Product Portfolio. Nederlands. page 1. Ook verkrijgbaar in Engels en Papiaments

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Product Portfolio. Nederlands. page 1. Ook verkrijgbaar in Engels en Papiaments"

Transcriptie

1 Product Portfolio Nederlands Ook verkrijgbaar in Engels en Papiaments page 1

2 page 2

3 Wie is Vidanova? Vidanova is een multi ondernemings pensioenfonds (stichting) die valt onder de landsverordening Ondernemingspensioenfondsen (PB 1985 no.44) en bestaat sinds 25 April Bij Vidanova zijn meer dan 30 werkgevers aangesloten gevestigd op alle eilanden van de Nederlandse Antillen en Aruba. De werkgevers en de deelnemers zijn vertegenwoordigd in de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur. De verzekeringsrisico s voor arbeidsongeschiktheid, premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid en overlijden worden gedekt door een herverzekering overeenkomst met Alhermij. Vidanova is ISO gecertificeerd en voldoet aan internationale standaarden op het gebied van governance als ook aan alle wettelijke regels. Vidanova is financieel gezond en solvabel, met een dekkingsgraad van 126%, en een gemiddeld lange termijn rendement van meer dan 8%. Vidanova beschikt over een efficiënte en moderne uitvoeringsorganisatie met gekwalificeerd personeel en adequate systemen. Alle jaarrekeningen en actuariële rapporten zijn gecertificeerd en voorzien van goedkeurende verklaringen van een externe accountant en actuaris. Vidanova legt jaarlijks verantwoording af aan alle stakeholders en haar administratie is up to date. Pensioenen bij Vidanova zijn afgefinancierd. Het beleid is vastgelegd in beleidsdocumenten en wordt regelmatig bijgewerkt. Vidanova hanteert prudente grondslagen en wordt bijgestaan door experts bij de vormgeving en monitoring van haar beleid, alsmede bij performance metingen en beoordeling van risico s. Vidanova heeft verder overeenkomsten met zorgvuldig gekozen strategische partners waardoor u producten van die partners kunt afnemen tegen gunstige voorwaarden. page 3

4 Pensioen bij Vidanova Inleiding Pensioen is uitgesteld loon. Het doel hiervan is om bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd te kunnen voorzien in een inkomen. Populair gezegd komt dit neer op sparen voor de oude dag. In ons land bestaat helaas nog geen pensioenplicht. In landen waar geen pensioenplicht bestaat komen ouderen, wanneer ze de pensioengerechtigde leeftijd bereiken, vaak in financiële moeilijkheden omdat zij meestal zelf geen voorzieningen hebben getroffen. Het inkomen valt aanzienlijk terug waardoor zij gedwongen zijn ook na de pensioengerechtigde leeftijd door te blijven werken om in hun voortbestaan te kunnen blijven voorzien. De afname van de gezinsgrootte de laatste decennia brengt met zich mee dat deze ouderen, in tegenstelling tot vroeger, ook niet terug kunnen vallen op hun kinderen. Daarbovenop is de AOV uitkering ontoereikend en indien er geen structurele aanpassingen gedaan worden het ook niet veiliggesteld is. Het pensioenstelsel in ons land kenmerkt zich door een drie pilarensysteem Een basis of staatspensioen (AOV) dat recht geeft op een minimum pensioen mits wordt voldaan aan een aantal wettelijke criteria; Een aanvullend (bedrijfsgebonden) pensioen; Een individueel pensioen. Een pensioen mag fiscaal niet bovenmatig zijn. Met bovenmatig wordt bedoeld een pensioen die bij een volledige opbouw (35 jaar of meer) maximaal 70% van het laatst verdiende loon bedraagt inclusief de AOV uitkering. Als het pensioen aan deze fiscale richtlijn voldoet dan is de premiebijdrage aftrekbaar van het jaarloon. page 4

