Rechtsbedeling Arbeidsrechtbank: I. ARBEIDSRECHTBANK ANTWERPEN. 1. Burgerlijke zaken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rechtsbedeling Arbeidsrechtbank: I. ARBEIDSRECHTBANK ANTWERPEN. 1. Burgerlijke zaken"

Transcriptie

1 Overzicht van de activiteiten tijdens het kalenderjaar 2010 van de arbeidsrechtbanken en de arbeidsauditoraten uit het rechtsgebied van het arbeidshof te Antwerpen. I. ARBEIDSRECHTBANK ANTWERPEN 1. Burgerlijke zaken Rechtsbedeling Arbeidsrechtbank: nieuwe zaken gevonniste zaken Voor de nieuwe zaken in het jaar 2010 liggen de cijfers inzake de rechtsbedeling opnieuw in dezelfde trend als voorheen. Het staat dus vast dat het jaar 2008 een grote uitzondering vormde. Voor 2010 spreken we met 8586 zaken of 99 zaken meer tegenover het jaar 2009 (8.487 zaken) van een lichte stijging met 1.17%. De enorme piek van 2008, die hoofdzakelijk was te wijten aan de overname van de bij de Rechtbank van Eerste Aanleg aanhangige dossiers inzake collectieve schuldenregeling, is inmiddels weer verdwenen, zodat het totale aantal nieuwe zaken zich bijgevolg opnieuw situeert rond het cijfer van 2007 met zaken. De daling van de input van 2007 naar 2010 bedraagt 1.62%.

2 Aangezien het aantal gevonniste zaken aan de uitstroomzijde voor 2010 (8085 zaken), gedeeltelijk synchroon verloopt met de instroom en dus een stijging tegenover 2009 kent met 6929 zaken of 16.68%, mag worden beklemtoond dat door de inzet van Arbeidsrechtbank de explosieve toename van 2008 intussen zeer vlot is opgevangen. Niettegenstaande de beschreven piek, is de algemene dalende trend van de nieuwe ingeleide zaken evenals van de vonnissen bij de Arbeidsrechtbank evenzeer waarneembaar op langere termijn, zoals blijkt uit de polynome trendlijnen in de grafiek. Men kan alleszins met zekerheid stellen dat de instroom eerder is gestabiliseerd. Gelet op de algemene economische crisis, mag nog meer stijgende instroom worden verwacht in de nabije toekomst. Medegedeelde zaken en adviezen medegedeeld adviezen In tegenstelling tot de dalende trend, die waarneembaar is bij de Arbeidsrechtbank, zijn op het arbeidsauditoraat zowel de instroom als de uitstroom sedert de wetswijziging van 2006 toegenomen met resp % en 20.60%, bij een gelijk kader dat echter niet voltallig is. In 2010 heeft 1 magistraat het auditoraat verlaten voor de zetel. Tegenover 2009 nam het aantal medegedeelde zaken toe met 276 zaken of 9.82%. Het aantal adviezen is gestegen met 281 zaken of 8.42%. Men kan nog steeds gerust stellen dat de huidige activiteit van de tussenkomst bij wijze van advies in de facultatief mededeelbare zaken (sedert 2006) een meerwaarde oplevert. In de materie van de inning van de sociale zekerheidsbijdragen (RSZ: werkgevers en werknemers) en deze van zelfstandigen wordt nog enkel advies verleend voor zover het een complex geschil of een principebetwisting betreft. De andere materies blijven verplicht mededeelbaar.

3 Aldus beperkt het auditoraat zich sedertdien enkel tot inhoudelijke en zinvolle tussenkomsten, dankzij meer arbeidsintensief expertisewerk, tot groot genoegen van de magistraten. De vrijgekomen capaciteit sinds 2006 werd aldus ruimschoots en nuttig ingevuld, ook in zaken die a priori niet meer verplicht mededeelbaar zijn. Dat het aantal adviezen ook dit jaar weer hoger is dan het aantal meegedeelde zaken, kan gedeeltelijk worden verklaard door het feit dat er ook nog vele lopende zaken aanhangig zijn, waarin advies wordt gegeven, mondeling ter zitting of schriftelijk ter griffie. Uit deze specifieke grafiek mag worden besloten dat de activiteiten van het arbeidsauditoraat op het burgerlijke vlak (54.96%) nog steeds toenemen tegenover de penale activiteit (45.04%). Deze evolutie gaat op korte termijn echter in tegen de beide polynome trendlijnen.

4 Bespreking per materie: Algemeen: Uit de grafiek van de nominale verhoudingen blijkt dat er zich opnieuw een lichte globale stijging van het totaal aantal zaken aftekent, een tendens die men kan waarnemen sedert 2006.

5 Volgens de nominale en relatieve verhoudingsgrafiek vormen de zaken betreffende de materies van ocmw (995 zaken of 32.23%) ziekteverzekering (815 zaken of 26.40%), werkloosheid (471 zaken of 15,26%), en de mindervaliden (434 zaken of 14.06%) nog steeds veruit de hoofdmoot van de burgerlijke werking (2017 zaken of 87.94%). In veel mindere mate volgen de betwistingen inzake de gezinsbijslag: de gewone en de gewaarborgde bijslag ( 111 zaken of 3.60%), andere zaken, meer bepaald de betwistingen inzake de sluiting en de overgang van een onderneming, jaarlijkse vakantie en art. 578 Ger. W. (arbeidsovereenkomsten van arbeiders en bedienden, havenarbeiders) (73 zaken of 2.36%). Veel beperkter in het globale geheel is vervolgens het aantal dossiers inzake werk-nemerspensioenen en inkomensgarantie voor ouderen en juridische bijstand (in totaal 59 zaken of 1.91%), uitkeringen zelfstandigen (51 zaken of 1.65%), de administratieve geldboeten (42 zaken of 1.36%), de arbeidsongevallen en beroepsziekten (41 zaken of 1.33%), bijdragen RSZ (28 zaken of 0.91%) en finaal de bijdragen zelfstandigen (8 zaken of 0.26%). Volgens de langere termijntrends uit de polynome grafieken over 14 jaar kunnen de volgende evoluties worden verwacht. Enkel in de materie van de gezinsbijslagen is de korte termijn tegengesteld aan de langere termijngrafiek. Er volgt wellicht nog een stijging inzake werkloosheid, ziekteverzekering, mindervaliden, administratieve geldboeten en de andere zaken (sluitingsfonds, jaarlijkse vakantie en arbeidsovereenkomsten). Het aantal ocmw-dossiers, werknemerspensioenen, uitkeringen zelfstandigen kent opnieuw een stijging. Daarentegen wordt een verdere daling verwacht inzake de bijdragen RSZ, bijdragen zelfstandigen en gezinsbijslagen.

6 Bijdragen RSZ: Bijdragen RSZ Voor het jaar 2010 kan men een opmerkelijke afname waarnemen van 52 zaken (in 2009) naar 28 zaken, m.a.w. een sterke daling met 24 zaken of 46.15%. Vraag is of deze scherp afnemende trend nog toe te schrijven is aan de wetswijziging inzake de afschaffing in 2006 van de verplichte mededeelbaarheid voor de inning van de bijdragen voor werknemers. Het arbeidsauditoraat komt daarnaast nog wel steeds verplicht tussen in het geval van de schrapping van het werknemersstatuut, met name wanneer de werknemer zelf de R.S.Z. dagvaardt om zijn statuut als werknemer alsnog te laten erkennen. De huidige, voornamelijk facultatieve, tussenkomsten zijn bijgevolg van principiële aard. Dat verklaart tevens de kwaliteit van de schriftelijke adviezen in deze materie, die een meerwaarde opleveren voor de rechts-bedeling van de arbeidsrechtbank. Door de wetswijziging sinds 2006 is de cijfermatige weergave op een polynome trendlijn op langere termijn vooralsnog niet relevant gebleken.

