Genereren van ideeën

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Genereren van ideeën"

Transcriptie

1 Genereren van ën 48 acties voor werving en behoud van leden/donateurs Creatieve workshop 6 oktober 2006 Uitgevoerd door SunIdee in opdracht van Fonds PGO

2 Fonds PGO en SunI dee, november Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit werk mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemmi ng van het Fonds PGO en SunIdee.

3 1. INTRODUCTI E Op 6 oktober 2006 heeft SunIdee in sa menw erking met Dexter Communicatie een workshop georganiseerd voor Fonds PGO met als doel ën te bedenken voor patiënten organisaties om meer leden te werven en leden te bi nden. Subdoelstellingen zijn meer vrijwilligers en donateurs aantrekken. Deze workshop is onderdeel van een groter project waarin NewCom Research & Consultancy een marktonderzoek onder (potenti ële) leden heeft uitgevoerd en Dext er Communicatie samen met de stuurgroep toekomst scenario s heeft opgesteld tijdens een Visionario workshop. Vooraf aan de creatieve workshop hebben verschillende gesprekken plaatsgevonden met leden van de stuurgroep om informatie uit te wisselen omtrent het onderwerp. SunIdee heeft dez e informatie verwerkt in de workshop Doelst ellingen Het werven van nieuwe leden Het versterken van de band met huidige leden Het werven van nieuwe vrijwilligers Het aantrekken van nieuwe donateurs 1. 2 Deelnemers De volgende personen hebben deelgenomen aan de workshops Marc Bekkers (Nederlandse Stomavereniging) Pim Spaan (Crohn en Colitis Ulcerosa vereniging Nederland) Jopi Verhoeff (Reumapatiëntenbond) Marion Verhoeven (Multiple Sclerose V ereniging Nederland) Dinant Haslinghuis (Fonds PGO) Ties Bos (Fonds PGO) Neil van de Veer (NewCom Research & Consultancy) Eelco Vreeling (Dexter Communicatie) De workshop werd begeleid door Deborah Nas en Barbara Becking van het innovatie bureau SunIdee Proces Tijdens de workshop zijn er verschillende methodes gebruikt om ën te generen voor het werven en behouden van leden voor de verschillende patiëntenverenigingen. Hieronder staan de methodes uitgel egd die gebruikt zijn tijdens de workshop van 6 oktober. BrainTornado: een uni eke brainstorm methode voor het genereren van vernieuwende, praktische ën. De BrainTornado is uitgevoerd in een bordspel w elke volledig voor Fonds PGO op maat is gemaakt door o.a. bestaande en nieuw e ën, dienst en en trends in het spel te verwerken.

4 Inspiratiekaarten: SunIdee maakt tijdens creatieve sessies gebruik van inspiratiekaarten met voorbeeld ën / producten di e met het onderwerp te maken hebben en ën / producten di e niets met het onderwerp te maken hebben. Deze kaarten dienen als inspiratie en stimuleren de deelnemers om buiten de bestaande kaders te denken. Selecteren van de meest kansrijke ën De meest kansrijke ën worden geselect eerd op basis van de vrijwilligersprofielen en op basis van vooraf opgestelde (zakelijke) criteria 1. 4 Resultaten Tijdens de workshop zijn vele ën gecreëerd voor het werven van nieuwe leden / vrijwilligers / donateurs en het versterken van de band met huidige leden, waarvan de best e ën verder zijn uitgewerkt Uit deze uitgewerkte ën hebben de deelnemers de meest kansrijke ën geselecteerd voor het werven van leden en de het versterken van de band met huidi ge l eden. Dit document beschrijft de resultaten in omgek eerde volgorde: Hoofdstuk 2: 8 Gesel ecteerde ën Hoofdstuk 3: Uitgewerkte ën Hoofdstuk 4: e ën Het verslag bevat een overzicht van de ën zonder hier een sel ectie in aan te brengen. Het is aan de gebruiker van dit document om de waardevolle ën eruit te halen en verder te ontwikkelen. De t eaml eden hebben naast de ën de volgende aandachtspunten voor de toekomst geïdentificeerd: Jongeren en Int ernet Allochtonen / diversiteit Moderne vormen van lotgenot encontact Samenwerking Eigenheid & herkenbaarheid van de verenigingen Bekendheid in medische sector met belangrijkst actoren (sales promotion / co productie, interactie). Vindbaarheid (o.a. op I nternet) Belangenbehartiging individueel en coll ectief Overheid pro-actief / wet- en regelgeving Sponsoring

