Date de réception : 27/02/2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Date de réception : 27/02/2012"

Transcriptie

1 Date de réception : 27/02/2012

2 Vertaling C-46/12-1 Zaak C-46/12 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 26 januari 2012 Verwijzende rechter: Ankenævnet for Uddannelsesstøtten (Denemarken) Datum van de verwijzingsbeslissing: 24 januari 2012 Verzoekende partij: L.N. Verwerende partij: NL

3 VERZOEK OM EEN PREJUDICIËLE BESLISSING ZAAK C-46/12 (omissis) 1 De Ankenævne for Statens Uddannelsesstøtte (Commissie van beroep inzake opleidingssteun van de staat) stelt krachtens artikel 267 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie een vraag om uitlegging van de artikelen 7 en 24, lid 2, van richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april Samenstelling en taak van de Ankenævne 2 De Ankenævne for Statens Uddannelsesstøtte is een permanente openbare bestuursinstantie opgericht krachtens de SU-lov (lov om statens uddannelsesstøtte) (wet betreffende opleidingssteun van de staat) (zie besluit nr. 661 van 29 juni 2009 houdende bekendmaking van de geconsolideerde tekst van de wet betreffende opleidingssteun van de staat). De Ankenævne behandelt onder meer beroepen tegen beslissingen van het Styrelse for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte (Dienst voor voortgezet onderwijs en opleidingssteun) over de grondslag voor toekenning en de berekening van studiesteun). De leden zijn persoonlijk en in hun beroepsactiviteit onafhankelijk van het bestuur, zijn niet gebonden aan instructies van het bestuur en worden door de minister benoemd voor een periode van 4 jaar met mogelijkheid van herbenoeming. De beslissingen van de Ankenaevne zijn verbindend voor het bestuur en zijn niet vatbaar voor beroep bij een hogere bestuursinstantie. De Ankenaevne bestaat uit een voorzitter, die dient te voldoen aan de algemene voorwaarden voor het bekleden van het ambt van rechter, en in de regel uit twee andere leden. De Ankenaevne wordt voor haar secretariaatswerkzaamheden bijgestaan door het bestuur. De activiteit van de Ankenaevne valt onder de Deense bestuurswet, die onder meer het recht van hoor en wederhoor van de verzoekende partij garandeert. Verder volgt uit het Reglement van orde van de Ankenaevne dat ook het bestuur het recht van hoor en wederhoor heeft. Op grond van een en ander dient de Ankenaevne als een rechterlijke instantie in de zin van artikel 267 VWEU te worden aangemerkt. Dienaangaande zij verwezen naar de rechtspraak van het Hof van Justitie van de EU dienaangaande (zie arrest van 16 december 2008, Cartesio, C-210/06, Jurispr. blz. I-9641). Vraag van de Ankenaevne aan het Hof 3 De Ankenaevne legt het Hof de volgende vraag voor: 4 Moet artikel 7, lid 1, sub c, juncto artikel 24, lid 2, van de verblijfsrichtlijn aldus worden uitgelegd dat een lidstaat (gastlidstaat) bij de beoordeling of een persoon als een werknemer met recht op studiesteun moet worden aangemerkt, rekening mag houden met de omstandigheid dat de betrokkene de gastlidstaat is binnengekomen om er als hoofdbezigheid een opleiding te volgen, zodat de 2

