gemeente Schiedam Aan de gemeenteraad van Schiedam 28 november UIT november Geachte dames, heren,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "gemeente Schiedam Aan de gemeenteraad van Schiedam 28 november 2008 08UIT14201 18 november 2008 010-2191833 Geachte dames, heren,"

Transcriptie

1 gemeente Schiedam Aan de gemeenteraad van Schiedam Burgemeester en wethouders Postbus EA Schiedam Stadskantoor Stadserf DZ Schiedam T F W UW KENMERK UW BRIEF VAN ONS KENMERK 08UIT14201 DOORKIESNUMMER 18 november ONDERWERP Flankerend beleid tijdelijke arbeidsmigranten 28 november Geachte dames, heren, Door de instroom van tijdelijke arbeidsmigranten uit de Midden- en Oost-Europa is het tekort aan - goedkope - arbeidskrachten in een aantal sectoren van de Nederlandse econom.e verholpen. Daarbij Let vooral worden gedacht aan de agrarische sector en dan met name de kas- en tuinbouw, maar ook in de bouw en de Rotterdamse haven. Tegelijkertijd zijn er ook problemen ontstaan Daar waar deze werkgelegenheid vlak bij grote steden ligt, zoals het Westland tussen Den Haag en de Rijnmond, zljn de arbeidsimgranten vaak gehuisvest in wijken van deze grote steden, die toch al te maken hebben met een opstapeling van problemen, onder andere waar het de leefbaarheid betreft. In deze steden (Den Haag, Rotterdam, Schiedam) zijn maatregelen getroffen om deze problemen, die wel onder de noemer 'overbewoning' worden samengevat, aan te pakken. In Schiedam is dat gebeurd door het reguleren - en waar nodig terugdringen - van het aantal kamerverhuurbedrijven. Arbeidsmigranten worden namelijk door hun werkgever in veel gevallen groepsgewijs in woningen ondergebracht, wat als kamerverhuur,s aan te merken. Vanaf 1 april 2008 is een vergunningregime van kracht: kamerverhuurbedrijven moeten ^schikken over een zogenaamde onttrekkingsvergunning. Voor bestaande kamerverhuurders gold tot 1 mei 2008 een overgangssituatie: mits tijdig aangemeld krijgen zij een vergunning. Voor bedrijven die zich na 1 mei 2008 melden, gelden drie criteria op grond waarvan de vergunning in ieder geval wordt geweigerd. Tegelijkertijd met het vaststellen van dit - stringente - beleid is door de gemeenteraad en het college van Burgemeester en Wethouders ook uitgesproken dat er zogenaamd flankerend beleid moet worden ontwikkeld. Deze arbeidsmigranten hebben immers het recht om in Nederland te werken en voorzien ook in een behoefte aan arbeidskrachten in een aantal sectoren. Dat betekent dat ze ook recht hebben op fatsoenlijke huisvesting, adequate welzijnsvoorzieningen, een normale sociaal-economische positie en goede voorlichting. 1 Voor de besluiten die door de gemeenteraad en het college van B&W zijn genomen: zie

2 Op 6 juni 2008 is er een expertmeeting gehouden in de Aleidazaal, waarbij een groot aantal experts aanwezig waren uit alle geledingen van de Schiedamse samenleving die op een of andere manier met tijdelijke arbeidsmigranten te maken hebben. De nota '(Tijdelijk) Thuis in Schiedam' is daarna verder ontwikkeld. In deze nota worden de mogelijkheden van flankerend beleid verkend en daarvoor vijftien voorstellen gedaan, die over de genoemde beleidsterreinen zijn verspreid. Het college heeft in zijn vergadering van 18 november 2008 de nota inclusief de beleidsvoorstellen vastgesteld. De nota is als bijlage bij deze brief gevoegd. In hoofdstuk 8 vindt u een samenvatting van de voorstellen. Twaalf van de vijftien voorstellen kunnen uit het reguliere budget worden betaald. Drie voorstellen vergen in 2009 een uitgave van ,-. Bij de voorjaarsnota 2009 is er extra inzet aangevraagd voor het project Overbewoning verantwoord binnen het programma Veiligheid. In de begroting is daarvoor voor de jaren 2009 en 2010 een bedrag van ,- gereserveerd en voor het jaar 2011 een bedrag van ,-. Van de gereserveerde gelden is 40% bestemd voor het flankerend beleid. Het budget is toereikend om deze drie voorstellen uit te kunnen voeren. Wij vertrouwen er op dat met de uitvoering van dit flankerende beleid, in combinatie met het kamerverhuurbeleid, de overlast in voldoende mate wordt teruggedrongen en tijdelijke arbeidsmigranten zich onderdeel voelen van de Schiedamse samenleving. Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Schiedam, de secretaris, de burgemeester, B. MarrÏÏussen/ "^WJVl. Verver-Aartsen Bijlage: Nota '(Tijdelijk) Thuis in Schiedam'

3 (Tijdelijk) Thuis in Schiedam Voorstellen voor een flankerend beleid t.a.v. tijdelijke arbeidsmigranten uit Midden-en Oost-Europa Gemeente Schiedam November 2008

4 Leeswijzer Na de inleiding wordt in deze nota stilgestaan bij de meest recente ontwikkelingen. Paragraaf 2 bevat een kort overzicht van wat zich op landelijk niveau afspeelt: de tweede migrantentop, de voortgaande discussie over o.a. certificering van arbeidsbureaus en de onderzoeken die plaatsvinden om meer zicht en grip te krijgen op de (tijdelijke?) arbeidsmigratie uit Midden- en Oost-Europa. \n paragraaf 3 wordt geschetst wat er in Schiedam is gebeurd sinds in het voorjaar besloten is de kamerverhuur te binden aan een vergunningensysteem. De stand van zaken m.b.t. dit vergunningensysteem komt aan bod, evenals de initiatieven die op regionaal niveau zijn genomen, wat o.a. geleid heeft tot het sluiten van een convenant tussen Schiedam, Rotterdam en Vlaardingen. En de sxpertisemeeting op 6 juni 2008, waar uitgebreid gesproken is over het zogenaamde flankerend beleid. Daar gaan de volgende paragrafen over. Paragraaf 4 handelt over alternatieve huisvesting. Na stilgestaan te hebben bij de vraag in hoeverre de gemeentelijke verantwoordelijkheid strekt, komen drie mogelijkheden aan de orde: tijdelijke verhuur van slooppanden, het gebruik van leegstaande kantoorpanden en containerwoningen. Het welzijnsbeleid komt aan de orde in paragraaf 5. Hoewel er nog geen scherp inzicht bestaat in de behoefte bij tijdelijke arbeidsmigranten zélf in Schiedam, kan er op grond van ervaringen van worden uitgegaan dat een lichte vorm van inburgering welkom is. Waar het om leerplichtige kinderen van arbeidsmigranten gaat, is duidelijk dat er nog wel een en ander moet gebeuren om hen in de schoolbanken te krijgen. Verder wordt in deze paragraaf kort ingegaan op wijkactiviteiten voor tijdelijke arbeidsmigranten en het voorkomen dat sociaal zwakke groepen het slachtoffer worden van het strengere beleid t.a.v. kamerverhuur. Paragraaf 6 gaat in op de sociaal-economische positie van tijdelijke arbeidsmigranten. Goed werkgeverschap staat daarin centraal, en dan vooral de positie van uitzendbureaus. Om het kaf van het koren te scheiden is een scherper toezicht nodig. Daarvoor is landelijke regelgeving nodig, maar ook op plaatselijk en regionaal niveau kan het een en ander gebeuren. Zoals een actieve informatieuitwisseling tussen interventieteam en landelijke controle-instanties en afspraken tussen de gemeente en bonafide uitzendbureaus. Belangrijk op alle terreinen is een goede communicatie: daar gaat paragraaf 7 over. Tijdelijke arbeidsmigranten horen te weten waar zie zich in Nederland aan hebben te houden én waar ze recht ophebben. Veel misverstanden kunnen daardoor weggenomen worden. Maar ook werkgevers, huisvesters en buurtbewoners zijn gebaat bij goede informatie. Een goed informatiepakket-digitaal en op papier-, een Pools spreekuur in de Stadswinkel en een centraal meldpunt voor overlast kunnen daarbij behulpzaam zijn. Buurtbewoners tenslotte kunnen beter beslagen ten ijs komen als ze weten welke panden een onttrekkingsvergunning hebben, cq. waarvoor een vergunningsaanvraag is aangevraagd. In de nota worden op een aantal plekken voorstellen gedaan. Deze staan nog eens samengevat in paragraaf 8.

5 1. Inleiding Met de uitbreiding van de Europese Unie tot 27 lidstaten - en het daarbij behorende vrij verkeer van goederen, personen en kapitaal - is er langzaam maar zeker een arbeidsmigratiegolf op gang gekomen vanuit Midden- en Oost-Europa naar onder andere Nederland'. Een dergelijk arbeidsmigratiegolf is niet nieuw. Door de eeuwen heen hebben zich dergelijke bewegingen voorgedaan, voortgestuwd door de economische conjunctuur. Als er in Nederland werk te vinden was waardoor mensen het voor zichzelf en hun familie beter konden krijgen, dan kwamen ze. De omgekeerde beweging vond - en vindt - ook plaats: Nederlanders die emigreren. Door de instroom van arbeidsmigranten uit de Midden- en Oost-Europa is het tekort aan - goedkope - arbeidskrachten in een aantal sectoren van de Nederlandse economie verholpen. Daarbij moet vooral worden gedacht aan de agrarische sector en dan vooral de kas- en tuinbouw, maar ook in de bouw en de Rotterdamse haven. Tegelijkertijd zijn er ook problemen ontstaan. Daar waar deze werkgelegenheid vlak bij grote steden ligt, zoals het Westland tussen Den Haag en de Rijnmond, zijn de arbeidsmigranten vaak gehuisvest in wijken van deze grote steden, die toch al te maken hebben met een opstapeling van problemen, onder andere waar het de leefbaarheid betreft. In deze steden (Den Haag, Rotterdam, Schiedam) zijn maatregelen getroffen om deze problemen, die wel onder de noemer 'overbewoning' worden samengevat, aan te pakken. In Schiedam is dat gebeurd door het reguleren - en waar nodig terugdringen - van het aantal kamerverhuurbedrijven. Tijdelijke arbeidsmigranten worden namelijk door hun werkgever in veel gevallen groepsgewijs in woningen ondergebracht, wat als kamerverhuur is aan te merken. Vanaf l april 2008 is een vergunningregime van kracht: kamerverhuurbedrijven moeten beschikken over een zogenaamde onttrekkingsvergunning. Voor bestaande kamerverhuurders gold tot l mei 2008 een overgangssituatie: mits tijdig aangemeld krijgen zij een vergunning. Voor bedrijven die zich na l mei 2008 melden, gelden drie criteria op grond waarvan de vergunning in ieder geval wordt geweigerd. Tegelijkertijd met het vaststellen van dit - strikte - beleid is door de gemeenteraad ook uitgesproken dat er zogenaamd flankerend beleid moet worden ontwikkeld. Tijdelijke arbeidsmigranten hebben immers het recht om in Nederland te werken en voorzien ook in een behoefte aan arbeidskrachten in een aantal sectoren. Dat betekent dat ze ook recht hebben op fatsoenlijke huisvesting, adequate welzijnsvoorzieningen, een normale sociaal-economische positie en goede voorlichting. In deze nota worden de mogelijkheden daarvan verkend en daarvoor voorstellen gedaan. 1 Dit zijn de landen uit Midden- en Oost-Europa die op 1 mei 2004 zijn toegetreden tot de EU: Polen, Estland, Letland, Litouwen, Hongarije, Tsjechië, Slowakije en Slovenië; voorts Bulgarije en Roemenië die op 1 januari 2007 zijn toegetreden. 2 Voor de besluiten die door de gemeenteraad en het college van B&W zijn genomen: zie

