PGB-PENSIOEN PLUS EEN AANVULLING OP HET PENSIOEN VAN UW WERKGEVER

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PGB-PENSIOEN PLUS EEN AANVULLING OP HET PENSIOEN VAN UW WERKGEVER"

Transcriptie

1 PGB-PENSIOEN PLUS 2013 EEN AANVULLING OP HET PENSIOEN VAN UW WERKGEVER

2 PGB-PENSIOEN PLUS EEN AANVULLING OP HET PENSIOEN VAN UW WERKGEVER In de brochure wordt een aantal regels van het pensioenreglement van het Pensioenfonds voor de Grafische Bedrijven samengevat. Aan de brochure zelf kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de regeling gelden dan de statuten en reglementen van het pensioenfonds. Deze vindt u op de website onder de Infobalie w13

3 PGB PENSIOENSPAREN Deelnemers aan het Pensioenfonds voor de Grafische Bedrijven (PGB) die 40 of meer pensioenjaren halen, kunnen in de regel een goed pensioen tegemoet zien. Wat een goed pensioen is, ligt voor iedereen natuurlijk anders. Maar in Nederland wordt ervan uitgegaan dat een pensioen van 70% van het loon dat men verdiend heeft, voldoende is voor een financieel onbezorgde oude dag. Er kunnen zich echter situaties voordoen waardoor de norm van 70% niet wordt gehaald of om andere redenen een hoger pensioen gewenst is. Het pensioenfonds biedt met het fiscaal aantrekkelijke Pensioensparen de gelegenheid om een achterstand in het pensioen in te lopen of meer pensioen op te bouwen. Per jaar kunt u extra voor pensioen sparen bovenop de normale opbouw in de pensioenregeling van uw werkgever. U leest er in deze brochure meer over. Achtereenvolgens komen de volgende vragen aan de orde: Pensioensparen belangrijk keuze - onderdeel Het flexibel PGB pen - sioen biedt deelnemer en partner diverse keuzemogelijkheden, zowel tijdens werken als bij pensionering. Wat is eigenlijk een goed pensioen? Hoe ontstaat pensioenachterstand? Op welke manier kan een eventuele achterstand worden ingelopen? Wat moet ik nu doen als ik later over meer pensioen wil beschikken? In de tijd dat u werkt kunt u sparen voor extra pensioen. Het extra pensioen kan later worden gebruikt om een pensioentekort aan te vullen, om het ouderdomspensioen te verhogen, om geheel of gedeeltelijk eerder te stoppen met werken, om het pensioen voor de partner aan te vullen of om het probleem van een eventueel AOW-hiaat op te lossen. Bezoek voor meer informatie ook de internetsite van PGB (www.pensioenfonds pgb.nl). Via mijnpgbpensioen.nl heeft u digitaal toegang tot uw persoonlijke pensioengegevens. 33

4 EEN GOED PENSIOEN Het pensioen is in Nederland opgebouwd uit meerdere lagen. Voor het basispensioen zorgt de overheid met de Algemene Ouderdomswet (AOW). Daar bovenop komt voor u het pensioen van uw werkgever. Tenslotte kunnen privé nog eens aanvullende voorzieningen getroffen worden. Individueel Pensioen via uw werkgever AOW AOW-pensioen Het pensioen op grond van de AOW geeft een minimum inkomen. De overheid maakt voor de uitbetaling van de AOW een onderscheid naar woonsituatie. Het maakt uit of u alleen of gezamenlijk een huishouding voert. Iemand die alleen een huishouding voert, ontvangt de alleenstaanden AOW (per 1 januari 2013 maximaal bruto per jaar). Als er een gemeen schappelijke huishouding wordt gevoerd, ontvangt u de enkele gehuwden AOW (maximaal 9.596,52 bruto per jaar). De partner ontvangt zodra die de pensioendatum bereikt zelf de enkele gehuwden AOW. Vanaf dat moment is er sprake van de dubbele gehuwden AOW 1. Pensioendatum: de eerste van de maand waarin de AOW-gerechtigde leeftijd wordt bereikt. Wat is een goed pensioen? Naast de AOW ontvangt u PGB-pensioen. De hoogte van het pensioen is afhankelijk van uw salaris en het aantal dienstjaren. De gangbare norm voor een goed pensioen is 70% van het brutoloon dat men verdiend heeft. Daar zit de AOW dan in. Omdat u na de pensioendatum minder aan belasting en premie betaalt, komt het netto inkomen gemiddeld hoger uit. Wanneer het totale pensioen (AOW, PGB-pensioen en eventueel elders opgebouwd pensioen) onder de 70% blijft, heeft u mogelijk te maken met een achterstand in uw pensioen. Dat betekent dat u na uw pensionering een lager inkomen heeft dan u gewend bent. Of de norm van 70% ook voor u geldt, bepaalt u uiteindelijk zelf aan de hand van uw persoonlijke omstandigheden. 1. Als u vóór 1950 geboren bent en uw partner is jonger dan u, ontvangt u zolang uw partner nog niet de pensioendatum heeft bereikt naast uw AOW-deel een toeslag ter hoogte van maximaal het AOW-deel van uw partner. Als uw partner inkomen heeft, wordt dit inkomen gekort op de toeslag die u voor uw partner ontvangt. Als u geboren bent in of na 1950 en een jongere partner heeft, mist u op het moment van pensionering (zolang de partner nog niet de pensioendatum heeft bereikt) een deel van de AOW. Dat scheelt ongeveer 700 bruto per maand. De overheid heeft de maatregelen alvast aangekondigd zodat u als dat nodig is tijdig voorzieningen kunt treffen. 4

