Alfabetisch register. Aansprakelijkheid voor toegerekende inkomensbestanddelen Aansprakelijkheid buitenlandse beroepssporter

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Alfabetisch register. Aansprakelijkheid voor toegerekende inkomensbestanddelen 27.12.1 Aansprakelijkheid buitenlandse beroepssporter"

Transcriptie

1 A Aangifte loonheffingen Aankoopfinancieringscontract Aanmaning beperkt achterstallig bedrag dwanginvordering 4.1 invordering kleine bedragen kosten kruisende betaling rechtsmiddelen 4.1.8, toezendadres verzending blijft achterwege ketenaansprakelijkheid Aanneming van werk inlening van personeel Aanslag dagtekening 2.11 Aanslagbiljet duplicaat 2.10 essentialia 2.10 Aansprakelijkgestelden kwijtschelding aansprakelijkheidsregelingen 27 aansprakelijkheidsschulden artiest belastingschuldigen die niet in Nederland wonen beroepssporter bestuurder bestuurlijke boeten buitenlands gezelschap buitenlandse artiest carrouselfraude civiel recht 27.20, disculpatie economische eigendom erfgenaam 27.1 erfgenaam voor successierecht buitenlandse mede-erfgenaam erflater 27.1 executeur faillissement onderaannemer of toepassing wettelijke schuldsaneringsregeling fiscale eenheid omzetbelasting fiscale eenheid vennootschapsbelasting 27.5 gezelschap huwelijksgoederenrecht 27.20, IJslandroute inlenersaansprakelijkheid invorderingsrente inlening personeel 24 kansspelbelasting ketenaansprakelijkheid 25.8, 25.9 koper van een bestaande zaak 25.9 kosten legataris leverancier onroerende zaak lichaam dat is ontbonden , lichaam zonder rechtspersoonlijkheid maatschap niet in Nederland gevestigd lichaam , notaris 27.8 onrechtmatige daad 27.1, ontbinding van het lichaam opdrachtgever en de koper van een toekomstige zaak confectiesector ketenaansprakelijkheid 25.8 open systeem organisator sportevenement recht van overgang rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam schenkingsrecht schuldsanering stilzwijgende ontbinding successierecht 27.14, uitvoerder uiterste wilsbeschikking vaste inrichting vaste vertegenwoordiger vennoot vennootschap onder firma vereffenaar , verjaring vervreemder van aandelen 27.6 vestigingsplaats volgorde werknemer wettelijke schuldsaneringsregeling zetelverplaatsing 27.7 Aansprakelijkheid 23, , bestuurder voor aansprakelijkheidsschuld Aansprakelijkheid echtgenoten Aansprakelijkheid geregistreerde partners Aansprakelijkheid kredietinstelling en verzekeraars Aansprakelijkheid kredietinstellingen Aansprakelijkheid partner Aansprakelijkheid voor inkomstenbelasting Aansprakelijkheid voor toegerekende inkomensbestanddelen Aansprakelijkheid buitenlandse beroepssporter Aansprakelijkheidsbeschikking Aansprakelijkheidsregelingen 27 Aansprakelijkstelling 23.2 informatieverstrekking uitstel van betaling Actio Pauliana g-rekening Administratief beroep Administratieve verplichtingen ketenaansprakelijkheid , 25.6 Afgezonderd particulier vermogen , , Afgifte van aandeelbewijzen Afkoelingsperiode Aflossing lening kwijtschelding Aflossingsverplichtingen aan derden uitstel Afnameverplichting reële eigendom Afsluiting van de ruimte Aftrekbare uitgaven kwijtschelding Aftrekbare uitgaven kwijtschelding aflossing lening kwijtschelding betaling aan andere schuldeisers kwijtschelding betaling belastingschuld kwijtschelding huur, hypotheekrente en erfpachtcanon kwijtschelding onderhoudsverplichtingen kwijtschelding premies ziektekostenen zorgverzekering kwijtschelding uitgaven onderhuur, kamerverhuur en houden kostganger Afwijzing van een verzoek om uitstel Afzien verdere invorderingsmaatregelen 20.8 Albanië verdrag met Algemene wet bestuursrecht rente Algemene wet op het binnentreden Ambtelijke bezoldigingen 8.6 Ambtshalve aanslagen Anoniementarief 553

2 inlenersaansprakelijkheid , ANPR-actie Appartementsrecht APV , , Armenië verdrag met 29.7, Auto kwijtschelding Automatisch uitstel conserverende aanslag Automatische kwijtschelding lokale belastingen Awb en Awb-conforme werkwijze lokale overheden Azerbeidzjan 29.8 B Bank-/girosaldo kwijtschelding Basisadministratie Persoonsgegevens paspoortsignalering Bedenktijd Bedrijf en beroep normale uitoefening Bedrijfsinmenging reële eigendom , Beëindiging van een terbeschikkingstelling van een zaak uitstel Behandeling van het bezwaarschrift aansprakelijkstelling Bejaarden kwijtschelding Belarus verdrag met Belastingaanslagen waarop betalingskorting wordt verleend Belastingdienst/Toeslagen 32.2 Belastingregeling voor het Koninkrijk 29.5 bijstand premies socialeverzekeringswetten bijzondere invorderingsmaatregelen gijzeling schuld moet onherroepelijk vaststaan uitputtingsbeginsel uitwisseling van inlichtingen voorrang Belastingrente en revisierente uitstel Belastingschuld buitengerechtelijk akkoord gerechtelijk akkoord Belastingschuldige belang van paspoortsignalering wederzijdse bijstand - woonplaats en nationaliteit Beleidsbepaler bestuurdersaansprakelijkheid Beleidsruimte kwijtschelding decentrale overheden België verdrag met Beneluxwoonplaats en nationaliteit schuldenaar Benelux-Invorderingsverdrag 29.4 betwisting van de schuld executoriale titel Benelux bijzondere invorderingsmaatregelen Beperking beschikkingsmacht Berekening betalingscapaciteit Berekening van de rente , Beroep Beroep in cassatie aansprakelijkstelling Beroep op andere instanties kwijtschelding Beroep op niet-verwijtbaarheid Beroep gewijzigde omstandigheden bij behandeling beroepschrift kwijtschelding 20.6 Beroepschrift aansprakelijkstelling Beslag alleen in uitzonderingsituaties toegestaan Beslag door derden Beslag onder derden 8 wederzijdse bijstand Beslag algemeen 5 blokkerende werking , , 9.14 onder derden 8 op onroerende zaken 7 op roerende zaken 5 op schepen 9.5 opheffing tot afgifte zaak Beslaglegging op een toeslag 32.9 Beslagvrije voet Beslissing op het bezwaarschrift aansprakelijkstelling Beslissing op het verzoek om uitstel Beslissing kwijtschelding Beslistermijn beroep bij kwijtschelding Besluit administratieve verplichtingen waterschapsbelastingen Besluit Fiscaal Bestuursrecht , , Besluit gegevensverstrekking gemeentelijke belastingheffing Besluit tot afzien verdere invorderingsmaatregelen 20.8 Bestuurder in formele zin bestuurdersaansprakelijkheid Bestuurder bestuurdersaansprakelijkheid 26.4 Bestuurdersaansprakelijkheid 26 beleidsbepaler beoordeling van de melding bestuurder in formele zin bewijslast bij niet-rechtsgeldige melding bewijslast bij rechtsgeldige melding bewijslast gewezen bestuurder bewijslast nieuwe bestuurder bewindvoerder bezwaren tegen de beoordeling van de melding curator fiscale eenheid omzetbelasting geldigheidsduur van de melding gewezen bestuurder melding betalingsonmacht 26.5 misbruik niet verwijtbaarheid onverplichte rechtshandeling uitstel van betaling en kwijtschelding vennootschapsbelasting vereffenaar voorbeelden niet verwijtbaarheid Bestuurdersaansprakelijkheidlichaam als bestuurder Bestuurlijke boete aansprakelijkheid bestuurdersaansprakelijkheid betaling 2.17 bodemvoorrecht 15.5 schuldenregeling ondernemers uitstel , Betaling aan andere schuldeisers kwijtschelding Betaling belastingschuld kwijtschelding Betaling aangiftebelastingen 2.2, 2.8 aansprakelijkheidsschuld ongericht postkantoor 2.3,

