Pgb-vergoedingenlijst Apeldoorn 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pgb-vergoedingenlijst Apeldoorn 2015"

Transcriptie

1 Pgb-vergoedingenlijst Apeldoorn 2015 INLEIDING Vergoedingenlijst Persoonsgebonden budget Apeldoorn (pgb Jeugd en Wmo) 2015 versie 1.0 Dit is de vergoedingenlijst Persoonsgebonden budget AWBZ (PGB) zoals deze door de gemeente Apeldoorn per 1 januari 2015 wordt gehanteerd. De AWBZ vergoedingenlijst 2014 versie 2.0 is in 2015 nog geldig voor overgangscliënten Wmo en Jeugdwet. In deze lijst vindt u een overzicht met onderwerpen waarbij staat of, en zo ja onder welke voorwaarden, die vanuit het pgb voor hulpverlening vergoed kunnen worden. Deze lijst is geen limitatieve opsomming; Komt een onderwerp niet op de lijst voor, dan betekent dit niet dat het wel of geen Wmo of Jeugdwet ondersteuning is. Er is over het onderwerp alleen nog geen uitspraak gedaan. Staat een onderwerp niet op de lijst en u wilt dit wel inkopen met uw pgb, neem dan vooraf contact op met het Wmo-loket (volwassenen) of het CJG (Jeugd). Deze lijst is een vertaling van de AWBZ vergoedingenlijst, dat een gezamenlijk product is van de Zorgkantoren en Per Saldo. Deze lijst zal zich de komende jaren verder ontwikkelen. De verantwoordelijkheid voor het goed of afkeuren van de door u ingekochte ondersteuning ligt volledig bij de gemeente. Met het pgb van de gemeente kunt u alleen hulpverlening inkopen voor de (maatwerk) (individuele) voorzieningen waarvoor u op grond van de Wmo of de Jeugdwet geïndiceerd bent. Om voor deze (maatwerk) (individuele) voorzieningen een indicatie te krijgen moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. Op kunt u vinden welke voorwaarden het betreft. Dit zijn ook de voorwaarden waaraan de door u ingekochte zorg moet voldoen. Dienstverlening SVB Het Servicecentrum PGB helpt u gratis met uw zorgovereenkomst en loonadministratie. Per Saldo De belangenvereniging voor mensen met een persoonsgebonden budget kan u helpen bij vragen.

2 LEGENDA In de eerste kolom Omschrijving van de soort zorg, ondersteuning of voorziening In de tweede kolom zijn er de volgende mogelijkheden: JA: dit betekent dat u deze kosten mag betalen uit uw pgb JA MITS: u mag uitsluitend onder bepaalde voorwaarden kosten uit het pgb bekostigen NEE, TENZIJ: de kosten vallen niet onder het pgb, maar gedeeltelijk kunt u bepaalde kosten wel bekostigen In de derde kolom kunt u lezen of en zo ja welke voorwaarden er worden gesteld. In de vierde kolom staan voorbeelden genoemd of leest u waar u meer informatie over dit onderwerp kunt vinden. In de laatste kolom worden eventuele voorliggende voorzieningen genoemd Afkortingenlijst Zvw BV Zvw Pgb Wmo Zin Zzp Aanvullende verzekering ziektekosten Basisverzekering Zorgverzekeringswet Persoonsgebonden budget Wmo f Jeugdwet Wet kinderopvang Wet maatschappelijke ondersteuning (Gemeente) Zorg in natura Zorgzwaartepakket Hulpverlening Diensten geboden door informele of formele hulpverleners, die op grond van de Wmo of Jeugdwet als (individuele) (maatwerk)voorziening worden ingezet en die aan de in de Regeling persoonsgebonden budget Wmo en Jeugdwet gemeente Apeldoorn 2015 omschreven voorwaarden moet voldoen. De hulpverlening moet zorgen voor bevordering, behoud of compensatie van de zelfredzaamheid van de budgethouder. Zonder deze hulpverlening is er een grote kans dat de budgethouder zichzelf verwaarloost of opgenomen moet worden in een instelling. Het gaat om het in praktische zin ondersteunen en sturen van de client, zodat hij in staat is om met zijn beperkingen zo zelfstandig mogelijk te functioneren. Niet alle zelfredzaamheids problemen worden door de Wmo of de Jeugdwet gecompenseerd. Bij het inkopen van hulpverlening moet de cliënt zorgen dat de zorg en ondersteuning doelmatig en redelijk is. Wordt met de hulpverlening ook daadwerkelijk het gestelde doel bereikt. Cliëntsysteem In de vergoedingenlijst wordt gesproken van het cliëntsysteem. Hiermee bedoelen wij familieleden in de 1e en 2e graad en die personen waarmee de budgethouder een affectieve / liefdes relatie heeft. Dit is de relatie ouder-kind, de opa/oma en broer/zus van de budgethouder. Een oom, tante en nicht van de budgethouder is familie in de 3e en 4e graad en vallen dus niet onder het cliëntsysteem. 2

