Boekhoudwet van 17 juli 1975 opgeheven door invoering Wetboek van economisch recht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Boekhoudwet van 17 juli 1975 opgeheven door invoering Wetboek van economisch recht"

Transcriptie

1 Afgiftekantoor Turnhout 1 nr 7 // 25 september 2014 n i e u w s b r i e f ACTUA Boekhoudwet van 17 juli 1975 opgeheven door invoering Wetboek van economisch recht Van de wet van 17 juli 1975 De wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van ondernemingen is sinds 8 mei 2014 opgeheven (KB van 26 maart 2014, B.S. 28 april 2014) door de inwerkingtreding van Boek III van het Wetboek van Economisch Recht (ingevoerd bij wet van 28 februari 2013, B.S. 29 maart 2013). Een gedeelte van de wet van 17 juli 1975 was reeds eerder opgenomen in het Wetboek van Vennootschappen, maar belangrijke bepalingen o.m. betreffende de onderworpen ondernemingen, de boekhoudverplichtingen en systemen, de inventaris en de vormvoorschriften bleven in de afgeslankte versie van de kaderwet. Dit resterende deel werd nu overgedragen naar het Wetboek van Economisch Recht. Artikel 1 van de boekhoudwet, waarin bepaald werd wie onderworpen is aan de boekhoudwetgeving vormt voortaan artikel I.5 (Boek I) van het Wetboek van Economisch Recht. De vroegere artikels 2 tot en met 15 van de wet van 17 juli 1975 werden ingevoerd in Boek III, titel 3, hoofdstuk 2 van het voormelde Wetboek van Economisch recht (bij wet van 17 juli 2013, B.S. 14 augustus 2013). Zij dragen daarin de nummers III.82 tot en met III.95. Inhoudelijk zijn er dus geen wijzigingen, maar er mag natuurlijk niet meer worden verwezen naar de Wet van 17 juli 1975 die opgeheven is. De sancties wegens niet-naleving van de boekhoudverplichtingen, die opgenomen waren in artikel 16 van de wet van 17 juli 1975 werden dan weer overgeheveld naar Boek XV betreffende Rechtshandhaving. De sancties zijn licht aangepast en zijn voortaan (voor heel het wetboek) ingedeeld in zes verschillende niveaus. De sancties voor de overtredingen van de boekhoudverplichtingen vindt men nu onder artikel XV.75 van het Wetboek van Economisch Recht, met sancties van niveau twee (zijnde strafrechtelijke geldboetes van 26 tot EUR, of 156 tot EUR na toepassing van de opdeciemen) tot niveau vier bij bedrieglijk opzet (strafrechtelijke geldboetes tot EUR, of dus EUR na toepassing van de opdeciemen). deze maand: Boekhoudwet van 17 juli 1975 opgeheven door invoering Wetboek van economisch recht 1 Advies 2014/8 De boekhoudkundige verwerking van de fairness ta 2 Het boeken van belastingen op het resultaat, inclusief fairness ta 3 De terugneming van waardeverminderingen via de herwaarderingsmeerwaarden 4 De Europese Commissie publiceert een reeks van vragen en antwoorden over de audithervorming 5 Werden voorschotten correct geboekt? 6 Actua 7 Kalender oktober Een uitgave van Standaard Uitgeverij Professional Mechelsesteenweg Antwerpen Verschijnt maandelijks (niet in juli en augustus) Erkenningsnummer P PB-nummer B-41-1-

2 nr 7 // 25 september 2014 / /n i e u w s b r i e f naar het Wetboek van Economisch Recht Via de invoering van het Wetboek van Economisch Recht wenste de wetgever voor een coherente tekst betreffende het economisch recht te zorgen, vertrekkende van een evaluatie van de bestaande situatie, heringedeeld in een duidelijke structuur met vakkundige verdelingen (en onderverdelingen), voorafgegaan door algemene principes die op de hele materie van toepassing zijn. Het klassieke handelsrecht en vennootschapsrecht blijven echter onaangeroerd. Via de techniek van de aanbouwwetgeving worden stelselmatig boekdelen ingevoegd. De artikels zijn, zoals u hiervoor reeds kon merken, niet doorlopend genummerd, maar worden per boekdeel (aangeduid met een Romeins cijfer) afzonderlijk genummerd. Het Wetboek van Economisch Recht kent daarbij volgende indeling: Boek I: Definities (gemeenschappelijke begrippen en concepten waarvoor een eenvormige definitie wordt voorgesteld die van toepassing is op alle boeken van het Wetboek), Boek II: Algemene beginselen (zoals de vrijheid van ondernemen, de loyauteit van de economische transactie en de hoge bescherming van de consument), Boek III: De vrijheid van vestiging en dienstverlening, KBO en algemene verplichtingen van de onderneming (met in hoofdstuk 2 van de titel 3 algemene verplichtingen van de onderneming dus de bepalingen van de vroegere boekhoudwet), Boek IV: Bescherming van de mededinging, Boek V: De mededinging en de prijsevoluties (prijsregulering), Boek: VI Marktpraktijken en consumentenbescherming, Boek VII: Betalings- en kredietdiensten, Boek VIII: Kwaliteit van producten en diensten, Boek IX: Veiligheid van producten en diensten, Boek X: Handelsagentuurovereenkomsten, commerciele samenwerkingsovereenkomsten en verkoopconcessies, Boek XI: Intellectuele eigendom (o.m. uitvindingsoctrooien, aanvullende beschermingscertificaten, auteursrecht en naburige rechten, computerprogramma s enz.), Boek XII: Recht van de elektronische economie (met o.m. het juridische kader voor elektronische archivering, elektronische aangetekende zending enz.), Boek XIII: Overleg, Boek XIV: Marktpraktijken en consumentenbescherming betreffende de beoefenaars van een vrij beroep, Boek XV: Rechtshandhaving (met onder meer de strafsancties bij overtreding van de boekhoudverplichtingen), Boek XVI: Buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen, Boek XVII: Bijzondere rechtsprocedures, Boek XVIII: Maatregelen voor crisisbeheer. De volledige tekst van het Wetboek van Economisch Recht kunt u raadplegen op de website van de Federale Overheidsdienst Economie: CBN Advies 2014/8 De boekhoudkundige verwerking van de fairness ta Aan de CBN werd gevraagd in welk boekjaar de afzonderlijke aanslag vermeld in artikel 219ter van het WIB 92 en artikel 233, derde lid van het WIB 92 (hierna fairness ta) moet worden geboekt. De zogenaamde fairness ta is een afzonderlijke aanslag in de Vennootschapsbelasting of in de belasting niet-inwoners van 5,15 % op de uitgekeerde winsten die niet effectief zijn belast omwille van de aftrek voor risicokapitaal en/of overgedragen verliezen. Hoewel de fairness ta een afzonderlijke aanslag is die losstaat van, en in voorkomend geval bovenop de andere aanslag of aanslagen komt die overeenkomstig andere bepalingen van het WIB 92 of in voorkomend geval in uitvoering van bijzondere wetbepalingen verschuldigd zijn, wordt de fairness ta ingekohierd samen met de vennootschapsbelasting, respectievelijk de belasting niet-inwoners. De fairness ta is ook onderworpen aan de gewone regels van voorafbetalingen. Het bedrag van de fairness ta kan maar worden vastgesteld nadat het bevoegde orgaan besloten heeft welke bestemming aan het resultaat zal worden gegeven. Aangezien de balans wordt opgesteld na toewijzing, dit wil zeggen rekening houdend met de beslissing tot besteding van de resultatenrekening en van het overgedragen resultaat, is de Commissie van oordeel dat de fairness ta moet worden geboekt bij de eindejaarsverrichtingen en deze boeking niet mag worden uitgesteld tot het volgende boekjaar. Voor voorbeeldboekingen verwijst de CBN naar advies 128/6. -2-

