Vergoedingenlijst Persoonsgebonden budget Jeugdhulp en Maatschappelijke ondersteuning 2015 Gemeente Zwolle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vergoedingenlijst Persoonsgebonden budget Jeugdhulp en Maatschappelijke ondersteuning 2015 Gemeente Zwolle"

Transcriptie

1 Vergoedingenlijst Persoonsgebonden budget Jeugdhulp en Maatschappelijke ondersteuning 205 Gemeente Zwolle Dit is de vergoedingenlijst Persoonsgebonden budget (PGB) Jeugdhulp en Maatschappelijke ondersteuning 205. In deze lijst vindt u een overzicht met onderwerpen die met het PGB vergoed kunnen worden en onder welke voorwaarden. Deze lijst is geen definitieve opsomming. Komt een onderwerp niet op de lijst voor, dan betekent dit niet dat het wel of geen PGB-zorg is. Er is alleen nog geen uitspraak over gedaan. Staat een onderwerp niet op de lijst en u wilt deze hulp wel inkopen met uw PGB, neemt u dan vooraf contact op met de gemeente Zwolle via het Sociaal wijkteam Zwolle in uw stadsdeel. Telefoon Leeswijzer In de eerste kolom Is het onderwerp beschreven. In de tweede kolom zijn er de volgende mogelijkheden: JA: dit betekent dat u deze kosten mag betalen uit uw PGB NEE: dit betekent dat u deze kosten niet mag betalen uit uw PGB JA MITS: u mag uitsluitend onder bepaalde voorwaarden kosten uit het PGB bekostigen NEE, TENZIJ: de kosten vallen niet onder het PGB, maar gedeeltelijk kunt u bepaalde kosten wel bekostigen. In de derde kolom kunt u lezen of er voorwaarden zijn en welke dat zijn. In de vierde kolom staan genoemd of leest u waar u meer informatie over dit onderwerp kunt vinden. In de laatste kolom worden eventuele voorliggende genoemd waarvan u gebruik kunt maken in plaats van het PGB. Afkortingenlijst AV Aanvullende verzekering ziektekosten AWBZ Algemene wet bijzondere ziektekosten BV Zvw Basisverzekering Zorgverzekeringswet Pgb Persoonsgebonden budget Wia Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen Wk Wet kinderopvang Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning (gemeente) Wsw Wet sociale werkvoorziening Zin Zorg in natura Zzp Zorgzwaartepakket

2 Vergoedingenlijst PGB 205 PGB? / Activerende begeleiding Sinds is activerende begeleiding niet meer mogelijk binnen het PGB. 2 3 Acupunctuur Mogelijk AV 4 Administratie PGB (overnemen van) Verantwoordingsvrij bedrag 5 Alarmsysteem 6 Annuleringsverzekering / reisverzekeringen Arbeids(re)integratie Arbeid, WIA en WSW zijn voorliggend Au pair Beademing u alleen de uren zorg verantwoordt. het alleen de persoonlijke verzorging en verpleging betreft die samenhangt met de beademing. Een au pair is een persoon van niet Nederlandse nationaliteit die participeert in een cultureel uitwisselingsprgramma. De hoofddoelstelling van het verblijf is de culturele uitwisseling en de overige werkzaamheden zijn nevenactiviteiten waarbij niet concreet is geregeld welke werkzaamheden een au pair wel of niet mag doen. Het is daardoor mogelijk dat een au pair bv. een kind met een verstandelijke beperking begeleidt. U moet wel rekening houden met bepaalde fiscale aspecten. De SVB kan u hierover informeren. (www.svb.nl) Zvw voor apparatuur Begeleid werken Arbeid, WIA en WSW zijn voorliggend 0 Begeleiding bij regulier onderwijs Begeleiding via moderne media, bijvoorbeeld Skype., tenzij de begeleiding is beperkt tot toezicht. Te denken valt hierbij aan begeleiding bij "vrije" of praktijklessen als schoolzwemmen of schoolgym of bij de omgang met andere kinderen en / of bij spel. De overige begeleiding is de verantwoordelijkheid van de school en kan niet uit een PGB betaald worden. 2 3 Behandeling ja 4 Beheer PGB Verantwoordingsvrij bedrag 5 Bemiddelingskosten, tenzij Onderwijs, Rugzakje Ook het plannen en structureren van schoolse zaken als huiswerk, kunnen niet vanuit het PGB betaald worden. Het gaat hier bijvoorbeeld om het ondersteunen in het aanbrengen van structuur, het stimuleren en aanzetten tot activiteit en daardoor het uitvoeren van vaardigheden die de zelfredzaamheid bevorderen u al op een PGB had. Dan mag u in 204 nog bemiddelingskosten Bij een PGB tot op jaarbasis mag opvoeren ten laste van uw PGB. Voor u maximaal 250 per jaar aan deze uitgaven geldt de extra bemiddelingskosten verantwoorden. voorwaarde dat de bemiddelaar moet Bij een PGB boven op jaarbasis beschikken over een geldig mag u maximaal 500 per jaar aan zorgkeurmerk voor diensten bemiddelingskosten verantwoorden. "goedgekeurd PGB bureau". Beschermende kleding voor zorgverlener er een arbeidsovereenkomst is afgesloten voor minimaal 4 dagen per week, of u met uw zorgverlener 6 Opting-in heeft afgesproken. 7 Bewegingstherapie ja BV Zvw/mogelijk AV 8 Bewindvoerder - kosten 9 Blindengeleidehond BV Zvw 20 Braille training BV Zvw BTW, tenzij het btw over vervoer of over bemiddelingskosten betreft. Over hulpverlening is men geen BTW Belastingwetgeving verschuldigd. Er moet wel voldaan worden aan de voorwaarden voor 2 vervoer en bemiddeling 22 Budgetplan, opstellen 23 Buitenlandse zorgverleners aan de voorwaarden wordt voldaan die de overheid stelt aan buitenlandse werknemers. Meer informatie over dit onderwerp vindt u op enlandse-werknemers er begeleiding conform Jeugdwet Buitenschoolse of naschoolse opvang geboden wordt. Daarnaast heeft de budgethouder met speciaal onderwijs 24 budgethouder toezicht en begeleiding. Buitenschoolse of naschoolse opvang 25 budgethouder met regulier onderwijs Buitenschoolse of naschoolse opvang voor kind 26 van budgethouder 27 Cadeau voor zorgverlener Zie feestdagenregeling Wk Wk 2

