Vergoedingenlijst Persoonsgebonden budget Jeugdhulp en Maatschappelijke ondersteuning 2015 Gemeente Zwolle

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vergoedingenlijst Persoonsgebonden budget Jeugdhulp en Maatschappelijke ondersteuning 2015 Gemeente Zwolle"

Transcriptie

1 Vergoedingenlijst Persoonsgebonden budget Jeugdhulp en Maatschappelijke ondersteuning 205 Gemeente Zwolle Dit is de vergoedingenlijst Persoonsgebonden budget (PGB) Jeugdhulp en Maatschappelijke ondersteuning 205. In deze lijst vindt u een overzicht met onderwerpen die met het PGB vergoed kunnen worden en onder welke voorwaarden. Deze lijst is geen definitieve opsomming. Komt een onderwerp niet op de lijst voor, dan betekent dit niet dat het wel of geen PGB-zorg is. Er is alleen nog geen uitspraak over gedaan. Staat een onderwerp niet op de lijst en u wilt deze hulp wel inkopen met uw PGB, neemt u dan vooraf contact op met de gemeente Zwolle via het Sociaal wijkteam Zwolle in uw stadsdeel. Telefoon Leeswijzer In de eerste kolom Is het onderwerp beschreven. In de tweede kolom zijn er de volgende mogelijkheden: JA: dit betekent dat u deze kosten mag betalen uit uw PGB NEE: dit betekent dat u deze kosten niet mag betalen uit uw PGB JA MITS: u mag uitsluitend onder bepaalde voorwaarden kosten uit het PGB bekostigen NEE, TENZIJ: de kosten vallen niet onder het PGB, maar gedeeltelijk kunt u bepaalde kosten wel bekostigen. In de derde kolom kunt u lezen of er voorwaarden zijn en welke dat zijn. In de vierde kolom staan genoemd of leest u waar u meer informatie over dit onderwerp kunt vinden. In de laatste kolom worden eventuele voorliggende genoemd waarvan u gebruik kunt maken in plaats van het PGB. Afkortingenlijst AV Aanvullende verzekering ziektekosten AWBZ Algemene wet bijzondere ziektekosten BV Zvw Basisverzekering Zorgverzekeringswet Pgb Persoonsgebonden budget Wia Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen Wk Wet kinderopvang Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning (gemeente) Wsw Wet sociale werkvoorziening Zin Zorg in natura Zzp Zorgzwaartepakket

2 Vergoedingenlijst PGB 205 PGB? / Activerende begeleiding Sinds is activerende begeleiding niet meer mogelijk binnen het PGB. 2 3 Acupunctuur Mogelijk AV 4 Administratie PGB (overnemen van) Verantwoordingsvrij bedrag 5 Alarmsysteem 6 Annuleringsverzekering / reisverzekeringen Arbeids(re)integratie Arbeid, WIA en WSW zijn voorliggend Au pair Beademing u alleen de uren zorg verantwoordt. het alleen de persoonlijke verzorging en verpleging betreft die samenhangt met de beademing. Een au pair is een persoon van niet Nederlandse nationaliteit die participeert in een cultureel uitwisselingsprgramma. De hoofddoelstelling van het verblijf is de culturele uitwisseling en de overige werkzaamheden zijn nevenactiviteiten waarbij niet concreet is geregeld welke werkzaamheden een au pair wel of niet mag doen. Het is daardoor mogelijk dat een au pair bv. een kind met een verstandelijke beperking begeleidt. U moet wel rekening houden met bepaalde fiscale aspecten. De SVB kan u hierover informeren. (www.svb.nl) Zvw voor apparatuur Begeleid werken Arbeid, WIA en WSW zijn voorliggend 0 Begeleiding bij regulier onderwijs Begeleiding via moderne media, bijvoorbeeld Skype., tenzij de begeleiding is beperkt tot toezicht. Te denken valt hierbij aan begeleiding bij "vrije" of praktijklessen als schoolzwemmen of schoolgym of bij de omgang met andere kinderen en / of bij spel. De overige begeleiding is de verantwoordelijkheid van de school en kan niet uit een PGB betaald worden. 2 3 Behandeling ja 4 Beheer PGB Verantwoordingsvrij bedrag 5 Bemiddelingskosten, tenzij Onderwijs, Rugzakje Ook het plannen en structureren van schoolse zaken als huiswerk, kunnen niet vanuit het PGB betaald worden. Het gaat hier bijvoorbeeld om het ondersteunen in het aanbrengen van structuur, het stimuleren en aanzetten tot activiteit en daardoor het uitvoeren van vaardigheden die de zelfredzaamheid bevorderen u al op een PGB had. Dan mag u in 204 nog bemiddelingskosten Bij een PGB tot op jaarbasis mag opvoeren ten laste van uw PGB. Voor u maximaal 250 per jaar aan deze uitgaven geldt de extra bemiddelingskosten verantwoorden. voorwaarde dat de bemiddelaar moet Bij een PGB boven op jaarbasis beschikken over een geldig mag u maximaal 500 per jaar aan zorgkeurmerk voor diensten bemiddelingskosten verantwoorden. "goedgekeurd PGB bureau". Beschermende kleding voor zorgverlener er een arbeidsovereenkomst is afgesloten voor minimaal 4 dagen per week, of u met uw zorgverlener 6 Opting-in heeft afgesproken. 7 Bewegingstherapie ja BV Zvw/mogelijk AV 8 Bewindvoerder - kosten 9 Blindengeleidehond BV Zvw 20 Braille training BV Zvw BTW, tenzij het btw over vervoer of over bemiddelingskosten betreft. Over hulpverlening is men geen BTW Belastingwetgeving verschuldigd. Er moet wel voldaan worden aan de voorwaarden voor 2 vervoer en bemiddeling 22 Budgetplan, opstellen 23 Buitenlandse zorgverleners aan de voorwaarden wordt voldaan die de overheid stelt aan buitenlandse werknemers. Meer informatie over dit onderwerp vindt u op enlandse-werknemers er begeleiding conform Jeugdwet Buitenschoolse of naschoolse opvang geboden wordt. Daarnaast heeft de budgethouder met speciaal onderwijs 24 budgethouder toezicht en begeleiding. Buitenschoolse of naschoolse opvang 25 budgethouder met regulier onderwijs Buitenschoolse of naschoolse opvang voor kind 26 van budgethouder 27 Cadeau voor zorgverlener Zie feestdagenregeling Wk Wk 2