3 te vroeg termijnen 3.1 toerekening 2.17 vanaf de g-rekening Betalingscapaciteit bij ondernemers kwijtschelding uitvoeringstolerantie Betalingsgedrag verklaring Betalingsherinnering compliante betaler Betalingskorting 22, 22.8 Betalingskorting en verrekening Betalingsregeling voor ondernemers 19.6 Betalingsregeling voor particulieren 19.5 Betalingsregelingen op basis van betalingscapaciteit Betalingstermijn algemeen Algemene termijnenwet belasting personenauto s en motorrijwielen douaneschuld gelijkgestelde beschikkingen geschorst naheffingsaanslag navorderingsaanslag voorlopige aanslag Betalingstijdstip aangiftebelastingen 2.5 Betalingsverzuim aangiftelastingen 2.6 Betekening aan hypotheekhouders belastingdeurwaarder curator, bewindvoerder essentialia EU-betekeningsverordening firma, maatschap huisgenoten kosten kruisende betaling natuurlijke personen ontvanger overheidslichamen overledenen per post rechtspersonen tijden woonplaats niet bekend Betekeningskosten in gebreke meerdere aanslagen rechtsmiddelen Betwisten verklaring derdenbeslag door ontvanger Bevel tot betaling Bevoegdheid paspoortsignalering 30.7 Bevoegdheid tot afgeven reisdocument paspoortsignalering 30.4 Bevoegdheid tot verrekening Bewaarder 6.1.3, 9.10 Bewindvoerder bestuurdersaansprakelijkheid Bezitloos pandrecht voorrecht 15.7 Bezitloos verpande zaken bodemrecht Bezwaar en uitstel van betaling aansprakelijkstelling Bezwaar tegen de toeslagenschuld Bezwaar- en beroepsmogelijkheden Bezwaar, beroep, hoger beroep en beroep in cassatie tegen de beschikking aansprakelijkstelling aansprakelijkheid Bezwaarmogelijkheid en de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen Bezwaarschrift bij diverse aansprakelijkheden rente Bijzonder verhaalsrecht Bijzondere beslagobjecten Bijzondere vormen van uitstel 19.7 Bodem belastingschuldige Bodem voorrecht Bodemrecht 16 afnamebeding afstand belastingen beleidsmatige beperking 16.2 beroep 16.3 beroepschrift bodem van de belastingschuldige bodemverhuur constructies directeur EG-recht EVRM gemeenschappelijke bodem leaseregeling lokale belastingen misbruik pandrecht recht van reclame reële eigendom 16.2, restwaarderisico roerende zaken stoffering verhaalsrecht verzet 16.3 verzetschrift voldoeningsconstructie voorrang voorwaarden welke zaken meldingsregeling 15.8 voorrecht Bodemverhuurconstructie voorrecht Bodemvoorrecht bestuurlijke boete 15.5 bodem 15.7 fixatiebeginsel 15.7 nevenrecht 15.7 pand 15.7 pandhouder 15.7 volgorde van uitwinnen Bodemzaak , Boedelschulden 15.9 BSN/sofinummer 1.4 Buitengerechtelijk akkoord begrip belastingschuld gevolgen van toetreding ontvanger , Buitenland niet verder bemoeilijken buitenlandse belastingschuld Buitenlandse aannemer ketenaansprakelijkheid Buitenlandse inlener inlenersaansprakelijkheid Buitenlandse rechtspersonen bestuurdersaansprakelijkheid Buitenlandse uitlener inlenersaansprakelijkheid Burgerservicenummer 1.4 C Canada verdrag met 29.12, 29.12a Cessie CF-regeling Civiel verzet art. 22 Invorderingswet conservatoir beslag derdenverzet eigendomskwesties formaliteiten schorsende werking Communautair douanewetboek 1.6 Compenserende rente Computerapparatuur Confectiebranche ketenaansprakelijkheid Conservatoir beslag 11 aansprakelijkheid Conservatoir derdenbeslag

