MEMO. Van. Datum 29 juni Aan. Kopie aan. Onderwerp

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MEMO. Van. Datum 29 juni 2012. Aan. Kopie aan. Onderwerp"

Transcriptie

1 MEMO Van Datum 29 juni 2012 Aan Kopie aan Onderwerp Voorstel Regionale verbetering registratie EU-arbeidsmigranten in de Gemeentelijke basisadministratie (hierna: GBA) Samenvatting Overeenkomstig het evaluatierapport van Kompas juni 2012 en de wettelijke taak voor de GBA registratie wordt voorgesteld om extra in te zetten op het verbeteren van de registratie graad van EUarbeidsmigranten in de GBA. Om dit te kunnen realiseren wordt verzocht om hiervoor voor de resterende tijd van 2012 en de capaciteit wat nu gebruikt wordt voor handhaving in het kader van kompas in te zetten voor het verbeteren van het proces van in- en uitschrijving GBA van EUarbeidsmigranten door het kernteam GBA binnen de West-Friese gemeenten (zijnde Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec). De insteek is om uitvoering te geven op de manier waarop de gemeente Westland 1 dit al gerealiseerd heeft. Dit betekent convenanten sluiten met werkgevers om duidelijke afspraken te maken op het gebied van GBA registratie van EU-arbeidsmigranten die bij hen in loondienst zijn. Daarmee zal er gelijktijdig meer inzicht gaan ontstaan in de totale omvang van de groep EU-arbeidsmigranten in de regio West- Friesland, hun woonwensen en woonbehoeften. Verhoging van de GBA registratie van de EUarbeidsmigranten zal tevens lijden tot een verhoogde gemeentelijke bijdrage van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds 2. Op basis van deze inzichten zal medio 2013 een evaluatie plaats vinden om bepalen wat daadwerkelijk structureel benodigd is voor de jaren 2013 en verder. De uitkomsten van de inzet op het verbeteren van de registratiegraad zullen dan worden teruggekoppeld. Voorstel om te besluiten a) In te zetten op het bevorderen van het inschrijven van EU-arbeidsmigranten (die langer werkzaam zijn dan vier maanden) in de GBA en hiervoor voor 2012 het accent van de bestaande capaciteit van project Kompas / handhaving te verleggen naar de inzet op GBA registratie (voor personele inzet voor het gehele proces van in- en uitschrijving GBA door medewerknemers van de West- Friese gemeenten); b) Het sluiten van convenanten met werkgevers, in samenwerking met werkgroep voorzieningen, en daarin duidelijke afspraken vastleggen wat gemeenten uit de regio West-Friesland verwachten van de rol van de werkgevers met betrekking tot de GBA registratie van de EU-arbeidsmigranten; c) Medio 2013 bepalen wat daadwerkelijk structureel benodigd is voor de jaren 2013 en verder, op basis van verkregen inzichten; 1 Gemeente Westland heeft vanuit de convenantafspraken met werkgevers al ongeveer 3000 arbeidsmigranten in de GBA geregistreerd. 2 Rekenvoorbeeld: Inschrijving van 1000 arbeidsmigranten levert de gemeenten in West-Friesland een verhoogde bijdrage uit het gemeentefonds op van ongeveer ,- (gemiddeld bedrag per inwoner 182,- per jaar) 1

2 Toelichting Komst van EU-arbeidsmigranten naar de West-Friese gemeenten Sinds 1 mei 2007 kunnen inwoners uit Midden- en Oost-Europese lidstaten zonder beperkingen in Nederland werkzaam zijn in Nederland (behoudens Bulgaren en Roemenen) en is er sindsdien een grote toename geconstateerd van EU-arbeidsmigranten uit voornoemde lidstaten. Het gaat hierbij om de groep EU-arbeidsmigranten die deels langdurend in de West-Friese gemeenten verblijven en zich grotendeels niet inschrijven in de GBA. Het geschatte aantal ligt momenteel nog steeds tussen en EU-arbeidsmigranten die in het West-Friesland werkzaam zijn. Naar schatting is wee/derde deel (tijdelijke) EU-arbeidsmigranten in de West-Friese gemeenten woonachtig. Dit aantal is gebaseerd uit verkregen informatie van de werkgevers/uitzendorganisaties naar aanleiding van diverse bijeenkomsten, georganiseerd door de gemeente en eerder gedane controles op verblijfslocaties van EU-arbeidsmigranten door Project Kompas. Om de groep (tijdelijke) EU-arbeidsmigranten beter in beeld te kunnen krijgen, wordt informatie tussen diverse interne en externe partijen uitgewisseld en met elkaar in verband gebracht. Daarnaast wordt getracht de werkgevers bij de problematiek te betrekken. Met het namens de West-Friese gemeenten ondertekenen van de Nationale verklaring huisvesting arbeidsmigranten is beoogd oplossingen te bieden voor een goede en veilige huisvesting van (tijdelijk) in de West-Friese gemeenten verblijvende EU-arbeidsmigranten. Verbetering van de GBA registratie kan een onderdeel zijn van de samenwerkingsafspraken, zoals zijn vastgelegd in de Nationale verklaring huisvesting arbeidsmigranten. Huidige situatie en aantallen Op dit moment zijn ongeveer 1180 EU-arbeidsmigranten legaal gehuisvest in particuliere woningen, bij de boer op het land, in pensions of hotelachtige locaties. In de West-Friese gemeenten worden naar schatting circa een deel van de EU-arbeidsmigranten gehuisvest in woningen. Het project Kompas is gestart met als doel: a. door middel van een integrale overheidsaanpak het handhaven van wet- en regelgeving bij illegale huisvesting van EU-arbeidsmigranten en de daarmee samenhangende misstanden op een gewenst en beheersbaar niveau brengen; b. verbeteren van het inzicht in (aard en kwaliteit van) de huisvesting van EU-arbeidsmigranten in de regio West-Friesland; de aantallen gehuisveste werknemers en de daarbij betrokken werkgevers en inleners; c. het aanpakken van diegenen (huisjesmelkers en werkgevers) die de illegale huisvesting van de EU-arbeidsmigranten organiseren en er geld aan verdienen; Doelstelling Inschrijving van de EU-arbeidsmigranten in de GBA moeten leiden tot: het verkrijgen van meer inzicht in het aantal EU-arbeidsmigranten en de panden waarin zij zijn gehuisvest, waarbij dient te worden vastgehouden aan een kwalitatief betrouwbaar GBA bestand; uitvoering geven aan de Nationale Verklaring huisvesting arbeidsmigranten en de wettelijke taak op het gebied van GBA registratie; het leveren van een financiële bijdrage (in de vorm van een uitkering uit het gemeentefonds en in de vorm van de gemeentelijke (toeristen) belastingen). verbetering van de huisvesting; goede woon en leefomstandigheden van de EU-arbeidsmigranten. 2

