Rechtsbedeling Arbeidsrechtbank: I. ARBEIDSRECHTBANK ANTWERPEN. 1. Burgerlijke zaken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rechtsbedeling Arbeidsrechtbank: I. ARBEIDSRECHTBANK ANTWERPEN. 1. Burgerlijke zaken"

Transcriptie

1 Overzicht van de activiteiten tijdens het kalenderjaar 2010 van de arbeidsrechtbanken en de arbeidsauditoraten uit het rechtsgebied van het arbeidshof te Antwerpen. I. ARBEIDSRECHTBANK ANTWERPEN 1. Burgerlijke zaken Rechtsbedeling Arbeidsrechtbank: nieuwe zaken gevonniste zaken Voor de nieuwe zaken in het jaar 2010 liggen de cijfers inzake de rechtsbedeling opnieuw in dezelfde trend als voorheen. Het staat dus vast dat het jaar 2008 een grote uitzondering vormde. Voor 2010 spreken we met 8586 zaken of 99 zaken meer tegenover het jaar 2009 (8.487 zaken) van een lichte stijging met 1.17%. De enorme piek van 2008, die hoofdzakelijk was te wijten aan de overname van de bij de Rechtbank van Eerste Aanleg aanhangige dossiers inzake collectieve schuldenregeling, is inmiddels weer verdwenen, zodat het totale aantal nieuwe zaken zich bijgevolg opnieuw situeert rond het cijfer van 2007 met zaken. De daling van de input van 2007 naar 2010 bedraagt 1.62%.

2 Aangezien het aantal gevonniste zaken aan de uitstroomzijde voor 2010 (8085 zaken), gedeeltelijk synchroon verloopt met de instroom en dus een stijging tegenover 2009 kent met 6929 zaken of 16.68%, mag worden beklemtoond dat door de inzet van Arbeidsrechtbank de explosieve toename van 2008 intussen zeer vlot is opgevangen. Niettegenstaande de beschreven piek, is de algemene dalende trend van de nieuwe ingeleide zaken evenals van de vonnissen bij de Arbeidsrechtbank evenzeer waarneembaar op langere termijn, zoals blijkt uit de polynome trendlijnen in de grafiek. Men kan alleszins met zekerheid stellen dat de instroom eerder is gestabiliseerd. Gelet op de algemene economische crisis, mag nog meer stijgende instroom worden verwacht in de nabije toekomst. Medegedeelde zaken en adviezen medegedeeld adviezen In tegenstelling tot de dalende trend, die waarneembaar is bij de Arbeidsrechtbank, zijn op het arbeidsauditoraat zowel de instroom als de uitstroom sedert de wetswijziging van 2006 toegenomen met resp % en 20.60%, bij een gelijk kader dat echter niet voltallig is. In 2010 heeft 1 magistraat het auditoraat verlaten voor de zetel. Tegenover 2009 nam het aantal medegedeelde zaken toe met 276 zaken of 9.82%. Het aantal adviezen is gestegen met 281 zaken of 8.42%. Men kan nog steeds gerust stellen dat de huidige activiteit van de tussenkomst bij wijze van advies in de facultatief mededeelbare zaken (sedert 2006) een meerwaarde oplevert. In de materie van de inning van de sociale zekerheidsbijdragen (RSZ: werkgevers en werknemers) en deze van zelfstandigen wordt nog enkel advies verleend voor zover het een complex geschil of een principebetwisting betreft. De andere materies blijven verplicht mededeelbaar.

3 Aldus beperkt het auditoraat zich sedertdien enkel tot inhoudelijke en zinvolle tussenkomsten, dankzij meer arbeidsintensief expertisewerk, tot groot genoegen van de magistraten. De vrijgekomen capaciteit sinds 2006 werd aldus ruimschoots en nuttig ingevuld, ook in zaken die a priori niet meer verplicht mededeelbaar zijn. Dat het aantal adviezen ook dit jaar weer hoger is dan het aantal meegedeelde zaken, kan gedeeltelijk worden verklaard door het feit dat er ook nog vele lopende zaken aanhangig zijn, waarin advies wordt gegeven, mondeling ter zitting of schriftelijk ter griffie. Uit deze specifieke grafiek mag worden besloten dat de activiteiten van het arbeidsauditoraat op het burgerlijke vlak (54.96%) nog steeds toenemen tegenover de penale activiteit (45.04%). Deze evolutie gaat op korte termijn echter in tegen de beide polynome trendlijnen.

4 Bespreking per materie: Algemeen: Uit de grafiek van de nominale verhoudingen blijkt dat er zich opnieuw een lichte globale stijging van het totaal aantal zaken aftekent, een tendens die men kan waarnemen sedert 2006.

5 Volgens de nominale en relatieve verhoudingsgrafiek vormen de zaken betreffende de materies van ocmw (995 zaken of 32.23%) ziekteverzekering (815 zaken of 26.40%), werkloosheid (471 zaken of 15,26%), en de mindervaliden (434 zaken of 14.06%) nog steeds veruit de hoofdmoot van de burgerlijke werking (2017 zaken of 87.94%). In veel mindere mate volgen de betwistingen inzake de gezinsbijslag: de gewone en de gewaarborgde bijslag ( 111 zaken of 3.60%), andere zaken, meer bepaald de betwistingen inzake de sluiting en de overgang van een onderneming, jaarlijkse vakantie en art. 578 Ger. W. (arbeidsovereenkomsten van arbeiders en bedienden, havenarbeiders) (73 zaken of 2.36%). Veel beperkter in het globale geheel is vervolgens het aantal dossiers inzake werk-nemerspensioenen en inkomensgarantie voor ouderen en juridische bijstand (in totaal 59 zaken of 1.91%), uitkeringen zelfstandigen (51 zaken of 1.65%), de administratieve geldboeten (42 zaken of 1.36%), de arbeidsongevallen en beroepsziekten (41 zaken of 1.33%), bijdragen RSZ (28 zaken of 0.91%) en finaal de bijdragen zelfstandigen (8 zaken of 0.26%). Volgens de langere termijntrends uit de polynome grafieken over 14 jaar kunnen de volgende evoluties worden verwacht. Enkel in de materie van de gezinsbijslagen is de korte termijn tegengesteld aan de langere termijngrafiek. Er volgt wellicht nog een stijging inzake werkloosheid, ziekteverzekering, mindervaliden, administratieve geldboeten en de andere zaken (sluitingsfonds, jaarlijkse vakantie en arbeidsovereenkomsten). Het aantal ocmw-dossiers, werknemerspensioenen, uitkeringen zelfstandigen kent opnieuw een stijging. Daarentegen wordt een verdere daling verwacht inzake de bijdragen RSZ, bijdragen zelfstandigen en gezinsbijslagen.

6 Bijdragen RSZ: Bijdragen RSZ Voor het jaar 2010 kan men een opmerkelijke afname waarnemen van 52 zaken (in 2009) naar 28 zaken, m.a.w. een sterke daling met 24 zaken of 46.15%. Vraag is of deze scherp afnemende trend nog toe te schrijven is aan de wetswijziging inzake de afschaffing in 2006 van de verplichte mededeelbaarheid voor de inning van de bijdragen voor werknemers. Het arbeidsauditoraat komt daarnaast nog wel steeds verplicht tussen in het geval van de schrapping van het werknemersstatuut, met name wanneer de werknemer zelf de R.S.Z. dagvaardt om zijn statuut als werknemer alsnog te laten erkennen. De huidige, voornamelijk facultatieve, tussenkomsten zijn bijgevolg van principiële aard. Dat verklaart tevens de kwaliteit van de schriftelijke adviezen in deze materie, die een meerwaarde opleveren voor de rechts-bedeling van de arbeidsrechtbank. Door de wetswijziging sinds 2006 is de cijfermatige weergave op een polynome trendlijn op langere termijn vooralsnog niet relevant gebleken.

7 Werkloosheid: Werkloosheid Voor het jaar 2010 kan men een beperkte afname waarnemen van 489 zaken (in 2009) naar 471 zaken, m.a.w. een lichte daling met 18 zaken of 3.68%. De toename van het aantal zaken sinds 2004 is duidelijk over zijn hoogtepunt heen sinds 2008, hoewel de polynome trendlijn voorlopig nog een blijvende stijging voorspelt. Deze stijging is wellicht te verklaren door de volgende factoren. De betwistingen over de toelaatbaarheidsvoorwaarden blijven in grote mate behouden. Met de datamatching, de koppeling van diverse databanken van sociale zekerheid, kwam sinds enige jaren een aanzienlijk aantal fraudegevallen aan het licht. Verder werd door de recente activeringsmaatregelen van het zoekgedrag, het recht op uitkering ontzegd aan wie niet actief solliciteert. De plotse toename in 2008 van de geschillen betreffende de ongeschiktheid van meer dan 33 % is opnieuw afgenomen in In ieder geval moet worden vastgesteld dat de drempel bij de burger om bij de arbeidsrechtbank een beslissing aangaande de werkloosheidsuitkeringen te betwisten, steeds lager wordt, zodat deze globale stijging ook binnen een langere context kan worden gesitueerd, zoals de polynome trendlijn aangeeft.

8 Gezinsbijslag en gewaarborgde gezinsbijslag: Gezinsbijslag Voor het jaar 2010 kan men een sterke toename waarnemen van 78 zaken (in 2009) naar 111 zaken, m.a.w. een duidelijke stijging met 33 zaken of 42.31%. Deze toename situeert zich bijna uitsluitend in de dossiers gewone gezinsbijslag (98 dossiers in 2010 tegenover 64 dossiers in 2009), terwijl het aantal dossiers gewaarborgde gezinsbijslag nagenoeg stabiel blijft (13 zaken in 2010 tegenover 14 zaken in 2009). Het cijfer van 2010 overtreft daarmee lichtjes het niveau van 2007, zodat kan gesteld worden dat de jaren 2008 en 2009 een uitzondering vormden.

9 Pensioenen werknemers (en inkomensgarantie voor ouderen) Pensioen De pensioenkamer behandelt de betwistingen inzake werknemerspensioenen (KB nr. 50 van 24 oktober 1967) en deze over de inkomensgarantie voor ouderen (wet 22 maart 2001), voorheen, het gewaarborgd inkomen voor bejaarden (wet 1 april 1969). Voor het jaar 2010 kan men voor wat de werknemerspensioenen betreft een opmerkelijke toename waarnemen van 29 zaken (in 2009) naar 42 zaken, m.a.w. een duidelijke stijging met 13 zaken of 44.80%. Een reden kan hier thans niet voor gegeven worden. Wel sluiten de cijfers van 2010 opnieuw aan bij de trendlijn. Voor het jaar 2009 kan men voor wat de inkomensgarantie betreft een status quo waarnemen van 17 zaken (in 2009 en 2010). Sedert 2005 worden de zaken over het gewaarborgd inkomen voor bejaarden en de inkomensgarantie voor ouderen apart becijferd, los van het ocmw-contentieux, hoewel het vaak die klanten betreft die voor hun pensioenleeftijd een ocmw-uitkering genoten. Dergelijke aanvullende uitkeringen worden niet steeds ambtshalve toegekend. Men mag in beginsel dan ook een stijging van dit soort zaken verwachten, indien ze wel ambtshalve worden toegekend. Inzake het totaal van de pensioen- en inkomensgarantiebetwistingen wordt voor de eerste maal sinds zes jaar een sterke stijging van het aantal nieuw ingeschreven zaken vastgesteld van 46 zaken (in 2009) naar 59 zaken, m.a.w. een duidelijke stijging met 13 zaken of 28.26%. Uit de lange termijngrafiek blijkt de ombuiging van deze daling duidelijk. Zowel de korte termijngrafiek als de polynome trendlijn voorspellen een lichte toename, wat wellicht toe te schrijven is zowel aan de werknemerspensioenen als aan de inkomensgarantie-uitkeringen.