5 2. ACHT GESELECTEERDE I DEEËN 1. Naa m actie Jongeren community (MSN Spaces) Jongeren gaan op een andere manier om met informatieverzameling en lotgenotencontact: Internet speelt hi erin een z eer belangrijke rol. Bovendien voelen jongeren zich vaak niet aangetrokken tot het oubollige imago van patiënten verenigingen. MSN Spaces sluit aan bij de bel evingswereld van jongeren: het is hip en iedereen doet eraan mee (alle jongeren, het heeft niets met de ziekte t e maken). Het is een moderne manier om in contact te komen met patiënten verenigingen, wat uiteindelijk ook tot meer leden kan leiden onder jongeren. Het geeft de patiënten verenigingen de mogelijkhei d om zonder of tegen lage kosten een on-line community voor jongeren op t e zetten. Actieplan: Microsoft benaderen om op een gecoördineerde mani er een chronisch zieke MSN spaces op te zetten waar jongeren zich kunnen verenigen. Hi ermee kan Microsoft een positieve bijdrage aan de maatschappij leveren. Gebruikers kunnen hun Space precies aanpassen aan hun persoonlijke wensen en zo hun unieke identiteit aan de wereld laten zien. Er zijn op dit moment meer dan 120 miljoen gebruikers in meer dan 50 landen over de hele w ereld. Meer informatie is te vinden op: False Jongeren In contact komen met andere zieken of niet-zieke jongeren. - weblog maken - foto s delen - mobiel publiceren - muziek uitwisselen - je space aanpassen

6 2. Naa m actie Partner training Trainingen / cursussen / informatie voor partners en de familie van patiënten. Dit kan op 2 mani eren uitgevoerd worden: 1) : In de communicatie / werving richten op de partner van een patiënt die nog geen lid is. Wanneer de partner de voordelen van een lidmaatschap inziet (o.a. omdat hij hier zelf ook iets uithaalt) en voorstelt om lid te worden, is dit vaak net het duwtje in de rug dat de patiënt nodig heeft om een lidmaatschap aan te vragen. Bijv. bewustwording campagne gericht op de partner a la herken een beroerte 2) Band met huidige l eden versterken: Informatieverstrekking aan de partner en familie van huidige l eden Partners en familie Bewustwording van de valkuilen in een relatie met een patiënt : hoe zorg je ervoor dat de relatie niet volledig in het teken staat van ziekte / verzorging, maar dat je ook samen bent zoals elke andere relatie? Bewustwording en nadenken over slimme manieren om met de ziekte en de nieuwe situatie om te gaan. Publieke bewustwording: in iedere relatie kan het gebeuren dat je partner een beperking krijgt. Trainingen zijn ook uit te breiden naar aanpalende thema s. Bijv. hoe kun je een gezin starten, seksualiteit, puberteit, etc. Binding van de partners van (nieuwe) patiënten. Zij zijn gevoelig voor andersoortige informatie dan de patiënt zelf.

7 3. Naa m actie Digitaal patiënten panel Opzetten van een digitaal panel van patiënten of huisartsen voor je vereniging. Hierin kan de vereniging de volgende onderwerpen voorleggen: actuele problemen / impact, beleidsmaatregelen peilen, tevredenheid met dienstverlening Alle leden / verenigingen Snel en efficiënt toetsen en inventariseren Continue dialoog met de leden 4. Naa m actie Diversiteitmanagement sacties opzetten di e specifiek gericht zijn op bepaalde doelgroepen, bijvoorbeeld allochtone vrouwen. Gezamenlijke activiteiten organiseren groepen. Diversiteitgroepen In contact komen met lotgenoten uit verschillende culturen (incl. de Nederlandse). Hi erbij wordt de nadruk op de overeenkomst en gelegd, dus wat men gemeen heeft i.p.v. wat de verschillen zijn.

8 5. Naa m actie Eerste lijn functionarissen Activiteiten ontplooi en di e specifiek gericht zijn op de paramedische beroepen, verpleegk undigen en dokt ersassistenten (meer dan alleen folders neerleggen). Deze groepen zijn zeer belangrijk als verwijzer naar patiënten organisaties (meer dan de specialisten die geen tijd hebben en moeilijk te overtuigen zijn) Eerste lijn functionarissen De eerste lijn functionarissen bouwen een relatie op met de patiënt en zijn erbij gebaat om hen zo goed mogelijk te helpen. Wanneer zij beter geïnformeerd zijn, kunnen z e patiënten beter helpen door het geven van meer informatie en het aanreiken van het juiste aanspreekpunt voor hun ziekte. 6. Naa m actie Gebruik bek ende a mbassadeurs Het actief werven en inzetten van ambassadeurs: bekende Nederlanders, sporters, etc. Dit kunnen bekende Nederlanders zijn met een ziekte of handicap maar kunnen ook gezonde mensen zijn die hun bek endheid inzetten voor het goede doel. Leden en potentiël e leden Zich willen associëren / identificeren met deze persoon

