Het grote Ti p s & Adv i e s basisboek,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het grote Ti p s & Adv i e s basisboek,"

Transcriptie

1 Beknopte nhoudsopgave Hoofdstuk I Starten met een onderneming... 1 Hoofdstuk II Eenmanszaak of vennootschap Hoofdstuk III Ondernemer en sociale verzekeringen Hoofdstuk IV Boekhoudkundige verplichtingen Hoofdstuk V Betaling, krediet en zekerheid Hoofdstuk VI Bedrijfsruimte huren, kopen of verbouwen Hoofdstuk VII Kopen, verkopen en contracteren Hoofdstuk VIII Personeelszaken Hoofdstuk IX Arbo Hoofdstuk X Belasting op inkomen en winst Hoofdstuk XI Btw Hoofdstuk XII Overige belastingen Hoofdstuk XIII Belastingcontrole Hoofdstuk XIV Verzekeringen Hoofdstuk XV Ruimtelijke ordening en milieu Hoofdstuk XVI Subsidies voor het mkb Hoofdstuk XVII Verkoop en verkooptechnieken Hoofdstuk XVIII Communicatie & reclame Hoofdstuk XIX Internet voor ondernemers Hoofdstuk XX Overdracht en einde van de onderneming Hoofdstuk XXI ICT-recht Hoofdstuk XXII Internationaal zakendoen Hoofdstuk XXIII Modellen Hoofdstuk XXIV Cijfers en tabellen Hoofdstuk XXV Websites Hoofdstuk XXVI Nuttige adressen Trefwoordenregister I

2

3 Hoofdstuk I Starten met een onderneming A. Vo o r wa a r d e n 1. Leeftijd Handelingsbekwaam...3 a. Faillissement...3 b. Handelingsonbekwaam...3 c. Beperkt handelingsbekwaam Nationaliteit Opstellen ondernemingsplan a. De persoonlijke gegevens...3 b. De omschrijving van het plan...3 c. Het marketingplan...3 d. Het financieel plan...4 B. Administratieve formaliteiten 1. Bankrekening openen...5 a. Stortingsplicht Factuurvereisten...5 a. Intracommunautaire leveringen...5 b. Verleggingsregeling Inschrijving Kamer van Koophandel...6 a. Inschrijving eenmanszaak of Vof... 6 b. Inschrijving BV of NV...6 c. Vermelding nummer Kamer van Koophandel Aanmelden Belastingdienst...7 a. Starterspakket...7 b. Uitkering Aanmelden personeel Administratie...7 a. Inzicht...7 b. Aangiften...7 c. Bewijs Btw-verplichtingen...8 a. Ontheffing van administratieve verplichtingen...8 b. Kleineondernemersregeling...8 c. Loonadministratie...8 d. Voorwaarden Elektronische aangifte...9 a. Vanaf 1 januari b. Vanaf 1 januari c. Hoe aangifte te doen?...9 d. Eisen computer aangifte via internetsite...9 e. Gebruikersnaam en wachtwoord.. 9 f. DigiD Bewaarplicht...9 a. Bewaren software en databestanden C. Speciale vergunningen 1. Markthandel Milieuvergunning a. Klein en dus vrijgesteld b. Melding c. Vergunning Horeca Bestemmingsplan D. Speciale regels 1. Speciale regels voor Detailhandel, Ambachtbedrijven en Horeca a. Product- en bedrijfschappen b. Uithangborden, zonneschermen en lampen c. Precario d. Straatverkoop e. Winkeltijdenwet f. Wet op de kansspelen g. Colportagewet h. Tabak, alcohol of medicijnen Extra regels voor horeca a. Drank- en horecavergunning b. Exploitatievergunning c. Bedrijfschap d. Horeca en bestemmingsplan e. Bouwvergunning f. Wet milieubeheer g. Gebruiksvergunning h. VWA-Keuringsdienst van Waren.. 19 i. Terrasvergunning III

4 j. Reclamevergunning k. Speelautomatenvergunning en aanwezigheidsvergunning l. Stichting BUMA/STEMRA, SENA en Videma Speciale regels vervoer E. Fr a n c h i s i n g 1. Begrip Franchisor en franchisee a. Voordelen b. Nadelen c. Informatie Keuze franchisegever Onderzoek franchiseformule a. Vragen over ondersteuning en cultuur b. Vragen over opleiding en financiën c. Marketingvragen De Franchiseovereenkomst a. Het franchisecontract b. Huur en financiering c. Handboek d. Voorovereenkomst e. Mondelinge afspraken f. Aansprakelijkheid g. Richtlijnen franchisecontracten Europese Erecode b. Eigendom c. Geschillen Merkrecht a. Wat is een merk? b. Hoe krijgt u een merkrecht? c. Merknaam d. Handelsnaam als merk deponeren e. Meerdere handelsnamen f. Ontstaan recht handelsnaam g. Handelsnaamonderzoek h. Gebied i. Einde handelsnaamrecht j. Conflict Octrooirecht a. Eisen b. Uitvinding c. Wat zegt de wet? d. Openbaar e. Industrieel toepasbaar f. Verkrijgen octrooirecht g. Territoriaal beperkt h. Internationaal octrooi i. Europa j. Wereldwijd k. Kosten l. Raadpleeg deskundigen Tekeningen en modellen a. Wet b. Tekening c. Model d. Combinatie van tekening en model F. Ha n d e l s n a a m 1. Begrip a. Onderscheidend vermogen Verwarring van namen Misleiding G. Intellectuele eigendomsrechten 1. Industrieel eigendomsrecht Auteursrecht a. Ontstaat automatisch IV

5 Hoofdstuk II Eenmanszaak of vennootschap A. Ondernemer en huwelijk 1. Gehuwden en eenmanszaak a. Privévermogen loopt gevaar b. Wettelijke gemeenschap van goederen c. Huwelijkse voorwaarden Gehuwden en vennootschap a. Uitgangspunt: de vennootschap is aansprakelijk b. Uitzonderingen c. Vennootschap en huwelijkse voorwaarden De samenwonende ondernemer Wat in geval van echtscheiding? a. Gemeenschap van goederen b. Huwelijkse voorwaarden B. Verschillen eenmanszaak, p e r s o n e n v e n n o o t s c h a p en r e c h t s p e r s o o n 1. De eenmanszaak a. Geen splitsing van vermogen b. Administratieve verplichtingen De personenvennootschap a. Beperkte splitsing van vermogen b. Administratieve verplichtingen.. 43 c. Fiscaal transparant d. Rekening-courant De rechtspersoon a. Eigen identiteit b. Beperkte aansprakelijkheid c. Ander fiscaal regime C. Naamloze Ve n n o o t s c h a p 1. Oprichting a. Verklaring van geen bezwaar b. Wetswijziging c. Statuten d. Naam e. Zetel f. Doel g. De NV in oprichting h. Inschrijving in het handelsregister Kapitaal a. Maatschappelijk kapitaal b. Geplaatst kapitaal c. Gestort kapitaal d. Storting op aandelen Aandelen a. Aandelen aan toonder b. Aandelen op naam c. Soorten aandelen d. Aandeelhouders e. Aandeelhoudersregister f. Uitgifte van aandelen g. Overdracht van aandelen aan toonder h. Overdracht van aandelen op naam Bestuur a. Benoeming b. Ontslag c. Taken en bevoegdheden d. Raad van commissarissen e. Structuurvennootschap f. Beperkingen g. Vertegenwoordiging h. Bestuurdersaansprakelijkheid i. Tegenstrijdig belang Algemene vergadering a. Bevoegdheden b. Bijeenroeping c. Deelname d. Volmacht e. Notulen f. Gewone algemene vergadering.. 54 g. Buitengewone vergadering h. Stemrecht i. Besluitvorming j. Buiten vergadering k. Stemovereenkomst l. Staken van stemmen m. Aandeelhoudersovereenkomst.. 55 V

