Uw pensioen bij Stichting Pensioenfonds Protector

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uw pensioen bij Stichting Pensioenfonds Protector"

Transcriptie

1 Uw pensioen bij Stichting Pensioenfonds Protector Reglement A Stichting Pensioenfonds "Protector" Stichting Pensioenfonds Protector

2 Uw pensioen bij Stichting Pensioenfonds Protector De pensioenregeling voor medewerkers van Esso Nederland B.V., ExxonMobil Financial Services B.V. en ExxonMobil Chemical Holland B.V. die zijn geboren voor 1 januari 1950 (en op 31 december 2005 in dienst)

3 Pensioenregeling voor medewerkers geboren voor 1 januari Inhoud Algemeen Inleiding 3 Uw pensioen: dichterbij dan u denkt 3 Voor wie is deze brochure bedoeld? 3 Wat kunt u verwachten van deze brochure? 3 Wie stelt de pensioenregeling vast? 4 Hoe zijn de pensioenrechten gewaarborgd? 4 Jaarlijkse opgave van uw pensioen 4 Alles wordt steeds duurder, gaat uw pensioen ook omhoog? 4 Wie betaalt uw pensioen? 5 Uw inkomen na uw pensionering 6 Uw AOW-uitkering 6 Uw pensioen van Protector Pensioen van een ander pensioenfonds 8 Lijfrentes 8 Hoeveel pensioen krijgt u straks? 9 Welk salaris is de basis voor uw pensioen? De pensioenregeling 10 Medewerkers geboren voor 1950 (en op 31 december 2005 in dienst) 10 Bijlagen 26 Formele teksten m.b.t. dienstjaren in het verleden en toeslagen 26 (ook wel genoemd duurtetoeslag of indexatie) Trefwoorden register 27 Definities 28 Stichting Pensioenfonds Protector januari 2007

4 4 Inleiding Uw pensioen: dichterbij dan u denkt Uw pensioen. Nu u nog werkt, staat u er misschien nooit bij stil. Toch is het de moeite waard om er over na te denken. Ook al duurt het misschien nog enkele jaren voordat u stopt met werken. Want het is eerder zover dan u denkt en het gaat om uw eigen pensioen. Het pensioen is er niet alleen voor uw oude dag maar bijvoorbeeld ook voor uw nabestaanden wanneer u komt te overlijden. Of in het geval dat u arbeidsongeschikt mocht worden. En ook in andere situaties is het goed te weten hoe het zit met uw pensioen, bijvoorbeeld als u van baan verandert, gaat trouwen of samenwonen. Bovendien biedt de pensioenregeling een groot aantal keuzemogelijkheden. Om de juiste keuzes te kunnen maken is het van belang te weten wat de gevolgen hiervan zijn. Voor wie is deze brochure bedoeld? Deze brochure is bedoeld voor medewerkers geboren vóór 1 januari 1950 (en die op 31 december 2005 in dienst waren) die een arbeidsovereenkomst hebben met een van de Toegetreden Ondernemingen (de TO ) van Protector, zijnde Esso Nederland B.V., ExxonMobil Chemical Holland B.V. en ExxonMobil Financial Services B.V. In deze brochure wordt verder gemakshalve de term ExxonMobil gebruikt om deze ondernemingen aan te duiden. Deze medewerkers doen mee, als deelnemer, aan de pensioenregelingen van Stichting Pensioenfonds Protector. In deze brochure wordt verder gemakshalve de term Protector gebruikt om dit pensioenfonds aan te duiden. Wat kunt u verwachten van deze brochure? In deze brochure informeren wij u over uw pensioenregeling. Om te beginnen leest u in deze brochure het een en ander over pensioen in het algemeen. Waaruit bestaat uw inkomen straks als u met pensioen bent? Over welk salaris bouwt u eigenlijk pensioen op? Wat is er geregeld voor uw mogelijke partner en kind(eren) als u komt te overlijden? Wat is er voor u geregeld als u volledig arbeidsongeschikt mocht raken? Moet u doorwerken tot uw 60 ste of kunt u eerder stoppen met werken? Op al deze vragen krijgt u in deze brochure antwoord. Daarna gaan we uitgebreid in op de pensioenregeling, zoals die geldt sinds 1 januari Deze pensioenregeling is van toepassing voor deelnemers geboren vóór 1 januari 1950 en die op 31 december 2005 in dienst waren. We vermijden ingewikkelde pensioentermen zoveel mogelijk. Is een pensioenterm niet te vermijden, dan leggen we hem uit. Omdat we deze brochure zo helder mogelijk willen houden, kunnen we niet op alle details van de regeling ingaan. Die zijn uitvoerig, in juridische formuleringen, vastgelegd in de reglementen van Protector. Deze brochure is louter informatief, rechten kunt u enkel ontlenen aan de reglementen. Wie stelt de pensioenregeling vast? De pensioenregeling is een onderdeel van de arbeidsvoorwaarden zoals die door de werkgever, na overleg met de ondernemingsraad, worden vastgesteld. Het is dan ook de werkgever die beslist hoe de pensioenregeling eruit ziet. Wijzigingen met betrekking tot de inhoud van de pensioenregeling worden besproken in het reguliere arbeidsvoorwaardenoverleg tussen directie en ondernemingsraad. U hebt hier indirect invloed op, aangezien de OR door de medewerkers wordt gekozen.

5 Pensioenregeling voor medewerkers geboren voor 1 januari Hoe zijn de pensioenrechten gewaarborgd? Dat de werkgever de inhoud van de pensioenregeling vaststelt, betekent niet dat zij het ook voor het zeggen heeft bij Protector. Het fonds is een onafhankelijke stichting die zorgt voor een correcte uitvoering van de pensioenregeling (zie ook het kader Dit is uw pensioenfonds ). De werkgever staat wel garant voor de uitbetaling van de pensioenen. Mochten in een bepaald jaar de financiële middelen van het fonds niet toereikend zijn om alle pensioenverplichtingen na te komen, dan passen de Toegetreden Ondernemingen het tekort bij. Andersom geldt ook dat als er overschotten zijn, die door het bestuur aan de Toegetreden Ondernemingen ter beschikking kunnen worden gesteld. Jaarlijkse opgave van uw pensioen (Universeel Pensioen Overzicht - UPO) Ieder jaar ontvangt u een persoonlijk pensioenoverzicht van Protector. Daarin staat precies hoeveel pensioen u al hebt opgebouwd. In dat overzicht staat ook het bedrag van het pensioen dat u kunt bereiken als u tot uw pensioendatum bij ExxonMobil blijft werken. Wij gaan er daarbij vanuit dat u tot uw pensioendatum hetzelfde blijft verdienen. Verder vindt u er alle essentiële informatie over uw pensioenregeling op terug. Alles wordt steeds duurder. Gaat uw pensioen ook omhoog? Het reglement vermeldt er het volgende over: De pensioenrechten en de pensioenaanspraken kunnen jaarlijks voorwaardelijk worden verhoogd. De pensioenrechten en pensioenaanspraken kunnen jaarlijks per 1 april geïndexeerd worden met maximaal 90% van de procentuele stijging van het afgeleide consumentenprijsindexcijfer voor alle huishoudens, van het Centraal Bureau voor de Statistiek, gerekend over de periode van een jaar die eindigt op 31 december voorafgaand en wordt afgerond op twee decimalen, met dien verstande dat het percentage maximaal gelijk is aan het percentage waarmee de algemene lonen bij de werkgever zijn gestegen in het voorafgaande kalenderjaar. Het bestuur zal de Toegetreden Ondernemingen jaarlijks voor 1 maart informeren over het bedrag dat benodigd is om de maximale aanpassing te financieren. Een besluit tot indexatie kan jaarlijks worden genomen door het bestuur van het fonds, indien de kosten van de indexering via een aanvullende premie door de Toegetreden Ondernemingen zijn voldaan. De indexatie (in het vervolg toeslag genoemd) is dus voorwaardelijk, d.w.z. het is geen recht en het is niet zeker of deze altijd toegekend zal worden. Hebt u genoeg pensioen opgebouwd? In Nederland stelt men dat een niveau van 70% van het laatstgenoten salaris goed is als u met uw 65ste met pensioen gaat. Dat is dan het totale inkomen, inclusief de AOW. Maar wat voor uzelf een goed pensioen is, bepaalt u natuurlijk zelf. Want of het voldoende is hangt sterk af van uw persoonlijke omstandigheden. Hebt u nog afhankelijke kinderen, huurt u of heeft u uw huis vrij van hypotheek, hoe hoog is het pensioen van uw partner.. het maakt allemaal een groot verschil. U moet dus zelf uw afweging maken. 35 of 40 jaar gewerkt hebben zegt op zich ook niet voldoende. Het kan namelijk zijn dat u door specifieke omstandigheden minder AOW en/of ouderdomspensioen hebt opgebouwd. Daardoor kunt u een pensioentekort hebben. Een pensioentekort kan bijvoorbeeld ontstaan in de volgende situaties: Stichting Pensioenfonds Protector januari 2007