5 Wat voor soort pensioenregelingen biedt Vidanova? Vidanova mag in haar huidige juridische vorm (pensioen stichting) alleen collectieve pensioenregelingen aanbieden. Daarnaast biedt Vidanova ook dekking van de volgende risico s: 1. Arbeidsongeschiktheid; 2. Premie vrijstelling bij arbeidsongeschiktheid; 3. Nabestaandenpensioen (in geval een deelnemer overlijdt). Volgens recente informatie van de Bank van de Nederlandse Antillen blijkt dat per eind 2005 circa 59% van de werkende bevolking, naast de AOV, geen bedrijf - of aanvullend pensioen hebben. Omdat de AOV uitkering laag is, is het van essentieel belang dat u een aanvullend pensioen opbouwt zodat u op pensioendatum tezamen met de AOV uitkering, over een inkomen beschikt waar u mee kan leven. Om bij Vidanova een pensioen te kunnen opbouwen is de medewerking van uw werkgever noodzakelijk omdat zij meestal het grootste deel van de premie betalen. Er moet een werknemer / werkgever relatie bestaan om een collectieve pensioenregeling bij Vidanova aan te kunnen gaan. Type Collectieve pensioenregelingen: Pensioenregelingen kunnen in twee hoofdgroepen onderscheiden worden: A. De zogenaamde Defined Benefit (DB) regelingen (eind of geïndexeerde middelloonregelingen); B. De beschikbare premie of Defined Contribution (DC) regelingen. page 5

6 CERTIFICATE Ad A) Kenmerk van een DB regeling is de pensioen toezegging. Per jaar wordt een percentage van de pensioengrondslag (PG) opgebouwd. Bij een opbouw over 35 jaar en een maximale uitkering van 70% van de pensioengrondslag is de jaarlijkse opbouw 2% van de pensioengrondslag van dat jaar. In 35 jaar x 2% bouwt de deelnemer dan 70% van de pensioengrondslag op. Voorbeeld: Stel dat u ANG ,- per maand verdiend dan is uw pensioengrondslag: jaarsalaris is 12 x 2.500,- minus een franchise. De franchise is gebaseerd op de AOV uitkering en is dat deel waarover u geen bedrijfspensioen opbouwt omdat u op pensioendatum, naast uw bedrijfspensioen, ook een AOV uitkering krijgt. page 6

7 Hoe bereken je de franchise? 12 x de AOV uitkering x 10/7 (per 1 januari 2008 is dat ANG. 674,- maximaal per maand). Berekening: 12 x 674,- x 10/7 = ,-. Pensioengrondslag is: ,- min ,- = ,-. Per jaar bouwt u dan 2% van de pensioengrondslag aan pensioen op. Berekening 2% x ,- = 368,90 per jaar. Hoeveel heeft u dan in 35 jaar opgebouwd? Berekening: 35 x 2% x ,- = 35 x 368,90 = ,50. Daarnaast bent u bij Vidanova in uw actieve periode tevens verzekerd tegen: 1. Arbeidsongeschiktheid en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid; 2. Partner -en wezen pensioen uw echtgenoot(note) of partner en kinderen (tot een bepaalde leeftijd), ontvangen een uitkering (weduwe en weduwnaars pensioen). Ad B) In een beschikbare premieregeling (DC) is sprake van een premie toezegging. De werkgever en de werknemer komen een vooraf bepaalde premiepercentage van het jaarsalaris overeen die bestemd wordt voor: 1. Afdekking van risico s van arbeidsongeschiktheid; 2. Nabestaanden pensioen; 3. Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid; 4. Opbouw van pensioenkapitaal. page 7

8 Hoe vindt opbouw van pensioenkapitaal in de praktijk plaats? Voorbeeld: Een deelnemer verdient 2.500,- per maand. Jaarsalaris is 12 x 2.500,- = ,-. Premie is 15% van het jaarsalaris = 4.500,- Werkgever betaalt 2/3de = 3.000,- Deelnemer betaalt 1/3de = 1.500,- Hoe vindt opbouw van pensioenkapitaal plaats? Beschikbaar is 4.500,- premie per jaar: Premie (01/01) : 4.500,00 Af Administratiekosten : 292,50 Af risicopremies : 300,00 Saldo : 3.907,50 Rendement 4% : 156,30 Eindsaldo (31/12) : 4.063,80 Het eindsaldo wordt dan het beginsaldo in het daaropvolgend jaar. Op deze wijze cumuleert de deelnemer tot aan zijn pensioendatum spaarkapitaal. Wat gebeurt er op pensioendatum? Op pensioendatum koopt de deelnemer afhankelijk van zijn persoonlijke situatie (al dan niet hebben van een partner en kinderen) een levenslang ouderdom en/of nabestaanden pensioen in bij Vidanova. page 8

