I C C O ARBEIDSVOORWAARDENREGLEMENT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "I C C O ARBEIDSVOORWAARDENREGLEMENT"

Transcriptie

1 I C C O ARBEIDSVOORWAARDENREGLEMENT 2010

2 INHOUDSOPGAVE 2010 I ALGEMEEN... 3 I.1. INLEIDING OP DE RECHTSPOSITIE... 3 I.2 BEGRIPSBEPALINGEN... 4 I.3 VERPLICHTINGEN WERKGEVER EN WERKNEMER... 4 II DIENSTVERBAND... 6 II.1 AANSTELLING EN PROEFTIJD... 6 II.2 ARBEIDSDUUR EN WERKTIJDEN... 7 II.3 DEELTIJD *... 8 II.4 NEVENWERKZAAMHEDEN... 8 II.5 SCHORSING / OP NON-ACTIEFSTELLING... 8 II.6 EINDE VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST / OPZEGTERMIJN... 9 III ARBEIDSVOORWAARDEN...10 III.1 SALARIS EN INSCHALING...10 III.2 SALARISSCHALEN...13 III.3 VAKANTIETOESLAG...15 III.4 EINDEJAARSUITKERING...15 III.5 VAKANTIE...15 III.6 REISKOSTENVERGOEDING WOON-WERKVERKEER...17 III.7 ZIEKTEKOSTEN...17 III.8 PENSIOEN / OBU / FLEXPENSIOEN...18 III.9 INHOUDING WGA-PREMIE...19 IV REGELINGEN EN VERGOEDINGEN...19 IV.1 ARBEIDS(ON)GESCHIKTHEID / LOONDOORBETALING...19 IV.2 SPAARLOON...21 IV.3 BUITENGEWOON VERLOF...21 IV.4 BUITENGEWOON VERLOF VAN LANGE DUUR...24 IV.5 DIENSTREIZEN / REIS- EN VERBLIJFKOSTEN...25 IV.6 EHBO-, REANIMATIE- EN BEDRIJFSHULPVERLENINGSTOELAGE...27 IV.7 FIETSREGELING...27 IV.8 JUBILEUMGRATIFICATIE *...27 IV.9 KINDEROPVANG *...28 IV.10 KOPEN OF VERKOPEN VAN VAKANTIE-UREN...28 IV.11 OVERWERK...29 IV.12 LEVENSLOOPREGELING...29 IV.13 SALARIËRING TIJDENS MILITAIRE DIENST...29 IV.14 STAGEVERGOEDING *...30 IV.15 SOCIALE FACILITEIT *...30 IV.16 STUDIEFACILITEITEN...30 IV.17 TELEFOONKOSTEN...32 IV.18 TELEWERKEN *...32 IV.19 VAKBONDSCONTRIBUTIE...32 IV.20 VERHUISKOSTENVERGOEDING *...34 IV.21 VERLOFSPAREN...35 IV.22 VERVANGINGSTOELAGE...35 IV.23 VERZEKERINGEN *...35 IV.24 WACHTGELD EN SUPPLETIE...36 TREFWOORDEN...38 * ICCO-aanvullende of -vervangende voorwaarden, zie paragraaf 1.1 ICCO Arbeidsvoorwaarden reglement 2

3 Hoofdstuk I ALGEMEEN I. ALGEMEEN I.1. Inleiding op de rechtspositie 1 ICCO volgt in principe de arbeidsvoorwaardenregeling van de Protestantse Kerk in Nederland. Indien nodig, stelt ICCO daarbij aanvullende of vervangende arbeidsvoorwaarden vast. Deze aanvullende of vervangende voorwaarden zijn in dit arbeidsvoorwaardenreglement (AVR) voorzien van een *. In het AVR zijn alle arbeidsvoorwaarden opgenomen, zoals deze thans luiden en die van toepassing zijn op alle werknemers van ICCO. In de toekomst kunnen deze worden gewijzigd als gevolg van afspraken tussen de partijen van de arbeidsvoorwaardenregeling van de Protestantse Kerk in Nederland en wettelijke maatregelen. De Raad van Bestuur (RvB) van ICCO 2 verplicht zich in het algemeen alle toekomstige wijzigingen in de arbeidsvoorwaardenregeling van de Protestantse Kerk in Nederland te volgen. RvB en Ondernemingsraad kunnen afwijkingen van voormelde regelingen overeenkomen. Voor zover en voor zolang er geen overeenstemming tussen de RvB en Ondernemingsraad is bereikt, kan de RvB slechts van de regelingen afwijken in voor de werknemers gunstige zin. Iedere werknemer met een arbeidsovereenkomst ontvangt een schriftelijk exemplaar van het AVR bij indiensttreding. Daarnaast is het AVR via intranet beschikbaar. De afdeling Personeel & Organisatie is verantwoordelijk voor het actueel houden van het AVR. Het AVR zal op intranet bij elke wijziging worden geactualiseerd. Eenmaal per jaar verschijnt een aangepaste schriftelijke versie. 1 Op alle plaatsen in de tekst waar de mannelijke vorm is gebruikt, wordt ook de vrouwelijke bedoeld. 2 Besluit bestuur ICCO 25/01/02: directie bevoegd om te onderhandelen over de arbeidsvoorwaarden van ICCO ICCO Arbeidsvoorwaarden Reglement 3

4 Hoofdstuk I ALGEMEEN I.2 Begripsbepalingen Werkgever: ICCO, Interkerkelijke Organisatie voor Ontwikkelingssamenwerking. Werknemer: degene die met werkgever een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 7:610 van het Burgerlijk Wetboek heeft gesloten. Ondernemingsraad: overlegorgaan bestaande uit vertegenwoordigers van de werknemers, ingesteld door werkgever. Arbeidsovereenkomst: de overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon bepaalde werkzaamheden te verrichten. Dienstverband voor bepaalde tijd: een arbeidsovereenkomst waarvan de duur vooraf door werkgever en werknemer is bepaald. Dienstverband voor onbepaalde tijd: een arbeidsovereenkomst waarvan de duur vooraf niet is vastgesteld, die echter in ieder geval eindigt bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van de werknemer. Salaris: het bedrag dat voor de medewerker is vastgesteld aan de hand van de salarisschalen als bedoeld in de salarisregeling. Standplaats: de plaats waar of van waaruit de werknemer gewoonlijk zijn werkzaamheden verricht. Opzegtermijn: de termijn van opzegging van het dienstverband in acht te nemen door de werkgever en de werknemer. Relatiepartner: de levenspartner met wie de niet-gehuwde werknemer samenwoont en met het oogmerk duurzaam samen te leven een gemeenschappelijke huishouding voert op basis van een notarieel verleden samenlevingscontract waarin de wederzijdse rechten en verplichtingen van die samenwoning en gemeenschappelijke huishouding zijn vastgelegd; tegelijkertijd kan slechts één persoon als levenspartner worden aangemerkt; een bloedverwant in de rechtstreekse lijn kan niet als relatiepartner worden aangemerkt. AVR: arbeidsvoorwaardenreglement. De bepalingen van het AVR die van toepassing zijn op de gehuwde werknemer zijn ook van kracht voor de werknemer met een relatiepartner. I.3 Verplichtingen werkgever en werknemer Werkgever ICCO is verplicht de werknemer in staat te stellen de overeengekomen werkzaamheden naar diens beste vermogen te verrichten en daarbij aanwijzingen te geven, met inachtneming van de eisen van de functie van de medewerker en al datgene te doen en na te laten, wat een goed werkgever in gelijke omstandigheden behoort te doen en na te laten. Werknemer De werknemer is verplicht de bedongen arbeid naar zijn beste vermogen te verrichten en al datgene te doen en na te laten wat een goede werknemer in gelijke omstandigheden behoort te doen of na te laten. Binnen redelijke grenzen en voor zover dit direct of indirect voorvloeit uit het belang van het werk dan wel bijzondere omstandigheden dit vragen, is de werknemer, nadat daarover door ICCO overleg met hem is gepleegd, verplicht: - voor een periode van ten hoogste 6 maanden andere werkzaamheden te verrichten, al dan niet op een andere standplaats; ICCO kan genoemde periode verlengen nadat de werknemer hiermee heeft ingestemd; ICCO Arbeidsvoorwaarden Reglement 4

