DEEL I ORGANISATIE VAN HET UITZENDPROCES

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DEEL I ORGANISATIE VAN HET UITZENDPROCES"

Transcriptie

1 DEEL I ORGANISATIE VAN HET UITZENDPROCES 1. Inleiding Wat is expatriate management? Historische ontwikkeling van expatriate management Inleiding Achtergrond van internationale overplaatsingen Arbeidsvoorwaarden Communicatie/internationaal verkeer Wie is verantwoordelijk voor de uitvoering van expatriate management? Redenen voor internationale overplaatsingen Zakelijke behoeften Persoonlijke behoeften Expatriate management: algemeen beleid Inleiding Totstandkoming van beleid Doelstelling Aard van het dienstverband Arbeidsvoorwaarden Management development/career development Verhouding uitzendende en ontvangende organisatie Beleid ten aanzien van partners Uitzonderingen op het uitzendbeleid Belangrijke stappen bij uitzendingen Vragen en antwoorden Vragen Antwoorden...31 Literatuurlijst...32 Lijst van relevante internetadressen...33

2 DEEL II UITZENDBELEID 1. Inleiding Beloningssystemen Inleiding Home-based approach Host-based approach Hybrid approach Kosten van levensonderhoud Inleiding Wat zijn kosten van levensonderhoud? Berekeningsmethoden Bureaus Toepassing indexcijfers van de kosten van levensonderhoud Inleiding Salaris Berekeningen Toepassing indexen Koersen Aanpassen van indexcijfers Aanpassen voor inflatie Expatriate toelagen Inleiding Soorten toelagen Grootte van de toelagen Uitbetaling van de toelagen Bonusbetalingen Belastingvergoeding Inleiding Netto salarissysteem Tax equalization Overige systemen... 28

3 8. Voorbeelden van beloningsmethoden Inleiding Balance-sheet approach Host-based approach Overige beloningsmethoden Policy benchmarking Vragen en antwoorden Vragen Antwoorden...41 Bijlage: Salary Calculation...42

4 DEEL III OVERIGE ARBEIDSVOORWAARDEN BIJ UITZENDING EN REGELINGEN BIJ TERUGKEER 1. Inleiding Regelingen gedurende de uitzending Salaris en vergoedingen Auto s en transportvergoedingen Beleid binnen de onderneming Beleid voor de buitenlandse vestigingen Beleid voor expatriates Huisvesting en utilities Huisvesting in het buitenland Huren van een woning Kopen van een woning Inrichting en meubilair Utilities Onderwijs kinderen Schoolkeuze Soorten onderwijs Vergoedingen Vakantie en vakantiedagen De jaarlijkse vakantiedagen Buitengewoon verlof Vergoeding van reiskosten Clublidmaatschap Regelingen bij terugkeer Voorbereiding op terugkeer Functie bij terugkeer Kosten van repatriëring Tijdelijke huisvestingskosten en herinrichtingskosten Kosten onderwijs kinderen Beëindiging dienstverband... 26

5 4. Vragen en antwoorden Vragen Antwoorden... 28

6 DEEL IV ZAKENREIZEN EN KORTE UITZENDINGEN 1. Inleiding Onderscheid met reguliere uitzendingen Regeling reis- en verblijfskosten Inleiding Wijze van internationaal reizen Klasse van reizen Regelingen voor tickets en hotelboekingen Kostenvergoedingen Verzekeringen Procedures Zakenreizen Inleiding Definitie en toepasselijkheid Kostenvergoedingen Vakantie en overwerk Tussentijds familiebezoek Verlengde zakenreizen Inleiding Definitie en toepasselijkheid Voorbereiding op de verlengde zakenreis Kostenvergoedingen Huisvesting Kostenvergoeding Transport Telefoonkosten Premie of toelage Vakantie en overwerk Tussentijds familiebezoek...22

7 6. Korte detacheringen Inleiding Detachering met gezin Definitie en toepasselijkheid Voorbereiding op de detachering Salarisbetalingen Kostenvergoedingen Vakantie en overwerk Tussentijds familiebezoek Nieuwe uitzendvormen Inleiding Commuter assignment Virtual assignment Verzekeringen Inleiding SOS-verzekering Ziektekostenverzekering Reis- en ongevallenverzekering...31