3 Vergoedingenlijst PGB 205 PGB? / 28 Computer, aanpassingen en onderhoud BV Zvw Consumpties, tenzij het de consumpties van de zorgverlener tijdens het verlenen van de zorg buitenshuis betreft. De zorgverlener mag geen deel uitmaken van het cliëntsysteem. (= partner, familie, vrienden) van de budgethouder. De zorgverlener declareert zijn kosten bij de budgethouder. De budgethouder moet aan kunnen tonen dat het om zorgkosten van de zorgverlener gaat Crèche Wk 3 Curator - kosten De diensten van een curator kunnen niet uit de Jeugdwet/WMO betaald worden. 32 Cursus ouders/verzorgers Cursus zorgverlener Cursussen budgethouder 35 Dagbesteding de cursus een directe relatie heeft met de beperkingen van de budgethouder. Algemene cursussen als bijvoorbeeld coaching mogen niet. de cursus een directe relatie heeft met de beperkingen van de budgethouder en relevante In de regel duren cursussen niet langer dan 6 maanden. Er moet een overeenkomst zijn met de organisatie die de cursus verzorgt. De cursus moet worden verantwoord als deskundigheidsbevordering wat betreft onkosten van de zorgverlener. de te leveren zorg tot doel heeft. Algemene cursussen als bijvoorbeeld In de regel duurt de cursus niet langer coaching mogen niet. dan 6 maanden. de dagbesteding bestaat uit een structurele tijdsbesteding met een welomschreven doel waarbij de client actief wordt betrokken en die hem zingeving verleent. Onder dagbesteding worden niet verstaan: een reguliere dagstructurering die in de woon- / verblijfssituatie wordt geboden of een welzijnsactiviteit zoals zang, bingo, uitstapjes en dergelijke. 36 Dertiende maand de 3e maand is opgenomen in de overeenkomst met de zorgverlener. Detentie en PGB Dieren, therapie met / begeleiding met, begeleiding bij verzorging van Dier wordt als middel gebruikt om een doel te bereiken. Diversen 39 Als een budgethouder in detentie is dan valt hij/zij onder Justitie en is er geen recht op een PGB Dieren zijn geen begeleiders en kunnen geen begeleiding gericht op zelfredzaamheid leveren. (CVZ , volgnummer: ) Let op dit is een beperkte opsomming Voorbeelden: Dolfijntherapie Therapiehonden Paardentherapie Equi therapie Animal assisted therapie (AAT) Begeleiding met paarden U mag geen post "diversen" opvoeren om uitgaven PGB te verantwoorden Doventolk Hier is een speciale regeling voor bij Menzis. En ook via het UWV zijn hiervoor mogelijkheden. Menzis tel.nr Dyslexie behandeling BV Zvw 42 Eigen bijdrage thuiszorg (CAK) 43 Eigen bijdrage/ouderbijdrage instelling 44 Entreegeld budgethouder Entreegeld zorgverlener bij begeleiding budgethouder bij activiteiten in de persoonlijke levenssfeer van de budgethouder buiten de deur Evaluatiegesprek zorgverleners declareren het hier gaat om sociale activiteiten in de persoonlijke levenssfeer met familie en vrienden. De zorgverlener mag geen deel uitmaakt van het cliëntsysteem van de budgethouder. De zorgverlener declareert zijn kosten achteraf bij de budgethouder. De budgethouder moet aan kunnen tonen dat het om zorgkosten van de zorgverlener gaat. Evalueren is onderdeel van de te leveren zorg en maakt daarmee onderdeel uit van van de gewerkte zorguren van de zorgverlener. Zie ook Overheadkosten. 3

4 Vergoedingenlijst PGB Familiebezoek PGB? / de activiteiten voldoen aan de algemene voorwaarden die worden gesteld aan de functie begeleiding en er geen voorliggende zijn, dan kan dit worden verantwoord. Er moet echter wel sprake zijn van toezicht. De uitstapjes zelf mogen niet uit het PGB betaald worden. Feestdagenregeling / uitkering Feuerstein methode 50 Fitness (medische-, fysio -) 5 Gesprekken instanties, overnemen van Gezinsbegeleiding 52, tenzij het gaat om het in de praktijk inslijten van wat is geleerd tijdens Behandeling. Feestdagenregeling, max. 272 per jaar. Dient te voldoen aan de fiscale voorwaarden. Wanneer u geen arbeidsovereenkomst bruto-netto heeft afgesloten met uw zorgverlener of een machtiging heeft afgegeven voor afdragen loonheffing (opting-in) bij de SVB, dan bent u zelf verantwoordelijk voor eventuele fiscale gevolgen Bij de verantwoording en bij de opgaaf aan de belastingdienst meldt u dit als inkomen van de zorgverlener. Gratificatie zorgverlener De gratificatie moet zijn opgenomen in de overeenkomst met de zorgverlener. 53 (Let op maximum) 54 Herstellingsoord Zvw of ZIN AWBZ 55 Homeopathie/homeopathisch arts Mogelijk AV 56 Huifbedritten Zie ook paardrijden. Huishoudelijke hulp 57 Huisvesting (bv.huur, servicekosten, maaltijden) 58 Huiswerkbegeleiding 59 Zie uitspraak BR72 en CRvB /6077 Onderwijs/Rugzakje 60 Hulphonden BV Zvw Hulpmiddelen (zoals protheses, speciaal 6 schoeisel, rolstoel) BV Zvw/mogelijk AV, AWBZ 62 Invalidenparkeerplaats, vergunning Gemeente 63 Jobcoaching 64 Kerstgratificatie Zie ook Feestdagenregeling 65 Kerstpakket 66 Kinderdagverblijf voor gehandicapten Zie buitenschoolse opvang Bij de verantwoording en opgaaf van belastingdienst meldt u dit als inkomen van de zorgverlener. Voor een geschenk in natura geldt een maximum van 70,- per kalenderjaar. Zie ook Feestdagenregeling Kinderopvang budgethouder, babysit, crëche 67 Wk 68 Kinderopvang voor kind budgethouder 69 Kinderopvang/oppas kind zorgverlener Wk 70 Kinderpsychologie/-therapie 7 Klusjes 72 Kortdurend verblijf het onder de voorwaarden van kortdurend verblijf valt, te weten: beschermende omgeving, therapeutisch klimaat en de budgethouder heeft onafgebroken toezicht nodig. Ook moet er 24 uur per dag geschoold personeel zijn en is de Het kan nooit op het eigen woonadres omgeving aangepast aan de specifieke plaatsvinden, of bij familieleden of behoeften van de budgethouder. kennissen thuis. de kosten voor vervoer, indien er naast een indicatie kortdurend verblijf een indicatie vervoer aanwezig is en het geen familie/partnervakantie betreft, mogen worden verantwoord Leerlingenvervoer 73 Leerlingenvervoer via gemeente 74 Leermiddelen, (aangepast) Onderwijs 75 Lesgeld / contributie Zie vrijetijdsbesteding. Levensloopregeling voor zorgverlener u een arbeidsovereenkomst heeft afgesloten voor minimaal 4 dagen per De SVB kan u hierover informeren week, of u met uw zorgverlener 76 ìopting-inî heeft afgesproken. 77 Logeeropvang Zie ook Kortdurend verblijf Wk 4

5 Vergoedingenlijst PGB Loopbaanbegeleiding 79 Lotgenotencontact Maaltijdbereiding, hulp bij 80 8 Maaltijden zorgverlener bij overwerk 82 Maaltijdvoorziening/tafeltje dekje Manicure Massage PGB? /, tenzij Mediërend leren Medische kinderdagverblijf 87 Meditatieve ontwikkeling de budgethouder is geïndiceerd voor langdurig verblijf het nagels knippen betreft omdat u dit door ziekte, aandoening of ouderdom niet zelf kunt. Dit valt onder persoonlijke verzorging. Nagelverzorging die niets te maken heeft met uw ziekte, aandoening of ouderdom, is geen hulpverlening conform Jeugdwet/WMO. Betreft aanleren schoolse vaardigheden. Zie ook huiswerkbegeleiding Onderwijs Meerzorg, voorbereiding, aanvraag, CCE traject Mondhygiënist BV Zvw/Mogelijk AV 90 Muziekles Zie ook vrijetijdsbesteding. 9 Neurofeedback 92 Neurolinguistisch programmeren (NLP) 93 Observatie diagnostiek jeugd Is onderdeel van behandeling. Onderhoudswerk aan woning (bijv. een schilder) 94 Onderwijs (particulier) als dagbesteding, tenzij er een leerplichtontheffing is. Dan wordt gedurende deze periode de begeleiding in dagdelen als 95 dagbesteding gezien. 96 Onderzoek (diagnostisch) BV Zvw / mogelijk AV 97 Onderzoek (geneeskundig) BV Zvw/mogelijk AV Ontbindingsvergoeding vanwege de beëindiging van een zorgovereenkomst; ontbinding door een De SVB kan u hierover informeren 98 kantonrechter Openbaar vervoer budgethouder Openbaar vervoer zorgverlener, tenzij, tenzij er sprake is van: vervoer geïndiceerd bij begeleiding groep en het vervoer van en naar de dagbesteding of kortdurend verblijf betreft en de budgethouder reist met een begeleider. Aan alle 3 de voorwaarden moet worden voldaan. het woon-werkverkeer of werkwerkverkeer (waarbij de zorgverlener reist om dezelfde budgethouder op verschillende locaties zorg te verlenen) betreft. Moet zijn opgenomen in de zorgovereenkomst 0 Opvang budgethouder, tenzij het toezicht en begeleiding betreft, wanneer het oppas betreft; bijvoorbeeld naschoolse opvang 02 Opvang kind zorgverlener Wk Orthopedagogische hulpverlening Orthopedagoog BV Zvw Kosten hiervoor horen te zijn opgenomen Overheadkosten in het tarief dat de zorgverlener rekent 05 waarbij het maximale uurloon niet mag worden overschreden. 06 Paardrijden Zie vrijetijdsbesteding. 07 Parkeergeld 08 Pastorale hulpverlening 09 Patiëntenvereniging, bijdrage 0 Pedagogische hulpverlening Onderwijs Pedicure Pensioenregelingen advieskosten SVB 2 3 Pensioenvoorziening zorgverlener, tenzij Personal Organizer (persoon), tenzij 4 5 Personal trainer Plannen en structureren 6 het nagels knippen betreft omdat u dit door ziekte, aandoening of ouderdom niet zelf kunt. Dit valt onder persoonlijke verzorging. er daadwerkelijk een pensioenregeling bij de SVB is gesloten er een arbeidsovereenkomst is afgesloten voor minimaal 4 dagen per week, of u met uw zorgverlener ìopting-inî heeft afgesproken. de geleverde zorg voldoet aan de voorwaarden gesteld aan de functie Begeleiding Het gaat om plannen en structureren van dag of week in zijn totaliteit. Voetverzorging die niets te maken heeft met uw ziekte, aandoening of ouderdom, BV Zvw is geen hulpverlening conform Jeugdwet/WMO De SVB kan u hierover informeren De SVB kan u hierover informeren 5