6 n. Wipaandelen o. Uitkoop van aandeelhouders Statutenwijziging a. Geheel of gedeeltelijk b. Kosten c. Formaliteiten D. Besloten Ve n n o o t s c h a p 1. Oprichting a. Verklaring van geen bezwaar b. Wetswijziging c. Statuten d. Naam e. Zetel f. Doel g. De BV in oprichting h. Inschrijving in het handelsregister Kapitaal a. Maatschappelijk kapitaal b. Geplaatst kapitaal c. Gestort kapitaal d. Storting op aandelen Aandelen a. Soorten aandelen b. Aandeelhouders c. Aandeelhoudersregister d. Uitgifte van aandelen e. Overdracht van aandelen Bestuur a. Benoeming b. Ontslag c. Taken en bevoegdheden d. Raad van commissarissen e. Beperkingen f. Vertegenwoordiging g. Bestuurdersaansprakelijkheid h. Tegenstrijdig belang Algemene vergadering a. Bevoegdheden b. Bijeenroeping c. Deelname d. Volmacht e. Notulen f. Gewone algemene vergadering.. 67 g. Buitengewone vergadering h. Stemrecht i. Besluitvorming j. Buiten vergadering k. Slechts één aandeelhouder l. Stemovereenkomst m. Staken van stemmen n. Aandeelhoudersovereenkomst.. 68 o. Wipaandelen p. Uitkoop van aandeelhouders Statutenwijziging a. Geheel of gedeeltelijk b. Kosten c. Formaliteiten d. Wetsvoorstel E. Vennootschap onder firma 1. Weinig formaliteiten Inhoud van de overeenkomst Besloten karakter Inschrijving handelsregister Voordelen Nadeel F. Maatschap 1. Vrij beroep of bedrijf Twee soorten a. Stille maatschap b. Openbare maatschap Aansprakelijkheid a. Stille maatschap b. Openbare maatschap G. Commanditaire vennootschap 1. Beherende vennoten Commanditaire vennoten Verschil in aansprakelijkheid VI

7 H. Co ö p e r at i e 1. Oprichting/inschrijving Doel Aansprakelijkheid bij een coöperatie. 74 a. Wettelijke aansprakelijkheid b. Beperkte aansprakelijkheid c. Uitgesloten aansprakelijkheid I. Ni e u w e wettelijke regeling voor personenvennootschappen 1. Wetswijziging Belangrijkste wijzigingen Hoofdstuk III Ondernemer en sociale verzekeringen A. Sociale zekerheidsstelsel 1. Algemeen Sociale voorzieningen Sociale verzekeringen B. We r k n e m e r s v e r z e k e r i n g e n 1. Werknemer Werknemersverzekeringen a. Ziektewet (ZW) b. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (wia) c. Werkloosheidswet (WW) C. Vo l k s v e r z e k e r i n g e n 1. Ingezetene Volksverzekeringen a. Algemene nabestaandenwet (ANW) b. Algemene Ouderdomswet (AOW) c. Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) D. Zorgverzekeringswet (ZVW) 1. Verplichte verzekering a. Uitzondering b. Aanvullende verzekering c. Acceptatieplicht en procedure Soort polissen a. Naturapolis (gecontracteerde zorg) b. Restitutiepolis (niet-gecontracteerde zorg) No-claim Eigen risico VII

8 5. Nominale premie Inkomensafhankelijke bijdrage werknemers Inkomensafhankelijke bijdrage zelfstandigen Zorgtoeslag a. Voorwaarden zorgtoeslag E. Verschillen tussen o n d e r n e m e r s en werknemers 1. Wie is ondernemer? Onderneming Arbeidsongeschiktheid Werkloosheid F. Sociale verzekeringen z e l f s ta n d i g e n 1. Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) a. Beginnende zelfstandigen b. Bestaande zelfstandigen met tijdelijke financiële problemen c. Oudere zelfstandigen met een niet-levensvatbaar bedrijf Wet werk en inkomen kunstenaars(wwik) a. Voor wie? b. Voorwaarden c. Hoogte uitkering d. Hoelang uitkering? e. Aanvraag Hoofdstuk IV Boekhoudkundige verplichtingen A. Administratie en boekhouding 1. Administratie a. Wat valt onder de administratie? Boekhouding Voor wie gelden de eisen? a. Wat de wet zegt b. Natuurlijke personen c. Rechtspersonen Wie hoeft dat niet? Wat is verplicht? Vermogenstoestand Ook btw-eisen aan administratie a. Algemeen b. Buitenland c. De kleineondernemersregeling (KOR) Bewaartermijn en -plaats a. Algemeen b. Uitzondering c. Afspraken d. Bewaren software- en databestanden Waarderingsregels a. Natuurlijke personen b. Rechtspersonen Boekjaar a. Gebroken boekjaar? G. Directeur-g r o o ta a n d e e l h o u d e r (DGA) 1. Algemeen Geen premieplicht DGA Verklaring Arbeidsrelatie DGA Zorgverzekering DGA DGA en loonheffing B. Ja a r r e k e n i n g 1. Inleiding a. Regels? b. Wie stelt op, wie is verantwoordelijk? c. Praktische benadering van de jaarrekening Toepassingsgebied VIII

9 3. Definitie en doel a. Openbaar maken of deponeren b. Normen maatschappelijk verkeer Algemeen toepasselijk principe a. Inzicht b. Opname Valuta en taal a. Uitzondering Volledige of beknopte versie a. Volledig b. Beknopt Criteria a. Grondslag verkrijgings- en vervaar digings prijs b. Kleine rechtspersoon Geconsolideerde jaarrekening a. Wat is consolideren? b. Groep c. Uitzondering d. Vrijstelling Onderdelen jaarrekening a. Balans b. Winst- en verliesrekening c. Toelichting d. Grondslagen e. Jaarverslag f. Overige gegevens g. Deskundigenonderzoek h. Openbaarmaking D. Accountant of boekhouder? 1. Inleiding a. Administratiekantoren b. Registeraccountant of Accountant-Administratieconsulent (ra of AA)? AA-Accountant a. AA b. Wat doet een AA-Accountant?. 120 c. Welke eisen worden er aan een AA gesteld? d. Waarin onderscheidt een AA zich ten opzichte van de rest? e. Klachten f. Certificeringsbevoegd g. Wisseling van accountant? h. Retentierecht i. Machtiging j. Betalingsvormen k. Kosten betrekking op privé Verklaringen a. Samenstellingsverklaring b. Beoordelingsverklaring c. Accountantsverklaring De WWFT a. Inleiding b. Doelstelling c. Melding d. Naleving C. Normen en Richtlijnen 1. Nederlandse boekhoudnormen a. Richtlijnen voor de jaarverslaggeving b. Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechts - personen c. Criteria kleine rechtspersoon d. Burgerlijk Wetboek IAS/IFRS a. Wat? b. Voor wie? IX

10 Hoofdstuk V Betaling, krediet en zekerheid A. Betalingsverkeer 1. Uitgaande betalingen a. Enkelvoudige betaalopdrachten b. Meervoudige betaalopdrachten Inkomende betalingen a. Acceptgiro b. Machtiging Toonbankbetalingen a. Chartaal geld b. Chipknip c. Pinpas d. Creditcard e. ideal Buitenlandse betalingen a. Blanco betalingen b. Documentaire betalingen b. Garantie c. Hoofdelijke medeschuld - verbintenis Oneigenlijke zekerheden a. Achterstelling b. Terugkoopverklaring c. Hypotheekverklaringen d. Niet-investeringsverklaring Dekkingswaarde a. Hypotheek b. Vuistloos pandrecht op roerende zaken c. Stil pandrecht op vorderingen op naam d. MKB-borgstellingskredieten B. Kr e d i e t 1. Ondernemingsplan a. Kredietbehoefte b. Aansprakelijk vermogen c. Aflossingscapaciteit Kredietproducten a. Rekening-courantkrediet b. Factoring c. Middellange lening d. Leasing e. Hypothecair krediet Kredietvervangende producten a. Bankgaranties C. Zekerheid 1. Zakelijke zekerheden a. Hypotheek b. Recht van pand Persoonlijke zekerheden a. Borgstelling X