9 7. Naa m actie Fundraising / verdeelfonds Een centraal punt waar sponsoring en andere inkomst enbronnen (excl. subsidies) verzameld worden en verdeeld onder de patiënten verenigingen. Hiervoor zou bijv. een aparte stichting voor kunnen worden opgericht met een onafhankelijk bestuur dat de financiële middelen verdeelt volgens een genor meerd systeem. (onafhankelijk zijn van de partijen die het financieren). Ideeën: Farmacie fonds te voeden door grote farmaceutische bedrijven (bijv. volgens omzetsl eutel) Idem voor de hulpmiddelen sector Centraal punt voor fundraising - Pakket sponsorschap creëren, bijv. 5 pakketten Een dergelijk orgaan moet serieus opgezet worden met een zwaar comité van aanbeveling met mensen uit politiek, bekende Nederlanders, en captains of industrie (non-farmacie). Voor de kleine patiënten organisaties met weinig potentiële leden voor wie het ni et financieel aantrekkelijk is iets te ontwikkel en. Farmacie. Voordeel voor de verenigingen: onafhankelijkheid behouden (er is geen directe relatie meer tussen de i nkomsten voor de vereniging en de belangen van de fabrikant) Voordeel voor de bedrijfstak is goodwill bij algemeen publiek, pers en politiek: een algemeen platform waar ze zich kunnen profileren. Voordeel voor de verenigingen: centraal systeem voor fundraising (ook de kleinere) Standaard maatpakketten

10 8. Naa m actie Samenwerking / bedrijfsverzamelgebouw Samen zijn we st erk : met na me kl eine patiënten organisaties moeten samenwerken op een aantal gebieden, wel met behoud van de eigen identiteit. Bijvoorbeeld: Ledenadministratie ICT toepassingen Kleinschalig onderzoek Internationale zaken Personeelszaken, werving bestuursleden Kleine organisaties ( eigenheid moet behouden blijven ) Efficiency Effectiviteit Minder tijdsbelasting voor de bestuursleden en overige vrijwilligers Lagere kosten

11 3. UITGEWERKTE IDEEËN 9. Naa m actie Verkoop kennis & sa menwerking met zorgverzekeraars Samenwerken met de zorgverzekeraar: de zorgverzekeraar laten meefinanci eren en daarvoor kennis overbrengen van de vereniging / informatie verstrekken. Via de zorgverzekeraar laten weten aan patiënten (potentiële leden) dat de vereniging bestaat. Mogelijkheid dat de contributie van de vereniging gedeclareerd kan worden bij de zorgverzekeraar of dat het inbegrepen is in de premies ( een gelukkige klant is een gezondere klant ). Zorgverzekeraars en patiënten. Zorgverzekeraars halen meer kennis in huis over de ziekte en de patiënten. Ze kunnen zorgverkoop / ontwikkeling van producten specifiek afstemmen op de wensen van de doelgroep. Dit leidt tot betere zorg. Patiënten worden op de hoogte gebracht van het bestaan van de vereniging en krijgen beter afgestemde zorg. 10. Naa m actie Aandacht in Tv-programma s Bundelen van algemene belangen van patiënten organisaties en die vertalen naar algemene thematiek die issues worden i n programma s voor het voetlicht gebracht. Te gast zijn in een goed bekeken praatprogramma of een item (filmpje van een paar minuten over de ziekte/vereniging). Thema uitzending in een medisch programma waarin arts en patiënt aan het woord komen. Deze vormen van aandacht vragen hebben een groot bereik en alles is mogelijk qua invulling en wensen. Er zijn echt er wel kosten aan verbonden. Globale kosten worden verderop in dit verslag aangegeven. Alle verenigingen. Bewustwording, informatievertrekking op een laagdrempelige manier.

12 11. Naa m actie Product placement in soaps Aan de orde stell en in soaps product placement (voorbeelden zijn dat soapacteurs cola drinken of chips eten van een bepaald merk. De hartstichting heeft bijvoorbeeld in de soap een collectant aan de deur laten komen. Dit is ook een vorm van product placement). Zowel de ziekte in beeld als happiness. Jongeren Bewustmaken, het bespreekbaar maken, doordat hun favoriete soapacteurs de ziekte hebben of er over praten krijgt het een andere lading. 12. Naa m actie Idool / sy mbool per ziekte beeld Een aansprekende stripfiguur of dier als ambassadeur voor een bepaalde ziekte. Bijvoorbeeld een tijger (sterk dier) met een stoma. Dit moet structureel en op lange ter mijn ludi ek gebracht worden op TV, glossy magazines, etc. Beeldmerk voor (chronisch) zieken. Beeldmerk kan fungeren als een keurmerk voor zorgaanbieders waarmee je vergoeding krijgt van verzekeraars. Leden / publi ek en de organisaties Bijv. Stoma patiënten laten zi en dat ook een stoma patiënt sterk is. Naamsbekendheid Herkenbaarheid Acceptatie in brede kring, begrip, sympathie, geld, meer leden.

13 13. Naa m actie Samen met ziek enhuizen service concepten Service concept en opzetten in samenw erking met ziekenhuizen om beter te tegemoet te komen aan de wensen van patiënten. Een aantal ziekenhuizen zijn bezig met het ontwikkelen van service concept en di e veel verder gaan dan de huidige diensten en zullen open staan voor overleg. 14. Naa m actie Instellen l eerstoel Instellen van een leerstoel effect en effectiviteit patiënten verenigingen. Voor patiënten organisaties & medische setting. Voor patiënten organisaties komt meer kennis beschikbaar hoe we effectief kunnen werken. Medici worden welwillender ten opzichte van patiënten organisaties door meer bewijsvoering van de meerwaarde van de organisaties. Dit is een proces van waarvoor een lange adem nodig is. Dit initiatief kan daaraan bijdragen.

