Pgb-vergoedingenlijst Apeldoorn 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pgb-vergoedingenlijst Apeldoorn 2015"

Transcriptie

1 Pgb-vergoedingenlijst Apeldoorn 2015 INLEIDING Vergoedingenlijst Persoonsgebonden budget Apeldoorn (pgb Jeugd en Wmo) 2015 versie 1.0 Dit is de vergoedingenlijst Persoonsgebonden budget AWBZ (PGB) zoals deze door de gemeente Apeldoorn per 1 januari 2015 wordt gehanteerd. De AWBZ vergoedingenlijst 2014 versie 2.0 is in 2015 nog geldig voor overgangscliënten Wmo en Jeugdwet. In deze lijst vindt u een overzicht met onderwerpen waarbij staat of, en zo ja onder welke voorwaarden, die vanuit het pgb voor hulpverlening vergoed kunnen worden. Deze lijst is geen limitatieve opsomming; Komt een onderwerp niet op de lijst voor, dan betekent dit niet dat het wel of geen Wmo of Jeugdwet ondersteuning is. Er is over het onderwerp alleen nog geen uitspraak gedaan. Staat een onderwerp niet op de lijst en u wilt dit wel inkopen met uw pgb, neem dan vooraf contact op met het Wmo-loket (volwassenen) of het CJG (Jeugd). Deze lijst is een vertaling van de AWBZ vergoedingenlijst, dat een gezamenlijk product is van de Zorgkantoren en Per Saldo. Deze lijst zal zich de komende jaren verder ontwikkelen. De verantwoordelijkheid voor het goed of afkeuren van de door u ingekochte ondersteuning ligt volledig bij de gemeente. Met het pgb van de gemeente kunt u alleen hulpverlening inkopen voor de (maatwerk) (individuele) voorzieningen waarvoor u op grond van de Wmo of de Jeugdwet geïndiceerd bent. Om voor deze (maatwerk) (individuele) voorzieningen een indicatie te krijgen moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. Op kunt u vinden welke voorwaarden het betreft. Dit zijn ook de voorwaarden waaraan de door u ingekochte zorg moet voldoen. Dienstverlening SVB Het Servicecentrum PGB helpt u gratis met uw zorgovereenkomst en loonadministratie. Per Saldo De belangenvereniging voor mensen met een persoonsgebonden budget kan u helpen bij vragen.

2 LEGENDA In de eerste kolom Omschrijving van de soort zorg, ondersteuning of voorziening In de tweede kolom zijn er de volgende mogelijkheden: JA: dit betekent dat u deze kosten mag betalen uit uw pgb JA MITS: u mag uitsluitend onder bepaalde voorwaarden kosten uit het pgb bekostigen NEE, TENZIJ: de kosten vallen niet onder het pgb, maar gedeeltelijk kunt u bepaalde kosten wel bekostigen In de derde kolom kunt u lezen of en zo ja welke voorwaarden er worden gesteld. In de vierde kolom staan voorbeelden genoemd of leest u waar u meer informatie over dit onderwerp kunt vinden. In de laatste kolom worden eventuele voorliggende voorzieningen genoemd Afkortingenlijst Zvw BV Zvw Pgb Wmo Zin Zzp Aanvullende verzekering ziektekosten Basisverzekering Zorgverzekeringswet Persoonsgebonden budget Wmo f Jeugdwet Wet kinderopvang Wet maatschappelijke ondersteuning (Gemeente) Zorg in natura Zorgzwaartepakket Hulpverlening Diensten geboden door informele of formele hulpverleners, die op grond van de Wmo of Jeugdwet als (individuele) (maatwerk)voorziening worden ingezet en die aan de in de Regeling persoonsgebonden budget Wmo en Jeugdwet gemeente Apeldoorn 2015 omschreven voorwaarden moet voldoen. De hulpverlening moet zorgen voor bevordering, behoud of compensatie van de zelfredzaamheid van de budgethouder. Zonder deze hulpverlening is er een grote kans dat de budgethouder zichzelf verwaarloost of opgenomen moet worden in een instelling. Het gaat om het in praktische zin ondersteunen en sturen van de client, zodat hij in staat is om met zijn beperkingen zo zelfstandig mogelijk te functioneren. Niet alle zelfredzaamheids problemen worden door de Wmo of de Jeugdwet gecompenseerd. Bij het inkopen van hulpverlening moet de cliënt zorgen dat de zorg en ondersteuning doelmatig en redelijk is. Wordt met de hulpverlening ook daadwerkelijk het gestelde doel bereikt. Cliëntsysteem In de vergoedingenlijst wordt gesproken van het cliëntsysteem. Hiermee bedoelen wij familieleden in de 1e en 2e graad en die personen waarmee de budgethouder een affectieve / liefdes relatie heeft. Dit is de relatie ouder-kind, de opa/oma en broer/zus van de budgethouder. Een oom, tante en nicht van de budgethouder is familie in de 3e en 4e graad en vallen dus niet onder het cliëntsysteem. 2

3 Omschrijving Vergoeding uit PGB? / Voorwaarden Extra informatie en/of voorbeelden Voorliggende voorzieningen Activerende begeleiding Sinds is activerende begeleiding niet meer mogelijk binnen het PGB. Acupunctuur Mogelijk Administratie PGB (overnemen van) Alarmsysteem Annuleringsverzekering / reisverzekeringen Arbeids(re)integratie Au pair Beademing Begeleid werken Als voorliggende voorziening niet van toepassing is omdat er geen sprake is van toeleiding naar werk, kan gebruik gemaakt worden van de begeleiding (groep of individueel) Een au pair is een persoon van niet Nederlandse nationaliteit die participeert in een cultureel uitwisselingsprgramma. De hoofddoelstelling van het verblijf is de culturele uitwisseling. De Wet MoMi (Wet modern migratiebeleid) is op 1 juni 2013 in werking getreden. Met de inwerkingtreding van deze wet is het niet meer mogelijk om een verblijfsvergunning voor een au pair aan te vragen zonder tussenkomst van een bemiddelingsbureau. Bovendien mag een au pair geen taken verrichten voor personen die meer bijzondere zorg nodig hebben. Wanneer toeleiding naar een reguliere arbeidsplek niet mogelijk is, is er mogelijk sprake van dagbesteding / begeleiding groep en kan dit vanuit het PGB verantwoord worden. Arbeid, participatiewet Zvw voor apparatuur Arbeid, participatiewet Begeleiding bij regulier onderwijs, tenzij er toezicht tijdens onderwijs is geïndiceerd. In dit laatste geval is de begeleiding beperkt tot toezicht. Te denken valt hierbij aan toezicht bij "vrije" of praktijklessen als schoolzwemmen, schoolgym of bij de omgang met andere kinderen bij spel. De overige begeleiding is de verantwoordelijkheid van de school en kan niet uit een PGB betaald worden. Ook het plannen en structureren van schoolse zaken als huiswerk, kunnen niet vanuit het PGB betaald worden. Onderwijs Begeleiding via moderne media, bijvoorbeeld Skype. de begeleiding op zich is een (individuele)(maatwerk) voorziening. Het gaat hier bijvoorbeeld om het ondersteunen in het aanbrengen van structuur, het stimuleren en aanzetten tot activiteit en daardoor het uitvoeren van vaardigheden die de zelfredzaamheid bevorderen. Daarvoor moet er sprake zijn van substantieel direct contact. Dit sluit begeleiding via bijvoorbeeld mail, sms, whats app uit. Behandeling, mits toegekend onder de Jeugdwet. Sprake is van een (licht) verstandelijke beperking van. BV Zvw Beheer PGB Bemiddelingskosten Beschermende kleding voor zorgverlener De gemeente hierover vooraf afspraken met de cliënt heeft vastgelegd. Bewegingstherapie BV Zvw/ mogelijk

