I C C O ARBEIDSVOORWAARDENREGLEMENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "I C C O ARBEIDSVOORWAARDENREGLEMENT"

Transcriptie

1 I C C O ARBEIDSVOORWAARDENREGLEMENT 2010

2 INHOUDSOPGAVE 2010 I ALGEMEEN... 3 I.1. INLEIDING OP DE RECHTSPOSITIE... 3 I.2 BEGRIPSBEPALINGEN... 4 I.3 VERPLICHTINGEN WERKGEVER EN WERKNEMER... 4 II DIENSTVERBAND... 6 II.1 AANSTELLING EN PROEFTIJD... 6 II.2 ARBEIDSDUUR EN WERKTIJDEN... 7 II.3 DEELTIJD *... 8 II.4 NEVENWERKZAAMHEDEN... 8 II.5 SCHORSING / OP NON-ACTIEFSTELLING... 8 II.6 EINDE VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST / OPZEGTERMIJN... 9 III ARBEIDSVOORWAARDEN...10 III.1 SALARIS EN INSCHALING...10 III.2 SALARISSCHALEN...13 III.3 VAKANTIETOESLAG...15 III.4 EINDEJAARSUITKERING...15 III.5 VAKANTIE...15 III.6 REISKOSTENVERGOEDING WOON-WERKVERKEER...17 III.7 ZIEKTEKOSTEN...17 III.8 PENSIOEN / OBU / FLEXPENSIOEN...18 III.9 INHOUDING WGA-PREMIE...19 IV REGELINGEN EN VERGOEDINGEN...19 IV.1 ARBEIDS(ON)GESCHIKTHEID / LOONDOORBETALING...19 IV.2 SPAARLOON...21 IV.3 BUITENGEWOON VERLOF...21 IV.4 BUITENGEWOON VERLOF VAN LANGE DUUR...24 IV.5 DIENSTREIZEN / REIS- EN VERBLIJFKOSTEN...25 IV.6 EHBO-, REANIMATIE- EN BEDRIJFSHULPVERLENINGSTOELAGE...27 IV.7 FIETSREGELING...27 IV.8 JUBILEUMGRATIFICATIE *...27 IV.9 KINDEROPVANG *...28 IV.10 KOPEN OF VERKOPEN VAN VAKANTIE-UREN...28 IV.11 OVERWERK...29 IV.12 LEVENSLOOPREGELING...29 IV.13 SALARIËRING TIJDENS MILITAIRE DIENST...29 IV.14 STAGEVERGOEDING *...30 IV.15 SOCIALE FACILITEIT *...30 IV.16 STUDIEFACILITEITEN...30 IV.17 TELEFOONKOSTEN...32 IV.18 TELEWERKEN *...32 IV.19 VAKBONDSCONTRIBUTIE...32 IV.20 VERHUISKOSTENVERGOEDING *...34 IV.21 VERLOFSPAREN...35 IV.22 VERVANGINGSTOELAGE...35 IV.23 VERZEKERINGEN *...35 IV.24 WACHTGELD EN SUPPLETIE...36 TREFWOORDEN...38 * ICCO-aanvullende of -vervangende voorwaarden, zie paragraaf 1.1 ICCO Arbeidsvoorwaarden reglement 2

3 Hoofdstuk I ALGEMEEN I. ALGEMEEN I.1. Inleiding op de rechtspositie 1 ICCO volgt in principe de arbeidsvoorwaardenregeling van de Protestantse Kerk in Nederland. Indien nodig, stelt ICCO daarbij aanvullende of vervangende arbeidsvoorwaarden vast. Deze aanvullende of vervangende voorwaarden zijn in dit arbeidsvoorwaardenreglement (AVR) voorzien van een *. In het AVR zijn alle arbeidsvoorwaarden opgenomen, zoals deze thans luiden en die van toepassing zijn op alle werknemers van ICCO. In de toekomst kunnen deze worden gewijzigd als gevolg van afspraken tussen de partijen van de arbeidsvoorwaardenregeling van de Protestantse Kerk in Nederland en wettelijke maatregelen. De Raad van Bestuur (RvB) van ICCO 2 verplicht zich in het algemeen alle toekomstige wijzigingen in de arbeidsvoorwaardenregeling van de Protestantse Kerk in Nederland te volgen. RvB en Ondernemingsraad kunnen afwijkingen van voormelde regelingen overeenkomen. Voor zover en voor zolang er geen overeenstemming tussen de RvB en Ondernemingsraad is bereikt, kan de RvB slechts van de regelingen afwijken in voor de werknemers gunstige zin. Iedere werknemer met een arbeidsovereenkomst ontvangt een schriftelijk exemplaar van het AVR bij indiensttreding. Daarnaast is het AVR via intranet beschikbaar. De afdeling Personeel & Organisatie is verantwoordelijk voor het actueel houden van het AVR. Het AVR zal op intranet bij elke wijziging worden geactualiseerd. Eenmaal per jaar verschijnt een aangepaste schriftelijke versie. 1 Op alle plaatsen in de tekst waar de mannelijke vorm is gebruikt, wordt ook de vrouwelijke bedoeld. 2 Besluit bestuur ICCO 25/01/02: directie bevoegd om te onderhandelen over de arbeidsvoorwaarden van ICCO ICCO Arbeidsvoorwaarden Reglement 3

4 Hoofdstuk I ALGEMEEN I.2 Begripsbepalingen Werkgever: ICCO, Interkerkelijke Organisatie voor Ontwikkelingssamenwerking. Werknemer: degene die met werkgever een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 7:610 van het Burgerlijk Wetboek heeft gesloten. Ondernemingsraad: overlegorgaan bestaande uit vertegenwoordigers van de werknemers, ingesteld door werkgever. Arbeidsovereenkomst: de overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon bepaalde werkzaamheden te verrichten. Dienstverband voor bepaalde tijd: een arbeidsovereenkomst waarvan de duur vooraf door werkgever en werknemer is bepaald. Dienstverband voor onbepaalde tijd: een arbeidsovereenkomst waarvan de duur vooraf niet is vastgesteld, die echter in ieder geval eindigt bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van de werknemer. Salaris: het bedrag dat voor de medewerker is vastgesteld aan de hand van de salarisschalen als bedoeld in de salarisregeling. Standplaats: de plaats waar of van waaruit de werknemer gewoonlijk zijn werkzaamheden verricht. Opzegtermijn: de termijn van opzegging van het dienstverband in acht te nemen door de werkgever en de werknemer. Relatiepartner: de levenspartner met wie de niet-gehuwde werknemer samenwoont en met het oogmerk duurzaam samen te leven een gemeenschappelijke huishouding voert op basis van een notarieel verleden samenlevingscontract waarin de wederzijdse rechten en verplichtingen van die samenwoning en gemeenschappelijke huishouding zijn vastgelegd; tegelijkertijd kan slechts één persoon als levenspartner worden aangemerkt; een bloedverwant in de rechtstreekse lijn kan niet als relatiepartner worden aangemerkt. AVR: arbeidsvoorwaardenreglement. De bepalingen van het AVR die van toepassing zijn op de gehuwde werknemer zijn ook van kracht voor de werknemer met een relatiepartner. I.3 Verplichtingen werkgever en werknemer Werkgever ICCO is verplicht de werknemer in staat te stellen de overeengekomen werkzaamheden naar diens beste vermogen te verrichten en daarbij aanwijzingen te geven, met inachtneming van de eisen van de functie van de medewerker en al datgene te doen en na te laten, wat een goed werkgever in gelijke omstandigheden behoort te doen en na te laten. Werknemer De werknemer is verplicht de bedongen arbeid naar zijn beste vermogen te verrichten en al datgene te doen en na te laten wat een goede werknemer in gelijke omstandigheden behoort te doen of na te laten. Binnen redelijke grenzen en voor zover dit direct of indirect voorvloeit uit het belang van het werk dan wel bijzondere omstandigheden dit vragen, is de werknemer, nadat daarover door ICCO overleg met hem is gepleegd, verplicht: - voor een periode van ten hoogste 6 maanden andere werkzaamheden te verrichten, al dan niet op een andere standplaats; ICCO kan genoemde periode verlengen nadat de werknemer hiermee heeft ingestemd; ICCO Arbeidsvoorwaarden Reglement 4

5 Hoofdstuk I ALGEMEEN - voor een vooraf vastgestelde periode in te stemmen met een wijziging in de regeling van zijn arbeidstijd, overwerk inbegrepen; - in het algemeen alle medewerking te verlenen, die van hem wordt gevraagd. Van de werknemer wordt verwacht dat hij zich jegens collega s in het openbaar op betamelijke wijze gedraagt en dat hij de goede verstandhouding op de afdeling waar hij werkzaam is, helpt te bewaren en te bevorderen. Het is de werknemer niet toegestaan enige mededeling te doen over aangelegenheden aangaande ICCO en haar relaties buiten de sfeer van de uitvoering van de functie - zowel tegenover collega s als derden. Deze verplichting geldt ook na beëindiging van het dienstverband. Onder geen enkele omstandigheid is het de werknemer toegestaan geschenken, beloningen of provisie (kleine attenties daargelaten) aan te nemen of te vorderen van personen die voor ICCO werkzaam zijn, van leveranciers van ICCO of van personen, met wie de werknemer uit hoofde van zijn functie in aanraking komt. Ook is het de werknemer verboden deel te nemen aan ten behoeve van ICCO uit te voeren aannemingen of leveringen. De werknemer is verplicht de zaken en gelden, die door ICCO aan zijn zorgen zijn toevertrouwd, zorgvuldig te beheren. De werknemer kan slechts worden verplicht tot gehele of gedeeltelijke vergoeding van door ICCO geleden schade, voor zover deze is ontstaan door opzet en/of grove schuld of nalatigheid van de werknemer. ICCO Arbeidsvoorwaarden Reglement 5

6 Hoofdstuk II DIENSTVERBAND II DIENSTVERBAND II.1 Aanstelling en proeftijd Aanstelling De arbeidsovereenkomst wordt schriftelijk aangegaan en gewijzigd. ICCO zorgt voor het opstellen van een arbeidsovereenkomst. De arbeidsovereenkomst wordt voor onbepaalde tijd of bepaalde tijd aangegaan. Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd mag niet voor langer dan maximaal 1 jaar worden aangegaan, tenzij sprake is van één van onderstaande omstandigheden: - indien de werkzaamheden strekken tot tijdelijke vervanging vanwege afwezigheid wegens het volgen van een opleiding, ziekte, onbetaald verlof en militaire dienst, bedraagt de maximale duur van de overeenkomst 3 jaar, met de mogelijkheid deze voor niet meer dan 3 maanden te verlengen overeenkomstig art. 7:668a lid 3 van het Burgerlijk Wetboek; - indien de werkzaamheden waarmee de werknemer wordt belast van tijdelijke aard zijn, is de duur gelijk aan de duur van de overeengekomen werkzaamheden. Onder werkzaamheden van tijdelijke aard worden in dit verband werkzaamheden verstaan die vanwege hun van het reguliere takenpakket afwijkende karakter slechts voor een beperkte tijdsduur worden verricht alsmede werkzaamheden met een bepaald omschreven doel, die na realisering hiervan niet meer worden uitgeoefend; - indien de financiering van de te verrichten werkzaamheden tijdelijk is, is de duur van deze arbeidsovereenkomst maximaal gelijk aan die van de tijdelijke financiering; - indien een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd samenloopt met een stage- c.q. leerovereenkomst bedraagt de duur maximaal de duur van die overeenkomst; - indien een werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt belast met de uitvoering van een project waarvan de financiering van tijdelijke aard is, kan ter vervanging van deze werknemer met een andere werknemer een arbeidsovereenkomst worden aangegaan voor de duur van dit project. Indien een arbeidsovereenkomst, die voor bepaalde tijd is aangegaan, na het verstrijken van de termijn stilzwijgend wordt voortgezet, wordt zij geacht vanaf dat tijdstip te zijn verlengd voor dezelfde tijd, maar ten hoogste voor een jaar overeenkomstig art. 7:668a van het Burgerlijk Wetboek. De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan worden verlengd overeenkomstig artikel 7:668a van het Burgerlijk Wetboek. De arbeidsovereenkomst vermeldt tenminste: - de datum van indiensttreding - aanstelling voor bepaalde of onbepaalde tijd - de duur van de aanstelling - duur proeftijd, indien deze is overeengekomen - de arbeidsduur - de functie en het functieniveau - het salaris en het salarisschaalniveau - de van toepassing zijnde pensioenregeling - de overige individueel geldende afspraken. Proeftijd Bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst kan een proeftijd overeengekomen worden overeenkomstig artikel 7:652 jc 7:676 van het Burgerlijk Wetboek. De proeftijd kan maximaal 2 maanden bedragen. Gedurende de proeftijd kan de arbeidsovereenkomst door beide partijen met onmiddellijke ingang of onverwijld worden opgezegd. Geneeskundige verklaring Wanneer de aard van de functie daartoe aanleiding geeft (bijv. functies waarbinnen met enige regelmaat wordt gereisd, zoals Relatiebeheerder en Assistent Relatiebeheerder) wordt de arbeidsovereenkomst onder voorbehoud van de verklaring aangegaan. ICCO wijst de geneeskundige aan; de kosten voor het verkrijgen van de verklaring komen ten laste van ICCO. Het is mogelijk binnen 14 dagen na ontvangst van de geneeskundige verklaring een second opinion aan te vragen bij andere geneeskundige. De keuze van de geneeskundige alsmede de kosten komen ten laste van ICCO. ICCO Arbeidsvoorwaarden Reglement 6

