MEMO. Van. Datum 29 juni Aan. Kopie aan. Onderwerp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MEMO. Van. Datum 29 juni 2012. Aan. Kopie aan. Onderwerp"

Transcriptie

1 MEMO Van Datum 29 juni 2012 Aan Kopie aan Onderwerp Voorstel Regionale verbetering registratie EU-arbeidsmigranten in de Gemeentelijke basisadministratie (hierna: GBA) Samenvatting Overeenkomstig het evaluatierapport van Kompas juni 2012 en de wettelijke taak voor de GBA registratie wordt voorgesteld om extra in te zetten op het verbeteren van de registratie graad van EUarbeidsmigranten in de GBA. Om dit te kunnen realiseren wordt verzocht om hiervoor voor de resterende tijd van 2012 en de capaciteit wat nu gebruikt wordt voor handhaving in het kader van kompas in te zetten voor het verbeteren van het proces van in- en uitschrijving GBA van EUarbeidsmigranten door het kernteam GBA binnen de West-Friese gemeenten (zijnde Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec). De insteek is om uitvoering te geven op de manier waarop de gemeente Westland 1 dit al gerealiseerd heeft. Dit betekent convenanten sluiten met werkgevers om duidelijke afspraken te maken op het gebied van GBA registratie van EU-arbeidsmigranten die bij hen in loondienst zijn. Daarmee zal er gelijktijdig meer inzicht gaan ontstaan in de totale omvang van de groep EU-arbeidsmigranten in de regio West- Friesland, hun woonwensen en woonbehoeften. Verhoging van de GBA registratie van de EUarbeidsmigranten zal tevens lijden tot een verhoogde gemeentelijke bijdrage van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds 2. Op basis van deze inzichten zal medio 2013 een evaluatie plaats vinden om bepalen wat daadwerkelijk structureel benodigd is voor de jaren 2013 en verder. De uitkomsten van de inzet op het verbeteren van de registratiegraad zullen dan worden teruggekoppeld. Voorstel om te besluiten a) In te zetten op het bevorderen van het inschrijven van EU-arbeidsmigranten (die langer werkzaam zijn dan vier maanden) in de GBA en hiervoor voor 2012 het accent van de bestaande capaciteit van project Kompas / handhaving te verleggen naar de inzet op GBA registratie (voor personele inzet voor het gehele proces van in- en uitschrijving GBA door medewerknemers van de West- Friese gemeenten); b) Het sluiten van convenanten met werkgevers, in samenwerking met werkgroep voorzieningen, en daarin duidelijke afspraken vastleggen wat gemeenten uit de regio West-Friesland verwachten van de rol van de werkgevers met betrekking tot de GBA registratie van de EU-arbeidsmigranten; c) Medio 2013 bepalen wat daadwerkelijk structureel benodigd is voor de jaren 2013 en verder, op basis van verkregen inzichten; 1 Gemeente Westland heeft vanuit de convenantafspraken met werkgevers al ongeveer 3000 arbeidsmigranten in de GBA geregistreerd. 2 Rekenvoorbeeld: Inschrijving van 1000 arbeidsmigranten levert de gemeenten in West-Friesland een verhoogde bijdrage uit het gemeentefonds op van ongeveer ,- (gemiddeld bedrag per inwoner 182,- per jaar) 1

2 Toelichting Komst van EU-arbeidsmigranten naar de West-Friese gemeenten Sinds 1 mei 2007 kunnen inwoners uit Midden- en Oost-Europese lidstaten zonder beperkingen in Nederland werkzaam zijn in Nederland (behoudens Bulgaren en Roemenen) en is er sindsdien een grote toename geconstateerd van EU-arbeidsmigranten uit voornoemde lidstaten. Het gaat hierbij om de groep EU-arbeidsmigranten die deels langdurend in de West-Friese gemeenten verblijven en zich grotendeels niet inschrijven in de GBA. Het geschatte aantal ligt momenteel nog steeds tussen en EU-arbeidsmigranten die in het West-Friesland werkzaam zijn. Naar schatting is wee/derde deel (tijdelijke) EU-arbeidsmigranten in de West-Friese gemeenten woonachtig. Dit aantal is gebaseerd uit verkregen informatie van de werkgevers/uitzendorganisaties naar aanleiding van diverse bijeenkomsten, georganiseerd door de gemeente en eerder gedane controles op verblijfslocaties van EU-arbeidsmigranten door Project Kompas. Om de groep (tijdelijke) EU-arbeidsmigranten beter in beeld te kunnen krijgen, wordt informatie tussen diverse interne en externe partijen uitgewisseld en met elkaar in verband gebracht. Daarnaast wordt getracht de werkgevers bij de problematiek te betrekken. Met het namens de West-Friese gemeenten ondertekenen van de Nationale verklaring huisvesting arbeidsmigranten is beoogd oplossingen te bieden voor een goede en veilige huisvesting van (tijdelijk) in de West-Friese gemeenten verblijvende EU-arbeidsmigranten. Verbetering van de GBA registratie kan een onderdeel zijn van de samenwerkingsafspraken, zoals zijn vastgelegd in de Nationale verklaring huisvesting arbeidsmigranten. Huidige situatie en aantallen Op dit moment zijn ongeveer 1180 EU-arbeidsmigranten legaal gehuisvest in particuliere woningen, bij de boer op het land, in pensions of hotelachtige locaties. In de West-Friese gemeenten worden naar schatting circa een deel van de EU-arbeidsmigranten gehuisvest in woningen. Het project Kompas is gestart met als doel: a. door middel van een integrale overheidsaanpak het handhaven van wet- en regelgeving bij illegale huisvesting van EU-arbeidsmigranten en de daarmee samenhangende misstanden op een gewenst en beheersbaar niveau brengen; b. verbeteren van het inzicht in (aard en kwaliteit van) de huisvesting van EU-arbeidsmigranten in de regio West-Friesland; de aantallen gehuisveste werknemers en de daarbij betrokken werkgevers en inleners; c. het aanpakken van diegenen (huisjesmelkers en werkgevers) die de illegale huisvesting van de EU-arbeidsmigranten organiseren en er geld aan verdienen; Doelstelling Inschrijving van de EU-arbeidsmigranten in de GBA moeten leiden tot: het verkrijgen van meer inzicht in het aantal EU-arbeidsmigranten en de panden waarin zij zijn gehuisvest, waarbij dient te worden vastgehouden aan een kwalitatief betrouwbaar GBA bestand; uitvoering geven aan de Nationale Verklaring huisvesting arbeidsmigranten en de wettelijke taak op het gebied van GBA registratie; het leveren van een financiële bijdrage (in de vorm van een uitkering uit het gemeentefonds en in de vorm van de gemeentelijke (toeristen) belastingen). verbetering van de huisvesting; goede woon en leefomstandigheden van de EU-arbeidsmigranten. 2

