Type huurder Inkomenstoets? Ja/Nee Bewijsmateriaal Student zonder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Type huurder Inkomenstoets? Ja/Nee Bewijsmateriaal Student zonder"

Transcriptie

1 Memo Inkomenstoets bij (internationale) studenten 28 mei 2013 Inleiding Op 17 mei 2013 werd in de Staatscourant een belangrijke wijziging gepubliceerd van de Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting. De regeling was al eerder gewijzigd op 15 februari 2013, toen nog met een uitzondering voor internationale studenten die hier korter dan een jaar zouden verblijven. De wijziging van 17 mei 2013 gaat verder en levert een vermindering op in de administratieve lasten van studentenhuisvesters. Deze wijziging regelt (met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2013) de uitzondering van internationale studenten voor de inkomenstoets. Definitie internationale student in de regeling: personen die uit het buitenland afkomstig zijn en naar Nederland komen om hier een studie te volgen. Van eigen verklaring naar verklaring van HO-instelling In 2012 moesten we een eigen verklaring hebben van de internationale student, waarin hij verklaarde minder dan de inkomensnorm te verdienen. Vanaf 1 januari 2013 volstaat een verklaring van de HO-instelling, waaruit blijkt dat de student inderdaad internationaal student is bij de HO-instelling. In de bijlage bij dit memo zijn voorbeeldverklaringen opgenomen die door BZK zijn goedgekeurd. Het leek even rampzalig te worden Toen eind december 2012 de nieuwe regeling voor 2013 werd gepubliceerd leek het even rampzalig te worden voor internationale studenten. Er moesten verklaringen worden opgevraagd bij de Belastingdienst over het inkomen van de student. Dit leidde tot Kafkaiaanse toestanden, omdat de persoon in veel gevallen niet bekend was bij de Belastingdienst. Een onuitvoerbare regeling, zo bleek snel. Nadat wij onze bezwaren als Kences bekend hebben gemaakt, is BZK aan de gang gegaan met een wijziging van de nieuwe regeling. Uiteindelijk leidende tot de regeling die er nu ligt. Hoe zit het nu met de inkomenstoets voor studenten? Voor studenten gelden twee belangrijke uitzonderingen, waarbij een inkomenstoets niet noodzakelijk is. In onderstaande tabel geven we de regeling voor studenten compact weer. De regeling zelf is als bijlage toegevoegd aan dit memo, alsmede een Q&A document van BZK (d.d. 27 mei 2013). Type huurder Inkomenstoets? Ja/Nee Bewijsmateriaal Student zonder Ja -IB60-verklaring studiefinanciering. Student met studiefinanciering (max. 2 studenten per vhe) Nee -Bewijs studiefinanciering -Verklaring 1 of 2 persoonshuishouden in huurcontract Internationale student Nee -Verklaring van HO-instelling dat de student bij hen studeert en uit het buitenland komt. Kan per individuele verhuring, of in een lijst. Geen student (bv Ja -IB60-verklaring 1

2 promovendus, werknemer, gastdocent, etc) of -Loonstrook Deze documenten moet u echt lezen In de bijlagen bij dit memo zitten een aantal belangrijke bijlagen, die u zeker moet lezen. Het gaat om de volgende documenten: - De gewijzigde regeling (compleet). - De wijziging, zoals gepubliceerd in de Staatscourant van 17 mei 2013, met toelichting. - Het Q&A-document van BZK (eind mei 2013), met daarin ook antwoorden over internationale studenten. - De voorbeeldverklaringen, zowel individueel als per lijst. Deze is goedgekeurd door BZK. Controle 2012 Met de inwerkingtreding van de nieuwe regeling, vervalt de oude prakrijkrichtlijn van Kences die wij eind 2010 publiceerden. De praktijkrichtlijn geldt echter nog wel voor het achter ons liggende controlejaar 2012! Dit betekent dat voor 2012 bij internationale studenten kan worden volstaan met een eigen verklaring omtrent inkomen van de internationale student. Die verklaring gaat over het verzamelinkomen (inclusief inkomen uit vermogen). De praktijkrichtlijn is nog wel op te vragen bij Kences, maar is niet meer beschikbaar op de website van Kences (dit om verwarring te voorkomen). 2

3 wetten.nl - Wet- en regelgeving printen - Tijdelijke regeling dienst omisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting - BWBR :38 Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting (Tekst geldend op: ) Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 3 november 2010, nr. BJZ houdende het bepalen van de taken die toegelaten instellingen als bedoeld in artikel 70 van de Woningwet als diensten van algemeen economisch belang met compensatie kunnen uitvoeren, en daarmee verband houdende bepalingen (Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting) De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gelet op artikel 2, eerste lid, van het Besluit beheer sociale-huursector; Besluit: 1. Begripsomschrijvingen Artikel 1 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. compensatie: het door toegelaten instellingen kunnen aantrekken van leningen met gebruikmaking van een daartoe in het bijzonder in het leven geroepen voorziening die door de Staat der Nederlanden gefaciliteerd wordt, of van borgstelling daarvan door overheden; subsidie als bedoeld in artikel 71a, eerste lid, onderdeel a, van de Woningwet en verlaging van grondprijzen door gemeenten ten behoeve van de uitvoering door toegelaten instellingen van taken als bedoeld in artikel 2; b. woongelegenheid: woning met de daarbij behorende grond of het daarbij behorende deel van de grond; woonwagen, zijnde een voor bewoning bestemd gebouw dat is geplaatst op een standplaats en dat in zijn geheel of in delen kan worden verplaatst; standplaats, zijnde een kavel die is bestemd voor het plaatsen van een woonwagen, waarop voorzieningen aanwezig zijn die op het leidingnet van de openbare nutsbedrijven, van andere instellingen of van gemeenten kunnen worden aangesloten; c. d. e. f. huurprijs: huurprijs, bedoeld in artikel 237 lid 2 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek; voorziening: wat daaronder in het Besluit beheer sociale-huursector wordt verstaan; minister: Minister voor Wonen en Rijksdienst; huishoudinkomen: gezamenlijke verzamelinkomens als bedoeld in artikel 2.18 van de Wet inkomstenbelasting 2001 van de degenen die een woongelegenheid wensen te betrekken, met uitzondering van kinderen in de zin van artikel 4 van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen, met dien verstande dat in het eerste lid van dat artikel voor belanghebbende telkens wordt gelezen: huurder. 2. In deze regeling wordt onder woning mede verstaan afzonderlijk gedeelte van een gebouw, welk gedeelte tot bewoning is bestemd, met het daarbij behorende deel van de grond. 2. Diensten van algemeen economisch belang Artikel 2 Teneinde te voldoen aan het bepaalde in de artikelen 106 en 107 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie heeft een toegelaten instelling de volgende, diensten van algemeen economisch belang zijnde, taken: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. het huisvesten of doen huisvesten van personen die door hun inkomen of door andere omstandigheden moeilijkheden ondervinden bij het vinden van hun passende huisvesting; het doen bouwen en verwerven van voor permanent verblijf bedoelde te verhuren woongelegenheden met een huurprijs die bij aanvang van de bewoning niet hoger zal zijn dan het bedrag, genoemd in artikel 13, eerste lid, onderdeel a, van de Wet op de huurtoeslag, en hun onroerende en infrastructurele aanhorigheden, alsmede het bezwaren, verhuren, vervreemden en doen slopen van haar zodanige woongelegenheden en aanhorigheden, daarop vestigen van een recht van erfpacht, opstal of vruchtgebruik, en overdragen van de economische eigendom daarvan; het doen bouwen en verwerven van voor permanent verblijf bedoelde, anders dan in verband met verhuren toe te wijzen, woongelegenheden en hun onroerende en infrastructurele aanhorigheden, alsmede het bezwaren, toewijzen, vervreemden en doen slopen van haar zodanige woongelegenheden en aanhorigheden, daarop vestigen van een recht van erfpacht, opstal of vruchtgebruik, en overdragen van de economische eigendom daarvan; het in stand houden van en het treffen van voorzieningen aan haar in de onderdelen b en c bedoelde woongelegenheden en hun onroerende en infrastructurele aanhorigheden, en aan de direct daaraan grenzende omgeving; het aan bewoners van haar in de onderdelen b en c bedoelde woongelegenheden verlenen van diensten die rechtstreeks verband houden met de bewoning, en, aan personen die haar te kennen geven een zodanige woongelegenheid te willen betrekken, verlenen van diensten die rechtstreeks verband houden met hun huisvesting; het, in of in de directe nabijheid van wijken, buurten of buurtschappen waar woongelegenheden als bedoeld in onderdeel b of c gelegen zijn, doen bouwen en verwerven van gebouwen die behoren tot de in bijlage 1 bij deze regeling opgenomen categorieën, die een op die wijk, buurt of buurtschap gerichte functie hebben, en hun onroerende en infrastructurele aanhorigheden, alsmede het bezwaren, verhuren, vervreemden en doen slopen van haar zodanige gebouwen en aanhorigheden, daarop vestigen van een recht van erfpacht, opstal of vruchtgebruik, en overdragen van de economische eigendom daarvan; het in stand houden van en het treffen van voorzieningen aan haar gebouwen als bedoeld in onderdeel f en hun onroerende en infrastructurele aanhorigheden, en aan de direct daaraan grenzende omgeving; het bijdragen aan de leefbaarheid in wijken, buurten of buurtschappen waar woongelegenheden als bedoeld in onderdeel b of c gelegen zijn, waartoe niet worden gerekend het investeren in onroerende zaken met een bedrijfsmatige gebruiksbestemming en het uitvoeren van de in de onderdelen b tot en met e genoemde taken met betrekking tot door de eigenaren daarvan te bewonen woongelegenheden, en woongelegenheden als bedoeld in onderdeel b van welke de huurprijs bij aanvang van de bewoning hoger zal zijn dan het bedrag, genoemd in artikel 13, eerste lid, onderdeel a, van de Wet op de huurtoeslag; het verrichten van de werkzaamheden die voortvloeien uit tussen gemeenten en toegelaten instellingen overeengekomen beleidsplannen die zijn gericht op het oplossen van problemen en het wegwerken van achterstanden in wijken, buurten en buurtschappen, waartoe kan behoren het mede financieren of faciliteren van diensten in het kader van de vervulling van een openbare dienstverplichting, en waartoe niet worden gerekend het investeren in onroerende zaken met een bedrijfsmatige gebruiksbestemming en het uitvoeren van de in de onderdelen b tot en met e genoemde taken met betrekking tot door de eigenaren daarvan te bewonen woongelegenheden, en woongelegenheden als bedoeld in onderdeel b van welke de huurprijs bij aanvang van de bewoning hoger zal zijn dan het bedrag, genoemd in artikel 13, eerste lid, onderdeel a, van de Wet op de huurtoeslag; het uitvoeren van de taken die noodzakelijkerwijs voortvloeien uit het uitvoeren van de taken, genoemd in de onderdelen a tot en met i. 3. Bepalingen in verband met het recht op compensatie Artikel 3 1. De toegelaten instelling komt uitsluitend compensatie toe voor de taken, genoemd in artikel 2. Pagina 1 van 7