3 nr 7 // 25 september 2014 / / n i e u w s b r i e f BASICS Het boeken van belastingen op het resultaat, inclusief fairness ta In haar advies 2014/8 buigt de Commissie voor Boekhoudkundige Normen zich over de vraag in welk boekjaar de fairness ta moet worden geboekt. Daarbij stelt de Commissie, zoals u elders in dit nummer kunt lezen, dat de boeking van de fairness ta deel uitmaakt van de eindejaarsverrichtingen van het lopende boekjaar. Voor de concrete boekingen stelt zij dat deze identiek zijn aan de boekingen van de belastingen op het resultaat, daarom nog even een round-up op basis van advies 128/6. 1) Voorafbetaling in de loop van het boekjaar 6700 Gestorte belastingen 5500 aan Bank R/C 2) Eindejaarsverrichtingen Indien er onvoldoende werd vooraf betaald en/of onvoldoende voorheffingen werden ingehouden en er dus nog een saldo aan verschuldigde belastingen is einde boekjaar: 6702 Geraamde belastingen 4500 aan Geraamde bedrag der belastingschulden of indien er een overschot is aan ingehouden voorheffingen en/of gestorte voorafbetalingen, dan heeft men een tegoed op de fiscus: 412 Terug te vorderen belastingen en voorheffingen 6701 aan Geactiveerde overschotten van betaalde belastingen en voorheffingen Deze boekingen gelden dus ook voor de fairness ta. Alle boekingen van belastingen op het resultaat van het lopende boekjaar komen dus op een 670-rekening terecht. 3) Ontvangst aanslagbiljet Wanneer men dan een daaropvolgend boekjaar de aanslag ontvangt kan een regularisatie zich nog opdringen indien de geraamde belastingen (de vordering of de schuld die men geboekt heeft bij de eindejaarsverrichtingen) verschillen van de uiteindelijke aanslag die men ontvangt. Wanneer de geraamde belastingen overeenstemmen met de aanslag dan boekt men nog: 4500 Geraamd bedrag der belastingschulden 452 aan Te betalen belastingen en taksen Wanneer uit de aanslag echter blijkt dat er een vordering is op de fiscus, die reeds geboekt werd op de 412- rekening bij de eindejaarsverrichtingen, dan hoeft er geen boeking meer te gebeuren. Wanneer de geraamde belastingen en de ontvangen aanslag echter verschillen zijn er diverse mogelijkheden. De regularisering zal echter steeds moeten worden geboekt ten opzichte van een 671- of 771-rekening. Bij een belastingsupplement boekt men: 4500 Geraamd bedrag der belastingschulden 6710 Verschuldigde belastingsupplementen 452 aan Te betalen belastingen en taksen Ook als uit de aanslag blijkt dat men minder terug zal krijgen wordt de 6710-rekening als tegenboeking gebruikt. Als echter uit de aanslag blijkt dat men minder belastingen moet betalen dan geraamd, boekt men: 450 Geraamd bedrag der belastingschulden 452 aan Te betalen belastingen en taksen 7711 Regularisering van geraamde belastingen En wanneer er meer belastingen kunnen worden teruggevorderd dan geraamd: 412 Terug te vorderen belastingen en voorheffingen 7710 aan Regularisering van verschuldigde of betaalde belastingen 4) Betwiste belastingen Voor het boeken van betwiste belastingen verwijzen we naar een bijdrage in Boekhoudtips nr. 3 van dit jaar. -3-

4 nr 7 // 25 september 2014 / /n i e u w s b r i e f TIPS & TRICKS De terugneming van waardeverminderingen via de herwaarderingsmeerwaarden Artikel 49 van het KB van 30 januari 2001 bepaalt: De waardeverminderingen mogen niet worden gehandhaafd in die mate waarin ze op het einde van het boekjaar hoger zijn dan wat vereist is volgens een actuele beoordeling, conform de normen waarvan sprake in artikel 46, van de minderwaarden waarvoor ze werden gevormd. Eerder uitgedrukte waardeverminderingen moeten bij het einde van elk boekjaar, in het kader van de jaarlijkse inventaris, dus opnieuw getoetst en beoordeeld worden. Wanneer de eerder geboekte waardevermindering hoger is dan een actuele beoordeling vereist, moet deze dus worden teruggenomen. De klassieke methode hiertoe verloopt via de resultatenrekening, gebruik makend, afhankelijk van de situatie, van een van volgende rekeningen: 7600 Terugneming van waardeverminderingen op immateriële vaste activa 7601 Terugneming van waardeverminderingen op materiële vaste activa 761 Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa 6311 Terugneming van waardeverminderingen op voorraden 6321 Terugneming van waardeverminderingen op bestellingen in uitvoering 6331 Terugneming van waardeverminderingen op handelsvorderingen op meer dan 1 jaar 6341 Terugneming van waardeverminderingen op handelsvorderingen op ten hoogste 1 jaar 6511 Terugneming van waardeverminderingen op vlottende activa De betrokken geboekte waardevermindering wordt verminderd (gedebiteerd) tegenover een van voorgaande resultatenrekeningen die wordt gecrediteerd. Hierdoor verhoogd het resultaat van het boekjaar. In een beperkt aantal gevallen kan men echter opteren voor een alternatieve boekingswijze die voorzien is in artikel 100 van het KB van 30 januari 2001 (een wat verstopt en daardoor minder gekend, maar niet minder interessante bepaling uit de boekhoudwetgeving): Onder de post III van de passiefzijde Herwaarderingsmeerwaarden mogen rechtstreeks worden geboekt en gehandhaafd tot op het ogenblik waarop de betrokken goederen gerealiseerd zijn: 2 de terugneming van waardeverminderingen geboekt op immateriële vaste activa en op materiële vaste activa zonder beperkte gebruiksduur. In dit geval wordt de terugneming van de eerder geboekte waardevermindering geboekt tussen twee balansrekeningen en is er geen impact op het (belastbaar) resultaat. Enkel bij een latere realisatie zal er een invloed zijn op de resultatenrekening. Voorbeeld Aankoop van een terrein tegen een prijs van ,00 EUR ,00 EUR bijkomende aankoopkosten. Bij het einde van het boekjaar wordt door het bestuursorgaan van de vennootschap de actuele waarde van het terrein vastgelegd op ,00 EUR. Men boekt een (fiscaal aanvaarde) waardevermindering ,00EUR Waardeverminderingen op materiële vaste activa , of Uitzonderlijke waardeverminderingen op materiële vaste activa 2209 aan Terreinen: geboekte waardeverminderingen ,00 Bij het einde van elk volgend boekjaar moet de boekwaarde van het terrein (van ,00 EUR) vergeleken worden met de actuele waarde van het terrein. Wanneer op een latere balansdatum het bestuursorgaan oordeelt dat de actuele waarde bijvoorbeeld ,00 EUR bedraagt, dient men de waardevermindering terug te nemen met ,00 EUR. Dat kan dus op twee manieren: 2209 Terreinen: geboekte waardeverminderingen , aan Terugneming van waardeverminderingen op materiële vaste activa ,00 of 2209 Terreinen: geboekte waardeverminderingen , aan Herwaarderingsmeerwaarden op materiële vaste activa ,00-4-

