Genereren van ideeën

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Genereren van ideeën"

Transcriptie

1 Genereren van ën 48 acties voor werving en behoud van leden/donateurs Creatieve workshop 6 oktober 2006 Uitgevoerd door SunIdee in opdracht van Fonds PGO

2 Fonds PGO en SunI dee, november Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit werk mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemmi ng van het Fonds PGO en SunIdee.

3 1. INTRODUCTI E Op 6 oktober 2006 heeft SunIdee in sa menw erking met Dexter Communicatie een workshop georganiseerd voor Fonds PGO met als doel ën te bedenken voor patiënten organisaties om meer leden te werven en leden te bi nden. Subdoelstellingen zijn meer vrijwilligers en donateurs aantrekken. Deze workshop is onderdeel van een groter project waarin NewCom Research & Consultancy een marktonderzoek onder (potenti ële) leden heeft uitgevoerd en Dext er Communicatie samen met de stuurgroep toekomst scenario s heeft opgesteld tijdens een Visionario workshop. Vooraf aan de creatieve workshop hebben verschillende gesprekken plaatsgevonden met leden van de stuurgroep om informatie uit te wisselen omtrent het onderwerp. SunIdee heeft dez e informatie verwerkt in de workshop Doelst ellingen Het werven van nieuwe leden Het versterken van de band met huidige leden Het werven van nieuwe vrijwilligers Het aantrekken van nieuwe donateurs 1. 2 Deelnemers De volgende personen hebben deelgenomen aan de workshops Marc Bekkers (Nederlandse Stomavereniging) Pim Spaan (Crohn en Colitis Ulcerosa vereniging Nederland) Jopi Verhoeff (Reumapatiëntenbond) Marion Verhoeven (Multiple Sclerose V ereniging Nederland) Dinant Haslinghuis (Fonds PGO) Ties Bos (Fonds PGO) Neil van de Veer (NewCom Research & Consultancy) Eelco Vreeling (Dexter Communicatie) De workshop werd begeleid door Deborah Nas en Barbara Becking van het innovatie bureau SunIdee Proces Tijdens de workshop zijn er verschillende methodes gebruikt om ën te generen voor het werven en behouden van leden voor de verschillende patiëntenverenigingen. Hieronder staan de methodes uitgel egd die gebruikt zijn tijdens de workshop van 6 oktober. BrainTornado: een uni eke brainstorm methode voor het genereren van vernieuwende, praktische ën. De BrainTornado is uitgevoerd in een bordspel w elke volledig voor Fonds PGO op maat is gemaakt door o.a. bestaande en nieuw e ën, dienst en en trends in het spel te verwerken.

4 Inspiratiekaarten: SunIdee maakt tijdens creatieve sessies gebruik van inspiratiekaarten met voorbeeld ën / producten di e met het onderwerp te maken hebben en ën / producten di e niets met het onderwerp te maken hebben. Deze kaarten dienen als inspiratie en stimuleren de deelnemers om buiten de bestaande kaders te denken. Selecteren van de meest kansrijke ën De meest kansrijke ën worden geselect eerd op basis van de vrijwilligersprofielen en op basis van vooraf opgestelde (zakelijke) criteria 1. 4 Resultaten Tijdens de workshop zijn vele ën gecreëerd voor het werven van nieuwe leden / vrijwilligers / donateurs en het versterken van de band met huidige leden, waarvan de best e ën verder zijn uitgewerkt Uit deze uitgewerkte ën hebben de deelnemers de meest kansrijke ën geselecteerd voor het werven van leden en de het versterken van de band met huidi ge l eden. Dit document beschrijft de resultaten in omgek eerde volgorde: Hoofdstuk 2: 8 Gesel ecteerde ën Hoofdstuk 3: Uitgewerkte ën Hoofdstuk 4: e ën Het verslag bevat een overzicht van de ën zonder hier een sel ectie in aan te brengen. Het is aan de gebruiker van dit document om de waardevolle ën eruit te halen en verder te ontwikkelen. De t eaml eden hebben naast de ën de volgende aandachtspunten voor de toekomst geïdentificeerd: Jongeren en Int ernet Allochtonen / diversiteit Moderne vormen van lotgenot encontact Samenwerking Eigenheid & herkenbaarheid van de verenigingen Bekendheid in medische sector met belangrijkst actoren (sales promotion / co productie, interactie). Vindbaarheid (o.a. op I nternet) Belangenbehartiging individueel en coll ectief Overheid pro-actief / wet- en regelgeving Sponsoring

5 2. ACHT GESELECTEERDE I DEEËN 1. Naa m actie Jongeren community (MSN Spaces) Jongeren gaan op een andere manier om met informatieverzameling en lotgenotencontact: Internet speelt hi erin een z eer belangrijke rol. Bovendien voelen jongeren zich vaak niet aangetrokken tot het oubollige imago van patiënten verenigingen. MSN Spaces sluit aan bij de bel evingswereld van jongeren: het is hip en iedereen doet eraan mee (alle jongeren, het heeft niets met de ziekte t e maken). Het is een moderne manier om in contact te komen met patiënten verenigingen, wat uiteindelijk ook tot meer leden kan leiden onder jongeren. Het geeft de patiënten verenigingen de mogelijkhei d om zonder of tegen lage kosten een on-line community voor jongeren op t e zetten. Actieplan: Microsoft benaderen om op een gecoördineerde mani er een chronisch zieke MSN spaces op te zetten waar jongeren zich kunnen verenigen. Hi ermee kan Microsoft een positieve bijdrage aan de maatschappij leveren. Gebruikers kunnen hun Space precies aanpassen aan hun persoonlijke wensen en zo hun unieke identiteit aan de wereld laten zien. Er zijn op dit moment meer dan 120 miljoen gebruikers in meer dan 50 landen over de hele w ereld. Meer informatie is te vinden op: False Jongeren In contact komen met andere zieken of niet-zieke jongeren. - weblog maken - foto s delen - mobiel publiceren - muziek uitwisselen - je space aanpassen

6 2. Naa m actie Partner training Trainingen / cursussen / informatie voor partners en de familie van patiënten. Dit kan op 2 mani eren uitgevoerd worden: 1) : In de communicatie / werving richten op de partner van een patiënt die nog geen lid is. Wanneer de partner de voordelen van een lidmaatschap inziet (o.a. omdat hij hier zelf ook iets uithaalt) en voorstelt om lid te worden, is dit vaak net het duwtje in de rug dat de patiënt nodig heeft om een lidmaatschap aan te vragen. Bijv. bewustwording campagne gericht op de partner a la herken een beroerte 2) Band met huidige l eden versterken: Informatieverstrekking aan de partner en familie van huidige l eden Partners en familie Bewustwording van de valkuilen in een relatie met een patiënt : hoe zorg je ervoor dat de relatie niet volledig in het teken staat van ziekte / verzorging, maar dat je ook samen bent zoals elke andere relatie? Bewustwording en nadenken over slimme manieren om met de ziekte en de nieuwe situatie om te gaan. Publieke bewustwording: in iedere relatie kan het gebeuren dat je partner een beperking krijgt. Trainingen zijn ook uit te breiden naar aanpalende thema s. Bijv. hoe kun je een gezin starten, seksualiteit, puberteit, etc. Binding van de partners van (nieuwe) patiënten. Zij zijn gevoelig voor andersoortige informatie dan de patiënt zelf.

7 3. Naa m actie Digitaal patiënten panel Opzetten van een digitaal panel van patiënten of huisartsen voor je vereniging. Hierin kan de vereniging de volgende onderwerpen voorleggen: actuele problemen / impact, beleidsmaatregelen peilen, tevredenheid met dienstverlening Alle leden / verenigingen Snel en efficiënt toetsen en inventariseren Continue dialoog met de leden 4. Naa m actie Diversiteitmanagement sacties opzetten di e specifiek gericht zijn op bepaalde doelgroepen, bijvoorbeeld allochtone vrouwen. Gezamenlijke activiteiten organiseren groepen. Diversiteitgroepen In contact komen met lotgenoten uit verschillende culturen (incl. de Nederlandse). Hi erbij wordt de nadruk op de overeenkomst en gelegd, dus wat men gemeen heeft i.p.v. wat de verschillen zijn.