4 wetten.nl - Wet- en regelgeving printen - Tijdelijke regeling dienst omisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting - BWBR :38 2. De minister kan op verzoek van een toegelaten instelling besluiten dat haar voorts compensatie toekomt voor het doen bouwen of verwerven van een gebouw met een maatschappelijke gebruiksbestemming, dat niet behoort tot een in bijlage 1 bij deze regeling opgenomen categorie, indien: Artikel dat gebouw behoort tot een daaraan nauw verwante categorie; dat doen bouwen of verwerven geschiedt in of in de directe nabijheid van wijken, buurten of buurtschappen waar woongelegenheden als bedoeld in artikel 2, onderdeel b of c, gelegen zijn en dat gebouw een op die wijk, die buurt of dat buurtschap gerichte functie heeft. De toegelaten instelling gaat met betrekking tot ten minste 90% van haar woongelegenheden, bedoeld in artikel 2, onderdeel b, slechts overeenkomsten van huur en verhuur aan, indien het huishoudinkomen niet hoger is dan , of indien in die woongelegenheden personen worden gehuisvest op grond van een indicatiebesluit als bedoeld in artikel 1 van het Zorgindicatiebesluit voor: persoonlijke verzorging als bedoeld in artikel 4 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ, verpleging als bedoeld in artikel 5 van dat besluit of individuele begeleiding als bedoeld in artikel 6 van dat besluit, welk indicatiebesluit een geldigheidsduur heeft van ten minste een jaar en in welk indicatiebesluit ten minste 10 uur zorg per week wordt toegekend; verblijf als bedoeld in artikel 9 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ of ADL-assistentie als bedoeld in artikel 34 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ. Indien de toegelaten instelling woongelegenheden waarop het eerste lid en artikel 4bis, eerste lid, van toepassing is verhuurt aan een rechtspersoon of vennootschap welke overeenkomsten van huur en verhuur aangaat met natuurlijke personen, draagt zij er zorg voor dat die rechtspersoon of vennootschap met betrekking tot die woongelegenheden het eerste lid en artikel 4bis, eerste lid, naleeft. Daartoe voert de toegelaten instelling overleg met die rechtspersoon of vennootschap, met het oogmerk te bewerkstelligen dat die rechtspersoon of vennootschap alle handelingen verricht en aan de toegelaten instelling alle inlichtingen verschaft die voor haar noodzakelijk zijn om aan de eerste volzin en aan artikel 6 te voldoen. Indien een overeenkomst tussen een toegelaten instelling en een zodanige rechtspersoon of vennootschap ter zake van de huur en verhuur van woongelegenheden waarop artikel 4, eerste lid, van toepassing is, die is gesloten voordat de tweede volzin van dit lid van toepassing was, ertoe leidt dat die toegelaten instelling niet over alle gegevens beschikt die noodzakelijk zijn voor een beoordeling als bedoeld in artikel 7, eerste volzin, wordt dat die toegelaten instelling bij die beoordeling niet aangerekend. De toegelaten instelling geeft bij het aangaan van overeenkomsten van huur en verhuur met betrekking tot woongelegenheden als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, in de gevallen dat het huishoudinkomen hoger is dan het in de aanhef van het eerste lid genoemde bedrag, voorrang aan huishoudens voor welke de voorziening in de behoefte aan woonruimte dringend noodzakelijk is uit het oogpunt van gezondheid, veiligheid, sociale factoren, overmacht of calamiteiten, aan huishoudens die personeel zijn als bedoeld in artikel 6, onderdeel b, van het Huisvestingsbesluit en aan andere huishoudens in de gevallen, genoemd in artikel 9, onderdelen a en b, van dat besluit. Vervolgens houdt de toegelaten instelling bij het aangaan van zodanige overeenkomsten de volgorde aan die voortvloeit uit het daarover door haar vast te stellen beleid, tenzij uit een huisvestingsverordening als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Huisvestingswet een andere volgorde voortvloeit. De tweede zin van het eerste lid is van overeenkomstige toepassing. De compensatie voor de taken, genoemd in artikel 2, onderdelen a tot en met e, en, voor zover daarmee verband houdende, de taken, genoemd in artikel 2, onderdeel j, komt de toegelaten instelling in elk geval volledig toe, indien zij voldoet aan artikel 3, eerste lid, het eerste tot en met derde lid van dit artikel en de artikelen 4bis en 4a. Het bedrag, genoemd in het eerste lid,wordt met ingang van elk jaar, voor het eerst op 1 januari 2012, gewijzigd met het percentage waarmee per gelijke datum het bedrag, genoemd in artikel 18, eerste lid, onderdeel d, van de Wet op de huurtoeslag wordt gewijzigd. Het bedrag, genoemd in bijlage II, hoofdstuk 5.8, onder 5, bij het Besluit beheer sociale-huursector, wordt met ingang van elk jaar, voor het eerst op 1 januari 2013, vervangen door het bedrag zoals dat op 1 januari van het daaraan voorafgaande jaar overeenkomstig de eerste zin is gewijzigd. Artikel 4bis 1. a. b. c. a. b. c. De toegelaten instelling of een rechtspersoon of vennootschap als bedoeld in artikel 4, tweede lid, gaat slechts overeenkomsten van huur en verhuur als bedoeld in artikel 4, eerste lid, aan, nadat degene die als huurder een woongelegenheid waarop dat lid van toepassing is wenst te betrekken aan haar heeft overgelegd: a. b. een door hem opgestelde en ondertekende verklaring over de samenstelling van zijn huishouden, met uitzondering van kinderen in de zin van artikel 4 van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen, en gegevens waaruit het huishoudinkomen blijkt, of op grond waarvan dat inkomen zo nauwkeurig als redelijkerwijs mogelijk kan worden geschat Het eerste lid, aanhef en onderdeel b, is niet van toepassing: a. b. c. d. indien degenen die de woongelegenheid wensen te betrekken uitsluitend vreemdelingen zijn die in Nederland rechtmatig verblijf hebben als bedoeld in artikel 8, onderdelen a tot en met d, van de Vreemdelingenwet 2000 en behoren tot de groep verblijfsgerechtigden die in aanmerking wordt genomen bij het bepalen van de taakstelling overeenkomstig artikel 60b, tweede lid, van de Huisvestingswet; indien degenen die de woongelegenheid wensen te betrekken uitsluitend, en ten hoogste twee, personen zijn die studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000 ontvangen, en degene die als huurder de woongelegenheid wenst te betrekken bewijzen daarvan aan de toegelaten instelling of aan een rechtspersoon of vennootschap als bedoeld in artikel 4, tweede lid, heeft overgelegd; indien degenen die de woongelegenheid wensen te betrekken van buiten Nederland afkomstige personen zijn, die zich hebben ingeschreven bij een instelling voor hoger onderwijs in de zin van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, en bewijzen daarvan of verklaringen ter zake aan de toegelaten instelling of aan een rechtspersoon of vennootschap als bedoeld in artikel 4, tweede lid, zijn overgelegd, en in geval van huisvesting op grond van een indicatiebesluit als bedoeld in artikel 4, eerste lid, indien degene die als huurder de woongelegenheid wenst te betrekken dat besluit aan de toegelaten instelling of aan een rechtspersoon of vennootschap als bedoeld in artikel 4, tweede lid, heeft overgelegd. De gegevens, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, zijn, behoudens het vierde en vijfde lid: a. b. in geval van vreemdelingen als bedoeld in het tweede lid, onderdeel a: een inkomstenverklaring, welke niet langer dan zes maanden voordat de overeenkomst van huur en verhuur zou moeten ingaan is afgegeven door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers, bedoeld in artikel 2 van de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers, of in geval van andere personen dan zodanige vreemdelingen: de aanslag of voorlopige aanslag inkomstenbelasting of de inkomensgegevens, bedoeld in artikel 21, onderdeel e, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, van ieder van die personen, over een van de twee kalenderjaren die direct voorafgaan aan het kalenderjaar waarin de overeenkomst van huur van verhuur zou moeten ingaan. 4. Voor zover gegevens als bedoeld in het derde lid, onderdeel b, niet beschikbaar zijn blijkens een schriftelijke verklaring van een functionaris van de rijksbelastingdienst die bij regeling van de Minister van Financiën als inspecteur is aangewezen, zijn de gegevens, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, voorts: a. b. die verklaring en indien een van degenen die de betrokken woongelegenheid wensen te betrekken dusdanig kort een inkomen in Nederland geniet of dusdanig recent een inkomen in Nederland genoten heeft, dat dat inkomen nog niet bekend is bij de rijksbelastingdienst: een door degene die als huurder die woongelegenheid wenst te betrekken opgestelde en ondertekende inkomensverklaring waarin ten minste het door hem geschatte huishoudinkomen is opgenomen en. indien die verklaring melding maakt van het benutten van fiscale aftrekposten of van winst uit onderneming, stukken die aantonen dat die verklaring met betrekking tot die aspecten juist en volledig is, en hetzij een jaaropgave van de werkgever of werkgevers van degenen, bedoeld in de aanhef, over het kalenderjaar dat direct voorafgaat aan het kalenderjaar waarin de overeenkomst van huur en verhuur zou moeten ingaan, dan wel een jaaropgave over eerstbedoeld kalenderjaar van de instantie of instanties die aan diegenen een uitkering verstrekken, hetzij loonstroken of uitkeringsspecificaties van die werkgever of werkgevers respectievelijk die instantie of instanties met betrekking tot één kalendermaand, welke maand geen eerdere is dan de zesde kalendermaand voorafgaand aan de dagtekening van de verklaring, bedoeld onder Indien uit de gegevens, bedoeld in het derde lid, een huishoudinkomen blijkt dat hoger is dan het in artikel 4, eerste lid, genoemde bedrag, terwijl naar het oordeel van degene die als huurder de betrokken woongelegenheid wenst te betrekken het huishoudinkomen niet hoger is dan dat bedrag, kan hij dat oordeel met een onderbouwing daarvan aan de toegelaten instelling of aan een rechtspersoon of vennootschap als bedoeld in artikel 4, tweede lid, overleggen, in welk geval de gegevens, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, voorts zijn de gegevens overeenkomstig het vierde lid, onderdeel b, onder 1 en 2. Pagina 2 van 7