8 DEEL V FISCALE ASPECTEN VAN ZAKENREIZEN EN KORTE UITZENDINGEN NAAR HET BUITENLAND 1. Inleiding Woonplaats Het belang van de woonplaats voor fiscale doeleinden Het vaststellen van de woonplaats Dubbele woonplaats De werking van de Nederlandse belastingverdragen Inleiding Opbouw en inhoud van de Nederlandse belastingverdragen Artikel 4: Woonplaats Artikel 15: Niet-zelfstandige arbeid Artikel 23. Vermijding van dubbele belasting Vermijding van dubbele belastingheffing in de loonbelasting Wat als er nu geen belastingverdrag tussen Nederland en het werkland bestaat? Inleiding Belastingheffing in het werkland? De eenzijdige regeling De fictieve onderworpenheid Kostenvergoedingen in verband met de uitzending Inleiding De dagvergoeding Huisvesting in het buitenland Uitzendtoeslagen Reiskosten Het ter beschikking stellen van een auto Secundaire arbeidsvoorwaarden Inleiding Pensioen... 42

9 6.3 Ziektekostenverzekering Vaste onkostenvergoeding %-regeling voor uitgezonden werknemers (voorheen de Nedeco-regeling) Inleiding Het voordeel van de regeling De voorwaarden voor toepassing van de regeling Hoe wordt de regeling toegepast? Berekening van de belastingvrije vergoeding Voor wie is het voordeel? Vragen en antwoorden Vragen Antwoorden...49

10 DEEL VI FISCALE ASPECTEN VAN LANGDURIGE UITZENDINGEN 1. Inleiding Woonplaats De gevolgen van de fiscale emigratie Emigratie-aangiftebiljet inkomstenbelasting Belastingplanning voor het vertrek uit Nederland Belastingheffing in Nederland na het vertrek van de werknemer Inleiding Het aanhouden van een woning in Nederland Algemeen Verrekening van het negatieve inkomen uit onroerend goed Fiscale partnerregeling De Nederlandse loonlijst en nabetalingen Overige zaken die samenhangen met de fiscale emigratie Heffingskorting Belastingtarief Overige planningsmogelijkheden Sociale verzekeringen Pensioen- en kapitaalverzekeringen Belastingplanning in het buitenland Algemeen Aandachtspunten bij het plannen van de uitzending Zijn er speciale regelingen voor expatriates? Vergoeding in geld of in natura? Op welke loonlijst wordt de werknemer geplaatst? Hoe worden de buitenlandse belastingen aan de werknemer vergoed?...22

11 5.2.5 Onder welk sociaal verzekeringssysteem valt de werknemer? Het gebruik van pre-assignment en post-assignment bonussen Aandelenoptierechten Vragen en antwoorden Vragen Antwoorden... 34

12 DEEL VII SOCIALE ZEKERHEID BIJ KORTE EN LANGDURIGE UITZENDINGEN NAAR HET BUITENLAND 1. Inleiding Een overzicht van het Nederlandse stelsel van sociale zekerheid Inleiding Uitvoeringsorganisaties sociale verzekeringen Arbeidsongeschiktheid Financiering van de WAO Reïntegratiemiddelen Openbaarmaking arbeidsongeschiktheidsrisico s Werkloosheid Sollicitatieplicht oudere werknemers Ziektekosten Pensioen Overlijden Onderhoud kinderen Premies Nederlandse regels met betrekking tot uitzendingen Inleiding Volksverzekeringen Werknemersverzekeringen Wet beperking export uitkeringen (Wet BEU) BUB volksverzekeringen De werking van de Nederlandse sociale zekerheidsverdragen Inleiding Toepassing van EG Verordening 1408/ Algemene voorwaarden Hoofdregel bij grensoverschrijdende arbeid Uitzonderingen op de hoofdregel: de detacheringsregeling... 26