7 Hoofdstuk II DIENSTVERBAND II.2 Arbeidsduur en werktijden De arbeidsduur bedraagt in de regel gemiddeld 36 uur per week. De indeling van de werktijden en wijziging daarvan worden door ICCO na overleg met de werknemer geregeld, afhankelijk van de eisen die door de normale gang van zaken van werkzaamheden of door het optreden van bijzondere omstandigheden worden gesteld. Op zaterdagen, zondagen, Goede Vrijdag, nationale feestdagen en de algemeen erkende christelijke feestdagen alsmede op 5 mei, wordt in de regel geen arbeid verricht. * De openingstijden van het kantoor zijn maandag tot en met vrijdag van uur. De lunchpauze is 30 respectievelijk 45 minuten, afhankelijk van een 8- of 9-urige werkdag en wordt in ieder geval genomen van uur. Toepassing van glijdende werktijden is toegestaan met dien verstande dat iedere werknemer tussen 9.00 en uur in principe aanwezig dient te zijn en vaste werktijden dient te kiezen; uitgezonderd de overeengekomen dagen conform de regeling telewerken. * In het kader van de 36-urige werkweek kan een voltijder kiezen voor één van de volgende varianten: 1 een week-variant: 4 dagen van 9 uur (+ 45 minuten pauze) en dus een vaste vrije dag per week 2 een week-variant: 4 dagen van 8 uur (+ 30 minuten pauze) en ½ dag van 4 uur; dus een vaste vrije ochtend of middag in de week 3 een twee-weekse variant: een week van 5 dagen van 8 uur (+30 minuten pauze) en een week van 4 dagen van 8 uur (+ 30 minuten pauze); dus één vaste vrije dag per 14 dagen 4 een spaarvariant: werkweek van 38 uur ( uur); werknemer spaart dan 2 uur per week; dat is afgerond 90 uur (= 12 dagen) op jaarbasis. (NB: ook parttimers kunnen gebruik maken van de spaarvariant) N.B. 1 Spaarvariant Om deze variant organisatorisch haalbaar te maken is een aantal voorwaarden aan de spaarvariant verbonden: - de 90 spaaruren (of 12 spaardagen) worden aan het begin van het jaar (of later, naar rato van het aantal maanden, bij een latere datum van ingang) toegekend en worden in hetzelfde jaar opgenomen. Het saldo spaaruren is per 31 december van enig jaar altijd nul. - de 90 spaaruren (of 12 spaardagen) kunnen alleen in drie blokken van 30 uur (4 dagen) worden opgenomen - Per 4 maanden dient werknemer op te geven wanneer hij in die periode een blok wenst op te nemen. Bij ziekte van enige dagen of meer stopt de opbouw van het spaartegoed (is de werknemer bijv. 14 dagen ziek, dan is er voor dat jaar 4 uur te weinig gespaard). Bij ziekte tijdens realisatie van het spaarblok bestaat recht op compensatie; opbouw van het spaartegoed heeft nl. al plaatsgevonden. Spaaruren worden nooit uitbetaald en dienen in ieder geval opgenomen te zijn bij onderbreking tussen tijdelijke dienstverbanden. Eventueel teveel opgenomen spaaruren worden bij uitdiensttreding verrekend N.B. 2 Weekvariant Bij ziekte op de vrije middag/vrije dag (vrij vanwege de gekozen variant) wordt deze dag niet gecompenseerd. 40-urige werkweek Met ingang van 1 april 2002 kunnen werknemer en ICCO, op verzoek van de werknemer en op basis van het wederzijds belang, overeenkomen op vrijwillige basis de arbeidsduur structureel (maar ook tijdelijk) verhogen van 36 naar maximaal 40 uur. Dit geldt alleen voor individueel bepaalbare situaties. ICCO Arbeidsvoorwaarden Reglement 7

8 Hoofdstuk II DIENSTVERBAND Voorwaarden voor de verhoging van de arbeidsduur: - uitbreiding is vrijwillig: de werknemer kan niet worden gedwongen; - de werknemer is tenminste één jaar in dienst; - het (eventuele) vorige verzoek is 2 jaar of langer geleden gedaan; - verhoging kan niet gelden voor de werknemer die een verlof van lange duur geniet, aan wie gedeeltelijk ontslag is verleend i.v.m. vervroegde uittreding, die arbeidsgehandicapt is o.g.v. art. 2 van de Wet op Reïntegratie Arbeidsgehandicapten en bij wie een verminderde; arbeidsprestatie is vastgesteld. ICCO kan het verzoek op de volgende gronden afwijzen: - er is niet voldoende werk; - er is geen geld om de extra uren te betalen; - de vastgestelde formatie- of personeelsbegroting biedt geen ruimte. II.3 Deeltijd * De mogelijkheid om het werk in een deeltijd dienstverband te verrichten staat open voor alle functies. Een verzoek voor aanpassing van de werktijd wordt aangevraagd bij de leidinggevende. De ondergrens voor een deeltijd dienstverband is 50% (18 uur) II.4 Nevenwerkzaamheden De werknemer is verplicht ICCO schriftelijk in kennis te stellen van het voornemen gehonoreerde nevenwerkzaamheden te gaan verrichten en van uitbreiding van bestaande gehonoreerde nevenwerkzaamheden. Indien deze werkzaamheden of de uitbreiding daarvan als strijdig met of schadelijk voor de vervulling van de functie kunnen worden beschouwd, zal ICCO de werknemer binnen twee maanden na verzending van bedoelde kennisgeving schriftelijk onder opgave van redenen meedelen dat het verrichten van deze werkzaamheden, of uitbreiding daarvan, niet geoorloofd is. Voordat ICCO een beslissing neemt tot het niet toestaan van het verrichten van gehonoreerde nevenwerkzaamheden of tot het uitbreiden daarvan, is zij verplicht de werknemer te horen. Indien door ICCO niet binnen twee weken na het horen antwoord wordt gegeven op bedoelde kennisgeving, wordt de goedkeuring geacht te zijn verleend. Een verleende toestemming kan te allen tijde door ICCO worden ingetrokken, wanneer naar haar oordeel en gehoord de werknemer, het belang van de werkzaamheden dat vereist. II.5 Schorsing / op non-actiefstelling Schorsing ICCO kan de werknemer maximaal 14 dagen schorsen met behoud van salaris, indien het vermoeden bestaat dat een dringende reden voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst aanwezig is, als bedoeld in artikel 7:677 en 7:678 van het Burgerlijk Wetboek. Deze termijn kan ten hoogste éénmaal met 14 dagen worden verlengd. De schorsing wordt door ICCO gemotiveerd en schriftelijk bevestigd aan de werknemer. Over het voornemen tot schorsing en tot verlenging daarvan zal ICCO de werknemer horen of doen horen, althans daartoe behoorlijk oproepen. De werknemer heeft de bevoegdheid zich te laten bijstaan door een raadsman. Blijkt het vermoeden dat tot schorsing heeft geleid, ongegrond te zijn, dan zal de werknemer door ICCO worden gerehabiliteerd, hetgeen schriftelijk aan de werknemer zal worden meegedeeld of bevestigd. Het niet rehabiliteren van de werknemer en het niet tijdig schriftelijk meedelen of bevestigen van zijn rehabilitatie, als het vermoeden dat tot schorsing heeft geleid niet juist blijkt te zijn, kunnen voor de werknemer een grond tot onmiddellijke beëindiging van het dienstverband opleveren, als bedoeld in artikel 7:677 en 7:679 van het Burgerlijk Wetboek. ICCO Arbeidsvoorwaarden Reglement 8

9 Hoofdstuk II DIENSTVERBAND Op non-actiefstelling ICCO kan de werknemer voor een periode van maximaal 14 dagen op non-actief stellen, indien de voortgang van de werkzaamheden door welke oorzaak dan ook ernstig wordt belemmerd. Deze termijn kan ten hoogste éénmaal met dezelfde periode worden verlengd. Het besluit tot op non-actiefstelling alsmede het besluit tot verlenging ervan wordt door ICCO zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de werknemer meegedeeld onder vermelding van de redenen waarom de voortgang van de werkzaamheden deze maatregel vereist. Op non-actiefstelling geschiedt steeds met behoud van salaris. ICCO is verplicht gedurende de periode van de op non-actiefstelling die voorzieningen te treffen die nodig zijn om de werkzaamheden wederom voortgang te doen vinden. Na het verstrijken van de periode van 14 dagen respectievelijk 28 dagen is de werknemer gerechtigd zijn werkzaamheden te hervatten. De op non-actiefstelling kan niet bij wijze van strafmaatregel worden gebruikt. II.6 Einde van de arbeidsovereenkomst / opzegtermijn Einde van de arbeidsovereenkomst Onverminderd de overige in de wet genoemde gevallen eindigt de arbeidsovereenkomst: - met wederzijds goedvinden; - met ingang van de datum waarop de werknemer gebruik maakt van de regeling tot vervroegde uittreding; - met ingang van de datum waarop de werknemer een uitkering krachtens Flexpensioen/OBU of ruil-obu geniet, als bedoeld in het reglement voor Pensioenfonds voor Zorg en Welzijn; - op de eerste dag van de maand waarin de werknemer de pensioengerechtigde leeftijd of wel de leeftijd van 65 jaar bereikt; - door het verstrijken van de termijn, waarvoor de arbeidsovereenkomst is aangegaan; - door opzegging met inachtneming van de wettelijke c.q. overeengekomen en vastgelegde opzegtermijn; - door beëindiging om een dringende reden, als bedoeld in artikel 7:677, 7:678 of 7:679 van het Burgerlijk Wetboek; - wanneer de werknemer twee jaar lang onafgebroken arbeidsongeschikt is geweest; - door overlijden van de werknemer. Opzegging van de arbeidsovereenkomst dient schriftelijk te gebeuren, zowel door ICCO als door de werknemer. ICCO zal, als de werknemer dit verzoekt, de redenen voor de opzegging hierin opnemen. Opzegtermijn Onverminderd de voor de opzegging geldende wettelijke bepalingen is de termijn van opzegging: - voor de werknemer: 1 maand, tenzij contractueel een andere termijn is overeengekomen - voor ICCO: bij een arbeidsovereenkomst die op de dag van opzegging: korter dan vijf jaar heeft geduurd: 1 maand; vijf jaar of langer maar korter dan tien jaar heeft geduurd: 2 maanden; tien jaar of langer maar korter dan vijftien jaar heeft geduurd: 3 maanden; vijftien jaar of langer heeft geduurd: 4 maanden. Beide partijen kunnen met wederzijds goedvinden een andere termijn overeenkomen. Deze afwijkende termijn wordt schriftelijk vastgelegd. ICCO Arbeidsvoorwaarden Reglement 9