11 Hoofdstuk VI Bedrijfsruimte huren, kopen of verbouwen A. Hu u r 1. Regelgeving Algemene regels a. De huurovereenkomst b. Verplichtingen voor de verhuurder c. Verplichtingen voor de huurder d. Wijzigingen en veranderingen e. Reparatie, renovatie en onderhoud f. Onderhuur g. Koop breekt geen huur h. Einde van de huur - overeenkomst Huur van winkelruimte a. 290-bedrijfsruimte b. Duur van de huurovereenkomst c. Huurprijs d. Opzegging Huur van andere bedrijfsruimte a. Weinig regels b. Ontruimingsbescherming Huur van woonruimte a. Huurprijs b. Servicekosten c. Medehuur d. Voortzetting van huur e. Onderhuur f. Einde van de huurovereenkomst g. Schadevergoeding B. Aankoop bedrijfsruimte 1. Uitgangspunten a. Ligging b. Wettelijke beperkingen c. Bodemverontreiniging en sanering Onderhandelingen a. Makelaar b. Onderhandelingsfasen c. Aanbod en aanvaarding De koopovereenkomst a. Inhoud van de overeenkomst b. Inschrijving in het Kadaster c. Hoofdzaak en bestanddelen d. Ontbinding e. Vernietiging f. Verplichtingen voor de koper g. Verplichtingen voor de verkoper h. Speciale regels voor de koop van een woonhuis De notariële akte a. Inhoud van de akte b. Risico-overgang c. Kosten d. Geldverkeer e. Inschrijving in het Kadaster C. (Ver)bouwen bedrijfsruimte 1. Aanneming van werk a. Begrip b. Regelgeving De aannemingsovereenkomst a. Algemeen b. Inhoud c. Algemene voorwaarden Verplichtingen voor de aannemer a. Algemeen b. Risico c. Aansprakelijkheid voor onderaannemers d. Aansprakelijkheid voor materialen e. Waarschuwingsplicht Architect Verplichtingen voor de opdrachtgever Prijsbepaling en minder- of meerwerk a. Vastgestelde prijs XI

12 b. Geen bepaalde prijs c. Richtprijs d. Betaling in termijnen e. Meer- of minderwerk Oplevering a. Voorlopige oplevering b. Definitieve oplevering c. Décharge van de aannemer d. Retentierecht aannemer Gebreken a. Aansprakelijkheid aannemer Geschillenregeling Speciale regels voor particulieren D. Ander soort eigendom 1. Vormen van mede-eigendom a. Gemeenschap b. Gedwongen mede-eigendom c. Vrijwillige mede-eigendom Appartementsrecht a. Algemeen b. Splitsing c. Reglement van splitsing d. Vereniging van eigenaars Erfpacht a. Algemeen b. Vestiging c. Rechten van de erfpachter d. Verplichtingen voor de erfpachter e. Beëindiging Opstalrecht a. Algemeen b. Vestiging c. Rechten van de opstaller d. Retributie e. Beëindiging Mandeligheid a. Algemeen b. Ontstaan c. Rechten en verplichtingen d. Einde Hoofdstuk VII Kopen, verkopen en contracteren A. Ko o p en v e r k o o p 1. Begrip koop Totstandkoming Geldigheid a. Bedreiging b. Bedrog c. Misbruik van omstandigheden d. Dwaling Vorm en bewijs Eigendomsoverdracht en overgangrisico Verplichtingen verkoper a. Eigendomsoverdracht b. Aflevering c. Conformiteit Verplichtingen koper a. Betaling koopprijs Niet-nakoming van verplichtingen a. Niet-nakoming door de verkoper b. Niet-nakoming door de koper Consumentenkoop a. Roerende zaken b. Onroerende zaken c. Kopen op afstand d. Consumentenautoriteit Factuur Beëindiging koopovereenkomst a. Nietigheid en vernietigbaarheid b. Ontbinding Internationale koop a. Begrip b. EEG Overeenkomsten Verdrag. 215 c. Weens Koopverdrag d. Incoterms XII

13 B. Ag e n t u u r o v e r e e n k o m s t, d i s t r i b u t i e o v e r e e n k o m s t en f r a n c h i s e o v e r e e n k o m s t 1. Agentuurovereenkomst a. Begrip b. Vorm en verplichtingen c. Provisie d. Duur en opzegging e. Einde en ontbinding f. Concurrentiebeding Distributieovereenkomst a. Begrip b. Vorm en verplichtingen c. Duur en opzegging Franchiseovereenkomst a. Begrip b. Vorm en verplichtingen c. Duur en opzegging C. Faillissement, surseance en s c h u l d s a n e r i n g 1. Faillissement a. Begrip b. Taak curator c. Persoonlijke aansprakelijkheid d. Doel e. Faillissementsakkoord, opheffing f. Afkoelingsperiode Surseance van betaling a. Begrip b. Verlening c. Taak bewindvoerder d. Doel e. Afkoelingsperiode f. Akkoord g. Einde Schuldsaneringsregeling Natuurlijke Personen a. Begrip b. Doel c. Verlening d. Einde Hoofdstuk VIII Personeelszaken A. We r v i n g en selectie 1. Werving a. Verschillende wervingmogelijkheden b. Wervings- en selectiebureau Uitzendovereenkomst a. Wanneer interessant? b. Erkend uitzendbureau B. Ar b e i d s o v e r e e n k o m s t 1. Cao s a. Wat zijn cao s? b. Aangaan van arbeidsovereenkomst c. Bepaalde tijd of onbepaalde tijd? d. Eisen aan arbeidsovereenkomst Oproepovereenkomst a. Twee mogelijkheden b. Minimale loonverplichting per oproep c. Rechtsvermoeden omvangarbeidsovereenkomst Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd a. Opzegging door de werknemer b. Opzegging door de werkgever Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd a. Duur van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd b. Einde van arbeidsovereenkomst voorbepaalde tijd c. Verlenging arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd d. Maximale termijn van verlenging XIII

14 5. Goed werknemerschap a. De werknemer Goed werkgeverschap a. Recht op arbeid Proeftijd a. Schriftelijk overeengekomen b. Verschil bepaalde tijd en onbepaalde tijd c. Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd d. Cao e. Arbeidsovereenkomst voor onbepaaldetijd f. IJzeren proeftijd g. Nieuwe proeftijd niet mogelijk h. Strijd met opzegverbod Loon a. Wat wordt gezien als loon? b. Minimumloon c. Betaalmoment d. Wettelijke rente e. Wanneer moet loon worden betaald? f. Loon kan niet worden betaald g. Vakantiebijslag h. Cao i. Inhoudingen op het loon j. Andere inhoudingen op het loon k. Loonbeslag Belastingvrije vergoedingen a. Onkostenvergoedingen b. Thuiswerk c. Reiskosten d. Studiekosten Verbod van nevenwerkzaamheden Arbeidsongeschiktheid a. Loon b. Arbodienst c. Arbeidsongeschikt d. Arbeidsgeschikt e. Situatief arbeidsongeschikt f. Wet verbetering poortwachter Na afloop van tweede ziektejaar a. WIA b. WGA c. IVA d. Verschil tussen WAO en WIA Vakantie/verlof a. Minimumaantal dagen verlof b. Opbouw van verlof c. Cao d. Opbouw bij ziekte e. Meer dan wettelijk minimum f. Vaststelling van het verlof g. Verjaring Aanpassing arbeidsduur Disciplinaire maatregelen a. Omstandigheden die het verwijtbaar gedrag in beginsel minder ernstig maken b. Omstandigheden die het verwijtbaar gedrag in beginsel ernstiger maken c. Boetebeding d. Schorsen/op non-actief stellen Medezeggenschap a. Personeelsvertegenwoordiging b. Ondernemingsraad Gelijke behandeling a. Direct onderscheid b. Indirect onderscheid Concurrentiebeding a. Wijziging van functie b. Na afloop van arbeidsovereenkomst c. Vernietiging van concurrentiebeding d. Schadeplichtigheid Schade veroorzaakt door de werknemer a. Aansprakelijkheid van de werkgever b. Lokalen, werktuigen en gereedschappen c. Opzet of bewuste roekeloosheid Buitenlandse werknemers a. Tewerkstellingsvergunning b. Sancties XIV

