gemeente Schiedam Aan de gemeenteraad van Schiedam 28 november UIT november Geachte dames, heren,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "gemeente Schiedam Aan de gemeenteraad van Schiedam 28 november 2008 08UIT14201 18 november 2008 010-2191833 Geachte dames, heren,"

Transcriptie

1 gemeente Schiedam Aan de gemeenteraad van Schiedam Burgemeester en wethouders Postbus EA Schiedam Stadskantoor Stadserf DZ Schiedam T F W UW KENMERK UW BRIEF VAN ONS KENMERK 08UIT14201 DOORKIESNUMMER 18 november ONDERWERP Flankerend beleid tijdelijke arbeidsmigranten 28 november Geachte dames, heren, Door de instroom van tijdelijke arbeidsmigranten uit de Midden- en Oost-Europa is het tekort aan - goedkope - arbeidskrachten in een aantal sectoren van de Nederlandse econom.e verholpen. Daarbij Let vooral worden gedacht aan de agrarische sector en dan met name de kas- en tuinbouw, maar ook in de bouw en de Rotterdamse haven. Tegelijkertijd zijn er ook problemen ontstaan Daar waar deze werkgelegenheid vlak bij grote steden ligt, zoals het Westland tussen Den Haag en de Rijnmond, zljn de arbeidsimgranten vaak gehuisvest in wijken van deze grote steden, die toch al te maken hebben met een opstapeling van problemen, onder andere waar het de leefbaarheid betreft. In deze steden (Den Haag, Rotterdam, Schiedam) zijn maatregelen getroffen om deze problemen, die wel onder de noemer 'overbewoning' worden samengevat, aan te pakken. In Schiedam is dat gebeurd door het reguleren - en waar nodig terugdringen - van het aantal kamerverhuurbedrijven. Arbeidsmigranten worden namelijk door hun werkgever in veel gevallen groepsgewijs in woningen ondergebracht, wat als kamerverhuur,s aan te merken. Vanaf 1 april 2008 is een vergunningregime van kracht: kamerverhuurbedrijven moeten ^schikken over een zogenaamde onttrekkingsvergunning. Voor bestaande kamerverhuurders gold tot 1 mei 2008 een overgangssituatie: mits tijdig aangemeld krijgen zij een vergunning. Voor bedrijven die zich na 1 mei 2008 melden, gelden drie criteria op grond waarvan de vergunning in ieder geval wordt geweigerd. Tegelijkertijd met het vaststellen van dit - stringente - beleid is door de gemeenteraad en het college van Burgemeester en Wethouders ook uitgesproken dat er zogenaamd flankerend beleid moet worden ontwikkeld. Deze arbeidsmigranten hebben immers het recht om in Nederland te werken en voorzien ook in een behoefte aan arbeidskrachten in een aantal sectoren. Dat betekent dat ze ook recht hebben op fatsoenlijke huisvesting, adequate welzijnsvoorzieningen, een normale sociaal-economische positie en goede voorlichting. 1 Voor de besluiten die door de gemeenteraad en het college van B&W zijn genomen: zie

2 Op 6 juni 2008 is er een expertmeeting gehouden in de Aleidazaal, waarbij een groot aantal experts aanwezig waren uit alle geledingen van de Schiedamse samenleving die op een of andere manier met tijdelijke arbeidsmigranten te maken hebben. De nota '(Tijdelijk) Thuis in Schiedam' is daarna verder ontwikkeld. In deze nota worden de mogelijkheden van flankerend beleid verkend en daarvoor vijftien voorstellen gedaan, die over de genoemde beleidsterreinen zijn verspreid. Het college heeft in zijn vergadering van 18 november 2008 de nota inclusief de beleidsvoorstellen vastgesteld. De nota is als bijlage bij deze brief gevoegd. In hoofdstuk 8 vindt u een samenvatting van de voorstellen. Twaalf van de vijftien voorstellen kunnen uit het reguliere budget worden betaald. Drie voorstellen vergen in 2009 een uitgave van ,-. Bij de voorjaarsnota 2009 is er extra inzet aangevraagd voor het project Overbewoning verantwoord binnen het programma Veiligheid. In de begroting is daarvoor voor de jaren 2009 en 2010 een bedrag van ,- gereserveerd en voor het jaar 2011 een bedrag van ,-. Van de gereserveerde gelden is 40% bestemd voor het flankerend beleid. Het budget is toereikend om deze drie voorstellen uit te kunnen voeren. Wij vertrouwen er op dat met de uitvoering van dit flankerende beleid, in combinatie met het kamerverhuurbeleid, de overlast in voldoende mate wordt teruggedrongen en tijdelijke arbeidsmigranten zich onderdeel voelen van de Schiedamse samenleving. Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Schiedam, de secretaris, de burgemeester, B. MarrÏÏussen/ "^WJVl. Verver-Aartsen Bijlage: Nota '(Tijdelijk) Thuis in Schiedam'

3 (Tijdelijk) Thuis in Schiedam Voorstellen voor een flankerend beleid t.a.v. tijdelijke arbeidsmigranten uit Midden-en Oost-Europa Gemeente Schiedam November 2008

4 Leeswijzer Na de inleiding wordt in deze nota stilgestaan bij de meest recente ontwikkelingen. Paragraaf 2 bevat een kort overzicht van wat zich op landelijk niveau afspeelt: de tweede migrantentop, de voortgaande discussie over o.a. certificering van arbeidsbureaus en de onderzoeken die plaatsvinden om meer zicht en grip te krijgen op de (tijdelijke?) arbeidsmigratie uit Midden- en Oost-Europa. \n paragraaf 3 wordt geschetst wat er in Schiedam is gebeurd sinds in het voorjaar besloten is de kamerverhuur te binden aan een vergunningensysteem. De stand van zaken m.b.t. dit vergunningensysteem komt aan bod, evenals de initiatieven die op regionaal niveau zijn genomen, wat o.a. geleid heeft tot het sluiten van een convenant tussen Schiedam, Rotterdam en Vlaardingen. En de sxpertisemeeting op 6 juni 2008, waar uitgebreid gesproken is over het zogenaamde flankerend beleid. Daar gaan de volgende paragrafen over. Paragraaf 4 handelt over alternatieve huisvesting. Na stilgestaan te hebben bij de vraag in hoeverre de gemeentelijke verantwoordelijkheid strekt, komen drie mogelijkheden aan de orde: tijdelijke verhuur van slooppanden, het gebruik van leegstaande kantoorpanden en containerwoningen. Het welzijnsbeleid komt aan de orde in paragraaf 5. Hoewel er nog geen scherp inzicht bestaat in de behoefte bij tijdelijke arbeidsmigranten zélf in Schiedam, kan er op grond van ervaringen van worden uitgegaan dat een lichte vorm van inburgering welkom is. Waar het om leerplichtige kinderen van arbeidsmigranten gaat, is duidelijk dat er nog wel een en ander moet gebeuren om hen in de schoolbanken te krijgen. Verder wordt in deze paragraaf kort ingegaan op wijkactiviteiten voor tijdelijke arbeidsmigranten en het voorkomen dat sociaal zwakke groepen het slachtoffer worden van het strengere beleid t.a.v. kamerverhuur. Paragraaf 6 gaat in op de sociaal-economische positie van tijdelijke arbeidsmigranten. Goed werkgeverschap staat daarin centraal, en dan vooral de positie van uitzendbureaus. Om het kaf van het koren te scheiden is een scherper toezicht nodig. Daarvoor is landelijke regelgeving nodig, maar ook op plaatselijk en regionaal niveau kan het een en ander gebeuren. Zoals een actieve informatieuitwisseling tussen interventieteam en landelijke controle-instanties en afspraken tussen de gemeente en bonafide uitzendbureaus. Belangrijk op alle terreinen is een goede communicatie: daar gaat paragraaf 7 over. Tijdelijke arbeidsmigranten horen te weten waar zie zich in Nederland aan hebben te houden én waar ze recht ophebben. Veel misverstanden kunnen daardoor weggenomen worden. Maar ook werkgevers, huisvesters en buurtbewoners zijn gebaat bij goede informatie. Een goed informatiepakket-digitaal en op papier-, een Pools spreekuur in de Stadswinkel en een centraal meldpunt voor overlast kunnen daarbij behulpzaam zijn. Buurtbewoners tenslotte kunnen beter beslagen ten ijs komen als ze weten welke panden een onttrekkingsvergunning hebben, cq. waarvoor een vergunningsaanvraag is aangevraagd. In de nota worden op een aantal plekken voorstellen gedaan. Deze staan nog eens samengevat in paragraaf 8.

5 1. Inleiding Met de uitbreiding van de Europese Unie tot 27 lidstaten - en het daarbij behorende vrij verkeer van goederen, personen en kapitaal - is er langzaam maar zeker een arbeidsmigratiegolf op gang gekomen vanuit Midden- en Oost-Europa naar onder andere Nederland'. Een dergelijk arbeidsmigratiegolf is niet nieuw. Door de eeuwen heen hebben zich dergelijke bewegingen voorgedaan, voortgestuwd door de economische conjunctuur. Als er in Nederland werk te vinden was waardoor mensen het voor zichzelf en hun familie beter konden krijgen, dan kwamen ze. De omgekeerde beweging vond - en vindt - ook plaats: Nederlanders die emigreren. Door de instroom van arbeidsmigranten uit de Midden- en Oost-Europa is het tekort aan - goedkope - arbeidskrachten in een aantal sectoren van de Nederlandse economie verholpen. Daarbij moet vooral worden gedacht aan de agrarische sector en dan vooral de kas- en tuinbouw, maar ook in de bouw en de Rotterdamse haven. Tegelijkertijd zijn er ook problemen ontstaan. Daar waar deze werkgelegenheid vlak bij grote steden ligt, zoals het Westland tussen Den Haag en de Rijnmond, zijn de arbeidsmigranten vaak gehuisvest in wijken van deze grote steden, die toch al te maken hebben met een opstapeling van problemen, onder andere waar het de leefbaarheid betreft. In deze steden (Den Haag, Rotterdam, Schiedam) zijn maatregelen getroffen om deze problemen, die wel onder de noemer 'overbewoning' worden samengevat, aan te pakken. In Schiedam is dat gebeurd door het reguleren - en waar nodig terugdringen - van het aantal kamerverhuurbedrijven. Tijdelijke arbeidsmigranten worden namelijk door hun werkgever in veel gevallen groepsgewijs in woningen ondergebracht, wat als kamerverhuur is aan te merken. Vanaf l april 2008 is een vergunningregime van kracht: kamerverhuurbedrijven moeten beschikken over een zogenaamde onttrekkingsvergunning. Voor bestaande kamerverhuurders gold tot l mei 2008 een overgangssituatie: mits tijdig aangemeld krijgen zij een vergunning. Voor bedrijven die zich na l mei 2008 melden, gelden drie criteria op grond waarvan de vergunning in ieder geval wordt geweigerd. Tegelijkertijd met het vaststellen van dit - strikte - beleid is door de gemeenteraad ook uitgesproken dat er zogenaamd flankerend beleid moet worden ontwikkeld. Tijdelijke arbeidsmigranten hebben immers het recht om in Nederland te werken en voorzien ook in een behoefte aan arbeidskrachten in een aantal sectoren. Dat betekent dat ze ook recht hebben op fatsoenlijke huisvesting, adequate welzijnsvoorzieningen, een normale sociaal-economische positie en goede voorlichting. In deze nota worden de mogelijkheden daarvan verkend en daarvoor voorstellen gedaan. 1 Dit zijn de landen uit Midden- en Oost-Europa die op 1 mei 2004 zijn toegetreden tot de EU: Polen, Estland, Letland, Litouwen, Hongarije, Tsjechië, Slowakije en Slovenië; voorts Bulgarije en Roemenië die op 1 januari 2007 zijn toegetreden. 2 Voor de besluiten die door de gemeenteraad en het college van B&W zijn genomen: zie