10 Hoofdstuk III ARBEIDSVOORWAARDEN III ARBEIDSVOORWAARDEN III.1 Salaris en inschaling Alle wijzigingen in salariëring worden aan de werknemer schriftelijk meegedeeld. Het salaris wordt per maand uitbetaald en dient uiterlijk de 25e dag van de maand ter beschikking van de werknemer te zijn. Het salaris wordt uitbetaald tot en met de dag voorafgaande aan die, waarop de arbeidsovereenkomst eindigt. Als de medewerker in strijd met zijn verplichtingen opzettelijk nalaat zijn werkzaamheden te verrichten, wordt geen salaris uitbetaald. Inschaling * Bij inschaling wordt van twee uitgangspunten uitgegaan: 1. de waardering van de functie bepaalt de salarisgroep waarin werknemer wordt geplaatst; 2. de ervaring. Ad 1 Conform de nieuwe functiewaarderingssystematiek zijn alle functies beschreven en gewaardeerd. Per directiebesluit zijn de volgende inschalingen tot stand gekomen. Ad.2 ervaring Ervaringsjaren zijn de jaren die de werknemer heeft gewerkt: - in dienstverband in eenzelfde functie - in dienstverband in een vergelijkbare functie - als stagejaren met betrekking tot projecten overzee - als vrijwilligersjaren in vergelijkbaar werk - in de non-profitsfeer in vergelijkbare werksituaties in relatie tot de relevantie die de ervaring voor de betrokken functie heeft. Afdelingen Functies Schaal DIRECTIE Directiesecretaresse 8 Directiesecretaris 11 COMMUNICATIE EN LOBBY Communicatie en Lobby Communicatieadviseur (/persvoorlichter) 10 Medewerker Interne 8 Communicatie/drukwerkbegeleider Communicatiemedewerker Evenementen en 9 Marketing Communicatieadviseur (interne communicatie) 10 Bedrijfsjournalist 10 Managementassistent 7 Lobbyist 10 Webmaster 8 Coördinator Jongeren Uitzendprogramma 9 Secretaresse 6 Frontdesk Relatiebeheerder Frontdesk 10 ICCO Arbeidsvoorwaarden Reglement 10

11 Hoofdstuk III ARBEIDSVOORWAARDEN KWALITEIT EN CONTROL Kwaliteitscoördinator 10 Controller 12 Interne Auditor 9 INTERNATIONALE PROGRAMMA S Programma-afdelingen Programmamanager 13 Programmacoördinator 11 Relatiebeheerder 10 Relatiebeheerder Noodhulp 10 Medewerker Lokale Marktontwikkeling 10 Assistent Relatiebeheerder 9 Management Assistent 7 Hoofd Administratieve Zaken 11 Bedrijfseconomische Medewerker 10 Financieel Administratief Medewerker 8 Secretaresse 6 Programmaleider FID 11 Relatiebeheerder FID 10 Coördinator Kredietdesk 10 Medewerker kredietdesk 9 RESEARCH & DEVELOPMENT Beleidsadviseur (onderzoek en evaluatie, 10 themaspecialist) Medewerker publicaties 10 Documentalist 7 Managementassistent 7 Secretaresse 6 Assistent documentalist 5 Learning Facilitator 10 Junior medewerker PME noodhulp 9 Medewerker Instrumentarium 9 Junior beleidsmedewerker Minloon BEDRIJFSVOERING Financiën en Beheer Hoofd FBF 12 Financieel Administrateur 9 Financieel Administrateur Projecten 9 Financieel Medewerker Betalingsverkeer 7 Salarisadministrateur 8 Assistent Boekhouder 7 Facilitaire Zaken Medewerker facilitaire dienst 6 Medewerker receptie 5 Medewerker reizen 7 Personeel en Organisatie Hoofd Personeel & Organisatie 12 P&O adviseur 10 Arbocoördinator 9 Management Assistent P&O 7 secretaresse 6 Ambtelijk secretaris OR 8 ICCO Arbeidsvoorwaarden Reglement 11

12 Hoofdstuk III ARBEIDSVOORWAARDEN ICT Hoofd ICT 12 Coördinator Helpdesk 9 1 e lijns Helpdeskmedewerker 6 2 e lijns Helpdeskmedewerker 7 Applicatiebeheerder 8 Netwerkbeheerder 9 Projectleider ICT 9 Systeemontwerper/programmeur 9 ARCHIEF Archiefbeheerder 5 Verhogingen Jaarlijks wordt per 1 januari het salaris in principe (bij minimaal voldoende beoordeling) met één periodiek verhoogd, binnen de grenzen van de voor elke functie geldende salarisschaal. Indien een werknemer per 1 januari korter dan 6 maanden in dienst is, wordt in het algemeen geen periodiek toegekend. Slechts in bijzondere gevallen wordt, gekoppeld aan een beoordelingsgesprek, geen periodiek verleend. Een extra periodiek kan worden verleend wanneer betrokkene meer dan een redelijkerwijs te verwachten prestatie heeft geleverd. Het in het geheel niet verlenen van een periodiek, alsmede het verlenen van meer dan één periodiek behoeft een expliciet besluit van de Algemeen Directeur. Promotieregeling Bij overgang naar een hogere salarisgroep als gevolg van verandering van functie, wordt het salaris als regel vastgesteld op het naasthogere bedrag van de hogere schaal. Herwaardering van de functie In geval van functie(her)waardering waarbij sprake is van waardering in een hogere schaal en er sprake is van vakvolwassenheid bij de uitoefening van de functie, is er sprake van horizontale inschaling in de hogere schaal. Onkostenvergoeding* RvB-leden ontvangen een vergoeding van 68,07 per maand. Indien de vergoeding gedurende 3 maanden van het jaar wordt onderbouwd met bewijslast wordt het bedrag netto uitbetaald, zoniet, dan wordt het bedrag bruto uitbetaald. ICCO Arbeidsvoorwaarden Reglement 12

13 Hoofdstuk III ARBEIDSVOORWAARDEN III.2 Salarisschalen Salarisschalen per 1 april 2009 per maand per jaar schalen , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 10 ICCO Arbeidsvoorwaarden Reglement 13

14 Hoofdstuk III ARBEIDSVOORWAARDEN per maand per jaar schalen , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 10 ICCO Arbeidsvoorwaarden Reglement 14

15 Hoofdstuk III ARBEIDSVOORWAARDEN III.3 Vakantietoeslag De werknemer ontvangt in de maand mei een vakantietoeslag over de periode, waarin hij gedurende het afgelopen tijdvak van 1 juni tot en met 31 mei salaris en/of uitkering heeft genoten in dienst van ICCO. De vakantietoeslag bedraagt per kalendermaand 8% van het salaris, dat de werknemer in die maand heeft genoten. Werknemers die niet de gehele periode van 12 maanden in dienst zijn geweest, ontvangen vakantietoeslag naar rato. Werknemers die voor 1 juni van het jaar de dienst verlaten, ontvangen hun vakantietoeslag bij de eindafrekening. III.4 Eindejaarsuitkering De werknemer ontvangt in de maand december een eindejaarsuitkering over de periode waarin hij gedurende het tijdvak van 1 januari tot en met 31 december salaris en/of uitkering heeft genoten in dienst van de werkgever. De eindejaarsuitkering bedraagt vanaf 1 januari 2010 per kalendermaand 8,3% van het salaris, dat de werknemer in die maand heeft genoten. Uitbetaling vindt zonodig plaats bij ontslag van de werknemer en wel over het tijdvak gelegen tussen 1 januari en de datum van ontslag. III.5 Vakantie In elk kalenderjaar heeft de werknemer recht op vakantie met behoud van salaris. Voor de werknemer met een volledig dienstverband bedraagt de vakantie ± 165,6 werkuren (het exacte aantal uren wordt gebaseerd op het aantal werkbare dagen in een jaar en wordt uitgerekend door het PI-systeem). Voor deeltijdmedewerkers wordt het aantal vakantie-uren naar rato vastgesteld. Indien de arbeidsovereenkomst in de loop van een kalenderjaar aanvangt of eindigt, wordt het aantal vakantieuren naar rato vastgesteld. De werknemer heeft verlof met behoud van salaris op Goede Vrijdag, nationale feestdagen, de algemeen erkende christelijke feestdagen en op 5 mei. Per kalenderjaar verwerft de werknemer met een volledig dienstverband: Leeftijd verhoging van 45 tot en met 49 jaar 7,2 uren van 50 tot en met 54 jaar 14,4 uren van 55 tot en met 59 jaar 21,6 uren 60 jaar en ouder 28,8 uren De aanspraak op de extra uren geldt vanaf het kalenderjaar van het bereiken van de betreffende leeftijd. Voor deeltijdmedewerkers wordt het aantal uren naar rato vastgesteld. ICCO kent de werknemer die tijdens zijn vakantie door ziekte of ongeval wordt getroffen vervangende vakantie toe, mits de werknemer de aard en de duur van de ziekte of het ongeval aantoont. Het opnemen van vakantie-uren geschiedt na tijdig voorafgaand overleg tussen leidinggevende en medewerker. Werknemer dient minimaal twee weken aaneengesloten dan wel minimaal twee keer één week vakantie op te nemen. De vakantie dient zoveel mogelijk te worden opgenomen in het kalenderjaar, waarin de aanspraak is ontstaan. Vastgestelde verplichte snipperdagen Per kalenderjaar kunnen maximaal drie dagen als verplichte snipperdagen worden aangewezen. ICCO stelt deze dagen vast met instemming van de ondernemingsraad voor de eerste maand van het betreffende jaar. Voor 2010 is 14 mei (dag na Hemelvaart) als verplichte snipperdag vastgesteld. * ICCO Arbeidsvoorwaarden Reglement 15

16 Hoofdstuk III ARBEIDSVOORWAARDEN Opgebouwde vakantierechten In overleg met de leidinggevende kan de werknemer maximaal het equivalent van twee werkweken verlof (bij fulltime 2 x 36 uur, bij bijv. 28-urige werkweek 2 x 28 uur) meenemen naar een volgend jaar, tenzij ICCO en de werknemer in overleg besluiten daarvan af te wijken. Aan het opnemen van naar het volgend kalenderjaar overgeschreven vakantiedagen kunnen door ICCO in overleg met de ondernemingsraad voorwaarden worden verbonden. Opgebouwde vakantierechten vervallen na 5 jaar. Vakantieopbouw tijdens arbeidsongeschiktheid De werknemer, die arbeidsongeschikt is heeft aanspraak op vakantie over het tijdvak van de laatste zes maanden waarin de arbeid niet volledig werd verricht. De werknemer die gedeeltelijk arbeidsongeschikt is heeft aanspraak op vakantie voor het deel van zijn dienstverband waarvoor hij arbeidsgeschikt is. Voorbeeld Werknemer wordt ziek op 1 januari 2006 Hij wordt 50% arbeidsgeschikt op 1 maart 2006 en volledig arbeidsgeschikt op 1 januari De werknemer heeft aanspraak op opbouw van vakantiedagen over het deel van het dienstverband dat hij arbeidsgeschikt is gedurende de laatste zes maanden van de arbeidsongeschiktheid, dus vanaf 1 juli Over de periode 1 maart tot 1 juli bouwt de werknemer voor 50% vakantiedagen op, omdat hij 50% arbeidsgeschikt is. De vakantiedagen van 1 januari tot 1 maart zijn vervallen, evenals 50% van de vakantiedagen tussen 1 maart en 1 juli. In cijfers: Opbouw in 2006: 165,6 uur Vervallen: januari tot maart: 3/12 x 165,6= 41,4 uur. Vervallen: 50% van maart tot juli: 3/12 x 165,6 x 50%= 20,7 uur Vervallen: 50% van juli tot januari 2006: 6/12 x 165,6 x 50% = 41,4 uur Totaal recht in 2006: 165,6 41,4 20,7-41,4 uur= 62,1 uur Restant vakantiedagen bij uitdiensttreding De werknemer streeft ernaar dat bij beëindiging van het dienstverband zijn vakantiedagensaldo nul is. Indien de werkzaamheden dit niet toelaten, vindt uitbetaling van het resterende aantal uren plaats. Kopen of verkopen vakantie-uren Zie H IV.10 ICCO Arbeidsvoorwaarden Reglement 16

