Het grote Ti p s & Adv i e s basisboek,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het grote Ti p s & Adv i e s basisboek,"

Transcriptie

1 Beknopte nhoudsopgave Hoofdstuk I Starten met een onderneming... 1 Hoofdstuk II Eenmanszaak of vennootschap Hoofdstuk III Ondernemer en sociale verzekeringen Hoofdstuk IV Boekhoudkundige verplichtingen Hoofdstuk V Betaling, krediet en zekerheid Hoofdstuk VI Bedrijfsruimte huren, kopen of verbouwen Hoofdstuk VII Kopen, verkopen en contracteren Hoofdstuk VIII Personeelszaken Hoofdstuk IX Arbo Hoofdstuk X Belasting op inkomen en winst Hoofdstuk XI Btw Hoofdstuk XII Overige belastingen Hoofdstuk XIII Belastingcontrole Hoofdstuk XIV Verzekeringen Hoofdstuk XV Ruimtelijke ordening en milieu Hoofdstuk XVI Subsidies voor het mkb Hoofdstuk XVII Verkoop en verkooptechnieken Hoofdstuk XVIII Communicatie & reclame Hoofdstuk XIX Internet voor ondernemers Hoofdstuk XX Overdracht en einde van de onderneming Hoofdstuk XXI ICT-recht Hoofdstuk XXII Internationaal zakendoen Hoofdstuk XXIII Modellen Hoofdstuk XXIV Cijfers en tabellen Hoofdstuk XXV Websites Hoofdstuk XXVI Nuttige adressen Trefwoordenregister I

2

3 Hoofdstuk I Starten met een onderneming A. Vo o r wa a r d e n 1. Leeftijd Handelingsbekwaam...3 a. Faillissement...3 b. Handelingsonbekwaam...3 c. Beperkt handelingsbekwaam Nationaliteit Opstellen ondernemingsplan a. De persoonlijke gegevens...3 b. De omschrijving van het plan...3 c. Het marketingplan...3 d. Het financieel plan...4 B. Administratieve formaliteiten 1. Bankrekening openen...5 a. Stortingsplicht Factuurvereisten...5 a. Intracommunautaire leveringen...5 b. Verleggingsregeling Inschrijving Kamer van Koophandel...6 a. Inschrijving eenmanszaak of Vof... 6 b. Inschrijving BV of NV...6 c. Vermelding nummer Kamer van Koophandel Aanmelden Belastingdienst...7 a. Starterspakket...7 b. Uitkering Aanmelden personeel Administratie...7 a. Inzicht...7 b. Aangiften...7 c. Bewijs Btw-verplichtingen...8 a. Ontheffing van administratieve verplichtingen...8 b. Kleineondernemersregeling...8 c. Loonadministratie...8 d. Voorwaarden Elektronische aangifte...9 a. Vanaf 1 januari b. Vanaf 1 januari c. Hoe aangifte te doen?...9 d. Eisen computer aangifte via internetsite...9 e. Gebruikersnaam en wachtwoord.. 9 f. DigiD Bewaarplicht...9 a. Bewaren software en databestanden C. Speciale vergunningen 1. Markthandel Milieuvergunning a. Klein en dus vrijgesteld b. Melding c. Vergunning Horeca Bestemmingsplan D. Speciale regels 1. Speciale regels voor Detailhandel, Ambachtbedrijven en Horeca a. Product- en bedrijfschappen b. Uithangborden, zonneschermen en lampen c. Precario d. Straatverkoop e. Winkeltijdenwet f. Wet op de kansspelen g. Colportagewet h. Tabak, alcohol of medicijnen Extra regels voor horeca a. Drank- en horecavergunning b. Exploitatievergunning c. Bedrijfschap d. Horeca en bestemmingsplan e. Bouwvergunning f. Wet milieubeheer g. Gebruiksvergunning h. VWA-Keuringsdienst van Waren.. 19 i. Terrasvergunning III

4 j. Reclamevergunning k. Speelautomatenvergunning en aanwezigheidsvergunning l. Stichting BUMA/STEMRA, SENA en Videma Speciale regels vervoer E. Fr a n c h i s i n g 1. Begrip Franchisor en franchisee a. Voordelen b. Nadelen c. Informatie Keuze franchisegever Onderzoek franchiseformule a. Vragen over ondersteuning en cultuur b. Vragen over opleiding en financiën c. Marketingvragen De Franchiseovereenkomst a. Het franchisecontract b. Huur en financiering c. Handboek d. Voorovereenkomst e. Mondelinge afspraken f. Aansprakelijkheid g. Richtlijnen franchisecontracten Europese Erecode b. Eigendom c. Geschillen Merkrecht a. Wat is een merk? b. Hoe krijgt u een merkrecht? c. Merknaam d. Handelsnaam als merk deponeren e. Meerdere handelsnamen f. Ontstaan recht handelsnaam g. Handelsnaamonderzoek h. Gebied i. Einde handelsnaamrecht j. Conflict Octrooirecht a. Eisen b. Uitvinding c. Wat zegt de wet? d. Openbaar e. Industrieel toepasbaar f. Verkrijgen octrooirecht g. Territoriaal beperkt h. Internationaal octrooi i. Europa j. Wereldwijd k. Kosten l. Raadpleeg deskundigen Tekeningen en modellen a. Wet b. Tekening c. Model d. Combinatie van tekening en model F. Ha n d e l s n a a m 1. Begrip a. Onderscheidend vermogen Verwarring van namen Misleiding G. Intellectuele eigendomsrechten 1. Industrieel eigendomsrecht Auteursrecht a. Ontstaat automatisch IV

5 Hoofdstuk II Eenmanszaak of vennootschap A. Ondernemer en huwelijk 1. Gehuwden en eenmanszaak a. Privévermogen loopt gevaar b. Wettelijke gemeenschap van goederen c. Huwelijkse voorwaarden Gehuwden en vennootschap a. Uitgangspunt: de vennootschap is aansprakelijk b. Uitzonderingen c. Vennootschap en huwelijkse voorwaarden De samenwonende ondernemer Wat in geval van echtscheiding? a. Gemeenschap van goederen b. Huwelijkse voorwaarden B. Verschillen eenmanszaak, p e r s o n e n v e n n o o t s c h a p en r e c h t s p e r s o o n 1. De eenmanszaak a. Geen splitsing van vermogen b. Administratieve verplichtingen De personenvennootschap a. Beperkte splitsing van vermogen b. Administratieve verplichtingen.. 43 c. Fiscaal transparant d. Rekening-courant De rechtspersoon a. Eigen identiteit b. Beperkte aansprakelijkheid c. Ander fiscaal regime C. Naamloze Ve n n o o t s c h a p 1. Oprichting a. Verklaring van geen bezwaar b. Wetswijziging c. Statuten d. Naam e. Zetel f. Doel g. De NV in oprichting h. Inschrijving in het handelsregister Kapitaal a. Maatschappelijk kapitaal b. Geplaatst kapitaal c. Gestort kapitaal d. Storting op aandelen Aandelen a. Aandelen aan toonder b. Aandelen op naam c. Soorten aandelen d. Aandeelhouders e. Aandeelhoudersregister f. Uitgifte van aandelen g. Overdracht van aandelen aan toonder h. Overdracht van aandelen op naam Bestuur a. Benoeming b. Ontslag c. Taken en bevoegdheden d. Raad van commissarissen e. Structuurvennootschap f. Beperkingen g. Vertegenwoordiging h. Bestuurdersaansprakelijkheid i. Tegenstrijdig belang Algemene vergadering a. Bevoegdheden b. Bijeenroeping c. Deelname d. Volmacht e. Notulen f. Gewone algemene vergadering.. 54 g. Buitengewone vergadering h. Stemrecht i. Besluitvorming j. Buiten vergadering k. Stemovereenkomst l. Staken van stemmen m. Aandeelhoudersovereenkomst.. 55 V

6 n. Wipaandelen o. Uitkoop van aandeelhouders Statutenwijziging a. Geheel of gedeeltelijk b. Kosten c. Formaliteiten D. Besloten Ve n n o o t s c h a p 1. Oprichting a. Verklaring van geen bezwaar b. Wetswijziging c. Statuten d. Naam e. Zetel f. Doel g. De BV in oprichting h. Inschrijving in het handelsregister Kapitaal a. Maatschappelijk kapitaal b. Geplaatst kapitaal c. Gestort kapitaal d. Storting op aandelen Aandelen a. Soorten aandelen b. Aandeelhouders c. Aandeelhoudersregister d. Uitgifte van aandelen e. Overdracht van aandelen Bestuur a. Benoeming b. Ontslag c. Taken en bevoegdheden d. Raad van commissarissen e. Beperkingen f. Vertegenwoordiging g. Bestuurdersaansprakelijkheid h. Tegenstrijdig belang Algemene vergadering a. Bevoegdheden b. Bijeenroeping c. Deelname d. Volmacht e. Notulen f. Gewone algemene vergadering.. 67 g. Buitengewone vergadering h. Stemrecht i. Besluitvorming j. Buiten vergadering k. Slechts één aandeelhouder l. Stemovereenkomst m. Staken van stemmen n. Aandeelhoudersovereenkomst.. 68 o. Wipaandelen p. Uitkoop van aandeelhouders Statutenwijziging a. Geheel of gedeeltelijk b. Kosten c. Formaliteiten d. Wetsvoorstel E. Vennootschap onder firma 1. Weinig formaliteiten Inhoud van de overeenkomst Besloten karakter Inschrijving handelsregister Voordelen Nadeel F. Maatschap 1. Vrij beroep of bedrijf Twee soorten a. Stille maatschap b. Openbare maatschap Aansprakelijkheid a. Stille maatschap b. Openbare maatschap G. Commanditaire vennootschap 1. Beherende vennoten Commanditaire vennoten Verschil in aansprakelijkheid VI

7 H. Co ö p e r at i e 1. Oprichting/inschrijving Doel Aansprakelijkheid bij een coöperatie. 74 a. Wettelijke aansprakelijkheid b. Beperkte aansprakelijkheid c. Uitgesloten aansprakelijkheid I. Ni e u w e wettelijke regeling voor personenvennootschappen 1. Wetswijziging Belangrijkste wijzigingen Hoofdstuk III Ondernemer en sociale verzekeringen A. Sociale zekerheidsstelsel 1. Algemeen Sociale voorzieningen Sociale verzekeringen B. We r k n e m e r s v e r z e k e r i n g e n 1. Werknemer Werknemersverzekeringen a. Ziektewet (ZW) b. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (wia) c. Werkloosheidswet (WW) C. Vo l k s v e r z e k e r i n g e n 1. Ingezetene Volksverzekeringen a. Algemene nabestaandenwet (ANW) b. Algemene Ouderdomswet (AOW) c. Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) D. Zorgverzekeringswet (ZVW) 1. Verplichte verzekering a. Uitzondering b. Aanvullende verzekering c. Acceptatieplicht en procedure Soort polissen a. Naturapolis (gecontracteerde zorg) b. Restitutiepolis (niet-gecontracteerde zorg) No-claim Eigen risico VII

