LONEN Colofon. Een uitgave van RSW Accountants, Belastingadviseurs en Consultants. Redactie RSW Accountants

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LONEN 2009. Colofon. Een uitgave van RSW Accountants, Belastingadviseurs en Consultants. Redactie RSW Accountants"

Transcriptie

1 LONEN 2009 Colofon Een uitgave van RSW Accountants, Belastingadviseurs en Consultants Redactie RSW Accountants RSW Amstelveen Bankrashof 3, 1183 NP Amstelveen Postbus 108, 1180 AC Amstelveen Tel Fax RSW Asten Ommelseweg 55b, 5721 WT Asten Postbus 141, 5720 AC Asten Tel Fax RSW Helmond Kloosterstraat 6-8, 5708 GM Helmond Postbus 529, 5700 AM Helmond Tel Fax RSW Helmond Pres. Rooseveltlaan 4a 5707 GD Helmond Postbus 221, 5700 AE Helmond Tel Fax website: Realisatie Disclaimer Hoewel wij er naar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt of dat de informatie na verloop van tijd nog juist is. Op grond van de informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.

2 Special Lonen 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding Per 1 januari 2009 is een aantal belangrijke wijzigingen in de loonbelasting- en sociale wetgeving van kracht. In deze nieuwsbrief krijgt u hiervan een overzicht. Heeft u vragen, of behoefte aan advies of ondersteuning, neem dan contact op met één van onze adviseurs. 1. Inleiding Nieuwe werknemers Auto van de zaak Vergoedingen/verstrekkingen Ontwikkelingen Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) Directeur-grootaandeelhouder (DGA): nieuwe ontwikkelingen Premiekortingen oudere werknemers Eigen risicodragerschap WAO en WGA Zorgverzekeringswet (ZVW) Versoepeling regels Sociale Zekerheid Uitbreiding S&O Excessieve beloningsbestanddelen Extra controles Belastingdienst en versoepeling boetebeleid Voorgestelde wijzigingen per 1 januari Actualiteiten Arbeidsrecht Overzicht gewijzigde tarieven Nieuwe werknemers Neemt u een nieuwe werknemer in dienst, dan moet u uiterlijk de dag voordat deze werknemer bij u gaat werken een aantal zaken regelen. Onderstaand de belangrijkste aandachtspunten, inclusief de wijzigingen vanaf 1 januari Afschaffing Eerstedagsmelding (EDM) In het kader van administratieve lastenverlichting vervalt per 1 januari 2009 de EDM die in 2006 was ingevoerd voor alle werkgevers. Deze hield in dat u bij het in dienst nemen van nieuwe werknemers tijdig moest beginnen met het verzamelen van alle voor de loonheffingen relevante gegevens. Deze gegevens moesten via de EDM vóór de eerste werkdag van de werknemer elektronisch worden doorgegeven aan de Belastingdienst. Gerichte EDM-verplichting Indien sprake is van bijzondere risico s op fraude en illegale tewerkstelling, kan de Belastingdienst vanaf 1 januari 2009 aan individuele werkgevers een gerichte EDM-verplichting opleggen voor alle werknemers (in plaats van een algemene EDMverplichting voor alle werkgevers). Op het niet-nakomen van deze gerichte EDM-verplichting staan sancties. Gegevens en verplichtingen voor de loonheffingen Voor een juiste verloning moeten álle werknemers vóór de eerste werkdag de volgende gegevens aanleveren (in plaats van de vroegere loonbelastingverklaring): naam en voorletters geboortedatum BSN/Sofinummer adres postcode en woonplaats woonland en regio (als hij/zij niet in Nederland woont) loonheffingskorting van toepassing (ja/nee) Deze gegevens moeten schriftelijk worden aangeleverd en voorzien van een dagtekening en handtekening van de werknemer. U kunt dit doen op uw eigen manier of met behulp van het formulier van de Belastingdienst dat de loonbelastingverklaring vervangt. Deze Opgaaf gegevens voor de loonheffingen kunt u downloaden via de website van de Belastingdienst. Beschikt u niet (tijdig) over een melding van deze gegevens, dan moet u voor de betreffende werknemer het anoniementarief toepassen. Oók indien de werknemer de gegevens wel op een andere manier aan u bekend heeft gemaakt. Dit betekent dat naast een tarief van 52% loonheffing, ook premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet over het totale bedrag aan loon worden berekend. Er wordt dus geen rekening gehouden met de maxima en franchises. In de praktijk blijken met name buitenlandse werknemers niet op de hoogte te zijn van de verplichting om over een BSN/Sofinummer te beschikken. Verifieer dus tijdig of de buitenlandse werknemer over een BSN/Sofinummer beschikt. Zo niet, probeer dit dan zo snel mogelijk te (laten) regelen. Hiervoor moet de buitenlandse werknemer zich melden bij de gemeente waar hij/zij gaat wonen, of bij de Belastingdienst. Daarnaast moet u bij nieuwe werknemers denken aan de volgende verplichtingen: Stel bij indiensttreding de identiteit van een werknemer vast aan de hand van een origineel en geldig identiteitsbewijs (géén rijbewijs) en bewaar een kopie van dat identiteitsbewijs bij uw salarisadministratie. controleer bij een buitenlandse werknemer de verblijfs- en tewerkstellingsvergunning (indien vereist) en bewaar een kopie van deze documenten bij uw salarisadministratie. Op het niet (correct) nakomen van deze verplichtingen staat als sanctie de toepassing van het anoniementarief. LONEN 2009 P3

3 3. Auto van de zaak 4. Vergoedingen/ verstrekkingen Nieuw bijtellingspercentage Stelt u een auto aan uw werknemer ter beschikking die de werknemer ook voor privédoeleinden mag gebruiken, dan wordt 25% van de cataloguswaarde van de auto als bijtelling doorberekend in de loonheffing (niet voor de premie werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage ZVW). Toont de belastinginspecteur aan dat het werkelijke privégebruik van de auto hoger is, dan wordt in de belastingheffing van die hogere waarde uitgegaan. Naast de 25%-bijtelling is in 2008 een percentage van 14% ingevoerd voor auto s met een zeer zuinige CO²-uitstoot. Met ingang van 1 januari 2009 komt daar een tussencategorie van 20% bij: CO²-uitstoot Bijtelling Benzineauto Max. 110 gram per km 14% Benzineauto Tussen 111 en 140 gram per km 20% Dieselauto Max. 95 gram per km 14% Dieselauto Tussen 96 en 116 gram per km 20% De verlaagde percentages gelden voor alle auto s die in 2009 aan de gestelde CO²-uitstoot-waarden voldoen. Voor veel auto s van voor 2001 en de meeste bestelauto s is de CO²-uitstoot onbekend. De bewijslast dat deze auto s aan de gestelde CO²-uitstoot-waarden voldoen ligt bij de werkgever. Op vindt u nadere informatie over de CO²-uitstoot van auto s. Anders dan in 2008 geldt ook voor de verlaagde bijtellingspercentages dat dit een minimum is. Indien de Belastingdienst kan aantonen dat de waarde van het werkelijk gebruik meer bedraagt dan het forfait, kan de Belastingdienst van een hogere bijtelling uitgaan. Juiste verwerking in de loonaangifte Als werkgever bent u verantwoordelijk voor de juiste verwerking in de loonaangifte van het privévoordeel van de auto van de zaak. U dient zelf te beoordelen of bijtelling moet plaatsvinden. Dit betekent dat u moet beoordelen of de werknemer de aan hem of haar ter beschikking gestelde auto voor niet meer dan 500 kilometers privé gebruikt. Indien de werknemer een rittenregistratie bijhoudt die achteraf niet sluitend blijkt, zal de Belastingdienst de naheffingsaanslag en een eventuele boete aan u opleggen. Om vooraf zekerheid over de bijtelling te krijgen kan de werknemer een verklaring geen privégebruik bij de Belastingdienst aanvragen. Kan hij of zij deze verklaring aan u overleggen, dan mag u in principe de fiscale bijtelling voor de ter beschikking gestelde auto bij de werknemer achterwege laten. Blijkt de werknemer achteraf op jaarbasis toch meer dan 500 kilometers privé te hebben gereden, dan wordt de naheffingsaanslag loonheffing niet aan u maar aan uw werknemer opgelegd. U hoeft dan ook niet de over de bijtelling verschuldigde bijdrage ZVW aan de werknemer te vergoeden. U moet wel te goeder trouw zijn ten aanzien van de verklaring. In 2009 geldt ten opzichte van 2008 een aantal beperkingen en verruimingen om werknemers onbelaste vergoedingen en/of verstrekkingen te geven. Afschaffing onbelaste vergoeding bijzondere ziektekosten Met ingang van 1 januari 2009 kunt u bijzondere ziektekosten niet meer onbelast aan werknemers vergoeden. Heeft u in 2008 uw werknemer toegezegd om de ziektekosten die in 2009 (bijvoorbeeld het eerste kwartaal) worden gemaakt te vergoeden, dan moet de vergoeding worden belast. Onbelaste vergoeding/verstrekking EVC-procedure Met ingang van 1 januari 2009 kunt u een EVC-procedure (procedure ter erkenning van verworven competenties) belastingvrij vergoeden of verstrekken. Een EVC-procedure erkent wat een werknemer al in de dagelijkse praktijk heeft geleerd. Hiervoor ontvangt deze een certificaat of opleidingsdiploma. Het niveau van de opleiding is hierbij niet relevant. Het doorlopen van een EVC-procedure door uw werknemers kan bijvoorbeeld goed van pas komen bij het inrichten van al dan niet verplichte opleidingstrajecten binnen uw onderneming. Voorwaarde voor onbelaste vergoeding is dat voor de EVC-procedure een verklaring is afgegeven door een aangewezen instantie. Heeft u de kosten van de EVC-procedure voor uw rekening genomen, dan kunt u ook een afdrachtvermindering toepassen. Deze bedraagt 319 per procedure (2009), en mag per 2009 in één keer in zijn geheel in aanmerking worden genomen in het loontijdvak waarin de werknemer begint met het volgen van de EVC-procedure, of in het daarop volgende tijdvak (voorheen moest het bedrag over de loontijdvakken van het kalenderjaar worden verdeeld). Verhuiskostenvergoeding Het maximale bedrag voor een onbelaste verhuiskostenvergoeding voor zakelijke verhuizingen wordt per 1 januari 2009 gesteld op 7.750, ongeacht de omvang van het loon van de werknemer (was voorheen afhankelijk van de omvang van het loon, maar maximaal 5.445). Deze vergoeding geldt bovenop een onbelaste vergoeding voor de kosten van het overbrengen van de inboedel. Van een zakelijke verhuizing is in ieder geval sprake indien een werknemer binnen twee jaar na aanvaarding van de nieuwe dienstbetrekking verhuist naar een woning binnen een afstand van 10 kilometer van de nieuwe arbeidsplaats terwijl hij/zij voorheen op een afstand groter dan 25 kilometer van deze plaats woonde. OV-Chipkaart Indien uw werknemer voor zakelijke reizen of woon-werkverkeer gebruik maakt van de nieuwe OV-Chipkaart en u wilt deze kosten onbelast vergoeden, dan moet uw werknemer in principe de originele vervoerbewijzen aan u overhandigen. Voorlopig heeft de staatssecretaris van Financiën goedgekeurd dat de werknemer ook kan volstaan met het inleveren van een overzicht van de transacties met de OV-Chipkaart van het vervoerbedrijf. Pensioenopbouw en cafetariaregelingen Cafetariaregelingen (het uitruilen van bruto loon(bestanddelen) voor onbelaste vergoedingen/verstrekkingen) hebben meestal gevolgen voor de pensioenopbouw van de betreffende werknemer. Onder voorwaarden is door de staatssecretaris van Financiën goedgekeurd dat de gevolgen voor de pensioenopbouw achterwege mogen blijven. Recent is deze goedkeuring uitgebreid, waardoor het toepassen van een cafetariaregeling aantrekkelijker wordt. Zo kan een werknemer voortaan zonder gevolgen voor zijn pensioen ook bruto loon inleveren voor een onbelaste vergoeding van reiskosten en vakbondcontributie. Een werknemer kan er ook voor kiezen om zijn spaarloon te deblokkeren ter financiering van de kosten van een EVC-procedure. De kosten van de EVC-procedure zijn dan voor de werknemer ook aftrekbaar binnen de regeling voor scholingsuitgaven. P4 RSW SPECIAL Verruiming vaste kostenvergoeding woonwerkverkeer De mogelijkheid om aan werknemers een onbelaste vaste reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer te geven is verruimd. Zo mag u voor de berekening van de vaste kostenvergoeding uitgaan van 214 werkdagen, indien de werknemer op tenminste 128 dagen naar een vaste arbeidsplaats reist, of een of meerdere bepaalde arbeidsplaats(en) in tenminste 36 weken zal bezoeken. LONEN 2009 P5

