Voorstellen Buitenlandcontract 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorstellen Buitenlandcontract 2014"

Transcriptie

1 Voorstellen Buitenlandcontract 2014 Niet eerder werd zo massaal gereageerd op onze enquêtes, die we uitzetten zoals gebruikelijk voorafgaand aan onderhandelingen. Uit de reacties blijkt dat er veel onvrede is op de vloot over de weg die arbeidsvoorwaarden en leefomstandigheden de afgelopen jaren hebben afgelegd. De verzakelijking van de werkrelatie, met daardoor een sterk teruglopend sociaal karakter wordt door onze leden niet gewaardeerd. Veel werknemers in de sector vragen zich daardoor openlijk af of zij nog wel in deze sector werkzaam willen zijn. Het is daarom dat we, anders dan andere jaren, met een zeer uitgebreid pakket aan voorstellen komen. Voorstellen die voor onze achterbannen zeer belangrijk zijn. Op de vloot zijn verschillende soorten contracten. Daardoor kunnen werknemers arbeidsvoorwaardelijk verschillende belangen hebben. Wij verzoeken de werkgevers om vlootstafcontracten, die op zichzelf zijn toegestaan, te toetsen op dit soort punten en te blijven toetsen of deze contracten per artikel zich (blijven) verhouden met het Buitenlandcontract. Werknemers maken zich ook in toenemende mate zorgen over de inzet van buitenlandse werknemers op de vloot van Van Oord en Boskalis. Zij hebben het gevoel vervangen te worden door goedkopere arbeidskrachten, niet op basis van kwaliteit, maar op basis van kosten. Energie zou gestopt kunnen worden in het werven van personeel dat nog niet voldoet aan alle voorwaarden, maar wel bereid is om zich gedurende het dienstverband te scholen tot het gewenste niveau. Dit levert naar ons beeld loyale werknemers op, met een gemiddeld gezien langer dienstverband dan werknemers die geworven worden op hun eindfunctie. Staf Wij vinden (nog altijd) dat voor werknemers die op de projecten van Van Oord en Boskalis werkzaam zijn ook sprake moet zijn van met de vakorganisatie afgesproken arbeidsvoorwaarden. In dat kader doen we de volgende voorstellen: - De werkingssfeer van de buitenlandovereenkomst wordt uitgebreid met die werknemers die op projecten werkzaam zijn en een inkomen hebben dat ligt onder het niveau van salarisschaal A10 uit de cao. - Deze werknemers komen in ieder geval te werken onder het één op één af systeem. - Deze werknemers ontvangen de procentuele loonsverhogingen die in de overeenkomst worden afgesproken. def 17 juli 2014 Pagina 1 van 5

2 Loon en vergoedingen In Nederland is de loonsverhoging beperkt gebleven, onder invloed van de alleen of in overwegende mate in Nederland werkzame bedrijven. Boskalis en Van Oord, onze contractpartijen in het Buitenlandcontract, hebben goede tot zeer goede resultaten bekend gemaakt. In dat kader lijken ons de volgende voorstellen redelijk: - De lonen en vergoedingen in euro worden per 1 juli 2014 verhoogd met 3%. - De structurele eindejaarsuitkering wordt per 31 december 2014 verhoogd met 1% naar 3,5%. De uitbetaling vindt plaats vóór 1 februari daaropvolgend. - Indien in offshore achtige situaties wordt gewerkt (beperkingen privétijd aan boord, standby staan tijdens verlof en onzekere aflossing aan boord bijvoorbeeld) dan wordt een vergoeding betaald van 30%, gelijk aan de DP Allowance voor schippers. - Overvaren gebeurt onder de loonvoorwaarden zoals die gelden voor de uitzendperiode. - Opleiding Medische Zorg (STCW) wordt vergoedingswijze gelijk gesteld aan de EHBO cursus. - In de huidige overeenkomst is vastgelegd dat de eerste 7 loop-uren in het loon opgenomen zijn. De huidige tekst levert veel vragen op. We willen dit artikel in de redactie zo herschrijven dat maar één uitleg mogelijk kan zijn. - Wij vinden dat ieder jaar de intern gehanteerde schalen verhoogd dienen te worden tot het maximum in de loonschaal, analoog aan het systeem zoals dat in de cao gehanteerd wordt. Het ene jaar door middel van een beoordeling, het andere jaar automatisch. Zorgverzekering Deelnemers aan de collectieve ziektekosten verzekering zijn in het buitenland verplicht om declaraties bij hun eigen ziektekostenverzekering in te dienen. Dit gaan ten kosten van hun eigen risico. Ons voorstel is: - Ziektekosten die tijdens werkzaamheden in het buitenland gemaakt worden, dienen rechtsreeks bij de collectieve ziektekostenverzekering van de werkgever gedeclareerd te kunnen worden. Pensioen Zoals bekend doet het BPF (in opdracht van het Breed Overleg) een onderzoek naar de toekomst van het pensioenfonds. Blijft het fonds zelfstandig of gaat het fonds op in een groter geheel (PGB of Koopvaardij). De uitkomsten van dit onderzoek worden op dit moment gedeeld met onze achterban. Een resultaat daarvan worden nu verwerkt. We houden ons wat dat betreft dan ook het recht om in relatie met dit onderzoek te komen met aanvullende voorstellen. Wel stellen we in afwachting daarvan het volgende voor: - Het pensioengevend salaris wordt per 1 januari 2015 gelijk gesteld aan het inkomen dat verdiend zou zijn onder het vierploegensysteem uit de cao. def 17 juli 2014 Pagina 2 van 5