8 5. Nominale premie Inkomensafhankelijke bijdrage werknemers Inkomensafhankelijke bijdrage zelfstandigen Zorgtoeslag a. Voorwaarden zorgtoeslag E. Verschillen tussen o n d e r n e m e r s en werknemers 1. Wie is ondernemer? Onderneming Arbeidsongeschiktheid Werkloosheid F. Sociale verzekeringen z e l f s ta n d i g e n 1. Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) a. Beginnende zelfstandigen b. Bestaande zelfstandigen met tijdelijke financiële problemen c. Oudere zelfstandigen met een niet-levensvatbaar bedrijf Wet werk en inkomen kunstenaars(wwik) a. Voor wie? b. Voorwaarden c. Hoogte uitkering d. Hoelang uitkering? e. Aanvraag Hoofdstuk IV Boekhoudkundige verplichtingen A. Administratie en boekhouding 1. Administratie a. Wat valt onder de administratie? Boekhouding Voor wie gelden de eisen? a. Wat de wet zegt b. Natuurlijke personen c. Rechtspersonen Wie hoeft dat niet? Wat is verplicht? Vermogenstoestand Ook btw-eisen aan administratie a. Algemeen b. Buitenland c. De kleineondernemersregeling (KOR) Bewaartermijn en -plaats a. Algemeen b. Uitzondering c. Afspraken d. Bewaren software- en databestanden Waarderingsregels a. Natuurlijke personen b. Rechtspersonen Boekjaar a. Gebroken boekjaar? G. Directeur-g r o o ta a n d e e l h o u d e r (DGA) 1. Algemeen Geen premieplicht DGA Verklaring Arbeidsrelatie DGA Zorgverzekering DGA DGA en loonheffing B. Ja a r r e k e n i n g 1. Inleiding a. Regels? b. Wie stelt op, wie is verantwoordelijk? c. Praktische benadering van de jaarrekening Toepassingsgebied VIII

9 3. Definitie en doel a. Openbaar maken of deponeren b. Normen maatschappelijk verkeer Algemeen toepasselijk principe a. Inzicht b. Opname Valuta en taal a. Uitzondering Volledige of beknopte versie a. Volledig b. Beknopt Criteria a. Grondslag verkrijgings- en vervaar digings prijs b. Kleine rechtspersoon Geconsolideerde jaarrekening a. Wat is consolideren? b. Groep c. Uitzondering d. Vrijstelling Onderdelen jaarrekening a. Balans b. Winst- en verliesrekening c. Toelichting d. Grondslagen e. Jaarverslag f. Overige gegevens g. Deskundigenonderzoek h. Openbaarmaking D. Accountant of boekhouder? 1. Inleiding a. Administratiekantoren b. Registeraccountant of Accountant-Administratieconsulent (ra of AA)? AA-Accountant a. AA b. Wat doet een AA-Accountant?. 120 c. Welke eisen worden er aan een AA gesteld? d. Waarin onderscheidt een AA zich ten opzichte van de rest? e. Klachten f. Certificeringsbevoegd g. Wisseling van accountant? h. Retentierecht i. Machtiging j. Betalingsvormen k. Kosten betrekking op privé Verklaringen a. Samenstellingsverklaring b. Beoordelingsverklaring c. Accountantsverklaring De WWFT a. Inleiding b. Doelstelling c. Melding d. Naleving C. Normen en Richtlijnen 1. Nederlandse boekhoudnormen a. Richtlijnen voor de jaarverslaggeving b. Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechts - personen c. Criteria kleine rechtspersoon d. Burgerlijk Wetboek IAS/IFRS a. Wat? b. Voor wie? IX

10 Hoofdstuk V Betaling, krediet en zekerheid A. Betalingsverkeer 1. Uitgaande betalingen a. Enkelvoudige betaalopdrachten b. Meervoudige betaalopdrachten Inkomende betalingen a. Acceptgiro b. Machtiging Toonbankbetalingen a. Chartaal geld b. Chipknip c. Pinpas d. Creditcard e. ideal Buitenlandse betalingen a. Blanco betalingen b. Documentaire betalingen b. Garantie c. Hoofdelijke medeschuld - verbintenis Oneigenlijke zekerheden a. Achterstelling b. Terugkoopverklaring c. Hypotheekverklaringen d. Niet-investeringsverklaring Dekkingswaarde a. Hypotheek b. Vuistloos pandrecht op roerende zaken c. Stil pandrecht op vorderingen op naam d. MKB-borgstellingskredieten B. Kr e d i e t 1. Ondernemingsplan a. Kredietbehoefte b. Aansprakelijk vermogen c. Aflossingscapaciteit Kredietproducten a. Rekening-courantkrediet b. Factoring c. Middellange lening d. Leasing e. Hypothecair krediet Kredietvervangende producten a. Bankgaranties C. Zekerheid 1. Zakelijke zekerheden a. Hypotheek b. Recht van pand Persoonlijke zekerheden a. Borgstelling X

11 Hoofdstuk VI Bedrijfsruimte huren, kopen of verbouwen A. Hu u r 1. Regelgeving Algemene regels a. De huurovereenkomst b. Verplichtingen voor de verhuurder c. Verplichtingen voor de huurder d. Wijzigingen en veranderingen e. Reparatie, renovatie en onderhoud f. Onderhuur g. Koop breekt geen huur h. Einde van de huur - overeenkomst Huur van winkelruimte a. 290-bedrijfsruimte b. Duur van de huurovereenkomst c. Huurprijs d. Opzegging Huur van andere bedrijfsruimte a. Weinig regels b. Ontruimingsbescherming Huur van woonruimte a. Huurprijs b. Servicekosten c. Medehuur d. Voortzetting van huur e. Onderhuur f. Einde van de huurovereenkomst g. Schadevergoeding B. Aankoop bedrijfsruimte 1. Uitgangspunten a. Ligging b. Wettelijke beperkingen c. Bodemverontreiniging en sanering Onderhandelingen a. Makelaar b. Onderhandelingsfasen c. Aanbod en aanvaarding De koopovereenkomst a. Inhoud van de overeenkomst b. Inschrijving in het Kadaster c. Hoofdzaak en bestanddelen d. Ontbinding e. Vernietiging f. Verplichtingen voor de koper g. Verplichtingen voor de verkoper h. Speciale regels voor de koop van een woonhuis De notariële akte a. Inhoud van de akte b. Risico-overgang c. Kosten d. Geldverkeer e. Inschrijving in het Kadaster C. (Ver)bouwen bedrijfsruimte 1. Aanneming van werk a. Begrip b. Regelgeving De aannemingsovereenkomst a. Algemeen b. Inhoud c. Algemene voorwaarden Verplichtingen voor de aannemer a. Algemeen b. Risico c. Aansprakelijkheid voor onderaannemers d. Aansprakelijkheid voor materialen e. Waarschuwingsplicht Architect Verplichtingen voor de opdrachtgever Prijsbepaling en minder- of meerwerk a. Vastgestelde prijs XI

12 b. Geen bepaalde prijs c. Richtprijs d. Betaling in termijnen e. Meer- of minderwerk Oplevering a. Voorlopige oplevering b. Definitieve oplevering c. Décharge van de aannemer d. Retentierecht aannemer Gebreken a. Aansprakelijkheid aannemer Geschillenregeling Speciale regels voor particulieren D. Ander soort eigendom 1. Vormen van mede-eigendom a. Gemeenschap b. Gedwongen mede-eigendom c. Vrijwillige mede-eigendom Appartementsrecht a. Algemeen b. Splitsing c. Reglement van splitsing d. Vereniging van eigenaars Erfpacht a. Algemeen b. Vestiging c. Rechten van de erfpachter d. Verplichtingen voor de erfpachter e. Beëindiging Opstalrecht a. Algemeen b. Vestiging c. Rechten van de opstaller d. Retributie e. Beëindiging Mandeligheid a. Algemeen b. Ontstaan c. Rechten en verplichtingen d. Einde Hoofdstuk VII Kopen, verkopen en contracteren A. Ko o p en v e r k o o p 1. Begrip koop Totstandkoming Geldigheid a. Bedreiging b. Bedrog c. Misbruik van omstandigheden d. Dwaling Vorm en bewijs Eigendomsoverdracht en overgangrisico Verplichtingen verkoper a. Eigendomsoverdracht b. Aflevering c. Conformiteit Verplichtingen koper a. Betaling koopprijs Niet-nakoming van verplichtingen a. Niet-nakoming door de verkoper b. Niet-nakoming door de koper Consumentenkoop a. Roerende zaken b. Onroerende zaken c. Kopen op afstand d. Consumentenautoriteit Factuur Beëindiging koopovereenkomst a. Nietigheid en vernietigbaarheid b. Ontbinding Internationale koop a. Begrip b. EEG Overeenkomsten Verdrag. 215 c. Weens Koopverdrag d. Incoterms XII

13 B. Ag e n t u u r o v e r e e n k o m s t, d i s t r i b u t i e o v e r e e n k o m s t en f r a n c h i s e o v e r e e n k o m s t 1. Agentuurovereenkomst a. Begrip b. Vorm en verplichtingen c. Provisie d. Duur en opzegging e. Einde en ontbinding f. Concurrentiebeding Distributieovereenkomst a. Begrip b. Vorm en verplichtingen c. Duur en opzegging Franchiseovereenkomst a. Begrip b. Vorm en verplichtingen c. Duur en opzegging C. Faillissement, surseance en s c h u l d s a n e r i n g 1. Faillissement a. Begrip b. Taak curator c. Persoonlijke aansprakelijkheid d. Doel e. Faillissementsakkoord, opheffing f. Afkoelingsperiode Surseance van betaling a. Begrip b. Verlening c. Taak bewindvoerder d. Doel e. Afkoelingsperiode f. Akkoord g. Einde Schuldsaneringsregeling Natuurlijke Personen a. Begrip b. Doel c. Verlening d. Einde Hoofdstuk VIII Personeelszaken A. We r v i n g en selectie 1. Werving a. Verschillende wervingmogelijkheden b. Wervings- en selectiebureau Uitzendovereenkomst a. Wanneer interessant? b. Erkend uitzendbureau B. Ar b e i d s o v e r e e n k o m s t 1. Cao s a. Wat zijn cao s? b. Aangaan van arbeidsovereenkomst c. Bepaalde tijd of onbepaalde tijd? d. Eisen aan arbeidsovereenkomst Oproepovereenkomst a. Twee mogelijkheden b. Minimale loonverplichting per oproep c. Rechtsvermoeden omvangarbeidsovereenkomst Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd a. Opzegging door de werknemer b. Opzegging door de werkgever Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd a. Duur van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd b. Einde van arbeidsovereenkomst voorbepaalde tijd c. Verlenging arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd d. Maximale termijn van verlenging XIII