4 LN gastlidstaat overeenkomstig artikel 24, lid 2, van de verblijfsrichtlijn niet verplicht is om de betrokkene studiesteun toe te kennen? 5 Toepasselijke bepalingen Bepalingen van EU-recht Richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, tot wijziging van verordening (EEG) nr. 1612/68 en tot intrekking van richtlijnen 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG en 93/96/EEG (uittreksel): Artikel 7 Verblijfsrecht voor meer dan drie maanden 1. Iedere burger van de Unie heeft het recht gedurende meer dan drie maanden op het grondgebied van een andere lidstaat te verblijven: a) indien hij in het gastland werknemer of zelfstandige is, b) indien hij voor zichzelf en voor zijn familieleden over voldoende bestaansmiddelen beschikt om te voorkomen dat zij tijdens hun verblijf ten laste komen van het sociale bijstandsstelsel van het gastland, en over een verzekering beschikt die de ziektekosten in het gastland volledig dekt, of c) indien hij is ingeschreven aan een particuliere dan wel openbare instelling die door het gastland overeenkomstig de wetgeving of administratieve praktijk is erkend of wordt gefinancierd, om er als hoofdbezigheid een studie, daaronder begrepen een beroepsopleiding, te volgen; en indien hij beschikt over een verzekering die de ziektekosten in het gastland volledig dekt, en hij de bevoegde nationale autoriteit door middel van een verklaring of van een gelijkwaardig middel van zijn keuze de zekerheid verschaft dat hij over voldoende middelen beschikt om te voorkomen dat hij of zijn familieleden tijdens zijn verblijf ten laste komen van het socialebijstandsstelsel van het gastland; of d) indien hij een familielid is van een burger van de Unie die voldoet aan de voorwaarden sub a, b of c en hij deze burger begeleidt of zich bij hem voegt. 2. Het verblijfsrecht van lid 1 strekt zich uit tot familieleden die niet de nationaliteit van een lidstaat bezitten, en die de burger van de Unie begeleiden of zich in het gastland bij hem voegen, en voldoen aan de voorwaarden sub a, b of c. 3

5 VERZOEK OM EEN PREJUDICIËLE BESLISSING ZAAK C-46/12 3. Voor de toepassing van lid 1, sub a, behoudt een burger van de Unie die niet langer werknemer of zelfstandige is, in de volgende gevallen zijn status van werknemer of zelfstandige: a) hij is als gevolg van ziekte of ongeval tijdelijk arbeidsongeschikt; b) hij bevindt zich, na ten minste één jaar te hebben gewerkt, in naar behoren vastgestelde onvrijwillige werkloosheid en heeft zich als werkzoekende bij de bevoegde dienst voor arbeidsvoorziening ingeschreven; c) hij bevindt zich in een toestand van naar behoren vastgestelde onvrijwillige werkloosheid na afloop van een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor minder dan één jaar of hij is in de eerste twaalf maanden onvrijwillig werkloos geworden en heeft zich als werkzoekende bij de bevoegde dienst voor arbeidsvoorziening ingeschreven. In dit geval blijft de status van werknemer ten minste zes maanden behouden; d) hij start met een beroepsopleiding. Behalve in geval van onvrijwillige werkloosheid is voor het behoud van de status van werknemer in dit geval een verband vereist tussen de voorafgaande beroepsactiviteit en deze opleiding. 4 Artikel 24 Gelijke behandeling 1. Onverminderd specifieke, in het Verdrag en het afgeleide recht uitdrukkelijk opgenomen bepalingen, geniet iedere burger van de Unie die op basis van deze richtlijn op het grondgebied van een gastland verblijft, binnen het toepassingsgebied van het Verdrag dezelfde behandeling als de onderdanen van dat gastland. Dit recht geldt ook voor familieleden die niet de nationaliteit van een lidstaat bezitten en die verblijfsrecht of duurzaam verblijfsrecht genieten. 2. In afwijking van lid 1 is het gastland niet verplicht een recht op sociale bijstand toe te kennen, gedurende de eerste drie maanden van verblijf of, in voorkomend geval de in artikel 14, lid 4, sub b, bedoelde langere periode, noch is het verplicht om vóór de verwerving van het duurzame verblijfsrecht steun voor levensonderhoud toe te kennen voor studies, inclusief beroepsopleiding, in de vorm van een studiebeurs of -lening, aan andere personen dan werknemers of zelfstandigen, of personen die deze status hebben behouden, en hun familieleden. Bepalingen van Deens recht Om te beginnen zij er algemeen op gewezen dat de voorstukken van de wet een zeer bijzondere status genieten in de Deense en Scandinavische rechtstraditie. Vooral de toelichting bij het wetsontwerp is van groot belang in het Deense recht, omdat zij ertoe bijdraagt dat de fundamentele doelstellingen van het wetsontwerp