3 Vergoedingenlijst PGB 205 PGB? / 28 Computer, aanpassingen en onderhoud BV Zvw Consumpties, tenzij het de consumpties van de zorgverlener tijdens het verlenen van de zorg buitenshuis betreft. De zorgverlener mag geen deel uitmaken van het cliëntsysteem. (= partner, familie, vrienden) van de budgethouder. De zorgverlener declareert zijn kosten bij de budgethouder. De budgethouder moet aan kunnen tonen dat het om zorgkosten van de zorgverlener gaat Crèche Wk 3 Curator - kosten De diensten van een curator kunnen niet uit de Jeugdwet/WMO betaald worden. 32 Cursus ouders/verzorgers Cursus zorgverlener Cursussen budgethouder 35 Dagbesteding de cursus een directe relatie heeft met de beperkingen van de budgethouder. Algemene cursussen als bijvoorbeeld coaching mogen niet. de cursus een directe relatie heeft met de beperkingen van de budgethouder en relevante In de regel duren cursussen niet langer dan 6 maanden. Er moet een overeenkomst zijn met de organisatie die de cursus verzorgt. De cursus moet worden verantwoord als deskundigheidsbevordering wat betreft onkosten van de zorgverlener. de te leveren zorg tot doel heeft. Algemene cursussen als bijvoorbeeld In de regel duurt de cursus niet langer coaching mogen niet. dan 6 maanden. de dagbesteding bestaat uit een structurele tijdsbesteding met een welomschreven doel waarbij de client actief wordt betrokken en die hem zingeving verleent. Onder dagbesteding worden niet verstaan: een reguliere dagstructurering die in de woon- / verblijfssituatie wordt geboden of een welzijnsactiviteit zoals zang, bingo, uitstapjes en dergelijke. 36 Dertiende maand de 3e maand is opgenomen in de overeenkomst met de zorgverlener. Detentie en PGB Dieren, therapie met / begeleiding met, begeleiding bij verzorging van Dier wordt als middel gebruikt om een doel te bereiken. Diversen 39 Als een budgethouder in detentie is dan valt hij/zij onder Justitie en is er geen recht op een PGB Dieren zijn geen begeleiders en kunnen geen begeleiding gericht op zelfredzaamheid leveren. (CVZ , volgnummer: ) Let op dit is een beperkte opsomming Voorbeelden: Dolfijntherapie Therapiehonden Paardentherapie Equi therapie Animal assisted therapie (AAT) Begeleiding met paarden U mag geen post "diversen" opvoeren om uitgaven PGB te verantwoorden Doventolk Hier is een speciale regeling voor bij Menzis. En ook via het UWV zijn hiervoor mogelijkheden. Menzis tel.nr Dyslexie behandeling BV Zvw 42 Eigen bijdrage thuiszorg (CAK) 43 Eigen bijdrage/ouderbijdrage instelling 44 Entreegeld budgethouder Entreegeld zorgverlener bij begeleiding budgethouder bij activiteiten in de persoonlijke levenssfeer van de budgethouder buiten de deur Evaluatiegesprek zorgverleners declareren het hier gaat om sociale activiteiten in de persoonlijke levenssfeer met familie en vrienden. De zorgverlener mag geen deel uitmaakt van het cliëntsysteem van de budgethouder. De zorgverlener declareert zijn kosten achteraf bij de budgethouder. De budgethouder moet aan kunnen tonen dat het om zorgkosten van de zorgverlener gaat. Evalueren is onderdeel van de te leveren zorg en maakt daarmee onderdeel uit van van de gewerkte zorguren van de zorgverlener. Zie ook Overheadkosten. 3