6 Expertmeeting 6 juni 2008 Op 6 juni 2008 belegde de gemeente Schiedam een expertmeeting over tijdelijke arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa in de Aleidazaal van het Stadskantoor onder het motto '(Tijdelijk) Thuis in Schiedam'. Op deze bijeenkomst waren zo'n 55 experts aanwezig uit alle geledingen van de (Schiedamse) samenleving die op een of andere manier met deze arbeidsmigranten te maken hebben: uit het onderwijsveld, uitzendbureaus, welzijnswerk, corporaties, bewonersgroepen, de gemeente enz. Doel was om ervaringen en standpunten uit te wisselen over de mogelijkheden die de gemeente heeft om op de verschillende beleidsterreinen (huisvesting, welzijn, onderwijs, sociaal-economisch, communicatie) initiatieven te ontwikkelen die positie van tijdelijke arbeidsmigranten verbetert. En dit dan als vervolg op een strikt beleid dat de gemeente Schiedam voert m.b.t. kamerverhuurbedrijven. Of zoals één van de inleiders het formuleerde: 'Zoek naar evenwicht: probeer problemen te voorkomen door een strenge handhaving en regelgeving, maar wees flexibel bij het zoeken naar oplossingen.' De expertmeeting was ook bedoeld om de conceptnotitie '(Tijdelijk) Thuis in Schiedam', waarin de mogelijkheden van dit 'flankerende' beleid worden verkend en die de deelnemers van te voren hadden ontvangen, verder te ontwikkelen en te schragen. Deze nota is daar mede het resultaat van. 2. Recente (landelijke) ontwikkelingen Sinds de besluitvorming in het college en de gemeenteraad in februari resp. maart 2008 hebben de ontwikkelingen niet stilgestaan. Er is een tweede 'Polentop' door de gemeente Den Haag georganiseerden in de landelijke politiek is sprake van een voortschrijdend inzicht. Daarnaast komen ook de eerste wetenschappelijke rapporten los over het betrekkelijk jonge verschijnsel van tijdelijke arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa Migrantentop Op 19 juni is er door de gemeente Den Haag een tweede 'Polentop' (inmiddels omgedoopt tot Migrantentop) georganiseerd, er zijn twee onderzoeken gepubliceerd m.b.t. arbeidsmigranten en op de dag van deze Migrantentop kwam de minister van Sociale Zaken met een brief aan de Tweede Kamer waarin hij uitgebreid ingaat op de monitoring van de uitzendbranche. Op de Migrantentop in Den Haag werd duidelijk dat een aantal gemeenten, waaronder Schiedam, een actief beleid voert om de overlast die door overbewoning wordt veroorzaakt, terug te dringen. Maar ook werd duidelijk dat gemeenten initiatieven nemen om de situatie van arbeidsmigranten te verbeteren, waarbij ook een beroep werd gedaan op de aanwezige ministers Donner en Vogelaar om daarbij de nodige ondersteuning te geven. Daarbij stonden vooral drie zaken centraal:

7 een verplichte certificering van uitzendbureaus om zo malafide werkgevers aan te kunnen pakken; ontwikkeling van een integratiebeleid dat is toegesneden op de bijzondere positie van tijdelijke werknemers ('inburgering-light'); de gezamenlijke verantwoordelijkheid van uitzendbureaus, werkgevers, corporaties en gemeenten om voor fatsoenlijke huisvesting te zorgen. De VNG, die een actieve rol heeft gespeeld bij beide 'Polentops' en in het voorjaar regionale bijeenkomsten over het gemeentelijke beleid t.a.v. tijdelijke arbeidsmigranten organiseerde, heeft samen met het ministerie van VROM 'factsheets' opgesteld, die gemeenten kunnen gebruiken bij hun beleid. De VNG-website heeft een apart dossier 'arbeidsmigranten' waar deze -en andere- praktische informatie te vinden is. De twee Migrantentoppen zijn zeer nuttig geweest. Niet alleen omdat gemeenten informatie onderling konden uitwisselen, maar ook omdat de ministers die bij beide gelegenheden aanwezig waren, duidelijk kon worden gemaakt dat een actievere rol van het Rijk noodzakelijk is. De Schiedamse expertmeeting (zie hiervoor) was eveneens nuttig, zij het om een andere reden: informatie-uitwisseling tussen de gemeenten en betrokken professionals op lokaal niveau. Het kan nuttig zijn om over enige tijd een nieuwe bijeenkomst te organiseren. Omdat op dit moment de urgentie en behoefte nog niet is vast te stellen is het volgende voorstel ruim geformuleerd. Voorstel: Verdere expertisevorming is nodig, zowel op landelijk als op lokaal en regionaal niveau. Om daar aan te kunnen bijdragen wil de gemeente Schiedam als daar aanleiding toe is een expertisebijeenkomst organiseren. Aard en doelgroep van deze bijeenkomst hangt af van de behoefte en de urgentie Regering In de brief van 19 juni 2008 gaat minister Donner in op de voortgang die het laatste jaar is gemaakt m.b.t. het aanpakken van (malafide) uitzendbureaus. 4 Hoewel het aantal malafide uitzendbureaus volgens verschillende bronnen nog steeds fors is -schattingen lopen uiteen van 1500 tot is er volgens de minister hard aan gewerkt om het toezicht en de handhaving te verbeteren. Zo is de samenwerking en informatie-uitwisseling tussen de toezichthoudende instanties 'verder verbeterd'. En groeit het aantal ondernemingen dat zich - vrijwillig- laat registreren als (al dan niet NENgecertificeerd) uitzendbureau door de Stichting Normering Arbeid (SNA), die een openbaar register bijhoudt. 6 Daaruit blijkt overigens dat lang niet alle geregistreerde uitzendbureaus ook gecertificeerd zijn. En daarnaast zijn er duizenden niet-geregistreerde uitzendbureaus. Overigens blijkt een certificaat geen garantie te zijn voor goed gedrag. Controles van de Arbeidsinspectie in 2007 wezen uit dat zowel gecertificeerde (11%) als niet-gecertificeerde uitzendbureaus (16%) in de fout gingen, bijv. als het 3 Zie > beleidsvelden > wonen > arbeidsmigranten. 4 Brief van het minister Donner aan de Tweede Kamer dd 19 juni 2008, te vinden op de website van het ministerie: pdf 5 Het gaat dan om de Arbeidsinspectie, de Belastingdienst, de Sociale Inlichtingen- en Opsoringsdienst (SIOD) en de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD). 6 Zie

8 ging om de naleving van de Wet op het Miiumumloon. 7 Vanuit de brancheverenigingen van uitzendbureaus (ABU en VIA) zijn voorstellen gelanceerd om tot stringentere regelgeving over te gan zoals een verplichte certificering en registraüe, verplichting om tot een eerstedagsmeldmg over e gaan van werkgevers die uitzendkrachten bij een met-geregistreerd uitzendbureau inhuren en alleen e! loonbelastingnummer af te geven aan geregistreerde uitzendbureaus. Deze- en,andere^.oorstellen worden nader door de minister bestudeerd. In de brief zegt hij toe aanvullende wetgeving voor te bereiden die werkgevers een grotere aansprakelijkheid geeft als zij werken met malafide lendbureau, Vergeleken met vorige brieven van de minister lijkt het er op dat hn bereis tot e stringenter beleid t.a.v. de uitzendbranche. De aanhoudende druk van gemeenten, de Tweede Kamer, FNV én brancheverenigingen begint zijn vruchten af te werpen Landelijk onderzoek In de brief van de minister maakt hij gewag van het onderzoek dat Regioplan in opdracht van het ministerie van SZW heeft verricht naar de effecten van het openstellen van de grenzen voor tndehjke arbeidsmigranten * Zo blijkt uit dit onderzoek dat 66% van de uitzendbureaus d.e arbeidsmigranten ta reren niet bekend is met de NEN- C e rtlfi catie. Slechts 8% van de uitzendbureaus en wervers die met tijdelijke arbeidsmigranten werken denkt dat een groot deel van de arbeidsmigranten zich hier permanent zullen vestigen. Werkgevers in de land- en tuinbouw zijn het meest enthousiast over de komst van de arbeidsmigranten, de werkgevers in de bouw het minst. Arbeidsmigranten m verstedelijkte gebieden zijn gemiddeld 17 kilometer van hun werkplek gehuisvest, * *» * " landelijk gebied germddeld 11 kilometer. De onderzoekers denken wel dat er meer overtredingen zijn van sociale wetgeving dan de Arbeidsinspectiemeldpunten inventariseren. D,t baseren^zij, op gesprekken met sociale partners én cijfers van de Poolse ambassade, waar in 2007, 200 schnftehjke meldingen binnen kwamen over problemen in de arbeidssfeer. Dat veel gemeenten waar arbeidsmigranten wonen, moehe hebben met de hu.svestmgss^e 1S geen nieuws De onderzoekers bepleiten een bovengemeentelijke aanpak, om zowel het waterbedeffect (bij strikt beleid) als de aanzuigende werking (bij positief beleid) te voorkomen. Uit recent onderzoek blijkt dat er tussen de en arbeidsmigranten worden bemiddeld door zo'n tot malafide arbeidsbemiddelaars. 9 Uit het onderzoek blijkt dat de land- en tuinbouwsector de grootste afnemer is van malafide bemiddelaars, dat onderbetaling de meest voorkomende fraude is, gevolgd door uitbuitingsituaties in de woonruimtevoorziening. ' Deze percentages hebben betrekking op het aandeel binnen de eigen groep, dus gecertificeerde resp. nia-,ïz^ iï^ ^*. * «**'<** is ««lmto de websltevm zerucli jk en, code * naar malafide bemiddelaars op de arbeidsmarkt' van het bureau 'Research voor Beleid' m opdracht van het SNCU, Süchting Naleving CAO-contracten voor U.tzendbureaus, 22 augustus Zie:

9 3. Recente ontwikkelingen in Schiedam Zoals in de inleiding is vermeld heeft Schiedam per 1 april 2008 een kamerverhuurbeleid ingevoerd. Vanaf die datum zijn kamerverhuurders verplicht over een zogenaamde onttrekkingsvergunning te beschikken. Bovendien wordt het al bestaande vergunningenregime van de gebruiksvergunning gehandhaafd. Hoe staat het met dit vergunningenbeleid? Voorts is er nadrukkelijk naar gestreefd om op regionaal niveau de discussie over een gezamenlijke aanpak aan te zwengelen. Ook is er met Rotterdam en Vlaardingen een convenant gesloten over een gezamenlijke aanpak Vergunningenverlening en handhaving Tot op heden (1 september 2008) zijn in totaal 145 aanvragen voor een onttrekkingsvergunning ontvangen. Deze locaties worden momenteel zorgvuldig beoordeeld. Ook in het licht gezien van de 10 gewijzigde brandveiligheidregeling, want op 1 oktober a.s. treedt het Gebruiksbesluit in werking. De afhandeling van de onttrekkingsvergunningen valt in drie stappen uiteen. 1) Een toets op volledigheid van de stukken en afstemming met de brandweer. Hiervoor zijn praktische werkafspraken gemaakt om elkaar op de hoogte te houden en informatie uit te wisselen. 2) Daarna wordt de aanvraag beoordeeld en getoetst door de woningtoezichthouder van de afdeling Vergunningen en Handhaving. Daarbij wordt advies ingewonnen bij Onderzoek en Statistiek, Brandweer en Afdeling Ruimtelijk gebruik. 3) Vervolgens wordt er controle uitgevoerd op de uitvoering: handhaving. Voor handhaving worden de volgende instrumenten ingezet: Aanschrijving/aanzegging op basis van de Huisvestingswet Als een bestaand kamerverhuurbedrijf niet over een onttrekkingsvergunning beschikt, schrijft de gemeente de hoofdbewoner/eigenaar van het betreffende adres/pand aan om de in strijd met de Huisvestingswet zijnde situatie te herstellen naar een niet-strijdige situatie. Dat wil zeggen dat het kamerverhuurbedrijf alsnog de gelegenheid wordt geboden om een vergunning aan te vragen. Als het om een nieuw kamerverhuurbedrijf gaat, dat geen vergunning heeft en ook geen vergunning kan krijgen, omdat het niet aan de criteria voldoet, moeten de onrechtmatige huurder(s) het pand binnen een gestelde termijn (redelijke termijn) verlaten. In het geval het kamerverhuurbedrijf wel over een onttrekkingsvergunning beschikt, maar geconstateerd wordt dat er meer bewoners zijn dan is toegestaan, moet de eigenaar de situatie terug te 10 Kortweg gezegd regelt dit besluit dat de gebruiksvergunning (iv.m. brandveiligheid vereist in het geval dat er aan meer dan vier personen onzelfstandige woonruimte wordt verschaft) wordt vervangen door een gebruiksmeldingsplicht voor kamergewijze verhuur (meer dan een huishouden en meer dan vier personen). Deze gebruiksmelding moet ten minste vier weken voor de aanvang van het gebruik schriftelijk aan B&W plaatsvinden; B&W kunnen nadere voorwaarden opleggen. B&W kunnen besluiten dat de gebruiksmleding niet (langer) geldig is als niet aan de (nadere) voorwaarden is voldaan.

