CAO. Arbeidsbemiddeling Buitenlandse Werknemers in Nederland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CAO. Arbeidsbemiddeling Buitenlandse Werknemers in Nederland"

Transcriptie

1 CAO Arbeidsbemiddeling Buitenlandse Werknemers in Nederland 1 APRIL 2005 TOT EN MET 31 MAART 2006

2 Inhoudsopgave Preambule.. pagina 3 Artikel 1 Werkingssfeer pagina 4 Artikel 2 Definities pagina 4 Artikel 3 Duur, verlenging en beëindiging van deze CAO.. pagina 4 Artikel 4 Wijziging(en) tijdens de looptijd van deze CAO pagina 4 Artikel 5 Fusies en reorganisaties.. pagina 4 Artikel 6 Rechtsopvolging van partijen.. pagina 5 Artikel 7 Verplichtingen van de werkgever. pagina 5 Artikel 8 Verplichtingen van de werknemer pagina 5 Artikel 9 Verplichtingen buiten werktijd pagina 5 Artikel 10 Beperking opvolgend werkgeverschap. pagina 6 Artikel 11 Arbeidsovereenkomst. pagina 6 Artikel 12 Non-concurrentiebeding... pagina 7 Artikel 13 Beëindiging arbeidsovereenkomst... pagina 7 Artikel 14 Gedragsregels en sancties.. pagina 8 Artikel 15 Arbeidsomstandigheden pagina 8 Artikel 16 Loonverhoudingsvoorschrift.. pagina 8 Artikel 17 Loonstrook pagina 8 Artikel 18 Ziektekostenverzekering.. pagina 9 Artikel 19 Arbeidstijd en pauzes.. pagina 9 Artikel 20 Arbeid op algemeen erkende feestdagen.. pagina 10 Artikel 21 Overwerk en tijd-voor-tijd.. pagina 10 Artikel 22 Vakantiedagen.. pagina 10 Artikel 23 Vakantiedagen en arbeidsongeschiktheid.. pagina 11 Artikel 24 Vakantiebijslag. pagina 11 Artikel 25 Uitkering bij arbeidsongeschiktheid pagina 11 Artikel 26 Geen loon bij arbeidsongeschiktheid. pagina 12 Artikel 27 Kort verzuim en buitengewoon verlof Pagina 12 Artikel 28 Calamiteitenverlof.. pagina 13 Artikel 29 Overlijdensuitkering. pagina 13 Artikel 30 Scholing.. pagina 13 Bijlage 1 Protocol Ouderdomsvoorziening... pagina 14 Bijlage 2 Ziekteverzuimreglement.. pagina 15 2

3 Preambule De ondergetekenden, te weten; de werkgeversvereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Vereniging van Internationale Arbeidsbemiddelaars (hierna verder te noemen: VIA), gevestigd en kantoorhoudende aan het Reitseplein 1 te (5037 AA) Tilburg, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer G.L. Roubos (ambtelijk voorzitter); als partij ter ene zijde, en de werknemersvereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Landelijke Bedrijfsorganisatie Verkeer (hierna verder te noemen: LBV) gevestigd en kantoorhoudende aan de Strevelsweg 700/612 te (3083 AS) Rotterdam, rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw M.A. Dolman (voorzitter) en de heer G. Johannes (secretaris); als partij ter andere zijde, 1. overwegende, dat VIA op 13 mei 2004 is opgericht als werkgeversvereniging om met name de belangen op sociaal, economisch en arbeidsvoorwaardelijk terrein van de bij haar aangesloten ondernemingen te behartigen; 2. overwegende, dat het beleid van VIA er in het bijzonder op gericht zal zijn de continuïteit en de bestaanszekerheid van haar leden te waarborgen; 3. overwegende, dat ondernemingen welke als lid zijn aangesloten bij VIA, zich het ontbreken van een CAO welke in elk opzicht recht doet aan het bijzondere karakter van de arbeidsbemiddeling en de rechtspositie van buitenlandse werknemers welke tijdelijk in Nederland verblijven, hebben aangetrokken; 4. overwegende, dat partijen het wenselijk achten een CAO op maat te sluiten; zijn de volgende overeenkomst aangegaan. Tilburg, 31 maart 2005 Dhr. G.L. Roubos Mw. M.A. Dolman Dhr. G. Johannes 3

4 Artikel 1 WERKINGSSFEER 1. Deze CAO is van toepassing op ondernemingen welke tenminste 75 procent van hun omzet genereren uit de arbeidsbemiddeling van buitenlandse werknemers welke tijdelijk in Nederland verblijven én als lid zijn aangesloten bij VIA. 2. Deze CAO is uitsluitend van toepassing op buitenlandse werknemers welke tijdelijk in Nederland verblijven in huisvesting door werkgevers ter beschikking gesteld en krachtens een arbeidsovereenkomst arbeid voor derden verrichten in dienst van een onderneming zoals bedoeld in het eerste lid van dit artikel. Artikel 2 DEFINITIES In deze overeenkomst wordt, tenzij in het betrokken artikel anders is aangegeven, verstaan onder: 1. CAO: de Collectieve Arbeids Overeenkomst Arbeidsbemiddeling Buitenlandse Werknemers in Nederland Werkgever: iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon wiens onderneming onder de werkingssfeer van deze CAO ressorteert. 3. Werknemer: iedere natuurlijke persoon als bedoeld in artikel 1, tweede lid van deze CAO welke voor bepaalde of onbepaalde tijd een arbeidsovereenkomst heeft met de werkgever zoals bedoeld in het tweede lid van dit artikel. 4. Arbeidsovereenkomst: de uitleenovereenkomst op grond waarvan de werknemer te werk wordt gesteld bij derden. 5. Derden: iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon welke zich onder meer door externe arbeidsbemiddeling voorziet van werknemers. 6. Waar in deze CAO wordt gesproken over de werknemer, dient te worden verstaan: mannelijke en vrouwelijke werknemers alsmede waar in deze CAO wordt gesproken over hem of hij, dient te worden verstaan: hem/haar of hij/zij. Artikel 3 DUUR, VERLENGING EN BEËINDIGING VAN DEZE CAO 1. Deze CAO is aangegaan voor een tijdvak van 1 jaar. Dit tijdvak vangt aan op 1 april 2005 en eindigt derhalve op 31 maart Deze CAO kan door partijen tegen het einde van de looptijd worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Opzegging dient te geschieden door middel van een aangetekend schrijven. 3. Zolang geen van de partijen tot opzegging van deze CAO overgaat, wordt deze geacht stilzwijgend te zijn verlengd met een termijn van maximaal één jaar. Artikel 4 WIJZIGING(EN) TIJDENS DE LOOPTIJD VAN DEZE CAO 1. Partijen keuren bij voorbaat goed, dat bijzondere arbeidsvoorwaarden, die na het ondertekenen van deze CAO mochten worden overeengekomen, alsnog aan deze CAO zullen worden gehecht. 2. Partijen zullen de aan deze CAO gehechte bijzondere arbeidsvoorwaarden en de gewaarmerkte wijziging(en) en/of aanvulling(en) in het kader van de Wet op de Loonvorming aanmelden bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 3. In gezamenlijk en regulier overleg, minimaal éénmaal per jaar, zal door partijen worden nagegaan of en zo ja op welke wijze voorzieningen dienen te worden veranderd of aangevuld, met inachtneming van de dan geldende wet- en regelgeving, te realiseren. Artikel 5 FUSIES EN REORGANISATIES 1. Met inachtneming van het SER-besluit Fusiegedragsregels 2000 en de daarin beschreven gedragscode, zal de werkgever, ongeacht het aantal betrokken werknemers, bij voorgenomen fusies, reorganisaties en overnames, de wederpartij tijdig op de hoogte brengen en in de gelegenheid stellen om advies uit te brengen. 4

5 2. Bij ingrijpende fusies, reorganisaties en overnames dient en/of dienen er door de werkgever in overleg met de wederpartij regeling(en) te worden getroffen voor een eventuele afvloeiingsregeling die een sociale begeleiding van de werknemers behoort te garanderen. 3. De wederpartij dient onmiddellijk door de werkgever in kennis te worden gesteld van een aanvraag van surseance van betaling of van een ingediend verzoek tot faillietverklaring. Artikel 6 RECHTSOPVOLGING VAN PARTIJEN In geval van fusie, overname of faillissement staan partijen er tegenover elkaar voor in, dat hun wederzijdse rechten en plichten welke uit deze CAO voortvloeien, zullen mogen en moeten worden overgenomen door de rechtsperso(o)n(nen), welke daartoe door enige partij schriftelijk aan de wederpartij zal of zullen worden aangewezen. Artikel 7 VERPLICHTINGEN VAN DE WERKGEVER 1. De werkgever verplicht zich er toe geen arbeidsovereenkomsten aan te gaan die negatief afwijkende loon- en/of arbeidsvoorwaarden bevatten als genoemd in deze CAO. Afwijkingen in positieve zin zijn wel toegestaan. 2. De werkgever zal tijdens de duur en na het beëindigen van de arbeidsovereenkomst strikte geheimhouding in acht nemen van al hetgeen hem, omtrent de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de werknemer, bekend is geworden en waarvan de werkgever het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden. 3. De werkgever is verplicht overzicht van deze CAO in een voor de werknemer begrijpelijke taal aan iedere werknemer te verstrekken. 4. De werkgever is verplicht op verzoek van de werknemer een exemplaar van deze CAO in een voor hem begrijpelijke taal te verstrekken. Artikel 8 VERPLICHTINGEN VAN DE WERKNEMER 1. De werknemer is verplicht al datgene te doen en na te laten wat in gelijke omstandigheden een goed werknemer zou behoren te doen en na te laten. Waar sprake is van goed werknemersschap geldt deze op gelijke voet tussen werknemer en inlener. Derhalve zal de werknemer gehouden zijn tot hem gerichte voorschriften in acht te nemen, redelijke orders en of instructies op te volgen ongeacht of deze afkomstig zijn van de werkgever of de inlener. 2. De werknemer zal de hem toevertrouwde bedrijfsmiddelen oordeelkundig alsmede overeenkomstig de bestemming daarvan gebruiken en behandelen alsmede over het algemeen daarvoor zorg dragen als een goed werknemer. 3. De werknemer mag zijn dienst niet aanvangen indien hij onder invloed is van middelen, die zijn functioneren kunnen beïnvloeden. De werknemer zal gedurende zijn dienst evenmin middelen nuttigen die zijn functioneren nadelig kunnen beïnvloeden. 4. De werknemer zal zonder schriftelijke toestemming van de werkgever geen betaalde werkzaamheden voor derden verrichten. Hiervan zijn publieke functies uitgezonderd. 5. De werknemer is zowel gedurende, als na beëindiging van de arbeidsovereenkomst verplicht tot absolute geheimhouding tegenover derden ten aanzien van alle feiten en bijzonderheden die het belang van de onderneming kunnen schaden. Daar waar in de individuele arbeidsovereenkomst nadere bepalingen omtrent geheimhouding van bescheiden van de onderneming zijn opgenomen, zijn deze in volle omvang van toepassing. Artikel 9 VERPLICHTINGEN BUITEN WERKTIJD 1. De werkgever gedraagt zich als een goed werkgever waaronder mede wordt begrepen de zorgtaken die voortvloeien uit het VIA-keurmerk, zoals onder meer de zorg voor kwalitatief goede tijdelijke huisvesting van de werknemer. 2. De werknemer zal zich tijdens het verblijf in Nederland, terwijl geen arbeid wordt verricht, opstellen als een goed werknemer, hetgeen inhoudt dat hij zich immer gedraagt als vertegenwoordiger van de werkgever. 5