8 5. Naa m actie Eerste lijn functionarissen Activiteiten ontplooi en di e specifiek gericht zijn op de paramedische beroepen, verpleegk undigen en dokt ersassistenten (meer dan alleen folders neerleggen). Deze groepen zijn zeer belangrijk als verwijzer naar patiënten organisaties (meer dan de specialisten die geen tijd hebben en moeilijk te overtuigen zijn) Eerste lijn functionarissen De eerste lijn functionarissen bouwen een relatie op met de patiënt en zijn erbij gebaat om hen zo goed mogelijk te helpen. Wanneer zij beter geïnformeerd zijn, kunnen z e patiënten beter helpen door het geven van meer informatie en het aanreiken van het juiste aanspreekpunt voor hun ziekte. 6. Naa m actie Gebruik bek ende a mbassadeurs Het actief werven en inzetten van ambassadeurs: bekende Nederlanders, sporters, etc. Dit kunnen bekende Nederlanders zijn met een ziekte of handicap maar kunnen ook gezonde mensen zijn die hun bek endheid inzetten voor het goede doel. Leden en potentiël e leden Zich willen associëren / identificeren met deze persoon

9 7. Naa m actie Fundraising / verdeelfonds Een centraal punt waar sponsoring en andere inkomst enbronnen (excl. subsidies) verzameld worden en verdeeld onder de patiënten verenigingen. Hiervoor zou bijv. een aparte stichting voor kunnen worden opgericht met een onafhankelijk bestuur dat de financiële middelen verdeelt volgens een genor meerd systeem. (onafhankelijk zijn van de partijen die het financieren). Ideeën: Farmacie fonds te voeden door grote farmaceutische bedrijven (bijv. volgens omzetsl eutel) Idem voor de hulpmiddelen sector Centraal punt voor fundraising - Pakket sponsorschap creëren, bijv. 5 pakketten Een dergelijk orgaan moet serieus opgezet worden met een zwaar comité van aanbeveling met mensen uit politiek, bekende Nederlanders, en captains of industrie (non-farmacie). Voor de kleine patiënten organisaties met weinig potentiële leden voor wie het ni et financieel aantrekkelijk is iets te ontwikkel en. Farmacie. Voordeel voor de verenigingen: onafhankelijkheid behouden (er is geen directe relatie meer tussen de i nkomsten voor de vereniging en de belangen van de fabrikant) Voordeel voor de bedrijfstak is goodwill bij algemeen publiek, pers en politiek: een algemeen platform waar ze zich kunnen profileren. Voordeel voor de verenigingen: centraal systeem voor fundraising (ook de kleinere) Standaard maatpakketten

10 8. Naa m actie Samenwerking / bedrijfsverzamelgebouw Samen zijn we st erk : met na me kl eine patiënten organisaties moeten samenwerken op een aantal gebieden, wel met behoud van de eigen identiteit. Bijvoorbeeld: Ledenadministratie ICT toepassingen Kleinschalig onderzoek Internationale zaken Personeelszaken, werving bestuursleden Kleine organisaties ( eigenheid moet behouden blijven ) Efficiency Effectiviteit Minder tijdsbelasting voor de bestuursleden en overige vrijwilligers Lagere kosten

11 3. UITGEWERKTE IDEEËN 9. Naa m actie Verkoop kennis & sa menwerking met zorgverzekeraars Samenwerken met de zorgverzekeraar: de zorgverzekeraar laten meefinanci eren en daarvoor kennis overbrengen van de vereniging / informatie verstrekken. Via de zorgverzekeraar laten weten aan patiënten (potentiële leden) dat de vereniging bestaat. Mogelijkheid dat de contributie van de vereniging gedeclareerd kan worden bij de zorgverzekeraar of dat het inbegrepen is in de premies ( een gelukkige klant is een gezondere klant ). Zorgverzekeraars en patiënten. Zorgverzekeraars halen meer kennis in huis over de ziekte en de patiënten. Ze kunnen zorgverkoop / ontwikkeling van producten specifiek afstemmen op de wensen van de doelgroep. Dit leidt tot betere zorg. Patiënten worden op de hoogte gebracht van het bestaan van de vereniging en krijgen beter afgestemde zorg. 10. Naa m actie Aandacht in Tv-programma s Bundelen van algemene belangen van patiënten organisaties en die vertalen naar algemene thematiek die issues worden i n programma s voor het voetlicht gebracht. Te gast zijn in een goed bekeken praatprogramma of een item (filmpje van een paar minuten over de ziekte/vereniging). Thema uitzending in een medisch programma waarin arts en patiënt aan het woord komen. Deze vormen van aandacht vragen hebben een groot bereik en alles is mogelijk qua invulling en wensen. Er zijn echt er wel kosten aan verbonden. Globale kosten worden verderop in dit verslag aangegeven. Alle verenigingen. Bewustwording, informatievertrekking op een laagdrempelige manier.

12 11. Naa m actie Product placement in soaps Aan de orde stell en in soaps product placement (voorbeelden zijn dat soapacteurs cola drinken of chips eten van een bepaald merk. De hartstichting heeft bijvoorbeeld in de soap een collectant aan de deur laten komen. Dit is ook een vorm van product placement). Zowel de ziekte in beeld als happiness. Jongeren Bewustmaken, het bespreekbaar maken, doordat hun favoriete soapacteurs de ziekte hebben of er over praten krijgt het een andere lading. 12. Naa m actie Idool / sy mbool per ziekte beeld Een aansprekende stripfiguur of dier als ambassadeur voor een bepaalde ziekte. Bijvoorbeeld een tijger (sterk dier) met een stoma. Dit moet structureel en op lange ter mijn ludi ek gebracht worden op TV, glossy magazines, etc. Beeldmerk voor (chronisch) zieken. Beeldmerk kan fungeren als een keurmerk voor zorgaanbieders waarmee je vergoeding krijgt van verzekeraars. Leden / publi ek en de organisaties Bijv. Stoma patiënten laten zi en dat ook een stoma patiënt sterk is. Naamsbekendheid Herkenbaarheid Acceptatie in brede kring, begrip, sympathie, geld, meer leden.

13 13. Naa m actie Samen met ziek enhuizen service concepten Service concept en opzetten in samenw erking met ziekenhuizen om beter te tegemoet te komen aan de wensen van patiënten. Een aantal ziekenhuizen zijn bezig met het ontwikkelen van service concept en di e veel verder gaan dan de huidige diensten en zullen open staan voor overleg. 14. Naa m actie Instellen l eerstoel Instellen van een leerstoel effect en effectiviteit patiënten verenigingen. Voor patiënten organisaties & medische setting. Voor patiënten organisaties komt meer kennis beschikbaar hoe we effectief kunnen werken. Medici worden welwillender ten opzichte van patiënten organisaties door meer bewijsvoering van de meerwaarde van de organisaties. Dit is een proces van waarvoor een lange adem nodig is. Dit initiatief kan daaraan bijdragen.

14 15. Naam actie Flessen voor... (coins for care) Statiegeld voor een goed doel. Consumenten kunnen vrijwillig de statiegeld bon deponeren naast de flessen automaat van de super markt. Gezamenlijke campagne met supermarktketens en bonnen voor patiënten organisatie... Patiënten organisaties Naamsbekendheid Geld 16. Naa m actie Op maat gemaakt spel (monopoly, kwartet,...) Een speciaal monopolie spel laten maken. Dit kan worden gefinancierd door grote concerns straten te laten inkopen. Ganzenbord of kwartet spel met samenhangende ziektes of symptomen van ziekten. Voor elke vereniging zijn eigen spel. Cadeau voor de leden. Binding Herkenning, informatie verstrekken

15 17. Naa m actie Online spel Online spel waarmee je kunt ervaren hoe het is om de aandoening te hebben. Jongeren. Bewustwording / houding. 18. Naa m actie Voorlichtingsboekje dit ben ik! Voorlichtingsboekje over aandoeningen in strip / tekeningen voor kinderen of jongeren. Het boekje kan ook andersom gebruikt worden: kinderen met een vader / moeder met de ziekt e leggen uit aan andere kinderen wat papa of mama voor ziekte hebben en wat dit betekent. Een bestaand voorbeeld is van de MS stichting Belgi ë: het boekje: dit is mijn moeder. Voor patiënten om aan anderen te laten zien / duidelijk te maken wat de effecten van een aandoeningen zijn. Zelfvertrouwen: kan dit zelf laten zien of de ouder kan aan een kind voorlezen Info voor school / vriendjes. Het effect hiervan is dat er beter begrip komt en dat er meer rekening mee gehouden kan worden.