6 6 U hebt een tijd in het buitenland gewerkt en u had geen E101 verklaring of bent in die periode niet vrijwillig verzekerd geweest. Dan krijgt u straks geen volledige AOW-uitkering. U bent gescheiden. Uw ex-partner heeft in dat geval recht op een deel van uw pensioen. U hebt vroeger bij een werkgever zonder pensioenregeling gewerkt. Of uw vroegere werkgever had een slechtere pensioenregeling dan Protector. U hebt bij een ander bedrijf dan ExxonMobil gewerkt en uw pensioenrechten niet overgedragen naar Protector. U hebt een tijd onbetaald verlof opgenomen. In die tijd heeft u namelijk geen pensioen opgebouwd. Wie betaalt uw pensioen? Pensioen opbouwen doet u niet alleen. ExxonMobil betaalt mee. Zelf betaalt u iedere maand 4,925% van het deel van uw salaris (inclusief ploegentoeslag) dat op basis van een volledige arbeidsduur uitkomt boven ,- per jaar. Uw werkgever betaalt de rest van de pensioenpremie. Werkt u parttime, dan wordt uw bijdrage aan de pensioenregeling vastgesteld op basis van het parttimepercentage. Het premiepercentage en het drempelbedrag worden zonodig aangepast op basis van afspraken tussen ondernemingsraad en directie, gemaakt in het jaarlijkse arbeidsvoorwaardenoverleg. Beleggingsbeleid Protector gaat natuurlijk zorgvuldig om met de ingelegde pensioenpremies. Om het pensioenkapitaal te laten groeien, wordt het op een verantwoorde manier belegd. Hierbij schakelt het bestuur beleggingsdeskundigen in die hun sporen ruimschoots hebben verdiend. Protector maakt gebruik van verschillende beleggingscategorieën, zoals aandelen, obligaties en vastgoed. Het pensioenvermogen wordt belegd op basis van de nieuwste ontwikkelingen. Dit alles met één doel: de uitbetaling van pensioenen nu en in de toekomst veilig te stellen. Daarnaast staan de Toegetreden Ondernemingen garant voor de aanvulling van eventuele tekorten, die bijvoorbeeld kunnen ontstaan ten gevolge van negatieve ontwikkelingen op de beursen. Andersom geldt ook dat als er overschotten zijn, het bestuur die aan de TO ter beschikking kan stellen.

7 Pensioenregeling voor medewerkers geboren voor 1 januari Uw inkomen na uw pensionering Als u later niet meer werkt, ontvangt u geen salaris meer. Uw inkomen bestaat dan uit een of meerdere uitkeringen. Vóór uw 65ste kunnen dat zijn: Een pensioenuitkering van Protector. Eventueel een AOW vervangende uitkering van Protector. Eventueel een pensioenuitkering van een ander pensioenfonds of verzekeringsmaatschappij. Eventueel een lijfrente van een verzekeringsmaatschappij. Na uw 65ste kunnen dat zijn: Een AOW-uitkering van de overheid. Een pensioenuitkering van Protector. ventueel een pensioenuitkering van een ander pensioenfonds of verzekeringsmaatschappij. Eventueel een lijfrente van een verzekeringsmaatschappij. Alle in deze brochure genoemde bedragen zijn bruto bedragen per jaar. Dat wil zeggen dat de belasting en ander wettelijke inhoudingen hier nog vanaf gaan. Uw AOW-uitkering Vanaf uw 65ste ontvangt u een AOW-uitkering van de overheid. De AOW werkt zo*: U krijgt vanaf uw 65ste een AOW-uitkering. De overheid bepaalt ieder jaar hoe hoog de AOW-uitkering is. Momenteel wordt de AOW uitkering elk half jaar aangepast aan o.a. de inflatie. Bent u getrouwd, dan krijgt u een AOW-uitkering van 8.477,- bruto per jaar. Een echtpaar waarvan beide echtgenoten ouder zijn dan 65 jaar, krijgt dus in totaal ,- bruto per jaar. Woont u officieel samen, dan gelden voor u dezelfde bedragen als voor medewerkers die getrouwd zijn. Bent u niet getrouwd, dan ontvangt u een AOW-uitkering van ,- bruto per jaar. Is uw partner nog geen 65 op het moment dat u 65 wordt Dan ontvangt hij of zij nog geen AOW. Wel krijgt u dan bovenop uw eigen AOW-uitkering een toeslag van de overheid. Hoe hoog die toeslag is, hangt af van het inkomen van uw partner. Werkt uw partner niet, dan ontvangt u straks een volledige toeslag op uw AOW-uitkering. De volledige toeslag bedraagt 8.477,- bruto per jaar. Deze toeslag komt overigens per 1 januari 2015 te vervallen. Wie op of na 1 januari jaar wordt, ontvangt geen toeslag meer voor een jongere partner. Ieder jaar dat u vanaf uw vijftiende jaar legaal in Nederland woont of werkt, bouwt u 2% AOW op. Als u vanaf uw vijftiende jaar tot uw 65ste jaar in Nederland woont of werkt, ontvangt u 100% AOW: 50 x 2%. Bent u een paar jaar in het buitenland geweest of heeft u zonder een E101 verklaring in het buitenland gewerkt en bent u in die periode niet vrijwillig verzekerd geweest, dan ontvangt u voor die jaren geen AOW-uitkering. Als u bijvoorbeeld drie jaar bent weggeweest, ontvangt u 94% van het volledige AOW-bedrag (100% - 3 x 2% = 94%). De Sociale Verzekeringsbank (SVB) verzorgt de AOW-uitkeringen. Als u meer wilt weten over de AOW, kunt u contact opnemen met de SVB. De website is het telefoonnummer is * De Overheid kan besluiten om in de toekomst de AOW regelingen aan te passen. De bedragen die vermeld zijn gelden voor Stichting Pensioenfonds Protector januari 2007

8 8 Uw pensioen van Protector U doet mee aan de pensioenregeling van Protector. Later krijgt u van dit pensioenfonds een pensioenuitkering. Nu u werkt, bouwt u ieder jaar pensioenrechten op. Dit pensioen noemen we ouderdomspensioen. U krijgt ouderdomspensioen vanaf de maand waarin u met pensioen gaat, maandelijks, zolang u leeft. Dit is uw pensioenfonds De Stichting Pensioenfonds Protector is het pensioenfonds voor medewerkers die werkzaam zijn (geweest) bij ondernemingen in Nederland die tot de ExxonMobil-groep behoren. Deelname aan de pensioenregeling van pensioenfonds Protector is verplicht voor alle medewerkers vanaf 18 jaar die een arbeidsovereenkomst met één van de Toegetreden Ondernemingen hebben. Protector kent vier organen: het Bestuur, de Beleggingscommissie, de Commissie der Toegetreden Ondernemingen (CTO, een werkgeversorgaan) en de Deelnemersraad. Protector heeft een bestuur, dat bestaat uit 8 leden. De helft van dit bestuur wordt benoemd door de CTO. Drie leden van het bestuur worden door de deelnemers gekozen. Eén bestuurslid wordt uit en door de kring van gepensioneerden gekozen. Alle gekozen bestuursleden worden voor vier jaar benoemd. Er zijn in het bestuur evenveel vertegenwoordigers van de kant van de werkgevers als van de kant van de (oud-)medewerkers. Het bestuur behartigt de belangen van alle partijen die bij het pensioenfonds betrokken zijn: actieve deelnemers, voormalige deelnemers, gepensioneerden en toegetreden ondernemingen. De Nederlandsche Bank toetst de bestuursleden op o.a. deskundigheid. Het bestuur wordt o.a. ondersteund door de deelnemersraad. Deze is samengesteld uit drie deelnemers en drie gepensioneerden. De deelnemersraad is ingesteld om de betrokkenheid van deelnemers en gepensioneerden bij het pensioenfonds te vergroten. De raad adviseert het bestuur gevraagd of ongevraagd over het beleid. Deelnemers en gepensioneerden praten zo mee over alles wat met de pensioenregeling van Protector te maken heeft. De leden van de deelnemersraad worden voor vier jaar benoemd. De beleggingscommissie adviseert het bestuur over het beleggingsbeleid en bestaat uit 5 leden en een secretaris, die door het bestuur worden aangesteld. De CTO bestaat uit 2 leden die worden aangesteld door de directies van de toegetreden ondernemingen. PVF Achmea ondersteunt het bestuur en zorgt voor de administratie van de pensioenregelingen. Ook betaalt PVF Achmea namens Protector de pensioenen uit. Voor vragen over uw pensioen dient u daarom PVF Achmea te benaderen. Post- en web-adres en telefoonnummer vindt u achter in deze brochure. Pensioen van een ander pensioenfonds Hebt u vroeger bij een ander bedrijf dan ExxonMobil gewerkt? In dat geval kunt u ook pensioen bij een ander pensioenfonds hebben opgebouwd. Ook dit kan later een pensioenuitkering geven. Waarschijnlijk stuurt het andere pensioenfonds u periodiek een overzicht. Daarin staat hoeveel pensioen u bij dat pensioenfonds hebt opgebouwd. Hebt u geen overzicht of alleen een oud overzicht? Informeer dan bij dat oude pensioenfonds hoeveel pensioen u daar hebt opgebouwd.