9 Voorbeeld: Stel dat u een aanvangssalaris heeft van: 2.500,- per maand op 25 jarige leeftijd; U krijgt gemiddeld 2% salarisverhoging per jaar; U draagt jaarlijks, gedurende een periode van 35 jaar, 15% premie bij; U ontvangt 7% gemiddeld rendement op uw pensioenkapitaal. Uitgaande van bovengenoemde assumpties heeft u bij Vidanova in 35 jaar een pensioen spaarkapitaal opgebouwd van ANG ,- (Fig. 1). Pension per month Met dit kapitaal kunt u op basis van de grondslagen van Vidanova 3500 een 3000 levenslang ouderdoms - en een partner pensioen inkopen van: 2500 ANG old age pension 3.286,- (Fig. 2) respectievelijk ANG ,- per maand. Deze 1500 partnerpension 1000 berekening 500 is een schatting. 0 Capital development Pension per month capital age developm ent old age pension partnerpension Fig. 1 Fig. 2 0 Indexatiebeleid Vidanova Vidanova streeft ernaar om het pensioen van haar deelnemers zoveel mogelijk te indexeren, afhankelijk van het jaarlijks behaald netto fonds rendement. Uw pensioen blijft bij Vidanova dus nooit nominaal maar stijgt door indexatie na uw pensioendatum. Op deze wijze wordt getracht om de waarde van uw pensioen zo hoog mogelijk te houden. In de periode 1988 t/m 2007 zijn de pensioenen bij Vidanova substancieel geïndexeerd. Indien u in 1988 een pensioen had die maandelijks ANG ,- was zou dit pensioen door de toegekende indexaties per eind 2007 ANG ,- bedragen. Op deze wijze behartigt Vidanova ook uw belangen. capital Capital development age developm ent page 9

10 page 10

11 Wat is nou het verschil tussen een DB en een DC pensioenregeling? Het grote verschil tussen een DB en de DC pensioen- regeling is dat u in de DB regeling jaarlijks een pensioenrecht opbouwt (2% van uw pensioengrondslag per jaar) terwijl u in een DC regeling een pensioenkapitaal opbouwt waarmee u op pensioendatum, op basis van uw situatie van dat moment, pensioen kan inkopen. Vidanova garandeert in de DC regeling een minimum rendement van 4% per jaar voor elke periode van 5 jaar. Het beleggingsrisico ligt dus in dit geval bij Vidanova. Welke pensioensoorten kent Vidanova? Afhankelijk van de pensioenregeling: A. Levenslang ouderdomspensioen; B. Levenslang weduwen/weduwnaars of partner pensioen; C. Wezen pensioen tot een maximum leeftijd; D. Arbeidsongeschiktheid pensioen; E. Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid; F. Indexatie van de pensioenaanspraken in de geïndexeerde middelloonregelingen; G. Een tijdelijke overbrugging van het ouderdoms-pensioen bij vroegtijdig overlijden van de deelnemer (alleen bij eind of middelloon-regelingen); H. Overbrugging van het AOV hiaat (alleen bij eindloonregeling); I. Een ongehuwden pensioen (alleen eindloon-regeling); J. Uitruil van het nabestaandenpensioen; K. Een slotuitkering bij overlijden van de gepensioneerde; L. Tot slot indexatie van ingegane en uitgestelde pensioenen. page 11

12 Welke collectieve pensioenregelingen heeft Vidanova nu onder beheer? Defined Benefit: 1. Een eindloonregeling (PG is 13 x salaris minus franchise); 2. Een basis eindloonregeling (PG is 12 x salaris minus franchise); 3. Een geïndexeerd middelloonregeling (PG is 13 x salaris minus de franchise); 4. Een geïndexeerd basis middelloonregeling (PG is 12 x salaris minus de franchise). Beschikbare premieregelingen: 1. 6 % premie over 12 x salaris; 2. 8,5% premie over 12 x salaris; 3. 9% premie over 12 x salaris; 4. 12% premie over 12 x salaris; 5. 15% premie over 12 x salaris (AO pensioen 50% salaris); 6. 15% premie over 12 x salaris (AO pensioen is 70% fictief te bereiken ouderdomspensioen gebaseerd op een opbouw van 2% per jaar); 7. 15% premie over 12,96% salaris (AO pensioen is 70% fictief te bereiken ouderdomspensioen gebaseerd op een opbouw van 2% per jaar); 8. 16% premie over 14 x salaris (AO pensioen is 70% fictief te bereiken ouderdomspensioen gebaseerd op een opbouw van 2% per jaar). page 12