5 Hoofdstuk I ALGEMEEN - voor een vooraf vastgestelde periode in te stemmen met een wijziging in de regeling van zijn arbeidstijd, overwerk inbegrepen; - in het algemeen alle medewerking te verlenen, die van hem wordt gevraagd. Van de werknemer wordt verwacht dat hij zich jegens collega s in het openbaar op betamelijke wijze gedraagt en dat hij de goede verstandhouding op de afdeling waar hij werkzaam is, helpt te bewaren en te bevorderen. Het is de werknemer niet toegestaan enige mededeling te doen over aangelegenheden aangaande ICCO en haar relaties buiten de sfeer van de uitvoering van de functie - zowel tegenover collega s als derden. Deze verplichting geldt ook na beëindiging van het dienstverband. Onder geen enkele omstandigheid is het de werknemer toegestaan geschenken, beloningen of provisie (kleine attenties daargelaten) aan te nemen of te vorderen van personen die voor ICCO werkzaam zijn, van leveranciers van ICCO of van personen, met wie de werknemer uit hoofde van zijn functie in aanraking komt. Ook is het de werknemer verboden deel te nemen aan ten behoeve van ICCO uit te voeren aannemingen of leveringen. De werknemer is verplicht de zaken en gelden, die door ICCO aan zijn zorgen zijn toevertrouwd, zorgvuldig te beheren. De werknemer kan slechts worden verplicht tot gehele of gedeeltelijke vergoeding van door ICCO geleden schade, voor zover deze is ontstaan door opzet en/of grove schuld of nalatigheid van de werknemer. ICCO Arbeidsvoorwaarden Reglement 5

6 Hoofdstuk II DIENSTVERBAND II DIENSTVERBAND II.1 Aanstelling en proeftijd Aanstelling De arbeidsovereenkomst wordt schriftelijk aangegaan en gewijzigd. ICCO zorgt voor het opstellen van een arbeidsovereenkomst. De arbeidsovereenkomst wordt voor onbepaalde tijd of bepaalde tijd aangegaan. Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd mag niet voor langer dan maximaal 1 jaar worden aangegaan, tenzij sprake is van één van onderstaande omstandigheden: - indien de werkzaamheden strekken tot tijdelijke vervanging vanwege afwezigheid wegens het volgen van een opleiding, ziekte, onbetaald verlof en militaire dienst, bedraagt de maximale duur van de overeenkomst 3 jaar, met de mogelijkheid deze voor niet meer dan 3 maanden te verlengen overeenkomstig art. 7:668a lid 3 van het Burgerlijk Wetboek; - indien de werkzaamheden waarmee de werknemer wordt belast van tijdelijke aard zijn, is de duur gelijk aan de duur van de overeengekomen werkzaamheden. Onder werkzaamheden van tijdelijke aard worden in dit verband werkzaamheden verstaan die vanwege hun van het reguliere takenpakket afwijkende karakter slechts voor een beperkte tijdsduur worden verricht alsmede werkzaamheden met een bepaald omschreven doel, die na realisering hiervan niet meer worden uitgeoefend; - indien de financiering van de te verrichten werkzaamheden tijdelijk is, is de duur van deze arbeidsovereenkomst maximaal gelijk aan die van de tijdelijke financiering; - indien een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd samenloopt met een stage- c.q. leerovereenkomst bedraagt de duur maximaal de duur van die overeenkomst; - indien een werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt belast met de uitvoering van een project waarvan de financiering van tijdelijke aard is, kan ter vervanging van deze werknemer met een andere werknemer een arbeidsovereenkomst worden aangegaan voor de duur van dit project. Indien een arbeidsovereenkomst, die voor bepaalde tijd is aangegaan, na het verstrijken van de termijn stilzwijgend wordt voortgezet, wordt zij geacht vanaf dat tijdstip te zijn verlengd voor dezelfde tijd, maar ten hoogste voor een jaar overeenkomstig art. 7:668a van het Burgerlijk Wetboek. De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan worden verlengd overeenkomstig artikel 7:668a van het Burgerlijk Wetboek. De arbeidsovereenkomst vermeldt tenminste: - de datum van indiensttreding - aanstelling voor bepaalde of onbepaalde tijd - de duur van de aanstelling - duur proeftijd, indien deze is overeengekomen - de arbeidsduur - de functie en het functieniveau - het salaris en het salarisschaalniveau - de van toepassing zijnde pensioenregeling - de overige individueel geldende afspraken. Proeftijd Bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst kan een proeftijd overeengekomen worden overeenkomstig artikel 7:652 jc 7:676 van het Burgerlijk Wetboek. De proeftijd kan maximaal 2 maanden bedragen. Gedurende de proeftijd kan de arbeidsovereenkomst door beide partijen met onmiddellijke ingang of onverwijld worden opgezegd. Geneeskundige verklaring Wanneer de aard van de functie daartoe aanleiding geeft (bijv. functies waarbinnen met enige regelmaat wordt gereisd, zoals Relatiebeheerder en Assistent Relatiebeheerder) wordt de arbeidsovereenkomst onder voorbehoud van de verklaring aangegaan. ICCO wijst de geneeskundige aan; de kosten voor het verkrijgen van de verklaring komen ten laste van ICCO. Het is mogelijk binnen 14 dagen na ontvangst van de geneeskundige verklaring een second opinion aan te vragen bij andere geneeskundige. De keuze van de geneeskundige alsmede de kosten komen ten laste van ICCO. ICCO Arbeidsvoorwaarden Reglement 6

7 Hoofdstuk II DIENSTVERBAND II.2 Arbeidsduur en werktijden De arbeidsduur bedraagt in de regel gemiddeld 36 uur per week. De indeling van de werktijden en wijziging daarvan worden door ICCO na overleg met de werknemer geregeld, afhankelijk van de eisen die door de normale gang van zaken van werkzaamheden of door het optreden van bijzondere omstandigheden worden gesteld. Op zaterdagen, zondagen, Goede Vrijdag, nationale feestdagen en de algemeen erkende christelijke feestdagen alsmede op 5 mei, wordt in de regel geen arbeid verricht. * De openingstijden van het kantoor zijn maandag tot en met vrijdag van uur. De lunchpauze is 30 respectievelijk 45 minuten, afhankelijk van een 8- of 9-urige werkdag en wordt in ieder geval genomen van uur. Toepassing van glijdende werktijden is toegestaan met dien verstande dat iedere werknemer tussen 9.00 en uur in principe aanwezig dient te zijn en vaste werktijden dient te kiezen; uitgezonderd de overeengekomen dagen conform de regeling telewerken. * In het kader van de 36-urige werkweek kan een voltijder kiezen voor één van de volgende varianten: 1 een week-variant: 4 dagen van 9 uur (+ 45 minuten pauze) en dus een vaste vrije dag per week 2 een week-variant: 4 dagen van 8 uur (+ 30 minuten pauze) en ½ dag van 4 uur; dus een vaste vrije ochtend of middag in de week 3 een twee-weekse variant: een week van 5 dagen van 8 uur (+30 minuten pauze) en een week van 4 dagen van 8 uur (+ 30 minuten pauze); dus één vaste vrije dag per 14 dagen 4 een spaarvariant: werkweek van 38 uur ( uur); werknemer spaart dan 2 uur per week; dat is afgerond 90 uur (= 12 dagen) op jaarbasis. (NB: ook parttimers kunnen gebruik maken van de spaarvariant) N.B. 1 Spaarvariant Om deze variant organisatorisch haalbaar te maken is een aantal voorwaarden aan de spaarvariant verbonden: - de 90 spaaruren (of 12 spaardagen) worden aan het begin van het jaar (of later, naar rato van het aantal maanden, bij een latere datum van ingang) toegekend en worden in hetzelfde jaar opgenomen. Het saldo spaaruren is per 31 december van enig jaar altijd nul. - de 90 spaaruren (of 12 spaardagen) kunnen alleen in drie blokken van 30 uur (4 dagen) worden opgenomen - Per 4 maanden dient werknemer op te geven wanneer hij in die periode een blok wenst op te nemen. Bij ziekte van enige dagen of meer stopt de opbouw van het spaartegoed (is de werknemer bijv. 14 dagen ziek, dan is er voor dat jaar 4 uur te weinig gespaard). Bij ziekte tijdens realisatie van het spaarblok bestaat recht op compensatie; opbouw van het spaartegoed heeft nl. al plaatsgevonden. Spaaruren worden nooit uitbetaald en dienen in ieder geval opgenomen te zijn bij onderbreking tussen tijdelijke dienstverbanden. Eventueel teveel opgenomen spaaruren worden bij uitdiensttreding verrekend N.B. 2 Weekvariant Bij ziekte op de vrije middag/vrije dag (vrij vanwege de gekozen variant) wordt deze dag niet gecompenseerd. 40-urige werkweek Met ingang van 1 april 2002 kunnen werknemer en ICCO, op verzoek van de werknemer en op basis van het wederzijds belang, overeenkomen op vrijwillige basis de arbeidsduur structureel (maar ook tijdelijk) verhogen van 36 naar maximaal 40 uur. Dit geldt alleen voor individueel bepaalbare situaties. ICCO Arbeidsvoorwaarden Reglement 7