15 C. Einde arbeidsovereenkomst 1. Einde van rechtswege Geen einde van rechtswege a. Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd b. Maximaal drie jaar c. Niet na eerdere arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd Ontslag op staande voet a. Dringende reden b. Bewijslast c. Procedure Einde door opzegging a. Proeftijd b. Opzegging bij arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd c. Opzegging van arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd Opzegverboden a. Algemene opzegverboden b. Toestemming van kantonrechter c. Uitzondering op de opzegverboden d. Bijzondere opzegverboden e. Opzegging door de werkgever Vereisten waaraan verzoek van de werkgever moet voldoen Gronden voor opzegging a. Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen b. Ontslag wegens andere dan bedrijfseconomische redenen Opzegtermijnen a. Tegen het einde van de maand b. Verlengen opzegtermijn Ontbinding door de kantonrechter a. Verzoekschrift b. Procedure bij de kantonrechter c. Geen advocaat nodig d. Bevoegde kantonrechter e. Reden voor ontbinding De kantonrechterformule a. A = Aantal gewogen dienstjaren b. B = Beloning c. C = Correctiefactor d. Voorbeeld totale formule Procedures bij de kantonrechter a. Formele ontbindingprocedure b. Inhoudelijke ontbindingprocedure Redenen voor ontbinding D. Kinderen en jeugdige werknemers 1. Wat voor arbeidsovereenkomst? Welke arbeid mogen kinderenverrichten? Arbeidstijden a. 13-, 14-jarigen b. 15-jarigen XV

16 Hoofdstuk IX Arbo A. Ar b e i d s o m s ta n d i g h e d e n 1. Inleiding Aanpassingen wetgeving Arbocatalogus a. Wetgeving arbocatalogi b. Inhoud arbocatalogus c. Handhaving door arbeidsinspectie B. Risico-inventarisatie en -evaluatie 1. Inleiding Inventariseren (stap 1) a. Inhoud risico-inventarisatie b. Het benoemen van risico s c. Eisen d. Ondernemingsraad Evaluatie (stap 2) Plan van aanpak (stap 3) Toetsing van een RI&E (stap 4) a. Geen toetsing noodzakelijk b. Lichtere toetsing c. Volledige toetsing Uitvoeren plan van aanpak (stap 5) Rol van de or C. Deskundige bijstand 1. Keuzemogelijkheden in arbodienstverlening/deskundige ondersteuning Vangnetregeling Maatwerkregeling Waarop moet een werkgever letten bij het kiezen van een arbodienst? a. Algemeen b. Doelstellingen c. Ervaring en kennis d. Visie en aanpak e. Organisatie en werkwijze f. Informatie en communicatie g. Werknemers h. Commercieel i. Kwaliteit Arbodeskundige D. Preventiemedewerker 1. Inleiding Taken Deskundigheid Aantal preventiemedewerkers Organiseren E. Be d r i j f s h u l p v e r l e n i n g 1. Bedrijfshulpverlening a. Verplichtingen b. Taken bedrijfshulpverlener c. Aantal BHV ers d. Eisen BHV ers Bedrijfsnoodplan a. Inhoud bedrijfsnoodplan b. Werkwijze Veiligheidsinstructies F. Preventief Medisch Onderzoek 1. PAGO en PMO Arbeidsomstandighedenspreekuur. 307 G. Ongevallen en beroepsziekten 1. Zorgplicht werkgever Ongevallenmelding bij de arbeidsinspectie Leren van ongevallen Ongevallenonderzoek a. Onderzoeksmodel b. Wie, wat, welke, waar en hoe c. Veiligheidsbeleid aanpassen XVI

17 5. Beroepsziekten a. Beroepsziekte b. Melden beroepsziekten Schadevergoeding Zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven Thuiswerkers Ouderen H. Arbeidsinspectie 1. Doel arbeidsinspectie Taken arbeidsinspectie Branchebrochures Maatregelen die de arbeidsinspectie kan opleggen I. Specifieke aspecten va n d e a r b e i d s o m s ta n d i g h e d e n 1. Inrichting van de werkplek K. Ar b e i d s t i j d e n 1. De Arbeidstijdenwet a. Algemeen b. Maximumarbeidstijd c. Pauzes d. Nachtarbeid e. Zondagen f. Rusttijd g. Afwijkingen L. Ar b o c o n v e n a n t e n 2. Fysische werkomstandigheden Arbeidsmiddelen Lichamelijke belasting a. Algemeen b. Tillen Psychosociale arbeidsbelasting a. Eisen arbowetgeving b. Agressie en geweld c. (Seksuele) intimidatie d. Pesten e. Eisen aan het beleid f. Omgaan met meldingen g. Vertrouwenspersoon Gevaarlijke stoffen a. Gevaarlijke stoffen b. Hoofdcategorieën van gevaar. 316 c. Gevaarseigenschappen d. Wat zegt de Arbowet? e. RI&E f. Voorlichting en instructie M. Me d e z e g g e n s c h a p 1. Or, personeelsvertegenwoordiging of personeelsvergadering? Instemmingsrecht Adviesrecht Overeenstemmingsrecht Initiatiefrecht Informatierecht Inhuur deskundigen VGWM-commissie J. Kwetsbare groepen 1. Algemeen Jeugdigen XVII

18 Hoofdstuk X Belasting op inkomen en winst A. Wat is belastbaar? 1. Inkomstenbelasting: algemeen a. Boxenstelsel b. Verhouding tussen de boxen c. Box d. Box e. Box f. Fiscaal partnerbegrip en toerekening g. Wanneer is keuze voor partnerschap definitief? Vennootschapsbelasting algemeen a. Wat is belastbaar in de vennootschapsbelasting? Winstbegrip in de vennootschapsbelasting a. Verlaging tarieven B. Eigen woning 1. Eigen woning a. Eigenwoningforfait b. Aftrekbare kosten eigen woning c. Aflossen eigenwoningschuld? d. Bijleenregeling e. Eigenwoningreserve C. Resultaat u i t o v e r i g e w e r k z a a m h e d e n 1. Begrip resultaat uit overige werkzaamheid a. Neveninkomsten belast als resultaat uit overige werk zaamheid b. Onbelaste voordelen Winstbepaling Ter beschikking stellen van vermogensbestanddelen aan een onderneming of werkzaamheid a. Het begrip ter beschikking stellen b. Welke opbrengsten aangeven? Wat valt er nog meer onder de terbeschikkingstellingsregeling? Aftrekbare kosten a. Winstregime van toepassing D. Winst uit onderneming 1. Begrip winst uit onderneming a. Onderneming b. Ondernemer c. De onderneming moet voor rekening van de belastingplichtige worden gedreven d. De belastingplichtige moet rechtstreeks worden verbonden voor verbintenissen van de onderneming e. Huwelijksgoederen gemeenschap f. Vermogensbeheer g. Onderneming of resultaat uit overige werkzaamheid? h. Dienstbetrekking in het kader van de onderneming E. On d e r n e m i n g s fa c i l i t e i t e n 1. Ondernemersaftrek a. Zelfstandigenaftrek b. Extra aftrek voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten c. De aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk d. Meewerkaftrek e. Stakingsaftrek Man-vrouwfirma a. Fiscale voordelen man-vrouwfirma XVIII