10 Ziekte- en invaliditeitsverzekering: ZIV Voor het jaar 2010 kan men een spectaculaire toename waarnemen van 739 zaken (in 2009) naar 815 zaken, m.a.w. een stijging met 76 zaken of 10.28%. Sinds 2005 is het aantal ziv-dossiers toegenomen met %. Bovendien voorspelt de polynome trendlijn opnieuw een verdere stijging op langere termijn. Opmerkelijk is het feit dat de stijging der dossiers de laatste twee werkjaren groter is dan wat de polynome trendlijn aangeeft.

11 Leefloon en maatschappelijke dienstverlening (en juridische bijstand): LL - MDV - Jur. Bijstand Voor het jaar 2010 kan men een opvallende toename waarnemen van 591 ocmw-zaken (in 2009) naar 986 zaken, m.a.w. een stijging met 395 zaken of 66.83%. Doorgaans betreft het dezelfde soort betwistingen als in 2009, zowel wat de leefloondossiers betreft als de dossiers betreffende maatschappelijke dienstverlening. Zij zijn het gevolg van de tweede regularisatiegolf en het manke asiel- en migratiebeleid. Samen met de 9 inleidingen inzake juridische bijstand, die eveneens op deze kamer worden behandeld, komt het totale aantal op 995 dossiers. De lichte daling van het aantal zaken die de voorgaande jaren te noteren viel, heeft zich sterk gewijzigd in 2010, waarbij zelfs de piek van het jaar 2004 ruim werd overschreden. Ook de polynome trendlijn voorspelt een verdere stijging op langere termijn.

12 Bijdragen zelfstandigen: Bijdragen Zelfstandigen Sedert 1 januari 2006 is de inning van bijdragen voor zelfstandigen niet meer verplicht mededeelbaar, zodat de tussenkomst van het arbeidsauditoraat veel beperkter is dan voorheen. Wanneer een zaak wordt medegedeeld of het auditoraat advies wenst te verlenen op eigen initiatief in een prinicpiële of complexe zaak, betreft het wel een zinvolle tussenkomst die een meerwaarde biedt voor de behandeling van de zaak. Voor het jaar 2010 kan men een afname waarnemen van 13 zaken (in 2009) naar 8 zaken, m.a.w. een daling met 5 zaken of 38.46% (voor zover dit cijfer statistisch nog relevant is). Overigens is de besproken periode sinds begin 2006 te kort en kent zij bovendien teveel schommelingen om relevante evoluties op langere termijn te kunnen vaststellen.

13 Uitkeringen zelfstandigen: Uitkeringen Zelfstandigen Voor het jaar 2010 kan men een toename waarnemen van 48 zaken (in 2009) naar 51 zaken, m.a.w. een stijging met 3 zaken of 6.25%. In de recente evolutielijn is nog steeds sprake van een status quo wat betreft de uitkeringsdossiers (met daarin onder meer betwistingen inzake arbeids-ongeschiktheid, gezinsbijslag en pensioenen). De polynome trendlijn beweegt zich quasi horizontaal, aangezien ook op de langere termijn de status quo waarneembaar is.

14 Mindervaliden: Mindervaliden Hiermee worden de geschillen bedoeld inzake tegemoetkomingen aan mindervaliden en de betwistingen inzake medische onderzoeken uitgevoerd met het oog op toekenning van sociale of fiscale voordelen (het zogenaamde Algemeen Attest), die rechtstreeks of onrechtstreeks zijn afgeleid van een sociaal recht of van de sociale bijstand (art. 582,1 Ger. W.), alsook de geschillen inzake de sociale integratie van personen met een handicap (art. 582,2 Ger. W.). Voor het jaar 2010 kan men een merkbare toename waarnemen van 384 zaken (in 2009) naar 434 zaken, m.a.w. een duidelijke stijging met 50 zaken of 13.02%. Veruit het grootste deel van de geschillen betreft de beroepen tegen de door de FOD Sociale Zekerheid genomen administratieve beslissingen, waarbij door de persoon met de handicap zowel de (niet)-toekenning van tegemoetkoming alsook de medische beslissing met het oog op toekenning van sociale of fiscale voordelen werd betwist. Van deze 434 zaken zijn er 27 dossiers die een beroep inhouden tegen beslissingen die genomen werden door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, wat zo goed als een status quo inhoudt in vergelijking met 2009 (toen waren er 28 dossiers van het Vlaams Agentschap). Dit aantal vertegenwoordigt ongeveer 6% van het totaal aantal nieuwe zaken in 2010 (voor de jaren 2008 en 2009 kwam deze verhouding afgerond op 7%). Wat de langere termijngrafiek betreft, liggen de cijfers voor de jaren 2009 en 2010 wel onder de verwachte stijgende trendlijn, zodat in deze materie in de toekomst opnieuw een sterke stijging moet worden verwacht.

15 Administratieve geldboeten: Administratieve geldboeten Voor het jaar 2010 kan men een spectaculaire toename waarnemen van 23 zaken (in 2009) naar 42 zaken, m.a.w. een duidelijke stijging met 19 zaken of 82.61%, een globaal cijfer dat in de laatste tien jaar niet meer werd gehaald. De stijging die de laatste jaren werd vastgesteld in deze materie, is wellicht toe te schrijven aan de Programmawet van 27 december 2004 en de Wet houdende diverse bepalingen van 27 december 2004, waardoor de modaliteiten van het uitstel ook hierop van toepassing zijn geworden. Zowel de Directeur-generaal als de Arbeidsrechtbank kunnen thans de tenuitvoerlegging van de betaling van de administratieve geldboete geheel of gedeeltelijk uitstellen. Voor de uitzonderlijke daling in 2009 kan geen aanwijsbare reden worden gegeven. Aangezien het uitstel intussen autonoom wordt toegekend door de Directeur-generaal, worden er geen gelijkaardige betwistingen meer gevoerd, wat een verklarende factor is voor de daling in Wellicht is het ook geheel niet denkbeeldig dat de hoge rechtsplegingsvergoeding in verhouding tot het betwiste bedrag bepaalde eisers danig heeft afgeschrikt. Intussen laat de globale economische crisis zich ook duidelijk bij de werkgevers gevoelen, zodat de inleiding van een betwisting een eventuele hoop op een kwijtschelding dan wel een uitstel van betaling doet veronderstellen. Bijgevolg verwacht de polynome trendlijn opnieuw een duidelijke stijging voor de toekomst.

16 Andere zaken: Sluitingsfonds, Jaarlijkse Vakantie en dossiers art. 578 Ger. W. (arbeidsovereenkomsten) Andere zaken (sluitingsfonds, JV, art.578 Ger. W.) Algemeen Voor het jaar 2010 kan men een opvallende afname waarnemen van 348 zaken (in 2009) naar 73 zaken, m.a.w. een significante daling met 275 zaken of 79.02%. Het afgelopen jaar kenden deze andere zaken onder het globale art. 578 Ger. W. een groot volume, wat niettemin haast exclusief toerekenbaar is aan de eenmalige stijging van de dossiers inzake Jaarlijkse Vakantie, te wijten aan een specifieke betwisting. De algemene toename in de trendlijn geeft op langere termijn globaal een duidelijke stijging uit een diep dal aan. Het betreft echter drie zeer verschillende materies die in deze rubriek onder één noemer worden behandeld. Het lijkt bijgevolg nuttig deze op te splitsen. Sluitingsfonds Voor het jaar 2010 kan men een duidelijke afname waarnemen van 13 zaken (in 2009) naar 3 zaken, m.a.w. een daling met 10 zaken of 67% (voor zover deze cijfers statistisch relevant zijn). De lichte stijging van het aantal dossiers sedert 2007 is verwaarloosbaar. Jaarlijkse vakantie Voor het jaar 2010 kan men een spectaculaire afname waarnemen van 250 zaken (in 2009) naar 8 zaken, m.a.w. een enorme daling met 242 zaken of 96.80%, zodat het globale cijfer dit van het jaar 2007 weer benadert.

17 Artikel 578 Ger. W. (arbeidsovereenkomsten) Voor het jaar 2010 kan men een afname waarnemen van 42 zaken (in 2009) naar 26 zaken, m.a.w. een daling met 16 zaken of 38.10%. Het aantal medegedeelde overeenkomstenzaken zakt daarmee opnieuw tot het niveau van De gestage toename van de voorbije drie jaren lijkt daarmee een halt te zijn toegeroepen.

18 Arbeidsongevallen en beroepsziekten Arbeidsongevallen + beroepsziekten Voor het jaar 2010 kan men een lichte afname waarnemen van 43 zaken (in 2009) naar 41 zaken, m.a.w. een daling met 2 zaken of 4.65%. Sinds 2008 komt het auditoraat systematisch tussen indien het ziekenfonds in het geding is, op grond van de subrogatieregeling (art. 136, 2 gec. ZIV-wet 1994), wat de toename sedertdien gedeeltelijk verklaart.

19 2. Strafzaken Algemeen: Op 10 jaar tijd is het totale aantal strafzaken duidelijk toegenomen met 21.28%. Een lichte verdere stijging kan dan ook worden verwacht voor de toekomst, zoals blijkt uit de polynome trendlijn. Voor het jaar 2010 moet men evenwel een lichte afname waarnemen met 33 zaken, m.a.w. een daling van 1.30%. Daarmee gaat de korte termijnevolutie in tegen de trendlijn. De verhouding tussen de correctionele zaken en de politiezaken schommelt de laatste jaren rond ruim 80% correctionele zaken en 20% politionele zaken. Voor 2010 bedraagt deze verhouding 87.87% voor de correctionele zaken tegenover 12.13% voor de politiezaken.

20

21 Correctionele zaken: nieuwe zaken geseponeerde zaken minnelijke schikkingen ter beschikking voor rechtbank gebracht vonnissen vonnissen in graad beroep beschikkingen raadkamer De instroom In vergelijking met 2009 is er voor het aantal nieuwe zaken in 2010 een stijging waar te nemen met 93 zaken of 4.37% blijkt aldus het hoogste cijfer van de laatste twaalf jaar weer te geven. Deze toenemende golfbeweging is wellicht mede het gevolg van de diverse gerichte controle-acties van de inspectiediensten, die al dan niet worden uitgevoerd in het raam van het jaarlijkse SIOD-actieplan op het federale niveau. Verder kan bijvoorbeeld het gegevensonderzoek van de RVA worden vermeld, dat de zogenaamde witte fraude opspoort, door vergelijking van de Dimona-databank en de loon- en arbeidstijdgegevens binnen de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid met de gegevens van de werklozen. Na de interimarbeiders en de werknemers, komen nu ook duidelijk de zelfstandigen in beeld door vergelijking met het Algemeen Repertorium van de Zelfstandigen. Hoewel dergelijke opsporingen van anomalieën via datamatching evident niet het monopolie van de RVA zijn, blijkt deze inspectie de grootste leverancier van inbreuken op deze grond.