3 In overleg met de werkgevers(organisaties) zullen in convenanten samenwerkingsafspraken worden vastgelegd voor GBA registratie van EU-arbeidsmigranten die een arbeidscontract aan gaan voor een periode langer dan vier maanden.. Verblijfslocaties van niet geregistreerde EU-arbeidsmigranten, waarvan de werkgever geen aansluiting zoekt bij de het convenant zullen in beeld worden gebracht. Op deze panden wordt logies verstrekt en kan oplegging aanslag in de vorm van toeristenbelasting tot de mogelijkheden behoren. Van toeristenbelasting naar inschrijving in de GBA De insteek is om overleg te voeren tussen West-Friese gemeenten en een delegatie van werkgevers/uitzendorganisaties, welke actief zijn in de West-Friese gemeenten. Het uiteindelijke doel is om via convenanten gezamenlijk te komen tot oplossingen voor een aantal zaken op het gebied van huisvesting van EU-arbeidsmigranten in de West-Friese gemeenten, te weten: Het volledig inzicht krijgen in de woonlocaties waar EU-arbeidsmigranten worden gehuisvest en het aantal gehuisveste personen.; De keuze aan de werkgevers / werkgevers/uitzendorganisaties: GBA registreren van de GBA plichtige personen of het heffen van toeristenbelasting op een locatie. Het opleggen van de aanslagen toeristenbelasting, afvalstoffenheffing en rioolheffing vanwege logiesgebruik van de woonlocaties voor EU-arbeidsmigranten aan de betreffende werkgevers/uitzendorganisaties of eigenaren/verhuurders; Daarnaast moet er onderzocht worden of er voor de regio West-Friesland de mogelijkheid bestaat om te komen tot een en dezelfde tariefheffing voor de toeristenbelasting voor alle West-Friese gemeenten. Convenanten Een convenant is een bepaald soort overeenkomst tussen een overheid en een natuurlijk persoon of een rechtspersoon. Convenanten worden gebruikt in situaties dat de reguliere middelen niet effectief blijken en om uiteenlopende afspraken vast te leggen, veelal in de context van beleid, intenties en samenwerking. Er bestaat geen strikt vastgelegde vorm of inhoud van een convenant. Convenanten zijn er daarom in vele soorten en maten. Convenanten hebben veel gemeen met herenakkoorden, intentieovereenkomsten en samenwerkingsovereenkomsten. Als een overheid partij is, zal ten minste één overheid publiekrechtelijke bevoegdheden inzetten. Daarmee wordt bedoeld het maken van afspraken over de wijze waarop bevoegdheden die in of bij de wet aan de overheid zijn toebedeeld, worden uitgeoefend. Zo worden afspraken vastgelegd, waarbij de bestuurlijke organen afspreken bepaalde dingen te doen, die niet op die manier in de wet zijn uitgewerkt. Als overheid en bedrijfsleven gezamenlijk afspraken vastleggen dan heeft men het over een publiek-private overeenkomst. Van convenanten en vergelijkbare documenten wordt vaak gezegd dat deze niet juridisch afdwingbaar zijn. Dit ligt echter genuanceerder en is niet afhankelijk van deze gekozen vorm. Convenanten worden gebruikt om een goede samenwerking en afstemming te bevorderen. Een gang naar de rechter zal deze samenwerking echter juist tegenwerken en daarom wordt hier ook zelden voor gekozen. Als het werken aan een goede samenwerking geen rol meer speelt kan het convenant gewoon als juridisch document worden gebruikt. Op een convenant zijn dan de normale juridische regels van toepassing, die voor alle niet nader bepaalde overeenkomsten gelden. Niet de vorm, maar de inhoud bepaalt verder hoe er juridisch mee omgegaan kan worden. Als er alleen wordt vastgelegd dat partijen zich zullen inspannen of samenwerken, dan is dit bijna onmogelijk te controleren en te beoordelen. Een rechter kan zich daar moeilijk tot onmogelijk over uitspreken of deze afdwingen Als er concrete resultaten in het convenant worden afgesproken, zijn deze te controleren. Een rechter kan zich uitspreken over het al dan niet bereiken van het resultaat en sommige van deze resultaten afdwingen. 3