14 15. Naam actie Flessen voor... (coins for care) Statiegeld voor een goed doel. Consumenten kunnen vrijwillig de statiegeld bon deponeren naast de flessen automaat van de super markt. Gezamenlijke campagne met supermarktketens en bonnen voor patiënten organisatie... Patiënten organisaties Naamsbekendheid Geld 16. Naa m actie Op maat gemaakt spel (monopoly, kwartet,...) Een speciaal monopolie spel laten maken. Dit kan worden gefinancierd door grote concerns straten te laten inkopen. Ganzenbord of kwartet spel met samenhangende ziektes of symptomen van ziekten. Voor elke vereniging zijn eigen spel. Cadeau voor de leden. Binding Herkenning, informatie verstrekken

15 17. Naa m actie Online spel Online spel waarmee je kunt ervaren hoe het is om de aandoening te hebben. Jongeren. Bewustwording / houding. 18. Naa m actie Voorlichtingsboekje dit ben ik! Voorlichtingsboekje over aandoeningen in strip / tekeningen voor kinderen of jongeren. Het boekje kan ook andersom gebruikt worden: kinderen met een vader / moeder met de ziekt e leggen uit aan andere kinderen wat papa of mama voor ziekte hebben en wat dit betekent. Een bestaand voorbeeld is van de MS stichting Belgi ë: het boekje: dit is mijn moeder. Voor patiënten om aan anderen te laten zien / duidelijk te maken wat de effecten van een aandoeningen zijn. Zelfvertrouwen: kan dit zelf laten zien of de ouder kan aan een kind voorlezen Info voor school / vriendjes. Het effect hiervan is dat er beter begrip komt en dat er meer rekening mee gehouden kan worden.

16 19. Naa m actie Glossy magazine a la regionale krant Glossy magazine voor leden, waarin lifestyle en positiviteit voorop staan (dit magazine mag geen insteek hebben van zielig zijn ). Er moet naast informatie over de ziekte vooral ook andere leuke informatie over het leven in staan en dingen die je allemaal wél kunt doen. Leden Het oooh effect creëren (je voelt jezelf goed en je laat het sneller aan iemand anders zien) Een l euk abonnement op een tijdschrift dat je toevallig ook nog eens informatie geeft over je ziekte, maar vooral een magazine is dat je ni et laat voelen. 20. Naa m actie Website doorontwikkelen (geza menlijk) Open gedeelte voor iedereen en een besloten gedeelte voor leden. Goede en slechte ervaringen met alternatieve genezers (eventueel een zwarte lijst publiceren). Jongeren site. Problemen met wet- en regelgeving inventariseren / beschrijven. Chatten met politici. Enz. Alle patiënten, met name l eden. Betere informatie voor patiënten. Betere informatiestroom van de leden naar de vereniging. Uitwisseling van ervaringen.

17 21. Naa m actie Digitale waardering van de zorg Digitale waardering van de zorg. Als er bijvoorbeeld mini maal 10 reacties zijn worden deze gepubliceerd op het Internet: de goede & slecht e reacties van ziekenhuizen komen boven drijven. Voorbeeld: kind & ziekenhuis (smiley s). Alle patiënten. Weten waar je heen moet voor goede zorg. Je eigen ervaring kenbaar maken. Een signaal afgeven de vereniging kan bij veel slechte reacties contact opnemen met dit ziekenhuis. 22. Naa m actie Buddy binnen of buiten de vereniging Een persoon (met of zonder de ziekte) die een buddy is voor iemand met de ziekte. Deze persoon kan je mee praten of iets leuks mee doen of gaat mee naar het ziekenhuis. Via internet vraag en aanbod opzetten. Leden. Patiënt: iemand die je begrijpt en waar je op kan terugvallen. Buddy: iemand helpen, iets goeds goed.

18 23. Naam actie De week van... Ik geef de pen door aan... elk e week of maand een andere persoon (bek ende Nederlander, voorzitter, politicus of gewone l eden) di e vertelt wat hij / zij heeft meegemaakt. Dit wordt gepubliceerd op een webl og waar mensen op kunnen reageren en ervaringen uitgewisseld worden. Leden. Ervaringen uitwisselen en reageren op wat iemand heeft meegemaakt: echt een dialoog aangaan. 24. Naa m actie Wedstrijd organiseren Wedstrijd organiseren waar chronisch zieken strijden om de prijs en het plezi er. Dit kan bijvoorbeeld sport, schaken, flipperen, wat mensen maar leuk vinden. Dit kan regionaal opgezet worden. Hobby s van mensen in kaart brengen en vertalen naar sponsoring / participatie van een bedrijf dat daar een bestaand product / di enst van heeft (bijvoorbeel d sportartikelen). Dit bedrijf kan de activiteiten sponsoren of de bedrijfsruimte. Zieken en gezonde mensen Bedrijfsleven (maatschappelijk betrokken ondernemen) Leden halen meer uit hun lidmaatschap: er worden leuke activiteiten georganiseerd. Uiteindelijk meer leden. Bedrijfsleven is maatschappelijk betrokken / goede PR

