertise, die de WOS niet zelf in huis heeft of vanwege de kleine vaste formatie niet zelf uit kan uitvoeren. Daarnaast zijn er nog de partners met wie de WOS mantelcontracten afsluit, zodat de WOS-leden tegen gunstige tarieven verzekeringen of andere diensten af kunnen nemen. Deze partners worden genoemd in onderstaand overzicht. Overzicht mantelcontracten: Ziektekosten Gezondheidsbeleid (Present) Levensloopregeling Spaarloonregeling Zilveren Kruis Achmea VGZ Zilveren Kruis Achmea Pensioenfonds Zorg en Welzijn Employee benefits en ziekte(herverzekering) Centraal Beheer Autoverzekering Functiewaardering/Beoordeling Juridische dienstverlening Verloning en contractservices Univé Phillosophy BrantjesVeerman Advocaten P/flex NOC*NSF 13

15 In 2009 heeft bij de samenwerking tussen WOS en NOC*NSF vooral de nadruk gelegen op het project HR 2016 en de regeling Coaches aan de top. Bij het samenstellen van het rapport over de beroepssporter is eveneens veel en goed samengewerkt. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Een van de projecten die de WOS met financiering van het ministerie van VWS heeft kunnen uitvoeren was het Onderzoek naar arbeidsverhoudingen beroeps/topsporter. FAS-fonds In het jaarverslag 2008 stond al dat de toekomst van het FAS-fonds onderwerp van discussie is binnen sociale partners. De arbeidsmarktmiddelen die het ministerie van VWS jaarlijks beschikbaar stelt, worden langzaam afgebouwd tot nul in De heer K. te Lindert (voormalig voorzitter FAS-bestuur) heeft op verzoek van het FAS bestuureen notitie opgesteld waarin een aantal mogelijke toekomstscenario s zijn omschreven. Eén daarvan is de omvorming van het FAS-fonds naar een A&O-fonds. Sociale partners hebben hierover nog geen overeenstemming bereikt. In december heeft het FAS-bestuur besloten de bestuursvergadering van december op te schorten met als reden dat vanuit werknemerszijde niet wordt voldaan aan de noodzakelijke (financiële) rapportages Dit heeft directe gevolgen voor de indiening van de projectvoorstellen van sociale partners voor 2010, die ook op de agenda stonden voor deze vergadering. FAS projecten Projecten die in 2009 via de WOS in het bestedingsplan FAS zijn opgenomen Budget Ondersteuning CAO 2009 WOS/CAO partijen ,- Gezondheidsmanagement WOS ,- Performancemanagement WOS/CAO partijen ,- HR Beleid 2016 WOS ,- Ontwikkeling Bondscoaches Techn.Dir. WOS , Totaal ,- Vakorganisaties Zoals al vermeld onder het kopje CAO Sport is de looptijd van de CAO-Sport per 31 mei 2009 geëindigd. In het najaar zijn de CAO-onderhandelingen voor een nieuwe periode gestart. Er zijn 4 onderhandelingsrondes geweest: 20 mei, 14 oktober, 11 november en 9 december. Woensdag 13 januari 2010 komt de onderhandelingsdelegatie voor de 5 e keer bij elkaar. Zilveren Kruis Achmea De samenwerking met Zilveren Kruis Achmea heeft in het verslagjaar twee mooie afspraken opgeleverd voor de WOS leden die in een vierjarige overeenkomst met Zilveren Kruis Achmea zijn vastgelegd: Vitaliteitsmeting Present Arko Sports Media De WOS werkt al een aantal jaren op diverse terreinen samen met Arko Sports Media. Door deze samenwerking is de WOS in de gelegenheid gesteld een vaste rubriek in het magazine SBM (Sport, Bestuur & Management) te verzorgen. Mogelijk zal in 2010 verder worden samengewerkt op het lokale niveau. Overig Andere partners waar de WOS in 2009 op enige wijze mee heeft samengewerkt zijn o.a. AWVN, PGGM Advies, MateloosLos, Kroon Internet, BrantjesVeerman Advocaten en Phillosophy. 14