10 brengen naar het maximale aantal toegestane bewoners. Het maximale aantal toegestane bewoners is geregeld in de bouwverordening, maar wordt ook genoemd in de onttrekkingsvergunning. Dwangsom en bestuursdwang Wordt er geen gehoor gegeven aan de aanschrijving, dan kan de gemeente een dwangsom opleggen. Eventueel kan de gemeente bestuursdwang toepassen volgens de procedure van de Awb. Deze procedure is nogal arbeidsintensief. Het is niet mogelijk om beide instrumenten tegelijk in te zetten Regionale aanpak De gemeente Schiedam heeft, in samenspraak met Rotterdam, aangedrongen op een actieve rol van de stadsregio m.b.t. het arbeidsmigrantenbeleid. Tot nu toe wordt alleen in de grote gemeenten (Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen) een actief beleid gevoerd. Om het zogenaamde waterbedeffect te voorkomen (nl. dat aangrenzende gemeenten worden geconfronteerd met onwenselijke gevolgen van strikt beleid) is die regionale aanpak nodig. Maar dan moeten de overige gemeenten -en de stadsregioom te beginnen wel inzien dat die gezamenlijke aanpak nodig en nuttig is. Aanvankelijk bleek dat niet echt het geval te zijn. Uit een inventarisatie die de stadsregio medio april 2008 maakte, waar acht van de zestien regiogemeenten aan meededen, bleek dat vooral de drie grote gemeenten die behoefte hadden. Op een door de stadsregio georganiseerde bijeenkomst in juni, waar Rotterdam en Schiedam hun ingezette beleid presenteerden aan de andere aanwezige regiogemeenten, bleek het inzicht gegroeid te zijn dat het toch nuttig is om op het niveau van de stadsregio -als eerste stap- kennis en ervaring te delen Convenant Schiedam met Rotterdam en Vlaardingen Het overleg op regionaal niveau leidde er al snel toe dat de gemeenten die het meest met de komst van tijdelijke arbeidsmigranten worden geconfronteerd (Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen) de koppen bij elkaar hebben gestoken om informatie uit te wisselen. Al snel bleek dat de drie gemeenten dezelfde benadering kiezen. Namelijk dat er naast positieve effecten van de toegenomen arbeidsmigratie ook negatieve effecten zijn, zoals overbewoning, malafide uitzendbureaus en slecht werkgeverschap. Daarom hebben zij een convenant gesloten over een gezamenlijke aanpak van de volgende zaken. Het bestrijden van huisvesting die niet volgens de regels plaatsvindt. Het melden aan elkaar en aan de bevoegde instanties van malafide uitzendbureaus en slecht werkgeverschap. Het realiseren van extra huisvestingsmogelijkheden in samenwerking met o.a. de corporaties. Het stellen van vergelijkbare eisen aan uitzendbureaus en andere verhuurders. Het elkaar op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van inburgering, voorlichting, welzijn en onderwijs. In het convenant is aangegeven dat ook andere gemeenten zich kunnen aansluiten. Een ambtelijke werkgroep waakt over de uitvoering van de afspraken. Rond 1 januari 2009 zal het convenant worden geëvalueerd.

11 3.4. Beleid t.a.v. het interventieteam In Schiedam is al geruime tijd een interventieteam actief dat n.a.v. klachten o.a. controleert of er sprake is van overbewoning, of de brandveiligheid in orde is, of er beschikt wordt over de juiste papieren e.d. Tot nu toe functioneerde dit interventieteam op ad-hoc basis, d.w.z. dat er geen vastgestelde beleidsregels zijn. O.a. naar aanleiding van een werkbezoek van Haagse collega's over hun werkwijze ten aanzien van onrechtmatige bewoning, werd duidelijk dat er van de Haagse aanpak geleerd kan worden. Zo heeft Den Haag een centraal meidnummer voor klachten, is er een systematische verwerking van gegevens en zijn er beleidskaders. Op dit moment wordt er gewerkt aan een beleidsplan waarin het volgende aan de orde komt: de taken van het interventieteam; de juridische basis; het protocol op basis waarvan opgetreden kan worden; functieomschrijving en formatie; meldpunt; informatiemanagement. Het is de bedoeling dat het beleidsplan eind 2008 door het college van B&W wordt vastgesteld Toename overlast De laatste maanden is er volgens de politie een merkbare toename van overlast van m.n. Polen in het centrum van Schiedam (Koemarkt en omgeving) en in de woonsituatie. Een aantal voorstellen in deze nota wil daaraan een halt toeroepen. Zo is het overleg met de uitzendbureaus er mede op gericht om hen te wijzen op hun verantwoordelijkheid als hun werknemers betrokken zijn bij overlast. De voorlichting aan Polen zal ook gaan over wat in Nederland de normale gedragsregels zijn. Het project 'Welkom in Oost' is bedoeld om contact te leggen tussen de arbeidsmigranten en hun omgeving. 4. Alternatieve huisvesting In de door de gemeenteraad aanvaarde raadsnota 'Overbewoning en huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten' wordt gesteld dat het beleid om overbewoning tegen te gaan en spreiding van kamerverhuurbedrijven te bevorderen er waarschijnlijk toe leidt dat er een tekort aan legale huisvesting voor tijdelijke buitenlandse werknemers zal ontstaan. Om te voorkomen dat illegale kamerverhuur hierin gedijt, moet naar alternatieve mogelijkheden worden gezocht. Temeer daar door de regering één- en andermaal is meegedeeld dat er vanuit het Rijk geen nieuwe initiatieven zijn te verwachten. Er is dus een gemeentelijke verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat er een aanbod van fatsoenlijke huisvesting is. Mogelijkheden die voor Schiedam geschikt lijken, komen hieronder aan de orde: het tijdelijk bestemmen van slooppanden, hergebruik van leegstaande kantoorpanden en containerwoningen op braakliggende terreinen.

12 4.1. Gemeentelijke verantwoordelijkheid? Allereerst moet de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de huisvesting van tijdelijke arbeidsmigranten in de juiste context worden geplaatst. Voor tijdelijke arbeidsmigranten die door uitzendbureaus worden geworven, geldt dat het uitzendbureau verantwoordelijk is voor de huisvesting. In de meeste gevallen voorziet het contract dat tussen werknemer en uitzendbureau wordt gesloten ook in het verzorgen van huisvesting. Als het om tijdelijke arbeidsmigranten gaat die op eigen gelegenheid naar Nederland komen, is het in eerste instantie de verantwoordelijkheid van henzelf om huisvesting te vinden. De door uitzendbureaus georganiseerde komst van de arbeidsmigranten heeft tot een stringenter beleid t.a.v. kamerverhuur geleid, waardoor als gevolg hiervan tijdelijke arbeidsmigranten op straat kunnen komen te staan. Daarnaast hebben tijdelijke arbeidsmigranten een belangrijke economische functie. Om deze redenen is het een gemeentelijke verantwoordelijkheid om desgewenst juridische medewerking te verlenen aan het creëren van 'alternatieve' huisvesting voor tijdelijke arbeidsmigranten. Een andere vraag is wanneer een tijdelijke arbeidsmigrant hier permanent gaat verblijven. Is dat na vier maanden, als de arbeidsmigrant verplicht is zich bij de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) te laten inschrijven? Is dat als er gezinshereniging plaatsvindt? Is dat als de arbeidsmigrant zélf aangeeft aan deze stap toe te zijn? Een scherpe grens valt moeilijk te trekken. Maar als de tijdelijke arbeidsmigrant zich hier permanent wil vestigen dan moet hij/zij als EU-burger recht kunnen doen gelden op de normale huisvesting volgens de daarvoor geldende regels en procedures. Naast de moeilijk te beantwoorden vraag hoe tijdelijk individuele huisvesting is, kan wel worden gesteld dat de huisvestingsbehoefte van tijdelijke arbeidsmigranten structureel is. Het vrije verkeer van werknemers binnen de EU en de ontwikkeling in de Nederlandse economie geven genoeg aanleiding te veronderstellen dat er een structurele behoefte zal zijn aan tijdelijke arbeidsmigranten Wat is fatsoenlijke huisvesting? Tijdelijke arbeidsmigranten lijken met weinig genoegen te nemen, om zo meer geld over te houden voor thuis. In de CAO voor uitzendkrachten is het nodige geregeld rond vervoer, huisvesting, zorg en informatievoorziening. De bouwverordening stelt eisen m.b.t. huisvesting in gebouwen, waar meer dan vier personen verblijven. Uit deze verschillende bronnen kunnen criteria worden ontleend, zoals voldoende vloeroppervlak per persoon (10-12 m 2 ), een afsluitbare kast, kookgelegenheid, adequate sanitaire voorzieningen, een huur van tussen de 45 en 65 per week per persoon, brandveilig, dagelijks beheer, duidelijke huis- en leefregels e.d. Voor sommige van deze criteria (brandveiligheid, vloeroppervlak) geldt dat de onttrekkings- c.q. gebruiksvergunning hierop toezien, maar voor de meeste geldt dit niet. Afspraken met de uitzendbureaus c.q. kamerverhuurders zijn nodig om ook deze maatregelen gerealiseerd te krijgen. Een middel daartoe kan een convenant zijn dat de gemeente Schiedam, eventueel in samenwerking met Rotterdam en Vlaardingen, afsluit met de uitzendbureaus. Een recente ontwikkeling is dat de VIA bezig is een keurmerk te ontwikkelen voor kamerverhuurbedrijven die voldoen aan de voorwaarden die VIA stelt. VIA heeft Schiedam gevraagd als pilot-gemeente hier aan te willen meewerken. Daar is 10

13 positief op gereageerd. Op dit moment vindt er overleg plaats tussen VIA en de gemeente Schiedam over de uitvoering van deze pi lot. Voorstel: Om de kwaliteit van de huisvesting van arbeidsmigranten te verhogen sluit Schiedam, bij voorkeur in samenwerking met Rotterdam en Vlaardingen, een convenant met de uitzendbureaus, waarin criteria voor een goede en veilige huisvesting zijn vastgelegd. Intussen werkt Schiedam mee aan de VIA-pilot om te onderzoeken of een dergelijk keurmerk bijdraagt aan het beoogde doel Alternatieven Het sinds 1 april 2008 in Schiedam geldende beleid betreffende het tegengaan van overbewoning en spreiding van kamerverhuurbedrijven, kan ertoe leiden dat er een tekort aan legale huisvesting voor tijdelijke buitenlandse werknemers zal ontstaan. Om te voorkomen dat illegale kamerverhuur hierin gedijt, is het wenselijk dat er naar alternatieve mogelijkheden wordt gezocht. Ook tijdelijke buitenlandse werknemers hebben immers recht op fatsoenlijke huisvesting Tijdelijke verhuur van slooppanden De tijdelijke verhuur van panden die in afwachting van sloop vanwege herstructurering leeg staan is een mogelijkheid. Het voordeel hiervan moge duidelijk zijn: huurwoningen blijven nog enige tijd in gebruik, wat verloedering tegengaat. Er moet wel zorgvuldig met deze mogelijkheid worden omgesprongen. Het heeft geen zin sloopwoningen te gebruiken die op de korte termijn gesloopt gaan worden. Niet alleen omdat het bewoonbaar maken altijd kosten met zich meebrengt, maar ook omdat de planvorming er niet door vertraagd mag worden. Het gaat derhalve om woningen die pas over 2 tot 5 jaar gesloopt gaan worden. Bewoners die hun woning verlaten onder de voorwaarde dat deze gesloopt gaat worden, kunnen onaangenaam verrast zijn als de woning toch weer verhuurd wordt. Met hen, maar ook met de omgeving moet goed worden gecommuniceerd, zeker als het meerdere panden zou betreffen. Uiteraard geldt ook voor deze panden dat voldaan moet worden aan de vereisten m.b.t. de onttrekkings- en gebruiksvergunning. Overigens werkt Woonplus nu ook al samen met bedrijven die gespecialiseerd zijn in het verhuren van woningen in complexen die over circa vijfjaar worden gesloopt, zoals Ad Hoc, Villex en Interveste. Deze woningen worden dan tijdelijk verhuurd aan bijzondere doelgroepen, zoals gescheiden mensen. Op de expertmeeting van 6 juni jl. bracht Woonplus wel naar voren dat het uitplaatsen van bewoners tijd kost, waardoor een langere termijn van tijdelijke verhuur (2 tot 5 jaar) niet haalbaar is. De VIA stelde daar tegenover dat in goed overleg met de uitzendbureaus -en bij een goed beheer door uitzendbureaus - een kortere termijn van half tot en jaar ook een wenselijke optie is. In Rotterdam hebben de gemeente en corporaties een convenant gesloten om slooppanden voor tijdelijke huisvesting ter beschikking te stellen. Maaskoepel onderzoekt de mogelijkheid om dat ook op regionaal niveau te regelen. Overigens spreekt het voor zich dat een gebruik van deze mogelijkheid er niet toe mag leiden dat er vertraging optreedt van de herstructureringsopgave en dat er goede afspraken gemaakt moeten worden 11