17 Hoofdstuk III ARBEIDSVOORWAARDEN III.6 Reiskostenvergoeding woon-werkverkeer * Voor werknemers in dienst vóór 1 september 2005 De werknemer heeft aanspraak op een tegemoetkoming in de reiskosten voor het dagelijks reizen tussen woning en standplaats, indien de te reizen afstand meer dan 10 kilometer bedraagt, onder de volgende voorwaarden: - vergoeding vindt plaats vanaf 10 km enkele reis op basis van 2 e klas openbaar vervoer. Op dit bedrag wordt een eigen bijdrage ingehouden van 1 zone buskosten, berekend naar het tarief per maand (dat zijn kosten van verplaatsing binnen de gemeente Utrecht); Vaststelling van de voordeligste vorm van openbaar vervoer vindt plaats op basis van de berekening via 9292OV.nl. Het aankomsttijdstip bij de standplaats wordt voor deze berekening vastgesteld op 8.30 uur. De maximale vergoeding wordt bepaald door de fiscale wetgeving voor reiskosten woon-werkverkeer - de vergoeding is gebonden aan de fiscale forfaitaire regeling; - de vergoeding wordt maandelijks uitbetaald, ook tijdens vakantie of buitenlandse zakenreizen - de vergoeding wordt gestaakt als werknemer langer dan twee maanden arbeidsongeschikt is, zodra werknemer het werk hervat, vindt weer uitbetaling plaats; - de vergoeding vervalt op het moment van aanvang zwangerschapsverlof en sabbatical verlof; bij hervatting van het werk vindt weer uitbetaling plaats; - indien werknemer verhuist naar een woonplaats die op grotere afstand ligt van de standplaats, wordt de vergoeding gebaseerd op de afstand oude woonplaats/standplaats. - Bij wijziging van de tarieven wordt de vergoeding bijgesteld op grond van het gemiddelde stijgingspercentage van de openbaar vervoerstarieven - Voor werknemers in dienst vanaf 1 september 2005 De werknemer heeft aanspraak op een tegemoetkoming in de reiskosten voor het dagelijks reizen tussen woning en standplaats, indien de te reizen afstand meer dan 10 kilometer bedraagt, onder de volgende voorwaarden: - Vergoeding vindt plaats vanaf 10 km enkele reis op basis van 0,19 per kilometer. Vaststelling van de vergoeding vindt plaats aan de hand van de kortste route en een kilometerberekening tussen woonplaats en standplaats op basis van postcodevergelijking via de routeplanner van de ANWB website. - Het maximale aantal kilometers dat voor vergoeding in aanmerking komt is 50 kilometer enkele reis. Hierop wordt per enkele reis 10 km in mindering gebracht als eigen bijdrage. - De maximale vergoeding wordt bepaald door de fiscale wetgeving voor reiskosten woonwerkverkeer. Dit betekent dat de vergoeding maximaal gedurende 214 dagen per jaar wordt uitgekeerd. De vergoeding per jaar wordt berekend volgens de volgende formule: (aantal kilometers per dag retour(max. 100 km) 20 kilometer) x 0,19 x 214 x (aantal werkdagen per week /5). - De maximale vergoeding per jaar wordt uitgekeerd in maandelijkse delen. - Voor medewerkers met een parttime dienstverband wordt de vergoeding naar rato van het aantal werkdagen vastgesteld en voor telewerkers wordt één dag per week op het aantal werkdagen in mindering gebracht. - De vergoeding wordt maandelijks uitbetaald, ook tijdens vakantie of buitenlandse dienstreizen, tegelijkertijd met het salaris van de werknemer. De vergoeding wordt gestaakt als werknemer langer dan twee maanden arbeidsongeschikt is. - De vergoeding vervalt op het moment van aanvang zwangerschapsverlof en sabbatical verlof. - Indien werknemer verhuist naar een woonplaats die op grotere afstand ligt van de standplaats, wordt de vergoeding gebaseerd op de nieuwe afstand tussen woonplaats en standplaats met een maximum van 50 km. III.7 Ziektekosten De werknemer, zijn/haar partner en (studerende) kinderen (tot 27 jaar) kunnen deelnemen aan het voor ICCO geldende collectieve contract voor de ziektekostenverzekering. De premie wordt bij deelname aan het collectief contract door ICCO een jaar vooruitbetaald en in maandelijkse termijnen via het salaris van de werknemer verrekend. Indien de werknemer kiest voor een andere ziektekostenverzekeraar wordt de premie door de werknemer rechtstreeks aan de verzekeraar betaald. ICCO Arbeidsvoorwaarden Reglement 17

18 Hoofdstuk III ARBEIDSVOORWAARDEN De werkgever betaalt een jaarlijkse bijdrage in de kosten van de zorgverzekering ter hoogte van 600 bruto naar rato van de omvang van het dienstverband. Deze bijdrage is verwerkt in het salarisbedrag, wat neerkomt op een verhoging van het maandbedrag van 45,62 excl. vakantie- en eindejaarsuitkering. De bijdrage is niet afhankelijk van deelname aan het collectieve contract. III.8 Pensioen / OBU / Flexpensioen ICCO is aangesloten bij het Pensioenfonds voor Zorg en Welzijn (PFZW), (voorheen PGGM). In het jaarlijkse arbeidsvoorwaardenoverleg van Protestantse Kerk in Nederland wordt de verdeling van de pensioenpremie tussen werkgever en werknemer vastgesteld. De premie die de werknemer betaalt wordt ingehouden op het salaris van de werknemer. Deelname aan de pensioenvoorziening is verplicht. Het PFZW-pensioenpakket Het pakket bestaat uit de volgende voorzieningen: - Ouderdomspensioen - Overbruggingsuitkering (alleen voor werknemers geboren voor 1 januari 1949) - FLEX-pensioen (alleen voor werknemers, geboren voor 1 januari 1950) - Bij arbeidsongeschiktheid een gehele of gedeeltelijke premievrije deelneming - Bij arbeidsongeschiktheidspensioen aanvulling op de WAO- of WIA-uitkering van de overheid en aanvulling op de WAO of WIA uitkering bij een inkomen boven het maximum WAOuitkeringsloon - Partnerpensioen en wezenpensioen - Compensatie (geheel of gedeeltelijk) van het zgn. ANW-tekort. Werknemersaandeel Het werknemersaandeel in de premie voor het Ouderdomspensioen bedraagt 9,76% (per 1 januari 2010) van de bijdragegrondslag, rekening houdend met de franchise van (per 1 januari 2010) op jaarbasis (naar rato van de werktijd). Het werknemersaandeel in de premie voor het Arbeidsongeschiktheidspensioen bedraagt 0,15% van de bijdragegrondslag, rekening houdend met de franchise van (per 1 januari 2010) op jaarbasis. Deze wordt niet naar rato van de werktijd berekend. Totale pensioenpremie De totale premie (dus inclusief werkgeversdeel) voor het Ouderdomspensioen bedraagt 23,1% (vanaf 1 januari 2010) van de berekeningsgrondslag minus de AOW franchise van (per 1 januari 2010) op jaarbasis (naar rato van de werktijd). De premie voor het Arbeidsongeschiktheidspensioen bedraagt 0,5% van de bijdragegrondslag, rekening houdend met een franchise van (per 1 januari 2010) op jaarbasis. Deze wordt niet naar rato van de werktijd berekend. OBU / Flexpensioen Als de werknemer gebruik wenst te maken van de OBU (overbruggingsuitkering) of het Flexpensioen dient hij dat tenminste drie maanden voor de beoogde uittredingsdatum aan ICCO te melden. Als de werknemer dat wenst, zal ICCO overleg voeren met de werknemer over het aangaan van een nieuwe arbeidsovereenkomst. Als opnieuw een arbeidsovereenkomst wordt aangegaan, kan deze werknemer geen aanspraak maken op eerdere verworven rechten. PFZW Extra Pensioen PGGM heeft de collectieve pensioenregeling uitgebreid met het PGGM Extra Pensioen. Werknemers hebben de gelegenheid op basis van vrijwilligheid hun Flex- en of Ouderdomspensioen te verhogen. De premie wordt betaald uit het brutoloon, spaarloon of levenslooptegoed. Voor werknemer geboren voor 1 januari 1950 bestaat de mogelijkheid om extra te sparen voor flexpensioen of OBU. Voor medewerkers, geboren op of na 1 januari 1950 geldt dat alleen extra storting plaats kan vinden in het ouderdomspensioen Middelloon Met ingang van 1 januari 2004 is PFZW overgestapt van een eindloonregeling naar een middelloonregeling. Een middelloonregeling houdt rekening met het salaris dat u gemiddeld in alle ICCO Arbeidsvoorwaarden Reglement 18

19 Hoofdstuk III ARBEIDSVOORWAARDEN jaren van uw loopbaan heeft verdiend. Het gemiddelde van het tijdens uw loopbaan verdiende salaris dient als basis voor de hoogte van uw pensioen Informatie Werknemer ontvangt van PFZW na aanmelding een algemene brochure. Voor alle informatie betreffende situaties in relatie tot pensioen, kan werknemer terecht bij PFZW, klantenservice, tel , of via de website van PFZW: III.9 Inhouding WGA-premie Vanaf 2007 mogen werkgevers de helft van de gedifferentieerde premie voor de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) op het nettoloon van de werknemer inhouden. Voor 2010 verhaalt ICCO 0,1% van deze WGA-kosten op de werknemer over ten hoogste per maand. De regeling wordt door de Belastingdienst niet aangemerkt als een aftrekbare premie voor de loonbelasting. De inhouding dient op het netto loon plaats te vinden. IV REGELINGEN EN VERGOEDINGEN IV.1 Arbeids(on)geschiktheid / loondoorbetaling In geval van arbeidsongeschiktheid is de werknemer, onverminderd de op hem krachtens desbetreffende verzekering rustende verplichtingen verplicht: - ICCO direct daarvan op de hoogte te stellen dan wel te laten stellen volgens de ziekmeldingsprocedure; - zo nodig geneeskundige hulp in te roepen en de gegeven voorschriften tot zijn herstel op te volgen; - na herstel ICCO daarvan in kennis te stellen en de werkzaamheden te hervatten. Doorbetaling bij arbeidsongeschiktheid (indien de ingangsdatum van de arbeidsongeschiktheid vóór 1 januari 2004 ligt) De werknemer die wegens ziekte, zwangerschap of bevalling geheel of gedeeltelijk verhinderd is zijn werkzaamheden te verrichten, heeft voor de duur van de arbeidsongeschiktheid zolang de arbeidsovereenkomst voortduurt tot en met maximaal 52 weken aanspraak op doorbetaling van het laatstgenoten nettosalaris. Indien en voorzover de werknemer aanspraak maakt op een uitkering ingevolge de Ziektewet, wordt het bedrag van deze uitkering in mindering gebracht. De werknemer die na de maximale periode vervolgens wegens arbeidsongeschiktheid in de zin van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering geheel of gedeeltelijk verhinderd is werkzaamheden te verrichten, heeft voor de duur van deze arbeidsongeschiktheid - zolang de arbeidsovereenkomst voortduurt - tot en met 52 weken aanspraak op een aanvulling op de WAO-uitkering alsmede uitkeringen in het kader van de pensioenregeling tot het niveau van het laatstgenoten nettosalaris.* Het recht op de uitkering vervalt geheel of gedeeltelijk indien: - de werknemer de verplichtingen van de arbeidsongeschiktheid niet nakomt; - de arbeidsongeschiktheid het gevolg blijkt te zijn van feiten, die de werknemer bij het geneeskundig onderzoek heeft verzwegen; - de arbeidsongeschiktheid te wijten is aan grove schuld of ernstige nalatigheid van de werknemer; - de werknemer weigert zich te onderwerpen aan een geneeskundig onderzoek, of na daartoe te zijn opgeroepen, zonder geldige reden niet verschijnt; - de werknemer zich schuldig maakt aan gedragingen waarvan verwacht kan worden, dat deze zijn genezing vertragen of belemmeren; - de aanspraak op een uitkering ingevolge de Ziektewet of de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering vervalt. Doorbetaling bij arbeidsongeschiktheid (indien de ingangsdatum van de arbeidsongeschiktheid na 1 januari 2004 ligt) De werknemer die wegens ziekte, zwangerschap of bevalling geheel of gedeeltelijk verhinderd is zijn werkzaamheden te verrichten, heeft voor de duur van de arbeidsongeschiktheid zolang de arbeidsovereenkomst voortduurt tot en met maximaal 52 weken aanspraak op doorbetaling van het laatstgenoten nettosalaris. Indien en voorzover de werknemer aanspraak maakt op een uitkering ingevolge de Ziektewet, wordt het ICCO Arbeidsvoorwaarden Reglement 19