16 Organisatie Bijeenkomsten/ workshops Algemene Vergaderingen : juni en december Bestuursvergaderingen : maart, juni, september, oktober en december CAO ledenbijeenkomst : oktober en december Bij de Algemene vergadering van 9 juni kwamen de jaarrekening en het jaarverslag 2008 aan bod. Deze werden door de leden goedgekeurd en vastgesteld. Tijdens de vergadering van december stond de behandeling en goedkeuring van de begroting 2010 en de bestuurssamenstelling op de agenda. Na 10 jaar voorzitter te zijn geweest van de Financiële Commissie nam Herman Ram afscheid. Hij heeft zijn zetel overgedragen aan mevrouw A. van Damme van Sportservice Noord-Holland. In december werd ook de stand van zaken rondom de CAO-onderhandelingen met de leden doorgenomen. Externe presentaties De WOS maakt regelmatig gebruik van andere bureaus en organisaties voor expertise die wij niet zelf in huis hebben. De WOS komt zelf steeds beter in beeld als organisatie met expertise op het gebied van sportwerkgeverschap. Onderstaand een korte opsomming van een aantal congressen en presentaties in 2009 waarbij de WOS een actieve bijdrage heeft geleverd, bv. in de vorm van een workshop of inleiding: - Congres Hockeybond; - Bijeenkomst Arbeidsmarktmonitor Sport; - Congres Sportbestuurders met uitreiking werkgeverschapsprijs; - Nominatie Sportbestuur van het jaar; - Congres Op jacht naar Goud; - NSA Bijeenkomst; - Verenigingscongres Sportbureau Roosendaal; - Informatiebijeenkomst Volleybalbond; - Congres Judobond; - Bijeenkomst platform sportkader; - Bijeenkomst P&O platform; - Congres combinatiefuncties; Publicaties Gepubliceerd in Volkskrant: - Sport zoekt naar een cao op olympisch niveau - Nederland telt beroepssporters; Gepubliceerd in AD Sportwereld: - Rapport pleit voor basis-cao sporters ; Gepubliceerd in Trouw - Artikel Veel contracten in sport slecht of onvolledig ; Gepubliceerd door ANP via site NOC*NSF: - Tijd voor basale cao beroepssporter ; Gepubliceerd in SportKnowhow XL: - WOS onderzoekt arbeidsverhoudingen topsporters - 5 vragen aan René van den Burg - WOS ontwikkelt arbocatalogus voor de sportsector - Presentatie Een wereld te winnen - Topsportklimaat vereist betere arbeidsverhoudingen voor topsporters - Dialoog moderne governancestructuren ; Gepubliceerd in SPORT, Bestuur & Management: - Vaste column over werkgeverschap bij sportverenigingen - Eerste hulp bij aanstelling van buitenlandse sporters en coaches ; Gepubliceerd in Sport & Strategie: - Topsportklimaat vereist betere arbeidsverhoudingen ; 15

17 Gepubliceerd in IND uitgave: - IND en WOS tekenen overeenkomst ; Gepubliceerd in Kluwer Handboek OR strategie en beleid - Toeslagen voor werken op bijzondere uren: Praktijk van alle dag of achterhaald begrip? ; Gepubliceerd op sportarbeidsmarkt.nl: - Werkgeversorganisatie werkt samen met Immigratie- en Naturalisatiedienst - Arbocatalogus krijgt speciale uitbreiding voor sportverenigingen - Arbeidsmarktmonitor Sport WOS en NOC*NSF pleiten voor versoepeling migratiebeleid binnen de sportsector; Gepubliceerd in o.a. nieuwsbrief van Hardlopers Nederland: - Vaste column over diverse onderwerpen werkgeverschap; Gepubliceerd in nieuwe tijdschrift Sport&Recht: - Topsportklimaat in Nederland vereist betere arbeidsverhoudingen. WOS - Verenigingszaken Bureau Samenstelling bureau Werkgevers in de Sport per : WOS bureau: René van den Burg directeur 84,21 % Eric Lankers beleidsadviseur juridische zaken 100 % Lobke Mentrop beleidsadviseur arbeidszaken 80 % Ronald Veldman beleidsadviseur arbeidszaken 100 % Mini Schunck financieel medewerker 42,11 % Ankie Winkelman management assistent 73,68 % In verband met het zwangerschapsverlof van Lobke Mentrop en de tijdelijke afwezigheid van de directeur i.v.m. ziekenhuisopname zijn Martine Hogewoning en Henriet Bolt tijdelijk en met beperkte omvang in dienst bij de WOS. Van december 2009 tot maart 2010 is het bureau uitgebreid met Sjoerd Verlegh. In het kader van het vervolgproject Arbeidsverhoudingen Beroeps (Top-)sporter en het nieuwe project Sport en Europa / Europatour. Bestuur Tijdens de Bestuurs- en Algemene Vergadering in december is afscheid genomen van bestuurslid A. Binnenmars, die aftredend was omdat hij de statutair maximaal toegestane 6 jaren bestuurslid is geweest. A. Binnenmars was sinds februari 2002 lid van de Onderhandelingsdelegatie CAO Sport en begin 2008 is hij benoemd tot voorzitter van deze delegatie. In die functie zal hij de huidige onderhandelingsronden voor een nieuwe CAO Sport nog blijven voorzitten. Nadat de nieuwe CAO afspraken zijn afgerond, zal de heer R. Bruijnis zijn taak als lid van de onderhandelingsdelegatie overnemen. Tijdens de Algemene Vergadering in december werden twee nieuwe bestuursleden door het bestuur voorgedragen aan de leden: R. Bruijnis (directeur amateurvoetbal bij de KNVB) en E. Lenselink (Manager unit Sportontwikkeling bij NOC*NSF). 16