4 Vergoedingenlijst PGB Familiebezoek PGB? / de activiteiten voldoen aan de algemene voorwaarden die worden gesteld aan de functie begeleiding en er geen voorliggende zijn, dan kan dit worden verantwoord. Er moet echter wel sprake zijn van toezicht. De uitstapjes zelf mogen niet uit het PGB betaald worden. Feestdagenregeling / uitkering Feuerstein methode 50 Fitness (medische-, fysio -) 5 Gesprekken instanties, overnemen van Gezinsbegeleiding 52, tenzij het gaat om het in de praktijk inslijten van wat is geleerd tijdens Behandeling. Feestdagenregeling, max. 272 per jaar. Dient te voldoen aan de fiscale voorwaarden. Wanneer u geen arbeidsovereenkomst bruto-netto heeft afgesloten met uw zorgverlener of een machtiging heeft afgegeven voor afdragen loonheffing (opting-in) bij de SVB, dan bent u zelf verantwoordelijk voor eventuele fiscale gevolgen Bij de verantwoording en bij de opgaaf aan de belastingdienst meldt u dit als inkomen van de zorgverlener. Gratificatie zorgverlener De gratificatie moet zijn opgenomen in de overeenkomst met de zorgverlener. 53 (Let op maximum) 54 Herstellingsoord Zvw of ZIN AWBZ 55 Homeopathie/homeopathisch arts Mogelijk AV 56 Huifbedritten Zie ook paardrijden. Huishoudelijke hulp 57 Huisvesting (bv.huur, servicekosten, maaltijden) 58 Huiswerkbegeleiding 59 Zie uitspraak BR72 en CRvB /6077 Onderwijs/Rugzakje 60 Hulphonden BV Zvw Hulpmiddelen (zoals protheses, speciaal 6 schoeisel, rolstoel) BV Zvw/mogelijk AV, AWBZ 62 Invalidenparkeerplaats, vergunning Gemeente 63 Jobcoaching 64 Kerstgratificatie Zie ook Feestdagenregeling 65 Kerstpakket 66 Kinderdagverblijf voor gehandicapten Zie buitenschoolse opvang Bij de verantwoording en opgaaf van belastingdienst meldt u dit als inkomen van de zorgverlener. Voor een geschenk in natura geldt een maximum van 70,- per kalenderjaar. Zie ook Feestdagenregeling Kinderopvang budgethouder, babysit, crëche 67 Wk 68 Kinderopvang voor kind budgethouder 69 Kinderopvang/oppas kind zorgverlener Wk 70 Kinderpsychologie/-therapie 7 Klusjes 72 Kortdurend verblijf het onder de voorwaarden van kortdurend verblijf valt, te weten: beschermende omgeving, therapeutisch klimaat en de budgethouder heeft onafgebroken toezicht nodig. Ook moet er 24 uur per dag geschoold personeel zijn en is de Het kan nooit op het eigen woonadres omgeving aangepast aan de specifieke plaatsvinden, of bij familieleden of behoeften van de budgethouder. kennissen thuis. de kosten voor vervoer, indien er naast een indicatie kortdurend verblijf een indicatie vervoer aanwezig is en het geen familie/partnervakantie betreft, mogen worden verantwoord Leerlingenvervoer 73 Leerlingenvervoer via gemeente 74 Leermiddelen, (aangepast) Onderwijs 75 Lesgeld / contributie Zie vrijetijdsbesteding. Levensloopregeling voor zorgverlener u een arbeidsovereenkomst heeft afgesloten voor minimaal 4 dagen per De SVB kan u hierover informeren week, of u met uw zorgverlener 76 ìopting-inî heeft afgesproken. 77 Logeeropvang Zie ook Kortdurend verblijf Wk 4