4 Bewindvoerder - kosten Blindengeleidehond BV Zvw Braille training BV Zvw BTW, tenzij het BTW over vervoer betreft. Over hulpverlening is men geen BTW verschuldigd. Er moet wel voldaan worden aan de voorwaarden voor vervoer. Belastingwetgeving Budgetplan, opstellen Buitenlandse zorgverleners aan de voorwaarden wordt voldaan die de overheid stelt aan buitenlandse werknemers. Meer informatie over dit onderwerp vindt u op se-werknemers Buitenschoolse of naschoolse opvang client met speciaal onderwijs er hulpverlening op grond van de Wmo of Jeugdwet geboden wordt. De cliënt heeft toezicht en begeleiding nodig. Buitenschoolse of naschoolse opvang client met regulier onderwijs Buitenschoolse of naschoolse opvang voor kind van client Cadeau voor zorgverlener Computer, aanpassingen en onderhoud BV Zvw Consumpties, tenzij het de consumpties van de zorgverlener tijdens het verlenen van de zorg buitenshuis betreft. De zorgverlener mag geen deel uitmakenvan het cliëntsysteem. van de cliënt. De zorgverlener declareert zijn kosten bij de cliënt. De cliënt moet aan kunnen tonen dat het om zorgkosten van de zorgverlener gaat. Zie Legenda voor definitie van cliëntsysteem Crèche Curator - kosten Cursus ouders/verzorgers (informele hulpverlener) Hierover moeten vooraf afspraken zijn vastgelegd tussen gemeente en cliënt. De cursus een directe relatie heeft met de beperkingen van de cliënt. Algemene cursussen als bijvoorbeeld coaching mogen niet. In de regel duren cursussen niet langer dan 6 maanden. BV Zvw, algemene voorziening en algemeen gebruikelijke diensten (Wmo) of overige voorzieningen (Jeugdwet) Cursus formele hulpverlener, tenzij de cursus een directe relatie heeft met de beperkingen van de cliënt en relevante deskundigheidsbevordering wat betreft de te leveren zorg tot doel heeft. Algemene cursussen als bijvoorbeeld coaching mogen niet. De totale kosten van de geleverde hulp, inclusief cursus kosten, mogen niet het gestelde maximum pgb-tarief per uur overschrijden Er moet een overeenkomst zijn met de organisatie die de cursus verzorgt. De cursus moet worden verantwoord als onkosten van de zorgverlener. In de regel duurt de cursus niet langer dan 6 maanden. Cursussen cliënt 4

5 Dagbesteding de dagbesteding bestaat uit een structurele tijdsbesteding met een welomschreven doel waarbij de cliënt actief wordt betrokken en die hem zingeving verleent. Onder dagbesteding worden niet verstaan: een reguliere dagstructurering die in de woon- / verblijfssituatie wordt geboden. Algemene voorzieningen en welzijnsactiviteiten zijn voorliggend op de (individuele)(maatwerk)voorziening dagbesteding Dertiende maand de 13e maand is opgenomen in de overeenkomst met de zorgverlener. De totale uitgaven per uur dienstverlening, inclusief de dertiende maand, kan niet het gestelde maximum uurtarief overschrijden. Detentie en PGB Als een cliënt in detentie is dan valt hij/zij onder Justitie en is er geen recht op een PGB Dieren, therapie met / begeleiding met, begeleiding bij verzorging van Dier wordt als middel gebruikt om een doel te bereiken. Dieren zijn geen begeleiders en kunnen geen hulpverlening gericht op zelfredzaamheid leveren. (CVZ , volgnummer: ) Let op dit is een beperkte opsomming Voorbeelden: Dolfijntherapie Therapiehonden Paardentherapie Equi therapie Animal assisted therapie (AAT) Begeleiding met paarden Diversen U mag geen post "diversen" opvoeren om uitgaven PGB te verantwoorden Doventolk Doventolk in de leefsituatie - Er is een landelijke regeling voor de doventolk de VNG coördineert namens alle gemeenten. - Er is een landelijke toegang georganiseerd voor de doventolk in de Wmo 2015 vergelijkbaar met de huidige situatie. Doventolk in de werksituatie Hier worden gemeenten op basis van de Participatiewet verantwoordelijk voor worden. Dyslexie behandeling BV Zvw Eigen bijdrage thuiszorg (CAK) Eigen bijdrage/ouderbijdrage instelling Entreegeld cliënt Entreegeld zorgverlener bij begeleiding client bij activiteiten in de persoonlijke levenssfeer van de client buiten de deur het hier gaat om sociale activiteiten in de persoonlijke levenssfeer met familie en vrienden. De zorgverlener mag geen deel uitmaakt van het cliëntsysteem van de client. De zorgverlener declareert zijn kosten achteraf bij de client. De client moet aan kunnen tonen dat het om zorgkosten van de zorgverlener gaat. Maximaal 100,- per jaar. Gemotiveerd kan hier van afgeweken worden. Evaluatiegesprek zorgverleners declareren Evalueren is onderdeel van de te leveren zorg en maakt daarmee onderdeel uit van van de gewerkte zorguren van de zorgverlener. Zie ook Overheadkosten. 5

6 Familiebezoek de activiteiten voldoen aan de algemene voorwaarden die worden gesteld aan de functie begeleiding en er geen voorliggende voorzieningen zijn, dan kan dit worden verantwoord. Er moet echter wel sprake zijn van toezicht. De uitstapjes zelf mogen niet uit het PGB betaald worden. Feestdagenregeling / uitkering Feuerstein methode Betreft behandeling Fitness (medische -, fysio - ) Gesprekken instanties, overnemen van Gezinsbegeleiding, tenzij het gaat om het in de praktijk inslijten van wat is geleerd tijdens Behandeling. Het gaat hier niet om het aanleren van opvoedkundige vaardigheden. Centrum Jeugd en Gezin Gratificatie zorgverlener Herstellingsoord Zvw Homeopathie/homeopathis ch arts Huifbedritten Zie ook paardrijden. Huishoudelijke hulp, tenzij Huishoudelijke hulp 2, regie voeren Bouwsteen hulpverlening Huisvesting (bv.huur, servicekosten) Ook het wonen in (kleinschalige) wooninitiatieven mag niet vanuit het PGB betaald worden. Mogelijk Algemene voorziening schoonmaak hulp Huurtoeslag Huiswerkbegeleiding Zie uitspraak BR7112 en CRvB 11/6077 Onderwijs Hulphonden BV Zvw Hulpmiddelen (zoals protheses, speciaal schoeisel, rolstoel) Invalidenparkeerplaats, vergunning Jobcoaching Kerstgratificatie Kerstpakket Kinderdagverblijf voor gehandicapten Kinderopvang client, babysit, crèche Kinderopvang voor kind client Kinderopvang/oppas kind zorgverlener Zie buitenschools e opvang toegekend op basis van de Wmo BV Zvw, mogelijk Gemeente WK, Wmo ZIN kortdurend in crisissituaties Kinderpsychologie/- therapie BV Zvw, mogelijk Klusjes Kortdurend verblijf het onder de voorwaarden van kortdurend verblijf vallen, te weten: beschermende omgeving/ accommodatie, zorg die gericht is op de beperking van de cliënt en 24 uurs zorg in de nabijheid. Het kan nooit op het eigen woonadres plaatsvinden, tenzij hierover andere afspraken gemaakt zijn. 6

7 Leerlingenvervoer Leerlingenvervo er via gemeente Leermiddelen, (aangepast) Lesgeld / contributie Zie vrijetijdsbesteding. Loopbaanbegeleiding Lotgenotencontact Maaltijden zorgverlener bij overwerk Maaltijdvoorziening/tafeltje dekje Manicure Massage Nagelverzorging die niets te maken heeft met uw ziekte, aandoening of ouderdom, is geen Wmo of Jeugdwet-zorg. (Bijvoorbeeld lakken nagels) Onderwijs Bijzondere bijstand het nagels knippen omdat u de cliënt dit door ziekte, aandoening of ouderdom niet zelf kant, valt onder de persoonlijke verzorging van de Zvw Mediërend leren Betreft aanleren schoolse vaardigheden. Zie ook huiswerkbegeleiding Onderwijs Medische kinderdagverblijf Meditatieve ontwikkeling Meerzorg, voorbereiding, aanvraag, CCE traject (Centrum voor Consultatie en Expertise) Mondhygiënist Muziekles Zie ook vrijetijdsbesteding. Neurofeedback BV Zvw, mogelijk Neurolinguïstisch programmeren (NLP) Observatie diagnostiek jeugd Is onderdeel van behandeling. Onderhoudswerk aan woning (bijv. een schilder) Onderwijs (particulier) als dagbesteding, tenzij er een leerplichtontheffing is. Dan wordt gedurende deze periode de hulpverlening in dagdelen als dagbesteding gezien. Onderzoek (diagnostisch) BV Zvw, mogelijk Onderzoek (geneeskundig) Ontbindingsvergoeding vanwege de beëindiging van een zorgovereenkomst; ontbinding door een kantonrechter Is onderdeel van behandeling. De SVB kan u hierover informeren BV Zvw, mogelijk 7