5 HOE ONTSTAAT PENSIOENACHTERSTAND Veel voorkomende oorzaken van een achterstand in het pensioen zijn te weinig pensioenjaren, een salaris dat boven een afgesproken maximum ligt, loonstijgingen aan het eind van de loopbaan of een echtscheiding. Verder kan de wens om geheel of gedeeltelijk eerder te stoppen met werken met zich meebrengen dat extra pensioen nodig is. En ook van de overheidsmaatregelen met de AOW kunt u, als u een jongere partner heeft, (vanaf 2015) financieel nadeel ondervinden. Te weinig pensioenjaren Een van de meest voorkomende oorzaken voor het ontstaan van pensioenachterstand is het ontbreken van voldoende pensioenjaren. Wanneer u op latere leeftijd bent gaan werken, eerder dan uw pensioendatum wilt stoppen met werken of wanneer u bijvoorbeeld een paar jaar parttime heeft gewerkt, mist u pensioenopbouw. Minder opbouw betekent een lager pensioen. Salaris boven een afgesproken maximum Een andere regelmatig voorkomende situatie is een te hoog salaris. Als in de pensioenregeling van uw werkgever sprake is van een maximum pensioengevend salaris 2 bouwt u over het meerdere geen pensioen op. Hier over wordt alleen pensioen opgebouwd als u of uw werkgever daarover afspraken heeft gemaakt met PGB of een andere pensioenuitvoerder. Carrière tijdens loopbaan De 70%-norm kan ook onder druk komen te staan wanneer u tijdens uw loopbaan carrière maakt. 2. In de basisregeling voor de grafimedia bedrijven geldt bijvoorbeeld in 2013 een maximum van

6 Voorbeeld carriére tijdens loopbaan In dit voorbeeld wordt ervan uitgegaan dat de lonen en de prijzen niet stijgen. We gaan wel uit van een salarisverhoging als gevolg van promoties. De eerste 10 jaar wordt verdiend, daarna 10 jaar , vervolgens 10 jaar en ten slotte de laatste 16 jaar De pensioenuitkomst op 67 jaar ziet er dan als volgt uit: periode vanaf leeftijd salaris franchise grondslag opbouw per jaar opbouw over periode 2013 tot , ,36 186,85 (1,75 x ,36) 1.868, tot , ,36 274,35 (1,75 x ,36) 2.743, tot , ,36 361,85 (1,75 x ,36) 3.618, tot , ,36 449,35 (1,75 x ,36) 7.189,60 Totaal pensioen bij PGB: ,10 Toelichting: bij ongewijzigde omstandigheden bedraagt het PGB-pensioen in dit voorbeeld na 46 jaar ,10 bruto per jaar. Dit recht wordt bij gelijkmatige omstandigheden op de financiële markten levenslang vanaf de pensioendatum (1e van de maand waarin u recht krijgt op een AOW-uitkering) uitbetaald. Als de beleggingsopbrengsten gedurende langere tijd erg tegenvallen, kan het pensioen in het uiterste geval worden verlaagd. Naast dit pen sioen van PGB ontvangt de pensioengerechtigde de AOW van de overheid. Wanneer weer wordt uitgegaan van 9.596,52 per jaar, komt het PGB-pensioen inclusief de AOW uit op ,62. Dat komt ongeveer overeen met 63% van het laatst verdiende salaris. U bouwt pensioen op in een middelloonregeling. Ieder jaar dat u deelneemt, bouwt u over het loon van dat jaar een stuk van uw pensioen op. Dit stuk wordt opgeteld bij het pensioen dat al over voorgaande jaren is opgebouwd. U bouwt dus pensioen op over het gemiddelde pensioengevende salaris. Wanneer u aan het einde van uw loopbaan aanzienlijk meer verdient, daalt de pensioenuitkomst in een percentage van het laatste ontvangen bruto loon. (Echt)scheiding Ook in het geval van (echt)scheiding of het beëindigen van geregistreerd partnerschap waarbij het pensioen tussen de gewezen partners moet worden verdeeld, kan sprake zijn van een pensioentekort. U mist als u op of na 1 mei 1995 gescheiden bent de helft van uw ouderdomspensioen voor zover dat is opgebouwd in de tijd dat de relatie duurde. Bij het verbreken van 6

7 de relatie kunnen overigens ook andere afspraken over de verdeling van het pensioen worden gemaakt. Ook bij echtscheidingen die plaatsvonden tussen 27 november 1981 en 1 mei 1995 wordt het pensioen verrekend tenzij elke gemeenschap van goederen is uitgesloten. Voor meer informatie over de gevolgen van een (echt)scheiding voor uw pensioen kunt u terecht op de website Eerder stoppen met werken De standaard uittredingsleeftijd bij PGB is de eerste dag van de maand waarin u recht krijgt op een AOW-uitkering. Het is mogelijk om de pen - sioendatum te vervroegen. Naarmate u eerder stopt zal de uitkering lager zijn. Ten eerste omdat het pensioen langer wordt uitgekeerd en ten tweede omdat het aantal jaren dat u pensioen opbouwt daalt. Als u de ruimte wilt hebben om (geheel of gedeeltelijk) eerder te stoppen is het verstandig om zo vroeg mogelijk met bijsparen te beginnen. Ga de kwaliteit van uw pensioen na op mijnpgb pensioen.nl AOW-hiaat Als u geboren bent in of na 1950 en een jongere partner heeft, mist u op het moment van pensionering (zolang de partner de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt) een deel van de AOW. De jongere partner kan immers pas AOW aanvragen als hij/zij zelf de pensioendatum bereikt. Dat scheelt ongeveer 700 bruto per maand. De overheid heeft deze maatregel alvast aangekondigd zodat u als dat nodig is tijdig voorzieningen kunt treffen. Dat is vooral van belang voor deelnemers die kostwinner zijn. Kwaliteit van uw pensioen Als u de 70% niet haalt, kunt u overwegen om extra geld voor pensioen opzij te zetten. Of u de 70% haalt, kunt u vaststellen aan de hand van het jaarlijkse uniforme pensioenoverzicht, de pensioenplanner op de website mijnpgbpensioen.nl of op de website van het Pensioenregister. 7