22 Naar inhoud zijn de jaarcijfers en statistieken van de inspectiediensten onderling moeilijk te vergelijken, aangezien zij zich baseren op eigen specifieke parameters, ingevolge de toekenning van een Nace-code per economische activiteit van de onderneming of van het aantal (bedrijfs-) controles of processen-verbaal. Uit de input van het arbeidsauditoraat kan men een rangschikking opstellen van de vijf voornaamste vastgestelde inbreukfiguren aan de hand van het criterium aantal verdachten per inbreuk. De top-5 van de hoofdinbreuken bleef in 2010 ongewijzigd, maar wordt dit jaar wel anders gerangschikt DIMONA / sociale documenten 1632/ / /220 deeltijdse arbeid buitenlandse werknemers werkloosheid loonwetgeving

23 DIMONA (1902 vaststellingen) en Sociale documenten (220 vaststellingen) Het aantal vaststellingen voor DIMONA-inbreuken is in 2010 (1902 zaken) licht toegenomen tegenover 1768 in 2009, wat een stijging uitmaakt van 134 zaken of 7.58%. Het hoge aantal inbreuken in de eerste categorie wordt verklaard doordat deze vaststellingen gewoonlijk samenvallen met andere inbreuken. De 220 inbreuken op de wetgeving sociale documenten zijn in 2010 ook afgenomen tegenover 238 in 2009 met 18 zaken of 7.56%. De onmiddellijke elektronische aangifte vóór de aanvang van iedere tewerkstelling is intussen veralgemeend voor iedere werkgever, waardoor dit soort inbreuken duidelijker en onbetwistbaar kan worden vastgesteld door de eenvoudige raadpleging door de inspectie van de elektronische gegevensbank. Een tweede verklaring ligt in het feit dat de overkoepelende Sociale Inspectie- en Opsporingsdienst in 2010 voor de voornaamste sectoren een minimum aantal controles heeft opgelegd voor de gezamenlijke inspectiediensten binnen de Arrondissementscel. In 22 dossiers werden bovendien DIMONA-inbreuken vastgesteld voor minimum 5 werknemers, waardoor deze dossiers werden opgenomen in de Laurence-databank (1). Er kan dan ook weinig positieve correlatie worden gevonden tussen de inbreuken en de Laurence-parameter. Deeltijdse arbeid (1004 vaststellingen) Deze inbreuk vertoonde in 2010 met 1004 zaken een opmerkelijke stijging met 152 inbreuken of 17.84% tegenover 2009 (852), waardoor hij steeg van de derde plaats naar de tweede plaats. Het aantal door de SIOD opgelegde controles in de horeca waar voornamelijk met deeltijdse arbeiders wordt gewerkt lag voor 2010 (met 221 zaken ) merkelijk hoger dan voor 2009 (175). Bovendien werden in 2009 en 2010 de taxibedrijven in het bijzonder gecontroleerd, waarbij evenzeer vaak sprake is van deeltijdarbeid. Buitenlandse werknemers (937 vaststellingen) De tewerkstelling van buitenlandse werknemers al dan niet met een illegaal verblijf, vormt in 2010 de derde grootste categorie inbreuken en zakt een plaats in de rangschikking. Met 937 zaken in 2010 kent deze figuur een lichte toename tegenover 870 met 67 zaken of 7.70%. Ook op deze fraude wordt gericht gecontroleerd en geverbaliseerd. Het overgrote deel van de aangetroffen buitenlandse werknemers zijn nieuwe EU onderdanen (o.a. Bulgaren en Roemenen die ingevolge hun tewerkstelling niet voldoen aan de verblijfs-voorwaarden en alsnog een arbeidskaart of arbeidsvergunning moesten voorleggen). Wel moet worden vastgesteld dat steeds meer werkgevers deze verplichting omzeilen door hun werknemer als vennoot of zelfstandige medewerker aan te geven. 1 Zie de Jaarstatistiek 2009, verslag van de statistische analisten van het College van Procureurs-generaal, te raadplegen op Omptranet.

24 Werkloosheid (593 vaststellingen) Voor het jaar 2010 kan men een status quo waarnemen van 593 vaststellingen in 2010 tegenover 592 vaststellingen in Het cijfer van 2010 ligt nog steeds in de buurt van dat van 2006 (616), toen in dat jaar bijna een verdubbeling van het aantal inbreuken werd vastgesteld. De toegenomen omvang van deze categorie inbreuken, volgt onder meer uit het succesvol vergelijken van gegevens van de sociale databanken, waarbij de inspectie onrechtmatigheden detecteert. Loonwetgeving (175 vaststellingen) Voor het jaar 2010 kan men een duidelijke afname waarnemen van 175 vaststellingen tegenover 204 vaststellingen in 2009, m.a.w. een daling met 29 vaststellingen of 14.22%. Voor het hoge aantal inbreuken in 2010 (en 2009) op deze materie kan geen concrete verklaring worden gevonden. Wellicht is een reden dat de toepassing van de Belgische loonwetgeving op buitenlandse werkgevers - die hun werknemers hier tewerkstellen in het raam van een detachering - specifiek wordt onderzocht. Dat ook de politiediensten recent meer processen-verbaal hebben opgesteld, kan eveneens onder meer worden verklaard ingevolge de gezamenlijke controles met de inspectiediensten. Ook voor 2010 waren er bijkomende specifieke acties gepland op de openbare markten en de taxivoertuigen, naast de gebruikelijke fraudegevoelige sectoren, zoals de bouw, de horeca en in mindere mate de kleinhandel. Vanwege de Procureur des Konings werden eveneens dossiers ter beschikking gesteld, waaronder verslagen van curatoren en CFI-meldingen. De stijging gedurende de laatste jaren van het aantal nieuwe dossiers aan de inputzijde heeft zijn weerslag gehad op de outputzijde, met name op het aantal vervolgingen. Op langere termijn is op de polynome trendlijn sinds 2000 een gestage en duidelijke stijging waarneembaar, waarvan de trendlijn duidelijk een verdere toename voorspelt. De uitstroom Wat de outputzijde betreft (met 537 zaken in 2010 tegenover 577 in 2009), met name de optelling van de dossiers die ter beschikking worden gesteld, de minnelijke schikkingen, de dagvaardingen en de beschikkingen van de Raadkamer, kan worden vastgesteld dat deze globale grafiek een lichte daling met 40 zaken of 6.94% kent. Het aantal seponeringen is met 98 zaken of 8.03% gestegen tot 1319 zaken in 2010 tegenover 1221 zaken in Een mogelijke verklaring is dat het recente behandelingssysteem van de verkorte afhandeling van een dossier met beperkte inbreuken zonder bijkomend onderzoek (met een snellere doorzending naar de Directeurgeneraal van de Juridische Studiën van de FOD WASO voor oplegging van een administratieve geldboete) consequent en zeker niet zonder reden wordt toegepast. Het aantal minnelijke schikkingen is hoog omwille van het specifieke vervolgingsbeleid inzake werkloosheidsinbreuken, maar is evenwel gedaald met 91 zaken in 2009 tegenover 80 in Van deze minnelijke schikkingen werden er 29.83% betaald (een duidelijke toename tegenover de 22.97% betaalde schikkingen in 2009).

25 De 70.17% niet-betaalde zaken heeft dan weer een stijgend aantal dagvaardingen tot gevolg. Zeer waarschijnlijk is dit mede het gevolg van de crisis, aangezien op de terechtzitting systematisch betalingsmoeilijkheden worden ingeroepen. Een substantieel deel van de dossiers wordt ter beschikking gesteld naar een ander arbeids-auditoraat, om territoriale bevoegdheidsredenen of naar het parket van de procureur des Konings op grond van diens algemene bevoegdheid. Ter zake kan een forse toename worden vastgesteld, met name met 27 zaken of 15.88% tot 197 ter beschikking gestelde dossiers. Het aantal dagvaardingen is in 2010 dan weer merkbaar gedaald naar 255 zaken tegenover 302 zaken in Deze daling met 15.56% vindt wellicht nog wel mede zijn oorzaak in het feit dat in 2009 minder minnelijke schikkingen werden betaald. Daarnaast kan worden gesteld dat het positieve effect van de verkorte afhandeling is uitgewerkt, in die zin dat bepaalde recent geseponeerde dossiers in de lijn met het jaarlijkse vervolgingsbeleid moeten worden heropend omwille van de herhaalde vaststellingen. Zij worden dan gebundeld met het oog op een effectieve sanctionering na dagvaarding voor de correctionele rechtbank. De voornaamste reden is evenwel dat het korps sedert februari 2010 een magistraat op de 10 moet missen wegens een sollicitatie bij de zetel. Het aantal zittingen is in 2010 bijgevolg afgenomen naar 39, in samenspraak met het parket en de rechtbank van eerste aanleg. Tegen deze tegenvallende cijfers in, is het aantal vonnissen in 2010 (289 uitspraken) in vergelijking met 2009 (310 uitspraken) echter minder spectaculair gedaald (met name met slechts 21 zaken of 6.77%). De 289 uitspraken liggen nog steeds bijna 50% hoger dan de circa 200 vonnissen in de jaren 2005 en Het aantal beschikkingen is eveneens sterk gedaald in 2010 van 14 naar 5 zaken. Aldus kan besluitend worden gesteld dat er nog steeds een duidelijke toename merkbaar is in de berechting. De trendlijn voorspelt overigens een verdere stijging, voor zover het korps voltallig kan zijn.

26 Politiezaken: nieuwe zaken geseponeerde zaken minnelijke schikkingen ter beschikking voor rechtbank gebracht vonnissen De instroom Voor het jaar 2010 kan men een opmerkelijke afname waarnemen van 433 zaken in 2009 naar 307 nieuwe zaken in 2010, m.a.w. een daling van 126 dossiers of 29.10%. De oorzaak hiervan ligt vermoedelijk in het feit dat ook in het jaar 2010 de politiediensten beduidend minder onmiddellijke inningen hebben voorgesteld dan in Op de langere termijn is opnieuw een duidelijke stijging van de instroom nieuwe zaken waarneembaar, ondanks de significante daling van 2009, zodat de polynome trendlijn nog steeds een verdere toename voorspelt. De uitstroom Het grote aantal zaken (201 in 2009 tegenover 107 in 2010) die ter beschikking werden door-gezonden naar een ander arbeidsauditoraat omwille van de plaats van de maatschappelijke zetel, is gedaald met 94 zaken of 46.77% in 2010 tegenover 201 zaken in Het aantal geseponeerde zaken om opportuniteitsredenen in 2010 is opnieuw gestegen met 7 zaken of 41.18% tot 24 zaken in 2010 tegenover 17 in 2009.

27 Het aantal minnelijke schikkingen met 39 zaken in 2010 tegenover 57 in 2009, is gedaald van 18 zaken of 31.58%, voor zover dit statistisch relevant zou zijn. Deze combinatie van factoren verklaart wellicht het feit dat een groter aantal zaken in voor-onderzoek is gebleven en het aantal dagvaardingen significant is gedaald van 38 in 2009 tot 32 in 2010 met 6 zaken of 15.79%. Aldus mag blijken dat det arbeidsauditoraat Antwerpen voor zijn beleid de omzendbrief van het college van Procureurs-generaal (COL 10/2001) stipt probeert op te volgen. Het aantal politievonnissen met 35 uitspraken in 2010 sterk gedaald tegenover 41 uitspraken in 2009, wellicht ook aangezien er in 2010 slechts 7 zittingen werden gehouden, m.a.w. een afname van 3 zittingen op 10 of 33% tegenover 2009). De aanhoudende stijging gedurende de voorgaande jaren sedert 2006, heeft blijkbaar zijn limiet bereikt. De polynome trendlijn vertoont op langere termijn een duidelijke daling van het aantal vonnissen, die dreigt te zullen bestendigen.