3 Omschrijving Vergoeding uit PGB? / Voorwaarden Extra informatie en/of voorbeelden Voorliggende voorzieningen Activerende begeleiding Sinds is activerende begeleiding niet meer mogelijk binnen het PGB. Acupunctuur Mogelijk Administratie PGB (overnemen van) Alarmsysteem Annuleringsverzekering / reisverzekeringen Arbeids(re)integratie Au pair Beademing Begeleid werken Als voorliggende voorziening niet van toepassing is omdat er geen sprake is van toeleiding naar werk, kan gebruik gemaakt worden van de begeleiding (groep of individueel) Een au pair is een persoon van niet Nederlandse nationaliteit die participeert in een cultureel uitwisselingsprgramma. De hoofddoelstelling van het verblijf is de culturele uitwisseling. De Wet MoMi (Wet modern migratiebeleid) is op 1 juni 2013 in werking getreden. Met de inwerkingtreding van deze wet is het niet meer mogelijk om een verblijfsvergunning voor een au pair aan te vragen zonder tussenkomst van een bemiddelingsbureau. Bovendien mag een au pair geen taken verrichten voor personen die meer bijzondere zorg nodig hebben. Wanneer toeleiding naar een reguliere arbeidsplek niet mogelijk is, is er mogelijk sprake van dagbesteding / begeleiding groep en kan dit vanuit het PGB verantwoord worden. Arbeid, participatiewet Zvw voor apparatuur Arbeid, participatiewet Begeleiding bij regulier onderwijs, tenzij er toezicht tijdens onderwijs is geïndiceerd. In dit laatste geval is de begeleiding beperkt tot toezicht. Te denken valt hierbij aan toezicht bij "vrije" of praktijklessen als schoolzwemmen, schoolgym of bij de omgang met andere kinderen bij spel. De overige begeleiding is de verantwoordelijkheid van de school en kan niet uit een PGB betaald worden. Ook het plannen en structureren van schoolse zaken als huiswerk, kunnen niet vanuit het PGB betaald worden. Onderwijs Begeleiding via moderne media, bijvoorbeeld Skype. de begeleiding op zich is een (individuele)(maatwerk) voorziening. Het gaat hier bijvoorbeeld om het ondersteunen in het aanbrengen van structuur, het stimuleren en aanzetten tot activiteit en daardoor het uitvoeren van vaardigheden die de zelfredzaamheid bevorderen. Daarvoor moet er sprake zijn van substantieel direct contact. Dit sluit begeleiding via bijvoorbeeld mail, sms, whats app uit. Behandeling, mits toegekend onder de Jeugdwet. Sprake is van een (licht) verstandelijke beperking van. BV Zvw Beheer PGB Bemiddelingskosten Beschermende kleding voor zorgverlener De gemeente hierover vooraf afspraken met de cliënt heeft vastgelegd. Bewegingstherapie BV Zvw/ mogelijk

4 Bewindvoerder - kosten Blindengeleidehond BV Zvw Braille training BV Zvw BTW, tenzij het BTW over vervoer betreft. Over hulpverlening is men geen BTW verschuldigd. Er moet wel voldaan worden aan de voorwaarden voor vervoer. Belastingwetgeving Budgetplan, opstellen Buitenlandse zorgverleners aan de voorwaarden wordt voldaan die de overheid stelt aan buitenlandse werknemers. Meer informatie over dit onderwerp vindt u op se-werknemers Buitenschoolse of naschoolse opvang client met speciaal onderwijs er hulpverlening op grond van de Wmo of Jeugdwet geboden wordt. De cliënt heeft toezicht en begeleiding nodig. Buitenschoolse of naschoolse opvang client met regulier onderwijs Buitenschoolse of naschoolse opvang voor kind van client Cadeau voor zorgverlener Computer, aanpassingen en onderhoud BV Zvw Consumpties, tenzij het de consumpties van de zorgverlener tijdens het verlenen van de zorg buitenshuis betreft. De zorgverlener mag geen deel uitmakenvan het cliëntsysteem. van de cliënt. De zorgverlener declareert zijn kosten bij de cliënt. De cliënt moet aan kunnen tonen dat het om zorgkosten van de zorgverlener gaat. Zie Legenda voor definitie van cliëntsysteem Crèche Curator - kosten Cursus ouders/verzorgers (informele hulpverlener) Hierover moeten vooraf afspraken zijn vastgelegd tussen gemeente en cliënt. De cursus een directe relatie heeft met de beperkingen van de cliënt. Algemene cursussen als bijvoorbeeld coaching mogen niet. In de regel duren cursussen niet langer dan 6 maanden. BV Zvw, algemene voorziening en algemeen gebruikelijke diensten (Wmo) of overige voorzieningen (Jeugdwet) Cursus formele hulpverlener, tenzij de cursus een directe relatie heeft met de beperkingen van de cliënt en relevante deskundigheidsbevordering wat betreft de te leveren zorg tot doel heeft. Algemene cursussen als bijvoorbeeld coaching mogen niet. De totale kosten van de geleverde hulp, inclusief cursus kosten, mogen niet het gestelde maximum pgb-tarief per uur overschrijden Er moet een overeenkomst zijn met de organisatie die de cursus verzorgt. De cursus moet worden verantwoord als onkosten van de zorgverlener. In de regel duurt de cursus niet langer dan 6 maanden. Cursussen cliënt 4