8 OPLOSSING VOOR ACHTERSTAND: PGB PENSIOENSPAREN Als uw pensioen achterblijft bij wat u wenselijk vindt, kunt u de achterstand ongedaan maken door middel van Pensioensparen. U kunt bij PGB een pensioenspaarrekening openen. Met de pensioenspaarrekening bouwt u ter aanvulling van uw basispensioen een kapitaal op waarmee op de pensioendatum voor u en/of uw partner bij PGB een levenslange pensioenuitkering wordt gekocht. De pensioenleeftijd is nu de eerste dag van de maand waarin u recht krijgt op een AOW-uitkering. Via pensioenfonds PGB wil ik voor mezelf graag de ruimte creëren om eventueel toch eerder te kunnen stoppen met werken. Ik denk aan deeltijdpensioen. Ik open daarom een pensioenspaarrekening en deel mee in het rendement. Wat is Pensioensparen? Met Pensioensparen spaart u voor een aanvulling op uw pensioen. U betaalt daarvoor premie of een eenmalige koopsom. Met die premie of koopsom worden echter geen pensioenaanspraken ingekocht zoals in de basispensioen regeling het geval is. In plaats daarvan wordt uw inleg gestort in het Pensioenfonds PGB. Er wordt voor u een pensioenspaarrekening geopend en de inleg wordt belegd. U deelt daardoor mee in het fondsrendement na correctie voor afdekking van het rente- en valutarisico (afdekkingsportefeuille). Op het rendement worden uitsluitend administratiekosten in mindering gebracht. In 2013 bedragen de kosten 1% van het rendement. De inleg kan aangroeien tot u met pensioen gaat. Het gespaarde kapitaal wordt bij pensionering bij PGB omgezet in pensioenrechten. Dat kan ouderdomspensioen zijn maar ook partnerpensioen of een gewenste combinatie. U volgt na omzetting bij pensionering, net zoals voor het gewone pensioen, de voorwaardelijke toeslagregeling van PGB. In de brochure Flexibel Pensioen, vragen en antwoorden en de website leest u daar meer over. U belegt voor eigen risico Bij pensioensparen belegt u voor eigen rekening en risico. Houdt u er rekening mee dat het jaarlijks rendement kan fluctueren. Ook een negatief rendement is niet uitgesloten. 8

9 Garantieregeling Als u vijf jaar of langer heeft deelgenomen, krijgen u of uw nabestaanden bij pensionering of overlijden minimaal de som van de stortingen in de vorm van periodieke uitkeringen uitbetaald. Deze inleggarantie geldt niet bij afkoop en waardeoverdracht. Tussentijds switchen U kunt tussentijds uw winst veiligstellen of het verlies beperken. Op ieder moment kunt u uw opgebouwde pensioenkapitaal omzetten naar pensioenaanspraken. Bij de omzetting naar pensioenaanspraken loopt u minder risico, maar heeft u ook geen kans op een hoger rendement. In een uitzonderlijke situatie, als het op de financiële markten erg tegenzit, kan ook het omgezette pensioen worden verlaagd. Voorbeeld beleggingsrendement Jaar totaal rendement PGB rendementsvergoeding incl. afdekkingsportefeuille aan pensioenspaarders ,02% 12,02% ,6% 5,6% ,7% 9,7% ,5% 13,5% ,8% 18,8% Over de laatste 5 jaar bedraagt het gemiddelde rendement van PGB 5,4%. Pensioenspaarders ontvingen gemiddeld 4,4%. Houdt u er rekening mee dat het jaarlijks rendement kan fluctueren. Ook een negatief rendement is niet uitgesloten. Eerder behaalde resultaten geven geen garantie voor de toekomst. Hoe gaat dat in zijn werk, omzetten van pensioenkapitaal naar aanspraken? Bij tussentijds switchen wordt het pensioenkapitaal omgezet in pensioenaanspraken. Een aanspraak is het recht op pensioen dat vanaf de pensioengerechtigde leeftijd levenslang wordt uitbetaald. De omzetting vindt plaats aan de hand van de op dat moment geldende tarieven. Omdat het fondsrendement pas in de maanden mei/juni over het achterliggende kalenderjaar wordt vastgesteld, hanteert het fonds bij tussentijdse omzetting het laatst berekende voorlopige fondsrendement na correctie voor de afdek- 9

10 kingsportefeuille en onder aftrek van 1% aan kosten. Dit rendement ontvangt de deelnemer naar rato over de periode dat het rendement niet bekend is. De deelnemer kan er desgewenst voor kiezen om opnieuw in te leggen op de pensioenspaarrekening. De inleggarantie is bij tussentijdse omzetting niet van toepassing. Na omzetting van kapitaal naar aanspraken volgt de deelnemer de voorwaardelijke toeslagregeling van het fonds. Hoe vindt omzetting bij pensionering plaats? Ook bij pensionering wordt het pensioenkapitaal bij PGB omgezet in pensioenaanspraken. Deze omzetting vindt plaats aan de hand van de op dat moment geldende tarieven en op basis van het op dat moment vastgestelde (voorlopige) fondsrendement na correctie voor de afdekkingsportefeuille en de kosten en naar rato van het aantal verstreken maanden. Na omzetting volgt de deelnemer voor de periodieke pensioenuitkering de voorwaardelijke toeslagregeling van het fonds. Als het bestuur besluit tot toeslagverlening, gaat ook uw omgezet pensioen mee omhoog. De kans op toeslagverlening is af te lezen uit het toeslagenlabel. Worden er bij omzetting van kapitaal naar aanspraken kosten in rekening gebracht? Omzetting van kapitaal naar levenslange pensioenaanspraken vindt plaats aan de hand van de op dat moment geldende tarieven. In de bijlage 2 vindt u die terug. De tarieven waarin alle kostencomponenten zijn verwerkt, zijn afhankelijk van de leeftijd waarop u het kapitaal omzet. Kan het omgezette pensioen ook worden verlaagd? PGB heeft de verplichting om uw opgebouwde pensioen en de al toegekende toeslagen uit te keren. Alleen in zeer bijzondere omstandig heden kunnen opgebouwde aanspraken en ingegane pensioenuitkeringen worden verlaagd. PGB heeft de ambitie om de koopkracht van het pensioen op peil te houden, maar deze toekomstige toeslagverlening is afhankelijk van de middelen van het fonds. Om de verplichting tot uitbetalen en de toeslagambitie te kunnen realiseren, moeten de beleggingsopbrengsten op de lange termijn en binnen verantwoorde risico s worden geoptimaliseerd. PGB moet daarvoor met haar beleggingen op de financiële markten risico aangaan. Het fonds kan door de solidariteit tussen generaties beleggings- 10