28 Overzicht evolutie burgerlijke materies periode Art. 580 Ger. W. bijdragen RSZ JAAR AANTAL Art. 580 Ger. W. werkloosheid JAAR AANTAL

29 Art. 580 Ger. W. (gewaarborgde) gezinsbijslag JAAR AANTAL Art. 580 Ger. W. pensioenen + IGO JAAR AANTAL

30 Art. 580 Ger. W. ZIV JAAR AANTAL Art. 580 Ger. W. LL MDV jur. bijstand JAAR AANTAL

31 Art. 581 Ger. W. bijdragen zelfstandigen JAAR AANTAL Art. 581 Ger. W. uitkeringen zelfstandigen JAAR AANTAL

32 Art. 582, 1 en 2 Ger. W. mindervaliden JAAR AANTAL Art. 583 Ger. W. administratieve geldboeten JAAR AANTAL

33 Art. 578 en 580 Ger. W. - andere (o.m. arbeidsovereenkomsten, jaarlijkse vakantie, sluitingsfonds,..) JAAR AANTAL Art. 579 Ger. W. arbeidsongevallen + beroepsziekten JAAR AANTAL

34 II. ARBEIDSRECHTBANK MECHELEN 1. Burgerlijke zaken Aantal inleidingen - inschrijvingen op de algemene rol : 2009 : 1.942, een vermeerdering van 176 t.o.v : 2.013, een vermeerdering van 71 t.o.v inschrijvingen op de rol van het kort geding : 2009 : : 3 Het aantal nieuwe zaken ingeschreven op de algemene rol blijft verder stijgen. De verschillen van het aantal inschrijvingen op de algemene rol vinden we in volgende materies: een vermeerdering bij de geschillen inzake: - art. 578 Ger.W. : arbeidsovereenkomsten arbeider (+105) - art. 580, 2 Ger.W.: ziekteverzekering werknemers (+27) - art. 580, 2 Ger.W.: werkloosheid (+31) een vermindering voor de geschillen inzake: - art. 580 Ger.W. : bijdragen ( -61) - art. 581, 1 Ger.W.: bijdragen zelfstandigen (-19) Wat de overige materies betreft worden er slechts geringe verschuivingen genoteerd.

35 BESPREKING Het aantal werkloosheidsdossiers steeg in 2010 met 27 %, nl. van 82 in 2009 naar 113 in Het aantal O.C.M.W.-zaken is met 101 nieuwe zaken in 2009 t.o.v. 71 nieuwe zaken in 2008 sterk gestegen, nl. met 42 %.De economische crisis ligt waarschijnlijk aan de basis van deze stijging. Het aantal (100) in 2010 is quasi hetzelfde als in Met 22 nieuwe zaken m.b.t. sociale bijdragen voor zelfstandigen in 2010 (t.o.v. 42 in 2009) zet de dalende tendens in deze materie zich voort (- 47%). De reden hiervan is dat de sociale verzekeringskassen voor zelfstandigen gebruik maken van de mogelijkheid om via dwangbevel de achterstallige bijdragen rechtstreeks te innen bij de bijdrageplichtigen ( Koninklijk Besluit van 4 oktober 2005, in werking getreden op 1 oktober 2005). Het aantal pensioendossiers werknemers bedroeg slechts 5 in 2010 t.o.v. 12 in 2009 (- 58%). Het aantal betwistingen inzake pensioenen is dus verwaarloosbaar. Het aantal beroepen voortvloeiend uit de toepassing van het decreet van 27 juni 1990 houdende de oprichting van een Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van personen met een handicap en van de Wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten bedroeg 93 in 2010 t.o.v. 101 in 2009 ( - 8 %). Het aantal nieuwe zaken werkgeversbijdragen (RSZ) bedroeg 900 in 2010 t.o.v. 960 in 2009 ( - 6 %). Ook in 2010 was er een fikse stijging van het aantal Z.I.V.-zaken. 261 in 2010 t.o.v. 230 in 2009 (+ 11 %). Er waren 4 nieuwe ziektedossiers inzake zelfstandigen in 2010, t.o.v. 3 in 2009 en 5 in 2008.

36 In 2009 waren er 6 burgerlijke geschillen in verband met administratieve geldboeten (beroepen tegen beslissingen van de Directie van de administratieve geldboeten van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg) t.o.v. 4 in Hoewel, ingevolge de depenalisering van het sociaal strafrecht het merendeel van de strafzaken zonder gevolg wordt geklasseerd met het oog op te zien opleggen van een administratieve geldboete (zie statistiek strafrecht: 321 in 2009) conform de Administratieve Geldboetenwet van 30 juni 1971, blijft het aantal beroepen bij de Arbeidsrechtbank tegen de beslissing van de Directeurgeneraal van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, die de geldboeten oplegt, verwaarloosbaar Het aantal dossiers inzake gezinsbijslag werknemers bedroeg 29 in 2010 t.o.v. 27 in In 2010 werden 19 zaken m.b.t. jaarlijkse vakantie ingeleid t.o.v. slechts één in 2009 (+ 95%). Er was geen enkele betwisting betreffende het Fonds voor Sluiting van Ondernemingen. In steeds meer geschillen tussen werkgever en werknemer is het advies van het arbeidsauditoraat vereist, gezien bij een ontslag vaak redenen van discriminatie of pesterijen op het werk worden aangevoerd (6 keer in 2010). Ook in betwistingen betreffende arbeidsongevallen dient het arbeidsauditoraat advies te verlenen telkens er een mutualiteit vrijwillig tussenkomt om voorgeschoten ziektekosten en uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid terug te vorderen (9 keer in 2010). Aantal vonnissen : - eindvonnissen : 2009 : 1.663, een vermeerdering van 117 t.o.v : tussenvonnissen : 2009 : 378, een vermeerdering van 34 t.o.v : 468, een vermeerdering van 90 t.o.v. 2009

37 - Aantal nog af te handelen zaken op de algemene rol : 2009 : : Aantal beschikkingen in kort geding : 2009 : : 2 - Aantal beslissingen Bureau voor Rechtsbijstand : 2009 : : 6 - Aantal beschikkingen inzake collectieve schuldenregeling : 2009 : : Aantal beschikkingen bij toepassing van art & 2 Ger.W. : 2009 : : 421 De rechtsdag : Een rechtsdag bij toepassing van art. 750 Ger.W. kan worden bepaald tussen één tot drie maanden. Bijzondere werkzaamheden van de griffie : De griffier van de rollen verzond in 2010 het volgende aantal oproepingen: - op basis van: art. 704 Ger.W.: art. 750 Ger.W.: 885 art. 803 Ger.W.: 215 art Ger.W. : op basis van een andere wetgeving : 26

38 In 2010 werden er gerechtsbrieven verstuurd. Van dit totaal werden er gerechtsbrieven verstuurd in het kader van de materie collectieve schuldenregeling. In 2009 werden gerechtsbrieven verstuurd. In 2008 werden slechts gerechtsbrieven verstuurd. In 2007 waren dat er slechts De griffier bracht bij gerechtsbrief vonnissen ter kennis van partijen in toepassing van art. 792, 2 lid Ger.W. Besluit : In 2010 bleef het aantal nieuwe zaken ingeschreven op de algemene rol stijgen (+71) evenals de eenzijdige verzoekschriften m.b.t. de collectieve schuldenregeling (+80). De stijging situeert zich voornamelijk bij de geschillen inzake arbeidsovereenkomsten, bedienden, ziekteverzekering werknemers en werkloosheid. Met betrekking tot de zaken ingeschreven in de algemene rol werden er in het jaar 2010 meer zaken afgehandeld (2142) dan er werden ingeschreven (2013) waardoor het aantal hangende zaken verminderd is. Het totaal afgehandelde zaken die werden ingeschreven in de A rol is als volgt samengesteld : eindvonnissen, 3 beschikkingen afdanking beschermde werknemer art. 587bis, 81 doorhalingen, 391 weglatingen en 17 afstanden van geding. Er werden tevens 468 tussenvonnissen geveld. Bijkomend werden er 1444 beslissingen geveld m.b.t. de materie van de collectieve schuldenregeling. Er werden uitsluitend voor deze materie gerechtsbrieven verzonden. In vergelijking met 2009 geeft dit wel een daling van ongeveer 13%. Deze daling is een gevolg van het in voege treden van de Wet tot wijziging van de procedure betreffende de collectieve schuldenregeling dd. 6 april 2010 (B.S ). Door deze wet werd de kennisgeving bij gerechtsbrief in een aantal gevallen vervangen door de kennisgeving of oproeping bij aangetekende brief met als gevolg dat de daling van het aantal gerechtsbrieven een stijging van het aantal aangetekende brieven met zich brengt.

39 2. Strafzaken Aantal ingekomen zaken 2009 : : Aantal afgehandelde zaken 2009 : : Aantal zaken verval van strafvordering tegen betaling van een geldboete : 2009 : : 23 - Aantal niet afgehandelde zaken : 2009 : : Aantal gedagvaarde zaken : * Correctioneel : 2009 : : 81 * Politierechtbank : 2009 : : 2

40 Aantal vonnissen * Correctioneel : 2009 : : 82 * Politierechtbank 2009 : : 2 BESPREKING In 2010 kwamen er 774 nieuwe strafzaken binnen op het auditoraat (t.o.v. 801 in 2009). Op de input van de PV s heeft het arbeidsauditoraat weinig impact. De inspectiediensten doen controles op het terrein en hebben ingevolge de ruime bevoegdheden hen toegekend door de Arbeidsinspectiewet van 20 november 1972 de vrijheid om, bij vaststelling van inbreuken, aan de overtreder een waarschuwing te geven of de toestand te regulariseren. Alleen voor de volgens de sociaal inspecteur - ernstige inbreuken wordt een PV opgesteld, dat naar het arbeidsauditoraat wordt verzonden. De inspectiediensten vormen dus een eerste buffer en filter. Vervolgens wordt door de arbeidsauditeur slechts in een klein aantal dossiers gedagvaard, o.m. wegens praktische redenen (te weinig zittingen van de correctionele rechtbank voor zaken van sociaal strafrecht) en beleidsredenen (zowel de wetgever als het College van Procureurs-generaal, zie o.m. COL.3/2007 geven de voorkeur aan de depenalisering van het sociaal strafrecht). Ook de aard van de inbreuken speelt een grote rol in de beslissing tot al dan niet vervolging. In de regel volgt de arbeidsauditeur het principe voorzien in de Administratieve Geldboetenwet van 30 juni 1971 (B.S. 13 juli 1971), die in artikel 5 libelleert: 1. De inbreuken op de wetten of de besluiten als bedoeld in de artikelen 1 of 1 bis, behalve de in artikel 2 bedoelde inbreuk, worden vervolgd bij wege van administratieve geldboete, tenzij het openbaar ministerie oordeelt dat, de ernst van de inbreuken in acht genomen, strafvervolging moet ingesteld worden. 2. Een inbreuk als bedoeld in artikel 1 bis, 1, a, wordt strafrechtelijk vervolgd, tenzij het openbaar ministerie oordeelt dat, de ernst van de inbreuken in acht genomen, er geen strafvervolging moet ingesteld worden.