9 Pensioenregeling voor medewerkers geboren voor 1 januari Waardeoverdracht van uw pensioen Misschien doet u pas sinds kort mee aan de pensioenregeling Protector. Dan hebt u wellicht daarvóór meegedaan aan de pensioenregeling van een ander pensioenfonds. Het kan dan goed zijn om uw pensioen over te dragen naar Protector. Dit noemen we waardeoverdracht. Daarmee brengt u al uw pensioen onder bij één pensioenfonds. Dat kan wel zo handig zijn omdat dan voor uw hele pensioen dezelfde regels gelden. Wilt u uw pensioen van het andere pensioenfonds niet overdragen naar Protector, dan blijft uw pensioen gewoon bij het andere pensioenfonds staan. Er kan dan eventueel wel sprake zijn van pensioenbreuk. De regeling werkt ook andersom. Werkte u eerst bij één van de ExxonMobil ondernemingen en gaat u naar een ander bedrijf? Dan kunt u uw pensioen van Protector overdragen naar uw nieuwe pensioenfonds. Neem hierover contact op met uw nieuwe werkgever. Lijfrentes Hebt u ooit een lijfrente afgesloten bij een verzekeringsmaatschappij of heeft u meegedaan aan de pensioenspaarregeling? Ook dat kan later extra inkomen geven. Vraag aan uw verzekeringsmaatschappij hoeveel u mag verwachten. Hoeveel pensioen krijgt u straks? Nu u nog werkt, bouwt u ieder jaar een stukje pensioen op. Al die stukjes pensioen samen vormen uw uiteindelijke pensioen. Natuurlijk bent u benieuwd hoeveel pensioen u straks krijgt. Het exacte pensioenbedrag kunnen we u in deze brochure niet vertellen. Dit verschilt namelijk per persoon. U kunt hiervoor het best kijken in uw persoonlijk pensioenoverzicht (UPO). Protector stuurt u ieder jaar (medio april) zo n overzicht. In dit overzicht ziet u precies hoeveel pensioen u hebt opgebouwd. Ook staat er hoeveel pensioen u nog kunt opbouwen bij Protector voor u met pensioen gaat. Hoeveel pensioen u straks van Protector krijgt, hangt af van een aantal dingen. Belangrijke elementen zijn: hoeveel u verdient; hoelang u hebt meegedaan aan de pensioenregeling Protector ; of en hoe lang u in deeltijd heeft gewerkt; of en hoe lang en in welke ploegendienst u hebt gewerkt; de keuzes die u maakt tijdens uw dienstverband en op het moment van pensionering. Welk salaris is de basis voor uw pensioen? Elk jaar dat u bij ExxonMobil werkt, bouwt u pensioen op over uw salaris van dat jaar. Gaat uw salaris omhoog dan bouwt u meer pensioen op, ook over de eerdere jaren. Uiteindelijk is uw pensioen gebaseerd op het gemiddelde basissalaris dat u verdient in de 12 maanden voordat u met pensioen gaat, inclusief uw 13e en 14e maand maar dus exclusief toeslagen. Dit noemen we een eindloonregeling. Ontvangt u een vaste ploegentoeslag, dan telt deze mee voor uw pensioen. Dat pensioen over de ploegendienst wordt apart berekend. Stichting Pensioenfonds Protector januari 2007

10 10 De pensioenregeling Protector kent momenteel twee pensioenregelingen: De pensioenregeling voor deelnemers die zijn geboren vóór 1 januari 1950 en op 31 december 2005 in dienst waren bij ExxonMobil. De pensioenregeling voor deelnemers die zijn geboren op of na 1 januari 1950 of die (ongeacht de geboortedatum) na 31 december 2005 bij ExxonMobil in dienst zijn gekomen. We besteden in deze brochure alleen aandacht aan de pensioenregeling voor deelnemers die zijn geboren vóór 1 januari 1950 en op 31 december 2005 in dienst waren bij ExxonMobil. Voor deelnemers die zijn geboren op of na 1 januari 1950 of die (ongeacht de geboortedatum) op of na 1 januari 2006 bij ExxonMobil in dienst zijn gekomen is een aparte brochure beschikbaar. Het onderscheid op geboortedatum is het gevolg van wetgeving. Per 1 januari 2006 heeft de overheid de belastingaftrek voor vut en prepensioen afgeschaft voor iedereen die op of na 1 januari 1950 is geboren. Daardoor moesten veel Nederlandse pensioenfondsen, waaronder Protector, hun pensioenregeling aanpassen.

11 De pensioenregeling voor deelnemers geboren vóór 1 januari 1950 (en die op 31 december 2005 in dienst waren)

12 12 Inhoud Inleiding 13 Uw pensioenopbouw 13 Levenslang OuderdomsPensioen (LOP) 13 Tijdelijk OuderdonsPensioen (TOP) 14 Zo berekenen wij uw pensioen 15 Zekerheid voor uw gezin 17 De deelnemer was in dienst bij ExxonMobil toen hij overleed 17 De deelnemer was niet meer in dienst bij ExxonMobil toen hij overleed 19 De deelnemer of ex-deelnemer was al met pensioen toen hij overleed 20 Eerder stoppen met werken 22 Bijzondere situaties en uw pensioen 23 U krijgt een andere baan 23 U wordt werkloos 23 U wordt arbeidsongeschikt 23 U gaat scheiden 24 U gaat met pensioen: zo vraagt u uw pensioen aan 25 Keuzemogelijkheden 25 Eerst een hoger pensioen 25 Na uw 60 ste met pensioen gaan 25 Nabestaandenpensioen uitruilen voor ouderdomspensioen 25 Bedragen Alle gehanteerde bedragen zijn per 1 januari 2007

13 Pensioenregeling voor medewerkers geboren voor 1 januari Inleiding De pensioenregeling voor deelnemers geboren vóór 1 januari 1950, en die op 31 december 2005 een arbeidsovereenkomst hadden met ExxonMobil, geeft aanspraak op: levenslang ouderdomspensioen; tijdelijk ouderdomspensioen; nabestaanden- en wezenpensioen; en arbeidsongeschiktheidspensioen. Uw pensioenopbouw Het Levenslang Ouderdoms Pensioen (LOP) U bouwt een levenslang ouderdomspensioen op. Hoeveel LOP u per jaar opbouwt, hangt af van uw keuze ten aanzien van een nabestaandenpensioen bij overlijden vóór uw pensionering. Hebt u wel gekozen voor nabestaandenpensioen, dan bouwt u vanaf 1 januari ,8 % ouderdomspensioen per jaar op. Hebt u niet gekozen voor nabestaandenpensioen, dan is het opbouwpercentage vanaf 1 januari ,98 % per jaar. Hebt u de keuze voor wel of geen nabestaandenpensioen vóór 1 januari 2006 gemaakt, dan gelden andere percentages. Niet uw hele bruto jaarsalaris telt mee voor uw pensioen. Van uw bruto salaris trekken we de franchise af. De franchise is een pensioenterm die we helaas niet kunnen vermijden. Maar we leggen wel meteen uit wat ermee wordt bedoeld. Franchise? De franchise is het deel van uw salaris waarover u géén ouderdomspensioen opbouwt. U krijgt vanaf uw 65ste een AOW-uitkering van de overheid en uw pensioen van Protector komt daar bovenop. Bij de opbouw van uw pensioen wordt dus al rekening gehouden met deze AOWuitkering. Over dit deel van uw salaris is pensioenopbouw niet nodig. In 2007 is de franchise ,-. Over uw jaarsalaris dat boven het franchisebedrag uitkomt, bouwt u dus pensioen op. Ook een eventuele vaste ploegentoeslag telt mee voor uw pensioen. Voor de berekening van het extra pensioen ten gevolge van uw vaste ploegentoeslag wordt geen franchise afgetrokken. Hoe uw vaste ploegentoeslag meetelt voor de opbouw van uw pensioen, ziet u in de tabel. Als uw ploegentoeslag dit percentage bedraagt.. Dan wordt de jaarlijkse pensioen opbouw verhoogd met 1,8% maal de zgn P-factor: 30 % 0,26 21 % 0,18 16 % 0,14 Stichting Pensioenfonds Protector januari 2007