14 5. Goed werknemerschap a. De werknemer Goed werkgeverschap a. Recht op arbeid Proeftijd a. Schriftelijk overeengekomen b. Verschil bepaalde tijd en onbepaalde tijd c. Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd d. Cao e. Arbeidsovereenkomst voor onbepaaldetijd f. IJzeren proeftijd g. Nieuwe proeftijd niet mogelijk h. Strijd met opzegverbod Loon a. Wat wordt gezien als loon? b. Minimumloon c. Betaalmoment d. Wettelijke rente e. Wanneer moet loon worden betaald? f. Loon kan niet worden betaald g. Vakantiebijslag h. Cao i. Inhoudingen op het loon j. Andere inhoudingen op het loon k. Loonbeslag Belastingvrije vergoedingen a. Onkostenvergoedingen b. Thuiswerk c. Reiskosten d. Studiekosten Verbod van nevenwerkzaamheden Arbeidsongeschiktheid a. Loon b. Arbodienst c. Arbeidsongeschikt d. Arbeidsgeschikt e. Situatief arbeidsongeschikt f. Wet verbetering poortwachter Na afloop van tweede ziektejaar a. WIA b. WGA c. IVA d. Verschil tussen WAO en WIA Vakantie/verlof a. Minimumaantal dagen verlof b. Opbouw van verlof c. Cao d. Opbouw bij ziekte e. Meer dan wettelijk minimum f. Vaststelling van het verlof g. Verjaring Aanpassing arbeidsduur Disciplinaire maatregelen a. Omstandigheden die het verwijtbaar gedrag in beginsel minder ernstig maken b. Omstandigheden die het verwijtbaar gedrag in beginsel ernstiger maken c. Boetebeding d. Schorsen/op non-actief stellen Medezeggenschap a. Personeelsvertegenwoordiging b. Ondernemingsraad Gelijke behandeling a. Direct onderscheid b. Indirect onderscheid Concurrentiebeding a. Wijziging van functie b. Na afloop van arbeidsovereenkomst c. Vernietiging van concurrentiebeding d. Schadeplichtigheid Schade veroorzaakt door de werknemer a. Aansprakelijkheid van de werkgever b. Lokalen, werktuigen en gereedschappen c. Opzet of bewuste roekeloosheid Buitenlandse werknemers a. Tewerkstellingsvergunning b. Sancties XIV

15 C. Einde arbeidsovereenkomst 1. Einde van rechtswege Geen einde van rechtswege a. Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd b. Maximaal drie jaar c. Niet na eerdere arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd Ontslag op staande voet a. Dringende reden b. Bewijslast c. Procedure Einde door opzegging a. Proeftijd b. Opzegging bij arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd c. Opzegging van arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd Opzegverboden a. Algemene opzegverboden b. Toestemming van kantonrechter c. Uitzondering op de opzegverboden d. Bijzondere opzegverboden e. Opzegging door de werkgever Vereisten waaraan verzoek van de werkgever moet voldoen Gronden voor opzegging a. Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen b. Ontslag wegens andere dan bedrijfseconomische redenen Opzegtermijnen a. Tegen het einde van de maand b. Verlengen opzegtermijn Ontbinding door de kantonrechter a. Verzoekschrift b. Procedure bij de kantonrechter c. Geen advocaat nodig d. Bevoegde kantonrechter e. Reden voor ontbinding De kantonrechterformule a. A = Aantal gewogen dienstjaren b. B = Beloning c. C = Correctiefactor d. Voorbeeld totale formule Procedures bij de kantonrechter a. Formele ontbindingprocedure b. Inhoudelijke ontbindingprocedure Redenen voor ontbinding D. Kinderen en jeugdige werknemers 1. Wat voor arbeidsovereenkomst? Welke arbeid mogen kinderenverrichten? Arbeidstijden a. 13-, 14-jarigen b. 15-jarigen XV

16 Hoofdstuk IX Arbo A. Ar b e i d s o m s ta n d i g h e d e n 1. Inleiding Aanpassingen wetgeving Arbocatalogus a. Wetgeving arbocatalogi b. Inhoud arbocatalogus c. Handhaving door arbeidsinspectie B. Risico-inventarisatie en -evaluatie 1. Inleiding Inventariseren (stap 1) a. Inhoud risico-inventarisatie b. Het benoemen van risico s c. Eisen d. Ondernemingsraad Evaluatie (stap 2) Plan van aanpak (stap 3) Toetsing van een RI&E (stap 4) a. Geen toetsing noodzakelijk b. Lichtere toetsing c. Volledige toetsing Uitvoeren plan van aanpak (stap 5) Rol van de or C. Deskundige bijstand 1. Keuzemogelijkheden in arbodienstverlening/deskundige ondersteuning Vangnetregeling Maatwerkregeling Waarop moet een werkgever letten bij het kiezen van een arbodienst? a. Algemeen b. Doelstellingen c. Ervaring en kennis d. Visie en aanpak e. Organisatie en werkwijze f. Informatie en communicatie g. Werknemers h. Commercieel i. Kwaliteit Arbodeskundige D. Preventiemedewerker 1. Inleiding Taken Deskundigheid Aantal preventiemedewerkers Organiseren E. Be d r i j f s h u l p v e r l e n i n g 1. Bedrijfshulpverlening a. Verplichtingen b. Taken bedrijfshulpverlener c. Aantal BHV ers d. Eisen BHV ers Bedrijfsnoodplan a. Inhoud bedrijfsnoodplan b. Werkwijze Veiligheidsinstructies F. Preventief Medisch Onderzoek 1. PAGO en PMO Arbeidsomstandighedenspreekuur. 307 G. Ongevallen en beroepsziekten 1. Zorgplicht werkgever Ongevallenmelding bij de arbeidsinspectie Leren van ongevallen Ongevallenonderzoek a. Onderzoeksmodel b. Wie, wat, welke, waar en hoe c. Veiligheidsbeleid aanpassen XVI

17 5. Beroepsziekten a. Beroepsziekte b. Melden beroepsziekten Schadevergoeding Zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven Thuiswerkers Ouderen H. Arbeidsinspectie 1. Doel arbeidsinspectie Taken arbeidsinspectie Branchebrochures Maatregelen die de arbeidsinspectie kan opleggen I. Specifieke aspecten va n d e a r b e i d s o m s ta n d i g h e d e n 1. Inrichting van de werkplek K. Ar b e i d s t i j d e n 1. De Arbeidstijdenwet a. Algemeen b. Maximumarbeidstijd c. Pauzes d. Nachtarbeid e. Zondagen f. Rusttijd g. Afwijkingen L. Ar b o c o n v e n a n t e n 2. Fysische werkomstandigheden Arbeidsmiddelen Lichamelijke belasting a. Algemeen b. Tillen Psychosociale arbeidsbelasting a. Eisen arbowetgeving b. Agressie en geweld c. (Seksuele) intimidatie d. Pesten e. Eisen aan het beleid f. Omgaan met meldingen g. Vertrouwenspersoon Gevaarlijke stoffen a. Gevaarlijke stoffen b. Hoofdcategorieën van gevaar. 316 c. Gevaarseigenschappen d. Wat zegt de Arbowet? e. RI&E f. Voorlichting en instructie M. Me d e z e g g e n s c h a p 1. Or, personeelsvertegenwoordiging of personeelsvergadering? Instemmingsrecht Adviesrecht Overeenstemmingsrecht Initiatiefrecht Informatierecht Inhuur deskundigen VGWM-commissie J. Kwetsbare groepen 1. Algemeen Jeugdigen XVII

18 Hoofdstuk X Belasting op inkomen en winst A. Wat is belastbaar? 1. Inkomstenbelasting: algemeen a. Boxenstelsel b. Verhouding tussen de boxen c. Box d. Box e. Box f. Fiscaal partnerbegrip en toerekening g. Wanneer is keuze voor partnerschap definitief? Vennootschapsbelasting algemeen a. Wat is belastbaar in de vennootschapsbelasting? Winstbegrip in de vennootschapsbelasting a. Verlaging tarieven B. Eigen woning 1. Eigen woning a. Eigenwoningforfait b. Aftrekbare kosten eigen woning c. Aflossen eigenwoningschuld? d. Bijleenregeling e. Eigenwoningreserve C. Resultaat u i t o v e r i g e w e r k z a a m h e d e n 1. Begrip resultaat uit overige werkzaamheid a. Neveninkomsten belast als resultaat uit overige werk zaamheid b. Onbelaste voordelen Winstbepaling Ter beschikking stellen van vermogensbestanddelen aan een onderneming of werkzaamheid a. Het begrip ter beschikking stellen b. Welke opbrengsten aangeven? Wat valt er nog meer onder de terbeschikkingstellingsregeling? Aftrekbare kosten a. Winstregime van toepassing D. Winst uit onderneming 1. Begrip winst uit onderneming a. Onderneming b. Ondernemer c. De onderneming moet voor rekening van de belastingplichtige worden gedreven d. De belastingplichtige moet rechtstreeks worden verbonden voor verbintenissen van de onderneming e. Huwelijksgoederen gemeenschap f. Vermogensbeheer g. Onderneming of resultaat uit overige werkzaamheid? h. Dienstbetrekking in het kader van de onderneming E. On d e r n e m i n g s fa c i l i t e i t e n 1. Ondernemersaftrek a. Zelfstandigenaftrek b. Extra aftrek voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten c. De aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk d. Meewerkaftrek e. Stakingsaftrek Man-vrouwfirma a. Fiscale voordelen man-vrouwfirma XVIII

19 3. Willekeurige afschrijving a. Willekeurig afschrijven voor startende ondernemers Investeringsaftrek a. Kleinschaligheidsinvesterings - aftrek Verspreiden van investeringen over meerdere jaren a. Energie-investeringsaftrek b. Milieu-investeringen c. Milieu-investeringsaftrek MKB-winstvrijstelling F. Fiscale reserves 1. Kostenegalisatiereserve a. Wanneer voorziening mogelijk? Herinvesteringsreserve a. Boekwaarde-eis Bedrijfsmiddelen met een korte afschrijvingstermijn a. Driejaarstermijn Investeringsaftrek en de gevolgen voor afschrijving Niet afschrijven over grond Oudedagsreserve De werkruimte a. Kosten werkruimte elders b. Kosten werkruimte in een tot het privé behorend woon-werkpand c. Kosten werkruimte in een tot het ondernemingsvermogen behorend woon-werkpand G. Overige aftrekbare kosten 1. Aanloopkosten Scholingskosten Kosten voor gereedschappen,vakliteratuur en werkkleding Briefpapier, advertentiekosten, sponsorgelden a. Giften en sponsoring b. Reclamecampagnes, folders, etalagemateriaal Gemengde kosten welke uitgesloten worden voor aftrek a. Beperkt aftrekbare kosten ondernemer b. Keuze voor toepassing 25%-regeling Geheel van aftrek uitgesloten kosten Beperkt afschrijven op bedrijfsmiddelen en vastgoed Bijtelling van de auto van de zaak H. Inkomen uit aanmerkelijk belang 1. Welke voordelen belast? Regulier voordeel Teruggaaf van gestort kapitaal I. Inkomen uit sparen enbeleggen 1. Bezittingen Heffingvrij vermogen Vrijgestelde vermogensbestanddelen a. Schulden b. Drempel voor schulden Planningsmogelijkheden a. Aangepaste peildatum J. Fiscale eenheid 1. Eliminatie intercompany winst Voordelen fiscale eenheid a. Één aangifte b. Onderlinge verliesrekening c. Achterwaartse en voorwaartse verliesverrekening d. Geruisloze reorganisatie XIX