41 De inbreuk bedoeld in artikel 1 bis, 1, a, betreft de overtreding van artikel 12, 1, a) van de Buitenlandse Arbeidskrachtenwet van 30 april 1999 (B.S. 21 mei 1999), dat een gevangenisstraf van een maand tot een jaar voorziet en/of een geldboete van 6000 tot [euro] [vermeerderd met de opdeciemen van 15 of x 2,5] voor de werkgever, zijn aangestelden of lasthebbers die arbeid doen of laten verrichten door een buitenlands onderdaan die niet is toegelaten of gemachtigd tot een verblijf in België van meer dan drie maanden of tot vestiging. De meerwaarde van de gespecialiseerde correctionele kamer met drie rechters (artikel 78, vijfde lid Ger. W., toegevoegd bij art. 3 van de Wet van 3 december 2006) m.b.t. een coherente toepassing van het sociaal strafrecht kan niet ontkend worden. Mijn auditoraat past de aanbevelingen van de COL 3/2007 d.d. 18 januari 2007 inzake het strafrechtelijk beleid van de auditoraten onverminderd toe. In de beoogde materies (illegalen, zware arbeidsongevallen, georganiseerde sociale fraude) wordt meestal correctioneel gedagvaard. Sinds de oprichting van de sociale inlichtingen en opsporingsdienst (SIOD) door de Programmawet van 27 december 2006 (B.S. 28 december 2006) wordt in het strafrechtelijk beleid ook rekening gehouden met de jaarlijkse (niet bindende) analyse van de SIOD m.b.t. nieuwe tendensen en methodes in de sociale fraude. In de arrondissementelscel, voorgezeten door de arbeidsauditeur, wordt getracht om aan de hand van deze analyse meer gerichte controles uit te voeren, met wisselend resultaat. De omzendbrief COL. 13/2005 van 16 november 2005 heeft geleid tot een betere toepassing en opvolging van het sociaal strafrecht. Het College van Procureurs-generaal heeft, met het oog op een verbetering van de informatieuitwisseling inzake sociale fraude tussen de parketten en de arbeidsauditoraten, aan de parketten van de Procureurs des Konings speciale aandacht gevraagd voor indiciën van sociale fraude, die soms in een dossier van gemeen strafrecht opduiken. De stipte toepassing van deze COL. door het parket te Mechelen heeft tot een (nog) betere samenwerking tussen beide parketten geleid en enkele gerichte onderzoeken naar sociale fraude en mensenhandel op gang kunnen brengen, o.a. in de sector van de thuisprostitutie. De goede samenwerking tussen arbeidsauditoraat en parket van de procureur des Konings werd in 2010 verder gezet en versterkt, o.m. door een gezamenlijke dienstnota betreffende de toepassing van het geactualiseerd draaiboek inzake arbeidsongevallen. Systematische controles in de tuinbouwsector - de grootste werkgever in het arrondissement Mechelen - hebben geleid tot een sterke vermindering van inbreuken op de Wet van 30 april 1999 op de tewerkstelling van buitenlandse werknemers.

42 Een nieuw fenomeen is echter opgedoken : het ten onrechte ontvangen van uitkeringen ten laste van de sociale zekerheid door het gebruik van valse stukken, zoals valse C4 s en valse paspoorten. Het oude Koninklijk Besluit van 31 mei 1933 betreffende de verklaringen af te leggen in verband met subsidies, vergoedingen en toelagen wordt meer en meer gebruikt om subsidiefraude te bestrijden. De zware strafmaat, gaande tot drie jaar gevangenisstraf én een geldboete tot EUR wordt steeds vaker consequent toegepast zowel door de correctionele rechtbank te Mechelen als door het Hof van Beroep te Antwerpen. Het aantal politiezaken (inbreuken op de E.E.G.-verordeningen 561/06 en 3821/85) bedroeg 191 in 2010 (189 in 2009, 173 in 2008, 123 in 2006 en 196 in 2007).

43 III. ARBEIDSRECHTBANK TURNHOUT 1. Burgerlijke zaken Tijdens bedoeld jaar 2010 werden bij de Arbeidsrechtbank te Turnhout 2595 zaken ingeleid: 2586 zaken werden op de algemene rol ingeschreven en 9 zaken op de bijzondere rol der kortgedingen, inleidingen op eenzijdige verzoekschriften en verzoekschriften tot rechtsbijstand. In 2009 bedroegen deze getallen respectievelijk 2334, 2316 en 18; in , 2446 en 10; in , 2529 en 13; in , 2775 en 14; in , 3028 en 7; in , 3274 en 8. De opvallende daling van het aantal inleidingen van 2004 tot en met 2009 lijkt gestopt. Met 2595 inleidingen plaatst het jaar 2010 zich tussen 2006 en De ingeleide betwistingen werden door mijn ambt ontleed en de desbetreffende gegevens zijn vervat in bijgevoegde tabel. Het aantal betwistingen inzake arbeidsovereenkomsten (art. 578 Ger.W.) kent na verschillende jaren van daling opnieuw sedert 2009 een ernstige stijging en een status quo in 2010: 279 zaken in 2010 tegen 275 zaken in 2009, 233 zaken in 2008, 290 zaken in 2007, 294 zaken in 2006 en 296 zaken in Na de opmerkelijke verdubbeling van het aantal eindbeslissingen in 2009 (429 in 2009 tegenover 204 in 2008), blijft in 2010 het aantal eindbeslissingen (349) het aantal inleidingen overtreffen met meer dan 50 eenheden. Het aantal betwistingen inzake arbeidsongevallen - beroepsziekten (art. 579 Ger.W.) leek gestabiliseerd: van 205 zaken in 2004 naar 172 in 2005, 157 in 2006, 158 in 2007, 169 zaken in 2008 en 154 in Met 173 nieuwe zaken in 2010 stijgt is de trend gekeerd en wordt opnieuw het niveau van 2004 bereikt. Inzake artikel 580 Gerechtelijk Wetboek - uitkeringen is 2010 met 604 nieuwe zaken een recordjaar geworden. In 2009 werden 516 nieuwe zaken genoteerd, in zaken, in zaken, in , in en in Ook inzake artikel 580 Gerechtelijk Wetboek - bijdragen is een gevoelige stijging waar te nemen: 1289 nieuwe zaken in 2006, 1227 in 2007, 1200 in 2008 en 1115 in Wat betreft artikel 581 Gerechtelijk Wetboek - bijdragen zelfstandigen - wordt andermaal een gevoelige daling vastgesteld, meer bepaald van 682 zaken in 2005 over 363 zaken in 2006, 216 zaken in 2007, 144 in 2008, 68 in 2009 tot 23 in Deze daling is te wijten aan het feit dat de sociale zekerheidskassen, gelast met de inning van de sociale bijdragen, van werkwijze zijn veranderd en haast niet meer via gerechtelijke weg invorderen.

44 Inzake artikel 581 Gerechtelijk Wetboek uitkeringen zelfstandigen blijft het aantal nieuwe zaken stabiel, maar bescheiden: 7 zaken in 2010, tegenover 10 zaken in 2009, 5 zaken in 2008, 14 zaken in 2007 en 15 in Het aantal zaken ingeleid op grond van artikel 582, 1 en 2 Gerechtelijk Wetboek (Mindervaliden en Vlaams Fonds) bleef met 166 nieuwe zaken in 2010 quasi gelijk aan de 176 zaken in 2009, de 171 zaken in 2008 en de 163 zaken in Na een feitelijk status quo in de jaren 2001, 2002 en 2003 (89, 91 en 92 zaken) en een aanzienlijke stijging in 2004 (110 zaken), 2005 (127 zaken) en 2006 (239 zaken), lijkt terug een evenwicht gevonden. Net zoals in de jaren 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007 en 2009 waren er in 2010 geen inleidingen op grond van artikel 582, 3, 4, 5,6 en 7 Gerechtelijk Wetboek. In 2004 en 2008, de jaren met sociale verkiezingen, werden respectievelijk 18 en 6 zaken ingeleid. Het aantal zaken op grond van artikel 583 Gerechtelijk Wetboek (betwistingen van de door de Directeur-generaal van de Studiedienst van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid opgelegde administratieve geldboete) bleef ook in 2010 beperkt tot 2 zaken. Ook in de vorige jaren bleef dit aantal minimaal: 2 zaken in 2009, 7 in 2008, 5 in 2007 en 6 in Het aantal eindvonnissen van de Arbeidsrechtbank steeg opnieuw gevoelig in 2010 tot In 2009 waren er 2055 eindbeslissingen, 2194 in 2008, 2028 in 2007, 2298 in 2006, 2461 in 2005 en 2795 in Het aantal doorhalingen, afstanden en weglatingen van de rol steeg opnieuw gevoelig tot 381. In 2009 werden er slechts tot 244 geteld, vergelijkbaar met de 255 in In 2008 waren er dit nog 335 en in , vergelijkbaar met de voorgaande jaren: 398 in 2005, 428 in 2004 en 407 in Het totaal aantal door het OM gegeven adviezen daalde andermaal lichtjes in 2010: 876 adviezen in 2010 tegenover 939 in 2009, 1040 in 2008 en 900 in Het aantal uitgebrachte schriftelijke adviezen herstelde tot 11. In 2007 werden 5 schriftelijke adviezen uitgebracht, in 2008 nog 95 en in 2009 slechts 2. Het totaal aantal gegeven adviezen was in de jaren vrijwel constant gebleven: 2842 in 2003, 2719 in 2004 en 2753 in Door het niet langer systematisch zetelen van het OM in de geschillen bedoeld in artikel 580 (RSZ - bijdragen) en 581 Gerechtelijk Wetboek (bijdragen zelfstandigen) was het totaal aantal gegeven adviezen in 2006 aanzienlijk gedaald tot 1812 en in 2007 tot 900. Vanaf 2007 worden per jaar gemiddeld 939 adviezen gegeven.

I. ARBEIDSRECHTBANK ANTWERPEN. 1. Burgerlijke Zaken. Rechtsbedeling Arbeidsrechtbank:

I. ARBEIDSRECHTBANK ANTWERPEN. 1. Burgerlijke Zaken. Rechtsbedeling Arbeidsrechtbank: Overzicht van de activiteiten tijdens het kalenderjaar 2011 van de arbeidsrechtbanken en de arbeidsauditoraten uit het rechtsgebied van het arbeidshof te Antwerpen. I. ARBEIDSRECHTBANK ANTWERPEN 1. Burgerlijke

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE ACTIVITEITEN TIJDENS HET KALENDERJAAR 2010 VAN HET ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN EN VAN HET AUDITORAAT-GENERAAL.

OVERZICHT VAN DE ACTIVITEITEN TIJDENS HET KALENDERJAAR 2010 VAN HET ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN EN VAN HET AUDITORAAT-GENERAAL. OVERZICHT VAN DE ACTIVITEITEN TIJDENS HET KALENDERJAAR VAN HET ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN EN VAN HET AUDITORAAT-GENERAAL. 1.Burgerlijke zaken. A. Bespreking. In werden op de algemene rol 1109 nieuwe zaken

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE ACTIVITEITEN TIJDENS HET KALENDERJAAR 2009 VAN HET ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN EN VAN HET AUDITORAAT-GENERAAL.