14 14 Bovendien bouwt u automatisch een bedrag op voor het nabestaanden- en wezenpensioen. Meer informatie over het nabestaanden- en wezenpensioen vindt u in het hoofdstuk Zekerheid voor uw gezin op bladzijde 17. U kunt maximaal tot uw 67 ste pensioen opbouwen. Bij doorwerken na uw 60 ste worden uw rechten extra verhoogd door oprenting. Oprenting De pensioenleeftijd is in deze regeling op 60 jaar gesteld. Als u doorwerkt na 60 en uw pensioen dus niet opneemt, wordt de besparing daarvan toegerekend aan uw rechten. Uw pensioenrecht neemt dan als volgt toe. Bruto jaarsalaris: ,- Franchise 2007: ,- Percentage waarmee u ouderdomspensioen opbouwt: 1,8% Parttime percentage: 100% Aantal jaren meegedaan aan de pensioenregeling Protector: 25 jaren Op 1 januari 2006 was u jonger dan 60 jaar. U gaat op 61 jarige leeftijd met pensioen. Uw pensioen wordt dan verhoogd met 7,80%. De verhogingsfactor is (1 + 7,80% =) 1,078 Gaat u later dan met 61 met pensioen dan is de verhogingsfactor hoger. De berekening voor het ouderdomspensioen De formule luidt: (Bruto jaarsalaris - Franchise) x Opbouwpercentage x Parttime percentage x Aantal jaren deelneming aan de pensioenregeling x verhogingsfactor. De berekening wordt dus: ( ) x 1,8% x 100% x 25 jaren x 1,078= ,89 U hebt dus een ouderdomspensioen van ,89 per jaar opgebouwd. Dit pensioen gaat in op de leeftijd van 61 jaar. Tot uw 65 ste komt daar de TOP natuurlijk nog bij. Het Tijdelijk OuderdomsPensioen (TOP) Naast uw levenslang ouderdomspensioen bouwt u ook een tijdelijk ouderdomspensioen op. Dit pensioen keert uit van uw 60 ste tot uw 65 ste en is bedoeld als compensatie voor de AOW premie die u nog moet betalen en de AOW uitkering die u nog niet krijgt uitgekeerd. De maximale TOP bedraagt per jaar. Ook deze TOP wordt verhoogd als u doorwerkt na uw 60 ste, en wel op de onderstaande wijze. Berekening De pensioenleeftijd is in deze regeling op 60 jaar gesteld. Als u doorwerkt na 60 en uw pensioen dus niet opneemt, wordt de besparing daarvan toegerekend aan uw rechten. Uw pensioenrecht voor het Tijdelijk Ouderdoms Pensioen neemt dan als volgt toe. Opgebouwd TOP: ,- Op 1 januari 2006 was u jonger dan 60 jaar. U gaat op 61 jarige leeftijd met pensioen. Uw TOP wordt dan verhoogd met 28,20%. De verhogingsfactor is (1 + 28,20% =) 1,282 Gaat u later dan met 61 met pensioen dan is de verhogingsfactor hoger. De berekening voor het ouderdomspensioen De formule luidt: Opgebouwd TOP x verhogingsfactor. De berekening wordt dus: x 1,282 = ,86 U hebt dus een tijdelijk ouderdomspensioen van ,86 per jaar opgebouwd. Dit pensioen gaat in op de leeftijd van 61 jaar en keert uit tot 65 jaar.

15 Pensioenregeling voor medewerkers geboren voor 1 januari Zo berekenen wij uw pensioen Het pensioenbedrag dat u straks ontvangt, komt natuurlijk niet zomaar uit de lucht vallen. Wij rekenen precies uit op hoeveel pensioen u straks recht heeft. Die berekening gebeurt volgens een aantal vaste stappen. Voor iedereen rekenen we op die manier het individuele pensioen uit. De hoogte van het pensioen is voor iedereen anders. In enkele voorbeelden laten wij u zien hoe we een pensioen uitrekenen. U kunt uw eigen situatie berekenen door voor salaris, parttime percentage en jaren van deelname uw eigen gegevens te gebruiken. Zo rekenen wij uw pensioen van Protector uit bij een voltijds dienstverband Wij kijken eerst wat uw bruto jaarsalaris is. Dat is het salaris waarover nog geen belasting is afgedragen. U ziet uw bruto maandsalaris iedere maand op de salarisstrook die u van ExxonMobil ontvangt. Uw vakantietoeslag en eindejaarsuitkering worden in uw bruto jaarsalaris meegenomen. In dit voorbeeld gaan we uit van een bruto jaarsalaris van en van iemand die een volledige baan heeft. De berekening in geval van ploegendienst wordt verderop in het voorbeeld toegelicht. Aannames Bruto jaarsalaris: ,- Franchise 2007: ,- Percentage waarmee u ouderdomspensioen opbouwt: 1,8% Parttime percentage: 100% Aantal jaren meegedaan aan de pensioenregeling Protector: 25 jaren De berekening voor het ouderdomspensioen De formule luidt: (Bruto jaarsalaris - Franchise) x Opbouwpercentage x Parttime percentage x Aantal jaren deelneming aan de pensioenregeling De berekening wordt dus: ( ) x 1,8% x 100% x 25 jaren= ,60 U hebt dus een ouderdomspensioen van ,60 per jaar opgebouwd. Dit pensioen gaat in op de leeftijd van 60 jaar. Tot uw 65 ste komt daar de TOP natuurlijk nog bij. Werkt u voltijds in ploegendienst? Dan rekenen wij uw extra ploegendienst pensioen zo uit. Indien u een vaste ploegentoeslag krijgt, dan bouwt u hierover ook ouderdomspensioen op. De berekening gaat als volgt: Aanname U hebt de hele periode (25 jaar) in ploegendienst gewerkt met een ploegentoeslag van 16%. De bijbehorende ploegfactor is dan 0,14 (zie tabel op blz.13). De berekening gaat dan als volgt De formule luidt: Bruto jaarsalaris x Opbouwpercentage x Parttime percentage x Aantal jaren deelneming aan de pensioenregeling in ploegendienst x Ploegfactor De berekening wordt dus: x 1,8% x 100% x 25 jaren x 0,14 = 3.150,- Uw totaal opgebouwd ouderdomspensioen is dan: , ,- = ,60 per jaar. Dit pensioen gaat in op de leeftijd van 60 jaar. Gaat u later met pensioen, dan wordt dit volledige bedrag opgerent. Stichting Pensioenfonds Protector januari 2007

16 16 Hebt u geen volledige baan gehad? Dan rekenen wij uw pensioen zo uit Bij de berekening van uw pensioen gaan we allereerst uit van een theoretisch jaarsalaris van 100 %. Van dat bedrag trekken wij vervolgens de franchise af. Het bedrag dat overblijft, wordt omgezet naar het bedrag dat op u, als parttimer, van toepassing is. Aannames Bruto jaarsalaris: ,- (het theoretisch voltijds salaris) Franchise 2007: ,- Percentage waarmee u ouderdomspensioen opbouwt: 1,8% Parttime percentage: 80% gedurende 10 jaar en 100% gedurende 15 jaar Aantal jaren meegedaan aan de pensioenregeling Protector: 25 jaren De berekening voor het ouderdomspensioen De formule luidt: (Bruto jaarsalaris - Franchise) x Opbouwpercentage x Parttime percentage x Aantal jaren deelneming aan de pensioenregeling De berekening wordt dus ( ) x 1,8% x 80% x 10 jaren = 5.490,43 ( ) x 1,8% x 100% x 15 jaren = ,56 U hebt dus in totaal ,99 per jaar aan ouderdomspensioen opgebouwd. Dit pensioen gaat in op de leeftijd van 60 jaar. Werkt u deeltijds in ploegendienst? Dan rekenen wij uw extra ploegendienst pensioen zo uit. Indien u een vaste ploegentoeslag krijgt, dan bouwt u hierover ook ouderdomspensioen op. De berekening gaat als volgt: Aanname U hebt de hele periode (25 jaar) in ploegendienst gewerkt met een ploegentoeslag van 16%. De bijbehorende ploegfactor is dan 0,14 (zie tabel op blz.13 ). De berekening gaat als volgt De formule luidt: Bruto jaarsalaris x Opbouwpercentage x Parttime percentage x Aantal jaren deelneming aan de pensioenregeling in ploegendienst x Ploegfactor De berekening wordt dus: x 1,8% x 80% x 10 jaren x 0,14 = 1008, x 1,8% x 100% x 15 jaren x 0,14 = 1.890,- U hebt dus in totaal 2.898,- per jaar aan ouderdomspensioen uit ploegendienst opgebouwd. Uw totaal opgebouwd ouderdomspensioen is dan: , ,- = ,99 per jaar, ingaande op uw 60 ste. Tot uw 65 ste komt daar de TOP natuurlijk nog bij. Gaat u later met pensioen, dan worden zowel het totale ouderdomspensioen als de TOP opgerent.