16 19. Naa m actie Glossy magazine a la regionale krant Glossy magazine voor leden, waarin lifestyle en positiviteit voorop staan (dit magazine mag geen insteek hebben van zielig zijn ). Er moet naast informatie over de ziekte vooral ook andere leuke informatie over het leven in staan en dingen die je allemaal wél kunt doen. Leden Het oooh effect creëren (je voelt jezelf goed en je laat het sneller aan iemand anders zien) Een l euk abonnement op een tijdschrift dat je toevallig ook nog eens informatie geeft over je ziekte, maar vooral een magazine is dat je ni et laat voelen. 20. Naa m actie Website doorontwikkelen (geza menlijk) Open gedeelte voor iedereen en een besloten gedeelte voor leden. Goede en slechte ervaringen met alternatieve genezers (eventueel een zwarte lijst publiceren). Jongeren site. Problemen met wet- en regelgeving inventariseren / beschrijven. Chatten met politici. Enz. Alle patiënten, met name l eden. Betere informatie voor patiënten. Betere informatiestroom van de leden naar de vereniging. Uitwisseling van ervaringen.

17 21. Naa m actie Digitale waardering van de zorg Digitale waardering van de zorg. Als er bijvoorbeeld mini maal 10 reacties zijn worden deze gepubliceerd op het Internet: de goede & slecht e reacties van ziekenhuizen komen boven drijven. Voorbeeld: kind & ziekenhuis (smiley s). Alle patiënten. Weten waar je heen moet voor goede zorg. Je eigen ervaring kenbaar maken. Een signaal afgeven de vereniging kan bij veel slechte reacties contact opnemen met dit ziekenhuis. 22. Naa m actie Buddy binnen of buiten de vereniging Een persoon (met of zonder de ziekte) die een buddy is voor iemand met de ziekte. Deze persoon kan je mee praten of iets leuks mee doen of gaat mee naar het ziekenhuis. Via internet vraag en aanbod opzetten. Leden. Patiënt: iemand die je begrijpt en waar je op kan terugvallen. Buddy: iemand helpen, iets goeds goed.

18 23. Naam actie De week van... Ik geef de pen door aan... elk e week of maand een andere persoon (bek ende Nederlander, voorzitter, politicus of gewone l eden) di e vertelt wat hij / zij heeft meegemaakt. Dit wordt gepubliceerd op een webl og waar mensen op kunnen reageren en ervaringen uitgewisseld worden. Leden. Ervaringen uitwisselen en reageren op wat iemand heeft meegemaakt: echt een dialoog aangaan. 24. Naa m actie Wedstrijd organiseren Wedstrijd organiseren waar chronisch zieken strijden om de prijs en het plezi er. Dit kan bijvoorbeeld sport, schaken, flipperen, wat mensen maar leuk vinden. Dit kan regionaal opgezet worden. Hobby s van mensen in kaart brengen en vertalen naar sponsoring / participatie van een bedrijf dat daar een bestaand product / di enst van heeft (bijvoorbeel d sportartikelen). Dit bedrijf kan de activiteiten sponsoren of de bedrijfsruimte. Zieken en gezonde mensen Bedrijfsleven (maatschappelijk betrokken ondernemen) Leden halen meer uit hun lidmaatschap: er worden leuke activiteiten georganiseerd. Uiteindelijk meer leden. Bedrijfsleven is maatschappelijk betrokken / goede PR

19 25. Naa m actie Inschakelen patiëntenvoorlichtingsbureau Ieder ziekenhuis heeft een soort patiënten voorlichtingsbureau (de wettelijke verplichting tot patiënten voorlichting is er al). Deze moet en de patiënten organisaties gebruiken als inter mediair om de specialisten te bewegen de organisaties te noemen en mensen door te verwijzen. Alle patiënten organisaties: profiteren direct. Alle specialisten: proftieren indirect De patiënten voorlichtingsbureaus: doen nuttig werk Meer informatie in bredere kring meer leden Voordeel: je maakt gebruik van iets dat er al is en dat veel gemakkelijker toegang heeft tot specialisten assistent / secretaresse 26. Naa m actie Specialist binden aan de vereniging Mobiliseren van specialisten die de vereniging een warm hart toedragen en dez e als lobbyist voor je vereniging inschakelen. Specialist als vrijwilliger binnen de vereniging. Hij is ambassadeur, lid van de medische raad, initiator voor de vereniging. Hij kan ook zorgen voor het beantwoorden van vragen van leden in het ledenspreekuur (telefonisch of via internet) Verkiezing voor de beste specialist, verpleegkundige. Dit komt in de krant en op tv (je spreekt specialisten aan op hun ego ). Medisch specialistische beroepsgroep. Specialisten, verpleegkundigen, etc Verbeterde zorgverlening. Informatie en advies. Zijn / haar beroepstrots groeit en hij / zij zal hierdoor de patiënten vereniging warm hart toedragen.

20

21 27. Naa m actie Leden bellen niet l eden Leden bellen niet l eden met dezelfde ziekte of gaan met iemand lunchen met de ziekte. Patiëntenvereniging. Meer leden, meer inkomsten, meer activiteiten. 28. Naa m actie Geef een belevenis cadeau Geef een belevenis cadeau. Leden meer geven en hun laten inzien dat er meer is dan alleen de ziekte waar de vereniging in helpt (leden binding). Leden Meer binding en activiteiten vanuit de vereniging

22 29. Naa m actie Zoek machine marketing Zoekwoorden inkopen op Googl e. Dit is een soort advertentie ruimte, maar dan op internet waar veel mensen gericht zoeken op bepaalde woorden. Bijvoorbeeld als je zoekt op reuma, kan de reuma patiëntenbond direct bovenaan verschijnen. Je betaalt per klik en kunt zelf bepalen welk bedrag je per klik betaalt. Het is een heel gerichte vorm van adverteren, want je bereikt precies de mensen di e op zoek zijn naar informatie over de ziekte. Potentiële leden. Meer bekendheid voor de vereniging generen: iemand die op zoek is naar informatie en de vereniging bovenaan de lijst ziet verschijnen, zal de vereniging ook eerder gaan zien als een belangrijke bron van informatie. 30. Naa m actie Jong geleerd is oud gedaan Jongeren l eren ouderen of gezonde mensen l eren zieke mensen bepaalde vaardigheden op tijdelijke / flexibele basis. Leden. Integratie tussen jongeren / ouderen en gezonde / zieke mensen.

23 31. Naam actie Cafetaria model Aanbieden van verschillende vormen van abonnement en. Nieuwe l eden kunnen binnen hun abonnement kiezen wat ze wel willen en niet willen en betalen hiervoor ook meer of minder. Leden. Je betaald alleen voor dat wat je afneemt. Hi erdoor krijgt het lidmaatschap meer waarde. 32. Naa m actie Prijsvraag Uitschrijven van prijsvragen waarmee l eden voordeel of korting kunnen behalen of iets kunnen winnen. Dit kan bijvoorbeeld opgez et worden als wervingsactie voor niet-leden, maar kan ook gewoon een actie zijn voor ledenbinding (iets l euks doen voor de leden). Prijzen komen uit het bedrijfsleven en worden gesponsord. Leden. Iets kunnen winnen en bekendheid van de vereniging.

24 33. Naa m actie Organiseren van evenementen Never a dull moment. Organiseren van evenementen en activiteiten. Door en voor leden, gefaciliteerd door de vereniging. Verstevigd zelfbeeld : organiseer iets samen (voor en door leden). Ledenwerving aspect: je krijgt kans om zelf iets te organiseren. Toegespitst op eigen groep / belevingswereld. Gericht op leren met de ziekte te leven / verleggen grenzen 34. Naa m actie Jaarlijkse inspiratie sessie Jaarlijks stimuleren van alle besturen van de verenigingen met een bedrijfsuitje. Thema s, trends, l eiderschap, management, marketing, communicatie via internet cursus, etc. Bestuur van de verenigingen en organisaties. Op een leuk e mani er blik verruimen en inspiratie opdoen. Als het bestuur goed functioneert zal de vereniging bet ere resultaten boeken.