OVERZICHT VAN DE ACTIVITEITEN TIJDENS HET KALENDERJAAR 2009 VAN HET ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN EN VAN HET AUDITORAAT-GENERAAL. OVERZICHT VAN DE ACTIVITEITEN TIJDENS HET KALENDERJAAR 2009 VAN HET ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN EN VAN HET AUDITORAAT-GENERAAL. Burgerlijke. In 2009 werden op de algemene rol 1079 nieuwe ingeschreven tegen

Nadere informatie

Behandeling van een inbreuk op de welzijnswetgeving door de arbeidsauditeur

Behandeling van een inbreuk op de welzijnswetgeving door de arbeidsauditeur Behandeling van een inbreuk op de welzijnswetgeving door de Een pro justitia, opgesteld door de bevoegde inspectiediensten wordt gestuurd de, de overtreder, de werkgever, en de FOD WASO, dienst administratieve

Nadere informatie

BIJZONDER REGLEMENT RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG LIMBURG

BIJZONDER REGLEMENT RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG LIMBURG BIJZONDER REGLEMENT RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG LIMBURG 1 Nr. : 75/2014 Rep. : 1855 BESCHIKKING Wij, T. HEEREN, voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Limburg, bijgestaan door dhr. Y. KIELICH,

Nadere informatie

HOF VAN BEROEP 1 BURGERLIJKE ZAKEN 2 CORRECTIONELE ZAKEN 4

HOF VAN BEROEP 1 BURGERLIJKE ZAKEN 2 CORRECTIONELE ZAKEN 4 HOF VAN BEROEP 1 BURGERLIJKE ZAKEN 2 2013 2014 Input Hangende zaken op 1/1 9.682 9.856 9.408 Nieuw ingeleide zaken 3.973 3.821 3.737 Totaal 13.655 13.677 13.145 Tussenarresten 605 586 514 Output Eindarresten

Nadere informatie

College van Procureurs-generaal stelt. jaarstatistiek 2015 van de correctionele parketten voor

College van Procureurs-generaal stelt. jaarstatistiek 2015 van de correctionele parketten voor Statistisch analisten van het Openbaar Ministerie College van Procureurs-generaal BRUSSEL College van Procureurs-generaal stelt jaarstatistiek 2015 van de correctionele parketten voor Persbericht 21 april

Nadere informatie

College van Procureurs-generaal stelt jaarstatistiek 2014 van de correctionele parketten voor

College van Procureurs-generaal stelt jaarstatistiek 2014 van de correctionele parketten voor Statistisch analisten van het Openbaar Ministerie College van Procureurs-generaal BRUSSEL College van Procureurs-generaal stelt jaarstatistiek 2014 van de correctionele parketten voor Persconferentie 2

Nadere informatie

Arbeidshof Antwerpen. Data Inleidingszittingen Antwerpen. Data Inleidingszittingen Hasselt. Data vroegste vaststellingen

Arbeidshof Antwerpen. Data Inleidingszittingen Antwerpen. Data Inleidingszittingen Hasselt. Data vroegste vaststellingen Arbeidshof Antwerpen De data voor inleidingszittingen en data tot het bekomen van een vaststelling vindt u terug door op de volgende titels te drukken: Data Inleidingszittingen Antwerpen Data Inleidingszittingen

Nadere informatie

Arbeidshof Antwerpen. Data Inleidingszittingen Antwerpen. Data Inleidingszittingen Hasselt. Data vroegste vaststellingen

Arbeidshof Antwerpen. Data Inleidingszittingen Antwerpen. Data Inleidingszittingen Hasselt. Data vroegste vaststellingen Arbeidshof Antwerpen De data voor inleidingszittingen en data tot het bekomen van een vaststelling vindt u terug door op de volgende titels te drukken: Data Inleidingszittingen Antwerpen Data Inleidingszittingen

Nadere informatie

Arbeidshof Antwerpen. Data Inleidingszittingen Antwerpen. Data Inleidingszittingen Hasselt. Data vroegste vaststellingen

Arbeidshof Antwerpen. Data Inleidingszittingen Antwerpen. Data Inleidingszittingen Hasselt. Data vroegste vaststellingen Arbeidshof Antwerpen De data voor inleidingszittingen en data tot het bekomen van een vaststelling vindt u terug door op de volgende titels te drukken: Data Inleidingszittingen Antwerpen Data Inleidingszittingen

Nadere informatie

Publicatie : Numac :

Publicatie : Numac : pagina 1 van 5 NL einde FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE Publicatie : 2017-01-30 Numac : 2017010289 Rechtbank van eerste aanleg Leuven. - Kabinet van de voorzitter Beschikking tot vaststelling van het

Nadere informatie

BESCHIKKING HOUDENDE HET BIJZONDERE REGLEMENT VAN HET ARBEIDSHOF TE BRUSSEL

BESCHIKKING HOUDENDE HET BIJZONDERE REGLEMENT VAN HET ARBEIDSHOF TE BRUSSEL Rep. Nr: 2014/2055 Brussel, 29 augustus 2014. BESCHIKKING HOUDENDE HET BIJZONDERE REGLEMENT VAN HET ARBEIDSHOF TE BRUSSEL Wij, Anne Sevrain, eerste voorzitter van het arbeidshof te Brussel, bijgestaan

Nadere informatie

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 704 van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door het Arbeidshof te Antwerpen.

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 704 van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door het Arbeidshof te Antwerpen. Rolnummer 2268 Arrest nr. 29/2002 van 30 januari 2002 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 704 van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door het Arbeidshof te Antwerpen. Het Arbitragehof,

Nadere informatie

Arbeidsauditoraat Gent

Arbeidsauditoraat Gent WORKING APART TOGETHER 26 november 2015 26/11/2015 Arbeidsauditoraat Gent Georganiseerd op niveau van het ressort Arbeidsauditoraat Gent voor West en Oost- Vlaanderen: 10 afdelingen Bevoegdheden - Burgerlijke

Nadere informatie

Het openbaar ministerie heeft het monopolie van de strafvordering

Het openbaar ministerie heeft het monopolie van de strafvordering Marc Bockstaele (ere)hoofdcommissaris Federale Gerechtelijke Politie 1 Het openbaar ministerie heeft het monopolie van de strafvordering De Wet van 30 juni 1971betreffende de administratieve geldboeten,

Nadere informatie

Organisatie van de rechtspraak - België

Organisatie van de rechtspraak - België Organisatie van de rechtspraak - België c) Nadere bijzonderheden over de rechterlijke instanties 1. Vredegerecht De vrederechter is de rechter die het dichtst bij de burgers staat. Hij wordt overeenkomstig

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 18 oktober 2004; A. SITUERING VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 18 oktober 2004; A. SITUERING VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN 1 SCSZ/04/113 BERAADSLAGING NR 04/037 VAN 9 NOVEMBER 2004 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN ELEKTRONISCHE BERICHTEN MET BETREKKING TOT DE PERIODES VAN INACTIVITEIT OF VAN TOEGELATEN DEELTIJDSE WERKHERVATTINGEN

Nadere informatie

STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN MINISTERS. Wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ministers 1

STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN MINISTERS. Wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ministers 1 STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN MINISTERS Wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ministers 1 TITEL I TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 Deze wet regelt een

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/17/122 BERAADSLAGING NR. 17/054 VAN 4 JULI 2017 OVER DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS UIT DE PERSOONSGEGEVENSBANK

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 Werkgelegenheid stabiel, werkloosheid opnieuw in stijgende lijn Arbeidsmarktcijfers derde kwartaal 2013 Na het licht herstel van de arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

Nadere informatie

De Salduzwet: welke rechten hebt u bij een verhoor?

De Salduzwet: welke rechten hebt u bij een verhoor? De Salduzwet: welke rechten hebt u bij een verhoor? Is er in uw bedrijf al eens een ernstig arbeidsongeval gebeurd? Dan bent u als werkgever, als lid van de hiërarchische lijn, als preventieadviseur, als

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15; SCSZ/07/007 1 BERAADSLAGING NR. 07/004 VAN 9 JANUARI 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK CIMIRE AAN DE RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN MET HET

Nadere informatie

rechthebben- Uitkeringen aan gehandicapten, aan nabestaanden van gehandicapten

rechthebben- Uitkeringen aan gehandicapten, aan nabestaanden van gehandicapten 99/98 01/02 Voorwaarden en criterie voor de mededeling door het RIZIV van sociale gegevens van persoonlijke aard met betrekking tot zorgverstrekkers RIZIV RIZIV, aanvragers buiten het netwerk 00/01 01/02

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/15/020 BERAADSLAGING NR. 15/007 VAN 3 MAART 2015 INZAKE DE TOEGANG TOT DE PERSOONSGEGEVENSBANK E-PV DOOR

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de RVA ingediend op de Kruispuntbank op 4 juli 1997;

Gelet op de aanvraag van de RVA ingediend op de Kruispuntbank op 4 juli 1997; TC/97/82 BERAADSLAGING Nr. 97/49 VAN 11 SEPTEMBER 1997 BETREFFENDE EEN MACHTIGINGSAANVRAAG VAN DE RIJKSDIENST VOOR ARBEIDS- VOORZIENING TOT HET RAADPLEGEN VAN HET WERKGEVERS- REPERTORIUM VAN DE RIJKSDIENST

Nadere informatie

Rolnummer 5855. Arrest nr. 178/2014 van 4 december 2014 A R R E S T

Rolnummer 5855. Arrest nr. 178/2014 van 4 december 2014 A R R E S T Rolnummer 5855 Arrest nr. 178/2014 van 4 december 2014 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 13, tweede lid, van de wet van 3 juli 1967 betreffende preventie van of de schadevergoeding

Nadere informatie

De werkloosheid op haar hoogste peil sinds het begin van de crisis

De werkloosheid op haar hoogste peil sinds het begin van de crisis Oktober 2009 De werkloosheid op haar hoogste peil sinds het begin van de crisis De werkloosheid: moet het ergste nog komen? De uitzendarbeid en het aantal openstaande betrekkingen lopen weer terug Het

Nadere informatie

T i e n v u i s t r e g e l s b i j s o c i a l e c o n t r o l e

T i e n v u i s t r e g e l s b i j s o c i a l e c o n t r o l e T i e n v u i s t r e g e l s b i j s o c i a l e c o n t r o l e Vaak worden we gecontacteerd door werkgevers die een of andere inspectiedienst over de vloer hebben gekregen. Een sociale controle brengt

Nadere informatie

ARBEIDSRECHTBANK LEUVEN

ARBEIDSRECHTBANK LEUVEN ARBEIDSRECHTBANK LEUVEN WERKINGSVERSLAG 2015 WERKINGSJAAR 2014 HOOFDSTUK I : PERSONELE MIDDELEN Personeelsformatie Magistra ten Magistra ten Art. 100 Ger. W. Plaatsver vangende rechters Rechters in sociale

Nadere informatie

Nieuw bedrag forfaitaire kilometervergoeding vanaf 1 juli 2015 definitief vastgelegd

Nieuw bedrag forfaitaire kilometervergoeding vanaf 1 juli 2015 definitief vastgelegd Nr. 195 16 juli 2015 Belgisch Staatsblad Nieuw bedrag forfaitaire kilometervergoeding vanaf 1 juli 2015 definitief vastgelegd Zoals u weet hanteert de overheid een forfaitaire kilometervergoeding voor

Nadere informatie

Wat is een onmiddellijke inning?... 2. Wat is een minnelijke schikking?... 2

Wat is een onmiddellijke inning?... 2. Wat is een minnelijke schikking?... 2 Inhoudsopgave Wat is een onmiddellijke inning?... 2 Wat is een minnelijke schikking?... 2 Wat is een voorstel tot Verval van de Strafvordering door Betaling van een Geldsom of VSBG?... 2 In welke zaken

Nadere informatie

niet verbeterde kopie

niet verbeterde kopie Rolnummer 4851 Arrest nr. 47/2010 van 29 april 2010 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 1675/15 van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door de Arbeidsrechtbank te Luik. Het

Nadere informatie

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006 (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels Aangevuld, gewijzigd of aangepast door: - de wet van 21 december 2007 houdende diverse bepalingen (I) (B.S. 31 december