11 risico nemen. Risico s gaan wij aan in het belang van de (gewezen) deelnemers en de pensioengerechtigden. Risico nemen betekent echter ook onzekerheid over de totale uitkomst van het pen sioen (het pensioen en de eventueel verleende toeslag). Normaal gesproken kunnen (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden bij PGB rekenen op een pensioen met toeslag. Als het op de financiële markten meezit, wordt de toeslag die in het verleden niet is verstrekt, ingehaald. De oudste rechten eerst. Als het erg meezit, worden de pensioenen verhoogd op basis van de grafimedia loonindex in plaats van de prijsindex. Als het op de financiële markten tegenzit, wordt de in het ver leden gemiste toeslag niet ingehaald en krijgt men minder of geen toeslag. En als het erg tegenzit, kan het pensioen in het uiterste geval ook worden verlaagd. Wanneer word ik geïnformeerd over de waarde van mijn pensioenspaarrekening? U wordt jaarlijks via een aanvulling op uw uniform pensioenoverzicht geïnformeerd over de ontwikkeling van de waarde van het pensioenspaarkapitaal. Daarnaast wordt aangegeven wat met dit kapitaal tegen de huidige tarieven aan ouderdomspensioen en partnerpensioen kan worden ingekocht. Wat gebeurt er als ik tussentijds van werkgever en branche verander? Als u van werkgever en pensioenuitvoerder verandert, kunt u kiezen of u uw pensioenkapitaal meeneemt naar de nieuwe pensioenuitvoerder. Als u het pensioenkapitaal bij PGB laat staan, wordt uw kapitaal omgezet naar een pensioenaanspraak. Dat gebeurt op basis van de op dat geldende tarieven en op basis van het (voorlopig) vastgestelde fondsrendement na correctie voor de afdekkingsportefeuille en kosten en naar rato van het aantal verstreken maanden. Na de omzetting van het pensioenkapitaal in pensioenaanspraken volgt de gewezen deelnemer voor de pensioenaanspraak de voorwaardelijke toeslagregeling van het fonds. Het (voorlopige) fondsrendement wordt bij tussentijds vertrek uit de branche ook gebruikt voor het vaststellen van de overdrachts- of afkoopwaarde. Van afkoop is sprake als de pensioenaanspraak onder de 451,22 (2013) per jaar ligt. Bij tussentijds vertrek en afkoop is de garantieregeling niet van toepassing. 11

12 Wat gebeurt er als ik voor pensionering overlijd? Als u vóór pensionering overlijdt, wordt het gespaarde kapitaal volledig omgezet in partnerpensioen. De garantieregeling is van toepassing. De omzetting van kapitaal naar levenslang partnerpensioen gebeurt op basis van de op dat moment geldende tarieven en op basis van het (voorlopig) vastgestelde fondsrendement na correctie voor de afdekkingsportefeuille en kosten en naar rato van het aantal verstreken maanden. Het partner pensioen volgt daarna de voorwaardelijke toeslagregeling van het fonds. En als ik arbeidsongeschikt wordt? Bij arbeidsongeschiktheid verandert er niets. Er is dus niet, zoals in de basispensioenregeling het geval is, sprake van (gedeeltelijke) premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. U kunt wel gewoon blijven inleggen zolang er bij PGB pensioen wordt opgebouwd. Hoeveel pensioen kan ik extra inleggen en hoe wordt de premie fiscaal verrekend? Extra opbouw is fiscaal toegestaan tot maximaal 2,25% per jaar met een maximum van 100% van het brutoloon. Hoeveel pensioen u bij PGB extra kunt inleggen is onder meer afhankelijk van uw leeftijd, de hoogte van uw huidige salaris en uw pensioenregeling. In bijlage 1 zijn de maximale fiscaal toegestane bedragen opgenomen voor de basispensioenregelingen voor de grafimedia, Persgroep Nederland en Wegener. Werknemers in dienst van werkgevers die gebruik maken van de modelpensioenregeling voor het uitgeverijbedrijf of een andere PGB-regeling kunnen voor de maximale bedragen contact opnemen met de afdeling Klantenservice ( ). Over de extra pensioenspaarpremie betaalt u, net als over de gewone pensioenpremie, geen belasting en sociale verzekeringspremie. Uw netto premie ligt dus, afhankelijk van het belastingpercentage dat u betaalt, een stuk lager. De minimum bruto premie bedraagt 25 per maand. Over de inleg voor pensioen sparen bouwt u geen (sociale) verzekeringsrechten op. Uw pensioenuitkering wordt te zijner tijd normaal belast. Kan ik ook vakantiedagen om laten zetten in pensioen? Ja, u kunt gewoon uit uw brutoloon sparen maar vaak worden ook uitbetaalde vakantiedagen, overwerk, vakantiegeld, eindejaarsuitkering, spaar - loon of een bonus of gratificatie gebruikt om voor pensioen te sparen. U kunt eenmalig, maandelijks of af en toe inleggen. 12