25 35. Naa m actie Bellen voor goed doel Call4care is een telefoonmaatschappij die een deel van de belkost en voor consumenten doorgeeft aan een goed doel. Patiënten organisaties kunnen een van deze goede doelen worden. Patiënten verenigingen. Meer naamsbekendheid en gel d voor de patiënten verenigingen. 36. Naa m actie Kennismakingsaanbod Gratis lidmaatschap in eerste jaar als kennismakingsaanbod. Potentiële leden. Drempel voor lidmaatschap verlagen.

26 37. Naa m actie Communicatie Billboards langs de weg, laten sponsoren door industrie, elke w eek een andere vereniging erop. Potentiële leden. Meer bekendheid voor de vereniging generen. 38. Naa m actie Relatiemanagement Ken je omgeving en stem daarop af. Goed bijhouden van gegevens van leden, vrijwilligers, leveranciers, sponsoren, bedrijven, ziekenhuizen, huisartsen, etc. via een CRM systeem. Sponsoravonden organiseren: goud, zilver, brons. Belonen van vrijwilligers. Vereniging. Beter kunnen inspelen op wensen van de leden als je weet wat ze willen. Leden bi nding.

27 39. Naa m actie Open voor iedereen Alle activiteiten en brochures gratis voor iedereen (l eden en ni et-leden) Alle patiënten en de naaste familie / partner. Vereniging. Patiënten: op een laagdrempelige ma nier in contact komen met de voordelen van de vereniging, informatie over de ziekt e, enz. Vereniging: ervaringen uit het verleden wijzen uit dat dit een z eer positief effect heeft op de l edenwerving. Niet-leden worden vaak al na de tweede deel name aan een activiteit lid van de vereniging. 40. Naa m actie Bonuskaart voor huisartsen Bonuskaart voor huisartsen. De huisarts is een dominante factor, een spi n in het web. Bij elk e doorverwijzing ook structureel voordeel voor de huisarts creëren win-win-situatie. Huisartsen en verenigingen. Meer leden via de vertrouwde contactpersoon van de patiënten.

28 4. OVERIGE IDEEËN Testen ter voorkoming van ziekten (zoals cholest erol testen in super markt) Automatiseren van bepaalde functies (geza menlijk: vereniging-overschrijdend) Thema nummers van een magazine waarin jongeren met de ziekte vertellen over successen in het l even en wat ze bereikt hebben Relatiebemiddeling bi nnen de vereniging of tussen verenigingen (dating site) Toiletpapier laten bedrukken Fun aspect uitrollen binnen de vereniging: l euke dingen doen! Artsen het boek Joe Speedboot aanbieden De specialist die de meeste leden aandraagt krijgt iets Ontmoetingspl ek Internet om afspraken te maken om elkaar in het echt te ont moeten Inspel en op belangen van de jongeren seksualiteit, transformatie, puberteit, het vormen van een gezin, etc In winkels, pompstations, enz. i nformatie verstrekken Ludieke acties in de file of bij AC Restaurants Leden zetten zich in op beurzen hebbedingetjes uitdel en Wedstrijd tussen de verenigingen (spelletjes, sport, geld inza mel en,...) Elk lid krijgt een visitekaartje van de vereniging. Als ze dan een andere patiënt tegenkomen die nog geen lid is (bijv. in de wachtkamer van het ziekenhuis) kunnen ze hem iets geven met informatie over de vereniging. Dit verhoogt de kans dat deze persoon ook echt informatie over de vereniging opzoekt / opvraagt. Vrijwilligers krijgen de taak om iets leuks te organiseren, waar ze goed in zijn (meer kijken naar wat elke vrijwilliger goed kan, sterktes gebruiken) Imago creëren voor de vereniging waar mensen trots op zijn Discussie programma s Overdrijven als metafoor humor gebruiken om de ziekt e bespreekbaar te maken SMS-acties Periodiek overleg met specialisten Medische adviesraad (ook voor kleine organisaties) Fabrikant ondersteunt de vereniging. Ni et door het betalen van geld, maar betaalt andere dingen zoals een training presentatie techni eken voor vrijwilligers. Lotgenot encontact voor partners Activiteiten organiseren waarbij de hobby bindend wordt, niet de ziekte 1 boekje met alle contactgegevens van de verschillende verenigingen en dit bij huisartsen neerleggen. Vrijwilligers benaderen de huisartsen voor bijscholing, verzamel en van best practices, enz.

Door Robin van den vrijhoef

Door Robin van den vrijhoef Door Robin van den vrijhoef Wat is de bedrijfsnaam of naam van de organisatie? Hoeveel medewerkers heeft de organisatie? Welke producten en/of diensten levert het bedrijf? Noem op volgorde van waarde de

Nadere informatie

Sterker met Stoma. door jouw ervaring te delen. Stomavereniging introduceert een nieuw motto en krijgt een nieuwe huisstijl! www.stomavereniging.

Sterker met Stoma. door jouw ervaring te delen. Stomavereniging introduceert een nieuw motto en krijgt een nieuwe huisstijl! www.stomavereniging. FC 60 C 22 M 21 Y 10K PMS 549 FC 0 C 54 M 100 Y 0 K PMS 144 Sterker met Stoma door jouw ervaring te delen Stomavereniging introduceert een nieuw motto en krijgt een nieuwe huisstijl! www.stomavereniging.nl

Nadere informatie

PG-monitor 2011. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten. support

PG-monitor 2011. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten. support PG-monitor 2011 Factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten support pg-monitor 2011 Inhoudsopgave Voorwoord Voorwoord 1 1 Organisatie 2 2 Opbouw achterban 3 Organisaties van patiënten,

Nadere informatie

Fonds PGO Activiteitenplan

Fonds PGO Activiteitenplan Let op! Dit formulier graag digitaal invullen, uitprinten, ondertekenen en retour sturen. Fonds PGO enplan Naam organisatie 1 Lotgenotencontact > U geeft aan voor welke activiteiten op het gebied van lotgenotencontact

Nadere informatie

Vereniging van Allergie Patiënten BELEIDSPLAN

Vereniging van Allergie Patiënten BELEIDSPLAN Vereniging van Allergie Patiënten BELEIDSPLAN Inhoudsopgave: Beleidsplan Voorwoord pagina: 2 1. Doelstelling 3 2. De structuur 3 2.1. Algemeen Bestuur 3 2.2. Adviseurs 4 2.3. Vacatures 4 3. Activiteiten

Nadere informatie

Alzheimer Nederland en sociale media

Alzheimer Nederland en sociale media Alzheimer Nederland en sociale media Het gebruik van sociale netwerksites heeft de afgelopen jaren een stevige vlucht genomen. Bijna iedere Nederlander die online actief is, is verbonden aan één of meer

Nadere informatie

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Geschreven door: Daan Boers Inleiding Om het Kulturhus Wekerom bekendheid te geven en om de mensen te informeren over de activiteiten in het Kulturhus,

Nadere informatie

Dichter bij elkaar. Strategie 2015-2019

Dichter bij elkaar. Strategie 2015-2019 Dichter bij elkaar Strategie 2015-2019 De zorg verandert. Vrijwilligers veranderen. De wensen van families veranderen. De maatschappij verandert. Ronald McDonald Huis Sophia Rotterdam wil klaar zijn voor

Nadere informatie

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Inleiding Zorg Groep Beek (ZGB) is al vele jaren een heel goed alternatief voor cliënt gerichte thuiszorg en wijkverpleging in de Westelijke Mijnstreek.

Nadere informatie

WAT DOEN MENSEN OP FACEBOOK?