6 Vergoedingenlijst PGB Plannen en structureren van huiswerk PGB? /, tenzij het onderdeel uit maakt van het plannen en structureren van de dag of week in zijn totaliteit. De nadruk kan daarbij nadrukkelijk niet liggen bij het plannen en structureren van huiswerk. Zie ook Huiswerkbegeleiding 8 Pleegouders Pleegzorg kent een aparte vergoedingsregeling. 9 Premie Ziektekostenverzekering 20 Priveles (een op een lessen) 2 Psychiatrie BV Zvw 22 Psycho-educatie BV Zvw 23 Psychologische zorg BV Zvw/mogelijk AV 24 Psycho-motorische zorg BV Zvw/mogelijk AV 25 Reiskosten budgethouder Zie vervoer budgethouder 26 Reiskosten zorgverlener Reis en verblijfskosten zorgverlener Reistijd zorgverlener 29 Remedial teaching 30 Rouwverwerking het woon-werkverkeer of werkwerkverkeer (waarbij de zorgverlener reist om dezelfde budgethouder op verschillende locaties zorg te verlenen) betreft. Ook moeten de reiskosten vallen binnen het maximale uurtarief. De kosten die het maximale uurtarief overschrijden worden afgewezen. het de reis- en verblijfskosten van de zorgverlener betreft die meegaat om te werken, niet om vakantie te vieren, die geen familielid e en 2e graad is en met wie u geen affectieve relatie heeft 3 Rugzakje Ambulante begeleiding Regionaal Expertise Centrum 32 Schenking aan zorgverlener Zie feestdagenregeling 33 Schilderen (ateliers) Zie vrijetijdsbesteding. 34 School, tenzij er PV / VP nodig is tijdens het onderwijs, of wanneer er toezicht tijdens onderwijs is geïndiceerd. In dit laatste geval is de begeleiding beperkt tot toezicht. Te denken valt hierbij aan toezicht bij "vrije" of praktijklessen als schoolzwemmen, schoolgym of bij de omgang met andere kinderen bij spel. Seksuele dienstverlening, knuffelzorg, flexzorg Slaapdiensten 37 Sociale vaardigheidstraining (SoVa) Zie trainingen 38 Speel - activiteitengroepen lotgenoten 39 Speelgoed/spellen/boeken Sport, begeleiding bij sport en begeleiding 40 middels sport De overige begeleiding is de verantwoordelijkheid van de school en kan niet uit een PGB betaald worden. Onderwijs, Rugzakje Stage, begeleiding bij, tenzij 4 42 Studiebegeleiding het kinderen betreft die zo beperkt zijn dat er geen uitzicht is op een reguliere arbeidsplek en zij voor de rest van hun leven zijn aangewezen op een dagactiviteitencentrum. Ter voorbereiding daarop nemen deze kinderen tijdens hun schoolperiode al deel aan een dagactiviteitencentrum. Wanneer er geen enkel uitzicht is op een reguliere arbeidsplek kunnen deze kosten Onderwijs, Wia, WsW verantwoord worden vanuit begeleiding groep / dagbesteding 43 Therapie 44 Thuiszorg het begeleiding, persoonlijke verzorging of verpleging betreft. LET OP, dit is een beperkte opsomming: Alexandertechniek Bewustwordingstherapie Cognitieve therapie Creatieve therapie Equitherapie Gesprekstherapie Evolvo Lichaamsgerichte therapie Muziektherapie Oefentherapie Psychotherapie Rationele emotieve therapie (RET) Remedial teaching Speltherapie Spirituele therapie Mogelijk AV 6

7 Vergoedingenlijst PGB 205 Trainingen Tuinonderhoud PGB? / LET OP, dit is een beperkte opsomming: Agressieregulatietraining Brugklastraining Cognitieve training Communicatietraining Fietstraining Kanjertraining Luistertraining Motorische vaardigheidstraining Sociale vaardigheidstraining TOM (Theory of Mind) training Rots, water, vuur training Mogelijk AV ZVW Uitstapje budgethouder 47 Uitstapjes school, begeleiding bij 48 Uitstapjes, begeleiding bij 49 Vakantie budgethouder 50, tenzij De budgethouder kan de kosten van het het hier gaat om sociale activiteiten in uitstapje zelf, nooit vanuit het PGB de persoonlijke levenssfeer met familie betalen. Begeleiding bij en vrienden. De zorgverlener mag geen vrijetijdsbesteding mag niet vanuit het deel uitmaakt van het cliëntsysteem PGB gefinancierd worden wanneer het van de budgethouder. De hulpverlener doel participatie en recreatie is. Mee gaan declareert zijn kosten achteraf bij de met winkelen kan bijv. niet vanuit PGB budgethouder. Budgethouder moet gefinancierd worden. Het voorbereiden aan kunnen tonen dat het om van de budgethouder op het winkelen zorgkosten van de hulpverlener gaat. (wat moet ik kopen) wel. de activiteiten voldoen aan de algemene voorwaarden die worden gesteld aan de functie begeleiding en er geen voorliggende zijn. Er moet echter wel sprake zijn van toezicht. De uitstapjes zelf mogen niet uit het PGB betaald worden. De budgethouder kan de kosten van het het hier gaat om sociale activiteiten in uitstapje zelf nooit vanuit het PGB de persoonlijke levenssfeer met familie betalen. Begeleiding bij en vrienden. De zorgverlener mag geen vrijetijdsbesteding mag niet vanuit het deel uitmaakt van het cliëntsysteem PGB gefinancierd worden wanneer het van de budgethouder. De hulpverlener doel participatie en recreatie is. Mee gaan declareert zijn kosten achteraf bij de met winkelen kan bijv. niet vanuit PGB budgethouder. Budgethouder moet gefinancierd worden. Het voorbereiden aan kunnen tonen dat het om van de budgethouder op het winkelen zorgkosten van de hulpverlener gaat. (wat moet ik kopen) wel. Wanneer de budgethouder ter ontlasting van de thuissituatie tijdelijk elders verblijft wordt er mogelijk voldaan aan de voorwaarden van Tijdelijk verblijf Onderwijs, Rugzakje Vakantiekamp budgethouder, tenzij het kosten zijn voor begeleiding, persoonlijke verzorging of verpleging er naast een indicatie kortdurend verblijf een indicatie vervoer aanwezig is en het geen familie/partnervakantie betreft, daar waar het kosten voor vervoer van de budgethouder betreft het de reis- en verblijfskosten van de zorgverlener betreft, die meegaat om te werken, niet om vakantie te als het onder de voorwaarden van vieren, en die zorgverlener geen kortdurend verblijf valt en ter ontlasting familielid e en 2e graad is en de van de thuissituatie is zorgverlener niet iemand is met wie u een affectieve relatie heeft Of de verblijfskosten van de meereizende zorgverlener of de verblijfskosten van de bh indien het gaat om beschermende/therapeutische leefomgeving of permanent toezicht nodig is en het geen familie/partnervakantie betreft Verblijf, langdurig intramuraal Zin 53 Verbouwing Mits geindiceerd 54 Verpleging Verslaglegging, rapportage, administratieve 55 handelingen 56 Vervoer door dagverblijf Vervoer naar school Vervoerskosten budgethouder er begeleiding groep met vervoer, een ZZP met vervoer of een ZZP VV is geïndiceerd. Het dagverblijf dient dan ook PGB gefinancierd te zijn. er begeleiding groep met vervoer, een ZZP met vervoer of een ZZP VV is geïndiceerd. Het dagverblijf dient dan ook PGB gefinancierd te zijn. Kosten hiervoor horen te zijn opgenomen in het tarief dat de zorgverlener rekent. Max. uurtarief. 7