4 Ook de verdere formulering is van belang. In het convenant kunnen de partijen bijvoorbeeld zeggen "het volgende overeen te komen" of "het volgende in acht te zullen nemen". In het laatste geval ontbreekt het element van verbinden of verplichten en is het afdwingen van nakoming moeilijk. In een convenant kunnen deze elementen gecombineerd worden, zacht waar het nodig is en hard waar het kan of moet. In- en uitschrijving in de GBA Voor wat betreft de in- en uitschrijving in de GBA gelden er een aantal wettelijke regels. Op grond van de Wet GBA is degene die naar redelijke verwachting gedurende een halfjaar ten minste vier maanden van de tijd in Nederland verblijf zal houden, verplicht zich binnen vijf dagen na de aanvang van zijn verblijf in persoon te melden om zich in de GBA in te schrijven. Dit wil niet zeggen dat men zich niet eerder kan inschrijven in het GBA. Als men het voornemen heeft gedurende een halfjaar tenminste tweederde van de tijd in Nederland te verblijven moet men zich vanaf dag één al inschrijven. Als men echter zelf aangeeft dat dit niet het geval is, dan is inschrijving niet mogelijk. Het is op dit moment bij de gemeente niet bekend hoeveel EU-arbeidsmigranten zich langdurig in de West-Friese gemeenten hebben gevestigd, dus verplicht zijn, om zich in te schrijven in de GBA. Vanuit de controles van het interventieteam van Kompas komt naar voren dat minstens twee derde deel GBA plichtig is, maar niet ingeschreven staat. Als men verhuist moet de ingezetene binnen vijf dagen na de wijziging van het adres hiervan schriftelijk aangifte van adreswijziging doen. Bij vertrek naar het buitenland moet hiervan aangifte van vertrek worden gedaan binnen vijf dagen voor vertrek. Deze verplichting geldt als de ingezetene naar verwachting gedurende een jaar ten minste twee derden van de tijd (acht maanden) buiten Nederland zal verblijven. Als een burger in gebreke is met het doen van aangifte van vestiging, draagt de gemeente waar deze zijn adres heeft, ambtshalve zorg voor de inschrijving. Vooraf moet er wel door de gemeente een gedegen onderzoek worden uitgevoerd met een doorlooptijd van circa 7/8 weken. Voor wat betreft de groep tijdelijke EU-arbeidsmigranten (die korter dan vier maanden in Nederland verblijven) geldt vooralsnog geen (gemeentelijke) registratieplicht. Met de komst van de Registratie Niet Ingezetenen (RNI) zal hierin verandering komen. Met de RNI worden een aantal gemeenschappelijke basisgegevens van niet-ingezetenen gestandaardiseerd en eenduidig vastgelegd in één registratie. Een eenduidige informatiebron die straks - net als de GBA - gebruikt wordt door alle daartoe geautoriseerde overheidsorganisaties. Bij de inschrijving in de RNI wordt aan de nietingezetene een Burgerservicenummer (BSN) toegekend. De RNI vormt straks samen met de GBA de Basisregistratie Personen, De verwachting is dat de RNI medio 2013 wordt ingevoerd. Bij de invoering RNI zal naleving van de verwachte registratie geen vanzelfsprekendheid zijn, zoals nu ook ervaren wordt bij de GBA registratie. In- en uitschrijving EU-arbeidsmigranten in de GBA; consequenties en risico s Juridische consequenties. 1. Het doel zal zijn om zoveel mogelijk EU-arbeidsmigranten in te schrijven. Er zal altijd een groep overblijven, die niet wordt ingeschreven, vanwege het feit dat zij niet verplicht zijn tot inschrijven (verblijf korter dan vier maanden). Deze groep moet toch in beeld worden gebracht en ook een financiële bijdrage leveren in de vorm van toeristenbelasting. 2. Een groot deel van de EU-arbeidsmigranten is woonachtig in (recreatie) woningen en in het buitengebied. Huisvesting en inschrijving van EU-arbeidsmigranten in deze woningen en bij de boer op het erf zou strijdig kunnen zijn met geldende bestemmingsplannen; 3. Ook EU-arbeidsmigranten hebben na inschrijving in de GBA het recht om zich in te laten schrijven in het woningzoekenden bestand van de wooncorporaties in de West-Friese gemeenten. Dit kan druk gaan geven op de al zo krappe markt voor sociale huurwoningen en starters; 4. Door registratie in de GBA krijgen de gemeenten meer inzicht in de werkelijke hoeveelheid EU-arbeidsmigranten in de regio. Situaties die voorheen enigszins bekend waren, maar niet konden worden aangetoond, komen nu in beeld. 4

