FAILLISSEMENTSVERSLAG NUMMER: 4 DATUM: 7 november 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAILLISSEMENTSVERSLAG NUMMER: 4 DATUM: 7 november 2014"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG NUMMER: 4 DATUM: 7 november 2014 Gegevens onderneming : Stetech projecten in techniek B.V., gevestigd en kantoorhandelend te (9482 WB) Tynaarlo aan de Nijverheidsweg 25 Faillissementsnummer : C/19/13/361 F Datum uitspraak : 12 november 2013 Curator : Mr. J.M. Sprangers R-C : Mr. F. Brekelmans Activiteiten onderneming : Installatie van verlichting, telecom en alarm in gebouwen, loodgieters- en fitterswerk, installatie van sanitair, dakdekken en bouwen van dakconstructies Omzetgegevens : 2011: : Personeel gemiddeld aantal : 11 Saldo einde verslag periode : ,94 Verslagperiode : 1 juli 2014 t/m 7 november 2014 Bestede uren in verslagperiode : 25 uur en 45 minuten Bestede uren Totaal : 271 uur en 15 minuten 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie : Bestuurder en enig aandeelhouder van failliet is Stevens Beheer Donderen B.V. Bestuurder van deze vennootschap is de heer A. Stevens. Stetech projecten in techniek BV is gevestigd aan de Nijverheidsweg 25 in Tynaarlo. Op de locatie zijn meerdere (groeps-)vennootschappen actief: Joco Benelux BV, SB Fussbodenheizung BV, Stetech Service en Onderhoud BV en Stetech projecten in techniek BV. In maart 2013 heeft een splitsing van de gefailleerde vennootschap plaatsgevonden. Juridisch is sprake van activa en passiva transacties. De service- en onderhoudswerkzaamheden van de gefailleerde onderneming zijn overgebracht in de groepsvennootschap Stetech Service en Onderhoud B.V. Deze vennootschap is niet gefailleerd.

2 Daarnaast zijn de volgende onderdelen overgebracht in andere groepsvennootschappen: Internethandel; Telefoonnummer; Domeinnaam; Website; Tevens zijn diverse materiële activa overgedragen / verkocht aan groepsvennootschappen. Zie hiervoor onder Winst en verlies ultimo : 2011: en : ,- 1.3 Balanstotaal ultimo 2012 : ,- 1.4 Lopende procedures : Er lopen thans drie procedures; 1: Hoger beroep tegen Noordhuis Bouw B.V. 2: Een procedure tegen De Jager 3: Een procedure tegen Schoonebeek. Zie onder Verzekeringen : Failliet had een ziekengeldverzekering, een WGA verzekering voor eigen risico daggeld. Van beide verzekeringen was de premievervaldatum reeds verlopen. De curator heeft deze verzekeringen niet gecontinueerd. Daarnaast beschikt failliet over een Rechtsbijstandsverzekering, een inventaris- en goederenverzekering en een algemene verzekering bedrijven. Mede in verband met de doorwerkperiode (zie hierna) is deze verzekering voorlopig aangehouden. Alle nog lopende verzekeringen zijn per beëindigd. 1.6 Huur : Failliet huurt een gedeelte van het bedrijfspand gelegen aan de Nijverheidsweg 25 in Tynaarlo. Het gehuurde gedeelte betreft voornamelijk magazijnruimte. De ruimte wordt gehuurd van de moedervennootschap Stevens Beheer Donderen B.V. 1.7 Oorzaak faillissement : Nog in onderzoek. 2. Personeel

3 2.1 Aantal ten tijde van faill. : Aantal in jaar voor faill. : Datum ontslagaanzegging : Het personeel is op 13 november 2013 ontslag aangezegd met inachtneming van de minimale opzegtermijn. Werkzaamheden : Werkzaamheden zijn afgerond 3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving : n.v.t. 3.2 Verkoopopbrengst : n.v.t. 3.3 Hoogte Hypotheek : n.v.t. 3.4 Boedelbijdrage : n.v.t. NVT Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving : Inventaris (palletstellingen. Deze zijn verpand aan de bank. 3.6 Verkoopopbrengst : 8.387, Boedelbijdrage : 10 % met een minimum van 2.000,- (incl. voorraad). 3.8 Bodemvoorrecht fiscus : Ten aanzien van palletstellingen. Werkzaamheden zijn afgerond Voorraden / onderhanden werk 3.9 Beschrijving : Failliet heeft voorraad installatiemateriaal in eigendom bestaande uit o.a. koppelingen, PVC, elektra materiaal, ketelonderdelen, lampen, afvoermateriaal, zink, buismateriaal, leidingen, elektrakabels, etc. De voorraad is gelegen in de door failliet gehuurde magazijnruimte. Tussen failliet en Stetech Service en Onderhoud B.V. (kantoorhoudende op het zelfde adres) is reeds voor faillissement een overeenkomst gesloten inhoudende dat Stetech Service en Onderhoud B.V. materialen (voorraad) van failliet kan kopen tegen inkoopwaarde. Met de pandhoudende bank is afgesproken dat (verpande) voorradige materialen t.b.v. het voortzetten van de onderneming (zie punt 6) en de levering aan Stetech Service en Onderhoud B.V. kunnen worden verbruikt tegen afrekening van de getaxeerde executiewaarde aan