8 Hoofdstuk II DIENSTVERBAND Voorwaarden voor de verhoging van de arbeidsduur: - uitbreiding is vrijwillig: de werknemer kan niet worden gedwongen; - de werknemer is tenminste één jaar in dienst; - het (eventuele) vorige verzoek is 2 jaar of langer geleden gedaan; - verhoging kan niet gelden voor de werknemer die een verlof van lange duur geniet, aan wie gedeeltelijk ontslag is verleend i.v.m. vervroegde uittreding, die arbeidsgehandicapt is o.g.v. art. 2 van de Wet op Reïntegratie Arbeidsgehandicapten en bij wie een verminderde; arbeidsprestatie is vastgesteld. ICCO kan het verzoek op de volgende gronden afwijzen: - er is niet voldoende werk; - er is geen geld om de extra uren te betalen; - de vastgestelde formatie- of personeelsbegroting biedt geen ruimte. II.3 Deeltijd * De mogelijkheid om het werk in een deeltijd dienstverband te verrichten staat open voor alle functies. Een verzoek voor aanpassing van de werktijd wordt aangevraagd bij de leidinggevende. De ondergrens voor een deeltijd dienstverband is 50% (18 uur) II.4 Nevenwerkzaamheden De werknemer is verplicht ICCO schriftelijk in kennis te stellen van het voornemen gehonoreerde nevenwerkzaamheden te gaan verrichten en van uitbreiding van bestaande gehonoreerde nevenwerkzaamheden. Indien deze werkzaamheden of de uitbreiding daarvan als strijdig met of schadelijk voor de vervulling van de functie kunnen worden beschouwd, zal ICCO de werknemer binnen twee maanden na verzending van bedoelde kennisgeving schriftelijk onder opgave van redenen meedelen dat het verrichten van deze werkzaamheden, of uitbreiding daarvan, niet geoorloofd is. Voordat ICCO een beslissing neemt tot het niet toestaan van het verrichten van gehonoreerde nevenwerkzaamheden of tot het uitbreiden daarvan, is zij verplicht de werknemer te horen. Indien door ICCO niet binnen twee weken na het horen antwoord wordt gegeven op bedoelde kennisgeving, wordt de goedkeuring geacht te zijn verleend. Een verleende toestemming kan te allen tijde door ICCO worden ingetrokken, wanneer naar haar oordeel en gehoord de werknemer, het belang van de werkzaamheden dat vereist. II.5 Schorsing / op non-actiefstelling Schorsing ICCO kan de werknemer maximaal 14 dagen schorsen met behoud van salaris, indien het vermoeden bestaat dat een dringende reden voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst aanwezig is, als bedoeld in artikel 7:677 en 7:678 van het Burgerlijk Wetboek. Deze termijn kan ten hoogste éénmaal met 14 dagen worden verlengd. De schorsing wordt door ICCO gemotiveerd en schriftelijk bevestigd aan de werknemer. Over het voornemen tot schorsing en tot verlenging daarvan zal ICCO de werknemer horen of doen horen, althans daartoe behoorlijk oproepen. De werknemer heeft de bevoegdheid zich te laten bijstaan door een raadsman. Blijkt het vermoeden dat tot schorsing heeft geleid, ongegrond te zijn, dan zal de werknemer door ICCO worden gerehabiliteerd, hetgeen schriftelijk aan de werknemer zal worden meegedeeld of bevestigd. Het niet rehabiliteren van de werknemer en het niet tijdig schriftelijk meedelen of bevestigen van zijn rehabilitatie, als het vermoeden dat tot schorsing heeft geleid niet juist blijkt te zijn, kunnen voor de werknemer een grond tot onmiddellijke beëindiging van het dienstverband opleveren, als bedoeld in artikel 7:677 en 7:679 van het Burgerlijk Wetboek. ICCO Arbeidsvoorwaarden Reglement 8

9 Hoofdstuk II DIENSTVERBAND Op non-actiefstelling ICCO kan de werknemer voor een periode van maximaal 14 dagen op non-actief stellen, indien de voortgang van de werkzaamheden door welke oorzaak dan ook ernstig wordt belemmerd. Deze termijn kan ten hoogste éénmaal met dezelfde periode worden verlengd. Het besluit tot op non-actiefstelling alsmede het besluit tot verlenging ervan wordt door ICCO zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de werknemer meegedeeld onder vermelding van de redenen waarom de voortgang van de werkzaamheden deze maatregel vereist. Op non-actiefstelling geschiedt steeds met behoud van salaris. ICCO is verplicht gedurende de periode van de op non-actiefstelling die voorzieningen te treffen die nodig zijn om de werkzaamheden wederom voortgang te doen vinden. Na het verstrijken van de periode van 14 dagen respectievelijk 28 dagen is de werknemer gerechtigd zijn werkzaamheden te hervatten. De op non-actiefstelling kan niet bij wijze van strafmaatregel worden gebruikt. II.6 Einde van de arbeidsovereenkomst / opzegtermijn Einde van de arbeidsovereenkomst Onverminderd de overige in de wet genoemde gevallen eindigt de arbeidsovereenkomst: - met wederzijds goedvinden; - met ingang van de datum waarop de werknemer gebruik maakt van de regeling tot vervroegde uittreding; - met ingang van de datum waarop de werknemer een uitkering krachtens Flexpensioen/OBU of ruil-obu geniet, als bedoeld in het reglement voor Pensioenfonds voor Zorg en Welzijn; - op de eerste dag van de maand waarin de werknemer de pensioengerechtigde leeftijd of wel de leeftijd van 65 jaar bereikt; - door het verstrijken van de termijn, waarvoor de arbeidsovereenkomst is aangegaan; - door opzegging met inachtneming van de wettelijke c.q. overeengekomen en vastgelegde opzegtermijn; - door beëindiging om een dringende reden, als bedoeld in artikel 7:677, 7:678 of 7:679 van het Burgerlijk Wetboek; - wanneer de werknemer twee jaar lang onafgebroken arbeidsongeschikt is geweest; - door overlijden van de werknemer. Opzegging van de arbeidsovereenkomst dient schriftelijk te gebeuren, zowel door ICCO als door de werknemer. ICCO zal, als de werknemer dit verzoekt, de redenen voor de opzegging hierin opnemen. Opzegtermijn Onverminderd de voor de opzegging geldende wettelijke bepalingen is de termijn van opzegging: - voor de werknemer: 1 maand, tenzij contractueel een andere termijn is overeengekomen - voor ICCO: bij een arbeidsovereenkomst die op de dag van opzegging: korter dan vijf jaar heeft geduurd: 1 maand; vijf jaar of langer maar korter dan tien jaar heeft geduurd: 2 maanden; tien jaar of langer maar korter dan vijftien jaar heeft geduurd: 3 maanden; vijftien jaar of langer heeft geduurd: 4 maanden. Beide partijen kunnen met wederzijds goedvinden een andere termijn overeenkomen. Deze afwijkende termijn wordt schriftelijk vastgelegd. ICCO Arbeidsvoorwaarden Reglement 9

10 Hoofdstuk III ARBEIDSVOORWAARDEN III ARBEIDSVOORWAARDEN III.1 Salaris en inschaling Alle wijzigingen in salariëring worden aan de werknemer schriftelijk meegedeeld. Het salaris wordt per maand uitbetaald en dient uiterlijk de 25e dag van de maand ter beschikking van de werknemer te zijn. Het salaris wordt uitbetaald tot en met de dag voorafgaande aan die, waarop de arbeidsovereenkomst eindigt. Als de medewerker in strijd met zijn verplichtingen opzettelijk nalaat zijn werkzaamheden te verrichten, wordt geen salaris uitbetaald. Inschaling * Bij inschaling wordt van twee uitgangspunten uitgegaan: 1. de waardering van de functie bepaalt de salarisgroep waarin werknemer wordt geplaatst; 2. de ervaring. Ad 1 Conform de nieuwe functiewaarderingssystematiek zijn alle functies beschreven en gewaardeerd. Per directiebesluit zijn de volgende inschalingen tot stand gekomen. Ad.2 ervaring Ervaringsjaren zijn de jaren die de werknemer heeft gewerkt: - in dienstverband in eenzelfde functie - in dienstverband in een vergelijkbare functie - als stagejaren met betrekking tot projecten overzee - als vrijwilligersjaren in vergelijkbaar werk - in de non-profitsfeer in vergelijkbare werksituaties in relatie tot de relevantie die de ervaring voor de betrokken functie heeft. Afdelingen Functies Schaal DIRECTIE Directiesecretaresse 8 Directiesecretaris 11 COMMUNICATIE EN LOBBY Communicatie en Lobby Communicatieadviseur (/persvoorlichter) 10 Medewerker Interne 8 Communicatie/drukwerkbegeleider Communicatiemedewerker Evenementen en 9 Marketing Communicatieadviseur (interne communicatie) 10 Bedrijfsjournalist 10 Managementassistent 7 Lobbyist 10 Webmaster 8 Coördinator Jongeren Uitzendprogramma 9 Secretaresse 6 Frontdesk Relatiebeheerder Frontdesk 10 ICCO Arbeidsvoorwaarden Reglement 10