14 tussen de corporatie en de uitzendbureaus over de tijdelijkheid en de verantwoordelijkheid van de uitzendbureaus om na afloop van de overeengekomen termijn voor andere huisvesting te zorgen. Woonplus ziet vooralsnog geen mogelijkheden om slooppanden tijdelijk te verhuren aan de arbeidsmigranten. Wel is Woonplus bereid mee te denken aan oplossingen zoals bijvoorbeeld reguliere zelfstandige woningen in een bepaald complex beschikbaar te stellen aan de uitzendbureaus binnen de mogelijkheden van het systeem van de woonruimteverdeling. Hierbij stellen zij dan onder andere als voorwaarde dat één van de woningen in dit complex verhuurd wordt aan een beheerder. De mogelijkheden en de wenselijkheid van deze suggestie zal door de afdeling Ruimtelijk Gebruik samen met Woonplus nog nader worden onderzocht Leegstaande kantoorpanden Het gebruik van kantoorpanden is een andere mogelijkheid om alternatieve huisvesting te bieden. Het ligt voor de hand dat er enkele ingrepen nodig zijn om kantoorpanden voor tijdelijke bewoning geschikt te maken. Het voordeel van deze locaties is dat ze meestal niet midden in een woonbuurt liggen, parkeervoorzieningen aanwezig zijn en een grote groep huisvesting kunnen verschaffen, waardoor het lonend is gemeenschappelijke voorzieningen te maken, zoals een ontmoetingsruimte, en (permanent) beheer. Bij grote kantoorpanden is het ook mogelijk om een gemengde (woon)bestemming te creëren, zoals huisvesting voor starters, studenten, kleine bedrijven e.d. Er heeft een inventarisatie van leegstaande, in principe geschikte kantoorpanden plaatsgevonden. Dat heeft geleid tot een lijstje van twee panden die in principe daarvoor in aanmerking komen - en waar de eigenaren ook bereid zijn om mee te denken over een dergelijke bestemming. Deze kantoorpanden, de Torendijk en de Klaverstede, zijn beide gelegen in het bedrijfsgebied de 's- Gravelandse Polder. Het kantorengebouw de Torendijk ligt direct aan de 's-gravelandseweg, is goed ontsloten en heeft voldoende parkeergelegenheid. Van het gebouw staan sinds enige jaren ca. 6 verdiepingen te huur en komt zelfs in de toekomst geheel leeg te staan. Door de verouderde uitstraling van het pand is het als kantorengebouw moeilijk verhuurbaar en is het met openbaar vervoer moeilijk bereikbaar. Het kantorengebouw Westpoint (Klaverstede) ligt aan de De Brauwweg; hiervan staat op dit moment een gedeelte leeg, dat direct naast het sportcentrum ligt. Het bestemmingsplan 'Spaanse Polder en 's Graveland 2004' laat de bestemming tijdelijke huisvesting niet toe. Er kan echter op grond van de Wet Ruimtelijke Ordening (art 3.22) voor vijfjaar ontheffing worden verleend. Het moet dan wel duidelijk zijn dat het tijdelijke huisvesting betreft. Voorstel: De gemeente is bereid om juridische medewerking te verlenen om het mogelijk te maken dat de (deels) leegstaande kantoorpanden Torendijk en Westpoint gebruikt worden voor o.a. tijdelijke huisvesting van tijdelijke arbeidsmigranten Braakliggende terreinen voor containerwoningen Een derde mogelijkheid is de bouw van containerwoningen, die door enkele ondernemingen op de markt is gezet, onder andere voor studentenhuisvesting". Deze complexen worden bij voorkeur niet Zie o.a.: 12

15 midden in een woonwijk gezet, waar doorgaans ook niet de vereiste braakliggende grond aanwezig is, maar aan de rand van een bedrijventerrein, waar ook voldoende parkeergelegenheid is en dat vaak goed aansluit op een snelweg. Een goede omvang is een complex van 30 units, waar in elke unit 6 mensen fatsoenlijk in gehuisvest kunnen worden. Met zo'n omvang kan er een ontmoetingsruimte worden gerealiseerd en is het mogelijk om een conciërge aan te stellen voor klusjes, toezicht en als aanspreekpunt. Op dit moment is er in Schiedam geen geschikte locatie voorhanden. 5. Welzijnsbeleid In het flankerend beleid neemt het welzijnsbeleid in brede zin een belangrijke plaats in. Want of het nu om Nederlanders, autochtonen dan wel allochtonen, of tijdelijke arbeidsmigranten gaat, zaken als ontspanning, onderwijs, educatie en participatie zijn voor elk mens belangrijk. Het is daarbij van belang om stil te staan bij de vraag welke wensen en behoeften de arbeidsmigranten zelf hebben. De mogelijkheden daarvan worden verkend. Vervolgens komen inburgering en het leren van de Nederlandse taal aan bod en dan vooral het onderwijs voor kinderen. Daarna wordt ingegaan op de participatie van deze groep. Tot slot wordt aandacht besteed aan de mogelijke, ongewenste verdringingseffecten van het nieuwe beleid rondom kamerverhuur /overbewoning Behoeften van tijdelijke arbeidsmigranten Om in kaart te kunnen brengen waar de arbeidsmigranten behoefte aan hebben moet informatie worden ingewonnen bij de groep zelf. De gemeente weet nu onvoldoende wat er speelt bij deze arbeidsmigranten. Er bestaat op dit moment helaas nog geen groep arbeidsmigranten die zich heeft georganiseerd in een zelforganisatie. Hierdoor is contact met de groep niet makkelijk. Er is echter wel een aantal kanalen, waardoor arbeidsmigranten, en dan vooral Polen, bereikt kunnen worden. Dat kan via de twee Poolse bladen die er in Nederland verschijnen PoPolsku 2 en Niedziela ]i. Voorts is er een website van de Poolse gemeenschap in Nederland 14. In Schiedam zijn er twee Poolse winkels, de Polski Sklep UBacy en de Sklep Halinka Xi en in Rotterdam de Poolse Parochie OLV Sterre der Zee in Rotterdam 16 Een andere manier om de groep beter in beeld te krijgen is door het doen van onderzoek. CMO Stimulans zal in opdracht van de gemeente Schiedam onderzoek doen naar de sociaal-economische kenmerken van arbeidsmigranten, de knelpunten m.b.t. integratie van de doelgroep en inventariseren wat de behoefte van de doelgroep is op het gebied van welzijnsactiviteiten. Vanuit de Stadsregio Rotterdam is er subsidie beschikbaar gesteld voor dit onderzoek. Naar verwachting zal het onderzoek van CMO Stimulans eind 2008 gereed zijn. CMO Stimulans zal in haar onderzoek gebruik maken van de hierboven genoemde kanalen. 12 Zie: 13 Zie: 14 Zie: www. polonia.nl 15 resp. Hoogstraat 113 en Rotterdamsedijk 234, zie ook: 16 zie: 13

16 5.2. inburgering / Nederlandse taal Onderwerp van discussie is de vraag hoeveel tijdelijke arbeidsmigranten hier zullen blijven. Een grote groep zal hier tijdelijk zijn om in korte tijd veel geld te verdienen en daarna terug te keren naar hun eigen land. Voor diegenen die langer willen blijven zal echter nagedacht moeten worden over de mogelijkheden om inburgeringtrajecten of taallessen te volgen. De tijdelijke arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa zijn niet verplicht om in te burgeren. Volgens de Europese regels hoeven EU-ingezetenen namelijk geen inburgeringcursus te volgen. De groep kan echter wel een aanbod worden gedaan. In april 2008 is in de gemeenteraad de 'Discussienotitie beleidsontwikkeling inburgering Schiedam' besproken. Eén van de onderwerpen waarover de raad een keuze moest maken betrof de doelgroepen van het inburgeringsbeleid. Naast groepen die verplicht zijn in te burgeren (waaronder nieuwkomers en uitkeringsgerechtigden) bestaat er ook een groep mensen die op vrijwillige basis kunnen inburgeren, de zgn. inburgeringsbehoeftigen. Voor inburgeringsbehoeftigen heeft de raad als prioriteit de groep opvoeders aangegeven, vooral ouders met jonge kinderen. MOE -landers met kinderen krijgen dus de mogelijkheid deel te nemen aan een inburgeringstraject dat de gemeente hen aanbiedt. Als zij dit accepteren begint voor hen de inburgeringsplicht. Dat wil zeggen dat deelname vrijwillig is, maar niet vrijblijvend. Naast het volgen van een inburgeringstraject via de gemeente bestaan er ook andere mogelijkheden om de Nederlandse taal te leren. Een aantal uitzendbureaus biedt de arbeidsmigranten de mogelijkheid om Nederlandse taalles te volgen. Dat gebeurt onder andere door lessen in te kopen bij de Stichting Nederlands-Pools Centrum voor Cultuur en Educatie in Rotterdam 17. De cursus Nederlands bij deze stichting omvat vijftien bijeenkomsten van 1,5 uur en kost 150 euro. Deelnemers aan de taalcursus bij het Nederlands-Pools Centrum zijn over het algemeen vrijgezellen die van plan zijn langer in Nederland te blijven. De groep opvoeders wordt niet bereikt, zo geeft het Centrum aan. De minister van WWI is in gesprek met de uitzendbranche om taal en inburgering op de werkvloer vorm te geven. De minister richt zich daarbij op het ontwikkelen van lesmethodieken voor inburgering op de werkvloer, waarvoor wordt aangesloten bij de ontwikkelingen in het Deltaplan inburgering. Daarnaast richt de minister zich op het bevorderen van de gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgevers en gemeenten in de totstandkoming van een inburgeringsaanbod voor deze doelgroep. Voorstel: De gemeente zal de in Schiedam verblijvende arbeidsmigranten actief informeren over de mogelijkheden die er zijn om een inburgeringstraject te volgen. De gemeente zal in het kader van het convenant met Rotterdam en Schiedam proberen met de uitzendbureaus een inburgeringaanbod voor arbeidsmigranten te realiseren. 17 Zie: Deze stichting wil kinderen en volwassenen kennis van de Poolse taal en cultuur bijbrengen en bijdragen aan integratie van Polen in Nederland. 14

17 5.3, Onderwijs voor de kinderen van tijdelijke arbeidsmigranten Volgens de gegevens van Bureau Onderzoek en Statistiek waren er eind huishoudens in Schiedam uit Midden- en Oost-Europa. Op die datum hadden 85 van deze huishouden in totaal 114 kinderen in de leeftijd van 0-19 jaar. Een groot deel van de groep, namelijk 78 kinderen, behoort tot de leeftijdsgroep 0-13 jaar. (Zie Bijlage 1) Deze cijfers zijn niet geheel betrouwbaar. Het aantal kinderen kan een stuk groter zijn doordat veel tijdelijke arbeidsmigranten zich niet inschrijven in het GBA. Inschrijving is immers pas verplicht bij een verblijf in Nederland van vier maanden of langer. Uit het leerplichtadministratiesysteem van de gemeente zijn cijfers te halen m.b.t. leerlingen die in één van de landen in Midden- en Oost-Europa geboren zijn. Op 14 mei 2008 waren er 36 kinderen uit deze landen ingeschreven bij het primair onderwijs. Het grootse gedeelte (19 kinderen) is Pools. De 36 kinderen zitten op diverse scholen in Schiedam, verspreid over de hele stad. De scholen die eruit springen zijn basisschool Het Startblok (Nieuwland) met 13 leerlingen, basisschool De Singel (Oost) met 7 leerlingen en basisschool St. Jan (Oost), met 5 leerlingen. Het grote aantal leerlingen ingeschreven bij basisschool Het Startblok wordt veroorzaakt door de administratieve koppeling van het Centrale Opvang Neveninstroom project (CON) aan Het Startblok. Het project is bedoeld voor kinderen tussen de 6 en 13 jaar, die weinig of geen onderwijs in het Nederlands hebben gevolgd en niet langer dan twee jaar in Nederland zijn. Leerlingen gaan een halve dag naar de CON en een halve dag naar de basisschool. In het project leren de kinderen door middel van een intensieve halve dagopvang bij het CON in korte tijd Nederlands spreken en schrijven. Aanmelding verloopt via de basisscholen, de leerplichtambtenaar, Vluchtelingenwerk Maasdelta en/of de ouders. In overleg met de scholen en de ouders wordt een keuze gemaakt voor een school. Dit kan betekenen, dat een neveninstromer niet wordt geplaatst op de school die de leerling in eerste instantie heeft aangemeld. Hierdoor is het mogelijk om de neveninstromers te spreiden over verschillende scholen, zodat concentratie op één school wordt voorkomen. Ouders maken uiteindelijk zelfde keuze, de deelname aan het project is vrijwillig. Scholen die leerlingen hebben die bij het CON staan ingeschreven krijgen een financiële vergoeding vanuit de gemeente. Kinderen van 12 jaar en ouder worden aangemeld bij het Steunpunt onderwijs. Het doel hiervan is om alle neveninstromers in deze leeftijdscategorie in de regie Nieuwe Waterweg Noord te registreren en te screenen met het oog op plaatsing op een school, die het beste past bij het ontwikkelingsniveau van de kinderen. De schoolbesturen hebben in hun overleg met de gemeente Schiedam aangegeven signalen te hebben dat een aantal scholen problemen heeft met deze groep kinderen. Afgesproken is dat de schoolbesturen de precieze aard van de problematiek zullen achterhalen. Gezien het lage aantal kinderen (36 in mei 2008) en de verdeling over de stad is echter de verwachting dat de problematiek versnipperd is. Met betrekking tot deze kinderen spelen nog wel twee andere zaken. Ten eerste: de CON valt op dat veel kinderen al langer in Nederland zijn voordat ze bij hen worden aangemeld. Op basis van bovenstaande gegevens kunnen wij ons afvragen hoeveel kinderen van deze arbeidsmigranten niet, of wellicht pas na maanden, naar de basisschool gaan. 15