Nadere informatie

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE HASSELT VAN 15 DECEMBER 2015

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE HASSELT VAN 15 DECEMBER 2015 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE HASSELT VAN 15 DECEMBER 2015 INZAKE HET OPENBAAR MINISTERIE BURGERLIJKE PARTIJEN Vlaamse Vervoersmaatschappij ( ) openbare instelling onder de vorm van een NV, met ondernemingsnummer

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 23 JUNI 2015 P.15.0622.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.15.0622.N M A H, inverdenkinggestelde, aangehouden, eiser, met als raadsman mr. Hans Rieder, advocaat bij de balie te Gent. I. RECHTSPLEGING

Nadere informatie

FOCUS Situatie vóór het leefloon

FOCUS Situatie vóór het leefloon FOCUS Situatie vóór het leefloon Nummer 15 - juni 2016 2 1. Inleiding In België beschikken een heel aantal mensen niet over voldoende bestaansmiddelen of hebben zij vaak geen vaste verblijfplaats. Deze

Nadere informatie

Nieuwsbrief Arbeidsrecht APRIL 2012 DE SOCIALE VERKIEZINGEN KOMEN DICHTERBIJ

Nieuwsbrief Arbeidsrecht APRIL 2012 DE SOCIALE VERKIEZINGEN KOMEN DICHTERBIJ Nieuwsbrief Arbeidsrecht APRIL 2012 DE SOCIALE VERKIEZINGEN KOMEN DICHTERBIJ Terwijl de sociale verkiezingen dichterbij komen en de meeste procedurestappen die de sociale verkiezingen voorafgaan reeds

Nadere informatie

Ministeriële Richtlijn van 14 december 2006 inzake het Opsporings- en vervolgingsbeleid betreffende mensenhandel

Ministeriële Richtlijn van 14 december 2006 inzake het Opsporings- en vervolgingsbeleid betreffende mensenhandel B Ministeriële Richtlijn van 14 december 2006 inzake het Opsporings- en vervolgingsbeleid betreffende mensenhandel Richtlijn van de Minister van Justitie Deze richtlijn wil leiden tot een coherenter opsporings-

Nadere informatie

Rechtsbijstand bij bemiddeling

Rechtsbijstand bij bemiddeling Rechtsbijstand bij bemiddeling De wet van 21 februari 2005 in verband met de bemiddeling heeft de mogelijkheid geopend rechtsbijstand toe te kennen in elke procedure van vrijwillige of gerechtelijke bemiddeling

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR FINANCIËLE HULP AAN SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE GEWELDDADEN AAN DE OCCASIONELE REDDERS

COMMISSIE VOOR FINANCIËLE HULP AAN SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE GEWELDDADEN AAN DE OCCASIONELE REDDERS COMMISSIE VOOR FINANCIËLE HULP AAN SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE GEWELDDADEN EN AAN DE OCCASIONELE REDDERS A.R. M12-5-0321 Beslissing van 9 januari 2014 De vijfde kamer van de Commissie, samengesteld uit:

Nadere informatie

Omzendbrief nr. COL 3/2004 van het College van Procureursgeneraal bij de Hoven van Beroep

Omzendbrief nr. COL 3/2004 van het College van Procureursgeneraal bij de Hoven van Beroep COLLEGE VAN PROCUREURS-GENERAAL Brussel, le 27 février 2004. Omzendbrief nr. COL 3/2004 van het College van Procureursgeneraal bij de Hoven van Beroep Mijnheer/Mevrouw de Procureur-generaal, Mijnheer de

Nadere informatie

Werkloosheidscijfers Tijdelijke werkloosheid Faillissementen

Werkloosheidscijfers Tijdelijke werkloosheid Faillissementen De impact van de economische crisis in West Limburg Werkloosheidscijfers Tijdelijke werkloosheid Faillissementen MEI 2009 1. Werkloosheid 1.1 Niet werkende werkzoekenden Een eerste indicator die de economische

Nadere informatie

SAMENWERKINGSAKKOORD SIOD - BELIRIS. Een poging tot aanpak sociale fraude en sociale dumping

SAMENWERKINGSAKKOORD SIOD - BELIRIS. Een poging tot aanpak sociale fraude en sociale dumping SAMENWERKINGSAKKOORD SIOD - BELIRIS Een poging tot aanpak sociale fraude en sociale dumping Samenwerkingsakkoord SIOD - Beliris BELIRIS : Staat in voor de realisatie van bouw-, renovatie- en restauratieprojecten

Nadere informatie

Rolnummer 4560. Arrest nr. 21/2009 van 12 februari 2009 A R R E S T

Rolnummer 4560. Arrest nr. 21/2009 van 12 februari 2009 A R R E S T Rolnummer 4560 Arrest nr. 21/2009 van 12 februari 2009 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 13 van de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten

Nadere informatie

15 FEBRUARI 2006. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen

15 FEBRUARI 2006. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen pagina 1 van 6 einde Publicatie : 2006-03-01 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE 15 FEBRUARI 2006. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van eerste aanleg te

Nadere informatie

CONTROLES EN RESULTATEN ARRONDISSEMENTSCELLEN 2012

CONTROLES EN RESULTATEN ARRONDISSEMENTSCELLEN 2012 CONTROLES EN RESULTATEN ARRONDISSEMENTSCELLEN 2012 Om een goed begrip van de voorgestelde resultaten van de arrondissementscellen 2012 te hebben, geven we u hierna kort een omschrijving van enkele begrippen

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag ingediend door de RKW bij brieven van 28 februari 1995 en 15 juni 1995;

Gelet op de aanvraag ingediend door de RKW bij brieven van 28 februari 1995 en 15 juni 1995; TC/95/24 BERAADSLAGING Nr. 95/48 VAN 12 SEPTEMBER 1995 BETREFFENDE EEN AANVRAAG VAN DE RIJKSDIENST VOOR KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS (RKW) TOT MACHTIGING, ALSOOK VOOR ALLE KINDERBIJSLAGFONDSEN, VOOR HET

Nadere informatie

Social-profitsector en vrije beroepen. Fonds sluiting ondernemingen

Social-profitsector en vrije beroepen. Fonds sluiting ondernemingen Social-profitsector en vrije beroepen Fonds sluiting ondernemingen Vanaf 1 oktober 2007 Fonds sluiting ondernemingen Het FSO is een publieke instelling die vergoedingen uitbetaalt aan slachtoffers van

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. tot regeling van het handhavingsbeleid in de toeristische logiessector TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING

ONTWERP VAN DECREET. tot regeling van het handhavingsbeleid in de toeristische logiessector TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zitting 2006-2007 4 juli 2007 ONTWERP VAN DECREET tot regeling van het handhavingsbeleid in de toeristische logiessector TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zie: 1208 (2006-2007) Nr. 1: Ontwerp

Nadere informatie

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs R A P P O RT Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Basisonderwijs en secundair onderwijs december 2009 Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Koning Albert II-laan

Nadere informatie

Hoofdelijke aansprakelijkheid bij tewerkstelling van illegale werknemers. Matthias Lommers. Spreker bio 10/2/2013

Hoofdelijke aansprakelijkheid bij tewerkstelling van illegale werknemers. Matthias Lommers. Spreker bio 10/2/2013 Hoofdelijke aansprakelijkheid bij tewerkstelling van illegale werknemers Matthias Lommers 0 Spreker bio Matthias Lommers +32 2 600 65 44 mlommers@deloitte.com Matthias Lommers is senior manager binnen

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/07/162 BERAADSLAGING NR. 07/059 VAN 6 NOVEMBER 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/09/028 BERAADSLAGING NR 07/059 VAN 6 NOVEMBER 2007, GEWIJZIGD OP 7 APRIL 2009, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING

Nadere informatie

Rolnummer 5726. Arrest nr. 135/2014 van 25 september 2014 A R R E S T

Rolnummer 5726. Arrest nr. 135/2014 van 25 september 2014 A R R E S T Rolnummer 5726 Arrest nr. 135/2014 van 25 september 2014 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd

Nadere informatie

Barometer kinesitherapie 2013

Barometer kinesitherapie 2013 Barometer kinesitherapie 2013 Ingevolge de nomenclatuurhervorming van 2002, lag het uitgavenniveau voor kinesitherapie in 2003 op het laagste niveau sinds 1991. Vanaf 2004 beginnen de uitgaven opnieuw

Nadere informatie

Handhavingsstatistieken 2008

Handhavingsstatistieken 2008 Handhavingsstatistieken 28 1 D/211/779/76 Auteur: François Vlaminck BIVV, Observatorium voor de Verkeersveiligheid, Brussel 211 2 3 Inhoud Inleiding Vaststellingen door politiediensten: Opgestelde onmiddellijke

Nadere informatie

5 Vervolging. M. Brouwers en A.Th.J. Eggen

5 Vervolging. M. Brouwers en A.Th.J. Eggen 5 Vervolging M. Brouwers en A.Th.J. Eggen In 2012 werden 218.000 misdrijfzaken bij het Openbaar Ministerie (OM) ingeschreven. Dit is een daling van 18% ten opzichte van 2005. In 2010 was het aantal ingeschreven

Nadere informatie

Hoe verloopt de sanctieprocedure bij een administratieve geldboete voor minderjarigen vanaf 16 jaar? (max. 125 euro)

Hoe verloopt de sanctieprocedure bij een administratieve geldboete voor minderjarigen vanaf 16 jaar? (max. 125 euro) Hoe verloopt de sanctieprocedure bij een administratieve geldboete voor meerderjarigen? (max. 250 euro) 1. Wie kan inbreuken vaststellen? De vaststelling van een inbreuk op het gemeentelijk politiereglement

Nadere informatie

Infoblad werkgevers Schorsing bedienden ingevolge werkgebrek voor ondernemingen in moeilijkheden preliminaire voorwaarden

Infoblad werkgevers Schorsing bedienden ingevolge werkgebrek voor ondernemingen in moeilijkheden preliminaire voorwaarden Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad werkgevers

Nadere informatie

Stelsel van economische werkloosheid voor bedienden

Stelsel van economische werkloosheid voor bedienden Stelsel van economische werkloosheid voor bedienden 1. Inleiding De economische werkloosheid voor bedienden wordt sinds 1 januari 2012 geregeld door art. 77/1 tot 77/7 van de wet van 3 juli 1978 betreffende

Nadere informatie

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT VAN 24 JUNI 2014

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT VAN 24 JUNI 2014 Not. Nr. : GE 56.LA.41677/13-SW4 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT VAN 24 JUNI 2014 In de zaak van het openbaar ministerie tegen: Musa C., zelfstandige, geboren te Gent op ( ), wonende te 9000 Gent,

Nadere informatie

Meeruitgaven in 2005 t.o.v. 1996 voor vrouwelijke 60-plussers als gevolg van de pensioenhervorming in 1996

Meeruitgaven in 2005 t.o.v. 1996 voor vrouwelijke 60-plussers als gevolg van de pensioenhervorming in 1996 Meeruitgaven in 2005 t.o.v. 1996 voor vrouwelijke 60-plussers als gevolg van de pensioenhervorming in 1996 Inleiding Bij de pensioenhervorming van 1996 werd besloten de pensioenleeftijd van vrouwen in

Nadere informatie

Evolutie van het arbeidsongevallenrisico in de privésector in België tussen 1985 en 2013

Evolutie van het arbeidsongevallenrisico in de privésector in België tussen 1985 en 2013 Evolutie van het arbeidsongevallenrisico in de privésector in België tussen 1985 en 2013 Verschillende factoren bepalen het aantal arbeidsongevallen. Sommige van die factoren zijn meetbaar. Denken we daarbij

Nadere informatie

Vervolging. N.E. de Heer-de Lange

Vervolging. N.E. de Heer-de Lange 6 Vervolging N.E. de Heer-de Lange Dit hoofdstuk beschrijft de fase van vervolging. Hierbij gaat het om de verdachten die worden vervolgd, de strafbare feiten die de basis vormen voor hun strafzaken, en

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis; 1/5 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 26/2012 van 20 september 2012 Betreft: Beraadslaging houdende het verlenen van een machtiging aan de MIVB om bij de DIV de identificatiegegevens

Nadere informatie

Hoeveel werkvergunningen werden in 2013 ingetrokken? Graag opsplitsing per provincie en sector van tewerkstelling.

