GROWFUNDING/BXL (VOORHEEN VOOR DE KUNST XL )

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GROWFUNDING/BXL (VOORHEEN VOOR DE KUNST XL )"

Transcriptie

1 GROWFUNDING/BXL (VOORHEEN VOOR DE KUNST XL )

2 GROWFUNDING GROWFUNDING/BXL ALS HEFBOOM VOOR STEDELIJKE CREATIVITEIT STEDELIJK ONDERZOEKSCENTRUM MIRO (HUBRUSSEL) BEKNOPTE SAMENVATTING Onze steden bruisen. Meer dan ooit is de stad een voedingsbodem voor sociale innovatie, voor artistieke projecten, voor het bedenken van nieuwe oplossingen voor collectieve problemen, of gewoon voor leuke inspirerende projecten. Maar deze kleinschalige bottom-up initiatieven hebben vaak geen of te weinig draagvlak om wortel te schieten in de vruchtbare stadsgrond. Het ontbreekt de initiatiefnemers aan de middelen en instrumenten om een ruimer draagvlak te bewerkstelligen. Samen met partners als Cultuurnet, Beursschouwburg, Globe Aroma, Met-X, Socrowd en het Nederlandse Voordekunst.nl gaan de onderzoekers van het nieuwe onderzoeksplatform MIRO (HUBrussel) na hoe crowdfunding kan ingezet worden als instrument om dat sociaal en financieel draagvlak te bewerkstelligen voor kleinschalige inspirerende stadsprojecten. Het onderzoeksproject loopt van 1 maart 2013 tot en met 28 februari De afgelopen 9 maanden is onze aandacht uitgegaan naar het conceptueel/theoretisch referentiekader enerzijds en naar het in de steigers zetten van het innovatief en web-based GROWFUNDING/BXL anderzijds. De resterende 3 maanden omvatten het sluitstuk van het onderzoek met het online implementeren van het prototype in de Brusselse context (dec/13 tot en met feb/14). Eerder dan een eindrapport laat dit tussentijds rapport zich dan ook lezen als een grondig uitgewerkte tussentijdse stand van zaken die eind feb/14 in een finale blauwdruk moet resulteren. Pag 2/29

3 Inhoud INLEIDING DRAAGVLAK GROWFUNDING/BXL MIRO Stuurgroep Netwerkpartners CROWDFUNDING ALS HEFBOOM VOOR STEDELIJKE CREATIVITEIT Stedelijk realiteit als kwalitatief en kwantitatief uitgangspunt Heruitvinden van stedelijke solidariteit Crowdfunding als netwerkmethodiek Participatie bevorderen via incentive-based crowdfunding GROWFUNDING: HELP YOUR IDEA GROW Profilering, identiteit en eigenheid Stedelijke polsslag met dynamische labels Boost voor bottom-up Kleinschalige not-only-for-(non)-profit projecten Nabijheid als uitgangspunt Laagdrempelig platform Trajectondersteuning Attenties vermarkten PROEFPROJECT: GROWFUNDING/BXL (WORK IN PROGRESS) Doelstellingen Meetindicatoren Proeffase Pilootprojecten DE ORGANISATIE: GROWFUNDING/BXL (WORK IN PROGRESS) Doelstelling Methodiek Geografische afbakening Personeelsbezetting Financiële simulatie (work in progress) Van VZW naar CVBA SO (work in progress) Link met de ICA definitie en principes (work in progress) Pag 3/29

4 INLEIDING Onze steden bruisen. Meer dan ooit is de stad een voedingsbodem voor sociale innovatie, voor artistieke projecten, voor het bedenken van nieuwe oplossingen voor collectieve problemen, of gewoon voor leuke inspirerende projecten. Maar deze kleinschalige bottom-up initiatieven hebben vaak geen of te weinig draagvlak om wortel te schieten in de vruchtbare stadsgrond. Het ontbreekt de initiatiefnemers aan middelen en instrumenten om een draagvlak te vinden voor hun inspirerende projecten. Hoofdstuk 1 gaat in op de onderzoeksvraag hoe crowdfunding kan ingezet worden als instrument om een sociaal en financieel draagvlak te bewerkstelligen voor kleinschalige inspirerende stadsprojecten. In samenspraak met een stuurgroep verfijnen de onderzoekers van het (nieuwe) onderzoekscentrum MIRO (HUBrussel) tot twee centrale onderzoeksvragen: (1) hoe kan crowdfunding ingezet worden als hefboom voor stedelijke creativiteit? (2) hoe kan dergelijk platform ingebed worden in een coöperatieve vennootschap? Op basis van deze twee vragen bakenen de onderzoekers een conceptueel/theoretisch referentiekader af. Hoofdstuk 2 maakt, met de ICA-principes in het achterhoofd, vervolgens de vertaalslag naar het web-based werkinstrument en de bijhorende growfunding-methodologie. Hoofdstuk 3 beschrijft de specifieke keuzes die geleid hebben tot de ontwikkeling van dit welbepaald instrument. Hoofdstuk 4 concretiseert het referentiekader in een praktijkgerichte aanpak: van 1 december 2013 tot en met 28 februari 2014 loopt gedurende drie maanden een proeffase als sluitstuk van het onderzoek: GROWFUNDING/BXL. Dit experimenteel proefproject laat toe het referentiekader te toetsen aan de praktijk. Na afloop van de proeffase verwerken we de onderzoeksdata in een grondig geteste en direct implementeerbare blauwdruk. Hoofdstuk 5 geeft een eerste, embryonale voorzet of en hoe growfunding/bxl ook kan ingebed worden in het coöperatieve gedachtegoed en of coöperatieve vennootschap. Eerder dan een (finaal) eindrapport is dit werkstuk een (voorlopig) tussentijdsrapport dat eind februari 2014 resulteert in een definitieve blauwdruk. Pag 4/29

5 1 Draagvlak GROWFUNDING/BXL Het draagvlak voor GROWFUNDING/BXL situeert zich op vier congruerende echelons: dat van de onderzoeksgroep MIRO die het praktijkgericht onderzoek voert en valideert dat van de stuurgroep die staat voor de inhoudelijke en financiële aansturing en voortgang van het project dat van de netwerkpartners en dat van het eerste tiental projecthouders die mee gestalte geven aan het onderzoeksproject 1.1 MIRO Het aan de HUB verbonden MIRO functioneert als een interface tussen Brussel en de professionele opleidingsverstrekker HUB-KAHO. MIRO is het knooppunt waar de expertise samenkomt en zich verder ontwikkelt via experimenten en toepassingsgericht onderzoek. Het stuurt projecten aan die geënt zijn op de Brusselse context, vertrekkend vanuit innovatieve, wetenschappelijk gefundeerde en toepassingsgerichte criteria enerzijds, vanuit een maatschappelijk betrokken, ondernemende en op samenwerking gerichte drive anderzijds. Onderstaande onderzoeksgroep zorgt voor de drijvende kracht van GROWFUNDING/BXL. Projectmedewerker Stef Ampe beschikt over een ruime ervaring als zakelijk leider in de culturele sector en de sociale economie. Op strategisch vlak heeft hij de vaste hand gehad in tal van ondernemings- en projectplannen die een duurzame visie op lange termijn weten te concretiseren in een operationele planning. Daarbij is hij thuis in structurele en projectmatige regelgeving op verschillende beleidsniveaus (stedelijk, landelijk, Europees). Op cijfermatig vlak is hij meer dan vertrouwd met conventioneel en analytisch begrotingswerk, loonvorming, financieel-administratieve rapportage. Frederik Lamote is coördinator van MIRO. Hij is doctor in de Sociale en Culturele Antropologie. Voordien studeert hij o.a. Sociaal Werk en Wijsbegeerte. Naast eerder antropologisch onderzoek naar processen van verstedelijking en globalisering in Europese en Afrikaanse steden onderzoekt hij het ontstaan van informele stedelijke netwerken. Binnen de HUB-opleiding Sociaal Werk is hij coördinator van de afstudeerrichting Sociaal Cultureel Werk. Hij doceert o.a. Stedelijk Sociaal Cultureel Werk, Educatief Werk, Cultureel werken, Bijzondere problematieken,... Daarnaast is hij actief als onderzoeker in de projecten Veldanalyse SCW en Stedelijk Sociaal agogisch werk met transmigranten. Projectmedewerker Thijs Degheldere van Brands & Stories heeft het prototype growfunding van een eigen stedelijke smoel voorzien. Hij begeleidt niet enkel de ontwikkeling van de website, maar staat mee in voor de vertaalslag van projectstrategie naar de inhoudelijke en de visuele identiteit. 1.2 STUURGROEP De stuurgroep van GROWFUNDING/BXL is, naast de bevoegde diensthoofden van de HUB, bevolkt met verschillende soorten, complementaire expertise. De leden van de stuurgroep zijn leidinggevenden van instellingen en organisaties die op hun beurt als actieve partner betrokken worden op de voortgang van het project. CultuurNet Vlaanderen is specialist in cultuurmarketing. Cultuurnet heeft een dubbele opdracht: enerzijds stimuleert het via cultuurcommunicatie en cultuurmarketing burgers om (meer) aan cultuur te participeren, anderzijds faciliteert het via informatie- en onthaalservices belangstellenden om aan cultuur te participeren. Vanuit Cultuurnet Vlaanderen brengen algemeen directeur Bart Temmerman en directeur technology & operations Luk Verhelst respectievelijk hun expertise in rond cultuurmarketing en elektronisch platform. Els Missotten is zakelijk leider van Kunstencentrum Beursschouwburg en bewaakt het evenwicht tussen inhoudelijke ambities en zakelijke realiteit. Vanuit het kunst-educatieve Met-X brengt Eleen Daneels haar expertise in op domeinen als productie, publieksbemiddeling en vrijwilligerswerk. Pag 5/29