3 Loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid In geval van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte ontvangt de werknemer een gemiddeld loon over de laatste dertien weken voorafgaand aan de eerste ziekte dag. Een werknemer die na een aantal weken een poging doet om aan het werk te gaan en na een korte herstel periode wier uitvalt ziek door dezelfde oorzaak als bij de eerste ziekmelding, ontvangt daardoor een lager loon dan voorheen. Dit motiveert werknemers niet om eerder aan het werk te gaan als er een zekere kans bestaat dat zij om dezelfde reden uit kunnen vallen. Ons voorstel is: - Indien de werknemer binnen 13 weken voorafgaand aan zijn eerste ziekmelding aan het werk gaat en zich om dezelfde reden binnen 28 dagen weer ziek meldt ontvangt hij hetzelfde loon als bij de eerste ziekmelding. Werk- en rusttijden Steeds vaker wordt gewerkt onder omstandigheden die gelijk zijn aan de offshore. De beloning en de arbeidstijden zijn echter niet gelijk aan de offshore. Onder meer om die redenen doen wij de onderstaande voorstellen: - Buiten Nederland een vier op vier af systeem invoeren, wereldwijd. In plaats van de huidige verschillende uitzendperiodes, afhankelijk van het deel van de wereld waar gewerkt wordt. - Bij het hierboven voorgestelde vier op vier af systeem is er recht op één recreatie dag per uitzendperiode. - Regelmatig bereiken ons berichten dat uitzendperiodes overschreden worden, en niet zomaar met een paar dagen. Hierdoor blijven werknemers waarvoor geen werk is langer thuis (tegen basisloon cao of wachtgeld). Als dit als gevolg van veiligheidsmaatregelen is, dan is daar begrip voor. Dat is er niet als dat is omdat een project langer duurt dan één uitzendperiode, maar korter dan twee. Wij vragen de werkgevers toe te zien op een eerlijke verdeling van het voorhanden zijnde werk. - Bij het niet voorhanden hebben van werk aansluitend aan de verlofperiode start de in de cao afgesproken wachtgeldregeling direct. In de praktijk merken we dat dit niet begrepen wordt en opgebouwd verlof wordt ingezet, zonder daarover met de werknemer te overleggen. De werknemer merkt dit pas bij het verkrijgen van de loonstrook. Werknemers die bereid zijn om mee te denken bij het oplossen van problemen van zijn werkgever (denk aan eerder van huis gaan bij ziektevervanging als voorbeeld) worden hierdoor gedemotiveerd. Zij gaan bij leegloop namelijk eerst zien dat hun verlof door de werkgever wordt ingepland. Werknemers die nooit daartoe bereid zijn, ontvangen direct de wachtgeldregeling. We vragen de werkgevers hiertegen op te treden bij hun afdelingen. def 17 juli 2014 Pagina 3 van 5