18 Ten tweede speelt ook nog het probleem van 'illegaliteit'. De CON en de basisscholen in Schiedam hebben te maken met kinderen uit Roemenië en Bulgarije die hier (samen met hun ouders) verblijven zonder dat de ouders een tewerkstellingvergunning hebben. Voorop staat echter dat alle kinderen die in Nederland verblijven recht hebben op onderwijs. Scholen kunnen kinderen daarom zonder problemen inschrijven. Het ministerie van OCW kent deze kinderen een speciaal nummer toe waarop de scholen de bekostiging ontvangen. Op de expertmeeting van 6 juni jl. bleek dat scholen niet altijd weten hoe ze met deze groep moeten omgaan. De gemeente zal de scholen daarom moeten informeren over deze regeling vanuit het ministerie. Daarnaast is het goed om Stichting Welzijn Schiedam (SWS) - die ook in aanraking komt met deze groep kinderen en hun ouders- te informeren over deze regeling en over de werkwijze van het CON. De Stichting Nederlands-Pools Centrum voor Cultuur en Educatie geeft aan dat goede informatie over het Nederlandse onderwijssysteem belangrijk is. Het onderwijssysteem in Nederland verschilt namelijk erg van dat in Polen. Zo gaan bijvoorbeeld kinderen in Polen pas op hun 6 e voor het eerst naar de basisschool. Verder is het in Polen eenvoudig om verlof aan te vragen voor een kind, terwijl dat hier in het kader van de leerplicht niet zo eenvoudig is. Informatie over het Nederlandse onderwijssysteem zou kunnen worden opgenomen op de website van de gemeente Schiedam. Dit moet dan wel in de eigen taal gebeuren, zoals bijvoorbeeld op de website van de gemeente Vlaardingen gebeurt. Voorstel: De gemeente zal een overleg met de basisscholen en het CON bijeenroepen om tot onderlinge informatie-uitwisseling te komen, teneinde het alle leerplichtige kinderen van tijdelijke arbeidsmigranten in de schoolbanken te krijgen. Daarnaast zullen de arbeidsmigranten met kinderen over het Nederlandse onderwijssysteem geïnformeerd gaan worden Participatie /activiteiten in de wijk Stichting Welzijn Schiedam (SWS) wil binnenkort in Oost een project starten 'Welkom in Oost', met als doel de Polen in de wijk welkom te heten. Aanleiding is het gegeven dat er veel Oost-Europeanen - en dan vooral Polen - in Oost wonen waar weinig contact mee is vanuit de andere wijkbewoners. Men wil met het project de nieuwe bewoners niet alleen welkom heten maar ook wegwijs maken in de wijk. Hierbij zal een tolk worden ingezet. Voorts zal een film worden gemaakt over de wijk waarin praktische zaken zoals parkeren, vuilnis aanbieden, etc. aan bod komen. Deze film zal in het Pools worden ondertiteld. SWS denkt daarnaast aan het instellen van een spreekuur. Om deze activiteiten te ondersteunen wordt voorgesteld hiervoor een bedrag van 2000 ter beschikking te stellen. Stichting Nederlands-Pools Centrum voor Cultuur en Educatie in Rotterdam organiseert, naast hun taallessen, ook een zaterdagschool van Poolse taal en cultuur voor kinderen van 3 tot 12 jaar en biedt cursussen Pools voor Nederlanders. Het Centrum is ook betrokken bij verschillende welzijnsactiviteiten voor Polen in de Rotterdamse regio. Afgaande op de ervaringen van de Stichting zou gekozen kunnen worden voor activiteiten gericht op sport (voetbaltoemooi) of het organiseren van een barbecuefeest. Uit het onderzoek van CMO Stimulans zal blijken of de Oost-Europeanen in Schiedam aan dit soort activiteiten behoefte hebben. 16

19 Op dit moment bestaat er geen platform voor overleg met de tijdelijke arbeidsmigranten. De gemeente kan een dergelijk platform ook niet initiëren, maar kan deze - wanneer er één ontstaat - wel ondersteunen. Op dat moment ligt namelijk aansluiting bij het platform van migranten zelforganisaties in Schiedam, Stichting Multicultureel Schiedam, voor de hand. Dit platform is voor de gemeente een aanspreekpunt en ontvangt subsidie voor een aantal, dat zij uitvoert. Voorstel: Om contacten tussen arbeidsmigranten en hun omgeving te stimuleren wordt er in het kader van het project 'Welkom in Oost' 2000 ter beschikking gesteld door de gemeente Verdringingseffecten/aandacht voor sociaal zwakkeren Ten aanzien van kamerverhuur is nieuw beleid geformuleerd. Omdat er strenger gehandhaafd gaat worden bestaat het risico dat naast buitenlandse werknemers ook andere mensen, zoals mensen met problemen, op straat komen te staan. Het zou dan bijvoorbeeld kunnen gaan om alcohol- of drugsverslaafden. We noemen dit in het algemeen de 'sociaal zwakkeren'. Voor de groep sociaal zwakkeren is de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) beschikbaar. De OGGZ omvat preventieve zorg voor de gehele bevolking, preventieve zorg voor risicogroepen en zorg voor kwetsbare groepen zoals daklozen en zorgmijders. Sinds 1 januari 2007 valt de OGGZ onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de OGGZ. Op bestuurlijk en beleidsniveau is er in de regio Nieuwe Waterweg Noord het OGGZ-platform. De doelstelling van dit platform is afstemming van het OGGZ-beleid en het (mede)realiseren van een sluitende aanpak in de regio en samenhang te bevorderen tussen de verschillende OGGZ-initiatieven binnen de regio. In het platform zitten onder meer aanbieders, financiers, cliëntondersteuning en belangenbehartigers/aanbieders. Naast het regionaal platformoverleg vindt op lokaal niveau overleg plaats tussen de verschillende organisaties die zich met OGGZ-cliënten bezighouden. Hier is vooral sprake van casuïstiek overleg waarbij knelpunten in de uitvoering worden besproken. In Schiedam heet dit netwerk het Lokaal Zorgnetwerk (LZN). De coördinatie van het LZN ligt bij de GGD Rotterdam Rijnmond. Er zijn diverse instanties die de zorg voor kwetsbare groepen op zich nemen, waaronder het algemeen Maatschappelijk Werk, Riagg en Bouman GGZ. Voor onderdak kunnen groepen terecht bij diverse instanties, waaronder de Nachtopvang/ pensionvoorziening van Stichting Onder Een Dak en het 24-uurs Nood OpvangsCentrum (NOC). Tot op dit moment zijn er geen signalen vanuit de zorginstellingen of de noodopvang dat het stringentere kamerverhuurbeleid leidt tot het sluiten van kamerverhuurbedrijven waar sociaal zwakkeren wonen. Bij de evaluatie van het beleid blijft dit uiteraard een punt van aandacht. 17

20 6. De sociaal-economische positie van tijdelijke arbeidsmigranten Schiedam is voor de tijdelijke arbeidsmigranten uit de Midden en Oost-Europa vooral een woongemeente. Zeker voor hen die onder contract bij een uitzendbureau staan, geldt dat ze buiten de gemeente Schiedam in met name de tuin- en kasbouw werken. In de raadsnota 'Overbewoning en tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten' is al een schets gegeven van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de komst van tijdelijke arbeidsmigranten naar Nederland. Tijdens de commissie- en raadsbehandeling van het raadsvoorstel 'Overbewoning en huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten' op 3 en 13 maart 2008 is door verschillende fracties aangedrongen op aandacht voor de sociaal-economische positie van arbeidsmigranten. Hieronder worden de mogelijkheden daarvan verkend. Goed werkgeverschap mag verwacht worden van de werkgevers, dan wel de uitzendbureaus. Maar ook de gemeente kan een zet in de goede richting geven, waarbij de regionale aanpak niet uit het oog moet worden verloren Schets van de situatie Veel tijdelijke arbeidsmigranten worden geworven door uitzendbureaus. Daarnaast zijn er- in toenemende mate - arbeidsmigranten die als zelfstandige emplooi vinden. Als multi-inzetbare - veelal zwartwerkende - klusjesman, autohandelaar, en - een nieuwe trend - als kapper e.d. Het gaat niet alleen om mannen, maar ook om vrouwen. Het betreft niet alleen Polen, maar ook in toenemende mate Bulgaren en Roemenen. Zo waren Bulgaren en Roemenen volgens cijfers van de Kamer van Koophandel in 2007 de snelst groeiende groep zelfstandige ondernemers in Nederland, waarvan 45 resp. 63% vrouw is; 95% van deze vrouwen schreef zich in als kapster of schoonheidsspecialiste' 8. Er is dus sprake van een behoorlijke diversiteit, al neemt dit niet weg dat de meeste tijdelijke arbeidsmigranten (rond de 75%) via een uitzendbureau in Nederland werkzaam zijn en dus in loondienst zijn. Wel is er een onrustbarende ontwikkeling die ook in Schiedam wordt waargenomen, nl. dat er verkapte vormen van vrouwenhandel en daarmee samenhangend -onvrijwillige- prostitutie plaatsvindt, waarbij vrouwen uit Midden en Oost-Europa het slachtoffer zijn. Op dit moment wordt hier op landelijk niveau strafrechtelijke onderzoek naar ingesteld. Een andere, onwenselijke ontwikkeling is het fenomeen constructies met ZZP'ers (Zelfstandigen Zonder Personeel), werkgevers die werknemers ertoe bewegen voor zichzelf te beginnen. Werknemers worden dan zelfstandige ondernemer zonder personeel (ZZP). Deze groep wordt dan zelf verantwoordelijk voor alle verplichtingen zoals de Kamer van Koophandel, belastingaangifte, huisvesting, verzekering enz. De werkgever wordt dan opdrachtgever en is van veel risico af. In deze kan de vraag gesteld worden hoe een buitenlander dit allemaal moet regelen want er komt nogal wat bij kijken ondernemer te 1 De Volkskrant d.d. 6 mei

aan zet Leendert Koning, projectleider MOE-landers, ministerie van BZK

aan zet Leendert Koning, projectleider MOE-landers, ministerie van BZK Huisvesting MOElanders: Haaglanden aan zet Leendert Koning, projectleider MOE-landers, ministerie van BZK Inhoud van de presentatie - achtergrond en context - Verantwoordelijkheden - Huisvesting en woonoverlast

Nadere informatie

Bed-voor-Bed Regeling - voor huisvesting van arbeidsmigranten

Bed-voor-Bed Regeling - voor huisvesting van arbeidsmigranten Bed-voor-Bed Regeling - voor huisvesting van arbeidsmigranten De Bed-voor-Bedregeling is onderdeel van de nationale intentieverklaring voor huisvesting van arbeidsmigranten. Door ondertekening van deze

Nadere informatie

gemeente Eindhoven InitiatiefvoorstelHoorzitting woningsplitsing en kamerbewoning

gemeente Eindhoven InitiatiefvoorstelHoorzitting woningsplitsing en kamerbewoning gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Raadsnummer 11R4247 Inboeknummer Dossiernummer InitiatiefvoorstelHoorzitting woningsplitsing en kamerbewoning Inleiding De vele negatieve signalen die uit de stad

Nadere informatie

Beperking en spreiding van overlast als gevolg van commerciële kamerverhuurpanden en logiesgebouwen