17 Pensioenregeling voor medewerkers geboren voor 1 januari Zekerheid voor uw gezin In de pensioenregeling van Protector bent u verzekerd voor een nabestaandenpensioen. Als u (als actieve medewerker) niet hebt aangegeven af te zien van uw nabestaandenpensioen om zo een hoger ouderdomspensioen op te bouwen, ontvangt uw partner na uw overlijden een maandelijkse uitkering. Op het moment dat u met pensioen gaat, kunt u kiezen voor uitruil van uw opgebouwde nabestaandenpensioen voor overlijden na pensionering. Dit nabestaandenpensioen wordt dan omgezet in een hoger ouderdomspensioen. Indien u gehuwd bent, of wettelijk samenwonend, heeft het pensioenfonds hiervoor de schriftelijke toestemming van uw partner nodig, vastgelegd in een notariële akte. Hebt u gekozen voor uitruil van het nabestaandenpensioen, dan ontvangt uw nabestaande geen uitkering als u zou komen te overlijden. Ook uw kinderen ontvangen na uw overlijden iedere maand een uitkering. Zij ontvangen een wezenuitkering zolang zij jonger zijn dan 21 jaar. Of zolang zij studeren of een beroepsopleiding volgen. De wezenuitkering stopt uiterlijk op het moment dat het kind 27 jaar wordt. Als uw partner ook overlijdt, wordt het wezenpensioen verdubbeld. De uitruil van het nabestaandenpensioen heeft geen invloed op het wezenpensioen. Met betrekking tot het Nabestaandenpensioen zijn er drie situaties mogelijk: De deelnemer was in dienst bij ExxonMobil toen hij overleed In dat geval geldt het volgende: Als de deelnemer heeft gekozen voor facultatief nabestaandenpensioen ontvangt de partner een nabestaandenpensioen van 1,4 % van de laatst vastgestelde pensioengrondslag voor ieder jaar dat de deelnemer heeft meegedaan aan de pensioenregeling. Hierbij gaat het pensioenfonds uit van de situatie dat de deelnemer tot zijn 60 ste zou hebben meegedaan aan de pensioenregeling. Heeft de deelnemer niet gekozen voor facultatief nabestaandenpensioen, dan ontvangt de partner 1,26 % van de pensioengrondslag over de dienstjaren vóór 1 april Als de deelnemer een vaste ploegentoeslag ontving, wordt het pensioen verhoogd met 1,26 % x de ploegendienstfactor P x het aantal deelnemingsjaren x het salaris. Als de partner jonger is dan 65 jaar wanneer de deelnemer overlijdt, dan ontvangt hij ook een aanvullend nabestaandenpensioen. Dit bedraagt 6.585,- per jaar. Het aanvullend nabestaandenpensioen stopt als de partner 65 jaar is geworden. De kinderen ontvangen een wezenuitkering van 0,235 % van het jaarsalaris over de 12 maanden vóór het overlijden voor ieder jaar dat de deelnemer heeft meegedaan aan de pensioenregeling. Als de overleden deelnemer een vaste ploegentoeslag ontving, wordt het aantal deelnemingsjaren verhoogd met de ploegendienstfactor P. Zie hiervoor de tekst bij het onderdeel Uw Pensioenopbouw op bladzijde 13. Overlijdt ook de partner van de overleden deelnemer, dan wordt het wezenpensioen verdubbeld. Berekening Aannames U heeft gekozen voor een facultatief nabestaandenpensioen Bruto jaarsalaris: ,- Franchise 2007: ,- Aantal deelnemersjaren: 21 jaren (geprojecteerd tot leeftijd 60) Percentage Nabestaandenpensioen 1,4% Stichting Pensioenfonds Protector januari 2007

18 18 De berekening voor het nabestaandenpensioen De formule luidt: (Bruto jaarsalaris Franchise) x Opbouwpercentage x Parttime percentage x Aantal deelnemingsjaren De berekening wordt dus ( ) x 1,4% x 100% x 21 jaar = ,63 Daarnaast ontvangt de nabestaande tot de 65 jarige leeftijd een aanvullend nabestaandenpensioen van 6.585,-. Werkte u in ploegendienst? Dan rekenen wij het extra Nabestaandenpensioen zo uit. Aanname U hebt de hele periode in ploegendienst gewerkt met een ploegentoeslag van 16%. De bijbehorende ploegfactor is dan 0,14. De berekening gaat als volgt De formule luidt: Bruto jaarsalaris x Opbouwpercentage x Parttime percentage x Aantal deelnemingsjaren x Ploegfactor De berekening wordt dus x 1,4% x 100% x 21 jaar x 0,14 = 2.058,- Het Nabestaandenpensioen bedraagt totaal , ,- = ,63. Daarnaast ontvangt de nabestaande tot de 65 jarige leeftijd een aanvullend nabestaandenpensioen van 6.585,-. De berekening voor het wezenpensioen (WZP) Percentage WZP tot : 0,235% De formule luidt: Bruto jaarsalaris x Opbouwpercentage x Parttime percentage x Aantal deelnemingsjaren De berekening wordt dus ,- x 0,235% x 100% x 21 jaar = 2.467,50 Het Wezenpensioen bedraagt totaal 2.467,50. Werkte u in ploegendienst? Dan rekenen wij het extra Wezenpensioen zo uit. Aanname U hebt de hele periode in ploegendienst gewerkt met een ploegentoeslag van 16%. De bijbehorende ploegfactor is dan 0,14. De berekening gaat als volgt De formule luidt: Bruto jaarsalaris x Opbouwpercentage x Parttime percentage x Aantal deelnemingsjaren x Ploegfactor De berekening wordt dus ,- x 0,235% x 100% x 21 jaar x 0,14 = 345,45 Het Wezenpensioen opgebouwd vanuit ploegendienst bedraagt totaal 345,45. Het Wezenpensioen bedraagt totaal 2.467, ,45 = 2.812,95.

19 Pensioenregeling voor medewerkers geboren voor 1 januari De deelnemer was niet meer in dienst bij ExxonMobil toen hij overleed Als iemand bij uitdiensttreding verkiest om geen waardeoverdracht te doen, ontstaat er een premievrije aanspraak op het nabestaandenpensioen. De omvang van deze aanspraak wordt als onderstaand bepaald: De partner ontvangt een nabestaandenpensioen van 1,26 % van de laatst vastgestelde pensioengrondslag voor ieder jaar dat de deelnemer heeft meegedaan aan de pensioenregeling. Ontving de ex-deelnemer een vaste ploegentoeslag, dan wordt het nabestaandenpensioen verhoogd met een bepaalde factor. De kinderen ontvangen een wezenuitkering van 0,235 % van het jaarsalaris over de 12 maanden vóór het overlijden voor ieder jaar dat de deelnemer heeft meegedaan aan de pensioenregeling. Als de overleden deelnemer een vaste ploegentoeslag ontving, wordt het aantal deelnemingsjaren verhoogd met de factor P. Zie hiervoor de tekst bij het onderdeel Uw Pensioenopbouw op bladzijde 13. Overlijdt ook de partner van de overleden deelnemer, dan wordt het wezenpensioen verdubbeld. Berekening Aannames Bruto jaarsalaris: ,- Franchise 2007: ,- Aantal deelnemersjaren: 16 jaren (tot uitdiensttreding) Percentage Nabestaandenpensioen 1,26% De berekening voor het nabestaandenpensioen De formule luidt: (Bruto jaarsalaris Franchise) x Opbouwpercentage x Parttime percentage x Aantal deelnemingsjaren De berekening wordt dus ( ) x 1,26% x 100% x 16 jaar = 7.686,60 Werkte u in ploegendienst? Dan rekenen wij het extra Nabestaandenpensioen zo uit. Aanname U hebt de hele periode in ploegendienst gewerkt met een ploegentoeslag van 16%. De bijbehorende ploegfactor is dan 0,14. De berekening gaat als volgt De formule luidt: Bruto jaarsalaris x Opbouwpercentage x Parttime percentage x Aantal deelnemingsjaren x Ploegfactor De berekening wordt dus x 1,26% x 100% x 16 jaar x 0,14 = 1.411,20 Het Nabestaandenpensioen bedraagt totaal 7.686, ,20 = 9.097,80. De berekening voor het wezenpensioen (WZP) Percentage WZP: 0,235% De formule luidt: Bruto jaarsalaris x Opbouwpercentage x Parttime percentage x Aantal deelnemingsjaren De berekening wordt dus ,- x 0,235% x 100% x 16 jaar = 1.880,- Het Wezenpensioen bedraagt totaal 1.880,-. Stichting Pensioenfonds Protector januari 2007