3 In overleg met de werkgevers(organisaties) zullen in convenanten samenwerkingsafspraken worden vastgelegd voor GBA registratie van EU-arbeidsmigranten die een arbeidscontract aan gaan voor een periode langer dan vier maanden.. Verblijfslocaties van niet geregistreerde EU-arbeidsmigranten, waarvan de werkgever geen aansluiting zoekt bij de het convenant zullen in beeld worden gebracht. Op deze panden wordt logies verstrekt en kan oplegging aanslag in de vorm van toeristenbelasting tot de mogelijkheden behoren. Van toeristenbelasting naar inschrijving in de GBA De insteek is om overleg te voeren tussen West-Friese gemeenten en een delegatie van werkgevers/uitzendorganisaties, welke actief zijn in de West-Friese gemeenten. Het uiteindelijke doel is om via convenanten gezamenlijk te komen tot oplossingen voor een aantal zaken op het gebied van huisvesting van EU-arbeidsmigranten in de West-Friese gemeenten, te weten: Het volledig inzicht krijgen in de woonlocaties waar EU-arbeidsmigranten worden gehuisvest en het aantal gehuisveste personen.; De keuze aan de werkgevers / werkgevers/uitzendorganisaties: GBA registreren van de GBA plichtige personen of het heffen van toeristenbelasting op een locatie. Het opleggen van de aanslagen toeristenbelasting, afvalstoffenheffing en rioolheffing vanwege logiesgebruik van de woonlocaties voor EU-arbeidsmigranten aan de betreffende werkgevers/uitzendorganisaties of eigenaren/verhuurders; Daarnaast moet er onderzocht worden of er voor de regio West-Friesland de mogelijkheid bestaat om te komen tot een en dezelfde tariefheffing voor de toeristenbelasting voor alle West-Friese gemeenten. Convenanten Een convenant is een bepaald soort overeenkomst tussen een overheid en een natuurlijk persoon of een rechtspersoon. Convenanten worden gebruikt in situaties dat de reguliere middelen niet effectief blijken en om uiteenlopende afspraken vast te leggen, veelal in de context van beleid, intenties en samenwerking. Er bestaat geen strikt vastgelegde vorm of inhoud van een convenant. Convenanten zijn er daarom in vele soorten en maten. Convenanten hebben veel gemeen met herenakkoorden, intentieovereenkomsten en samenwerkingsovereenkomsten. Als een overheid partij is, zal ten minste één overheid publiekrechtelijke bevoegdheden inzetten. Daarmee wordt bedoeld het maken van afspraken over de wijze waarop bevoegdheden die in of bij de wet aan de overheid zijn toebedeeld, worden uitgeoefend. Zo worden afspraken vastgelegd, waarbij de bestuurlijke organen afspreken bepaalde dingen te doen, die niet op die manier in de wet zijn uitgewerkt. Als overheid en bedrijfsleven gezamenlijk afspraken vastleggen dan heeft men het over een publiek-private overeenkomst. Van convenanten en vergelijkbare documenten wordt vaak gezegd dat deze niet juridisch afdwingbaar zijn. Dit ligt echter genuanceerder en is niet afhankelijk van deze gekozen vorm. Convenanten worden gebruikt om een goede samenwerking en afstemming te bevorderen. Een gang naar de rechter zal deze samenwerking echter juist tegenwerken en daarom wordt hier ook zelden voor gekozen. Als het werken aan een goede samenwerking geen rol meer speelt kan het convenant gewoon als juridisch document worden gebruikt. Op een convenant zijn dan de normale juridische regels van toepassing, die voor alle niet nader bepaalde overeenkomsten gelden. Niet de vorm, maar de inhoud bepaalt verder hoe er juridisch mee omgegaan kan worden. Als er alleen wordt vastgelegd dat partijen zich zullen inspannen of samenwerken, dan is dit bijna onmogelijk te controleren en te beoordelen. Een rechter kan zich daar moeilijk tot onmogelijk over uitspreken of deze afdwingen Als er concrete resultaten in het convenant worden afgesproken, zijn deze te controleren. Een rechter kan zich uitspreken over het al dan niet bereiken van het resultaat en sommige van deze resultaten afdwingen. 3

4 Ook de verdere formulering is van belang. In het convenant kunnen de partijen bijvoorbeeld zeggen "het volgende overeen te komen" of "het volgende in acht te zullen nemen". In het laatste geval ontbreekt het element van verbinden of verplichten en is het afdwingen van nakoming moeilijk. In een convenant kunnen deze elementen gecombineerd worden, zacht waar het nodig is en hard waar het kan of moet. In- en uitschrijving in de GBA Voor wat betreft de in- en uitschrijving in de GBA gelden er een aantal wettelijke regels. Op grond van de Wet GBA is degene die naar redelijke verwachting gedurende een halfjaar ten minste vier maanden van de tijd in Nederland verblijf zal houden, verplicht zich binnen vijf dagen na de aanvang van zijn verblijf in persoon te melden om zich in de GBA in te schrijven. Dit wil niet zeggen dat men zich niet eerder kan inschrijven in het GBA. Als men het voornemen heeft gedurende een halfjaar tenminste tweederde van de tijd in Nederland te verblijven moet men zich vanaf dag één al inschrijven. Als men echter zelf aangeeft dat dit niet het geval is, dan is inschrijving niet mogelijk. Het is op dit moment bij de gemeente niet bekend hoeveel EU-arbeidsmigranten zich langdurig in de West-Friese gemeenten hebben gevestigd, dus verplicht zijn, om zich in te schrijven in de GBA. Vanuit de controles van het interventieteam van Kompas komt naar voren dat minstens twee derde deel GBA plichtig is, maar niet ingeschreven staat. Als men verhuist moet de ingezetene binnen vijf dagen na de wijziging van het adres hiervan schriftelijk aangifte van adreswijziging doen. Bij vertrek naar het buitenland moet hiervan aangifte van vertrek worden gedaan binnen vijf dagen voor vertrek. Deze verplichting geldt als de ingezetene naar verwachting gedurende een jaar ten minste twee derden van de tijd (acht maanden) buiten Nederland zal verblijven. Als een burger in gebreke is met het doen van aangifte van vestiging, draagt de gemeente waar deze zijn adres heeft, ambtshalve zorg voor de inschrijving. Vooraf moet er wel door de gemeente een gedegen onderzoek worden uitgevoerd met een doorlooptijd van circa 7/8 weken. Voor wat betreft de groep tijdelijke EU-arbeidsmigranten (die korter dan vier maanden in Nederland verblijven) geldt vooralsnog geen (gemeentelijke) registratieplicht. Met de komst van de Registratie Niet Ingezetenen (RNI) zal hierin verandering komen. Met de RNI worden een aantal gemeenschappelijke basisgegevens van niet-ingezetenen gestandaardiseerd en eenduidig vastgelegd in één registratie. Een eenduidige informatiebron die straks - net als de GBA - gebruikt wordt door alle daartoe geautoriseerde overheidsorganisaties. Bij de inschrijving in de RNI wordt aan de nietingezetene een Burgerservicenummer (BSN) toegekend. De RNI vormt straks samen met de GBA de Basisregistratie Personen, De verwachting is dat de RNI medio 2013 wordt ingevoerd. Bij de invoering RNI zal naleving van de verwachte registratie geen vanzelfsprekendheid zijn, zoals nu ook ervaren wordt bij de GBA registratie. In- en uitschrijving EU-arbeidsmigranten in de GBA; consequenties en risico s Juridische consequenties. 1. Het doel zal zijn om zoveel mogelijk EU-arbeidsmigranten in te schrijven. Er zal altijd een groep overblijven, die niet wordt ingeschreven, vanwege het feit dat zij niet verplicht zijn tot inschrijven (verblijf korter dan vier maanden). Deze groep moet toch in beeld worden gebracht en ook een financiële bijdrage leveren in de vorm van toeristenbelasting. 2. Een groot deel van de EU-arbeidsmigranten is woonachtig in (recreatie) woningen en in het buitengebied. Huisvesting en inschrijving van EU-arbeidsmigranten in deze woningen en bij de boer op het erf zou strijdig kunnen zijn met geldende bestemmingsplannen; 3. Ook EU-arbeidsmigranten hebben na inschrijving in de GBA het recht om zich in te laten schrijven in het woningzoekenden bestand van de wooncorporaties in de West-Friese gemeenten. Dit kan druk gaan geven op de al zo krappe markt voor sociale huurwoningen en starters; 4. Door registratie in de GBA krijgen de gemeenten meer inzicht in de werkelijke hoeveelheid EU-arbeidsmigranten in de regio. Situaties die voorheen enigszins bekend waren, maar niet konden worden aangetoond, komen nu in beeld. 4