8 Openbaar vervoer client, tenzij er sprake is van: vervoer geïndiceerd bij begeleiding groep en het vervoer van en naar de dagbesteding of kortdurend verblijf betreft en de cliënt reist met een begeleider. Aan alle 3 de voorwaarden moet worden voldaan. Openbaar vervoer zorgverlener, tenzij het woon-werkverkeer of werk-werkverkeer (waarbij de zorgverlener reist om dezelfde cliënt op verschillende locaties zorg te verlenen) betreft. Moet zijn opgenomen in de zorgovereenkomst Opvang client, tenzij het toezicht en begeleiding betreft, wanneer het oppas betreft; bijvoorbeeld naschoolse opvang Orthopedagogische hulpverlening Onderwijs, BV ZVW, mogelijk Orthopedagoog CJG Overheadkosten Kosten hiervoor horen te zijn opgenomen in het tarief dat de zorgverlener rekent waarbij het maximale uurloon niet mag worden overschreden. Paardrijden Zie vrijetijdsbesteding. Parkeergeld Pastorale hulpverlening Patiëntenvereniging, bijdrage Pedicure Voetverzorging die niets te maken heeft met uw ziekte, aandoening of ouderdom, is geen Jeugdwet of Wmo- zorg. (Bijvoorbeeld weghalen eelt of lakken nagels) BV Zvw Pensioenregelingen advieskosten SVB er daadwerkelijk een pensioenregeling bij de SVB is gesloten De SVB kan u hierover informeren Pensioenvoorziening zorgverlener er een arbeidsovereenkomst is afgesloten voor minimaal 4 dagen per week, of u met uw zorgverlener Opting-in heeft afgesproken. De SVB kan u hierover informeren Personal Organizer (persoon), tenzij de geleverde zorg voldoet aan de voorwaarden gesteld aan de functie Begeleiding Personal trainer Plannen en structureren Het gaat om plannen en structureren van dag of week in zijn totaliteit. Plannen en structureren van huiswerk, tenzij het onderdeel uit maakt van het plannen en structureren van de dag of week in zijn totaliteit. Zie ook Huiswerkbegeleiding Pleegouders Pleegzorg kent een aparte vergoedingsregeling. Premie Ziektekostenverzekering Priveles (een op een lessen) 8

9 Psychiatrie Mits toegekend onder de jeugdwet. Alleen voor Volwassenen: BV Zvw Psychoeducatie Mits toegekend onder de jeugdwet. Alleen voor Volwassenen:BV Zvw Psychologische zorg Mits toegekend onder de jeugdwet. Alleen voor Volwassenen:BV Zvw/mogelijk Psychomotorische zorg Reiskosten cliënt noodzakelijk i.v.m. medische noodzaak of beperking in de zelfredzaamheid. Er begeleiding groep met vervoer is geïndiceerd. Zie vervoer cliënt. Bij sociaal recreatief vervoer betaalt de cliënt een ritbijdrage ter hoogte van het OV-chipkaart tarief. BV Zvw/mogelijk Reiskosten zorgverlener het woon-werkverkeer of werk-werkverkeer (waarbij de zorgverlener reist om dezelfde cliënt op verschillende locaties zorg te verlenen) betreft. Ook moeten de reiskosten vallen binnen het maximale uurtarief. De kosten die het maximale uurtarief overschrijden worden afgewezen. Reis en verblijfskosten zorgverlener Hierover vooraf afspraken zijn vastgelegd. Het de reis- en verblijfskosten van de zorgverlener betreft die meegaat om te werken, niet om vakante te vieren, die geen familielid 1e en 2e graad is en met wie u geen affectieve relatie heeft Remedial teaching Rouwverwerking Mits toegekend onder de jeugdwet. Alleen voor Rugzakje Schenking aan zorgverlener Schilderen (ateliers) Zie vrijetijdsbesteding. Passend Onderwijs School, tenzij er een indicatie is voor PV / VP tijdens het onderwijs, of wanneer er toezicht tijdens onderwijs is geïndiceerd. In dit laatste geval is de begeleiding beperkt tot toezicht. Te denken valt hierbij aan toezicht bij "vrije" of praktijklessen als schoolzwemmen, schoolgym of bij de omgang met andere kinderen bij spel. De overige begeleiding is de verantwoordelijkheid van de school en kan niet uit een PGB betaald worden. Ook het plannen en structureren van schoolse zaken als huiswerk, kunnen niet vanuit het PGB betaald worden. Het leren is geen Wmo of Jeugdwet zorg. Uitspraak BR7112 en CRvB 11/6077 Seksuele dienstverlening, knuffelzorg, flexzorg Slaapdiensten Sociale vaardigheidstraining (SoVa) Speelgoed/spellen/boeken Sport, begeleiding bij sport en begeleiding middels sport, tenzij afspraken zijn gemaakt over de benodigde extra begeleiding die nodig is om te kunnen deelnemen aan sport. Zie trainingen algemene voorziening en algemeen gebruikelijke diensten (Wmo) of overige voorzieningen (Jeugdwet) 9

10 Stage, begeleiding bij, tenzij het kinderen betreft die zo beperkt zijn dat er geen uitzicht is op een reguliere arbeidsplek en zij voor de rest van hun leven zijn aangewezen op een dagactiviteitencentrum. Ter voorbereiding daarop nemen deze kinderen tijdens hun schoolperiode al deel aan een dagactiviteitencentrum. Wanneer er geen enkel uitzicht is op een reguliere arbeidsplek kunnen deze kosten verantwoord worden vanuit begeleiding groep / dagbesteding Onderwijs, participatiewet Studiebegeleiding Therapie Thuiszorg, tenzij het begeleiding of toegekende persoonlijke verzorging betreft. LET OP, dit is een beperkte opsomming: Cognitieve therapie Creatieve therapie Muziektherapie Psychotherapie Rationele emotieve therapie (RET) Speltherapie Mogelijk Mogelijk ZVW Trainingen, tenzij Toegekend onder de jeugdwet. Alleen voor LET OP, dit is een beperkte opsomming: Agressieregulatietraining Cognitieve training TOM (Theory of Mind) training Mogelijk ZVW of een algemene voorzieningen bijvoorbeeld MEE op Weg Tuinonderhoud Mogelijk Wmo Uitstapje cliënt het hier gaat om sociale activiteiten in de persoonlijke levenssfeer met familie en vrienden. De zorgverlener mag geen deel uitmaakt van het cliëntsysteem van de cliënt. De hulpverlener declareert zijn kosten achteraf bij de cliënt. Cliënt moet aan kunnen tonen dat het om zorgkosten van de hulpverlener gaat. De cliënt kan de kosten van het uitstapje zelf nooit vanuit het PGB betalen. Begeleiding bij vrijetijdsbesteding kan alleen vanuit het PGB gefinancierd worden als deze begeleiding specifiek is toegekend. Mee gaan met winkelen kan bijv. vaak niet vanuit PGB gefinancierd worden. Het voorbereiden van de cliënt op het winkelen (wat moet ik kopen) wel. Uitstapjes school, begeleiding bij, tenzij de activiteiten voldoen aan de algemene voorwaarden die worden gesteld aan de functie begeleiding en er geen voorliggende voorzieningen zijn. Er moet echter wel sprake zijn van toezicht. De uitstapjes zelf mogen niet uit het PGB betaald worden. Onderwijs Uitstapjes, begeleiding bij Vakantie cliënt Vakantiekamp cliënt Verblijf, langdurig intramuraal, tenzij, tenzij het hier gaat om sociale activiteiten in de persoonlijke levenssfeer met familie en vrienden. De zorgverlener mag geen deel uitmaakt van het cliëntsysteem van de cliënt. De hulpverlener declareert zijn kosten achteraf bij de cliënt. Cliënt moet aan kunnen tonen dat het om zorgkosten van de hulpverlener gaat. - het kosten zijn voor begeleiding, of toegekende persoonlijke verzorging betreft - of de verblijfskosten van de cliënt onder de voorwaarden van kortdurend verblijf vallen, te weten: beschermende omgeving/ accommodatie, zorg die gericht is op de beperking van de cliënt en 24 uurs zorg in de nabijheid. De cliënt kan de kosten van het uitstapje zelf nooit vanuit het PGB betalen. Begeleiding bij vrijetijdsbesteding kan alleen vanuit het PGB gefinancierd worden als deze begeleiding specifiek is toegekend. Mee gaan met winkelen kan bijv. vaak niet vanuit PGB gefinancierd worden. Het voorbereiden van de cliënt op het winkelen (wat moet ik kopen) wel. Eigen sociaal netwerk, Wmo Verbouwing Wmo toegekend Mogelijk Wmo Verpleging Zvw Zin 10