8 Vergoedingenlijst PGB 205 PGB? / 59 Video home training BV Zvw 60, maar begrensd Iedereen met een PGB heeft een vrij besteedbaar bedrag van,5% van het Vrij besteedbaar bedrag budget. Dit bedrag is bestemd voor kleine zorguitgaven en hoeft niet verantwoord te worden. Dit vrij besteedbare bedrag is anderhalf procent van het budget, met een minimum van 50 en een maximum van.250 euro 6 Vrijetijdsbesteding Eigen sociaal netwerk Vrijetijdsbesteding, begeleiding bij Begeleiding bij vrijetijdsbesteding mag niet vanuit het PGB WMO gefinancierd worden wanneer het doel participatie en recreatie is. Mee gaan met winkelen kan Eigen sociaal netwerk bijv. niet vanuit PGB gefinancierd worden. Het voorbereiden van de budgethouder op het winkelen (wat 62 moet ik kopen) wel. 63 Vrijwilligersvergoeding 64 Waakdiensten 65 Weekendopvang voor gehandicapten Zie voorwaarden verblijf, kortdurend 66 Weerbaarheidstraining Zvw 67 Werving zorgverlener, tenzij Zie bemiddelingskosten 68 Woningaanpassing Mits geïndiceerd Wmo 69 Zorg op afstand (telefonisch / skype) het de abonnementskosten van een communicatiecentrale betreft. Zorghotel, particuliere instelling voor verpleging, tenzij 70 en verzorging Zie vakantie Zorgovereenkomst; buitengerechtelijke kosten door de beëindiging van een ontbinding door 7 een kantonrechter Zorgplan / werkplan / overeenkomsten opstellen 72 Zorgverleners uit het buitenland Zwembad entree budgethouder Zwemles (zweminstructie, zwemkaartje, 75 zwemlesgeld) aan de voorwaarden wordt voldaan die de overheid stelt aan deze werknemers. Meer informatie over buitenlanders die in Nederland zorg verlenen vindt u op enlandse-werknemers Zie vrijetijdsbesteding 8

Pgb-vergoedingenlijst Apeldoorn 2015

Pgb-vergoedingenlijst Apeldoorn 2015 Pgb-vergoedingenlijst Apeldoorn 2015 INLEIDING Vergoedingenlijst Persoonsgebonden budget Apeldoorn (pgb Jeugd en Wmo) 2015 versie 1.0 Dit is de vergoedingenlijst Persoonsgebonden budget AWBZ (PGB) zoals

Nadere informatie

Vergoeding uit PGB? Nee of Nee, tenzij Acupunctuur Nee Geen individuele voorziening jeugdhulp onder artikel 2, Verordening jeugdhulp

Vergoeding uit PGB? Nee of Nee, tenzij Acupunctuur Nee Geen individuele voorziening jeugdhulp onder artikel 2, Verordening jeugdhulp Algemene informatie Dit is de uitsluitingenlijst persoonsgebonden budget jeugdhulp (PGB) zoals deze door de regio ZuidHolland Zuid wordt gehanteerd. Deze lijst ondersteunt jeugdigen, ouders en professionals

Nadere informatie

INLEIDING Vergoedingenlijst Persoonsgebonden budget WLZ (pgb wlz) 2015 versie 2.0 (Geldig vanaf 1 september 2015)

INLEIDING Vergoedingenlijst Persoonsgebonden budget WLZ (pgb wlz) 2015 versie 2.0 (Geldig vanaf 1 september 2015) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 INLEIDING Vergoedingenlijst Persoonsgebonden budget WLZ (pgb wlz) 2015 versie 2.0 (Geldig vanaf 1 september 2015) B Dit is

Nadere informatie

Vergoedingenlijst pgb Wlz 2017

Vergoedingenlijst pgb Wlz 2017 Omschrijving Administratie, inclusief de pgb administratie Vergoeding uit PGB? Ja/ Voorwaarden Extra informatie en/of Apart declareren bij SVB voorbeelden Niet de administratie zelf maar wel het ondersteunen

Nadere informatie

Nadere regels ter uitvoering van de Verordening jeugdhulp gemeente Giessenlanden 2016

Nadere regels ter uitvoering van de Verordening jeugdhulp gemeente Giessenlanden 2016 Nadere regels ter voering van de Verordening jeugdhulp gemeente Giessenlanden 2016 Inleiding In de Verordening Jeugdhulp Zuid-Holland Zuid staan de verplichtingen van de gemeente als gevolg van de invoering

Nadere informatie

Vergoedingenlijst persoonsgebonden budget (pgb) Wet langdurige zorg (Wlz) 2017

Vergoedingenlijst persoonsgebonden budget (pgb) Wet langdurige zorg (Wlz) 2017 Vergoedingenlijst persoonsgebonden budget (pgb) Wet langdurige zorg (Wlz) 2017 Inleiding Dit is de vergoedingenlijst pgb voor 2017 zoals deze door de zorgkantoren per 1 januari 2017 wordt gehanteerd. De

Nadere informatie

Vergoedingenlijst Persoonsgebonden budget AWBZ (pgb) 2011 versie 2.0

Vergoedingenlijst Persoonsgebonden budget AWBZ (pgb) 2011 versie 2.0 Persoonsgebonden budget AWBZ (pgb) 2011 versie 2.0 Dit is de vergoedingenlijst persoonsgebonden budget AWBZ (PGB) zoals deze door alle zorgkantoren per 1 wordt gehanteerd. In deze lijst vindt u een overzicht

Nadere informatie

Vergoedingenlijst 2018

Vergoedingenlijst 2018 Vergoedingenlijst 2018 persoonsgebonden budget Wet langdurige zorg De vergoedingenlijst is opgesteld door de gezamenlijke zorgkantoren. Het zorgkantoor beoordeeld uw (aan)vraag op basis van uw persoonlijke

Nadere informatie

Gemeente Dordrecht 8 januari 2016 Nadere regels ter uitvoering van de Verordening Jeugdhulp Dordrecht

Gemeente Dordrecht 8 januari 2016 Nadere regels ter uitvoering van de Verordening Jeugdhulp Dordrecht GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Dordrecht. Nr. 1852 8 januari 2016 Gemeente Dordrecht 8 januari 2016 Nadere regels ter uitvoering van de Verordening Jeugdhulp Dordrecht Het COLLEGE van BURGEMEESTER