5 Mogelijke overige consequenties EU-arbeidsmigranten: 1. Vervuiling van de GBA, aangezien naar verwachting de EU-arbeidsmigranten zich bij vertrek niet of slecht zullen gaan uitschrijven. Er kan dan een situatie ontstaan, zoals bij de Bijlmerramp in Uit onderzoek was gebleken dat een grote groep personen destijds onterecht op de betreffende ramplocatie was ingeschreven in de GBA van de gemeente Amsterdam. Door convenanten te sluiten met de werkgevers kan dit goed geregeld worden; 2. Toename van het aantal klanten Sociale Zaken, met name bij schuldhulpverlening en inburgering, wat kan leiden tot financiële en personele consequenties voor de gemeente; 3. Afsluiten van een ziektekostenverzekering: elke inwoner in Nederland is verplicht om een basisverzekering af te sluiten. Inschrijving in de GBA is in dit geval leidend. Iemand afkomstig uit het buitenland moet binnen 4 maanden een basisverzekering afsluiten, ongeacht of betrokkene in het land van herkomst (nog) verzekerd is; 4. Betalen van motorrijtuigenbelasting en BPM: uitgangspunt is het hoofdverblijf. Is dit in Nederland, dan moet de auto op Nederlands kenteken gezet worden. Is er een hoofdverblijf in Polen dan mag betrokkene in Nederland rijden met Pools kenteken en hoeft er geen motorrijtuigenbelasting en BPM betaald te worden in Nederland. Betrokkene bepaalt zelf of het hoofdverblijf in Nederland is of in Polen. Iemand kan dus ingeschreven zijn in de GBA en daarnaast hoofdverblijf hebben in Polen. Hoe langer iemand in Nederland woont hoe minder aannemelijk het is dat er een hoofdverblijf in Polen is. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de Pool, bij controle wordt de situatie beoordeeld door de Rijksbelastingdienst; 5. Sociale Verzekeringen: ingeschreven EU-arbeidsmigranten die in Nederland in loondienst werken, en daardoor sociaal verzekerd zijn, moeten in elk geval premie voor de volksverzekeringen betalen (de premies voor de werknemersverzekeringen zijn voor werknemers afgeschaft). De volksverzekeringen waarvoor premie wordt betaald, zijn de Algemene Ouderdomswet (AOW), de Algemene nabestaandenwet (Anw) en de Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ); 6. Inkomstenbelasting: wanneer een buitenlandse werknemer in Nederland woont (de zogenaamde migrerende werknemer ), en dus staat ingeschreven in de GBA, krijgt hij een Burger Service Nummer en is hij hier als binnenlandse belastingplichtige belastbaar voor het gehele inkomen, waar ter wereld dat wordt verkregen. In dit geval moet het zogenoemde wereldinkomen dus zowel de Nederlandse inkomsten als de buitenlandse inkomsten worden opgeven (niet ingeschrevenen kunnen volstaan met een aangifte van alleen het inkomen in Nederland). Er hoeft echter niet over dezelfde inkomsten in beide landen belasting te worden betaald. Risico s Financiële risico s Voor iedere persoon die is ingeschreven in de GBA ontvangt de gemeente een uitkering uit het gemeentefonds. Hierbij dient rekening te worden gehouden met het feit dat dit alleen geldt voor personen die zijn ingeschreven op 1 januari van het betreffende jaar. Voor 2012 is voor wat betreft de inschrijving van EU-arbeidsmigranten in de GBA een meeropbrengst te verwachten, zie ook de grafiek in het evaluatierapport Kompas juni De verantwoordelijkheid voor inschrijving in de GBA is en blijft bij de betreffende arbeidsmigrant liggen. Met de nodige voorlichting vanuit project Kompas en inzet van de werkgevers/uitzendorganisaties kan dit enigszins worden gestuurd. Naar verwachting zal toch een deel van het geschatte aantal van EU-arbeidsmigranten zich uiteindelijk niet gaan inschrijven. Dit omdat zij korter dan vier maanden in Nederland verblijven of werken bij werkgevers die zich niet willen conformeren aan de convenanten. De opbrengst vanuit het gemeentefonds is daardoor maar redelijke voorspelbaar. 5

6 Risico s op het gebied van de uitvoering In de West-Friese gemeenten zijn er veel werkgevers/uitzendorganisaties actief met EUarbeidsmigranten in dienst. Vanuit de Kompas controles zijn 186 werkgevers naar voren gekomen. In totaal zijn er 48 verschillende werkgevers/uitzendorganisaties aangetroffen bij de controles van het interventieteam. Naar verwachting zijn er in de praktijk veel meer actief. De gemeente is grotendeels afhankelijk van de medewerking van deze werkgevers/uitzendorganisaties. Zonder hun medewerking kan inschrijving in de GBA voor deze groep moeilijk van de grond komen. De gemeenten zullen zich moeten inzetten om de werkgevers/uitzendorganisaties over de streep te trekken en vertrouwen te stimuleren om samen te gaan werken en hun medewerking te vragen. Het risico bestaat dat niet alle uitzendbureaus uit de regio zich aansluiten bij de convenanten en dat daardoor ook een deel van de EU-arbeidsmigranten niet wordt ingeschreven. Deze groep kan uiteindelijk in beeld worden gebracht door gerichte controles van het interventieteam bij werkgevers die zich niet conformeren aan de convenanten. Gedacht kan worden aan het inzetten van bevolkingscontroleurs van de gemeente op een controle avond en de arbeidsmigrant op de woonlocatie zelf ter plekke in te schrijven. Hier is vanuit de Gemeente Hoorn al mee gewerkt en heeft tot meerdere inschrijvingen op een avond geleid. Een andere insteek voor deze groep is dan het opleggen van toeristenbelasting, voor zover de gemeente beschikking heeft over het opleggen van toeristenbelasting. De werkgevers/uitzendorganisaties zijn dan belastingplichtig voor de toeristenbelasting. Ook zal de gemeente toeristenbelasting moeten blijven opleggen in die gevallen waar EU-arbeidsmigranten niet zijn ingeschreven in de GBA, waar bij de gemeente wel bekend is als woonlocatie voor EUarbeidsmigranten. Verder overleg met de werkgevers/uitzendorganisaties kan hierdoor vertraging oplopen. Inschrijving van de EU-arbeidsmigranten kan alleen een succes worden met hierbij de medewerking van de werkgevers/uitzendorganisaties. Financiën Om in- en uitschrijving van EU-arbeidsmigranten te kunnen realiseren, is extra personele capaciteit vanuit de afdelingen burgerzaken van alle gemeenten absoluut noodzakelijk. Deze afdelingen zullen worden geconfronteerd met extra werkbelasting en uitvoeringskosten. Het proces van in- en uitschrijving GBA hangt nauw samen met het proces van handhaving en controle en is daarom in een geheel meegenomen. De afdelingen Burgerzaken zal alle werkzaamheden gaan uitvoeren welke betrekking hebben op het in- en uitschrijving GBA. Hieronder valt onder andere: 1. het opzetten van de eisen in de convenanten met de werkgevers; 2. samen met werkgroep voorzieningen in gesprek gaan over de convenanten met de werkgevers; 3. het organiseren van alle documenten en benodigdheden voor de inschrijvingsavonden; 4. het organiseren van inschrijvingsavonden bij werkgevers; 5. het fysiek inschrijven op locatie en het verwerken van de gegevens op kantoor (waarbij strikte regels in acht moeten worden genomen op grond van de Wet GBA en een vastgestelde procedure); 6. indien nodig; het uitschrijven bij vertrek naar buiten de gemeente of het land van herkomst; 7. het verwerken van binnengemeentelijke mutaties; 8. het mogelijk ambtshalve uitschrijven, indien is nagelaten dit te doen. Hiervoor geldt een lange wettelijke procedure van circa 7/8 weken; 9. het uitvoeren van controles ter voorkoming van vervuiling van de GBA ; 10. het uitvoeren van onderzoeken om in- en uitschrijvingen te kunnen realiseren; 6