4 de bank. De in dit kader reeds verbruikte en nog te verbruiken voorraad betreft slechts een zeer klein deel van de gehele voorraad. De overige voorraad zal ineens worden aangeboden aan geïnteresseerde partijen. De overige voorraad en bedrijfsmiddelen zijn in eerste instantie aangeboden aan geïnteresseerde partijen. Dit heeft niet geresulteerd in acceptabele biedingen zodat deze goederen zijn verkocht middels een online veiling. Bij het intreden van het faillissement had failliet vier actieve projecten. Zie verder onder 6, voortzetten Verkoopopbrengst : ,17. (waarvan ,17 toekomt aan bank als pandhouder) 3.11 Boedelbijdrage : 2.000,- (vanwege afspraak 10% met minimum 2.000) Werkzaamheden zijn afgerond Andere activa 3.12 Beschrijving : In de jaarrekening zijn diverse huurdersinvesteringen geactiveerd. Failliet blijkt tot een totaalbedrag van te hebben geïnvesteerd in het in eigendom van aandeelhouder Stevens Beheer Donderen toebehorende pand. De investeringen hebben met name betrekking op de verbouw in 2010 van de gehuurde ruimte. Een groot deel van de materiële activa bestaande uit inventaris, paletstellingen, vorkheftruck, gereedschappen etc. is eind 2012 / begin 2013 verkocht en overgedragen aan diverse groepsvennootschappen. Failliet heeft in maart 2013 palletstellingen en een entresolvloer voor een bedrag van ,- verkocht aan Stevens Beheer Donderen en de koopprijs verrekend met een vordering die zij had op failliet uit hoofde van een geldlening. De curator acht de transactie paulianeus en heeft de transactie strekkende tot verkoop van de palletstellingen vernietigd. De palletstellingen zijn verkocht via een veiling (zie 3.5). De huidige executiewaarde van de entresolvloer is getaxeerd op 600,- tot 800,-. De curator acht verkoop van de entresolvloer vanwege de geringe te verwachten opbrengst niet opportuun.

5 Op 9 november 2012 heeft een transactie plaatsgevonden waarbij een deel van de activa, waaronder een hoogwerker en een heftruck tegen boekwaarde zijn verkocht aan de groepsvennootschap Joco Benelux B.V. Daarnaast is een belang in het aandelenkapitaal van Energiewacht overgedragen aan Stetech Service en Onderhoud B.V. in het kader van de overdracht van de service en onderhoudswerkzaamheden Verkoopopbrengst : n.n.b Kasgeld Niet aanwezig. Ten aanzien van diverse voornoemde punten is tot een all-in regeling gekomen met de bestuurders/betrokken derden. Zie hieronder onder Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren : , Opbrengst : , Boedelbijdrage : 4730,55 De reguliere incassowerkzaamheden zijn afgerond. Ten aanzien van een specifieke debiteur is met de bank afgestemd dat de boedel voor rekening en risico van de bank een incassoprocedure is gestart, waarbij een boedelbijdrage van 10% over het geïncasseerde geldt, naast een boedelbijdrage ter grootte van de door de curator gemaakte kosten. Na dagvaarding is de zaak alsnog geschikt en is betaling van het schikkingsbedrag ontvangen. Daarmee is de debiteurenincasso volledig afgerond. 5. Bank / Zekerheden 5.1 Vordering van bank (en) : Rabobank heeft een vordering uit hoofde van een rekening-courantverhouding en uit hoofde van een langlopende geldlening. Per bedroeg de hoogte van de vordering uit hoofde van de rekening courantverhouding ,- De vordering uit hoofde van de langlopende geldlening bedroeg op dat moment ,-.