6 3. Voorzover de werknemer huisvesting van of via de werkgever betrekt, zal hij zich houden aan de aanwijzingen en/of het huishoudelijk reglement gegeven door de werkgever. Artikel 10 BEPERKING OPVOLGEND WERKGEVERSCHAP 1. Indien de werknemer achtereenvolgens werkzaam is geweest bij verschillende werkgevers én dezelfde of soortgelijke arbeid op dezelfde arbeidsplaats bij een nieuwe werkgever voortzet is er sprake van opvolgend werkgeverschap. 2. Om hier vooraf voldoende duidelijkheid in te verkrijgen is de werknemer op verzoek van de werkgever gehouden informatie te verstrekken omtrent zijn arbeidsverleden. Indien uit deze informatie blijkt dat de werkgever als opvolgend werkgever wordt aangemerkt, heeft de werkgever vóór het aangaan van een arbeidsovereenkomst met de werknemer het recht hiervan af te zien. 3. Er is geen sprake van opvolgend werkgeverschap indien de toepasselijkheid daarvan niet is voorzien vanwege het door de werknemer verwijtbaar verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie. Artikel 11 ARBEIDSOVEREENKOMST 1. ALGEMEEN De werknemer ontvangt in tweevoud een schriftelijke door de werkgever getekende en gedateerde arbeidsovereenkomst, waarin tenminste dient te worden opgenomen: a. de naam en het adres van de werkgever en de werknemer; b. de aard en de duur van het project c.q. de arbeidsovereenkomst; c. de datum van indiensttreding; d. de arbeidsduur per dag, per week, per 4 weken of per maand; e. de functie van de werknemer dan wel de aard van de arbeid; f. de plaats(en) waar de arbeid wordt verricht; g. de eventuele proeftijd; h. het loon, de wijze en het moment van uitbetaling; i. de aanspraak op vakantiedagen en vakantiebijslag; j. de eventuele deelname aan ouderdomsvoorzieningen; k. de in acht te nemen opzegtermijn. 2. De werkgever en de werknemer verklaren beiden in de arbeidsovereenkomst dat deze CAO onverkort van toepassing is. De werknemer retourneert een getekend exemplaar van de arbeidsovereenkomst aan de werkgever. 3. ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE TIJD a. De aanvangsdatum én het einde van de arbeidsovereenkomst zijn vastgelegd. De arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege op het moment dat de overeengekomen tijd is verstreken. Dit geldt zonder dat voorafgaande opzegging vereist is. Ook is dan geen toestemming van de Raad van Bestuur van de Centrale organisatie werk en inkomen (hierna: CWI) vereist. b. De arbeidsovereenkomst kan met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand tussentijds worden opgezegd indien zulks schriftelijk is overeengekomen in de arbeidsovereenkomst. Voor het beëindigen van de arbeidsovereenkomst gelden de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek. c. De arbeidsovereenkomst kan onbeperkt worden verlengd. Iedere verlengde arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege op het moment dat de overeengekomen tijd is verstreken. Dit geldt zonder dat voorafgaande opzegging vereist is. Ook is dan geen toestemming van de CWI vereist. Artikel 7:668a, eerste tot en met het vierde lid van het Burgerlijk Wetboek wordt hierbij uitgesloten. 4. ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ONBEPAALDE TIJD Alleen de aanvangsdatum van de arbeidsovereenkomst staat vast. Voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst gelden de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek. 5. PROEFTIJD a. Voor een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd korter dan drie maanden geldt een proeftijd van maximaal de helft van de duur van de arbeidsovereenkomst. b. Zowel voor een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd langer dan drie maanden als voor een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd geldt een proeftijd van maximaal twee maanden. 6

7 c. Een proeftijd dient schriftelijk te worden overeengekomen, ook indien een kortere of géén proeftijd wordt afgesproken. d. Gedurende de proeftijd is het zowel aan de werkgever als aan de werknemer toegestaan de arbeidsovereenkomst te beëindigen zonder dat een opzegtermijn in acht genomen hoeft te worden. Op verzoek van de werknemer zal de werkgever de reden van de beëindiging schriftelijk mededelen. e. Bij verlenging van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan geen proeftijd meer worden overeengekomen. 6. OPZEGTERMIJN a. Voor zowel de werkgever als de werknemer geldt per vijf volledige dienstjaren één maand opzegtermijn, met een maximum van drie maanden. b. Indien de arbeidsovereenkomst minder dan vijf volledige dienstjaren heeft voortgeduurd of een arbeidsovereenkomst is overeengekomen voor een duur van minder dan vijf jaren, geldt een opzegtermijn van één maand. c. De opzegging dient, vóór het einde van de maand, schriftelijk te geschieden. 7. ARBEIDSGARANTIE a. Indien gedurende de looptijd van de arbeidsovereenkomst de arbeid wegvalt doordat de uitleenopdracht wordt beëindigd, is de werkgever gehouden om zich tot het uiterste in te spannen vervangende arbeid aan te bieden voor de duur van de arbeidsovereenkomst. De werknemer heeft een arbeidsgarantie in die zin dat hij elk aanbod tot passende arbeid zal aanvaarden. b. De werkgever zal bij het aanbieden van passende of vervangende arbeid rekening houden met het opleidingsniveau, de praktijkervaring en de fysieke belastbaarheid van de werknemer. Artikel 12 NON-CONCURRENTIEBEDING 1. Het is de werknemer verboden handelingen te verrichten die erop zijn gericht de arbeid die hem is opgedragen, uit eigen beweging te beëindigen met de bedoeling deze arbeid te vervolgen c.q. te continueren via een derde, zonder dat daarvoor schriftelijke toestemming is verleend door de werkgever dat hem in principe voor het verrichten van die arbeid heeft te werk gesteld. 2. De werknemer is, indien hij in dienst treedt van een inlener, voor wie de werknemer voorafgaand via de werkgever werkzaam was, verplicht hiervan terstond en vooraf mededeling te doen aan de werkgever. Dit dient schriftelijk te geschieden. Artikel 13 BEËINDIGING ARBEIDSOVEREENKOMST 1. In de volgende gevallen wordt de arbeidsovereenkomst, geacht te zijn beëindigd: a. Door het einde van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd; b. Bij ontslag op staande voet wegens een dringende reden, krachtens artikel 7:677 van het Burgerlijk Wetboek en gedurende de proeftijd; c. Bij het overlijden van de werknemer; d. Door duidelijke schriftelijke vastlegging van de ontbinding van de arbeidsovereenkomst, met wederzijds goedvinden en met inachtneming van de opzegtermijn zoals bedoeld in artikel 11, zesde lid van deze CAO; e. Door schriftelijke opzegging onder opgave van redenen door de werkgever na het verkrijgen van een ontslagvergunning van de CWI, met inachtneming van de opzegtermijn zoals bedoeld in artikel 11, zesde lid van deze CAO; f. Door ontbinding van de arbeidsovereenkomst bij beschikking van de kantonrechter; g. Door het bereiken van de 65-jarige leeftijd, op de eerste dag van de maand waar in men de 65-jarige leeftijd bereikt of zoveel eerder als een (pre)pensioenregeling voor de werknemer van toepassing is, zonder dat daartoe opzegging is vereist. 2. Bij het einde van de arbeidsovereenkomst dient de werkgever op verzoek van de werknemer een getuigschrift te verstrekken. Dit getuigschrift dient tenminste het volgende te bevatten: de functie, het loon, de datum van de indienst- en uitdiensttreding en de anciënniteit. 7

8 Artikel 14 GEDRAGSREGELS EN SANCTIES 1. Bij ongewenst gedrag, onregelmatigheden of overtreding van de regels, procedures of instructies en het niet opvolgen van orders en instructies bedoeld in artikel 8, eerste lid van deze CAO, door de werknemer zijn, in overeenstemming met de aard en omstandigheden van de overtreding, de volgende sancties, al dan niet gecombineerd mogelijk: a. Berisping; b. Schorsing, eventueel zonder behoud van loon; c. Ontslag (zonodig op staande voet). 2. De werkgever heeft ter vervanging van ontslag op staande voet wegens een dringende reden krachtens artikel 6:677 van het Burgerlijk Wetboek, tot ten hoogste twee aaneengesloten dagen het recht de uitvoering van de arbeidsovereenkomst zonder behoud van loon te schorsen. 3. Onder een dringende reden wordt niet-limitatief verstaan: diefstal, dronkenschap, grove onachtzaamheid, bewuste roekeloosheid, verduistering en werkweigering. 4. Indien de werkgever van zijn recht hiertoe gebruik maakt, dient hij zijn gemotiveerde beslissing schriftelijk aan de werknemer kenbaar te maken. 5. Stopzetting van de loondoorbetaling zal in ieder geval mogelijk zijn indien de werknemer naar objectieve maatstaven in redelijkheid tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen en dit tot gevolg heeft gehad dat de opdracht is beëindigd. Artikel 15 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 1. Bij het aanvaarden en uitvoeren van iedere arbeidsovereenkomst, is de Arbeidsomstandighedenwet (Arbo-wet) onverkort van toepassing. 2. De werkgever zal er op toezien en bevorderen, dat ten behoeve van de werknemer alle passende maatregelen worden getroffen, die nodig zijn ter uitvoering van de wettelijke voorschriften met betrekking tot de veiligheid, de gezondheid en het milieu, waaronder begrepen het vertalen van voorschriften in een taal die de werknemer begrijpt. 3. De werkgever zal de nodige informatie verstrekken en voorlichting geven aan de werknemer over de aard van het werk, die mogelijkerwijs de veiligheid, de gezondheid en het milieu in gevaar kunnen brengen. 4. De werknemer is gehouden alle wettelijke voorschriften en de instructies met betrekking tot de veiligheid, de gezondheid en het milieu op te volgen en de aan hem verstrekte beschermingsmiddelen te dragen en/of te gebruiken. Artikel 16 LOONVERHOUDINGSVOORSCHRIFT 1. Het loon en de vergoedingen van de werknemer zijn gelijk aan het netto-equivalent van het loon en de vergoedingen welke worden toegekend aan werknemers in gelijke of gelijkwaardige functies in dienst van een onderneming zoals bedoeld in artikel 2, vijfde lid van deze CAO. 2. Onder loon en vergoedingen vallen de volgende emolumenten: het naar tijdruimte vastgestelde loon, initiële loonstijging, periodieken, de gekapitaliseerde arbeidsduurverkorting en de toeslagen voor overwerk en onregelmatigheid (ploegendienst). 3. Voor vergelijking met het loon zoals bedoeld in het eerste lid van dit artikel mogen de kosten zoals: huisvestingskosten, autokosten, woon-werkverkeer, vervoer van en naar het land van herkomst, ziektekosten en de tijd en de kosten van: beschikbaarheid werkgever (7/24), tolk, bank en belastingdienst worden verrekend. Artikel 17 LOONSTROOK 1. De werkgever is verplicht bij iedere reguliere loonbetaling een loonstrook aan de werknemer te verstrekken. 2. De loonstrook bevat tenminste de volgende bestanddelen: het brutoloon, de wettelijke inhoudingen, zowel in percentages als in bedragen, het nettoloon, de cumulatieven en indien van toepassing: toeslagen en vergoedingen. 8