4 strekking Conserverende aanslag uitstel Conserverende aanslagen Constructie Constructiebestendig Controlehandelingen rechtsbescherming bij Curator bestuurdersaansprakelijkheid D Dag van betaling rente Deblokkering van de g-rekening Decentrale overheden invordering van belastingen en rechten 31.1 Demonstratiemodel Depotstelsel 33.3, 33.5 Derdenbeslag op voorlopige teruggaaf Derdenverzet beslag onroerende zaken derdenbeslag formaliteiten schadevergoeding schorsende werking , DGA-problematiek Disculpatie van de inlener inlenersaansprakelijkheid Disculpatie aansprakelijkheid Diversen Domeinnamen Doorlener 24.4 Doorlener als zelfstandige zonder personeel Douaneschulden 1.6 betaling 2.18 Duitsland verdrag inzake grensarbeiders verdrag met Dwangbevel betekening essentialia executoriale titel 4.2, hernieuwd bevel 4.5 rechtsmiddelen 4.4 tenuitvoerlegging 4.5 Dwanginvordering 31.4, bij toeslagenschuld 32.5 belastingen van lokale overheden conservatoir beslag Dwanginvorderingsmaatregelen lokale belastingen 31.4 E Eenzijdige opzegging van de g-rekening Effecten 9 Effecten op naam die geen aandelen op naam in een nv of bv zijn 9.4 afboeking betalingen betwisting van de schuld bijstand bij betekening of uitreiking van akten bijstand bij de invordering bijzondere invorderingsmaatregelen executoriale titel gijzeling minimumbedrag rechterlijk verlof uitstel van betaling uitwisseling van inlichtingen verjaring voor welke heffingen wederzijdse bijstand voorrang woonplaats en nationaliteit schuldenaar Egypte verdrag met Eigen woning kwijtschelding Eigenbouwer ketenaansprakelijkheid Eigendomsvoorbehoud reële eigendom Elektronisch derdenbeslag Emigratie , , Erfbelasting , Erfpachtcanon kwijtschelding Estland verdrag met Etiopië verdrag met 29.16a Evaluatie mededelingsregeling , Ex-ondernemers minnelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen uitstel Executoriale titel wederzijdse bijstand Executoriale verkoop 6.2 Exitclaims , Extern klachtrecht F Faillissement en wettelijke schuldsanering onderaannemer afkoelingsperiode akkoord beëindiging EG-Insolventieverordening faillissementsaanvraag 14.1 indienen vordering invorderingsbeleid na faillissement mededeling beslagen mededeling zekerheden opheffing gebrek aan baten proceskostengarantie reikwijdte bodemvoorrecht retentierecht uitwinning bodemzaken vereenvoudigde afwikkeling vereffening verhaal pand- hypotheekhouder vernietiging, opheffing voorlopige aanslagen voorschotregeling Justitie Faillissementsaanvraag aansprakelijkgestelden formaliteiten particulieren pluraliteit schuldeisers saneringsaanbod terughoudend beleid terughoudend beleid toestemming Ministerie uitstel van betaling voorlopige aanslag Faillissementsvordering art. 29, tweede lid, Wet OB desinvesteringsbijtelling rechtsmiddelen Fictieve vergoeding Financial lease Fiscaal voorrecht 15.3 bodemrecht subrogatie Fiscale eenheid omzetbelasting bestuurdersaansprakelijkheid , , Fiscale eenheid voor de omzetbelasting Fiscale verdragen Formele bepalingen betalingskorting Functionaris 1.1 G G-rekening deblokkering eenzijdige opzegging hoogte te storten bedrag

5 toekenning verplichting tot terugstorting weigering wijziging rechtsvorm onderneming zelfstandige zonder personeel G-rekeningovereenkomst ketenaansprakelijkheid Geautomatiseerd kwijtscheldingstoets lokale belastingen Geblokkeerde rekening g-rekening Geen aansprakelijkheid bij niet-verwijtbaarheid ketenaansprakelijkheid Geen betalingsregeling en niet verder bemoeilijken Geen heffingsrente of invorderingsrente vergoed, wel invorderingsrente verschuldigd Geheimhouding 28.3 Gekozen woonplaats verzending stukken aan Gelden Gemeenschap 5.9 Gemeentelijke grondbedrijven eigenbouwer ketenaansprakelijkheid Gemeentewet gemeentelijke belastingen 31.1 Georgië verdrag met Gerechtelijk akkoord begrip belastingschuld gevolgen van toetreding ontvanger , Gevolgen uitstel van betaling Gewezen bestuurder bestuurdersaansprakelijkheid Grensarbeiders verdrag met Duitsland H Heffingsrente 22.5 Hoger beroepschrift aansprakelijkstelling Hoofdelijke aansprakelijkheid aansprakelijkheid Hoogte van te storten bedragen g-rekening Hoorplicht Hoorplicht bij beroep kwijtschelding Horen van de aansprakelijk gestelde aansprakelijkstelling Houders van penningen Huur kwijtschelding Huur en hypotheek uitstel Huur- en pachtpenningen Huurkoop reële eigendom Huwelijkssituaties reële eigendom Hypotheekrente kwijtschelding I In gebreke zijn en niet verder bemoeilijken In gebreke zijn voordat een naheffingsaanslag is opgelegd , In gebreke zijn wanneer de rechtspersoon is ontbonden Inboedel kwijtschelding Informatieverplichtingen belastingschuldigen en aansprakelijkgestelden beleid civiele procedure derde aan lokale overheden derden invordering 28 lokale belastingen 31.9 overheidsdiensten procedure samenloop strafrechtelijk onderzoek termijn aansprakelijkstelling Informatieverzoeken van deurwaarders Informatievoorziening Inkomen kwijtschelding Inlenersaansprakelijkheid anoniementarief , Inlening van personeel 24.2 Inlichtingenbureau, geautomatiseerde kwijtscheldingstoets lokale belastingen Inschrijving beslag in register 9.13 Inschrijving bij het kadaster Insolventieprocedures wederzijdse bijstand Insteller Instemmingsrecht beschikking cessie en verpanding criteria faillissementspauliana procedure directeur Instemmingsrecht rechtsmiddelen Intern klachtrecht Intrekken van een verleend uitstel Invorderen bedrag strafbeschikking Invorderen nieuwe aanslagen Invordering in eerste aanleg 32.4 in het buitenland 29.1 na aansprakelijkstelling aansprakelijkheid na een ingediend bezwaar- of beroepschrift aansprakelijkheid van aansprakelijkheidsschuld van de terug te nemen betalingskorting betalingskorting van toeslagen 32 lokale belastingen 31 Invorderingsbeleid lokale en regionale overheden 31.3 Invorderingsbijstandsrichtlijn 29.3 Invorderingsmaatregelen bij een bestreden belastingschuld Invorderingsrente , 22.1, bij faillissement bij sommige vormen van uitstel bij toekennen van een nieuwe dagtekening bij versnelde invordering bij WSNP en kosten bestuurdersaansprakelijkheid in de Douanewet in de vaststellingsovereenkomst lokale belastingen 31.7 aansprakelijkheid lokale belastingen 31.7 te late betaling van terug te vorderen toeslagen J Japan verdrag met Jordanië verdrag met K Kamerverhuur kwijtschelding uitgaven Kapitaalverzekering eigen woning eigen woning uitstel Katvanger Kazachstan verdrag met