7 Werkloosheid: Werkloosheid Voor het jaar 2010 kan men een beperkte afname waarnemen van 489 zaken (in 2009) naar 471 zaken, m.a.w. een lichte daling met 18 zaken of 3.68%. De toename van het aantal zaken sinds 2004 is duidelijk over zijn hoogtepunt heen sinds 2008, hoewel de polynome trendlijn voorlopig nog een blijvende stijging voorspelt. Deze stijging is wellicht te verklaren door de volgende factoren. De betwistingen over de toelaatbaarheidsvoorwaarden blijven in grote mate behouden. Met de datamatching, de koppeling van diverse databanken van sociale zekerheid, kwam sinds enige jaren een aanzienlijk aantal fraudegevallen aan het licht. Verder werd door de recente activeringsmaatregelen van het zoekgedrag, het recht op uitkering ontzegd aan wie niet actief solliciteert. De plotse toename in 2008 van de geschillen betreffende de ongeschiktheid van meer dan 33 % is opnieuw afgenomen in In ieder geval moet worden vastgesteld dat de drempel bij de burger om bij de arbeidsrechtbank een beslissing aangaande de werkloosheidsuitkeringen te betwisten, steeds lager wordt, zodat deze globale stijging ook binnen een langere context kan worden gesitueerd, zoals de polynome trendlijn aangeeft.

8 Gezinsbijslag en gewaarborgde gezinsbijslag: Gezinsbijslag Voor het jaar 2010 kan men een sterke toename waarnemen van 78 zaken (in 2009) naar 111 zaken, m.a.w. een duidelijke stijging met 33 zaken of 42.31%. Deze toename situeert zich bijna uitsluitend in de dossiers gewone gezinsbijslag (98 dossiers in 2010 tegenover 64 dossiers in 2009), terwijl het aantal dossiers gewaarborgde gezinsbijslag nagenoeg stabiel blijft (13 zaken in 2010 tegenover 14 zaken in 2009). Het cijfer van 2010 overtreft daarmee lichtjes het niveau van 2007, zodat kan gesteld worden dat de jaren 2008 en 2009 een uitzondering vormden.

9 Pensioenen werknemers (en inkomensgarantie voor ouderen) Pensioen De pensioenkamer behandelt de betwistingen inzake werknemerspensioenen (KB nr. 50 van 24 oktober 1967) en deze over de inkomensgarantie voor ouderen (wet 22 maart 2001), voorheen, het gewaarborgd inkomen voor bejaarden (wet 1 april 1969). Voor het jaar 2010 kan men voor wat de werknemerspensioenen betreft een opmerkelijke toename waarnemen van 29 zaken (in 2009) naar 42 zaken, m.a.w. een duidelijke stijging met 13 zaken of 44.80%. Een reden kan hier thans niet voor gegeven worden. Wel sluiten de cijfers van 2010 opnieuw aan bij de trendlijn. Voor het jaar 2009 kan men voor wat de inkomensgarantie betreft een status quo waarnemen van 17 zaken (in 2009 en 2010). Sedert 2005 worden de zaken over het gewaarborgd inkomen voor bejaarden en de inkomensgarantie voor ouderen apart becijferd, los van het ocmw-contentieux, hoewel het vaak die klanten betreft die voor hun pensioenleeftijd een ocmw-uitkering genoten. Dergelijke aanvullende uitkeringen worden niet steeds ambtshalve toegekend. Men mag in beginsel dan ook een stijging van dit soort zaken verwachten, indien ze wel ambtshalve worden toegekend. Inzake het totaal van de pensioen- en inkomensgarantiebetwistingen wordt voor de eerste maal sinds zes jaar een sterke stijging van het aantal nieuw ingeschreven zaken vastgesteld van 46 zaken (in 2009) naar 59 zaken, m.a.w. een duidelijke stijging met 13 zaken of 28.26%. Uit de lange termijngrafiek blijkt de ombuiging van deze daling duidelijk. Zowel de korte termijngrafiek als de polynome trendlijn voorspellen een lichte toename, wat wellicht toe te schrijven is zowel aan de werknemerspensioenen als aan de inkomensgarantie-uitkeringen.

10 Ziekte- en invaliditeitsverzekering: ZIV Voor het jaar 2010 kan men een spectaculaire toename waarnemen van 739 zaken (in 2009) naar 815 zaken, m.a.w. een stijging met 76 zaken of 10.28%. Sinds 2005 is het aantal ziv-dossiers toegenomen met %. Bovendien voorspelt de polynome trendlijn opnieuw een verdere stijging op langere termijn. Opmerkelijk is het feit dat de stijging der dossiers de laatste twee werkjaren groter is dan wat de polynome trendlijn aangeeft.

11 Leefloon en maatschappelijke dienstverlening (en juridische bijstand): LL - MDV - Jur. Bijstand Voor het jaar 2010 kan men een opvallende toename waarnemen van 591 ocmw-zaken (in 2009) naar 986 zaken, m.a.w. een stijging met 395 zaken of 66.83%. Doorgaans betreft het dezelfde soort betwistingen als in 2009, zowel wat de leefloondossiers betreft als de dossiers betreffende maatschappelijke dienstverlening. Zij zijn het gevolg van de tweede regularisatiegolf en het manke asiel- en migratiebeleid. Samen met de 9 inleidingen inzake juridische bijstand, die eveneens op deze kamer worden behandeld, komt het totale aantal op 995 dossiers. De lichte daling van het aantal zaken die de voorgaande jaren te noteren viel, heeft zich sterk gewijzigd in 2010, waarbij zelfs de piek van het jaar 2004 ruim werd overschreden. Ook de polynome trendlijn voorspelt een verdere stijging op langere termijn.

12 Bijdragen zelfstandigen: Bijdragen Zelfstandigen Sedert 1 januari 2006 is de inning van bijdragen voor zelfstandigen niet meer verplicht mededeelbaar, zodat de tussenkomst van het arbeidsauditoraat veel beperkter is dan voorheen. Wanneer een zaak wordt medegedeeld of het auditoraat advies wenst te verlenen op eigen initiatief in een prinicpiële of complexe zaak, betreft het wel een zinvolle tussenkomst die een meerwaarde biedt voor de behandeling van de zaak. Voor het jaar 2010 kan men een afname waarnemen van 13 zaken (in 2009) naar 8 zaken, m.a.w. een daling met 5 zaken of 38.46% (voor zover dit cijfer statistisch nog relevant is). Overigens is de besproken periode sinds begin 2006 te kort en kent zij bovendien teveel schommelingen om relevante evoluties op langere termijn te kunnen vaststellen.

13 Uitkeringen zelfstandigen: Uitkeringen Zelfstandigen Voor het jaar 2010 kan men een toename waarnemen van 48 zaken (in 2009) naar 51 zaken, m.a.w. een stijging met 3 zaken of 6.25%. In de recente evolutielijn is nog steeds sprake van een status quo wat betreft de uitkeringsdossiers (met daarin onder meer betwistingen inzake arbeids-ongeschiktheid, gezinsbijslag en pensioenen). De polynome trendlijn beweegt zich quasi horizontaal, aangezien ook op de langere termijn de status quo waarneembaar is.

14 Mindervaliden: Mindervaliden Hiermee worden de geschillen bedoeld inzake tegemoetkomingen aan mindervaliden en de betwistingen inzake medische onderzoeken uitgevoerd met het oog op toekenning van sociale of fiscale voordelen (het zogenaamde Algemeen Attest), die rechtstreeks of onrechtstreeks zijn afgeleid van een sociaal recht of van de sociale bijstand (art. 582,1 Ger. W.), alsook de geschillen inzake de sociale integratie van personen met een handicap (art. 582,2 Ger. W.). Voor het jaar 2010 kan men een merkbare toename waarnemen van 384 zaken (in 2009) naar 434 zaken, m.a.w. een duidelijke stijging met 50 zaken of 13.02%. Veruit het grootste deel van de geschillen betreft de beroepen tegen de door de FOD Sociale Zekerheid genomen administratieve beslissingen, waarbij door de persoon met de handicap zowel de (niet)-toekenning van tegemoetkoming alsook de medische beslissing met het oog op toekenning van sociale of fiscale voordelen werd betwist. Van deze 434 zaken zijn er 27 dossiers die een beroep inhouden tegen beslissingen die genomen werden door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, wat zo goed als een status quo inhoudt in vergelijking met 2009 (toen waren er 28 dossiers van het Vlaams Agentschap). Dit aantal vertegenwoordigt ongeveer 6% van het totaal aantal nieuwe zaken in 2010 (voor de jaren 2008 en 2009 kwam deze verhouding afgerond op 7%). Wat de langere termijngrafiek betreft, liggen de cijfers voor de jaren 2009 en 2010 wel onder de verwachte stijgende trendlijn, zodat in deze materie in de toekomst opnieuw een sterke stijging moet worden verwacht.