Beperking en spreiding van overlast als gevolg van commerciële kamerverhuurpanden en logiesgebouwen Initiatiefvoorstel Beperking en spreiding van overlast als gevolg van commerciële kamerverhuurpanden en logiesgebouwen Juni 2009 Partij van de Arbeid Lelystad www.lelystad.pvda.nl Emiel van der Herberg

Nadere informatie

1. Het SNA-keurmerk. 2. Versterking keurmerk

1. Het SNA-keurmerk. 2. Versterking keurmerk INHOUD APRIL 2013: Het SNA-keurmerk Versterking keurmerk Afspraken inspectie-instellingen Lloyd s Register Nederland stopt met inspecties NEN 4400-1 A1 detacheringsverklaring constructies Discriminatiebepaling

Nadere informatie

Stichting Normering Arbeid

Stichting Normering Arbeid 2014 Stichting Normering Arbeid Dé norm voor betrouwbaarheid! Een stevig keurmerk Het jaar 2014 heeft vooral in het teken gestaan van het pakket van verbetermaatregelen dat door SNA met sociale partners

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 29 407 Vrij verkeer werknemers uit de nieuwe EU lidstaten Nr. 198 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Project KOMPAS. Interventieproject huisvesting Moe-landers West Friesland

Project KOMPAS. Interventieproject huisvesting Moe-landers West Friesland Project KOMPAS Interventieproject huisvesting Moe-landers West Friesland initiatief van de negen West-Friese gemeenten Aanleiding project veel arbeidsmigranten in West-Friesland illegale huisvestingvormen

Nadere informatie

30 oktober 2013. Beleidskader huisvesting arbeidsmigranten Noord- Limburg (short-stay)

30 oktober 2013. Beleidskader huisvesting arbeidsmigranten Noord- Limburg (short-stay) 30 oktober 2013 Beleidskader huisvesting arbeidsmigranten Noord- Limburg (short-stay) Inhoudsopgave blz 1. 2. 3. Achtergrond 3 Doelgroep van beleid 3 Huisvestingsmogelijkheden binnen het beleid 3 3.1 Uitgangspunten

Nadere informatie

CAO voorlichting en handhaving in de uitzendbranche

CAO voorlichting en handhaving in de uitzendbranche CAO-vragen? Neem contact op met de SNCU! SNCU Postbus 9438 3007 AK Rotterdam Telefoon algemeen: 0180-642-530 Fax: 0180-642-539 E-mail: info@sncu.nl Helpdesk: 0800-7008 (gratis) www.sncu.nl www.meldenhelpt.nl

Nadere informatie

Flexibel personeel evenement & veiligheid. Van 2.0 naar 3.0 Risico s beperken

Flexibel personeel evenement & veiligheid. Van 2.0 naar 3.0 Risico s beperken Flexibel personeel evenement & veiligheid Van 2.0 naar 3.0 Risico s beperken Soorten Flexibel personeel Eigen medewerkers met een tijdelijk contract Vaste uren Variabele uren Oproepcontract MET en ZONDER

Nadere informatie

NATIONALE VERKLARING

NATIONALE VERKLARING NATIONALE VERKLARING VAN PARTIJEN BETROKKEN BIJ DE (TIJDELIJKE) HUISVESTING VAN EU-ARBEIDSMIGRANTEN Aanleiding De arbeidsmigratie uit andere EU-landen (en vooral uit Midden- en Oost-Europese landen (MOE-landen)

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Beleidsnotitie Bestuurlijke boete Huisvestingswet Rotterdam 2013. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Beleidsnotitie Bestuurlijke boete Huisvestingswet Rotterdam 2013. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Beleidsnotitie Bestuurlijke boete Huisvestingswet Rotterdam 2013 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van de wethouder Wonen, Ruimtelijke Ordening,

Nadere informatie

BAOZW/U201100297 Lbr. 11/015

BAOZW/U201100297 Lbr. 11/015 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft recente ontwikkelingen op het gebied van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen uw kenmerk

Nadere informatie

Nachtwinkels. Alleen ter besluitvorming door het College Formele consultatie van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp

Nachtwinkels. Alleen ter besluitvorming door het College Formele consultatie van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Openbaar Onderwerp Nachtwinkels Programma Economie & Werk Portefeuillehouder T. Tankir / B. van Hees / H. Bruls Samenvatting Bij raadsbesluit van 20 november 2013 is de Verordening Winkeltijden Nijmegen

Nadere informatie

(Regeling formulieren Leegstandwet)

(Regeling formulieren Leegstandwet) VROM Regeling formulieren Leegstandwet Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, van 3 mei 2005, Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving, nr. MJZ2005052804, houdende vaststelling van de modellen,

Nadere informatie

Presentatie Van opstellen woonvisie naar realiseren goede huisvesting

Presentatie Van opstellen woonvisie naar realiseren goede huisvesting Presentatie Van opstellen woonvisie naar realiseren goede huisvesting Gemeentenetwerk MOE-landers Ing. F.C. (Frans) Suijkerbuijk Adviseur Volkshuisvesting Gemeente Bergen op Zoom 7 april 2011 Inhoud presentatie

Nadere informatie

Vaststelling van de Verordening Wet Inburgering gemeente Hoorn Samenvoegen van Winvoorziening en voorziening oudkomers tot een reserve inburgering

Vaststelling van de Verordening Wet Inburgering gemeente Hoorn Samenvoegen van Winvoorziening en voorziening oudkomers tot een reserve inburgering Raadsvoorstel gemeente Hoorn Raadsvoorstel nr.: Portefeuillehouder: Wethouder de heer J.A. de Boer Raad d.d.: Budgethouder: W. Krijgsman Corsa registratienr. : 08.19818 Budgethouder: D. Gelinck Onderwerp

Nadere informatie

4. De bijgaande brief aan de Raad vast te stellen.

4. De bijgaande brief aan de Raad vast te stellen. Openbaar Onderwerp Budgetsubsidie Vluchtelingenwerk Oost Nederland 2014 Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Dit voorstel regelt de subsidieverlening

Nadere informatie

Nieuwe wettelijke kaders - Huisvestingswet2014 - Wbmgp (Rotterdamwet) - Woningwet (handhaving)

Nieuwe wettelijke kaders - Huisvestingswet2014 - Wbmgp (Rotterdamwet) - Woningwet (handhaving) Nieuwe wettelijke kaders - Huisvestingswet2014 - Wbmgp (Rotterdamwet) - Woningwet (handhaving) Inge Vossenaar, directeur Woon- en Leefomgeving Portefeuillehoudersoverleg Wonen, Stadsregio Rotterdam 24

Nadere informatie

Oost-Europese arbeidsmigranten

Oost-Europese arbeidsmigranten Oost-Europese arbeidsmigranten CONCEPT Project: 878 In opdracht van: Dienst Wonen Hester Booi Jeroen Slot Weesperstraat 79 Postbus 658 118 VN Amsterdam 1 AR Amsterdam Telefoon 2 527 9474 Fax 2 527 9595

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018. 2500 EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018. 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directoraat-Generaal Wonen en Bouwen Directie Woningmarkt Turfmarkt

Nadere informatie

Huisvesting voor tijdelijke arbeidsmigranten.

Huisvesting voor tijdelijke arbeidsmigranten. Huisvesting voor tijdelijke arbeidsmigranten. Aanleiding Veel ondernemers in de land- en tuinbouw maken gebruik van tijdelijke arbeidsmigranten. Ondernemers zijn verantwoordelijk voor een goede huisvesting

Nadere informatie

Bekendmaking van het besluit van de gemeenteraad d.d. 16 december 2013, nr. 11B, tot vaststelling de Beleidsnota Plattelandswoning.

Bekendmaking van het besluit van de gemeenteraad d.d. 16 december 2013, nr. 11B, tot vaststelling de Beleidsnota Plattelandswoning. Gemeenteblad Elektronisch uitgegeven van de gemeente Tubbergen Jaargang: 2013 Nummer: 33 Uitgifte: 24 december 2013 Bekendmaking van het besluit van de gemeenteraad d.d. 16 december 2013, nr. 11B, tot

Nadere informatie

Notitie Beleidsregels Waalwijk magazijnverkopen Voorgesteld wordt. Publiekssamenvatting. Kerngegevens

Notitie Beleidsregels Waalwijk magazijnverkopen Voorgesteld wordt. Publiekssamenvatting. Kerngegevens Notitie Beleidsregels Waalwijk magazijnverkopen Voorgesteld wordt 1. De beleidsregels magazijnverkopen voorlopig vast te stellen. 2. Inspraak open te stellen gedurende 6 weken vanaf 1 januari 2014 en in

Nadere informatie

De gebruiksvergunning en de gebruiksmelding

De gebruiksvergunning en de gebruiksmelding Besluit brandveilig gebruik bouwwerken De gebruiksvergunning en de gebruiksmelding Gebouwen moeten brandveilig worden gebruikt. Per 1 november 2008 gelden daarvoor landelijke eisen die zijn vastgelegd

Nadere informatie

Opgave 3 Arbeidsmigratie in goede banen

Opgave 3 Arbeidsmigratie in goede banen Opgave 3 Arbeidsmigratie in goede banen Bij deze opgave horen de teksten 4 en 5 en tabel 3 uit het bronnenboekje. Inleiding In 2004 trad een aantal landen uit Midden- en Oost-Europa, zoals Hongarije en

Nadere informatie

illinium i ui 10.1313624 24/12/2013

illinium i ui 10.1313624 24/12/2013 illinium i ui 10.1313624 24/12/2013 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente, l i,i l, l i

Nadere informatie

Collegevoorstel. Onderwerp Vestiging noodopvang vluchtelingen in het pand Wassenaarseweg 56-58

Collegevoorstel. Onderwerp Vestiging noodopvang vluchtelingen in het pand Wassenaarseweg 56-58 Collegevoorstel Onderwerp Vestiging noodopvang vluchtelingen in het pand Wassenaarseweg 56-58 Portefeuille: Programma: Jeugd, Zorg en Welzijn RVT: Projectbureau Datum vergadering Naam opsteller: Lex Kamphues

Nadere informatie

AANVRAAG VERGUNNING TOT TIJDELIJKE VERHUUR VAN LEEGSTAANDE WOONRUIMTE AMERSFOORT. 1 Betreft Woning Gebouw. Burger service nummer:

AANVRAAG VERGUNNING TOT TIJDELIJKE VERHUUR VAN LEEGSTAANDE WOONRUIMTE AMERSFOORT. 1 Betreft Woning Gebouw. Burger service nummer: AANVRAAG VERGUNNING TOT TIJDELIJKE VERHUUR VAN LEEGSTAANDE WOONRUIMTE AMERSFOORT (Lees voor u dit formulier invult eerst de toelichting) Aan Burgemeester en Wethouders van T.a.v. de afdeling Amersfoort

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Raadsvoorstel Gewijzigd Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: 12 Sliedrecht, 13 mei 2008 Onderwerp: Startnotitie Oude Uitbreiding West Samenvatting: De gemeente Sliedrecht is in het voorjaar

Nadere informatie

In- of uitlenen van arbeidskrachten

In- of uitlenen van arbeidskrachten In- of uitlenen van arbeidskrachten Stelt u arbeidskrachten ter beschikking oftewel; leent u personeel uit tegen betaling? Dan moet u dat sinds 1 juli 2012 vermelden in het Handelsregister. Dit is het

Nadere informatie

BELEIDSNOTA CONSUMENTENVUURWERK WORMERLAND

BELEIDSNOTA CONSUMENTENVUURWERK WORMERLAND BELEIDSNOTA CONSUMENTENVUURWERK WORMERLAND September 2011-1 - Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Doel 3 Verhouding met de APV en het Vuurwerkbesluit 4 Argumentatie 5 Beleidsregels 6 Vaststelling, citeertitel

Nadere informatie

Onderwerp: Vestiging opvanglocatie voor dak- en thuislozen met OGGZindicatie aan de Wilhelminastraat 10-12

Onderwerp: Vestiging opvanglocatie voor dak- en thuislozen met OGGZindicatie aan de Wilhelminastraat 10-12 Collegenota Onderwerp: Vestiging opvanglocatie voor dak- en thuislozen met OGGZindicatie aan de Wilhelminastraat 10-12 Reg.nummer: 2014/360708 1 Inleiding Het college zoekt een geschikte locatie voor de

Nadere informatie

BAWI/U200801717 Lbr. 08/170

BAWI/U200801717 Lbr. 08/170 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Meerjarig aanvullende Uitkering I-deel WWB uw kenmerk ons kenmerk BAWI/U200801717 Lbr. 08/170 bijlage(n) datum