6 Directeur Els Rochette van Globe Aroma, een sociaal artistieke werkplaats, bewaakt de sociale dimensie van dit project en brengt haar expertise in over de noden en behoeften van het culturele werkveld en kunstenaars. Tom Alleman werkt voor Netwerk Rentrevrij en is de oprichter van Socrowd, waar hij verantwoordelijk is voor coördinatie en kredietanalyse. Sociale Crowdfunding is een innovatief financieringsinstrument voor organisaties met een maatschappelijke meerwaarde. Socrowd geeft financiële zuurstof aan duurzame initiatieven in de sociale, culturele en zorgsector door het aantrekken van privékapitaal te begeleiden. Het platform versterkt via het co-financieringsmodel de band tussen een organisatie en haar actieve achterban. Roy Cremers richtte vanuit het Amsterdams Fonds voor de Kunst Voordekunst.nl op, het eerste Nederlandse crowdfunding-platform voor kunstprojecten. In hem beschikken we over de toegang tot relevant onderzoeksmateriaal voor o.a. de cijfermatige onderbouw. 1.3 NETWERKPARTNERS Zoals hoger aangegeven beschikt GROWFUNDING/BXL over een stevig Brussels draagvlak met netwerkpartners als MODO advocaten, Muntpunt, Brussel Deze Week en Cultuurnet Vlaanderen en HUB die telkens een specifieke expertise ter beschikking stellen. MODO Advocaten geeft kosteloos juridisch advies bij het uitwerken van de algemene voorwaarden en het privacy beleid bij monde van Jan Van de Auwermeulen en Bart van Effelterre (stakeholdersbeleid) zet Muntpunt de geëigende kanalen in om de communicatiestrategie te ondersteunen (en denkt aan een fysieke growfunding-hoek in de bibliotheek) bij monde van Marijke Vanderbuerie (algemeen directeur) besteedt Brussel Deze Week redactionele aandacht aan growfunding en de gelanceerde projecten; extra aandacht gaat via een mediaruil uit naar growfunding bazaar [half feb/14] we kunnen een beroep doen op de expertise van CultuurNet Vlaanderen via Bart Temmerman (algemeen directeur) en Luk Verhelst (directeur technology & operations) die deel uitmaken van de stuurgroep van het project via haar Dienst Communicatie & Marketing sensibiliseert de HUB via de eigen kanalen alle medewerkers en zo n studenten Daarnaast zetten we in op de netwerken van het tiental projecthouders, zeg maar onze stakeholders te velde, die aan het onderzoeksproject deelnemen: Brussels Young Wrestling Style - Spelers van de ring. Onder impuls van de ervaren luchador Shaolin Colorado en regisseur Marijs Boulogne verkennen en verbazen de Spelers van de Ring de wereld van het professionele theater. Telkens spreken ze een heel netwerk van vrijwilligers aan en betrekken ze bij de omkadering. Ictus is een Brussels hedendaags muziekensemble, gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap. Het ensemble ontstaat in het zog van een voorstelling met choreograaf Wim Vandekeybusen werkt regelmatig samen met dansgezelschap Rosas. Ictus is een vast collectief van een twintigtal musici met een dirigent én een geluidsingenieur. Joost Vandenbroele mobiliseert de informele netwerken van de fietsersbeweging in Brussel. Zijn project krijgt de steun van verschillende groepen en organisaties: Fietsersbond, GRACQ (Les cyclistes quotidiens), Cyclo vzw, Cycloperativa, EUGC (European Union Cyclists' Group), Cyclo Guerilla BXL,... Cultureghem is gesitueerd op de terreinen van de Abattoir waar wekelijks meer dan honderdduizend bezoekers naar de markt komen. Cultureghem voegt een culturele, sociale, educatieve en sportieve dimensie toe aan de huidige werking, en dat in dialoog met de buurt en bij uitbreiding met heel Brussel en omgeving. microstart is een groep innoverende sociale ondernemingen die in 2010 is opgericht. Het heeft als opdracht ondernemers die buiten het klassieke banksysteem vallen (werkzoekenden, mensen die een uitkering krijgen van het OCMW, zelfstandigen,...) te ondersteunen bij het starten of verder uitbouwen van hun activiteit door middel van financiering en begeleiding op maat. De groep microstart bestaat uit een Coöperatieve Vennootschap met Sociaal Oogmerk (cvba-so) die microkredieten toekent en e microstart Support vzw die de klanten van de coöperatie gratis begeleidt. Le début des haricots is een Franstalige organisatie die werkt rond de promotie van stadslandbouw. Le début des haricots is lid van de volgende organisaties: Nature&Progrès Belgique, Saveurs Paysannes, Pag 6/29

7 Réseau IDée, Inter-Environnement Bruxelles, RABAD (Netwerk van Brusselse Actoren voor Duurzame Voeding), Le Réseau des Jardins et Fermes Solidaires Wallonie-Bruxelles en Planète-Sciences (Frankrijk). Recyclart is sinds het begin sterk verbonden met de plek waar de organisatie gevestigd is: het treinstation Brussel-Kapellekerk, grenzend aan de wijken Marollen en Anneessens, in het centrum van Brussel. De reden van bestaan is nog steeds de stedelijke breuk, veroorzaakt door de aanleg van de Noord- Zuidtreinverbinding, omvormen tot een levendige verbinding die de verschillende omliggende wijkdelen opnieuw met elkaar verlijmt en nieuw leven inblaast. Vandaag is Recyclart een gerenommeerd kunstencentrum, een plek voor beroepsdoorstroming en een sociaal restaurant. 54Kolaktiv is een collectief van een tiental Brusselse jongeren. 54Kolaktiv organiseert muzikale en artistieke evenementen waar ontdekking, diversiteit en de doe-het-zelf cultuur centraal staan. Pag 7/29