13 Tip Pensioensparen vormt een prima alternatief voor een lijfrenteverzekering of banksparen. Als u banksparen overweegt, vergelijk dan het te verwachten rendement en de kosten bij inleg met de productkenmerken van PGB Pensioensparen. Wat moet ik nu doen als ik later over meer pensioen wil beschikken? U kunt in dat geval de volgende stappen nalopen. Stap 1: Is het pensioen toereikend? U gaat in eerste instantie na of meer pensioen in uw situatie gewenst is. Dat kan aan de hand van het jaarlijkse uniforme pensioenoverzicht of via de website van PGB. Het fonds stelt via haar website een financiële planner beschikbaar waarmee u uw situatie in een goed beveiligde omgeving (www. mijnpgbpensioen.nl) eenvoudig in kaart kunt brengen. MijnPGBpensioen laat uw persoonlijke pen sioengegevens bij PGB in één oogopslag zien. Inclusief de AOW. U kunt zien of u uw pensioen goed geregeld hebt en wat u nog fiscaal vriendelijk kunt bijsparen. Natuurlijk kunt u ook even contact opnemen met de afdeling Klantenservice Pensioenen of de checklist achter in de brochure even nalopen. Neem één keer per jaar even de tijd om de kwaliteit van uw pensioen te toetsen. Stap 2: maandelijks, af en toe of eenmalig? Heeft u uw keuze gemaakt dan kunt u vervolgens kiezen of u maandelijks inlegt, af en toe gaat inleggen of eenmalig een koopsom stort. In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de bedragen die u in 2013 voor extra pensioen maximaal per jaar kunt inleggen. Als u kiest voor Pensioensparen overlegt u met uw werkgever. U spreekt af welk bedrag van uw salaris wordt ingehouden. De werkgever stort uw inleg op een voor u geopende pensioenspaarrekening. U heeft er verder geen omkijken naar. Achterin de brochure vindt u het formulier Aanmelding Pensioensparen dat u kunt invullen en inleveren bij uw werkgever. De inleg op de pensioenspaarrekening wordt belegd in PGB. Uw inleg groeit op basis van het behaalde rendement onder aftrek van administratiekosten aan, tot u met pensioen gaat. 13

14 Waarom extra pensioen bij PGB? Bij PGB kunt u flexibel inleggen. U kunt meer of minder inleggen, net hoe het uitkomt. Ook stopzetten is bij ons geen probleem. Deelnemers kunnen tussentijds switchen, dus de winst veilig stellen of het verlies beperken. PGB kent geen winstoogmerk. Alle premies en beleggingsopbrengsten komen uiteindelijk, na aftrek van administratiekosten, aan de deelnemers ten goede. U houdt goed zicht op uw pensioensituatie en toekomstig pensioeninkomen. Het opgebouwde kapitaal of de opgebouwde aanspraken kunt u, als u buiten de grafimedia gaat werken, desgewenst overdragen naar een andere uitvoerder. Ik ben wat later in de branche gaan werken en heb elders geen pensioen opgebouwd. Daardoor kom ik aan te weinig pensioenjaren. Ik kies er daarom voor om nu wat extra s te doen. Het duurt nog lang voordat ik met pensioen kan. Ik kies er daarom voor om te beleggen in het pensioenfonds PGB. Ik deel mee in het fondsrendement. 14

15 CHECK UW PENSIOEN Naarmate u meer vragen met ja heeft beantwoord neemt de noodzaak toe om uw pensioen even te checken. Kijkt u in dat geval even op de website van het pensioenfonds. Via vindt u de pensioenplanner waarmee u snel een pensioenberekening maakt. U ziet meteen of het nodig is om een eventuele achterstand in te lopen. Of vul het aanvraagformulier voor extra pensioen in. ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee 1. U komt uiteindelijk op minder dan 40 pensioenjaren uit. Wie later is gaan werken bouwt minder pensioen op. 2. U heeft te maken gehad met een echtscheiding. Uw pensioen over de huwelijkse periode kan worden verdeeld. U kunt daardoor minder pensioen overhouden. 3. U bent een tijd werkloos geweest en was toen jonger dan 40. Tijdens werkloosheid bouwt u geen pensioen op tenzij u op de eerste dag van uw werkloosheid ouder was dan 40 jaar. 4. U bent later in uw carrière veel meer gaan verdienen. Wie laat carrière maakt, komt op pensioendatum in relatie tot het laatstgenoten loon op een lager pensioen uit tenzij met het pensioenfonds aanvullende afspraken zijn gemaakt. 5. U bent geboren in of na 1950 en heeft een jongere partner. Als u geboren bent in of na 1950 en een jongere partner heeft, mist u op het moment van pensionering (zolang de partner de pensioendatum nog niet heeft bereikt) een deel van de AOW. Dat scheelt zo n 700 bruto per maand. De overheid heeft de maatregelen alvast aangekondigd zodat u als dat nodig is tijdig voorzieningen kunt treffen. Dit is met name voor kostwinners van belang. 6. U heeft een tijd in het buitenland gewoond en/of gewerkt. Ook de AOW bouwt u op. Per jaar 2% van uw 15e tot uw pensioendatum. De opbouw van de AOW stopt als u in het buitenland woont en werkt tenzij u dat op vrijwillige basis heeft bijverzekerd. 7. U heeft eerder bij een andere pensioenuitvoerder dan PGB pensioen opgebouwd waarbij de overdracht van pensioenaanspraken niet geregeld is. De omvang van een eventuele pensioenbreuk hangt af van het toeslag beleid van uw vorige pensioenuitvoerder. 8. Uw salaris bedraagt meer dan het eventuele maximum salaris waarover in uw pensioenregeling pensioen wordt opgebouwd. Voor de meeste grafici is dit in Over het salaris boven het eventuele maximum wordt zonder aanvullende afspraken geen pensioen opgebouwd. 9. U wilt eerder stoppen met werken. Geheel of gedeeltelijke vervroeging is mogelijk. Naarmate u eerder stopt zal de uitkering lager zijn. Als u de ruimte wilt hebben om eerder te stoppen, is het verstandig zo vroeg mogelijk te starten met bijsparen omdat het financiële effect dan het grootst is. 10. U wilt om persoonlijke redenen een hoger pensioen opbouwen. Ook als u meer pensioen wilt opbouwen dan 70%, kunt u bij PGB terecht. 15