5 Dagbesteding de dagbesteding bestaat uit een structurele tijdsbesteding met een welomschreven doel waarbij de cliënt actief wordt betrokken en die hem zingeving verleent. Onder dagbesteding worden niet verstaan: een reguliere dagstructurering die in de woon- / verblijfssituatie wordt geboden. Algemene voorzieningen en welzijnsactiviteiten zijn voorliggend op de (individuele)(maatwerk)voorziening dagbesteding Dertiende maand de 13e maand is opgenomen in de overeenkomst met de zorgverlener. De totale uitgaven per uur dienstverlening, inclusief de dertiende maand, kan niet het gestelde maximum uurtarief overschrijden. Detentie en PGB Als een cliënt in detentie is dan valt hij/zij onder Justitie en is er geen recht op een PGB Dieren, therapie met / begeleiding met, begeleiding bij verzorging van Dier wordt als middel gebruikt om een doel te bereiken. Dieren zijn geen begeleiders en kunnen geen hulpverlening gericht op zelfredzaamheid leveren. (CVZ , volgnummer: ) Let op dit is een beperkte opsomming Voorbeelden: Dolfijntherapie Therapiehonden Paardentherapie Equi therapie Animal assisted therapie (AAT) Begeleiding met paarden Diversen U mag geen post "diversen" opvoeren om uitgaven PGB te verantwoorden Doventolk Doventolk in de leefsituatie - Er is een landelijke regeling voor de doventolk de VNG coördineert namens alle gemeenten. - Er is een landelijke toegang georganiseerd voor de doventolk in de Wmo 2015 vergelijkbaar met de huidige situatie. Doventolk in de werksituatie Hier worden gemeenten op basis van de Participatiewet verantwoordelijk voor worden. Dyslexie behandeling BV Zvw Eigen bijdrage thuiszorg (CAK) Eigen bijdrage/ouderbijdrage instelling Entreegeld cliënt Entreegeld zorgverlener bij begeleiding client bij activiteiten in de persoonlijke levenssfeer van de client buiten de deur het hier gaat om sociale activiteiten in de persoonlijke levenssfeer met familie en vrienden. De zorgverlener mag geen deel uitmaakt van het cliëntsysteem van de client. De zorgverlener declareert zijn kosten achteraf bij de client. De client moet aan kunnen tonen dat het om zorgkosten van de zorgverlener gaat. Maximaal 100,- per jaar. Gemotiveerd kan hier van afgeweken worden. Evaluatiegesprek zorgverleners declareren Evalueren is onderdeel van de te leveren zorg en maakt daarmee onderdeel uit van van de gewerkte zorguren van de zorgverlener. Zie ook Overheadkosten. 5

6 Familiebezoek de activiteiten voldoen aan de algemene voorwaarden die worden gesteld aan de functie begeleiding en er geen voorliggende voorzieningen zijn, dan kan dit worden verantwoord. Er moet echter wel sprake zijn van toezicht. De uitstapjes zelf mogen niet uit het PGB betaald worden. Feestdagenregeling / uitkering Feuerstein methode Betreft behandeling Fitness (medische -, fysio - ) Gesprekken instanties, overnemen van Gezinsbegeleiding, tenzij het gaat om het in de praktijk inslijten van wat is geleerd tijdens Behandeling. Het gaat hier niet om het aanleren van opvoedkundige vaardigheden. Centrum Jeugd en Gezin Gratificatie zorgverlener Herstellingsoord Zvw Homeopathie/homeopathis ch arts Huifbedritten Zie ook paardrijden. Huishoudelijke hulp, tenzij Huishoudelijke hulp 2, regie voeren Bouwsteen hulpverlening Huisvesting (bv.huur, servicekosten) Ook het wonen in (kleinschalige) wooninitiatieven mag niet vanuit het PGB betaald worden. Mogelijk Algemene voorziening schoonmaak hulp Huurtoeslag Huiswerkbegeleiding Zie uitspraak BR7112 en CRvB 11/6077 Onderwijs Hulphonden BV Zvw Hulpmiddelen (zoals protheses, speciaal schoeisel, rolstoel) Invalidenparkeerplaats, vergunning Jobcoaching Kerstgratificatie Kerstpakket Kinderdagverblijf voor gehandicapten Kinderopvang client, babysit, crèche Kinderopvang voor kind client Kinderopvang/oppas kind zorgverlener Zie buitenschools e opvang toegekend op basis van de Wmo BV Zvw, mogelijk Gemeente WK, Wmo ZIN kortdurend in crisissituaties Kinderpsychologie/- therapie BV Zvw, mogelijk Klusjes Kortdurend verblijf het onder de voorwaarden van kortdurend verblijf vallen, te weten: beschermende omgeving/ accommodatie, zorg die gericht is op de beperking van de cliënt en 24 uurs zorg in de nabijheid. Het kan nooit op het eigen woonadres plaatsvinden, tenzij hierover andere afspraken gemaakt zijn. 6