6 Daarnaast is failliet gefinancierd door een geldlening van Stevens Beheer Donderen B.V. Per bedroeg de hoogte van de vordering uit rekening courant , Leasecontracten : Niet bekend. 5.3 Beschrijving zekerheden : Rabobank heeft een eerste pandrecht op inventaris, voorraden en vorderingen op derden. Stevens Beheer Donderen B.V. heeft een tweede pandrecht. De hoogte van de vordering van Rabobank is zodanig dat zij naar alle waarschijnlijkheid niet volledig voldaan zal worden uit de opbrengst van de verpande goederen. Het tweede pandrecht van Stevens Beheer Donderen B.V. kan hoogstwaarschijnlijk ongemoeid worden gelaten. 5.4 Separatistenpos. : 5.5 Boedelbijdragen : Met Rabobank is conform separatistenregeling afgesproken dat de curator zorgt voor de incasso van vorderingen op debiteuren tegen een boedelbijdrage van 10%. De verpande overige activa (voorraad en gereedschappen) ijneveneens door de curator verkocht tegen een boedelbijdrage van 10% met een minimale boedelbijdrage van 2.000, Eigendomsvoorbehoud : Er zijn vele leveranciers die zich hebben gemeld met een beroep op een eigendomsvoorbehoud. Er heeft een inventarisatie plaatsgevonden van door leveranciers met een rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud geleverde goederen. De diverse leveranciers zijn, indien goederen aanwezig, in de gelegenheid gesteld de goederen te retourneren onder de verplichting de goederen te crediteren. 5.7 Reclamerechten : N.v.t. 5.8 Retentierechten : Niet bekend. 6. Doorstart / voortzetten onderneming Voortzetten 6.1 Exploitatie / zekerheden : Failliet had tijdens het intreden van het faillissement vier projecten in portefeuille. Het betreft werken voor opdrachtgevers: Dhr. Klinkert; Emco; Notebomer; Gemeente Tynaarlo

7 De werkzaamheden waren nog niet afgerond. De curator zet de werkzaamheden aan de projecten Klinkert, Emco en Notenbomer voorlopig voort. Met Gemeente Tynaarlo dienen nog afspraken te worden gemaakt. Met de opdrachtgevers van de voort te zetten projecten zijn afspraken gemaakt inhoudende dat de curator tegen betaling personeel ter beschikking stelt aan de opdrachtgevers ten behoeve van het werken aan de opdrachten. Overeengekomen is dat de curator geen enkele garantie geeft voor wat betreft de kwaliteit van de werkzaamheden. Gewerkte uren worden wekelijks gefactureerd en afgerekend. De opdrachtgevers regelen voor de werkzaamheden benodigde materialen die niet op voorraad zijn direct bij zustervennootschap Stetech Service en Onderhoud B.V. De curator heeft voor wat betreft de benodigde (te bestellen) materialen geen verbintenisrechtelijke positie. Materialen die op voorraad zijn bij failliet worden verbruikt en tegen inkoopprijs in rekening gebracht. Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren zijn bussen nodig. De door failliet gebruikte bussen (7) werden voorheen gehuurd van Stevens Beheer Donderen B.V. Met Stevens Beheer Donderen is de afspraak gemaakt dat de curator ten behoeve van het werken aan de projecten gebruik blijft maken van daarvoor noodzakelijke bussen tegen betaling van 400,- ex btw per bus per maand. Er wordt naar daadwerkelijk gebruik afgerekend. Per project maximaal 1 bus. Daarnaast bestond reeds voor faillissement tussen Failliet en Stetech Service en Onderhoud B.V. de overeenkomst dat failliet personeel uitleende aan Stetech Service en Onderhoud B.V. Gedurende de opzegtermijn van de medewerkers worden nog medewerkers uitgeleend. Ook deze uren worden wekelijks gefactureerd en afgerekend. 6.2 Financiële verslaglegging : Doorwerkperiode Opbrengsten Betaalde omzet uren (projecten + uitlening aan Stetech Service en Onderhoud B.V)