WAT DOEN MENSEN OP FACEBOOK? IN DIT WEBINAR Slim inhaken op typisch Facebook-gedrag Kenmerken van goede content Hoe je binnen 30 min. per week blijft Interessante functies binnen Facebook Mijn aanbod voor jou Adverteren op Facebook

Nadere informatie

KOPPen bij elkaar en schouders eronder. Informatie voor kinderen van ouders met psychiatrische problemen

KOPPen bij elkaar en schouders eronder. Informatie voor kinderen van ouders met psychiatrische problemen KOPPen bij elkaar en schouders eronder Informatie voor kinderen van ouders met psychiatrische problemen Mama, waarom huil je? Mama, ben je nu weer verdrietig? Papa, gaan we naar het zwembad? Waarom niet?

Nadere informatie

Communicatieplan FICE NL

Communicatieplan FICE NL Communicatieplan FICE NL In dit communicatieplan wordt voor verschillende doelgroepen de doelen, middelen en communicatiemomenten besproken. In de communicatie zijn de volgende doelgroepen te onderscheiden:

Nadere informatie

Wat is marketing. Hoe wordt marketing gebruikt in de praktijk. Product. Prijs

Wat is marketing. Hoe wordt marketing gebruikt in de praktijk. Product. Prijs Wat is marketing Marketing is het proces die je moet doorgaan om de behoeften van uw klanten te bevredigen. Eerst werd marketing gezien als het geheel van activiteiten die de ruil van producten of diensten

Nadere informatie

FULL SERVICE RECLAME- EN DESIGNBUREAU

FULL SERVICE RECLAME- EN DESIGNBUREAU FULL SERVICE RECLAME- EN DESIGNBUREAU EEN BUREAU MET EEN DUIDELIJK DOEL Adson is een full service reclame- en designbureau, met als doel merken te voorzien van een eigen identiteit en deze bekend te maken.

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij zorg voor ouderen! Optimale zorg voor ouderen in een kwetsbare positie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij zorg voor ouderen! Optimale zorg voor ouderen in een kwetsbare positie Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij zorg voor ouderen! Optimale zorg voor ouderen in een kwetsbare positie Nederland vergrijst. Er komen steeds meer ouderen met steeds meer en verschillende soorten

Nadere informatie

Groeikansen met Social Media? Bijeenkomst 18 Mei 2010

Groeikansen met Social Media? Bijeenkomst 18 Mei 2010 Groeikansen met Social Media? Bijeenkomst 18 Mei 2010 1 AGENDA 2 3 Waarom netwerken? Sociale contacten Inspiratie Kennis Doorverwijzingen Transparant Laagdrempelig Interactief Persoonlijk Betrouwbaar Sociaal

Nadere informatie

Word nu lid van de Stomavereniging

Word nu lid van de Stomavereniging Word nu lid van de Stomavereniging sterker met stoma door jouw ervaring te delen Sterker met Stoma door jouw ervaring te delen Elke De stomazorgwijzer heeft mij inzicht gegeven in de kwaliteit van de stomazorg

Nadere informatie

Organisatie. Bestuur: Postadres: Postbus 21 1949 ZG Wijk aan Zee. www.allergievereniging.nl. K.v.K. inschrijving: 40284137

Organisatie. Bestuur: Postadres: Postbus 21 1949 ZG Wijk aan Zee. www.allergievereniging.nl. K.v.K. inschrijving: 40284137 Organisatie Naam organisatie: Vereniging van Allergie Patiënten Postadres: Postbus 21 1949 ZG Wijk aan Zee E-mailadres: info@allergievereniging.nl Website: www.allergievereniging.nl K.v.K. inschrijving:

Nadere informatie

PG-monitor 2014 factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten

PG-monitor 2014 factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten PG-monitor 2014 factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten PGOsupport is een onafhankelijke netwerkorganisatie voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties. PGOsupport adviseert

Nadere informatie

Workshop Positieve gezondheid en geluk Co-productie institute for Positive Health (iph) en HKN huisartsen

Workshop Positieve gezondheid en geluk Co-productie institute for Positive Health (iph) en HKN huisartsen Workshop Positieve gezondheid en geluk Co-productie institute for Positive Health (iph) en HKN huisartsen Ellen van Steekelenburg, Femke Beelen, 5 oktober 2017 Onze bijdrage in grote lijnen: Positieve

Nadere informatie

Raymond van Hooft HooftCommunicatie.nl. alle rechten voorbehouden

Raymond van Hooft HooftCommunicatie.nl. alle rechten voorbehouden Raymond van Hooft HooftCommunicatie.nl alle rechten voorbehouden De kennismaking Raymond van Hooft Communicatie-adviseur on-the-job Docent HBO Bachelor Interne- en externe Communicatie Trainer PGOsupport

Nadere informatie

PGO Monitor 2010. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten

PGO Monitor 2010. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten PGO Monitor 2010 Factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten PGO Monitor 2010 Voorwoord De samenleving investeert in organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten door

Nadere informatie

ANBI en communicatie. Margriet Cobben Hoofd Communicatie SupportPunt

ANBI en communicatie. Margriet Cobben Hoofd Communicatie SupportPunt ANBI en communicatie Margriet Cobben Hoofd Communicatie SupportPunt Inhoud presentatie 1 Wat is ANBI waard? 2 Fondswerving in Nederland 3 Plan van aanpak 4 Ondersteuning SupportPunt Wat is ANBI waard?

Nadere informatie

Bezoekdienst. Persoonlijk praten over het leven met een stoma of pouch.

Bezoekdienst. Persoonlijk praten over het leven met een stoma of pouch. Bezoekdienst Persoonlijk praten over het leven met een stoma of pouch Deel uw verhaal Vraag advies over uw situatie Thuis of telefonisch Krijgt u of heeft u net een stoma of pouch en wilt u weten hoe het

Nadere informatie

Feiten en Fabels over patiëntgegevens

Feiten en Fabels over patiëntgegevens 05-11-2012 en en s over patiëntgegevens Op maandag 5 november 2012 startte de landelijke campagne om Nederlanders te informeren over het elektronisch uitwisselen van medische gegevens via de zogenaamde

Nadere informatie

Deelnemers... 8. Marketing & organisatie... 11. Online marketing in de praktijk... 15. Kennis & belang van online marketing... 26

Deelnemers... 8. Marketing & organisatie... 11. Online marketing in de praktijk... 15. Kennis & belang van online marketing... 26 Deelnemers... 8 Sectoren... 8 Functies... 9 Grootte van de zorginstellingen... 0 Marketing & organisatie... Medewerkers... Budgetten voor online marketing... 2 Online marketing in de praktijk... 5 Toepassing

Nadere informatie

beste online marketing voor jouw kantoor.

beste online marketing voor jouw kantoor. Een review is de beste online marketing voor jouw kantoor. HOGERE OPBRENGSTEN LAGERE KOSTEN POSITIEVE EFFECTEN VOORWOORD INHOUD Je moet grondig je best doen om online goed gevonden te worden. Het internet

Nadere informatie

Algemeen profiel bestuurskandidaat

Algemeen profiel bestuurskandidaat Algemeen profiel bestuurskandidaat Ieder bestuurslid heeft functiespecifieke taken. Daarnaast vervult hij taken in het algemeen belang van de afdeling of de regio. Elk bestuurslid is in die optiek bijvoorbeeld

Nadere informatie

A. Business model canvas. B. Marketing en acquisitieplan. C. Actiepunten. BOUWSTENEN VOOR een operationeel AQUISITIE plan

A. Business model canvas. B. Marketing en acquisitieplan. C. Actiepunten. BOUWSTENEN VOOR een operationeel AQUISITIE plan BOUWSTENEN VOOR een operationeel AQUISITIE plan A. Business model canvas Je vult het business model canvas in en komt tot een duidelijke beschrijving van de waarde propositie en het beoogde klant segment

Nadere informatie

Online Marketing. Zoekmachine Marketing - Adverteren

Online Marketing. Zoekmachine Marketing - Adverteren Online Marketing Vraagstuk: Zoekmachine Marketing - Adverteren Datum: juni 2016 Zoekmachine Marketing: Adverteren De consument stelt steeds meer eisen. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap

Nadere informatie

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële uitingen. Als startend ondernemer is alles nieuw. De boekhouding,

Nadere informatie

WERVINGSCIRKEL. De juiste persoon op de juiste plaats

WERVINGSCIRKEL. De juiste persoon op de juiste plaats WERVINGSCIRKEL De juiste persoon op de juiste plaats Werving gaat om het aantrekken van vrijwilligers die passen bij de organisatie en bij de taken die ze gaan uitvoeren. Kort samengevat: de juiste persoon

Nadere informatie

LIVE PERFORMANCE. Bijlage Onderzoek Social Media. Sander van de Rijt PTTM22

LIVE PERFORMANCE. Bijlage Onderzoek Social Media. Sander van de Rijt PTTM22 LIVE PERFORMANCE Bijlage Onderzoek Social Media Sander van de Rijt PTTM22 Inhoudsopgave Social Media onderzoek Heesakkers & Daniels bestrating 3 Wat is social media? 3 Voor- en nadelen social media 3 Voordelen

Nadere informatie

Dit is het beleidsplan van De Stichting Ambulante Dagbesteding, opgesteld voor de periode 2015-2016. De stichting is opgericht en notarieel geregistreerd op 22 juli 2015 en gevestigd te Utrecht. Dit beleidsplan

Nadere informatie

Een Training Die Een Stap Verder Gaat. Donderdag 16 januari 2014, Utrecht

Een Training Die Een Stap Verder Gaat. Donderdag 16 januari 2014, Utrecht Donderdag 16 januari 2014, Utrecht Intensieve Training Sociale Media voor marketing-en communicatie professionals in het onderwijs Met 2 interessante praktijkpresentaties van: Ingmar Volmer : Sociale Media

Nadere informatie

Social Media. Beheer en begeleiding

Social Media. Beheer en begeleiding Social Media Beheer en begeleiding voor de bloemist Handeiding Facebook De term Social Media is tegenwoordig onvermijdbaar en neemt dagelijks toe. In geen enkel land in Europa ligt het bereik van Social

Nadere informatie

Beleidsvisie ten behoeve van de Stichting Lezen en Schrijven

Beleidsvisie ten behoeve van de Stichting Lezen en Schrijven Beleidsvisie ten behoeve van de Stichting Lezen en Schrijven Auteur: Barbara Griot Bonaire Maart 2017 Inleiding: Hare Koninklijke Hoogheid Laurentien heeft in het gesprek op 8 maart 2017 duidelijk aangegeven

Nadere informatie

Gezinsinterventie Gezinsgesprekken voor gezinnen waarbij de ouder psychische problemen heeft

Gezinsinterventie Gezinsgesprekken voor gezinnen waarbij de ouder psychische problemen heeft Gezinsinterventie Gezinsgesprekken voor gezinnen waarbij de ouder psychische problemen heeft Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Zorgen en vragen 1 Gezinsinterventie 2 Tien praktische

Nadere informatie

Jaarplan 2014 op hoofdlijnen

Jaarplan 2014 op hoofdlijnen Jaarplan 2014 op hoofdlijnen Multiple Sclerose Vereniging Nederland Algemeen In Nederland is per ziekte/aandoening slechts één patiëntenvereniging. Voor Multiple Sclerose is dat MS Vereniging Nederland,

Nadere informatie

Sterker met Stoma door jouw ervaring te delen

Sterker met Stoma door jouw ervaring te delen 7x gratis voordeel! Sterker met Stoma door jouw ervaring te delen 'Dankzij de Stoma - vereniging kwam ik in contact met andere mensen met een stoma. Dat is heel fijn als je nog maar net een stoma hebt

Nadere informatie

Freya Beleidsplan 2015-2018

Freya Beleidsplan 2015-2018 Freya Beleidsplan 2015-2018 Freya is de enige landelijk werkende patiëntenorganisatie in Nederland op het gebied van vruchtbaarheidsproblemen. We hebben een grote achterban van mensen met vruchtbaarheidsproblemen,

Nadere informatie

Zelftest communityvaardigheden voor bibliotheekmedewerkers

Zelftest communityvaardigheden voor bibliotheekmedewerkers Zelftest communityvaardigheden voor bibliotheekmedewerkers Onderdeel van toolkit Nieuw Delen 2. Zelftest Werken met Communities Wat kan ik met de zelftest? Hieronder tref je een test aan waarmee je een

Nadere informatie

Strategische zelfanalyse

Strategische zelfanalyse Strategische zelfanalyse Vol vertrouwen de WMO tegemoet Wat betekent de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning voor uw organisatie? Hoe houdt u goed rekening met de modernisering van de AWBZ?

Nadere informatie

Informatie voor instellingen:

Informatie voor instellingen: Informatie voor instellingen: Meer passende tijdsbesteding voor cliënten Invulling geven aan de zorgvraag het sociale netwerk onderhouden en uitbreiden Efficiënter werken voor persoonlijke begeleiders

Nadere informatie

Rotterdams Ambassadrices Netwerk

Rotterdams Ambassadrices Netwerk De ambassadrice als werver van inburgeraars 1. Inleiding; eigen ervaringen 2 A. Wat is werven 2 B. Het belang van werven 2 C. Verwachtingen 3 D. Rollenspel 4 E. Opdracht 4 2. Voortraject: 4 A. Doel 4 B.

Nadere informatie

Uw collectieve zorgverzekering

Uw collectieve zorgverzekering Uw collectieve zorgverzekering CZ en Stichting CVEZ bieden u verschillende diensten en handige tools bij uw collectieve zorgverzekering. Meer dan alleen zorg verzekeren CZ doet meer dan alleen zorg verzekeren.

Nadere informatie

2011-2015. Beleidsplan Stichting De Upside van Down

2011-2015. Beleidsplan Stichting De Upside van Down 2011-2015 Beleidsplan Stichting De Upside van Down Caroline Belle 2011-2015 Inhoud Inleiding. pagina 03 Hoofdstuk 1, Uitgangspunten. pagina 05 Hoofdstuk 2, Visie pagina 06 Hoofdstuk 3, Doelstellingen.

Nadere informatie

Vragen Medisch Specialist ambitie, vertrouwen, samenwerken

Vragen Medisch Specialist ambitie, vertrouwen, samenwerken Vragen Medisch Specialist 2025 ambitie, vertrouwen, samenwerken 2 Visiedocument Medisch Specialist 2025 Colofon Het Visiedocument Medisch Specialist 2025 is een uitgave van de Federatie Medisch Specialisten

Nadere informatie

Versterking in de zoektocht?

Versterking in de zoektocht? Contact: bram@co-searching.be In oktober 2016 rondden we onze online bevraging bij (ex-)deelnemers af. In deze bevraging gingen we na hoe zij de workshops van Co-Searching hebben ervaren. 37 deelnemers

Nadere informatie

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven Het Katwijkse Sportweetje Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven digitale nieuwsbrief voor het verenigingsleven editie 2015.1 klik en lees het artikel van uw interesse volg

Nadere informatie

Als u klachten heeft...

Als u klachten heeft... Als u klachten heeft... Bent u niet tevreden? Wij, Raad van Bestuur, medewerkers en artsen van het willen graag dat u tevreden bent over uw medische behandeling. Ook willen we dat u zich welkom voelt bij

Nadere informatie

Zelfzorg & zelfdiagnose. Dianne Prinsen Programmaleider ehealth& zelfmanagement

Zelfzorg & zelfdiagnose. Dianne Prinsen Programmaleider ehealth& zelfmanagement 1 Zelfzorg & zelfdiagnose Dianne Prinsen Programmaleider ehealth& zelfmanagement 2 3 Zorgt Zelfdiagnose en Zelfzorg voor eigen regie van de patiënt? Zelfzorg & zelfdiagnose kan tot (meer) eigen regie leiden

Nadere informatie

Scholingsaanbod najaar 2013. voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsaanbod najaar 2013. voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsaanbod najaar 2013 voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2.... 4 3. Aanbod... 5 3.1 Workshop Webmaster... 5 3.2 Workshop Beleidsbeïnvloeding Wmo... 6 3.3 Workshop

Nadere informatie

Workshop communicatie

Workshop communicatie Workshop communicatie Feedback is collegiale ondersteuning of toch niet? Wat wil de beroepsvereniging betekenen voor Verzorgenden en Verpleegkundigen? Wij willen onze beroepsgroepen in staat stellen hun