4 5. Ontwikkelingen Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) Maakt u ook gebruik van ZZP ers (zelfstandigen zonder personeel)? Let dan op of de Belastingdienst deze persoon ook ziet als een zelfstandige en niet als een werknemer. Indien er tussen u en de ZZP er toch naar het oordeel van de Belastingdienst sprake is van een werkgever-werknemer relatie moet u alsnog loonheffing en premies werknemersverzekeringen afdragen aan de Belastingdienst over de betaling die u aan de ZZP er heeft gedaan. Bovendien zult u ook met een boete geconfronteerd worden. Om dit risico te voorkomen is aan te raden dat de ZZP er beschikt over een geldige verklaring arbeidsrelatie (VAR) van de Belastingdienst voor de werkzaamheden waarvoor u deze persoon inhuurt., alleen de VAR winst uit onderneming (wuo) en inkomsten uit werkzaamheden voor rekening en risico van uw vennootschap (dga) bieden zekerheid dat u niets hoeft in te houden. Alle overige VAR-verklaringen kunnen bij controle achteraf toch tot naheffing leiden. Als inlenende partij is verstandig altijd te beschikken over een kopie van de VAR. Daarnaast moet u ook over een kopie van het identiteitsbewijs van de ZZP er in uw loonadministratie bewaren. Een VAR is één kalenderjaar geldig en moet dus ieder jaar opnieuw worden aangevraagd. Naast de aanvraag via een papieren aanvraagformulier bestaat sinds oktober 2008 ook de mogelijkheid voor de ZZP er om de VAR digitaal aan te vragen via de website van de Belastingdienst. De Belastingdienst beslist normaal gesproken binnen acht weken op een aanvraag. Vanaf 2010 zal de Belastingdienst de VAR waarschijnlijk automatisch laten verstrekken wanneer: de belastingplichtige drie achtereenvolgende kalenderjaren telkens een verzoek voor een VAR heeft ingediend voor hetzelfde soort werkzaamheden die onder overeenkomstige condities zijn verricht; de drie verzoeken tot dezelfde soort VAR hebben geleid, en; de afgegeven VAR-beschikkingen daarna niet meer zijn herzien door de Belastingdienst. De automatisch geactiveerde VAR wordt dan vóór september in enig jaar voor het daaropvolgende kalenderjaar afgegeven. Heeft de door u ingeleende zelfstandige geen VAR-wuo of VAR-dga dan raden wij u aan loonheffing en premies werknemersverzekeringen in te houden. P6 RSW SPECIAL 6. Directeur-grootaandeelhouder (DGA) nieuwe ontwikkelingen Loonheffing DGA Het voorstel om de DGA uit de loonheffing te halen is zeer waarschijnlijk van de baan. Hierdoor blijft het voor de DGA mogelijk om gebruik te maken van de afdrachtvermindering S&O. Wel wordt naar verwachting per 1 januari 2010 een aantal maatregelen ingevoerd om de administratieve lasten voor de DGA te beperken. Doorbetaaldloonregeling Verder wordt de zogenaamde doorbetaaldloonregeling met ingang van 1 januari 2009 deels herzien. Op grond van de doorbetaaldloonregeling zoals die gold tot 1 januari 2009 mag een vennootschap onder voorwaarden de inhouding van loonheffingen doorschuiven naar de hoofddienstbetrekking van de werknemer. Met andere woorden: een werknemer die werkzaam is bij meerdere vennootschappen, hoeft maar bij één vennootschap in de loonheffing te worden betrokken. Hierbij wordt dan rekening gehouden met het loon dat bij alle vennootschappen tezamen verdiend is. De doorbetaaldloonregeling kon in principe alleen worden toegepast indien de werknemer bij alle vennootschappen waarvoor de regeling werd aangevraagd op dezelfde wijze behandeld werd voor de werknemersverzekeringen. De werknemer was bij alle vennootschappen of wél verzekerd óf niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Met ingang van 1 januari 2009 staat toepassing van de doorbetaaldloonregeling voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage ZVW los van de toepassing voor de werknemersverzekeringen. De regeling kan voor de werknemersverzekeringen slechts worden toegepast indien de werknemer bij de vennootschap waaraan het loon wordt doorbetaald verplicht verzekerd is voor de werknemersverzekeringen. Bovendien hoeft u niet meer in alle gevallen een beschikking van de Belastingdienst op te vragen. Dat hoeft nu alleen nog maar voor werknemers met een aandelenbelang in de betrokken vennootschappen dat lager is dan 5%. 7. premiekortingen oudere werknemers Nieuwe premiekortingen De tot 1 januari 2009 geldende premievrijstelling (voor de basispremie WAO/WIA) bij het in dienst nemen en houden van oudere werknemers wordt met ingang van 1 januari 2009 vervangen door de volgende twee premiekortingen: per jaar voor elke uitkeringsgerechtigde boven de 50 jaar die u in dienst neemt. Deze premiekorting geldt gedurende maximaal drie jaar per jaar per oudere indien u ouderen tussen 62 en 64 jaar in dienst houdt (en dus laat doorwerken). Vanaf 2013 wordt ook deze korting verhoogd naar per jaar per oudere. Ook deze premiekorting geldt gedurende maximaal drie jaar. Overgangsregeling premievrijstelling oudere werknemers Voor de tot 1 januari 2009 geldende regeling premievrijstelling oudere werknemers wordt een overgangsregeling ingevoerd. 8. Eigen risicodragerschap WAO en WGA Twee maal per jaar, namelijk per 1 januari en 1 juli van het kalenderjaar, kunt u besluiten of u eigenrisicodrager voor de WGA wilt worden of dat u het eigenrisicodragerschap juist wilt beëindigen. Dit moet u steeds uiterlijk dertien weken (dus voor 1 april of voor 1 oktober) voor de beoogde datum aan de Belastingdienst melden. In de kabinetsplannen is opgenomen dat de WGA geprivatiseerd moet worden, waardoor binnen afzienbare termijn het eigenrisicodragerschap verplicht wordt. Verantwoordelijkheid en risico De eigenrisicodrager betaalt geen gedifferentieerde premie, maar is wel verantwoordelijk voor uitbetaling van de uitkering gedurende tien jaar en voor de reïntegratieactiviteiten. Bij het bepalen van uw keuze moet u ook rekening houden met de polisvoorwaarden, kosten van een eventuele risicoverzekering en het risico dat in de nabije toekomst aanwezige zieke medewerkers alsnog arbeidsongeschikt worden (inlooprisico). Zieke medewerkers zullen bij overgang naar het UWV of een verzekeraar niet geaccepteerd worden. Daardoor komen de kosten van een WGA-uitkering altijd voor uw rekening zonder dat daarvoor dekking te vinden is. Het financiële voordeel van een overgang kan daardoor omslaan in een nadeel. Er zijn steeds meer verzekeraars die behalve financiële dekking van het risico ook hulpverlening tijdens de eerste twee ziektejaren bieden. Tevens kan de ARBO-dienstverlening via de verzekeraar geregeld worden, waardoor communicatie tussen alle betrokken partijen kan verbeteren. Het is daarom raadzaam hiervoor verschillende offertes op te vragen via uw verzekeringstussenpersoon. Voor bestaande WAO-gevallen blijft de WAO van kracht. U mag voor ouderen die op 1 januari ,5 jaar en ouder zijn en voor wie in 2008 de premievrijstelling oudere werknemers van toepassing was, deze regeling voortzetten voor de resterende duur van het dienstverband (maar uiterlijk totdat de werknemer 62 jaar wordt). Vanaf het moment dat de werknemer 62 jaar wordt kunt u de nieuwe premiekorting toepassen. Daarnaast overweegt het kabinet de introductie van een tijdelijke no risk polis die werkgevers tegemoet komt in de kosten van loondoorbetaling bij ziekte wanneer zij langdurig werklozen van 55 jaar en ouder in dienst nemen. Doorwerkbonus Vanaf 1 januari geldt ook een doorwerkbonus voor ouderen die doorwerken van maximaal 459 voor een werknemer van 67 jaar en ouder tot maximaal voor een werknemer van 64 jaar. Dit is een heffingskorting die loopt via de aangifte inkomstenbelasting en is dus niet van invloed op de verschuldigde loonheffingen. Overgang van onderneming en eigenrisicodragerschap WAO Sinds de afschaffing van de WAO is het voor werkgevers niet meer mogelijk eigenrisicodrager te worden voor de WAO. Bestaande eigenrisicodragers WAO raken die status kwijt bij overgang van de onderneming. Wilt u dit niet, dan kunt u een tijdelijke goedkeuring aanvragen via de staatssecretaris van Financiën. De voorwaarden voor u als nieuwe werkgever, om het eigenrisicodragerschap van de oude werkgever voort te zetten, zijn: De oude werkgever(s) is/zijn eigenrisicodrager voor de WAO. Er is sprake van overgang van onderneming, zoals bij een fusie, een splitsing of een rechtsvormwijziging waarbij slechts in formele zin wijzing in de dienstbetrekking optreedt. De nieuwe werkgever overlegt een garantieverklaring op zijn naam van een kredietinstelling of een verzekeraar aan de bevoegde inspecteur. Een concept-garantieverklaring is te vinden op de site van de Belastingdienst. De nieuwe werkgever geeft daarmee aan het eigenrisicodragerschap voor de WAO voort te zetten. De nieuwe werkgever overlegt een garantieverklaring uiterlijk bij de overgang van onderneming. LONEN 2009 P7