7 Leerlingenvervoer Leerlingenvervo er via gemeente Leermiddelen, (aangepast) Lesgeld / contributie Zie vrijetijdsbesteding. Loopbaanbegeleiding Lotgenotencontact Maaltijden zorgverlener bij overwerk Maaltijdvoorziening/tafeltje dekje Manicure Massage Nagelverzorging die niets te maken heeft met uw ziekte, aandoening of ouderdom, is geen Wmo of Jeugdwet-zorg. (Bijvoorbeeld lakken nagels) Onderwijs Bijzondere bijstand het nagels knippen omdat u de cliënt dit door ziekte, aandoening of ouderdom niet zelf kant, valt onder de persoonlijke verzorging van de Zvw Mediërend leren Betreft aanleren schoolse vaardigheden. Zie ook huiswerkbegeleiding Onderwijs Medische kinderdagverblijf Meditatieve ontwikkeling Meerzorg, voorbereiding, aanvraag, CCE traject (Centrum voor Consultatie en Expertise) Mondhygiënist Muziekles Zie ook vrijetijdsbesteding. Neurofeedback BV Zvw, mogelijk Neurolinguïstisch programmeren (NLP) Observatie diagnostiek jeugd Is onderdeel van behandeling. Onderhoudswerk aan woning (bijv. een schilder) Onderwijs (particulier) als dagbesteding, tenzij er een leerplichtontheffing is. Dan wordt gedurende deze periode de hulpverlening in dagdelen als dagbesteding gezien. Onderzoek (diagnostisch) BV Zvw, mogelijk Onderzoek (geneeskundig) Ontbindingsvergoeding vanwege de beëindiging van een zorgovereenkomst; ontbinding door een kantonrechter Is onderdeel van behandeling. De SVB kan u hierover informeren BV Zvw, mogelijk 7

8 Openbaar vervoer client, tenzij er sprake is van: vervoer geïndiceerd bij begeleiding groep en het vervoer van en naar de dagbesteding of kortdurend verblijf betreft en de cliënt reist met een begeleider. Aan alle 3 de voorwaarden moet worden voldaan. Openbaar vervoer zorgverlener, tenzij het woon-werkverkeer of werk-werkverkeer (waarbij de zorgverlener reist om dezelfde cliënt op verschillende locaties zorg te verlenen) betreft. Moet zijn opgenomen in de zorgovereenkomst Opvang client, tenzij het toezicht en begeleiding betreft, wanneer het oppas betreft; bijvoorbeeld naschoolse opvang Orthopedagogische hulpverlening Onderwijs, BV ZVW, mogelijk Orthopedagoog CJG Overheadkosten Kosten hiervoor horen te zijn opgenomen in het tarief dat de zorgverlener rekent waarbij het maximale uurloon niet mag worden overschreden. Paardrijden Zie vrijetijdsbesteding. Parkeergeld Pastorale hulpverlening Patiëntenvereniging, bijdrage Pedicure Voetverzorging die niets te maken heeft met uw ziekte, aandoening of ouderdom, is geen Jeugdwet of Wmo- zorg. (Bijvoorbeeld weghalen eelt of lakken nagels) BV Zvw Pensioenregelingen advieskosten SVB er daadwerkelijk een pensioenregeling bij de SVB is gesloten De SVB kan u hierover informeren Pensioenvoorziening zorgverlener er een arbeidsovereenkomst is afgesloten voor minimaal 4 dagen per week, of u met uw zorgverlener Opting-in heeft afgesproken. De SVB kan u hierover informeren Personal Organizer (persoon), tenzij de geleverde zorg voldoet aan de voorwaarden gesteld aan de functie Begeleiding Personal trainer Plannen en structureren Het gaat om plannen en structureren van dag of week in zijn totaliteit. Plannen en structureren van huiswerk, tenzij het onderdeel uit maakt van het plannen en structureren van de dag of week in zijn totaliteit. Zie ook Huiswerkbegeleiding Pleegouders Pleegzorg kent een aparte vergoedingsregeling. Premie Ziektekostenverzekering Priveles (een op een lessen) 8