6 LN en de inhoud van de afzonderlijke bepalingen juist worden begrepen. Deze toelichting speelt een belangrijke rol bij de behandeling van het wetsontwerp door het Folketing (Parlement) en draagt er tegelijkertijd toe bij dat de Deense rechterlijke instanties de wet later correct toepassen. Besluit nr. 661 van 29 juni 2009 houdende bekendmaking van de geconsolideerde tekst van de wet betreffende opleidingssteun van de staat luidt als volgt (uittreksel): 2 a. [1.] Opleidingzoekenden kunnen opleidingssteun krijgen wanneer zij Deense staatsburgers zijn. 2. Opleidingzoekenden die burger van de EU of van de EER zijn, en hun familieleden, kunnen opleidingssteun voor een opleiding in Denemarken en in het buitenland krijgen onder de voorwaarden die voortvloeien uit het EU-recht en uit de EER-Overeenkomst. Burgers van de EU en van de EER die geen werknemer of zelfstandige in Denemarken zijn, en hun familieleden, hebben pas recht op opleidingssteun nadat zij gedurende 5 jaar ononderbroken in Denemarken hebben verbleven in de zin van lid Voor de vaststelling of er sprake is van een ononderbroken verblijf van 5 jaar in Denemarken, zal geen rekening worden gehouden met tijdelijke afwezigheden die samen niet meer dan 6 maanden bedragen, en met langere afwezigheden wegens vervulling van militaire dienstplicht of met een afwezigheid gedurende een ononderbroken periode van maximaal 12 maanden om zwaarwegende redenen zoals bijvoorbeeld zwangerschap en bevalling, ernstige ziekte, studie of beroepsopleiding of detachering. Ingeval van een ononderbroken periode van meer dan 2 jaar afwezigheid in Denemarken, ontstaat het recht op opleidingssteun opnieuw na het verstrijken van daarop volgende ononderbroken periode van verblijf van 5 jaar. 4. De minister van Onderwijs kan bepalen onder welke voorwaarden buitenlandse staatsburgers recht op opleidingssteun voor een opleiding in Denemarken of in het buitenland hebben. Uit de toelichting bij 2 a, lid 2, van het wetsontwerp (die deel uitmaakt van de voorstukken) [L 95, Folketingstidende , bijlage A, blz. 2854], blijkt dat die bepalingen de omzetting in nationaal recht van een deel van de verblijfsrichtlijn vormen. Deze bepaling is nader uitgewerkt in 67 van besluit nr. 455 van 8 juni 2009 betreffende opleidingssteun van de staat. Besluit nr. 455 van 8 juni 2009 betreffende opleidingssteun van de staat luidt als volgt (uittreksel): 5

7 VERZOEK OM EEN PREJUDICIËLE BESLISSING ZAAK C-46/ Een EU-burger die naar EU-recht werknemer of zelfstandige in Denemarken is, heeft onder dezelfde voorwaarden als een Deense staatsburger recht op steun voor een opleiding in Denemarken of in het buitenland. Als werknemer of zelfstandige naar EU-recht wordt ook beschouwd een EU-burger die eerder werknemer of zelfstandige in Denemarken is geweest, wanneer er naar de inhoud of in de tijd een verband bestaat tussen de opleiding en die eerdere arbeid in Denemarken, daaronder begrepen een onvrijwillig werkloze die om gezondheidsredenen of wegens de structuur van de arbeidsmarkt omscholing nodig heeft om werk te vinden in een sector die naar de inhoud of in de tijd geen verband houdt met de eerdere arbeid in Denemarken. Besluit nr. 474 van 12 mei 2011 betreffende het verblijf van vreemdelingen in Denemarken binnen de regels van de Europese Unie (EU-verblijfsbesluit), zet een deel van het EU-verblijfsrecht in Deens recht om en luidt als volgt (uittreksel): Hoofdstuk 2 Personen met een zelfstandig verblijfsrecht Werknemers, zelfstandigen en werkzoekenden 3 [1.] Een EU-burger die in Denemarken werknemer of zelfstandige is, daaronder begrepen dienstverrichters, heeft het recht om ook na de in 2, lid 1, van de Udlændingelov (vreemdelingenwet) bedoelde periode van 3 maanden in Denemarken te verblijven. 2. Een EU-burger die tot nog toe onder lid 1 viel, maar thans niet meer beroepsactief is, behoudt zijn status van werknemer of zelfstandige, 1) indien hij ten gevolge van ziekte of van een ongeval tijdelijk arbeidsongeschikt is geworden; 2) indien hij onvrijwillig werkloos is geworden nadat hij meer dan 1 jaar in dienstverband of als zelfstandige had gewerkt omstandigheid die naar behoren moet worden vastgesteld en hij zich bij de arbeidsvoorzieningsdienst als werkzoekende heeft aangemeld; 3) indien hij onvrijwillig werkloos is geworden na afloop een arbeidovereenkomst voor bepaalde tijd van minder dan 1 jaar omstandigheid die naar behoren moet worden vastgesteld en hij zich bij de arbeidsvoorzieningsdienst als werkzoekende heeft aangemeld; 4) indien hij in de eerste 12 maanden onvrijwillig werkloos geworden of onvrijwillig niet langer als zelfstandige werkzaam is omstandigheid die naar behoren moet worden vastgesteld en hij zich bij de arbeidsvoorzieningsdienst als werkzoekende heeft aangemeld;