11 Hoofdstuk III ARBEIDSVOORWAARDEN KWALITEIT EN CONTROL Kwaliteitscoördinator 10 Controller 12 Interne Auditor 9 INTERNATIONALE PROGRAMMA S Programma-afdelingen Programmamanager 13 Programmacoördinator 11 Relatiebeheerder 10 Relatiebeheerder Noodhulp 10 Medewerker Lokale Marktontwikkeling 10 Assistent Relatiebeheerder 9 Management Assistent 7 Hoofd Administratieve Zaken 11 Bedrijfseconomische Medewerker 10 Financieel Administratief Medewerker 8 Secretaresse 6 Programmaleider FID 11 Relatiebeheerder FID 10 Coördinator Kredietdesk 10 Medewerker kredietdesk 9 RESEARCH & DEVELOPMENT Beleidsadviseur (onderzoek en evaluatie, 10 themaspecialist) Medewerker publicaties 10 Documentalist 7 Managementassistent 7 Secretaresse 6 Assistent documentalist 5 Learning Facilitator 10 Junior medewerker PME noodhulp 9 Medewerker Instrumentarium 9 Junior beleidsmedewerker Minloon BEDRIJFSVOERING Financiën en Beheer Hoofd FBF 12 Financieel Administrateur 9 Financieel Administrateur Projecten 9 Financieel Medewerker Betalingsverkeer 7 Salarisadministrateur 8 Assistent Boekhouder 7 Facilitaire Zaken Medewerker facilitaire dienst 6 Medewerker receptie 5 Medewerker reizen 7 Personeel en Organisatie Hoofd Personeel & Organisatie 12 P&O adviseur 10 Arbocoördinator 9 Management Assistent P&O 7 secretaresse 6 Ambtelijk secretaris OR 8 ICCO Arbeidsvoorwaarden Reglement 11

12 Hoofdstuk III ARBEIDSVOORWAARDEN ICT Hoofd ICT 12 Coördinator Helpdesk 9 1 e lijns Helpdeskmedewerker 6 2 e lijns Helpdeskmedewerker 7 Applicatiebeheerder 8 Netwerkbeheerder 9 Projectleider ICT 9 Systeemontwerper/programmeur 9 ARCHIEF Archiefbeheerder 5 Verhogingen Jaarlijks wordt per 1 januari het salaris in principe (bij minimaal voldoende beoordeling) met één periodiek verhoogd, binnen de grenzen van de voor elke functie geldende salarisschaal. Indien een werknemer per 1 januari korter dan 6 maanden in dienst is, wordt in het algemeen geen periodiek toegekend. Slechts in bijzondere gevallen wordt, gekoppeld aan een beoordelingsgesprek, geen periodiek verleend. Een extra periodiek kan worden verleend wanneer betrokkene meer dan een redelijkerwijs te verwachten prestatie heeft geleverd. Het in het geheel niet verlenen van een periodiek, alsmede het verlenen van meer dan één periodiek behoeft een expliciet besluit van de Algemeen Directeur. Promotieregeling Bij overgang naar een hogere salarisgroep als gevolg van verandering van functie, wordt het salaris als regel vastgesteld op het naasthogere bedrag van de hogere schaal. Herwaardering van de functie In geval van functie(her)waardering waarbij sprake is van waardering in een hogere schaal en er sprake is van vakvolwassenheid bij de uitoefening van de functie, is er sprake van horizontale inschaling in de hogere schaal. Onkostenvergoeding* RvB-leden ontvangen een vergoeding van 68,07 per maand. Indien de vergoeding gedurende 3 maanden van het jaar wordt onderbouwd met bewijslast wordt het bedrag netto uitbetaald, zoniet, dan wordt het bedrag bruto uitbetaald. ICCO Arbeidsvoorwaarden Reglement 12

13 Hoofdstuk III ARBEIDSVOORWAARDEN III.2 Salarisschalen Salarisschalen per 1 april 2009 per maand per jaar schalen , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 10 ICCO Arbeidsvoorwaarden Reglement 13

14 Hoofdstuk III ARBEIDSVOORWAARDEN per maand per jaar schalen , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 10 ICCO Arbeidsvoorwaarden Reglement 14

15 Hoofdstuk III ARBEIDSVOORWAARDEN III.3 Vakantietoeslag De werknemer ontvangt in de maand mei een vakantietoeslag over de periode, waarin hij gedurende het afgelopen tijdvak van 1 juni tot en met 31 mei salaris en/of uitkering heeft genoten in dienst van ICCO. De vakantietoeslag bedraagt per kalendermaand 8% van het salaris, dat de werknemer in die maand heeft genoten. Werknemers die niet de gehele periode van 12 maanden in dienst zijn geweest, ontvangen vakantietoeslag naar rato. Werknemers die voor 1 juni van het jaar de dienst verlaten, ontvangen hun vakantietoeslag bij de eindafrekening. III.4 Eindejaarsuitkering De werknemer ontvangt in de maand december een eindejaarsuitkering over de periode waarin hij gedurende het tijdvak van 1 januari tot en met 31 december salaris en/of uitkering heeft genoten in dienst van de werkgever. De eindejaarsuitkering bedraagt vanaf 1 januari 2010 per kalendermaand 8,3% van het salaris, dat de werknemer in die maand heeft genoten. Uitbetaling vindt zonodig plaats bij ontslag van de werknemer en wel over het tijdvak gelegen tussen 1 januari en de datum van ontslag. III.5 Vakantie In elk kalenderjaar heeft de werknemer recht op vakantie met behoud van salaris. Voor de werknemer met een volledig dienstverband bedraagt de vakantie ± 165,6 werkuren (het exacte aantal uren wordt gebaseerd op het aantal werkbare dagen in een jaar en wordt uitgerekend door het PI-systeem). Voor deeltijdmedewerkers wordt het aantal vakantie-uren naar rato vastgesteld. Indien de arbeidsovereenkomst in de loop van een kalenderjaar aanvangt of eindigt, wordt het aantal vakantieuren naar rato vastgesteld. De werknemer heeft verlof met behoud van salaris op Goede Vrijdag, nationale feestdagen, de algemeen erkende christelijke feestdagen en op 5 mei. Per kalenderjaar verwerft de werknemer met een volledig dienstverband: Leeftijd verhoging van 45 tot en met 49 jaar 7,2 uren van 50 tot en met 54 jaar 14,4 uren van 55 tot en met 59 jaar 21,6 uren 60 jaar en ouder 28,8 uren De aanspraak op de extra uren geldt vanaf het kalenderjaar van het bereiken van de betreffende leeftijd. Voor deeltijdmedewerkers wordt het aantal uren naar rato vastgesteld. ICCO kent de werknemer die tijdens zijn vakantie door ziekte of ongeval wordt getroffen vervangende vakantie toe, mits de werknemer de aard en de duur van de ziekte of het ongeval aantoont. Het opnemen van vakantie-uren geschiedt na tijdig voorafgaand overleg tussen leidinggevende en medewerker. Werknemer dient minimaal twee weken aaneengesloten dan wel minimaal twee keer één week vakantie op te nemen. De vakantie dient zoveel mogelijk te worden opgenomen in het kalenderjaar, waarin de aanspraak is ontstaan. Vastgestelde verplichte snipperdagen Per kalenderjaar kunnen maximaal drie dagen als verplichte snipperdagen worden aangewezen. ICCO stelt deze dagen vast met instemming van de ondernemingsraad voor de eerste maand van het betreffende jaar. Voor 2010 is 14 mei (dag na Hemelvaart) als verplichte snipperdag vastgesteld. * ICCO Arbeidsvoorwaarden Reglement 15