13 4.2.4 Uitzonderingen op de hoofdregel: verlenging van de detacheringstermijn Uitzonderingen op de hoofdregel: artikel Uitzonderingen op de hoofdregel: werkzaamheden in meerdere landen De E101-verklaring Samenvatting van EG Verordening 1408/ Toekomstplannen EG Verordening 1408/ Toepassing van de andere sociale verzekeringsverdragen Premieafdracht in Nederland Arrest Hoge Raad over tijdsevenredige premieheffing Uitzending naar niet sv-verdragslanden Inleiding Gezinsleden Nederlandse sociale verzekeringsuitkeringen tijdens de uitzending Inleiding Uitkeringen tijdens uitzending naar een EU/EER-lidstaat of Zwitserland Uitkeringen tijdens uitzending naar een sv-verdragsland (niet EU/EER/Zwitserland) Vrijwillige voortzetting van de Nederlandse sociale verzekeringen Inleiding Vrijwillige werknemersverzekeringen Voorwaarden afsluiten vrijwillige WW-, WAOen ZW-verzekering Koppeling vrijwillige ZW- en WW-verzekering Vrijwillige volksverzekeringen Uitkeringen Alternatieven voor de vrijwillige sociale verzekeringen Vragen en antwoorden...53

14 8.1 Vragen Antwoorden Bijlagen 57 Bijlage 1 Adressen Bijlage 2 Overzicht van premiepercentages en kosten van de verplichte sociale verzekeringen...59 Bijlage 3 Overzicht van premiepercentages en kosten van de vrijwillige sociale verzekeringen (WW, WAO, AOW en/of Anw)...61

15 DEEL VIII PENSIOEN EN VERZEKERINGEN BIJ UITZENDING NAAR HET BUITENLAND 1. Inleiding Fiscaalrechtelijke aspecten van een pensioenregeling Pensioendefinitie Het ouderdomspensioen Het arbeidsongeschiktheidspensioen Het weduwe-, wezen- of partnerpensioen Verzekeraars Omvang van het pensioen De pensioeningangsdatum Pensioensystemen De VUT-regelingen/prepensioen Strafbare handelingen Directeuren-grootaandeelhouders en commissarissen Alternatieve oudedagsvoorzieningen Inleiding De lijfrenteverzekering De algemene definitie van een lijfrente De vormgeving De toegestane verzekeraars De maximale premieaftrek De strafbare handelingen Oudedagsvoorzieningen in internationale verhoudingen Inleiding Pensioenregelingen voor expatriates Deelnemen aan een pensioenregeling in het werkland Continuatie van de bestaande pensioenregeling Internationale waardeoverdracht... 29

16 4.2.4 Aanwijzen van een buitenlandse pensioenregeling De internationale pensioenregeling De conserverende aanslag Alternatieve oudedagsvoorzieningen Continuatie van de lijfrenteverzekering Premievrij maken van de lijfrenteverzekering Afkopen van de lijfrenteverzekering Premievakantie Uitzending naar Nederland... 38

17 DEEL IX JURIDISCHE ASPECTEN BIJ UITZENDING NAAR HET BUITENLAND 1. Inleiding Detachering Algemeen Constructies De EG-detacheringsrichtlijn Toepasselijk recht Inleiding Het Mackay-II arrest Het EVO-Verdrag Overgangsrecht Nogmaals: de detacheringsrichtlijn Bevoegde rechter Inleiding Forumkeuze Overige gevallen Ten slotte nogmaals: de detacheringsrichtlijn Huwelijksvermogensrecht Inleiding Conflictregels Huwelijksvoorwaarden en rechtskeuze De inhoud van de huwelijksvoorwaarden Vorm van de huwelijksvoorwaarden en van de rechtskeuze De rechterlijke goedkeuring (art. 1:119 BW) Erfrecht Inleiding Het Haags Erfrechtverdrag Internationaal Erfrecht voor het Haags Erfrechtverdrag Vorm van een testament...33

18 8. Persoonlijke gevolgen van het huwelijk Geboorte Inleiding Familierechtelijke betrekkingen ouders-kinderen Naam Vragen en antwoorden Vragen Antwoorden...39

19 DEEL X RELOCATIE VAN BUITENLANDERS NAAR NEDERLAND 1. Inleiding De aanvraagprocedures voor een werk- en verblijfsvergunning in een notendop De verblijfsvergunning Voor aankomst in Nederland De Machtiging tot Voorlopig Verblijf (MVV) Na aankomst in Nederland Inwoners van de Europese Unie (EU) Inwoners van de Europese Economische Ruimte (EER) Overige buitenlanders De kosten De werkvergunning Wanneer is een werkvergunning noodzakelijk? De aanvraagprocedure Tijdsduur van de tewerkstellingsvergunning Weigeringsgronden Overplaatsingen binnen concernverband Bijzondere groepen werknemers Bezwaar en Beroep Boetes bij overtredingen van de WAV Relocatie naar Nederland Relocatiebureaus Huisvesting Het rijbewijs Banken en verzekeringen Wat te doen bij ziekte Nederlandse feestdagen Buitenlands onderwijs in Nederland Inleiding Het internationale onderwijs... 30