8 2 Crowdfunding als hefboom voor stedelijke creativiteit Dat crowdfunding het goed doet, bewijzen de resultaten in een handvol Europese buurlanden. Ook het innovatieve prototype dat we in de steigers zetten, heeft de potentie uit te groeien tot een onuitgegeven crowdfunding-platform. Na het proefdraaien, integreren we het in de nieuwe onderzoekspoot MIRO waarbij op de middellange termijn ook de uitrol naar andere stedelijke regio s meer dan een reële mogelijkheid is. 2.1 STEDELIJK REALITEIT ALS KWALITATIEF EN KWANTITATIEF UITGANGSPUNT GROWFUNDING stelt verstedelijking als inhoudelijke focus voorop en neemt daarbij de stedelijke realiteit in Vlaanderen en Brussel als kwantitatief en kwalitatief uitgangspunt. Het is genoegzaam bekend: onze steden worden alsmaar groter, jonger, denser en meer divers. Deze processen doen zich vaak eerder en scherper voor in de Brusselse context. Op enkele decennia tijd is de bevolkingssamenstelling en -piramide van de grootstad ingrijpend veranderd. Hoofdstedelijk Brussel is de snelst groeiende, de meest dense, de meest diverse en de jongste stad van België. Het is een snel evoluerende kosmopolitische en meertalige stad van minderheden waar geen enkele bevolkingsgroep nog een absolute meerderheid heeft. Brusselaars houden via uiteenlopende netwerken contact met plaatsen verspreid over de gehele wereld. Onze hoofdstad krijgt niet enkel vorm binnen een lokale dynamiek maar is sterk verweven met die uiteenlopende (trans)lokale en (trans)nationale netwerken. Hetzelfde geldt, maar altijd minder uitgesproken dan in Brussel, ook voor de Vlaamse groot- en centrumsteden. 2.2 HERUITVINDEN VAN STEDELIJKE SOLIDARITEIT Eerder dan afgebakende geografische ruimten, zijn onze steden veranderd in knooppunten van veelzijdige sociale, economische, culturele, politieke, netwerken die tegelijk opereren van lokaal tot internationaal niveau. Onder invloed van de globalisering zijn onze steden getransformeerd tot wat een stedelijk veld kan genoemd worden: een verzameling van relaties, netwerken en praktijken, meer dan een aaneengesloten materiële structuur. Op knoop- en snijpunten ontstaan nieuwe dwarsverbindingen en praktijken. De kruisbestuivingen tussen verschillende formele en informele stedelijke praktijken maken onze steden tot centra van creativiteit en ondernemerschap. Ze faciliteren sociaal leren. De aanwezigheid van enerzijds talent, kennis, ervaring, lef en anderzijds de hoge densiteit aan diverse relaties, netwerken en praktijken maken van de stad de natuurlijke biotoop voor vernieuwing. Dit proces wordt versterkt door de sociaaleconomische context die mensen aanzet tot creatief handelen en door de voortschrijdende verjonging van onze steden. Dit alles maakt van de stad de motor van maatschappelijke, economische en culturele vernieuwing. Tegelijk zorgen economisch-financiële crisis en stedelijke processen als gentrificatie echter voor een toename en voor een concentratie van de sociale ongelijkheid in (bepaalde delen van) de stad. Deze dualiteit tussen vernieuwing en achterstelling dwingt ons tot het heruitvinden van solidariteit in een stedelijke context (Oosterlynck). Eén van de belangrijkste uitdagingen vloeit voort uit deze stedelijke realiteit: het bevorderen van participatie aan bestaande en nieuwe sociale netwerken en praktijken die de creativiteit van de stad ondersteunen, zonder de kwetsbaarheid van de stadsbewoners uit het oog te verliezen. Nieuwe vormen van solidariteit (en participatie) generen, is geen academische oefening of kan niet het voorwerp vormen van een groot masterplan, aldus Oosterlynck. Het is integendeel zaak om een grote gevoeligheid aan de dag te leggen voor lokale en dikwijls heel bescheiden experimenten. Deze innovatieve ideeën en projecten borrelen vaak op vanuit de (onder)buik van de stad: vanuit de wijken, vanuit het middenveld, vanuit vrijwilligersorganisaties, vanuit (informele) collectieven, vanuit één-mans-initiatief. Steden zijn bij uitstek laboratoria van sociale innovatie. Echter, veel van wat opborrelt, gaat verloren bij gebrek aan draagvlak. Vanuit bovenstaande analyse spelen we met GROWFUNDING in op een zeer relevante, maar complexe maatschappelijke uitdaging: het creëren en versterken van het sociaal en financieel draagvlak voor kleinschalige initiatieven en projecten. Met de labo-functie van Brussel in het achterhoofd, gaan we de uitdaging aan om een innovatief participatie-instrument te ontwikkelen via een laagdrempelig digitaal platform. Enerzijds laat het instrument toe de op solidariteit gebaseerde stedelijke netwerken te versterken en Pag 8/29

9 anderzijds diezelfde netwerken in te zetten als een hefboom om het creatieve, stedelijke potentieel te maximaliseren. Virtueel + Real Life = stedelijk, sociaal netwerk. De opkomst van web 2.0, de alsmaar toenemende en razendsnelle social media en de ontwikkeling van innovatieve toepassingen als crowdfunding bieden de opportuniteit om te gaan met bovenstaande uitdaging. Web 2.0 verwijst naar de evolutie waarbij het internet veranderd is van een medium om louter informatie aan te bieden naar een virtuele ontmoetingsplek. Een plek waar gebruikers informatie met elkaar uitwisselen, discussiëren over actuele thema s, projecten ontwikkelen via social media als Facebook, LinkedIn, Twitter, Foursquare,, weblogs, wiki's en allerhande applicaties. De internet-gebonden sociale netwerken die hieruit ontstaan, sluiten nauw aan bij formele en informele stedelijke netwerken. Vaak genereren ze solidariteit, participatie en betrokkenheid rond gedeelde maatschappelijke thema s en/of specifieke projecten. Precies deze (internet-gebonden) netwerken activeren, staat voorop bij crowdfunding. 2.3 CROWDFUNDING ALS NETWERKMETHODIEK Het begrip GROWFUNDING verfijnt crowdfunding tot de door ons ontwikkelde innovatieve methodiek om de hierboven beschreven maatschappelijke uitdaging aan te pakken. Meer bepaald willen we via de zogeheten incentive-based crowdfunding de stedelijke solidariteit versterken door het platform te concipiëren op maat van creatieve, kleinschalige stadsprojecten. Crowdfunding is vanuit de Angelsaksische wereld komen overwaaien naar Europa. Crowdfunding representeert de mogelijkheid om voor een bepaald project via een open oproep - met behulp van het internet - een vooraf bepaalde hoeveelheid financiële e.a. middelen te vergaren van een ongedefinieerd (en groot) netwerk van mensen, in ruil voor een immateriële, dan wel materiële beloning. (Van Vliet, 2012). In het crowdfunding-gebeuren zijn steeds drie partijen betrokken: de beheerder van het platform: de platformhouder de indiener van een project: de projecthouder diegene die die willen bijdragen tot het welslagen van een project; de donateur Onderstaande drieband schetst de relationele verhoudingen tussen de partijen die het platform delen en gebruiken. De stappen geven het cyclische verloop aan van het crowdfunding-proces. Uitdaging Crowdfundingplatform PLATFORM HOUDER stap 1 stap 2 PROJECT HOUDERS stap 3 DONATEURS Stap 1 houdt in dat projecthouders hun projectoproep lanceren op de website van de platformhouder. Crowdfundingplatform HUB 7 Pag 9/29

10 Stap 2 activeert de projectoproep via social media en andere communicatiekanalen. De projecthouders richten zich daarbij ook, maar niet enkel, op de eigen achterban en eigen netwerken. Via de door de platformhouder aangeboden trajectondersteuning en via de schaalversnelling eigen aan web 2.0 kunnen ook derden-donateurs zich hechten aan het project. Stap 3 toont die wederkerige relatie tussen projecthouder en donateurs. Deze donateurs behoren echter niet per definitie tot het netwerk van de projecthouder. De projecthouder kan zo op een organische manier het eigen netwerk creëren, verbreden en verdiepen. Wanneer de projectoproep slaagt, resulteert de tot dan eerder virtuele bij voorkeur ook in een tastbare relatie; meer bepaald wanneer de projecthouder zijn donateurs met een attentie gaat bedanken voor hun steun en hen rechtstreeks betrekt op het project. 2.4 PARTICIPATIE BEVORDEREN VIA INCENTIVE-BASED CROWDFUNDING Anders dan bij een klassieke gift, ontstaat bij crowdfunding dus een wederkerige relatie tussen projecthouder en donateur. De projecthouder voorziet immers een attentie als incentive voor de donateur. Die relatie kan verschillende vormen aannemen, afhankelijk van de financieringsvorm. Bij de opkomende praktijken onderscheiden we vier gangbare types van financieringsvormen: hoewel er telkens financiële middelen worden opgehaald, zit het verschil vooral in het soort return voor de donateur(s). DEBT WITH A FINANCIAL RETURN Debt with a financial return crowdfunding staat voor een lening tegen een voorafgaand vastgelegde rente. Die rente is plusminus marktconform: lager dan bij een bank, maar hoger dan bij een spaarboekje. De donateur, in deze eigenlijk een kapitaalverstrekker, ontvangt een periodieke vergoeding voor de bijdrage en moet uiteindelijk het oorspronkelijke investeringskapitaal volledig terugbetaald krijgen. REVENU SHARING Revenu sharing staat voor de deelname in de mogelijke winst van een project. De investeerder ontvangt een financiële vergoeding, gerelateerd aan de gerealiseerde omzet van het project. EQUITY-BASED CROWDFUNDING Bij equity-based crowdfunding neemt de investeerder een deelname in het kapitaal van een project door middel van een aandelenparticipatie met mogelijke dividenduitkering. INCENTIVE-BASED OF REWARD-BASED Bij incentive-based of reward-based crowdfunding geeft de projecthouder vooraf aan wat de donateur kan verwachten als return voor zijn inbreng. Al naargelang de hoogte van die inbreng geeft de projecthouder aan wat de donateur kan verwachten indien de totale projectfinanciering bij elkaar wordt gehaald. Doorgaans geeft de projecthouder iets tastbaar terug aan de donateur: bij deze vorm van crowdfunding is die doorgaans materieel of immaterieel, maar nooit financieel. Uit wat voorafgaat en met de maatschappelijke uitdaging steeds voor ogen, kiezen we eenduidig voor de methodiek van incentive-based crowdfunding. Deze methodiek laat immers meer dan de andere opties toe om op een kleine schaal te opereren en laagdrempelig te werken. Met deze consequente keuze bespeelt GROWFUNDING het hiaat bij de zich in onze contreien ontwikkelende crowdfunding-scene. Het platform onderscheidt zich zo ook van andere opkomende crowdfunding-platformen als Socrowd, Crofun, het nieuwe Boekensteun, Alternative-funding en (het inmiddels ter ziele gegane) Sonic Angel. In essentie gaat het om een keuze waar we participatie nastreven op basis van maatschappelijk engagement i.p.v. het exclusief for-profit gewin van de donateur. Inspirerende voorbeelden uit het buitenland zijn o.a. FundIt (Ierland), KissKissBankBank (Frankrijk en Franstalig België) Ulule (Frankrijk), VoorDeKunst (Nederland), WeMakeIt (Zwitserland). Deze platformhouders hebben gemeen dat ze zich richten op eerder kleinschalige projecten in domeinen als cultuur en kunst, duurzaamheid, Pag 10/29