6 Expertmeeting 6 juni 2008 Op 6 juni 2008 belegde de gemeente Schiedam een expertmeeting over tijdelijke arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa in de Aleidazaal van het Stadskantoor onder het motto '(Tijdelijk) Thuis in Schiedam'. Op deze bijeenkomst waren zo'n 55 experts aanwezig uit alle geledingen van de (Schiedamse) samenleving die op een of andere manier met deze arbeidsmigranten te maken hebben: uit het onderwijsveld, uitzendbureaus, welzijnswerk, corporaties, bewonersgroepen, de gemeente enz. Doel was om ervaringen en standpunten uit te wisselen over de mogelijkheden die de gemeente heeft om op de verschillende beleidsterreinen (huisvesting, welzijn, onderwijs, sociaal-economisch, communicatie) initiatieven te ontwikkelen die positie van tijdelijke arbeidsmigranten verbetert. En dit dan als vervolg op een strikt beleid dat de gemeente Schiedam voert m.b.t. kamerverhuurbedrijven. Of zoals één van de inleiders het formuleerde: 'Zoek naar evenwicht: probeer problemen te voorkomen door een strenge handhaving en regelgeving, maar wees flexibel bij het zoeken naar oplossingen.' De expertmeeting was ook bedoeld om de conceptnotitie '(Tijdelijk) Thuis in Schiedam', waarin de mogelijkheden van dit 'flankerende' beleid worden verkend en die de deelnemers van te voren hadden ontvangen, verder te ontwikkelen en te schragen. Deze nota is daar mede het resultaat van. 2. Recente (landelijke) ontwikkelingen Sinds de besluitvorming in het college en de gemeenteraad in februari resp. maart 2008 hebben de ontwikkelingen niet stilgestaan. Er is een tweede 'Polentop' door de gemeente Den Haag georganiseerden in de landelijke politiek is sprake van een voortschrijdend inzicht. Daarnaast komen ook de eerste wetenschappelijke rapporten los over het betrekkelijk jonge verschijnsel van tijdelijke arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa Migrantentop Op 19 juni is er door de gemeente Den Haag een tweede 'Polentop' (inmiddels omgedoopt tot Migrantentop) georganiseerd, er zijn twee onderzoeken gepubliceerd m.b.t. arbeidsmigranten en op de dag van deze Migrantentop kwam de minister van Sociale Zaken met een brief aan de Tweede Kamer waarin hij uitgebreid ingaat op de monitoring van de uitzendbranche. Op de Migrantentop in Den Haag werd duidelijk dat een aantal gemeenten, waaronder Schiedam, een actief beleid voert om de overlast die door overbewoning wordt veroorzaakt, terug te dringen. Maar ook werd duidelijk dat gemeenten initiatieven nemen om de situatie van arbeidsmigranten te verbeteren, waarbij ook een beroep werd gedaan op de aanwezige ministers Donner en Vogelaar om daarbij de nodige ondersteuning te geven. Daarbij stonden vooral drie zaken centraal:

7 een verplichte certificering van uitzendbureaus om zo malafide werkgevers aan te kunnen pakken; ontwikkeling van een integratiebeleid dat is toegesneden op de bijzondere positie van tijdelijke werknemers ('inburgering-light'); de gezamenlijke verantwoordelijkheid van uitzendbureaus, werkgevers, corporaties en gemeenten om voor fatsoenlijke huisvesting te zorgen. De VNG, die een actieve rol heeft gespeeld bij beide 'Polentops' en in het voorjaar regionale bijeenkomsten over het gemeentelijke beleid t.a.v. tijdelijke arbeidsmigranten organiseerde, heeft samen met het ministerie van VROM 'factsheets' opgesteld, die gemeenten kunnen gebruiken bij hun beleid. De VNG-website heeft een apart dossier 'arbeidsmigranten' waar deze -en andere- praktische informatie te vinden is. De twee Migrantentoppen zijn zeer nuttig geweest. Niet alleen omdat gemeenten informatie onderling konden uitwisselen, maar ook omdat de ministers die bij beide gelegenheden aanwezig waren, duidelijk kon worden gemaakt dat een actievere rol van het Rijk noodzakelijk is. De Schiedamse expertmeeting (zie hiervoor) was eveneens nuttig, zij het om een andere reden: informatie-uitwisseling tussen de gemeenten en betrokken professionals op lokaal niveau. Het kan nuttig zijn om over enige tijd een nieuwe bijeenkomst te organiseren. Omdat op dit moment de urgentie en behoefte nog niet is vast te stellen is het volgende voorstel ruim geformuleerd. Voorstel: Verdere expertisevorming is nodig, zowel op landelijk als op lokaal en regionaal niveau. Om daar aan te kunnen bijdragen wil de gemeente Schiedam als daar aanleiding toe is een expertisebijeenkomst organiseren. Aard en doelgroep van deze bijeenkomst hangt af van de behoefte en de urgentie Regering In de brief van 19 juni 2008 gaat minister Donner in op de voortgang die het laatste jaar is gemaakt m.b.t. het aanpakken van (malafide) uitzendbureaus. 4 Hoewel het aantal malafide uitzendbureaus volgens verschillende bronnen nog steeds fors is -schattingen lopen uiteen van 1500 tot is er volgens de minister hard aan gewerkt om het toezicht en de handhaving te verbeteren. Zo is de samenwerking en informatie-uitwisseling tussen de toezichthoudende instanties 'verder verbeterd'. En groeit het aantal ondernemingen dat zich - vrijwillig- laat registreren als (al dan niet NENgecertificeerd) uitzendbureau door de Stichting Normering Arbeid (SNA), die een openbaar register bijhoudt. 6 Daaruit blijkt overigens dat lang niet alle geregistreerde uitzendbureaus ook gecertificeerd zijn. En daarnaast zijn er duizenden niet-geregistreerde uitzendbureaus. Overigens blijkt een certificaat geen garantie te zijn voor goed gedrag. Controles van de Arbeidsinspectie in 2007 wezen uit dat zowel gecertificeerde (11%) als niet-gecertificeerde uitzendbureaus (16%) in de fout gingen, bijv. als het 3 Zie > beleidsvelden > wonen > arbeidsmigranten. 4 Brief van het minister Donner aan de Tweede Kamer dd 19 juni 2008, te vinden op de website van het ministerie: pdf 5 Het gaat dan om de Arbeidsinspectie, de Belastingdienst, de Sociale Inlichtingen- en Opsoringsdienst (SIOD) en de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD). 6 Zie

8 ging om de naleving van de Wet op het Miiumumloon. 7 Vanuit de brancheverenigingen van uitzendbureaus (ABU en VIA) zijn voorstellen gelanceerd om tot stringentere regelgeving over te gan zoals een verplichte certificering en registraüe, verplichting om tot een eerstedagsmeldmg over e gaan van werkgevers die uitzendkrachten bij een met-geregistreerd uitzendbureau inhuren en alleen e! loonbelastingnummer af te geven aan geregistreerde uitzendbureaus. Deze- en,andere^.oorstellen worden nader door de minister bestudeerd. In de brief zegt hij toe aanvullende wetgeving voor te bereiden die werkgevers een grotere aansprakelijkheid geeft als zij werken met malafide lendbureau, Vergeleken met vorige brieven van de minister lijkt het er op dat hn bereis tot e stringenter beleid t.a.v. de uitzendbranche. De aanhoudende druk van gemeenten, de Tweede Kamer, FNV én brancheverenigingen begint zijn vruchten af te werpen Landelijk onderzoek In de brief van de minister maakt hij gewag van het onderzoek dat Regioplan in opdracht van het ministerie van SZW heeft verricht naar de effecten van het openstellen van de grenzen voor tndehjke arbeidsmigranten * Zo blijkt uit dit onderzoek dat 66% van de uitzendbureaus d.e arbeidsmigranten ta reren niet bekend is met de NEN- C e rtlfi catie. Slechts 8% van de uitzendbureaus en wervers die met tijdelijke arbeidsmigranten werken denkt dat een groot deel van de arbeidsmigranten zich hier permanent zullen vestigen. Werkgevers in de land- en tuinbouw zijn het meest enthousiast over de komst van de arbeidsmigranten, de werkgevers in de bouw het minst. Arbeidsmigranten m verstedelijkte gebieden zijn gemiddeld 17 kilometer van hun werkplek gehuisvest, * *» * " landelijk gebied germddeld 11 kilometer. De onderzoekers denken wel dat er meer overtredingen zijn van sociale wetgeving dan de Arbeidsinspectiemeldpunten inventariseren. D,t baseren^zij, op gesprekken met sociale partners én cijfers van de Poolse ambassade, waar in 2007, 200 schnftehjke meldingen binnen kwamen over problemen in de arbeidssfeer. Dat veel gemeenten waar arbeidsmigranten wonen, moehe hebben met de hu.svestmgss^e 1S geen nieuws De onderzoekers bepleiten een bovengemeentelijke aanpak, om zowel het waterbedeffect (bij strikt beleid) als de aanzuigende werking (bij positief beleid) te voorkomen. Uit recent onderzoek blijkt dat er tussen de en arbeidsmigranten worden bemiddeld door zo'n tot malafide arbeidsbemiddelaars. 9 Uit het onderzoek blijkt dat de land- en tuinbouwsector de grootste afnemer is van malafide bemiddelaars, dat onderbetaling de meest voorkomende fraude is, gevolgd door uitbuitingsituaties in de woonruimtevoorziening. ' Deze percentages hebben betrekking op het aandeel binnen de eigen groep, dus gecertificeerde resp. nia-,ïz^ iï^ ^*. * «**'<** is ««lmto de websltevm zerucli jk en, code * naar malafide bemiddelaars op de arbeidsmarkt' van het bureau 'Research voor Beleid' m opdracht van het SNCU, Süchting Naleving CAO-contracten voor U.tzendbureaus, 22 augustus Zie:

9 3. Recente ontwikkelingen in Schiedam Zoals in de inleiding is vermeld heeft Schiedam per 1 april 2008 een kamerverhuurbeleid ingevoerd. Vanaf die datum zijn kamerverhuurders verplicht over een zogenaamde onttrekkingsvergunning te beschikken. Bovendien wordt het al bestaande vergunningenregime van de gebruiksvergunning gehandhaafd. Hoe staat het met dit vergunningenbeleid? Voorts is er nadrukkelijk naar gestreefd om op regionaal niveau de discussie over een gezamenlijke aanpak aan te zwengelen. Ook is er met Rotterdam en Vlaardingen een convenant gesloten over een gezamenlijke aanpak Vergunningenverlening en handhaving Tot op heden (1 september 2008) zijn in totaal 145 aanvragen voor een onttrekkingsvergunning ontvangen. Deze locaties worden momenteel zorgvuldig beoordeeld. Ook in het licht gezien van de 10 gewijzigde brandveiligheidregeling, want op 1 oktober a.s. treedt het Gebruiksbesluit in werking. De afhandeling van de onttrekkingsvergunningen valt in drie stappen uiteen. 1) Een toets op volledigheid van de stukken en afstemming met de brandweer. Hiervoor zijn praktische werkafspraken gemaakt om elkaar op de hoogte te houden en informatie uit te wisselen. 2) Daarna wordt de aanvraag beoordeeld en getoetst door de woningtoezichthouder van de afdeling Vergunningen en Handhaving. Daarbij wordt advies ingewonnen bij Onderzoek en Statistiek, Brandweer en Afdeling Ruimtelijk gebruik. 3) Vervolgens wordt er controle uitgevoerd op de uitvoering: handhaving. Voor handhaving worden de volgende instrumenten ingezet: Aanschrijving/aanzegging op basis van de Huisvestingswet Als een bestaand kamerverhuurbedrijf niet over een onttrekkingsvergunning beschikt, schrijft de gemeente de hoofdbewoner/eigenaar van het betreffende adres/pand aan om de in strijd met de Huisvestingswet zijnde situatie te herstellen naar een niet-strijdige situatie. Dat wil zeggen dat het kamerverhuurbedrijf alsnog de gelegenheid wordt geboden om een vergunning aan te vragen. Als het om een nieuw kamerverhuurbedrijf gaat, dat geen vergunning heeft en ook geen vergunning kan krijgen, omdat het niet aan de criteria voldoet, moeten de onrechtmatige huurder(s) het pand binnen een gestelde termijn (redelijke termijn) verlaten. In het geval het kamerverhuurbedrijf wel over een onttrekkingsvergunning beschikt, maar geconstateerd wordt dat er meer bewoners zijn dan is toegestaan, moet de eigenaar de situatie terug te 10 Kortweg gezegd regelt dit besluit dat de gebruiksvergunning (iv.m. brandveiligheid vereist in het geval dat er aan meer dan vier personen onzelfstandige woonruimte wordt verschaft) wordt vervangen door een gebruiksmeldingsplicht voor kamergewijze verhuur (meer dan een huishouden en meer dan vier personen). Deze gebruiksmelding moet ten minste vier weken voor de aanvang van het gebruik schriftelijk aan B&W plaatsvinden; B&W kunnen nadere voorwaarden opleggen. B&W kunnen besluiten dat de gebruiksmleding niet (langer) geldig is als niet aan de (nadere) voorwaarden is voldaan.