5 nr 7 // 25 september 2014 / / n i e u w s b r i e f Kiest men voor de eerste boekingswijze dan komt er ,00 EUR in resultaat. Het belastbare resultaat van de vennootschap neemt toe, maar anderzijds is dit resultaat (na gebeurlijke belastingen) wel vatbaar voor uitkering aan de aandeelhouders. Kiest men voor de tweede boekingswijze dan is er geen impact op het resultaat. Er is dan geen taatie, maar het resultaat is onaantastbaar. Het staat op de passiefzijde van de balans en is als dusdanig niet vatbaar voor winstuitkering. De concrete fiscale situatie van de vennootschap en haar dividendpolitiek kunnen dus de keuze sturen. Kiest men voor de tweede boekingswijze, dan is het pas op het moment van een eventuele latere verkoop dat er een invloed is op het resultaat. Bij realisatie moet ook de herwaarderingsmeerwaarde afgeboekt worden ten opzichte van de gerealiseerde meerwaarde. Indien bijvoorbeeld het terrein nadien verkocht wordt voor ,00 EUR boekt men: 416 Diverse vorderingen , Herwaarderingmeerwaarden op materiële vaste activa , Terreinen: geboekte waardeverminderingen 5.000, aan Terreinen: aanschaffingswaarde , Meerwaarde bij de realisatie van vaste activa ,00 Dankzij de keuze voor de tweede boekingswijze werd de taatie van de terugneming van de waardevermindering van ,00 EUR uitgesteld tot het moment van realisatie. Bovendien kan men voor de meerwaarde bij de realisatie mogelijk opnieuw opteren voor de gespreide taatie. ACTUA De Europese Commissie publiceert een reeks van vragen en antwoorden over de audithervorming De audithervorming is gebaseerd op enerzijds, de Verordening 537/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende specifieke eisen voor de wettelijke controles van financiële overzichten van organisaties van openbaar belang, en anderzijds de Richtlijn 2014/56/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 tot wijziging van Richtlijn 2006/43/EG betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen. Lidstaten beschikken over een termijn van twee jaar om deze wetgeving te implementeren. De nieuwe auditregels moeten worden toegepast vanaf 17 juni Om de uitvoering van de nieuwe regelgeving te vergemakkelijken en om bij te dragen tot een consistente toepassing ervan heeft de Europese Commissie een vraag- en antwoorddocument gepubliceerd, met verdere verduidelijkingen omtrent de praktische toepassing van de vooropgestelde regels. U vindt het document op Het document behandelt een hele reeks vragen (en antwoorden) omtrent o.m. de inwerkingtreding, keuzeopties, honoraria, verbod op het leveren van niet-controlediensten, auditrotatie, cooling-in periodes,overgangsbepalingen, enz Bijkomende vragen kunnen trouwens nog altijd gericht worden tot -5-

6 nr 7 // 25 september 2014 / /n i e u w s b r i e f BASICS Werden voorschotten correct geboekt? Wanneer voorschotten gefactureerd worden op aan- of verkopen dan mogen deze vooruitbetalingen nog niet in resultaat worden geboekt. Een opbrengst of kost wordt namelijk pas in resultaat geboekt wanneer aan de volgende twee voorwaarden is voldaan: de prestatie (levering van goederen of diensten) is gebeurd, en de prestatie werd gefactureerd. In het geval dat een voorschot wordt gefactureerd, is aan de eerste voorwaarde (nog) niet voldaan en mag het voorschot dus nog niet in de resultatenrekening worden geregistreerd. Het betaalde voorschot zal dus op een balansrekening moeten worden geboekt. Vooruitbetalingen op aankopen Wanneer een voorschot gefactureerd wordt op een aankoop, moet men zich bovendien precies afvragen waarvoor een voorschot wordt aangerekend, om correct te kunnen boeken. Volgende rekeningen komen in aanmerking: de 213-rekening voor vooruitbetalingen voor het verwerven van immateriële vaste activa; de 27-rekening voor voorschotten voor het verwerven van materiële vaste activa; de 36-rekening voor voorschotten op voorraadgoederen (grondstoffen, hulpstoffen, handelsgoederen ); de of 406-rekening voor overige aankopen (bv. diensten), rekening houdend met de looptijd van het voorschot. De aard van de aankoop is dus bepalend voor de rekening die moet worden gebruikt voor het boeken van vooruitbetalingen op aankopen. Voorbeeld Bij de bestelling van een partij grondstoffen voor ,00 EUR, ecl. 21 % btw, te leveren na 60 dagen wordt overeengekomen dat 1/3 reeds als voorschot zal worden gefactureerd. Vanaf 1 januari 2013 is overeenkomstig art. 17, 1 van het btw-wetboek het uitreiken van een voorschotfactuur voorafgaand aan de levering van de goederen en/of aan de betaling geen oorzaak meer van de opeisbaarheid van de btw. Dit bracht echter nogal wat praktische problemen met zich mee. Daarom geldt er tot eind 2014 nog steeds een overgangsregeling (voor leveringen van goederen en diensten tussen belastingplichtigen in België en voor lokale handelingen onder het stelsel van de verlegging van heffing): Ofwel is er geen specifieke vermelding op de voorschotfactuur, waardoor de btw nog steeds opeisbaar wordt op moment van de facturatie (= de oude regeling). De leverancier moet de verschuldigde btw dan reeds aangeven in de btw-aangifte over de betreffende periode en de afnemer mag zijn recht op aftrek dan ook uitoefenen op basis van deze voorschotfactuur. Men boekt dan bij ontvangst van de voorschotfactuur: 36 Vooruitbetalingen 4.000, Terug te vorderen btw 840, aan Leveranciers 4.840,00 Ofwel draagt de voorschotfactuur volgende vermelding: Toepassing van de wettelijke regeling inzake opeisbaarheid; recht op aftrek ontstaat na de betaling van het voorschot. De leverancier maakt dan toepassing van de nieuwe regels. Voor de leverancier heeft dit als voordeel dat hij de btw op vooruitbetalingen nog niet moet voorfinancieren. Zolang hij die btw niet ontvangen heeft van zijn klant is hij de btw ook nog niet verschuldigd aan de fiscus. Maar de klant heeft op zijn beurt dan ook pas recht op aftrek van de voorbelasting in de periode waarin hij het voorschot effectief betaald heeft. Bij ontvangst van de factuur maakt men dan het best gebruik van een wachtrekening voor het boeken van de btw (aangezien deze pas opeisbaar wordt op het moment van de betaling van het voorschot) en boekt dan als volgt: 36 Vooruitbetalingen 4.000, Wachtrekening: terug te vorderen btw 840, aan Leveranciers 4.840,00 Bij betaling van het voorschot, boekt men: 440 Leveranciers 4.840, aan Bank R/C 4.840, Terug te vorderen btw 840, aan Wachtrekening: terug te vorderen btw 840,00-6-