15 Administratieve geldboeten: Administratieve geldboeten Voor het jaar 2010 kan men een spectaculaire toename waarnemen van 23 zaken (in 2009) naar 42 zaken, m.a.w. een duidelijke stijging met 19 zaken of 82.61%, een globaal cijfer dat in de laatste tien jaar niet meer werd gehaald. De stijging die de laatste jaren werd vastgesteld in deze materie, is wellicht toe te schrijven aan de Programmawet van 27 december 2004 en de Wet houdende diverse bepalingen van 27 december 2004, waardoor de modaliteiten van het uitstel ook hierop van toepassing zijn geworden. Zowel de Directeur-generaal als de Arbeidsrechtbank kunnen thans de tenuitvoerlegging van de betaling van de administratieve geldboete geheel of gedeeltelijk uitstellen. Voor de uitzonderlijke daling in 2009 kan geen aanwijsbare reden worden gegeven. Aangezien het uitstel intussen autonoom wordt toegekend door de Directeur-generaal, worden er geen gelijkaardige betwistingen meer gevoerd, wat een verklarende factor is voor de daling in Wellicht is het ook geheel niet denkbeeldig dat de hoge rechtsplegingsvergoeding in verhouding tot het betwiste bedrag bepaalde eisers danig heeft afgeschrikt. Intussen laat de globale economische crisis zich ook duidelijk bij de werkgevers gevoelen, zodat de inleiding van een betwisting een eventuele hoop op een kwijtschelding dan wel een uitstel van betaling doet veronderstellen. Bijgevolg verwacht de polynome trendlijn opnieuw een duidelijke stijging voor de toekomst.

16 Andere zaken: Sluitingsfonds, Jaarlijkse Vakantie en dossiers art. 578 Ger. W. (arbeidsovereenkomsten) Andere zaken (sluitingsfonds, JV, art.578 Ger. W.) Algemeen Voor het jaar 2010 kan men een opvallende afname waarnemen van 348 zaken (in 2009) naar 73 zaken, m.a.w. een significante daling met 275 zaken of 79.02%. Het afgelopen jaar kenden deze andere zaken onder het globale art. 578 Ger. W. een groot volume, wat niettemin haast exclusief toerekenbaar is aan de eenmalige stijging van de dossiers inzake Jaarlijkse Vakantie, te wijten aan een specifieke betwisting. De algemene toename in de trendlijn geeft op langere termijn globaal een duidelijke stijging uit een diep dal aan. Het betreft echter drie zeer verschillende materies die in deze rubriek onder één noemer worden behandeld. Het lijkt bijgevolg nuttig deze op te splitsen. Sluitingsfonds Voor het jaar 2010 kan men een duidelijke afname waarnemen van 13 zaken (in 2009) naar 3 zaken, m.a.w. een daling met 10 zaken of 67% (voor zover deze cijfers statistisch relevant zijn). De lichte stijging van het aantal dossiers sedert 2007 is verwaarloosbaar. Jaarlijkse vakantie Voor het jaar 2010 kan men een spectaculaire afname waarnemen van 250 zaken (in 2009) naar 8 zaken, m.a.w. een enorme daling met 242 zaken of 96.80%, zodat het globale cijfer dit van het jaar 2007 weer benadert.

17 Artikel 578 Ger. W. (arbeidsovereenkomsten) Voor het jaar 2010 kan men een afname waarnemen van 42 zaken (in 2009) naar 26 zaken, m.a.w. een daling met 16 zaken of 38.10%. Het aantal medegedeelde overeenkomstenzaken zakt daarmee opnieuw tot het niveau van De gestage toename van de voorbije drie jaren lijkt daarmee een halt te zijn toegeroepen.

18 Arbeidsongevallen en beroepsziekten Arbeidsongevallen + beroepsziekten Voor het jaar 2010 kan men een lichte afname waarnemen van 43 zaken (in 2009) naar 41 zaken, m.a.w. een daling met 2 zaken of 4.65%. Sinds 2008 komt het auditoraat systematisch tussen indien het ziekenfonds in het geding is, op grond van de subrogatieregeling (art. 136, 2 gec. ZIV-wet 1994), wat de toename sedertdien gedeeltelijk verklaart.

19 2. Strafzaken Algemeen: Op 10 jaar tijd is het totale aantal strafzaken duidelijk toegenomen met 21.28%. Een lichte verdere stijging kan dan ook worden verwacht voor de toekomst, zoals blijkt uit de polynome trendlijn. Voor het jaar 2010 moet men evenwel een lichte afname waarnemen met 33 zaken, m.a.w. een daling van 1.30%. Daarmee gaat de korte termijnevolutie in tegen de trendlijn. De verhouding tussen de correctionele zaken en de politiezaken schommelt de laatste jaren rond ruim 80% correctionele zaken en 20% politionele zaken. Voor 2010 bedraagt deze verhouding 87.87% voor de correctionele zaken tegenover 12.13% voor de politiezaken.

20

21 Correctionele zaken: nieuwe zaken geseponeerde zaken minnelijke schikkingen ter beschikking voor rechtbank gebracht vonnissen vonnissen in graad beroep beschikkingen raadkamer De instroom In vergelijking met 2009 is er voor het aantal nieuwe zaken in 2010 een stijging waar te nemen met 93 zaken of 4.37% blijkt aldus het hoogste cijfer van de laatste twaalf jaar weer te geven. Deze toenemende golfbeweging is wellicht mede het gevolg van de diverse gerichte controle-acties van de inspectiediensten, die al dan niet worden uitgevoerd in het raam van het jaarlijkse SIOD-actieplan op het federale niveau. Verder kan bijvoorbeeld het gegevensonderzoek van de RVA worden vermeld, dat de zogenaamde witte fraude opspoort, door vergelijking van de Dimona-databank en de loon- en arbeidstijdgegevens binnen de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid met de gegevens van de werklozen. Na de interimarbeiders en de werknemers, komen nu ook duidelijk de zelfstandigen in beeld door vergelijking met het Algemeen Repertorium van de Zelfstandigen. Hoewel dergelijke opsporingen van anomalieën via datamatching evident niet het monopolie van de RVA zijn, blijkt deze inspectie de grootste leverancier van inbreuken op deze grond.

22 Naar inhoud zijn de jaarcijfers en statistieken van de inspectiediensten onderling moeilijk te vergelijken, aangezien zij zich baseren op eigen specifieke parameters, ingevolge de toekenning van een Nace-code per economische activiteit van de onderneming of van het aantal (bedrijfs-) controles of processen-verbaal. Uit de input van het arbeidsauditoraat kan men een rangschikking opstellen van de vijf voornaamste vastgestelde inbreukfiguren aan de hand van het criterium aantal verdachten per inbreuk. De top-5 van de hoofdinbreuken bleef in 2010 ongewijzigd, maar wordt dit jaar wel anders gerangschikt DIMONA / sociale documenten 1632/ / /220 deeltijdse arbeid buitenlandse werknemers werkloosheid loonwetgeving

23 DIMONA (1902 vaststellingen) en Sociale documenten (220 vaststellingen) Het aantal vaststellingen voor DIMONA-inbreuken is in 2010 (1902 zaken) licht toegenomen tegenover 1768 in 2009, wat een stijging uitmaakt van 134 zaken of 7.58%. Het hoge aantal inbreuken in de eerste categorie wordt verklaard doordat deze vaststellingen gewoonlijk samenvallen met andere inbreuken. De 220 inbreuken op de wetgeving sociale documenten zijn in 2010 ook afgenomen tegenover 238 in 2009 met 18 zaken of 7.56%. De onmiddellijke elektronische aangifte vóór de aanvang van iedere tewerkstelling is intussen veralgemeend voor iedere werkgever, waardoor dit soort inbreuken duidelijker en onbetwistbaar kan worden vastgesteld door de eenvoudige raadpleging door de inspectie van de elektronische gegevensbank. Een tweede verklaring ligt in het feit dat de overkoepelende Sociale Inspectie- en Opsporingsdienst in 2010 voor de voornaamste sectoren een minimum aantal controles heeft opgelegd voor de gezamenlijke inspectiediensten binnen de Arrondissementscel. In 22 dossiers werden bovendien DIMONA-inbreuken vastgesteld voor minimum 5 werknemers, waardoor deze dossiers werden opgenomen in de Laurence-databank (1). Er kan dan ook weinig positieve correlatie worden gevonden tussen de inbreuken en de Laurence-parameter. Deeltijdse arbeid (1004 vaststellingen) Deze inbreuk vertoonde in 2010 met 1004 zaken een opmerkelijke stijging met 152 inbreuken of 17.84% tegenover 2009 (852), waardoor hij steeg van de derde plaats naar de tweede plaats. Het aantal door de SIOD opgelegde controles in de horeca waar voornamelijk met deeltijdse arbeiders wordt gewerkt lag voor 2010 (met 221 zaken ) merkelijk hoger dan voor 2009 (175). Bovendien werden in 2009 en 2010 de taxibedrijven in het bijzonder gecontroleerd, waarbij evenzeer vaak sprake is van deeltijdarbeid. Buitenlandse werknemers (937 vaststellingen) De tewerkstelling van buitenlandse werknemers al dan niet met een illegaal verblijf, vormt in 2010 de derde grootste categorie inbreuken en zakt een plaats in de rangschikking. Met 937 zaken in 2010 kent deze figuur een lichte toename tegenover 870 met 67 zaken of 7.70%. Ook op deze fraude wordt gericht gecontroleerd en geverbaliseerd. Het overgrote deel van de aangetroffen buitenlandse werknemers zijn nieuwe EU onderdanen (o.a. Bulgaren en Roemenen die ingevolge hun tewerkstelling niet voldoen aan de verblijfs-voorwaarden en alsnog een arbeidskaart of arbeidsvergunning moesten voorleggen). Wel moet worden vastgesteld dat steeds meer werkgevers deze verplichting omzeilen door hun werknemer als vennoot of zelfstandige medewerker aan te geven. 1 Zie de Jaarstatistiek 2009, verslag van de statistische analisten van het College van Procureurs-generaal, te raadplegen op Omptranet.