11 ecologie, design, wetenschap, Met relatief lage bedragen kunnen donateurs zich hechten aan de projecten in ruil voor een materiële of immateriële incentive (dus nooit financieel). Op basis van deze analyse en met de stedelijke uitdagingen steeds in het achterhoofd hebben we een concept ontwikkeld: het laat toe incentive-based crowdfunding in te zetten als instrument om, enerzijds, de participatie aan kleinschalige en bottom-up stadsprojecten te vergroten en, anderzijds, een financieel draagvlak te bewerkstelligen voor kleinschalige stadsprojecten. Pag 11/29

12 3 Growfunding: Help Your idea Grow Ons lopend onderzoek leert dat her en der crowdfunding-spelers meesurfen op de hype, maar nalaten werk te maken van voldoende draagvlak. Ze gaan vaak (te) breed in de types van crowdfunding en laten na een en ander grondig te onderbouwen. Wanneer de zeepbel uit elkaar spat, richt dat helaas imagoschade aan bij andere crowdfunding-spelers. Dankzij ons onderzoek beschikken we over 9 maanden voorbereidingstijd vooraleer we online gaan proefdraaien [dec/13 tot en met feb/14]. Het behoedt ons, ook al omwille van de inbreng van MIRO, voor de valkuil van haastwerk. Zoals gezegd, is de markt van crowdfunding flink aan het bewegen en dienen zich de komende tijd allicht nog nieuwe spelers aan. De vraag of we daarmee in concurrentie gaan, beantwoorden we met een onderscheidende positionering waardoor we, samen met de kwalitatieve ondersteuning van de projecthouders, een wezenlijk verschil maken. Het voorbereidende onderzoek gunt ons in elk geval de tijd een en ander grondig uit te spitten, gaandeweg te implementeren en ons eigen platform van een sympathiek, maar stevig smoelwerk te voorzien. 3.1 PROFILERING, IDENTITEIT EN EIGENHEID GROWFUNDING is een vernieuwende vorm van crowdfunding op maat van de stad. GROWFUNDING is een nieuw begrip waarbij we inspirerende stadsprojecten lanceren via een online platform. Het is ook een actief begrip, een werkwoord, waarbij we GROWFUNDING ontwikkelen als een participatie-instrument: projecthouders kunnen op een niet-formele en laagdrempelige wijze hun sociaal en financieel draagvlak versterken door een beroep te doen op sympathisanten die een (ontkiemend) project kunnen steunen. GROWFUNDING functioneert als hefboom voor stedelijke creativiteit: het verbindt en versterkt de formele en informele sociale netwerken. Op het platform kunnen stadsbewoners en -gebruikers weer andere stadsbewoners en -gebruikers laten deelnemen aan kleinschalige, inspirerende en enthousiasmerende stadsprojecten. GROWFUNDING/BXL profileert zich als stedelijk en sociaal innovatief omwille van de keuze voor: het houden van de stedelijke polsslag met dynamische labels de boost voor bottom-up projecten kleinschalige not-only-for-(non)-profit projecten nabijheid als uitgangspunt 3.2 STEDELIJKE POLSSLAG MET DYNAMISCHE LABELS De vergelijkbare buitenlandse crowdfunding-spelers hanteren allen een weliswaar ruime, maar toch categoriale afbakening op de aangehaalde domeinen. GROWFUNDING laat deze eerder conventionele benadering weloverwogen los en richt zich op kleinschalige en creatieve projecten met een impliciete of expliciete sociale dimensie. Bij wijze van voorbeelden: Pag 12/29

13 een sociaal-ecologisch project: een groep buurtbewoners gaat in zijn wijk aan stadslandbouw doen en zoekt de nodige plantgrond financieren een sociaal-economisch project: een migrant-ontwerper die in zijn thuisland een houtatelier had, zoekt een houtbewerkingsmachine te financieren een sociaal-activistisch project: een oudervereniging van een schooltje zoekt actie rond verkeersveiligheid te financieren een sociaal-artistiek project: een fanfare met kinderen van diverse afkomst zoekt haar instrumenten te financieren een sociaal-cultureel project: een lokale vereniging wil met enkele kunstenaars de publieke ruimte in de onmiddellijke omgeving verfraaien en zoekt die te financieren De platformhouder voorziet elk project van één tot maximum drie stedelijke labels: ze staan altijd voor bestaande begrippen die ontleend zijn aan de stedelijke context. Eerder dan een statisch gegeven is het toekennen ervan een dynamisch gegeven. We spreken van actieve en passieve labels: enkel wanneer projecten beantwoorden aan een label kan de bezoeker van de website de gelabelde projecten ook oproepen. Onderstaande lijst met een vijftigtal stedelijke labels vormt slechts een greep uit de veelheid aan denkbare begrippen. Pag 13/29

14 ARCHITECTUUR BURGERSCHAP CHILL CITY BOOKS CITY LOYALTY CITY TRIP BUURTSCHOOL COMMUNITY BUILDING COÖPERATIEF ONDERNEMEN CRADLE TOT CRADLE CREATIEF NDERNEMERSCHAP DESIGN DE GEDROOMDE STAD DO IT YOURSEF ERFGOED FIETSVRIENDELIJKE STAD FAIR TRADE GAMES SOCIALE TEWERKSTELLING GEHEUGEN VAN DE STAD GEVECHTSSPORT GRAFFITI WALLS INNOVATIE KRINGLOOP KUNST IN DE STAD LOKALE RADIO MAATWERKBEDRIJF MARKT MEERTALIGHEID MICROKREDIET MOBILITEIT ONDERBUIK VAN DE STAD PUBLIEKE RUIMTE KINDVRIENDELIJKE STAD KISS-IN REPAIR-CAFÉ RESEARCH & DEVELOPMENT SHOW CASE SMART CITY SOCIALE ECONOMIE SOCIALE KRUIDENIERS STADSAMBACHT SUPERDIVERSITEIT STADSLANDBOUW STADSPICKNIC STADSTUINIER STADSVERNIEUWING STADSWANDELING STRAATFEEST STREET FOOD SWISHING (duurzame fashion) THUIS IN DE STAD TRANSITIE TRANSMIGRATIE URBAN ACTION URBAN CRACKS URBAN EXPERIENCE URBAN GROOVES VRIJWILLIGERSWERK WEconomy 3.3 BOOST VOOR BOTTOM-UP GROWFUNDING kan een boost geven aan projecten uit de onderbuik van de stad. Ze zijn bottom-up, kleinschalig, informeel, experimenteel, en passen daarom niet altijd en/of niet meteen binnen de vaak top-down subsidiekanalen. Zo spelen we in op een maatschappelijke nood (het stimuleren van creativiteit en innovatie in onze steden), waarop zowel de markt als het institutionele kader het antwoord vaak moeten schuldig blijven. 3.4 KLEINSCHALIGE NOT-ONLY-FOR-(NON)-PROFIT PROJECTEN GROWFUNDING flirt bewust met de grens tussen profit en non-profit. De non-profit of for-profit maakt plaats voor een not-only-for-(non-)-profit benadering. De meer dan tweejarige praktijk van Noorderbuur voordekunst.nl leert dat een project gemiddeld euro ophaalt. De relatief lage doelbedragen weren zo projecthouders die uitsluitend uit zijn op winstoptimalisatie en verlenen voorrang aan projecthouders met een innovatieve dimensie. De focus op kleinschalige projecten sluit ook beter aan bij de uitgesproken keuze voor incentivebased crowdfunding. 3.5 NABIJHEID ALS UITGANGSPUNT Door in de grootstedelijkheid precies de kleinschaligheid op te zoeken, verschaffen we het vaak anonieme crowdfunding een dimensie van nabijheid. GROWFUNDING genereert een synergie door de wisselwerking tussen reële en virale netwerken gestalte te geven in lokale projecten. De projecthouders kunnen de eigen achterban en de eigen netwerken rechtstreeks en actief betrekken bij het crowdfunding-gebeuren. Het opzoeken van de nabijheid en het uitdiepen van de drieband tussen projecthouder, donateur en platformhouder is één van de blijvende prioriteiten van GROWFUNDING. NABIJHEID VIA FYSIEKE ATTENTIES GROWFUNDING spoort de projecthouder via zijn attenties de nabijheid te concretiseren. De attentie per post opsturen kan, maar meer nog kan een echt fysieke attentie de directe relatie tussen projecthouder en donateurs bewerkstelligen. Denk aan een attentie als het deelnemen aan een opendeurdag, een try-out, een preview, een workshop; het bijwonen van een optreden, een feest, een inhuldiging; een gastentafel, een meet Pag 14/29