16 Hoofdstuk III ARBEIDSVOORWAARDEN Opgebouwde vakantierechten In overleg met de leidinggevende kan de werknemer maximaal het equivalent van twee werkweken verlof (bij fulltime 2 x 36 uur, bij bijv. 28-urige werkweek 2 x 28 uur) meenemen naar een volgend jaar, tenzij ICCO en de werknemer in overleg besluiten daarvan af te wijken. Aan het opnemen van naar het volgend kalenderjaar overgeschreven vakantiedagen kunnen door ICCO in overleg met de ondernemingsraad voorwaarden worden verbonden. Opgebouwde vakantierechten vervallen na 5 jaar. Vakantieopbouw tijdens arbeidsongeschiktheid De werknemer, die arbeidsongeschikt is heeft aanspraak op vakantie over het tijdvak van de laatste zes maanden waarin de arbeid niet volledig werd verricht. De werknemer die gedeeltelijk arbeidsongeschikt is heeft aanspraak op vakantie voor het deel van zijn dienstverband waarvoor hij arbeidsgeschikt is. Voorbeeld Werknemer wordt ziek op 1 januari 2006 Hij wordt 50% arbeidsgeschikt op 1 maart 2006 en volledig arbeidsgeschikt op 1 januari De werknemer heeft aanspraak op opbouw van vakantiedagen over het deel van het dienstverband dat hij arbeidsgeschikt is gedurende de laatste zes maanden van de arbeidsongeschiktheid, dus vanaf 1 juli Over de periode 1 maart tot 1 juli bouwt de werknemer voor 50% vakantiedagen op, omdat hij 50% arbeidsgeschikt is. De vakantiedagen van 1 januari tot 1 maart zijn vervallen, evenals 50% van de vakantiedagen tussen 1 maart en 1 juli. In cijfers: Opbouw in 2006: 165,6 uur Vervallen: januari tot maart: 3/12 x 165,6= 41,4 uur. Vervallen: 50% van maart tot juli: 3/12 x 165,6 x 50%= 20,7 uur Vervallen: 50% van juli tot januari 2006: 6/12 x 165,6 x 50% = 41,4 uur Totaal recht in 2006: 165,6 41,4 20,7-41,4 uur= 62,1 uur Restant vakantiedagen bij uitdiensttreding De werknemer streeft ernaar dat bij beëindiging van het dienstverband zijn vakantiedagensaldo nul is. Indien de werkzaamheden dit niet toelaten, vindt uitbetaling van het resterende aantal uren plaats. Kopen of verkopen vakantie-uren Zie H IV.10 ICCO Arbeidsvoorwaarden Reglement 16

17 Hoofdstuk III ARBEIDSVOORWAARDEN III.6 Reiskostenvergoeding woon-werkverkeer * Voor werknemers in dienst vóór 1 september 2005 De werknemer heeft aanspraak op een tegemoetkoming in de reiskosten voor het dagelijks reizen tussen woning en standplaats, indien de te reizen afstand meer dan 10 kilometer bedraagt, onder de volgende voorwaarden: - vergoeding vindt plaats vanaf 10 km enkele reis op basis van 2 e klas openbaar vervoer. Op dit bedrag wordt een eigen bijdrage ingehouden van 1 zone buskosten, berekend naar het tarief per maand (dat zijn kosten van verplaatsing binnen de gemeente Utrecht); Vaststelling van de voordeligste vorm van openbaar vervoer vindt plaats op basis van de berekening via 9292OV.nl. Het aankomsttijdstip bij de standplaats wordt voor deze berekening vastgesteld op 8.30 uur. De maximale vergoeding wordt bepaald door de fiscale wetgeving voor reiskosten woon-werkverkeer - de vergoeding is gebonden aan de fiscale forfaitaire regeling; - de vergoeding wordt maandelijks uitbetaald, ook tijdens vakantie of buitenlandse zakenreizen - de vergoeding wordt gestaakt als werknemer langer dan twee maanden arbeidsongeschikt is, zodra werknemer het werk hervat, vindt weer uitbetaling plaats; - de vergoeding vervalt op het moment van aanvang zwangerschapsverlof en sabbatical verlof; bij hervatting van het werk vindt weer uitbetaling plaats; - indien werknemer verhuist naar een woonplaats die op grotere afstand ligt van de standplaats, wordt de vergoeding gebaseerd op de afstand oude woonplaats/standplaats. - Bij wijziging van de tarieven wordt de vergoeding bijgesteld op grond van het gemiddelde stijgingspercentage van de openbaar vervoerstarieven - Voor werknemers in dienst vanaf 1 september 2005 De werknemer heeft aanspraak op een tegemoetkoming in de reiskosten voor het dagelijks reizen tussen woning en standplaats, indien de te reizen afstand meer dan 10 kilometer bedraagt, onder de volgende voorwaarden: - Vergoeding vindt plaats vanaf 10 km enkele reis op basis van 0,19 per kilometer. Vaststelling van de vergoeding vindt plaats aan de hand van de kortste route en een kilometerberekening tussen woonplaats en standplaats op basis van postcodevergelijking via de routeplanner van de ANWB website. - Het maximale aantal kilometers dat voor vergoeding in aanmerking komt is 50 kilometer enkele reis. Hierop wordt per enkele reis 10 km in mindering gebracht als eigen bijdrage. - De maximale vergoeding wordt bepaald door de fiscale wetgeving voor reiskosten woonwerkverkeer. Dit betekent dat de vergoeding maximaal gedurende 214 dagen per jaar wordt uitgekeerd. De vergoeding per jaar wordt berekend volgens de volgende formule: (aantal kilometers per dag retour(max. 100 km) 20 kilometer) x 0,19 x 214 x (aantal werkdagen per week /5). - De maximale vergoeding per jaar wordt uitgekeerd in maandelijkse delen. - Voor medewerkers met een parttime dienstverband wordt de vergoeding naar rato van het aantal werkdagen vastgesteld en voor telewerkers wordt één dag per week op het aantal werkdagen in mindering gebracht. - De vergoeding wordt maandelijks uitbetaald, ook tijdens vakantie of buitenlandse dienstreizen, tegelijkertijd met het salaris van de werknemer. De vergoeding wordt gestaakt als werknemer langer dan twee maanden arbeidsongeschikt is. - De vergoeding vervalt op het moment van aanvang zwangerschapsverlof en sabbatical verlof. - Indien werknemer verhuist naar een woonplaats die op grotere afstand ligt van de standplaats, wordt de vergoeding gebaseerd op de nieuwe afstand tussen woonplaats en standplaats met een maximum van 50 km. III.7 Ziektekosten De werknemer, zijn/haar partner en (studerende) kinderen (tot 27 jaar) kunnen deelnemen aan het voor ICCO geldende collectieve contract voor de ziektekostenverzekering. De premie wordt bij deelname aan het collectief contract door ICCO een jaar vooruitbetaald en in maandelijkse termijnen via het salaris van de werknemer verrekend. Indien de werknemer kiest voor een andere ziektekostenverzekeraar wordt de premie door de werknemer rechtstreeks aan de verzekeraar betaald. ICCO Arbeidsvoorwaarden Reglement 17

18 Hoofdstuk III ARBEIDSVOORWAARDEN De werkgever betaalt een jaarlijkse bijdrage in de kosten van de zorgverzekering ter hoogte van 600 bruto naar rato van de omvang van het dienstverband. Deze bijdrage is verwerkt in het salarisbedrag, wat neerkomt op een verhoging van het maandbedrag van 45,62 excl. vakantie- en eindejaarsuitkering. De bijdrage is niet afhankelijk van deelname aan het collectieve contract. III.8 Pensioen / OBU / Flexpensioen ICCO is aangesloten bij het Pensioenfonds voor Zorg en Welzijn (PFZW), (voorheen PGGM). In het jaarlijkse arbeidsvoorwaardenoverleg van Protestantse Kerk in Nederland wordt de verdeling van de pensioenpremie tussen werkgever en werknemer vastgesteld. De premie die de werknemer betaalt wordt ingehouden op het salaris van de werknemer. Deelname aan de pensioenvoorziening is verplicht. Het PFZW-pensioenpakket Het pakket bestaat uit de volgende voorzieningen: - Ouderdomspensioen - Overbruggingsuitkering (alleen voor werknemers geboren voor 1 januari 1949) - FLEX-pensioen (alleen voor werknemers, geboren voor 1 januari 1950) - Bij arbeidsongeschiktheid een gehele of gedeeltelijke premievrije deelneming - Bij arbeidsongeschiktheidspensioen aanvulling op de WAO- of WIA-uitkering van de overheid en aanvulling op de WAO of WIA uitkering bij een inkomen boven het maximum WAOuitkeringsloon - Partnerpensioen en wezenpensioen - Compensatie (geheel of gedeeltelijk) van het zgn. ANW-tekort. Werknemersaandeel Het werknemersaandeel in de premie voor het Ouderdomspensioen bedraagt 9,76% (per 1 januari 2010) van de bijdragegrondslag, rekening houdend met de franchise van (per 1 januari 2010) op jaarbasis (naar rato van de werktijd). Het werknemersaandeel in de premie voor het Arbeidsongeschiktheidspensioen bedraagt 0,15% van de bijdragegrondslag, rekening houdend met de franchise van (per 1 januari 2010) op jaarbasis. Deze wordt niet naar rato van de werktijd berekend. Totale pensioenpremie De totale premie (dus inclusief werkgeversdeel) voor het Ouderdomspensioen bedraagt 23,1% (vanaf 1 januari 2010) van de berekeningsgrondslag minus de AOW franchise van (per 1 januari 2010) op jaarbasis (naar rato van de werktijd). De premie voor het Arbeidsongeschiktheidspensioen bedraagt 0,5% van de bijdragegrondslag, rekening houdend met een franchise van (per 1 januari 2010) op jaarbasis. Deze wordt niet naar rato van de werktijd berekend. OBU / Flexpensioen Als de werknemer gebruik wenst te maken van de OBU (overbruggingsuitkering) of het Flexpensioen dient hij dat tenminste drie maanden voor de beoogde uittredingsdatum aan ICCO te melden. Als de werknemer dat wenst, zal ICCO overleg voeren met de werknemer over het aangaan van een nieuwe arbeidsovereenkomst. Als opnieuw een arbeidsovereenkomst wordt aangegaan, kan deze werknemer geen aanspraak maken op eerdere verworven rechten. PFZW Extra Pensioen PGGM heeft de collectieve pensioenregeling uitgebreid met het PGGM Extra Pensioen. Werknemers hebben de gelegenheid op basis van vrijwilligheid hun Flex- en of Ouderdomspensioen te verhogen. De premie wordt betaald uit het brutoloon, spaarloon of levenslooptegoed. Voor werknemer geboren voor 1 januari 1950 bestaat de mogelijkheid om extra te sparen voor flexpensioen of OBU. Voor medewerkers, geboren op of na 1 januari 1950 geldt dat alleen extra storting plaats kan vinden in het ouderdomspensioen Middelloon Met ingang van 1 januari 2004 is PFZW overgestapt van een eindloonregeling naar een middelloonregeling. Een middelloonregeling houdt rekening met het salaris dat u gemiddeld in alle ICCO Arbeidsvoorwaarden Reglement 18