5 Vergoedingenlijst PGB Loopbaanbegeleiding 79 Lotgenotencontact Maaltijdbereiding, hulp bij 80 8 Maaltijden zorgverlener bij overwerk 82 Maaltijdvoorziening/tafeltje dekje Manicure Massage PGB? /, tenzij Mediërend leren Medische kinderdagverblijf 87 Meditatieve ontwikkeling de budgethouder is geïndiceerd voor langdurig verblijf het nagels knippen betreft omdat u dit door ziekte, aandoening of ouderdom niet zelf kunt. Dit valt onder persoonlijke verzorging. Nagelverzorging die niets te maken heeft met uw ziekte, aandoening of ouderdom, is geen hulpverlening conform Jeugdwet/WMO. Betreft aanleren schoolse vaardigheden. Zie ook huiswerkbegeleiding Onderwijs Meerzorg, voorbereiding, aanvraag, CCE traject Mondhygiënist BV Zvw/Mogelijk AV 90 Muziekles Zie ook vrijetijdsbesteding. 9 Neurofeedback 92 Neurolinguistisch programmeren (NLP) 93 Observatie diagnostiek jeugd Is onderdeel van behandeling. Onderhoudswerk aan woning (bijv. een schilder) 94 Onderwijs (particulier) als dagbesteding, tenzij er een leerplichtontheffing is. Dan wordt gedurende deze periode de begeleiding in dagdelen als 95 dagbesteding gezien. 96 Onderzoek (diagnostisch) BV Zvw / mogelijk AV 97 Onderzoek (geneeskundig) BV Zvw/mogelijk AV Ontbindingsvergoeding vanwege de beëindiging van een zorgovereenkomst; ontbinding door een De SVB kan u hierover informeren 98 kantonrechter Openbaar vervoer budgethouder Openbaar vervoer zorgverlener, tenzij, tenzij er sprake is van: vervoer geïndiceerd bij begeleiding groep en het vervoer van en naar de dagbesteding of kortdurend verblijf betreft en de budgethouder reist met een begeleider. Aan alle 3 de voorwaarden moet worden voldaan. het woon-werkverkeer of werkwerkverkeer (waarbij de zorgverlener reist om dezelfde budgethouder op verschillende locaties zorg te verlenen) betreft. Moet zijn opgenomen in de zorgovereenkomst 0 Opvang budgethouder, tenzij het toezicht en begeleiding betreft, wanneer het oppas betreft; bijvoorbeeld naschoolse opvang 02 Opvang kind zorgverlener Wk Orthopedagogische hulpverlening Orthopedagoog BV Zvw Kosten hiervoor horen te zijn opgenomen Overheadkosten in het tarief dat de zorgverlener rekent 05 waarbij het maximale uurloon niet mag worden overschreden. 06 Paardrijden Zie vrijetijdsbesteding. 07 Parkeergeld 08 Pastorale hulpverlening 09 Patiëntenvereniging, bijdrage 0 Pedagogische hulpverlening Onderwijs Pedicure Pensioenregelingen advieskosten SVB 2 3 Pensioenvoorziening zorgverlener, tenzij Personal Organizer (persoon), tenzij 4 5 Personal trainer Plannen en structureren 6 het nagels knippen betreft omdat u dit door ziekte, aandoening of ouderdom niet zelf kunt. Dit valt onder persoonlijke verzorging. er daadwerkelijk een pensioenregeling bij de SVB is gesloten er een arbeidsovereenkomst is afgesloten voor minimaal 4 dagen per week, of u met uw zorgverlener ìopting-inî heeft afgesproken. de geleverde zorg voldoet aan de voorwaarden gesteld aan de functie Begeleiding Het gaat om plannen en structureren van dag of week in zijn totaliteit. Voetverzorging die niets te maken heeft met uw ziekte, aandoening of ouderdom, BV Zvw is geen hulpverlening conform Jeugdwet/WMO De SVB kan u hierover informeren De SVB kan u hierover informeren 5