9 Psychiatrie Mits toegekend onder de jeugdwet. Alleen voor Volwassenen: BV Zvw Psychoeducatie Mits toegekend onder de jeugdwet. Alleen voor Volwassenen:BV Zvw Psychologische zorg Mits toegekend onder de jeugdwet. Alleen voor Volwassenen:BV Zvw/mogelijk Psychomotorische zorg Reiskosten cliënt noodzakelijk i.v.m. medische noodzaak of beperking in de zelfredzaamheid. Er begeleiding groep met vervoer is geïndiceerd. Zie vervoer cliënt. Bij sociaal recreatief vervoer betaalt de cliënt een ritbijdrage ter hoogte van het OV-chipkaart tarief. BV Zvw/mogelijk Reiskosten zorgverlener het woon-werkverkeer of werk-werkverkeer (waarbij de zorgverlener reist om dezelfde cliënt op verschillende locaties zorg te verlenen) betreft. Ook moeten de reiskosten vallen binnen het maximale uurtarief. De kosten die het maximale uurtarief overschrijden worden afgewezen. Reis en verblijfskosten zorgverlener Hierover vooraf afspraken zijn vastgelegd. Het de reis- en verblijfskosten van de zorgverlener betreft die meegaat om te werken, niet om vakante te vieren, die geen familielid 1e en 2e graad is en met wie u geen affectieve relatie heeft Remedial teaching Rouwverwerking Mits toegekend onder de jeugdwet. Alleen voor Rugzakje Schenking aan zorgverlener Schilderen (ateliers) Zie vrijetijdsbesteding. Passend Onderwijs School, tenzij er een indicatie is voor PV / VP tijdens het onderwijs, of wanneer er toezicht tijdens onderwijs is geïndiceerd. In dit laatste geval is de begeleiding beperkt tot toezicht. Te denken valt hierbij aan toezicht bij "vrije" of praktijklessen als schoolzwemmen, schoolgym of bij de omgang met andere kinderen bij spel. De overige begeleiding is de verantwoordelijkheid van de school en kan niet uit een PGB betaald worden. Ook het plannen en structureren van schoolse zaken als huiswerk, kunnen niet vanuit het PGB betaald worden. Het leren is geen Wmo of Jeugdwet zorg. Uitspraak BR7112 en CRvB 11/6077 Seksuele dienstverlening, knuffelzorg, flexzorg Slaapdiensten Sociale vaardigheidstraining (SoVa) Speelgoed/spellen/boeken Sport, begeleiding bij sport en begeleiding middels sport, tenzij afspraken zijn gemaakt over de benodigde extra begeleiding die nodig is om te kunnen deelnemen aan sport. Zie trainingen algemene voorziening en algemeen gebruikelijke diensten (Wmo) of overige voorzieningen (Jeugdwet) 9

10 Stage, begeleiding bij, tenzij het kinderen betreft die zo beperkt zijn dat er geen uitzicht is op een reguliere arbeidsplek en zij voor de rest van hun leven zijn aangewezen op een dagactiviteitencentrum. Ter voorbereiding daarop nemen deze kinderen tijdens hun schoolperiode al deel aan een dagactiviteitencentrum. Wanneer er geen enkel uitzicht is op een reguliere arbeidsplek kunnen deze kosten verantwoord worden vanuit begeleiding groep / dagbesteding Onderwijs, participatiewet Studiebegeleiding Therapie Thuiszorg, tenzij het begeleiding of toegekende persoonlijke verzorging betreft. LET OP, dit is een beperkte opsomming: Cognitieve therapie Creatieve therapie Muziektherapie Psychotherapie Rationele emotieve therapie (RET) Speltherapie Mogelijk Mogelijk ZVW Trainingen, tenzij Toegekend onder de jeugdwet. Alleen voor LET OP, dit is een beperkte opsomming: Agressieregulatietraining Cognitieve training TOM (Theory of Mind) training Mogelijk ZVW of een algemene voorzieningen bijvoorbeeld MEE op Weg Tuinonderhoud Mogelijk Wmo Uitstapje cliënt het hier gaat om sociale activiteiten in de persoonlijke levenssfeer met familie en vrienden. De zorgverlener mag geen deel uitmaakt van het cliëntsysteem van de cliënt. De hulpverlener declareert zijn kosten achteraf bij de cliënt. Cliënt moet aan kunnen tonen dat het om zorgkosten van de hulpverlener gaat. De cliënt kan de kosten van het uitstapje zelf nooit vanuit het PGB betalen. Begeleiding bij vrijetijdsbesteding kan alleen vanuit het PGB gefinancierd worden als deze begeleiding specifiek is toegekend. Mee gaan met winkelen kan bijv. vaak niet vanuit PGB gefinancierd worden. Het voorbereiden van de cliënt op het winkelen (wat moet ik kopen) wel. Uitstapjes school, begeleiding bij, tenzij de activiteiten voldoen aan de algemene voorwaarden die worden gesteld aan de functie begeleiding en er geen voorliggende voorzieningen zijn. Er moet echter wel sprake zijn van toezicht. De uitstapjes zelf mogen niet uit het PGB betaald worden. Onderwijs Uitstapjes, begeleiding bij Vakantie cliënt Vakantiekamp cliënt Verblijf, langdurig intramuraal, tenzij, tenzij het hier gaat om sociale activiteiten in de persoonlijke levenssfeer met familie en vrienden. De zorgverlener mag geen deel uitmaakt van het cliëntsysteem van de cliënt. De hulpverlener declareert zijn kosten achteraf bij de cliënt. Cliënt moet aan kunnen tonen dat het om zorgkosten van de hulpverlener gaat. - het kosten zijn voor begeleiding, of toegekende persoonlijke verzorging betreft - of de verblijfskosten van de cliënt onder de voorwaarden van kortdurend verblijf vallen, te weten: beschermende omgeving/ accommodatie, zorg die gericht is op de beperking van de cliënt en 24 uurs zorg in de nabijheid. De cliënt kan de kosten van het uitstapje zelf nooit vanuit het PGB betalen. Begeleiding bij vrijetijdsbesteding kan alleen vanuit het PGB gefinancierd worden als deze begeleiding specifiek is toegekend. Mee gaan met winkelen kan bijv. vaak niet vanuit PGB gefinancierd worden. Het voorbereiden van de cliënt op het winkelen (wat moet ik kopen) wel. Eigen sociaal netwerk, Wmo Verbouwing Wmo toegekend Mogelijk Wmo Verpleging Zvw Zin 10