6 Kennelijk onbehoorlijk bestuur , bestuurdersaansprakelijkheid 26.9 Kentekenblokkade 17.2 Ketenaansprakelijkheid 25 anoniementarief eigenbouwer geblokkeerde rekening 25.4 koper bestaande zaak 25.9 onderaannemer opdrachtgever werk van stoffelijke aard Kettingbeding ketenaansprakelijkheid Kind kwijtschelding vermogen Klachtrecht extern intern Klachtvoorziening Koop en verkoop van een bestaande zaak ketenaansprakelijkheid Koper toekomstige zaak ketenaansprakelijkheid Kort lopend uitstel voor particulieren Kosten aansprakelijkheid schuldenregeling ondernemers Kostganger kwijtschelding Krediethypotheek Kroatië verdrag met Kwaliteitsrekening Kwekersrecht Kwijtschelding 20.1 belastingen binnen het lokale beleid afzien verdere invorderingsmaatregelen 20.8 aansprakelijkgestelden aflossing lening aftrekbare uitgaven auto bank-/girosaldo begrip vermogen beroep 20.6 beroep op andere instanties beslissing beslistermijn beroep betaling aan andere schuldeisers betaling belastingschuld betalingscapaciteit buitengerechtelijk akkoord eigen woning erfpachtcanon gerechtelijk akkoord herhaald verzoek hoorplicht bij beroep huur hypotheekrente inboedel informatieverstrekking lokale overheden inkomen inkomsten inwonend kind lokale belastingen 31.6 middeling nalatenschap normbedragen bestaanskosten normbedragen buitenlandse werknemers onderhoudsverplichtingen premie ziektekostenverzekering premie zorgverzekering reeds betaalde aanslagen schuldenregeling ondernemers 20.4 schuldsaneringsregelingen Belastingdienst spaarsaldo staking onderneming 20.5 studiefinanciering uitgaven onderhuur, kamerverhuur en houden kostganger uitvaartvoorziening vakantiegeld verjaring vermindering aanslag vermogen bejaarden vermogen kinderen vermogen partner verzoek voorzetting invordering na afwijzing verzoek 20.7 wanneer geen wederzijdse bijstand welke aanslagen Kwijtscheldingstoets L Leaseovereenkomst beëindiging omzetten Leaseregeling bodemrecht criteria Leasing reële eigendom Leidraad invordering lokale overheden Leidraad Invordering model-leidraad voor gemeenten Letland verdrag met Lichaam als bestuurder bestuurdersaansprakelijkheid Lijfrenteaanspraken uitstel Lijfsdwang aansprakelijkheid akte ingevangenisstelling beëindiging beleid herhaling ingangstijdstip nietigverklaring rechtsmiddelen register huis van bewaring toepassing toestemming Ministerie ultimum remedium voorzieningenrechter Lijfsdwang (gijzeling) lokale belastingen Litouwen verdrag met Lokale en regionale overheden aansprakelijkheid 31.8 aanvullende wet- en regelgeving 31.2 Awb en Awb-conforme werkwijze betalingstermijnen betalingswijze dwanginvordering 31.4 geautomatiseerde kwijtscheldingstoets informatieverplichtingen 31.9 informatieverstrekking invorderingrente 31.7 invorderingsbeleid 31.3 klachtrecht kwijtschelding 31.6 Nationale ombudsman ombudsvoorziening specifieke wet- en regelgeving 31.2 uitstel van betaling 31.5 wet- en regelgeving 31.1 Lokale overheden invordering van belastingen en rechten 31.1 M Macedonië verdrag met Medebeslag 5.8 Mededeling ,

7 Mededelingsplicht , , , Mededelingsregeling 16.6, , evaluatie , Melding betalingsonmacht bestuurdersaansprakelijkheid 26.5 Melding van betalingsonmacht uitstel Meldingsplicht , Meldingsregeling bodem(voor)recht 16.6 van betalingsonmacht Mexico verdrag met Middeling kwijtschelding Minimumbedrag wederzijdse bijstand Ministeriële regeling lokale belastingen Minnelijke schuldsanering Minnelijke schuldsanering natuurlijke personen uitstel Minnelijke schuldsaneringsplan uitstel Model-Leidraad Invordering voor lokale belastingen model-leidraad invordering lokale belastingen Mongolië verdrag met N Naamloze en besloten vennootschappen, open commanditaire vennootschappen bestuurdersaansprakelijkheid Nadelen rechtstreeks storten ketenaansprakelijkheid Nalatenschap kwijtschelding Nationale ombudsman lokale en regionale overheden Nationaliteit belastingschuldige wederzijdse bijstand Necigef Niet verder bemoeilijken buitenlandse belastingschuld Niet-ontvankelijkheid Nieuw-Zeeland verdrag met Normale uitoefening van het bedrijf of beroep Normbedragen bestaanskosten kwijtschelding Normbedragen buitenlandse werknemers kwijtschelding Normpremie Notarissen uitzondering verschoningsrecht O Objectfinancier Octrooien Oeganda verdrag met Oekraïne verdrag met Oezbekistan verdrag met Ombudsvoorziening lokale en regionale overheden Omzetbelasting inlenersaansprakelijkheid 24.8 Omzetten leaseovereenkomst Onder bewind gesteld vermogen Onderhoudsverplichtingen kwijtschelding Onderhuur kwijtschelding uitgaven Onroerende zaken 6.1.1, Onterechte informatieverzoeken Ontnemingswetgeving Onverdeelde gemeenschap Onverschuldigde betaling , Oostenrijk verdrag met Opdrachtgever ketenaansprakelijkheid Open systeem aansprakelijkheid Operational lease Opheffing van het beslag , 8.4 Opleiden van leerlingen g-rekening inlenersaansprakelijkheid Opsporingsbevoegdheid Oudedagsvoorziening Overdracht aanmerkelijkbelangaandelen aan echtgenoot, partner en kinderen uitstel Overdracht onderneming tegen geheel of gedeeltelijk schuldig blijven overdrachtsprijs uitstel Overgang conservatoir beslag in executoriaal beslag aansprakelijkheid Overgangsrecht Overgedragen belastingteruggaaf Overheidsvordering Overlijden belastingschuldige 5.10 Overlijden staking door Overmakingsovereenkomst g-rekening Overzicht internationale regelingen 29.2 P Pandhouder bodemvoorrecht 15.7 executie 15.8 Pandrecht Partner kwijtschelding vermogen Paspoortsignalering 30.1 aanvraag nieuw reisdocument basisadministratie persoonsgegevens begrip paspoort 30.2 belang van de belastingschuldige bevoegdheid 30.7 bevoegdheid tot afgeven reisdocument 30.4 gevolgen reisdocument 30.3 vervallen verzet voor welk bedrag voor welke schulden 30.9 voorschriften voor afgeven reisdocumenten 30.5 wanneer 30.8 Pensioen- en lijfrenteaanspraken uitstel 19.9 Periode waarover invorderingsrente is verschuldigd Persoonlijke papieren Polen verdrag met Polis van levensverzekering Portugal verdrag met Premie ziektekostenverzekering kwijtschelding Premie zorgverzekering kwijtschelding Procedure doen van een vordering 10.9 Provinciewet provinciale belastingen 31.1 R Rangorde executiekosten 15.2 uitwinningskosten 15.2 Rangregeling bij conservatoir derdenbeslag Recht tot zekerheid strekkend recht Rechtsbescherming bij controlehandelingen