11 Verslaglegging, rapportage, administratieve handelingen Vervoer door dagverblijf er begeleiding groep met vervoer is geïndiceerd. Kosten hiervoor horen te zijn opgenomen in het tarief dat de zorgverlener rekent. Max. uurtarief. Vervoer naar school Vervoerskosten cliënt Video home training Vrijetijdsbesteding Vrijetijdsbesteding, begeleiding bij Vrijwilligersvergoeding Waakdiensten Weekendopvang voor gehandicapten, tenzij, tenzij, tenzij er begeleiding groep met vervoer is geïndiceerd. Mits toegekend onder de jeugdwet. Alleen voor De vrije tijdsbesteding wezenlijk bijdraagt aan de participatie van de cliënt. En wanneer niet op een andere wijze in de begeleiding kan worden voorzien. Bijvoorbeeld met behulp van vrijwilligers, mantelzorgers De cliënt kan de kosten van het uitstapje zelf nooit vanuit het PGB betalen. Begeleiding bij vrijetijdsbesteding kan alleen vanuit het PGB gefinancierd worden als deze begeleiding specifiek is toegekend. Mee gaan met winkelen kan bijv. vaak niet vanuit PGB gefinancierd worden. Het voorbereiden van de cliënt op het winkelen (wat moet ik kopen) wel. Zie voorwaarden verblijf, kortdurend Weerbaarheidstraining Zvw Werving zorgverlener, tenzij Zie bemiddelingskosten Woningaanpassing, tenzij Wmo toegekend Wmo Leerlingenvervo er via gemeente Voor sociaal recreatief vervoer is het collectief vraagafhankelijk vervoer voorliggend. Vrijtoegankelijke overige voorzieningen Jeugdwet Eigen sociaal netwerk, Wmo Eigen sociaal netwerk, Wmo Zorghotel, particuliere instelling voor verpleging en verzorging, tenzij Zie vakantie. Verpleging en verzorging valt doorgaans onder de Zvw. Zorgovereenkomst; buitengerechtelijke kosten door de beëindiging van een ontbinding door een kantonrechter Zorgplan / werkplan / overeenkomsten opstellen Zorgverleners uit het buitenland Zwembad entree cliënt aan de voorwaarden wordt voldaan die de overheid stelt aan deze werknemers. Meer informatie over buitenlanders die in Nederland zorg verlenen vindt u op se-werknemers Zwemles (zweminstructie, zwemkaartje, zwemlesgeld) Zie vrijetijdsbesteding 11

Vergoedingenlijst Persoonsgebonden budget Jeugdhulp en Maatschappelijke ondersteuning 2015 Gemeente Zwolle

Vergoedingenlijst Persoonsgebonden budget Jeugdhulp en Maatschappelijke ondersteuning 2015 Gemeente Zwolle Vergoedingenlijst Persoonsgebonden budget Jeugdhulp en Maatschappelijke ondersteuning 205 Gemeente Zwolle Dit is de vergoedingenlijst Persoonsgebonden budget (PGB) Jeugdhulp en Maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Vergoeding uit PGB? Nee of Nee, tenzij Acupunctuur Nee Geen individuele voorziening jeugdhulp onder artikel 2, Verordening jeugdhulp

Vergoeding uit PGB? Nee of Nee, tenzij Acupunctuur Nee Geen individuele voorziening jeugdhulp onder artikel 2, Verordening jeugdhulp Algemene informatie Dit is de uitsluitingenlijst persoonsgebonden budget jeugdhulp (PGB) zoals deze door de regio ZuidHolland Zuid wordt gehanteerd. Deze lijst ondersteunt jeugdigen, ouders en professionals

Nadere informatie

INLEIDING Vergoedingenlijst Persoonsgebonden budget WLZ (pgb wlz) 2015 versie 2.0 (Geldig vanaf 1 september 2015)

INLEIDING Vergoedingenlijst Persoonsgebonden budget WLZ (pgb wlz) 2015 versie 2.0 (Geldig vanaf 1 september 2015) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 INLEIDING Vergoedingenlijst Persoonsgebonden budget WLZ (pgb wlz) 2015 versie 2.0 (Geldig vanaf 1 september 2015) B Dit is

Nadere informatie

Vergoedingenlijst pgb Wlz 2017

Vergoedingenlijst pgb Wlz 2017 Omschrijving Administratie, inclusief de pgb administratie Vergoeding uit PGB? Ja/ Voorwaarden Extra informatie en/of Apart declareren bij SVB voorbeelden Niet de administratie zelf maar wel het ondersteunen

Nadere informatie

gelet op de artikelen 11, derde lid, 12, derde lid, 16, 17 en 21, vierde lid van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Pekela 2015;

gelet op de artikelen 11, derde lid, 12, derde lid, 16, 17 en 21, vierde lid van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Pekela 2015; Besluit maatschappelijke ondersteuning Pekela Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Pekela gelet op de artikelen 11, derde lid, 12, derde lid, 16, 17 en 21, vierde lid van de Verordening

Nadere informatie

Vergoedingenlijst persoonsgebonden budget (pgb) Wet langdurige zorg (Wlz) 2017

Vergoedingenlijst persoonsgebonden budget (pgb) Wet langdurige zorg (Wlz) 2017 Vergoedingenlijst persoonsgebonden budget (pgb) Wet langdurige zorg (Wlz) 2017 Inleiding Dit is de vergoedingenlijst pgb voor 2017 zoals deze door de zorgkantoren per 1 januari 2017 wordt gehanteerd. De

Nadere informatie

Vergoedingenlijst 2018

Vergoedingenlijst 2018 Vergoedingenlijst 2018 persoonsgebonden budget Wet langdurige zorg De vergoedingenlijst is opgesteld door de gezamenlijke zorgkantoren. Het zorgkantoor beoordeeld uw (aan)vraag op basis van uw persoonlijke

Nadere informatie

Nadere regels ter uitvoering van de Verordening jeugdhulp gemeente Giessenlanden 2016

Nadere regels ter uitvoering van de Verordening jeugdhulp gemeente Giessenlanden 2016 Nadere regels ter voering van de Verordening jeugdhulp gemeente Giessenlanden 2016 Inleiding In de Verordening Jeugdhulp Zuid-Holland Zuid staan de verplichtingen van de gemeente als gevolg van de invoering

Nadere informatie

Gemeente Dordrecht 8 januari 2016 Nadere regels ter uitvoering van de Verordening Jeugdhulp Dordrecht

Gemeente Dordrecht 8 januari 2016 Nadere regels ter uitvoering van de Verordening Jeugdhulp Dordrecht GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Dordrecht. Nr. 1852 8 januari 2016 Gemeente Dordrecht 8 januari 2016 Nadere regels ter uitvoering van de Verordening Jeugdhulp Dordrecht Het COLLEGE van BURGEMEESTER

Nadere informatie

Vergoedingenlijst persoonsgebonden budget (pgb) Wet langdurige zorg (Wlz) 2017

Vergoedingenlijst persoonsgebonden budget (pgb) Wet langdurige zorg (Wlz) 2017 Vergoedingenlijst persoonsgebonden budget (pgb) Wet langdurige zorg (Wlz) 2017 Inleiding Dit is de vergoedingenlijst pgb voor 2017 zoals deze door de zorgkantoren per 1 januari 2017 wordt gehanteerd. De