11 Verslaglegging, rapportage, administratieve handelingen Vervoer door dagverblijf er begeleiding groep met vervoer is geïndiceerd. Kosten hiervoor horen te zijn opgenomen in het tarief dat de zorgverlener rekent. Max. uurtarief. Vervoer naar school Vervoerskosten cliënt Video home training Vrijetijdsbesteding Vrijetijdsbesteding, begeleiding bij Vrijwilligersvergoeding Waakdiensten Weekendopvang voor gehandicapten, tenzij, tenzij, tenzij er begeleiding groep met vervoer is geïndiceerd. Mits toegekend onder de jeugdwet. Alleen voor De vrije tijdsbesteding wezenlijk bijdraagt aan de participatie van de cliënt. En wanneer niet op een andere wijze in de begeleiding kan worden voorzien. Bijvoorbeeld met behulp van vrijwilligers, mantelzorgers De cliënt kan de kosten van het uitstapje zelf nooit vanuit het PGB betalen. Begeleiding bij vrijetijdsbesteding kan alleen vanuit het PGB gefinancierd worden als deze begeleiding specifiek is toegekend. Mee gaan met winkelen kan bijv. vaak niet vanuit PGB gefinancierd worden. Het voorbereiden van de cliënt op het winkelen (wat moet ik kopen) wel. Zie voorwaarden verblijf, kortdurend Weerbaarheidstraining Zvw Werving zorgverlener, tenzij Zie bemiddelingskosten Woningaanpassing, tenzij Wmo toegekend Wmo Leerlingenvervo er via gemeente Voor sociaal recreatief vervoer is het collectief vraagafhankelijk vervoer voorliggend. Vrijtoegankelijke overige voorzieningen Jeugdwet Eigen sociaal netwerk, Wmo Eigen sociaal netwerk, Wmo Zorghotel, particuliere instelling voor verpleging en verzorging, tenzij Zie vakantie. Verpleging en verzorging valt doorgaans onder de Zvw. Zorgovereenkomst; buitengerechtelijke kosten door de beëindiging van een ontbinding door een kantonrechter Zorgplan / werkplan / overeenkomsten opstellen Zorgverleners uit het buitenland Zwembad entree cliënt aan de voorwaarden wordt voldaan die de overheid stelt aan deze werknemers. Meer informatie over buitenlanders die in Nederland zorg verlenen vindt u op se-werknemers Zwemles (zweminstructie, zwemkaartje, zwemlesgeld) Zie vrijetijdsbesteding 11

onder verwijzing naar de Verordening maatschappelijke ondersteuning Lelystad 2015 en gelet op artikel 147 van de Gemeentewet;

onder verwijzing naar de Verordening maatschappelijke ondersteuning Lelystad 2015 en gelet op artikel 147 van de Gemeentewet; Het college van de gemeente Lelystad, onder verwijzing naar de Verordening maatschappelijke ondersteuning Lelystad 2015 en gelet op artikel 147 van de Gemeentewet; overwegende, dat het noodzakelijk is

Nadere informatie

Beleidsregels Wmo en Jeugd 2015 Gemeente Ede. Hoofdstuk 1 - Inleiding 2. Hoofdstuk 2 - Persoonsgebonden budget (Pgb) 2. 2.1.