7 nr 7 // 25 september 2014 / / n i e u w s b r i e f In beide gevallen (zowel oude als nieuwe btw-regeling) wordt pas bij ontvangst van de slotfactuur, na levering van de goederen (of de dienst), de kost in resultaat genomen. 600 Aankopen grondstoffen , Terug te vorderen btw 1.680,00 36 aan Vooruitbetalingen 4.000, Leveranciers 9.680,00 Voormelde overgangsregeling geldt in principe nog tot eind Tot dan kan de oude regeling nog worden toegepast. Vooruitbetalingen op verkopen Wanneer een voorschot gefactureerd wordt op een verkoop, dan wordt dit overeenkomstig ook nog niet als een opbrengst geboekt (de goederen werden nog niet geleverd of de dienst is nog niet gepresteerd), maar als een schuld op de rekeningen 176 of 46 Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen (alweer rekening houdend met de looptijd van het voorschot, zijnde meer of minder dan één jaar). Wanneer vooruitbetalingen dadelijk in resultaat worden geboekt, in plaats van op bovenstaande balansrekeningen, kan dit leiden tot een belangrijke overschatting van de opbrengsten en/of kosten van een bepaald boekjaar. En vaak wordt daar bij de boeking van de dagelijkse verrichtingen onvoldoende aandacht aan geschonken. In het kader van de inventaris zal dit dan zeker moeten worden rechtgezet. ACTUA De CBN publiceerde een ontwerpadvies Leasing en een ontwerpadvies Afronding van betalingen in euro. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium,Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per en dit uiterlijk tegen respectievelijk 15 oktober (leasing) en 1 september (afronding) * Daarnaast publiceerde de CBN ook een ontwerpadvies Zakelijke rechten op onroerende goederen: vruchtgebruik erfpachtrecht opstalrecht erfdienstbaarheid. Onderhavig ontwerpadvies wordt voorgesteld ter vervanging van de adviezen 162/2 Verwerking van verrichtingen voor de verwerving of de verkoop van een recht op vruchtgebruik of van naakte eigendom op materiële vaste activa in de boekhouding van de vruchtgebruiker (de erfpachter, de opstalhouder) en van de naakte eigenaar (de grondeigenaar) en 150/3 Bouwwerken op andermans grond. Er wordt onderzocht of een afzonderlijke boekhoudkundige verwerking voor verenigingen en stichtingen zoals vermeld in het advies NFP/2 Boekhoudkundige verwerking van erfpachtcontracten in not-for-profit-organisaties wenselijk is. Opmerkingen kunnen worden overgemaakt tot 30 september voor 17 uur. * De Europese Commissie publiceerde de geconsolideerde versie van de richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en van de Raad betreffende de wettelijke controle van jaarrekeningen en van geconsolideerde jaarrekeningen. Dit gebeurde naar aanleiding van de nieuwe richtlijn 2014/56/EU van 16 april 2014 die de richtlijn 2006/43/EG wijzigde. * De Europese Commissie startte op 19 augustus 2014 met een openbare raadpleging omtrent de impact van de International Financial Reporting Standards (IFRS) in de Europese Unie. Alle burgers en organisaties worden uitgenodigd om hun mening te geven over belangrijke aspecten zoals de voorwaarden waaraan alle IFRS-normen zouden moeten voldoen om EU-wetgeving te worden, of over de kosten en baten die verbonden zijn met IFRS. In het bijzonder wil de Europese Commissie onderzoeken of de invoering van de IFRS de efficiëntie op de kapitaalmarkten heeft verbeterd door een toegenomen transparantie en vergelijkbaarheid van de financiële staten. Tegen eind dit jaar wil de Europese Commissie rapporteren aan de Europese Raad van Ministers en aan het Europees Parlement over de evaluatie van Verordering 1606/2002 (die Europese genoteerde vennootschappen verplichtte om hun geconsolideerde jaarrekening vanaf 1 januari 2005 op te maken, gebruik makend van IAS/IFRS-normen). De openbare raadpleging loopt tot 31 oktober Meer info: -7-

8 nr 7 // 25 september 2014 / /n i e u w s b r i e f VERGEET NIET Kalender oktober 2014 Uiterste datum Formaliteiten / Betalingen 3 oktober RSZ, bij RSZ 10 oktober Statistiek, bij NIS Storting van het 3 de voorschot voor het 3 de kwartaal 2014: voor ondernemingen die het voorlaatste kwartaal meer dan 4.000,00 EUR bijdragen hebben aangegeven. Statistische inlichtingen over de maand september 2014: voor industriële ondernemingen die op van vorig jaar ten minste 10 arbeiders tewerkstelden. Voorafbetalingen, bij de Dienst Voorafbetalingen VA3. 15 oktober Bedrijfsvoorheffing, bij Ontvanger der Belastingen Aangifte en storting van de BV ingehouden in september 2014: voor werkgevers die jaarlijks meer dan ,00 EUR aan BV moeten betalen. Aangifte en storting van het saldo van de BV ingehouden tijdens het 3 de kwartaal 2014: voor werkgevers die jaarlijks minder dan ,00 EUR aan BV moeten betalen. 20 oktober Btw, bij het controlekantoor (via INTERVAT) Aangifte en betaling van het saldo van de verschuldigde btw voor september 2014 (maandaangevers). Aangifte en betaling van het saldo van het 3 de kwartaal 2014 (kwartaalaangevers). Statistiek, bij NBB Intrastataangifte. 31 oktober RSZ, bij RSZ Opmaken van een nominatieve staat voor het 3 de kwartaal Betaling van het saldo van de bijdragen verschuldigd voor het 3 de kwartaal Boekhouding Centraliseren. Colofon K e r n r e d a c t i e : Jo Van den Bossche (directeur EHSAL Management School) E i n d r e d a c t i e : Mieke Boone, Verantwoordelijke uitgever: Jeroen Overstijns, Mechelsesteenweg 203, 2018 Antwerpen Service center: tel. 03/ , fa 03/ , Boekhoudtips is een nieuwsbrief van WPG Uitgevers België NV, is ook elektronisch raadpleegbaar op en verschijnt 10 keer per jaar (niet in juli en augustus). Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag gereproduceerd, overgenomen of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze ook, zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de uitgever. De redactie streeft naar betrouwbaarheid van de gepubliceerde informatie, waarvoor ze echter niet aansprakelijk kan gesteld worden. -8-

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/14 De boekhoudkundige verwerking van de uitgestelde belastingen bij gerealiseerde meerwaarden waarvoor de uitgestelde belastingregeling geldt en bij

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XXX - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve en de afzonderlijke aanslag op deze liquidatiereserve Ontwerpadvies van 4 maart 2015 I. Algemeen

Nadere informatie

Wetboek economisch recht Pieter Van den Bossche Adviseur Fod Economie

Wetboek economisch recht Pieter Van den Bossche Adviseur Fod Economie Wetboek economisch recht Pieter Van den Bossche Adviseur Fod Economie historiek van het project 1. ronde tafel modernisering economisch recht (2006-2009) 2. tweehonderd jaar Wetboek van Koophandel (2007)

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/2 - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve (Programmawet van 19 december 2014) en de afzonderlijke aanslag op deze liquidatiereserve Advies

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XXX - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve bedoeld in artikel 541 WIB 92 (Programmawet van 10 augustus 2015) en de bijzondere aanslag

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/6 - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve bedoeld in artikel 541 WIB 92 (Programmawet van 10 augustus 2015) en de bijzondere aanslag

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN WOORD VOORAF... OVER DE AUTEURS... v vii HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN 1 INLEIDING... 2 2 DE BALANS... 3 2.1 Ondernemingsmiddelen of activa... 4 2.2 Ondernemingsbronnen of passiva...

Nadere informatie

Inhoud DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN...