9 3. Een overzicht van de kosten zoals bedoeld in artikel 16, derde lid van deze CAO dienen door de werkgever overlegd te worden aan de werknemer. Artikel 18 ZIEKTEKOSTENVERZEKERING 1. De werkgever verstrekt vanaf het tijdstip dat voor de werknemer de deelneming aan de verplichte ziekenfondsverzekering eindigt, aan hem een bijslag op het loon als tegemoetkoming in de kosten voor een ziektekostenverzekering indien en voor zover hem niet een zodanige toeslag eerder was verstrekt. 2. De bijslag zoals bedoeld in het eerste lid van dit artikel bedraagt de helft van de kosten van de door de werknemer gesloten verzekering, zulks tot ten hoogste een bedrag overeenkomend met het werkgeversdeel in de voor dat jaar geldende maximale ziekenfondspremie. 3. Indien de werkgever een collectieve ziektekostenverzekering heeft afgesloten, ontvangt de werknemer waarvoor de verplichte ziekenfondsverzekering afloopt de bijslag, zoals bedoeld in het eerste en tweede lid van dit artikel, alleen als de werknemer deelneemt aan deze collectieve ziektekostenverzekering. Artikel 19 ARBEIDSTIJD EN PAUZES 1. De normale arbeidsduur in een aaneengesloten tijdruimte van 7 dagen maal 24 uren en de pauzeregeling is gelijk aan de normale arbeidsduur in een aaneengesloten tijdruimte van 7 dagen maal 24 uren en de pauzeregeling binnen de onderneming van de derde, zoals bedoeld in artikel 2, vijfde lid van deze CAO. 2. In voorkomende gevallen is de werknemer beschikbaar en/of bereikbaar voor de werkgever en de derde, zoals bedoeld in artikel 2, vijfde lid van deze CAO, buiten de normale arbeidstijd. 3. Indien de werknemer beschikbaar dient te zijn voor het verrichten van werkzaamheden buiten de normale arbeidsduur, zoals bedoeld in het tweede lid van dit artikel, is het volgende van toepassing. a. De arbeidsduur in een aaneengesloten tijdruimte van 24 uren bedraagt maximaal 12 uren. In een aaneengesloten tijdruimte van 14 dagen maal 24 uren kan de arbeidsduur in een aangesloten ruimte van 24 uren worden verlengd tot maximaal 14 uren. b. De onderbreking van de arbeidsduur in een aaneengesloten tijdruimte van 24 uren bedraagt minimaal 11 uren. In een aaneengesloten tijdruimte van 7 dagen maal 24 uren kan de onderbreking van de arbeidsduur éénmaal worden ingekort tot minimaal 8 uren. c. De arbeidsduur in een aaneengesloten tijdruimte van 7 dagen maal 24 uren bedraagt maximaal 60 uren. d. De arbeidsduur in een periode van 13 achtereenvolgende tijdruimtes van 7 dagen maal 24 uren bedraagt maximaal 624 uren. e. Indien werkzaamheden niet uitgesteld kunnen worden. 4. Indien de werknemer beschikbaar dient te zijn voor het verrichten van werkzaamheden gedurende nachtdiensten buiten de normale arbeidsduur, zoals bedoeld in het tweede lid van dit artikel, is het volgende van toepassing. a. In deze CAO wordt onder een nachtdienst verstaan: de gewerkte uren tussen 24:00 uur s nachts en 06:00 uur s ochtends. b. De arbeidsduur per nachtdienst bedraagt maximaal 9 uren. c. Het aantal achtereenvolgende nachtdiensten bedraagt maximaal 7 nachtdiensten. d. Het aantal nachtdiensten in een periode van 13 achtereenvolgende tijdruimtes van 7 dagen maal 24 uren die vóór 02:00 uur eindigen bedraagt maximaal 52 nachtdiensten. e. Het aantal nachtdiensten in een periode van 13 achtereenvolgende tijdruimtes van 7 dagen maal 24 uren die ná 02:00 uur eindigen bedraagt maximaal 28 nachtdiensten. f. De onderbreking van de arbeidsduur ná een nachtdienst bedraagt minimaal 14 uren. In een aaneengesloten tijdruimte van 7 dagen maal 24 uren kan de onderbreking van de arbeidsduur ná een nachtdienst worden ingekort tot minimaal 8 uren. g. De onderbreking van de arbeidsduur ná een aaneengesloten reeks van minimaal 3 nachtdiensten en maximaal 7 nachtdiensten bedraagt minimaal 48 uren. 9

10 5. Indien de werknemer beschikbaar dient te zijn voor het verrichten van werkzaamheden buiten de normale arbeidsduur, zoals bedoeld in het tweede lid van dit artikel, is de volgende pauzeregeling van toepassing. a. Bij een arbeidsduur van minimaal 5½ uur maar minder dan 8 uren: minimaal een half uur pauze, welke mag worden gesplitst in tweemaal een kwartier pauze. b. Bij een arbeidsduur van 8 uren: minimaal 45 minuten pauze, welke mag worden gesplitst in een half uur en een kwartier pauze. c. Bij een arbeidsduur van langer dan 8 uren: minimaal 1 uur pauze, welke mag worden gesplitst in een halfuur en tweemaal een kwartier pauze. d. Een onderbreking van de arbeidsduur dan wel pauzes korter dan een kwartier worden in de arbeidsduur meegeteld. 6. Indien de werknemer als gevolg van een collectieve sluiting van de onderneming van de derde, zoals bedoeld in artikel 2, vijfde lid van deze CAO, niet in staat kan worden gesteld arbeid te verrichten, zal de werknemer vrije dagen tijdens deze periode opnemen, tenzij voor aanvang van de opdracht schriftelijk anders is overeengekomen. Artikel 20 ARBEID OP ALGEMEEN ERKENDE FEESTDAGEN 1. De werknemer heeft recht op vrijaf met behoud van loon op algemeen erkende feestdagen. Tot algemeen erkende feestdagen worden gerekend: Nieuwjaarsdag 01 januari 01 januari 2 e Paasdag 28 maart 17 april Koninginnedag 30 april 30 april Hemelvaartsdag 05 mei 25 mei 2 e Pinksterdag 16 mei 05 juni 1 e Kerstdag 25 december 25 december 2 e Kerstdag 26 december 26 december 2. In overleg én met instemming van de werkgever is het voor de werknemer mogelijk algemeen erkende feestdagen, zoals bedoeld in het eerste lid van dit artikel, voorzover hij daar recht op kan doen gelden, om te ruilen met niet-nederlandse feest- en gedenkdagen. Artikel 21 OVERWERK EN TIJD-VOOR-TIJD 1. Van overwerk is eerst sprake indien de werknemer opdracht heeft gekregen om extra uren arbeid te verrichten en het totaal aantal gewerkte uren het gemiddelde van 40 uren per week, berekend over de periode van het dienstverband, doch uiterlijk over een periode van 52 weken overstijgt. 2. Indien na bedoelde periode een overschot aan uren bestaat kan op het tijdstip dat het einde van de periode markeert de opgebouwde tijd: a. in de aansluitende periode in tijd worden gegeven tegen uitruil van 1 uur voor 1 uur; b. in geld worden gegeven vermeerderd met een toeslag van 25 procent. 3. Het bepaalde in dit artikel is niet van toepassing indien overwerk is begrepen in de beloning, hetgeen moet blijken uit een door de werkgever afgegeven schriftelijke verklaring. Artikel 22 VAKANTIEDAGEN 1. Het vakantiejaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. De werknemer verwerft op basis van een gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van 40 uren per week 176 vakantieuren per jaar (in de regel 22 dagen). Bij in- of uitdiensttreding in de loop van het vakantiejaar, heeft de werknemer recht op een evenredig deel van het aantal vakantiedagen per volledig vakantiejaar. De vakantie wordt opgenomen in de vorm van vakantiedagen. 2. Aanvraag en toekenning van vakantie geschiedt volgens door de werkgever opgestelde vakantieregels. 10

11 3. Op verzoek van de werknemer kunnen na overleg en met toestemming van de werkgever de zestien bovenwettelijke vakantieuren (twee dagen) worden vervangen door een uitkering in geld. 4. De werkgever is verplicht de werknemer wiens aanspraak op vakantie daartoe toereikend is, desgevraagd jaarlijks op zodanige wijze vakantie te verlenen, dat de werknemer gedurende drie opeenvolgende weken of gedurende tweemaal een week geen arbeid hoeft te verrichten. 5. De werkgever is verplicht de overige vakantiedagen te verlenen, naar gelang de aanspraak van de werknemer op een zodanige dag toereikend is, zulks behoudens voorzover de onder het derde lid van dit artikel bedoelde vakantieregels anders bepalen. 6. Indien de werknemer daartoe een verzoek doet, zal de werkgever instemmen met verlenging van de afwezigheid door het toestaan van onbetaald verlof, doch nimmer langer dan 3 weken en uitsluitend voorzover het bedrijfsbelang zich daar niet tegen verzet. Artikel 23 VAKANTIEDAGEN EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID Bij volledige arbeidsongeschiktheid die langer dan zes maanden duurt, worden alleen vakantiedagen opgebouwd gedurende de laatste zes maanden van arbeidsongeschiktheid. Artikel 24 VAKANTIEBIJSLAG 1. De werknemer heeft recht op een vakantiebijslag van 8 procent van zijn loon opgebouwd over de periode tot aan het moment van uitbetaling. 2. De vakantiebijslag wordt uiterlijk in de maand juni uitbetaald of zoveel eerder bij einde van het dienstverband, doch tenminste eenmaal per jaar. Artikel 25 UITKERING BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID 1. Indien de werknemer arbeidsongeschikt is of wordt, dient hij de werkgever daarvan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk één uur voor aanvang van de werkzaamheden op de door werkgever voorgeschreven wijze op de hoogte te stellen van de oorzaak, aard en vermoedelijke duur van het ziekteverzuim. 2. De werknemer die door arbeidsongeschiktheid niet in staat is zijn arbeid te verrichten, is verplicht zich te onderwerpen aan de medische- en lekencontrole die krachtens de sociale verzekeringswetten, inclusief Arbodienst en Arbo-wet worden bepaald en/of uitgeoefend. 3. Voor het overige is de werknemer gehouden aan het verzuimreglement (bijlage 2) alsmede de controle- en reïntegratievoorschriften op grond van de binnen de onderneming geldende voorschriften van de Arbodienst. De werkgever kan de in de bijlage genoemde sancties toepassen. 4. In geval van arbeidsongeschiktheid heeft de werknemer recht op een uitkering van 85 procent van het voor hem geldende brutoloon als bedoeld in artikel 16 van deze CAO gedurende 104 weken. 5. In afwijking van het vierde lid van dit artikel heeft de werknemer die nog geen jaar in dienst is gedurende de eerste 52 weken van zijn arbeidsongeschiktheid recht op 75 procent van het voor hem geldende brutoloon als bedoeld in artikel 16 van deze CAO met als minimumaanspraak het wettelijk minimumloon. 6. In afwijking van het vierde en vijfde lid van dit artikel maakt de werknemer gedurende de eerste twee maanden van zijn dienstverband aanspraak op 70 procent van het voor hem geldende brutoloon als bedoeld in artikel 16 van deze CAO met als minimumaanspraak het wettelijk minimumloon. 7. Ten aanzien van de werknemer die jegens de werkgever aanspraak heeft op doorbetaling van loon bij arbeidsongeschiktheid gelden de eerste twee ziektedagen als wachtdagen waarover de werknemer geen recht op doorbetaling van loon heeft. In het geval van opeenvolgende ziekmeldingen wordt de aftrek van de wachtdagen, met inachtneming van een onderbreking van minder dan vier weken en voorzover er sprake is van hetzelfde ziektegeval, niet opnieuw toegepast. 11