10 brengen naar het maximale aantal toegestane bewoners. Het maximale aantal toegestane bewoners is geregeld in de bouwverordening, maar wordt ook genoemd in de onttrekkingsvergunning. Dwangsom en bestuursdwang Wordt er geen gehoor gegeven aan de aanschrijving, dan kan de gemeente een dwangsom opleggen. Eventueel kan de gemeente bestuursdwang toepassen volgens de procedure van de Awb. Deze procedure is nogal arbeidsintensief. Het is niet mogelijk om beide instrumenten tegelijk in te zetten Regionale aanpak De gemeente Schiedam heeft, in samenspraak met Rotterdam, aangedrongen op een actieve rol van de stadsregio m.b.t. het arbeidsmigrantenbeleid. Tot nu toe wordt alleen in de grote gemeenten (Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen) een actief beleid gevoerd. Om het zogenaamde waterbedeffect te voorkomen (nl. dat aangrenzende gemeenten worden geconfronteerd met onwenselijke gevolgen van strikt beleid) is die regionale aanpak nodig. Maar dan moeten de overige gemeenten -en de stadsregioom te beginnen wel inzien dat die gezamenlijke aanpak nodig en nuttig is. Aanvankelijk bleek dat niet echt het geval te zijn. Uit een inventarisatie die de stadsregio medio april 2008 maakte, waar acht van de zestien regiogemeenten aan meededen, bleek dat vooral de drie grote gemeenten die behoefte hadden. Op een door de stadsregio georganiseerde bijeenkomst in juni, waar Rotterdam en Schiedam hun ingezette beleid presenteerden aan de andere aanwezige regiogemeenten, bleek het inzicht gegroeid te zijn dat het toch nuttig is om op het niveau van de stadsregio -als eerste stap- kennis en ervaring te delen Convenant Schiedam met Rotterdam en Vlaardingen Het overleg op regionaal niveau leidde er al snel toe dat de gemeenten die het meest met de komst van tijdelijke arbeidsmigranten worden geconfronteerd (Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen) de koppen bij elkaar hebben gestoken om informatie uit te wisselen. Al snel bleek dat de drie gemeenten dezelfde benadering kiezen. Namelijk dat er naast positieve effecten van de toegenomen arbeidsmigratie ook negatieve effecten zijn, zoals overbewoning, malafide uitzendbureaus en slecht werkgeverschap. Daarom hebben zij een convenant gesloten over een gezamenlijke aanpak van de volgende zaken. Het bestrijden van huisvesting die niet volgens de regels plaatsvindt. Het melden aan elkaar en aan de bevoegde instanties van malafide uitzendbureaus en slecht werkgeverschap. Het realiseren van extra huisvestingsmogelijkheden in samenwerking met o.a. de corporaties. Het stellen van vergelijkbare eisen aan uitzendbureaus en andere verhuurders. Het elkaar op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van inburgering, voorlichting, welzijn en onderwijs. In het convenant is aangegeven dat ook andere gemeenten zich kunnen aansluiten. Een ambtelijke werkgroep waakt over de uitvoering van de afspraken. Rond 1 januari 2009 zal het convenant worden geëvalueerd.

11 3.4. Beleid t.a.v. het interventieteam In Schiedam is al geruime tijd een interventieteam actief dat n.a.v. klachten o.a. controleert of er sprake is van overbewoning, of de brandveiligheid in orde is, of er beschikt wordt over de juiste papieren e.d. Tot nu toe functioneerde dit interventieteam op ad-hoc basis, d.w.z. dat er geen vastgestelde beleidsregels zijn. O.a. naar aanleiding van een werkbezoek van Haagse collega's over hun werkwijze ten aanzien van onrechtmatige bewoning, werd duidelijk dat er van de Haagse aanpak geleerd kan worden. Zo heeft Den Haag een centraal meidnummer voor klachten, is er een systematische verwerking van gegevens en zijn er beleidskaders. Op dit moment wordt er gewerkt aan een beleidsplan waarin het volgende aan de orde komt: de taken van het interventieteam; de juridische basis; het protocol op basis waarvan opgetreden kan worden; functieomschrijving en formatie; meldpunt; informatiemanagement. Het is de bedoeling dat het beleidsplan eind 2008 door het college van B&W wordt vastgesteld Toename overlast De laatste maanden is er volgens de politie een merkbare toename van overlast van m.n. Polen in het centrum van Schiedam (Koemarkt en omgeving) en in de woonsituatie. Een aantal voorstellen in deze nota wil daaraan een halt toeroepen. Zo is het overleg met de uitzendbureaus er mede op gericht om hen te wijzen op hun verantwoordelijkheid als hun werknemers betrokken zijn bij overlast. De voorlichting aan Polen zal ook gaan over wat in Nederland de normale gedragsregels zijn. Het project 'Welkom in Oost' is bedoeld om contact te leggen tussen de arbeidsmigranten en hun omgeving. 4. Alternatieve huisvesting In de door de gemeenteraad aanvaarde raadsnota 'Overbewoning en huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten' wordt gesteld dat het beleid om overbewoning tegen te gaan en spreiding van kamerverhuurbedrijven te bevorderen er waarschijnlijk toe leidt dat er een tekort aan legale huisvesting voor tijdelijke buitenlandse werknemers zal ontstaan. Om te voorkomen dat illegale kamerverhuur hierin gedijt, moet naar alternatieve mogelijkheden worden gezocht. Temeer daar door de regering één- en andermaal is meegedeeld dat er vanuit het Rijk geen nieuwe initiatieven zijn te verwachten. Er is dus een gemeentelijke verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat er een aanbod van fatsoenlijke huisvesting is. Mogelijkheden die voor Schiedam geschikt lijken, komen hieronder aan de orde: het tijdelijk bestemmen van slooppanden, hergebruik van leegstaande kantoorpanden en containerwoningen op braakliggende terreinen.

12 4.1. Gemeentelijke verantwoordelijkheid? Allereerst moet de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de huisvesting van tijdelijke arbeidsmigranten in de juiste context worden geplaatst. Voor tijdelijke arbeidsmigranten die door uitzendbureaus worden geworven, geldt dat het uitzendbureau verantwoordelijk is voor de huisvesting. In de meeste gevallen voorziet het contract dat tussen werknemer en uitzendbureau wordt gesloten ook in het verzorgen van huisvesting. Als het om tijdelijke arbeidsmigranten gaat die op eigen gelegenheid naar Nederland komen, is het in eerste instantie de verantwoordelijkheid van henzelf om huisvesting te vinden. De door uitzendbureaus georganiseerde komst van de arbeidsmigranten heeft tot een stringenter beleid t.a.v. kamerverhuur geleid, waardoor als gevolg hiervan tijdelijke arbeidsmigranten op straat kunnen komen te staan. Daarnaast hebben tijdelijke arbeidsmigranten een belangrijke economische functie. Om deze redenen is het een gemeentelijke verantwoordelijkheid om desgewenst juridische medewerking te verlenen aan het creëren van 'alternatieve' huisvesting voor tijdelijke arbeidsmigranten. Een andere vraag is wanneer een tijdelijke arbeidsmigrant hier permanent gaat verblijven. Is dat na vier maanden, als de arbeidsmigrant verplicht is zich bij de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) te laten inschrijven? Is dat als er gezinshereniging plaatsvindt? Is dat als de arbeidsmigrant zélf aangeeft aan deze stap toe te zijn? Een scherpe grens valt moeilijk te trekken. Maar als de tijdelijke arbeidsmigrant zich hier permanent wil vestigen dan moet hij/zij als EU-burger recht kunnen doen gelden op de normale huisvesting volgens de daarvoor geldende regels en procedures. Naast de moeilijk te beantwoorden vraag hoe tijdelijk individuele huisvesting is, kan wel worden gesteld dat de huisvestingsbehoefte van tijdelijke arbeidsmigranten structureel is. Het vrije verkeer van werknemers binnen de EU en de ontwikkeling in de Nederlandse economie geven genoeg aanleiding te veronderstellen dat er een structurele behoefte zal zijn aan tijdelijke arbeidsmigranten Wat is fatsoenlijke huisvesting? Tijdelijke arbeidsmigranten lijken met weinig genoegen te nemen, om zo meer geld over te houden voor thuis. In de CAO voor uitzendkrachten is het nodige geregeld rond vervoer, huisvesting, zorg en informatievoorziening. De bouwverordening stelt eisen m.b.t. huisvesting in gebouwen, waar meer dan vier personen verblijven. Uit deze verschillende bronnen kunnen criteria worden ontleend, zoals voldoende vloeroppervlak per persoon (10-12 m 2 ), een afsluitbare kast, kookgelegenheid, adequate sanitaire voorzieningen, een huur van tussen de 45 en 65 per week per persoon, brandveilig, dagelijks beheer, duidelijke huis- en leefregels e.d. Voor sommige van deze criteria (brandveiligheid, vloeroppervlak) geldt dat de onttrekkings- c.q. gebruiksvergunning hierop toezien, maar voor de meeste geldt dit niet. Afspraken met de uitzendbureaus c.q. kamerverhuurders zijn nodig om ook deze maatregelen gerealiseerd te krijgen. Een middel daartoe kan een convenant zijn dat de gemeente Schiedam, eventueel in samenwerking met Rotterdam en Vlaardingen, afsluit met de uitzendbureaus. Een recente ontwikkeling is dat de VIA bezig is een keurmerk te ontwikkelen voor kamerverhuurbedrijven die voldoen aan de voorwaarden die VIA stelt. VIA heeft Schiedam gevraagd als pilot-gemeente hier aan te willen meewerken. Daar is 10

13 positief op gereageerd. Op dit moment vindt er overleg plaats tussen VIA en de gemeente Schiedam over de uitvoering van deze pi lot. Voorstel: Om de kwaliteit van de huisvesting van arbeidsmigranten te verhogen sluit Schiedam, bij voorkeur in samenwerking met Rotterdam en Vlaardingen, een convenant met de uitzendbureaus, waarin criteria voor een goede en veilige huisvesting zijn vastgelegd. Intussen werkt Schiedam mee aan de VIA-pilot om te onderzoeken of een dergelijk keurmerk bijdraagt aan het beoogde doel Alternatieven Het sinds 1 april 2008 in Schiedam geldende beleid betreffende het tegengaan van overbewoning en spreiding van kamerverhuurbedrijven, kan ertoe leiden dat er een tekort aan legale huisvesting voor tijdelijke buitenlandse werknemers zal ontstaan. Om te voorkomen dat illegale kamerverhuur hierin gedijt, is het wenselijk dat er naar alternatieve mogelijkheden wordt gezocht. Ook tijdelijke buitenlandse werknemers hebben immers recht op fatsoenlijke huisvesting Tijdelijke verhuur van slooppanden De tijdelijke verhuur van panden die in afwachting van sloop vanwege herstructurering leeg staan is een mogelijkheid. Het voordeel hiervan moge duidelijk zijn: huurwoningen blijven nog enige tijd in gebruik, wat verloedering tegengaat. Er moet wel zorgvuldig met deze mogelijkheid worden omgesprongen. Het heeft geen zin sloopwoningen te gebruiken die op de korte termijn gesloopt gaan worden. Niet alleen omdat het bewoonbaar maken altijd kosten met zich meebrengt, maar ook omdat de planvorming er niet door vertraagd mag worden. Het gaat derhalve om woningen die pas over 2 tot 5 jaar gesloopt gaan worden. Bewoners die hun woning verlaten onder de voorwaarde dat deze gesloopt gaat worden, kunnen onaangenaam verrast zijn als de woning toch weer verhuurd wordt. Met hen, maar ook met de omgeving moet goed worden gecommuniceerd, zeker als het meerdere panden zou betreffen. Uiteraard geldt ook voor deze panden dat voldaan moet worden aan de vereisten m.b.t. de onttrekkings- en gebruiksvergunning. Overigens werkt Woonplus nu ook al samen met bedrijven die gespecialiseerd zijn in het verhuren van woningen in complexen die over circa vijfjaar worden gesloopt, zoals Ad Hoc, Villex en Interveste. Deze woningen worden dan tijdelijk verhuurd aan bijzondere doelgroepen, zoals gescheiden mensen. Op de expertmeeting van 6 juni jl. bracht Woonplus wel naar voren dat het uitplaatsen van bewoners tijd kost, waardoor een langere termijn van tijdelijke verhuur (2 tot 5 jaar) niet haalbaar is. De VIA stelde daar tegenover dat in goed overleg met de uitzendbureaus -en bij een goed beheer door uitzendbureaus - een kortere termijn van half tot en jaar ook een wenselijke optie is. In Rotterdam hebben de gemeente en corporaties een convenant gesloten om slooppanden voor tijdelijke huisvesting ter beschikking te stellen. Maaskoepel onderzoekt de mogelijkheid om dat ook op regionaal niveau te regelen. Overigens spreekt het voor zich dat een gebruik van deze mogelijkheid er niet toe mag leiden dat er vertraging optreedt van de herstructureringsopgave en dat er goede afspraken gemaakt moeten worden 11