WOS JAARVERSLAG 2010

WOS JAARVERSLAG 2010 WOS JAARVERSLAG 2010 Voorwoord Voor de WOS was 2010 het jaar waarin zij een duidelijk profiel naar buiten heeft gekregen. In voorgaande jaren werd al toegewerkt naar profilering van de WOS als expertiseburo

Nadere informatie

TE WINNEN J A A R V E R S L A G 2 0 0 8

TE WINNEN J A A R V E R S L A G 2 0 0 8 MAGAZINE VAN DE WERKGEVERS IN DE SPORT VEEL TE WINNEN J A A R V E R S L A G 2 0 0 8 I N T E R M E Z Z O VEEL TE WINNEN In 2008 is er zowel letterlijk als figuurlijk een einde gekomen aan de doelstellingen

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds 2013 onds s t i c ht i ngfundeonf Jaarverslag 2013 Stichting Fundeon Fonds Stichting Fundeon Fonds Statutair gevestigd te Harderwijk Versie: definitief Vastgesteld te Harderwijk op 13 mei 2014 door het

Nadere informatie

De PO-Raad 5. De PO-Raad in de praktijk Landelijke invloed 11. De PO-Raad in de praktijk Activiteiten en resultaten 17.

De PO-Raad 5. De PO-Raad in de praktijk Landelijke invloed 11. De PO-Raad in de praktijk Activiteiten en resultaten 17. Jaarverslag 2013 Inhoud Jaarverslag 2013 Voorwoord 1 2 3 4 5 De PO-Raad 5 De PO-Raad in de praktijk Landelijke invloed 11 De PO-Raad in de praktijk Activiteiten en resultaten 17 Blik vooruit 31 Bestuurssamenstelling

Nadere informatie

Een wereld te winnen. Professionalisering van de arbeidsverhoudingen van beroepssporters in Nederland

Een wereld te winnen. Professionalisering van de arbeidsverhoudingen van beroepssporters in Nederland Een wereld te winnen Professionalisering van de arbeidsverhoudingen van beroepssporters in Nederland Een wereld te winnen Dankwoord De Werkgeversorganisatie in de Sport wil hartelijk bedanken voor hun

Nadere informatie

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Karin Jettinghoff Miranda Grootscholte CAOP Augustus 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel-/vraagstelling... 4 1.3 Onderzoeksopzet...