8 tegen onterechte informatieverzoeken Rechtspersonen die niet aan de heffing van vennootschapsbelasting zijn onderworpen bestuurdersaansprakelijkheid Rechtspersonen zonder volledige rechtsbevoegdheid bestuurdersaansprakelijkheid Rechtspersoon Rechtstreeks storten 24.6, 25.5 vrijwaring Rechtstreekse storting na uitspraak van de wettelijke schuldsaneringsregeling, faillissement of surseance ketenaansprakelijkheid Reële eigendom bodemrecht huwelijksrelatie samenspanning uitoefening pandrecht Regelingen langer dan twaalf maanden uitstel Regres aansprakelijkheid aansprakelijkheid bij faillissement Reisdocument paspoortsignalering 30.3, voorschriften voor afgeven 30.5 Relatieve competentie lokale belastingen Relevante periode Rente 22 Rente algemene wet bestuursrecht Rente bij invordering ten behoeve van derden Rente bij te late betaling Rente bij uitstel Rente en betalingskorting 22 Rente vaststellen bij beschikking Rente formele bepalingen 22.3 schuldenregeling ondernemers verrekening verzuim Belastingdienst Renteberekening bij kleine bedragen Renteberekening bij verrekening 22.6 Rentepercentage , Retentierecht Revisierente Rijksadvocaat Risicobeperking ketenaansprakelijkheid Russische Federatie verdrag met de S Safe-harbourregeling bodemrecht ketenaansprakelijkheid leaseregeling Samenloop van beslagen Samenloop uitstel van betaling belastingschuld uitstel van betaling toeslagenschuld Samenspanning reële eigendom , Scandinavische landen verdragen met de Schenk- en erfbelasting , Schenkbelasting Schepen 9 beslag 9.5 teboekstelling 9.6 Schorsende werking verzet misbruik bevoegdheid Schuldbemiddeling Schuldenregeling ondernemers 20.4 algemeen beleid bestuurlijke boete rente en kosten speciale crediteuren voorwaarden ontvanger Schuldsanering aansprakelijkheid buitengerechtelijk akkoord gerechtelijk akkoord schuldsaneringsregelingen Belastingdienst WSNP Schuldsaneringsregelingen Belastingdienst schuldenregeling ondernemers 20.4 Settlor Sociale verzekeringspremies wederzijdse bijstand Spaarsaldo kwijtschelding Staking door overheidsingrijpen uitstel 19.8 Staking onderneming kwijtschelding 20.5 Standaard betalingsregeling Stichting Normering Arbeid (SNA) Stichtingen bestuurdersaansprakelijkheid Storting op de g-rekening Stortingen op en betalingen vanaf de g- rekening Strafbeschikking , Strafrechtelijke bepalingen informatieverplichtingen 28.2 Studiefinanciering kwijtschelding Stuiting van de verjaring bij de aansprakelijk gestelde Stuitingshandelingen beschikking tot verrekening betekenen van een dwangbevel daad van rechtsvervolging daad van tenuitvoerlegging Erkenning van het recht op betaling schriftelijke mededeling verzenden van een aanmaning Subrogatie aansprakelijkheid Suriname verdrag met Surseance en faillissement bestuurdersaansprakelijkheid Surseance van betaling afkoelingsperiode T Teboekstelling van schepen 9.6 Tenaamstelling curatele 2.14 Termijn indienen bezwaarschrift aansprakelijkstelling Terugvordering op grond van de Awir Tijdelijke versoepeling van het invorderingsbeleid ten aanzien van ondernemers in verband met kredietcrisis Toekenning van een g-rekening Toekomstige vorderingen Toeslagen aansprakelijkheid 32.8 beslag op een toeslag 32.9 bezwaar en beroep dwanginvordering 32.5 invordering in eerste aanleg 32.4 invorderingsrente bij te late betaling terug te vorderen uitbetaling uitstel van betaling 32.7 verrekening 32.6 U Uitbetaling belastingteruggaaf termijnen Uitkoopprocedure grootaandeelhouders Uitputtingsbeginsel wederzijdse bijstand ,

9 Uitstel in verband met een onderlinge overlegprocedure Uitstel tijdens Uitstel tijdens faillissement, WSNP, surseance van betaling Uitstel van betaling 19, , 32.7 aansprakelijkstelling tijdens in verband met betalingsproblemen 19.4 samenloop - belastingschuld en toeslagenschuld terug te nemen betalingskorting van het recht van successie of schenking bij bedrijfsopvolging voor douaneschulden wederzijdse bijstand Uitstel voor een aanslag ter behoud van rechten Uitstel voor een periode van 36 maanden minnelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen Uitstel voor exploitanten van kansspelautomaten Uitstel aanmerkelijk belang beëindiging terbeschikkingstelling van een zaak beroepsinstanties bestuurlijke boete betalingscapaciteit ondernemers ex-ondernemers extra inkomsten formele bezwaarmogelijkheid gedeeltelijk schuldig blijven overdrachtsprijs onderneming huur en hypotheek kapitaalverzekering eigen woning melding betalingsonmacht minnelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen motorrijtuigenbelasting, belasting voor personenauto s en motorrijwielen en de belasting zware motorrijtuigen pensioen- en lijfrente aanspraken 19.9 staking door overheidsingrijpen 19.8 te verwachten uit te betalen bedrag 19.3 verrekening vervallen van rechtswege voor de bestuurlijke boete voor enkele maanden Voorlopige aanslagen zakelijke schuld Uitstelbeleid gemeenten en waterschappen voor ondernemers bij rampen Uitstelregeling voor belastingaanslagen in de schenk- en erfbelasting inzake een (overbedelings)vordering op medeverkrijgers geldend vanaf 1 januari Uitstelregeling voor belastingaanslagen in het successie- en schenkingsrecht bij bedrijfsopvolging geldend tot 1 januari , geldend vanaf 1 januari Uitstelregeling voor belastingaanslagen in het successie- en schenkingsrecht inzake een (overbedelings)vordering op medeverkrijgers geldend tot 1 januari Uitstelregelingen voor de rechten van successie en schenking Uitsteltermijn van tien jaar Uitvaartvoorziening kwijtschelding Uitvoeren van een werk buiten dienstbetrekking ketenaansprakelijkheid Uitvoeren van een werk tegen een te betalen prijs ketenaansprakelijkheid Uitvoeringstolerantie betalingscapaciteit Uitwinnen g-rekening door pandhouder g-rekening , Uitwinning derdenbeslag 8.3 Uitwinning ten laste van de bestuurder Uitzondering verschoningsrecht notarissen Uitzonderingen op de ketenaansprakelijkheid ketenaansprakelijkheid V VABEF-regeling Vakantiegeld kwijtschelding Valuta wederzijdse bijstand Venezuela verdrag met Vennootschapsbelasting bestuurdersaansprakelijkheid Verboden handelingen , , Verdelingsissue Verdrag Albanië 29.6 Armenië Armenië 29.7 Belarus België Canada Duitsland Duitsland inzake grensarbeiders Egypte Estland Etiopië 29.16a Georgië Japan Jordanië Kazachstan Kroatië Letland Litouwen Macedonië Mexico Mongolië Nieuw-Zeeland Oeganda Oekraïne Oezbekistan Oostenrijk Polen Portugal Russische Federatie Scandinavische landen Suriname Venezuela Verenigde Staten van Amerika WABB Zuid-Afrika Vereenvoudigd derdenbeslag Vereffenaar bestuurdersaansprakelijkheid Verenigde Staten van Amerika verdrag met de Verenigingen bestuurdersaansprakelijkheid Vergoeding van invorderingsrente 22.2 Verhaalsrecht motorrijtuigenbelasting 17.1 Verhaalsrecht bodemrecht Verhuur van bemand materieel inlenersaansprakelijkheid Verjaring aansprakelijkheid aansprakelijkheidsschulden 21.9 aparte regeling, gesloten systeem 21.1 conserverende en fusie aanslagen 21.8 fiscale verjaring 21.2 invorderingsrente, vervolgingskosten 21.3 kwijtschelding schorsing 21.6 schorsing bij faillissement