14 tussen de corporatie en de uitzendbureaus over de tijdelijkheid en de verantwoordelijkheid van de uitzendbureaus om na afloop van de overeengekomen termijn voor andere huisvesting te zorgen. Woonplus ziet vooralsnog geen mogelijkheden om slooppanden tijdelijk te verhuren aan de arbeidsmigranten. Wel is Woonplus bereid mee te denken aan oplossingen zoals bijvoorbeeld reguliere zelfstandige woningen in een bepaald complex beschikbaar te stellen aan de uitzendbureaus binnen de mogelijkheden van het systeem van de woonruimteverdeling. Hierbij stellen zij dan onder andere als voorwaarde dat één van de woningen in dit complex verhuurd wordt aan een beheerder. De mogelijkheden en de wenselijkheid van deze suggestie zal door de afdeling Ruimtelijk Gebruik samen met Woonplus nog nader worden onderzocht Leegstaande kantoorpanden Het gebruik van kantoorpanden is een andere mogelijkheid om alternatieve huisvesting te bieden. Het ligt voor de hand dat er enkele ingrepen nodig zijn om kantoorpanden voor tijdelijke bewoning geschikt te maken. Het voordeel van deze locaties is dat ze meestal niet midden in een woonbuurt liggen, parkeervoorzieningen aanwezig zijn en een grote groep huisvesting kunnen verschaffen, waardoor het lonend is gemeenschappelijke voorzieningen te maken, zoals een ontmoetingsruimte, en (permanent) beheer. Bij grote kantoorpanden is het ook mogelijk om een gemengde (woon)bestemming te creëren, zoals huisvesting voor starters, studenten, kleine bedrijven e.d. Er heeft een inventarisatie van leegstaande, in principe geschikte kantoorpanden plaatsgevonden. Dat heeft geleid tot een lijstje van twee panden die in principe daarvoor in aanmerking komen - en waar de eigenaren ook bereid zijn om mee te denken over een dergelijke bestemming. Deze kantoorpanden, de Torendijk en de Klaverstede, zijn beide gelegen in het bedrijfsgebied de 's- Gravelandse Polder. Het kantorengebouw de Torendijk ligt direct aan de 's-gravelandseweg, is goed ontsloten en heeft voldoende parkeergelegenheid. Van het gebouw staan sinds enige jaren ca. 6 verdiepingen te huur en komt zelfs in de toekomst geheel leeg te staan. Door de verouderde uitstraling van het pand is het als kantorengebouw moeilijk verhuurbaar en is het met openbaar vervoer moeilijk bereikbaar. Het kantorengebouw Westpoint (Klaverstede) ligt aan de De Brauwweg; hiervan staat op dit moment een gedeelte leeg, dat direct naast het sportcentrum ligt. Het bestemmingsplan 'Spaanse Polder en 's Graveland 2004' laat de bestemming tijdelijke huisvesting niet toe. Er kan echter op grond van de Wet Ruimtelijke Ordening (art 3.22) voor vijfjaar ontheffing worden verleend. Het moet dan wel duidelijk zijn dat het tijdelijke huisvesting betreft. Voorstel: De gemeente is bereid om juridische medewerking te verlenen om het mogelijk te maken dat de (deels) leegstaande kantoorpanden Torendijk en Westpoint gebruikt worden voor o.a. tijdelijke huisvesting van tijdelijke arbeidsmigranten Braakliggende terreinen voor containerwoningen Een derde mogelijkheid is de bouw van containerwoningen, die door enkele ondernemingen op de markt is gezet, onder andere voor studentenhuisvesting". Deze complexen worden bij voorkeur niet Zie o.a.: 12

15 midden in een woonwijk gezet, waar doorgaans ook niet de vereiste braakliggende grond aanwezig is, maar aan de rand van een bedrijventerrein, waar ook voldoende parkeergelegenheid is en dat vaak goed aansluit op een snelweg. Een goede omvang is een complex van 30 units, waar in elke unit 6 mensen fatsoenlijk in gehuisvest kunnen worden. Met zo'n omvang kan er een ontmoetingsruimte worden gerealiseerd en is het mogelijk om een conciërge aan te stellen voor klusjes, toezicht en als aanspreekpunt. Op dit moment is er in Schiedam geen geschikte locatie voorhanden. 5. Welzijnsbeleid In het flankerend beleid neemt het welzijnsbeleid in brede zin een belangrijke plaats in. Want of het nu om Nederlanders, autochtonen dan wel allochtonen, of tijdelijke arbeidsmigranten gaat, zaken als ontspanning, onderwijs, educatie en participatie zijn voor elk mens belangrijk. Het is daarbij van belang om stil te staan bij de vraag welke wensen en behoeften de arbeidsmigranten zelf hebben. De mogelijkheden daarvan worden verkend. Vervolgens komen inburgering en het leren van de Nederlandse taal aan bod en dan vooral het onderwijs voor kinderen. Daarna wordt ingegaan op de participatie van deze groep. Tot slot wordt aandacht besteed aan de mogelijke, ongewenste verdringingseffecten van het nieuwe beleid rondom kamerverhuur /overbewoning Behoeften van tijdelijke arbeidsmigranten Om in kaart te kunnen brengen waar de arbeidsmigranten behoefte aan hebben moet informatie worden ingewonnen bij de groep zelf. De gemeente weet nu onvoldoende wat er speelt bij deze arbeidsmigranten. Er bestaat op dit moment helaas nog geen groep arbeidsmigranten die zich heeft georganiseerd in een zelforganisatie. Hierdoor is contact met de groep niet makkelijk. Er is echter wel een aantal kanalen, waardoor arbeidsmigranten, en dan vooral Polen, bereikt kunnen worden. Dat kan via de twee Poolse bladen die er in Nederland verschijnen PoPolsku 2 en Niedziela ]i. Voorts is er een website van de Poolse gemeenschap in Nederland 14. In Schiedam zijn er twee Poolse winkels, de Polski Sklep UBacy en de Sklep Halinka Xi en in Rotterdam de Poolse Parochie OLV Sterre der Zee in Rotterdam 16 Een andere manier om de groep beter in beeld te krijgen is door het doen van onderzoek. CMO Stimulans zal in opdracht van de gemeente Schiedam onderzoek doen naar de sociaal-economische kenmerken van arbeidsmigranten, de knelpunten m.b.t. integratie van de doelgroep en inventariseren wat de behoefte van de doelgroep is op het gebied van welzijnsactiviteiten. Vanuit de Stadsregio Rotterdam is er subsidie beschikbaar gesteld voor dit onderzoek. Naar verwachting zal het onderzoek van CMO Stimulans eind 2008 gereed zijn. CMO Stimulans zal in haar onderzoek gebruik maken van de hierboven genoemde kanalen. 12 Zie: 13 Zie: 14 Zie: www. polonia.nl 15 resp. Hoogstraat 113 en Rotterdamsedijk 234, zie ook: 16 zie: 13

16 5.2. inburgering / Nederlandse taal Onderwerp van discussie is de vraag hoeveel tijdelijke arbeidsmigranten hier zullen blijven. Een grote groep zal hier tijdelijk zijn om in korte tijd veel geld te verdienen en daarna terug te keren naar hun eigen land. Voor diegenen die langer willen blijven zal echter nagedacht moeten worden over de mogelijkheden om inburgeringtrajecten of taallessen te volgen. De tijdelijke arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa zijn niet verplicht om in te burgeren. Volgens de Europese regels hoeven EU-ingezetenen namelijk geen inburgeringcursus te volgen. De groep kan echter wel een aanbod worden gedaan. In april 2008 is in de gemeenteraad de 'Discussienotitie beleidsontwikkeling inburgering Schiedam' besproken. Eén van de onderwerpen waarover de raad een keuze moest maken betrof de doelgroepen van het inburgeringsbeleid. Naast groepen die verplicht zijn in te burgeren (waaronder nieuwkomers en uitkeringsgerechtigden) bestaat er ook een groep mensen die op vrijwillige basis kunnen inburgeren, de zgn. inburgeringsbehoeftigen. Voor inburgeringsbehoeftigen heeft de raad als prioriteit de groep opvoeders aangegeven, vooral ouders met jonge kinderen. MOE -landers met kinderen krijgen dus de mogelijkheid deel te nemen aan een inburgeringstraject dat de gemeente hen aanbiedt. Als zij dit accepteren begint voor hen de inburgeringsplicht. Dat wil zeggen dat deelname vrijwillig is, maar niet vrijblijvend. Naast het volgen van een inburgeringstraject via de gemeente bestaan er ook andere mogelijkheden om de Nederlandse taal te leren. Een aantal uitzendbureaus biedt de arbeidsmigranten de mogelijkheid om Nederlandse taalles te volgen. Dat gebeurt onder andere door lessen in te kopen bij de Stichting Nederlands-Pools Centrum voor Cultuur en Educatie in Rotterdam 17. De cursus Nederlands bij deze stichting omvat vijftien bijeenkomsten van 1,5 uur en kost 150 euro. Deelnemers aan de taalcursus bij het Nederlands-Pools Centrum zijn over het algemeen vrijgezellen die van plan zijn langer in Nederland te blijven. De groep opvoeders wordt niet bereikt, zo geeft het Centrum aan. De minister van WWI is in gesprek met de uitzendbranche om taal en inburgering op de werkvloer vorm te geven. De minister richt zich daarbij op het ontwikkelen van lesmethodieken voor inburgering op de werkvloer, waarvoor wordt aangesloten bij de ontwikkelingen in het Deltaplan inburgering. Daarnaast richt de minister zich op het bevorderen van de gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgevers en gemeenten in de totstandkoming van een inburgeringsaanbod voor deze doelgroep. Voorstel: De gemeente zal de in Schiedam verblijvende arbeidsmigranten actief informeren over de mogelijkheden die er zijn om een inburgeringstraject te volgen. De gemeente zal in het kader van het convenant met Rotterdam en Schiedam proberen met de uitzendbureaus een inburgeringaanbod voor arbeidsmigranten te realiseren. 17 Zie: Deze stichting wil kinderen en volwassenen kennis van de Poolse taal en cultuur bijbrengen en bijdragen aan integratie van Polen in Nederland. 14