12 Artikel 26 GEEN LOON BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID In geval van arbeidsongeschiktheid vervalt het recht op loondoorbetaling op grond van artikel 7:629 van het Burgerlijk Wetboek indien: a. de arbeidsongeschiktheid door opzet van de werknemer is veroorzaakt; b. de arbeidsongeschiktheid een rechtstreeks gevolg is van een gezondheidsprobleem, waarover de werknemer bij zijn indiensttreding onjuiste inlichtingen heeft verstrekt; c. door opzet of schuld van de werknemer de verzekeringsinstantie, waar het arbeidsongeschiktheidsrisico is ondergebracht, de uitkering geheel of gedeeltelijk weigert. Artikel 27 KORT VERZUIM EN BUITENGEWOON VERLOF 1. Onder kort verzuim en buitengewoon verlof wordt verstaan een korte, naar billijkheid te berekenen tijd wanneer de werknemer, hetzij ten gevolge van de vervulling van een door wet of overheid, zonder geldelijke vergoeding, opgelegde verplichting, welke vervulling niet in zijn vrije tijd kon geschieden, hetzij ten gevolge van zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden, verhinderd is geweest zijn arbeid te verrichten. 2. Voor de verlening van kort verzuim of buitengewoon verlof zal in de gevallen als bedoeld in het vierde lid van dit artikel de werknemer zo mogelijk tenminste één dag van tevoren aan de werkgever van het verzuim of verlof kennis geven. Overig kort verzuim of bijzonder verlof zal in overleg worden opgenomen, behoudens het bepaalde in het negende lid van dit artikel. 3. De werknemer heeft recht op doorbetaling van het feitelijk loon, als ware op die dagen het normale of gemiddelde aantal uren gewerkt, mits de voorschriften, bedoeld in het tweede lid van dit artikel, door de werknemer worden nageleefd. 4. De werknemer heeft onder overlegging van bewijsstukken, indien de werkgever daarom verzoekt, in de volgende gevallen recht op buitengewoon verlof met behoud van loon gedurende de daarbij aangegeven tijd: a. bij de ondertrouw van de werknemer: één dag; b. bij het huwelijk van de werknemer: twee dagen; c. bij een 25-jarig huwelijksfeest dan wel dienstjubileum van de werknemer: één dag; d. bij een 40-, 50-jarig huwelijksfeest dan wel dienstjubileum van de werknemer: twee dagen. e. bij de gezinsuitbreiding van de werknemer: twee dagen; f. voor het bijwonen van een huwelijk van een de kinderen, broers, zusters, zwagers of schoonzusters: één dag; g. bij het overlijden van de echtgenote/echtgenoot, partner of eigen kind: vanaf de dag van overlijden tot en met de dag van de begrafenis, doch ten hoogte drie dagen; h. bij overlijden van een van de ouders, schoonouders of aangehuwde kinderen: één dag, alsmede voor het bijwonen van de begrafenis: één dag; i. voor het bijwonen van de begrafenis van een van zijn/haar grootouders, kleinkinderen, broers, zusters, zwagers of schoonzusters: één dag; en bovendien één dag voor het bijwonen van de begrafenis; j. bij het 25-, 40- of 50-jarig huwelijksjubileum van de ouders, grootouders of schoonouders van de werknemer: één dag. 5. Onder ouders, kinderen, broers en zusters, bedoeld in het eerste lid van dit artikel, worden mede begrepen: stiefouders, stiefkinderen en stiefzusters, alsmede pleegouders, pleegkinderen, pleegbroers en pleegzusters. 6. Duurzame samenlevingsvormen, die van tevoren aan de werkgever kenbaar zijn gemaakt, worden voor de toepassing van het eerste lid van dit artikel met het huwelijk gelijkgesteld. 7. Bovendien wordt aan de werknemer buitengewoon verlof zonder behoud van loon verleend voor het bijwonen van vergaderingen van werknemersorganisaties als ambassadeur of afgevaardigde: gedurende ten hoogste in totaal drie dagen per jaar. 8. Aan de werknemer wordt buitengewoon verlof verleend voor het deelnemen aan vergaderingen van besturen of commissies van lichamen, zoals bedoeld in de Wet op de bedrijfsorganisatie, voor zover de werknemer van dat bestuur of die commissie deel uitmaakt. In dit geval kan de werknemer geen aanspraak maken op loondoorbetaling. 12

13 9. Buiten de in het vierde lid genoemde gevallen kan de werkgever de werknemer op diens verzoek buitengewoon verlof met of zonder behoud van loon verlenen, indien de omstandigheden dat naar het oordeel van de werkgever rechtvaardigen. 10. De werkgever kan er voor kiezen om het buitengewoon verlof toe te kennen in een toeslag op het uurloon, waarbij geen aanspraak bestaat op de rechten genoemd in de artikelleden 1 tot en met 6, 8 en 9. Artikel 28 CALAMITEITENVERLOF 1. De werknemer heeft recht op calamiteitenverlof met behoud van loon gedurende een korte naar billijkheid te berekenen tijd met een maximum van 1 dag. 2. Onder een calamiteit wordt onder andere verstaan: een onverwachte situatie in de persoonlijke sfeer, de verzorging van één of meerdere gezinsleden, de bevalling van de echtgenote en de begrafenis van huisgenoten en bloed- en aanverwanten in de rechte lijn en de tweede graad van de zijlijn. 3. Een door wet of overheid zonder vergoeding opgelegde verplichting, waarvan de vervulling niet in vrije tijd kon plaatsvinden. 4. De uitvoering van het actief kiesrecht, waarvan de vervulling niet in vrije tijd kon plaatsvinden. 5. Bij spoedeisende zaken zal de werkgever in overleg met de werknemer naar een snelle oplossing zoeken, waarbij de duur van deze oplossing voldoende zal zijn om een eerste opvang te treffen en voorbereidingen te nemen voor een nog meer duurzamere oplossing. Artikel 29 OVERLIJDENSUITKERING 1. Bij het overlijden van de werknemer is de werkgever verplicht aan de nagelaten betrekkingen als bedoeld in artikel 7:674 van het Burgerlijk Wetboek een uitkering te verlenen ten bedrage van het loon dat de werknemer toekwam direct voorafgaande aan diens overlijden. Deze uitkering heeft betrekking op de periode vanaf de dag na overlijden tot en met de laatste dag van de derde maand na die waarin het overlijden plaatsvond. 2. Op de uitkering als bedoeld in het eerste lid van dit artikel kunnen de kosten van repatriëring in mindering gebracht. Artikel 30 SCHOLING 1. De werkgever is verplicht 1,02 procent van het in het desbetreffende jaar aan de werknemers verschuldigde brutoloon als bedoeld in artikel 16, eerste lid van deze CAO te besteden aan scholing van de werknemers. 2. Onder scholing in de zin van dit artikel wordt verstaan elke vorm van activiteit, die gericht is op het door de uitzendkracht verkrijgen, verbreden of verdiepen van kennis en/of vaardigheden. Onder scholing wordt niet verstaan het tegen beloning (anders dan tegen een vergoeding) verrichten van productieve arbeid die niet in overwegende mate gericht is op het uitbreiden van eigen kennis en vaardigheden. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan de voorlichting inzake de arbeidsomstandigheden, veiligheid en toepassing van beroepsgerelateerde vaktermen die in Nederland gebezigd worden. 3. Onder scholingskosten worden verstaan alle kosten die zijn gemaakt voor de scholing van werknemers. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan: De loonkosten van werknemers die een opleiding in werktijd volgen; De met het verzorgen en organiseren van interne opleiding gemoeide bedrijfskosten, daaronder begrepen de (loon)kosten van het daarbij betrokken personeel; Reis- en verblijfkosten en vergoedingen van studiekosten. Bijlage 1: Protocol ouderdomsvoorziening Bijlage 2: Ziekteverzuimreglement 13

14 BIJLAGE 1 PROTOCOL OUDERDOMSVOORZIENINGEN Partijen zijn van mening dat werknemers welke niet permanent in Nederland woonachtig zijn uitgesloten moeten worden van deelname aan de verplicht gestelde pensioenvoorziening. Om die reden hebben partijen het voornemen gedurende de looptijd van deze CAO daarvoor in de plaatstredende regelingen in het land van herkomst te ontwikkelen. Het realiseren van het voornemen van partijen is afhankelijk van de uitkomst(en) van een haalbaarheidsonderzoek. 14