24 Werkloosheid (593 vaststellingen) Voor het jaar 2010 kan men een status quo waarnemen van 593 vaststellingen in 2010 tegenover 592 vaststellingen in Het cijfer van 2010 ligt nog steeds in de buurt van dat van 2006 (616), toen in dat jaar bijna een verdubbeling van het aantal inbreuken werd vastgesteld. De toegenomen omvang van deze categorie inbreuken, volgt onder meer uit het succesvol vergelijken van gegevens van de sociale databanken, waarbij de inspectie onrechtmatigheden detecteert. Loonwetgeving (175 vaststellingen) Voor het jaar 2010 kan men een duidelijke afname waarnemen van 175 vaststellingen tegenover 204 vaststellingen in 2009, m.a.w. een daling met 29 vaststellingen of 14.22%. Voor het hoge aantal inbreuken in 2010 (en 2009) op deze materie kan geen concrete verklaring worden gevonden. Wellicht is een reden dat de toepassing van de Belgische loonwetgeving op buitenlandse werkgevers - die hun werknemers hier tewerkstellen in het raam van een detachering - specifiek wordt onderzocht. Dat ook de politiediensten recent meer processen-verbaal hebben opgesteld, kan eveneens onder meer worden verklaard ingevolge de gezamenlijke controles met de inspectiediensten. Ook voor 2010 waren er bijkomende specifieke acties gepland op de openbare markten en de taxivoertuigen, naast de gebruikelijke fraudegevoelige sectoren, zoals de bouw, de horeca en in mindere mate de kleinhandel. Vanwege de Procureur des Konings werden eveneens dossiers ter beschikking gesteld, waaronder verslagen van curatoren en CFI-meldingen. De stijging gedurende de laatste jaren van het aantal nieuwe dossiers aan de inputzijde heeft zijn weerslag gehad op de outputzijde, met name op het aantal vervolgingen. Op langere termijn is op de polynome trendlijn sinds 2000 een gestage en duidelijke stijging waarneembaar, waarvan de trendlijn duidelijk een verdere toename voorspelt. De uitstroom Wat de outputzijde betreft (met 537 zaken in 2010 tegenover 577 in 2009), met name de optelling van de dossiers die ter beschikking worden gesteld, de minnelijke schikkingen, de dagvaardingen en de beschikkingen van de Raadkamer, kan worden vastgesteld dat deze globale grafiek een lichte daling met 40 zaken of 6.94% kent. Het aantal seponeringen is met 98 zaken of 8.03% gestegen tot 1319 zaken in 2010 tegenover 1221 zaken in Een mogelijke verklaring is dat het recente behandelingssysteem van de verkorte afhandeling van een dossier met beperkte inbreuken zonder bijkomend onderzoek (met een snellere doorzending naar de Directeurgeneraal van de Juridische Studiën van de FOD WASO voor oplegging van een administratieve geldboete) consequent en zeker niet zonder reden wordt toegepast. Het aantal minnelijke schikkingen is hoog omwille van het specifieke vervolgingsbeleid inzake werkloosheidsinbreuken, maar is evenwel gedaald met 91 zaken in 2009 tegenover 80 in Van deze minnelijke schikkingen werden er 29.83% betaald (een duidelijke toename tegenover de 22.97% betaalde schikkingen in 2009).

25 De 70.17% niet-betaalde zaken heeft dan weer een stijgend aantal dagvaardingen tot gevolg. Zeer waarschijnlijk is dit mede het gevolg van de crisis, aangezien op de terechtzitting systematisch betalingsmoeilijkheden worden ingeroepen. Een substantieel deel van de dossiers wordt ter beschikking gesteld naar een ander arbeids-auditoraat, om territoriale bevoegdheidsredenen of naar het parket van de procureur des Konings op grond van diens algemene bevoegdheid. Ter zake kan een forse toename worden vastgesteld, met name met 27 zaken of 15.88% tot 197 ter beschikking gestelde dossiers. Het aantal dagvaardingen is in 2010 dan weer merkbaar gedaald naar 255 zaken tegenover 302 zaken in Deze daling met 15.56% vindt wellicht nog wel mede zijn oorzaak in het feit dat in 2009 minder minnelijke schikkingen werden betaald. Daarnaast kan worden gesteld dat het positieve effect van de verkorte afhandeling is uitgewerkt, in die zin dat bepaalde recent geseponeerde dossiers in de lijn met het jaarlijkse vervolgingsbeleid moeten worden heropend omwille van de herhaalde vaststellingen. Zij worden dan gebundeld met het oog op een effectieve sanctionering na dagvaarding voor de correctionele rechtbank. De voornaamste reden is evenwel dat het korps sedert februari 2010 een magistraat op de 10 moet missen wegens een sollicitatie bij de zetel. Het aantal zittingen is in 2010 bijgevolg afgenomen naar 39, in samenspraak met het parket en de rechtbank van eerste aanleg. Tegen deze tegenvallende cijfers in, is het aantal vonnissen in 2010 (289 uitspraken) in vergelijking met 2009 (310 uitspraken) echter minder spectaculair gedaald (met name met slechts 21 zaken of 6.77%). De 289 uitspraken liggen nog steeds bijna 50% hoger dan de circa 200 vonnissen in de jaren 2005 en Het aantal beschikkingen is eveneens sterk gedaald in 2010 van 14 naar 5 zaken. Aldus kan besluitend worden gesteld dat er nog steeds een duidelijke toename merkbaar is in de berechting. De trendlijn voorspelt overigens een verdere stijging, voor zover het korps voltallig kan zijn.

26 Politiezaken: nieuwe zaken geseponeerde zaken minnelijke schikkingen ter beschikking voor rechtbank gebracht vonnissen De instroom Voor het jaar 2010 kan men een opmerkelijke afname waarnemen van 433 zaken in 2009 naar 307 nieuwe zaken in 2010, m.a.w. een daling van 126 dossiers of 29.10%. De oorzaak hiervan ligt vermoedelijk in het feit dat ook in het jaar 2010 de politiediensten beduidend minder onmiddellijke inningen hebben voorgesteld dan in Op de langere termijn is opnieuw een duidelijke stijging van de instroom nieuwe zaken waarneembaar, ondanks de significante daling van 2009, zodat de polynome trendlijn nog steeds een verdere toename voorspelt. De uitstroom Het grote aantal zaken (201 in 2009 tegenover 107 in 2010) die ter beschikking werden door-gezonden naar een ander arbeidsauditoraat omwille van de plaats van de maatschappelijke zetel, is gedaald met 94 zaken of 46.77% in 2010 tegenover 201 zaken in Het aantal geseponeerde zaken om opportuniteitsredenen in 2010 is opnieuw gestegen met 7 zaken of 41.18% tot 24 zaken in 2010 tegenover 17 in 2009.