7 11. het monitoren en evalueren van de inschrijvingen; 12. het terugkoppelen naar de Stuurgroep Kompas. Met de werkgevers, veelal uitzendbureaus, zullen afspraken worden gemaakt en convenanten worden gesloten om het proces zo efficiënt mogelijk in te richten en waar wettelijk toegestaan uitvoeringstaken neer te leggen bij de werkgevers. Speerpunten inschrijvingsbeleid EU-arbeidsmigranten 2012 De inschrijving van EU-arbeidsmigranten door de afdelingen De afdeling burgerzaken van alle West- Friese gemeente zullen in 2012 volgens het volgende plan van aanpak uitgevoerd worden: Speerpunten is in eerste instantie ingestoken op het inschrijven van: A. de in de West-Friese gemeenten verblijvende EU-arbeidsmigranten die werken bij werkgevers die zich gaan aangesluiten bij de convenanten. Die tevens meer dan vier maanden geleden van de belastingdienst een sofinummer hebben gekregen plus een arbeidscontract van langer dan vier maanden hebben en daardoor potentieel in aanmerking komen voor inschrijving in de GBA; B. EU-arbeidsmigranten die verblijven in panden welke in eigendom zijn van of verhuurd worden door werkgevers/uitzendorganisaties die zich niet gaan aansluiten bij de convenanten. Die tevens meer dan vier maanden geleden van de belastingdienst een sofinummer hebben gekregen plus een arbeidscontract van langer dan vier maanden hebben en daardoor potentieel in aanmerking komen voor inschrijving in de GBA. Werkwijze Door het kernteam GBA van project Kompas wordt een werkwijze worden opgesteld. In deze werkwijze zal er verder ingegaan worden op de werkwijze van: Ad. A. Er wordt een inventarisatie gemaakt van de welwillende werkgevers/ uitzendorganisaties waarmee convenanten afgesloten kunnen worden in samenwerking met de projectgroep voorzieningen. Hieruit moet naar voren komen hoeveel werkgevers/ uitzendorganisaties er welwillend zijn, hoeveel van hun EU-arbeidsmigranten meer dan vier maanden een arbeidscontact hebben, waar deze werken en gehuisvest zijn en daardoor potentieel in aanmerking komen voor inschrijving in de GBA. Vervolgens zullen deze EU-arbeidsmigranten worden geïnformeerd via de werkgever/uitzendorganisatie met een uitleg wanneer, hoe en waarom men in de GBA dient te worden ingeschreven. De gemeenten zullen afstemmen met de werkgever/uitzendorganisatie welke documenten en inzet er vanuit de werkgeverskant nodig is. Tevens zal de arbeidsmigrant, indien hij/zij aan deze criteria voldoet, verzocht worden zich voor inschrijving in de GBA te melden bij de werkgever en de benodigde documenten beschikbaar te stellen. Ad.B Werkgevers/uitzendbureaus die zich niet gaan aansluiten bij de convenanten kunnen in beeld worden gebracht door gerichte controles op verblijfslocaties van deze niet-welwillende werkgever / uitzendorganisaties door het interventieteam Kompas. Gedacht kan worden aan het inzetten van bevolkingscontroleurs van de gemeente op een controleavond en de arbeidsmigrant op de woonlocatie zelf ter plekke in te schrijven. Hier is vanuit de Gemeente Hoorn al mee gewerkt en heeft tot meerdere inschrijvingen op een avond geleid. 7

8 Een andere insteek voor deze groep is dan het opleggen van toeristenbelasting, voor zover de gemeente beschikking heeft over het opleggen van toeristenbelasting. De werkgevers/uitzendorganisaties zijn dan belastingplichtig voor de toeristenbelasting. Ook zal de gemeente toeristenbelasting moeten blijven opleggen in die gevallen waar EU-arbeidsmigranten niet zijn ingeschreven in de GBA, waar bij de gemeente wel bekend is als woonlocatie voor EUarbeidsmigranten. Verder overleg met de werkgevers/uitzendorganisaties kan hierdoor vertraging oplopen. Inschrijving van de EU-arbeidsmigranten kan alleen een succes worden met hierbij de medewerking van de werkgevers/uitzendorganisaties. Communicatie De werkgevers / uitzendorganisaties moeten nader geïnformeerd worden over de verdere procedure en de realisatie van inschrijving EU-arbeidsmigranten in de GBA. De gemeente en de werkgevers/uitzendorganisaties moeten gezamenlijk optrekken om de EUarbeidsmigranten te informeren en inschrijving van de EU-arbeidsmigranten te realiseren; Extern: De gemeente moet in overleg met de werkgevers / uitzendorganisaties en convenanten sluiten om een instructie vaststellen over de wijze waarop in- en uitschrijving dient plaatst te vinden en de eisen vast te leggen. Het moet voor beide partijen duidelijk zijn wat van een ieder wordt verwacht. Het is daarom absoluut noodzakelijk dat alle gemaakte afspraken en verantwoordelijkheden duidelijk worden vastgelegd in een overeenkomst; De overige niet aangesloten werkgevers/uitzendorganisaties (en de EU-arbeidsmigranten) moeten vervolgens op de hoogte worden gesteld. De gemeente en de werkgevers/uitzendorganisaties kunnen hierbij gezamenlijk opstrekken door bijvoorbeeld het houden van informatieavonden. Tevens moet het interventieteam versterkt worden met een bevolkingscontroleur die op de controleavonden zelf EUarbeidsmigranten ter plekke kan registreren; Intern: Continue monitoren van de voortgang door de medewerkers van het de afdelingen Burgerzaken van alle zeven gemeenten; In hal 2012 evalueren met hierbij aanwezig kernteam GBA van project Kompas, projectgroep Voorzieningen en de afdelingshoofden van Burgerzaken van alle West-Friese gemeenten. Daarnaast het informeren van de werkgevers / uitzendorganisaties door het kernteam GBA. 8

Besluit: 1. Dat niet wordt overgegaan tot het ontwikkelen van beleid om het inschrijven van arbeidsmigranten te bevorderen.