15 BIJLAGE 2 ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT 1. ALGEMEEN a Dit reglement is van toepassing op werknemers op wie CAO Arbeidsbemiddeling Buitenlandse Werknemers in Nederland van toepassing is. b Het reglement is een bedrijfstakreglement en vermeldt de richtlijnen en de afspraken waaraan de werknemers en de werkgevers zich verbinden ten behoeve van ziekteverzuimpreventie, controle- en begeleiding. c De bedrijfsarts van een externe Arbo-dienst stelt vast of en in welke mate een werknemer arbeidsongeschikt is. d Op grond van deze CAO heeft de heeft de werknemer in geval van arbeidsongeschiktheid recht op een uitkering van 85 procent van het voor hem geldende brutoloon als bedoeld in artikel 16 van deze CAO gedurende 104 weken. e In afwijking van lid d van dit artikel heeft de werknemer die nog geen jaar in dienst is gedurende de eerste 52 weken van zijn arbeidsongeschiktheid recht op 75 procent van het voor hem geldende brutoloon als bedoeld in artikel 16 van deze CAO met als minimumaanspraak het wettelijk minimumloon. f In afwijking van lid d en e van dit artikel van dit reglement maakt de werknemer gedurende de eerste twee maanden van zijn dienstverband aanspraak op 70 procent van het voor hem geldende brutoloon als bedoeld in artikel 16 van deze CAO met als minimumaanspraak het wettelijk minimumloon. g Bij arbeidsongeschiktheid worden de eerste 2 dagen als wachtdagen aangemerkt. h Reiskosten en overige kosten worden bij ziekte niet vergoed. Indien de ziekte langer duurt dan een maand kunnen de ter beschikking gestelde zaken, zoals fiets, auto enzovoorts van de werknemer worden teruggevorderd. 2 ZIEK- EN HERSTELDMELDINGEN a Indien de werknemer arbeidsongeschikt is of wordt, dient hij/zij de werkgever daarvan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk één uur voor aanvang van de werkzaamheden op de door werkgever voorgeschreven wijze op de hoogte te stellen van de oorzaak, aard en vermoedelijke duur van het ziekteverzuim. (dit geldt ook indien de werknemer zich in het buitenland bevindt). b Verblijf tijdens ziekte Gedurende zijn ziekte dient de werknemer in de huisvesting van de werkgever te blijven. Hierdoor is controle mogelijk door een Arbo-dienst en een optimale sociale begeleiding mogelijk en wordt het reïntegratieproces bevorderd. c Bezoek moet mogelijk zijn De werknemer dient bereikbaar te zijn voor controle door of namens de werkgever. Daartoe is het nodig dat de werknemer de werkgever of een door deze aangewezen persoon in de gelegenheid stelt om de werknemer in de huisvesting van werkgever of op het verpleegadres te bezoeken. Is er - terwijl de werknemer thuis is - iets bijzonders aan de hand (bijvoorbeeld de bel is defect of er is niemand thuis die de deur kan opendoen) dan dient de werknemer maatregelen te treffen, waardoor zij toch toegang tot de woning kunnen krijgen. 15

16 d Het juiste adres Indien de werknemer tijdens de arbeidsongeschiktheid verhuist of tijdelijk elders verblijft of van verpleegadres verandert (bijvoorbeeld opname in of ontslag uit een ziekenhuis, een sanatorium of een andere inrichting) behoort de werknemer dit binnen 24 uur aan zijn werkgever door te geven. Als het verpleegadres en telefoonnummer gedurende de ziekte afwijken van het verblijfsadres, moet dit worden doorgegeven aan werkgever, opdat de medewerker op het juiste adres bereikt kan worden. e Op het spreekuur komen Bezoek aan een bedrijfsarts is verplicht. De afspraak wordt geregeld door de werkgever. Bij het niet nakomen van de afspraak komen eventueel daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de werknemer. Uiteraard geldt deze verplichting niet indien de werkzaamheden zijn hervat. f Verblijf in het buitenland tijdens ziekte De werknemer dient voor een verblijf in het buitenland vooraf toestemming te vragen aan de werkgever. Indien een werknemer in buitenland ziek wordt dan dient hij ter plaatse een arts te raadplegen en zich een medische verklaring te verschaffen. Ook tijdens het verblijf in het buitenland dient de werknemer gehoor te geven aan een oproep van de Arbo-arts in Nederland. De overige regels in dit reglement blijven onverkort van toepassing. Bij terugkeer tijdens of na de ziekteperiode dient een doktersverklaring op naam en datum overlegd te worden, met daarin duidelijk leesbaar in het Frans, Duits of Engels gestelde en gedateerde informatie over diagnose en behandeling. g Genezing belemmeren De werknemer dient zich tijdens zijn arbeidsongeschiktheid zodanig te gedragen, dat zijn genezing niet wordt belemmerd (bijvoorbeeld tijdig onder behandeling stellen van een huisarts). h Het verrichten van werkzaamheden tijdens ziekte De werknemer dient tijdens zijn arbeidsongeschiktheid geen arbeid te verrichten behalve voor zover het werkzaamheden betreft, welke de werknemer voor het herstel van zijn gezondheid zijn voorgeschreven, dan wel waarvoor de werknemer toestemming heeft gekregen van de bedrijfsarts. Bij het aanwijzen van andere werkzaamheden die in redelijkheid van de werknemer gevraagd kunnen worden, is deze verplicht die werkzaamheden te verrichten. De werknemer is verplicht werkzaamheden en activiteiten te verrichten die gericht zijn op het herstel van werknemer (zoals arbeidstherapie, scholing, gedeeltelijke werkhervatting en werkaanpassing). Hierbij kunnen ook andere werkzaamheden die in redelijkheid van de werknemer gevraagd kunnen worden, worden aangewezen. i j Verplichtingen van de werknemer Onverkort het voorgaande verleent de werknemer zijn medewerking aan de verplichtingen die voortvloeien uit Wet Poortwachter. Aansprakelijkheid Als de ziekte is veroorzaakt door derden die daarvoor aansprakelijk kunnen worden gesteld, dient de werknemer dit te melden aan de werkgever en treedt de werkgever in de rechten van de werknemer. k Hervatten bij herstel Zodra de werknemer weer in staat is aan het werk te gaan, dient de werknemer de werkzaamheden per omgaande geheel of gedeeltelijk te hervatten en zijn werkgever hierover te informeren op de door de werkgever voorgeschreven wijze. 16

17 3. SANCTIES Wanneer de werknemer zich niet aan de in dit reglement genoemde controlevoorschriften houdt, kan werkgever de wettelijk verplichte loondoorbetaling aan werknemer opschorten totdat de werknemer zich weer aan de voorschriften houdt. Daarnaast kunnen ter zake gemaakte kosten van de Arbo-dienst worden verhaald op de werknemer. Het besluit tot opschorting van de loondoorbetaling of stopzetting van de aanvulling zal schriftelijk aan de betrokken medewerker worden medegedeeld. 17

CAO VOOR COLLECTIVE FREELANCE & FLEX PAYROLL SERVICES B.V.

CAO VOOR COLLECTIVE FREELANCE & FLEX PAYROLL SERVICES B.V. CAO VOOR COLLECTIVE FREELANCE & FLEX PAYROLL SERVICES B.V. 1 april 2007 tot en met 31 maart 2012 2 INHOUD Inleiding 3 Artikel 1 Definities 4 Artikel 2 Duur, verlenging en beëindiging van de CAO 4 Artikel

Nadere informatie

CAO. voor Tentoo Collective Freelance & Flex B.V. Inhoud. Inleiding

CAO. voor Tentoo Collective Freelance & Flex B.V. Inhoud. Inleiding CAO voor Tentoo Collective Freelance & Flex B.V. 1 april 2007 tot en met 31 maart 2012 Inhoud Inleiding Artikel 1 Definities Artikel 2 Duur, verlenging en beëindiging van de CAO Artikel 3 Wijziging(en)

Nadere informatie

CAO SOCIAAL FONDS TANKSTATIONS

CAO SOCIAAL FONDS TANKSTATIONS CAO SOCIAAL FONDS TANKSTATIONS 1 JANUARI 2004 tot en met 31 DECEMBER 2008 INHOUDSOPGAVE Preambule 2 Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Duur, verlenging & beëindiging van deze CAO 3 Artikel 3 Wijziging(en)

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement Payroll Talent

Ziekteverzuimreglement Payroll Talent Ziekteverzuimreglement Payroll Talent 1. Ziek melden U dient zich bij arbeidsongeschiktheid tussen 8.00 en 9.30 uur persoonlijk ziek te melden bij de afdeling Ziekteverzuim van Payroll Talent via telefoonnummer:

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST (voor bepaalde tijd) I., gevestigd te, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw,

ARBEIDSOVEREENKOMST (voor bepaalde tijd) I., gevestigd te, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw, ARBEIDSOVEREENKOMST (voor bepaalde tijd) De ondergetekenden: I., gevestigd te, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw, hierna te noemen: de werkgever ; en II. de heer/mevrouw, geboren

Nadere informatie

BIJLAGE 7 GEDRAGSREGELS BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID

BIJLAGE 7 GEDRAGSREGELS BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID BIJLAGE 7 GEDRAGSREGELS BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID Ingevolge de Wet Uitbreiding Loondoorbetalingsverplichting bij Ziekte (WULBZ) behoudt de werknemer voor een tijdvak van tweeënvijftig weken recht op 70%

Nadere informatie

Overeenkomst voor het verrichten van dienstverlening aan huis

Overeenkomst voor het verrichten van dienstverlening aan huis Ondergetekenden, Overeenkomst voor het verrichten van dienstverlening aan huis De hulpvrager hierna te noemen, de werkgever (graag alle gegevens hieronder volledig invullen) Voorletters en achternaam :

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST. 2. [naam DGA], geboren op [datum], wonende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats], hierna te noemen: "werknemer";

ARBEIDSOVEREENKOMST. 2. [naam DGA], geboren op [datum], wonende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats], hierna te noemen: werknemer; ARBEIDSOVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [naam] Holding BV, statutair gevestigd te [plaats] en kantoorhoudende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats],

Nadere informatie

Fulltime arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Fulltime arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd BIJLAGE 17 Fulltime arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd De ondergetekenden,... gevestigd te... hierna te noemen "werkgever" te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door...,directeur en... wonende te...

Nadere informatie

DOORWERK CAO januari 2008 tot en met 31 december 2008 INHOUDSOPGAVE

DOORWERK CAO januari 2008 tot en met 31 december 2008 INHOUDSOPGAVE DOORWERK CAO 2008 1 januari 2008 tot en met 31 december 2008 INHOUDSOPGAVE Preambule 2 Artikel 1 Werkingssfeer 3 Artikel 2 Definities 3 Artikel 3 Dispensatie 3 Artikel 4 Duur, verlenging en beëindiging

Nadere informatie

Dubbel U B.V. Verzuimprotocol. Ziek, wat nu?

Dubbel U B.V. Verzuimprotocol. Ziek, wat nu? Dubbel U B.V. Verzuimprotocol Ziek, wat nu? Januari 2010 1 Inhoudsopgave Inleiding 2 Ziekmelding 3 Ziekmelding vanuit het buitenland 3 Melding richting De Arbobutler 3 Eigen Verklaring 3 Wekelijks contact

Nadere informatie

ADG Control Bedrijfs-cao

ADG Control Bedrijfs-cao ADG Control Bedrijfs-cao Tussen de werknemersorganisatie Werknemersvereniging ADG en de eenmanszaak ADG Control is de volgende collectieve arbeidsovereenkomst gesloten. Artikel 1. Definities In deze collectieve

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT Arsenaal Personeelsdiensten B.V. is uw juridisch werkgever. Dat betekent, dat wij u ook begeleiden tijdens het ziekteverzuim, gedurende de looptijd van uw contract en waar nodig

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT Arsenaal Payroll Services BV óf Arsenaal Personeelsdiensten BV (verder te noemen: Arsenaal) is uw juridisch werkgever. Dat betekent, dat wij u ook begeleiden tijdens het ziekteverzuim,

Nadere informatie

CONCEPT Sector-CAO Taxivervoer. Altro Via

CONCEPT Sector-CAO Taxivervoer. Altro Via CONCEPT Sector-CAO Taxivervoer voor leden van Altro Via Behoudens de door de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Oproepovereenkomst m.u.p. onbepaalde tijd

Oproepovereenkomst m.u.p. onbepaalde tijd BIJLAGE 20 Oproepovereenkomst m.u.p. onbepaalde tijd De ondergetekenden: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (of een andere rechtsvorm)... gevestigd te..., kantoorhoudende te... aan

Nadere informatie

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door:

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Arbeidsovereenkomst. De ondergetekenden 1. de sportorganisatie/school/vereniging......, gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Naam:...... Functie:... Naam:......