5 wetten.nl - Wet- en regelgeving printen - Tijdelijke regeling dienst omisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting - BWBR :38 6. Aan het eerste lid, onderdeel b, wordt toepassing gegeven overeenkomstig bijlage 2 bij deze regeling. Artikel 4a De toegelaten instelling gaat met betrekking tot gebouwen als bedoeld in artikel 2, onderdeel f, slechts overeenkomsten van huur en verhuur aan met verenigingen of stichtingen die zich blijkens hun statuten uitsluitend ten doel stellen diensten te leveren of werkzaamheden te verrichten die zijn gericht op het maatschappelijk belang, of met overheidsinstellingen. Artikel 5 De toegelaten instelling besteedt aan: a. b. de taken, genoemd in artikel 2, onderdeel f, voor zover zij bestaan uit het doen bouwen, en de taken, genoemd in artikel 2, onderdeel g, voor zover zij bestaan uit het treffen van voorzieningen aan haar gebouwen en hun onroerende en infrastructurele aanhorigheden. 4. Administratie en bescherming van persoonsgegevens Artikel 6 1. De toegelaten instelling richt haar administratie zodanig in, dat daaruit blijkt of zij voldoet aan de artikelen 4, eerste tot en met derde lid, 4bis, 4a en De toegelaten instelling voert ten behoeve van een getrouwe weergave van de uitvoering en een effectief uitvoeringsproces ter zake een zodanige administratie dat de juiste, volledige en tijdige vastlegging is gewaarborgd van de gegevens met betrekking tot het huishoudinkomen die verband houden met de toepassing van artikel 4, eerste lid. De toegelaten instelling voegt in haar administratie, onverwijld na de totstandkoming van een overeenkomst van huur en verhuur als bedoeld in artikel 4, eerste lid, bij de in verband daarmee afgegeven verklaring, bedoeld in artikel 4bis, eerste lid, onderdeel a, een door haar ondertekende verklaring dat zij geen redenen heeft om aan de juistheid van de eerstbedoelde verklaring te twijfelen. Artikel 6a De toegelaten instelling gebruikt de gegevens die overeenkomstig artikel 4bis worden verstrekt, uitsluitend voor het toepassing geven aan artikel 4, eerste lid. Zij bewaart die gegevens niet langer dan totdat de gevolgen van het door de minister ten aanzien van het kalenderjaar waarin de overeenkomst van huur en verhuur is aangegaan toepassing geven aan artikel 7, eerste volzin, onherroepelijk zijn geworden. Een ieder die kennis neemt van de gegevens die overeenkomstig artikel 4bis worden verstrekt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot mededeling verplicht of uit zijn taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit. 5. Beoordeling door de minister Artikel 7 De minister beoordeelt jaarlijks voor 1 december, voor het eerst in 2012, of in het aan die datum voorafgaande kalenderjaar artikel 4, vierde lid, op de toegelaten instelling van toepassing was, en verstrekt dat oordeel aan de toegelaten instelling. De minister kan besluiten dat de toegelaten instelling in het kalenderjaar dat direct volgt op de in de eerste volzin bedoelde datum geen compensatie toekomt, en wijst bij een zodanig besluit woongelegenheden aan waarop het van toepassing is. Dat besluit is een besluit in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht. 6. Overgangs- en slotbepalingen Artikel 8 [Wijzigt het Besluit beheer sociale-huursector.] Artikel 9 Artikel 3, eerste lid, is niet van toepassing op rentevoordelen die voortvloeien uit leningen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 1º, die voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling zijn verstrekt met betrekking tot andere taken dan die, genoemd in artikel 2. Artikel 10 De toegelaten instellingen op welke artikel 25b van de Mededingingswet van toepassing is, en die op het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling als zodanig bestaan, brengen voor 1 januari 2015 hun werkwijze en hun administratie, en zo nodig hun statuten, in overeenstemming met de in dat artikel opgenomen vereisten. Artikel 11 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari Artikel 12 Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting. Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. Den Haag, 3 november 2010 De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner Bijlage 1. bij artikel 2, onderdeel f, van de Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting Categorieën van gebouwen met een maatschappelijke gebruiksbestemming als bedoeld in artikel 2, onderdeel f buurthuizen gemeenschapscentra jongerencentra (zonder horecavoorziening) basisscholen, vmbo-mbo scholen, vwo-scholen, schoolgebouwen voor speciaal onderwijs brede scholen met bijv. peuterzaal, kinderopvang, voor- tussen en naschoolse opvang, buurtsporthal, en -complex (zogeheten multifunctionele accommodaties) wijksportvoorzieningen ruimten voor maatschappelijk werk ruimten voor welzijnswerk opvangcentra (blijf van mijn lijf-huizen, dag- en nachtopvang voor dak- en thuislozen en verslaafden) zorgsteunpunten Pagina 3 van 7

6 wetten.nl - Wet- en regelgeving printen - Tijdelijke regeling dienst omisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting - BWBR :38 steunpunten voor schuldsanering en budgetbeheeradvies voor huishoudens in financiële problemen centra voor jeugd en gezin ruimten voor dagbesteding gehandicapten/ouderen incl. enige zorginfrastructuur hospices multifunctionele centra voor maatschappelijke dienstverlening dorps- of wijkbibliotheken eigen kantoorruimten veiligheidshuizen centra voor werk(gelegenheid) en/of bevordering van bedrijvigheid in de wijk; kleinschalige culturele activiteiten. Bijlage 2. Toetsing huishoudinkomen Toelichting: Aan de hand van de volgende twee stroomschema s kan de toegelaten instelling het huishoudinkomen, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel f, van de regeling bepalen. De eisen die gesteld worden aan de over te leggen documentatie zijn neergelegd in artikel 4bis van de regeling. Het vaststellen van het huishoudinkomen aan de hand van een IB60- formulier of een aanslag of voorlopige aanslag IB is verplicht, tenzij de uitzonderingsgevallen zoals omschreven in de regeling zich voordoen. Ter bepaling van het huishoudinkomen worden de verzamelinkomens uit het jaar 2012 resp geïndexeerd met index I1 (=1,0042) resp. index I2 (=1,0183). Deze indices hebben betrekking op de gemiddelde inkomensstijging in 2012, resp. in 2012 en De hoogten van I1 en I2 worden jaarlijks door het Rijk gepubliceerd. A. Toetsing huishoudinkomen op basis van IB60-formulier/(voorlopige) aanslag IB Pagina 4 van 7

7 wetten.nl - Wet- en regelgeving printen - Tijdelijke regeling dienst omisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting - BWBR :38 B. Toetsing huishoudinkomen op basis van een inkomensverklaring en bijbehorende bewijsstukken Pagina 5 van 7

8 wetten.nl - Wet- en regelgeving printen - Tijdelijke regeling dienst omisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting - BWBR :38 Pagina 6 van 7

9 wetten.nl - Wet- en regelgeving printen - Tijdelijke regeling dienst omisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting - BWBR :38 Pagina 7 van 7

10 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Nr mei 2013 Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 14 mei 2013, nr , tot wijziging van de Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting (verbetering uitvoering) De Minister voor Wonen en Rijksdienst, Gelet op artikel 2, eerste lid, van het Besluit beheer sociale-huursector; Besluit: ARTIKEL I De Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting wordt als volgt gewijzigd: A Artikel 4, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd: 1. Na het eerste lid wordt ingevoegd: en artikel 4bis, eerste lid,. 2. Er worden twee volzinnen toegevoegd, luidende: Daartoe voert de toegelaten instelling overleg met die rechtspersoon of vennootschap, met het oogmerk te bewerkstelligen dat die rechtspersoon of vennootschap alle handelingen verricht en aan de toegelaten instelling alle inlichtingen verschaft die voor haar noodzakelijk zijn om aan de eerste volzin en aan artikel 6 te voldoen. Indien een overeenkomst tussen een toegelaten instelling en een zodanige rechtspersoon of vennootschap ter zake van de huur en verhuur van woongelegenheden waarop artikel 4, eerste lid, van toepassing is, die is gesloten voordat de tweede volzin van dit lid van toepassing was, ertoe leidt dat die toegelaten instelling niet over alle gegevens beschikt die noodzakelijk zijn voor een beoordeling als bedoeld in artikel 7, eerste volzin, wordt dat die toegelaten instelling bij die beoordeling niet aangerekend. B Artikel 4bis wordt als volgt gewijzigd: 1. In de aanhef van het eerste lid wordt na De toegelaten instelling ingevoegd: of een rechtspersoon of vennootschap als bedoeld in artikel 4, tweede lid,. 2. In het tweede lid: a. wordt in de onderdelen b en d na de toegelaten instelling ingevoegd of aan een rechtspersoon of vennootschap als bedoeld in artikel 4, tweede lid, en b. komt onderdeel c te luiden: c. indien degenen die de woongelegenheid wensen te betrekken van buiten Nederland afkomstige personen zijn, die zich hebben ingeschreven bij een instelling voor hoger onderwijs in de zin van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, en bewijzen daarvan of verklaringen ter zake aan de toegelaten instelling of aan een rechtspersoon of vennootschap als bedoeld in artikel 4, tweede lid, zijn overgelegd, en. 3. In het derde lid, onderdeel b, wordt na de aanslag ingevoegd: of voorlopige aanslag. 4. In het vijfde lid wordt na de toegelaten instelling ingevoegd: of aan een rechtspersoon of vennootschap als bedoeld in artikel 4, tweede lid,. C In artikel 6a, eerste lid, wordt artikel 7, eerste lid vervangen door: artikel 7, eerste volzin. 1 Staatscourant 2013 nr mei 2013

11 D Bijlage 2 wordt als volgt gewijzigd: 1. In Toelichting:, tweede bolletje, tweede volzin, wordt na aanslag ingevoegd: of voorlopige aanslag. 2. In onderdeel A: a. wordt in het opschrift aanslag IB vervangen door (voorlopige) aanslag IB ; b. wordt in de tweede volzin na aanslag ingevoegd of voorlopige aanslag ; c. vervalt in de eerste voetnoot, onder (iii), maximaal een jaar en d. wordt in de tweede voetnoot Belastingsdienst vervangen door: Belastingdienst. 3. In onderdeel B, tweede kader, tweede bolletje, tweede gedachtestreepje, wordt na aanslag ingevoegd: of voorlopige aanslag. ARTIKEL II Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. Artikel I, onderdelen B, onder 2, b, en 3, en D, onder 1, 2, a, b en c, en 3, werken terug tot en met 1 januari Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. Den Haag, 14 mei 2013 De minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok. 2 Staatscourant 2013 nr mei 2013