27 Het aantal minnelijke schikkingen met 39 zaken in 2010 tegenover 57 in 2009, is gedaald van 18 zaken of 31.58%, voor zover dit statistisch relevant zou zijn. Deze combinatie van factoren verklaart wellicht het feit dat een groter aantal zaken in voor-onderzoek is gebleven en het aantal dagvaardingen significant is gedaald van 38 in 2009 tot 32 in 2010 met 6 zaken of 15.79%. Aldus mag blijken dat det arbeidsauditoraat Antwerpen voor zijn beleid de omzendbrief van het college van Procureurs-generaal (COL 10/2001) stipt probeert op te volgen. Het aantal politievonnissen met 35 uitspraken in 2010 sterk gedaald tegenover 41 uitspraken in 2009, wellicht ook aangezien er in 2010 slechts 7 zittingen werden gehouden, m.a.w. een afname van 3 zittingen op 10 of 33% tegenover 2009). De aanhoudende stijging gedurende de voorgaande jaren sedert 2006, heeft blijkbaar zijn limiet bereikt. De polynome trendlijn vertoont op langere termijn een duidelijke daling van het aantal vonnissen, die dreigt te zullen bestendigen.

28 Overzicht evolutie burgerlijke materies periode Art. 580 Ger. W. bijdragen RSZ JAAR AANTAL Art. 580 Ger. W. werkloosheid JAAR AANTAL

29 Art. 580 Ger. W. (gewaarborgde) gezinsbijslag JAAR AANTAL Art. 580 Ger. W. pensioenen + IGO JAAR AANTAL

30 Art. 580 Ger. W. ZIV JAAR AANTAL Art. 580 Ger. W. LL MDV jur. bijstand JAAR AANTAL

31 Art. 581 Ger. W. bijdragen zelfstandigen JAAR AANTAL Art. 581 Ger. W. uitkeringen zelfstandigen JAAR AANTAL

32 Art. 582, 1 en 2 Ger. W. mindervaliden JAAR AANTAL Art. 583 Ger. W. administratieve geldboeten JAAR AANTAL

33 Art. 578 en 580 Ger. W. - andere (o.m. arbeidsovereenkomsten, jaarlijkse vakantie, sluitingsfonds,..) JAAR AANTAL Art. 579 Ger. W. arbeidsongevallen + beroepsziekten JAAR AANTAL

34 II. ARBEIDSRECHTBANK MECHELEN 1. Burgerlijke zaken Aantal inleidingen - inschrijvingen op de algemene rol : 2009 : 1.942, een vermeerdering van 176 t.o.v : 2.013, een vermeerdering van 71 t.o.v inschrijvingen op de rol van het kort geding : 2009 : : 3 Het aantal nieuwe zaken ingeschreven op de algemene rol blijft verder stijgen. De verschillen van het aantal inschrijvingen op de algemene rol vinden we in volgende materies: een vermeerdering bij de geschillen inzake: - art. 578 Ger.W. : arbeidsovereenkomsten arbeider (+105) - art. 580, 2 Ger.W.: ziekteverzekering werknemers (+27) - art. 580, 2 Ger.W.: werkloosheid (+31) een vermindering voor de geschillen inzake: - art. 580 Ger.W. : bijdragen ( -61) - art. 581, 1 Ger.W.: bijdragen zelfstandigen (-19) Wat de overige materies betreft worden er slechts geringe verschuivingen genoteerd.

35 BESPREKING Het aantal werkloosheidsdossiers steeg in 2010 met 27 %, nl. van 82 in 2009 naar 113 in Het aantal O.C.M.W.-zaken is met 101 nieuwe zaken in 2009 t.o.v. 71 nieuwe zaken in 2008 sterk gestegen, nl. met 42 %.De economische crisis ligt waarschijnlijk aan de basis van deze stijging. Het aantal (100) in 2010 is quasi hetzelfde als in Met 22 nieuwe zaken m.b.t. sociale bijdragen voor zelfstandigen in 2010 (t.o.v. 42 in 2009) zet de dalende tendens in deze materie zich voort (- 47%). De reden hiervan is dat de sociale verzekeringskassen voor zelfstandigen gebruik maken van de mogelijkheid om via dwangbevel de achterstallige bijdragen rechtstreeks te innen bij de bijdrageplichtigen ( Koninklijk Besluit van 4 oktober 2005, in werking getreden op 1 oktober 2005). Het aantal pensioendossiers werknemers bedroeg slechts 5 in 2010 t.o.v. 12 in 2009 (- 58%). Het aantal betwistingen inzake pensioenen is dus verwaarloosbaar. Het aantal beroepen voortvloeiend uit de toepassing van het decreet van 27 juni 1990 houdende de oprichting van een Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van personen met een handicap en van de Wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten bedroeg 93 in 2010 t.o.v. 101 in 2009 ( - 8 %). Het aantal nieuwe zaken werkgeversbijdragen (RSZ) bedroeg 900 in 2010 t.o.v. 960 in 2009 ( - 6 %). Ook in 2010 was er een fikse stijging van het aantal Z.I.V.-zaken. 261 in 2010 t.o.v. 230 in 2009 (+ 11 %). Er waren 4 nieuwe ziektedossiers inzake zelfstandigen in 2010, t.o.v. 3 in 2009 en 5 in 2008.

36 In 2009 waren er 6 burgerlijke geschillen in verband met administratieve geldboeten (beroepen tegen beslissingen van de Directie van de administratieve geldboeten van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg) t.o.v. 4 in Hoewel, ingevolge de depenalisering van het sociaal strafrecht het merendeel van de strafzaken zonder gevolg wordt geklasseerd met het oog op te zien opleggen van een administratieve geldboete (zie statistiek strafrecht: 321 in 2009) conform de Administratieve Geldboetenwet van 30 juni 1971, blijft het aantal beroepen bij de Arbeidsrechtbank tegen de beslissing van de Directeurgeneraal van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, die de geldboeten oplegt, verwaarloosbaar Het aantal dossiers inzake gezinsbijslag werknemers bedroeg 29 in 2010 t.o.v. 27 in In 2010 werden 19 zaken m.b.t. jaarlijkse vakantie ingeleid t.o.v. slechts één in 2009 (+ 95%). Er was geen enkele betwisting betreffende het Fonds voor Sluiting van Ondernemingen. In steeds meer geschillen tussen werkgever en werknemer is het advies van het arbeidsauditoraat vereist, gezien bij een ontslag vaak redenen van discriminatie of pesterijen op het werk worden aangevoerd (6 keer in 2010). Ook in betwistingen betreffende arbeidsongevallen dient het arbeidsauditoraat advies te verlenen telkens er een mutualiteit vrijwillig tussenkomt om voorgeschoten ziektekosten en uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid terug te vorderen (9 keer in 2010). Aantal vonnissen : - eindvonnissen : 2009 : 1.663, een vermeerdering van 117 t.o.v : tussenvonnissen : 2009 : 378, een vermeerdering van 34 t.o.v : 468, een vermeerdering van 90 t.o.v. 2009

37 - Aantal nog af te handelen zaken op de algemene rol : 2009 : : Aantal beschikkingen in kort geding : 2009 : : 2 - Aantal beslissingen Bureau voor Rechtsbijstand : 2009 : : 6 - Aantal beschikkingen inzake collectieve schuldenregeling : 2009 : : Aantal beschikkingen bij toepassing van art & 2 Ger.W. : 2009 : : 421 De rechtsdag : Een rechtsdag bij toepassing van art. 750 Ger.W. kan worden bepaald tussen één tot drie maanden. Bijzondere werkzaamheden van de griffie : De griffier van de rollen verzond in 2010 het volgende aantal oproepingen: - op basis van: art. 704 Ger.W.: art. 750 Ger.W.: 885 art. 803 Ger.W.: 215 art Ger.W. : op basis van een andere wetgeving : 26