5 9. Zorgverzekeringswet (ZVW) Bent u wettelijk verplicht om uw werknemer een vergoeding te geven voor de inkomensafhankelijke bijdrage ZVW? Weet dan dat de premie voor 2009 is verlaagd van 7,2% (2008) naar 6,9%. In alle andere situaties is de premie in 2009 verlaagd van 5,1% (2008) naar 4,8%. Het kan zijn dat u werknemers hebt met meerdere dienstbetrekkingen, waardoor u in 2008 teveel inkomensafhankelijke premie voor de ZVW- en WW-premie heeft ingehouden, Bij de loonberekening mag alléén voor het bij de betreffende baan horende salaris rekening mag worden gehouden met het maximum. In geval van twee inkomens die elk onder het maximum liggen, maar gezamenlijk hier boven uit stijgen, wordt teveel premie ingehouden en afgedragen. Voorbeeld: A heeft een baan bij zowel werkgever Y als bij werkgever Z. Bij zowel Y als Z verdient hij Het maximumloon waarover ZVW-premie ingehouden wordt is (2009). Omdat beide inkomens lager zijn dan het maximum wordt bij beide werkgevers over het gehele inkomen premie berekend. Daardoor betaalt medewerker A premie over een inkomen van (2 x ). Hij betaalt hierdoor over teveel aan premie. 10. Versoepeling regels Sociale Zekerheid In 2009 treden op het gebied van de sociale zekerheid de volgende wijzigingen in werking: Vervallen werknemersdeel WW-premie In 2009 wordt het werknemersdeel van de WW-premie op nihil gesteld. Naar verwachting zal deze per 2010 geheel worden afgeschaft. Deze wijziging houdt verband met de wens van het kabinet om tot een meer uniform loonbegrip te komen voor de heffing van loonbelasting en premies sociale zekerheid. De Belastingdienst controleert na afloop van het jaar of er te veel is ingehouden. In dat geval wordt de teveel ingehouden premie terugbetaald aan de werkgever. Dit wordt met een brief kenbaar gemaakt, naar alle waarschijnlijkheid in juli De ZVW-premie hoeft u niet terug te betalen, omdat deze in de oorspronkelijke loonberekening ook al volledig door u vergoed is. Terugbetaling van te veel ingehouden ZVW-premie zou dan ook leiden tot een inhouding van te veel betaalde vergoeding. Omdat het saldo hiervan altijd nul is heeft terugbetaling van de ZVW-premie feitelijk weinig nut. De teruggaaf aan de werkgever is naar evenredigheid van de teveel ingehouden premie. De medewerker heeft over de te veel ontvangen ZVW-vergoeding loonheffing betaald. Nu de teveel betaalde vergoeding door u terug is ontvangen heeft de medewerker recht op terugbetaling van de loonheffing. Deze teruggaaf moet als negatief loon op de loonstrook vermeld worden. Voor de over 2006 en 2007 teveel betaalde ZVW- en WWpremies had de Belastingdienst voor bedragen tot 13 vanuit praktische overwegingen toegestaan dat terugbetaling van deze bedragen aan de werknemer buiten de loonadministratie mag plaatsvinden. Voor teruggaven van ZVW-premies boven 13 was dit ook toegestaan, maar wel onder de voorwaarde dat deze netto aan de werknemer werd uitbetaald. Naar verwachting zal voor de teruggaven ZVW-premie over 2008 in 2009 een soortgelijke goedkeuring gaan gelden. zal het zeer waarschijnlijk problemen geven als u dat over enige tijd alsnog wilt gaan doen. Het betalen van de premie door de werkgever wordt dan gezien als een verworven arbeidsvoorwaarde, die niet meer eenzijdig door u gewijzigd kan worden. Wij adviseren u daarom 50% van de premie te verhalen op de werknemers. Doet u dit niet maar wilt u voor de toekomst de mogelijkheid voor het verhalen van de premie open houden, stel dan daarvoor een regeling op. In de praktijk blijkt dat de Belastingdienst (in samenwerking met het UWV) soms fouten maakt bij de vaststelling van de gedifferentieerde WGA-premie. Zo wordt vaak onjuiste informatie over toegekende WGA/WIA-uitkeringen gebruikt. Bij twijfel kunt u de Belastingdienst verzoeken om inzage in de gegevens voor de vaststelling. Nieuwe regels meldingen aan het UWV Sinds 1 november 2008 zijn de regels voor ziek- en hersteldmeldingen veranderd. Een zieke werknemer hoeft u nu pas uiterlijk in de 42e week van ziekte aan te melden bij het UWV. 11. Uitbreiding S&O Indien u zich binnen uw bedrijf bezighoudt met technologische vernieuwing, bijvoorbeeld door het productieproces te innoveren of door technisch nieuwe producten of programmatuur te ontwikkelen, dan kunt u gebruik maken van de afdrachtvermindering voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O). Hiermee kunt u een tegemoetkoming krijgen in de loonkosten voor deze werkzaamheden. Indien u aan de voorwaarden voldoet kunt u als werkgever een korting krijgen op de voor uw werknemers af te dragen loonheffing. Verruiming definitie speur- en ontwikkelingswerk Per 1 januari 2009 wordt de definitie van speur- en ontwikkelingswerk uitgebreid. De verruiming ziet toe op het ontwikkelen (inclusief het bouwen of inrichten) van programmatuur die bestaande programmatuur op een voor de S&O-inhoudingsplichtige technisch nieuwe wijze integreert of laat samenwerken. De uitbreiding blijft beperkt tot die gevallen waarin de bestaande programmatuur hoofdzakelijk binnen de onderneming van de S&O-inhoudingsplichtige is ontwikkeld en wordt toegepast. Voorheen was dit uiterlijk in de 13e week van ziekte. Verder hoeft u uw werknemer niet meer beter te melden bij het UWV. Nieuw is ook de boete van maximaal 455 per werknemer als u een ziekmelding te laat aan het UWV doorgeeft. Deze boete is in de plaats gekomen van de verlenging van de loondoorbetalingsverplichting na twee jaar ziekte. Sinds 2008 hoeft u ook niet meer de bevallingsdatum van zwangere werkneemsters aan het UWV door te geven. Het UWV haalt deze informatie voortaan rechtstreeks uit de gemeentelijke basisadministraties. Het S&O-uurloon is bepalend voor de hoogte van de S&Oafdrachtvermindering. Anders dan voorheen hoeft u met ingang van 1 januari 2009 bij het invullen van een aanvraag bij SenterNovem niet meer zelf een gemiddeld uurloon te berekenen voor de medewerkers die het speur- en ontwikkelingswerk gaan uitvoeren. SenterNovem berekent dit S&O-uurloon op basis van de ingediende aangiften loonheffingen bij de Belastingdienst. U hoeft nog slechts via internet de burgerservicenummers (BSN) van de medewerkers die in 2007 speuren ontwikkelingswerk hebben verricht door te geven aan SenterNovem om de berekening voor 2009 door SenterNovem mogelijk te maken. Voor werkgevers die in 2007 geen gebruik hebben gemaakt van de afdrachtvermindering S&O blijft een vast gemiddeld uurloon gelden. Verhalen gedifferentieerde WGA premie op werknemers Als werkgever betaalt u een gedifferentieerde WGA-premie. Hiermee worden de nieuw toegekende uitkeringen gefinancierd. Deze premie mag u voor 50% verhalen op de werknemers. Veel werkgevers hebben de premie nog niet verhaald. Bovendien zijn er nauwelijks CAO-afspraken gemaakt waarin dit geregeld werd. Indien u tot nu toe deze premie niet verhaald heeft Volgens de wetgever mag u vanaf 2009 de eigen bijdrage van de werknemer van maximaal 50% van de gedifferentieerde WGA-premie uitsluitend uit het netto loon van de werknemer verhalen. Voor de voorgaande jaren lopen hierover nog procedures bij de rechter. >>> Wijziging berekening uurloon Daarnaast zal de in 2008 reeds aangekondigde wijziging in de berekening van het S&O-uurloon van medewerkers die speuren ontwikkelingswerk verrichten met ingang van 1 januari 2009 van kracht worden. P8 RSW SPECIAL LONEN 2009 P9