Beleidsregels Wmo en Jeugd 2015 Gemeente Ede. Hoofdstuk 1 - Inleiding 2. Hoofdstuk 2 - Persoonsgebonden budget (Pgb) 2. 2.1. ü Beleidsregels Wmo en Jeugd 2015 Gemeente Ede Hoofdstuk 1 - Inleiding 2 Hoofdstuk 2 - Persoonsgebonden budget (Pgb) 2 2.1. Wettelijk kader 2 2.2. Lokale uitgangspunten 3 2.3. Voorwaarden 3 2.4. Inzet

Nadere informatie

Begrippenboek. Begeleiding in

Begrippenboek. Begeleiding in december 2011 Begrippenboek Begeleiding in de AWBZ TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Colofon Disclaimer: Dit begrippenboek is met zorgvuldigheid en met medewerking van diverse partijen samengesteld;

Nadere informatie

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2015

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2015 Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2015 2 december 2014 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Afkortingenlijst 4 Begrippenlijst 5 Inleiding 7 Wmo 2015 7 Richtinggevende kaders 7 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Beleidsregels maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden 2015

Beleidsregels maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden 2015 Beleidsregels maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden 2015 Beleidsregels maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden 2015 1 Voorwoord Op grond van artikel

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de Wmo2015

Vragen en antwoorden over de Wmo2015 Vragen en antwoorden over de Wmo2015 Wat is de Wmo2015 en wat gaat er veranderen? De Wmo is de Wet maatschappelijke ondersteuning. De wet is er voor mensen die hulp nodig hebben om aan de samenleving te

Nadere informatie

Het Persoonsgebonden voor volwassenen

Het Persoonsgebonden voor volwassenen Het Persoonsgebonden budget voor volwassenen Lwdvoorelkaar over werk, jeugd en zorg in de gemeente Leeuwarden inhoud Het Persoonsgebonden budget Het Persoonsgebonden budget Over het Pgb Een Pgb aanvragen

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Amsterdam 2015

Gemeente Amsterdam  Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Amsterdam 2015 Gemeente Amsterdam Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Amsterdam 2015 Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Amsterdam 2015 Leeswijzer Deze Nadere regels zijn een uitwerking van de Wmo-verordening

Nadere informatie

Beleidsregels Jeugdhulp gemeente 's-hertogenbosch 2015

Beleidsregels Jeugdhulp gemeente 's-hertogenbosch 2015 Beleidsregels Jeugdhulp gemeente 's-hertogenbosch 2015 1 Inhoud 1 Inleiding...3 2 Procedure...4 2.1 Hulpvraag van jeugdigen en/of ouders...4 2.2 Melding van een hulpvraag en vooronderzoek (artikelen 4

Nadere informatie

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2014

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2014 Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2014 Persoonsgebonden budget AWBZ Van goede zorg verzekerd 2 Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2014 Inleiding In Nederland bent u door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave 1. Wijzigingen per 1 januari 2015 Algemeen 2. Meest gestelde vragen van mensen die nu een PGB hebben 3. PGB trekkingsrecht

Nadere informatie

BELEIDSREGELS EN NADERE REGEL MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING MAASSLUIS VLAARDINGEN SCHIEDAM 2015

BELEIDSREGELS EN NADERE REGEL MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING MAASSLUIS VLAARDINGEN SCHIEDAM 2015 BELEIDSREGELS EN NADERE REGEL MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING MAASSLUIS VLAARDINGEN SCHIEDAM 2015 1 - De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam; - Gelet

Nadere informatie

Goor, januari 2015. Handboek maatschappelijke ondersteuning gemeente Hof van Twente 2015

Goor, januari 2015. Handboek maatschappelijke ondersteuning gemeente Hof van Twente 2015 Goor, januari 2015 Handboek maatschappelijke ondersteuning gemeente Hof van Twente 2015 Inleiding U leest nu het Handboek maatschappelijke ondersteuning gemeente Hof van Twente 2015. Dit handboek bevat

Nadere informatie

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Nijmegen 2015

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Nijmegen 2015 Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Nijmegen 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 1.1 Algemeen 2 1.2 Begeleiding 2 1.3 Mantelzorgondersteuning 3 1.4 Sociale Wijkteams 4 1.5 Het gesprek 4

Nadere informatie

NEE. wethouder Koster. Van: L. Boeij Tel nr: 06-20094926 Nummer: 14A.00872. Team: Onderwijs, Welzijn en Zorg

NEE. wethouder Koster. Van: L. Boeij Tel nr: 06-20094926 Nummer: 14A.00872. Team: Onderwijs, Welzijn en Zorg VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: L. Boeij Tel nr: 06-20094926 Nummer: 14A.00872 Datum: 10 december 2014 Tekenstukken: Nee Bijlagen: 3 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.): Team: Onderwijs,

Nadere informatie

Bijlage II De reikwijdte van de gemeentelijke verantwoordelijkheid in de Wmo 2015

Bijlage II De reikwijdte van de gemeentelijke verantwoordelijkheid in de Wmo 2015 Bijlage II De reikwijdte van de gemeentelijke verantwoordelijkheid in de Wmo 2015 In paragraaf 4 van de ledenbrief is uiteengezet in welke opzichten de Wmo 2015 verschilt van de huidige Wmo. De Wmo 2015

Nadere informatie

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET Folder Soorten PGB - 1 Over Uw Budget Mag ik mij even aan u voorstellen? Mijn naam is Rob Hansen en ben eigenaar van het bedrijf. Ik heb het bedrijf opgericht in 2004