19 3. Willekeurige afschrijving a. Willekeurig afschrijven voor startende ondernemers Investeringsaftrek a. Kleinschaligheidsinvesterings - aftrek Verspreiden van investeringen over meerdere jaren a. Energie-investeringsaftrek b. Milieu-investeringen c. Milieu-investeringsaftrek MKB-winstvrijstelling F. Fiscale reserves 1. Kostenegalisatiereserve a. Wanneer voorziening mogelijk? Herinvesteringsreserve a. Boekwaarde-eis Bedrijfsmiddelen met een korte afschrijvingstermijn a. Driejaarstermijn Investeringsaftrek en de gevolgen voor afschrijving Niet afschrijven over grond Oudedagsreserve De werkruimte a. Kosten werkruimte elders b. Kosten werkruimte in een tot het privé behorend woon-werkpand c. Kosten werkruimte in een tot het ondernemingsvermogen behorend woon-werkpand G. Overige aftrekbare kosten 1. Aanloopkosten Scholingskosten Kosten voor gereedschappen,vakliteratuur en werkkleding Briefpapier, advertentiekosten, sponsorgelden a. Giften en sponsoring b. Reclamecampagnes, folders, etalagemateriaal Gemengde kosten welke uitgesloten worden voor aftrek a. Beperkt aftrekbare kosten ondernemer b. Keuze voor toepassing 25%-regeling Geheel van aftrek uitgesloten kosten Beperkt afschrijven op bedrijfsmiddelen en vastgoed Bijtelling van de auto van de zaak H. Inkomen uit aanmerkelijk belang 1. Welke voordelen belast? Regulier voordeel Teruggaaf van gestort kapitaal I. Inkomen uit sparen enbeleggen 1. Bezittingen Heffingvrij vermogen Vrijgestelde vermogensbestanddelen a. Schulden b. Drempel voor schulden Planningsmogelijkheden a. Aangepaste peildatum J. Fiscale eenheid 1. Eliminatie intercompany winst Voordelen fiscale eenheid a. Één aangifte b. Onderlinge verliesrekening c. Achterwaartse en voorwaartse verliesverrekening d. Geruisloze reorganisatie XIX

20 e. Verliesverrekening bij acquisitie f. Dividendbelasting en overdrachts belasting binnen de fiscale eenheid g. Geen terbeschikkingstelling investeringsaftrek K. Berekening van de belasting 1. Verliesverrekening a. Inkomstenbelasting b. Verlies in box Vennootschapsbelasting a. Vaststelling verliezen en verliesverrekening L. Pr o c e d u r e 1. Van aangifte tot aanslag a. Doen van aangifte b. Verplichting tot het doen van een elektronische aangifte c. Aangiftetermijn inkomstenbelasting d. Uitstel inkomstenbelasting e. Uitstel vennootschapsbelasting f. Definitieve aanslag moet binnen drie jaar worden opgelegd g. Aanslag te laat opgelegd? Geld terug! h. Aanslaggrens voor de inkomstenbelasting i. Teruggaafgrens loonbelasting en premie volksverzekeringen (T-biljet) j. Verruiming termijn indienen T-biljet k. Verzoeken om ambtshalve teruggaaf Heffingsrente a. Ingangsdatum berekening heffingsrente Controle a. Verstrekken van inlichtingen b. Bewaarplicht c. Onderzoek Ambtshalve aanslag a. Omkering bewijslast Boete bij correctie op aangifte Navordering Betalingstermijn Bezwaar en beroep a. Bezwaartermijn zes weken b. Bezwaar per fax of c. Hoorplicht d. Uitspraak op bezwaar Uitstel van betaling a. Voorlopige voorziening b. Kostenvergoeding in bezwaarfase c. Beroep d. Beroepstermijn zes weken e. Geen schorsende werking M. In t e r n at i o n a a l 1. Inkomstenbelasting a. Buitenlands belastingplichtig b. Belaste inkomensbestanddelen c. Belastingverdragen d. Inlichtingenverstrekkingen e. Minder rechten voor buitenlands belastingplichtigen Opteren voor binnenlandse belastingplicht a. Gevolgen van de keuze voor binnenlandse belastingplicht Vennootschapsbelasting a. Buitenlandse vaste inrichting of vaste vertegenwoordiger b. Buitenlandse dochtermaatschappij c. Vestigingsplaats BV d. Emigratie BV e. Afrekening bij verhuizing van een BV XX

21 Hoofdstuk XI Btw A. In l e i d i n g B. Btw-o n d e r n e m e r 1. Belastingplicht a. Algemeen Ondernemerschap a. Ondernemer b. Directeur-grootaandeelhouder (DGA) c. Quasi-ondernemerschap d. Nevenwerkzaamheden e. Overheid als ondernemer Begin ondernemerschap a. Algemeen b. BV in oprichting Einde ondernemerschap Fiscale eenheid a. Samenstelling fiscale eenheid b. Voorwaarden fiscale eenheid c. Gevolgen fiscale eenheid d. Begin fiscale eenheid e. Einde fiscale eenheid Buitenlandse ondernemer a. Inleiding b. Vaste inrichting c. Fiscaal vertegenwoordiger C. Belastbaar feit D. Le v e r i n g e n 1. Algemeen Leveringen a. De juridische levering b. Huurkoop en finance lease c. Oplevering van onroerende zaken d. Vordering door overheid e. Natrekking f. Onttrekking voor privégebruik g. Bestemmen voor niet aan de btw onderworpen prestaties (integratieheffing) h. Beperkte rechten op onroerende zaken i. Ketencontracten j. Veilingregeling k. Levering door commissionairs l. Overbrengen van goederen Plaats van levering a. Goederen die niet worden vervoerd b. Goederen die worden vervoerd c. Plaats van montage- en installatiehandelingen d. ABC-levering bij in- en uitvoer e. Afstandsverkopen f. Levering aan boord van vervoer middelen Intracommunautaire levering (ICL) Intracommunautaire verwerving (ICV) Invoer E. Diensten 1. Algemeen a. Splitsing prestaties b. Onttrekkingsdiensten c. Diensten door commissionairs d. Leasing Plaats van dienst a. Hoofdregel b. Diensten met betrekking tot onroerende zaken c. Vervoer van personen en goederen d. Met vervoer samenhangende diensten e. Diensten op de plaats van werkzaamheden f. Werkzaamheden met betrekking tot roerende zaken XXI

22 g. Overige uitzonderingen h. Dienstverrichter buiten de EU i. Diensten door tussenpersonen Tijdstip van dienst F. Bijzondere regelingen 1. Inleiding Vrijstellingen a. Inleiding b. Verplichtingen c. Vrijgestelde prestaties Kleineondernemersregeling (KOR) a. Algemeen b. Voor wie geldt de KOR? c. Voor wie geldt de KOR niet? d. Administratieve verplichtingen. 380 e. Hoogte van de belastingvermindering Landbouwregeling a. Algemeen b. Welke prestaties vrijgesteld? c. Optie voor belast landbouwerschap d. KOR bij landbouwers e. Veehandelsregeling Margeregeling a. Algemeen b. Afzien van margeregeling c. Winstmarge en globalisatie d. Inkoopverklaring G. Waarover btw berekenen? 1. De vergoeding Vergoeding margeregeling Korting H. Tarieven 1. Algemeen Forfaitaire tarieven I. Recht op aftrek 1. Algemeen Voorbelasting a. Aftrek van voorbelasting b. Geen aftrek voorbelasting c. BUA-regeling Teruggaaf bij niet betalen en correctie ten onrechte afgetrokken btw a. Teruggaaf bij niet betalen b. Ten onrechte afgetrokken btw Teruggaaf buitenlandse ondernemers J. Btw-v e r p l i c h t i n g e n 1. Factuurvereisten a. Tijdstip uitreiken factuur b. Eisen factuur c. Tijdstip verschuldigdheid btw Kasstelsel Onterecht btw op factuur vermeld a. Algemeen b. Gevolgen onjuiste factuur c. Herstel onjuiste factuur Administratie a. Algemeen b. Administratie ondernemers c. Ontheffing van administratie - plicht d. Bewaarplicht e. Aantonen tarief Belastingschuldige en verlegging Aangifte en termijn K. In t e r n at i o n a a l 1. Algemeen Btw-richtlijn Prejudiciële vraag XXII

23 Hoofdstuk XII Overige belastingen C. In v o e r r e c h t e n A. Au t o 1. Motorrijtuigenbelasting; wanneer verschuldigd? a. Verschillende tarieven en regels b. Gebruik van de openbare weg noodzakelijk? c. Naheffingsaanslag Personenauto a. Aankoop b. Verkoop van een personenauto c. Belasting zware motorrijtuigen (BZM) d. Zuinige auto s BPM a. Vrijstellingsvergunning b. Nihiltarief (elektro-auto) c. Berekeningsmethode te betalen BPM d. Teruggaaf van BPM bij export e. Vrijstelling van BPM en motorrijtuigenbelasting voor buitenlands kenteken f. (On)zuinige auto s De bestelauto (grijs kenteken) a. Ondernemers b. BPM-vrijstelling voor bestelauto s c. BPM-heffing bestelauto rechtstreeks van koper d. Particulieren B. Assurantiebelasting 1. Wanneer verschuldigd? a. Inwoner van Nederland b. Indien men elders woont c. Vrijgestelde verzekeringen? d. Tarief e. Procedure D. Accijnzen E. De w e t wa a r d e r i n g o n r o e r e n d e zaken (WOZ) 1. Wat is de WOZ-waarde? a. De waardebepaling b. Beperkt aantal woningen getaxeerd c. Jaarlijkse waardering onroerende zaken d. Waar staat de WOZ-waarde vermeld? De WOZ-waarde en belastingen a. Verkoop pand Bezwaar maken a. Taxatierapport opvragen b. Indieningstermijn bezwaar c. Minimale afwijking d. Wat te doen bij bezwaar? e. Beroep, hoger beroep en beroep in cassatie F. Overdrachtsbelasting 1. Roerend of onroerend? a. Stacaravan b. Bestanddelen c. Niet tot de grondslag behorend d. Notariële akte e. Aansprakelijkheid f. Overdrachtsbelasting bij echtscheiding g. Vrijstelling h. Geen overdrachtsbelasting bij btw i. Vrijstelling G. Milieubelastingen 1. Welke milieubelastingen zijn er? a. Energiebelasting XXIII

24 b. Grondwaterbelasting c. Vrijstelling d. Afvalstoffenbelasting e. Brandstoffenbelasting f. Verpakkingenbelasting H. Waterschapsbelasting 1. Aanslag zuiveringsheffing a. Bedrijven Aanslag ingezetenenomslag a. Aanslag omslagheffing gebouwd b. Aanslag omslagheffing ongebouwd c. Wie ontvangt de aanslag? d. Inwonenden e. Verkoop gebouw en/of grond f. Wat te doen bij overlijden of scheiding? g. Bezwaar tegen de aanslag zuiveringsheffing en/of ingezetenenomslag? d. Schenkingen aan kinderen binnen een jaar als één aangemerkt e. Schenkingen aan instellingen Aangifte recht van schenking a. Aangiftetermijn b. Woonplaats c. Hoofdelijke aansprakelijkheid van de schenker d. Verzoeken om uitreiking biljet e. Boete f. Vermogensvergelijking g. Navorderingstermijn h. Buitenland i. Schenkingen en vermogensrendementsheffing j. Schenking of lening? I. Overige lokale heffingen 1. Precariobelasting a. Heffing Rioolrecht a. Onderhoud riolering Hondenbelasting Reclamebelasting a. Vrijstellingen b. Heffing Leges J. Schenkings- en successierechten 1. Oplopend tarief a. Vrijstellingen b. Ongehuwd samenwonenden c. Tarief XXIV

25 Hoofdstuk XIII Belastingcontrole A. Wat is belastingcontrole? 1. Winstbelastingen Omzetbelasting/loonheffing B. Wijze van controle 1. Contra-informatie Horizontaal toezicht a. Midden- en kleinbedrijf b. Proef Steekproef a. Hoe werkt de guldensteekproef? b. Gebruik door Belastingdienst?. 417 C. Co n t r o l e 1. Waarneming ter plaatse a. Eerstedagsmelding b. Eerstedagsmelding mogelijk afgeschaft Boekenonderzoek a. Algemeen b. Voorbereiding c. Locatie d. Rondkijken en babbelen D. Administratie- en bewaarplicht 1. Bewaarplicht a. Basisgegevens b. Kassarollen c. Derden Inzage- en inlichtingenplicht a. Algemeen b. Inlichtingen c. Inzage d. Privégegevens e. Gegevens bij een derde f. Zwijgrecht Controle voorkomen? Derdenonderzoek a. Verschoningsrecht b. Elektronisch dossier E. Ve r w e r p i n g en o m k e r i n g va n d e bewijslast 1. Verwerping administratie a. Wanneer? Omkering bewijslast a. Wanneer? b. Wat is het? F. Verweermiddelen 1. Wetsvoorstel a. Toekomstige situatie b. Huidige situatie G. Na d e c o n t r o l e 1. Controlerapport a. Bespreking controlerapport b. Bezwaar c. Opgewekt vertrouwen door controle Waarschuwen of straffen? a. Wanneer waarschuwen? b. Verzuimboeten c. Vergrijpboeten d. Boete voor belastingadviseur H. Nog meer controle 1. Aankondigingen bij aangifte a. Extra aandacht voor bezittingen en schulden b. Andere aandachtspunten Speciale acties XXV

26 3. Overige acties a. Zakenreizen b. Controle op zwartklussers Nationale en internationale gegevensuitwisseling a. Nationaal b. Internationaal Hoofdstuk XIV Verzekeringen A. Ve r z e k e r i n g e n 1. Distributiekanalen/markt a. Direct Writers b. Banken c. Assurantiekantoor d. Internet e. Distributiekanaalkeuze f. Aanbieders g. Wet financieel toezicht Samenhang a. Eisen van verzekeraars b. Wettelijke eisen c. Onderlinge samenhang B. Ve r z e k e r i n g s v o r m e n 1. Brandverzekeringen a. De gebouwenverzekering b. Inventaris-/goederenverzekering c. De brand-/bedrijfsschadeverzekering d. De machinebreukverzekering e. De glasverzekering f. De lichtreclameverzekering g. De computerverzekering h. De reconstructiekostenverzekering C. Aansprakelijkheids v e r z e k e r i n g e n 1. De aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven a. Algemeen b. Werkgeversaansprakelijkheid c. Werkgeversaansprakelijkheid motorrijtuigen d. Milieuaansprakelijkheid (plotselinge aantasting) e. Productaansprakelijkheid De beroepsaansprakelijkheidsverzekering XXVI