6 12. Excessieve beloningsbestanddelen 14. Voorgestelde wijzigingen per 1 januari 2010 Het wetsvoorstel belastingheffing excessieve beloningen bevat drie fiscale maatregelen om het tot stand komen van bepaalde excessieve beloningsbestanddelen te ontmoedigen. Werkgeversheffing bij excessieve vertrekvergoedingen Vanaf een jaarloon van wordt een werkgeversheffing (in de vorm van een zogenoemde pseudo-eindheffing) ingevoerd van 30% over vertrekvergoedingen voor zover deze vertrekvergoedingen hoger zijn dan één jaarloon. Deze maatregel treedt in werking per 1 januari Naast de werkgeversheffing over de excessieve vertrekvergoeding is de werknemer ook nog loonheffing verschuldigd over de vertrekvergoeding. De werkgeversheffing geldt alleen voor beëindiging van dienstbetrekkingen op of na 1 januari Belastingheffing voordelen lucratieve belangen Voordelen uit zogenoemde lucratieve belangen (carried interest of soortgelijke beloningen) worden belast. Het gerealiseerde rendement wordt in de belastingheffing betrokken als resultaat uit overige werkzaamheden. Het gaat hier om lucratieve belangen zoals aandelen, schuldvorderingen en enkele andere vermogensrechten met bijzondere condities. Deze maatregel treedt in werking per 1 januari Werkgeversheffing bij backservice voor hoge inkomens In situaties waarin pensioenopbouw ook vanaf een pensioengevend loon van nog plaatsvindt op basis van een eindloonstelsel, wordt een werkgeversheffing (eveneens in de vorm van een pseudo-eindheffing) van 15% toegepast over een forfaitair berekende backservicepremie. Ook deze werkgeversheffing zal plaatsvinden naast de reguliere loonheffing bij de werknemer. Deze maatregel staat de werkgever wel toe om ten aanzien van werknemers met inkomens van meer dan pensioen toe te kennen over inkomen boven dat bedrag op basis van een middelloon- of beschikbarepremiestelsel. De backservicepremie die als grondslag voor de werkgeversheffing geldt, is het viervoud van de verhoging van het pensioengevend loon ten gevolge van de salarisstijging. Deze maatregel treedt pas in werking per 1 januari De in het belastingplan 2008 voorgestelde pensioenmaatregel om de omkeerregel niet meer toe te passen op een pensioengevend loon van boven , is hiermee definitief van de baan. Met ingang van 1 januari 2010 zullen de volgende wijzigingen in werking treden: Administratieve lastenverlichting directeur grootaandeelhouder Naar verwachting worden per 1 januari 2010 de volgende maatregelen ingevoerd om de administratieve lasten voor de DGA te beperken: een vereenvoudigde loonaangifte; de mogelijkheid om maandaangiften met ongewijzigde gegeven eerder in te dienen (er kan dan ineens voor verschillende maanden tegelijk aangifte worden gedaan zodat de aangifte niet elke maand opnieuw en afzonderlijk moet worden ingediend en ingevuld; een eenvoudiger betalingssysteem waarbij niet telkens een nieuw kenmerk hoeft te worden ingevuld. Correctieberichten lopende kalenderjaar De correctieverplichting in het lopende kalenderjaar vervalt per 1 januari Wel moet u gedurende het lopende kalenderjaar zorgen voor correcte loonaangiften. Bij misbruik zal de Belastingdienst wel naheffingsaanslagen en boetes opleggen. Loon-over -methode vervalt Met ingang van 1 januari 2010 kunt u uitbetaald loon niet meer in de loonaangifte toerekenen aan een verstreken loontijdvak (bijvoorbeeld met een correctiebericht). Voor de jaren 2006, 2007 en 2008 werd dit op grond van een overgangsregeling wel toegestaan Deze goedkeuring wordt nog eenmaal verlengd voor Met ingang van 1 januari 2010 moet dus voor de loonaangifte aangesloten worden bij het fiscale genietingsmoment van loon. Dit is het moment waarop loon wordt betaald of verrekend, ter beschikking wordt gesteld of vorderbaar en tevens inbaar wordt. Een uitzondering geldt voor de maand januari van elk jaar: hebben uw werknemers in januari loon ontvangen voor werkzaamheden uit het voorgaande jaar, dan kunt u de inhouding nog wel opnemen in de laatste aangifte van het oude jaar (volgens de tarieven van dat jaar). Voorwaarde is dat u deze handelswijze toepast voor alle werknemers en ook in andere jaren. 13. Extra controles Belastingdienst en versoepeling boetebeleid In de Miljoenennota 2009 heeft de Belastingdienst aangekondigd het aantal controles loonheffingen op te voeren in Het boetebeleid wordt iets versoepeld. Horizontaal toezicht De Belastingdienst is steeds meer voorstander van horizontaal toezicht. Hierbij wordt de verantwoordelijkheid voor de naleving van de fiscale regels meer bij de ondernemingen zelf gelegd. In ruil daarvoor geeft de Belastingdienst sneller vooraf duidelijkheid over fiscale vragen die bij de ondernemingen leven. Voor de loonheffingen is het voor bedrijven al mogelijk om met de Belastingdienst afspraken te maken over horizontaal toezicht. Voorwaarde is wel dat u de voorgaande keer wel op tijd betaald heeft. Als een bedrijf twee keer achter elkaar te laat betaalt, dan volgt alleen een boete voor de tweede overschrijding. Deze boete bedraagt altijd 2%, maar minimaal 50. Is een ondernemer stelselmatig te laat met het afdragen van belastingen, dan kan een boete tot het wettelijk maximum van worden opgelegd. Een zelfde versoepeling van het boetebeleid geldt ook ten aanzien van aangifteverzuimen. Hierbij geldt bij een tweede verzuim een boete van 56. Bij stelselmatig verzuim geldt een wettelijk maximum van De salarisadministratie mag overigens zowel op basis van de loon-in als loon-over -methode zijn ingericht. Vervanging G-rekeningstelsel door depotstelsel Indien u gebruikmaakt van uitzendkrachten of (onder)aannemers aan wie u zogenaamde stoffelijke werkzaamheden uitbesteedt (dus geen diensten), dan kunt u hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden als de verschuldigde loonheffingen (en BTW bij inlening) niet zijn betaald. Tot nu toe kon u deze aansprakelijkheid voorkomen door gebruik te maken van de G-rekening. Dit is een geblokkeerde rekening bij de bank op naam van de (onder)aannemer of de uitlener. Wanneer opdrachtgevers, aannemers en inleners de belasting- en premiecomponent van de aan hen uitgereikte facturen hierop storten en aan de voorwaarden voldoen, voorkomt u (een deel van de) aansprakelijkheid. De G-rekening wordt waarschijnlijk in de loop van 2009 vervangen door een depotstelsel. Uitleners en onderaannemers kunnen een depotrekening rechtstreeks bij de Belastingdienst aanhouden. Stortingen door de inlener of aannemer hebben dezelfde vrijwarende werking als de huidige stortingen op de G-rekening. Het nieuwe depotstelsel moet onder andere voordelen bieden ten aanzien de toekenningsprocedure, kosten voor de depothouder, rentevergoeding op de tegoeden en de deblokkeringsprocedure van het tegoed. Boetebeleid De staatssecretaris van Financiën heeft met ingang van 2009 een aantal wijzigingen ingevoerd in het boetebeleid. In principe gaat er een coulanceperiode van zeven werkdagen gelden. Indien u de verschuldigde loonheffingen te laat overmaakt, maar wel binnen maximaal zeven werkdagen, krijgt u geen boete meer. P10 RSW SPECIAL LONEN 2009 P11

7 15. Actualiteiten Arbeidsrecht 16. Overzicht gewijzigde tarieven 2009 Als gevolg van de slechte economische vooruitzichten zal dit jaar het aantal ontslaggevallen toenemen. Daarom een kort overzicht over actuele ontwikkelingen in het kader van ontslag van werknemers. Als u een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wilt beëindigen, dan heeft u drie mogelijkheden: een ontbindingsverzoek bij de kantonrechter; een ontslagaanvraag bij de Centrale organisatie voor Werk en Inkomen (CWI), of; een beëindigingsovereenkomst. In het laatste geval besluiten werkgever en werknemer in onderling overleg de overeenkomst te beëindigen, bijvoorbeeld omdat de werknemer een nieuwe baan heeft. De eerstgenoemde opties zijn op dit moment extra actueel. Kantonrechtersformule Bij ontbinding via de kantonrechter wordt vaak een ontslagvergoeding toegekend op basis van de kantonrechtersformule. Per 1 januari 2009 gelden de volgende wijzigingen: De wegingsfactor van de dienstjaren wordt met name voor jongere werknemers verlaagd: - De dienstjaren van werknemers tot 35 jaar tellen voor 0,5 jaar - De dienstjaren van 35 tot 45 jaar voor 1 jaar - De dienstjaren van van 45 tot 55 jaar voor 1,5 jaar - En vanaf de leeftijd van 55 jaar voor 2 jaar. Bij de bepaling van de correctiefactor wordt meer rekening gehouden met de financiële positie van de werkgever en de arbeidsmarktpositie van de werknemer (mate van werkloosheid in de branche en door de ex-werkgever aangeboden scholingsmogelijkheden). Er komt meer maatwerk voor werknemers die in het zicht van pensionering zijn. Als gevolg van deze wijzigingen zal de ontslagvergoeding met name voor jongere werknemers lager zijn. De gedachte hierachter is dat de arbeidsmarktpositie van jongere werknemers is verbeterd en dat oudere werknemers meer bescherming nodig hebben. Ontslagaanvraag CWI Een ontslagaanvraag bij het CWI is met name bij bedrijfseconomische redenen een veel gebruikte weg. Hierbij wordt meestal een ontslagvergoeding toegekend aan de werknemer. Deze kan een procedure opstarten bij de kantonrechter als hij het ontslag onredelijk vindt. bij een ontslagaanvraag bij het CWI om bedrijfseconomische redenen geldt het afspiegelingsbeginsel. Globaal betekent dit dat per leeftijdsgroep de werknemer met het kortste dienstverband als eerste voor ontslag moet worden voorgedragen. Tot voor kort werd de kantonrechtersformule door de rechters niet toegepast in dergelijke procedures. In oktober 2008 is door de rechter in Den Haag besloten om ook in dergelijke procedures voortaan de kantonrechtersformule verminderd met 30% als uitgangspunt te nemen. Arbeidstijdverkorting Tot slot wijzen wij u op de tijdelijke mogelijkheid van werktijdverkorting in verband met de kredietcrisis. De regering heeft te kennen gegeven dat er een tijdelijke regeling voor werktijdverkorting wordt ingevoerd voor bedrijven die vanwege de kredietcrisis acuut omzetverlies lijden, van tenminste 30%. De regeling geldt zeer waarschijnlijk tot uiterlijk 15 januari 2009 en er is in totaal maximaal 200 miljoen beschikbaar. Werknemers voor wie de werktijdverkorting gaat gelden, kunnen voor een financiële compensatie een (tijdelijk) beroep doen op de Werkloosheidswet. Enkele percentages en premies zijn in het jaar 2009 ten opzichte van het jaar 2008 gewijzigd. Deze treft u hierna aan in een alfabetisch overzicht Afdrachtvermindering EVC De afdrachtvermindering voor een werknemer die een EVC-procedure doorloopt is in (2008: 308). Afdrachtvermindering onderwijs startkwalificatieniveau Werkgevers die een voormalige werkloze op startkwalificatieniveau brengen komen in aanmerking voor een afdrachtvermindering van maximaal per kalenderjaar (2008: 3.079). Afdrachtvermindering onderwijs stagiaires Werkgevers die stageplaatsen bieden aan leerlingen in de beroepsopleidende leerweg op MBO 1- en MBO 2-niveau hebben recht op een (extra) afdrachtvermindering van (2008: 1.232) per kalenderjaar. Afdrachtvermindering onderwijs overig In overige gevallen bedraagt de maximale afdrachtvermindering onderwijs (2008: 2.566). Het toetsloon is voor 2008 vastgesteld op (2008: ). Auto van de zaak De bijtelling voor het privégebruik van de auto is voor het jaar 2009 gelijk gebleven aan die van Deze bedraagt in principe 25% van de cataloguswaarde van de auto, verminderd met de eigen bijdrage van de werknemer voor het privégebruik. Indien het een milieuvriendelijke (beoordeeld op basis van de CO²-uitstoot) ter beschikking gestelde personen- of bestelauto betreft, bedraagt de bijtelling in principe 14% of 20% (afhankelijk van de CO²-uitstoot) van de cataloguswaarde van de auto, verminderd met de eigen bijdrage van de werknemer voor het privégebruik. Bedrijfskantine Voor een maaltijd in een bedrijfskantine gelden met ingang van 2009 de volgende normbedragen (in euro): Warme maaltijd 4,00 3,90 Koffiemaaltijd/Lunch 2,10 2,05 Ontbijt 2,10 2,05 Belastingpercentages 2008 Schijf Loon op jaarbasis Loonbelasting/premie volksverzekeringen Tot 65 jaar 65 jaar en ouder 1 t/m ,60% 15,70% t/m ,85% 23,95% t/m ,00% 42% of meer 52,00% 52% P12 RSW SPECIAL 2009 Schijf Loon op jaarbasis Loonbelasting/premie volksverzekeringen Tot 65 jaar 65 jaar en ouder 1 t/m ,50% 15,60% t/m ,00% 24,10% t/m ,00% 42% of meer 52,00% 52% LONEN 2009 P13

8 Belastingpercentage binnenlandse artiesten Per 1 januari 2009 is het tarief voor belastingheffing bij artiesten die in Nederland wonen 33,50% (2008: 33,60%). Bewassing, energie en water Voor bewassing, energie en water gelden met ingang van 2009 de volgende normbedragen (in euro): Normbedrag voor maand week Dag maand week Dag Bewassing 13,25 3,00 0,60 13,00 3,00 0,60 Energie t.b.v. verwarmingsdoeleinden 56,25 13,00 2,60 53,75 12,50 2,50 Energie t.b.v. kookdoeleinden 31,00 7,25 1,45 29,75 6,75 1,35 Energie t.b.v. andere dan verwarmingsen kook-doeleinden 14,50 3,25 0,65 15,50 3,50 0,70 Water 6,00 1,50 0,30 6,25 1,50 0,30 Gebruikelijk loon Een aanmerkelijkbelanghouder die arbeid verricht ten behoeve van zijn BV wordt volgens de wet verondersteld in 2009, gelijk aan 2008, een salaris van tenminste als loon te genieten. Heffingskortingen Algemene heffingskorting Arbeidskorting (maximum t/m 57 jaar en jaarloon 2009 t/m ) Voor werknemers met een jaarloon van meer dan wordt de arbeidskorting in 2009 verminderd met 1,25% van het inkomen dat meer is dan , maar maximaal met 24,00. Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet Levensloopregeling Bij deelname aan de levensloopregeling heeft de werknemer recht op een levensloopverlofkorting van 195 (2008: 191) per jaar. Personeelsleningen In 2008 is er geen te belasten rentevoordeel bij een personeelslening, indien de werknemer tenminste 4,9% (2008: 5,3%) rente betaalt over het geleende bedrag. Premies werknemersverzekeringen werkgeversdeel Maximum premieloon per jaar , ,80 Franchise premie WW-Awf per jaar Premie WW-Awf 4,15% 4,75% Basispremie WAO/WIA 5,7% 5,65% Uniforme premie WAO 0,15% 0,15% Gedifferentieerde premie WGA Variabel per werkgever (zie beschikking Belastingdienst) Het werknemersdeel van de premie WW-Awf bedraagt in 2009 nihil (2008: 3,50%). Vakantiebonnen In 2007 mochten vakantiebonnen, vakantietoeslagbonnen en daarmee overeenkomende afspraken (hierna: vakantiebonnen) onder voorwaarden op 92,5% van de nominale waarde worden gewaardeerd. Deze overgangsregeling wordt nog twee jaar voortgezet met een stapsgewijze verhoging. Per 1 januari 2009 dienen vakantiebonnen te worden gewaardeerd op 97,5% (2008: 95%) van de nominale waarde. Verhuiskostenvergoeding Met ingang van 1 januari 2009 is het maximale bedrag voor een onbelaste verhuiskostenvergoeding (2008: 5.445). : de voorwaarden zijn gewijzigd (zie hoofdstuk 4). Vragen? Wij helpen u graag Percentage hoog 6,90% 7,20% Percentage laag 4,80% 5,10% Maximum bijdrage inkomen per jaar Inwoning Voor inwoning gelden met ingang van 2008 de volgende normbedragen (in euro): maand week dag Maand Week dag Normbedrag 154,50 35,75 7,15 152,50 35,25 7,05 Bovenste rij van links naar rechts: Frank van Wel (Hoofd loonafdeling); Jolanda Rooijakkers (P&O adviseur); Francine Elbers (loonadministrateur); René van de Meerakker (loonadministrateur) Onderste rij van links naar rechts: Karin van den Berg (loonadministrateur); Max van den Berkmortel (senior loonadviseur); Chantal van de Kerkhof (loonadministrateur) P14 RSW SPECIAL LONEN 2009 P15

NIEUWSBRIEF LONEN 2009 INHOUDSOPGAVE

NIEUWSBRIEF LONEN 2009 INHOUDSOPGAVE NIEUWSBRIEF LONEN 2009 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2 2. Nieuwe werknemers 3 3. Auto van de zaak 5 4. Vergoedingen/verstrekkingen 6 5. Ontwikkelingen Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) 8 6. Directeur-grootaandeelhouder

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF LONEN 2008

NIEUWSBRIEF LONEN 2008 NIEUWSBRIEF LONEN 2008 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Pagina 2 2. Nieuwe werknemers Pagina 3 3. DGA uit loonheffing en doorbetaaldloonregeling 2008 Pagina 5 4. Ontwikkelingen diverse vergoedingen en verstrekkingen

Nadere informatie

Uitwerking examentraining BKL Loonheffingen 2016/2017

Uitwerking examentraining BKL Loonheffingen 2016/2017 Examenopgave 1 1. De heer Van der Ham is dga. Een dga is in het algemeen niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Daarom hoeven voor hem geen premies werknemersverzekeringen te worden afgedragen.

Nadere informatie

Loonheffingen. Verwerking teruggaaf inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet en premies werknemersverzekeringen 2007

Loonheffingen. Verwerking teruggaaf inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet en premies werknemersverzekeringen 2007 Loonheffingen. Verwerking teruggaaf inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet en premies werknemersverzekeringen 2007 1 Loonheffingen. Verwerking teruggaaf inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

De juiste bedragen en datum staan wel in de nieuwsbrief die u kunt downloaden. 2. Thuiswerken en verhuizen fiscaal aantrekkelijker

De juiste bedragen en datum staan wel in de nieuwsbrief die u kunt downloaden. 2. Thuiswerken en verhuizen fiscaal aantrekkelijker december 2008 In deze mededeling vindt u informatie over de volgende onderwerpen: fouten in de nieuwsbrief thuiswerken en verhuizen fiscaal aantrekkelijker tabeltarief voor seksmedewerkers boetebeleid

Nadere informatie

BEN IK EIGENLIJK WEL ZZP ER? Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst.

BEN IK EIGENLIJK WEL ZZP ER? Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst. Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst. www.damd.nl Arbeidsovereenkomst en opdrachtovereenkomst Arbeid kun je op verschillende manieren verrichten: in loondienst (arbeidsovereenkomst),

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 2009. Wijzigingen 2009 ten aanzien van de directeur grootaandeelhouder (dga):

NIEUWSBRIEF 2009. Wijzigingen 2009 ten aanzien van de directeur grootaandeelhouder (dga): NIEUWSBRIEF 2009 Wijzigingen 2009 ten aanzien van de directeur grootaandeelhouder (dga): Directeur grootaandeelhouders blijven in de loonbelasting De directeur grootaandeelhouder (dga) blijft ook na 1

Nadere informatie

2014 -- Loonheffing -- deel 4

2014 -- Loonheffing -- deel 4 Loonheffing les 4 programma Administratieve verplichtingen Loonstaat Aangifte doen Eindheffing Bijzondere regelingen 1 Administratieve verplichtingen Voor de werkgever/inh.pl. gelden een aantal verplichtingen.

Nadere informatie

Wet uniformering loonbegrip

Wet uniformering loonbegrip Wet uniformering loonbegrip De Wet uniformering loonbegrip (WUL) gaat per 1 januari 2013 in. Dit brengt veranderingen met zich mee die u als werkgever wel op uw netvlies moet hebben staan. Het zogenoemde

Nadere informatie

Wet Uniformering Loonbegrip Per 1 januari 2013

Wet Uniformering Loonbegrip Per 1 januari 2013 Wet Uniformering Loonbegrip Per 1 januari 2013 Audit І Tax І Advisory Wet uniformering loonbegrip Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Huidige Loonbegrippen... 3 1.2 Nieuw loonbegrip... 3 2. Eigen bijdrage

Nadere informatie

Hierbij informeren wij u over een aantal wijzigingen, die in het komende jaar 2013. - Controleer alle Verklaringen geen privégebruik auto

Hierbij informeren wij u over een aantal wijzigingen, die in het komende jaar 2013. - Controleer alle Verklaringen geen privégebruik auto December 2012. Geachte relatie, Hierbij informeren wij u over een aantal wijzigingen, die in het komende jaar 2013 voor u van belang kunnen zijn. - Algemeen - Uniformering loonbegrip en gevolgen. - Premiekortingen

Nadere informatie

Goed om te weten voor uw personeelsadministratie 2014

Goed om te weten voor uw personeelsadministratie 2014 Goed om te weten voor uw personeelsadministratie 2014 DRV Accountants & Adviseurs 15-01-2014 Gedeeltelijke teruggave basispremie Aof Aan werkgevers wordt een gedeeltelijke teruggave verstrekt van de basispremie

Nadere informatie

Loonheffingen Nationaal. Datum: januari/februari 2013

Loonheffingen Nationaal. Datum: januari/februari 2013 Loonheffingen Nationaal Datum: januari/februari 2013 Overzicht wetswijzigingen 2013 Belastingplan 2013 Wet fiscale behandeling eigenwoning Wet fiscale behandeling woon-werkverkeer Fiscale verzamelwet Wet

Nadere informatie

In deze Nieuwjaarsbrief Nederlandse Payroll 2014 gaan wij in op een aantal aandachtspunten en wijzigingen met betrekking tot de loonheffingen 2014.

In deze Nieuwjaarsbrief Nederlandse Payroll 2014 gaan wij in op een aantal aandachtspunten en wijzigingen met betrekking tot de loonheffingen 2014. NIEUWJAARSBRIEF NEDERLANDSE PAYROLL 2014 Postbus 504 2300 AM Leiden t +31 71 750 68 00 w www.limes-int.com e info@limes-int.com Beconnummer 500495 In deze Nieuwjaarsbrief Nederlandse Payroll 2014 gaan

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE FOM-SALARISSTROOK

TOELICHTING OP DE FOM-SALARISSTROOK TOELICHTING OP DE FOM-SALARISSTROOK Hieronder volgt een beknopte toelichting op de salarisstrook. In deze toelichting wordt ingegaan op de meest voorkomende gegevens. Indien u nog vragen heeft na het lezen

Nadere informatie

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2016

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2016 Belastingdienst Nieuwsbrief Loonheffingen 2016 Uitgave 1 13 november 2015 Nieuwsbrief Loonheffingen 2016 U vindt in deze nieuwsbrief informatie over de nieuwe regels per 1 januari 2016 voor het inhouden

Nadere informatie

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 2 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 4 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 4 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

De belastingplichtige krijgt dan een positieve/negatieve aanslag IB opgelegd.

De belastingplichtige krijgt dan een positieve/negatieve aanslag IB opgelegd. Loonbelasting 2009 Loonbelasting is een aangiftebelasting. Verschil aanslagbelasting en aangiftebelasting Er zijn 2 typen belastingen: aanslag- en aangiftebelastingen. Bij aanslagbelastingen staat het

Nadere informatie

De Verklaring arbeidsrelatie

De Verklaring arbeidsrelatie De Verklaring arbeidsrelatie Zekerheid voor u en uw opdrachtgever over de inhouding en afdracht van loonheffingen Werkt u voor een opdrachtgever, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder personeel?

Nadere informatie

Prinsjesdag 2016: wijzigingen voor de loonheffingen, S&O-afdrachtvermindering en box 3-heffing buitenlandse belastingplichtigen

Prinsjesdag 2016: wijzigingen voor de loonheffingen, S&O-afdrachtvermindering en box 3-heffing buitenlandse belastingplichtigen Prinsjesdag 2016: wijzigingen voor de loonheffingen, S&O-afdrachtvermindering en box 3-heffing buitenlandse belastingplichtigen Op Prinsjesdag, 20 september 2016, heeft het kabinet het pakket voor het

Nadere informatie

Loonheffingen. In deze mededeling vindt u informatie over de volgende onderwerpen:

Loonheffingen. In deze mededeling vindt u informatie over de volgende onderwerpen: 12345 november 2007 Mededeling 7 Loonheffingen In deze mededeling vindt u informatie over de volgende onderwerpen: 1 teruggaaf van in 2006 te veel betaalde inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

Overige actualiteiten

Overige actualiteiten Overige actualiteiten Gedeeltelijke teruggave basispremie Aof Aan werkgevers wordt een gedeeltelijke teruggave verstrekt van de basispremie WAO/WIA die is bestemd voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds.

Nadere informatie

4.6 Werkkostenregeling

4.6 Werkkostenregeling 4.6 Werkkostenregeling Werkkostenregeling Wat houdt die werkkostenregeling precies in? Eigenlijk gaat het om een eenvoudige regeling die de huidige 29 categorieën van onkostenvergoedingen samenvoegt. Werkgevers

Nadere informatie

Advieswijzer Personeel inlenen

Advieswijzer Personeel inlenen Advieswijzer Personeel inlenen Voorkom aansprakelijkheid Leent u wel eens personeel in voor uw onderneming? Dan loopt u het risico op hoge boetes of aansprakelijkheid voor loonheffingen en btw als u de

Nadere informatie

Nieuwsbrief Loonadministratie

Nieuwsbrief Loonadministratie Nieuwsbrief Loonadministratie Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van de loonadministratie 2012-2013. In deze nieuwsbrief vermelden wij de belangrijkste wijzigingen die overheid door wil voeren en de gevolgen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wet- en Regelgeving 2013

Nieuwsbrief Wet- en Regelgeving 2013 Pagina 1 van 6 Nieuwsbrief Wet- en Regelgeving 2013 In 2013 krijgt u als werkgever wederom te maken met de nodige wijzigingen in wet- en regelgeving die van invloed zijn op uw arbeidsvoorwaardenbeleid.

Nadere informatie

SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook.

SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook. SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook. Hieronder wordt beschreven wat u op de salarisstrook kunt tegenkomen en wat dit

Nadere informatie

Syllabus. IB en het cafetariasysteem - uitwerkingen

Syllabus. IB en het cafetariasysteem - uitwerkingen Syllabus IB en het cafetariasysteem - uitwerkingen 2017 Uitwerking casus 1 1. Berekening loonheffing Loon uit tegenwoordige arbeid 39.071,00 Verschuldigde belasting uit werk Schijf 1 8,40% x 19.922,00

Nadere informatie

1. Arbeidsovereenkomst 1.1 kent de verschillende soorten overeenkomsten tot het verrichten van arbeid. (K)

1. Arbeidsovereenkomst 1.1 kent de verschillende soorten overeenkomsten tot het verrichten van arbeid. (K) CONCEPT Toetstermen STIBEX Basiskennis Loonadministratie K= kennisvraag, kandidaat moet dan de gegevens uit de toetsterm met behulp van meerkeuzevragen kunnen beantwoorden. Het gaat dan om de selectie

Nadere informatie

Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie volksverzekeringen (WVA) Laat de overheid meebetalen aan uw personeel!

Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie volksverzekeringen (WVA) Laat de overheid meebetalen aan uw personeel! Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie volksverzekeringen (WVA) Laat de overheid meebetalen aan uw personeel! Jo Weerts Directeur - Eigenaar JWinfotainment minder loonbelasting / premie volksverzekeringen

Nadere informatie

Hoe kun je het risico van inlenersaansprakelijkheid beperken?

Hoe kun je het risico van inlenersaansprakelijkheid beperken? Hoe kun je het risico van inlenersaansprakelijkheid beperken? Inlenersaansprakelijkheid, wat is dat eigenlijk? En kun je die aansprakelijkheid vermijden, of elders beleggen? Het inlenen van tijdelijk personeel

Nadere informatie

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2013

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2013 Belastingdienst Nieuwsbrief Loonheffingen 2013 Uitgave 1 2 november 2012 Nieuwsbrief Loonheffingen 2013 U vindt in deze nieuwsbrief informatie over de nieuwe regels vanaf 1 januari 2013 voor het inhouden

Nadere informatie

Uitleg van de salarisspecificatie 2011. 4-koloms salarisspecificatie Raet HR Easy en Payroll Direct

Uitleg van de salarisspecificatie 2011. 4-koloms salarisspecificatie Raet HR Easy en Payroll Direct Uitleg van de salarisspecificatie 2011 4-koloms salarisspecificatie Raet HR Easy en Payroll Direct 2 HR Easy en Payroll Direct Uitleg salarisspecificatie 2011 Inhoudsopgave Inleiding 4-koloms salarisspecificatie

Nadere informatie

De Verklaring arbeidsrelatie

De Verklaring arbeidsrelatie Belastingdienst De Verklaring arbeidsrelatie Zekerheid voor uw opdracht gevers over het inhouden en betalen van loonheffingen Werkt u voor opdrachtgevers, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Loonadministratie Diploma('s) Diplomalijn(en)

EXAMENPROGRAMMA. Loonadministratie Diploma('s) Diplomalijn(en) EXAMENPROGRAMMA Diplomalijn(en) Loonadministratie Diploma('s) Basiskennis Loonadministratie (BKL ) Medewerker Personeelszaken (MPZ ) Eamen Loonheffingen niveau 3 Niveau 3 (vergelijkbaar met mbo 3) Versie

Nadere informatie

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 2 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 4 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 4 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

De Verklaring arbeidsrelatie

De Verklaring arbeidsrelatie 12345 De Verklaring arbeidsrelatie Zekerheid voor u en uw opdrachtgever over het inhouden en afdragen van loonheffingen Werkt u voor een opdrachtgever, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder

Nadere informatie

De werkgeverslasten stijgen door hogere premies. Vooral de premies zijn WW hoger, zowel de sectorpremie als de Awf-premie.

De werkgeverslasten stijgen door hogere premies. Vooral de premies zijn WW hoger, zowel de sectorpremie als de Awf-premie. 21 januari 2014, update verhaal gedifferentieerde premies WGA vast-flex en ZW-flex Eenmalige premieteruggaaf over 2013 Belastingen en premies over 2014 De belastingplannen en premies sociale verzekeringen

Nadere informatie

Advieswijzer. Werken als zzp er. 18-03-2016 Denk ondernemend. Denk Bol.

Advieswijzer. Werken als zzp er. 18-03-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Advieswijzer Werken als zzp er 18-03-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en de daaraan gekoppelde vraag of de zzp

Nadere informatie

Prinsjesdag 2017: wijzigingen voor de loonheffingen en de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen

Prinsjesdag 2017: wijzigingen voor de loonheffingen en de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen Prinsjesdag 2017: wijzigingen voor de loonheffingen en de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen Op Prinsjesdag, 19 september 2017, heeft het demissionaire kabinet

Nadere informatie

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2014

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2014 Belastingdienst Nieuwsbrief Loonheffingen 2014 Uitgave 1 5 november 2013 Nieuwsbrief Loonheffingen 2014 U vindt in deze nieuwsbrief informatie over de nieuwe regels vanaf 1 januari 2014 voor het inhouden

Nadere informatie

Personeel inlenen Voorkom aansprakelijkheid

Personeel inlenen Voorkom aansprakelijkheid Personeel inlenen Voorkom aansprakelijkheid DRV Accountants & Adviseurs 30-04-2014 Leent u weleens personeel in voor uw onderneming? Dan loopt u het risico op hoge boetes of aansprakelijkheid voor loonheffingen

Nadere informatie

Uitleg van de salarisspecificatie 2011. Liggende matrix salarisspecificatie Raet HR Easy en Payroll Direct

Uitleg van de salarisspecificatie 2011. Liggende matrix salarisspecificatie Raet HR Easy en Payroll Direct Uitleg van de salarisspecificatie 2011 Liggende matrix salarisspecificatie Raet HR Easy en Payroll Direct 2 HR Easy en Payroll Direct Uitleg salarisspecificatie 2011 Inhoudsopgave Inleiding liggende matrix

Nadere informatie

Uitleg salarisstrook b+p Belastingadviseurs, versie 2013-1

Uitleg salarisstrook b+p Belastingadviseurs, versie 2013-1 Uitleg salarisstrook b+p Belastingadviseurs, versie 2013-1 Pagina 1 van 11 Uitleg salarisstrook b+p Belastingadviseurs, versie 2013-01 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Wijzigingen in 2013... 4 De salarisstrook...

Nadere informatie

Advieswijzer Werken als zzp'er

Advieswijzer Werken als zzp'er Advieswijzer Werken als zzp'er Publicatiedatum: 21-07-2015 De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en daaraan gekoppeld de vraag of de zzp er zelfstandige

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012 Belonen Loonstaat wijzigt door invoering uniform loonbegrip Per 1 januari 2013 worden de grondslagen voor het berekenen van het loon voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen, de werknemersverzekeringen

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2012

Nieuwsbrief juli 2012 Nieuwsbrief juli 2012 Tijdig voorbereid op de werkkostenregeling? De overheid heeft het voornemen om de werkkostenregeling (WKR) met ingang van 2014 definitief in te voeren. Dat lijkt nog ver weg, maar

Nadere informatie

1. Arbeidsovereenkomst 1.1 de verschillende soorten overeenkomsten tot het verrichten van arbeid benoemen. (K)

1. Arbeidsovereenkomst 1.1 de verschillende soorten overeenkomsten tot het verrichten van arbeid benoemen. (K) CONCEPT Toetstermen STIBEX Basiskennis Loonadministratie K= kennisvraag, kandidaat moet dan de gegevens uit de toetsterm met behulp van meerkeuzevragen kunnen beantwoorden. Het gaat dan om de selectie

Nadere informatie

Prinsjesdag 2015: wijzigingen voor de loonheffingen, S&O-afdrachtvermindering en box 3-heffing buitenlandse belastingplichtigen

Prinsjesdag 2015: wijzigingen voor de loonheffingen, S&O-afdrachtvermindering en box 3-heffing buitenlandse belastingplichtigen Prinsjesdag 2015: wijzigingen voor de loonheffingen, S&O-afdrachtvermindering en box 3-heffing buitenlandse belastingplichtigen Op Prinsjesdag, 15 september 2015, heeft het kabinet het Belastingplan 2016

Nadere informatie

Onderwerpen. Actualiteiten loonheffingen. De eenduidige loonaangifte (2) De eenduidige loonaangifte (1) De eenduidige loonaangifte (3)

Onderwerpen. Actualiteiten loonheffingen. De eenduidige loonaangifte (2) De eenduidige loonaangifte (1) De eenduidige loonaangifte (3) Onderwerpen Actualiteiten loonheffingen mr. A.L. (Ton) Mertens belastingadviseur Loyens & Loeff N.V. en universitair docent Universiteit van Amsterdam stand van zaken eenduidige loonaangifte praktijkvragen

Nadere informatie

Advieswijzer: Werken als zzp'er in 2016

Advieswijzer: Werken als zzp'er in 2016 Advieswijzer: Werken als zzp'er in 2016 De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en de daaraan gekoppelde vraag of de zzp er zelfstandige is of in loondienst.