8 LN 5) indien hij een beroepsopleiding begint die verband houdt met zijn eerdere beroepswerkzaamheid, of onvrijwillig werkloos is en om het even welke beroepsopleiding begint. 3. Een EU-burger die onder lid 2, punten 3 of 4, valt, behoudt zijn status van werknemer of zelfstandige gedurende 6 maanden. 4. Een EU-burger die Denemarken is binnengekomen om werk te zoeken, heeft een recht van verblijf als werkzoekende gedurende maximaal 6 maanden vanaf de binnenkomst. Daarna heeft de betrokkene recht op verblijf als werkzoekende zolang hij kan aantonen dat hij werk blijft zoeken en een reële kans op tewerkstelling heeft. (...) Studenten 5. [1.] Een EU-burger die is ingeschreven aan een particuliere of openbare instelling die door de overheid is erkend of wordt gefinancierd, om er als hoofdbezigheid voortgezet of hoger middelbaar onderwijs, daaronder begrepen een beroepsopleiding, te volgen, heeft het recht om ook na de in 2, lid 1, van de Udlændingelov bedoelde periode van 3 maanden in Denemarken te verblijven. Voorwaarde is echter dat de betrokkene over voldoende inkomsten of middelen van levensonderhoud beschikt, zodat mag worden aangenomen dat hij niet ten laste van de gemeenschap zal vallen. 2. Verder geldt voor het in lid 1 bedoelde verblijfsrecht als voorwaarde dat de betrokkene een ziektekostenverzekering afsluit voor de periode totdat hij recht krijgt op prestaties op grond van de Sundhedslov (gezondheidswet). Feiten van de zaak 6 Op 29 juni 2009 heeft de Statsforvaltning (bevoegde overheidsdienst) L.N. een bewijs van inschrijving afgegeven. Daaruit blijkt dat L.N. is ingeschreven op grond van de in 3 van het EU-verblijfsbesluit genoemde verblijfsgrond. 7 Op 10 augustus 2009 diende L.N. een aanvraag voor studiesteun vanaf september 2009 in. 8 Bij een formulier van 10 september 2009 deelde L.N. mee dat hij sinds juni 2009 een betaalde dienstbetrekking in Denemarken had. 9 Op 27 oktober 2009 wees het Styrelse for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte (hierna: Styrelse ) de aanvraag van L.N. om studiesteun af. 7