20 bedrag van deze uitkering in mindering gebracht. De werknemer die na de eerste 52 weken arbeidsongeschiktheid vervolgens nog steeds verhinderd is werkzaamheden te verrichten, heeft voor de duur van deze arbeidsongeschiktheid - zolang de arbeidsovereenkomst voortduurt - tot en met 52 weken aanspraak tot 70% van zijn netto loon. Indien kort na ziekmelding blijkt dat een werknemer volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zal zijn, zonder kans op herstel, kan na 13 weken al een vervroegde arbeidsongeschiktheidskeuring worden aangevraagd. Indien deze keuring leidt tot een IVA-uitkering, wordt deze gedurende het eerste ziektejaar door de werkgever aangevuld tot 100%. Het recht op de uitkering vervalt geheel of gedeeltelijk indien: - de werknemer de verplichtingen van de arbeidsongeschiktheid niet nakomt; - de arbeidsongeschiktheid het gevolg blijkt te zijn van feiten, die de werknemer bij het geneeskundig onderzoek heeft verzwegen; - de arbeidsongeschiktheid te wijten is aan grove schuld of ernstige nalatigheid van de werknemer; - de werknemer weigert zich te onderwerpen aan een geneeskundig onderzoek, of na daartoe te zijn opgeroepen, zonder geldige reden niet verschijnt; - de werknemer zich schuldig maakt aan gedragingen waarvan verwacht kan worden, dat deze zijn genezing vertragen of belemmeren; - de aanspraak op een uitkering ingevolge de Ziektewet of de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering of WIA vervalt. Toelichting Vanaf 1 januari 2004 is de Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte van kracht geworden. Werknemers die na inwerkingtreding van de wet dus na 1 januari 2004 ziek zijn geworden, komen hierdoor pas na twee jaar dus vanaf 1 januari 2006 in aanmerking voor de (nieuwe) WAO (nu WIA). Voor ICCO betekent dit dat de loondoorbetalingsverplichting bij zieke werknemers is verlengd van één tot twee jaar. Op 1 januari 2006 is de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) in werking getreden. De wet omvat twee onderdelen: 1. De regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) 2. De regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) Gedurende de eerste twee ziektejaren moeten werknemer en werkgever zich inspannen om de werknemer terug te kunnen laten keren naar het werk. Als deze inspanningen onvoldoende resultaat hebben gehad, kan de zieke werknemer na twee jaar in aanmerking komen voor een uitkering op grond van de WIA. Kan de werknemer nog deels werken (35%-80% arbeidsongeschikt), dan krijgt hij of zij een uitkering krachtens de WGA. Is de werknemer duurzaam arbeidsongeschikt (80-100%) dan volgt een uitkering krachtens de IVA. Wie minder dan 35% arbeidsongeschikt is, kan geen aanspraak meer maken op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. De WAO blijft bestaan voor mensen die nu een WAO-uitkering hebben. Zij kunnen wel vanaf 1 oktober 2004 worden opgeroepen voor een herkeuring met nieuwe beoordelingsregels. Rechten tegenover derden Als de arbeidsongeschiktheid van de werknemer het gevolg is van een gebeurtenis op grond waarvan hij rechten tegenover derden kan verwezenlijken, verliest hij zijn recht op salaris, tenzij hij de rechten die hij jegens de genoemde derde heeft, voor zover betrekking hebbend op zijn inkomstenschade, aan ICCO cedeert. Geneeskundig onderzoek Indien voor ICCO ernstige gronden aanwezig zijn aan te nemen dat de arbeidsgeschiktheid van de medewerker voor een behoorlijke vervulling van de functie tekort schiet door beletselen van geestelijke of lichamelijke aard, is de werknemer verplicht op schriftelijk verzoek van ICCO zich te onderwerpen aan een onderzoek naar zijn arbeidsgeschiktheid door een door ICCO aan te wijzen geneeskundige. De kosten komen voor rekening van ICCO. - De uitslag van dit onderzoek wordt de werknemer schriftelijk medegedeeld. ICCO Arbeidsvoorwaarden Reglement 20

21 - Als de geneeskundige die het onderzoek heeft verricht het noodzakelijk acht dat werknemer, in het belang van een goede behandeling of genezing, geen werk verricht, kan ICCO de werknemer voor een bepaalde periode buiten dienst stellen, met behoud van salaris. De werknemer wordt van dit besluit schriftelijk op de hoogte gesteld. - Ter beantwoording van de vraag of na deze periode hervatting van de arbeid mogelijk is, kan de werknemer indien dit wenselijk wordt geacht, opnieuw worden onderworpen aan een geneeskundig onderzoek. - Indien de werknemer zich met het oordeel van de geneeskundige niet kan verenigen, kan hij binnen een week nadat hij het oordeel heeft ontvangen, bij ICCO schriftelijk een nieuw onderzoek aanvragen. Dit onderzoek wordt dan verricht door drie geneeskundigen, van wie één wordt aangewezen door ICCO en één door de werknemer, terwijl deze beiden gezamenlijk een derde geneeskundige aanwijzen. De beslissing van de meerderheid van deze drie geneeskundigen is bindend voor beide partijen. De kosten van dit nieuwe onderzoek komen voor rekening van ICCO. IV.2 Spaarloon ICCO heeft met de Algemene Spaarbank voor Nederland (ASN Bank) een contract afgesloten voor de spaarloonregeling. Spaarloonregeling De werknemer kan bij ICCO deelnemen aan een spaarloonregeling. Deelname is vrijwillig en iedere werknemer met een onbepaald dienstverband of een bepaald dienstverband van 1 jaar kan toetreden. Deelname kan alleen aanvangen per de eerste januari van een kalenderjaar, na beëindiging van de proeftijd. De werknemer kan slechts bij één werkgever tegelijk sparen. Bovendien zijn aan het sparen de volgende voorwaarden verbonden 1. De medewerker moet op 1 januari van het kalenderjaar in dienst zijn bij de werkgever 2. De werkgever past ten aanzien van de werknemer sinds 1 januari van het kalenderjaar de loonheffingskorting toe. 3. De werknemer neemt niet deel aan de levensloopregeling (zie IV.12) De werknemer kan dus niet tegelijk deelnemen aan spaarloonregeling en levensloopregeling. Wel is het mogelijk om per de eerste januari van een kalenderjaar te stoppen met de spaarloonregeling en te starten met de levensloopregeling of te stoppen met de levensloopregeling en te starten met de spaarloonregeling. Stoppen met de spaarloonregeling kan altijd, dus ook gedurende het jaar. In de spaarloonregeling kan gespaard worden tot een maximum (wettelijk) bedrag van 613,-- per jaar of 51,08 per maand (2008). Werknemers met een parttime dienstverband kunnen voor het volledige bedrag deelnemen. De deelnemer machtigt ICCO tot inhouding van het gekozen spaarbedrag. Per maand wordt een evenredig gedeelte van het gekozen jaarbedrag ingehouden; inhouding vindt plaats op het bruto loon. Het gevolg van deelname aan de spaarloonregeling is dat over het gekozen spaarbedrag geen loon- en premieheffing plaatsvindt en dat de grondslagen voor de Sociale Verzekeringswetten met het gekozen spaarbedrag worden verlaagd. Dit kan gevolgen hebben bij de toe te kennen uitkeringen, bijv. bij werkeloosheid. IV.3 Buitengewoon verlof De werknemer heeft in bepaalde situaties, indien de gebeurtenis op een werkdag plaatsvindt, recht op buitengewoon verlof, met behoud van salaris: 1 dag: - bij zijn ondertrouw - voor het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten in de eerste en tweede graad, indien dit huwelijk wordt gesloten in zijn woon- of standplaats - bij zijn 25-, 40- of 50-jarige ambts- of huwelijksjubileum - bij het 25-, 40-, 50- en 60-jarige huwelijksjubileum van zijn ouders, stiefouders of schoon- en pleegouders - bij het overlijden van bloed- of aanverwanten in de derde of vierde graad - bij verhuizing * ICCO Arbeidsvoorwaarden Reglement 21

Generale regeling voor de rechtspositie van kerkelijke medewerkers. als bedoeld in ordinantie 3-28

Generale regeling voor de rechtspositie van kerkelijke medewerkers. als bedoeld in ordinantie 3-28 Generale regeling voor de rechtspositie van kerkelijke medewerkers als bedoeld in ordinantie 3-28 Inhoudsopgave I. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Begripsomschrijvingen Georganiseerd

Nadere informatie

Kerkorde en ordinanties. Rechtspositie kerkelijke medewerkers

Kerkorde en ordinanties. Rechtspositie kerkelijke medewerkers Kerkorde en ordinanties Rechtspositie kerkelijke medewerkers Generale regeling voor de rechtspositie van kerkelijke medewerkers als bedoeld in ordinantie 3-28 Inhoudsopgave I. Algemene bepalingen Artikel

Nadere informatie

Fulltime arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Fulltime arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd BIJLAGE 17 Fulltime arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd De ondergetekenden,... gevestigd te... hierna te noemen "werkgever" te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door...,directeur en... wonende te...

Nadere informatie

Artikel 1 Werknemer treedt met ingang van bij werkgever in dienst als, voor het verrichten van werkzaamheden als bedoeld in artikel 11.

Artikel 1 Werknemer treedt met ingang van bij werkgever in dienst als, voor het verrichten van werkzaamheden als bedoeld in artikel 11. De nul-urenovereenkomst voor bepaalde tijd Ondergetekenden,, gevestigd te ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door: verder te noemen 'werkgever', en, wonende te verder te noemen 'werknemer', zijn het

Nadere informatie

Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland

Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland Bestemd voor: Medewerkers Dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland Kerkelijk werkers Kerkmusici Kosters en koster-beheerders Plaatselijke

Nadere informatie

SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook.

SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook. SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook. Hieronder wordt beschreven wat u op de salarisstrook kunt tegenkomen en wat dit

Nadere informatie

Model Arbeidsovereenkomst Bepaalde Tijd ¹

Model Arbeidsovereenkomst Bepaalde Tijd ¹ Model Arbeidsovereenkomst Bepaalde Tijd ¹ De ondergetekenden: 1. De vereniging/bond...gevestigd te...overeenkomstig haar statuten vertegenwoordigd door ²) naam:..., voorzitter naam:..., secretaris naam:...,

Nadere informatie

Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht:

Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht: Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht: https://ictrecht.nl/diensten/juridische- generatoren/arbeidsovereenkomst-

Nadere informatie

partijen zijn op de hoogte van de Richtlijn/Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Bestuurder kinderopvang van de NVTK (hierna: de Richtlijn).

partijen zijn op de hoogte van de Richtlijn/Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Bestuurder kinderopvang van de NVTK (hierna: de Richtlijn). MODEL ARBEIDSOVEREENKOMST BESTUURDER KINDEROPVANG DE ONDERGETEKENDEN: 1. [NAAM RECHTSPERSOON], gevestigd te [PLAATS], ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [NAAM], in zijn/haar hoedanigheid van [FUNCTIE],

Nadere informatie

Oproepovereenkomst m.u.p. onbepaalde tijd

Oproepovereenkomst m.u.p. onbepaalde tijd BIJLAGE 20 Oproepovereenkomst m.u.p. onbepaalde tijd De ondergetekenden: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (of een andere rechtsvorm)... gevestigd te..., kantoorhoudende te... aan

Nadere informatie

(DEELTIJD)ONTSLAG CAO KUNSTEDUCATIE INFORMATIE OVER DE VAN TOEPASSING ZIJNDE REGELINGEN UIT DE CAO KUNSTEDUCATIE

(DEELTIJD)ONTSLAG CAO KUNSTEDUCATIE INFORMATIE OVER DE VAN TOEPASSING ZIJNDE REGELINGEN UIT DE CAO KUNSTEDUCATIE (DEELTIJD)ONTSLAG CAO KUNSTEDUCATIE INFORMATIE OVER DE VAN TOEPASSING ZIJNDE REGELINGEN UIT DE CAO KUNSTEDUCATIE Hierna komen achtereenvolgens aan de orde: Suppletieregeling (van toepassing bij autonome

Nadere informatie

Toekenning van aanspraken op de Zorgverlofregeling en van vergoedingen

Toekenning van aanspraken op de Zorgverlofregeling en van vergoedingen REGLEMENT ZORGVERLOF APOTHEKEN INHOUD Definities Doel van de Zorgverlofregeling Aanmelding en Informatieverstrekking Financiering Premiegrondslag Premieheffing Voorwaarden voor gebruikmaking van de Zorgverlofregeling

Nadere informatie

ARBEIDSVOORWAARDENREGELING. voor de kerkelijke medewerkers van de Protestantse Kerk in Nederland

ARBEIDSVOORWAARDENREGELING. voor de kerkelijke medewerkers van de Protestantse Kerk in Nederland ARBEIDSVOORWAARDENREGELING voor de kerkelijke medewerkers van de Protestantse Kerk in Nederland versie per 1 januari 2013 Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland Arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

ARBEIDSVOORWAARDENREGELING. voor de kerkelijke medewerkers van de Protestantse Kerk in Nederland

ARBEIDSVOORWAARDENREGELING. voor de kerkelijke medewerkers van de Protestantse Kerk in Nederland ARBEIDSVOORWAARDENREGELING voor de kerkelijke medewerkers van de Protestantse Kerk in Nederland versie per 1 januari 2014 Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland Arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door:

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Arbeidsovereenkomst. De ondergetekenden 1. de sportorganisatie/school/vereniging......, gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Naam:...... Functie:... Naam:......

Nadere informatie

Bijlage bij B&W-flap d.d. 16 december 2014 BD versie 2 december Aanpassing in het kader van de CAO

Bijlage bij B&W-flap d.d. 16 december 2014 BD versie 2 december Aanpassing in het kader van de CAO Bijlage bij B&W-flap d.d. 16 december 2014 BD2014-013269 versie 2 december 2014 Aanpassing in het kader van de CAO 2013-2015 Huidige tekst NRGA Nieuwe tekst NRGA Toelichting bij wijziging Wijzigingen Vakantie

Nadere informatie

1. [Naam onderneming of natuurlijk persoon], gevestigd te [postcode] [plaats] aan de [straat & nummer], hierna te noemen: 'werkgever',

1. [Naam onderneming of natuurlijk persoon], gevestigd te [postcode] [plaats] aan de [straat & nummer], hierna te noemen: 'werkgever', LET OP: VOOR GEBRUIK IN INDIVIDUELE OF CONCRETE GEVALLEN IS AANPASSING VAN DIT MODEL NODIG. RAADPLEEG SEC ARBEIDSRECHT ADVOCATEN VOOR HET OP MAAT MAKEN VAN HET MODEL VOOR UW BEDRIJF/SPECIFIEKE TOEPASSING

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST (voor bepaalde tijd) I., gevestigd te, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw,

ARBEIDSOVEREENKOMST (voor bepaalde tijd) I., gevestigd te, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw, ARBEIDSOVEREENKOMST (voor bepaalde tijd) De ondergetekenden: I., gevestigd te, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw, hierna te noemen: de werkgever ; en II. de heer/mevrouw, geboren

Nadere informatie

ARBEIDSVOORWAARDENREGELING. voor de kerkelijke medewerkers van de Protestantse Kerk in Nederland

ARBEIDSVOORWAARDENREGELING. voor de kerkelijke medewerkers van de Protestantse Kerk in Nederland ARBEIDSVOORWAARDENREGELING voor de kerkelijke medewerkers van de Protestantse Kerk in Nederland versie per 1 januari 2014 Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland Arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST. 2. [naam DGA], geboren op [datum], wonende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats], hierna te noemen: "werknemer";

ARBEIDSOVEREENKOMST. 2. [naam DGA], geboren op [datum], wonende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats], hierna te noemen: werknemer; ARBEIDSOVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [naam] Holding BV, statutair gevestigd te [plaats] en kantoorhoudende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats],

Nadere informatie

Reglement. Excedent Arbeidsongeschiktheidspensioen. Stichting Metro Pensioenfonds

Reglement. Excedent Arbeidsongeschiktheidspensioen. Stichting Metro Pensioenfonds Reglement Excedent Arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Metro Pensioenfonds 1 Inhoudsopgave pagina Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Deelnemerschap 2 Artikel 3 Terhandstelling van bescheiden

Nadere informatie

provinciaal blad V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N

provinciaal blad V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N provinciaal blad nr. 9 ISSN: 0920-1092 V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N 13 februari 2006 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 7 februari 2006, nr. 2006-02445, afd. PO,

Nadere informatie

VUT-CAO STICHTING VRIJWILLIG VERVROEGDE UITTREDING VOOR HET BIOSCOOPBEDRIJF

VUT-CAO STICHTING VRIJWILLIG VERVROEGDE UITTREDING VOOR HET BIOSCOOPBEDRIJF VUT-CAO STICHTING VRIJWILLIG VERVROEGDE UITTREDING VOOR HET BIOSCOOPBEDRIJF Artikel 1 Werkingssfeer Deze overeenkomst is van toepassing op werkgevers en werknemers zoals gedefinieerd in artikel 3 sub d

Nadere informatie

Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades. VUT Reglement

Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades. VUT Reglement Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades VUT Reglement Uitgave februari 2006 REGLEMENT VRIJWILLIG VERVROEGDE UITTREDING DSM GIST SERVICES B.V. Inhoudsopgave blz. Artikel 1 Definities...

Nadere informatie

Overeenkomst voor het verrichten van dienstverlening aan huis

Overeenkomst voor het verrichten van dienstverlening aan huis Ondergetekenden, Overeenkomst voor het verrichten van dienstverlening aan huis De hulpvrager hierna te noemen, de werkgever (graag alle gegevens hieronder volledig invullen) Voorletters en achternaam :

Nadere informatie

BIJLAGE 3. RELEVANTE WETTELIJKE BEPALINGEN Aan deze bijlage kunnen geen rechten worden ontleend. 3-A Burgerlijk Wetboek 7 Titel 10

BIJLAGE 3. RELEVANTE WETTELIJKE BEPALINGEN Aan deze bijlage kunnen geen rechten worden ontleend. 3-A Burgerlijk Wetboek 7 Titel 10 43 BIJLAGE 3 RELEVANTE WETTELIJKE BEPALINGEN Aan deze bijlage kunnen geen rechten worden ontleend. 3-A Burgerlijk Wetboek 7 Titel 10 Goed werkgever en goed werknemer - Artikel 7: 611 BW (geldt voor alle

Nadere informatie

2.6 model arbeidsovereenkomst voor de duur van een bepaald werk of bepaald project 1

2.6 model arbeidsovereenkomst voor de duur van een bepaald werk of bepaald project 1 2.6 model arbeidsovereenkomst voor de duur van een bepaald werk of bepaald project 1 ARBEIDSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. hierna te noemen: "de werkgever"; en 2. hierna te noemen "de werknemer";

Nadere informatie

RELEVANTE BEPALINGEN VAN HET BOEK 7 VAN HET B.W. BETREFFENDE DE ARBEIDSOVEREENKOMST ALSMEDE ARTIKEL 6 VAN HET BBA 1945

RELEVANTE BEPALINGEN VAN HET BOEK 7 VAN HET B.W. BETREFFENDE DE ARBEIDSOVEREENKOMST ALSMEDE ARTIKEL 6 VAN HET BBA 1945 TER INFORMATIE RELEVANTE BEPALINGEN VAN HET BOEK 7 VAN HET B.W. BETREFFENDE DE ARBEIDSOVEREENKOMST ALSMEDE ARTIKEL 6 VAN HET BBA 1945 Hieronder zijn opgenomen een aantal relevante bepalingen van boek 7

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH

REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH Inhoudsopgave Artikel Titel 1. Algemene bepalingen 1 2. Deelnemers 1 3. Jaarsalaris 2 4. Arbeidsongeschiktheidspensioengrondslag

Nadere informatie

REGLEMENT WGA-HIAATREGELING

REGLEMENT WGA-HIAATREGELING REGLEMENT WGA-HIAATREGELING STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE KOOPVAARDIJ GELDEND OP 1 JANUARI 2012 januari 2012 REGLEMENT WGA-HIAATREGELING ARTIKEL 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

Regeling Menukaart arbeidsvoorwaarden 2006

Regeling Menukaart arbeidsvoorwaarden 2006 Regeling Menukaart arbeidsvoorwaarden 2006 Artikel 1 Vastgesteld bij besluit van het college van bestuur van 7 november 2006, nr. 2006cb0252, zoals laatstelijk gewijzigd bij zijn besluit van 3 december

Nadere informatie

3 Salaris en vergoedingsregelingen. Bezoldiging

3 Salaris en vergoedingsregelingen. Bezoldiging 3 Salaris en vergoedingsregelingen Bezoldiging Artikel 3:1 1 Met inachtneming van artikel 1:2:1 wordt aan de ambtenaar binnen het kader van een lokaal vast te stellen bezoldigingsregeling een bezoldiging

Nadere informatie

c. Werknemers die werkelijk in drieploegendienst werkzaam zijn hebben recht op een verlofdag extra.

c. Werknemers die werkelijk in drieploegendienst werkzaam zijn hebben recht op een verlofdag extra. Artikel 15 Vakantie 1. Het vakantiejaar loopt gelijk met het kalenderjaar. 2. De werknemer heeft per vakantiejaar recht op 25 verlofdagen / diensten met behoud van salaris. 3. Jeugdigen tot en met 18 jaar

Nadere informatie

ARBEIDSVOORWAARDENREGELING. voor de kerkelijke medewerkers van de Protestantse Kerk in Nederland

ARBEIDSVOORWAARDENREGELING. voor de kerkelijke medewerkers van de Protestantse Kerk in Nederland ARBEIDSVOORWAARDENREGELING voor de kerkelijke medewerkers van de Protestantse Kerk in Nederland versie per 1 juli 2011 Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland Arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

Jeugdzorg 2014-2016. Zie artikel 3.10 van de cao.