17 5.3, Onderwijs voor de kinderen van tijdelijke arbeidsmigranten Volgens de gegevens van Bureau Onderzoek en Statistiek waren er eind huishoudens in Schiedam uit Midden- en Oost-Europa. Op die datum hadden 85 van deze huishouden in totaal 114 kinderen in de leeftijd van 0-19 jaar. Een groot deel van de groep, namelijk 78 kinderen, behoort tot de leeftijdsgroep 0-13 jaar. (Zie Bijlage 1) Deze cijfers zijn niet geheel betrouwbaar. Het aantal kinderen kan een stuk groter zijn doordat veel tijdelijke arbeidsmigranten zich niet inschrijven in het GBA. Inschrijving is immers pas verplicht bij een verblijf in Nederland van vier maanden of langer. Uit het leerplichtadministratiesysteem van de gemeente zijn cijfers te halen m.b.t. leerlingen die in één van de landen in Midden- en Oost-Europa geboren zijn. Op 14 mei 2008 waren er 36 kinderen uit deze landen ingeschreven bij het primair onderwijs. Het grootse gedeelte (19 kinderen) is Pools. De 36 kinderen zitten op diverse scholen in Schiedam, verspreid over de hele stad. De scholen die eruit springen zijn basisschool Het Startblok (Nieuwland) met 13 leerlingen, basisschool De Singel (Oost) met 7 leerlingen en basisschool St. Jan (Oost), met 5 leerlingen. Het grote aantal leerlingen ingeschreven bij basisschool Het Startblok wordt veroorzaakt door de administratieve koppeling van het Centrale Opvang Neveninstroom project (CON) aan Het Startblok. Het project is bedoeld voor kinderen tussen de 6 en 13 jaar, die weinig of geen onderwijs in het Nederlands hebben gevolgd en niet langer dan twee jaar in Nederland zijn. Leerlingen gaan een halve dag naar de CON en een halve dag naar de basisschool. In het project leren de kinderen door middel van een intensieve halve dagopvang bij het CON in korte tijd Nederlands spreken en schrijven. Aanmelding verloopt via de basisscholen, de leerplichtambtenaar, Vluchtelingenwerk Maasdelta en/of de ouders. In overleg met de scholen en de ouders wordt een keuze gemaakt voor een school. Dit kan betekenen, dat een neveninstromer niet wordt geplaatst op de school die de leerling in eerste instantie heeft aangemeld. Hierdoor is het mogelijk om de neveninstromers te spreiden over verschillende scholen, zodat concentratie op één school wordt voorkomen. Ouders maken uiteindelijk zelfde keuze, de deelname aan het project is vrijwillig. Scholen die leerlingen hebben die bij het CON staan ingeschreven krijgen een financiële vergoeding vanuit de gemeente. Kinderen van 12 jaar en ouder worden aangemeld bij het Steunpunt onderwijs. Het doel hiervan is om alle neveninstromers in deze leeftijdscategorie in de regie Nieuwe Waterweg Noord te registreren en te screenen met het oog op plaatsing op een school, die het beste past bij het ontwikkelingsniveau van de kinderen. De schoolbesturen hebben in hun overleg met de gemeente Schiedam aangegeven signalen te hebben dat een aantal scholen problemen heeft met deze groep kinderen. Afgesproken is dat de schoolbesturen de precieze aard van de problematiek zullen achterhalen. Gezien het lage aantal kinderen (36 in mei 2008) en de verdeling over de stad is echter de verwachting dat de problematiek versnipperd is. Met betrekking tot deze kinderen spelen nog wel twee andere zaken. Ten eerste: de CON valt op dat veel kinderen al langer in Nederland zijn voordat ze bij hen worden aangemeld. Op basis van bovenstaande gegevens kunnen wij ons afvragen hoeveel kinderen van deze arbeidsmigranten niet, of wellicht pas na maanden, naar de basisschool gaan. 15

18 Ten tweede speelt ook nog het probleem van 'illegaliteit'. De CON en de basisscholen in Schiedam hebben te maken met kinderen uit Roemenië en Bulgarije die hier (samen met hun ouders) verblijven zonder dat de ouders een tewerkstellingvergunning hebben. Voorop staat echter dat alle kinderen die in Nederland verblijven recht hebben op onderwijs. Scholen kunnen kinderen daarom zonder problemen inschrijven. Het ministerie van OCW kent deze kinderen een speciaal nummer toe waarop de scholen de bekostiging ontvangen. Op de expertmeeting van 6 juni jl. bleek dat scholen niet altijd weten hoe ze met deze groep moeten omgaan. De gemeente zal de scholen daarom moeten informeren over deze regeling vanuit het ministerie. Daarnaast is het goed om Stichting Welzijn Schiedam (SWS) - die ook in aanraking komt met deze groep kinderen en hun ouders- te informeren over deze regeling en over de werkwijze van het CON. De Stichting Nederlands-Pools Centrum voor Cultuur en Educatie geeft aan dat goede informatie over het Nederlandse onderwijssysteem belangrijk is. Het onderwijssysteem in Nederland verschilt namelijk erg van dat in Polen. Zo gaan bijvoorbeeld kinderen in Polen pas op hun 6 e voor het eerst naar de basisschool. Verder is het in Polen eenvoudig om verlof aan te vragen voor een kind, terwijl dat hier in het kader van de leerplicht niet zo eenvoudig is. Informatie over het Nederlandse onderwijssysteem zou kunnen worden opgenomen op de website van de gemeente Schiedam. Dit moet dan wel in de eigen taal gebeuren, zoals bijvoorbeeld op de website van de gemeente Vlaardingen gebeurt. Voorstel: De gemeente zal een overleg met de basisscholen en het CON bijeenroepen om tot onderlinge informatie-uitwisseling te komen, teneinde het alle leerplichtige kinderen van tijdelijke arbeidsmigranten in de schoolbanken te krijgen. Daarnaast zullen de arbeidsmigranten met kinderen over het Nederlandse onderwijssysteem geïnformeerd gaan worden Participatie /activiteiten in de wijk Stichting Welzijn Schiedam (SWS) wil binnenkort in Oost een project starten 'Welkom in Oost', met als doel de Polen in de wijk welkom te heten. Aanleiding is het gegeven dat er veel Oost-Europeanen - en dan vooral Polen - in Oost wonen waar weinig contact mee is vanuit de andere wijkbewoners. Men wil met het project de nieuwe bewoners niet alleen welkom heten maar ook wegwijs maken in de wijk. Hierbij zal een tolk worden ingezet. Voorts zal een film worden gemaakt over de wijk waarin praktische zaken zoals parkeren, vuilnis aanbieden, etc. aan bod komen. Deze film zal in het Pools worden ondertiteld. SWS denkt daarnaast aan het instellen van een spreekuur. Om deze activiteiten te ondersteunen wordt voorgesteld hiervoor een bedrag van 2000 ter beschikking te stellen. Stichting Nederlands-Pools Centrum voor Cultuur en Educatie in Rotterdam organiseert, naast hun taallessen, ook een zaterdagschool van Poolse taal en cultuur voor kinderen van 3 tot 12 jaar en biedt cursussen Pools voor Nederlanders. Het Centrum is ook betrokken bij verschillende welzijnsactiviteiten voor Polen in de Rotterdamse regio. Afgaande op de ervaringen van de Stichting zou gekozen kunnen worden voor activiteiten gericht op sport (voetbaltoemooi) of het organiseren van een barbecuefeest. Uit het onderzoek van CMO Stimulans zal blijken of de Oost-Europeanen in Schiedam aan dit soort activiteiten behoefte hebben. 16

19 Op dit moment bestaat er geen platform voor overleg met de tijdelijke arbeidsmigranten. De gemeente kan een dergelijk platform ook niet initiëren, maar kan deze - wanneer er één ontstaat - wel ondersteunen. Op dat moment ligt namelijk aansluiting bij het platform van migranten zelforganisaties in Schiedam, Stichting Multicultureel Schiedam, voor de hand. Dit platform is voor de gemeente een aanspreekpunt en ontvangt subsidie voor een aantal, dat zij uitvoert. Voorstel: Om contacten tussen arbeidsmigranten en hun omgeving te stimuleren wordt er in het kader van het project 'Welkom in Oost' 2000 ter beschikking gesteld door de gemeente Verdringingseffecten/aandacht voor sociaal zwakkeren Ten aanzien van kamerverhuur is nieuw beleid geformuleerd. Omdat er strenger gehandhaafd gaat worden bestaat het risico dat naast buitenlandse werknemers ook andere mensen, zoals mensen met problemen, op straat komen te staan. Het zou dan bijvoorbeeld kunnen gaan om alcohol- of drugsverslaafden. We noemen dit in het algemeen de 'sociaal zwakkeren'. Voor de groep sociaal zwakkeren is de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) beschikbaar. De OGGZ omvat preventieve zorg voor de gehele bevolking, preventieve zorg voor risicogroepen en zorg voor kwetsbare groepen zoals daklozen en zorgmijders. Sinds 1 januari 2007 valt de OGGZ onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de OGGZ. Op bestuurlijk en beleidsniveau is er in de regio Nieuwe Waterweg Noord het OGGZ-platform. De doelstelling van dit platform is afstemming van het OGGZ-beleid en het (mede)realiseren van een sluitende aanpak in de regio en samenhang te bevorderen tussen de verschillende OGGZ-initiatieven binnen de regio. In het platform zitten onder meer aanbieders, financiers, cliëntondersteuning en belangenbehartigers/aanbieders. Naast het regionaal platformoverleg vindt op lokaal niveau overleg plaats tussen de verschillende organisaties die zich met OGGZ-cliënten bezighouden. Hier is vooral sprake van casuïstiek overleg waarbij knelpunten in de uitvoering worden besproken. In Schiedam heet dit netwerk het Lokaal Zorgnetwerk (LZN). De coördinatie van het LZN ligt bij de GGD Rotterdam Rijnmond. Er zijn diverse instanties die de zorg voor kwetsbare groepen op zich nemen, waaronder het algemeen Maatschappelijk Werk, Riagg en Bouman GGZ. Voor onderdak kunnen groepen terecht bij diverse instanties, waaronder de Nachtopvang/ pensionvoorziening van Stichting Onder Een Dak en het 24-uurs Nood OpvangsCentrum (NOC). Tot op dit moment zijn er geen signalen vanuit de zorginstellingen of de noodopvang dat het stringentere kamerverhuurbeleid leidt tot het sluiten van kamerverhuurbedrijven waar sociaal zwakkeren wonen. Bij de evaluatie van het beleid blijft dit uiteraard een punt van aandacht. 17

20 6. De sociaal-economische positie van tijdelijke arbeidsmigranten Schiedam is voor de tijdelijke arbeidsmigranten uit de Midden en Oost-Europa vooral een woongemeente. Zeker voor hen die onder contract bij een uitzendbureau staan, geldt dat ze buiten de gemeente Schiedam in met name de tuin- en kasbouw werken. In de raadsnota 'Overbewoning en tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten' is al een schets gegeven van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de komst van tijdelijke arbeidsmigranten naar Nederland. Tijdens de commissie- en raadsbehandeling van het raadsvoorstel 'Overbewoning en huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten' op 3 en 13 maart 2008 is door verschillende fracties aangedrongen op aandacht voor de sociaal-economische positie van arbeidsmigranten. Hieronder worden de mogelijkheden daarvan verkend. Goed werkgeverschap mag verwacht worden van de werkgevers, dan wel de uitzendbureaus. Maar ook de gemeente kan een zet in de goede richting geven, waarbij de regionale aanpak niet uit het oog moet worden verloren Schets van de situatie Veel tijdelijke arbeidsmigranten worden geworven door uitzendbureaus. Daarnaast zijn er- in toenemende mate - arbeidsmigranten die als zelfstandige emplooi vinden. Als multi-inzetbare - veelal zwartwerkende - klusjesman, autohandelaar, en - een nieuwe trend - als kapper e.d. Het gaat niet alleen om mannen, maar ook om vrouwen. Het betreft niet alleen Polen, maar ook in toenemende mate Bulgaren en Roemenen. Zo waren Bulgaren en Roemenen volgens cijfers van de Kamer van Koophandel in 2007 de snelst groeiende groep zelfstandige ondernemers in Nederland, waarvan 45 resp. 63% vrouw is; 95% van deze vrouwen schreef zich in als kapster of schoonheidsspecialiste' 8. Er is dus sprake van een behoorlijke diversiteit, al neemt dit niet weg dat de meeste tijdelijke arbeidsmigranten (rond de 75%) via een uitzendbureau in Nederland werkzaam zijn en dus in loondienst zijn. Wel is er een onrustbarende ontwikkeling die ook in Schiedam wordt waargenomen, nl. dat er verkapte vormen van vrouwenhandel en daarmee samenhangend -onvrijwillige- prostitutie plaatsvindt, waarbij vrouwen uit Midden en Oost-Europa het slachtoffer zijn. Op dit moment wordt hier op landelijk niveau strafrechtelijke onderzoek naar ingesteld. Een andere, onwenselijke ontwikkeling is het fenomeen constructies met ZZP'ers (Zelfstandigen Zonder Personeel), werkgevers die werknemers ertoe bewegen voor zichzelf te beginnen. Werknemers worden dan zelfstandige ondernemer zonder personeel (ZZP). Deze groep wordt dan zelf verantwoordelijk voor alle verplichtingen zoals de Kamer van Koophandel, belastingaangifte, huisvesting, verzekering enz. De werkgever wordt dan opdrachtgever en is van veel risico af. In deze kan de vraag gesteld worden hoe een buitenlander dit allemaal moet regelen want er komt nogal wat bij kijken ondernemer te 1 De Volkskrant d.d. 6 mei

09UIT

09UIT gemeente Schiedam Aan de gemeenteraad van Schiedam Y.J. Haan Wethouder voor Bouwen, Wonen, Milieu, Dierenwelzijn, Verkeer en Vervoer Postbus 1501 3100 EA Schiedam Stadskantoor Stadserf 1 3112 DZ Schiedam

Nadere informatie

CONCEPT. 1 november Overbewoning/Huisvesting buitenlandse werknemers. Inleiding

CONCEPT. 1 november Overbewoning/Huisvesting buitenlandse werknemers. Inleiding CONCEPT DATUM 1 november 2007 ONDERWERP Overbewoning/Huisvesting buitenlandse werknemers Inleiding In het kader van de bestrijding van overlast in woonwijken is het terugdringen van illegale bewoning en

Nadere informatie

aan zet Leendert Koning, projectleider MOE-landers, ministerie van BZK

aan zet Leendert Koning, projectleider MOE-landers, ministerie van BZK Huisvesting MOElanders: Haaglanden aan zet Leendert Koning, projectleider MOE-landers, ministerie van BZK Inhoud van de presentatie - achtergrond en context - Verantwoordelijkheden - Huisvesting en woonoverlast

Nadere informatie

Hieronder de reactie op de vragen die u gesteld heeft over de bewoning van Roestuin 43 te Hendrik- Ido-Ambacht.