Nadere informatie

Inleiding Veterinair communicatiemanagement. 20 maart 2010, Amersfoort

Inleiding Veterinair communicatiemanagement. 20 maart 2010, Amersfoort Inleiding Veterinair communicatiemanagement 20 maart 2010, Amersfoort Inleiding Veterinair communicatiemanagement Ochtendprogramma Wat verstaan we onder communicatie? Hoe belangrijk is communicatie voor

Nadere informatie

Het PraktijkManagers Netwerk

Het PraktijkManagers Netwerk Direct praktisch toepasbare kennis Ervaringen uitwisselen met collega s Bijpraten over uw vak Het PraktijkManagers Netwerk Het PraktijkManagers Netwerk is hét platform voor praktijkmanagers werkzaam bij

Nadere informatie

Communicatie bij implementatie

Communicatie bij implementatie Communicatie bij implementatie Hoe je met een duidelijk communicatieplan software-implementaties positief beïnvloedt Een software systeem implementeren heeft, naast de nodige technische uitdagingen, ook

Nadere informatie

Presenteert de workshop Social Media

Presenteert de workshop Social Media Presenteert de workshop Social Media Juice BV Canadabaan 18 5388 RT NISTELRODE 0412-611453 info@juicebv.nl www.facebook.com/juicebv www.twitter.com/juicebv Wat doen wij? Onze klanten 1 Onze klanten Onze

Nadere informatie

zorgwi 2015/2016 jzer

zorgwi 2015/2016 jzer zorgwijzer 2015/2016 1 2 Voorwoord Goede zorg is belangrijk. Wij denken hierover graag met u mee, want het kan soms best lastig zijn om een keuze te maken. Wij zetten de mogelijkheden en verschillen voor

Nadere informatie

> Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg

> Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg > Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg Mijn huisarts is aangesloten bij een zorggroep, en nu? Inhoudsopgave Inleiding: Chronische zorg, hoe nu verder? 1. Wat kenmerkt een chronische ziekte? 2. Wat

Nadere informatie

Zorgt u voor een ander?

Zorgt u voor een ander? Zorgt u voor een ander? Doe de test: bent u mantelzorger? 1. Bent u mantelzorger? Doe de test! Beantwoord deze vragen om te zien of u mantelzorger bent. 1. Zorgt u voor een familielid, vriend of goede

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met COPD! Optimale COPD-zorg door goede samenwerking tussen zorgverleners

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met COPD! Optimale COPD-zorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met COPD! Optimale COPD-zorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Uw huisarts heeft vastgesteld dat u lijdt aan COPD, een chronische aandoening

Nadere informatie

Voorwoord. Ook wanneer u vragen hebt over uw gezondheid, staan wij voor u klaar. Aarzel dan ook niet om contact met ons op te nemen.

Voorwoord. Ook wanneer u vragen hebt over uw gezondheid, staan wij voor u klaar. Aarzel dan ook niet om contact met ons op te nemen. 2015/2016 2 Voorwoord Goede zorg is belangrijk. Wij denken hierover graag met u mee, want het kan soms best lastig zijn om een keuze te maken. Wij zetten de mogelijkheden en verschillen voor u op een rij

Nadere informatie

Werken met vrijwilligers

Werken met vrijwilligers 25 november 2015 Werken met vrijwilligers Ronald Hetem 11/30/2015 Feiten en cijfers leeftijd 49% 46% 56% 52% 47% 47% 31% 15-25 25-35 35-45 45-55 55-65 65-75 vanaf 75 Feiten en cijfers 11% Wat doen vrijwilligers?

Nadere informatie

Wat doet het Diabetes Fonds precies?

Wat doet het Diabetes Fonds precies? Het Diabetes Fonds 1 miljoen Nederlanders heeft diabetes, een ziekte die je je gezondheid en toekomst afneemt. Onacceptabel, vindt het Diabetes Fonds. Daarom ziet het Diabetes Fonds het als zijn belangrijkste

Nadere informatie

HET CONCEPT WAT JE SCHRIJFT BEN JE ZELF

HET CONCEPT WAT JE SCHRIJFT BEN JE ZELF HET CONCEPT WAT JE SCHRIJFT BEN JE ZELF Inleiding Het boek Wat je schrijft ben je zelf (WJSBJZ) is een werkboek. Het bestaat uit 33 levensvragen met bijbehorende opdracht. Bij elke vraag is er schrijfruimte

Nadere informatie

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Opkomst van Social Media verandert klant contact Trend Beschrijving Consequenties Gebruik Social Media Ruim 70% van de

Nadere informatie

STICHTING CROWD FOR CURE

STICHTING CROWD FOR CURE STICHTING CROWD FOR CURE Hoofdlijnen meerjarenplan 2016-2019 1. INLEIDING 1.1. AANLEIDING De farmaceutische industrie heeft gezorgd voor veel nieuwe medicijnen, waarmee steeds meer aandoeningen goed kunnen

Nadere informatie

Marcomplan ZZPPS Merkant. Communicatie. Het Marcomplan. Wat, waarom en hoe

Marcomplan ZZPPS Merkant. Communicatie. Het Marcomplan. Wat, waarom en hoe Marcomplan ZZPPS Merkant Communicatie Het Marcomplan Wat, waarom en hoe Inleiding: in het kort de theorie Marketing Product (dienst) Plaats (distributie) Prijs Personeel Promotie (verkoop, PR, reclame)

Nadere informatie

Gedragscode. Gewoon goed doen

Gedragscode. Gewoon goed doen Gedragscode Gewoon goed doen 2 Inhoudsopgave pagina 1. Missie, ambitie en kernwaarden 4 2. Gewoon goed doen 5 3. Waarom een gedragscode? 6 4. Omgaan met de patiënt/klant: respectvol en gastvrij 7 5. Professioneel

Nadere informatie

B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1

B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1 B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1 JE ONBEWUSTE PROGRAMMEREN VOOR EEN GEWELDIGE TOEKOMST De meeste mensen weten heel goed wat ze niet willen in hun leven, maar hebben vrijwel geen

Nadere informatie

Achtergrond informatie Toolkit Ouderbetrokkenheid vakantieschool

Achtergrond informatie Toolkit Ouderbetrokkenheid vakantieschool Achtergrond informatie Toolkit Ouderbetrokkenheid vakantieschool De vakantieschool is een bijzonder moment, waarbij de sfeer op school anders is dan anders. Er is extra aandacht voor de leerlingen en de

Nadere informatie

Netwerkbijeenkomst 31-10 Workshop promotie van het gebied

Netwerkbijeenkomst 31-10 Workshop promotie van het gebied Netwerkbijeenkomst 31-10 Workshop promotie van het gebied Centrale vraag De regionale organisaties hebben vaak een belangrijke rol in de promotie van het gebied. De subsidies voor promotie zijn er niet

Nadere informatie

Zo ondersteun je jouw business met Facebook

Zo ondersteun je jouw business met Facebook Zo ondersteun je jouw business met Facebook Een goed begin is het halve resultaat! Graag willen wij je laten profiteren van enkele eenvoudige stappen die je kunt zetten, zodat jouw activiteiten op Facebook

Nadere informatie

Inleiding Thijs Jasperse 1 Het is tijd voor paprika! 2 Volgende P8 bestuursvergadering op woensdag 26 augustus a.s. 5

Inleiding Thijs Jasperse 1 Het is tijd voor paprika! 2 Volgende P8 bestuursvergadering op woensdag 26 augustus a.s. 5 Inhoud Inleiding Thijs Jasperse 1 Het is tijd voor paprika! 2 Volgende P8 bestuursvergadering op woensdag 26 augustus a.s. 5 Gaat het de goede kant op? Nu halverwege de maand juli kunnen we vaststellen

Nadere informatie

Marketing voor bedrijvenparken. Samen bouwen aan succes.

Marketing voor bedrijvenparken. Samen bouwen aan succes. Marketing voor bedrijvenparken Samen bouwen aan succes. Grond en stenen met waarde Een vol bedrijvenpark zorgt voor een hogere grond- en steenprijs. Precies wat u als eigenaar van een bedrijvenpark wilt,

Nadere informatie

Wat doet het Diabetes Fonds precies?