12 TOELICHTING 1. Inleiding Met ingang van 1 januari 2011 is de Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting (hierna: de regeling) in werking getreden. Met het oog op enkele uitvoeringsproblemen zijn met deze wijzigingsregeling enkele onderdelen van de regeling gewijzigd. 2. Verhuur door tussenkomst van andere rechtspersonen en vennootschappen Op grond van de regeling zijn toegelaten instellingen verplicht ten minste 90 procent van hun vrijkomende woningen met een huur onder de 681,02 (prijspeil 2013) toe te wijzen aan huishoudens met een inkomen tot (prijspeil 2013). Deze verplichting geldt ook wanneer de toegelaten instelling woningen door tussenkomst van een andere rechtspersoon of vennootschap (hierna: intermediair) verhuurt (artikel 4, tweede lid, van de regeling). Dit komt in de praktijk bijvoorbeeld voor bij zorginstellingen of bij verhuur aan instellingen voor bijvoorbeeld dak- en thuislozen. De toegelaten instelling is eigenaar van vastgoed (bijvoorbeeld een verzorgingshuis) en verhuurt dit aan een zorginstelling die de zorg verleent en tevens bij de zorginstellingen gelegen aanleunwoningen toewijst. Bij de aanleunwoningen is in dat geval sprake van een huurcontract tussen de zorginstelling en de huurder waarvoor een inkomenstoets noodzakelijk is. Bij de verantwoording over de toewijzing over het jaar 2011 is gebleken dat toegelaten instellingen zich onvoldoende konden verantwoorden over de toewijzingen van woningen die door tussenkomst van intermediairs worden verhuurd. Ook in 2012 hebben mij daarover signalen bereikt. Dit heeft ertoe geleid dat accountants in een aantal gevallen bij de verantwoording van de woningtoewijzing hun oordeel over de juistheid en volledigheid daarvan hebben onthouden. Achtergrond daarvan is dat intermediairs in een aantal gevallen principieel weigerden om een inkomenstoets uit te voeren dan wel claimden daartoe niet geëquipeerd te zijn. Die intermediairs beriepen zich er onder meer op dat in de afspraken over verhuur, die veelal dateren van voor inwerkingtreding van de regeling, geen afspraken zijn gemaakt over inkomenstoetsing. Toegelaten instellingen lopen daarmee het risico een staatssteunfaciliteit te verliezen. Een eventuele sanctie bij onderschrijding van de toewijzingsnorm is immers dat er geen borging van nieuwe leningen kan plaatsvinden. Deze sanctie is onevenredig zwaar wanneer het de toegelaten instelling niet aan te rekenen valt dat de inkomensgegevens bij verhuur door intermediairs niet voldoende verantwoord worden. Met deze wijzigingsregeling is in de eerste plaats verduidelijkt dat de intermediairs zelf gehouden zijn om volgens de regels de door hen van toegelaten instellingen gehuurde woongelegenheden toe te wijzen. Dat betekent dat zij, en niet de toegelaten instellingen, de huishoudinkomens toetsen volgens de daarvoor in artikel 4bis van en de bijlage bij de regeling neergelegde procedure. Zij ontvangen daartoe ook de gegevens ter zake, zoals nu uitdrukkelijk in artikel 4bis is neergelegd. De verplichting van toegelaten instellingen om ervoor te zorgen dat de intermediairs de regeling naleven, neergelegd in artikel 4, tweede lid, heeft nu uitdrukkelijk ook betrekking op het door de intermediairs toepassen van artikel 4bis. Het ontbreken van een afspraak daarover in een overeenkomst tussen een toegelaten instelling en een intermediair heeft dus niet meer het gevolg dat die intermediair niet tot die toetsing gehouden is. Andere afspraken daarover in zodanige overeenkomsten zijn in strijd met deze nieuwe wettelijke voorschriften, wat betekent dat die overeenkomsten op den duur dienen te worden gewijzigd of in zoverre beeïndigd. Zodoende komt de intermediair te beschikken over de gegevens met betrekking tot de individuele toewijzingen, terwijl de toegelaten instelling zich over alle toewijzingen, met inbegrip van die door intermediairs, dient te verantwoorden. De toegelaten instelling dient, gezien haar uitgebreide verantwoordelijkheid voor het juiste handelen van de intermediairs die volgt uit het gewijzigde artikel 4, tweede lid, eerste zin, van de regeling, zich er dan ook van te verzekeren dat die gegevens juist en volledig zijn en zij daarover voldoende wordt geïnformeerd. De nieuwe tweede zin van artikel 4, tweede lid, regelt dan ook dat de toegelaten instelling zich er maximaal voor dient in te spannen dat toereikende afspraken gemaakt worden over de (juistheid en volledigheid van de) verantwoording over de woningtoewijzing door intermediairs. Overeenkomsten met intermediairs in het bijzonder de overeenkomst waarbij zij de woningen van de toegelaten instelling huren blijven een instrument dat sterk in aanmerking komt om een en ander in vast te leggen. Dit systeem zal in de praktijk geleidelijk ingang vinden. Bestaande situaties worden namelijk in ruime mate geëerbiedigd. Artikel 4, tweede lid, derde zin, voorziet erin dat het tekortschieten van de verantwoording de toegelaten instelling niet kan worden aangerekend, wanneer een overeenkomst van huur en verhuur met een intermediair is aangegaan voor de datum van inwerkingtreding van deze 3 Staatscourant 2013 nr mei 2013

13 wijzigingsregeling, en die overeenkomst er de oorzaak van is dat de verantwoording niet juist of volledig is. Pas wanneer na de datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsregeling een overeenkomst of wijziging van een overeenkomst met een intermediair tot stand komt, is de toegelaten instelling gehouden zich voor het eerstvolgende volledige verslagjaar te verantwoorden over de toewijzing door intermediairs. Aan de looptijden van de huidige overeenkomsten met intermediairs, die steeds voor een periode van rond de 10 jaar plegen te worden aangegaan, wordt dus uit het oogpunt van rechtszekerheid niet getornd. 3. Verhuur aan buitenlandse studenten Met ingang van 15 februari jl. is de regeling gewijzigd, omdat de eisen voor de inkomenstoets een lastige drempel bleken te vormen voor studenten uit het buitenland die voor een korte periode in Nederland verblijven. De regeling is toen versoepeld voor studenten die hier voor een jaar of korter studeren en voor minder dan een jaar woonruimte huren. Gebleken is echter dat ook de voorwaarden in deze gewijzigde regeling lastig uitvoerbaar zijn en de nodige administratieve lasten met zich meebrengen. Dit terwijl op voorhand zeer aannemelijk is dat deze groep studenten geen inkomen in Nederland genieten en dus ook geen inkomen kunnen hebben boven de toewijzingsgrens van Daarom is besloten deze twee toetspunten te laten vervallen. Er moet bij de woningtoewijzing wel zekerheid bestaan dat het gaat om een student die uit het buitenland komt om in Nederland een studie te volgen. De universiteit of hogeschool kan daartoe volstaan met het afgeven van een verklaring ten behoeve van de toewijzing, die inhoudt dat de student uit het buitenland komt om in Nederland een studie te volgen en daartoe bij die universiteit/hogeschool is ingeschreven. Dit komt de uitvoerbaarheid sterk ten goede. Deze toewijzingen zullen overeenkomstig deze wijziging worden beoordeeld. Deze wijziging werkt daarom terug tot en met 1 januari Aanslag inkomstenbelasting Ten slotte is in de regeling de eis vervallen dat alleen een definitieve aanslag voor de inkomstenbelasting gebruikt kan worden. Ook een voorlopige aanslag van de belastingdienst volstaat. Met name deze wijziging komt de uitvoerbaarheid sterk ten goede. De toewijzingen zullen overeenkomstig deze wijziging worden beoordeeld. Ook deze wijziging werkt daarom terug tot en met 1 januari Administratieve lasten De aanpassing met betrekking tot de huisvesting voor uit het buitenland afkomstige studenten zal een aanzienlijke administratieve vereenvoudiging en dus lastenverlichting voor de universiteiten en hogescholen met zich meebrengen. Zij hoeven immers minder gegevens aan te leveren. De brancheorganisatie voor studentenhuisvesting in Nederland, het Kenniscentrum studentenhuisvesting, beschikt over ongeveer kamers voor de huisvesting van buitenlandse studenten, waarin jaarlijks ongeveer studenten verblijven. De administratieve lasten op het punt van de verhuur door tussenkomst van intermediairs zijn over het geheel genomen naar verwachting bescheiden van omvang. In het geval dat intermediairs de inkomenstoets zelf moeten gaan uitvoeren, stijgen die lasten voor hen, maar dalen ze in dezelfde mate voor die toegelaten instellingen die daardoor die toets niet meer hoeven uit te voeren. In de komende periode zullen de bestaande gebruikelijke overeenkomsten tussen toegelaten instellingen en intermediairs als gevolg van deze regeling wijziging kunnen ondergaan. Ook nu al worden die overeenkomsten op gezette tijden aangepast. Er is geen verplichting in de regeling opgenomen die ertoe leidt dat die overeenkomsten sneller of frequenter moeten worden aangepast dan nu in de praktijk gebeurt. Bij de eerstvolgende reguliere aanpassing kan sprake zijn van het vastleggen van toereikende afspraken over de (juistheid en volledigheid van de) verantwoording over de toewijzingen in de gevallen dat die er nog niet zijn. Dit proces zal zich zeer geleidelijk voltrekken. Er is nu sprake van een grote diversiteit in lopende afspraken, en er kunnen meer of minder ingrijpende wijzigingen nodig blijken te zijn. In geval van meer ingrijpende wijzigingen zal eenmalig van enige nalevingskosten sprake kunnen zijn. Alles bijeengenomen is sprake van een aanzienlijke verlichting van de administratieve lasten voor universiteiten en hogescholen, blijft de administratieve lastendruk voor de toegelaten instellingen en de intermediairs gelijk en kan het niet verplichte maar wel voor de hand liggende opnemen in overeenkomsten tussen toegelaten instellingen en intermediairs van afspraken over de (juistheid en volledigheid van de) verantwoording tot enige nalevingskosten leiden. De minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok. 4 Staatscourant 2013 nr mei 2013

14 Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting Q and A s: update d.d. mei 2013 Aanbesteding Hebben woningcorporaties de plicht om maatschappelijk vastgoed boven een bepaalde drempel Europees aan te besteden? Nee, woningcorporaties zijn geen aanbestedende dienst. Per 1 januari 2011 is de Tijdelijke Regeling DAEB in werking getreden. De oorspronkelijk hierin opgenomen plicht voor woningcorporaties om boven een bepaald drempelbedrag Europees aan te besteden is komen te vervallen (zie regeling met nr ). Hiertoe is besloten om een lastenverlichting voor woningcorporaties door te voeren. Met deze wijziging wordt nog steeds voldaan aan het besluit van de Europese Commissie van 15 december De aanbestedingsplicht voor maatschappelijk vastgoed voor woningcorporaties is nog wel steeds van kracht. Woningcorporaties hebben dus meer vrijheid in de keuze van de aanbestedingsvorm (Europees, openbaar of onderhands). De gewijzigde ministeriële regeling stelt hieromtrent geen nadere regels meer. Bijlage III over aanbestedingen van maatschappelijk vastgoed is met regeling nr tevens komen te vervallen met het oog op administratieve lastenverlichting. Verantwoording over de aanbestedingsplicht wordt voortaan geïntegreerd in de jaarlijkse accountantscontrole. Dienen bij de realisatie van maatschappelijk vastgoed alleen de bouwwerkzaamheden te worden aanbesteed door woningcorporaties of ook de werkzaamheden van architecten en adviseurs? De aanbestedingsplicht voor maatschappelijk vastgoed is gebaseerd op artikel 5 van de ministeriële regeling. Volgens dit artikel dient een toegelaten instelling het doen bouwen van maatschappelijk vastgoed aan te besteden. In gelijke zin geldt dit voor het treffen van voorzieningen aan gebouwen met een maatschappelijke gebruiksbestemming en hun aanhorigheden. Het opdragen van werkzaamheden aan architecten en adviseurs valt dus niet onder de reikwijdte van de aanbestedingsplicht. Geldt de aanbestedingsplicht voor woningcorporaties ook voor het realiseren van maatschappelijk vastgoed zonder staatssteun? Ja, in het licht van de huidige ministeriële regeling geldt de aanbestedingsplicht voor woningcorporaties ook voor de bouw van maatschappelijk vastgoed waarvoor geen staatssteun wordt ontvangen. Daarnaast geldt de aanbestedingsplicht ook voor woningcorporaties die zonder staatssteun voorzieningen treffen aan dit maatschappelijk vastgoed en hun aanhorigheden. 1