Nadere informatie

Gewaamierkte documenten

Gewaamierkte documenten Ons kenmerk- 2014/140140 gemeente Zaanstad Omgevingsvergunningen Gemeente Zaanstad De heer R. van Zonneveld Postbus 2000 1500 GA ZAANDAM Stadhuisplein 100 1506 MZ Zaandam Postbus 2000 1500 GA Zaandam Telefoon

Nadere informatie

BAWI/U200800215 Lbr. 08/22

BAWI/U200800215 Lbr. 08/22 Brief aan de leden T.a.v. het college informatiecentrum tel. (070) 373 8021 betreft Wijziging wet sociale werkvoorziening uw kenmerk ons kenmerk BAWI/U200800215 Lbr. 08/22 bijlage(n) 3 datum 21 februari

Nadere informatie

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar H. Alssema, 0595 750328. gemeente@winsum.nl (t.a.v. H. Alssema)

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar H. Alssema, 0595 750328. gemeente@winsum.nl (t.a.v. H. Alssema) Vergadering: 23 april 2013 Agendanummer: 7 Status: Opiniërend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar H. Alssema, 0595 750328. E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. H. Alssema) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

INGEKOMEN INGEKOMEN. reg. nr. \ 0 JAN. 20K

INGEKOMEN INGEKOMEN. reg. nr. \ 0 JAN. 20K Datum Verseon Leesmap ^^flteekberich^t RIS griffieoverle Steller 2014/ Prullenbak Archief Beraad&advies Ontmoeting&D Raad Agendacie Presidium Termijnagenda bekomen stuit^ /OHdUn v. col'. Ministerie van

Nadere informatie

Reactiedocument Gemeente Noordenveld werkgroep Norgerduinen. Versie 3 september 2013

Reactiedocument Gemeente Noordenveld werkgroep Norgerduinen. Versie 3 september 2013 Reactiedocument Gemeente Noordenveld werkgroep Norgerduinen Versie 3 september 2013 Voorwoord Tijdens de behandeling van het bestemmingsplan Norgerduinen in de raadscommissie van 7 december 2011 is door

Nadere informatie

Actieplan. Actieplan Stop uitbuiting Oost-Europese werknemers Hans Spekman, PvdA Fractie Tweede Kamer

Actieplan. Actieplan Stop uitbuiting Oost-Europese werknemers Hans Spekman, PvdA Fractie Tweede Kamer Actieplan Actieplan Stop uitbuiting Oost-Europese werknemers Hans Spekman, PvdA Fractie Tweede Kamer Actieplan Stop uitbuiting Oost-Europese werknemers Op de Nederlandse arbeidsmarkt zijn tienduizenden

Nadere informatie

Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid M.J.W. Struijvenberg (Leefbaar Rotterdam) over bijstand EU-onderdanen.

Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid M.J.W. Struijvenberg (Leefbaar Rotterdam) over bijstand EU-onderdanen. Rotterdam, 4 juni 2013. Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid M.J.W. Struijvenberg (Leefbaar Rotterdam) over bijstand EU-onderdanen. Aan de Gemeenteraad. Op 6 mei 2013 stelde

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 7.8. Doetinchem, 1 maart 2010 ALDUS BESLOTEN 9 MAART 2010

Aan de raad AGENDAPUNT 7.8. Doetinchem, 1 maart 2010 ALDUS BESLOTEN 9 MAART 2010 Aan de raad AGENDAPUNT 7.8 ALDUS BESLOTEN 9 MAART 2010 Dienstenrichtlijn, lex silencio positivo en Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen Voorstel: 1. Kennisnemen van het plan van aanpak voor

Nadere informatie

D oc lo od. Rotterdam, 8 februari 2011.

D oc lo od. Rotterdam, 8 februari 2011. Rotterdam, 8 februari 2011. Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van de raadsleden R. Buijt (Leefbaar Rotterdam) en mevrouw A.G. Fähmel-van der Werf (Leefbaar Rotterdam) over toezicht crèches.

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Permanente bewoning vakantiehuisjes

Permanente bewoning vakantiehuisjes r gemeente ermelo Permanente bewoning vakantiehuisjes Iedere recreant is welkom. Maar wonen in een vakantiehuisje in Ermelo mag niet! a i H 0 2 Gemeente Ermelo Permanente bewoning vakantiehuisjes Inhoud

Nadere informatie

Wonen in de regio Amsterdam. Globale inhoud Regionale Huisvestingsverordening Stadsregio Amsterdam 2010

Wonen in de regio Amsterdam. Globale inhoud Regionale Huisvestingsverordening Stadsregio Amsterdam 2010 Globale inhoud Regionale Huisvestingsverordening Stadsregio Amsterdam 2010 Inhoudsopgave 1 Wonen in de regio Amsterdam...3 1.1 Regionale Huisvestingsverordening...3 1.2 Wat is met de Regionale Huisvestingsverordening

Nadere informatie

De verbouw en uitbreiding van het pand Baroniestraat 54 mogelijk te maken voor vestiging van een kleinschalige zorginstelling met dienstwoning.

De verbouw en uitbreiding van het pand Baroniestraat 54 mogelijk te maken voor vestiging van een kleinschalige zorginstelling met dienstwoning. Datum: Onderwerp Vaststelling bestemmingsplan waarbij de bestemming van het kantoor Baroniestraat 54 zodanig gewijzigd wordt dat het pand verbouwd en gebruikt kan worden voor een kleinschalige zorginstelling

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Huisvesting Arbeidsmigranten 36 woningen Landgoed Driessen d.d. 27 november 2012

Informatiebijeenkomst Huisvesting Arbeidsmigranten 36 woningen Landgoed Driessen d.d. 27 november 2012 Informatiebijeenkomst Huisvesting Arbeidsmigranten 36 woningen Landgoed Driessen d.d. 27 november 2012 Beantwoording van de gestelde vragen 1. Procedure en inspraak. Mogelijkheid om een zienswijze in te

Nadere informatie

De nieuwe bekostigingssystematiek maakt een nieuw product RCF (61128) en een begrotingswijziging noodzakelijk.

De nieuwe bekostigingssystematiek maakt een nieuw product RCF (61128) en een begrotingswijziging noodzakelijk. Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 december 2007 / 90/2007 Fatale termijn: besluitvorming vóór: zsm Onderwerp Regionaal Coördinatiepunt Fraudebestrijding Programma /

Nadere informatie

Effecten voorstel verlengen periode tijdelijk behoud inschrijfduur na verhuizing van twee naar vijf jaar

Effecten voorstel verlengen periode tijdelijk behoud inschrijfduur na verhuizing van twee naar vijf jaar Effecten voorstel verlengen periode tijdelijk behoud inschrijfduur na verhuizing van twee naar vijf jaar 1 Aanleiding Bij behandeling van het beleidsvoorstel Actualisatie Woonruimteverdeling op 16 oktober

Nadere informatie

Onverwachte en moeilijk beheersbare instroom van personen uit Midden- en Oost-Europa in steden van de Benelux en aangrenzende regio s

Onverwachte en moeilijk beheersbare instroom van personen uit Midden- en Oost-Europa in steden van de Benelux en aangrenzende regio s Onverwachte en moeilijk beheersbare instroom van personen uit Midden- en Oost-Europa in steden van de Benelux en aangrenzende regio s Memorandum of Understanding De Ministers, bevoegd voor het stedelijk

Nadere informatie

lim Gemeente Delft Geachte leden van de raad,

lim Gemeente Delft Geachte leden van de raad, Samenleving lim Gemeente Delft Wijken en voorzieningen De Torenhove Martinus Nijhofflaan 2 2624 ES Delft Bankrekening BNG 28.50.01.787 t.n.v. gemeente Delft Retouradres : Wijken en voorzieningen, Postbus

Nadere informatie

Als u voor kwaliteit kiest. Stappen zetten bij huisvesting arbeidsmigranten VIA info voor de politiek

Als u voor kwaliteit kiest. Stappen zetten bij huisvesting arbeidsmigranten VIA info voor de politiek Als u voor kwaliteit kiest Stappen zetten bij huisvesting arbeidsmigranten VIA info voor de politiek Ø Retouradres Postbus 4135 5004 JC Tilburg De Leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus

Nadere informatie

Kort verblijf in Charlois Een einde aan overbevolkte slaappanden

Kort verblijf in Charlois Een einde aan overbevolkte slaappanden Kort verblijf in Charlois Een einde aan overbevolkte slaappanden Bert Oostdijk BK6U112: Ontwerpstrategieën voorprobleemwijken Overbewoning in Charlois Wijkbewoners ondervinden overlast door overbewoning

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG.. Voortgezet Onderwijs IPC 2650 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500

Nadere informatie

In deze bijlage zijn een aantal terugkerende en veelgestelde vragen in willekeurige volgorde opgenomen.

In deze bijlage zijn een aantal terugkerende en veelgestelde vragen in willekeurige volgorde opgenomen. Bijlage 2 Veelgestelde vragen In deze bijlage zijn een aantal terugkerende en veelgestelde vragen in willekeurige volgorde opgenomen. a. Vallen tijdelijke huurcontracten onder de werking van de Huisvestingswet

Nadere informatie

Datum uw brief. U heeft tijdens deze bijeenkomst een aantal vragen gesteld. Hierbij treft u deze vragen met bijbehorend antwoord aan.

Datum uw brief. U heeft tijdens deze bijeenkomst een aantal vragen gesteld. Hierbij treft u deze vragen met bijbehorend antwoord aan. Ingekomen stuk D (PA 13 april 2011) Aan de Gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 329 95 80 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500

Nadere informatie

Evaluatie aanpak vrijplaats malafide woningbemiddelaars

Evaluatie aanpak vrijplaats malafide woningbemiddelaars Evaluatie aanpak vrijplaats malafide woningbemiddelaars 1 Inleiding In mei 2007 zijn malafide woningbemiddelaars aangewezen als vrijplaats in het kader van het convenant betreffende de toepassing en handhaving

Nadere informatie

Enquête gemeenten & EU-migranten

Enquête gemeenten & EU-migranten Enquête gemeenten & EU-migranten Gemeenten hebben sinds een paar jaar steeds meer te maken met de instroom van migranten uit Midden-, Oost- en Zuid-Europese landen. Dit stelt gemeenten voor nieuwe uitdagingen,

Nadere informatie

TITEL: Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten West- Kennemerland

TITEL: Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten West- Kennemerland GEMEENTEBESTUUR UITGEEST Nota / advies van: J. Rademaker Behandelende afdeling: Publiekszaken Datum: 16-10-2013 NR. TITEL: Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten West- Kennemerland

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 4 februari 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 4 februari 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

: Inlopen taakstelling inzake huisvesting Statushouders

: Inlopen taakstelling inzake huisvesting Statushouders Raad : 12 april 2005 Agendanr. : Doc.nr : B200501480 Afdeling: : Educatie, Welzijn en Zorg RAADSVOORSTEL Onderwerp : Inlopen taakstelling inzake huisvesting Statushouders Toelichting Dit raadsvoorstel

Nadere informatie

HUISVESTING VAN TIJDELIJKE BUITENLANDSE ARBEIDSKRACHTEN IN DE LAND- EN TUINBOUW BELEIDSHANDREIKING

HUISVESTING VAN TIJDELIJKE BUITENLANDSE ARBEIDSKRACHTEN IN DE LAND- EN TUINBOUW BELEIDSHANDREIKING HUISVESTING VAN TIJDELIJKE BUITENLANDSE ARBEIDSKRACHTEN IN DE LAND- EN TUINBOUW BELEIDSHANDREIKING REGIO RIVIERENLAND JANUARI 2008 2 HOOFDSTUK 1 AANLEIDING Agrarische bedrijven doen steeds vaker tijdelijk

Nadere informatie

Beantwoording vragen van de fractie van de PvdA inzake Wandelpad 52-54

Beantwoording vragen van de fractie van de PvdA inzake Wandelpad 52-54 Gemeenteblad IV 2012, nr. 4 Aan de leden van de Raad en fractiemedewerkers Beantwoording vragen van de fractie van de PvdA inzake Wandelpad 52-54 College van Burgemeester en Wethouders Postbus 9900 1201

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LEERPLICHT Gemeente Capelle aan den IJssel en gemeente Krimpen aan den IJssel

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LEERPLICHT Gemeente Capelle aan den IJssel en gemeente Krimpen aan den IJssel SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LEERPLICHT Gemeente Capelle aan den IJssel en gemeente Krimpen aan den IJssel Ondergetekenden: 1. de gemeente Capelle aan den IJssel, te dezen vertegenwoordigd door M.J. van Cappelle,

Nadere informatie

Gemeente Almere. Voorstel aan Burgemeester en Wethouders Besluit. Aanwijzingsbesluit uitstallingen, reclameborden, speeltoestellen en overige objecten