20 e. Verliesverrekening bij acquisitie f. Dividendbelasting en overdrachts belasting binnen de fiscale eenheid g. Geen terbeschikkingstelling investeringsaftrek K. Berekening van de belasting 1. Verliesverrekening a. Inkomstenbelasting b. Verlies in box Vennootschapsbelasting a. Vaststelling verliezen en verliesverrekening L. Pr o c e d u r e 1. Van aangifte tot aanslag a. Doen van aangifte b. Verplichting tot het doen van een elektronische aangifte c. Aangiftetermijn inkomstenbelasting d. Uitstel inkomstenbelasting e. Uitstel vennootschapsbelasting f. Definitieve aanslag moet binnen drie jaar worden opgelegd g. Aanslag te laat opgelegd? Geld terug! h. Aanslaggrens voor de inkomstenbelasting i. Teruggaafgrens loonbelasting en premie volksverzekeringen (T-biljet) j. Verruiming termijn indienen T-biljet k. Verzoeken om ambtshalve teruggaaf Heffingsrente a. Ingangsdatum berekening heffingsrente Controle a. Verstrekken van inlichtingen b. Bewaarplicht c. Onderzoek Ambtshalve aanslag a. Omkering bewijslast Boete bij correctie op aangifte Navordering Betalingstermijn Bezwaar en beroep a. Bezwaartermijn zes weken b. Bezwaar per fax of c. Hoorplicht d. Uitspraak op bezwaar Uitstel van betaling a. Voorlopige voorziening b. Kostenvergoeding in bezwaarfase c. Beroep d. Beroepstermijn zes weken e. Geen schorsende werking M. In t e r n at i o n a a l 1. Inkomstenbelasting a. Buitenlands belastingplichtig b. Belaste inkomensbestanddelen c. Belastingverdragen d. Inlichtingenverstrekkingen e. Minder rechten voor buitenlands belastingplichtigen Opteren voor binnenlandse belastingplicht a. Gevolgen van de keuze voor binnenlandse belastingplicht Vennootschapsbelasting a. Buitenlandse vaste inrichting of vaste vertegenwoordiger b. Buitenlandse dochtermaatschappij c. Vestigingsplaats BV d. Emigratie BV e. Afrekening bij verhuizing van een BV XX

21 Hoofdstuk XI Btw A. In l e i d i n g B. Btw-o n d e r n e m e r 1. Belastingplicht a. Algemeen Ondernemerschap a. Ondernemer b. Directeur-grootaandeelhouder (DGA) c. Quasi-ondernemerschap d. Nevenwerkzaamheden e. Overheid als ondernemer Begin ondernemerschap a. Algemeen b. BV in oprichting Einde ondernemerschap Fiscale eenheid a. Samenstelling fiscale eenheid b. Voorwaarden fiscale eenheid c. Gevolgen fiscale eenheid d. Begin fiscale eenheid e. Einde fiscale eenheid Buitenlandse ondernemer a. Inleiding b. Vaste inrichting c. Fiscaal vertegenwoordiger C. Belastbaar feit D. Le v e r i n g e n 1. Algemeen Leveringen a. De juridische levering b. Huurkoop en finance lease c. Oplevering van onroerende zaken d. Vordering door overheid e. Natrekking f. Onttrekking voor privégebruik g. Bestemmen voor niet aan de btw onderworpen prestaties (integratieheffing) h. Beperkte rechten op onroerende zaken i. Ketencontracten j. Veilingregeling k. Levering door commissionairs l. Overbrengen van goederen Plaats van levering a. Goederen die niet worden vervoerd b. Goederen die worden vervoerd c. Plaats van montage- en installatiehandelingen d. ABC-levering bij in- en uitvoer e. Afstandsverkopen f. Levering aan boord van vervoer middelen Intracommunautaire levering (ICL) Intracommunautaire verwerving (ICV) Invoer E. Diensten 1. Algemeen a. Splitsing prestaties b. Onttrekkingsdiensten c. Diensten door commissionairs d. Leasing Plaats van dienst a. Hoofdregel b. Diensten met betrekking tot onroerende zaken c. Vervoer van personen en goederen d. Met vervoer samenhangende diensten e. Diensten op de plaats van werkzaamheden f. Werkzaamheden met betrekking tot roerende zaken XXI

22 g. Overige uitzonderingen h. Dienstverrichter buiten de EU i. Diensten door tussenpersonen Tijdstip van dienst F. Bijzondere regelingen 1. Inleiding Vrijstellingen a. Inleiding b. Verplichtingen c. Vrijgestelde prestaties Kleineondernemersregeling (KOR) a. Algemeen b. Voor wie geldt de KOR? c. Voor wie geldt de KOR niet? d. Administratieve verplichtingen. 380 e. Hoogte van de belastingvermindering Landbouwregeling a. Algemeen b. Welke prestaties vrijgesteld? c. Optie voor belast landbouwerschap d. KOR bij landbouwers e. Veehandelsregeling Margeregeling a. Algemeen b. Afzien van margeregeling c. Winstmarge en globalisatie d. Inkoopverklaring G. Waarover btw berekenen? 1. De vergoeding Vergoeding margeregeling Korting H. Tarieven 1. Algemeen Forfaitaire tarieven I. Recht op aftrek 1. Algemeen Voorbelasting a. Aftrek van voorbelasting b. Geen aftrek voorbelasting c. BUA-regeling Teruggaaf bij niet betalen en correctie ten onrechte afgetrokken btw a. Teruggaaf bij niet betalen b. Ten onrechte afgetrokken btw Teruggaaf buitenlandse ondernemers J. Btw-v e r p l i c h t i n g e n 1. Factuurvereisten a. Tijdstip uitreiken factuur b. Eisen factuur c. Tijdstip verschuldigdheid btw Kasstelsel Onterecht btw op factuur vermeld a. Algemeen b. Gevolgen onjuiste factuur c. Herstel onjuiste factuur Administratie a. Algemeen b. Administratie ondernemers c. Ontheffing van administratie - plicht d. Bewaarplicht e. Aantonen tarief Belastingschuldige en verlegging Aangifte en termijn K. In t e r n at i o n a a l 1. Algemeen Btw-richtlijn Prejudiciële vraag XXII

23 Hoofdstuk XII Overige belastingen C. In v o e r r e c h t e n A. Au t o 1. Motorrijtuigenbelasting; wanneer verschuldigd? a. Verschillende tarieven en regels b. Gebruik van de openbare weg noodzakelijk? c. Naheffingsaanslag Personenauto a. Aankoop b. Verkoop van een personenauto c. Belasting zware motorrijtuigen (BZM) d. Zuinige auto s BPM a. Vrijstellingsvergunning b. Nihiltarief (elektro-auto) c. Berekeningsmethode te betalen BPM d. Teruggaaf van BPM bij export e. Vrijstelling van BPM en motorrijtuigenbelasting voor buitenlands kenteken f. (On)zuinige auto s De bestelauto (grijs kenteken) a. Ondernemers b. BPM-vrijstelling voor bestelauto s c. BPM-heffing bestelauto rechtstreeks van koper d. Particulieren B. Assurantiebelasting 1. Wanneer verschuldigd? a. Inwoner van Nederland b. Indien men elders woont c. Vrijgestelde verzekeringen? d. Tarief e. Procedure D. Accijnzen E. De w e t wa a r d e r i n g o n r o e r e n d e zaken (WOZ) 1. Wat is de WOZ-waarde? a. De waardebepaling b. Beperkt aantal woningen getaxeerd c. Jaarlijkse waardering onroerende zaken d. Waar staat de WOZ-waarde vermeld? De WOZ-waarde en belastingen a. Verkoop pand Bezwaar maken a. Taxatierapport opvragen b. Indieningstermijn bezwaar c. Minimale afwijking d. Wat te doen bij bezwaar? e. Beroep, hoger beroep en beroep in cassatie F. Overdrachtsbelasting 1. Roerend of onroerend? a. Stacaravan b. Bestanddelen c. Niet tot de grondslag behorend d. Notariële akte e. Aansprakelijkheid f. Overdrachtsbelasting bij echtscheiding g. Vrijstelling h. Geen overdrachtsbelasting bij btw i. Vrijstelling G. Milieubelastingen 1. Welke milieubelastingen zijn er? a. Energiebelasting XXIII

24 b. Grondwaterbelasting c. Vrijstelling d. Afvalstoffenbelasting e. Brandstoffenbelasting f. Verpakkingenbelasting H. Waterschapsbelasting 1. Aanslag zuiveringsheffing a. Bedrijven Aanslag ingezetenenomslag a. Aanslag omslagheffing gebouwd b. Aanslag omslagheffing ongebouwd c. Wie ontvangt de aanslag? d. Inwonenden e. Verkoop gebouw en/of grond f. Wat te doen bij overlijden of scheiding? g. Bezwaar tegen de aanslag zuiveringsheffing en/of ingezetenenomslag? d. Schenkingen aan kinderen binnen een jaar als één aangemerkt e. Schenkingen aan instellingen Aangifte recht van schenking a. Aangiftetermijn b. Woonplaats c. Hoofdelijke aansprakelijkheid van de schenker d. Verzoeken om uitreiking biljet e. Boete f. Vermogensvergelijking g. Navorderingstermijn h. Buitenland i. Schenkingen en vermogensrendementsheffing j. Schenking of lening? I. Overige lokale heffingen 1. Precariobelasting a. Heffing Rioolrecht a. Onderhoud riolering Hondenbelasting Reclamebelasting a. Vrijstellingen b. Heffing Leges J. Schenkings- en successierechten 1. Oplopend tarief a. Vrijstellingen b. Ongehuwd samenwonenden c. Tarief XXIV

25 Hoofdstuk XIII Belastingcontrole A. Wat is belastingcontrole? 1. Winstbelastingen Omzetbelasting/loonheffing B. Wijze van controle 1. Contra-informatie Horizontaal toezicht a. Midden- en kleinbedrijf b. Proef Steekproef a. Hoe werkt de guldensteekproef? b. Gebruik door Belastingdienst?. 417 C. Co n t r o l e 1. Waarneming ter plaatse a. Eerstedagsmelding b. Eerstedagsmelding mogelijk afgeschaft Boekenonderzoek a. Algemeen b. Voorbereiding c. Locatie d. Rondkijken en babbelen D. Administratie- en bewaarplicht 1. Bewaarplicht a. Basisgegevens b. Kassarollen c. Derden Inzage- en inlichtingenplicht a. Algemeen b. Inlichtingen c. Inzage d. Privégegevens e. Gegevens bij een derde f. Zwijgrecht Controle voorkomen? Derdenonderzoek a. Verschoningsrecht b. Elektronisch dossier E. Ve r w e r p i n g en o m k e r i n g va n d e bewijslast 1. Verwerping administratie a. Wanneer? Omkering bewijslast a. Wanneer? b. Wat is het? F. Verweermiddelen 1. Wetsvoorstel a. Toekomstige situatie b. Huidige situatie G. Na d e c o n t r o l e 1. Controlerapport a. Bespreking controlerapport b. Bezwaar c. Opgewekt vertrouwen door controle Waarschuwen of straffen? a. Wanneer waarschuwen? b. Verzuimboeten c. Vergrijpboeten d. Boete voor belastingadviseur H. Nog meer controle 1. Aankondigingen bij aangifte a. Extra aandacht voor bezittingen en schulden b. Andere aandachtspunten Speciale acties XXV