20 5.3 Internationale leerplannen De voor- en nadelen van internationaal onderwijs Internationale scholen in Nederland Vier soorten internationaal onderwijs Vragen en antwoorden Vragen Antwoorden Bijlage 1: Nuttige adressen...37 Bijlage 2: Checklist bij aankomst in Nederland...41 Bijlage 3: Checklist voor het aanvragen van een Nederlandse verblijfs- en werkvergunning...42

21 DEEL XI FISCALE EN SOCIALE ZEKERHEIDSASPECTEN BIJ UITZENDING NAAR NEDERLAND 1. Historie De 30%-regeling van Inleiding Voorwaarden om in aanmerking te komen voor toepassing van de 30%-regeling Uit het buitenland afkomstige werknemer Schaarsheid Specifieke deskundigheid Dienstbetrekking Inhoudingsplichtige Wonen of verblijven Grensarbeiders Splitsing brutoloon en vrije vergoeding Indiening binnen vier maanden De 30%-regeling en de (partiële) buitenlandse belastingplicht Inleiding Boxensysteem onder de Wet op de inkomstenbelasting Inkomsten uit arbeid en overige inkomsten Aftrekposten Heffingskortingen Belastingtarief Toerekening inkomensbestanddelen tussen partners Vermogensrendementsheffing De keuze voor de partiële buitenlandse belastingplicht Toekenningsperiode Nadere uitwerking van de kortingsregeling Aanvraag...25

22 Verandering van werkgever Overgangsregeling Vertrek uit Nederland Ontslagsituaties De berekening van de 30%-vergoeding De berekeningsgrondslag Elementen van de berekeningsgrondslag Het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking Terzake van verblijf buiten het land van herkomst De vergoeding voor extraterritoriale kosten Geen recht op aftrek ter voorkoming van dubbele belasting De breuk 100/ Bruto- of nettoloonafspraak Sociale zekerheid Pensioen Capita selecta rondom de 30%-regeling De 30%-regeling en vrije vergoedingen en verstrekkingen De 30%-vergoeding en de buitenlandse directeur Buitenlandse loonlijst Amerikaanse werknemers Echte buitenlandse belastingplichtige Mogelijke strijd met het gelijkheidsbeginsel Fiscale planning en de 30%-regeling Fiscale planning en de 30%-regeling Tijdstip van aankomst in Nederland Auto van de zaak Huisvesting Dubbele huisvestingskosten Vliegtickets Schoolgelden Verhuiskosten... 60

23 5.9 Aandelenopties Home leave Taalcursussen Adviseurskosten Samenloop 30%-regeling en Nedeco-regeling Dagvergoedingen...69

24 DEEL XII GRENSARBEID EN SPLIT EMPLOYEMENT 1. Split employment Inleiding Principes van een salarissplitsing Benoeming als directeur Benoeming als werknemer Sociale zekerheid Algemene aandachtspunten Pensioenproblematiek Auto van de zaak Doorschuifregeling Aftrek voor de vennootschapsbelasting Valutarestricties Grensarbeiders Nederlands-Belgisch belastingverdrag Nederlands-Duits belastingverdrag...14 Eindnoot...15

25 DEEL XIII DOUANEREGELS VAN BELANG VOOR EXPATS 1. Inleiding Expatriëring tussen Nederland en derde landen Expatriëring vanuit een derde land naar Nederland Persoonlijke goederen Normale verblijfplaats Voorwaarden vrijstelling Vervoermiddelen Expatriëring vanuit Nederland naar een derde land Expatriëring tussen lidstaten Expatriëring vanuit een EU-lidstaat naar Nederland Expatriëring vanuit Nederland naar een andere EU-lidstaat Belangrijke aandachtspunten voor de praktijk Conclusie Casus Casus Vraag Uitwerking Casus Vraag Uitwerking...22