Nadere informatie

gelet op de artikelen 11, derde lid, 12, derde lid, 16, 17 en 21, vierde lid van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Pekela 2015;

gelet op de artikelen 11, derde lid, 12, derde lid, 16, 17 en 21, vierde lid van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Pekela 2015; Besluit maatschappelijke ondersteuning Pekela Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Pekela gelet op de artikelen 11, derde lid, 12, derde lid, 16, 17 en 21, vierde lid van de Verordening

Nadere informatie

Vergoedingenlijst persoonsgebonden budget (pgb) Wet langdurige zorg (Wlz) 2017

Vergoedingenlijst persoonsgebonden budget (pgb) Wet langdurige zorg (Wlz) 2017 Vergoedingenlijst persoonsgebonden budget (pgb) Wet langdurige zorg (Wlz) 2017 Inleiding Dit is de vergoedingenlijst pgb voor 2017 zoals deze door de zorgkantoren per 1 januari 2017 wordt gehanteerd. De

Nadere informatie

Vergoedingenlijst persoonsgebonden budget (pgb) Wet langdurige zorg (Wlz) 2017

Vergoedingenlijst persoonsgebonden budget (pgb) Wet langdurige zorg (Wlz) 2017 Vergoedingenlijst persoonsgebonden budget (pgb) Wet langdurige zorg (Wlz) 2017 Inleiding Dit is de vergoedingenlijst pgb voor 2017 zoals deze door de zorgkantoren per 1 januari 2017 wordt gehanteerd. De

Nadere informatie

Nadere regels ter uitvoering van de Verordening Jeugdhulp Dordrecht. Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT; BESLUIT:

Nadere regels ter uitvoering van de Verordening Jeugdhulp Dordrecht. Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT; BESLUIT: DORDRECHT Nadere regels ter uitvoering van de Verordening Jeugdhulp Dordrecht Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT; gelet

Nadere informatie

Het Persoonsgebonden voor volwassenen

Het Persoonsgebonden voor volwassenen Het Persoonsgebonden budget voor volwassenen Lwdvoorelkaar over werk, jeugd en zorg in de gemeente Leeuwarden inhoud Het Persoonsgebonden budget Het Persoonsgebonden budget Over het Pgb Een Pgb aanvragen

Nadere informatie

Wijzigingsoverzicht PGB verpleging en verzorging 2014 en 2015

Wijzigingsoverzicht PGB verpleging en verzorging 2014 en 2015 Wijzigingsoverzicht PGB verpleging en verzorging 2014 en 2015 2014 2015 PGB via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Aanvraag PGB via zorgkantoor. Indicatiestelling loopt via CIZ. PGB vv via

Nadere informatie

Een Persoonsgebonden Budget bij de zorgverzekeraar

Een Persoonsgebonden Budget bij de zorgverzekeraar Een Persoonsgebonden Budget bij de zorgverzekeraar Jouw Persoonsgebonden Budget (PGB) verpleging en verzorging Wat verandert er in 2015? De overheid wil de langdurige zorg toegankelijk, goed en betaalbaar

Nadere informatie

EMG-platform 8 april 2008 Hans van der Knijff, consultant

EMG-platform 8 april 2008 Hans van der Knijff, consultant EMG-platform 8 april 2008 Hans van der Knijff, consultant Eigen keuze Pgb is een keuze Voordeel: eigen regie, ruime mogelijkheden Maar wel: zelf regelen Ook keuze mogelijk voor zorg in natura : alles wordt

Nadere informatie

Het Persoonsgebonden Budget in de WlZ en de Wmo in 2016

Het Persoonsgebonden Budget in de WlZ en de Wmo in 2016 Het Persoonsgebonden Budget in de WlZ en de Wmo in 2016 Hans van der Knijff 30 september 2015 Waar gaan we het over hebben? Waarom, hoe en waar vraag ik pgb aan? Pgb in Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Trekkingsrecht PGB, Q&A voor gemeenten Hoeksche Waard

Trekkingsrecht PGB, Q&A voor gemeenten Hoeksche Waard Trekkingsrecht PGB, Q&A voor gemeenten Hoeksche Waard Taken van de AWBZ (Rijk) naar de Wmo (gemeente). Wat verandert er? Vanaf 2015 gaan gemeenten taken uitvoeren die nu nog onder de AWBZ vallen: onder

Nadere informatie

PGB. En wat er bij komt kijken PERSOONSGEBONDEN BUDGET

PGB. En wat er bij komt kijken PERSOONSGEBONDEN BUDGET ONDERSTEUNING BIJ ZORG EN PGB PERSOONSGEBONDEN BUDGET En wat er bij komt kijken Het Persoonsgebonden budget (Pgb) is geld dat u van het Rijk, de zorgverzekeraar of de gemeente krijgt om zelf zorg of een

Nadere informatie

met een partner of inwonend familielid

met een partner of inwonend familielid Zorgovereenkomst SVB Servicecentrum PGB met een partner of inwonend familielid Dit is een overeenkomst van opdracht tussen twee partijen: - de budgethouder is de opdrachtgever. - de zorgverlener is de

Nadere informatie

Jeugdhulp Persoonsgebonden budget

Jeugdhulp Persoonsgebonden budget Jeugdhulp Persoonsgebonden budget www.heerde.nl Hoe werkt dit? Heeft u een ondersteuningsvraag voor uw kind? Dan gaat een medewerker van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) met u in gesprek. Daarbij

Nadere informatie

nee, er is geen vertegenwoordiger Ga verder bij 3. ja, er is een vertegenwoordiger Vul hieronder de gegevens in.

nee, er is geen vertegenwoordiger Ga verder bij 3. ja, er is een vertegenwoordiger Vul hieronder de gegevens in. Zorgovereenkomst SVB Servicecentrum PGB met een freelancer Dit is een overeenkomst van opdracht tussen twee partijen: - de budgethouder is de opdrachtgever. - de zorgverlener is de opdrachtnemer. Dit is

Nadere informatie

Actualiteiten en 2015

Actualiteiten en 2015 Actualiteiten en 2015 Hans van der Knijff 14 november 2014 Motieven voor het pgb Keuze zorgverlener die bij je past Werkwijze en taken in overleg vaststellen Flexibiliteit in inzet Hulp waar en wanneer

Nadere informatie

PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB)

PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Infoblad PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Na 1 januari 2015 blijft het pgb mogelijk voor verschillende vormen van zorg en ondersteuning. u Wat is een pgb? Een pgb is een persoonsgebonden budget dat ingezet

Nadere informatie

BUDGETPLAN NIEUWE WMO

BUDGETPLAN NIEUWE WMO BUDGETPLAN NIEUWE WMO Voor u ligt het budgetplan nieuwe Wmo. U vult dit budgetplan in als u zelf uw ondersteuning wilt coördineren met een persoonsgebonden budget (pgb). In het budgetplan beschrijft u,

Nadere informatie

TEST AANVRAAGFORMULIER PERSOONGEBONDEN BUDGET (PGB) / VERGOEDINGSREGELING PERSOONLIJKE ZORG (VPZ) 1. Relatienummer: 044725

TEST AANVRAAGFORMULIER PERSOONGEBONDEN BUDGET (PGB) / VERGOEDINGSREGELING PERSOONLIJKE ZORG (VPZ) 1. Relatienummer: 044725 AANVRAAGFORMULIER PERSOONGEBONDEN BUDGET (PGB) / VERGOEDINGSREGELING PERSOONLIJKE ZORG (VPZ) 1. Relatienummer: 044725 2. Persoonlijke gegevens budgethouder ruimte voor wijzigingen a. achternaam : Test

Nadere informatie

Veranderingen rond werk en zorg. Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs

Veranderingen rond werk en zorg. Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Veranderingen rond werk en zorg Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Veranderingen rond werk en zorg Jongeren in het praktijkonderwijs (pro) en

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb)

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-300-523. Volledig Pakket Thuis

BELEIDSREGEL CA-300-523. Volledig Pakket Thuis BELEIDSREGEL Volledig Pakket Thuis Op grond van artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget. Hoe werkt dit? www.cjgapeldoorn.nl

Persoonsgebonden budget. Hoe werkt dit? www.cjgapeldoorn.nl Persoonsgebonden budget Hoe werkt dit? Heb je een ondersteuningsvraag voor je kind? Dan gaat een medewerker van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) met je in gesprek. Daarbij kijken we vooral naar wat

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-300-536. Volledig Pakket Thuis. Bijlage 12 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c

BELEIDSREGEL CA-300-536. Volledig Pakket Thuis. Bijlage 12 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c Bijlage 12 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c BELEIDSREGEL Volledig Pakket Thuis Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb?