Hieronder de reactie op de vragen die u gesteld heeft over de bewoning van Roestuin 43 te Hendrik- Ido-Ambacht. Aan: Van: Betreft: Ary Cramer namens de fractie Gemeente Belangen Burgemeester J. Heijkoop Roestuin 43; n.a.v. vraag artikel 37 Reglement van Orde Datum: 16 juli 2012 Beste heer Cramer, Hieronder de reactie

Nadere informatie

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Ruimtelijke beleidsnotitie huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Ruimtelijke beleidsnotitie huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 13 september 2016 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Ruimtelijke beleidsnotitie huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten Samenvatting

Nadere informatie

gemeente Eindhoven InitiatiefvoorstelHoorzitting woningsplitsing en kamerbewoning

gemeente Eindhoven InitiatiefvoorstelHoorzitting woningsplitsing en kamerbewoning gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Raadsnummer 11R4247 Inboeknummer Dossiernummer InitiatiefvoorstelHoorzitting woningsplitsing en kamerbewoning Inleiding De vele negatieve signalen die uit de stad

Nadere informatie

NATIONALE INTENTIEVERKLARING

NATIONALE INTENTIEVERKLARING NATIONALE INTENTIEVERKLARING VAN PARTIJEN BETROKKEN BIJ DE (TIJDELIJKE) HUISVESTING VAN ARBEIDSMIGRANTEN UIT DE EU Versie voor bestuurlijke vaststelling Aanleiding De arbeidsmigratie uit andere EU landen

Nadere informatie

Bed-voor-Bed Regeling - voor huisvesting van arbeidsmigranten

Bed-voor-Bed Regeling - voor huisvesting van arbeidsmigranten Bed-voor-Bed Regeling - voor huisvesting van arbeidsmigranten De Bed-voor-Bedregeling is onderdeel van de nationale intentieverklaring voor huisvesting van arbeidsmigranten. Door ondertekening van deze

Nadere informatie

09UIT

09UIT gemeente Schiedam Burgemeester en wethouders Postbus 1501 3 100 EA SCHIEDAM Stadskantoor Stadserf 1 3 1 12 DZ SCHIEDAM T010219 11 11 Aan de gemeenteraad van Schiedam UW KENMERK UW BRIEF VAN ONDERWERP tussenrapportage

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Fraude en illegaliteit in de uitzendbranche

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Fraude en illegaliteit in de uitzendbranche De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

Collegebesluit. Onderwerp: Aanhuur 2e verdieping Zijlweg 245 ten behoeve van statushouders BBV nr: 2015/524330

Collegebesluit. Onderwerp: Aanhuur 2e verdieping Zijlweg 245 ten behoeve van statushouders BBV nr: 2015/524330 Collegebesluit Onderwerp: Aanhuur 2e verdieping Zijlweg 245 ten behoeve van statushouders BBV nr: 2015/524330 1. Inleiding Op grond van de Huisvestingswet 2015 is de gemeente verplicht zorg te dragen voor

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Openbaar Onderwerp Overgangsregeling handhaving illegale kamerverhuurpanden nota Beleidsregels onttrekking, omzetting en samenvoeging 2011 Programma / Programmanummer Ruimte & Cultuurhistorie / 1031 BW-nummer

Nadere informatie

Handhaving. Gijs de Bock Bureau Ondersteuning BWZ Dienst stedelijke Ontwikkeling. Den Haag, 9 juni 2011

Handhaving. Gijs de Bock Bureau Ondersteuning BWZ Dienst stedelijke Ontwikkeling. Den Haag, 9 juni 2011 Handhaving Gijs de Bock Bureau Ondersteuning BWZ Dienst stedelijke Ontwikkeling Den Haag, 9 juni 2011 Type overtredingen Er zijn een aantal typen overtredingen, die in Den haag voorkomen bij de huisvesting

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag > Retouradres Postbus 30941 2500 GX Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Betreft en op Kamervragen

Nadere informatie

Concept Nadere regels Tijdelijk Wonen

Concept Nadere regels Tijdelijk Wonen Concept Nadere regels Tijdelijk Wonen Burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn Gelezen het voorstel xxx van XXX 2015, Gelet op het bepaalde in titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Welkom bij het Symposium Arbeidsmigranten. Eindhoven, 30 november 2017

Welkom bij het Symposium Arbeidsmigranten. Eindhoven, 30 november 2017 Welkom bij het Symposium Arbeidsmigranten Eindhoven, 30 november 2017 Onderzoek naar het Poolse arbeidsmigrantenvraagstuk de Metropoolregio Eindhov Dr. Marleen van der Haar Projectleider m.vanderhaar@hetpon.nl

Nadere informatie

SAMENWERKINGSCONVENANT

SAMENWERKINGSCONVENANT SAMENWERKINGSCONVENANT aanpak malafide infrastructuur rond arbeid van (illegale) vreemdelingen Partijen, 1. Gemeente Den Haag; 2. Gemeente Westland. Overwegende dat, - In de gemeenten Den Haag en Westland

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018. 2500 EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018. 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directoraat-Generaal Wonen en Bouwen Directie Woningmarkt Turfmarkt

Nadere informatie

B en W nummer ; besluit d.d

B en W nummer ; besluit d.d B en W nummer 12.0780. ; besluit d.d. 28-8-2012 Onderwerp Beantwoording van de schriftelijk vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders van het raadslid R. van Laar (PvdA) d.d. 9 juli 2012 inzake

Nadere informatie

1. Het SNA-keurmerk. 2. Versterking keurmerk

1. Het SNA-keurmerk. 2. Versterking keurmerk INHOUD APRIL 2013: Het SNA-keurmerk Versterking keurmerk Afspraken inspectie-instellingen Lloyd s Register Nederland stopt met inspecties NEN 4400-1 A1 detacheringsverklaring constructies Discriminatiebepaling

Nadere informatie

M.B. Büter Aletta Jacobsdreef 86 2135 NB Hoofddorp. Betreft: Omgevingsvergunning. Geachte heer Büter,

M.B. Büter Aletta Jacobsdreef 86 2135 NB Hoofddorp. Betreft: Omgevingsvergunning. Geachte heer Büter, Bezoekadres Ebbehout 31 1507 EA Zaandam M.B. Büter Aletta Jacobsdreef 86 2135 NB Hoofddorp Postbus 209 1500 EE Zaandam www.odnzkg.nl Betreft: Omgevingsvergunning Geachte heer Büter, Op 14 maart 2016 hebben

Nadere informatie

Nota Huisvesting arbeidsmigranten Nederweert. I. Inleiding

Nota Huisvesting arbeidsmigranten Nederweert. I. Inleiding Nota Huisvesting arbeidsmigranten Nederweert I. Inleiding De verhouding tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en vrij werknemersverkeer hebben geleid tot een forse groei van het aantal, al dan niet

Nadere informatie

Aanvullende subsidie Bed, bad en brood 2015

Aanvullende subsidie Bed, bad en brood 2015 Openbaar Onderwerp Aanvullende subsidie Bed, bad en brood 2015 Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Vanaf 1 januari 2015 hebben we een bed, bad en broodvoorziening

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 29 407 Vrij verkeer werknemers uit de nieuwe EU lidstaten Nr. 198 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Beleidsnota Huisvesting Arbeidsmigranten. Inleiding

Beleidsnota Huisvesting Arbeidsmigranten. Inleiding Beleidsnota Huisvesting Arbeidsmigranten Inleiding In de afgelopen jaren vindt in Nederland een grote instroom van arbeidsmigranten plaats, die voornamelijk te werk gesteld worden in de agrarische sector,

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de Kamervragen van het lid Van Hijum (CDA) over tewerkstellingsvergunningen.

Hierbij zend ik u de antwoorden op de Kamervragen van het lid Van Hijum (CDA) over tewerkstellingsvergunningen. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

30 oktober 2013. Beleidskader huisvesting arbeidsmigranten Noord- Limburg (short-stay)

30 oktober 2013. Beleidskader huisvesting arbeidsmigranten Noord- Limburg (short-stay) 30 oktober 2013 Beleidskader huisvesting arbeidsmigranten Noord- Limburg (short-stay) Inhoudsopgave blz 1. 2. 3. Achtergrond 3 Doelgroep van beleid 3 Huisvestingsmogelijkheden binnen het beleid 3 3.1 Uitgangspunten

Nadere informatie

Beperking en spreiding van overlast als gevolg van commerciële kamerverhuurpanden en logiesgebouwen

Beperking en spreiding van overlast als gevolg van commerciële kamerverhuurpanden en logiesgebouwen Initiatiefvoorstel Beperking en spreiding van overlast als gevolg van commerciële kamerverhuurpanden en logiesgebouwen Juni 2009 Partij van de Arbeid Lelystad www.lelystad.pvda.nl Emiel van der Herberg

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid de heer D.A. van der Ree van 28 januari 2015 inzake het samenvoegen van woningen.

Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid de heer D.A. van der Ree van 28 januari 2015 inzake het samenvoegen van woningen. Gemeenteraad Schriftelijke vragen Jaar 2015 Datum akkoord 11 maart 2015 Publicatiedatum 13 maart 2015 Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid de heer D.A. van der ee van 28 januari

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Het Pact van Oost: Samen het talent van Oost ontwikkelen

Het Pact van Oost: Samen het talent van Oost ontwikkelen Het Pact van Oost: Samen het talent van Oost ontwikkelen Schiedam-Oost is een wijk vol mogelijkheden, barstensvol talent. Wat moet het maatschappelijk middenveld wel én niet doen opdat de bewoners van

Nadere informatie

Bestemmingsplan Onzelfstandige Bewoning Enschede. Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen. Anonieme versie

Bestemmingsplan Onzelfstandige Bewoning Enschede. Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen. Anonieme versie Bestemmingsplan Onzelfstandige Bewoning Enschede Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen Anonieme versie Gemeente Enschede Afdeling Bestemmen en Vergunnen NOTA SAMENVATTING EN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN

Nadere informatie

Stichting Normering Arbeid

Stichting Normering Arbeid 2014 Stichting Normering Arbeid Dé norm voor betrouwbaarheid! Een stevig keurmerk Het jaar 2014 heeft vooral in het teken gestaan van het pakket van verbetermaatregelen dat door SNA met sociale partners

Nadere informatie

Actuele Motie vergunning tijdelijke verhuur woningen.