9 VERZOEK OM EEN PREJUDICIËLE BESLISSING ZAAK C-46/12 10 Op 30 oktober 2009 stelde L.N. beroep in bij de Ankenaevne. Hij voerde onder meer aan dat hem bij zijn binnenkomst in Denemarken een betrekking als bediende bij een internationale groothandelsfirma was aangeboden. Verder heeft L.N. verklaard dat hij zich nog steeds als werknemer beschouwt, omdat hij weliswaar ontslag heeft genomen uit de betrekking die hij ten tijde van zijn binnenkomst had, maar een andere, deeltijdjob heeft aangenomen. 11 Het Styrelse verzocht de Statsforvaltning op 7 december 2009, hem mee te delen in hoeverre L.N. voldeed aan de voorwaarden om als werknemer te worden aangemerkt. 12 Bij brief van 11 december 2009 heeft de Statsforvaltning eerst meegedeeld, dat L.N. voor de periode als 29 juni tot 10 september 2009 als werknemer wordt aangemerkt. 13 Later verklaarde de Statsforvaltning in een brief van 12 april 2010 aan L.N., dat moet worden aangenomen dat hij als student in Denemarken verblijft. De grondslag van het verblijf is aldus gewijzigd van verblijf als werknemer in verblijf als student. De Statsforvalting heeft als grond voor haar beslissing aangegeven dat zij van mening is dat L.N. Denemarken is binnengekomen met als hoofddoel, er een opleiding te volgen. 14 Bij brief van 28 september 2010 maakte het Styrelse het dossier van de zaak over aan de Ankenaevne. Het Styrelse heeft bij zijn beoordeling van het bewijs dat L.N. het land is binnengekomen om er een opleiding te volgen, in aanmerking genomen dat L.N. reeds op 15 maart 2009, nog vóór de daartoe geldende termijn, heeft verzocht om toelating tot de Copenhagen Business School, en begin september 2009, dus iets meer dan twee maanden na zijn aankomst in Denemarken, zijn studie aldaar heeft aangevat. Volgens het Styrelse is daarmee aangetoond dat L.N. Denemarken is binnengekomen om er aan de Copenhagen Business School te studeren. 15 In zijn brief van 28 september 2010 aan de Ankenaevne wijst het Styrelse erop dat de Statsforvaltning in haar brief van 12 april 2010 schrijft dat het hoofddoel van de binnenkomst in Denemarken volstaat voor het beoordelen op welke verblijfsgrond het inschrijvingsbewijs moet worden afgegeven, wanneer de betrokkene een EU-burger is die is ingeschreven voor een voltijdse opleiding aan een opleidingsinstelling en tegelijkertijd aantoont dat hij feitelijk en daadwerkelijk een job heeft in Denemarken. 16 Op grond van de beslissing van de Statsforvaltning om de inschrijving van de verblijfsgrondslag van L. N. van werknemer in student te veranderen, oordeelt het Styrelse in zijn brief van 28 september 2010 dat L. N. niet voldoet aan de voorwaarden om als werknemer in Denemarken te worden beschouwd. 17 Verder oordeelt het Styrelse in zijn brief van 28 september 2010 dat L.N. niet voldoet aan een van de andere voorwaarden waaronder een buitenlandse 8

10 LN staatsburger kan worden gelijkgesteld met een Deense staatsburger en studiesteun kan aanvragen. 18 Op 31 augustus 2011 verzocht de Ankenaevne het Styrelse, uit te leggen in hoeverre L.N. onder het algemene begrip werknemer in de zin van het EU-recht viel. Zij verzocht het Styrelse tevens, de Statsforvaltning om een precisering daarvan te verzoeken. 19 Bij brief van 18 november 2011 antwoordde het Styrelse op dat verzoek. Uit dat antwoord blijkt dat er volgens het Styrelse geen redenen zijn om te twijfelen aan de juistheid van de eerdere beslissing van de Statsforvaltning over de grondslag van het verblijf van L.N. Standpunt van de Ankenaevne 20 De Ankenævne is van mening dat artikel 7, lid 1, sub c, juncto artikel 24, lid 2, van de verblijfsrichtlijn aldus kan worden opgevat, dat de gastlidstaat het recht op studiesteun kan weigeren aan een student die het land is binnengekomen om een opleiding te volgen in de gastlidstaat of in een andere lidstaat. 21 De Ankenævne hecht in dit verband belang aan het feit dat in artikel 7, lid 1, sub c, een student wordt omschreven als een persoon die aan een particuliere dan wel openbare instelling is ingeschreven om er als hoofdbezigheid een opleiding te volgen, zonder dat diens verblijf ten laste komt van het socialebijstandsstelsel van de gastlidstaat. 22 In de Engelse taalversie van artikel 7, lid 1, sub c, van de verblijfsrichtlijn staat onder meer: for the principal purpose of following a course of study. De Franse taalversie van dat zinsdeel van die bepaling luidt als volgt: pour y suivre à titre principal des études. 23 De Ankenævne wijst erop dat volgens artikel 24, lid 2, de gastlidstaat niet verplicht is om vóór de verwerving van het duurzame verblijfsrecht studiesteun in de vorm van een studiebeurs of een -lening toe te kennen aan andere personen dan werknemers of zelfstandigen, of personen die deze status hebben behouden, en hun familieleden. 24 De Ankenævne is mening dat, voor zover in artikel 24, lid 2, juncto artikel 7, lid 1, sub c, wordt bepaald dat de gastlidstaat niet verplicht is om studiesteun toe te kennen aan andere personen dan werknemers, en aldus bepaalde groepen van het recht op studiesteun worden uitgesloten, deze bepalingen, in hun onderlinge samenhang gelezen, aldus dienen te worden begrepen dat een persoon die overeenkomstig artikel 7, lid 1, sub c, als student wordt aangemerkt, geen recht op studiesteun heeft, ongeacht of hij tegelijkertijd ook overeenkomstig artikel 7, lid 1, sub a, als werknemer zou kunnen worden aangemerkt. 9