8 Week ,03 Dhr. Klinkert heeft daarnaast twee facturen onbetaald gelaten, te weten: Factuur week 50 ad ,00 inclusief btw. Factuur week 51 ad ,75 inclusief btw. De curator heeft dhr. Klinkert in rechte betrokken teneinde betaling af te dwingen. De procedure loopt, de wederpartij mag nog een akte nemen, waarna waarschijnlijk vonnis volgt. Deze facturen zijn niet meegeteld in bovengenoemde omzet. Omzet materialen Week 46-51: 1.693,30 Van de omzet uit verkoop van materialen is een deel gelijk aan de executiewaarde van de verkochte materialen afgedragen aan de pandhoudende bank. Kosten Huur bussen gehele doorwerkperiode 1.139,17 Kosten vervanging veiligheidsschoenen personeelslid 58,20 Kosten verzekering 1.910,72 Het resultaat voor de boedel van de voortzetting bedraagt thans ongeveer ,-. Incasseren laatste facturen door middel van gerechtelijke procedure (Klinkert). Doorstart 6.3 Beschrijving : Er heeft geen doorstart plaatsgevonden. 6.4 Verantwoording : n.n.b. 6.5 Opbrengst : n.n.b. 6.6 Boedelbijdrage : n.n.b. Werkzaamheden :

9 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht : Aan voldaan 7.2 Depot jaarrekeningen : idem 7.3 Goedk. Verkl. Accountant : nvt 7.4 Stortingverpl. aandelen : Aan voldaan 7.5 Onbehoorlijk bestuur : afgewikkeld 7.6 Paulianeus handelen : afgewikkeld De betrokken bestuurder/gelieerde vennootschappen zijn aangeschreven terzake van door de curator gepretendeerde vorderingen welke ondermeer zien op enige aspecten als genoemd onder 3 en een eventueel pandrecht van de Rabobank. Bestuurder en gelieerde vennootschappen hebben de stellingen van de boedel uit dien hoofde gemotiveerd betwist. Ter voorkoming van verdere discussie/procedures is een regeling getroffen inhoudende een betaling van ,-. Deze regeling behelst beslist geen erkenning door betrokken bestuurder/gelieerde vennootschappen van de door de curator ingenomen stellingen. 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen : , Pref. vord. van de fiscus : 6.478, Pref.vord. van het UWV : , Andere pref. crediteuren : Nog onbekend 8.5 Aantal concurrente : 48 crediteuren 8.6 Bedrag concurrente cred. : , Verwachte wijze van : afwikkeling De bekende crediteuren zijn in de eerste week aangeschreven. 9. Procedures 9.1 Naam wederpartij(en) : Al voor faillissement liepen drie procedures; 1: Hoger beroep tegen Noordhuis Bouw B.V. 2: Een procedure tegen De Jager 3: Een procedure tegen Schoonebeek. 9.2 Aard procedure : n.n.b. 9.3 Stand procedure : n.n.b.

10 Inventarisatie procedures. De procedure tegen Schoonebeek is door de curator niet overgenomen. Het betrof een geschil met een onderaannemer, die nog aanspraak maakte op betaling, waartegenover Stetech in reconventie aanspraak maakte op schadevergoeding wegens toerekenbaar tekortschieten. De kansen en risico s bleken zodanig dat het niet in het belang voor de boedel wordt geacht om deze procedure voor rekening en risico van de boedel over te nemen. De procedures tegen De Jager en Noordhuis zijn nog in onderzoek. De curator heeft inmiddels stukken ontvangen en zal op basis daarvan nog afstemmen met betrokkenen. De curator ziet aanleiding om de procedure tegen Noordhuis over te nemen, maar is nog in overleg met Noordhuis om te bezien of tot een minnelijke regeling kan worden gekomen. 10. Overig 10.1 Termijn afwikkeling : Onbekend faill Plan van aanpak : evt. overnemen procedures + afronding procedure inz. boedeldebiteur 10.3 Indiening volgende : 3 maanden verslag evt. overnemen procedure(s).

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 (EINDVERSLAG) Datum: 3 april 2015 Gegevens onderneming: TM Installatietechniek B.V., KvK-nummer 02087680, gevestigd te (9645 KX)

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 20 maart 2015 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Inzake het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Schilder- en afwerkingsbedrijf J. Walraven

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 Datum: 22 maart 2010 Gegevens onderneming: Datum uitspraak: 17 november 2009 Curator: Mr. M.A.L.M. Willems R-C: Mr. C.M. Degenaar

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Nummer: 5 Datum: 22 maart 2011 Gegevens onderneming: Focus Show Equipment B.V. en Touchwoud Holding B.V. Datum uitspraak: 17 november 2009 Curator: Mr. M.A.L.M.