15 2. Is het bouwen en treffen van voorzieningen aan de eigen kantoorruimten van de woningcorporatie aanbestedingsplichtig? Ja. De eigen kantoorruimten van woningcorporaties worden op de lijst van maatschappelijk vastgoed (Bijlage 1 bij de ministeriële regeling) vermeld en zijn dus aanbestedingsplichtig. Door vermelding op de lijst is het voor woningcorporaties mogelijk om de eigen kantoorruimten met staatssteun te realiseren. Hoe dient de aanbestedingsplicht voor realisatie van maatschappelijk vastgoed te worden toegepast bij combinatieprojecten? Een op zichzelf aanbestedingsplichtige opdracht kan niet worden weggestopt in een grote bouwkundig geheel. Dat geldt ook voor maatschappelijk vastgoed. Op basis van de ministeriële regeling dient maatschappelijk vastgoed altijd te worden aanbesteed. De woningcorporatie heeft bij opdrachten voor de realisatie van maatschappelijk vastgoed de keuze tussen het aanbesteden van uitsluitend de bouw van het maatschappelijk vastgoed of aanbesteding van het totale bouwkundige geheel. Toewijzing Tellen toewijzingen van huurwoningen met een huurprijs van 681,02 (prijspeil 2013) of lager aan personen met een door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) afgegeven bepaalde zorgindicatie, zoals genoemd in de Tijdelijke Regeling, mee bij de 90% toewijzingsruimte? Ja, al deze toewijzingen worden meegerekend bij de 90% toewijzingsruimte. Dit geldt ook indien een woningzoekende een inkomen heeft hoger dan de vastgestelde inkomensgrens van ,- (prijspeil 2013). Is het voor een woningcorporatie noodzakelijk om bij de toewijzing van een aangepaste woning de voorwaarde te stellen dat een woningzoekende een door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) afgegeven bepaalde zorgindicatie, zoals genoemd in de Tijdelijke Regeling, overlegt? Nee, indien een woningzoekende een inkomen onder de ,- (prijspeil 2013) heeft, kan bij de toewijzing voor wat betreft de inkomenstoets volstaan worden met het overleggen van een IB60-formulier of aanslag IB van de belastingdienst. Met de wijziging van Tijdelijke Regeling van 14 mei 2013 (Staatscourant 17 mei 2013, nr ) is ook toetsing aan de hand van de voorlopige aanslag IB toegestaan. Alleen in het geval dat een woningzoekende een inkomen heeft boven de gestelde inkomensgrens is het noodzakelijk in het kader van de toewijzingsregels om een door het CIZ afgegeven bepaalde zorgindicatie, zoals genoemd in de Tijdelijke Regeling, te overleggen. 2

16 2. Gelden de toewijzingsregels met betrekking tot woningzoekenden met een bepaalde indicatie voor zorgverlening alleen voor zorg-/aanleunwoningen? Nee, deze gelden voor alle huurwoningen met een huurprijs van 681,02 (prijspeil 2013) of lager. Moet bij de toewijzing van huurwoningen met een huurprijs van 681,02 of lager, die door tussenkomst van een andere rechtspersoon worden verhuurd, ook het inkomen van de woningzoekenden worden getoetst? Ja, dit moet ook bij verhuringen via deze intermediairs (bijv. zorginstellingen of uitzendorganisaties die verhuren aan arbeidsmigranten). De intermediairs moeten het inkomen toetsen conform de regels van de Tijdelijke regeling zoals die voor de woningcorporaties gelden. De woningcorporatie moet ervoor zorgen dat de intermediairs deze regels naleven en dat de intermediairs haar juist en volledig over de toewijzingen informeert, zodat zij zich daarover kan verantwoorden. Dat kan door het vastleggen van afspraken daarover in een overeenkomst. In de op 14 mei 2013 gewijzigde Tijdelijke regeling (die op 18 mei 2013 in werking trad) is aangegeven dat het de woningcorporatie niet zal worden aangerekend als de verantwoording over de toewijzingen tekort schiet doordat dit in de vóór deze wijziging gesloten overeenkomsten nog onvoldoende was geregeld. Als na de inwerkingtreding van deze wijziging een nieuwe overeenkomst wordt gesloten of een bestaande overeenkomst wordt gewijzigd moet de corporatie zich over het eerstvolgende volledige verslagjaar wel over de toewijzingen door intermediairs kunnen verantwoorden. Hoe wordt het huishoudinkomen berekend in het geval dat een sociale huurwoning aan meerdere arbeidsmigranten wordt verhuurd? Indien er sprake is van kamergewijze verhuur, waarbij een individueel huurcontract met iedere bewoner wordt afgesloten, wordt enkel gekeken naar het inkomen van de individuele bewoner. De inkomens van alle bewoners in de sociale huurwoning worden niet bij elkaar opgeteld. Indien er sprake is van medehuur, waarbij één huurcontract wordt afgesloten met meerdere bewoners, dan geldt het gezamenlijke inkomen van deze bewoners als huishoudinkomen. Wordt er bij het vaststellen van het verzamelinkomen aan de hand van een aanslag IB rekening gehouden met bepaalde uitgaven van de woningzoekende, bijvoorbeeld schulden, ziektekosten en alimentatie voor de ex-partner? Er zijn uitgaven die de woningzoekende onder bepaalde voorwaarden kan aftrekken van zijn inkomen als persoonsgebonden aftrek. Indien de woningzoekende in zijn aangifte aftrekbare kosten heeft vermeld kan dit in principe in mindering worden gebracht op het verzamelinkomen. De voorwaarden waaronder bepaalde uitgaven aftrekbaar zijn, zijn te vinden op de website van de 3

17 2. belastingdienst (www.belastingdienst.nl). Aan de volgende aftrekposten kan worden gedacht; o o o o o Ziektekosten; Uitgaven voor tijdelijk verblijf thuis van ernstig gehandicapten; Uitgaven levensonderhoud kinderen jonger dan 30 jaar als de woningzoekende geen recht op kinderbijslag heeft en zij zelf geen recht op studiefinanciering hebben; Betaalde alimentatie aan de ex-partner; Schulden (die niet in box 1 of 2 vallen). Hieronder vallen onder meer schulden voor consumptiedoeleinden, schulden volgens de Wet studiefinanciering en erfbelasting. Gelden de toewijzingsregels ook voor huurwoningen met een huurprijs van 681,02 of lager die zonder staatssteun worden gerealiseerd? Ja. De toewijzingsregels gelden voor huurwoningen met een huurprijs van 681,02 (prijspeil 2013) of lager ongeacht of zij met staatssteun zijn gerealiseerd. Telt het inkomen van inwonende kinderen ook mee voor het gezamenlijk verzamelinkomen van het huishouden? Nee, het inkomen van inwonende kinderen wordt niet meegerekend. Het meerekenen van het inkomen van inwonende kinderen wordt niet redelijk gevonden. De reden hiervoor is dat deze veelal slechts een beperkt aanvullend inkomen hebben; - dit inkomen meestal niet beschikbaar is voor het huishouden, en, - als dit inkomen wel beschikbaar zou zijn, dit vaak tijdelijk is totdat de inwonende kinderen het huis verlaten waarna de huurder en zijn partner zelf de volle huur moeten opbrengen uit het eigen inkomen. Ook in geval een inwonend kind inkomen uit vermogen heeft dat op grond van de Wet Inkomstenbelasting belast is in box 3 telt dat inkomen niet mee. Tellen tijdelijke verhuringen voor te slopen woningen op basis van de Leegstandswet ook mee voor de 90% norm? Ja. Alle verhuringen met een huurcontract op basis van het Burgerlijk Wetboek tellen mee voor de 90% norm. Indien te slopen woningen tijdelijk worden verhuurd is de basis een dergelijk huurcontract. Op grond van de Leegstandwet moet dit contract tenminste 6 maanden duren. Voor de verhuurder geldt een opzegtermijn van 3 maanden en voor de huurder minimaal 1 maand. De huurovereenkomst eindigt in elk geval als de looptijd van de gemeentelijke vergunning tot tijdelijke verhuur is verstreken. 4

18 2. Tellen om niet of tegen een (geringe) gebruiksvergoeding tijdelijk in gebruik gegeven woningen die worden gesloopt mee voor de 90% norm? Nee. Indien geen sprake is van een huurcontract dan tellen deze niet mee. In deze gevallen hoeft dus ook geen controle van het huishoudinkomen plaats te vinden. Is voor de toetsing van het huishoudinkomen een IB60-formulier of (voorlopige) aanslag IB verplicht? Met de wijziging van de Tijdelijke regeling per 1 januari 2013 is het uitgangspunt dat woningzoekenden, de in de regeling genoemde groepen uitgezonderd, een definitieve aanslag IB of een IB60-formulier overleggen. Met de wijziging van de regeling van 14 mei 2013 (die op dit punt terugwerkt tot 1 januari 2013) is ook een voorlopige aanslag IB toegestaan. Alleen in de gevallen dat zij daarover (aantoonbaar met een brief van de Belastingdienst) niet kunnen beschikken, of bij een terugval in het actuele inkomen, kan toetsing plaatsvinden aan de hand van een inkomensverklaring van de woningzoekende, met betrouwbare inkomensspecificaties ter onderbouwing daarvan. Welke inkomensspecificaties mag een woningzoekende overleggen bij toetsing van het huishoudinkomen conform het toetsingsschema onder B van de Tijdelijke Regeling? De in het toetsingsschema genoemde bescheiden betreft geen limitatieve opsomming. Er kan ook gebruik worden gemaakt van: de definitieve toekenning van de zorgtoeslag, die dezelfde inkomensgegevens bevat als het IB60 formulier. Dit kan echter alleen voor zover het de zorgtoeslag toekenningen over de jaren 2010 en 2011 betreft. Per 2012 bevat deze toekenning geen inkomensgegevens meer en is deze dus ook niet meer geschikt voor de inkomenstoetsing. Concreet betekent het vorenstaande dat de toekenningen over 2010 en 2011 bruikbaar zijn voor de (controle van de) toewijzingen in De toekenning over 2011 kan ook nog worden gebruikt bij de inkomenstoets voor de toewijzingen in de definitieve toekenning van de huurtoeslag. Met de wijziging van de Tijdelijke regeling van 14 mei 2013, die op dit punt terugwerkt tot 1 januari 2013, mag naast de definitieve ook de voorlopige aanslag IB worden gebruikt. Kan voor de toetsing van het huishoudinkomen ook gebruik worden gemaakt van de definitieve toekenning van de zorgtoeslag i.p.v. het IB60 formulier? Ja, echter alleen voor zover het de zorgtoeslag toekenningen over de jaren 2010 en 2011 betreft. Deze toekenningen bevatten dezelfde inkomensgegevens als het IB60 formulier. Met ingang van 2012 bevat de toekenning zorgtoeslag geen inkomensgegevens meer en is deze dus ook niet meer geschikt voor de 5