13 Wat biedt Vidanova nog meer? U krijgt als deelnemer via onze website toegang tot uw pensioengegevens via een eigen inlog naam en password waarmee u uw pensioengegevens via het web kunt bekijken. Daarnaast is er een Pensioen Planner waarmee u bepaalde rekensimulaties kunt doen zoals het effect van een jaarlijkse salarisstijging op uw pensioen, inkoop van extra pensioenjaren, extra storting van pensioenpremie, hoog/laag constructies, uitruilen van partnerpensioen enzovoorts. Met behulp van deze tool kunt u dus uw financiële planning beter monitoren/regelen. page 13

14 page 14

15 Waarom zou u voor Vidanova kiezen? Vidanova heeft een lange en bewezen trackrecord, met competent en gekwalificeerd personeel; Alle benodigde systemen bij Vidanova zijn operationeel en up to date ; Vidanova is een transparante organisatie die jaarlijks verantwoording aflegt aan alle stakeholders ; Vidanova is financieel gezond en solide; Alle rendementen worden aangewend om de verplichtingen af te dekken, pensioenregelingen te verbeteren, spaarkapitalen te verhogen en voor indexatie van de pensioenen; Vidanova is vrijgesteld van winstbelasting en hoeft geen dividend te betalen; Vidanova ontrekt een deel van de jaarlijks behaalde rendementen niet af; Exit clausules zijn gunstig; Er is een constante focus op interne efficiëntie. Risico s worden gemonitoord en er wordt een kwaliteitsmanagement gevoerd; De webinterface en pensioen planner zijn operationeel en beschikbaar voor zowel de werkgevers als de deelnemers; Vidanova heeft een adequaat assortiment van collectieve pensioenproducten waaruit de klant kan kiezen. Wilt u meer informatie bel ons op , stuur een fax naar , neem contact met ons per ; of bezoek onze website: page 15

16 page 16 Aquariusweg 2-4 P.O. Box 527, Neth. Antilles Phone: (599-9) Fax: (599-9) Web:

Pensioenreglement in het kort Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Pensioenreglement in het kort Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Pensioenreglement in het kort Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Stichting Pensioenfonds Inhoudsopgave Inleiding 2 1 Wat bouwt u op bij Ballast Nedam? 4 2 Het ouderdomspensioen 5 3 Nabestaandenpensioen

Nadere informatie

1. Inleiding... 2 2. Wat is pensioen?... 3 3. Hoe is uw pensioen in Nederland opgebouwd?... 4 4. Pensioentaal kort toegelicht... 6

1. Inleiding... 2 2. Wat is pensioen?... 3 3. Hoe is uw pensioen in Nederland opgebouwd?... 4 4. Pensioentaal kort toegelicht... 6 1. Inleiding... 2 2. Wat is pensioen?... 3 3. Hoe is uw pensioen in Nederland opgebouwd?... 4 4. Pensioentaal kort toegelicht... 5 4. Pensioentaal kort toegelicht... 6 5.0 Voor wie geldt de pensioenregeling?...

Nadere informatie

De EDS Pensioenregeling

De EDS Pensioenregeling Eindstreep of nieuwe start? Weet hoe u verzekerd bent voor uw pensioen. De EDS Pensioenregeling Volledig beschikbare premie Als voormalig EDSmedewerker bent u deelnemer aan de EDS Pensioenregeling. U,

Nadere informatie

Alles over de pensioenregeling van Brocacef Pensioenfonds

Alles over de pensioenregeling van Brocacef Pensioenfonds Alles over de pensioenregeling van Brocacef Pensioenfonds In deze brochure worden getallen en bedragen gehanteerd die jaarlijks kunnen worden aangepast. De in deze brochure opgenomen getallen gelden voor

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Pensioenregeling. Stichting Pensioenfonds Haskoning

Pensioenregeling. Stichting Pensioenfonds Haskoning Pensioenregeling Stichting Pensioenfonds Haskoning april 2011 2 Pensioenregeling april 2011 ROYAL HASKONING Inhoud Pagina Algemeen 4 Pensioenregeling Royal Haskoning 6 Ouderdomspensioen 10 Nabestaandenpensioen

Nadere informatie

Uw pensioen. Wij sluiten graag bij u aan. Trouwen of samenwonen. Uw KPN. pensioen. Zelf kiezen. Nieuwe baan. Beleggen.