10 schorsing bij procesvoering schorsing bij schuldsaneringsregeling schorsing bij surseance van betaling schorsing door uitstel betaling stuiting 21.5 stuiting door akte vervolging versnelde invordering 21.4 wederzijdse bijstand Verjaringstermijn Verklaring inzake betalingsgedrag inlenersaansprakelijkheid 24.9 ketenaansprakelijkheid Verklaring inzake de nakoming van fiscale verplichtingen ketenaansprakelijkheid 25.3 Verklaring omtrent het betalingsgedrag Verkoopdatum Verkoper van een toekomstige zaak ketenaansprakelijkheid Verlenging Vermindering aanslag kwijtschelding Vermindering, redres en vergoeding van rente 22.4 Vermindering/vernietiging van de aanslag terugbetaling aan aansprakelijk gestelde aansprakelijkheid Vermogen kwijtschelding uitstel Vermogen bejaarden kwijtschelding Vermogen kinderen kwijtschelding Vermogen partner kwijtschelding Verpakkingenbelasting Verpande vorderingen Verplichting tot terugstorting g-rekening Verrekening 32.6 aangifte loon- en omzetbelasting aparte regeling, gesloten systeem beschikking beslagvrije voet betalingskorting bevoegdheid derdenbeslag dezelfde belastingschuldige faillissement 18.4 fiscale eenheid vennootschapsbelasting fiscale eenheid vennootschapsbelasting formaliteiten openbare verpanding rente samenloop verrekening overdracht derdenbeslag soort vordering stille verpanding tijdstip verjaring verrekening teruggaaf omzetbelasting met aangifte loonbelasting wederzijdse bijstand Verrekening en uitstel van betaling Verschillen tussen de invordering van lokale belastingen en rijksbelastingen 31.1 Verschoningsrecht notarissen Verschuiler Verschuldigdheid douaneschulden 2.18 tenaamstelling 2.13 Versnelde dwanginvordering 4.6 Versnelde invordering buitenland executoriale verkoop faillissement geschillenbeslechting invorderingsrente na verhoging zekerheid (douaneschulden) verhuizing buitenland voorlopige aanslagen vordering vrees voor verduistering wettelijke mogelijkheid 3.2 Vervaardiging van kleding ketenaansprakelijkheid Verval van conservatoir beslag aansprakelijkheid Vervoersovereenkomsten ketenaansprakelijkheid Verzekeraars van kapitaalsverzekeringen eigen woning Verzet aansprakelijkstelling civiel verzet 13.2 derden fiscaal kort geding fiscaal verzet 13.1 formaliteiten kort geding schadevergoeding schorsing invordering vordering Verzet tegen conservatoir beslag aansprakelijkheid Verzet tegen de tenuitvoerlegging Verzet tegen tenuitvoerlegging dwangbevel aansprakelijkheid Verzet tegen vordering Verzoek om toekenning van een g-rekening Verzoek om uitstel , Verzoek kwijtschelding Voldoeningsconstructie bodemrecht Volgorde aansprakelijkheid bestuurder Volgorde aansprakelijkheidsregels aansprakelijkheid Volgorde aansprakelijkstelling inlenersaansprakelijkheid 24.7 Volgorde aansprakelijkstelling ketenaansprakelijkheid Volgorde van uitwinnen Volgorde van uitwinning bodemrecht 16.4, Voor bezwaar vatbare beschikking uitstel Voordeel rechtstreeks storten ketenaansprakelijkheid Voordeel uit aanmerkelijk belang uitstel Voorrang 15 Voorrang en voorrecht lokale belastingen hypotheek 15.1 pand 15.1 rangorde 15.2 UWV 15.1 voorrecht 15.1 wederzijdse bijstand Voorrecht 15.4 afzien van voorrecht bestuurlijke boete 15.5 boete 15.5 constructiebestendig 15.1, faillissement 15.7 gemeentelijke belastingen 15.4 invorderingsrente 15.5 kosten 15.5 meldingsplicht meldingsregeling 15.1 rangorde 15.2 rente 15.5 UWV 15.1 voorrang 15.1 waterschappelijke heffingen 15.4 werknemerspremies 15.1 Voorwaarden gebruik van de g-rekening g-rekening Voorwaarden voor een betalingsregeling

11 Voorwaarden voor een betalingsregeling uitstel ondernemers Vordering 10, overlijden belastingschuldige verjaring van de dwanginvordering vermindering aanslag verrekening Vreemdelingenbeslag wederzijdse bijstand Vrees voor verduistering 11.5 Vrijwaring bij storting op de g-rekening g-rekening 24.5 Vrijwaring en rechtstreekse storting W WABB-verdrag Wanprestatie g-rekening Waterschapswet waterschapsbelastingen 31.1 WBF Wederzijdse bijstand Belastingregeling voor het Koninkrijk 29.5 Benelux-Invorderingsverdrag 29.4 betrokken instanties bijzondere invorderingsmaatregelen derdenbeslag executoriale titel insolventie procedures Invorderingsbijstandsrichtlijn 29.3 kwijtschelding minimumbedrag overzicht internationale regelingen 29.2 sociale verzekeringspremies uitputtingsbeginsel , uitstel van betaling valuta verjaring verrekening voorrang vreemdelingenbeslag wijze van invorderen woonplaats en nationaliteit belastingschuldige Wegvoeren in beslag genomen zaken Weigering van een g-rekening Werk van stoffelijke aard ketenaansprakelijkheid Werkgelegenheidsaspect uitstel Wet belastingen op milieugrondslag Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen , , Wet extern klachtrecht Nationale ombudsman ombudscommissie Wet- en regelgeving lokale en regionale overheden 31.1 Wettelijke rente Wettelijke schuldsaneringsregeling aansprakelijkheid Wijziging rechtsvorm g-rekening Winkelbedrijf in de confectiesector eigenbouwer ketenaansprakelijkheid Woningcorporaties eigenbouwer ketenaansprakelijkheid Woonplaats gekozen wederzijdse bijstand WSNP , doel en strekking gevolgen van , toepassingsbereik Zekerheid , tot zekerheid strekkend recht Zekerheid en conserverende aanslag uitstel Zekerheid en uitstel Zekerheidsschuld Zelfstandige zonder personeel g-rekening Zuid-Afrika verdrag met

Leidraad Invordering Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland 2012

Leidraad Invordering Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland 2012 Artikel 1 Inleiding en toepassingsgebied 1 Leidraad Invordering Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland 2012 Artikel 1 Inleiding en toepassingsgebied...12 1.1. Inleiding...12 1.1.1. Lijst met gebruikte afkortingen...13

Nadere informatie

Procedure: communicatie Publicatie van het besluit op de gemeentelijke website en in een huis aan huis blad.