26 3. Overige acties a. Zakenreizen b. Controle op zwartklussers Nationale en internationale gegevensuitwisseling a. Nationaal b. Internationaal Hoofdstuk XIV Verzekeringen A. Ve r z e k e r i n g e n 1. Distributiekanalen/markt a. Direct Writers b. Banken c. Assurantiekantoor d. Internet e. Distributiekanaalkeuze f. Aanbieders g. Wet financieel toezicht Samenhang a. Eisen van verzekeraars b. Wettelijke eisen c. Onderlinge samenhang B. Ve r z e k e r i n g s v o r m e n 1. Brandverzekeringen a. De gebouwenverzekering b. Inventaris-/goederenverzekering c. De brand-/bedrijfsschadeverzekering d. De machinebreukverzekering e. De glasverzekering f. De lichtreclameverzekering g. De computerverzekering h. De reconstructiekostenverzekering C. Aansprakelijkheids v e r z e k e r i n g e n 1. De aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven a. Algemeen b. Werkgeversaansprakelijkheid c. Werkgeversaansprakelijkheid motorrijtuigen d. Milieuaansprakelijkheid (plotselinge aantasting) e. Productaansprakelijkheid De beroepsaansprakelijkheidsverzekering XXVI

27 3. De bestuurdersaanprakelijkheid De vervoerdersaansprakelijkheid D. Auto-/voertuigenverzekeringen 1. De WA-verzekering voor motorrijtuigen De volledig-cascoverzekering De beperkt-cascoverzekering Ongevallen-inzittendenverzekering Schadeverzekering inzittenden Verhaals(rechts)bijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering voor motorrijtuigen E. Tr a n s p o rt v e r z e k e r i n g e n 3. De collectieve ongevallenverzekering De collectieve pensioenverzekering a. (Gematigd) eindloonsysteem b. De (geïndexeerde) middelloonregeling c. Beschikbare premieregelingen. 459 d. De kosten De levensloopverzekering H. De ziektekostenverzekering a. Eigen risico b. Chronisch zieken c. Wijzigingen basispakket d. Tandheelkundige zorg e. Geneeskundige GGZ f. Premie De transportgoederenverzekering Transportgoederenverzekering; aflopende polis Transportgoederenverzekering; pauschalpolis Transportgoederenverzekering; declaratiepolis Eigen-vervoersverzekering De committentenverzekering F. Re c h t s b i j s ta n d v e r z e k e r i n g e n G. Personeelsverzekeringen 1. Ziekteverzuimverzekeringen a. De conventionele ziekteverzuimverzekering b. De Stop-Loss ziekteverzuimverzekering Arbeidsongeschiktheidverzekeringen a. De WIA-excedentverzekering b. De WGA-Gatverzekering c. De WIA-basisverzekering XXVII

28 Hoofdstuk XV Ruimtelijke ordening en milieu A. Ruimtelijke plannen 1. Bestemmingsplan a. Onderdelen bestemmingsplan Overige ruimtelijke plannen a. Gemeentelijke plannen b. Provinciale structuurvisies c. Provinciale omgevingsplannen d. Structuurvisies rijk e. Nota Ruimte f. Ontheffing ruimtelijk beleid g. Planschade B. Ontheffingen en project besluiten 1. Ontheffingen en het projectbesluit a. Soorten ontheffingen en het project besluit b. Goede ruimtelijke onderbouwing c. Procedure projectbesluit d. Bezwaar en beroep e. Procedure ontheffingen f. Beleid voor ontheffingen Tijdelijke ontheffingen Binnenplanse ontheffing Grondexploitatiewet C. De bouwvergunning 1. Wat is bouwen? a. Bouwen b. Bouwwerk c. Gebouw d. Woning Bouwvergunningvrij a. Eisen vergunningvrij bouwen Lichte bouwvergunning Reguliere bouwvergunning a. Reguliere bouwvergunning b. Gefaseerde bouwvergunning Procedure a. Schetsplan of principeverzoek b. Aanvraag bouwvergunning c. Procedure Eisen bouwvergunningen a. Bouwbesluit b. Bouwverordening c. Bestemmingsplan d. Redelijke eisen van welstand e. Monumentenvergunning f. Verlening bouwvergunning g. Leges Bezwaar en beroep a. Bezwaarschrift b. Belanghebbende c. Bouwvergunning en ontheffing of projectbesluit d. Voorlopige voorziening e. Beroep bij rechtbank f. Hoger beroep bij Raad van State Bouwwerkzaamheden D. De milieuvergunning 1. Wat is een inrichting? Milieuvergunning a. Vergunningplicht b. Aanvragen vergunning Melding a. Melding b. Lijst AMvB s milieubeheer c. Procedure melding artikel d. Meer informatie Koppeling bouwvergunning E. Bo d e m s a n e r i n g 1. Wet bodembescherming a. Doel van de wet b. Nieuwe bodemverontreiniging c. Zorgplicht d. Historische bodemverontreiniging e. Geval van verontreiniging XXVIII

Inhoudsopgave. Voorwoord...VII. 1. Aanneming van werk. 2. De arbeidsovereenkomst. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave. Voorwoord...VII. 1. Aanneming van werk. 2. De arbeidsovereenkomst. Inhoudsopgave Voorwoord...VII 1. Aanneming van werk 1.1. Inleiding... 1 1.2. De overeenkomst...................................... 2 1.2.1. Het begrip aanneming van werk................... 2 1.2.2. De regelgeving...

Nadere informatie

A. Vo o r wa a r d e n

A. Vo o r wa a r d e n Beknopte inhoudsopgave Hoofdstuk I Starten met een onderneming...1 Hoofdstuk II Eenmanszaak of vennootschap...35 Hoofdstuk III Ondernemer en sociale verzekeringen.............. 79 Hoofdstuk IV Boekhoudkundige

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 De eerste handelingen van de zzp er / 1 1.1 Algemeen / 1 1.2 Inschrijven in het handelsregister van de onderneming / 1 1.3 Aanmelding bij de Belastingdienst / 3 1.4 Het opzetten

Nadere informatie

1. Waarop te letten bij de koop van een onroerende zaak?

1. Waarop te letten bij de koop van een onroerende zaak? 1. Waarop te letten bij de koop van een onroerende zaak? 1.1. Inleiding....................................................... 1 1.1.1. Wat is eigenlijk een onroerende zaak?.......................... 1

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Examen Belastingrecht niveau 6 Niveau

EXAMENPROGRAMMA. Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Examen Belastingrecht niveau 6 Niveau EXAMENPROGRAMMA Diplomalijn(en) Financieel-Administratief Diploma('s) Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Eamen Belastingrecht niveau 6 Niveau Vergelijkbaar met hbo Versie 1-0 Geldig

Nadere informatie

algemeen 1.1 Belastingplichtige/partner/pleegkinderen / 17

algemeen 1.1 Belastingplichtige/partner/pleegkinderen / 17 INHOUD Lijst van afkortingen / 13 1. Inkomstenbelasting / 17 algemeen 1.1 Belastingplichtige/partner/pleegkinderen / 17 raamwerk 1.2 Heffing inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen / 19 1.3 Tarieven

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding belastingrecht 19. Deel 1 Inkomstenbelasting 26. Lijst van afkortingen 15. Studiewijzer 17

Inhoud. Inleiding belastingrecht 19. Deel 1 Inkomstenbelasting 26. Lijst van afkortingen 15. Studiewijzer 17 Inhoud Lijst van afkortingen 15 Studiewijzer 17 Inleiding belastingrecht 19 Deel 1 Inkomstenbelasting 26 1 Algemene uitgangspunten 29 1.1 Wie moet belasting betalen? (art. 1.1 en 1.2 Wet IB) 29 1.2 Waarover

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. Inleiding in de btw... 3. 2. Btw-ondernemerschap... 6. 3. In welke gevallen bent u btw verschuldigd?...

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. Inleiding in de btw... 3. 2. Btw-ondernemerschap... 6. 3. In welke gevallen bent u btw verschuldigd?... Inhoudsopgave Voorwoord............................................................... 1 1. Inleiding in de btw.................................................... 3 1.1. Wat zijn kostprijsverhogende belastingen?..............................

Nadere informatie

2.3.3 Telefoonkosten 39 2.3.4 Autokosten 39 2.3.5 Een auto op de balans 39 2.4 Aandachtspunten 40

2.3.3 Telefoonkosten 39 2.3.4 Autokosten 39 2.3.5 Een auto op de balans 39 2.4 Aandachtspunten 40 Inhoud Voorwoord 11 1 Het starten van een onderneming en de administratie 13 1.1 Algemeen 13 1.2 Inschrijven in het Handelsregister 13 1.3 Aanmelding bij de Belastingdienst 15 1.4 Het opzetten van een

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Examen Belastingwetgeving niveau 5 Niveau

EXAMENPROGRAMMA. Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Examen Belastingwetgeving niveau 5 Niveau Diplomalijn(en) Financieel-Administratief Diploma('s) Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Eamen Belastingwetgeving niveau 5 Niveau 5 (vergelijkbaar

Nadere informatie

Inhoud. vii. Deel 1 Algemene inleiding 1. 1 Inleiding 3. Deel 2 De structuur Onderneming, eenmanszaak en personenvennootschappen 49

Inhoud. vii. Deel 1 Algemene inleiding 1. 1 Inleiding 3. Deel 2 De structuur Onderneming, eenmanszaak en personenvennootschappen 49 vii Voorwoord v Lijst van afkortingen vi Softy bv xv Bedrijfsprofiel Softy bv xv Deel 1 Algemene inleiding 1 1 Inleiding 3 1.1 Wat is recht? 3 1.2 Rechtspraak 4 1.3 Rechtsbronnen 4 1.4 Formeel en materieel

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... VII. 1. Waarop te letten bij de koop van een onroerende zaak? 2. De koopovereenkomst. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave. Voorwoord... VII. 1. Waarop te letten bij de koop van een onroerende zaak? 2. De koopovereenkomst. Inhoudsopgave Voorwoord... VII 1. Waarop te letten bij de koop van een onroerende zaak? 1.1. Inleiding... 1 1.1.1. Wat is eigenlijk een onroerende zaak?.............. 1 1.1.2. Ook wel: registergoed...........................