Uw pensioen. Wij sluiten graag bij u aan. Trouwen of samenwonen. Uw KPN. pensioen. Zelf kiezen. Nieuwe baan. Beleggen. Uw pensioen Wij sluiten graag bij u aan Meer weten? www.kpnpensioen.nl Nieuwe baan 20 Trouwen of samenwonen 22 Wat is pensioen? Arbeidsongeschikt Beleggen 6 12 18 Scheiden 23 Extra pensioen 16 Uw KPN pensioen

Nadere informatie

Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn Inhoudsopgave Drie vragen 4 Wat is er voor u geregeld? 6 Als er iets verandert in uw situatie 13 Wij houden u op de hoogte 18 2 Welkom bij Pensioenfonds Zorg en

Nadere informatie

Via uw werkgever neemt u deel in de pensioenregeling van Q8 Pensioenfonds en bouwt u ouderdomspensioen op. Dat

Via uw werkgever neemt u deel in de pensioenregeling van Q8 Pensioenfonds en bouwt u ouderdomspensioen op. Dat WAT KRIJGT U IN UW PENSIOENREGELING? Ouderdomspensioen Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen. Via uw werkgever neemt u deel in de pensioenregeling van Q8 Pensioenfonds en bouwt u ouderdomspensioen

Nadere informatie

INHOUD Over deze brochure Wat is pensioen eigenlijk? Hoe wordt uw pensioen opgebouwd? Veranderingen in uw privé-/werksituatie 9

INHOUD Over deze brochure Wat is pensioen eigenlijk? Hoe wordt uw pensioen opgebouwd? Veranderingen in uw privé-/werksituatie 9 Uw pensioen bij INHOUD 01 Over deze brochure 2 02 Wat is pensioen eigenlijk? 4 03 Hoe wordt uw pensioen opgebouwd? 6 04 Veranderingen in uw privé-/werksituatie 9 05 Andere belangrijke informatie 11 06

Nadere informatie

Beschikbare Premieregeling. BASF Nederland B.V., Construction Chemicals (Locatie Oosterhout)

Beschikbare Premieregeling. BASF Nederland B.V., Construction Chemicals (Locatie Oosterhout) Beschikbare Premieregeling BASF Nederland B.V., Construction Chemicals (Locatie Oosterhout) Welkom bij Stichting BASF Pensioenfonds, het pensioenfonds voor werknemers van BASF Nederland B.V., Construction

Nadere informatie

Pensioenregeling in het kort

Pensioenregeling in het kort Pensioenregeling in het kort De in deze brochure verstrekte informatie is van algemene aard, uitsluitend indicatief en aan wijzigingen onderhevig. De vermelde gegevens zijn uitsluitend bedoeld om deelnemers

Nadere informatie

Het Nederlandse pensioensysteem. Een overzicht van de belangrijkste aspecten

Het Nederlandse pensioensysteem. Een overzicht van de belangrijkste aspecten Het Nederlandse pensioensysteem Een overzicht van de belangrijkste aspecten Het Nederlandse pensioensysteem Een overzicht van de belangrijkste aspecten Stichting voor Ondernemingspensioenfo Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

Het Progress Pensioen Overzichtelijk in beeld

Het Progress Pensioen Overzichtelijk in beeld Het Progress Pensioen Overzichtelijk in beeld Inhoud Inleiding 4 Uw pensioenregeling op hoofdlijnen 4 Drie soorten pensioenen 4 Progress Pensioen is een aanvullend pensioen 5 Het Progress Pensioen biedt

Nadere informatie

Welkom bij Stichting BASF Pensioenfonds, het pensioenfonds voor werknemers die vóór. 1 juli 2008 in dienst zijn gekomen bij

Welkom bij Stichting BASF Pensioenfonds, het pensioenfonds voor werknemers die vóór. 1 juli 2008 in dienst zijn gekomen bij Pensioenregeling tot 1 juli 2008 Welkom bij Stichting BASF Pensioenfonds, het pensioenfonds voor werknemers die vóór 1 juli 2008 in dienst zijn gekomen bij BASF Nederland B.V., BASF IT Services Nederland

Nadere informatie

Informatie over de Pensioenverzekering. Uw voorbereiding op ons advies

Informatie over de Pensioenverzekering. Uw voorbereiding op ons advies Informatie over de Pensioenverzekering. Uw voorbereiding op ons advies Inhoud 1. Inleiding. 3 2. Het wettelijk kader en uw mogelijkheden. 4 3. Uw voorbereiding op ons advies. 8 4. Wat u moet weten over