Actuele Motie vergunning tijdelijke verhuur woningen. Actuele Motie vergunning tijdelijke verhuur woningen. De ondergetekende heeft de eer de volgende motie aan te bieden. De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Eindhoven; overwegende dat: dat

Nadere informatie

(Regeling formulieren Leegstandwet)

(Regeling formulieren Leegstandwet) VROM Regeling formulieren Leegstandwet Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, van 3 mei 2005, Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving, nr. MJZ2005052804, houdende vaststelling van de modellen,

Nadere informatie

Beleidskader huisvesting buitenlandse werknemers Noord-Limburg

Beleidskader huisvesting buitenlandse werknemers Noord-Limburg 29 januari 2013 Beleidskader huisvesting buitenlandse werknemers Noord-Limburg Versie Gemeente Venray Inhoudsopgave blz 1. Achtergrond 3 2. Doelgroep van beleid 3 3. Huisvestingsmogelijkheden binnen het

Nadere informatie

Project KOMPAS. Interventieproject huisvesting Moe-landers West Friesland

Project KOMPAS. Interventieproject huisvesting Moe-landers West Friesland Project KOMPAS Interventieproject huisvesting Moe-landers West Friesland initiatief van de negen West-Friese gemeenten Aanleiding project veel arbeidsmigranten in West-Friesland illegale huisvestingvormen

Nadere informatie

Vaststelling van de Verordening Wet Inburgering gemeente Hoorn Samenvoegen van Winvoorziening en voorziening oudkomers tot een reserve inburgering

Vaststelling van de Verordening Wet Inburgering gemeente Hoorn Samenvoegen van Winvoorziening en voorziening oudkomers tot een reserve inburgering Raadsvoorstel gemeente Hoorn Raadsvoorstel nr.: Portefeuillehouder: Wethouder de heer J.A. de Boer Raad d.d.: Budgethouder: W. Krijgsman Corsa registratienr. : 08.19818 Budgethouder: D. Gelinck Onderwerp

Nadere informatie

NATIONALE VERKLARING

NATIONALE VERKLARING NATIONALE VERKLARING VAN PARTIJEN BETROKKEN BIJ DE (TIJDELIJKE) HUISVESTING VAN EU-ARBEIDSMIGRANTEN Aanleiding De arbeidsmigratie uit andere EU-landen (en vooral uit Midden- en Oost-Europese landen (MOE-landen)

Nadere informatie

CAO voorlichting en handhaving in de uitzendbranche

CAO voorlichting en handhaving in de uitzendbranche CAO-vragen? Neem contact op met de SNCU! SNCU Postbus 9438 3007 AK Rotterdam Telefoon algemeen: 0180-642-530 Fax: 0180-642-539 E-mail: info@sncu.nl Helpdesk: 0800-7008 (gratis) www.sncu.nl www.meldenhelpt.nl

Nadere informatie

De gemeente Maastricht heeft twee initiatieven geselecteerd als pilots voor tijdelijke huisvesting. Er

De gemeente Maastricht heeft twee initiatieven geselecteerd als pilots voor tijdelijke huisvesting. Er Samenvatting De gemeente Maastricht heeft twee initiatieven geselecteerd als pilots voor tijdelijke huisvesting. Er is een stijgende vraag naar betaalbare huurwoningen in Maastricht, mede door het groeiend

Nadere informatie

Nieuwe wettelijke kaders - Huisvestingswet2014 - Wbmgp (Rotterdamwet) - Woningwet (handhaving)

Nieuwe wettelijke kaders - Huisvestingswet2014 - Wbmgp (Rotterdamwet) - Woningwet (handhaving) Nieuwe wettelijke kaders - Huisvestingswet2014 - Wbmgp (Rotterdamwet) - Woningwet (handhaving) Inge Vossenaar, directeur Woon- en Leefomgeving Portefeuillehoudersoverleg Wonen, Stadsregio Rotterdam 24

Nadere informatie

Presentatie Van opstellen woonvisie naar realiseren goede huisvesting

Presentatie Van opstellen woonvisie naar realiseren goede huisvesting Presentatie Van opstellen woonvisie naar realiseren goede huisvesting Gemeentenetwerk MOE-landers Ing. F.C. (Frans) Suijkerbuijk Adviseur Volkshuisvesting Gemeente Bergen op Zoom 7 april 2011 Inhoud presentatie

Nadere informatie

4. De bijgaande brief aan de Raad vast te stellen.

4. De bijgaande brief aan de Raad vast te stellen. Openbaar Onderwerp Budgetsubsidie Vluchtelingenwerk Oost Nederland 2014 Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Dit voorstel regelt de subsidieverlening

Nadere informatie

Rapport. Datum: 25 november 2010 Rapportnummer: 2010/335

Rapport. Datum: 25 november 2010 Rapportnummer: 2010/335 Rapport Datum: 25 november 2010 Rapportnummer: 2010/335 2 Klacht Beoordeling Conclusie Onderzoek Bevindingen Klacht Verzoeker klaagt erover dat de gemeente Nunspeet vanaf 1999 onvoldoende actie onderneemt

Nadere informatie

Aan het college van Burgemeester en Wethouders v/d gemeente

Aan het college van Burgemeester en Wethouders v/d gemeente > Retouradres Postbus 30941 2500 GX Den Haag Aan het college van Burgemeester en Wethouders v/d gemeente Wijken en Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag Interne postcode IPC 295 www.vrom.nl Betreft

Nadere informatie

1. Vast te stellen de brief aan de raad over de uitkomst van de ronde tafel gesprekken.

1. Vast te stellen de brief aan de raad over de uitkomst van de ronde tafel gesprekken. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Uitkomst ronde tafel gesprekken aanwijzing vuurwerkvrije zones Programma Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting Ter uitvoering van de moties tot het onderzoeken

Nadere informatie

Huisvesting voor tijdelijke arbeidsmigranten.

Huisvesting voor tijdelijke arbeidsmigranten. Huisvesting voor tijdelijke arbeidsmigranten. Aanleiding Veel ondernemers in de land- en tuinbouw maken gebruik van tijdelijke arbeidsmigranten. Ondernemers zijn verantwoordelijk voor een goede huisvesting

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 33 436 Wijziging van de Leegstandwet in verband met de verruiming van de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur bij leegstand van gebouwen en woningen

Nadere informatie

Beleidsnotitie Bed and Breakfast 2010

Beleidsnotitie Bed and Breakfast 2010 Beleidsnotitie Bed and Breakfast 2010 Gemeente Renkum, september 2010 1 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 1 DEFINITIE BED AND BREAKFAST... 1 JURISPRUDENTIE RAAD VAN STATE... 1 BESTEMMINGSPLANNEN... 2 VOORWAARDEN

Nadere informatie

Spreiding van allochtone leerlingen in het basisonderwijs te Maassluis April 2003

Spreiding van allochtone leerlingen in het basisonderwijs te Maassluis April 2003 Spreiding van allochtone leerlingen in het basisonderwijs te Maassluis April 2003 Aanleiding In november 2001 nam de gemeenteraad van Maassluis een motie aan om draagvlak te bevorderen voor het realiseren

Nadere informatie

Nachtwinkels. Alleen ter besluitvorming door het College Formele consultatie van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp

Nachtwinkels. Alleen ter besluitvorming door het College Formele consultatie van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Openbaar Onderwerp Nachtwinkels Programma Economie & Werk Portefeuillehouder T. Tankir / B. van Hees / H. Bruls Samenvatting Bij raadsbesluit van 20 november 2013 is de Verordening Winkeltijden Nijmegen

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Registratienummer: 00533567 Op voorstel B&W d.d.: 23 december 2014 Datum vergadering: 10 maart 2015 Portefeuillehouder: Helm Verhees Rol gemeenteraad: Verklaring

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Raadsbrief brandveiligheid kamerbewoning

Raadsbrief brandveiligheid kamerbewoning Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Raadsbrief brandveiligheid kamerbewoning Programma BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting De 50 jaarlijkse controles die de brandweer de afgelopen 4 jaar

Nadere informatie

Inventarisatie stand van zaken lozingen huishoudelijk afvalwater op Rijkswateren stand van zaken medio oktober 2005

Inventarisatie stand van zaken lozingen huishoudelijk afvalwater op Rijkswateren stand van zaken medio oktober 2005 Bijlage 2 Datum huishoudelijk afvalwater op Rijkswateren stand van zaken medio oktober 2005 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Belangrijkste conclusies 3 2 age 4 2.1 Algemene opmerking 4 3 Stand van zaken

Nadere informatie

Opgave 3 Arbeidsmigratie in goede banen

Opgave 3 Arbeidsmigratie in goede banen Opgave 3 Arbeidsmigratie in goede banen Bij deze opgave horen de teksten 4 en 5 en tabel 3 uit het bronnenboekje. Inleiding In 2004 trad een aantal landen uit Midden- en Oost-Europa, zoals Hongarije en

Nadere informatie

Beleidsregels. oude onrechtmatige bewoning. recreatiewoningen

Beleidsregels. oude onrechtmatige bewoning. recreatiewoningen Beleidsregels oude onrechtmatige bewoning recreatiewoningen 1 Deze beleidsregels zijn door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld op 4 december 2012 en gepubliceerd in de Nieuwe Dockumer

Nadere informatie

Onderwerp Beantwoording vragen PvdA-fractie inzake gebruik leegstaande panden om woningnood op korte termijn op te lossen

Onderwerp Beantwoording vragen PvdA-fractie inzake gebruik leegstaande panden om woningnood op korte termijn op te lossen PvdA-fractie T.a.v. Mevrouw A. Postma De Roede 12 9285 VK Buitenpost Dossiernummer : n.v.t. Stuknummer : n.v.t. Behandeld door : E. Idsardi Email : gemeente@achtkarspelen.nl Uw brief/mail van Uw kenmerk

Nadere informatie

Flexibel personeel evenement & veiligheid. Van 2.0 naar 3.0 Risico s beperken

Flexibel personeel evenement & veiligheid. Van 2.0 naar 3.0 Risico s beperken Flexibel personeel evenement & veiligheid Van 2.0 naar 3.0 Risico s beperken Soorten Flexibel personeel Eigen medewerkers met een tijdelijk contract Vaste uren Variabele uren Oproepcontract MET en ZONDER

Nadere informatie

Regulering kamerverhuur

Regulering kamerverhuur Sector Stadsontwikkeling A, B, C < A D Regulering kamerverhuur BELEIDSNOTITIE Status: besluitvorming MAO, College B&W In opdracht van: Wethouder Kamsteeg Ambtelijk opdrachtgever: Hoofd Afdeling Beleid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 29 407 Vrij verkeer werknemers uit de nieuwe EU lidstaten Nr. 162 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Op weg naar een nieuwe rol in flexwonen

Op weg naar een nieuwe rol in flexwonen Op weg naar een nieuwe rol in flexwonen Huisvesting van Arbeidsmigranten door Woningcorporaties 13 december 2013 Opbouw Traditionele rol corporaties Visie op arbeidsmigranten en huisvesting Wat kunnen

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 09,0479, d.d. 12 mei 2009 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid Rademaker (SP) d.d. 30 maart 2009 met betrekking tot leegstand Opaalstraat

Nadere informatie

BAOZW/U201100297 Lbr. 11/015

BAOZW/U201100297 Lbr. 11/015 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft recente ontwikkelingen op het gebied van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen uw kenmerk

Nadere informatie

Beleidsnotitie Bestuurlijke boete Huisvestingswet Rotterdam 2013. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Beleidsnotitie Bestuurlijke boete Huisvestingswet Rotterdam 2013. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Beleidsnotitie Bestuurlijke boete Huisvestingswet Rotterdam 2013 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van de wethouder Wonen, Ruimtelijke Ordening,

Nadere informatie

Onderwerp: Beleidskader Huisvesting Arbeidsmigranten in de tuinbouwgebieden van Erica en Klazienaveen

Onderwerp: Beleidskader Huisvesting Arbeidsmigranten in de tuinbouwgebieden van Erica en Klazienaveen svoorstel Onderwerp: Beleidskader Huisvesting Arbeidsmigranten in de tuinbouwgebieden van Erica en Klazienaveen 2013-2018 Portefeuillehouder: A.J. Sleeking Beleid en Regie Ruimtelijk Beleid Reina Beijering,

Nadere informatie

Aanvraag Vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte

Aanvraag Vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte Wonen, Wijken en Integratie Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Aanvraag Vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte Met dit formulier kunt u een vergunning

Nadere informatie

Voordracht voor de raadsvergadering van

Voordracht voor de raadsvergadering van <datum raadsvergadering> Voordracht voor de raadsvergadering van Jaar 2013 Publicatiedatum * Agendapunt * Datum indiening Tekst wordt gepubliceerd in Tekst wordt gepubliceerd in Onderwerp Initiatiefvoorstel

Nadere informatie

Plan van aanpak huisvesting arbeidsmigranten

Plan van aanpak huisvesting arbeidsmigranten Plan van aanpak huisvesting arbeidsmigranten 6 december 2012 1. Inleiding Binnen onze gemeente vinden veel arbeidsmigranten uit Midden en Oost Europa tijdelijk huisvesting. De huisvesting vindt plaats