Nadere informatie

Vergoedingenlijst persoonsgebonden budget (pgb) Wet langdurige zorg (Wlz) 2017

Vergoedingenlijst persoonsgebonden budget (pgb) Wet langdurige zorg (Wlz) 2017 Vergoedingenlijst persoonsgebonden budget (pgb) Wet langdurige zorg (Wlz) 2017 Inleiding Dit is de vergoedingenlijst pgb voor 2017 zoals deze door de zorgkantoren per 1 januari 2017 wordt gehanteerd. De

Nadere informatie

Vergoedingenlijst Persoonsgebonden budget AWBZ (pgb) 2011 versie 2.0

Vergoedingenlijst Persoonsgebonden budget AWBZ (pgb) 2011 versie 2.0 Persoonsgebonden budget AWBZ (pgb) 2011 versie 2.0 Dit is de vergoedingenlijst persoonsgebonden budget AWBZ (PGB) zoals deze door alle zorgkantoren per 1 wordt gehanteerd. In deze lijst vindt u een overzicht

Nadere informatie

Nadere regels ter uitvoering van de Verordening Jeugdhulp Dordrecht. Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT; BESLUIT:

Nadere regels ter uitvoering van de Verordening Jeugdhulp Dordrecht. Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT; BESLUIT: DORDRECHT Nadere regels ter uitvoering van de Verordening Jeugdhulp Dordrecht Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT; gelet

Nadere informatie

Trekkingsrecht PGB, Q&A voor gemeenten Hoeksche Waard

Trekkingsrecht PGB, Q&A voor gemeenten Hoeksche Waard Trekkingsrecht PGB, Q&A voor gemeenten Hoeksche Waard Taken van de AWBZ (Rijk) naar de Wmo (gemeente). Wat verandert er? Vanaf 2015 gaan gemeenten taken uitvoeren die nu nog onder de AWBZ vallen: onder

Nadere informatie

Het Persoonsgebonden Budget in de WlZ en de Wmo in 2016

Het Persoonsgebonden Budget in de WlZ en de Wmo in 2016 Het Persoonsgebonden Budget in de WlZ en de Wmo in 2016 Hans van der Knijff 30 september 2015 Waar gaan we het over hebben? Waarom, hoe en waar vraag ik pgb aan? Pgb in Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Het Persoonsgebonden voor volwassenen

Het Persoonsgebonden voor volwassenen Het Persoonsgebonden budget voor volwassenen Lwdvoorelkaar over werk, jeugd en zorg in de gemeente Leeuwarden inhoud Het Persoonsgebonden budget Het Persoonsgebonden budget Over het Pgb Een Pgb aanvragen

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget (pgb)

Persoonsgebonden budget (pgb) Persoonsgebonden budget (pgb) Welkomstwoord door Jocko Rensen, wethouder Wmo Toelichting persoonsgebonden budget Wmo door Aagje Meijer, projectleider 2 Wmo en pgb Algemene informatie veranderingen Inzoomen

Nadere informatie

EMG-platform 8 april 2008 Hans van der Knijff, consultant

EMG-platform 8 april 2008 Hans van der Knijff, consultant EMG-platform 8 april 2008 Hans van der Knijff, consultant Eigen keuze Pgb is een keuze Voordeel: eigen regie, ruime mogelijkheden Maar wel: zelf regelen Ook keuze mogelijk voor zorg in natura : alles wordt

Nadere informatie

Een Persoonsgebonden Budget bij de zorgverzekeraar

Een Persoonsgebonden Budget bij de zorgverzekeraar Een Persoonsgebonden Budget bij de zorgverzekeraar Jouw Persoonsgebonden Budget (PGB) verpleging en verzorging Wat verandert er in 2015? De overheid wil de langdurige zorg toegankelijk, goed en betaalbaar

Nadere informatie

PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB)

PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Infoblad PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Na 1 januari 2015 blijft het pgb mogelijk voor verschillende vormen van zorg en ondersteuning. u Wat is een pgb? Een pgb is een persoonsgebonden budget dat ingezet

Nadere informatie

PGB. En wat er bij komt kijken PERSOONSGEBONDEN BUDGET

PGB. En wat er bij komt kijken PERSOONSGEBONDEN BUDGET ONDERSTEUNING BIJ ZORG EN PGB PERSOONSGEBONDEN BUDGET En wat er bij komt kijken Het Persoonsgebonden budget (Pgb) is geld dat u van het Rijk, de zorgverzekeraar of de gemeente krijgt om zelf zorg of een

Nadere informatie

Wijzigingsoverzicht PGB verpleging en verzorging 2014 en 2015

Wijzigingsoverzicht PGB verpleging en verzorging 2014 en 2015 Wijzigingsoverzicht PGB verpleging en verzorging 2014 en 2015 2014 2015 PGB via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Aanvraag PGB via zorgkantoor. Indicatiestelling loopt via CIZ. PGB vv via

Nadere informatie

TEST AANVRAAGFORMULIER PERSOONGEBONDEN BUDGET (PGB) / VERGOEDINGSREGELING PERSOONLIJKE ZORG (VPZ) 1. Relatienummer: 044725

TEST AANVRAAGFORMULIER PERSOONGEBONDEN BUDGET (PGB) / VERGOEDINGSREGELING PERSOONLIJKE ZORG (VPZ) 1. Relatienummer: 044725 AANVRAAGFORMULIER PERSOONGEBONDEN BUDGET (PGB) / VERGOEDINGSREGELING PERSOONLIJKE ZORG (VPZ) 1. Relatienummer: 044725 2. Persoonlijke gegevens budgethouder ruimte voor wijzigingen a. achternaam : Test

Nadere informatie

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo):

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ): Collectieve Volksverzekering voor ziektekostenrisico s, waarvoor je je niet individueel kunt

Nadere informatie

Informatieblad. Toelichting bij Zorg- en budgetplan. (Wmo 2015)

Informatieblad. Toelichting bij Zorg- en budgetplan. (Wmo 2015) Informatieblad Toelichting bij Zorg- en budgetplan persoonsgebonden budget (Wmo 2015) Waarom een zorg- en budgetplan? Het zorg- en budgetplan maakt onderdeel uit van het onderzoek van de gemeente om te

Nadere informatie

Aanvraag persoonsgebonden budget

Aanvraag persoonsgebonden budget Aanvraag persoonsgebonden budget Hans van der Knijff 19 april 2016 Waar gaan we het over hebben? Waarom, hoe en waar vraag ik pgb aan? Pgb in Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Pgb in Jeugdwet Pgb

Nadere informatie

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Opzet presentatie Wat zijn de veranderingen t.o.v. van huidige Wmo? Opdracht gemeente Maatwerkvoorzieningen specifiek begeleiding Vervolgstappen tot 1 januari

Nadere informatie

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET Folder Soorten PGB - 1 Over Uw Budget Mag ik mij even aan u voorstellen? Mijn naam is Rob Hansen en ben eigenaar van het bedrijf. Ik heb het bedrijf opgericht in 2004

Nadere informatie

Persoonsgebonden budgetplan voor WMO PGB PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET

Persoonsgebonden budgetplan voor WMO PGB PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET Kantooradres: Oldehoofsterkerkhof 2 8911 DH Leeuwarden Postadres: Postbus 21000 8900 JA Leeuwarden 14 058 gemeente@leeuwarden.nl Persoonsgebonden budgetplan voor WMO PGB PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG

Nadere informatie

Actualiteiten en 2015

Actualiteiten en 2015 Actualiteiten en 2015 Hans van der Knijff 14 november 2014 Motieven voor het pgb Keuze zorgverlener die bij je past Werkwijze en taken in overleg vaststellen Flexibiliteit in inzet Hulp waar en wanneer

Nadere informatie

PERSOONSGEBONDEN BUDGETPLAN voor WMO PGB PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET

PERSOONSGEBONDEN BUDGETPLAN voor WMO PGB PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET PERSOONSGEBONDEN BUDGETPLAN voor WMO PGB PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET Korte toelichting op dit persoonsgebonden budgetplan U heeft een melding gedaan en u heeft

Nadere informatie

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb?