19 Hoofdstuk III ARBEIDSVOORWAARDEN jaren van uw loopbaan heeft verdiend. Het gemiddelde van het tijdens uw loopbaan verdiende salaris dient als basis voor de hoogte van uw pensioen Informatie Werknemer ontvangt van PFZW na aanmelding een algemene brochure. Voor alle informatie betreffende situaties in relatie tot pensioen, kan werknemer terecht bij PFZW, klantenservice, tel , of via de website van PFZW: III.9 Inhouding WGA-premie Vanaf 2007 mogen werkgevers de helft van de gedifferentieerde premie voor de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) op het nettoloon van de werknemer inhouden. Voor 2010 verhaalt ICCO 0,1% van deze WGA-kosten op de werknemer over ten hoogste per maand. De regeling wordt door de Belastingdienst niet aangemerkt als een aftrekbare premie voor de loonbelasting. De inhouding dient op het netto loon plaats te vinden. IV REGELINGEN EN VERGOEDINGEN IV.1 Arbeids(on)geschiktheid / loondoorbetaling In geval van arbeidsongeschiktheid is de werknemer, onverminderd de op hem krachtens desbetreffende verzekering rustende verplichtingen verplicht: - ICCO direct daarvan op de hoogte te stellen dan wel te laten stellen volgens de ziekmeldingsprocedure; - zo nodig geneeskundige hulp in te roepen en de gegeven voorschriften tot zijn herstel op te volgen; - na herstel ICCO daarvan in kennis te stellen en de werkzaamheden te hervatten. Doorbetaling bij arbeidsongeschiktheid (indien de ingangsdatum van de arbeidsongeschiktheid vóór 1 januari 2004 ligt) De werknemer die wegens ziekte, zwangerschap of bevalling geheel of gedeeltelijk verhinderd is zijn werkzaamheden te verrichten, heeft voor de duur van de arbeidsongeschiktheid zolang de arbeidsovereenkomst voortduurt tot en met maximaal 52 weken aanspraak op doorbetaling van het laatstgenoten nettosalaris. Indien en voorzover de werknemer aanspraak maakt op een uitkering ingevolge de Ziektewet, wordt het bedrag van deze uitkering in mindering gebracht. De werknemer die na de maximale periode vervolgens wegens arbeidsongeschiktheid in de zin van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering geheel of gedeeltelijk verhinderd is werkzaamheden te verrichten, heeft voor de duur van deze arbeidsongeschiktheid - zolang de arbeidsovereenkomst voortduurt - tot en met 52 weken aanspraak op een aanvulling op de WAO-uitkering alsmede uitkeringen in het kader van de pensioenregeling tot het niveau van het laatstgenoten nettosalaris.* Het recht op de uitkering vervalt geheel of gedeeltelijk indien: - de werknemer de verplichtingen van de arbeidsongeschiktheid niet nakomt; - de arbeidsongeschiktheid het gevolg blijkt te zijn van feiten, die de werknemer bij het geneeskundig onderzoek heeft verzwegen; - de arbeidsongeschiktheid te wijten is aan grove schuld of ernstige nalatigheid van de werknemer; - de werknemer weigert zich te onderwerpen aan een geneeskundig onderzoek, of na daartoe te zijn opgeroepen, zonder geldige reden niet verschijnt; - de werknemer zich schuldig maakt aan gedragingen waarvan verwacht kan worden, dat deze zijn genezing vertragen of belemmeren; - de aanspraak op een uitkering ingevolge de Ziektewet of de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering vervalt. Doorbetaling bij arbeidsongeschiktheid (indien de ingangsdatum van de arbeidsongeschiktheid na 1 januari 2004 ligt) De werknemer die wegens ziekte, zwangerschap of bevalling geheel of gedeeltelijk verhinderd is zijn werkzaamheden te verrichten, heeft voor de duur van de arbeidsongeschiktheid zolang de arbeidsovereenkomst voortduurt tot en met maximaal 52 weken aanspraak op doorbetaling van het laatstgenoten nettosalaris. Indien en voorzover de werknemer aanspraak maakt op een uitkering ingevolge de Ziektewet, wordt het ICCO Arbeidsvoorwaarden Reglement 19

20 bedrag van deze uitkering in mindering gebracht. De werknemer die na de eerste 52 weken arbeidsongeschiktheid vervolgens nog steeds verhinderd is werkzaamheden te verrichten, heeft voor de duur van deze arbeidsongeschiktheid - zolang de arbeidsovereenkomst voortduurt - tot en met 52 weken aanspraak tot 70% van zijn netto loon. Indien kort na ziekmelding blijkt dat een werknemer volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zal zijn, zonder kans op herstel, kan na 13 weken al een vervroegde arbeidsongeschiktheidskeuring worden aangevraagd. Indien deze keuring leidt tot een IVA-uitkering, wordt deze gedurende het eerste ziektejaar door de werkgever aangevuld tot 100%. Het recht op de uitkering vervalt geheel of gedeeltelijk indien: - de werknemer de verplichtingen van de arbeidsongeschiktheid niet nakomt; - de arbeidsongeschiktheid het gevolg blijkt te zijn van feiten, die de werknemer bij het geneeskundig onderzoek heeft verzwegen; - de arbeidsongeschiktheid te wijten is aan grove schuld of ernstige nalatigheid van de werknemer; - de werknemer weigert zich te onderwerpen aan een geneeskundig onderzoek, of na daartoe te zijn opgeroepen, zonder geldige reden niet verschijnt; - de werknemer zich schuldig maakt aan gedragingen waarvan verwacht kan worden, dat deze zijn genezing vertragen of belemmeren; - de aanspraak op een uitkering ingevolge de Ziektewet of de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering of WIA vervalt. Toelichting Vanaf 1 januari 2004 is de Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte van kracht geworden. Werknemers die na inwerkingtreding van de wet dus na 1 januari 2004 ziek zijn geworden, komen hierdoor pas na twee jaar dus vanaf 1 januari 2006 in aanmerking voor de (nieuwe) WAO (nu WIA). Voor ICCO betekent dit dat de loondoorbetalingsverplichting bij zieke werknemers is verlengd van één tot twee jaar. Op 1 januari 2006 is de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) in werking getreden. De wet omvat twee onderdelen: 1. De regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) 2. De regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) Gedurende de eerste twee ziektejaren moeten werknemer en werkgever zich inspannen om de werknemer terug te kunnen laten keren naar het werk. Als deze inspanningen onvoldoende resultaat hebben gehad, kan de zieke werknemer na twee jaar in aanmerking komen voor een uitkering op grond van de WIA. Kan de werknemer nog deels werken (35%-80% arbeidsongeschikt), dan krijgt hij of zij een uitkering krachtens de WGA. Is de werknemer duurzaam arbeidsongeschikt (80-100%) dan volgt een uitkering krachtens de IVA. Wie minder dan 35% arbeidsongeschikt is, kan geen aanspraak meer maken op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. De WAO blijft bestaan voor mensen die nu een WAO-uitkering hebben. Zij kunnen wel vanaf 1 oktober 2004 worden opgeroepen voor een herkeuring met nieuwe beoordelingsregels. Rechten tegenover derden Als de arbeidsongeschiktheid van de werknemer het gevolg is van een gebeurtenis op grond waarvan hij rechten tegenover derden kan verwezenlijken, verliest hij zijn recht op salaris, tenzij hij de rechten die hij jegens de genoemde derde heeft, voor zover betrekking hebbend op zijn inkomstenschade, aan ICCO cedeert. Geneeskundig onderzoek Indien voor ICCO ernstige gronden aanwezig zijn aan te nemen dat de arbeidsgeschiktheid van de medewerker voor een behoorlijke vervulling van de functie tekort schiet door beletselen van geestelijke of lichamelijke aard, is de werknemer verplicht op schriftelijk verzoek van ICCO zich te onderwerpen aan een onderzoek naar zijn arbeidsgeschiktheid door een door ICCO aan te wijzen geneeskundige. De kosten komen voor rekening van ICCO. - De uitslag van dit onderzoek wordt de werknemer schriftelijk medegedeeld. ICCO Arbeidsvoorwaarden Reglement 20