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Instore Retail Solutions B.V. Nummer: 4 Datum: 9 juni 2015

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Instore Retail Solutions B.V. Nummer: 4 Datum: 9 juni 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Instore Retail Solutions B.V., statutair gevestigd te Zeewolde en zaakdoende te (1327 CJ) Almere aan het adres Palmpolstraat 92, ingeschreven bij de Kamer

Nadere informatie

Verslagperiode : 2 juli 2014 tot en met 24 september 2014 Bestede uren in verslagperiode : 4 uur en 48 minuten Bestede uren Totaal : 16 uur

Verslagperiode : 2 juli 2014 tot en met 24 september 2014 Bestede uren in verslagperiode : 4 uur en 48 minuten Bestede uren Totaal : 16 uur FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAAK & RAAK B.V., statutair gevestigd te Haarlemmermeer, gevestigd te (1363 WN) Almere aan

Nadere informatie

mr. K.A.J.C.M. van den Berg Jeths-van Meerwijk watertechnisch gebied Omzetgegevens 2009: 1.277.174,00; 2008: 1.822.190,00 Personeel gemiddeld aantal 3

mr. K.A.J.C.M. van den Berg Jeths-van Meerwijk watertechnisch gebied Omzetgegevens 2009: 1.277.174,00; 2008: 1.822.190,00 Personeel gemiddeld aantal 3 Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Curator : mr. J.A.C.M. Vlaminckx

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 2 juli 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap HIM BENELUX B.V., statutair gevestigd te VelsenNoord, en aldaar kantoorhoudende

Nadere informatie

Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk

Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 2 januari 2012 Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk Faillissementsnummer : 10/929 F

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 7 maart 2013 Gegevens Naam onderneming Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAAK & RAAK B.V., statutair gevestigd te Haarlemmermeer, gevestigd te (1363 WN) Almere aan

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 4 mei 2015 Gegevens onderneming: Arjan Uil Beheer B.V. (KbK nr. 02082548) gevestigd Datum uitspraak: 10 maart 2015 Curator:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 9 Datum: 26 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 9 Datum: 26 mei 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 9 Datum: 26 mei 2015 Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend. Gegevens onderneming : PEP Onderhoud Service B.V. Faillissementsnummer : F 12/766 Datum uitspraak

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 oktober 2013. : 2R-IT Services B.V. tevens handelend onder de namen 2R-Titso, 2R-Infra en E-legtric

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 oktober 2013. : 2R-IT Services B.V. tevens handelend onder de namen 2R-Titso, 2R-Infra en E-legtric Aan dit verslag en de eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend. Niets in dit verslag en de eventuele bijlagen kan worden opgevat als een erkenning van aansprakelijkheid noch als afstand van

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 september 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 september 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 september 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Turncrou d De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 26 februari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw nummer 2 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag een

Nadere informatie

Verslagperiode : 27 november 2012 t/m 6 maart 2013 Bestede uren in verslagperiode : 10 uren Bestede uren Totaal : 20,60 uren

Verslagperiode : 27 november 2012 t/m 6 maart 2013 Bestede uren in verslagperiode : 10 uren Bestede uren Totaal : 20,60 uren FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 7 maart 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 februari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

: 25.257,50 (zie bijlage 1). : 25.638,88 (bijlage 1).

: 25.257,50 (zie bijlage 1). : 25.638,88 (bijlage 1). Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 1 mei 2014 Nummer: drie Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Rooddirect B.V., : gevestigd aan de Badhuisstraat 137 te Vlissingen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 1 november 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 1 november 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 1 november 2013 In dit verslag wordt de volgorde aangehouden uit het vorige verslag. Als geen nieuwe ontwikkelingen te melden zijn, maar nog wel te verwachten, wordt

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 4 (Eindverslag) Datum: 14 november 2013 Gegevens onderneming: Willy Loos B.V., Kwinkenplein 1-3, 9717 GW Groningen. Datum uitspraak:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Faillissementsnummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: NL:TZ:0000000343:F001 28-04-2015 Mr. Mark-Hendrik de Vries mr. Anneke Koene 1. Algemeen 1.1 Gegevens onderneming Se Dig Online B.V. 1.2 Activiteiten

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 juli 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 juli 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 juli 2013 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 25 juli 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 25 juli 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 25 juli 2013 Gegevens onderneming: de besloten vennootschap Laurens Marius College B.V., gevestigd te Apeldoorn aan de Oude Apeldoornseweg 41-45. Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 6 Datum : 19 december 2013 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Alphense Bouwgroep B.V. statutair gevestigd te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 januari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TRAFFIC AND SECURITY SOLUTIONS B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd te (1332 BC)

Nadere informatie