6 Vergoedingenlijst PGB Plannen en structureren van huiswerk PGB? /, tenzij het onderdeel uit maakt van het plannen en structureren van de dag of week in zijn totaliteit. De nadruk kan daarbij nadrukkelijk niet liggen bij het plannen en structureren van huiswerk. Zie ook Huiswerkbegeleiding 8 Pleegouders Pleegzorg kent een aparte vergoedingsregeling. 9 Premie Ziektekostenverzekering 20 Priveles (een op een lessen) 2 Psychiatrie BV Zvw 22 Psycho-educatie BV Zvw 23 Psychologische zorg BV Zvw/mogelijk AV 24 Psycho-motorische zorg BV Zvw/mogelijk AV 25 Reiskosten budgethouder Zie vervoer budgethouder 26 Reiskosten zorgverlener Reis en verblijfskosten zorgverlener Reistijd zorgverlener 29 Remedial teaching 30 Rouwverwerking het woon-werkverkeer of werkwerkverkeer (waarbij de zorgverlener reist om dezelfde budgethouder op verschillende locaties zorg te verlenen) betreft. Ook moeten de reiskosten vallen binnen het maximale uurtarief. De kosten die het maximale uurtarief overschrijden worden afgewezen. het de reis- en verblijfskosten van de zorgverlener betreft die meegaat om te werken, niet om vakantie te vieren, die geen familielid e en 2e graad is en met wie u geen affectieve relatie heeft 3 Rugzakje Ambulante begeleiding Regionaal Expertise Centrum 32 Schenking aan zorgverlener Zie feestdagenregeling 33 Schilderen (ateliers) Zie vrijetijdsbesteding. 34 School, tenzij er PV / VP nodig is tijdens het onderwijs, of wanneer er toezicht tijdens onderwijs is geïndiceerd. In dit laatste geval is de begeleiding beperkt tot toezicht. Te denken valt hierbij aan toezicht bij "vrije" of praktijklessen als schoolzwemmen, schoolgym of bij de omgang met andere kinderen bij spel. Seksuele dienstverlening, knuffelzorg, flexzorg Slaapdiensten 37 Sociale vaardigheidstraining (SoVa) Zie trainingen 38 Speel - activiteitengroepen lotgenoten 39 Speelgoed/spellen/boeken Sport, begeleiding bij sport en begeleiding 40 middels sport De overige begeleiding is de verantwoordelijkheid van de school en kan niet uit een PGB betaald worden. Onderwijs, Rugzakje Stage, begeleiding bij, tenzij 4 42 Studiebegeleiding het kinderen betreft die zo beperkt zijn dat er geen uitzicht is op een reguliere arbeidsplek en zij voor de rest van hun leven zijn aangewezen op een dagactiviteitencentrum. Ter voorbereiding daarop nemen deze kinderen tijdens hun schoolperiode al deel aan een dagactiviteitencentrum. Wanneer er geen enkel uitzicht is op een reguliere arbeidsplek kunnen deze kosten Onderwijs, Wia, WsW verantwoord worden vanuit begeleiding groep / dagbesteding 43 Therapie 44 Thuiszorg het begeleiding, persoonlijke verzorging of verpleging betreft. LET OP, dit is een beperkte opsomming: Alexandertechniek Bewustwordingstherapie Cognitieve therapie Creatieve therapie Equitherapie Gesprekstherapie Evolvo Lichaamsgerichte therapie Muziektherapie Oefentherapie Psychotherapie Rationele emotieve therapie (RET) Remedial teaching Speltherapie Spirituele therapie Mogelijk AV 6

7 Vergoedingenlijst PGB 205 Trainingen Tuinonderhoud PGB? / LET OP, dit is een beperkte opsomming: Agressieregulatietraining Brugklastraining Cognitieve training Communicatietraining Fietstraining Kanjertraining Luistertraining Motorische vaardigheidstraining Sociale vaardigheidstraining TOM (Theory of Mind) training Rots, water, vuur training Mogelijk AV ZVW Uitstapje budgethouder 47 Uitstapjes school, begeleiding bij 48 Uitstapjes, begeleiding bij 49 Vakantie budgethouder 50, tenzij De budgethouder kan de kosten van het het hier gaat om sociale activiteiten in uitstapje zelf, nooit vanuit het PGB de persoonlijke levenssfeer met familie betalen. Begeleiding bij en vrienden. De zorgverlener mag geen vrijetijdsbesteding mag niet vanuit het deel uitmaakt van het cliëntsysteem PGB gefinancierd worden wanneer het van de budgethouder. De hulpverlener doel participatie en recreatie is. Mee gaan declareert zijn kosten achteraf bij de met winkelen kan bijv. niet vanuit PGB budgethouder. Budgethouder moet gefinancierd worden. Het voorbereiden aan kunnen tonen dat het om van de budgethouder op het winkelen zorgkosten van de hulpverlener gaat. (wat moet ik kopen) wel. de activiteiten voldoen aan de algemene voorwaarden die worden gesteld aan de functie begeleiding en er geen voorliggende zijn. Er moet echter wel sprake zijn van toezicht. De uitstapjes zelf mogen niet uit het PGB betaald worden. De budgethouder kan de kosten van het het hier gaat om sociale activiteiten in uitstapje zelf nooit vanuit het PGB de persoonlijke levenssfeer met familie betalen. Begeleiding bij en vrienden. De zorgverlener mag geen vrijetijdsbesteding mag niet vanuit het deel uitmaakt van het cliëntsysteem PGB gefinancierd worden wanneer het van de budgethouder. De hulpverlener doel participatie en recreatie is. Mee gaan declareert zijn kosten achteraf bij de met winkelen kan bijv. niet vanuit PGB budgethouder. Budgethouder moet gefinancierd worden. Het voorbereiden aan kunnen tonen dat het om van de budgethouder op het winkelen zorgkosten van de hulpverlener gaat. (wat moet ik kopen) wel. Wanneer de budgethouder ter ontlasting van de thuissituatie tijdelijk elders verblijft wordt er mogelijk voldaan aan de voorwaarden van Tijdelijk verblijf Onderwijs, Rugzakje Vakantiekamp budgethouder, tenzij het kosten zijn voor begeleiding, persoonlijke verzorging of verpleging er naast een indicatie kortdurend verblijf een indicatie vervoer aanwezig is en het geen familie/partnervakantie betreft, daar waar het kosten voor vervoer van de budgethouder betreft het de reis- en verblijfskosten van de zorgverlener betreft, die meegaat om te werken, niet om vakantie te als het onder de voorwaarden van vieren, en die zorgverlener geen kortdurend verblijf valt en ter ontlasting familielid e en 2e graad is en de van de thuissituatie is zorgverlener niet iemand is met wie u een affectieve relatie heeft Of de verblijfskosten van de meereizende zorgverlener of de verblijfskosten van de bh indien het gaat om beschermende/therapeutische leefomgeving of permanent toezicht nodig is en het geen familie/partnervakantie betreft Verblijf, langdurig intramuraal Zin 53 Verbouwing Mits geindiceerd 54 Verpleging Verslaglegging, rapportage, administratieve 55 handelingen 56 Vervoer door dagverblijf Vervoer naar school Vervoerskosten budgethouder er begeleiding groep met vervoer, een ZZP met vervoer of een ZZP VV is geïndiceerd. Het dagverblijf dient dan ook PGB gefinancierd te zijn. er begeleiding groep met vervoer, een ZZP met vervoer of een ZZP VV is geïndiceerd. Het dagverblijf dient dan ook PGB gefinancierd te zijn. Kosten hiervoor horen te zijn opgenomen in het tarief dat de zorgverlener rekent. Max. uurtarief. 7