Inhoud DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN... DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN... 4 2 ENKELE GESCHIEDKUNDIGE STAPPEN... 5 2.1 Belgische ondernemingen... 5

Nadere informatie

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR naam :... M.A.R. Uittreksel uit de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel KLASSE 1 : EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2016/XXX Herwaarderingsmeerwaarden: gevolgen van de wijzigingen aan artikel 57 KB W.Venn. door het koninklijk besluit van 18 december 2015 Ontwerpadvies

Nadere informatie

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder Verslag van de Raad van Bestuur van Etn. Fr. Colruyt NV aan de Buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van 16 oktober 2009 inzake doelwijziging De Raad van Bestuur verklaart te zijn samengekomen

Nadere informatie

Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen 23 november 1965

Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen 23 november 1965 INHOUD I. BIJZONDERE FISCALE WETGEVING Wet tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken 24 december

Nadere informatie

COMMISIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Het gebruik van de verbindingsrekening tussen een buitenlandse vennootschap en haar Belgisch bijkantoor

COMMISIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Het gebruik van de verbindingsrekening tussen een buitenlandse vennootschap en haar Belgisch bijkantoor COMMISIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Het gebruik van de verbindingsrekening tussen een buitenlandse vennootschap en haar Belgisch bijkantoor Ontwerpadvies I. Inleiding 1. Wat betreft de boekhoudkundige

Nadere informatie

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen?

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? Op 30 juli 2013 werd de wet houdende diverse bepalingen omtrent de nieuwe fiscale maatregelen in het kader van de begrotingscontrole

Nadere informatie

Inhoud. DEEL I Het systeem van dubbel boekhouden 19. Inleiding 21

Inhoud. DEEL I Het systeem van dubbel boekhouden 19. Inleiding 21 Inhoud Woord vooraf 5 DEEL I Het systeem van dubbel boekhouden 19 Inleiding 21 Hoofdstuk 1 De balans 25 1 Inleiding 25 2 De balans: actief = passief 26 3 Indeling van de balans in rubrieken 28 3.1 De indeling

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 21/01/2015 BE 0449.054.471 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15019.00586 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: ERDA KOMADA Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies van 4 september 2013 1

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies van 4 september 2013 1 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/12 - Erkenning van de opbrengsten en kosten die overeenstemmen met interesten en royalty's, evenals de toewijzing van de resultaten in de vorm van

Nadere informatie

Commissie publiceert overzichtsadvies over zakelijke rechten op onroerende goederen Deel 1 : Vruchtgebruik

Commissie publiceert overzichtsadvies over zakelijke rechten op onroerende goederen Deel 1 : Vruchtgebruik Commissie publiceert overzichtsadvies over zakelijke rechten op onroerende goederen Deel 1 : Vruchtgebruik Prof. dr. Stijn Goeminne, Vakgroep Public Governance, Management & Finance, Universiteit Gent.

Nadere informatie

Prof. dr. Stijn Goeminne, Faculteit Economie & Bedrijfskunde, Universiteit Gent

Prof. dr. Stijn Goeminne, Faculteit Economie & Bedrijfskunde, Universiteit Gent De boekhoudkundige verwerking van uitgestelde belastingen bij gerealiseerde meerwaarden waarvoor de uitgestelde belastingregeling geldt en bij kapitaalsubsidies Prof. dr. Stijn Goeminne, Faculteit Economie

Nadere informatie

COMMISIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/13 - Het gebruik van de verbindingsrekening tussen een buitenlandse vennootschap en haar Belgisch bijkantoor Advies van 4 september 2013 1 I. Inleiding

Nadere informatie

de leasinggever? Ontwerpadvies CBN over leasing (IV) : hoe verwerken bij

de leasinggever? Ontwerpadvies CBN over leasing (IV) : hoe verwerken bij Ontwerpadvies CBN over leasing (IV) : hoe verwerken bij de leasinggever? Auteur(s): Stefaan Van Crombrugge Editie: 722 p. 5 Publicatiedatum: 31 juli 2014 Ontwerpadvies CBN over leasing (IV) : hoe verwerken

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten. Advies van 7 november 2012

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten. Advies van 7 november 2012 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten Advies van 7 november 2012 I. Onderwerp van het advies 1. In het artikel 31, 1 van de Vierde Europese Richtlijn

Nadere informatie

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 1 1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 10. Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd kapitaal (-) 11. Uitgiftepremies 12. Herwaarderingsmeerwaarden

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2015/8 Boekhoudkundige verwerking van de aankoop van een onroerend goed bestemd voor verkoop 1

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2015/8 Boekhoudkundige verwerking van de aankoop van een onroerend goed bestemd voor verkoop 1 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/8 Boekhoudkundige verwerking van de aankoop van een onroerend goed bestemd voor verkoop 1 Advies 30 september 2015 I. Inleiding 1. Onderhavig advies

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN De boekhoudkundige verwerking met betrekking tot de toepassing van de overgangsregeling zoals vermeld in artikel 537 WIB 92 Ontwerpadvies van X november 2013 I. Inleiding

Nadere informatie

Commissie publiceert overzichtsadvies over zakelijke rechten op onroerende goederen Deel 2 : Opstalrecht

Commissie publiceert overzichtsadvies over zakelijke rechten op onroerende goederen Deel 2 : Opstalrecht Commissie publiceert overzichtsadvies over zakelijke rechten op onroerende goederen Deel 2 : Opstalrecht Prof. dr. Stijn Goeminne, Vakgroep Public Governance, Management & Finance, Universiteit Gent. De

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/17 - De boekhoudkundige verwerking met betrekking tot de toepassing van de overgangsregeling zoals vermeld in artikel 537 WIB 92 Advies van 27 november

Nadere informatie

Boekhoudrecht en W.Venn.

Boekhoudrecht en W.Venn. Boekhoudrecht en W.Venn. Koen GEENS Jan VERHOEYE Federatie voor Vrije Intellectuele Beroepen Donderdag 15 maart 2001 Basisidee Opnemen van bepalingen boekhoudrecht rond jaarrekeningen in W.Venn. K.B. W.Venn.

Nadere informatie

Thema 4 Eindejaarsverrichtingen

Thema 4 Eindejaarsverrichtingen Thema 4 Eindejaarsverrichtingen Wat zul je leren? Waarom zijn de eindejaarsverrichtingen noodzakelijk? Hoe verlopen de eindejaarsverrichtingen? Hoe verwerken we de eindejaarsverrichtingen boekhoudkundig?

Nadere informatie

HOOFDSTUK 4. Reserves Overgedragen winst (verlies)

HOOFDSTUK 4. Reserves Overgedragen winst (verlies) HOOFSTUK 4 Reserves Overgedragen winst (verlies) Blz. 55 tot 108 BALANS per --/--/-- ATIVA PASSIVA I. KAPITAAL 10 A. Geplaatst kapitaal 100 B. Niet-Opgevraagd kapitaal (-) 101 II. UITGIFTEPREMIES 11 III.

Nadere informatie

Extern standpunt. Workshop FOD Economie 22/5/13. Zakenrecht & zakelijke zekerheden 2011-12 1. Prof.Dr. R. Feltkamp

Extern standpunt. Workshop FOD Economie 22/5/13. Zakenrecht & zakelijke zekerheden 2011-12 1. Prof.Dr. R. Feltkamp Extern standpunt Workshop FOD Economie 22/5/13 Prof. Dr. K. Byttebier Hoogleraar VUB (Vz. PREC) Advocaat (Everest) Prof. Dr. R. Feltkamp Docent VUB (PREC-BuCo) Advocaat (MODO) Zakenrecht & zakelijke zekerheden

Nadere informatie

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Inleiding Investeringsreserve We kennen de investeringsreserve die een vennootschap

Nadere informatie

VERZOEK AAN DE MINISTER VAN ECONOMIE

VERZOEK AAN DE MINISTER VAN ECONOMIE KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE ALGEMENE DIRECTIE ECONOMISCHE REGLEMENTERING DIENST VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM VERZOEK TOT VERLENING VAN EEN OCTROOI

Nadere informatie

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014.