26 DEEL XIV KOSTENBESPARINGEN BIJ UITZENDINGEN 1. Inleiding Ideeën met betrekking tot de selectie van de kandidaat Ideeën met betrekking tot de organisatie van het uitzendproces Outsourcingmodellen en de expatriate managementpraktijk Outsourcing Co-sourcing Franchising/afstoten Mogelijke voordelen van outsourcen van een expatriate managementpraktijk Wat doet outsourcing niet? Het gebruik van software Ideeën met betrekking tot de fiscaliteit Ideeën met betrekking tot de sociale zekerheid...16

2. Nederlandse fiscale aspecten bij vertrek naar het buitenland

2. Nederlandse fiscale aspecten bij vertrek naar het buitenland Inhoudsopgave Prijs : 22,50 Aantal pagina s: 350 ISBN : 978-90-74646-38-3 Colofon 1. Inleiding Wie emigreert en waar gaat men heen? 15 Tabel bestemmingslanden 16 Van Emigratie naar actie 17 Daling aantal

Nadere informatie

Werken in het buitenland Fiscale, arbeids- en sociaalverzekeringsrechtelijke aspecten Editie 2015

Werken in het buitenland Fiscale, arbeids- en sociaalverzekeringsrechtelijke aspecten Editie 2015 Werken in het buitenland Editie 2015 Als toonaangevend kantoor is Loyens & Loeff de logische keuze als juridisch en fiscaal partner wanr u in of via Nederland, België of Luxemburg zaken doet. Met onze

Nadere informatie

Juridische, fiscale, financiële en praktische handleiding voor emigreren & wonen en werken in het buitenland.

Juridische, fiscale, financiële en praktische handleiding voor emigreren & wonen en werken in het buitenland. Titel : Emigratie-handboek Editie : 2004 + update ISBN : 978-90-74646-38-3 Aantal pag. : 320 Prijs : 19,95 excl. verzendkosten Inhoudsopgave Juridische, fiscale, financiële en praktische handleiding voor

Nadere informatie

CAO DEEL B / April 2014 - Maart 2015

CAO DEEL B / April 2014 - Maart 2015 CAO DEEL B / April 2014 - Maart 2015 Deel B van de CAO betreft de arbeidsvoorwaarden waaronder werknemers op internationaal contract worden uitgezonden naar het buitenland en die zijn overeengekomen tussen

Nadere informatie

16 Wonen en/of werken in het buitenland

16 Wonen en/of werken in het buitenland 16 Wonen en/of werken in het buitenland In de volgende situaties gelden aparte regels en verdragen voor de inhouding van loonbelasting/premie volksverzekeringen, de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

Premieheffing. Volksverzekeringen, werknemersverzekeringen en Zorgverzekeringswet; Internationale aspecten

Premieheffing. Volksverzekeringen, werknemersverzekeringen en Zorgverzekeringswet; Internationale aspecten Premieheffing. Volksverzekeringen, werknemersverzekeringen en Zorgverzekeringswet; Internationale aspecten 1 Premieheffing. Volksverzekeringen, werknemersverzekeringen en Zorgverzekeringswet; Internationale

Nadere informatie

Werken in Nederland. Inhoud Werken in Nederland 3. Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken 6 Als u werkt 9

Werken in Nederland. Inhoud Werken in Nederland 3. Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken 6 Als u werkt 9 Werken in Nederland Werken in Nederland Inhoud Werken in Nederland 3 Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken 6 Als u werkt 9 Wat als 12 Deel 2: Werken in Nederland

Nadere informatie

Loonbelasting. Vrije vergoedingen en verstrekkingen; extraterritoriale kosten

Loonbelasting. Vrije vergoedingen en verstrekkingen; extraterritoriale kosten Loonbelasting. Vrije vergoedingen en verstrekkingen; extraterritoriale kosten 1 Loonbelasting. Vrije vergoedingen en verstrekkingen; extraterritoriale kosten Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling,

Nadere informatie

Wonen en kopen in Duitsland

Wonen en kopen in Duitsland Inhoudsopgave Wonen en kopen in Duitsland Colofon 1. Inleiding 2. Voor- en nadelen van emigratie naar Duitsland Voordelen 15 Nadelen 16 3. Nederlandse fiscale aspecten bij vertrek naar het buitenland Wanneer

Nadere informatie

Handboek. Loonheffingen. Uitgave van de Belastingdienst

Handboek. Loonheffingen. Uitgave van de Belastingdienst LH 22-1T71FD 2007 Loonheffingen 12345 2007 Handboek Loonheffingen Uitgave van de Belastingdienst 12345 2007 Handboek Loonheffingen Voorwoord Geachte lezer, Dit handboek bevat informatie voor 2007 over

Nadere informatie

VERDIEPING VPS 2 11. 1.9 De loonbegrippen 11 1.10 Het moment van belasten 12 1.11 Aandelenopties 13

VERDIEPING VPS 2 11. 1.9 De loonbegrippen 11 1.10 Het moment van belasten 12 1.11 Aandelenopties 13 Inhoud Voorwoord V 1 Wat behoort tot het loon? 1 1.1 Ruim loonbegrip 1 1.2 Loon in geld 2 1.3 Loon in natura 5 1.4 Loon in de vorm van aanspraken 6 1.5 Uniform loonbegrip 7 1.6 Fictief loon 8 1.7 Negatief

Nadere informatie

WERKEN IN DUITSLAND WONEN IN NEDERLAND. Ger Essers FNV Brussel

WERKEN IN DUITSLAND WONEN IN NEDERLAND. Ger Essers FNV Brussel WERKEN IN DUITSLAND & WONEN IN NEDERLAND Ger Essers FNV Brussel 1 Deze uitgave is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Toch is het niet uitgesloten dat de tekst onjuistheden bevat of niet volledig is.

Nadere informatie

Handboek. Loonheffingen. Uitgave van de Belastingdienst

Handboek. Loonheffingen. Uitgave van de Belastingdienst Handboek Loonheffingen Uitgave van de Belastingdienst 12345 2009 Handboek Loonheffingen Voorwoord Geachte lezer, Dit handboek bevat informatie voor 2009 over de heffing van loonbelasting/premie volksverzekeringen,

Nadere informatie

Loonheffingen. Inkomstenbelasting. Heffingsaspecten stagiairs 1. Besluit van 15 december 2006, nr. CPP2006/1461M, Stcrt. nr. 249

Loonheffingen. Inkomstenbelasting. Heffingsaspecten stagiairs 1. Besluit van 15 december 2006, nr. CPP2006/1461M, Stcrt. nr. 249 Loonheffingen. Inkomstenbelasting. Heffingsaspecten stagiairs 1 Loonheffingen. Inkomstenbelasting. Heffingsaspecten stagiairs Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven

Nadere informatie

2010 Handboek. Loonheffingen. Uitgave van de Belastingdienst

2010 Handboek. Loonheffingen. Uitgave van de Belastingdienst 2010 Handboek Loonheffingen Uitgave van de Belastingdienst 12345 2010 Handboek Loonheffingen Voorwoord Geachte lezer, Dit handboek bevat informatie voor 2010 over de heffing van loonbelasting/premie volksverzekeringen,

Nadere informatie

Uitvoeringsregelingen NWO 2012-2014

Uitvoeringsregelingen NWO 2012-2014 Uitvoeringsregelingen NWO 2012-2014 Den Haag, april 2012 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Inhoudsopgave Uitvoeringsregeling I: Algemene bepalingen, looptijd, reikwijdte en hardheidsclausule

Nadere informatie

Belastingdienst. Handboek Loonheffingen 2012

Belastingdienst. Handboek Loonheffingen 2012 Belastingdienst Handboek Loonheffingen 2012 Uitgave januari 2012 Voorwoord Beste lezer, In dit handboek vindt u informatie over de loonheffingen in 2012: de loonbelasting/premie volksverzekeringen, premies

Nadere informatie

Werken in Nederland. Wonen in België

Werken in Nederland. Wonen in België Werken in Nederland Wonen in België Als u in België woont en in Nederland in loondienst werkt, heeft u sinds 1 januari 2003 te maken met het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en België. Deze brochure

Nadere informatie

ALGEMENE UITZENDVOORWAARDEN PSO

ALGEMENE UITZENDVOORWAARDEN PSO ALGEMENE UITZENDVOORWAARDEN PSO Versie januari 2008 Den Haag - - - - - - - - - - Januari 2008 1 INHOUDSOPGAVE 0. Algemene Bepalingen 3 I. Rechten en verplichtingen in verband met de voorbereiding van de