5 Mogelijke overige consequenties EU-arbeidsmigranten: 1. Vervuiling van de GBA, aangezien naar verwachting de EU-arbeidsmigranten zich bij vertrek niet of slecht zullen gaan uitschrijven. Er kan dan een situatie ontstaan, zoals bij de Bijlmerramp in Uit onderzoek was gebleken dat een grote groep personen destijds onterecht op de betreffende ramplocatie was ingeschreven in de GBA van de gemeente Amsterdam. Door convenanten te sluiten met de werkgevers kan dit goed geregeld worden; 2. Toename van het aantal klanten Sociale Zaken, met name bij schuldhulpverlening en inburgering, wat kan leiden tot financiële en personele consequenties voor de gemeente; 3. Afsluiten van een ziektekostenverzekering: elke inwoner in Nederland is verplicht om een basisverzekering af te sluiten. Inschrijving in de GBA is in dit geval leidend. Iemand afkomstig uit het buitenland moet binnen 4 maanden een basisverzekering afsluiten, ongeacht of betrokkene in het land van herkomst (nog) verzekerd is; 4. Betalen van motorrijtuigenbelasting en BPM: uitgangspunt is het hoofdverblijf. Is dit in Nederland, dan moet de auto op Nederlands kenteken gezet worden. Is er een hoofdverblijf in Polen dan mag betrokkene in Nederland rijden met Pools kenteken en hoeft er geen motorrijtuigenbelasting en BPM betaald te worden in Nederland. Betrokkene bepaalt zelf of het hoofdverblijf in Nederland is of in Polen. Iemand kan dus ingeschreven zijn in de GBA en daarnaast hoofdverblijf hebben in Polen. Hoe langer iemand in Nederland woont hoe minder aannemelijk het is dat er een hoofdverblijf in Polen is. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de Pool, bij controle wordt de situatie beoordeeld door de Rijksbelastingdienst; 5. Sociale Verzekeringen: ingeschreven EU-arbeidsmigranten die in Nederland in loondienst werken, en daardoor sociaal verzekerd zijn, moeten in elk geval premie voor de volksverzekeringen betalen (de premies voor de werknemersverzekeringen zijn voor werknemers afgeschaft). De volksverzekeringen waarvoor premie wordt betaald, zijn de Algemene Ouderdomswet (AOW), de Algemene nabestaandenwet (Anw) en de Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ); 6. Inkomstenbelasting: wanneer een buitenlandse werknemer in Nederland woont (de zogenaamde migrerende werknemer ), en dus staat ingeschreven in de GBA, krijgt hij een Burger Service Nummer en is hij hier als binnenlandse belastingplichtige belastbaar voor het gehele inkomen, waar ter wereld dat wordt verkregen. In dit geval moet het zogenoemde wereldinkomen dus zowel de Nederlandse inkomsten als de buitenlandse inkomsten worden opgeven (niet ingeschrevenen kunnen volstaan met een aangifte van alleen het inkomen in Nederland). Er hoeft echter niet over dezelfde inkomsten in beide landen belasting te worden betaald. Risico s Financiële risico s Voor iedere persoon die is ingeschreven in de GBA ontvangt de gemeente een uitkering uit het gemeentefonds. Hierbij dient rekening te worden gehouden met het feit dat dit alleen geldt voor personen die zijn ingeschreven op 1 januari van het betreffende jaar. Voor 2012 is voor wat betreft de inschrijving van EU-arbeidsmigranten in de GBA een meeropbrengst te verwachten, zie ook de grafiek in het evaluatierapport Kompas juni De verantwoordelijkheid voor inschrijving in de GBA is en blijft bij de betreffende arbeidsmigrant liggen. Met de nodige voorlichting vanuit project Kompas en inzet van de werkgevers/uitzendorganisaties kan dit enigszins worden gestuurd. Naar verwachting zal toch een deel van het geschatte aantal van EU-arbeidsmigranten zich uiteindelijk niet gaan inschrijven. Dit omdat zij korter dan vier maanden in Nederland verblijven of werken bij werkgevers die zich niet willen conformeren aan de convenanten. De opbrengst vanuit het gemeentefonds is daardoor maar redelijke voorspelbaar. 5