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb? Factsheet De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren Wat betekent dat voor mijn pgb? 2 Hervorming langdurige zorg - Persoonsgebonden budget Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

AWBZ. Financiering van zorg

AWBZ. Financiering van zorg AWBZ en WMO AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten - Volksverzekering - Premie opgenomen in loonheffing voor volksverzekeringen - 2012: ruim 12% afdracht via loonheffing Voor wie? - Ouderen - Mensen

Nadere informatie

Persoonsgebonden Budget Jeugdwet en Wmo

Persoonsgebonden Budget Jeugdwet en Wmo Persoonsgebonden Budget Jeugdwet en Wmo Gemeente Smallingerland 2017 Jeugd & Gezin - Werk & Inkomen - Wmo 2 Inleiding De gemeente is verantwoordelijk voor de ondersteuning van jeugdigen en volwassenen

Nadere informatie

Actualiteiten en 2015

Actualiteiten en 2015 Actualiteiten en 2015 Hans van der Knijff 17 november 2014 Motieven voor het pgb Keuze zorgverlener die bij je past Werkwijze en taken in overleg vaststellen Flexibiliteit in inzet Hulp waar en wanneer

Nadere informatie

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET Folder Soorten PGB - 1 Over Uw Budget Mag ik mij even aan u voorstellen? Mijn naam is Rob Hansen en ben eigenaar van het bedrijf. Ik heb het bedrijf opgericht in 2004

Nadere informatie

Afbakening Jeugdwet met andere wetten versie 16 december 2016

Afbakening Jeugdwet met andere wetten versie 16 december 2016 ADHD onderwijsondersteuning Autisme therapeutische hulphond Depressie Dyscalculie; zie Problemen tijdens onderwijs Dyslexie diagnose en behandeling EED (Ernstige Enkelvoudige Dyslexie) begeleiding bij

Nadere informatie

n nee n ja Dan plaatst de budgethouder voor akkoord voor deze machtiging zijn/haar handtekening in het vakje hieronder. Ga verder naar punt 2.

n nee n ja Dan plaatst de budgethouder voor akkoord voor deze machtiging zijn/haar handtekening in het vakje hieronder. Ga verder naar punt 2. Zorgovereenkomst Servicecentrum PGB arbeidsovereenkomst Dit is een zorgovereenkomst die u samen met uw zorgverlener invult. U kunt bij het invullen de brochure Uw Persoonsgebonden budget en de Sociale

Nadere informatie

Persoonsgebonden budgetplan voor WMO PGB PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET

Persoonsgebonden budgetplan voor WMO PGB PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET Kantooradres: Oldehoofsterkerkhof 2 8911 DH Leeuwarden Postadres: Postbus 21000 8900 JA Leeuwarden 14 058 gemeente@leeuwarden.nl Persoonsgebonden budgetplan voor WMO PGB PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG

Nadere informatie

BUDGETPLAN NIEUWE WMO

BUDGETPLAN NIEUWE WMO BUDGETPLAN NIEUWE WMO Voor u ligt het budgetplan nieuwe Wmo. U vult dit budgetplan in als u zelf uw ondersteuning wilt coördineren met een persoonsgebonden budget (pgb). In het budgetplan beschrijft u,

Nadere informatie

Zorgovereenkomst PGB. Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest

Zorgovereenkomst PGB. Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest Zorgovereenkomst PGB Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest Versienummer: 01-2015 Laatste update: 7 april 2015 Pagina 1 Zorgovereenkomst PGB Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest Partijen

Nadere informatie

Aanvraag persoonsgebonden budget

Aanvraag persoonsgebonden budget Aanvraag persoonsgebonden budget Hans van der Knijff 19 april 2016 Waar gaan we het over hebben? Waarom, hoe en waar vraag ik pgb aan? Pgb in Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Pgb in Jeugdwet Pgb

Nadere informatie

Alleen invullen als de budgethouder een vertegenwoordiger heeft. voogd. ik ben gemachtigd door de budgethouder De budgethouder én de gemachtigde

Alleen invullen als de budgethouder een vertegenwoordiger heeft. voogd. ik ben gemachtigd door de budgethouder De budgethouder én de gemachtigde Zorgovereenkomst Servicecentrum PGB met een freelancer Dit is een overeenkomst van opdracht tussen twee partijen. De budgethouder is de opdrachtgever en de zorgverlener is de opdrachtnemer. Een freelancer

Nadere informatie

Wat staat ons te wachten in 2013 en daarna? Hans van der Knijff

Wat staat ons te wachten in 2013 en daarna? Hans van der Knijff Wat staat ons te wachten in 2013 en daarna? Hans van der Knijff Waar gaan we het over hebben? Stand van zaken landelijke politiek 2013 regeerakkoord Vergoedingsregeling Persoonlijke Zorg en pgb Zorgzwaartepakketten

Nadere informatie

Tarieven 2013 PGB en PARTICULIER

Tarieven 2013 PGB en PARTICULIER Tarieven PGB en ICULIER Soort financiering Product Product omschrijving Activiteit omschrijving PGB/ BEG-DAG Begeleiding individueel Werkdagen 7-20u PGB/ BEG-DAG Begeleiding individueel PGB/ BEG-DAG Begeleiding

Nadere informatie

Opmerkingen over de situatie van Lennie zijn in blauwe vlakken tussen de tekst geplaatst. het vakje hieronder. Ga verder naar punt 2.

Opmerkingen over de situatie van Lennie zijn in blauwe vlakken tussen de tekst geplaatst. het vakje hieronder. Ga verder naar punt 2. Zorgovereenkomst arbeidsovereenkomst Dit is een zorgovereenkomst die u samen met uw zorgverlener invult. U kunt bij het invullen de brochure Uw Persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank als

Nadere informatie

Uitleg verantwoordingsformulier PGB (AWBZ)

Uitleg verantwoordingsformulier PGB (AWBZ) Uitleg verantwoordingsformulier PGB (AWBZ) In dit document vindt u eerst het verantwoordingsformulier en daarna wordt stap voor stap uitgelegd hoe u het formulier kunt invullen. VERANTWOORDINGSFORMULIER

Nadere informatie

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp.

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp. 17 misverstanden over de Wet langdurige zorg (Wlz) Per 1 januari 2015 komt de Wet langdurige zorg (Wlz) in de plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is van toepassing op cliënten

Nadere informatie

PERSOONSGEBONDEN BUDGETPLAN voor WMO PGB PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET

PERSOONSGEBONDEN BUDGETPLAN voor WMO PGB PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET PERSOONSGEBONDEN BUDGETPLAN voor WMO PGB PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET Korte toelichting op dit persoonsgebonden budgetplan U heeft een melding gedaan en u heeft

Nadere informatie

Wat is zorg verandert?

Wat is zorg verandert? Zorg voor kinderen met een beperking? Huis ter Heide VG netwerken 7 November 2015 1 Wat is zorg verandert? Vier jarig samenwerkingsproject van aantal organisaties Bekostigd door VWS Samenwerking met Naar-Keuze

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015?