Besluit: 1. Dat niet wordt overgegaan tot het ontwikkelen van beleid om het inschrijven van arbeidsmigranten te bevorderen. AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Kenmerk: 105847 Sector: Inwonerszaken Team : Openbare Orde, Welzijn & Onderwijs Ontworpen door: Onderwerp: Arbeidsmigranten Besluit: 1. Dat niet wordt overgegaan tot het ontwikkelen

Nadere informatie

REGISTRATIE NIET-INGEZETENEN DOOR DE GEMEENTE DEN HAAG

REGISTRATIE NIET-INGEZETENEN DOOR DE GEMEENTE DEN HAAG Gemeente Den Haag Ons kenmerk PBS/2012.165 RIS 252100 REGISTRATIE NIET-INGEZETENEN DOOR DE GEMEENTE DEN HAAG HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, overwegende dat: - het ministerie van Binnenlandse

Nadere informatie

Project KOMPAS. Interventieproject huisvesting Moe-landers West Friesland

Project KOMPAS. Interventieproject huisvesting Moe-landers West Friesland Project KOMPAS Interventieproject huisvesting Moe-landers West Friesland initiatief van de negen West-Friese gemeenten Aanleiding project veel arbeidsmigranten in West-Friesland illegale huisvestingvormen

Nadere informatie

Bijlage 2 Analyse van het Belgische meldingssyteem Limosa

Bijlage 2 Analyse van het Belgische meldingssyteem Limosa Bijlage 2 Analyse van het Belgische meldingssyteem Limosa Inleiding In de kabinetsbrief van 18 november 2011 1 is, naar aanleiding van een verzoek van de commissie- Lura, toegezegd te onderzoeken in hoeverre

Nadere informatie

RNI Convenant Dienstverlening Gemeenten

RNI Convenant Dienstverlening Gemeenten RNI Convenant Dienstverlening Gemeenten 1 RNI Convenant Dienstverlening Gemeenten tussen de Staat der Nederlanden en de gemeente...betreffende het verrichten van loketdiensten door de gemeente...in het

Nadere informatie

E gdð. .{ul s. Den Haag. G..n.ont. Roll rdrm. 22 juti2015. ln het Bestuurlijk Overleg EU-Arbeidsmigranten van28januari2015 is de problematiek rond de

E gdð. .{ul s. Den Haag. G..n.ont. Roll rdrm. 22 juti2015. ln het Bestuurlijk Overleg EU-Arbeidsmigranten van28januari2015 is de problematiek rond de tr.{ul s Den Haag E gdð G..n.ont. Roll rdrm N VVB I Ï"T å"ìå,"ïyff "o" x::"ji:'#,j3",""".". Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Dhr. dr. R.H.A. Plasterk Postbus 20011 25OO EA 'S-GRAVENHAGE

Nadere informatie

[KENNIS] 1. Wanneer mag of moet je je uitschrijven bij de Basisregistratie Personen?

[KENNIS] 1. Wanneer mag of moet je je uitschrijven bij de Basisregistratie Personen? Wil je weten of je je kan uitschrijven bij de gemeente uit de Basisregistratie Personen? Wil je geldige toezeggingen van de juiste instanties? Maak dan gebruik van de BuitenlandZaken Service van JoHo Inhoud

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 4 februari 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 4 februari 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Leendert Koning. projectleider EU-Arbeidsmigranten ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Regio West-Brabant 1

Leendert Koning. projectleider EU-Arbeidsmigranten ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Regio West-Brabant 1 Leendert Koning projectleider EU-Arbeidsmigranten ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 28-6-2013 Regio West-Brabant 1 Huisvesting arbeidsmigranten: Trends en voorbeelden Leendert Koning

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Belastingdienst 16 2016 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Deze aanvullende toelichting hoort bij de M-aangifte 2016. In het Overzicht inkomsten en aftrekposten

Nadere informatie

SAMENWERKINGSCONVENANT

SAMENWERKINGSCONVENANT SAMENWERKINGSCONVENANT aanpak malafide infrastructuur rond arbeid van (illegale) vreemdelingen Partijen, 1. Gemeente Den Haag; 2. Gemeente Westland. Overwegende dat, - In de gemeenten Den Haag en Westland

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Belastingdienst 16 2016 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Deze aanvullende toelichting hoort bij de M-aangifte 2016. In het Overzicht inkomsten en aftrekposten

Nadere informatie

Convenant inzake huisvesting van arbeidsmigranten in West-Friesland in de periode 2013-2018

Convenant inzake huisvesting van arbeidsmigranten in West-Friesland in de periode 2013-2018 Convenant inzake huisvesting van arbeidsmigranten in West-Friesland in de periode 2013-2018 De ondergetekenden: De gemeente Hoorn, Medemblik, Koggenland, Stede Broec, Enkhuizen,Drechterland en Opmeer,

Nadere informatie

de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 'S-GRAVENHAGE

de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 'S-GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Niet alleen de immateriële zaken zijn belangrijk. drs. M.B. (Maurice) van Aanholt RB (zelfstandig belastingadviseur)

Niet alleen de immateriële zaken zijn belangrijk. drs. M.B. (Maurice) van Aanholt RB (zelfstandig belastingadviseur) Niet alleen de immateriële zaken zijn belangrijk drs. M.B. (Maurice) van Aanholt RB (zelfstandig belastingadviseur) Onderwerpen Wanneer betaal je in Nederland belasting en premies Fiscale gevolgen zending

Nadere informatie

Als u gaat werken in Duitsland

Als u gaat werken in Duitsland DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 3.1.2.313 Als u gaat werken algemene informatie bronnen Brochure Belastingdienst, uitgave 2008; www.belastingdienst.nl Als u in Nederland woont en gaat werken, gaat

Nadere informatie

Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid M.J.W. Struijvenberg (Leefbaar Rotterdam) over bijstand EU-onderdanen.

Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid M.J.W. Struijvenberg (Leefbaar Rotterdam) over bijstand EU-onderdanen. Rotterdam, 4 juni 2013. Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid M.J.W. Struijvenberg (Leefbaar Rotterdam) over bijstand EU-onderdanen. Aan de Gemeenteraad. Op 6 mei 2013 stelde

Nadere informatie

Bijlage 1: Afspraken in de 9 regio s

Bijlage 1: Afspraken in de 9 regio s Bijlage 1: Afspraken in de 9 regio s Met de regio s is afgesproken dat zij op 4 punten concrete afspraken maken: 1. Aantallen extra huisvestingsplekken die nodig zijn, 2. De verdeling binnen de regio,

Nadere informatie

Rapport Over de wijze waarop de gemeente Rijswijk. een adresonderzoek heeft uitgevoerd voordat zij in 2012 een burger uit de

Rapport Over de wijze waarop de gemeente Rijswijk. een adresonderzoek heeft uitgevoerd voordat zij in 2012 een burger uit de Rapport Rapport Over de wijze waarop de gemeente Rijswijk een adresonderzoek heeft uitgevoerd voordat zij in 2012 een burger uit de Gemeentelijke Basisadministratie Personen (GBA) uitschreef Oordeel Op

Nadere informatie

Gemeentelijke samenwerkingsverbanden en de Basisregistratie Personen

Gemeentelijke samenwerkingsverbanden en de Basisregistratie Personen Informatieblad Gemeentelijke samenwerkingsverbanden en de Basisregistratie Personen Gemeenten werken steeds meer samen, waarbij gemeentelijke (publieke) taken worden op- of overgedragen aan een van de

Nadere informatie

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelRegistratie Niet-Ingezetenen (RNI)

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelRegistratie Niet-Ingezetenen (RNI) gemeente Eindhoven Raadsnummer 12R4809 Inboeknummer 12BST00306 Beslisdatum B&W 12 maart 2012 Dossiernummer 12.11.651 RaadsvoorstelRegistratie Niet-Ingezetenen (RNI) Inleiding Het ministerie van BZK werkt

Nadere informatie

Wat u moet weten van de Nederlandse bevolkingsadministratie. De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens

Wat u moet weten van de Nederlandse bevolkingsadministratie. De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens Wat u moet weten van de Nederlandse bevolkingsadministratie De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens 1 Inleiding 3 2 Waarom een basisadministratie persoonsgegevens? 4 3 Hoe werkt de basisadministratie

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2015

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2015 Belastingdienst 15 2015 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2015 IB 331-1B51PL Deze aanvullende toelichting hoort bij de M aangifte 2015. In het Overzicht inkomsten