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 WERKGEVERSVERENIGING VOOR ENERGIE, KABEL & TELECOM, AFVAL & MILIEU

Jaarverslag 2008 WERKGEVERSVERENIGING VOOR ENERGIE, KABEL & TELECOM, AFVAL & MILIEU Jaarverslag 2008 WERKGEVERSVERENIGING VOOR ENERGIE, KABEL & TELECOM, AFVAL & MILIEU Colofon Werkgeversvereniging WENb Utrechtseweg 310 Postbus 9009 6800 DL Arnhem T 026 356 95 69 F 026 356 95 60 E info@wenb.nl

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Algemene vergadering 23 mei 2012 Bezoekadres Postadres www.pcob.nl

Jaarverslag 2011 Algemene vergadering 23 mei 2012 Bezoekadres Postadres www.pcob.nl Jaarverslag 2011 Algemene vergadering 23 mei 2012 Jaarverslag 2011 Onderwerp / Project Jaarverslag 2011 Portefeuille bestuurder Okke Pol Verantwoordelijk MT-lid Hans van Ronkel Medewerker Johan Bakker

Nadere informatie

WezoWaarde Jaarverslag 2014

WezoWaarde Jaarverslag 2014 ja arversl ag van wezo 1 WezoWaarde Jaarverslag 2014 editie 2014 2014 jaarverslag van wezo editie 2014 2014 Bedrijfsgegevens Inhoud Lingenstraat 9 8028 PM Zwolle Postbus 1051 8001 BB Zwolle 038-4554141

Nadere informatie

Uitnodiging vergadering Bks 2012nr2 22 mei 2012 Ledenraad KVGO op 6 juni 2012. Geachte heer/mevrouw,

Uitnodiging vergadering Bks 2012nr2 22 mei 2012 Ledenraad KVGO op 6 juni 2012. Geachte heer/mevrouw, 260 Uitnodiging vergadering Bks 2012nr2 22 mei 2012 Ledenraad KVGO op 6 juni 2012 Geachte heer/mevrouw, Graag nodigen wij u uit voor de vergadering van de Ledenraad KVGO op woensdag 6 juni 2012 in Congres-

Nadere informatie

Maatschappelijk jaarverslag Roto Smeets Group 2011

Maatschappelijk jaarverslag Roto Smeets Group 2011 Maatschappelijk jaarverslag Roto Smeets Group 2011 Roto Smeets Group in 2011 Jaarverslagen Roto Smeets Group heeft voor de verslaglegging van haar prestaties in 2011 op het gebied van People, Planet en

Nadere informatie

ZVH Jaarverslag 2008

ZVH Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 ZVH Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave Voorwoord.............................................................. 3 Verslag van de organisatie... 4 Gesprek met de directeur-bestuurder Frank van

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

Concept Jaarverslag FNV KIEM 2010

Concept Jaarverslag FNV KIEM 2010 Concept Jaarverslag FNV KIEM 2010 Inhoudsopgave Voorwoord Nationale en internationale ontwikkelingen Centrum voor Creatieve Carrières Internationaal werk Collectieve belangenbehartiging (CBB) Grafimedia

Nadere informatie

Overzicht activiteiten en actualiteiten 2012

Overzicht activiteiten en actualiteiten 2012 Overzicht activiteiten en actualiteiten 2012 Kerntaak 1 Arbeidsvoorwaarden en Arbeidsbeschikbaarheid Regietaak 1 Arbeidsmarkt- en opleidingsbeleid Kerntaak 2 Sociale zekerheid, Arbeidsomstandigheden INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 2. Centrale organisatie 3. Collectieve belangenbehartiging 4. Individuele belangenbehartiging 5. Kadervorming en educatie 6. Identiteit en zingeving 7. Informatie-

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2011. Kennis- en Innovatiecentrum CrossOver Juli 2011 Titel Trebuchet bold 18 pt

Halfjaarverslag 2011. Kennis- en Innovatiecentrum CrossOver Juli 2011 Titel Trebuchet bold 18 pt Halfjaarverslag 2011 Kennis- en Innovatiecentrum CrossOver Juli 2011 Titel Trebuchet bold 18 pt 0 1 INHOUD 1. Voorwoord pagina 4 2. Thema s en projecten in vogelvlucht pagina 5 3. Communicatieactiviteiten

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Conceptversie

Jaarverslag 2012 Conceptversie Jaarverslag 2012 Conceptversie Inhoudsopgave Jaarverslag FNV KIEM 2012 Jaarverslag 2012... 1 Conceptversie... 1 Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Projecten... 4 Individuele Belangenbehartiging (IBB)...