19 25. Naa m actie Inschakelen patiëntenvoorlichtingsbureau Ieder ziekenhuis heeft een soort patiënten voorlichtingsbureau (de wettelijke verplichting tot patiënten voorlichting is er al). Deze moet en de patiënten organisaties gebruiken als inter mediair om de specialisten te bewegen de organisaties te noemen en mensen door te verwijzen. Alle patiënten organisaties: profiteren direct. Alle specialisten: proftieren indirect De patiënten voorlichtingsbureaus: doen nuttig werk Meer informatie in bredere kring meer leden Voordeel: je maakt gebruik van iets dat er al is en dat veel gemakkelijker toegang heeft tot specialisten assistent / secretaresse 26. Naa m actie Specialist binden aan de vereniging Mobiliseren van specialisten die de vereniging een warm hart toedragen en dez e als lobbyist voor je vereniging inschakelen. Specialist als vrijwilliger binnen de vereniging. Hij is ambassadeur, lid van de medische raad, initiator voor de vereniging. Hij kan ook zorgen voor het beantwoorden van vragen van leden in het ledenspreekuur (telefonisch of via internet) Verkiezing voor de beste specialist, verpleegkundige. Dit komt in de krant en op tv (je spreekt specialisten aan op hun ego ). Medisch specialistische beroepsgroep. Specialisten, verpleegkundigen, etc Verbeterde zorgverlening. Informatie en advies. Zijn / haar beroepstrots groeit en hij / zij zal hierdoor de patiënten vereniging warm hart toedragen.

20

21 27. Naa m actie Leden bellen niet l eden Leden bellen niet l eden met dezelfde ziekte of gaan met iemand lunchen met de ziekte. Patiëntenvereniging. Meer leden, meer inkomsten, meer activiteiten. 28. Naa m actie Geef een belevenis cadeau Geef een belevenis cadeau. Leden meer geven en hun laten inzien dat er meer is dan alleen de ziekte waar de vereniging in helpt (leden binding). Leden Meer binding en activiteiten vanuit de vereniging

22 29. Naa m actie Zoek machine marketing Zoekwoorden inkopen op Googl e. Dit is een soort advertentie ruimte, maar dan op internet waar veel mensen gericht zoeken op bepaalde woorden. Bijvoorbeeld als je zoekt op reuma, kan de reuma patiëntenbond direct bovenaan verschijnen. Je betaalt per klik en kunt zelf bepalen welk bedrag je per klik betaalt. Het is een heel gerichte vorm van adverteren, want je bereikt precies de mensen di e op zoek zijn naar informatie over de ziekte. Potentiële leden. Meer bekendheid voor de vereniging generen: iemand die op zoek is naar informatie en de vereniging bovenaan de lijst ziet verschijnen, zal de vereniging ook eerder gaan zien als een belangrijke bron van informatie. 30. Naa m actie Jong geleerd is oud gedaan Jongeren l eren ouderen of gezonde mensen l eren zieke mensen bepaalde vaardigheden op tijdelijke / flexibele basis. Leden. Integratie tussen jongeren / ouderen en gezonde / zieke mensen.

23 31. Naam actie Cafetaria model Aanbieden van verschillende vormen van abonnement en. Nieuwe l eden kunnen binnen hun abonnement kiezen wat ze wel willen en niet willen en betalen hiervoor ook meer of minder. Leden. Je betaald alleen voor dat wat je afneemt. Hi erdoor krijgt het lidmaatschap meer waarde. 32. Naa m actie Prijsvraag Uitschrijven van prijsvragen waarmee l eden voordeel of korting kunnen behalen of iets kunnen winnen. Dit kan bijvoorbeeld opgez et worden als wervingsactie voor niet-leden, maar kan ook gewoon een actie zijn voor ledenbinding (iets l euks doen voor de leden). Prijzen komen uit het bedrijfsleven en worden gesponsord. Leden. Iets kunnen winnen en bekendheid van de vereniging.

24 33. Naa m actie Organiseren van evenementen Never a dull moment. Organiseren van evenementen en activiteiten. Door en voor leden, gefaciliteerd door de vereniging. Verstevigd zelfbeeld : organiseer iets samen (voor en door leden). Ledenwerving aspect: je krijgt kans om zelf iets te organiseren. Toegespitst op eigen groep / belevingswereld. Gericht op leren met de ziekte te leven / verleggen grenzen 34. Naa m actie Jaarlijkse inspiratie sessie Jaarlijks stimuleren van alle besturen van de verenigingen met een bedrijfsuitje. Thema s, trends, l eiderschap, management, marketing, communicatie via internet cursus, etc. Bestuur van de verenigingen en organisaties. Op een leuk e mani er blik verruimen en inspiratie opdoen. Als het bestuur goed functioneert zal de vereniging bet ere resultaten boeken.