15 and greet met het persoonlijk in ontvangst nemen van de attentie uit de handen van de (medewerkers van) projecthouder; NABIJHEID VIA GROWFUNDING BAZAAR S Ook de zogeheten GROWFUNDING BAZAAR S maakt de drieband' zichtbaar en tastbaar in een soort open marktsetting. Half februari 2014 voorzien we een eerste editie waarop (potentiële) projecthouders hun projecten kunnen demonstreren aan (potentiële) donateurs (zie verder). 3.6 LAAGDREMPELIG PLATFORM De website haalt een aantal drempels weg met het oog op een maximale ontsluiting voor de gebruiker-projecthouder en de gebruiker-donateur. MEERTALIGHEID NL, FR (EN EN) De website is nu al tweetalig. Gebruikers kunnen kiezen tussen Nederlands en Frans voor de algemene teksten in de eerder statische onderdelen van de website (gebruikersvoorwaarden, instructies, ). De taalkeuze voor de meer dynamische delen van de website ligt bij de projecthouder en de donateur (projecten, attenties, updates). We stimuleren de projecthouder echter steeds het project in de twee talen te lanceren. Na de proeffase is het de intentie om met het Engels naar een consequent drietalige website te evolueren. LAAGSTE INSTAPMOGELIJKHEID: 10 EURO Een web-gebaseerd crowdfunding-platform draagt het risico in zich om mensen met een beperkte, digitale toegang of een gemis aan digitale kennis uit te sluiten, terwijl het vaak net die doelgroepen en doelpublieken zijn die overlevingsgewijs behoorlijk creatief moeten zijn. Ook voor hen houden we de drempel voor het funden van de projecten laag. Concreet moet elk project een laagste instapmogelijkheid van 10 euro incorporeren: het laat toe dat ook minder kapitaalkrachtige donateurs en / of mensen die in armoede leven, deelnemen aan het crowdfunding-gebeuren. Tenslotte, ook dat is een drempelverlagende nieuwigheid, zijn donaties als groep mogelijk. 3.7 TRAJECTONDERSTEUNING Uit ons onderzoek blijkt de ondersteuning van projecthouders een kritische succesfactor te zijn voor het welslagen van het project. Van zijn kant zet de platformhouder daarom extra in op de nabijheid door alle projecthouders trajectondersteuning aan te bieden. Onderstaande tijdsbalk geeft de verschillende fases aan van het traject met het aanmelden, het aankondigen (release-datum), live gaan, het doneren, het afronden en het waarmaken van de attenties. Pag 15/29

16 Net zoals bij micro-financiering gaat de uitgesproken aandacht uit naar empowerment van de projecthouder, zeker in zijn wederkerige relatie tot zijn donateurs. Waar nodig ondersteunen we de projecthouder zowel voor, tijdens als na de funding-periode bij het uitwerken van het projectvoorstel, het opstellen van een realistisch doelbedrag, het voorzien van gepaste attenties (zie nabijheid) tot het ondersteunen van online en offline communicatie. In de razendsnelle web 2.0 en social media behoedt GROWFUNDING zich voor de valkuil van het digitaal-alsnieuwe-normaal. We zijn ons bewust van de digitale ongeletterdheid en bieden met de trajectondersteuning leerkansen voor de projecthouder met het oog op het ontwikkelen van zijn objectieve (operationele of instrumentele) en subjectieve competenties (het omgaan met de content). Niet elke projecthouder beschikt immers over voldoende kennis van en ervaring met social media met het risico dat het doelbedrag niet behaald wordt. Uit ons onderzoek van buitenlandse crowdfunding-platformen blijkt dat communicatie naar de potentiële donateurs een kritische succesfactor is. De trajectondersteuning heeft daarom meer dan oog voor digitale ongeletterdheid en het leren omgaan met social media. Projecthouders krijgen er van een social mediaprofessional ondersteuning op maat en leren hoe ze de virale relatie met hun donateurs moeten opbouwen en verder onderhouden. Daaraan voorafgaand helpt de platformhouder via trajectbegeleiding onderstaand stappenplan af te lopen: STAP 1: PROJECT AANMELDEN why-how-what verhaal Elke projectidee moet worden scherp gesteld volgens het beproefde why-how-what recept. Elke projecttekst moet kort en bondig een antwoord geven op de volgende vragen: Wat is de visie achter het project? Hoe ga je die realiseren? Wat ga je concreet doen? Waarvoor zoek je steun? Wat is de meerwaarde van het project voor de donateur, zijn omgeving, de stad,? attenties, doelbedrag en looptijd Pag 16/29

17 Daarnaast helpen we de projecthouders ook de originele attenties te definiëren met aandacht voor nabijheid. (zie hoger). En verder ondersteunen we hen een realistisch doelbedrag te berekenen, rekening houdend met onderstaande parameters. We helpen de projecthouders met het inschatten van kosten verbonden aan het uitvoeren van hun project. De attenties zijn vaak niet gratis en de eraan verbonden kosten dienen ingecalculeerd bij het bepalen van het doelbedrag. In tegenstelling tot andere crowdfunding-platformen in onze contreien, rekenen we de projecthouder geen instapkost aan. Bovendien houden we de instapprocedure eenvoudig met een minimum aan rompslomp. De sector van de micro-financiering heeft inmiddels het nut aangetoond van dergelijke laagdrempelige en nietformele instapmodaliteiten. Wel wordt bij het te behalen doelbedrag 10 % bijgeteld om de dienstverlening te financiering. Belangrijk is dat de 10% enkel wordt afgehouden als het project het beoogde doelbedrag heeft behaald. De projecthouder loopt dus geen enkel risico. Eens het doelbedrag is vastgelegd, kan de looptijd bepaald worden in functie van urgentie van het project en het doelbedrag. Hoe hoger het doelbedrag, hoe langer de looptijd. Idealiter loopt het project 60 dagen online, met een minimum van 30 en een maximum van 90 dagen. beeldmateriaal: foto s en trailer Op een projectpagina zijn bezoekers geneigd om eerst en vooral te kijken naar een trailer (een kort filmpje waarin de projecthouder het project enthousiasmerend toelicht) omdat dit veruit de beste manier is om een gevoel te krijgen bij de emotie, motivering en karakter van het project. Eigen onderzoek geeft aan dat crowdfunding-projecten mét trailer ruim 20% succesvoller zijn dan projecten zonder. STAP 2: PROJECT IN AANKONDIGING De website voorziet voor de projecthouder een applicatie met de releasedatum waarop het project live gaat. Daardoor krijgt de projecthouder een maand de tijd om een communicatiecampagne op maat uit te werken. De communicatie naar de doelpublieken wordt, op een eerste communicatiepijler, gedragen door de projecthouders, versterkt door de samenwerking met lokale (media)partners. Om een project succesvol gefinancierd te krijgen, dienen de projecthouders eerst en vooral de eigen achterban te mobiliseren en het eigen netwerk te verbreden en te verdiepen. Hiervoor kan de projecthouder beroep doen op de ondersteuning van de platformhouder. STAP 3: LIVE GAAN UITVOEREN COMMUNICATIE-CAMPAGNE De projecthouder benadert zijn eigen directe netwerk zo persoonlijk mogelijk. Niet enkel online met behulp van , Facebook, Google, Twitter,, maar zeker ook offline via, bijvoorbeeld, gerichte flyer-campagne s. Daarnaast bespeelt de projecthouder via gerichte contacten ook de conventionele media, zeker wanneer die regionaal ingebed zijn. Zorgvuldig uitgekozen updates helpen de aandacht voor het project levendig te houden. Ons onderzoek wijst uit dat de kans op een geslaagd project verdubbelt wanneer de projecthouder elke week een blogpost plaatst over de voortuitgang van het project. Pag 17/29