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

PERSOONSGEBONDEN BUDGETPLAN voor JEUGDWET PGB -PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET-

PERSOONSGEBONDEN BUDGETPLAN voor JEUGDWET PGB -PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET- PERSOONSGEBONDEN BUDGETPLAN voor JEUGDWET PGB -PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET- Korte toelichting op dit persoonsgebonden budgetplan U heeft een melding gedaan en

Nadere informatie

Beleidsnotitie dagbesteding Senioren+

Beleidsnotitie dagbesteding Senioren+ Beleidsnotitie dagbesteding Senioren+ Beleidsnotitie Dagbesteding Auteur(s) T. Dries Datum Oktober 2009 Advies/instemming: Managementteam 27 oktober 2009 Centrale Verwantenraad 26 januari 2010 Centrale

Nadere informatie

Zorgboerderij de Rietstulp Nieuwe Wetering PC Mastenbroek

Zorgboerderij de Rietstulp Nieuwe Wetering PC Mastenbroek Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden... 1. Doel van het verblijf op de Zorgboerderij... 2 2. Duur van de overeenkomst... 3 3. Verblijf op de Zorgboerderij... 3 4. Begeleiding... 3 4.1 Individuele begeleiding...

Nadere informatie

Actualiteiten en pgb. Waar gaan we het over hebben? Wat is jouw beperking? Hans van der Knijff. 28 november 2014

Actualiteiten en pgb. Waar gaan we het over hebben? Wat is jouw beperking? Hans van der Knijff. 28 november 2014 Actualiteiten en pgb Hans van der Knijff 28 november 2014 Waar gaan we het over hebben? Wat is je beperking Aanvraag Pgb in Wmo Pgb in Jeugdwet Pgb in Zorgverzekeringswet Wet langdurige zorg/ Awbz Wat

Nadere informatie

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave 1. Wijzigingen per 1 januari 2015 Algemeen 2. Meest gestelde vragen van mensen die nu een PGB hebben 3. PGB trekkingsrecht

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-BR-1508. Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZPmeerzorg. Bijlage 11 bij circulaire Care/AWBZ/14/04c

BELEIDSREGEL CA-BR-1508. Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZPmeerzorg. Bijlage 11 bij circulaire Care/AWBZ/14/04c Bijlage 11 bij circulaire Care/AWBZ/14/04c BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZPmeerzorg Wlz Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

BUDGETPLAN NIEUWE WMO

BUDGETPLAN NIEUWE WMO BUDGETPLAN NIEUWE WMO Voor u ligt het budgetplan nieuwe Wmo. U vult dit budgetplan in als u zelf uw ondersteuning wilt coördineren met een persoonsgebonden budget (pgb). In het budgetplan beschrijft u,

Nadere informatie

met een freelancer SVB Servicecentrum PGB Zorgovereenkomst 1 De budgethouder 2 De vertegenwoordiger man vrouw mobiel man vrouw mobiel

met een freelancer SVB Servicecentrum PGB Zorgovereenkomst 1 De budgethouder 2 De vertegenwoordiger man vrouw mobiel man vrouw mobiel Zorgovereenkomst SVB Servicecentrum PGB met een freelancer Dit is een overeenkomst van opdracht tussen twee partijen. De budgethouder is de opdrachtgever en de zorgverlener is de opdrachtnemer. Een freelancer

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave 1. Wijzigingen per 1 januari 2015 algemeen 2. Meest gestelde vragen van mensen die vóór 2015 een PGB hadden 3. PGB:

Nadere informatie

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo):

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ): Collectieve Volksverzekering voor ziektekostenrisico s, waarvoor je je niet individueel kunt

Nadere informatie

Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen

Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen Deze notitie is bedoeld om meer inzicht te geven over de budgetten en vergoedingen die op zorgboerderijen betrekking kunnen hebben als het gaat om

Nadere informatie

Antwoorden op de meest gestelde vragen over het Persoonsgebonden Budget: PGB

Antwoorden op de meest gestelde vragen over het Persoonsgebonden Budget: PGB Antwoorden op de meest gestelde vragen over het Persoonsgebonden Budget: PGB Voorwoord Wie zorg nodig heeft kan dit in bepaalde gevallen zelf inkopen met een Persoons Gebonden Budget: het PGB Over dit

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-300-583. Volledig Pakket Thuis. Bijlage 12 bij circulaire CARE/AWBZ/13/05c

BELEIDSREGEL CA-300-583. Volledig Pakket Thuis. Bijlage 12 bij circulaire CARE/AWBZ/13/05c Bijlage 12 bij circulaire CARE/AWBZ/13/05c BELEIDSREGEL Volledig Pakket Thuis Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Hoe gaat het bij de gemeente na de decentralisatie?

Hoe gaat het bij de gemeente na de decentralisatie? Hoe gaat het bij de gemeente na de decentralisatie? Wat zijn de ervaringen en wat kunnen wij daarmee in onze eigen (burgerlijke) gemeente? 1 oktober 2015 Hans van der Knijff Waar gaan we het over hebben?

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget (pgb)

Persoonsgebonden budget (pgb) Persoonsgebonden budget (pgb) Welkomstwoord door Jocko Rensen, wethouder Wmo Toelichting persoonsgebonden budget Wmo door Aagje Meijer, projectleider 2 Wmo en pgb Algemene informatie veranderingen Inzoomen

Nadere informatie

Veelgestelde vragen & antwoorden. zorg, wmo 2015, jeugd, werk, pgb en overgangsregelingen

Veelgestelde vragen & antwoorden. zorg, wmo 2015, jeugd, werk, pgb en overgangsregelingen Veelgestelde vragen & antwoorden zorg, wmo 2015, jeugd, werk, pgb en overgangsregelingen Algemeen Wat verandert er? De zorg in Nederland wordt vanaf 2015 geregeld in vier wetten: De Wet langdurige zorg

Nadere informatie

nee, er is geen vertegenwoordiger Ga verder bij 3. ja, er is een vertegenwoordiger Vul hieronder de gegevens in.

nee, er is geen vertegenwoordiger Ga verder bij 3. ja, er is een vertegenwoordiger Vul hieronder de gegevens in. Zorgovereenkomst SVB Servicecentrum PGB arbeidsovereenkomst Dit is een arbeidsovereenkomst tussen twee partijen - de budgethouder. Dit is de werkgever. - de zorgverlener. Dit is de werknemer, iemand die

Nadere informatie

Informatieblad. Toelichting bij Zorg- en budgetplan. (Wmo 2015)

Informatieblad. Toelichting bij Zorg- en budgetplan. (Wmo 2015) Informatieblad Toelichting bij Zorg- en budgetplan persoonsgebonden budget (Wmo 2015) Waarom een zorg- en budgetplan? Het zorg- en budgetplan maakt onderdeel uit van het onderzoek van de gemeente om te

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

Nadere Regels Jeugdhulp Pekela Burgemeester en wethouders van de gemeente Pekela ; gelet op de Verordening jeugdhulp gemeente Pekela 2015;

Nadere Regels Jeugdhulp Pekela Burgemeester en wethouders van de gemeente Pekela ; gelet op de Verordening jeugdhulp gemeente Pekela 2015; Nadere Regels Jeugdhulp Pekela 2015 Burgemeester en wethouders van de gemeente Pekela ; gelet op de Verordening jeugdhulp gemeente Pekela 2015; besluit vast te stellen de Nadere Regels Jeugdhulp gemeente

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget (PGB)

Persoonsgebonden budget (PGB) Persoonsgebonden budget (PGB) U denkt na over een PGB of u heeft al een PGB. Als u door ziekte, handicap of ouderdom ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of jeugdhulp vanuit

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Deze folder hoort bij het indicatiebesluit. Dat is de brief waarin staat dat u aanspraak kunt maken op zorg. We leggen hier uit wat de verschillende onderdelen van het indicatiebesluit

Nadere informatie

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Financiële regelingen voor personen met PWS

Financiële regelingen voor personen met PWS Financiële regelingen voor personen met PWS Welkom!! Wie zijn wij? Marion van Beek Natacha Lijding Oktober 2016 Filmpje 1. Bij de gemeente: Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO 2015) Enkele