Nadere informatie

Indicatiestelling voor de Jeugd-GGZ

Indicatiestelling voor de Jeugd-GGZ Indicatiestelling voor de Jeugd-GGZ Indicatiestelling voor jeugdigen met psychiatrische problematiek door Bureau Jeugdzorg in het kader van de wet Algemene Wet problematiek door B Bijzondere Ziektekosten

Nadere informatie

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte Ik heb wat Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte 2012 Ik heb wat 2 Voorwoord Mensen met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd hebben vaak extra kosten. In het ene geval zijn dat dieetkosten,

Nadere informatie

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxtel 2015 versie 2

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxtel 2015 versie 2 Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxtel 2015 versie 2 B&W 9 juni 2015 1 Voorwoord De Verordening is vastgesteld door de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft een aantal verordenende

Nadere informatie

1. Inleiding... 2. 2. Procedure... 3. 3. Uitsluitingsgronden voor een maatwerkvoorziening... 6

1. Inleiding... 2. 2. Procedure... 3. 3. Uitsluitingsgronden voor een maatwerkvoorziening... 6 Uitvoeringsregels Wmo Wijdemeren 2015 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Procedure... 3 3. Uitsluitingsgronden voor een maatwerkvoorziening.... 6 4. Regels voor een persoonsgebonden budget (PGB) bij een maatwerkvoorziening...

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

zelf aan zet in de Wmo Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget Wmo

zelf aan zet in de Wmo Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget Wmo zelf aan zet in de Wmo De belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget. Voor informatie, advies en ondersteuning. T 0900 742 48 57 ( 0,20 per minuut) E info@pgb.nl I www.pgb.nl Hulp en

Nadere informatie

Colofon. Pagina 2 van 71. Uitgave Gemeente Leeuwarden Dienst Welzijn. Datum 12 november 2014. Behandeling in college 18 november 2014

Colofon. Pagina 2 van 71. Uitgave Gemeente Leeuwarden Dienst Welzijn. Datum 12 november 2014. Behandeling in college 18 november 2014 Beleidsregels Wmo 2015 vs 12 nov 2014 Colofon Uitgave Gemeente Leeuwarden Dienst Welzijn Datum 12 november 2014 Behandeling in college 18 november 2014 Pagina 2 van 71 INHOUDSOPGAVE Beleidsregels Wmo 2015

Nadere informatie

Beleidsregels Wmo gemeente 's-hertogenbosch 2015

Beleidsregels Wmo gemeente 's-hertogenbosch 2015 Beleidsregels Wmo gemeente 's-hertogenbosch 2015 1 Inhoud 1. Voorwoord... 4 2. Inleiding... 4 3. Procedure... 5 3.1 Hulpvraag van een belanghebbende burger... 5 3.2 Melding van een hulpvraag... 5 3.3 Het

Nadere informatie

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Gemeente Oost Gelre 2015

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Gemeente Oost Gelre 2015 Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Gemeente Oost Gelre 2015 Inhoud Hoofdstuk 1. Inleiding... 3 Hoofdstuk 2. Afbakening Wmo 2015 met andere wetten... 4 2.1 Afbakening Wmo 2015 met de Wet langdurige

Nadere informatie

Beleidsregels. Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning

Beleidsregels. Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Beleidsregels Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Schouwen-Duiveland 2013 Inhoud 1. Inleiding 11 Breuk met verleden 11 Kernbegrippen 11 Onderzoek 11 Maatwerk 11 Eigen verantwoordelijkheid 12

Nadere informatie

Beschermd wonen en opvang wordt uitgevoerd door zogenaamde centrumgemeenten. Voor Katwijk is dit gemeente Leiden. De hulpvraag is het uitgangspunt

Beschermd wonen en opvang wordt uitgevoerd door zogenaamde centrumgemeenten. Voor Katwijk is dit gemeente Leiden. De hulpvraag is het uitgangspunt INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 2 Overzicht procedure van melding tot en met aanvraag... 4 HOOFDSTUK 1. VOORLIGGEND AAN ONDERSTEUNING VANUIT DE WMO... 5 HOOFDSTUK 2. ALGEMENE VOORZIENING: SCHOON EN LEEFBAAR

Nadere informatie

VRAGEN EN ANTWOORDEN DIE DUIDELIJKHEID SCHEPPEN OVER HET NIEUWE ZORGSTELSEL. De nadruk ligt hierbij op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

VRAGEN EN ANTWOORDEN DIE DUIDELIJKHEID SCHEPPEN OVER HET NIEUWE ZORGSTELSEL. De nadruk ligt hierbij op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) VRAGEN EN ANTWOORDEN DIE DUIDELIJKHEID SCHEPPEN OVER HET NIEUWE ZORGSTELSEL De nadruk ligt hierbij op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ROLLEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN (1) Wat is de rol van mijzelf

Nadere informatie