21 - Als de geneeskundige die het onderzoek heeft verricht het noodzakelijk acht dat werknemer, in het belang van een goede behandeling of genezing, geen werk verricht, kan ICCO de werknemer voor een bepaalde periode buiten dienst stellen, met behoud van salaris. De werknemer wordt van dit besluit schriftelijk op de hoogte gesteld. - Ter beantwoording van de vraag of na deze periode hervatting van de arbeid mogelijk is, kan de werknemer indien dit wenselijk wordt geacht, opnieuw worden onderworpen aan een geneeskundig onderzoek. - Indien de werknemer zich met het oordeel van de geneeskundige niet kan verenigen, kan hij binnen een week nadat hij het oordeel heeft ontvangen, bij ICCO schriftelijk een nieuw onderzoek aanvragen. Dit onderzoek wordt dan verricht door drie geneeskundigen, van wie één wordt aangewezen door ICCO en één door de werknemer, terwijl deze beiden gezamenlijk een derde geneeskundige aanwijzen. De beslissing van de meerderheid van deze drie geneeskundigen is bindend voor beide partijen. De kosten van dit nieuwe onderzoek komen voor rekening van ICCO. IV.2 Spaarloon ICCO heeft met de Algemene Spaarbank voor Nederland (ASN Bank) een contract afgesloten voor de spaarloonregeling. Spaarloonregeling De werknemer kan bij ICCO deelnemen aan een spaarloonregeling. Deelname is vrijwillig en iedere werknemer met een onbepaald dienstverband of een bepaald dienstverband van 1 jaar kan toetreden. Deelname kan alleen aanvangen per de eerste januari van een kalenderjaar, na beëindiging van de proeftijd. De werknemer kan slechts bij één werkgever tegelijk sparen. Bovendien zijn aan het sparen de volgende voorwaarden verbonden 1. De medewerker moet op 1 januari van het kalenderjaar in dienst zijn bij de werkgever 2. De werkgever past ten aanzien van de werknemer sinds 1 januari van het kalenderjaar de loonheffingskorting toe. 3. De werknemer neemt niet deel aan de levensloopregeling (zie IV.12) De werknemer kan dus niet tegelijk deelnemen aan spaarloonregeling en levensloopregeling. Wel is het mogelijk om per de eerste januari van een kalenderjaar te stoppen met de spaarloonregeling en te starten met de levensloopregeling of te stoppen met de levensloopregeling en te starten met de spaarloonregeling. Stoppen met de spaarloonregeling kan altijd, dus ook gedurende het jaar. In de spaarloonregeling kan gespaard worden tot een maximum (wettelijk) bedrag van 613,-- per jaar of 51,08 per maand (2008). Werknemers met een parttime dienstverband kunnen voor het volledige bedrag deelnemen. De deelnemer machtigt ICCO tot inhouding van het gekozen spaarbedrag. Per maand wordt een evenredig gedeelte van het gekozen jaarbedrag ingehouden; inhouding vindt plaats op het bruto loon. Het gevolg van deelname aan de spaarloonregeling is dat over het gekozen spaarbedrag geen loon- en premieheffing plaatsvindt en dat de grondslagen voor de Sociale Verzekeringswetten met het gekozen spaarbedrag worden verlaagd. Dit kan gevolgen hebben bij de toe te kennen uitkeringen, bijv. bij werkeloosheid. IV.3 Buitengewoon verlof De werknemer heeft in bepaalde situaties, indien de gebeurtenis op een werkdag plaatsvindt, recht op buitengewoon verlof, met behoud van salaris: 1 dag: - bij zijn ondertrouw - voor het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten in de eerste en tweede graad, indien dit huwelijk wordt gesloten in zijn woon- of standplaats - bij zijn 25-, 40- of 50-jarige ambts- of huwelijksjubileum - bij het 25-, 40-, 50- en 60-jarige huwelijksjubileum van zijn ouders, stiefouders of schoon- en pleegouders - bij het overlijden van bloed- of aanverwanten in de derde of vierde graad - bij verhuizing * ICCO Arbeidsvoorwaarden Reglement 21

ARBEIDSVOORWAARDENREGELING. voor de kerkelijke medewerkers van de Protestantse Kerk in Nederland

ARBEIDSVOORWAARDENREGELING. voor de kerkelijke medewerkers van de Protestantse Kerk in Nederland ARBEIDSVOORWAARDENREGELING voor de kerkelijke medewerkers van de Protestantse Kerk in Nederland versie per 1 januari 2014 Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland Arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID BESLUIT VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID VAN 22 JULI 2008 TOT ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN BEPALINGEN VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

Nadere informatie

RECHTSPOSITIEREGLEMENT VOOR PASTORAAL WERKERS IN HET BISDOM VAN...

RECHTSPOSITIEREGLEMENT VOOR PASTORAAL WERKERS IN HET BISDOM VAN... RECHTSPOSITIEREGLEMENT VOOR PASTORAAL WERKERS IN HET BISDOM VAN... 1 januari 2015 Voorbericht bij de uitgave d.d. 1 januari 2015 Met deze editie van het Rechtspositiereglement is het RPW geactualiseerd.

Nadere informatie

CAO 2010 - juli 2011. FloraHolland. Where beauty meets business.

CAO 2010 - juli 2011. FloraHolland. Where beauty meets business. CAO 2010 - juli 2011 FloraHolland. Where beauty meets business. Collectieve Arbeidsovereenkomst FloraHolland 2010-1 juli 2011 Algemeen Inhoud A. Regeling van de arbeidsvoorwaarden Hoofdstuk I Definities

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST UNIVERSITEIT NYENRODE BV STICHTING NYENRODE TE BREUKELEN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST UNIVERSITEIT NYENRODE BV STICHTING NYENRODE TE BREUKELEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST UNIVERSITEIT NYENRODE BV STICHTING NYENRODE TE BREUKELEN 2008 - 2 - - 3 - INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN 5 1.1 Definities 5 1.2 Looptijd 6 1.3 Tussentijdse

Nadere informatie

CAO VOOR HET PERSONEEL IN DIENST VAN DE BV EXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ CARRÉ TE AMSTERDAM 1 JULI 2005 T/M 30 JUNI 2008

CAO VOOR HET PERSONEEL IN DIENST VAN DE BV EXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ CARRÉ TE AMSTERDAM 1 JULI 2005 T/M 30 JUNI 2008 CAO VOOR HET PERSONEEL IN DIENST VAN DE BV EXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ CARRÉ TE AMSTERDAM 1 JULI 2005 T/M 30 JUNI 2008 De ondergetekenden CAO VOOR HET PERSONEEL IN DIENST VAN DE BV EXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst Kinderopvang 2007-2008

Collectieve Arbeidsovereenkomst Kinderopvang 2007-2008 - 1 - Collectieve Arbeidsovereenkomst Kinderopvang 2007-2008 Looptijd: 1 mei 2007 tot en met 30 april 2008. Voor sommige CAO-bepalingen kan een andere ingangsdatum gelden. In dat geval wordt dit bij de

Nadere informatie

C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N

C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N Looptijd: 1 april 2012 t/m 31 maart 2013 1 Inhoudsopgave Pagina Afspraken 6 Loon... 6 Persoonlijk

Nadere informatie

Overleg Arbeidsvoorwaarden Kinderopvang. Utrecht. Tekstversie 16-06-09

Overleg Arbeidsvoorwaarden Kinderopvang. Utrecht. Tekstversie 16-06-09 CAO-KINDEROPVANG, VOOR KINDERCENTRA EN GASTOUDERBUREAUS CAO 2009-2010 Overleg Arbeidsvoorwaarden Kinderopvang Utrecht Tekstversie 16-06-09 CAO-Kinderopvang 2009-2010 1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 4 Hoofdstuk