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014. Nieuwigheden in de aangifte aanslagjaar 2014 in de belasting van niet-inwoners Buitenlandse vennootschappen, verenigingen, instellingen of lichamen die een onderneming exploiteren of zich met verrichtingen

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN Advies 2009/7 - De boekhoudkundige verwerking van grensoverschrijdende fusies Advies van 15 juli 2009 Trefwoorden Belastingvrije reserves Fiscale aspecten Fusies

Nadere informatie

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2)

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2) Jaarrekening in euro (VKT 1.1) Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2) Balans na winstverdeling Activa (VKT 2.1) 20/28 Vaste activa 20 Oprichtingskosten 21 Immateriële

Nadere informatie

EUR JAARREKENING IN EURO

EUR JAARREKENING IN EURO 40 EUR JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)... zijn / zijn niet VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE werd XXX / werd niet * BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies 2015/9 Boekhoudkundige verwerking van geactiveerde intercalaire interesten. Advies van 9 december 2015 1

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies 2015/9 Boekhoudkundige verwerking van geactiveerde intercalaire interesten. Advies van 9 december 2015 1 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Advies 2015/9 Boekhoudkundige verwerking van geactiveerde intercalaire interesten Advies van 9 december 2015 1 I. Inleiding 1. In onderhavig advies wordt beoogd de

Nadere informatie

Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen. Ontwerpadvies 2010/X

Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen. Ontwerpadvies 2010/X Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen Ontwerpadvies 2010/X De Wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen 1 vervangt

Nadere informatie

Boekhouding. boekhouding 1

Boekhouding. boekhouding 1 Boekhouding boekhouding 1 Welke boekhouding? Natuurlijke personen - werknemers kunstenaars - zelfstandigen Feitelijke vereniging Handelsvennootschappen VZW s boekhouding 2 Werknemer kunstenaar Geen boekhoudverplichting

Nadere informatie

Deel 2: Financiële jaarrekening

Deel 2: Financiële jaarrekening Deel 2: Financiële jaarrekening Nr. 0407.201.941 VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten..... Immateriële vaste activa. Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling: boekhoudkundige verwerking en fiscale behandeling.

Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling: boekhoudkundige verwerking en fiscale behandeling. Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/1 Circulaire nr. Ci.RH.421/579.072 (AOIF Nr. 60/2010) dd 10.09.2010 Vennootschapsbelasting Belasting van niet-inwoners vennootschappen

Nadere informatie

Memo inzake liquidatiereserve

Memo inzake liquidatiereserve Memo inzake liquidatiereserve 1. Algemeen De verhoogde roerende voorheffing van 25 % op liquidatieboni kan vermeden worden in KMO s: de tijdelijke vastklikregeling voor reserves (omzetting in kapitaal

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............... Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Aftrek voor risicokapitaal AANSLAGJAAR

Nadere informatie

Afsluitverrichtingen D C 57.016.188 59.452.800

Afsluitverrichtingen D C 57.016.188 59.452.800 Afsluitverrichtingen D C 57.016.188 59.452.800 1 604 000 Aankoop handelsgoederen 64.000 64.000 411 000 Aftrekbare BTW op aankopen 3.840 418 000 Borchtochten leeggoed 1.500 440 000 a/ Leveranciers 69.340

Nadere informatie

Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen

Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen De uitreiking van de factuur, vooraleer het belastbaar feit zich heeft voorgedaan, is geen oorzaak

Nadere informatie

JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG

JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG Versterking rol Fluxys-net als draaischijf van de West-Europese aardgasstromen 198 miljoen investeringen in infrastructuur Waaier bijkomende diensten voor netgebruikers 92 nieuwe personeelsleden 52,5 nettodividend

Nadere informatie

Hoofdstuk II Boekhoudtheorie

Hoofdstuk II Boekhoudtheorie Hoofdstuk II Boekhoudtheorie 1. Structuur 2. Basisveronderstellingen a. Entiteitveronderstelling b. Continuïteitsveronderstelling c. Geldwaarde-uitdrukkingsveronderstelling d. Veronderstelling van de historische

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508.

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508. VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21 2.089,48 3.556,27 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

Wettelijke regelingen in verband met de jaarrekening

Wettelijke regelingen in verband met de jaarrekening 16 hoofdstuk Wettelijke regelingen in verband met de jaarrekening 16.1 Onder de werking van boek 2 titel 9 van het burgerlijk wetboek vallen ondernemingen die gedreven worden in de vorm van een NV, BV,

Nadere informatie

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA)

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Bijlage 3. BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Nr. VOL 2.1 Balans na winstverdeling ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28...... Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21......

Nadere informatie

Bijzondere liquidatiereserve: CBN stelt twee boekingswijzen voor

Bijzondere liquidatiereserve: CBN stelt twee boekingswijzen voor Bijzondere liquidatiereserve: CBN stelt twee boekingswijzen voor Wim Vandenberghe, Derycke & Vandenberghe Advocaten Na het advies over de gewone liquidatiereserve brengt de CBN nu ook een advies over de

Nadere informatie

ACTIEF. Scmactn.doc [22]

ACTIEF. Scmactn.doc [22] ACTIEF I. Oprichtingskosten... 20 II. Immateriële vaste activa... 21 III. Materiële vaste activa... 22/27 A. Terreinen en gebouwen...22 B. Installaties, machines en uitrusting...23 C. Meubilair en rollend

Nadere informatie

BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

BESTEMMING VAN HET RESULTAAT BEDRIJFSWETENSCHAPPEN Hoofdstuk 4: BESTEMMING VAN HET RESULTAAT Indeling: 1. Juridische aspecten 2. Boekhoudkundige verwerking 3. Gevolgen voor de financiële structuur van de onderneming Bestemming resultaat

Nadere informatie

EMBARGO TOT MAANDAG 27 JUNI 2005-17.45 u. *******************************************

EMBARGO TOT MAANDAG 27 JUNI 2005-17.45 u. ******************************************* Boekjaar 2004/2005, afgesloten op 31 maart 2005 GROEP COLRUYT: verdere stijging van de resultaten ******** Omzet + 15,12 %; winst + 16,42 %; winst per aandeel + 18,78 % 1. Omzet excl. BTW + 15,12 % EUR

Nadere informatie

Pouseele B. & C, Bedrijfsrevisoren. Ter Reigerie 7 bus 3, 8800 Roeselare. www.pouseele.be. Waardeverminderingen en waarderingsregels

Pouseele B. & C, Bedrijfsrevisoren. Ter Reigerie 7 bus 3, 8800 Roeselare. www.pouseele.be. Waardeverminderingen en waarderingsregels Pouseele B. & C, Bedrijfsrevisoren Ter Reigerie 7 bus 3, 8800 Roeselare www.pouseele.be Waardeverminderingen op handelsvorderingen Pouseele B. & C, Bedrijfsrevisoren Waardeverminderingen en waarderingsregels

Nadere informatie

Nota. Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014

Nota. Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014 Nota RBR auteur a 66 55 dossier 20150331_financieelverslag bestand 31 maart 2015 Datu m Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014 1 Situering Door de invoering van de programmawet van

Nadere informatie

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM:... PREFLEXIBEL... Rechtsvorm:... Naamloze vennootschap Adres:...Nr.: Elisabethlaan... 153 Bus:... Postnummer:...