Nadere informatie

Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht:

Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht: Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht: https://ictrecht.nl/diensten/juridische- generatoren/arbeidsovereenkomst-

Nadere informatie

CAO-nummer: 2857 DOORWERKCAO. vdwg

CAO-nummer: 2857 DOORWERKCAO. vdwg CAO-nummer: 2857 DOORWERKCAO vdwg 1 januari 2014 tot en met 31 december 2015 INHOUDSOPGAVE Preambule 2 Artikel 1 Werkingssfeer 3 Artikel 2 Definities 3 Artikel 3 Dispensatie 4 Artikel 4 Duur, verlenging

Nadere informatie

BIJLAGE 3. RELEVANTE WETTELIJKE BEPALINGEN Aan deze bijlage kunnen geen rechten worden ontleend. 3-A Burgerlijk Wetboek 7 Titel 10

BIJLAGE 3. RELEVANTE WETTELIJKE BEPALINGEN Aan deze bijlage kunnen geen rechten worden ontleend. 3-A Burgerlijk Wetboek 7 Titel 10 43 BIJLAGE 3 RELEVANTE WETTELIJKE BEPALINGEN Aan deze bijlage kunnen geen rechten worden ontleend. 3-A Burgerlijk Wetboek 7 Titel 10 Goed werkgever en goed werknemer - Artikel 7: 611 BW (geldt voor alle

Nadere informatie

De wetteksten huidig en nieuw Afdeling 3 Boek 7 Burgerlijk Wetboek: Vakantie en Verlof

De wetteksten huidig en nieuw Afdeling 3 Boek 7 Burgerlijk Wetboek: Vakantie en Verlof De wetteksten huidig en nieuw Afdeling 3 Boek 7 Burgerlijk Wetboek: Vakantie en Verlof Leeswijzer: De officiële wettekst is nog niet beschikbaar. Onderstaande wettekst is op basis van de kamerstukken samengesteld.

Nadere informatie

RELEVANTE BEPALINGEN VAN HET BOEK 7 VAN HET B.W. BETREFFENDE DE ARBEIDSOVEREENKOMST ALSMEDE ARTIKEL 6 VAN HET BBA 1945

RELEVANTE BEPALINGEN VAN HET BOEK 7 VAN HET B.W. BETREFFENDE DE ARBEIDSOVEREENKOMST ALSMEDE ARTIKEL 6 VAN HET BBA 1945 TER INFORMATIE RELEVANTE BEPALINGEN VAN HET BOEK 7 VAN HET B.W. BETREFFENDE DE ARBEIDSOVEREENKOMST ALSMEDE ARTIKEL 6 VAN HET BBA 1945 Hieronder zijn opgenomen een aantal relevante bepalingen van boek 7

Nadere informatie

Inleiding. Kijk ook in onze kennisbank arbeid voor meer informatie over het werken met een BBL er. Arbeidsovereenkomst BBL 1

Inleiding. Kijk ook in onze kennisbank arbeid voor meer informatie over het werken met een BBL er. Arbeidsovereenkomst BBL 1 Inleiding Het in dienst nemen van leerlingen in het kader van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs dient zorgvuldig te gebeuren. Een leerling is werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst, waarbij slechts

Nadere informatie

Inleiding. De ondergetekenden, te weten: - Belangenvereniging Tankstations, (hierna BETA), Postbus 19128, 3001 BC Rotterdam

Inleiding. De ondergetekenden, te weten: - Belangenvereniging Tankstations, (hierna BETA), Postbus 19128, 3001 BC Rotterdam Inleiding De ondergetekenden, te weten: - Belangenvereniging Tankstations, (hierna BETA), Postbus 19128, 3001 BC Rotterdam - Landelijke Bedrijfsorganisatie Verkeer, (hierna LBV), gevestigd aan de Strevelsweg

Nadere informatie

Verzuimprotocol Marnic uitzendbureau BV

Verzuimprotocol Marnic uitzendbureau BV Verzuimprotocol Marnic uitzendbureau BV Waar mensen werken, worden ook mensen arbeidsongeschikt. Om het ziekteverzuim zo goed mogelijk in de hand te kunnen houden, hanteert Marnic uitzendbureau BV (Marnic)

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst voor zaterdagbestellers

Collectieve arbeidsovereenkomst voor zaterdagbestellers Collectieve arbeidsovereenkomst voor zaterdagbestellers 1 juli 2013 tot en met 31 december 2015 Uitgave: juli 2013 Group HR INHOUDSOPGAVE PAGINA Considerans 3 Hoofdstuk 1 Algemeen 4 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

1. [bedrijf], gevestigd [adres] te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw/heer [naam], hierna te noemen werkgever;

1. [bedrijf], gevestigd [adres] te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw/heer [naam], hierna te noemen werkgever; Min-Max overeenkomst VOOR BEPAALDE TIJD De ondergetekenden: 1. [bedrijf], gevestigd [adres] te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw/heer [naam], hierna te noemen werkgever; 2. [naam] geboren

Nadere informatie

Verklaren een arbeidsovereenkomst te zijn aangegaan onder de navolgende bepalingen:

Verklaren een arbeidsovereenkomst te zijn aangegaan onder de navolgende bepalingen: ARBEIDSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. «Voorvoegsel» «Voorletters» «TussenVoegsel» «Achternaam» «Adres» «Postcode» «Plaats» hierna te noemen: "de werknemer"; en 2. Easy Way b.v. gevestigd te Breda,

Nadere informatie

2 De arbeidsovereenkomst

2 De arbeidsovereenkomst 2 De arbeidsovereenkomst 1. Overeenkomsten tot het verrichten van arbeid Voor wat betreft overeenkomsten tot het verrichten van arbeid tegen betaling noemt het Burgerlijk Wetboek (BW) nadrukkelijk een

Nadere informatie

2.6 model arbeidsovereenkomst voor de duur van een bepaald werk of bepaald project 1

2.6 model arbeidsovereenkomst voor de duur van een bepaald werk of bepaald project 1 2.6 model arbeidsovereenkomst voor de duur van een bepaald werk of bepaald project 1 ARBEIDSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. hierna te noemen: "de werkgever"; en 2. hierna te noemen "de werknemer";

Nadere informatie

IKAP-Regeling rijkspersoneel

IKAP-Regeling rijkspersoneel (Tekst geldend op: 02-02-2015) IKAP-Regeling rijkspersoneel De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gelet op artikel 21c van het Algemeen Rijksambtenarenreglement en artikel 34c van

Nadere informatie

DETACHERINGSVOORWAARDEN Weener XL

DETACHERINGSVOORWAARDEN Weener XL DETACHERINGSVOORWAARDEN Weener XL INHOUDSOPGAVE 1 Definities 2 Leiding en begeleiding 3 CAO en arbeidsvoorwaarden 4 Functie 5 Beoordeling functioneren en ontwikkeling 6 Arbeidsomstandigheden 7 Treffen

Nadere informatie

gaan een overeenkomst aan betrekking hebbende op NAAM, geboren op DATUM, hierna te noemen Gedetacheerde ;

gaan een overeenkomst aan betrekking hebbende op NAAM, geboren op DATUM, hierna te noemen Gedetacheerde ; DETACHERINGOVEREENKOMST ONDERGETEKENDEN 1. NAAM Gemeente of Vennootschap, ADRES, ten deze vertegenwoordigd door NAAM, hierna te noemen Uitlener, en 2. Gemeente Arnhem, statutair gevestigd te Arnhem, ten

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST. Verklaren een arbeidsovereenkomst te zijn aangegaan onder de navolgende bepalingen:

ARBEIDSOVEREENKOMST. Verklaren een arbeidsovereenkomst te zijn aangegaan onder de navolgende bepalingen: ARBEIDSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. hierna te noemen: "de werkgever"; en 2. hierna te noemen "de werknemer"; Verklaren een arbeidsovereenkomst te zijn aangegaan onder de navolgende bepalingen: Artikel

Nadere informatie

1. [Naam onderneming of natuurlijk persoon], gevestigd te [postcode] [plaats] aan de [straat & nummer], hierna te noemen: 'werkgever',

1. [Naam onderneming of natuurlijk persoon], gevestigd te [postcode] [plaats] aan de [straat & nummer], hierna te noemen: 'werkgever', LET OP: VOOR GEBRUIK IN INDIVIDUELE OF CONCRETE GEVALLEN IS AANPASSING VAN DIT MODEL NODIG. RAADPLEEG SEC ARBEIDSRECHT ADVOCATEN VOOR HET OP MAAT MAKEN VAN HET MODEL VOOR UW BEDRIJF/SPECIFIEKE TOEPASSING

Nadere informatie

partijen zijn op de hoogte van de Richtlijn/Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Bestuurder kinderopvang van de NVTK (hierna: de Richtlijn).

partijen zijn op de hoogte van de Richtlijn/Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Bestuurder kinderopvang van de NVTK (hierna: de Richtlijn). MODEL ARBEIDSOVEREENKOMST BESTUURDER KINDEROPVANG DE ONDERGETEKENDEN: 1. [NAAM RECHTSPERSOON], gevestigd te [PLAATS], ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [NAAM], in zijn/haar hoedanigheid van [FUNCTIE],

Nadere informatie

Verzuimprotocol MARNIC UITZENDBUREAU. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8.30 t/m uur.

Verzuimprotocol MARNIC UITZENDBUREAU. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8.30 t/m uur. Verzuimprotocol MARNIC UITZENDBUREAU Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8.30 t/m 17.30 uur www.marnic-uitzendbureau.nl Versie juli 2017 1 Verzuimprotocol Marnic uitzendbureau BV Waar mensen werken, worden

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST (COLLEGIALE IN- EN UITLEEN)

ARBEIDSOVEREENKOMST (COLLEGIALE IN- EN UITLEEN) ARBEIDSOVEREENKOMST (COLLEGIALE IN- EN UITLEEN) De ondergetekenden: Bedrijf Plaats Vertegenwoordigd door hierna te noemen uitlener. Bedrijf Plaats Vertegenwoordigd door hierna te noemen inlener. en Naam

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT Inleiding Dit is het ziekteverzuimreglement van de Nederlandse werkmaatschappijen behorend tot het concern van USG People N.V. die zich bezighouden met uitzenden en arbeidsbemiddeling.