25 35. Naa m actie Bellen voor goed doel Call4care is een telefoonmaatschappij die een deel van de belkost en voor consumenten doorgeeft aan een goed doel. Patiënten organisaties kunnen een van deze goede doelen worden. Patiënten verenigingen. Meer naamsbekendheid en gel d voor de patiënten verenigingen. 36. Naa m actie Kennismakingsaanbod Gratis lidmaatschap in eerste jaar als kennismakingsaanbod. Potentiële leden. Drempel voor lidmaatschap verlagen.

26 37. Naa m actie Communicatie Billboards langs de weg, laten sponsoren door industrie, elke w eek een andere vereniging erop. Potentiële leden. Meer bekendheid voor de vereniging generen. 38. Naa m actie Relatiemanagement Ken je omgeving en stem daarop af. Goed bijhouden van gegevens van leden, vrijwilligers, leveranciers, sponsoren, bedrijven, ziekenhuizen, huisartsen, etc. via een CRM systeem. Sponsoravonden organiseren: goud, zilver, brons. Belonen van vrijwilligers. Vereniging. Beter kunnen inspelen op wensen van de leden als je weet wat ze willen. Leden bi nding.

27 39. Naa m actie Open voor iedereen Alle activiteiten en brochures gratis voor iedereen (l eden en ni et-leden) Alle patiënten en de naaste familie / partner. Vereniging. Patiënten: op een laagdrempelige ma nier in contact komen met de voordelen van de vereniging, informatie over de ziekt e, enz. Vereniging: ervaringen uit het verleden wijzen uit dat dit een z eer positief effect heeft op de l edenwerving. Niet-leden worden vaak al na de tweede deel name aan een activiteit lid van de vereniging. 40. Naa m actie Bonuskaart voor huisartsen Bonuskaart voor huisartsen. De huisarts is een dominante factor, een spi n in het web. Bij elk e doorverwijzing ook structureel voordeel voor de huisarts creëren win-win-situatie. Huisartsen en verenigingen. Meer leden via de vertrouwde contactpersoon van de patiënten.

28 4. OVERIGE IDEEËN Testen ter voorkoming van ziekten (zoals cholest erol testen in super markt) Automatiseren van bepaalde functies (geza menlijk: vereniging-overschrijdend) Thema nummers van een magazine waarin jongeren met de ziekte vertellen over successen in het l even en wat ze bereikt hebben Relatiebemiddeling bi nnen de vereniging of tussen verenigingen (dating site) Toiletpapier laten bedrukken Fun aspect uitrollen binnen de vereniging: l euke dingen doen! Artsen het boek Joe Speedboot aanbieden De specialist die de meeste leden aandraagt krijgt iets Ontmoetingspl ek Internet om afspraken te maken om elkaar in het echt te ont moeten Inspel en op belangen van de jongeren seksualiteit, transformatie, puberteit, het vormen van een gezin, etc In winkels, pompstations, enz. i nformatie verstrekken Ludieke acties in de file of bij AC Restaurants Leden zetten zich in op beurzen hebbedingetjes uitdel en Wedstrijd tussen de verenigingen (spelletjes, sport, geld inza mel en,...) Elk lid krijgt een visitekaartje van de vereniging. Als ze dan een andere patiënt tegenkomen die nog geen lid is (bijv. in de wachtkamer van het ziekenhuis) kunnen ze hem iets geven met informatie over de vereniging. Dit verhoogt de kans dat deze persoon ook echt informatie over de vereniging opzoekt / opvraagt. Vrijwilligers krijgen de taak om iets leuks te organiseren, waar ze goed in zijn (meer kijken naar wat elke vrijwilliger goed kan, sterktes gebruiken) Imago creëren voor de vereniging waar mensen trots op zijn Discussie programma s Overdrijven als metafoor humor gebruiken om de ziekt e bespreekbaar te maken SMS-acties Periodiek overleg met specialisten Medische adviesraad (ook voor kleine organisaties) Fabrikant ondersteunt de vereniging. Ni et door het betalen van geld, maar betaalt andere dingen zoals een training presentatie techni eken voor vrijwilligers. Lotgenot encontact voor partners Activiteiten organiseren waarbij de hobby bindend wordt, niet de ziekte 1 boekje met alle contactgegevens van de verschillende verenigingen en dit bij huisartsen neerleggen. Vrijwilligers benaderen de huisartsen voor bijscholing, verzamel en van best practices, enz.

Voorbereiding inzet van ervaringsdeskundige vrijwilligers

Voorbereiding inzet van ervaringsdeskundige vrijwilligers Voorbereiding inzet van ervaringsdeskundige vrijwilligers Tips en handreikingen ten behoeve van zorgverbeteringstrajecten Versie 1.0 Inhoud INLEIDING 3 Waarom ervaringsdeskundigen inzetten? 3 Wat is ervaringsdeskundigheid?