4 Cursusdagen Als in het buitenlandverlof een cursus wordt gevolgd, dan worden deze dagen als cursusverlofdag teruggeboekt. Wanneer deze dag op een later moment alsnog wordt opgenomen, dan wordt uitbetaald naar Nederlands loon. Om deze reden stellen wij het volgende voor: - Cursus wordt zoveel als mogelijk gegeven tijdens de periode van uitzending. - Indien dat niet mogelijk is, dan wordt een cursusdag tijdens het verlof geboekt als verlofdag Buitenlandloon. - De werkgever of de werknemer kan vervolgens verzoeken om uitbetaling van deze dagen. Als beide partijen het hiermee eens zijn dan kan sprake zijn van uitbetaling (tegen buitenlandloon). Veiligheid Beide bedrijven hebben veiligheid hoog in het vaandel. Toch zijn er zaken waar werknemers constateren dat de veiligheidsnormen niet in alle gevallen even belangrijk zijn. De volgende voorbeelden willen bonden graag opgelost zien: - Bij het wisselen van de dag naar de nacht komt het regelmatig voor (op stationair materieel vrijwel altijd) dat diensten van 18 uur worden gedraaid. Als kapiteins en eersten dit moment meedraaien, dan kan voorkomen worden dat werknemers deze onverantwoordelijk lange (en door wetgeving verboden) diensten draaien. In de praktijk wreekt zich hier het bestaan van zogenaamde vlootstafcontracten (van de bedrijven zelf). Het is niet meer in het belang van deze werknemers om mee te werken aan de oplossing van dit probleem. Wij verzoeken de bedrijven om met hun personeel in gesprek te gaan om deze ongeoorloofde werktijden te bestrijden. - Het komt voor dat werknemers na een intensieve reis met weinig momenten waarop geslapen kan worden binnen enkele uren moeten beginnen aan een dienst van 8 of 12 uur. Werknemers vinden het moeilijk om na zo n reis verantwoordelijkheid te dragen voor het schip en de bemanning. - Overvaren onder safe manning wordt als te krap beschouwd. Wij verzoeken de werkgevers om hier met hun personeel over in gesprek te gaan. Reizen Veel vaker dan in het verleden wordt gewerkt op plaatsen die veraf liggen van de bewoonde wereld. Of die om andere redenen moeilijk bereikbaar zijn. Ook worden lange vluchten gemaakt, op oncomfortabele stoelen in het vliegtuig. Om die reden doen wij de volgende voorstellen: - Als een rechtstreekse vlucht beschikbaar is, dan is dat de eerste keuze van vervoer. - Bij vluchten van 6 uur of langer wordt minimaal op Economy Comfort gevlogen. - Reisdagen zijn niet meer voor rekening van de werknemer, maar worden uitbetaald tegen het overeengekomen buitenlandloon. - De reiskosten van en naar Schiphol worden vergoed op basis van de daadwerkelijke gemaakte kosten. - Reisgeld wordt verhoogd naar 75. def 17 juli 2014 Pagina 4 van 5

5 Werk- en leefomstandigheden Als je bijna de helft van het jaar in het buitenland of aan boord woont, dan moeten eisen gesteld worden aan het verblijf. Vanuit die gedachte doen wij de volgende voorstellen: - Werknemers die in landen moeten werken waar verzwaarde omstandigheden gelden, zoals geweld en wetteloosheid, ontvangen een toeslag die gelijk is aan de toeslag die projectleiding ontvangt voor het werken in hetzelfde land. - Door het aanhouden van een lage kernbemanning ontstaat bij plotselinge bemensing van een (ander) schip een probleem. Aanvullen met capabele uitzendkrachten lukt niet altijd. Door het weghalen van personeel bij een al lage kernbemanning ontstaat extra werkdruk bij de bemanning. Bij het niet inhuren van extra personeel wordt de loonwaarde van dit personeel verdeeld over de personeelsleden die hierdoor extra worden belast. - Werknemers van Van Oord en Boskalis onderschrijven dat er tijdens werktijd geen alcohol en drugs mag worden gebruikt. Ook dienen werknemers ervoor te zorgen dat zij volledig nuchter aan de dienst kunnen starten. De veiligheid schrijft hier een zero tolerance beleid voor. Werknemers moeten echter in de gelegenheid zijn om een enigszins normaal leven te leiden aan boord. Dat betekent dat het mogelijk moet zijn en blijven om het spreekwoordelijke biertje na de dienst te kunnen blijven gebruiken. - Internet aan boord is nog altijd geen vanzelfsprekendheid. Werknemers gebruiken internet in toenemende mate om contacten te onderhouden met het thuisfront, via Skype en social media. Voldoende bandbreedte is dan essentieel. De beleving van veel werknemers is dat beide bedrijven tot op heden niet genoeg effort hebben gestopt in het beschikbaar maken van internet. Divers Een verontrustend aantal werknemers geeft aan dat er afspraken bestaan tussen Van Oord en Boskalis die voorkomen dat een werknemer van de één in dienst kan treden bij de ander. Wij horen graag van werkgevers of dergelijke afspraken bestaan. De werkgever verstrekt een jaarlijkse bijdrage in de kosten van het werk van de gezamenlijke vakbonden die partij zijn bij deze overeenkomst. De bijdrage bedraagt per per kalenderjaar. De vakbonden regelen onderling de verdeling van de bijdragen. Ter voorkoming van discussies willen wij graag de juridische vorm en inhoud van de Uitzendvoorwaarden tewerkstelling buiten Nederland op niveau brengen. Ons voorstel is om - net als bij de cao - na afloop van de onderhandelingen een redactiecommissie de huidige teksten te laten aanpassen en herzien. def 17 juli 2014 Pagina 5 van 5