16 TOT SLOT Mocht u na het lezen van deze brochure nog vragen hebben, dan helpen wij u graag verder. Voor meer informatie over de pensioenregeling of uw persoonlijke situatie kunt u ons bellen, en of schrijven. U kunt natuurlijk ook terecht op onze website. De internetsite biedt veel informatie, actueel nieuws en mogelijkheden om uw pensioen te berekenen. Via MijnPGBpensioen kunt u uw persoonlijke pensioensituatie en die van uw eventuele partner in beeld brengen. Inclusief het pensioen van de overheid (AOW en Anw). Ook kunt u zich via MijnPGBpensioen aanmelden voor de digitale nieuwsbrief. In de toekomst wordt ook andere informatie digitaal verzonden. Dat bespaart het pensioenfonds kosten. Wanneer u nog niet over een account beschikt kunt u zich registreren via De afdeling Klantenservice is iedere werkdag tussen 8.00 en uur bereikbaar via of via U kunt het telefoonnummer of adres ook gebruiken voor het aanvragen van brochures, informatie over het pensioenfonds, het pensioenreglement en het gevoerde (beleggings)beleid, het jaarverslag en het uitvoeringsreglement. Deze informatie is ook te vinden op de website van het pensioenfonds. Bezoekadres: Pensioenfonds PGB Zwaansvliet AP Amsterdam Correspondentieadres: Pensioenfonds PGB Afdeling Klantenservice Postbus CA Amsterdam Telefoon: Internet: en 16

17 BIJLAGE 1A: Indicatie maximale inleg voor extra pensioen in 2013 naast de basispensioenregeling GRAFIMEDIA bij PGB De maximale inleg per jaar in euro s voor extra pensioen is per leeftijds categorie bij een oplopend inkomen weergegeven. De fiscale toe gestane maxima zijn indicatief; de bedragen kunnen in werkelijkheid dus iets afwij ken. Een deel nemer van 34 jaar met een inkomen van kan in 2013 dus 922 per jaar inleggen voor extra pensioen. Salaris Als u meer verdient dan het maximum dat voor de basispensioenregeling van PGB geldt, kunt u extra premie inleggen. In de onderstaande tabel is er van uitgegaan dat er geen aanvullende pensioenverzekering voor het boven maximale deel is afgesloten. Salaris

18 BIJLAGE 1B: Indicatie maximale inleg voor extra pensioen in 2013 naast de pensioenregeling DE PERSGROEP NEDERLAND en AD NIEUWSMEDIA bij PGB De maximale inleg per jaar in euro s voor extra pensioen is per leeftijdscategorie bij een oplopend inkomen weergegeven. De fiscale toegestane maxima zijn indicatief; de bedragen kunnen in werkelijkheid dus iets afwijken. Een deel nemer van 34 jaar met een inkomen van kan in 2013 dus per jaar inleggen voor extra pensioen. Salaris

19 BIJLAGE 1C: Indicatie maximale inleg voor extra pensioen in 2013 naast de pensioenregeling van WEGENER bij PGB De maximale inleg per jaar in euro s voor extra pensioen is per leeftijdscategorie bij een oplopend inkomen weergegeven. De fiscale toegestane maxima zijn indicatief; de bedragen kunnen in werkelijkheid dus iets afwijken. Een deel nemer van 35 jaar met een inkomen van kan in 2013 dus maximaal per jaar inleggen voor extra pensioen. Salaris

20 BIJLAGE 2: OMZETTING VAN PENSIOENKAPITAAL Omzetting van pensioenkapitaal in ouderdomspensioen en 35% nabestaandenpensioen, geldend vanaf Wie gebruikt maakt van PGB Pensioensparen zet bij pensionering het gespaarde kapitaal om naar pensioenrechten. Ook voor pensionering kan tussentijds de winst veiligstellen of het verlies worden beperkt. Op ieder moment kan de deelnemer het pensioenkapitaal omzetten naar pensioenaanspraken. De voorwaarden leest u in de bro chure. Omzetting vindt plaats op basis van de onderstaande tarieven. Leeftijd Factor Leeftijd Factor 18 2, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,262 Toelichting: een deelnemer met een gespaard pensioenkapitaal van ontvangt hiervoor op 65 jaar bij PGB jaarlijks een levenslang ouderdomspen sioen van 655,22 (10.000/15,262 = 655,22) en een meeververzekerd partnerpensioen van 229,33 (655,22 x 0,35 = 229,33). Bij omzetting op 55-jarige leeftijd ontvangt de deelnemer 991,08 (10.000/10,090 = 991,09) en een meeverzekerd partner pensioen van 346,88 (991,09 x 0,35 = 346,88). 20

21 RUIMTE VOOR AANTEKENINGEN 21

22 AANMELDING PGB PENSIOENSPAREN Voor deelname aan pensioensparen kunt u dit formulier invullen en inleveren bij de salarisadministratie van uw werkgever. Gegevens aanvrager naam en voorletters : adres : postcode/woonplaats : geboortedatum : personeelsnummer : burgerservicenummer : geslacht : man vrouw Inleg voor pensioensparen maandelijks met : inhouding op brutoloon : inleg vanaf : eenmalig/af en toe : hoogte inleg : inleg in maand : inhouden van : Ondertekening datum/plaats handtekening 22

23 23

24 PENSIOENFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN (PGB) PGB verzorgt in opdracht van werkgevers- en werknemersorganisaties de pensioenregeling voor deelnemers en gewezen deelnemers die werken of gewerkt hebben in de grafimediabranche, het kartonnage- en flexibele verpakkingenbedrijf en de verf- en drukinktindustrie. De pensioenregeling voor deze branches is verplicht gesteld. Zo willen cao-partijen door eenvoudige toegang tot de regeling solidariteit onder alle werknemers bereiken met als nevendoelstelling een kostenefficiënte levering zonder winstoogmerk. Het fonds biedt verwante ondernemingen en verwante branches de mogelijk heid tot vrijwillige deelname en aansluiting. De uitgeverijsector maakt daar vanaf 2008 gebruik van. Veel uitgeverijen hebben hun pensioenregeling sindsdien bij PGB ondergebracht. Met ingang van 2012 verzorgt het fonds ook de pensioenregeling voor een aantal bedrijven uit de papier-, kunststof- en rubberindustrie. En met ingang van 2013 neemt ook een aantal bedrijven uit de chemische en farmaceutische industrie deel. Op verzoek van ondernemingen uit die sectoren is de werkingssfeer uitgebreid. Schaalgrootte wordt steeds belangrijker om de pensioenperspectieven van de deelnemers en pensioengerechtigden veilig te kunnen stellen. PGB wil daarom zijn financiële kracht en buffers, in samenwerking met ondernemings- en bedrijfstakpensioenfondsen, verder versterken met pensioenfondsen van verwante branches en ondernemingen, onder meer in de informatie- en mediasector, ook wel de creatieve sector genoemd. Zwaansvliet AP Amsterdam Postbus CA Amsterdam Tel