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Financieel-Administratief Diploma('s) Diplomalijn(en) Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) Examen. Belastingwetgeving Niveau

EXAMENPROGRAMMA. Financieel-Administratief Diploma('s) Diplomalijn(en) Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) Examen. Belastingwetgeving Niveau EXAMENPROGRAMMA Diplomalijn(en) Financieel-Administratief Diploma('s) Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) Eamen Belastingwetgeving Niveau vergelijkbaar met hbo-ad Versie 2.0 Geldig vanaf 1-09-14 Vastgesteld

Nadere informatie

Een Goede Start met de Belastingdienst

Een Goede Start met de Belastingdienst Een Goede Start met de Belastingdienst Ga alvast naar belastingdienst.nl/starters 3 april 2015 @BDzakelijk Programma Online informatie Administratie Ondernemen en BTW Pauze Ondernemen en inkomstenbelasting

Nadere informatie

Examenprogramma Belastingwetgeving 1

Examenprogramma Belastingwetgeving 1 Diplomalijn Examen Niveau Positionering Financieel-Administratief Belastingwetgeving mbo+ Versie 0.2 Geldig vanaf 01-01-2013 Vastgesteld op 28-10-2011 Vastgesteld door Veronderstelde voorkennis Examencommissie

Nadere informatie

10.1 Inleiding 1. 10.3 Regelingen voor werknemers 12 10.3.1 WSW-plaatsing 13 10.3.2 Individuele voorzieningen voor werknemers 13

10.1 Inleiding 1. 10.3 Regelingen voor werknemers 12 10.3.1 WSW-plaatsing 13 10.3.2 Individuele voorzieningen voor werknemers 13 Inhoud Voorwoord V Studiewijzer PDL VII 10 Subsidies en toeslagen 1 10.1 Inleiding 1 10.2 Verlagen van de werkgeverslasten 1 10.2.1 Afdrachtverminderingen 2 10.2.2 Premiekorting en premievrijstelling werknemersverzekeringen

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1 Ondernemingsrecht 12

Inhoud. Deel 1 Ondernemingsrecht 12 Inhoud Deel 1 Ondernemingsrecht 12 1 Bedrijf en onderneming 15 1.1 Bedrijf, vrij beroep en onderneming 16 1.2 Plicht tot het voeren van een administratie 17 1.3 Plicht tot inschrijving in handelsregister

Nadere informatie

Een Goede Start met de Belastingdienst

Een Goede Start met de Belastingdienst Een Goede Start met de Belastingdienst Ga alvast naar belastingdienst.nl/starters 14 oktober 2015 Programma Online informatie Administratie Ondernemen en BTW Ondernemen en inkomstenbelasting 2 www.belastingdienst.nl/starters

Nadere informatie

Freelancers en zzp ers

Freelancers en zzp ers Freelancers en zzp ers Zelfstandig of toch niet? Arbeidsrecht Belastingen Juli 2013 / E-0444 Kamer van Koophandel Nederland, Woerden Hoewel aan deze tekst veel zorg is besteed, wordt voor de inhoud geen

Nadere informatie

Inhoud LIjsT Van Bewerkers afkortingen 17 InLeIdIng BeLasTIngrechT InkomsTenBeLasTIng winst

Inhoud LIjsT Van Bewerkers afkortingen 17 InLeIdIng BeLasTIngrechT InkomsTenBeLasTIng winst Inhoud Lijst van bewerkers 15 Afkortingen 17 1 Inleiding belastingrecht 21 1.1 Inleiding 21 1.2 Soorten heffingen 21 1.3 Doel van belastingheffing 23 1.4 De plaats van het belastingrecht in het recht 24

Nadere informatie

Inhoud I INLEIDEND DEEL 17

Inhoud I INLEIDEND DEEL 17 Inhoud I INLEIDEND DEEL 17 1 Positie van de DGA binnen het fiscale spectrum 19 1.1 Inleiding 19 1.2 De DGA fiscaal vergeleken met de IB-ondernemer 20 1.3 Vergelijking box 2 en box 3 Wet IB 2001 22 1.4

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 13. Noordhoff Uitgevers bv

Inhoud. Inleiding 13. Noordhoff Uitgevers bv Inhoud Inleiding 13 1 Enige grondbeginselen 15 1.1 Rechtsregels 16 1.1.1 Publiekrecht en privaatrecht 16 1.1.2 Dwingend en aanvullend (regelend) recht 17 1.1.3 Materieel en formeel recht 18 1.1.4 Objectief

Nadere informatie

Inhoud. 1.5 Materieel en formeel recht 16 1.6 Samenvatting 17

Inhoud. 1.5 Materieel en formeel recht 16 1.6 Samenvatting 17 Inhoud 1 Basisbegrippen in het burgerlijk recht 13 1.1 Inleiding 13 1.2 De plaats van het burgerlijk recht 13 1.3 Bronnen van het burgerlijk recht 15 1.4 Burgerlijk Wetboek en Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

Nadere informatie

Ondernemerschap in de bouw. mr. M.G. (Martine) ten Hove mr. H.J. (Hanny) ten Brink FB

Ondernemerschap in de bouw. mr. M.G. (Martine) ten Hove mr. H.J. (Hanny) ten Brink FB Ondernemerschap in de bouw mr. M.G. (Martine) ten Hove mr. H.J. (Hanny) ten Brink FB Introductie Martine ten Hove: Trip Advocaten & Notarissen vestigingen in Assen, Groningen en Leeuwarden circa 80 juristen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. De BV goed gestart... 1. 2. Alles goed geregeld tussen u en uw BV?... 19. Inhoudsopgave. Voorwoord... VII

Inhoudsopgave. 1. De BV goed gestart... 1. 2. Alles goed geregeld tussen u en uw BV?... 19. Inhoudsopgave. Voorwoord... VII Voorwoord....................................................... VII 1. De BV goed gestart... 1 1.1. De oprichting.... 1 1.2. De gang naar de notaris... 1 1.2.1. Flexibilisering en vereenvoudiging BV-recht............

Nadere informatie

Freelancers en zzp'ers

Freelancers en zzp'ers Freelancers en zzp'ers Zelfstandig of toch niet? Arbeidsrecht Belastingen Maart 2011 / E-0444 Kamer van Koophandel Nederland, Woerden Freelancers en zzp's E-0444 03-2011 1 In deze brochure: 1. Zelfstandig

Nadere informatie

Fiscaal optimaal van start. P.M. (Marijn) Bremmer LL.M.

Fiscaal optimaal van start. P.M. (Marijn) Bremmer LL.M. Fiscaal optimaal van start P.M. (Marijn) Bremmer LL.M. Het MKBTR-verhaal 4 pijlers Visie & strategie Organisatie Rapportage Wet- en regelgeving Het MKBTR-verhaal 3 kernwaarden Eerlijk Eenvoudig Effectief

Nadere informatie

1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek

1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek Voorwoord...IX 1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek 1.1. Waar hebben we het over?................................ 1 1.1.1. Cijfers... 1 1.1.2. Leven en dood..................................

Nadere informatie

RECHTSVORMEN. www.damd.nl

RECHTSVORMEN. www.damd.nl www.damd.nl Rechtsvormen Welke soorten rechtsvormen zijn er voor zzp ers? Hoe kun je je onderneming inschrijven bij de Kamer van Koophandel en waar moet je op letten bij het kiezen van een bedrijfsnaam?

Nadere informatie

Belastingrecht in Hoofdlijnen

Belastingrecht in Hoofdlijnen Belastingrecht in Hoofdlijnen Prof. dr. CA. de Kam (eindredactie) Mr. P.M. van Schie Prof. dr. I.J.J. Burgers Mr. drs. F.J.P.M. Haas Mr.J. Lamens Dr. mr. A.M. van Amsterdam RA Mr. C.M. Ettema Mr. dr. D.V.E.M.

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5 EINDEJAARSTIPS 2015 Particulieren...2 Vermogenstoets voor zorgtoeslag en kindgebonden budget... 2 Verlaag uw box 3 grondslag... 2 Hypotheekrente vooruit betalen... 2 Let op lagere hypotheekrente in hoogste

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. 1 Loonbelasting 1. 1.1 Inleiding 1. 1.2 Dienstbetrekking 2. 1.3 Inhoudingsplichtige 10. 1.4 Loon 13

Inhoud. Voorwoord. 1 Loonbelasting 1. 1.1 Inleiding 1. 1.2 Dienstbetrekking 2. 1.3 Inhoudingsplichtige 10. 1.4 Loon 13 Inhoud Voorwoord V 1 Loonbelasting 1 1.1 Inleiding 1 1.2 Dienstbetrekking 2 1.2.1 Inleiding 2 1.2.2 Privaatrechtelijke dienstbetrekking 3 1.2.3 Publiekrechtelijke dienstbetrekking 5 1.2.4 Fictieve dienstbetrekking

Nadere informatie

1. Arbeidsovereenkomst 1.1 de verschillende soorten overeenkomsten tot het verrichten van arbeid benoemen. (K)

1. Arbeidsovereenkomst 1.1 de verschillende soorten overeenkomsten tot het verrichten van arbeid benoemen. (K) CONCEPT Toetstermen STIBEX Basiskennis Loonadministratie K= kennisvraag, kandidaat moet dan de gegevens uit de toetsterm met behulp van meerkeuzevragen kunnen beantwoorden. Het gaat dan om de selectie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek... 1. 2. Juridisch vertrekpunt: de rechtsvorm...

Inhoudsopgave. 1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek... 1. 2. Juridisch vertrekpunt: de rechtsvorm... Voorwoord...................................................... VII 1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek................... 1 1.1. Waar hebben we het over?... 1 1.1.1.

Nadere informatie

De juridische organisatie van de onderneming

De juridische organisatie van de onderneming De juridische organisatie van de onderneming prof. mr. A.F.M. Dorresteijn dr. R.H. van het Kaar Tiende herziene druk Deventer - 2008 INHOUDSOPGAVE Woord vooraf/v Lijst van gebruikte afkortingen / XI Hoofdstuk

Nadere informatie

De commanditaire vennootschap (CV) is te beschouwen als een bijzondere. vorm van de vennootschap onder firma (VOF). Het verschil met de VOF is dat

De commanditaire vennootschap (CV) is te beschouwen als een bijzondere. vorm van de vennootschap onder firma (VOF). Het verschil met de VOF is dat Commanditaire vennootschap oprichten. De commanditaire vennootschap (CV) is te beschouwen als een bijzondere vorm van de vennootschap onder firma (VOF). Het verschil met de VOF is dat er twee soorten vennoten

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. De BV goed gestart... 3. 2. Alles goed geregeld tussen u en uw BV?... 26. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. De BV goed gestart... 3. 2. Alles goed geregeld tussen u en uw BV?... 26. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord... 1 1. De BV goed gestart... 3 1.1. De oprichting.... 3 1.2. De gang naar de notaris... 4 1.2.1. Flexibilisering en vereenvoudiging BV-recht.......... 6 1.2.2. Afschaffing verplicht

Nadere informatie

1.1. Inleiding...1. 1.2. DGA: ondernemer?...1. 2.1. Inleiding...3. 2.2. Hoeveel bijtelling?... 3. 2.3. De hybrideauto van de zaak...

1.1. Inleiding...1. 1.2. DGA: ondernemer?...1. 2.1. Inleiding...3. 2.2. Hoeveel bijtelling?... 3. 2.3. De hybrideauto van de zaak... 1. Goed om vooraf te weten 1.1. Inleiding...1 1.2. DGA: ondernemer?...1 2. Bijtelling wegens privégebruik 2.1. Inleiding...3 2.2. Hoeveel bijtelling?... 3 2.3. De hybrideauto van de zaak...4 2.4. Bijtellingspercentage

Nadere informatie

Administratieve valkuilen startende ondernemers

Administratieve valkuilen startende ondernemers Administratieve valkuilen startende ondernemers Barneveld, 29 november 2011 Cooster coaching accountants Jan van Leeuwen AA Agenda Starten Administratie Belastingen Accountant, boekhouder of.. Starten

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Examen Belastingrecht niveau 6 Niveau

EXAMENPROGRAMMA. Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Examen Belastingrecht niveau 6 Niveau EXAMENPROGRAMMA Diplomalijn(en) Financieel-Administratief Diploma('s) Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Eamen Belastingrecht niveau 6 Niveau Vergelijkbaar met hbo Versie 3-0 Geldig

Nadere informatie

A. Vo o r wa a r d e n

A. Vo o r wa a r d e n Beknopte nhoudsopgave Hoofdstuk I Starten met een onderneming... 1 Hoofdstuk II Eenmanszaak of vennootschap... 35 Hoofdstuk III Ondernemer en sociale verzekeringen.............. 79 Hoofdstuk IV Boekhoudkundige

Nadere informatie

Inhoud. Deel a Algemeen arbeidsrecht 25. Lijst van afkortingen 17. Inleiding 19. 1 Beginselen en bronnen commune arbeidsrecht 27