Goud Waard! CAO inzet 2008 e.v. Politievakorganisatie ACP

Goud Waard! CAO inzet 2008 e.v. Politievakorganisatie ACP Goud Waard! CAO inzet 2008 e.v. Politievakorganisatie ACP Waardering voor het vak Loon een verhoging waar waardering uitspreekt Onregelmatigheid beloning voor onregelmatige werktijden Uitloopperiodieken

Nadere informatie

Handboek Personeelszaken

Handboek Personeelszaken Handboek Personeelszaken BioPartner Samengesteld door : Yacht Handboek Personeelszaken Onderwerpen Pagina Personeel aannemen 3 Checklist Personeelswerving 3 - Functie en overige informatie 3 - Werving

Nadere informatie

Whitepaper februari 2015. Uitzendkrachten inzetten: dingen die u moet weten

Whitepaper februari 2015. Uitzendkrachten inzetten: dingen die u moet weten Whitepaper februari 2015 Uitzendkrachten inzetten: 10 dingen die u moet weten Inhoudsopgave Inleiding Inleiding 3 Beloning uitzendkracht 5 Contractvarianten 9 Wet Werk en Zekerheid 11 Risico s opdrachtgever

Nadere informatie

OVERZICHT PERSONEELSBELEID HUMANITAS

OVERZICHT PERSONEELSBELEID HUMANITAS OVERZICHT PERSONEELSBELEID HUMANITAS Personeelsgids voor beroepskrachten UPDATE d.d. februari 2012 Amsterdam, 22 februari 2012 Humanitas, Landelijk Bureau - P & O P&O / pagina 2 van 71 Voorwoord Voor je

Nadere informatie

Flexibele vormen van arbeidsrelaties

Flexibele vormen van arbeidsrelaties Flexibele vormen van arbeidsrelaties Direct aan de slag met checklists en modellen van de 5 meest gebruikte contractvormen. Inclusief de veranderingen in de Wet werk en zekerheid Inhoud Inleiding 5 1.

Nadere informatie

Whitepaper Maart 2015. Uitzendkrachten inzetten: Dingen die u moet weten

Whitepaper Maart 2015. Uitzendkrachten inzetten: Dingen die u moet weten Whitepaper Maart 2015 Uitzendkrachten inzetten: 10 Dingen die u moet weten Inhoud Inleiding...2 Beloning uitzendkracht...4 Contractvarianten...8 Wet Werk en Zekerheid... 10 Risico s opdrachtgever... 11

Nadere informatie

5%, 10% of 20%: NIEUWE BALANS TUSSEN FLEXIBILITEIT EN VRIJE TIJD INHOUD. Meer zekerheid over je eigen vrije tijd. Uitgangspunten nieuwe cao

5%, 10% of 20%: NIEUWE BALANS TUSSEN FLEXIBILITEIT EN VRIJE TIJD INHOUD. Meer zekerheid over je eigen vrije tijd. Uitgangspunten nieuwe cao PAGINA 3 BASISUURLOON PAGINA 5 ROOSTER PAGINA 7 VERLOF PAGINA CONTRACTWISSELING PAGINA 1 FULLTIME / PARTTIME KRANT OVER DE NIEUWE CAO IN DE PARTICULIERE BEVEILIGING DECEMBER 1 INHOUD OVERZICHT OUDE/ NIEUWE

Nadere informatie

A. Welke aspecten zijn van invloed op (de toekomst van) de sector?

A. Welke aspecten zijn van invloed op (de toekomst van) de sector? Eindbod CvA cao-onderhandelingen Gemeenten - 18 april 2011 De leidraad I. Inleiding Gemeenten staan voor een grote uitdaging. Op korte termijn zullen als gevolg van bezuinigingen en reorganisaties duizenden

Nadere informatie

cao Stichting Railinfra Opleidingen 2013-2015

cao Stichting Railinfra Opleidingen 2013-2015 cao Stichting Railinfra Opleidingen 2013-2015 Inhoud 1 Algemeen 5 1.1 Begrippen 5 1.2 Looptijd 6 1.3 Verstrekken 6 1.4 Werkingssfeer 6 1.5 Incidenteel afwijken 6 1.6 Extern overleg 6 1.7 Bescherming werknemersvertegenwoordiging

Nadere informatie

CAO voor het Kappersbedrijf

CAO voor het Kappersbedrijf CAO voor het Kappersbedrijf 1 juli 2014 t/m 30 juni 2016 Koninklijke Algemene Nederlandse Kappersorganisatie (ANKO), FNV Mooi CNV Vakmensen 1 CAO voor het Kappersbedrijf 1 juli 2014 t/m 30 juni 2016 Wat

Nadere informatie

UITVOERINGSHANDLEIDING EIGENRISICODRAGER WGA. Versie 2.0 oktober 2008

UITVOERINGSHANDLEIDING EIGENRISICODRAGER WGA. Versie 2.0 oktober 2008 UITVOERINGSHANDLEIDING EIGENRISICODRAGER WGA Versie 2.0 oktober 2008 INHOUD 1 MIJN WERKNEMER IS ZIEK. WAT BETEKENT DAT VOOR MIJ ALS EIGENRISICODRAGER? 3 2 ZIEK EN BETER MELDEN 4 3 RE-INTEGRATIE TIJDENS

Nadere informatie

Wie schrijft die blijft Een logboek voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden

Wie schrijft die blijft Een logboek voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Wie schrijft die blijft Een logboek voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Door in dit boekje goed bij te houden wat wanneer gebeurd is en welke stappen u zelf hebt

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST UNIVERSITEIT NYENRODE BV STICHTING NYENRODE TE BREUKELEN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST UNIVERSITEIT NYENRODE BV STICHTING NYENRODE TE BREUKELEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST UNIVERSITEIT NYENRODE BV STICHTING NYENRODE TE BREUKELEN 2008 - 2 - - 3 - INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN 5 1.1 Definities 5 1.2 Looptijd 6 1.3 Tussentijdse

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Payroll Service Centre

Algemene Voorwaarden Payroll Service Centre 1 Algemene Voorwaarden Payroll Service Centre Inleiding en toelichting Algemeen Voor u liggen de Algemene Voorwaarden van FlexService Centre BV. Deze voorwaarden worden gehanteerd voor de terbeschikkingstelling

Nadere informatie

CAO KABEL & TELECOM 2014-2016

CAO KABEL & TELECOM 2014-2016 CAO KABEL & TELECOM 2014-2016 1 CAO KABEL & TELECOM / inhoudsopgave THEMA Paragraaf Onderwerp Pagina INLEIDING 1 Ondertekening en Voorwoord 3 2 Uitgangspunten CAO 4 MIJN WERK 3 Arbeidsovereenkomst 5 4

Nadere informatie

01-06-2013 CA 31-05-2015

01-06-2013 CA 31-05-2015 CAO 01-06-2013 31-05-2015 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Considerans Action Service & Distributie B.V., gevestigd te Zwaagdijk-Oost Action Nederland B.V., gevestigd te Zwaagdijk-Oost, hierna gezamenlijk

Nadere informatie

Verlofregeling SKSG. Datum: 1 december 2011 Laatste versie 27 maart 2012

Verlofregeling SKSG. Datum: 1 december 2011 Laatste versie 27 maart 2012 Verlofregeling SKSG Datum: 1 december 2011 Laatste versie 27 maart 2012 INHOUDSOPGAVE INHOUD INHOUDSOPGAVE... 2 1. Vakantieverlof en Extra verlof... 3 1.1.1 Vakantieverlof... 3 1.1.2 Extra verlof... 3