PENSIOENSPAREN INFORMATIE OVER PENSIOENSPAREN EN DE ADMINISTRATIEVE VERWERKING DOOR DE WERKGEVER

PENSIOENSPAREN INFORMATIE OVER PENSIOENSPAREN EN DE ADMINISTRATIEVE VERWERKING DOOR DE WERKGEVER PENSIOENSPAREN BIJ PGB 2013 INFORMATIE OVER PENSIOENSPAREN EN DE ADMINISTRATIEVE VERWERKING DOOR DE WERKGEVER PENSIOENSPAREN BIJ PGB In de brochure wordt een aantal regels van het pensioenreglement van het

Nadere informatie

PARTNERPENSIOEN VOOR ONGEHUWD SAMENWONENDEN 2013 VOOR PENSIOENREGELINGEN BIJ PGB

PARTNERPENSIOEN VOOR ONGEHUWD SAMENWONENDEN 2013 VOOR PENSIOENREGELINGEN BIJ PGB PARTNERPENSIOEN VOOR ONGEHUWD SAMENWONENDEN 2013 VOOR PENSIOENREGELINGEN BIJ PGB PARTNERPENSIOEN VOOR ONGEHUWD SAMENWONENDEN In de brochure wordt een aantal regels van het pensioenreglement van het Pensioenfonds

Nadere informatie

UW PENSIOEN 2014 WAT U MOET WETEN ÉN WAT U KUNT DOEN

UW PENSIOEN 2014 WAT U MOET WETEN ÉN WAT U KUNT DOEN UW PENSIOEN BIJ PGB 2014 WAT U MOET WETEN ÉN WAT U KUNT DOEN 1 UW PENSIOEN BIJ PGB De informatie in deze brochure is een verkorte en vereenvoudigde uitleg van de informatie uit het pensioenr eglement. U

Nadere informatie

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV 1 2 Inleiding In deze brochure vind je informatie over Individueel Pensioenbeleggen (IPB) bij Pensioenfonds UWV. Deze informatie is alleen van

Nadere informatie

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV 1 2 Inleiding In deze brochure vind je informatie over Individueel Pensioenbeleggen (IPB) bij Pensioenfonds UWV. Deze informatie is alleen van

Nadere informatie

Uw pensioen. Wij sluiten graag bij u aan. Trouwen of samenwonen. Uw KPN. pensioen. Zelf kiezen. Nieuwe baan. Beleggen.

Uw pensioen. Wij sluiten graag bij u aan. Trouwen of samenwonen. Uw KPN. pensioen. Zelf kiezen. Nieuwe baan. Beleggen. Uw pensioen Wij sluiten graag bij u aan Meer weten? www.kpnpensioen.nl Nieuwe baan 20 Trouwen of samenwonen 22 Wat is pensioen? Arbeidsongeschikt Beleggen 6 12 18 Scheiden 23 Extra pensioen 16 Uw KPN pensioen

Nadere informatie

EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING. (Pensioenreglement B, vestiging Born, februari 2015)

EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING. (Pensioenreglement B, vestiging Born, februari 2015) EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING (Pensioenreglement B, vestiging Born, februari 2015) OVER STICHTING PENSIOENFONDS INVISTA INVISTA (Nederland) B.V. heeft een eigen pensioenfonds: Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Welkom bij de Plusregeling

Welkom bij de Plusregeling Welkom bij de Plusregeling Je toekomst uitgestippeld Welkom bij de Plusregeling 1 Inhoudsopgave Colofon Redactie : Syntrus Achmea Tekst : Syntrus Achmea Vormgeving : Vormplan design bno, Amsterdam 3e druk

Nadere informatie

Is jouw pensioen goed geregeld? Alles wat je moet weten over jouw pensioenregeling update 2015

Is jouw pensioen goed geregeld? Alles wat je moet weten over jouw pensioenregeling update 2015 Is jouw pensioen goed geregeld? Alles wat je moet weten over jouw pensioenregeling update 2015 Inleiding Als het om pensioen gaat, wil je waarschijnlijk maar één ding weten: heb ik straks voldoende pensioen

Nadere informatie

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie Welkom, Sinds kort bouwt u pensioen op bij

Nadere informatie

RICHTLIJNEN ADMINISTRATIEVOERING PGB EN GRAFIMEDIAFONDSEN

RICHTLIJNEN ADMINISTRATIEVOERING PGB EN GRAFIMEDIAFONDSEN RICHTLIJNEN ADMINISTRATIEVOERING PGB EN GRAFIMEDIAFONDSEN Wegwijzer voor de administratievoering van de werkgever ten behoeve van PGB en de grafimediafondsen oktober 2011 Deze richtlijn is uitgebracht

Nadere informatie

Individueel Pensioensparen

Individueel Pensioensparen Individueel Pensioensparen Beleggen bij uw pensioenfonds Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen De pensioenregeling Individueel Pensioensparen De beleggingsmogelijkheden Zo meldt u zich

Nadere informatie

Getronics Pensioen. Pensioenregeling in het kort

Getronics Pensioen. Pensioenregeling in het kort Getronics Pensioen Pensioenregeling in het kort Inleiding Pensioen is een onderwerp waarmee de meeste mensen zich pas bezighouden als het pensioen in zicht komt. Toch is het belangrijk dat u nu al goed

Nadere informatie

INHOUD Over deze brochure Wat is pensioen eigenlijk? Hoe wordt uw pensioen opgebouwd? Veranderingen in uw privé-/werksituatie 9

INHOUD Over deze brochure Wat is pensioen eigenlijk? Hoe wordt uw pensioen opgebouwd? Veranderingen in uw privé-/werksituatie 9 Uw pensioen bij INHOUD 01 Over deze brochure 2 02 Wat is pensioen eigenlijk? 4 03 Hoe wordt uw pensioen opgebouwd? 6 04 Veranderingen in uw privé-/werksituatie 9 05 Andere belangrijke informatie 11 06

Nadere informatie

YOUR CAPTAIN SPEAKING...