Nadere informatie

HOOFDSTUK 5 - VAKANTIE

HOOFDSTUK 5 - VAKANTIE HOOFDSTUK 5 - VAKANTIE Artikel 5.1 Omschrijving 1. Algemene bepalingen 1. Als vakantie worden beschouwd de dagen, welke door de werkgever als zodanig met inachtneming van artikel 5.7 zijn vastgesteld.

Nadere informatie

II Het dienstverband

II Het dienstverband II Het dienstverband Voorwaarden De onderwerpen in dit boek hebben betrekking op de situaties waarbij er sprake is van een - tijdelijk of vast - dienstverband. Er is sprake van een dienstverband als er

Nadere informatie

CAO CHAMPWORLD CHAMPIGNONKWEKERIJ WORDRAGEN BEHEER BV

CAO CHAMPWORLD CHAMPIGNONKWEKERIJ WORDRAGEN BEHEER BV CAO CHAMPWORLD CHAMPIGNONKWEKERIJ WORDRAGEN BEHEER BV 1 september 2006 tot en met 31 augustus 2008 INHOUDSOPGAVE PREAMBULE 2 Artikel 1 Algemene definities 3 Artikel 2 Duur, verlenging & beëindiging van

Nadere informatie

Ziekmelding en Verzuimprotocol.

Ziekmelding en Verzuimprotocol. Ziekmelding en Verzuimprotocol. Het verzuimbeleid van VDVI is er op gericht om medewerkers zo snel mogelijk in het arbeidsproces terug te laten keren, waarbij met bijvoorbeeld aangepast werk gestreefd

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel met veranderingen in het arbeidsrecht aangenomen. Aanvankelijk zou een deel van de wijzigingen ingaan op 1 juli 2014,

Nadere informatie

Artikel 7: 610b B.W. Artikel 7: 628a B.W.

Artikel 7: 610b B.W. Artikel 7: 628a B.W. TER INFORMATIE RELEVANTE BEPALINGEN VAN HET BOEK 7 VAN HET B.W. BETREFFENDE DE ARBEIDSOVEREENKOMST ALSMEDE ARTIKEL 6 VAN HET BBA 1945 Hieronder zijn opgenomen een aantal relevante bepalingen van boek 7

Nadere informatie

2. [NAAM BEDRIJF/ ORGANISATIE] gevestigd te [PLAATSNAAM], hierna te. noemen: de uitlener, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [NAAM

2. [NAAM BEDRIJF/ ORGANISATIE] gevestigd te [PLAATSNAAM], hierna te. noemen: de uitlener, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [NAAM MODEL Detacheringovereenkomst Dit model kunt u ook vinden op www.uwv.nl. 1. [NAAM BEDRIJF/ ORGANISATIE] gevestigd te [PLAATSNAAM], hierna te noemen: de uitlener, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [NAAM

Nadere informatie

[Naam werkgever], gevestigd te [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ naam], [functie] hierna te noemen werkgever,

[Naam werkgever], gevestigd te [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ naam], [functie] hierna te noemen werkgever, Model oproepovereenkomst De ondergetekenden: [Naam werkgever], gevestigd te [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ naam], [functie] hierna te noemen werkgever, en [naam oproepkracht],

Nadere informatie

ABU AUDITDOCUMENT CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017

ABU AUDITDOCUMENT CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 Stationsweg 78f 2991 CM arendrecht +31 (0) 180 61 99 33 info@vro.nl www.vro.nl U UDITDOCUMENT CO voor Uitzendkrachten 2012-2017 uditor : H. van Egmond Identificatienummer : 30439 Datum audit : 01-04-2014

Nadere informatie

Model Arbeidsovereenkomst Bepaalde Tijd ¹

Model Arbeidsovereenkomst Bepaalde Tijd ¹ Model Arbeidsovereenkomst Bepaalde Tijd ¹ De ondergetekenden: 1. De vereniging/bond...gevestigd te...overeenkomstig haar statuten vertegenwoordigd door ²) naam:..., voorzitter naam:..., secretaris naam:...,

Nadere informatie

Voorbeeld Arbeidsovereenkomst. Werkboek BB Bladzijde 111 opdracht 2.4

Voorbeeld Arbeidsovereenkomst. Werkboek BB Bladzijde 111 opdracht 2.4 Voorbeeld Arbeidsovereenkomst Werkboek BB Bladzijde 111 opdracht 2.4 Arbeidsovereenkomst Onbepaalde Tijd Ondergetekenden: 1. Bloemenwinkel het tuinhekje De Balkan 16, 8303 GZ, Emmeloord, hierna te noemen

Nadere informatie

Verzuimprotocol Adopsa Payroll

Verzuimprotocol Adopsa Payroll Verzuimprotocol Adopsa Payroll 1. Ziekmelding De medewerker meldt zich op de eerste dag van ziekte telefonisch vóór 10.00 uur ziek bij zowel Adopsa Payroll als bij zijn opdrachtgever. Wanneer een medewerker

Nadere informatie

Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V.

Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. 1. Ziekmelding De medewerker meldt zich op de eerste dag van ziekte telefonisch vóór 10.00 uur ziek bij zowel Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. (CAM) als

Nadere informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T Inleiding Wanneer u een werknemer zelf in dienst neemt, sluit u samen een arbeidsovereenkomst af. Net als iedere andere overeenkomst kan een arbeidsovereenkomst zowel mondeling als schriftelijk aangegaan

Nadere informatie

ABU AUDITDOCUMENT CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017

ABU AUDITDOCUMENT CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 uditor : Identificatienummer : Datum audit : Naam onderneming : Dossiernummer KvK : Soort audit : U UDITDOCUMENT CO voor Uitzendkrachten 2012-2017 U UDITDOCUMENT Niet rtikel N.v.t. Omschrijving Norm C

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Beste Klant, Per 1 januari en 1 juli 2015 zullen er diverse wijzigingen plaatsvinden op het gebied van arbeidsrecht. Hiervan willen wij u graag op de hoogte brengen. De

Nadere informatie

DE JURIDISCHE ASPECTEN

DE JURIDISCHE ASPECTEN PERSONEELS- BELEID IN DE FOTO- VAKHANDEL DE JURIDISCHE ASPECTEN PERSONEELSBELEID IN DE FOTOVAKHANDEL De SNF geeft met deze brochure informatie aan de leden m.b.t. een aantal aspecten van het personeelsbeleid.

Nadere informatie

CONCEPT CAO Personenvervoer

CONCEPT CAO Personenvervoer CONCEPT CAO Personenvervoer Behoudens de door de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of op welke

Nadere informatie

Het ontslagrecht per 1 juli 2015

Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Noordam Advocatuur mr. dr. A.J. Noordam Het Europese en Nederlandse arbeidsrecht biedt in grote mate bescherming aan de werknemer. Met name het ontslag van werknemers is

Nadere informatie

Model. Oproepovereenkomst (MUP) Versie 21 februari 2014

Model. Oproepovereenkomst (MUP) Versie 21 februari 2014 Model Oproepovereenkomst (MUP) Versie 21 februari 2014 Deze voorbeeld oproepovereenkomst (MUP) is met veel zorgvuldigheid samengesteld door LTO Nederland. Desondanks kan LTO Nederland niet aansprakelijk

Nadere informatie

Personeelshandboek. el&p Payrolling

Personeelshandboek. el&p Payrolling Personeelshandboek el&p Payrolling Maart 2015 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Algemene Beschrijving Organisatie... 3 3. Indiensttreding:... 3 4. Salaris:... 3 1. Salaris:... 3 2. Onkostenvergoeding:... 3 3.

Nadere informatie

CAO VOOR SIGNBEDRIJVEN. 1 januari 2011. tot en met. 31 december 2013

CAO VOOR SIGNBEDRIJVEN. 1 januari 2011. tot en met. 31 december 2013 CAO VOOR SIGNBEDRIJVEN 1 januari 2011 tot en met 31 december 2013 VSBN LBV Westerdreef 5 Strevelsweg 700/612 2152 CS Nieuw Vennep 3083 AS Rotterdam Tel: 0252 684 683 Tel: 010 481 8011 Fax: 0252 681 252

Nadere informatie

1. Ziekmelding. 2. Bereikbaarheid

1. Ziekmelding. 2. Bereikbaarheid 1. Ziekmelding De eerste dag dat u ziek bent, moet u zich telefonisch ziekmelden bij uw direct leidinggevende op uw feitelijke werkplek én bij Stiptwerk. Op werkdagen zijn wij bereikbaar van 08.30 uur

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 207 Vaststelling van regels voor het tot stand brengen van een nieuw evenwicht tussen arbeid en zorg in de ruimste zin (Wet arbeid en zorg)

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE TIJD. (bedrijfs)naam: naam vertegenwoordiger bedrijf: postcode: plaats: KvK-nummer: geboren op

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE TIJD. (bedrijfs)naam: naam vertegenwoordiger bedrijf: postcode: plaats: KvK-nummer: geboren op ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE TIJD de ondergetekenden: (bedrijfs)naam: naam vertegenwoordiger bedrijf: straatnaam en huisnummer: postcode: plaats: KvK-nummer:. nummer:. hierna te noemen: werkgever

Nadere informatie

Dit protocol geldt voor een periode tot en met 4 weken na afloop van de arbeidsovereenkomst.

Dit protocol geldt voor een periode tot en met 4 weken na afloop van de arbeidsovereenkomst. Verzuimprotocol Werkgever en werknemer zijn volgens de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) samen verantwoordelijk voor een zo spoedig mogelijke werkhervatting in geval van arbeidsongeschiktheid door ziekte.