Nadere informatie

7 : Datum: datum waarop door Van Spronsen & Partners de loonverwerking voor die maand heeft plaatsgevonden.

7 : Datum: datum waarop door Van Spronsen & Partners de loonverwerking voor die maand heeft plaatsgevonden. Wij verzorgen de salarisadministratie van uw werkgever, vragen over uw salarisslip dient u aan de verantwoordelijke persoon voor de salarissen van uw eigen bedrijf te vragen. Hieronder een gedetailleerde

Nadere informatie

Uitleg Salarisstrook!

Uitleg Salarisstrook! Uitleg Salarisstrook! 1. Salaris: dit is het brutoloon over de gewerkte periode waarop de belastingen en premies nog niet zijn ingehouden. 2. Brutoloon: dit is het loon voor de afdracht van loonbelasting

Nadere informatie

Nieuwsbrief Prinsjesdag 2015 NIEUWSBRIEF. over de gevolgen van Prinsjesdag 2015 voor uw personeelsbeleid

Nieuwsbrief Prinsjesdag 2015 NIEUWSBRIEF. over de gevolgen van Prinsjesdag 2015 voor uw personeelsbeleid NIEUWSBRIEF over de gevolgen van Prinsjesdag 2015 voor uw personeelsbeleid Via deze speciale Prinsjesdag-nieuwsbrief brengen wij u volledig op de hoogte van Prinsjesdag 2015 die relevant zijn voor werkgevers.

Nadere informatie

LONEN 2010. Colofon. Een uitgave van RSW Accountants, Belastingadviseurs en Consultants. Redactie RSW Accountants

LONEN 2010. Colofon. Een uitgave van RSW Accountants, Belastingadviseurs en Consultants. Redactie RSW Accountants LONEN 2010 Colofon Een uitgave van RSW Accountants, Belastingadviseurs en Consultants Redactie RSW Accountants RSW Amstelveen Bankrashof 3, 1183 NP Amstelveen Postbus 108, 1180 AC Amstelveen Tel. 020-641

Nadere informatie

Special Lonen Loonkostenvoordelen vanaf 2017: laat geen geld liggen

Special Lonen Loonkostenvoordelen vanaf 2017: laat geen geld liggen Loonkostenvoordelen vanaf 2017: laat geen geld liggen 1. Lage-inkomensvoordeel (LIV) Vanaf 2017 krijgen werkgevers die werknemers in dienst hebben met een loon tussen 100% en 125% van het wettelijke minimumloon

Nadere informatie

Uit de Miljoenennota en het Belastingplan 2015 hebben wij de belangrijkste onderwerpen op het gebied van loonheffingen voor u op een rijtje gezet.

Uit de Miljoenennota en het Belastingplan 2015 hebben wij de belangrijkste onderwerpen op het gebied van loonheffingen voor u op een rijtje gezet. Miljoenennota 2015 Uit de Miljoenennota en het Belastingplan 2015 hebben wij de belangrijkste onderwerpen op het gebied van loonheffingen voor u op een rijtje gezet. Let op: de aangekondigde maatregelen

Nadere informatie

De werkgeverslasten dalen licht door een lagere sectorpremie WW. De andere premies zijn wisselend lager (zorgpremie) en hoger AOF-basispremie.

De werkgeverslasten dalen licht door een lagere sectorpremie WW. De andere premies zijn wisselend lager (zorgpremie) en hoger AOF-basispremie. Werkgeverslasten horeca algemeen in 2015 wat lager De werkgeverslasten dalen licht door een lagere sectorpremie WW. De andere premies zijn wisselend lager (zorgpremie) en hoger AOF-basispremie. Gedifferentieerde

Nadere informatie

VAR - Verklaring Arbeids Relatie VAR Algemeen en uitleg

VAR - Verklaring Arbeids Relatie VAR Algemeen en uitleg VAR - Verklaring Arbeids Relatie VAR Algemeen en uitleg Werkt u voor een opdrachtgever, bijvoorbeeld als freelancer? Dan kan er onduidelijkheid zijn of uw opdrachtgever loonbelasting, loonheffingen moet

Nadere informatie

10. Hoe verrekent u uw WBSO-voordeel?

10. Hoe verrekent u uw WBSO-voordeel? 10. Hoe verrekent u uw WBSO-voordeel? Nadat u uw S&O-verklaring heeft ontvangen, kunt u uw financiële voordeel verrekenen. Er zijn twee mogelijkheden: U bent S&O-inhoudingsplichtige en ontvangt S&O-afdrachtvermindering;

Nadere informatie

Personeel inlenen Voorkom aansprakelijkheid

Personeel inlenen Voorkom aansprakelijkheid U kunt boetes en aansprakelijkheid beperken of zelfs voorkomen Personeel inlenen Voorkom aansprakelijkheid Leent u weleens personeel in voor uw onderneming? Dan loopt u het risico op hoge boetes of aansprakelijkheid

Nadere informatie

! S&O-inhoudingsplichtigen die minder S&O-uren realiseren dan was opgegeven, hebben

! S&O-inhoudingsplichtigen die minder S&O-uren realiseren dan was opgegeven, hebben Loonbelasting - eindejaarstips Aanpassingen in S&O-afdrachtvermindering Werkgevers met werknemers die zich bezighouden met speur- en ontwikkelingswerk (S&O), kunnen in aanmerking komen voor de S&O-afdrachtvermindering.

Nadere informatie

Lees in onderstaande uitleg voor het jaar 2008 dan ook '25%' i.p.v '22%'.

Lees in onderstaande uitleg voor het jaar 2008 dan ook '25%' i.p.v '22%'. Update per 2008 De bijtelling voor een auto van de zaak is per 2008 gestegen tot 25%. Alleen enkele zeer zuinige auto's kennen per 2008 een verlaging van de bijtelling, naar 14%. Lees in onderstaande uitleg

Nadere informatie

Informatieblad. Afdrachtvermindering onderwijs. Nr. 3002. Afdrachtvermindering onderwijs algemeen

Informatieblad. Afdrachtvermindering onderwijs. Nr. 3002. Afdrachtvermindering onderwijs algemeen H h Informatieblad Afdrachtvermindering onderwijs Afdrachtvermindering onderwijs algemeen Op grond van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA) kunt u gebruikmaken

Nadere informatie

Versiebeheer Stappenplan Stap 1 Nagaan of er een dienstbetrekking is... 9

Versiebeheer Stappenplan Stap 1 Nagaan of er een dienstbetrekking is... 9 Inhoudsopgave Versiebeheer... 8 Stappenplan... 9 Stap 1 Nagaan of er een dienstbetrekking is... 9 1.1 Wat is een dienstbetrekking? 9 1.2 Opgaaf van uitbetaalde bedragen aan een derde 12 Stap 2 Gegevens

Nadere informatie

Controles bij het indienen van de aangifte loonheffingen 2008

Controles bij het indienen van de aangifte loonheffingen 2008 12345 december 2007 Toelichting Controles bij het indienen van de aangifte loonheffingen 2008 Waarom deze toelichting? Vanaf 1 januari 2008 verandert de controle op de aangiften loonheffingen. In de aangiften

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 - Wat u vooraf moet weten. 1.1. Wat zijn loonheffingen?... 3. 1.2. Wie is werknemer?... 5

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 - Wat u vooraf moet weten. 1.1. Wat zijn loonheffingen?... 3. 1.2. Wie is werknemer?... 5 Hoofdstuk 1 - Wat u vooraf moet weten 1.1. Wat zijn loonheffingen?.................................... 3 1.1.1. Loonbelasting.... 3 1.1.2. Premies volksverzekeringen.............................. 3 1.1.3.

Nadere informatie

Wet uniformering loonbegrip

Wet uniformering loonbegrip smidí jchakel Bollhosor Bekkerwei 74 Postbus 2525 890-l AA Leeuworden Wet uniformering loonbegrip Telefoon (058) 213 03 05 Fox (058) 215 76 50 E-moil info@smidsenschokel.nl www.smidsenschokel.nl Robobonk

Nadere informatie

Wat staat er allemaal op de loonstrook in 2014?

Wat staat er allemaal op de loonstrook in 2014? Wat staat er allemaal op de loonstrook in 2014? Per januari 2014 ziet uw loonstrook er anders uit dan u gewend bent. Omdat er, met ingang van 1 januari 2014 wettelijke wijzingen van kracht zijn geworden

Nadere informatie

SALARISSPECIFICATIE Originele strook

SALARISSPECIFICATIE Originele strook Naam v/d Werkgever Adres Postcode en Woonplaats Loonheffingennummer: 0000000000 BLOK A. 1 SALARISSPECIFICATIE Originele strook Medewerker: 00000 Periode: Januari Datum van: 01-01-2013 Datum t/m: 31-01-2013

Nadere informatie

Loonheffingen. In deze mededeling vindt u informatie over de volgende onderwerpen:

Loonheffingen. In deze mededeling vindt u informatie over de volgende onderwerpen: 12345 maart 2007 Mededeling 2 Loonheffingen In deze mededeling vindt u informatie over de volgende onderwerpen: 1 fouten in het Handboek loonheffingen 2007; 2 wijziging ISO-landencodetabel; 3 afstaan van

Nadere informatie

10. Een WBSO-verklaring

10. Een WBSO-verklaring 10. Een WBSO-verklaring en dan Nadat u uw S&O-verklaring hebt ontvangen, kunt u uw financiële voordeel verrekenen. Er zijn twee mogelijkheden: S&O-afdrachtvermindering; aftrek S&O. In dit hoofdstuk wordt

Nadere informatie

SALARISNIEUWSBRIEF 2013

SALARISNIEUWSBRIEF 2013 SALARISNIEUWSBRIEF 2013 Aanlevering salarisgegevens Nu het einde van het jaar alweer snel dichterbij komt, gaan wij er vanuit, evenals in voorgaande jaren, dat u de salarissen over de maand december (de

Nadere informatie

Belangrijkste wijzigingen

Belangrijkste wijzigingen Special Lonen 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 2 2. Auto van de zaak: zuinig en schoon wordt beloond pag. 3 3. Stilzwijgende verlenging VAR pag. 5 4. Vrije vergoedingen en verstrekkingen pag. 6 5.