20 20 Werkte u in ploegendienst? Dan rekenen wij het extra Wezenpensioen zo uit. Aanname U hebt de hele periode in ploegendienst gewerkt met een ploegentoeslag van 16%. De bijbehorende ploegfactor is dan 0,14. De berekening gaat als volgt De formule luidt: Bruto jaarsalaris x Opbouwpercentage x Parttime percentage x Aantal deelnemingsjaren x Ploegfactor De berekening wordt dus ,- x 0,235% x 100% x 16 jaar x 0,14 = 263,20 Het Wezenpensioen opgebouwd vanuit ploegendienst bedraagt totaal 263,20. Het Wezenpensioen bedraagt totaal 1.880, ,20 = 2.143,20. De deelnemer of ex-deelnemer was al met pensioen toen hij overleed In die situatie geldt het volgende: De partner ontvangt een nabestaandenpensioen van 1,26 % van de laatst vastgestelde pensioengrondslag voor ieder jaar dat de deelnemer heeft meegedaan aan de pensioenregeling. Ontving de gepensioneerde deelnemer of ex-deelnemer een vaste ploegentoeslag, dan wordt het nabestaandenpensioen verhoogd met 1,4 % maal de factor P. Ontving de gepensioneerde deelnemer of ex-deelnemer een vaste ploegentoeslag en deed hij al vóór 1 januari 2006 mee aan de pensioenregeling, dan wordt het nabestaandenpensioen verhoogd met 1,26 % maal de factor P. Als de partner jonger is dan 65 jaar wanneer de gepensioneerde overlijdt, dan ontvangt hij of zij ook een tijdelijk risico nabestaandenpensioen. Dit bedraagt 5.143,- per jaar. Het tijdelijk risico nabestaandenpensioen stopt als de partner 65 jaar is geworden. De kinderen ontvangen een wezenuitkering van 0,235 % van het jaarsalaris over de 12 maanden vóór het overlijden voor ieder jaar dat de deelnemer heeft meegedaan aan de pensioenregeling. Als de overleden deelnemer een vaste ploegentoeslag ontving, wordt het aantal deelnemingsjaren verhoogd met de factor P. Zie hiervoor de tekst bij het onderdeel Uw Pensioenopbouw op bladzijde 13. Overlijdt ook de partner van de overleden deelnemer, dan wordt het wezenpensioen verdubbeld. Berekening Aannames Bruto jaarsalaris: ,- Franchise 2007: ,- Aantal deelnemersjaren: 21 jaren Percentage Nabestaandenpensioen 1,26% De berekening voor het nabestaandenpensioen De formule luidt: (Bruto jaarsalaris Franchise) x Opbouwpercentage x Parttime percentage x Aantal deelnemingsjaren De berekening wordt dus ( ) x 1,26% x 100% x 21 jaar = ,66 Daarnaast ontvangt de nabestaande tot de 65 jarige leeftijd van de nabestaande een tijdelijk risico nabestaandenpensioen van 5.143,- plus een tijdelijke nabestaandencompensatie van 5.460,- tot de overledene 65 jaar zou zijn geworden.

21 Pensioenregeling voor medewerkers geboren voor 1 januari Werkte u in ploegendienst? Dan rekenen wij het extra Nabestaandenpensioen zo uit. Aanname U hebt de hele periode in ploegendienst gewerkt met een ploegentoeslag van 16%. De bijbehorende ploegfactor is dan 0,14. De berekening gaat als volgt De formule luidt: Bruto jaarsalaris x Opbouwpercentage x Parttime percentage x Aantal deelnemingsjaren x Ploegfactor De berekening wordt dus x 1,26% x 100% x 21 jaar x 0,14 = 1.852,20 Het Nabestaandenpensioen bedraagt totaal , ,20 = ,86. Daarnaast ontvangt de nabestaande tot de 65 jarige leeftijd van de nabestaande een tijdelijk nabestaandenpensioen van 5.143,- plus een tijdelijke nabestaandencompensatie van 5.460,- tot de overledene 65 jaar zou zijn geworden. De berekening voor het wezenpensioen (WZP) Percentage WZP: 0,235% De formule luidt: Bruto jaarsalaris x Opbouwpercentage x Parttime percentage x Aantal deelnemingsjaren De berekening wordt dus ,- x 0,235% x 100% x 21 jaar = 2.467,50 per kind Het Wezenpensioen is gemaximeerd op 2 4/7 x 2.467,50 = 6.345,-. Werkte u in ploegendienst? Dan rekenen wij het extra Wezenpensioen zo uit. Aanname U hebt de hele periode in ploegendienst gewerkt met een ploegentoeslag van 16%. De bijbehorende ploegfactor is dan 0,14. De berekening gaat als volgt De formule luidt: Bruto jaarsalaris x Opbouwpercentage x Parttime percentage x Aantal deelnemingsjaren x Ploegfactor De berekening wordt dus ,- x 0,235% x 100% x 21 jaar x 0,14 = 345,45 per kind Het Wezenpensioen opgebouwd vanuit ploegendienst bedraagt maximaal 888,30 Het maximale Wezenpensioen bedraagt totaal 6.345, ,30 = 7.233,30. Stichting Pensioenfonds Protector januari 2007

22 22 Anw-uitkering van de overheid Los van de Protector pensioenregeling geldt ook nog het volgende: Uw partner kan bij uw overlijden recht hebben op een Anw-uitkering van de overheid. Anw staat voor: Algemene nabestaandenwet. Een volledige Anw-uitkering is 70 % van het netto minimumloon. De eventuele ANW uitkering wordt geheel of gedeeltelijk gekort met inkomen uit arbeid. Uw partner moet aan één van de volgende voorwaarden voldoen: Hij of zij is geboren vóór Hij of zij is geboren op of na 1 januari 1950 en er zijn kinderen jonger dan 18 jaar. Hij of zij is voor tenminste 45 % arbeidsongeschikt. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) verzorgt de Anw-uitkeringen. Neem contact op met de SVB als u meer wilt weten over de Anw-uitkering. Het web-adres is het telefoonnummer is Eerder stoppen met werken Misschien wilt u vóór uw 60 ste stoppen met werken. Hier leest u welke regels gelden voor het eerder stoppen met werken. De standaard pensioenleeftijd is 60 jaar. U kunt op zijn vroegst op de leeftijd van 57 jaar met pensioen gaan. Er is één uitzondering: u kunt vanaf de leeftijd van 55 jaar gedeeltelijk met pensioen gaan. Voor het andere deel blijft u aan het werk, in een deeltijds dienstverband. Dit noemen we deeltijdpensioen. U kunt maximaal twee jaar lang met deeltijdpensioen. U moet dit overleggen met uw werkgever. Zijn schriftelijke toestemming is nodig om met deeltijdpensioen te kunnen gaan. Als u vóór uw 60 ste met pensioen gaat, ontvangt u een lagere pensioenuitkering. Op de datum waarop u vervroegd met pensioen gaat, kijkt het pensioenfonds hoeveel jaar u hebt meegedaan aan de pensioenregeling. Vervolgens worden deze pensioenrechten met een bepaalde factor verminderd omdat het pensioen over een langere periode zal worden uitgekeerd. Ook het nabestaandenpensioen en de TOP worden dan verminderd. U kunt uw pensioen ook uitstellen tot na uw 60 ste, tot maximaal uw 67 ste. Eerder stoppen met werken en de levensloopregeling Sinds 1 januari 2006 is er de levensloopregeling. Daarmee kunt u sparen voor vrije tijd. U kunt de levensloopregeling bijvoorbeeld gebruiken om eerder te stoppen met werken. Zo werkt het: Het geld dat u opzij legt, gebruikt u om vrije tijd te kopen. Het saldo kunt u onder andere gebruiken om eerder met pensioen te gaan. De regels voor opname zijn vastgelegd in uw arbeidsvoorwaarden. Ieder jaar kunt u maximaal 12 % van uw bruto jaarloon sparen. Over uw inleg betaalt u geen belasting. Dit doet u pas als u geld opneemt. U bent niet verplicht eraan mee te doen en u bepaalt zelf hoeveel u per maand spaart. U kunt niet tegelijkertijd meedoen aan de levensloopregeling én de spaarloonregeling. Protector biedt geen levensloopregeling aan. Wel heeft ExxonMobil een afspraak met een bank. Informeer ernaar bij uw lokale afdeling personeelszaken, of bij een verzekeraar naar keuze.