Jeugdzorg 2014-2016. Zie artikel 3.10 van de cao. Bijlage 6 Zie artikel 3.10 van de cao. Wachtgeldregelingen Voor de leesbaarheid hanteren we in deze bijlage de termen werknemer en werkgever. Met werknemer wordt de persoon bedoeld die op grond van artikel

Nadere informatie

1. [bedrijf], gevestigd [adres] te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw/heer [naam], hierna te noemen werkgever;

1. [bedrijf], gevestigd [adres] te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw/heer [naam], hierna te noemen werkgever; Min-Max overeenkomst VOOR BEPAALDE TIJD De ondergetekenden: 1. [bedrijf], gevestigd [adres] te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw/heer [naam], hierna te noemen werkgever; 2. [naam] geboren

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST. Verklaren een arbeidsovereenkomst te zijn aangegaan onder de navolgende bepalingen:

ARBEIDSOVEREENKOMST. Verklaren een arbeidsovereenkomst te zijn aangegaan onder de navolgende bepalingen: ARBEIDSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. hierna te noemen: "de werkgever"; en 2. hierna te noemen "de werknemer"; Verklaren een arbeidsovereenkomst te zijn aangegaan onder de navolgende bepalingen: Artikel

Nadere informatie

Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget

Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget Gewijzigde CAO-artikelen Artikel 1.3 Structuur 1. Voor de bedrijven geldt tevens een bedrijfs-cao waarin nadere

Nadere informatie

IKAP-Regeling rijkspersoneel

IKAP-Regeling rijkspersoneel (Tekst geldend op: 02-02-2015) IKAP-Regeling rijkspersoneel De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gelet op artikel 21c van het Algemeen Rijksambtenarenreglement en artikel 34c van

Nadere informatie

provinciaal blad besluiten: ARTIKEL I De Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies wordt gewijzigd als volgt:

provinciaal blad besluiten: ARTIKEL I De Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies wordt gewijzigd als volgt: provinciaal blad nr. 23 ISSN: 0920-1092 V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N 27 juni 2007 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 12 juni 2007, nr. 2007-27208, afd. PO, tot

Nadere informatie

Reglement Aanvullend Arbeidsongeschiktheidspensioen (AAOP) Stichting Pensioenfonds Yara Nederland. 1 januari Correspondentieadres:

Reglement Aanvullend Arbeidsongeschiktheidspensioen (AAOP) Stichting Pensioenfonds Yara Nederland. 1 januari Correspondentieadres: Stichting Pensioenfonds Yara Nederland Reglement Aanvullend Arbeidsongeschiktheidspensioen (AAOP) 1 januari 2016 Correspondentieadres: Stichting Pensioenfonds Yara Nederland Postbus 2 4540 AA SLUISKIL

Nadere informatie

1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens:

1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens: Hoofdstuk 14 Activeringsregeling (per 1 juli 2015) en pensioen A Activeringsregeling Artikel 1 Werkingssfeer 1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens:

Nadere informatie

Alfahulp bepalingen SWO Drimmelen per 1-1-2014. Inhoudsopgave

Alfahulp bepalingen SWO Drimmelen per 1-1-2014. Inhoudsopgave Alfahulp bepalingen SWO Drimmelen per 1-1-2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. De werkzaamheden... (pagina 1) 1.1 Aard en omvang. (pagina 1) 1.2 Tijdstippen, regeling en uitvoering.. (pagina 1) 1.3 Rol en verplichtingen

Nadere informatie

De wetteksten huidig en nieuw Afdeling 3 Boek 7 Burgerlijk Wetboek: Vakantie en Verlof

De wetteksten huidig en nieuw Afdeling 3 Boek 7 Burgerlijk Wetboek: Vakantie en Verlof De wetteksten huidig en nieuw Afdeling 3 Boek 7 Burgerlijk Wetboek: Vakantie en Verlof Leeswijzer: De officiële wettekst is nog niet beschikbaar. Onderstaande wettekst is op basis van de kamerstukken samengesteld.

Nadere informatie

ANW- Hiaat Reglement 2015. De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland

ANW- Hiaat Reglement 2015. De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland ANW- Hiaat Reglement 2015 De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland Inhoudsopgave Artikel 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 2. Deelnemers... 5 Artikel 3. ANW-Hiaat... 5 Artikel 4. Einde van

Nadere informatie

Generale regeling voor de rechtspositie van kerkelijke medewerkers. als bedoeld in ordinantie 3-28

Generale regeling voor de rechtspositie van kerkelijke medewerkers. als bedoeld in ordinantie 3-28 Generale regeling voor de rechtspositie van kerkelijke medewerkers als bedoeld in ordinantie 3-28 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsomschrijvingen Artikel 1a. Werkingssfeer

Nadere informatie

De generale synode heeft in de vergadering van 9 november 2012 de volgende wijzigingen van de kerkordelijke regelingen vastgesteld:

De generale synode heeft in de vergadering van 9 november 2012 de volgende wijzigingen van de kerkordelijke regelingen vastgesteld: Afkondiging wijzigingen kerkordelijke regelingen De generale synode heeft in de vergadering van 9 november 2012 de volgende wijzigingen van de kerkordelijke regelingen vastgesteld: Nr. 14/2012 Wijzigingen

Nadere informatie

Voorbeeld Arbeidsovereenkomst. Werkboek BB Bladzijde 111 opdracht 2.4

Voorbeeld Arbeidsovereenkomst. Werkboek BB Bladzijde 111 opdracht 2.4 Voorbeeld Arbeidsovereenkomst Werkboek BB Bladzijde 111 opdracht 2.4 Arbeidsovereenkomst Onbepaalde Tijd Ondergetekenden: 1. Bloemenwinkel het tuinhekje De Balkan 16, 8303 GZ, Emmeloord, hierna te noemen

Nadere informatie

TiU-Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer en verhuiskosten

TiU-Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer en verhuiskosten TiU-Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer en verhuiskosten Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Onderwerp reikwijdte regeling Deze regeling bevat: nadere regels, als bedoeld in de CAO

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Doktersassistenten Verbindendverklaring CAO-bepalingen MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI Nr. 8580 Bijvoegsel Stcrt. d.d. 31-7-96 nr. 145 ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN BEPALINGEN VAN

Nadere informatie

ANW- Hiaat Reglement 2015

ANW- Hiaat Reglement 2015 ANW- Hiaat Reglement 2015 1 februari 2016 Inhoudsopgave Artikel 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 2. Deelnemers... 5 Artikel 3. ANW-Hiaat... 5 Artikel 4. Einde van het deelnemerschap... 7 Artikel 5.

Nadere informatie

Reglementnummer: Pagina 1 van 6. Werkgever: gevestigd te.

Reglementnummer: Pagina 1 van 6. Werkgever: gevestigd te. Reglementnummer: Pagina 1 van 6 Artikel 1 Begripsomschrijving In dit reglement wordt verstaan onder: Werkgever: gevestigd te. Deelnemer: Partner/Echtgenoot: Spaarloon: Bank: de werknemer, die deelneemt

Nadere informatie

HOOFDSTUK 5 - VAKANTIE

HOOFDSTUK 5 - VAKANTIE HOOFDSTUK 5 - VAKANTIE Artikel 5.1 Omschrijving 1. Algemene bepalingen 1. Als vakantie worden beschouwd de dagen, welke door de werkgever als zodanig met inachtneming van artikel 5.7 zijn vastgesteld.

Nadere informatie

Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics Inhoud REGLEMENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING VOORZIENINGSFONDS GETRONICS Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 1

Nadere informatie

Rechtspositieregeling Groeibanen Maastricht en Heuvelland 2015

Rechtspositieregeling Groeibanen Maastricht en Heuvelland 2015 BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 In deze overeenkomst wordt verstaan onder: a. de wet: de Participatiewet; b. BW: het Burgerlijk Wetboek; c. de uitvoeringsorganisatie: de stichting Podium24; d. werkgever: de

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT V OVERGANGSREGELING VOOR DEELNEMERS GEBOREN OP OF NA 1 JANUARI 1950

PENSIOENREGLEMENT V OVERGANGSREGELING VOOR DEELNEMERS GEBOREN OP OF NA 1 JANUARI 1950 PENSIOENREGLEMENT V OVERGANGSREGELING VOOR DEELNEMERS GEBOREN OP OF NA 1 JANUARI 1950 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET BEROEPSVERVOER OVER DE WEG GELDEND VANAF 1 JANUARI 2006 April 2015 OVERGANGSREGELING

Nadere informatie

Verklaren een arbeidsovereenkomst te zijn aangegaan onder de navolgende bepalingen:

Verklaren een arbeidsovereenkomst te zijn aangegaan onder de navolgende bepalingen: ARBEIDSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. «Voorvoegsel» «Voorletters» «TussenVoegsel» «Achternaam» «Adres» «Postcode» «Plaats» hierna te noemen: "de werknemer"; en 2. Easy Way b.v. gevestigd te Breda,

Nadere informatie

ARBEIDSVOORWAARDENREGELING. voor de kerkelijke medewerkers van de Protestantse Kerk in Nederland

ARBEIDSVOORWAARDENREGELING. voor de kerkelijke medewerkers van de Protestantse Kerk in Nederland ARBEIDSVOORWAARDENREGELING voor de kerkelijke medewerkers van de Protestantse Kerk in Nederland versie per 30 juni 2015 Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland Arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

3 Salaris per uur: 1/156 van het salaris bij een volledige werktijd.

3 Salaris per uur: 1/156 van het salaris bij een volledige werktijd. III.1 BEZOLDIGINGSREGELING 1997 - Besluit van de gemeenteraad van Voorst 24 maart 1997. BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Deze regeling verstaat onder: 1 Ambtenaar: hij, die overeenkomstig de bepalingen van

Nadere informatie

4 BELONING. 4.1 Beloning en inschaling

4 BELONING. 4.1 Beloning en inschaling 14 4 BELONING 4.1 Beloning en inschaling 4.1.1 Inschaling Artikel 28 1. Het niveau van de functie bij de werkgever wordt bepaald aan de hand van het systeem van functiewaardering dat is overeengekomen

Nadere informatie

Geneeskundig adviseur in dienstverband

Geneeskundig adviseur in dienstverband SALARISRICHTLIJNEN LAD per 1 januari 2015 Voorwoord Over het algemeen is een cao van toepassing ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden. In sommige gevallen bestaat er geen cao. Voor die gevallen heeft de

Nadere informatie

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in Land- en tuinbouwwerktuigen Exploiterende Ondernemingen 2008

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in Land- en tuinbouwwerktuigen Exploiterende Ondernemingen 2008 Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in Land- en tuinbouwwerktuigen Exploiterende Ondernemingen 2008 Dit reglement is van toepassing op aanmeldingen die op en na 1 januari

Nadere informatie

UITKERINGSVERORDENING vrijwillig vervroegd uittreden.

UITKERINGSVERORDENING vrijwillig vervroegd uittreden. Nr 3213 ar. JZio GEMEENTE DORDRECHT UITKERINGSVERORDENING vrijwillig vervroegd uittreden. Artikel l Deze verordening verstaat onder: a. ontslag: ontslag als bedoeld in artikel H 12a van het Algemeen Ambtenarenreglement

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds HAL. Pensioenreglement WIA -Excedentpensioen

Stichting Pensioenfonds HAL. Pensioenreglement WIA -Excedentpensioen Stichting Pensioenfonds HAL Pensioenreglement WIA -Excedentpensioen 1 Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor zover daarvan hierna in dit reglement niet wordt afgeweken, gelden in dit reglement de begripsbepalingen

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds. ANW Hiaatreglement. 28 oktober 2008

Stichting Metro Pensioenfonds. ANW Hiaatreglement. 28 oktober 2008 Stichting Metro Pensioenfonds ANW Hiaatreglement Inhoudsopgave BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 1 DEELNEMERSCHAP... 1 KEUZEMOGELIJKHEID ANW-HIAATPENSIOEN... 1 AANVANG EN WIJZIGING VAN DE VERZEKERING VAN ANW-HIAATPENSIOEN...

Nadere informatie

Dubbel U B.V. Verzuimprotocol. Ziek, wat nu?

Dubbel U B.V. Verzuimprotocol. Ziek, wat nu? Dubbel U B.V. Verzuimprotocol Ziek, wat nu? Januari 2010 1 Inhoudsopgave Inleiding 2 Ziekmelding 3 Ziekmelding vanuit het buitenland 3 Melding richting De Arbobutler 3 Eigen Verklaring 3 Wekelijks contact

Nadere informatie

CAO UITVAARTBRANCHE Aangepaste cao tekst inzake werkdruk, roosters en beschikbaarheid geldend vanaf 1 januari 2017

CAO UITVAARTBRANCHE Aangepaste cao tekst inzake werkdruk, roosters en beschikbaarheid geldend vanaf 1 januari 2017 CAO UITVAARTBRANCHE Aangepaste cao tekst inzake werkdruk, roosters en beschikbaarheid geldend vanaf 1 januari 2017 INLEIDING De bonden ontvangen vanuit hun achterban signalen over werkdruk in relatie tot

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden Ziektewet en Arbeidsongeschiktheidswet [ binnenland ]

Verzekeringsvoorwaarden Ziektewet en Arbeidsongeschiktheidswet [ binnenland ] 1. Verzekeringsvoorwaarden Ziektewet en Arbeidsongeschiktheidswet [ binnenland ] Dit is een globaal overzicht van de wet en de ter uitvoering daarvan genomen besluiten, aan dit overzicht kan geen enkel

Nadere informatie

Personeelshandboek. el&p Payrolling

Personeelshandboek. el&p Payrolling Personeelshandboek el&p Payrolling Maart 2015 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Algemene Beschrijving Organisatie... 3 3. Indiensttreding:... 3 4. Salaris:... 3 1. Salaris:... 3 2. Onkostenvergoeding:... 3 3.