Hoeveel werkvergunningen werden in 2013 ingetrokken? Graag opsplitsing per provincie en sector van tewerkstelling. VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Vraag nr. 3 van 5 augustus 2014 van ROBRECHT BOTHUYNE Buitenlandse werknemers - Controles Een

Nadere informatie

DE PROCEDURE IN TUCHTZAKEN VAN DE ORDE DER GENEESHEREN

DE PROCEDURE IN TUCHTZAKEN VAN DE ORDE DER GENEESHEREN DE PROCEDURE IN TUCHTZAKEN VAN DE ORDE DER GENEESHEREN Inleiding. Nico Biesmans, Magistraat-assessor Provinciale Raad van Antwerpen Bij de oprichting van de Orde der Geneesheren heeft de wetgever het toezicht

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/14/102 BERAADSLAGING NR. 14/054 VAN 1 JULI 2014 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS MET

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/13/105 BERAADSLAGING NR. 13/045 VAN 7 MEI 2013 INZAKE DE UITWISSELING VAN PERSOONSGEGEVENS TUSSEN DE (BELGISCHE)

Nadere informatie

«Bestaat er een verband tussen de leeftijd van de werkloze en de werkloosheidsduur?» (2 de deel)

«Bestaat er een verband tussen de leeftijd van de werkloze en de werkloosheidsduur?» (2 de deel) «Bestaat er een verband tussen de leeftijd van de werkloze en de werkloosheidsduur?» (2 de deel) Tweede deel In de vorige Stat info ging de studie globaal (ttz. alle statuten bijeengevoegd) over het verband

Nadere informatie

Het mini-onderzoek : Hefboom voor het verhoor van de accountant en de belastingconsulent als getuige in strafzaken

Het mini-onderzoek : Hefboom voor het verhoor van de accountant en de belastingconsulent als getuige in strafzaken Het mini-onderzoek : Hefboom voor het verhoor van de accountant en de belastingconsulent als getuige in strafzaken Jan VAN DROOGBROECK De extern accountant en extern belastingconsulent is overeenkomstig

Nadere informatie

Rolnummer 5633. Arrest nr. 26/2014 van 6 februari 2014 A R R E S T

Rolnummer 5633. Arrest nr. 26/2014 van 6 februari 2014 A R R E S T Rolnummer 5633 Arrest nr. 26/2014 van 6 februari 2014 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 4 van het koninklijk besluit van 18 november 1996 «houdende invoering van een sociale

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/068 BERAADSLAGING NR 09/041 VAN 7 JULI 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS UIT

Nadere informatie

Evolutie van het aantal alleenwonenden in de volledige werkloosheid

Evolutie van het aantal alleenwonenden in de volledige werkloosheid Evolutie van het aantal alleenwonenden in de volledige werkloosheid 1 Inleiding Tijdens het laatste kwartaal 21 is het aantal alleenwonenden in de loop van de eerste vergoedingsperiode ( 1 jaar) aanzienlijk

Nadere informatie

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 579, 1, van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door het Arbeidshof te Bergen.

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 579, 1, van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door het Arbeidshof te Bergen. Rolnummer 5056 Arrest nr. 144/2011 van 22 september 2011 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 579, 1, van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door het Arbeidshof te Bergen. Het

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE CONTROLES EN DE RESULTATEN VAN DE ARRONDISSEMENTSCELLEN 2013

TOELICHTING BIJ DE CONTROLES EN DE RESULTATEN VAN DE ARRONDISSEMENTSCELLEN 2013 TOELICHTING BIJ DE CONTROLES EN DE RESULTATEN VAN DE ARRONDISSEMENTSCELLEN 2013 Om een goed begrip van de voorgestelde resultaten van de arrondissementscellen 2013 te hebben, geven we u hierna kort een

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/141 BERAADSLAGING NR 09/078 VAN 1 DECEMBER 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 2 MEI 2011 S.10.0036.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.10.0036.N RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID, met zetel te 1060 Brussel, Victor Hortaplein 11, eiser, vertegenwoordigd door mr. Antoine

Nadere informatie

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Basisonderwijs en secundair onderwijs December 29 VLAAMS MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VORMING AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJSDIENSTEN (AgODi) Arbeidsmarktbarometer Onderwijs december

Nadere informatie

FOCUS "Senioren en het OCMW"

FOCUS Senioren en het OCMW FOCUS "Senioren en het OCMW" Nummer 11 Mei 2015 1. Inleiding In België leeft 15,1% van de bevolking onder de armoededrempel. Dit percentage ligt nog hoger binnen de leeftijdsgroep ouder dan 65 jaar. 18,4

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/14/177 BERAADSLAGING NR. 14/096 VAN 4 NOVEMBER 2014 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT VAN 15 SEPTEMBER 2015

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT VAN 15 SEPTEMBER 2015 Not.nr. : GE45.FJ.4277/14-Sw4 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT VAN 15 SEPTEMBER 2015 in de zaak van het openbaar ministerie tegen: Stéphane Michel Christian W., zonder beroep, geboren te Boussu op (

Nadere informatie

STATISTISCHE STUDIES

STATISTISCHE STUDIES STATISTISCHE STUDIES december 2003 Inhoudstafel I. DE LOOPBAAN VAN EEN WERKNEMER Inleiding 1 a. De loopbaanduur 3 b. De werkelijke en gelijkgestelde dagen in een loopbaan 7 c. De aard van inactiviteit

Nadere informatie

In dat kader zal STEUNT ELKANDER er alles aan doen u de beste dienstverlening aan te bieden Lees meer

In dat kader zal STEUNT ELKANDER er alles aan doen u de beste dienstverlening aan te bieden Lees meer STEUNT ELKANDER is als sociaal verzekeringsfonds een onmisbare schakel tussen de overheid en de burger. Het staat, samen met de overheid, in voor de goede uitvoering van wetgeving inzake de sociale zekerheid

Nadere informatie

Arbeidsongevallen Wijziging van de wet van 10 april 1971 Nota over de wetgeving

Arbeidsongevallen Wijziging van de wet van 10 april 1971 Nota over de wetgeving VL/NB Brussel, 17 februari 2014 Arbeidsongevallen Wijziging van de wet van 10 april 1971 Nota over de wetgeving Er is een nieuwe wettekst verschenen. Deze betreft: Wet van 21.12.13 houdende dringende diverse

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 31 MAART 2015 P.14.0392.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.14.0392.N 1. M L E V U, beklaagde, 2. H R G V B, beklaagde, eisers, met als raadsman mr. Jaak Haentjens, advocaat bij de balie te Dendermonde.

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 17 december

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 17 december A D V I E S Nr. 1.455 --------------------------- Zitting van woensdag 17 december 2003 ------------------------------------------------------- Harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake

Nadere informatie

WET VAN 29 MAART 1976. betreffende de gezinsbijslag voor zelfstandigen. (B.S. 6 mei 1976)

WET VAN 29 MAART 1976. betreffende de gezinsbijslag voor zelfstandigen. (B.S. 6 mei 1976) WET VAN 29 MAART 1976 betreffende de gezinsbijslag voor zelfstandigen (B.S. 6 mei 1976) Gewijzigd door: - de wet van 17 maart 1993 (B.S. 22 april 1993) ; - de wet van 6 april 1995 (B.S. 26 juli 1995) ;

Nadere informatie

Stijging van het aantal werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen maar eerste daling bij de jongeren onder 25 jaar

Stijging van het aantal werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen maar eerste daling bij de jongeren onder 25 jaar Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Directie Interne en Externe Communicatie Keizerslaan, 7-9 - 1000 Brussel Tel. 02 515 42 81 www.rva.be Brussel, 8 mei Persmededeling Stijging van de volledige werkloosheid,

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/10/109 BERAADSLAGING NR 98/60 VAN 13 OKTOBER 1998, GEWIJZIGD OP 7 SEPTEMBER 2010, BETREFFENDE EEN MACHTIGINGSAANVRAAG

Nadere informatie

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE LEUVEN VAN 15 FEBRUARI 2016

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE LEUVEN VAN 15 FEBRUARI 2016 LE43.LC.22655-14 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE LEUVEN VAN 15 FEBRUARI 2016 OPENBAAR MINISTERIE Vertegenwoordigd door substituut procureur des Konings L. D. H.. BURGERLIJKE PARTIJ P. S., wonende te 3000

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/198 BERAADSLAGING NR 08/075 VAN 2 DECEMBER 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR

RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR Het Raadgevend comité voor de pensioensector, dat werd opgericht krachtens het koninklijk besluit van 5 oktober 1994 houdende oprichting van een Raadgevend comité

Nadere informatie

Opsporings- en vervolgingsbeleid betreffende mensenhandel. Richtlijn van de Minister van Justitie

Opsporings- en vervolgingsbeleid betreffende mensenhandel. Richtlijn van de Minister van Justitie Opsporings- en vervolgingsbeleid betreffende mensenhandel Richtlijn van de Minister van Justitie Omzendbrief nr. COL 10/2004 van het College van Procureurs-generaal bij de Hoven van Beroep van 30 april

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 16 juli 2004 tot bevordering van de tewerkstelling van werknemers in het kader van herstructureringen (B.S

Koninklijk besluit van 16 juli 2004 tot bevordering van de tewerkstelling van werknemers in het kader van herstructureringen (B.S Koninklijk besluit van 16 juli 2004 tot bevordering van de tewerkstelling van werknemers in het kader van herstructureringen (B.S. 06.08.2004) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van [28 maart 2007 tot

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt? 1

Arbeidsongeschikt? 1 Arbeidsongeschikt? 1 Wanneer ben je arbeidsongeschikt? Je bent arbeidsongeschikt als je door een ziekte, ongeval of zwangerschap (tijdelijk) niet kunt werken of stempelen en daardoor alle activiteiten

Nadere informatie

I. TABEL VAN DE IN DE NATIONALE ARBEIDSRAAD GESLOTEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN

I. TABEL VAN DE IN DE NATIONALE ARBEIDSRAAD GESLOTEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN I. TABEL VAN DE IN DE NATIONALE ARBEIDSRAAD GESLOTEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN --------------- Nr. 1 12.02.1970 Cao betreffende het afwijkingsbeding van niet-mededinging 03.04.1970 Niet algemeen

Nadere informatie

Domiciliefraude. Arbeidsauditoraat Gent 11 mei 2017

Domiciliefraude. Arbeidsauditoraat Gent 11 mei 2017 Domiciliefraude Arbeidsauditoraat Gent 11 mei 2017 Omzendbrief Omzendbrief College Procureurs generaal betreffende de strijd tegen de sociale fraude ten gevolge van fictieve domiciliëringen (COL 17/2013)

Nadere informatie