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb? Factsheet De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren Wat betekent dat voor mijn pgb? 2 Hervorming langdurige zorg - Persoonsgebonden budget Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

Wat staat ons te wachten in 2013 en daarna? Hans van der Knijff

Wat staat ons te wachten in 2013 en daarna? Hans van der Knijff Wat staat ons te wachten in 2013 en daarna? Hans van der Knijff Waar gaan we het over hebben? Stand van zaken landelijke politiek 2013 regeerakkoord Vergoedingsregeling Persoonlijke Zorg en pgb Zorgzwaartepakketten

Nadere informatie

PERSOONSGEBONDEN BUDGETPLAN voor JEUGDWET PGB -PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET-

PERSOONSGEBONDEN BUDGETPLAN voor JEUGDWET PGB -PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET- PERSOONSGEBONDEN BUDGETPLAN voor JEUGDWET PGB -PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET- Korte toelichting op dit persoonsgebonden budgetplan U heeft een melding gedaan en

Nadere informatie

Uitleg verantwoordingsformulier PGB (AWBZ)

Uitleg verantwoordingsformulier PGB (AWBZ) Uitleg verantwoordingsformulier PGB (AWBZ) In dit document vindt u eerst het verantwoordingsformulier en daarna wordt stap voor stap uitgelegd hoe u het formulier kunt invullen. VERANTWOORDINGSFORMULIER

Nadere informatie

het persoonsgebonden budget verandert wat betekent dit voor u?

het persoonsgebonden budget verandert wat betekent dit voor u? Foto: www.voordejeugd.nl het persoonsgebonden budget verandert wat betekent dit voor u? tweede druk februari 2015 Overheveling pgb naar gemeenten Een persoonsgebonden budget (pgb) is een bedrag waarmee

Nadere informatie

Jeugdhulp Persoonsgebonden budget

Jeugdhulp Persoonsgebonden budget Jeugdhulp Persoonsgebonden budget www.heerde.nl Hoe werkt dit? Heeft u een ondersteuningsvraag voor uw kind? Dan gaat een medewerker van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) met u in gesprek. Daarbij

Nadere informatie

De nadere regels voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Arnhem 2015

De nadere regels voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Arnhem 2015 Blz. 1 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ARNHEM gelet op de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Arnhem 2015, b e s l u i t vast te stellen: De nadere

Nadere informatie

De Wet Langdurige Zorg- samenvatting gericht op de gevolgen voor mensen met chronische

De Wet Langdurige Zorg- samenvatting gericht op de gevolgen voor mensen met chronische De Wet Langdurige Zorg- samenvatting gericht op de gevolgen voor mensen met chronische beademing door Elske ter Veld, voorzitter VSCA. Bij de Tweede Kamer ligt nu ook de Wet Langdurige Zorg, de WLZ. Deze

Nadere informatie

Actualiteiten en 2015

Actualiteiten en 2015 Actualiteiten en 2015 Hans van der Knijff 17 november 2014 Motieven voor het pgb Keuze zorgverlener die bij je past Werkwijze en taken in overleg vaststellen Flexibiliteit in inzet Hulp waar en wanneer

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget. Hoe werkt dit? www.cjgapeldoorn.nl

Persoonsgebonden budget. Hoe werkt dit? www.cjgapeldoorn.nl Persoonsgebonden budget Hoe werkt dit? Heb je een ondersteuningsvraag voor je kind? Dan gaat een medewerker van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) met je in gesprek. Daarbij kijken we vooral naar wat

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave 1. Wijzigingen per 1 januari 2015 algemeen 2. Meest gestelde vragen van mensen die vóór 2015 een PGB hadden 3. PGB:

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsbepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum; gelet op de Jeugdwet 2015 en de artikelen 4 tot en met 13 van de Verordening Jeugdhulp Gemeente Marum 2015; besluiten vast te stellen de volgende NADERE

Nadere informatie

Persoonsgebonden Budget Jeugdwet en Wmo

Persoonsgebonden Budget Jeugdwet en Wmo Persoonsgebonden Budget Jeugdwet en Wmo Gemeente Smallingerland 2017 Jeugd & Gezin - Werk & Inkomen - Wmo 2 Inleiding De gemeente is verantwoordelijk voor de ondersteuning van jeugdigen en volwassenen

Nadere informatie

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014 De Wmo 2015 Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014 Inhoud van de presentatie 1. Wat zijn de belangrijkste trends 2. Hoe is het nu geregeld? 3. Hooflijnen nieuwe stelsel 4. PGB in de Wmo 5. Eigen

Nadere informatie

Pgb-vergoedingenlijst Kampen 2015 bijlage 1

Pgb-vergoedingenlijst Kampen 2015 bijlage 1 Pgb-vergoedingenlijst Kampen 2015 bijlage 1 INLEIDING Vergoedingenlijst Persoonsgebonden budget Kampen (Pgb Jeugd en Wmo) 2015 versie 1.0 Dit is de vergoedingenlijst Persoonsgebonden budget (Pgb) zoals

Nadere informatie

met een partner of inwonend familielid

met een partner of inwonend familielid Zorgovereenkomst SVB Servicecentrum PGB met een partner of inwonend familielid Dit is een overeenkomst van opdracht tussen twee partijen: - de budgethouder is de opdrachtgever. - de zorgverlener is de

Nadere informatie

Toekomst wooninitiatieven met PGB of ZIN. Dorien Kloosterman algemeen@naar-keuze.nl

Toekomst wooninitiatieven met PGB of ZIN. Dorien Kloosterman algemeen@naar-keuze.nl Toekomst wooninitiatieven met PGB of ZIN Dorien Kloosterman algemeen@naar-keuze.nl Dorien Kloosterman Sinds 1988 werkzaam bij Ouderverenigingen Sinds 2008 werkzaam als beleidsmedewerker bij Platform VG/

Nadere informatie

Dorien Kloosterman. Naar-Keuze. Toekomst wooninitiatieven met PGB of ZIN Dorien Kloosterman Breda 23 april 2016

Dorien Kloosterman. Naar-Keuze. Toekomst wooninitiatieven met PGB of ZIN Dorien Kloosterman Breda 23 april 2016 Toekomst wooninitiatieven met PGB of ZIN Dorien Kloosterman algemeen@naar-keuze.nl Breda 23 april 2016 Dorien Kloosterman Sinds 1988 werkzaam bij Ouderverenigingen Sinds 2008 werkzaam als beleidsmedewerker

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget (pgb) Informatiebijeenkomst Gemeente Houten

Persoonsgebonden budget (pgb) Informatiebijeenkomst Gemeente Houten Persoonsgebonden budget (pgb) Informatiebijeenkomst Gemeente Houten Welkomstwoord door Michiel van Liere, wethouder Jeugd Toelichting op het persoonsgebonden budget (pgb) Jeugd door Aagje Meijer, projectleider

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget AWBZ Informatiebulletin voor de budgethouders (december 2010)

Persoonsgebonden budget AWBZ Informatiebulletin voor de budgethouders (december 2010) Persoonsgebonden budget AWBZ Informatiebulletin voor de budgethouders (december 2010) In dit informatiebulletin wordt u geïnformeerd over de volgende onderwerpen: 1. Tarieven 2011 10. ZZP VG 5 en ZZP VG

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave 1. Wijzigingen per 1 januari 2015 Algemeen 2. Meest gestelde vragen van mensen die nu een PGB hebben 3. PGB trekkingsrecht

Nadere informatie

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp.