6 Risico s op het gebied van de uitvoering In de West-Friese gemeenten zijn er veel werkgevers/uitzendorganisaties actief met EUarbeidsmigranten in dienst. Vanuit de Kompas controles zijn 186 werkgevers naar voren gekomen. In totaal zijn er 48 verschillende werkgevers/uitzendorganisaties aangetroffen bij de controles van het interventieteam. Naar verwachting zijn er in de praktijk veel meer actief. De gemeente is grotendeels afhankelijk van de medewerking van deze werkgevers/uitzendorganisaties. Zonder hun medewerking kan inschrijving in de GBA voor deze groep moeilijk van de grond komen. De gemeenten zullen zich moeten inzetten om de werkgevers/uitzendorganisaties over de streep te trekken en vertrouwen te stimuleren om samen te gaan werken en hun medewerking te vragen. Het risico bestaat dat niet alle uitzendbureaus uit de regio zich aansluiten bij de convenanten en dat daardoor ook een deel van de EU-arbeidsmigranten niet wordt ingeschreven. Deze groep kan uiteindelijk in beeld worden gebracht door gerichte controles van het interventieteam bij werkgevers die zich niet conformeren aan de convenanten. Gedacht kan worden aan het inzetten van bevolkingscontroleurs van de gemeente op een controle avond en de arbeidsmigrant op de woonlocatie zelf ter plekke in te schrijven. Hier is vanuit de Gemeente Hoorn al mee gewerkt en heeft tot meerdere inschrijvingen op een avond geleid. Een andere insteek voor deze groep is dan het opleggen van toeristenbelasting, voor zover de gemeente beschikking heeft over het opleggen van toeristenbelasting. De werkgevers/uitzendorganisaties zijn dan belastingplichtig voor de toeristenbelasting. Ook zal de gemeente toeristenbelasting moeten blijven opleggen in die gevallen waar EU-arbeidsmigranten niet zijn ingeschreven in de GBA, waar bij de gemeente wel bekend is als woonlocatie voor EUarbeidsmigranten. Verder overleg met de werkgevers/uitzendorganisaties kan hierdoor vertraging oplopen. Inschrijving van de EU-arbeidsmigranten kan alleen een succes worden met hierbij de medewerking van de werkgevers/uitzendorganisaties. Financiën Om in- en uitschrijving van EU-arbeidsmigranten te kunnen realiseren, is extra personele capaciteit vanuit de afdelingen burgerzaken van alle gemeenten absoluut noodzakelijk. Deze afdelingen zullen worden geconfronteerd met extra werkbelasting en uitvoeringskosten. Het proces van in- en uitschrijving GBA hangt nauw samen met het proces van handhaving en controle en is daarom in een geheel meegenomen. De afdelingen Burgerzaken zal alle werkzaamheden gaan uitvoeren welke betrekking hebben op het in- en uitschrijving GBA. Hieronder valt onder andere: 1. het opzetten van de eisen in de convenanten met de werkgevers; 2. samen met werkgroep voorzieningen in gesprek gaan over de convenanten met de werkgevers; 3. het organiseren van alle documenten en benodigdheden voor de inschrijvingsavonden; 4. het organiseren van inschrijvingsavonden bij werkgevers; 5. het fysiek inschrijven op locatie en het verwerken van de gegevens op kantoor (waarbij strikte regels in acht moeten worden genomen op grond van de Wet GBA en een vastgestelde procedure); 6. indien nodig; het uitschrijven bij vertrek naar buiten de gemeente of het land van herkomst; 7. het verwerken van binnengemeentelijke mutaties; 8. het mogelijk ambtshalve uitschrijven, indien is nagelaten dit te doen. Hiervoor geldt een lange wettelijke procedure van circa 7/8 weken; 9. het uitvoeren van controles ter voorkoming van vervuiling van de GBA ; 10. het uitvoeren van onderzoeken om in- en uitschrijvingen te kunnen realiseren; 6

7 11. het monitoren en evalueren van de inschrijvingen; 12. het terugkoppelen naar de Stuurgroep Kompas. Met de werkgevers, veelal uitzendbureaus, zullen afspraken worden gemaakt en convenanten worden gesloten om het proces zo efficiënt mogelijk in te richten en waar wettelijk toegestaan uitvoeringstaken neer te leggen bij de werkgevers. Speerpunten inschrijvingsbeleid EU-arbeidsmigranten 2012 De inschrijving van EU-arbeidsmigranten door de afdelingen De afdeling burgerzaken van alle West- Friese gemeente zullen in 2012 volgens het volgende plan van aanpak uitgevoerd worden: Speerpunten is in eerste instantie ingestoken op het inschrijven van: A. de in de West-Friese gemeenten verblijvende EU-arbeidsmigranten die werken bij werkgevers die zich gaan aangesluiten bij de convenanten. Die tevens meer dan vier maanden geleden van de belastingdienst een sofinummer hebben gekregen plus een arbeidscontract van langer dan vier maanden hebben en daardoor potentieel in aanmerking komen voor inschrijving in de GBA; B. EU-arbeidsmigranten die verblijven in panden welke in eigendom zijn van of verhuurd worden door werkgevers/uitzendorganisaties die zich niet gaan aansluiten bij de convenanten. Die tevens meer dan vier maanden geleden van de belastingdienst een sofinummer hebben gekregen plus een arbeidscontract van langer dan vier maanden hebben en daardoor potentieel in aanmerking komen voor inschrijving in de GBA. Werkwijze Door het kernteam GBA van project Kompas wordt een werkwijze worden opgesteld. In deze werkwijze zal er verder ingegaan worden op de werkwijze van: Ad. A. Er wordt een inventarisatie gemaakt van de welwillende werkgevers/ uitzendorganisaties waarmee convenanten afgesloten kunnen worden in samenwerking met de projectgroep voorzieningen. Hieruit moet naar voren komen hoeveel werkgevers/ uitzendorganisaties er welwillend zijn, hoeveel van hun EU-arbeidsmigranten meer dan vier maanden een arbeidscontact hebben, waar deze werken en gehuisvest zijn en daardoor potentieel in aanmerking komen voor inschrijving in de GBA. Vervolgens zullen deze EU-arbeidsmigranten worden geïnformeerd via de werkgever/uitzendorganisatie met een uitleg wanneer, hoe en waarom men in de GBA dient te worden ingeschreven. De gemeenten zullen afstemmen met de werkgever/uitzendorganisatie welke documenten en inzet er vanuit de werkgeverskant nodig is. Tevens zal de arbeidsmigrant, indien hij/zij aan deze criteria voldoet, verzocht worden zich voor inschrijving in de GBA te melden bij de werkgever en de benodigde documenten beschikbaar te stellen. Ad.B Werkgevers/uitzendbureaus die zich niet gaan aansluiten bij de convenanten kunnen in beeld worden gebracht door gerichte controles op verblijfslocaties van deze niet-welwillende werkgever / uitzendorganisaties door het interventieteam Kompas. Gedacht kan worden aan het inzetten van bevolkingscontroleurs van de gemeente op een controleavond en de arbeidsmigrant op de woonlocatie zelf ter plekke in te schrijven. Hier is vanuit de Gemeente Hoorn al mee gewerkt en heeft tot meerdere inschrijvingen op een avond geleid. 7