19 2. inkomenstoetsing. Concreet betekent het vorenstaande dat de toekenningen over 2010 en 2011 bruikbaar zijn voor de (controle van de) toewijzingen in De toekenning over 2011 kan ook nog worden gebruikt bij de inkomenstoets voor de toewijzingen in Kan voor de toetsing van het huishoudinkomen ook gebruik worden gemaakt van de toekenning huurtoeslag? De definitieve toekenning huurtoeslag mag worden gebruikt. Een huurder die in aanmerking komt voor de definitieve toekenning huurtoeslag heeft een inkomen dat lager is dan en/of een vermogen dat lager is dan het heffingsvrije vermogen in box 3, en komen op grond daarvan in aanmerking voor toewijzing van een sociale huurwoning. Mag bij toetsing van het huishoudinkomen van ondernemers een eigen opgestelde winst en verliesrekening worden gebruikt? Indien er geen aanslag IB beschikbaar is, mag met de door de woningzoekende zelf opgestelde winst- en verliesrekening zoals hij deze bij zijn belastingaangifte bij de BD heeft ingediend worden volstaan. Met de wijziging van de Tijdelijke regeling van 14 mei 2013 (die op dit punt terugwerkt tot 1 januari 2013) mag als prognose voor het het lopende boekjaar ook gebruik worden gemaakt van de voorlopige aanslag IB. Kan er voor het vaststellen van het huishoudinkomen van studenten ook gebruik gemaakt worden van een bewijs van studiefinanciering? Een woningzoekende student met studiefinanciering mag maximaal ,90 bijverdienen (prijspeil 2013), waardoor een bewijs van studiefinanciering voldoende is om te bepalen dat een student een lager huishoudinkomen heeft dan ,- (prijspeil 2013). Een woningcorporatie kan dus indien zij hier de voorkeur aan geeft een bewijs van studiefinanciering in plaats van een IB 60 formulier opvragen bij de woningzoekende student. Indien een student geen studiefinanciering ontvangt dient de woningcorporatie het verzamelinkomen anderszins vast te leggen (IB 60 formulier of andere bescheiden). Moeten internationale studenten die voor een studie naar Nederland komen voor het vaststellen van het huishoudinkomen ook een schriftelijke verklaring van de Belastingdienst overleggen dat van hen geen inkomensgegevens bekend zijn? Nee. Met de wijziging van de Tijdelijke Regeling van 14 mei 2013, die op dit punt terugwerkende kracht heeft tot 1 januari 2013, geldt voor deze personen dat kan worden volstaan met een verklaring van de universiteit of hogeschool bij welke zij zijn ingeschreven. Deze verklaring houdt in dat de student uit het buitenland komt 6

20 2. om in Nederland een studie te volgen en daartoe bij die universiteit/hogeschool is ingeschreven. Een nieuwbouwwoning die in 2014 wordt opgeleverd, kan al in 2013 zijn toegewezen. Wanneer moet de inkomenstoets worden uitgevoerd? Ook bij de toewijzing van nieuwbouwwoningen geldt dat de inkomenstoets dient te worden uitgevoerd in het jaar waarop het huurcontract ingaat. Om te voorkomen dat in de praktijk twee keer een inkomenstoets wordt uitgevoerd, kan bij de toewijzing gebruik worden gemaakt van een IB60 formulier of (voorlopige) aanslag IB van 2012 (T-1). Deze formulieren kunnen bij de inkomenstoets van 2014 ook nog gebruikt worden (dan als T-2). Geldt de 90% norm ook bij woningruil van huurwoningen met een huurprijs van 681,02 of lager? Ja, indien er bij de woningruil nieuwe huurovereenkomsten afgesloten worden. Geldt de 90% norm ook bij nieuwe medehuur? Dat hangt af van de omstandigheden. Alleen indien bij een nieuwe medehuurder er een nieuwe huurovereenkomst wordt aangegaan is de 90% norm van toepassing. Is de staatssteunregeling ook van toepassing op woningbedrijven? Nee, de staatssteunregeling is niet van toepassing op woningbedrijven. Het Besluit beheer sociale-huursector is sinds 1 juli 2005 niet meer op woningbedrijven van toepassing. Derhalve geldt de staatssteunregeling niet voor woningbedrijven. Moeten incidentele beloningen, bijvoorbeeld overwerkvergoeding, ook worden meegerekend voor het huishoudinkomen in het geval de woningzoekende een loonstrookje overlegt? De woningcorporaties kan aan de hand van een overlegd loonstrookje een onderscheid maken tussen structurele en incidentele beloningen. Incidentele beloningen worden niet meegerekend voor het vastleggen van het huishoudinkomen. Bij twijfel kan de woningcorporatie van de woningzoekende verlangen dat meerdere loonstrookjes overlegd worden om meer inzicht te krijgen in het structurele inkomen. 7

Gelet op artikel 2, eerste lid, van het Besluit beheer sociale-huursector;

Gelet op artikel 2, eerste lid, van het Besluit beheer sociale-huursector; Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 14 mei 2013, nr. 2013-0000289046, tot wijziging van de Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 2, eerste lid, van het Besluit beheer sociale-huursector;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 2, eerste lid, van het Besluit beheer sociale-huursector; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 27028 27 december 2012 Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 20 december 2012, nr. 2012-0000729897, tot

Nadere informatie

Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting. Q and A s: update d.d.

Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting. Q and A s: update d.d. Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting Q and A s: update d.d. September 2014 Aanbesteding Hebben woningcorporaties de plicht om maatschappelijk

Nadere informatie

Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting. Q and A s: update d.d.

Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting. Q and A s: update d.d. Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting Q and A s: update d.d. 7 januari 2015 Aanbesteding Hebben woningcorporaties de plicht om maatschappelijk

Nadere informatie

De Minister voor Wonen en Rijksdienst, Gelet op artikel 11c, tweede lid, van het Besluit beheer sociale-huursector, Besluit: ARTIKEL I

De Minister voor Wonen en Rijksdienst, Gelet op artikel 11c, tweede lid, van het Besluit beheer sociale-huursector, Besluit: ARTIKEL I Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 2013, nr. 2013-00005505, tot wijziging van de Regeling vervreemdingen woongelegenheden (vereenvoudiging van die vervreemdingen) De Minister voor Wonen

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2011 2012 33 129 Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (huurverhoging op grond van inkomen) B GEWIJZIGD

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 11c, tweede lid, van het Besluit beheer sociale-huursector,

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 11c, tweede lid, van het Besluit beheer sociale-huursector, STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 26451 27 september 2013 Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 20 september 2013, nr. 2013-00005505, tot

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 129 Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (huurverhoging op grond van inkomen) Nr. 2 VOORSTEL

Nadere informatie

STROOMSCHEMA S VASTGOED TOEWIJZEN

STROOMSCHEMA S VASTGOED TOEWIJZEN STROOMSCHEMA S VASTGOED TOEWIJZEN Ten behoeve van het indelen van het bezit naar de DAEB en niet-daeb portefeuille (oktober 2015) 1 Bestaand bezit 1 STROOMSCHEMA WOONGELEGENHEDEN TOEWIJZEN Leegstand of

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 2, eerste lid, van het Besluit beheer sociale-huursector;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 2, eerste lid, van het Besluit beheer sociale-huursector; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 36700 23 december 2014 Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 15 december 2014, nr. 20140000666740, tot

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 33 966 Wijziging van de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting Nr. 21 AMENDEMENT VAN HET LID FRITSMA Ontvangen 9 december 2014

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 125 van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 125 van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 47597 27 oktober 2016 Beleidsregel van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 19 september 2016, nr. 2016-0000568604,

Nadere informatie

Toewijzing van sociale huurwoningen per 1.1.2011 grotendeels gekoppeld aan inkomensgrens van 33.614 euro

Toewijzing van sociale huurwoningen per 1.1.2011 grotendeels gekoppeld aan inkomensgrens van 33.614 euro Regelingen en voorzieningen CODE 4.3.1.61 Toewijzing van sociale huurwoningen per 1.1.2011 grotendeels gekoppeld aan inkomensgrens van 33.614 euro bronnen www.aedesnet.nl Tijdelijke regeling diensten van

Nadere informatie

Regeling van de Minister voor Wonen, Wijkenvan Binnenlandse Zaken en Integratie van...

Regeling van de Minister voor Wonen, Wijkenvan Binnenlandse Zaken en Integratie van... Staatscourant 2010, 17515 8 november 2010 Regeling van de Minister voor Wonen, Wijkenvan Binnenlandse Zaken en Integratie van... (datum),koninkrijksrelaties van 3 november 2010, nr. BJZ, BJZ201002858 houdende

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 11356 29 april 2013 Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 23 april 2013, nr. 2013-254587, houdende wijziging

Nadere informatie

ARTIKEL I. Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek wordt als volgt gewijzigd: Artikel 232, vierde lid, vervalt.

ARTIKEL I. Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek wordt als volgt gewijzigd: Artikel 232, vierde lid, vervalt. Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Leegstandwet (uitbreiding van de opzeggingsgrond dringend eigen gebruik en uitbreiding van de mogelijkheden tot tijdelijke verhuur) Alzo Wij in overweging

Nadere informatie

Praktijkrichtlijn Inkomenstoets Woningwet 2015

Praktijkrichtlijn Inkomenstoets Woningwet 2015 Praktijkrichtlijn Inkomenstoets Woningwet 2015 Praktijkrichtlijn inzake de uitvoering van Woningwet 2015, het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 en de Regeling toegelaten instellingen

Nadere informatie

Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting

Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting Praktische informatie over staatssteun voor woningcorporaties per 1 januari 2011 Woord vooraf Ter uitvoering

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 966 Wijziging van de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods,

Nadere informatie

Wet op het overleg huurders verhuurder (1998) Bron:

Wet op het overleg huurders verhuurder (1998) Bron: Wet op het overleg huurders verhuurder (1998) Bron: http://wettenoverheidnl Wet van 27 juli 1998, houdende regels ter bevordering van het overleg tussen huurders en verhuurder van woongelegenheden (Wet

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 47594 6 oktober 2016 Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 19 september 2016, nummer 2016-0000494263,

Nadere informatie

Dit Aanhangsel hoort bij de huurovereenkomst gesloten op tussen en

Dit Aanhangsel hoort bij de huurovereenkomst gesloten op <DATUM> tussen <CORPORATIE> en <ZORGORGANISATIE> VOORBEELD-TEKST 1 VOOR DE VERHUUR DOOR INTERMEDIAIRE ORGANISATIES ter aanvulling op de overeenkomst voor verhuur van een zorgvastgoed voorziening door een woningcorporatie aan een zorgorganisatie Dit Aanhangsel

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 198 Wet van 29 mei 2008 tot wijziging van de Wet bevordering eigenwoningbezit (uitvoeringstechnische wijzigingen) Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van de Huisvestingswet 2014, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte, de Wet op de huurtoeslag, de Woningwet en enkele andere wetten teneinde hierin een aantal technische onvolkomenheden en

Nadere informatie

a) Onze Minister: Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

a) Onze Minister: Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer; WET OP HET OVERLEG HUURDERS VERHUURDER (OVERLEGWET geldig per 1 januari 2009) HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: a) Onze

Nadere informatie

WET OP HET OVERLEG HUURDERS- VERHUURDER

WET OP HET OVERLEG HUURDERS- VERHUURDER WET OP HET OVERLEG HUURDERS- VERHUURDER Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: a) Onze Minister: Onze Minister van Volkshuisvesting,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 2, eerste lid, van het Besluit beheer sociale-huursector;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 2, eerste lid, van het Besluit beheer sociale-huursector; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17515 8 november 2010 Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 3 november 2010, nr.