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp. 17 misverstanden over de Wet langdurige zorg (Wlz) Per 1 januari 2015 komt de Wet langdurige zorg (Wlz) in de plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is van toepassing op cliënten

Nadere informatie

Balans Professional Organizing 1

Balans Professional Organizing 1 PGB in vogelvlucht Ontstaan en soorten PGB s Indicatie aanvragen bij CIZ of BJ Zorgkantoren Verplichtingen PGB-houder CAK WMO Wie staat er voor u? Pyc Mori-Hemerik 47 jaar Rotterdam Balans Professional

Nadere informatie

BUDGETPLAN NIEUWE WMO

BUDGETPLAN NIEUWE WMO BUDGETPLAN NIEUWE WMO Voor u ligt het budgetplan nieuwe Wmo. U vult dit budgetplan in als u zelf uw ondersteuning wilt coördineren met een persoonsgebonden budget (pgb). In het budgetplan beschrijft u,

Nadere informatie

Nadere Regels Jeugdhulp Pekela Burgemeester en wethouders van de gemeente Pekela ; gelet op de Verordening jeugdhulp gemeente Pekela 2015;

Nadere Regels Jeugdhulp Pekela Burgemeester en wethouders van de gemeente Pekela ; gelet op de Verordening jeugdhulp gemeente Pekela 2015; Nadere Regels Jeugdhulp Pekela 2015 Burgemeester en wethouders van de gemeente Pekela ; gelet op de Verordening jeugdhulp gemeente Pekela 2015; besluit vast te stellen de Nadere Regels Jeugdhulp gemeente

Nadere informatie

Administratie- en advieskantoor voor mensen met het Persoons Gebonden Budget (PGB).

Administratie- en advieskantoor voor mensen met het Persoons Gebonden Budget (PGB). Roomweg 157 a 7523 BM Enschede www.uwbudget.nl T: 053-4316765 06-52554807 (nood) E: info@uwbudget.nl PGB-SERVICE UW BUDGET U W P A R T N E R V O O R H E T P G B Administratie- en advieskantoor voor mensen

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-BR-1508. Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZPmeerzorg. Bijlage 11 bij circulaire Care/AWBZ/14/04c

BELEIDSREGEL CA-BR-1508. Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZPmeerzorg. Bijlage 11 bij circulaire Care/AWBZ/14/04c Bijlage 11 bij circulaire Care/AWBZ/14/04c BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZPmeerzorg Wlz Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

Persoonsgebonden budgetplan voor Jeugdwet PGB PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET

Persoonsgebonden budgetplan voor Jeugdwet PGB PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET Kantooradres: Oldehoofsterkerkhof 2 8911 DH Leeuwarden Postadres: Postbus 21000 8900 JA Leeuwarden 14 058 gemeente@leeuwarden.nl Persoonsgebonden budgetplan voor Jeugdwet PGB PLAN TER ONDERBOUWING VAN

Nadere informatie

Actualiteiten en pgb. Waar gaan we het over hebben? Wat is jouw beperking? Hans van der Knijff. 28 november 2014

Actualiteiten en pgb. Waar gaan we het over hebben? Wat is jouw beperking? Hans van der Knijff. 28 november 2014 Actualiteiten en pgb Hans van der Knijff 28 november 2014 Waar gaan we het over hebben? Wat is je beperking Aanvraag Pgb in Wmo Pgb in Jeugdwet Pgb in Zorgverzekeringswet Wet langdurige zorg/ Awbz Wat

Nadere informatie

Besluit vast te stellen het Besluit maatschappelijke ondersteuning Doetinchem 2015

Besluit vast te stellen het Besluit maatschappelijke ondersteuning Doetinchem 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Doetinchem 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Doetinchem; gelet op de artikelen 2, 11, derde lid, 12, zesde lid, 13, tweede

Nadere informatie

Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar

Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar Hoe de zorgwetgeving verandert Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar In de zorg gaat er veel veranderen. De AWBZ gaat verdwijnen. Een groot deel van de AWBZ-zorg gaat over naar de Wmo, de Jeugdwet

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland) Het college van burgemeester en wethouders van Almere, BESLUIT: Vast te stellen navolgende Nadere regels tot wijziging (tweede wijziging) van de Nadere regels verordeningen Jeugdwet en Wmo Artikel I: De

Nadere informatie

Tarieven 2013 PGB en PARTICULIER

Tarieven 2013 PGB en PARTICULIER Tarieven PGB en ICULIER Soort financiering Product Product omschrijving Activiteit omschrijving PGB/ BEG-DAG Begeleiding individueel Werkdagen 7-20u PGB/ BEG-DAG Begeleiding individueel PGB/ BEG-DAG Begeleiding

Nadere informatie

Zorg- en budgetplan plan Wmo

Zorg- en budgetplan plan Wmo Zorg- en budgetplan plan Wmo Wilt u zelf uw zorg inkopen via een persoonsgebonden budget (pgb)? Dan moet u een zorg- en budgetplan opsturen. In dit plan geeft u een beschrijving van de zorg die u wilt

Nadere informatie

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ 1 www.vgz-zorgkantoren.nl 1Inleiding 2015 1. Inleiding 1 2. Hoe krijgt u Wlz-zorg? 3 3. Hoe wilt u de Wlz-zorg geleverd hebben? 5 4. Wat is uw eigen bijdrage?

Nadere informatie

Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen

Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen Deze notitie is bedoeld om meer inzicht te geven over de budgetten en vergoedingen die op zorgboerderijen betrekking kunnen hebben als het gaat om

Nadere informatie

Persoonsgebonden Budget Jeugdwet en Wmo

Persoonsgebonden Budget Jeugdwet en Wmo Persoonsgebonden Budget Jeugdwet en Wmo Gemeente Smallingerland 2016 Jeugd & Gezin - Werk & Inkomen - Wmo 2 Inleiding De gemeente is verantwoordelijk voor de ondersteuning van jeugdigen en volwassenen

Nadere informatie

Free Time Flies en een persoonsgebonden budget

Free Time Flies en een persoonsgebonden budget Free Time Flies en een persoonsgebonden budget 1. Inleiding Per 1 januari 2015 zijn er enkele zaken veranderd rondom het persoonsgebonden budget (pgb). Op grond van de Jeugdwet en Wmo kunnen volwassenen,

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015 Inhoud Waarom moest het veranderen? Wat is veranderd? Wat heeft de gemeente gedaan? Wat betekent dat voor jullie? Wat voor ondersteuning? Waar zijn

Nadere informatie

Het Persoonsgebonden budget (Pgb) voor de Jeugd

Het Persoonsgebonden budget (Pgb) voor de Jeugd Het Persoonsgebonden budget (Pgb) voor de Jeugd Het persoonsgebonden budget (Pgb) is geld dat u van uw zorgverzekeraar of gemeente krijgt om zelf zorg of ondersteuning in te kopen. Inleiding Als uw kind

Nadere informatie

Factsheet: Leveringsvormen in de Wet Langdurige Zorg

Factsheet: Leveringsvormen in de Wet Langdurige Zorg Factsheet: Leveringsvormen in de Wet Langdurige Zorg Inleiding Van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) hebt u een ZorgProfiel (ZP) ontvangen waarmee u recht hebt op zorg vanuit de Wet langdurige zorg

Nadere informatie

Vragenlijst voor PGB houders regio Kop van Noord Holland

Vragenlijst voor PGB houders regio Kop van Noord Holland Vragenlijst voor PGB houders regio Kop van Noord Holland Met deze vragenlijst kunt u zich voorbereiden op het invullen van de digitale versie op www.hhm.nl/pgbregiodenhelder Volgens onze inschatting kost

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb)

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

gelet op artikel 4 en artikel 5 van de Verordening wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Hilversum 2015 besluiten:

gelet op artikel 4 en artikel 5 van de Verordening wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Hilversum 2015 besluiten: Burgemeester en wethouders van Hilversum; gelet op artikel 4 en artikel 5 van de Verordening wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Hilversum 2015 besluiten: De Nadere regels behorende bij de Verordening

Nadere informatie

!7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG

!7: ZORG 'EHANDICAPTENZORG !7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE De inkoop van gehandicaptenzorg in 2015 1 Als het nodig is heb je recht op langdurige zorg. Denk aan thuiszorg, verblijf in een verpleeg-

Nadere informatie

Wat is zorg verandert?