11 VERZOEK OM EEN PREJUDICIËLE BESLISSING ZAAK C-46/12 25 De Ankenævne wijst erop dat op grond van de omstandigheden van het concrete geval moet worden uitgemaakt of de student kan worden geacht het land te zijn binnengekomen om er een opleiding te volgen. 26 De Ankenævne verklaart dat zij in haar rechtspraak, in overeenstemming met artikel 25, lid 1, van de verblijfsrichtlijn, van oordeel is dat het bezit van een verklaring van inschrijving waaruit blijkt dat de betrokkene werknemer is, niet als voorwaarde voor de uitoefening van rechten uit het EU-recht of uit de wet betreffende opleidingssteun van de staat kan worden gesteld. Slotopmerkingen 27 De beantwoording van de vraag is nodig voor een eenvormige toepassing van de regels betreffende studiesteun op staatsburgers die uit een lidstaat naar een andere lidstaat reizen en in de gastlidstaat een studie aanvatten. 28 De Folketingets Ombudsmand (Ombudsman van het Deense parlement) naar aanleiding van een onderzoek van de activiteit van de Ankenævne vragen gesteld over de rechtspraak van de Ankenævne over buitenlandse werknemers. De Ankenævne heeft de Folketingets Ombudsmand haar opvatting van het EU-recht meegedeeld. Daarop heeft de Folketingets Ombudsmand die vraag aan de Europese Ombudsman gesteld. De Folketingets Ombudsmand heeft de Ankenævne daarna meegedeeld dat de Europese Ombudsman de Commissie om een standpunt heeft verzocht en dat de Commissie haar standpunt uiterlijk op 29 februari 2012 dient te bepalen. 29 De Ankenævne is nog steeds van mening dat er geen reden is om geen rekening te houden met de door het Styrelse voor de afwijzing gegeven grond dat een student van het recht op studiesteun kan uitgesloten wanneer hij de gastlidstaat binnenkomt met het doel, er een opleiding te volgen. 30 Zij is echter van mening dat er thans een dermate legitieme onzekerheid over de uitlegging van de bepalingen van de verblijfsrichtlijn met betrekking tot studenten bestaat, het nodig is die vraag aan het Hof van Justitie voor te leggen. 31 De Ankenævne heeft een aantal aanhangige zaken waarin dezelfde vraag aan de orde is, in beraad gehouden totdat Hof uitspraak zal hebben gedaan in de onderhavige zaak. Daar het antwoord op de vraag dus van belang is voor de beslechting van een groot aantal zaken, verzoeken wij het Hof eerbiedig, zo snel mogelijk uitspraak te doen in deze zaak. 32 De Ankenævne behandelt de zaken vertrouwelijk overeenkomstig de regels die gelden voor haar activiteiten. L.N. heeft ermee ingestemd dat de gegevens van de zaak aan het Hof worden doorgegeven, maar heeft verzocht dat zijn naam niet wordt bekendgemaakt in de beslissing van het Hof. De Ankenævne verzoekt het 10

12 LN Hof daarom eerbiedig de naam L.N. niet te vermelden bij de bekendmaking van zijn beslissing. (omissis) 11

Vrij verkeer. en verblijf in Europa. Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE

Vrij verkeer. en verblijf in Europa. Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE Vrij verkeer en verblijf in Europa Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE 1 Deze leidraad is bedoeld om u aan de hand van praktische informatie meer inzicht

Nadere informatie

Premieheffing. Volksverzekeringen, werknemersverzekeringen en Zorgverzekeringswet; Internationale aspecten

Premieheffing. Volksverzekeringen, werknemersverzekeringen en Zorgverzekeringswet; Internationale aspecten Premieheffing. Volksverzekeringen, werknemersverzekeringen en Zorgverzekeringswet; Internationale aspecten 1 Premieheffing. Volksverzekeringen, werknemersverzekeringen en Zorgverzekeringswet; Internationale

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 08/08/2013

Datum van inontvangstneming : 08/08/2013 Datum van inontvangstneming : 08/08/2013 r--'~"- -0) IE""'" 2 7 JU!?i \ Centrale Raad van Beroep Meervoudige kamer Verzoek aan het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU) om een prejudiciële beslissing