Nadere informatie

Handleiding vragenlijst zelfevaluatie Registratie Niet-Ingezetenen 2016

Handleiding vragenlijst zelfevaluatie Registratie Niet-Ingezetenen 2016 Handleiding vragenlijst zelfevaluatie Registratie Niet-Ingezetenen 2016 Versie 1.0 Datum 30 maart 2016 Status Definitief Vraag 1 Inschrijving in en actualisering van de RNI zijn processen die met veel

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Informatie voor grensarbeiders

Inhoudsopgave. Informatie voor grensarbeiders Inhoudsopgave WERKEN IN TWEE LANDEN 2 Wonen in Nederland en werken buiten Nederland Waar verzekerd bij werken in twee landen Voorkom dubbele premiebetaling Werkgevers- en werknemersverklaring DE PROCEDURE

Nadere informatie

33555 Aanpassing van wetten aan de Wet basisregistratie personen (Aanpassingswet basisregistratie personen)

33555 Aanpassing van wetten aan de Wet basisregistratie personen (Aanpassingswet basisregistratie personen) 33555 Aanpassing van wetten aan de Wet basisregistratie personen (Aanpassingswet basisregistratie personen) Nr. 3 Memorie van Toelichting Algemeen 1. Inleiding De Wet basisregistratie personen (Wet Brp)

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1998 1999 Nr. 201 26 238 Wijziging van enkele wetten in verband met invoering van het regresrecht in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en versterking

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 27 859 Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) Nr. 26 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Nadere informatie

Raadsvoorstel Nummer:

Raadsvoorstel Nummer: Raadsvoorstel Nummer: 229893 Datum: 24 juni 2014 Hoort bij collegeadvies nummer: 229892 Datum raadsvergadering: 9 juli 2014 Portefeuillehouder: A. Vermeulen Onderwerp Verordening basisregistratie personen

Nadere informatie

wijzigingen Wet BRP Bijlage nummer 1 Datum 13 december 2013 Ons kenmerk 2013-0000766745

wijzigingen Wet BRP Bijlage nummer 1 Datum 13 december 2013 Ons kenmerk 2013-0000766745 wijzigingen Wet BRP Bijlage nummer 1 Ons kenmerk 2013-0000766745 Wijzigingen per 6 januari 2014 Hieronder worden de verschillen tussen de Wet GBA en de Wet BRP weergegeven die bij de inwerkingtreding van

Nadere informatie

Model convenant inzake huisvesting van arbeidsmigranten in (gemeente of regio) in de periode 2013-2017

Model convenant inzake huisvesting van arbeidsmigranten in (gemeente of regio) in de periode 2013-2017 Vooraf: Bijgaand model-convenant is bedoeld als handreiking voor regio s, gemeenten, werkgevers en huisvesters die tot goede afspraken over en concrete voortgang met de huisvesting van arbeidsmigranten

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Inhoud. 5.1 Als u particulier verzekerd bent 14 5.2 Als u ziekenfondsverzekerd bent 15 5.3 Als u meeverzekerd bent bij uw partner 16

Inhoud. 5.1 Als u particulier verzekerd bent 14 5.2 Als u ziekenfondsverzekerd bent 15 5.3 Als u meeverzekerd bent bij uw partner 16 Inhoud 1 Voor wie is deze brochure? 4 2 De ziekenfondsverzekering voor zelfstandigen 6 3 Voorwaarden voor ziekenfondsverzekering in 2004 7 3.1 Drijft u in 2004 feitelijk voor eigen rekening een onderneming?

Nadere informatie

2. Arbeidsrelatie tussen de reservist en Defensie

2. Arbeidsrelatie tussen de reservist en Defensie INFORMATIE BETREFFENDE ARBEIDSVOORWAARDEN EN RECHTSPOSITIE RESERVEPERSONEEL TIJDENS OEFENING, INZET EN VREDESMISSIE Hoofdstuk XIX Reservepersoneel en sociale zekerheid en pensioenen 1. Inleiding Reservisten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 29 407 Vrij verkeer werknemers uit de nieuwe EU lidstaten Nr. 129 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Driejarig kind blijft alleen ingeschreven Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Dienst Persoons- en Geo-informatie

Driejarig kind blijft alleen ingeschreven Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Dienst Persoons- en Geo-informatie Rapport Gemeentelijke Ombudsman Driejarig kind blijft alleen ingeschreven Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Dienst Persoons- en Geo-informatie 20 september 2011 RA111227 Samenvatting Een vrouw verhuist

Nadere informatie

Nederlandse sociale zekerheid voor een Duitse zelfstandige

Nederlandse sociale zekerheid voor een Duitse zelfstandige Nederlandse sociale zekerheid voor een Duitse zelfstandige Inhoud Wanneer bent u zelfstandige? 2 In welk land bent u sociaal verzekerd? 2 Voor welke sociale verzekeringen moeten premies betaald worden?

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Invoering Registratie Niet-Ingezetenen (RNI)

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Invoering Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Invoering Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) Programma / Programmanummer Dienstverlening & Burgerzaken / 1011 BW-nummer Portefeuillehouder W. Dijkstra Samenvatting Sofinummers

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 29 407 Vrij verkeer werknemers uit de nieuwe EU lidstaten Nr. 198 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Heffingskortingen 2016

Heffingskortingen 2016 Heffingskortingen 2016 Heffingskortingen zijn kortingen op de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Hierdoor betaalt een belastingplichtige minder belasting en premies. Een heffingskorting is

Nadere informatie

Verblijf in Thailand, woonadres in Nederland?

Verblijf in Thailand, woonadres in Nederland? Verblijf in Thailand, woonadres in Nederland? Ingezetene Vraag: Kan je ingeschreven blijven in Nederland wanneer je in Thailand verblijft en om de 8 maanden even terug gaat naar Nederland? (lezersvraag

Nadere informatie

Rapport modelautorisatie WIA+ verzekeraars

Rapport modelautorisatie WIA+ verzekeraars Rapport modelautorisatie WIA+ verzekeraars Versie 1.1 Datum 18 maart 2013 Status Definitief 1. Inleiding Dit rapport beschrijft de modelautorisatie voor WIA+ verzekeraars. Het geeft een opsomming van de

Nadere informatie

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Assen 2014 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door

Nadere informatie

Datum: Informerend. Datum: Adviserend. 24 april mei 2014

Datum: Informerend. Datum: Adviserend. 24 april mei 2014 In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

1 Belastingjaar 2016

1 Belastingjaar 2016 Tarief box 1 (werk en woning) Het tarief voor het belastbaar inkomen uit werk en woning is een oplopend tarief met 4 schijven. Belastingplichtige gaat naar verhouding meer belasting betalen als zijn inkomen

Nadere informatie

Verzoek tot kwijtschelding van gemeentelijke belastingen voor ondernemers

Verzoek tot kwijtschelding van gemeentelijke belastingen voor ondernemers Terugzenden aan: Team Geo Informatie en Belastingen Postbus 91 8200 AB Lelystad Verzoek tot kwijtschelding van gemeentelijke belastingen voor ondernemers Openingstijden publieksbalie: ma t/m do. 9.00-100

Nadere informatie

Voorbeeld ouderschapsplan

Voorbeeld ouderschapsplan CONCEPT OUDERSCHAPSPLAN De ondergetekenden: Naam moeder, wonende te ( )., gemeente.., aan de nr.., verder te noemen "de moeder"; en Naam vader, wonende te (.).., gemeente., aan de. nr.., verder te noemen

Nadere informatie

Inkomensstatistiek Westfriesland Augustus 2014

Inkomensstatistiek Westfriesland Augustus 2014 Inkomensstatistiek Augustus 2014 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2014-2041 Datum Augustus 2014 Opdrachtgever De Westfriese gemeenten Inleiding