38 In 2010 werden er gerechtsbrieven verstuurd. Van dit totaal werden er gerechtsbrieven verstuurd in het kader van de materie collectieve schuldenregeling. In 2009 werden gerechtsbrieven verstuurd. In 2008 werden slechts gerechtsbrieven verstuurd. In 2007 waren dat er slechts De griffier bracht bij gerechtsbrief vonnissen ter kennis van partijen in toepassing van art. 792, 2 lid Ger.W. Besluit : In 2010 bleef het aantal nieuwe zaken ingeschreven op de algemene rol stijgen (+71) evenals de eenzijdige verzoekschriften m.b.t. de collectieve schuldenregeling (+80). De stijging situeert zich voornamelijk bij de geschillen inzake arbeidsovereenkomsten, bedienden, ziekteverzekering werknemers en werkloosheid. Met betrekking tot de zaken ingeschreven in de algemene rol werden er in het jaar 2010 meer zaken afgehandeld (2142) dan er werden ingeschreven (2013) waardoor het aantal hangende zaken verminderd is. Het totaal afgehandelde zaken die werden ingeschreven in de A rol is als volgt samengesteld : eindvonnissen, 3 beschikkingen afdanking beschermde werknemer art. 587bis, 81 doorhalingen, 391 weglatingen en 17 afstanden van geding. Er werden tevens 468 tussenvonnissen geveld. Bijkomend werden er 1444 beslissingen geveld m.b.t. de materie van de collectieve schuldenregeling. Er werden uitsluitend voor deze materie gerechtsbrieven verzonden. In vergelijking met 2009 geeft dit wel een daling van ongeveer 13%. Deze daling is een gevolg van het in voege treden van de Wet tot wijziging van de procedure betreffende de collectieve schuldenregeling dd. 6 april 2010 (B.S ). Door deze wet werd de kennisgeving bij gerechtsbrief in een aantal gevallen vervangen door de kennisgeving of oproeping bij aangetekende brief met als gevolg dat de daling van het aantal gerechtsbrieven een stijging van het aantal aangetekende brieven met zich brengt.

39 2. Strafzaken Aantal ingekomen zaken 2009 : : Aantal afgehandelde zaken 2009 : : Aantal zaken verval van strafvordering tegen betaling van een geldboete : 2009 : : 23 - Aantal niet afgehandelde zaken : 2009 : : Aantal gedagvaarde zaken : * Correctioneel : 2009 : : 81 * Politierechtbank : 2009 : : 2

40 Aantal vonnissen * Correctioneel : 2009 : : 82 * Politierechtbank 2009 : : 2 BESPREKING In 2010 kwamen er 774 nieuwe strafzaken binnen op het auditoraat (t.o.v. 801 in 2009). Op de input van de PV s heeft het arbeidsauditoraat weinig impact. De inspectiediensten doen controles op het terrein en hebben ingevolge de ruime bevoegdheden hen toegekend door de Arbeidsinspectiewet van 20 november 1972 de vrijheid om, bij vaststelling van inbreuken, aan de overtreder een waarschuwing te geven of de toestand te regulariseren. Alleen voor de volgens de sociaal inspecteur - ernstige inbreuken wordt een PV opgesteld, dat naar het arbeidsauditoraat wordt verzonden. De inspectiediensten vormen dus een eerste buffer en filter. Vervolgens wordt door de arbeidsauditeur slechts in een klein aantal dossiers gedagvaard, o.m. wegens praktische redenen (te weinig zittingen van de correctionele rechtbank voor zaken van sociaal strafrecht) en beleidsredenen (zowel de wetgever als het College van Procureurs-generaal, zie o.m. COL.3/2007 geven de voorkeur aan de depenalisering van het sociaal strafrecht). Ook de aard van de inbreuken speelt een grote rol in de beslissing tot al dan niet vervolging. In de regel volgt de arbeidsauditeur het principe voorzien in de Administratieve Geldboetenwet van 30 juni 1971 (B.S. 13 juli 1971), die in artikel 5 libelleert: 1. De inbreuken op de wetten of de besluiten als bedoeld in de artikelen 1 of 1 bis, behalve de in artikel 2 bedoelde inbreuk, worden vervolgd bij wege van administratieve geldboete, tenzij het openbaar ministerie oordeelt dat, de ernst van de inbreuken in acht genomen, strafvervolging moet ingesteld worden. 2. Een inbreuk als bedoeld in artikel 1 bis, 1, a, wordt strafrechtelijk vervolgd, tenzij het openbaar ministerie oordeelt dat, de ernst van de inbreuken in acht genomen, er geen strafvervolging moet ingesteld worden.

41 De inbreuk bedoeld in artikel 1 bis, 1, a, betreft de overtreding van artikel 12, 1, a) van de Buitenlandse Arbeidskrachtenwet van 30 april 1999 (B.S. 21 mei 1999), dat een gevangenisstraf van een maand tot een jaar voorziet en/of een geldboete van 6000 tot [euro] [vermeerderd met de opdeciemen van 15 of x 2,5] voor de werkgever, zijn aangestelden of lasthebbers die arbeid doen of laten verrichten door een buitenlands onderdaan die niet is toegelaten of gemachtigd tot een verblijf in België van meer dan drie maanden of tot vestiging. De meerwaarde van de gespecialiseerde correctionele kamer met drie rechters (artikel 78, vijfde lid Ger. W., toegevoegd bij art. 3 van de Wet van 3 december 2006) m.b.t. een coherente toepassing van het sociaal strafrecht kan niet ontkend worden. Mijn auditoraat past de aanbevelingen van de COL 3/2007 d.d. 18 januari 2007 inzake het strafrechtelijk beleid van de auditoraten onverminderd toe. In de beoogde materies (illegalen, zware arbeidsongevallen, georganiseerde sociale fraude) wordt meestal correctioneel gedagvaard. Sinds de oprichting van de sociale inlichtingen en opsporingsdienst (SIOD) door de Programmawet van 27 december 2006 (B.S. 28 december 2006) wordt in het strafrechtelijk beleid ook rekening gehouden met de jaarlijkse (niet bindende) analyse van de SIOD m.b.t. nieuwe tendensen en methodes in de sociale fraude. In de arrondissementelscel, voorgezeten door de arbeidsauditeur, wordt getracht om aan de hand van deze analyse meer gerichte controles uit te voeren, met wisselend resultaat. De omzendbrief COL. 13/2005 van 16 november 2005 heeft geleid tot een betere toepassing en opvolging van het sociaal strafrecht. Het College van Procureurs-generaal heeft, met het oog op een verbetering van de informatieuitwisseling inzake sociale fraude tussen de parketten en de arbeidsauditoraten, aan de parketten van de Procureurs des Konings speciale aandacht gevraagd voor indiciën van sociale fraude, die soms in een dossier van gemeen strafrecht opduiken. De stipte toepassing van deze COL. door het parket te Mechelen heeft tot een (nog) betere samenwerking tussen beide parketten geleid en enkele gerichte onderzoeken naar sociale fraude en mensenhandel op gang kunnen brengen, o.a. in de sector van de thuisprostitutie. De goede samenwerking tussen arbeidsauditoraat en parket van de procureur des Konings werd in 2010 verder gezet en versterkt, o.m. door een gezamenlijke dienstnota betreffende de toepassing van het geactualiseerd draaiboek inzake arbeidsongevallen. Systematische controles in de tuinbouwsector - de grootste werkgever in het arrondissement Mechelen - hebben geleid tot een sterke vermindering van inbreuken op de Wet van 30 april 1999 op de tewerkstelling van buitenlandse werknemers.

42 Een nieuw fenomeen is echter opgedoken : het ten onrechte ontvangen van uitkeringen ten laste van de sociale zekerheid door het gebruik van valse stukken, zoals valse C4 s en valse paspoorten. Het oude Koninklijk Besluit van 31 mei 1933 betreffende de verklaringen af te leggen in verband met subsidies, vergoedingen en toelagen wordt meer en meer gebruikt om subsidiefraude te bestrijden. De zware strafmaat, gaande tot drie jaar gevangenisstraf én een geldboete tot EUR wordt steeds vaker consequent toegepast zowel door de correctionele rechtbank te Mechelen als door het Hof van Beroep te Antwerpen. Het aantal politiezaken (inbreuken op de E.E.G.-verordeningen 561/06 en 3821/85) bedroeg 191 in 2010 (189 in 2009, 173 in 2008, 123 in 2006 en 196 in 2007).