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven. Syntrus Achmea doorkiesnummer : 088-008 4048

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven. Syntrus Achmea doorkiesnummer : 088-008 4048 pagina 1-5 AANVRAAGFORMULIER VOOR VERVROEGD PENSIOEN ons kenmerk : 856-VP-(website) 1. Gegevens aanvrager a. Naam :.. b. Eerste voornaam :.. c. Adres *) :... d. Burgerservicenummer :.. e. Geboortedatum

Nadere informatie

HRo - Loonbelasting -- Deel 4

HRo - Loonbelasting -- Deel 4 Loonheffing les 4 programma Loonheffingen Wanneer wordt het loon genoten? Tarieven Loonheffingskorting Tabellen Loonberekening Tabel bijzondere beloningen Loonheffingen en genietingsmoment Wij onderscheiden:

Nadere informatie

HRo - Loonbelasting -- Deel 4

HRo - Loonbelasting -- Deel 4 Loonheffing les 4 programma Loonheffingen Wanneer wordt het loon genoten? Tarieven Loonheffingskorting Loonheffingen en genietingsmoment Wij onderscheiden: loonbelasting premies volksverzekeringen inkomensafhankelijke

Nadere informatie

Omtrend. Inhoud. Infobulletin Personeelsbeheer. Wettelijk minimumloon. Loonvisie Magazine Nr. 2 / jaargang 3 / 2015

Omtrend. Inhoud. Infobulletin Personeelsbeheer. Wettelijk minimumloon. Loonvisie Magazine Nr. 2 / jaargang 3 / 2015 Omtrend Infobulletin Personeelsbeheer 2 Loonvisie Magazine Nr. 2 / jaargang / 205 Inhoud Wettelijk minimumloon Opzegverbod bij ziekte Bijtelling auto van de zaak Subsidieregeling praktijkleren weer beschikbaar

Nadere informatie

Loonheffingen. Loonheffing. Afdrachtverminderingen

Loonheffingen. Loonheffing. Afdrachtverminderingen Loonheffingen. Loonheffing. Afdrachtverminderingen 1 Loonheffingen. Loonheffing. Afdrachtverminderingen Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven & beleidsbesluiten Besluit

Nadere informatie

Lentink Accountants/Belastingadviseurs brengt onder uw aandacht. Personeel inlenen. Voorkom aansprakelijkheid. Huizen, november 2013

Lentink Accountants/Belastingadviseurs brengt onder uw aandacht. Personeel inlenen. Voorkom aansprakelijkheid. Huizen, november 2013 Lentink Accountants/Belastingadviseurs brengt onder uw aandacht Personeel inlenen Voorkom aansprakelijkheid Huizen, november 2013 1 Introductie Personeel inlenen Voorkom aansprakelijkheid Leent u weleens

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 49 en 50 van de Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen;

Gelet op de artikelen 49 en 50 van de Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen; Ontwerp Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van, nr. UB/K/2008/6899, tot Verstrekking van

Nadere informatie

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ontwerp Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van, nr. UB/K/2008/6899, tot Verstrekking van

Nadere informatie

Nieuwsbrief kwartaal 4 Prinsjesdag Bron: Dukers & Baelemans Pagina 1. U als particulier: Algemene heffingskorting en de arbeidskorting

Nieuwsbrief kwartaal 4 Prinsjesdag Bron: Dukers & Baelemans Pagina 1. U als particulier: Algemene heffingskorting en de arbeidskorting U als particulier: Algemene heffingskorting en de arbeidskorting In het belastingplan 2014 was reeds aangekondigd dat het afbouwpercentage in de algemene heffingskorting geleidelijk wordt verhoogd en de

Nadere informatie

Op je loonstrook staan veel termen en afkortingen. Hier vind je een overzicht van de meest voorkomende begrippen met daarbij waar nodig een uitleg.

Op je loonstrook staan veel termen en afkortingen. Hier vind je een overzicht van de meest voorkomende begrippen met daarbij waar nodig een uitleg. Uitleg van de loonstrook Op je loonstrook staan veel termen en afkortingen. Hier vind je een overzicht van de meest voorkomende begrippen met daarbij waar nodig een uitleg. Handige links Wil je meer weten,

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING. U kunt de eindheffing van de werkkostenregeling ook als concern toepassen.

WERKKOSTENREGELING. U kunt de eindheffing van de werkkostenregeling ook als concern toepassen. WERKKOSTENREGELING Stap 1. Hoe werkt de werkkostenregeling? Met ingang van 1 januari 2015 wordt de regeling van vrije vergoedingen en verstrekkingen vervangen door de werkkostenregeling (WKR). In de WKR

Nadere informatie

Benut mogelijkheid van extra uitstel van betaling

Benut mogelijkheid van extra uitstel van betaling PAG 2 LET OP BIJ BTW- TARIEF VERBOUWINGEN PAG 3 TIPS BIJ HET AAN VRAGEN VAN EEN VERKLARING ARBEIDSRELATIE (VAR) PAG 4 2015: ARBEIDS- KORTING OMHOOG VOOR LAGERE INKOMENS EN OMLAAG VOOR HOGERE INKOMENS PAG

Nadere informatie

Personele ontwikkelingen in crisistijd

Personele ontwikkelingen in crisistijd Personele ontwikkelingen in crisistijd Volgens het Centraal Planbureau zijn de eerste voorzichtige signalen van herstel merkbaar. Voorlopig blijft Nederland kampen met een hoge werkloosheid en worden ook

Nadere informatie

Werken als zzp er. whitepaper. Alles over de fiscale behandeling van de zzp er

Werken als zzp er. whitepaper. Alles over de fiscale behandeling van de zzp er 18.03.16 Werken als zzp er Alles over de fiscale behandeling van de zzp er whitepaper In dit whitepaper: De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en de

Nadere informatie

Prinsjesdag 2013: wijzigingen voor de loonheffingen, afdrachtverminderingen en sociale zekerheid

Prinsjesdag 2013: wijzigingen voor de loonheffingen, afdrachtverminderingen en sociale zekerheid Prinsjesdag 2013: wijzigingen voor de loonheffingen, afdrachtverminderingen en sociale zekerheid Op Prinsjesdag, 17 september 2013, heeft het kabinet vier wetsvoorstellen ingediend bij de Tweede Kamer,

Nadere informatie

Uitleg salarisstrook B+P Belastingadviseurs, versie 2011-1

Uitleg salarisstrook B+P Belastingadviseurs, versie 2011-1 Uitleg salarisstrook B+P Belastingadviseurs, versie 2011-1 Pagina 1 van 11 Uitleg salarisstrook B+P Belastingadviseurs, versie 2011-01 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Wijzigingen in 2011... 4 De salarisstrook...

Nadere informatie

10.1 Inleiding 1. 10.3 Regelingen voor werknemers 12 10.3.1 WSW-plaatsing 13 10.3.2 Individuele voorzieningen voor werknemers 13

10.1 Inleiding 1. 10.3 Regelingen voor werknemers 12 10.3.1 WSW-plaatsing 13 10.3.2 Individuele voorzieningen voor werknemers 13 Inhoud Voorwoord V Studiewijzer PDL VII 10 Subsidies en toeslagen 1 10.1 Inleiding 1 10.2 Verlagen van de werkgeverslasten 1 10.2.1 Afdrachtverminderingen 2 10.2.2 Premiekorting en premievrijstelling werknemersverzekeringen

Nadere informatie

Hulpstaten Personeel aan huis

Hulpstaten Personeel aan huis Belastingdienst 2012 Hulpstaten Personeel aan huis Berekening van premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zvw De premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage

Nadere informatie

Gelet op en in aanvulling op hoofdstuk 5 van de CAO Nederlandse Universiteiten stelt de werkgever de navolgende regeling vast.

Gelet op en in aanvulling op hoofdstuk 5 van de CAO Nederlandse Universiteiten stelt de werkgever de navolgende regeling vast. REGELING KEUZEMODEL ARBEIDSVOORWAARDEN RADBOUD UNIVERSITEIT Overeengekomen in het Lokaal Overleg d.d.7 november 2014, laatstelijk gewijzigd en vastgesteld in het Lokaal Overleg van 10 april 2015 Gelet

Nadere informatie

DGA in de pocket Alle informatie die een dga op zak moet hebben

DGA in de pocket Alle informatie die een dga op zak moet hebben DGA in de pocket Alle informatie die een dga op zak moet hebben Voorwoord Als directeur-grootaandeelhouder (dga) heeft u meerdere petten op: niet alleen bent u directeur en aandeelhouder, maar ook werknemer

Nadere informatie

2016 Nederlandse Associatie voor Examinering Loonheffingen niveau 4 1 / 9

2016 Nederlandse Associatie voor Examinering Loonheffingen niveau 4 1 / 9 Loonheffingen niveau 4 Correctiemodel voorbeeldexamen 2016 Nederlandse Associatie voor Examinering Loonheffingen niveau 4 1 / 9 Vraag 1 Toetsterm 2.2 - Beheersingsniveau: B - Aantal punten: 1 Kwinto bv

Nadere informatie

WHITEPAPER. Voor het eerst personeel aannemen

WHITEPAPER. Voor het eerst personeel aannemen WHITEPAPER 2015 Voor het eerst personeel aannemen Ondernemers heb je in alle soorten en maten. Van zzp er tot mkb er, van idealist tot opportunist, en van hobbyist tot professional. Veel van hen wordt

Nadere informatie

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2013

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2013 Belastingdienst Nieuwsbrief Loonheffingen 2013 Uitgave 2 23 november 2012 Nieuwsbrief Loonheffingen 2013 U vindt in deze nieuwsbrief informatie over de nieuwe regels vanaf 1 januari 2013 voor het inhouden

Nadere informatie

Tarieven en bedragen 2014

Tarieven en bedragen 2014 Tarieven en bedragen 2014 Tot slot enkele relevante tarieven die gelden voor het jaar 2014. Belastingpercentages loonbelasting/premies volksverzekeringen Schijf Loon jaarbasis Tot AOW-leeftijd 1 tot en

Nadere informatie

Flexibel personeel evenement & veiligheid. Van 2.0 naar 3.0 Risico s beperken

Flexibel personeel evenement & veiligheid. Van 2.0 naar 3.0 Risico s beperken Flexibel personeel evenement & veiligheid Van 2.0 naar 3.0 Risico s beperken Soorten Flexibel personeel Eigen medewerkers met een tijdelijk contract Vaste uren Variabele uren Oproepcontract MET en ZONDER

Nadere informatie

Op het bovenstaande geldt een aantal uitzonderingen. Niet verzekerd zijn de volgende categorieën ingezetenen:

Op het bovenstaande geldt een aantal uitzonderingen. Niet verzekerd zijn de volgende categorieën ingezetenen: Basisverzekering ziektekosten Per 1 februari 2013 is de Landsverordening basisverzekering ziektekosten (hierna: BVZ) van kracht geworden. Dit memo behandelt uitsluitend de heffing en inning van de inkomensafhankelijke

Nadere informatie