18 STAP 4 DOELBEDRAG (NIET) BEHAALD? Indien de projecthouder het doelbedrag niet behaalt, stort de platformhouder de donaties automatisch terug aan de donateurs. Wanneer de projecthouder het doelbedrag wél behaalt, kan de projecthouder beginnen met de realisatie van het project. Belangrijk is dat hij de donateurs op de hoogte houdt van de vorderingen van het project. Indien mogelijk kan de projecthouder er bijvoorbeeld voor kiezen om de donateurs te betrekken bij het work-inprogress. Eens het project is uitgewerkt, kijkt de platformhouder er mee op toe dat alle donateurs hun attenties krijgen. 3.8 ATTENTIES VERMARKTEN Om de communicatie vanuit de projecthouders kracht bij te zetten, zet de platformhouder een tweede communicatiepoot op met het bespelen van lokale en landelijke media. Ook de lokale stakeholders en de stuurgroep met Muntpunt, Brussel Deze Week, Cultuurnet en uiteraard de HUB zelf helpen de boodschap te verspreiden. Daarnaast spelen we een actieve rol bij het aan de man brengen van de attenties met o.a. een wish-list en growfunding package. wish-list Er gaat niets boven een verlanglijstje om te weten wat iemand graag zou krijgen! Het concept is eenvoudig. Op de website kan men een individuele wishlist samenstellen, opgebouwd uit verschillende attenties. Door alle attenties te bundelen in één lijst kan men dan familie, vrienden en andere stakeholders aanzetten tot het geven van de attenties en dus het steunen van een project. De wishlist kan verspreid worden via of via Facebook. De ontvangers weten dan precies hoe ze de auteur van de wishlist gelukkig kunnen maken. growfunding package Verschillende projecten bieden ook wat duurdere attenties aan als teambuidling, workshops, performances op maat, VIP-tickets, sponsering,. Door de duurdere attenties te bundelen, kan GROWFUNDING/BXL een aanbod ontwikkelen dat specifiek gericht is op ondernemingen, organisaties, instellingen,. Voor de projecthouders zijn die netwerken immers niet altijd even toegankelijk. Dit aanbod laat die netwerken toe op een eenvoudige manier originele en sociaal verantwoorde activiteiten te voorzien voor klanten en/of medewerkers. Pag 18/29

19 4 Proefproject: GROWFUNDING/BXL (work in progress) Om bovenstaande blauwdruk scherp te stellen en te toetsen aan de praktijk, loopt van 1 december 2013 tot 28 februari 2014 het proefproject GROWFUNDING/BXL. De operationele kosten van deze proeffase die niet kunnen gecoverd worden met de ESF-middelen worden gefinancierd via een projectmatige subsidie van de Vlaamse Gemeenschap / Projecten voor Brussel. Gewapend met de tussentijdse output van het ESF-onderzoek mikken we op het proefdraaien van het platform, meer bepaald in pilootregio Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Hiermee schakelt de city watcher in ons naar het sluitstuk van het onderzoekstraject: we testen die blauwdruk uit, in real life: met een tiental Brusselse projecten, reële donaties, trajectbegeleiding van de projecthouders, een tweedaagse GROWFUNDING BAZAAR. We voorzien bovendien een open call [half jan/14] waarbij nieuwe projecthouders zich kunnen aanmelden met het oog op de latere doorstart. De resultaten van deze call presenteren we op de tweedaagse growfunding bazaar [half feb/14]. Deze proefperiode laat ons toe om de blauwdruk te verstevigen met de opgedane praktijkgerichte kennis en ervaring. 4.1 DOELSTELLINGEN Onderstaande operationele doelstellingen staan centraal in het proefproject: concept en begrip GROWFUNDING lokaal, bovenlokaal (lees: grootstedelijk) en landelijk (lees: andere stedelijke regio s) introduceren en zichtbaar maken proeffase GROWFUNDING (inclusief trajectondersteuning) met implementeren, proefdraaien, evalueren en bijsturen netwerken van projecthouders mee creëren, verbreden en verdiepen netwerken van potentiële donateurs opbouwen en mobiliseren sociaal engagement stimuleren en draagvlak voor innovatieve stadsprojecten versterken lokaal, bovenlokaal (lees: grootstedelijk) en landelijk discours over crowdfunding en burgerschap op gang brengen Brussel in beeld brengen als (creatief en sociaal) ondernemende stad 4.2 MEETINDICATOREN aandacht in relevante media: gelezen en gesproken media, audiovisuele media, online media, relevante vaktijdschriften, publieke belangstelling op tweedaagse GROWFUNDING BAZAAR in Beursschouwburg impact van de communicatiecampagne op verloop van de project kwalitatieve analyse van het aangewende promomateriaal aantal afzonderlijke donaties op projecten aantal geslaagde projecten aantal donateurs gemiddelde donatie per project gemiddeld opgehaald doelbedrag analyse feedback op website analyse zoekmachine-optimalisatie (SEO of search engine optimization) analyse evaluatieformulieren projecthouders aantal originele hits op website GROWFUNDING.BE/BXL aantal contacten met relevante actoren uit andere steden respons op projectoproep voor GROWFUNDING.BE/BXL Pag 19/29

20 4.3 PROEFFASE We lanceren tijdens de proeffase een tiental pilootprojecten die voldoende potentie hebben om het te maken op GROWFUNDING/BXL. Naast de potentie hebben we vooral oog voor voldoende complementariteit en diversiteit. Het heeft immers geen zin om projecten te lanceren die allemaal met, pakweg, stadslandbouw te maken hebben. Integendeel, het is precies in deze beginfase belangrijk dat GROWFUNDING/BXL het beoogde profiel zorgvuldig bewaakt: denk aan een gezonde mix tussen stedelijke labels, voertaal, doelbedragen, looptijd, waarbij we systematisch onderstaand opvolgingsstramien hanteren. projectnummer projecttitel projecthouder contact website stedelijk label (min 1 tot max 3) netwerk / samenwerking voertaal (NL / FR doelbedrag (exclusief 10%) bestemming doelbedrag release loopperiode (min 30 tot max 90 dagen) attenties (min. 3 tot max. 5 met zeker 1 attentie à 10) 4.4 PILOOTPROJECTEN Onderstaande projecten hebben intussen de weg gevonden naar growfunding/bxl. Onderstaande projectoproepen worden op de website gelanceerd, aangevuld met o.a. beeldmateriaal en, uiteraard, de attenties die tegenover de donaties staan. VECHTEN DOE JE IN DE RING, EN NIET OP STRAAT/SPELERS VAN DE RING De Mexicaanse worstelstijl Lucha Libre is nog relatief onbekend bij het grote publiek. Met behulp van kleurrijke maskers en iconische personages verbeelden de acrobatische worstelaars de eeuwigdurende strijd tussen goed en kwaad. Bij de catchclub Brussels Young Wrestling Style trainen bijna dagelijks tientallen jongeren onder begeleiding van de ervaren luchador Shaolin Colorado en regisseur Marijs Boulogne. Onder hun impuls verkennen en verbazen de Spelers van de Ring de wereld van het professionele theater. Hun werk op de scène laat zich nog het best beschrijven als een feestelijke strijd tussen goed en kwaad waarbij het publiek niet stil moet zijn maar mag roepen wat het zelf denkt. De voorbije drie jaar hebben de Spelers van de Ring optredens gegeven in Brussel, Aarschot, Amsterdam, Oostende, Telkens spreekt het een heel netwerk van vrijwilligers aan en betrekt hen bij de omkadering. Vandaag vragen de Spelers van de Ring je medewerking om nieuw trainingsmateriaal te kopen voor de ondersteuning van de jongeren. DREAMSTART/MICROSTART SUPPORT Kleinschalig economisch initiatief is het zout op de patatten van de stad. Met dreamstart ondersteunt microstart jonge Brusselaars bij het opstarten van een micro-onderneming: een Finse crèche, een sandwichbar, een styliste, een tatoueur, een leverancier aan huis, een designer, een Italiaanse traiteur, Pag 20/29

21 10 jonge micro-ondernemers krijgen gedurende 2 maanden gratis begeleiding door een team van vrijwillige experten, het dreamteam. Tijdens de dreamstart workshop helpen ze de micro-ondernemers hun ideeën in een zakelijk en financieel plan te vertalen. Na afloop van dat traject presenteren de 10 micro-ondernemers hun ondernemingsplan: op 25 februari 2014 voor een jury en op 27 februari 2014 doen ze dat nog eens over op een slotevenement voor een geïnteresseerd publiek. Plannen is de eerste stap, concretiseren de volgende. dreamstart wil de 10 jonge ondernemers ondersteunen met 250 bij het opstarten van hun micro-onderneming. Hiervoor zoekt het een budget van Na de opstart kunnen de ondernemers in spe bij microstart terecht voor verdere begeleiding en microkrediet. VOORUITGANGSTRAAT, RUE DU PROGRÈS/GLOBE AROMA De confrontatie tussen heden en verleden en tussen oude en nieuwe Brusselaars is een onuitputtelijke inspiratiebron voor de projecten van Globe Aroma. In de loop van 2014 wordt deze confrontatie concreet. De ten dode opschreven Vooruitgangstraat vormt het decor voor een nieuw sociaal artistiek project i.s.m. Kinch, een Congolese artiest die er een tijdelijk atelier heeft. Samen met bewoners en bezoekers van de straat gaat hij aan de slag met oude mediatechnieken. Via het gebruik van Super 8 camera, fotogram en primitieve geluidsopnames, bouwt hij een artistiek archief op vol levendige herinneringen aan de Vooruitgangstraat. In september 2014 mondt het afgelegde, artistieke parcours uit in de première: een multimediale performance. Wil je graag meehelpen? Steun Globe Aroma om dit experimentele stadsproject mee uit te bouwen. Met het opgehaalde bedrag kunnen we het nodige materiaal aankopen. Hartelijk bedankt! FANFAKIDS 2.0: ZICA-N/MET-X MOVING MUSIC Fanfakids zijn we niet meer, die kostuums zijn we ontgroeid. Stoppen met percussie spelen? Dat is voor ons geen optie Maar zelf een drumgroep starten, dat klinkt ons als muziek in de oren. Onder de naam ZICA-N maken we een volledig nieuw repertoire met eigen ritmes en originele LO-FI klanken, dit alles in samenwerking met de muzikanten van ZOFT. Niet alleen de muziek komt uit eigen hand, ook de instrumenten bouwen we zelf! Bovendien werken me mee aan de realisatie van het volledige project in alle aspecten. Aan ambitie geen gebrek! Hiervoor krijgen we alvast de steun van JINT (Youth in action), Centrum West en MET-X. Lever je bijdrage om dit artistieke, op en top Brusselse project verder te ontwikkelen. Daarmee gaan we in de maand maart 2014 op residentie, maken we nieuwe instrumenten en kostuums. SCHAPENKAAS UIT HARTJE WATERMAAL-BOSVOORDE/LE DÉBUT DES HARICOTS In augustus 2012 zijn we met Le Début des Haricots gestart met een schapenkwekerij in het Brusselse Watermaal-Bosvoorde met het oog op de directe verkoop van biologische kaas. Vanuit een ecologisch, duurzaam en kwalitatief perspectief promoten we lokale landbouw waarbij we het consumeren opnieuw verbinden met het produceren. Anderhalf jaar later zijn we zo ver om in de lente van 2014 van start te gaan met de productie en de verkoop van biologische schapenkaas (verse kaas, gekruide kaas, tome-kaas) en yoghurt. En, onze schapen grazen op een appelboomgaard, produceren we als extraatje ook biologisch appelsap. Tegelijk zien we onze boerderij als een plek voor plezier, sensibilisering en educatie met participatie en burgerschap als belangrijke uitgangspunten. Neem alvast een kijkje op onze website en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van nieuwe activiteiten (http://www.chantdescailles.be/). Om onze kleine stadsboerderij af te werken, hebben we jouw (financiële) steun nodig. Onze 19 schapen staan reeds droog en warm, maar we hebben nog veel werk aan de winkel om de melkerij en het kaasfabriekje af te werken. De boerderij moet april 2014 immers voldoen aan strenge normen rond hygiëne en veiligheid. Momenteel zijn de werklokalen nog een stoffige bedoening. Er ligt nog cruciaal werk op de kaasplank: Pag 21/29

Maak je buurt uitmuntend!

Maak je buurt uitmuntend! Maak je buurt uitmuntend! Handboek gemeenschapsmunten voor lokale besturen en organisaties 1 Vlaamse overheid Inhoudstafel Woord vooraf 4 Hoe dit handboek te lezen? 5 Inleiding 7 1. Verken de mogelijkheden

Nadere informatie

Groter dan de som. Voorwoord. Groter dan de som. Businessplan stichting voordekunst 2015 2018 2/26

Groter dan de som. Voorwoord. Groter dan de som. Businessplan stichting voordekunst 2015 2018 2/26 Businessplan 2015 2018 Groter dan de som. Businessplan stichting voordekunst 2015 2018 2/26 Voorwoord Groter dan de som Hierbij presenteren wij Groter dan de som, het businessplan stichting voordekunst

Nadere informatie

Kazerneplein 6-2 6822 ET Arnhem Dhr. Henk Dassen henk@huisvanpuck.nl www.huisvanpuck.nl

Kazerneplein 6-2 6822 ET Arnhem Dhr. Henk Dassen henk@huisvanpuck.nl www.huisvanpuck.nl Actieve kunstbeoefening heeft een grote kracht en waarde. Miljoenen mensen beleven er plezier aan. Kunstbeoefening inspireert, overstijgt het alledaagse en biedt de mogelijkheid tot zelfexpressie en ontwikkeling

Nadere informatie

COÖPERATIEF HANDELEN

COÖPERATIEF HANDELEN COÖPERATIEF HANDELEN Een blauwdruk van een coöperatief model om pop-up initiatieven in handelskernen mogelijk te maken Het project Coöperatief handelen is een initiatief van Stebo vzw in samenwerking met

Nadere informatie

Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk

Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk een verkenning van de GG&GD naar mentale gezondheid in opdracht van Mirjam Mascini en uitgevoerd door Noor Bongers Levenslust met Resultaat

Nadere informatie

beleidsplan 2010-2013

beleidsplan 2010-2013 Vlaams Architectuurinstituut vzw beleidsplan 2010-2013 Subsidieaanvraag binnen het Kunstendecreet voor het geheel van de werking 30-9-2008 Inhoud INHOUD Inhoud... 2 Inleiding... 7 1.1 Identiteit van de

Nadere informatie

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement CASUSBESCHRIJVING 2013 Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement Inhoudsopgave Pagina 1. Beschrijving Centraal Museum Utrecht 3 1.1 Locatie 3 1.2 Wie is

Nadere informatie

CULTUREEL ONDER NEMEN, NIEUWE RENDEMENT VOOR GEMEENTEN EN INSTELLINGEN

CULTUREEL ONDER NEMEN, NIEUWE RENDEMENT VOOR GEMEENTEN EN INSTELLINGEN CULTUREEL ONDER NEMEN, NIEUWE RENDEMENT VOOR GEMEENTEN EN INSTELLINGEN Vereniging van Nederlandse Gemeenten Postadres Postbus 30435 2500 GK Den Haag Bezoekadres Nassaulaan 12 2514 JS Den Haag Cultuur-Ondernemen

Nadere informatie

RAPPORT. Quick scan: Aard, omvang en impact van maatschappelijk initiatief. Mei 2015

RAPPORT. Quick scan: Aard, omvang en impact van maatschappelijk initiatief. Mei 2015 RAPPORT Mei 2015 Auteurs Floor Basten Antoine Heideveld Kristel Logghe Marieke Verhagen Redactie: Bart van Ratingen Quick scan: Aard, omvang en impact van maatschappelijk initiatief In opdracht van Ministerie

Nadere informatie

Moet er nog inhoud zijn?