Nadere informatie

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I VOL 2.1 BALANS NA WNSTVERDELNG ACTVA VASTE ACTVA...... Oprichtingskosten... mmateriële vaste activa... Toel. 5.1 5.2 1 Codes Boekjaar Vorig boekjaar Materiële vaste activa......... Terreinen en gebouwen......

Nadere informatie

Inhoud HOOFDSTUK 1 ACHTERGROND EN WETTELIJK KADER... 1 1 WAT IS BOEKHOUDEN?... 2 2 EEN KORT GESCHIEDKUNDIG OVERZICHT... 3

Inhoud HOOFDSTUK 1 ACHTERGROND EN WETTELIJK KADER... 1 1 WAT IS BOEKHOUDEN?... 2 2 EEN KORT GESCHIEDKUNDIG OVERZICHT... 3 Inhoud HOOFDSTUK 1 ACHTERGROND EN WETTELIJK KADER... 1 1 WAT IS BOEKHOUDEN?... 2 2 EEN KORT GESCHIEDKUNDIG OVERZICHT... 3 3 WIE ZIJN DE INFORMATIEVRAGERS?... 5 4 DE JAARREKENING, EEN ANTWOORD AAN DE INFORMATIEVRAGERS...

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2012/8 De boekhoudkundige verwerking van de inbreng in eigendom in een Belgische burgerlijke maatschap die niet de rechtsvorm heeft aangenomen van een handelsvennootschap

Nadere informatie

Boekhoudkundige continuïteit versus discontinuïteit

Boekhoudkundige continuïteit versus discontinuïteit 29 HOOFDSTUK I Boekhoudkundige continuïteit versus discontinuïteit AFDELING 1 Splitsing: boekhoudkundige beginselen 1. Boekhoudkundige verwerking van de splitsing vóór 1 oktober 1993 85. Vóór de wijziging

Nadere informatie

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58 VKT2. 1. BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 3.591,29 I. Oprichtingskosten... 20 3.591,29 II. Immateriële vaste activa (toel. I,A)... 21 III. IV. Materiële vaste activa (toel. I,B)... A.

Nadere informatie

1 toelichting jaarrekening

1 toelichting jaarrekening I. Staat van de immateriële vaste activa (post 21 van de activa) a) Aanschaffingswaarde Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa Overdrachten en buitengebruikstellingen ( ) Overboekingen

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2015/XX - Verrichtingen met betrekking tot inschrijvingsrechten. Ontwerpadvies van 9 september 2015

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2015/XX - Verrichtingen met betrekking tot inschrijvingsrechten. Ontwerpadvies van 9 september 2015 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XX - Verrichtingen met betrekking tot inschrijvingsrechten Ontwerpadvies van 9 september 2015 In het kader van een individuele vraagstelling omtrent

Nadere informatie

NIEUWE BTW FACTURATIE REGELS VANAF 01/01/13

NIEUWE BTW FACTURATIE REGELS VANAF 01/01/13 NIEUWE BTW FACTURATIE REGELS VANAF 01/01/13 A. Vooraf De nieuwe regels zijn ingevoerd om die conform te maken met de geldende EU BTW regels. Hieronder worden de meest ingrijpende wijzigingen vermeld. B.

Nadere informatie

Boekhoudkundige verwerking van de belasting over»

Boekhoudkundige verwerking van de belasting over» 380 bijzondere regels balans vorderingen op meer dan een jaar en op ten hoogste een jaar»» Boekhoudkundige verwerking van de belasting over» de toegevoegde waarde in hoofde van de leden van» een btw-eenheid

Nadere informatie

BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel

BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd

Nadere informatie

VERSLAG. van het Rekenhof. over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv

VERSLAG. van het Rekenhof. over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv Stuk 37-K (2007-2008) Nr. 1 Zitting 2007-2008 8 augustus 2008 VERSLAG van het Rekenhof over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv 4596 REK Stuk 37-K (2007-2008) Nr. 1 2 3 Stuk 37-K (2007-2008)

Nadere informatie

1. FINANCIËLE INFORMATIESYSTEMEN

1. FINANCIËLE INFORMATIESYSTEMEN Inhoud 1. FINANCIËLE INFORMATIESYSTEMEN............................. 13 1. Wat is boekhouden?........................................ 13 2. Gebruikers van boekhoudinformatie...........................

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING BE 04.777.660 VOL2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten Immateriële Materiële Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel Leasing

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/07/2014 BE 0462.364.455 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14379.00482 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Dokter Geert De Brabandere Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

4. Wettelijke basis 17 4.1. Europese richtlijnen en verordeningen 17 4.2. Belgische wetgeving 17 4.3. Voor vzw s 18

4. Wettelijke basis 17 4.1. Europese richtlijnen en verordeningen 17 4.2. Belgische wetgeving 17 4.3. Voor vzw s 18 Inhoud 1. Financiële informatiesystemen 13 1. Wat is boekhouden? 13 2. Gebruikers van boekhoudinformatie 14 3. Financial versus management accounting 15 3.1. Financial accounting (of algemeen boekhouden)

Nadere informatie

Advies van 10 november 2010

Advies van 10 november 2010 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2010/17 - Boekhoudkundige verwerking van subsidies, schenkingen en legaten in natura in de jaarrekening van begunstigde grote en zeer grote verenigingen

Nadere informatie

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2014 2013 BALANS VOOR VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

OPLOSSING OEFENINGEN REEKS 1

OPLOSSING OEFENINGEN REEKS 1 OPLOSSING OEFENINGEN REEKS 1 Oefening 1: Situering van de balanselementen. Vrachtwagen A,, III. Materiële vaste activa Kapitaal P,, I. Kapitaal Lening op 5 jaar P,, VIII. op meer dan 1 jaar Gebouwen A,,

Nadere informatie

De fiscale gevolgen van de boekhoudhervorming

De fiscale gevolgen van de boekhoudhervorming De fiscale gevolgen van de boekhoudhervorming De Belgische context De belastbare winst van ondernemingen wordt bepaald conform de regels van het boekhoudrecht, behoudens uitdrukkelijke afwijking in de

Nadere informatie

De bijzondere btw-aangifte : omschrijving van de roosters

De bijzondere btw-aangifte : omschrijving van de roosters De bijzondere btw-aangifte : omschrijving van de roosters De verplichting tot indiening van een bijzondere btw-aangifte (formulier nr. 629) is opgenomen in artikel 53ter van het Btw-Wetboek. Deze aangifte

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Het model van het aangifteformulier voor aj. 2015 is verschenen in het Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/1 - Boekhoudkundige verwerking van de tax shelter in hoofde van de investeerder (raamovereenkomsten gesloten vanaf 1 januari 2015) Advies van 13 mei

Nadere informatie

INHOUD AUTEURS... VOORWOORD... DEEL 1. DE PERIODIEKE BTW-AANGIFTE... 1

INHOUD AUTEURS... VOORWOORD... DEEL 1. DE PERIODIEKE BTW-AANGIFTE... 1 INHOUD AUTEURS... VOORWOORD... v vii DEEL 1. DE PERIODIEKE BTW-AANGIFTE... 1 1. MODELLEN VAN FORMULIER... 3 1.1. Model voor manuele invulling... 3 1.2. Model voor geautomatiseerde invulling... 5 1.3. Weergave