Nadere informatie

Regeling Buitengewoon verlof 2007

Regeling Buitengewoon verlof 2007 Regeling Buitengewoon verlof 2007 Artikel 1 Vastgesteld bij besluit van het college van bestuur van 7 november 2006, nr. 2006cb0254; zoals gewijzigd bij besluit van het college van bestuur van 15 januari

Nadere informatie

De arbeidsovereenkomst. Uitgave van Directie Arbeid & Onderzoek Datum 2005

De arbeidsovereenkomst. Uitgave van Directie Arbeid & Onderzoek Datum 2005 De arbeidsovereenkomst Uitgave van Directie Arbeid & Onderzoek Datum 2005 1. Overeenkomsten tot het verrichten van arbeid Voor wat betreft overeenkomsten tot het verrichten van arbeid tegen betaling noemt

Nadere informatie

Bedrijf BV, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Voorbeeld Persoon, hierna te noemen "werkgever";

Bedrijf BV, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Voorbeeld Persoon, hierna te noemen werkgever; Arbeidsovereenkomst DE ONDERGETEKENDEN: Bedrijf BV, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Voorbeeld Persoon, hierna te noemen "werkgever"; en de heer/mevrouw

Nadere informatie

VUT-CAO STICHTING VRIJWILLIG VERVROEGDE UITTREDING VOOR HET BIOSCOOPBEDRIJF

VUT-CAO STICHTING VRIJWILLIG VERVROEGDE UITTREDING VOOR HET BIOSCOOPBEDRIJF VUT-CAO STICHTING VRIJWILLIG VERVROEGDE UITTREDING VOOR HET BIOSCOOPBEDRIJF Artikel 1 Werkingssfeer Deze overeenkomst is van toepassing op werkgevers en werknemers zoals gedefinieerd in artikel 3 sub d

Nadere informatie

Informatie afkomstig van www.abu.nl

Informatie afkomstig van www.abu.nl Als je gaat werken voor een uitzendonderneming zijn er een aantal zaken waar je rekening mee moet houden en wat je zou moeten weten, zoals bijvoorbeeld: Wat neem je mee naar de inschrijving? Welke wet-

Nadere informatie

Inleiding. Arbeidsovereenkomst BBL 1

Inleiding. Arbeidsovereenkomst BBL 1 Inleiding Het in dienst nemen van leerlingen in het kader van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs dient zorgvuldig te geschieden. Een leerling is immers werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst, waarbij

Nadere informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T Inleiding Wanneer u een werknemer zelf in dienst neemt, sluit u samen een arbeidsovereenkomst af. Net als iedere andere overeenkomst kan een arbeidsovereenkomst zowel mondeling als schriftelijk aangegaan

Nadere informatie

VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 )

VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 ) VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 ) 1 Begripsbepalingen Medewerker: personeelslid van stichting PCPO Capelle-Krimpen Werkgever: Stichting PCPO Capelle-Krimpen Directeur: eindverantwoordelijke van de school.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

Model ziekteverzuimreglement Als je wegens ziekte niet kunt werken, houd je dan aan de volgende regels:

Model ziekteverzuimreglement Als je wegens ziekte niet kunt werken, houd je dan aan de volgende regels: Model ziekteverzuimreglement Als je wegens ziekte niet kunt werken, houd je dan aan de volgende regels: 1. Op tijd ziekmelden Meld je voor aanvang van de werktijd, echter uiterlijk om uur s ochtends telefonisch

Nadere informatie

A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden:

A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Bijlage 1 bij U201501087 Bijlage CAR teksten A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Buitengewoon verlof Artikel 6:4 Lid 1 Het kraamverlof, calamiteiten en ander kortverzuimverlof

Nadere informatie

Ontslag en ziekte M R M I J N T J E J A N S E N

Ontslag en ziekte M R M I J N T J E J A N S E N Ontslag en ziekte M R M I J N T J E J A N S E N Onderwerpen Einde arbeidsovereenkomst Controle bij ziekte Verplichtingen van de werknemer Sancties Ziekte bij arbeidsconflicten Ziekte en ontslag Mogelijke

Nadere informatie

Rechtspositieregeling Groeibanen Maastricht en Heuvelland 2015

Rechtspositieregeling Groeibanen Maastricht en Heuvelland 2015 BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 In deze overeenkomst wordt verstaan onder: a. de wet: de Participatiewet; b. BW: het Burgerlijk Wetboek; c. de uitvoeringsorganisatie: de stichting Podium24; d. werkgever: de

Nadere informatie

GROEPSDETACHERINGSVOORWAARDEN WEENER XL

GROEPSDETACHERINGSVOORWAARDEN WEENER XL GROEPSDETACHERINGSVOORWAARDEN WEENER XL INHOUDSOPGAVE 1 Definities 2 Leiding en begeleiding 3 CAO en arbeidsvoorwaarden 4 Functie 5 Beoordeling functioneren en ontwikkeling 6 Arbeidsomstandigheden 7 Treffen

Nadere informatie

Tools Vakantiedagen

Tools Vakantiedagen Tools 3.14.01.08 Art. 634 1. De werknemer verwerft over ieder jaar waarin hij gedurende de volledige overeengekomen arbeidsduur recht op loon heeft gehad, aanspraak op vakantie van ten minste vier maal

Nadere informatie

Ledenbrief 15/052 CvA/LOGA 15/10, d.d. 23 juni 2015 inzake wijzigingen CAR-UWO i.v.m. wijzigingen Wet arbeid en zorg Eijsden-Margraten

Ledenbrief 15/052 CvA/LOGA 15/10, d.d. 23 juni 2015 inzake wijzigingen CAR-UWO i.v.m. wijzigingen Wet arbeid en zorg Eijsden-Margraten GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Eijsden-Margraten. Nr. 131209 31 december 2015 Ledenbrief 15/052 CvA/LOGA 15/10, d.d. 23 juni 2015 inzake wijzigingen CAR-UWO i.v.m. wijzigingen Wet arbeid en

Nadere informatie

Bijlage 12: Voorbeelden individuele arbeidsovereenkomsten

Bijlage 12: Voorbeelden individuele arbeidsovereenkomsten Bijlage 12: Voorbeelden individuele arbeidsovereenkomsten Individuele Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (met vaste/gemiddelde arbeidsduur per week) De ondergetekenden,.(naam onderneming), gevestigd

Nadere informatie

In afwijking van artikel 15 en 16 van de Wet op de CAO, komen partijen overeen in geen enkel geval onderling schadevergoeding verschuldigd te zijn.

In afwijking van artikel 15 en 16 van de Wet op de CAO, komen partijen overeen in geen enkel geval onderling schadevergoeding verschuldigd te zijn. DEFINITIEVE TEKST NHG-CAO ALGEMEEN Artikel 1 - DEFINITIES In deze overeenkomst wordt verstaan onder: - Werkgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon wiens onderneming valt onder de werkingssfeer van deze

Nadere informatie

CAO VOOR SIGNBEDRIJVEN

CAO VOOR SIGNBEDRIJVEN CAO-nummer: 2165 CAO VOOR SIGNBEDRIJVEN 1 januari 2014 tot en met 31 december 2015 INHOUDSOPGAVE Preambule 3 Artikel 1 Werkingssfeer 4 Artikel 2 Definities 4 Artikel 3 Looptijd, verlenging en beëindiging

Nadere informatie

In afwijking van artikel 15 en 16 van de Wet op de CAO, komen partijen overeen in geen enkel geval onderling schadevergoeding verschuldigd te zijn.

In afwijking van artikel 15 en 16 van de Wet op de CAO, komen partijen overeen in geen enkel geval onderling schadevergoeding verschuldigd te zijn. De NHG-CAO DEFINITIEVE TEKST NHG-CAO ALGEMEEN Artikel 1 - DEFINITIES In deze overeenkomst wordt verstaan onder: - Werkgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon wiens onderneming valt onder de werkingssfeer

Nadere informatie

Ziekte en re-integratie

Ziekte en re-integratie Landelijke vereniging Artsen in Dienstverban Ziekte en re-integratie Als u ziek bent, wilt u waarschijnlijk maar een ding: zo snel mogelijk herstellen en gewoon weer aan het werk. De meeste mensen zijn

Nadere informatie

De NHG-CAO COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET HORECABEDRIJF ALGEMEEN

De NHG-CAO COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET HORECABEDRIJF ALGEMEEN De NHG-CAO COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET HORECABEDRIJF ALGEMEEN 1. Definities 2. Werkingssfeer 3. Duur, verlenging en beëindiging van de CAO 4. Wijziging overeenkomst tijdens contractperiode

Nadere informatie

Luba Payroll / 2014. Verzuimprotocol

Luba Payroll / 2014. Verzuimprotocol Luba Payroll / 2014 Verzuimprotocol Inleiding In jouw payrollbevestiging staat aangegeven of je aangemeld wordt bij de arbodienst van jouw opdrachtgever of van Luba Payroll. Word je bij de arbodienst van

Nadere informatie

Bijlage bij B&W-flap d.d. 16 december 2014 BD versie 2 december Aanpassing in het kader van de CAO

Bijlage bij B&W-flap d.d. 16 december 2014 BD versie 2 december Aanpassing in het kader van de CAO Bijlage bij B&W-flap d.d. 16 december 2014 BD2014-013269 versie 2 december 2014 Aanpassing in het kader van de CAO 2013-2015 Huidige tekst NRGA Nieuwe tekst NRGA Toelichting bij wijziging Wijzigingen Vakantie

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement Inhoud

Ziekteverzuimreglement Inhoud Ziekteverzuimreglement Inhoud 1. Tijdig ziekmelden... 2 2. Verstrekken van informatie... 2 3. Controle... 3 4. Begeleiding door de werkgever... 3 5. Controle en begeleiding door de arbodienst... 3 6. Vakantie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 26 009 Voorstel van wet van het lid Bijleveld-Schouten houdende wijziging van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten in verband met het

Nadere informatie

CAO VOOR SIGNBEDRIJVEN

CAO VOOR SIGNBEDRIJVEN CAO VOOR SIGNBEDRIJVEN 2014-2016 CAO VOOR SIGNBEDRIJVEN 1 januari 2014 tot en met 30 juni 2016 VSBN LBV Westerdreef 5 Strevelsweg 700/612 2152 CS Nieuw Vennep 3083 AS Rotterdam Tel: 0252 684 683 Tel: 010

Nadere informatie

REGLEMENT WGA-HIAATREGELING

REGLEMENT WGA-HIAATREGELING REGLEMENT WGA-HIAATREGELING STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE KOOPVAARDIJ GELDEND OP 1 JANUARI 2012 januari 2012 REGLEMENT WGA-HIAATREGELING ARTIKEL 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

B. De toelichting op artikel 6:4:1a wordt gewijzigd en komt te luiden:

B. De toelichting op artikel 6:4:1a wordt gewijzigd en komt te luiden: Bijlage 2 bij U201501087 Bijlage CAR-UWO teksten A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Buitengewoon verlof Artikel 6:4 Lid 1 Het kraamverlof, calamiteiten en ander kortverzuimverlof

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI Nr. 9370 Bijvoegsel Stcrt. d.d. 15-06-2000, nr. 113 ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN GEWIJZIGDE BEPALINGEN VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR

Nadere informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T Inleiding Wanneer u een werknemer zelf in dienst neemt, sluit u samen een arbeidsovereenkomst af. Net als iedere andere overeenkomst kan een arbeidsovereenkomst zowel mondeling als schriftelijk aangegaan

Nadere informatie

Tegenover het recht op ziekengeld staan ook een aantal (op wet- en regelgeving gebaseerde) verplichtingen.

Tegenover het recht op ziekengeld staan ook een aantal (op wet- en regelgeving gebaseerde) verplichtingen. Verzuimprotocol Medewerkers Pay for People U bent werknemer van Pay for People en bent ziek waardoor u niet kunt werken. Het kan ook zijn dat u een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met Pay for People

Nadere informatie

[naam werkgever], gevestigd te.. [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door.[naam],. [functie], hierna te noemen werkgever ;

[naam werkgever], gevestigd te.. [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door.[naam],. [functie], hierna te noemen werkgever ; Voorbeeldovereenkomst ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE TIJD Ondergetekenden: [naam werkgever], gevestigd te.. [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door.[naam],. [functie], hierna te noemen

Nadere informatie

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de medewerkers die vallen onder de CAO VVT. 1. Overeenkomst Ondergetekenden:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie