GROWFUNDING/BXL (VOORHEEN VOOR DE KUNST XL )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GROWFUNDING/BXL (VOORHEEN VOOR DE KUNST XL )"

Transcriptie

1 GROWFUNDING/BXL (VOORHEEN VOOR DE KUNST XL )

2 GROWFUNDING GROWFUNDING/BXL ALS HEFBOOM VOOR STEDELIJKE CREATIVITEIT STEDELIJK ONDERZOEKSCENTRUM MIRO (HUBRUSSEL) BEKNOPTE SAMENVATTING Onze steden bruisen. Meer dan ooit is de stad een voedingsbodem voor sociale innovatie, voor artistieke projecten, voor het bedenken van nieuwe oplossingen voor collectieve problemen, of gewoon voor leuke inspirerende projecten. Maar deze kleinschalige bottom-up initiatieven hebben vaak geen of te weinig draagvlak om wortel te schieten in de vruchtbare stadsgrond. Het ontbreekt de initiatiefnemers aan de middelen en instrumenten om een ruimer draagvlak te bewerkstelligen. Samen met partners als Cultuurnet, Beursschouwburg, Globe Aroma, Met-X, Socrowd en het Nederlandse Voordekunst.nl gaan de onderzoekers van het nieuwe onderzoeksplatform MIRO (HUBrussel) na hoe crowdfunding kan ingezet worden als instrument om dat sociaal en financieel draagvlak te bewerkstelligen voor kleinschalige inspirerende stadsprojecten. Het onderzoeksproject loopt van 1 maart 2013 tot en met 28 februari De afgelopen 9 maanden is onze aandacht uitgegaan naar het conceptueel/theoretisch referentiekader enerzijds en naar het in de steigers zetten van het innovatief en web-based GROWFUNDING/BXL anderzijds. De resterende 3 maanden omvatten het sluitstuk van het onderzoek met het online implementeren van het prototype in de Brusselse context (dec/13 tot en met feb/14). Eerder dan een eindrapport laat dit tussentijds rapport zich dan ook lezen als een grondig uitgewerkte tussentijdse stand van zaken die eind feb/14 in een finale blauwdruk moet resulteren. Pag 2/29

3 Inhoud INLEIDING DRAAGVLAK GROWFUNDING/BXL MIRO Stuurgroep Netwerkpartners CROWDFUNDING ALS HEFBOOM VOOR STEDELIJKE CREATIVITEIT Stedelijk realiteit als kwalitatief en kwantitatief uitgangspunt Heruitvinden van stedelijke solidariteit Crowdfunding als netwerkmethodiek Participatie bevorderen via incentive-based crowdfunding GROWFUNDING: HELP YOUR IDEA GROW Profilering, identiteit en eigenheid Stedelijke polsslag met dynamische labels Boost voor bottom-up Kleinschalige not-only-for-(non)-profit projecten Nabijheid als uitgangspunt Laagdrempelig platform Trajectondersteuning Attenties vermarkten PROEFPROJECT: GROWFUNDING/BXL (WORK IN PROGRESS) Doelstellingen Meetindicatoren Proeffase Pilootprojecten DE ORGANISATIE: GROWFUNDING/BXL (WORK IN PROGRESS) Doelstelling Methodiek Geografische afbakening Personeelsbezetting Financiële simulatie (work in progress) Van VZW naar CVBA SO (work in progress) Link met de ICA definitie en principes (work in progress) Pag 3/29

4 INLEIDING Onze steden bruisen. Meer dan ooit is de stad een voedingsbodem voor sociale innovatie, voor artistieke projecten, voor het bedenken van nieuwe oplossingen voor collectieve problemen, of gewoon voor leuke inspirerende projecten. Maar deze kleinschalige bottom-up initiatieven hebben vaak geen of te weinig draagvlak om wortel te schieten in de vruchtbare stadsgrond. Het ontbreekt de initiatiefnemers aan middelen en instrumenten om een draagvlak te vinden voor hun inspirerende projecten. Hoofdstuk 1 gaat in op de onderzoeksvraag hoe crowdfunding kan ingezet worden als instrument om een sociaal en financieel draagvlak te bewerkstelligen voor kleinschalige inspirerende stadsprojecten. In samenspraak met een stuurgroep verfijnen de onderzoekers van het (nieuwe) onderzoekscentrum MIRO (HUBrussel) tot twee centrale onderzoeksvragen: (1) hoe kan crowdfunding ingezet worden als hefboom voor stedelijke creativiteit? (2) hoe kan dergelijk platform ingebed worden in een coöperatieve vennootschap? Op basis van deze twee vragen bakenen de onderzoekers een conceptueel/theoretisch referentiekader af. Hoofdstuk 2 maakt, met de ICA-principes in het achterhoofd, vervolgens de vertaalslag naar het web-based werkinstrument en de bijhorende growfunding-methodologie. Hoofdstuk 3 beschrijft de specifieke keuzes die geleid hebben tot de ontwikkeling van dit welbepaald instrument. Hoofdstuk 4 concretiseert het referentiekader in een praktijkgerichte aanpak: van 1 december 2013 tot en met 28 februari 2014 loopt gedurende drie maanden een proeffase als sluitstuk van het onderzoek: GROWFUNDING/BXL. Dit experimenteel proefproject laat toe het referentiekader te toetsen aan de praktijk. Na afloop van de proeffase verwerken we de onderzoeksdata in een grondig geteste en direct implementeerbare blauwdruk. Hoofdstuk 5 geeft een eerste, embryonale voorzet of en hoe growfunding/bxl ook kan ingebed worden in het coöperatieve gedachtegoed en of coöperatieve vennootschap. Eerder dan een (finaal) eindrapport is dit werkstuk een (voorlopig) tussentijdsrapport dat eind februari 2014 resulteert in een definitieve blauwdruk. Pag 4/29

5 1 Draagvlak GROWFUNDING/BXL Het draagvlak voor GROWFUNDING/BXL situeert zich op vier congruerende echelons: dat van de onderzoeksgroep MIRO die het praktijkgericht onderzoek voert en valideert dat van de stuurgroep die staat voor de inhoudelijke en financiële aansturing en voortgang van het project dat van de netwerkpartners en dat van het eerste tiental projecthouders die mee gestalte geven aan het onderzoeksproject 1.1 MIRO Het aan de HUB verbonden MIRO functioneert als een interface tussen Brussel en de professionele opleidingsverstrekker HUB-KAHO. MIRO is het knooppunt waar de expertise samenkomt en zich verder ontwikkelt via experimenten en toepassingsgericht onderzoek. Het stuurt projecten aan die geënt zijn op de Brusselse context, vertrekkend vanuit innovatieve, wetenschappelijk gefundeerde en toepassingsgerichte criteria enerzijds, vanuit een maatschappelijk betrokken, ondernemende en op samenwerking gerichte drive anderzijds. Onderstaande onderzoeksgroep zorgt voor de drijvende kracht van GROWFUNDING/BXL. Projectmedewerker Stef Ampe beschikt over een ruime ervaring als zakelijk leider in de culturele sector en de sociale economie. Op strategisch vlak heeft hij de vaste hand gehad in tal van ondernemings- en projectplannen die een duurzame visie op lange termijn weten te concretiseren in een operationele planning. Daarbij is hij thuis in structurele en projectmatige regelgeving op verschillende beleidsniveaus (stedelijk, landelijk, Europees). Op cijfermatig vlak is hij meer dan vertrouwd met conventioneel en analytisch begrotingswerk, loonvorming, financieel-administratieve rapportage. Frederik Lamote is coördinator van MIRO. Hij is doctor in de Sociale en Culturele Antropologie. Voordien studeert hij o.a. Sociaal Werk en Wijsbegeerte. Naast eerder antropologisch onderzoek naar processen van verstedelijking en globalisering in Europese en Afrikaanse steden onderzoekt hij het ontstaan van informele stedelijke netwerken. Binnen de HUB-opleiding Sociaal Werk is hij coördinator van de afstudeerrichting Sociaal Cultureel Werk. Hij doceert o.a. Stedelijk Sociaal Cultureel Werk, Educatief Werk, Cultureel werken, Bijzondere problematieken,... Daarnaast is hij actief als onderzoeker in de projecten Veldanalyse SCW en Stedelijk Sociaal agogisch werk met transmigranten. Projectmedewerker Thijs Degheldere van Brands & Stories heeft het prototype growfunding van een eigen stedelijke smoel voorzien. Hij begeleidt niet enkel de ontwikkeling van de website, maar staat mee in voor de vertaalslag van projectstrategie naar de inhoudelijke en de visuele identiteit. 1.2 STUURGROEP De stuurgroep van GROWFUNDING/BXL is, naast de bevoegde diensthoofden van de HUB, bevolkt met verschillende soorten, complementaire expertise. De leden van de stuurgroep zijn leidinggevenden van instellingen en organisaties die op hun beurt als actieve partner betrokken worden op de voortgang van het project. CultuurNet Vlaanderen is specialist in cultuurmarketing. Cultuurnet heeft een dubbele opdracht: enerzijds stimuleert het via cultuurcommunicatie en cultuurmarketing burgers om (meer) aan cultuur te participeren, anderzijds faciliteert het via informatie- en onthaalservices belangstellenden om aan cultuur te participeren. Vanuit Cultuurnet Vlaanderen brengen algemeen directeur Bart Temmerman en directeur technology & operations Luk Verhelst respectievelijk hun expertise in rond cultuurmarketing en elektronisch platform. Els Missotten is zakelijk leider van Kunstencentrum Beursschouwburg en bewaakt het evenwicht tussen inhoudelijke ambities en zakelijke realiteit. Vanuit het kunst-educatieve Met-X brengt Eleen Daneels haar expertise in op domeinen als productie, publieksbemiddeling en vrijwilligerswerk. Pag 5/29

6 Directeur Els Rochette van Globe Aroma, een sociaal artistieke werkplaats, bewaakt de sociale dimensie van dit project en brengt haar expertise in over de noden en behoeften van het culturele werkveld en kunstenaars. Tom Alleman werkt voor Netwerk Rentrevrij en is de oprichter van Socrowd, waar hij verantwoordelijk is voor coördinatie en kredietanalyse. Sociale Crowdfunding is een innovatief financieringsinstrument voor organisaties met een maatschappelijke meerwaarde. Socrowd geeft financiële zuurstof aan duurzame initiatieven in de sociale, culturele en zorgsector door het aantrekken van privékapitaal te begeleiden. Het platform versterkt via het co-financieringsmodel de band tussen een organisatie en haar actieve achterban. Roy Cremers richtte vanuit het Amsterdams Fonds voor de Kunst Voordekunst.nl op, het eerste Nederlandse crowdfunding-platform voor kunstprojecten. In hem beschikken we over de toegang tot relevant onderzoeksmateriaal voor o.a. de cijfermatige onderbouw. 1.3 NETWERKPARTNERS Zoals hoger aangegeven beschikt GROWFUNDING/BXL over een stevig Brussels draagvlak met netwerkpartners als MODO advocaten, Muntpunt, Brussel Deze Week en Cultuurnet Vlaanderen en HUB die telkens een specifieke expertise ter beschikking stellen. MODO Advocaten geeft kosteloos juridisch advies bij het uitwerken van de algemene voorwaarden en het privacy beleid bij monde van Jan Van de Auwermeulen en Bart van Effelterre (stakeholdersbeleid) zet Muntpunt de geëigende kanalen in om de communicatiestrategie te ondersteunen (en denkt aan een fysieke growfunding-hoek in de bibliotheek) bij monde van Marijke Vanderbuerie (algemeen directeur) besteedt Brussel Deze Week redactionele aandacht aan growfunding en de gelanceerde projecten; extra aandacht gaat via een mediaruil uit naar growfunding bazaar [half feb/14] we kunnen een beroep doen op de expertise van CultuurNet Vlaanderen via Bart Temmerman (algemeen directeur) en Luk Verhelst (directeur technology & operations) die deel uitmaken van de stuurgroep van het project via haar Dienst Communicatie & Marketing sensibiliseert de HUB via de eigen kanalen alle medewerkers en zo n studenten Daarnaast zetten we in op de netwerken van het tiental projecthouders, zeg maar onze stakeholders te velde, die aan het onderzoeksproject deelnemen: Brussels Young Wrestling Style - Spelers van de ring. Onder impuls van de ervaren luchador Shaolin Colorado en regisseur Marijs Boulogne verkennen en verbazen de Spelers van de Ring de wereld van het professionele theater. Telkens spreken ze een heel netwerk van vrijwilligers aan en betrekken ze bij de omkadering. Ictus is een Brussels hedendaags muziekensemble, gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap. Het ensemble ontstaat in het zog van een voorstelling met choreograaf Wim Vandekeybusen werkt regelmatig samen met dansgezelschap Rosas. Ictus is een vast collectief van een twintigtal musici met een dirigent én een geluidsingenieur. Joost Vandenbroele mobiliseert de informele netwerken van de fietsersbeweging in Brussel. Zijn project krijgt de steun van verschillende groepen en organisaties: Fietsersbond, GRACQ (Les cyclistes quotidiens), Cyclo vzw, Cycloperativa, EUGC (European Union Cyclists' Group), Cyclo Guerilla BXL,... Cultureghem is gesitueerd op de terreinen van de Abattoir waar wekelijks meer dan honderdduizend bezoekers naar de markt komen. Cultureghem voegt een culturele, sociale, educatieve en sportieve dimensie toe aan de huidige werking, en dat in dialoog met de buurt en bij uitbreiding met heel Brussel en omgeving. microstart is een groep innoverende sociale ondernemingen die in 2010 is opgericht. Het heeft als opdracht ondernemers die buiten het klassieke banksysteem vallen (werkzoekenden, mensen die een uitkering krijgen van het OCMW, zelfstandigen,...) te ondersteunen bij het starten of verder uitbouwen van hun activiteit door middel van financiering en begeleiding op maat. De groep microstart bestaat uit een Coöperatieve Vennootschap met Sociaal Oogmerk (cvba-so) die microkredieten toekent en e microstart Support vzw die de klanten van de coöperatie gratis begeleidt. Le début des haricots is een Franstalige organisatie die werkt rond de promotie van stadslandbouw. Le début des haricots is lid van de volgende organisaties: Nature&Progrès Belgique, Saveurs Paysannes, Pag 6/29

7 Réseau IDée, Inter-Environnement Bruxelles, RABAD (Netwerk van Brusselse Actoren voor Duurzame Voeding), Le Réseau des Jardins et Fermes Solidaires Wallonie-Bruxelles en Planète-Sciences (Frankrijk). Recyclart is sinds het begin sterk verbonden met de plek waar de organisatie gevestigd is: het treinstation Brussel-Kapellekerk, grenzend aan de wijken Marollen en Anneessens, in het centrum van Brussel. De reden van bestaan is nog steeds de stedelijke breuk, veroorzaakt door de aanleg van de Noord- Zuidtreinverbinding, omvormen tot een levendige verbinding die de verschillende omliggende wijkdelen opnieuw met elkaar verlijmt en nieuw leven inblaast. Vandaag is Recyclart een gerenommeerd kunstencentrum, een plek voor beroepsdoorstroming en een sociaal restaurant. 54Kolaktiv is een collectief van een tiental Brusselse jongeren. 54Kolaktiv organiseert muzikale en artistieke evenementen waar ontdekking, diversiteit en de doe-het-zelf cultuur centraal staan. Pag 7/29

8 2 Crowdfunding als hefboom voor stedelijke creativiteit Dat crowdfunding het goed doet, bewijzen de resultaten in een handvol Europese buurlanden. Ook het innovatieve prototype dat we in de steigers zetten, heeft de potentie uit te groeien tot een onuitgegeven crowdfunding-platform. Na het proefdraaien, integreren we het in de nieuwe onderzoekspoot MIRO waarbij op de middellange termijn ook de uitrol naar andere stedelijke regio s meer dan een reële mogelijkheid is. 2.1 STEDELIJK REALITEIT ALS KWALITATIEF EN KWANTITATIEF UITGANGSPUNT GROWFUNDING stelt verstedelijking als inhoudelijke focus voorop en neemt daarbij de stedelijke realiteit in Vlaanderen en Brussel als kwantitatief en kwalitatief uitgangspunt. Het is genoegzaam bekend: onze steden worden alsmaar groter, jonger, denser en meer divers. Deze processen doen zich vaak eerder en scherper voor in de Brusselse context. Op enkele decennia tijd is de bevolkingssamenstelling en -piramide van de grootstad ingrijpend veranderd. Hoofdstedelijk Brussel is de snelst groeiende, de meest dense, de meest diverse en de jongste stad van België. Het is een snel evoluerende kosmopolitische en meertalige stad van minderheden waar geen enkele bevolkingsgroep nog een absolute meerderheid heeft. Brusselaars houden via uiteenlopende netwerken contact met plaatsen verspreid over de gehele wereld. Onze hoofdstad krijgt niet enkel vorm binnen een lokale dynamiek maar is sterk verweven met die uiteenlopende (trans)lokale en (trans)nationale netwerken. Hetzelfde geldt, maar altijd minder uitgesproken dan in Brussel, ook voor de Vlaamse groot- en centrumsteden. 2.2 HERUITVINDEN VAN STEDELIJKE SOLIDARITEIT Eerder dan afgebakende geografische ruimten, zijn onze steden veranderd in knooppunten van veelzijdige sociale, economische, culturele, politieke, netwerken die tegelijk opereren van lokaal tot internationaal niveau. Onder invloed van de globalisering zijn onze steden getransformeerd tot wat een stedelijk veld kan genoemd worden: een verzameling van relaties, netwerken en praktijken, meer dan een aaneengesloten materiële structuur. Op knoop- en snijpunten ontstaan nieuwe dwarsverbindingen en praktijken. De kruisbestuivingen tussen verschillende formele en informele stedelijke praktijken maken onze steden tot centra van creativiteit en ondernemerschap. Ze faciliteren sociaal leren. De aanwezigheid van enerzijds talent, kennis, ervaring, lef en anderzijds de hoge densiteit aan diverse relaties, netwerken en praktijken maken van de stad de natuurlijke biotoop voor vernieuwing. Dit proces wordt versterkt door de sociaaleconomische context die mensen aanzet tot creatief handelen en door de voortschrijdende verjonging van onze steden. Dit alles maakt van de stad de motor van maatschappelijke, economische en culturele vernieuwing. Tegelijk zorgen economisch-financiële crisis en stedelijke processen als gentrificatie echter voor een toename en voor een concentratie van de sociale ongelijkheid in (bepaalde delen van) de stad. Deze dualiteit tussen vernieuwing en achterstelling dwingt ons tot het heruitvinden van solidariteit in een stedelijke context (Oosterlynck). Eén van de belangrijkste uitdagingen vloeit voort uit deze stedelijke realiteit: het bevorderen van participatie aan bestaande en nieuwe sociale netwerken en praktijken die de creativiteit van de stad ondersteunen, zonder de kwetsbaarheid van de stadsbewoners uit het oog te verliezen. Nieuwe vormen van solidariteit (en participatie) generen, is geen academische oefening of kan niet het voorwerp vormen van een groot masterplan, aldus Oosterlynck. Het is integendeel zaak om een grote gevoeligheid aan de dag te leggen voor lokale en dikwijls heel bescheiden experimenten. Deze innovatieve ideeën en projecten borrelen vaak op vanuit de (onder)buik van de stad: vanuit de wijken, vanuit het middenveld, vanuit vrijwilligersorganisaties, vanuit (informele) collectieven, vanuit één-mans-initiatief. Steden zijn bij uitstek laboratoria van sociale innovatie. Echter, veel van wat opborrelt, gaat verloren bij gebrek aan draagvlak. Vanuit bovenstaande analyse spelen we met GROWFUNDING in op een zeer relevante, maar complexe maatschappelijke uitdaging: het creëren en versterken van het sociaal en financieel draagvlak voor kleinschalige initiatieven en projecten. Met de labo-functie van Brussel in het achterhoofd, gaan we de uitdaging aan om een innovatief participatie-instrument te ontwikkelen via een laagdrempelig digitaal platform. Enerzijds laat het instrument toe de op solidariteit gebaseerde stedelijke netwerken te versterken en Pag 8/29

9 anderzijds diezelfde netwerken in te zetten als een hefboom om het creatieve, stedelijke potentieel te maximaliseren. Virtueel + Real Life = stedelijk, sociaal netwerk. De opkomst van web 2.0, de alsmaar toenemende en razendsnelle social media en de ontwikkeling van innovatieve toepassingen als crowdfunding bieden de opportuniteit om te gaan met bovenstaande uitdaging. Web 2.0 verwijst naar de evolutie waarbij het internet veranderd is van een medium om louter informatie aan te bieden naar een virtuele ontmoetingsplek. Een plek waar gebruikers informatie met elkaar uitwisselen, discussiëren over actuele thema s, projecten ontwikkelen via social media als Facebook, LinkedIn, Twitter, Foursquare,, weblogs, wiki's en allerhande applicaties. De internet-gebonden sociale netwerken die hieruit ontstaan, sluiten nauw aan bij formele en informele stedelijke netwerken. Vaak genereren ze solidariteit, participatie en betrokkenheid rond gedeelde maatschappelijke thema s en/of specifieke projecten. Precies deze (internet-gebonden) netwerken activeren, staat voorop bij crowdfunding. 2.3 CROWDFUNDING ALS NETWERKMETHODIEK Het begrip GROWFUNDING verfijnt crowdfunding tot de door ons ontwikkelde innovatieve methodiek om de hierboven beschreven maatschappelijke uitdaging aan te pakken. Meer bepaald willen we via de zogeheten incentive-based crowdfunding de stedelijke solidariteit versterken door het platform te concipiëren op maat van creatieve, kleinschalige stadsprojecten. Crowdfunding is vanuit de Angelsaksische wereld komen overwaaien naar Europa. Crowdfunding representeert de mogelijkheid om voor een bepaald project via een open oproep - met behulp van het internet - een vooraf bepaalde hoeveelheid financiële e.a. middelen te vergaren van een ongedefinieerd (en groot) netwerk van mensen, in ruil voor een immateriële, dan wel materiële beloning. (Van Vliet, 2012). In het crowdfunding-gebeuren zijn steeds drie partijen betrokken: de beheerder van het platform: de platformhouder de indiener van een project: de projecthouder diegene die die willen bijdragen tot het welslagen van een project; de donateur Onderstaande drieband schetst de relationele verhoudingen tussen de partijen die het platform delen en gebruiken. De stappen geven het cyclische verloop aan van het crowdfunding-proces. Uitdaging Crowdfundingplatform PLATFORM HOUDER stap 1 stap 2 PROJECT HOUDERS stap 3 DONATEURS Stap 1 houdt in dat projecthouders hun projectoproep lanceren op de website van de platformhouder. Crowdfundingplatform HUB 7 Pag 9/29

10 Stap 2 activeert de projectoproep via social media en andere communicatiekanalen. De projecthouders richten zich daarbij ook, maar niet enkel, op de eigen achterban en eigen netwerken. Via de door de platformhouder aangeboden trajectondersteuning en via de schaalversnelling eigen aan web 2.0 kunnen ook derden-donateurs zich hechten aan het project. Stap 3 toont die wederkerige relatie tussen projecthouder en donateurs. Deze donateurs behoren echter niet per definitie tot het netwerk van de projecthouder. De projecthouder kan zo op een organische manier het eigen netwerk creëren, verbreden en verdiepen. Wanneer de projectoproep slaagt, resulteert de tot dan eerder virtuele bij voorkeur ook in een tastbare relatie; meer bepaald wanneer de projecthouder zijn donateurs met een attentie gaat bedanken voor hun steun en hen rechtstreeks betrekt op het project. 2.4 PARTICIPATIE BEVORDEREN VIA INCENTIVE-BASED CROWDFUNDING Anders dan bij een klassieke gift, ontstaat bij crowdfunding dus een wederkerige relatie tussen projecthouder en donateur. De projecthouder voorziet immers een attentie als incentive voor de donateur. Die relatie kan verschillende vormen aannemen, afhankelijk van de financieringsvorm. Bij de opkomende praktijken onderscheiden we vier gangbare types van financieringsvormen: hoewel er telkens financiële middelen worden opgehaald, zit het verschil vooral in het soort return voor de donateur(s). DEBT WITH A FINANCIAL RETURN Debt with a financial return crowdfunding staat voor een lening tegen een voorafgaand vastgelegde rente. Die rente is plusminus marktconform: lager dan bij een bank, maar hoger dan bij een spaarboekje. De donateur, in deze eigenlijk een kapitaalverstrekker, ontvangt een periodieke vergoeding voor de bijdrage en moet uiteindelijk het oorspronkelijke investeringskapitaal volledig terugbetaald krijgen. REVENU SHARING Revenu sharing staat voor de deelname in de mogelijke winst van een project. De investeerder ontvangt een financiële vergoeding, gerelateerd aan de gerealiseerde omzet van het project. EQUITY-BASED CROWDFUNDING Bij equity-based crowdfunding neemt de investeerder een deelname in het kapitaal van een project door middel van een aandelenparticipatie met mogelijke dividenduitkering. INCENTIVE-BASED OF REWARD-BASED Bij incentive-based of reward-based crowdfunding geeft de projecthouder vooraf aan wat de donateur kan verwachten als return voor zijn inbreng. Al naargelang de hoogte van die inbreng geeft de projecthouder aan wat de donateur kan verwachten indien de totale projectfinanciering bij elkaar wordt gehaald. Doorgaans geeft de projecthouder iets tastbaar terug aan de donateur: bij deze vorm van crowdfunding is die doorgaans materieel of immaterieel, maar nooit financieel. Uit wat voorafgaat en met de maatschappelijke uitdaging steeds voor ogen, kiezen we eenduidig voor de methodiek van incentive-based crowdfunding. Deze methodiek laat immers meer dan de andere opties toe om op een kleine schaal te opereren en laagdrempelig te werken. Met deze consequente keuze bespeelt GROWFUNDING het hiaat bij de zich in onze contreien ontwikkelende crowdfunding-scene. Het platform onderscheidt zich zo ook van andere opkomende crowdfunding-platformen als Socrowd, Crofun, het nieuwe Boekensteun, Alternative-funding en (het inmiddels ter ziele gegane) Sonic Angel. In essentie gaat het om een keuze waar we participatie nastreven op basis van maatschappelijk engagement i.p.v. het exclusief for-profit gewin van de donateur. Inspirerende voorbeelden uit het buitenland zijn o.a. FundIt (Ierland), KissKissBankBank (Frankrijk en Franstalig België) Ulule (Frankrijk), VoorDeKunst (Nederland), WeMakeIt (Zwitserland). Deze platformhouders hebben gemeen dat ze zich richten op eerder kleinschalige projecten in domeinen als cultuur en kunst, duurzaamheid, Pag 10/29

11 ecologie, design, wetenschap, Met relatief lage bedragen kunnen donateurs zich hechten aan de projecten in ruil voor een materiële of immateriële incentive (dus nooit financieel). Op basis van deze analyse en met de stedelijke uitdagingen steeds in het achterhoofd hebben we een concept ontwikkeld: het laat toe incentive-based crowdfunding in te zetten als instrument om, enerzijds, de participatie aan kleinschalige en bottom-up stadsprojecten te vergroten en, anderzijds, een financieel draagvlak te bewerkstelligen voor kleinschalige stadsprojecten. Pag 11/29

12 3 Growfunding: Help Your idea Grow Ons lopend onderzoek leert dat her en der crowdfunding-spelers meesurfen op de hype, maar nalaten werk te maken van voldoende draagvlak. Ze gaan vaak (te) breed in de types van crowdfunding en laten na een en ander grondig te onderbouwen. Wanneer de zeepbel uit elkaar spat, richt dat helaas imagoschade aan bij andere crowdfunding-spelers. Dankzij ons onderzoek beschikken we over 9 maanden voorbereidingstijd vooraleer we online gaan proefdraaien [dec/13 tot en met feb/14]. Het behoedt ons, ook al omwille van de inbreng van MIRO, voor de valkuil van haastwerk. Zoals gezegd, is de markt van crowdfunding flink aan het bewegen en dienen zich de komende tijd allicht nog nieuwe spelers aan. De vraag of we daarmee in concurrentie gaan, beantwoorden we met een onderscheidende positionering waardoor we, samen met de kwalitatieve ondersteuning van de projecthouders, een wezenlijk verschil maken. Het voorbereidende onderzoek gunt ons in elk geval de tijd een en ander grondig uit te spitten, gaandeweg te implementeren en ons eigen platform van een sympathiek, maar stevig smoelwerk te voorzien. 3.1 PROFILERING, IDENTITEIT EN EIGENHEID GROWFUNDING is een vernieuwende vorm van crowdfunding op maat van de stad. GROWFUNDING is een nieuw begrip waarbij we inspirerende stadsprojecten lanceren via een online platform. Het is ook een actief begrip, een werkwoord, waarbij we GROWFUNDING ontwikkelen als een participatie-instrument: projecthouders kunnen op een niet-formele en laagdrempelige wijze hun sociaal en financieel draagvlak versterken door een beroep te doen op sympathisanten die een (ontkiemend) project kunnen steunen. GROWFUNDING functioneert als hefboom voor stedelijke creativiteit: het verbindt en versterkt de formele en informele sociale netwerken. Op het platform kunnen stadsbewoners en -gebruikers weer andere stadsbewoners en -gebruikers laten deelnemen aan kleinschalige, inspirerende en enthousiasmerende stadsprojecten. GROWFUNDING/BXL profileert zich als stedelijk en sociaal innovatief omwille van de keuze voor: het houden van de stedelijke polsslag met dynamische labels de boost voor bottom-up projecten kleinschalige not-only-for-(non)-profit projecten nabijheid als uitgangspunt 3.2 STEDELIJKE POLSSLAG MET DYNAMISCHE LABELS De vergelijkbare buitenlandse crowdfunding-spelers hanteren allen een weliswaar ruime, maar toch categoriale afbakening op de aangehaalde domeinen. GROWFUNDING laat deze eerder conventionele benadering weloverwogen los en richt zich op kleinschalige en creatieve projecten met een impliciete of expliciete sociale dimensie. Bij wijze van voorbeelden: Pag 12/29

13 een sociaal-ecologisch project: een groep buurtbewoners gaat in zijn wijk aan stadslandbouw doen en zoekt de nodige plantgrond financieren een sociaal-economisch project: een migrant-ontwerper die in zijn thuisland een houtatelier had, zoekt een houtbewerkingsmachine te financieren een sociaal-activistisch project: een oudervereniging van een schooltje zoekt actie rond verkeersveiligheid te financieren een sociaal-artistiek project: een fanfare met kinderen van diverse afkomst zoekt haar instrumenten te financieren een sociaal-cultureel project: een lokale vereniging wil met enkele kunstenaars de publieke ruimte in de onmiddellijke omgeving verfraaien en zoekt die te financieren De platformhouder voorziet elk project van één tot maximum drie stedelijke labels: ze staan altijd voor bestaande begrippen die ontleend zijn aan de stedelijke context. Eerder dan een statisch gegeven is het toekennen ervan een dynamisch gegeven. We spreken van actieve en passieve labels: enkel wanneer projecten beantwoorden aan een label kan de bezoeker van de website de gelabelde projecten ook oproepen. Onderstaande lijst met een vijftigtal stedelijke labels vormt slechts een greep uit de veelheid aan denkbare begrippen. Pag 13/29

14 ARCHITECTUUR BURGERSCHAP CHILL CITY BOOKS CITY LOYALTY CITY TRIP BUURTSCHOOL COMMUNITY BUILDING COÖPERATIEF ONDERNEMEN CRADLE TOT CRADLE CREATIEF NDERNEMERSCHAP DESIGN DE GEDROOMDE STAD DO IT YOURSEF ERFGOED FIETSVRIENDELIJKE STAD FAIR TRADE GAMES SOCIALE TEWERKSTELLING GEHEUGEN VAN DE STAD GEVECHTSSPORT GRAFFITI WALLS INNOVATIE KRINGLOOP KUNST IN DE STAD LOKALE RADIO MAATWERKBEDRIJF MARKT MEERTALIGHEID MICROKREDIET MOBILITEIT ONDERBUIK VAN DE STAD PUBLIEKE RUIMTE KINDVRIENDELIJKE STAD KISS-IN REPAIR-CAFÉ RESEARCH & DEVELOPMENT SHOW CASE SMART CITY SOCIALE ECONOMIE SOCIALE KRUIDENIERS STADSAMBACHT SUPERDIVERSITEIT STADSLANDBOUW STADSPICKNIC STADSTUINIER STADSVERNIEUWING STADSWANDELING STRAATFEEST STREET FOOD SWISHING (duurzame fashion) THUIS IN DE STAD TRANSITIE TRANSMIGRATIE URBAN ACTION URBAN CRACKS URBAN EXPERIENCE URBAN GROOVES VRIJWILLIGERSWERK WEconomy 3.3 BOOST VOOR BOTTOM-UP GROWFUNDING kan een boost geven aan projecten uit de onderbuik van de stad. Ze zijn bottom-up, kleinschalig, informeel, experimenteel, en passen daarom niet altijd en/of niet meteen binnen de vaak top-down subsidiekanalen. Zo spelen we in op een maatschappelijke nood (het stimuleren van creativiteit en innovatie in onze steden), waarop zowel de markt als het institutionele kader het antwoord vaak moeten schuldig blijven. 3.4 KLEINSCHALIGE NOT-ONLY-FOR-(NON)-PROFIT PROJECTEN GROWFUNDING flirt bewust met de grens tussen profit en non-profit. De non-profit of for-profit maakt plaats voor een not-only-for-(non-)-profit benadering. De meer dan tweejarige praktijk van Noorderbuur voordekunst.nl leert dat een project gemiddeld euro ophaalt. De relatief lage doelbedragen weren zo projecthouders die uitsluitend uit zijn op winstoptimalisatie en verlenen voorrang aan projecthouders met een innovatieve dimensie. De focus op kleinschalige projecten sluit ook beter aan bij de uitgesproken keuze voor incentivebased crowdfunding. 3.5 NABIJHEID ALS UITGANGSPUNT Door in de grootstedelijkheid precies de kleinschaligheid op te zoeken, verschaffen we het vaak anonieme crowdfunding een dimensie van nabijheid. GROWFUNDING genereert een synergie door de wisselwerking tussen reële en virale netwerken gestalte te geven in lokale projecten. De projecthouders kunnen de eigen achterban en de eigen netwerken rechtstreeks en actief betrekken bij het crowdfunding-gebeuren. Het opzoeken van de nabijheid en het uitdiepen van de drieband tussen projecthouder, donateur en platformhouder is één van de blijvende prioriteiten van GROWFUNDING. NABIJHEID VIA FYSIEKE ATTENTIES GROWFUNDING spoort de projecthouder via zijn attenties de nabijheid te concretiseren. De attentie per post opsturen kan, maar meer nog kan een echt fysieke attentie de directe relatie tussen projecthouder en donateurs bewerkstelligen. Denk aan een attentie als het deelnemen aan een opendeurdag, een try-out, een preview, een workshop; het bijwonen van een optreden, een feest, een inhuldiging; een gastentafel, een meet Pag 14/29

15 and greet met het persoonlijk in ontvangst nemen van de attentie uit de handen van de (medewerkers van) projecthouder; NABIJHEID VIA GROWFUNDING BAZAAR S Ook de zogeheten GROWFUNDING BAZAAR S maakt de drieband' zichtbaar en tastbaar in een soort open marktsetting. Half februari 2014 voorzien we een eerste editie waarop (potentiële) projecthouders hun projecten kunnen demonstreren aan (potentiële) donateurs (zie verder). 3.6 LAAGDREMPELIG PLATFORM De website haalt een aantal drempels weg met het oog op een maximale ontsluiting voor de gebruiker-projecthouder en de gebruiker-donateur. MEERTALIGHEID NL, FR (EN EN) De website is nu al tweetalig. Gebruikers kunnen kiezen tussen Nederlands en Frans voor de algemene teksten in de eerder statische onderdelen van de website (gebruikersvoorwaarden, instructies, ). De taalkeuze voor de meer dynamische delen van de website ligt bij de projecthouder en de donateur (projecten, attenties, updates). We stimuleren de projecthouder echter steeds het project in de twee talen te lanceren. Na de proeffase is het de intentie om met het Engels naar een consequent drietalige website te evolueren. LAAGSTE INSTAPMOGELIJKHEID: 10 EURO Een web-gebaseerd crowdfunding-platform draagt het risico in zich om mensen met een beperkte, digitale toegang of een gemis aan digitale kennis uit te sluiten, terwijl het vaak net die doelgroepen en doelpublieken zijn die overlevingsgewijs behoorlijk creatief moeten zijn. Ook voor hen houden we de drempel voor het funden van de projecten laag. Concreet moet elk project een laagste instapmogelijkheid van 10 euro incorporeren: het laat toe dat ook minder kapitaalkrachtige donateurs en / of mensen die in armoede leven, deelnemen aan het crowdfunding-gebeuren. Tenslotte, ook dat is een drempelverlagende nieuwigheid, zijn donaties als groep mogelijk. 3.7 TRAJECTONDERSTEUNING Uit ons onderzoek blijkt de ondersteuning van projecthouders een kritische succesfactor te zijn voor het welslagen van het project. Van zijn kant zet de platformhouder daarom extra in op de nabijheid door alle projecthouders trajectondersteuning aan te bieden. Onderstaande tijdsbalk geeft de verschillende fases aan van het traject met het aanmelden, het aankondigen (release-datum), live gaan, het doneren, het afronden en het waarmaken van de attenties. Pag 15/29

16 Net zoals bij micro-financiering gaat de uitgesproken aandacht uit naar empowerment van de projecthouder, zeker in zijn wederkerige relatie tot zijn donateurs. Waar nodig ondersteunen we de projecthouder zowel voor, tijdens als na de funding-periode bij het uitwerken van het projectvoorstel, het opstellen van een realistisch doelbedrag, het voorzien van gepaste attenties (zie nabijheid) tot het ondersteunen van online en offline communicatie. In de razendsnelle web 2.0 en social media behoedt GROWFUNDING zich voor de valkuil van het digitaal-alsnieuwe-normaal. We zijn ons bewust van de digitale ongeletterdheid en bieden met de trajectondersteuning leerkansen voor de projecthouder met het oog op het ontwikkelen van zijn objectieve (operationele of instrumentele) en subjectieve competenties (het omgaan met de content). Niet elke projecthouder beschikt immers over voldoende kennis van en ervaring met social media met het risico dat het doelbedrag niet behaald wordt. Uit ons onderzoek van buitenlandse crowdfunding-platformen blijkt dat communicatie naar de potentiële donateurs een kritische succesfactor is. De trajectondersteuning heeft daarom meer dan oog voor digitale ongeletterdheid en het leren omgaan met social media. Projecthouders krijgen er van een social mediaprofessional ondersteuning op maat en leren hoe ze de virale relatie met hun donateurs moeten opbouwen en verder onderhouden. Daaraan voorafgaand helpt de platformhouder via trajectbegeleiding onderstaand stappenplan af te lopen: STAP 1: PROJECT AANMELDEN why-how-what verhaal Elke projectidee moet worden scherp gesteld volgens het beproefde why-how-what recept. Elke projecttekst moet kort en bondig een antwoord geven op de volgende vragen: Wat is de visie achter het project? Hoe ga je die realiseren? Wat ga je concreet doen? Waarvoor zoek je steun? Wat is de meerwaarde van het project voor de donateur, zijn omgeving, de stad,? attenties, doelbedrag en looptijd Pag 16/29

17 Daarnaast helpen we de projecthouders ook de originele attenties te definiëren met aandacht voor nabijheid. (zie hoger). En verder ondersteunen we hen een realistisch doelbedrag te berekenen, rekening houdend met onderstaande parameters. We helpen de projecthouders met het inschatten van kosten verbonden aan het uitvoeren van hun project. De attenties zijn vaak niet gratis en de eraan verbonden kosten dienen ingecalculeerd bij het bepalen van het doelbedrag. In tegenstelling tot andere crowdfunding-platformen in onze contreien, rekenen we de projecthouder geen instapkost aan. Bovendien houden we de instapprocedure eenvoudig met een minimum aan rompslomp. De sector van de micro-financiering heeft inmiddels het nut aangetoond van dergelijke laagdrempelige en nietformele instapmodaliteiten. Wel wordt bij het te behalen doelbedrag 10 % bijgeteld om de dienstverlening te financiering. Belangrijk is dat de 10% enkel wordt afgehouden als het project het beoogde doelbedrag heeft behaald. De projecthouder loopt dus geen enkel risico. Eens het doelbedrag is vastgelegd, kan de looptijd bepaald worden in functie van urgentie van het project en het doelbedrag. Hoe hoger het doelbedrag, hoe langer de looptijd. Idealiter loopt het project 60 dagen online, met een minimum van 30 en een maximum van 90 dagen. beeldmateriaal: foto s en trailer Op een projectpagina zijn bezoekers geneigd om eerst en vooral te kijken naar een trailer (een kort filmpje waarin de projecthouder het project enthousiasmerend toelicht) omdat dit veruit de beste manier is om een gevoel te krijgen bij de emotie, motivering en karakter van het project. Eigen onderzoek geeft aan dat crowdfunding-projecten mét trailer ruim 20% succesvoller zijn dan projecten zonder. STAP 2: PROJECT IN AANKONDIGING De website voorziet voor de projecthouder een applicatie met de releasedatum waarop het project live gaat. Daardoor krijgt de projecthouder een maand de tijd om een communicatiecampagne op maat uit te werken. De communicatie naar de doelpublieken wordt, op een eerste communicatiepijler, gedragen door de projecthouders, versterkt door de samenwerking met lokale (media)partners. Om een project succesvol gefinancierd te krijgen, dienen de projecthouders eerst en vooral de eigen achterban te mobiliseren en het eigen netwerk te verbreden en te verdiepen. Hiervoor kan de projecthouder beroep doen op de ondersteuning van de platformhouder. STAP 3: LIVE GAAN UITVOEREN COMMUNICATIE-CAMPAGNE De projecthouder benadert zijn eigen directe netwerk zo persoonlijk mogelijk. Niet enkel online met behulp van , Facebook, Google, Twitter,, maar zeker ook offline via, bijvoorbeeld, gerichte flyer-campagne s. Daarnaast bespeelt de projecthouder via gerichte contacten ook de conventionele media, zeker wanneer die regionaal ingebed zijn. Zorgvuldig uitgekozen updates helpen de aandacht voor het project levendig te houden. Ons onderzoek wijst uit dat de kans op een geslaagd project verdubbelt wanneer de projecthouder elke week een blogpost plaatst over de voortuitgang van het project. Pag 17/29

18 STAP 4 DOELBEDRAG (NIET) BEHAALD? Indien de projecthouder het doelbedrag niet behaalt, stort de platformhouder de donaties automatisch terug aan de donateurs. Wanneer de projecthouder het doelbedrag wél behaalt, kan de projecthouder beginnen met de realisatie van het project. Belangrijk is dat hij de donateurs op de hoogte houdt van de vorderingen van het project. Indien mogelijk kan de projecthouder er bijvoorbeeld voor kiezen om de donateurs te betrekken bij het work-inprogress. Eens het project is uitgewerkt, kijkt de platformhouder er mee op toe dat alle donateurs hun attenties krijgen. 3.8 ATTENTIES VERMARKTEN Om de communicatie vanuit de projecthouders kracht bij te zetten, zet de platformhouder een tweede communicatiepoot op met het bespelen van lokale en landelijke media. Ook de lokale stakeholders en de stuurgroep met Muntpunt, Brussel Deze Week, Cultuurnet en uiteraard de HUB zelf helpen de boodschap te verspreiden. Daarnaast spelen we een actieve rol bij het aan de man brengen van de attenties met o.a. een wish-list en growfunding package. wish-list Er gaat niets boven een verlanglijstje om te weten wat iemand graag zou krijgen! Het concept is eenvoudig. Op de website kan men een individuele wishlist samenstellen, opgebouwd uit verschillende attenties. Door alle attenties te bundelen in één lijst kan men dan familie, vrienden en andere stakeholders aanzetten tot het geven van de attenties en dus het steunen van een project. De wishlist kan verspreid worden via of via Facebook. De ontvangers weten dan precies hoe ze de auteur van de wishlist gelukkig kunnen maken. growfunding package Verschillende projecten bieden ook wat duurdere attenties aan als teambuidling, workshops, performances op maat, VIP-tickets, sponsering,. Door de duurdere attenties te bundelen, kan GROWFUNDING/BXL een aanbod ontwikkelen dat specifiek gericht is op ondernemingen, organisaties, instellingen,. Voor de projecthouders zijn die netwerken immers niet altijd even toegankelijk. Dit aanbod laat die netwerken toe op een eenvoudige manier originele en sociaal verantwoorde activiteiten te voorzien voor klanten en/of medewerkers. Pag 18/29

19 4 Proefproject: GROWFUNDING/BXL (work in progress) Om bovenstaande blauwdruk scherp te stellen en te toetsen aan de praktijk, loopt van 1 december 2013 tot 28 februari 2014 het proefproject GROWFUNDING/BXL. De operationele kosten van deze proeffase die niet kunnen gecoverd worden met de ESF-middelen worden gefinancierd via een projectmatige subsidie van de Vlaamse Gemeenschap / Projecten voor Brussel. Gewapend met de tussentijdse output van het ESF-onderzoek mikken we op het proefdraaien van het platform, meer bepaald in pilootregio Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Hiermee schakelt de city watcher in ons naar het sluitstuk van het onderzoekstraject: we testen die blauwdruk uit, in real life: met een tiental Brusselse projecten, reële donaties, trajectbegeleiding van de projecthouders, een tweedaagse GROWFUNDING BAZAAR. We voorzien bovendien een open call [half jan/14] waarbij nieuwe projecthouders zich kunnen aanmelden met het oog op de latere doorstart. De resultaten van deze call presenteren we op de tweedaagse growfunding bazaar [half feb/14]. Deze proefperiode laat ons toe om de blauwdruk te verstevigen met de opgedane praktijkgerichte kennis en ervaring. 4.1 DOELSTELLINGEN Onderstaande operationele doelstellingen staan centraal in het proefproject: concept en begrip GROWFUNDING lokaal, bovenlokaal (lees: grootstedelijk) en landelijk (lees: andere stedelijke regio s) introduceren en zichtbaar maken proeffase GROWFUNDING (inclusief trajectondersteuning) met implementeren, proefdraaien, evalueren en bijsturen netwerken van projecthouders mee creëren, verbreden en verdiepen netwerken van potentiële donateurs opbouwen en mobiliseren sociaal engagement stimuleren en draagvlak voor innovatieve stadsprojecten versterken lokaal, bovenlokaal (lees: grootstedelijk) en landelijk discours over crowdfunding en burgerschap op gang brengen Brussel in beeld brengen als (creatief en sociaal) ondernemende stad 4.2 MEETINDICATOREN aandacht in relevante media: gelezen en gesproken media, audiovisuele media, online media, relevante vaktijdschriften, publieke belangstelling op tweedaagse GROWFUNDING BAZAAR in Beursschouwburg impact van de communicatiecampagne op verloop van de project kwalitatieve analyse van het aangewende promomateriaal aantal afzonderlijke donaties op projecten aantal geslaagde projecten aantal donateurs gemiddelde donatie per project gemiddeld opgehaald doelbedrag analyse feedback op website analyse zoekmachine-optimalisatie (SEO of search engine optimization) analyse evaluatieformulieren projecthouders aantal originele hits op website GROWFUNDING.BE/BXL aantal contacten met relevante actoren uit andere steden respons op projectoproep voor GROWFUNDING.BE/BXL Pag 19/29

20 4.3 PROEFFASE We lanceren tijdens de proeffase een tiental pilootprojecten die voldoende potentie hebben om het te maken op GROWFUNDING/BXL. Naast de potentie hebben we vooral oog voor voldoende complementariteit en diversiteit. Het heeft immers geen zin om projecten te lanceren die allemaal met, pakweg, stadslandbouw te maken hebben. Integendeel, het is precies in deze beginfase belangrijk dat GROWFUNDING/BXL het beoogde profiel zorgvuldig bewaakt: denk aan een gezonde mix tussen stedelijke labels, voertaal, doelbedragen, looptijd, waarbij we systematisch onderstaand opvolgingsstramien hanteren. projectnummer projecttitel projecthouder contact website stedelijk label (min 1 tot max 3) netwerk / samenwerking voertaal (NL / FR doelbedrag (exclusief 10%) bestemming doelbedrag release loopperiode (min 30 tot max 90 dagen) attenties (min. 3 tot max. 5 met zeker 1 attentie à 10) 4.4 PILOOTPROJECTEN Onderstaande projecten hebben intussen de weg gevonden naar growfunding/bxl. Onderstaande projectoproepen worden op de website gelanceerd, aangevuld met o.a. beeldmateriaal en, uiteraard, de attenties die tegenover de donaties staan. VECHTEN DOE JE IN DE RING, EN NIET OP STRAAT/SPELERS VAN DE RING De Mexicaanse worstelstijl Lucha Libre is nog relatief onbekend bij het grote publiek. Met behulp van kleurrijke maskers en iconische personages verbeelden de acrobatische worstelaars de eeuwigdurende strijd tussen goed en kwaad. Bij de catchclub Brussels Young Wrestling Style trainen bijna dagelijks tientallen jongeren onder begeleiding van de ervaren luchador Shaolin Colorado en regisseur Marijs Boulogne. Onder hun impuls verkennen en verbazen de Spelers van de Ring de wereld van het professionele theater. Hun werk op de scène laat zich nog het best beschrijven als een feestelijke strijd tussen goed en kwaad waarbij het publiek niet stil moet zijn maar mag roepen wat het zelf denkt. De voorbije drie jaar hebben de Spelers van de Ring optredens gegeven in Brussel, Aarschot, Amsterdam, Oostende, Telkens spreekt het een heel netwerk van vrijwilligers aan en betrekt hen bij de omkadering. Vandaag vragen de Spelers van de Ring je medewerking om nieuw trainingsmateriaal te kopen voor de ondersteuning van de jongeren. DREAMSTART/MICROSTART SUPPORT Kleinschalig economisch initiatief is het zout op de patatten van de stad. Met dreamstart ondersteunt microstart jonge Brusselaars bij het opstarten van een micro-onderneming: een Finse crèche, een sandwichbar, een styliste, een tatoueur, een leverancier aan huis, een designer, een Italiaanse traiteur, Pag 20/29

21 10 jonge micro-ondernemers krijgen gedurende 2 maanden gratis begeleiding door een team van vrijwillige experten, het dreamteam. Tijdens de dreamstart workshop helpen ze de micro-ondernemers hun ideeën in een zakelijk en financieel plan te vertalen. Na afloop van dat traject presenteren de 10 micro-ondernemers hun ondernemingsplan: op 25 februari 2014 voor een jury en op 27 februari 2014 doen ze dat nog eens over op een slotevenement voor een geïnteresseerd publiek. Plannen is de eerste stap, concretiseren de volgende. dreamstart wil de 10 jonge ondernemers ondersteunen met 250 bij het opstarten van hun micro-onderneming. Hiervoor zoekt het een budget van Na de opstart kunnen de ondernemers in spe bij microstart terecht voor verdere begeleiding en microkrediet. VOORUITGANGSTRAAT, RUE DU PROGRÈS/GLOBE AROMA De confrontatie tussen heden en verleden en tussen oude en nieuwe Brusselaars is een onuitputtelijke inspiratiebron voor de projecten van Globe Aroma. In de loop van 2014 wordt deze confrontatie concreet. De ten dode opschreven Vooruitgangstraat vormt het decor voor een nieuw sociaal artistiek project i.s.m. Kinch, een Congolese artiest die er een tijdelijk atelier heeft. Samen met bewoners en bezoekers van de straat gaat hij aan de slag met oude mediatechnieken. Via het gebruik van Super 8 camera, fotogram en primitieve geluidsopnames, bouwt hij een artistiek archief op vol levendige herinneringen aan de Vooruitgangstraat. In september 2014 mondt het afgelegde, artistieke parcours uit in de première: een multimediale performance. Wil je graag meehelpen? Steun Globe Aroma om dit experimentele stadsproject mee uit te bouwen. Met het opgehaalde bedrag kunnen we het nodige materiaal aankopen. Hartelijk bedankt! FANFAKIDS 2.0: ZICA-N/MET-X MOVING MUSIC Fanfakids zijn we niet meer, die kostuums zijn we ontgroeid. Stoppen met percussie spelen? Dat is voor ons geen optie Maar zelf een drumgroep starten, dat klinkt ons als muziek in de oren. Onder de naam ZICA-N maken we een volledig nieuw repertoire met eigen ritmes en originele LO-FI klanken, dit alles in samenwerking met de muzikanten van ZOFT. Niet alleen de muziek komt uit eigen hand, ook de instrumenten bouwen we zelf! Bovendien werken me mee aan de realisatie van het volledige project in alle aspecten. Aan ambitie geen gebrek! Hiervoor krijgen we alvast de steun van JINT (Youth in action), Centrum West en MET-X. Lever je bijdrage om dit artistieke, op en top Brusselse project verder te ontwikkelen. Daarmee gaan we in de maand maart 2014 op residentie, maken we nieuwe instrumenten en kostuums. SCHAPENKAAS UIT HARTJE WATERMAAL-BOSVOORDE/LE DÉBUT DES HARICOTS In augustus 2012 zijn we met Le Début des Haricots gestart met een schapenkwekerij in het Brusselse Watermaal-Bosvoorde met het oog op de directe verkoop van biologische kaas. Vanuit een ecologisch, duurzaam en kwalitatief perspectief promoten we lokale landbouw waarbij we het consumeren opnieuw verbinden met het produceren. Anderhalf jaar later zijn we zo ver om in de lente van 2014 van start te gaan met de productie en de verkoop van biologische schapenkaas (verse kaas, gekruide kaas, tome-kaas) en yoghurt. En, onze schapen grazen op een appelboomgaard, produceren we als extraatje ook biologisch appelsap. Tegelijk zien we onze boerderij als een plek voor plezier, sensibilisering en educatie met participatie en burgerschap als belangrijke uitgangspunten. Neem alvast een kijkje op onze website en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van nieuwe activiteiten (http://www.chantdescailles.be/). Om onze kleine stadsboerderij af te werken, hebben we jouw (financiële) steun nodig. Onze 19 schapen staan reeds droog en warm, maar we hebben nog veel werk aan de winkel om de melkerij en het kaasfabriekje af te werken. De boerderij moet april 2014 immers voldoen aan strenge normen rond hygiëne en veiligheid. Momenteel zijn de werklokalen nog een stoffige bedoening. Er ligt nog cruciaal werk op de kaasplank: Pag 21/29

2. In deze voorwaarden worden de afspraken tussen GO en Donateurs en tussen GO en Projecthouders vastgelegd.

2. In deze voorwaarden worden de afspraken tussen GO en Donateurs en tussen GO en Projecthouders vastgelegd. Algemene Voorwaarden Voorwaarden Donateurs 1. Geef Onderwijs (hierna: GO, www.geefonderwijs.nl) is een crowdfundingplatform dat zich volledig richt op het Nederlandse onderwijs. Via Geef Onderwijs kan

Nadere informatie

Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016

Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016 Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016 Om in aanmerking te komen voor een subsidie tussen 25.000 en 65.000 euro moet een project aan de volgende criteria voldoen: 1. het project

Nadere informatie

Handleiding Cultuur Canvas

Handleiding Cultuur Canvas Handleiding Cultuur Canvas Je hebt een idee voor Tilburg, voor cultuur in het publieke domein en je weet waarschijnlijk ook wat je het wilt realiseren. Weet je ook of je plan kansrijk is? En wat je kunt

Nadere informatie

Crowdfunding in België De status van crowdfunding in België

Crowdfunding in België De status van crowdfunding in België Crowdfunding in België 2013 De status van crowdfunding in België Dit rapport is opgesteld door Douw&Koren en gepubliceerd op 15 oktober 2014. De cijfers uit dit rapport zijn afkomstig van alle in België

Nadere informatie

Algemeen verslag denkdag 15 juni 2015 de Kriekelaar Schaarbeek

Algemeen verslag denkdag 15 juni 2015 de Kriekelaar Schaarbeek Algemeen verslag denkdag 15 juni 2015 de Kriekelaar Schaarbeek 1 Inleiding 2 Op 15 juni 2015 verzamelden de leden van de advieswerkgroep Sociaal-Cultureel Werk en vertegenwoordigers van regionale koepelverenigingen

Nadere informatie

Stappenplan crowdfunding

Stappenplan crowdfunding Stappenplan crowdfunding Voordat je het crowdfundingsproject online zet, is het handig om over bepaalde aspecten na te denken. Denk bijvoorbeeld aan de presentatie van het project, het doelbedrag en de

Nadere informatie

JOB DESCRIPTION. Plaats van tewerkstelling. The Shift - Espace Jacqmotte - Hoogstraat 139 (b14) Brussel

JOB DESCRIPTION. Plaats van tewerkstelling. The Shift - Espace Jacqmotte - Hoogstraat 139 (b14) Brussel JOB DESCRIPTION Titel van de functie Organisatie Project Manager Talent2Connect is een nieuw initiatief. Het wil bijdragen aan de professionele integratie van personen met een afstand tot de Belgische

Nadere informatie

Voorstelling Regionale stadslandbouwstructuur ZWVL -Project Sociale Innovatie-

Voorstelling Regionale stadslandbouwstructuur ZWVL -Project Sociale Innovatie- Voorstelling Regionale stadslandbouwstructuur ZWVL -Project Sociale Innovatie- (de boerderij van) De toekomst? 1. Analyse Uitdagingen voor steden en regio s Klimaatveranderging Verstedelijking Duurdere

Nadere informatie

De 7 valkuilen voor ondernemers bij crowdfunding. Whitepaper 7 Valkuilen voor ondernemers bij Crowdfunding

De 7 valkuilen voor ondernemers bij crowdfunding. Whitepaper 7 Valkuilen voor ondernemers bij Crowdfunding De 7 valkuilen voor ondernemers bij crowdfunding Whitepaper 7 Valkuilen voor ondernemers bij Crowdfunding Indeling Bezig met het opstarten van een bedrijf? Of wilt u juist de volgende stap zetten met uw

Nadere informatie

Crowdfunding in de creatieve sector

Crowdfunding in de creatieve sector Crowdfunding in de creatieve sector Crowdfunding in de creatieve sector Gijsbert Koren (Douw&Koren) Crowdfunding Crowdfunding is een manier van financieren waarbij geld bij een grote hoeveelheid kleine

Nadere informatie

Crowdfunding: wie niet vraagt, niet wint

Crowdfunding: wie niet vraagt, niet wint Crowdfunding: wie niet vraagt, niet wint Vlaamse Erfgoedbibliotheek Eva Wuyts & Sam Capiau Vlaams Fonds voor de Letteren Koen Van Bockstal Informatie aan Zee, 2013-09-13 INHOUDSTAFEL Proloog: Crowd Hoofdstuk

Nadere informatie

Kabinet Ingrid Lieten, viceminister-president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en

Kabinet Ingrid Lieten, viceminister-president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Sociale Innovatie: achtergrond conceptnota Innovatiecentrum Vlaanderen VR innovatie moet bijdragen tot het aanpakken van de grote maatschappelijke en economische uitdagingen challenge driven wetenschappelijke

Nadere informatie

Verduidelijkende nota van de beoordelingscommissie sociaal-artistiek werk

Verduidelijkende nota van de beoordelingscommissie sociaal-artistiek werk Deze verduidelijkende nota is voorzien in het draaiboek artistieke beoordeling Kunstendecreet. Dit draaiboek is een gemeenschappelijk werkdocument voor alle partijen die betrokken zijn bij de advisering

Nadere informatie

DE BOUWCAMPUS GIDS VAN EEN MERK

DE BOUWCAMPUS GIDS VAN EEN MERK DE BOUWCAMPUS GIDS VAN EEN MERK VERSIE JUNI 2014 INLEIDING De Bouwcampus staat in de steigers: hier pakken we de uitdagingen binnen de bouw gezamenlijk op. In vraagstukken die zowel private als publieke

Nadere informatie

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor?

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? 8 Ondernemers voor Ondernemers Jaarverslag 2014 9 Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? Missie De missie van de vzw Ondernemers voor Ondernemers (opgericht in 2000) is het bevorderen van duurzame

Nadere informatie

Projectoproep voor de lancering van een Belgisch platform «Digitalisering voor ontwikkeling» (Digital for Development, D4D)

Projectoproep voor de lancering van een Belgisch platform «Digitalisering voor ontwikkeling» (Digital for Development, D4D) Projectoproep voor de lancering van een Belgisch platform «Digitalisering voor ontwikkeling» (Digital for Development, D4D) 1 Inleiding Meer dan ooit is onze toekomst digitaal. Op Europees niveau speelt

Nadere informatie

ASSOCIAZIONE SEED. Lokaal, Europees, Internationaal

ASSOCIAZIONE SEED. Lokaal, Europees, Internationaal www.socialbiz.eu Sociale Onderneming Informatiefiche ASSOCIAZIONE SEED (ZWITSERLAND) Opgericht in 2007 Rechtsvorm Sector Werkgebied Sector Website Vereniging Dienstverlener voor sociale verenigingen/sociaal

Nadere informatie

Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking

Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland Brussel, april 2014 CVN heeft

Nadere informatie

Hieronder volgen relevante gegevens van de enquête gevoerd door het Crowdfundingplatform CATARSE.ME begin 2014.

Hieronder volgen relevante gegevens van de enquête gevoerd door het Crowdfundingplatform CATARSE.ME begin 2014. Hieronder volgen relevante gegevens van de enquête gevoerd door het Crowdfundingplatform CATARSE.ME begin 2014. Inhoud 1. Profiel deelnemend publiek 2. De enquête a. Donateurs: hun voorkeur om een project

Nadere informatie

Cultureel Perspectief in Rijswijk

Cultureel Perspectief in Rijswijk Cultureel Perspectief in Rijswijk Rijswijk, maart 2014 de Bibliotheek aan de Vliet Cultureel Perspectief in Rijswijk Voorwoord In dit Cultureel Perspectief vragen ondergetekenden aandacht voor het belang

Nadere informatie

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180 ESSAY Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay Lexington Baly 1592180 Seminar: Dream Discover Do Essay Docent: Rob van den Idsert Effectief gebruik

Nadere informatie

Functieprofiel Young Expert

Functieprofiel Young Expert 1 Laatst gewijzigd: 20-7-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Ervaringen opdoen... 3 1.1 Internationale ervaring in Ontwikkelingssamenwerkingsproject (OS)... 3 1.2 Nieuwe vaardigheden... 3 1.3 Intercultureel

Nadere informatie

Crowdfunding, de juiste instelling. Adviestraject voor grote en middelgrote instellingen.

Crowdfunding, de juiste instelling. Adviestraject voor grote en middelgrote instellingen. Crowdfunding, de juiste instelling. Adviestraject voor grote en middelgrote instellingen. Over voordekunst Voordekunst is het grootste en meest succesvolle crowdfundingplatform voor de creatieve sector

Nadere informatie

Inclusief onderwijs Maak het vanzelfsprekend!

Inclusief onderwijs Maak het vanzelfsprekend! 1 Projectoproep Inclusief onderwijs Maak het vanzelfsprekend! Deelnemingsformulier 2015 Hart voor Handicap streeft naar een warme en inclusieve samenleving. Een samenleving waar iedereen van tel is. Een

Nadere informatie

Opgericht in Rechtsvorm Sector Werkgebied Website Kwesties/doelen Inschatten van de noden

Opgericht in Rechtsvorm Sector Werkgebied Website Kwesties/doelen Inschatten van de noden www.socialbiz.eu Sociale Onderneming Informatiefiche TRANSFORMANDO (SPAIN) Opgericht in 1998 Rechtsvorm Sector Werkgebied Website Coöperatieve Dienstverlener voor maatschappelijke organisaties Internationaal

Nadere informatie

PROJECTOPROEP COLLECTIEVE MOESTUINEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 2013

PROJECTOPROEP COLLECTIEVE MOESTUINEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 2013 PROJECTOPROEP COLLECTIEVE MOESTUINEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 2013 PAGINA 1 VAN 5 COLLECTIEVE MOESTUINEN - 2012 Voorstelling projectoproep Deze projectoproep "Collectieve moestuinen" komt

Nadere informatie

CALL FOR PROPOSALS. Die initiatieven versterken we met geld. Wij helpen ideeën te realiseren met financiële ondersteuning tot ,- per project.

CALL FOR PROPOSALS. Die initiatieven versterken we met geld. Wij helpen ideeën te realiseren met financiële ondersteuning tot ,- per project. CALL FOR PROPOSALS HET VOGIN FONDS STEUNT KANSRIJKE INNOVATIEVE INITIATIEVEN OP HET GEBIED VAN KENNIS- & INFORMATIE(TECHNOLOGIE) MET MAATSCHAPPELIJKE MEERWAARDE Die initiatieven versterken we met geld.

Nadere informatie

VACATURE. Innoviris is op zoek naar. een Adviseur Innovatief Ecosysteem (Strategisch) Referentie: AFN201603

VACATURE. Innoviris is op zoek naar. een Adviseur Innovatief Ecosysteem (Strategisch) Referentie: AFN201603 VACATURE Innoviris is op zoek naar een Adviseur Innovatief Ecosysteem (Strategisch) Referentie: AFN201603 Wetenschappelijke Directie Cel Innovatief Ecosysteem Innoviris Instelling van openbaar nut Charleroisteenweg

Nadere informatie

Twitter: #petervanbaak of #sponsorvisie

Twitter: #petervanbaak of #sponsorvisie DEFINITIE Een groep investeerders of donateurs zorgt samen voor de financiering van onderneming of project. HISTORIE Alpe d'huzes: 2006 350.000 2012 32 miljoen 2013 29 miljoen Amsterdam City Swim: 2012

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Resolutie van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen

Nadere informatie

SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE

SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE Algemene vorming op het einde van de derde graad secundair onderwijs Voor de sociale

Nadere informatie

PROJECTOPROEP STEDENFONDS: INNOVERENDE STEDELIJKE NETWERKEN

PROJECTOPROEP STEDENFONDS: INNOVERENDE STEDELIJKE NETWERKEN PROJECTOPROEP STEDENFONDS: INNOVERENDE STEDELIJKE NETWERKEN 1. SITUERING Brussel: stadslabo Brussel is een knooppunt van talen en culturen: boeiend, levendig en inspirerend. In Brussel komt alles en iedereen

Nadere informatie

A Reglement Projectaanvraag (versie 3 december 2012)

A Reglement Projectaanvraag (versie 3 december 2012) A Reglement Projectaanvraag (versie 3 december 2012) Stichting Cultuurfonds Tilburg (SCT) staat voor ontwikkeling en versterking van kunst en cultuur in Tilburg en omgeving. SCT verwezenlijkt dit door

Nadere informatie

Experience Tracker is de eerste praktische tool op dit vlak in Vlaanderen en vermoedelijk ook in Europa. Deze tool zal zorgen dat:

Experience Tracker is de eerste praktische tool op dit vlak in Vlaanderen en vermoedelijk ook in Europa. Deze tool zal zorgen dat: De opportuniteit In de huidige productmaatschappij hebben consumenten doorgaans de keuze uit een ruim assortiment producten om een bepaalde behoefte te bevredigen. Bijgevolg is het product op zich niet

Nadere informatie

Crowdfunding in Nederland De status van crowdfunding in Nederland

Crowdfunding in Nederland De status van crowdfunding in Nederland Crowdfunding in Nederland 2013 De status van crowdfunding in Nederland Dit rapport is opgesteld door Douw&Koren en gepubliceerd op 15 januari 2014. Copyright Douw&Koren Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Les 5: Sociaal ondernemen

Les 5: Sociaal ondernemen Les 5: Sociaal ondernemen praktisch theoretisch Vakken Nederlands, Moraalleer, Cultuurwetenschappen, Economie, Godsdienst, Maatschappelijke Vorming, Project Algemene Vakken. Doelstellingen en eindtermen

Nadere informatie

EFRO Luik Ondernemende Innovatieve Partnerschappen/Ecosystemen in Studentensteden: toelichting

EFRO Luik Ondernemende Innovatieve Partnerschappen/Ecosystemen in Studentensteden: toelichting EFRO Luik Ondernemende Innovatieve Partnerschappen/Ecosystemen in Studentensteden: toelichting Wat? Een ondernemend innovatief partnerschap ( ecosysteem ) binnen een studentenstad wordt door Agentschap

Nadere informatie

Creative Europe Programma en Europe For Citizens Calls en deadlines 2014

Creative Europe Programma en Europe For Citizens Calls en deadlines 2014 Creative Europe Programma en Europe For Citizens Calls en deadlines 2014 Calls subprogramma MEDIA Korte omschrijving Deadline Support for the development of Single Projects and Slate Funding Steun voor

Nadere informatie

Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel dienstverlening en producten)

Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel dienstverlening en producten) Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel dienstverlening en producten) Tijdens Junior Company richten de leerlingen hun eigen company op en deze runnen ze één schooljaar. Ze verdelen functies,

Nadere informatie

Praktijkgericht pakket: Sociaal Ondernemerschap binnen HO

Praktijkgericht pakket: Sociaal Ondernemerschap binnen HO Praktijkgericht pakket: Sociaal Ondernemerschap binnen HO Inhoud 1. Project IN C 2. Onderwijsdidactisch 3. Professionalisering 4. Zit er een sociaal ondernemer in jou? 5. Samengevat Project In C 1. Project

Nadere informatie

Viral Social Games B.V. www.virtualpopstar.com Drogteropslagen 103 7776SL Slagharen

Viral Social Games B.V. www.virtualpopstar.com Drogteropslagen 103 7776SL Slagharen Viral Social Games B.V. www.virtualpopstar.com Drogteropslagen 103 7776SL Slagharen Virtual Popstar is in het kort een gratis te spelen online dress-up community game. Het is een website gericht op tieners

Nadere informatie

Interview met minister Joke Schauvliege

Interview met minister Joke Schauvliege Interview met minister Joke Schauvliege over de rol en de toekomst van etnisch-culturele federaties in Vlaanderen. Dertien etnisch-cultureel diverse federaties zijn erkend binnen het sociaalcultureel werk.

Nadere informatie

Seminar Social Media Marketing IFFI netwerk. Thursday 16 February 12

Seminar Social Media Marketing IFFI netwerk. Thursday 16 February 12 Seminar Social Media Marketing IFFI netwerk @mcoster Social Media Social media is de, ook in het Nederlandse taalgebied gangbare, Engelse benaming voor online platformen waar de gebruikers, met geen of

Nadere informatie

Samen, duurzaam doen!

Samen, duurzaam doen! Samen, duurzaam doen! Een online platform voor duurzaamheid in de Kromme Rijn en Utrechtse Heuvelrug Transitie: We leven niet in een tijdperk van verandering maar in een verandering van tijdperken Jan

Nadere informatie

Lokale jeugddiensten en het participatiedecreet

Lokale jeugddiensten en het participatiedecreet Lokale jeugddiensten en het participatiedecreet Inhoud 1. Van waar komen we? 2. Vrijetijdsparticipatie: Drempels 3. Het Participatiedecreet 4. De lokale afsprakennota vrijetijdsparticipatie Van waar komen

Nadere informatie

OPEN CALL: RAUM PROGRAMMA SCHRIJF JE NU IN! CALL RAUM PAGINA 1 KUNST / CULTUUR IN MOTION BERLIJNPLEIN, UTRECHT

OPEN CALL: RAUM PROGRAMMA SCHRIJF JE NU IN! CALL RAUM PAGINA 1 KUNST / CULTUUR IN MOTION BERLIJNPLEIN, UTRECHT OPEN CALL RAUM PAGINA 1 CALL: RAUM PROGRAMMA SCHRIJF JE NU IN! KUNST / CULTUUR IN MOTION BERLIJNPLEIN, UTRECHT OPEN CALL RAUM PAGINA 2 HET IS TIJD OM SAMEN TE PIONIEREN! De stad Utrecht is volop in beweging.

Nadere informatie

sponsordossier ithaka 25

sponsordossier ithaka 25 ithaka sponsordossier ithaka 25 bedankt voor het doornemen van dit dossier. hieronder stellen wij ithaka, het beeldende kunstenfestival van LOKO - de leuvense studentenkoepel, voor & bieden we u de kans

Nadere informatie

Aanjagers 1 december 2015 Ctylab

Aanjagers 1 december 2015 Ctylab Ctylab zoekt aanjager(s) Je hebt misschien al eens van ons gehoord. Een online platform voor klein nieuws en frisse ideeën uit je eigen omgeving. Nu doen we dat nog op Facebook met een kleine groep. Maar

Nadere informatie

Verkennende studie coalitiedenken in Vlaamse centrumsteden

Verkennende studie coalitiedenken in Vlaamse centrumsteden Verkennende studie coalitiedenken in Vlaamse centrumsteden Presentatie startstuurgroep 25/9/2013 Universiteit Gent i.s.m. City Mine(d) Inhoud van de presentatie Context en probleemstelling - Transitie

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

OPEN CALL residentie onderzoek & creatie kunst/wetenschap/technologie

OPEN CALL residentie onderzoek & creatie kunst/wetenschap/technologie OPEN CALL residentie onderzoek & creatie kunst/wetenschap/technologie IMPACT (International Meeting in Performing Arts and Creative Technologies) lanceert een open call. De geselecteerde projecten worden

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe

Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe Thema en doelen subsidieprogramma Cultuurnota 2013-2016 Oude wereld, nieuwe mindset De provincie Drenthe staat voor een herkenbare

Nadere informatie

Van. naar I Do. Kempense InnovatieRaad

Van. naar I Do. Kempense InnovatieRaad Van naar I Do Kempense InnovatieRaad Ideeën genereren Elke mens is een vat vol ideeën. Als je bedrijf op wieltjes loopt is het wellicht de moeite eens stil te staan en alles te herdenken. Net dan zijn

Nadere informatie

Social Media Marketing strategie

Social Media Marketing strategie Social Media Marketing strategie --= werkboek =-- 1. Bepaal je doelstelling Vaak zal SMM een onderdeel zijn van bestaande marketingcommunicatieplannen. Een extra kanaal om je doelgroep te bereiken. Soms

Nadere informatie

Checklist afsprakenkader en actieplan Brede School in Brussel

Checklist afsprakenkader en actieplan Brede School in Brussel Checklist afsprakenkader en actieplan Brede School in Brussel De 'Checklist voor afsprakenkader en actieplan Brede School is een instrument om Brede Schoolcoördinatoren en hun partners te ondersteunen

Nadere informatie

CONCEPT-OPDRACHT STICHTING 2018EINDHOVEN BRABANT

CONCEPT-OPDRACHT STICHTING 2018EINDHOVEN BRABANT Beslisdocument Investeringsdossier 2018 BIJLAGE 4 CONCEPT-OPDRACHT STICHTING 2018EINDHOVEN BRABANT 1. Doel van de opdracht Winnen van de titel Culturele Hoofdstad van Europa voor het project 2018 Culturele

Nadere informatie

1 Visie op de webpresentatie

1 Visie op de webpresentatie 1 Visie op de webpresentatie De gemeente Eindhoven gaat haar presentatie op het web verbeteren We spreken met opzet over presentatie omdat de vorm wat ons betreft nog open is. Concreet betekent dit dat

Nadere informatie

Naar een gezamenlijke visie: lokale overheden als actoren voor ontwikkeling

Naar een gezamenlijke visie: lokale overheden als actoren voor ontwikkeling Naar een gezamenlijke visie: lokale overheden als actoren voor ontwikkeling Consultatieproces Dit document bevat de ontwerpvisie die resulteerde uit de conferentie Winning through twinning, die van 17

Nadere informatie

Vernieuwd huis en nieuw orkest voor Muziekcentrum De Bijloke

Vernieuwd huis en nieuw orkest voor Muziekcentrum De Bijloke Vernieuwd huis en nieuw orkest voor Muziekcentrum De Bijloke In de zomer van 2019 zal de grote concertzaal van Muziekcentrum De Bijloke aangepast worden aan de nieuwe noden op het vlak van comfort en beleving

Nadere informatie

Beleidslijnen

Beleidslijnen Beleidslijnen 2013-2014 De Spil is er klaar voor! Wij willen de komende 6 jaar gestaag werken aan de kwaliteit van onze werking zodat De Spil in Roeselare een cultuurcentrum van en voor iedere Roeselarenaar

Nadere informatie

ALGEMEEN. Wat is Geef Onderwijs?

ALGEMEEN. Wat is Geef Onderwijs? ALGEMEEN Wat is Geef Onderwijs? Geef Onderwijs is een crowdfundingplatform voor scholen. Via Geef Onderwijs kan iedereen online doneren aan onderwijsprojecten van Nederlandse scholen en geld inzamelen

Nadere informatie

CONCEPT-OPDRACHT STICHTING EINDHOVEN/BRABANT 2018

CONCEPT-OPDRACHT STICHTING EINDHOVEN/BRABANT 2018 Hoort bij raadsvoorstel 27-2012 BIJLAGE 2 APPENDIX 1. CONCEPT-OPDRACHT STICHTING EINDHOVEN/BRABANT 2018 1. Doel van de opdracht Winnen van de titel Culturele Hoofdstad van Europa voor het project 2018Brabant

Nadere informatie

CIVIC CROWDFUNDING VOOR EINDHOVEN

CIVIC CROWDFUNDING VOOR EINDHOVEN Raadsnummer 15R6401 CIVIC CROWDFUNDING VOOR EINDHOVEN Inleiding Crowdfunding is een vorm van financiering voor projecten en ondernemingen. Een grote groep mensen legt een klein bedrag in om een project

Nadere informatie

Samen, duurzaam doen!

Samen, duurzaam doen! Samen, duurzaam doen! Een E-platform voor duurzaamheid in de Utrechtse Heuvelrug Transitie: We leven niet in een tijdperk van verandering maar in een verandering van tijdperken Jan Rotmans hoogleraar transitie-management,

Nadere informatie

[ew32] 4 SUG s. Serious Game vs. Urban Game vs. Serious Urban Game. Nieuwe tendensen binnen digitale participatie

[ew32] 4 SUG s. Serious Game vs. Urban Game vs. Serious Urban Game. Nieuwe tendensen binnen digitale participatie Nieuwe tendensen binnen digitale participatie [ew32] Serious Game vs. Urban Game vs. Serious Urban Game 4 SUG s SUG GROOTSTE AANDACHT NAAR HET PROCES Het ParticipatieProces DE TOOLS LearningLabs #WORK

Nadere informatie

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Crossmedia Communicatiestrategie Bibliotheken: Veel meer dan het uitlenen van boeken

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Crossmedia Communicatiestrategie Bibliotheken: Veel meer dan het uitlenen van boeken Onderzoeksopdracht Crossmedialab Titel Crossmedia Communicatiestrategie Bibliotheken: Veel meer dan het uitlenen van boeken Probleemomgeving Al geruime tijd daalt het aantal leden van de Nederlandse bibliotheken.

Nadere informatie

Culture market. 29 > 30.08.2014 Nederlandse versie

Culture market. 29 > 30.08.2014 Nederlandse versie Culture market 29 > 30.08.2014 Nederlandse versie INHOUD 19.02.2014 presentatie inhoud deelneming organisatie BRUSSELS CREATIVE FORUM : een project voor Brussel presentatie CULTUREEL BORRELEN IN BRUSSEL

Nadere informatie

Beleidsplan Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR) Positionering en profilering 2016-2018

Beleidsplan Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR) Positionering en profilering 2016-2018 Beleidsplan Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR) Positionering en profilering 2016-2018 Juni 2013 Pagina 2 Inhoudsopgave 1 Introduction... 3 1.1 Veranderende marktsituatie... 3 1.2 Gevolgen voor

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement Doel van de functiefamilie Leiden van projecten en/of deelprojecten de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen. Context: In lijn met de overgekomen normen in termen van tijd,

Nadere informatie

Inschrijvingsformulier

Inschrijvingsformulier De projectoproep wil ondernemingsprojecten ondersteunen en mee ontwikkelen voor vernieuwende oplossingen in Brussel. geeft aan dragers van projecten mogelijkheden om nieuwe vaardigheden en kennissen op

Nadere informatie

Rol: clustermanager Inwoners

Rol: clustermanager Inwoners Datum opmaak: 2017-08-24 Goedgekeurd door secretaris op: Revisiedatum: Eigenaar: Koen De Feyter Doel van de functie Definiëren van de missie, visie en strategie van de cluster inwoners en plannen, organiseren,

Nadere informatie

Luc Colebunders, CEO CROFUN BVBA

Luc Colebunders, CEO CROFUN BVBA Luc Colebunders, CEO CROFUN BVBA Maak deel uit van de financiële revolutie! Crowdfunding helpt uw dromen en projecten te realiseren CroFun, the crowdfunding company www.crofun.com 2 CroFun, Crowdfunding

Nadere informatie

Make it work! Virtuele mobiliteit in internationale stages integreren: een snelgids

Make it work! Virtuele mobiliteit in internationale stages integreren: een snelgids Make it work! Virtuele mobiliteit in internationale stages integreren: een snelgids Wat? Internationale stages worden steeds belangrijker in de context van de internationalisering van hoger onderwijs en

Nadere informatie

Europese projecten in de praktijk. Maandag 8 december, Provincie West-Vlaanderen

Europese projecten in de praktijk. Maandag 8 december, Provincie West-Vlaanderen Europese projecten in de praktijk Maandag 8 december, Provincie West-Vlaanderen Europese projecten in de praktijk Waarom een Europees project? Hoe begin je aan een Europees project? Hoe stel je de aanvraag

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst tussen het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Interlokale Vereniging Kenniscentrum Vlaamse Steden

Samenwerkingsovereenkomst tussen het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Interlokale Vereniging Kenniscentrum Vlaamse Steden Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20162017-0802 23-05-2017 BIJLAGE Bijlage nr. 1 Samenwerkingsovereenkomst tussen het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Interlokale Vereniging

Nadere informatie

Functiebeschrijving Projectmedewerker Planning en stadsvernieuwing

Functiebeschrijving Projectmedewerker Planning en stadsvernieuwing Functiebeschrijving Projectmedewerker Planning en stadsvernieuwing Algemene informatie Functietitel Cluster Dienst Team Plaats in de organisatie Niveau Weddeschaal Statuut Projectmedewerker Planning en

Nadere informatie

De handen in elkaar, samen werken aan een Brede School

De handen in elkaar, samen werken aan een Brede School De handen in elkaar, samen werken aan een Brede School Brede School Te downloaden op www.vlaanderen.be/bredeschool Doel BS Brede ontwikkeling van kinderen en jongeren Doel BS Brede ontwikkeling van kinderen

Nadere informatie

PROJECTOPROEP COLLECTIEVE MOESTUINEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 2013

PROJECTOPROEP COLLECTIEVE MOESTUINEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 2013 PROJECTOPROEP COLLECTIEVE MOESTUINEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 2013 PAGINA 1 VAN 5 COLLECTIEVE MOESTUINEN - 2013 Voorstelling projectoproep Deze projectoproep "Collectieve moestuinen" is een

Nadere informatie

Transitie circulaire economie en stad in een ruimtelijke/stedenbouwkundige context

Transitie circulaire economie en stad in een ruimtelijke/stedenbouwkundige context Transitie circulaire economie en stad in een ruimtelijke/stedenbouwkundige context Een materialenbeleid als onderdeel van een beleid CE of beleid CE tout court moet ook een ruimtelijk beleid zijn (net

Nadere informatie

WAALSE KROOK. Chronologisch aanlooptraject

WAALSE KROOK. Chronologisch aanlooptraject Chronologisch aanlooptraject Visie Steden zijn de toekomst. En de stad van de toekomst is een 'open stad'. Visie Waar ideeën, contacten, data, infrastructuur, gebruiksvoorwerpen, verhalen... worden gedeeld.

Nadere informatie

Dat is de klassieke theorie waarbij eigen middelen en financiële steun van de familie bij de start van een onderneming, de doorslag geven.

Dat is de klassieke theorie waarbij eigen middelen en financiële steun van de familie bij de start van een onderneming, de doorslag geven. TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID Infosessie Crowdfunding 14 november 2013 Dames en heren, Totnogtoe

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Campagnemedewerk(st)er (80%) (<26 jaar)

Campagnemedewerk(st)er (80%) (<26 jaar) Vacature en functieomschrijving Campagnemedewerk(st)er (80%) (

Nadere informatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie Technologische innovatie biedt het onderwijs talloze mogelijkheden. Maar als we die mogelijkheden echt willen

Nadere informatie

DUURZAAM WIJKCONTRACT MAALBEEK

DUURZAAM WIJKCONTRACT MAALBEEK Gemeente Elsene Brussels Hoofdstedelijk Gewest DUURZAAM WIJKCONTRACT MAALBEEK Projectoproep ambachtslieden, ontwerpers en creatieve beroepen uit de Maalbeekwijk Publicatie : Januari 2016 Uiterste datum

Nadere informatie

Plan Nederland in Pifworld

Plan Nederland in Pifworld Plan Nederland in Pifworld Leuk dat je mee gaat doen aan de actie Schaatsen voor Water! Om je deelname te bevestigen en sponsor te zoeken, dien je een pagina op Pifworld aan te maken. Hieronder vind je

Nadere informatie

Inhoud. Stichting GeefGezondheid 2014 Algemeen beleidsplan pagina 1 van 5

Inhoud. Stichting GeefGezondheid 2014 Algemeen beleidsplan pagina 1 van 5 Bel ei dspl anst i c ht i nggeef Gez ondhei d Geef Gez ondhei d. nu201 4 Inhoud 1. Inleiding 1.1 Achtergrond en doel GeefGezondheid 1.2 Over crowdfunding Het succes van crowdfunding Crowdfunding via GeefGezondheid.nu

Nadere informatie

Identiteit van Antwerpse jeugdcentra Rapport

Identiteit van Antwerpse jeugdcentra Rapport Identiteit van Antwerpse jeugdcentra Rapport Identiteit van Antwerpse jeugdcentra Rapport 20 november 2009 De Antwerpse jeugdcentra legden een intensief proces af om tot deze nota te komen over hun identiteit

Nadere informatie

Het stappenplan. Inleiding

Het stappenplan. Inleiding Het stappenplan Inleiding Op de pagina instrumenten op Overstag.nu vind je instrumenten, informatie en inspiratie om binnen je eigen organisatie met het thema duurzame inzetbaarheid aan de slag te gaan.

Nadere informatie

Tweede adviesnota. van het STEM-PLATFORM. aan de stuurgroep. donderdag, 12 december Brussel, Koning Albert II - Laan.

Tweede adviesnota. van het STEM-PLATFORM. aan de stuurgroep. donderdag, 12 december Brussel, Koning Albert II - Laan. Tweede adviesnota van het STEM-PLATFORM aan de stuurgroep donderdag, 12 december 2013 Brussel, Koning Albert II - Laan Pagina 1 Beoordelingskader voor de subsidiëring van initiatieven ter ondersteuning

Nadere informatie

Dossier Mediacoach 2015

Dossier Mediacoach 2015 Dossier Mediacoach 2015 Mediacoach is een opleiding voor professionelen die werken met jongeren en/of volwassenen en die mediawijsheid willen integreren in hun eigen beroepspraktijk. Mediawijsheid is onontbeerlijk

Nadere informatie

Sociale media en burgerparticipatie

Sociale media en burgerparticipatie Sociale media en burgerparticipatie Project Gent Sint-Pieters 2007: Grootste station van Vlaanderen Maar: infrastructuur niet aangepast Grond onderbenut 2020: Nieuw station Multimodaal knooppunt, Nieuw

Nadere informatie

Lokale sociale innovatie: een kijk vanuit de marges van overheid en markt

Lokale sociale innovatie: een kijk vanuit de marges van overheid en markt Lokale sociale innovatie: een kijk vanuit de marges van overheid en markt Stijn Oosterlynck Centrum OASeS Departement Sociologie Universiteit Antwerpen Observatie #1: lokale sociale innovatie sinds 1970s

Nadere informatie

TIME TO CHANGE ROOT & BRANCH

TIME TO CHANGE ROOT & BRANCH TIME TO CHANGE ROOT & BRANCH Alternatieve financiering Cultuurplatform Alternatieve financiering Sponsoring van profit bedrijven aan cultuurinstellingen Alle vormen van inkomsten /samenwerkingen die geen

Nadere informatie

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen.

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen. KUNSTPARTICIPATIE: OVER DEZE SUBSIDIE Met de programmalijn Kunstparticipatie wil het Fonds de vernieuwing van het aanbod van kunstbeoefening in de vrije tijd realiseren. Daarnaast wil het bijdragen aan

Nadere informatie

ONLINE MARKETING ANGELCOACHING

ONLINE MARKETING ANGELCOACHING ONLINE MARKETING ANGELCOACHING MARCA VAN DEN BROEK Met mijn bedrijf AngelCoaching zet ik me in voor succesvol ondernemen als kunstenaar//creatief. WAAR GAAT HET OM? Zichtbaarheid Onderscheidend (en authentiek)

Nadere informatie

Content marketing Welke stappen zijn belangrijk voordat je begint met contentmarketing?

Content marketing Welke stappen zijn belangrijk voordat je begint met contentmarketing? Content marketing Welke stappen zijn belangrijk voordat je begint met contentmarketing? Deze whitepaper helpt je: Belangrijke keuzes te maken voordat je start Het proces efficiënter in te richter Het resultaat

Nadere informatie

Werken in de culturele sector. 11 maart 2013 Info-avond KU Leuven

Werken in de culturele sector. 11 maart 2013 Info-avond KU Leuven Werken in de culturele sector 11 maart 2013 Info-avond KU Leuven Luc Delrue Opleiding: Communicatiewetenschappen (E)MBA Strategisch Management: Specialiteit: structureren en positioneren van een organisatie

Nadere informatie

Coöperatieve boerderij met consumentenparticipatie. -Stadsboerderij Kortrijk-

Coöperatieve boerderij met consumentenparticipatie. -Stadsboerderij Kortrijk- Coöperatieve boerderij met consumentenparticipatie -Stadsboerderij Kortrijk- Agenda 1. Landbouw in een verstedelijkt Vlaanderen 2. Filmpje: Eemlandhoeve 3. Missie en projectidee Stadsboerderij Kortrijk

Nadere informatie

Binnenstadsvisie Eindhoven

Binnenstadsvisie Eindhoven Binnenstadsvisie Eindhoven Raadscie. EM 20.09.16 Vera Gielen Gebiedsmanager Centrum @GielenVera Waarom visie Geeft richting voor ontwikkeling binnenstad om ervoor te zorgen dat we in 2025 de binnenstad

Nadere informatie