Nadere informatie

RICHTLIJN 2005/36/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties

RICHTLIJN 2005/36/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties 2005L0036 NL 17.01.2014 010.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B RICHTLIJN 2005/36/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Nadere informatie

OFFICIEUZE COÖRDINATIE

OFFICIEUZE COÖRDINATIE OFFICIEUZE COÖRDINATIE VAN DE WET VAN 15 DECEMBER 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 26/03/2015-1 - EERSTE TITEL ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

Jurisprudentie van het Hof van Justitie 1995 bladzijden I-3551

Jurisprudentie van het Hof van Justitie 1995 bladzijden I-3551 Jurisprudentie van het Hof van Justitie 1995 bladzijden I-3551 ARREST VAN HET HOF (VIJFDE KAMER) VAN 26 OKTOBER 1995. S. E. KLAUS TEGEN BESTUUR VAN DE NIEUWE ALGEMENE BEDRIJFSVERENIGING. VERZOEK OM EEN

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 28/11/2013

Datum van inontvangstneming : 28/11/2013 Datum van inontvangstneming : 28/11/2013 12/1176 A WBZ-P Centrale Raad van Beroep Meervoudige kamer Entrée 1 7 Ct1ii;(I.-,'--" '-!r,*,0-' l!.ï;~;:;d.0,:;;~; 9':~ Verzoek aan het Hof van Justitie van de

Nadere informatie

Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap

Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap Publicatieblad Nr. L 257 van 19/10/1968 blz. 0002-0012 Bijzondere uitgave

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) 16.1.2001 L 12/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) VERORDENING (EG) Nr. 44/2001 VAN DE RAAD van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 01/04/2014

Datum van inontvangstneming : 01/04/2014 Datum van inontvangstneming : 01/04/2014 Vertaling C-96/14-1 Zaak C-96/14 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 28 februari 2014 Verwijzende rechter: Tribunal de grande instance de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 420 Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van de richtlijn nr. 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december

Nadere informatie

CONCLUSIE VAN ADVOCAAT-GENERAAL E. SHARPSTON van 12 juni 2014 1. Zaak C-51/13

CONCLUSIE VAN ADVOCAAT-GENERAAL E. SHARPSTON van 12 juni 2014 1. Zaak C-51/13 CONCLUSIE VAN ADVOCAAT-GENERAAL E. SHARPSTON van 12 juni 2014 1 Zaak C-51/13 Nationale-Nederlanden Levensverzekering Mij NV tegen Hubertus Wilhelmus van Leeuwen [verzoek van de Rechtbank Rotterdam (Nederland)

Nadere informatie

Rolnummer 5314. Arrest nr. 7/2014 van 23 januari 2014 A R R E S T

Rolnummer 5314. Arrest nr. 7/2014 van 23 januari 2014 A R R E S T Rolnummer 5314 Arrest nr. 7/2014 van 23 januari 2014 A R R E S T In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 174/1 en 313 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals gewijzigd bij

Nadere informatie

DE FISCALE BEHANDELING VAN DE INTRACOMMUNAUTAIRE OVERBRENGING EN HET GRENSOVERSCHRIJDENDE GEBRUIK VAN PERSONENVOERTUIGEN

DE FISCALE BEHANDELING VAN DE INTRACOMMUNAUTAIRE OVERBRENGING EN HET GRENSOVERSCHRIJDENDE GEBRUIK VAN PERSONENVOERTUIGEN DIRECTORAAT GENERAAL BELASTINGEN EN DOUANE-UNIE DE FISCALE BEHANDELING VAN DE INTRACOMMUNAUTAIRE OVERBRENGING EN HET GRENSOVERSCHRIJDENDE GEBRUIK VAN PERSONENVOERTUIGEN *** DOCUMENT TER INFORMATIE OVER

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 08/08/2013

Datum van inontvangstneming : 08/08/2013 Datum van inontvangstneming : 08/08/2013 Vertaling C-349/13-1 Zaak C-349/13 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 25 juni 2013 Verwijzende rechter: Naczelny Sąd Administracyjny (Polen)

Nadere informatie

Het middelenvereiste bij gezinshereniging onder de Wet Momi

Het middelenvereiste bij gezinshereniging onder de Wet Momi Artikel MARIANNE WIERSMA* - MR. M. WIERSMA IS ADVOCAAT IN ROTTERDAM BIJ WYBENGA ADVOCATEN. Het middelenvereiste bij gezinshereniging onder de Wet Momi Voor gezinshereniging geldt als eis dat het gezinslid