43 III. ARBEIDSRECHTBANK TURNHOUT 1. Burgerlijke zaken Tijdens bedoeld jaar 2010 werden bij de Arbeidsrechtbank te Turnhout 2595 zaken ingeleid: 2586 zaken werden op de algemene rol ingeschreven en 9 zaken op de bijzondere rol der kortgedingen, inleidingen op eenzijdige verzoekschriften en verzoekschriften tot rechtsbijstand. In 2009 bedroegen deze getallen respectievelijk 2334, 2316 en 18; in , 2446 en 10; in , 2529 en 13; in , 2775 en 14; in , 3028 en 7; in , 3274 en 8. De opvallende daling van het aantal inleidingen van 2004 tot en met 2009 lijkt gestopt. Met 2595 inleidingen plaatst het jaar 2010 zich tussen 2006 en De ingeleide betwistingen werden door mijn ambt ontleed en de desbetreffende gegevens zijn vervat in bijgevoegde tabel. Het aantal betwistingen inzake arbeidsovereenkomsten (art. 578 Ger.W.) kent na verschillende jaren van daling opnieuw sedert 2009 een ernstige stijging en een status quo in 2010: 279 zaken in 2010 tegen 275 zaken in 2009, 233 zaken in 2008, 290 zaken in 2007, 294 zaken in 2006 en 296 zaken in Na de opmerkelijke verdubbeling van het aantal eindbeslissingen in 2009 (429 in 2009 tegenover 204 in 2008), blijft in 2010 het aantal eindbeslissingen (349) het aantal inleidingen overtreffen met meer dan 50 eenheden. Het aantal betwistingen inzake arbeidsongevallen - beroepsziekten (art. 579 Ger.W.) leek gestabiliseerd: van 205 zaken in 2004 naar 172 in 2005, 157 in 2006, 158 in 2007, 169 zaken in 2008 en 154 in Met 173 nieuwe zaken in 2010 stijgt is de trend gekeerd en wordt opnieuw het niveau van 2004 bereikt. Inzake artikel 580 Gerechtelijk Wetboek - uitkeringen is 2010 met 604 nieuwe zaken een recordjaar geworden. In 2009 werden 516 nieuwe zaken genoteerd, in zaken, in zaken, in , in en in Ook inzake artikel 580 Gerechtelijk Wetboek - bijdragen is een gevoelige stijging waar te nemen: 1289 nieuwe zaken in 2006, 1227 in 2007, 1200 in 2008 en 1115 in Wat betreft artikel 581 Gerechtelijk Wetboek - bijdragen zelfstandigen - wordt andermaal een gevoelige daling vastgesteld, meer bepaald van 682 zaken in 2005 over 363 zaken in 2006, 216 zaken in 2007, 144 in 2008, 68 in 2009 tot 23 in Deze daling is te wijten aan het feit dat de sociale zekerheidskassen, gelast met de inning van de sociale bijdragen, van werkwijze zijn veranderd en haast niet meer via gerechtelijke weg invorderen.

44 Inzake artikel 581 Gerechtelijk Wetboek uitkeringen zelfstandigen blijft het aantal nieuwe zaken stabiel, maar bescheiden: 7 zaken in 2010, tegenover 10 zaken in 2009, 5 zaken in 2008, 14 zaken in 2007 en 15 in Het aantal zaken ingeleid op grond van artikel 582, 1 en 2 Gerechtelijk Wetboek (Mindervaliden en Vlaams Fonds) bleef met 166 nieuwe zaken in 2010 quasi gelijk aan de 176 zaken in 2009, de 171 zaken in 2008 en de 163 zaken in Na een feitelijk status quo in de jaren 2001, 2002 en 2003 (89, 91 en 92 zaken) en een aanzienlijke stijging in 2004 (110 zaken), 2005 (127 zaken) en 2006 (239 zaken), lijkt terug een evenwicht gevonden. Net zoals in de jaren 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007 en 2009 waren er in 2010 geen inleidingen op grond van artikel 582, 3, 4, 5,6 en 7 Gerechtelijk Wetboek. In 2004 en 2008, de jaren met sociale verkiezingen, werden respectievelijk 18 en 6 zaken ingeleid. Het aantal zaken op grond van artikel 583 Gerechtelijk Wetboek (betwistingen van de door de Directeur-generaal van de Studiedienst van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid opgelegde administratieve geldboete) bleef ook in 2010 beperkt tot 2 zaken. Ook in de vorige jaren bleef dit aantal minimaal: 2 zaken in 2009, 7 in 2008, 5 in 2007 en 6 in Het aantal eindvonnissen van de Arbeidsrechtbank steeg opnieuw gevoelig in 2010 tot In 2009 waren er 2055 eindbeslissingen, 2194 in 2008, 2028 in 2007, 2298 in 2006, 2461 in 2005 en 2795 in Het aantal doorhalingen, afstanden en weglatingen van de rol steeg opnieuw gevoelig tot 381. In 2009 werden er slechts tot 244 geteld, vergelijkbaar met de 255 in In 2008 waren er dit nog 335 en in , vergelijkbaar met de voorgaande jaren: 398 in 2005, 428 in 2004 en 407 in Het totaal aantal door het OM gegeven adviezen daalde andermaal lichtjes in 2010: 876 adviezen in 2010 tegenover 939 in 2009, 1040 in 2008 en 900 in Het aantal uitgebrachte schriftelijke adviezen herstelde tot 11. In 2007 werden 5 schriftelijke adviezen uitgebracht, in 2008 nog 95 en in 2009 slechts 2. Het totaal aantal gegeven adviezen was in de jaren vrijwel constant gebleven: 2842 in 2003, 2719 in 2004 en 2753 in Door het niet langer systematisch zetelen van het OM in de geschillen bedoeld in artikel 580 (RSZ - bijdragen) en 581 Gerechtelijk Wetboek (bijdragen zelfstandigen) was het totaal aantal gegeven adviezen in 2006 aanzienlijk gedaald tot 1812 en in 2007 tot 900. Vanaf 2007 worden per jaar gemiddeld 939 adviezen gegeven.

Migratie en de ondergrondse economie

Migratie en de ondergrondse economie Interculturele conflicten Migratie en de ondergrondse economie The more people know about fraud, the more they discuss it, and the better society can fight it (OLAF, Deterring Fraud by Informing the Public,

Nadere informatie

Uitvoering van strafrechtelijke veroordelingen (boeten, voordeelontnemingen en vrijheidsstraffen): stroomschema

Uitvoering van strafrechtelijke veroordelingen (boeten, voordeelontnemingen en vrijheidsstraffen): stroomschema Uitvoering van strafrechtelijke veroordelingen (boeten, voordeelontnemingen en vrijheidsstraffen): stroomschema Prof. Dr. Tom Vander Beken Annelies Balcaen IRCP Oktober 2008 Lawforce working paper 2008/1

Nadere informatie

Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2013

Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2013 Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2013 Inhoud 1 Inhoud Voorwoord... 3 Woordje van de algemene directie... 4 Deel 1 - Opdrachten van het Fonds voor de medische ongevallen...

Nadere informatie

De RVA. Volume 2: indicatoren van de arbeidsmarkt en evolutie van de uitkeringen

De RVA. Volume 2: indicatoren van de arbeidsmarkt en evolutie van de uitkeringen De RVA in 2012 Volume 2: indicatoren van de arbeidsmarkt en evolutie van de uitkeringen Woord vooraf De groei was negatief en de werkgelegenheid heeft geleden in 2012 Na de financiële en economische crisis

Nadere informatie

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2012

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2012 Nr. 35 Weekblad van 7 november 2013 Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2012 1. Inleiding: De merkwaardige veerkracht van de verzekering maakte van 2012 een topjaar

Nadere informatie

Rechtspraak in Nederland 2007

Rechtspraak in Nederland 2007 Rechtspraak in Nederland 2007 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil = (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met 0 (0,0) = het getal is kleiner dan

Nadere informatie

december 2012 De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving

december 2012 De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving december 2012 De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving Volgende wetten worden in deze brochure behandeld:

Nadere informatie

A R R E S T. In zake : het beroep tot vernietiging van de wet van 17 juni 2013 houdende betere inning van penale boeten, ingesteld door de nv «Axus».

A R R E S T. In zake : het beroep tot vernietiging van de wet van 17 juni 2013 houdende betere inning van penale boeten, ingesteld door de nv «Axus». Rolnummer 5791 Arrest nr. 182/2014 van 10 december 2014 A R R E S T In zake : het beroep tot vernietiging van de wet van 17 juni 2013 houdende betere inning van penale boeten, ingesteld door de nv «Axus».