27 3. De bestuurdersaanprakelijkheid De vervoerdersaansprakelijkheid D. Auto-/voertuigenverzekeringen 1. De WA-verzekering voor motorrijtuigen De volledig-cascoverzekering De beperkt-cascoverzekering Ongevallen-inzittendenverzekering Schadeverzekering inzittenden Verhaals(rechts)bijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering voor motorrijtuigen E. Tr a n s p o rt v e r z e k e r i n g e n 3. De collectieve ongevallenverzekering De collectieve pensioenverzekering a. (Gematigd) eindloonsysteem b. De (geïndexeerde) middelloonregeling c. Beschikbare premieregelingen. 459 d. De kosten De levensloopverzekering H. De ziektekostenverzekering a. Eigen risico b. Chronisch zieken c. Wijzigingen basispakket d. Tandheelkundige zorg e. Geneeskundige GGZ f. Premie De transportgoederenverzekering Transportgoederenverzekering; aflopende polis Transportgoederenverzekering; pauschalpolis Transportgoederenverzekering; declaratiepolis Eigen-vervoersverzekering De committentenverzekering F. Re c h t s b i j s ta n d v e r z e k e r i n g e n G. Personeelsverzekeringen 1. Ziekteverzuimverzekeringen a. De conventionele ziekteverzuimverzekering b. De Stop-Loss ziekteverzuimverzekering Arbeidsongeschiktheidverzekeringen a. De WIA-excedentverzekering b. De WGA-Gatverzekering c. De WIA-basisverzekering XXVII

28 Hoofdstuk XV Ruimtelijke ordening en milieu A. Ruimtelijke plannen 1. Bestemmingsplan a. Onderdelen bestemmingsplan Overige ruimtelijke plannen a. Gemeentelijke plannen b. Provinciale structuurvisies c. Provinciale omgevingsplannen d. Structuurvisies rijk e. Nota Ruimte f. Ontheffing ruimtelijk beleid g. Planschade B. Ontheffingen en project besluiten 1. Ontheffingen en het projectbesluit a. Soorten ontheffingen en het project besluit b. Goede ruimtelijke onderbouwing c. Procedure projectbesluit d. Bezwaar en beroep e. Procedure ontheffingen f. Beleid voor ontheffingen Tijdelijke ontheffingen Binnenplanse ontheffing Grondexploitatiewet C. De bouwvergunning 1. Wat is bouwen? a. Bouwen b. Bouwwerk c. Gebouw d. Woning Bouwvergunningvrij a. Eisen vergunningvrij bouwen Lichte bouwvergunning Reguliere bouwvergunning a. Reguliere bouwvergunning b. Gefaseerde bouwvergunning Procedure a. Schetsplan of principeverzoek b. Aanvraag bouwvergunning c. Procedure Eisen bouwvergunningen a. Bouwbesluit b. Bouwverordening c. Bestemmingsplan d. Redelijke eisen van welstand e. Monumentenvergunning f. Verlening bouwvergunning g. Leges Bezwaar en beroep a. Bezwaarschrift b. Belanghebbende c. Bouwvergunning en ontheffing of projectbesluit d. Voorlopige voorziening e. Beroep bij rechtbank f. Hoger beroep bij Raad van State Bouwwerkzaamheden D. De milieuvergunning 1. Wat is een inrichting? Milieuvergunning a. Vergunningplicht b. Aanvragen vergunning Melding a. Melding b. Lijst AMvB s milieubeheer c. Procedure melding artikel d. Meer informatie Koppeling bouwvergunning E. Bo d e m s a n e r i n g 1. Wet bodembescherming a. Doel van de wet b. Nieuwe bodemverontreiniging c. Zorgplicht d. Historische bodemverontreiniging e. Geval van verontreiniging XXVIII

A. Vo o r wa a r d e n

A. Vo o r wa a r d e n Beknopte nhoudsopgave Hoofdstuk I Starten met een onderneming... 1 Hoofdstuk II Eenmanszaak of vennootschap... 35 Hoofdstuk III Ondernemer en sociale verzekeringen.............. 79 Hoofdstuk IV Boekhoudkundige

Nadere informatie

Beknopte inhoudsopgave

Beknopte inhoudsopgave Beknopte inhoudsopgave......... Hoofdstuk I Starten met een onderneming... 1 Hoofdstuk II Eenmanszaak of vennootschap... 35 Hoofdstuk III Ondernemer en sociale verzekeringen... 67 Hoofdstuk IV Boekhoudkundige

Nadere informatie

Hoofdstuk I Starten met een onderneming... 1. Hoofdstuk II Eenmanszaak of vennootschap... 45. Hoofdstuk III Sociaal statuut zelfstandige...

Hoofdstuk I Starten met een onderneming... 1. Hoofdstuk II Eenmanszaak of vennootschap... 45. Hoofdstuk III Sociaal statuut zelfstandige... Beknopte inhoudstafel Hoofdstuk I Starten met een onderneming...................... 1 Hoofdstuk II Eenmanszaak of vennootschap.................... 45 Hoofdstuk III Sociaal statuut zelfstandige.....................

Nadere informatie

Ondernemen. 2012 Handboek

Ondernemen. 2012 Handboek 2012 Handboek Ondernemen Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies. Waar krijgen ondernemers mee te maken? Welke eisen worden er gesteld aan de administratie?

Nadere informatie

Ondernemen. 2010 Handboek

Ondernemen. 2010 Handboek 2010 Handboek Ondernemen Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en sociale verzekeringspremies. Waar krijgen ondernemers mee te maken? Welke eisen worden er gesteld

Nadere informatie

Handboek Ondernemen. Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies. Belastingdienst

Handboek Ondernemen. Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies. Belastingdienst Belastingdienst Handboek Ondernemen 2013 Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies Waar krijgen ondernemers mee te maken? Welke eisen worden er gesteld aan

Nadere informatie

STARTERSKRANT. Ondernemingsvorm. In deze starterskrant:

STARTERSKRANT. Ondernemingsvorm. In deze starterskrant: STARTERSKRANT Markt 102 4875 CH Etten-Leur T: (076) 88 92 722 E: info@bd-accountancy.nl W: www.bd-accountancy.nl KvK-nummer: 20145506 Oktober 2013 Beste starter, Met de beslissing om voor uzelf te beginnen,

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG.

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. LEEUWARDEN, BUSINESS CLASS VOOR ONDERNEMERS INHOUDSOPGAVE VOORWOORD: GEMEENTE LEEUWARDEN GAAT VOOR UW ZAAK 4 GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG 5 BUREAU

Nadere informatie

14. Overdracht van aandelen tussen echtgenoten 15. De samenwonende handelaar. B DE VENNOOTSCHAP ONDER FIR- MA (VOF) 16. VOF: principe 17.

14. Overdracht van aandelen tussen echtgenoten 15. De samenwonende handelaar. B DE VENNOOTSCHAP ONDER FIR- MA (VOF) 16. VOF: principe 17. INHOUD Hoofdstuk I De nieuwe ondernemer A EEN ONDERNEMING OPSTARTEN 1. Principe: Vrijheid van ondernemen 2. Hulp vragen 3. Cheques vanwege de overheid 4. Vlaams Agentschap Ondernemen (VLAO) 5. Leeftijd

Nadere informatie

WELKOM IN DE BV. Omdat mensen tellen.