Nadere informatie

Zakendoen is best leuk

Zakendoen is best leuk Editie 232 Zakendoen is best leuk m aar je k unt niet alles t egelijk Wij letten voor u op de centen Highligts 23 INKOMSTENBELASTING In de belastingwetten zijn naast de onderstaande aanpassingen een aantal

Nadere informatie

Handboek Loonheffingen

Handboek Loonheffingen Belastingdienst Handboek Loonheffingen 2013 Vrije vergoedingen en verstrekkingen Uitgave januari 2013 Voorwoord Beste lezer, In dit handboek vindt u informatie over de loonheffingen in 2013: de loonbelasting/premie

Nadere informatie

Nieuwsbrief Tweemaandelijkse nieuwsbrief van de Zirkzee-groep

Nieuwsbrief Tweemaandelijkse nieuwsbrief van de Zirkzee-groep februari 2014 Nieuwsbrief Tweemaandelijkse nieuwsbrief van de Zirkzee-groep Inhoud Wijzigingen afdrachtverminderingen 2014 Wijzigingen loonbelasting 2014 Hervorming pensioenopbouw 30%-regeling voor tandarts

Nadere informatie

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Voorlichtingsbrochure ten behoeve van BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Uitgave 2015 Colofon Verantwoordelijke uitgever Dr. J.P.R.M. van Laarhoven Secretariaat-Generaal van de Benelux Unie Regentschapsstraat

Nadere informatie

Wijzigingen loonbelasting 2014

Wijzigingen loonbelasting 2014 Nieuwsbrief _ feb 2014 LOONBELASTING Wijzigingen afdrachtverminderingen 2014 Per 1 januari 2014 zijn de volgende zaken gewijzigd in de afdrachtverminderingen. Onderwijs De afdrachtvermindering onderwijs

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Deel 1 - Systematiek IB en samenhang IB, Vpb en dividend-belasting. Ho o f d s t u k 1: Be g r i p... 2

Inhoudsopgave. Deel 1 - Systematiek IB en samenhang IB, Vpb en dividend-belasting. Ho o f d s t u k 1: Be g r i p... 2 Deel 1 - Systematiek IB en samenhang IB, Vpb en dividend-belasting Ho o f d s t u k 1: Be g r i p........................................................................ 2 Systematiek IB; wat komt in de

Nadere informatie

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND SECRETARIAAT-GENERAAL SECRÉTARIAT GÉNÉRAL Voorlichtingsbrochure ten behoeve van BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Uitgave 2012 Een nieuwe website voor Belgische en Nederlandse grensarbeiders Uw gids

Nadere informatie

Nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief:

Nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief: Nieuwsbrief februari 2014 In deze nieuwsbrief: Wijzigingen afdrachtverminderingen 2014 - Wijzigingen loonbelasting 2014 Hervorming pensioenopbouw - 30%-regeling voor tandarts door schaarste Afkoop pensioen

Nadere informatie

Per 1 januari 2014 zijn de

Per 1 januari 2014 zijn de accountants adviseurs februari 2014 Wijzigingen loonbelasting 2014 Hervorming pensioenopbouw Afkoop pensioen Verrekening dividendbelasting Btw-nummer zzp'er Eén bankrekeningnummer Minimumloon 1 januari

Nadere informatie

Uitzendregeling Berenschot

Uitzendregeling Berenschot Uitzendregeling Berenschot 1 Inhoudsopgave 1. Algemene bepalingen 4 2. Financiële Bepalingen 5 2.1 Onkostenvergoeding 5 2.2 Zaken die vooraf waar mogelijk door Berenschot geregeld worden 5 2.3 Per diem

Nadere informatie

De Duitse grensarbeider in Nederland: van A t/m Z

De Duitse grensarbeider in Nederland: van A t/m Z De Duitse grensarbeider in Nederland: van A t/m Z Ger Essers 1 Opmerking vooraf. Onder een Duitse grensarbeider wordt verstaan een inwoner van Duitsland. Dat kan dus ook een naar Duitsland verhuisde Nederlander

Nadere informatie