8 Vergoedingenlijst PGB 205 PGB? / 59 Video home training BV Zvw 60, maar begrensd Iedereen met een PGB heeft een vrij besteedbaar bedrag van,5% van het Vrij besteedbaar bedrag budget. Dit bedrag is bestemd voor kleine zorguitgaven en hoeft niet verantwoord te worden. Dit vrij besteedbare bedrag is anderhalf procent van het budget, met een minimum van 50 en een maximum van.250 euro 6 Vrijetijdsbesteding Eigen sociaal netwerk Vrijetijdsbesteding, begeleiding bij Begeleiding bij vrijetijdsbesteding mag niet vanuit het PGB WMO gefinancierd worden wanneer het doel participatie en recreatie is. Mee gaan met winkelen kan Eigen sociaal netwerk bijv. niet vanuit PGB gefinancierd worden. Het voorbereiden van de budgethouder op het winkelen (wat 62 moet ik kopen) wel. 63 Vrijwilligersvergoeding 64 Waakdiensten 65 Weekendopvang voor gehandicapten Zie voorwaarden verblijf, kortdurend 66 Weerbaarheidstraining Zvw 67 Werving zorgverlener, tenzij Zie bemiddelingskosten 68 Woningaanpassing Mits geïndiceerd Wmo 69 Zorg op afstand (telefonisch / skype) het de abonnementskosten van een communicatiecentrale betreft. Zorghotel, particuliere instelling voor verpleging, tenzij 70 en verzorging Zie vakantie Zorgovereenkomst; buitengerechtelijke kosten door de beëindiging van een ontbinding door 7 een kantonrechter Zorgplan / werkplan / overeenkomsten opstellen 72 Zorgverleners uit het buitenland Zwembad entree budgethouder Zwemles (zweminstructie, zwemkaartje, 75 zwemlesgeld) aan de voorwaarden wordt voldaan die de overheid stelt aan deze werknemers. Meer informatie over buitenlanders die in Nederland zorg verlenen vindt u op enlandse-werknemers Zie vrijetijdsbesteding 8

onder verwijzing naar de Verordening maatschappelijke ondersteuning Lelystad 2015 en gelet op artikel 147 van de Gemeentewet;

onder verwijzing naar de Verordening maatschappelijke ondersteuning Lelystad 2015 en gelet op artikel 147 van de Gemeentewet; Het college van de gemeente Lelystad, onder verwijzing naar de Verordening maatschappelijke ondersteuning Lelystad 2015 en gelet op artikel 147 van de Gemeentewet; overwegende, dat het noodzakelijk is