Nadere informatie

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nrs. 11 en 14 met de aanvullende Protocollen Nrs. 1, 4, 6, 7, 12 en 13 Dutch version/version

Nadere informatie

Rolnummers 3194 en 3195. Arrest nr. 51/2006 van 19 april 2006 A R R E S T

Rolnummers 3194 en 3195. Arrest nr. 51/2006 van 19 april 2006 A R R E S T Rolnummers 3194 en 3195 Arrest nr. 51/2006 van 19 april 2006 A R R E S T In zake : de beroepen tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 30 april 2004 houdende

Nadere informatie

RCR 2013/38: Oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten. Aan welke eisen moet een eenzijdig wijzigingsbeding voldoen conform Richtlijn 93/13/...

RCR 2013/38: Oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten. Aan welke eisen moet een eenzijdig wijzigingsbeding voldoen conform Richtlijn 93/13/... RCR 2013/38: Oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten. Aan welke eisen moet een eenzijdig wijzigingsbeding voldoen conform Richtlijn 93/13/... Instantie: Hof van Justitie van de Europese Unie (Eerste

Nadere informatie

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nr. 11

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nr. 11 Dutch version/version néerlandaise Vertaling Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nr. 11 met de aanvullende Protocollen Nrs. 1,

Nadere informatie

Europees Verdrag. voor de Rechten van de Mens

Europees Verdrag. voor de Rechten van de Mens Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocollen Nrs. 11 en 14 met de aanvullende Protocollen Nrs.

Nadere informatie

VERORDENINGEN. 16.6.2009 Publicatieblad van de Europese Unie L 152/1

VERORDENINGEN. 16.6.2009 Publicatieblad van de Europese Unie L 152/1 16.6.2009 Publicatieblad van de Europese Unie L 152/1 I (Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is) VERORDENINGEN VERORDENING (EG) Nr. 469/2009 VAN HET EUROPEES

Nadere informatie

Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 9 mei 2012 met refertenummer X.

Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 9 mei 2012 met refertenummer X. nr. 145 477 van 18 mei 2015 in de zaak RvV X / IX In zake: X Gekozen woonplaats: X tegen: de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S EUROPESE COMMISSIE Brussel, 25.11.2013 COM(2013) 837 final MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S Het recht

Nadere informatie

P. Deutekom [adres] [postcode/plaats] Aan: Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht Postbus 75850 1070 AW Amsterdam

P. Deutekom [adres] [postcode/plaats] Aan: Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht Postbus 75850 1070 AW Amsterdam P. Deutekom [adres] [postcode/plaats] Aan: Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht Postbus 75850 1070 AW Amsterdam Betreft: Procedurenummer 10 / 4445 WET Amsterdam, 7 mei 2011 Edelachtbaar college, 1.

Nadere informatie

Vreemdelingencirculaire 2000 (2006/30)

Vreemdelingencirculaire 2000 (2006/30) SUPPLEMENT Vreemdelingencirculaire 2000 (2006/30) Bij deze Staatscourant hoort een supplement Vreemdelingencirculaire 2000 (2006/30) Dit supplement is gratis verkrijgbaar voor abonnees op de Staatscourant.

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN. 1. Inleiding

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN. 1. Inleiding Wijziging van de Wet op het financieel toezicht ter implementatie van richtlijn nr. 2014/92/EU van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende de vergelijkbaarheid van de in verband

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD NL NL NL COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 3.10.2008 COM(2008) 637 definitief 2008/0193 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD Richtlijn 92/85/EEG van de

Nadere informatie

BESLUIT VAN DE COMMISSIE

BESLUIT VAN DE COMMISSIE 11.1.2012 Publicatieblad van de Europese Unie L 7/3 BESLUITEN BESLUIT VAN DE COMMISSIE van 20 december 2011 betreffende de toepassing van artikel 106, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van

Nadere informatie

Artikel 1. Verplichting tot eerbiediging van de rechten van de mens

Artikel 1. Verplichting tot eerbiediging van de rechten van de mens Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nrs. 11 en 14 met de aanvullende Protocollen Nrs. 1 en 12. Dutch version/version néerlandaise

Nadere informatie