Nadere informatie

Basisregistratie personen: voor de overheid en voor de burger

Basisregistratie personen: voor de overheid en voor de burger Regelingen en voorzieningen CODE 6.2.6.4 Basisregistratie personen: voor de overheid en voor de burger brochure bronnen Brochure ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, juni 2009 Gemeentelijke

Nadere informatie

Beleidskader huisvesting arbeidsmigranten Heerhugowaard 2015

Beleidskader huisvesting arbeidsmigranten Heerhugowaard 2015 Beleidskader huisvesting arbeidsmigranten Heerhugowaard 2015 1. Aanleiding In Noord-Holland Noord wordt een deel van de huidige werkgelegenheid ingevuld door buitenlandse werknemers. Deze werknemers zijn

Nadere informatie

Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht

Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht Premies per 1 januari 2012 Volksverzekeringen (premieafdracht aan Belastingdienst) premie % AOW ANW AWBZ werkgever - - - werknemer 17,91

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 066 Belastingdienst Nr. 28 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Uw Belgisch of Duits pensioen in uw aangifte inkomstenbelasting

Uw Belgisch of Duits pensioen in uw aangifte inkomstenbelasting Uw Belgisch of Duits pensioen in uw aangifte inkomstenbelasting 1. Inleiding In Nederland wonen veel pensioengenieters die een deel van hun ouderdomspensioen ontvangen uit het buitenland. Genieters van

Nadere informatie

Onderwerp Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein

Onderwerp Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 21 Agendering x Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn Augustus 2014

Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn Augustus 2014 Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn Augustus 214 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 229-282555 Rapportnummer 214-245 Datum Augustus 214 Opdrachtgever De Westfriese

Nadere informatie

Invoering toeristenbelasting en woonforensenbelasting

Invoering toeristenbelasting en woonforensenbelasting Raadsvoorstel Inleiding:Omdat wij voornemens zijn gedurende de lopende raadsperiode extra energie te steken in recreatie en toerisme achten wij het verstandig nu toeristenbelasting in te voeren. Om aan

Nadere informatie

M O N T F O O R T g e m e e n t e

M O N T F O O R T g e m e e n t e g e m e e n t e Nota van zienswijzen Beleidsnota Huisvesting arbeidsmigranten gemeente Montfoort 2010 Het ontwerp van de beleidsnota Huisvesting arbeidsmigranten gemeente Montfoort 2010 heeft in eerste

Nadere informatie

Aanvraag vrijwillige verzekering AOW/Anw

Aanvraag vrijwillige verzekering AOW/Anw Vrijwillige Verzekering Aanvraag vrijwillige verzekering AOW/Anw Met dit formulier vraagt u een vrijwillige verzekering aan voor de AOW en/of de Anw. U kunt een vrijwillige verzekering tot een ar na het

Nadere informatie

Het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 wordt als volgt gewijzigd:

Het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 wordt als volgt gewijzigd: Bijlage bij de memorie van antwoord bij het wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten en enkele andere wetten ten behoeve van het afschaffen van de Verklaring arbeidsrelatie (Wet deregulering beoordeling

Nadere informatie

Vragen en antwoorden bij de regionale trendrapportage banenafspraak

Vragen en antwoorden bij de regionale trendrapportage banenafspraak Vragen en antwoorden bij de regionale trendrapportage banenafspraak In dit document geven we antwoord op veelgestelde vragen over de regionale trendrapportage banenafspraak. Algemene informatie over de

Nadere informatie

Regionale Kadernota Huisvesting Arbeidsmigranten

Regionale Kadernota Huisvesting Arbeidsmigranten Regionale Kadernota Huisvesting Arbeidsmigranten Noordkop Project Kompas Noordkop Projectgroep Voorzieningen 14 maart 2013/concept 3 1 1. Inleiding In 2009 heeft de regio West-Friesland (met uitzondering

Nadere informatie

De Basisregistratie Personen:

De Basisregistratie Personen: De Basisregistratie Personen: voor de overheid en voor u Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens 2 De Basisregistratie Personen: voor de overheid en voor u Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens

Nadere informatie

1.1 Wet basisregistratie personen

1.1 Wet basisregistratie personen 1. WET BRP 15 1.1 Wet basisregistratie personen Wet van 3 juli 2013 houdende nieuwe regels voor een basisregistratie personen, Stb. 2012, 666, zoals laatstelijk gewijzigd op 8 oktober 2014, Stb. 2013,

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Medemblik Augustus 2014

Demografische ontwikkeling Gemeente Medemblik Augustus 2014 Demografische ontwikkeling Gemeente Medemblik Augustus 214 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 229-282555 Rapportnummer 214-247 Datum Augustus 214 Opdrachtgever De Westfriese

Nadere informatie

Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag DBO-CB-U-2334641 21 november 2002

Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag DBO-CB-U-2334641 21 november 2002 De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag DBO-CB-U-2334641 21 november 2002 Onderwerp Bijlage(n) Uw brief

Nadere informatie

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nleuwegein.ni Bank Neder landse Gemeenten 28 50 04 387

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nleuwegein.ni Bank Neder landse Gemeenten 28 50 04 387 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nleuwegein.ni Bank Neder landse Gemeenten 28 50 04 387 (\ féê)\ \.\ \... '... \ ' î3ekon 2012050 Programma's en Projecten Contactpersoon Ed van Heel

Nadere informatie

Info voor gastouders over

Info voor gastouders over Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2013 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor freelance gastouders die hun werk als zogenaamde resultaatgenieter (ofwel: inkomsten uit overige werkzaamheden)

Nadere informatie

KOMPAS. Nieuwe huisvesting arbeidsmigranten bij Germaco: MEI 2011 #3 NIEUWSBRIEF OVER EEN INTEGRAAL BESTUURLIJK INTERVENTIEPROJECT.

KOMPAS. Nieuwe huisvesting arbeidsmigranten bij Germaco: MEI 2011 #3 NIEUWSBRIEF OVER EEN INTEGRAAL BESTUURLIJK INTERVENTIEPROJECT. KOMPAS NIEUWSBRIEF OVER EEN INTEGRAAL BESTUURLIJK INTERVENTIEPROJECT MEI 2011 #3 In deze editie - We zien het als morele plicht om voor onze werknemers te zorgen - Controles Kompas nog steeds hard nodig

Nadere informatie

Werkzoekenden in Westfriesland. Ik ben WerkSaam in Westfriesland. www.werksaamwf.nl

Werkzoekenden in Westfriesland. Ik ben WerkSaam in Westfriesland. www.werksaamwf.nl Werkzoekenden in Westfriesland Ik ben WerkSaam in Westfriesland WerkSaam Westfriesland Wij zijn WerkSaam in Westfriesland WerkSaam Westfriesland is dé arbeidsbemiddelaar van Westfriesland. Wij begeleiden

Nadere informatie

Inkomenstatistiek 2008 Westfriesland

Inkomenstatistiek 2008 Westfriesland Inkomenstatistiek 2008 Westfriesland Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn tel. (0229) 282555 Rapportnummer 2011-1796 Datum November 2011 Opdrachtgever De zeven Westfriese gemeenten

Nadere informatie

1. Wanneer mag, of moet, je je zorgverzekering opzeggen?

1. Wanneer mag, of moet, je je zorgverzekering opzeggen? Kan of moet je je zorgverzekering stopzetten? Wil je niet dubbel betalen en niet (te) duur uit zijn bij het verzekeren van je ziektekosten? Wil je geldige toezeggingen van de juiste instanties om boetes

Nadere informatie

Toelichting op het beleid briefadres

Toelichting op het beleid briefadres Toelichting op het beleid briefadres Toelichting artikel 1, sub d, onder 3: Onder een alleenstaande ouder wordt verstaan: - een ongehuwd ouder, zonder geregistreerd partnerschap, - een ouder wiens huwelijk