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

van mensen voor mensen jaarverslag 2011 stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen

van mensen voor mensen jaarverslag 2011 stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen van mensen voor mensen jaarverslag 2011 stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen 2011 Pensioen? Daar doe ik niet aan. Ik werk gewoon door zo lang ik kan. Achter de geraniums

Nadere informatie

Vereniging NOV, een begrip in 2020 Strategisch beleid en Jaarprogramma 2015. Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 27 november 2014

Vereniging NOV, een begrip in 2020 Strategisch beleid en Jaarprogramma 2015. Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 27 november 2014 Vereniging NOV, een begrip in 2020 Strategisch beleid en Jaarprogramma 2015 Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 27 november 2014 Colofon Datum: 4 november 2014 NOV Bestellen: www.nov.nl Vereniging

Nadere informatie

Inhoudsopgave MEE Groningen 2 Jaarverslag 2005

Inhoudsopgave MEE Groningen 2 Jaarverslag 2005 MEE Groningen 1 Jaarverslag 2004 Inhoudsopgave Pagina Directie 3 Raad Van Toezicht 5 Cliëntenraad MEE Groningen 6 Ondernemingsraad 7 Kwaliteitsjaarverslag 8 Facilitaire Zaken 11 Dienstverlening 16 Cijfers

Nadere informatie

CAO VUT. Pensioen. Scholing JAARVERSLAG 2009

CAO VUT. Pensioen. Scholing JAARVERSLAG 2009 JAARVERSLAG 2009 adres : Kokermolen, Houten corr.adres : Postbus 331, 3990 GC Houten telefoon : 030 6355250 telefax : 030 6571114 e-mail : socialezaken@nepluvi.nl website : www.nepluvi.nl 2 Voorwoord Een

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 45

JAARVERSLAG 2012. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 45 STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE DEEL A: VERSLAGEN 2012 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT VERSLAG DIRECTEUR/BESTUURDER VERSLAG CENTRALE OUDERCOMMISSIE VERSLAG ONDERNEMINGSRAAD VERSLAG INGEDIENDE KLACHTEN SOCIAAL

Nadere informatie

STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE

STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE DEEL A: VERSLAGEN 2013 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT VERSLAG DIRECTEUR/BESTUURDER VERSLAG CENTRALE OUDERCOMMISSIE VERSLAG ONDERNEMINGSRAAD VERSLAG INGEDIENDE KLACHTEN SOCIAAL

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds voor de Architectenbureaus

Stichting Pensioenfonds voor de Architectenbureaus Jaarverslag 2011 Stichting Pensioenfonds voor de Architectenbureaus Jaarverslag 2011 Dit jaarverslag is een uitgave van Stichting Pensioenfonds voor de Architectenbureaus administrateur Syntrus Achmea

Nadere informatie

VERENIGINGSPLAN FNV 2014-2017. FNV 2020: Krachtig Sociaal Solidair. Conceptversie 2

VERENIGINGSPLAN FNV 2014-2017. FNV 2020: Krachtig Sociaal Solidair. Conceptversie 2 VERENIGINGSPLAN FNV 2014-2017 FNV 2020: Krachtig Sociaal Solidair Conceptversie 2 Maart 2014 DEZE PDF IS INTERACTIEF: Door de clickable inhoudsopgave komt u direct op de pagina of artikel van uw keuze.

Nadere informatie

PERSONEELS- EN FORMATIEBELEID 2004 2007.

PERSONEELS- EN FORMATIEBELEID 2004 2007. PERSONEELS- EN FORMATIEBELEID 2004 2007. Stichting Katholiek en Protestants-Christelijk Onderwijs Eindhoven e.o. PERSONEELS- EN FORMATIEBELEID 2004 2007. Inhoudsopgave. pagina Inleiding. 3 1. Integraal

Nadere informatie

JAARVERSLAG. over de periode 1 januari t/m 31 december 2014

JAARVERSLAG. over de periode 1 januari t/m 31 december 2014 JAARVERSLAG over de periode 1 januari t/m 31 december 2014 1 Algemene gegevens Statutaire naam van de toegelaten instelling : Stichting Goed Wonen Adres : Drossard de la Courtstraat 51 5421 JG Gemert Postadres

Nadere informatie

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2 Voorwoord... 3 Jaarverslag 2014... 4 Verslag van het bestuur... 5 Koers... 5 Goede Governance... 6 Nieuwe statuten... 6 Financieel Herstelplan... 7 Personeel en Organisatie... 7 Strategisch Vastgoed Beleid...

Nadere informatie