Nadere informatie

Het Persoonsgebonden voor volwassenen

Het Persoonsgebonden voor volwassenen Het Persoonsgebonden budget voor volwassenen Lwdvoorelkaar over werk, jeugd en zorg in de gemeente Leeuwarden inhoud Het Persoonsgebonden budget Het Persoonsgebonden budget Over het Pgb Een Pgb aanvragen

Nadere informatie

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2014

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2014 Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2014 Persoonsgebonden budget AWBZ Van goede zorg verzekerd 2 Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2014 Inleiding In Nederland bent u door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de Wmo2015

Vragen en antwoorden over de Wmo2015 Vragen en antwoorden over de Wmo2015 Wat is de Wmo2015 en wat gaat er veranderen? De Wmo is de Wet maatschappelijke ondersteuning. De wet is er voor mensen die hulp nodig hebben om aan de samenleving te

Nadere informatie

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET Folder Soorten PGB - 1 Over Uw Budget Mag ik mij even aan u voorstellen? Mijn naam is Rob Hansen en ben eigenaar van het bedrijf. Ik heb het bedrijf opgericht in 2004

Nadere informatie

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte Ik heb wat Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte 2012 Ik heb wat 2 Voorwoord Mensen met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd hebben vaak extra kosten. In het ene geval zijn dat dieetkosten,

Nadere informatie

Zelf uw zorg inkopen in 6 stappen 2015

Zelf uw zorg inkopen in 6 stappen 2015 Zelf uw zorg inkopen in 6 stappen 2015 Persoonsgebonden budget Wlz Van goede zorg verzekerd 2 Zelf uw zorg inkopen in 6 stappen 2015 Inleiding In Nederland bent u door de Wet langdurige zorg (Wlz) verzekerd

Nadere informatie

Houvast bij uw pgb-administratie. Informatie voor budgethouders

Houvast bij uw pgb-administratie. Informatie voor budgethouders Houvast bij uw pgb-administratie Informatie voor budgethouders Inhoud 01 Inleiding 3 02 Uw administratie op orde 6 03 Uw pgb uitstippelen 14 04 Salaris of uurtarief 22 05 Financiële administratie 30 06

Nadere informatie

Indicatiestelling voor de Jeugd-GGZ

Indicatiestelling voor de Jeugd-GGZ Indicatiestelling voor de Jeugd-GGZ Indicatiestelling voor jeugdigen met psychiatrische problematiek door Bureau Jeugdzorg in het kader van de wet Algemene Wet problematiek door B Bijzondere Ziektekosten

Nadere informatie

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2015

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2015 Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2015 2 december 2014 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Afkortingenlijst 4 Begrippenlijst 5 Inleiding 7 Wmo 2015 7 Richtinggevende kaders 7 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

BELEIDSREGELS EN NADERE REGEL MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING MAASSLUIS VLAARDINGEN SCHIEDAM 2015

BELEIDSREGELS EN NADERE REGEL MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING MAASSLUIS VLAARDINGEN SCHIEDAM 2015 BELEIDSREGELS EN NADERE REGEL MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING MAASSLUIS VLAARDINGEN SCHIEDAM 2015 1 - De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam; - Gelet

Nadere informatie

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte Ik heb wat Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte 2011 Ik heb wat 2 Voorwoord Mensen met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd hebben vaak extra kosten. In het ene geval zijn dat dieetkosten,

Nadere informatie

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Nijmegen 2015

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Nijmegen 2015 Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Nijmegen 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 1.1 Algemeen 2 1.2 Begeleiding 2 1.3 Mantelzorgondersteuning 3 1.4 Sociale Wijkteams 4 1.5 Het gesprek 4

Nadere informatie

Begrippenboek. Begeleiding in

Begrippenboek. Begeleiding in december 2011 Begrippenboek Begeleiding in de AWBZ TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Colofon Disclaimer: Dit begrippenboek is met zorgvuldigheid en met medewerking van diverse partijen samengesteld;

Nadere informatie

NEE. wethouder Koster. Van: L. Boeij Tel nr: 06-20094926 Nummer: 14A.00872. Team: Onderwijs, Welzijn en Zorg

NEE. wethouder Koster. Van: L. Boeij Tel nr: 06-20094926 Nummer: 14A.00872. Team: Onderwijs, Welzijn en Zorg VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: L. Boeij Tel nr: 06-20094926 Nummer: 14A.00872 Datum: 10 december 2014 Tekenstukken: Nee Bijlagen: 3 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.): Team: Onderwijs,

Nadere informatie

VRAGEN EN ANTWOORDEN DIE DUIDELIJKHEID SCHEPPEN OVER HET NIEUWE ZORGSTELSEL. De nadruk ligt hierbij op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