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino

PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino 1 PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: het fonds : Stichting Pensioenfonds Holland Casino; het bestuur : het bestuur

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI Nr. 8639 Bijvoegsel Stcrt. d.d. 14-11-1996, nr. 221 ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN GEWIJZIGDE BEPALINGEN VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VRIJWILLIG

Nadere informatie

Bijlage 1 (bron: verplaatsingskostenregeling woon-werkverkeer provincie Zuid-Holland 2013)

Bijlage 1 (bron: verplaatsingskostenregeling woon-werkverkeer provincie Zuid-Holland 2013) Bijlage 1 (bron: verplaatsingskostenregeling woon-werkverkeer provincie Zuid-Holland 2013) VERPLAATSINGSKOSTENREGELING WOON-WERKVERKEER ODH 2013 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

44. Doel 2. Contributie beroepsorganisaties

44. Doel 2. Contributie beroepsorganisaties Contributie beroepsorganisaties 44. Doel 2 4.1 Mogelijkheden 2 4.2 Inzet van bronnen 2 4.3 Arbeidsrechtelijke/CAO voorwaarden 2 4.4 Fiscale regelgeving 3 4.5 Fiscale gevolgen, gevolgen voor de zorgverzekering

Nadere informatie

Opbouw vakantierechten tijdens ziekte en zwangerschap

Opbouw vakantierechten tijdens ziekte en zwangerschap Opbouw vakantierechten tijdens ziekte en zwangerschap Opbouw vakantierechten tijdens ziekte en zwangerschap Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland Colofon Uitgave Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland

Nadere informatie

WGA-hiaatreglement. Inhoudsopgave

WGA-hiaatreglement. Inhoudsopgave WGA-hiaatreglement Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsbepalingen 1 Artikel 2 Karakter WGA-hiaatregeling 2 Artikel 3 Deelneming 2 Artikel 4 Premie 3 Artikel 5 Aanspraak op een WGA-hiaatuitkering 3 Artikel 6

Nadere informatie

TIJDELIJKE AANVULLINGSREGELING van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate. Per 1 januari 2006

TIJDELIJKE AANVULLINGSREGELING van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate. Per 1 januari 2006 TIJDELIJKE AANVULLINGSREGELING van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate Per 1 januari 2006 Looptijd tot en met 31 december 2014 Versie 1 januari 2013 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate

Nadere informatie

CAO á la carte: fiscale regeling woon-/werkverkeer UMCG

CAO á la carte: fiscale regeling woon-/werkverkeer UMCG CAO á la carte: fiscale regeling woon-/werkverkeer UMCG Het principe van de fiscale regeling Het principe van de fiscale regeling is dat de medewerker een bedrag ter hoogte van de fiscale vergoeding woon-werkverkeer

Nadere informatie

Artikel 7: 610b B.W. Artikel 7: 628a B.W.

Artikel 7: 610b B.W. Artikel 7: 628a B.W. TER INFORMATIE RELEVANTE BEPALINGEN VAN HET BOEK 7 VAN HET B.W. BETREFFENDE DE ARBEIDSOVEREENKOMST ALSMEDE ARTIKEL 6 VAN HET BBA 1945 Hieronder zijn opgenomen een aantal relevante bepalingen van boek 7

Nadere informatie

Met ingang van 1 januari 2015 worden de artikelen 1:2a en 1:2b toegevoegd. Deze komen als volgt te luiden:

Met ingang van 1 januari 2015 worden de artikelen 1:2a en 1:2b toegevoegd. Deze komen als volgt te luiden: Bijlage 2 bij U201401851 CAR-UWO wijzigingen A Met ingang van 1 januari 2015 worden de artikelen 1:2a en 1:2b toegevoegd. Deze komen als Stageplaats Artikel 1:2a 1. Het college kan een student in het kader

Nadere informatie

BEZOLDIGINGSREGELING

BEZOLDIGINGSREGELING BEZOLDIGINGSREGELING Algemene bepaling Artikel 1 Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: a. medewerker De ambtenaar als bedoeld in artikel 1:1, lid 1onder a van de CAR b. werkgever

Nadere informatie

RECHTSPOSITIEREGLEMENT

RECHTSPOSITIEREGLEMENT RECHTSPOSITIEREGLEMENT voor Bezoldigde Bestuurders van de AFMP ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Algemeen 1. Bezoldigde bestuurders van de AFMP worden in functie benoemd door de Bondsvergadering van de vereniging

Nadere informatie

Bedrijf BV, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Voorbeeld Persoon, hierna te noemen "werkgever";

Bedrijf BV, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Voorbeeld Persoon, hierna te noemen werkgever; Arbeidsovereenkomst DE ONDERGETEKENDEN: Bedrijf BV, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Voorbeeld Persoon, hierna te noemen "werkgever"; en de heer/mevrouw

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI Nr. 9370 Bijvoegsel Stcrt. d.d. 15-06-2000, nr. 113 ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN GEWIJZIGDE BEPALINGEN VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR

Nadere informatie

Werkgever: Metro, en de door de directie aangewezen verbonden. ondernemingen, waarmee de stichting, onder goedkeuring van de

Werkgever: Metro, en de door de directie aangewezen verbonden. ondernemingen, waarmee de stichting, onder goedkeuring van de Reglement WIA- excedentpensioen Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor zover daarvan hierna in dit reglement niet wordt afgeweken, gelden in dit reglement de begripsomschrijvingen van de statuten van de

Nadere informatie

CAO á la Carte: fiscale regeling woon-werkverkeer UMCG

CAO á la Carte: fiscale regeling woon-werkverkeer UMCG CAO á la Carte: fiscale regeling woon-werkverkeer UMCG Het principe van de fiscale regeling Het principe van de fiscale regeling is dat de medewerker een bedrag ter hoogte van de fiscale vergoeding woon-werkverkeer

Nadere informatie

Reglement Anw-hiaatpensioen

Reglement Anw-hiaatpensioen Vastgesteld in de bestuursvergadering van 5 december 2013 H. Langeveld, voorzitter P. Dijkstra, secretaris Postbus 94202, 1090 GE Amsterdam Bestuursmanagement: Mol & Pensioen T 035-642 29 21 M 06-832 33

Nadere informatie

Reglement Vakantiefonds

Reglement Vakantiefonds Reglement Vakantiefonds voor het Schilders,- Afwerkings- en Glaszetbedrijf HOOFDSTUK I ALGEMEEN Artikel 1 Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder: het Fonds: de Stichting Vakantiefonds voor

Nadere informatie

Aanvullende rechtspositieregeling voor de ambtenaar in een instelling voor kunsteducatie

Aanvullende rechtspositieregeling voor de ambtenaar in een instelling voor kunsteducatie Hoofdstuk 19b Aanvullende rechtspositieregeling voor de ambtenaar in een instelling voor kunsteducatie Paragraaf 1 Algemene bepalingen Werkingssfeer Artikel 19b:1 Dit hoofdstuk is van toepassing op ambtenaren

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming> STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van gevestigd te Legenda Blauw = invullen

Nadere informatie

Bijlage 12: Voorbeelden individuele arbeidsovereenkomsten

Bijlage 12: Voorbeelden individuele arbeidsovereenkomsten Bijlage 12: Voorbeelden individuele arbeidsovereenkomsten Individuele Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (met vaste/gemiddelde arbeidsduur per week) De ondergetekenden,.(naam onderneming), gevestigd

Nadere informatie

Verordening van 6 november 2012 tot wijziging van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling

Verordening van 6 november 2012 tot wijziging van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Uitgegeven: 22 november 2012 2012, nr. 49 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLÂN Verordening van 6 november 2012 tot wijziging van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies. Gedeputeerde Staten van Fryslân,

Nadere informatie

REGELING KEUZEMODEL ARBEIDSVOORWAARDEN UNIVERSITEIT MAASTRICHT

REGELING KEUZEMODEL ARBEIDSVOORWAARDEN UNIVERSITEIT MAASTRICHT REGELING KEUZEMODEL ARBEIDSVOORWAARDEN UNIVERSITEIT MAASTRICHT Gelet op het bepaalde in de CAO Nederlandse Universiteiten (CAO NU) is bij de Universiteit Maastricht per 1 januari 2002 het keuzemodel arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Jaarurensystematiek CAO-Sport

Jaarurensystematiek CAO-Sport Jaarurensystematiek CAO-Sport Werkgeversorganisatie in de Sport Arnhem, november 2007 Jaarurensystematiek CAO-Sport 1 Werkgeversorganisatie in de Sport Postbus 185 6800 AD Arnhem Papendallaan 50 T: 0264834450

Nadere informatie

OVERGANGSREGELING STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS WATERBOUW

OVERGANGSREGELING STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS WATERBOUW REGLEMENT OVERGANGSREGELING STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS WATERBOUW Reglement Overgangsregeling van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 1 Artikel 2 Informatieverstrekking

Nadere informatie

JUS. Jaarurensystematiek. een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg. JaarUrenSystematiek (JUS)

JUS. Jaarurensystematiek. een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg. JaarUrenSystematiek (JUS) JUS Jaarurensystematiek een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg JaarUrenSystematiek (JUS) Inleiding In de CAO Gehandicaptenzorg 2007-2008 (CAO) is opgenomen dat per 1 januari

Nadere informatie

Onderhandelingsakkoord CAO RDW Oktober 2007

Onderhandelingsakkoord CAO RDW Oktober 2007 Onderhandelingsakkoord CAO RDW 2007-2010 Oktober 2007 Looptijd Partijen komen een looptijd overeen van 1 januari 2007 tot 1 juni 2010. Loonparagraaf De salarissen worden als volgt structureel verhoogd:

Nadere informatie

Toevoeging CAO artikel Lid Tekst CAO oud Tekst CAO nieuw Reden wijziging. 1 oktober 2014 tot en met [...]

Toevoeging CAO artikel Lid Tekst CAO oud Tekst CAO nieuw Reden wijziging. 1 oktober 2014 tot en met [...] Tekstuele wijzigingen CAO 2015 d.d 28 september 2015 NOOT: de wijzigingen zijn gebaseerd op de bestaande CAO-teksten. Wijzigingen ivm de vernieuwing van de CAO-structuur en/of Sales Reward zijn niet meegenomen

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN

REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN Februari 2011 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Inleidende bepalingen 1.

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT II STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE MEUBELINDUSTRIE EN MEUBILERINGSBEDRIJVEN. Juni 2015

PENSIOENREGLEMENT II STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE MEUBELINDUSTRIE EN MEUBILERINGSBEDRIJVEN. Juni 2015 PENSIOENREGLEMENT II STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE MEUBELINDUSTRIE EN MEUBILERINGSBEDRIJVEN Juni 2015 ARTIKEL 1 Begripsbepalingen De definities en de begripsomschrijvingen zoals vermeld in

Nadere informatie

Onderhandelaarsakkoord CAO 1 januari 2012 1 januari 2014

Onderhandelaarsakkoord CAO 1 januari 2012 1 januari 2014 Onderhandelaarsakkoord CAO 1 januari 2012 1 januari 2014 Ten opzichte van de tekst van de nog vigerende CAO, die een looptijd had tot 1 januari 2012, worden de volgende tekstwijzigingen aangepast: Looptijd

Nadere informatie