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2012/9 De boekhoudkundige verwerking van de verwerving van een vast actief voor een variabele prijs die afhankelijk is van een toekomstige en onzekere gebeurtenis

Nadere informatie

Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde / 19

Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde / 19 INHOUD Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde / 19 Inleiding / 19 Titel I Voorwerp en toepassingsgebied / 30 Titel II Geografisch toepassingsgebied

Nadere informatie

HANDBOEK BOEKHOUDEN ENKELVOUDIG BOEKHOUDEN BOEKHOUDEN VOOR DE ZELFSTANDIGE ONDERNEMER EN DE KLEINE VZW

HANDBOEK BOEKHOUDEN ENKELVOUDIG BOEKHOUDEN BOEKHOUDEN VOOR DE ZELFSTANDIGE ONDERNEMER EN DE KLEINE VZW HANDBOEK BOEKHOUDEN ENKELVOUDIG BOEKHOUDEN BOEKHOUDEN VOOR DE ZELFSTANDIGE ONDERNEMER EN DE KLEINE VZW Em. prof. dr. Erik De Lembre Prof. dr. Patricia Everaert Prof. dr. Jan Verhoeye Tweede editie Antwerpen

Nadere informatie

REGISTRATIE DUBBEL BOEKHOUDEN

REGISTRATIE DUBBEL BOEKHOUDEN REGISTRATIE DUBBEL BOEKHOUDEN Basisbeginselen Courante exploitatiecyclus : aankopen verkopen, inkomsten en uitgaven Andere transacties: personeel, investeringen, financiering Inventaris Jaarrekening HOOFDSTUK

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XX - Boekhoudkundige verwerking van de tax shelter in hoofde van de investeerder (raamovereenkomsten gesloten vanaf 1 januari 2015) Ontwerpadvies van

Nadere informatie

2. Wat is het fiscale voordeel?

2. Wat is het fiscale voordeel? 2. Wat is het fiscale voordeel? 2.1. verlaagd tarief behouden Bij twee van de voorwaarden om recht te hebben op het verlaagd tarief, is het kapitaal van belang. Het bedrag van het kapitaal kan van belang

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0479.409.731 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: TRAVIATA Rechtsvorm: NV Adres: EMIEL MOMMAERTSLAAN Nr.: 18, bus A Postnummer: 1831 Gemeente:

Nadere informatie

Boekhouding OFP / IBP

Boekhouding OFP / IBP Boekhouding OFP / IBP 27 maart 2014 Harold François Agenda Algemene boekhouding Boekhouding OFP/IBP 2 Agenda Algemene boekhouding Boekhouding OFP/IBP 3 Boekhoudkundige verplichtingen Wet dd. 17/07/1975

Nadere informatie

Koninklijke Besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde

Koninklijke Besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde BTW-Wetboek Wetboek waarde................ 5 Hoofdstuk I. Invoering van de belasting. 5 Hoofdstuk II. Belastingplicht......... 6 Hoofdstuk III. Werkingssfeer.......... 8 Afdeling I. Levering van goederen..........

Nadere informatie

Inhoud HOOFDSTUK 1 ACHTERGROND EN WETTELIJK KADER... 1 1 WAT IS BOEKHOUDEN?... 2 2 EEN KORT GESCHIEDKUNDIG OVERZICHT... 3

Inhoud HOOFDSTUK 1 ACHTERGROND EN WETTELIJK KADER... 1 1 WAT IS BOEKHOUDEN?... 2 2 EEN KORT GESCHIEDKUNDIG OVERZICHT... 3 HOOFDSTUK 1 ACHTERGROND EN WETTELIJK KADER... 1 1 WAT IS BOEKHOUDEN?... 2 2 EEN KORT GESCHIEDKUNDIG OVERZICHT... 3 3 WIE ZIJN DE INFORMATIEVRAGERS?... 5 4 DE JAARREKENING, EEN ANTWOORD AAN DE INFORMATIEVRAGERS...

Nadere informatie

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 Jaarrekening is vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 24 april 2014 R. Mooij Jaarverslag 2014 31 december 2014 JAARVERSLAG

Nadere informatie

Boekhoudkundige verwerking van waardeverminderingen op handelsvorderingen, gedekt door een kredietverzekering

Boekhoudkundige verwerking van waardeverminderingen op handelsvorderingen, gedekt door een kredietverzekering Boekhoudkundige verwerking van waardeverminderingen op handelsvorderingen, gedekt door een kredietverzekering dr. Stijn Goeminne, Hogeschool Gent, Faculteit Handelswetenschappen & Bestuurskunde Het valt

Nadere informatie

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VOL 1.2)

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VOL 1.2) Jaarrekening in euro (VOL 1.1) Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VOL 1.2) Balans na winstverdeling Activa (VOL 2.1) 20/28 Vaste activa 20 Oprichtingskosten 21 Immateriële

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2016/XX - Waardering van voorraden: gezamenlijke aankoop en doorverkoop per stuk

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2016/XX - Waardering van voorraden: gezamenlijke aankoop en doorverkoop per stuk COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2016/XX - Waardering van voorraden: gezamenlijke aankoop en doorverkoop per stuk Ontwerpadvies van 13 januari 2016 I. Inleiding 1. In onderhavig advies

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA + 96* + 97* P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 255.903.871 69.415.893 325.319.764 5.929 131.831 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

Voorwoord... 7. Geconsolideerde balans na resultaatsverwerking... 9. Activa... 10. Passiva... 11. Geconsolideerde resultatenrekening...

Voorwoord... 7. Geconsolideerde balans na resultaatsverwerking... 9. Activa... 10. Passiva... 11. Geconsolideerde resultatenrekening... Gemeente Wuustwezel Arrondissement Antwerpen Provincie Antwerpen NIS-nummer 11053 JAARREKENING 2012 JAARVERSLAG Gasthuisstraat 11 2990 Wuustwezel Tel 03 633 52 10 Fax 03 633 07 53 Ontvanger: Secretaris:

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3. Geldbeleggingen

HOOFDSTUK 3. Geldbeleggingen HOOFDSTUK 3 Geldbeleggingen Blz. 405 tot 417 ATIVA BALANS per --/--/-- PASSIVA I. OPRIHTINGSKOSTEN 20 I. KAPITAAL 10 II. IMMATERIËLE VASTE ATIVA 21 A. Geplaatst kapitaal 100 III. MATERIËLE VASTE ATIVA

Nadere informatie

OPDRACHTBRIEF. in deze overeenkomst de beroepsbeoefenaar genoemd,

OPDRACHTBRIEF. in deze overeenkomst de beroepsbeoefenaar genoemd, Tussen de ondergetekenden: OPDRACHTBRIEF Naam +Voornaam IAB - erkenningsnummer Nat.Nr. Kantoor houdende te Stationsstraat 1 te 3520 Zonhoven Als mandataris van Coda Boekhouders en Fiscalisten BVBA Met

Nadere informatie

Knelpuntboekingen toegelicht De 30 meest gestelde praktijkvragen

Knelpuntboekingen toegelicht De 30 meest gestelde praktijkvragen Knelpuntboekingen toegelicht De 30 meest gestelde praktijkvragen Leen De Boitselier, Irene Timmermans, Peter Verschelden Moore Stephens Verschelden Ragheno Business Park, Motstraat 30, 2800 Mechelen tel.

Nadere informatie