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Pensioenfonds Welkom bij Stichting Pensioenfonds AZL (P-AZL), het pensioenfonds voor de werknemers in dienst van AZL N.V. Omdat u bij P-AZL pensioen gaat opbouwen

Nadere informatie

Het Progress Pensioen Overzichtelijk in beeld

Het Progress Pensioen Overzichtelijk in beeld Het Progress Pensioen Overzichtelijk in beeld Inhoud Inleiding 4 Uw pensioenregeling op hoofdlijnen 4 Drie soorten pensioenen 4 Progress Pensioen is een aanvullend pensioen 5 Het Progress Pensioen biedt

Nadere informatie

Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group

Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Welkom bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group (hierna te noemen: ons pen sioenfonds), het pensioenfonds waar Sligro Food Group Nederland

Nadere informatie

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen?

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen? In balans Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015 08 Wanneer verandert uw pensioen? 04 Wat is pensioen? 09 Samenleven 03 14 12 Welkom Gaat u bijna met pensioen? Nieuw werk 10 06 Scheiden Nabestaandenpensioen

Nadere informatie

Veelgestelde vragen nettopensioenregeling

Veelgestelde vragen nettopensioenregeling Veelgestelde vragen nettopensioenregeling Vragen en antwoorden over pensioenopbouw en verzekeren nabestaandenpensioen over uw pensioengevend salaris boven 100.000 Pagina 1 van 7 Vragen en antwoorden Wat

Nadere informatie

EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING. (Pensioenreglement B, vestiging Born, februari 2015)

EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING. (Pensioenreglement B, vestiging Born, februari 2015) EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING (Pensioenreglement B, vestiging Born, februari 2015) OVER STICHTING PENSIOENFONDS INVISTA INVISTA (Nederland) B.V. heeft een eigen pensioenfonds: Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Welkom bij de Plusregeling

Welkom bij de Plusregeling Welkom bij de Plusregeling Je toekomst uitgestippeld Welkom bij de Plusregeling 1 Inhoudsopgave Colofon Redactie : Syntrus Achmea Tekst : Syntrus Achmea Vormgeving : Vormplan design bno, Amsterdam 3e druk

Nadere informatie

Pensioen. in het kort

Pensioen. in het kort Pensioen in het kort 1 2 Inhoud 1. Het pensioen in het kort 4 2. Uw ouderdomspensioen in het kort 5 3. Hoeveel (ouderdoms)pensioen krijgt u straks? 7 4. Pensioen voor uw partner en kinderen 10 5. Wanneer

Nadere informatie

Pensioenfonds DNB. Pensioenregeling in het kort

Pensioenfonds DNB. Pensioenregeling in het kort Pensioenfonds DNB Pensioenregeling in het kort Pensioenregeling in het kort De in deze brochure verstrekte informatie is van algemene aard, uitsluitend indicatief en aan wijzigingen onderhevig. De vermelde

Nadere informatie

Pensioenregeling in heldere taal.

Pensioenregeling in heldere taal. Pensioenregeling in heldere taal. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, vermenigvuldigd of gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van de uitgever en/of andere auteursrechthebbenden. Stichting

Nadere informatie

Is jouw pensioen goed geregeld? Alles wat je moet weten over jouw pensioenregeling update 2015

Is jouw pensioen goed geregeld? Alles wat je moet weten over jouw pensioenregeling update 2015 Is jouw pensioen goed geregeld? Alles wat je moet weten over jouw pensioenregeling update 2015 Inleiding Als het om pensioen gaat, wil je waarschijnlijk maar één ding weten: heb ik straks voldoende pensioen

Nadere informatie

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad. pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad in vraag & antwoord kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.com 2 inleiding Stichting Pensioenfonds Randstad Telefoon

Nadere informatie

Uw pensioen in het kort

Uw pensioen in het kort Uw pensioen in het kort Pensioenregeling 2011 geldend voor werknemers voor wie op 31 juli 2011 het pensioenreglement 2008 N van toepassing is dan wel in dienst getreden op of na 1 augustus 2011 1 Deze

Nadere informatie

ING TRANSPORT. Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

ING TRANSPORT. Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling HTING TRANS STICHTING TRANSPORT PENSIOENSTICHTING ING TRANSPORT Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Pensioenstichting Transport (PST). Uw werkgever heeft ons onlangs uw gegevens toegestuurd.

Nadere informatie