Nadere informatie

Persoonsgebonden Budget Jeugdwet en Wmo

Persoonsgebonden Budget Jeugdwet en Wmo Persoonsgebonden Budget Jeugdwet en Wmo Gemeente Smallingerland 2016 Jeugd & Gezin - Werk & Inkomen - Wmo 2 Inleiding De gemeente is verantwoordelijk voor de ondersteuning van jeugdigen en volwassenen

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget AWBZ Informatiebulletin voor de budgethouders (december 2010)

Persoonsgebonden budget AWBZ Informatiebulletin voor de budgethouders (december 2010) Persoonsgebonden budget AWBZ Informatiebulletin voor de budgethouders (december 2010) In dit informatiebulletin wordt u geïnformeerd over de volgende onderwerpen: 1. Tarieven 2011 10. ZZP VG 5 en ZZP VG

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsbepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum; gelet op de Jeugdwet 2015 en de artikelen 4 tot en met 13 van de Verordening Jeugdhulp Gemeente Marum 2015; besluiten vast te stellen de volgende NADERE

Nadere informatie

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Wat gaat er veranderen? 4 Over de Wlz 4 Van ondersteuningsvraag tot passende zorg 6 Overgangsrecht 9 2. Standpunten van Ieder(in)

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015 Inhoud Waarom moest het veranderen? Wat is veranderd? Wat heeft de gemeente gedaan? Wat betekent dat voor jullie? Wat voor ondersteuning? Waar zijn

Nadere informatie

woon-, zorg- en dienstencentra Alerimus Volledig Pakket Thuis (VPT)

woon-, zorg- en dienstencentra Alerimus Volledig Pakket Thuis (VPT) woon-, zorg- en dienstencentra Alerimus Volledig Pakket Thuis (VPT) Het Volledig Pakket Thuis; misschien iets voor u? Indien u een zorgvrager bent met een indicatie voor verblijf in een AWBZ-instelling

Nadere informatie

Wmo maatwerkvoorziening. Individuele begeleiding

Wmo maatwerkvoorziening. Individuele begeleiding Wmo maatwerkvoorziening Individuele begeleiding Individuele begeleiding Inhoud Zelfstandig leven en meedoen 4 Ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aanvragen 7 Hoe meld ik me

Nadere informatie

Balans Professional Organizing 1

Balans Professional Organizing 1 PGB in vogelvlucht Ontstaan en soorten PGB s Indicatie aanvragen bij CIZ of BJ Zorgkantoren Verplichtingen PGB-houder CAK WMO Wie staat er voor u? Pyc Mori-Hemerik 47 jaar Rotterdam Balans Professional

Nadere informatie

Vragenlijst voor PGB houders regio Kop van Noord Holland

Vragenlijst voor PGB houders regio Kop van Noord Holland Vragenlijst voor PGB houders regio Kop van Noord Holland Met deze vragenlijst kunt u zich voorbereiden op het invullen van de digitale versie op www.hhm.nl/pgbregiodenhelder Volgens onze inschatting kost

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-BR-1608a. Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZPmeerzorg. Bijlage 3 bij circulaire Care/Wlz/15/14c

BELEIDSREGEL CA-BR-1608a. Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZPmeerzorg. Bijlage 3 bij circulaire Care/Wlz/15/14c Bijlage 3 bij circulaire Care/Wlz/15/14c BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZPmeerzorg Wlz Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

Nadere informatie

Wijkverpleging PGB. De toestemmingsverklaring 2016 versturen wij uiterlijk 18 december 2015.

Wijkverpleging PGB. De toestemmingsverklaring 2016 versturen wij uiterlijk 18 december 2015. Wijkverpleging PGB In dit informatiebulletin informeren wij u over de veranderingen die vanaf 1 januari 2016 worden doorgevoerd voor pgb vv. Wij adviseren u om het informatiebulletin goed door te lezen.

Nadere informatie

Dorien Kloosterman. Naar-Keuze. Toekomst wooninitiatieven met PGB of ZIN Dorien Kloosterman Breda 23 april 2016

Dorien Kloosterman. Naar-Keuze. Toekomst wooninitiatieven met PGB of ZIN Dorien Kloosterman Breda 23 april 2016 Toekomst wooninitiatieven met PGB of ZIN Dorien Kloosterman algemeen@naar-keuze.nl Breda 23 april 2016 Dorien Kloosterman Sinds 1988 werkzaam bij Ouderverenigingen Sinds 2008 werkzaam als beleidsmedewerker

Nadere informatie

Zorg- en budgetplan plan Wmo

Zorg- en budgetplan plan Wmo Zorg- en budgetplan plan Wmo Wilt u zelf uw zorg inkopen via een persoonsgebonden budget (pgb)? Dan moet u een zorg- en budgetplan opsturen. In dit plan geeft u een beschrijving van de zorg die u wilt

Nadere informatie

Persoongebonden budget

Persoongebonden budget Persoongebonden budget Inhoud: Pagina 1. Het persoonsgebonden budget (pgb) 2 2. Wanneer een pgb? 2 3. Een pgb aanvragen 3 4. Inkopen met een pgb 4 5. Overige regels bij een pgb 5 6. Lijst met begrippen

Nadere informatie

Zin en onzin over het. Persoons Gebonden Budget PGB

Zin en onzin over het. Persoons Gebonden Budget PGB Zin en onzin over het Persoons Gebonden Budget PGB Dit e-book is aan jou persoonlijk verstrekt en mag niet zonder schriftelijke toestemming van Familycare Support worden doorgegeven aan derden. Familycare

Nadere informatie

Van landelijk naar lokaal

Van landelijk naar lokaal Van landelijk naar lokaal Decentraliseren en particperen Wat kunnen wij daarmee in onze eigen (burgerlijke) gemeente? 7 februari 2015 Hans van der Knijff Waar gaan we het over hebben? Overgang naar Wmo

Nadere informatie

Zorgovereenkomst met een partner of familielid

Zorgovereenkomst met een partner of familielid vink aan ja vink aan ja, vink aan ja, vink aan nee vink aan voogd vink aan bewindvoerder aan curator aan man Servicecentrum PGB Zorgovereenkomst met een partner of familielid Dit is een zorgovereenkomst

Nadere informatie

Zorgovereenkomst met een partner of familielid

Zorgovereenkomst met een partner of familielid vink aan ja vink aan ja, vink aan ja, vink aan nee vink aan voogd vink aan bewindvoerder aan curator aan man Servicecentrum PGB Zorgovereenkomst met een partner of familielid Dit is een zorgovereenkomst

Nadere informatie

Landelijke Contactdag Tourette 2016. Ed Carper

Landelijke Contactdag Tourette 2016. Ed Carper Landelijke Contactdag Tourette 2016 Ed Carper d Voorstellen Laura d Programma 10:15 Peter van der Zwan / Marjan Maarschalkerweerd 10:45 Pauze met Ed Citroen 11:30 Daniëlle Cath 12:15 Jolande van de Griendt

Nadere informatie

Wmo maatwerkvoorziening. Dagbesteding en kortdurend verblijf

Wmo maatwerkvoorziening. Dagbesteding en kortdurend verblijf Wmo maatwerkvoorziening Dagbesteding en kortdurend verblijf Dagbesteding en kortdurend verblijf Inhoud Zelfstandig leven en meedoen 5 Ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aanvragen

Nadere informatie

Ik heb hulp en ondersteuning thuis. Wat verandert er in 2015?

Ik heb hulp en ondersteuning thuis. Wat verandert er in 2015? Ik heb hulp en ondersteuning thuis Wat verandert er in 2015? Meestal kunt u met hulp van familie of buren uw leven prima organiseren. Maar soms heeft u hulp nodig. Voor ondersteuning in de huishouding.

Nadere informatie

Factsheet: Leveringsvormen in de Wet Langdurige Zorg

Factsheet: Leveringsvormen in de Wet Langdurige Zorg Factsheet: Leveringsvormen in de Wet Langdurige Zorg Inleiding Van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) hebt u een ZorgProfiel (ZP) ontvangen waarmee u recht hebt op zorg vanuit de Wet langdurige zorg

Nadere informatie