Nadere informatie

Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2012

Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2012 Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2012 Inhoud 1 Inhoud Woord vooraf van de voorzitter en de ondervoorzitter 2 Voorwoord door de Algemene directie 4 Inleiding 5 1 e Deel - Opdrachten

Nadere informatie

Pensionering om gezondheidsredenen in de overheidssector. Regeling van het statutair personeel

Pensionering om gezondheidsredenen in de overheidssector. Regeling van het statutair personeel REKENHOF Pensionering om gezondheidsredenen in de overheidssector Regeling van het statutair personeel Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers Brussel, december 2009 REKENHOF

Nadere informatie

L. Combrink-Kuiters & S.L. Peters (RvR) en B. Nauta & M. Vlemmings (CBS) Monitor Wsnp. Tiende meting over het jaar 2013

L. Combrink-Kuiters & S.L. Peters (RvR) en B. Nauta & M. Vlemmings (CBS) Monitor Wsnp. Tiende meting over het jaar 2013 L. Combrink-Kuiters & S.L. Peters (RvR) en B. Nauta & M. Vlemmings (CBS) Monitor Wsnp Tiende meting over het jaar 2013 Utrecht/Den Haag 2014 Monitor Wsnp Tiende meting over het jaar 2013 Utrecht/Den Haag

Nadere informatie

Financiering en controle van de bijzondere vakantiefondsen Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers

Financiering en controle van de bijzondere vakantiefondsen Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers REKENHOF Financiering en controle van de bijzondere vakantiefondsen Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers Brussel, september 2011 REKENHOF Financiering en controle van de bijzondere

Nadere informatie

DOSSIER I 10/10/2014 UPDATE I 19 AUG 2014. De Zesde Staatshervorming: De regionalisering van de Arbeidsmarkt

DOSSIER I 10/10/2014 UPDATE I 19 AUG 2014. De Zesde Staatshervorming: De regionalisering van de Arbeidsmarkt DOSSIER I 10/10/2014 UPDATE I 19 AUG 2014 De Zesde Staatshervorming: De regionalisering van de Arbeidsmarkt VOORWOORD Dit dossier wil een aantal aspecten van de 6de staatshervorming toelichten, in het

Nadere informatie

Jaarverslag 2003. Ombudsman van de verzekeringen

Jaarverslag 2003. Ombudsman van de verzekeringen Jaarverslag 2003 Ombudsman van de verzekeringen Jaarverslag 2003 Ombudsman van de verzekeringen INHOUDSTAFEL 2 I. INLEIDING Het Tariferingsbureau is op 1 november 2003 van start gegaan! De consument op

Nadere informatie

Monitor Wsnp. Zesde meting. Marijke von Bergh (IVA) Vinodh Lalta (CBS) Reinout Vriesendorp (UvT) illustratie: Rik Verharen

Monitor Wsnp. Zesde meting. Marijke von Bergh (IVA) Vinodh Lalta (CBS) Reinout Vriesendorp (UvT) illustratie: Rik Verharen Monitor Wsnp Zesde meting Marijke von Bergh (IVA) Vinodh Lalta (CBS) Reinout Vriesendorp (UvT) illustratie: Rik Verharen Monitor Wsnp Zesde meting Tilburg, juli 2010 Dr. ir. M. von Bergh (IVA) Drs. V.

Nadere informatie

JAARRAPPORT 2001 GEORGANISEERDE CRIMINALITEIT IN BELGIË IN 2000

JAARRAPPORT 2001 GEORGANISEERDE CRIMINALITEIT IN BELGIË IN 2000 JAARRAPPORT 2001 GEORGANISEERDE CRIMINALITEIT IN BELGIË IN 2000 1 HOOFDSTUK I INLEIDING 1. Algemeen HOOFDSTUK II METHODOLOGIE 2. Terugblik 2.1. Procedure inzake inwinning van gegevens 3. Overzicht van

Nadere informatie

Jaarverslag. Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be

Jaarverslag. Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Jaarverslag 20 11 Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be 4 ~ Jaarverslag 2011 Inhoudstafel Voorwoord 6 Inleiding 9 Statistieken 2011 11 Globaal overzicht van de uitkeringsgerechtigden en van de

Nadere informatie

SOCIALE PLANNEN BIJ COLLECTIEF ONTSLAG

SOCIALE PLANNEN BIJ COLLECTIEF ONTSLAG Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2009-10 SOCIALE PLANNEN BIJ COLLECTIEF ONTSLAG Het sociaal plan, zo er een bestaat, bevat maatregelen waarmee de werkgever instemt, die de wettelijke

Nadere informatie

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2011

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2011 Nr. 32 Weekblad van 25 oktober 2012 Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2011 1. Inleiding: Niettegenstaande barslechte omstandigheden... 2 2. Incasso s en marktaandelen

Nadere informatie

Voorwoord. De brochure Justitie in België is een nieuwe stap naar een beter toegankelijke justitie. Veel leesgenot!

Voorwoord. De brochure Justitie in België is een nieuwe stap naar een beter toegankelijke justitie. Veel leesgenot! Justitie in België Voorwoord In de ogen van burgers die interesse hebben voor de Belgische justitie maar geen juridische opleiding hebben genoten, kan de werking van justitie en van ons rechtsstelsel soms

Nadere informatie

AUTOMATISERING VAN RECHTEN MET BETREKKING TOT DE BEVOEGDHEDEN VAN DE FEDERALE STAAT. Nota op vraag van de Begeleidingscommissie

AUTOMATISERING VAN RECHTEN MET BETREKKING TOT DE BEVOEGDHEDEN VAN DE FEDERALE STAAT. Nota op vraag van de Begeleidingscommissie AUTOMATISERING VAN RECHTEN MET BETREKKING TOT DE BEVOEGDHEDEN VAN DE FEDERALE STAAT Nota op vraag van de Begeleidingscommissie 1 maart 2013 Inhoudstafel Inleiding... 4 1. Automatisering: omschrijving

Nadere informatie

Nationale Bank van België, Brussel.

Nationale Bank van België, Brussel. Nationale Bank van België, Brussel. Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke verveelvoudiging van deze brochure voor educatieve en niet-commerciële doeleinden is toegestaan mits bronvermelding.

Nadere informatie

Gemeentelijke administratieve sancties. Gas-bemiddeling: leidraad

Gemeentelijke administratieve sancties. Gas-bemiddeling: leidraad Gemeentelijke administratieve sancties Gas-bemiddeling: leidraad Vademecum uitgevoerd in opdracht van POD Maatschappelijke Integratie, Dienst Grootstedenbeleid Anspachlaan 1 (14de verdieping), 1000 Brussel

Nadere informatie

De praktijk van outplacement in kaart gebracht

De praktijk van outplacement in kaart gebracht De praktijk van outplacement in kaart gebracht Eindrapport In opdracht van: Federgon Uitgevoerd door: Daphné Valsamis Barbara Vandeweghe Wim Van der Beken September 2012 IDEA Consult nv Tel: (+32) 02 282

Nadere informatie

Cijfers en Analyse 2010

Cijfers en Analyse 2010 2010 Cijfers en Analyse Cijfers en Analyse 2010 Inhoudstafel Voorwoord............................... 5 1. Algemeen overzicht 2010............. 6 1. Aantal klachten.............................................................

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 7 juli 2010 Onderwerp Rechtsbijstand

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 7 juli 2010 Onderwerp Rechtsbijstand > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Rechtsbestel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. (Wet 10.4.1971)

Algemene Voorwaarden. (Wet 10.4.1971) (Wet 10.4.1971) Algemene Voorwaarden Naamloze Vennootschap - Maatschappelijk Kapitaal 40.000.000,00 EUR - Ondernemingsnr. 0403.262.553 - RPR Brussel Louizatoren, Louizalaan, 149-1050 Brussel - Tel. (02)

Nadere informatie

Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2009

Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2009 Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2009 2010 Brussels Hoofdstedelijk Gewest DOCUMENT OPGESTELD IN HET KADER VAN DE OPVOLGING VAN HET NATIONAAL

Nadere informatie

EVALUATIE SALDUZ WET. Eindrapport

EVALUATIE SALDUZ WET. Eindrapport EVALUATIE SALDUZ WET Eindrapport Hildegard PENNE (sponsor) An RAES (projectleider) Saaske DE KEULENAER Ariane DELADRIERE Marie FRANSSENS Emilie DEVEUX Kris DECRAMER Salih SIVRI 15 februari 2013 Dienst

Nadere informatie

VLAAMSE OVERHEID. Beleidsdomein Financiën en Begroting Agentschap Vlaamse Belastingdienst. Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

VLAAMSE OVERHEID. Beleidsdomein Financiën en Begroting Agentschap Vlaamse Belastingdienst. Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking VLAAMSE OVERHEID Beleidsdomein Financiën en Begroting Agentschap Vlaamse Belastingdienst Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking Overheidsopdracht voor aanneming van diensten Juridische

Nadere informatie