8 Een andere insteek voor deze groep is dan het opleggen van toeristenbelasting, voor zover de gemeente beschikking heeft over het opleggen van toeristenbelasting. De werkgevers/uitzendorganisaties zijn dan belastingplichtig voor de toeristenbelasting. Ook zal de gemeente toeristenbelasting moeten blijven opleggen in die gevallen waar EU-arbeidsmigranten niet zijn ingeschreven in de GBA, waar bij de gemeente wel bekend is als woonlocatie voor EUarbeidsmigranten. Verder overleg met de werkgevers/uitzendorganisaties kan hierdoor vertraging oplopen. Inschrijving van de EU-arbeidsmigranten kan alleen een succes worden met hierbij de medewerking van de werkgevers/uitzendorganisaties. Communicatie De werkgevers / uitzendorganisaties moeten nader geïnformeerd worden over de verdere procedure en de realisatie van inschrijving EU-arbeidsmigranten in de GBA. De gemeente en de werkgevers/uitzendorganisaties moeten gezamenlijk optrekken om de EUarbeidsmigranten te informeren en inschrijving van de EU-arbeidsmigranten te realiseren; Extern: De gemeente moet in overleg met de werkgevers / uitzendorganisaties en convenanten sluiten om een instructie vaststellen over de wijze waarop in- en uitschrijving dient plaatst te vinden en de eisen vast te leggen. Het moet voor beide partijen duidelijk zijn wat van een ieder wordt verwacht. Het is daarom absoluut noodzakelijk dat alle gemaakte afspraken en verantwoordelijkheden duidelijk worden vastgelegd in een overeenkomst; De overige niet aangesloten werkgevers/uitzendorganisaties (en de EU-arbeidsmigranten) moeten vervolgens op de hoogte worden gesteld. De gemeente en de werkgevers/uitzendorganisaties kunnen hierbij gezamenlijk opstrekken door bijvoorbeeld het houden van informatieavonden. Tevens moet het interventieteam versterkt worden met een bevolkingscontroleur die op de controleavonden zelf EUarbeidsmigranten ter plekke kan registreren; Intern: Continue monitoren van de voortgang door de medewerkers van het de afdelingen Burgerzaken van alle zeven gemeenten; In hal 2012 evalueren met hierbij aanwezig kernteam GBA van project Kompas, projectgroep Voorzieningen en de afdelingshoofden van Burgerzaken van alle West-Friese gemeenten. Daarnaast het informeren van de werkgevers / uitzendorganisaties door het kernteam GBA. 8

Huisvesting arbeidsmigranten in Oldebroek Adviesnota voor een beleidskader

Huisvesting arbeidsmigranten in Oldebroek Adviesnota voor een beleidskader Huisvesting arbeidsmigranten in Oldebroek Adviesnota voor een beleidskader Gemeente Oldebroek Gemeente Oldebroek J. de Regt beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening Postbus 2 8096 ZG Oldebroek T. 0525 638200

Nadere informatie

Basisregistratie personen - fraude

Basisregistratie personen - fraude Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Basisregistratie personen - fraude Programma / Programmanummer Dienstverlening & Burgerzaken / 1011 Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting De Wet Basisregistratie

Nadere informatie

VOORTGANG EN RESULTATEN MAATREGELEN EU-ARBEIDSMIGRATIE

VOORTGANG EN RESULTATEN MAATREGELEN EU-ARBEIDSMIGRATIE VOORTGANG EN RESULTATEN MAATREGELEN EU-ARBEIDSMIGRATIE 1. Inleiding Sinds de invoering van vrij verkeer van werknemers met acht Midden- en Oost-Europese landen in 2007 is de arbeidsmigratie naar Nederland

Nadere informatie

Nieuwe regels voor een basisregistratie personen (Wet basisregistratie personen)

Nieuwe regels voor een basisregistratie personen (Wet basisregistratie personen) Nieuwe regels voor een basisregistratie personen (Wet basisregistratie personen) MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE I. Algemeen 1 Inleiding 1.1 Aanleiding en doel van het wetsvoorstel 1.2 De inhoud

Nadere informatie

Opsporing Verzocht! Een onderzoek naar de gang van zaken voor, tijdens en na een adresonderzoek en de uitschrijving uit de GBA.