Nadere informatie

Reglement commissie maatschappelijk presteren en vastgoed

Reglement commissie maatschappelijk presteren en vastgoed Reglement commissie maatschappelijk presteren en vastgoed Artikel 1 Definities 1.1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. Bestuur: het bestuur van de Stichting; b. Bijlage: een bijlage bij dit reglement;

Nadere informatie

Inkomensafhankelijke huurverhoging 2015 Veel gestelde vragen en antwoorden (bron: Aedes en SSW )

Inkomensafhankelijke huurverhoging 2015 Veel gestelde vragen en antwoorden (bron: Aedes en SSW ) Inkomensafhankelijke huurverhoging 2015 Veel gestelde vragen en antwoorden (bron: Aedes en SSW ) Hoe hoog mag de huurverhoging zijn voor huurders van een zelfstandige woning? Voor zelfstandige woningen

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de interim ministeriële regeling

Veelgestelde vragen over de interim ministeriële regeling Veelgestelde vragen over de interim ministeriële regeling Deel I Stand van zaken 1. Waarom deze regeling Met deze interim regeling geeft Nederland uitwerking aan de beschikking van de Europese Commissie

Nadere informatie

ARTIKEL I. De Woningwet wordt als volgt gewijzigd:

ARTIKEL I. De Woningwet wordt als volgt gewijzigd: Wijziging van de Woningwet en enige andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn 2010/31/EU van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 2010 betreffende de energieprestatie van gebouwen

Nadere informatie

gelet op de artikelen 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19 en 20 van de Huisvestingswet 2014 en de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

gelet op de artikelen 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19 en 20 van de Huisvestingswet 2014 en de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; Raadsbesluit De raad van de gemeente Heerde; gelezen het voorstel van het college d.d. 7 april 2015; gelet op de artikelen 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19 en 20 van de Huisvestingswet 2014 en de artikelen

Nadere informatie

tot wijziging van het Besluit beheer sociale-huursector (verplichte verhuiskostenvergoeding bij renovatie en enkele kleine wijzigingen)

tot wijziging van het Besluit beheer sociale-huursector (verplichte verhuiskostenvergoeding bij renovatie en enkele kleine wijzigingen) Besluit van tot wijziging van het Besluit beheer sociale-huursector (verplichte verhuiskostenvergoeding bij renovatie en enkele kleine wijzigingen) Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting,

Nadere informatie

Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek wordt als volgt gewijzigd:

Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek wordt als volgt gewijzigd: Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en enkele andere wetten in verband met het stellen van nadere huurmaatregelen tot verdere bevordering van de doorstroming op de huurmarkt (Wet doorstroming

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 159 Wet van 30 maart 1995 tot wijziging van de Huisvestingswet (voorziening in de huisvesting van bepaalde categorieën verblijfsgerechtigden)

Nadere informatie

Huisvestingswet 2014/ Woningwet Nieuwe spelregels voor de sociale huursector

Huisvestingswet 2014/ Woningwet Nieuwe spelregels voor de sociale huursector Huisvestingswet 2014/ Woningwet 2015 Nieuwe spelregels voor de sociale huursector Aanleiding nieuwe wetgeving: - Steeds meer maatschappelijke taken naar corporaties; - Steeds meer maatschappelijk geld

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. XXXXXX 2015, nr. XXXXXX;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. XXXXXX 2015, nr. XXXXXX; Huisvestingsverordening gemeente Oldebroek 2015 De raad van de gemeente Oldebroek; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. XXXXXX 2015, nr. XXXXXX; gelet op de artikelen 4, 5, 7, 9, 10,

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. (Tekst geldend op: 05-09-2012) Wet van 27 juli 1998, houdende regels ter bevordering van het overleg tussen huurders en verhuurder van woongelegenheden (Wet op het overleg huurders verhuurder) Wij Beatrix,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 337 Wijziging van de lgemene wet inkomensafhankelijke regelingen en enige andere wetten Nr. 2 VOORSTEL VN WET Wij eatrix, bij de gratie Gods,

Nadere informatie

Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen

Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen Op 8 november is deze ministeriële regeling gepubliceerd. De regeling gaat in per 1 januari 2011. Zoals eerder is aangekondigd

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Bijlage Besluit tegemoetkoming specifieke zorgkosten (Tekst geldend op: 21-03-2011) Besluit van 31 mei 2010, houdende regels inzake een financiële tegemoetkoming ter zake van uitgaven voor specifieke zorgkosten

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2016 158 Wet van 14 april 2016 tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en enkele andere wetten in verband met het stellen van nadere huurmaatregelen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 29 453 Woningcorporaties Nr. 217 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Op voordracht van Onze Minister voor Wonen en Rijksdienst van 2015, nr., Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving;

Op voordracht van Onze Minister voor Wonen en Rijksdienst van 2015, nr., Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving; Besluit van houdende wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 in verband met het regelen van het toezicht op de borgingsvoorziening en het doorvoeren van een aantal wijzigingen

Nadere informatie

HOOFDPUNTEN CONCEPT BESLUIT TOEGELATEN INSTELLINGEN VOLKSHUISVESTING 2015 (BTIV) AMvB bij de novelle herziene Woningwet

HOOFDPUNTEN CONCEPT BESLUIT TOEGELATEN INSTELLINGEN VOLKSHUISVESTING 2015 (BTIV) AMvB bij de novelle herziene Woningwet HOOFDPUNTEN CONCEPT BESLUIT TOEGELATEN INSTELLINGEN VOLKSHUISVESTING 2015 (BTIV) AMvB bij de novelle herziene Woningwet DAEB portefeuille Niet-DAEB portefeuille TIJDPAD IMPLEMENTATIE HERZIENE WONINGWET

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte wordt als volgt gewijzigd:

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte wordt als volgt gewijzigd: STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 71301 28 december 2016 Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 20 december 2016, nr. 2016-0000794558, tot

Nadere informatie

Praktijkrichtlijn Inkomenstoets Woningwet 2015

Praktijkrichtlijn Inkomenstoets Woningwet 2015 Praktijkrichtlijn inzake de uitvoering van Woningwet 2015, het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 en de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015. Utrecht, 10 februari 2016

Nadere informatie

Wet op het overleg huurders verhuurder

Wet op het overleg huurders verhuurder Wet op het overleg huurders verhuurder Wet van 27 juli 1998, houdende regels ter bevordering van het overleg tussen huurders en verhuurder van woongelegenheden, Stb. 1998, 501, gewijzigd bij wet van 27

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 380 Regels inzake het gebruik van het burgerservicenummer in de zorg (Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg) Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij

Nadere informatie

Inkomensafhankelijke huurverhoging 2016 Veel gestelde vragen en antwoorden (bron: Rijksoverheid, Aedes en SSW )

Inkomensafhankelijke huurverhoging 2016 Veel gestelde vragen en antwoorden (bron: Rijksoverheid, Aedes en SSW ) Inkomensafhankelijke huurverhoging 2016 Veel gestelde vragen en antwoorden (bron: Rijksoverheid, Aedes en SSW ) Hoe hoog mag de huurverhoging zijn voor huurders van een zelfstandige woning? Voor zelfstandige

Nadere informatie

Gelet op de artikelen lic, tweede lid, en lid, derde lid, van het Besluit beheer socialehuursector;

Gelet op de artikelen lic, tweede lid, en lid, derde lid, van het Besluit beheer socialehuursector; Regeling van de Ministervan Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van [..] 2011, [..], inzake de toestemmingsprocedure bij de verkopen van woongelegenheden van toegelaten instellingen aan natuuriijke

Nadere informatie

meestgestelde vragen huurverhoging

meestgestelde vragen huurverhoging HOE HOOG MAG DE HUURVERHOGING ZIJN? WAAROM IS DE HUURVERHOGING VAN MERCATUS AFHANKELIJK VAN HET INKOMEN? WAAROM IS DE HUURVERHOGING NIET VOOR IEDEREEN GELIJK? HOE KAN HET DAT DE HUURPRIJS VOOR DEZELFDE

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2011 123 Wet van 26 februari 2011 tot wijziging van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek en de Woningwet in verband met het plegen van onderhoud door

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2001 2002 Nr. 397 27 844 Regels inzake de veiligheid en kwaliteit van lichaamsmateriaal dat kan worden gebruikt bij een geneeskundige behandeling (Wet veiligheid

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 9756 10 april 2015 Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 27 maart 2015, nr. 2015-0000118448, houdende

Nadere informatie

Inkomensafhankelijke huurverhoging: Veel gestelde vragen en antwoorden Versie april 2017

Inkomensafhankelijke huurverhoging: Veel gestelde vragen en antwoorden Versie april 2017 Inkomensafhankelijke huurverhoging: Veel gestelde vragen en antwoorden Versie april 2017 INHOUD Vragen over huurverhoging: 1 t/m12 Vragen over huishoudverklaringen: 13 t/m 18 Vragen over bezwaarmogelijkheden:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 373 Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en enkele andere wetten in verband met het stellen van nadere huurmaatregelen tot verdere

Nadere informatie

De Algemene wet inzake rijksbelastingen wordt als volgt gewijzigd:

De Algemene wet inzake rijksbelastingen wordt als volgt gewijzigd: Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de Wet waardering onroerende zaken en enige andere wetten in verband met de invoering van een basisregistratie inkomen en een basisregistratie waarde

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de huurverhoging 2014

Veelgestelde vragen over de huurverhoging 2014 Veelgestelde vragen over de huurverhoging 2014 Wat is de 'inkomensafhankelijke huurverhoging'? De regering wil graag dat de woningmarkt beter doorstroomt en dat er minder mensen scheefwonen (mensen met

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 2585 3 februari 2015 Nederlandse uitvoeringsvoorschriften inzake het belastingverdrag Nederland-Verenigde Staten van Amerika

Nadere informatie

Inkomensafhankelijke huurverhoging: Veel gestelde vragen en antwoorden Versie 1 februari 2014

Inkomensafhankelijke huurverhoging: Veel gestelde vragen en antwoorden Versie 1 februari 2014 Inkomensafhankelijke huurverhoging: Veel gestelde vragen en antwoorden Versie 1 februari 2014 VRAGEN OVER HUURVERHOGING Geldt de inkomensafhankelijke huurverhoging ook voor huurders van onzelfstandige

Nadere informatie

FAQ Huursombenadering 2017 December 2016

FAQ Huursombenadering 2017 December 2016 FAQ Huursombenadering 2017 December 2016 Vraag 1: Wanneer verschijnt de officiële informatie van het ministerie over de huursom en jaarlijkse huurverhogingen in 2017? Op 21 november 2016 publiceerde het

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van de Huisvestingswet 2014, de Wet op de huurtoeslag, de Woningwet en enkele andere wetten teneinde daarin een aantal technische wijzigingen en een aantal wijzigingen met beperkte beleidsmatige

Nadere informatie

Aanvraagformulier ten behoeve van verzoek tot woningruil

Aanvraagformulier ten behoeve van verzoek tot woningruil Aanvraagformulier ten behoeve van verzoek tot woningruil A. GEGEVENS AANVRAGER (Huurder van Bouwvereniging Onze Woning) 1. Inschrijfnummer: : 2. Voorletters + Achternaam: 3. Straat + huisnummer: 4. Postcode

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Financiën;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Financiën; STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 651 15 januari 2009 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 januari 2009, IVV/F/09/178, tot

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34747 27 december 2013 Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 18 december 2013, nr. 2013-0000747797, houdende

Nadere informatie

Uitvoeringsinstructie 12

Uitvoeringsinstructie 12 Uitvoeringsinstructie 12 Tijdelijke Verhuur Datum van ingang: Relatie met Leegstandwet Artikel 1 Algemene bepalingen Artikel 15 Bepalingen m.b.t. vergunningverlening Artikel 16 Bepalingen m.b.t. huur en

Nadere informatie

Kasstroom huren. Onderliggende basisgegevens en dimensies Toelicht ing in lichter lettertype

Kasstroom huren. Onderliggende basisgegevens en dimensies Toelicht ing in lichter lettertype Samengesteld gegeven Kasstroom huren 81 Onderliggende basisgegevens en dimensies omschrijving Onderdeel van Ontvangen gelden uit verhuur van vastgoed in (economisch) eigendom. Het betreft de ontvangen

Nadere informatie

Nederlandse uitvoeringsvoorschriften inzake het belastingverdrag Nederland-Verenigde Staten van Amerika 1992.