Inhoud. Deel a Algemeen arbeidsrecht 25. Lijst van afkortingen 17. Inleiding 19. 1 Beginselen en bronnen commune arbeidsrecht 27 Inhoud Lijst van afkortingen 17 Inleiding 19 Begrip arbeidsrecht 19 Onderdelen arbeidsrecht 20 Complexiteit arbeidsrecht 22 Opbouw boek 22 Deel a Algemeen arbeidsrecht 25 1 Beginselen en bronnen commune

Nadere informatie

DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK - BEGRIP

DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK - BEGRIP Woord vooraf V I DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK - BEGRIP 1 1. Inleiding 1 2. Het begrip rechtspersoon 3 2.1. Algemeen 3 2.2. Afgescheiden doelstelling 4 2.3. Afgescheiden vermogen 5 2.4. Duurzaamheid

Nadere informatie

WEA Deltaland Accountants & Adviseurs. Henk Coehoorn

WEA Deltaland Accountants & Adviseurs. Henk Coehoorn WEA Deltaland Accountants & Adviseurs Henk Coehoorn Agenda Van VAR naar DBA (Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) Waarom geen VAR meer? Huidige VAR: werking en problemen?! Beoordeling arbeidsrelatie

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Rechtsvormen. Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting

Hoofdstuk 9. Rechtsvormen. Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting www.jooplengkeek.nl Rechtsvormen Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting 1 Rechtsvormen Natuurlijk persoon Een mens met rechten

Nadere informatie

Ik Start! En nu? Tom Jacobs AA mr. Michiel Gijsbers RB

Ik Start! En nu? Tom Jacobs AA mr. Michiel Gijsbers RB Ik Start! En nu? Tom Jacobs AA mr. Michiel Gijsbers RB Onderwerpen Fiscale voordelen inkomstenbelasting en omzetbelasting Sociale zekerheid BTW-aangifte en Kleine ondernemersregeling (KOR) Gebruik van

Nadere informatie

HOOFDSTUK 4 Op welk tijdstip wordt de winst in aanmerking genomen? / 73

HOOFDSTUK 4 Op welk tijdstip wordt de winst in aanmerking genomen? / 73 INHOUDSOPGAVE Voorwoord / V Lijst van gebruikte afkortingen / XIII HOOFDSTUK 1 Winst uit onderneming / 1 1.1 Korte terugblik op de heffing over opbrengsten uit ondernemingsactiviteiten / 1 1.2 De belastingheffing

Nadere informatie

1.1 Doel van belastingheffing Rechtsgrond voor belastingheffing Inleiding Plaats binnen de wetten 3

1.1 Doel van belastingheffing Rechtsgrond voor belastingheffing Inleiding Plaats binnen de wetten 3 Inhoud Voorwoord V 1 Algemene inleiding 1 1.1 Doel van belastingheffing 1 1.2 Rechtsgrond voor belastingheffing 2 1.2.1 Inleiding 2 1.2.2 Plaats binnen de wetten 3 1.3 Soorten belastingen 4 1.3.1 Inleiding

Nadere informatie

Juridische valkuilen van het beginnend ondernemerschap. mr. Claudia Lap, notaris 6 maart 2014

Juridische valkuilen van het beginnend ondernemerschap. mr. Claudia Lap, notaris 6 maart 2014 Juridische valkuilen van het beginnend ondernemerschap mr. Claudia Lap, notaris 6 maart 2014 Wat komt er vanavond aan bod? Algemene juridische aspecten: naam, kamer van koophandel, belasting Rechtsvormen:

Nadere informatie

Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014)

Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014) Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014) Box 1: Belastbaar inkomen uit werk en woning (2013) Box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning : Inkomen uit werk en woning bestaat uit inkomsten

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1 Toetreding tot de onderneming 16. Inleiding 13

Inhoud. Deel 1 Toetreding tot de onderneming 16. Inleiding 13 Inhoud Inleiding 13 Deel 1 Toetreding tot de onderneming 16 1 Nieuw personeel: aanstellingsmogelijkheden 19 1.1 Vaste kracht 21 1.2 Tijdelijke kracht 21 1.3 Uitzendkracht 23 1.4 Oproepkracht 24 1.5 Thuiswerker

Nadere informatie

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning Hieronder wordt ingegaan op de fiscale consequenties van de aankoop en het bezit van een recreatiewoning die zodanig met de (onder)grond is verbonden

Nadere informatie

Deel 1. Registratierechten

Deel 1. Registratierechten Deel 1. Registratierechten Griffierechten Vlaams gewest... 3 Titel I. Registratierecht.............. 3 Hoofdstuk I. Formaliteit der registratie en vestiging van de belasting............ 3 Hoofdstuk II.

Nadere informatie

Deel 1. Registratierechten

Deel 1. Registratierechten Deel 1. Registratierechten Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten - Vlaams Gewest....... 3 Titel I. Registratierecht............... 3 Hoofdstuk I. Formaliteit Der Registratie En Vestiging

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. Faciliteiten voor ondernemers in de inkomstenbelasting... 3. 2. Meewerkende partner, ouders en kinderen...

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. Faciliteiten voor ondernemers in de inkomstenbelasting... 3. 2. Meewerkende partner, ouders en kinderen... Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Faciliteiten voor ondernemers in de inkomstenbelasting 3 11 MKB-winstvrijstelling 3 12 Ondernemersaftrek: zelfstandigenaftrek 5 121 Startersaftrek 5 122 Bijzondere startersaftrek

Nadere informatie

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd.

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd. Particulier Toeslagen op tijd aanvragen Zorg ervoor dat de toeslagen op tijd worden aangevraagd. Als de deadline gepasseerd is heeft u geen recht meer op uitbetaling. Als u bij ons op de uitstellijst staat

Nadere informatie

MKB Boekhouder in control

MKB Boekhouder in control MKB Boekhouder in control Themabijeenkomst over alles wat een boekhouder moet weten van omzetbelasting 09-05-2017 MKB Boekhouder in control - omzetbelasting 1 Omzetbelasting in uw bedrijf 09-05-2017 MKB

Nadere informatie

STARTERSEVENT TWENTE

STARTERSEVENT TWENTE STARTERSEVENT TWENTE 2 JUNI 2016 Juridische aandachtspunten voor starters mr. Willeke Krieger mr. Jolien Klomp Enschede Onderwerpen Rechtsvormen van ondernemingen Zekerheden Algemene voorwaarden Handelsnaam

Nadere informatie

Fiscale voordelen en plichten voor starters Frank Navis

Fiscale voordelen en plichten voor starters Frank Navis Fiscale voordelen en plichten voor starters Frank Navis 16-11-2017 Flynth, prettig kennismaken De adviseurs en accountants van Flynth ondersteunen ondernemers met het realiseren van ambities en doelen.

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010

Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010 Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010 IB ONDERNEMER Uitstellen van winst Het uitstellen van winst is voor een IB-ondernemer fiscaal voordelig, want in 2010 is de MKB-winstvrijstelling verhoogd

Nadere informatie

1 Begrippen en beginselen 24 1.1 Overheidsheffingen 24 1.2 Indeling en typering van belastingen 25 1.3 Beginselen van belastingheffing 26 Opgaven 27

1 Begrippen en beginselen 24 1.1 Overheidsheffingen 24 1.2 Indeling en typering van belastingen 25 1.3 Beginselen van belastingheffing 26 Opgaven 27 Inhoud Lijst van afkortingen 18 Studiewijzer 20 Deel 1 Inleiding belastingrecht 22 1 Begrippen en beginselen 24 1.1 Overheidsheffingen 24 1.2 Indeling en typering van belastingen 25 1.3 Beginselen van

Nadere informatie

Inhoud. Inhoud. Woord vooraf Lijst van afkortingen 1 ALGEMEEN DEEL 1

Inhoud. Inhoud. Woord vooraf Lijst van afkortingen 1 ALGEMEEN DEEL 1 Inhoud Woord vooraf Lijst van afkortingen V VII 1 ALGEMEEN DEEL 1 1.1 Het verzuimbeleid 2 1.1.1 Inleiding verzuimbeleid 2 1.1.2 Soorten verzuim 4 1.1.3 Effecten en kosten van verzuim 5 1.1.4 Inhoud van

Nadere informatie

1. Wet Inkomstenbelasting 2001

1. Wet Inkomstenbelasting 2001 Fiscale en sociale cijfers 2015 1. Wet Inkomstenbelasting 2001 Tarief box 1 Belastbaar inkomen meer maar niet meer belastingtarief tarief premie volksverzekeringen totaal tarief * voor een belastingplichtige

Nadere informatie

Voorwoord... 1. De gebruiksaanwijzing... 3

Voorwoord... 1. De gebruiksaanwijzing... 3 i INHOUDSTAFEL Voorwoord................................................. 1 De gebruiksaanwijzing....................................... 3 Deel 1: De identiteitskaart van de vzw..........................

Nadere informatie

VERMOGENSRECHT. Tekst & Commentaar

VERMOGENSRECHT. Tekst & Commentaar VERMOGENSRECHT Tekst & Commentaar INHOUD Voorwoord Auteurs Lijst van afkortingen V VII XVII BOEK 3. VERMOGENSRECHT IN HET ALGEMEEN 1 Titel 1. Algemene bepalingen (art. 1-31) 3 Afdeling 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

1. Arbeidsovereenkomst 1.1 kent de verschillende soorten overeenkomsten tot het verrichten van arbeid. (K)

1. Arbeidsovereenkomst 1.1 kent de verschillende soorten overeenkomsten tot het verrichten van arbeid. (K) CONCEPT Toetstermen STIBEX Basiskennis Loonadministratie K= kennisvraag, kandidaat moet dan de gegevens uit de toetsterm met behulp van meerkeuzevragen kunnen beantwoorden. Het gaat dan om de selectie

Nadere informatie

A. Arbeidsovereenkomst

A. Arbeidsovereenkomst Toetstermen STIBEX Praktijkdiploma Loonadministratie ---- Arbeidsrecht K= kennisvraag, kandidaat moet dan de gegevens uit de toetsterm met behulp van meerkeuzevragen kunnen beantwoorden. Het gaat dan om

Nadere informatie

ROZ Startersdag (6 november 2014) Juridische aandachtspunten voor startende ondernemers

ROZ Startersdag (6 november 2014) Juridische aandachtspunten voor startende ondernemers ROZ Startersdag (6 november 2014) Juridische aandachtspunten voor startende ondernemers Onderwerpen Zo maar een paar juridische onderwerpen die voor starters van belang kunnen zijn: Rechtsvorm onderneming

Nadere informatie

MEER WETEN OVER BELASTINGEN

MEER WETEN OVER BELASTINGEN www.damd.nl Meer weten over Belastingen De belangrijkste belastingen waarmee je als zzp er te maken hebt zijn de inkomsten- en de omzetbelasting. De eerste belastingsoort is voor jou van belang, omdat

Nadere informatie

De bv in oprichting (i.o.): de voorperiode / Aandeelhouders, het bestuur en de raad van commissarissen / 21

De bv in oprichting (i.o.): de voorperiode / Aandeelhouders, het bestuur en de raad van commissarissen / 21 Voorwoord / 11 Afkortingenlijst / 13 1 Inleiding / 15 2 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.3 2.3.2 2.4 2.4.1 Ondernemen in een bv / 17 Inleiding / 17 Waarom een bv? / 17 Aansprakelijkheid en risico

Nadere informatie

Van de BV en de NV DOOR MR. P. VAN SCHILFGAARDE. Hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen en Utrecht Advocaat te 's-gravenhage.