Opsporing Verzocht! Een onderzoek naar de gang van zaken voor, tijdens en na een adresonderzoek en de uitschrijving uit de GBA. Opsporing Verzocht! Een onderzoek naar de gang van zaken voor, tijdens en na een adresonderzoek en de uitschrijving uit de GBA. Colofon Het onderzoeksteam van de gemeentelijke ombudsman bestond uit Jaap

Nadere informatie

VERKENNING VAN DE ICT GEVOLGEN VAN DE PARTICIPATIEWET 2015

VERKENNING VAN DE ICT GEVOLGEN VAN DE PARTICIPATIEWET 2015 VERKENNING VAN DE ICT GEVOLGEN VAN DE PARTICIPATIEWET 2015 Versie 2.1, december 2013 Auteur Anja van Bourgondiën Inhoud Inleiding 3 1. Naamswijziging WWB naar Participatiewet 5 2. Afsluiten WSW en beperking

Nadere informatie

2 Voor hoeveel had de veroordeelde in de zaak in Deventer gefraudeerd met toeslagen en hoeveel boete moest hij uiteindelijk betalen?

2 Voor hoeveel had de veroordeelde in de zaak in Deventer gefraudeerd met toeslagen en hoeveel boete moest hij uiteindelijk betalen? AH 2818 2013Z10732 van staatssecretaris Weekers (Financiën) mede namens de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van Veiligheid en Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks relaties (ontvangen

Nadere informatie

Notitie. Ontwerpaspecten BRP. Deel 2. 17 september 2013 pag. 1 Ontwerpaspecten dl. 2

Notitie. Ontwerpaspecten BRP. Deel 2. 17 september 2013 pag. 1 Ontwerpaspecten dl. 2 Notitie Ontwerpaspecten BRP Deel 2 Betreft: Ontwerpaspecten BRP, deel 2 Van: Programma modernisering GBA Publicatiedatum: 17 september 2013 17 september 2013 pag. 1 Ontwerpaspecten dl. 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN. Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde

INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN. Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde 22 september 2014 INHOUD Samenvatting... 3 inleiding... 4 Leeswijzer... 6 1 participatie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 32 680 Parlementair onderzoek Lessen uit recente arbeidsmigratie Nr. 4 EINDRAPPORT ARBEIDSMIGRATIE IN GOEDE BANEN, TIJDELIJKE COMMISSIE LESSEN

Nadere informatie

08UIT01103 DOORKIESNUMMER 010-2465806

08UIT01103 DOORKIESNUMMER 010-2465806 gemeente Schiedam Aan de gemeenteraad van Schiedam C.A.C. Daskalakis Wethouder voor Onderwijs, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Welzijn en Volksgezondheid, Sport en Recreatie Postbus 1501 3100 EA SCHIEDAM

Nadere informatie

E gdð. .{ul s. Den Haag. G..n.ont. Roll rdrm. 22 juti2015. ln het Bestuurlijk Overleg EU-Arbeidsmigranten van28januari2015 is de problematiek rond de

E gdð. .{ul s. Den Haag. G..n.ont. Roll rdrm. 22 juti2015. ln het Bestuurlijk Overleg EU-Arbeidsmigranten van28januari2015 is de problematiek rond de tr.{ul s Den Haag E gdð G..n.ont. Roll rdrm N VVB I Ï"T å"ìå,"ïyff "o" x::"ji:'#,j3",""".". Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Dhr. dr. R.H.A. Plasterk Postbus 20011 25OO EA 'S-GRAVENHAGE

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL 14R.00398 14R.00398. Gemeente Woerden

RAADSVOORSTEL 14R.00398 14R.00398. Gemeente Woerden RAADSVOORSTEL 14R.00398 Gemeente Woerden 14R.00398 gemeente Indiener: college van burgemeester en wethouders Datum: 16 september 2014 Portefeuillehouder(s): Mw. Y. Koster - Dreese Portefeuille(s): Sociaal

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening Beleidsplan integrale schuldhulpverlening Dantumadiel, Dongeradeel en Schiermonnikoog 2012-2016 Inhoudsopgave Blz. 1. Inleiding 3 2. Visie en uitgangspunten 5 3. Aspecten van schuldhulpverlening 13 4.

Nadere informatie

Basisregistraties. vanuit het perspectief van de burger, fraudebestrijding en governance

Basisregistraties. vanuit het perspectief van de burger, fraudebestrijding en governance Basisregistraties vanuit het perspectief van de burger, fraudebestrijding en governance 2014 Basisregistraties vanuit het perspectief van de burger, fraudebestrijding en governance De tekst van het rapport

Nadere informatie

Kwaliteitsverbetering van de GBA in de praktijk

Kwaliteitsverbetering van de GBA in de praktijk Kwaliteitsverbetering van de GBA in de praktijk Eindrapport van het project: Adresonderzoek Samen Leren In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties April 2013 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