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

IKEA CAO collectieve arbeidsovereenkomst 1 oktober 2011 t/m 30 september 2012

IKEA CAO collectieve arbeidsovereenkomst 1 oktober 2011 t/m 30 september 2012 IKEA CAO collectieve arbeidsovereenkomst 1 oktober 2011 t/m 30 september 2012 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Tussen de ondergetekenden: IKEA Nederland B.V. te Amsterdam en Inter IKEA Systems B.V. te

Nadere informatie

Flex. pocket. Feiten en cijfers over flexibele arbeidsvormen

Flex. pocket. Feiten en cijfers over flexibele arbeidsvormen Flex pocket Feiten en cijfers over flexibele arbeidsvormen Geheel herziene uitgave 2015 Inleiding Waarom deze Flexpocket? Nog altijd wordt het politieke debat over vast en flex met veel vuur gevoerd.

Nadere informatie

Eindejaarsmemo Salarisverwerking 2014-2015

Eindejaarsmemo Salarisverwerking 2014-2015 Eindejaarsmemo Salarisverwerking 2014-2015 Zoals u van ons bent gewend hebben wij voor u de Eindejaarsmemo Salarisverwerking 2014 2015 opgesteld, welke is voorzien van een nieuwe lay-out. Voortaan leest

Nadere informatie

Uitzendregeling Berenschot

Uitzendregeling Berenschot Uitzendregeling Berenschot 1 Inhoudsopgave 1. Algemene bepalingen 4 2. Financiële Bepalingen 5 2.1 Onkostenvergoeding 5 2.2 Zaken die vooraf waar mogelijk door Berenschot geregeld worden 5 2.3 Per diem

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de Wmo2015

Vragen en antwoorden over de Wmo2015 Vragen en antwoorden over de Wmo2015 Wat is de Wmo2015 en wat gaat er veranderen? De Wmo is de Wet maatschappelijke ondersteuning. De wet is er voor mensen die hulp nodig hebben om aan de samenleving te

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden PSC Backoffice Services

Algemene Voorwaarden PSC Backoffice Services 1 Algemene Voorwaarden PSC Backoffice Services Inleiding en toelichting Algemeen Voor u liggen de Algemene Voorwaarden van PSC Backoffice Services. Deze voorwaarden worden gehanteerd voor de terbeschikkingstelling

Nadere informatie

WIA-wijzer. Inleiding

WIA-wijzer. Inleiding WIA-wijzer Inleiding Is een werknemer (langdurig) ziek dan kan dit grote gevolgen hebben voor de sportorganisatie. Het hindert de bedrijfsvoering en het leidt tot extra kosten. Vanaf 1 januari 2004 geldt

Nadere informatie

de Werknemersvereniging IKEA Medewerkers (W.I.M.) te Amsterdam en FNV Bondgenoten te Utrecht

de Werknemersvereniging IKEA Medewerkers (W.I.M.) te Amsterdam en FNV Bondgenoten te Utrecht COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Tussen de ondergetekenden: IKEA Nederland B.V. te Amsterdam en Inter IKEA Systems B.V. te Delft, elk als partij enerzijds en de Werknemersvereniging IKEA Medewerkers (W.I.M.)

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Payroll Service Centre

Algemene Voorwaarden Payroll Service Centre 1 Algemene Voorwaarden Payroll Service Centre Inleiding en toelichting Algemeen Voor u liggen de Algemene Voorwaarden van Payroll Service Centre Holding B.V.. Deze voorwaarden worden gehanteerd voor de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden PSC Backoffice Services

Algemene Voorwaarden PSC Backoffice Services 1 Algemene Voorwaarden PSC Backoffice Services Inleiding en toelichting Algemeen Voor u liggen de Algemene Voorwaarden van PSC Backoffice Services. Deze voorwaarden worden gehanteerd voor de terbeschikkingstelling

Nadere informatie

CAO voor werkgevers en werknemers in de Groothandel in Textielgoederen en aanverwante artikelen Geldig van 1 oktober 2014 tot en met 31 maart 2016

CAO voor werkgevers en werknemers in de Groothandel in Textielgoederen en aanverwante artikelen Geldig van 1 oktober 2014 tot en met 31 maart 2016 #1669594 CAO voor werkgevers en werknemers in de Groothandel in Textielgoederen en aanverwante artikelen Geldig van 1 oktober 2014 tot en met 31 maart 2016 Cao Groothandel Textiel Pagina 1 van 59 Inhoudsopgave

Nadere informatie