Wat doet het Diabetes Fonds precies? Het Diabetes Fonds 1 miljoen Nederlanders heeft diabetes, een ziekte die je je gezondheid en toekomst afneemt. Onacceptabel, vindt het Diabetes Fonds. Daarom ziet het Diabetes Fonds het als zijn belangrijkste

Nadere informatie

Community Sailing Rotterdam Beleidsplan 2006

Community Sailing Rotterdam Beleidsplan 2006 Community Sailing Rotterdam Beleidsplan 2006 Index 1. Community Sailing Rotterdam Een organisatie zonder winstoogmerk Pagina 2 2. Bestuur & Comité van Aanbeveling Pagina 3 3. Projecten 2006 4. Fondsenwerving

Nadere informatie

Social media keuzes. Meetup Business Boost, 17 juni 2014 Door Lieke Muller en Linda Krijns

Social media keuzes. Meetup Business Boost, 17 juni 2014 Door Lieke Muller en Linda Krijns Social media keuzes Meetup Business Boost, 17 juni 2014 Door Lieke Muller en Linda Krijns Wie zijn wij? Lieke Muller Linda Krijns Online marketingbureau Liber Media helpt kleine ondernemers met opzetten

Nadere informatie

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2013 1 Voorwoord Voor u ligt het derde jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL. Het verslag geeft een weergave mee

Nadere informatie

VoorleesExpress. Samen met ouders aan de slag. Praktische tips

VoorleesExpress. Samen met ouders aan de slag. Praktische tips VoorleesExpress Samen met ouders aan de slag Praktische tips Samen met ouders aan de slag Ouders betrekken bij het voorlezen Je gaat straks via de VoorleesExpress twintig weken voorlezen bij een of meerdere

Nadere informatie

kinderen toch blijven ondersteunen. Het maakt niet uit wat (Surinaamse vader, 3 kinderen)

kinderen toch blijven ondersteunen. Het maakt niet uit wat (Surinaamse vader, 3 kinderen) In opdracht van de Gemeente Amsterdam (Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling) Als ik mijn vader had gehad vanaf mijn jeugd, dan zou ik misschien anders zijn in het leven. (...) Wat ik allemaal wel niet

Nadere informatie

Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan

Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan 08540 LerenLoopbaanBurgerschap 10-04-2008 08:28 Pagina 1 ontwikkelingsproces 1+2 1 2 3 4 5 6 7 Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan Leren, Loopbaan en Burgerschap Wat laat

Nadere informatie

Superbrainstorm DvdTW 2010 Hoe hou jij ze wakker?

Superbrainstorm DvdTW 2010 Hoe hou jij ze wakker? Pagina 5 Op deze manieren kun je deelnemers een actieve rol geven in je programma... Pagina 2 Laat me je vertellen over een bijeenkomst die ik nooit zal vergeten... Superbrainstorm DvdTW 2010 Hoe hou jij

Nadere informatie

Thuiszorg. Pieter van Foreest Zorg Thuis. Zo lang mogelijk Thuis...

Thuiszorg. Pieter van Foreest Zorg Thuis. Zo lang mogelijk Thuis... Thuiszorg Pieter van Foreest Zorg Thuis Zo lang mogelijk Thuis... Welkom bij Pieter van Foreest Wij willen u van harte welkom heten bij Pieter van Foreest. Iedereen wil het liefst zo lang mogelijk zelfstandig

Nadere informatie

Websites: Mogelijkheden en valkuilen

Websites: Mogelijkheden en valkuilen Websites: Mogelijkheden en valkuilen Bernoud A.J. Jonker Kijkje in de keuken 7 april 2011 Agenda Agenda: Introductie Bernoud Jonker en 2Com2 Internet strategie Mogelijkheden van een website Valkuilen van

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij hart- en vaatziekten! Optimale zorg bij hart- en vaatziekten door samenwerkende zorgverleners

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij hart- en vaatziekten! Optimale zorg bij hart- en vaatziekten door samenwerkende zorgverleners Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij hart- en vaatziekten! Optimale zorg bij hart- en vaatziekten door samenwerkende zorgverleners 1 op de 3 mensen in Nederland overlijdt aan een hart- of vaatziekte.

Nadere informatie

Routeboek Onderleggers voor de ISK

Routeboek Onderleggers voor de ISK Routeboek Onderleggers voor de ISK ISK Utrecht Boom, Amsterdam Deze uitgave is gemaakt in opdracht van ISK Utrecht. Tweede herziene uitgave 2014 2011 ISK Utrecht Behoudens de in of krachtens de Auteurswet

Nadere informatie

Dementievriendelijke gemeenschap. Iedereen kan een steentje bijdragen. Herman Post Jasper Kimenai Alzheimer Nederland

Dementievriendelijke gemeenschap. Iedereen kan een steentje bijdragen. Herman Post Jasper Kimenai Alzheimer Nederland Dementievriendelijke gemeenschap Iedereen kan een steentje bijdragen Herman Post Jasper Kimenai Alzheimer Nederland Programma 1. Wensen en behoeften 2. Dementievriendelijk Nederland 3. Programma dementievrienden

Nadere informatie

Waar u bij CZ op kunt rekenen

Waar u bij CZ op kunt rekenen Zorgbijsluiter Waar u bij CZ op kunt rekenen Waar u bij CZ op kunt rekenen U hebt gekozen voor een zorgverzekering bij CZ Actief in Gezondheid. U kunt rekenen op een prima verzekering met een zo laag mogelijke

Nadere informatie

RobbieNetworks YOUR ONLINE AVATAR FASHION STORE

RobbieNetworks YOUR ONLINE AVATAR FASHION STORE RobbieNetworks YOUR ONLINE AVATAR FASHION STORE WAT IS ROBBIENETWORKS? RobbieNetworks is een innovatief bedrijf dat zich gespecialiseerd heeft in het leveren van avatars (alter ego). Onze missie is: het

Nadere informatie

Zet de volgende stap! Naar een nieuwe manier van zorgverlenen

Zet de volgende stap! Naar een nieuwe manier van zorgverlenen Zet de volgende stap! Naar een nieuwe manier van zorgverlenen Het is duidelijk: zorgverleners, ook die uit uw zorggroep, kunnen per jaar in verhouding maar weinig uren besteden aan hun patiënten met een

Nadere informatie

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Welzijn Ouderen Thuisadministratie Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Zorgt u voor een naaste

Nadere informatie

Als één team achter de sporters met een handicap

Als één team achter de sporters met een handicap Als één team achter de sporters met een handicap Als één team achter de sporters met een handicap In Nederland zijn er 1,7 miljoen mensen met een handicap die, om te kunnen sporten, extra ondersteuning

Nadere informatie

Inhoud. Waarom bent u in het ziekenhuis? Komt u voor een onderzoek? Bent u ziek en moet u blijven? Wat neemt u mee? Uw kamer in het ziekenhuis

Inhoud. Waarom bent u in het ziekenhuis? Komt u voor een onderzoek? Bent u ziek en moet u blijven? Wat neemt u mee? Uw kamer in het ziekenhuis Inhoud Waarom bent u in het ziekenhuis? Komt u voor een onderzoek? Bent u ziek en moet u blijven? Wat neemt u mee? Uw kamer in het ziekenhuis Krijgt u een operatie? De dag van de operatie Na de operatie

Nadere informatie

Rapportage Onderzoek Mantelzorg

Rapportage Onderzoek Mantelzorg Rapportage Onderzoek Mantelzorg Westelijke Mijnstreek, september 2015 Inhoudsopgave pagina Inleiding - 1-1. Voorbereiding - 2-2. Bevindingen - 3-3. Conclusie & aanbevelingen - 5-4. Dankwoord - 6 - Inleiding

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Uw huisarts heeft vastgesteld dat u lijdt aan Diabetes Mellitus, een

Nadere informatie

Hoe kunt u keihard meer verkopen? Van reclame mag je keiharde resultaten verwachten

Hoe kunt u keihard meer verkopen? Van reclame mag je keiharde resultaten verwachten MÉÉR VERKOPEN Keihard méér verkopen Door Pieter Hemels, Hemels van der Hart Meer klanten, meer omzet Door Pieter Burghouts, Microsoft Hoe kunt u keihard meer verkopen? Klanten vinden, winnen en behouden

Nadere informatie