Moet er nog inhoud zijn? Moet er nog inhoud zijn? Redactie Liesbeth De Ridder Redactieteam Tom Andries, Sigrid Bosmans, Eva Van Hoye, Bram Wiercx Eindredactie Bart Biesbrouck Dank aan Jan Baetens, Bert Cannaerts, Roel Daenen,

Nadere informatie

Congres Maatschappelijk Ondernemen

Congres Maatschappelijk Ondernemen 2 Congres Maatschappelijk Ondernemen Op donderdagmiddag 19 juni vond in de Rotterdam Science Tower het Congres Maatschappelijk Ondernemen plaats. Hier kwamen deelnemers afkomstig uit vrijwilligersorganisaties,

Nadere informatie

RAPPORT VisitBrabant ConnectBrabant

RAPPORT VisitBrabant ConnectBrabant RAPPORT VisitBrabant ConnectBrabant Bart de Boer Kwartiermaker 31 Maart 2014 Inleiding... 2 Voor en door partners... 2 VisitBrabant: van beweging naar organisatie... 2 Succesfactoren en momentum... 3 De

Nadere informatie

Ondernemerschap en probleemwijken

Ondernemerschap en probleemwijken Essay 4 Ondernemerschap en probleemwijken Duiding van een nieuwe stedelijke dynamiek Gerco de Ruijter (1961) experimenteert op bijzondere wijze met het oog van de camera. Hij fotografeert landschappen

Nadere informatie

Inhoud. 1. Woord vooraf... 2 2. Welkomstwoord door Nederlandse voorzitter van CVN Wim van Gelder en dagvoorzitter Dorien Scheerhout...

Inhoud. 1. Woord vooraf... 2 2. Welkomstwoord door Nederlandse voorzitter van CVN Wim van Gelder en dagvoorzitter Dorien Scheerhout... Inhoud 1 1. Woord vooraf... 2 2. Welkomstwoord door Nederlandse voorzitter van CVN Wim van Gelder en dagvoorzitter Dorien Scheerhout...3 2a. Welkomstwoord Wim van Gelder... 3 2b. Welkomstwoord Dorien Scheerhout...

Nadere informatie

Sectoranalyse 2015. Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur Februari 2015

Sectoranalyse 2015. Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur Februari 2015 Sectoranalyse 2015 Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur Februari 2015 Sectoranalyse 2015 Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur De kracht van Rotterdam: kunst en cultuur Inhoudsopgave Voorwoord 6 Leeswijzer

Nadere informatie

EVC 2. EEN DIVA IN VLAANDEREN 3 3. HET CIVIELE EFFECT 4

EVC 2. EEN DIVA IN VLAANDEREN 3 3. HET CIVIELE EFFECT 4 EVC, wie doet mee? EVC INLEIDING en BRONNEN 1. WAT IS EVC 1-3 1.1 Naar een nieuw begrip van leren 1.2 Competenties versus kennis en vaardigheden 1.3 Sleutelvaardigheden 1.4 Doelstellingen in een notendop

Nadere informatie

De Filantropiekrant. En ook:

De Filantropiekrant. En ook: De Filantropiekrant 24 APRIL 2014 DE WERELD ZOU ER ANDERS UITZIEN Filantropie maakt vandaag gebruik van afgelijnde, gestructureerde methodes en van geavanceerde financiële tools om zo meer initiatieven

Nadere informatie

Succes van sociale media in Gebiedsontwikkeling

Succes van sociale media in Gebiedsontwikkeling Succes van sociale media in Gebiedsontwikkeling Whitepaper op basis van case onderzoek Hogeschool Utrecht, juli 2011 Inhoudsopgave Ei van Columbus of doorn in het oog?... 2 Sociale media in gebiedsontwikkeling...

Nadere informatie

Dat. 3 0 JAN 2014 ontv.:

Dat. 3 0 JAN 2014 ontv.: Van: Verzonden: Aan: CC: Onderwerp: Bijlagen: Niewind, A. (Anja) donderdag 30 januari 2014 12:58 Nanuru, MH (Anna) Bruggenkamp, SSM (Silvia) Rapporten Rapport financiering van burgerproductie.pdf; Rapport

Nadere informatie

BIJDRAGE VAN DE CREATIEVE INDUSTRIEËN TOT EEN INNOVATIEF VLAANDEREN

BIJDRAGE VAN DE CREATIEVE INDUSTRIEËN TOT EEN INNOVATIEF VLAANDEREN BIJDRAGE VAN DE CREATIEVE INDUSTRIEËN TOT EEN INNOVATIEF VLAANDEREN Sofie Jacobs, Marlies Demol, Walter van Andel en Annick Schramme MAART 2013 KENNISPARTNER AMBIDEXTROUS INNOVATION BEHAVIOUR IN SERVICE

Nadere informatie

samen voor heel Amsterdam

samen voor heel Amsterdam samen voor heel Amsterdam beleidsplan 2015-2018 samen voor heel Amsterdam Beleidsplan 2015-2018 Stichting Openbare Bibliotheek Amsterdam 1. Inleiding 4 2. Onze omgeving 5 2.1 De Bibliotheekwet 5 2.2 Bibliotheek

Nadere informatie

Begroting/jaarplan 2011

Begroting/jaarplan 2011 Begroting/jaarplan 2011 Colofon Oktober 2010 Uitgave Stichting Cultuurpromotie Utrecht Vormgeving Robert Ramkema/SCU Woord vooraf Voor u ligt het jaarplan/begroting 2011 van de Stichting Cultuurpromotie

Nadere informatie

Werkplan in uitvoering 2015. Het begint met aandacht voor elkaar

Werkplan in uitvoering 2015. Het begint met aandacht voor elkaar Werkplan in uitvoering 2015 Het begint met aandacht voor elkaar september 2014 1 Werkplan Wijk&co 2014-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Het Waarom van ons werk: Wijk&co en haar missie... 5 3. De

Nadere informatie

BEGRIPPENKADER & PROJECTFASEN

BEGRIPPENKADER & PROJECTFASEN KENNISCENTRUM VLAAMSE STEDEN - interlokale vereniging COMPLEXE STADSPROJECTEN draaiboek BEGRIPPENKADER & PROJECTFASEN Bij Lees meer wordt er telkens verwezen naar bijkomende informatie op www.complexestadsprojecten.be

Nadere informatie

Mediawijzer.net Jaarplan 2011 december 2010, versie 3.0. Jaarplan 2011. Programmamanager Mediawijzer.net December 2010, versie 3.0

Mediawijzer.net Jaarplan 2011 december 2010, versie 3.0. Jaarplan 2011. Programmamanager Mediawijzer.net December 2010, versie 3.0 Jaarplan 2011 Programmamanager Mediawijzer.net December 2010, versie 3.0 1 Voorwoord We leven in een snelle wereld waar, mede door technologische ontwikkelingen, het gebruik van media een steeds grotere

Nadere informatie

Hoofdlijnen van ons beleid

Hoofdlijnen van ons beleid Hoofdlijnen van ons beleid 2012 2015 [ 1 ] Inhoud Pagina Het Oranje Fonds...3 Inleiding... 4 1. Vergezicht: het Oranje Fonds in 2015...5 2. Koers nader toegelicht... 6 3. De drie pijlers:...7 4. Voor wie

Nadere informatie

DUURZAAM DÓÓRGAAN! HOE JE NIEUWE ROLLEN, COMPETENTIES EN SAMENWERKINGSVERBANDEN INZET VOOR SUCCES. Managementboek voor professionals in de NME-sector

DUURZAAM DÓÓRGAAN! HOE JE NIEUWE ROLLEN, COMPETENTIES EN SAMENWERKINGSVERBANDEN INZET VOOR SUCCES. Managementboek voor professionals in de NME-sector DUURZAAM DÓÓRGAAN! HOE JE NIEUWE ROLLEN, COMPETENTIES EN SAMENWERKINGSVERBANDEN INZET VOOR SUCCES Managementboek voor professionals in de NME-sector IN WOORD ÉN BEELD BEKIJK DIRECT FILMPJES MET DE QR-CODES!

Nadere informatie

Bachelor in het Office management - parallelle commissie 3

Bachelor in het Office management - parallelle commissie 3 De onderwijsvisitatie Bachelor in het Office management - parallelle commissie 3 Een evaluatie van de kwaliteit van de professionele opleidingen Bachelor Office management aan AP Hogeschool, Hogeschool

Nadere informatie

Beleidsprioriteiten 2011-2012

Beleidsprioriteiten 2011-2012 stuk ingediend op 1320 (2011-2012) Nr. 1 25 oktober 2011 (2011-2012) Beleidsbrief Brussel Beleidsprioriteiten 2011-2012 ingediend door de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke

Nadere informatie

Dossier. Dossier Online communities. Performante tools voor mensen met ideeën

Dossier. Dossier Online communities. Performante tools voor mensen met ideeën Dossier WIE HEEFT EEN BETER IDEE? 20 Waardecreatie met online communities in een bedrijfscontext CENTRALE ROL IN INNOVATIEPROJECTEN 24 Mensen maken het verschil ONLINE SUCCES IN VIER STAPPEN 22 Wegwijs

Nadere informatie