Nadere informatie

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers, 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: social media anno nu... 4 1.1 Hoeveel mensen maken er gebruik

Nadere informatie

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!] ADVIESRAPPORT Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn Opdrachtgever: BCGO! Auteur: Lieuwe Geesing & Johnny Ligtlee Groningen: Maart 11 1 Inhoudsopgaven: 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

De LSI* methode binnen het Ontmoetingscentrum Jonge Ouders. * Large Scale Interventions

De LSI* methode binnen het Ontmoetingscentrum Jonge Ouders. * Large Scale Interventions De LSI* methode binnen het Ontmoetingscentrum Jonge Ouders * Large Scale Interventions Opdracht: Contractwerkstuk Datum: December 2010 Naam: Marijke Geertsma Relatienummer: 73317 Instelling: Adres: CWBI:

Nadere informatie

De weg naar meer loyaliteit. Betrokkenheidsonderzoek participanten Stichting Media Rakkers

De weg naar meer loyaliteit. Betrokkenheidsonderzoek participanten Stichting Media Rakkers De weg naar meer loyaliteit Betrokkenheidsonderzoek participanten Stichting Media Rakkers De weg naar meer loyaliteit Betrokkenheidsonderzoek participanten Stichting Media Rakkers Student: Akeem Cruz Neves

Nadere informatie

Communicatieplan laaggeletterdheid. Bibliotheeknetwerk Gelderland en Overijssel 2013-2014

Communicatieplan laaggeletterdheid. Bibliotheeknetwerk Gelderland en Overijssel 2013-2014 Communicatieplan laaggeletterdheid Bibliotheeknetwerk Gelderland en Overijssel 2013-2014 de Bibliotheek, deuren open voor een rijker leven Versie : definitief Datum : donderdag 18 september 2014 Auteur

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2013

ACTIVITEITENPLAN 2013 ACTIVITEITENPLAN 2013 Inhoudsopgave VOORWOORD...2 1. INLEIDING...3 2. DE VERENIGING NVN...5 2.1 De leden van de NVN...6 2.2 Vrijwillige inzet binnen de NVN...8 2.3 Structuur NVN...9 3. EXTERNE CONTACTEN...11

Nadere informatie

Onbekend bekend maken

Onbekend bekend maken Onbekend bekend maken Strategie 2013 t/m 2016 Jij&iK magazine is onderdeel van de Chromosome Foundation Onafhankelijke stichting voor zeldzame en onbekende chromosoomafwijkingen Alblasserdam, juli 2013

Nadere informatie

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Voor je ligt het boekje ivolunteer. Wij adviseren dit boekje te gebruiken samen met het boek Verovering van de jongerenmarkt, uitgegeven door MOVISIE

Nadere informatie

Het verhaal van twee kanten

Het verhaal van twee kanten Het verhaal van twee kanten Onderzoek onder professionals en cliënten van de prestatievelden 7, 8 en 9 Gemeente Meerssen Het verhaal van twee kanten Onderzoek onder professionals en cliënten van de prestatievelden

Nadere informatie

Kwaliteit in beeld. Vier patiëntenverenigingen en het Prinses Beatrix Fonds. Drs. Trudi Nederland Drs. Marieke Wentink Dr. Rally Rijkschroeff

Kwaliteit in beeld. Vier patiëntenverenigingen en het Prinses Beatrix Fonds. Drs. Trudi Nederland Drs. Marieke Wentink Dr. Rally Rijkschroeff Kwaliteit in beeld Vier patiëntenverenigingen en het Prinses Beatrix Fonds Drs. Trudi Nederland Drs. Marieke Wentink Dr. Rally Rijkschroeff November 2006 Voorwoord Patiëntenorganisaties en Prinses Beatrix

Nadere informatie

IN DIT HANDBOEK BESTUREN EN ORGANISEREN VRIJWILLIGERSBELEID COMMUNICATIE FONDSENWERVING WET- EN REGELGEVING EVENEMENTEN SOCIALE MEDIA

IN DIT HANDBOEK BESTUREN EN ORGANISEREN VRIJWILLIGERSBELEID COMMUNICATIE FONDSENWERVING WET- EN REGELGEVING EVENEMENTEN SOCIALE MEDIA handboek voor vrijwilligers organisaties Servicepunt Vrijwilligers Vlaardingen IN DIT HANDBOEK BESTUREN EN ORGANISEREN VRIJWILLIGERSBELEID COMMUNICATIE FONDSENWERVING WET- EN REGELGEVING EVENEMENTEN SOCIALE

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2016

Beleidsplan 2014-2016 Steunt alle vrouwen die door kanker zijn geraakt op weg naar kwaliteit van leven. Beleidsplan 2014-2016, 31 December 2012. Stichting Viva la Donna. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Marketing op sociale netwerken. Carlos Lubbers & Rik Paanakker (5HC)

Marketing op sociale netwerken. Carlos Lubbers & Rik Paanakker (5HC) Marketing op sociale netwerken Emmauscollege 2012-2013 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Hoofdstuk 1: Waar(om) adverteren?... 5 Waarom adverteren op sociale netwerken?... 5 Kiezen van het juiste

Nadere informatie

K!X: Empoweren en netwerken

K!X: Empoweren en netwerken K!X: Empoweren en netwerken Handleiding voor K!X coördinatoren FORUM, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken Handleiding voor K!X-coördinatoren Deze handleiding voor K!X-coördinatoren is een uitgave