WELKOM IN DE BV. Omdat mensen tellen. WELKOM IN DE BV Omdat mensen tellen. INHOUDSOPGAVE Deze publicatie is tot stand gekomen met medewerking van BDO Legal B.V. Ondernemingsrecht. Deze publicatie is zorgvuldig voorbereid, maar is in algemene

Nadere informatie

1. DGA en Start B.V... 7

1. DGA en Start B.V... 7 1. DGA en Start B.V.... 7 1.1 De besloten vennootschap (B.V.)... 7 1.2 Belangrijke veranderingen in het nieuwe B.V.-recht:... 8 1.3 B.V. ja/nee?: de voor- en nadelen van de B.V.... 8 1.4 Omzetting in een

Nadere informatie

Handboek Ondernemen. Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies. Belastingdienst

Handboek Ondernemen. Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies. Belastingdienst Belastingdienst Handboek Ondernemen 2014 Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies Waar krijgen ondernemers mee te maken? Welke eisen worden er gesteld aan

Nadere informatie

Tax. Eindejaarstips. meijburg.nl

Tax. Eindejaarstips. meijburg.nl Tax Eindejaarstips 2012 meijburg.nl Fiscale eindejaarstips voor ondernemend Nederland Het fiscale landschap blijft in beweging. Het afgelopen jaar is een aantal aanpassingen in de fiscale regelgeving

Nadere informatie

eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866

eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866 T OST eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866 Wij benadrukken, dat dit overzicht niet uitputtend is en slechts bedoeld is als handvat om uw gesprek met

Nadere informatie

Gemeente Leeuwarden. Servicepunt Bedrijven

Gemeente Leeuwarden. Servicepunt Bedrijven Bezoekadressen Servicepunt Bedrijven: Stadskantoor gemeente Leeuwarden, Oldehoofsterkerkhof 2, Leeuwarden. Bureau Zelfstandigen Fryslân bij de Kamer van Koophandel, Heliconweg 62, Leeuwarden. Bureau Zelfstandigen

Nadere informatie

19% BTW Kleine Ondernemers Regeling 6% tarief vrijgesteld tarieven inkomstenbelasting ondernemer zelfstandigenaftrek

19% BTW Kleine Ondernemers Regeling 6% tarief vrijgesteld tarieven inkomstenbelasting ondernemer zelfstandigenaftrek EIGEN BAAS? (2009) Als je voor jezelf wilt beginnen als ondernemer of als freelancer (formeel: resultaat overige werkzaamheden) bied je een dienst of goederen in het economisch verkeer aan. Vanaf dat moment

Nadere informatie

DGA Memorandum 2013 Fiscale aspecten van de directeur grootaandeelhouder (DGA) en zijn B.V.

DGA Memorandum 2013 Fiscale aspecten van de directeur grootaandeelhouder (DGA) en zijn B.V. DGA Memorandum 2013 Fiscale aspecten van de directeur grootaandeelhouder (DGA) en zijn B.V. mei 2013 v.01-2013 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM

Nadere informatie

Eindejaarstips 2014. meijburg.nl. 2014 Meijburg & Co, belastingadviseurs. Alle rechten voorbehouden. Eindejaarstips 2014 1

Eindejaarstips 2014. meijburg.nl. 2014 Meijburg & Co, belastingadviseurs. Alle rechten voorbehouden. Eindejaarstips 2014 1 Eindejaarstips 2014 meijburg.nl Eindejaarstips 2014 1 De belangrijkste tips voor ondernemend Nederland Het fiscale landschap blijft in beweging. Het afgelopen jaar is een aantal aanpassingen in de fiscale

Nadere informatie

Wet We - t - en e n re r g e e g l e g l e g v e i v n i g voo vo r or spo sp r ortve v r e e r nigi enig nge ing n

Wet We - t - en e n re r g e e g l e g l e g v e i v n i g voo vo r or spo sp r ortve v r e e r nigi enig nge ing n Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Colofon Deze uitgave is ontwikkeld vanuit de samenwerking van NOC*NSF en Ernst & Young als partners in sport. Verantwoordelijk voor de inhoud zijn NOC*NSF, Ernst

Nadere informatie

Voorwoord. Fiscale cijfers 2013 ISBN 978-90-816052-4-3 NUR 783. Fiscale beloning 2013

Voorwoord. Fiscale cijfers 2013 ISBN 978-90-816052-4-3 NUR 783. Fiscale beloning 2013 Fiscale cijfers 2013 ISBN 978-90-816052-4-3 NUR 783 Fiscale beloning 2013 Gids voor slim belonen Naast Fiscale cijfers verschijnt jaarlijks de pocket Fiscale beloning. Een onmisbare gids voor werkgevers.

Nadere informatie

Nieuwsflits 2012. Rente van Starterslening ook na 2012 nog aftrekbaar als eigenwoningrente? Eindejaarstips 2012

Nieuwsflits 2012. Rente van Starterslening ook na 2012 nog aftrekbaar als eigenwoningrente? Eindejaarstips 2012 Nieuwsflits 2012 Rente van Starterslening ook na 2012 nog aftrekbaar als eigenwoningrente? Belasting Adviesgroep Asten Postbus 122, 5720 AC Asten Julianastraat 2, Asten T. 0493 69 52 98 F. 0493 69 64 25

Nadere informatie

Samenvatting p3 Jordi Morsink

Samenvatting p3 Jordi Morsink Samenvatting p3 Jordi Morsink Belastingrecht HRM Management Bedrijfseconomie Algemene Economie Pagina 1 Belastingplichtigen Inkomstenbelasting Hoofdstuk 3 Raamwerk wet IB Drie vragen bij het uitvoeren

Nadere informatie

EIGEN BAAS? IK! (2013)

EIGEN BAAS? IK! (2013) EIGEN BAAS? IK! (2013) Als je voor jezelf begint als ondernemer of als freelancer bied je diensten of goederen in het economisch verkeer aan. Vanaf dat moment moet je regelmatig je boekhouding bijhouden.

Nadere informatie

1. DGA en Start B.V... 6

1. DGA en Start B.V... 6 1. DGA en Start B.V.... 6 1.1 De besloten vennootschap (B.V.)... 6 1.2 Belangrijke veranderingen in het nieuwe B.V.-recht... 7 1.3 B.V. ja/nee?: de voor- en nadelen van de B.V.... 7 1.4 Omzetting in een

Nadere informatie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie 2006 NOvAA Niets uit

Nadere informatie

Westpark Highlights - 4 e kwartaal 2009

Westpark Highlights - 4 e kwartaal 2009 1/ 75 Westpark Highlights - 4 e kwartaal 2009 1. Ondernemen weer leuk in 2010! De Miljoenennota 2010 belooft een aantal aantrekkelijke maatregelen voor u als ondernemer. Als de plannen doorgaan wordt ondernemen

Nadere informatie

Eindejaarstips 2011. 1 Tips voor alle belastingplichtigen

Eindejaarstips 2011. 1 Tips voor alle belastingplichtigen Eindejaarstips 2011 1 s voor alle belastingplichtigen 1.1 Fiscale partnerbegrip uitgebreid Bent u ongehuwd samenwonend? U wordt dan per 1 januari 2012 ook als fiscale partner aangemerkt als u en uw partner

Nadere informatie

Fiscale cijfers 2015. Praktisch belastingkompas. Index. Trefwoorden

Fiscale cijfers 2015. Praktisch belastingkompas. Index. Trefwoorden Fiscale cijfers 2015 Praktisch belastingkompas Index Trefwoorden Fiscale cijfers 2015 Praktisch belastingkompas Onder redactie van: mr. B. Opmeer mevrouw N.W.A.M. Elsbeek RB mevrouw C. Wijnstekers MSc.

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2011

Special Eindejaarstips 2011 Special Eindejaarstips 2011 1 s voor alle belastingplichtigen ALGEMEEN 1. Fiscale partnerbegrip uitgebreid Bent u ongehuwd samenwonend? En staat u samen met een minderjarig kind van een van u beiden op

Nadere informatie

De meest gestelde vragen

De meest gestelde vragen De meest gestelde vragen Inhoudsopgave Wat heb ik aan een financiële administratie? 3 Waarmee moet ik rekening houden bij het inrichten van de (financiële) administratie? 4 Welke gegevens moet ik opnemen

Nadere informatie