Procedure: communicatie Publicatie van het besluit op de gemeentelijke website en in een huis aan huis blad. College V200901369 Onderwerp: Leidraad invordering gemeentelijke belastingen 2008 Collegevoorstel Inleiding: Op 1 juli 2008 trad de nieuwe Rijksleidraad invordering in werking. Deze leidraad vervangt de

Nadere informatie

Overheidsorganisatie gemeente Ede Officiële naam regeling Leidraad Invordering 2008. Invordering gemeentelijke belastingen

Overheidsorganisatie gemeente Ede Officiële naam regeling Leidraad Invordering 2008. Invordering gemeentelijke belastingen Leidraad Invordering 2008 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Ede Officiële naam regeling Leidraad Invordering 2008 Citeertitel Leidraad Invordering Besloten

Nadere informatie

GEVOLGEN VAN HET FAILLISSEMENT, DE SURSEANCE VAN BETALING EN DE SCHULDSANERING IN VOGELVLUCHT

GEVOLGEN VAN HET FAILLISSEMENT, DE SURSEANCE VAN BETALING EN DE SCHULDSANERING IN VOGELVLUCHT INHOUDSOPGAVE SYLLABUS INLEIDING INSOLVENTIERECHT I. INLEIDING II. GEVOLGEN VAN HET FAILLISSEMENT, DE SURSEANCE VAN BETALING EN DE SCHULDSANERING IN VOGELVLUCHT III. DE BETROKKEN PARTIJEN IV. DE POSITIE

Nadere informatie

Aansprakelijkheid voor loonheffingen bij onderaanneming

Aansprakelijkheid voor loonheffingen bij onderaanneming voor loonheffingen bij onderaanneming Ketenaansprakelijkheid en g-rekening: daarmee krijgt u te maken als u werk uitbesteedt aan onderaannemers. Want als de onderaannemer de loonheffingen niet afdraagt

Nadere informatie

Faillissementsrecht N.J. Polak, (Uitgeverij Kluwer B.V., 2002)

Faillissementsrecht N.J. Polak, (Uitgeverij Kluwer B.V., 2002) Faillissementsrecht N.J. Polak, (Uitgeverij Kluwer B.V., 2002) Samenvatting door A.M.I. Verbakel (met uitzondering van hoofdstukken 10 tot en met 13 en 26) Hoofdstuk 1. Van faillissement in het algemeen.

Nadere informatie

INHOUD. Juridische handleiding. I. Leidraad bij de juridische handleiding 1. II. Partijen in de schuldbemiddeling 1

INHOUD. Juridische handleiding. I. Leidraad bij de juridische handleiding 1. II. Partijen in de schuldbemiddeling 1 INHOUD Juridische handleiding I. Leidraad bij de juridische handleiding 1 Hoofdstuk 1: Schuldbemiddeling, een complexe taak 1 Hoofdstuk 2: Juridisch draaiboek 3 1. Hiërarchie tussen de verschillende wetten

Nadere informatie

Aansprakelijkheid voor loonheffingen en omzetbelasting bij inlening van personeel

Aansprakelijkheid voor loonheffingen en omzetbelasting bij inlening van personeel Inlenersaansprakelijkheid en g-rekening: daarmee krijgt u te maken als u personeel inleent. Want als de uitlener de loonheffingen en omzetbelasting niet afdraagt aan de Belastingdienst, kunt u voor deze

Nadere informatie

Aansprakelijkheid voor loonheffingen en btw bij inlening van personeel

Aansprakelijkheid voor loonheffingen en btw bij inlening van personeel Aansprakelijkheid voor loonheffingen en btw bij inlening van personeel Leent u personeel in van een uitlener, en draagt deze de loonheffingen en btw niet af aan de Belastingdienst? Dan kunt u hiervoor

Nadere informatie

Aansprakelijkheid voor loonheffingen en btw bij inlening van personeel

Aansprakelijkheid voor loonheffingen en btw bij inlening van personeel Aansprakelijkheid voor loonheffingen en btw bij inlening van personeel Leent u personeel in van een uitlener, en draagt deze de loonheffingen en btw niet af aan de Belastingdienst? Dan kunt u hiervoor

Nadere informatie

Als u een belastingaanslag

Als u een belastingaanslag Als u een belastingaanslag Het kan gebeuren dat u uw belastingaanslag niet kunt betalen. Wat komt er dan allemaal op u af? Mag u nog even wachten met betalen? Kunt u helemaal niet betalen? Krijgt u een

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor geldlening en zekerheidstelling

Algemene voorwaarden voor geldlening en zekerheidstelling Algemene voorwaarden voor geldlening en zekerheidstelling Algemene voorwaarden voor geldlening en zekerheidstelling Propertize B.V., gevestigd te Utrecht, KvK 08024286 Versie geldend per 02 januari 2014,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GELDLENING ONDER HYPOTHECAIR VERBAND. Van Direktbank Woninghypotheken. (Versie DWH 072014)

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GELDLENING ONDER HYPOTHECAIR VERBAND. Van Direktbank Woninghypotheken. (Versie DWH 072014) ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GELDLENING ONDER HYPOTHECAIR VERBAND Van Direktbank Woninghypotheken (Versie DWH 072014) Inhoud Hoofdstuk I Inleidende bepalingen...3 Artikel 1: Begripsbepalingen...3 Artikel 2:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van geldlening onder hypothecair verband

Algemene voorwaarden van geldlening onder hypothecair verband Algemene voorwaarden van geldlening onder hypothecair verband Van Fortis Hypotheek Bank N.V. alsmede van de aan haar gelieerde vennootschappen/werkmaatschappijen, vastgesteld bij akte op de eerste augustus

Nadere informatie

Wijziging Leidraad Invordering gemeentelijke belastingen Wijzigingen per 1 januari 2008 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Wijziging Leidraad Invordering gemeentelijke belastingen Wijzigingen per 1 januari 2008 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijziging Leidraad Invordering gemeentelijke belastingen Wijzigingen per 1 januari 2008 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heusden Gelezen het voorstel van de gemeenteambtenaar

Nadere informatie

Thema Aansprakelijkheid

Thema Aansprakelijkheid Tweewekelijks vaktijdschrift voor de fiscale praktijk Fiscaal Praktijkblad is een tweewekelijks vaktijdschrift voor de fiscale adviespraktijk, de accountantspraktijk, de belastingdienst en de rechterlijke

Nadere informatie

RB Prinsjesdagspecial 2013

RB Prinsjesdagspecial 2013 PRINSJESDAG: FISCALE MAATREGELEN 2014 NAAR TWEEDE KAMER Op Prinsjesdag, dinsdag 17 september 2013, werden de Miljoenennota, de Rijksbegroting en het pakket Belastingplan 2014 aangeboden aan de Tweede Kamer.