Gemeente Almere. Voorstel aan Burgemeester en Wethouders Besluit. Aanwijzingsbesluit uitstallingen, reclameborden, speeltoestellen en overige objecten Voorstel aan Burgemeester en Wethouders Besluit Verseon 16 oktober 2015 Pagina 6/6 Vergaderdatum 13 oktober 2015 Besluit conform voorstel B en W besluit Aanwijzingsbesluit uitstallingen, reclameborden,

Nadere informatie

Beleidskader huisvesting arbeidsmigranten Heerhugowaard 2015

Beleidskader huisvesting arbeidsmigranten Heerhugowaard 2015 Beleidskader huisvesting arbeidsmigranten Heerhugowaard 2015 1. Aanleiding In Noord-Holland Noord wordt een deel van de huidige werkgelegenheid ingevuld door buitenlandse werknemers. Deze werknemers zijn

Nadere informatie

Postbus 1501 3100 EA Schiedam. 1. Betreft Woning Gebouw Adres: Postcode en plaats:

Postbus 1501 3100 EA Schiedam. 1. Betreft Woning Gebouw Adres: Postcode en plaats: Aan Burgemeester en Wethouders van Schiedam t.a.v. Domein Stadsontwikkeling Team Ruimtelijke Ontwikkeling en Beleid Postbus 1501 3100 EA Schiedam Aanvraag vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W. 2013 RA13.0092 B 2 13/965. Raad

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W. 2013 RA13.0092 B 2 13/965. Raad Raadsvoorstel jaar Raad categorie/agendanr. B. en W. 2013 RA13.0092 B 2 13/965 Onderwerp: Woonwagenbeleid en herstructurering kleine woonwagencentra Portefeuillehouder: A.J. Sleeking Dorpen en Wijken Team

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1A 2513 AA s-gravenhage

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1A 2513 AA s-gravenhage Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1A 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Enquête gemeenten & EU-migranten

Enquête gemeenten & EU-migranten Enquête gemeenten & EU-migranten Gemeenten hebben sinds een paar jaar steeds meer te maken met de instroom van migranten uit Midden-, Oost- en Zuid-Europese landen. Dit stelt gemeenten voor nieuwe uitdagingen,

Nadere informatie

Beleidsregel Bed & Breakfast in Lelystad

Beleidsregel Bed & Breakfast in Lelystad Beleidsregel Bed & Breakfast in Lelystad Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

ontwerpvoorstel aan de raad

ontwerpvoorstel aan de raad Page 1 of 6 ontwerpvoorstel aan de raad Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten: 1 Het voorbereidingsbesluit, met de bijbehorende tekening met bestandsnaam

Nadere informatie

Gemeente Breda. Registratienr: [ 40745] Raadsvoorstel. Onderwerp Actieplan studentenhuisvesting

Gemeente Breda. Registratienr: [ 40745] Raadsvoorstel. Onderwerp Actieplan studentenhuisvesting Gemeente Breda Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ Aantal bijlagen: -- 40745] Onderwerp Actieplan studentenhuisvesting Voorgesteld besluit 1. Vaststellen actieplan studentenhuisvesting Inleiding

Nadere informatie

Wat betekent de AVV loze periode voor mij als uitzendkracht?

Wat betekent de AVV loze periode voor mij als uitzendkracht? Wat betekent de AVV loze periode voor mij als uitzendkracht? Een onderbreking van de Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) van de Cao voor Uitzendkrachten kan grote gevolgen hebben voor uitzendkrachten

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Lelystad. Datum: 4 oktober 2011. Rapportnummer: 2011/291

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Lelystad. Datum: 4 oktober 2011. Rapportnummer: 2011/291 Rapport Rapport betreffende een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Lelystad. Datum: 4 oktober 2011 Rapportnummer: 2011/291 2 Klacht Verzoeker heeft de gemeente Lelystad sinds september

Nadere informatie

Onderwerp: Financiële afwikkeling brandveiligheidsmaatregelen in de schoolgebouwen binnen de gemeente.

Onderwerp: Financiële afwikkeling brandveiligheidsmaatregelen in de schoolgebouwen binnen de gemeente. Vergadering: 14 februari 2006 Agendanummer: 10 Status: bespreekstuk Behandelend ambtenaar J.Samplonius, 0595-447745 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.Samplonius) Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Financiële

Nadere informatie

A avond Woonoverlast

A avond Woonoverlast A avond Woonoverlast 19 mei 2015 Agenda Inleiding, wat is woonoverlast, Just Krijn Aanpak: Sociaal/woonoverlast, wat is het, van wie en wat kan de bewoner, Marcel Smit Aanpak: Ruimtelijk/wettelijk, Hans

Nadere informatie

Woonruimtebemiddeling: samen leven met minder regels

Woonruimtebemiddeling: samen leven met minder regels POSITION PAPER Woonruimtebemiddeling: samen leven met minder regels VNG-INZET VOOR DE NIEUWE HUISVESTINGSWET Inleiding In delen van het land is nog steeds sprake van knelpunten op de woningmarkt, met gevolgen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Nr.: 09-65 Onderwerp: Tijdelijke huisvesting Brede School Plantage de Sniep. Diemen, 21 juli 2009

RAADSVOORSTEL. Nr.: 09-65 Onderwerp: Tijdelijke huisvesting Brede School Plantage de Sniep. Diemen, 21 juli 2009 RAADSVOORSTEL Nr.: 09-65 Onderwerp: Tijdelijke huisvesting Brede School Plantage de Sniep Diemen, 21 juli 2009 Aan de gemeenteraad 1. Gevraagd raadsbesluit 1. Kennis te nemen van de uitkomsten van de enquête

Nadere informatie

Het lot van de bewoner als gevolg van een verkeerde eigenaar onderzoekt naar een beleidsstrategie voor de probleemwijk Oud-Charlois

Het lot van de bewoner als gevolg van een verkeerde eigenaar onderzoekt naar een beleidsstrategie voor de probleemwijk Oud-Charlois Het lot van de bewoner als gevolg van een verkeerde eigenaar onderzoekt naar een beleidsstrategie voor de probleemwijk Oud-Charlois Daan Meijners De problemen die ontstaan bij vastgoed als gevolg van een

Nadere informatie

20 15-13 3. Nieuwegein. Datum 19 maart 2015 Portefeuillehouder A.J. Adriani

20 15-13 3. Nieuwegein. Datum 19 maart 2015 Portefeuillehouder A.J. Adriani Nieuwegein 20 15-13 3 Aan De raad van de gemeente Nieuwegein Onderwerp Beantwoording brief ex art. 42 RvO van de fractie VSP d.d. 24-02-15 inzake (zie 2015-103). Afdeling Griffie Datum 19 maart 2015 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 25 883 Arbeidsomstandigheden Nr. 254 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

tijdelijke en betaalbare woonruimte voor mensen met een urgente woonvraag

tijdelijke en betaalbare woonruimte voor mensen met een urgente woonvraag tijdelijke en betaalbare woonruimte voor mensen met een urgente woonvraag 02 Visie Er is in Noord-Limburg nauwelijks geschikte tijdelijke en betaalbare woonruimte voor mensen met een urgente woonvraag.

Nadere informatie

PROTOCOL WAARNEMING TER PLAATSE (WTP)

PROTOCOL WAARNEMING TER PLAATSE (WTP) PROTOCOL WAARNEMING TER PLAATSE (WTP) Vastgesteld door het CCvD: 22 januari 2015 Ingangsdatum: 22 januari 2015 Stichting Normering Arbeid (SNA) Versie 14-01: SNA 2015 sna.div.736-1 Inleiding De inspecties

Nadere informatie

Bestemmingsplan Stroinkslanden Herstructurering 2014. Nota samenvatting en beantwoording zienswijzen

Bestemmingsplan Stroinkslanden Herstructurering 2014. Nota samenvatting en beantwoording zienswijzen Bestemmingsplan Stroinkslanden Herstructurering 2014 Nota samenvatting en beantwoording zienswijzen Gemeente Enschede Programma Stedelijke Ontwikkeling Afdeling Bestemmingsplannen November 2014 OVERZICHT

Nadere informatie

Immigratie uit Midden- en Oost-Europese (MOE-) landen

Immigratie uit Midden- en Oost-Europese (MOE-) landen November 2011 ugu Immigratie uit Midden- en Oost-Europese (MOE-) landen In Leiden wonen ca. 2.550 mensen uit de MOE-landen, waarvan 1.900 van de eerste generatie. Dit is percentueel iets meer dan in Nederland.

Nadere informatie

PROTOCOL ELEKTRONISCH BERICHTENVERKEER GEMEENTE HENGELO 2005

PROTOCOL ELEKTRONISCH BERICHTENVERKEER GEMEENTE HENGELO 2005 PROTOCOL ELEKTRONISCH BERICHTENVERKEER GEMEENTE HENGELO 2005 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSBEPALING, REIKWIJDTE EN DOELEINDEN Artikel 1. Begripsbepaling In dit protocol wordt verstaan onder: Algemene postbus Elektronische

Nadere informatie

College voor Arbeidszaken Kamer Gesubsidieerde Arbeid

College voor Arbeidszaken Kamer Gesubsidieerde Arbeid College voor Arbeidszaken Kamer Gesubsidieerde Arbeid Brief aan de leden T.a.v. het college en de gemeenteraad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Arbeidsvoorwaarden en de sociale werkvoorziening

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Privé berichten Elektronische berichten die een medewerk(st)er niet uit hoofde van zijn of haar functie ontvangt of

Privé berichten Elektronische berichten die een medewerk(st)er niet uit hoofde van zijn of haar functie ontvangt of CVDR Officiële uitgave van Echt-Susteren. Nr. CVDR70878_1 25 november 2015 E-mail protocol Echt-Susteren 2006 De raad van de gemeente Echt-Susteren, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Conceptbrief samenstellen i.o.v. portefeuillehouder: n.v.t; ontwerpraadsstukken en ontwerpbrief aan de O.V.U. zijn bijgevoegd Akkoord Burgemeester

Conceptbrief samenstellen i.o.v. portefeuillehouder: n.v.t; ontwerpraadsstukken en ontwerpbrief aan de O.V.U. zijn bijgevoegd Akkoord Burgemeester GEMEENTEBESTUUR UITGEEST Nota / advies van: J.A.W. Berkeveld Behandelende afdeling: Juridische Zaken NR. Datum: 01-02-2011 TITEL: Verordeningen op onjuiste grondslag KORTE PROBLEEMSTELLING/ONDERWERP: Bij

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Antwoorden op vragen ex.art.39 Gewoon Nijmegen inzake het registratiesysteem straatprostitutie Programma / Programmanummer Veiligheid / 1012 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478 Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Achterstanden met betrekking tot de afgifte van gebruiksvergunningen en -meldingen Verantwoordelijk

Nadere informatie

Leeswijzer Wijkpanel Vlietzône - avond over overlast 23 juni 2010

Leeswijzer Wijkpanel Vlietzône - avond over overlast 23 juni 2010 Leeswijzer Wijkpanel Vlietzône - avond over overlast 23 juni 2010 Overlast? Melden bij het Meldpunt Overlast Meld overlast ALTIJD bij Meldpunt Overlast (MOL): telefoonnummer 14058. Klik hier als u meer

Nadere informatie

AANVRAAG VERGUNNING TOT TIJDELIJKE VERHUUR VAN LEEGSTAANDE WOONRUIMTE

AANVRAAG VERGUNNING TOT TIJDELIJKE VERHUUR VAN LEEGSTAANDE WOONRUIMTE AANVRAAG VERGUNNING TOT TIJDELIJKE VERHUUR VAN LEEGSTAANDE WOONRUIMTE (Lees voor u dit formulier invult eerst de toelichting) Aan t.a.v. de Burgemeester en Wethouders van de gemeente Assen Eenheid Leefomgeving

Nadere informatie

Traplift zonder vergunning Gemeente Amsterdam Dienst Zorg en Samenleven

Traplift zonder vergunning Gemeente Amsterdam Dienst Zorg en Samenleven Rapport Gemeentelijke Ombudsman Traplift zonder vergunning Gemeente Amsterdam Dienst Zorg en Samenleven 10 november 2009 RA0944475 Samenvatting Een huiseigenaar beklaagt zich over het feit dat de Dienst

Nadere informatie

Speech minister Vogelaar Landelijk Congres Woonfraude 11 april 2007, Amsterdam

Speech minister Vogelaar Landelijk Congres Woonfraude 11 april 2007, Amsterdam Speech minister Vogelaar Landelijk Congres Woonfraude 11 april 2007, Amsterdam Wij hebben nog geen kennis gemaakt. Dus laat ik mij even voorstellen: Ella Vogelaar, programmaminister voor Wonen, Wijken

Nadere informatie