VRAGEN EN ANTWOORDEN DIE DUIDELIJKHEID SCHEPPEN OVER HET NIEUWE ZORGSTELSEL. De nadruk ligt hierbij op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) VRAGEN EN ANTWOORDEN DIE DUIDELIJKHEID SCHEPPEN OVER HET NIEUWE ZORGSTELSEL De nadruk ligt hierbij op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ROLLEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN (1) Wat is de rol van mijzelf

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget en zorg in natura

Persoonsgebonden budget en zorg in natura DC 53 Persoonsgebonden budget en zorg in natura 1 Inleiding In het werk kom je de termen persoonsgebonden budget (PGB) en zorg in natura vaak tegen. Het zijn twee manieren waarop de cliënten de vergoedingen

Nadere informatie

Beleidsregels maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden 2015

Beleidsregels maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden 2015 Beleidsregels maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden 2015 Beleidsregels maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden 2015 1 Voorwoord Op grond van artikel

Nadere informatie

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxtel 2015 versie 2

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxtel 2015 versie 2 Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxtel 2015 versie 2 B&W 9 juni 2015 1 Voorwoord De Verordening is vastgesteld door de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft een aantal verordenende

Nadere informatie

Goor, januari 2015. Handboek maatschappelijke ondersteuning gemeente Hof van Twente 2015

Goor, januari 2015. Handboek maatschappelijke ondersteuning gemeente Hof van Twente 2015 Goor, januari 2015 Handboek maatschappelijke ondersteuning gemeente Hof van Twente 2015 Inleiding U leest nu het Handboek maatschappelijke ondersteuning gemeente Hof van Twente 2015. Dit handboek bevat

Nadere informatie

Beschermd wonen en opvang wordt uitgevoerd door zogenaamde centrumgemeenten. Voor Katwijk is dit gemeente Leiden. De hulpvraag is het uitgangspunt

Beschermd wonen en opvang wordt uitgevoerd door zogenaamde centrumgemeenten. Voor Katwijk is dit gemeente Leiden. De hulpvraag is het uitgangspunt INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 2 Overzicht procedure van melding tot en met aanvraag... 4 HOOFDSTUK 1. VOORLIGGEND AAN ONDERSTEUNING VANUIT DE WMO... 5 HOOFDSTUK 2. ALGEMENE VOORZIENING: SCHOON EN LEEFBAAR

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Amsterdam 2015

Gemeente Amsterdam  Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Amsterdam 2015 Gemeente Amsterdam Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Amsterdam 2015 Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Amsterdam 2015 Leeswijzer Deze Nadere regels zijn een uitwerking van de Wmo-verordening

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave 1. Wijzigingen per 1 januari 2015 Algemeen 2. Meest gestelde vragen van mensen die nu een PGB hebben 3. PGB trekkingsrecht

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

Cystic Fibrosis en vergoedingen

Cystic Fibrosis en vergoedingen Cystic Fibrosis en vergoedingen NCFS maart 2015 Copyright NCFS 2015 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere

Nadere informatie

PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 1 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Algemeen 3 2. Pgb algemeen 4 3. Hulp bij het huishouden en begeleiding 5 4. Hulpmiddelen 10 5. Woningaanpassingen

Nadere informatie

1. Inleiding... 2. 2. Procedure... 3. 3. Uitsluitingsgronden voor een maatwerkvoorziening... 6

1. Inleiding... 2. 2. Procedure... 3. 3. Uitsluitingsgronden voor een maatwerkvoorziening... 6 Uitvoeringsregels Wmo Wijdemeren 2015 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Procedure... 3 3. Uitsluitingsgronden voor een maatwerkvoorziening.... 6 4. Regels voor een persoonsgebonden budget (PGB) bij een maatwerkvoorziening...

Nadere informatie

zelf aan zet in de Wmo Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget Wmo

zelf aan zet in de Wmo Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget Wmo zelf aan zet in de Wmo De belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget. Voor informatie, advies en ondersteuning. T 0900 742 48 57 ( 0,20 per minuut) E info@pgb.nl I www.pgb.nl Hulp en

Nadere informatie

Waar zorgt Koninklijke Visio voor? Wat betaalt u zelf?

Waar zorgt Koninklijke Visio voor? Wat betaalt u zelf? Waar zorgt Koninklijke Visio voor? Wat betaalt u zelf? AWBZ verstrekkingen en aanvullende dienstverlening bij Koninklijke Visio April 2014 Versienummer 3.0 1 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1: Alfabetisch

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-BR-1510a Prestatiebeschrijvingen en tarieven extramurale zorg, dagbesteding en vervoer 2015

BELEIDSREGEL CA-BR-1510a Prestatiebeschrijvingen en tarieven extramurale zorg, dagbesteding en vervoer 2015 BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen en tarieven extramurale zorg, dagbesteding en vervoer 2015 Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt

Nadere informatie