23 Pensioenregeling voor medewerkers geboren voor 1 januari Bijzondere situaties en uw pensioen U krijgt een andere baan Van baan veranderen kan gevolgen hebben voor uw pensioen. Misschien wordt u overgeplaatst naar een onderneming die is aangesloten bij Protector. In dat geval blijft u meedoen aan de pensioenregeling Protector. U kunt ook een dienstverband aangaan met een onderneming die niet is aangesloten bij Protector. U krijgt dan te maken met een ander pensioenfonds. U mag uw opgebouwde pensioen dan meenemen naar het nieuwe pensioenfonds. Dit heet waardeoverdracht. Waardeoverdracht kan voordelen hebben. Uw pensioenrechten zijn bij één pensioenfonds ondergebracht. Zo weet u beter hoe uw pensioen ervoor staat. Zo wordt het geregeld: U moet het verzoek tot waardeoverdracht indienen bij uw nieuwe pensioenfonds. Dat moet gebeuren binnen zes maanden nadat u bent gaan deelnemen aan uw nieuwe pensioenregeling. Uw nieuwe pensioenfonds verzorgt de waardeoverdracht. Het nieuwe pensioenfonds geeft aan uw oude pensioenfonds door dat u de waarde van het pensioen wilt overdragen naar uw nieuwe pensioenfonds. U krijgt van uw nieuwe pensioenfonds een opgave van de pensioenrechten die u bij het nieuwe pensioenfonds kunt inkopen. Binnen twee maanden nadat u een opgave heeft ontvangen, moet u het pensioenfonds laten weten of u de waardeoverdracht wilt laten doen. U wordt werkloos Als u werkloos wordt, bouwt u normaliter geen pensioen meer op. Soms kunt u toch pensioen blijven opbouwen, zonder premie te betalen. U moet hiervoor: ouder zijn dan 40 jaar en een WW-uitkering ontvangen en vóór 1 januari 2009 in de WW terecht zijn gekomen. Voldoet u aan deze voorwaarden dan blijft u bij werkloosheid pensioen opbouwen zonder dat u daar premie voor verschuldigd bent. U wordt arbeidsongeschikt Arbeidsongeschiktheidspensioen Protector kent een arbeidsongeschiktheidspensioen. Arbeidsongeschikte deelnemers komen hiervoor in aanmerking als zij hun WAO- of WIA-uitkering afstaan aan het fonds. Voor het arbeidsongeschiktheidspensioen geldt het volgende: Het arbeidsongeschiktheidspensioen gaat in op het moment dat u 80% tot 100% arbeidsongeschikt bent verklaard, zonder uitzicht op herstel, en in aanmerking komt voor een WAO- of WIA-uitkering. Het gaat pas in als het dienstverband is beëindigd en wordt uitbetaald tot u 60 jaar wordt. Hoeveel arbeidsongeschiktheidspensioen u dan ontvangt, hangt af van de mate waarin u arbeidsongeschikt bent verklaard. Dat kan in de loop van de tijd variëren. Dit ziet u in de tabel. Bent u volledig arbeidsongeschikt, dan ontvangt u een arbeidsongeschiktheidspensioen van 80% van uw jaarsalaris. Hierbij wordt een bedrag van 80% van de ploegentoeslag opgeteld. Als bij herkeuring het arbeidsongeschiktheidspercentage wijzigt dan zal ook de uitkering vanuit Protector wijzigen en wel volgens de tabel op de volgende pagina: Stichting Pensioenfonds Protector januari 2007

24 24 Als u voor dit percentage arbeidsongeschikt bent verklaard volgens de WAO of de WIA Dan is uw arbeidsongeschiktheidspensioen (incl. de sociale uitkering) dit percentage van uw salaris % 80 % % 58 % % 48 % % 40 % % 32 % Minder dan 35 % Nihil Pensioen blijven opbouwen Als u arbeidsongeschikt wordt, kunt u toch levenslang ouderdomspensioen blijven opbouwen. Dit pensioen wordt uitgekeerd vanaf leeftijd 60, het arbeidsongeschiktheidspensioen wordt dan beëindigd. Het pensioenfonds blijft namelijk recht op ouderdomspensioen opbouwen voor u als u een WAO- of WIA-uitkering ontvangt. Welk percentage het pensioenfonds voor u opbouwt, hangt af van de mate waarin u arbeidsongeschikt bent verklaard. Dit ziet u in de tabel. De pensioengrondslag waarmee wordt gerekend, wordt op de pensioendatum in principe verhoogd met het percentage van de afgeleide consumentenprijsindex over de betreffende periode, met als maximum het totaal van de bij ExxonMobil toegekende algemene loonsverhogingen. Als u voor dit percentage arbeidsongeschikt bent verklaard volgens de WAO of de WIA Dan bouwt het pensioenfonds dit percentage van de standaard LOP rechten voor u op % 100 % % 72,5 % % 60 % % 50 % % 40 % Minder dan 35 % Nihil U gaat scheiden Een scheiding heeft gevolgen voor uw pensioen. Uw ex-partner heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u tijdens uw huwelijk heeft opgebouwd. Ook de ex-partner waarmee u een geregistreerd partnerschap had, heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u hebt opgebouwd in de periode van het geregistreerde partnerschap. Zo wordt het geregeld: Bij Postbus 51 kunt u de brochure Verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding opvragen. Hierin vindt u het formulier Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen. Ook vindt u dit formulier bij het postkantoor en op Internet. Postbus 51 is te bereiken op telefoonnummer en op U moet het formulier Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen binnen twee jaar na de datum van uw echtscheiding of na de datum van de beëindiging van uw partnerschap naar pensioenfonds Protector sturen. Uw ex-partner heeft na een scheiding ook recht op het totale nabestaandenpensioen dat u hebt opgebouwd. Dit wordt automatisch geregeld als u het formulier Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen naar het pensioenfonds heeft gestuurd.

Pensioenregeling in heldere taal.

Pensioenregeling in heldere taal. Pensioenregeling in heldere taal. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, vermenigvuldigd of gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van de uitgever en/of andere auteursrechthebbenden. Stichting

Nadere informatie

Uw pensioen. Wij sluiten graag bij u aan. Trouwen of samenwonen. Uw KPN. pensioen. Zelf kiezen. Nieuwe baan. Beleggen.

Uw pensioen. Wij sluiten graag bij u aan. Trouwen of samenwonen. Uw KPN. pensioen. Zelf kiezen. Nieuwe baan. Beleggen. Uw pensioen Wij sluiten graag bij u aan Meer weten? www.kpnpensioen.nl Nieuwe baan 20 Trouwen of samenwonen 22 Wat is pensioen? Arbeidsongeschikt Beleggen 6 12 18 Scheiden 23 Extra pensioen 16 Uw KPN pensioen

Nadere informatie

Uw Honeywell-pensioen

Uw Honeywell-pensioen Uw Honeywell-pensioen Mei 2015 2 Uw Honeywell-pensioen Lees de blauwe tekst voor de hoofdpunten Inleiding 5 Stopt u met werken met 67 jaar? 6 Uw pensioenuitkering 7 Wat kost uw pensioen? 11 Zorg voor uw

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 05

Inhoudsopgave. Inleiding 05 Pensioenregeling Pensioenregeling Inhoudsopgave Inleiding 05 Het pensioenpakket van PPF 06 Ouderdomspensioen 06 Premievrije deelneming 06 Invaliditeitspensioen 06 Nabestaandenpensioen 07 Wezenpensioen

Nadere informatie

EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING. (Pensioenreglement B, vestiging Born, februari 2015)

EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING. (Pensioenreglement B, vestiging Born, februari 2015) EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING (Pensioenreglement B, vestiging Born, februari 2015) OVER STICHTING PENSIOENFONDS INVISTA INVISTA (Nederland) B.V. heeft een eigen pensioenfonds: Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

INHOUD Over deze brochure Wat is pensioen eigenlijk? Hoe wordt uw pensioen opgebouwd? Veranderingen in uw privé-/werksituatie 9