Nadere informatie

Bijlage 1: Ambtelijke toelichting belangrijkste aspecten Huisvestingswet 2014

Bijlage 1: Ambtelijke toelichting belangrijkste aspecten Huisvestingswet 2014 Bijlage 1: Ambtelijke toelichting belangrijkste aspecten Huisvestingswet 2014 Inleiding Met ingang van 1 januari 2015 treedt de Huisvestingswet 2014 in werking. In deze wet is bepaald dat voor bestaande

Nadere informatie

AANVRAAG VERGUNNING TOT TIJDELIJKE VERHUUR VAN LEEGSTAANDE WOONRUIMTE AMERSFOORT. 1 Betreft Woning Gebouw. Burger service nummer:

AANVRAAG VERGUNNING TOT TIJDELIJKE VERHUUR VAN LEEGSTAANDE WOONRUIMTE AMERSFOORT. 1 Betreft Woning Gebouw. Burger service nummer: AANVRAAG VERGUNNING TOT TIJDELIJKE VERHUUR VAN LEEGSTAANDE WOONRUIMTE AMERSFOORT (Lees voor u dit formulier invult eerst de toelichting) Aan Burgemeester en Wethouders van T.a.v. de afdeling Amersfoort

Nadere informatie

17R R gemeente WOERDEN

17R R gemeente WOERDEN RAADSVOORSTEL 17R.00332 17R.00332 gemeente WOERDEN Indiener: college van burgemeester en wethouders Datum: 16 mei 2017 Portefeuillehouder(s): I ten Hagen, Y. Koster Portefeuille(s): Ruimtelijke ordening

Nadere informatie

De gebruiksvergunning en de gebruiksmelding

De gebruiksvergunning en de gebruiksmelding Besluit brandveilig gebruik bouwwerken De gebruiksvergunning en de gebruiksmelding Gebouwen moeten brandveilig worden gebruikt. Per 1 november 2008 gelden daarvoor landelijke eisen die zijn vastgelegd

Nadere informatie

Aanvraagformulier vergunning op grond van de Huisvestingsverordening gemeente Medemblik

Aanvraagformulier vergunning op grond van de Huisvestingsverordening gemeente Medemblik Aanvraagformulier vergunning op grond van de Huisvestingsverordening gemeente Medemblik Dit formulier sturen naar: Burgemeester en wethouders van Medemblik KCC Ruimte Postbus 45 1687 ZG Wognum Welke vergunning

Nadere informatie

ons kenmerk uw kenmerk bijlage behandeld door BSN H,Vrieling fax (0591)685599

ons kenmerk uw kenmerk bijlage behandeld door BSN H,Vrieling fax (0591)685599 Raadhuisplein 1 Postbus 30001 7811 AP Emmen 7800 RA Emmen u kil t. 140591 e. gemeente@emmen.nl f. 0591 685599 I. www.emmen,nl Aan de raad van de gemeente Emmen Team Ruimte ons kenmerk uw kenmerk bijlage

Nadere informatie

Oost-Europese arbeidsmigranten

Oost-Europese arbeidsmigranten Oost-Europese arbeidsmigranten CONCEPT Project: 878 In opdracht van: Dienst Wonen Hester Booi Jeroen Slot Weesperstraat 79 Postbus 658 118 VN Amsterdam 1 AR Amsterdam Telefoon 2 527 9474 Fax 2 527 9595

Nadere informatie

M. Peterse raad september 2011

M. Peterse raad september 2011 9 M. Peterse 479 mar@valkenswaard.nl 11raad00437 29 september 2011 Afwijzen van een verzoek tot partiële herziening bestemmingsplan Valkenswaard Noord (Dijkstraat 134) Het voorliggende woonhuis wordt nu

Nadere informatie

Handhaving bouwbesluit wooncomplexen

Handhaving bouwbesluit wooncomplexen Openbaar Onderwerp Handhaving bouwbesluit wooncomplexen Programma Stedelijke ontwikkeling, Veiligheid BW-nummer nvt Portefeuillehouder B. Velthuis, H. Bruls Samenvatting Eind 2015 is gebleken dat drie

Nadere informatie

Bekendmaking van het besluit van de gemeenteraad d.d. 16 december 2013, nr. 11B, tot vaststelling de Beleidsnota Plattelandswoning.

Bekendmaking van het besluit van de gemeenteraad d.d. 16 december 2013, nr. 11B, tot vaststelling de Beleidsnota Plattelandswoning. Gemeenteblad Elektronisch uitgegeven van de gemeente Tubbergen Jaargang: 2013 Nummer: 33 Uitgifte: 24 december 2013 Bekendmaking van het besluit van de gemeenteraad d.d. 16 december 2013, nr. 11B, tot

Nadere informatie

Nummer : 2011/60 Datum : 8 november 2011 Onderwerp : Huisvestingsvoorzieningen voor arbeidsmigranten

Nummer : 2011/60 Datum : 8 november 2011 Onderwerp : Huisvestingsvoorzieningen voor arbeidsmigranten Voorbereidende raadsvergadering: 22 november 2011 Besluitvormende raadsvergadering: 20 december 2011 : Portefeuillehouder: E. Damen AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2011/60 Datum : 8 november 2011 Onderwerp

Nadere informatie

Beleidsregels ter nadere invulling van artikel 4, onderdeel 10 van Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (persoonlijke omgevingsvergunning voor

Beleidsregels ter nadere invulling van artikel 4, onderdeel 10 van Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (persoonlijke omgevingsvergunning voor Beleidsregels ter nadere invulling van artikel 4, onderdeel 10 van Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (persoonlijke omgevingsvergunning voor permanente bewoning van een recreatiewoning) Vastgesteld

Nadere informatie

Beleidsnotitie. huisvesting arbeidsmigranten gemeente Wierden. een zoektocht naar permanente vormen voor tijdelijke huisvesting

Beleidsnotitie. huisvesting arbeidsmigranten gemeente Wierden. een zoektocht naar permanente vormen voor tijdelijke huisvesting Beleidsnotitie huisvesting arbeidsmigranten gemeente Wierden een zoektocht naar permanente vormen voor tijdelijke huisvesting 1. Inleiding De arbeidsmigratie uit Midden- en Oost Europese landen is de laatste

Nadere informatie

Gemeente Boxmeer. Onderwerp: Zondagopenstelling. Nummer: AAN de Raad van de gemeente Boxmeer. Boxmeer, 8 december 2009

Gemeente Boxmeer. Onderwerp: Zondagopenstelling. Nummer: AAN de Raad van de gemeente Boxmeer. Boxmeer, 8 december 2009 Gemeente Boxmeer Onderwerp: Zondagopenstelling. Nummer: AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 8 december 2009 Steeds meer gemeenten staan permanent koopzondagen toe daar er vraag is van winkeliers

Nadere informatie

Aanvraag omgevingsvergunning Venusstraat 2 te IJmuiden

Aanvraag omgevingsvergunning Venusstraat 2 te IJmuiden Aanvraag omgevingsvergunning Venusstraat 2 te IJmuiden Inspraakrapportage 6 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Inspraakprocedure 1.2 Leeswijzer 2. Verwerking inspraakreacties 3. Conclusie 1. Inleiding

Nadere informatie

Beantwoording artikel 38 vragen

Beantwoording artikel 38 vragen Beantwoording artikel 38 vragen Aan de PvdA fractie Ter attentie van mevrouw Suijker directie/afdeling RO/RBA contactpersoon J. de Heer onderwerp artikel 38 vragen PvdA telefoon 0182-588288 uw kenmerk

Nadere informatie

1. Betreft Woning Gebouw Adres: Postcode en plaats:

1. Betreft Woning Gebouw Adres: Postcode en plaats: Aan Burgemeester en Wethouders van Schiedam t.a.v. de afdeling Ruimtelijk Gebruik Postbus 1501 3100 EA Schiedam Aanvraag vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte Lees voor u dit formulier

Nadere informatie

BAOZW/U Lbr. 09/039

BAOZW/U Lbr. 09/039 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft actuele ontwikkelingen op het gebied van de kinderopvang uw kenmerk ons kenmerk BAOZW/U200900377 Lbr. 09/039

Nadere informatie

Gemeente Deurne. Beleidskader huisvesting arbeidsmigranten 2015. Gemeenteblad nr. 267, 3 december 2015. 1. Inleiding

Gemeente Deurne. Beleidskader huisvesting arbeidsmigranten 2015. Gemeenteblad nr. 267, 3 december 2015. 1. Inleiding Gemeenteblad nr. 267, 3 december 2015 Gemeente Beleidskader huisvesting arbeidsmigranten 2015 1. Inleiding In veel Brabantse gemeenten wordt een deel van de werkgelegenheid ingevuld door buitenlandse werknemers,

Nadere informatie

Bestemmingsplan Stroinkslanden Herstructurering 2014. Nota samenvatting en beantwoording zienswijzen

Bestemmingsplan Stroinkslanden Herstructurering 2014. Nota samenvatting en beantwoording zienswijzen Bestemmingsplan Stroinkslanden Herstructurering 2014 Nota samenvatting en beantwoording zienswijzen Gemeente Enschede Programma Stedelijke Ontwikkeling Afdeling Bestemmingsplannen November 2014 OVERZICHT

Nadere informatie

Bijgaand zend ik u, mede namens de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, de antwoorden op deze vragen.

Bijgaand zend ik u, mede namens de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, de antwoorden op deze vragen. > Retouradres Postbus 20011 2500 EA DEN HAAG Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directoraat-Generaal Wonen en Bouwen Directie Woningmarkt Turfmarkt

Nadere informatie

Onzelfstandige woonruimte Beleidsuitgangspunt Belangenafweging Toets op leefbaarheid

Onzelfstandige woonruimte Beleidsuitgangspunt Belangenafweging Toets op leefbaarheid Beleidsregel gebruik onzelfstandige woonruimte Velsen 2016 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Velsen Officiële naam regeling Beleidsregel gebruik onzelfstandige

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 29 407 Vrij verkeer werknemers uit de nieuwe EU lidstaten Nr. 129 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter

Nadere informatie

In- of uitlenen van arbeidskrachten

In- of uitlenen van arbeidskrachten In- of uitlenen van arbeidskrachten Stelt u arbeidskrachten ter beschikking oftewel; leent u personeel uit tegen betaling? Dan moet u dat sinds 1 juli 2012 vermelden in het Handelsregister. Dit is het

Nadere informatie

Het Onderwijsnummer in het Voortgezet Onderwijs ALGEMENE INFORMATIE OVER DE WET ONDERWIJSNUMMER VOOR SCHOLEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS

Het Onderwijsnummer in het Voortgezet Onderwijs ALGEMENE INFORMATIE OVER DE WET ONDERWIJSNUMMER VOOR SCHOLEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS Het Onderwijsnummer in het Voortgezet Onderwijs \ ALGEMENE INFORMATIE OVER DE WET ONDERWIJSNUMMER VOOR SCHOLEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS 2 5Wet Onderwijsnummer Er is een nieuwe wet, de Wet Onderwijsnummer.

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 11.0418, d.d. 19 april 2011 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Bed & Breakfast Beleid Behoudens advies van de commissie BESLUITEN 1. de beleidsnotitie Bed & Breakfast Beleid gemeente Leiden vast

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Algemeen Arbeidsmarktbeleid Nr.AAM/ASAM/02/1400 Nader rapport inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen in verband

Nadere informatie

Prestatieafspraken Gemeente IJsselstein / / Gemeente *7/ IJsselstein Providesv

Prestatieafspraken Gemeente IJsselstein / / Gemeente *7/ IJsselstein Providesv ^ Gemeente *7/ IJsselstein Providesv Gemeente IJsselstein / / Gemeente IJsselstein - Provides - HVIJ lad 1 van 1 Gemeente IJsselstein Provides Woningwet 2015 In de nieuwe Woningwet (per 1 juli 2015 ingegaan)

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van A. van Hunnik (GroenLinks) (d.d. 15 maart 2016) Nummer 3156

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van A. van Hunnik (GroenLinks) (d.d. 15 maart 2016) Nummer 3156 van Gedeputeerde Staten op vragen van A. van Hunnik (GroenLinks) (d.d. 15 maart 2016) Nummer 3156 Onderwerp Sloop sociale huurwoningen Rotterdam Aan de leden van Provinciale Staten Toelichting vragensteller

Nadere informatie