VERORDENING WMO 2015 GEMEENTE LEEUWARDEN

VERORDENING WMO 2015 GEMEENTE LEEUWARDEN VERORDENING WMO 2015 GEMEENTE LEEUWARDEN De raad van de gemeente Leeuwarden gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Leeuwarden 16 september 2014; besluit tijdens de behandeling

Nadere informatie

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Ledenbrief Wmo 2015 en concept modelverordening uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 bijlage(n)

Nadere informatie

Toelichting. Algemeen

Toelichting. Algemeen Toelichting Algemeen Deze verordening geeft uitvoering aan de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (hierna: Wmo 2015). De Wmo 2015 maakt onderdeel uit van de bestuurlijke en met toepassing van een budgetkorting

Nadere informatie

Beleidsregels Wmo gemeente 's-hertogenbosch 2015

Beleidsregels Wmo gemeente 's-hertogenbosch 2015 Beleidsregels Wmo gemeente 's-hertogenbosch 2015 1 Inhoud 1. Voorwoord... 4 2. Inleiding... 4 3. Procedure... 5 3.1 Hulpvraag van een belanghebbende burger... 5 3.2 Melding van een hulpvraag... 5 3.3 Het

Nadere informatie

Kadernota Werk en Inkomensondersteuning. De Participatiewet in de Hoeksche Waard

Kadernota Werk en Inkomensondersteuning. De Participatiewet in de Hoeksche Waard Kadernota Werk en Inkomensondersteuning De Participatiewet in de Hoeksche Waard 1 Woord vooraf Het bieden van een kader voor de invoering en uitvoering van de Participatiewet lijkt een hachelijke zaak.

Nadere informatie

1. Inleiding... 2. 2. Procedure... 3. 3. Uitsluitingsgronden voor een maatwerkvoorziening... 6

1. Inleiding... 2. 2. Procedure... 3. 3. Uitsluitingsgronden voor een maatwerkvoorziening... 6 Uitvoeringsregels Wmo Wijdemeren 2015 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Procedure... 3 3. Uitsluitingsgronden voor een maatwerkvoorziening.... 6 4. Regels voor een persoonsgebonden budget (PGB) bij een maatwerkvoorziening...

Nadere informatie

Voor u ligt de Kadernota 2015 met betrekking tot de bedrijfsvoering van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR).

Voor u ligt de Kadernota 2015 met betrekking tot de bedrijfsvoering van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR). Kadernota 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Algemene ontwikkelingen... 4 2.1 Strategie... 4 2.2 Schaalvergroting... 4 2.3 Management informatie & ISAE... 5 2.4 DigiD beveiligingsassessment... 5 2.5 Aanbestedingen...

Nadere informatie

Toelichting op Verordening maatschappelijke ondersteuning Enschede 2015

Toelichting op Verordening maatschappelijke ondersteuning Enschede 2015 Toelichting op Verordening maatschappelijke ondersteuning Enschede 2015 ALGEMENE TOELICHTING Opdracht Wmo2015 aan de gemeente Op 18 juli 2014 werd de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 gepubliceerd

Nadere informatie

DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE BESLUIT. Verordening maatschappelijke ondersteuning Peelgemeente Deurne 2015;

DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE BESLUIT. Verordening maatschappelijke ondersteuning Peelgemeente Deurne 2015; Nr 88a DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 oktober en 2 december 2014; gehoord de commissie Samenleving d.d. 19 november 2014; gelet op de artikelen 2.1.3,

Nadere informatie

Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 gemeente Rijswijk

Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 gemeente Rijswijk Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 gemeente Rijswijk HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 Artikel 1. Begripsbepalingen 3 HOOFDSTUK 2. DE AANVRAAGPROCEDURE... 5 Artikel 2. Melding hulpvraag

Nadere informatie

COMMENTAAR OP ADVIEZEN CLIENTENRADEN INZAKE WWB-BELEID

COMMENTAAR OP ADVIEZEN CLIENTENRADEN INZAKE WWB-BELEID COMMENTAAR OP ADVIEZEN CLIENTENRADEN INZAKE WWB-BELEID Algemeen De termen cliënt en klant worden naar oordeel van de cliëntenraden in de verordeningen door elkaar gebruikt. De cliëntenraden adviseren u

Nadere informatie

Productenboek: voorkomen wanbetaling zorgkosten!

Productenboek: voorkomen wanbetaling zorgkosten! Productenboek: voorkomen wanbetaling zorgkosten! oktober 2013 Opdrachtgever: Ministerie van VWS dr. Nadja Jungmann drs. Maarten Werksma Productenboek: voorkomen wanbetaling zorgkosten! Een overzicht van

Nadere informatie

Gastouderopvang en kinderopvangtoeslag

Gastouderopvang en kinderopvangtoeslag Gastouderopvang en kinderopvangtoeslag Risico s op misbruik en oneigenlijk gebruik Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 1 september 2008 Ministerie van Sociale

Nadere informatie

Leidraad Wet gemeentelijke schuldhulpverlening NVVK

Leidraad Wet gemeentelijke schuldhulpverlening NVVK Leidraad Wet gemeentelijke schuldhulpverlening NVVK Versie 2.0 mei 2012 ` Blad 2 2012, NVVK De inhoud van deze uitgave mag worden verveelvoudigd, bewerkt en toegepast door leden van de NVVK zonder voorafgaande

Nadere informatie