YOUR CAPTAIN SPEAKING... THIS IS In In dienst YOUR CAPTAIN SPEAKING... Is uw persoonlijke situatie gewijzigd? Denk aan de gevolgen voor uw pensioen In dienst Deze brochure is een uitgave van Stichting Pensioenfonds Vliegend Personeel

Nadere informatie

Welkom bij de Plusregeling

Welkom bij de Plusregeling Welkom bij de Plusregeling Je toekomst uitgestippeld Welkom bij de Plusregeling 1 Colofon Redactie : Syntrus Achmea Tekst : Syntrus Achmea Vormgeving : Vormplan design bno, Amsterdam 2 e druk april 2008

Nadere informatie

Uw Honeywell-pensioen

Uw Honeywell-pensioen Uw Honeywell-pensioen Mei 2015 2 Uw Honeywell-pensioen Lees de blauwe tekst voor de hoofdpunten Inleiding 5 Stopt u met werken met 67 jaar? 6 Uw pensioenuitkering 7 Wat kost uw pensioen? 11 Zorg voor uw

Nadere informatie

Welkom bij SPW De pensioenregeling in het kort

Welkom bij SPW De pensioenregeling in het kort Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Welkom bij SPW De pensioenregeling in het kort Voor nieuwe deelnemers van SPW Inhoudsopgave Welkom 3 Wat is pensioen? 3 De pensioenregelingen van SPW 3

Nadere informatie

Pensioenregeling in het kort Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen

Pensioenregeling in het kort Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen Pensioenregeling in het kort Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen Wat is pensioen? 7 Arbeidsongeschikt Pensioenopbouw Nabestaandenpensioen Waardeoverdracht 8 11 20 Keuzemogelijkheden 14

Nadere informatie

Pensioenregeling in heldere taal.

Pensioenregeling in heldere taal. Pensioenregeling in heldere taal. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, vermenigvuldigd of gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van de uitgever en/of andere auteursrechthebbenden. Stichting

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 05. Scheiden 16 Wat bedoelen we met scheiden? 16 De gevolgen voor uw ouderdomspensioen

Inhoudsopgave. Inleiding 05. Scheiden 16 Wat bedoelen we met scheiden? 16 De gevolgen voor uw ouderdomspensioen Pensioenregeling Pensioenregeling Inhoudsopgave Inleiding 05 Het pensioenpakket van PPF 06 Ouderdomspensioen 06 Premievrije deelneming 06 Invaliditeitspensioen 07 Partnerpensioen 07 Wezenpensioen 07

Nadere informatie

Pensioenregeling. Stichting Pensioenfonds Haskoning

Pensioenregeling. Stichting Pensioenfonds Haskoning Pensioenregeling Stichting Pensioenfonds Haskoning april 2011 2 Pensioenregeling april 2011 ROYAL HASKONING Inhoud Pagina Algemeen 4 Pensioenregeling Royal Haskoning 6 Ouderdomspensioen 10 Nabestaandenpensioen

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Levensmiddelen (Bpf GIL). In deze brochure leggen wij u stap voor stap uit wat het opbouwen

Nadere informatie

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad. pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad in vraag & antwoord kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.com 2 inleiding Stichting Pensioenfonds Randstad Telefoon

Nadere informatie

Via uw werkgever neemt u deel in de pensioenregeling van Q8 Pensioenfonds en bouwt u ouderdomspensioen op. Dat

Via uw werkgever neemt u deel in de pensioenregeling van Q8 Pensioenfonds en bouwt u ouderdomspensioen op. Dat WAT KRIJGT U IN UW PENSIOENREGELING? Ouderdomspensioen Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen. Via uw werkgever neemt u deel in de pensioenregeling van Q8 Pensioenfonds en bouwt u ouderdomspensioen

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling CAO Verzekeren / Investment Management NB Deze brochure is niet meer actueel. Per 1 januari 2014 bouwen medewerkers van ING Verzekeren/Investment Management pensioen op bij NN CDC Pensioenfonds en is uw

Nadere informatie

Uw pensioen in het kort

Uw pensioen in het kort Uw pensioen in het kort Pensioenregeling 2011 geldend voor werknemers voor wie op 31 juli 2011 het pensioenreglement 2008 N van toepassing is dan wel in dienst getreden op of na 1 augustus 2011 1 Deze

Nadere informatie

Pensioenbrochure 2013

Pensioenbrochure 2013 Pensioenbrochure 2013 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave: 3 Inleiding 5 Wat is pensioen? 5 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 5 2. Wanneer kan ik met pensioen? 5 3. Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik

Nadere informatie

De EDS Pensioenregeling

De EDS Pensioenregeling Eindstreep of nieuwe start? Weet hoe u verzekerd bent voor uw pensioen. De EDS Pensioenregeling Volledig beschikbare premie Als voormalig EDSmedewerker bent u deelnemer aan de EDS Pensioenregeling. U,

Nadere informatie

Welkom bij Stichting BASF Pensioenfonds, het pensioenfonds voor werknemers die vóór. 1 juli 2008 in dienst zijn gekomen bij

Welkom bij Stichting BASF Pensioenfonds, het pensioenfonds voor werknemers die vóór. 1 juli 2008 in dienst zijn gekomen bij Pensioenregeling tot 1 juli 2008 Welkom bij Stichting BASF Pensioenfonds, het pensioenfonds voor werknemers die vóór 1 juli 2008 in dienst zijn gekomen bij BASF Nederland B.V., BASF IT Services Nederland

Nadere informatie