Nederlandse uitvoeringsvoorschriften inzake het belastingverdrag Nederland-Verenigde Staten van Amerika 1992. Nederlandse uitvoeringsvoorschriften inzake het belastingverdrag Nederland-Verenigde Staten van Amerika 1992. Directoraat-Generaal Belastingdienst, Cluster fiscaliteit Regeling van 13 januari 2015, nr.

Nadere informatie

Premiekorting voor jongere werknemer

Premiekorting voor jongere werknemer Regelingen en voorzieningen CODE 3.2.2.9 Premiekorting voor jongere werknemer bronnen http://www.antwoordvoorbedrijven.nl/wetswijziging/premiekorting-jongere-werknemer wijziging van de Wet financiering

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op Wlz-uitvoerders als bedoeld in artikel 1, sub e, van de Wmg.

Deze regeling is van toepassing op Wlz-uitvoerders als bedoeld in artikel 1, sub e, van de Wmg. REGELING Controle en Administratie Wlz-uitvoerders Gelet op artikel 31, sub a, artikel 31, sub c, en artikel 36, derde lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

MEMO van college aan de algemene raadscommissie

MEMO van college aan de algemene raadscommissie MEMO van college aan de algemene raadscommissie datum : 19 februari 2012 aan : Gemeenteraad van : College onderwerp : Huisvestingsverordening gemeente Bergen, aanpassen Bijlagen 1 en 2 per 1 maart 2013

Nadere informatie

MEMO HERZIENING WONINGWET

MEMO HERZIENING WONINGWET MEMO HERZIENING WONINGWET Nieuwe corporatiebestel van kracht op 1 juli 2015 Op 17 maart 2015 heeft de Eerste Kamer unaniem ingestemd met de gewijzigde Woningwet 1 die tot doel heeft het functioneren van

Nadere informatie

Nieuwe regels met betrekking tot de verdeling van woonruimte en de samenstelling van de woonruimtevoorraad (Huisvestingswet 2013)

Nieuwe regels met betrekking tot de verdeling van woonruimte en de samenstelling van de woonruimtevoorraad (Huisvestingswet 2013) 32 271 Nieuwe regels met betrekking tot de verdeling van woonruimte en de samenstelling van de woonruimtevoorraad (Huisvestingswet 2013) DERDE NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

Nadere informatie

(Tijdelijke stimuleringsregeling regulier maken ID-banen [Versie geldig vanaf: ])

(Tijdelijke stimuleringsregeling regulier maken ID-banen [Versie geldig vanaf: ]) Staatscourant 14-02-2003, 37. Regeling houdende regels met betrekking tot verstrekking van een eenmalige subsidie aan werkgevers die een dienstbetrekking als bedoeld in het Besluit in- en doorstroombanen

Nadere informatie

Wet arbeid Vreemdelingen

Wet arbeid Vreemdelingen Wav C22 C22 Wet arbeid Vreemdelingen Wet van 21 december 1994 tot vaststelling van de Wet arbeid vreemdelingen, Stb. 1994,959. Inwerkingtreding 1 september 1995. PARAGRAAF I Begripsbepalingen Artikel 1

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 595 Wijziging van artikel 247 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en enkele andere wetten als gevolg

Nadere informatie

Inflatie Huuropslag Totaal. Inkomen lager dan ,- 2,5% 1,5% 4% - 4% Inkomen tussen ,- en ,-

Inflatie Huuropslag Totaal. Inkomen lager dan ,- 2,5% 1,5% 4% - 4% Inkomen tussen ,- en ,- Vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging 2014 17 april 2014 HUURVERHOGING (SOCIALE HUURWONINGEN) Inleiding Na jaren van inflatievolgend huurbeleid wordt de huurverhoging sinds 2013

Nadere informatie

Huisvestingsverordening Velsen 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Velsen Officiële naam regeling Huisvestingsverordening Velsen 2015 Citeertitel Huisvestingsverordening

Nadere informatie

Toeslagenverordening WIJ. gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d.; 1 december 2009

Toeslagenverordening WIJ. gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d.; 1 december 2009 Gemeenteraad Onderwerp: Toeslagenverordening WIJ Registratienummer: 09.13040 De raad van de gemeente Borger-Odoorn; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d.; 1 december

Nadere informatie

====================================================== Hoe hoog mag dit jaar de huurverhoging zijn van een sociale huurwoning?

====================================================== Hoe hoog mag dit jaar de huurverhoging zijn van een sociale huurwoning? INHOUD Vragen over huurverhoging 1 Vragen over inkomensverklaringen 3 Vragen over bezwaarmogelijkheden 4 Vragen over huurverlaging 5 ====================================================== VRAGEN OVER HUURVERHOGING

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2009 138 Wet van 12 maart 2009 tot wijziging van de Wet op de huurtoeslag (uitvoeringstechnische wijzigingen) Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin

Nadere informatie

VOORSTEL VAN WET (CONSULTATIEVERSIE)

VOORSTEL VAN WET (CONSULTATIEVERSIE) Wijziging van de Handelsregisterwet 2007, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet op de economische delicten in verband met de registratie van uiteindelijk belanghebbenden

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2009 383 Wet van 28 augustus 2009 tot aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met doeltreffendere rechtsmiddelen tegen niet tijdig beslissen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 44a, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van de Woningwet;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 44a, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van de Woningwet; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 39053 13 juli 2017 Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 10 juli 2017, nr. 2017-0000315919,

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz., enz., enz. Voorstel van wet van het lid Pia Dijkstra houdende toetsing van levenseindebegeleiding van ouderen op verzoek en tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg

Nadere informatie

Regeling Briefadres gemeente Zoeterwoude 2014

Regeling Briefadres gemeente Zoeterwoude 2014 Regeling Briefadres gemeente Zoeterwoude 2014 Het college van burgemeester en wethouders van Zoeterwoude, gelet op: - artikelen 2.23, 2.40, 2.41, 2.42, 2.45 van de Wet basisregistratie personen (Wet BRP);

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2004 556 Wet van 13 oktober 2004, houdende bepalingen in verband met de fusie van De Nederlandsche Bank N.V. en de Stichting Pensioen- & Verzekeringskamer

Nadere informatie

Verordening toeslagen en verlagingen Wet investeren in jongeren (WIJ) gemeente Kapelle

Verordening toeslagen en verlagingen Wet investeren in jongeren (WIJ) gemeente Kapelle Verordening toeslagen en verlagingen Wet investeren in jongeren (WIJ) gemeente Kapelle Ingaande 1 juli 2010 Gemeente Kapelle Verordening toeslagen en verlagingen wet investeren in jongeren (WIJ) 1 Besluitnummer

Nadere informatie

Samenvatting herziene Woningwet

Samenvatting herziene Woningwet Samenvatting herziene Woningwet 1. Algemeen De Tweede Kamer stemde op 5 juli unaniem in met de herziening van de Woningwet. In het najaar van 2012 wordt het wetsvoorstel door de Eerste Kamer besproken.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 12, tweede lid, van de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 12, tweede lid, van de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers; STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 850 24 november 2008 Regeling van de Staatssecretaris van Justitie van 12 november 2008, nr. 5557004/08, houdende bepalingen

Nadere informatie

vast te stellen de Verordening individuele studietoeslag gemeente Haarlem.

vast te stellen de Verordening individuele studietoeslag gemeente Haarlem. Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Haarlem (versie 28-08-2014) De raad van de gemeente Haarlem; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van [datum en nummer]; gelet

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 oktober 2014

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 oktober 2014 Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Harlingen Onderwerp: Participatiewet De raad van de gemeente Harlingen Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 oktober 2014 gelet op gelet

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015. Gemeente.

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015. Gemeente. De raad van de gemeente.; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders..; gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel c, en derde lid, van de Participatiewet; overwegende dat het van

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Verordening individuele studietoeslag Participatiewet Haarlemmerliede en Spaarnwoude (II) De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

M I N I S T E R I E V A N F I N A N C I E N. DIRECTORAAT-GENERAAL VOOR FISCALE ZAKEN DIRECTIE DIRECTE BELASTINGEN s-gravenhage,

M I N I S T E R I E V A N F I N A N C I E N. DIRECTORAAT-GENERAAL VOOR FISCALE ZAKEN DIRECTIE DIRECTE BELASTINGEN s-gravenhage, M I N I S T E R I E V A N F I N A N C I E N DIRECTORAAT-GENERAAL VOOR FISCALE ZAKEN DIRECTIE DIRECTE BELASTINGEN s-gravenhage, NR. DB 2012/181 ONDERWERP Wijziging van de Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting

Nadere informatie

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Gelet op artikel 3 van de Kaderwet VWS-subsidies; Besluit: Artikel I

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Gelet op artikel 3 van de Kaderwet VWS-subsidies; Besluit: Artikel I Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van houdende wijziging van de Subsidieregeling donatie bij leven in verband met verlenging van de werkingsduur en actualisering De Minister

Nadere informatie

In deze bijlage zijn een aantal terugkerende en veelgestelde vragen in willekeurige volgorde opgenomen.

In deze bijlage zijn een aantal terugkerende en veelgestelde vragen in willekeurige volgorde opgenomen. Bijlage 2 Veelgestelde vragen In deze bijlage zijn een aantal terugkerende en veelgestelde vragen in willekeurige volgorde opgenomen. a. Vallen tijdelijke huurcontracten onder de werking van de Huisvestingswet

Nadere informatie

Overgangsrecht Wet inkomstenbelasting 2001

Overgangsrecht Wet inkomstenbelasting 2001 hcersgnagreovewt nitsalebnetsmoknit 102g Overgangsrecht inhaal pensioentekorten (Besluit van 20 december 2000, Stb. 2000, 640, zoals laatstelijk gewijzigd bij besluit van 13 december 2002, Stb. 2002, 635)

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 569 Wet van 4 december 2008 tot wijziging van een aantal wetten in verband met de invoering van een basisregistratie inkomen (Aanpassingswet

Nadere informatie