Nadere informatie

RB Prinsjesdagspecial 2012

RB Prinsjesdagspecial 2012 Het aan de Tweede Kamer aangeboden pakket Belastingplan 2013 bestaat uit de volgende zes wetsvoorstellen: (I) Belastingplan 2013, (II) Wet herziening fiscale behandeling woonwerkverkeer, (III) Wet herziening

Nadere informatie

Woninghypotheken. Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden Woninghypotheken 01 / 20

Woninghypotheken. Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden Woninghypotheken 01 / 20 Woninghypotheken Algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden Woninghypotheken 01 / 20 Algemene Voorwaarden van woninghypotheken en hypothecaire geldleningen bij de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HYPOTHECAIRE GELDLENINGEN EN KREDIETEN VAN DIREKTBANK, (HIERNA: DE ALGEMENE VOORWAARDEN ) VAN 1 JULI 2014.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HYPOTHECAIRE GELDLENINGEN EN KREDIETEN VAN DIREKTBANK, (HIERNA: DE ALGEMENE VOORWAARDEN ) VAN 1 JULI 2014. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HYPOTHECAIRE GELDLENINGEN EN KREDIETEN VAN DIREKTBANK, (HIERNA: DE ALGEMENE VOORWAARDEN ) VAN 1 JULI 2014. Inhoudsopgave Inhoud Artikel 1 Definities... 3 Artikel 2 Begrippen...

Nadere informatie

ASR Levensverzekering N.V. algemene voorwaarden van geldlening en zekerheidsstelling AVLH 2010/1.0. Inhoudsopgave. A. Definities

ASR Levensverzekering N.V. algemene voorwaarden van geldlening en zekerheidsstelling AVLH 2010/1.0. Inhoudsopgave. A. Definities algemene voorwaarden van geldlening en zekerheidsstelling Inhoudsopgave A. Definities B. Algemene Voorwaarden 1. Algemene Voorwaarden 2. Kopjes C. De Offerte 3. De inhoud van de Offerte 4. Geldigheidsduur

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2009 2010 32 130 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale vereenvoudigingswet 2010) A GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET 19 november

Nadere informatie

Westpark Highlights - 4 e kwartaal 2009

Westpark Highlights - 4 e kwartaal 2009 1/ 75 Westpark Highlights - 4 e kwartaal 2009 1. Ondernemen weer leuk in 2010! De Miljoenennota 2010 belooft een aantal aantrekkelijke maatregelen voor u als ondernemer. Als de plannen doorgaan wordt ondernemen

Nadere informatie

Fiscaal Actueel. In de zaak waarin de Hoge Raad moest oordelen ging het om een directeur-grootaandeelhouder

Fiscaal Actueel. In de zaak waarin de Hoge Raad moest oordelen ging het om een directeur-grootaandeelhouder 2 uitgave van het register belastingadviseurs tweede kwartaal 2011 - nummer 2 Fiscaal vriendelijk in- en doorlenen van de bv Inhoud o.a. Wanneer is een beroepschrift tijdig ingediend? 3 Gebruikelijk loon

Nadere informatie

It s a waiting game. De mededelingsplicht uit art. 22bis Invorderingswet 1990 nader bekeken. Janneke van Slobbe

It s a waiting game. De mededelingsplicht uit art. 22bis Invorderingswet 1990 nader bekeken. Janneke van Slobbe It s a waiting game De mededelingsplicht uit art. 22bis Invorderingswet 1990 nader bekeken. Janneke van Slobbe Roosendaal, mei 2013 It s a waiting game De mededelingsplicht uit art. 22bis Invorderingswet

Nadere informatie

MUNT Hypotheken B.V. Algemene voorwaarden van geldlening en zekerheidsstelling. Inhoudsopgave. Model MUNT Hypotheken 15.02. A.

MUNT Hypotheken B.V. Algemene voorwaarden van geldlening en zekerheidsstelling. Inhoudsopgave. Model MUNT Hypotheken 15.02. A. MUNT Hypotheken B.V. Algemene voorwaarden van geldlening en zekerheidsstelling Model MUNT Hypotheken 15.02 Inhoudsopgave A. Definities B. Algemene Voorwaarden 1. Algemene Voorwaarden 2. Kopjes C. De Offerte

Nadere informatie

VAN G ELDL ENING EN Z EKERHEIDSTELLING A MSTELHUYS

VAN G ELDL ENING EN Z EKERHEIDSTELLING A MSTELHUYS A L GEMENE VOORWAARDEN VAN G ELDL ENING EN Z EKERHEIDSTELLING A MSTELHUYS NV A L GEMENE VOORWAARDEN VAN G ELDL ENING EN Z EKERHEIDSTELLING Vastgesteld bij akte op 4 maart 2002 verleden voor notaris mr.

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN VOOR GELDLENINGEN d.d. 1 augustus 1996 Versie 2009 mei 2009. Westerdorpsstraat 68 Postbus 15 3870 DA Hoevelaken

ALGEMENE BEPALINGEN VOOR GELDLENINGEN d.d. 1 augustus 1996 Versie 2009 mei 2009. Westerdorpsstraat 68 Postbus 15 3870 DA Hoevelaken ALGEMENE BEPALINGEN VOOR GELDLENINGEN d.d. 1 augustus 1996 Versie 2009 mei 2009 Westerdorpsstraat 68 Postbus 15 3870 DA Hoevelaken INHOUDSOPGAVE - Artikel 1: Begripsbepalingen - Artikel 2: Algemeen - Artikel

Nadere informatie

Algemene Financieringsvoorwaarden Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE) 1 januari 2015

Algemene Financieringsvoorwaarden Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE) 1 januari 2015 Algemene Financieringsvoorwaarden Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE) 1 januari 2015 Fûns Skjinne Fryske Enerzjy B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Leeuwarden (hierna: FSFE), treedt op als

Nadere informatie

Mei 2013. Mr. H.A. Stein

Mei 2013. Mr. H.A. Stein Mei 2013 Mr. H.A. Stein mr. H.A. Stein, Breda, 2013 NUR 822 c:\users\toon\documents\publicaties\beslag-rapport(pub).rtf - 4 november 2013 -- 2 - I. Individualisering verhaalsobject Blokkeren beschikkingsmacht

Nadere informatie