Van de BV en de NV DOOR MR. P. VAN SCHILFGAARDE. Hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen en Utrecht Advocaat te 's-gravenhage. Van de BV en de NV DOOR MR. P. VAN SCHILFGAARDE Hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen en Utrecht Advocaat te 's-gravenhage Negende druk De eerste t/m de vijfde druk van dit boek zijn verschenen

Nadere informatie

INHOUD AFKORTINGEN / 13 VERKORT AANGEHAALDE WERKEN / 15

INHOUD AFKORTINGEN / 13 VERKORT AANGEHAALDE WERKEN / 15 INHOUD AFKORTINGEN / 13 VERKORT AANGEHAALDE WERKEN / 15 1. INLEIDING / 17 1 De vennootschap als rechtspersoon en deelrechtsorde / 17 2 Vennootschap en onderneming / 20 3 Organisatie en doelstelling / 24

Nadere informatie

Beknopte inhoudsopgave

Beknopte inhoudsopgave Beknopte inhoudsopgave......... Hoofdstuk I Starten met een onderneming... 1 Hoofdstuk II Eenmanszaak of vennootschap... 35 Hoofdstuk III Ondernemer en sociale verzekeringen... 67 Hoofdstuk IV Boekhoudkundige

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord Aangifte 2016 doen Onderdeel: Persoonlijke gegevens van uzelf Onderdeel: Partner...

Inhoudsopgave. Voorwoord Aangifte 2016 doen Onderdeel: Persoonlijke gegevens van uzelf Onderdeel: Partner... Voorwoord 1 1 Aangifte 2016 doen 3 11 Hoe moet u dit dossier gebruiken? 3 12 Hoe doet u aangifte? 3 121 Nieuw: Pilot inloggen Idensys en idin 4 122 Iemand anders aangifte laten doen? 4 123 Wat kan een

Nadere informatie

1. Wet Inkomstenbelasting 2001

1. Wet Inkomstenbelasting 2001 Fiscale en sociale cijfers 2016 1. Wet Inkomstenbelasting 2001 Tarief box 1 Belastbaar inkomen meer maar niet meer belastingtarief tarief premie volksverzekeringen totaal tarief * voor een belastingplichtige

Nadere informatie

1.1 Een inleiding tot het Nederlandse recht 3. 1.2 Indeling van het recht 5

1.1 Een inleiding tot het Nederlandse recht 3. 1.2 Indeling van het recht 5 Inhoud Voorwoord V THEORIE 1 Inleiding tot het Nederlandse recht 3 1.1 Een inleiding tot het Nederlandse recht 3 1.2 Indeling van het recht 5 1.3 Regels in het recht 7 1.3.1 Functionarissen in de rechterlijke

Nadere informatie

1. Benut de fiscale oudedagsreserve maar doe dat met beleid

1. Benut de fiscale oudedagsreserve maar doe dat met beleid 1. Benut de fiscale oudedagsreserve maar doe dat met beleid De fiscale oudedagsreserve (hierna: FOR) is een mooie aftrekpost, maar heeft een keerzijde. Bij staking van uw onderneming moet u ook hierover

Nadere informatie

Hoofdlijnen van het Nederlands belastingrecht

Hoofdlijnen van het Nederlands belastingrecht Hoofdlijnen van het Nederlands belastingrecht door Mr. P.M. van Schie Prof. dr. CA. de Kam Mr. J. Lamens Mr. drs. F.J.P.M. Haas Twaalfde herziene druk Kluwer Deventer - 2004 INHOUDSOPGAVE Voorwoord bij

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Ondernemingsrecht

Hoofdstuk 5 Ondernemingsrecht Hoofdstuk 5 Ondernemingsrecht Paragraaf 5.1 1. Ondernemingsrecht a. Wat is economisch en juridisch gezien het verschil in benadering bij de diverse ondernemersvormen? b. Waartoe dient het ondernemingsrecht?

Nadere informatie

Bijzondere overeenkomsten: algemeen

Bijzondere overeenkomsten: algemeen Inhoud 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Bijzondere overeenkomsten: algemeen 15 15 1.1.1 Benoemd of bijzonder 15 1.1.2 Goed verloop rechtsverkeer 15 1.1.3 Bescherming zwakkere partij 16 1.1.4 Bijzonder gaat

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012 Inkomstenbelasting T-biljet indienen Bij onder andere vakantiebaantjes kan over het loon of een uitkering feitelijk te veel loonbelasting/premies volksverzekering zijn ingehouden. In dat geval kan het

Nadere informatie

Fiscaal Actueel

Fiscaal Actueel Fiscaal Actueel 4-2017 Belangrijke wijziging huwelijksvermogensrecht per 1 januari 2018 Tot 1 januari 2018 worden huwelijken nog standaard gesloten in algehele gemeenschap van goederen. Daarna is de standaard

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Diplomalijn(en) Diploma('s) Examen

EXAMENPROGRAMMA. Diplomalijn(en) Diploma('s) Examen EXAMENPROGRAMMA Diplomalijn(en) Diploma('s) Eamen Loonadministratie Praktijkdiploma Boekhouden (PDL ) Arbeidsrecht Overgangsregeling Niveau 4 (vergelijkbaar met mbo niveau 4) Versie 1-0 Geldig vanaf 01-09-16

Nadere informatie

Een eigen onderneming starten?

Een eigen onderneming starten? Een eigen onderneming starten? 2013 Daar komt heel wat bij kijken. U zult keuzes moeten maken. Bijvoorbeeld welke rechtsvorm gaat u kiezen, waar gaat u uw bedrijf vestigen, gaat u personeel in dienst nemen?

Nadere informatie

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 1

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 1 Inkomstenbelasting winst 1 programma Ondernemerschap Ondernemer versus onderneming Urencriterium Ongebruikelijke samenwerking Inleiding fiscale winstbepaling Goedkoopmansgebruik 1 Bronnenstelsel De inkomstenbelasting

Nadere informatie

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn?

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? Inhoudstafel Voorwoord... 1 Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? 1. Belastingen besparen?.... 5 1.1. Alle kosten van onroerende goederen in principe aftrekbaar... 5 1.1.1.

Nadere informatie

(Verwachte) fiscale wijzigingen Belastingplan 2018 en Regeerakkoord

(Verwachte) fiscale wijzigingen Belastingplan 2018 en Regeerakkoord UW ONDERNEMING, ONZE ERVARING (Verwachte) fiscale wijzigingen Belastingplan 2018 en Regeerakkoord mr. B. (Bas) Opmeer Programma 2 Politieke werkelijkheid Tarieven en vrijstellingen Box 3 Schenkbelasting

Nadere informatie

Inhoud. Afkortingen 17 I INLEIDEND DEEL 19

Inhoud. Afkortingen 17 I INLEIDEND DEEL 19 Inhoud Afkortingen 17 I INLEIDEND DEEL 19 1 Positie van de DGA binnen het fiscale spectrum 21 1.1 Inleiding 21 1.2 De DGA fiscaal vergeleken met de IB-ondernemer 22 1.3 Vergelijking box 2 en box 3 Wet

Nadere informatie

1.1. De overeenkomst met de verkoper Verplichtingen van de vastgoedadviseur Het dossier Wanprestatie...

1.1. De overeenkomst met de verkoper Verplichtingen van de vastgoedadviseur Het dossier Wanprestatie... Inhoudsopgave 1. De verkoopopdracht 1.1. De overeenkomst met de verkoper...1 De overeenkomst van opdracht............... 1 Overeenkomst van opdracht is geen volmacht...2 Courtage.................................

Nadere informatie

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014)

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) Het einde van het jaar is weer in zicht. Bedrijfsopvolging.nl heeft wat fiscale tips voor familiebedrijven op een rij gezet. Schenken Ieder jaar kunt

Nadere informatie

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012 Je hypotheek en de belasting in 2012 Hier vind je een toelichting op het jaaroverzicht van je SNS Hypotheek. Ook lees je hier de belangrijkste fiscale regels die in 2012 gelden voor de eigen woning, hypotheek,

Nadere informatie

Transparante Vennootschap

Transparante Vennootschap Transparante Vennootschap Er is een Transparante Vennootschap (hierna: TV) ingevoerd. Een TV is een naamloze vennootschap (hierna NV) of een besloten vennootschap (hierna: BV) die verzcht heeft om voor

Nadere informatie

OKTOBER 2016 TAK NIEUWSBRIEF

OKTOBER 2016 TAK NIEUWSBRIEF OKTOBER 2016 TAK NIEUWSBRIEF Algemeen Verzekeringscontrole Het was een ramp in Zuid-Oost Brabant na de storm die hier gewoed heeft. Er waren mensen niet goed of helemaal niet verzekerd voor deze schade.

Nadere informatie

Inhoudstafel. Voorwoord... Hoofdstuk I. Btw: De Europese achtergrond van de btw Hoofdstuk II. De advocaat als belastingplichtige...

Inhoudstafel. Voorwoord... Hoofdstuk I. Btw: De Europese achtergrond van de btw Hoofdstuk II. De advocaat als belastingplichtige... i Voorwoord............................................... vii Hoofdstuk I. Btw: De Europese achtergrond van de btw........ 1 HENRI VANDEBERGH Hoofdstuk II. De advocaat als belastingplichtige...............

Nadere informatie

1. Wettelijke context Europa België Vennootschap... 3

1. Wettelijke context Europa België Vennootschap... 3 Inhoud 1. Wettelijke context... 1 1.1. Europa... 1 1.2. België... 1 2. Vennootschap... 3 2.1. Begrip... 3 2.1.1. Algemeen... 3 2.1.2. Afwijkende bepalingen... 4 2.2. Categorieën van vennootschappen...

Nadere informatie

Levering van goederen naar andere EU-lidstaten / 13

Levering van goederen naar andere EU-lidstaten / 13 1 Inleiding / 11 2 Levering van goederen naar andere EU-lidstaten / 13 2.1 Levering aan een btw-plichtige ondernemer / 14 2.1.1 Voorwaarde 1: vervoer naar een andere lidstaat / 15 2.1.2 Afhaaltransacties

Nadere informatie

! Het is verstandig om vooraf een berekening te (laten) maken om te voorkomen dat de aangifte

! Het is verstandig om vooraf een berekening te (laten) maken om te voorkomen dat de aangifte Inkomstenbelasting - aandachtspunten T-biljet indienen Bij onder andere vakantiebaantjes kan over het loon of een uitkering feitelijk te veel loonbelasting/premie volksverzekeringen zijn ingehouden. In

Nadere informatie

Vermindering van btw voor kleine ondernemers

Vermindering van btw voor kleine ondernemers Vermindering van btw voor kleine ondernemers De kleineondernemersregeling Hebt u een onderneming en maakt u weinig omzet? Dan is er voor u de kleineondernemersregeling. Volgens deze regeling kunt u in

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips Fiscale eindejaarstips 1. Energiezuinig- en milieubewust investeren? Beter nu dan later Investeringen in bedrijfsmiddelen met een waarde van minder dan 2.500 komen vanaf 1 januari 2014 niet meer in aanmerking

Nadere informatie