Nadere informatie

Johan van der Craats Expertisecentrum flexwonenvoor arbeidsmigranten

Johan van der Craats Expertisecentrum flexwonenvoor arbeidsmigranten Johan van der Craats Expertisecentrum flexwonenvoor arbeidsmigranten Opzet presentatie 1. Programma Flexwonen voor Arbeidsmigranten 2. Enkele resultaten quick regio Rivierenland 3. Enkele huisvestingsvoorbeelden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1994 1995 17 050 Misbruik en oneigenlijk gebruik op het gebied van belastingen, sociale zekerheid en subsidies Nr. 192 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN

Nadere informatie

Kwalificerende Buitenlandse Belastingplichtige 2015

Kwalificerende Buitenlandse Belastingplichtige 2015 Kwalificerende Buitenlandse Belastingplichtige 2015 Nicole MSH Janssen Team GWO Inhoud presentatie Belastingverdrag tot en met 2015 Werken in Nederland Uitkering uit Nederland Fiscaal partnerschap (fp)

Nadere informatie

Bij alle overige te leggen documenten moet een individuele beoordeling plaatsvinden.

Bij alle overige te leggen documenten moet een individuele beoordeling plaatsvinden. Ill 1 6. 0 0 0 0 7 4 7 III Werkwijze toepassen Wet V 1-1-2016 1. Beoordelen taalvaardigheid Bij de intake kan de aanvrager op drie manieren aantonen dat aan de wordt voldaan, te weten: a. documenten overleggen

Nadere informatie

Aanvraag om kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Aanvraag om kwijtschelding gemeentelijke belastingen Aanvraag om kwijtschelding gemeentelijke belastingen Toelichting Met dit formulier kunt u kwijtschelding vragen van aanslagen GEMEENTELIJKE BELASTINGEN. Kwijtschelding is mogelijk voor (een deel van):

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1055110 Behorend bij het B&W-advies met registratienummer 1055109 Behandeling in de raadsvergadering van de gemeente Purmerend d.d. 20 december 2012

Nadere informatie

Rapport. Oordeel. Datum: 7 februari 2017 Rapportnummer:

Rapport. Oordeel. Datum: 7 februari 2017 Rapportnummer: Rapport Een onderzoek naar de handelwijze van de gemeente Dordrecht naar aanleiding van de aangifte van een verhuizing naar een adres waarop al andere personen stonden ingeschreven. Oordeel Op basis van

Nadere informatie

Beleidsregels permanente bewoning recreatieverblijven gemeente Coevorden

Beleidsregels permanente bewoning recreatieverblijven gemeente Coevorden Beleidsregels permanente bewoning recreatieverblijven gemeente Coevorden Burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden overwegende, dat het in het kader van de handhaving van permanente bewoning

Nadere informatie

30 oktober 2013. Beleidskader huisvesting arbeidsmigranten Noord- Limburg (short-stay)

30 oktober 2013. Beleidskader huisvesting arbeidsmigranten Noord- Limburg (short-stay) 30 oktober 2013 Beleidskader huisvesting arbeidsmigranten Noord- Limburg (short-stay) Inhoudsopgave blz 1. 2. 3. Achtergrond 3 Doelgroep van beleid 3 Huisvestingsmogelijkheden binnen het beleid 3 3.1 Uitgangspunten

Nadere informatie

DE PENSHONADO REGELING (tekst 2008)

DE PENSHONADO REGELING (tekst 2008) KPMG Tax & Legal Services Kantooradres Kaya Flamboyan 7 Curaçao Nederlandse Antillen Postadres Postbus 3766 Curaçao Nederlandse Antillen Telefoon (599-9) 732-5400 Telefax (599-9) 737-3409 DE PENSHONADO

Nadere informatie

Agentschap BPR is een onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Agentschap BPR is een onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Eerste inschrijving in de Nederlandse bevolkingsadministratie Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens Agentschap BPR is een onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nadere informatie

Datum 3 oktober 2014 Onderwerp Berichtgeving over verzamelen gegevens door Belastingdienst en uitwisselen met andere overheidsinstanties

Datum 3 oktober 2014 Onderwerp Berichtgeving over verzamelen gegevens door Belastingdienst en uitwisselen met andere overheidsinstanties 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directie en Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH

Nadere informatie

Effecten voorstel verlengen periode tijdelijk behoud inschrijfduur na verhuizing van twee naar vijf jaar

Effecten voorstel verlengen periode tijdelijk behoud inschrijfduur na verhuizing van twee naar vijf jaar Effecten voorstel verlengen periode tijdelijk behoud inschrijfduur na verhuizing van twee naar vijf jaar 1 Aanleiding Bij behandeling van het beleidsvoorstel Actualisatie Woonruimteverdeling op 16 oktober

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Regelingen en voorzieningen CODE 1.4.3.528 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 brochure bronnen de brochure Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 van het CAK (uitgave november 2012). De brochure is ook

Nadere informatie

Ontwerp besluit houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering BES

Ontwerp besluit houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering BES Ontwerp besluit houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering BES Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van, kenmerk, gedaan in overeenstemming met de Staatssecretaris

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden over Fort Oranje (versie 24 juli 2017, uur) Let op: aan dit document kunt u geen rechten ontlenen

Veelgestelde vragen en antwoorden over Fort Oranje (versie 24 juli 2017, uur) Let op: aan dit document kunt u geen rechten ontlenen Veelgestelde vragen en antwoorden over Fort Oranje (versie 24 juli 2017, 16.30 uur) Let op: aan dit document kunt u geen rechten ontlenen VRAGEN VAN BEWONERS FORT ORANJE - HUISVESTING 1. Ik woon op Fort

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling WerkSaam Westfriesland. Nr. 143 2 juli 2015 Beleidsregel inkomstenvrijlating WerkSaam Westfriesland Het Algemeen Bestuur

Nadere informatie

Landelijke toegang maatschappelijke opvang

Landelijke toegang maatschappelijke opvang HANDREIKING Landelijke toegang maatschappelijke opvang VERSIE DECEMBER 2014 1 Aanleiding en doel van de tweede handreiking Vanaf 2010 zijn de financiële middelen die de centrumgemeenten ontvangen van het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 33 928 Wijziging van de Algemene Ouderdomswet in verband met wijziging van de voorwaarden voor de vrijwillige verzekering over een achterliggende

Nadere informatie

NOTA VAN WIJZIGING. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

NOTA VAN WIJZIGING. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 32421 Wijziging van verschillende wetten in verband met harmonisatie en vereenvoudiging van deze wetten ten behoeve van de uitvoering van die wetten door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Nadere informatie

Bedrijfsregistratie: U wilt u aanmelden als nieuwe werkgever voor ZV/OV verzekering (NV/Stichting/Eenmanszaak)?

Bedrijfsregistratie: U wilt u aanmelden als nieuwe werkgever voor ZV/OV verzekering (NV/Stichting/Eenmanszaak)? Procedures afdeling Registratie Voor vragen en kunt u direct contact opnemen met de afdeling registratie van SZV. U kunt hen bereiken onder nummer tel: 5466782, ext. 6721, 6725, 4803 of 4808. Uiteraard

Nadere informatie

Foutieve inschrijving Dienst Persoonsgegevens Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam Stadsdeel Osdorp

Foutieve inschrijving Dienst Persoonsgegevens Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam Stadsdeel Osdorp Rapport Gemeentelijke Ombudsman Foutieve inschrijving Dienst Persoonsgegevens Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam Stadsdeel Osdorp RA0612546 18 december 2006 Samenvatting Door een gemeentelijke fout

Nadere informatie