Wat is zorg verandert? Zorg voor kinderen met een beperking? Huis ter Heide VG netwerken 7 November 2015 1 Wat is zorg verandert? Vier jarig samenwerkingsproject van aantal organisaties Bekostigd door VWS Samenwerking met Naar-Keuze

Nadere informatie

Adviesraad Wet maatschappelijke ondersteuning Postbus ES Apeldoorn

Adviesraad Wet maatschappelijke ondersteuning Postbus ES Apeldoorn BIJLAGE 2 Advies Wmo-adviesraad inclusief concept-antwoorden Voorzitter: J.H.J. Schreuder T: 055 3601357 E: j.schreuder76@upcmail.nl Adviesraad Wet maatschappelijke ondersteuning Ambtelijk secretariaat

Nadere informatie

Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget

Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget Hans van der Knijff Januari 2014 Waar gaan we het over hebben? Hoe en waar vraag ik pgb aan? Stand van zaken landelijke politiek Pgb in Wet langdurige zorg (Wlz)

Nadere informatie

Financiële regelingen voor personen met PWS

Financiële regelingen voor personen met PWS Financiële regelingen voor personen met PWS Welkom!! Wie zijn wij? Marion van Beek Natacha Lijding Oktober 2016 Filmpje 1. Bij de gemeente: Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO 2015) Enkele

Nadere informatie

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP Vanaf 2015 krijgt de gemeente er zorgtaken bij. Een deel van de zorg die nu via het zorgkantoor vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) loopt, gaat

Nadere informatie

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten:

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: 1. De Wet langdurige zorg (Wlz) voor 24 uur intensieve zorg en toezicht

Nadere informatie

Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget

Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget Hans van der Knijff 18 februari 2014 Oorsprong van het pgb VS: Centrum voor independent living eigen regie Nederland: actie jaren 70 Begin jaren 90 experiment

Nadere informatie

AWBZ. Financiering van zorg

AWBZ. Financiering van zorg AWBZ en WMO AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten - Volksverzekering - Premie opgenomen in loonheffing voor volksverzekeringen - 2012: ruim 12% afdracht via loonheffing Voor wie? - Ouderen - Mensen

Nadere informatie

Bijlagen. Ga na wanneer de indicatie van de cliënt afloopt. Heeft hij recht op het overgangsrecht? Kan er een aanbod gedaan worden vanuit de gemeente?

Bijlagen. Ga na wanneer de indicatie van de cliënt afloopt. Heeft hij recht op het overgangsrecht? Kan er een aanbod gedaan worden vanuit de gemeente? Informatie voor mantelzorgers (en begeleiders) Mantelzorgers zijn alle mensen uit de omgeving van de cliënt die aan de cliënt hulp en zorg verlenen. Dat kan op verschillende gebieden en in verschillende

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-300-536. Volledig Pakket Thuis. Bijlage 12 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c

BELEIDSREGEL CA-300-536. Volledig Pakket Thuis. Bijlage 12 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c Bijlage 12 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c BELEIDSREGEL Volledig Pakket Thuis Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

woon-, zorg- en dienstencentra Alerimus Volledig Pakket Thuis (VPT)

woon-, zorg- en dienstencentra Alerimus Volledig Pakket Thuis (VPT) woon-, zorg- en dienstencentra Alerimus Volledig Pakket Thuis (VPT) Het Volledig Pakket Thuis; misschien iets voor u? Indien u een zorgvrager bent met een indicatie voor verblijf in een AWBZ-instelling

Nadere informatie

Nadere regel Wmo 2015 Gemeente Ede. Inhoud Inhoud 1. Hoofdstuk 1 - Inleiding 2. Hoofdstuk 2 - Persoonsgebonden budget (pgb) 2. Artikel 1.

Nadere regel Wmo 2015 Gemeente Ede. Inhoud Inhoud 1. Hoofdstuk 1 - Inleiding 2. Hoofdstuk 2 - Persoonsgebonden budget (pgb) 2. Artikel 1. IS Nadere regel Wmo 2015 Gemeente Ede Inhoud Inhoud 1 Hoofdstuk 1 - Inleiding 2 Hoofdstuk 2 - Persoonsgebonden budget (pgb) 2 Artikel 1. Tarief pgb 2 Artikel 2. Hoogte pgb 2 Hoofdstuk 3 - Eigen bijdrage

Nadere informatie

Het nieuwe Zorgstelsel Zo is het geregeld in de gemeente Sittard-Geleen!

Het nieuwe Zorgstelsel Zo is het geregeld in de gemeente Sittard-Geleen! Het nieuwe Zorgstelsel Zo is het geregeld in de gemeente Sittard-Geleen! Klik op een van de kwadranten voor meer informatie Klik op de cirkel Zorgstelsel voor een totaaloverzicht WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

Nadere informatie

BUDGETPLAN NIEUWE WMO

BUDGETPLAN NIEUWE WMO BUDGETPLAN NIEUWE WMO Voor u ligt het budgetplan nieuwe Wmo. U vult dit budgetplan in als u zelf uw ondersteuning wilt coördineren met een persoonsgebonden budget (pgb). In het budgetplan beschrijft u,

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-300-523. Volledig Pakket Thuis

BELEIDSREGEL CA-300-523. Volledig Pakket Thuis BELEIDSREGEL Volledig Pakket Thuis Op grond van artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast

Nadere informatie

Veranderingen rond werk en zorg. Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs

Veranderingen rond werk en zorg. Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Veranderingen rond werk en zorg Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Veranderingen rond werk en zorg Jongeren in het praktijkonderwijs (pro) en

Nadere informatie

nee, er is geen vertegenwoordiger Ga verder bij 3. ja, er is een vertegenwoordiger Vul hieronder de gegevens in.

nee, er is geen vertegenwoordiger Ga verder bij 3. ja, er is een vertegenwoordiger Vul hieronder de gegevens in. Zorgovereenkomst SVB Servicecentrum PGB met een freelancer Dit is een overeenkomst van opdracht tussen twee partijen: - de budgethouder is de opdrachtgever. - de zorgverlener is de opdrachtnemer. Dit is

Nadere informatie

Stand van zaken PGB Dorien Kloosterman. Inhoud

Stand van zaken PGB Dorien Kloosterman. Inhoud Stand van zaken PGB Dorien Kloosterman Adviseur Naar-Keuze 4 feb en 22 februari 2017 Veenendaal en Waalre Dorien Kloosterman Sinds 1988 werkzaam bij Ouderverenigingen Sinds 2008 werkzaam als beleidsmedewerker

Nadere informatie

Landelijke Contactdag Tourette 2016. Ed Carper

Landelijke Contactdag Tourette 2016. Ed Carper Landelijke Contactdag Tourette 2016 Ed Carper d Voorstellen Laura d Programma 10:15 Peter van der Zwan / Marjan Maarschalkerweerd 10:45 Pauze met Ed Citroen 11:30 Daniëlle Cath 12:15 Jolande van de Griendt

Nadere informatie

Persoonsgebonden budgetplan (pgb) voor begeleiding

Persoonsgebonden budgetplan (pgb) voor begeleiding Persoonsgebonden budgetplan (pgb) voor begeleiding Doel en voorwaarden U vraagt middels dit formulier een persoonsgebonden budget (pgb) aan. De keuze voor een pgb betekent dat u zelf zaken regelt die de

Nadere informatie

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 15 oktober 2014

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 15 oktober 2014 De Wmo 2015 Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 15 oktober 2014 Inhoud van de presentatie 1.Wat zijn de belangrijkste trends 2.Hoe is het nu geregeld? 3.Hooflijnen nieuwe stelsel 4.PGB in de Wmo 5.Eigen bijdragen

Nadere informatie

Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget

Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget Hans van der Knijff november 2013 Waar gaan we het over hebben? Stand van zaken landelijke politiek Regeerakkoord/zorgakkoord/beleidsbrief 25 april/begroting 2014/herfstakkoord

Nadere informatie

Veranderingen in de zorg Algemene Wet Bijzondere Ziekte Kosten. Jeugdzorg wordt Jeugdhulp

Veranderingen in de zorg Algemene Wet Bijzondere Ziekte Kosten. Jeugdzorg wordt Jeugdhulp Veranderingen in de zorg. Algemene Wet Bijzondere Ziekte Kosten. Het kabinet wil de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vanaf 2015 ingrijpend hervormen. De taakverdeling ziet er vanaf 2015 op hoofdlijnen

Nadere informatie

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 -

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - - 2 - Inhoud Heeft u hulp of zorg nodig? 4 Vier zorgwetten: welke wet regelt uw zorg? 4 Voor wie is de Wet langdurige

Nadere informatie