Nadere informatie

E-Steps GIDS 10 STEPS TOWARDS YOUR E-BUSINESS

E-Steps GIDS 10 STEPS TOWARDS YOUR E-BUSINESS 100101010 GIDS 10101001010 10 STEPS TOWARDS YOUR E-BUSINESS 0100101010 This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and

Nadere informatie

Samen blijven bouwen aan goede stomazorg en een vitale stomavereniging Meerjarenplan 2010-2014

Samen blijven bouwen aan goede stomazorg en een vitale stomavereniging Meerjarenplan 2010-2014 Samen blijven bouwen aan goede stomazorg en een vitale stomavereniging Meerjarenplan 2010-2014 Nederlandse Stomavereniging Januari 2010 Inleiding Voor u ligt het meerjarenplan 2010-2014 van de Nederlandse

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Oogsten en verbinden Eindrapportage Regionale Bijeenkomsten Nationaal Programma Gehandicapten in ontwikkeling (NPGio)

Oogsten en verbinden Eindrapportage Regionale Bijeenkomsten Nationaal Programma Gehandicapten in ontwikkeling (NPGio) Oogsten en verbinden Eindrapportage Regionale Bijeenkomsten Nationaal Programma Gehandicapten in ontwikkeling (NPGio) januari 2015 Drs. Hilair Balsters 1 Inhoudsopgave 1. Eenvoudig lezen samenvatting...

Nadere informatie

E-book Efficiënt ondernemen met Social Media. Door Richard van Hooijdonk. facebook.com/marketingmonday

E-book Efficiënt ondernemen met Social Media. Door Richard van Hooijdonk. facebook.com/marketingmonday Efficiënt ondernemen met Social Media Door Richard van Hooijdonk facebook.com/marketingmonday Executive Summary De wereld om ons heen verandert in rap tempo. De opkomst en ontwikkeling van nieuwe, interactieve

Nadere informatie

Het Nationaal MS Fonds is opgericht op 28 oktober 1993, KvK Rotterdam 4133967. Gevestigd aan de Wagenstraat 25, 3142 CR Maassluis.

Het Nationaal MS Fonds is opgericht op 28 oktober 1993, KvK Rotterdam 4133967. Gevestigd aan de Wagenstraat 25, 3142 CR Maassluis. Jaarverslag 2012 Colofon Download of bekijk het verkorte jaarverslag op www.nationaalmsfonds.nl. U kunt een papieren exemplaar van het verkorte of het volledige jaarverslag opvragen via 010 59 19 839 of

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

Duizend en één kansen op een nieuwe markt. Marketing, allochtone vrouwen en vrijwillige inzet

Duizend en één kansen op een nieuwe markt. Marketing, allochtone vrouwen en vrijwillige inzet Duizend en één kansen op een nieuwe markt Marketing, allochtone vrouwen en vrijwillige inzet Auteur: Ina Wilbrink Eindredactie: Gerard Haverkamp Fotografie: Redmar Kruithof, omslag, foto bij hoofdstuk

Nadere informatie

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie.

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie. DE SUCCESFORMULE: Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie Toekomstbestendig NJR het Bureau is het jongerenadviesbureau voor professionals over jongeren. NJR het Bureau ontwikkelt: ǃ Beleidsadvies

Nadere informatie

Werkgroep Geestelijke Verzorging in de participatiesamenleving. Starterspakket Geestelijke Verzorging in de WMO

Werkgroep Geestelijke Verzorging in de participatiesamenleving. Starterspakket Geestelijke Verzorging in de WMO Werkgroep Geestelijke Verzorging in de participatiesamenleving Starterspakket Geestelijke Verzorging in de WMO Versie 1.2 Februari 2015 Inleiding De grote veranderingen in de zorg leveren onmiskenbaar

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

TOOLBOX KENNISLAB VOOR URBANISME

TOOLBOX KENNISLAB VOOR URBANISME TOOLBOX KENNISLAB VOOR URBANISME COLOFON TOOLBOX Naam : Kennislab voor Urbanisme Adres : Paulus Borstraat 41 3812 TA Amersfoort +31 (0)33 870 01 00 E-mail : kennislab@elbamedia.nl Lab-periode : 1 februari

Nadere informatie

Ondernemen in de Zorg

Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de Zorg 1 Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de zorg Voorwoord Ondernemen in de Zorg Zelfstandig ondernemers zonder personeel die behoefte hebben aan advies, een breed netwerk en collectieve

Nadere informatie

Content marketing. bomen. nieuwe. bouwen aan een nieuwe klantrelatie BUREAU VOOR CONTENT MARKETING

Content marketing. bomen. nieuwe. bouwen aan een nieuwe klantrelatie BUREAU VOOR CONTENT MARKETING Content marketing bouwen aan een nieuwe klantrelatie nieuwe bomen BUREAU VOOR CONTENT MARKETING Inhoudsopgave Inleiding 4 Over nieuwe bomen 4 01. Ontwikkelingen online 5 Peer to peer communicatie 6 Zoekmachine

Nadere informatie