Nadere informatie

CAO Reclassering 2007

CAO Reclassering 2007 CAO Reclassering 2007 HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN...7 Artikel 1 - Definities... 7 Artikel 2 - Mannelijke/vrouwelijke benamingen... 7 Artikel 3 - CAO Partijen... 7 Artikel 4 - Looptijd... 7 Artikel

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst. voor het personeel van de stichting personeelsdiensten CDA

Collectieve Arbeidsovereenkomst. voor het personeel van de stichting personeelsdiensten CDA Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het personeel van de stichting personeelsdiensten CDA Versie 2011/2012 INHOUDSOPGAVE Begripsbepalingen 4 Arbeidsvoorwaarden 4 Dienstbetrekking 5 Werktijden 7 Vakantie

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst voor het personeel in dienst van Blue Sky Group. Aangegaan voor de periode van 1 januari 2015 tot 1 januari 2016

Collectieve arbeidsovereenkomst voor het personeel in dienst van Blue Sky Group. Aangegaan voor de periode van 1 januari 2015 tot 1 januari 2016 Collectieve arbeidsovereenkomst voor het personeel in dienst van Blue Sky Group Aangegaan voor de periode van 1 januari 2015 tot 1 januari 2016 Blue Sky Group cao 1 januari 2015 tot 1 januari 2016 DE ONDERGETEKENDEN:

Nadere informatie

Cao ABVAKABO FNV 2006

Cao ABVAKABO FNV 2006 Cao ABVAKABO FNV 2006 Inhoudsopgave 1 Algemeen 4 1.1 Definities 4 1.2 Werkingssfeer 5 1.3 Werkingsduur 5 1.4 Verplichtingen van de werkgever 6 1.5 Verplichtingen van de werknemer 7 1.6 Verantwoordingsgesprek

Nadere informatie

Overleg Arbeidsvoorwaarden Kinderopvang. Utrecht. Definitieve versie: 17-06-10

Overleg Arbeidsvoorwaarden Kinderopvang. Utrecht. Definitieve versie: 17-06-10 CAO-KINDEROPVANG, VOOR KINDERCENTRA EN GASTOUDERBUREAUS CAO 2010-2011 Overleg Arbeidsvoorwaarden Kinderopvang Utrecht Definitieve versie: 17-06-10 CAO-Kinderopvang 2010-2011 1 Voor vragen op het gebied

Nadere informatie

BIGA Groep B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst. 1 januari 2015 tot 1 januari 2017

BIGA Groep B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst. 1 januari 2015 tot 1 januari 2017 BIGA Groep B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst 1 januari 2015 tot 1 januari 2017 1 Colofon Organisatie Biga Groep Bezoekadres Thorbeckelaan 3 Postadres Postbus 164 3700 AD Zeist Telefoon 030 8503200 Fax

Nadere informatie

C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N

C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N Looptijd: 1 april 2009 t/m 31 maart 2010 Inhoudsopgave Pagina Protocolafspraken:...4 Loon...

Nadere informatie

C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N

C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N Looptijd: 1 april 2013 t/m 31 maart 2014 1 Protocol bij de CAO voor werknemers in dienst van

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL. Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V.

ALGEMEEN DEEL. Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. ALGEMEEN DEEL Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. 1 september 2010 1 september 2012 Preambule Hierbij ontvangt u de Collectieve Arbeidsovereenkomst (cao) van Instituut Schoevers B.V.,

Nadere informatie

C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N

C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N Looptijd: 1 april 2014 t/m 31 december 2015 1 INHOUDSOPGAVE Protocol bij de CAO voor werknemers

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ROTTERDAM AIRPORT BV

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ROTTERDAM AIRPORT BV COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ROTTERDAM AIRPORT BV Looptijd van 1 juli 2011 tot en met 30 juni 2013 Versie: december 2011 INHOUDSOPGAVE OMSCHRIJVING PAGINA Inleiding en ondertekening 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst Imperial Tobacco Nederland

Collectieve arbeidsovereenkomst Imperial Tobacco Nederland 1 Collectieve arbeidsovereenkomst Imperial Tobacco Nederland 1 december 2011 t/m 30 november 2012 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Wederzijdse verplichtingen werkgever en werknemers... 3 Artikel 1 Algemene

Nadere informatie

CAO 2014. Stichting Fokus Exploitatie. februari 2014. Fokus Postbus 6124 9702 HC Groningen. Bezoekadres: Van Iddekingeweg 33

CAO 2014. Stichting Fokus Exploitatie. februari 2014. Fokus Postbus 6124 9702 HC Groningen. Bezoekadres: Van Iddekingeweg 33 CAO 2014 Stichting Fokus Exploitatie februari 2014 Fokus Postbus 6124 9702 HC Groningen Bezoekadres: Van Iddekingeweg 33 T (050) 521 72 00 F (050) 521 72 09 E info@fokuswonen.nl I www.fokuswonen.nl Fokus

Nadere informatie

cao Stichting Railinfra Opleidingen 2013-2015

cao Stichting Railinfra Opleidingen 2013-2015 cao Stichting Railinfra Opleidingen 2013-2015 Inhoud 1 Algemeen 5 1.1 Begrippen 5 1.2 Looptijd 6 1.3 Verstrekken 6 1.4 Werkingssfeer 6 1.5 Incidenteel afwijken 6 1.6 Extern overleg 6 1.7 Bescherming werknemersvertegenwoordiging

Nadere informatie

ALGEMEENDEEL Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. 1 september 2006 1 september 2007

ALGEMEENDEEL Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. 1 september 2006 1 september 2007 ALGEMEENDEEL Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. 1 september 2006 1 september 2007 Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. 1 september 2006 1 september 2007 1 Preambule

Nadere informatie

STICHTING MAASTRICHT SCHOOL OF MANAGEMENT (MSM)

STICHTING MAASTRICHT SCHOOL OF MANAGEMENT (MSM) #1584561 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST voor STICHTING MAASTRICHT SCHOOL OF MANAGEMENT (MSM) te MAASTRICHT Looptijd 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 1 Copyright 2013 ALGEMENE WERKGEVERSVERENIGING

Nadere informatie

Partij(en) te anderer zijde: ABVAKABO FNV, CNV Publieke Zaak en Federatie Beroepsorganisaties in de Zorg (FBZ).

Partij(en) te anderer zijde: ABVAKABO FNV, CNV Publieke Zaak en Federatie Beroepsorganisaties in de Zorg (FBZ). 15 april 2011 Staatscourant 2011, 3181 Jeugdzorg 2011 Verbindendverklaring CAO-bepalingen MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van

Nadere informatie

CAO SNS REAAL. SNS REAAL Collectieve Arbeidsovereenkomst 2014-2015 1

CAO SNS REAAL. SNS REAAL Collectieve Arbeidsovereenkomst 2014-2015 1 CAO SNS REAAL SNS REAAL Collectieve Arbeidsovereenkomst 2014-2015 1 Collectieve arbeidsovereenkomst SNS REAAL voor de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2015 Utrecht, december 2014 De ondergetekenden:

Nadere informatie

CAO HUISARTSENZORG 1 JANUARI 2014-28 FEBRUARI 2015 NAAR DE INHOUD. Cao Huisartsenzorg. 1 januari 2014-28 februari 2015

CAO HUISARTSENZORG 1 JANUARI 2014-28 FEBRUARI 2015 NAAR DE INHOUD. Cao Huisartsenzorg. 1 januari 2014-28 februari 2015 1 Cao Huisartsenzorg 1 januari 2014-28 februari 2015 2 Inhoudsopgave Woord vooraf 3 1 Cao 4 Artikel 1.1 Begrippen 4 Artikel 1.2 Werkingssfeer 4 Artikel 1.3 Geldigheidsduur 4 Artikel 1.4 Afwijken cao 4

Nadere informatie

CAO JEUGDZORG 2010-2011. CAO Jeugdzorg 1 mei 2010 30 april 2011

CAO JEUGDZORG 2010-2011. CAO Jeugdzorg 1 mei 2010 30 april 2011 CAO JEUGDZORG 2010-2011 CAO Jeugdzorg 1 mei 2010 30 april 2011 Inhoudsopgave Preambule 4 Hoofdstuk I Algemene bepalingen 5 Artikel 1 Definities 5 Artikel 2 Werkingssfeer 6 Artikel 3 Looptijd 8 Artikel

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst Kinderopvang 2006-2007

Collectieve Arbeidsovereenkomst Kinderopvang 2006-2007 - 1 - Collectieve Arbeidsovereenkomst Kinderopvang 2006-2007 Looptijd: 1 januari 2006 tot en met 30 april 2007. Voor sommige CAO-bepalingen kan een andere looptijd gelden. In dat geval wordt dit bij de

Nadere informatie