INHOUD Over deze brochure Wat is pensioen eigenlijk? Hoe wordt uw pensioen opgebouwd? Veranderingen in uw privé-/werksituatie 9 Uw pensioen bij INHOUD 01 Over deze brochure 2 02 Wat is pensioen eigenlijk? 4 03 Hoe wordt uw pensioen opgebouwd? 6 04 Veranderingen in uw privé-/werksituatie 9 05 Andere belangrijke informatie 11 06

Nadere informatie

Pensioenregeling in het kort Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen

Pensioenregeling in het kort Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen Pensioenregeling in het kort Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen Wat is pensioen? 7 Arbeidsongeschikt Pensioenopbouw Nabestaandenpensioen Waardeoverdracht 8 11 20 Keuzemogelijkheden 14

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij. is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch

Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij. is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch Uw pensioenregeling in het kort Versie 2015 Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch U bouwt bij ons pensioen op. In deze brochure leggen

Nadere informatie

Welkom bij Stichting BASF Pensioenfonds, het pensioenfonds voor werknemers die vóór. 1 juli 2008 in dienst zijn gekomen bij

Welkom bij Stichting BASF Pensioenfonds, het pensioenfonds voor werknemers die vóór. 1 juli 2008 in dienst zijn gekomen bij Pensioenregeling tot 1 juli 2008 Welkom bij Stichting BASF Pensioenfonds, het pensioenfonds voor werknemers die vóór 1 juli 2008 in dienst zijn gekomen bij BASF Nederland B.V., BASF IT Services Nederland

Nadere informatie

Welkom bij SPW De pensioenregeling in het kort

Welkom bij SPW De pensioenregeling in het kort Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Welkom bij SPW De pensioenregeling in het kort Voor nieuwe deelnemers van SPW Inhoudsopgave Welkom 3 Wat is pensioen? 3 De pensioenregelingen van SPW 3

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Pensioenfonds Welkom bij Stichting Pensioenfonds AZL (P-AZL), het pensioenfonds voor de werknemers in dienst van AZL N.V. Omdat u bij P-AZL pensioen gaat opbouwen

Nadere informatie

De EDS Pensioenregeling

De EDS Pensioenregeling Eindstreep of nieuwe start? Weet hoe u verzekerd bent voor uw pensioen. De EDS Pensioenregeling Volledig beschikbare premie Als voormalig EDSmedewerker bent u deelnemer aan de EDS Pensioenregeling. U,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 05. Scheiden 16 Wat bedoelen we met scheiden? 16 De gevolgen voor uw ouderdomspensioen

Inhoudsopgave. Inleiding 05. Scheiden 16 Wat bedoelen we met scheiden? 16 De gevolgen voor uw ouderdomspensioen Pensioenregeling Pensioenregeling Inhoudsopgave Inleiding 05 Het pensioenpakket van PPF 06 Ouderdomspensioen 06 Premievrije deelneming 06 Invaliditeitspensioen 07 Partnerpensioen 07 Wezenpensioen 07

Nadere informatie

Getronics Pensioen. Pensioenregeling in het kort

Getronics Pensioen. Pensioenregeling in het kort Getronics Pensioen Pensioenregeling in het kort Inleiding Pensioen is een onderwerp waarmee de meeste mensen zich pas bezighouden als het pensioen in zicht komt. Toch is het belangrijk dat u nu al goed

Nadere informatie

Is jouw pensioen goed geregeld? Alles wat je moet weten over jouw pensioenregeling update 2015

Is jouw pensioen goed geregeld? Alles wat je moet weten over jouw pensioenregeling update 2015 Is jouw pensioen goed geregeld? Alles wat je moet weten over jouw pensioenregeling update 2015 Inleiding Als het om pensioen gaat, wil je waarschijnlijk maar één ding weten: heb ik straks voldoende pensioen

Nadere informatie

Uw pensioenpakket. De pensioenregeling in het kort. De afspraken. De voorwaarden. De keuzes

Uw pensioenpakket. De pensioenregeling in het kort. De afspraken. De voorwaarden. De keuzes Uw pensioenpakket De pensioenregeling in het kort De afspraken De voorwaarden De keuzes UW PENSIOENPAKKET 3 Deze brochure geeft informatie over de belangrijkste onderdelen van Pensioenregeling 2015. Pensioenregeling

Nadere informatie

Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn Inhoudsopgave Drie vragen 4 Wat is er voor u geregeld? 6 Als er iets verandert in uw situatie 13 Wij houden u op de hoogte 18 2 Welkom bij Pensioenfonds Zorg en

Nadere informatie

Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group

Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Welkom bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group (hierna te noemen: ons pen sioenfonds), het pensioenfonds waar Sligro Food Group Nederland

Nadere informatie

Welkom bij de Plusregeling

Welkom bij de Plusregeling Welkom bij de Plusregeling Je toekomst uitgestippeld Welkom bij de Plusregeling 1 Colofon Redactie : Syntrus Achmea Tekst : Syntrus Achmea Vormgeving : Vormplan design bno, Amsterdam 2 e druk april 2008

Nadere informatie

5 min. 15 min. welkom! u bouwt vanaf nu pensioen op bij bpf hibin. bpfhibin.nl. Uw pensioen uitgelegd in...

5 min. 15 min. welkom! u bouwt vanaf nu pensioen op bij bpf hibin. bpfhibin.nl. Uw pensioen uitgelegd in... Uw pensioen uitgelegd in... 5 min 15 min welkom! u bouwt vanaf nu pensioen op bij bpf hibin bpfhibin.nl stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen kies de route Inhoud Ouderdomspensioen

Nadere informatie

Welkom bij de Plusregeling

Welkom bij de Plusregeling Welkom bij de Plusregeling Je toekomst uitgestippeld Welkom bij de Plusregeling 1 Inhoudsopgave Colofon Redactie : Syntrus Achmea Tekst : Syntrus Achmea Vormgeving : Vormplan design bno, Amsterdam 3e druk

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Stichting Pensioenfonds Astellas (P ensioenfonds Astellas), het pensioenfonds voor Astellas B.V. en hieraan verbonden ondernemingen. Uw werkgever

Nadere informatie

YOUR CAPTAIN SPEAKING...

YOUR CAPTAIN SPEAKING... THIS IS In In dienst YOUR CAPTAIN SPEAKING... Is uw persoonlijke situatie gewijzigd? Denk aan de gevolgen voor uw pensioen In dienst Deze brochure is een uitgave van Stichting Pensioenfonds Vliegend Personeel

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam

Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam Pensioenbrochure 2012 Pensioenregeling Euronext Amsterdam Reglement 2012 ingegaan 1 januari 2012 Deze brochure geeft antwoord op de vragen: Wanneer kan ik met

Nadere informatie

Pensioenregeling in het kort

Pensioenregeling in het kort Pensioenregeling in het kort De in deze brochure verstrekte informatie is van algemene aard, uitsluitend indicatief en aan wijzigingen onderhevig. De vermelde gegevens zijn uitsluitend bedoeld om deelnemers

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling CAO Verzekeren / Investment Management NB Deze brochure is niet meer actueel. Per 1 januari 2014 bouwen medewerkers van ING Verzekeren/Investment Management pensioen op bij NN CDC Pensioenfonds en is uw

Nadere informatie

ING TRANSPORT. Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

ING TRANSPORT. Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling HTING TRANS STICHTING TRANSPORT PENSIOENSTICHTING ING TRANSPORT Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Pensioenstichting Transport (PST). Uw werkgever heeft ons onlangs uw gegevens toegestuurd.

Nadere informatie

Pensioengids 2014 Verplichte basis middelloonregeling

Pensioengids 2014 Verplichte basis middelloonregeling Pensioengids 2014 Verplichte basis middelloonregeling Inhoudsopgave 1 Meer over de pensioengids 3 2 Uw pensioen in het kort 4 2.1 Inkomen voor uw oude dag 4 2.2 Inkomen voor uw nabestaanden 4 2.3 Inkomen

Nadere informatie

Mijn pensioen. Voor werknemers geboren voor 1950

Mijn pensioen. Voor werknemers geboren voor 1950 LET OP: deze brochure is voor het laatst aangepast op 1 januari 2013. Bent u geboren voor 1950 en wilt u meer informatie over uw mogelijkheden over uw pensioen? Neem dan contact op met de Servicedesk.

Nadere informatie

2014 (vervangt juli 2010)

2014 (vervangt juli 2010) 2014 (vervangt juli 2010) Startbrief uitgegeven door de Stichting Jan Huysman Wz. Fonds Deze Startbrief wordt U uitgereikt bij aanvang van Uw deelnemerschap Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 1. Voor wie geldt

Nadere informatie